Вы находитесь на странице: 1из 22

Откуда ты ?

‫تو اهل کجا هستی؟‬


?Откуда ты приехал
.Я живу в общежитии .‫من در خوابگاه زندگی می کنم‬
.Моя комната находится на четвертом этаже .‫اتاق من در طبقه چهارم قرار دارد‬
.Наше общежитие находится рядом с метро .‫خوابگاه ما نزدیک مترو قرار دارد‬
.Я учу русский язык .‫من زبان روسی یاد میگیرم‬
.Я студент-стоматолог .‫من دانشجوی دندانپزشکی هستم‬
.Я поступил в университет в этом году .‫ من امسال وارد دانشگاه شدم‬ю
?Извините, а какая у вас специальность .‫ببخشید رشته شما چیه‬
?Простите, а кто вы по национальности .‫عذر می خوام ملیت شما چیه‬
.Я мусульманин .‫من مسلمان هستم‬
?Извините, вы говорите по-английски .‫ببخشید شما به انگلیسی صحبت می کنید‬
.Я немного говорю по-русски .‫من کمی به زبان روسی صحبت می کنم‬
.?Ты понимаешь по- английски .‫شما به زبان انگلیسی میفهمید‬
?Какие языки ты знаешь ‫تو چه زبون های رو بلدی؟‬
.Я знаю русский, английский и персидский языки .‫ من زبان انگلیسی روسی و فارسی بلدم‬ 
.Русский язык очень трудный .‫زبان روسی خیلی سخته‬
.Мне трудно говорить по-русски .‫برای من سخته به روسی صحبت کردن‬
?Что это значит ‫این چه معنی میده؟‬
?Что означает это слово ‫این کلمه چه معنی داره؟‬
?Вы можете говорить немного медленнее ‫ آروم تر صحبت کنی؟‬ ‫میشه کمی‬
.Уже год я учу русский язык .‫من یک سال زبان روسی یاد میگیرم‬
.Я начал учить русский язык в прошлом году .‫من سال پیش شروع به یادگیری زبان روسی کردم‬
?Хорошо‫باشه؟‬
?Это идет‫این اوکیه؟‬
?Договорились ‫قرارمون گذشتیم؟‬
?Ты согласен/согласна ‫موافق هستی؟‬
Да, я согласен/согласна ‫آره موافقم؟‬
?Что ты сейчас делаешь ‫چه کار داری می کنی االن؟‬
?Чем ты сейчас занимаешься
. НЕПОНЯТНО !!!!!! Сейчас я занимаюсь ‫من االن دارم درس میخونم‬
.Я выучил новые слова‫من داشتم لغت های جدید رو حفظ می کردم‬
..Я с трудом говорю по-русски  .‫‌ من به سختی به زبان روسی حرف میزنم‬ 
Я свободно говорю по-русски .‫من راحت به زبان روسی حرف میزنم‬
Я не владею русским языком .‫من به زبان روسی تسلط ندارم‬
.Я иранец .‫من ایرانی هستم‬
Я иранка .‫من یک دختر ایرانی هستم‬
?Можно с Вами познакомиться.‫میشه با شما آشنا بشم‬
Очень рад познакомиться с Вами.‫خیلی خوشبختم از آشنایی با شما‬
.мне тоже очень приятно.‫من هم خیلی خوشبختم‬
.Я учусь в медицинском университете. ‫من من در دانشگاه پزشکی درس میخونم‬
.Я учусь на втором курсе.‫من دانشجوی سال دوم هستم‬.
.Я интересуюсь стоматологией .‫من به دندانپزشکی عالقه دارم‬
.Я выбрал стоматологию‫من رشته دندانپزشکی رو انتخاب کردم‬
Я должен учиться пять лет .‫من باید پنج سال درس بخونم‬

.Я учусь на втором курсе .‫من در سال دوم درس می کنم‬


?Ты свободен .‫تو آزاد هستی‬
.Давай завтра увидимся ‫بیا فردا همدیگرو ببینیم‬
?Где и во сколько встретимся.‫کجا و چه ساعتی همدیگر را ببینیم‬
.Завтра в 5 часов вечера у входа метро.‫ بعد از ظهر کنار درب ورودی مترو‬۵ ‫فردا ساعت‬
?Как ты выглядишь ‫چه شکلی هستی تو؟‬
?Как мне тебя узнать ‫چطور من میتونم تورو بشناسم؟‬
Я ношу светлую одежду и солнечные очки .‫ عینک آفتابی میزنم‬.‫من لباس روشن تنمه‬
?Во сколько смогу встретить тебя. ‫چه ساعتی من میتونم شما را ببینم‬
.Через 10 минут я позвоню тебе .‫ده دقیقه دیگه من به تو زنگ میزنم‬
Я позвонил Вам полчаса тому назад .‫نیم ساعت پیش من به شما زنگ زدم‬
.‫ از قبل خبر میدم‬ ً ‫اگر بخوام بیام پیش شما حتما‬
Если я захочу прийти к Вам, обязательно заранее предупрежу
?Извините, можно мне войти ‫ببخشید میتونم داخل شم؟‬
?Извините, можно мне выйти . ‫ببخشید میشه خارج بشم‬
?Можно задать вопрос Вам . ‫ببخشید میتونم یه سوال کنم‬
У меня небольшая просьба к Вам.‫من خواهش کوچیک دارم از شما‬
?Могу попросить Вас .‫میتونم یه خواهش کنم از شما‬
?Скажи мне, сегодня у тебя будет свободное время .‫به من بگو امروز تو وقت آزاد داری‬
У меня совсем нет времени .‫من وقت ندارم اصال‬
У меня куча дел .‫من یک عالمه کار دارم‬
У меня немного времени .‫من یه خورده وقت دارم‬
Сегодня вечером я буду занят.‫امروز بعد از ظهر من درگیرم‬
?Какие планы у тебя на завтра ‫فردا برنامت چیه؟‬
.‫به یک کافه یک رستوران یا سینما‬. ‫میشه باهم جایی بریم‬
.Можно сходить вместе куда-нибудь: в кафе, в ресторан или в кинотеатр
Я соскучился по тебе .‫دلم تنگ شده برات‬
Мне скучно здесь .‫من اینجا حوصلم سر رفته‬
Действительно, очень скучно сидеть на .‫نشستن سر کالس های پزشکی واقعا ً کسل کننده است‬
.лекции по медицине
Сегодня у меня нет настроения.‫من امروز حوصله اصال ندارم‬
Как только освободишься, сообщи мне, .‫به محض این که آزاد شدی لطفا ً به من خبر بده‬
пожалуйста
‫چطور برات راحتتره با واتساپ زنگ بزنم یا با تلفن‬
?Как тебе удобнее:позвонить тебе по телефону или по вацапу

?Который час ‫ساعت چنده االن؟‬


?Сколько сейчас времени
.Сейчас час .‫ساعت یک هست‬
Сейчас два часа.‫ساعت االن دوهست‬
Сейчас 5 часов вечера.‫ساعت االن پنج بعد از ظهره‬
Сейчас десять минут третьего .‫ است‬۲:۱۰ ‫ساعت االن‬
Сейчас 2 часа 10 минут
Сейчас двадцать минут шестого .‫ است‬۵:۲۰ ‫ساعت االن‬
.Сейчас пять часов двадцать минут
.Сейчас полшестого ‫ساعت االن پنج و نیم‬
Сейчас пять часов тридцать минут
Сейчас без двадцати четыре .‫ هست‬۴ ‫ دقیقه به‬۲۰ ‫االن‬
Сейчас без пяти пять .‫پنج دقیقه االن به پنج هست‬
Без четверти семь.‫ هست‬۷ ‫یه ربع به‬
Сейчас без десяти четыре .‫هست‬۴ ‫ دقیقه به‬۱۰ ‫ساعت االن‬
Я позвонил тебе пять минут назад .‫پنج دقیقه پیش به تو زنگ زدم‬
Через две минуты позвоню тебе.‫دو دقیقه دیگه به تو زنگ میزنم‬
.Перезвоню тебе . ‫مجدداً زنگمیزنم‬
.Подожди , сейчас занята .‫صبر کن االن گرفتارم االن دستم بنده‬
.Я долго звонила тебе, но не дозвонилась .‫خیلی بهت زنگ زدم اما گیرت نیاوردم‬
Твой номер постоянно занят  .‫خط تو اشغال هست دائما‬
Мой номер сейчас свободен .‫شماره من آزاد االن‬
Простите , телефон был отключен .‫ببخشید تلفن خاموش بود‬
Батарейка моего телефона села .‫تلفن من شارژ نداشت‬
.У меня не было доступа к интернету .‫من دسترسی به اینترنت نداشتم‬
Прошу прощения, не могу подключиться к .‫عذر می خوام من نمیتونم به اینترنت وصل بشم‬
.интернету
.Включи, пожалуйста, телефон .‫لطفا ً تلفن را روشن کن‬
?Сколько времени живёшь в Москве ‫چه مدتی تو مسکو زندگی می کنی؟‬
Сколько времени изучаешь русский язык ‫ زبان روسی یاد میگیری؟‬ ‫چه مدتی هست‬

?Какой сегодня день ‫امروز چند شنبه است؟‬


?Сегодня выходной‫امروز تعطیل است؟‬
?Сегодня рабочий день ‫امروز روز کاری هست؟‬
?В какой день у тебя будет экзамен ‫چه روزی تو امتحان داری؟‬
В следующую субботу я буду свободен .‫شنبه آینده من آزاد هستم‬
В воскресенье я улетаю в Иран .‫یه شنبه من به ایران میرم‬
В выходные я отдыхаю .‫تعطیالت آخر هفته من استراحت می کنم‬
?Как часто ты ездишь в Иран ‫چند وقت یه بار به ایران میری؟‬
?НЕПОНЯТНО!!!!! Как часто ты покупаешь ‫چند وقت یه بار خرید می کنی؟‬
.Каждый день я хожу в университет .‫من هر روز دانشگاه میرم‬
Подождите, пожалуйста, одну минуточку .ً‫یه لحظه صبر کنید لطفا‬
В прошлый понедельник я не был в Москве .‫ من دوشنبه گذشته در مسکو نبودم‬ 
В прошлый вторник у нас был экзамен .‫سه شنبه پیش ما امتحان داشتیم‬
Завтра у меня будет важное дело.‫فردا من کار مهمی¡ دارم‬
В прошлом году мы приехали в Москву .‫ما سال گذشته به مسکو امدیم‬
Я поступил в университет в две тысячи двадцать первом .‫ به دانشگاه وارد شدم‬۲۰۲۱ ‫من سال‬
году
Мы начали изучать стоматологию три года .‫ما سه سال پیش شروع به خوندن دندانپزشکی کردیم‬
.назад
.Через год я буду поступать на курс .‫یه سال دیگه من وارد کورس میشم‬
.Я стану стоматологом через пять лет .‫ سال دیگه من دندانپزشک میشم‬۵
.В этом году очень холодно .‫امسال هوا خیلی سرد شده‬
В прошлом году в Москве была хорошая погода .‫سال قبل در مسکو هوا خوب بود‬
Я вернусь в Иран в будущем году.‫سال بعد من به ایران بر میگردم‬
Мы ходили в кино на прошлой неделе .‫هفته گذشته ما سینما رفته بودیم‬
.Я родился в две тысячи втором году .‫ به دنیا آمدم‬۲۰۰۲ ‫من سال‬
?В каком году ты родился/родилась ‫چه سالی به دنیا آمدی؟‬
? В каком году ты поступила в университет ‫چه سالی وارد دانشگاه شدی؟‬
?На каком курсе ты учишься ‫تو چه کورسی درس میخونی؟‬
? На каком этаже деканат ‫دکانات تو چه طبقه ایه؟‬
?В какой комнате живёшь ‫تو کدوم اتاق زندگی می کنی؟‬
?На какой улице твоё общежитие ‫ تو کدوم خیابونه؟‬ ‫خوابگاهت‬
Я перевёл/перевела этот текст за час .‫ را ترجمه کردم‬ ‫من یه ساعته این متن‬
.Заполнил анкету за пять минут .‫ دقیقه فرم رو پر کردم‬۵ ‫من در عرض‬
За сколько времени Вы перевели наши ‫ ترجمه می کنید؟‬ ‫تو چه مدتی مدارک مارو‬
?документы
?На сколько времени ты приехал в Москву ‫برای چه مدتی به مسکو آمدی؟‬
?На сколько времени Вы останетесь в гостинице ‫برای چه مدتی شما در هتل می مونید؟‬
?Через сколько минут мы приедем в аэропорт ‫چند دقیقه دیگه به فرودگاه میرسیم؟‬
?Через сколько часов закончится твоя работа ‫چند ساعت دیگه کارت تموم میشه؟‬
?Через сколько дней поедем в Петербург ‫چند روز دیگه به سن پترزبورگ ببریم؟‬
?Во сколько ‫در چه ساعتی؟‬
?Со скольких ‫از چه ساعتی؟‬
? До скольких ‫تا چه ساعتی؟‬
.Простите, я очень спешу‫ببخشید من خیلی عجله دارم‬
Я не помню этого студента .‫من این دانشجو به یاد نمیارم‬
 Подожите одну минуточку, я вспоминаю ответ .‫یه لحظه صبر کنید داره جواب سوال یادم میاد‬
.Чуть не забыл.‫نزدیک بود یادم بره‬
Я забыл документы дома.‫من مدارکم رو توی خونه جا گذاشتم‬
К сожалению, я потерял свой паспорт .‫متاسفانه من پاسپورتم را گم کردم‬
?Что же мне делать.‫چیکار باید بکنم من‬
Не забудь, пожалуйста, ровно в 5 часов .‫باشی تو کافه‬۵ ‫لطفا ً فراموش نکن عصر راس ساعت‬
быть в кафе
Это оригинальные документы, не теряй их .‫این مدارک اصلی هست لطفا ً گمشون نکن‬
?Кого спросить ‫از کی بپرسم؟‬
?Где купила эти вещи ‫از کجا خرید این وسایل رو؟‬
‫از کجا برداشتی کتاب من رو؟‬
.Положи, пожалуйста, книгу на стол .‫لطفا ً کتاب را روی میز بزار‬
Поставь, пожалуйста, коробку на пол.‫لطفا جعبه رو بذار روی زمین‬
Я положил денежки в карман.‫من پول و تو جیبم گذاشتم‬
Вынимай руки из кармана.‌‌‫دست تو از جیب در بیار‬
‫این کتاب را در آوردم‪НЕПОНЯТНО!!!! Достал эту книгу .‬‬
‫ما به شما خیلی احترام می گذاریم‪Мы очень уважаем .‬‬
‫و قدر شما رو میدونیم‪и ценим Вас.‬‬
‫شما برای ما خیلی عزیز هستید‪Вы очень дороги нам .‬‬
‫من می خوام به صرف یه قهوه تو را به کافه دعوت کنم‪.Я хочу пригласить тебя на кофе в кафе .‬‬
‫قبول می‌کنید‪  ‬پیشنهاد منو‪?Вы примете мое предложение .‬‬
‫اسم شما چیه؟ اسم این خیابون چیه؟ ‪?Как Вас зовут? Как называется эта улица‬‬
‫این اسمواقعیت هست یا اسم مستعارت هست؟ ‪--?Это ваше настоящее имя или псевдоним‬‬

‫کجا داری میری االن؟ ‪?Куда ты идёшь сейчас‬‬


‫من االن به دانشگاه میرم‪.Сейчас я еду в университет .‬‬
‫من االن خونه میرم‪Сейчас я иду домой .‬‬
‫با چه وسیله ای دانشگاه میری؟ ‪?На чём ты едешь в университет‬‬
‫من با مترو دانشگاه میرم‪.Я еду в университет на метро.‬‬
‫میشه داخل شم؟ ‪?Можно войти‬‬
‫میشه بیرون برم؟ ‪?Можно выйти‬‬
‫من دارم از خونه بیرون میام‪.Я выхожу из дома.‬‬
‫من از خونه خارج شدم‪.Я вышел из дома.‬‬
‫تو کی رسیدی؟ ‪?Когда ты пришёл/пришла‬‬
‫من تازه رسیدم‪.Я недавно пришёл.‬‬
‫‪  ‬ما خیلی وقته رسیدیم‪.Мы давно пришли.‬‬
‫دیروز کجا رفته بودی؟‪?Куда ты ходила вчера‬‬
‫دیروز ما تئاتر رفته بودیم‪Вчера мы были в театре.‬‬
‫صبح ساعت ‪ ۸‬من به دانشگاه رفتم‪Я пошёл в университет в 8 часов утра .‬‬
‫من رفتم بخوابم‪.Я пошла спать.‬‬
.Вчера мы приехали в Москву .‫مادیرروز به مسکو رسیدیم‬

!Прошу прощения .‫عذرخواهی می کنم‬


Простите меня, пожалуйста ..‫لطفا ً ببخشید منو‬
. Извините меня‫معذرت می خوام‬
Мне очень жаль.‫خیلی متاسفم‬
!Ничего.‫ اشکالی نداره‬.‫عیبی نداره‬
!Ничего страшного.‫جای نگرانی نیست‬
!Бывает.‫ پیش میاد‬ 
..Не стоит извиняться ‫ عذرخواهی کنی‬ ‫الزم نیست‬
.Это ерунда, не стоит извиняться .‫این یه جیز پیش پاافتاده عذرخواهی الزم نیست‬
?Зачем тебе русский язык‫ زبان روسی واسه چیته؟‬ 
!Спасибо Вам большое.‫خیلی ممنونم از شما‬
!Благодарю Вас.‫ از شما متشکرم‬ 
!Не знаю, каким языком благодарить Вас .‫نمیدونم به چه زبونی از شما تشکر کنم‬
!Моя благодарность не знает границ.‫زبان من قاصر از تشکر کردن‬
!Спасибо тебе за поддержку. ‫ ممنونم به خاطر این که هوامو داری‬ 
!Спасибо за помощь.‫ممنونم به خاطر کمک‬
!Спасибо за всё .‫ممنونم به خاطر همه چی‬
!Благодарен за кофе.‫بابت قهوه متشکرم‬
.!НЕПОНЯТНО!!!!Не стоит Вас! Не за что‫ قابل شما رو نداره‬ 
.!Не стоит благодарить‫ نیاز به تشکر کردن نیست‬ 
!Поздравляю тебя .‫بهت تبریک میگم‬
!Поздравляю тебя с днём рождения .‫روز تولدت رو تبریک میگم‬
!С Новым годом Вас.‫سال نو رو تبریک میگم به شما‬
!Поздравляю Вас с Днём учителя .‫روز معلم رو به شما تبریک میگم‬
!С Восьмым марта Вас.‫ مارس رو به شما تبریک عرض می کنم‬۸
!Желаю Вам здоровья, успехов и счастья .‫برای شما آرزوی سالمتی موفقیت و خوشبختی دارم‬
!Желаю Вам всех благ‫برای شما برکت آرزو می کنم‬
.‫ موفق باشی‬.‫برات آرزوی موفقیت در همه کارهات رو دارم‬
!Желаю тебе успехов во всех делах. Удачи тебе

 Помогу тебе.‫کمکت کنم‬


Я могу помочь тебе.‫من می تونم کمکت کنم‬
.‫من امروز وقت ندارم به همین خاطر نمی تونم کمکت کنم‬
.Сегодня у меня нет времени , поэтому не смогу помочь тебе
Мне надо заниматься каждый день .‫من باید هر روز درس بخونم‬
Тебе нельзя курить.‫تو نباید سیگار بکشی‬
Ему нельзя ходить , ему вредно .‫نباید راه بره براش ضرر داره‬
Заниматься спортом Вам полезно.‫ورزش کردن برایتان مفیده‬
.Если что, обращайся ко мне.‫اگه کاری داشتی به من مراجعه کن‬
Если возникнет проблема, позвони мне .‫اگه مشکلی پیش اومد به من زنگ بزن‬
НЕПОНЯТНО !!!Как я должен понять тебе ,что .‫من چجور باید به تو بفهمانم که وقت اصال ندارم‬
.у меня совсем нет времени
Я обещаю Вам очень хорошо заниматься в.‫ خیلی خوب درس بخونم‬ ‫ به شما این ترم‬ ‫من قول میدم‬
.этом семестре
Я не хочу беспокоить Вас.‫من نمیخوام مزاحم شما باشم‬
.‫ من خیلی خسته شدم‬ ‫من امروز خیلی کار کردم واسه همین‬
.Сегодня очень много работал, поэтому очень устал
.Извините, мы утомили Вас своими вопросами .‫ خسته کردیم‬ ‫ببخشید شما را با سواالت مون‬
?НЕПОНЯТНО!!Простите, мне сказать .‫ ببخشید من بگم‬ 
?Мне отвечать‫من جواب بدم؟‬
?Пойти домой‫برم خونه؟‬
‫؟‬Помочь тебе‫کمکت کنم‬
Мне плохо. Я плохо себя чувстувую .‫من حالم خوب نیست‬
 Мне очень хорошо с тобой.‫من با تو حالم خیلی خوبه‬
Мне стало скучно.‫من حوصلم سر رفته‬
Мне не удобно сидеть тут.‫من اینجا راحت نیستم بشینم‬
5 ‫لطفا قرار رو بیا بندازیم به شنبه عصر ساعت‬
Перенесите встречу на субботу на 5 часов вечера
С ней неприятно об этом вопросе говорить.‫من خوشم نمیاد در مورد این مساله حرف بزنم‬
Я совсем не понимаю, что случилось .‫من اصال نمی فهمم چه اتفاقی افتاده‬
.Мне не слышно. Я не слышу .‫من نمی شنوم‬
.Мне не видно, что Вы написали на доске .‫من نمیبینم چی نوشتین رو تخته‬
Нам это очень дорого .‫برای ما این خیلی گرون هست‬
Мне всё равно.‫برای من اصال فرقی نداره‬
?В чём дело‫موضوع چیه؟‬
.НЕПОНЯТНО Дело в том, что мне стало очень поздно ‫موضوع اینکه من دیرم شده‬
Мне нужно пойти на работу .‫من باید برم به سرکار‬
.Если Вам трудно, не делайте‫اگر سختتون هست انجام ندید‬
.‫خیلی خوب پول در میارم واسه چی صرفه‌جویی کنم‬
?Я хорошо зарабатываю, зачем экономить
Я не умею копить деньги .‫من بلد نیستم پول پس انداز کنم‬
.Пора заплатить за учёбу ‫ پرداخت کنیم‬ ‫ دانشگاه رو‬ ‫وقتشه شهریه‬
.Ты сразу должен заблокировать свой счёт.)‫(مسدود کنی‬.‫تو باید فوراً حسابت رو بالک کنی‬ 
НЕПОНЯТНО а что меня заблокировала? ..‫ چرا منو بالک کردی منو از بالک بیرون بیار‬ 
Разблокируй меня
Мне некогда.‫من وقت ندارم‬
НЕПОНЯТНО Мне не с кем или не о ком? Мне не с ком .‫من کسی ندارم باهاش صحبت کنم‬
поговорить
Мне некуда идти.‫ ندارم برم‬ ‫من جای رو‬
Мне нкого любить.‫من کسی رو ندارم دوست داشته باشم‬
Мне негде жить.‫من جای ندارم زندگی کنم‬
Ему нечего есть‫اون هیچی نداره بخوره‬
Мне не о чем говорить.‫ من حرفی برای گفتن ندارم‬.
Мне очень холодно. Я замёрз .‫من خیلی سردمه‬
Мне очень тепло. Мне очень жарко .‫من خیلی گرممه‬
.У меня не было возможности ответить на звонки .‫امکان جواب دادن به تماس نداشتم‬
Нет возможности. Невозможно  .‫امکانش نیست‬
Можно мне посмотреть книгу.‫میشه نگاه کنم کتابت رو‬
Может, ВАШЕ письмо???Можно сразу ответить на наше.‫میشه فوراً جواب نامه مارو بدید‬
?письмо
Может, ОТКАЗАТЬ ТЕБЕ? Мне неудобно‫برای من راحت نیست جواب رد بدم به تو‬
..отказаться от тебя
Мне неловко .Мне неудобно.‫من خیلی معذب هستم‬
Мне нравится этот иранский ресторан .‫من از این رستوران ایرانی خوشم میاد‬
Мне не нравится этот преподаватель по химии .‫من از این استاد شیمی خوشم میاد‬
Мне нравится эта девушка ‫من از این دختر روز خوشم اومد‬
?Какой предмет тебе больше всего нравится ‫؟‬.‫ از کدام درس بیشتر از همه خوشت میاد‬.
Мне ты очень нравишься.‫من از تو خیلی خوشم میاد‬
?Я тебе нравлюсь ‫تو از من خوشت میاد؟‬
.Мне нужно продлить визу ‫من الزم ویزام و تمدید کنم‬
Мне нужно немного отдохнуть.‫ من الزم کمی استراحت کنم‬.
Мне нужна эта книга‫من به این کتاب احتیاج دارم‬
Мне нужна одна квартира.‫ من یه آپارتمان الزم دارم‬.
Мы с подругой нуждаемся в комнате.‫منو دوستم یه اتاق الزم داریم‬
Мне не нужны эти деньги .‫ بزار پیش خودت بمونه‬.‫ این پول ها ندارم‬ ‫ من احتیاجی به‬ 
Дайте мне, пожалуйста, два билета .‫دو تا بلیط لطفا به من بدید‬
Покажите мне, пожалуйста, документы .‫لطفا ً مدارک را به من نشون بدید‬
.Немного расскажите о себе ‫کمی راجع به خودتون تعریف کنید‬
Обещай мне больше не опаздывать .‫قول بده به من دیگه دیر نکنی‬
Я не разрешаю тебе говорить со мной таким .‫من به تو اجازه نمیدم با این لحن با من صحبت کنی‬
тоном
К кому ты идёшь сейчас ‫پیش کی داری میری االن؟‬
Вчера я ходил к преподавателю .‫ من دیروز پیش استاد رفته بودم‬ 
Позвони мне, пожалуйста, через полчаса .‫نیم ساعت دیگه به من لطفا ً زنگ بزن‬
Передай привет, пожалуйста, своим родителям .‫لطفا ً سالم به پدر و مادرت برسون‬
Всем передай привет .‫به همه سالم برسون‬
Я сдал экзамен по химии.‫من امتحان شیمی را پاس کردم‬
Мне надо сдать экзамен по анатомии .‫من باید امتحان آناتومی بدم‬
Наверное, ПЕРЕСДАТЬ Мы должны пересдавать экзамен .‫ما باید مجددا امتحان بدیم‬
?Когда будет пересдача .‫امتحان مجدد کی هست‬
. Я по телефону сообщу тебе об экзамене ‫من تلفنی بهت اطالع میدم راجع به امتحان‬
Я по вацапу сообщу тебе.‫من با واتساپ بهت خبر میدم‬
Наверное, посмотрели футбольный матч по Мы.‫ما مسابقه فوتبال و ازکامپیوترتماشا کردیم‬
посмотрели соревнование футбола по компьютеру
Нас обучают по Скайпу .‫به ما از طریق اسکایپ آموزش میدن‬
Как только ты приедешь домой, дай мне знать.‫ هر وقت رسیدی خونه به من اطالع بده‬ 
Я никаких сообщений не получил от Вас .‫من هیچ پیامکی از شما دریافت نکردم‬
Пришли мне сообщение (смс ).‫پیامک برای من بفرست‬
.Я отправлю Вам скан документов по почте ‫ با پست براتون میفرستم‬ ‫من اسکن مدارک م رو‬
Скорее сообщите мне, пожалуйста .‫ سریعتر لطفا ً بهم جواب بدید‬.
Мы гуляем по улице ‫ما تو خیابون داریم قدم میزنیم‬
У меня сегодня экзамен по русскому языку.‫من امروز امتحان زبان روسی دارم‬
Мы сдали экзамен по анатомии .‫ما امتحان آناتونمی رو پاس کردیم‬
Преподаватель поставил мне высокую оценку .‫استاد نمره خیلی خوبی را برای من گذاشت‬
Я советую Вам купить эту одежду.‫من به شما توصیه می کنم این لباس رو بخرید‬
‫پدرم به من توصیه کرد رشته دندانپزشکی را انتخاب کنم‬
Мой отец посоветовал мне выбрать стоматологию
Сейчас я готов/готова .‫من االن آماده هستم‬
Через десять минут буду готов.‫من ده دقیقه دیگه آماده میشم‬
Я подготовил всё.‫من همه چیز را آماده کردم‬
 ‫ االن آماده هستی؟‬.‫من دارم برای امتحانات آماده میشم‬
Я готовлюсь к экзаменам
У меня нет счёта в банке в долларах .‫من حساب دالری تو بانک ندارم‬
Это моя карточка в рублях ‫ابن کارت روبلی منه‬
Я намерен/а открыть счёт в Сбербанке ‫من قصد دارم در زبر بانک حساب باز کن‬
Я перевёл/перевела эту сумму на Ваш счёт .‫من این مبلغ رو به حساب شما واریز کردم‬
‫من نمیتونم پیدا کنم حساب شمارو براساس شماره تلفن‬
Я не могу найти Ваш счёт по номеру телефона
Считайте деньги на месте‫بشمارید پول رو همینجا‬
Не хватает 100 долларов ‫ دالر انگار کم هست‬100
Наверное, Вы ошиблись ‫احتماال اشتباه کردید‬
Давайте Вы сами проверите ‫بیاید خودتون چک کنید‬
Мы не принимаем такие доллары от Вас ‫این دالر ها رو ما قبول نمی کنیم از شما‬
‫ دالر برای من به روبل چنج کنید‬3000 ‫لطفا‬
Обменяйте, пожалуйста, мне три тысячи долларов на рубли

?Какой курс доллара сегодня ‫نرخ امروز دالر چند هست‬


Ваш курс меня не устраивает ‫نرخ شما به درد من نمی خوره‬
. В этом пункте обменивают валюту без комиссии ‫تو این صرافی بدون کمیسیون چنج میکنند‬
НА свой или на мой??? Положите деньги сразу на свой‫پولهارو بذارین سریعا در حسابتون‬
счёт
Смотрите , не потеряйте их ‫مراقب باشین گم نکنین آنهارو‬
Вы запутали меня ‫شما من رو گیج کردین‬
.Вы перепутали, видимо, это что-то другое ‫شما قاطی کردین انکار این یه چیز دیگه ای هست‬
Я не могу сосредоточиться ‫من نمی تونم تمرکز کنم‬
Во время устного экзамена я отвлёкся/отвлеклась ‫حواسم پرت شد موقع امتحان شفاهی‬
.Я не отвлекаю тебя, будь внимательнее ‫بیشتر دقت کن لطفا‬.‫من حواست رو پرت نمی کنم‬
Обращайте внимание, пожалуйста, на все ответы ‫لطفا به همه جوابها توجه کنید‬
Вы не обращаете внимание на меня ‫شما به من توجه نمی کنین‬
Он пьяный , не обращай внимание на него ‫آن مست هست بهش محل نگذار‬
‫من در خصوص ثبت نام با کمیسیون پذیرش دانشگاه نامه نگاری کردم‬
.Я переписывался с приёмной комиссией университета по поводу записи
Перепиши , пожалуйста, конспекты ‫لطفا پاکنویس کن جزوه هارو‬
‫من و دوستم به زبان انگلیسی معموال با همدیگه چت می کنیم‬
Я обычно переписываюсь со своим другом на английском языке
друг друга ‫همدیگر را‬
друг другу‫به همدیگر‬
друг о друге ‫درباره همدیگه‬
друг с другом ‫با همدیگر‬
Университет принял решение ‫دانشگاه تصمیم گرفت‬
.На Новый год мы сделаем подарки друг другу ِ ‫ما به همدیگه برای سال نو هدیه می دیم‬
? Какова комиссия ‫چقدر میشه کمیسیون؟‬
?Какая сумма налогов ‫چقدر مالیات باید پرداخت کنم؟‬
?На сколько меня оштрафовали ‫چقدر منرو جریمه کردند؟‬
? Это большой штраф ‫این جریمه سنگینی هست‬
? За что этот штраф ‫این جریمه برای چیه؟‬
.Я не заслуживаю этого штрафа ‫حق من این جریمه نیست‬
‫تو حق داری اعتراض کنی در خصوص نمر‬
Ты прав/права‫حق باتو هست‬
Ты не прав/не права , или ты виноват/виновата ‫تو مقصری‬
Пересмотрите , пожалуйста, ещё раз ‫مجددا بررسی کنید‬
Докажите свои слова ‫ثابت کنید حرفهاتون رو‬
....Доказать, докажу , докажешь
! Аргументируйте пожалуйста ‫دلیل بیارین لطفا‬
аргументировать
Это не факт ‫این دلیل نمیشه‬
‫من میخوام مدت اعتبار کارتم رو تمدید کنم‬
‫‪.Я намерен/ намерена продлить срок действия своей карты‬‬
‫لطفا برنامه زبربانک را روی گوشیم نصب کنید‬
‫‪.Установите , пожалуйста, приложение Сбербанка на мой телефон‬‬

‫من فراموش کردم یوزرنیم و پسورد رو ‪Я забыл логин и пароль‬‬


‫تمام اطالعات من پاک شدند متاسفانه ‪К сожалению, все мои данные (информация) удалены‬‬
‫کارت بانکی من به این شماره وصل هست ‪Моя банковская карта присоединена к этому‬‬
‫‪.номеру‬‬
‫شما مسوول کارت بانکیتون هستید‬
‫اینجا مسوول ثبت نام کیه‬
‫قرارداد را امضا کنید‬
‫این توافق نامه هست‬
‫مفاد و بند های قرارداد‬
‫رجستررتون رو بدین‬
‫شما باید ظرف ‪ 3‬روز بعد از رسیدن به روسیه خودتون را رجستر کنید‪.‬‬
‫شرایط پرداخت تحصیل چیه‬
‫این شرایط برای من مناسب نیست‬
‫عکس بگیرید از رسید پرداخت پول و برای من ارسال کنید با پست‬
‫ابن بیمه درمانی من هست‬
‫من را برای یکسال بیمه کردند‬
‫شما باید به کمیسیون ثبت نام مراجعه کنین‬
‫اگر به موقع پرداخت نکنین شما را در دانشگاه نمی پذیرند‬
‫یک درخواست بنویسید به دکان ( رییس دانشکده)‬
‫من برای امسال مرخصی تحصیلی میخوام بگیرم‬
‫به اطالع می رسانم اینجانب ‪ ......‬دانشجوی کورس اول رشته پزشکی (دندانپزشکی)به دلیل مشکالت خانوادگی‬
‫قصد دارم مرخصی تحصیلی بگیرم لطفا با درخواست من موافقت بفرمایین‪.‬پیشاپیش از شما کمال امتنان را دارم‪.‬‬

‫من د ر موقع امتحان از تقلب استفاذه نکردم‪.‬‬


‫سوتفاهم پیش آمده‬
‫زمان امتحان خیلی کم هست من نمی رسم انقدر سریع جواب بدم‬
‫من بلد نیستم دندان مصنوعی درست کنم‬
‫این غیبت ها باعث چی میشه؟‬
‫همه سر کالس حاضرند‬
‫من دیروز بخاطر بیماری در امتحان ؛ایب بودم‬
‫من از قبل اطالع دادم که امروز سر کالس نمی ام‬
‫لطف شرایط من رو در نظر بگیرید‬
‫منظور شما چی هست؟‬
‫منظور؟‬
‫از چه نظر؟‬
‫این به من بستگی ( ربط) نداره‬
‫این به شرایط بستگی داره‬
‫همه چیز به خودت بستگی داره‬
‫لطف اسم منرو بنویسید در دانشگاه‬
‫من هنوز ثبت نام نشدم‬
‫امروز صبح دوتا کالس من داشتم‪.‬‬
‫من امروز آزادم هیچ کالسی ندارم‪.‬‬
‫من تو این گروه تنهام‪  ،‬کسی رو نمیشناسم‪.‬‬
‫من اینجا‪  ‬هیچی دلم نمیخواد‪.‬‬
‫از صبح تا شب من خونه بودم هیچ جایی نرفتم‪.‬‬
‫من هیچی هیچ کس نگفتم‬
‫قول شرف میدم‬
‫قسم میخورم به جون مادرم قسم میخورم‬
‫به خدا قسم میخورم‪.‬‬
‫مبشه به من کمی وقت بدید؟‬
‫من با هیچ کس صحبت نکردم‪.‬‬
‫من درباره هیچ چیز با تو صحبتی نکردم‪.‬‬
‫از دیروز دارم دنبال پاسپورتم میگردم‪.‬‬
‫جیباتو بگرد‪.‬‬
‫مدارکم رو هیچ جایی پیدا نکردم‪.‬‬
‫نمیدونم از کی بپرسم‪.‬‬
‫خواهش می کنم با من بیا‪  ‬به دانشگاه ‪.‬‬
‫بازم تشریف بیارید‪  .‬پیش من مهمونی برای صرف قهوه‪.‬‬
‫من میتونم شماروبه‪  ‬کافه دعوت کنم؟‬
‫من پیشنهاد دارم‪.‬‬
‫من یک خواهش کوچک دارم از شما‪ .‬‬
‫کی موافقه؟‪  ‬کی مخالف؟‬
‫اگه مخالف نیستی بریم‪  ‬به مکدونالد‪ .‬من موافق هستم‪.‬‬
‫دقیقا ً همین طور است که شما می گید‪.‬‬
‫کامال صحیح هست‪.‬‬
‫راستشو بخوای من هنوز میدان سرخ و ندیدم‪ .‬‬
‫ما خودمون این کارهایم‪.  ‬‬
‫‪  ‬من نمیدونم کی زیرابتو زده‪.‬‬
‫لطفا ً منتظرم باش‪.‬‬
‫من از ساعت ‪ ۵‬منتظر تو هستم‪.‬‬
‫من قرار گذاشتم با صاحب خونم‪.‬‬
‫من سر قرار هستم‪.‬‬
‫دارم میرم سر قرار‪.‬‬
‫بیاهم دیگر امروز ببینیم‪.‬‬
‫میشه همدیگر و ساعت ‪ ۶‬بعد از ظهر بغل در ورودی مترو ببینیم؟‬

‫این زمان برای تو مناسب است؟‬


‫نزدیک دانشگاه ما ایستگاه مترو قرار داره‪.‬‬
‫خیلی از خونه ما دوره‪.‬‬
‫در موقع درس لطفا ً صحبت نکنید‪.‬‬
‫اینجا امتحان برگزار میشه سکوت کنید‪.‬‬
‫در گروه دندانپزشکی پیش رئیس گروه بودم‪.‬‬
‫کتاب تو پیش من دنبالش نگرد‪.‬‬
‫من االن از سرکار اومدم‪.‬‬
‫من خیلی وقته به خونه رسیدم‪.‬‬
‫ما داریم از دانشگاه خارج میشیم‪.‬‬
‫من امروز صبح رفتم به تهران‪.‬‬
‫پروفسور رفته بیرون ولی برمیگرده‪.‬‬
‫خیلی بد شد‪.‬‬
‫تو از کی شنیدی راجع به امتحان‪.‬؟‬
‫از کی این کتابها رو گرفتی؟از کجا‪  ‬این کتابها را خریدی ؟ از کجا باید بدونم؟‪ ‬‬
‫چی باعث شده که تو فکر کنی مرزها به زودی باز میشه؟‬
‫من مجبور شدم فوراً به ایران بگردم‪.‬‬
‫من مجبور هستم االن این امتحانات رو به موقع بدم‪.‬‬
‫هیچکس تو رو مجبور نکرده بیای روسیه درس بخونی‪.‬‬
‫من تو رو مجبور نکردم پیشنهاد منو قبول کنی‪.‬‬
‫تو میتونی جواب رد به من بدی‪.‬‬
‫ببخشید من نمیخواستم حواس شما را پرت کنم‪.‬‬
‫به کارتون برسید‪.‬‬
‫من دنبال کارام هستم‪.‬‬
‫تورو خدا به من یک فرصت دیگه بدین‪.‬‬
‫من بخاطر تو تمام پول ها و از دست دادم‪.‬‬
‫به خاطر بیماری کووید یکماه تو بیمارستان بستری بودم‪.‬‬
‫من می خوام مرخصی تحصیلی بگیرم‪.‬‬
‫اگه درس بیوشیمی را پاس نکنم من و اخراج می کنند از دانشگاه‪.‬‬
‫همه به موقع آمدن دانشگاه به جز تو‪.‬‬
‫من هیچ کسی رو به جز تو دوست ندارم‪.‬‬
‫من احساس می کنم عاشق شدم‬
‫من عاشق تو شدم‬
‫من دیوانه وار تو رو دوست دارم‬
‫بین خودمون باشه‬
‫من از صبح تا شب کار می کنم‪.‬‬
‫از‪  ‬ساعت‪  ‬هشت صبح تا ساعت ‪ ۷‬شب تو دانشگاه درس می خوانم‪ .‬‬
‫‪  ‬سفارت ایران هر روز باز است به استثنای تعطیالت آخرهفته‪.‬‬
‫روزهای کاری‪ .‬‬
‫روزهای تعطیل‪ .‬ب‬
‫بخشید قیمت این کتاب چنده؟ این کتاب چهارصد روبل هست‪.‬‬
‫یه خورده به من تخفیف بدید‪ .‬من بلد نیستم چون بزنم‪ .‬من‪ ‬‬

Вам также может понравиться