Вы находитесь на странице: 1из 1

Tartalom

Előszó ������������������������������������������������������������������������������ 3 III. A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc


Magyarországon
I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus 26. Pest-Buda fővárossá válása ������������������������������������ 158
Magyarországon 27. A kompromisszum helyreállítása ������������������������ 162
  1. Katolikusok és németek: a svábok ������������������������ 6 28. A napóleoni háborúk hatásai Magyarországon �� 168
  2. Az elpusztult ország benépesülése ������������������������ 8 29. A reformok megindítói: Széchenyi István
és Wesselényi Miklós ���������������������������������������������� 173
  3. A soknemzetiségű ország: németek
30. Az utak kettéválása: az 1832–1836-os
és szlovákok ������������������������������������������������������������ 14
országgyűlés ������������������������������������������������������������ 179
  4. A soknemzetiségű ország: ruszinok, románok, 31. Kossuth Lajos és programja ���������������������������������� 185
szerbek, romák és zsidók ��������������������������������������� 20
32. Politikai irányzatok és küzdelmek
  5. Magyarország új helyzete a dunai az 1840-es években ������������������������������������������������ 191
monarchiában ���������������������������������������������������������� 26
33. A nemzeti ébredés Magyarországon �������������������� 197
  6. A XVIII–XIX. századi magyar politikai 34. Magyarország a reformkor végén:
élet színterei ������������������������������������������������������������ 31 eredmények és küzdelmek ������������������������������������ 203
  7. A magyar gazdaság újjáépítése ������������������������������ 36 35. A törvényes forradalom ���������������������������������������� 209
  8. A magyarok királynője, Mária Terézia ���������������� 42 36. A jobbágyfelszabadítás és a nemzetiségi
  9. Mária Terézia reformjai ������������������������������������������ 47 kérdés ������������������������������������������������������������������������ 215
10. II. József reformjai �������������������������������������������������� 53 37. A fegyveres harc kirobbanása, a védelem
megszervezése �������������������������������������������������������� 220
A felvilágosult zsarnok (Olvasmány) �������������������������� 60
38. A semmiből szervezett hadsereg helytállása ������ 226
Összegezés ���������������������������������������������������������������������� 63
39. Fényes győzelmek és a túlerő felülkerekedése ���� 232
Kossuth és Görgey ellentéte (Olvasmány) ������������������ 238
II. A forradalmak kora Összegezés ���������������������������������������������������������������������� 243
11. Válság egy átalakuló országban ���������������������������� 66
12. A forradalom kitörése Franciaországban ������������ 70 IV. Nemzetállamok kialakulása. Újabszolutizmus
13. Kísérlet az alkotmányos monarchia és kiegyezés Magyarországon (1849–1867/71)
megszilárdítására ���������������������������������������������������� 76 40. Egy megoldási javaslat: a dunai
14. Az alkotmányos monarchia meggyengülése ������ 82 konföderációs terv �������������������������������������������������� 246
15. A köztársaság létrejötte ������������������������������������������ 88 41. A forradalmakat felváltó hatalmi politika ���������� 249
16. A forradalom terrorba torkollása �������������������������� 94 42. Az olasz egység megvalósulása ���������������������������� 255
43. A német egység létrejötte �������������������������������������� 259
17. Napóleon hatalomra kerülése és rendszere �������� 100
44. Az Egyesült Államok felemelkedése �������������������� 265
18. Napóleon császársága és bukása �������������������������� 106
45. A Balkán és a brit gyarmatosítás a korszakban �� 272
19. Az ipari forradalom kibontakozása ���������������������� 111
46. Magyarország a szabadságharc leverése után ������ 277
20. A népességrobbanás és hatásai ������������������������������ 117 47. Az újabszolutizmus és a magyar társadalom
21. A XIX. század első felének uralkodó viszonya �������������������������������������������������������������������� 283
eszméi ���������������������������������������������������������������������� 122 48. Az újabszolutizmus kül- és belpolitikai
22. A társadalom átalakulása, a szocialista kudarca �������������������������������������������������������������������� 289
eszmék megjelenése ������������������������������������������������ 127 Egy emigráns életútja – Teleki László (Olvasmány) �� 295
23. Hatalmi politika és forradalmi hullámok ������������ 133 49. A kiegyezés �������������������������������������������������������������� 298
24. A népek tavasza ������������������������������������������������������ 139 50. A nemzetiségi kérdés 1849 és 1868 között ���������� 304
Néhány személyiség a forradalmak korából Összegezés ���������������������������������������������������������������������� 309
(Olvasmány) ������������������������������������������������������������ 146
25. A világ és Európa a XIX. század Idegen nevek, kifejezések kiejtése �������������������������������� 312
első felében �������������������������������������������������������������� 149 Időrendi táblázat ������������������������������������������������������������ 314
Összegezés ���������������������������������������������������������������������� 155 Felismered-e? ������������������������������������������������������������������ 317

17604_Történelem10.indb 4 12/04/17 13:04