Вы находитесь на странице: 1из 2696

Вeтхій завётъ

Кни1га пeрваz мwmсeова

БытіE.
ГлавA 1.
ъ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. 2 Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена,
и3 тьмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2. 3
И# речE бGъ: да
бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. 4 И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ
междY свётомъ и3 междY тьм0ю. 5 И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тьмY наречE
н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. 6 И# речE бGъ: да бyдетъ
твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. И# бhсть
тaкw. 7
И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8
твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію. 8 И# наречE бGъ твeрдь нeбо.
И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй. 9 И# речE
бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz
сyша. И# бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3
kви1сz сyша. 10
И# наречE бGъ сyшу зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS.
И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. 11
И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е,
сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ,
є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# бhсть тaкw. 12
И# и3знесE
землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое
творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# ви1дэ бGъ,
ћкw добро2. 13
И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій. 14
И# речE бGъ: да
бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти зeмлю и3 разлучaти междY
днeмъ и3 междY н0щію: и3 да бyдутъ въ знaмєніz и3 во временA, и3 во дни6 и3
въ лBта, 15
и3 да бyдутъ въ просвэщeніе на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти по
земли2. И# бhсть тaкw. 16 И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое
въ нач†ла днE, и3 свэти1ло мeньшее въ нач†ла н0щи, и3 ѕвёзды: 17
и3 положи2 |
бGъ на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти на зeмлю, 18 и3 владёти днeмъ и3 н0щію,
и3 разлучaти междY свётомъ и3 междY тьм0ю. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.
19
И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь четвeртый. 20
И# речE бGъ: да и3зведyтъ
в0ды гaды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летaющыz по земли2, по твeрди небeснэй.
И# бhсть тaкw. 21
И# сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дyшу жив0тныхъ
гадHвъ, ±же и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пернaту по р0ду.
И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. 22
И# блгcви2 | бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3
нап0лните в0ды, ±же въ морsхъ, и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2.
23
И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь пsтый. 24
И# речE бGъ: да и3зведeтъ
землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 ѕвBри земли2 по р0ду.
И# бhсть тaкw. 25
И# сотвори2 бGъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ,
и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. 26
И# речE бGъ:
сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, и3 да њбладaетъ рhба-
ми морски1ми, и3 пти1цами небeсными, (и3 ѕвэрьми2) и3 скотaми, и3 всeю землeю,
и3 всёми г†ды пресмыкaющимисz по земли2. 27
И# сотвори2 бGъ человёка, по
w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ. 28
И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz:
расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaй-
те рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 пти1цами небeсными, и3 всёми скотaми,
и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами пресмыкaющимисz по земли2. 29
И# речE бGъ: сE,
дaхъ вaмъ всsкую травY сёменную сёющую сёмz, є4же є4сть верхY земли2
всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ себЁ пл0дъ сёмене сёменнагw, вaмъ
бyдетъ въ снёдь: 30
и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1с-
нымъ, и3 всsкому гaду пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать въ себЁ дyшу
животA, и3 всsку травY зелeну въ снёдь. И# бhсть тaкw. 31
И# ви1дэ бGъ вс‰,
є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь
шестhй.
ГлавA 2.
соверши1шасz нeбо и3 землS, и3 всE ўкрашeніе и4хъ. 2 И# соверши2 бGъ въ дeнь
шестhй дэлA сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь седмhй t всёхъ дёлъ
свои1хъ, ±же сотвори2. 3 И# блгcви2 бGъ дeнь седмhй, и3 њс™и2 є3го2: ћкw въ т0й
почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же начaтъ бGъ твори1ти. 4
СіS кни1га бытіS
небесE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нeбо и3 зeмлю, 5 и3
всsкій ѕлaкъ сeльный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY сeльную,
прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ не
бsше дёлати ю5: 6 и3ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2 и3 напаsше всE лицE
земли2. 7 И# создA бGъ человёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ лицE
є3гw2 дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. 8 И# насади2 гDь бGъ рaй
во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, є3г0же создA. 9 И# прозzбE
бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво
жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётельное д0брагw и3 лукaвагw.
10
РэкA же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри
нач†ла. 11 И$мz є3ди1нэй фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw
ќбw є4сть злaто. 12
Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ и3
кaмень зелeный. 13
И# и4мz рэцЁ вторёй геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю
є3fі0пскую. 14
И# рэкA трeтіz тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. РэкA
же четвeртаz є3vфрaтъ. 15
И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2
въ рaй слaдости, дёлати є3го2 и3 храни1ти. 16
И# заповёда гDь бGъ ґдaму, гlz: t
всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: 17
t дрeва же, є4же разумёти д0брое
и3 лукaвое, не снёсте t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію
ќмрете. 18
И# речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY
пом0щника по немY. 19
И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвBри сє1льныz и3 вс‰
пти6цы небє1сныz, и3 приведE | ко ґдaму ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко
є4же ѓще наречE ґдaмъ дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY. 20
И# наречE ґдaмъ и3менA
всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зєм-
нhмъ. Ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный є3мY. 21
И# наложи2 бGъ
и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію
вмёстw є3гw2. 22
И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE
ю5 ко ґдaму. 23 И# речE ґдaмъ: сE, нн7э к0сть t костeй мои1хъ и3 пл0ть t пл0ти
моеS: сіS наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS. 24
Сегw2
рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй,
и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. 25
И# бёста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3
не стыдsстасz.
ГлавA 3.
мjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ.
И# речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw дрeва рaйскагw;
2
И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: 3 t плодA же
дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE прикоснeтесz
є3мY, да не ќмрете. 4 И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете: 5 вёдzше бо бGъ,
ћкw в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw
б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. 6 И# ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь и3
ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти и3 красно2 є4сть, є4же разумёти: и3 взeмши t
плодA є3гw2 kдE, и3 дадE мyжу своемY съ соб0ю, и3 kд0ста. 7 И# tверз0шасz џчи
nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша: и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3
сотвори1ста себЁ препо‰саніz. 8 И# ўслhшаста глaсъ гDа бGа ходsща въ раи2 по
полyдни: и3 скрhстасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t лицA гDа бGа посредЁ дрeва
рaйскагw. 9 И# призвA гDь бGъ ґдaма и3 речE є3мY: ґдaме, гдЁ є3си2; 10
И# речE є3мY:
глaсъ слhшахъ тебє2 ходsща въ раи2, и3 ўбоsхсz, ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhхсz.
11
И# речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 тебЁ, ћкw нaгъ є3си2, ѓще не бы2 t дрeва,
є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2; 12
И# речE
ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тA ми2 дадE t дрeва, и3 kд0хъ. 13
И# речE
гDь бGъ женЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; И# речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3
kд0хъ. 14
И# речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t [1]

всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ


ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 животA твоегw2: 15
и3 враждY положY
междY тоб0ю и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ и3 междY сёме-
немъ тоS: т0й твою2 блюсти2 бyдетъ [2]
главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2
пsту. 16 И# женЁ речE: ўмножaz ўмн0жу печ†ли тво‰ и3 воздых†ніz тво‰: въ

[1]
пaче
[2]
Е#вр.: сотрeтъ
болёзнехъ роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе твоE, и3 т0й тоб0ю
њбладaти бyдетъ. 17
И# ґдaму речE: ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS и3
ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2
ћлъ є3си2: проклzтA землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6
животA твоегw2: 18
тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси травY сeльную:
19
въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeмлю,
t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши. 20
И# наречE ґдaмъ
и4мz женЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ. 21
И# сотвори2 гDь
бGъ ґдaму и3 женЁ є3гw2 ри6зы кHжаны, и3 њблечE и5хъ. 22
И# речE бGъ: сE, ґдaмъ
бhсть ћкw є3ди1нъ t нaсъ, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое: и3 нн7э да не
когдA прострeтъ рyку свою2 и3 в0зметъ t дрeва жи1зни и3 снёстъ, и3 жи1въ
бyдетъ во вёкъ. 23
И# и3згнA є3го2 гDь бGъ и3з8 раS слaдости дёлати зeмлю, t
неsже взsтъ бhсть. 24
И# и3зри1ну ґдaма, и3 всели2 є3го2 прsмw раS слaдости: и3
пристaви херувjма, и3 плaменное nрyжіе њбращaемое, храни1ти пyть дрeва
жи1зни.
ГлавA 4.
дaмъ же познA є4vу женY свою2, и3 зачeнши роди2 кaіна и3 речE: стzжaхъ чело-
вёка бGомъ. 2 И# приложи2 роди1ти брaта є3гw2, ѓвелz. И# бhсть ѓвель пaстырь
nвeцъ, кaінъ же бЁ дёлаzй зeмлю. 3
И# бhсть по днeхъ, принесE кaінъ t
плодHвъ земли2 жeртву бGу: 4 и3 ѓвель принесE и3 т0й t первор0дныхъ nвeцъ
свои1хъ и3 t тyкwвъ и4хъ. И# призрЁ бGъ на ѓвелz и3 на дaры є3гw2: 5 на кaіна же
и3 на жє1ртвы є3гw2 не внsтъ. И# њпечaлисz кaінъ ѕэлw2, и3 и3спадE лицE є3гw2.
6
И# речE гDь бGъ кaіну: вскyю приск0рбенъ бhлъ є3си2; и3 вскyю и3спадE лицE твоE;
7
Е#дA ѓще прaвw принeслъ є3си2, прaвw же не раздэли1лъ є3си2, не согрэши1лъ ли
є3си2; ўм0лкни: къ тебЁ њбращeніе є3гw2, и3 ты2 тёмъ њбладaеши. 8
И# речE
кaінъ ко ѓвелю брaту своемY: п0йдемъ на п0ле. И# бhсть внегдA бhти и5мъ на
п0ли, востA кaінъ на ѓвелz брaта своего2 и3 ўби2 є3го2. 9 И# речE гDь бGъ ко кaіну:
гдЁ є4сть ѓвель брaтъ тв0й; И# речE: не вёмъ: є3дA стрaжъ брaту моемY є4смь
ѓзъ; 10 И# речE гDь: что2 сотвори1лъ є3си2 сіE; глaсъ кр0ве брaта твоегw2 вопіeтъ ко
мнЁ t земли2: 11
и3 нн7э пр0клzтъ ты2 на земли2, ћже развeрзе ўстA сво‰
пріsти кр0вь брaта твоегw2 t руки2 твоеS: 12
є3гдA дёлаеши зeмлю, и3 не
приложи1тъ си1лы своеS дaти тебЁ: стенS и3 трzсhйсz бyдеши на земли2.
13
И# речE кaінъ ко гDу бGу: вsщшаz винA моS, є4же њстaвитисz ми2: 14
ѓще
и3зг0ниши мS днeсь t лицA земли2, и3 t лицA твоегw2 скрhюсz, и3 бyду стенS
и3 трzсhйсz на земли2, и3 бyдетъ, всsкъ њбрэтazй мS ўбіeтъ мS. 15
И# речE
є3мY гDь бGъ: не тaкw: всsкъ ўби1вый кaіна седми1жды tмсти1тсz. И# положи2
гDь бGъ знaменіе на кaінэ, є4же не ўби1ти є3гw2 всsкому њбрэтaющему є3го2.
16
И# и3зhде кaінъ t лицA б9іz и3 всели1сz въ зeмлю наjдъ, прsмw є3дeму.
17
И# познA кaінъ женY свою2, и3 зачeнши роди2 є3нHха. И# бЁ зи1ждzй грaдъ, и3
и3меновA грaдъ во и4мz сhна своегw2 є3нHхъ. 18
Роди1сz же є3нHху гаідaдъ: и3
гаідaдъ роди2 малелеи1ла: и3 малелеи1лъ роди2 маfусaла: маfусaлъ же роди2 ламeха.
19
И# взS себЁ ламeхъ двЁ жєны2: и4мz є3ди1нэй ґдA и3 и4мz вторёй селлA.
20
И# роди2 ґдA їwви1ла: сeй бsше nтeцъ живyщихъ въ селeніихъ скотопитaтелей.
21
И# и4мz брaту є3гw2 їувaлъ: сeй бsше показaвый пэвни1цу и3 гyсли. 22 СеллA же
и3 тaz роди2 f0вела: сeй бsше млатобjецъ, ковaчь мёди и3 желёза: сестрA же
f0велова ноемA. 23
РечE же ламeхъ свои6мъ женaмъ: ґдA и3 селлA, ўслhшите
глaсъ м0й, жєны2 ламeхwвы, внуши1те мо‰ словесA: ћкw мyжа ўби1хъ въ
ћзву мнЁ и3 ю4ношу въ стрyпъ мнЁ: 24
ћкw седми1цею tмсти1сz t кaіна, t
ламeха же сeдмьдесzтъ седми1цею. 25
ПознA же ґдaмъ є4vу женY свою2: и3 зачeн-
ши роди2 сhна, и3 и3меновA и4мz є3мY си1fъ, глаг0лющи: воскRси1 бо ми2 бGъ
сёмz друг0е, вмёстw ѓвелz, є3г0же ўби2 кaінъ. 26
И# си1fу бhсть сhнъ:
и3меновA же и4мz є3мY є3нHсъ: сeй ўповA призывaти и4мz гDа бGа.
ГлавA 5.
іS кни1га бытіS человёча, в0ньже дeнь сотвори2 бGъ ґдaма, по w4бразу б9ію
сотвори2 є3го2, 2 мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ и3 блгcви2 и5хъ: и3 наречE и4мz є3мY
ґдaмъ, в0ньже дeнь сотвори2 и5хъ. 3 ПоживE же ґдaмъ лётъ двёстэ три1десzть
и3 роди2 сhна по ви1ду своемY и3 по w4бразу своемY, и3 наречE и4мz є3мY си1fъ.
4
Бhша же днjе ґдaмwвы, ±же поживE, по є4же роди1ти є3мY си1fа, лётъ
сeдмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 5 И# бhша вси2 днjе ґдaмwвы, ±же поживE,
лётъ дeвzть сHтъ и3 три1десzть: и3 ќмре. 6 ПоживE же си1fъ лётъ двёстэ
пsть и3 роди2 є3нHса. 7
И# поживE си1fъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHса, лётъ
сeдмь сHтъ и3 сeдмь, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 8 И# бhша вси2 днjе си1fwвы лётъ
дeвzть сHтъ и3 дванaдесzть: и3 ќмре. 9 И# поживE є3нHсъ лётъ сто2 дeвzть-
десzтъ и3 роди2 каінaна. 10
И# поживE є3нHсъ, по є4же роди1ти є3мY каінaна, лётъ
сeдмь сHтъ и3 пzтьнaдесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 11
И# бhша вси2 днjе
є3нHсwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 пsть: и3 ќмре. 12
И# поживE каінaнъ лётъ сто2
сeдмьдесzтъ и3 роди2 малелеи1ла. 13
И# поживE каінaнъ, по є4же роди1ти є3мY мале-
леи1ла, лётъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 14 И# бhша вси2
днjе каінaнwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дeсzть: и3 ќмре. 15
И# поживE малелеи1лъ
лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 їaреда. 16
И# поживE малелеи1лъ, по є4же
роди1ти є3мY їaреда, лётъ сeдмь сHтъ и3 три1десzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
17
И# бhша вси2 днjе малелеи1лwвы лётъ џсмь сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ пsть: и3
ќмре. 18 И# поживE їaредъ лётъ сто2 шестьдесsтъ двA и3 роди2 є3нHха. 19 И# поживE
їaредъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHха, лётъ џсмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
20
И# бhша вси2 днjе їaредwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ двA: и3 ќмре.
21
И# поживE є3нHхъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и роди2 маfусaла. 22
Ўгоди1
же є3нHхъ бGу, и3 поживE є3нHхъ, по є4же роди1ти є3мY маfусaла, лётъ
двёстэ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 23
И# бhша вси2 днjе є3нHхwвы лётъ три1ста
шестьдесsтъ пsть. 24
И# ўгоди2 є3нHхъ бGу, и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2
є3го2 бGъ. 25
И# поживE маfусaлъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ сeдмь и3 роди2 ламeха.
26
И# поживE маfусaлъ, по є4же роди1ти є3мY ламeха, лётъ сeдмь сHтъ џсмь-
десzтъ двA, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 27
И# бhша вси2 днjе маfусaлwвы, ±же
поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ дeвzть: и3 ќмре. 28
И# поживE
ламeхъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ џсмь и3 роди2 сhна, 29
и3 наречE и4мz є3мY нHе,
глаг0лz: сeй ўпок0итъ нaсъ t дёлъ нaшихъ и3 t печaли рyкъ нaшихъ, и3 t
земли2, ю4же проклS гDь бGъ. 30
И# поживE ламeхъ, по є4же роди1ти є3мY нHа,
лётъ пsть сHтъ и3 шестьдесsтъ пsть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. 31
И# бhша вси2
днjе ламeхwвы лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ три2: и3 ќмре. 32
И# бЁ нHе
лётъ пzти2 сHтъ, и3 роди2 сhны три2, си1ма, хaма, їaфеfа.
ГлавA 6.
бhсть є3гдA начaша человёцы мн0зи бывaти на земли2, и3 дщє1ри роди1шасz
и5мъ: 2 ви1дэвше же сhнове б9іи дщє1ри человBчи, ћкw добры6 сyть, поsша
себЁ жєны2 t всёхъ, ±же и3збрaша. 3 И# речE гDь бGъ: не и4мать д¦ъ м0й пре-
бывaти въ человёцэхъ си1хъ во вёкъ, занE сyть пл0ть: бyдутъ же днjе и4хъ
лётъ сто2 двaдесzть. 4 И#споли1ни же бsху на земли2 во дни6 w4ны: и3 пот0мъ,
є3гдA вхождaху сhнове б9іи къ дщeремъ человёчєскимъ, и3 раждaху себЁ: тjи
бsху и3споли1ни, и5же t вёка, человёцы и3мени1тіи. 5 Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw
ўмн0жишасz ѕлHбы человёкwвъ на земли2: и3 всsкъ помышлsетъ въ сeрдцы
своeмъ прилёжнw на ѕл†z во вс‰ дни6: 6 и3 помhсли бGъ, ћкw сотвори2 человё-
ка на земли2, и3 размhсли. 7 И# речE бGъ: потреблю2 человёка, є3г0же сотвори1хъ,
t лицA земли2, t человёка дaже до скотA, и3 t г†дъ дaже до пти1цъ
небeсныхъ: занE размhслихъ, ћкw сотвори1хъ |. 8 НHе же њбрёте блгdть пред8
гDемъ бGомъ. 9 Сі‰ же быті‰ нHєва: нHе человёкъ првdнъ, совершeнъ сhй въ
р0дэ своeмъ, бGу ўгоди2 нHе. 10
Роди1 же нHе три2 сhны, си1ма, хaма, їaфеfа.
11
Растлёсz же землS пред8 бGомъ, и3 нап0лнисz землS непрaвды. 12
И# ви1дэ гDь
бGъ зeмлю, и3 бЁ растлённа: ћкw растли2 всsка пл0ть пyть св0й на земли2.
13
И# речE гDь бGъ нHю: врeмz всsкагw человёка пріи1де пред8 мS, ћкw
и3сп0лнисz землS непрaвды t ни1хъ: и3 сE, ѓзъ погублю2 и5хъ и3 зeмлю. 14 Сотвори2
u5бо себЁ ковчeгъ t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0льныхъ: гнёзда сотвори1ши
въ ковчeзэ, и3 посмоли1ши є3го2 внутрьyду и3 внэyду смол0ю. 15
И# тaкw
сотвори1ши ковчeгъ: трeхъ сHтъ лактeй долготA ковчeга, и3 пzти1десzти лактeй
широтA, и3 три1десzти лактeй высотA є3гw2. 16
Собирaz св0домъ сотвори1ши
ковчeгъ, и3 въ лaкоть сверши1ши є3го2 свhше: двeрь же ковчeга сотвори1ши t
страны2: њбит†лища двокрHвна и3 трекрHвна сотвори1ши въ нeмъ. 17
Ѓзъ же, сE,
наведY пот0пъ, в0ду на зeмлю, погуби1ти всsку пл0ть, въ нeйже є4сть дyхъ
жи1зни под8 небесeмъ: и3 є3ли6ка сyть на земли2, скончaютсz. 18
И# постaвлю
завётъ м0й съ тоб0ю: вни1деши же въ ковчeгъ ты2 и3 сhнове твои2, и3 женA
твоS и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю. 19
И# t всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ
г†дъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй, и3 t всsкіz пл0ти, двA двA t всёхъ введeши въ
ковчeгъ, да питaеши съ соб0ю: мyжескій п0лъ и3 жeнскій бyдутъ. 20
T всёхъ
пти1цъ пернaтыхъ по р0ду, и3 t всёхъ скотHвъ по р0ду, и3 t всёхъ гадHвъ
п0лзающихъ по земли2 по р0ду и4хъ, двA двA t всёхъ вни1дутъ къ тебЁ,
питaтисz съ тоб0ю, мyжескій п0лъ и3 жeнскій. 21
Тh же возми2 себЁ t всёхъ
брaшенъ, ±же и4мате ћсти, и3 соберeши къ себЁ, и3 бyдутъ тебЁ и3 w4нымъ
брaшно. 22 И# сотвори2 нHе вс‰ є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ, тaкw сотвори2.
ГлавA 7.
речE гDь бGъ къ нHю: вни1ди ты2 и3 вeсь д0мъ тв0й въ ковчeгъ, ћкw тS
ви1дэхъ првdна предо мн0ю въ р0дэ сeмъ: 2 t скотHвъ же чи1стыхъ введи2 къ
себЁ сeдмь сeдмь, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: t скотHвъ же нечи1стыхъ двA
двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: 3 и3 t пти1цъ небeсныхъ чи1стыхъ сeдмь сeдмь,
мyжескій п0лъ и3 жeнскій: и3 t всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ двЁ двЁ, мyжескій
п0лъ и3 жeнскій, препитaти сёмz по всeй земли2: 4 є3щE бо днjй сeдмь, ѓзъ
наведY д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: и3 потреблю2
всsкое востaніе, є4же сотвори1хъ, t лицA всеS земли2. 5 И# сотвори2 нHе вс‰,
є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ. 6 НHе же бЁ лётъ шести2 сHтъ, и3 пот0пъ
воднhй бhсть на земли2. 7 Вни1де же нHе и3 сhнове є3гw2, и3 женA є3гw2 и3 жєны2
сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ, воды2 рaди пот0па. 8 И# t пти1цъ чи1стыхъ и3
t пти1цъ нечи1стыхъ, и3 t скHтъ чи1стыхъ и3 t скHтъ нечи1стыхъ, (и3 t
ѕвэрeй,) и3 t всёхъ гадHвъ пресмыкaющихсz по земли2, 9 двA двA внид0ша къ
нHю въ ковчeгъ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, ћкоже заповёда (гDь) бGъ нHю.
10
И# бhсть по седми2 днeхъ, и3 водA пот0пнаz бhсть на земли2. 11
Въ шесть-
с0тное лёто въ житіи2 нHевэ, вторaгw мцcа, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа,
въ дeнь т0й разверз0шасz вси2 и3ст0чницы бeздны, и3 хл‰би небє1сныz
tверз0шасz: 12
и3 бhсть д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть
нощeй. 13
Въ дeнь т0й вни1де нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ, сhнове нHєвы, и3 женA
нHева, и3 три2 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ. 14
И# вси2 ѕвёріе земнjи
по р0ду, и3 вси2 ск0ти по р0ду, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2 по р0ду, и3
всsкаz пти1ца пернaтаz по р0ду своемY, 15
внид0ша къ нHю въ ковчeгъ двA
двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, t всsкіz пл0ти, въ нeйже є4сть дyхъ
жив0тный: 16 и3 вход‰щаz мyжескій п0лъ и3 жeнскій t всsкіz пл0ти, внид0ша
къ нHю въ ковчeгъ, ћкоже заповёда гDь бGъ нHю: и3 затвори2 гDь бGъ ковчeгъ
tвнЁ є3гw2. 17
И# бhсть пот0пъ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй на
земли2, и3 ўмн0жисz водA и3 взS ковчeгъ, и3 возвhсисz t земли2: 18
и3 возмо-
гaше водA, и3 ўмножaшесz ѕэлw2 на земли2, и3 ношaшесz ковчeгъ верхY воды2.
19
ВодA же возмогaше ѕэлw2 ѕэлw2 на земли2: и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz,
±же бsху под8 небесeмъ: 20
пzтьнaдесzть лактeй горЁ возвhсисz водA, и3
покры2 вс‰ г0ры высHкіz. 21
И# ќмре всsкаz пл0ть дви1жущаzсz по земли2
пти1цъ и3 скотHвъ и3 ѕвэрeй, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2, и3 всsкій
человёкъ, 22
и3 вс‰ є3ли6ка и4мутъ дыхaніе жи1зни, и3 всE є4же бЁ на сyши ќмре.
23
И# потреби1сz всsкое востaніе, є4же бsше на лицы2 всеS земли2, t человёка
дaже до скотA и3 гадHвъ и3 пти1цъ небeсныхъ, и3 потреби1шасz t земли2: и3 њстA
нHе є3ди1нъ, и3 и5же съ ни1мъ въ ковчeзэ. 24
И# возвhсисz водA над8 землeю днjй
сто2 пzтьдесsтъ.
ГлавA 8.
помzнY бGъ нHа, и3 вс‰ ѕвBри, и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰ пти6цы, и3 вс‰ гaды
пресмыкaющыzсz, є3ли6ка бёху съ ни1мъ въ ковчeзэ: и3 наведE бGъ дyхъ на
зeмлю, и3 престA водA. 2 И# заключи1шасz и3ст0чницы бeздны и3 хл‰би небє1сныz:
и3 ўдержaсz д0ждь t небесE. 3 И# вспsть п0йде водA и3дyщаz t земли2: и3 ўма-
лsшесz водA по стЁ пzти1десzтихъ днeхъ. 4 И# сёде ковчeгъ въ мцcъ седмhй,
въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, на горaхъ ґрарaтскихъ. 5 ВодA же ўходsщи
ўмалsшесz дaже до десsтагw мцcа: и3 въ десsтый мцcъ, въ пeрвый дeнь мцcа
kви1шасz верси2 г0ръ. 6 И# бhсть по четhредесzтихъ днeхъ tвeрзе нHе nк0нце
ковчeга, є4же сотвори2, 7 и3 послA врaна (ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA
земли2): и3 и3зшeдъ не возврати1сz, д0ндеже и3зсsче водA t земли2. 8 И# послA
голуби1цу по нeмъ ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2: 9 и3 не њбрёт-
ши голуби1ца пок0z ногaма свои1ма, возврати1сz къ немY въ ковчeгъ, ћкw
водA бsше по всемY лицY всеS земли2: и3 простeръ рyку свою2, пріsтъ ю5 и3 внесE
ю5 къ себЁ въ ковчeгъ. 10
И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй, пaки послA голуби1цу
и3з8 ковчeга. 11
И# возврати1сz къ немY голуби1ца къ вeчеру, и3 и3мёzше сучeцъ
мaсличенъ съ ли1ствіемъ во ўстёхъ свои1хъ: и3 познA нHе, ћкw ўступи2 водA t
лицA земли2. 12
И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй други1хъ, пaки послA голуби1цу, и3
не приложи2 возврати1тисz къ немY пот0мъ. 13 И# бhсть въ пeрвое и3 шестьс0т-
ное лёто житіS нHева, въ пeрвый дeнь пeрвагw мцcа, и3зсsче водA t лицA
земли2: и3 tкры2 нHе покр0въ ковчeга, є3г0же сотвори2, и3 ви1дэ, ћкw и3зсsче
водA t лицA земли2. 14
Въ мцcъ же вторhй, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа
и4зсше землS. 15
И# речE гDь бGъ нHеви, гlz: 16
и3зhди и3з8 ковчeга ты2 и3 женA
твоS, и3 сhнове твои2 и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю: 17
и3 вс‰ ѕвBри,
є3ли1цы сyть съ тоб0ю, и3 всsку пл0ть t пти1цъ дaже до скотHвъ, и3 всsкъ
гaдъ дви1жущійсz по земли2 и3зведи2 съ соб0ю: и3 расти1тесz и3 мн0житесz на
земли2. 18
И# и3зhде нHе и3 женA є3гw2, и3 сhнове є3гw2 и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ
ни1мъ, 19
и3 вси2 ѕвёріе, и3 вси2 ск0ти, и3 вс‰ пти6цы и3 вси2 гaди дви1жущіисz по
р0ду своемY на земли2 и3зыд0ша и3з8 ковчeга. 20 И# создA нHе жeртвенникъ гDеви:
и3 взS t всёхъ скотHвъ чи1стыхъ и3 t всёхъ пти1цъ чи1стыхъ и3 вознесE во
всесожжeніе на жeртвенникъ. 21
И# њбонS гDь воню2 благоухaніz. И речE гDь бGъ
размhсливъ: не приложY ктомY проклsти зeмлю за дэлA человёчєскаz, занE
прилежи1тъ помышлeніе человёку прилёжнw на ѕл†z t ю4ности є3гw2: не
приложY u5бо ктомY порази1ти всsкую пл0ть живyщую, ћкоже сотвори1хъ:
22
во вс‰ дни6 земли2 сёzтва и3 жaтва, зимA и3 зн0й, лёто и3 веснA, дeнь и3
н0щь не престaнутъ.
ГлавA 9.
блгcви2 бGъ нHа и3 сhны є3гw2 и3 речE и5мъ: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лни-
те зeмлю и3 њбладaйте є4ю: 2 и3 стрaхъ и3 трeпетъ вaшъ бyдетъ на всёхъ ѕвэ-
рeхъ земнhхъ (и3 на всёхъ скотёхъ земнhхъ), на всёхъ пти1цахъ небeсныхъ и3
на всёхъ дви1жущихсz по земли2 и3 на всёхъ рhбахъ морски1хъ: въ рyцэ вaшы
вдaхъ (|). 3 И# всsкое дви1жущеесz, є4же є4сть жи1во, вaмъ бyдетъ въ снёдь:
ћкw ѕeліе травн0е дaхъ вaмъ всE. 4 Т0чію мsса въ кр0ви души2 да не снёсте.
5
Кр0ви бо вaшей, дyшъ вaшихъ, t руки2 всsкагw ѕвёрz и3зыщY (є3S): и3 t
руки2 человёка брaта и3зыщY є3S. 6 Проливazй кр0вь человёчу, въ є3S мёстw
є3гw2 проліeтсz: ћкw во w4бразъ б9ій сотвори1хъ человёка. 7 Вh же расти1тесz и3
мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 мн0житесz на нeй. 8 И# речE бGъ нHеви и3
сынHмъ є3гw2 съ ни1мъ, гlz: 9 сE, ѓзъ поставлsю завётъ м0й вaмъ и3 сёмени
вaшему по вaсъ, 10
и3 всsкой души2 живyщей съ вaми t пти1цъ и3 t скHтъ и3
всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, є3ли6ка съ вaми (сyть) t всёхъ и3зшeдшихъ и3з8
ковчeга: 11 и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми: и3 не ќмретъ всsка пл0ть ктомY
t воды2 пот0пныz, и3 ктомY не бyдетъ пот0пъ воднhй, є4же и3стли1ти всю2
зeмлю. 12
И# речE гDь бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є4же ѓзъ даю2 междY
мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю жив0ю, ћже є4сть съ вaми, въ р0ды
вBчныz: 13
дугY мою2 полагaю во w4блацэ, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта
(вёчнагw) междY мн0ю и3 землeю. 14
И# бyдетъ є3гдA наведY w4блаки на зeмлю,
kви1тсz дугA моS во w4блацэ: 15
и3 помzнY завётъ м0й, и4же є4сть междY
мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, и3 не
бyдетъ ктомY водA въ пот0пъ, ћкw потреби1ти всsку пл0ть. 16 И# бyдетъ дугA
моS во w4блацэ: и3 ўзрю2 ю5, є4же помzнyти завётъ вёчный междY мн0ю и3
землeю, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, ћже є4сть на
земли2. 17 И# речE бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є3г0же положи1хъ междY мн0ю
и3 междY всsкою пл0тію, ћже є4сть на земли2. 18
Бhша же сhнове нHєвы
и3зшeдшіи и3з8 ковчeга, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ: хaмъ же бsше nтeцъ ханаaнь.
19
ТріE сjи сyть сhнове нHєвы: t си1хъ разсёzшасz по всeй земли2. 20 И# начaтъ
нHе человёкъ дёлатель (бhти) земли2, и3 насади2 віногрaдъ: 21
и3 и3спи2 t вінA, и3
ўпи1сz, и3 њбнажи1сz въ домY своeмъ. 22
И# ви1дэ хaмъ nтeцъ ханаaнь наготY
nтцA своегw2, и3 и3зшeдъ в0нъ повёда nбёма брaтома свои1ма. 23
И# взeмше
си1мъ и3 їaфеfъ ри1зу, возложи1ша (ю5) на џбэ р†мэ свои2, и3 и3д0ша вспsть
зрsще, и3 покрhша наготY nтцA своегw2: и3 лицE и4хъ вспsть зрS, и3 наготы2
nтцA своегw2 не ви1дэша. 24
И#стрезви1сz же нHе t вінA, и3 разумЁ є3ли6ка
сотвори2 є3мY сhнъ є3гw2 ю3нёйшій, 25
и3 речE: пр0клzтъ (бyди) ханаaнъ џтрокъ:
рaбъ бyдетъ брaтіzмъ свои6мъ. 26
И# речE: блгcвeнъ гDь бGъ си1мовъ: и3 бyдетъ
ханаaнъ џтрокъ рaбъ є3мY: 27
да распространи1тъ бGъ їaфеfа, и3 да всели1тсz въ
селeніихъ си1мовыхъ, и3 да бyдетъ ханаaнъ рaбъ є3мY. 28
ПоживE же нHе по
пот0пэ лётъ три1ста пzтьдесsтъ. 29
И# бhша вси2 днjе нHєвы лётъ дeвzть
сHтъ пzтьдесsтъ: и3 ќмре.
ГлавA 10.
і‰ же (сyть) быті‰ сынHвъ нHевыхъ, си1ма, хaма, їaфеfа. И# роди1шасz и5мъ
сhнове по пот0пэ. 2 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ, и3 мадaй и3 їwvaнъ,
и3 є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ. 3
Сhнове же гамeрwвы: ґсханaсъ и3
ріфafъ и3 fоргамA. 4 Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, китjйстіи и3 родjйстіи.
5
T си1хъ раздэли1шасz џстрови kзhкwвъ (всёхъ) въ земли2 и4хъ: кjйждо по
kзhку въ племенёхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ. 6 Сhнове же хaмwвы: хyсъ
и3 месраjнъ, фyдъ и3 ханаaнъ. 7 Сhнове хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA,
и3 саваfакA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ. 8 Хyсъ же роди2 неврHда: сeй
начaтъ бhти и3споли1нъ на земли2: 9 сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ бGомъ:
сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ. 10
И# бhсть начaло
цaрства є3гw2 вавmлHнъ и3 nрeхъ, и3 ґрхaдъ и3 халaнни на земли2 сеннаaръ.
11
T земли2 тоS и3зhде ґссyръ: и3 создA нінеvjю, и3 роwвHfъ грaдъ, и3 халaхъ.
12
И# дасeмъ междY нінеvjею и3 междY халaхомъ: сeй є4сть грaдъ вели1кій.
13
Месраjнъ же роди2 лудіи1ма и3 нефfалjма, и3 є3неметіи1ма и3 лавіи1ма, 14
и3 патро-
сwніи1ма и3 хасмwніи1ма, tню1дуже и3зhде фmлістіи1мъ, и3 гафfоріи1ма. 15
Ханаaнъ
же роди2 сідHна пeрвенца (своего2) и3 хеттeа, 16
и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа
17
и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсеннeа, 18 и3 ґрaдіа и3 самарeа, и3 ґмаfjю. И# посeмъ разсёz-
шасz племенA хананє1йскаz: 19 и3 бhша предёлы хананeйстіи t сідHна дaже пріи-
ти2 до герaра и3 гaзы, и3дyще дaже до сод0ма и3 гом0рры, до ґдамы2 и3 севwjма,
дaже до дaса. 20
Сjи сhнове хaмwвы въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ
свои6мъ, въ странaхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ. 21
И# си1му роди1сz и3 томY,
nтцY всёхъ сынHвъ є3вeровыхъ, брaту їaфеfа старёйшагw *. 22
Сhнове
си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каінaнъ. 23
И# сhнове
ґр†мли: w4съ и3 ќлъ, и3 гатeръ и3 мос0хъ. 24
И# ґрфаxaдъ роди2 каінaна, каінaнъ же
роди2 салY, салA же роди2 є3вeра. 25
И# роди1стасz є3вeру двA сы6на: и4мz є3ди1ному

* въ грeческомъ перев0дэ їaфеfъ покaзанъ брaтъ си1му старёйшій.


фалeкъ: во дни6 бо є3гw2 раздэли1сz землS: и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.
26
Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 сармHfа и3 їарaха, 27 и3 nд0рра и3 є3ви1ла
и3 деклA, 28
и3 є3vaла и3 ґвімаи1ла и3 совeва, 29
и3 ўфjра и3 є3vjла и3 їwвaва: вси2 сjи
сhнове їектaнwвы. 30 И# бhсть селeніе и4хъ t мaси дaже пріити2 до сафи1ра, горы2
вост0чныz. 31
Сjи сhнове си1мwвы, въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ и4хъ,
въ странaхъ и4хъ и3 въ нар0дэхъ и4хъ. 32
Сі‰ племенA сынHвъ нHевыхъ по
родHмъ и4хъ, по kзhкwмъ и4хъ: t си1хъ разсёzшасz џстрови kзhкwвъ на
земли2 по пот0пэ.
ГлавA 11.
бЁ всS землS ўстнЁ є3ди6нэ, и3 глaсъ є3ди1нъ всBмъ. 2 И# бhсть внегдA поити2
и5мъ t востHкъ, њбрэт0ша п0ле въ земли2 сеннаaрстэй и3 всели1шасz тaмw.
3
И# речE человёкъ бли1жнему своемY: пріиди1те, сотвори1мъ пл‡нfы и3 и3спечeмъ
и5хъ nгнeмъ. И# бhсть и5мъ плjнfа въ кaмень, и3 брeніе вмёстw мёла.
4
И# рек0ша: пріиди1те, сози1ждемъ себЁ грaдъ и3 ст0лпъ, є3гHже вeрхъ бyдетъ
дaже до небесE: и3 сотвори1мъ себЁ и4мz, прeжде нeже разсёzтисz нaмъ по лицY
всеS земли2. 5
И# сни1де гDь ви1дэти грaдъ и3 ст0лпъ, є3г0же созидaша сhнове
человёчестіи. 6 И# речE гDь: сE, р0дъ є3ди1нъ, и3 ўстнЁ є3ди6нэ всёхъ, и3 сіE начaша
твори1ти: и3 нн7э не њскудёютъ t ни1хъ вс‰, є3ли6ка ѓще восхотsтъ твори1ти.
7
Пріиди1те, и3 сошeдше смэси1мъ тaмw љзhкъ и4хъ, да не ўслhшатъ кjйждо
глaса бли1жнzгw (своегw2). 8 И# разсёz и5хъ tтyду гDь по лицY всеS земли2: и3
престaша зи1ждуще грaдъ и3 ст0лпъ. 9 Сегw2 рaди наречeсz и4мz є3гw2 смэшe-
ніе, ћкw тaмw смэси2 гDь ўстнA всеS земли2, и3 tтyду разсёz и5хъ гDь по
лицY всеS земли2. 10
И# сі‰ быті‰ си1мwва: и3 бsше си1мъ сhнъ стA лётъ, є3гдA
роди2 ґрфаxaда, во втор0е лёто по пот0пэ: 11
и3 поживE си1мъ, повнегдA роди1ти
є3мY ґрфаxaда, лётъ пsть сHтъ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 12
И# поживE
ґрфаxaдъ лётъ сто2 три1десzть пsть и3 роди2 каінaна: 13
и3 поживE ґрфаxaдъ,
повнегдA роди1ти є3мY каінaна, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри:
и3 ќмре. И# поживE каінaнъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 салY: и3 поживE каінaнъ,
повнегдA роди1ти є3мY салY, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3
ќмре. 14
И# поживE салA лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 є3вeра: 15
и3 поживE салA,
повнегдA роди1ти є3мY є3вeра, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3
ќмре. 16
И# поживE є3вeръ лётъ сто2 три1десzть четhри и3 роди2 фалeка:
17
и3 поживE є3вeръ, повнегдA роди1ти є3мY фалeка, лётъ три1ста сeдмьдесzтъ и3
роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 18
И# поживE фалeкъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2
рагaва: 19
и3 поживE фалeкъ, повнегдA роди1ти є3мY рагaва, лётъ двёстэ дeвzть
и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 20
И# поживE рагaвъ лётъ сто2 три1десzть двA и3
роди2 серyха: 21
и3 поживE рагaвъ, повнегдA роди1ти є3мY серyха, лётъ двёстэ
сeдмь и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 22
И# поживE серyхъ лётъ сто2 три1десzть
и3 роди2 нахHра: 23
и3 поживE серyхъ, повнегдA роди1ти є3мY нахHра, лётъ двёстэ
и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 24
И# поживE нахHръ лётъ сeдмьдесzтъ дeвzть
и3 роди2 faрру: 25
и3 поживE нахHръ, повнегдA роди1ти є3мY faрру, лётъ сто2
двaдесzть дeвzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. 26
И# поживE faрра лётъ
сeдмьдесzтъ и3 роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна. 27
Сі‰ же быті‰ faрры: faрра
роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна. Ґррaнъ же роди2 лHта: 28
и3 ќмре ґррaнъ пред8
faррою nтцeмъ свои1мъ въ земли2, въ нeйже роди1сz, въ странЁ халдeйстэй.
29
И# поsста ґврaмъ и3 нахHръ себЁ жєны2: и3 и4мz женЁ ґврaмли сaра, и3 и4мz
женЁ нахHровэ мeльха, дщи2 ґррaнz: сeй є4сть nтeцъ мeльхинъ и3 nтeцъ
є4схинъ. 30 Бsше же сaра непл0ды и3 не раждaше дэтeй. 31 И# поsтъ faрра ґврaма
сhна своего2 и3 лHта сhна ґррaнz, сhна сhна своегw2, и3 сaру снохY свою2, женY
ґврaма сhна своегw2: и3 и3зведE | и3з8 земли2 халдeйскіz и3ти2 на зeмлю ханаaнску:
и3 пріид0ша дaже до харрaна и3 всели1шасz тaмw. 32
Бhша же вси2 днjе f†ррины
въ земли2 харрaни лётъ двёстэ пsть: и3 ќмре faрра въ харрaнэ.
ГлавA 12.
речE гDь ґврaму: и3зhди t земли2 твоеS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nтцA
твоегw2, и3 и3ди2 въ зeмлю, ю4же ти2 покажY: 2 и3 сотворю1 тz въ kзhкъ вeлій, и3
блгcвлю1 тz, и3 возвели1чу и4мz твоE, и3 бyдеши блгcвeнъ: 3 и3 блгcвлю2 благословs-
щыz тS, и3 кленyщыz тS прокленY: и3 блгcвsтсz њ тебЁ вс‰ племенA
зємнaz. 4 И# и4де ґврaмъ, ћкоже гlа є3мY гDь, и3 и3дsше съ ни1мъ лHтъ: ґврaмъ
же бЁ лётъ седми1десzти пzти2, є3гдA и3зhде t (земли2) харрaнъ. 5 И# поsтъ
ґврaмъ сaру женY свою2, и3 лHта сhна брaта своегw2, и3 вс‰ и3мBніz сво‰, є3ли6ка
стzжaша, и3 всsкую дyшу, ю4же стzжaша въ харрaнэ: и3 и3зыд0ша поити2 въ
зeмлю ханаaню. 6
И# пр0йде ґврaмъ зeмлю въ долготY є3S дaже до мёста
сmхeмъ, до дyба выс0кагw: хананeє же тогдA живsху на земли2 (т0й).
7
И# kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: сёмени твоемY дaмъ зeмлю сію2. И# создA
тaмw ґврaмъ жeртвенникъ гDу ћвльшемусz є3мY. 8 И# tступи2 tтyду въ г0ру
на вост0къ (лицeмъ) прsмw веfи1лю, и3 постaви тaмw кyщу свою2 въ веfи1ли
при м0ри, и3 ґггE къ вост0кwмъ: и3 создA тaмw жeртвенникъ гDу, и3 призвA во
и4мz гDа (ћвльшасz є3мY). 9
И# воздви1жесz ґврaмъ, и3 шeдъ њполчи1сz въ
пустhни. 10
И# бhсть глaдъ на земли2: и3 сни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ всели1тисz
тaмw, ћкw њдолЁ глaдъ на земли2. 11
Бhсть же є3гдA прибли1жисz ґврaмъ
вни1ти во є3гЂпетъ, речE ґврaмъ сaрэ женЁ своeй: вёмъ ѓзъ, ћкw женA добро-
ли1чна є3си2: 12
бyдетъ u5бо є3гдA ўви1дzтъ тS є3гЂптzне, рекyтъ, ћкw женA
є3гw2 є4сть сіS: и3 ўбію1тъ мS, тебE же снабдsтъ: 13
рцы2 u5бо, ћкw сестрA є3мY
є4смь, да добро2 мнЁ бyдетъ тебє2 рaди, и3 бyдетъ живA душA моS тебє2 рaди.
14
Бhсть же є3гдA вни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ, ви1дэвше є3гЂптzне женY є3гw2,
ћкw добрA бsше ѕэлw2, 15
и3 ви1дэша ю5 кн‰зи фараw6ни и3 похвали1ша ю5 пред8
фараHномъ, и3 введ0ша ю5 въ д0мъ фараHновъ. 16
И# ґврaму д0брэ бsше є3S
рaди: и3 бhша є3мY џвцы и3 тельцы2 и3 nслы2, и3 рабы6 и3 рабы6ни, и3 мски2 и3
вельблю1ды. 17
И# мyчи гDь кaзньми вели1кими и3 лю1тыми фараHна и3 д0мъ є3гw2
сaры рaди жены2 ґврaмли. 18
Призвaвъ же фараHнъ ґврaма, речE є3мY: что2 сіE
сотвори1лъ є3си2 мнЁ, ћкw не повёдалъ ми2 є3си2, ћкw женA твоS є4сть;
19
Вскyю рeклъ є3си2, ћкw сестрA ми є4сть; И# поsхъ ю5 себЁ въ женY. И# нн7э сE,
женA твоS пред8 тоб0ю: поeмь ю5 tиди2. 20
И# заповёда фараHнъ мужє1мъ њ
ґврaмэ, проводи1ти є3го2 и3 женY є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3гw2, и3 лHта съ
ни1мъ.
ГлавA 13.
зhде же ґврaмъ t є3гЂпта сaмъ и3 женA є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка є3гw2, и3 лHтъ съ
ни1мъ въ пустhню. 2 Ґврaмъ же бsше богaтъ ѕэлw2 скоты6 и3 сребр0мъ и3 злa-
томъ. 3 И# и4де tню1дуже пріи1де, въ пустhню до веfи1лz, до мёста, и3дёже бЁ
є3мY кyща пeрвэе, междY веfи1лемъ и3 междY ґггE, 4 на мёсто жeртвенника,
и3дёже сотвори2 є3го2 пeрвэе: и3 призвA тaмw ґврaмъ и4мz гDне. 5
И# лHту
ходsщу со ґврaмомъ бsху џвцы, и3 волы2, и3 кyщы. 6 И# не вмэщaше и5хъ
землS жи1ти вкyпэ, ћкw и3мBніz и4хъ бsху мнHга: и3 не можaху жи1ти
вкyпэ. 7
И# бhсть рaспрz междY пастухи6 скотA ґврaмлz и3 междY пастухи6
скотA лHтова: хананeє же и3 ферезeє тогдA живsху на земли2 (т0й). 8 РечE же
ґврaмъ лHту: да не бyдетъ рaспрz междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 междY пастухи6
твои1ми и3 междY пастухи6 мои1ми, ћкw человёцы брaтіz мы2 є3смы2: 9 не сE ли
всS землS пред8 тоб0ю є4сть; Tлучи1сz ты2 t менє2: ѓще ты2 на лёво, ѓзъ на
дeсно: ѓще же ты2 на дeсно, ѓзъ на лёво. 10
И# возвeдъ лHтъ џчи свои2, ви1дэ
всю2 њкрeстную странY їoрдaнскую, ћкw всS напаsема бsше вод0ю, прeжде
нeже низврати1ти бGу сод0мъ и3 гом0рръ, ћкw рaй б9ій, и3 ћкw землS
є3гЂпетска, дaже пріити2 до зог0ра: 11
и3 и3збрA себЁ лHтъ всю2 њкрeстную странY
їoрдaнскую, и3 tи1де лHтъ t вост0ка: и3 разлучи1стасz кjйждо t брaта своегw2.
12
Ґврaмъ же всели1сz въ земли2 ханаaнстэй, лHтъ же всели1сz во грaдэ
њкрeстныхъ стрaнъ и3 всели1сz въ сод0мэ. 13 Человёцы же сyщіи въ сод0мэ ѕли2
и3 грёшни пред8 бGомъ ѕэлw2. 14
БGъ же речE ґврaму, повнегдA разлучи1тисz
лHту t негw2: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь t мёста, и3дёже ты2 нн7э
є3си2, къ сёверу, и3 лjвэ *, и3 къ вост0ку, и3 м0рю: 15
ћкw всю2 зeмлю, ю4же ты2
ви1диши, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёки, 16
и3 сотворю2 сёмz твоE,
ћкw пес0къ земнhй: ѓще кто2 м0жетъ и3счести2 пес0къ земнhй, то2 и3 сёмz
твоE и3зочтeтъ: 17
востaвъ проиди2 зeмлю въ долготY є3S и3 въ широтY: ћкw

* ю4гу
тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёкъ. 18
И# tсели1всz ґврaмъ, пришeдъ
всели1сz ў дyба мамврjйскагw, и4же бsше въ хеврHнэ: и3 создA тY жeрт-
венникъ гDу.
ГлавA 14.
hсть же въ цaрство ґмарфaла царS сеннаaрска, и3 ґріHхъ цaрь є3лласaрскъ, и3
ходоллогом0ръ цaрь є3лaмскъ, и3 fаргaлъ цaрь kзhческій 2 сотвори1ша рaть съ
вaллою царeмъ сод0мскимъ и3 съ варс0ю царeмъ гом0ррскимъ, и3 съ сеннаaромъ
царeмъ ґдамы2 и3 съ сmмов0ромъ царeмъ севоjмскимъ, и3 съ царeмъ валaки: сіS
є4сть сигHръ. 3
Вси2 сjи совэщaшасz на ю3д0ль слaную: сіE є4сть м0ре слaное.
4
Дванaдесzть лётъ тjи раб0таша ходоллогом0ру: трeтіzгw же нaдесzть лё-
та tступи1ша. 5 И# въ четвeртое нaдесzть лёто, пріи1де ходоллогом0ръ, и3 цари6
и5же съ ни1мъ, и3 и3зсэк0ша и3споли1нwвъ сyщихъ во ґстарHfэ и3 въ карнаjнэ, и3
kзhки крBпки вкyпэ съ ни1ми, и3 nмewвъ, и5же въ саvи2 грaдэ, 6 и3 хоррewвъ,
и5же въ горaхъ сиjрскихъ, дaже до теревjнfа фарaнz, и4же є4сть въ пустhни.
7
И# возврати1вшесz пріид0ша ко и3ст0чнику сyдному, и4же є4сть кaдисъ: и3
ссэк0ша вс‰ кн‰зи ґмали1кwвы, и3 ґморрewвъ живyщихъ во ґсасанfамaрэ.
8
И#зhде же цaрь сод0мскій и3 цaрь гом0ррскій, и3 цaрь ґдамaнскій и3 цaрь
севоjмскій, и3 цaрь валaки, сіS є4сть сигHръ: и3 њполчи1шасz проти1ву и4хъ на
брaнь во ю3д0ли слaной, 9 на ходоллогом0ра царS є3лaмска и3 fаргaла царS kзh-
ческа, и3 ґмарфaла царS сеннаaрска и3 ґріHха царS є3лласaрска: четhри цари2 на
пsть. 10
Ю#д0ль же слaнаz и3мsше кл†дzзи смолzны6z. И# побэжE цaрь сод0м-
скій и3 цaрь гом0ррскій, и3 пад0ша тaмw: њстaвшіисz же бэжaша въ гHрнzz
(и3 њдержaша |). 11
Взsша же вс‰ кHнныz содHмскіz и3 гомHррскіz и3 вс‰
бр†шна и4хъ, и3 tид0ша. 12
Взsша же и3 лHта сhна брaта ґврaмова и3 и3мёніе
є3гw2, и3 tид0ша: бё бо въ сод0мэхъ живhй. 13 Пришeдъ же є3ди1нъ t ўцэлёв-
шихъ, возвэсти2 ґврaму пришeльцу, и4же живsше ў дyба мамврjйскагw,
ґморрeа брaта є3схHлz и3 брaта ґvнaнz, и5же бёша сою6зницы ґврaмwвы.
14
Слhшавъ же ґврaмъ, ћкw плэнeнъ бhсть лHтъ братaничь є3гw2, сочтE
домочaдцы сво‰ три1ста и3 nсмьнaдесzть, и3 погнA в8слёдъ и4хъ дaже до дaна.
15
И# нападE на нS н0щію сaмъ и3 џтроцы є3гw2 (съ ни1мъ): и3 порази2 и5хъ и3 гони2
и5хъ дaже до ховaла, и4же є4сть њшyюю дамaска: 16
и3 возврати2 вс‰ кHнныz
содHмскіz, и3 лHта сhна брaта своегw2 возврати2, и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3
жєны2, и3 лю1ди. 17
И#зhде же цaрь сод0мскій въ срётеніе є3мY, повнегдA возвра-
ти1тисz є3мY t сёча ходоллогом0рскагw, и3 царeй сyщихъ съ ни1мъ, въ ю3д0ль
саvи1ну: сіE же бsше п0ле царeво: 18 и3 мелхіседeкъ цRь сали1мскій и3знесE хлёбы и3
віно2: бsше же сщ7eнникъ бGа вhшнzгw. 19
И# благослови2 ґврaма, и3 речE: блгcвeнъ
ґврaмъ бGомъ вhшнимъ, и4же создA нeбо и3 зeмлю: 20
и3 блгcвeнъ бGъ вhшній,
и4же предадE враги2 тво‰ под8 рyки тебЁ. И# дадE є3мY десzти1ну ґврaмъ t всегw2.
21
РечE же цaрь сод0мскій ко ґврaму: дaждь ми2 мyжы, ґ кHни возми2 себЁ.
22
РечE же ґврaмъ къ царю2 сод0мску: воздви1гну рyку мою2 ко гDу бGу вhшне-
му, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю: 23 ѓще t ни1ти до ремeнz сап0жнагw возмY t
всегw2 твоегw2, да не речeши, ћкw ѓзъ њбогати1хъ ґврaма: 24
кромЁ си1хъ, ±же
снэд0ша џтроцы, и3 чaсти мужeй, и5же ходи1ша со мн0ю, є3схHлъ, ґvнaнъ,
мамврjй: сjи да в0змутъ ч†сти (сво‰).
ГлавA 15.
о глаг0лэхъ же си1хъ, бhсть сл0во гDне ко ґврaму въ видёніи н0щію, гlz: не
б0йсz, ґврaме: ѓзъ защищaю тS, мздA твоS мн0га бyдетъ ѕэлw2. 2 Глаг0ла
же ґврaмъ: вLко гDи, чт0 ми дaси; ѓзъ же tпущaюсz безчaденъ: сhнъ же
масeкъ домочaдицы моеS, сeй дамaскъ є3ліeзеръ. 3 И# речE ґврaмъ: понeже мнЁ
не дaлъ є3си2 сёмене, домочaдецъ же м0й наслёдникъ м0й бyдетъ. 4 И# ѓбіе глaсъ
гDень бhсть къ немY, гlющій: не бyдетъ сeй наслёдникъ тв0й, но и4же и3зh-
детъ и3з8 тебє2, т0й бyдетъ наслёдникъ тебЁ. 5 И#зведE же є3го2 в0нъ и3 речE
є3мY: воззри2 на нeбо и3 и3зочти2 ѕвёзды, ѓще возм0жеши и3счести2 |. И# речE:
тaкw бyдетъ сёмz твоE. 6 И# вёрова ґврaмъ бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду.
7
РечE же къ немY: ѓзъ (є4смь) бGъ и3зведhй тS t страны2 халдeйскіz, ћкw
дaти тебЁ зeмлю сію2 наслёдствовати. 8 И# речE: вLко гDи, по чесомY ўразу-
мёю, ћкw наслёдити ю5 и4мамъ; 9
РечE же къ немY: возми2 мнЁ ю4ницу
трилётну и3 к0зу трилётну и3 nвнA трилётна, и3 г0рлицу и3 г0лубz. 10 Взs же
џнъ вс‰ сі‰ и3 раздэли2 | на п0лы, и3 положи2 | противоли6чна є3ди1на ко
друг0му: пти1цъ же не раздэли2. 11
Слетёша же пти6цы на тэлесA растє1санаz
и4хъ: и3 сёде бли1зу и4хъ ґврaмъ. 12
Заходsщу же с0лнцу, ќжасъ нападE на
ґврaма, и3 сE, стрaхъ тeменъ вeлій нападE нaнь. 13
И# речeно бhсть ко ґврaму:
вёдый ўвёси, ћкw пресeльно бyдетъ сёмz твоE въ земли2 не своeй, и3 пораб0-
тzтъ |, и3 њѕл0бzтъ |, и3 смирsтъ | лётъ четhриста: 14
kзhку же, є3мyже
пораб0таютъ, суждY ѓзъ: по си1хъ же и3зhдутъ сёмw со и3мёніемъ мн0гимъ:
15
тh же tи1деши ко nтцє1мъ твои6мъ въ ми1рэ, препитaнъ въ стaрости
д0брэй: 16
въ четвeртэмъ же р0дэ возвратsтсz сёмw: не бо2 и3сп0лнишасz
грэси2 ґморрewвъ до нн7э. 17
Е#гдA же бhсть с0лнце на зaпадэ, плaмень бhсть:
и3 сE, пeщь дымsщисz, и3 свэщы2 џгнєнны, ±же проид0ша междY растес†ніи
си1ми. 18
Въ дeнь т0й завэщA гDь ґврaму завётъ, гlz: сёмени твоемY дaмъ
зeмлю сію2 t рэки2 є3гЂпетскіz дaже до рэки2 вели1кіz є3vфрaта: 19
кенewвъ и3
кенезewвъ и3 кедмwнewвъ, 20
и3 хеттewвъ и3 ферезewвъ и3 рафаjнwвъ, 21
и3 ґмор-
рewвъ и3 хананewвъ, и3 є3vewвъ и3 гергесewвъ и3 їевусewвъ.
ГлавA 16.
aра же женA ґврaмлz не раждaше є3мY: бsше же є4й рабA є3гЂптzнынz, є4йже
и4мz ѓгарь. 2 РечE же сaра ко ґврaму: сE, заключи1 мz гDь, є4же не раждaти:
вни1ди u5бо къ рабЁ моeй, да ч†да сотворю2 t неS. Послyша же ґврaмъ глaса
сaрина. 3 И пои1мши сaра женA ґврaмлz ѓгарь є3гЂптzныню рабY свою2, по десzти2
лётэхъ вселeніz ґврaмлz въ земли2 ханаaни, дадE ю5 въ женY ґврaму мyжу
своемY. 4 И вни1де ко ѓгари, и3 зачaтъ: и3 ви1дэ, ћкw во чрeвэ и4мать, и3 ўко-
рeна бhсть госпожA (є3S) пред8 нeю. 5 И# речE сaра ко ґврaму: њби1да ми2 t тебє2:
ѓзъ дaхъ рабY мою2 въ нёдро твоE: nнA же ви1дэвши, ћкw во чрeвэ и4мать,
ўкорeна бhхъ пред8 нeю: суди2 бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю. 6 РечE же ґврaмъ къ
сaрэ: сE, рабA твоS въ рукY твоє1ю: твори2 є4й, ћкоже ти2 є4сть ўг0дно.
И# њѕл0би ю5 сaра: и3 tбэжE t лицA є3S. 7 И# њбрёте ю5 ѓгGлъ гDень ў и3ст0ч-
ника воды2 въ пустhни, ў и3ст0чника на пути2 сyръ. 8 И# речE є4й ѓгGлъ гDень:
ѓгарь, рабо2 сaрина, tкyду и4деши и3 кaмw грzдeши; И# речE: t лицA сaры
госпожи2 моеS ѓзъ бэгY. 9 РечE же є4й ѓгGлъ гDень: возврати1сz къ госпожЁ
своeй и3 покори1сz под8 рукY є3S. 10
И# речE є4й ѓгGлъ гDень: ўмножaz ўмн0жу
сёмz твоE, и3 не сочтeтсz t мн0жества. 11
И# речE є4й ѓгGлъ гDень: сE, ты2 во
чрeвэ и4маши и3 роди1ши сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсмaилъ: ћкw ўслhша
гDь смирeніе твоE: 12
сeй бyдетъ сeльный человёкъ: рyцэ є3гw2 на всёхъ, и3 рyки
всёхъ на него2, и3 пред8 лицeмъ всеS брaтіи своеS всели1тсz. 13
И# призвA ѓгарь
и4мz гDа гlющагw къ нeй: ты2 бGъ призрёвый на мS: ћкw речE: и4бо предо
мн0ю ви1дэхъ ћвльшагосz мнЁ. 14
Сегw2 рaди прозвA клaдzзь т0й: клaдzзь,
и3дёже предо мн0ю ви1дэхъ: сE междY кaдисомъ и3 междY варaдомъ. 15
И# роди2
ѓгарь ґврaму сhна, и3 наречE ґврaмъ и4мz сhну своемY, є3г0же роди2 є3мY ѓгарь,
їсмaилъ. 16
Ґврaмъ же бЁ лётъ nсми1десzти шести2, є3гдA роди2 ѓгарь ґврaму
їсмaила.
ГлавA 17.
hсть же ґврaму лётъ дeвzтьдесzтъ дeвzть: и3 kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY:
ѓзъ є4смь бGъ тв0й, благоугождaй предо мн0ю и3 бyди непор0ченъ: 2 и3 положY
завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю: и3 ўмн0жу тS ѕэлw2. 3 И# падE
ґврaмъ на лицы2 своeмъ, и3 речE є3мY бGъ, гlz: 4 и3 ѓзъ сE, завётъ м0й съ
тоб0ю, и3 бyдеши nтeцъ мн0жества kзhкwвъ: 5 и3 не наречeтсz ктомY и4мz
твоE ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE ґвраaмъ: ћкw nтцA мн0гихъ kзhкwвъ
положи1хъ тS: 6 и3 возращy тz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 положy тz въ нар0ды, и3 цaріе
и3з8 тебє2 и3зhдутъ: 7 и3 постaвлю завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю, и3
междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ, въ завётъ вёченъ, да бyду
тебЁ бGъ и3 сёмени твоемY по тебЁ: 8 и3 дaмъ тебЁ и3 сёмени твоемY по
тебЁ зeмлю, въ нeйже њбитaеши, всю2 зeмлю ханаaню во њдержaніе вёчное, и3
бyду и5мъ бGъ. 9 И# речE бGъ ко ґвраaму: тh же завётъ м0й соблюдeши, ты2 и3
сёмz твоE по тебЁ въ р0ды и4хъ. 10
И# сeй завётъ, є3г0же соблюдeши междY
мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ: њбрёжетсz
t вaсъ всsкъ мyжескъ п0лъ, 11 и3 њбрёжете пл0ть крaйнюю вaшу, и3 бyдетъ въ
знaменіе завёта междY мн0ю и3 вaми. 12
И# младeнецъ nсми2 днjй њбрёжетсz
вaмъ, всsкъ мyжескій п0лъ въ родёхъ вaшихъ: и3 домочaдецъ, и3 кyпленый t
всsкагw сhна чуждaгw, и4же нёсть t сёмене твоегw2: њбрёзаніемъ њбрёжет-
сz домочaдецъ д0му твоегw2 и3 кyпленый. 13
И# бyдетъ завётъ м0й на пл0ти
вaшей въ завётъ вёченъ. 14
Неwбрёзаный же мyжескій п0лъ, и4же не њбрё-
жетъ пл0ти крaйніz своеS въ дeнь nсмhй, погуби1тсz душA тA t р0да
своегw2: ћкw завётъ м0й разори2. 15
И# речE бGъ ґвраaму: сaра женA твоS не
наречeтсz и4мz є3S сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й: 16
блгcвлю1 же ю5 и3 дaмъ тебЁ
t неS чaдо: и3 блгcвлю2 є5, и3 бyдетъ въ kзhки, и3 цaріе kзhкwвъ и3з8 негw2
бyдутъ. 17
И# падE ґвраaмъ на лицE своE, и3 посмэsсz, и3 речE въ мhсли своeй,
глаг0лz: є3дA столётному (мyжу) роди1тсz сhнъ; є3дA и3 сaрра девzти1десzти
лётъ (сyщи) роди1тъ; 18
РечE же ґвраaмъ къ бGу: їсмaилъ сeй да живeтъ пред8
тоб0ю. 19 РечE же бGъ ко ґвраaму: вои1стинну, сE, сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ
сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ: и3 постaвлю завётъ м0й съ ни1мъ въ
завётъ вёченъ, да бyду є3мY въ бGа и3 сёмени є3гw2 по нeмъ. 20
Њ їсмaилэ же
сE послyшахъ тебE: и3 сE блгcви1хъ є3го2, и3 возращY є3го2, и3 ўмн0жу є3го2 ѕэлw2:
дванaдесzть kзhки роди1тъ: и3 дaмъ є3го2 въ kзhкъ вeлій. 21
Завётъ же м0й
постaвлю со їсаaкомъ, є3г0же роди1тъ тебЁ сaрра, во врeмz сіE, въ лёто вто-
р0е. 22
СкончA же (бGъ) гlz къ немY, и3 взhде бGъ t ґвраaма. 23
И# поS ґвраaмъ
їсмaила сhна своего2, и3 вс‰ домочaдцы сво‰ и3 вс‰ кyплєныz, и3 вeсь мyжескъ
п0лъ мужeй, и5же въ домY ґвраaмли, и3 њбрёза пл0ть крaйнюю и4хъ во врeмz
днE тогw2, ћкоже гlа є3мY бGъ. 24
Ґвраaмъ же девzти1десzти девzти2 лётъ
бsше, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2. 25
Їсмaилъ же сhнъ є3гw2 бsше лётъ
трехнaдесzти, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2. 26
Во врeмz (же) днE џнагw
њбрёзасz ґвраaмъ и3 їсмaилъ сhнъ є3гw2, 27
и3 вси2 мyжіе д0му є3гw2, и3 домочaд-
цы (є3гw2) и3 кyпленіи t и3нор0дныхъ kзhкwвъ, и3 њбрёза |.
ГлавA 18.
ви1сz же є3мY бGъ ў дyба мамврjйска, сэдsщу є3мY пред8 двeрьми сёни своеS
въ полyдни. 2 Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма, ви1дэ, и3 сE, тріE мyжіе стоsху над8
ни1мъ: и3 ви1дэвъ притечE въ срётеніе и5мъ t двeрій сёни своеS: и3 поклони1сz до
земли2 3 и3 речE: гDи, ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твое-
гw2: 4 да принесeтсz водA и3 њмhютсz н0ги вaши, и3 прохладитeсz под8 дрeвомъ:
5
и3 принесY хлёбъ, да ћсте, и3 посeмъ п0йдете въ пyть св0й, є3гHже рaди
ўклони1стесz къ рабY вaшему. И# рек0ша: тaкw сотвори2, ћкоже глаг0лалъ є3си2.
6
И# потщaсz ґвраaмъ въ сёнь къ сaррэ и3 речE є4й: ўскори2 и3 смэси2 три2 мBры
муки2 чи1сты, и3 сотвори2 потрeбники. 7
И# течE ґвраaмъ ко крaвамъ, и3 взS
тельцA млaда и3 добрA, и3 дадE рабY, и3 ўскори2 пригот0вити є5. 8 И# взS мaсло, и3
млеко2, и3 тельцA, є3г0же пригот0ва: и3 предложи2 и5мъ, и3 kд0ша: сaмъ же
стоsше пред8 ни1ми под8 дрeвомъ. 9 РечE же къ немY: гдЁ сaрра женA твоS; Џнъ
же tвэщaвъ, речE: сE, въ сёни. 10
РечE же: (сE) возвращazсz пріидY къ тебЁ во
врeмz сіE въ часы2, и3 роди1тъ сhна сaрра женA твоS. Сaрра же ўслhша пред8
двeрьми сёни сyщи за ни1мъ. 11
Ґвраaмъ же и3 сaрра ст†ра (бёста,) заматерBв-
шаz во днeхъ: и3 престaша сaррэ бывaти жє1нскаz. 12
Разсмэsсz же сaрра въ
себЁ, глаг0лющи: не u5 бhло ми2 ќбw досeлэ, господи1нъ же м0й стaръ. 13 И# речE
гDь ко ґвраaму: что2 ћкw разсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: є3дA и4стиннw
рождY; ѓзъ же состарёхсz. 14
Е#дA и3знем0жетъ ў бGа сл0во; въ сіE врeмz воз-
вращyсz къ тебЁ въ часы2, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ. 15
Tречeсz же сaрра, глаг0лю-
щи: не разсмэsхсz: ўбоsсz бо. И# речE є4й: ни2, но разсмэsласz є3си2. 16
Востaв-
ше же tтyду мyжіе, воззрёша на лицE сод0ма и3 гом0рра: ґвраaмъ же
и3дsше съ ни1ми, провождaz и5хъ. 17
ГDь же речE: є3дA ўтаю2 ѓзъ t ґвраaма рабA
моегw2, ±же ѓзъ творю2; 18
Ґвраaмъ же бывaz бyдетъ въ kзhкъ вели1къ и3
мн0гъ, и3 блгcвsтсz њ нeмъ вси2 kзhцы земнjи: 19
вёмъ бо, ћкw заповёсть
сынHмъ свои6мъ и3 д0му своемY по себЁ, и3 сохранsтъ пути6 гDни твори1ти
прaвду и3 сyдъ, ћкw да наведeтъ гDь на ґвраaма вс‰, є3ли6ка гlа къ немY.
20
РечE же гDь: в0пль сод0мскій и3 гом0ррскій ўмн0жисz ко мнЁ, и3 грэси2 и4хъ
вели1цы ѕэлw2: 21
сошeдъ u5бо ўзрю2, ѓще по в0плю и4хъ грzдyщему ко мнЁ
совершaютсz: ѓще же ни2, да разумёю. 22
И# њбрати1вшесz tтyду мyжіе, пріид0-
ша въ сод0мъ: ґвраaмъ же є3щE бsше стоsй пред8 гDемъ. 23
И# прибли1живсz
ґвраaмъ, речE: погуби1ши ли првdнаго съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw
нечести1вый; 24
ѓще бyдутъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, погуби1ши ли |; не
пощади1ши ли всегw2 мёста пzти1десzти рaди првdныхъ, ѓще бyдутъ въ нeмъ;
25
никaкоже ты2 сотвори1ши по глаг0лу семY, є4же ўби1ти првdника съ
нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый: никaкоже, судsй всeй зем-
ли2, не сотвори1ши ли судA; 26
РечE же гDь: ѓще бyдутъ въ сод0мэхъ пzтьде-
сsтъ првdницы во грaдэ, њстaвлю вeсь грaдъ и3 всE мёсто и4хъ рaди. 27
И# tвэ-
щaвъ ґвраaмъ, речE: нн7э начaхъ глаг0лати ко гDу моемY, ѓзъ же є4смь землS
и3 пeпелъ: 28
ѓще же ўмaлzтсz пzтьдесsтъ првdницы въ четhредесzть пsть,
погуби1ши ли четhредесzти пzти1хъ рaди вeсь грaдъ; И# речE: не погублю2, ѓще
њбрsщу тaмw четhредесzть пsть. 29
И# приложи2 є3щE глаг0лати къ немY, и3
речE: ѓще же њбрsщутсz тaмw четhредесzть; И# речE: не погублю2 рaди четhре-
десzти. 30
И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю; ѓще же њбрsщетсz тaмw три1-
десzть; И# речE: не погублю2 три1десzтихъ рaди. 31 И# речE: понeже и4мамъ глаг0лати
ко гDу: ѓще же њбрsщутсz тaмw двaдесzть; И# речE: не погублю2, ѓще њбрs-
щутсz тaмw двaдесzть. 32
И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю є3щE є3ди1ною; ѓще
же њбрsщутсz тaмw дeсzть; И# речE: не погублю2 десzти1хъ рaди. 33
Tи1де же
гDь, ћкw престA гlz ко ґвраaму: и3 ґвраaмъ возврати1сz на мёсто своE.
ГлавA 19.
ріид0ста же двA ѓгGла въ сод0мъ въ вeчеръ: лHтъ же сэдsше пред8 враты2
сод0мскими. Ви1дэвъ же лHтъ, востA въ срётеніе и5мъ и3 поклони1сz лицeмъ на
зeмлю 2 и3 речE: сE, госп0діе, ўклони1тесz въ д0мъ рабA вaшегw и3 почjйте, и3
њмhйте н0ги вaшz, и3 њбyтреневавше tи1дете въ пyть св0й. Рёша же: ни2,
но на ст0гнэ почjемъ. 3 И# принyди |, и3 ўклони1шасz къ немY, и3 внид0ша въ
д0мъ є3гw2: и3 сотвори2 и5мъ ўчреждeніе, и3 њпрэсн0ки и3спечE и5мъ, и3 kд0ша.
4
Пред8 спaніемъ же мyжіе грaда сод0млzне њб8ид0ша д0мъ, t ю4ноши дaже до
стaрца, вeсь нар0дъ вкyпэ: 5 и3 и3ззывaху лHта, и3 глаг0лаху къ немY: гдЁ сyть
мyжіе вшeдшіи къ тебЁ н0щію; и3зведи2 | къ нaмъ, да бyдемъ съ ни1ми.
6
И#зhде же лHтъ къ ни6мъ въ преддвeріе, двє1ри же затвори2 за соб0ю. 7 РечE
же къ ни6мъ: никaкоже, брaтіе, не дёйте ѕлA: 8 сyть же ми2 двЁ дщє1ри, ±же
не познaша мyжа: и3зведY и5хъ къ вaмъ, и3 твори1те и5мъ, ћкоже ўг0дно є4сть
вaмъ: т0чію мужє1мъ си6мъ не сотвори1те њби1ды, тогH бо рaди внид0ша под8
кр0въ д0му моегw2. 9 Рёша же є3мY: tиди2 tсю1ду: пришeлъ є3си2 (сёмw) њбитa-
ти, є3дA ли и3 сyдъ суди1ти; нн7э u5бо тS њѕл0бимъ пaче, нeжели џныхъ.
И# наси1льствоваша мyжа лHта ѕэлw2, и3 прибли1жишасz разби1ти двє1ри. 10
Прос-
тeрше же мyжіе рyки, вовлек0ша лHта къ себЁ въ хрaмину, и3 двє1ри хрaмины
заключи1ша: 11
мyжы же, сyщыz пред8 двeрьми д0му, порази1ша слэпот0ю t
мaла дaже до вели1ка: и3 разслaбишасz и4щуще двeрій. 12
Рёша же мyжіе къ
лHту: сyть ли тебЁ здЁ зsтіе и3ли2 сhнове и3ли2 дщє1ри; и3ли2 ѓще кто2 тебЁ
и4нъ є4сть во грaдэ, и3зведи2 (|) t мёста сегw2: 13
ћкw мы2 погублsемъ мёсто
сіE, понeже возвhсисz в0пль и4хъ пред8 гDемъ, и3 послA нaсъ гDь и3стреби1ти є3го2.
14
И#зhде же лHтъ и3 глаг0ла къ зsтємъ свои6мъ, пои1мшымъ дщє1ри є3гw2, и3
речE: востaните и3 и3зыди1те t мёста сегw2, ћкw погублsетъ гDь грaдъ. Воз-
мнёсz же и3грaти пред8 зzтьми2 свои1ми. 15
Е#гдA же ќтро бhсть, понуждaху
ѓгGли лHта, глаг0люще: востaвъ, поими2 женY твою2 и3 двЁ дщє1ри тво‰, ±же
и4маши, и3 и3зhди, да не и3 ты2 поги1бнеши со беззак0ньми грaда. 16
И# смути1-
шасz, и3 взsша ѓгGли за рyку є3го2, и3 за рyку женY є3гw2, и3 за рyки двyхъ
дщeрей є3гw2, понeже пощадЁ и5 гDь. 17
И# бhсть є3гдA и3звед0ша | в0нъ, и3
рёша: спасaz спасaй твою2 дyшу: не њзирaйсz вспsть, нижE пост0й во всeмъ
предёлэ (сeмъ): въ горЁ спасaйсz, да не когдA кyпнw ћтъ бyдеши. 18
РечE же
лHтъ къ ни6мъ: молю1сz, гDи, 19
понeже њбрёте рaбъ тв0й млcть пред8 тоб0ю, и3
возвели1чилъ є3си2 прaвду твою2, ю4же твори1ши на мнЁ, є4же жи1ти души2 моeй:
ѓзъ же не возмогY спасти1сz въ горЁ, да не когдA пости1гнутъ мS ѕл†z, и3
ўмрY: 20
сE, грaдъ сeй бли1з8 є4же ўбэжaти ми2 тaмw, и4же є4сть мaлъ, и3 тaмw
спасyсz: не мaлъ ли є4сть; и3 живA бyдетъ душA моS тебє2 рaди. 21
И# речE є3мY:
сE, ўдиви1хсz лицY твоемY, и3 њ словеси2 сeмъ, є4же не погуби1ти грaда, њ
нeмже глаг0лалъ є3си2: 22 потщи1сz u5бо спасти1сz тaмw: не возмогy бо сотвори1-
ти дёла, д0ндеже вни1деши тaмw: сегw2 рaди прозвA и4мz грaду томY сигHръ.
23
С0лнце взhде над8 зeмлю, лHтъ же вни1де въ сигHръ. 24
И# гDь њдожди2 на
сод0мъ и3 гом0рръ жyпелъ, и3 џгнь t гDа съ небесE. 25
И# преврати2 грaды сі‰, и3
всю2 њкрeстную странY, и3 вс‰ живyщыz во градёхъ, и3 вс‰ прозzб†ющаz t
земли2. 26
И# њзрёсz женA є3гw2 вспsть, и3 бhсть ст0лпъ слaнъ. 27
Востaвъ же
ґвраaмъ заyтра (и4де) на мёсто, и3дёже стоsше пред8 гDемъ, 28
и3 воззрЁ на
лицE сод0ма и3 гом0рра, и3 на лицE њкрeстныz страны2, и3 ви1дэ: и3 сE, восхождa-
ше плaмень t земли2, ѓки дhмъ пeщный. 29
И# бhсть є3гдA преврати2 бGъ вс‰
грaды страны2 тоS, помzнY бGъ ґвраaма и3 и3зслA лHта t среды2 превращeніz,
є3гдA преврати2 гDь грaды, въ ни1хже живsше лHтъ. 30
И#зhде же лHтъ t
сигHра, и3 сёде въ горЁ сaмъ, и3 двЁ дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ: ўбоsсz бо жи1ти въ
сигHрэ: и3 всели1сz въ пещeру сaмъ и3 дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ. 31
РечE же старёй-
шаz къ ю3нёйшей: nтeцъ нaшъ стaръ, и3 никт0же є4сть на земли2, и4же
вни1детъ къ нaмъ, ћкоже њбhчно всeй земли2: 32
грzди2 u5бо, ўпои1мъ nтцA
нaшего він0мъ и3 преспи1мъ съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz.
33
Ўпои1ша же nтцA своего2 він0мъ въ нощи2 џнэй: и3 вшeдши старёйшаz,
преспA со nтцeмъ свои1мъ тоS н0щи: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA
востA. 34
Бhсть же наyтріе, и3 речE старёйшаz къ ю3нёйшей: сE, (ѓзъ) преспaхъ
вчерA со nтцeмъ нaшимъ: ўпои1мъ є3го2 він0мъ и3 въ сію2 н0щь, и3 вшeдши
преспи2 съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz. 35
Ўпои1ша же и3 въ
тY н0щь nтцA своего2 він0мъ: и3 вшeдши ю3нёйшаz преспA со nтцeмъ
свои1мъ: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA востA. 36
И# зачaша џбэ
дщє1ри лHтwвы t nтцA своегw2: 37 и3 роди2 старёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY
мwaвъ, глаг0лющи: t nтцA моегw2. Сeй nтeцъ мwавjтwмъ дaже до нн7эш-
нzгw днE. 38
Роди1 же ю3нёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY ґммaнъ, глаг0лющи:
сhнъ р0да моегw2. Сeй nтeцъ ґмманjтwмъ до нн7эшнzгw днE.
ГлавA 20.
п0йде tтyду ґвраaмъ на зeмлю полyденную и3 всели1сz междY кaдисомъ и3
междY сyромъ: и3 њбитA въ герaрэхъ. 2 РечE же ґвраaмъ њ сaррэ женЁ своeй,
ћкw сестрA ми є4сть: ўбоsсz бо рещи2, ћкw женA ми є4сть, да не когдA
ўбію1тъ є3го2 мyжіе грaдстіи є3S рaди. ПослA же ґвімелeхъ цaрь герaрскій и3 взS
сaрру. 3 И# пріи1де бGъ ко ґвімелeху н0щію во снЁ и3 речE є3мY: сE, ты2 ўмирaеши
жены2 рaди сеS, ю4же поsлъ є3си2: сіs же є4сть сожи1тельствующаz мyжу.
4
Ґвімелeхъ же не прикоснyсz є4й и3 речE: гDи, kзhкъ невёдущій и3 првdнъ
погуби1ши ли; 5 не сaмъ ли ми2 речE: сестрA ми є4сть; и3 сіs ми речE: брaтъ ми2
є4сть; чи1стымъ сeрдцемъ и3 въ прaвдэ рyкъ сотвори1хъ сіE. 6 РечE же є3мY бGъ
во снЁ: и3 ѓзъ познaхъ, ћкw чи1стымъ сeрдцемъ сотвори1лъ є3си2 сіE, и3 поща-
дёхъ тS, да не согрэши1ши ко мнЁ: сегw2 рaди не попусти1хъ ти2 коснyтисz
є3S: 7 нн7э же tдaждь женY мyжу, ћкw прbр0къ є4сть, и3 пом0литсz њ тебЁ, и3
жи1въ бyдеши: ѓще же не tдaси, вёждь, ћкw ќмреши ты2 и3 вс‰ тво‰.
8
И# востA рaнw ґвімелeхъ, и3 призвA вс‰ џтроки сво‰, и3 глаг0ла словесA сі‰
вс‰ во ќшы и4хъ: ўбоsшасz же вси2 человёцы ѕэлw2. 9 И# призвA ґвімелeхъ
ґвраaма и3 речE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; є3дA что2 согрэши1хомъ
тебЁ, ћкw навeлъ є3си2 на мS и3 на цaрство моE грёхъ вели1къ; дёло, є4же
никт0же сотвори2, сотвори1лъ є3си2 мнЁ. 10 И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: что2 ўмhс-
ливъ, сотвори1лъ є3си2 сіE; 11
РечE же ґвраaмъ: рек0хъ бо: нeгли нёсть бlгочcтіz
на мёстэ сeмъ: и3 ўбію1тъ мS жены2 рaди моеS: 12
и4бо и4стиннw сестрA ми
є4сть по nтцY, ґ не по мaтери: бhсть же ми2 въ женY: 13
и3 бhсть є3гдA
и3зведE мz бGъ t д0му nтцA моегw2, и3 рёхъ є4й: прaвду сію2 сотвори1ши ми2:
во всsко мёсто, и3дёже ѓще пріи1демъ, тaмw рцы2 њ мнЁ, ћкw брaтъ ми2
є4сть. 14
Взs же ґвімелeхъ тhсzщу дідрaхмъ (сребрA), и3 џвцы, и3 тельцы2, и3
рабы6, и3 рабы6ни, и3 дадE ґвраaму: и3 tдадE є3мY сaрру женY є3гw2. 15
И# речE
ґвімелeхъ ґвраaму: сE, землS моS пред8 тоб0ю: и3дёже ѓще тебЁ ўг0дно є4сть,
всели1сz. 16
Сaррэ же речE: сE, дaхъ тhсzщу дідрaхмъ брaту твоемY: сі‰ бyдутъ
тебЁ въ чeсть лицA твоегw2, и3 всBмъ, ±же сyть съ тоб0ю, и3 во всeмъ
и4стинствуй. 17
Помоли1сz же ґвраaмъ бGу, и3 и3сцэли2 бGъ ґвімелeха и3 женY є3гw2
и3 рабы6ни є3гw2, и3 начaша раждaти: 18
ћкw заключaz заключи2 гDь t внэyду
вс‰ка ложеснA въ домY ґвімелeха, сaрры рaди жены2 ґвраaмли.
ГлавA 21.
гDь посэти2 сaрру, ћкоже речE: и3 сотвори2 гDь сaррэ, ћкоже гlа. 2 И# зачeнши
сaрра роди2 ґвраaму сhна въ стaрости, во врeмz, ћкоже гlа є3мY гDь: 3 и3 наречE
ґвраaмъ и4мz сhну своемY р0ждшемусz є3мY, є3г0же роди2 є3мY сaрра, їсаaкъ:
4
њбрёза же ґвраaмъ їсаaка во nсмhй дeнь, ћкоже заповёда є3мY бGъ.
5
Ґвраaмъ же бЁ стA лётъ, є3гдA бhсть є3мY їсаaкъ сhнъ є3гw2. 6 РечE же сaрра:
смёхъ мнЁ сотвори2 гDь: и4же бо ѓще ўслhшитъ, њбрaдуетсz со мн0ю.
7
И# речE: кто2 возвэсти1тъ ґвраaму, ћкw млек0мъ питaетъ nтрочA сaрра, ћкw
роди1хъ сhна въ стaрости моeй; 8
И# возрастE nтрочA, и3 tдоeно бhсть: и3
сотвори2 ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, в0ньже дeнь tдои1сz їсаaкъ сhнъ є3гw2.
9
Ви1дэвши же сaрра сhна ѓгари є3гЂптzныни, и4же бhсть ґвраaму, и3грaюща со
їсаaкомъ сhномъ свои1мъ, 10
и3 речE ґвраaму: и3зжени2 рабY сію2 и3 сhна є3S: не
наслёдитъ бо сhнъ рабы2 сеS съ сhномъ мои1мъ їсаaкомъ. 11 Жeстокъ же kви1сz
глаг0лъ сeй ѕэлw2 пред8 ґвраaмомъ њ сhнэ є3гw2 їсмaилэ. 12
И# речE бGъ ґвраaму:
да не бyдетъ жeстоко пред8 тоб0ю њ џтроцэ и3 њ рабhни: вс‰ є3ли6ка ѓще
речeтъ тебЁ сaрра, слyшай глaса є3S: ћкw во їсаaцэ наречeтсz тебЁ сёмz:
13
сhна же рабhни сеS въ kзhкъ вели1къ сотворю2 є3го2, ћкw сёмz твоE є4сть.
14
ВостA же ґвраaмъ заyтра и3 взS хлёбы и3 мёхъ воды2, и3 дадE ѓгари: и3
возложи2 на плещы2 є3S nтрочA и3 tпусти2 ю5. Tшeдши же заблуждaше въ
пустhни, ў клaдzзz клsтвеннагw: 15
њскудё же водA и3з8 мёха: и3 повeрже
nтрочA под8 є4лію є3ди1ною. 16
Tшeдши же сэдsше прsмw є3мY и3здалeче, ћко-
же дострэли1ти и3з8 лyка: речE бо: да не ви1жду смeрти дётища моегw2. И# сёде
прsмw є3мY и3здалeче. Воскричaвъ же nтрочA, восплaкасz: 17
ўслhша же бGъ
глaсъ nтрочaте t мёста, и3дёже бsше: и3 воззвA ѓгGлъ б9ій ѓгарь съ нб7сE и3
речE є4й: чт0 є3сть, ѓгарь; не б0йсz: ўслhша бо бGъ глaсъ џтрочища t мёста,
и3дёже є4сть: 18
востaни и3 поими2 nтрочA, и3 и3ми2 рук0ю твоeю є3го2: въ kзhкъ
бо вели1къ сотворю2 є3го2. 19
И# tвeрзе бGъ џчи є3S, и3 ўзрЁ клaдzзь воды2
жи1вы: и3 и4де, и3 наліS мёхъ воды2, и3 напои2 nтрочA. 20
И# бsше бGъ со nтрочa-
темъ, и3 возрастE, и3 всели1сz въ пустhни, и3 бhсть стрэлeцъ. 21
И# посели1сz въ
пустhни фарaнъ: и3 поsтъ є3мY мaти є3гw2 женY t земли2 є3гЂпетскіz.
22
Бhсть же въ то2 врeмz, и3 речE ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель
є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, ко ґвраaму, глаг0лz: бGъ съ тоб0ю во
всёхъ, ±же твори1ши: 23
нн7э u5бо клени1сz ми2 бGомъ, не њби1дэти менE, нижE
сёмене моегw2, нижE и4мене моегw2: но по прaвдэ, ю4же сотвори1хъ съ тоб0ю,
сотвори1ши со мн0ю и3 земли2, и3дёже ты2 всели1лсz є3си2 на нeй. 24
И# речE
ґвраaмъ: ѓзъ кленyсz. 25
И# њбличи2 ґвраaмъ ґвімелeха њ клaдzзехъ воднhхъ,
±же tsша џтроцы ґвімелeхwвы. 26
И# речE є3мY ґвімелeхъ: не вёдэхъ, кто2
сотвори2 тебЁ вeщь сію2: нижE тh ми повёдалъ є3си2, нижE ѓзъ слhшахъ,
т0кмw днeсь. 27 И# взS ґвраaмъ џвцы и3 ю3нцы2 и3 дадE ґвімелeху: и3 завэщaста
џба завётъ. 28
И# постaви ґвраaмъ сeдмь ѓгницъ џвчихъ є3ди1ныхъ. 29
И# речE
ґвімелeхъ ґвраaму: что2 сyть сeдмь ѓгницы nвeцъ си1хъ, ±же постaвилъ є3си2
є3ди6ны; 30
И# речE ґвраaмъ: ћкw сeдмь си1хъ ѓгницъ в0змеши ў менє2, да
бyдутъ ми2 во свидётельство, ћкw ѓзъ и3скопaхъ клaдzзь сeй. 31
Сегw2 рaди
наименовA и4мz мёсту томY клaдzзь клsтвенный: ћкw тaмw
клsстасz џба 32
и3 завэщaста завётъ ў клaдzзz клsтвеннагw. ВостA же
ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, и3
возврати1шасz въ зeмлю фmлістjмску. 33
И# насади2 ґвраaмъ ни1ву ў клaдzзz
клsтвеннагw, и3 призвA тY и4мz гDа, бGа вёчнагw. 34
ЊбитA же ґвраaмъ въ
земли2 фmлістjмстэй дни6 мнHги.
ГлавA 22.
бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраaма и3 речE є3мY: ґвраaме,
ґвраaме. И# речE: сE ѓзъ. 2 И# речE: поими2 сhна твоего2 возлю1бленнаго, є3г0же
возлюби1лъ є3си2, їсаaка, и3 и3ди2 на зeмлю выс0ку и3 вознеси2 є3го2 тaмw во
всесожжeніе, на є3ди1ну t г0ръ, и5хже ти2 рекY. 3 Востaвъ же ґвраaмъ ќтрw,
њсэдлA nслS своE: поsтъ же съ соб0ю двA џтрwчища и3 їсаaка сhна своего2: и3
растни1въ дровA во всесожжeніе, востaвъ и4де, и3 пріи1де на мёсто, є4же речE є3мY
бGъ, въ трeтій дeнь. 4 И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ мёсто и3зда-
лeче. 5 И# речE ґвраaмъ nтрокHмъ свои6мъ: сsдите здЁ со nслsтемъ: ѓзъ же и3
дётищь п0йдемъ до џндэ, и3 поклони1вшесz возврати1мсz къ вaмъ. 6 Взs же
ґвраaмъ дровA всесожжeніz и3 возложи2 на їсаaка сhна своего2: взs же въ рyки
и3 џгнь, и3 н0жъ, и3 и3д0ста џба вкyпэ. 7 РечE же їсаaкъ ко ґвраaму nтцY
своемY: џтче. Џнъ же речE: чт0 є3сть, чaдо; РечE же: сE, џгнь и3 дровA, гдё
є3сть nвчA є4же во всесожжeніе; 8 РечE же ґвраaмъ: бGъ ќзритъ себЁ nвчA во
всесожжeніе, чaдо. Шє1дша же џба вкyпэ, 9 пріид0ста на мёсто, є4же речE є3мY
бGъ: и3 создA тaмw ґвраaмъ жeртвенникъ и3 возложи2 дровA: и3 свzзaвъ їсаaка
сhна своего2, возложи2 є3го2 на жeртвенникъ верхY др0въ. 10
И# прострE ґвраaмъ
рyку свою2, взsти н0жъ, заклaти сhна своего2. 11
И# воззвA и5 ѓгGлъ гDень съ
нб7сE, и3 речE: ґвраaме, ґвраaме. Џнъ же речE: сE, ѓзъ. 12 И# речE: да не возложи1ши
руки2 твоеS на џтрочища, нижE да сотвори1ши є3мY что2: нн7э бо познaхъ,
ћкw бои1шисz ты2 бGа, и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2 возлю1бленнагw менє2
рaди. 13 И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1дэ, и3 сE, nвeнъ є3ди1нъ держи1мый
рогaма въ сaдэ савeкъ: и3 и4де ґвраaмъ, и3 взS nвнA, и3 вознесE є3го2 во
всесожжeніе вмёстw їсаaка сhна своегw2. 14 И# наречE ґвраaмъ и4мz мёсту томY:
гDь ви1дэ: да рекyтъ днeсь: на горЁ гDь kви1сz. 15
И# воззвA ѓгGлъ
гDень ґвраaма втори1цею съ нб7сE, 16
глаг0лz: мн0ю самёмъ клsхсz, гlетъ гDь,
є3гHже рaди сотвори1лъ є3си2 глаг0лъ сeй и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2
возлю1бленнагw менє2 рaди: 17
вои1стинну блгcвS блгcвлю1 тz, и3 ўмножaz
ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz: и3
наслёдитъ сёмz твоE грaды супостaтwвъ, 18
и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ
вси2 kзhцы земнjи, занeже послyшалъ є3си2 глaса моегw2. 19
Возврати1сz же
ґвраaмъ ко nтрокHмъ свои6мъ, и3 востaвше и3д0ша кyпнw ко клaдzзю клsт-
венному: и3 всели1сz ґвраaмъ ў клaдzзz клsтвеннагw. 20
Бhсть же по глаг0-
лэхъ си1хъ, и3 повёдаша ґвраaму, глаг0люще: сE, роди2 мeлха и3 тA сhны брaту
твоемY нахHру, 21
џxа пeрвенца, и3 вavxа брaта є3гw2, и3 камуи1ла nтцA сЂрска,
22
и3 хазaда, и3 ґзavа, и3 фалдeса, и3 є3лдaфа, и3 ваfуи1ла: 23
ваfуи1лъ же роди2
ревeкку: џсмь сjи сhнове, и5хже роди2 мeлха нахHру брaту ґвраaмлю:
24
и3 нал0жница є3гw2, є4йже и4мz рevма, роди2 и3 сіS тавeка, и3 таaма, и3 тох0са,
и3 мwхA.
ГлавA 23.
hсть же житіE сaррино лётъ сто2 двaдесzть сeдмь. 2 И# ќмре сaрра во грaдэ
ґрв0цэ, и4же є4сть въ разд0ліи: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй. Пріи1де
же ґвраaмъ рыдaти по сaррэ и3 плaкати. 3 И# востA ґвраaмъ t мертвецA своегw2
и3 речE сынHмъ хеттewвымъ, глаг0лz: 4 пресeльникъ и3 пришлeцъ ѓзъ є4смь ў
вaсъ, дади1те ми2 u5бо стzжaніе гр0ба междY вaми, да погребY мертвецA моего2
t менє2. 5
Tвэщaша же сhнове хеттewвы ко ґвраaму, глаг0люще: ни2,
господи1не: 6 послyшай же нaсъ: цaрь t бGа ты2 є3си2 въ нaсъ: во и3збрaнныхъ
гробёхъ нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2: никт0же бо t нaсъ возбрани1тъ
гр0ба своегw2 t тебє2, є4же погребсти2 мертвецA твоего2 тaмw. 7 Востaвъ же
ґвраaмъ поклони1сz нар0ду земли2, сынHмъ хеттewвымъ, 8
и3 речE къ ни6мъ
ґвраaмъ, глаг0лz: ѓще и4мате въ души2 вaшей, ћкw погребсти2 мертвецA моего2
t лицA моегw2, послyшайте менE и3 рцhте њ мнЁ є3фрHну саaрову: 9 и3 да
дaстъ ми2 пещeру сугyбую, ћже є4сть є3гw2, сyщую на чaсти селA є3гw2: сребр0мъ
дост0йнымъ да дaстъ ми2 ю5 ў вaсъ въ стzжaніе гр0ба. 10
Е#фрHнъ же сэдsше
посредЁ сынHвъ хеттeовыхъ. Tвэщaвъ же є3фрHнъ хеттeйскій ко ґвраaму,
речE слhшащымъ сынHмъ хеттewвымъ и3 всBмъ приходsщымъ во грaдъ,
глаг0лz: 11
ў менє2 бyди, господи1не, и3 послyшай менE: село2 и3 пещeру ћже въ
нeмъ, тебЁ даю2: пред8 всёми грaжданы мои1ми дaхъ тебЁ, погреби2 мертвецA
твоего2. 12
И# поклони1сz ґвраaмъ пред8 нар0домъ земли2 13
и3 речE є3фрHну во
ўшесA пред8 всёмъ нар0домъ земли2: понeже по мнЁ є3си2, послyшай менE:
сребро2 селA возми2 ў менє2, и3 погребY мертвецA моего2 тaмw. 14
TвэщA же
є3фрHнъ ґвраaму, глаг0лz: 15
ни2, господи1не: слhшахъ бо, ћкw землS четhрехъ
сHтъ дідрaхмъ сребрA: но что2 бhло бы сіE междY мн0ю и3 тоб0ю; тh же
мертвецA твоего2 погреби2. 16
И# послyша ґвраaмъ є3фрHна, и3 дадE ґвраaмъ є3ф-
рHну сребро2, є4же глаг0ла во ўшесA сынHвъ хеттeовыхъ, четhре стA дідрaхмъ
сребрA и3скушeна купцaми. 17
И# бhсть село2 є3фрHново, є4же бЁ въ сугyбэй
пещeрэ, є4же є4сть лицeмъ къ мамврjи, село2 и3 пещeра ћже бЁ въ нeмъ, и3
всsкое дрeво, є4же бЁ на селЁ, и3 всE є4же є4сть въ предёлэхъ є3гw2 w4крестъ,
18
ґвраaму (бhсть) въ стzжaніе пред8 сы6ны хеттeовыми и3 пред8 всёми
приходsщими во грaдъ. 19
По си1хъ погребE ґвраaмъ сaрру женY свою2 въ пещeрэ
сeльнэй сугyбэй, ћже є4сть проти1ву мамврjи: сіS є4сть хеврHнъ въ земли2
ханаaнстэй. 20 И# ўтверждeно є4сть село2 и3 пещeра, ћже бЁ на нeмъ, ґвраaму въ
стzжaніе гр0ба t сынHвъ хеттeовыхъ.
ГлавA 24.
враaмъ же бsше стaръ, заматерёвшій во днeхъ: и3 гDь блгcви2 ґвраaма во
всёхъ. 2 И# речE ґвраaмъ рабY своемY старёйшему д0му своегw2, њбладaющему
всёми є3гw2: положи2 рyку твою2 под8 стегно2 моE, 3 и3 закленy тz гDемъ бGомъ
нб7сE и3 бGомъ земли2, да не п0ймеши сhну моемY їсаaку жены2 t дщeрей
хананeйскихъ, съ ни1миже ѓзъ живY въ ни1хъ: 4
но т0кмw на зeмлю мою2,
и3дёже роди1хсz, п0йдеши, и3 ко плeмени моемY, и3 п0ймеши женY сhну моемY
їсаaку tтyду. 5
РечE же къ немY рaбъ: є3дA ќбw не восх0щетъ и3ти2 женA
в8слёдъ со мн0ю на зeмлю сію2, возвращy ли сhна твоего2 въ зeмлю, t неsже
и3зшeлъ є3си2; 6 РечE же къ немY ґвраaмъ: внемли2 себЁ, да не возврати1ши сhна
моегw2 nнaмw. 7 ГDь бGъ нб7сE и3 бGъ земли2, и4же поs мz и3з8 д0му nтцA
моегw2 и3 t земли2, въ нeйже роди1хсz, и4же гlа мнЁ и3 и4же клsсz мнЁ, гlz:
тебЁ дaмъ зeмлю сію2 и3 сёмени твоемY, т0й п0слетъ ѓгGла своего2 пред8 тоб0ю,
и3 п0ймеши женY сhну моемY їсаaку tтyду: 8
ѓще же не восх0щетъ женA
поити2 съ тоб0ю въ зeмлю сію2, чи1стъ бyдеши t заклsтіz моегw2: т0чію сhна
моегw2 не возврати2 тaмw. 9
И# положи2 рaбъ рyку свою2 под8 стегно2 ґвраaма
господи1на своегw2, и3 клsсz є3мY њ словеси2 сeмъ. 10
И# взS рaбъ дeсzть вель-
блю6дъ t вельблю6дъ господи1на своегw2, и3 t всёхъ бл†гъ господи1на своегw2 съ
соб0ю, и3 востaвъ и4де въ месопотaмію во грaдъ нахHровъ: 11 и3 постaви вельблю1-
ды внЁ грaда ў клaдzзz воднaгw под8 вeчеръ, є3гдA и3сх0дzтъ (жєны2) почерпa-
ти воды2, 12
и3 речE: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, бlгоустр0й предо мн0ю
днeсь, и3 сотвори2 млcть съ господи1номъ мои1мъ ґвраaмомъ: 13
сE, ѓзъ стaхъ ў
клaдzзz воднaгw, дщє1ри же живyщихъ во грaдэ и3сх0дzтъ почерпaти воды2:
14
и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓзъ рекY: преклони2 водон0съ тв0й, да пію2, и3 речeтъ
ми2: пjй ты2, и3 вельблю1ды тво‰ напою2, д0ндеже напію1тсz: сію2 ўгот0валъ є3си2
рабY твоемY їсаaку: и3 по семY ўвёмъ, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть съ господи1-
номъ мои1мъ ґвраaмомъ. 15
И# бhсть прeжде нeже скончaти є3мY глаг0лющу во
ўмЁ своeмъ, и3 сE, ревeкка и3схождaше, ћже роди1сz ваfуи1лу, сhну мeлхи жены2
нахHра, брaта же ґвраaмлz, держaщи водон0съ на рaмэхъ свои1хъ: 16
дэви1ца же
бsше доброзрaчна ѕэлw2: дёва бЁ, мyжъ не познA є3S. Сошeдши же на
клaдzзь, нап0лни водон0съ св0й и3 взhде. 17
ТечE же рaбъ во срётеніе є4й и3
речE: нап0й мS мaлw вод0ю t водон0са твоегw2. 18
Сіs же речE: пjй, господи1не.
И# потщaсz, и3 снS водон0съ на мы6шца сво‰, и3 напои2 є3го2, д0ндеже напи1сz.
19
И# речE: и3 вельблю1дwмъ твои6мъ налію2, д0ндеже вси2 напію1тсz. 20 И# потщaсz, и3
и3спраздни2 водон0съ въ пои1ло: и3 течE пaки на клaдzзь почерпнyти воды2, и3
вліS вельблю1дwмъ всBмъ. 21 Человёкъ же выразумэвaше ю5 и3 помолчевaше, да
ўразумёетъ, ѓще бlгоустр0и бGъ пyть є3мY, и3ли2 ни2. 22 Бhсть же є3гдA престa-
ша вси2 вельблю1ды пію1ще, взS человёкъ ўсер‰зи зл†ты вёсомъ по дрaхмэ и3
двA зап‰стіz на рyки є3S: дeсzть златни1цъ вёсъ и4хъ. 23
И# вопроси2 ю5 и3 речE:
чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2, ѓще є4сть ў nтцA твоегw2 мёсто нaмъ витa-
ти; 24
NнA же речE є3мY: дщeрь ваfуи1лева є4смь (сhна) мeлхина, є3г0же роди2
нахHру. 25
И# речE є3мY: и3 плевы2 и3 сёна мн0гw ў нaсъ, и3 мёсто витaти.
26
И# благослови1въ человёкъ, поклони1сz гDу 27
и3 речE: блгcвeнъ гDь бGъ господи1на
моегw2 ґвраaма, и4же не њстaви прaвды своеS и3 и4стины t господи1на моегw2: и3
менE бlгоустр0и гDь въ д0мъ брaта господи1на моегw2. 28
И# тeкши дэви1ца въ
д0мъ мaтере своеS, повёда по глаг0лwмъ си6мъ. 29
Ревeкцэ же бsше брaтъ,
є3мyже и4мz лавaнъ: и3 течE лавaнъ къ человёку в0нъ на клaдzзь. 30
И# бhсть
є3гдA ви1дэ ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рукY сестры2 своеS, и3 є3гдA слhша словесA
ревeкки сестры2 своеS, глаг0лющіz: си1це глаг0ла мнЁ человёкъ: и3 пріи1де къ
человёку, стоsщу є3мY ў вельблю6дъ ў клaдzзz, 31
и3 речE є3мY: грzди2, вни1ди
бlгословeнный t гDа, почто2 стои1ши внЁ; ѓзъ же ўгот0вахъ хрaмину и3
мёсто вельблю1дwмъ. 32
И# вни1де человёкъ въ д0мъ, и3 разсэдлA вельблю1ды, и3
дадE плє1вы и3 сёно вельблю1дwмъ, и3 в0ду ўмhти н0зэ є3гw2, и3 н0ги
мужє1мъ, и5же бsху съ ни1мъ: 33
и3 предложи2 и5мъ хлёбы ћсти, и3 речE: не ћмъ,
д0ндеже возглаг0лю словесA мо‰. И# речE: глаг0ли. 34
И# речE: рaбъ ґвраaмль є4смь
ѓзъ: 35 гDь же блгcви2 господи1на моего2 ѕэлw2, и3 возвhсисz: и3 дадE є3мY џвцы и3
тельцы2, сребро2 и3 злaто, рабы6 и3 рабы6ни, и3 вельблю1ды и3 nслы2: 36
и3 роди2 сaрра,
женA господи1на моегw2, сhна є3ди1наго господи1ну моемY, состарёвшемусz є3мY,
и3 дадE є3мY, є3ли6ка и3мsше: 37
и3 заклs мz господи1нъ м0й, глаг0лz: не
п0ймеши жены2 сhну моемY t дщeрей хананeйскихъ, въ ни1хже ѓзъ њбитaю въ
земли2 и4хъ: 38 но въ д0мъ nтцA моегw2 п0йдеши, и3 въ плeмz моE, и3 п0ймеши
женY сhну моемY tтyду: 39
рёхъ же (ѓзъ) господи1ну моемY: ґ є3гдA не
восх0щетъ женA со мн0ю и3ти2; 40
и3 речE ми: гDь бGъ, є3мyже благоугоди1хъ пред8
ни1мъ, џнъ п0слетъ ѓгGла своего2 съ тоб0ю и3 бlгоустр0итъ пyть тв0й, и3
п0ймеши женY сhну моемY t плeмене моегw2 и3 t д0му nтцA моегw2:
41
тогдA бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2: є3гдA бо д0йдеши въ плeмz моE,
и3 не дадsтъ ти2, и3 бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2: 42
и3 пришeдъ днeсь на
клaдzзь, рек0хъ: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, ѓще ты2 бlгоустроsеши
пyть м0й, в0ньже нн7э ѓзъ и3дY: 43
сE, ѓзъ стaхъ ў клaдzзz воднaгw, и3
дщє1ри грaжданъ и3сх0дzтъ почерпaти воды2: и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓще ѓзъ
рекY: нап0й мS t водон0са твоегw2 мaлw вод0ю: 44
и3 речeтъ ми2: и3 ты2 пjй, и3
вельблю1дwмъ твои6мъ влію2: сіS (бyдетъ) женA, ю4же ўгот0ва гDь рабY своемY
їсаaку: и3 по семY ўразумёю, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть господи1ну моемY
ґвраaму. 45
И# бhсть прeжде нeже скончaти мнЁ глаг0лющу во ўмЁ своeмъ,
ѓбіе ревeкка и3схождaше держaщи водон0съ на р†му, и3 сни1де на клaдzзь, и3
почерпE воды2: и3 рек0хъ є4й: нап0й мS. 46
И# потщaвшисz снS водон0съ съ себє2
на мhшцу свою2 и3 речE: пjй ты2, и3 вельблю1ды тво‰ напою2. И# напи1хсz, и3
вельблю1ды мо‰ напои2. 47 И# вопроси1хъ ю5 и3 рек0хъ: чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2.
NнA же речE: дщeрь ваfуи1лева є4смь сhна нахHрова, є3г0же роди2 є3мY мeлха.
И# дaхъ є4й ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рyцэ є3S, 48 и3 благоволи1въ поклони1хсz гDу:
и3 благослови1хъ гDа бGа господи1на моегw2 ґвраaма, и4же бlгоустр0и мS на пути2
и4стины поsти дщeрь брaта господи1на моегw2 сhну є3гw2: 49 ѓще ќбw сотворитE
вы2 ми1лость и3 прaвду къ господи1ну моемY: ѓще же ни2, повёдите ми2: да
њбращyсz и3ли2 на дeсно, и3ли2 на лёво. 50
Tвэщ†вша же лавaнъ и3 ваfуи1лъ,
рек0ста: t гDа пріи1де дёло сіE: не возм0жемъ ти2 проти1ву рещи2 ѕло2 и3ли2
блaго: 51
сE, ревeкка пред8 тоб0ю: поeмь ю5, и3ди2: и3 да бyдетъ женA сhну господи1-
на твоегw2, ћкоже гlа гDь. 52
Бhсть же є3гдA ўслhша рaбъ ґвраaмль словесA
сі‰, поклони1сz до земли2 гDу. 53
И# и3знeсъ рaбъ сосyды зл†ты и3 срє1брzны и3
ри6зы, дадE ревeкцэ: и3 дaры дадE брaту є3S и3 мaтери є3S. 54 И# kд0ша и3 пи1ша и3
т0й и3 мyжіе, и5же бsху съ ни1мъ, и3 почи1ша. И# востaвъ заyтра, речE: tпусти1-
те мS, да tидY къ господи1ну моемY. 55
Рёша же брaтіz є3S и3 мaти: да
пребyдетъ дэви1ца съ нaми ћкw дeсzть днjй, и3 посeмъ п0йдетъ. 56 Џнъ же речE
къ ни6мъ: не держи1те мS, гDь бо бlгоустр0и пyть м0й во мнЁ: tпусти1те
мS, да и3дY къ господи1ну моемY. 57
Nни1 же рёша: призовeмъ дэви1цу и3
вопр0симъ є3S и3зоyстъ. 58
И# призвaша ревeкку и3 рёша є4й: п0йдеши ли съ
человёкомъ си1мъ; NнA же речE: пойдY. 59
И# tпусти1ша ревeкку сестрY свою2, и3
и3мBніz є3S, и3 рабA ґвраaмлz, и3 и5же съ ни1мъ бhша. 60 И# благослови1ша ревeкку
и3 рёша є4й: сестрA нaша є3си2, бyди въ тhсzщы тє1мъ, и3 да наслёдитъ сёмz
твоE грaды супост†тъ. 61
Востaвши же ревeкка и3 рабы6ни є3S, всэд0ша на
вельблю1ды и3 поид0ша съ человёкомъ. И# пои1мъ рaбъ ревeкку, tи1де. 62 Їсаaкъ же
прехождaше сквозЁ пустhню ў клaдzзz видёніz: сaмъ же живsше на зем-
ли2 на полyдне. 63
И# и3зhде їсаaкъ поглуми1тисz на п0ле къ вeчеру, и3 воззрёвъ
nчи1ма свои1ма, ви1дэ вельблю1ды и3дyщыz. 64
И# воззрёвши ревeкка nчи1ма
свои1ма, ви1дэ їсаaка: и3 и3зскочи2 съ вельблю1да. 65 И# речE рабY: кт0 є3сть человёкъ
џный, и4же и4детъ по п0лю во срётеніе нaмъ; РечE же рaбъ: сeй є4сть господи1нъ
м0й. NнA же взeмши ри1зу лётнюю, њблечeсz. 66
И# повёда рaбъ їсаaку вс‰
словесA, ±же сотвори2. 67
Вни1де же їсаaкъ въ д0мъ мaтере своеS, и3 поS ревeкку,
и3 бhсть є3мY женA: и3 возлюби2 ю5, и3 ўтёшисz їсаaкъ по сaррэ мaтери своeй.
ГлавA 25.
риложи1въ же ґвраaмъ, поS женY, є4йже и4мz хеттyра: 2 роди1 же є3мY зомврaна
и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 сwіeна. 3 Їезaнъ же роди2 савaна и3
fамaна и3 дедaна. Сhнове же дед†ни бhша: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґсуріи1мъ и3
латусіи1мъ и3 лаwмjмъ. 4 Сhнове же маді†мли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA
и3 є3лдагA. Вси2 сjи бhша сhнове хетт{рины. 5
ДадE же ґвраaмъ вс‰ сво‰
и3мBніz їсаaку сhну своемY: 6 сынHмъ же нал0жницъ свои1хъ дадE ґвраaмъ дaры
и3 tпусти2 | t їсаaка сhна своегw2, є3щE жи1въ сhй, къ вост0ку на зeмлю
вост0чную. 7 Сі‰ же лBта днjй житіS ґвраaмлz, є3ли6ка поживE, лётъ сто2
сeдмьдесzтъ пsть: 8 и3 њслабёвъ ќмре ґвраaмъ въ стaрости д0брэй, стaрецъ
и3сп0лненъ днjй, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ. 9 И# погреб0ша є3го2 їсаaкъ и3
їсмaилъ двA сhнове є3гw2 въ пещeрэ сугyбэй, на селЁ є3фрHновэ сhна саaрова
хеттeанина, є4же є4сть прsмw мамврjи, 10
на селЁ и3 въ пещeрэ, ю4же притzжA
ґвраaмъ t сынHвъ хеттeовыхъ: тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2.
11
Бhсть же по ўмeртвіи ґвраaмли, блгcви2 бGъ їсаaка сhна є3гw2: и3 всели1сz
їсаaкъ ў клaдzзz видёніz. 12
Сі‰ же быті‰ їсмaила сhна ґвраaмлz, є3г0же
роди2 ѓгарь є3гЂптzнынz, рабA сaррина, ґвраaму: 13
и3 сі‰ и3менA сынHвъ їсмaи-
лихъ, по и3менHмъ родHвъ є3гw2: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ, и3 кидaръ и3
навдеи1лъ, и3 массaмъ 14
и3 масмA, и3 думA и3 масси2, 15
и3 ходдaнъ и3 fемaнъ, и3
їетyръ и3 нафeсъ и3 кедмA. 16
Сjи сyть сhнове їсм†или: и3 сі‰ и3менA и4хъ въ
ски1ніzхъ и4хъ и3 въ сeлэхъ и4хъ: дванaдесzть кн‰зи въ kзhцэхъ и4хъ. 17
И# сі‰
лBта житіS їсмaилова, сто2 три1десzть сeдмь лётъ: и3 њслабёвъ ќмре, и3
приложи1сz къ р0ду своемY. 18 Всели1сz же t є3vілaта дaже до сyра, и4же є4сть въ
лицE є3гЂпту, дaже доити2 ко ґссmрjwмъ: пред8 лицeмъ всёхъ брaтій свои1хъ
всели1сz. 19
И# сі‰ быті‰ їсаaка сhна ґвраaмлz: ґвраaмъ роди2 їсаaка. 20
Бsше же
їсаaкъ лётъ четhредесzти, є3гдA поS ревeкку дщeрь ваfуи1ла сЂріна t
месопотaміи сЂрскіz, сестрY лавaна сЂріна, себЁ въ женY. 21
Молsшесz же
їсаaкъ гDеви њ ревeкцэ женЁ своeй, ћкw непл0ды бsше: послyша же є3го2 бGъ,
и3 зачaтъ во ўтр0бэ ревeкка женA є3гw2. 22
И#грaста же младє1нца въ нeй, и3
речE: ѓще тaкw ми2 х0щетъ бhти, почт0 ми сіE; И# и4де вопрошaти гDа.
23
И# речE є4й гDь: двA kзы6ка во ўтр0бэ твоeй сyть, и3 дв0и лю1діе t ўтр0бы
твоеS разлучaтсz: и3 лю1діе людjй превзhдутъ, и3 б0льшій пораб0таетъ мeньше-
му. 24
И# и3сп0лнишасz днjе роди1ти є4й, и3 бsху сeй близнsта во ўтр0бэ є3S:
25
и3зhде же сhнъ пeрвенецъ чeрменъ, вeсь, ћкw к0жа, космaтъ: и3 наречE и4мz
є3мY и3сavъ: 26
и3 посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, рукA же є3гw2 придержaсz пzтЁ
и3сavовэ: и3 наречE и4мz є3мY їaкwвъ. Їсаaку же бЁ шестьдесsтъ лётъ, є3гдA
роди2 и5хъ ревeкка. 27
Возраст0ша же ю4нwши: и3 бhсть и3сavъ человёкъ вёдый
лови1ти, сeльный: їaкwвъ же бhсть человёкъ нелукaвъ, живhй въ домY.
28
И# возлюби2 їсаaкъ и3сavа, ћкw лови1тва є3гw2 бsше брaшно є3мY: ревeкка же
люблsше їaкwва. 29
Свари1 же їaкwвъ варeніе: и3 пріи1де и3сavъ съ п0лz и3знем0гъ,
30
и3 речE и3сavъ їaкwву: напитaй мS варeніемъ с0чива сегw2, ћкw и3знемогaю.
Сегw2 рaди прозвaсz и4мz є3мY є3дHмъ. 31
И# речE їaкwвъ и3сavу: tдaждь ми2
днeсь пeрвенство своE. 32
РечE же и3сavъ: сE, ѓзъ и3дY ўмрeти, и3 вскyю ми2
пeрвенство сіE; 33 И# речE їaкwвъ є3мY: клени1сz ми2 днeсь. И# клsсz є3мY, и3 tдадE
и3сavъ їaкwву пeрвенство своE. 34
Їaкwвъ же дадE и3сavу хлёбъ и3 варeніе с0чевно:
kдE же и3 пи2, и3 востaвъ tи1де: и3 нивочт0же вмэни2 себЁ и3сavъ пeрвенство.
ГлавA 26.
hсть же глaдъ на земли2, кромЁ глaда бhвшагw прeжде во врeмz ґвраaмле.
Tи1де же їсаaкъ ко ґвімелeху царю2 фmлістjмску въ герaру: 2 kви1сz же є3мY гDь
и3 речE: не ходи2 во є3гЂпетъ, всели1сz же въ земли2, въ нeйже ти2 рекY,
3
и3 њбитaй въ земли2 т0й, и3 бyду съ тоб0ю, и3 блгcвлю1 тz: тебё бо и3 сёмени
твоемY дaмъ всю2 зeмлю сію2, и3 постaвлю клsтву мою2, є4юже клsхсz ґвраaму
nтцY твоемY: 4
и3 ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 дaмъ
сёмени твоемY всю2 зeмлю сію2: и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ вси2 kзhцы
земнjи: 5
понeже послyша nтeцъ тв0й ґвраaмъ моегw2 глaса и3 соблюдE
зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, и3 њправд†ніz мо‰ и3 зак0ны мо‰.
6
Всели1сz же їсаaкъ въ герaрэхъ. 7 Вопроси1ша же мyжіе мёста тогw2 њ ревeкцэ
женЁ є3гw2, и3 речE: сестрA ми є4сть. Ўбоsсz бо рещи2, ћкw женA ми є4сть, да
не когдA ўбію1тъ є3го2 мyжіе мёста тогw2 ревeкки рaди, понeже бЁ доброзрaч-
на. 8
Бhсть же мн0го врeмz тaмw: и3 прини1кнувъ ґвімелeхъ цaрь герaрскій
nкн0мъ, ви1дэ їсаaка и3грaюща съ ревeккою жен0ю своeю. 9 ПризвA же ґвімелeхъ
їсаaка и3 речE є3мY: u5бо женA твоS є4сть; почто2 рeклъ є3си2, ћкw сестрA ми
є4сть; РечE же є3мY їсаaкъ: рёхъ бо, да не ўмрY є3S рaди. 10
РечE же є3мY
ґвімелeхъ: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; вмaлэ не бhсть нёкто t р0да моегw2
съ жен0ю твоeю, и3 навeлъ бы є3си2 на ны2 невёдэніе. 11
Заповёда же ґвімелeхъ
всBмъ лю1демъ свои6мъ, глаг0лz: всsкъ, и4же прик0снетсz мyжу семY, и3ли2 женЁ
є3гw2, смeрти пови1ненъ бyдетъ. 12
Сёz же їсаaкъ въ земли2 т0й, и3 приwбрёте
въ то2 лёто стокрaтный пл0дъ kчмeнz: блгcви1 же є3го2 гDь. 13
И# возвhсисz
человёкъ, и3 преуспэвaz б0льшій бывaше, д0ндеже вели1къ бhсть ѕэлw2.
14
Бhша же є3мY ск0ти nвeцъ и3 ск0ти волHвъ и3 земледBліz мнHга. Позави1-
дэша же є3мY фmлістjмлzне: 15
и3 вс‰ кл†дzзи, ±же и3скопaша раби2 nтцA
є3гw2, во врeмz nтцA є3гw2, загради1ша | фmлістjмлzне и3 нап0лниша ты6z
землeю. 16
РечE же ґвімелeхъ ко їсаaку: tиди2 t нaсъ, ћкw си1льнэйшій
сотвори1лсz є3си2 t нaсъ ѕэлw2. 17
И# tи1де tтyду їсаaкъ и3 њбитA въ дeбри
герaрстэй, и3 всели1сz тaмw. 18
И# пaки їсаaкъ и3скопA кл†дzзи вwднhz, ±же
и3скопaша раби2 ґвраaма nтцA є3гw2, и3 загради1ша ты6z фmлістjмлzне, по
ўмeртвіи ґвраaма nтцA є3гw2: и3 прозвA и5мъ и3менA, по и3менaмъ, и4миже
прозвA ґвраaмъ nтeцъ є3гw2. 19
И# и3скопaша раби2 їсаaкwвы въ дeбри герaрстэй,
и3 њбрэт0ша тaмw клaдzзь воды2 жи1вы. 20
И# прsхусz пaстыріе герaрстіи съ
пaстырьми їсаaковыми, глаг0люще: нaша є4сть водA. И# прозвA и4мz клaдzзю
томY њби1да: њби1дzху бо є3го2. 21
Tшeдъ же tтyду їсаaкъ, и3скопA клaдzзь
другjй. Прsхусz же и3 њ т0мъ: и3 прозвA и4мz є3мY враждA. 22
Tшeдъ же
tтyду, и3скопA клaдzзь другjй. И# не прsхусz њ т0мъ, и3 прозвA и4мz є3мY
прострaнство, глаг0лz: ћкw нн7э распространи2 гDь нaмъ и3 возрасти2 нaсъ
на земли2. 23
Взhде же tтyду ко клaдzзю клsтвенному: 24
и3 kви1сz є3мY гDь
въ тY н0щь и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2, не б0йсz, съ тоб0ю
бо є4смь: и3 блгcвлю1 тz, и3 ўмн0жу сёмz твоE ґвраaма рaди nтцA твоегw2.
25
И# создA тaмw жeртвенникъ, и3 призвA и4мz гDне: и3 постaви тaмw ски1нію
свою2: и3скопaша же тaмw раби2 їсаaкwвы клaдzзь въ дeбри герaрстэй.
26
И# ґвімелeхъ пріи1де къ немY t герaръ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3
фіх0лъ воев0да си1лъ є3гw2. 27 И# речE и5мъ їсаaкъ: вскyю пріид0сте ко мнЁ; вh же
возненави1дэсте менE и3 tслaсте мS t себє2. 28
Nни1 же рёша: ви1дэвше
ўзрёхомъ, ћкw бЁ гDь съ тоб0ю, и3 рёхомъ: бyди клsтва междY нaми и3
междY тоб0ю, и3 завэщaимъ съ тоб0ю завётъ, 29
да не сотвори1ши съ нaми
ѕлA, ћкоже не возгнушaхомсz тоб0ю мы2, и3 ћкоже сотвори1хомъ тебЁ добро2,
и3 tпусти1хомъ тS съ ми1ромъ: и3 нн7э блгcвeнъ ты2 t гDа. 30
И# сотвори2 и5мъ
пи1ръ, и3 kд0ша и3 пи1ша. 31
И# востaвше заyтра, клsтсz кjйждо бли1жнему: и3
tпусти2 | їсаaкъ, и3 tид0ша t негw2 здр†вы. 32
Бhсть же въ т0й дeнь, и3
пришeдше раби2 їсаaкwвы повёдаша є3мY њ клaдzзэ, є3г0же и3скопaша, и3
рек0ша: не њбрэт0хомъ воды2. 33
И# прозвA є3го2 клsтва. Сегw2 рaди прозвA
и4мz грaду џному клaдzзь клsтвенный, дaже до днeшнzгw днE.
34
Бsше же и3сavъ лётъ четhредесzти: и3 поS женY їудjfу, дщeрь веHха
хеттeина, и3 васемafу, дщeрь є3лHна хеттeина *. 35
И# бhша проти1вzщесz
їсаaкови и3 ревeкцэ.

* въ нёкоторыхъ: є3veова
ГлавA 27.
hсть же, повнегдA состарётисz їсаaкови, и3 притупи1шасz џчи є3гw2 є4же
ви1дэти: и3 призвA и3сavа сhна своего2 старёйшаго, и3 речE є3мY: сhне м0й. И# речE:
сE, ѓзъ. 2 И# речE їсаaкъ: сE, состарёхсz, и3 не вёмъ днE скончaніz моегw2: 3 нн7э
u5бо возми2 nрyдіе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми
л0въ: 4 и3 сотвори1 ми снBди, ћкоже люблю2 ѓзъ: и3 принеси1 ми, да ћмъ, ћкw да
бlгослови1тъ тS душA моS, прeжде дaже не ўмрY. 5 Ревeкка же слhша глаг0-
люща їсаaка ко и3сavу сhну своемY. И#зhде же и3сavъ на п0ле ўлови1ти л0въ
nтцY своемY. 6 Ревeкка же речE ко їaкwву сhну своемY мeньшему: сE, ѓзъ
слhшахъ nтцA твоего2 бесёдующа ко и3сavу брaту твоемY, глаг0люща: 7 принеси1
ми л0въ, и3 сотвори1 ми снBди, да kдhй бlгословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде
нeже ўмрeти ми2: 8 нн7э u5бо, сhне м0й, послyшай менE, ћкоже ѓзъ заповёдаю
ти2: 9 и3 шeдъ во џвцы, поими2 мнЁ tтyду двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, и3
сотворю2 | снBди nтцY твоемY, ћкоже лю1битъ: 10 и3 внесeши nтцY твоемY, и3
бyдетъ ћсти, ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ тв0й, прeжде дaже не ќмретъ.
11
РечE же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери своeй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ кос-
мaтъ, ѓзъ же мyжъ глaдкій: 12
да не кaкw њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 бyду
пред8 ни1мъ ћкw презирazй, и3 наведY на себE клsтву, ґ не бlгословeніе. 13
РечE
же є3мY мaти: на мнЁ клsтва твоS, чaдо: т0чію послyшай глaса моегw2, и3
шeдъ принеси1 ми. 14
Шeдъ же взS и3 принесE мaтери, и3 сотвори2 мaти є3гw2
снBди, ћкоже люблsше nтeцъ є3гw2. 15
И# взeмши ревeкка nдeжду и3сavа сhна
своегw2 старёйшагw д0брую, ћже бhсть ў неS въ домY, њблечE џною їaкwва
сhна своего2 мeньшаго, 16
и3 к0жицами козлsчими њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3
наг0е вhи є3гw2: 17
и3 дадE снBди и3 хлёбы, ±же сотвори2, въ рyцэ їaкwву сhну
своемY. 18
И# внесE nтцY своемY и3 речE: џтче. Џнъ же речE: сE, ѓзъ: кто2 є3си2
ты2, чaдо; 19 И# речE їaкwвъ nтцY: ѓзъ и3сavъ пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, ћкоже
рeклъ ми2 є3си2: востaвъ сsди и3 ћждь t л0ва моегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS
душA твоS. 20
РечE же їсаaкъ сhну своемY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ є3си2, q
чaдо; Џнъ же речE: є4же дадE гDь бGъ тв0й предо мн0ю. 21
РечE же їсаaкъ їaкw-
ву: прибли1жисz ко мнЁ, и3 њсzжy тz, чaдо, ѓще ты2 є3си2 сhнъ м0й и3сavъ,
и3ли2 ни2. 22 Прибли1жисz же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY, и3 њсzзA є3го2 и3 речE:
глaсъ ќбw глaсъ їaкwвль, рyцэ же рyцэ и3сavwвэ. 23
И# не познA є3гw2: бёстэ
бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ и3сavа брaта є3гw2 косм†тэ. И# бlгослови2 є3го2 24
и3 речE:
тh ли є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; Џнъ же речE: ѓзъ. 25 И# речE: принеси1 ми, и3 ћмъ t
л0ва твоегw2, чaдо, да бlгослови1тъ тS душA моS. И# принесE є3мY, и3 kдE, и3
принесE є3мY віно2, и3 пи2. 26
И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: прибли1жисz ко мнЁ
и3 њблобызaй мS, чaдо. 27
И# прибли1живсz лобызA є3го2: и3 њбонS воню2 ри1зъ
є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2 и3 речE: сE, вонS сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0лне-
ны, ю4же блгcви2 гDь: 28 и3 да дaстъ тебЁ бGъ t росы2 небeсныz и3 t тyка земли2,
и3 мн0жество пшени1цы и3 вінA: 29 и3 да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, и3 да покл0-
нzтсz тебЁ кн‰зи, и3 бyди господи1нъ брaту твоемY, и3 покл0нzтсz тебЁ
сhнове nтцA твоегw2: проклинazй тS пр0клzтъ, бlгословлszй же тS бlго-
словeнъ. 30 И# бhсть по є4же престaти їсаaку бlгословлsющу їaкwва сhна своего2:
и3 бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t лицA їсаaка nтцA своегw2, и3 и3сavъ брaтъ є3гw2
пріи1де съ лови1твы. 31
Сотвори1 же и3 т0й снBди и3 принесE nтцY своемY, и3 речE
nтцY: да востaнетъ nтeцъ м0й, и3 да ћстъ t л0ва сhна своегw2, ћкw да
бlгослови1тъ мS душA твоS. 32
И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2;
Џнъ же речE: ѓзъ є4смь сhнъ тв0й пeрвенецъ и3сavъ. 33
Ўжасeсz же їсаaкъ
ќжасомъ вeліимъ ѕэлw2 и3 речE: кто2 u5бо ўлови1вый мнЁ л0въ и3 принесhй ми2;
и3 kд0хъ t всёхъ, прeжде нeже пріити2 тебЁ, и3 бlгослови1хъ є3го2, и3 бlгословeнъ
бyдетъ. 34
Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ глаг0лы nтцA своегw2 їсаaка, возопи2
глaсомъ вeліимъ и3 г0рькимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче.
35
РечE же є3мY: пришeдъ брaтъ тв0й съ лeстію, взS бlгословeніе твоE. 36 И# речE
(и3сavъ): прaведнw наречeсz и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS сE ўжE втори1цею, и3
пeрвенство моE взS, и3 нн7э взS бlгословeніе моE. И# речE и3сavъ nтцY своемY:
не њстaвилъ ли є3си2 (и3) мнЁ бlгословeніz, џтче; 37
Tвэщaвъ же їсаaкъ, речE
и3сavу: ѓще господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ рабы6
є3мY, пшени1цею и3 він0мъ ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 сотворю2, чaдо; 38
РечE
же и3сavъ ко nтцY своемY: є3дA є3ди1но є4сть бlгословeніе ў тебє2, џтче;
бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Ўмили1вшусz же їсаaку, возопи2 глaсомъ
вeліимъ и3сavъ и3 восплaкасz. 39
Tвэщaвъ же їсаaкъ nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE,
t тyка земли2 бyдетъ вселeніе твоE, и3 t росы2 небeсныz свhше: 40
и3 мечeмъ
твои1мъ жи1ти бyдеши, и3 брaту твоемY пораб0таеши: бyдетъ же (врeмz) є3гдA
низложи1ши и3 tрэши1ши kрeмъ є3гw2 t вhи твоеS. 41
И# враждовaше и3сavъ на
їaкwва њ бlгословeніи, и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2. РечE же и3сavъ во
ўмЁ своeмъ: да прибли1жатсz днjе плaча nтцA моегw2, да бhхъ ўби1лъ їaкwва
брaта моего2. 42
Возвэщє1на же бhша ревeкцэ словесA и3сavа сhна є3S
старёйшагw: и3 послaвши призвA їaкwва сhна своего2 ю3нёйшаго и3 речE є3мY: сE,
и3сavъ брaтъ тв0й грози1тъ тебЁ ўби1ти тS: 43
нн7э u5бо, чaдо, послyшай
моегw2 глaса, и3 востaвъ бэжи2 въ месопотaмію къ лавaну брaту моемY въ
харрaнъ, 44
и3 поживи2 съ ни1мъ дни6 нBкіz, д0ндеже tврати1тсz ћрость и3 гнёвъ
брaта твоегw2 t тебє2, 45
и3 забyдетъ ±же є3мY сотвори1лъ є3си2, и3 послaвши
приведY тS tтyду, да не когдA безчaдна бyду t nбои1хъ вaсъ въ дeнь є3ди1нъ.
46
РечE же ревeкка ко їсаaку: стужи1хъ си2 жи1знію моeю дщeрей рaди сынHвъ
хеттeйскихъ: ѓще п0йметъ їaкwвъ женY t дщeрей земли2 сеS, то2 вскyю ми2
жи1ти;
ГлавA 28.
ризвaвъ же їсаaкъ їaкwва, бlгослови2 є3го2 и3 заповёда є3мY, глаг0лz: да не
п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ: 2 востaвъ tбэжи2 въ месопотaмію въ
д0мъ ваfуи1ла nтцA мaтере твоеS, и3 поими2 себЁ tтyду женY t дщeрей
лавaна брaта мaтере твоеS: 3 бGъ же м0й да блгcви1тъ тS и3 возрасти1тъ тS и3
ўмн0житъ тS, и3 бyдеши въ собр†ніz kзhкwвъ: 4 и3 да дaстъ тебЁ блгcвeніе
ґвраaма nтцA моегw2, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ наслёдити зeмлю
њбитaніz твоегw2, ю4же дадE бGъ ґвраaму. 5 ПослA же їсаaкъ їaкwва: и3 tи1де въ
месопотaмію къ лавaну сhну ваfуи1ла сЂріна, къ брaту же ревeкки мaтере
їaкwвли и3 и3сavли. 6 Ви1дэ же и3сavъ, ћкw бlгослови2 їсаaкъ їaкwва и3 послA въ
месопотaмію сЂрскую поsти tтyду себЁ женY, є3гдA бlгослови2 є3го2 и3 запо-
вёда є3мY, глаг0лz: да не п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ. 7 И# послyша
їaкwвъ nтцA и3 мaтере своеS, и3 tи1де въ месопотaмію сЂрскую. 8 Ви1дэвъ же
и3сavъ, ћкw ѕлы6 сyть дщє1ри хананє1йскіz пред8 їсаaкомъ nтцeмъ є3гw2, 9 tи1де
и3сavъ ко їсмaилу и3 взS маелefу дщeрь їсмaила сhна ґвраaмлz, сестрY
навеHfову, женY къ женaмъ свои6мъ. 10 И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвенна-
гw и3 и4де въ харрaнъ, 11
и3 њбрёте мёсто и3 ќспе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3
взS t кaменіz мёста (тогw2) и3 положи2 въ возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ
џнэмъ. 12
И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA
досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй: 13
гDь же
ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2 и3 бGъ
їсаaка, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени
твоемY: 14
и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на
м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 благословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна
зємнaz и3 њ сёмени твоeмъ: 15
и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, сохранszй тS на
всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не
и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ тебЁ.
16
И# востA їaкwвъ t снA своегw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ
же не вёдэхъ. 17
И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но
д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. 18
И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS кaмень,
є3г0же положи2 тaмw въ возглaвіе себЁ: и3 постaви є3го2 въ ст0лпъ, и3 возліS
є3лeй верхY є3гw2. 19
И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY д0мъ б9ій: ўлам-
лyзъ же бЁ и4мz грaду пeрвэе. 20
И# положи2 їaкwвъ њбётъ, глаг0лz: ѓще
бyдетъ гDь бGъ со мн0ю и3 сохрани1тъ мS на пути2 сeмъ, в0ньже ѓзъ и3дY, и3
дaстъ ми2 хлёбъ ћсти, и3 ри6зы њблещи1сz, 21 и3 возврати1тъ мS здрaва въ д0мъ
nтцA моегw2, и3 бyдетъ гDь мнЁ въ бGа: 22
и3 кaмень сeй, є3г0же постaвихъ въ
ст0лпъ, бyдетъ ми2 д0мъ б9ій, и3 t всёхъ, ±же ми2 дaси, десzти1ну њдесsт-
ствую т† тебЁ.
ГлавA 29.
востaвъ їaкwвъ на н0зэ, и4де въ зeмлю вост0чную къ лавaну сhну ваfуи1ла
сЂріна, брaту же ревeкки мaтере їaкwвли и3 и3сavли. 2 Ўзрё же, и3 сE, клaдzзь
на п0ли: и3 бsху тaмw три2 ст†да nвeцъ, почивaюще при нeмъ: t тогH бо
клaдzзz напаsхусz стадA. Кaмень же вeлій бsше над8 ќстіемъ клaдzзz.
3
И# собирaхусz тaмw вс‰ стадA: и3 tвалsху кaмень t ќстіz клaдzзz и3
напаsху џвцы: и3 пaки полагaху кaмень на ќстіи клaдzзz на мёстэ своeмъ.
4
РечE же и5мъ їaкwвъ: брaтіz, tкyду є3стE вы2; Nни1 же рёша: t харрaна
є3смы2. 5 РечE же и5мъ: знaете ли лавaна сhна нахHрова; Nни1 же рёша: знaемъ.
6
РечE же и5мъ: здрaвствуетъ ли; Nни1 же рёша: здрaвствуетъ. И# сE, рахи1ль
дщи2 є3гw2 и3дsше со nвцaми. 7 И# речE їaкwвъ: є3щE є4сть днE мн0гw, не u5 чaсъ
собирaти скотA: напои1вше џвцы, шeдше паси1те. 8 Nни1 же рёша: не м0жемъ,
д0ндеже соберyтсz вси2 пастуси2 и3 tвалsтъ кaмень t ќстіz клaдzзz, и3
напои1мъ џвцы. 9
Е#щE є3мY глаг0лющу къ ни6мъ, и3 сE, рахи1ль дщи2 лавaнz
грzдsше со nвцaми nтцA своегw2: nнA бо пасsше џвцы nтцA своегw2.
10
Бhсть же ћкw ўзрЁ їaкwвъ рахи1ль дщeрь лавaна брaта мaтере своеS и3
џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 приступи1въ їaкwвъ tвали2 кaмень t
ќстіz клaдzзz: 11 и3 напои2 џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 цэловA їaкwвъ
рахи1ль, и3 возопи1въ глaсомъ свои1мъ, восплaкасz: 12 и3 повёда рахи1ли, ћкw брaтъ
nтцA є3S є4сть и3 ћкw сhнъ ревeккинъ є4сть. И# тeкши повёда nтцY своемY
по словесє1мъ си6мъ. 13
Бhсть же ћкw ўслhша лавaнъ и4мz їaкwва сhна сест-
ры2 своеS, течE во срётеніе є3мY и3 њб8eмь є3го2 лобзA, и3 введE є3го2 въ д0мъ
св0й. И# повёда лавaну вс‰ словесA сі‰. 14
И# речE є3мY лавaнъ: t костeй мои1хъ
и3 t пл0ти моеS є3си2 ты2. И# бЁ съ ни1мъ мёсzцъ днjй. 15
РечE же лавaнъ
їaкwву: понeже брaтъ м0й є3си2 ты2, да не пораб0таеши мнЁ тyне: повёждь
ми2, что2 мздA твоS є4сть; 16
Ў лавaна же бёстэ двЁ дщє1ри: и4мz старёй-
шей лjа, и4мz же ю3нёйшей рахи1ль. 17
Џчи же л‡ины болёзнєнны: рахи1ль же
бЁ добрA ви1домъ и3 краснA вз0ромъ ѕэлw2. 18 Возлюби1 же їaкwвъ рахи1ль. И# речE:
пораб0таю тебЁ сeдмь лётъ за рахи1ль дщeрь твою2 мeньшую. 19
РечE же є3мY
лавaнъ: лyчше ми2 тебЁ дaти ю5, нeжели и3н0му tдaти мyжеви: со мн0ю живи2.
20
И# раб0та їaкwвъ за рахи1ль сeдмь лётъ: и3 бhша пред8 ни1мъ ћкw м†лы дни6,
занeже любsше ю5. 21
РечE же їaкwвъ лавaну: дaждь ми2 женY мою2, понeже со-
верши1шасz днjе, да вни1ду къ нeй. 22
СобрA же лавaнъ вс‰ мyжы мёста тогw2,
и3 сотвори2 брaкъ. 23
И# бhсть вeчеръ, и3 поeмь лавaнъ лjю дщeрь свою2, введE ко
їaкwву: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ. 24
ДадE же лавaнъ лjи дщeри своeй зeлфу
рабhню свою2, є4й въ рабY. 25
Бhсть же заyтра, и3 сE, бsше лjа, и3 речE їaкwвъ
лавaну: что2 сіE сотвори1лъ ми2 є3си2; не рахи1ли ли рaди раб0тахъ ў тебє2; вскyю
же њби1дэлъ мS є3си2; 26
TвэщA же лавaнъ: нёсть тaкw въ нaшемъ мёстэ
вдaти мeньшую прeжде старёйшіz. 27
Скончaй u5бо седми6ны сеS, и3 дaмъ ти2 и3
сію2 за дёло, є4же дёлаеши ў менє2 є3щE сeдмь лётъ друг‡z. 28
Сотвори1 же
їaкwвъ тaкw: и3 и3сп0лни седми6ны сеS: и3 дадE є3мY лавaнъ рахи1ль дщeрь свою2
є3мY въ женY. 29
ДадE же лавaнъ рахи1ли дщeри своeй вaллу рабY свою2, є4й въ
рабY. 30 И# вни1де (їaкwвъ) къ рахи1ли: возлюби1 же рахи1ль пaче, нeже лjю: и3 раб0та
є3мY сeдмь лётъ друг‡z. 31
Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw ненави1дима бsше лjа,
tвeрзе ложеснA є3S: рахи1ль же бsше непл0ды. 32
И# зачaтъ лjа и3 роди2 сhна
їaкwву: наречE же и4мz є3мY руви1мъ, глаг0лz: ћкw призрЁ гDь на моE смирeніе
и3 дадE ми сhна: нн7э u5бо возлю1битъ мS мyжъ м0й. 33
И# зачaтъ пaки лjа и3
роди2 сhна вторaго їaкwву и3 речE: занE ўслhша гDь, ћкw ненави1дима є4смь, и3
придадE ми и3 сего2. И# наречE и4мz є3мY сmмеHнъ. 34
И# зачaтъ є3щE и3 роди2 сhна
и3 речE: въ нн7эшнее врeмz ў менє2 бyдетъ мyжъ м0й, роди1хъ бо є3мY три2
сhны. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY леvjй. 35
И# зачeнши є3щE роди2 сhна и3 речE:
нн7э є3щE сіE и3сповёмъ гDу. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY їyда, и3 престA раждaти.
ГлавA 30.
и1дэвши же рахи1ль, ћкw не роди2 їaкwву, и3 поревновA рахи1ль сестрЁ своeй и3
речE їaкwву: дaждь ми2 ч†да: ѓще же ни2, ўмрY ѓзъ. 2 Разгнёвавсz же їaкwвъ
на рахи1ль, речE є4й: є3дA вмёстw бGа ѓзъ є4смь, и4же лиши1 тz плодA
ўтр0бнагw; 3 РечE же рахи1ль їaкwву: сE, рабA моS вaлла: вни1ди къ нeй, и3 да
роди1тъ на колёнахъ мои1хъ, и3 чaдо сотворю2 и3 ѓзъ t неS. 4 И# дадE є3мY вaллу
рабY свою2 є3мY въ женY: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ. 5 И# зачA вaлла рабA рахи1лина и3
роди2 їaкwву сhна. 6 И# речE рахи1ль: суди1 ми бGъ и3 послyша глaса моегw2, и3 дадE
ми сhна. Сегw2 рaди прозвA и4мz є3мY дaнъ. 7 И# зачaтъ є3щE вaлла рабA рахи1ли-
на и3 роди2 сhна вторaго їaкwву. 8 И# речE рахи1ль: под8s мz бGъ, и3 сравни1хсz съ
сестр0ю моeю, и3 возмог0хъ. И# прозвA и4мz є3гw2 нефfалjмъ. 9 Ви1дэ же лjа,
ћкw престA раждaти, и3 взS зeлфу рабY свою2 и3 дадE ю5 їaкwву въ женY: и3
вни1де къ нeй. 10
И# зачaтъ зeлфа рабA лjина и3 роди2 їaкwву сhна. 11
И# речE лjа:
блaго мнЁ случи1сz. И# наречE и4мz є3мY гaдъ. 12 И# зачaтъ є3щE зeлфа рабA лjина
и3 роди2 їaкwву сhна вторaго. 13
И# речE лjа: блажeна ѓзъ, ћкw ўблажaтъ мS
жєны2. И# прозвA и4мz є3мY ґси1ръ. 14
И$де же руви1мъ въ дeнь жaтвы пшени1цы
и3 њбрёте ћблwка мандраг0рwва на п0ли, и3 принесE | къ лjи мaтери своeй.
РечE же рахи1ль къ лjи сестрЁ своeй: дaждь ми2 t мандраг0рwвъ сhна твоегw2.
15
РечE же лjа: не дов0льно ли тебЁ, ћкw взzлA є3си2 мyжа моего2; є3дA и3
мандраг0ры сhна моегw2 в0змеши; РечE же рахи1ль: не тaкw: да бyдетъ сеS
н0щи съ тоб0ю за мандраг0ры сhна твоегw2. 16
Пріи1де же їaкwвъ съ п0лz въ
вeчеръ, и3 и3зhде лjа во срётеніе є3мY и3 речE: ко мнЁ вни1деши днeсь: наsла бо
тS є4смь за мандраг0ры сhна моегw2. И# бhсть съ нeю тоS н0щи.
17
И# послyша бGъ лjю, и3 зачeнши роди2 їaкwву сhна пsтаго. 18
И# речE лjа: дадE
ми бGъ мздY мою2, занE дaхъ рабY мою2 мyжу моемY. И# прозвA и4мz є3мY
їссахaръ, є4же є4сть мздA. 19
И# зачaтъ є3щE лjа и3 роди2 сhна шестaго їaкwву.
20
И# речE лjа: даровA ми бGъ дaръ д0бръ въ нн7эшнее врeмz: возлю1битъ мS
мyжъ м0й: роди1хъ бо є3мY шeсть сынHвъ. И# прозвA и4мz є3мY завулHнъ.
21
И# посeмъ роди2 дщeрь, и3 прозвA и4мz є4й дjна. 22
Помzнy же бGъ рахи1ль, и3
ўслhша ю5 бGъ, и3 tвeрзе ўтр0бу є3S: 23
и3 зачeнши, роди2 їaкwву сhна. И# речE
рахи1ль: tS бGъ ўкори1зну мою2. 24
И# наречE и4мz є3мY їHсифъ, глаг0лющи: да
придaстъ ми2 бGъ сhна другaго. 25
Бhсть же ћкw роди2 рахи1ль їHсифа, речE
їaкwвъ лавaну: tпусти1 мz, да и3дY на мёсто моE и3 въ зeмлю мою2: 26 tдaждь
ми2 жєны2 мо‰ и3 дёти мо‰, и4хже рaди раб0тахъ тебЁ, да tидY: тh бо вёси
раб0ту, ю4же раб0тахъ ти2. 27
РечE же є3мY лавaнъ: ѓще њбрэт0хъ благодaть
пред8 тоб0ю: ўсмотри1хъ бо, ћкw блгcви1 мz бGъ пришeствіемъ твои1мъ:
28
раздэли2 мздY свою2 ў менє2, и3 дaмъ ти2. 29
РечE же їaкwвъ: ты2 вёси, ±же
раб0тахъ тебЁ, и3 коли1кw бЁ скотA твоегw2 ў менє2: 30
мaлw бо бЁ є3ли1кw
твоегw2 ў менє2 и3 возрастE во мн0жество: и3 блгcви1 тz гDь пришeствіемъ
мои1мъ: нн7э u5бо когдA сотворю2 и3 ѓзъ себЁ д0мъ; 31
И# речE къ немY лавaнъ:
чт0 ти дaмъ; РечE же є3мY їaкwвъ: не дaси ми2 ничт0же: ѓще сотвори1ши ми2
глаг0лъ сeй, пaки пасти2 и4мамъ џвцы тво‰, и3 сохраню2: 32
њб8иди2 вс‰ џвцы
тво‰ нн7э и3 разлучи2 tтyду всsкую џвцу пелeсую во nвцaхъ, и3 всsку
бэловaтую и3 пeструю въ козaхъ, бyдетъ ми2 мздA (и3 бyдетъ моE): 33
и3 послy-
шаетъ менE прaвда моS во ќтрешній дeнь, ћкw є4сть мздA моS пред8
тоб0ю: всE є4же ѓще не бyдетъ пестро2 и3 бэловaтое въ козaхъ, и3 пелeсо во
nвцaхъ, за ўкрaденое бyдетъ мн0ю. 34
РечE же є3мY лавaнъ: бyди по словеси2
твоемY. 35 И# разлучи2 въ т0й дeнь козлы2 пє1стрыz и3 бэлов†тыz, и3 вс‰ к0зы
пє1стрыz и3 бэлwвaтыz, и3 всE є4же бЁ пелeсо во nвцaхъ, и3 всE є4же бsше
бёлое въ ни1хъ: и3 дадE въ рyцэ сынHмъ свои6мъ: 36
и3 разстaви путeмъ трeхъ
днjй, и3 междY и4ми и3 междY їaкwвомъ: їaкwвъ же пасsше џвцы лавaнwвы
њстaвшыzсz. 37
Взs же їaкwвъ себЁ жeзлъ стmракjновъ зелeный, и3 nрёховъ,
и3 ћворовый: и3 њстрогA | їaкwвъ пестрeніемъ бёлымъ, сострогaz корY: kвлs-
шесz же на жезлaхъ бёлое, є4же њстрогA, пестро2. 38
И# положи2 жезлы2, ±же
њстрогA, въ пои1льныхъ корhтэхъ воды2: да є3гдA пріи1дутъ џвцы пи1ти, пред8
жезлы6 пришeдшымъ и5мъ пи1ти, зачнyтъ џвцы по жезлHмъ: 39
и3 зачинaху
џвцы по жезлHмъ, и3 раждaху џвцы бэлwвaтыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6д-
ныz пє1стрыz. 40
Ѓгницы же разлучи2 їaкwвъ и3 постaви прsмw nвцaмъ nвнA
бэловaтаго, и3 всsкое пeстрое во ѓгнцахъ: и3 разлучи2 себЁ стадA по себЁ, и3 не
смэси2 си1хъ со nвцaми лавaновыми. 41
Бhсть же во врeмz, въ нeже зачинaху
џвцы во чрeвэ пріeмлющz, положи2 їaкwвъ жезлы2 пред8 nвцaми въ корh-
тэхъ, є4же зачинaти и5мъ по жезлHмъ: 42
є3гдA же раждaху џвцы, не полагa-
ше: бhша же неназнамен†ныz лавaнwвы, ґ знамен†ныz ї†кwвли. 43
И# раз-
богатЁ человёкъ ѕэлw2 ѕэлw2: и3 бhша є3мY ск0ти мн0зи, и3 вол0ве, и3 раби2,
и3 рабы6ни, и3 вельблю1ды, и3 nслы2.
ГлавA 31.
лhша же їaкwвъ словесA сынHвъ лавaновыхъ, глаг0лющихъ: взS їaкwвъ вс‰
±же nтцA нaшегw, и3 t сyщихъ nтцA нaшегw сотвори2 всю2 слaву сію2.
2
И# ви1дэ їaкwвъ лицE лавaне, и3 сE не бsше къ немY, ћкw вчерA и3 трeтіzгw
днE. 3 РечE же гDь ко їaкwву: возврати1сz въ зeмлю nтцA твоегw2 и3 въ р0дъ
тв0й, и3 бyду съ тоб0ю. 4 Послaвъ же їaкwвъ, призвA лjю и3 рахи1ль на п0ле,
и3дёже бsху стадA, 5 и3 речE и5мъ: ви1жду ѓзъ лицE nтцA вaшегw, ћкw нёсть
ко мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: бGъ же nтцA моегw2 бЁ со мн0ю:
6
и3 вы2 сaми вёсте, ћкw всeю си1лою моeю раб0тахъ nтцY вaшему: 7 nтeцъ
же вaшъ њби1дэ мS и3 и3змэни2 мздY мою2 десzти2 ѓгнцєвъ, но не дадE є3мY
бGъ ѕлA сотвори1ти мнЁ. 8 Ѓще си1це речeтъ: пє1стрыz, бyдетъ твоS мздA: и3
родsтсz вс‰ џвцы пє1стрыz. Ѓще же речeтъ: бBлыz, бyдетъ твоS мздA: и3
родsтсz вс‰ џвцы бBлыz. 9 И# tS бGъ вс‰ скоты2 nтцA вaшегw и3 дадE |
мнЁ. 10
И# бhсть є3гдA зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, и3 ви1дэхъ nчи1ма
мои1ма во снЁ: и3 сE, козлы2 и3 nвны2 восходsще бsху на џвцы и3 к0зы,
бэлов†тыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz. 11
И# речE ми ѓгGлъ б9ій во
снЁ: їaкwве. Ѓзъ же рёхъ: чт0 є3сть; 12
И# речE: воззри2 nчи1ма твои1ма и3
ви1ждь козлы2 и3 nвны2 восходsщыz на џвцы и3 к0зы, бBлыz и3 пє1стрыz и3
пепелови6дныz пє1стрыz: ви1дэхъ бо, є3ли6ка тебЁ лавaнъ твори1тъ: 13
ѓзъ є4смь
бGъ kви1выйсz тебЁ на мёстэ б9іи, и3дёже помaзалъ ми2 є3си2 тaмw ст0лпъ,
и3 њбэтовaлъ ми2 є3си2 тaмw њбётъ: нн7э u5бо востaни и3 и3зhди t земли2
сеS, и3 и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 бyду съ тоб0ю. 14
И# tвэщ†вши
рахи1ль и3 лjа, рек0стэ є3мY: є3дA є4сть нaмъ є3щE чaсть и3ли2 наслёдіе въ домY
nтцA нaшегw; 15
не ћкw ли чужhz вмэни1хомсz є3мY; продадE бо нaсъ и3
снэдE снёдію сребро2 нaше: 16
всE богaтство и3 слaва, ю4же tS бGъ t nтцA
нaшегw, нaмъ бyдетъ и3 чaдwмъ нaшымъ: нн7э u5бо, є3ли6ка тебЁ речE бGъ,
твори2. 17
Востaвъ же їaкwвъ, взS жєны2 сво‰ и3 дёти сво‰ на вельблю1ды,
18
и3 забрA вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ стzж†ніz, ±же притzжA въ месопотaміи,
и3 вс‰ сво‰, є4же tити2 ко їсаaку nтцY своемY въ зeмлю ханаaнскую. 19 Лавaнъ
же tи1де њстрищи2 џвцы сво‰: ўкрaде же рахи1ль јдwлы nтцA своегw2.
20
Ўтаи1 же їaкwвъ t лавaна сЂріна, не повёдати є3мY, ћкw ўх0дитъ,
21
и3 tбэжE сaмъ, и3 вс‰ ±же є3гw2, и3 прeйде рэкY, и3 взhде на горY галаaдъ.
22
Повёдасz же лавaну сЂріну въ трeтій дeнь, ћкw бэжA їaкwвъ: 23
и3 пои1мъ
сhны и3 брaтію свою2 съ соб0ю, гнA в8слёдъ є3гw2 путeмъ сeдмь днjй: и3 дости1же
є3го2 на горЁ галаaдъ. 24
Пріи1де же бGъ къ лавaну сЂріну н0щію во снЁ и3 речE
є3мY: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†. 25 И# пости1же лавaнъ
їaкwва: їaкwвъ же постaви кyщу свою2 на горЁ: лавaнъ же разстaви брaтію
свою2 на горЁ галаaдъ. 26
РечE же лавaнъ їaкwву: что2 сотвори1лъ є3си2; вскyю
тaйнw ўшeлъ є3си2 и3 њкрaлъ є3си2 мS, и3 tвeлъ дщє1ри мо‰, ћкw плBнницы
nрyжіемъ; 27 и3 ѓще бы ми2 повёдалъ є3си2, tпусти1лъ бhхъ тS съ весeліемъ и3 съ
мусікjею, и3 тmмп†ны и3 гyсльми: 28
и3 не спод0бихсz цэловaти дэтeй мои1хъ и3
дщeрей мои1хъ: нн7э же несмhсленнw сотвори1лъ є3си2: 29 и3 нн7э рукA моS м0жетъ
њѕл0бити тS. Но бGъ nтцA твоегw2 вчерA речE ко мнЁ, гlz: блюди2 себE, да
не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†. 30
Нн7э u5бо tшeлъ є3си2: желaніемъ бо
возжелaлъ є3си2 tити2 въ д0мъ nтцA твоегw2: вскyю ўкрaлъ є3си2 б0ги мо‰;
31
Tвэщaвъ же їaкwвъ речE къ лавaну: понeже ўбоsхсz: рёхъ бо, да не кaкw
tи1меши дщє1ри тво‰ t менє2, и3 вс‰ мо‰. 32
И# речE їaкwвъ: ў негHже ѓще
њбрsщеши б0ги тво‰, да не бyдетъ жи1въ пред8 брaтіею нaшею: ўзнавaй, что2
є4сть твоегw2 ў менє2, и3 возми2. И# не познA ў негw2 ничт0же: не вёдzше
же їaкwвъ, ћкw рахи1ль женA є3гw2 ўкрaде |. 33
Вшeдъ же лавaнъ, њб8искA въ
кyщи лjинэ, и3 не њбрёте. И# и3зhде и3з8 кyщи лjины, и3 њб8искA кyщу їaкwвлю
и3 въ кyщи двои1хъ рабhнь, и3 не њбрёте. Вни1де же и3 въ кyщу рахи1лину.
34
Рахи1ль же взS јдwлы и3 положи2 w4ныz под8 сэдло2 вельблю1же и3 сёде на
ни1хъ, 35
и3 речE nтцY своемY: не и3мёй себЁ тsжкw, господи1не: не могY востa-
ти пред8 тоб0ю, ћкw њбы6чнаz жє1нскаz ми2 сyть. И#скA же лавaнъ по всeй
кyщи, и3 не њбрёте јдwлwвъ. 36 Разгнёвасz же їaкwвъ и3 прsшесz съ лавaномъ.
Tвэщaвъ же їaкwвъ речE лавaну: кaz непрaвда моS; и3 кjй грёхъ м0й, ћкw
погнaлъ є3си2 в8слёдъ менє2, 37
и3 ћкw њб8искaлъ є3си2 вс‰ сосyды д0му моегw2;
что2 њбрёлъ є3си2 t всёхъ сосyдwвъ д0му твоегw2; положи2 здЁ пред8 брaтіею
твоeю и3 брaтіею моeю, и3 да разсyдzтъ междY nбёма нaма: 38
сE, двaдесzть
лётъ ѓзъ є4смь съ тоб0ю: џвцы тво‰ и3 к0зы тво‰ не бhша без8 плодA:
nвнHвъ nвeцъ твои1хъ не поzд0хъ: 39
ѕвэроsдины не принес0хъ къ тебЁ: ѓзъ
воздаsхъ тебЁ t менє2 самaгw татбины6 дєннhz и3 татбины6 нwщнhz:
40
бhхъ во дни2 жег0мь зн0емъ, и3 стyденію въ нощи2, и3 tхождaше с0нъ t
џчію моє1ю: 41
сE, мнЁ двaдесzть лётъ ѓзъ є4смь въ домY твоeмъ, раб0тахъ
тебЁ четыренaдесzть лётъ двyхъ рaди дщeрей твои1хъ и3 шeсть лётъ за
џвцы тво‰, и3 преwби1дэлъ є3си2 мздY мою2 десzтію2 ѓгницами: 42 ѓще не бы2 бGъ
nтцA моегw2 ґвраaма, и3 стрaхъ їсаaка бhлъ мнЁ, нн7э тщA tпусти1лъ бы мS
є3си2: смирeніе моE и3 трyдъ рукY моє1ю ўви1дэ бGъ, и3 њбличи1 тz вчерA.
43
Tвэщaвъ же лавaнъ, речE ко їaкwву: дщє1ри дщє1ри мо‰ и3 сhнове сhнове
мои2, и3 ск0ти ск0ти мои2, и3 вс‰ є3ли6ка ты2 ви1диши мо‰ сyть и3 дщeрей
мои1хъ: что2 сотворю2 и5мъ днeсь, и3ли2 чaдwмъ и4хъ, ±же роди1ста; 44
нн7э ќбw
грzди2, завэщaимъ завётъ ѓзъ и3 ты2: и3 бyдетъ во свидётельство междY
мн0ю и3 тоб0ю. РечE же є3мY їaкwвъ: сE, никт0же съ нaми є4сть: ви1ждь, бGъ
свидётель междY мн0ю и3 тоб0ю. 45
И# взeмъ їaкwвъ кaмень, постaви є3го2 въ
ст0лпъ. 46
РечE же їaкwвъ брaтіи своeй: собери1те кaменіе. И# собрaша кaменіе и3
сотвори1ша х0лмъ: и3 kд0ша, и3 пи1ша тaмw на холмЁ. РечE же є3мY лавaнъ:
х0лмъ сeй свидётельствуетъ междY мн0ю и3 тоб0ю днeсь. 47
И# прозвA є3го2
лавaнъ х0лмъ свидётельства: їaкwвъ же прозвA х0лмъ свидё-
тель. 48
РечE же лавaнъ ко їaкwву: сE, х0лмъ сeй и3 ст0лпъ, є3г0же постaвихъ
междY мн0ю и3 тоб0ю, свидётельствуетъ х0лмъ сeй и3 свидётельствуетъ
ст0лпъ сeй: сегw2 рaди прозвaсz и4мz х0лмъ свидётельствуетъ,
49
и3 видёніе, є4же речE: да ви1дитъ бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю, ћкw tи1демъ
дрyгъ t дрyга: 50
ѓще смири1ши дщє1ри мо‰, ѓще п0ймеши жєны2 над8 дщє1ри
мо‰, ви1ждь, никт0же съ нaми є4сть ви1дzй: бGъ свидётель междY мн0ю и3
междY тоб0ю. 51
И# речE лавaнъ їaкwву: сE, х0лмъ сeй свидётель и3 ст0лпъ сeй:
52
ѓще бо ѓзъ не прейдY къ тебЁ, нижE ты2 да прeйдеши ко мнЁ холмA сегw2 и3
столпA сегw2 со ѕл0бою: 53 бGъ ґвраaмль и3 бGъ нахHровъ да сyдитъ междY нaма.
И# клsсz їaкwвъ стрaхомъ nтцA своегw2 їсаaка, 54
и3 пожрE їaкwвъ жeртву на
горЁ и3 воззвA брaтію свою2: kд0ша же и3 пи1ша и3 спaша на горЁ. 55 Востaвъ же
лавaнъ заyтра, лобызA сhны и3 дщє1ри сво‰ и3 благослови2 |: и3 возврати1всz
лавaнъ, tи1де на мёсто своE.
ГлавA 32.
їaкwвъ и4де въ пyть св0й. И# воззрёвъ ви1дэ п0лкъ б9ій воwполчи1вшійсz: и3
срэт0ша є3го2 ѓгGли б9іи. 2 РечE же їaкwвъ, є3гдA ви1дэ и5хъ: п0лкъ б9ій сeй.
И# прозвA и4мz мёсту томY полки2. 3 ПослA же їaкwвъ послы2 пред8 соб0ю ко
и3сavу брaту своемY въ зeмлю сиjръ, въ странY є3дHмъ, 4
и3 заповёда и5мъ
глаг0лz: тaкw рцhте господи1ну моемY и3сavу: тaкw глаг0летъ рaбъ тв0й
їaкwвъ: ў лавaна њбитaхъ и3 ўмeдлихъ дaже до нн7э: 5 и3 бhша ми2 вол0ве и3
nслы2 и3 џвцы, и3 раби2 и3 рабы6ни: и3 послaхъ повёдати господи1ну моемY и3сavу,
дабы2 њбрёлъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю. 6 И# возврати1шасz послы2 ко
їaкwву, глаг0люще: ходи1хомъ ко брaту твоемY и3сavу, и3 сE, сaмъ и4детъ во
срётеніе тебЁ, и3 четhриста мужeй съ ни1мъ. 7 Ўбоsсz же їaкwвъ ѕэлw2 и3 въ
недоумёніи бЁ: и3 раздэли2 лю1ди сyщыz съ соб0ю, и3 волы2 и3 вельблю1ды и3
џвцы на двA полк†, 8 и3 речE їaкwвъ: ѓще пріи1детъ и3сavъ на є3ди1нъ п0лкъ и3
и3зсэчeтъ и5, бyдетъ вторhй п0лкъ во спасeніи. 9 РечE же їaкwвъ: бGъ nтцA
моегw2 ґвраaма и3 бGъ nтцA моегw2 їсаaка, гDи б9е, ты2 рекjй ми2: и3ди2 въ
зeмлю рождeніz твоегw2, и3 блaго тебЁ сотворю2: 10
довлёетъ ми2 t всеS прaв-
ды и3 t всеS и4стины, ю4же сотвори1лъ є3си2 рабY твоемY: съ жезл0мъ бо си1мъ
преид0хъ їoрдaнъ сeй, нн7э же бёхъ въ двA полк†: 11
и3зми1 мz t руки2 брaта
моегw2, t руки2 и3сavа: ћкw бою1сz ѓзъ є3гw2, да не когдA пришeдъ ўбіeтъ мS
и3 мaтерь съ чaды: 12
тh же рeклъ є3си2: блaго тебЁ сотворю2 и3 положY сёмz
твоE ћкw пес0къ морскjй, и4же не и3зочтeтсz t мн0жества. 13
И# спA тaмw
н0щи тоS, и3 взS, ±же и3мsше дaры, и3 послA и3сavу брaту своемY: 14
к0зъ
двёсти, козлHвъ двaдесzть, nвeцъ двёсти, nвнHвъ двaдесzть, 15
вельблю1-
дwвъ дойнhхъ, и3 жребsтъ и4хъ три1десzть, волHвъ четhредесzть, ю3нцHвъ
дeсzть, nслHвъ двaдесzть и3 жребsтъ дeсzть: 16
и3 дадE и5хъ рабHмъ свои6мъ,
(к0еждо) стaдо њс0бw, и3 речE рабHмъ свои6мъ: и3ди1те предо мн0ю, и3 разстоsніе
твори1те междY стaдомъ и3 стaдомъ. 17
И# заповёда пeрвому глаг0лz: ѓще тS
срsщетъ и3сavъ брaтъ м0й и3 вопр0ситъ тS глаг0лz: чjй є3си2, и3 кaмw и4деши, и3
чі‰ сі‰, ±же пред8 тоб0ю и4дутъ; 18
речeши: рабA твоегw2 їaкwва: дaры послA
господи1ну моемY и3сavу: и3 сE, сaмъ за нaми (и4детъ). 19
И# заповёда пeрвому, и3
втор0му, и3 трeтіему, и3 всBмъ пред8идyщымъ в8слёдъ стaдъ си1хъ глаг0лz: по
словеси2 семY глаг0лите и3сavу, є3гдA њбрsщете є3го2 вы2, 20
и3 рцhте: сE, рaбъ
тв0й їaкwвъ и4детъ за нaми: речE бо: ўкрощY лицE є3гw2 дарaми пред8идyщими
є3го2, и3 посeмъ ўзрю2 лицE є3гw2: нeгли бо пріи1метъ лицE моE; 21
И# пред8идsху
дaры пред8 лицeмъ є3гw2, сaмъ же преспA тоS н0щи въ полцЁ. 22
Востaвъ же
тоS н0щи, поS џбэ жєны2 (сво‰) и3 џбэ рабы6ни и3 є3динонaдесzть сынHвъ
свои1хъ, и3 прeйде бр0дъ їавHкъ: 23
и3 взS и5хъ, и3 прeйде пот0къ, и3 преведE вс‰
сво‰. 24
Њстaсz же їaкwвъ є3ди1нъ. И# борsшесz съ ни1мъ чlвёкъ дaже до ќтра.
25
Ви1дэ же, ћкw не м0жетъ проти1ву є3мY: и3 прикоснyсz широтЁ стегнA є3гw2:
и3 њтерпE широтA стегнA їaкwвлz, є3гдA борsшесz съ ни1мъ. 26
И# речE є3мY:
пусти1 мz: взhде бо зарS. Џнъ же речE: не пущY тебE, ѓще не блгcви1ши менE.
27
РечE же є3мY: чт0 ти и4мz є4сть; Џнъ же речE: їaкwвъ. 28
И# речE є3мY: не
прозовeтсz ктомY и4мz твоE їaкwвъ, но їсрaиль бyдетъ и4мz твоE: понeже
ўкрэпи1лсz є3си2 съ бGомъ и3 съ человBки си1ленъ бyдеши. 29 Вопроси1 же їaкwвъ и3
речE: повёждь ми2 и4мz твоE. И# речE: вскyю сіE вопрошaеши ты2 и4мене моегw2;
є4же чyдно є4сть. И# блгcви2 є3го2 тaмw. 30
И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY
ви1дъ б9ій: ви1дэхъ бо бGа лицeмъ къ лицY, и3 сп7сeсz душA моS. 31
Возсіs
же є3мY с0лнце, є3гдA прeйде ви1дъ б9ій: џнъ же хромaше стегн0мъ
свои1мъ. 32
Сегw2 рaди не kдsтъ сhнове ї}лєвы жи1лы, ћже њтерпE, ћже є4сть
въ широтЁ стегнA, дaже до днE сегw2: понeже прикоснyсz широтЁ стегнA
їaкwвли жи1лы, ћже њтерпE.
ГлавA 33.
оззрёвъ же їaкwвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ: и3 сE, и3сavъ брaтъ є3гw2 и3дhй, и3
четhриста мужeй съ ни1мъ. И# раздэли2 їaкwвъ дёти лjи и3 рахи1ли и3 двyмъ
рабhнzмъ, 2 и3 постaви џбэ рабы6ни и3 сhны и4хъ въ пeрвыхъ, лjю же и3 дёти
є3S позади2, ґ рахи1ль и3 їHсифа въ послёднихъ: 3 сaмъ же и3зhде пeрвэе пред8
ни1ми и3 поклони1сz до земли2 седми1жды, д0ндеже прибли1жисz къ брaту своемY.
4
И# притечE и3сavъ во срётеніе є3мY: и3 њб8eмь є3го2, припадE на вhю є3гw2 и3
њблобызA є3го2: и3 плaкастасz џба. 5 И# воззрёвъ и3сavъ, ви1дэ жєны2 и3 дёти и3
речE: что2 сjи тебЁ сyть; Џнъ же речE: дёти, и4миже поми1лова бGъ рабA
твоего2. 6 И# приступи1ша рабы6ни и3 дёти и4хъ и3 поклони1шасz: 7 и3 приступи2 лjа и3
дёти є3S и3 поклони1шасz: посeмъ же приступи2 рахи1ль и3 їHсифъ и3 поклони1ста-
сz. 8 И# речE: что2 сі‰ тебЁ сyть, полцы2 сjи вси2, ±же срэт0хъ; Џнъ же речE: да
њбрsщетъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю, господи1не. 9 РечE же и3сavъ: сyть
мнЁ мнHга, брaте: да бyдутъ тебЁ тво‰. 10
И# речE їaкwвъ: ѓще њбрэт0хъ
благодaть пред8 тоб0ю, пріими2 дaры t рукY моє1ю: сегw2 рaди ви1дэхъ лицE
твоE, ћкw бы ѓще кто2 ви1дэлъ лицE б9іе: и3 возблаговоли1ши њ мнЁ:
11
пріими2 благословeніе моE, є4же принес0хъ тебЁ, ћкw поми1лова мS бGъ, и3
сyть ми2 вс‰. И# принyди є3го2, и3 взS. 12
И# речE: востaвше п0йдемъ прsмw.
13
РечE же є3мY: господи1нъ м0й вёсть, ћкw дёти мои2 ю4ны, џвцы же и3
гов‰да брeмєнны ў менє2: ѓще u5бо поженY | є3ди1нъ дeнь, и4змретъ вeсь
ск0тъ: 14
да пред8ид1 етъ господи1нъ м0й пред8 раб0мъ свои1мъ: ѓзъ же ўкрэплю1сz
на пути2 ўмедлeніемъ шeствіz моегw2, є4же предо мн0ю, и3 ћкоже возм0гутъ
и3ти2 дёти, д0ндеже пріидY къ господи1ну моемY въ сиjръ. 15 И# речE и3сavъ: њстaв-
лю съ тоб0ю t людjй сyщихъ со мн0ю. Џнъ же речE: вскyю сіE; довлёетъ, ћкw
њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, господи1не. 16
Возврати1сz же и3сavъ въ т0мъ
дни2 путeмъ свои1мъ въ сиjръ: 17
и3 їaкwвъ п0йде въ кyщы, и3 постaви себЁ
тaмw хр†мины, и3 скотY своемY сотвори2 кyщы: сегw2 рaди наречE и4мz мёсту
томY кyщы. 18
И# пріи1де їaкwвъ въ сали1мъ грaдъ сікjмскъ, и4же є4сть въ
земли2 ханаaнстэй, є3гдA пріи1де t месопотaміи сЂрскіz, и3 стA пред8 лицeмъ
грaда: 19
и3 купи2 чaсть селA, и3дёже постaви кyщу свою2 тaмw, ў є3ммHра
nтцA сmхeмлz, стомA ѓгнцы: 20
и3 постaви тaмw жeртвенникъ, и3 призвA бGа
ї}лева.
ГлавA 34.
зhде же дjна дщи2 лjина, ю4же роди2 їaкwву, познaти дщє1ри њбитaтелей.
2
И# ви1дэ ю5 сmхeмъ сhнъ є3ммHровъ хоррeанинъ, кнsзь тоS земли2: и3 пои1мъ
ю5, бhсть съ нeю и3 смири2 ю5: 3 и3 внsтъ душeю дjнэ дщeри їaкwвли, и3 возлюби2
дэви1цу, и3 глаг0ла къ нeй по мhсли дэви1цы. 4 РечE же сmхeмъ ко є3ммHру
nтцY своемY, глаг0лz: поими2 мнЁ nтрокови1цу сію2 въ женY. 5
Їaкwвъ же
слhша, ћкw њскверни2 сhнъ є3ммHровъ дjну дщeрь є3гw2: сhнове же є3гw2 бsху
со скоты6 є3гw2 на п0ли: премолчA же їaкwвъ, д0ндеже пріити2 и5мъ. 6 И#зhде же
є3ммHръ nтeцъ сmхeмль ко їaкwву глаг0лати къ немY. 7 Сhнове же ї†кwвли
пріид0ша съ п0лz: є3гдA же ўслhшаша, смути1шасz мyжіе, и3 жaлостно и5мъ
бhсть ѕэлw2, ћкw не лёпw сотвори2 во ї}ли, бhвъ со дщeрію їaкwвлею: и3 не
бyдетъ си1це. 8 И# речE и5мъ є3ммHръ, глаг0лz: сmхeмъ сhнъ м0й и3збрA душeю
дщeрь вaшу: дади1те u5бо ю5 въ женY є3мY: 9 и3 сосвaтайтесz съ нaми: дщє1ри
вaшz дади1те нaмъ, и3 дщє1ри нaшz поими1те сыновHмъ свои6мъ, 10
и3 ў нaсъ
насели1тесz: и3 сE, землS прострaнна пред8 вaми: насели1тесz и3 кyплю дёйте на
нeй, и3 притzжи1те на нeй. 11
РечE же сmхeмъ ко nтцY є3S и3 ко брaтіzмъ є3S:
да њбрsщу благодaть пред8 вaми, и3 є4же ѓще речeте, дади1мъ: 12
ўмн0жите
вёно ѕэлw2, и3 дaмъ, ћкоже речeте ми2: и3 дaсте ми2 nтрокови1цу сію2 въ женY.
13
Tвэщaша же сhнове ї†кwвли сmхeму и3 є3ммHру nтцY є3гw2 съ лeстію, и3
глаг0лаша къ ни6мъ, ћкw њскверни1ша дjну сестрY и4хъ. 14
И# рек0ста и5мъ сmме-
Hнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины (сhнове лjи): не возм0жемъ сотвори1ти глаг0ла
сегw2, дaти сестрY нaшу человёку, и4же и4мать крaйнюю пл0ть неwбрёзанну:
є4сть бо ўкори1зна нaмъ: 15
т0кмw въ сeмъ ўпод0бимсz вaмъ и3 всели1мсz ў
вaсъ, ѓще бyдете ћкоже мы2 и3 вы2, є3гдA њбрёжете вeсь мyжескъ п0лъ:
16
и3 дади1мъ дщє1ри нaшz вaмъ, и3 t дщeрей вaшихъ п0ймемъ себЁ жєны2 и3
всели1мсz ў вaсъ, и3 бyдемъ ћкw є3ди1нъ р0дъ: 17
ѓще же не послyшаете нaсъ,
є4же њбрёзатисz, пои1мше дщeрь нaшу tи1демъ. 18
И# ўгHдна бhша словесA
пред8 є3ммHромъ и3 пред8 сmхeмомъ сhномъ є3ммHровымъ: 19
и3 не премeдли
ю4ноша сотвори1ти глаг0лъ сeй: любsше бо дщeрь їaкwвлю. Сeй же бsше слaв-
нэйшій всёхъ, и5же въ домY nтцA є3гw2. 20
Пріи1де же є3ммHръ и3 сmхeмъ сhнъ
є3гw2 пред8 вратA грaда своегw2 и3 глаг0ласта къ мужeмъ грaда своегw2, рекyще:
21
человёцы сjи ми1рни сyть, съ нaми да населsтсz на земли2 и3 да кyплю
дёютъ на нeй: землs же сE прострaнна пред8 ни1ми: дщє1ри и4хъ да п0ймемъ
себЁ въ жєны2, и3 дщє1ри нaшz дади1мъ и5мъ: 22
въ сeмъ т0чію ўпод0бzтсz
нaмъ человёцы, є4же жи1ти съ нaми, ћкw бhти лю1демъ є3ди6нэмъ: внегдA
њбрёзати нaмъ вeсь мyжескъ п0лъ, ћкоже и3 тjи њбрёзани сyть: 23
и3 ск0ти
и4хъ и3 четверонHгаz, и3 и3мBніz и4хъ не н†ша ли бyдутъ; т0чію въ сeмъ
ўпод0бимсz и5мъ, и3 вселsтсz съ нaми. 24
И# послyшаша є3ммHра и3 сmхeма
сhна є3гw2 вси2 и3сходsщіи и3з8 врaтъ грaда своегw2 и3 њбрёзаша пл0ть крaйнюю
свою2, всsкъ мyжескъ п0лъ. 25
Бhсть же въ трeтій дeнь, є3гдA бsху въ
болёзни, взsша двA сы6на ї†кwвлz сmмеHнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины, кjйждо
св0й мeчь, и3 внид0ша во грaдъ без8wпaснw и3 и3зсэк0ша вeсь мyжескъ п0лъ:
26
є3ммHра же и3 сmхeма сhна є3гw2 ўсёкнуша џстріемъ мечA, и3 взsша дjну
t д0му сmхeмлz и3 и3зыд0ша. 27
Сhнове же ї†кwвли внид0ша къ побіє1ннымъ
и3 разгрaбиша грaдъ, въ нeмже њскверни1ша дjну сестрY и4хъ: 28
и3 џвцы и4хъ и3
гов‰да и4хъ и3 nслы2 и4хъ, и3 є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху на п0ли,
взsша: 29
и3 вс‰ ч†да и4хъ и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 жєны2 и4хъ плэни1ша: и3
разгрaбиша, є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху въ домёхъ. 30
РечE же їaкwвъ
къ сmмеHну и3 леvjи: ненави1стна мS сотвори1сте, ћкw ѕлY мнЁ бhти всBмъ
живyщымъ на земли2, въ хананeахъ и3 ферезeахъ, ѓзъ же мaлъ є4смь числ0мъ:
и3 собрaвшесz на мS и3зсэкyтъ мS, и3 и3стреблeнъ бyду ѓзъ и3 д0мъ м0й.
31
Nни1 же рек0ша: ѓки блудни1цу ли воз8имёютъ сестрY нaшу;
ГлавA 35.
ечE же бGъ ко їaкwву: востaвъ взhди на мёсто веfи1ль, и3 живи2 тaмw, и3
сотвори2 тaмw жeртвенникъ бGу ћвльшемусz тебЁ, є3гдA бэжaлъ є3си2 t лицA
и3сavа брaта твоегw2. 2 РечE же їaкwвъ д0му своемY и3 всBмъ и5же съ ни1мъ:
повeрзите б0ги чужды6z, и5же съ вaми, t среды2 вaсъ и3 њчи1ститесz, и3 и3змэ-
ни1те ри6зы сво‰: 3
и3 востaвше взhдемъ въ веfи1ль и3 сотвори1мъ тaмw
жeртвенникъ бGу послyшавшему менE въ дeнь скорбёніz, и4же бЁ со мн0ю и3
сп7сE мz на пути2, в0ньже ходи1хъ. 4 И# вдaша їaкwву б0ги чужды6z, и5же бsху
въ рукaхъ и4хъ, и3 ўсер‰зи ±же во ўшесёхъ и4хъ: и3 скры2 | їaкwвъ под8
теревjнfомъ и4же въ сікjмэхъ: и3 погуби2 | до днeшнzгw днE. 5 И# воздви1жесz
ї}ль t сікjмwвъ, и3 бhсть стрaхъ б9ій на градёхъ, и5же w4крестъ и4хъ: и3 не
гнaша в8слёдъ сынHвъ ї}левыхъ. 6 Пріи1де же їaкwвъ въ лyзу, ћже є4сть въ
земли2 ханаaнстэй, ћже є4сть веfи1ль, сaмъ и3 вси2 лю1діе, и5же бsху съ ни1мъ, 7 и3
создA тaмw жeртвенникъ, и3 прозвA и4мz мёсту томY веfи1ль: тaмw бо
kви1сz є3мY бGъ, є3гдA бэжaше џнъ t лицA и3сavа брaта своегw2. 8 Ќмре же
девHра, дои1лица ревeккина, и3 погреб0ша ю5 ни1же веfи1лz под8 дyбомъ, и3 прозвA
и4мz є3мY дyбъ плaча. 9 Kви1сz же бGъ їaкwву є3щE въ лyзэ, є3гдA пріи1де
t месопотaміи сЂрскіz, и3 блгcви2 є3го2 бGъ 10
и3 речE є3мY бGъ: и4мz твоE не
прозовeтсz ктомY їaкwвъ, но ї}ль бyдетъ и4мz тебЁ. И# наречE и4мz є3мY
ї}ль. 11
РечE же є3мY бGъ: ѓзъ бGъ тв0й: расти2 и3 мн0жисz: kзhцы и3 собр†ніz
kзhкwвъ бyдутъ t тебє2, и3 цaріе и3з8 чрeслъ твои1хъ и3зhдутъ: 12
и3 зeмлю,
ю4же дaхъ ґвраaму и3 їсаaку, тебЁ дaхъ ю5, тебЁ бyдетъ, и3 сёмени твоемY по
тебЁ дaмъ зeмлю сію2. 13
Взhде же бGъ t негw2 t мёста, и3дёже гlа съ ни1мъ:
14
и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на мёстэ, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, ст0лпъ кaмен-
ный, и3 пожрE на нeмъ жeртву и3 возліS на него2 є3лeй: 15 и3 прозвA їaкwвъ и4мz
мёсту томY, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, веfи1ль. 16
(*Востaвъ же (*їaкwвъ) t
веfи1лz, и3 постaви кyщу свою2 дaлэе столпA гадeръ.) Бhсть же є3гдA
прибли1жисz къ хаврafэ пріити2 до земли2 є3фрafа, роди2 рахи1ль и3 возбёдствова
въ рождeніи: 17
бhсть же внегдA жeстокw є4й роди1ти, речE є4й бaба: дерзaй, и4бо
сeй тебЁ є4сть сhнъ. 18
Бhсть же є3гдA њставлsше ю5 душA, ўмирaше бо,
прозвA и4мz є3мY сhнъ болёзни моеS: nтeцъ же прозвA и4мz є3мY
веніамjнъ. 19
Ќмре же рахи1ль, и3 погреб0ша ю5 на пути2 їпподр0ма є3фрafы: сіS
є4сть виfлеeмъ: 20 и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на гр0бэ є3S: сeй є4сть ст0лпъ над8
гр0бомъ рахи1линымъ дaже до днE сегw2. 21
И#зhде же tтyду ї}ль и3 постaви
кyщу свою2 за столп0мъ гадeръ. 22
Бhсть же є3гдA всели1сz ї}ль въ земли2 т0й,
и4де руви1мъ и3 спA съ вaллою, нал0жницею nтцA своегw2 їaкwва. И# слhша ї}ль,
и3 ѕло2 kви1сz пред8 ни1мъ. Бёша же сhнове ї†кwвли дванaдесzть. 23
Сhнове
л‡ины: руви1мъ, пeрвенецъ їaкwвль, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ.
24
Сhнове же рахи6лины: їHсифъ и3 веніамjнъ. 25
Сhнове же вaллы, рабы2 рахи1ли-
ны: дaнъ и3 нефfалjмъ. 26
Сhнове же зeлфы, рабы2 лjины: гaдъ и3 ґси1ръ. Сjи
сhнове ї†кwвли, и5же роди1шасz є3мY въ месопотaміи сЂрстэй. 27
Пріи1де же
їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY (є3щE жи1ву сyщу є3мY) въ мамврjю, во грaдъ
п0льный: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй, и3дёже њбитA ґвраaмъ и3
їсаaкъ. 28
Бhша же днjе їсаaкwвы, ±же поживE, сто2 џсмьдесzтъ лётъ:
29
и3 њслабёвъ їсаaкъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY стaръ и3сп0лнь днjй: и3
погреб0ста є3го2 и3сavъ и3 їaкwвъ, сhнове є3гw2.
ГлавA 36.
jи же р0дове и3с†vли, сeй є4сть є3дHмъ. 2 И#сavъ же поS себЁ жєны2 t дщeрей
хананeйскихъ: ґдY, дщeрь є3лHма хеттeина, и3 nлівемY, дщeрь ґнaню сhна
севегHна є3veина, 3 и3 васемafу, дщeрь їсмaилю, сестрY навеHfову. 4 Роди1 же ґдA
и3сavу є3ліфaса, и3 васемafъ роди2 рагуи1ла, 5 и3 nлівемA роди2 їеyса и3 їегл0ма и3
корeа: сjи сhнове и3с†vли, и5же бhша є3мY въ земли2 ханаaнстэй. 6 Поs же и3сavъ
жєны2 сво‰ и3 сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰, и3 вс‰ тэлесA д0му своегw2 и3 вс‰
и3мBніz сво‰ и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰, є3ли6ка притzжA, и3 вс‰, є3ли6ка приwбрёте
въ земли2 ханаaнстэй, и3 tи1де и3сavъ и3з8 земли2 ханаaнскіz t лицA їaкwва
брaта своегw2: 7 бsху бо и3мBніz и4хъ мнHга, є4же жи1ти вкyпэ: и3 не можaше
землS њбитaніz и4хъ вмэсти1ти и5хъ, t мн0жества и3мёній и4хъ. 8 Всели1сz же
и3сavъ на горЁ сиjръ: и3сavъ т0й є4сть є3дHмъ. 9
Сjи же р0дове и3сavа, nтцA
є3дHмлz, на горЁ сиjръ: 10
и3 сі‰ и3менA сынHвъ и3сavлихъ: є3ліфaсъ, сhнъ ґды2,
жены2 и3сavли, и3 рагуи1лъ, сhнъ васемafы, жены2 и3сavли. 11
Бhша же є3ліфaсу
сhнове: fемaнъ, њмaръ, сwфaръ, гоfHмъ и3 кенeзъ. 12
FамнA же бsше
нал0жница є3ліфaса, сhна и3сavлz, и3 роди2 є3ліфaсу ґмали1ка: сjи сhнове ґды2,
жены2 и3сavли. 13
Сjи же сhнове рагуи1лwвы: нах0fъ, зарE, сомE и3 мозE: сjи
бhша сhнове васемafы, жены2 и3сavли. 14
Сjи же сhнове nлівемы2 дщeре ґнaни
сhна севегHнz, жены2 и3сavли: роди1 же и3сavу їеyса и3 їегл0ма и3 корeа. 15
Сjи
старBйшины сhна и3сavлz, сhнове є3ліфaса, пeрвенца и3сavлz: старёйшина fе-
мaнъ, старёйшина њмaръ, старёйшина сwфaръ, старёйшина кенeзъ, 16
старёй-
шина корeй, старёйшина гоfHмъ, старёйшина ґмали1къ: сjи старBйшины
є3ліфaса въ земли2 їдумeйстэй, сjи сhнове ґди6ны. 17
И# сjи сhнове рагуи1ла, сhна
и3сavлz: старёйшина нах0fъ, старёйшина зарE, старёйшина сомE, старёйшина
мозE: сjи старBйшины рагуи1лwвы въ земли2 є3дHмстэй, сjи сhнове васемafы,
жены2 и3сavли. 18
Сjи же сhнове nлівемы2, жены2 и3сavли: старёйшина їеyсъ, ста-
рёйшина їегл0мъ, старёйшина корeй: сjи старBйшины nлівемы2, дщeре ґнaни,
жены2 и3сavли, 19
сjи сhнове и3с†vли и3 сjи старBйшины и4хъ, сjи сyть сhнове
є3дw6мли. 20
Сjи же сhнове сиjра хоррeова жи1вшагw на земли2: лwтaнъ, сwвaлъ,
севегHнъ, ґнA 21
и3 дисHнъ, и3 ґсaръ и3 рісHнъ: сjи старBйшины хоррeова сhна сиjра
въ земли2 є3дHмстэй. 22
Бhша же сhнове лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, сестрA же
лwтaнz fамнA. 23
Сjи же сhнове сwвaлwвы: гwлaмъ и3 манахafъ, и3 геви1лъ и3
сwфaръ и3 њмaръ. 24 И# сjи сhнове севегw6ни: ґіE и3 ґнA: сeй є4сть ґнA, и4же њбрёте
їамjнь въ пустhни, є3гдA пасsше под8zрeмники * севегHна, nтцA своегw2. 25
Сjи
же сhнове ґн†ни: дисHнъ и3 nлівемA, дщи2 ґнaнz. 26
Сjи же сhнове дисHнwвы:
ґмадA и3 ґсвaнъ, и3 їfрaнъ и3 харрaнъ. 27
Сjи же сhнове ґсaрwвы: валаaмъ и3
зукaмъ, и3 ўкaмъ и3 ўкaнъ. 28
Сjи же сhнове рісHнwвы: w4съ и3 ґрaнъ. 29
Сjи же
старBйшины хоррjwвы: старёйшина лwтaнъ, старёйшина сwвaлъ, старёйшина
севегHнъ, старёйшина ґнA, 30 старёйшина дисHнъ, старёйшина ґсaръ, старёйши-
на рісHнъ: сjи старBйшины хоррjwвы во w4бластехъ и4хъ въ земли2 є3дHмли.
31
И# сjи цaріе цaрствовавшіи во є3дHмэ, прeжде цaрствованіz царeй во ї}ли:
32
и3 цaрствова во є3дHмэ валaкъ, сhнъ веHровъ: и4мz же грaду є3гw2 деннавA.
33
Ќмре же валaкъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ їwвaвъ, сhнъ зaринъ t вос0рры.
34
Ќмре же їwвaвъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґсHмъ t земли2 fеманHни.
35
Ќмре же ґсHмъ, и3 бhсть цaрь по нeмъ ґдaдъ сhнъ варaдовъ, и4же и3зсэчE
мадіaма на п0ли мwaвли: и4мz же грaду є3гw2 гетfeмъ. 36
Ќмре же ґдaдъ, и3
цaрь бhсть по нeмъ самадA t массеккaса. 37
Ќмре же самадA, и3 цaрь бhсть
по нeмъ саyлъ и3з8 роwвHfа, и4же є4сть бли1з8 рэки2. 38
Ќмре же саyлъ, и3 цaрь
бhсть по нeмъ вааленнHнъ, сhнъ ґховHрь. 39
Ќмре же вааленнHнъ сhнъ ґхо-
вHрь, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґрaдъ, сhнъ варaдовъ: и3 и4мz грaду є3гw2 фогHръ,
и4мz же женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраjfа, сhна мезоHвлz. 40
Сі‰ и3менA
старёйшинъ и3сavлихъ въ племенёхъ и4хъ, по мёсту и4хъ, во странaхъ и4хъ и3 въ
kзhцэхъ и4хъ: старёйшина fамнA, старёйшина гwлA, старёйшина їеfeръ,
41
старёйшина nлівемA, старёйшина и3лA, старёйшина фінHнъ, 42
старёйшина
кенeзъ, старёйшина fемaнъ, старёйшина мазaръ, 43
старёйшина магедіи1лъ,
старёйшина зафHй: сjи старBйшины є3дw6мли, живyщіи въ земли2 притzжaніz
и4хъ: сeй и3сavъ nтeцъ є3дHмль.

* мски2
ГлавA 37.
сели1сz же їaкwвъ въ земли2, и3дёже њбитA їсаaкъ, nтeцъ є3гw2, въ земли2
ханаaни. 2 Сjи же р0ди ї†кwвли. ЇHсифъ же бsше седминaдесzти лётъ, пасhй
џвцы nтцA своегw2 съ брaтіею своeю, ю4нъ сhй, съ сынми2 вaллы и3 съ сынми2
зeлфы, жeнъ nтцA своегw2: нанес0ша же на їHсифа ѕлY клеветY ко ї}лю
nтцY своемY. 3 Їaкwвъ же люблsше їHсифа пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, ћкw
сhнъ въ стaрости є3мY бhсть: и3 сотвори2 є3мY ри1зу пeстру. 4
Ви1дэвше же
брaтіz є3гw2, ћкw лю1битъ є3го2 nтeцъ пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, возненави1-
дэша є3го2 и3 не можaху глаг0лати къ немY ничт0же ми1рно. 5
Ви1дэвъ же
їHсифъ с0нъ, повёда и5 брaтіи своeй 6 и3 речE и5мъ: послyшайте снA сегw2, є3г0же
ви1дэхъ: 7 мнёхъ вaсъ вsжущихъ снопы2 средЁ п0лz: и3 востA м0й сн0пъ и3 стA
прsмw, вaши же снопы2 њбрати1вшесz поклони1шасz моемY снопY. 8 Рёша же
є3мY брaтіz є3гw2: є3дA цaрствуz цaрствовати бyдеши над8 нaми, и3ли2 госп0д-
ствуz госп0дствовати бyдеши над8 нaми; И# приложи1ша є3щE ненави1дэти є3го2
снHвъ рaди є3гw2 и3 рaди словeсъ є3гw2. 9 Ви1дэ же с0нъ другjй и3 повёда є3го2
nтцY своемY и3 брaтіи своeй, и3 речE: сE, ви1дэхъ другjй с0нъ: ѓки бы с0лнце и3
лунA и3 є3динонaдесzть ѕвёздъ покланsхусz мнЁ. 10
И# запрети2 є3мY nтeцъ
є3гw2 и3 речE є3мY: что2 с0нъ сeй, є3г0же є3си2 ви1дэлъ; є3дA пришeдше пріи1демъ
ѓзъ и3 мaти твоS и3 брaтіz тво‰ поклони1тисz тебЁ до земли2; 11
Позави1дэ-
ша же є3мY брaтіz є3гw2: nтeцъ же є3гw2 соблюдE сл0во сіE. 12
Tид0ша же
брaтіz є3гw2 пасти2 џвцы nтцA своегw2 въ сmхeмъ. 13
И# речE ї}ль ко їHсифу:
є3дA брaтіz тво‰ не пасyтъ въ сmхeмэ; грzди2, да послю1 тz къ ни6мъ. РечE же
є3мY: сE, ѓзъ. 14
РечE же є3мY ї}ль: шeдъ, ви1ждь, ѓще здрaвствуютъ брaтіz
тво‰ и3 џвцы, и3 повёждь ми2. И# послA є3го2 t ю3д0ли хеврHни. И# пріи1де въ
сmхeмъ: 15 и3 њбрёте є3го2 человёкъ заблуждaюща на п0ли: вопроси1 же є3го2 чело-
вёкъ глаг0лz: чесогw2 и4щеши; 16
Џнъ же речE: брaтіи моеS и3щY: повёждь ми2,
гдЁ пасyтъ. 17
РечE же є3мY человёкъ: tид0ша tсю1ду: слhшахъ бо и5хъ
глаг0лющихъ: п0йдемъ въ дwfаjмъ. И# и4де їHсифъ в8слёдъ брaтіи своеS и3
њбрёте | въ дwfаjмэ. 18
Пред8узрёша же є3го2 и3здалeче, прeжде приближeніz
є3гw2 къ ни6мъ, и3 ѕлЁ ўмhслиша ўби1ти є3го2: 19
речE же кjйждо къ брaту
своемY: сE, снови1децъ џный и4детъ: 20
нн7э u5бо пріиди1те, ўбіeмъ є3го2 и3
ввeржимъ є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ, и3 речeмъ: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: и3
ќзримъ, что2 бyдутъ сHніz є3гw2. 21
Слhшавъ же руви1мъ, tS є3го2 и3з8 рyкъ
и4хъ и3 речE: не ўбіeмъ є3го2 на души2. 22
РечE же и5мъ руви1мъ: не пролjйте кр0ве,
ввeрзите є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ си1хъ, и5же въ пустhни, руки1 же не возло-
жи1те на него2: (тщaшесz бо) ћкw да и3зhметъ є3го2 t рyкъ и4хъ и3 tдaстъ є3го2
nтцY своемY. 23
Бhсть же є3гдA пріи1де їHсифъ къ брaтіи своeй, совлек0ша со
їHсифа ри1зу пeструю, ћже на нeмъ, 24
и3 поeмше є3го2 вверг0ша въ р0въ: р0въ
же т0щь, воды2 не и3мsше. 25
И# сэд0ша ћсти хлёбъ, и3 воззрёвше nчи1ма
ви1дэша, и3 сE, п{тницы їсмaильтzне и3дsху t галаaда, и3 вельблю1ды и4хъ
пHлны fmміaма и3 ритjны * и3 стaкти: и3дsху же везyще во є3гЂпетъ. 26
РечE
же їyда ко брaтіи своeй: кaz п0льза, ѓще ўбіeмъ брaта нaшего и3 скрhемъ
кр0вь є3гw2; 27
грzди1те продади1мъ є3го2 їсмaильтzнwмъ си6мъ: рyцэ же нaши да
не бyдутъ на нeмъ, ћкw брaтъ нaшъ и3 пл0ть нaша є4сть. Послyшаша же
брaтіz є3гw2. 28
И# мимоид0ша человёцы мадіaмстіи купцы2: и3 и3звлек0ша и3
возвед0ша їHсифа и3з8 р0ва, и3 продaша їHсифа їсмaильтzнwмъ на двaдесzть
златни1цъ. И# повед0ша їHсифа во є3гЂпетъ. 29
Возврати1сz же руви1мъ къ р0ву
и3 не ўзрЁ їHсифа въ р0вэ: и3 растерзA ри6зы сво‰, 30
и3 пріи1де ко брaтіи своeй
и3 речE: џтрочища нёсть, ѓзъ же кaмw и3дY ктомY; 31
Взeмше же ри1зу
їHсифову, заклaша к0злище t к0зъ и3 помaзаша ри1зу кр0вію: 32
и3 послaша
ри1зу пeструю, и3 принес0ша ко nтцY своемY и3 рек0ша: сію2 њбрэт0хомъ:
познавaй, ѓще ри1за сhна твоегw2 є4сть, и3ли2 ни2; 33 И# познA ю5 и3 речE: ри1за сhна
моегw2 є4сть: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: ѕвёрь восхи1ти їHсифа. 34
И# растерзA
їaкwвъ ри6зы сво‰, и3 возложи2 врeтище на чрє1сла сво‰, и3 плaкашесz сhна
своегw2 дни6 мнHги. 35
Собрaшасz же вси2 сhнове є3гw2 и3 дщє1ри и3 пріид0ша
ўтёшити є3го2: и3 не хотsше ўтёшитисz, глаг0лz: ћкw сни1ду къ сhну
моемY сётуz во ѓдъ. И# плaкасz њ нeмъ nтeцъ є3гw2. 36
Мадіaне же продaша
їHсифа во є3гЂпетъ пентефрjю є3vнyху фараHнову, ґрхімагjру.

* тyкъ масти1тый и3з8 дрёва текyщій


ГлавA 38.
hсть же въ то2 врeмz, tи1де їyда t брaтіи своеS и3 пріи1де къ человёку
нёкоему nдолламjтину, є3мyже и4мz їрaсъ: 2
и3 ви1дэ тaмw їyда дщeрь
человёка хананeйска, є4йже и4мz саvA: и3 поsтъ ю5, и3 вни1де къ нeй: 3 и3 зачeнши
роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3мY и4ръ: 4 и3 зачeнши є3щE роди2 сhна и3 наречE и4мz
є3мY ґvнaнъ: 5 и3 приложи1вши роди2 сhна (трeтіzго) и3 наречE и4мz силHмъ: сіs
же бЁ въ хaсвэ, є3гдA роди2 си1хъ. 6 И# поS їyда женY и4ру пeрвенцу своемY, є4йже
и4мz fамaрь. 7 Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ ѕ0лъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2
бGъ. 8 РечE же їyда ґvнaну: вни1ди къ женЁ брaта твоегw2 и3 совокупи1сz съ нeю,
и3 возстaви сёмz брaту твоемY. 9 Познaвъ же ґvнaнъ, ћкw не є3мY бyдетъ
сёмz, бhсть є3гдA вхождaше къ женЁ брaта своегw2, проливaше (сёмz) на
зeмлю, є4же не дaти сёмене брaту своемY: 10
ѕл0 же kви1сz пред8 бGомъ, ћкw
сотвори2 сіE: и3 ўмертви2 и3 сего2. 11
РечE же їyда fамaри, невёстцэ своeй
(по смeрти двY сынHвъ свои1хъ): сэди2 вдов0ю въ домY nтцA твоегw2, д0ндеже
вели1къ бyдетъ силHмъ, сhнъ м0й. РечE бо (во ўмЁ си2): да не когдA ќмретъ
и3 сeй, ћкоже и3 брaтіz є3гw2. Tшeдши же fамaрь, сэдsше въ домY nтцA
своегw2. 12 Ўмн0жишасz же днjе, и3 ќмре саvA, женA їyдина. И# ўтёшивсz їyда,
взhде къ стригyщымъ џвцы є3гw2 сaмъ, и3 їрaсъ пaстырь є3гw2 nдолламjтинъ,
во faмну. 13
И# возвэсти1ша fамaри невёстцэ є3гw2, глаг0люще: сE, свeкоръ
тв0й восх0дитъ во faмну стрищи2 џвцы сво‰. 14
NнA же свeргши ри6зы
вдовствA съ себє2, њблечeсz въ ри1зу лётнюю и3 ўкраси1сz, и3 сёде пред8 враты2
є3н†ни, ±же сyть на пути2 faмны: вёдzше бо, ћкw вели1къ бhсть силHмъ:
сeй же не дадE є3S є3мY въ женY. 15
И# ви1дэвъ ю5 їyда, возмнЁ ю5 блудни1цу
бhти: покрh бо лицE своE, и3 не познA є3S. 16
Ўклони1сz же къ нeй путeмъ и3
речE є4й: попусти1 ми вни1ти къ себЁ. Не познA бо, ћкw невёстка є3мY є4сть.
NнA же речE: чт0 ми дaси, ѓще вни1деши ко мнЁ; 17
Џнъ же речE: ѓзъ тебЁ
послю2 к0злище к0зъ t nвeцъ мои1хъ. NнA же речE: ѓще дaси ми2 зал0гъ,
д0ндеже при1шлеши. 18
Џнъ же речE: кjй зал0гъ тебЁ дaмъ; NнA же речE:
пeрстень тв0й и3 гри1вну, и3 жeзлъ и4же въ руцЁ твоeй. И# дадE є4й, и3 вни1де къ
нeй, и3 зачA во ўтр0бэ t негw2. 19
И# востaвши tи1де, и3 свeрже ри1зу лётнюю
съ себє2 и3 њблечeсz въ ри6зы вдовствA своегw2. 20
ПослA же їyда к0злище t
к0зъ рук0ю пaстырz своегw2 nдолламjтина взsти зал0гъ t жены2, и3 не
њбрёте є3S. 21 Вопроси1 же мужeй мёста тогw2 и3 речE и5мъ: гдЁ є4сть блудни1ца
бhвшаz во є3нaнэ на распyтіи; И# рёша: не бЁ здЁ блудни1ца. 22 И# возврати1сz
ко їyдэ и3 речE: не њбрэт0хъ: и3 человёцы мёста тогw2 глаг0лютъ: нёсть здЁ
блудни1цы. 23
РечE же їyда: да и4мать т†: но да не когдA посмэю1тсz нaмъ: ѓзъ
ќбw послaхъ к0злище сіE, тh же не њбрёлъ є3си2. 24
Бhсть же по трeхъ
мцcэхъ, повёдаша їyдэ, глаг0люще: соблуди2 fамaрь невёстка твоS, и3 сE, во
ўтр0бэ и4мать t блудA. РечE же їyда: и3зведи1те ю5, и3 да сожгyтъ ю5. 25 NнA же
вед0ма послA къ свeкру своемY, глаг0лющи: t человёка, є3гHже сі‰ сyть, ѓзъ
во ўтр0бэ и4мамъ. И# речE: познaй, чjй пeрстень и3 гри1вна и3 жeзлъ сeй. 26 ПознA
же їyда и3 речE: њправдaсz fамaрь пaче менє2, ћкw не дaхъ є3S силHму сhну
моемY. И# не приложи2 ктомY познaти ю5. 27
Бhсть же є3гдA раждaше, и3 бёста
близнsта во ўтр0бэ є3S. 28
Бhсть же въ рождeніи є3S, є3ди1нъ произнесE рyку:
взeмши же бaба навzзA на рyку є3гw2 чeрвлень, глаг0лющи: сeй и3зhдетъ
пeрвый. 29
Е#гдA же вовлечE рyку, и3 ѓбіе и3зhде брaтъ є3гw2. NнA же речE: что2
пресэчeсz тебє2 рaди преграждeніе; И# прозвA и4мz є3мY фарeсъ. 30
И# посeмъ
и3зhде брaтъ є3гw2, є3мyже бЁ на руцЁ є3гw2 чeрвлень: и3 прозвA и4мz є3мY зaра.
ГлавA 39.
Hсифъ же приведeнъ бhсть во є3гЂпетъ. И# купи2 є3го2 пентефрjй є3vнyхъ
фараHновъ ґрхімагjръ, мyжъ є3гЂптzнинъ, t рyкъ їсмaильтzнъ, и5же привед0-
ша є3го2 тaмw. 2 И# бsше гDь со їHсифомъ: и3 бsше мyжъ благополyченъ, и3
бhсть въ домY господи1на своегw2 є3гЂптzнина. 3 Вёдzше же господи1нъ є3гw2,
ћкw гDь бЁ съ ни1мъ, и3 є3ли6ка твори1тъ, гDь благоустроsетъ въ рукY є3гw2.
4
И# њбрёте їHсифъ благодaть пред8 господи1номъ свои1мъ и3 благоугоди2 є3мY: и3
постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, дадE въ рyки
їHсифwвы. 5 Бhсть же є3гдA постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ и3 над8 всёми,
є3ли6ка и3мёzше, и3 блгcви2 гDь д0мъ є3гЂптzнина їHсифа рaди: и3 бhсть блгcвeніе
гDне на всeмъ и3мёніи є3гw2 въ домY и3 въ сeлэхъ є3гw2. 6 И# предадE вс‰, є3ли6ка
бhша є3мY, въ рyки їHсифwвы: и3 не вёдzше t сyщихъ ў себє2 ничт0же,
кромЁ хлёба, є3г0же kдsше сaмъ: и3 бsше їHсифъ д0бръ w4бразомъ и3 красeнъ
вз0ромъ ѕэлw2. 7 И# бhсть по словесёхъ си1хъ, и3 возложи2 женA господи1на є3гw2
џчи сво‰ на їHсифа и3 речE: пребyди со мн0ю. 8 Џнъ же не хотsше и3 речE
женЁ господи1на своегw2: ѓще господи1нъ м0й не вёсть менє2 рaди ничт0же въ
домY своeмъ, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3мY, вдадE въ рyцэ мои2, 9 и3 ничто2 є4сть
вhше менє2 въ домY сeмъ, нижE и3з8sто бhсть t менє2 чт0-либо, кромЁ
тебє2, понeже ты2 женA є3мY є3си2: и3 кaкw сотворю2 глаг0лъ ѕлhй сeй и3
согрэшY пред8 бGомъ; 10 Е#гдA же їHсифу глаг0лаше дeнь t днE, и3 не послyшаше
є3S є4же спaти и3 бhти съ нeю. 11
Бhсть же сицевhй нёкій дeнь, и3 вни1де
їHсифъ въ д0мъ дёлати дэлA сво‰, и3 никт0же бsше t сyщихъ въ домY
внyтрь: 12
и3 ўхвати2 є3го2 за ри6зы, глаг0лющи: лsзи со мн0ю. И# њстaвивъ
ри6зы сво‰ въ рукY є3S, ўбэжE и3 и3зhде в0нъ. 13
И# бhсть є3гдA ви1дэ, ћкw
њстaвль ри6зы сво‰ въ рукaхъ є3S, бэжA и3 и3зhде в0нъ: 14 и3 воззвA сyщихъ въ
домY и3 речE и5мъ глаг0лющи: ви1дите, введE нaмъ џтрока є3врeина наругaтисz
нaмъ: вни1де ко мнЁ, глаг0лz: преспи2 со мн0ю: и3 возопи1хъ глaсомъ вели1кимъ:
15
и3 є3гдA ўслhша џнъ, ћкw возвhсихъ глaсъ м0й и3 возопи1хъ, њстaвль ри6зы
сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ. 16 И# ўдержA ри6зы ў себє2, д0ндеже пріи1де
господи1нъ въ д0мъ св0й. 17
И# повёда є3мY по словесёхъ си1хъ, глаг0лющи: вни1де
ко мнЁ џтрокъ є3врeинъ, є3г0же ввeлъ є3си2 къ нaмъ, поругaтисz мнЁ, и3 речE
ми: да бyду съ тоб0ю: 18
є3гдA же ўслhша, ћкw воздвиг0хъ глaсъ м0й и3 во-
зопи1хъ, њстaвль ри6зы сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ. 19
И# бhсть є3гдA
ўслhша господи1нъ є3гw2 глаг0лы жены2 своеS, є3ли6ка речE къ немY, глаг0лющи:
си1це сотвори1 ми џтрокъ тв0й: и3 разгнёвасz ћростію, 20
и3 взeмъ господи1нъ
їHсифа, ввeрже є3го2 въ темни1цу, въ мёсто, и3дёже ќзники царє1вы держaтсz
тaмw въ твердhни. 21
И# бsше гDь со їHсифомъ, и3 возліS на него2 млcть, и3
дадE є3мY блгdть пред8 начaльнымъ стрaжемъ темни1чнымъ: 22 и3 вдадE старёйши-
на стражeй темни1цу въ рyцэ їHсифу и3 всёхъ ввeрженыхъ въ темни1цу: и3 вс‰,
є3ли6ка творsху тaмw, т0й бЁ творsй. 23
Старёйшина же стражeй темни1ч-
ныхъ ничт0же бЁ вёдый є3гw2 рaди: вс‰ бо бhша въ рукaхъ їHсифовыхъ,
занeже гDь бsше съ ни1мъ: и3 є3ли6ка т0й творsше, гDь бlгопоспэшaше въ
рукY є3гw2.
ГлавA 40.
hсть же по словесёхъ си1хъ, согрэши2 старёйшина вінaрскъ царS є3гЂпетска и3
старёйшина житaрскъ господи1ну своемY царю2 є3гЂпетскому. 2
И# разгнёвасz
фараHнъ на џба є3vнyхи сво‰, на старёйшину вінaрска и3 на старёйшину
житaрска, 3 и3 ввeрже и5хъ въ темни1цу во ўзи1лище, въ мёсто, и3дёже їHсифъ
ввeрженъ бsше. 4 И# вручи2 и5хъ старёйшина темни1цы їHсифу, и3 предстA и5мъ: и3
бёста дни6 (нBкіz) въ темни1цэ, 5 и3 ви1дэста џба с0нъ во є3ди1ну н0щь: видёніе
же с0нное старёйшины вінaрска и3 старёйшины житaрска, и5же бёста царS
є3гЂпетска, сyще въ темни1цэ, бsше сіE. 6 Вни1де же къ ни6мъ їHсифъ заyтра и3
ви1дэ и5хъ, и3 бsху смущeни: 7 и3 вопрошaше є3vнyхwвъ фараHнихъ, и5же бhша
съ ни1мъ въ темни1цэ, ў господи1на своегw2, глаг0лz: что2, ћкw ли1ца в†ша
ўны6ла днeсь; 8 Nни1 же рёша є3мY: с0нъ ви1дэхомъ, и3 разсуждazй є3го2 нёсть.
РечE же и5мъ їHсифъ: є3дA не бGомъ и3з8zвлeніе и4хъ є4сть; повёдите u5бо мнЁ.
9
И# повёда старёйшина вінaрскъ с0нъ св0й їHсифу и3 речE: во снЁ моeмъ бsше
віногрaдъ предо мн0ю: 10
въ віногрaдэ же три2 лBторасли, и3 т0й цвэтyщь
произнесE t1расли, зрBлы гр0зды лHзныz: 11
и3 чaша фараHнова въ руцЁ моeй:
и3 взsхъ грeзнъ, и3 и3зжaхъ џный въ чaшу, и3 дaхъ чaшу въ рyку фараHню.
12
И# речE є3мY їHсифъ: сіE разсуждeніе семY: три2 лBторасли три2 дни6 сyть: 13 є3щE
три2 дни6, и3 помzнeтъ фараHнъ сaнъ тв0й, и3 пaки постaвитъ тS въ старёй-
шинство твоE вінaрско, и3 подaси чaшу фараHну въ рyку є3гw2 по сaну твоемY
пeрвому, ћкоже бhлъ є3си2 віночeрпчій: 14 но помzни1 мz тоб0ю, є3гдA блaго ти2
бyдетъ, и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость, и3 да помzнeши њ мнЁ фараHну,
и3 и3зведeши мS t твердhни сеS: 15
ћкw татьб0ю ўкрaденъ бhхъ и3з8 земли2
є3врeйскіz, и3 здЁ ничто2 ѕло2 сотвори1хъ, но вверг0ша мS въ р0въ сeй.
16
И# ви1дэ старёйшина житaрскъ, ћкw прsмw разсуди2, и3 речE їHсифу: и3 ѓзъ
ви1дэхъ с0нъ, и3 мнsхсz три2 кHшницы хлёбwвъ держaти на главЁ моeй:
17
въ к0шницэ же вeрхней t всёхъ родHвъ, ±же фараHнъ ћстъ, дёло
хлёбенное, и3 пти6цы небє1сныz kдsху т†z t к0шницы, ћже на главЁ моeй.
18
Tвэщaвъ же їHсифъ, речE є3мY: сіE разсуждeніе є3гw2: три2 кHшницы три2
днjе сyть: 19
є3щE три2 днjе, и3 tи1метъ фараHнъ главY твою2 t тебє2 и3
повёситъ тS на дрeвэ, и3 и3з8zдsтъ пти6цы небє1сныz пл0ть твою2 t тебє2.
20
Бhсть же въ дeнь трeтій, дeнь рождeніz бsше фараHнz, и3 творsше пи1ръ
всBмъ nтрокHмъ свои6мъ: и3 помzнY старёйшинство старёйшины вінaрска и3
старёйшинство старёйшины житaрска, посредЁ џтрwкъ свои1хъ: 21
и3 постaви
старёйшину вінaрска въ старёйшинство є3гw2: и3 подадE чaшу въ рyку фараHню:
22
старёйшину же житaрска повёси (на дрeвэ), ћкоже сказA и4ма їHсифъ.
23
И# не помzнY старёйшина вінaрскъ їHсифа, но забы2 є3го2.
ГлавA 41.
hсть же по двою2 лBту днjй, фараHнъ ви1дэ с0нъ: мнsшесz стоsти при рэцЁ:
2
и3 сE, ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь крaвъ дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны
тэлесы2, и3 пасsхусz по брeгу: 3 друг‡z же сeдмь крaвъ и3зыд0ша по си1хъ и3з8
рэки2, ѕлы6 ви1домъ и3 тэлесы2 х{ды, и3 пасsхусz съ крaвами по брeгу рэчн0му:
4
и3 поzд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z тэлесы2 сeдмь крaвъ д0брыхъ
ви1домъ и3 и3збрaнныхъ тэлесы2: (и3 сі‰ неви6димы бhша, ћкw внид0ша въ
чрeсла и4хъ). ВостA же фараHнъ. 5
И# ви1дэ с0нъ вторhй: и3 сE, сeдмь клaси
и3схождaху и3з8 стeбліz є3ди1нагw и3збр†нны и3 добры6: 6 друзjи же сeдмь клaси
т0нцыи, и3стончeни вётромъ, и3зрастaху по ни1хъ: 7
и3 пожр0ша сeдмь клaси
т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь клaсwвъ и3збрaнныхъ и3 п0лныхъ. ВостA
же фараHнъ, и3 бsше с0нъ. 8 Бhсть же заyтра, и3 возмути1сz душA є3гw2: и3
послaвъ, созвA вс‰ сказaтєли є3гЂпєтскіz и3 вс‰ м{дрыz є3гw2: и3 повёда и5мъ
фараHнъ с0нъ св0й: и3 не бsше сказyzй тогw2 фараHну. 9 И# речE старёйшина
вінaрскъ къ фараHну, глаг0лz: грёхъ м0й воспоминaю днeсь: 10
фараHнъ
разгнёвасz на рабы6 сво‰ и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу въ домY ґрхімагjра, менE
и3 старёйшину житaрска: 11
и3 ви1дэхомъ с0нъ џба є3ди1ныz н0щи ѓзъ и3 џнъ,
кjйждо св0й с0нъ ви1дэхомъ: 12
бsше же тaмw съ нaми ю4ноша, џтрокъ
є3врeинъ ґрхімагjровъ, и3 повёдахомъ є3мY, и3 разсуди2 нaмъ: 13
бhсть же, ћкоже
сказA нaмъ, тaкw и3 случи1сz, мнЁ пaки бhти во своeмъ старёйшинствэ, ґ
џному повёшену. 14
Послaвъ же фараHнъ, призвA їHсифа: и3 и3звед0ша є3го2 и3з8
твердhни, и3 њстриг0ша є3го2, и3 и3змэни1ша ри6зы є3мY, и3 пріи1де къ фараHну.
15
РечE же фараHнъ їHсифу: с0нъ ви1дэхъ, и3 сказyzй є3го2 нёсть: ѓзъ же слh-
шахъ њ тебЁ глаг0лющихъ, ћкw слhшавъ сны2 разсуждaеши ты6z. 16 Tвэщaвъ
же їHсифъ фараHну, речE: без8 бGа не tвэщaетсz спcніе фараHну. 17
РечE же
фараHнъ їHсифу, глаг0лz: во снЁ моeмъ мнsхсz стоsти на брeзэ рэчнёмъ:
18
и3 ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь кр†вы дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны тэлесы2,
и3 пасsхусz по брeгу: 19 и3 сE, друг‡z сeдмь крaвъ и3схождaху в8слёдъ и4хъ и3з8 рэки2,
ѕлы6 и3 недwбры2 ви1домъ и3 х{ды тэлесы2, kковhхъ не ви1дэ таковhхъ во всeй
земли2 є3гЂпетстэй хyждшихъ: 20
и3 и3з8zд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z
сeдмь крaвъ пeрвыхъ д0брыхъ и3 и3збрaнныхъ: 21
и3 внид0ша во ўтрHбы и4хъ, и3
не kви1шасz, ћкw внид0ша во ўтрHбы и4хъ: и3 њбли6чіz и4хъ ѕл† бhша, ћкw
и3 и3спeрва. Востaвъ же, (пaки) ўснyхъ, 22
и3 ви1дэхъ пaки во снЁ моeмъ, и3 ѓки
сeдмь клaси и3схождaху и3з8 є3ди1нагw стeбліz пHлны и3 добры6: 23 друзjи же сeдмь
клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни и3зницaху в8слёдъ и4хъ: 24 и3 пожр0ша сeдмь
клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни сeдмь клaсwвъ д0брыхъ и3 п0лныхъ. Рёхъ
ќбw сказaтелємъ, и3 не бhсть повёдаzй мнЁ тогw2. 25
И# речE їHсифъ фараH-
ну: с0нъ фараHновъ є3ди1нъ є4сть: є3ли6ка бGъ твори1тъ, показA фараHну: 26 сeдмь
кр†вы дHбрыz сeдмь лётъ сyть: и3 сeдмь клaси д0бріи сeдмь лётъ сyть: с0нъ
фараHновъ є3ди1нъ є4сть: 27
и3 сeдмь кр†вы худы6z, ±же и3зыд0ша по си1хъ,
сeдмь лётъ сyть, и3 сeдмь клaси т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь лётъ
сyть: бyдутъ сeдмь лётъ глaда: 28
сл0во же є4же рёхъ фараHну, є3ли6ка бGъ
твори1тъ, показA фараHну: 29
сE, сeдмь лётъ прих0дитъ, nби1льность мн0га во
всeй земли2 є3гЂпетстэй: 30
пріи1дутъ же сeдмь лётъ глaда по си1хъ, и3 забyдутъ
сhтости бyдущіz во всeмъ є3гЂптэ, и3 погуби1тъ глaдъ зeмлю, 31
и3 не познa-
етсz nби1ліе на земли2 t глaда бyдущагw по си1хъ: си1ленъ бо бyдетъ ѕэлw2:
32
повтори1сz же с0нъ фараHну двaжды, ћкw и4стинно бyдетъ сл0во є4же t
бGа, и3 ўскори1тъ бGъ сотвори1ти џно: 33
нн7э u5бо ўсмотри2 человёка мyдра и3
смhслена и3 постaви є3го2 над8 землeю є3гЂпетскою: 34 и3 да сотвори1тъ фараHнъ и3
постaвитъ мэсто-начaльники по земли2, и3 да собирaютъ пsтую чaсть t
всёхъ плодHвъ земли2 є3гЂпетскіz седми2 лётъ nби1льныхъ, 35
и3 да соберyтъ
всsкую пи1щу седми2 лётъ грzдyщихъ д0брыхъ си1хъ: и3 да соберeтсz пшени1ца
под8 рyку фараHню, пи1ща во градёхъ да храни1тсz: 36
и3 бyдетъ пи1ща соблюдeна
земли2 на сeдмь лётъ глaдныхъ, ±же и4мутъ бhти въ земли2 є3гЂпетстэй, да
не потреби1тсz землS въ глaдэ. 37
Ўг0дно же бhсть сл0во пред8 фараHномъ и3
пред8 всёми рабы6 є3гw2. 38
И# речE фараHнъ всBмъ рабHмъ свои6мъ: є3дA
њбрsщемъ человёка сицевaго, и4же и4мать д¦а б9іz въ себЁ; 39
РечE же фара-
Hнъ їHсифу: понeже показA бGъ тебЁ вс‰ сі‰, нёсть человёка мудрёйша и3
смhсленнэйша пaче тебє2: 40
ты2 бyдеши въ домY моeмъ, и3 ќстъ твои1хъ да
послyшаютъ вси2 лю1діе мои2, рaзвэ прест0ломъ ѓзъ б0лэе тебє2 бyду. 41
РечE же
фараHнъ їHсифу: сE, поставлsю тS днeсь над8 всeю землeю є3гЂпетскою.
42
И# снeмъ фараHнъ пeрстень съ руки2 своеS, возложи2 є3го2 на рyку їHсифову, и3
њблечE є3го2 въ ри1зу червлeну, и3 возложи2 гри1вну злaту на вhю є3гw2, 43 и3 всади2
є3го2 на колесни1цу свою2 вторyю, и3 проповёда пред8 ни1мъ проповёдникъ: и3
постaви є3го2 над8 всeю землeю є3гЂпетскою. 44
РечE же фараHнъ їHсифу: ѓзъ
фараHнъ: без8 тебє2 не воздви1гнетъ руки2 своеS никт0же во всeй земли2
є3гЂпетстэй. 45
И# наречE фараHнъ и4мz їHсифу pонfомфани1хъ: и3 дадE є3мY
ґсенefу, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льскагw, є3мY въ женY. 46
ЇHсифъ же
бsше лётъ три1десzти, є3гдA предстA фараHну царю2 є3гЂпетскому. И#зhде же
їHсифъ t лицA фараHнz и3 пр0йде всю2 зeмлю є3гЂпетскую. 47
И# сотвори2 землS
въ седми2 лётэхъ nби1льну жaтву. 48
И# собрA всsкую пи1щу седми2 лётъ, въ
ни1хже бsше nби1льность въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 положи2 пи1щу во градёхъ:
пи1щы пHль грaда, сyщихъ w4крестъ є3гw2, положи2 въ нeмъ. 49
И# собрA їHсифъ
пшени1цу ћкw пес0къ морскjй мн0гу ѕэлw2, д0ндеже не можaху и3счести2: без8
числA бо бsше. 50
ЇHсифу же бёста двA сы6на, прeжде пришeствіz седми2 лётъ
глaдныхъ, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льска: 51
наречE
же їHсифъ и4мz пeрвенцу манассjа, (глаг0лz:) ћкw забhти мнЁ сотвори2 бGъ
вс‰ болBзни мо‰, и3 вс‰, ±же nтцA моегw2. 52
И$мz же втор0му наречE
є3фраjмъ, (глаг0лz:) ћкw возрасти1 мz бGъ въ земли2 смирeніz моегw2. 53 Минy-
ша же сeдмь лётъ nби1льныхъ, ±же бhша въ земли2 є3гЂпетстэй, 54 и3 начaша
сeдмь лётъ глaдныхъ приходи1ти, ћкоже речE їHсифъ. И# бhсть глaдъ по всeй
земли2: во всeй же земли2 є3гЂпетстэй бhша * хлёбы. 55
И# взалкA всS землS
є3гЂпетскаz: возопи1 же нар0дъ къ фараHну њ хлёбэхъ. РечE же фараHнъ
всBмъ є3гЂптzнwмъ: и3ди1те ко їHсифу, и3 є4же речeтъ вaмъ, сотвори1те.
56
И# глaдъ бsше на лицы2 всеS земли2. Tвeрзе же їHсифъ вс‰ жи6тницы, и3
продаsше всBмъ є3гЂптzнwмъ: 57
и3 вс‰ страны6 прихождaху во є3гЂпетъ,
куповaти ко їHсифу: њбдержaше бо глaдъ всю2 зeмлю.

* пред8 глаг0ломъ си1мъ бhша въ є3ди1нэй ґлеxандрjйстэй не, но и3 то2 во вмэсти1тельныхъ


ГлавA 42.
и1дэвъ же їaкwвъ, ћкw кyплz є4сть (пшени1цы) во є3гЂптэ, речE сынHмъ
свои6мъ: почто2 не радитE; 2
сE, слhшахъ, ћкw є4сть пшени1ца во є3гЂптэ:
и3ди1те тaмw и3 купи1те нaмъ мaлw пи1щи, да жи1ви бyдемъ и3 не ќмремъ.
3
И#д0ша же брaтіz їHсифwвы дeсzть купи1ти пшени1цы во є3гЂпетъ. 4 Веніамj-
на же, брaта їHсифова, не tпусти2 съ брaтіею є3гw2, речE бо: да не когдA
случи1тсz (на пути2) є3мY ѕло2. 5
Пріид0ша же сhнове ї}лєвы купи1ти съ
приходsщими: бsше бо глaдъ въ земли2 ханаaнстэй. 6 ЇHсифъ же бsше кнsзь
земли2: сeй продаsше всBмъ лю1демъ земли2 (тоS). Пришeдше же брaтіz
їHсифwвы, поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2. 7 Ви1дэвъ же їHсифъ брaтію
свою2, познA: и3 tчуждaшесz и4хъ, и3 глаг0лаше и5мъ жeстокw, и3 речE и5мъ:
tкyду пріид0сте; Nни1 же рёша: t земли2 ханаaнскіz купи1ти пи1щи. 8 ПознA
же їHсифъ брaтію свою2: nни1 же не познaша є3гw2. 9 И# помzнY їHсифъ сны2
сво‰, ±же ви1дэ џнъ: и3 речE и5мъ: соглzд†таи є3стE, соглsдати путjй страны2
(сеS) пріид0сте. 10
Nни1 же рёша: ни2, господи1не, раби2 твои2 пріид0хомъ купи1ти
пи1щи: 11
вси2 є3смы2 сhнове є3ди1нагw человёка: ми1рницы є3смы2, не сyть раби2
твои2 соглzд†таи. 12 РечE же и5мъ: ни2, но пути6 земли2 (сеS) пріид0сте соглsдати.
13
Nни1 же рёша: дванaдесzть є3смы2 брaтіz раби2 твои2 въ земли2 ханаaни: и3 сE,
мeньшій (t нaсъ) со nтцeмъ нaшимъ днeсь, ґ другaгw нёсть. 14
РечE же и5мъ
їHсифъ: сіE є4сть, є4же рек0хъ вaмъ, глаг0лz, ћкw соглzд†таи є3стE: 15
въ сeмъ
kвитeсz: тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, не и3зhдете tсю1ду, ѓще брaтъ вaшъ
мeньшій не пріи1детъ сёмw: 16
посли1те t себє2 є3ди1наго, и3 возми1те брaта
вaшего: вh же держи1ми бyдите, д0ндеже ћвэ бyдутъ словесA в†ша, ѓще
и4стинствуете, и3ли2 ни2: ѓще же ни2, тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, вои1стинну
соглzд†таи є3стE. 17
И# дадE | под8 стрaжу на три2 дни6. 18
РечE же и5мъ въ дeнь
трeтій: сіE сотвори1те, и3 жи1ви бyдете: бGа бо ѓзъ бою1сz: 19
ѓще ми1рницы є3стE,
брaтъ вaшъ да ўдeржитсz є3ди1нъ под8 стрaжею: сaми же и3ди1те и3 tвези1те
кyпленую пшени1цу вaшу, 20
и3 брaта вaшего мeньшаго приведи1те ко мнЁ, и3
вBрна бyдутъ словесA в†ша: ѓще же ни2, ќмрете. И# сотвори1ша тaкw. 21
И# речE
кjйждо къ брaту своемY: є4й, во грэсёхъ бо є3смы2 брaта рaди нaшегw, ћкw
презрёхомъ скорбёніе души2 є3гw2, є3гдA молsшесz нaмъ, и3 не послyшахомъ
є3гw2: и3 сегw2 рaди пріи1де на ны2 скорбёніе сіE. 22
Tвэщaвъ же руви1мъ, речE и5мъ:
не рёхъ ли вaмъ, глаг0лz: не преwби1дите дётища; и3 не послyшасте менE: и3 сE,
кр0вь є3гw2 взыскyетсz. 23
Тjи же не вёдэша, ћкw разумёетъ їHсифъ:
толмaчь бо междY и4ми бsше. 24 Tврати1всz же t ни1хъ, проплaкасz їHсифъ: и3
пaки пріи1де къ ни6мъ и3 речE и5мъ. И# поS сmмеHна t ни1хъ, и3 свzзA є3го2 пред8
ни1ми. 25
Повелё же їHсифъ нап0лнити сосyды и4хъ пшени1цы и3 возврати1ти
сребро2 и4хъ комyждо во врeтище своE и3 дaти и5мъ брaшно на пyть. И# бhсть
и5мъ тaкw. 26
И# возложи1вше пшени1цу на nслы2 сво‰, tид0ша tтyду.
27
Tрэши1въ же є3ди1нъ врeтище своE дaти пи1щу nслHмъ свои6мъ, и3дёже
стaша, и3 ви1дэ ќзолъ сребрA своегw2, и3 бЁ верхY ќстіz врeтищнагw. 28
И# речE
брaтіи своeй: возвращен0 ми є4сть сребро2, и3 сE, сіE во врeтищи моeмъ.
И# ўжасeсz сeрдце и4хъ: и3 возмzт0шасz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 сіE
сотвори2 бGъ нaмъ; 29 Пріид0ша же ко їaкwву, nтцY своемY, въ зeмлю ханаaню
и3 повёдаша є3мY вс‰ случи6вшаzсz и5мъ, глаг0люще: 30
глаг0ла мyжъ господи1нъ
земли2 (џныz) къ нaмъ жeстокw и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу, ѓки соглsдаю-
щихъ зeмлю: 31 рёхомъ же є3мY: ми1рницы є3смы2, нёсмы соглzд†таи: 32 дванaде-
сzть брaтіz є3смы2, сhнове nтцA нaшегw: є3ди1нагw нёсть, ґ мeньшій со
nтцeмъ нaшимъ днeсь въ земли2 ханаaни: 33
речE же нaмъ мyжъ господи1нъ
земли2 (тоS): по семY ўвёмъ, ћкw ми1рницы є3стE: брaта є3ди1наго њстaвите
здЁ ў менє2, ґ кyпленую пшени1цу д0му вaшему взeмше tиди1те 34
и3 приве-
ди1те ко мнЁ брaта вaшего мeньшаго: и3 ўвёмъ, ћкw не соглzд†таи є3стE,
но ћкw ми1рницы є3стE: и3 брaта вaшего tдaмъ вaмъ, и3 кyплю твори1те въ
земли2. 35
Бhсть же є3гдA и3спразднsху врє1тища сво‰, и3 бsше ќзолъ сребрA во
врeтищи коегHждо и4хъ: и3 ви1дэша ќзлы сребрA своегw2 сaми и3 nтeцъ и4хъ, и3
ўбоsшасz. 36
РечE же и5мъ їaкwвъ nтeцъ и4хъ: менE безчaдна сотвори1сте:
їHсифа нёсть, сmмеHна нёсть, и3 веніамjна ли п0ймете; на мS бhша сі‰ вс‰.
37
РечE же руви1мъ nтцY своемY, глаг0лz: двои1хъ сынHвъ мои1хъ ўбjй, ѓще не
приведY є3гw2 къ тебЁ: дaждь є3го2 въ рyцэ мои2, и3 ѓзъ приведY є3го2 къ тебЁ.
38
Џнъ же речE: не п0йдетъ сhнъ м0й съ вaми, ћкw брaтъ є3гw2 ќмре, и3 т0й
є3ди1нъ њстA: и3 случи1тсz є3мY ѕло2 на пути2, в0ньже ѓще п0йдете, и3 сведeте
стaрость мою2 съ печaлію во ѓдъ.
ГлавA 43.
лaдъ же њдолЁ на земли2. 2 Бhсть же є3гдA скончaша пшени1цу kдyще, ю4же
принес0ша и3з8 є3гЂпта: и3 речE и5мъ nтeцъ и4хъ: пaки шeдше купи1те нaмъ
мaлw пи1щи. 3 РечE же є3мY їyда, глаг0лz: клsтвою засвидётельствова нaмъ
мyжъ господи1нъ земли2 (тоS) глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще брaтъ
вaшъ мeньшій не пріи1детъ съ вaми: 4
ѓще ќбw п0слеши брaта нaшего съ
нaми, п0йдемъ и3 кyпимъ тебЁ пи1щи: 5 ѓще же не п0слеши брaта нaшего съ
нaми, не п0йдемъ: мyжъ бо речE нaмъ, глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще
брaтъ вaшъ мeньшій не пріи1детъ съ вaми. 6 РечE же ї}ль: почто2 ѕло2 сотвори1с-
те ми2, повёдавше мyжу, ћкw є4сть вaмъ брaтъ; 7 Nни1 же рёша: вопрошaz
вопроси2 нaсъ мyжъ и3 р0да нaшегw, глаг0лz: ѓще є3щE nтeцъ вaшъ жи1въ
є4сть, и3 ѓще є4сть вaмъ брaтъ; и3 повёдахомъ є3мY по вопр0су семY: є3дA
вёдэхомъ, ћкw речeтъ нaмъ: приведи1те брaта вaшего; 8 РечE же їyда ко ї}лю,
nтцY своемY: tпусти2 џтрочища со мн0ю: и3 востaвше п0йдемъ, да жи1ви
бyдемъ и3 не ќмремъ, и3 мы2 и3 ты2 и3 и3мёніе нaше: 9 ѓзъ же возмY є3го2: t
рукY моє1ю взыщи2 є3го2: ѓще не приведY є3гw2 къ тебЁ, и3 постaвлю є3го2 пред8
тоб0ю, грёшенъ бyду къ тебЁ вс‰ дни6: 10
ѓще бо бhхомъ не ўмeдлили, ўжE
возврати1лисz бы двaжды. 11 РечE же и5мъ ї}ль nтeцъ и4хъ: ѓще тaкw є4сть, сіE
сотвори1те: возми1те t плодHвъ земнhхъ въ сосyды сво‰ и3 донеси1те
человёку дaры, ритjну *, мeдъ, fmміaма же и3 стaкти, и3 теревjнfъ и3 nрёхи:
12
и3 сребро2 сугyбо возми1те въ рyцэ свои2, и3 сребро2 њбрётенное во врeтищахъ
вaшихъ возврати1те съ соб0ю, да не кaкw невёдэніе є4сть: 13
и3 брaта своего2
поими1те, и3 востaвше и3ди1те къ мyжу: 14
бGъ же м0й да дaстъ вaмъ блгdть
пред8 мyжемъ и3 tпyститъ брaта вaшего є3ди1наго, и3 веніамjна: ѓзъ бо ћкоже
њбезчaдэхъ, њбезчaдэхъ. 15
Взeмше же мyжіе дaры сі‰, и3 сребро2 сугyбое
взsша въ рyцэ свои2, и3 веніамjна: и3 востaвше пріид0ша во є3гЂпетъ, и3 стaша

* тyкъ масти1тый и3з8 дрeва текyщій


пред8 їHсифомъ. 16
Ви1дэ же и5хъ їHсифъ, и3 веніамjна брaта своего2 є3диномaтер-
нz, и3 речE строи1телю д0му своегw2: введи2 мyжы (сі‰) въ д0мъ, и3 заколи2 t
скотA, и3 ўгот0вай: со мн0ю бо ћсти и4мутъ мyжіе (сjи) хлёбъ въ полyдне.
17
Сотвори1 же человёкъ, ћкоже речE їHсифъ, и3 введE мyжы въ д0мъ їHси-
фовъ. 18
Ви1дэвше же мyжіе, ћкw введ0ша и5хъ въ д0мъ їHсифовъ, рёша:
сребрA рaди возвращeннагw во врeтищахъ нaшихъ пeрвэе, вв0дzтъ ны2, є4же бы
њклеветaти нaсъ и3 нанести2 на ны2, да п0ймутъ нaсъ въ рабы6, и3 nслы2 нaшz.
19
Приступи1вше же къ человёку сyщему над8 д0момъ їHсифовымъ, рек0ша
є3мY при вратёхъ д0му, 20 глаг0люще: м0лимъ тS, господи1не: пріид0хомъ пeрвэе
купи1ти пи1щи: 21
бhсть же є3гдA пріид0хомъ на стaнъ и3 tрэши1хомъ врє1тища
сво‰, и3 сE, сребро2 коегHждо во врeтищи є3гw2: т0е сребро2 нaше вёсомъ
возврати1хомъ нн7э рукaми нaшими: 22
и3 сребро2 друг0е принес0хомъ съ соб0ю
купи1ти пи1щи: не вёмы, кто2 вложи2 сребро2 во врє1тища н†ша. 23
РечE же и5мъ:
ми1ръ вaмъ, не б0йтесz: бGъ вaшъ и3 бGъ nтє1цъ вaшихъ дадE вaмъ сокрHвища
во врeтищахъ вaшихъ: ґ сребро2 вaше за пріsтое и3мёю. И# и3зведE къ ни6мъ
сmмеHна: 24
и3 принесE в0ду њмhти н0зэ и5мъ, и3 дадE п†жити nслHмъ и4хъ.
25
Ўгот0ваша же дaры, д0ндеже пріи1детъ їHсифъ въ полyдне: слhшаша бо,
ћкw тaмw и4мать њбёдати. 26
Пріи1де же їHсифъ въ д0мъ: и3 принес0ша є3мY
дaры, ±же и3мsху въ рукaхъ свои1хъ, въ д0мъ: и3 поклони1шасz є3мY лицeмъ до
земли2. 27
И# вопроси2 и5хъ: здрaви ли є3стE; И# речE и5мъ: здрaвъ ли є4сть nтeцъ
вaшъ, стaрецъ, є3г0же рек0сте, є3щE ли жи1въ є4сть; 28
Nни1 же рек0ша: здрaвъ
є4сть рaбъ тв0й, nтeцъ нaшъ, є3щE жи1въ є4сть. И# речE: блгcвeнъ человёкъ
џный бGу. И# прини1кше поклони1шасz є3мY. 29
Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма
їHсифъ, ви1дэ веніамjна брaта своего2 є3диномaтернz и3 речE: сeй ли є4сть брaтъ
вaшъ ю3нёйшій, є3г0же рек0сте ко мнЁ привести2; И# речE: бGъ да поми1луетъ
тS, чaдо. 30
Возмути1сz же їHсифъ: подви1жесz бо ўтр0ба є3гw2 њ брaтэ
своeмъ, и3 и3скaше плaкати: вшeдъ же въ л0жницу, плaкасz тaмw. 31
И# ўмhвъ
лицE, и3зшeдъ ўдержaсz и3 речE: предложи1те хлёбы. 32
И# предложи1ша є3мY
є3ди1ному, и3 w4нымъ њс0бнw, и3 є3гЂптzнwмъ, и5же съ ни1мъ kдsху, њс0бнw:
не можaху бо є3гЂптzне ћсти хлёба со є3врє1и: мeрзость бо є4сть
є3гЂптzнwмъ (*всsкъ пастyхъ џвчій). 33
Сэд0ша же прsмw є3мY пeрвенецъ по
старёйшинству своемY и3 мeньшій по мeньшеству своемY, и3 дивлsхусz мyжіе
кjйждо ко брaту своемY: 34
и3 взsша ч†сти t негw2 къ себЁ: вsщшаz же
бhсть чaсть веніамjнова пaче всёхъ частeй пzтери1цею, нeже џныхъ: пи1ша же
и3 ўпи1шасz съ ни1мъ.
ГлавA 44.
заповёда їHсифъ домострои1телю своемY, глаг0лz: нап0лните врє1тища
мужє1мъ пи1щи, є3ли1кw м0гутъ понести2: и3 вложи1те комyждо сребро2 верхY
ќстіz врeтища: 2 и3 чaшу мою2 срeбрzную вложи1те во врeтище мeньшагw, и3
цёну пшени1цы є3гw2. Бhсть же по словеси2 їHсифову, ћкоже речE. 3
Ќтро
возсіS, и3 мyжіе tпусти1шасz сaми, и3 nслsта и4хъ. 4 И#зшeдше же nни2 и3з8
грaда, не tид0ша далeче: и3 речE їHсифъ домострои1телю своемY: востaвъ гони2
в8слёдъ мужeй и3 пости1гни и5хъ, и3 рцы2 и5мъ: что2 ћкw воздaсте (*ми2) ѕл†z за
благ†z; 5 вскyю ўкрад0сте чaшу мою2 срeбрzну; не сіs ли є4сть, и3з8 неsже піeтъ
господи1нъ м0й; џнъ же и3 волхвовaніемъ волхвyетъ въ нeй: ѕл†z соверши1сте,
±же сотвори1сте. 6
Њбрётъ же и5хъ, речE и5мъ по словесє1мъ си6мъ. 7
Nни1 же
рёша є3мY: вскyю глаг0летъ господи1нъ словесA сі‰; не бyди рабHмъ твои6мъ
сотвори1ти по словеси2 семY: 8
ѓще сребро2, є4же њбрэт0хомъ во врeтищахъ
нaшихъ, возврати1хомъ къ тебЁ t земли2 ханаaни, кaкw бhхомъ ўкрaли и3з8
д0му господи1на твоегw2 сребро2 и3ли2 злaто; 9 ў негHже ѓще њбрsщеши чaшу t
р†бъ твои1хъ, да ќмретъ: и3 мы2 бyдемъ раби2 господи1ну нaшему. 10 Џнъ же речE:
и3 нн7э, ћкоже глаг0лете, тaкw бyдетъ: ў негHже ѓще њбрsщетсz чaша,
бyдетъ м0й рaбъ, вh же бyдете чи1сти. 11
И# потщaшасz, и3 свeрже кjйждо
врeтище своE на зeмлю, и3 tверз0ша кjйждо врeтище своE. 12
И#зыскA же t
старёйшагw зачeнъ, д0ндеже пріи1де до мeньшагw, и3 њбрёте чaшу во врeти-
щи веніамjни. 13
И# растерзaша ри6зы сво‰, и3 возложи1ша кjйждо врeтище своE
на nслS своE, и3 возврати1шасz во грaдъ. 14
Вни1де же їyда и3 брaтіz є3гw2 ко
їHсифу, є3щE є3мY сyщу тY, и3 пад0ша пред8 ни1мъ на зeмлю. 15
РечE же и5мъ
їHсифъ: что2 дёло сіE сотвори1сте; не вёдасте ли, ћкw нёсть волхвовaтель
человёкъ, ћкоже ѓзъ; 16
РечE же їyда: что2 tвэщaемъ господи1ну, и3ли2 что2
возглаг0лемъ, и3ли2 чи1мъ њправди1мсz; бGъ же њбрёте непрaвду рабHвъ твои1хъ:
сE, мы2 є3смы2 раби2 господи1ну нaшему, и3 мы2, и3 ў негHже њбрётесz чaша.
17
РечE же їHсифъ: не бyди ми2 сотвори1ти глаг0лъ сeй: мyжъ, ў негHже
њбрётесz чaша, т0й бyдетъ ми2 рaбъ: вh же поиди1те въ цёлости ко nтцY
своемY. 18
Приступи1въ же къ немY їyда, речE: молю1 тz, господи1не, да речeтъ
рaбъ тв0й сл0во пред8 тоб0ю, и3 не прогнёвайсz на рабA твоего2, ћкw ты2 є3си2
по фараHнэ: 19
господи1не, ты2 вопрошaлъ є3си2 рабHвъ твои1хъ, глаг0лz: ѓще
и4мате nтцA, и3ли2 брaта; 20
И# рёхомъ господи1ну: є4сть нaмъ nтeцъ стaръ, и3
џтрочищь на стaрость мeньшій є3мY, ґ брaтъ є3гw2 ќмре, џнъ же є3ди1нъ
њстaсz ў мaтере своеS, nтeцъ же возлюби2 є3го2. 21
Тh же рeклъ є3си2 рабHмъ
твои6мъ: приведи1те є3го2 ко мнЁ, да ви1жду є3го2. 22
И# рёхомъ господи1ну: не
возм0жетъ џтрочищь њстaвити nтцA своего2: ѓще же њстaвитъ nтцA,
ќмретъ. 23
Тh же рeклъ є3си2 рабHмъ твои6мъ: ѓще не пріи1детъ брaтъ вaшъ
мeньшій съ вaми, не приложитE ктомY ви1дэти лицA моегw2. 24
Бhсть же
є3гдA пріид0хомъ къ рабY твоемY nтцY нaшему, повёдахомъ є3мY словесA
господи1на нaшегw, 25
речE же нaмъ nтeцъ нaшъ: и3ди1те пaки и3 купи1те нaмъ
мaлw пи1щи. 26
Мh же рек0хомъ: не возм0жемъ и3ти2: но ѓще брaтъ нaшъ
мeньшій и4детъ съ нaми, п0йдемъ: и4бо не возм0жемъ ви1дэти лицE мyжа,
брaту нaшему мeньшему не сyщу съ нaми. 27 РечE же рaбъ тв0й, nтeцъ нaшъ
къ нaмъ: вы2 вёсте, ћкw двои1хъ роди2 мнЁ женA: 28
и3 tи1де є3ди1нъ t менє2, и3
рек0сте, ћкw ѕвёремъ снэдeнъ бhсть, и3 не ви1дэхъ є3гw2 дaже до нн7э: 29
ѓще
u5бо п0ймете и3 сего2 t лицA моегw2, и3 случи1тсz є3мY ѕло2 на пути2, и3 сведeте
стaрость мою2 съ печaлію во ѓдъ. 30
Нн7э u5бо ѓще пойдY къ рабY твоемY,
nтцy же нaшему, и3 џтрочища не бyдетъ съ нaми: (*душA же є3гw2 свsзана
є4сть съ душeю сегw2,) 31
и3 бyдетъ є3гдA ўви1дитъ џнъ не сyща џтрочища съ
нaми, ќмретъ: и3 сведyтъ раби2 твои2 стaрость рабA твоегw2, nтцA же нaшегw,
съ печaлію во ѓдъ: 32
рaбъ бо тв0й t nтцA взS џтрочища, глаг0лz: ѓще не
приведY є3го2 къ тебЁ и3 постaвлю є3го2 пред8 тоб0ю, грёшенъ бyду ко nтцY
вс‰ дни6. 33
Нн7э u5бо пребyду тебЁ рaбъ вмёстw џтрочища, рaбъ господи1ну:
џтрочищь же да и4детъ съ брaтіею своeю: 34
кaкw бо пойдY ко nтцY,
џтрочищу не сyщу съ нaми; да не ви1жду ѕлhхъ, ±же њбрsщутъ nтцA
моего2.
ГлавA 45.
не можaше їHсифъ ўдержaтисz всBмъ предстоsщымъ є3мY, но речE: њтосли1-
те всёхъ t менє2. И# не предстоsше ни є3ди1нъ їHсифу, є3гдA познавaшесz
брaтіи своeй. 2
И# и3спусти2 глaсъ съ плaчемъ: слhшаша же вси2 є3гЂптzне, и3
слhшано бhсть въ домY фараHновэ. 3 РечE же їHсифъ брaтіи своeй: ѓзъ є4смь
їHсифъ: є3щE ли nтeцъ м0й жи1въ є4сть; И# не мог0ша брaтіz tвэщaти є3мY:
смути1шасz бо. 4
РечE же їHсифъ брaтіи своeй: прибли1житесz ко мнЁ.
И# прибли1жишасz. И# речE: ѓзъ є4смь їHсифъ, брaтъ вaшъ, є3г0же продaсте во
є3гЂпетъ: 5
нн7э u5бо не скорби1те, нижE жeстоко вaмъ да kви1тсz, ћкw
продaсте мS сёмw: на жи1знь бо послA мz бGъ пред8 вaми: 6 сіE бо втор0е
лёто глaдъ на земли2, и3 є3щE пsть лётъ њстA, въ ни1хже не бyдетъ њрaніz,
ни жaтвы: 7 послA бо мS бGъ пред8 вaми њстaвити вaмъ њстaнокъ на земли2
и3 препитaти вaшъ њстaнокъ вeлій: 8 нн7э u5бо не вы2 послaсте мS сёмw, но
бGъ: и3 сотвори1 мz ћкw nтцA фараHну и3 господи1на всемY д0му є3гw2 и3
кнsзz всeй земли2 є3гЂпетстэй: 9
потщaвшесz u5бо, взhдите ко nтцY
моемY и3 рцhте є3мY: сі‰ глаг0летъ сhнъ тв0й їHсифъ: сотвори1 мz бGъ
господи1на всeй земли2 є3гЂпетстэй: сни1ди u5бо ко мнЁ и3 не ўмeдли: 10
и3
всели1шисz въ земли2 гесeмли ґравjйстэй, и3 бyдеши бли1з8 менє2 ты2 и3 сhнове
твои2, и3 сhнове сынHвъ твои1хъ, џвцы тво‰ и3 вол0ве твои2, и3 є3ли6ка сyть
тво‰: 11 и3 препитaю тS тaмw, є3щE бо пsть лётъ бyдетъ глaдъ на земли2, да
не поги1бнеши ты2 и3 сhнове твои2, и3 вс‰ и3мBніz тво‰. 12
СE, џчи вaши
ви1дzтъ, и3 џчи веніамjна брaта моегw2, ћкw ўстA мо‰ глагHлющаz къ вaмъ:
13
возвэсти1те u5бо nтцY моемY всю2 слaву мою2 сyщую во є3гЂптэ, и3 є3ли6ка
ви1дите: и3 ўскори1вше, приведи1те nтцA моего2 сёмw. 14
И# напaдъ на вhю
веніамjна, брaта своегw2, плaкасz над8 ни1мъ, и3 веніамjнъ плaкасz на вhи є3гw2.
15
И# њблобызaвъ всю2 брaтію свою2, плaкасz над8 ни1ми: и3 по си1хъ глаг0лаша къ
немY брaтіz є3гw2. 16
И# пронесeсz глaсъ въ домY фараHновэ, глаг0люще:
пріид0ша брaтіz їHсифwва. Возрaдовасz же фараHнъ и3 раби2 є3гw2. 17
РечE же
фараHнъ ко їHсифу: рцы2 брaтіи своeй: сіE сотвори1те: нап0лните сосyды вaшz
(пшени1цы) и3 и3ди1те въ зeмлю ханаaню, 18
и3 взeмше nтцA вaшего и3 и3мBніz
в†ша, пріиди1те ко мнЁ: и3 дaмъ вaмъ t всёхъ бл†гъ є3гЂпетскихъ, и3 снёсте
тyкъ земли2: 19
тh же заповёждь сі‰: взsти и5мъ колесни6цы t земли2
є3гЂпетскіz, дётемъ и4хъ и3 женaмъ и4хъ: и3 пои1мше nтцA своего2, пріиди1те:
20
и3 не пощади1те nчи1ма сосyдwвъ вaшихъ: вс‰ бо благ†z є3гЂпєтскаz вaмъ
бyдутъ. 21 Сотвори1ша же тaкw сhнове ї}лєвы: дадE же и5мъ їHсифъ колесни6цы
по повелёнію фараHна царS (є3гЂпетска), и3 дадE и5мъ брaшно на пyть:
22
и3 всBмъ дадE суг{бы ри6зы, веніамjну же дадE три1ста златни1цъ и3 пsтеры
ри6зы премBнныz: 23
и3 nтцY своемY послA тaкожде, и3 дeсzть nслHвъ
везyщихъ t всёхъ бл†гъ є3гЂпетскихъ, и3 дeсzть мскHвъ везyщихъ хлёбы на
пyть nтцY є3гw2. 24
И# tпусти2 брaтію свою2. И# tид0ша. И# речE и5мъ: не
гнёвайтесz на пути2. 25 И#зыд0ша же и3з8 є3гЂпта и3 пріид0ша въ зeмлю ханаaню
ко їaкwву nтцY своемY 26
и3 повёдаша є3мY глаг0люще: ћкw сhнъ тв0й
їHсифъ жи1въ є4сть, и3 џнъ владёетъ над8 всeю землeю є3гЂпетскою. И# ўжасeсz
въ мhсли їaкwвъ: не вёроваше бо и5мъ. 27
Глаг0лаша же є3мY вс‰ речє1ннаz t
їHсифа, є3ли6ка речE и5мъ. Ўзрёвъ же колесни6цы, ±же послA їHсифъ, є4же
взsти є3го2, њживE д¦ъ їaкwва, nтцA и4хъ, 28 и3 речE ї}ль: вели1ко ми2 є4сть (сіE),
ѓще є3щE їHсифъ сhнъ м0й жи1въ є4сть: шeдъ ўзрю2 є3го2, прeжде нeже ўмрeти
ми2.
ГлавA 46.
остaвъ же ї}ль сaмъ и3 вс‰ с{щаz є3гw2, пріи1де ко клaдzзю клsтвенному и3
пожрE жeртву бGу nтцA своегw2 їсаaка. 2
РечE же бGъ ко ї}лю въ видёніи
н0щію, гlz: їaкwве, їaкwве. Џнъ же речE: чт0 є3сть; 3 Џнъ же речE є3мY: ѓзъ
є4смь бGъ nтцє1въ твои1хъ, не ўб0йсz и3зhти во є3гЂпетъ: въ kзhкъ бо
вeлій сотворю1 тz тaмw: 4 и3 ѓзъ сни1ду съ тоб0ю во є3гЂпетъ, и3 ѓзъ возведy
тz до концA: и3 їHсифъ возложи1тъ рyки сво‰ на џчи твои2. 5
ВостA же
їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw, и3 взsша сhнове ї}лz nтцA своего2, и3 стz-
жaніе, и3 жєны2 сво‰ на колесни6цы, ±же послA їHсифъ, взsти є3го2: 6 и3 взeмше
и3мBніz сво‰ и3 всE стzжaніе, є4же стzжaша въ земли2 ханаaнстэй, внид0ша
во є3гЂпетъ їaкwвъ и3 всE сёмz є3гw2 съ ни1мъ: 7 сhнове и3 сhнове сынHвъ є3гw2
съ ни1мъ, дщє1ри и3 дщє1ри дщeрей є3гw2, и3 всE сёмz своE введE во є3гЂпетъ.
8
Сі‰ же и3менA сынHвъ ї}левыхъ вшeдшихъ во є3гЂпетъ кyпнw со їaкwвомъ
nтцeмъ свои1мъ: їaкwвъ и3 сhнове є3гw2: пeрвенецъ їaкwвль руви1мъ. 9 Сhнове
же руви6мли: є3нHхъ и3 фалл0съ, ґсрHнъ и3 хармJ. 10
Сhнове же сmмеw6ни: їемуи1лъ
и3 їамjнъ, и3 ґHдъ и3 ґхjнъ, и3 саaръ и3 саyлъ, сhнъ хананjтідинъ. 11
Сhнове же
леv‡ини: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрій. 12
Сhнове же ї{дины: и4ръ и3 ґvнaнъ, и3
силHмъ и3 фарeсъ и3 зaра: ўмр0ша же и4ръ и3 ґvнaнъ въ земли2 ханаaни. Бhша
же сhнове фарeсу: є3срHмъ и3 їемуи1лъ. 13
Сhнове же їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3
ґсyмъ и3 самврaнъ. 14
Сhнове же завулw6ни: серeдъ и3 ґллHнъ и3 ґхои1лъ. 15
Сjи
сhнове лjини, и5хже роди2 їaкwву въ месопотaміи сЂрстэй, и3 дjну дщeрь є3гw2:
всёхъ дyшъ сынHвъ и3 дщeрей три1десzть три2. 16
Сhнове же гaдwвы: сафHнъ и3
ґнгjсъ, и3 саннjсъ и3 fасовaнъ, и3 ґидjсъ и3 ґроидjсъ и3 ґреилjсъ. 17
Сhнове же
ґси1рwвы: їемнA и3 є3ссуA, и3 їеyлъ и3 варіA, и3 сaра сестрA и4хъ. Сhнове же варіины6:
хов0ръ и3 мелхjилъ. 18
Сjи сhнове зє1лфины, ю4же дадE лавaнъ лjи, дщeри своeй,
ћже роди2 си1хъ їaкwву, шестьнaдесzть дyшъ. 19
Сhнове же рахи1ли, жены2
їaкwвли: їHсифъ и3 веніамjнъ. 20
Бhша же сhнове їHсифу въ земли2 є3гЂпет-
стэй, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщи2 петефрjа жрецA и3ліоп0льска, манассjю и3
є3фрeма. Бhша же сhнове манасс‡ины, и5хже роди2 є3мY нал0жница сЂра, махjра.
Махjръ же роди2 галаaда. Сhнове же є3фраjма, брaта манассjина: суталаaмъ и3
таaмъ. Сhнове же сутала†мли, є3дHмъ. 21
Сhнове же веніам‡ни: валA и3 хов0ръ
и3 ґсфи1лъ. Бhша же сhнове вaлwвы: гирA и3 ноемaнъ, и3 ґнхjсъ и3 рHсъ, и3
мамфjмъ и3 nфімjмъ. ГирA же роди2 ґрaда. 22
Сjи сhнове рахи6лины, и5хже роди2
їaкwву, всёхъ дyшъ nсмьнaдесzть. 23
Сhнове же дaнwвы: ґс0мъ. 24
Сhнове же
нефfал‡мли: ґсіи1лъ и3 гwнJ, и3 їссаaръ и3 селли1мъ. 25
Сjи сhнове в†ллины, ю4же
дадE лавaнъ рахи1ли дщeри своeй, ћже роди2 си1хъ їaкwву: всёхъ дyшъ сeдмь.
26
Всёхъ же дyшъ вшeдшихъ со їaкwвомъ во є3гЂпетъ, ±же и3зыд0ша и3з8
чрeслъ є3гw2, кромЁ жeнъ сынHвъ їaкwвлихъ, всёхъ дyшъ шестьдесsтъ шeсть.
27
Сhнове же їHсифwвы, и5же бhша є3мY въ земли2 є3гЂпетстэй, дyшъ
дeвzть: всёхъ дyшъ д0му їaкwвлz, ±же пріид0ша со їaкwвомъ во є3гЂпетъ,
дyшъ сeдмьдесzтъ пsть. 28
Їyду же послA пред8 соб0ю ко їHсифу срёсти є3го2 ў
и3рHйска грaда въ земли2 рамессjйстэй. 29
Впрsгъ же їHсифъ колєсни1цы сво‰,
и3зhде во срётеніе ї}лю, nтцY своемY, ко и3рwHну грaду: и3 kви1всz є3мY,
нападE на вhю є3гw2 и3 плaкасz плaчемъ вели1кимъ. 30
И# речE ї}ль ко їHсифу: да
ўмрY tнн7э, понeже ви1дэхъ лицE твоE: є3щE бо ты2 є3си2 жи1въ. 31
РечE же
їHсифъ ко брaтіи своeй: шeдъ повёмъ фараHну и3 рекY є3мY: брaтіz мо‰ и3
д0мъ nтцA моегw2, и5же бhша въ земли2 ханаaни, пріид0ша ко мнЁ: 32 nни1 же
сyть мyжіе пастуси2, мyжіе бо скотопитaтеліе бhша: и3 скоты2, и3 волы2, и3 вс‰
сво‰ привед0ша: 33 ѓще ќбw призовeтъ вaсъ фараHнъ и3 речeтъ вaмъ: что2 дёло
вaше є4сть; 34
рцhте: мyжіе скотопитaтеліе є3смы2, раби2 твои2, и3здётска дaже
до нн7э, и3 мы2 и3 nтцы2 нaши: да вселитeсz въ земли2 гесeмъ ґравjйстэй:
мeрзость бо є4сть є3гЂптzнwмъ всsкъ пастyхъ џвчій.
ГлавA 47.
ришeдъ же їHсифъ, повёда фараHну, глаг0лz: nтeцъ м0й и3 брaтіz мо‰, и3
ск0ти и3 вол0ве и4хъ, и3 вс‰ с{щаz и4хъ пріид0ша и3з8 земли2 ханаaни: и3 сE, сyть
въ земли2 гесeмъ. 2 T брaтій же свои1хъ поS пsть мужeй и3 постaви и5хъ пред8
фараHномъ. 3 И# речE фараHнъ къ брaтіzмъ їHсифwвымъ: что2 дёло вaше; Nни1
же рёша фараHну: пастуси2 џвчіи, раби2 твои2, и3 мы2 и3 nтцы2 нaши tдётска
и3 досeлэ. 4
Рек0ша же фараHну: њбитaти въ земли2 пріид0хомъ, нёсть бо
пaжити скотHмъ р†бъ твои1хъ: њдолё бо глaдъ на земли2 ханаaни: нн7э u5бо
да всели1мсz раби2 твои2 въ земли2 гесeмъ. 5 И# речE фараHнъ їHсифу, глаг0лz:
nтeцъ тв0й и3 брaтіz тво‰ пріид0ша къ тебЁ: 6 сE, землS є3гЂпетскаz пред8
тоб0ю є4сть: на лyчшей земли2 посели2 nтцA твоего2 и3 брaтію твою2, да
вселsтсz въ земли2 гесeмъ: ѓще же вёси, ћкw сyть въ ни1хъ мyжіе си1льніи,
постaви и5хъ старBйшины скотHмъ мои6мъ. (Пріид0ша же во є3гЂпетъ ко
їHсифу їaкwвъ и3 сhнове є3гw2: и3 ўслhша фараHнъ цaрь є3гЂпетскій). 7 ВведE
же їHсифъ їaкwва nтцA своего2 и3 постaви є3го2 пред8 фараHномъ, и3 благослови2
їaкwвъ фараHна. 8
РечE же фараHнъ ко їaкwву: коли1кw лётъ днjй житіS
твоегw2; 9 И# речE їaкwвъ фараHну: днjе лётъ житіS моегw2, ±же њбитaю, сто2
три1десzть лётъ: м†лы и3 ѕлы6 бhша днjе лётъ житіS моегw2: не достиг0ша
во дни6 лётъ житіS nтє1цъ мои1хъ, ±же дни6 њбитaша. 10
И# благослови1въ
їaкwвъ фараHна, tи1де t негw2. 11
И# всели2 їHсифъ nтцA своего2 и3 брaтію свою2,
и3 дадE и5мъ њбдержaніе въ земли2 є3гЂпетстэй, на лyчшей земли2, въ земли2
рамессjйстэй, ћкоже повелЁ фараHнъ. 12
И# дэлsше їHсифъ пшени1цу nтцY
своемY и3 брaтіи своeй и3 всемY д0му nтцA своегw2 по числY ли1цъ. 13
Пшени1цы
же не бsше во всeй земли2, њдолё бо глaдъ ѕэлw2: скончавaшесz же землS
є3гЂпетскаz и3 землS ханаaнz t глaда. 14
СобрA же їHсифъ всE сребро2 њбрёт-
шеесz въ земли2 є3гЂпетстэй и3 въ земли2 ханаaни, за пшени1цу, ю4же куповaху,
и3 размэрsше и5мъ пшени1цу, и3 внесE їHсифъ всE сребро2 въ д0мъ фараHновъ.
15
И# њскудЁ всE сребро2 t земли2 є3гЂпетскіz и3 t земли2 ханаaнскіz: пріид0ша
же вси2 є3гЂптzне ко їHсифу, глаг0люще: дaждь нaмъ хлёбы, и3 вскyю ўми-
рaемъ пред8 тоб0ю; скончaсz бо сребро2 нaше. 16
РечE же и5мъ їHсифъ: пригони1те
скоты2 вaшz, и3 дaмъ вaмъ хлёбы за скоты2 вaшz, ѓще скончaсz сребро2
вaше. 17
Пригнaша же скоты2 сво‰ ко їHсифу, и3 дадE и5мъ їHсифъ хлёбы за
к0ни и3 за џвцы, и3 за волы2 и3 за nслы2, и3 прекорми2 и5хъ хлёбами за вс‰
скоты2 и4хъ въ т0мъ лётэ. 18
Прeйде же то2 лёто, и3 пріид0ша къ немY во
втор0е лёто и3 рек0ша є3мY: да не кaкw поги1бнемъ t господи1на нaшегw; ѓще
бо скончaсz сребро2 нaше, и3 и3мёніе и3 скоты2 пред8 тоб0ю, господи1не, и3 не њстa-
сz нaмъ пред8 господи1номъ нaшимъ, т0чію є3ди1но тёло и3 землS нaша: 19 да не
ќмремъ u5бо пред8 тоб0ю, и3 землS њпустёетъ, купи2 нaсъ и3 зeмлю нaшу
хлёбами: и3 бyдемъ мы2 и3 землS нaша раби2 фараHну: дaждь сёмz, да посё-
емъ и3 жи1ви бyдемъ, и3 не ќмремъ, и3 землS не њпустёетъ. 20
И# купи2 їHсифъ
всю2 зeмлю є3гЂпетскую фараHну: продaша бо є3гЂптzне зeмлю свою2 фараHну,
и4бо њдолЁ и5мъ глaдъ: и3 бhсть землS фараHну. 21
И# лю1ди пораб0ти є3мY въ
рабы6, t крaz предBлъ є3гЂпетскихъ дaже до краeвъ, 22
кромЁ земли2 жрeческіz
т0кмw, тоs бо не купи2 їHсифъ: даsніемъ бо дадE въ дaръ жерцє1мъ фараHнъ,
и3 kдsху даsніе, є4же дадE и5мъ фараHнъ: сегw2 рaди не продaша земли2 своеS.
23
РечE же їHсифъ всBмъ є3гЂптzнwмъ: сE, купи1хъ вaсъ и3 зeмлю вaшу днeсь
фараHну: возми1те себЁ сёмена и3 сёйте на земли2: 24
и3 бyдутъ плоды2 є3S, и3
да дaсте пsтую чaсть фараHну, четhри же ч†сти бyдутъ вaмъ самBмъ въ
сёмена земли2 и3 на препитaніе вaмъ и3 всBмъ сyщымъ въ домёхъ вaшихъ.
25
И# рек0ша: њживи1лъ ны2 є3си2, њбрэт0хомъ благодaть пред8 господи1номъ
нaшимъ, и3 бyдемъ раби2 фараHну. 26
И# ўстaви и5мъ їHсифъ зaповэдь дaже до
сегw2 днE на земли2 є3гЂпетстэй пsтую чaсть даsти фараHну, кромЁ земли2
жрeческіz: тA т0чію не бsше фараHнz. 27
Всели1сz же ї}ль въ земли2
є3гЂпетстэй, на земли2 гесeмъ, и3 наслёдствоваше ю5: и3 возраст0ша, и3 ўмн0-
жишасz ѕэлw2. 28
ПоживE же їaкwвъ въ земли2 є3гЂпетстэй седмьнaдесzть
лётъ: и3 бhша днjе ї†кwвли лётъ жи1зни є3гw2, сто2 четhредесzть сeдмь лётъ.
29
Прибли1жишасz же днjе ї}лю є4же ўмрeти, и3 призвA сhна своего2 їHсифа и3
речE є3мY: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, подложи2 рyку твою2 под8
стегно2 моE и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость и3 и4стину, є4же не погребсти2
менE во є3гЂптэ, 30 но да почjю со nтцы6 мои1ми: и3 и3знесeши мS и3з8 є3гЂпта,
и3 погребeши мS во гр0бэ и4хъ. Џнъ же речE: ѓзъ сотворю2 по словеси2 твоемY.
31
РечE же: клени1сz мнЁ. И# клsтсz є3мY. И# поклони1сz ї}ль на конeцъ *
жезлA є3гw2.

* вeрхъ
ГлавA 48.
hсть же по глаг0лэхъ си1хъ, и3 повёдано бhсть їHсифу, ћкw nтeцъ тв0й
и3знемогaетъ: и3 пои1мъ двA сы6на сво‰, манассjю и3 є3фрeма, пріи1де ко їaкwву.
2
Повёдаша же їaкwву, глаг0люще: сE, сhнъ тв0й їHсифъ грzдeтъ къ тебЁ.
И# ўкрэпи1всz ї}ль сёде на nдрЁ, 3 и3 речE їaкwвъ ко їHсифу: бGъ м0й kви1сz
мнЁ въ лyзэ, въ земли2 ханаaни, и3 блгcви1 мz 4 и3 речE ми: сE, ѓзъ возращy тz
и3 ўмн0жу тS, и3 сотворю1 тz въ собр†ніz kзhкwвъ: и3 дaмъ ти2 зeмлю сію2 и3
сёмени твоемY по тебЁ во њдержaніе вёчное. 5 Нн7э u5бо двA сы6на тво‰, и5же
бhша тебЁ въ земли2 є3гЂпетстэй прeжде пришeствіz моегw2 къ тебЁ во
є3гЂпетъ, мои2 сyть: є3фрeмъ и3 манассjа, ѓки руви1мъ и3 сmмеHнъ бyдутъ мнЁ:
6
сhны же, ±же ѓще роди1ши по си1хъ, бyдутъ тебЁ: во и4мz брaтіи своеS
призовyтсz ко жрeбіzмъ џныхъ: 7 ѓзъ же є3гдA и3дsхъ t месопотaміи сЂрскіz,
ќмре рахи1ль мaти твоS въ земли2 ханаaни, приближaющусz ми2 ко їпподр0му
хаврafы земли2, є4же пріити2 во є3фрafу: и3 погреб0хъ ю5 на пути2 їпподр0ма: сeй
є4сть виfлеeмъ. 8 Ви1дэвъ же ї}ль сhны їHсифwвы, речE: что2 тебЁ сjи; 9 РечE
же їHсифъ nтцY своемY: сhнове мои2 сyть, ±же дадE ми бGъ здЁ. И# речE
їaкwвъ: приведи1 ми |, да благословлю2 и5хъ. 10
Џчи же ї}лю тsжкw ви1дэста t
стaрости, и3 не можaше ви1дэти: и3 прибли1жи и5хъ къ немY, и3 лобзA и5хъ, и3
њб8sтъ |. 11
И# речE ї}ль ко їHсифу: сE, лицA твоегw2 не лиши1хсz, и3 сE, показA
ми бGъ и3 сёмz твоE. 12
И# tведE и5хъ їHсифъ t колёнъ є3гw2, и3 поклони1шасz
є3мY лицeмъ до земли2. 13
Пои1мъ же їHсифъ двA сы6на сво‰, є3фрeма въ
десни1цу, прsмw лэви1цы ї}лz, манассjю же въ лёвую, прsмw десни1цы ї}левы,
прибли1жи и5хъ къ немY. 14
Простeръ же ї}ль рyку деснyю, возложи2 на главY
є3фрeмлю, сeй же бsше мeньшій, ґ лёвую на главY манассjину, премэни1въ
рyцэ, 15
и3 благослови2 | и3 речE: бGъ, є3мyже бlгоугоди1ша nтцы2 мои2 пред8
ни1мъ, ґвраaмъ и3 їсаaкъ, бGъ, и4же питaетъ мS и3змлaда дaже до днE сегw2,
16
ѓгGлъ, и4же мS и3збавлsетъ t всёхъ ѕHлъ, да блгcви1тъ дBтища сі‰, и3
прозовeтсz въ ни1хъ и4мz моE, и3 и4мz nтє1цъ мои1хъ, ґвраaма и3 їсаaка, и3 да
ўмн0жатсz во мн0жество мн0гое на земли2. 17
Ви1дэвъ же їHсифъ, ћкw
возложи2 nтeцъ є3гw2 рyку деснyю свою2 на главY є3фрeмлю, тsжко є3мY
kви1сz: и3 пріS їHсифъ рyку nтцA своегw2 tsти ю5 t главы2 є3фрeмли на главY
манассjину, 18
и3 речE їHсифъ nтцY своемY: не тaкw, џтче: сeй бо (є4сть)
пeрвенецъ, возложи2 рyку деснyю твою2 на главY є3гw2. 19
И# не хотsше, но речE:
вёмъ, чaдо, вёмъ: и3 сeй бyдетъ въ лю1ди, и3 сeй вознесeтсz: но брaтъ є3гw2
мeньшій б0лій є3гw2 бyдетъ, и3 сёмz є3гw2 бyдетъ во мн0жество kзhкwвъ.
20
И# благослови2 | въ т0мъ дни2, глаг0лz: въ вaсъ благослови1тсz ї}ль, глаг0лю-
ще: да сотвори1тъ тS бGъ ћкоже є3фрeма и3 ћкw манассjю. И# постaви є3фрeма
вhшше манассjи. 21
РечE же ї}ль їHсифу: сE, ѓзъ ўмирaю, и3 бyдетъ бGъ съ
вaми, и3 возврати1тъ вaсъ t земли2 сеS на зeмлю nтє1цъ вaшихъ: 22
ѓзъ же
даю1 ти сікjму и3збрaнную свhше брaтіи твоеS, ю4же взsхъ и3з8 руки2 ґморрeйски
мечeмъ мои1мъ и3 лyкомъ.
ГлавA 49.
ризвA же їaкwвъ сhны сво‰ и3 речE и5мъ: собери1тесz, да возвэщY вaмъ, что2
срsщетъ вaсъ въ послBдніz дни6: 2
собери1тесz и3 послyшайте менє2, сhнове
ї†кwвли, послyшайте ї}лz, послyшайте nтцA вaшегw. 3
Руви1мъ, пeрвенецъ
м0й, ты2 крёпость моS и3 начaло ч†дъ мои1хъ: жeстокъ терпёти и3 жeстокъ
ўп0рникъ: 4
досади1лъ є3си2 ћкw водA, да не воскипи1ши: возшeлъ бо є3си2 на
л0же nтцA твоегw2, тогдA њскверни1лъ є3си2 постeлю, и3дёже возшeлъ є3си2.
5
СmмеHнъ и3 леvjй брaтіz соверши1ста њби1ду t в0ли своеS: 6 въ совётъ и4хъ да
не пріи1детъ душA моS, и3 къ собрaнію и4хъ да не прилэпsтсz внyтрєннzz
мо‰: ћкw во гнёвэ своeмъ и3зби1ста человёки, и3 въ п0хоти своeй прерёзаста
жи6лы ю3нцA: 7
проклzтA ћрость и4хъ, ћкw ўп0рна, и3 гнёвъ и4хъ, ћкw
њжесточи1сz: раздэлю2 и5хъ во їaкwвэ и3 разсёю и5хъ во ї}ли. 8
Їyдо, тебE
похвaлzтъ брaтіz тво‰, рyцэ твои2 на плещ{ вр†гъ твои1хъ: покл0нzтсz
тебЁ сhнове nтцA твоегw2: 9 скЂменъ льв0въ їyда: t лёторасли, сhне м0й,
возшeлъ є3си2: возлeгъ ўснyлъ є3си2 ћкw лeвъ и3 ћкw скЂменъ: кто2 возбyдитъ
є3го2; 10
не њскудёетъ кнsзь t їyды и3 в0ждь t чрeслъ є3гw2, д0ндеже пріи1дутъ
tложє1наz є3мY, и3 т0й чazніе kзhкwвъ: 11
привzзyzй къ лозЁ жребS своE и3
къ вjнничію жребцA nслsте своегw2, и3сперeтъ він0мъ nдeжду свою2 и3 кр0вію
гр0здіz њдэsніе своE: 12
радостотвHрны џчи є3гw2 пaче вінA, и3 бэлы6 зyбы
є3гw2 пaче млекA. 13
ЗавулHнъ при м0ри всели1тсz, и3 т0й на пристaнищи кораб-
лeй, и3 прострeтсz дaже до сідHна. 14
Їссахaръ д0брое возжелA, почивaz посредЁ
предёлwвъ, 15
и3 ви1дэвъ пок0й, ћкw д0бръ, и3 зeмлю, ћкw тучнA, подложи2
рaмы свои2 на трyдъ, и3 бhсть мyжъ земледёлецъ. 16
Дaнъ суди1ти и4мать лю1ди
сво‰, ћкw и3 є3ди1но плeмz во ї}ли, 17
и3 да бyдетъ дaнъ ѕмjй на пути2, сэдsй
на распyтіи, ўгрызaz пsту к0нску: 18
и3 падeтъ к0нникъ вспsть, спcніz ждhй
гDнz. 19
Гaдъ, и3скушeніе и3скyситъ є3го2: џнъ же и3скyситъ того2 при ногaхъ.
20
Ґси1ръ, тyченъ є3гw2 хлёбъ, и3 т0й дaстъ пи1щу кнzзє1мъ. 21 Нефfалjмъ стeбль
распущaющаzсz, и3здаsй во t1расли добр0ту. 22
Сhнъ возращeнъ їHсифъ, сhнъ
возращeнъ м0й рeвностный, сhнъ м0й ю3нёйшій, ко мнЁ њбрати1сz: 23 на нег0-
же совётующе ўкорsху и3 налzцaху нaнь госп0діе стрэлsній, 24
и3 сотр0шасz
съ крёпостію лyки и4хъ, и3 разслабёша жи6лы мhшцей рyкъ и4хъ, рук0ю
си1льнагw їaкwва: tтyду ўкрэпи1сz ї}ль t бGа nтцA твоегw2, 25
и3 пом0же
тебЁ бGъ м0й, и3 блгcви1 тz блгcвeніемъ нбcнымъ свhше и3 блгcвeніемъ земли2
и3мyщіz вс‰: блгcвeніz рaди сосцє1въ и3 ложeснъ, 26
блгcвeніz nтцA твоегw2 и3
мaтере твоеS: преwдолЁ пaче блгcвeніz г0ръ пребывaющихъ и3 блгcвeніz
холмHвъ вёчныхъ: бyдутъ на главЁ їHсифовэ и3 на версЁ (главы2) брaтій,
и4миже њбладaше. 27
Веніамjнъ в0лкъ хи1щникъ, рaнw ћстъ є3щE и3 на вeчеръ
даeтъ пи1щу. 28
Вси2 сjи сhнове ї†кwвли дванaдесzть: и3 сі‰ глаг0ла и5мъ nтeцъ
и4хъ, и3 благослови2 и5хъ: коег0ждо по благословeнію є3гw2 благослови2 и5хъ, 29 и3 речE
и5мъ: ѓзъ прилагaюсz къ лю1демъ мои6мъ: погреби1те мS со nтцы6 мои1ми въ
пещeрэ, ћже є4сть въ селЁ є3фрHна хеттeанина, 30
въ пещeрэ сугyбэй, ћже
прsмw мамврjи въ земли2 ханаaни, ю4же стzжA ґвраaмъ пещeру ў є3фрHна
хеттeанина въ стzжaніе гр0ба. 31
Тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2,
тaмw погреб0ша їсаaка и3 ревeкку женY є3гw2, тaмw погреб0ша лjю, 32
въ стz-
жaніи селA и3 пещeры, ћже є4сть въ нeмъ ў сынHвъ хеттeовыхъ. 33
И# престA
їaкwвъ завэщaz сынHмъ свои6мъ, и3 возложи1въ їaкwвъ н0зэ свои2 на џдръ
ќмре, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ.
ГлавA 50.
припaдъ їHсифъ на лицE nтцA своегw2, плaкасz (г0рькw) њ нeмъ и3 њблобы-
зA є3го2: 2
и3 повелЁ їHсифъ рабHмъ свои6мъ погребaтелємъ погребсти2 nтцA
своего2. И# погреб0ша погребaтеліе ї}лz. 3 И# и3сп0лнишасz є3мY четhредесzть днjй:
тaкw бо и3счислsютсz днjе погребeніz: и3 плaкасz є3гw2 є3гЂпетъ сeдмьдесzтъ
днjй. 4 Е#гдA же преид0ша днjе плaча, глаг0ла їHсифъ ко вельм0жамъ фараHнw-
вымъ, глаг0лz: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 вaми, рцhте њ мнЁ во ќшы
фараHну, глаг0люще: 5
nтeцъ м0й заклs мz прeжде скончaніz (своегw2),
глаг0лz: во гр0бэ, є3г0же и3скопaхъ себЁ въ земли2 ханаaни, тaмw мS погреби2:
нн7э u5бо возшeдъ погребY nтцA моего2 и3 возвращyсz. И# рек0ша фараHну по
словеси2 їHсифову. 6 И# речE фараHнъ ко їHсифу: взhди, погреби2 nтцA твоего2,
ћкоже заклs тz. 7 И# взhде їHсифъ погребсти2 nтцA своего2. И# совзыд0ша съ
ни1мъ вси2 раби2 фараw6ни и3 старBйшины д0му є3гw2, и3 вси2 старBйшины земли2
є3гЂпетскіz, 8 и3 вeсь д0мъ їHсифовъ и3 брaтіz є3гw2, и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2 и3
срHдницы є3гw2: џвцы же и3 волы2 њстaвиша въ земли2 гесeмъ. 9 И# совзыд0ша
съ ни1мъ и3 колєсни1цы и3 кHнницы, и3 бhсть п0лкъ вели1къ ѕэлw2. 10 И# пріид0ша
на гумно2 ґтaдово, є4же є4сть њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, и3 рыдaша є3гw2 рыдaніемъ
вeліимъ и3 крёпкимъ ѕэлw2: и3 сотвори2 плaчь nтцY своемY сeдмь днjй.
11
И# ви1дэша жи1теліе земли2 ханаaнскіz плaчь на гумнЁ ґтaдовэ и3 рёша:
плaчь вели1къ сeй є4сть є3гЂптzнwмъ. Сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY
плaчь є3гЂпетскъ, є4же є4сть њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна. 12 И# сотвори1ша є3мY
тaкw сhнове є3гw2, ћкоже заповёда и5мъ. 13
И# взsша є3го2 сhнове є3гw2 въ
зeмлю ханаaню и3 погреб0ша є3го2 въ пещeрэ сугyбэй, ю4же стzжA ґвраaмъ
пещeру въ стzжaніе гр0ба t є3фрHна хеттeанина, прsмw мамврjи. 14 И# возвра-
ти1сz їHсифъ во є3гЂпетъ, сaмъ и3 брaтіz є3гw2 и3 вси2 совозшeдшіи погребсти2
nтцA є3гw2. 15
Ви1дэвше же брaтіz їHсифwвы, ћкw ќмре nтeцъ и4хъ, рёша:
да не когдA воспомzнeтъ ѕл0бу нaшу їHсифъ и3 воздаsніемъ воздaстъ нaмъ
за вс‰ ѕл†z, ±же показaхомъ є3мY. 16 И# пришeдше ко їHсифу рек0ша: nтeцъ
тв0й заклS прeжде кончи1ны своеS, глаг0лz: 17
тaкw рцhте їHсифу: њстaви
и5мъ непрaвду и3 грёхъ и4хъ, ћкw лук†ваz тебЁ показaша: и3 нн7э пріими2
непрaвду рабHвъ бGа nтцA твоегw2. И# плaкасz їHсифъ, глаг0лющымъ и5мъ къ
немY. 18
И# пришeдше къ немY рек0ша: сE, мы2 тебЁ раби2. 19
И# речE къ ни6мъ
їHсифъ: не б0йтесz, б9ій бо є4смь ѓзъ: 20
вы2 совэщaсте на мS ѕл†z, бGъ же
совэщA њ мнЁ во бlг†z, дабы2 бhло ћкоже днeсь, и3 препитaлисz бы лю1діе
мн0зи. 21
И# речE и5мъ: не б0йтесz, ѓзъ препитaю вaсъ и3 д0мы вaшz. И# ўтё-
ши и5хъ, и3 глаг0ла и5мъ по сeрдцу и4хъ. 22
И# всели1сz їHсифъ во є3гЂптэ сaмъ и3
брaтіz є3гw2 и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2: и3 поживE їHсифъ лётъ сто2 дeсzть.
23
И# ви1дэ їHсифъ є3фрє1мли дёти до трeтіzгw р0да: и3 сhнове махjра сhна
манассjина роди1шасz при бeдрэхъ їHсифовыхъ. 24
И# речE їHсифъ брaтіи своeй,
глаг0лz: ѓзъ ўмирaю, посэщeніемъ же посэти1тъ вaсъ бGъ и3 и3зведeтъ вaсъ t
земли2 сеS въ зeмлю, њ нeйже клsтсz бGъ nтцє1мъ нaшымъ ґвраaму, їсаaку
и3 їaкwву. 25
И# заклS їHсифъ сhны ї}лєвы, глаг0лz: въ посэщeніи, и4мже
посэти1тъ вaсъ бGъ, совознеси1те и3 кHсти мо‰ tсю1ду съ вaми. 26
И# скончaсz
їHсифъ сhй лётъ стA десzти2: и3 погреб0ша є3го2, и3 положи1ша въ рaцэ во
є3гЂптэ.

Конeцъ кни1зэ пeрвэй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ 50.


Вeтхій завётъ
Кни1га вторaz мwmсeова

И#сх0дъ.
ГлавA 1.
і‰ и3менA сынHвъ ї}левыхъ, входsщихъ во є3гЂпетъ вкyпэ со їaкwвомъ
nтцeмъ и4хъ, кjйждо со всёмъ д0момъ свои1мъ внид0ша: 2 руви1мъ, сmмеHнъ,
леvjй, їyда, 3 їссахaръ, завулHнъ и3 веніамjнъ, 4 дaнъ и3 нефfалjмъ, гaдъ и3 ґси1ръ:
їHсифъ же бsше во є3гЂптэ. 5 Бsше же всёхъ дyшъ и3зшeдшихъ и3з8 їaкwва
сeдмьдесzтъ пsть. 6 Ќмре же їHсифъ, и3 вс‰ брaтіz є3гw2, и3 вeсь р0дъ џный:
7
сhнове же ї}лєвы возраст0ша и3 ўмн0жишасz, и3 мн0зи бhша и3 ўкрэпи1-
шасz ѕэлw2 ѕэлw2: ўмн0жи же и5хъ землS. 8 ВостA же цaрь и4нъ во є3гЂптэ,
и4же не знaше їHсифа, 9
речE же kзhку своемY: сE, р0дъ сынHвъ ї}левыхъ
вели1кое мн0жество и3 ўкрэплsетсz пaче нaсъ: 10 пріиди1те u5бо, прехи1тримъ и5хъ,
да не когдA ўмн0жатсz: и3 є3гдA ѓще приключи1тсz нaмъ брaнь, приложaтсz и3
сjи къ супостaтwмъ, и3 њдолёвше нaмъ и3зhдутъ и3з8 земли2 (нaшеz).
11
И# пристaви над8 ни1ми пристaвники дёлъ, да њѕл0бzтъ и5хъ въ дёлэхъ.
И# создaша грaды твє1рды фараHну: піfw2, и3 рамесси2, и3 w4нъ, и4же є4сть
и3ліоп0ль. 12
По є3ли1ку же и5хъ смирsху, толи1кw мн0жайшіи бывaху и3 ўкрэп-
лsхусz ѕэлw2 ѕэлw2. И# гнушaхусz є3гЂптzне сынми2 ї}левыми, 13
и3 наси1ліе
творsху є3гЂптzне сынHмъ ї}лєвымъ нyждею, 14
и3 болёзненну тBмъ жи1знь
творsху въ дёлэхъ жeстокихъ брeніемъ и3 плінfодёланіемъ, и3 всёми дёлы,
±же въ полsхъ, во всёхъ дёлэхъ, и4миже порабощaху и5хъ съ нyждею. 15
И# речE
цaрь є3гЂпетскій бaбамъ є3врє1йскимъ: є3ди1нэй и4хъ и4мz сепфHра и3 и4мz вто-
рёй фyа, 16
и3 речE (и5мъ): є3гдA бaбите є3врeанынzмъ, и3 сyть къ рождeнію, ѓще
ќбw мyжескій п0лъ бyдетъ, ўбивaйте є3го2: ѓще же жeнскій, снабдэвaйте є3го2.
17
Ўбоsшасz же б†бы бGа, и3 не сотвори1ша, ћкоже повелЁ и5мъ цaрь є3гЂпет-
скій, и3 живлsху мyжескій п0лъ. 18
ПризвA же цaрь є3гЂпетскій б†бы и3 речE
и5мъ: что2 ћкw сотвори1сте вeщь сію2, и3 њживлsете мyжескій п0лъ; 19
Рек0ша
же б†бы фараHну: не ћкw жєны2 є3г›птzныни, тaкw и3 жєны2 є3врє1аныни:
раждaютъ бо прeжде нeже вни1ти къ ни6мъ бaбамъ, и3 раждaху. 20
Блaго же
творsше бGъ бaбамъ, и3 мн0жахусz лю1діе и3 ўкрэплsхусz ѕэлw2. 21
И# понeже
боsхусz б†бы бGа, сотвори1ша себЁ жили6ща. 22
Заповёда же фараHнъ всBмъ
лю1демъ свои6мъ, глаг0лz: всsкъ мyжескій п0лъ, и4же роди1тсz є3врewмъ, въ рэкY
ввергaйте, и3 всsкъ жeнскій п0лъ снабдэвaйте и5 жи1въ.
ГлавA 2.
sше же нёкто t плeмене леvjина, и4же поS t дщeрей леvjиныхъ, и3 и3мsше ю5:
2
и3 зачA во чрeвэ и3 роди2 мyжескій п0лъ. Ви1дэвше же є3го2 лёпа, крhша є3го2
три2 мцcы: 3 и3 понeже не можaху є3го2 ктомY крhти, взS є3мY мaти є3гw2
ковчeжецъ си1товый и3 помaза и5 клeемъ и3 смол0ю, и3 вложи2 nтрочA въ него2,
и3 положи2 є3го2 въ лучи1цэ при рэцЁ: 4 и3 наблюдaше сестрA є3гw2 и3здалeча, да
ўвёдаетъ, что2 бyдетъ є3мY. 5 Сни1де же дщeрь фараHнова и3змhтисz на рэкY,
и3 рабы6ни є3S прохождaху при рэцЁ. И# ви1дэвши ковчeжецъ въ лучи1цэ,
послaвши рабhню, взS и5. 6 Tвeрзши же, ви1дитъ nтрочA плaчущеесz въ ков-
чeжцэ, и3 пощадЁ є5 дщeрь фараHнz, и3 речE: t дэтeй є3врeйскихъ сіE. 7 И# речE
сестрA є3гw2 дщeри фараHновэ: х0щеши ли, призовy ти женY корми1лицу t
є3врє1й, и3 воздои1тъ ти2 nтрочA; 8 И# речE є4й дщeрь фараHнова: и3ди2. Шeдши же
nтрокови1ца, призвA мaтерь nтрочaте. 9
РечE же къ нeй дщeрь фараHнова:
соблюди1 ми nтрочA сіE и3 возд0й ми2 є5: ѓзъ же дaмъ ти2 мздY. Взs же
nтрочA женA и3 доsше є5. 10
Возмужaвшу же nтрочaти, введE є5 ко дщeри
фараHновэ, и3 бhсть є4й въ сhна, и3 наречE и4мz є3мY мwmсeй, глаг0лющи: t
воды2 взsхъ є3го2. 11
Бhсть же во дни6 мнHгіz w4ны, вели1къ бhвъ мwmсeй,
и3зhде къ брaтіzмъ свои6мъ, сынHмъ ї}лєвымъ. Разумёвъ же болёзнь и4хъ,
ви1дэ человёка є3гЂптzнина бію1ща нёкоего є3врeанина t брaтіи є3гw2 сынHвъ
ї}левыхъ. 12 Њбозрёвсz же сёмw и3 nвaмw, никог0же ви1дэ: и3 порази1въ є3гЂп-
тzнина, скры2 є3го2 въ песцЁ. 13
И#зшeдъ же во вторhй дeнь, ви1дэ двA м{жа
є3врє1анина бію6щасz и3 глаг0ла њби1дzщему: чесw2 рaди ты2 біeши и4скреннzго;
14
Џнъ же речE: кт0 тz постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми; є3дA ўби1ти мS
ты2 х0щеши, и4мже w4бразомъ ўби1лъ є3си2 вчерA є3гЂптzнина; Ўбоsсz же
мwmсeй и3 речE: ѓще си1це kвлeнъ бhсть глаг0лъ сeй; 15
Ўслhша же фараHнъ
глаг0лъ сeй и3 и3скaше ўби1ти мwmсeа. Tи1де же мwmсeй t лицA фараHнова и3
всели1сz въ земли2 мадіaмстэй: пришeдъ же въ зeмлю мадіaмскую сёде при
клaдzзэ. 16 Свzщeннику же мадіaмскому бёша сeдмь дщeрей, пасyщихъ џвцы
nтцA своегw2 їоf0ра: пришeдшz же чeрпаху, д0ндеже нап0лниша кwрhта,
напои1ти џвцы nтцA своегw2 їоf0ра. 17
Пришeдше же пaстыріе и3згнaша |.
Востaвъ же мwmсeй и3збaви и5хъ, и3 наліS и5мъ и3 напои2 џвцы и4хъ. 18
Пріид0ша
же къ рагуи1лу nтцY своемY. Џнъ же речE и5мъ: что2 ћкw ўскори1сте пріити2
днeсь; 19
Џныz же рек0ша: человёкъ є3гЂптzнинъ и3збaви нaсъ t пaстырей, и3
начeрпа нaмъ и3 напои2 џвцы нaшz. 20
Џнъ же речE дщeремъ свои6мъ: и3 гдё
є3сть; и3 вскyю си1це њстaвисте человёка; призови1те u5бо є3го2, да ћстъ хлёбъ.
21
Всели1сz же мwmсeй ў человёка: и3 дадE сепфHру дщeрь свою2 мwmсeю въ
женY. 22
Во чрeвэ же зачeнши женA роди2 сhна, и3 наречE мwmсeй и4мz є3мY
гирсaмъ, глаг0лz: ћкw пришлeцъ є4смь въ земли2 чуждeй. Е#щE же зачeнши
роди2 сhна вторaго, и3 наречE и4мz є3мY є3ліезeръ, глаг0лz: бGъ бо nтцA моегw2
пом0щникъ м0й и3 и3збaви мS и3з8 руки2 фараHновы. 23
По днeхъ же мн0гихъ
тёхъ, ќмре цaрь є3гЂпетскій, и3 возстенaша сhнове ї}лєвы t дёлъ и3
возопи1ша, и3 взhде в0пль и4хъ къ бGу t дёлъ. 24
И# ўслhша бGъ стенaніе и4хъ:
и3 помzнY бGъ завётъ св0й и4же ко ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, 25 и3 призрЁ бGъ
на сhны ї}лєвы, и3 познaнъ бhсть и4ми.
ГлавA 3.
wmсeй же бsше пасhй џвцы їоf0ра тeстz своегw2, свzщeнника мадіaмска: и3
гнaше џвцы въ пустhню, и3 пріи1де въ г0ру б9ію хwри1въ. 2 Kви1сz же є3мY
ѓгGлъ гDень въ плaмени џгненнэ и3з8 купины2: и3 ви1дитъ, ћкw купинA гори1тъ
nгнeмъ, купинA же не сгарaше. 3 РечE же мwmсeй: мимошeдъ ўви1жду видёніе
вели1кое сіE, ћкw не сгарaетъ купинA. 4 Е#гдA же ви1дэ гDь, ћкw приступaетъ
ви1дэти, воззвA є3го2 гDь и3з8 купины2, гlz: мwmсeе, мwmсeе. Џнъ же речE: чт0
є3сть, гDи; 5 Џнъ же речE: не приближaйсz сёмw: и3зyй сапоги2 t н0гъ твои1хъ:
мёсто бо, на нeмже ты2 стои1ши, землS с™A є4сть. 6 И# речE є3мY: ѓзъ є4смь
бGъ nтцA твоегw2, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаaковъ и3 бGъ їaкwвль. Tврати1 же
мwmсeй лицE своE: бlгоговёzше бо воззрёти пред8 бGа. 7
РечE же гDь къ
мwmсeю: ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людjй мои1хъ, и5же во є3гЂптэ, и3 в0пль и4хъ
ўслhшахъ t дёлъ пристaвникwвъ: ўвёдэхъ бо болёзнь и4хъ, 8
и3 снид0хъ
и3з8sти и5хъ t рукY є3г›петску, и3 и3звести2 | и3з8 земли2 тоS, и3 ввести2 и5хъ въ
зeмлю блaгу и3 мн0гу, въ зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, въ мёсто
хананeйско и3 хеттeйско, и3 ґморрeйско и3 ферезeйско, и3 гергесeйско и3 є3veйско и3
їевусeйско: 9 и3 сE, нн7э в0пль сынHвъ ї}левыхъ пріи1де ко мнЁ, и3 ѓзъ ви1дэхъ
тугY, є4юже є3гЂптzне стужaютъ и5мъ: 10
и3 нн7э грzди2, да послю1 тz къ
фараHну царю2 є3гЂпетскому, и3 и3зведeши лю1ди мо‰, сhны ї}лєвы и3з8 земли2
є3гЂпетскіz. 11
И# речE мwmсeй къ бGу: кт0 є3смь ѓзъ, ћкw да пойдY къ
фараHну царю2 є3гЂпетскому, и3 ћкw да и3зведY сhны ї}лєвы t земли2
є3гЂпетскіz; 12
РечE же бGъ къ мwmсeю, гlz: ћкw бyду съ тоб0ю: и3 сіE тебЁ
знaменіе, ћкw ѓзъ тS посылaю: внегдA и3звести2 тебЁ лю1ди мо‰ и3з8 є3гЂпта,
и3 пом0литесz бGу въ горЁ сeй. 13
И# речE мwmсeй къ бGу: сE, ѓзъ пойдY къ
сынHмъ ї}лєвымъ и3 рекY къ ни6мъ: бGъ nтє1цъ нaшихъ послA мz къ вaмъ: и3
ѓще вопр0сzтъ мS, что2 и4мz є3мY, что2 рекY къ ни6мъ; 14
И# речE бGъ къ
мwmсeю, гlz: ѓзъ є4смь сhй. И# речE: тaкw речeши сынHмъ ї}лєвымъ: сhй
послA мz къ вaмъ. 15
И# речE бGъ пaки къ мwmсeю: тaкw речeши сынHмъ
ї}лєвымъ: гDь бGъ nтє1цъ нaшихъ, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаaковъ и3 бGъ
їaкwвль, послA мz къ вaмъ: сіE моE є4сть и4мz вёчное и3 пaмzть родHвъ
родHмъ: 16
пришeдъ u5бо собери2 стaрцы сынHвъ ї}левыхъ и3 рцы2 къ ни6мъ: гDь
бGъ nтє1цъ нaшихъ kви1сz мнЁ, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаaковъ и3 бGъ їaкwвль,
гlz: присэщeніемъ присэти1хъ вaсъ, и3 є3ли6ка случи1шасz вaмъ во є3гЂптэ:
17
и3 речE: и3зведY вaсъ t њѕлоблeніz є3гЂпетскагw въ зeмлю хананeйску и3
хеттeйску, и3 ґморрeйску и3 ферезeйску, и3 гергесeйску и3 є3veйску и3 їевусeйску, въ
зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ: 18
и3 послyшаютъ глaса твоегw2, и3 вни1де-
ши ты2 и3 старBйшины ї}лєвы къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, и3 речeши къ
немY: гDь бGъ є3врeйскій воззвA нaсъ: да п0йдемъ u5бо путeмъ трeхъ днjй въ
пустhню, да пожрeмъ гDу бGу нaшему: 19
ѓзъ же вёмъ, ћкw не tпyститъ
вaсъ фараHнъ цaрь є3гЂпетскій пойти2, ѓще не рук0ю крёпкою: 20
и3 простeръ
рyку мою2, поражY є3гЂптzны всёми чудесы2 мои1ми, ±же сотворю2 въ ни1хъ: и3
по си1хъ tпyститъ вы2, 21
и3 дaмъ блгdть лю1демъ си6мъ пред8 є3г›птzны: є3гдA же
п0йдете, не tи1дете тщы2: 22
но да и3спр0ситъ женA t сосёды и3 подрyги своеS
сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3 ри6зы: и3 ўкраси1те сhны вaшz и3 дщє1ри вaшz, и3
њбери1те є3гЂптzнъ.
ГлавA 4.
вэщA же мwmсeй и3 речE: ѓще не ўвёруютъ ми2, нижE послyшаютъ глaса
моегw2, рекyтъ бо, ћкw не kви1сz тебЁ бGъ, что2 рекY къ ни6мъ; 2 И# речE къ
немY гDь: что2 сіE є4сть въ руцЁ твоeй; Џнъ же речE: жeзлъ. 3 И# речE: повeрзи
є3го2 на зeмлю. И# вeрже и5 на зeмлю, и3 бhсть ѕмjй: и3 tбэжE мwmсeй t негw2.
4
И# речE гDь къ мwmсeю: простри2 рyку и3 и3ми2 за хв0стъ. Простeръ u5бо рyку,
взS за хв0стъ, и3 бhсть жeзлъ въ руцЁ є3гw2. 5 Да ўвёруютъ ти2, ћкw kви1сz
тебЁ гDь бGъ nтє1цъ твои1хъ, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаaковъ и3 бGъ їaкwвль.
6
РечE же є3мY гDь пaки: вложи2 рyку твою2 въ нёдро твоE. И# вложи2 рyку въ
нёдро своE, и3 и3з8sтъ ю5 t нёдра своегw2, и3 бhсть рукA є3гw2 прокажeна ћкw
снёгъ. 7 И# речE пaки є3мY гDь: вложи2 рyку твою2 въ нёдро твоE. И# вложи2 рyку
свою2 въ нёдро своE, и3 и3з8sтъ ю5 t нёдра своегw2, и3 бhсть пaки въ румsнст-
вэ пл0ти своеS. 8 Ѓще же не ўвёруютъ тебЁ, нижE послyшаютъ глaса знaме-
ніz пeрвагw, ўвёруютъ тебЁ рaди глaса знaменіz вторaгw: 9 и3 бyдетъ ѓще не
ўвёруютъ тебЁ двэмA знaменіzми си1ми, нижE послyшаютъ глaса твоегw2, да
в0змеши t воды2 рэчнhz, и3 проліeши на сyхо: и3 бyдетъ водA, ю4же в0змеши
t рэки2, кр0вію на сyсэ. 10
РечE же мwmсeй ко гDу: молю1сz ти2, гDи: недоброрё-
чивъ є4смь прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, нижE tнeлэже начaлъ є3си2
гlати рабY твоемY: худоглaсенъ и3 косноzзhченъ ѓзъ є4смь. 11
И# речE гDь къ
мwmсeю: кто2 дадE ўстA человёку; и3 кто2 сотвори2 нёма и3 глyха, и3 ви1дzща и3
слёпа; не ѓзъ ли гDь бGъ; 12
и3 нн7э и3ди2, и3 ѓзъ tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстр0ю
тебЁ, є4же и4маши глаг0лати. 13
РечE же мwmсeй: молю1сz ти2, гDи, и3збери2
могyща и3н0го, є3г0же п0слеши. 14
И# разгнёвавсz ћростію гDь на мwmсeа, речE:
не сE ли брaтъ тв0й ґарHнъ леvjтинъ; вёмъ, ћкw глаг0лz возглаг0летъ џнъ
вмёстw тебє2: и3 сE, т0й и3зhдетъ во срётеніе тебЁ, и3 ўзрёвъ тS,
возрaдуетсz въ себЁ: 15
и3 речeши къ немY, и3 вдaси словесA мо‰ во ўстA є3гw2:
ѓзъ же tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстA є3гw2, и3 ўстр0ю вaмъ ±же и4мате
твори1ти: 16 и3 т0й возглаг0летъ t тебє2 къ лю1демъ, и3 т0й бyдетъ ўстA тво‰:
тh же бyдеши є3мY въ тёхъ, ±же къ бGу: 17
и3 жeзлъ сeй њбращeнный въ
ѕмію2, возми2 въ рyку твою2, си1мъ сотвори1ши знaмєніz. 18
П0йде же мwmсeй,
и3 возврати1сz ко їоf0ру тeстю своемY и3 речE: пойдY и3 возвращyсz ко брaтіи
моeй, и5же во є3гЂптэ, и3 ўви1жду, ѓще є3щE жи1ви сyть. И# речE їоf0ръ къ
мwmсeю: и3ди2 здрaвъ. По днeхъ же џныхъ мн0гихъ, ќмре цaрь є3гЂпетскій.
19
И# речE гDь къ мwmсeю въ земли2 мадіaмстэй: и3ди2, tиди2 во є3гЂпетъ:
и3змр0ша бо вси2 и4щущіи души2 твоеS. 20
Пои1мъ же мwmсeй женY свою2 и3
nтрочaта, всади2 | на nслsта, и3 возврати1сz во є3гЂпетъ. И# взS мwmсeй
жeзлъ, и4же t бGа, въ рyку свою2. 21
РечE же гDь къ мwmсeю: и3дyщу тебЁ и3
возвращaющусz во є3гЂпетъ, зри2 вс‰ чудесA, ±же дaхъ въ рyцэ твои2, да
сотвори1ши | пред8 фараHномъ: ѓзъ же њжесточY сeрдце є3гw2, и3 не tпyститъ
людjй: 22
тh же возглаг0леши фараHну: сі‰ гlетъ гDь бGъ є3врeйскій: сhнъ м0й
пeрвенецъ ї}ль: 23
рёхъ же тебЁ: tпусти2 лю1ди мо‰, да ми2 послyжатъ: ѓще
ќбw не х0щеши tпусти1ти и5хъ, блюди2 u5бо, ѓзъ ўбію2 сhна твоего2 пeрвенца.
24
Бhсть же на пути2 на станY, срёте є3го2 ѓгGлъ гDень и3 и3скaше є3го2 ўби1ти.
25
И# взeмши сепфHра кaмень, њбрёза конeчную пл0ть сhна своегw2, и3 припадE
къ ногaмъ є3гw2 и3 речE: стA кр0вь њбрёзаніz сhна моегw2. 26
И# tи1де t негw2
ѓгGлъ, занeже речE: стA кр0вь њбрёзаніz сhна моегw2. 27
РечE же гDь ко
ґарHну: и3зhди во срётеніе мwmсeю въ пустhню. И# и4де, и3 срёте є3го2 въ горЁ
б9іи: и3 цэловaстасz џба. 28
И# повёда мwmсeй ґарHну вс‰ словесA гDнz, ±же
послA, и3 вс‰ знaмєніz, ±же заповёда є3мY. 29
И$де же мwmсeй и3 ґарHнъ, и3
собрaша вс‰ стaрцы сынHвъ ї}левыхъ: 30 и3 глаг0ла и5мъ ґарHнъ вс‰ словесA сі‰,
±же гlа бGъ къ мwmсeю: и3 сотвори2 знaмєніz пред8 людьми2. 31
И# вёроваша
лю1діе, и3 возрaдовашасz, ћкw посэти2 бGъ сhны ї}лєвы и3 ћкw призрЁ на и4хъ
скорбёніе: и3 прекл0ньшесz лю1діе поклони1шасz.
ГлавA 5.
по си1хъ вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ къ фараHну и3 рёша є3мY: сі‰ гlетъ гDь бGъ
ї}левъ: tпусти2 лю1ди мо‰, да прaздникъ сотворsтъ мнЁ въ пустhни. 2 РечE же
фараHнъ: кт0 є3сть, є3гHже послyшаю глaса, ћкw tпусти1ти и4мамъ сhны
ї}лєвы; не вёмъ гDа, и3 ї}лz не tпущY. 3 И# глаг0лютъ є3мY: бGъ є3врeйскій
призвA нaсъ: п0йдемъ u5бо путeмъ трeхъ днjй въ пустhню, да пожрeмъ гDу
бGу нaшему, да не когдA случи1тсz нaмъ смeрть и3ли2 ўбjйство. 4 И# речE и5мъ
цaрь є3гЂпетскій: вскyю, мwmсeй и3 ґарHнъ, развращaете лю1ди мо‰ t дёлъ и4хъ;
и3ди1те кjйждо вaсъ на дэлA сво‰. 5 И# речE фараHнъ: сE, нн7э ўмн0жишасz лю1діе
сjи на земли2: u5бо не дади1мъ почи1ти и5мъ t дёлъ. 6 Заповёда же фараHнъ
пристaвникwмъ дёлъ людски1хъ и3 книг0чіzмъ, глаг0лz: 7 не ктомY приложи1те
даsти плeвъ лю1демъ къ плінfодёланію, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: но сaми
да и4дутъ и3 собирaютъ плeвы себЁ: 8
и3 ўр0къ плінfодёланіz, є4же nни2
творsтъ, на кjйждо дeнь наложи1те и5мъ: не ўeмлите ничт0же: прaздни бо
сyть: сегw2 рaди возопи1ша, глаг0люще: да п0йдемъ, и3 пожрeмъ бGу нaшему:
9
да њтzгчaтсz дэлA людjй си1хъ, и3 да пекyтсz њ ни1хъ, и3 не помhслzтъ њ
словесёхъ сyетныхъ. 10 Понуждaху же и5хъ прист†вницы и3 книгHчіz и3 глаг0лаху
лю1демъ, рекyще: сі‰ глаг0летъ фараHнъ: не ктомY даю2 вaмъ плeвъ: 11
сaми вы2
шeдше собирaйте себЁ плeвы, и3дёже ѓще њбрsщете: и4бо не бyдетъ ўsто t
ўр0ка вaшегw ничт0же. 12
И# разыд0шасz лю1діе по всeй земли2 є3гЂпетстэй
собирaти тр0стіе на плeвы. 13
Прист†вницы же понуждaху и5хъ, глаг0люще:
совершaйте дэлA в†ша ўрHчнаz на всsкъ дeнь, ћкоже и3 є3гдA плeвы даsхомъ
вaмъ. 14 И# біeни бhша книгHчіz р0да сынHвъ ї}левыхъ, и5же бhша пристaвлени
над8 ни1ми t пристaвникwвъ фараHновыхъ, глаг0люще: почто2 не соверши1сте
ўр0ка вaшегw плjнfеннагw, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE, тaкожде и3 днeсь;
15
Вшeдше же книгHчіz сынHвъ ї}левыхъ, возопи1ша къ фараHну, глаг0люще:
почт0 ты тaкw твори1ши рабHмъ твои6мъ; 16 плeвъ не даю1тъ рабHмъ твои6мъ,
и3 пл‡нfы нaмъ глаг0лютъ твори1ти: и3 сE, раби2 твои2 мyчими сyть: њби1диши
u5бо людjй твои1хъ. 17
И# речE и5мъ: прaздни, прaздни є3стE: сегw2 рaди глаг0лете:
да и4демъ, пожрeмъ бGу нaшему: 18
нн7э u5бо шeдше дёлайте: плeвъ бо не дaмъ
вaмъ, ўр0къ же дёланіz плjнfеннагw да tдаетE. 19
Ви1дzху же книгHчіи
сынHвъ ї}левыхъ себE во ѕлhхъ, глаг0люще: не њстaвите плінfодёланіz ўр0ч-
нагw дню2. 20 Срэт0ша же мwmсeа и3 ґарHна, и3дyщихъ во срётеніе и5мъ, и3сходs-
щымъ и5мъ t фараHна, 21
и3 рёша и5мъ: да ви1дитъ бGъ и3 сyдитъ вaмъ, ћкw
њгнуси1сте дyхъ вaшъ пред8 фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2, дaти мeчь въ рyки
є3гw2 ўби1ти нaсъ. 22
Возврати1сz же мwmсeй ко гDу и3 речE: молю1тисz, гDи,
почто2 њѕл0билъ є3си2 лю1ди сі‰; и3 вскyю послaлъ є3си2 мS; 23 и3 tнeлэже внид0хъ
къ фараHну, глаг0лати твои1мъ и4менемъ, (џнъ) њѕл0би лю1ди сі‰, и3 не
и3збaвилъ є3си2 людjй твои1хъ.
ГлавA 6.
речE гDь къ мwmсeю: сE, ќзриши, что2 сотворю2 фараHну: рук0ю бо крёпкою
tпyститъ и5хъ и3 мhшцею выс0кою и3зженeтъ и5хъ t земли2 своеS. 2 Гlа же
бGъ къ мwmсeю и3 речE є3мY: ѓзъ гDь, 3 и3 kви1хсz ґвраaму, и3 їсаaку, и3 їaкwву,
бGъ сhй и4хъ, и3 и4мене моегw2 гDь не kви1хъ и5мъ: 4 и3 постaвихъ завётъ м0й съ
ни1ми, ћкw дaти и5мъ зeмлю ханаaнску, зeмлю пришeльствіz и4хъ, на нeйже и3
њбитaху: 5
ѓзъ же ўслhшахъ стенaніе сынHвъ ї}левыхъ, и5мже є3гЂптzне
пораб0тиша и5хъ, и3 помzнyхъ завётъ м0й: 6
и3ди2, рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ
глаг0лz: ѓзъ гDь, и3 и3зведY вaсъ t наси1ліz є3гЂпетска, и3 и3збaвлю вaсъ t
раб0ты (и4хъ), и3 tимY вaсъ мhшцею выс0кою и3 суд0мъ вели1кимъ, 7 и3 пріимY
вы2 себЁ въ лю1ди, и3 бyду вaмъ бGъ: и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ,
и3зведhй вaсъ t земли2 є3гЂпетскіz и3 t наси1ліz є3гЂпетска: 8 и3 введY вaсъ въ
зeмлю, на ню1же простр0хъ рyку мою2, дaти ю5 ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву: и3
дaмъ ю5 вaмъ въ наслёдіе, ѓзъ гDь. 9
Глаг0ла же мwmсeй тaкw сынHмъ
ї}лєвымъ, и3 не послyшаша мwmсeа t малодyшіz и3 t дёлъ жeстокихъ.
10
РечE же гDь къ мwmсeю, гlz: 11
вни1ди, глаг0ли фараHну царю2 є3гЂпетскому,
да tпyститъ сhны ї}лєвы и3з8 земли2 своеS. 12
РечE же мwmсeй пред8 гDемъ
глаг0лz: сE, сhнове ї}лєвы не послyшаша менE, и3 кaкw послyшаетъ менE фа-
раHнъ; ѓзъ же несловeсенъ є4смь. 13 РечE же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну и3 завэщA
и5мъ вни1ти къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, да tпyститъ сhны ї}лєвы t
земли2 є3гЂпетскіz. 14
И# сjи старBйшины домHвъ nтeчествъ и4хъ: сhнове
руви1ма, пeрвенца ї}лева, є3нHхъ и3 фалл0съ, ґсрHнъ и3 хармJ: сіE плeмz руви1мо-
во. 15
Сhнове же сmмеHнwвы: їемуи1лъ и3 їамjнъ, и3 ґHдъ и3 ґхjнъ, и3 саaръ и3
саyлъ, и5же t фінісси1ны: сі‰ рождє1ніz сынHвъ сmмеHновыхъ. 16
И# сі‰ и3менA
сынHвъ леvjиныхъ по сродствHмъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрі: лётъ же
житіS леvjина сто2 три1десzть сeдмь. 17
Сjи же сhнове гирсw6ни: ловенJ и3 семeй:
д0мове рождeніz и4хъ. 18
Сhнове же каafwвы: ґмврaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3
nзіи1лъ: лётъ же житіS каafова сто2 три1десzть три2. 19
Сhнове же мер†ріны:
моолJ и3 nмусJ: сjи д0мове рождeніz леvjина по сродствHмъ и4хъ. 20
И# поS
ґмврaмъ їwхавeду, дщeрь брaта nтцA своегw2, себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY
ґарHна и3 мwmсeа и3 маріaмь сестрY и4хъ: лётъ же житіS ґмврaмова сто2
три1десzть сeдмь. 21
Сhнове же їссаaрwвы: корE и3 нафeкъ и3 зeхрі. 22
Сhнове же
nзіи1лwвы: місаи1лъ и3 є3лісафaнъ и3 сегрJ. 23
Поs же ґарHнъ є3лісавeту, дщeрь
ґмінадaвову, сестрY наассHнову, себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY надaва и3 ґвіyда, и3
є3леазaра и3 їfамaра. 24
Сhнове же корewвы: ґси1ръ и3 є3лканA и3 ґвіасaръ: сі‰
рождє1ніz корewва. 25
И# є3леазaръ, сhнъ ґарHновъ, поS t дщeрей футіи1ловыхъ
себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY фінеeса: сі‰ старBйшинства nтeчества леvjтска по
сродствHмъ и4хъ. 26
Сeй ґарHнъ и3 мwmсeй, и5мже речE бGъ и3звести2 сhны ї}лєвы
и3з8 земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ. 27
Сjи сyть, и5же глаг0ласта къ фараHну
царю2 є3гЂпетскому, є4же и3звести2 сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz: сeй
ґарHнъ и3 мwmсeй, 28
в0ньже дeнь гlа гDь къ мwmсeю въ земли2 є3гЂпетстэй.
29
И# речE гDь къ мwmсeю гlz: ѓзъ гDь: глаг0ли къ фараHну царю2 є3гЂпетскому,
є3ли6ка ѓзъ гlю къ тебЁ. 30 И# речE мwmсeй пред8 гDемъ: сE, ѓзъ худоглaсенъ є4смь,
и3 кaкw послyшаетъ менE фараHнъ;
ГлавA 7.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: сE, дaхъ тS бGа фараHну, и3 ґарHнъ брaтъ тв0й
бyдетъ тв0й прор0къ: 2
тh же возглаг0леши є3мY вс‰, є3ли6ка тебЁ запо-
вёдаю: ґарHнъ же брaтъ тв0й возглаг0летъ къ фараHну, да tпyститъ сhны
ї}лєвы t земли2 своеS: 3
ѓзъ же њжесточY сeрдце фараHново и3 ўмн0жу
знaмєніz мо‰ и3 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй: 4
и3 не послyшаетъ вaсъ
фараHнъ, и3 возложY рyку мою2 на є3гЂпетъ и3 и3зведY съ си1лою моeю лю1ди
мо‰ сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz, со tмщeніемъ вели1кимъ: 5 и3 ўвё-
дzтъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ є4смь гDь, простирaz рyку мою2 на є3гЂпетъ, и3
и3зведY сhны ї}лєвы t среды2 и4хъ. 6 Сотвори1 же мwmсeй и3 ґарHнъ, ћкоже
заповёда и5мъ гDь, тaкw сотвори1ша. 7
Мwmсeй же бЁ nсми1десzти лётъ,
ґарHнъ же брaтъ є3гw2 nсми1десzти трeхъ лётъ, є3гдA глаг0ласта къ фараHну.
8
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну гlz: 9
и3 ѓще речeтъ къ вaмъ фараHнъ,
глаг0лz: дади1те нaмъ знaменіе и3ли2 чyдо: и3 речeши ґарHну брaту твоемY:
возми2 жeзлъ и3 повeржи на зeмлю пред8 фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2, и3
бyдетъ ѕмjй. 10
Вни1де же мwmсeй и3 ґарHнъ пред8 фараHна и3 пред8 рабы6 є3гw2, и3
сотвори1ша тaкw, ћкоже заповёда и5мъ гDь: и3 повeрже ґарHнъ жeзлъ пред8
фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2, и3 бhсть ѕмjй. 11
СозвA же фараHнъ мудрецы2
є3гЂпєтскіz и3 волхвы2: и3 сотвори1ша и3 волсви2 є3гЂпетстіи чаровaніzми свои1ми
тaкожде: 12
и3 поверг0ша кjйждо жeзлъ св0й, и3 бhша ѕмjеве: и3 пожрE жeзлъ
ґарHновъ џныхъ жезлы2. 13
И# ўкрэпи1сz сeрдце фараHне, и3 не послyша и4хъ,
ћкоже гlа и5мъ гDь. 14
И# речE гDь къ мwmсeю: њтzгчи1сz сeрдце фараHне, є4же
не tпусти1ти людjй: 15
и3ди2 къ фараHну заyтра: сE, т0й и3сх0дитъ на в0ды, и3
бyди срэтaz є3го2 на брeзэ рэчнёмъ: и3 жeзлъ њбращeйсz въ ѕмjz возми2 въ
рyку твою2, 16
и3 речeши къ немY: гDь бGъ є3врeйскій послA мz къ тебЁ, гlz:
tпусти2 лю1ди мо‰, да ми2 послyжатъ въ пустhни: и3 сE, не послyшалъ є3си2
досeлэ: 17
сі‰ гlетъ гDь: по семY ўвёси, ћкw ѓзъ гDь: сE, ѓзъ ўдaрю жезл0мъ,
и4же въ руцЁ моeй, по водЁ рэчнёй, и3 преложи1тсz въ кр0вь: 18
и3 ры6бы, ±же
въ рэцЁ, и3з0мрутъ, и3 возсмерди1тсz рэкA, и3 не возм0гутъ є3гЂптzне пи1ти
воды2 t рэки2. 19
РечE же гDь къ мwmсeю: рцы2 ґарHну брaту твоемY: возми2
жeзлъ тв0й въ рyку твою2, и3 простри2 рyку твою2 на в0ды є3гЂпєтскіz и3 на
рёки и4хъ и3 на кл†дzзи и4хъ и3 на є3зeра и4хъ и3 на всsкое собрaніе в0дъ и4хъ, и3
бyдетъ кр0вь, и3 бhсть кр0вь по всeй земли2 є3гЂпетстэй, въ древесёхъ же и3
въ кaменіихъ. 20
И# сотвори1ша тaкw мwmсeй и3 ґарHнъ, ћкоже заповёда и5мъ
гDь: и3 взeмъ ґарHнъ жeзлъ св0й, ўдaри в0ду рэчнyю пред8 фараHномъ и3 пред8
рабы6 є3гw2, и3 преложи2 всю2 в0ду рэчнyю въ кр0вь: 21
и3 ры6бы ±же въ рэцЁ
и3зомр0ша, и3 возсмердёсz рэкA, и3 не можaху є3гЂптzне пи1ти воды2 t рэки2,
и3 бsше кр0вь по всeй земли2 є3гЂпетстэй. 22 Сотвори1ша же и3 волсви2 є3гЂпетс-
тіи волхвовaніzми свои1ми тaкожде: и3 њжесточи1сz сeрдце фараHново, и3 не
послyша и4хъ, ћкоже речE гDь. 23
Возврати1всz же фараHнъ вни1де въ д0мъ св0й,
и3 не положи2 себЁ и3 сегw2 во ўмЁ. 24
И#скопaша же вси2 є3гЂптzне w4крестъ
рэки2, да пію1тъ в0ду: и3 не можaху пи1ти воды2 t рэки2. 25 И# и3сп0лнишасz сeдмь
днjй, по ўдарeніи гDни въ рэкY.
ГлавA 8.
речE гDь къ мwmсeю: вни1ди къ фараHну и3 речeши къ немY: сі‰ гlетъ гDь:
tпусти2 лю1ди мо‰, да ми2 послyжатъ: 2 ѓще же не х0щеши ты2 tпусти1ти, сE,
ѓзъ побивaю вс‰ предёлы тво‰ жaбами: 3 и3 и3зрhгнетъ рэкA ж†бы, и3 и3злёз-
шz вни1дутъ въ д0мы тво‰ и3 въ клBти л0жницъ твои1хъ, и3 на постє1ли
тво‰ и3 въ д0мы рабHвъ твои1хъ и3 людjй твои1хъ, и3 въ тBста тво‰ и3 въ
пeщы тво‰, 4 и3 на тS и3 на рабы6 тво‰ и3 на лю1ди тво‰ возлёзутъ ж†бы.
5
РечE же гDь къ мwmсeю: рцы2 ґарHну брaту твоемY: простри2 рук0ю твоeю
жeзлъ тв0й на рёки и3 на кл†дzзи и3 на є3зeра, и3 и3зведи2 ж†бы на зeмлю
є3гЂпетскую. 6 И# прострE ґарHнъ рyку на в0ды є3гЂпєтскіz и3 и3зведE ж†бы: и3
и3злэз0ша ж†бы и3 покрhша зeмлю є3гЂпетскую. 7 Сотвори1ша же и3 волсви2
є3гЂпетстіи волхвовaніzми свои1ми тaкожде и3 и3звед0ша ж†бы на зeмлю
є3гЂпетскую. 8 ПризвA же фараHнъ мwmсeа и3 ґарHна и3 речE: помоли1тесz њ мнЁ
ко гDу, да tженeтъ t менє2 ж†бы и3 t людjй мои1хъ: и3 tпущY лю1ди, и3
пожрyтъ гDеви. 9 РечE же мwmсeй къ фараHну: њпредэли2 мнЁ, когдA помолю1сz
њ тебЁ и3 њ рабёхъ твои1хъ и3 њ лю1дехъ твои1хъ, да поги1бнутъ ж†бы t тебє2
и3 t людjй твои1хъ и3 t домHвъ вaшихъ, т0чію въ рэцЁ да њстaнутсz. 10 Џнъ
же речE: заyтра. РечE u5бо: ћкоже рeклъ є3си2, да ўвёси, ћкw нёсть и3н0гw
рaзвэ гDа: 11
и3 tженyтсz ж†бы t тебє2 и3 t домHвъ вaшихъ и3 t сeлъ, и3 t
рабHвъ твои1хъ и3 t людjй твои1хъ, т0чію въ рэцЁ њстaнутсz. 12
И#зhде же
мwmсeй и3 ґарHнъ t фараHна, и3 возопи2 мwmсeй ко гDу њ њпредэлeніи жaбъ,
ћкоже совэщA съ фараHномъ. 13
Сотвори1 же гDь, ћкоже речE мwmсeй: и3
и3зомр0ша ж†бы t домHвъ и3 t сeлъ и3 t ни1въ и4хъ: 14
и3 собрaша | въ ст0ги
ст0ги, и3 возсмердёсz землS. 15
Ви1дэвъ же фараHнъ, ћкw бhсть tрaда,
њтzготи1сz сeрдце є3гw2, и3 не послyша и4хъ, ћкоже речE гDь. 16
И# речE гDь къ
мwmсeю: рцы2 ґарHну: простри2 рук0ю жeзлъ тв0й и3 ўдaри въ пeрсть земнyю, и3
бyдутъ скн‡пы въ человёцэхъ и3 въ скотёхъ, и3 на фараHнэ и3 на д0мэ є3гw2
и3 рабёхъ є3гw2, и3 вeсь пес0къ земнhй стaнетъ скнjпами во всeй земли2
є3гЂпетстэй. 17 ПрострE u5бо ґарHнъ рук0ю жeзлъ и3 ўдaри въ пeрсть земнyю: и3
бhша скн‡пы въ человёцэхъ и3 въ скотёхъ, и3 во всsкой пeрсти земн0й
бhша скн‡пы во всeй земли2 є3гЂпетстэй. 18
Твори1ша же и3 волсви2
волхвовaньми свои1ми тaкожде и3звести2 скн‡пы, и3 не возмог0ша: и3 бhша
скн‡пы въ человёцэхъ и3 скотёхъ. 19
Рёша u5бо волсви2 фараHну: пeрстъ б9ій
є4сть сіE. И# њжесточи1сz сeрдце фараHново, и3 не послyша и4хъ, ћкоже речE гDь.
20
РечE же гDь къ мwmсeю: востaни заyтра и3 стaни пред8 фараHномъ, и3 сE, џнъ
и3зhдетъ на в0ду, и3 речeши є3мY: сі‰ гlетъ гDь: tпусти2 лю1ди мо‰, да ми2
послyжатъ въ пустhни: 21
ѓще же не х0щеши tпусти1ти людjй мои1хъ, сE, ѓзъ
посылaю на тS и3 на рабы6 тво‰, и3 на лю1ди тво‰ и3 на д0мы вaшz пє1сіz
м{хи: и3 нап0лнzтсz д0мове є3гЂпетстіи пeсіихъ мyхъ и3 въ земли2, на нeйже
сyть: 22
и3 прослaвлю въ т0й дeнь зeмлю гесeмску, на нeйже лю1діе мои2 стaша,
на нeйже не бyдетъ тaмw пeсіихъ мyхъ, да ўвёси, ћкw ѓзъ є4смь гDь, бGъ
всеS земли2: 23
и3 положY разлучeніе междY людьми2 мои1ми и3 людьми2 твои1ми:
во ќтріи же бyдетъ знaменіе сіE на земли2. 24
Сотвори1 же гDь тaкw: и3 пріи1де
пeсіихъ мyхъ мн0жество въ д0мы фараHнwвы и3 въ д0мы рабHвъ є3гw2 и3 во
всю2 зeмлю є3гЂпетску, и3 поги1бе землS t пeсіихъ мyхъ. 25 ВоззвA же фараHнъ
мwmсeа и3 ґарHна, глаг0лz: шeдше пожри1те жeртву гDу бGу вaшему въ земли2
сeй. 26
И# речE мwmсeй: не м0жетъ сE тaкw бhти, хyльно бо сE є3гЂптzнwмъ:
не пол0жимъ трeбу гDу бGу нaшему: ѓще бо пол0жимъ трeбу по хулeнію
є3гЂпетску пред8 ни1ми, кaменіемъ побію1тъ ны2: 27
путeмъ тріeхъ днjй п0йдемъ
въ пустhню и3 пожрeмъ гDу бGу нaшему, ћкоже речE гDь нaмъ. 28
И# речE
фараHнъ: ѓзъ tпущaю вы2, и3 пожри1те гDу бGу вaшему въ пустhни: но не
далeче простирaйтесz и3ти2: помоли1тесz u5бо и3 њ мнЁ ко гDу. 29
РечE же
мwmсeй: сE, ѓзъ и3зhду t тебє2 и3 помолю1сz ко гDу бGу, и3 tи1дутъ пє1сіz
м{хи t тебє2 и3 t рабHвъ твои1хъ и3 t людjй твои1хъ заyтра: да не
приложи1ши є3щE, фараHне, прельсти1ти, є4же не tпусти1ти людjй пожрeти гDу.
30
И#зhде же мwmсeй t фараHна и3 помоли1сz бGу. 31
Сотвори1 же гDь, ћкоже
речE мwmсeй, и3 tS пє1сіz м{хи t фараHна и3 t рабHвъ є3гw2 и3 t людjй є3гw2,
и3 не њстaсz ни є3ди1на. 32 И# њтzготи2 фараHнъ сeрдце своE и3 во врeмz сіE, и3 не
восхотЁ tпусти1ти людjй.
ГлавA 9.
ечE же гDь къ мwmсeю: вни1ди къ фараHну и3 речeши є3мY: сі‰ гlетъ гDь бGъ
є3врeйскій: tпусти2 лю1ди мо‰, да послyжатъ мнЁ: 2 ѓще ќбw не восх0щеши
tпусти1ти людjй мои1хъ, но и3 є3щE и5хъ ўдержи1ши: 3 сE, рукA гDнz бyдетъ на
скоты2 тво‰ въ полsхъ и3 на к0ни, и3 на nслы2 и3 на вельблю1ды, и3 на гов‰да
и3 на џвцы, смeрть вели1ка ѕэлw2: 4 и3 ди6вна сотворю2 ѓзъ во врeмz џно меж-
дY скоты6 є3гЂпетскими и3 междY скоты6 сынHвъ ї}левыхъ: и3 не ќмретъ t
всёхъ скотHвъ сынHвъ ї}левыхъ ни є3ди1но. 5 И# дадE бGъ предёлъ гlz: во ќтріе
сотвори1тъ гDь гlг0лъ сeй на земли2. 6 И# сотвори2 гDь гlг0лъ сeй на ќтріи, и3
и4змре вeсь ск0тъ є3гЂпетскій: t скотA же сынHвъ ї}левыхъ не ќмре ни є3ди1-
но. 7 Ви1дэвъ же фараHнъ, ћкw не ќмре t всёхъ скотHвъ сынHвъ ї}левыхъ
ни є3ди1но, њтzгчи1сz сeрдце фараHну, и3 не tпусти2 людjй. 8 РечE же гDь къ
мwmсeю и3 ґарHну, гlz: возми1те вы2 пHлны рyцэ пeпела пeщнагw, и3 да раз-
сhплетъ мwmсeй къ небеси2 пред8 фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2: 9 и3 да бyдетъ
прaхъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, и3 бyдутъ на человёцэхъ и3 на скотёхъ
гн0йніи стрyпи, горsщіи на человёцэхъ и3 на скотёхъ по всeй земли2 є3гЂпетс-
тэй. 10
И# взS пeпелъ пeщный пред8 фараHномъ, и3 разсhпа є3го2 мwmсeй къ
небеси2: и3 бhша гн0йніи стрyпи, горsщіи на человёцэхъ и3 на скотёхъ, 11
и3 не
можaху волсви2 стоsти пред8 мwmсeомъ стрyпwвъ рaди: бhша бо стрyпи на
волсвёхъ и3 на всeй земли2 є3гЂпетстэй. 12
Њжесточи1 же гDь сeрдце фараHново,
и3 не послyша и4хъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю. 13
И# речE гDь къ мwmсeю:
востaни заyтра и3 стaни пред8 фараHномъ, и3 рцы2 къ немY: си1це гlетъ гDь бGъ
є3врeйскій: tпусти2 лю1ди мо‰, да послyжатъ мнЁ: 14
въ сeй бо чaсъ ѓзъ и3спущY
вс‰ к†зни мо‰ въ сeрдце твоE и3 рабHвъ твои1хъ и3 людjй твои1хъ: да ўвёси,
ћкw нёсть и4нъ, ћкоже ѓзъ, во всeй земли2: 15
нн7э бо пусти1въ рyку мою2,
поражy тz и3 лю1ди тво‰ ўмерщвлю2, и3 потреби1шисz t земли2: 16
и3 сегw2 рaди
пощадёнъ є3си2 досeлэ, да покажY на тебЁ крёпость мою2, и3 ћкw да
проповёстсz и4мz моE по всeй земли2: 17
є3щE ли u5бо ты2 востаeши на людjй
мои1хъ, є4же не tпусти1ти и4хъ; 18
сE, ѓзъ њдождю2 въ сeй же чaсъ заyтра грaдъ
мн0гъ ѕэлw2, kк0въ не бsше во є3гЂптэ, t негHже днE создaсz, дaже до
днE сегw2: 19 нн7э u5бо потщи1сz собрaти ск0тъ тв0й, и3 є3ли6ка ти2 сyть на п0ли:
вси1 бо человёцы и3 ск0ти, є3ли1цы ѓще њбрsщутсz на полsхъ и3 не вни1дутъ
въ д0мъ, падeтъ же на нS грaдъ, и4змрутъ. 20
И$же ўбоsсz сл0ва гDнz t ра-
бHвъ фараHновыхъ, собрA скоты2 сво‰ въ д0мы: 21 ґ и4же не внS мhслію сл0ву
гDню, њстaви скоты2 на полsхъ. 22
РечE же гDь къ мwmсeю: простри2 рyку твою2
на нeбо, и3 бyдетъ грaдъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, на человёки и3 на скоты2
и3 на всю2 травY земнyю. 23
ПрострE же мwmсeй рyку на нeбо, и3 гDь дадE гр0мы
и3 грaдъ, и3 течaше џгнь по земли2, и3 њдожди2 гDь грaдъ по всeй земли2 є3гЂ-
петстэй: 24
бsше же грaдъ и3 џгнь горsщь со грaдомъ, грaдъ же мн0гъ ѕэлw2
ѕэлw2, kк0въ не бhсть во є3гЂптэ, tнeлэже бhша лю1ди въ нeмъ. 25
Порази1
же грaдъ во всeй земли2 є3гЂпетстэй t человёка до скотA, и3 всsку травY
ћже на п0ли порази2 грaдъ, и3 вс‰ древA ±же на полsхъ сотрE грaдъ: 26
т0кмw
въ земли2 гесeмстэй, и3дёже бsху сhнове ї}лєвы, не бhсть грaдъ. 27
Послaвъ
же фараHнъ, призвA мwmсeа и3 ґарHна и3 речE и5мъ: согрэши1хъ нн7э: гDь првdнъ,
ѓзъ же и3 лю1діе мои2 нечести1ви: 28
помоли1тесz u5бо њ мнЁ ко гDу, и3 да
престaнутъ бhти гр0ми б9іи и3 грaдъ и3 џгнь на земли2, и3 tпущY вы2, и3
ктомY не приложитE мeдлити. 29
РечE же є3мY мwmсeй: є3гдA и3зhду и3з8 грaда,
прострY рyцэ мои2 на нeбо ко гDу, и3 гр0ми престaнутъ, и3 грaдъ и3 д0ждь не
бyдетъ ктомY, да ўвёси, ћкw гDнz є4сть землS: 30
тh же и3 раби2 твои2,
вёмъ, ћкw є3щE не ўбоsстесz гDа. 31
Лeнъ же и3 kчмeнь поби1тъ є4сть,
kчмeнь бо и3спущaше клaсы, ґ лeнъ сёмz: 32
пшени1ца же и3 жи1то не поби6ты,
пHздны бо бsху. 33
И#зhде же мwmсeй t фараHна и3з8 грaда и3 прострE рyцэ
свои2 ко гDу, и3 гр0мове престaша, и3 грaдъ и3 д0ждь не ўкaну на зeмлю ктомY.
34
Ви1дэвъ же фараHнъ, ћкw престA д0ждь и3 грaдъ и3 гр0ми, приложи2 согрэшa-
ти є3щE, и3 њтzгчи2 сeрдце своE и3 рабHвъ свои1хъ: 35
и3 њжесточи1сz сeрдце
фараHново и3 рабHвъ є3гw2, и3 не tпусти2 сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже гlа гDь къ
мwmсeю.
ГлавA 10.
ечE же гDь къ мwmсeю гlz: вни1ди къ фараHну: ѓзъ бо њжесточи1хъ сeрдце є3гw2
и3 рабHвъ є3гw2, да и3 є3щE пріи1дутъ знaмєніz сі‰ на ни1хъ: 2 ћкw да повёсте
во ўшесA ч†дъ вaшихъ и3 чaдwмъ ч†дъ вaшихъ, є3ли1кw наругaхсz є3гЂптz-
нwмъ, и3 знaмєніz мо‰, ±же сотвори1хъ въ ни1хъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь.
3
Вни1де же мwmсeй и3 ґарHнъ пред8 фараHна и3 рёста є3мY: сі‰ гlетъ гDь бGъ
є3врeйскій: док0лэ не х0щеши ўсрами1тисz менє2; tпусти2 лю1ди мо‰, да
послyжатъ ми2: 4 ѓще же не х0щеши ты2 tпусти1ти лю1ди мо‰, сE, ѓзъ наведY
въ сeй чaсъ заyтра прyги мнHги на вс‰ предёлы тво‰, 5 и3 покрhютъ лицE
земли2, и3 не возм0жеши ви1дэти земли2, и3 поzдsтъ вeсь њстaнокъ земли2
њстaвшійсz, є3г0же њстaви вaмъ грaдъ, и3 и3з8zдsтъ всsко дрeво растyщее
вaмъ на земли2: 6 и3 нап0лнzтсz д0мове твои2 и3 д0мове рабHвъ твои1хъ, и3 вси2
д0мове по всeй земли2 є3гЂпетстэй: и5хже никогдaже ви1дэша nтцы2 твои2, ни
прaдэды и4хъ, t негHже днE бhша на земли2, дaже до днE сегw2. И# ўклони1всz
мwmсeй, и3зhде t фараHна. 7 Рек0ша же раби2 фараHнwвы къ немY: док0лэ
нaмъ сіS бyдетъ мyка; tпусти2 лю1ди, да послyжатъ гDу бGу своемY: и3ли2
ви1дэти х0щеши, ћкw поги1бнетъ є3гЂпетъ; 8 И# возврати1ша мwmсeа и3 ґарHна
пред8 фараHна, и3 речE и5мъ фараHнъ: и3ди1те и3 послужи1те гDу бGу вaшему: кт0
же и3 кт0 суть и3дyщіи; 9 И# речE мwmсeй: съ ю4нотами нaшими и3 съ ст†рцы
п0йдемъ, съ сынми2 и3 дщeрьми, и3 со nвцaми и3 волaми нaшими: бyдетъ бо
прaздникъ гDа бGа нaшегw. 10
И# речE и5мъ фараHнъ: да бyдетъ тaкw, гDь съ
вaми: ћкоже tпущaю вaсъ, є3дA и3 стzжaніе вaше; ви1дите, ћкw лукaвство
њбрэтaетсz въ вaсъ: 11 не тaкw: но да и4дутъ мyжіе и3 да послyжатъ бGу: сегH
бо сaми пр0сите. И# и3згнaша и5хъ t лицA фараHнова. 12
РечE же гDь мwmсeю:
простри2 рyку твою2 на зeмлю є3гЂпетскую, и3 да взhдутъ прyзи на зeмлю
є3гЂпетскую, и3 снэдsтъ всю2 травY земнyю и3 вeсь пл0дъ древeсный, є3г0же
њстaви грaдъ. 13
И# воздви1же мwmсeй жeзлъ на нeбо, гDь же наведE вётръ
ю4жный на зeмлю во вeсь т0й дeнь и3 во всю2 н0щь: ќтро бhсть, и3 вётръ
ю4жный взS прyги, 14 и3 наведE | на всю2 зeмлю є3гЂпетскую: и3 напад0ша на вс‰
предёлы є3гЂпєтскіz мн0зи ѕэлw2: прeжде си1хъ не бhша сицевjи прyзи, и3 по
си1хъ не бyдутъ тaкw, 15
и3 покрhша лицE земн0е, и3 и3стлЁ землS: и3 снэд0ша
всю2 травY земнyю и3 вeсь пл0дъ древeсный, и4же њстaсz t грaда: не њстaсz
зелeно ничт0же на дрeвэхъ и3 во всeй травЁ п0льнэй, по всeй земли2
є3гЂпетстэй. 16
Потщaсz же фараHнъ призвaти мwmсeа и3 ґарHна, глаг0лz:
согрэши1хъ пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ и3 къ вaмъ: 17
прости1те u5бо м0й грёхъ
є3щE нн7э и3 помоли1тесz гDу бGу вaшему, да tи1метъ t менє2 смeрть сію2.
18
И#зhде же мwmсeй t фараHна и3 помоли1сz ко гDу: 19 и3 премэни2 гDь t м0рz
вётръ вели1къ и3 взS прyги, и3 ввeрже и5хъ въ м0ре чермн0е: и3 не њстaсz ни
є3ди1нъ прyгъ на всeй земли2 є3гЂпетстэй. 20
И# њжесточи2 гDь сeрдце фараHново,
и3 не tпусти2 сынHвъ ї}левыхъ. 21
РечE же гDь мwmсeю: простри2 рyку твою2 на
нeбо, и3 да бyдетъ тьмA по земли2 є3гЂпетстэй, њсzзaемаz тьмA. 22
ПрострE
же мwmсeй рyку свою2 на нeбо, и3 бhсть тьмA, мрaкъ, бyрz по всeй земли2
є3гЂпетстэй три2 дни6: 23
и3 не ви1дэ никт0же брaта своегw2 три2 дни6, и3 не востA
никт0же t nдрA своегw2 три2 дни6, всBмъ же сынHмъ ї}лєвымъ бsше свётъ
во всёхъ (жили1щахъ), въ ни1хже пребывaху. 24
И# призвA фараHнъ мwmсeа и3
ґарHна, глаг0лz: и3ди1те, послужи1те гDу бGу вaшему: т0кмw џвцы и3 волы2
њстaвите: стzжaніе же вaше да и4детъ съ вaми. 25 И# речE мwmсeй: ни2: но и3 ты2
нaмъ дaси всесожжє1ніz и3 жє1ртвы, ±же сотвори1мъ гDу бGу нaшему:
26
и3 ск0тъ нaшъ п0йдетъ съ нaми, не њстaвимъ и3 копhта: t ни1хъ бо
в0змемъ на слyжбу гDу бGу нaшему: мh же не вёмы, чи1мъ послyжимъ гDу
бGу нaшему, д0ндеже д0йдемъ тaмw. 27
Њжесточи1 же гDь сeрдце фараHново, и3
не восхотЁ tпусти1ти и5хъ: 28 и3 речE є3мY фараHнъ: tиди2 t менє2, внемли2 себЁ
ктомY, да не приложи1ши ви1дэти лицA моегw2: в0ньже бо дeнь ѓще kви1шисz
мнЁ, ќмреши. 29
РечE же мwmсeй: ћкоже рeклъ є3си2, ктомY не kвлю1сz пред8
лицeмъ твои1мъ.
ГлавA 11.
ечE же гDь къ мwmсeю: є3щE є3ди1ну ћзву ѓзъ наведY на фараHна и3 на
є3гЂпетъ, и3 по си1хъ tпyститъ вы2 tсю1ду: є3гдA же tпyститъ вы2 со всёмъ,
и3зженeтъ вaсъ и3згнaніемъ: 2 глаг0ли u5бо w4тай во ќшы лю1демъ, и3 да и3спр0-
ситъ кjйждо ў сосёда, и3 женA ў сосёды своеS сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3
ри6зы. 3
ГDь же дадE блгdть лю1демъ свои6мъ пред8 є3г›птzны, и3 дaша и5мъ.
Человёкъ же мwmсeй вели1къ бhсть ѕэлw2 пред8 є3г›птzны и3 пред8 фараHномъ,
и3 пред8 рабы6 є3гw2 и3 пред8 nчи1ма всёхъ людjй. 4 И# речE мwmсeй: сі‰ гlетъ гDь: въ
полyнощи ѓзъ вни1ду посредЁ є3гЂпта. 5 И# и4змретъ всsкъ пeрвенецъ въ земли2
є3гЂпетстэй, t пeрвенца фараHнова, и4же сэди1тъ на прест0лэ, и3 дaже до
пeрвенца рабhни, ћже ў жeрнwвъ, и3 до пeрвенца всsкагw скотA: 6 и3 бyдетъ
в0пль вели1къ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, kк0въ не бЁ, и3 так0въ ктомY не
бyдетъ. 7 Во всёхъ же сынёхъ ї}левыхъ не поск0млетъ пeсъ љзhкомъ свои1мъ,
t человёка до скотA: да ќзриши є3ли1кw прослaвитсz гDь междY є3г›птzны
и3 сынми2 ї}левыми: 8 и3 пріи1дутъ вси2 џтроцы твои2 сjи ко мнЁ и3 покл0нzтсz
мнЁ, глаг0люще: tиди2 ты2, и3 вси2 лю1діе твои2, и5хже ты2 tв0диши: и3 по си1хъ
tидY. И#зhде же мwmсeй t фараHна со гнёвомъ. 9 И# речE гDь къ мwmсeю: не
послyшаетъ вaсъ фараHнъ, да ўмножaz ўмн0жу знaмєніz мо‰ и3 чудесA въ
земли2 є3гЂпетстэй. 10
Мwmсeй же и3 ґарHнъ сотвори1ша вс‰ знaмєніz и3 чудесA
сі‰ пред8 фараHномъ: и3 њжесточи2 гDь сeрдце фараHново, и3 не восхотЁ
tпусти1ти сынHвъ ї}левыхъ t земли2 є3гЂпетскіz.
ГлавA 12.
ечE же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну въ земли2 є3гЂпетстэй, гlz: 2 мцcъ сeй вaмъ
начaло мцcей, пeрвый бyдетъ вaмъ въ мцcэхъ лёта: 3 рцы2 ко всемY с0нму
сынHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: въ десsтый мцcа сегw2 да в0зметъ кjйждо nвчA по
домHмъ nтeчествъ, кjйждо nвчA по д0му: 4 ѓще же мaлw и4хъ є4сть въ домY,
ћкw не довHльнымъ бhти на nвчA, да в0зметъ съ соб0ю сосёда бли1жнzго
своего2 по числY дyшъ: кjйждо дов0льное себЁ сочтeтъ на nвчA: 5 nвчA совер-
шeнно, мyжескъ п0лъ, непор0чно и3 є3динолётно бyдетъ вaмъ, t ѓгнєцъ и3 t
к0злищъ пріи1мете: 6 и3 бyдетъ вaмъ соблюдeно дaже до четвертагwнaдесzть днE
мцcа сегw2: и3 зак0лютъ то2 всE мн0жество соб0ра сынHвъ ї}левыхъ къ вeчеру,
7
и3 пріи1мутъ t кр0ве и3 помaжутъ на nбою2 подвHю и3 на прaгахъ въ домёхъ,
въ ни1хже снэдsтъ т0е, 8 и3 снэдsтъ мzсA въ нощи2 т0й печє1на nгнeмъ и3
њпрэсн0ки съ г0рькимъ ѕeліемъ снэдsтъ: 9
не снёсте t ни1хъ сyрово, нижE
варeно въ водЁ, но печeное nгнeмъ, главY съ ногaми и3 со ўтр0бою:
10
не њстaвите t негw2 до ќтріz и3 к0сти не сокруши1те t негw2, њстaнки же
t негw2 до ќтра nгнeмъ сожжeте: 11
си1це же снёсте є5: чрє1сла в†ша препо‰са-
на, и3 сап0зи вaши на ногaхъ вaшихъ, и3 жезлы2 вaши въ рукaхъ вaшихъ, и3
снёсте є5 со тщaніемъ: пaсха є4сть гDнz: 12
и3 пройдY зeмлю є3гЂпетскую сеS
н0щи, и3 ўбію2 всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t человёка до скотA,
и3 во всёхъ бозёхъ є3гЂпетскихъ сотворю2 tмщeніе: ѓзъ гDь: 13
и3 бyдетъ кр0вь
вaмъ въ знaменіе на домёхъ, въ ни1хже вы2 бyдете тaмw, и3 ўзрю2 кр0вь и3
покрhю вы2, и3 не бyдетъ въ вaсъ ћзвы, є4же поги1бнути, є3гдA поражY зeмлю
є3гЂпетскую: 14
и3 бyдетъ вaмъ дeнь сeй въ пaмzть, и3 прaзднуйте т0й прaзд-
никъ гDу во вс‰ р0ды вaшz: зак0ннw вёчнw прaзднуйте є3го2: 15
сeдмь днjй
њпрэсн0ки kди1те, t пeрвагw же днE и3зми1те квaсъ и3з8 домHвъ вaшихъ:
всsкъ, и4же снёсть ки1сло, поги1бнетъ душA тA t ї}лz, t днE пeрвагw дaже до
днE седмaгw: 16
и3 пeрвый дeнь наречeтсz с™ъ, и3 седмhй дeнь нар0читъ с™ъ да
бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тна да не сотворитE въ ни1хъ, рaзвэ є3ли6ка
(снёсти) сотворsтсz всsкой души2, сі‰ т0чію да сотворsтсz вaмъ: 17
и3 сох-
рани1те зaповэдь сію2: въ сeй бо дeнь и3зведY си1лу вaшу t земли2 є3гЂпетскіz:
и3 сотвори1те дeнь сeй въ р0ды вaшz, зак0ннw вёчнw: 18
начинaюще въ четвер-
тыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцcа, съ вeчера да снёсте њпрэсн0ки, до двaдесzть
пeрвагw днE мцcа, до вeчера: 19
сeдмь днjй квaсъ да не kви1тсz въ домёхъ
вaшихъ: всsкъ, и4же ѓще снёсть квaсно, погуби1тсz душA тA t с0нма сынHвъ
ї}левыхъ и3 въ пришeльцэхъ и3 въ жи1телехъ тоS земли2: 20
всsкагw квaснагw
да не ћсте, во всёхъ же домёхъ вaшихъ да ћсте њпрэсн0ки. 21
СозвA же
мwmсeй вс‰ стaрцы сынHвъ ї}левыхъ и3 речE и5мъ: шeдше поими1те себЁ nвчA
по сродствHмъ вaшымъ и3 пожри1те пaсху: 22
возми1те же ки1сть v3ссHпа, и3
њмочи1вше въ кр0вь, ћже бли1з8 двeрій, помaжите прaги, и3 на nбою2 подвHю,
t кр0ве, ћже є4сть бли1з8 двeрій: вh же да не и3зhдете кjйждо и3з8 двeрій д0му
своегw2 до заyтріz: 23
и3 ми1мw пр0йдетъ гDь и3зби1ти є3гЂптzны, и3 ќзритъ
кр0вь на прaзэ и3 на nбою2 подвHю, и3 минeтъ гDь двє1ри, и3 не попyститъ
погублsющему вни1ти въ д0мы вaшz ўбивaти: 24 и3 сохрани1те сл0во сіE зак0н-
но себЁ и3 сынHмъ вaшымъ до вёка: 25
ѓще же вни1дете въ зeмлю, ю4же дaстъ
гDь вaмъ, ћкоже гlа, сохрани1те служeніе сіE, 26
и3 бyдетъ є3гдA возглаг0лютъ
вaмъ сhнове вaши: чт0 є3сть служeніе сіE; 27
и3 рцhте и5мъ: жeртва пaсха сіS
гDу, и4же покры2 д0мы сынHвъ ї}левыхъ во є3гЂптэ, є3гдA поби2 є3гЂптzны,
д0мы же нaшz и3збaви. И# прекл0ньшесz лю1діе поклони1шасz. 28
И# tшeдше
сотвори1ша сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сот-
вори1ша. 29
Бhсть же въ полyнощи, и3 гDь порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2
є3гЂпетстэй, t пeрвенца фараHнова сэдsщагw на прест0лэ, до пeрвенца
плённицы, ћже въ р0вэ, и3 до пeрвенца всsкагw ск0тска. 30 ВостA же фараHнъ
н0щію, и3 вси2 раби2 є3гw2, и3 вси2 є3гЂптzне, и3 бhсть в0пль вели1къ по всeй
земли2 є3гЂпетстэй, и4бо не бhсть д0мъ, въ нeмже не бЁ мертвецA. 31
И# приз-
вA фараHнъ мwmсeа и3 ґарHна въ нощи2 и3 речE и5мъ: востaните и3 tиди1те t
людjй мои1хъ, и3 вы2, и3 сhнове ї}лєвы: и3ди1те и3 послужи1те гDу бGу вaшему,
ћкоже глаг0лете: 32
и3 џвцы и3 гов‰да вaшz пои1мше и3ди1те, благослови1те же
и3 менE. 33
И# нуждaху є3гЂптzне людjй со тщaніемъ и3зри1нути и5хъ t земли2:
рек0ша бо, ћкw вси2 мы2 и4змремъ. 34
Взsша же лю1діе мукY свою2 прeжде
вскисeніz тёста своегw2, и3 ввzзaвше въ ри6зы, (возложи1ша) на р†мы сво‰.
35
Сhнове же ї}лєвы сотвори1ша, ћкоже заповёда и5мъ мwmсeй: и3 и3спроси1ша
t є3гЂптzнъ сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3 ри6зы: 36
и3 дадE гDь блгdть лю1демъ
свои6мъ пред8 є3г›птzны: и3 дaша и5мъ, и3 њбрaша є3гЂптzнъ. 37
Воздвиг0шасz
же сhнове ї}лєвы t рамессы2 въ сокхHfъ до шести2 сHтъ тhсzщъ пёшихъ
мужeй, кромЁ домочaдства: 38
и3 пришeльцы мн0зи и3зыд0ша съ ни1ми, и3
џвцы, и3 волы2, и3 ск0ти мн0зи ѕэлw2. 39
И# и3спек0ша тёсто, є4же и3знес0ша
и3з8 є3гЂпта, њпрэсн0ки не ки6слы, не вскис0ша бо: и4бо и3згнaша и5хъ є3гЂптz-
не, и3 не возмог0ша помeдлити, нижE бр†шна сотвори1ша себЁ на пyть.
40
Њбитaніz же сынHвъ ї}левыхъ, є4же њбитaша въ земли2 є3гЂпетстэй и3 въ
земли2 ханаaни сjи и3 nтцы2 и4хъ, лётъ четhреста три1десzть. 41
И# бhсть по
четhрехъ стёхъ и3 три1десzти лётэхъ, и3зhде всS си1ла гDнz t земли2
є3гЂпетскіz въ нощи2. 42
СтражбA є4сть гDу, є4же и3звести2 и5хъ t земли2
є3гЂпетскіz: џнаz н0щь сaмаz стражбA гDу, ћкw всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ
бhти въ р0ды и4хъ. 43
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну: сeй зак0нъ пaсхи: всsкъ
и3ноплемeнникъ да не ћстъ t неS, 44
и3 всsкаго рабA и3ли2 кyпленаго њбрёжеши
є3го2, и3 тогдA да ћстъ t неS: 45
пришлeцъ и3ли2 наeмникъ да не ћстъ t неS:
46
въ домY є3ди1нэмъ да снёстсz: не њстaвите t мsсъ на ќтріе, и3 не
и3знеси1те мsсъ в0нъ и3з8 д0му, и3 к0сти не сокруши1те t негw2: 47
вeсь с0нмъ
сынHвъ ї}левыхъ сотвори1тъ сіE: 48
ѓще же кто2 пріи1детъ пришлeцъ къ вaмъ
сотвори1ти пaсху гDню, њбрёжеши є3гw2 всsкъ мyжескій п0лъ, и3 тогдA пристy-
питъ сотвори1ти ю5, и3 бyдетъ ѓки жи1тель земли2 тоS: всsкъ же неwбрёзаный
да не ћстъ t неS: 49
зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ тоS земли2 жи1телю и3 пришeль-
цу пришeдшему въ вaсъ. 50
И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь
мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша. 51 И# бhсть въ дeнь w4нъ, и3зведE гDь сhны
ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ.
ГлавA 13.
речE гDь къ мwmсeю гlz: 2
њс™и2 ми2 всsкаго пeрвенца перворождeннаго,
разверзaющаго вс‰каz ложеснA въ сынёхъ ї}левыхъ t человёка до скотA,
ћкw мнЁ є4сть. 3
РечE же мwmсeй къ лю1демъ: п0мните дeнь сeй, в0ньже
и3зыд0сте t земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 д0му раб0ты: рук0ю бо крёпкою и3зведE
вaсъ гDь tсю1ду: и3 не kди1те квaсна, 4 понeже въ днeшній дeнь и3сх0дите въ
мцcэ плодHвъ н0выхъ: 5 и3 бyдетъ, є3гдA введeтъ тS гDь бGъ тв0й въ зeмлю
хананeйску и3 хеттeйску, и3 ґморрeйску и3 є3veйску, и3 їевусeйску и3 гергесeйску и3
ферезeйску, є4юже клsтсz ко nтцє1мъ твои6мъ, дaти тебЁ зeмлю точaщую
млеко2 и3 мeдъ, и3 сотвори1ши слyжбу сію2 сегw2 мцcа: 6 шeсть днjй kди1те њпрэс-
н0ки, въ седмhй же дeнь прaздникъ гDу, 7 њпрэсн0ки kди1те сeдмь днjй: да не
kви1тсz тебЁ квaсное, нижE бyдетъ тебЁ квaсъ во всёхъ предёлэхъ твои1хъ,
8
и3 возвэсти1ши сhну твоемY въ дeнь w4нъ, глаг0лz: сегw2 рaди сотвори1лъ гDь
бGъ мнЁ, є3гдA и3схождaхъ и3з8 є3гЂпта: 9
и3 бyдетъ тебЁ знaменіе на руцЁ
твоeй, и3 воспоминaніе пред8 nчи1ма твои1ма, ћкw да бyдетъ зак0нъ гDень во
ўстёхъ твои1хъ, рук0ю бо крёпкою и3зведE тz гDь бGъ и3з8 є3гЂпта: 10
и3 сохра-
ни1те зак0нъ сeй по временHмъ ўстaвлєнымъ, t днjй до днjй, 11
и3 бyдетъ
є3гдA введeтъ тS гDь бGъ тв0й въ зeмлю хананeйску, ћкоже клsсz nтцє1мъ
твои6мъ, и3 дaстъ ю5 тебЁ: 12 и3 tлучи1ши всsкое разверзaющее ложеснA, мyжескъ
п0лъ гDу: всsкое разверзaющее ложеснA t стaдъ и3ли2 t скHтъ твои1хъ, є3ли6ка
бyдутъ тебЁ, мyжескъ п0лъ њсвzти1ши гDу: 13
всsкое разверзaющее ўтр0бу
џслю премэни1ши nвцeю: ѓще же не премэни1ши, и3скyпиши є5: и3 всsкаго
пeрвенца человёча сынHвъ твои1хъ да и3скyпиши: 14
ѓще же вопр0ситъ тS сhнъ
тв0й по си1хъ, глаг0лz: что2 сіE; и3 речeши є3мY: ћкw рук0ю крёпкою и3зведE
нaсъ гDь и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 д0му раб0ты, 15
є3гдA бо њжесточи1сz
фараHнъ tпусти1ти нaсъ, и3зби2 гDь всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t
пeрвенца человёча до пeрвенца ск0тіz: сегw2 рaди ѓзъ въ жeртву приношY
всsкое разверзaющее ложеснA, мyжескъ п0лъ гDу, и3 всsкаго пeрвенца сынHвъ
мои1хъ и3скуплю2, 16
и3 бyдетъ въ знaменіе на руцЁ твоeй, и3 непоколеби1мо пред8
nчесы2 твои1ми: рук0ю бо крёпкою и3зведE тz гDь и3з8 є3гЂпта. 17
Е#гдA же
tпусти2 фараHнъ лю1ди, не поведE и4хъ бGъ путeмъ земли2 фmлістjмскіz, ћкw
бли1з8 бsше, и4бо речE бGъ: да не когдA раскaютсz лю1діе, ви1дэвше рaть, и3
возвратsтсz во є3гЂпетъ. 18
И# њбведE бGъ лю1ди путeмъ, и4же въ пустhню къ
чермн0му м0рю. Пsтагw же р0да и3зыд0ша сhнове ї}лєвы t земли2
є3гЂпетскіz. 19
И# взS мwmсeй кHсти їHсифwвы съ соб0ю: клsтвою бо заклS
їHсифъ сhны ї}лєвы, глаг0лz: присэщeніемъ присэти1тъ вaсъ гDь, и3 и3знесeте
tсю1ду кHсти мо‰ съ соб0ю. 20
Воздви1гшесz же сhнове ї}лєвы t сокхHfа,
њполчи1шасz во nfHмэ при пустhни. 21
БGъ же вождaше и5хъ, въ дeнь ќбw
столп0мъ w4блачнымъ, показaти и5мъ пyть, н0щію же столп0мъ џгненнымъ,
свэти1ти и5мъ: 22
и3 не њскудЁ ст0лпъ w4блачный во дни2 и3 ст0лпъ џгненный
н0щію пред8 всёми людьми2.
ГлавA 14.
речE гDь къ мwmсeю гlz: 2
рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, и3 њбрати1вшесz да
њполчaтсz прsмw придв0рію, междY магдHломъ и3 междY м0ремъ, прsмw
веельсепфHну: пред8 ни1ми њполчи1шисz при м0ри: 3 и3 речeтъ фараHнъ лю1демъ
свои6мъ њ сынёхъ ї}левыхъ: заблуждaютъ сjи по земли2, затвори1 бо и5хъ пус-
тhнz: 4 ѓзъ же њжесточY сeрдце фараHново, и3 поженeтъ созади2 и4хъ, и3 про-
слaвлюсz въ фараHнэ и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2: и3 ўразумёютъ вси2 є3гЂптz-
не, ћкw ѓзъ є4смь гDь. И# сотвори1ша тaкw. 5
И# возвэщeно бhсть царю2
є3гЂпетскому, ћкw бэжaша лю1діе, и3 преврати1сz сeрдце фараHново и3 рабHвъ
є3гw2 на лю1ди, и3 рек0ша: что2 сіE сотвори1хомъ, tпусти1вше сhны ї}лєвы, да не
раб0таютъ нaмъ; 6 ВпрzжE u5бо фараHнъ колєсни1цы сво‰, и3 вс‰ лю1ди сво‰
собрA съ соб0ю: 7
и3 поsтъ шeсть сHтъ колесни1цъ и3збрaнныхъ, и3 вс‰ к0ни
є3гЂпєтскіz, и3 трістaты над8 всёми. 8 И# њжесточи2 гDь сeрдце фараHна царS
є3гЂпетскагw и3 рабHвъ є3гw2, и3 погнA созади2 сынHвъ ї}левыхъ. Сhнове же
ї}лєвы и3схождaху рук0ю выс0кою. 9
И# погнaша є3гЂптzне в8слёдъ и4хъ, и3
њбрэт0ша и5хъ њполчи1вшихсz при м0ри: и3 вс‰ к0ни и3 колєсни1цы фараHнw-
вы, и3 кHнницы, и3 в0инство є3гw2 прsмw придв0рію, проти1ву веельсепфHна.
10
И# фараHнъ приближaшесz. Воззрёвше же сhнове ї}лєвы nчи1ма, ви1дэша: и3
сE, є3гЂптzне њполчи1шасz в8слёдъ и4хъ: и3 ўбоsшасz ѕэлw2, и3 возопи1ша
сhнове ї}лєвы ко гDу 11
и3 рек0ша къ мwmсeю: за є4же не бhти гробHмъ во
є3гЂптэ, и3звeлъ є3си2 нaсъ ўмертви1ти въ пустhни: что2 сіE сотвори1лъ є3си2
нaмъ, и3звeдъ нaсъ и3з8 є3гЂпта; 12
не сeй ли бsше глаг0лъ, є3г0же рек0хомъ къ
тебЁ во є3гЂптэ, глаг0люще: њстaви нaсъ, да раб0таемъ є3гЂптzнwмъ: лyчше
бо бsше нaмъ раб0тати є3гЂптzнwмъ, нeжели ўмрeти въ пустhни сeй. 13 РечE
же мwmсeй къ лю1демъ: дерзaйте, ст0йте и3 зри1те спcніе є4же t гDа, є4же
сотвори1тъ нaмъ днeсь: и4мже бо w4бразомъ ви1дэсте є3гЂптzнъ днeсь, не
приложитE ктомY ви1дэти и5хъ въ вёчное врeмz: 14
гDь поб0ретъ по вaсъ, вh
же ўм0лкните. 15
И# речE гDь къ мwmсeю: что2 вопіeши ко мнЁ; рцы2 сынHмъ
ї}лєвымъ, и3 да путешeствуютъ, 16
тh же возми2 жeзлъ тв0й и3 простри2 рyку
твою2 на м0ре, и3 раст0ргни є5: и3 да вни1дутъ сhнове ї}лєвы посредЁ м0рz по
сyху: 17
и3 сE, ѓзъ њжесточY сeрдце фараHново и3 всёхъ є3гЂптzнъ, и3 вни1дутъ
в8слёдъ и4хъ: и3 прослaвлюсz въ фараHнэ и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2, и3 въ
колесни1цахъ и3 въ к0нехъ є3гw2, 18
и3 ўвёдzтъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ є4смь
гDь, є3гдA прославлsюсz въ фараHнэ и3 въ колесни1цахъ и3 въ к0нехъ є3гw2.
19
Взsтсz же ѓгGлъ б9ій ходsй пред8 полк0мъ сынHвъ ї}левыхъ и3 п0йде
созади2 и4хъ, взsтсz же и3 ст0лпъ w4блачный t лицA и4хъ и3 стA созади2 и4хъ.
20
И# вни1де посредЁ полкA є3гЂпетска и3 посредЁ полкA сынHвъ ї}левыхъ и3 стA: и3
бhсть тьмA и3 мрaкъ, и3 пріи1де н0щь, и3 не смэси1шасz дрyгъ съ дрyгомъ во
всю2 н0щь. 21
ПрострE же мwmсeй рyку на м0ре, и3 возгнA гDь м0ре вётромъ
ю4жнымъ си1льнымъ всю2 н0щь, и3 сотвори2 м0ре сyшу, и3 разступи1сz водA.
22
И# внид0ша сhнове ї}лєвы посредЁ м0рz по сyху, и3 водA и5мъ стэнA бhсть
њдеснyю и3 стэнA њшyюю. 23
Погнaша же є3гЂптzне и3 внид0ша в8слёдъ и4хъ, и3
всsкъ к0нь фараHновъ, и3 колєсни1цы, и3 всaдники посредЁ м0рz. 24
Бhсть же
въ стрaжу ќтреннюю, и3 воззрЁ гDь на п0лкъ є3гЂпетскій въ столпЁ џгнен-
нэмъ и3 w4блачнэмъ, и3 смzтE п0лкъ є3гЂпетскій, 25 и3 свzзA w4си колесни1цъ и4хъ,
и3 ведsше и5хъ съ нyждею. И# рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t лицA ї}лева, гDь бо
поборaетъ по ни1хъ на є3гЂптzны. 26
И# речE гDь къ мwmсeю: простри2 рyку твою2
на м0ре, и3 да совокупи1тсz водA и3 да покрhетъ є3гЂптzны, колєсни1цы же и3
всaдники. 27
ПрострE же мwmсeй рyку на м0ре, и3 ўстр0исz водA ко дню2 на
мёсто: є3гЂптzне же бэжaша под8 вод0ю, и3 и3стрzсE гDь є3гЂптzны посредЁ
м0рz: 28
и3 њбрати1вшисz водA покры2 колєсни1цы и3 всaдники и3 всю2 си1лу
фараHнову, вшeдши в8слёдъ и4хъ въ м0ре: и3 не њстA t ни1хъ ни є3ди1нъ.
29
Сhнове же ї}лєвы проид0ша по сyху посредЁ м0рz: водA же и5мъ стэнA
(бhсть) њдеснyю и3 стэнA њшyюю, 30
и3 и3збaви гDь ї}лz въ дeнь w4нъ и3з8 руки2
є3гЂпетскіz: и3 ви1дэша сhнове ї}лєвы є3гЂптzнъ и3змeршихъ при краи2 м0рz.
31
Ви1дэ же ї}ль рyку вели1кую, ±же сотвори2 гDь є3гЂптzнwмъ, и3 ўбоsшасz
лю1діе гDа и3 вёроваша бGу и3 мwmсeю ўг0днику є3гw2. 32
ТогдA воспЁ мwmсeй и3
сhнове ї}лєвы пёснь сію2 гDеви, и3 рек0ша глаг0люще:
ГлавA 15.
ои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz: конS и3 всaдника ввeрже въ м0ре: 2 пом0щ-
никъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во спcніе: сeй м0й бGъ и3 прослaвлю є3го2, бGъ
nц7A моегw2 и3 вознесY є3го2: 3 гDь сокрушazй бр†ни, гDь и4мz є3мY, 4 колєсни1цы
фараHнwвы и3 си1лу є3гw2 ввeрже въ м0ре, и3збр†нныz всaдники трістaты
потопи2 въ чермнёмъ м0ри, 5 пучи1ною покры2 и5хъ, погрzз0ша во глубинЁ ћкw
кaмень: 6 десни1ца твоS, гDи, прослaвисz въ крёпости, деснaz твоS рукA, гDи,
сокруши2 враги2: 7 и3 мн0жествомъ слaвы твоеS стeрлъ є3си2 сопроти1вныхъ, пос-
лaлъ є3си2 гнёвъ тв0й, поzдE | ћкw стeбліе, 8 и3 дyхомъ ћрости твоеS раз-
ступи1сz водA: њгустёша ћкw стэнA в0ды, њгустёша и3 вHлны посредЁ
м0рz: 9 речE врaгъ: гнaвъ пости1гну, раздэлю2 корhсть, и3сп0лню дyшу мою2, ўбію2
мечeмъ мои1мъ, госп0дствовати бyдетъ рукA моS: 10
послaлъ є3си2 д¦а твоего2,
покры2 | м0ре, погрzз0ша ћкw џлово въ водЁ ѕёльнэй: 11
кто2 под0бенъ
тебЁ въ бозёхъ, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; прослaвленъ во с™hхъ, ди1венъ въ
слaвэ, творsй чудесA: 12
простeрлъ є3си2 десни1цу свою2, пожрE | землS, 13
настa-
вилъ є3си2 прaвдою твоeю лю1ди тво‰ сі‰, ±же и3збaвилъ є3си2, ўтёшилъ є3си2
крёпостію твоeю во њби1тель с™yю твою2: 14
слhшаша kзhцы и3 прогнёваша-
сz, бwлёзни пріsша живyщіи въ фmлістjмэ: 15
тогдA потщaшасz владhцы
є3дHмстіи и3 кн‰зи мwавjтстіи, пріsтъ | трeпетъ: растazша вси2 живyщіи въ
ханаaнэ: 16
да нападeтъ на нS стрaхъ и3 трeпетъ: вели1чіемъ мhшцы твоеS да
њкaменzтсz, д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2, гDи, д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2
сjи, ±же стzжaлъ є3си2: 17
ввeдъ насади2 | въ г0ру достоsніz твоегw2, въ гот0-
вое жили1ще твоE, є4же содёлалъ є3си2, гDи, с™hню, гDи, ю4же ўгот0вастэ рyцэ
твои2: 18 гDь цrтвуzй вёки, и3 на вёкъ, и3 є3щE: 19 є3гдA вни1де к0нница фараHно-
ва съ колесни1цами и3 вс†дники въ м0ре, и3 наведE на ни1хъ гDь в0ду морскyю:
сhнове же ї}лєвы проид0ша сyшею посредЁ м0рz. 20 Взs же маріaмъ прbр0чица,
сестрA ґарHнова, тmмпaнъ въ рyцэ свои2, и3 и3зыд0ша вс‰ жєны2 в8слёдъ є3S со
тmмп†ны и3 ли6ки: 21
предначA же и5мъ маріaмъ, глаг0лющи: пои1мъ гDеви, слaвнw
бо прослaвисz: конS и3 всaдника ввeрже въ м0ре. 22
Поsтъ же мwmсeй сhны
ї}лєвы t м0рz чермнaгw и3 ведE и5хъ въ пустhню сyръ: и3 и3дsху три2 дни6 въ
пустhни, и3 не њбрэтaху воды2 пи1ти. 23
Пріид0ша же въ мeрру, и3 не можaху
пи1ти воды2 t мeрры, горькA бо бЁ: сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY
г0ресть. 24
И# роптaху лю1діе на мwmсeа, глаг0люще: что2 піeмъ; 25
Возопи1 же
мwmсeй ко гDу, и3 показA є3мY гDь дрeво, и3 вложи2 є5 въ в0ду, и3 ўслади1сz
водA: тaмw положи2 є3мY њправд†ніz и3 судьбы6, и3 тaмw є3го2 и3скуси2, 26
и3 речE:
ѓще слyхомъ ўслhшиши глaсъ гDа бGа твоегw2, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ сотво-
ри1ши, и3 внуши1ши зaповэдемъ є3гw2, и3 сохрани1ши вс‰ њправд†ніz є3гw2: всsку
болёзнь, ю4же навед0хъ є3гЂптzнwмъ, не наведY на тS: ѓзъ бо є4смь гDь бGъ
тв0й и3сцэлszй тS. 27
И# пріид0ша во є3лjмъ, и3 бsху тaмw дванaдесzть
и3ст0чникwвъ в0дъ, и3 сeдмьдесzтъ стeблій фjніковыхъ: и3 њполчи1шасz тaмw
при водaхъ.
ГлавA 16.
оздвиг0шасz же t є3лjма, и3 пріи1де вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ въ пустhню
сjнъ, ћже є4сть междY є3лjмомъ и3 междY сjною. Въ пsтый же нaдесzть дeнь
вторaгw мцcа и3зшeдшымъ и5мъ t земли2 є3гЂпетскіz, 2 возроптA вeсь с0нмъ
сынHвъ ї}левыхъ на мwmсeа и3 ґарHна, 3 и3 рек0ша къ ни6мъ сhнове ї}лєвы:
q дабы2 бhхомъ и3змeрли мы2 ўsзвени t гDа въ земли2 є3гЂпетстэй, є3гдA
сэдsхомъ над8 котлы6 мzснhми и3 kд0хомъ хлёбы до сhтости: ћкw
и3звед0сте ны2 въ пустhню сію2 ўмори1ти вeсь с0нмъ сeй глaдомъ. 4 РечE же гDь
къ мwmсeю: сE, ѓзъ њдождю2 вaмъ хлёбы съ небесE: и3 и3зhдутъ лю1діе, и3
соберyтъ дов0льное дню2, на (всsкъ) дeнь, ћкw да и3скушY и5хъ, ѓще п0йдутъ
въ зак0нэ моeмъ, и3ли2 ни2: 5 и3 бyдетъ въ дeнь шестhй, и3 ўгот0вzтъ, є4же
внесyтъ, и3 да бyдетъ сугyбо, є4же собирaша на всsкъ дeнь. 6 РечE же мwmсeй и3
ґарHнъ ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ: въ вeчеръ (сeй) ўвёсте, ћкw гDь
и3зведE вы t земли2 є3гЂпетскіz, 7
и3 заyтра ќзрите слaву гDню, внегдA
ўслhшати гDу роптaніе вaше на бGа: мh же что2 є3смы2, ћкw р0пщете на ны2;
8
И# речE мwmсeй: є3гдA дaстъ гDь вaмъ въ вeчеръ мzсA ћсти и3 хлёбы заyтра
до сhтости, понeже ўслhша гDь роптaніе вaше, и4мже р0пщете на ны2: мh
же что2 є3смы2; не на нaсъ бо роптaніе вaше, но т0чію на бGа. 9 И# речE мwmсeй
ко ґарHну: глаг0ли ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ: пріиди1те пред8 бGа,
ўслhша бо роптaніе вaше. 10
Е#гдA же глаг0лаше ґарHнъ всемY с0нму сынHвъ
ї}левыхъ, и3 њбрати1шасz въ пустhню, и3 слaва гDнz kви1сz во w4блацэ, 11 и3 речE
гDь къ мwmсeю гlz: 12
слhшахъ роптaніе сынHвъ ї}левыхъ: рцы2 къ ни6мъ
глаг0лz: къ вeчеру да снёсте мzсA и3 заyтра насhтитесz хлёбwвъ, и3 ўвёсте,
ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ. 13
Бhсть же вeчеръ, и3 пріид0ша кр†стели и3
покрhша п0лкъ. Заyтра же бhсть спaдшей росЁ w4колw полкA, 14
и3 сE, на
лицы2 пустhни мeлко ћкw коріaндръ, бёло ѓки лeдъ на земли2. 15 Ўзрёвше же
то2 сhнове ї}лєвы, рёша дрyгъ ко дрyгу: чт0 є3сть сіE; Не вёдzху бо, что2
бsше. РечE же мwmсeй къ ни6мъ: сeй хлёбъ, є3г0же дадE гDь вaмъ ћсти: 16
сeй
гlг0лъ, є3г0же завэщA гDь: собери1те t негw2 кjйждо на дом†шніz, гом0ръ
поглaвнw по числY дyшъ вaшихъ, кjйждо вaсъ съ домaшними свои1ми
собери1те. 17 И# сотвори1ша тaкw сhнове ї}лєвы, и3 собрaша џвъ мн0гw, џвъ же
мaлw: 18
и3 и3змёривше гом0ромъ, не преизбhточествова и4же мн0гw, и3 и4же
мaлw, не мнёе пріsтъ: кjйждо на домaшнихъ свои1хъ собрaша. 19 И# речE мwmсeй
къ ни6мъ: никт0же да њстaвитъ на ќтріе t негw2. 20
И# не послyшаша мwmсeа,
но њстaвиша нёцыи t негw2 на ќтріе, и3 воскипЁ червьми2 и3 возсмердёсz.
И# њскорби1сz на ни1хъ мwmсeй. 21
И# собирaша џное рaнw рaнw, кjйждо надлежa-
щее себЁ: є3гдA же њгрэвaше с0лнце, растаzвaше. 22 Бhсть же въ дeнь шестhй,
собрaша потрeбное сугyбw, двA гомHра комyждо. Пріид0ша же вси2 кн‰зи
с0нма и3 повёдаша мwmсeю. 23
РечE же мwmсeй къ ни6мъ: сіE сл0во є4сть, є4же
гlа гDь: суббHта пок0й с™ъ гDу заyтра: є3ли6ка ѓще печетE, пецhте, и3 є3ли6ка
ѓще варитE, вари1те, всE же и3збhточное њстaвите въ скр0вэ на ќтріе.
24
И# њстaвиша t тогw2 до ќтріz, ћкоже заповёда и5мъ мwmсeй: и3 не воз-
смердёсz, нижE чeрвь бhсть въ нeмъ. 25 РечE же мwmсeй: kди1те днeсь, є4сть бо
суббHта пок0й гDу: днeсь не њбрsщете на п0ли: 26
шeсть днjй собирaйте, въ
седмhй же дeнь суббHта: ћкw не бyдетъ въ нeмъ. 27
Бhсть же въ седмhй
дeнь, и3зыд0ша нёцыи t людjй собирaти, и3 не њбрэт0ша. 28
РечE же гDь
мwmсeови: док0лэ не х0щете послyшати зaповэдій мои1хъ и3 зак0на моегw2;
29
зри1те: гDь бо дадE вaмъ суббHту дeнь сeй: сегw2 рaди т0й дадE вaмъ въ дeнь
шестhй хлёба на двA дни6: сэди1те кjйждо вaсъ въ домY своeмъ ў себє2,
никт0же да и3сх0дитъ t мёста своегw2 въ дeнь седмhй. 30
И# суббHтствоваша
лю1діе въ дeнь седмhй. 31
И# прозвaша сhнове ї}лєвы и4мz томY мaнна:
бsше же ћкw сёмz коріaндрово бёло, вкyсъ же є3гw2 ѓки мукA съ мeдомъ.
32
РечE же и5мъ мwmсeй: сeй гlг0лъ, є3г0же завэщA гDь: нап0лните гом0ръ t
мaнны въ скр0въ въ р0ды вaшz: да ви1дzтъ хлёбъ, є3г0же kд0сте вы2 въ
пустhни, є3гдA и3зведE вaсъ гDь t земли2 є3гЂпетскіz. 33
И# речE мwmсeй ко
ґарHну: возми2 стaмну златyю є3ди1ну и3 вложи2 въ ню2 гом0ръ п0лный t
мaнны, и3 положи1ши тyю пред8 бGомъ въ соблюдeніе въ р0ды вaшz. 34
Ћкоже
заповёда гDь мwmсeю, положи2 ю5 ґарHнъ пред8 свидёніемъ въ соблюдeніе.
35
Сhнове же ї}лєвы kд0ша мaнну лётъ четhредесzть, д0ндеже пріид0ша въ
зeмлю њбитaемую, и3 kд0ша мaнну, д0ндеже пріид0ша во странY фінікjйскую:
36
гом0ръ же десsтаz чaсть трeхъ мёръ * бsше.

* Е#вр.: є4фы
ГлавA 17.
воздви1жесz вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ t пустhни сjнъ по полкHмъ
свои6мъ сл0вомъ гDнимъ и3 њполчи1шасz въ рафідjнэ. Не бsше же воды2 лю1демъ
пи1ти, 2 и3 хyлzху лю1діе мwmсeа, глаг0люще: дaждь нaмъ в0ду, да піeмъ. И# речE
и5мъ мwmсeй: что2 хyлите мS; и3 что2 и3скушaете гDа; 3 Возжаждaша же тaмw
лю1діе воды2 и3 роптaху на мwmсeа, глаг0люще: вскyю сіE; и3звeлъ є3си2 нaсъ и3з8
є3гЂпта ўмори1ти нaсъ и3 ч†да н†ша и3 скоты2 жaждею; 4 Возопи1 же мwmсeй ко
гDу глаг0лz: что2 сотворю2 лю1демъ си6мъ; є3щE мaлw, и3 побію1тъ мS кaменіемъ.
5
И# речE гDь къ мwmсeю: пойди2 пред8 людьми2 си1ми, и3 поими2 съ соб0ю t
стaрєцъ людски1хъ, и3 жeзлъ, и4мже пресёклъ є3си2 м0ре, возми2 въ рyку твою2, и3
пойди2: 6 ѓзъ же стaну тaмw прeжде пришeствіz твоегw2 ў кaмене въ хwри1вэ:
и3 ўдaриши въ кaмень, и3 и3зhдетъ и3з8 негw2 водA, и3 да пію1тъ лю1діе. Сотвори1
же мwmсeй тaкw пред8 сы6ны ї}левыми, 7
и3 прозвA и4мz мёсту томY
и3скушeніе и3 похулeніе, хулы2 рaди сынHвъ ї}левыхъ, и3 занeже и3скуси1-
ша гDа, глаг0люще: ѓще є4сть въ нaсъ гDь, и3ли2 ни2; 8 Пріи1де же ґмали1къ и3 воевA
на ї}лz въ рафідjнэ. 9 РечE же мwmсeй ко їисyсу: и3збери2 себЁ мyжы си6льны и3
и3зшeдъ њполчи1сz на ґмали1ка заyтра: и3 сE, ѓзъ стaну на верхY горы2, и3 жeзлъ
б9ій въ руцЁ моeй. 10
И# сотвори2 їисyсъ, ћкоже речE є3мY мwmсeй, и3 и3зшeдъ
њполчи1сz на ґмали1ка: мwmсeй же и3 ґарHнъ и3 w4ръ взыд0ша на вeрхъ горы2.
11
И# бhсть є3гдA воздвизaше мwmсeй рyцэ, њдолэвaше ї}ль: є3гдA же њпускa-
ше рyцэ, њдолэвaше ґмали1къ: 12 рyцэ же мwmсewвы т‰жки бёша: и3 взeмше
кaмень, подложи1ша є3мY, и3 сэдsше на нeмъ: ґарHнъ же и3 w4ръ поддержaста
рyцэ є3мY, є3ди1нъ tсю1ду, ґ другjй tтyду: и3 бhша мwmсeови рyцэ ўкрэплє1-
ны до захождeніz с0лнца: 13 и3 преwдолЁ їисyсъ ґмали1ка и3 вс‰ лю1ди є3гw2 ўбjй-
ствомъ мечA. 14
РечE же гDь къ мwmсeю: впиши2 сіE на пaмzть въ кни6ги и3
вдaй во ќшы їисyсу, ћкw пaгубою погублю2 пaмzть ґмали1кову t поднебeс-
ныz. 15
И# создA мwmсeй nлтaрь гDу и3 прозвA и4мz є3мY гDь прибёжище
моE: 16 ћкw рук0ю тaйною рaтуетъ гDь на ґмали1ка t р0да въ р0дъ.
ГлавA 18.
слhша же їоf0ръ, їерeй мадіaмскій, тeсть мwmсeовъ, вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь
ї}лю свои6мъ лю1демъ, ћкw и3зведE гDь ї}лz и3з8 є3гЂпта: 2 и3 поS їоf0ръ, тeсть
мwmсeовъ, сепфHру, женY мwmсeову, по tпущeніи є3S, 3 и3 двA сы6на є3S: и4мz
є3ди1ному t ни1хъ гирсaмъ, глаг0лz: пришлeцъ бhхъ въ земли2 чуждeй, 4 и3 и4мz
втор0му є3ліeзеръ, глаг0лz: бGъ бо nтцA моегw2 пом0щникъ м0й и3 и3збaви
мS и3з8 руки2 фараHни. 5 И# пріи1де їоf0ръ, тeсть мwmсeовъ, и3 сhнове и3 женA къ
мwmсeю въ пустhню, и3дёже њполчи1сz при горЁ б9іей. 6
Возвэсти1ша же
мwmсeю, глаг0люще: сE, їоf0ръ, тeсть тв0й, и4детъ къ тебЁ, и3 женA твоS, и3
џба сы6на тво‰ съ ни1мъ. 7 И#зhде же мwmсeй во срётеніе тeстю своемY и3
поклони1сz є3мY и3 цэловA є3го2, и3 привётствоваша дрyгъ дрyга: и3 введE и5хъ
мwmсeй въ кyщу. 8 И# повёда мwmсeй тeстю своемY вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь
фараHну и3 всBмъ є3гЂптzнwмъ ї}лz рaди, и3 вeсь трyдъ бhвшій и5мъ на
пути2, и3 ћкw и3збaви и5хъ гDь t руки2 фараHни и3 t руки2 є3гЂпетскіz. 9 Ўжасe-
сz же їоf0ръ њ всёхъ благи1хъ, ±же сотвори2 и5мъ гDь, ћкw и3збaви и5хъ гDь
t руки2 є3гЂпетскіz и3 t руки2 фараHни, 10
и3 речE їоf0ръ: блгcвeнъ гDь, ћкw
и3збaви лю1ди сво‰ и3з8 руки2 є3гЂпетскіz и3 и3з8 руки2 фараHни: 11
нн7э ўвёдэхъ,
ћкw вели1къ гDь пaче всёхъ богHвъ, сегw2 рaди, ћкw налег0ша на ни1хъ.
12
И# взS їоf0ръ тeсть мwmсeовъ всесожжє1ніz и3 жє1ртвы бGу: пріи1де же
ґарHнъ и3 вси2 стaрцы ї}лєвы ћсти хлёба съ тeстемъ мwmсeовымъ пред8
бGомъ. 13
И# бhсть на ќтріе, сёде мwmсeй суди1ти лю1ди: стоsху же пред8
мwmсeомъ вси2 лю1діе t ќтра до вeчера. 14
Ви1дэвъ же їоf0ръ вс‰, є3ли6ка
творsше лю1демъ, речE: что2 сіE, є4же ты2 твори1ши лю1демъ; почто2 ты2 є3ди1нъ
сэди1ши, вси1 же лю1діе предстоsтъ тебЁ t ќтра до вeчера; 15
РечE же мwmсeй
тeстю: понeже прих0дzтъ лю1діе ко мнЁ проси1ти судA t бGа: 16
є3гдA бо бывa-
етъ и5мъ рaспрz, и3 прих0дzтъ ко мнЁ, разсуждaю коемyждо и3 сказyю и5мъ
повєлёніz б9іz и3 зак0нъ є3гw2. 17 РечE же тeсть мwmсeовъ къ немY: не прaвw
ты2 твори1ши глаг0лъ сeй: 18
труд0мъ ўтруди1шисz несн0снымъ и3 ты2, и3 вси2
лю1діе сjи, и5же сyть съ тоб0ю: тsжекъ тебЁ глаг0лъ сeй, не возм0жеши
твори1ти ты2 є3ди1нъ: 19
нн7э u5бо послyшай менE и3 присовётую тебЁ, и3 бyдетъ
бGъ съ тоб0ю: бyди ты2 лю1демъ въ тёхъ ±же къ бGу, и3 донесeши словесA и4хъ
къ бGу, 20 и3 засвидётельствуй и5мъ повелBніz б9іz и3 зак0нъ є3гw2, и3 повёждь
и5мъ пути6 є3гw2, и4миже п0йдутъ, и3 дэлA, ±же сотворsтъ: 21
тh же ўсмотри2
себЁ t всёхъ людjй мyжы си6льны, бGа боsщыzсz, мyжы прaвєдны, ненави1-
дzщыz г0рдости, и3 постaвиши и5хъ над8 ни1ми тысzщеначaльники и3 стона-
чaльники, и3 пzтьдесzтоначaльники и3 десzтоначaльники и3 писмовводи6тели,
22
и3 сyдzтъ людjй по вс‰ часы2: сл0во же неудоборэши1тельное донесyтъ къ
тебЁ: м†лыz же суды2 да сyдzтъ nни2, и3 њблегчaтъ тS и3 спом0гутъ тебЁ:
23
ѓще сл0во сіE сотвори1ши, ўкрэпи1тъ тS бGъ, и3 возм0жеши настоsтель-
ствовати, и3 вси2 лю1діе сjи пріи1дутъ во своE мёсто съ ми1ромъ. 24
Послyша же
мwmсeй глaса тeстz своегw2 и3 сотвори2 вс‰, є3ли6ка речE є3мY: 25
и3 и3збрA мwmсeй
мyжы си6льны t всегw2 ї}лz, и3 сотвори2 | над8 ни1ми тысzщеначaльники и3
стоначaльники, и3 пzтьдесzтоначaльники и3 десzтоначaльники и3 писмовводи6те-
ли: 26
и3 суждaху лю1демъ по вс‰ часы2: всsкое же сл0во неудоборэши1тельное
доноси1ша къ мwmсeю, всsкое же сл0во лeгкое суждaху сaми. 27
Tпусти1 же
мwmсeй тeстz своего2, и3 tи1де въ зeмлю свою2.
ГлавA 19.
цcа же трeтіzгw и3зшeствіz сынHвъ ї}левыхъ t земли2 є3гЂпетскіz, въ сjй
дeнь пріид0ша въ пустhню сінaйскую: 2 и3 воздвиг0шасz t рафідjна и3 пріид0ша
въ пустhню сінaйскую, и3 њполчи1сz тaмw ї}ль прsмw горы2. 3
Мwmсeй же
взhде на г0ру б9ію, и3 воззвA є3го2 бGъ t горы2 гlz: сі‰ возглаг0леши д0му
їaкwвлю и3 повёси сынHмъ ї}лєвымъ: 4 сaми ви1дэсте, є3ли6ка сотвори1хъ є3гЂп-
тzнwмъ, и3 под8sхъ вaсъ ћкw на крилёхъ џрлихъ и3 привед0хъ вaсъ къ себЁ:
5
и3 нн7э ѓще слyхомъ послyшаете глaса моегw2 и3 сохранитE завётъ м0й,
бyдете ми2 лю1діе и3збрaнни t всёхъ kзы6къ: моs бо є4сть всS землS: 6 вh же
бyдете ми2 цRское сщ7eніе и3 kзhкъ с™ъ: сі‰ словесA да речeши сынHмъ
ї}лєвымъ. 7 Пріи1де же мwmсeй, и3 призвA стaрцы людск‡z и3 предложи2 и5мъ вс‰
словесA сі‰, ±же завэщA и5мъ бGъ. 8 Tвэщaша же вси2 лю1діе є3динодyшнw и3
рек0ша: вс‰, є3ли6ка речE бGъ, сотвори1мъ и3 послyшаемъ. ДонесE же мwmсeй
словесA сі‰ къ бGу, 9 и3 речE гDь къ мwmсeю: сE, ѓзъ пріидY къ тебЁ въ столпЁ
w4блачнэ, да ўслhшатъ лю1діе гlюща мS къ тебЁ и3 да тебЁ вёруютъ во
вёки. Повёда же мwmсeй словесA людjй ко гDу. 10
РечE же гDь мwmсeю: сошeдъ
засвидётельствуй лю1демъ и3 њчи1сти | днeсь и3 ќтрэ, и3 да и3сперyтъ ри6зы,
11
и3 да бyдутъ готHвы въ дeнь трeтій: въ трeтій бо дeнь сни1детъ гDь на г0ру
сінaйскую пред8 всёми людьми2: 12
и3 ўстр0иши лю1ди w4крестъ глаг0лz: внемли1те
себЁ не восходи1ти на г0ру и3 ничи1мже коснyтисz є3S: всsкъ прикоснyвыйсz
горЁ смeртію ќмретъ: 13
не к0снетсz є4й рукA, кaменіемъ бо побіeтсz и3ли2
стрэл0ю ўстрэли1тсz, ѓще ск0тъ, ѓще человёкъ, не бyдетъ жи1въ: є3гдA же
глaси и3 трубы6 и3 w4блакъ tи1детъ t горы2, сjи взhдутъ на г0ру. 14
Сни1де же
мwmсeй съ горы2 къ лю1демъ, и3 њсвzти2 |, и3 и3спрaша ри6зы сво‰: 15
и3 речE
лю1демъ: бyдите гот0ви, три2 дни6 не входи1те къ женaмъ. 16 Бhсть же въ трeтій
дeнь бhвшу ко ќтру, и3 бhша глaси и3 мHлніz и3 w4блакъ мрaченъ на горЁ
сінaйстэй, глaсъ трyбный глашaше ѕэлw2: и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе, и5же въ
полцЁ: 17
и3зведE же мwmсeй лю1ди во срётеніе бGу и3з8 полкA, и3 стaша под8 го-
р0ю. 18
ГорA же сінaйскаz дымsшесz всS, схождeніz рaди б9іz на ню2 во nгни2,
и3 восхождaше дhмъ, ћкw дhмъ пeщный: и3 ўжас0шасz вси2 лю1діе ѕэлw2.
19
Бhша же глaси трyбніи происходsще крёпцы ѕэлw2: мwmсeй глаг0лаше, бGъ
же tвэщавaше є3мY глaсомъ. 20
Сни1де же гDь на г0ру сінaйскую на вeрхъ горы2,
и3 воззвA гDь мwmсeа на вeрхъ горы2, и3 взhде мwmсeй: 21
и3 речE бGъ къ немY
гlz: сошeдъ засвидётельствуй лю1демъ, да не когдA пристyпzтъ къ бGу
ўразумёти, и3 падyтъ t ни1хъ мн0зи: 22
жерцh же приступaющіи ко гDу бGу
да њсвzтsтсz, да не когдA погуби1тъ t ни1хъ гDь. 23
И# речE мwmсeй къ бGу: не
возм0гутъ лю1діе взhти на г0ру сінaйскую: тh бо завэщaлъ є3си2 нaмъ гlz:
њпредэли2 г0ру и3 њсвzти2 ю5. 24
И# речE є3мY гDь: и3ди2, сни1ди и3 взhди ты2 и3
ґарHнъ съ тоб0ю: жерцh же и3 лю1діе да не нyдzтсz взhти къ бGу, да не
когдA погуби1тъ t ни1хъ гDь. 25 Сни1де же мwmсeй къ лю1демъ и3 повёда и5мъ.
ГлавA 20.
гlа гDь вс‰ словесA сі‰ къ мwmсeю гlz: 2 ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй
тS t земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0ты: 3 да не бyдутъ тебЁ б0зи и3нjи
рaзвэ менє2. 4 Не сотвори2 себЁ кумjра и3 всsкагw под0біz, є3ли6ка на небеси2
горЁ и3 є3ли6ка на земли2 ни1зу, и3 є3ли6ка въ водaхъ под8 землeю: 5 да не поклони1-
шисz и5мъ, ни послyжиши и5мъ: ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, бGъ ревни1тель,
tдаsй грэхи2 nтє1цъ на ч†да до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да ненави1дzщымъ
менE, 6 и3 творsй млcть въ тhсzщахъ лю1бzщымъ мS и3 хранsщымъ повелB-
ніz мо‰. 7 Не в0змеши и4мене гDа бGа твоегw2 всyе: не њчcтитъ бо гDь пріeм-
лющаго и4мz є3гw2 всyе. 8 П0мни дeнь суббHтный, є4же свzти1ти є3го2: 9 шeсть
днjй дёлай и3 сотвори1ши (въ ни1хъ) вс‰ дэлA тво‰: 10
въ дeнь же седмhй,
суббHта гDу бGу твоемY: да не сотвори1ши всsкагw дэлA в0нь ты2 и3 сhнъ
тв0й и3 дщeрь твоS, и3 рaбъ тв0й и3 рабA твоS, и3 в0лъ тв0й и3 nслS твоE и3
всsкій ск0тъ тв0й, и3 пришлeцъ њбитazй ў тебє2: 11
занE въ шести2 днeхъ
сотвори2 гDь нeбо и3 зeмлю, м0ре и3 вс‰ ±же въ ни1хъ, и3 почи2 въ дeнь седмhй:
сегw2 рaди блгcви2 гDь дeнь седмhй и3 њс™и2 є3го2. 12
Чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь
твою2, да блaго ти2 бyдетъ и3 да долголётенъ бyдеши на земли2 блaзэ, ю4же
гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ. 13
Не ўбjй. 14
Не прелюбы2 сотвори2. 15
Не ўкрaди.
16
Не послyшествуй на дрyга своего2 свидётельства л0жна. 17
Не пожелaй жены2
и4скреннzгw твоегw2, не пожелaй д0му бли1жнzгw твоегw2, ни селA є3гw2, ни
рабA є3гw2, ни рабhни є3гw2, ни волA є3гw2, ни nслA є3гw2, ни всsкагw скотA
є3гw2, ни всегw2, є3ли6ка сyть бли1жнzгw твоегw2. 18
И# вси2 лю1діе зрsху глaсъ и3
свэщы2, и3 глaсъ трyбный и3 г0ру дымsщуюсz: и3 ўбоsвшесz вси2 лю1діе стaша
и3здалeче, 19
и3 рек0ша мwmсeю: глаг0ли ты2 съ нaми, и3 да не гlетъ къ нaмъ
бGъ, да не когдA ќмремъ. 20
РечE же и5мъ мwmсeй: дерзaйте: и3скушeніz бо рaди
пріи1де бGъ къ вaмъ, ћкw да бyдетъ стрaхъ є3гw2 въ вaсъ, да не согрэшaете.
21
Стоsху же вси2 лю1діе и3здалeче: мwmсeй же вни1де во мрaкъ, и3дёже бsше бGъ.
22
РечE же гDь къ мwmсeю: сі‰ речeши д0му їaкwвлю и3 возвэсти1ши сынHмъ
ї}лєвымъ: вы2 ви1дэсте, ћкw съ нб7сE гlахъ къ вaмъ: 23
не сотвори1те себЁ сaми
богHвъ срeбрzныхъ и3 богHвъ златhхъ не сотвори1те самhмъ себЁ: 24
nлтaрь
и3з8 земли2 сотвори1те ми2 и3 пожрeте на нeмъ всесожжє1ніz в†ша и3 спаси1тєль-
наz в†ша, и3 џвцы и3 тельцы2 вaшz, на всsкомъ мёстэ, и3дёже нарекY и4мz
моE тaмw, и3 пріидY къ тебЁ и3 блгcвлю1 тz: 25
ѓще же nлтaрь t кaменій
сотвори1ши ми2, да не ўстр0иши и4хъ тeсаныхъ: сёчиво бо твоE ѓще возложи1-
ши на ни1хъ, то2 њсквернsтсz: 26
да не взhдеши по степeнємъ ко nлтарю2
моемY, ћкw да не tкрhеши срамоты2 твоеS на нeмъ.
ГлавA 21.
сі‰ њправд†ніz, ±же да положи1ши пред8 ни1ми: 2 ѓще стsжеши рабA є3врeина,
шeсть лётъ да пораб0таетъ тебЁ, въ седм0е же лёто tпyстиши є3го2
своб0дна тyне: 3 ѓще сaмъ є3ди1нъ вни1детъ, то2 є3ди1нъ и3 и3зhдетъ: ѓще же женA
вни1детъ съ ни1мъ, то2 и3 женA tи1детъ съ ни1мъ: 4 ѓще же господи1нъ дaстъ є3мY
женY, и3 роди1тъ є3мY сhны и3ли2 дщє1ри, женA и3 дёти да бyдутъ господи1ну
є3гw2, сaмъ же є3ди1нъ да tи1детъ. 5 Ѓще же tвэщaвъ рaбъ речeтъ: возлюби1хъ
господи1на моего2 и3 женY мою2 и3 дёти мо‰, не tхождY своб0денъ: 6 да приве-
дeтъ є3го2 господи1нъ є3гw2 пред8 суди1ще б9іе, и3 тогдA приведeтъ є3го2 пред8 двє1ри
на прaгъ, и3 да проверти1тъ є3мY ќхо господи1нъ є3гw2 ши1ломъ, и3 да пораб0та-
етъ є3мY во вёки. 7
Ѓще же кто2 продaстъ свою2 дщeрь въ рабhню, да не
tи1детъ, ћкоже tх0дzтъ рабы6ни: 8
ѓще не ўгоди1тъ пред8 nчи1ма господи1на
своегw2, ю4же џнъ взsти въ женY њбэщA, да tпyститъ ю5: kзhку же
чуждeму господи1нъ да не продaстъ є3S, понeже tвeрже ю5: 9 ѓще же сhну свое-
мY њбэщaлъ ю5, по њбыкновeнію дщeрей да сотвори1тъ є4й: 10
ѓще же другyю
п0йметъ себЁ, потрeбныхъ и3 nдeждъ и3 соoбщeніz є3S да не лиши1тъ: 11
ѓще
же си1хъ трeхъ не сотвори1тъ є4й, да tи1детъ без8 сребрA тyне. 12 И# ѓще кого2 кто2
ўдaритъ, и3 ќмретъ, смeртію да ќмретъ (и3 т0й): 13
ѓще же не хотS, но бGъ
предадE въ рyцэ є3гw2, дaмъ тебЁ мёсто, въ нeже ўбэжи1тъ тaмw ўби1вый:
14
ѓще же кто2 приложи1тъ ўби1ти бли1жнzго своего2 лeстію и3 прибёгнетъ ко
nлтарю2, t nлтарS моегw2 да в0змеши того2 ўмертви1ти. 15
И$же біeтъ nтцA
своего2 и3ли2 мaтерь свою2, смeртію да ќмретъ. 16
И$же ѕлосл0витъ nтцA своего2
и3ли2 мaтерь свою2, смeртію да ќмретъ. 17
Ѓще кто2 кого2 ўкрaдетъ t сынHвъ
ї}левыхъ, и3 соwдолёвъ семY продaстъ є3го2, и3 њбрsщетсz ў негw2, смeртію да
скончaетсz. 18
Ѓще же сварsтсz двA м{жа, и3 ўдaритъ є3ди1нъ другaго кaменемъ
и3ли2 пsстію, и3 не ќмретъ, но слsжетъ на nдрЁ: 19
ѓще востaвъ человёкъ
пох0дитъ внЁ њ жезлЁ, непови1ненъ бyдетъ ўдaривый є3го2: т0чію за
недёланіе є3гw2 да дaстъ цёну и3 на цэльбY. 20
Ѓще же кто2 ўдaритъ рабA
своего2 и3ли2 рабY свою2 жезл0мъ, и3 ќмретъ t руки2 є3гw2, суд0мъ да tмсти1тсz:
21
ѓще же преживeтъ дeнь є3ди1нъ и3ли2 двA, да не мсти1тсz: сребр0 бо є3гw2 є4сть.
22
Ѓще же бію1тсz двA м{жа, и3 поразsтъ женY непрaздну, и3 и3зhдетъ
младeнецъ є3S неиз8wбражeнъ, тщет0ю да њтщети1тсz: ћкоже наложи1тъ
мyжъ жены2 тоS, подобaющее да tдaстъ: 23
ѓще же и3з8wбражeнъ бyдетъ, да
дaстъ дyшу за дyшу, 24
џко за џко, зyбъ за зyбъ, рyку за рyку, н0гу за
н0гу, 25
жжeніе за жжeніе, ћзву за ћзву, врeдъ за врeдъ. 26
Ѓще же кто2
и3сткнeтъ џко рабY своемY и3ли2 џко рабhни своeй и3 њслэпи1тъ, свобHдны да
tпyститъ | за џко и4хъ: 27
ѓще же зyбъ рабY своемY и3ли2 зyбъ рабЁ своeй
и3збіeтъ, свобHдны да tпyститъ | за зyбъ и4хъ. 28
Ѓще же в0лъ ўбодeтъ
мyжа и3ли2 женY, и3 ќмретъ, кaменіемъ да побіeтсz в0лъ т0й, и3 да не
снэдsтъ мsса є3гw2, господи1нъ же волA непови1ненъ бyдетъ: 29
ѓще же в0лъ
бодли1въ бyдетъ прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, и3 возвэстsтъ господи1ну
є3гw2, и3 не заключи1тъ є3гw2, и3 ўбіeтъ мyжа и3ли2 женY: в0лъ кaменіемъ да
побіeтсz, и3 господи1нъ є3гw2 кyпнw да ќмретъ: 30
ѓще же w4купъ нал0житсz
є3мY, да дaстъ w4купъ за дyшу свою2, є3ли1кw наложaтъ є3мY: 31
ѓще же сhна
и3ли2 дщeрь ўбодeтъ, по семy же судY да сотворsтъ є3мY: 32
ѓще же рабA и3ли2
рабY ўбодeтъ в0лъ, сребрA три1десzть дідрaхмъ да дaстъ господи1ну и4хъ, и3 в0лъ
кaменіемъ да побіeтсz. 33 Ѓще же кто2 tвeрзетъ ћму и3ли2 и3скопaетъ ћму и3 не
покрhетъ є3S, и3 впадeтсz въ ню2 телeцъ и3ли2 nслS, 34
господи1нъ ћмы tдaстъ
(цёну), сребро2 дaстъ господи1ну и4хъ: ўмeршее же є3мY да бyдетъ. 35
Ѓще же чjй
в0лъ ўбодeтъ волA бли1жнzгw, и3 ќмретъ, да продадyтъ волA живaго, и3 да
раздэлsтъ цёну є3гw2, и3 волA ўмeршаго да раздэлsтъ: 36
ѓще же знaемь
є4сть в0лъ, ћкw бодли1въ є4сть прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, и3
глаг0лаша господи1ну є3гw2, и3 т0й не заключи1тъ є3гw2: да tдaстъ волA за волA,
мeртвый же є3мY да бyдетъ.
ГлавA 22.
ще же кто2 ўкрaдетъ тельцA и3ли2 џвцу, и3 зак0летъ и3ли2 продaстъ, пsть
тельцє1въ да воздaстъ за тельцA и3 четhри џвцы за џвцу. 2 Ѓще же въ
подкопaніи њбрsщетсz тaть, и3 ћзвенъ ќмретъ, нёсть є3мY ўбjйство: 3 ѓще
же взhдетъ с0лнце над8 ни1мъ, пови1ненъ є4сть, ќмретъ за него2: ѓще же не
и4мать и3мёніz, да продaстсz за татьбY: 4 ѓще же ћтъ бyдетъ, и3 њбрsщетсz
въ руцЁ є3гw2 ўкрaденое t nслsте до nвцы2 жи1во, сугyбw да tдaстъ |.
5
Ѓще же кто2 потрaвитъ ни1ву и3ли2 віногрaдъ, и3 пyститъ ск0тъ св0й пасти1сz
на чужeй ни1вэ, да дaстъ t ни1вы своеS по плодY є3гw2: ѓще же всю2 ни1ву
потрaвитъ, л{чшаz ни1вы своеS и3 л{чшаz віногрaда своегw2 да tдaстъ. 6 Ѓще
же и3зшeдъ џгнь њбрsщетъ тeрніе и3 запали1тъ гумно2, и3ли2 клaсы, и3ли2 ни1ву,
да tдaстъ, и4же возжE џгнь. 7
Ѓще же кто2 дaстъ дрyгу сребро2 и3ли2 сосyдъ
сохрани1ти, и3 ўкрaдетсz и3з8 д0му мyжа тогw2, ѓще њбрsщетсz ўкрадhй, да
воздaстъ сугyбw: 8
ѓще же не њбрsщетсz ўкрадhй, да пріи1детъ господи1нъ
д0му пред8 бGа и3 да кленeтсz, ћкw пои1стиннэ не слукaвствова џнъ њ всeмъ
положeніи дрyжнемъ. 9 По всeй речeннэй непрaвдэ, њ телsти и3 њ nслsти и3 њ
nвцЁ, и3 њ ри1зэ и3 њ всeй ги1бели нанесeннэй, что2 u5бо ни бhло бы, пред8
бGомъ да пріи1детъ сyдъ nбои1хъ, и3 њбвинeнный бGомъ да tдaстъ сугyбw
бли1жнему. 10
Ѓще же кто2 дaстъ дрyгу nслS и3ли2 тельцA, и3ли2 џвцу, и3ли2 всsкъ
ск0тъ храни1ти, и3 ќмретъ и3ли2 поги1бнетъ, и3ли2 плэнeно бyдетъ, и3 никт0же
ўвёсть, 11
клsтва да бyдетъ б9іz междY nбои1ми, ћкw пои1стиннэ не
слукaвствова џнъ њ всeмъ бли1жнzгw положeніи, и3 тaкw пріи1метъ господи1нъ
є3гw2, и3 да не tдaстъ: 12
ѓще же ўкрaдено бyдетъ t негw2, да tдaстъ
господи1ну: 13
ѓще же ѕвёрь снэдE, да ведeтъ є3го2 на ѕвэроsдину, и3 не tдaстъ:
14
ѓще же кто2 и3спр0ситъ ў дрyга, и3 поги1бнетъ, и3ли2 ќмретъ, и3ли2 плэни1тсz,
господи1нъ же є3гw2 не бyдетъ съ ни1мъ, tдaстъ: 15
ѓще же господи1нъ є3гw2
бyдетъ съ ни1мъ, да не tдaстъ: ѓще же наeмникъ є4сть, да бyдетъ є3мY
вмёстw мзды2 є3гw2. 16 Ѓще же прельсти1тъ кто2 не њбручeну дэви1цу, и3 бyдетъ
съ нeю, вёномъ да tвёнитъ ю5, (и3 п0йметъ ю5) себЁ въ женY: 17
ѓще же
возбранsz возбрани1тъ и3 не восх0щетъ nтeцъ є3S дaти ю5 є3мY въ женY,
сребро2 да воздaстъ nтцY, є3ли1кw є4сть вёно дэви1ческо. 18
ВолхвHмъ живы6мъ
бhти не попусти1те. 19
Всsкаго со скот0мъ бывaюща смeртію ўбіeте є3го2.
20
И$же жeртву прин0ситъ богHмъ, смeртію да потреби1тсz, но т0чію гDу є3ди1-
ному. 21 И# пришeльца не њѕл0бите, нижE њскорби1те є3го2: пришeльцы бо бёсте
въ земли2 є3гЂпетстэй. 22
Всsкіz вдовы2 и3 сироты2 не њѕл0бите: 23
ѓще же
ѕл0бою њѕл0бите |, и3 возстенaвше возопію1тъ ко мнЁ, слyхомъ ўслhшу
глaсъ и4хъ 24
и3 разгнёваюсz ћростію, и3 побію2 вы2 мечeмъ, и3 бyдутъ жєны2 вa-
шz вдwвы2, и3 ч†да в†ша сирwты2. 25
Ѓще же дaси сребро2 взаeмъ брaту ни1щему
и4же ў тебє2, не бyди є3го2 понуждazй, нижE наложи1ши є3мY ли1хвы. 26
И# ѓще
зал0житъ въ зал0гъ ри1зу дрyгъ тв0й, до захождeніz с0лнца tдaси є3мY:
27
є4сть бо сіS покровeніе є3мY, сіS є3ди1на ри1за стыдёніz є3гw2, въ чeмъ спaти
бyдетъ: ѓще u5бо возопіeтъ ко мнЁ, ўслhшу є3го2: млcтивъ бо є4смь.
28
БогHвъ да не ѕлосл0виши и3 кнsзю людjй твои1хъ да не речeши ѕлA.
29
Начaтки t гумнA и3 t точи1ла твоегw2 да не косни1ши принести2 (мнЁ):
пeрвенцы сынHвъ твои1хъ да дaси мнЁ: 30
тaкw сотвори1ши тельцY твоемY, и3
nвцЁ твоeй, и3 nслY твоемY: сeдмь днjй да бyдетъ ў мaтери, въ nсмhй же
дeнь да tдaси џное мнЁ. 31 Лю1ди свsти бyдете ми2, и3 мsса ѕвэроsдиннагw да
не снёсте, псHмъ повeржете є5.
ГлавA 23.
а не пріи1меши слyха сyетна, да не приложи1шисz съ непрaведнымъ бhти
свидётель непрaведенъ: 2
да не бyдеши со мн0гими на ѕл0бу, да не
приложи1шисz ко мн0жеству ўклони1тисz со мн0жайшими, ћкw преврати1ти
сyдъ, 3 и3 ни1щагw да не поми1луеши на судЁ. 4 Ѓще же срsщеши говsдо врагA
твоегw2 и3ли2 nслS є3гw2 заблуждaющее, њбрати1въ да tдaси є3мY: 5
ѓще же
ќзриши nслS врагA твоегw2 пaдшее под8 брeменемъ є3гw2, да не мимои1деши є5,
но да воздви1гнеши є5 съ ни1мъ. 6 Да не преврати1ши судA ни1щему въ судЁ є3гw2.
7
T всsкагw сл0ва непрaведнагw да tстyпиши: непови1нна и3 првdна да не
ўбіeши, и3 не њправди1ши нечести1ваго дарHвъ рaди, 8 и3 да не в0змеши дарHвъ:
дaры бо њслэплsютъ џчи ви1дzщымъ и3 погублsютъ словесA првdна. 9 И# при-
шeльца не њскорблsйте, ни стужи1те (є3мY): вh бо вёсте дyшу пришeлчу,
понeже сaми бёсте пришeльцы въ земли2 є3гЂпетстэй. 10
Шeсть лётъ да
сёеши зeмлю твою2 и3 да соберeши плоды2 є3S: 11
въ седм0е же њставлeніе да
сотвори1ши и3 њпyстиши ю5, и3 да ћсти бyдутъ ўб0зіи kзhка твоегw2,
њстaнки же да снэдsтъ ѕвёріе ди1віи: тaкw да сотвори1ши віногрaду твоемY и3
мaсличію твоемY. 12
Въ шeсть днjй да сотвори1ши дэлA тво‰, въ седмhй же
дeнь пок0й: да почjетъ в0лъ тв0й и3 nсeлъ тв0й, и3 да почjетъ сhнъ рабы2
твоеS и3 пришлeцъ. 13
Вс‰, є3ли6ка гlахъ вaмъ, сохрани1те, и3мeнъ же богHвъ
и3нёхъ не поминaйте, нижE да слhшатсz и3зо ќстъ вaшихъ. 14
Три2 крaты въ
лётэ сотвори1те ми2 прaздникъ: 15
прaздникъ њпрэсн0кwвъ сохрани1те твори1ти,
сeдмь днjй kди1те њпрэсн0ки, ћкоже заповёдахъ тебЁ, во врeмz мцcа
н0выхъ плодHвъ, въ т0й бо и3зшeлъ є3си2 и3з8 є3гЂпта, да не kви1шисz предо
мн0ю т0щь: 16
и3 прaздникъ жaтвы первор0дныхъ жи6тъ сотвори1ши t дёлъ
твои1хъ, ±же посёеши на ни1вэ твоeй: и3 прaздникъ скончaніz при и3сх0дэ лёта
въ собрaніи дёлъ твои1хъ, ±же t ни1въ твои1хъ. 17
Три2 крaты въ лётэ да
kви1тсz всsкъ мyжескъ п0лъ тв0й пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ. 18
Е#гдA бо
и3зженY kзhки t лицA твоегw2 и3 разширю2 предёлы тво‰, да не пожрeши на
квaсэ кр0ве жeртвы моеS, нижE да долежи1тъ тyкъ прaздника моегw2 до
ќтріz. 19
Начaтки пeрвыхъ жи6тъ земли2 твоеS да внесeши въ д0мъ гDа бGа
твоегw2. Да не свари1ши kгнsте во млецЁ мaтере є3гw2. 20 И# сE, ѓзъ послю2 ѓгGла
моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, да сохрани1тъ тS на пути2, ћкw да введeтъ тS
въ зeмлю, ю4же ўгот0вахъ тебЁ: 21
вонми2 себЁ и3 послyшай є3го2, и3 не
њслyшайсz є3гw2: не њбинeтсz бо тебє2, и4мz бо моE є4сть на нeмъ: 22
ѓще
слyхомъ послyшаеши глaса моегw2 и3 сотвори1ши вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю
тебЁ, и3 сохрани1ши завётъ м0й, бyдете ми2 лю1ди и3збрaнни t всёхъ kзы6къ:
моs бо є4сть всS землS, вh же бyдете ми2 цRское сщ7eніе и3 kзhкъ с™ъ. Сі‰
словесA да речeши сынHмъ ї}лєвымъ. Ѓще слyхомъ послyшаеши глaса моегw2 и3
сотвори1ши вс‰, є3ли6ка рекY тебЁ, врaгъ бyду врагHмъ твои6мъ и3 сопроти1влю-
сz сопроти1вникwмъ твои6мъ. 23
П0йдетъ бо ѓгGлъ м0й наставлszй тS и3
введeтъ тS ко ґморрeю и3 хеттeю, и3 ферезeю и3 хананeю, и3 гергесeю и3 є3veю и3
їевусeю, и3 потреблю2 и5хъ (t лицA вaшегw): 24
да не поклони1шисz богHмъ и4хъ,
нижE послyжиши и5мъ: да не сотвори1ши по дэлHмъ и4хъ, но разорeніемъ
разори1ши и3 сокрушeніемъ сокруши1ши к†пища и4хъ, 25
и3 да послyжиши гDу бGу
твоемY: и3 блгcвлю2 хлёбъ тв0й и3 віно2 твоE и3 в0ду твою2, и3 tвращY болёзнь
t вaсъ. 26
Не бyдетъ безчaденъ, нижE непл0ды на земли2 твоeй: число2 днjй
твои1хъ и3сполнsz и3сп0лню. 27
И# стрaхъ послю2 ведyщій тS, и3 ўстрашY вс‰
kзhки, въ нsже ты2 вх0диши къ ни6мъ, и3 дaмъ вс‰ сопроти1вники тво‰ въ
бэгуны2: 28
и3 послю2 шє1ршни пред8 тоб0ю, и3 и3зженY ґморрє1и и3 є3vє1и, и3 їевусє1и
и3 хананє1и и3 хеттє1и t тебє2: 29
не и3зженY и4хъ въ лётэ є3ди1нэмъ, да не
бyдетъ землS пустA, и3 мн0зи бyдутъ на тS ѕвBри земнjи: 30
помaлу помaлу
и3зженY и5хъ t тебє2, д0ндеже возрастeши и3 наслёдиши зeмлю. 31
И# положY
предёлы тво‰ t чермнaгw м0рz до м0рz фmлістjмлz, и3 t пустhни до рэки2
вели1кіz є3vфрaта, и3 предaмъ въ рyцэ вaши сэдsщихъ на земли2 и3 и3зженY и5хъ
t тебє2: 32
да не смэси1шисz съ ни1ми, и3 съ бHги и4хъ да не завэщaеши завё-
та, 33 и3 да не њстaнутсz на земли2 твоeй, да не сотворsтъ тS согрэши1ти ко
мнЁ: ѓще бо пораб0таеши богHмъ и4хъ, сjи бyдутъ тебЁ въ соблaзнъ.
ГлавA 24.
мwmсeю речE: взhди ко гDу ты2 и3 ґарHнъ, и3 надaвъ и3 ґвіyдъ и3 сeдмьдесzтъ
стaрєцъ ї}левыхъ, и3 да покл0нzтсz и3здалeче гDу: 2 и3 да пристyпитъ мwmсeй
є3ди1нъ къ бGу, nни1 же да не пристyпzтъ: и3 лю1діе съ ни1ми да не взhдутъ.
3
Пріи1де же мwmсeй и3 повёда лю1демъ вс‰ словесA б9іz и3 њправд†ніz.
Tвэщaша же вси2 лю1діе глaсомъ є3ди1нымъ, глаг0люще: вс‰ словесA, ±же гlа
гDь, сотвори1мъ и3 послyшаемъ. 4 И# написA мwmсeй вс‰ словесA гDнz: њбyтрэвъ
же мwmсeй заyтра, создA nлтaрь под8 гор0ю, и3 дванaдесzть кaменій въ дванa-
десzть племeнъ ї}левыхъ: 5
и3 послA ю4ношы сынHвъ ї}левыхъ, и3 принес0ша
всесожжє1ніz, и3 пожр0ша жeртву спcніz гDу бGу тельцы2. 6 Взeмъ же мwmсeй
полови1ну кр0ве, вліS въ чaшы, полови1ну же кр0ве возліS на nлтaрь,
7
и3 взeмъ кни1гу завёта, прочтE лю1демъ во ќшы. И# рек0ша: вс‰, є3ли6ка гlа
гDь, сотвори1мъ и3 послyшаемъ. 8 Взeмъ же мwmсeй кр0вь, њкропи2 лю1ди и3 речE:
сE, кр0вь завёта, є3г0же завэщA гDь къ вaмъ њ всёхъ словесёхъ си1хъ.
9
И# взhде мwmсeй и3 ґарHнъ, и3 надaвъ и3 ґвіyдъ и3 сeдмьдесzтъ t стaрєцъ
ї}левыхъ, 10
и3 ви1дэша мёсто, и3дёже стоsше бGъ ї}левъ: и3 под8 ногaма є3гw2
ћкw дёло кaмене сапфjра, и3 ћкw видёніе твeрди небeсныz чистот0ю. 11
И# t
и3збрaнныхъ ї}левыхъ не повреди1сz ни є3ди1нъ: и3 kви1шасz на мёстэ б9іи, и3
kд0ша, и3 пи1ша. 12
И# речE гDь къ мwmсeю: взhди ко мнЁ на г0ру и3 стaни
тaмw, и3 дaмъ ти2 скриж†ли кaмєнныz, зак0нъ и3 зaпwвэди, ±же написaхъ
законоположи1ти и5мъ. 13 И# востaвъ мwmсeй и3 їисyсъ предстоsвый є3мY, взыд0-
ша на г0ру б9ію 14
и3 стaрцємъ рёша: пожди1те въ молчaніи здЁ, д0ндеже
возврати1мсz къ вaмъ: и3 сE, ґарHнъ и3 w4ръ съ вaми: ѓще комY случи1тсz сyдъ,
да и4дутъ къ ни6мъ. 15 И# взhде мwmсeй на г0ру, и3 покры2 w4блакъ г0ру, 16 и3 сни1де
слaва б9іz на г0ру сінaйскую, и3 покры2 ю5 w4блакъ шeсть днjй. И# воззвA гDь
мwmсeа въ дeнь седмhй и3з8 среды2 w4блака: 17 њбли1чіе же слaвы гDни, ћкw џгнь
пламенyz на версЁ горы2, пред8 сы6ны ї}лєвы. 18 И# вни1де мwmсeй въ средY w4блака
и3 взhде на г0ру, и3 бЁ тaмw на горЁ четhредесzть днjй и3 четhредесzть
нощeй.
ГлавA 25.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2
рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да в0змутъ ми2
начaтки t всёхъ, ±же ўгHдна бyдутъ сeрдцу и4хъ, да в0змете начaтки мо‰.
3
Сeй же є4сть начaтокъ, є3г0же в0змете t ни1хъ: злaто и3 сребро2 и3 мёдь,
4
и3 синетY и3 багрzни1цу, и3 червлени1цу сугyбу (прsденую), и3 вmсс0нъ скaный, и3
власы2 кHзіz, 5 и3 к0жы w4вни њчервленє1ны, и3 к0жы си6ни, и3 древA негнію6щаz,
6
и3 є3лeй въ свэщeніе, fmміaмъ во є3лeй помaзаніz и3 въ сложeніе fmміaма,
7
и3 кaмєни сард‡йскіz, и3 кaмєни въ ваsніе на є3пwмjду [1]
и3 поди1ръ . И# да
[2] 8

сотвори1ши ми2 њсщ7eніе, и3 kвлю1сz въ вaсъ: 9 и3 сотвори1ши ми2 по всемY, є3ли6ка


ѓзъ покажY тебЁ на горЁ, w4бразъ ски1ніи и3 w4бразъ всёхъ сосyдwвъ є3S: си1це
да сотвори1ши. 10
И# сотвори1ши ківHтъ свидёніz t дрeвъ негнію1щихъ, двою2
лaктій и3 п0лъ въ долготY, и3 лaктz и3 п0лъ въ широтY, и3 лaктz и3 п0лъ въ
высотY: 11
и3 позлати1ши є3го2 злaтомъ чи1стымъ, внутрьyду и3 внэyду позла-
ти1ши є3го2, и3 сотвори1ши верхY є3гw2 вэнeцъ злaтъ витhй w4крестъ: 12
и3 сліeши
є3мY четhри кwльцA зл†та, и3 возложи1ши на четhри страны6 є3гw2, двA коль-
ц† на є3ди1ну странY, и3 двA на другyю странY. 13
Сотвори1ши же нwси1ла t дрeва
негнію1ща и3 позлати1ши | злaтомъ чи1стымъ: 14 и3 вложи1ши нwси1ла въ к0льца,
±же на странaхъ ківHта, носи1ти и4ми ківHтъ: 15
въ к0льцахъ ківHта да
бyдутъ нwси1ла не зhблющесz: 16
и3 вложи1ши въ ківHтъ свидBніz, ±же дaмъ
тебЁ. 17
И# да сотвори1ши њчисти1лище покр0въ t злaта чи1ста, двою2 лaктій и3
п0лъ въ долготY, лaктz же и3 п0лъ въ широтY: 18
и3 сотвори1ши двA херув‡ма
зл†та и3зв†zнна, и3 возложи1ши | t nбои1хъ стрaнъ њчисти1лища: 19
да сотво-
рsтсz херувjми, є3ди1нъ t страны2 сеS и3 другjй t страны2 другjz њчисти1лища,
и3 сотвори1ши двA херув‡ма на nбои1хъ странaхъ: 20
да бyдутъ херувjми распрос-
тирaюще кри1ла верхY, соwсэнsюще кри1лами свои1ми над8 њчисти1лищемъ, и3 ли1ца

[1]
Е#вр.: є3fyдъ, славeн.: нарaмникъ и3ли2 вeрхнzz ри1за.
[2]
д0лгаz ри1за
и4хъ ко другъдрyгу, на њчисти1лище бyдутъ ли1ца херув‡мска: 21 и3 да возложи1ши
њчисти1лище на ківHтъ верхY, и3 въ ківHтъ да вложи1ши свидBніz, ±же дaмъ
тебЁ. 22
И# познaнъ бyду тебЁ tтyду, и3 возгlю тебЁ съ верхY њчисти1лища
междY двэмA херув‡мы, и5же сyть над8 ківHтомъ свидёніz, и3 по всBмъ,
є3ли6ка ѓще заповёмъ тебЁ къ сынHмъ ї}лєвымъ. 23
И# сотвори1ши трапeзу t
дрeвъ негнію1щихъ, двою2 лaктій въ долготY, и3 лaктz въ широтY, и3 лaктz и3
п0лъ въ высотY: 24
и3 позлати1ши ю5 злaтомъ чи1стымъ, и3 сотвори1ши є4й
вит0е њбложeніе злат0е w4крестъ, и3 сотвори1ши є4й вэнeцъ длaни w4крестъ, 25 и3
сотвори1ши вит0е њбложeніе вэнцY w4крестъ. 26
И# сотвори1ши четhри кwльцA
зл†та, и3 возложи1ши четhри кольц† на четhри страны6 н0гъ є3S под8 вэнeцъ:
27
и3 да бyдутъ к0льца на влаг†лища носи1ламъ, ћкw воздвизaти и4ми трапeзу.
28
И# сотвори1ши нwси1ла є3S t дрeвъ негнію1щихъ, и3 позлати1ши | злaтомъ
чи1стымъ, и3 воздвизaтисz бyдетъ на ни1хъ трапeза. 29
И# сотвори1ши блю6да є3S
и3 fmміaмники, и3 возливaльники и3 чaшы, и4миже возливaти бyдеши: t
злaта чи1ста да сотвори1ши |. 30
И# возлагaти бyдеши на трапeзу хлёбы пред-
ложeніz предо мн0ю пrнw. 31
И# да сотвори1ши свэти1льникъ t злaта чи1ста,
и3звazнъ да сотвори1ши свэти1льникъ: стeбль є3гw2 и3 вBтви, и3 чaшы и3 крyзи
и3 крjны t негw2 да бyдутъ: 32
шeсть же вётвій и3сходsщихъ t стрaнъ, три2
вBтви свэти1льника t страны2 є3гw2 є3ди1ныz и3 три2 вBтви свэти1льника t
страны2 вторhz: 33
и3 три2 чaшы во w4бразъ nрёха, на є3ди1нэй вётви крyгъ и3
крjнъ: тaкw шести2 вётвамъ и3сходsщымъ t свэти1льника: 34
и3 на свэти1ль-
никэ четhри чaшы во w4бразъ nрёха, на є3ди1нэй вётви крyзи и3 крjны є3гw2:
35
крyгъ под8 двэмA вётвьми t негw2, и3 крyгъ под8 четhрьми вётвьми t
негw2: тaкw шести2 вётвамъ и3сходsщымъ t свэти1льника: и3 на свэти1льникэ
четhри чaшы во w4бразъ nрёха: 36
крyзи и3 вBтви t негw2 да бyдутъ: вeсь
и3звazнъ t є3ди1нагw злaта чи1ста. 37
И# да сотвори1ши свэти6лъ є3гw2 сeдмь, и3
постaвиши свэти6ла є3гw2, и3 свэти1ти бyдутъ t є3ди1нагw лицA є3гw2: 38
и3 щип-
цы2 є3гw2, и3 подст†вы є3гw2 t злaта чи1ста сотвори1ши: 39
талaнтомъ злaта
чи1ста да сотвори1ши вс‰ сосyды сі‰. 40
Ви1ждь, да сотвори1ши по w4бразу покa-
занному тебЁ на горЁ.
ГлавA 26.
ки1нію же да сотвори1ши t десzти2 nпHнъ t вmсс0на скaнагw и3 синеты2, и3
багрzни1цы и3 червлени1цы скaныz: херувjмы дёломъ ткaнымъ да сотвори1ши
|. 2 ДолготA nп0ны є3ди1ныz двaдесzть и3 џсмь лaктій, и3 широтA четhрехъ
лaктій, nп0на є3ди1на да бyдетъ: мёра тazжде да бyдетъ всBмъ nп0намъ.
3
Пsть же nп0нъ да бyдутъ взаи1мъ придержaщzсz є3ди1на t другjz, и3 пsть
nп0нъ да бyдутъ содержaщzсz другA њ друзёй. 4 И# да сотвори1ши и5мъ пє1тли
и3з8 синеты2 ў крaz nп0ны є3ди1ныz, t є3ди1ныz страны2 въ сложeніе: и3 си1це
сотвори1ши на краю2 nп0ны внёшніz къ сложeнію втор0му. 5 Пzтьдесsтъ же
пeтлей сотвори1ши є3ди1нэй nп0нэ, и3 пzтьдесsтъ пeтлей да сотвори1ши t
крaz nп0ны по сложeнію вторhz, лицeмъ къ лицY сходsщыzсz междY соб0ю
кazждо. 6 И# сотвори1ши пzтьдесsтъ крючкHвъ златhхъ и3 совокупи1ши nпHны
є3ди1ну ко друзёй крючкaми: и3 бyдетъ ски1ніz є3ди1на. 7 И# да сотвори1ши nпHны
власzны6z въ покр0въ над8 ски1ніею, є3динонaдесzть nп0нъ сотвори1ши и5хъ.
8
ДолготA nп0ны є3ди1ныz да бyдетъ три1десzти лaктій, и3 четhрехъ лaктій
широтA nп0ны є3ди1ныz: тazжде мёра да бyдетъ є3динонaдесzти nп0намъ.
9
И# совокупи1ши пsть nп0нъ вкyпэ, и3 шeсть nп0нъ вкyпэ: и3 ўсугyбиши
nп0ну шестyю ко вх0ду ски1ніи. 10 И# да сотвори1ши пeтлей пzтьдесsтъ на краи2
nп0ны є3ди1ныz, ћже средЁ по сложeнію, и3 пzтьдесsтъ пeтлей да сотвори1ши
на краи2 nп0ны совокуплsющіzсz вторhz. 11
И# сотвори1ши крючкHвъ мёдz-
ныхъ пzтьдесsтъ: и3 совокупи1ши крючки2 съ пeтлzми, и3 да совокупи1ши nпH-
ны, и3 бyдетъ є3ди1но. 12
И# да подложи1ши и3зли1шнее t nп0нъ ски1ніи: полуoп0-
ною њстaвшеюсz да покрhеши и3зли1шнее nп0нъ ски1ніи: да прикрhеши созади2
ски1ніи. 13 Лaкоть (є3ди1нъ) t сегw2, и3 лaкоть (є3ди1нъ) t другaгw, t и3зли1шнzгw
nп0нъ, въ долготY nп0нъ ски1ніи: да бyдетъ покрывaющее на странЁ ски1ніи,
сю1ду и3 сю1ду да покрывaетъ. 14 И# да сотвори1ши покр0въ ски1ніи t к0жъ џвнихъ
червлeныхъ, и3 прикрыв†ла t к0жъ си1нихъ свeрху. 15
И# да сотвори1ши столпы2
ски1ніи t дрeвъ негнію1щихъ: 16
десzти2 лaктій (въ высотY) да сотвори1ши ст0лпъ
є3ди1нъ, лaктz же є3ди1нагw и3 п0лъ широтA столпA є3ди1нагw: 17
двA закрHйца
(на краsхъ) столпY є3ди1ному, проти1ву стwsща другъдрyгу: тaкw сотвори1ши
всBмъ столпHмъ ски1ніи. 18
И# да сотвори1ши столпы2 ски1ніи, двaдесzть
столпHвъ t страны2 ћже къ сёверу: 19 и3 четhредесzть стоsлwвъ срeбрzныхъ да
сотвори1ши двaдесzтимъ столпHмъ: двA стwsла є3ди1ному столпY на nбои1хъ
крaехъ є3гw2 и3 двA стwsла друг0му столпY на nбои1хъ крaехъ є3гw2: 20
и3 въ
странЁ вторёй ю4жнэй двaдесzть столпHвъ: 21
и3 четhредесzть стоsлwвъ и5мъ
срeбрzныхъ: двA стwsла столпY є3ди1ному на nбои1хъ крaехъ є3гw2 и3 двA
стwsла столпY друг0му на nбои1хъ крaехъ є3гw2. 22
И# созади2 ски1ніи по странЁ
ћже къ м0рю да сотвори1ши шeсть столпHвъ, 23
и3 двA стwлпA сотвори1ши во
ќглахъ ски1ніи созади2. 24 И# бyдутъ рaвни t д0лу: по томyжде да бyдутъ рaвни
t глaвъ въ состaвъ є3ди1нъ: тaкw да сотвори1ши nбои1мъ двyмъ ќгламъ: рaвни
да бyдутъ. 25
И# да бyдутъ џсмь столпы2 и3 стwsла и4хъ срє1брzна шестьнaде-
сzть: двA стwsла є3ди1ному столпY и3 двA стwsла друг0му столпY, на nбои1хъ
крaехъ є3гw2. 26
И# да сотвори1ши верєи2 t дрeвъ негнію1щихъ: пsть верeй столпY
є3ди1ному t є3ди1ныz страны2 ски1ніи, 27
и3 пsть верeй столпY є3ди1ному вторёй
странЁ ски1ніи, и3 пsть верeй столпY зaднему странЁ ски1ніи, ћже къ м0рю:
28
и3 вереS срeднzz посредЁ столпHвъ да прох0дитъ t є3ди1ныz страны2 въ
другyю странY. 29
И# столпы2 да позлати1ши злaтомъ: и3 к0льца сотвори1ши
зл†та, въ нsже вложи1ши верєи2: и3 позлати1ши верєи2 злaтомъ. 30 И# возстaви-
ши ски1нію по w4бразу покaзанному тебЁ на горЁ. 31
И# да сотвори1ши завёсу
t синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы скaныz и3 вmсс0на прsденагw: дёломъ
ткaнымъ да сотвори1ши ю5 херувjмы. 32
И# возложи1ши ю5 на четhри столпы2
негнію1щыz позлащє1ны злaтомъ: и3 верхи2 и4хъ зл†ты, и3 стwsла и4хъ четhри
срє1брzна. 33 И# повёсиши завёсу на столпёхъ, и3 внесeши тaмw внyтрь завёсы
ківHтъ свидёніz: и3 раздэлsти бyдетъ завёса вaмъ посредЁ свzти1лища и3
посредЁ с™†z с™hхъ, 34
и3 закрhеши завёсою ківHтъ свидёніz во с™†z с™hхъ.
35
И# постaвиши трапeзу внЁ завёсы, и3 свэти1льникъ прsмw трапeзы на
странЁ ски1ніи, ћже къ ю4гу: и3 трапeзу постaвиши на странЁ ски1ніи, ћже къ
сёверу. 36 И# да сотвори1ши закр0въ въ двeрехъ ски1ніи t синеты2 и3 багрzни1цы, и3
червлени1цы скaныz и3 вmсс0на скaнагw, дёломъ пестрsщагw. 37
И# да сотвори1ши
завёсэ пsть столпHвъ t дрeвъ негнію1щихъ, и3 позлати1ши и5хъ злaтомъ, и3
верхи2 и4хъ зл†ты: и3 да сліeши и5мъ пsть стwsлъ мёдzныхъ.
ГлавA 27.
да сотвори1ши nлтaрь t дрeвъ негнію1щихъ, пzти2 лакHтъ въ долготY и3
пzти2 лакHтъ въ широтY: четвероуг0ленъ да бyдетъ nлтaрь, и3 трeхъ лaктій
высотA є3гw2. 2 И# да сотвори1ши р0ги на четhрехъ ќглэхъ: и3з8 негw2 да бyдутъ
р0ги, и3 покрhеши | мёдію. 3
И# да сотвори1ши вэнeцъ nлтарю2: и3 покр0въ
є3гw2, и3 фіaлы є3гw2, и3 ви6лицы є3гw2, и3 кади1льникъ є3гw2, и3 вс‰ сосyды є3гw2 да
сотвори1ши мBдzны. 4
И# да сотвори1ши є3мY nгни1ще на под0біе мрeжи
мёдzно: и3 сотвори1ши nгни1щу четhри кwльцA мBдzна на четhри страны6,
5
и3 подложи1ши | под8 nгни1ще nлтарS сни1зу, и3 бyдетъ nгни1ще до среды2
nлтарS. 6 И# да сотвори1ши nлтарю2 нwси1ла t древeсъ негнію1щихъ, и3 њкуeши |
мёдію, 7
и3 вложи1ши нwси1ла въ к0льца: и3 да бyдутъ нwси1ла nлтарю2 по
бокaмъ, є4же под8имaти є3го2. 8 Т0щь, дощaтый сотвори1ши є3го2: по покaзан-
ному тебЁ на горЁ, тaкw сотвори1ши є3го2. 9 И# да сотвори1ши дв0ръ ски1ніи: на
странЁ, ћже къ ю4гу, завBсы дворA и3з8 вmсс0на скaнагw: долготA сто2 лакHтъ
странЁ є3ди1нэй: 10
и3 столпы2 и4хъ двaдесzть, и3 стwsла и4хъ двaдесzть мBдzна,
и3 крючки2 и4хъ, и3 верхи2 и4хъ срє1брzны. 11
Тaкожде на странЁ, ћже къ сёверу,
завBсы сто2 лакHтъ въ долготY, и3 столпы2 и4хъ двaдесzть, и3 стwsла и4хъ
двaдесzть мBдzна, и3 крючки2 и4хъ, и3 верхи2 столпHвъ, и3 стwsла и4хъ посрeбрєна
сребр0мъ. 12
ШиротA же дворA, ћже къ м0рю, nпHны пzтьдесsтъ лакHтъ:
столпы2 и4хъ дeсzть, и3 стwsла и4хъ дeсzть. 13
И# широтA дворA, ћже къ вост0-
ку, завBсы пzтьдесsтъ лaктій: столпы2 и4хъ дeсzть, и3 стwsла и4хъ дeсzть.
14
И# пzтьнaдесzть лакHтъ высотA nп0нъ странЁ є3ди1нэй: столпы2 и4хъ три2, и3
стwsла и4хъ три2: 15
и3 странЁ вторёй nп0нъ пzтьнaдесzть лакHтъ высотA:
столпы2 и4хъ три2, и3 стwsла и4хъ три2. 16
И# вратaмъ дворA завёса двaдесzть
лакHтъ въ высотY, t синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы скaныz и3 вmсс0на
скaнагw пестрeніемъ швeннымъ: столпы2 и4хъ четhри, и3 стwsла и4хъ четhри.
17
Вси2 столпы2 дворA w4крестъ њкHваны сребр0мъ, и3 верхи2 и4хъ срє1брzны, и3
стwsла и4хъ мBдzна. 18
ДолготA же дворA сто2 на сто2, и3 широтA пzтьдесsтъ
на пzтьдесsтъ, и3 высотA пzти2 лaктій t вmсс0на скaнагw: и3 стwsла и4хъ
мBдzна. 19
И# всE ўстроeніе, и3 вс‰ nр{діz, и3 гв0зди дворA мBдzны. 20
И# ты2
заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да в0змутъ тебЁ є3лeй t мaсличіz без8
дрождeй чи1стъ и3зжaтъ въ свэтёніе, да гори1тъ свэти1льникъ всегдA.
21
Въ ски1ніи свидёніz внЁ завёсы, ћже над8 завётомъ, возжигaти бyдетъ
є3го2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, t вeчера дaже до ќтра, пред8 гDемъ, зак0ннw
вёчнw въ р0ды вaшz t сынHвъ ї}левыхъ.
ГлавA 28.
ты2 приведи2 къ себЁ ґарHна, брaта твоего2, и3 сhны є3гw2 t сынHвъ ї}левыхъ,
да свzщеннодёйствуютъ мнЁ ґарHнъ и3 надaвъ, и3 ґвіyдъ и3 є3леазaръ и3
їfaмаръ, сhнове ґарw6ни. 2 И# да сотвори1ши ри1зу свsту ґарHну брaту твоемY
въ чeсть и3 слaву. 3 И# ты2 возглаг0ли ко всBмъ прем{дрымъ ўм0мъ, и5хже
нап0лнихъ д¦а мyдрости и3 смышлeніz: и3 да сотворsтъ ри1зу свsту ґарHну, въ
нeйже и4мать свzщеннодёйствовати мнЁ во свzти1лищи. 4 И# сі‰ сyть ри6зы,
и5хже сотворsтъ: напeрсникъ и3 ри1зу вeрхнюю [1]
, и3 д0лгую ри1зу [2]
и3 ри1зу трес-
нови1ту, и3 наглaвіе [3]
и3 п0zсъ: и3 да сотворsтъ ри6зы св‰ты ґарHну и3
сынHмъ є3гw2, во є4же свzщеннодёйствовати мнЁ. 5 И# сjи да в0змутъ злaто
и3 синетY, и3 багрzни1цу и3 червлени1цу и3 вmсс0нъ, 6 и3 да сотворsтъ ри1зу вeрхнюю
t вmсс0на скaнагw, дёло ткaнно пестрsщагw. 7
ДвЁ ри6зы вє1рхніz [4]
да
бyдутъ є3мY придержaщzсz є3ди1на друзёй, на џбэ странB св‰заныz. 8
И#
ткaніе ри1зъ вeрхнихъ, є4же є4сть на ни1хъ, по сотворeнію и4хъ да бyдетъ t
злaта чи1ста и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на
скaнагw. 9
И# в0змеши двA кaменz, кaмене смарaгда, и3 и3зваsеши на ни1хъ
и3менA сынHвъ ї}левыхъ: 10
шeсть и3мeнъ на кaмени є3ди1нэмъ и3 шeсть и3мeнъ
пр0чіихъ на кaмени друзёмъ по родHмъ и4хъ, 11
дёло кaменныz хи1трости:
ваsніемъ печaти и3зваsеши џба кaменz и3мены2 сынHвъ ї}левыхъ. 12
И#
положи1ши џба кaменz на рaменахъ вeрхніz ри1зы: к†мени въ пaмzть сyть
сынHмъ ї}лєвымъ: и3 воздви1гнетъ ґарHнъ и3менA сынHвъ ї}левыхъ пред8 гDемъ
на џба рaмена сво‰ въ пaмzть њ ни1хъ. 13
И# да сотвори1ши щитцы2 t злaта
чи1ста, 14
и3 да сотвори1ши двЁ треснwви1цы t злaта чи1ста, смBшены

[1]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[2]
Грeч.: поди1ръ.
[3]
Грeч.: кідaръ.
[4]
є3ди1нъ нарaмникъ на дв0е раздэлeнный въ под0біе сaккоса.
цвэтaми, дёло плетeніz: и3 возложи1ши треснwви1цы сплетє1ныz на щитцы2
по нарaмникwмъ и4хъ сопреди2. 15
И# да сотвори1ши сл0во [1]
сyдное, дёло
пестрsщагw: по состaву ри1зы вeрхніz [2]
да сотвори1ши сіE t злaта и3 синеты2,
и3 багрzни1цы и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на скaнагw: 16
сотвори1ши є5
четвероуг0льно: да бyдетъ сугyбо, пsди долготA є3гw2 и3 пsди широтA, 17
и3
нашіeши на нeмъ швeніе кaменное въ четhри рzд†. Рsдъ кaменій да бyдетъ:
сардjй, топaзій и3 смарaгдъ, рsдъ є3ди1нъ: 18
и3 рsдъ вторhй, ѓнfраxъ и3 сапфjръ и3
їaспісъ: 19
и3 рsдъ трeтій, лігЂрій и3 ґхaтъ и3 ґмеfЂстъ: 20
и3 рsдъ четвeртый,
хрmсолjfъ и3 вирЂллій и3 nнЂхій: њб8‰ты злaтомъ, и3сплетє1ны въ злaтэ да
бyдутъ по рsду своемY. 21
И# кaменіе да бyдутъ t и3мeнъ двунaдесzти сынHвъ
ї}левыхъ пред8 гDемъ: на двY рaменахъ є3гw2 дванaдесzть по и3менaмъ и4хъ и3 по
родHмъ и4хъ, и3звazни печaтьми, коегHждо по и4мени да бyдутъ въ
дванaдесzть племeнъ. 22
И# да сотвори1ши на сл0вэ трє1сны сплетє1ны, дёломъ
вери1жнымъ, t злaта чи1ста. 23
И# да сотвори1ши на словеси2 двA кwльцA зл†та:
и3 возложи1ши двA кwльцA зл†та на џба кр†z словесE. 24
И# возложи1ши
трє1сны и3 чє1пи зл†ты на двA кwльцA t nбои1хъ крaєвъ словесE. 25 И# двA кр†z
двyхъ трeснъ наложи1ши на двЁ чепHчки, и3 возложи1ши на рaмена вeрхнихъ
ри1зъ лицeмъ ко другъдрyгу. 26
И# сотвори1ши двA кwльцA зл†та, и3 возложи1ши
на џбэ страны6 словесE на крaй t крaz зaднzгw вeрхнихъ ри1зъ, tвнyтрь. 27
И#
сотвори1ши двA кwльцA зл†та, и3 возложи1ши на џба рaмена вeрхніz ри1зы
сни1зу є3гw2, лицeмъ по согбeнію свhше соткaніz вeрхнихъ ри1зъ. 28
И# стsгнеши
сл0во кольцaми, ±же на нeмъ, съ кольцaми вeрхнихъ ри1зъ сложeными, и3з8
синеты2 плетeными во ткaніе вeрхнихъ ри1зъ, да не низпускaетсz сл0во съ
вeрхнихъ ри1зъ. 29
И# да в0зметъ ґарHнъ и3менA сынHвъ ї}левыхъ на сл0вэ
сyднэмъ на пeрсехъ, входsщь во с™0е на пaмzть пред8 бGомъ. И# да положи1ши
на словеси2 сyднэмъ трє1сны: плетє1ніz на џба кр†z словесE возложи1ши, и3 џба
щит† возложи1ши на џбэ р†мэ нарaмника [3]
на лицE. 30
И# да возложи1ши на
сл0во сyдное kвлeніе и3 и4стину: и3 да бyдетъ на пeрсехъ ґарHну, є3гдA вни1детъ
въ с™0е пред8 гDа: и3 да н0ситъ ґарHнъ суды2 сынHвъ ї}левыхъ на пeрсехъ пред8

[1]
Грeч.: логjонъ.
[2]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[3]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
гDемъ всегдA. 31 И# да сотвори1ши ри1зу внyтреннюю [1]
поди1ръ [2]
всю2 си1ню. 32
И# да
бyдетъ ќстіе посредЁ є3гw2, њжерeліе и3мyщо круг0мъ ќстіz дёломъ
ткaнымъ, сги1бъ сошвeнъ t негw2, да не раздерeтсz. 33
И# да сотвори1ши на
њмeтэ ри1знэмъ [3]
сни1зу, ѓки ши1пка цвэтyщагw, п{гвицы и3з8 синеты2 и3
багрzни1цы, и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на скaнагw, на њмeтэ ри1зы
круг0мъ: въ т0йже w4бразъ п{гвицы зл†ты, и3 звонцы2 междY си1ми w4крестъ.
34
При пyгвицэ злaтъ звонeцъ, и3 цвётъ на њмeтэ ри1знэмъ, круг0мъ. 35 И# да
бyдетъ ґарHну, є3гдA слyжитъ, слhшанъ глaсъ є3гw2, входsщу во с™0е пред8 гDа,
и3 и3сходsщу, да не ќмретъ. 36
И# да сотвори1ши дщи1цу злaту чи1сту: и3
и3з8wбрази1ши на нeй w4бразъ печaти, с™hнz гDнz, 37
и3 да возложи1ши ю5
на синетY скaную, и3 да бyдетъ на ўвsслэ [4]
, спреди2 ўвsсла да бyдетъ, 38
и3 да
бyдетъ на челЁ ґарHни: и3 tи1метъ ґарHнъ согрэшє1ніz свzтhхъ, є3ли6ка
њсвzтsтъ сhнове ї}лєвы t всsкагw даsніz свzтhхъ свои1хъ, и3 да бyдетъ на
челЁ ґарHни всегдA пріsто и4ми пред8 гDемъ. 39
И# трє1сны ри1зъ t вmсс0на: и3
сотвори1ши клобyкъ [5]
вmсс0нный, и3 п0zсъ да сотвори1ши дёло пестрsщагw.
40
И# сынHмъ ґарHнwвымъ да сотвори1ши ри6зы и3 п0zсы, и3 клобуки2 да
сотвори1ши и5мъ въ чeсть и3 слaву: 41 и3 њблечeши въ нS ґарHна брaта твоего2 и3
сhны є3гw2 съ ни1мъ, и3 да помaжеши и5хъ, и3 и3сп0лниши рyцэ и4хъ и3 њсвzти1ши
и5хъ, да ми2 свzщеннодёйствуютъ. 42
И# да сотвори1ши и5мъ надр†ги льн‰ны
покрывaти стыдBніz пл0ти и4хъ, t бeдръ дaже до стeгнъ бyдутъ, 43
и3 да
и4мать ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, є3гдA вх0дzтъ въ ски1нію свидёніz, и3ли2 є3гдA
прих0дzтъ служи1ти къ жeртвеннику с™hни: и3 да не наведyтъ на сS грэхA, да
не ќмрутъ: зак0нное вёчное (да бyдетъ) є3мY и3 сёмени є3гw2 по нeмъ.

[1]
Грeч.: v3подЂтисъ.
[2]
Славeн.: д0лгаz ри1за.
[3]
Грeч.: v3подЂтисъ.
[4]
Грeч.: мjтра.
[5]
Грeч.: кjдарісъ.
ГлавA 29.
сі‰ сyть, ±же сотвори1ши и5мъ: њсвzти1ши |, ћкw свzщеннодёйствовати
и5мъ мнЁ: да в0змеши же тельцA є3ди1наго t говsдъ и3 nвн† двA непорHчна:
2
и3 хлёбы прBсны смёшєны съ є3лeемъ, и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ: и3з8
муки2 пшени1чны сотвори1ши |: 3 и3 да вложи1ши | въ к0шъ є3ди1нъ, и3 принесe-
ши | въ к0ши, и3 тельцA и3 двA nвн†. 4 И# ґарHна и3 сhны є3гw2 приведeши пред8
двє1ри ски1ніи свидёніz, и3 и3змhеши | вод0ю: 5
и3 взeмъ ри6зы свzты6z,
њблечeши ґарHна брaта твоего2, и3 въ хітHнъ поди1ръ [1]
, и3 въ ри1зу вeрхнюю [2]
,
и3 въ сл0во: и3 совокупи1ши є3мY сл0во къ нарaмнику [3]
: 6
и3 возложи1ши на
главY є3гw2 клобyкъ [4]
: и3 возложи1ши дщи1цу њсвzщeніе на ўвsсло : и3 да
[5] 7

в0змеши t є3лeа помaзаніz, и3 да возліeши и5 на главY є3гw2 и3 помaжеши


є3го2. 8 И# сhны є3гw2 приведeши и3 њблечeши | въ ри6зы [6]
: 9 и3 њпоsшеши |
пHzсы, и3 возложи1ши на ни1хъ клобуки2 [7]
, и3 бyдетъ и4ми свzщeнство мнЁ
во вёки: и3 соверши1ши рyцэ ґарw6ни и3 рyцэ сынHвъ є3гw2. 10
И# да приведeши
тельцA пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz, и3 возложaтъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyцэ
свои2 на главY тельцA пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz. 11
И# да зак0леши
тельцA пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: 12 и3 да в0змеши t кр0ве тeлчи и3
помaжеши на рогaхъ nлтарeвыхъ пeрстомъ твои1мъ: њстaнокъ же вeсь кр0ве
проліeши ў стоsла nлтaрнагw: 13
и3 да в0змеши вeсь тyкъ, и4же на ўтр0бэ,
и3 преп0нку пeчени, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 возложи1ши на
nлтaрь: 14
мzсA же тє1лча, и3 к0жу, и3 мwтhла да сожжeши на nгни2 внЁ

[1]
Славeн.: д0лгаz ри1за.
[2]
Е#вр.: є3фyдъ, грeч.: є3пwмjсъ.
[3]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[4]
Грeч.: мjтра.
[5]
Грeческ.: мjтра.
[6]
Грeческ.: хітHны.
[7]
Грeч.: кjдарісъ.
полкA: за грёхъ бо є4сть. 15
И# nвнA да п0ймеши є3ди1наго, и3 да возложaтъ
ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ на главY џвню: 16
и3 зак0леши є3го2, и3 взeмъ
кр0вь проліeши ў nлтарS w4крестъ: 17
и3 nвнA да разсэчeши на ќды, и3
и3змhеши внyтрєннzz и3 н0ги въ водЁ, и3 возложи1ши на разсёчєнныz ч†сти
со глав0ю: 18
и3 вознесeши всего2 nвнA на nлтaрь, всесожжeніе гDу въ воню2
благоухaніz: жeртва гDу є4сть. 19
И# да п0ймеши nвнA вторaго, и3 возложи1тъ
ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ на главY џвню: 20
и3 зак0леши є3го2, и3
в0змеши t кр0ве є3гw2, и3 возложи1ши на крaй ўшесE ґарHнz деснaгw и3 на
крaй руки2 деснhz и3 на крaй ноги2 деснhz, и3 на крaй ўшeсъ сынHвъ є3гw2
деснhхъ и3 на крaй рyкъ и4хъ деснhхъ и3 на крaй н0гъ и4хъ деснhхъ: 21
и3 да
в0змеши t кр0ве, ћже на nлтари2, и3 t є3лeа помaзаніz, и3 да воскропи1ши на
ґарHна и3 на ри1зу є3гw2, и3 на сhны є3гw2 и3 на ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ: и3
њс™и1тсz сaмъ и3 ри6зы є3гw2, и3 сhны є3гw2 и3 ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ:
кр0вь же џвню да проліeши ў nлтарS w4крестъ. 22
И# да в0змеши t nвнA
тyкъ є3гw2, и3 тyкъ покрывaющій ўтр0бу є3гw2, и3 преп0нку пeчени, и3 џбэ
пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 рaмо десн0е: є4сть бо совершeніе сіE: 23
и3 хлёбъ
є3ди1нъ съ є3лeемъ, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ t к0ша њпрэсн0кwвъ, предложeнныхъ
пред8 гDемъ: 24
и3 возложи1ши вс‰ на рyки ґарw6ни и3 на рyки сынHвъ є3гw2, и3
tдэли1ши | tдэлeніе пред8 гDемъ: 25 и3 да в0змеши | t рyкъ и4хъ, и3 вознесeши
на nлтaрь всесожжeніz въ воню2 благоухaніz пред8 гDемъ: приношeніе є4сть гDу.
26
И# да в0змеши грyдь t nвнA совершeніz, ћже є4сть ґарHну, и3 tдэли1ши ю5
tдэлeніе пред8 гDемъ, и3 бyдетъ тебЁ въ чaсть: 27
и3 њсвzти1ши грyдь tдэлeніе,
и3 рaмо tлучeніz, є4же tдэли1сz, и3 ћже tsсz t nвнA совершeніz t ґарHна и3
t сынHвъ є3гw2, 28
и3 бyдетъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 зак0ннw вёчнw t
сынHвъ ї}левыхъ: є4сть бо tдэлeніе сіE, и3 tsтіе бyдетъ t сынHвъ ї}левыхъ
t жeртвъ спаси1тельныхъ сынHвъ ї}левыхъ, tдэлeніе гDу. 29
И# ри6зы св‰ты,
±же сyть ґарHну, да бyдутъ сынHмъ є3гw2 по нeмъ, помaзатисz и5мъ въ
ни1хъ и3 соверши1ти рyки сво‰. 30
Сeдмь днjй да њблачи1тсz въ нS їерeй вели1кій,
и4же вмёстw є3гw2 t сынHвъ є3гw2, и4же вни1детъ въ ски1нію свидёніz служи1ти
во свzти1лищи. 31
И# nвнA совершeніz да в0змеши и3 и3спечeши мzсA на мёстэ
с™э, 32
и3 да kдsтъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 мzсA w4внz, и3 хлёбы, ±же въ
к0ши ў двeрій ски1ніи свидёніz: 33
да kдsтъ сі‰, и4миже њс™и1шасz въ ни1хъ,
соверши1ти рyки сво‰, њс™и1ти |: и3 и3ноплемeнникъ да не снёстъ t ни1хъ, сyть
бо с™а. 34
Ѓще же њстaнетсz t мsсъ жeртвы совершeніz и3 t хлёбwвъ до
ќтріz, да сожжeши њстaнки nгнeмъ: да не снэдsтсz, њсщ7eніе бо є4сть.
35
И# сотвори1ши ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 тaкw по всBмъ, є3ли6ка заповёдахъ
тебЁ: сeдмь днjй соверши1ши рyцэ и4хъ. 36
И# тельцA грэхA рaди да сотвори1ши
въ дeнь њчищeніz: и3 да њчи1стиши nлтaрь, є3гдA њсвzщaеши на нeмъ: и3
помaжеши є3го2, ћкw њсвzти1ти є3го2. 37
Сeдмь днjй њчи1стиши nлтaрь и3
њсвzти1ши є3го2, и3 бyдетъ nлтaрь с™†z с™hхъ: всsкъ прикасazйсz nлтарю2
њс™и1тсz. 38
И# сі‰ сyть, ±же сотвори1ши на nлтари2: ѓгнца є3динолBтна
непорHчна двA на всsкъ дeнь на nлтари2 пrнw жeртву непрестaнную: 39
ѓгнца
є3ди1наго да сотвори1ши рaнw, и3 вторaго ѓгнца да сотвори1ши въ вeчеръ:
40
и3 десsтую чaсть муки2 пшени1чны съ є3лeемъ смёшены, въ четвeртую чaсть
јна, и3 возліsніе четвeртую чaсть мёры јна вінA є3ди1ному nвнY. 41
И# ѓгнца
вторaго да сотвори1ши въ вeчеръ, ћкоже ќтреннюю жeртву, и3 возліsніе є3гw2:
сотвори1ши въ воню2 благоухaніz приношeніе гDу. 42 Жeртву всегдaшнюю въ слyхи
и3 въ р0ды вaшz пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz пред8 гDемъ, въ ни1хже познaнъ
бyду тебЁ тaмw, ћкоже гlати къ тебЁ. 43
И# завэщaю тaмw сынHмъ
ї}лєвымъ, и3 њсщ7yсz во слaвэ моeй, 44
и3 њсщ7Y ски1нію свидёніz и3 nлтaрь, и3
ґарHна и3 сhны є3гw2 њсщ7Y, свzщеннодёйствовати мнЁ, 45
и3 нарекyсz въ
сынёхъ ї}левыхъ, и3 бyду и5мъ бGъ: 46
и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ,
и3зведhй и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, нарещи1сz и5мъ и3 бhти и5мъ бGъ.
ГлавA 30.
да сотвори1ши nлтaрь кади1льный t дрeвъ негнію1щихъ: 2
и3 сотвори1ши и5
лaктz въ долготY и3 лaктz въ широтY, четвероуг0ленъ да бyдетъ, и3 двою2
лaктій въ высотY: t негw2 да бyдутъ р0ги є3гw2. 3 И# позлати1ши злaтомъ
чи1стымъ nгни1ще є3гw2, и3 стёны є3гw2 w4колw, и3 р0ги є3гw2: и3 да сотвори1ши
є3мY витhй вэнeцъ злaтъ w4колw. 4 И# двA кwльцA зл†та чи6ста да сотвори1ши
под8 витhмъ вэнцeмъ є3гw2 на nбою2 ќглу, да сотвори1ши на nбои1хъ странaхъ:
и3 бyдутъ к0льца носи1ламъ, ћкоже под8имaти џный и4ми. 5 И# да сотвори1ши
нwси1ла t древeсъ негнію1щихъ, и3 позлати1ши | злaтомъ: 6 и3 да положи1ши є3го2
прsмw завёсы, сyщіz ў ківHта свидёніz, въ ни1хже познaнъ бyду тебЁ
tтyду. 7 И# да кади1тъ над8 ни1мъ ґарHнъ fmміaмомъ сложeнымъ благов0ннымъ
рaнw рaнw: є3гдA ўстроsетъ свэти6ла, да кади1тъ над8 ни1мъ: 8 и3 є3гдA вжигaетъ
ґарHнъ свэти6ла съ вeчера, да кади1тъ над8 ни1мъ: fmміaмъ всегдaшній пrнw пред8
гDемъ въ р0ды и4хъ: 9 и3 да не принесeши над8 него2 fmміaма и3нaгw: приношeніz,
жeртвы и3 возліsніz да не проліeши на него2. 10
И# да њчи1ститъ над8 ни1мъ
ґарHнъ ў рогHвъ є3гw2 є3ди1ною въ лёто: t кр0ве њчищeніz грэхHвъ ўмилос-
тивлeніz є3ди1ною въ лёто да њчи1ститъ є3го2 въ р0ды и4хъ: с™0е с™hхъ є4сть
гDу. 11
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 12
ѓще в0змеши и3счислeніе сынHвъ ї}левыхъ
въ пресмотрeніи и4хъ, и3 дадsтъ кjйждо и3скуплeніе за дyшу свою2 гDу, и3 не
бyдетъ въ ни1хъ падeніz въ пресмотрeніи и4хъ. 13
И# сіE є4сть, є4же дадsтъ,
є3ли1цы ѓще пристyпzтъ въ пресмотрeніе, полдідрaхмы, є4же є4сть по дідрaхмэ
с™ёй: двaдесzть цaтъ дідрaхма: п0лъ же дідрaхмы, дaнь гDу. 14
Всsкъ входsй
въ пресмотрeніе t двaдесzти лётъ и3 вhшше, да дадyтъ дaнь гDу: 15
богaтый
да не приложи1тъ, и3 ни1щій да не ўмaлитъ t полудідрaхмы, є3гдA даю1тъ дaнь
гDу (t сынHвъ ї}левыхъ), є4же ўмолsти њ душaхъ вaшихъ. 16
И# да в0змеши
сребро2 дaни t сынHвъ ї}левыхъ, и3 дaси є5 на содёланіе ски1ніи свидёніz: и3 да
бyдетъ сынHмъ ї}лєвымъ пaмzть пред8 гDемъ, є4же ўмолsти њ душaхъ
вaшихъ. 17
И# речE гDь мwmсeю, гlz: 18
сотвори2 ўмывaльницу мёдzну и3 стоsло
є4й мёдzно, є4же ўмывaтисz, и3 да постaвиши ю5 междY ски1ніею свидёніz и3
междY nлтарeмъ, и3 да вліeши въ ню2 в0ду: 19 и3 да ўмывaетъ ґарHнъ и3 сhнове
є3гw2 и3з8 неS рyки сво‰ и3 н0ги вод0ю: 20
є3гдA вх0дzтъ въ ски1нію свидёніz, да
њмhютсz вод0ю, и3 не ќмрутъ: и3ли2 є3гдA прих0дzтъ ко nлтарю2 служи1ти и3
приноси1ти всесожжє1ніz гDу, 21
ўмhютъ рyцэ и3 н0зэ вод0ю, є3гдA вх0дzтъ въ
ски1нію свидёніz, да не ќмрутъ, и3 да бyдетъ и5мъ зак0ннw вёчнw, є3мY и3
родHмъ є3гw2 по нeмъ. 22
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 23
и3 ты2 возми2 ґрwмaты,
цвётъ смЂрны и3збрaнныz пsть сHтъ сjклєвъ, и3 кіннамHма благов0нна п0лъ
сегw2, двёсти пzтьдесsтъ, и3 тр0сти благов0нныz двёсти пzтьдесsтъ,
24
и3 касjи пsть сHтъ сjклєвъ свzтaгw, и3 є3лeа t мaслинъ (мёру) јнъ, 25 и3 сот-
вори1ши сeй є3лeй помaзаніе с™0е, мЂро помaзательное худ0жествомъ мmровaр-
ца: є3лeй помaзаніе с™0е бyдетъ, 26
и3 да помaжеши t негw2 ски1нію свидёніz, и3
ківHтъ ски1ніи свидёніz, 27
и3 вс‰ сосyды є3S, и3 свэти1льникъ и3 вс‰ сосyды
є3гw2, и3 nлтaрь кади1льный, 28
и3 nлтaрь всесожжeніz и3 вс‰ є3гw2 сосyды, и3
трапeзу и3 вс‰ є3S сосyды, и3 ўмывaльницу и3 стоsло є3S, 29 и3 њсвzти1ши |, и3
бyдутъ с™†z с™hхъ: всsкъ прикасazйсz и5мъ њс™и1тсz: 30 и3 ґарHна и3 сhны є3гw2
помaжеши, и3 њсвzти1ши | свzщеннодёйствовати мнЁ: 31
и3 сынHмъ ї}лє-
вымъ да речeши, глаг0лz: є3лeй мaсть помaзаніz с™ъ да бyдетъ сeй вaмъ въ
р0ды вaшz: 32
пл0ть человёча да не помaжетсz (и4мъ), и3 по сложeнію семY да
не сотворитE сaми себЁ и3н0гw си1це: с™ъ є4сть и3 њсщ7eніе бyдетъ вaмъ: 33
и4же
ѓще сотвори1тъ си1це, и3 и4же ѓще дaстъ t негw2 и3ноплемeннику, потреби1тсz t
людjй свои1хъ. 34 И# речE гDь къ мwmсeю: возми2 себЁ ґрwмaты, стaкти, џнmха и3
халвaна благов0нна и3 лівaна чи1стагw: всE то2 въ рaвну мёру да бyдетъ: 35
и3 да
сотворsтъ въ нeмъ fmміaмъ мmровaрный, дёло мmровaрца смёшеное, чи1сто,
дёло с™о: 36 и3 раздроби1ши t си1хъ по т0нку, и3 положи1ши прsмw свидёнію въ
ски1ніи свидёніz, toнyдуже познaнъ бyду тебЁ тaмw: с™0е с™hхъ бyдетъ
вaмъ fmміaмъ: 37 по сложeнію семY да не сотворитE себЁ сaми, њсщ7eніе бyдетъ
вaмъ t гDа: 38
и4же ѓще сотвори1тъ си1це, є4же њбонsти t негw2, поги1бнетъ
душA тогw2 t людjй свои1хъ.
ГлавA 31.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 сE, нарек0хъ и4менемъ веселеи1ла сhна ўрjи, сhна
w4рова, t плeмене їyдина, 3
и3 нап0лнихъ є3го2 д¦омъ б9іимъ премdрости и3
смышлeніz и3 вёдэніz, во всsкомъ дёлэ разумёти 4 и3 ґрхітeктонствовати,
дёлати злaто и3 сребро2 и3 мёдь, и3 синетY и3 багрzни1цу, и3 червлени1цу прsдену и3
вmсс0нъ скaный, 5
и3 кaменное дёло, и3 разли6чнаz древодBльства дёлати во
всёхъ дёлэхъ: 6 и3 ѓзъ дaхъ є3го2 и3 є3ліaва сhна ґхісамaхова t плeмене дaнова,
и3 всsкому смhсленному сeрдцемъ дaхъ смhслъ, и3 потрудsтсz, и3 сотворsтъ
вс‰, є3ли6ка заповёдахъ тебЁ: 7 ски1нію свидёніz и3 ківHтъ завёта, и3 њчисти1-
лище є4же верхY є3гw2, и3 ќтварь ски1ніи, 8 и3 жeртвенники, и3 трапeзу и3 вс‰
сосyды є3S, и3 свэти1льникъ чи1стый и3 вс‰ сосyды є3гw2, 9 и3 ўмывaльницу и3
стоsло є3S, 10
и3 ри6зы служє1бныz ґарHнwвы и3 ри6зы сынHвъ є3гw2, є4же свz-
щеннодёйствовати мнЁ, 11
и3 є3лeй помaзаніz, и3 fmміaмъ сложeніz с™aгw: по
всBмъ, є3ли6ка заповёдахъ тебЁ, сотворsтъ. 12
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
13
и3 ты2 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: смотри1те и3 суббw6ты мо‰
сохрани1те: є4сть бо знaменіе междY мн0ю и3 вaми въ р0ды вaшz, да ўвёсте,
ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй вaсъ: 14
и3 сохрани1те суббHту, ћкw с™A сіS є4сть гDу и3
вaмъ: њскверни1вый ю5 смeртію ќмретъ: всsкъ, и4же сотвори1тъ въ ню2 дёло,
потреби1тсz душA тA t среды2 людjй свои1хъ: 15
шeсть днjй да сотвори1ши дэлA,
въ дeнь же седмhй суббHта, пок0й с™ъ гDу: всsкъ, и4же сотвори1тъ дёло въ
седмhй дeнь, смeртію ќмретъ: 16
и3 да сохранsтъ сhнове ї}лєвы суббw6ты
держaти | въ р0ды и4хъ: 17
завётъ вёченъ во мнЁ и3 въ сынёхъ ї}левыхъ,
знaменіе є4сть во мнЁ вёчное: ћкw въ шести2 днeхъ сотвори2 гDь нeбо и3
зeмлю, въ седмhй же дeнь престA, и3 почи2. 18
И# дадE (бGъ) мwmсeю, є3гдA престA
гlz є3мY на горЁ сінaйстэй, двЁ скриж†ли свидёніz, скриж†ли кaмєнны
напи6саны пeрстомъ б9іимъ.
ГлавA 32.
ви1дэвше лю1діе, ћкw ўмeдли мwmсeй сни1ти съ горы2, востaша лю1діе на
ґарHна и3 глаг0лаша є3мY: востaни и3 сотвори2 нaмъ б0ги, и5же п0йдутъ пред8
нaми: мwmсeй бо сeй человёкъ, и4же и3зведE нaсъ t земли2 є3гЂпетскіz, не
вёмы, что2 бhсть є3мY. 2 И# речE и5мъ ґарHнъ: и3зми1те ўсер‰зи златы6z, ±же
во ўшесёхъ жeнъ вaшихъ и3 дщeрей, и3 принеси1те ко мнЁ. 3 И# и3з8sша вси2 лю1діе
ўсер‰зи зл†ты, ±же во ўшесёхъ жeнъ и4хъ, и3 принес0ша ко ґарHну. 4 И# взS
t рyкъ и4хъ и3 сліS и5хъ дёломъ литhмъ, и3 сотвори2 и5мъ тельцA литaго.
И# рек0ша: сjи б0зи твои2, ї}лю, и5же и3звед0ша тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
5
И# ви1дэвъ ґарHнъ, создA nлтaрь прsмw є3мY, и3 проповёда ґарHнъ, глаг0лz:
прaздникъ гDень ќтрэ. 6
И# њбyтреневавъ наyтріе, вознесE всесожжє1ніz и3
принесE жeртву спасeніz. И# сэд0ша лю1діе ћсти и3 пи1ти и3 востaша и3грaти.
7
И# речE гDь къ мwmсeю гlz: и3ди2 ск0рw, сни1ди tсю1ду, беззак0нноваша бо лю1діе
твои2, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz: 8 преступи1ша съ пути2 ск0рw,
є3г0же заповёдалъ є3си2 и5мъ: сотвори1ша себЁ тельцA, и3 поклони1шасz є3мY, и3
пожр0ша є3мY, и3 рёша: 9 сjи б0зи твои2, ї}лю, и5же и3звед0ша тS и3з8 земли2
є3гЂпетскіz: 10
и3 нн7э њстaви мS, и3 воз8zри1всz гнёвомъ на нS, потреблю2 и5хъ,
и3 сотворю2 тS въ kзhкъ вели1къ. 11
И# помоли1сz мwmсeй пред8 гDемъ бGомъ и3
речE: вскyю, гDи, kри1шисz гнёвомъ на лю1ди тво‰, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2
є3гЂпетскіz крёпостію вели1кою и3 мhшцею твоeю выс0кою; 12
да не когдA
рекyтъ є3гЂптzне, глаг0люще: съ лукaвствомъ и3зведE и5хъ погуби1ти въ горaхъ
и3 потреби1ти и5хъ t земли2: ўтоли2 гнёвъ ћрости твоеS и3 млcтивъ бyди њ
ѕл0бэ людjй твои1хъ, 13 помzнyвъ ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва, тво‰ рабы6, и5мже
клsлсz є3си2 соб0ю, и3 рeклъ є3си2 къ ни6мъ, гlz: ѕэлw2 ўмн0жу сёмz вaше,
ћкw ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ, и3 всю2 сію2 зeмлю, ю4же рeклъ є3си2 дaти
сёмени и4хъ, и3 њбладaютъ є4ю во вёки. 14
И# ўмлcтивисz гDь њ ѕлЁ, є4же речE
сотвори1ти лю1демъ свои6мъ. 15
И# возврати1всz мwmсeй, сни1де съ горы2: и3 двЁ
скриж†ли свидёніz въ рукY є3гw2, скриж†ли кaмєнны напи6саны t nбою2 стран{
и4хъ, сю1ду и3 сю1ду бhша напи6саны: 16
и3 скриж†ли дёло б9іе бhша, и3 написaніе,
написaніе б9іе и3звazно на скрижaлехъ. 17
И# ўслhшавъ їисyсъ глaсъ людjй кричa-
щихъ, речE къ мwmсeю: глaсъ рaтный въ полцЁ. 18
И# речE мwmсeй: нёсть глaсъ
начинaющихъ њдолэвaти, нижE глaсъ начинaющихъ бэжaти, но глaсъ начинaю-
щихъ напивaтисz він0мъ ѓзъ слhшу. 19 И# є3гдA приближaшесz къ полкY, ўзрЁ
тельцA и3 ли1ки: и3 воз8zри1всz гнёвомъ мwmсeй, повeрже и3з8 рукY своє1ю џбэ
скриж†ли, и3 сокруши2 | под8 гор0ю: 20
и3 взeмъ тельцA, є3г0же сотвори1ша,
сожжE є3го2 во nгни2 и3 сотрE є3го2 подр0бну, и3 разсhпа є3го2 по водЁ, и3 напои2
є4ю сhны ї}лєвы. 21
И# речE мwmсeй ґарHну: что2 сотвори1ша тебЁ лю1діе сjи,
ћкw навeлъ є3си2 на ни1хъ грёхъ вели1къ; 22
И# речE ґарHнъ къ мwmсeю: не
гнёвайсz, господи1не: тh бо вёси людjй си1хъ ўстремлeніе. 23
Глаг0лаша бо ми2:
сотвори2 нaмъ б0ги, и5же п0йдутъ пред8 нaми: мwmсeй бо сeй человёкъ, и4же
и3зведE ны t є3гЂпта, не вёмы, что2 бhсть є3мY: 24
и3 рек0хъ и5мъ: и4же и4мать
злaто, и3зми1те: и3 и3з8sша, и3 дaша мнЁ, и3 вверг0хъ є5 во џгнь, и3 и3зліsсz
телeцъ сeй. 25
Ви1дэвъ же мwmсeй лю1ди, ћкw раздэли1шасz, раздэли1 бо и5хъ
ґарHнъ въ порaдованіе супостaтwмъ и4хъ: 26 стA же мwmсeй во вратёхъ полкA и3
речE: ѓще кто2 є4сть гDень, да и4детъ ко мнЁ. Снид0шасz u5бо къ немY вси2
сhнове леv‡ины. 27
И# речE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: препоsшите кjйждо
св0й мeчь при бедрЁ и3 пройди1те, и3 возврати1тесz t врaтъ до врaтъ сквозЁ
п0лкъ, и3 ўбjйте кjйждо брaта своего2 и3 кjйждо бли1жнzго своего2 и3 кjйждо
сосёда своего2. 28
И# сотвори1ша сhнове леv‡ины, ћкоже глаг0ла и5мъ мwmсeй: и3
падE t людjй въ т0й дeнь до трeхъ тhсzщъ мужeй. 29
И# речE и5мъ мwmсeй:
нап0лнисте рyки вaшz днeсь гDу, кjйждо въ сhнэ своeмъ и3 въ брaтэ своeмъ,
да дaстсz на вaсъ блгcвeніе. 30
И# бhсть на ќтріе, речE мwmсeй къ лю1демъ: вы2
согрэши1сте грёхъ вели1къ: и3 нн7э взhду къ бGу, да ўмолю2 њ грэсЁ вaшемъ.
31
И# возврати1сz мwmсeй ко гDу и3 речE: молю1сz ти2, гDи: согрэши1ша лю1діе сjи
грёхъ вели1къ и3 сотвори1ша себЁ б0ги зл†ты: 32
и3 нн7э, ѓще ќбw њстaвиши
и5мъ грёхъ и4хъ, њстaви: ѓще же ни2, и3зглaди мS и3з8 кни1ги твоеS, въ ню1же
вписaлъ є3си2. 33
И# речE гDь къ мwmсeю: ѓще кто2 согрэши2 предо мн0ю, и3зглaжу
є3го2 и3з8 кни1ги моеS: 34
нн7э же и3ди2, сни1ди и3 возведи2 лю1ди сі‰ на мёсто, є4же
рёхъ тебЁ: сE, ѓгGлъ м0й пред8и1детъ пред8 лицeмъ твои1мъ: в0ньже дeнь
присэщY, наведY на ни1хъ грёхъ и4хъ. 35 И# порази2 гDь лю1ди за сотворeніе тельцA,
є3г0же сотвори2 ґарHнъ.
ГлавA 33.
речE гDь къ мwmсeю: пред8иди2, взhди tсю1ду ты2 и3 лю1діе твои2, и5хже и3звeлъ
є3си2 t земли2 є3гЂпетскіz на зeмлю, є4юже клsхсz ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву,
гlz: сёмени вaшему дaмъ ю5: 2
и3 послю2 кyпнw ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ
твои1мъ, и3 и3зженeтъ хананeа, ґморрeа и3 хеттeа, и3 ферезeа и3 гергесeа, и3 є3veа и3
їевусeа: 3 и3 введy тz въ зeмлю текyщую млек0мъ и3 мeдомъ: сaмъ бо не пойдY
съ тоб0ю, ћкw лю1діе жестоковhйніи сyть, да не ўбію2 тебE на пути2.
4
И# ўслhшавше лю1діе сл0во сіE стрaшное, восплaкашасz въ плачeвныхъ
(ри1захъ). 5 И# речE гDь къ мwmсeю: глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ: вы2 лю1діе жесто-
ковhйніи, блюди1тесz, да не ћзву другyю наведY на вы2 и3 потреблю2 вы2: нн7э
u5бо сыми1те ри6зы слaвы вaшеz и3 ќтварь, и3 покажY, ±же сотворю2 вaмъ.
6
И# tsша сhнове ї}лєвы ќтварь свою2 и3 ри6зы t горы2 хwри1ва. 7 И# взeмъ
мwmсeй кyщу свою2, потчE ю5 внЁ полкA, далeче t полкA, и3 прозвaсz ски1ніz
свидёніz: и3 бhсть, всsкъ взыскyzй гDа и3схождaше въ ски1нію, ћже внЁ
полкA. 8 Е#гдA же вхождaше мwmсeй въ ски1нію внЁ полкA, стоsху вси2 лю1діе
смотрsще кjйждо пред8 двeрьми кyщи своеS, и3 зрsху tходsщу мwmсeю дaже
вни1ти є3мY въ ски1нію. 9
Е#гдA же вни1де мwmсeй въ ски1нію, сни1де ст0лпъ
w4блачный и3 стA пред8 двeрьми ски1ніи, и3 гlа (гDь) мwmсeю. 10 И# ви1дzху вси2 лю1діе
ст0лпъ w4блачный стоsщь пред8 двeрьми ски1ніи: и3 стaвше вси2 лю1діе, поклони1-
шасz кjйждо и3з8 двeрій кyщи своеS: 11
и3 гlа гDь къ мwmсeю лицeмъ къ лицY,
ћкоже ѓще бы кто2 возглаг0лалъ къ своемY дрyгу, и3 tпущaшесz въ п0лкъ:
слугA же їисyсъ, сhнъ наvи1нъ, ю4ноша не и3схождaше и3з8 ски1ніи. 12 И# речE мwmсeй
ко гDу: сE, ты2 мнЁ гlеши: и3зведи2 лю1ди сі‰: тh же не kви1лъ ми2 є3си2, кого2
п0слеши со мн0ю: тh же мнЁ рeклъ є3си2: вёмъ тS пaче всёхъ и3 блгdть и4ма-
ши ў менє2: 13 ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, kви1 ми тебE самaго, да
разyмнw ви1жду тS, ћкw да њбрётъ бyду блгdть пред8 тоб0ю, и3 да познaю,
ћкw лю1діе твои2 kзhкъ вели1къ сeй. 14
И# гlа (є3мY гDь): ѓзъ сaмъ пред8идY пред8
тоб0ю и3 ўпок0ю тS. 15
И# речE къ немY мwmсeй: ѓще сaмъ ты2 не и4деши съ
нaми, да не и3зведeши мS tсю1ду: 16
и3 кaкw вёдомо бyдетъ вои1стинну, ћкw
њбрэт0хъ блгdть ў тебє2 ѓзъ же и3 лю1діе твои2, т0чію и3дyщу ти2 съ нaми; и3
прослaвленъ бyду ѓзъ же и3 лю1діе твои2 пaче всёхъ kзы6къ, є3ли1цы сyть на
земли2. 17
РечE же гDь къ мwmсeю: и3 сіE тебЁ сл0во, є4же рeклъ є3си2, сотворю2:
њбрёлъ бо є3си2 блгdть предо мн0ю, и3 вёмъ тS пaче всёхъ. 18
И# глаг0ла
мwmсeй: покажи1 ми слaву твою2. 19
И# речE (гDь къ мwmсeю): ѓзъ пред8идY пред8
тоб0ю слaвою моeю и3 воззовY њ и4мени моeмъ, гDь пред8 тоб0ю: и3 поми1лую,
є3г0же ѓще ми1лую, и3 ўщeдрю, є3г0же ѓще щeдрю. 20
И# речE: не возм0жеши
ви1дэти лицA моегw2: не бо2 ќзритъ человёкъ лицE моE, и3 жи1въ бyдетъ.
21
И# речE гDь: сE, мёсто ў менє2, и3 стaнеши на кaмени: 22
є3гдA же прeйдетъ
слaва моS, и3 положy тz въ разсёлинэ кaмене, и3 покрhю рук0ю моeю над8
тоб0ю, д0ндеже мимоидY: 23 и3 tимY рyку мою2, и3 тогдA ќзриши з†днzz мо‰:
лицE же моE не kви1тсz тебЁ.
ГлавA 34.
речE гDь къ мwmсeю: и3стеши2 себЁ двЁ скриж†ли кaмєнны, ћкоже и3 пє1рвыz,
и3 взhди ко мнЁ на г0ру: и3 напишY на скрижaлехъ словесA, ±же бsху на
скрижaлехъ пeрвыхъ, ±же сокруши1лъ є3си2: 2 и3 бyди гот0въ заyтра, и3 взhдеши
на г0ру сінaйскую и3 предстaнеши мнЁ тaмw на версЁ горы2: 3 и3 да никт0же
взhдетъ съ тоб0ю, нижE да kви1тсz на всeй горЁ: и3 џвцы и3 гwвsда да не
пасyтсz бли1з8 горы2 тоS. 4 И# и3стесA двЁ скриж†ли кaмєнны, ћкоже и3 пє1рвыz:
и3 ќтреневавъ мwmсeй заyтра, взhде на г0ру сінaйскую, ћкоже завэщA є3мY
гDь: и3 взS мwmсeй съ соб0ю двЁ скриж†ли кaмєнныz. 5 И# сни1де гDь во w4бла-
цэ, и3 предстA є3мY тaмw мwmсeй, и3 призвA и4менемъ гDнимъ. 6 И# мимои1де гDь
пред8 лицeмъ є3гw2 и3 воззвA: гDь, гDь бGъ щeдръ и3 млcтивъ, долготерпэли1въ и3
многомлcтивъ и3 и4стиненъ, 7 и3 прaвду хранsй, и3 творsй млcть въ тhсzщы,
teмлzй беззакHніz и3 непр†вды и3 грэхи2, и3 пови1ннагw не њчcтитъ, наводsй
грэхи2 nтцє1въ на ч†да, и3 на ч†да ч†дъ, до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да.
8
И# потщaвсz мwmсeй, прини1къ на зeмлю, поклони1сz бGу 9 и3 речE: ѓще њбрэ-
т0хъ блгdть пред8 тоб0ю, да и4детъ гDь м0й съ нaми: лю1діе бо жестоковhйніи
сyть: и3 tи1меши ты2 грэхи2 нaшz и3 беззакHніz н†ша, и3 бyдемъ твои2.
10
И# речE гDь къ мwmсeю: сE, ѓзъ полагaю тебЁ завётъ пред8 всёми людьми2
твои1ми, и3 сотворю2 сл†внаz, ±же не бhша по всeй земли2 и3 во всёхъ
kзhцэхъ: и3 ќзрzтъ вси2 лю1діе, въ ни1хже є3си2 ты2, дэлA гDнz, ћкw ч{дна
сyть, ±же ѓзъ сотворю2 тебЁ: 11
внемли2 ты2 вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ:
сE, ѓзъ и3зженY пред8 лицeмъ вaшимъ ґморрeа и3 хананeа, и3 хеттeа и3 ферезeа, и3
є3veа и3 гергесeа и3 їевусeа: 12
внемли2 себЁ, да не когдA завэщaеши завётъ
сэдsщымъ на земли2, въ ню1же вни1деши, да не бyдетъ соблaзнъ въ вaсъ:
13
к†пища и4хъ разори1те и3 кумjры и4хъ сокруши1те, и3 дубр†вы и4хъ посэцhте, и3
и3зв†zнаz богHвъ и4хъ сожжи1те nгнeмъ, 14 не бо2 поклонитeсz богHмъ и3ны6мъ:
и4бо гDь бGъ ревни1во и4мz, бGъ ревни1въ є4сть: 15
да не когдA завэщaеши
завётъ сэдsщымъ на земли2, и3 соблyдzтъ в8слёдъ богHвъ и4хъ, и3 пожрyтъ
богHмъ и4хъ, и3 призовyтъ тS, и3 снёси t жeртвъ и4хъ: 16 и3 п0ймеши t дщeрей
и4хъ сынHмъ твои6мъ, и3 t дщeрей твои1хъ дaси сынHмъ и4хъ, и3 соблyдzтъ
дщє1ри тво‰ в8слёдъ богHвъ и4хъ, и3 сhнове твои2 соблyдzтъ в8слёдъ богHвъ
и4хъ: 17
и3 богHвъ сліsныхъ да не сотвори1ши себЁ: 18
и3 прaздникъ њпрэсн0чный
да сохрани1ши: сeдмь днjй да ћси њпрэсн0ки, ћкоже заповёдахъ тебЁ, во
врeмz въ мцcэ н0выхъ плодHвъ: въ мцcэ бо н0выхъ плодHвъ и3зшeлъ є3си2 t
земли2 є3гЂпетскіz: 19
всsко разверзaющее ложеснA мyжескъ мнЁ п0лъ (да
бyдетъ), всsко первор0дное тельцA и3 первор0дное nвцы2: 20
и3 первор0дное
nслsте и3скyпиши nвцeю: ѓще же не и3скyпиши є5, цёну да дaси є3гw2: всsкаго
пeрвенца t сынHвъ твои1хъ да и3скyпиши, да не kви1шисz предо мн0ю т0щь:
21
въ шeсть днjй да дёлаеши, въ седмhй же дeнь да почjеши, t сёzтвы и3
жaтвы да почjеши, 22
и3 прaздникъ седми1цъ да сотвори1ши ми2, начaло жaтвы
пшени1цы, и3 прaздникъ собрaніz посредЁ лёта: 23
въ три2 временA лёта да
kви1тсz всsкъ мyжескъ п0лъ тв0й пред8 гDемъ бGомъ ї}левымъ: 24
є3гдA бо
и3зженY kзhки t лицA твоегw2 и3 разширю2 предёлы тво‰, никт0же возжелa-
етъ земли2 твоеS, є3гдA пріи1деши kви1тисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ въ три2
временA лёта: 25
да не зак0леши съ квaсомъ кр0ве жeртвъ мои1хъ, и3 да не
прележи1тъ до ќтріz жeртва прaздника пaсхи: 26
перворHднаz жи6тъ земли2
твоеS да внесeши въ д0мъ гDа бGа твоегw2: да не свари1ши ѓгнца во млецЁ
мaтере є3гw2. 27 И# речE гDь къ мwmсeю: напиши2 себЁ словесA сі‰, въ словесёхъ бо
си1хъ положи1хъ тебЁ завётъ и3 ї}лю. 28
И# бЁ тaмw мwmсeй пред8 гDемъ
четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: хлёба не kдE и3 воды2 не пи2: и3
написA (мwmсeй) на скрижaлехъ словесA сі‰ завёта, дeсzть словeсъ. 29
Сходsщу
же мwmсeю съ горы2 сінaйскіz, и3 џбэ скриж†ли въ рукY мwmсewву: сходsщу
же є3мY съ горы2, и3 мwmсeй не вёдzше, ћкw прослaвисz зрaкъ пл0ти лицA
є3гw2, є3гдA глаг0лаше съ ни1мъ. 30
И# ви1дэ ґарHнъ и3 вси2 сhнове ї}лєвы мwmсeа,
и3 бsше прослaвленъ зрaкъ пл0ти лицA є3гw2: и3 ўбоsшасz приступи1ти къ
немY. 31
И# воззвA и5хъ мwmсeй, и3 њбрати1шасz къ немY ґарHнъ и3 вси2 кн‰зи
с0нма: и3 глаг0ла мwmсeй къ ни6мъ. 32
И# по си1хъ пріид0ша къ немY вси2 сhнове
ї}лєвы: и3 заповёда и5мъ вс‰, є3ли6ка гlа къ немY гDь на горЁ сінaйстэй.
33
И# є3гдA престA глаг0лz къ ни6мъ, возложи2 на лицE своE покр0въ. 34
Е#гдA же
вхождaше мwmсeй пред8 гDа глаг0лати къ немY, снимaше покр0въ, д0ндеже
и3схождaше: и3 и3зшeдъ глаг0лаше ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, є3ли6ка заповё-
да є3мY гDь. 35
И# ви1дэша сhнове ї}лєвы лицE мwmсeово, ћкw прослaвисz: и3
возлагaше мwmсeй покр0въ на лицE своE, д0ндеже вни1детъ глаг0лати съ ни1мъ.
ГлавA 35.
собрA мwmсeй вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ и3 речE къ ни6мъ: сі‰ словесA, ±же
гlа гDь твори1ти |: 2 шeсть днjй сотвори1ши дэлA, въ дeнь же седмhй почjеши,
с™A суббHта, пок0й гDу: всsкъ творsй дёло въ ню2, да ќмретъ: 3
да не
возгнэтитE nгнS во всёхъ домёхъ вaшихъ въ дeнь суббHтный: ѓзъ гDь.
4
И# речE мwmсeй ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: сіE сл0во, є4же
завэщA гDь гlz: 5 возми1те t себє2 сами1хъ ўчaстіе гDу: всsкъ по в0ли сeрдца
своегw2 да принесeтъ начaтки гDу, злaто, сребро2, мёдь, 6
синетY, багрzни1цу,
червлени1цу сугyбу спрsдену, и3 вmсс0нъ скaный и3 в0лну к0зію, 7 и3 к0жы w4вни
њчервлє1ны, и3 к0жы си6ни, и3 древесA негнію6ща, 8
и3 є3лeй во свэщeніе, и3
fmміaмъ въ є3лeй помaзаніz, и3 въ сложeніе fmміaма: 9 и3 кaмєни сард‡йски, и3
кaмєни въ ваsніе на ри1зу вeрхнюю и3 на поди1ръ *: 10
и3 всsкъ премyдрый сeрд-
цемъ въ вaсъ шeдъ да дёлаетъ вс‰, є3ли6ка заповёда гDь: 11
ски1нію и3 завBсы,
и3 покр0вы и3 развHры, и3 колки2 и3 верєи2, и3 столпы2 и3 стwsла: 12
и3 ківHтъ
свидёніz и3 нwси1ла є3гw2, и3 њчисти1лище є3гw2 и3 завёсу, (и3 nпHны дворA, и3
столпы2 є3гw2, и3 кaмєни смарaгдwвы, и3 fmміaмъ и3 є3лeй помaзаніz,)
13
и3 трапeзу и3 нwси1ла є3S, и3 вс‰ сосyды є3S, и3 хлёбы предложeніz, (и3 nлтaрь
и3 вс‰ сосyды є3гw2,) 14
и3 свэти1льникъ свёта и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 свэти6ла
є3гw2 и3 є3лeй свэти1льный, 15
и3 nлтaрь кади1льный и3 нwси1ла є3гw2, и3 є3лeй
помaзаніz, и3 fmміaмъ сложeніz, и3 завёсу двeрій ски1ніи, 16
и3 nлтaрь всесож-
жeніz, и3 nгни1ще є3гw2 мёдzно и3 нwси1ла є3гw2, и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 ўмы-
вaльницу, и3 стоsло є3S, 17
и3 nпHны дворA, и3 столпы2 є3гw2 и3 стwsла є3гw2, и3
завёсу двeрій дворA, 18
и3 колки2 ски1ніи, и3 колки2 дворA, и3 ќжы и4хъ: 19
и3 ри6зы
свzты6z ґарHна жерцA, и3 ри6зы, въ ни1хже служи1ти и4мутъ во с™ёмъ, и3 ри6зы
сынHмъ ґарHнwвымъ свzщeнства (и3 є3лeй помaзаніz, и3 fmміaмъ сложeніz).
20
И# и3зhде вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ t мwmсeа. 21
И# принес0ша кjйждо,

* Славeн.: д0лгаz ри1за.


±же возлюби2 сeрдце и4хъ, и3 ћкоже возмнёсz души2 и4хъ, принес0ша ўчaстіе
гDу на вс‰ дэлA ски1ніи свидёніz, и3 на вс‰ сосyды є3S, и3 на вс‰ ри6зы
свzти1лища: 22
и3 принес0ша мyжіе t жeнъ свои1хъ, кjйждо, ћкоже помhсли
ўм0мъ, принес0ша печ†ти и3 ўсер‰зи, и3 пє1рстни и3 плени6цы, и3 мwни1ста и3
всsкъ сосyдъ злaтъ: и3 вси2 є3ли1цы принес0ша ўчaстіе злaта гDу, 23
и3 всsкъ ў
негHже њбрётесz синетA и3 багрzни1ца, и3 червлени1ца и3 вmсс0нъ, и3 к0жы си6ни и3
к0жы w4вни њчервлє1ны, (и3 к0жы кHзіz) принес0ша: 24
всsкъ tдэлszй
ўчaстіе, сребро2 и3 мёдь, принес0ша ўч†стіz гDу: и3 ў ни1хже њбрэт0шасz
древесA негнію6щаz, на вс‰ содёлwваніz сосyдwвъ принес0ша: 25
и3 всsка женA
мyдраz ўм0мъ рукaма прsсти, принесE прsдєнаz, синетY и3 багрzни1цу и3
червлени1цу и3 вmсс0нъ: 26 и3 вс‰ жєны2, и5мже возлюби1сz во ўмЁ и4хъ, хи1тростію
спрzд0ша в0лну к0зію: 27
и3 кн‰зи принес0ша кaмєни смарaгдwвы и3 кaмєни
на совершeніе ри1зэ вeрхней [1]
, и3 на сл0во ,
[2] 28
и3 на сложeніе, и3 на є3лeй помa-
заніz, и3 на сложeніе fmміaма: 29
и3 всsкъ мyжъ, и3ли2 женA, и5мже наносsше
ќмъ и4хъ, вшeдшымъ твори1ти вс‰ дэлA, є3ли6ка заповёда гDь твори1ти |
мwmсeомъ, принес0ша сhнове ї}лєвы ўчaстіе гDу. 30
И# речE мwmсeй сынHмъ
ї}лєвымъ: сE, наречE бGъ и4менемъ веселеи1ла сhна ўрjина, сhна w4рова, t плeме-
не їyдина, 31
и3 нап0лни є3го2 д¦а б9іz, премdрости и3 рaзума, и3 ўмёній всёхъ,
32
ґрхітeктонствовати во всёхъ дэлесёхъ древодёланіz [3]
, твори1ти злaто и3
сребро2 и3 мёдь, 33
и3 ваsти кaмєни, и3 дёлати дрeво, и3 твори1ти по всемY дёлу
премyдрости: 34
и3 преуспэвaти дадE во ўмЁ є3мY и3 є3ліaву ґхісамaхову, t
плeмене дaнова: 35
и3 нап0лни и5хъ премyдрости, ўмA, є4же разумёти твори1ти
вс‰ дэлA с™hни, тк†ніz и3 пестрє1ніz ткaти червлени1цею и3 багрzни1цею и3
вmсс0номъ, твори1ти всsкое дёло худ0жества разли1чна.

[1]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[2]
Грeч.: логjонъ.
[3]
ґрхітeктонства.
ГлавA 36.
сотвори2 веселеи1лъ и3 є3ліaвъ, и3 всsкъ мyдрый ўм0мъ, є3мyже данA є4сть
премyдрость и3 хи1трость въ ни1хъ, разумёти твори1ти вс‰ дэлA, ±же ко
с™hни надлеж†щаz, по всBмъ, є3ли6ка заповёда гDь. 2 И# призвA мwmсeй весе-
леи1ла и3 є3ліaва и3 вс‰ и3мyщыz премyдрость, и4мже дадE бGъ рaзумъ въ сeрдцы,
и3 вс‰ в0лею хотsщыz приходи1ти къ дэлaмъ, є4же совершaти |: 3 и3 взsша t
мwmсeа вс‰ ўч†стіz, ±же принес0ша сhнове ї}лєвы на вс‰ дэлA с™hни
твори1ти |: и3 тjи пріимaху є3щE приноси6маz t приносsщихъ заyтра заyтра.
4
И# прихождaху вси2 мyдріи, и5же творsху дэлA с™hни, кjйждо по своемY дёлу,
є4же сaми дёлаху: 5
и3 рек0ша мwmсeю, ћкw мн0гw прин0сzтъ лю1діе свhше
дёлъ, є3ли6ка заповёда гDь сотвори1ти. 6
И# повелЁ мwmсeй, и3 проповёда въ
полцЁ, глаг0лz: мyжъ и3 женA ктомY да не дёлаютъ на начaтки с™hни.
И# возбранeни бhша лю1діе ктомY приноси1ти. 7 И# дэлA бhша и5мъ довHльна на
строeніе твори1ти, и3 преизбhша. 8 И# сотвори2 всsкъ премyдрый въ дёлающихъ
ри6зы с™hни, ±же сyть ґарHну їерeю, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. [1]

И# сотвори1ша ри1зу вeрхнюю [2]


t злaта и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы
прsдены и3 вmсс0на скaнагw: и3 и3зрёзаша дщи6цы зл†ты ѓки власы2, є4же
соткaти съ синет0ю и3 съ багрzни1цею, и3 съ червлени1цею прsденою и3 съ вmсс0-
номъ скaнымъ: дёло ткaное сотвори1ша є5. Ри6зы вє1рхніz придержaщыzсz t
nбои1хъ стрaнъ, дёло ткaнно, междY соб0ю сплетeно: t негw2 сотвори1ша є5 по
є3гw2 творeнію, t злaта и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы спрsдены и3
вmсс0на скaнагw, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. И# сотвори1ша џба кaмєни
смарaгдwвы состє1ганы вeрвію и3 њбложєны2 злaтомъ, и3зв†zны и3 вы6рэзаны
ваsніемъ печaти, t и3мeнъ сынHвъ ї}левыхъ: и3 возложи1ша | на рaмена ри1зы
вeрхніz кaменіе въ пaмzть сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

[1]
t здЁ и3 по грeчєскимъ числA стіхaмъ не положен0жъ
[2]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
И# сотвори1ша сл0во [1]
, дёло ткaнно пестрот0ю, по дёлу ри1зы вeрхніz, t
злaта и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы спрsдены и3 вmсс0на скaнагw,
четвероуг0льно сугyбо сотвори1ша логjонъ [2]
пsди въ долготY, и3 пsди въ
широтY, сугyбо: и3 сши1ста на нeмъ швeніемъ по три2 кaмєни четhрьми рzды6:
рsдъ кaменій: сардjй и3 топaзій и3 смарaгдъ, рsдъ є3ди1нъ: и3 рsдъ вторhй,
ѓнfраxъ и3 сапфjръ и3 їaспісъ: и3 рsдъ трeтій, лігЂрій и3 ґхaтъ и3 ґмеfЂстъ: и3
рsдъ четвeртый, хрmсолjfъ и3 вирЂллій и3 nнЂхій, њкHваны w4колw злaтомъ и3
всаждeни въ злaтэ: и3 кaменіе бsху t и3мeнъ сынHвъ ї}левыхъ дванaдесzть,
по и3менaмъ и4хъ и3звazно въ печ†ти, кjйждо свои1мъ и4менемъ въ дванaдесzть
племeнъ. И# сотвори1ша над8 логjономъ трeсны сплетє1ны, дёло плетeное t
злaта чи1ста: и3 сотвори1ша двA щитц† зл†та и3 двA кwльцA зл†та, и3 возло-
жи1ша двA кwльцA зл†та на џба кwнцA логjона: и3 вложи1ша плетени6цы
зл†ты въ к0льца, со nбои1хъ стрaнъ логjона, и3 въ двA сложє1ніz двЁ плетени6-
цы, и3 возложи1ша на двA щитц†: и3 возложи1ша на рaмена ри1зы вeрхніz,
проти1ву лицeмъ къ лицY. И# сотвори1ша двA кwльцA зл†та, и3 возложи1ша на
двA кри1ла на крaй логjона, и3 на крaй созади2 вeрхніz ри1зы, внутрьyду: и3
сотвори1ша двA кwльцA зл†та, и3 положи1ша на џба рaмена ри1зы вeрхніz съ
ни1зу є3гw2 на лицЁ по согбeнію свhше состaва ри1зы вeрхніz: и3 стzгнyша
логjонъ к0льцами, ±же на нeмъ, съ к0льцами вeрхніz ри1зы сложeными, и3з8
синеты2 сплетeнными, во ткaніе ри1зы вeрхніz [3]
, да не низпускaетсz логjонъ
t ри1зы вeрхніz, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. И# сотвори1ша и3сп0днюю
ри1зу [4]
, ћже под8 вeрхнюю, дёло ткaнно, всE си1нее: њжерeліе же во внyтреннэй
ри1зэ [5]
, на средЁ швeнно, сплетено2, њмeты и3мyщо w4колw њжерeліе неразлу-
чeно. И# сотвори1ша на њмeтэ ри1зы внyтренніz д0лу ћкw процвэтaющагw
ши1пка п{гвицы t синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы прsдены и3 вmсс0на
скaнагw. И# сотвори1ша звонцы2 зл†ты, и3 возложи1ша звонцы2 на њмeты
ри1зы внyтренніz w4крестъ междY пyгвицами: звонeцъ злaтъ и3 пyгвица на
њмeтэ внyтренніz ри1зы w4крестъ, къ служeнію, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

[1]
Грeч.: логjонъ.
[2]
Славeн.: сл0во.
[3]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[4]
Грeч.: v3подЂтисъ.
[5]
Грeч.: v3подЂтисъ.
И# сотвори1ша ри6зы вmссHнныz дёло ткaнно, ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, и3
клобуки2 [1]
и3з8 вmсс0на, и3 ўвsсло [2]
и3з8 вmсс0на, и3 надр†ги и3з8 вmсс0на
скaнагw, и3 п0zсы и4хъ и3з8 вmсс0на и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы
прsдены, дёло пестрsщагw, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. И# сотвори1ша
дщи1цу злaту, tдэлeніе с™hни t злaта чи1ста, и3 написaша на нeй пи1смена
и3зв†zна печaтію: њсщ7eніе гDу: и3 возложи1ша ю5 на њмeтъ си1нь, є4же бы
лежaти на ўвsслэ свhше, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

[1]
Грeч.: кjдарісъ.
[2]
Грeч.: мjтра.
ГлавA 37.
сотвори1ша ски1ніи дeсzть nп0нъ: двaдесzть и3 џсмь лакHтъ долготA є3ди1ныz
nп0ны, тazжде бsше всBмъ, и3 четhрехъ лакHтъ широтA nп0ны є3ди1ныz.
И# сотвори1ша завёсу t синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы спрsдены и3
вmсс0на скaнагw, дёло швeнно херувjмы: и3 возложи1ша ю5 на четhри столпы2
негнію1щыz позлащє1ны злaтомъ, и3 верхи2 и4хъ зл†ты, и3 стwsла и4хъ четhри
срє1брzна. И# сотвори1ша завёсу двeремъ ски1ніи свидёніz t синеты2 и3 багрzни1-
цы, и3 червлени1цы спрsдены и3 вmсс0на скaнагw, дёло швeнно херувjмы, и3
столпы2 и4хъ пsть и3 крючки2 и4хъ: и3 глави6цы и4хъ и3 верхи2 и4хъ позлати1ша
злaтомъ, и3 стwsла и4хъ пsть мBдzна. И# сотвори1ша дв0ръ къ ю4гу, nпHны
дворA и3з8 вmсс0на скaнагw, сто2 на сто2: и3 столпы2 и4хъ двaдесzть, и3 стwsла и4хъ
двaдесzть мBдzна: и3 странA къ сёверу, сто2 на сто2: и3 странA къ ю4гу, сто2 на
сто2, и3 столпы2 и4хъ двaдесzть, и3 стwsла и4хъ двaдесzть мBдzна: и3 странA къ
м0рю, nпHны пzти1десzтъ лaктей, столпы2 и4хъ дeсzть, и3 стwsла и4хъ дeсzть:
и3 странA къ вост0ку пzти1десzтъ лaктей, nпHны пzтинaдесzти лaктей, ±же
созади2, и3 столпы2 и4хъ три2, и3 стwsла и4хъ три2. И# на вторёй зaдней странЁ
сю1ду и3 сю1ду ў двeрій дворA, nпHны пzтинaдесzти лaктей: столпы2 и4хъ три2, и3
стwsла и4хъ три2. Вс‰ nпHны ски1ніи и3з8 вmсс0на скaнагw, и3 стwsла столпHвъ
и4хъ мBдzна, и3 пє1тли и4хъ срє1брzны, и3 глави6цы и4хъ посрeбрєны сребр0мъ, и3
столпы2 и4хъ посрeбрєны сребр0мъ, вси2 столпи2 дворA. И# завёса двeрій дворA дёло
пестрsщагw, и3з8 синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы прsдены и3 вmсс0на скaна-
гw: двaдесzти лaктей долготA, и3 высотA и3 широтA пzти2 лaктей, р†вны nп0-
намъ дворA: и3 столпы2 и4хъ четhри, и3 стwsла и4хъ четhри мBдzна, и3 пє1тли
и4хъ срє1брzны, и3 глави6цы и4хъ посрeбрєны сребр0мъ: и3 вси2 колки2 дворA w4колw
мBдzны, и3 тjи посрeбрєны сребр0мъ. И# сіE сочинeніе ски1ніи свидёніz, ћкоже
заповёдано бhсть мwmсeю, служeнію бhти леvjтwвъ чрез8 їfaмара сhна
ґарHнz їерeа: и3 веселеи1лъ, сhнъ ўрjевъ, t плeмене їyдина, сотвори2, ћкоже
заповёда гDь мwmсeю, и3 є3ліaвъ, сhнъ ґхісамaховъ, t плeмене дaнова, и4же
созидaше тк†ныz вє1щи и3 швє1ныz и3 пє1стрыz, є4же ткaти и3з8 червлени1цы и3
вmсс0на. И# сотвори2 веселеи1лъ ківHтъ и3 позлати2 є3го2 злaтомъ чи1стымъ
внутрьyду и3 внэyду, и3 сотвори2 є3мY злaтъ њбв0дъ nбою1ду: и3 сліS є3мY
четhри кwльцA зл†та на четhри страны6 є3гw2: двA на странЁ є3ди1нэй, и3 двA
на странЁ друзёй, широки2 носи1ламъ, ћкw носи1ти є3го2 и4ми. И# сотвори2 њчис-
ти1лище над8 ківHтомъ t злaта чи1ста, и3 двA херув‡ма зл†ты: херувjма є3ди1-
наго на странЁ њчисти1лища, и3 херувjма вторaго на странЁ вторёй њчисти1ли-
ща, њсэнsющыz кри1лами свои1ми над8 њчисти1лищемъ. И# сотвори2 трапeзу
предложeніz t злaта чи1ста, и3 сліS є4й четhри кwльцA зл†та: двA кwльцA на
странЁ є3ди1нэй, и3 двA кwльцA на странЁ вторёй, широки2 ћкw носи1ти носи1-
лами въ ни1хъ. И# нwси1ла ківHту и3 трапeзэ сотвори2, и3 позлати2 и5хъ злaтомъ.
И# сотвори2 сосyды трапeзэ, блю6да и3 fmміaмники, и3 чaшы зл†ты и3 возли-
вaльники, и4миже возливaти бyдетъ, t злaта. И# сотвори2 свэти1льникъ, є4же
свэти1ти, златhй, крёпокъ стебл0мъ, и3 вBтви t nбои1хъ стрaнъ є3гw2: и3 t
вётвій є3гw2 tр†сли и3сходsщыz, три2 t є3ди1ныz и3 три2 t вторhz страны2,
р†вны дрyгъ дрyгу: и3 свэти6ла и4хъ, ±же на верхY и4хъ, во w4бразъ nрёха, t
ни1хъ: и3 цвэтцы2 t ни1хъ, (и3 крyзи и4хъ,) да бyдутъ свэти6ла на ни1хъ: и3
цвэтeцъ седмhй, и4же на краю2 свэти1ла, на верхY свhше, крёпкій вeсь злaтъ:
и3 сeдмь свэти6лъ на нeмъ златhхъ, и3 щипцы2 є3гw2 златы6z, и3 подстaвы и4хъ
зл†ты. Сeй посребри2 столпы2 и3 сліS столпHмъ к0льца зл†та, и3 позлати2 верєи2
злaтомъ, и3 позлати2 столпы2 завёсэ злaтомъ, и3 сотвори2 пє1тли зл†ты: сeй
сотвори2 и3 крючки2 ски1ніи зл†ты, и3 крючки2 дворA, и3 крючки2 на распрострeніе
завёсы свeрху мBдzны: сeй сліS глави6цы срє1брzны ски1ніи, и3 глави6цы
мBдzны двeрій ски1ніи, и3 двє1ри дворA, и3 пє1тли сотвори2 срє1брzны на столпaхъ:
сeй посребри2 и5хъ: сeй сотвори2 колки2 ски1ніи и3 колки2 дворA мBдzны.
ГлавA 38.
eй сотвори2 nлтaрь мёдzнъ и3з8 кади1льницъ мёдzныхъ, ±же бhша мужє1мъ
вскрамоли1вшымсz съ корeовымъ с0нмищемъ: сeй сотвори2 вс‰ сосyды nлтарS
и3 кади1льникъ є3гw2, и3 стоsло є3гw2 и3 чaшы, и3 ви6лицы є3гw2 мBдzны: сeй
сотвори2 nлтарю2 w4крестъ њбложeніе дёломъ мрeжнымъ, сни1зу nгни1ща под8
ни1мъ дaже до среды2 є3гw2, и3 положи2 на нeмъ четhри кwльцA t четhрехъ
стрaнъ њбложeніz nлтарS мBдzны, широки2 носи1ламъ, є4же носи1ти nлтaрь
на ни1хъ: сeй сотвори2 є3лeй помaзаніz с™hй, и3 сложeніе fmміaма, дёло чи1стое
мmровaрца: сeй сотвори2 ўмывaльницу мёдzну и3 стоsло є3S мёдzно и3з8
зерцaлъ п0стницъ, ±же пости1шасz ў двeрій ски1ніи свидёніz, в0ньже дeнь
постaви ю5: и3 сотвори2 ўмывaльницу, да њмывaютъ и3з8 неS мwmсeй и3 ґарHнъ
и3 сhнове є3гw2 рyцэ свои2 и3 н0зэ, входsщымъ и5мъ въ ски1нію свидёніz: и3ли2
є3гдA прих0дzтъ ко nлтарю2 служи1ти, њмывaхусz и3з8 неS, ћкоже заповёда
гDь мwmсeю.
ГлавA 39.
сE злaто, є4же содёлано бhсть въ дёлэ по всsкому дёланію с™hхъ, бsше
злaта начaткwвъ двaдесzть дeвzть талaнтwвъ и3 сeдмь сHтъ три1десzть
сjклєвъ, по сjклю свzт0му: и3 сребрA ўчaстіе t и3счи1сленныхъ мужeй с0нма,
сто2 талaнтwвъ и3 тhсzща сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsть сjклєвъ: дрaхма
є3ди1на съ главы2 п0лъ сjклz, по сjклю свzт0му: всsкъ приходsй къ пресмотрe-
нію t двaдесzти лётъ и3 вhшше, на шестьдесsтъ тє1мъ и3 на три2 тhсzщы
пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ. И# бhша сто2 тал†нтъ сребрA на сліsніе стA глави1цъ
ски1ніи и3 на глави6цы завBсныz, сто2 глави1цъ на сто2 тал†нтъ, талaнтъ на
глави1цу: и3 тhсzщу сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsть сjклєвъ сотвори2 на пє1тли
столпaмъ, и3 позлати2 глави6цы и4хъ, и3 ўкраси2 |. И# мёдь ўчaстіz, сeдмьде-
сzтъ тал†нтъ и3 двЁ тhсzщы и3 четhреста сjклєвъ. И# сотвори1ша и3з8 неS
стwsла двє1рнаz ски1ніи свидёніz, и3 стwsла дворA w4крестъ, и3 стwsла двeрій
дворA, и3 колки2 ски1ніи, и3 колки2 дворA w4крестъ, и3 њбложeніе мёдzно w4крестъ
nлтарS, и3 вс‰ сосyды nлтарS, и3 вс‰ nр{діz ски1ніи свидёніz. И# сотвори1ша
сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша. T и3збhвша-
гw же злaта ўчaстіz сотвори1ша сосyды, є4же служи1ти въ ни1хъ пред8 гDемъ: и3
t њстaвшіz синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы и3 вmсс0на, сотвори1ша ри6зы
служє1бныz ґарHну, є4же служи1ти въ ни1хъ во свzти1лищи. И# принес0ша ри6зы
къ мwmсeю, и3 ски1нію и3 сосyды є3S, и3 верєи2 є3S и3 столпы2 и3 стwsла є3S, и3
ківHтъ завёта и3 нwси1ла є3гw2, и3 nлтaрь и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 є3лeй помaза-
ніz и3 fmміaмъ сложeніz, и3 свэти1льникъ чи1стый и3 свэти6ла є3гw2, свэти6ла
вжигaніz и3 є3лeй свэтёніz: и3 трапeзу предложeніz и3 вс‰ сосyды є3S, и3 хлёбы
предложє1нныz: и3 ри6зы свzты6z, ±же сyть ґарw6ни, и3 ри6зы сынHвъ є3гw2 на
жрeчество: и3 nпHны дворA, и3 столпы2, и3 стwsла є3гw2, и3 завёсу двeрій ски1ніи
и3 двeрій дворA: и3 вс‰ сосyды ски1ніи и3 вс‰ nр{діz є3S: и3 покр0вцы к0жы
w4вни њчервлє1ны, и3 покр0вы к0жы си6ніz, и3 пр0чихъ nпHны: и3 колки2, и3 вс‰
nр{діz на дэлA ски1ніи свидёніz: є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1-
ша сhнове ї}лєвы всE ўстроeніе. И# ви1дэ мwmсeй вс‰ дэлA, и3 бsху сотворє1на
т†, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша |, и3 благослови2 и5хъ
мwmсeй.
ГлавA 40.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 въ дeнь пeрвый мцcа пeрвагw, въ новомcчіе постa-
виши ски1нію свидёніz: 3
и3 да положи1ши ківHтъ свидёніz, и3 покрhеши
ківHтъ завёсою: 4 и3 внесeши трапeзу, и3 предложи1ши предложeніе є3S: и3 внесe-
ши свэти1льникъ, и3 постaвиши свэти6ла є3гw2: 5 и3 положи1ши nлтaрь златhй,
въ каждeніе пред8 ківHтомъ свидёніz, и3 возложи1ши покр0въ завёсы над8
двeрію ски1ніи свидёніz: 6
и3 nлтaрь приношeній постaвиши ў двeрій ски1ніи
свидёніz, 7
и3 постaвиши ўмывaльницу междY ски1ніею свидёніz и3 междY
nлтарeмъ, и3 вліeши въ ню2 в0ду: 8 и3 постaвиши дв0ръ w4крестъ и3 дaси завёсу
двeрій дворA: 9 и3 в0змеши є3лeй помaзаніz и3 помaжеши ски1нію и3 вс‰ ±же въ
нeй, и3 њсвzти1ши ю5 и3 вс‰ сосyды є3S, и3 бyдутъ св‰та: 10
и3 да помaжеши
nлтaрь приношeній и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 њсвzти1ши nлтaрь, и3 бyдетъ
nлтaрь с™hй с™hхъ: 11 и3 помaжеши ўмывaльницу и3 стоsло є3S и3 њсвzти1ши
ю5: 12
и3 да приведeши ґарHна и3 сынHвъ є3гw2 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz и3
и3змhеши и5хъ вод0ю: 13
и3 да њблечeши ґарHна въ ри6зы с™ы6z и3 помaжеши
є3го2, и3 њсвzти1ши є3го2, и3 да жрeтъ мнЁ: 14
и3 сhны є3гw2 да приведeши и3
њблечeши | въ ри6зы, 15
и3 да помaжеши |, ћкоже помaзалъ є3си2 nтцA и4хъ,
да жрyтъ мнЁ: и3 бyдетъ, є4же бhти и5мъ помaзанію жрeчества во вёкъ, въ
р0ды и4хъ. 16
И# сотвори2 мwmсeй вс‰, є3ли6ка заповёда є3мY гDь, си1це сотвори2.
17
И# бhсть въ пeрвый мцcъ во втор0е лёто и3сходsщымъ и5мъ t є3гЂпта, въ
новомcчіи стA ски1ніz. 18
И# постaви мwmсeй ски1нію, и3 подложи2 стwsла є3S, и3
возложи2 глави6цы, и3 вложи2 развHры, и3 постaви столпы2, 19
и3 прострE nпHны
на ски1нію, и3 возложи2 покрывaло ски1ніи на ню2 свeрху, ћкоже заповёда гDь
мwmсeю: 20
и3 взeмъ свидBніz, вложи2 въ ківHтъ, и3 подстaви н0ги под8 ківH-
томъ, и3 возложи2 њчисти1лище над8 ківHтомъ: 21
и3 внесE ківHтъ въ ски1нію, и3
возложи2 покр0въ завёсы, и3 закры2 ківHтъ свидёніz, ћкоже заповёда гDь
мwmсeю: 22
и3 постaви трапeзу въ ски1ніи свидёніz, на странY ски1ніи свидёніz,
ћже къ сёверу, внэyду завёсы ски1ніи: 23 и3 возложи2 на ню2 хлёбы предложeніz
пред8 гDемъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: 24
и3 постaви свэти1льникъ въ ски1ніи
свидёніz прsмw трапeзы, на странY ски1ніи, ћже къ ю4гу: 25 и3 постaви свёщни-
ки є3гw2 пред8 гDемъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: 26
и3 постaви nлтaрь
златhй въ ски1ніи свидёніz проти1ву завёсы, 27
и3 покади2 над8 ни1мъ fmміa-
момъ сложeніz, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: 28
и3 положи2 завёсу двeрій
ски1ніи, 29
и3 nлтaрь приношeній постaви ў двeрій ски1ніи покр0ва свидёніz, и3
вознесE на нeмъ всесожжeніе и3 жeртву, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
30
и3 сотвори2 ўмывaльницу междY ски1ніею свидёніz и3 междY жeртвенникомъ,
31
и3 вліS въ ню2 в0ду, да ўмывaютъ t неS мwmсeй и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2
рyки сво‰ и3 н0ги, входsщымъ и5мъ въ ски1нію свидёніz: 32
и3ли2 приходsще къ
жeртвеннику служи1ти, ўмывaхусz t неS, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
33
и3 постaви дв0ръ w4крестъ ски1ніи и3 nлтарS и3 положи2 завёсу дворA. И# скончA
мwmсeй вс‰ дэлA. 34
И# покры2 w4блакъ ски1нію свидёніz, и3 слaвы гDни и3сп0лнисz
ски1ніz, 35 и3 не можaше мwmсeй вни1ти въ ски1нію свидёніz, ћкw њсэнsше над8
нeю w4блакъ, и3 слaвы гDни и3сп0лнисz ски1ніz: 36
є3гдA же восхождaше w4блакъ t
ски1ніи, воздвизaхусz сhнове ї}лєвы со и3мёніемъ свои1мъ: 37
ѓще же не взhде
w4блакъ, не воздвизaхусz дaже до днE, в0ньже взhдетъ w4блакъ: 38
w4блакъ бо
гDень бsше над8 ски1ніею въ дeнь, и3 џгнь бsше над8 нeю въ н0щь пред8 всёмъ
ї}лемъ во всёхъ путешeствіихъ и4хъ.

Конeцъ кни1зэ вторёй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ 40.


Вeтхій завётъ
Кни1га трeтіz мwmсeова

Леvjтъ.
ГлавA 1.
воззвA гDь мwmсeа, и3 речE є3мY и3з8 ски1ніи свидёніz, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ
ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ t вaсъ ѓще принесeтъ дaры гDу, t
скотHвъ и3 t говsдъ и3 t nвeцъ да принесeте дaры вaшz: 3 ѓще всесожжeніе
дaръ є3гw2, t говsдъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ принесeтъ, пред8 двє1ри ски1ніи
свидёніz да принесeтъ є5 пріsтно пред8 гDемъ, 4 и3 да возложи1тъ рyку на главY
приношeніz, пріsтно є3мY, ўми1лостивити њ нeмъ: 5 и3 да зак0лютъ тельцA
пред8 гDемъ: и3 да принесyтъ сhнове ґарHнwвы жерцы2 кр0вь, и3 да пролію1тъ
кр0вь на nлтaрь w4крестъ, и4же ў двeрій ски1ніи свидёніz, 6 и3 њдрaвше всесож-
жeніе, да раздробsтъ є5 на ќды, 7
и3 да возложaтъ сhнове ґарw6ни жерцы2
џгнь на nлтaрь, и3 да вскладyтъ дровA на џгнь: 8
и3 да вскладyтъ сhнове
ґарw6ни жерцы2 раздроблє1наz, и3 главY, и3 тyкъ на дровA с{щаz на nгни2 ±же
на nлтари2, 9 ўтр0бу же и3 н0ги да и3змhютъ вод0ю: и3 да возложи1тъ жрeцъ
вс‰ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу. 10
Ѓще же t
nвeцъ дaръ св0й гDеви (принесeтъ) t ѓгнєцъ и3 t к0злищъ во всесожжeніе,
мyжескъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ и5, 11
и3 да возложи1тъ рyку на главY
є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 въ странЁ nлтарS къ сёверу пред8 гDемъ: и3 да
пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь є3гw2 на nлтaрь w4крестъ: 12
и3 да раздро-
бsтъ є3го2 на ќды, и3 главY, и3 тyкъ є3гw2, и3 да вскладyтъ | жерцы2 на дровA
с{щаz на nгни2 ±же на nлтари2, 13
и3 ўтр0бу и3 н0ги и3змhютъ вод0ю: и3
принесeтъ жрeцъ вс‰, и3 да возложи1тъ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва,
вонS благоухaніz гDу. 14
Ѓще же t пти1цъ приношeніе принесeтъ дaръ св0й гDу,
и3 принесeтъ t г0рлицъ и3ли2 t г0лубwвъ дaръ св0й, 15
и3 да принесeтъ и5 жрeцъ
ко nлтарю2, и3 да tт0ргнетъ главY є3гw2, и3 да возложи1тъ жрeцъ на nлтaрь
и3 и3сцэди1тъ кр0вь ў стоsла nлтарS: 16
и3 да tлучи1тъ гортaнь съ пeріемъ,
и3 и3звeргнетъ ю5 t nлтарS на вост0къ на мёсто пeпела: 17 и3 да и3зл0митъ є3го2
t кри1лъ, и3 да не раздэли1тъ: и3 да возложи1тъ є5 жрeцъ на nлтaрь на дровA,
±же на nгни2: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.
ГлавA 2.
ще же душA принесeтъ дaръ жeртву гDу, мукA пшени1чна да бyдетъ дaръ є3гw2,
и3 да возліeтъ на ню2 є3лeй, и3 возложи1тъ на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть: 2 и3 да
принесeтъ ю5 къ сынHмъ ґарw6нимъ жерцє1мъ, и3 в0зметъ t неS п0лну г0рсть
муки2 пшени1чны съ є3лeемъ и3 вeсь лівaнъ є3S, и3 да возложи1тъ жрeцъ пaмzть
є3S на nлтaрь: жeртва вонS благоухaніz гDу: 3 и3 њстaнокъ t жeртвы ґарHну
и3 сынHмъ є3гw2: с™0е с™hхъ t жeртвъ гDнихъ. 4 Ѓще же принесeтъ дaръ жeртву
печeну въ пещи2 t муки2 пшени1чны, хлёбы прBсны спрsжєны съ є3лeемъ и3
њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ. 5 Ѓще же жeртва t сковрады2 дaръ тв0й, мукA
пшени1чна смёшена со є3лeемъ, прBсна да бyдутъ: 6
и3 да разл0миши | на
ўкрyхи, и3 возліeши на нS є3лeй: жeртва є4сть гDу. 7 Ѓще же жeртву t nгни1-
ща дaръ тв0й, мукA пшени1чна съ є3лeемъ да сотворeна бyдетъ: 8 и3 принесeтъ
жeртву, ю4же ѓще сотвори1тъ t си1хъ гDу, и3 да принесeтъ къ жерцY: 9 и3 присту-
пи1въ ко nлтарю2, да tи1метъ жрeцъ t жeртвы пaмzть є3S, и3 да возложи1тъ
жрeцъ на nлтaрь: приношeніе вонS благов0ніz гDу: 10
њстaнокъ же t жeртвы
ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: с™†z с™hхъ t приношeній гDу. 11
Всsку жeртву, ю4же
ѓще прин0сите гDу, не сотвори1те квaсну: всsкъ бо квaсъ и3 всsкъ мeдъ да не
принесeте t негw2, є4же приноси1ти гDу дaръ. 12
T начaткwвъ да принесeте |
гDу: на nлтaрь же да не вознесyтсz въ воню2 благов0ніz гDу. 13
И# всsкъ дaръ
жeртвы вaшеz с0лію да њсоли1тсz: да не tстaвите с0ли завёта гDнz t
жeртвъ вaшихъ, во всsкомъ дaрэ вaшемъ да принесeте гDу бGу вaшему с0ль.
14
Ѓще же принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ гDу, нHвы спрsжєны
зелє1ны клaсы и3стлaчєны гDу, и3 принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ: 15 и3 да
возліeши на ню2 є3лeй, и3 да возложи1ши на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть: 16
и3 да
вознесeтъ жрeцъ пaмzть є3S t спрsженыхъ съ є3лeемъ, и3 вeсь лівaнъ є3S:
прин0съ є4сть гDу.
ГлавA 3.
ще же жeртва спасeніz дaръ є3гw2 гDу, ѓще ќбw t говsдъ є5 принесeтъ, ѓще
мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ є5 пред8 гDа: 2 и3 возложи1тъ
рyцэ свои2 на главY дaра, и3 да зак0летъ и5 пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи
свидёніz: и3 да возлію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь всесожжeній
w4крестъ, 3 и3 да принесyтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій
ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ, 4 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ и3
и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tи1метъ: 5 и3 да воз-
несyтъ | сhнове ґарw6ни жерцы2 на nлтaрь во всесожжє1ніz на дровA с{щаz
на nгни2, ±же на nлтари2: прин0съ вонS благов0ніz гDу. 6 Ѓще же t nвeцъ
дaръ є3гw2 жeртва спасeніz гDу, мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да
принесeтъ є5. 7 Ѓще ѓгнца принесeтъ дaръ св0й, да приведeтъ є3го2 пред8 гDа, 8 и3 да
возложи1тъ рyку на главY дaра своегw2, и3 да зак0летъ є3го2 ў двeрій ски1ніи
свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4крестъ,
9
и3 да принесeтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ и3 чрeсла чи6ста съ
лsдвіzми да tлучи1тъ и5: и3 вeсь тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же
на ўтр0бэ, 10
и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ: и3 преп0н-
ку, ћже на пeчени, съ п0чками teмь, 11
да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь: вонS
благоухaніz, прин0съ гDеви. 12
Ѓще же t козлHвъ дaръ є3гw2 гDу, да принесeтъ
пред8 гDа: 13
и3 возложи1тъ рyцэ на главY є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 пред8 гDемъ ў
двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь
w4колw: 14
и3 да вознесeтъ t негw2 прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3
вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ, 15
и3 џбэ пHчки, и3 вeсь тyкъ, и4же на ни1хъ, и4же
на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tлучи1тъ: 16
и3 да воз-
несeтъ жрeцъ на nлтaрь, прин0съ вонS благов0ніz гDу: вeсь тyкъ гDу.
17
Зак0нное въ вёки въ р0ды вaшz, во всsкомъ њбитaніи вaшемъ: всsкагw
тyка и3 всsкіz кр0ве да не ћсте.
ГлавA 4.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 рцы2 къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: душA ѓще
согрэши1тъ пред8 гDемъ не хотsщи t всёхъ повелёній гDнихъ, и4хже не лёть
є4сть твори1ти, и3 сотвори1тъ є3ди1но что2 t ни1хъ: 3 ѓще ќбw ґрхіерeй помaзан-
ный согрэши1тъ, во є4же лю1демъ согрэши1ти, и3 да приведeтъ њ грэсЁ своeмъ,
и4мже согрэши1лъ, тельцA t говsдъ непор0чна гDеви њ грэсЁ: 4 и3 да приведeтъ
тельцA къ двeремъ ски1ніи свидёніz пред8 гDа, и3 да возложи1тъ рyку свою2 на
главY тельцA пред8 гDемъ, и3 да зак0летъ тельцA пред8 гDемъ: 5 и3 взeмъ жрeцъ
помaзанный совершeнъ рукaми t кр0ве тельцA, и3 да внесeтъ ю5 въ ски1нію
свидёніz, 6 и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ въ кр0ви, и3 да покропи1тъ t кр0ве
седми1жды пeрстомъ пред8 гDемъ, ў завёсы с™hни: 7 и3 да возложи1тъ жрeцъ t
кр0ве тeлчи на р0ги nлтарS fmміaма сложeніz и4же пред8 гDемъ, и4же є4сть въ
ски1ніи свидёніz, и3 всю2 кр0вь тeлчу да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжe-
ній, и4же є4сть ў двeрій ски1ніи свидёніz, 8 и3 вeсь тyкъ тельцA, и4же њ грэсЁ,
да tи1метъ t негw2, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,
9
и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же є4сть на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже
на пeчени, съ п0чками tи1метъ є5, 10 ћкоже teмлетсz џное t тельцA жeртвы
спасeніz, и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь приношeніz: 11
и3 к0жу тeлчу, и3 всю2
є3гw2 пл0ть со глав0ю, и3 съ крaйними частьми2, и3 со ўтр0бою, и3 съ мwтhлы:
12
и3 да и3знесyтъ всего2 тельцA внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3дёже и3зсыпaютъ
пeпелъ, и3 да сожгyтъ є3го2 на дровaхъ nгнeмъ: на мёстэ и3зсыпaніz пeпела да
сожжeнъ бyдетъ. 13
Ѓще же вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ согрэши1тъ не
хотsщь, и3 ўтаи1тсz глаг0лъ t лицA с0нма, и3 сотворsтъ є3ди1ну t всёхъ
зaповэдій гDнихъ, є3sже не лёть є4сть твори1ти, и3 согрэшaтъ, 14
и3 ўвёстсz
и5мъ грёхъ, и4мже согрэши1ша въ нeмъ: и3 да приведeтъ с0нмъ тельцA t
волHвъ непор0чна њ грэсЁ, и3 приведeтъ и5 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz: 15
и3 да
возложaтъ стaрцы с0нма рyки сво‰ на главY тельцA пред8 гDемъ, и3 да
зак0лютъ тельцA пред8 гDемъ, 16
и3 да внесeтъ жрeцъ помaзанный t кр0ве
тeлчи въ ски1нію свидёніz, 17 и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ св0й въ кр0ви тeлчи,
и3 да покропи1тъ седми1жды пред8 гDемъ, пред8 завёсою с™hни: 18
и3 t кр0ве да
возложи1тъ жрeцъ на р0ги nлтарS fmміaмwвъ сложeніz, и4же є4сть пред8
гDемъ, и4же є4сть въ ски1ніи свидёніz: и3 всю2 кр0вь да и3зліeтъ ў стоsла
nлтарS приношeній, и4же є4сть ў двeрій ски1ніи свидёніz, 19
и3 вeсь тyкъ є3гw2
да в0зметъ t негw2, и3 вознесeтъ на nлтaрь: 20
и3 сотвори1тъ тельцY семY,
ћкоже сотвори2 тельцY, и4же њ грэсЁ, тaкw сотвори1тсz: и3 да пом0литсz њ
ни1хъ жрeцъ, и3 њстaвитсz и5мъ грёхъ: 21
и3 да и3знесyтъ тельцA всего2 внЁ
полкA, и3 да сожгyтъ тельцA, ћкоже сожг0ша тельцA пeрвагw: грёхъ (бо) с0н-
ма є4сть. 22
Ѓще же кнsзь согрэши1тъ, и3 сотвори1тъ є3ди1ну t всёхъ зaповэ-
дій гDа бGа своегw2, не хотS, и4же не лёть є4сть твори1ти, и3 согрэши1тъ, и3
престyпитъ, 23
и3 ўвёстсz є3мY грёхъ, и4мже согрэши2 въ нeмъ: да принесeтъ
дaръ св0й козлA t к0зъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ грэхA рaди, 24
и3 возложи1тъ
рyку свою2 на главY козлA: и3 да зак0лютъ є3го2 на мёстэ, и3дёже закалaютъ
всесожжє1ніz пред8 гDемъ: њ грэсё (бо) є4сть: 25
и3 да возложи1тъ жрeцъ t кр0-
ве, ћже њ грэсЁ, пeрстомъ на р0ги nлтарS всесожжeній, и3 всю2 кр0вь є3гw2 да
и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжeній, 26
и3 вeсь тyкъ є3гw2 вознесeтъ на
nлтaрь, ћкоже тyкъ жeртвы спасeніz: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA
рaди є3гw2, и3 њстaвитсz є3мY. 27 Ѓще же душA є3ди1на согрэши1тъ не хотsщи t
людjй земли2, внегдA сотвори1ти є3ди1ну t всёхъ зaповэдій гDнихъ, є4же не
лёть є4сть твори1ти, и3 согрэши1тъ, 28
и3 ўвёстсz є3мY грёхъ, и4мже согрэши2
въ нeмъ, и3 да принесeтъ дaръ св0й к0зу t к0зъ жeнскъ п0лъ непор0чну, да
принесeтъ грэхA рaди, и4мже согрэши2: 29
и3 да возложи1тъ рyку свою2 на главY
грэхA своегw2: и3 зак0лютъ к0зу, ћже грэхA рaди, на мёстэ, и3дёже закалaютъ
всесожжє1ніz: 30
и3 да в0зметъ жрeцъ t кр0ве є3S пeрстомъ, и3 да возложи1тъ
на р0ги nлтарS всесожжeній, и3 всю2 кр0вь є3S и3зліeтъ ў стоsла nлтарS:
31
и3 вeсь тyкъ да tи1метъ, ћкоже teмлетсz тyкъ t жeртвы спасeніz, и3 да
вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь въ воню2 благов0ніz гDу: и3 да пом0литсz жрeцъ
њ нeмъ, и3 њстaвитсz є3мY. 32
Ѓще же џвцу принесeтъ дaръ св0й грэхA рaди,
жeнскъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ ю5: 33
и3 да возложи1тъ рyку свою2 на главY
ћже њ грэсЁ, и3 да зак0лютъ ю5 грэхA рaди на мёстэ, на нeмже закалaютъ
всесожжeніz (на мёстэ с™э): 34
и3 взeмъ жрeцъ t кр0ве, ћже њ грэсЁ,
пeрстомъ свои1мъ, да возложи1тъ на р0ги nлтарS всесожжeніz: и3 всю2 кр0вь
є3S да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжeніz, 35 и3 вeсь тyкъ є3S да tи1метъ,
ћкоже teмлетсz тyкъ nвцы2 t жeртвы спасeніz: и3 да возложи1тъ є3го2
жрeцъ на nлтaрь на всесожжeніе гDне: и3 да пом0литсz за него2 жрeцъ њ
грэсЁ, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY.
ГлавA 5.
ще же душA согрэши1тъ, и3 ўслhшитъ глaсъ клsтвы, и3 сeй свидётель и3ли2
ви1дэ и3ли2 свёда, ѓще не возвэсти1тъ, пріи1метъ грёхъ. 2 ДушA џна, ћже ѓще
прик0снетсz ко всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1нэ, и3ли2 ѕвэроsдинэ
нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1намъ гнyсностей нечи1стыхъ, и3ли2 мертвечи1намъ ско-
тHвъ нечи1стыхъ, и3 мертвечи1нэ г†дъ нечи1стыхъ, и3 забhвъ и5хъ њскверни1тсz:
3
и3ли2 прик0снетсz нечистотЁ человёчи, t всsкіz нечистоты2 є3гw2, є4йже
прикоснyвсz њскверни1тсz, и3 забyдетъ, посeмъ же ўвёсть, пови1ненъ бyдетъ
грэхY. 4 ДушA беззак0ннаz, ѓще њбэщaетъ ўстнaма свои1ма ѕлЁ и3ли2 д0брэ
сотвори1ти, по всBмъ, є3ли6ка и3зречeтъ человёкъ съ клsтвою, и3 ўтаи1тсz є3гw2
пред8 nчесы2, и3 сeй ўвёсть, и3 согрэши1тъ є3ди1но что2 t си1хъ, 5 и3 и3сповёсть
грёхъ, и4мже согрэши2 проти1ву себє2: 6
и3 да принесeтъ гDу њ грэсЁ, и4мже
согрэши2, жeнскъ п0лъ, t nвeцъ ѓгницу, и3ли2 к0зу t к0зъ грэхA рaди: и3 да
пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY
грёхъ. 7
Ѓще же не м0жетъ рукA є3гw2 дов0льства и3мёти на џвцу, да
принесeтъ грэхA рaди своегw2, и4мже согрэши2, двЁ гHрлицы, и3ли2 двA птєнцA
голуби6на гDу, є3ди1нъ грэхA рaди и3 є3ди1нъ во всесожжeніе: 8 и3 принесeтъ | къ
жерцY, и3 приведeтъ жрeцъ є4же за грёхъ прeжде, и3 да tт0ргнетъ жрeцъ главY
є3гw2 созади2, но да не tлучи1тъ: 9 и3 да покропи1тъ t кр0ве, ћже за грёхъ, на
стёну nлтарS, њстaнокъ же кр0ве да и3сцэди1тъ на стоsло nлтарS: њ грэсё
бо є4сть: 10
и3 вторhмъ да сотвори1тъ всесожжeніе, ћкоже подобaетъ, и3 да
пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY.
11
Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3гw2 супрyга г0рлицъ, и3ли2 двyхъ птенцє1въ
голуби1ныхъ, и3 принесeтъ дaръ св0й за грёхъ, десsтую чaсть мBры є4фі муки2
пшени1чны за грёхъ: да не возліeтъ на ню2 є3лeа, нижE да возложи1тъ на ню2
лівaна, понeже њ грэсЁ є4сть: 12
и3 да принесeтъ ю5 къ жерцY, и3 взeмъ жрeцъ t
неS п0лну г0рсть въ пaмzть є3гw2, возложи1тъ на жeртвенникъ всесожжeніz
гDнz: њ грэсё (бо) є4сть: 13
и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2,
и4мже согрэши2 t є3ди1нагw си1хъ, и3 њстaвитсz є3мY: њстaнокъ же бyдетъ
жерцY, ћкоже жeртва муки2 пшени1чны. 14
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 15
душA
ћже ѓще забyдетъ забвeніемъ, и3 согрэши1тъ не хотsщи t с™hнь гDнихъ, и3
да принесeтъ њ преступлeніи своeмъ гDу nвнA непор0чна t nвeцъ, є3мyже
цэнA сребрA сjклєвъ, по сjклю свzтhхъ, њ нeмже согрэши2: 16
и3 є4же согрэши2
t с™hхъ, да tдaстъ є5, и3 пsтую чaсть приложи1тъ нaнь, и3 дaстъ є5 жерцY: и3
жрeцъ да пом0литсz њ нeмъ nвн0мъ преступлeніz є3гw2, и3 њстaвитсz є3мY.
17
И# душA ћже ѓще согрэши1тъ, и3 сотвори1тъ є3ди1ну t всёхъ зaповэдій
гDнихъ, и4хже не лёть є4сть твори1ти, и3 не ўвёдэ, и3 согрэши1тъ, и3 пріи1метъ
грёхъ св0й, 18
и3 да принесeтъ nвнA непор0чна t nвeцъ, цэн0ю сребрA грэхA
рaди, къ жерцY: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, њ невёдэніи є3гw2, є3гHже не
вёдэ, и3 сaмъ не вёдzше, и3 њстaвитсz є3мY: 19
согрэши1 бо согрэшeніемъ пред8
гDемъ.
ГлавA 6.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 душA ћже ѓще согрэши1тъ, и3 презрёвъ прeзритъ
зaпwвэди гDнz, и3 солжeтъ къ дрyгу њ вдaніи, и3ли2 њ џбщинэ, и3ли2 њ
хищeніи, и3ли2 преwби1дэ чи1мъ бли1жнzго, 3 и3ли2 њбрёте погублeное, и3 солжeтъ њ
нeмъ, и3 кленeтсz въ непрaвду њ є3ди1нэмъ t всёхъ, ±же ѓще сотвори1тъ
человёкъ ћкw согрэши1ти въ ни1хъ: 4 и3 бyдетъ є3гдA согрэши1тъ и3 престyпитъ,
и3 tдaстъ похищeное, є4же похи1ти, и3ли2 њби1ду, є4юже преwби1дэ, и3ли2 вдaніе,
є4же вдано2 бhсть є3мY, и3ли2 поги1бшее, є4же њбрёте: 5 t всsкіz вeщи, є3sже
рaди клsсz въ непрaвду, и3 да tдaстъ сaмое то2 и4стое, и3 пsтую чaсть свою2
приложи1тъ ктомY: є3гHже є4сть, томY да tдaстъ, в0ньже дeнь њбличи1тсz:
6
и3 њ преступлeніи своeмъ да принесeтъ гDу nвнA t nвeцъ непор0чна, цэн0ю
въ нeмже прегрэши2: 7 и3 да пом0литсz жрeцъ њ нeмъ пред8 гDемъ, и3 њстaвитсz
є3мY за є3ди1но t всёхъ, ±же сотвори2 и3 преступи2 въ нeмъ. 8 И# речE гDь къ
мwmсeю, гlz: 9
заповёждь ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ
всесожжeніz: сіE всесожжeніе на горёніи є3гw2 на nлтари2 всю2 н0щь до заyтра,
и3 џгнь nлтарS да гори1тъ на нeмъ, и3 не ўгасaетъ: 10
и3 да њблечeтсz жрeцъ
въ срачи1цу * льнsну, и3 надр†ги льн‰ны да возвлечeтъ на тёло своE, и3 да
и3знесeтъ прин0съ, є3г0же ѓще и3зжжeтъ џгнь всесожжeніz t nлтарS, и3 да
постaвитъ бли1з8 nлтарS: 11
и3 да совлечeтъ ри6зы сво‰, и3 да њблечeтсz въ
ри6зы и4ны, и3 да и3знесeтъ прин0съ внЁ полкA на мёсто чи1сто: 12
и3 џгнь на
nлтари2 да гори1тъ на нeмъ и3 не ўгасaетъ: и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ
дровA по вс‰ ќтра, и3 да воскладeтъ нaнь всесожжeніе, и3 да возложи1тъ нaнь
тyкъ спасeніz: 13 и3 џгнь всегдA да гори1тъ на nлтари2, не ўгасaетъ: 14 сeй зак0нъ
жeртвы, ю4же принесyтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 пред8 гDемъ, прsмw nлтарS:
15
и3 да в0зметъ t негw2 (жрeцъ) г0рсть муки2 пшени1чны жeртвенныz съ
є3лeемъ є3S и3 со всёмъ лівaномъ є3S, сyщими на жeртвэ: и3 да вознесeтъ на

* Грeч.: хітHнъ.
nлтaрь прин0съ въ воню2 благов0ніz, въ пaмzть є3S гDу: 16
њстaвшеесz же t
неS снёстъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2: прBсна да снэдsтсz въ мёстэ с™э, въ
притв0рэ ски1ніи свидёніz да снэдsтъ |: 17
да не и3спечeтсz квaсна: чaсть сію2
дaхъ и5мъ t прин0сwвъ гDнихъ: с™†z с™hхъ сyть, ћкоже є4же њ грэсЁ, и3
ћкоже є4же њ преступлeніи: 18
всsкъ мyжескъ п0лъ жрeческъ да снэдsтъ ю5:
зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz t принHсъ гDнихъ: всsкъ, и4же ѓще прик0снет-
сz и5мъ, њс™и1тсz. 19
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 20
сeй дaръ ґарHну и3 сынHмъ
є3гw2, є3г0же принесyтъ гDу въ дeнь, в0ньже ѓще помaжеши є3го2: десsтую
чaсть мёры є4фі муки2 пшени1чны въ жeртву всегдA, п0лъ є3S заyтра и3 п0лъ
є3S въ вeчеръ: 21
на сковрадЁ въ є3лeи да сотвори1тсz, спрsжену да принесeтъ ю5
витyю жeртву t ўкрyхwвъ, жeртву въ воню2 благов0ніz гDу: 22
жрeцъ помa-
занный, и4же вмёстw є3гw2 t сынHвъ є3гw2, да сотвори1тъ ю5: зак0ннw вёчнw,
всE да соверши1тсz: 23
и3 всsка жeртва жрeческа всесожжeнна да бyдетъ и3 да не
снёстсz. 24
И# речE гDь бGъ мwmсeю, гlz: 25
рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz:
сeй зак0нъ согрэшeніz: на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжє1ніz, да
закалaютъ ±же грэхA рaди пред8 гDемъ: с™†z (бо) с™hхъ сyть: 26 жрeцъ приносsй
ю5 да снёстъ ю5: въ мёстэ с™э да снёстсz, въ притв0рэ ски1ніи свидёніz:
27
всsкъ прикасaйсz мsсъ є3S њс™и1тсz: и3 є3мyже ѓще воскропи1тсz t кр0ве
є3S на ри1зу, ћже ѓще воскропи1тсz на ню2, да и3сперeтсz на мёстэ с™э:
28
и3 сосyдъ гли1нzнъ, въ нeмже вари1тсz, да разбіeтсz: ѓще же въ мёдzнэ
сосyдэ свари1тсz, да и3стрeтъ є3го2, и3 и3змhетъ вод0ю: 29 всsкъ мyжескъ п0лъ въ
жерцёхъ да снёстъ ю5: с™†z (бо) с™hхъ сyть гDу: 30
и3 вс‰, ±же њ грэсЁ ѓще
принесyтсz t кр0ве и4хъ въ ски1нію свидёніz, ко њчищeнію во с™hни, да не
снэдsтсz, nгнeмъ да сожгyтсz.
ГлавA 7.
сeй зак0нъ nвнA и4же њ преступлeніи: с™†z с™hхъ сyть: 2
на мёстэ, на
нeмже закалaютъ всесожжeніе, да зак0лютъ nвнA и4же њ преступлeніи пред8
гDемъ, и3 кр0вь да пролію1тъ на стwsла nлтарS w4крестъ: 3 и3 вeсь тyкъ є3гw2 да
принесeтъ t негw2, и3 чрeсла, и3 вeсь тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ
и4же на ўтр0бэ, 4 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ, и3
преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками да tи1метъ |: 5 и3 вознесeтъ | жрeцъ на
nлтaрь, прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: њ преступлeніи (бо) є4сть: 6 всsкъ
мyжескъ п0лъ t жрє1цъ да снёстъ |, на мёстэ с™э да снэдsтъ |: с™†z
с™hхъ сyть: 7 ћкоже грэхA рaди, тaкw и3 преступлeніz рaди, зак0нъ є3ди1нъ и4хъ:
жрeцъ и4же пом0литсz њ нeмъ, є3мY да бyдетъ: 8 и3 жрeцъ приносsй всесожжe-
ніе человёчо, к0жа всесожжeніz, є4же прин0ситъ џнъ, є3мY да бyдетъ: 9 и3 всs-
ка жeртва, ћже сотвори1тсz въ пещи2, и3 всsка, ћже сотвори1тсz на nгни1щи,
и3ли2 на сковрадЁ, жерцY, и4же прин0ситъ ю5, томY да бyдетъ: 10
и3 всsка жeртва
спрsжена съ є3лeемъ, и3 ћже не спрsжена, всBмъ сынHмъ ґарw6нимъ комyждо
рaвнw да бyдетъ. 11
Сeй зак0нъ жeртвы спасeніz, ю4же принесyтъ гDу: 12
ѓще
ќбw похвалeніz рaди принесeтъ ю5, и3 принесeтъ на жeртву хвалeніz хлёбы t
муки2 пшени1чны прsжєны въ є3лeи, и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ, и3 мукY
пшени1чну смёшену съ є3лeемъ: 13 съ хлBбы квaсными да принесeтъ дaръ св0й на
жeртву хвалeніz спаси1тельнагw: 14
и3 да принесeтъ є3ди1нъ t всёхъ дарHвъ
свои1хъ ўчaстіе гDу: жерцY возливaющему кр0вь жeртвы спасeніz, томY да
бyдетъ: 15
и3 мzсA жeртвы хвалeніz спаси1тельнагw томY да бyдутъ, и3 в0ньже
дeнь принесyтсz, да снэдsтсz: да не њстaвzтъ t негw2 на ќтріе: 16
и3 ѓще
њбётъ бyдетъ, и3ли2 в0льный пожрeтъ дaръ св0й, в0ньже ѓще дeнь жeртву
свою2 принесeтъ, да снёстсz, и3 на ќтріе: 17
и3 њстaвшеесz t мsсъ жeртвы до
днE трeтіzгw на nгни2 да сожжeтсz: 18
ѓще же kдhй снёстъ t мsсъ въ дeнь
трeтій, не пріи1метсz приносsщему ю5, нижE вмэни1тсz є3мY: њсквернeніе є4сть:
душA же, ћже ѓще снёстъ t ни1хъ, грёхъ пріи1метъ: 19
и3 мzсA, ±же ѓще
прик0снутсz всsкому нечи1сту, да не снэдsтсz, на nгни2 да сожгyтсz: всsкъ
чи1стый да снёстъ мzсA: 20
душA же, ћже ѓще снёстъ t мsсъ жeртвы
спасeніz, ћже є4сть гDу, и3 нечистотA є3гw2 на нeмъ, поги1бнетъ душA џна t
людjй свои1хъ: 21
и3 душA, ћже ѓще прик0снетсz всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 t
нечистоты2 человBчи и3ли2 t четверон0гихъ нечи1стыхъ, и3ли2 всsкой мeрзости
нечи1стэй, и3 снёстъ t мsсъ жeртвы спасeніz, ћже є4сть гDнz, поги1бнетъ
душA тA t людjй свои1хъ. 22
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 23
рцы2 сынHмъ ї}лє-
вымъ, глаг0лz: всsкагw тyка говsжа и3 џвча и3 к0зіz да не снёсте: 24 и3 тyкъ
мертвечи1ненъ и3 ѕвэроsдный да сотвори1тсz на всsко дёло, въ kдeніи же да
не снёстсz: 25
всsкъ kдhй тyкъ t скотHвъ, t ни1хже принесeтъ дaръ гDу,
поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ: 26
всsкіz кр0ве да не снёсте во всёхъ
селeніихъ вaшихъ и3 t скотHвъ и3 t пти1цъ: 27
всsка душA, ћже ѓще снёстъ
кр0вь, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ. 28
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
29
и3 сынHмъ ї}лєвымъ речeши, глаг0лz: приносsй жeртву спасeніz гDу да
принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 t жeртвы спасeніz: 30
рyцэ є3гw2 да принесyтъ
прин0съ гDу: тyкъ и4же на грyдехъ, и3 преп0нку пeчени да принесeтъ |, ћкоже
возложи1ти дaръ пред8 гDа: 31
и3 да вознесeтъ жрeцъ тyкъ и4же на грyдехъ, на
nлтaрь, и3 гр{ди да бyдутъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, 32
и3 рaмо десн0е да дaстсz
ўчaстіе жерцY t жeртвъ спасeніz вaшегw: 33
приносsщему кр0вь спасeніz и3
тyкъ t сынHвъ ґарHновыхъ, томY да бyдетъ рaмо десн0е во ўчaстіе: 34 грyдь
бо возложeніz и3 рaмо ўчaстіz взsхъ t сынHвъ ї}левыхъ t жeртвъ спасeніz
вaшегw, и3 дaхъ | ґарHну жерцY и3 сынHмъ є3гw2, зак0ннw вёчнw t сынHвъ
ї}левыхъ. 35
СіE помaзаніе ґарHне и3 помaзаніе сынHвъ є3гw2 t прин0сwвъ
гDнихъ, в0ньже дeнь приведE | жрeти гDу: 36
ћкоже заповёда гDь дaти и5мъ,
в0ньже дeнь помaза | t сынHвъ ї}левыхъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4хъ.
37
Сeй зак0нъ всесожжeній и3 жeртвы, и3 њ грэсЁ и3 њ преступлeніи, и3 совершe-
ніи и3 жeртвэ спасeніz: 38
ћкоже заповёда гDь мwmсeю на горЁ сінaйстэй,
в0ньже дeнь заповёда сынHмъ ї}лєвымъ приноси1ти дaры сво‰ пред8 гDа, въ
пустhни сінaйстэй.
ГлавA 8.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 поими2 ґарHна и3 сhны є3гw2, и3 ри6зы є3гw2, и3 є3лeй
помaзаніz, и3 тельцA и4же за грёхъ, и3 двA nвн†, и3 к0шницу њпрэсн0кwвъ,
3
и3 вeсь с0нмъ собери2 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz. 4 И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже
повелЁ є3мY гDь: и3 собрA с0нмъ пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz. 5 И# речE мwmсeй къ
с0нму: сіE є4сть сл0во, є4же завэщA гDь сотвори1ти. 6 И# приведE мwmсeй ґарHна
и3 сhны є3гw2 и3 и3змы2 | вод0ю: 7 и3 њблечE є3го2 въ срачи1цу [1]
, и3 њпоsса є3го2
п0zсомъ, и3 њблечE є3го2 въ и3сп0днюю ри1зу [2]
, и3 возвлечE нaнь вeрхнюю
ри1зу : и3 њпоsса є3го2 по ўстроeнію є3фyда, и3 сти1сне є3го2 и4мъ: и3 возложи2
[3] 8

нaнь сл0во [4]


, и3 возложи2 на сл0во kвлeніе и3 и4стину: 9 и3 возложи2 ўвsсло [5]

на главY є3гw2, и3 возложи2 на ўвsсло проти1въ лицA є3гw2 дщи1цу златyю


њсщ7eнную с™yю, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю. 10
И# взS мwmсeй t є3лeа
помaзаніz, 11
и3 воскропи2 t негw2 на nлтaрь седми1жды, и3 помaза nлтaрь и3
њсвzти2 є3го2 и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 ўмывaльницу и3 стоsло є3S, и3 њсвzти2 |,
и3 помaза ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S, и3 њсвzти2 ю5, 12
и3 возліS мwmсeй t є3лeа
помaзаніz на главY ґарHню, и3 помaза є3го2, и3 њсвzти2 є3го2. 13
И# приведE
мwmсeй сhны ґарw6ни, и3 њблечE | въ срачи6цы, и3 њпоsса | пHzсы, и3
возложи2 на нS клобуки2 [6]
, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю. 14
И# приведE мwmсeй
тельцA и4же за грёхъ, и3 возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки на главY тельцA
и4же за грёхъ, 15
и3 заклA є3го2. И# взS мwmсeй t кр0ве, и3 возложи2 на р0ги
nлтарS w4крестъ пeрстомъ, и3 њчи1сти nлтaрь: и3 кр0вь проліS на стоsло
nлтарS, и3 њсвzти2 є3го2, є4же моли1тисz ў негw2. 16
И# взS мwmсeй вeсь тyкъ

[1]
Грeч.: хітHнъ.
[2]
Грeч.: v3подЂтисъ и3 є3пендЂтисъ.
[3]
Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.
[4]
Грeч.: логjонъ.
[5]
Грeч.: мjтра.
[6]
Въ грeч.: кjдарісъ.
и4же на ўтр0бэ, и3 преп0нку ћже на пeчени, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на
ни1хъ, и3 вознесE мwmсeй на nлтaрь: 17
тельцA же и3 к0жу є3гw2, и3 мzсA є3гw2 и3
мwтhлы є3гw2, сожжE | nгнeмъ внЁ полкA, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю. 18
И#
приведE мwmсeй nвнA и4же во всесожжeніе, и3 возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2
рyки сво‰ на главY џвню. 19 И# заклA мwmсeй nвнA, и3 проліS мwmсeй кр0вь на
nлтaрь w4крестъ: 20
nвнA же раздроби2 на ќды є3гw2, и3 вознесE мwmсeй главY и3
ќды и3 тyкъ, и3 ўтр0бу и3 н0ги и3змы2 вод0ю: 21
и3 вознесE мwmсeй всего2 nвнA
на nлтaрь: всесожжeніе є4сть въ воню2 благов0ніz: прин0съ є4сть гDу, ћкоже
заповёда гDь мwmсeю. 22
И# приведE мwmсeй nвнA вторaго, nвнA совершeніz: и3
возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ на главY џвню, 23
и3 заклA є3го2: и3
взS мwmсeй t кр0ве є3гw2, и3 возложи2 на крaй ќха ґарHнz деснaгw, и3 на
крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz. 24 И# приведE мwmсeй сhны
ґарw6ни, и3 возложи2 мwmсeй t кр0ве на крaй ўшeсъ и4хъ деснhхъ, и3 на крaй
рyкъ и4хъ деснhхъ, и3 на крaй н0гъ и4хъ деснhхъ: и3 проліS мwmсeй кр0вь на
nлтaрь w4крестъ: 25
и3 взS мwmсeй тyкъ и3 чрeсла, и3 тyкъ и4же на ўтр0бэ, и3
преп0нку пeчени, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 рaмо десн0е, 26
и3 t
к0шницы совершeніz, ћже є4сть пред8 гDемъ, и3 взS хлёбъ є3ди1нъ прёсный, и3
хлёбъ є3лeенъ є3ди1нъ, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ, и3 возложи2 на тyкъ, и3 рaмо десн0е:
27
и3 возложи2 вс‰ на рyцэ ґарw6ни и3 на рyцэ сынHвъ є3гw2, и3 вознесE |
ўчaстіе пред8 гDа. 28
И# взS мwmсeй t рyкъ и4хъ и3 вознесE | на nлтaрь на
всесожжeніе совершeніz, є4же є4сть вонS благоухaніz: прин0съ є4сть гDу.
29
И# взeмъ мwmсeй грyдь, tлучи2 ю5 возложeніе пред8 гDемъ t nвнA совершeніz:
и3 бhсть мwmсeю въ чaсть, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. 30
И# взS мwmсeй t
є3лeа помaзаніz и3 t кр0ве ћже на nлтари2, и3 воскропи2 на ґарHна и3 на ри6зы
є3гw2, и3 на сhны є3гw2 и3 на ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ: и3 њсвzти2 ґарHна и3
ри6зы є3гw2, и3 сhны є3гw2 и3 ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ. 31
И# речE мwmсeй
ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: свари1те мsса во дворЁ ски1ніи свидёніz на мёстэ
с™э, и3 тaмw да снёсте |, и3 хлёбы и5же въ к0шницэ совершeніz, ћкоже
заповёдано бhсть мнЁ гlz: ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 да снэдsтъ |: 32
и3 њстa-
нокъ мsсъ и3 хлёбwвъ на nгни2 да сожжeте: 33
и3 и3з8 двeрій ски1ніи свидёніz да
не и3зhдете сeдмь днjй, д0ндеже дeнь скончaетсz, дeнь совершeніz вaшегw: въ
сeдмь бо днjй соверши1тъ рyки вaшz: 34
ћкоже сотвори2 въ дeнь сeй, в0ньже
заповёда гDь сотвори1ти, ћкw моли1тисz њ вaсъ: 35 и3 ў двeрій ски1ніи свидёніz
сэди1те сeдмь днjй, дeнь и3 н0щь, и3 сохрани1те повелBніz гDнz, да не ќмрете:
тaкw бо заповёда мнЁ гDь бGъ. 36
И# сотвори2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 вс‰
словесA, ±же завэщA гDь мwmсeю.
ГлавA 9.
бhсть въ дeнь nсмhй, призвA мwmсeй ґарHна и3 сhны є3гw2 и3 стaрцы
ї}лєвы, 2 и3 речE мwmсeй ко ґарHну: возми2 себЁ тельцA t говsдъ грэхA рaди и3
nвнA на всесожжeніе, непорHчны, и3 принеси2 | пред8 гDа: 3 и3 стaрцемъ ї}лєвымъ
речeши, глаг0лz: возми1те козлA t к0зъ є3ди1наго њ грэсЁ, и3 nвнA, и3 тельцA
и3 ѓгнца є3динолётна, въ приношeніе, непорHчны: 4 и3 тельцA t говsдъ, и3 nвнA
на жeртву спасeніz пред8 гDа, и3 мукY пшени1чну спрsжену съ є3лeемъ: занE днeсь
гDь kви1тсz въ вaсъ. 5 И# взsша, ћкоже заповёда мwmсeй пред8 ски1ніею свидё-
ніz: и3 пріи1де вeсь с0нмъ, и3 стaша пред8 гDемъ. 6 И# речE мwmсeй: сіE сл0во, є4же
речE гDь, сотвори1те, и3 kви1тсz въ вaсъ слaва гDнz. 7 И# речE мwmсeй ґарHну:
приступи2 ко nлтарю2 и3 сотвори2 є4же грэхA рaди твоегw2, и3 всесожжeніе твоE, и3
помоли1сz њ себЁ и3 њ д0мэ твоeмъ: и3 сотвори2 дaры людск‡z, и3 помоли1сz њ
ни1хъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю. 8 И# приступи2 ґарHнъ ко nлтарю2, и3 заклA
тельцA, и4же грэхA рaди є3гw2. 9 И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3
њмочи2 пeрстъ св0й въ кр0вь, и3 возложи2 на р0ги nлтарS, и3 кр0вь и3зліS ў
стоsла nлтарS: 10
и3 тyкъ, и3 џбэ пHчки, и3 преп0нку пeчени, ћже грэхA рaди,
возложи2 на nлтaрь, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: 11
мzсA же и3 к0жу сожжE
на nгни2 внЁ полкA, 12
и3 заклA всесожжeніе. И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь
къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ. 13
И# всесожжeніе принес0ша къ немY по
ќдамъ: сі‰ и3 главY возложи2 на nлтaрь, 14
и3 и3змы2 ўтр0бу и3 н0ги вод0ю, и3
возложи2 во всесожжeніе на nлтaрь. 15
И# принесE дaръ людскjй: и3 взS козлA,
и4же грэхA рaди лю1дска, и3 заклA є3го2, и3 њчи1сти є3го2, ћкоже и3 пeрваго,
16
и3 принесE всесожжeніе, и3 сотвори2 є5, ћкоже дост0итъ. 17
И# принесE жeртву, и3
нап0лни рyцэ t неS, и3 возложи2 на nлтaрь кромЁ всесожжeніz ќтреннzгw,
18
и3 заклA тельцA и3 nвнA жeртвы спасeніz лю1дска. И# принес0ша сhнове ґарw6ни
кр0вь къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ. 19
И# тyкъ тeлчій, и3 w4внzz
чрє1сла, и3 тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3
преп0нку пeчени: 20
и3 возложи2 тyки на гр{ди, и3 вознесE тyки на nлтaрь:
21
и3 гр{ди и3 рaмо десн0е tS ґарHнъ ўчaстіе пред8 гDемъ, ћкоже повелЁ гDь
мwmсeю. 22
И# воздви1гъ ґарHнъ рyцэ къ лю1демъ, благослови2 |: и3 сни1де сотво-
ри1въ приношeніе грэхA рaди, и3 всесожжeніе, и3 ±же њ спасeніи. 23 И# вни1де мwmсeй
и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz, и3 и3зшeдше благослови1ста вс‰ лю1ди. И# kви1сz
слaва гDнz всBмъ лю1демъ: 24
и3 и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE ±же на nлтари2, и3
всесожжє1ніz и3 тyки. И# ви1дэша вси2 лю1діе, и3 ўжас0шасz, и3 пад0ша на лицE.
ГлавA 10.
взeмше двA сы6на ґарw6нz, надaвъ и3 ґвіyдъ, кjйждо свою2 кади1льницу, вложи1с-
та въ нS џгнь и3 возложи1ста нaнь fmміaмъ, и3 принес0ста пред8 гDа џгнь
чyждь, є3гHже не повелЁ и4ма гDь. 2
И# и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE |, и3
ўмр0ста пред8 гDемъ. 3 И# речE мwmсeй ко ґарHну: сіE є4сть, є4же речE гDь, гlz:
въ приближaющихсz мнЁ њсщ7yсz и3 во всeмъ с0нмэ прослaвлюсz. И# ўмили1сz
ґарHнъ. 4 И# призвA мwmсeй місаи1ла и3 є3лісафaна, сhны nзіи1лєвы, сhны брaта
nтцA ґарHнz, и3 речE и5мъ: приступи1те и3 возми1те брaтій свои1хъ t лицA
с™hхъ внЁ полкA. 5 И# приступи1ша, и3 взsша и5хъ въ ри1захъ и4хъ, (и3 и3знес0ша)
внЁ полкA, ћкоже речE мwmсeй. 6
И# речE мwmсeй ко ґарHну и3 є3леазaру и3
їfамaру, сынHмъ є3гw2 њстaвшымсz: глaвъ вaшихъ не tкрывaйте и3 ри1зъ
вaшихъ не раздирaйте, да не ќмрете, и3 на вeсь с0нмъ бyдетъ гнёвъ: брaтіz
же вaшz вeсь д0мъ ї}левъ да плaчутсz запалeніz, и4мже запали1шасz t гDа:
7
и3 и3з8 двeрій ски1ніи свидёніz не и3сходи1те, да не ќмрете: є3лeй бо помaзаніz,
и4же t гDа, на вaсъ є4сть. И# сотвори1ша по словеси2 мwmсeову. 8 И# речE гDь ко
ґарHну, гlz: 9 вінA и3 сікeра не пjйте, ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю, є3гдA вх0ди-
те въ ски1нію свидёніz, и3ли2 приступaющымъ вaмъ ко nлтарю2, да не ќмрете:
(и3 бyдетъ сіE) зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz: 10
tлучи1ти междY вещми2
с™hми и3 междY сквернaвыми, и3 междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми, 11
и3
ўстр0ити сынHмъ ї}лєвымъ вс‰ закHннаz, ±же гlа гDь къ ни6мъ рук0ю
мwmсeовою. 12
И# речE мwmсeй ко ґарHну, и3 є3леазaру и3 їfамaру, сынHмъ є3гw2
њстaвшымсz: возми1те жeртву њстaвшуюсz t прин0сwвъ гDнихъ и3 kди1те
њпрэсн0ки ў nлтарS: ћкw с™†z с™hхъ сyть: 13 и3 kди1те | на мёстэ свsтэ:
зак0нно бо тебЁ є4сть, и3 зак0нно сынHмъ твои6мъ сіE t прин0сwвъ гDнихъ:
си1це бо ми2 заповёда гDь: 14
и3 гр{ди ўчaстіz и3 рaмо ўчaстіz kди1те на
мёстэ свsтэ ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ тв0й съ тоб0ю: зак0ннw бо тебЁ,
и3 зак0ннw сынHмъ твои6мъ дадeсz t жeртвъ спасeніи сынHвъ ї}левыхъ:
15
рaмо ўчaстіz и3 гр{ди ўчaстіz въ прин0сэхъ тyчныхъ да принесyтъ, ўчaстіе
є4же приноси1ти пред8 гDа: и3 да бyдетъ тебЁ и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ
твои6мъ съ тоб0ю зак0ннw вёчнw, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю. 16
И# козлA,
и4же грэхA рaди, взыскyz взыскA мwmсeй: и3 сeй сожжeнъ бsше. И# разгнёвасz
мwmсeй на є3леазaра и3 їfамaра, сhны ґарw6ни њстaвльшыzсz, глаг0лz:
17
почто2 не снэд0сте на мёстэ свsтэ, є4же грэхA рaди; ћкw с™†z с™hхъ
сyть, сіE дадE вaмъ ћсти, да tи1мете грёхъ с0нма и3 пом0литесz њ ни1хъ пред8
гDемъ: 18
не внесeсz бо t кр0ве є3гw2 въ с™0е: пред8 лицeмъ внyтрь да ћсте є5
на мёстэ свsтэ, ћкоже повелЁ мнЁ гDь. 19
И# речE ґарHнъ къ мwmсeю,
глаг0лz: ѓще днeсь принес0ша ±же грэхA рaди своегw2 и3 всесожжeніz своегw2
пред8 гDа, и3 случи1шасz мнЁ сицев†z, и3 снёмъ, ±же грэхA рaди, днeсь, є3дA
ўг0дно бyдетъ гDу; 20 И# слhша мwmсeй, и3 ўг0дно є3мY бhсть.
ГлавA 11.
речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 2 рцhте сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0люще: сjи
ск0ти, и5хже и4мате ћсти t всёхъ скотHвъ, и5же на земли2: 3
всsкъ ск0тъ
раздвоsющь копhто и3 пaзнwкти и3мёющь на дв0е, и3 tрыгazй жвaніе въ
скотёхъ, сі‰ да ћсте: 4 т0кмw t си1хъ да не снёсте t tрыгaющихъ жвaніе и3
t раздвоsющихъ кwпhта и3 дэлsщихъ пaзнwкти: вельблю1да, ћкw сeй и3зн0-
ситъ жвaніе, но пaзноктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ: 5 и3 хірогрЂлz,
ћкw и3зн0ситъ жвaніе, ґ пaзноктей не дэли1тъ, нечи1стъ сeй вaмъ: 6 и3 зazца,
и4же tрыгaетъ жвaніе, но пaзноктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:
7
и3 свиніи2, ћкw дэли1тъ пaзнwкти на дв0е и3 копhто раздвоsетъ, но не
tрыгaетъ жвaніz, нечистA сіS вaмъ: 8 t мsсъ и4хъ да не ћсте и3 мертвечи1нэ
и4хъ да не прикасaетесz, нечи6ста сі‰ вaмъ. 9 И# сі‰ да ћсте t всёхъ, ±же въ
водaхъ: вс‰, и5мже сyть пeріе и3 чешуS въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ,
сі‰ да ћсте: 10
и3 всBмъ, и5мже нёсть пeріz ни чешуи2 въ водaхъ, и3 въ морsхъ
и3 въ є3зeрахъ, t всёхъ, ±же и3зн0сzтъ в0ды, и3 всsка душA живyщаz въ
водЁ, сквeрна є4сть, и3 сквє1рна да бyдутъ вaмъ: 11
t мsсъ и4хъ да не kди1те и3
мертвечи1ны и4хъ гнушaйтесz: 12
и3 вс‰, и5мже нёсть пeріz и3 чешуи2, и5же въ
водaхъ, сквє1рна сі‰ сyть вaмъ. 13
И# си1хъ гнушaйтесz t пти1цъ, и3 да не ћсте
и4хъ, гнyсни сyть: nрлA и3 грЂфа и3 морскaгw nрлA, 14 и3 неsсыти и3 їктjна и3 по-
д0бныхъ си6мъ: 15 и3 стрyfа и3 совы2, и3 сухолaплz и3 под0бныхъ и5мъ: 16 и3 всsкагw
врaна и3 под0бныхъ є3мY: и3 ћстреба и3 под0бныхъ є3мY: 17
и3 врaна нощнaгw и3
лили1ка и3 јвіна, 18
и3 порфmріHна и3 пелекaна и3 лeбедz, 19
и3 є3рwдjа и3 харадрі0на и3
под0бныхъ є3мY: и3 вд0да и3 нощнaгw нетопырS. 20
И# вс‰ гaды пти6чіz, и5же
х0дzтъ на четhрехъ, мeрзость є4сть вaмъ: 21
но сі‰ да ћсте t всёхъ г†дъ
пти1чныхъ, и5же х0дzтъ четверонHжны, и5же и4мутъ г0лєни вhше плесн{
своє1ю, скакaти и4ми по земли2: 22
и3 сі‰ да ћсте * t си1хъ: врyха и3 подHбнаz
є3мY, и3 ґттaка и3 подHбнаz є3мY, nфі0маха и3 є4же под0бно къ немY, и3 ґкрjду
и3 подHбнаz є4й: 23
и3 всsкъ гaдъ t пти1цъ, и5мже сyть четhри н0ги, мeрзость
є4сть вaмъ, и3 въ си1хъ да не њсквернитeсz: 24
всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ
и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 25 и3 всsкъ взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ
ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера. 26
Во всёхъ скотёхъ, и4же раздвоsетъ
копhто и3 пaзнwкти и3мёетъ, ґ жвaніz не tрыгaетъ, нечи6ста да бyдутъ
вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ дaже до вeчера:
27
и3 всsкъ и4же х0дитъ на лaпахъ, во всёхъ ѕвэрeхъ, и5же х0дzтъ на четhрехъ,
нечи6ста бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до
вeчера: 28
и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ
до вeчера: нечи6ста сі‰ бyдутъ вaмъ. 29
И# сі‰ вaмъ нечи6ста t г†дъ плёжущихъ
по земли2: лaсица и3 мhшъ и3 крокоди1лъ земнhй, 30
мmгaли и3 хамелеHнъ, и3
халавHтисъ и3 ћщеръ и3 кроторhz: 31
сjи нечи1сти вaмъ t всёхъ г†дъ плёжу-
щихъ по земли2: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
32
И# всsко, въ нeже ѓще впадeтъ t ни1хъ нёчто t мертвечи1ны и4хъ, нечи1стъ
бyдетъ всsкъ сосyдъ древsнъ, и3ли2 ри1за, и3ли2 к0жа, и3ли2 врeтище: всsкій сосyдъ,
въ нeмже твори1тсz дёло, въ водЁ погрузи1тсz и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, и3
по си1хъ чи1стъ бyдетъ: 33
и3 всsкъ сосyдъ гли1нzнъ, в0ньже ѓще впадeтъ t си1хъ
внyтрь, є3ли6ка сyть въ нeмъ, нечи6ста бyдутъ, и3 сосyдъ да разбіeтсz. 34
И# всs-
ка снёдь ю4же ћсте, на ню1же ѓще возліeтсz водA, нечи1ста бyдетъ вaмъ: и3
всsкое питіE, є4же піeте во всsкомъ сосyдэ, нечи1сто бyдетъ (вaмъ): 35
и3 всE,
є4же ѓще впадeтъ въ нE t мертвечи1ны и4хъ, нечи1сто бyдетъ: пє1щи и3 nгни6ща
да сокрушaтсz, нечи6ста сі‰ сyть и3 нечи6ста бyдутъ вaмъ. 36
КромЁ и3стHчникъ
воднhхъ, и3 потHкъ, и3 собрaній воднhхъ, бyдутъ чи1сти: ґ и4же прикасaетсz
мертвечи1намъ и4хъ, нечи1стъ бyдетъ. 37
Ѓще же впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на
всsко сёмz сёмzнное, є4же сёетсz, чи1сто бyдетъ: 38
ѓще же возліeтсz водA
на всsко сёмz, и3 впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на нE, нечи1сто бyдетъ вaмъ.
39
Ѓще же ќмретъ t скотA, є3г0же вaмъ ћсти, прикасazйсz мертвечи1нэ є3гw2,
нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 40 и3 kдhй t мертвечи1нъ си1хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰

* Въ Nстр0жской, и3 съ неS печaтанной прeжде въ москвЁ, пред8 си1мъ сл0вомъ ћсте,


приложено2 не, но тогw2 во всёхъ грeч. не и3мёетсz.
и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6зы
сво‰ и3 и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера. 41
И# всsкъ гaдъ плёжу-
щій по земли2 мeрзость вaмъ є4сть сіE, да не снёстсz. 42
И# всsко ходsщее на
чрeвэ, и3 всsко ходsщее на четhрехъ всегдA, и3 (всsко) многон0жное во всёхъ
гaдэхъ, и5же плёжутъ по земли2, да не снёсте є5, ћкw мeрзость вaмъ є4сть:
43
и3 да не њмерзитE дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ плёжущихъ по земли2, и3
да не њсквернитeсz и4ми, и3 да не бyдете нечи1сти въ ни1хъ, 44
ћкw ѓзъ є4смь
гDь бGъ вaшъ: и3 да њсвzтитeсz и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь бGъ
вaшъ: и3 да не њскверни1те дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ дви1жущихсz по
земли2, 45
ћкw ѓзъ є4смь гDь, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, да бyду
вaмъ бGъ, и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь. 46
Сeй зак0нъ њ скотёхъ
и3 њ пти1цахъ, и3 всsкой души2 дви1жущейсz въ водaхъ и3 всsкой души2 пресмы-
кaющейсz по земли2, 47
разлучи1ти междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми, и3
научи1ти сhны ї}лєвы междY њживлsющими kдHмаz и3 междY њживлsющи-
ми не kдHмаz.
ГлавA 12.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ,
глаг0лz: женA, ћже ѓще зачнeтъ и3 роди1тъ мyжескъ п0лъ, нечистA бyдетъ
сeдмь днjй: по днє1мъ (є3стeственнагw) разлучeніz сквeрны є3S, нечистA бyдетъ:
3
и3 въ дeнь nсмhй да њбрёжетъ пл0ть конeчную є3гw2: 4 и3 сидёти бyдетъ
три1десzть и3 три2 дни6 въ кр0ви нечи1стэй своeй: всsкой вeщи с™ёй да не при-
к0снетсz и3 въ свzти1лище да не вни1детъ, д0ндеже скончaютсz днjе њчищeніz
є3S. 5 Ѓще же жeнскъ п0лъ роди1тъ, и3 нечистA бyдетъ четыренaдесzть днjй по
(є3стeственнэй) сквeрнэ є3S, и3 шестьдесsтъ и3 шeсть днjй сидёти бyдетъ въ
кр0ви нечистоты2 своеS. 6 И# є3гдA и3сп0лнzтсz днjе њчищeніz є3S њ сhнэ є3S
и3ли2 дщeри, да принесeтъ ѓгнца непор0чна є3динолётна во всесожжeніе, и3
птенцA голуби1на и3ли2 г0рлицу грэхA рaди, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz къ жерцY,
7
и3 да принесeтъ є5 пред8 гDа: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ и3 њчи1ститъ ю5 t т0ка
кр0ве є3S: сeй зак0нъ раждaющіz мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ. 8
Ѓще же не
њбрsщетъ рукA є3S дов0льнагw на ѓгнца, и3 да в0зметъ двЁ гHрлицы и3ли2
двA птенц† голуби6на, є3ди1наго на всесожжeніе и3 другaго грэхA рaди: и3
пом0литсz њ нeй жрeцъ, и3 њчи1ститсz.
ГлавA 13.
речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 2 человёку є3мyже ѓще бyдетъ на к0жи
пл0ти є3гw2 стрyпъ знaменіz и3ли2 блeскъ, и3 бyдетъ на к0жи пл0ти є3гw2 ћзва
прокажeніz, да приведeтсz ко ґарHну жерцY и3ли2 ко є3ди1ному t сынHвъ є3гw2
жерцHвъ: 3 и3 ќзритъ жрeцъ ћзву на к0жи пл0ти є3гw2, и3 влaсъ въ ћзвэ
и3змэни1тсz въ бёло, и3 вз0ръ ћзвы ўмaленъ t к0жи пл0ти є3гw2, ћзва
прокaзы є4сть: и3 ќзритъ жрeцъ, и3 њскверни1тъ є3го2. 4 Ѓще же и3 блeскъ бёлъ
бyдетъ на к0жи пл0тнэй є3гw2, и3 не мeньшій бyдетъ вз0ръ є3гw2 t к0жи, и3
влaсъ є3гw2 не и3змэни1сz во влaсъ бёлъ, и3 т0й є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ
жрeцъ ћзву на сeдмь днjй: 5 и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй, и3 сE,
ћзва пребывaетъ пред8 ни1мъ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 tлучи1тъ є3го2
жрeцъ на друг‡z сeдмь днjй: 6 и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ въ седмhй дeнь втори1цею,
и3 сE, ћзва потемнЁ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ:
знaменіе бо є4сть: и3 и3змhвъ ри6зы сво‰, чи1стъ бyдетъ. 7 Ѓще же и3змэнsю-
щеесz и3змэни1тсz знaменіе на к0жи, повнегдA ви1дэти є3го2 жерцY є4же њчи1с-
тити є3го2, и3 kви1тсz втор0е жерцY: и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, и3змэни1сz
знaменіе въ к0жи, 8 и3 да њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: прокaза бо є4сть. 9 И# ћзва
прокажeніz ѓще бyдетъ на человёцэ, и3 пріи1детъ къ жерцY: 10 и3 ќзритъ жрeцъ,
и3 сE, стрyпъ бёлъ на к0жи, и3 сeй и3змэни1лъ влaсъ бёлъ, и3 t здрaвыz пл0ти
живhz въ стрyпэ: 11
прокaза вeтха є4сть на к0жи пл0ти є3гw2, и3 њскверни1тъ
є3го2 жрeцъ и3 tлучи1тъ є3го2, ћкw нечи1стъ є4сть. 12
Ѓще же процвэтaz процвэ-
тeтъ прокaза на к0жи, и3 покрhетъ прокажeніе всю2 к0жу ћзвою, t главы2 до
ногY є3гw2, по всемY вз0ру жерц0ву: 13
и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, покрhло прока-
жeніе всю2 к0жу пл0ти є3гw2, да њчи1ститъ жрeцъ ћзву: ћкw всS и3змэни1сz
въ бёло, чи1стъ є4сть. 14
И# в0ньже дeнь ѓще kви1тсz на нeмъ пл0ть живA,
њскверни1тсz: 15
и3 ќзритъ жрeцъ пл0ть здрaву, и3 њскверни1тъ є3го2 пл0ть
здрaва, ћкw нечистA є4сть, прокажeніе є4сть. 16
Ѓще же состaвитсz пл0ть
здрaва, и3 и3змэни1тсz въ бёло, и3 пріи1детъ къ жерцY: 17
и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE,
и3змэни1сz ћзва въ бёло, и3 њчи1ститъ жрeцъ ћзву, чи1стъ є4сть. 18
И# тёло
ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 болsчка гн0йна, и3 и3сцэлёетъ, 19 и3 бyдетъ на мёстэ
болsчки стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэлёющьсz и3ли2 рдsщьсz, и3 kви1тсz жерцY:
20
и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, вз0ръ нижaе к0жи, и3 влaсъ є3гw2 и3змэни1сz въ бёло,
и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћкw блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэ-
тE. 21
Ѓще же ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, нёсть въ нeмъ влaсъ бёлъ, и3 не нижaе
є4сть t к0жи плотскjz, и3 сeй є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь
днjй. 22
Ѓще ли разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ,
блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэтE. 23
Ѓще ли на мёстэ своeмъ
пребывaетъ блeскъ и3 не разсыпaетсz, стрyпъ болsчки є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2
жрeцъ. 24
И# пл0ть ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 жжeніе џгнено, и3 бyдетъ на
к0жи є3гw2 и3сцэлёвшее t жжeніz блещaщеесz бёло и3ли2 червлeно и3ли2 пробэ-
лyющеесz: 25
и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, премэни1сz влaсъ бёлъ въ блещaщійсz,
и3 вз0ръ є3мY нижaе t к0жи, прокажeніе є4сть, во жжeніи процвэтE, и3
њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћзва прокажeніz є4сть. 26
Ѓще же ўви1дитъ є3го2
жрeцъ, и3 сE, нёсть на блещaщемсz влaсъ бёлъ, и3 не нижaе є4сть t к0жи,
сaмо же тeмно, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь днjй: 27
и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ
въ дeнь седмhй, и3 ѓще разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2
жрeцъ: ћзва прокажeніz є4сть, бо гн0й процвэтE. 28
Ѓще же на мёстэ пребy-
детъ блещaніе и3 не разсhплетсz по к0жи, сіE же тeмно є4сть, стрyпъ сожжe-
ніz є4сть, да њчи1ститъ є3го2 жрeцъ: w4бразъ бо сожжeніz є4сть. 29
Мyжу же
и3ли2 женЁ, ѓще бyдетъ на ни1хъ ћзва прокажeніz на главЁ и3ли2 на брадЁ,
30
и3 ќзритъ жрeцъ ћзву, и3 сE, њбли1чіе є3S глубочaе к0жи, въ нeйже влaсъ
желтyzсz т0нокъ, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: врeдъ є4сть, прокажeніе главы2
и3ли2 прокажeніе брады2 є4сть. 31
И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ ћзву врeда, и3 сE, не
бyдетъ њбли1чіе нижaе к0жи, и3 влaсъ желтyzсz не бyдетъ въ нeмъ, да
tлучи1тъ жрeцъ ћзву врeда на сeдмь днjй: 32
и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь
седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ, и3 влaсъ желтyzсz нёсть въ нeмъ, и3 њбли1чіе
врeда нёсть нижaе к0жи: 33 и3 њстрижeтъ к0жу, врeдъ же да не њстрижeтсz, и3
tлучи1тъ жрeцъ врeдъ на сeдмь днjй втор0е: 34
и3 ќзритъ жрeцъ врeдъ въ дeнь
седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ по к0жи по њстрижeніи є3гw2, и3 њбли1чіе
врeда нёсть нижaе к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ, и3 и3змhвъ ри6зы, чи1стъ
бyдетъ. 35
Ѓще же разсhпаніемъ разсhплетсz врeдъ по к0жи по њчищeніи є3гw2:
36
и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, разсhпасz врeдъ по к0жи, да не присэти1тъ
жрeцъ њ влaсэ желтёющемсz, ћкw нечи1стъ є4сть. 37
Ѓще же пред8 ни1мъ
бyдетъ на мёстэ врeдъ, и3 влaсъ чeрнъ kви1тсz въ нeмъ, и3сцэлЁ врeдъ, чи1стъ
є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ. 38
Мyжу же и3ли2 женЁ, ѓще бyдутъ на к0жи
пл0ти є3гw2 блещ†ніz блещ†щаz бэлBющаzсz: 39
и3 ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, на
к0жи пл0ти є3гw2 блещ†ніz и3 блещ†щаz бэлBющаzсz, лишaй є4сть, процвэтE
на к0жи пл0ти є3гw2, чи1стъ є4сть. 40
Ѓще же комY њблёзе главA, плэши1въ
є4сть, чи1стъ є4сть: 41
ѓще же спреди2 њблёзе главA, взлhсъ є4сть, чи1стъ є4сть:
42
ѓще же бyдетъ на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2 блeскъ бёлъ и3ли2
червленyzсz, прокажeніе процвэтaющее на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2:
43
и3 ўви1дитъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, њбли1чіе блeска бёло и3ли2 червлeно на плэши2
є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2, ћкw њбли1чіе прокажeніz на к0жи пл0ти є3гw2:
44
человёкъ прокажeнъ є4сть, њсквернeніемъ њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, на главЁ
є3гw2 блeскъ є3гw2. 45
И# прокажeнъ, на нeмже є4сть ћзва, ри6зы є3гw2 да бyдутъ
раздр†ны, и3 главA є3гw2 не покровeна, и3 w4колw ќстъ свои1хъ да њбвіeтсz, и3
нечи1стъ прозовeтсz: 46
вс‰ дни6, въ нsже бyдетъ на нeмъ ћзва, нечи1стъ сhй,
нечи1стъ бyдетъ: tлучeнъ да сэди1тъ, внЁ полкA да бyдетъ є3мY пребывaніе.
47
И# ри1за ѓще бyдетъ на нeй ћзва прокажeніz, на ри1зэ сукнsнэ, и3ли2 на
и3згрeбійнэй, 48
и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ *, и3ли2 на льнёхъ, и3ли2 на
в0лнэ, и3ли2 на к0жи, и3ли2 на всsкой к0жи дёланэй, 49
и3 kви1тсz ћзва зелeна
и3ли2 червленyzсz на к0жи, и3ли2 на ри1зэ, и3ли2 на прsденэхъ, и3ли2 на кр0кахъ,
и3ли2 на всsкомъ дёлэ к0жанэмъ, ћзва прокажeніz є4сть, и3 покaжетъ жерцY:
50
и3 ўви1дитъ жрeцъ ћзву, и3 tлучи1тъ жрeцъ ћзву на сeдмь днjй. 51
И# да
ўви1дитъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй: ѓще же разсhпасz ћзва по ри1зэ, и3ли2
по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по к0жи, по всемY є3ли6ка творsтсz к0жы
въ дёланіи, прокажeніе и4сто є4сть ћзва, нечи1стъ є4сть: 52
да сожжeтъ ри1зу,
и3ли2 прzдє1ніz, и3ли2 крHки, и3ли2 на в0лнэ, и3ли2 на льнЁ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ
к0жанэ, на нeмже ѓще бyдетъ ћзва: понeже прокажeніе и4сто є4сть, на nгни2
да сожжeтсz. 53
Ѓще ли ќзритъ жрeцъ, и3 не разсhплетсz ћзва по ри1зэ, и3ли2
по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по всsкому сосyду к0жану: 54
и3 повели1тъ

* кудeль
жрeцъ, и3 и3змhетъ, на нeмже бyдетъ ћзва, и3 да tлучи1тъ жрeцъ ћзву на
друг‡z сeдмь днjй: 55
и3 ўви1дитъ жрeцъ по и3змhтіи є3гw2 ћзву, и3 ѓще не
и3змэни1ла ћзва лицA своегw2, и3 ћзва не разсhпасz, нечи1сто є4сть, на nгни2
да сожжeтсz: ўтверди1сz бо на ри1зэ, и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ.
56
И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ, и3 бyдетъ темнA ћзва по и3спрaніи є3S, да tт0рг-
нетъ є5 t ри1зы, и3ли2 t прsдена, и3ли2 t кр0къ, и3ли2 t к0жи. 57
И# ѓще kви1тсz
є3щE на ри1зэ и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ
к0жанэ, прокажeніе процвэтaющее є4сть, на nгни2 да сожжeтсz, на нeмже
є4сть ћзва. 58
И# ри1за, и3ли2 прsдено, и3ли2 крHки, и3ли2 всsкъ сосyдъ к0жанъ, є4же
и3сперeтсz, и3 tстyпитъ t негw2 ћзва, и3 и3змhетсz втор0е, и3 чи1сто бyдетъ.
59
Сeй зак0нъ ћзвэ прокажeніz ри1зы сукнsны, и3ли2 и3згрeбійны, и3ли2 прsдены,
и3ли2 кудeльныz, и3ли2 всsкагw сосyда к0жана, во є4же њчи1стити є5, и3ли2
њскверни1ти є5.
ГлавA 14.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 сeй зак0нъ прокажeнному, в0ньже дeнь ѓще њчи1с-
титсz, и3 приведeтсz къ жерцY: 3 и3 да и3зhдетъ жрeцъ внЁ полкA, и3 ќзритъ
жрeцъ, и3 сE, и3сцэлЁ ћзва прокажeніz t прокажeннагw: 4 и3 повели1тъ жрeцъ, да
в0змутсz њчищeнному двA пти6чища жи6ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3 соскaна
червлени1ца и3 v3ссHпъ: 5
и3 повели1тъ жрeцъ, да зак0лютъ пти1чище є3ди1но въ
сосyдъ гли1нzнъ, над8 вод0ю жив0ю, 6 и3 жив0е пти1чище да в0зметъ, и3 дрeво
кeдрово и3 соскaну червлени1цу и3 v3ссHпъ, и3 да њм0читъ и5хъ и3 пти1чище жив0е
въ кр0ви заклaнагw пти1чища над8 вод0ю жив0ю: 7 и3 да воскропи1тъ на њчи1с-
тившагосz t прокажeніz седми1жды, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 да tпyститъ пти1чи-
ще жив0е на п0ле: 8 и3 да и3сперeтъ њчи1стивыйсz ри6зы сво‰ и3 да њстрижeтъ
вс‰ власы2 сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 по си1хъ да вни1детъ
въ п0лкъ и3 да пребyдетъ внЁ д0му своегw2 сeдмь днjй. 9 И# бyдетъ въ дeнь
седмhй, њбрjютсz вси2 власы2 є3гw2, главA є3гw2 и3 брадA и3 брHви, и3 всsкъ влaсъ
є3гw2 да њбрjетсz: и3 да и3змhетъ ри6зы сво‰, и3 да њмhетсz тёло є3гw2
вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ. 10
И# въ дeнь nсмhй да в0зметъ двA ѓгнца є3динолBт-
на непорHчна и3 џвцу є3ди1ну є3динолётну непор0чну, и3 три2 десzти6ны муки2
пшени1чны на жeртву смёшаныz съ є3лeемъ и3 мёру є3лeа є3ди1ну: 11
и3 да
постaвитъ жрeцъ њчищazй человёка њчищaемаго и3 сі‰ пред8 гDемъ, ў двeрій
ски1ніи свидёніz: 12
и3 в0зметъ жрeцъ ѓгнца є3ди1наго и3 приведeтъ є3го2 преступ-
лeніz рaди, и3 чaшу є3лeа, и3 tлучи1тъ | жрeцъ во tлучeніе пред8 гDемъ:
13
и3 зак0лютъ ѓгнца на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожжє1ніz и3 ±же грэхA
рaди, на мёстэ свsтэ: є4сть бо є4же грэхA рaди, ћкоже и3 преступлeніz рaди
є4сть жерцY: с™†z с™hхъ сyть: 14
и3 в0зметъ жрeцъ t кр0ве ћже преступлeніz
рaди, и3 возложи1тъ жрeцъ на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй
руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz: 15
и3 взeмъ жрeцъ t чaши
є3лeа, возліeтъ на рyку лёвую свою2: 16 и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ св0й деснhй
въ є3лeй, и4же є4сть въ руцЁ є3гw2 лёвэй, и3 да воскропи1тъ t є3лeа пeрстомъ
седми1жды пред8 гDемъ: 17
њстaвшійсz же є3лeй, и4же въ руцЁ є3гw2, да возло-
жи1тъ жрeцъ на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2
деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz, на мёсто кр0ве ћже преступлeніz рaди:
18
њстaвшійсz же є3лeй, и4же въ руцЁ жерцA, да возложи1тъ жрeцъ на главY
њчищeнному: и3 пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ: 19
и3 сотвори1тъ жрeцъ
є4же грэхA рaди, и3 пом0литсz жрeцъ t њчищaющемсz t грэхA своегw2: и3 по
сeмъ зак0летъ жрeцъ всесожжeніе: 20
и3 вознесeтъ жрeцъ всесожжeніе и3 жeртву
на nлтaрь пред8 гDемъ, и3 пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, и3 њчи1ститсz. 21
Ѓще же
ўб0гъ є4сть, и3 рукA є3гw2 не дости1гнетъ, да в0зметъ ѓгнца є3динолётнаго
є3ди1наго, в0ньже преступи1лъ на tлучeніе, ћкw помоли1тисz њ нeмъ, и3 десzти1-
ну муки2 пшени1чны смёшаны съ є3лeемъ въ жeртву, и3 чaшу є3лeа є3ди1ну,
22
и3 двA гHрличища, и3ли2 двA птєнцA голуби6на, є3ли6ка њбрёте рукA є3гw2, и3 да
бyдетъ є3ди1нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeніе: 23
и3 да принесeтъ | въ дeнь
nсмhй, во є4же њчи1стити є3го2, къ жерцY, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz пред8
гDа: 24
и3 взeмъ жрeцъ ѓгнца и4же преступлeніz рaди, и3 чaшу є3лeа, возложи1тъ
| возложeніе пред8 гDемъ, 25
и3 зак0летъ ѓгнца и4же преступлeніz рaди, и3 в0з-
метъ жрeцъ t кр0ве ћже преступлeніz рaди, и3 возложи1тъ на њбyшіе ќха
њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2
деснhz: 26
и3 t є3лeа возліeтъ жрeцъ на рyку свою2 лёвую, 27
и3 воскропи1тъ
жрeцъ пeрстомъ свои1мъ деснhмъ t є3лeа, и4же въ руцЁ є3гw2 лёвэй, седми1жды
пред8 гDемъ: 28
и3 возложи1тъ жрeцъ t є3лeа сyщагw въ руцЁ є3гw2 на њбyшіе
ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2
деснhz, на мёстэ кр0ве ћже преступлeніz рaди: 29
њстaвшеесz же t є3лeа,
є4же є4сть въ руцЁ жерцA, да возложи1тъ на главY њчи1стившемусz: и3 пом0-
литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ, 30
и3 сотвори1тъ є3ди1ну t г0рлицъ, и3ли2 t
птенцє1въ голуби1ныхъ, ћкоже њбрёте рукA є3гw2, 31
є3ди1ну грэхA рaди, и3 другyю
во всесожжeніе съ жeртвою: и3 пом0литсz жрeцъ њ њчищaемэмъ пред8 гDемъ.
32
Сeй зак0нъ въ нeмже є4сть ћзва прокажeніz, и3 не њбрэтaющему рук0ю во
њчищeніе своE. 33
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 34
є3гдA вни1дете въ
зeмлю ханаaнску, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ въ притzжaніе, и3 дaмъ ћзву прокажeніz
въ домёхъ земли2 притzжaнныz вaмъ: 35
и3 пріи1детъ, є3гHже д0мъ, и3 повёсть
жерцY глаг0лz: ѓки ћзва kвлsетсz въ домY моeмъ. 36
И# повели1тъ жрeцъ
и3спраздни1ти сосyды д0му, прeжде нeже вни1ти жерцY ви1дэти ћзву, и3 да не
бyдутъ нечи6ста вс‰ ±же въ домY. По си1хъ же вни1детъ жрeцъ соглsдати д0мъ:
37
и3 ќзритъ жрeцъ ћзву, и3 сE, ћзва на стэнaхъ д0му ўд0ліz зеленёющаzсz
и3ли2 червленёющаzсz, и3 њбли1чіе и4хъ худёе стёнъ: 38 и3зшeдъ жрeцъ и3з8 д0му къ
двeремъ д0му, и3 tлучи1тъ жрeцъ д0мъ на сeдмь днjй. 39
И# возврати1тсz жрeцъ
въ седмhй дeнь, и3 ќзритъ д0мъ, и3 сE, разсhпасz ћзва по стэнaмъ д0му:
40
и3 повели1тъ жрeцъ, да и3з8и1мутъ кaменіе, на ни1хже є4сть ћзва, и3 да и3зне-
сyтъ є5 в0нъ и3з8 грaда на мёсто нечи1сто: 41
и3 да пострyжутъ и3звнутри2 д0мъ
w4крестъ, и3 и3зсhплютъ пeрсть состр0ганую внЁ грaда на мёсто нечи1сто: 42 и3 да
в0змутъ кaменіе и4но њстр0гано, и3 вл0жатъ | вмёстw кaменіz: и3 пeрсть
и4ну да в0змутъ, и3 помaжутъ д0мъ. 43
Ѓще же пaки нaйдетъ ћзва, и3 kви1тсz
въ домY по и3знесeніи кaменіz и3 по њстрогaніи д0му и3 по помaзаніи,
44
и3 вни1детъ жрeцъ, и3 ќзритъ: ѓще разсhпасz ћзва въ домY, прокажeніе
пребывaющее є4сть въ домY, нечи1стъ є4сть: 45
и3 разорsтъ д0мъ, и3 древA є3гw2 и3
кaменіе є3гw2 и3 всю2 пeрсть д0му и3знесyтъ внЁ грaда, на мёсто нечи1сто.
46
И# входsй въ д0мъ вс‰ дни6, въ нsже є4сть tлучeнъ, нечи1стъ бyдетъ до
вeчера: 47 и3 спsй въ домY да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3
kдhй въ домY да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера. 48
Ѓще же
пришeдый вни1детъ жрeцъ, и3 ўви1дитъ: и3 сE, разсhпаніемъ не разсhпасz ћзва
въ домY но помaзаніи д0му, да њчи1ститъ жрeцъ д0мъ, ћкw и3сцэлЁ ћзва:
49
и3 в0зметъ њчи1стити д0мъ, двA пти6чища жи6ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3
соскaну червлени1цу и3 v3ссHпъ: 50
и3 да зак0летъ пти1чище є3ди1но въ сосyдъ гли1-
нzнъ над8 вод0ю жив0ю: 51
и3 в0зметъ дрeво кeдрово и3 соскaніе червлeное, и3
v3ссHпъ и3 пти1чище жив0е, и3 да њм0читъ є5 въ кр0вь пти1чища заклaнагw над8
вод0ю жив0ю, и3 да њкропи1тъ и4ми въ домY седми1жды: 52
и3 њчи1ститъ д0мъ
кр0вію пти1чищною и3 вод0ю жив0ю, и3 пти1чищемъ живhмъ и3 дрeвомъ кeдро-
вымъ, и3 v3ссHпомъ и3 соскaною червлени1цею: 53
и3 да tпyститъ пти1чище жив0е
внЁ грaда на п0ле и3 пом0литсz њ д0мэ, и3 чи1стъ бyдетъ. 54
Сeй зак0нъ њ
всsкой ћзвэ прокажeніz и3 врeда, 55
и3 прокажeніz ри1зы и3 д0му, 56
и3 стрyпа, и3
знaменіz, и3 блещaщагwсz, 57
и3 повёдати в0ньже дeнь нечи1сто, и3 в0ньже дeнь
њчи1ститсz: сeй зак0нъ прокажeніz.
ГлавA 15.
речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ
ни6мъ: мyжу, мyжу, є3мyже ѓще бyдетъ и3зліsніе t тёла є3гw2, и3зліsніе є3гw2
нечи1сто є4сть. 3 И# сeй зак0нъ нечистоты2 є3гw2: и3зливazй сёмz и3з8 тёла свое-
гw2, t и3зліsніz, и4мже состaвлено є4сть тёло є3гw2 и3зліsніемъ, сіS нечистотA
є3гw2 въ нeмъ: вс‰ дни6 и3зліsніz тёла є3гw2, и4мже состaвлено тёло є3гw2
и3зліsніемъ є3гw2, нечистотA є3гw2 є4сть: 4 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ
и3зливazй сёмz, нечи1сто є4сть: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY
є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1стъ бyдетъ: 5
и3 человёкъ, и4же ѓще прик0снетсz
л0жа є3гw2, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ
бyдетъ до вeчера: 6
и3 сэдsй на сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY є3гw2
и3зливazй сёмz, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ
бyдетъ до вeчера: 7 и3 прикоснyвыйсz къ пл0ти и3зливaющагw сёмz да и3сперeтъ
ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера. 8
Ѓще же
плю1нетъ и3зливazй сёмz на чи1стаго, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz
вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 9
и3 всsко сэдло2 џслее, на нeже ѓще
всsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1сто бyдетъ до вeчера: 10
и3 всsкъ при-
коснyвыйсz всBмъ, ±же сyть под8 ни1мъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй
| да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
11
и3 є3ли6кимъ ѓще к0снетсz и3зливazй сёмz и3 рyкъ свои1хъ не њмhетъ вод0ю,
да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
12
и3 сосyдъ гли1нzнъ, є3мyже ѓще прик0снетсz и3зливazй сёмz, да разбіeтсz: ґ
сосyдъ древsный да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ. 13
Ѓще же њчи1ститсz
и3зливazй сёмz t и3зліsніz своегw2, и3 и3счи1слитъ себЁ сeдмь днjй на њчищeніе
своE, и3 и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло своE вод0ю жив0ю, и3 чи1стъ
бyдетъ: 14
и3 въ дeнь nсмhй да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA
голуби6на, и3 да принесeтъ | пред8 гDа къ двeремъ ски1ніи свидёніz, и3 дaстъ |
жерцY: 15 и3 сотвори1тъ | жрeцъ є3ди1нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeніе: и3 да
пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ њ и3зліsніи є3гw2. 16
И# человёкъ, є3мyже
ѓще и3зhдетъ t л0жа є3гw2 сёмz, и3 да њмhетъ вод0ю всE тёло своE, и3
нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 17
и3 всsка ри1за и3 всsка к0жа, на нeйже ѓще бyдетъ
л0же сёменное, да и3змhетсz вод0ю, и3 нечистA бyдетъ до вeчера. 18
И# ѓще лs-
жетъ мyжъ съ жен0ю своeю на л0жи сёмене, да и3змhютсz вод0ю, и3 нечи6сты
бyдутъ до вeчера. 19
И# женA ћже ѓще бyдетъ кр0вь точaщи, и3 бyдетъ течeніе
є3S въ тэлеси2 є3S, сeдмь днjй да бyдетъ въ сквeрнэ своeй: и3 всsкъ прикасazй-
сz є4й нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 20
и3 всE, на нeмже ѓще сэди1тъ въ течeніи
своeмъ, нечи1сто бyдетъ, и3 всsко, на нeже ѓще присsдетъ (nнA), нечи1сто
бyдетъ: 21 и3 всsкъ, и4же ѓще прик0снетсz л0жа є3S, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да
и3змhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 22 и3 всsкъ прикасazйсz
всsкому сосyду, на нeмже ѓще сsдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz
вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: 23
ѓще же на л0жи є4й сyщей, и3ли2 на
сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ (nнA), є3гдA прик0снетсz кто2 є4й, нечи1стъ
бyдетъ до вeчера. 24
Ѓще же кто2 бyдетъ на л0жи съ нeю, и3 бyдетъ нечистотA
є3S на нeмъ, нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй: и3 всsко л0же, на нeмже ѓще
лsжетъ, нечи1сто бyдетъ. 25
И# женA ѓще т0читъ течeніе кр0ве дни6 мнHги, не
во врeмz сквeрны є3S, ѓще и3 течeтъ по њсквернeніи є3S, вс‰ дни6 течeніz
нечистоты2 є3S, ћкоже дни6 сквeрны є3S, нечистA бyдетъ: 26
и3 всsко л0же, на
нeмже ѓще лsжетъ вс‰ дни6 течeніz є3S, по л0жи сквeрны є3S бyдетъ є4й: и3
всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ, нечи1стъ бyдетъ по нечистотЁ сквeрны
є3S: 27
и3 всsкъ прикасazйсz є4й нечи1стъ бyдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3
њмhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера. 28
Ѓще же њчи1ститсz
t течeніz своегw2, да сочтeтъ себЁ сeдмь днjй, и3 по си1хъ чистA бyдетъ: 29 и3 во
nсмhй дeнь да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на, и3
принесeтъ | къ жерцY къ двeремъ ски1ніи свидёніz, 30
и3 да сотвори1тъ жрeцъ,
є3ди1нъ грэхA рaди и3 другjй во всесожжeніе, и3 да пом0литсz њ нeй жрeцъ пред8
гDемъ њ течeніи нечистоты2 є3S. 31 И# благоговBйны сотвори1те сhны ї}лєвы t
нечист0тъ и4хъ: и3 да не ќмрутъ нечистоты2 рaди своеS, внегдA њскверни1ти
и5мъ ски1нію мою2 ћже въ ни1хъ. 32 Сeй зак0нъ и3зливaющему сёмz, и3 ѓще комY
и3зhдетъ и3з8 негw2 л0же сёменное, ћкоже њскверни1тисz въ нeмъ, 33
и3 точaщей
кр0вь въ сквeрнэ своeй, и3 и3зливaющему сёмz во и3зліsніи своeмъ мyжеску
п0лу и3ли2 жeнску, и3 мyжу, и4же ѓще поспи1тъ со сквернaвою.
ГлавA 16.
гlа гDь къ мwmсeю, по ўмeртвіи двyхъ сынHвъ ґарHнихъ, є3гдA принес0ста
џгнь чуждjй пред8 гDа и3 скончaстасz. 2 И# речE гDь къ мwmсeю: глаг0ли ґарHну,
брaту твоемY, да не вх0дитъ по вс‰ часы2 въ с™0е внyтрь завёсы, пред8 лицE
њчисти1лища, є4же є4сть над8 ківHтомъ свидёніz, и3 да не ќмретъ: во w4блацэ
бо kвлю1сz над8 њчисти1лищемъ: 3 си1це вни1детъ ґарHнъ въ с™0е: съ тельцeмъ t
говsдъ грэхA рaди, и3 со nвн0мъ на всесожжeніе, 4 и3 въ ри1зу льнsну њсвzщeну
да њблечeтсz, и3 надр†ги льн‰ны да бyдутъ на тёлэ є3гw2, и3 п0zсомъ льнs-
нымъ да њпоsшетсz, и3 клобyкъ * льнsнъ да возложи1тъ, ри6зы св‰ты сyть:
и3 да њмhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 да њблечeтсz въ нS: 5
и3 t с0нма
сынHвъ ї}левыхъ да в0зметъ двA кwзлA t к0зъ грэхA рaди, и3 nвнA є3ди1наго
во всесожжeніе, 6 и3 да приведeтъ ґарHнъ тельцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3 да
пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ, 7 и3 да в0зметъ двA кwзлA, и3 постa-
витъ | пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: 8 и3 да возложи1тъ ґарHнъ на
џба кwзлA жрє1біz: жрeбій є3ди1нъ гDу и3 жрeбій другjй tпущeнію. 9 И# да приве-
дeтъ ґарHнъ козлA, на нeмже падE жрeбій гDу, и3 да принесeтъ грэхA рaди:
10
и3 козлA, на нeмже падE жрeбій tпущeніz, да постaвитъ є3го2 жи1ва пред8
гDемъ, ћкw помоли1тисz над8 ни1мъ и3 ћкw tпусти1ти є3го2 во tпущeніе, и3 да
tпyститъ є3го2 въ пустhню: и3 в0зметъ козeлъ на сS беззакHніz и4хъ въ
зeмлю непроходи1му. 11 И# да приведeтъ ґарHнъ тельцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3
да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ: и3 да зак0летъ тельцA, и4же грэхA
рaди своегw2. 12
И# да в0зметъ кади1льникъ п0лнъ ќгліz џгненна t nлтарS,
и4же пред8 гDемъ, и3 да нап0лнитъ рyцэ fmміaма сложeніz чи1ста, и3 да принесeтъ
внyтрь завёсы: 13
и3 да возложи1тъ fmміaмъ на џгнь пред8 гDемъ, и3 покрhетъ
дhмъ fmміaмный њчисти1лище є4же на свидёніихъ, и3 не ќмретъ. 14
И# да в0з-
метъ t кр0ве тельцA, и3 да воскропи1тъ пeрстомъ на њчисти1лище на вост0ки:

* Въ грeч.: кjдарісъ.
пред8 лицeмъ њчисти1лища да воскропи1тъ седми1жды t кр0ве пeрстомъ свои1мъ.
15
И# да зак0летъ козлA и4же грэхA рaди, и4же за лю1ди, пред8 гDемъ: и3 да внесeтъ
t кр0ве є3гw2 внyтрь завэсы2, и3 да сотвори1тъ кр0ви є3гw2, ћкоже сотвори2
кр0ви тeлчи, и3 да воскропи1тъ кр0вію є3гw2 на њчисти1лище прsмw њчисти1ли-
щу, 16
и3 њчи1ститъ с™0е t нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ и3 t непрaвдъ и4хъ, њ
всёхъ грэсёхъ и4хъ: и3 тaкw сотвори1тъ ски1ніи свидёніz сотворeннэй въ ни1хъ
посредЁ нечистоты2 и4хъ. 17
И# всsкъ человёкъ да не бyдетъ въ ски1ніи свидёніz,
є3гдA вх0дитъ моли1тисz во с™0е, д0ндеже и3зhдетъ: и3 да пом0литсz њ себЁ и3
њ д0мэ своeмъ и3 њ всeмъ с0нмэ сынHвъ ї}левыхъ. 18 И# и3зhдетъ ко nлтарю2,
и4же є4сть пред8 гDемъ, и3 пом0литсz на нeмъ, и3 да в0зметъ t кр0ве тельцA и3
t кр0ве козлA, и3 возложи1тъ на р0ги nлтарS w4крестъ: 19
и3 да воскропи1тъ
пeрстомъ свои1мъ нaнь седми1жды t кр0ве, и3 њчи1ститъ є3го2 и3 њсвzти1тъ є3го2
t нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ. 20
И# соверши1тъ њчищaz с™0е и3 ски1нію свидё-
ніz и3 nлтaрь, и3 t жерцёхъ њчи1ститъ, и3 приведeтъ козлA живaго: 21
и3 да
возложи1тъ ґарHнъ џбэ рyцэ свои2 на главY козлA живaгw, и3 да и3сповёсть
на нeмъ вс‰ беззакHніz сынHвъ ї}левыхъ и3 вс‰ непр†вды и4хъ и3 вс‰ грэхи2
и4хъ: и3 возложи1тъ | на главY козлA живaгw, и3 tпyститъ рук0ю человёка
ўгот0ваннагw въ пустhню: 22
и3 в0зметъ козeлъ на сS непр†вды и4хъ въ зeм-
лю непроходи1му: и3 да tпyститъ козлA въ пустhню. 23 И# да вни1детъ ґарHнъ въ
ски1нію свидёніz, и3 да совлечeтъ ри6зы льн‰ны, въ нsже њболчeнъ бsше,
входsщу є3мY во с™0е, и3 положи1тъ | тaмw: 24
и3 њмhетъ тёло своE вод0ю
на мёстэ с™э и3 да њблечeтсz въ ри6зы сво‰, и3 и3зшeдъ да сотвори1тъ все-
сожжeніе своE и3 всепл0діе людск0е, и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ,
и3 њ лю1дехъ ћкоже и3 њ жерцёхъ: 25 и3 тyкъ и4же грэхHвъ рaди да вознесeтъ на
nлтaрь. 26
И# tпусти1вый козлA tпущeнаго во tпущeніе да и3сперeтъ ри6зы
сво‰ и3 да њмhетъ пл0ть свою2 вод0ю, и3 по си1хъ да вни1детъ въ п0лкъ.
27
И# тельцA и4же грэхA рaди, и3 козлA и4же грэхA рaди, и4хже кр0вь внесeсz на
њчищeніе во с™0е, да и3знесyтъ | внЁ полкA и3 да сожгyтъ | на nгни2, и3
к0жы и4хъ и3 мzсA и4хъ и3 мwтhла и4хъ: 28
сожигazй же | да и3сперeтъ ри6зы
сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 по сeмъ да вни1детъ въ п0лкъ.
29
И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное: въ мцcъ седмhй, въ десsтый дeнь мцcа,
покори1те дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла да не сотворитE, ни тузeмецъ, ни
пришлeцъ прилежaй въ вaсъ: 30
въ т0й бо дeнь пом0литсz њ вaсъ, є4же
њчи1стити вaсъ t всёхъ грэхHвъ вaшихъ пред8 гDемъ, и3 чи1сти бyдете:
31
суббHта суббHтъ пок0й да бyдетъ сіS вaмъ, и3 покори1те дyшы вaшz,
зак0ннw вёчнw. 32
Пом0литсz жрeцъ, є3г0же ѓще помaжутъ и3 є3г0же ѓще
совершaтъ рyцэ є3гw2, є4же жрeти є3мY по nтцЁ своeмъ, и3 да њблечeтсz въ
ри1зу льнsну свою2, ри1зу с™у, 33
и3 да њчи1ститъ с™0е с™aгw и3 ски1нію свидёніz,
и3 nлтaрь да њчи1ститъ, и3 њ жерцёхъ и3 њ всeмъ с0нмэ да пом0литсz.
34
И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное, є4же моли1тисz њ сынёхъ ї}левыхъ њ
всёхъ грэсёхъ и4хъ, є3ди1ною въ лёто да сотвори1тсz, ћкоже заповёда гDь
мwmсeю.
ГлавA 17.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2
глаг0ли ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3 ко всBмъ
сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: сіE сл0во є4же заповёда гDь, гlz:
3
человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t пришeлєцъ, и5же прилежaтъ въ
вaсъ, и4же ѓще зак0летъ тельцA и3ли2 џвцу и3ли2 к0зу въ полцЁ, и3 и4же ѓще
зак0летъ внЁ полкA 4
и3 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz не принесeтъ, ћкоже
сотвори1ти є5 во всесожжeніе и3ли2 спасeніе гDу пріsтно, въ воню2 благов0ніz: и3
и4же ѓще зак0летъ внЁ и3 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz не принесeтъ є3гw2, ћкw
принести2 дaръ гDу пред8 ски1нію гDню: и3 вмэни1тсz человёку томY кр0вь: кр0вь
проліsлъ, да потреби1тсz душA џна t людjй свои1хъ: 5 ћкw да принесyтъ сhнове
ї}лєвы жє1ртвы сво‰, є3ли6ки ѓще сjи зак0лютъ на п0ли, и3 да принесyтъ | ко
гDу къ двeремъ ски1ніи свидёніz къ жерцY, и3 пожрyтъ | въ жeртву спасeніz
гDу. 6 И# да возліeтъ жрeцъ кр0вь на nлтaрь w4крестъ пред8 гDемъ ў двeрій
ски1ніи свидёніz: и3 да вознесeтъ тyкъ въ воню2 благоухaніz гDу: 7
и3 да не
пожрyтъ ктомY жeртвъ свои1хъ сyєтнымъ, и5мже сaми блудодёйствуютъ
в8слёдъ и4хъ: зак0нное вёчное бyдетъ вaмъ въ р0ды вaшz. 8 И# речeши къ ни6мъ:
человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t сынHвъ пришeльцwвъ прилежa-
щихъ въ вaсъ, и4же ѓще сотвори1тъ всесожжeніе и3ли2 жeртву, 9 и3 къ двeремъ
ски1ніи свидёніz не принесeтъ сотвори1ти є5 гDеви, потреби1тсz душA тA t
людjй свои1хъ. 10
И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t пришeлєцъ
прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ѓще ћстъ всsкую кр0вь, и3 ўтвержY лицE моE на
дyшу kдyщую кр0вь, и3 погублю2 ю5 t людjй свои1хъ: 11
занE душA всsкіz пл0ти
кр0вь є3гw2 є4сть, и3 ѓзъ дaхъ ю5 вaмъ ў nлтарS ўмолsти њ душaхъ вaшихъ:
кр0вь бо є3гw2 вмёстw души2 ўм0литъ. 12
Сегw2 рaди рек0хъ сынHмъ ї}лє-
вымъ: всsка душA t вaсъ да не снёстъ кр0ве, и3 пришлeцъ прилежaщій въ
вaсъ да не снёстъ кр0ве. 13
И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t
пришлє1цъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ѓще ўл0витъ лови1тву ѕвёрz и3ли2
пти1цу, є4же ћстсz: проліeтъ кр0вь є3S, и3 покрhетъ ю5 землeю: 14
душA бо
всsкіz пл0ти кр0вь є3гw2 є4сть. И# рек0хъ сынHмъ ї}лєвымъ: кр0ве всsкіz
пл0ти да не снёсте, ћкw душA всsкіz пл0ти кр0вь є3гw2 є4сть: всsкъ kдhй
ю5 потреби1тсz: 15
и3 всsка душA ћже ћстъ мертвечи1ну и3ли2 ѕвэроsдину, t
тузeмєцъ и3ли2 t пришeлєцъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло
вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, по сeмъ же чи1стъ бyдетъ: 16
ѓще же не
и3сперeтъ ри1зъ свои1хъ, ни њмhетъ тёла вод0ю, то2 пріи1метъ беззак0ніе своE.
ГлавA 18.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: ѓзъ
гDь бGъ вaшъ: 3
по дэлHмъ земли2 є3гЂпетскіz, въ нeйже њбитaсте, да не
сотворитE, и3 по начинaніємъ земли2 ханаaнскіz, въ ню1же ѓзъ ведy вы тaмw,
не сотвори1те, и3 по зак0нwмъ и4хъ не ходи1те: 4 судьбы6 мо‰ сотвори1те, и3 по-
велBніz мо‰ сохрани1те и3 ходи1те въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ: 5 и3 сохрани1те вс‰
повелBніz мо‰ и3 вс‰ судьбы6 мо‰, и3 сотвори1те |: сотвори1вый т† человёкъ
жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 6 Человёкъ человёкъ ко всsкому
бли1жнему пл0ти своеS да не пристyпитъ tкрhти срамоты2: ѓзъ гDь. 7 Срамо-
ты2 nтцA твоегw2 и3 срамоты2 мaтере твоеS да не tкрhеши: мaти бо твоS
є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S. 8 Срамоты2 жены2 nтцA твоегw2 да не
tкрhеши: срамотA nтцA твоегw2 є4сть. 9
Срамоты2 сестры2 твоеS ћже t
nтцA твоегw2 и3ли2 t мaтере твоеS, въ домY рождeнныz и3ли2 внЁ рождeнныz,
да не tкрhеши срамоты2 и4хъ. 10
Срамоты2 дщeре сhна твоегw2 и3ли2 дщeре дщeре
твоеS, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ, ћкw твоS срамотA є4сть. 11
Срамоты2
дщeре жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, є3диноo1тча сестрA ти є4сть, да не
tкрhеши срамоты2 є3S. 12
Срамоты2 сестры2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши,
своs бо nтцY твоемY є4сть. 13
Срамоты2 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhе-
ши, своs бо мaтери твоeй є4сть. 14
Срамоты2 брaта nтцA твоегw2 да не
tкрhеши и3 къ женЁ є3гw2 да не вни1деши, ср0дникъ бо ти2 є4сть. 15
Срамоты2
невёстки твоеS да не tкрhеши, женA бо сhна твоегw2 є4сть, да не tкрhеши
срамоты2 є3S. 16
Срамоты2 жены2 брaта твоегw2 да не tкрhеши, срамотA брaта
твоегw2 є4сть. 17
Срамоты2 жены2 и3 дщeре є3S, да не tкрhеши, дщeре сhна є3S,
и3 дщeри дщeре є3S да не п0ймеши tкрhти срамоты2 и4хъ, бли1жніи бо ти2
сyть, нечeстіе є4сть. 18
СестрY жены2 твоеS да не п0ймеши въ нал0жницу,
tкрhти срамотY є3S пред8 нeю, є3щE жи1вэ сyщей є4й. 19 И# къ женЁ во tлучeніи
нечистоты2 є3S да не вни1деши tкрhти срамоты2 є3S. 20
И# къ женЁ бли1жнzгw
твоегw2 да не дaси л0жа сёмене твоегw2, њскверни1тисz съ нeю. 21
И# t сёмене
твоегw2 да не дaси служи1ти мол0ху, да не њскверни1ши и4мене с™aгw: ѓзъ гDь.
22
И# съ мyжескимъ п0ломъ да не лsжеши жeнскимъ л0жемъ, мeрзость бо
є4сть. 23
И# всsкому четверон0гому да не дaси л0жа своегw2 въ сэменeніе,
њскверни1тисz съ ни1мъ: и3 женA да не стaнетъ ко всsкому четверон0гому сни1-
тисz, гнyсно бо є4сть. 24
Не њсквернsйтесz во всёхъ си1хъ: во всёхъ бо си1хъ
њскверни1шасz kзhцы, и5хже ѓзъ tженY пред8 лицeмъ вaшимъ: 25
и3 њскверни1сz
землS, и3 воздaхъ непрaвду и5мъ є3S рaди: и3 возненави1дэ землS сэдsщихъ на
нeй. 26
И# сохрани1те вс‰ зак0ны мо‰ и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3 не сотвори1те t
всёхъ гнyсностей си1хъ, тузeмецъ и3 прибhвшій пришлeцъ въ вaсъ: 27 вс‰ бо сі‰
гнyснwсти сотвори1ша человёцы земнjи, бhвшіи прeжде вaсъ, и3 њскверни1сz
землS. 28
И# да не вознегодyетъ на вaсъ землS, внегдA њскверни1ти вaмъ ю5,
и4мже w4бразомъ вознегодовA на kзhки и5же прeжде вaсъ: 29
ћкw всsкъ, и4же
ѓще сотвори1тъ t всёхъ гнyсностей си1хъ, потребsтсz дyшы творsщыz сіE t
людjй свои1хъ. 30
И# сохрани1те повелBніz мо‰, ћкw да не сотворитE t всёхъ
закHнъ гнyсныхъ, и5же бёша прeжде вaсъ: и3 да не њсквернитeсz въ ни1хъ, ћкw
ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
ГлавA 19.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 глаг0ли всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, и3 речeши
къ ни6мъ: свsти бyдите, ћкw ѓзъ с™ъ (є4смь) гDь бGъ вaшъ. 3 Кjйждо nтцA
своегw2 и3 мaтере своеS да бои1тсz, и3 суббw6ты мо‰ сохрани1те: ѓзъ гDь бGъ
вaшъ. 4 Не послёдуйте јдwлwмъ, и3 богHвъ сліsныхъ не сотвори1те себЁ: ѓзъ
гDь бGъ вaшъ. 5
И# ѓще пожретE жeртву спcніz гDу, пріsтну вaмъ пожри1те:
6
в0ньже дeнь ѓще пожретE, (въ т0й дeнь) да снёстсz, и3 на ќтріе: и3 ѓще
њстaнетсz до трeтіzгw днE, на nгни2 да сожжeтсz: 7 ѓще же ли kдeніемъ
с8sстсz въ дeнь трeтій, не жeртвенно є4сть, не пріи1метсz: 8 и3 и4же ћстъ є5,
грёхъ пріи1метъ, ћкw с™†z гDнz њскверни2: и3 потребsтсz дyшы kдyщыz t
людjй свои1хъ. 9 И# пожинaющымъ вaмъ жaтву земли2 вaшеz, да не скончaете
жaтвы вaшеz, ни1вы твоеS пожинaніz: и3 пaдающихъ кл†съ t жaтвы твоеS
да не соберeши: 10
и3 віногрaда твоегw2 втори1цею да не њберeши, нижE грє1знъ
віногрaда твоегw2 да соберeши: ни1щему и3 пришeльцу да њстaвиши |: ѓзъ
є4смь гDь бGъ вaшъ. 11
Не ўкрaдите, ни солжи1те, нижE да њклеветaетъ кjйждо
бли1жнzго. 12
И# не клени1тесz и4менемъ мои1мъ въ непрaвдэ, и3 да не њсквернитE
и4мене с™aгw бGа вaшегw: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 13
Да не њби1диши бли1жнzгw: и3
да не tи1меши, и3 да не прележи1тъ мздA наeмника твоегw2 ў тебє2 до ќтріz.
14
ЅлA да не речeши глух0му, и3 пред8 слэпhмъ да не положи1ши претыкaніz: и3
да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 15
Не сотвори1те непрaвды въ
судЁ: да не пріи1меши лицA ни1щагw, нижE почуди1шисz лицY могyщагw: по
прaвдэ да сyдиши бли1жнему твоемY. 16
Да не х0диши лeстію во своeмъ kзh-
цэ, и3 не востaнеши на кр0вь бли1жнzгw твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 17
Да не
возненави1диши брaта твоегw2 во ўмЁ твоeмъ, њбличeніемъ да њбличи1ши
бли1жнzго твоего2: и3 не пріи1меши рaди є3гw2 грэхA. 18
И# да не tмщaетъ рукA
твоS, и3 да не враждyеши на сhны людjй свои1хъ, и3 возлю1биши бли1жнzго
своего2 ћкw сaмъ себE: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 19
Зак0нъ м0й сохрани1те: и3 скотA
твоегw2 да не смэси1ши со скот0мъ и3нaгw р0да, и3 віногрaда твоегw2 да не
насади1ши разли1чна: и3 ри1зы и3з8 двyхъ (вещeй) соткaныz гнyсныz да не
возложи1ши на сS. 20 И# ѓще кто2 бyдетъ съ жен0ю л0жемъ сёмене, и3 сіS бsше
рабA храни1ма мyжу, и3 цэн0ю не и3скупленA и3ли2 своб0да не данA є4й, нак†заны
да бyдутъ: не ќмрутъ, ћкw не свободи1сz: 21
и3 да приведeтъ за преступлeніе
своE гDу къ двeремъ ски1ніи свидёніz nвнA преступлeніz, 22
и3 да пом0литсz њ
нeмъ жрeцъ nвн0мъ преступлeніz пред8 гDемъ њ грэсЁ и4мже согрэши2, и3
њстaвитсz є3мY грёхъ, є3г0же сотвори2. 23
Е#гдA же вни1дете въ зeмлю, ю4же гDь
бGъ вaшъ даeтъ вaмъ, и3 насади1те всsко дрeво снёдное, и3 њчи1стите нечистотY
є3гw2, пл0дъ є3гw2 три2 лBта нечи1стъ да бyдетъ вaмъ, да не снёстсz: 24 въ лёто
же четвeртое бyдетъ всsкъ пл0дъ є3гw2 с™ъ, похвaленъ гDу: 25
въ лёто же
пsтое да снёсте пл0дъ є3гw2, прибhтокъ вaмъ плоды2 є3гw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
26
Не kди1те на горaхъ, и3 не вражи1те, и3 ни срsща смотри1те t пти1цъ.
27
Не сотвори1те њбстрижeніz круг0мъ t вл†съ глaвъ вaшихъ, нижE брjете
брaдъ вaшихъ. 28
И# кроeніz не сотвори1те на тёлэ вaшемъ њ души2: и3 ћзвъ
настрэкaнныхъ да не сотворитE въ вaсъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 29
Да не њскверни1-
ши дщeре твоеS є4же блуди1ти є4й: и3 да не прелюбы2 дёетъ землS, и3 нап0л-
нитсz землS беззак0ній. 30
Суббw6ты мо‰ сохрани1те, и3 t с™hхъ мои1хъ
ўб0йтесz: ѓзъ гDь. 31
Не послёдуйте ўтрHбнымъ бaснемъ, и3 къ волхвHмъ не
прилэпи1тесz, њскверни1тисz въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 32
Пред8 лицeмъ сэдaгw
востaни и3 почти2 лицE стaрчо, и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ
вaшъ. 33 Ѓще же кто2 пріи1детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу, не стужи1те
є3мY: 34
ћкоже тузeмецъ бyдетъ въ вaсъ пришлeцъ, и4же пріи1детъ къ вaмъ, и3
возлю1биши є3го2 ћкw сaмъ себE: ћкw (и3 вы2) пришeльцы бёсте въ земли2
є3гЂпетстэй: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 35
Не сотвори1те непрaвды въ судЁ, въ мёрахъ
и3 въ вёсахъ и3 въ мёрилэхъ: 36
мBрила прaвєдна и3 вёсы прaвєдны и3 мёра
прaведна да бyдетъ въ вaсъ: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2
є3гЂпетскіz. 37
И# сохрани1те вeсь зак0нъ м0й и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3
сотвори1те |: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
ГлавA 20.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2
рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: ѓще кто2 t
сынHвъ ї}левыхъ, и3ли2 t прибhвшихъ пришeльцєвъ во ї}ли, и4же ѓще дaстъ t
сёмене своегw2 мол0ху, смeртію да ќмретъ: лю1діе земли2 да побію1тъ є3го2
кaменіемъ: 3 и3 ѓзъ ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 погублю2 є3го2 t
людjй є3гw2, ћкw t сёмене своегw2 дадE мол0ху, да њскверни1тъ с™hню мою2 и3
њскверни1тъ и4мz њсщ7eнныхъ мнЁ. 4 Ѓще же презрёніемъ прeзрzтъ тузeмцы
земли2 nчи1ма свои1ма t человёка тогw2, внегдA дaти є3мY t сёмене своегw2
мол0ху, є4же не ўби1ти є3го2: 5 и3 ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 на
ср0дники є3гw2, и3 погублю2 є3го2 и3 всёхъ є3диномhслzщихъ съ ни1мъ, є4же со-
блуждaти є3мY со јдwлы t людjй свои1хъ. 6
И# душA ћже ѓще послёдуетъ
ўтрHбнымъ бaснемъ и3ли2 волхвHмъ, ћкw соблуди1ти в8слёдъ и4хъ, ўтвержY
лицE моE на дyшу тY и3 погублю2 ю5 t людjй є3S. 7 И# бyдете свsти, ћкw ѓзъ
с™ъ гDь бGъ вaшъ. 8
И# сохрани1те повелBніz мо‰ и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь
њсщ7azй вaсъ. 9 Человёкъ человёкъ, и4же ѓще ѕло2 речeтъ nтцY своемY и3ли2
мaтери своeй, смeртію да ќмретъ: nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй ѕлЁ речE,
пови1ненъ бyдетъ. 10
Человёкъ человёкъ, и4же ѓще прелюбы2 содёетъ съ мyжнею
жен0ю, и3ли2 кто2 прелюбы2 содёетъ съ жен0ю бли1жнzгw своегw2, смeртію да
ќмрутъ прелюбодёй и3 прелюбодёйца. 11
И# и4же ѓще пребyдетъ съ жен0ю nтцA
своегw2, срамотY nтцA своегw2 tкрhлъ є4сть, смeртію да ќмрутъ џба,
пови1нни сyть. 12
И# ѓще кто2 бyдетъ съ невёсткою своeю, смeртію да ќмрутъ
џба, нечeствоваша бо, пови1нни сyть. 13
И# ѓще кто2 бyдетъ съ мyжескимъ
п0ломъ л0жемъ жeнскимъ, гнyсность сотвори1ша џба, смeртію да ќмрутъ,
пови1нни сyть. 14
И$же ѓще п0йметъ женY и3 мaтерь є3S, беззак0ніе є4сть,
nгнeмъ да сожгyтъ є3го2 и3 w4ныz, и3 не бyдетъ беззак0ніе въ вaсъ. 15
И# и4же
ѓще дaстъ л0же своE четверон0жному, смeртію да ќмретъ, четверон0жное же
ўбіeте. 16
И# женA ћже ѓще пристyпитъ ко всsкому скотY, є4же бhти съ
ни1мъ, да ўбіeте женY и3 ск0тъ, смeртію да ќмрутъ, пови1нни сyть. 17
И$же ѓще
п0йметъ сестрY свою2 t nтцA своегw2 и3ли2 t мaтере своеS, и3 ўви1дитъ срамо-
тY є3S, и3 nнA ўви1дитъ срамотY є3гw2, ўкори1зна є4сть, да потребsтсz пред8
сы6ны р0да и4хъ: срамотY сестры2 своеS tкры2, грёхъ пріи1мутъ. 18
И# мyжъ и4же
бyдетъ съ жен0ю сквернaвою и3 tкрhетъ срамотY є3S, течeніе є3S tкры2, и3
nнA tкры2 течeніе кр0ве своеS, да потребsтсz џба t р0да и4хъ. 19
И# срамотY
сестры2 nтцA твоегw2 и3 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши: ќжичество бо
tкры2, грёхъ понесyтъ. 20 И$же ѓще бyдетъ со ср0дницею своeю, срамотY сродствA
своегw2 tкры2, безчaдни и4змрутъ. 21
И# человёкъ и4же ѓще п0йметъ женY брaта
своегw2, нечистотA є4сть: срамотY брaта своегw2 tкрhлъ є4сть, безчaдни
и4змрутъ. 22
И# сохрани1те вс‰ повелBніz мо‰ и3 вс‰ судьбы6 мо‰ и3 сотвори1те
|, и3 не вознегодyетъ на вaсъ землS, въ ню1же ѓзъ введy вы тaмw всели1тисz
на нeй. 23
И# не ходи1те въ зак0ны kзhчєскіz, и5хже ѓзъ и3згоню2 t вaсъ: ћкw
сі‰ вс‰ сотвори1ша, и3 возгнушaхсz и4ми. 24
И# рёхъ къ вaмъ: вы2 наслёдите
зeмлю и4хъ, и3 ѓзъ дaмъ вaмъ ю5 въ притzжaніе, зeмлю текyщую мeдомъ и3
млек0мъ, ѓзъ гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t всёхъ kзы6къ. 25
И# tлучи1те
себЁ междY скwты2 чи1стыми и3 междY скwты2 нечи1стыми, и3 междY пти1цами
чи1стыми и3 нечи1стыми: и3 не њсквернитE дyшъ вaшихъ въ скотёхъ и3 въ
пти1цахъ и3 во всёхъ гадёхъ земнhхъ, ±же ѓзъ tлучи1хъ вaмъ въ нечистотЁ,
26
и3 бyдете ми2 свsти, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t
всёхъ kзы6къ бhти мои1ми. 27
И# мyжъ и3ли2 женA и4же ѓще бyдетъ t ни1хъ
чревобaсникъ и3ли2 волшeбникъ, смeртію да ќмрутъ џба: кaменіемъ да побіeте
и5хъ, пови1нни сyть.
ГлавA 21.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: рцы2 жерцє1мъ сынHмъ ґарw6нимъ, и3 речeши и5мъ:
над8 душaми да не њсквернsтсz въ kзhцэ своeмъ, 2 но рaзвэ въ домY бли1ж-
нzгw своегw2, над8 nтцeмъ и3 мaтерію, и3 сынaми и3 дщeрьми, над8 брaтомъ
3
и3 над8 сестр0ю своeю дёвою, ћже є4сть бли1жнzz є3мY, не данA мyжу, над8
си1ми да њсквернsтсz: 4 да не њскверни1тсz внезaпу въ лю1дехъ свои1хъ, во њск-
вернeніе своE. 5 И# да не њбрjете главы2 по мeртвэмъ, и3 њбли1чіz брады2 да не
њбрjютъ, и3 на пл0техъ свои1хъ да не сотворsтъ ћзвъ: 6 свsти да бyдутъ бGу
своемY и3 не њсквернsтъ и4мене бGа своегw2: жє1ртвы бо гDни дaры бGа своегw2
сaми прин0сzтъ, и3 бyдутъ свsти. 7 Жены2 блудни1цы и3 њсквернeны да не п0й-
мутъ, и3 жены2 и3згнaныz t мyжа є3S да не п0ймутъ: ћкw свsти сyть гDу
бGу своемY: 8 и3 да њсвzти1ши є3го2: дaры гDа бGа вaшегw сeй прин0ситъ, свsтъ
бyдетъ: ћкw с™ъ ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ њсщ7az и5хъ. 9 И# дщeрь человёка
жерцA ѓще њскверни1тсz, є4же соблуди1ти, и4мz nтцA своегw2 сіS њсквернsетъ:
nгнeмъ да сожжeтсz. 10 И# жрeцъ вели1кій t брaтій свои1хъ, є3мyже возліsнъ на
главY є3лeй помaзаніz, и3 совершeнный, є4же њблачи1тисz въ ри6зы, главы2 да не
tкрhетъ, и3 ри6зъ свои1хъ да не раздерeтъ, 11
и3 ко всsкой души2 ўмeршей да не
пріи1детъ: над8 nтцeмъ свои1мъ и3 над8 мaтерію своeю да не њскверни1тсz, 12
и3 t
с™hхъ да не и3зhдетъ, и3 да не њскверни1тъ и4мене с™aгw бGа своегw2, ћкw
с™hй є3лeй помaзаніz бGа є3гw2 на нeмъ: ѓзъ гDь. 13
Сeй въ женY дёву t р0да
своегw2 да п0йметъ: 14
вдови1цы же и3 и3згнaныz, и3 њсквернeныz и3 блудни1цы,
си1хъ да не п0йметъ: но дэви1цу t плeмене своегw2 да п0йметъ въ женY: 15 и3 да
не њскверни1тъ сёмене своегw2 въ лю1дехъ свои1хъ: ѓзъ гDь бGъ њсщ7azй є3го2.
16
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 17
рцы2 ко ґарHну, глаг0лz: человёкъ t р0да
твоегw2 въ р0дэхъ вaшихъ, ѓще к0ему бyдетъ на нeмъ пор0къ, да не пристy-
питъ приноси1ти дaры бGа своегw2: 18
всsкъ человёкъ, є3мyже ѓще бyдетъ на
нeмъ пор0къ, да не пристyпитъ: человёкъ слёпъ, и3ли2 хр0мъ, и3ли2 корн0сый,
и3ли2 ўхорёзанъ, 19
и3ли2 человёкъ, є3мyже є4сть сокрушeніе руки2 и3ли2 сокрушeніе
ноги2, 20
и3ли2 горбaтъ, и3ли2 гноеточи1въ nчи1ма, и3ли2 бэльмоo1ченъ, и3ли2 человёкъ,
на нeмже сyть кр†сты ди6віz, и3ли2 лишаи6, и3ли2 є3диноsтрный: 21
всsкъ, є3мyже
ѓще бyдетъ на нeмъ пор0къ t сёмене ґарHна жерцA, да не пристyпитъ принес-
ти2 жeртвъ бGу твоемY, занE пор0къ на нeмъ: дарHвъ б9іихъ да не пристy-
питъ приноси1ти: 22 дaры бGа своегw2 с™†z с™hхъ, и3 t с™hхъ да снёстъ: 23 nбaче
къ завёсэ да не пристyпитъ, и3 ко nлтарю2 да не прибли1житсz, ћкw пор0къ
и4мать: и3 да не њскверни1тъ свzти1лища бGа своегw2, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй и5хъ.
24
И# глаг0ла мwmсeй ко ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, и3 ко всBмъ сынHмъ
ї}лєвымъ.
ГлавA 22.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2
рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, да внимaютъ t
с™hнь сынHвъ ї}левыхъ, и3 да не њсквернsтъ и4мене с™aгw моегw2, є3ли6ка nни2
њсвzщaютъ ми2: ѓзъ гDь. 3 Рцы2 и5мъ: въ р0ды вaшz всsкъ человёкъ, и4же ѓще
пристyпитъ t всsкагw сёмене вaшегw ко с™ы6мъ, є3ли6ка ѓще њсвzтsтъ
сhнове ї}лєвы гDу, и3 нечистотA є3гw2 на нeмъ бyдетъ, потреби1тсz душA
џнаz t менє2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 4 И# человёкъ t сёмене ґарHна жерцA, и3 сeй
прокажeнъ, и3ли2 сёмz и3зливaетъ, t с™hхъ да не снёстъ, д0ндеже њчи1ститсz:
и3 прикасazйсz всsкой нечистотЁ души2, и3ли2 человёкъ, є3мyже ѓще и3зhдетъ
t є3гw2 л0жа сёмz, 5 и3ли2 и4же ѓще прик0снетсz всsкому гaду нечи1сту, и4же
њскверни1тъ є3го2, и3ли2 человёку, и4же њскверни1тъ є3го2, по всsкой нечистотЁ
є3гw2: 6 душA, ћже ѓще прик0снетсz и4хъ, нечистA бyдетъ до вeчера: да не снёстъ
t с™hхъ, ѓще не њмhетъ тёла своегw2 вод0ю, 7 и3 зaйдетъ с0лнце, и3 чи1стъ
бyдетъ: и3 тогдA да снёстъ t с™hхъ, ћкw хлёбъ є3гw2 є4сть. 8 Мертвечи1ны и3
ѕвэроsдины да не снёстъ, є4же њскверни1тисz є3мY въ ни1хъ: ѓзъ гDь. 9 И# да
сохранsтъ повелBніz мо‰, да не пріи1мутъ си1хъ рaди грэхA, и3 и4змрутъ за
ни1хъ, ѓще њсквернsтъ и5хъ: ѓзъ гDь бGъ њсщ7azй и5хъ. 10 И# всsкъ и3ноплемeнникъ
да не снёстъ с™hнь: присeльникъ їерeевъ и3ли2 наeмникъ да не снёстъ с™hнь.
11
Ѓще же жрeцъ пристsжетъ дyшу пристzжaную сребр0мъ, сіS да снёстъ
хлёбы є3гw2: и3 домочaдцы є3гw2, и3 сjи да снэдsтъ хлёбы є3гw2. 12
И# дщeрь
человёка жерцA, ѓще посsгнетъ за мyжа и3ноплемeнника, сіS t начaткwвъ
с™hхъ да не снёстъ. 13
И# дщeрь жерцA ѓще бyдетъ вдовA и3ли2 tпущeна, плодA
же не бyдетъ є4й, возврати1тсz въ д0мъ nтцA своегw2, по ю4ности своeй, t
хлёбwвъ nтцA своегw2 да снёстъ: всsкъ же и3ноплемeнникъ да не снёстъ t
ни1хъ. 14
И# человёкъ, и4же ѓще ћстъ с™†z по невёдэнію, и3 да приложи1тъ пs-
тую свою2 чaсть ко и4стому, и3 да дaстъ сіE жерцY с™0е. 15
И# да не њсквернsтъ
с™hнь сынHвъ ї}левыхъ, и5хже nни2 tдэлsютъ гDу: 16 и3 да не наведyтъ на себE
беззак0ніе преступлeніz, внегдA ћсти и5мъ с™hню и4хъ, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй
и5хъ. 17
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 18
глаг0ли ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3 всемY
с0нму ї}леву и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ, и3ли2
t пришлє1цъ прилежaщихъ къ ни6мъ во ї}ли, и4же ѓще принесeтъ дaры сво‰ по
всsкому и3сповёданію своемY, и3ли2 по всsкому и3зволeнію своемY, є3ли6ка ѓще
принесyтъ гDу на всесожжeніе, 19
прі‰тны вaмъ непорHчны мyжескъ п0лъ t
стaдъ волHвъ, и3ли2 t nвeцъ и3 t к0зъ: 20
всёхъ, є3ли6ка ѓще и4мутъ пор0къ на
себЁ, да не принесyтъ гDу, понeже непріsтно бyдетъ вaмъ. 21
И# человёкъ и4же
ѓще принесeтъ жeртву спcніz гDу, tлучи1въ њбётъ и3ли2 по и3зволeнію, и3ли2 въ
прaздники вaшz, t стaдъ волHвъ и3ли2 t nвeцъ, непор0чно да бyдетъ въ
пріsтіе, всsкъ пор0къ да не бyдетъ на нeмъ: 22
слёпо, и3ли2 сокрушeно, и3ли2
љзhкъ ўрёзанъ и3мyщо, и3ли2 черви1во, и3ли2 крaстово, и3ли2 лишaво, да не
принесyтъ тёхъ гDу, и3 въ жeртву не дади1те t ни1хъ на nлтaрь гDеви: 23
и3
тельцA и3ли2 џвцу ўхорёзну, и3ли2 безхв0стну, въ заколeніе сотвори1ши | себЁ
(по и3зволeнію), въ њбётъ же тв0й да не пріи1метсz: 24
є3мyже сyть ћтра
сокрушє1на, и3 є3мyже раздaвлєна, и3 и3зрBзана, и3 и3ст0ржєна, да не принесeте
си1хъ гDу, и3 въ земли2 вaшей да не сотвори1те. 25 И# t руки2 и3ноплемeнника да не
принесeте дарHвъ бGу вaшему t всёхъ си1хъ, ћкw вреждє1ніz сyть на ни1хъ,
пор0къ на ни1хъ, не пріи1мутсz сі‰ t вaсъ. 26
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
27
телeцъ, и3ли2 nвчA, и3ли2 козлS, є3гдA роди1тсz, да бyдетъ сeдмь днjй под8
мaтерію своeю, въ дeнь же nсмhй и3 дaлэе принесeтсz въ дaръ, прин0съ гDу:
28
и3 тельцA и3 nвчaте вкyпэ съ мaтерію да не зак0лете въ є3ди1нъ дeнь. 29
Ѓще
же пожрeши жeртву њбётъ рaдованіz гDеви, пріsтнw вaмъ пожри1те є5: 30
сіS
въ т0йже дeнь да снёстсz, да не њстaвите t мsсъ на ќтріе: ѓзъ є4смь гDь.
31
И# сохрани1те зaпwвэди мо‰ и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь: 32
и3 не њскверни1те
и4мене с™aгw, и3 њсщ7yсz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ: ѓзъ гDь њсщ7azй вaсъ,
33
и3зведhй вы2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, ћкw бhти вaмъ въ бGа: ѓзъ гDь.
ГлавA 23.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ:
прaздницы гDни, ±же наречeте нарHчитыz с™ы6z, сjи сyть прaздницы мои2:
3
въ шeсть днjй да сотвори1ши дэлA, и3 въ дeнь седмhй суббHта, пок0й наре-
чeнный с™ъ гDеви, всsкагw дёла да не сотворитE: суббHта є4сть гDеви во
всeмъ њбитaніи вaшемъ. 4 Сjи прaздницы гDу наречє1ны с™и, ±же наречeте сі‰
во временA и4хъ: 5 въ пeрвэмъ мцcэ въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа, междY
вечeрними, пaсха гDу: 6
и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw прaзд-
никъ њпрэсн0кwвъ гDу: сeдмь днjй њпрэсн0ки да ћсте. 7 И# дeнь пeрвый
наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те: 8
и3 да
принесeте всесожжє1ніz гDу сeдмь днjй, и3 дeнь седмhй наречeнъ с™ъ бyдетъ
вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те. 9
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
10
глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, ю4же
ѓзъ даю2 вaмъ, и3 п0жнете жaтву є3S, и3 принесeте снопы2 начaтокъ жaтвы
вaшеz къ жерцY, 11
и3 вознесeтъ сн0пъ пред8 гDа пріsтенъ вaмъ: на ќтріе
пeрвагw днE суббHты да вознесeтъ є3го2 жрeцъ. 12 И# сотвори1те въ дeнь, в0ньже
ѓще принесeте сн0пъ, nвчA непор0чно є3динолётно во всесожжeніе гDу:
13
и3 жeртву є3гw2 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны спрsжены въ є3лeи: жeртва
гDу, въ воню2 благов0ніz гDу: и3 возліsніе є3гw2 вінA четвeртую чaсть јна.
14
И# хлёба, и3 прsженыхъ клaсwвъ н0выхъ да не снёсте, дaже до тогw2 днE
самaгw, д0ндеже принесeте вы2 дaры бGу вaшему: зак0ннw вёчнw въ р0ды вa-
шz во всeмъ населeніи вaшемъ. 15
И# сочти1те себЁ t наyтріz суббHтъ, t днE,
в0ньже ѓще принесeте снопы2 возложeніz, сeдмь седми1цъ цёлыхъ 16
дaже до
наyтріz послёдніz седми1цы да сочтeте пzтьдесsтъ днjй, и3 да принесeте
жeртву н0ву гDу. 17
T вселeніz вaшегw да принесeте хлёбы возложeніе, двA
хлBба: t двyхъ десzти1нъ муки2 пшени1чны да бyдутъ, квaшєны да и3спекyтсz
t пeрвыхъ плодHвъ гDу: 18
и3 да принесeте со хлёбами сeдмь ѓгнцєвъ непор0ч-
ныхъ є3динолётныхъ, и3 тельцA є3ди1наго t стaдъ, и3 nвнA двA непорHчна: и3
бyдутъ во всесожжeніе гDу, и3 жє1ртвы и4хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, жeртва вонS
благов0ніz гDу. 19
И# сотвори1те козлA t к0зъ є3ди1наго њ грэсЁ, и3 двA ѓгнца
є3динолBтна въ жeртву спcніz съ хлёбами пeрвыхъ жи6тъ. 20 И# да возложи1тъ |
жрeцъ съ хлёбами пeрвыхъ жи6тъ, возложeніе пред8 гDемъ со nбёма ѓгнцы:
с™а бyдутъ гDу, жерцY и4же прин0ситъ |, томY да бyдутъ. 21
И# прозовeте сeй
дeнь, нар0читъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те в0нь:
зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz во всeмъ населeніи вaшемъ. 22
И# є3гдA жнeте
жaтву земли2 вaшеz, не потреби1те њстaнка жaтвы ни1вы своеS, є3гдA жнeте,
и3 t пaдающихъ t жaтвы вaшеz да не соберeши: ни1щему и3 пришeльцу
њстaвиши |: ѓзъ гDь бGъ вaшъ. 23
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 24
рцы2 сынHмъ
ї}лєвымъ, глаг0лz: мцcа седмaгw, въ пeрвый дeнь мцcа, да бyдетъ вaмъ
пок0й, пaмzть трyбъ: наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ: 25
всsкагw дёла раб0т-
нz не сотвори1те, и3 принесeте всесожжeніе гDу. 26
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
27
и3 въ десsтый дeнь седмaгw мцcа сегw2 дeнь њчищeніz, наречeнъ с™ъ да
бyдетъ вaмъ: и3 смири1те дyшы вaшz, и3 принеси1те всесожжeніе гDу: 28
всsкагw
дёла не сотвори1те въ сaмый дeнь сeй: є4сть бо дeнь њчищeніz сeй вaмъ,
ўмоли1ти њ вaсъ пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ: 29
всsка бо душA, ћже не
покори1тсz въ дeнь т0й, потреби1тсz t людjй свои1хъ: 30
и3 всsка душA, ћже
сотвори1тъ дёло въ сaмый дeнь сeй, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ:
31
всsкагw дёла не сотвори1те, зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, во всёхъ
селeніихъ вaшихъ. 32
Суббw6ты суббHтъ бyдутъ вaмъ: и3 смири1те дyшы вaшz,
t девsтагw днE мцcа t вeчера, дaже до десsтагw днE мцcа, до вeчера, суббHт-
ствуйте суббw6ты вaшz. 33
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 34
рцы2 сынHмъ ї}лє-
вымъ, глаг0лz: въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа седмaгw сегw2, прaздникъ
кyщей сeдмь днjй гDу: 35
и3 дeнь пeрвый наречeнъ с™ъ бyдетъ: всsкагw дёла
раб0тнz не сотвори1те: 36
сeдмь днjй да принесeте всесожжє1ніz гDу: и3 дeнь
nсмhй наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ, и3 принесeте всесожжє1ніz гDу: и3сх0дное
є4сть, всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те. 37 Сjи прaздницы гDни, ±же наречe-
те нарHчиты с™ы, є4же приноси1ти прин0сы гDу: всесожжє1ніz и3 жє1ртвы и4хъ,
и3 возлі‰ніz и4хъ t днE до днE, 38
кромЁ суббHтъ гDнихъ и3 кромЁ дарHвъ
вaшихъ, и3 кромЁ всёхъ њбётwвъ вaшихъ и3 кромЁ благов0льныхъ вaшихъ,
±же ѓще дади1те гDу. 39
И# въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа седмaгw сегw2, є3гдA
скончaете жи6та земли2, прaзднуйте гDу сeдмь днjй: въ дeнь пeрвый пок0й, и3
въ дeнь nсмhй пок0й: 40
и3 да в0змете себЁ въ дeнь пeрвый пл0дъ дрeва
красeнъ, и3 вётвь фjніческую, и3 вBтви дрeва ч†стыz, и3 вє1рбы, и3 ѓгнwвы
вBтви * t пот0ка, и3 возвесели1тесz пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ сeдмь днjй въ
лёто: 41
зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, въ мцcъ седмhй прaзднуйте є3го2:
42
въ кyщахъ да пребyдете сeдмь днjй: всsкъ тузeмецъ во ї}ли да пребyдетъ
въ кyщахъ: 43
ћкw да ўвёдzтъ р0ды вaшz, ћкw въ кyщахъ всели1хъ сhны
ї}лєвы, внегдA и3звести2 мнЁ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
44
И# повёда мwmсeй прaздники гDни сынHмъ ї}лєвымъ.

* сад0віе палестjнское
ГлавA 24.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, да в0змутъ ти2
є3лeй t мaсличіz чи1стъ и3сцэжeнъ въ свэтёніе, да гори1тъ свэти1ло всегдA,
3
внЁ завёсы въ ски1ніи свидёніz, и3 возжигaти бyдутъ є3го2 ґарHнъ и3 сhнове
є3гw2 t вeчера до заyтра пред8 гDемъ непрестaннw, зак0ннw вёчнw въ р0ды
вaшz: 4 на свэти1льницэ чи1стэмъ возжигaти бyдете свэти6ла пред8 гDемъ дaже
до ќтра. 5 И# в0змете муки2 пшени1чны, и3 сотворитE t неS дванaдесzть хлё-
бwвъ: двY десzти1нъ да бyдетъ хлёбъ є3ди1нъ: 6 и3 возложи1те и5хъ на двA поло-
жє1ніz, по шести2 хлёбwвъ є3ди1но положeніе на трапeзэ чи1стэ пред8 гDемъ:
7
и3 возложи1те на є3ди1но положeніе лівaнъ чи1стъ и3 с0ль, и3 да бyдутъ хлёбы
въ пaмzть предлежaщыz пред8 гDемъ: 8 въ дeнь суббHты да предлагaютсz пред8
гDемъ всегдA t сынHвъ ї}левыхъ, завётъ вёчный: 9 и3 да бyдутъ ґарHну и3
сынHмъ є3гw2, и3 да снэдsтъ | на мёстэ с™э, сyть бо с™†z с™hхъ: сіE и5мъ
t жeртвъ гDу въ зак0нъ вёчный. 10
И# и3зhде сhнъ жены2 ї}льтzныни, и3 сeй
бЁ сhнъ є3гЂптzнина въ сынёхъ ї}левыхъ: и3 прsхусz въ полцЁ и4же t ї}ль-
тzныни и3 мyжъ ї}льтzнинъ: 11
и3 нарeкъ сhнъ жены2 ї}льтzныни и4мz (гDне)
проклS. И# привед0ша є3го2 къ мwmсeю. И$мz же мaтере є3гw2 салwмjfъ, дщeрь
даврjина, t плeмене дaнова. 12
И# вверг0ша є3го2 въ темни1цу, разсуди1ти њ нeмъ
повелёніемъ гDнимъ. 13
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 14
и3зведи2 клsвшаго внЁ
полкA, и3 да возложaтъ вси2 слhшавшіи рyцэ свои2 на главY є3гw2, и3 да побі-
ю1тъ є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ: 15
и3 сынHмъ ї}лєвымъ глаг0ли и3 речeши къ
ни6мъ: человёкъ человёкъ, и4же ѓще прокленeтъ бGа своего2, грёхъ пріи1метъ:
16
нарицazй же и4мz гDне смeртію да ќмретъ: кaменіемъ да побію1тъ є3го2 вeсь
с0нмъ ї}льскій: ѓще тузeмецъ, и3ли2 пришлeцъ, є3гдA наречeтъ и4мz гDне, да
ќмретъ: 17
и3 человёкъ, и4же ѓще порази1тъ всsку дyшу человёчу, и3 ќмретъ,
смeртію да ќмретъ: 18 и3 и4же ѓще ўдaритъ скотA, и3 ќмретъ, да воздaстъ дyшу
вмёстw души2: 19
и3 ѓще кто2 сотвори1тъ пор0къ бли1жнему, ћкоже сотвори2
є3мY, тaкожде и3 є3мY да сотворsтъ: 20
и3зломлeніе за и3зломлeніе, џко за
џко, зyбъ за зyбъ: ћкоже сотвори1лъ пор0къ человёку, тaкожде да сотво-
рsтъ и3 є3мY: 21
и4же ѓще ўдaритъ человёка, и3 ќмретъ смeртію да ќмретъ:
22
њправдaніе є3ди1но бyдетъ пришeльцу и3 тузeмцу, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ
вaшъ. 23
И# глаг0ла мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 и3звед0ша клsвшаго внЁ
полкA, и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ: и3 сhнове ї}лєвы сотвори1ша,
ћкоже заповёда гDь мwmсeю.
ГлавA 25.
речE гDь къ мwmсeю на горЁ сінaйстэй, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3
речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ, и3 почjетъ
землS, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ, суббw6ты гDу. 3 Шeсть лётъ да сёеши ни1ву твою2,
и3 шeсть лётъ да рёжеши віногрaдъ тв0й и3 соберeши пл0дъ є3гw2: 4 въ седм0е
же лёто суббHта, пок0й да бyдетъ земли2, суббHта гDнz: ни1вы твоеS сёzти
и3 віногрaда твоегw2 рёзати не бyдеши, 5 и3 сам† соб0ю произраст†ющаz ни1вы
твоеS да не п0жнеши, и3 віногрaда tлучeніz твоегw2 да не соберeши: лёто
пок0z бyдетъ земли2. 6 И# бyдутъ суббw6ты земли2 ћди тебЁ, и3 рабY твоемY и3
рабhни твоeй, и3 наeмнику твоемY и3 њбитaльнику прилежaщему къ тебЁ,
7
и3 скотHмъ твои6мъ и3 ѕвэрє1мъ сyщымъ на земли2 твоeй да бyдетъ всsкъ
пл0дъ є3гw2 въ снёдь. 8
И# и3счи1слиши себЁ сeдмь лётъ пок0z, сeдмь лётъ
седми1жды: и3 бyдутъ тебЁ сeдмь седми1нъ лётъ, четhредесzть дeвzть лётъ.
9
И# возвэсти1те трyбнымъ глaсомъ во всeй земли2 вaшей мцcа седмaгw въ
десsтый дeнь мцcа: въ дeнь њчищeніz возвэсти1те труб0ю во всeй земли2
вaшей. 10
И# њсвzти1те лёто, пzтьдесsтое лёто, и3 разгласи1те њставлeніе на
земли2 всBмъ живyщымъ на нeй: лёто њставлeніz знaменіе сіE бyдетъ вaмъ:
и3 да tи1детъ кjйждо вaсъ въ притzжaніе своE, и3 кjйждо во nтeчество своE
tи1дете. 11
Њставлeніz знaменіе сіE бyдетъ вaмъ, лёто пzтьдесsтое, лёто
бyдетъ вaмъ: ни сёzти, нижE жaти бyдете, є4же сaмо произни1кнетъ на нeй, и3
да не њб8eмлеши њсвzщeнныхъ (бGу) є3S: 12
ћкw њставлeніz знaменіе є4сть,
с™о да бyдетъ вaмъ: t ни1въ kди1те плоды2 є3S: 13
и3 въ лёто њставлeніz знa-
меніz сегw2 да возврати1тсz кjйждо въ притzжaніе своE. 14
Ѓще же tдaси кyп-
лею бли1жнему твоемY, и3ли2 ѓще притsжеши t бли1жнzгw твоегw2, да не
њскорблsетъ человёкъ бли1жнzгw: 15
по числY лётъ по знaменіи, да притsже-
ши t бли1жнzгw, по числY лётъ плодHвъ да продaстсz тебЁ. 16
Ћкоже ѓще
б0лэе лётъ, ўмн0житъ притzжaніе є3гw2, и3 ћкоже ѓще мнёе лётъ, ўмень-
ши1тъ притzжaніе є3гw2: ћкw число2 плодHвъ є3гw2, тaкw да продaстъ тебЁ.
17
Да не њскорби1тъ человёкъ бли1жнzгw, и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ
гDь бGъ вaшъ. 18 И# сотвори1те вс‰ њправд†ніz мо‰ и3 вс‰ суды2 мо‰, сохрани1те
же и3 сотвори1те |, и3 всели1тесz на земли2 ўповaюще. 19
И# дaстъ землS плоды2
сво‰, и3 снёсте въ сhтость, и3 вселитeсz на нeй ўповaюще. 20
Ѓще же речeте:
что2 ћсти бyдемъ въ седм0е лёто сіE, ѓще не сёемъ, ни собирaемъ плодHвъ
свои1хъ; 21
и3 послю2 блгcвeніе моE вaмъ въ лёто шест0е, и3 сотвори1тъ плоды2
сво‰ на три2 лBта: 22 и3 посёете въ лёто nсм0е, и3 снёсте t плодHвъ вeтхихъ
дaже до лёта девsтагw: д0ндеже приспёютъ плоды2 є3S, снёсте вє1тхаz вeт-
хихъ. 23
И# землS да не продaстсz во ўтверждeніе: моs бо є4сть землS, ћкw
пришeльцы и3 присeльницы вы2 є3стE предо мн0ю: 24
и3 по всeй земли2 њдержaніz
вaшегw, и3скyпъ дади1те земли2. 25
Ѓще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4же съ
тоб0ю, и3 продaстъ t њдержaніz своегw2, да пріи1детъ ќжикъ бли1жній є3мY и3
и3скyпитъ продaніе брaта своегw2. 26
Ѓще же не бyдетъ комY ќжика, и3 возм0-
жетъ рукA є3гw2 њбрэсти2 дов0ленъ и3скyпъ є3гw2, 27
и3 и3счи1слитъ лBта продaніz
є3гw2, и3 воздaстъ є4же и3зли1ше и4мать, человёку є3мyже пр0дано бЁ џное, и3
возврати1тсz во њдержaніе своE. 28
Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3гw2 дов0льное,
є4же tдaти є3мY, да бyдетъ пр0даное купи1вшему є5 дaже до шестaгw лёта
њставлeніz, и3 и3зhдетъ во њставлeніе, и3 возврати1тсz во њдержaніе своE.
29
Ѓще же кто2 продaстъ д0мъ њбитaемый во грaдэ њграждeннэмъ, и3 бyдетъ
и3скуплeніе є3гw2, д0ндеже и3сп0лнитсz: лёто днjй бyдетъ и3скуплeніе є3гw2. 30
Ѓще
же не и3скyпитъ, д0ндеже скончaетсz лёто всE, да ўкрэпи1тсz д0мъ сyщій во
грaдэ и3мyщемъ њграждeніе въ твeрдость купи1вшему є3го2, въ р0ды є3гw2, и3 не
возврати1тсz во њставлeніе. 31
Д0мы же и5же на сeлэхъ, и5мже нёсть w4крестъ
и4хъ њграждeніz, къ селY земли2 да приложaтсz: и3скупyємы всегдA да бyдутъ,
и3 во њставлeніе да возвратsтсz. 32
И# грaди леvjтстіи, д0мы градHвъ њдержa-
ніz и4хъ, и3скупyємы да бyдутъ всегдA леvjтwмъ. 33
И# и4же ѓще и3скyпитъ t
леv‡тъ: и3 и3зhдетъ продaніе домHвъ грaда њдержaніz и4хъ во њставлeніе, ћкw
д0мы градHвъ леvjтскихъ њдержaніе и4хъ, посредЁ сынHвъ ї}левыхъ. 34
И# сeла
tдэлє1наz градHмъ и4хъ да не продадyтсz, ћкw њдержaніе вёчное сіE и4хъ
є4сть. 35
Ѓще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4же съ тоб0ю, и3 и3знем0жетъ
рукaми ў тебє2, заступи2 є3го2 ћкw пришeльца и3 присeльника, да поживeтъ
брaтъ тв0й съ тоб0ю: 36
да не в0змеши t негw2 ли1хвы, нижE б0лэе (*дaнагw),
и3 ўбои1шисz бGа твоегw2: ѓзъ гDь: и3 поживeтъ брaтъ тв0й съ тоб0ю. 37
СребрA
твоегw2 да не дaси є3мY въ ли1хву, и3 рaди прибhтка не дaси є3мY пи1щей
твои1хъ. 38
Ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вы2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, є4же дaти
вaмъ зeмлю ханаaнску, ћкw бhти мнЁ бGу вaшему. 39
Ѓще же њуб0жаетъ
брaтъ тв0й ў тебє2, и3 продaстсz тебЁ, да не пораб0таетъ тебЁ раб0ты рaбс-
кіz: 40
ѓки наeмникъ и3ли2 пришлeцъ да бyдетъ тебЁ, дaже до лёта њставлeніz
дёлати бyдетъ ў тебє2, 41
и3 да и3зhдетъ t тебє2, и3 дёти є3гw2 съ ни1мъ въ
лёто њставлeніz, и3 да tи1детъ въ р0дъ св0й, и3 во њдержaніе џтчее своE воз-
врати1тсz, 42
понeже раби2 мои2 сyть сjи, и5хже и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz,
да не продaстсz продaніемъ рaбіимъ: 43
да не њтzготи1ши є3гw2 труд0мъ, и3
ўбои1шисz гDа бGа твоегw2. 44
И# рaбъ и3 рабhнz, и5же ѓще бyдутъ ў тебє2 t
kзы6къ, и5же w4крестъ тебє2 сyть, t тёхъ да притsжете рабA и3 рабhню. 45 И# t
сынHвъ присeльничихъ, и5же сyть въ вaсъ, t си1хъ притsжете, и3 t ср0дникwвъ
и4хъ, є3ли1цы ѓще бyдутъ въ земли2 вaшей, да бyдутъ вaмъ во њдержaніе,
46
и3 да раздэлитE | дётемъ вaшымъ по вaсъ, и3 да бyдутъ вaмъ во њдер-
жaніе во вёкъ: брaтіи же вaшеz, сынHвъ ї}левыхъ, кjйждо брaта своегw2 да
не њтzготи1тъ є3гw2 въ трудёхъ. 47
Ѓще же њбрsщетъ рукA пришeльца и3ли2
присeльника и4же ў тебє2, и3 њбнищaвъ брaтъ тв0й продaстсz къ пришeльцу
и3ли2 присeльнику и4же ў тебє2, и3ли2 роди1вшемусz t р0да пришeлча, 48
по про-
дaніи є3мY, и3скyпъ да бyдетъ є3мY, є3ди1нъ t брaтій є3гw2 да и3скyпитъ є3го2:
49
брaтъ nтцA є3гw2, и3ли2 сhнъ брaта nтцA є3гw2, да и3скyпитъ є3го2, и3ли2 t
св0йственныхъ пл0ти плeмене є3гw2 и3скyпитъ є3го2: ѓще же возм0жетъ рукA
є3гw2, и3скyпитъ себE, 50
да сочтeтсz съ притzжaвшимъ є3го2, t лёта въ нeже
продaсz є3мY дaже до лёта њставлeніz, и3 бyдетъ сребро2 продaніz є3гw2 ѓки
дeнь наeмника: t лёта до лёта да бyдетъ съ ни1мъ. 51
Ѓще же комY мн0жае
лётъ бyдетъ, проти1въ тёхъ tдaстъ и3скyпъ св0й, t сребрA продaніz своегw2.
52
Ѓще же мaлw њстaнетсz t лётъ до лёта њставлeніz, и3 да сочтeтъ є3мY
по лётwмъ є3гw2, и3 tдaстъ и3скyпъ є3гw2 ѓки наeмникъ: 53
t г0да до г0да да
бyдетъ съ ни1мъ: да не њтzготи1ши є3гw2 труд0мъ пред8 тоб0ю. 54
Ѓще же не
и3скyпитсz по си6мъ, да и3зhдетъ въ лёто њставлeніz сaмъ и3 дёти є3гw2 съ
ни1мъ: 55
ћкw мои2 сhнове ї}лєвы раби2 сyть, џтроцы мои2 сjи сyть, и5хже
и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
ГлавA 26.
е сотвори1те себЁ (*њбразHвъ) рукотворeныхъ, нижE и3звazныхъ, нижE столпA
постaвите себЁ, нижE кaмене постaвите въ земли2 вaшей во знaменіе, ко
є4же покланsтисz є3мY: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ. 2 Суббw6ты мо‰ сохрани1те, и3
t с™hхъ мои1хъ ўб0йтесz: ѓзъ є4смь гDь. 3
Ѓще въ повелёніихъ мои1хъ
х0дите, и3 зaпwвэди мо‰ сохранитE и3 сотворитE |: 4 и3 дaмъ д0ждь вaмъ во
врeмz своE, и3 землS дaстъ плоды2 сво‰, и3 древесA сє1льнаz tдадsтъ пл0дъ
св0й: 5 и3 пости1гнетъ вaмъ млачeніе (*жи6тъ) њбрaніе вінA, и3 њбрaніе вінA пос-
ти1гнетъ сёzтву, и3 снёсте хлёбъ вaшъ въ сhтость, и3 вселитeсz съ
твeрдостію на земли2 вaшей, и3 рaть не пр0йдетъ сквозЁ зeмлю вaшу:
6
и3 дaмъ ми1ръ въ земли2 вaшей, и3 ќснете, и3 не бyдетъ ўстрашazй вaсъ: и3
погублю2 ѕвBри лю6тыz t земли2 вaшеz: 7
и3 рaть сквозЁ зeмлю вaшу не
пр0йдетъ, и3 поженeте враги2 вaшz, и3 падyтъ пред8 вaми ўбіeніемъ: 8 и3 поже-
нyтъ t вaсъ пsть сто2, и3 сто2 вaсъ поженeтъ тьмы6, и3 падyтъ врази2 вaши
пред8 вaми мечeмъ: 9
и3 при1зрю на вaсъ и3 блгcвлю2 вaсъ, и3 возращY вaсъ и3
ўмн0жу вaсъ, и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми: 10 и3 снёсте вє1тхаz и3 вє1тхаz
вeтхихъ, и3 вє1тхаz t лицA н0выхъ и3знесeте: 11
и3 постaвлю завётъ м0й въ
вaсъ, и3 не возгнушaетсz дш7A моS вaми: 12
и3 похождY въ вaсъ, и3 бyду вaмъ
бGъ, и3 вы2 бyдете ми2 лю1діе: 13 ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2
є3гЂпетскіz, сyщымъ вaмъ рабHмъ: и3 сокруши1хъ ќзы kрмA вaшегw, и3 и3зве-
д0хъ вaсъ со дерзновeніемъ. 14
Ѓще же не послyшаете менE, нижE сотворитE
повелёній мои1хъ си1хъ, 15 но ни покоритeсz и5мъ, и3 њ судьбaхъ мои1хъ вознего-
дyетъ душA вaша, ћкw не твори1ти вaмъ всёхъ зaповэдій мои1хъ, ћкw разо-
ри1ти завётъ м0й, 16
и3 ѓзъ сотворю2 си1це вaмъ, и3 наведY на вaсъ скyдость и3
крaсту, и3 желтzни1цу вреждaющую џчи вaша и3 дyшы вaшz и3стаевaющую: и3
посёете вотщE сёмена в†ша, и3 поzдsтъ | супостaты вaшz: 17
и3 ўтвержY
лицE моE на вaсъ, и3 падeте пред8 враги6 вaшими, и3 поженyтъ вы2 ненави1дzщіи
вaсъ, и3 побёгнете никомyже гонsщу вaсъ. 18
И# ѓще до сегw2 не послyшаете
менE, и3 приложY наказaти вы2 ћзвами седми1жды за грэхи2 вaшz: 19
и3 сокру-
шY досаждeніе гордhни вaшеz, и3 положY нeбо вaмъ ѓки желёзно, и3 зeмлю
вaшу ѓки мёдzну: 20
и3 бyдетъ вотщE крёпость вaша, и3 не дaстъ землS
вaша сёмене своегw2, и3 древA селA вaшегw не дадyтъ плодA своегw2. 21 И# ѓще по
си1хъ п0йдете стран0ю и3 не восх0щете послyшати менE, приложY вaмъ ћзвъ
сeдмь по грэхHмъ вaшымъ, 22
и3 послю2 на вы2 ѕвBри лю6тыz земны6z, и3
и3з8zдsтъ вы2 и3 потребsтъ скоты2 вaшz, и3 ўмaлєны сотворю2 вы2, и3 п{сты
бyдутъ путіE вaши. 23
И# ѓще си1ми не накaжетесz, но п0йдете ко мнЁ стра-
н0ю, 24
пойдY и3 ѓзъ съ вaми въ ћрости стран0ю, и3 поражY вы2 и3 ѓзъ седми1ж-
ды грBхъ рaди вaшихъ, 25
и3 наведY на вы2 мeчь мстsй мeсть завёта, и3
вбёгнете въ грaды вaшz: и3 послю2 на вы2 смeрть, и3 прeдани бyдете въ рyцэ
вр†гъ вaшихъ: 26
внегдA скорбёти вaмъ скyдостію хлёбwвъ, и3 и3спекyтъ дeсzть
жeнъ хлёбы вaшz въ пещи2 є3ди1нэй, и3 tдадsтъ хлёбы вaшz вёсомъ, и3
ћсти бyдете, и3 не насhтитесz. 27 Ѓще же въ си1хъ не послyшаете менE и3 п0йде-
те ко мнЁ стран0ю, 28
и3 ѓзъ пойдY съ вaми въ ћрости стран0ю, и3 накажY вы2
ѓзъ седми1жды по грэхHмъ вaшымъ: 29 и3 ћсти бyдете плHти сынHвъ вaшихъ,
и3 плHти дщeрей вaшихъ ћсти и4мате, 30
и3 сотворю2 пуст†z к†пища в†ша и3
потреблю2 древzн†z рукотворє1ніz в†ша, и3 положY трyпы вaшz на трyпэхъ
кум‡ръ вaшихъ, и3 возненави1дитъ вaсъ дш7A моS: 31
и3 сотворю2 грaды вaшz
п{сты, и3 њпустошY с™†z в†ша, и3 не њбонsю вони2 жeртвъ вaшихъ:
32
и3 сотворю2 пyсту ѓзъ зeмлю вaшу, и3 ўдивsтсz њ нeй врази2 вaши, живy-
щіи на нeй: 33
и3 разсhплю вы2 въ kзhки, и3 потреби1тъ вы2 находsй мeчь, и3
бyдетъ землS вaша пустA, и3 грaды вaши бyдутъ п{сты. 34
ТогдA возблагово-
ли1тъ землS суббw6ты сво‰, во вс‰ дни6 запустёніz своегw2, и3 вы2 бyдете въ
земли2 вр†гъ вaшихъ: тогдA воспрaзднуетъ землS и3 возблаговоли1тъ суббHты
сво‰: 35
во вс‰ дни6 њпустёніz своегw2 воспрaзднуетъ, ±же не прaзднова въ
суббHтахъ вaшихъ, є3гдA живsсте на нeй. 36
И# њстaвльшымсz t вaсъ вложY
стрaхъ въ сердцA и4хъ въ земли2 вр†гъ и4хъ, и3 поженeтъ и5хъ глaсъ листA
летsща, и3 побёгнутъ ћкw бэжaщіи t рaти, и3 падyтъ ники1мже гони1ми.
37
И# прeзритъ брaтъ брaта ѓки на рaти, никомY напaдающу, и3 не возм0жете
противустaти врагHмъ вaшымъ: 38
и3 поги1бнете въ kзhцэхъ, и3 потреби1тъ
вaсъ землS вр†гъ вaшихъ. 39 И# њстaвльшіисz t вaсъ и3стлёютъ за грэхи2 сво‰
и3 за грэхи2 nтє1цъ свои1хъ, въ земли2 вр†гъ свои1хъ и3стaютъ, 40
и3 и3сповёдzтъ
грэхи2 сво‰ и3 грэхи2 nтє1цъ свои1хъ, ћкw преступи1ша и3 презрёша мS, и3 ћкw
ходи1ша предо мн0ю стран0ю: 41
и3 ѓзъ пойдY съ ни1ми въ ћрости стран0ю и3
погублю2 и5хъ въ земли2 врагHвъ и4хъ: тогдA ўсрами1тсz сeрдце и4хъ неwбрёзаное
и3 тогдA познaютъ грэхи2 сво‰: 42
и3 помzнY завётъ їaкwвль и3 завётъ
їсаaковъ, и3 завётъ ґвраaмль помzнY, 43
и3 зeмлю помzнY, и3 землS њстaнет-
сz t ни1хъ. ТогдA пріи1метъ землS суббw6ты сво‰, внегдA њпустёти є4й и4хъ
рaди: и3 nни2 пріи1мутъ сво‰ беззакHніz, и4хже рaди презрёша судьбы6 мо‰, и3
њ повелёніихъ мои1хъ вознегодовA душA и4хъ: 44
nбaче сyщымъ и5мъ въ земли2
врагHвъ свои1хъ, не презрёхъ и4хъ, нижE вознегодовaхъ њ ни1хъ, ћкw потреби1-
ти | и3 разори1ти завётъ м0й и4же къ ни6мъ: ѓзъ бо є4смь гDь бGъ и4хъ.
45
И# помzнY завётъ и4хъ пeрвый, є3гдA и3звед0хъ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz,
и3з8 д0му раб0ты пред8 kзы6ки, є4же бhти мнЁ бGу и4хъ: ѓзъ є4смь гDь. 46
Сі‰
судьбы6 мо‰ и3 повелBніz мо‰, и3 зак0нъ, є3г0же дадE гDь междY соб0ю и3
междY сы6ны ї}лєвы, на горЁ сінaйстэй, рук0ю мwmсeовою.
ГлавA 27.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: 2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ,
глаг0лz: человёкъ, и4же ѓще њбэщaетъ њбётъ, ћкw цёну души2 своеS гDу,
3
да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу t двaдесzти лётъ до шести1десzти лётъ, да
бyдетъ цэнA є3гw2 пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA вёсомъ с™hмъ, 4
жeнска же
п0лу да бyдетъ цэнA три1десzть дідрaхмъ: 5 ѓще же t пzти2 лётъ до двaдесz-
ти лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеску п0лу двaдесzть дідрaхмъ, жeнску же п0лу
дeсzть дідрaхмъ: 6 t мцcа же є3ди1нагw до пzти2 лётъ, да бyдетъ цэнA мyжес-
ка п0лу пsть дідрaхмъ сребрA, жeнска же п0лу три2 дідр†хмы сребрA: 7 ѓще же t
шести1десzти лётъ и3 вhшше, ѓще ќбw мyжескъ п0лъ бyдетъ, да бyдетъ
цэнA є3гw2 пzтьнaдесzть дідрaхмъ сребрA, ѓще же жeнскъ п0лъ, дeсzть дід-
рaхмъ. 8 Ѓще же ўб0гъ бyдетъ цэн0ю своeю, да стaнетъ пред8 жерцeмъ, и3 да
њцэни1тъ є3го2 жрeцъ: ћкоже м0жетъ рукA њбэщaвшагwсz, тaкw њцэни1тъ
є3го2 жрeцъ. 9
Ѓще же t скотHвъ приноси1мыхъ t ни1хъ дaръ гDу, и4же ѓще
дaстъ t си1хъ гDу, бyдетъ с™о. 10
Да не премэни1тъ добрA ѕлhмъ, нижE ѕлA
д0брымъ: ѓще же и3змэнsz и3змэни1тъ џный ск0тъ скот0мъ, да бyдетъ и3
т0й и3 премэнeніе с™а. 11 Ѓще же всsкъ ск0тъ нечи1стъ, t ни1хже не прин0ситсz
дaръ гDу, да постaвитъ скотA пред8 жерцeмъ, 12
и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ междY
д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: и3 ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да бyдетъ.
13
Ѓще же и3скупyz и3скyпитъ є3го2, да приложи1тъ пsтую чaсть къ цэнЁ є3гw2.
14
И# человёкъ, и4же ѓще њсвzти1тъ д0мъ св0й с™ъ гDу, и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ
междY д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да
стaнетъ. 15
Ѓще же њсвzти1вый є3го2 и3скyпитъ д0мъ св0й, да приложи1тъ къ
семY пsтую чaсть сребрA цэны2 є3гw2, и3 бyдетъ є3мY. 16
Ѓще же t ни1въ
њдержaніz своегw2 њсвzти1тъ человёкъ гDу, и3 да бyдетъ цэнA є3гw2 по сёzнію
є3гw2, за спyдъ kчмeнz пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA. 17
Ѓще же t лёта њстав-
лeніz њсвzти1тъ ни1ву свою2, по цэнЁ є3S да стaнетъ. 18
Ѓще же напослёдокъ
по њставлeніи њсвzти1тъ ни1ву свою2, да причтeтъ є3мY сребро2 жрeцъ къ
лётwмъ њстaвшымсz дaже до лёта њставлeніz, и3 tи1метсz t цэны2 є3гw2
19
Ѓще же и3скyпитъ ни1ву њсвzти1вый ю5, да приложи1тъ пsтую чaсть сребрA къ
цэнЁ є3S, и3 да бyдетъ є3мY. 20
Ѓще же не и3скyпитъ ни1вы, и3 tдaстъ ни1ву
человёку и3н0му, не ктомY да и3скyпитъ ю5: 21
но да бyдетъ ни1ва минyвшу
лёту њставлeніz, свzтA хвaльна гDу, ћкоже землS tлучeнаz: жерцY да
бyдетъ во њдержaніе є3гw2. 22
Ѓще же t ни1вы, ю4же стzжA, ћже нёсть t селA
њдержaніz є3гw2, њсвzти1тъ гDу, 23
да сочтeтъ є3мY жрeцъ њстaнокъ цэны2 t
лёта њставлeніz, и3 да tдaстъ цёну въ т0й дeнь с™у гDу: 24
и3 въ лёто
њставлeніz да tдaстсz ни1ва человёку, t негHже притzжA ю5, є3гHже бЁ
њдержaніе земли2. 25
И# всsка цэнA да бyдетъ вёсами свzтhми, двaдесzть
пёнzзей бyдетъ дідрaхма. 26
И# всsкъ пeрвенецъ, и4же ѓще роди1тсz въ скотЁ
твоeмъ, да бyдетъ гDу, и3 да не њсвzти1тъ є3гw2 никт0же: ѓще телeцъ, ѓще
nвчA, гDу є4сть. 27
Ѓще же t четверон0жныхъ нечи1стыхъ, да премэни1тъ по
цэнЁ є3гw2, и3 да приложи1тъ пsтую чaсть є3гw2 къ семY, и3 да бyдетъ є3мY:
ѓще же не и3скyпитсz, да продaстсz по цэнЁ є3гw2. 28
Всsкъ же њбётъ, є3г0же
ѓще њбэщaетъ человёкъ гDу t всёхъ, є3ли6ка є3мY сyть, t человёка дaже до
скотA, и3 t ни1въ њдержaніz є3гw2, не продaстсz, нижE и3скyпитсz всsкій
њбётъ с™ъ с™hхъ бyдетъ гDу. 29
И# всsкъ њбётъ, и4же ѓще њбэщaнъ бyдетъ
t человBкъ, не и3скyпитсz, но смeртію да ўмертви1тсz. 30 Всsка десzти1на зем-
ли2, t сёмене земнaгw и3 t плодA древsнагw гDу є4сть, с™о гDу. 31
Ѓще же
и3скупyz и3скyпитъ человёкъ десzти1ну свою2, пsтую чaсть є3гw2 да приложи1тъ
къ немY, и3 да бyдетъ є3мY. 32
И# всsка десzти1на волHвъ и3 nвeцъ, и3 всsко,
є4же ѓще пріи1детъ въ число2 под8 жeзлъ десsтое, бyдетъ с™о гDу. 33
Не премэни1-
ши д0брагw ѕлhмъ, нижE д0брымъ ѕлaгw: ѓще же премэнsz премэни1ши є5,
то2 и3 премэнeніе є3гw2 бyдетъ с™о, да не и3скyпитсz, 34
Сі‰ сyть зaпwвэди,
±же заповёда гDь мwmсeю къ сынHмъ ї}лєвымъ на горЁ сінaйстэй.

Конeцъ кни1зэ трeтіей мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ 27.


Вeтхій завётъ
Кни1га четвeртаz мwmсeова

Чи1сла.
ГлавA 1.
гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, въ ски1ніи свидёніz, въ пeрвый
дeнь мцcа вторaгw, вторaгw лёта и3зшeдшымъ и5мъ t земли2 є3гЂпетскіz,
гlz: 2 возми1те сочтeніе всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ по сродствHмъ и4хъ, по
домHмъ nтeчества и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ: 3
всsкъ
мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою ї}левою,
соглsдайте и5хъ съ си1лою и4хъ, ты2 и3 ґарHнъ созирaйте и5хъ: 4 и3 съ вaми да
бyдутъ съ си1лою своeю кjйждо, кjйждо по плeмени коегHждо t кнzзeй, по
домHмъ nтeчествъ да бyдутъ. 5 И# сі‰ и3менA мужeй, и5же стaнутъ съ вaми: t
руви1ма є3лісyръ сhнъ седіyровъ, 6 t сmмеHна саламіи1лъ сhнъ сурісадaевъ, 7 t їyды
наассHнъ сhнъ ґмінадaвль, 8 t їссахaра наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ, 9 t завулHна
є3ліaвъ сhнъ хелHнь, 10
t сынHвъ їHсифовыхъ, и5же t є3фрeма, є3лісaмъ сhнъ
семіyдовъ, t манассjи гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ, 11
t веніамjна ґвідaнъ сhнъ
гадеwнjевъ, 12
t дaна ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaевъ, 13
t ґси1ра фагаіи1лъ сhнъ
є3хрaновъ, 14
t гaда є3лісaфъ сhнъ рагуи1ловъ, 15
t нефfалjма ґхірeй сhнъ є3нaнь.
16
Сjи наречeнніи с0нма кн‰зи t племeнъ, по nтeчествамъ и4хъ, тысzщена-
чaльницы ї}лєвы сyть. 17
И# поS мwmсeй и3 ґарHнъ мyжы сі‰ наречє1нныz
и4менемъ. 18
И# вeсь с0нмъ собрaша въ пeрвый дeнь мцcа вторaгw лёта, и3
соглsдаша | по родHмъ и4хъ, по nтeчествамъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, t
двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ мyжескъ п0лъ по главaмъ и4хъ, 19
ћкоже
повелЁ гDь мwmсeю: и3 соглsдашасz сjи въ пустhни сінaйстэй. 20
И# бhша
сhнове руви1ма, пeрвенца ї}лева, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по
домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ
п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 21
соглsданіе и4хъ
t плeмене руви1млz четhредесzть шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ. 22
СынHвъ
сmмеHновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ
и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти
лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 23 соглsданіе и4хъ t плeмене сmмеHнz
пzтьдесsтъ дeвzть тhсzщъ и3 три1ста. 24
СынHвъ їyдиныхъ по сродствHмъ
и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по
главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3схо-
дsй съ си1лою, 25 соглsданіе и4хъ t плeмене їyдина сeдмьдесzтъ четhри тhсzщы
и3 шeсть сHтъ. 26
T сынHвъ їссахaровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ
и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ
мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
27
соглsданіе и4хъ t плeмене їссахaрова пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 че-
тhре ст†. 28
T сынHвъ завулHнихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по
домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ
п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 29
соглsданіе и4хъ
t плeмене завулHнz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст†. 30
T сынHвъ
їHсифовыхъ, сынHвъ є3фрeмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по
домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ
п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 31
соглsданіе и4хъ
t плeмене є3фрeмлz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ. 32 T сынHвъ манас-
сjиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по
числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ
и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 33
соглsданіе и4хъ t плeмене манассjина
три1десzть и3 двЁ тhсzщы и3 двёсти. 34
T сынHвъ веніамjновыхъ по сродст-
вHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ,
по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше,
всsкъ и3сходsй съ си1лою, 35
соглsданіе и4хъ t плeмене веніамjнz три1десzть и3
пsть тhсzщъ и3 четhре ст†. 36
T сынHвъ гaдовыхъ, по сродствHмъ и4хъ, по
с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ
и4хъ, всsкъ мyжескій п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ
си1лою, 37
соглsданіе и4хъ t плeмене гaдова четhредесzть пsть тhсzщъ и3
шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ. 38
T сынHвъ дaновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по
с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ
и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ
си1лою, 39
соглsданіе и4хъ t плeмене дaнова шестьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3
сeдмь сHтъ. 40
T сынHвъ ґси1ровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по
домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ
п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 41
соглsданіе
и4хъ t плeмене ґси1рова четhредесzть є3ди1на тhсzща и3 пsть сHтъ. 42
T сы-
нHвъ нефfалjмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтe-
чествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t
двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою, 43 соглsданіе и4хъ t плeме-
не нефfалjмлz пzтьдесsтъ и3 три2 тhсzщы и3 четhре ст†. 44
СіE сочислeніе,
є4же соглsдаша мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи ї}лєвы, дванaдесzть мужeй, мyжъ
є3ди1нъ t плeмене є3ди1нагw, по плeмени домHвъ nтeчества и4хъ бhша.
45
И# бhсть всегw2 соглsданіz сынHвъ ї}левыхъ съ си1лою и4хъ, t двaдесzти
лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй њполчaтисz во ї}ли, 46
шeсть сHтъ тhсzщъ
и3 три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ. 47
Леvjти же t плeмене nтe-
чества и4хъ не сочи1слишасz въ сынёхъ ї}левыхъ. 48
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
49
ви1ждь, плeмене леvjина да не сочи1слиши, и3 числA и4хъ да не пріи1меши среди2
сынHвъ ї}левыхъ: 50
и3 ты2 пристaви леvjты къ ски1ніи свидёніz и3 ко всBмъ
сосyдwмъ є3S, и3 ко всBмъ, є3ли6ка сyть въ нeй: да н0сzтъ сjи ски1нію и3 вс‰
сосyды є3S, и3 тjи да слyжатъ въ нeй, и3 w4крестъ ски1ніи да њполчaютсz:
51
и3 внегдA воздвизaти ски1нію, да снимaютъ ю5 леvjти, и3 внегдA постaвити
ски1нію, да возстaвzтъ: и3 и3ноплемeнникъ приступazй да ќмретъ. 52
И# да њпол-
чaютсz сhнове ї}лєвы, всsкъ въ своeмъ чи1нэ и3 всsкъ по своемY старёйшин-
ству, съ си1лою своeю: 53
леvjти же да њполчaютсz сопроти1въ, w4крестъ ски1ніи
свидёніz, и3 не бyдетъ согрэшeніz въ сынёхъ ї}левыхъ, и3 да стрегyтъ леvjти
сaми стрaжу ски1ніи свидёніz. 54
И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы по всBмъ, є3ли6ка
заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.
ГлавA 2.
речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 2 человёкъ держaйсz по чи1ну своемY, по
знaменіzмъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ, да њполчaютсz сhнове ї}лєвы
пред8 гDемъ, w4крестъ ски1ніи свидёніz да њполчaютсz сhнове ї}лєвы.
3
И# њполчaющіисz пeрвіи на вост0къ чи1нъ полкA їyдина съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь
t сынHвъ їyдиныхъ наассHнъ сhнъ ґмінадaвль: 4 си1ла є3гw2 соглsданаz сeдмьде-
сzтъ и3 четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ. 5 И# њполчaющіисz бли1з8 t плeмене
їссахaрова, и3 кнsзь сынHвъ їссахaровыхъ наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ: 6 си1ла є3гw2
соглsданаz пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhре ст†. 7 И# њполчaющіисz
бли1з8 t плeмене завулHнz, и3 кнsзь сынHвъ завулHнихъ є3ліaвъ сhнъ хе-
лHнь: 8 си1ла є3гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст†. 9 Всёхъ
сочтeныхъ t полкA їyдина сто2 џсмьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 четhре ст†, съ
си1лою и4хъ пeрвіи да воздвизaютсz. 10
Чи1ны полкA руви1млz къ ю4гу съ си1лою
є3гw2, и3 кнsзь сынHвъ руви1млихъ є3лісyръ сhнъ седіyровъ: 11
си1ла є3гw2 соглsда-
наz четhредесzть и3 шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ. 12
И# њполчaющіисz бли1з8
є3гw2 t плeмене сmмеHнz, и3 кнsзь сынHвъ сmмеHнихъ саламіи1ль сhнъ суріс-
адaинъ: 13
си1ла є3гw2 сочтeнаz пzтьдесsтъ и3 дeвzть тhсzщъ и3 три2 ст†.
14
И# њполчaющіисz бли1з8 є3гw2 t плeмене гaдова, и3 кнsзь сынHвъ гaдовыхъ
є3лісaфъ сhнъ рагуи1ль: 15 си1ла є3гw2 соглsданаz четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3
шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ. 16
Всёхъ же сочтeныхъ полкA руви1млz сто2 пzть-
десsтъ є3ди1на тhсzща и3 четhре ст† и3 пzтьдесsтъ, съ си1лою и4хъ вторjи да
воздвизaютсz. 17
И# да воздви1гнетсz ски1ніz свидёніz и3 п0лкъ леvjтскій посре-
дЁ полкHвъ: ћкоже њполчaтсz, тaкw и3 да воздви1гнутсz, кjйждо держaсz по
чи1ну своемY. 18
Чи1нъ полкA є3фрeмлz къ м0рю съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ
є3фрeмлихъ є3лісамA сhнъ є3міyдовъ: 19
си1ла є3гw2 сочтeнаz четhредесzть
тhсzщъ и3 пsть сHтъ. 20
И# њполчaющіисz бли1з8 плeмz манассjино, и3 кнsзь
сынHвъ манассjиныхъ гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ: 21
си1ла є3гw2 соглsданаz
три1десzть двЁ тhсzщы и3 двёсти. 22
И# њполчaющіисz бли1з8 t плeмене веніа-
мjнz, и3 кнsзь сынHвъ веніамjнихъ ґвідaнъ сhнъ гадеwнjевъ: 23
си1ла є3гw2
сочтeнаz три1десzть пsть тhсzщъ и3 четhре ст†. 24
Всёхъ сочтeныхъ полкA
є3фрeмлz сто2 џсмь тhсzщъ и3 сто2, съ си1лою и4хъ трeтіи да воздвизaютсz.
25
Чи1нъ полкA дaнова къ сёверу съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ дaновыхъ
ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaинъ: 26
си1ла є3гw2 соглsданаz шестьдесsтъ двЁ тhсzщы и3
сeдмь сHтъ. 27
И# њполчaющіисz бли1з8 є3гw2 плeмz ґси1рово, и3 кнsзь сынHвъ
ґси1ровыхъ фагаіи1лъ сhнъ є3хрaновъ: 28 си1ла є3гw2 соглsданаz четhредесzть є3ди1на
тhсzща и3 пsть сHтъ. 29
И# њполчaющіисz бли1з8 плeмz нефfалjмле, и3 кнsзь
сынHвъ нефfалjмлихъ ґхірeй сhнъ є3нaнь: 30
си1ла є3гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ
три2 тhсzщы и3 четhре ст†. 31
Всёхъ сочтeныхъ полкA дaнова сто2 пzтьдесsтъ
сeдмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, съ си1лою и4хъ послёдніи да воздвизaютсz по
чи1ну своемY. 32
СіE сочтeніе сынHвъ ї}левыхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ: вс‰
согл‰даніz полкHвъ съ си1лами и4хъ шeсть сHтъ три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ
пzтьдесsтъ. 33 Леvjти же не соглsдашасz среди2 сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже запо-
вёда гDь мwmсeю. 34
И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы вс‰, є3ли6ка заповёда гDь
мwmсeю: тaкw њполчaхусz по чинHмъ свои6мъ, и3 тaкw воздвизaхусz кjйждо
бли1з8 по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.
ГлавA 3.
сі‰ рождє1ніz ґарHна и3 мwmсeа, въ дeнь в0ньже гlа гDь мwmсeю на горЁ
сінaйстэй: 2
и3 сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ: пeрвенецъ надaвъ и3 ґвіyдъ, и3
є3леазaръ и3 їfамaръ: 3 сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ, жерцы2 пом†заныz, и5мже
соверши1шасz рyцэ и4хъ жрeти: 4
и3 скончaшасz надaвъ и3 ґвіyдъ пред8 гDемъ,
приносsщымъ и5мъ џгнь чyждь пред8 гDемъ въ пустhни сінaйстэй, и3 ч†дъ не
бЁ и5мъ: и3 жрeчествоваху є3леазaръ и3 їfамaръ со ґарHномъ, nтцeмъ свои1мъ.
5
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 6 поими2 плeмz леvjино, и3 постaвиши | пред8
ґарHномъ жерцeмъ, и3 да слyжатъ є3мY: 7 и3 да стрегyтъ стражбы6 є3гw2 и3 страж-
бы6 сынHвъ ї}левыхъ пред8 ски1ніею свидёніz, дёлати дэлA ски1ніи: 8 и3 да хра-
нsтъ вс‰ сосyды ски1ніи свидёніz и3 стражбы6 сынHвъ ї}левыхъ по всBмъ
дэлHмъ ски1ніи: 9
и3 да дaси леvjты ґарHну брaту твоемY и3 сынHмъ є3гw2
жерцє1мъ: въ дaръ даны2 сjи мнЁ сyть t сынHвъ ї}левыхъ: 10 и3 ґарHна и3 сhны
є3гw2 постaвиши над8 ски1ніею свидёніz, и3 да хранsтъ жрeчество своE, и3 вс‰
±же ў nлтарS и3 внyтрь завёсы: и3ноплемeнникъ же прикасazйсz ќмретъ.
11
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: 12
и3 сE, ѓзъ взsхъ леvjты t среды2 сынHвъ
ї}левыхъ, вмёстw всsкагw пeрвенца, tверзaющагw ложеснA t сынHвъ ї}ле-
выхъ: и3скуплє1ніz и4хъ бyдутъ, и3 да бyдутъ мнЁ леvjти: 13
мнё бо всsкъ
пeрвенецъ: в0ньже дeнь поби1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй,
њс™и1хъ себЁ всsкаго пeрвенца во ї}ли, t человёка до скотA мнЁ да бyдутъ:
ѓзъ гDь. 14
И# речE гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, гlz: 15
соглsдай
сынHвъ леvjиныхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по рождeнію
и4хъ: всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше да соглsдаете и5хъ.
16
И# сочтE и5хъ мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ, ћкоже повелЁ и5мъ гDь.
17
И# бsху сjи сhнове леv‡ины t и3мeнъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрі. 18
И# сі‰
и3менA сынHвъ гирсHнихъ по с0нмwмъ и4хъ: ловенJ и3 семeй. 19 И# сhнове каafw-
вы по с0нмwмъ и4хъ: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ. 20
И# сhнове
мер†ріны по с0нмwмъ и4хъ: моолJ и3 мусJ: сjи сyть с0нми леvjтстіи по
домHмъ nтeчествъ и4хъ. 21
T гирсHна с0нмъ ловенjинъ и3 с0нмъ семеи1нь: сjи
сyть с0нми гирсHнwвы. 22
Соглsданіе и4хъ по числY всегw2 мyжеска п0лу, t
мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, соглsданіе и4хъ сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
23
И# сhнове гирсHнwвы за ски1ніею да њполчaютсz къ м0рю. 24
И# кнsзь д0му
nтeчества с0нма гирсHнz є3лісaфъ сhнъ даи1ль. 25
И# стражбA сынHвъ гирсHно-
выхъ въ ски1ніи свидёніz, ски1ніz и3 покр0въ є3S, и3 покр0въ двeрій ски1ніи
свидёніz, 26
и3 nпHны дворA, и3 завёса двeрій дворA, и4же є4сть ў ски1ніи, и3
прHчаz всёхъ дёлъ є3гw2. 27
T каafа с0нмъ ґмрaмль є3ди1нъ и3 с0нмъ їссаaровъ
є3ди1нъ, и3 с0нмъ хеврHнь є3ди1нъ и3 с0нмъ nзіи1ль є3ди1нъ: сjи сyть с0нми
каafwвы: 28
по числY всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше џсмь
тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, стрегyщіи стражбы6 с™hхъ. 29
С0нми сынHвъ каafо-
выхъ да њполчaютсz t страны2 ски1ніи къ ю4гу, 30
и3 кнsзь д0му nтeчествъ
с0нмwвъ каafовыхъ є3лісафaнъ сhнъ nзіи1ль: 31
и3 стражбA и4хъ к