Вы находитесь на странице: 1из 7

მეორე უცხოური ენა (რუსული)

სკოლა: სსიპ ქალაქ თბილისის № 29 საჯარო სკოლა

მასწავლებელი: ლინა გასპარიანი

თემა: სახლის აღწერა

წერითი კომუნიკაცია
(შედეგები:1 , 2, 3, 4, 5, 8)
 1) საკომუნიკაციო სიტუაცია:
სასაუბრო თემა - აღწერა
მიზანი - მისწერეთ მეგობარს წერილი, სადაც აღწერთ ციფრულ რედაქტორში შექმნილ
თქვენი ოცნების მომავლის სახლს.
 ადრესატი - კლასელი, მეგობარი, მასწავლებელი
 2) ფუნქციური მიკროსამეტყველო მოქმედებები:
 дом (какой? с чем? – Тв.п.) с бассейном (верандой, мансардой, детской/спортивной
площадкой, гаражом, садом);
 Построю из … (из чего? – Р.п.) (из стекла, дерева, металла, пластика);
будет находиться…
а) слева от дома/справа от дома, вокруг дома, недалеко от дома, около/у/возле реки/моря
(около чего? - Р.п.);
б) за/перед домом, рядом с домом/гостиной/спальней/кухней/ (рядом с чем? -Тв.п.);
 в) в доме (в нём), в гостиной (в ней)/спальне, ванной, кухне, мансарде, на
веранде/террасе/втором/третьем этаже; в гостиной (спальне, кабинете, кухне, ванной,
гараже, мансарде), на веранде (где? – П.п.).
3) ლექსიკა
ა) ოთახების დასახელება («Дом»)
ბ) ინტერიერის საგნების დასახელება: ავეჯი, აქსესუარები («Мебель/Декор»)
გ) განსაზღვრა:
ფერის მიხედვით (белый, коричневый, синий);
ფორმის მიხედვით (круглый, овальный, квадратный);
ზომის მიხედვით (большой, маленький, высокий, низкий, широкий, узкий) ;
კუთვნილების მიხედვით (кухонный, обеденный, письменный, журнальный).
4) გრამატიკა
მორფოლოგიის საკითხები:
ზმნა (нахождение)
стоит/стоят… - лежит/лежат… - висит/висят… находится/находятся… построю
(Настоящее/Будущее время, ед. и мн.ч.);
არსებითი სახელი (употребление падежей)
Р.п. – материал, из которого изготовлен предмет; нахождение предмета;
В.п. – прямой объект;
Т.п. – совместность, нахождение предмета;
П.п. –нахождение предмета.
ზედსართავი სახელი
Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного.
რიცხვითი სახელები
Порядковое числительное. Согласование с существительным (П.п.).
თანდებულები (Принадлежность предлогов падежам):
 - слева от../справа от… , вокруг…, недалеко…, около, у, возле…(чего? – Р.п.);
 - над – под, за – перед, между, рядом с… (с чем? – Тв.п.);
 - в…, на… (где? – П.п.).
მართლწერის საკითხები:
Правописание безударных гласных, двойных согласных.
Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных в Тв.п. –ом/-ем,
-ой/-ей)
სინტაქსის საკითხები:
ა) Пространственные отношения: предложно-падежные конструкции существительных
(Р., Тв. и П.п.);
ბ) Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении
(Комната находится. - Комнаты находятся.);
3.Атрибутивные отношения: согласованное определение:
(большой/комфортный дом, светлая/тёмная/цифровая комната, на первом/втором этаже,
детская/спортивная/открытая площадка).
4) წერითი მეტყველების ჟანრი - აღწერა
დავალება. ДОМ БУДУЩЕГО

წარმოიდგინეთ, რომ ცხოვრობთ იმ სახლში, რომელიც თქვენი ოცნების მომავლის


სახლია და თქვენ თავად შეიმუშავეთ იგი გრაფიკულ პროგრამით.
მაგალითად, Minecraft-Minilabs ან
Самый красивый механический дом в Minecraft
მისწერეთ მეგობარს წერილი, სადაც აღწერთ თქვენ მიერ შექმნილ მომავლის სახლს.
გამოავლინე შესწავლილი თემატური ლექსიკის ცოდნა
(ოთახებისა, ინტერიერის საგნების დასახელება, განსაზღვრა);
გამოავლინე შესწავლილი გრამატიკული საკითხების ცოდნა.
ა) Родительный, творительный и предложный падежи местоположения;
ბ) В.п. (Прямой объект);
გ) Согласование прилагательных/числительных и существительных);
დაიცავი წერილის სტრუქტურა.
წერითი პროცესის სტრუქტურა:

ფაზა I ვკითხულობთ და ვუსმენთ!

კლასში მუშაობა:

1) Перейдите по ссылке к звуковому (орфоэпическому) словарю.


Словарик Повторите слова вслух.
2) Названия комнат и помещений («Дом») перепишите в тетрадь.
3) Выделите красным цветом орфограммы.
Например, гостиная (гость), ванная;
4) Играйте и запоминайте названия комнат и предметов интерьера!
Учитель знакомит учащихся с интерфейсом интерактивных игр и
рассказывает о дополнительных возможностях игры: в игре можно менять
тему и интеракцию, можно играть на время вместе с друзьями. Доска
лидеров Leaderboard (таймер)встроена в игру.
საშინაო დავალება:

Перейдите по ссылке к интерактивным играм на wordwall.net:


Дом
Гостиная
Кухня
В ванной
(Автор игр: Белла Григорян, преподаватель РКИ школы № 26 г. Тбилиси)

* Можно играть и во время урока (игра-конкурс на время).

ფაზა II ვკითხულობთ და ვუსმენთ!

კლასში მუშაობა:

1) Рассмотрите картинки в презентации «МЕБЕЛЬ/ДЕКОР» и назовите


предметы (на картинках по 9 примеров). Сколько для вас новых слов);
2) Опишите, например, стол по следующим категориям: цвету, материалу,
размеру, форме и принадлежности.
Например, белый/стеклянный/маленький/круглый/журнальный стол

*Варианты возможных ответов могут быть даны учителем.


Например, стол – белый/коричневый/синий; стеклянный/деревянный/пластмассовый;
большой/маленький/узкий/широкий; круглый/квадратный/овальный;
письменный/обеденный/кухонный/журнальный.
3) Выберите 1 картинку. Назовите комнату, предметы;
4) Сгруппируйте слова по названиям комнат: мебель, предметы дизайна.
Например, Это гостиная. В ней шкаф, ...., ...., ...., часы, ...., ..., ...

საშინაო დავალება:

Работа по картинке.
1) Назовите предметы;
2) Слова перепишите в тетрадь, распределяя по тематическим группам;
3) Подчеркните орфограмму. (см. выше)
(Интерактивная игра: «Распределите предметы по комнатам»)

ფაზა III Внимание! Запоминаем предлоги и формы существительных.

კლასში მუშაობა:

Презентация «Предлоги нахождения»

1) Сравните с предлогами английского языка. (16 картинок по 2-3 предлога);


2) Переведите ситуации на картинке (с ёжиком) на грузинский язык;
3) ინტერაქტია Вставьте (устно) предлог.
* Педагог исправляет (при необходимости) допущенные учеником ошибки).

საშინაო დავალება:

1) Перепишите таблицу с падежными окончаниями в тетрадь (в свою коллекцию


грамматических форм);
2) Перейдите по ссылке к интерактивным тренажёрам. Вставьте пропущенный
предлог. (Тренируйтесь и запоминайте правильное употребление предлогов и
падежных форм). Что где находится?
1) «Вокруг да около-1»
2) «Вокруг да около-2»
3) «Вокруг да около-3»

კლასში მუშაობა:

Выполните 2 теста в form-е по теме «Предлоги нахождения»:


1. Тест на падежные формы: Предлоги и падежи.
Вставьте нужный предлог;
2. Тест «Предлоги нахождения»
Ответьте на вопросы по картинке: где находится…?
Будьте внимательны!
Обращайте внимание на падежные окончания существительных.
ფაზა IV კომპლეკსური დავალების პრეზენტაცია.

კლასში მუშაობა:

1)Прочитайте внимательно примерный текст-описание дома (около 100-120 слов).

Привет,...!
Как твои дела в школе? Хочу описать дом будущего, дом
мечты. Мой дом мечты будет находиться около реки. Дом
построю из стекла, дерева, металла и пластика.
Мой дом с бассейном, террасой, мансардой, детской и
открытой спортивной площадкой, гаражом и садом. Перед
домом будет бассейн, за домом - спортивная и детская
площадки, рядом с домом сад, справа от дома - гараж.
Это будет двухэтажный дом, большой и комфортный. На
первом этаже - гостиная, кухня, столовая, игровая комната,
а на втором этаже - две спальни, кабинет, комната для
отдыха. Дом будущего - умный дом, в нём будет цифровая
гостиная, виртуальный офис, игровая комната. В доме будет
робототехника.
Напиши, каким будет твой дом будущего.
До встречи, …
1) Назовите тему абзацев:

1 абзац _________________________ 2 абзац ____________________________

3 абзац _________________________ 4 абзац ____________________________

* Придерживайтесь данной структуры текста.

2) Обратите внимание на падежные окончания существительных;


3) Объясните постановку знаков препинания.
მომზადება კომპლეკსური დავალების პრეზენტაციისთვის:

 ინსტრუქცია წერითი შინაარსის და სტრუქტურის მუშაობისთვის.


აღწერის ტექსტის მაგალითი;
 ინსტრუქცია ციფრული შინაარსის მუშაობისთვის.
Как построить красивый дом в Майнкрафте?;

საშინაო დავალება:

1) Придумайте дом будущего;


2) Рассмотрите в презентации «Дом будущего» примеры создания цифровых
домов;
3) Создайте дом будущего при помощи цифрового конструктора, расставьте
мебель и предметы декора;
4) ОПИШИТЕ ДОМ БУДУЩЕГО, который вы создали;
5) Придерживайтесь количества слов: 100 – 120 слов;
6) Представьте свою графическую презентацию и письменную работу.
Описание сопроводите указанием (напр., лазерная указка) на детали дома и
интерьера.

ფაზა V კომპლეკსური დავალების პრეზენტაცია.

კლასში მუშაობა: პრეზენტაციის დიზაინი

ფაზა VI დავალების წარდგენის შემდეგ ისაუბრეთ:

როგორ ემზადებოდით პრეზენტაციისთვის:

1. აღწერეთ თქვენი მუშაობის თანმიმდევრობა.

2. რომელი ამოცანები შეუწყო ხელი შედეგებს?

3. რომელი თემები / ამოცანები იყო რთული/მართივი?

4. რამდენად მოსახერხებელი იყო საილუსტრაციო მეთოდი / ინტერაქტიული


თამაშები/ ტესტები ახალი სიტყვების და გრამატიკული ფორმების
დამახსოვრებისთვის?

5. რომელი რესურსი მოგეწონათ ?

6. რა ცოდნა და უნარი გამოიყენეთ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში?


რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომპლექსურ
დავალებაზე მუშაობას:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________