Вы находитесь на странице: 1из 13

РЕАКЦИЈА СЈЕДИЊАВАЊА КИСЕОНИКА СА

ДРУГИМ СУПСТАНЦАМА
 ОКСИДАЦИЈА МОЖЕ БИТИ БУРНА (БРЗА) И
ТИХА (СПОРА)

САГОРИЈЕВАЊЕ РЂАЊЕ
 ОКСИД ЈЕ ЈЕДИЊЕЊЕ КИСЕОНИКА И НЕКОГ
ЕЛЕМЕНТА
 2H2 +O2 2 H2O

 4Li +O2 2 Li2O

 2Mg +O2 2 MgO

 S+O2 SO2
ЕЛЕМЕНТИ СТАЛНЕ ВАЛЕНЦЕ
(Na,К,Ca,Mg,Al...) ГРАДЕ САМО ЈЕДАН
ОКСИД.
ДОБИЈАЈУ НАЗИВ ТАКО ШТО СЕ НА НАЗИВ
ЕЛЕМЕНТА ДОДА РИЈЕЧ ОКСИД.
НПР. MgO МАГНЕЗИЈУМ-ОКСИД
Na2O НАТРИЈУМ-ОКСИД
I I II II III
Na К Ca Mg Al
ЕЛЕМЕНТИ ПРОМЈЕНЉИВЕ ВАЛЕНЦЕ (С,N,S,Fe...)
ГРАДЕ ВИШЕ ОКСИДА,ТАКО ДА У НАЗИВУ
МОРАМО (У ЗАГРАДИ) НАГЛАСИТИ ВАЛЕНЦУ
ЕЛЕМЕНТА У ТОМ ОКСИДУ.
НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА(ВАЛЕНЦА)-ОКСИД
НПР. SO2 СУМПОР( IV )-ОКСИД
SO3 СУМПОР(VI )-ОКСИД

С (II,IV)
N (I,II,III,IV,V )
S (IV,VI)
Fe (II,III)
ВАЛЕНЦА КИСЕОНИКА
У ОКСИДИМА ЈЕ
II..
УВИЈЕК II
 КИСЕЛИ (НПР. SO2 )

 БАЗНИ( НПР. MgO )

 АМФОТЕРНИ (НПР. Al2O3 )

 НЕУТРАЛНИ (НПР. СО)


 ОДРЕДИТЕ ВАЛЕНЦЕ ЕЛЕМЕНАТА У ДАТИМ
ОКСИДИМА И НАПИШИТЕ ЊИХОВ НАЗИВ.

X II
Р2O5
X*2=II*5
X=5
ФОСФОР((V)-ОКСИД
X II
Fe2O3
X*2=II*3
X=3
ГВОЖЂЕ-
ГВОЖЂЕ-(III)-ОКСИД
(III
 НАПИШИ ФОРМУЛЕ СЛЕДЕЋИХ ОКСИДА:
АЗОТ(I)-ОКСИД АЗОТ(III)-ОКСИД
2 6
I II III II
NX OY NX OY
X=2:1=2 X=6:3=2
Y=2:2=1 Y=6:2=3
N2O N2O3
 ХЕМИЈСКИМ ЈЕДНАЧИНАМА ПРИКАЖИ
СЛЕДЕЋЕ РЕАКЦИЈЕ ОКСИДАЦИЈЕ:
 КАЛЦИЈУМ + КИСЕОНИК КАЛЦИЈУМ-ОКСИД
2Са + O2 2СаO

 ГВОЖЂЕ + КИСЕОНИК ГВОЖЂЕ(III)-ОКСИД

4Fe +3O2 2Fe2O3


ИЗРАЧУНАЈ МАСУ 5mol АЛУМИНИЈУМ-ОКСИДА. Ar(Al)=27;
Ar(O)=16
Al2 O3
Mr(Al2 O3) =2 x Ar(Al) + 3 x Ar(O)=
=2 x 27 +3 x 16=54+48=102
M=102g/mol
m=n x M=5mol x 102g/mol=510g
 КОЛИКО СЕ ГРАМА СУМПОР(IV)-ОКСИДА
ДОБИЈА САГОРИЈЕВАЊЕМ 6g СУМПОРА?
6g x
S + O2 SO2
n=1mol n=1mol
m=n x M m=n x M
m=1mol x 32g/mol m=1mol x 64g/mol
m=32g m=64g

32 g S ............64g SO2
6 g S ............X
Xg SO2
32 * X=64 * 6
X=12g S

Вам также может понравиться