Вы находитесь на странице: 1из 2
MAR ro Catre: Comisia Nationala Extraordinara de Séndtate Publicd Nr. 21-$/21 din 27 septembrie 2021 ADRESARE Asociatia Patronala ,Asociatia Nationalé a Restaurantelor si a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MAR) reprezintd o comunitate a oamenilor de afaceri din sectorul HoReCa de bund credinta in activitatea acestora, care are drept scop promovarea si protejarea intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor s8i in raport cu entitatile juridice de drept public si/sau Privat, nationale si internationale. Asociatia MAR este o asociatie nonguvernamentalé si apolitic8, care de la crearea sa, a fost un partener de dialog pentru institutille statului incercdnd s& medieze dialogul intre sectorul privat si public, de asemenea implicdndu-se in promovarea celor mai importante politici publice in vederea dezvoltérii mediului de afaceri din industria ospitalier’ si de deservire. Urmare a ultimei Hotarari CNESP nr.62 din 22 septembrie 2021, in adresa Asociatiei MAR au parvenit mai multe neclaritati de implementare a masurilor restrictive prevazute in Anexa nr.2, pet 4.4: .Unitétile de alimentatie publicé tsi vor organiza activitatea la capacitate maximé in spatiile exterioare, iar in cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la suté din numérul locurilor existente, cu obligatia ca tofi clientii sé prezinte Ia intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevéizut la pct.5 personalului desemnat de citre administrator in acest sens.” Sintagma ,la intrarea in unitate” las loc de interpretari prioritar pentru unitatile de alimentatie public3 de tip fast-food sau a cantinelor ce au la baz principiul autoservirii, dar si pentru localurile cu servire clasic’. 1. Unitatile de alimentatie publicé de tip fast-food pe léngé prepararea si servirea rapida a bucatelor fie in interiorul, fie in exteriorul unitatii sunt arhicunoscute pentru procurarea produselor la pachet. Procesul de comandare si achitare are loc la casa de marcaj ce se afla in interiorul unitatii. Tinem si mention’m c& 30% din vanzarile acestor unit3ti sunt efectuate la pachet. ‘in acest caz, limit&m 30% din afaceri prin simpla sintagma , la intrarea in unitate”. 2. Unitaile de alimentatie public’ ce au la baz’ principiul autoservirii sunt cunoscute prin procesul de alegere a bucatelor expuse de tipul unui bufet, achitare la casa de marcaj, ulterior consumatorul cu propria tava de produse poate decide unde sé ia loc: in interiorul sau exteriorul unitstii. Aceste Uunitati nu dispun de osp&tari pentru servire la mese. {in acest caz, conform hotiirariinr.62.a CNESP, o persoand care nu detine un certificat COVID nu poate intra in unitate pentru a procura produse si a lua loc chiar la terasa unitatii unde este permis’ activitatea fir8 careva restrict de certificare. 3. Unitatile de alimentatie publica cu servire clasicd (cu implicarea ospatarilor) la fel ca si alte tipuri de unitati in perioada crizei sanitare au promovat vanzarea produselor la pachet chiar din incinta acestora. In contextul hotrarii nr.62 se limiteaz& aceasta posibilitate prin sintagma a intrare in unitate” . 4. Spatille exterioare, precum terasele detin grupurile sanitare in interiorul unitatii de alimentatie public3. Frecventarea grupurilor de sanitare ctre oaspeti, de asemenea este restrictionat prin sintagma ,la intrarea in unitate”. Reiesind pandemice, cat si generale a hotéraril spatii ‘inchise, deducem c& prevederea actual s-ar referi la consumatorii care isi petrec timpul in unitatea de alimentatie publicd ce implicd intregul proces de deservire si nu procurarea la pachet sau intrarea {in unitate pentru a avea acces la grupul sanitar. In acest context, Asociatia MAR Solicit adaptarea normei actuale conform redactiei .Unitétile de alimentatie publicé isi vor organiza activitatea la capacitate maximé in spatile exterioare, iar fn cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sutd din numdrul locurilor existente, cu obligatia ca tofi clientii ce servesc in interior sé prezinte certificatul COVID-19 prevéizut la pct.5 personalului desernnat de citre administrator in acest sens.” . Aceastii redactie ar omite interpretarile din partea organelor de forta imputernicite cu functia de supraveghere $i control a respectarii masurilor impuse de CNESP. Ludnd in consideratie c8 masurile prevzute th Anexa nr.2 se vor pune in aplicare de la 1 octombrie 2021, Solicitim respectuos adaptarea pet.4.4 in termeni rezonabili, pand la intrarea in vigoare pentru a evita orice tip de interpretare si abuz in procesul de control. Cu respect,

Вам также может понравиться