Вы находитесь на странице: 1из 27

1ап§иа§е СИоке

С о п г е Ш з

ЗХибепХв' Ьоок геТегепсе ЫогкЬоок раее


Мос1и1е 1 И т е
1 Т | т е ргеро511юп5 Тор1с Та1к 1 - Рои1:1пе5 3
2 СоМоса^юпз: Роиг1пе5 Тор1с Та1к 1 - КоиТшез 3
3 Мак !пд ас)]есг |уе5 {м/пдуеХс.) 1е550п 1-\Ыогй ВиИйег 4
4 Р г е з е т 5|тр1е апй Сот1пиои5 1е550п 2 - Сгапптаг 6
5 Р г е з е т 51п1р1е апс1 Сот1пиои5 1е550п 2 - Сгаплтаг 6
6 СоИосаНопз: Касез 1еззоп 3 - \/осаЬи1агу 8
Мо(]и1е 2 Рип
7 РгеТегепсех (е.§. 1 Ике ...) Тор1с Та1к 2 - Ргее г т е 11
8 Ргезепг РегТесг (1): 1гге§и1аг уегЬз 1е53оп4-0гаттаг 12
9 РгезеШ РегТесг (1) 1е550п 4 - О г а т т а г 12
10 0р1П10П5: гЫпк ХЬа1 Ьеззоп 5 - Б е т е п с е Ви11с)ег 14
11 Мос1|Т1ег5 (е.е. \/егу) 1е550п 5 - Ыогс) ВиНйег 14
12 5оте, апу, по, а 1оХ о/, о /ей/, а ИХХ1в 1е550п 6 - С г а т т а г 15
Мо(1и1е 3 Мопеу
13 Со11осаг10п5: Мопеу Тор1с Та1к 3 - Мопеу 21
14 0иат111е5 (е.§. а Ых о/) 1е550п 7 - \л/огс1 ВиНйег 22
15 Ргезепг РегТест (2) 1е550п 8 - С г а т т а г 24
16 Ргезепг РегТес! (2): еиег, пвивг, а1геаду, уеХ 1е530п 8 - Бепгепсе Ви11с)ег 24
17 Со11осаг1оп5: Ргойисгз 1ез50п 9 - \/осаЬи1агу 26
Мос1и1е 4 51ог1е5
18 Та1к1пд а Ь о и ! Ьоокз апб Т11т5 Тор1с Та1к 4 - 51:ог1е5 29
19 Р а з ! 5|тр1е апс1 СопТтиоиз 1е550П 1 0 - С г а т т а г 30
20 Ас1]есг|уе5 апс) ргеро51гюп5 1е530п 1 1 - Бепгепсе ВиНйег 32
21 МиШ-раП иегЬ5 (1) (е.§. сотв/до Ьаск) 1е550п 1 1 - Ыогй ВиНйег 32
22 Ргезепг РегТесг апс! Р а з ! 5|тр1е 1е550п 1 2 - С г а т т а г 33
Мос1и1е 5 Сепегаг10П5
23 Та1кт§ а Ь о и ! ТатМу Тор1с Та1к 5 - РатШез 39
24 Сотроипйз: ТесИпо1о§у Ьеззоп 1 3 - Ыогс! ВиНйег 40
25 Р г е з е т Рег1есг (3): а1шау5 апё пвувг 1е53оп 1 4 - С г а т т а г 42
26 Р г е з е т Рег1есг: /огапд втсе Ьеззоп 14-5еп1;епсе ВиНйег 42
27 СоПосаНопз: А1 Н о т е 1ез50п 1 5 - \/осаЬи1агу 44
Мос1и1е 6 Ми51с
28 Та1кт§ аЬоиг ти51с Тор1с Та1к 6 - Ми51с 47
29 сап/сап'Х, /101/е Хо/поХ Ьаие Хо 1е55оп 16 - С г а т т а г 48
30 сап/сап'х, Ьа»е хо/пох Ло1/е Хо 1е550п 1 6 - Сгаттаг 48
31 УегЬз апд ад\ес1\\1е5 1ез50п 17 - БепТепсе ВиИёег 50
32 МиШ -рагг иегЬз (2) (е.§. хит оп/о/П Ьеззоп 17 - \л/огс1 Ви1Шег 50
33 тау, ти5Гапс1 тизХ поХ 1е550п 1 8 - С г а т т а г 51

2
5гис)епг5' Ьоок геТегепсе ЫогкЬоок раде
Мо(]и1е 7 НеаНЬ
34 Та1к1п§ аЬоиг ИеаНМ Тор1сТа1к7-Неат1 57
35 СопТи5т§ \л;огс15 (е.§. асЮаИу/пош) 1е550п 1 9 - Ыогс) ВиИйег 58
36 IV///апс) шоп'г 1е550п 2 0 - С г а т т а г 58
37 шШ, тау апд Ье дотд Хо 1е550П 2 0 - С г а т т а г 60
38 Со11оса11оп5: Асс1с]еп1:5 1е550П 2 1 - \/осаЬи1агу 62
Мойи1е 8 МаТиге
39 СошроипЙБ: ЕпУ1гоптепг Тор1с Та1к 8 - Епи1гоптеп1: 65
40 Ригиге СопсИгюпа! 1е55ап 22 - С г а т т а г 66
41 Ми11:1-рагг иегЬз (3) (е.§. //д/7Г Ьаск) ^е550п 23 - Ыогс! ВиНйег 68
42 Ргопоип: п 1е550п 23 - Бепгепсе Ви!1с1ег 68
43 аИ, тозх, тапу, зоте, по/попе 1е55оп 2 4 - С г а т т а г 69
44 аП, тозХ, тапу, зоте, по/попе 1е550П 2 4 - С г а т т а г 69
Мос)и1е 9 РМеИг
45 Ргеро51гюп5 (е.§. Ьу Ыке) Тор1С Та1к 9 -]оигпеу5 75
46 ОррозНез (е.§. 1иску/ип1иску) 1е550П 25 - Ыогс! Ви11с1ег 76
47 Т Ь е Ра551Уе 1е550п 2 6 - С г а т т а г 78
48 Т Ь е Ра551«е: Ь у рЬгазез 1е550п 2 6 - С г а т т а г 78
49 Сотроипйз: А1грогг5 1е550п 2 7 - \/осаЬи1агу 80
50 Сотроипйз: А1грогг5 1ез50п 27-\/осаЬи1агу 80
Мос1и1е 10 151апс)5
51 Та1к1п§ аЬоиг НоМйаух Тор1сТа!к10-Но1Иау5 83
52 ипгеа! СопсЩюпа! 1е550п 2 8 - С г а т т а г 84
53 -/пд Тогтз (е.§. зштт'тд) 1е550п 29-5еп1:епсе Ви11с!ег 86
54 МиШ-рагг уегЬз (4) (е.§. до ир) 1е550П 29-Ыогй Ви|1с1ег 86
55 ХЬе'т §еодгар111са1 п а т е з 1е550п 3 0 - С г а т т а г 87
Мос1и1е 11 Рг1еп()5
56 •е5сг |Ьт§ реор1е Тор1с Та1к 1 1 - Реор1е 93
57 двХ (е.д. двХ апдгу/дагк) 1е550П 3 1 - Ыогс! Ви1!с!ег 94
58 1пгепг10П5 апс1 аггапдешепгз 1е550п 32 - С г а т т а г 96
59 1теп110П5 апс! аггапдетепгз 1е550п 32 - С г а т т а г 96
60 Со!!осагюп5: Nе1\л/огкIп§ 1е550п 33 - \/осаЬи1агу 98
Мос1и1е 12 Етог10П5
61 А(]]есг1уе5 (-ее/апс! -тд) Торк Та1к 1 2 - Рее!1пе5 101
62 Ое11п1п§ ге!а11\ге с1аи5е5 1е550п 3 4 - С г а т т а г 102
63 такеапб ёо 1е550п 35-Ыогс! Ви1!с!ег 104
64 поХ епоидЬ апб Хоо 1е550п 35 - БепТепсе Ви11с1ег 104
65 К е р о Ш п е ас1\/1се, огс1ег5 апс! гедиезгз 1е550п 3 6 - С г а т т а г 105
М00и1Е 2
РРАСТ1СЕ
О Ш Ё 1 Р г е Т е г е п с е з (1) С Ь о о Б е 1Ме соггесИ о р И о п ф 0р1П10П5: ХЫпк ХЬаг У з е гНе с и е з 1п
(а, Ь, с ог с1). Ьгаске15 Ю сотр1е1:е г11е Б е т е п с е з .
Г т а уегу ас1:1уе регзоп апб I геаИу Ике ^ 1 ! г11тк гЬаТ сЬе55 /5 Ьоппд (сЬезз /
5рог1:. I еп]оу ТооТЬаИ апй 1:епп15 апс1 Г т Ьог1п8).
геаИу ^ с1о1п§ ^ у т п а з Ш с з . Г т а150 сгеаНуе 2 ! йоп'г гЫпк (Ьоагй § а т е 5 /
апй I Ике 1:Ье р1апо апй 5т§1п8. I а150 Ике уегу !пгеге5г1п8).
5 со1п5 апй з Т а т р з Ьи1: Г т 1п1:о р 1 а у т § IгЫпк .(рЬого§гарЬу /
Ьоагс! в а т е з !1ке сЬезз. ТЬеу'ге геа!!у Ьог1п§! ! еп]оу Тапга5г1с).
сотриТег § а т е 5 апс! ! с!о II: ^ п1§Ы: аТТег 4 I йоп'г г Ы п к гьаг (уоеа /
с!1ппег. !'с1 !1ке го ^ уо§а апй а!5о ггу 1° уегу ехс1г1п§).
т о й е ! аегор!апе5. ! г Ы п к гиаг . (Тгее гипп1п§
1 а) Ьау1пе Ь) так1п§ с) йо1п§ й) 1оок1п§ / сЬа11еп§1п§).
2 а) р!ау1п§ Ь) 5ее1п§ с) ео1п§ й) йо1п§ I йоп'г г Ы п к „ (так!п§
3 а) 1п Ь) аг с) ир й) 1пго т о й е ! аегор!апе5 / 1пгеге5гт§).
4 а) йо1п§ Ь) р!ау1п§ с) гак1пе ир й) 5гагг1п§
5 а) §а1:11ег1п§ Ь) со1!есг1п§; с) кеер1п§ й) 5ау1п8 ф Мо(ЛИег5 СИооБе 1:11е соггесг тосЛТ1егБ То
6 а) пог Ь) а!\л/ау5 с) п о г Ы п § й) оТгеп с о т р 1 е 1 е 1Ие с о т р и г е г ^ а т е геV^е\л^.
7 а) ггу1п8 Ь) йо1пд с) р!ау1п§ й) §егг!пе Т Ь е 5гогу 15 ^увгу/(^еаш а т а г 1 п § Ьиг гЬе
8 а) 1п Ь) оп с) ЬеТоге й) аг § а т е р1ау 15 ЫХ/аЬ5о1иХе1у з\о\м. Т Ь е
9 а) Ь а у е а !оок Ь) ггу с) Ье т г о й) р!ау сЬагасгег5 аге ^\/вгу/аЬ5о1и1:е1у 1пгеге5г1п§
1 0 а) так1пд Ь) йо1п§ с) р!ау1пе й) Ь а у т § апй ТЬе 8гарЫс5 аге '^а ЬИ/геа11у сгеаг1уе.
Т Ь е !осаг!оп5 аге ^аЬ5о1иХе1у/уегу
Р г е з е п г Р е г Т е с ! (1): 1гге8и1аг у е г Ь з С о т р 1 е 1 е Тапга5г1с, гоо Ьиг гЬе 5оипй 15
Нпе з е т е п с е з и К Н гИе 3"^ 1'огт о1 ^^1е « е г Ь з т ^аЬ5о1и1:е1у/а ЫХ Ьай апй гЬе ти51с 15
Ьгаскегз. ^геаИу/а Ь/ггегг1Ь!е. !п сопс!и51оп, ! !!ке гЬе
д а т е Ьиг 5 о т е гЫп§5 1п 1г аге пог ^чегу/а
1 Сагу 15 Ьарру. Аг5епа! Ь а у е и/оп (от1п)
ЫХ @оой.
г11е § а т е .
Магк 15 Ьеге. !'уе (зее) Ы т .
Т Ь е !аргор 15 Ьгокеп. !г Ьа5 (Та!!) оТТ ТЬе ф 5 о т е , апу, по, а 1ог о/, а }е\ы, а НШе
йе5к. СГюоБе гИе с о г г е с ! \Л/ОГ(1Б го сотр1е1:е
Уои !оок 5ай. ЫЬаТ Ьа5 (Ьарреп)? 1Ие 1ехг.
Т11е с!а55гоот 15 е т р г у . Т Ь е 5гийепг5 Ь а у е I 1оуе \л/агсЫп§ Т1!т5. \л/Ьеп ! Ь а у е /еш/
(80 оиг). а НХХ1е т о п е у , ! Ьиу а •\/0.(ГЬау^)'^опу/о
! Тее! 51ск. !'уе (еаТ) гоо тис1п. 1оХ о / Т а т о и 5 Но!!у\л/оой Т!!т5, НХХ1е/а
Т Ь е ]аскег 15 с!еап. Гуе ( м а з Ь ) 1г. /ей/ о!й Т!!т5 апй '^апу/зоте сотей1е5.
8 1оок! !'уе . (Ьиу) а н е м Ь!ке. ! йоп'г Ьиу ^5оте/апу Ьоггог Т1!т5 - I ЬаТе
г Ь е т . Оп \л/еекйау5, ! Ь а у е ^апу/по Хлте Хо
О Р г е з е п г РегТесг (1) С о т р 1 е г е гМе з е Ш е п с е з ул/ЛИ \л/агсЬ Т1!т5. ВиТ оп 5агигйау, ! 1пу!ге
с о г г е с ! Т о г т з оТ 111е у е г Ь з 1п Ь г а с к е г з . ^зоте/а ИХХ1в Тг!епй5 оуег апй м е и5иа1!у
! ' т пог Ьип§гу. ! Ьдув Ьаб (Ьауе) !ипсЬ. шаТсЬ ^о/е1л//опуТ1!т5. !Т ТЬеге аге "^зоте/
Нег 5Ьое5 аге й!ггу. 5 Ь е . (пог с!еап) Т И е т . по пе\л/ Т1!т5, \л/е маТсЬ ТЬе о!й с!а55!с5.
Му 1аргор 15 пог Ьеге. _ (уои / гаке) 1г? А п й \л;е а!\л/ау5 Ь а у е ^°по/а 1оХ о/Тип.
\л/е йоп'г Ь а у е уоиг аййге55. \л/е (!о5е) !г.
!г'5 со!й 1п Ьеге. \л/Ьо (ореп) гЬе м1пйо\л;?
! сап'г Й15си55 гЬе Т11т \л/1гЬ у о и . ! (пог
5ее) !г.
1^агк 15 пог Ьеге. Не (!еауе).
! сап'г §0 оиг. ! (пог \л;г!ге) гЬе е з з а у Тог
готоггоот.

6
I

КЕРЕКЕЫСЕ
РгеТегепсе$ (1) МосЛПег^
УегЬ + п о и п Н а р е ч и я с т е п е н и с т о я т п е р е д прилаг./
Гт тХо сЬезз. наречиями, которые они определяют:
ТЬаХ дате 1з ^вгу дооб.
Гт поХ тХо Ьоагс! датез.
I р1ау IX »егу \л/е11.
I Ике зроП.
I боп'х Ике у ода. Сепега! ас1]есг|уе5
I еп]оу сотриХег датез. !1:15 ди1Хе 1п1:еге5Т1п§.
I боп'х еп]оу дутпазНсз. !1: 15 1/егу еоой.
II: 15 геаПу п к е .
УегЬ + -тд
Гт геаПу тХо асХ'тд. Ме§а1:|уе ас1 ]ес1|уе5
Гт поХ тХо соИесИпд зХатрз. IX 15 ди1Хе б1//1си1Х.
I Ике р\ау'тд сЬезз. IX 15 увгу Ьогтд.
I боп'х Ике з'тд'тд. IX 15 а ЫХ 1опд.
I еп]оу р1ау1пд сотриХег датез. IX 15 геаИу Ьаб.
I боп'х еп]оу тактд ХЫпдз.
5ггоп§ ас)]ес1 :|уе5
моиШ Ике + Хо Хгу + -шд/поип IX 15 геаПу }апХа5Х1с.
Гб Ике Хо Хгу тактд ]е\л/е11егу. IX 15 аЬ5о1иХе1у ХегпЫв.
Гб Ике Хо Хгу уода.
е\/егу зоте, апу, по, а 1о1 о/, а /ей/, о Нгх1е
I р1ау сЬезз в^вгу шввкепб. М ы употребляем:
I бо IX е»егу ЗаХигбау. • 5 о т е с неисчисляемыми и исчисляемыми
с у щ е с т в и т е л ь н ы м и во м н . ч., о б ы ч н о
в утвердительных предложениях.
РгезеШ Рег*ес1 (1) ТЬеге аге зоте дооб ти5еит5 т Вагсе1опа.
М ы и с п о л ь з у е м Р г е з е п * РегТесТ, когда х о т и м Гуе доХ зоте пе\л/ СОз.
рассказать о действиях, совершенных !л/е 5 Ш Ьауе зоте Х1те.
в п р о ш л о м , но результат/последствия • Апу с неисчисляемыми и исчисляемыми
которых м ы видим в настоящем. с у щ е с т в и т е л ь н ы м и во м н . ч., о б ы ч н о
1Уе Ьаб 1ипс11. {зо по\л/ Г т поТ Ьип§гу) в вопросительных и отрицательных
5Ьв Назп'Х соте, (зо п о м м е аге \л/огг1ес1 аЬоиТ предложениях.
Иег) 0 0 уои Ьауе апу Ызси\Х5?
1л/е'|/е /051 ХЬе кеу. [зо п о м I сапЧ ореп ТЬе с1оог) 1 боп'х еаХ апу теаХ.
О б р а з о в а н и е : п о д л е ж а щ е е + I^аVе/I^аз + 3-я Аге ХЬегв апу /оге!дп 5ХибепХ5 т уоиг с1а55?
ф о р м а глагола ( с м . Неправ, глаголы, стр. 115) I боп'х певб апу Ье1р.
/ I^аVе Ьаб ШпсЬ. • N0 с неисчисляемыми и исчисляемыми
Не 11а5п'Х Ьаб 1ипсЬ. с у щ е с т в и т е л ь н ы м и во м н . ч.
НаVе ХЬеу Ьаб 1ипс1~1? ТЬеге аге по д1г15 Ьеге.
Обратите в н и м а н и е ! В русском языке в этом I Ьауе по топеу.
случае мы употребляем п р о ш е д ш е е время. • А 1о1: о^ с н е и с ч и с л я е м ы м и и и с ч и с л я е м ы м и
В английском ж е я з ы к е , н е с м о т р я на то, что с у щ е с т в и т е л ь н ы м и во м н . ч.
д е й с т в и е п р о и з о ш л о в п р о ш л о м , в р е м я это !л/е /спои/ а 1оХ о / реор1е.
настоящее. Не еаХз а 1оХ о / /аХХу /ооб.
• А Теуу с и с ч и с л я е м ы м и с у щ е с т в и т е л ь н ы м и
Орт!оп$: Шпк Оюг во мн. ч .
IX 15 уегу Ьогтд. Гб Ике а /е1л/ арр1е5.
! •1И1пк (гИа!:) 1Т 15 уегу Ьог!п§. Гуе доХ а / е й / дооб /г1епб5.
1Х'5 поХ уегу 1пХегезХ\пд. • А ИТИе с н е и с ч и с л я е м ы м и с у щ е с т в и т е л ь н ы м и .
I йоп'Т г111пк (гМаг) !Т'5 уегу !пТеге51:1п§. С/1/е те а 11ХХ1е Х\те!
Ув'ув дох а Гт1е топеу.
мооисЕ 3

РКАСТ1СЕ
ф Щ Е Я СоИосаНопз; М о п е у СНооБе { И е с о г г е с ! _ (уои / Ье) То 11:а1у? \л/ЬаТ аге 1ТаПапз
о р И о п (а, Ь, с ог 6). Нке?
Г т уегу §оос1 ^ . топеу. I Теп
10 I . (геай) ТЫз та§аг1пе. Уои сап Таке 1т.
роипс15 роскеТ ^ а \л/еек. I бо а р а П - И т е
ф Р г е з е п Т РегТесТ (2): е\/ег, пвувг, акваду, уе1
" , 1:\л/о а ! ТЬе \л/еекепс15 апй I ^
СИооБе гМе с о г г е с ! ас]иегЬБ То с о т р 1 е Т е ТНе
г Ы П у роипйз а \л/еек. Г т ди1"1:е сагеТи! апй I
сЛа1одие.
аЬои!: Т1Т1;у роипйз а т о Ш Ь апй а Ы а у з
риН 11: 1п т у Ьапк ' . I изиаИу А: Н а у е уои Тоипй а ЬоИйау ]оЬ а1геабу(уе^
т о п е у оп с о з т е И с з Ьи!: 1 й о п Ч зрепй а 1о1: В: N 0 , I Ьауеп'Т. I Ь а у е еуег/пеуег 1оокей Тог а
оТ т о п е у ^ с1о1;Ие5. I еп]оу зГ1орр1п§ ЬоИйау ]оЬ ЬеТоге. 1Т'з поТ еазу.
1° 5Г1орр1п§ сепТгез Ь е с а и в е гЬеге 15 а 1о1; А: I Ь а у е о/геос/у/уеГ Тоипй а ]оЬ аТ а
оТ сМо1се. гезТаигапТ. I сап азк Т Ь е т . М а у Ь е ТЬеу пеей
1 а) 1п Ь) \л/11:И с) аг й) т Т о т о г е реор1е.
2 а) еег Ь) йо с) т а к е й) Ьоггоул/ В: I Ь а у е е1/ег/пе1/ег \л/огкей т а гезТаигапТ.
3 а) по1:е5 Ь) С01П5 с) сагйБ й) т о п е у А: \л/еИ I Ьауеп'Т йопе апу соок1П8 пеуег/уе1,
4 а) \л/огк Ь) зТийу с) Тазк й) ]оЬ е1ТЬег! ВиТ Г т зиге 1Т'з еазу. Н а у е уои екег/
5 а) 5репй Ь) йо с) еагп й) \л/а51:е а1гвабу Ье1рей уоиг т о Т Ь е г 1п ТЬе к1ТсЬеп?
6 а) 5ауе Ь) дет с) Ь а у е й) 1епй 1Т'5 ТЬе з а т е .
7 а) гесе1р1: Ь) ассоип!; с) Ы11 й) сагй
8 а) 5ауе Ь) §ег с) 5репй й) Ь а у е ф СоИосаНопз: РгойисТз Сотр1е1е ТЬе БепТепсеБ.
9 а) Тог Ь) оп с) аТ й) 1п
10 а) оп Ь) Тог с) 1п51йе й ) а г 1 1 М а у Ь е ТЬеу'ге уегу Ьеа1ТЬу ЬиТ I йоп'Т Ике
Тги1Т апй . I 1оуе т е а Т !
ф 0иап1;|!1е5 Сотр1е1;е Нпе з е Ш е п с е Б . 2 I пеуег Ьиу с1оТЬез, Ике Са1ут К1е1п
]еапз, Ь е с а и з е ТЬеу'ге ехрепз1уе.
1 I Ь о и § Ы : а геаИу соо1 ро/г оТ 5ип81а5зез апй 3 Му 5|5Тег Ьаз ]изТ Ьай Ьег еагз р1егсей зо
а пем оТ з Ь о е з уезТегйау. I Ьои§ЬТ Ьег з о т е зИуег аТ ап
2. I а1\л/ау5 §е1: т у т и т а оТ сЬосо1а1е5 апй сгаТТз зЬор 1п Томп.
апй а оТ Т1о\л;егз оп Ьег ЫгТЬйау. 4 1а Водиег1а т а г к е Т 1п Вагсе1опа Ьаз §оТ а
3 I Ьай а . оТ т о п е у 1а51: т о п Т Ь зо ТапТазТ1с зе1есТ1оп оТ апй зеаТоой
I Ьои§Ы: а оТ аТТегзЬауе Тог т у ЬиТ ТЬе Сгапй Вагааг т 1зТапЬи1 Ьаз §оТ
ЬоуТг1епй. т о г е ЬегЬз апй .
4 I м а з геаИу Ьип§гу апй "[Ыгзгу зо I Ь о и § Ы : а 5 I Ьои§ЬТ а зесопй-Ьапй ]аскеТ т
оТ реапиТз апй а оТ маТег. ТЬе тагкеТ. 1Т \л/аз ди1Те ехрепз1уе ЬиТ 1Т
5 А ! "СЬе \л/еекепй, м е Ь о и § Ы : 1о1:з оТ Тоой апй §ое5 \л/1ТЬ т у Ы а с к ЬооТз.
зоте оТ со1а апй Ьай а оТ Тип 6 I ЬоидЬТ з о т е с1оТЬез аТ а сЬаг1Ту
аТ а Тг1епй'5 Ьоизе. зЬор аТ ТЬе м е е к е п й . I §оТ а зсагТ
Тог Тмо роипйз апй а Ы о и з е Тог
ф РгезепТ РегТесТ (2) Сотр1е1:е г11е з е Ш е п с е з Т1уе роипйз. Т Ь е у аге пеаг1у н е м апй аге 1п
м Л Ь гНе соггесг Т о г т з оТ ТИе у е г Ь з 1п уегу §оой сопйШоп.
ЬгаскегБ.
1 Ндуе уои ЬоиаЫ (уои / Ьиу) а ЫгТЬйау
ргезепТ Тог Еуа?
2 I (поТ еагп) апу т о п е у 1п т у ИТе.
3 Му рагепТз (поТ зее) ТЬе 1огс1 о/
ХЬе Я'тдз.
4 (уоиг йай / зеИ) Ы з саг?
5 Му 5|51:ег (§1уе) Ьег \л;еййт§ йгезз
То а сЬаг1Ту зЬор.
6 ТЬе гат (зТор). \л/е сап §о оиТ.
7 I к п о т Магу. \л/е ( т е е Т ) а Те\л/ Т1тез.
8 Ооп'Т \л/оггу. Т Ь е е х а т (поТ зТагТ)
уеТ.
8
ЩлАЫСиАСЕ СН01СЕ

КЕРЕРЕЫСЕ
Со11оса110П$: Мопеу е1/ег, пеиег, а1геас1у, уеГ
Гт диНе дооб и/ЛЛ топеу. с этими наречиями мы часто употребляем
Гт уегу Ьаб \л/1ХЬ топеу. РгезепТ РегТесТ:
I дат Теп роипбз а шеек роскеИ топеу. ТЬеу'уе а1геабу ЬоидЬТ ТЬе бскеТз /ог ТоЫдЬТ.
I еагп ТЫгТу роипбз а шеек /гот а рагХ-Х1те ]оЬ. (утвердительные предложения)
I бо а раП-Ите ]оЬ. Науе уои Ьеагб ТЬе пешз уеХ? БЬе Ьазп'Т соте
I 501 /е /1/Тееп роипбз а топТЬ. Ьаск уеХ. ( в о п р о с и т е л ь н ы е и о т р и ц а т е л ь н ы е
I боп'х 501 /е апу топеу. предложения)
I риХ Л/Тееп роипбз тХо ту Ьапк ассоипХ. Науе уои е\/ег з1ерТ оп ТЬе ЬеасЬ?
I врепб топеу оп с1оТЬе5. (вопросительные предложения)
I боп'х зрепб топеу оп }ооб. Не Ьаз пеуег ТгоуеИеб Ьу р1апе. ( о т р и ц а т е л ь н ы е
I еп]оу зЬорртд аТ зТгееТ тагкеТз. предложения)
I Ьиу зесопб-Ьапб с/оГЬея апб Ьоокз.
СоИосаНопз: Ргос1ис15
ОиаШШез Ыогс]з ТИаТ до ТодеТИег + апб
а ЫХ о/ абу1сеЛп/огтаТ1оп//ип/1иск/топеу ТЬеге аге §оос] р1асе5 То Ьиу Тоой апб й г т к аТ
(только неисчисляемые существ.) ТЬе Водиег1а МагкеТ 1п Вагсе1опа апб ТЬе Тги1Т апб
а ЬоХХ1е о/ рег/ите/а/ТегзНауе/шаТег/огапде ]и1се/ у е д е Т а Ы е з аге ТапТа5Т1с.
тИк/со1а (Иди1б) \л/е Ьои§ЬТ оиг СЬг15Тта5 Тигкеу аТ ТЬе т е а ! а п й
а Ьох о/ сЬосоЫез/таТсЬез р о и Н г у 5есТ1оп оТ оиг 1оса1 тагкеТ.
а ЬоидиеХ о/ го5в5//1ошег5 Т Ь е Т|зТ1 апб зеаТоой т 5ра1п 15 ТапТа5Т1с.
а сап о/ со1а/1етопабе/Ьеап5 (также - 'а Ип о/ 1пс11ап Тоой и5е5 а 1оТ оТ ИегЬз а п й зр1сез.
Ьеапз' и т.д.) ТЬеге 15 а п е й агТ5 апй сгаТТ5 5Ьор т То\л/п \л;1ТЬ
а раскеХ о/ сп5р5/Ы5си\Т5/5шееТ5/сЬвш1пд дит/ 1оуе1у зПуег а п й §о1й еагггпдз.
реапиТз
а ра'\г о/]еап5/50ск5/5ипд1а55в5/д1а55е5/Тгои5ег5/ ОТИег соНосаг10ПЗ
зЬоез 0ез1§пег с1оТ11ез аге Тоо ехреп51Уе апй I Ьиу
зесопй-Иапй с1оТ11ез 1п сЬаг1Ту 5Ьор5.
Ргезет РегТесг (2) Уои сап Ьиу т е п ' з а п й \п /отеп'5 с1о1Не5 1п ТЬаТ
5Ьор.
М ы и с п о л ь з у е м РгезепТ РегТесТ, когда х о т и м ТЬаТ 5Ьор 5е115 сЬеар е1ес1:гопк е о о й з апй
сказать о событиях/опыте, которые имели I Ьои§ЬТ т у М Р З р1ауег ТЬеге.
место в п р о ш л о м , но при э т о м м ы не з н а е м Уои сап Ьиу а п И д и е Ь о о к з а п й Тигп1Тиге аТ
или для нас не п р е д с т а в л я е т интереса т о ч н о е
в р е м я , когда и м е н н о э т о с л у ч и л о с ь : РогТоЬеИо МагкеТ 1п 1опйоп.
ГVе 1//5/Гес/ Ргадие а /вш Т1тв5.
На\/е уои зееп Т Ь е В1гс15 Ь у НИТсЬсоск? Ма1ег1а15
5Ье Ьа5п'Х Ьееп аЬгоаб. \л/1ТЬ т о п е у Тгот СЬг15Тта5, I Ьои^ЬТ а 5есопй-
1л/е'1/е /\п\5Ьеб ТЬе рго]всТ. Ьапй 1еаТ11ег ]аскеТ, а зИк зсагТ, а соТТоп Ы о и з е
Му тоХНег Ьаз ХгауеИеб аИ оуег ТЬе шог1б. апй 5 о т е п1се зЛиег еагг1пе5.
НаVв уои шогкеб 1п а зЬор Ье/оге?
Науе уои Ьаб 1ипсЬ?
I Ьауеп'х зееп Тот /ог а 1опд Т1те.
Не Ьавп'Х геаб Тобау'з рарегз.
Обратите в н и м а н и е ! В русском языке в этом
случае мы употребляем прошедшее время.
В английском ж е я з ы к е , н е с м о т р я на то, что
д е й с т в и е п р о и з о ш л о в п р о ш л о м , в р е м я это
настояш^ее.
М00и1Е 4

РКАСТ1СЕ
ф Та1к1П8 а Ь о и ! Ь о о к з а п й Т И т з Сотр1е1:е гИе ф Ми1Т1-рагТ у е г Ь з (1) С о т р 1 е Т е ТИе ти1Т1-рагТ
Ь о о к геу|е\м. у е г Ь з 1п ТИе йезсг1рт1оп.
Опе оТ т у ^ ^ауоиг'Ле поуе15 15 ТЬе ВПпб 1а5Т уеаг, \л/е \л/епТ оп ЬоПйау То Согп\л/а11.
Аззазз'т. \Х 15 ^ Маг§аге1: А1:\л/оос], опе оТ т у Т Ь е Ьи5 ^ р1скеб и5 ир Тгот оиТ51йе оиг
"Гауоигке \л/г11:егз. II: 15 1оп8 Ьи1:11:15 пеуег ^ Ьои5е апй м е ^ то ТЬе ЬоТе! ТЬаТ
апй I сои1с] поТ БТор геас11п§ 11:. ТИе 51:огу аТТегпооп. Т Ь е пехТ йау, м е \л/епТ оп ап
р1асе 1п а Ю м п 1п Сапайа. II: 15 ^ г м о з151:ег5, ехсиг51оп То К1п8 АгТЬиг'5 са5Т1е апй с а т е
1г15 апй 1аига. 1аига тее1:5 а у о и п § т а п , Та115 1п ^ То ТЬе ЬоТе1 1аТе. Оп ТЬиг5йау, \л/е
1оуе м И Ь Ы т апй ^ Й1е5 ту51:ег1ои51у. \л/епТ оп а ЬоаТ Тг1р То маТсЬ йо1рЫп5 апй
" То ТЬе рогТ \л/Ьеп 1Т \л/а5 §еТТ1п§ йагк.
ф Ц Ц Р а з г 5!тр1е а п й С о п И п и о и з С о т р 1 е г е 5иййеп1у, \л/е 5а\л/ а уегу 1аг8е \л/Ьа1е апй Тоок
^^1е з е Ш е п с е з ииНИ ТНе с о г г е с ! Т о г т з о1 гИе рЬоТо5 оТ 1Т ЬеТоге 1Т мепТ ^ . 1Т \л;а5
у е г Ь з 1п с а р Л а ! 1 е « е г з . ТЬе Ье5Т т о т е п Т оТ ТЬе ЬоНйау. \л/е ^
Ьаск Ь о т е Т\л/о йау5 1аТег.
1 \л/е . Ь о т е аТгег а раггу ^РIVЕ
1п О е с е т Ь е г ф РгезепТ РегТесТ а п й РазТ 5 | т р ! е Сотр1еТе
шМеп м е а уоип§ м о т а п БЕЕ ТИе з е п Т е п с е з \л;1ТИ ТИе соггесТ Т о г т з оТ ТИе
пеаг ТИе 1оса1 5сИоо1. V е г Ь з 1п ЬгаскеТз.
11: ЬиТ
5Ье а соаТ. N01 НАУЕ 1 I тех ( т е е Т ) т у Т1г5Т ЬоуТг1епй оп а
БЬе а ул/ЫТе йге55. ЫЕАР 5иттег сатр.
БЬе 1о51: 50 ШОК 2 Г т \л/огг1ей аЬоиТ 01па. БЬе (пеуег
I апй 5Т0Р / Ье) 50 1аТе ЬеТоге.
. Ьег а ИТТ. ОРРЕР 3 Уоиг §гапййай апй I (до) оп оиг
БЬе. . апуТЫпд N 0 7 5АУ Т1г5Т йаТе То ТЬе гоо.
10 ЬиТ з Ь е 1пТо ТЬе саг, СЕТ 4 ОЬ, по, I (1о5е) 1епа'5 рЬопе
11 А Те\л/ т1пиТе5 1аТег, м Ь е п РА55 п и т Ь е г . I сап'Т са11 Ьег!
ме ТЬе сетеТегу, 5 \л/Ьеге (рагепТ5 / до) оп ТЬе1г
12 з Ь е 5иййеп1у . • 15АРРЕАК Ьопеутооп?
13 Р1ТТу уеаг5 а§о, а 1оггу КШ 6 Уои'ге 50 ипЬеа1ТЬу! Н о м т а п у
а §1г1 1п ТгопТ оТ ТЬаТ 5сЬоо1 сакеБ (уои / еаТ) Тойау?
14 \л/Ьеп 5Ье То а йапсе. ЫА1К 7 Му ЬоуТг1епй апй I (поТ §еТ оп)
15 М о м Ьег Ьойу 15 1п ТЬе сетеТегу. ме11 аТ Т1г5Т.
I ТЫпк з Ь е Ь о т е ТЬаТ п1§ЬТ. СО 5Ье'5 50 г о т а п Т к . Б Ь е (ТаН) 1п
1оуе Ьипйгей5 оТ Т1тез.
ф Ай^есТ^Vез а п й ргероз!Т1оп5 С о т р 1 е Т е ТНе \л/е сап'Т 5ТагТ ТЬе \л/ейй1п§ с е г е т о п у . Т Ь е
з е п Т е п с е \л/1тН ТИе з а т е т е а п 1 п § а з ТИе Ьг1йе (пот агг1уе).
опе аЬоуе. 10 I (маТсЬ) а р г о д г а т т е аЬоиТ 1оуе
1п ИТегаТиге 1а5Т п18ЬТ.
1 I 1оуе ТЬгШегз апй сг1те тоу1е5. Гуе §оТ а Ы §
соНесТюп оТ • У 0 5 .
Г т 1пТеге5Тей /п ХЬгШегз апб сг1те тоУ1е5 .
2 I с а т е 1а5Т 1п ТЬе 5\л;1ттт§ сотреТ1Т1оп.
I а т поТ уегу §оой .
3 Гуе §оТ а т а Т Ь 5 е х а т апй I геаИу йоп'Т мапТ
То ТаН 1Т.
Г т \л/огг1ей .
4 I геаИу ЬаТе 5 е е т § гаТ5 1п ТЬе 5ТгееТ5. ТЬеу'ге
аЬ5о1иТе1у Ьогг1Ые!
Г т аТга1й .
5 \л/е 5 о т е Т 1 т е 5 Ь а у е То 81уе рге5епТаТ1оп5 1п
с1а55 ЬиТ I йоп'Т §еТ \л;огг1ей.
Г т ге1ахей .
10
1АЫСиАСе СН01СЕ

КЕРЕКЕЫСЕ
0 е 5 с г 1 Ы п § 51ог!е$ М и Ш - р а П у е г Ь 5 (1)
Му /ауоигИв }Ит 1$ АуаТаг. Му тит р'ккеб те ир фот 1Ье зроПз сепХге
И'5 а 5с1епсв-]1сИоп }Ит апб /Г /5 (б1гвсХвб) Ьу аХ ХЬгее о'с1оск.
]атв5 Сатегоп. I доХ Хо зсЬоо! Хеп т'тиХез 1аХе ХЫз тогп'тд.
Му ^'аиоипге Ьоок /5 ИШв ОоггИ. I сате Ьаск Хо ХЬе ЬоХв! а}Хег б'тпег.
П 15 (шпПвп) Ьу СЬаг\е$ Окквпз. \л1е шепХ зХга/дЬХ Хо ХЬе ЬоХе! а^Хег 1ипсЬ.
П шаз а ЬвзХзеИвг апб пот И'з а с/о55/с о/ I шепХ Ьаск Хо ту о1б зсЬоо! 1азХ шеек.
ЕпдИзЬ ИгегаТигв. \Ые заПеб Ьаск Хо ХЬе рогх а/Хвг Х\л/о бауз аХ зеа.
Зоте реор1е ТЫпк 01скепз /5 1/егу Ьоппд ЬиТ I Му }пепб шепХ ашау аХ ХЬе епб о/ Хегт.
гЫпк гЫз Ьоок 13 геаИу 'тгвгезИтд.
П Хакез р1асе т а рпзоп /п 1опбоп. Р г е з е Ш Рег1ес1 апб РаШ 5|тр1е
П'з аЬоиХ а уоипд д\г1 саИвб Ату. БЬе /5 Ьогп \п
рпзоп апб гЬеп двХз а ]оЬ шПЬ ап о1б 1абу. М ы и с п о л ь з у е м РгезепТ РегТесТ д л я
в ы р а ж е н и я действия в прошлом, если
м ы т о ч н о н е з н а е м , когда э т о д е й с т в и е
РазХ Б 1 т р 1 е а п ( 1 С о Ш т и о и з п р о и з о ш л о или для нас это не имеет
значения.
М ы и с п о л ь з у е м Р а з ! 5|тр1е д л я р а с с к а з а
0 завершенных действиях, о привычках/ / ХЫпк и/е'1/е тех Ье}оге.
состояниях, которые имели место в прошлом: 1л/е'1/е Ьееп Хо 1опбоп тапу Хтез.
М1сЬав1 ]аск50п б1еб 1п 2009. /'1/е 1о5Х ХЬе саг кеуз.
1 аШп'х Ике ЬатЬигдегз \л/Ьеп I шаз а сЬИб. Бр1в1Ьвгд Ьаз табе а 1оХ о/ ф1тз.
I и/епТ То зсЬоо! 1п 1опбоп. О б с т о я т е л ь с т в а в р е м е н и : Ьв}оге, ]изХ, а1геабу,
М ы используем Р а з ! СопИпиоиз, ч т о б ы сказать: уеХ, еуег, пеуег
• о событиях или действиях, которые М ы и с п о л ь з у е м РазТ 5|тр1е, когда м ы г о в о р и м
продолжались в определенный момент/ 0 действиях/событиях в прошлом, если точно
в течение некоторого периода времени и з в е с т н о , когда о н и п р о и з о ш л и .
в прошлом. / зрепх ту зиттег ЬоИбауз /05Т уеаг \л/огк1пд.
АТ 51х о'с1оск I и/05 соок'тд сЛппег. 01скеп5 \п1гоХе ОПуег Т\л;15Т /п 1838.
• действиях или событиях, которые служат \л1е б1бп'Х тевХ аХ]оЬп'з шебб'тд.
ф о н о м для событий рассказа или были 1 \п1впХ Хо рптагу зсЬоо! \п Нипдагу.
прерваны другим событием/действием. О б р а т и т е в н и м а н и е ! Никогда не и с п о л ь з у й т е
II: и/оз гаттд шИеп I агг1уес1 :п Сгасом. РгезепТ РегТесТ с т о ч н ы м и д а т а м и и
\л/е и/еге \л/аХсЫпд а сопсеП: оп Т У м Ь е п гИе словосочетаниями, указывающими время,
11§1т1:5 \л;еп1: о1Т. н а п р и м е р : /азХ и/еек, /п 1999, ХНгее бауз а§о и т.п.
С э т и м и в р е м е н а м и ч а с т о и с п о л ь з у е т с я VV^Iеп:
МЬеп 1л/е до! Ьоте, I }оипб а поХе }гот ту з'1зХвг.
Когда (После того как) я пришел домой, я
обнаружил записку от моей сестры.
Шеп I и/05 ша1к1пд Ьоте, I заш ап асс1беп1.
Когда (В то время, когда) я шел домой, я стал
очевидцем происшествия.

Ас1]ес1|уе апс! ргеро511:!оп$


Гт дооб аХ таХЬз.
Гт Ьаб аХ р1ау1пд }ооХЬаи.
Гт тХегезХеб 1п агх.
Гт поХ тХегезХеб т соИесХтд ХЫпдз.
Гт а1га1б о / гаХз.
Гт поХ афа/б о}фу'тд.
Гт шогпеб аЬоиХ ехатз,
Гт ге1ахеб аЬоиХ тагкз аХ зсЬооГ
мооиьЕ 5

РРАСТ1СЕ
ф РгезепТ РегТесТ (3): }ог/з'1псе Сотр1еТе ТИе
ф Т а 1 к т д а Ь о и ! Т а т Л у Сотр1е1е 1Ие з е п Т е п с е з \л;|ТИ /ог ог з/псе.
(]е$сг1р!1оп. 1 Му ТатНу Ьаз Иуей 1п а Ы д с1Ту ^ог уеагз.
Гуе ^ доТ опе ЬгоТЬег апс1 о п е з151:ег. Му 2 Му §гаппу Ьаз Ь а й §геу Ьа1г ТЬе \л/аг.
8гапйрагеп1:5, Тмо ипс1е5, опе аип1: апс11:ме1уе 3 Му дгапййай Ьаз Ь е е п а ТооТЬаИ Тап
^ Иуе 1п Мог\л/ау. I дет ^ меИ \л/1"1:Г| т у оиг Т е а т м о п ТЬе \л/ог1й Сир.
сои51п, АНсе - з Ь е с о т е з Ьеге 1п "СИе з и т т е г . 4 Му т и т Ьаз \л/огкей аз а сотриТег ехрегТ
I 5оте"1:1те5 аг§ие " т у ИиИе ЬгоТИег, Т1ТТееп уеагз.
Еймагй. Му т и т апй I ^ сНТТегепТ: Таз^ез 5 \л/е Ь а у е Ьай а й о § I м а з а сЫ1й.
1П с1о1:Г|ез апй Г1а1гз1:у1ез. 5 Ь е сапЧ ^ зоте 6 Г у е кпо\л/п т у 81г1Тг1епй а Тем топТЬз.
оТ т у с1о1:Ьез! Му рагепТз . апдгу м Ь е п I 7 Му йай Ьаз Ь е е п Ье 1п 1оуе \л;1ТЬ т у т и т
с о т е Ь о т е 1аге ог \л/еаг 'йИТегеп!:' с1о1:Г1ез. Т\л;епТу-Т1уе уеагз.
8 Му ЬгоТЬег Ьаз Икей сотриТег д а т е з
ф С о т р о и п й з : Тес11по1оду Сотр1е1е 1Ие \л/огс1$ рг1тагу зсЬооГ
т гНе с1е5сг|р1юп.
ф Е й Э Со11осаТ1опз: АТ Й о т е СИоозе ТИе
1п ТЬе е у е п т д з , I изиаИу Ь а у е а сЬаТ ^оп//пе
соггесТ орТ1оп (а, Ь, с, й).
\л/11:Ь т у Тг1епйз апй гЬеп йо т у Ь о т е м о г к .
I у з е т у сотриТег Тог рго]есТз - I кеер а ИзТ Му ЬгоТЬег апй I Тгу То Ье1р т у рагепТз аТ
оТ §оой "^^еЬ Мке епсус1ораей1а5 апй Ь о т е . I изиаИу ^ ТЬе ТаЫе Тог Й1ппег апй
й1сТ1опаг1ез. I оТТеп ^йо\л/п ТЫп§з То геай ме ^ ТЬе гиЬЫзЬ оиТ еуегу п1§ЬТ. Му з1зТег
1аТег м Ь е п I а т \л;огк1п§ '^оТТ . \л/Ьеп I Ь а у е апй I з о т е Т 1 т е 5 ^ ТЬе 5Ьорр1п§ \л;1ТЬ т у
Т1п15Ьей т у Ьоте\л/огк, I изиаИу §0 То ТЬе рагепТз ТОО. МогтаИу I Тгу поТ То агдие \л;1ТЬ т у
^Ьоте оТ т у РасеЬоок ассоипТ. I ''ир рагепТз, ЬиТ ТЬеу деТ геаИу апдгу м Ь е п I
рЬоТоз, ти51с апй ]оке5. ТЬе ЬаТЬгоот 1п ^ ог \л/Ьеп I зрепй Тоо
ТЬеге. А п й ТЬеу йоп'Т Ике 1Т \л/Ьеп I '
ф РгезепТ РегТесТ (3): а11л/ау5/пе\/вг Сотр1еТе Ьай т а г к з аТ зсЬоо!. А п й з о т е Т 1 т е з I агдие а
ТЬе з е п Т е п с е з \л;|Т11 ТИе соггесТ Т о г т з оТ ТИе Ыт \л/|ТЬ т у ЬгоТЬег, езрес1аИу \л/Ьеп Ь е т а к е з
у е г Ь з т ЬгаскеТз а п й а1\л/аув ог пеуег. Тоо т и с Ь ^ \л/Ьеп Ь е ^ Тг1епйз гоипй
апй Г т Тгу1пд То ^° т у Ьоте\л/огк. Г т уегу
1 I Ьа\/е пеуег вп]оуеё (пеуег / еп]оу)
Ьизу 1п ТЬе \л/еек ЬиТ I а Ы а у з до \л/1ТЬ
Ы § рагТ1ез.
т у Тг1епйз оп 5аТигйауз апй 5ипйауз. I изиаИу
2 Му з1зТег ( а Ы а у з / Ьауе) а 1оТ
Тгу То с о т е Ь о т е еаг1у поТ То \л/оггу т у
оТ Тг1епйз.
т и т , ЬиТ Г у е Ь е е п а ЫТ 1аТе опсе ог Т\л;1се.
Му рагепТз. _ (пеуег / Ье) уоип§!
1 а) р1асе Ь) риТ с) 1ау й) с1еап
ТЬеге (а1\л/ау5 / Ье) а 1оТ оТ
2 а) Таке Ь) риТ с) ТЬгом й) Ьг1пд
Ьг1§ЬТ зТийепТз 1п ТЫз зсЬооГ
Му §гаппу (пеуег / Мке) Ы §
3 а) т а к е Ь) дет с) Ьиу й) йо
4 а) м а з Ь Ь) 1еауе с) с1еап й) до
с1Т1ез.
5 а) й1гТу Ь) ап огйег с) ап Ьоиг й) а т е з з
Му дгапйТаТЬег ( а Ы а у з / 1оуе)
6 а) 1опд Ь) зЬогТ с) т и с Ь й) Т1те
ап1та15.
7 а) Ьг1пд Ь) Таке с) дет й) соИесТ
Му Тг1епй5 (пеуег / Ье)
8 а) ТгоиЫе Ь) р г о Ы е т з с) по15е й) т е з з
1пТеге5Тей т роУт1с5.
9 а) Ь а з Ь) 1пу1Те с) Такез й)доез
I ( а Ы а у з / Ье) §оой аТ т а Т Ь з .
10 а) №г1те Ь) т а к е с) дет й) йо
11 а) а\л;ау Ь) оиТ с) 1п й) ир
12 а) То Ь) т Т о с) оиТ оТ й) Ьаск

12
1АМСиАСЕ СН01СЕ

РЕРЕРЕЫСЕ
Та1к1п§ аЬои1 \ат\\у Р г е з е т Рег1ес1 (3): ^ог/зтсе
Гуе дот опе ЬгоТЬег, Пл/о 5/5Гег5 апб Теп соиз'тз. с РгезепТ РегТесТ ч а с т о у п о т р е б л я ю т с я
I дет оп \л/е11 УмНЬ ту дгапбтоТЬег. с л о в о с о ч е т а н и я с 51псе и Тог:
• /ог + а рег1ос] оТ Т1те
I дет оп окау \л/'пЬ ту ипс1е. ( у к а з ы в а е т на период в р е м е н и )
I 5отег1те5 агдие \л/'ПЬ ту 5/5Тег. Гуе кпошп Ьег /ог Т\п/о уеагз.
Му рагепТз апб I Ьауе бШегепТ ТазТез 1п тиз1с. (Я з н а ю ее два года - в т е ч е н и е двух лет)
Му рагепТз деИ апдгу шЬеп I зрепб Ьоигз оп БЬе'з Ьееп ту ф1епб /ог а 1опд Т1те.
ТЬе сотриТег (Я с ней д р у ж у долгое в р е м я - в т е ч е н и е
ТЬеу сап'Т зТапб Ьадду ]еап5. долгого в р е м е н и )
• 5/псе + ро1пТ 1П Т1те
Со11оса1;10П5: Ас1]ес1:1ие5 апб п о и п 5 ( у к а з ы в а е т м о м е н т в р е м е н и , когда д е й с т в и е
ИдЬг/Ьадду ]еап5/Тгои5егз началось)
1опд/зЬоП зккТз/бгеззез Нв'з Ьееп Ьеге з'тсе Мебпезбау.
5ЬоП/1опд/буеб/Ьго\л/п/Ыаск/}а'1Г Ьак (Он здесь со среды.)
ТЬеу'уе Нувб /п ТЫз Ьоизе з'тсе ТЬеу доТ
тагг1еб.
Сотроипс15: ТесИпо1о§у (Они ж и в у т в э т о м д о м е с того м о м е н т а , как
Моипз поженились.)
/ геаб ТЬаТ геу1е\А/ оп а ^апТазТк шеЬз/Те. О б р а т и т е в н и м а н и е ! В р у с с к о м я з ы к е в этом
/'1/е доТ зоте пеш рЬоТоз оп ту швЬраде. случае употребляется настоящее время - см.
Уои сап фпб ТЬе ^п^'огтаТ^оп оп ТЬе Ьоте раде. примеры.
I ЬоидЬТ а пеш 1арТор (сотриТег) 1азТ \л/еек. О б р а т и т е в н и м а н и е ! В следующих ситуациях
РгезепТ $1тр1е не и с п о л ь з у е т с я :
А(1]есТ1Уе5/ас1уегЬ5 / Иув Ьеге аИ ту ///с.
/ о}Теп бо опПпе зЬорр'1пд./\ опПпе аЬоиТ Т\л/о / ат Ьеге з/псе тогп1пд.
Ьоигз а бау.
I деТ 1п/огтаТ1оп }ог рго]есТз фот и/еЬз/Тез апб
ТЬвп шогк оДИпе. СоНосаНопз: А1 Йоте
1п геа1-г1те сЬаТз уои деТ герНез фот ТЬе оТЬег / изиаИу Таке ТЬе гиЬЫзЬ оиТ аТ ЫдЬТ.
рвгзоп 1ттеб1аТе1у. I а1шауз Т\бу ту тот оп БаТигбауз.
\л/е бо ТЬе зЬорр'тд оп Рг1бау ЫдЬТ.
УегЬз Му 31зТег изиаИу 1ауз ТЬе ТаЫе.
I 5отеТ1тез бо\п/п1оаб ф1тз То маТсЬ Ьесаизе ТЬеу I зотеИтез 1еауе ту Ьебгоот т а тезз.
аге сЬварвг ТЬап Ьиу'тд ОУОз. Му ИТТ1е ЬгоТЬег о/Геп такез Тоо тисЬ по/зе.
I ир1оабед 1оТз о/ рЬоТоз То ту \л/еЬ раде. / зотеТ1тез зрепб Тоо 1опд оп ТЬе сотриТег.
I ат уегу дооб аТ тиНИазк/пд - I сап Г1зТеп То Му рагепТз двТ апдгу УУ1ТЬ те шЬеп I деТ Ьаб
тиз1с, сЬаТ опИпе апб бо ту Ьотешогк аТ ТЬе тагкз ог деТ а риЫзЬтепТ аТ зсЬооГ
зате Т1те. Оп БаТигбауз I до оиТ ш'ПЬ ту ф/епбз ЬиТ I пеуег
соте Ьаск Ьоте 1аТе.
РгезеШ Рег1ес1 (3) Гб Ике То Ьауе тоге роскеТ топеу.
М ы и с п о л ь з у е м Р г е з е п ! РегТес! для о п и с а н и я \л/в Ьаб а рагТу кзТ шеек - I Ьаб аП ту ф1епб5
действий и ситуаций,которые начались гоипб.
в п р о ш л о м и п р о д о л ж а ю т с я до настоящего
времени:
Гуе а1\л/ауз 1оуеб сЬосо1аТе.
БЬе'з Иувб Ьеге аП Ьег И^е.
БЬе'з а1\л1ауз Ьаб а 1оТ о} ф'1епбз.
\/\1е'ув пеуег Ьееп дооб аТ зрогТз.
О б р а т и т е в н и м а н и е ! В р у с с к о м я з ы к е в этом
с л у ч а е м ы у п о т р е б л я е м как п р о ш е д ш е е в р е м я ,
так и н а с т о я щ е е в р е м я . Сравните: 5Ие'5 Иуес! Неге
а11 Иег ИТе. - Она п р о ж и л а / ж и в е т з д е с ь в с ю с в о ю
жизнь.

13
М00и1Е 6
РРАСТ1СЕ
ф Щ Ц Та11<!п§ аЬоиТ гпиз1с С Ь о о з е ТИе с о г г е с ! ф У е г Ь з а п й ай]есг|уе5 С о т р 1 е г е гИе
о р И о п (а, Ь, с, 6). з е п Т е п с е з ул/ИИ гИе соггесг Т о г т оТ 1оок,
/ е е / о г зоипё.
Г т геаИу ^ т и з к апс1 ИзТеп То 11: а11 ТИе Ш т е .
I Мке уаг1ои5 сЛТТегеШ: ^ Ьиг I ^ 1оуе 1 ТЬаТ пе\л/ 50П§ Ьу 5по\л/ РаТго! зоипбз
М5геп1п8 го госк апй Ь е а у у т е г а Г Г т сгагу '^ геаИу ата21п§. I ]и5г 1оуе гЬе §и1гаг.
§гоир5 Мке • 1 т т и Вог§1г апй 5Мркпог. I сап'г ^ Г т пот сгагу аЬоиТ гЬо5е пе\л/ 5Ьое5.
рор апй йапсе ти51с апй Г т пог аЬоиг 5ои1 ТЬеу аЬ5о1иге1у Ьогг1Ые!
апй \а2.г е'ЛЬег. ТЬеу'ге геаМу Ь о г т § ! I Ьаиеп'г вог а I геаМу г1гей Ьесаи5е гЬе сопсегг
уегу доой 5т§1пе ^ Ьиг I сап ^ гЬе йгитз Т1п15Ьей аг опе о'с1оск.
а Ыг. Гй Мке ^ а госк §гоир \л;1гЬ т у гг1епй5 апй I ге1ахей м Ь е п I Мзгеп го
Гй а150 1° го 1еагп го р1ау гЬе §и1гаг. с1а551са1 ти51с.
1 а) Тог Ь) аЬоиг с) ) й) 1п Т Ь е ро5гег Тог гЬаг сопсегг
2 а) 5гу1е5 Ь) §епге5 с) 1ег1е5 й) к1пй §геаг. I 1оуе г Ь е йе51§п.
3 а) оп1у Ь) е у е п с) ег й)]и5г Му йай'5 о1й госк С05 гегг1Ые
4 а) ог Ь) аЬоиг с) Ь й) т Ьиг Ь е 1оуе5 И5геп1п8 го г Ь е т .
5 а) Ьеаг Ь) Мзгеп с) э й) Бгапй Аге у о и окау? Уои уегу з а й .
6 а) Тап Ь) сгагу с) ;гу й) аппоуей I а1\л/ау5 уегу Ьарру оп Рг1йау
7 а) аЫМгу Ь) кпо\л;1ей§е с) :е й) те1ойу аТгегпооп5.
8 а) р1ау Ь) ы г с) 1г й) изе ТЬаг И5геп1п8 ге5г . уегу й1ТТ1си1г
9 а) го згагг Ь) го ореп с) :аке ир й) го Ь е Ьесаи5е гЬеу 5реак уегу Та5г.
10 а) г Ы п к Ь) \л;15Г| с) й) м а п г 1 0 1Т уегу со1й 1п Ьеге. Сап у о и
ч У с1о5е ТЬе \л/1пйо\л/, р1еа5е?
ф сап/сап'Ь /101/е го/пог Л о и е Го СИоозе гИе
соггес! у е г Ь з 1о с о т р 1 е г е 1Ие гехг. ф Ми1Т1-рагТ у е г Ь з (2) Сотр1еТе ТИе « е г Ь з .
I §0 го а щ и з к зсЬооГ Г т 1еагп1п§ го р1ау г Ь е §и1гаг 1 'Сап у о и Тигп гЬаг т и з к ио 1г'5 §геаг!'
7

50 I ^ ШУв 1й/боп'х /101/е Го ргасг15е еуегу йау. I 2 '5\л;1гсЬ гЬе Т У апй §о го Ь е й ! 1г'5
2/?01/е го/сап Ь е уегу сагеТи! \л;1гЬ т у Ипеегз; I ^йоп'Т аТТег т1Йп1§Ьг.'
/101/е го/сап'1 р1ау ЬазкегЬаМ ог уоМеуЬаМ Ьиг I " с о п / 3 'Сап у о и Тигп ТЬе гай1о? I \л/апг го
/701/е Го 5\л/1т. Т Ь е еоой г Ы п е 15 гЬаг I ^/101/е Го/ кпо\л/ г Ь е ТооТЬаМ ге5и1г5.'
йоп'г /?01/е Го Ь г т в т у о\л/п диКаг - гЬе 5сЬоо1 Ьа5 4 'Р1еа5е гигп уоиг т о Ь П е рЬопез
а 1ог ог т 5 г г и т е п г 5 . Аг \л;еекепй5 оиг 5сЬоо1 Ьапй йиг1п§ г Ь е сопсегг.'
оТгеп 81уе5 сопсегг5 апй I ''/101/е Го/соп'Г р1ау гоо. 5 'Тигп гЬаг ти51с ., р к а з е . 1Т'5 геаМу
1оий.'
ф сап/сап'Ь Ло1/е Хо/поХ Ьаме Го С о т р 1 е г е ТИе ф тау, т и з т а п й тизХ поХ СИоозе ТИе
з е г И е п с е з \л;Ш1 сап, сап'Х, Ьаув Хо ог поХ соггесТ т о й а 1 з То с о т р 1 е Т е ТИе зсИоо!
/701/е Хо. ги1ез.
1 1п гЬе НЬгагу у о и Ьауе Го Ье ди1ег апй у о и 1 БТийепТз тизХ/тизХгУр з т о к е 1п ТЬе
. еаг ог й г т к . зсЬоо! Ь и М й т е .
\л/Ьеп у о и §о го г Ь е гЬеагге, у о и агпуе 2 5ТийепТ5 тау/тизХп'Х Ьоггош ир То Т1уе
оп г1те Ьиг у о и \л/еаг са5иа1 с1огЬез. Ьоокз Тгот ТЬе зсЬоо! МЬгагу.
1г у о и аге а ти51с1ап, у о и ргасг15е еуегу 3 БТийепгз тау/тизХ с о т е го кззопз
йау апй изиаМу у о и 51еер ипгН пооп. ргерагей.
1п гЬе т и 5 е и т , у о и гоисЬ гЬе ратг1п§5 4 Бгийепгз тоу/тозГп'Г Т1§Ьг ог и з е Ьай
Ьиг у о и Ьиу 5оиуеп1г5 1п г Ь е т и 5 е и т 1ап§иа§е.
5Ьор. 5 Бгийепгз тоу/тозГп'Г гаке рагг 1п аТтег
Ы Ь е п у о и аге аг а сопсегг, у о и Ьауе зсЬоо! асТ1у1г1ез.
а г1скег Ьиг у о и _ 5 т 8 а1оп8 апй йапсе. 6 5гийепгз тизГп'Г/тозГ й а т а § е зсЬоо!
Оп а р1апе у о и _ ма1к агоипй. Уои еди1ртепг.
. меаг а 5еагЬе1г. 7 Бгийепгз тизГ/тизГл'Г \л/еаг зЬоггз ог
т1п15к1гг5.
8 Бгийепгз тизХ/тау ауте аХ гЬе1г
с1аззгоотз оп г1те.
|||^.^АNС^АСЕСНО^СЕ

Та1к'т§ аЬоиг ти$1с УегЬз апс! ас1]есг1уе5


1'т гваИу /пГо ти51с. М ы и с п о л ь з у е м с о ч е т а н и е глагол + п р и л а г . д л я
о п и с а н и я того, к а к кто/что-либо
1'т пои гваНу тХо Ыр Ьор апб гар.
I Пке уапоиз б1фвгеп1 5Гу/е5. 1оок - ( в ы г л я д и т )
/]и5г 1оие Изгвп'тд Хо зои! апб бапсе тизк. ТЬезе с1огЬез 1оок дгеаг - 11оуе гЬе со1оигз\
I сап'г згапс] соипггу апб мвзХегп. ТЬе з'тдег о/ гЬаг дгоир 1оокз увгу агггасг'ше.
Гт сгагу аЬоиХ тогШ тиз'ю апб }о1к. Аге уои окау? Уои 1оок Хкеб.
Гт пог сгагу аЬоиг Ьеауу тега!. зоипб - ( з в у ч и т )
I Ьауеп'г дог а уегу дооб з\пд\пд уо\се. ТЬаг ди'Лаг зоипбз атаг'тд Ьиг 'Л'з уегу
I сап р1ау гЬе уюГт. ехрвпз'1Уе.
Гб Ике го р1ау гЬе фиге. I боп'г Нке Ьеоуу тега!. !г зоипбз ЬогпЫе.
Гб Ике го згагг а госк дгоир. !'уе зрокеп го Гике оп гЬв рЬопе. Не зоипбз
уегу ипЬарру.
сап/сап% Ло1/е Ю/поХ Ьа\/е Хо /ее/ - (чувствует, о щ у щ а е т с я )
• с а п - говорим о в о з м о ж н о с т и / р а з р е ш е н и и ТЬе сопсегг шаз дгеаг Ьиг 1г /е/Т уегу сго]л/беб.
что-либо с д е л а т ь (сап + и н ф и н и т и в б е з То). ! / е е / г!гвб гобау а/гег !азг тдЬг'з сопсегг.
Уои сап до Ьоте пош. Оо уои / е е / о// пдЬг? Уои !оок зоб.
1л/е сап теег 1п гЬе НЬгагу а/гег зсЬоо!. О б р а т и т е в н и м а н и е ! В а н г л и й с к о м я з ы к е эти
ТЬеу сап \л/пгв /Г /п репсИ. глаголы я в л я ю т с я и с к л ю ч е н и е м , т.к. п о с л е
• сап'Т - г о в о р и м о т о м , что что-то н е в о з м о ж н о / б о л ь ш и н с т в а глаголов у п о т р е б л я ю т с я н а р е ч и я .
не р а з р е ш е н о (сап'Т -н и н ф и н и т и в без То). В р у с с к о м я з ы к е п о с л е этих глаголов м ы
употребляем, как правило, наречия.
/ сап'г до оиг афег 10 р.т.
Уе сап'г Ьиу гЬе Т/с/сеТ5 пош - гЬе оДпсе 1з МиШ-раП уегЬз (2)
с1озеб.
ТЬе к1бз сап'г шаХсЬ ТУ афег 10 р.т. / гигп оп гЬе габ!о шЬеп ! \л/аке ир !п гЬе тогптд.
! гигпеб оД ту 1ЧРЗ р!ауег апб и/епТ То 5 /еер.
• Иауе То - г о в о р и м о н е о б х о д и м о с т и / / а!\л/ау5 5И//Тс/7 оп гЬе СО р!ауег тЬеп ! де1 !пго
о б я з а т е л ь с т в а х (Науе То + и н ф и н и т и в с То). гЬе саг.
/ Ьауе го шпХе гЫз еззау }ог готогго\л/.
! /огдог го 31л/1гсЬ оД ту сотриХег уезХегбау.
5Ьв Ьаз го ргасг1зе р1ау1пд гЬе р'юпо еуегу
ТЬаг зопд /5 дгеаг. УЬу боп уои гигп гЬе уо!ите
бау.

ир?
1л/е Ьауе го Ьиу Ьег а п/се ргезеШ.
Сап уои гигп гЬе тиз!с бошп, р!еазе? Гт ггу1пд го
• поТ Науе То - г о в о р и м об о т с у т с т в и и зТибу.
необходимости/необязательности
в ы п о л н е н и я чего-либо тау, тивХ апб тизХ поХ
(поТ Иауе То + и н ф и н и т и в с То). М ы и с п о л ь з у е м т а у , т и з Т и т и з Т поТ
Уои боп'г Ьауе То Ьиу а Т/с/сеТ - Т/те сопсегг 1з в официальных ситуациях, часто
фее. в объявлениях, письменных распоряжениях,
\л/е боп'г Ьауе го \л/еаг ип\}огтз аг ту зсЬооГ и н с т р у к ц и я х и т.п. М ы и с п о л ь з у е м :
Не боезп'г Ьауе го Ьг'тд а д1г1ф1епб го гЬе • т а у - чтобы дать разрешение
раггу. ( т а у + и н ф и н и т и в б е з То)
ЗгибепХз тау Ьоггош ир го фуе Ьоокз фот
гЬе НЬгагу.
\/!з!гогз тау изе гЬе к!гсЬеп.
• т ы з Т - ч т о б ы обязать что-либо делать/сделать
( т и з Т -I- и н ф и н и т и в б е з То)
Згибепгз тизг \л/ваг зсЬоо! ип!]'огт5.
\/!з!гогз тизг /оНош гЬе 5!дЬгзее!пд гоиге.
• т ы з Т поТ - ч т о б ы з а п р е т и т ь
( т и з Т поТ/ тизТп'Т + и н ф и н и т и в без То)
Раззепдегз тизгп'г кеер гЬе!г /ееТ оп ХЬе зваХз.
ЗХибепХз тизг пог изе гЬв!г тоЬНе рЬопвз !п
гЬе зсЬоо! ЬиНб!пд.
М00и1Е 7
РРАСТ1СЕ
ф Т а 1 к т § аЬоиТ ТпеаНИ С И о о з е ТИе соггесТ ф и////, тау а п й Ь е дотд То Сотр1еТе ТИе
о р И о п (а, Ь, с ог й). з е п Т е п с е з \л/1ТИ ТИе у е г Ь з Ье1о\л; а п й ТИе
соггесТ Т о г т з оТ ТИе м о г й з 1П ЬгаскеТз.
Му аипТ 15 ПОТ уегу о1с1 ЬиТ з Ь е Ьа5 Ь е е п ^
Ьо5р1Та1 1оТ5 оТ Т1те5. 1п ТЬе \л/1пТег, 5Ье оТтеп Та1! отогк гат т155 Ье1р Ье саТсЬ \л/1п
Ьа5 апс1 "Пи апс1 т ТЬе 5 и т т е г 5Ье §еТ5 Т Ь е 5ку 15 уегу йагк. !Т /5 дотд То га/п . ( Ь е
Ьай ^ Теуег. 1п ТЬе 5рг1п§ апй аиТиппп, 5Ье ео!п8 То)
оТТеп " а ЫТ йерге55ей апй Т1гей. 5Ье'5 а150 2 1!5а 15 аТ ТЬе йосТог'5. 5 Ь е
§оТ Ьай ТееТЬ апй оТТеп Ьа5 . Б Ь е пеей5 а !!ТТ!е !аТе. ( т а у )
То ^ т о г е 5рогТ, еаТ ^ ]ипк Тоой апй 3 \л/Ьеге !з уоиг соаТ? Уои а со!й.
^ 5ток1п§. (\N\\\)
1 а) аТ Ь) 1пТо с) 1п й) 1п51йе 4 Му йай 15 а йосТог. !Не и5 \л;!ТЬ
2 а) со1й5 Ь) 111пе5зе5 с) Й15еа5е5й) ра1п5 ТЫ5 рго]есТ оп оЬе5!Ту. ( т а у )
3 а) §га55 Ь) Т1о\л/ег с) §гееп й) Ь а у 5 ОЬ по! !Т'5 е1еЬТ о'с!оск! ! ТЬе
4 а) Ьа5 Ь) Тее15 с) ТЫпк5 Й) 5665 Т1г5Т !е550п. (Ье ео!п§ То)
5 а) еагасЬе Ь) ТетрегаТиге 6 Уои'ге 800Й аТ гипп1п§. ! ' т 5иге у о и
с) 5ТотасЬасЬе й) ТооТЬасЬе ТЬе гасе. (\л/11!)
6 а) т а к е Ь) Таке с) йо й) Ь а у е 7 Т Ь е Те5Т 15 й!ТТ!си!Т. Т Ь е у .( т а у )
7 а) т о г е Ь) 1е55 с) Темег й) т и с Ь Не'5 8оТ Т1Л/0 йо§5, а 5паке апй ТЬгее
8 а) 5Тор Ь) Таке с) 81уе й) 1еауе Ьий§1е5. Н е \л;!ТЬ ап1та!5 !п ТЬе
ТиТиге. ( Ь е §о!п§ То)
ф СопТи51П8 м о г й з СоггесТ ТИе ипйегМпес! м о г й з
т ТИе з е п Т е п с е з \л/Иеп п е с е з з а г у . ф СоНосаТюпз: А с с И е п Т з Сотр1еТе ТИе зТогу.
1 ТаТТоо5 аге асТиаИу Та5ЫопаЫе по\л/аба\/$ ЬиТ 1а5Т уеаг, ! ^ Ьаб ди1Те а Ьай асс1йепТ. I м а з
ТЬеу аге асТиаПу Тегг1Ые Тог уоиг 5к1п. г!й1п§ т у Ы к е То 5сЬоо! м Ь е п а саг сга5Ьей
2 ТаТТоо5 й а т а ^ е уоиг 5к1п апй саи5е !пТо т е . ! \л;а5 ^ Тог а Т е м т !пиТе5 апй
1пТесТюп5. Т Ь е у а150 й а т а ^ е у о и а 1оТ! м Ь е п ! \л/оке ир т ТЬе а т Ь и ! а п с е , т у !е§
3 5рап15Ь т е а 1 15 Ьеа1ТЬу ЬиТ реор1е еаТ ТЬе1г ^ а !оТ. ! а150 Ьай а " 1п т у !еТТ а г т
еуеп1п§ т е а 1 аТ 1 0 р.т.! апй 1Т \л;а5 ^ а ЫТ, ЬиТ поТ Ьай!у. !п ТЬе
4 \л/е Ьай а §геаТ Т1те 5каТеЬоагй!п§ ЬиТ атЬи!апсе, I ап !п]есТ1оп апй м Ь е п !
аТТегмагй5 ! поТ1сей а §геаТ сиТ оп т у 1е§. §оТ То ТЬе Ьо5р1Та!, а йосТог §ауе т е ап '
5 ! и5е с г е а т 5 Тог т у 5к!п ЬиТ ! пеуег и5е а ЬаТ. То сЬеск т у !е§. ! Ьай а Ьгокеп !е§ ЬиТ т у а г т
\л/а5п'Т ^ . 1иск!!у, ! й!йп'Т пеей То ^_ ап
ф И//7/ а п й и/оп'т Сотр1еТе ТИе з е п Т е п с е з ул/ЛИ орегаТ1оп. ! м а 5 !п Ьо5р!Та! Тог ТмепТу-Тоиг
и/;7/ ог и/оп'т. Ьоиг5 ЬиТ 1Т Тоок т е ТЬгее топТЬ5
1 Ооп'Т \л/оггу! !Т'5 ]и5Т а со!й. ! ' т 5иге у о и и//// То §еТ ^° т у Ьгокеп !е§.
Ье Т1пе 1П а Те\л/ йау5.
2 Ёр!йет!с5 ргоЬаЬ!у к!!! а !оТ оТ реор!е
ТЫ5 сепТигу.
3 Уои'уе доТ Т!и. ! ' т аТга!й апТ1ЫоТ1с5 _ . Ье!р
уои.
4 Таке ап а5р!г!п апй уоиг ТетрегаТиге
йеТ!п!Те!у §о йо\л/п.
5 \л/а5Ь уоиг ЬапЙ5 \л/!ТЬ апТ1ЬасТег!а! 5оар! !Т
к!!! ТЬе § е г т 5 .
6 Т Ь е йосТог 15 уегу рипсТиа!. ! ' т 5иге Ь е
Ье !аТе.
7 Ооп'Т §0 оиТ !п а Т-5ЫгТ! Уои саТсЬ а
со!й!
8 !'уе риТ оп 5ип5сгееп 50 ! ееТ 5ипЬигп.

16
1АЫСиАСе СН01СЕ

КЕРЕРЕМСЕ
Та1кт§ аЬои! ИеаНЬ шП1, таувпё Ье дотд Хо
/'1/е оп/у Ь е е п /п Ьозр'Па] опсе. М ы используем:
/'1/е пеуег Ьаб а Ьаб асс'1бвпХ. • мН1 и ууоп'1 - когда в ы с к а з ы в а е м м н е н и е /
I о^Хеп Ьауе со1бз апб соидЬз 'т ТЬе ш\п1ег. д е л а е м п р е д п о л о ж е н и я о б у д у щ е м (часто
I Ьаб а Ьаб зХотасЬасЬе 1азХ и/ее/с, со с л о в а м и I Т И т к , Г т зиге, т а у Ь е / регИарз/
р г о Ь а Ы у / с1еЛпИ;е1у и т.п.).
Му }пепб Ьаб фи \п ОесетЬег апб Ьаб а ЫдЬ
Гт зиге Ье'П Ье а дооб босХоп
гетрвгаХигв.
ТЬеу и//// берп\Хв!у шапХ Хо У1З1Х ХЬе сазХ1е.
Му 5/5Гег Ьаз а 1оХ о/ а11егд\вз Нке Ьау}еуег.
I кпош Ыт, Ье шоп'Х зХау т Ьеб Ьесаизе о/ о
/'1/е до1 дооб ГееТЬ апб Ьауе пеуег Ьаб ХоогЬасЬе
со1б.
Ьиг I зотеШтез деХ Ьаб еагасЬе.
I о}1еп }ве1 Игеб 'т ХЬе еуеп'тдз афег зсЬоо!. • т а у и т а у по! - когда не у в е р е н ы в с в о и х
1'уе пеуег /е/Г бергеззеб ЬиХ I /ее/ ипЬарру предположениях/ пытаемся догадаться.
5отеХ1тез. Уои тау саХсЬ а Хгор1са1 б1зеазе // уои до
А/Хег ХЬе асс1бепх, I /е/Г /о/пГ апб уегу \п/вак. ХЬеге.
I /е/Г з1ск оп ХЬе ЬоаХ Хо Ггапсе. ТЫз бгид тау поХ Ье1р Ыт.
I пееб Хо бо тоге зрогх, еаХ тоге фи1Х апб 5/еер • Ь е § 0 1 П § То - когда найти п р е д п о л о ж е н и я
тоге. о с н о в а н ы на о ч е в и д н ы х ф а к т а х н ы н е ш н е й
I пееб Хо еаХ 1ез5 рига апб зрепб 1езз Х1те оп ту ситуации.
сотриХег ТЫз ХезХ 15 Хоо б1ф1си1Х /ог те. Гт до1пд Хо }а'Н.
I пееб Хо зХор еаХтд зууееХз апб ЫзсшХз. 5Ье'5 еаХеп ХЬгее Ьадз о/ 5\л/веХ5. ЗЬе'з дотд
Хо Ье 51ск.
Соп1и$1п§ могс1$
ЗипЬаХЫпд !з асХиаИу уегу бапдегоиз. ('т }асХ) СоПосаг!оп5: Асс1()еп1;$
АсХиаНу Ыомм, I ат зХибу'тд ЕпдНзЬ. Му баб Ьаб ап ассШепХ /озТ уеаг аХ шогк апб \л/аз
Уои пееб Хо \л/еаг Хгоизегз апб изе зип сгеат. ипсопзс'юиз }ог Хеп ттиХез.
Уои пееб Хо ±гзе \л/еаг а ЬаХ. Гуе пеуег Ьгокеп а Ьопе ЬиХ ту з/зГег Ьгоке Ьег
агт \л/Ьеп 5Ье и/оз 5кНпд 1а5Х топХЬ.
1ХаНап }ооб 1з дгеаХ апб ту ЬезХ теа! еуег шаз 1п Му тит сиХ Ьег рпдег \л/Ьеп 5Ьв 1л/05 соок'тд апб
Коте. IX ы/аз Ыееб'тд Ьаб1у.
I Нке 5рап1зЬ даев/ /оос/. МЬеп I сиХ ту }ооХ I Ьаб ап т]есХ1оп апб IX ЬигХ
Оапбгиф сап батаде уоиг Ьак ЬиХ IX боезп'х ЬигХ. а 1оХ.
ТаХХооз батаде ЬигХ уои а 1оХ апб ЫАГХ батаде Му дгапб}аХЬег Ьаб ап орегаХ'юп 1а5Х шеек
уоиг зк'т. Ьесаи5е Ье Ьа5 сапсег
5Ье Ьаб а рот т Ьег /ооХ зо 5Ье шепХ Хо ХЬе
ТЬаХ сгеат /5 дгеаХ апб деХз г1б о/ Ыд зроХз. Ьозр'Па! апб Ьаб ап Х-гау.
1'уе доХ а дгеаХ Ыд зроХ оп ту }асе. А}Хег ХЬе асс1бепХ, I шаз уот'п'тд апб/еЛ
Тегг/Ь/е.
IX Хоок Ыт 5/х топХЬ5 Хо деХ оуег /т/з Ьгокеп 1вд.
I Хоок а 1оХ о/ ра'ткШегз Ьесаизе о/ ту Ьгокеп
}оог.
I боп'х Нке Хактд рШз ог ХаЫеХз, ог апу тебкте
геаНу.

17
М00и1Е 8
РРАСТ1СЕ
ф С о т р о и п й х : Е п у | г о п т е п 1 Сотр1е1:е гИе \Л/ОГС1Б т ф Р г о п о и п : /Т А66 /ТТо ТИе зТогу \мИеп
гИе йе5сг1р11оп. песеззагу.
1п т у с11:у, ВиепоБ А1ге5, ТЬеге аге 1о1:5 оТ §гееп /Т 1з й1ТТ1си1Т То г е т е т Ь е г м Ь е п Ь а р р е п е й .
^ зрасвз Ике 1 е г а т а Рагк. ТЬеге 15 а150 1а I ТЫпк м а з 1п Ы о у е т Ь е г ог ТЬе зТагТ оТ
Со51:апега, а уегу Ы § паТиге ^ пехТ То ТЬе О е с е т Ь е г . \л/аз аЬоиТ Т1Уе о'с1оск 1п ТЬе
Р1аТа Р1уег; 1т Ьа5 §оТ 1оТ5 оТ \л/11с111Те \л/1ТЬ т а п у мНй еуеп1п§. \л/аз 5пом1п§ а 1оТ, м а з уегу со1й
^ Ике Ыгс15 апс1 герТИе5. ТЬеге аге а150 ди1Те а апй м а з деТТтд йагк. Му т о Ь Н е рЬопе
Тем епу1гоптепТа1 р г о Ы е т 5 1п т у с1Ту. Т Ь е г е аге а м а з Ьгокеп апй I мапТей То Таке То Томп
1оТ оТ саг5 апс1 Ьи5е5 апс1 ТЬеу саи5е п1пеТу регсепТ То ТЬе зЬор. 1з аЬоиТ Тмо т И е з Тгот т у
оТ ТЬе а1г •* 1п ТЬе сепТге. \л/аТег ^ 15 а Ь о и з е То ТЬе 1оса1 Томп оТ ВапТТ, А1ЬегТа.
р г о Ы е т , Тоо апс1 ТЬе Р1аТа Р1уег апб оТЬег 5та11ег А п у м а у , I мепТ оиТз1йе То ^еТ т у саг
г1уег5 аге ЬасИу роИиТес!. ТЬеге 15 с1еТ1П1Те1у сИтаТе апй ТЬеп I з а м ТЬе Ьеаг. \л/аз оиТз1йе ТЬе
1п Виепо5 А1ге5 - т у § г а п й т а 5ау5 ТЬаТ ТЬе дагаде 1оок1п§ 1п ТЬе гиЬЫзЬ Ып з . \л/аз
\л;1пТег5 м е г е соИег ТогТу уеаг5 а§о. уегу Тг1§ЬТепт8 То з е е Ь е с а и з е м а з уегу
1аг§е апй I з с г е а т е й . 5 а м т е апй гап
ф РиТиге Сопс11Т10па! У з е ТИе с и е з То \п;г1Те Томагйз т е уегу ТазТ. 1искИу, т у м1Те
з е п Т е п с е з \л/1Т11 ТИе РиТиге Сопс1|Т1опа1. Ьеагй т е апй о р е п е й ТЬе йоог. I мепТ т
апй с1озей ди1ск1у ЬеТоге ТЬе Ьеаг сои1й
1 уои / пот Теес! ТЬе с1о§ ^ 1Т / ееТ ап§гу. саТсЬ т е .
1Т уои боп'х ^евб 1Ье боа, /Т7/ оеТ апдгу .
2 ТЬеге / Ь е Тоо т и с Ь га1п 1п з и т т е г ->• Ьее5 / поТ
ф аИ, то51, тапу, вате, по/попе
ргойисе а 1оТ оТ Ь о п е у
С о т р 1 е Т е ТИе з е п Т е п с е з \п/1ТИ ТИе соггесТ
1Т_ .
ап1та1з.
3 \л/е / риТ ТЬе саТ апй ТЬе с1о§ 1п опе г о о т ТЬеу
/ Т18ЬТ 1Т .
зЬагкз е1ерЬапТ5 капдагооз Ьеагз Ыгйз
4 I / §0 5а1Ип§ I / саТсЬ 5 о т е Т15Ь
1Т .
5 ТЬе саТ / Ье з к к ^ м е / Таке Ы т То ТЬе иеТ 1 Б о т е е1ерЬап15 Иуе 1п 1пй1а.
1Т . 2 МозТ аге йапдегоиз Тог
6 I / з е е а Тоай I / Таке а рЬоТо 5М1ттег5.
1Т . 3 Мапу т18гаТе То м а г т е г
р1асе5 т м1пТег.
ф ШЕЛ Ми1т!-рагт у е г Ь з (3) С И о о з е ТИе соггесТ 4 N0 Иуе 1п Тгор1са1 сИтаТез.
о р Т ю п (а, Ь, с ог 6). 5 АН сап ] и т р .

1 I . а знаке 1п т у §агс1еп ЬиТ 1Т мазп'Т ф о//, т о з т , тапу, з о т е , по/попе СИоозе


ро13опоиз. ТИе соггесТ \л/огс)5 То с о т р 1 е Т е ТИе ТехТ.
а) с а т е оуег Ь) с а т е асгозз с) с а т е аТ й) с а т е
1|^05Т/Л/о реор1е Ике ап1та1з апй ^тапу/а11
йомп
оТ из кеер реТз. ^Боте/МозХ реор1е кеер
Уои зЬои1й Тгот ТЬе ТогезТ аТ п18ЬТ
Ьесаизе оТ ТЬе Ьеагз апй оТЬег йап^егоиз ап1та1з. ехоТ1с ап1та15, Ике з п а к е з ог 5р1йегз ЬиТ
а) зТау оп Ь) зТау 1п с) зТау оиТ й) зТау а\л/ау "тозХ/по реТз аге саТз апй йо§з. ^МозХ/
1Т а Ьеаг аТТаскз у о и , уои зЬои1й поТ АИ йо§з аге уегу Тг1епй1у апй 1оуе То р1ау.
Ь е с а и з е 1Т 1з уегу зТгоп§ апй сап к1И у о и . Ном еуег , '^зоте/по йо§з сап Ье йапеетоиз.
а) Т18ЬТ йо\л/п Ь) Т1§ЬТ оиТ с) Т18ЬТ Ьаск й) Т1§ЬТ оТТ ''Мапу/АИ ехрегТз зау ТЬаТ еуегуТЫп§
I м а з Так1п§ т у йо§ оиТ 1п ТЬе рагк м Ь е п Ь е з а м й ереп й з оп Тга1пт§. ^МозХ/Ботв йо§
а гаЬЫТ апй Тгот т е . о м п е г з ТеасЬ ТЬе1г йо§5 То аТТаск реор1е
а) гап а м а у Ь) гап й о м п с) гап оп й) гап оуег апй ап1та1з. \л/е геай аЬоиТ "^тапу/по
I з м а т уегу ТазТ То Тгот ТЬе зЬагк. ассШепТз м Ь е г е сЬИйгеп аге 5ег1оиз1у
а) §еТ а м а у Ь) §еТ а1оп§ с) §еТ оТТ й) деТ гоипй т ] и г е й Ьу а @8ге55 |уе йодз. 5о г е т е т Ь е г
Т Ь е Ь е е з м е г е Ь е Ы п й из ЬиТ м е гап ТЬгоидЬ ТЬе То Ье сагеТи! м Ь е п уои §о ]1п§ 1п
ТогезТ апй ТЬе Тгеез ТЬет . ТЬе рагк - ^°а11/по йо§з аге сотр1еТе1у заТе.
а) зТоррей ... ир Ь) з1омей ... й о м п с) зТауей ...
оиТ й) зТиск ... агоипй
•^АNС^АСЕСноIсе

РЕРЕКЕЫСЕ
Сотроип(]$: Епу1Г0птеп1: Ргопоип: И
д в а с л о в а ( у с т о й ч и в ы е с л о в о с о ч е т а н и я ) : о/г М ы и с п о л ь з у е м |Т:
роИиНоп, [л/аТег роИиНоп, дгееп врасвз, паТиге с с ы л а я с ь н а что-то, у п о м я н у т о е р а н е е :
гезегувз, шИс1 ап1та15, сИтаТе сЬапде, ЬвЫХаТ /055 ТЬе е1ерЬапХ сап Ье уегу бапдегоиз Ьесаизе IX /з
ч е р е з д е ф и с : оуег-фзЫпд 30 1агде апб зХгопд.
в о д н о с л о в о : 1л///сУ//Уе
с общеупотребительными выражениями о
п о г о д е / д а т е / р а с с т о я н и и и т.п.
Ри1иге СопйШопа! IX 15 5/х о'с1оск апб IX 15 га1п1пд оиХ51бе.
М ы и с п о л ь з у е м ТИе РиТиге СопсИТюпа!, когда IX 15 Рпбау 10 ]ипе апб 1х'з уегу со1б.
говорим о возможных событиях в будущем, 1Х'з ОсХоЬег апб 1Х'5 деХХ'тд багк еагНеп
когда о н и з а в и с я т от д р у г и х б у д у щ и х IX 1з фуе кИотеХгвз }гот Ьеге Хо ХЬе Хошп.
событий: В качестве формального подлежащего
ТЬеу тау 1ва\/е шНЬоиТ из // и/е'ге /оТе, в безличных предложениях (обратите
в н и м а н и е на п е р е в о д п р и м е р о в ) :
Образование
IX 15 бапдегои5 Хо до 5\л/1тттд. ( П л а в а т ь опасно.)
//+ ргезепТ 51тр1е, шШ/тау + и н ф и н и т и в IX 15 б1ф1си1Х Хо 1еагп а 1апдиаде. (Трудно у ч и т ь
(условие) (следствие) язык.)
\л/И1/тау + и н ф и н и т и в // + ргезепТ з1тр1е
(следствие) (условие)
о//, то5Г, тапу, вате, по/попе
О б р а т и т е в н и м а н и е ! Когда м ы г о в о р и м о М ы и с п о л ь з у е м а11, т о з Т , т а п у , з о т е ,
будущих событиях, то, в о т л и ч и е от русского по и п о п е оТ ТНе с о м н . ч . и с ч и с л я е м ы х и
я з ы к а , после мИеп, ЬеТоге и аз з о о п аз м ы неисчисляемых существительных.
и с п о л ь з у е м РгезепТ 51тр1е М ы используем т а п у только
(а не В р у с с к о м я з ы к е в этом с л у ч а е с существительными во мн. числе.
используется будущее время.
• а11 = все, о б щ е е к о л и ч е с т в о п р е д м е т о в или
/7/ Ье1р уои и/Леп / соте Ьоте. л ю д е й о п р е д е л е н н о г о типа
Ве/оге ТЬеу зГогТ соок'тд, гЬеу'И с1еап ТЬе кПсЬеп. АП ту ф1епб5 Нке бапстд.
ТЬеу'уе еаХеп аП ХЬе тваХ.
Мит-рагг уегЬ5 (3) • т о з Т = почти все (люди/предметы)
Уои зЬои1б шп а\л/ау фот аШдаНогз Ьесаизе ТЬеу МозТ Ыгб5 еаХ тзесХз.
соп'Т до уегу /аг. МозХ \л/аХег т ХЫз Хошп сотез фот ХЬе пуег
к/Ьеп а тШ Тигкеу аПаскз уои, фдЬХ Ьаск шИЬ • т а п у = много л ю д е й / п р е д м е т о в
уоиг итЬгвНа. ТЬеге аге тапу шИб Ыгбз т ТЬ/з агеа.
Уои зЬои\б зХау ашау фот Ьеагз Ьесаизе ХЬеу аге
уегу бапдегоиз. • з о т е = несколько человек/ предметов
// уои соте асгозз а тоХЬвг Ьеаг шИЬ сиЬз уои ( и с ч и с л я е м ы е сущ.), н е к о т о р о е к о л и ч е с т в о
аге /п ХгоиЫе. ( н е и с ч и с л я е м ы е сущ.)
Ооп'Х Хгу Хо деХ ои/оу фот Ьеагз Ьесаизе ХЬеу сап Зоте 5паке5 аге бапдегои5.
гип /азХ апб сИтЬ Хгвез. Зоте 1иддаде б15арреагеб фот ХЬе Хгат.
УЬвп кШег Ьеез аге сЬаз'тд уои, уои зЬоиШ гип • по = н и с к о л ь к о (с и с ч и с л . и н е и с ч и с л . сущ.);
ХЬгоидЬ зоте ЬизЬез Хо Хгу Хо з/ои/ ХЬет с1о\л/п. попе = никто из, ни один из (с и с ч и с л . сущ.)
ТЬеге 15 по Х1те /е/Т.
Уе'уе дох по аЫта1з аХ Ьоте.
Ыопе о/ ХЬе Хгеез /з ЬеаПЬу.

19
М00и1Е 9
РРАСТ1СЕ
ф Ргеро51г1оп5 С о т р 1 е 1 е ТИе (1е5сг1р1:10п \л;11И ф Т И е Раз51уе: Ь у р И г а з е з У з е ТИе с и е з ш
гИе с о г г е с ! р г е р о Б т о п з . ЬгаскеТз То апз\л/ег ТИе диезТ10ПЗ. О з е ТИе
Разз1уе апй Ь у рИгазез.
I §0 -[о 5сЬоо1 ^ Ьу саг \л/11:Ь т у баб. АТТег
5с110о1, I §0 То гЬе зроггз сепгге ^ Тоог 1 \л/Ьо й15соуегей ТЬе Ьо1е т ТЬе огопе 1ауег?
апс1 Тгот ТЬеге I §о Ьаск Ь о т е ^ ТЬе ТЬе Ьо1е 1п ХЬе огопе 1ауег шаз сИвсоувгеб
ипс1ег§гоипй. Оп БаТигёау а й е г п о о п , I §0 1пго ЬУ а заТеШХе . (а 5аТе1МТе)
ТЬе Томп сепТге Ьиз То §0 То а ТИт ог с1о 2 ЫЬаТ йе5Тгоу5 ТЬе м1пйом5 1п ТЬе
5 о т е 5Ьорр1п§. \л/е §о ^ ЬоНйау р1апе 1пТегпаТ1опа1 Б ра се 5ТаТ1оп? .
апй \л/е а1мау5 §0 ^ Сгеесе. \л/е а Ы а у з §о (р1есе5 оТ 5расе ]ипк)
^ ЬоаТ Тгот АТЬепБ То опе оТ ТЬе 5та11 3 \л/Ьо 5 а м ТЬе 1азТ 5о1аг есИр5е?
151апй5. 1Т'5 а §геаТ р1асе апй I §о агоипй ТЬе . (т|1Иоп5 оТ реор1е 1п А51а)
!51апй ^ Ыке. Опсе, м е гепТей Ьогзез апй 4 \л/Ьо р1ауей ТЬе сарТа1п т ТЬе 1 9 9 5 ТНт
мепТ агоипй ТЬе 151апй ^° ЬогзеЬаск. АроНо 137 . ( Т о т Напк5)
5 Ы Ь о Ь а з ехр1огей \/епи5 апй Маг5? .
ф Щ И Орро51Те5 С о т р 1 е Т е ТИе §ар5 \л/1тЬ ТИе (зрасе гоЬоТ5)
соггесТ Т о г т з оТ ТИе М О Г Й Б 1П сар1Та1 1еТТег5. 6 \л/ЬаТ оЬ5егуе5 ТЬе 5ку ТмепТу-Тоиг Ьоиг5
а йау? . (ТЬе Н и Ь Ы е Те1е5Соре)
1 \л/е м е г е . . То 1о5е ТЬе
§ а т е Ь е с а и з е ТЬе оТЬег з Ы е
ф С о т р о и п й з : А1грогТз Сотр1еТе ТИе й е з с п р Т ю п .
зсогей а §оа1 1п ТЬе (азТ т1пиТе.
2 Оп т у м а у То зсЬоо! I 5 а м \л/Ьеп I §оТ То ТЬе а1грогТ, I мепТ То ТЬе ^ сЬескчп
а / ап саг Тгот ТЬе и5иА1 бевк апй §оТ т у Ьоагй1пд сагй. ТЬеге м е г е
1 9 2 0 5 1п ТЬе зТгееТ. Ы § диеие5 аТ апй I Ьай р г о Ы е т 5
3 сЬНйгеп сап'Т §0 1пТо АССОМРАМУ Ьесаи5е I м а 5 саггу1п@ а ЬоТТ1е оТ 5 Ь а т р о о .
ТЬаТ зЬор - ТЬеу Ь а у е То Ье I оп1у Ьай Теп т1пиТе5 То йо 5 о т е 5Ьорр1п§ апй
м1ТЬ ап айи1Т. Ьиу а рге5епТ Тог т у 81г1Тг1епй 1п ТЬе ^ .
4 М о м з Ь е а1мау5 агг1уе5 оп Т1те Т Ь е п I Ьай То §о То ТЬе Ьесаи5е т у
ЬиТ ЬеТоге з Ь е м а з апй КЕ1У Т11§ЬТ м а 5 1 е а у т § . \л/Ьеп м е §оТ То НеаТЬгом,
м а з а1мауз 1аТе. ТЬеге м е г е 1оп§ д и е и е з аТ ^ ЬиТ I м а 5
5 Ве551е Со1етап Ьай а Тегг1Ые 1п ТЬе Еигореап ип1оп диеие. I ма1Тей Ьа1Т
асс1йепТ ЬиТ ТЬе с аи зе оТ ап Ьоиг аТ =' апй м а з §о1п§ То §о То
1Т 15 . КМО\л/ ^ ЬиТ ТЬеп т у 5и1Тса5е агг|уей. Му
6 М о м реор1е сап Ье 5расе §1г1Тг1епй м а 5 ма1т1п§ Тог т е аТ ТЬе ^
Тоиг15Т5 ЬиТ 1Т 15 То У151Т апй 1Т м а 5 §геаТ То 5ее Ьег!
ТЬе Мооп. Р0551В1Е
ф С о т р о и п й з : А к р о г т з Ы И а Т аге ТИезе р1асез т
ф ТИе Ра551Уе Сотр1еТе ТИе з е п Т е п с е з \л/1ТИ ап акрогТ?
Разз1ие Т о г т з оТ ТИе у е г Ь з 1п ЬгаскеТз. У з е 1 Уои сап Ьиу ог с Ь а п § е Т1скеТ5 Ьеге. ЬскеТ
соггесТ Т е п з е з . о^Исе
1 Аегор1апе сгемз аге ргврагвб (ргераге) Тог 2 Уои сап §еТ тТогтаТ1оп аЬоиТ ЬоТе1з апй
уаг1оиз асс1йепТз. ТгапзрогТ Ьеге.
2 А 1оТ оТ зрасесгаТТ (зепй) оуег ТЬе 3 Уои соИесТ уоиг Ь а § § а § е Ьеге.
уеаг5 То ехр1оге Уепиз. 4 Уои §0 Ьеге 1Т уоиг 1и§8а§е й о е з поТ агг1уе.
3 А маТег Тапк ( й а т а § е ) 1азТ п1§ЬТ оп
ТЬе (пТетпаТюпа! 5расе 5ТаТ1оп. 5 Уои сап 1еауе уоиг саг Ьеге.
4 М е м 5Таг5 (й15соуег) а11 ТЬе Т1те. 6 Неге реор1е сЬеск уои апй уоиг Ьапй Ь১а§е
5 А 1оТ оТ оЬ]есТ5 (1о5е) 1п 5расе 50 ЬеТоге у о и §еТ оп ТЬе р1апе.
Таг. 7 Уои §еТ оп ТЬе р1апе Ьеге.
6 \л/аТег (]и5Т / Т1пй) оп ТЬе Мооп. 8 Реор1е сЬеск уоиг ра55рогТ Ьеге м Ь е п уои
7 5аТе111Те5 (и5е) Тог меаТЬег агг1уе 1п а Тоге1§п соипТгу.
Тогеса5Т5 апй соттип1саТ1оп. 9 Уои §0 Ьеге То §еТ уоиг Ьоагй1п§ сагй апй
8 Т Ь е Те1е5соре (1пуепТ) т ТЬе 1еауе уоиг 1觧а§е.
ЫеТЬег1апйз 1п ТЬе еаг1у зеуепТеепТЬ сепТигу. 1 0 Уои сап Ьиу сЬ еа р ргойисТ5 Ьеге (е.§.
е1есТгоп1с еоой5).
аАМСУАСЁ СН01СЕ

КЕРЕКЕЫСЕ
Ргеро51г10п$ ТИе Ра$$|уе: Ь у рИгазез
/ до Ю зсЬоо! Ьу Ьив. Д л я того, ч т о б ы у к а з а т ь / п о д ч е р к н у т ь , к т о
1'д Нке Хо до Хо зсЬоо! Ьу Ыке. с о в е р ш и л действие, используется предлог
1л/е до оп ЬоИёау Ьу р1апе. Ьу + и с п о л н и т е л ь д е й с т в и я (после ф о р м ы
Гб Нке Хо до оп ЬоНбау Ьу Хгат. пассивного залога):
I соте Ьаск ^гот зсЬоо! оп }ооХ. ТЬе Мооп и/05 ехр1огеб Ьу Атег1сап зрасезЫрз.
Гб Нке Хо соте Ьаск фот зсЬоо! оп гоНег зкаХез.
I до оп ХЬе ипбегдгоипб шЬеп I до Хо 1опбоп. Сотроипс1$: А1грогг$
Г[/е пеуег Ьееп оп ЬогзеЬаск.
Гуе пеуег Ьееп т/оп ап аегор1апе. Агг^VаI5
Гуе пеуег Ьееп оп а Ыд ЬоаХ. \л/Ьеп и/е доТ То Неш Уогк и/е Ьаб Хо и/о/Т Ьоигз 'т
Гб Нке Хо до т а сапое ог кауак. раззрогХ сопХго!.
Му зи/Тсо5е б1бп'Х агг1Уе аХ ХЬе Ьаддаде гес1а1т
апб I Ьаб Хо до Хо 1озХ Шддаде.
Орро$11е$ А/Хег и/е и/епТ ХЬгоидЬ ХЬе агг'ша! даХе I рЬопеб
ехрепепсеб/'техрепепсеб ро551Ые/1тро551Ые ту рагепХз.
сопуепХ10па1/ипсопуепХ10па1 геНаЫе/ипгеНаЫе Уе }оипб а дооб ЬоХе! аХ ХЬе Хоиг1зХ \п}огтаХ'юп
1иску/ип1иску изиаУипизиа! Ьарру/ипЬарру оф1се апб ХЬеп рккеб ир а саг аХ ХЬе саг гепХа!
ассотраЫвб/ипассотраЫеб кпо\лт/ипкпо\лт оф1се.
Оерагтигез
ТИе Ра$$|уе 1л/е /е/Т оиг саг аХ ХЬе саг рагк апб и/епТ То ХЬе
Х\скеХ оД1се Хо Ьиу а Х1скеХ.
Образование:
Ме доХ оиг Ьоагб1пд сагбз аХ ХЬе сЬеск-'т безк
Р г е з е Ш 5|тр1е: атИз/агв + 3-я ф о р м а глагола
апб сЬескеб т оиг Шддаде.
ТЬе тХетеХ /5 изеб аН оувг ХЬе \л/ог1б.
I Ьаб Хо 1еауе а ЬоХХ1е о/ и/оТег оГ ХЬе зесиг'Пу
I ат 1о5Х 'т ХЬе т1бб1в о/ о /огезГ.
сопХго!.
РгезепТ РегТесТ: Ьаз Ьееп/Ьоуе Ьееп + 3-я ф о р м а I ЬоидЬХ а пей/ сатега аХ ХЬе биХу-рее зЬор /п
глагола. ХЬе берагХиге 1оипде.
ТЬе сотриХег Ьаз Ьееп Ьаб1у батадес]. ТЬе а/грогХ маз уегу сгошбеб ЬиХ и/е и/епТ Хо ХЬе
ТЬеу азХгопаиХз Ьауе Ьееп 1п]'огтеб аЬоиХ \/1Р 1оипде Ьесаизе ту баб /5 о федиепХ Ьи51пез5
ХЬе бапдег ХгоуеНег.
РазТ 51тр1е: шаз/шеге + 3-я ф о р м а глагола IX Хоок Ьа1} ап Ьоиг Хо деХ Хо ХЬе Ьоагб\пд даХе
Боте р1апеХз 'т оиг зо1аг зузХет и/еге поХ кпошп фот ХЬе зесиг1Ху сопХгоГ
т апс\епХ Х1те5.
СорегЫсиз и/оз Ьогп 'т Тогип, Ро1апб.
М ы ч а с т о и с п о л ь з у е м п а с с и в н ы й залог, когда
н а м н е и з в е с т н о , кто с о в е р ш и л д е й с т в и е , и л и
д е й с т в и е д л я н а с в а ж н е е , ч е м его и с п о л н и т е л ь :
ТЬе сотриХег \л/аз зХо1еп /озТ п1дЬХ. ( м ы не
з н а е м , кто его у к р а л )
Ыем да1ах1ез аге сИзсоуегес! еуегу бау. ( с а м о
открытие д л я нас в а ж н е е , ч е м тот, кто его
совершил)

21
М00и1Е 10
РРАСТ1СЕ
I Т а 1 к т 8 аЬоиТ НоПйауз С Ь о о з е ТИе соггесТ ф Ми1Т1-рагТ у е г Ь з (4) Сотр1еТе ТИе
о р И о п (а, Ь, с ог с1). зепТепсез.
I изиаИу §о аЬгоай ^ ЬоИйау апй йоп'Т зТау 1п 1 5 о т е Т Ь т § 15 до1пд оп т ТЬе сепТге
Вг1Тат. I оТТеп §о \л;1ТЬ т у Т а т И у То ТЬе ^ т оТ Томп - I сап Ьеаг роИсе сагз апй
Ви1§аг1а Ьесаизе 1Т'з доТ §оой \л/еаТЬег апй 1оуе1у атЬи1апсе5.
ЬеасЬез. \л/е изиаИу зТау ^ а ЬоТе! Ь е с а и з е 2 Му Т а т И у с о т е 5 Тгот а 5 т а И Томп 1п
ТЬеу аге поТ Тоо ехрепз1уе. I оТТеп за1Ип§ ТЬе тоипТа1п5 апй I ТЬеге еуегу
1п ТЬе В1аск 5еа апй 5 о т е Т 1 т е з \л/е до \л;а1кт8 т 5 и т т е г 1п ТЬе ЬоИйау5 То 5Тау м1ТЬ т у
ТЬе ТогезТз пеаг ТЬе соазТ. Опсе, м е мепТ То ТЬе §гапйрагепТ5.
соазТ т Тигкеу апй ^ аТ ап арагТтепТ. I 1^ 3 Т Ь е п и т Ь е г оТ Тоиг15Т5 Ьа5 1п
\л;тйзигТ1п8 еуегу йау апй м е мепТ ^ То з о т е ТЬе 1а5Т Тем уеаг5 апй ТЬеге аге а 1оТ оТ
ата21п§ апс1епТ ги1пз. Му ^ 1з То §о То Кизз1а н е м ЬоТе15 1п ТЬе Томп.
Ьесаизе 1Т'з еоТ ТапТазТк с1Т1ез Ике 5Т РеТегзЬиг§ 4 I и5иаИу м1ТЬ т у 81г1Тг1епй оп
апй ЬеаиТ1Ти1 р1асез Ике ТЬе \/а1аат 151апй5. БаТигйау п1§ЬТ То а с1иЬ 1п ТЬе сепТге оТ
1 а) оп Ь) Тог с) 1п й) То Томп.
2 а) зЬоге Ь) сазТ1е с) Ьоте! й)соазТ 5 I й1йп'Т еп]оу ТЬе ТИт - 1Т Тог оуег
3 а) м1ТЬ Ь) аТ с) оуег й) оТ ТЬгее Ьоигз!
4 а) йо Ь) р1ау с) §ет Й) §0 6 1Т Ьазп'Т га1пей Тог м е е к 5 апй ТЬе 1еуе1
5 а) Иуей Ь) §оТ с) зТауей й) мепТ оТ ТЬе г1уегз Ьаз а 1оТ.
6 а) т а й е Ь) мепТ с) Ьай й) Й1Й
7 а) у 1 з1Т 1 п§ Ь) ехсигз1оп с) з1§ЬТзее1п§ й) Тг1р ф ТЛе т ёеоёгарИ1са1 п а т е з У з е ТИе с и е з
8 а) й г е а т Ь) ТЬои§ЬТ с) 1йеа й)ЬоИйау То »«г1Те з е п Т е п с е з аЬоиТ ТИезе 1осаТ10пз.
1 1аке Т1Ткаса / ТЬе 1аг8е5Т 1аке / БоиТЬ
ф Ыпгеа! Сопс1|Т10па1 Сотр1еТе ТЬе з е п Т е п с е з \М1Т11
Атег1са
ТИе соггесТ Т о г т з оТ ТИе у е г Ь з т ЬгаскеТз.
Гаке ТШсаса /5 Т/те 1агав5Х 1аке /л ЗоиХЬ
1 1Т I Ьаб (Ьауе) а 1оТ оТ т о п е у , I шои1б Ьиу Атег'1са.
(Ьиу) а йезегТ 151апй. 2 Р г а е и е / сар1Та1 / СгесЬ РериЬИс
2 1Т геаИТу з Ь о м з (поТ Ье) т Т е г е з Т т е ,
реор1е (пот маТсЬ) Т Ь е т .
3 I (Таке рагТ) 1п а йезегТ 151апй геаИТу 3 Нуаг апй Когси1а / ЬеаиТ1Ти1 151апЙ5 /
з Ь о м 1Т I (пот Ь а у е То) §о То зсЬоо!. Айг1аТк /СгоаТ1а
1Т I (арреаг) 1п а геаИТу з Ь о м , т у Тг1епйз
(1аи§Ь) аТ т е .
1Т ТЬеге (Ье) по ТгезЬ маТег оп ап 151апй, 4 М1к / ТЬе кп§е5Т г1уег / АТг1са
реор1е (сап соИесТ) га1пмаТег.
\л/е (Й1е) 1Т м е (йгтк) оп1у зеамаТег.
Т У сЬаппе1з _ (пот ргойисе) геаИту з Ь о м з 5 Атег1са / 51ТиаТей Ь е Т м е е п / Рас1Т1с /
1Т реор1е поТ мапТ) То маТсЬ Т Ь е т . АТ1апТк
I (поТ 5игу|уе) 1Т I (Ье) оп а
ЙезегТ 151апй а1опе.
6 Асопса§иа / Ы8Ье5Т т о и п Т а т / Апйе5
ф -/пд Т о г т з Сотр1еТе тИе с1езсг1рТ10п \л/1ТИ ТИе
соггесТ Т о г т оТ ТИе м о г й з 1П ЬгаскеТз.
51оуеп1а 1з а §геаТ соипТгу Тог аИ к1пйз оТ 7 Сап§е5 / Ь е § т 5 / Н|та1ауа5 / Т1ом5 т Т о /
айуепТиге зрогТз. Оп ТЬе соазТ уои сап §о 1пй1ап Осеап
^ заШпд (за11) ог §0 ^ (маТегзк!) апй ТЬеге
аге а1зо з о т е §оой р1асез 1Т уои еп]оу ^
(Й1уе). (кауак) апй = (сапое) аге 8 ип1Тей К1пейот / соп515Т5 оТ / ЁП81апй,
а150 рори1аг, е5рес1аИу оп ТЬе Боса К1уег. 1п ТЬе \л/ак5, БсоТ1апй апй МогТЬегп
тоипТа1пз, уои сап §о (зк1) 1п гезогТз 1п 1ге1апй
ТЬе 51оуеп1ап А1рз апй т ТЬе з и т т е г ТЬеге аге
з о т е §геаТ р1асе5 1Т уои Ике ^ (Ыке) апй
^ (сус1е).
Щ.1АЫСиАСЕСН01СЕ

РЕРЕРЕЫСЕ
Та1к1п§ аЬои! >1оН(1ау$ -т§ ф о р м ы используются после некоторых
устойчивых словосочетаний с предлогами:
/ изиаИу до аЬгоаб оп ЬоИбау, Го № е БраЫзЬ соазХ.
I зотеИтез до Го ГЬе соиШгу 1п ТЬе зоиТЬ-тезТ Гт геаПу тХо ИзХеп'тд То сЫИ-оиТ тиз'к.
о/ Епд1апи. Гт сгагу аЬоиХ Ык1пд т ТЬе тоипТа'тз.
I а1шау5 до И//Г/7 ту /атИу апб зотеИтез а /г/епс/
сотез \л/1ТЬ те. Ми111-раг1 уегЬ5 (4)
Уе изиаИу зХау оГ о сатрзПе ог т а ЬоТе! 1п Брат / /оу/е дотд оиг ш'ПЬ ту }г'1епбз оп БаТигбау
ог И//Г/7 ту дгапбрагепТз т Епд1апб. еуеп'тд.
I о}Теп до сусИпд апб заШпд апб зотеТ/тез и/е Уои 1оок \А/огг1еб. ШЬаТ'з дотд оп? 016 уои }аи
до з'1дЬТ5ее1пд. уоиг ехатз?
Му бгеат /5 Го до Го ТаЫТ! Ьесаизе 1Т'5 доТ ТЬе рг1се о^' реТго! Ьаз допе ир ТЬгее Г/тез /п ТЬе
ЬеаиТ1/и1 сога! гее/5 апб тоипТа'тз. 1азТ 5/х топТЬз.
ТЬе рори1аТ1оп т ту Гои/п Ьаз допе бошп
ипгеа! Сопб!г1опа1 Ьесаизе реор1е Ьауе тоуеб То ТЬе сШез.
Гб Ике То до Ьаск То ту о1б рг\тагу зсЬоо! апб
Образование: Та1к То ту о1б ТеасЬег
//+ раз!: з1тр1е, \л/ои1б/сои1б + и н ф и н и т и в ТЬе рагТу и/епГ оп ипТИ ТЬгее 1п ТЬе тогп1пд.
М ы используем у с л о в н ы е п р и д а т о ч н ы е этого
т и п а , ч т о б ы г о в о р и т ь о: 11161п §ео§гарЫса1 патез
• нереальных ситуациях в настоящем.
// ту }атИу и/оз г'1сЬ, и/е шоиШп'Т //1/е /п Без артикля употребляются названия:
а зтаИфаТ. (но м ы небогаты) к о н т и н е н т о в : АизТгаИа, Еигоре
// / Ьаб а }оЬ, I \л/ои1бп'1: Ьауе Т1те То шаТсЬ "П/. с т р а н : Риз51а, Ви1даг1а
(но у м е н я нет работы) г о р о д о в : Мозсош, /Уеи/ Уогк, Гопбоп
о з е р : ^аке Ва1ка1, 1аке ОпТаг'ю
• воображаемых, маловероятных ситуациях г о р / г о р н ы х в е р ш и н : МопТ В1апс, К1Итап]аго
в будущем. о с т р о в о в : Ма]огса, /Уеи/ 7.еа1апб
// / и/оп МИПопакез, I \п/ои1б Ье }атоиз. (я не
д у м а ю , что в ы и г р а ю ) М ы у п о т р е б л я е м ТИе с н а з в а н и я м и :
// / 1апбеб оп а безегТ 151апб, I \л/оиШ \оок с т р а н : гЬе Пизз'юп РебегаТ'юп, ТЬе Оп'Пеб
^огрезЬ \л/аТегфгзТ. (вряд л и я в ы с а ж у с ь на К'тдбот, ТЬе ип1Теб БТаТвз
необитаемом острове) когда о н и с о д е р ж а т и м я н а р и ц а т е л ь н о е
В русском языке м ы передаем это при ( р е с п у б л и к а , штат, к о р о л е в с т в о , ф е д е р а ц и я
помощи сослагательного наклонения. и т.п.)
р е к : ТЬе Атагоп, ТЬе N116
м о р е й , о к е а н о в : ТЬе Расфс, ТЬе Меб1Теггапеап
-тд *огт5/§егип(1 Беа
- т § ф о р м ы могут б ы т ь в п р е д л о ж е н и и г о р н ы х ц е п е й : ТЬе А1рз, ТЬе Н1та1ауаз, ТЬе
подлежащим: Саисазиз
Сапоетд, \л1\пбзифпд апб заШпд аге оуаИаЫе аТ
тозТ гезогТз.
О'Мпд апб зифпд аге ту ^оуоигПе ЬоЬЫез.
\л/аШпд ^ог р1апез аТ а1грогТз 1з геаИу Ьог'тд.
-т§ ф о р м ы используются после
о п р е д е л е н н ы х глаголов (напр., глаголов
предпочтения):
Уои сап еп]оу бапстд ТЬе п\дЬТ амау аТ
ТЬе б1зсоТЬвдие.
11оуе зу\1\тт'тд т ТЬе зеа апб зигфпд.
I геаИу ЬаТе до1пд оп аегор1апез.
I сап'Т зТапб з/дЫзее/пд 1п сгошбеб сШвз.
I о/Геп до зифпд апб шпбзигфпд шЬеп I
ат оп ЬоИбау.
М00и1Е 11

РКАСТ1СЕ
ф 0 е з с г ! Ы п § реор1е С о т р 1 е 1 е ТЬе й е з с п р И о п . ф 1пТепТ1опз а п й а г г а п ^ е т е п Т з Сотр1еТе ТЬе
Й1а1оёие \л/1ТЬ ТЬе соггесТ Т о г т оТ ТЬе \л/огйз т
ЗЬеНа 15 а уегу ^оос! Тг1епс1 оТ ^ т/пе . \л/е'уе
ЬгаскеТз.
кпомп 2 ОТЬег 51псе \л/е \л/еге уегу ИТТ1е.
5Ье '5 Та11 апс! §оос1-1оок1п§ ЬиТ 5Ье '5 а ЫТ А: Н|, СЬаг1оТТе. Гуе §оТ Т\л/о Т1скеТ5 Тог АгсТ1с
^ - 5Ье ]и5Т 1оуе5 еаТ1п§ р12га5! БЬе'з Мопкеу5. Т Ь е у ^ аге р1ау1пд (р1ау) 1п Рга §ие
" 1оп§, сиг1у Ы о п й Ьа1г. 5Ье11а 1оуе5 Тотогго\л/. \л/ои1й уои Ике То §о?
рагТ1е5 апс1 15 ап оиТео1п§ рег50п ЬиТ В: I сап 'Т, I 2 (§о) а м а у То Б1оуак1а
5отеТ1те5 5Ье '5 а ^ 1траТ1епТ апс1 т о о й у . Тойау. АсТиаИу, т у Тгат ^
(1еауе) 1п Тмо Ьоигз.
ф дет МаТсЬ ТЬе м о г й з а п й е х р г е з з ю п з Ье1о\л/ А: \л/ЬаТ (уои / йо) ТЬеге?
\л;|ТЬ ТЬе и з е з оТ деТ т ТЬе с1е5сг1рТ10п. В: \л/е ^ (йо) з о т е Ы к т § т ТЬе
ТаТга5. А п й т у ЬгоТЬег (Тгу)
Ьои§ЬТ Тоипс! аг§иес1 а11 ТЬе Т1те еИт1паТе р а г а § И й т § , I ТЫпк. Не'5 1пТо е х Т г е т е 5рогТ5.
Ь е с а т е {х2) Ьауе а §оос1 Т1те То§еТЬег А: Ы Ь е п ' (уои / с о т е Ьаск)?
гесе1уей В: Оп Бипйау. Т Ь е Тгат ^ (агг|уе)
аТ 6 а . т .
1а5Т ш е е к , I ^двТ гесе1уес) з о т е т о п е у Тгот
т у аипТ Тог т у ЫгТЬйау- з Ь е апс1 I а1\л/ауз ^деТ ф И З Со11осаТ!опз: NеТ\л/огк^п§ С Ь о о з е ТЬе
оп. 5о I мепТ 5Ьорр1п§ апй ^доТ а пе\л/ ра1г оТ соггесТ о р Т ю п (а, Ь, с ог й).
]еап5 оп БаТигйау \л/1ТЬ а Тг1епй. ипТогТипаТе1у,
ул/е "'доТ оп Ьаб\\/ ъо I ^доТ а ЫТ йерге55ей апй МеТмогк1п§ 51Те5 аге §геаТ Тог Теепаеег5. Т Ь е у
мепТ Ь о т е . I '^доТ ап о1й ОУО апй 5аТ йо\л/п сап ^ 1п ТоисЬ м1ТЬ ТЬе1г Тг1епЙ5 апй ^
То маТсЬ 1Т ЬиТ ТЬеге \л/а5 а р г о Ы е т \м1ТЬ ТЬе у1йео5 апй ти51с оп ТЬе1г Ь о т е р а ^ е з . ВиТ ТЬеге
ркТиге апй 1 сои1йп'Т ^деТ пб о/ 1Т. Т Ь е п , аге йап§ег5, Тоо. ПгзТ, реор1е 5 о т е Т 1 т е 5 риТ а
\л/Ьеп 1Т "доТ йагк, I йес1йей То ео То Ьей. 1оТ оТ 5 1пТогтаТ1оп оп ТЬе1г Ь о т е р а е е . Уои
5Ьои1й пеуег •* а м а у уоиг п а т е , аййге55
ф 1пТепТ1оп5 а п й а г г а п д е т е п т з Ы Ь а Т сои1й ог Те1ерЬопе п и т Ь е г 1Т 5Тгап§ег5 сап ^
Т Ь е з е реор1е з а у ? уоиг Ь о т е р а е е . Апй уои 5Ьои1й Ье сагеТи!
м Ь е п уои регзопа! рЬоТоз опИпе Тоо
1 Магк 13 аТ ТЬе а1грогТ. Не Ьаз а1геайу

с35гГ%[г1§
м Ь е п е у е г у о п е сап з е е Т Ь е т . СуЬег-ЬиИу1п8 15
сЬескей 1П Тог ЫзТИеЬТ. апоТЬег р г о Ы е т , а5 а 1оТ оТ реор1е ^ Тгот
То ВийарезТ.' 1Т апй §еТ а88ге551уе апй па5Ту ^ оп ТЬе1г
' Г т § о т § То Т1у То ВийарезТ.'
Ь о т е р а е е . Апй 1Т а 5Тгап§ег ^ а соттепТ
2 5а11у 15 1оок1п§ ТЬгоиеЬ ТЬе Т У еи1йе Тог
оп уоиг Ь о т е р а е е , 1Т'5 ЬеТТег поТ То Та1к То
ТЬе м е е к е п й .
5исЬ реор1е опИпе, а5 уои йоп'Т к п о м м Ь о ТЬе
' Г т \л;аТсЫп§ ап о1й Н1ТсЬсоск ТИт оп
рег50п 13 м Ь е п ТЬеу аге Тгу1п8 То " м1ТЬ
БаТигйау.'
уои. Апй Ы Е У Е К аггапее То т е е Т а зТгапеег уои
' Г т §о1пе То \л/аТсЬ ап о1й Н1ТсЬсоск ТИт Ь а у е т е Т опИпе!
оп БаТигйау.' 1 а) т а к е Ь) ео с) кеер й) мг1Те
3 А1ех 15 \л/а1Т1п§ 1п ТгопТ оТ ТЬе с т е т а \л;1ТЬ а 2 а) риТ Ь) Р05Т с) ир1оай й) 1ое оп
ЬипсЬ оТ ЬеаиТ|Ти1 Т1о\л;ег5.
3 а) Ь о г т е Ь) рег50па1 с) ге1еуапТ й) ехс1Т1пе
' Г т Т а к т § ]иИа То ТЬе с1пета.' 4 а) мг1Те Ь) Таке с) ро5Т й) §|уе
' Г т ео1п§ То Таке ]иМа То ТЬе с1пета.' 5 а) у1ем Ь) маТсЬ с) ТоМом й) с о т е
4 КаТ1е'з Тг1епй а5к5 Ьег То ма1к ТЬе йо§ 6 а) 1оай Ь) йомп1оай с) ро5Т й) 1ое оТТ
Топ1§ЬТ.
7 а) зиТТег Ь) р а т с) ЬаТе й) 1гг1ТаТе
'I сап 'Т, Г т р1ау1п8 1п а сопсегТ аТ ТЬе В а) 1еТТег5 Ь) т е 5 5 а е е 5 с) сагйз й) поТез
5сЬоо1 с1иЬ.'
9 а) 5еПЙ5 Ь) Ьг1пе5 с) е1Уе5 й) розТ5
'I сап'Т, Г т §о1п§ То р1ау 1п а сопсегТ аТ ТЬе 10 а) геасЬ Ь) §еТ Тг1епй1у с) кеер й) т е е Т
5сЬоо1 с1иЬ.' Ч.

24
1 А Ы С и А С Е СН01СЕ

Ое$сг|Ь!п§ реор1е 1п1еп1гоп$ апё аггапдететз


Тот /5 о 1/егу доод }пепд о / т ; п е . М ы и с п о л ь з у е м Ь е § о т § 1о, к о г д а г о в о р и м
1л/е'1/е кпошп еасЬ оХЬег }ог а уегу 1опд Ите. о намерениях сделать что-либо в будущем/
Не'5 5/70ГГ опс/ о ыг зк'тпу Ьиг Ье'з ди1ге планах:
доод-1оок1пд. Гт дотд го 5гибу ти51с.
Не'5 дог 1опд, 5гга1дМ гед Ьа1г. БЬе 13 дотд го соок зотегЫпд.
Не'5 а ыг оуег\л/е1дМ. М ы и с п о л ь з у е м РгезепТ С о п Т т и о и з , к о г д а
Не'5 и5иа11у уегу вазу-дотд Ьиг 5отег1тв5 Ье'з а говорим о будущих событиях, которые уже
ыг тообу. подготовлены:
Н'15 515гег, КеИу, /5 Го// опсУ \л/е11-ЬиПг - 5Ье'5 а уегу Маг1а 13 Ру'тд Ьоте оп Багигбау. (она у ж е
ргвггу шотап. заказала билеты)
5Ье'5 5Нт апб Ьа5 дог зЬоП, сиг1у Ыопб Ьа1г. Гт дотд го гЬе гЬеагге гоЫдЬг. (у м е н я у ж е есть
БЬе'5 уегу оигдо'тд апб }пепб1у Ьиг 5отег1те5 б и лет )
5Ье'5 а Ыг гоо гЫкаг'ше. М ы и с п о л ь з у е м РгезепТ 5|тр1е, когда г о в о р и м
0 т о м , ч т о о б я з а т е л ь н о п р о и з о й д е т , и м ы не
да м о ж е м изменить время, например, расписание,
о ф и ц и а л ь н о е м е р о п р и я т и е и т.п.:
Ь е с о т е (становиться) Оиг р1апе гаквз оД аг 7.30.
/ дог апдгу шЬеп ту сотригег б1бп'г шогк ТЬе зсЬоо! уеаг згаггз оп 1 БергетЬег.
уе5гегбау.
1г двгз багк аг аЬоиг 5/х о'с1оск гЬе5е бау5. СоПоса{10П5: Ые^могкт^
гесе1уе/ас111е\/е (получать/достигать)
/ дог а дгеаг ргезепг }гот ту ипс1е аг СЬп5гта5. Тобау, I розгед а соттепг оп ту /г1епб'5
I и5иа11у двг цшге дооб тагк5 /л тагЬ5. Ьотераде.
1 и5е ту 50с1а1 пег\л/огк\пд з'Пе го кеер т гоисЬ
И п й / Ь и у (находить/покупать) \л/1гЬ ту }г'1епб5.
/ дог а Ьоок }гот гЬе НЬгагу }ог ту заепсе рго]есг. 11оок аг ту Ьотераде г\л/1св а бау апб розг
I дог а пем тоЬИе рЬопе увзгвгбау - /Г'5 атаг'тд] рЬогоз оп /Т от гЬе \л/еекепб5.
Ь а у е а доой/Ьас] ге1а1юп5|11р \л/11Ь ( б ы т ь в Гт уегу саге}и1 апб пеуег д'ше а\я/ау регзопа!
хороших/плохих о т н о ш е н и я х с) !п}огтаг!оп.
/ двг оп уегу шеН тХЬ ту соиз'т апб и/е до Бггапдвг5 сап'г у!е\л/ ТЛе !п}огтаг!оп оп ту
Ык'тд годегЬег. Ьотераде. ОЫу ту }г'1епб5 сап.
I боп'г двг оп 1Л//Г/7 ту уоипдвг з'15гег - и/е'ге Гуе пеуег зиДегед }гот суЬег-ЬиПутд Ьиг
о/и/оу5 агди'тд. опсе а }г'1епб о/ т'те гесе'1Уеб 5оте аддгезз/уе
Му уоипдег 5/5Гег апб I боп'г двг оп - и/е'ге теззадез.
о/и/оу5 агди'тд. I пеуег дег }пепд!у и//Т/) зггапдвгз оЫ'те.

е1|т1па1е ( у д а л я т ь / и з б а в л я т ь с я )
ТЬаг 5Ьатроо дог пд о{ ту бапбгиф.

25
мооиьЕ12
РРАСТКЕ
ф Ас1]ес11Уе5 {-ей а п й -1пд) Сотр1е1е гИе
ф таке а п й до С о т р 1 е Т е ТЬе з е п Т е п с е з
\л;|ТЬ ТЬе соггесТ Т о г т з оТ ТЬе « е г Ь з 1п сар1Та1
з е Ш е п с е м К И 1Ие з а ш е т е а п т е а з г Ь е о п е 1еТТегз.
аЬоие.
1 А М а с к з Ьу Ьеагз аге аЬзо1и1:е1у 1:егг1Тут§. 1 I . а Ы § еТТогТ 1п Еп§||5Ь МАКЕ
Реор1е аге гвггШвс! о/ аНаскз Ьу Ьеагз . 1а5Т уеаг.
2 I шаз геаИу ехс11:ей т ТЬе 1аз1: диагТег оТ ТЬа!: Е Мопеу уои Ьарру, 1п МОТ М А К Е
ЬазкеТЬаИ § а т е . т у орт1оп.
Т Ь е 1а51: диагТег оТ ТЬаТ ЬазкеТЬаИ § а т е 3 I ме11 аТ зсЬоо! 30 Таг ТЫз 00
уеаг.
3 I -Ьпс! аг§и1п§ \л/11:Ь т у рагепТз уегу 4 Му ЬгоТЬег 15 уегу к т й апй а1мау5
ирзе"1:1т§. ТЫп§5 Тог оТЬег реор1е. 00
I деТ уегу 5 Гй Ике т о г е ехегс15е5 ЬиТ 00
I Ьауеп'Т §оТ Т1те.
4 I деТ уегу сопТизей отЬеп I геай 1пз1:гис1:1опз 6 I а1мау5 И5Т5 оТ ТЫп85 То йо МАКЕ
Тог сотриТегз. еуегу м е е к .
I Т т й 1пз1:гис1:1оп5 Тог сотриТегз
ф пот епоидЫгоо С о т р 1 е Т е ТЬе з е п Т е п с е з \л/1ТЬ
5 ТЬаТ 50п§ оп ТЬе гайю 1з уегу аппоу1п§. ТЬе з а т е т е а п т ^ а з ТЬе о п е а Ь о и е . У з е поТ
Г т §еТТ1п§ уегу епоидЬ а п й Тоо.
оп ТЬе гай1о. 1 Г т Тоо у о и п § То йг1уе а саг.
Г т поТ оИ епоидЬ Го бг'1уе а саг.
ф • е Т 1 п т 8 ге1аТ1уе с1аизе5 С о т р 1 е Т е т Ь е 2 \л/е'ге поТ г1сЬ епои§Ь То зТау 1п ТЬаТ ЬоТеГ
з е п Т е п с е з . У з е ТИе 1пТогтаТ1оп 1П ЬгаскеТз. Ые'ге ТОО .
1 Реор1е оТТеп зиТТег Тгот зТгезз. ( Т Ь е у \л/огк 3 1Т'з поТ м а г т епоидЬ То §0 5 м 1 т т т 8 .
Тоо т и с Ь . ) 1Т'з ТОО
Реор1е шЬо магк гоо тисЬ оТТеп зиТТег 4 Г т ТОО з Ь у То т е е Т реор1е аТ рагТ1ез.
Тгот зТгезз. Г т поТ
2 I Ь а у е а Тем Ьоокз. (I Ь а у е пеуег геай Т Ь е т . ) 5 Не'з пот ТаИ епои§Ь То Ь е т ТЬе ЬазкеТЬаИ
I Ь а у е а Тем Ьоокз Теат.
геай. Не'з Тоо
3 I йоп'Т г е т е т Ь е г ТЬе йау. (I Те11 1п 1оуе Тог
ТЬе Т1гзТ Т1те оп ТЬаТ йау.) ф КерогТ1пе ции.^с, огйегз а п й гедиезТз
I йоп'Т г е т е т Ь е г ТЬе йау С о т р 1 е Т е ТЬе з е п Т е п с е з То герогТ айи1се
Тог ТЬе ТкзТ Т1те. аЬоиТ ТЬе Т1гзТ йаТе.
4 Гуе геай ап агТк1е. (1Т йезсг1Ье5 й|ТТегепТ 1 'РиТ оп п к е з т а г Т скТЬез.'
геасТ1опз То зТгезз.) А Тг1епй То1й те ю риг оп п1се зтагг
Гуе геай ап агТ1с1е с/оТ/тез .
. й1ТТегепТ геасТ1оп5 То зТгезз. 2 'СЬоозе а ди1еТ сазиа! р1асе Тог ТЬе йаТе.'
5 Ы е й1йп'Т Т т й ТЬе с1пета. (\л/е Ьай оиг Т|гзТ Му ЬгоТЬег айу1зей
йаТе ТЬеге.) 3 'Ооп'Т Ье 1аТе.'
\л/е й1йп'Т Т т й ТЬе с1пета Му т о Т Ь е г То1й
. оиг Т1гзТ ЙаТе. 'Р1ап з о т е 1пТегезТт8 Т о р к з То Та1к аЬоиТ
6 МозТ реор1е Ы й е етоТ1опз. ( Т Ь е етоТ1оп5 м1ТЬ уоиг ЙаТе.'
аге ипр1еазапТ Тог оТЬегз.) Му ТаТЬег айу1зей
МозТ реор1е Ы й е етоТ1опз 'Ооп'Т Та1к аИ ТЬе Т1те.'
. ипр1еазапТ Тог оТЬегз. Му 5|5Тег То1й
' В е а §оой ИзТепег.'
А Тг1епй айу1зей

26
РЕРЕРЕЫСЕ

А(1]ес11уе$ {-ее! апб -тд)


ТЬаг по/5е 1Л/05 гео//у аппоу'тд. / дот геаНу аппоувд Ьу ТЬаТ ло/5е.
ТЬагр1т и/05 1опд апб Ьоппд. / и/05 Ьогед Ьу ТЬаТ 1опд ф1т.
ТЬе \п5ггисХ\оп5 /ог гЬе сотриТег \л/вгв соп}ив'тд. I дат сопливее! Ьу ТЬе 1п5ТгисТ1оп5 }ог ТЬе
сотриТег
Мопбау тот'тдз аге геаИу дергеззтд. I деТ с^ергезвед оп Мопдау тогп1пд5.
ТЬе /ооТЬаН дате и/05 ехсШпд. I и/05 геаНу ехс'Пвб /п ТЬе }ооТЬаН дате.
I рпё /азЫоп уегу тХегезИпд. 1'т уегу тХегезХеб /п }а5Ыоп.
ТЬе У1о1епсе \п ТЬе }Нт и/05 зЬосктд. I и/05 зЬосквд Ьу ТЬе у'ю1епсе /п ТЬе ]11т.
ТЬе ге5и1Т о/ ТЬе дате таз зигрпз'тд. 1л/е теге зигрпзвс! Ьу ТЬе гези1Т о/ ТЬе
дате.
Н'15 бгЫ'тд и/05 Хегп^у'тд. I таз Хвгг'феб тЬеп I таз 1п Ыз саг
СНтаТе сЬапде /5 шоггу1пд. I деХ шогг1ес1 аЬоиТ сНтаТе сЬапдв.
01Ьег ас1]ес1!уе5
ТЬаТ Ьоггог р]т /5 геаНу зсагу. I таз геаНу зсагвб Ьу ТЬе Ьоггог ф1т.
Оо'тд ехатз /5 51ге55/и/. I дет зХгеззвб оиХ бо'тд ехатз.
Агди1пд тТЬ /г/епсУз /5 ирвеХХтд. I дет ирзеХ тЬеп I агдие т'ПЬ ту }г'1епбз.

Ое11пт§ ге1а{|уе с1аи$е5 таке апб бо


Л и м и т и р у ю щ и е придаточные
таке топеу/а сНфегепсе/ап еДогТ/
определительные (подчеркнуты) описывают
человека/предмет и уточняют, о к о м / бес1з'юпз/НзТз/реор1е Ьарру
чем мы говорим. Запятая перед т а к и м и йо теН/ехегс'15е/ЬеТТег/уоиг
придаточными не ставится: Ьотетогк/ТЫпдз }ог оТЬег
Науе уои ТаШвб То ТЬе асТог шЬо р1ауеб 5Ьег1оск реор1е/ а }оЬ
Но1тв5 1п ТЬаТ Шт?
I воп'Т Нке р1т5 ТЬаТ 1а5Т 1опдег ТЬап ТУУО Ьоигз.
поХ епоидШХоо
Эти придаточные вводятся относительными
местоимениями: Тт пот Ыд епоидЬ То деТ тТо ТЬе гидЬу Теат.
• ]л/Ьо/ХЬаХ когда говорим о л ю д я х : Ме'гв пот оШ епоидЬ То ёг1уе а саг
Ьоу5 шЬо/ХЬаХ сгу Тт ТОО Тпеб То до оиТ ТоЫдЬТ.
ТЬаТ Ьогзв 13 ТОО шеак То т'т ТЬе гасе.
• \л/ЫсЬ/ХЬаХ когда говорим о предметах:
Л / т 5 \л/ЫсЬ/ХЬаХ теге таёе /п 19205
Кероггт§ абу'хсе, охбехв апб гедиез^з
• шЬвгв когда говорим о м е с т е :
Чтобы выразить в косвенной речи совет,
ТЬе са}ё \л/Ьвгв те Ьауе 1ипсЬ просьбу или приказ, мы используем азк/
• \л/Ьеп когда говорим о в р е м е н и : ТеИ/ ас1у|5е/ огйег/ ууап! з о т е о п е (по!) То +
ТЬе сепТигу [л/Ьеп 5расе ехр1огаТ10п 5ТагТес1 инфинитив:
'Сои1с1 у о и Ие1р т е \л;1ТЬ ТЬе з Ь о р р т д ? ' ^ М у
В таких придаточных местоимения VV^10, VVИ^сI1 тоТЬег азквб те То Ьв1р Ьег т'ПЬ ТЬе зЬорр'тд.
и 1Иа1 можно опустить, если они не являются в
СеТ ир!' Му }аТЬег огдегеб те То дет ир.
придаточном подлежащим, сравните примеры:
'V^Ьу йоп'Т у о и \л/еаг а Ы а с к йгезз?' А Д1епб
/ доп'Т кпот ТЬе д'1г1 \л/Ьо агг'шеб 1аТе. (\л/Но -
абу1зеб те То \л/еаг а Ыаск бгезз.
п о д л е ж а щ е е , опустить нельзя)
'Ооп'Т сгу, Аппа!' ТЬе ТеасЬег То1б Аппа поТ То
/ с/оп'г кпот ТЬе д'1г1 (\л/Ьо/ХЬаХ) уои ЬгоидЬТ То ТЬе
рагТу. (мИо/ИтаТ - д о п о л н е н и е , м о ж н о опустить) сгу.

27