Вы находитесь на странице: 1из 8

Anexa nr. 1 la Ordinul SFS/Приложение № 1 к приказу ГНС nr. /№ 108 din/от 19.05.

2017

Forma BIJ 17
Codul fiscal al contribuabilului/ Фискальный код налогоплательщика 1234534245453
Denumirea contribuabilului/ Наименование налогоплательщика “Sălcioară”SRL
Codul localităţii conform CUATM/Код местности согласно КАТЕМ 0130 Pentru uz intern/
Для служебного пользования
Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat / Sector Centru
Подразделение Государственной налоговой службы
Codul genului principal de activitate conform CAEM/ 70200
Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Perioada fiscală /Налоговый период A/2020
Data prezentării Calculului /Дата представления Pасчета
Termenul stabilit de legislatie pentru prezentarea Calculului (se Pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs/ До 25 июля
текущего налогового года
bifează rîndul respectiv)/
Срок, установленный законом для представления Расчета (отмечается
Pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei
соответствующая строка): de gestiune/ До 25 марта периода, следующего за
отчетным налоговым периодом

CALCULUL IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE/


РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Obiectul

скидок (леев)*
Suma calculată a impozitului (lei)
Cod/ Код

impunerii/

reducerilor pentru achitarea impozitului


Suma înlesnirilor acordate, cu excepția

Suma impozitului către plată lei


)
аcordate lei *
Объект

(
)
налогообложения

(col.7 – col.8 – col.9)/


(
(col. 5 x col.6 /

(col.7 – col.8)] /

– гр.8)]
Сумма предоставленных
Suma reducerilor

% (гр. 7
%
[15
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R1 Impozitul funciar pe
ha/ га

terenurile cu destinaţie
113110

agricolă/Земельный налог на
земли сельскохозяйственного
назначения
R2 Impozitul funciar pe
ha/ га

terenurile cu altă
destinaţie decît cea
113130

agricolă/Земельный налог
на земли
несельскохозяйственного
назначения
R3 Impozitul funciar pe
113150

ha/ га

păşuni şi fîneţe/Земельный
налог на пастбища и
сенокосы
R4 Impozitul pe bunurile
lei/леев

imobiliare achitat din


113210

valoarea contabilă/ Налог X


на недвижимое имущество,
уплачиваемый исходя из
балансовой стоимости
R5 Impozitul pe Potrivit/
cогласно

lei/леев
113230
bunurile
imobiliare art.280 lit. a)
R6
achitat din Potrivit/cогласн
о art.
valoarea 280 lit. a1)
estimată (de
R7 Potrivit/ 500440 0,3 1 501,32 - 225,20 1 276,12
piaţă)/Налог
согласно art.
на ,00
недвижимое 280 lit. b)
имущество,
уплачиваемы
й исходя из
оценочной
(рыночной)
стоимости
Total pe impozitul pe bunurile imobiliare / 1 501,32 225,20 1 276,12
Всего по налогу на недвижимое имущество

Suma de control/Контрольная сумма 1 276,12


Suma taxei col. 10/ сумма сбора гр.10
Anexă pe/Приложение на 2 file/ листах
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dării de seamă/
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, за неполное и/или ненадлежащее оформление отчёта
Conducătorul/ Руководитель _________________________________ Contabil-şef /Главный
бухгалтер _________________________________
Anexa nr. 1 la Calculul Forma BIJ 17/Приложение № 1 к РасчетуForma BIJ 17

Informația privind sumele impozitului calculate, divizată pe subdiviziunile întreprinderii /


Информация о начисленных суммах налога, в разрезе подразделений предприятия

Denumirea contribuabilului/Наименование налогоплательщика ____________________________________ Codul fiscal al contribuabilului/Фискальный код налогоплательщика ________________________________

Baza impozabilă a obiectului impunerii (suprafaţa / valoarea)/ Suma calculată a impozitului (lei)/
Nr. crt./№ п/п

Налогооблагаемая база объекта налогообложения (площадь/ стоимость) Исчисленная сумма налога (леев)

Impozitul pe Impozitul pe

Impozitul funciar pe terenurile cu altă


bunurile bunurile
imobiliare achitat imobiliare achitat
Impozitul funciar pe terenurile cu din valoarea din
estimată (de piaţă) valoarea estimată
(lei)/Налог на (de piaţă)/ Налог на
недвижимое недвижимое
имущество, имущество,
уплачиваемый исходя уплачиваемый
из исходя из
оценочной оценочной
(рыночной) (рыночной)
стоимости (леев) стоимости

Potrivit/ cогласно

Potrivit/ согласно
Potrivit/ согласно
Potrivit/ cогласно

Potrivit/ cогласно

Potrivit/ cогласно
art.280 lit. a)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1
113110 113130 113150 113210 113230 113110 113130 113150 113210 113230 113110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 001 0130 500 1276
440 ,12
Total/ Всего

*Suma reducerilor acordate reprezintă 15 la sută din diferenţa obţinută dintre suma calculată a impozitului şi suma înlesnirilor acordate/ Сумма предоставленных скидок составляет 15 % от полученной разницы между исчисленной суммой налога и суммой предоставленных льгот.
** Suma impozitului către plată se determină ca diferenţa dintresuma calculată a impozitului, suma înlesnirilor şi suma reducerii acordate/ Сумма налога к уплате определяется как разница между исчисленной суммой налога, суммой льгот и суммой предоставленной скидки

Conducătorul__________________________ Contabilul-şef ____________________________________ Руководитель (semnătura/подпись)Главный


бухгалтер (semnătura/подпись)
Anexa nr. 2 la Calculul Forma BIJ 17/ Приложение № 2 к Расчету Forma BIJ 17

Informaţia privind suma înlesnirilor/ Информация о сумме льгот

Suma

Codul localităţii / Код


Nr. crt./ № п/п

înlesni

Codul înlesnirii/Код

Всего по подразделению
Codul subdiviziunii/
Код подразделения

Total pe subdiviziune/
rilor

местности
acord

льготы
ate (în
lei)/
Сумма
предо
ставл
енных
льгот

леях)
Impozitul Impozitul funciar Impozitul Impozitul Impozitul pe bunurile
funciar pe pe terenurile cu funciar pe pe imobiliare achitat din
terenurile cu altă păşuni şi bunurile valoarea estimată (de
destinaţie destinaţie decît fîneţe/Земель imobiliare piaţă)/Налог на
agricolă/ cea ный achitat недвижимое имущество,
Земельный налог agricolă/Земельный налог на din уплачиваемый исходя из
на земли налог на земли пастбища и valoarea оценочной (рыночной)
сельскохозяйствен несельскохозяйствен сенокосы contabilă/ стоимости
ного назначения ного назначения Налог на Potrivit Potrivit/cогла Potrivit
недвижимо / сно art. 280 /
е cоглас lit. a1)
имуществ соглас
но
о, но
art.280
уплачиваем art.
lit. a)
ый исходя 280 lit.
из b)
балансовой
стоимост
и
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
113110 113130 113150 113210 113230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total/ Всего
Anexa nr.3 la Ordinul SFS nr. 108 din 19 mai 2017
Приложение № 3 к Приказу ГНC № 108 от 19 мая 2017

Codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar/


Коды предоставленных льгот по налогу на недвижимое имущество и по земельному налогу

Codul Tipul înlesnirii/Вид льготы


înlesnirii/
Код льготы
CFIBI002 Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile / Органы публичной власти и учреждения, финансируемые из
средств бюджетов всех уровней;
CFIBI003 Societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi /Общества
слепых, глухих, инвалидов и предприятия, созданные для выполнения этими обществами своих уставных целей;
CFIBI004 Întreprinderile penitenciarelor /Предприятия пенитенциарных учреждений;

CFIBI005 Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei/
Республиканский экспериментальный центр по протезированию, ортопедии и реабилитации Министерства труда, социальной защиты и семьи;
CFIBI006 Obiectivele de protecţie civilă /Объекты гражданской защиты;
CFIBI007 Organizaţiile religioase – pentru terenurile pe care sînt amplasate bunurile imobiliare destinate riturilor de cult/ Религиозные
организации – по недвижимому имуществу, используемому для проведения религиозных обрядов;
CFIBI008 Misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale
acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte/Дипломатические представительства и консульские учреждения, аккредитованные в Республике Молдова, а также
представительства международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, на основе принципа взаимности, в соответствии с
международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова;
CFIBI014 Instituţiile medico-sanitare publice finanţate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Государственные учреждения
здравоохранения, финансируемые из фондов обязательного медицинского страхования
CFIBI015 Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale / Национальная компания медицинского страхования и ее
территориальные агентства
CFIBI016 Banca Naţională a Moldovei/ Национальный банк Молдовы
CFIBI017 Proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei / Собственники или
владельцы имущества, реквизированного в интересах общества, на период реквизиции согласно законодательству
CFIBI018 Organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială /
Некоммерческие организации, отвечающие требованиям статьи 52, в рамках которых функционируют учреждения социальной помощи
Proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt/Собственники
и пользователи земель, земельных участков:
CFIBI019 ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice / занятых заповедниками, дендрологическими и национальными
парками, ботаническими садами;
CFIBI020 destinate fondului silvic în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător/ относящихся к лесному фонду, если они не
вовлечены в предпринимательскую деятельность;
CFIBI021 destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător/ относящихся к водному фонду, если они не
вовлечены в предпринимательскую деятельность
CFIBI022 folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic, care folosesc pămînturi în scopuri
ştiinţifice şi instructive /используемых научными организациями и научно-исследовательскими учреждениями сельскохозяйственного и
лесохозяйственного профиля для научных и учебных целей;
CFIBI023 ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod /занятых многолетними насаждениями до начала плодоношения;
CFIBI024 ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de
agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare
se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicale / занятых учреждениями культуры, искусства и кинематографии,
образования, здравоохранения, спортивно-оздоровительными комплексами (за исключением занятых курортными учреждениями), а также
памятниками природы, истории и культуры, финансируемыми из средств государственного бюджета или профессиональных союзов;
CFIBI025 permanent atribuite căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare / постоянно отведенных под
железнодорожные пути и автомобильные дороги общего пользования, речные порты и взлетно-посадочные полосы;
CFIBI026 atribuite zonelor frontierei de stat /отведенных под зоны государственной границы;
CFIBI027 sunt de uz public în localităţi /находящихся в общем пользовании населенных пунктов;
CFIBI028 atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani
/отведенных для сельскохозяйственных нужд, признанных при отведении нарушенными и впоследствии восстановленных, – на срок 5 лет;
CFIBI029 sunt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe
aceste terenuri /подверженных химическому, радиоактивному и другому загрязнению, если Правительство установило ограничения на
осуществление сельскохозяйственных работ на этих участках
Înlesnirile acordate de autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale conform art.284 al titlului VI din Codul fiscal: /Льготы,
предоставленные правомочными и представительными органами местного публичного управления в соответствии со ст.284 раздела VI Налогового кодекса:
CFIBI030 în caz de calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost
distruse sau au fost deteriorate considerabil /в случае стихийного бедствия или пожара, вследствие которого недвижимое имущество,
посевы и многолетние насаждения уничтожены или существенно повреждены ;
CFIBI031 în caz de atribuire a terenurilor pentru evacuarea din localităţi a întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător /в
случаепредоставления участков земли эвакуируемым предприятиям, оказывающим вредное воздействие на окружающую среду.
CFIBI032 în caz de boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin
certificat de deces/ в случае продолжительной болезни или смерти собственника недвижимого имущества, подтвержденной соответственно
медицинской справкой или справкой о смерти
CFIBI032 Alte înlesniri /Другие льготы
1