Вы находитесь на странице: 1из 4

ПРОДАВАМ СТАН ВО

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-ОРИЗАРИ
2
40m x 600e =37.500e
2
70m x 550e =38.500e
СО ИМОТЕН ЛИСТ
ВЕДНАШ ВСЕЛИВ

ТЕЛ. 077/ 575-356


ПРОДАВАМ СТАН ВО
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-ОРИЗАРИ
2
40m x 600e =37.500e
2
70m x 550e =38.500e
СО ИМОТЕН ЛИСТ
ВЕДНАШ ВСЕЛИВ

ТЕЛ. 077/ 575-356


ПРОДАВАМ СТАН ВО
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-ОРИЗАРИ

2
40m x 600e = 37.500e
2
70m x 550e = 38.500e
СО ИМОТЕН ЛИСТ
ВЕДНАШ ВСЕЛИВ

ТЕЛ. 077/ 575-356


ПРОДАВАМ СТАН ВО
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-ОРИЗАРИ
2
40m x 600e =37.500e
2
70m x 550e =38.500e
СО ИМОТЕН ЛИСТ
ВЕДНАШ ВСЕЛИВ

ТЕЛ. 077/ 575-356