Вы находитесь на странице: 1из 5

Pertandingan

Video Pendek Eksperimen Sains (Tahap 1 dan Tahap 2)


10 September - 21 September 2021

1. 1 Ó¾ø ¬ñÎ 6 Ũà ¯ûÇ «¨ÉòÐ


.
2. ¡û ӨȢø ¬Ã¡ö¨Âî ¦ºö .
3. ÀÊ¿¢¨Ä 1 (¬ñÎ 1, 2 & 3) ¦¸¡Îì¸ôÀ𼠬áöò ¾¨ÄôÀ¢ø
¯ûÇ ¬Ã¡ö¨Â §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
4. ÀÊ¿¢¨Ä 2 (¬ñÎ 4, 5 & 6) Á¡½Å÷¸û ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÃñÎ ¬Ã¡öò
¾¨ÄôҸǢø ²§¾Ûõ ´Õ ¾¨Äô¨À ÁðÎõ ¦¾Ã¢×î ¦ºö §ÅñÎõ.
5. ÀûÇ¢ Å¢¨Ç¡ðÎ ¯¨¼
.
6. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸¡¦½¡Ç¢ 2 Ó¾ø 3 ¿¢Á¢¼ò¾¢üÌû þÕì¸ §ÅñÎõ.
7. “Lanskap” .

1
8. Á¡ ½¢ . ,
ô ½¢ øÄ¡Áø þÕôÀ¨¾ ¯Ú¾¢î
¦ºöÂ×õ.
9. ¸¡¦½¡Ç¢Â¢ø ¬Ã¡ö¨Â Å¢Çì¸ §ÅñÎõ.

 ¬Ã¡ö¨Â Å¢ÇìÌõ Ó¨È :


1) §¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õð¸¨Ç «È¢Ó¸õ ¦ºö¾ø.
2) ¬Ã¡ö¢ý ¦ºöӨȨÂô À¡Ð¸¡ôÀ¡É ӨȢø ¦ºöÐ ¸¡ðξø.
3) ¬Ã¡ö¢ý ÓʨŠŢÇì̾ø.

10) ¸¡¦½¡Ç¢¨Â 21.09.2021-Ìû ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦¾¡¨ÄÅâ¢ø À¾¢§ÅüÈõ


¦ºö §ÅñÎõ. ( https://t.me/joinchat/GGmXOX8Jy242YTc1 )

-¿ýÈ¢-

2
ÀÊ¿¢¨Ä 1
¬ñÎ 1, 2 & 3-¸¡É ¬Ã¡öò ¾¨ÄôÒ¸û

¬ñÎ 1 ¿£¨Ã ¯È¢ïÍõ ¦À¡Õû & ¿£¨Ã ¯È¢ïº¡ô


¦À¡Õû
¬ñÎ 2 ¸¨ÃÔõ ¦À¡Õû & ¸¨Ã¡ô ¦À¡Õû
¬ñÎ 3 ãúÌÁ¡? Á¢¾ìÌÁ¡?

ÀÊ¿¢¨Ä 2
¬ñÎ 4, 5 & 6-¸¡É ¬Ã¡öò ¾¨ÄôÒ¸û

¬ñÎ 4 À¡¼õ : ÁÉ¢¾ý ÍÅ¡º¢ì¸¢È¡ý


¬Ã¡ö¢ý ¾¨ÄôÒ : ÍÅ¡º¢ìÌõ§À¡Ð
ѨãÃø ŢâŨ¼ÔÁ¡ «øÄÐ ÍÕíÌÁ¡?
(À¡¼áø Àì¸õ 27 & 28)
§¿¡ì¸õ : ÁÉ¢¾É¢ý ÍÅ¡º¢ò¾ø ¦ºÂüÀ¡í¨¸ì
¸ñ¼È¢Â.
«øÄÐ

À¡¼õ : ¾¡ÅÃò¾¢ý àñ¼ø ÐÄí¸ø


¬Ã¡ö¢ý ¾¨ÄôÒ : ¾¡ÅÃò¾¢ý ±ôÀ̾¢ ÝâÂ
´Ç¢ìÌò ÐÄí̸¢ýÈÐ?
(Àì¸õ 63 - ¿¼ÅÊ쨸 2)
§¿¡ì¸õ : ¾¡ÅÃí¸û Ý⠴Ǣ¢ý
àñ¼ÖìÌò ÐÄíÌŨ¾ì ¸ñ¼È¢Â.

3
¬ñÎ 5 À¡¼õ : ¦ÅôÀÓõ ¦ÅôÀÁ¨¼¾Öõ
¬Ã¡ö¢ý ¾¨ÄôÒ : ÅÇ¢Áõ ŢâŨ¼¾Öõ
ÍÕí̾Öõ. (Àì¸õ
§¿¡ì¸õ : ÅÇ¢Áõ ¦ÅôÀò¨¾ô ¦ÀÚõ§À¡Ðõ
¦ÅôÀò¨¾ þÆìÌõ§À¡Ðõ ²üÀÎõ Á¡üÈò¨¾ì
¸ñ¼È¢Â.
«øÄÐ

À¡¼õ : ÐÕôÀ¢Êò¾ø
¬Ã¡ö¢ý ¾¨ÄôÒ : ÐÕôÀ¢Êò¾Ö측É
¸¡Ã½¢¸û
§¿¡ì¸õ : ÐÕôÀ¢Êò¾Öì¸¡É ¸¡Ã½¢¸¨Çì
¸ñ¼È¢Â.

¬ñÎ 6 À¡¼õ : ÑñÏ¢÷¸û


¬Ã¡öîº¢ì¸¡É ¾¨ÄôÒ : ÑñÏ¢÷¸û
ÅÇ÷žü¸¡É ¸¡Ã½¢¸û
§¿¡ì¸õ : ÑñÏ¢÷¸û ÅÇ÷žü¸¡É
¸¡Ã½¢¸Ç¢ø ¿£Õõ ¯ûǨ¾ì ¸ñ¼È¢Â.
«øÄÐ

À¡¼õ : ¯½× À¾É¢Î¾ø


¬Ã¡öîº¢ì¸¡É ¾¨ÄôÒ : ±Ð º¢Èó¾ ¯½×
À¾É¢Î¾ø Ó¨È?
§¿¡ì¸õ : þÃñÎ ¯½× À¾É¢Îõ ӨȸǢø
§¾÷ó¦¾Îò¾ ¯½×ì¸¡É ºÃ¢Â¡É ¯½×
À¾É¢Îõ ӨȨÂì ¸ñ¼È¢¾ø.

4
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN VIDEO PENDEK EKSPERIMEN SAINS

Nama Kelas :
BIL Kriteria Pemarkahan Markah Maksima
1. 2. 3. 4. 5.
1 Tajuk & Masa
 Ketepatan tajuk 10
eksperimen & masa
video
2 Persediaan 10
 Bahan / Peralatan Eksperimen
Kemahiran Sains 20
 Ketepatan Kemahiran Sains (12)
Penerangan 20
 Huraian semasa melaksanakan
eksperimen
 Penggunaan bahan / peralatan Sains 10
dengan betul
 Konkulasi Eksperimen 10

3.  Pakaian / Busana 10
4 Teknik persembahan Video
 Teknik persembahan yang menarik 10
dan komprehensif.
( Latar Belakang, Muzik & Tulisan)
JUMLAH SKOR 100

Вам также может понравиться