Вы находитесь на странице: 1из 6

НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ И НИВНА РАЗМЕСТЕНОСТ

ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ
НАЈГОЛЕМИ РЕЗЕРВИ ИМА ВО С.УСЈЕ КАЈ СКОПЈЕ.ОД 1957 ГОД РАБОТИ ФАБРИКА ЗА ЦЕМЕНТ
УСЈЕ ВО СКОПЈЕ.

ГЛИНА
СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ТУЛАРСКА ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУЛИ И ЌЕРАМИДИ.ОД
ПОЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ФАБРИКА ЗА ТУЛИ И ЌЕРАМИДИ КИРО ЌУЧУК ОД
ВЕЛЕС И КИС ОД СКОПЈЕ. ОД ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ ГЛИНИ СЕ ИЗДВОЈУВААТ КАОЛИНСКИ ИЛИ
ИЛИТНИ ГЛИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРЦЕЛАН,ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН И ФИНА
КЕРАМИКА.ОВИЕ ГЛИНИ ГИ ИМА КАЈ С.ТЕОВО-ВЕЛЕС,С.ВРАНЕШТИЦА-КИЧЕВО,С.ВЕЛОГОШТИ-
ОХРИД,С.ГОВРЛЕВО-СКОПСКО.ПОЗНАТА Е ФАБРИКА ЗА ПОРЦЕЛАН И КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ
ПОРЦЕЛАНКА-ВЕЛЕС. ВТОРИ ПОЗНАТИ ГЛИНИ СЕ ОГНООТПОРНИ,ПОЗНАТО НАОЃАЛИШТЕ Е
ГРАДЕШНИЦА-МАРИОВСКО. ТРЕТА ЗНАЧАЈНА ГЛИНА Е БЕНТОНИТСКА ИЛИ УМА
ГЛИНА,ЗНАЧАЈНИ НАОЃАЛИШТА СЕ ГИНОВЦЕ И РАНКОВЦЕ-КРИВА ПАЛАНКА.ВО С.ГИНОВЦЕ
РАБОТИ РУДНИК-БЕНТОМАК.

ДИЈАТОМЕЈСКА ЗЕМЈА
Е СОСТАВЕНА ОД ОРГАНИЗИМИ ДИЈАТОМЕИ.НАЈГОЛЕМИ ЛЕЖИШТА ИМА КАЈ
С.МАНАСТИР,БЕШИШТЕ И ЗОВИЌ-МАРИОВО И КАЈ С.ДИСАН-НЕГОТИНО.ЗА ПРЕРАБОТКА НА
ДИЈАТОМЕЈСКА ЗЕМЈА РАБОТИ ФАБРИКА ПАРТИЗАН-ПРИЛЕП

ФЕЛСПАТИ
СЕ ЈАВУВААТ ВО ВИД НА КАЛИУМСКИ И НАТРИУМСКИ.КАЛИУМСКИ ФЕЛСПАТИ ГИ ИМА ВО
МАРИОВИ И СЕЛЕЧКА ПЛАНИНА И СЕ ПРЕРАБОТУВААТ ВО ФАБРИКАТА ПАРТИЗАН –
ПРИЛЕП.НАТРИУМСКИ ФЕЛСПАТИ ГИ ИМА ВО ЛЕЖИШТЕТО АМЗАЛИ КАЈ С.ДРВОШ НА ПЛАНИНА
ОГРАЖДЕН.СЕ ПРЕРАБОТУВААТ ВО ФАБРИКАТА ОГРАЖДЕН-СТРУМИЦА.

ТАЛК
СЕ НАОЃА ВО КЕСЕНДРЕ-КАВАДАРЕЧКО И ИЗВОР-ВЕЛЕШКО.ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТАЛК
СЕ НАОЃА ВО ВЕЛЕС.

ГИПС
ИМА ПО ДОЛИНА НА Р.РАДИКА.СЕ ПРЕРАБОТУВА ВО ФАБРИКА ЗА ГИПС КНАУФ-ДЕБАР.

КВАРЦ
СЕ ЈАВУВА КАКО КРИСТАЛЕН КВАРЦ,ЖИЧЕН КВАРЦ,КВАРЦЕН ПЕСОК И КВАРЦИТ.КРИСТАЛЕН
КВАРЦ ГО ИМА КАЈ С.МИТРАШИНЦИ-БЕРОВСКО,КВАРЦЕН ПЕСОК КАЈ С.ДОЛНО СОЊЕ И КАЈ
МАРКОВА РЕКА-СКОПСКО.СЕ ПРОИЗВЕДУВА СТАКЛО ВО ФАБРИКА ЗА СТАКЛО-СКОПЈЕ.КВАРЦИТИ
ИМА КАЈ ГОСТИВАР,ИЗГРАДЕНА Е ФАБРИКА ЗА СИЛИКО-ОПЕКИ СИЛИКА-ГОСТИВАР.ВО ОКОЛИНА
НА КРАТОВО ИМА СИЛЕКС КВАРЦИТИ.ОПАЛИТ И ОПАЛСКА БРЕЧА ИМА КАЈ С.БЕЉАКОВЦЕ-
КУМАНОВСКО И С.СПАНЧЕВО-КОЧАНИ.

ДОЛОМИТ
ИМА НА СУВА ГОРА,ВО ОКОЛИНА НА ГОСТИВАР,ВО ОКОЛИНА НА ПРИЛЕП.
МЕРМЕР
ИМА КАЈ ПРИЛЕП:СИВЕЦ,ПЛЕТВАР,ДЕБРЕШТЕ И БЕЛОВОДИЦА
КИЧЕВО:МИОКАЗИ,ПЛАСНИЦА,ЦЕР
ГОСТИВАР:БАЊИЦА И ПАДАЛИШТЕ.

ВАРОВНИК
ИМА КАЈ С.БАЊАНИ-СКОПСКО

ТРАВЕРТИН
ГО ИМА КАЈ С.ЛИПКОВО-КУМАНОВСКО.С.КУЧКОВО-СКОПСКО,С.ВЕЛМЕЈ-ОХРИД.

ГЛАВНИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ

ВО СВЕТОТ ГЛАВНИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ СЕ:ВОДНА ЕНЕРГИЈА,ЈАГЛЕН,НАФТА,ГАС,СОНЧЕВА


ЕНЕРГИЈА,НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА И ДРВО.НАШАТА ЗЕМЈА РАСПОЛАГА СО ЈАГЛЕН,ВОДНА
ЕНЕРГИЈА И ДРВО,А И ПОКРАЈ ПРЕТПОСТАВКИТЕ ДЕКА ИМА НАФТА И ГАС,СЕ УШТЕ НЕ СЕ
ОТКРИЕНИ.ВО ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СЕ КОРИСТИ И СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА.МАКЕДОНИЈА УВЕЗУВА ГАС
ОД РУСИЈА,ПРЕКУ РОМАНИЈА И БУГАРИЈА,А НАФТА ПРЕКУ НАФТОВОД ОД СОЛУН ДО СКОПЈЕ.

ХИДРОЕНЕРГИЈА
СЕ ДОБИВА ВО ХИДРОЦЕНТРАЛИТЕ,СО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СИЛАТА НА ВОДИТЕ ОД
РЕКИТЕ.ИМАМЕ МОШНЕ СКРОМЕН ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ,А ТОА Е ПОСЛЕДИЦА НА
НЕПОВОЛНИОТ ПЛУВИОМЕТРИСКИ РЕЖИМ НА НАШИТЕ РЕКИ И НА РЕЛЈЕФОТ.

ВКУПЕН ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈА НА НАШИТЕ РЕКИ ИЗНЕСУВА 6 436 МИЛИОНИ kwh.РЕКА


ВАРДАР УЧЕСТВУВА СО 5 193 МИЛИОНИ kwh,ЦРН ДРИМ СО 1 208 МИЛИОНИ kwh И РЕКА
СТРУМИЦА 35 МИЛИОНИ kwh.НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ Е
СКОНЦЕНТРИРАН НА РЕКА ВАРДАР СО НАД 2 МИЛИЈАРДИ kwh.НА РЕКА ВАРДАР СЕ ПРОЦЕНУВА
ДЕКА МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАДАТ 13 АКУМУЛАЦИИ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ,НО ТАА Е МЕЃУНАРОДНА
РЕКА И МИНУВА ГЛАВЕН АВТОПАТ И ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА И ЗА ДА СЕ ГРАДИ ТРЕБА ДА СЕ ДОБИЕ
СОГАСНОСТ ОД ГРЦИЈА

НА ЦРНА РЕКА МОЖАТ ДА СЕ ИЗГРАДАТ 25 Х.Ц.НА БРЕГАЛНИЦА 12 Х.Ц. НА ТРЕСКА 8 Х.Ц. НА


ПЧИЊА 12 Х.Ц. И НА ЦРН ДРИМ 17 Х.Ц. ОД КОИ ИМА САМО 4.

ЈАГЛЕН
НАШАТА ЗЕМЈА РАСПОЛАГА СО НИСКОКАЛОРИЧЕН ЈАГЛЕН-ЛИГНИТ.ЛИГНИТ ИМА ВО 12 БАСЕНИ.

НАЈГОЛЕМ И НАЈЗНАЧАЕН Е ПЕЛАГОНИСКИ БАСЕН СО


НАОЃАЛИШТАТА:СУВОДОЛ,ГНЕОТИНО,ЖИВОЈНО.ПЕЛАГОНИСКА ОБЛАСТ РАСПОЛАГА СО 420
МИЛИОНИ ТОНИ ЈАГЛЕН СО ГОДИШНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОД 5 ДО 7 МИЛИОНИ ТОНИ.

КИЧЕВСКИ БАСЕН
СО НАОЃАЛИШТАТА:ОСЛОМЕЈ,ПОПОВЈАНИ,СТРАГОМИШТА,
ЃУБРИНО И АРАНЃЕЛ.ВКУПНИ РЕЗЕРВИ СЕ 100 МИЛИОНИ ТОНИ, СО ГОДИШНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
ОД 1 МИЛИОН ТОНИ.

СТРУШКИ БАСЕН СО НАОЃАЛИШТЕТО ПИСКУПШТИНА,ИМА МАЛИ РЕЗЕРВИ НА ЈАГЛЕН ОКОЛУ 3,5


МИЛИОНИ ТОНИ СО ГОДИШНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОКОЛУ 1 200 000 ТОНИ.
ВО БЕРОВО ЈАГЛЕН ИМА КАЈ РАТЕВСКИ ШИРИНИ,СО РЕЗЕРВИ ОД 2,5 МИЛИОНИ ТОНИ И
ГОДИШНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОД 120 000 ТОНИ.

ДЕЛЧЕВСКИ БАСЕН ИМА РЕЗЕРВИ ОКОЛУ 100 МИЛИОНИ ТОНИ.ТИКВЕШКИ БАСЕН КАЈ НЕГОТИНО
ИМА РЕЗЕРВИ ОКОЛУ 140 МИЛИОНИ ТОНИ.СКОПСКА КОТЛИНА НАОЃАЛИШТА ИМА
КАЈ:КАТЛАНОВО,НЕРЕЗИ,СВИЛАРЕ И БУЛАЧАНИ СО РЕЗЕРВИ ОКОЛО 20 МИЛИОНИ
ТОНИ.МАРИОСВКИ БАСЕН СО НАОЃАЛИШТАТА:ВИТОЛИШТЕ И МАНАСТИР ИМА РЕЗЕРВИ ОКОЛУ
220 МИЛИОНИ ТОНИ

ПАРАФИНСКИ ШКРИЛЦИ
СЕ ОТКРИЕНИ ВО:С.ПЛЕШАНЦИ(ПРОБИШТИП),С.ЦРЦОРИЈА(КРИВА ПАЛАНКА)И
С.СМОЈМИРОВО(БЕРОВО)

НУКЛЕАРНИ СУРОВИНИ-УРАНОВ ОКСИД


ИМА ВО НЕКОЛКУ ЛОКАЛИТЕТИ:ЗЛЕТОВСКА
РЕКА(ПРОБИШТИП),С.ПОДАРЕШ(РАДОВИШ),С.БАЈЛОВЦЕ(КУМАНОВО)И СУВОДОЛ(БИТОЛА).ТИЕ
НЕ СЕ ДОВОЛНО ИСТРАЖЕНИ И НЕ СЕ ЕКСПЛОАТИРААТ.

МЕТАЛНИ СУРОВИНИ И НИВНА РАСПРОСТРАНЕТОСТ


ТЕШКИ МЕТАЛИ
ЖЕЛЕЗО
ЖЕЛЕЗОТО Е ОСНОВЕН МЕТАЛ ВО ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА.МАКЕДОНИЈА РАСПОЛАГА СО ВКУПНИ
РЕЗЕРВИ ОД ОКОЛУ 150 МИЛИОНИ ТОНИ.НАШИТЕ ЖЕЛЕЗНИ РУДИ СПАЃААТ ВО ГРУПАТА
СИРОМАШНИ РУДИ КОИ СОДРЖАТ МНОГУ СУЛФУР И ФОСФОР И ПОРАДИ ТОА Е НЕОПХОДНО
НИВНО ПРЕТХОДНО ОБЛАГОРОДУВАЊЕ И ЗБОГАТУВАЊЕ.ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ИЗДВОЈУВААТ 4
ВИДОВИ ЖЕЛЕЗНА РУДА:ШАМОЗИТНО-СИДЕРИТНИ,МАГНЕТИТНО-ХЕМАТИТНИ,ЛИМОНИТНИ И
НИКЛОНОСНО ЖЕЛЕЗО.

ШАМОЗИТНО-СИДЕРИТНИТЕ РУДИ СЕ ЗАСТАПЕНИ ВО ЗАПАДНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА,ВО


НАОЃАЛИШТАТА ТАЈМИШТЕ И ДЕМИР ХИСАР.ДЕНЕС ОВИЕ РУДНИЦИ СЕ ЗАТВОРЕНИ.РУДАТА СЕ
НОСЕЛА НА ПРЕРАБОТКА ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО СКОПЈЕ.ПОМАЛИ РЕЗЕРВИ ИМА
ВО:С.МАЛКОЕЦ-КИЧЕВСКО,ПОЖАРАНЕ-ГОСТИВАРСКО,КОЏАЏИК-ДЕБАРСКО,КУРАТИЦА-
ОХРИДСКО

МАГНЕТИТНО-ХЕМАТИТНИ РУДИ ИМА ВО ОКОЛИНА НА СЕЛОТО ДАМЈАН-РАДОВИШ.ДЕНЕС


РУДНИКОТ Е ЗАТВОРЕН БИДЕЈЌИ РЕЗЕРВИТЕ СЕ ИСЦРПЕНИ.
ЛИМОНИТНО ЖЕЛЕЗО Е ОТКРИЕНО ВО МАЛЕШЕВИЈАТА,ПОТОЧНО ВО ОКОЛИЈА НА
ПЕХЧЕВО.ДОСЕГА НЕ Е ВРШЕНА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НИКЛОНОСНО ЖЕЛЕЗО Е ОТКРИЕНО НА ПРОСТОРОТ СЕ ОД ВЕЛЕС ДО МАКЕДОНСКО-ГРЧКА
ГРАНИЦА.ПОГОЛЕМИ РЕЗЕРВИ ИМА КАЈ С.‘РЖАНОВО-КАВАДАРЕЧКО И МЕСНОСТА ГРАХОТ-
ВЕЛЕС.

ФЕРОЛЕГУРИ СЕ:ХРОМ,МАНГАН,МОЛИБДЕН,ВОФРАМ.СЕ КОРИСТАТ ЗА


ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ЧЕЛИК.ХРОМ Е КОНЦЕНТРИРАН ВО ТРИ ПОДРАЧЈА:РАДУША,ЛОЈАНЕ И
РАБРОВО.ХРОМ ИМА И КАЈ АЛШАР,КОЗЈАЧКИ КАМЕН И ДР.МЕСТА.
МАНГАН ИМА НА СТОГОВО И КАЈ С.ЦЕР-КИЧЕВСКО,НА ПЛАНИНАТА КЛЕПА И СКОПСКА ЦРНА
ГОРА И ВО КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ.МАНГАН НЕ СЕ ЕКСПЛОАТИРА.
МОЛИБДЕН СЕ СРЕЌАВА ВО ЕДЕН ПОЈАС ОД ШАР ПЛАНИНА СЕ ДО ПРЕСПАНСКА КОТЛИНА,НО
НАЈМНОГУ Е ИСТРАЖУВАН ВО КИЧЕВСКА ОБЛАСТ ОКОЛУ СЕЛОТО СТРЕЛЦИ И ВО ГОРНИ ПОЛОГ
ОКОЛУ СЕЛОТО

ВОЛФРАМ СЕ СРЕЌАВА КАКО МИНЕРОЛОШКА ПОЈАВА ВО РЕЧНИТЕ НАНОСИ ВО ВАЛАНДОВСКО


ПОЛЕ,ЛОЈАНЕ,ВО ОКОЛИНАТА НА ШТИП И ВО ПИЈАНЕЦ.ВОЛФРАМ НЕ СЕ ЕКСПЛОАТИРА

ОБОЕНИ МЕТАЛИ
ОЛОВО-ЦИНКОВА РУДА НАЈМНОГУ ЈА ИМА НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ И ТОА ВО ТРИ
ОБЛАСТИ:КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ,НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ СЕЛОТО САСА И ВО ОБЛАСТА
ОКОЛУ ЛОКАЛИТЕТОТ ТОРАНИЦА.ДЕНЕС ВО СИТЕ ТРИ ОБЛАСТИ ИМА РУДНИЦИ И АКТИВНО СЕ
ЕКСПЛОАТИРА.ВО ПОМАЛИ РЕЗЕРВИ ЈА ИМА И КАЈ С.НЕЖИЛОВО-ВЕЛЕШКО,С.ОПЕНИЦА-
ОХРИДСКО И С.БАШИБОС-ВАЛАНДОВСКО.

ВО КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ НАЈПОЗНАТ Е РУДНИКОТ ЗЛЕТОВО КАЈ С.ДОБРЕВО.


ВТОР ПОЗНАТ РУДНИК Е САСА ВО БЛИЗИНА НА СЕЛОТО САСА-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА.
ТРЕТИОТ АКТИВЕН РУДНИК Е ТОРАНИЦА НА 18 КМ ОД КРИВА ПАЛАНКА.

БАКАР Е МЕТАЛ КОЈ СЕ СРЕЌАВА КАЈ ЛЕЖИШТАТА БУЧИМ И МЕСНОСТА БОРОВ ДОЛ-
РАДОВИШКО.ИМА И ВО:КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ,ВО ЛОКАЛИТЕТИТЕ
ПЛАВИЦА,ЗЛАТИЦА И ЦРН ВРВ,ПОТОА ВО ОКОЛИНАТА НА ГЕВГЕЛИЈА-НЕГОРЦИ,ВО ОКЛИНАТА
НА ДОЈРАН-МРДАЈА И Н ДР.МЕСТА.

АНТИМОН-АРСЕН ИМА ВО АЛШАР-КАВАДАРЕЧКО И ЛОЈАНЕ-КУМАНОВСКО,ДЕНЕСКА СЕ


ЗАТВОРЕНИ РУДНИЦИТЕ.
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СЕ ЗЛАТО,СРЕБРО И ПЛАТИНА.
ЗЛАТО ГО ИМА КАКО РЕДОВНА ПОЈАВА ЗАЕДНО СО ЛЕЖИШТАТА НА БАКАР,НО И ВО НАНОСИТЕ
НА РЕКИТЕ:ПЧИЊА,МАРКОВА РЕКА,КРИВА ЛАКАВИЦА,АНСКА РЕКА,КОЊСКА РЕКА И ДР.

СРЕБРО ГО ИМА КАКО РЕДОВНА ПОЈАВА ВО РУДНИЦИ СО ОЛОВО-ЦИНКОВА РУДА.ПЛАТИНА Е


ОТКРИЕНА ВО ОКОЛИНА НА ВАЛАНДОВО И ВО ОКОЛИНА НА КУМАНОВО,ВО МНОГУ МАЛИ
РЕЗЕРВИ И НЕ СЕ ЕКСПЛОАТИРА.

ОД РЕТКИ МЕТАЛИ ГИ ИМА: КАДМИУМ(ВО РУДНИЦИТЕ:САСА,ЗЛЕТОВО И


ТОРАНИЦА),ТИТАН КАЈ С.МИТРАШИНЦИ-БЕРОВСКО,ТАЛИУМ ВО АЛШАР-
КАВАДАРЕЧКО,УРАН КАЈ С.ДУЊЕ И КОКРЕ-МАРИОВСКО, ЖИВА КАЈ С.НИКУШТАК НА СКОПСКА
ЦРНА ГОРА,ЦИРКОНИУМ ВО НАНОСИ НА КАДИНА И АНСКА РЕКА.
ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИСКИ
ГРАНКИ

МЕТАЛУРГИЈА
СЕ ДЕЛИ НА :ЦРНА И ОБОЕНА
ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА ОПФАЌА ТОПЕЊЕ НА РУДИ И ПРОИЗВОДСТВО НА
ЖЕЛЕЗО,ЧЕЛИК,ФЕРОЛЕГУРИ.ПОЗНАТИ КОМБИНАТИ СЕ:СТИЛКО-СКОПЈЕ,ЈУГОХРОМ-
ЈЕГУНОВЦЕ,ФЕНИ МАК-КАВАДАРЦИ.
ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА ПРОИЗВЕДУВА ОЛОВО И ЦИНК.ПОЗНАТА Е ТОПИЛНИЦА ЗЛЕТОВО ВО
ВЕЛЕС

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

ЗНАЧАЈНИ ФАБРИКИ СЕ:АЛУМИНА-СКОПЈЕ,ФАКОМ-СКОПЈЕ,МЕТАЛСКИ ЗАВОД – СКОПЈЕ,11-ТИ


ОКТОМВРИ-КУМАНОВО,БРАТСТВО-ОХРИД,МЕТАЛНА-ШТИП,МЕТАЛЕКС-КАВАДАРЦИ,МОНТИНГ-
БИТОЛА,КОБИЛ-БИТОЛА

МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПОЗНАТИ ФАБРИКИ СЕ:БРАКО-ВЕЛЕС,РУЕН-КОЧАНИ,МЛАЗ-БОГДАНЦИ

ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА
ПОЗНАТИ ФАБРИКИ СЕ:ЕМО-ОХРИД,ЗЛЕТОВО-ПРОБИШТИП,СЕЛЕНА-ШТИП,СЕМОС-СКОПЈЕ

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ФАБРИКИ ЗА ТЕШКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА СЕ:ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО-ЦИНК ЗЛЕТОВО-
ВЕЛЕС,ХИВ-ВЕЛЕС,ОХИС-СКОПЈЕ
ФАБРИКИ ЗА ЛЕСНА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА:АЛКАЛОИД-СКОПЈЕ,ЈАКА-РАДОВИШ

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ПОПОЗНАТИ ФАБРИКИ СЕ:ТЕТЕКС-ТЕТОВО,ОТЕКС-ОХРИД,АСТИБО-ШТИП,СТРУЖАНКА-
СТРУГА,СТРУМИЧАНКА-СТРУМИЦА

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
-ИНДУСТРИЈА ЗА МАСЛО(ФАБРИКА БЛАГОЈ ЃОРЕВ-ВЕЛЕС)
-ИНДУСТРИЈА ЗА ШЕЌЕР(ФАБРИКА 4-ТИ НОЕМВРИ-БИТОЛА)
-ИНДУСТРИЈА ЗА ЧОКОЛАДИ,КЕКСИ И ВАФЛИ ИЛИ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА(ФАБРИКИ:ЕВРОПА-СКОПЈЕ,ВИТАМИНКА-ПРИЛЕП,АГРОПЛОД-РЕСЕН)
СООБРАЌАЈ
ПАТЕН СООБРАЌАЈ
НИЗ МАКЕДОНИЈА ПОМИНУВА МЕЃУНАРОДЕН ПАТ Е-75(ИЛИ КОРИДОР 10)ПОЧНУВА ОД
БЕЛГИЈА-БРИСЕЛ-НИРНБЕРГ-ВИЕНА-БУДИМПЕШТА-БЕЛГРАД-СКОПЈЕ-СОЛУН ДО АТИНА ВО
ГРЦИЈА.
ИСТО ТАКА ИМА И МАГИСТРАЛНИ,РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ
-ВО 1873 ГОД Е ИЗГРАДЕНА ПРВА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА НА РЕЛАЦИЈА СОЛУН-СКОПЈЕ,ВО 1874 ГОД
Е ПРОДОЛЖЕНА ДО КОСОВСКА МИТРОВИЦА,А ВО 1889 ГОД Е ПОВРЗАНА СО ВРАЊЕ,ОДНОСНО
БЕЛГРАД.
-ВО 1894 ГОД Е ИЗГРАДЕНА ПРУГА НА РЕЛАЦИЈА СОЛУН-БИТОЛА. -ВО 1919 ГОД Е ИЗГРАДЕНА
ПРУГА СКОПЈЕ-ТЕТОВО-ГОСТИВАР,ВО 1920 ГОД Е ПРОДОЛЖЕНА ДО КИЧЕВО,А ВО 1921 ГОД ДО
ОХРИД И СТРУГА.
-ВО 1924 ГОД Е ИЗГРАДЕНА ПРУГА ВЕЛЕС-ШТИП-КОЧАНИ
-ВО 1931 ГОД Е ИЗГРАДЕНА ПРУГА БИТОЛА-ПРИЛЕП,А ВО 1936 ГОД Е ПРОДОЛЖЕНА ДО ВЕЛЕС.
-ВО 1952 ГОД Е ПУШТЕНА ПРУГА СКОПЈЕ-ГОСТИВАР,ПА ПРОДОЛЖЕНА ДО КИЧЕВО,А СТАРАТА
ПРУГА ДО ОХРИД Е ДЕМОНТИРАНА.ВО 60-ТИТЕ ГОДИНИ Е ПУШТЕНА ПРУГА КУМАНОВО-
БЕЉАКОВЦЕ.

Вам также может понравиться