Вы находитесь на странице: 1из 8

414 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012.

Âèïóñê 15

Ïåðåïåëèöÿ Î. Âèêîíàâñüêà ñòèë³ñòèêà ôîðòåï³àííèõ òâîð³â äëÿ ä³òåé


Ê. Ñ. Öåïêîëåíêî. Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ åñòåòè÷í³, êîìïîçèö³éí³ òà ñòèë³ñ-
òè÷í³ îñîáëèâîñò³ öèêëó äëÿ ä³òåé Ê. Ñ. Öåïêîëåíêî «Õóäîæí³ ³ãðè». Îáãðóí-
òîâóºòüñÿ àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ äèòÿ÷î¿ ìóçèêè ó çâ’ÿçêó ç ³äåºþ ñòâîðåííÿ
íîâî¿ çâóêîâî¿ ðåàëüíîñò³.
Êëþ ÷î â ³ ñ ë îâ à : äèòÿ÷à ìóçèêà, çâóêîâèé ïðîñò³ð, àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ,
ôîðòåï³àííà ìóçèêà, âèêîíàâñüêà ñòèë³ñòèêà.

Perepelitsa A. The performance style of piano works for children K. S. Tsepkolenko.


The article examines the aesthetic, compositional and stylistic features of the cycle
for children K. S. Tsepkolenko «Art Games». Is substantiated the author’s concept
of children’s music in connection with the idea of creating a new sound reality.
Ke y wo r d s : children’s music, sound space, art concept, piano music, perfor-
mance style.

ÓÄÊ 78.01+781.61
Ëè Ôàíþàíü
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÇÃËßÄÛ Ô. ËÈÑÒÀ
(ËÈÑÒ È «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÅÄÈß» ÄÀÍÒÅ)

 ñòàòüå ðå÷ü èäåò îá ýñòåòè÷åñêèõ âçãëÿäàõ Ôåðåíöà Ëèñòà è èõ


ïðåëîìëåíèè â òâîð÷åñòâå, à òàêæå îá îòíîøåíèè êîìïîçèòîðà ê «Áî-
æåñòâåííîé êîìåäèè» Äàíòå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýñòåòè÷åñêèå âçãëÿäû, ìèôîëîãèçì, ñèíòåç èñ-
êóññòâ, òâîð÷åñòâî Äàíòå.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ìóçûêàëüíîãî ðîìàíòèçìà îêàçûâàåòñÿ ìíî-
ãîîáðàçèå åãî õóäîæåñòâåííûõ ïðîÿâëåíèé è íîâàòîðñêèõ èäåé. Åùå â
íà÷àëå âòîðîãî äåñÿòèëåòèÿ XIÕ âåêà Ý. Ò. À. Ãîôìàí, âèäåâøèé â ìó-
çûêå «íàèáîëåå ðîìàíòè÷åñêîå èç âñåõ èñêóññòâ», ñïîñîáíîå âûðàæàòü
â çâóêàõ «çàòàåííûå ïðåä÷óâñòâèÿ âîñõèùåííîé äóøè», â èçâåñòíîé ìó-
çûêàëüíîé íîâåëëå «Äîí Æóàí» (1812) ãîâîðèë î òîì, ÷òî «ëèøü ðîìàí-
òè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå äóõà ìîæåò ïîñòè÷ü ðîìàíòè÷åñêîå» [7, ñ. 8].
Äëÿ èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâåêà â íîâîé ìèðîâîé ñèñòåìå ïîòðåáîâà-
ëèñü èíûå ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîñòè. Ñòàâÿ ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñîçäà-
íèÿ öåëîñòíîé êàðòèíû äóõîâíîé æèçíè ñâîåãî âðåìåíè, âûðàæåíèÿ
ìèðà êàê äåéñòâèÿ óíèâåðñàëüíûõ íà÷àë è ñèë, ðîìàíòèêè ñòîëêíó-
ëèñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîçäàíèÿ íîâîé ñèñòåìû «óíèâåðñàëüíîé»
© Ëè Ôàíþàíü, 2012
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15 415

ïîýòè÷åñêîé îáðàçíîñòè, â êîòîðîé ðåøàþùàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ðîëü


ïðèíàäëåæèò ñèìâîëó [10, ñ. 141–149]. Îáðàùåíèå ê ñèìâîëó è ñèì-
âîëèêå ñòàíîâèòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èäåéíî-õóäîæåñòâåííîãî
ñòðîÿ ðîìàíòèçìà: «âåäü ïîñêîëüêó íà÷àëà è ñèëû áûòèÿ, âîïëîùàå-
ìûå âî ìíîãèõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ÿâëÿþòñÿ ìàñøòàáíû-
ìè îáîáùåíèÿìè, ëèøåííûìè ïðåäìåòíî-÷óâñòâåííîãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ, èõ èçîáðàæåíèå áûëî íåâîçìîæíî áåç îáðàùåíèÿ ê ñèìâîëàì è
ñèìâîëèêå… Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë» äëÿ íèõ ðîìàíòèêè áðàëè íå
èç îêðóæàþùåé ïîâñåäíåâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, à èç ìèôîâ è ëå-
ãåíä, ôèëîñîôñêî-ïàíòåèñòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, íàðîäíûõ ïðå-
äàíèé è ò. ï., «íî ïðè ýòîì îíè íàïîëíÿëè çàèìñòâîâàííûå îáðàçû
è ìîòèâû îáîáùåííûì ñîâðåìåííûì ñîäåðæàíèåì, ïðåâðàùàÿ èõ â
ñèìâîëè÷åñêèå âûðàæåíèÿ íà÷àë è ïðèíöèïîâ, áîðþùèõñÿ êàê íà
ìèðîâîé àðåíå, òàê è â äóõîâíîé ñôåðå ÷åëîâåêà» [9, ñ. 249, 252].
Ìóçûêàëüíûå ñèìâîëû îáúåäèíÿþò ðåôëåêñèþ çíàêà è ìåòàôî-
ðè÷íóþ ñïîíòàííîñòü îáðàçà. Ðîìàíòèêè ïûòàþòñÿ âûðàçèòü îá-
ðàç, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ê çàãàäî÷íûì ãëóáèíàì æèçíè. Îíè ñîçäàþò
îáðàçû-ñèìâîëû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé «íåêóþ îáîáùåííóþ ôóíê-
öèþ äâèæóùåéñÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùóþ íå òîëüêî êîíå÷-
íûå âåëè÷èíû, íî è äâèæåíèå ê áåñêîíå÷íûì» [8, ñ. 250]. Ðîìàíòèêè
ïîíèìàþò îáðàç-ñèìâîë êàê ÷òî-òî «óíèâåðñàëüíîå», «ñóáñòàíöèî-
íàëüíîå». Èçâåñòíî, ÷òî â ïðîöåññå òâîð÷åñòâà õóäîæíèê «îòïðàâëÿ-
åòñÿ îò ïîþùåãî â íåì ïåðåæèâàíèÿ; íî â «ÿ» ëè÷íîì ïåðåæèâàåòñÿ
«ÿ» âå÷íîå, è ïîýòîìó ñèìâîëû ïåðåæèâàíèé — ýòî «îêíà â âå÷íîñòü»,
ýìáëåìû òðàíñöåíäåíòíûõ öåííîñòåé, âåñòè èç ïîòóñòîðîííåãî
ìèðà» [6, ñ. 127]. Â ñðåäå àðòèñòîâ, ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ïèñàòåëåé, —
ñëîâîì â áëåñòÿùåì êðóãó äóõîâíîé àðèñòîêðàòèè Ïàðèæà òðèäöàòûõ
ãîäîâ, íà÷àë ñêëàäûâàòüñÿ èíòåëëåêòóàëüíûé îáëèê Ëèñòà.
Íàòóðà Ëèñòà áûëà êðàéíå ñëîæíà. Â íåé ñïëåëèñü ïëàìåííûå ïå-
ðåæèâàíèÿ ãëóáîêî âïå÷àòëèòåëüíîé äóøè, îñòðî æàæäóùåé íàñëàæ-
äåíèÿ ëþáîâíîé ñòðàñòüþ. Ðåëèãèîçíàÿ ýêçàëüòàöèÿ è ìèñòè÷åñêàÿ
íàñòðîåííîñòü îõâàòûâàëè Ëèñòà óæå â þíûå ëåòà ïðè âñòóïëåíèè â
æèçíü (ìûñëü î ìîíàñòûðå), è â ìå÷òó óõîäèëà, ïîðîé, âîëåâàÿ ýíåð-
ãèÿ [2, ñ. 30].
Ïîä âîçäåéñòâèåì æåíùèí ñîçäàâàëàñü ëèðèêà ìóçûêè Ëèñòà. Ðî-
ìàíòè÷åñêîå ñèëüíîå óâëå÷åíèå â þíîñòè ãðàôèíåé ä’Àãó (ïèñàòåëü-
íèöà Äàíèýëü Ñòåð) è ìèñòè÷åñêîå îáàÿíèå êíÿãèíè Âèòãåíøòåéí,
çàïîëíèâøåå âòîðóþ ïîëîâèíó æèçíè Ëèñòà è óñèëèâøåå â íåé
òîê ðåëèãèîçíîé ýêçàëüòàöèè, ñîñòàâëÿþò äâà âàæíåéøèõ ñîáûòèÿ
416 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15

èìïóëüñèâíî-ýðîòè÷åñêîãî ïëàíà, â êîòîðîì ðàçâåðòûâàëîñü òâîð-


÷åñòâî Ëèñòà [2, ñ. 16]. Ïåðâûé ðîìàí Ëèñòà áûë ñåíòèìåíòàëüíûì,
îí âëþáèëñÿ â îäíó èç ó÷åíèö, áàðûøíþ-àðèñòîêðàòêó, îòåö êîòî-
ðîé áûë êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ èõ îòíîøåíèé è ïðåðâàë ïîýòè÷åñêóþ
èäèëëèþ. Ñàìîëþáèå Ëèñòà ïîëó÷èëî ñèëüíûé óäàð, íî âìåñòå ñ íèì
ïðèøëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî åãî òàëàíò áûë ëèøü çàáàâîé è ñáëèæå-
íèå ñ êðóãîì òåõ, êòî åìó ïîêðîâèòåëüñòâîâàë, íåâîçìîæíî.
Äðóæáà ñ àááàòîì Ëàìåííý îñòàâèëà ãëóáîêèé ñëåä â äóøå Ëèñòà
è âîñïèòàëà â íåì ÷åëîâåêà ñ ñèëüíûìè íðàâñòâåííî-ðåëèãèîçíûìè
óáåæäåíèÿìè, íî ïåðåä âñïûõíóâøåé ñòðàñòüþ ê êðàñàâèöå ä’Àãó çà-
ìîëêëè âñå ïðèíöèïû è èäåè; è âëþáëåííûå âåñíîé 1835-ãî ïîêèíó-
ëè Ïàðèæ. Òàê íà÷àëèñü ãîäû ñòðàíñòâîâàíèÿ Ëèñòà ñ ãðàôèíåé ïî
Øâåéöàðèè è Èòàëèè, óâëå÷åíèÿ ëèòåðàòóðîé è èñêóññòâîì, ñîçåð-
öàíèÿ âåëèêèõ ïàìÿòíèêîâ ïðîøëîãî, âðåìÿ èòàëüÿíñêèõ òðèóìôîâ
è ñîçäàíèÿ ïîýòè÷åñêèõ ìóçûêàëüíûõ ïüåñ â ñáîðíèêàõ «Anneesde
Pelerinage» («Ãîäû ñòðàíñòâîâàíèé»). Â íèõ ðàñêðûâàåòñÿ âî âñåé
÷èñòîòå, ÿñíîñòè è ïðåêðàñíîì îáðàìëåíèè îáëèê þíîãî ìå÷òàòåëÿ-
ðîìàíòèêà, ëþáîâíàÿ ñòðàñòü êîòîðîãî ïðåòâîðèëàñü â ïîýòè÷åñêîì
ñîçåðöàíèè ïðèðîäû è íàñòðîåíèÿõ îò âîçäåéñòâèÿ âåëèêèõ ïðîèç-
âåäåíèé Ðàôàýëÿ è Ìèêåëàíäæåëî [2, ñ. 34].
Êîãäà ñëó÷àéíî íà þãå Ðîññèè ñóäüáà ñâåëà åãî ñ çàìå÷àòåëüíîé,
ñèëüíîé äóõîì è ìèñòè÷åñêè ýêçàëüòèðîâàííîé ëè÷íîñòüþ — êíÿãè-
íåé Âèòãåíøòåéí (ïîëüêîé, ïëàìåííîé êàòîëè÷êîé), Ëèñò áûë ïî-
êîðåí è ïëåíåí åþ. Èìåííî âñëåä çà âñòðå÷åé ñ Âèòãåíøòåéí, ïîä
åå âëèÿíèåì, ñîâåðøèëñÿ çðåâøèé â äóøå Ëèñòà ïåðåâîðîò. Ñðåäè
ñîçäàííûõ äî Âåéìàðñêîãî ïåðèîäà ïüåñ ñêîðáíûì ïðåä÷óâñòâèåì,
òðàãè÷åñêèì íàêàëîì âååò îò ñîíàòû-ôàíòàçèè, ñîçäàííîé ïîä âïå-
÷àòëåíèåì îò âîñïðèÿòèÿ «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè» Äàíòå. Á. Àñà-
ôüåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîèçâåäåíèå ýòî ñîçäàëîñü íà ïîðîãå âõîæäåíèÿ
Ô. Ëèñòà â ðóñëî îáûäåííîé æèçíè ïîñëå ðîìàíòè÷åñêèõ óâëå÷åíèé
þíîñòè è ëþáîâíîãî îïüÿíåíèÿ. Â íàòóðó Ëèñòà — ñòðàñòíóþ, ñèëü-
íóþ, óòâåðæäàþùóþ æèçíü, ïðèâõîäèò äåìîí: çäîðîâóþ ëþáîâíóþ,
âîñïðîèçâîäÿùóþ æèçíåííûé òîê ñòðàñòü Ìåôèñòîôåëü ïðåòâîðÿåò
â èçûñêàííî ñëàäîñòðàñòíîå ñîçåðöàíèå ÷óâñòâåííûõ âèäåíèé; çàïå-
÷àòëåíèå èëè êðèñòàëëèçàöèÿ â çâóêàõ ýðîòè÷åñêèõ ñîáëàçíîâ ñëóæèò
èìïóëüñîì ê ñîçäàíèþ ìíîãèõ è ìíîãèõ îáàÿòåëüíåéøèõ ïðîèçâåäå-
íèé Ëèñòà [2, ñ. 37].
 1855 ãîäó îí çàêàí÷èâàåò äàâíî çàäóìàííóþ Äàíòå-ñèìôîíèþ,
ãäå ñèìâîëè÷íûì ñòàíîâèòñÿ îòîáðàæåíèå äóøåâíîé æèçíè Ëèñòà â
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15 417

âûðàçèòåëüíîé ìóçûêå èñïûòàíèé ×èñòèëèùåì: îñîáåííî â çâó÷àíè-


ÿõ «ôóãè âîñõîæäåíèÿ». Êàê ìèñòè÷åñêèé õîð â çàêëþ÷åíèè «Ôàóñòà-
ñèìôîíèè» íè÷óòü íå ïîãàøàåò âïå÷àòëåíèÿ îò «ðàçîáëà÷åíèé» Ìå-
ôèñòîôåëÿ, òàê è ñëàâîñëîâèå Ðàÿ â «Äàíòå-ñèìôîíèè» íå âíóøàåò
íåïðåìåííîãî óáåæäåíèÿ â ïîáåäå âåðû íàä ñêåïòèöèçìîì è ñâÿòî-
ñòè îäóõîòâîðåííîé ïëîòè íàä ãðåõîâíîé ïðåëåñòüþ ïëîòè [2, ñ. 41].
 êîíöå êîíöîâ, îí âñþ òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ïîñâÿùàåò ñëóæåíèþ
Öåðêâè è ìå÷òàåò î ðåôîðìå êàòîëè÷åñêîé ðåëèãèîçíîé ìóçûêè.
Ïðèíÿâ â 1865 ãîäó ìàëûé ïîñòðèã, ñ íåïðåêëîííûì óïîðñòâîì è
ðåëèãèîçíûì ðâåíèåì äî êîíöà ñâîåé æèçíè ñîçäàåò äóõîâíûå êîì-
ïîçèöèè, ÷àñòî íàåçæàåò â Ðèì (ãäå ïîñåëèëàñü êí. Âèòãåíøòåéí)
è â îáùåíèè ñ öåðêîâíîé àðèñòîêðàòèåé èùåò òî÷êè îïîðû ñâîåìó
àááàòñòâó, õîòÿ, äóìàåòñÿ, íàñòîÿùàÿ æèâàÿ äåÿòåëüíîñòü åãî ïðî-
òåêàëà âñå-òàêè ñðåäè ó÷åíèêîâ â êîíòåêñòå ìóçûêàëüíîé æèçíè
Ãåðìàíèè.
Îáðàçû èòàëüÿíñêîãî Âîçðîæäåíèÿ ïðèâëåêàëè Ô. Ëèñòà íå òîëü-
êî ýñòåòè÷åñêè, íî è èäåéíî-ôèëîñîôñêè: ãóìàíèçìîì, èäååé òîð-
æåñòâà ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè, ÷óâñòâ, ïîëíîòîé æèçíè ïðîíèêíóòû
ôîðòåïèàííûå ïüåñû, âêëþ÷åííûå âî «Âòîðîé ãîä ñòðàíñòâèé» —
«Îáðó÷åíèå» ïî êàðòèíå Ðàôàýëÿ, «Ìûñëèòåëü» ïî ñêóëüïòóðå Ìèêå-
ëàíäæåëî, «Òðè ñîíåòà Ïåòðàðêè», âîêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ íà ñòèõè
àâòîðîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. À íåïîñðåäñòâåííîé ïðåäøåñòâåííè-
öåé «Äàíòå-ñèìôîíèè» ÿâèëàñü ôîðòåïèàííàÿ Ôàíòàçèÿ-ñîíàòà «Ïî
ïðî÷òåíèè Äàíòå» — êðóïíîå ôèëîñîôñêîå ïðîèçâåäåíèå, íàâåÿííîå
îáðàçàìè ïÿòîé ïåñíè «Àäà».
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò äàíòîâñêàÿ òåìà çàíèìàëà âîîáðàæå-
íèå Ëèñòà è, íåñîìíåííî, áûëà ëþáèìîé. Âíóòðåííèé ìèð êîìïî-
çèòîðà áûë êàê áû ðàçäâîåí. Ëèñò ïèøåò: «ß ñêëîíåí ê ðåëèãèè, íî
ìîåé íàòóðå ïðèñóùå íå÷òî äåìîíè÷åñêîå (öèò. ïî [4, ñ. 67]).
 Ôàíòàçèè-ñîíàòå «Ïî ïðî÷òåíèè Äàíòå», íå òîëüêî ñî÷åòàåòñÿ
ïðîãðàììíàÿ ïîëèæàíðîâîñòü, âûíåñåííàÿ êîìïîçèòîðîì â íàçâàíèå,
íî è îáúÿâëåííûé ïðîãðàììíûé äðàìàòóðãè÷åñêèé èñòî÷íèê ñî÷è-
íåíèÿ — «Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ» Äàíòå. Âûáîð ýòîãî ñþæåòà Ëèñòîì
íå ñëó÷àåí.  åãî ïèñüìàõ è ñòàòüÿõ ìû ÷èòàåì âîñòîðæåííûå ñòðîêè,
ïîñâÿùåííûå èñêóññòâó âåëèêèõ èòàëüÿíñêèõ ìàñòåðîâ, ñ êîòîðûìè
îí áëèçêî ñîïðèêîñíóëñÿ, ïóòåøåñòâóÿ ïî Èòàëèè â 1837–1839 ãîäàõ.
Íàïðèìåð: «Ïðåêðàñíîå, ïîëüçóþùååñÿ â ýòîé ñòðàíå ïðèâèëåãèåé,
ïðåäñòàëî ïåðåäî ìíîé â ñâîèõ ÷èñòåéøèõ, âîçâûøåííåéøèõ ôîð-
ìàõ. Ìîåìó èçóìëåííîìó âçîðó ÿâèëîñü èñêóññòâî âî âñåì ñâîåì âå-
418 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15

ëèêîëåïèè, ÿ óâèäåë åãî îòêðûòûì âî âñåé åãî óíèâåðñàëüíîñòè, âî


âñåì åãî åäèíñòâå» [5, ñ. 150].
Âàæíî, ÷òî èìåííî â óêàçàííûå ãîäû â ñîçíàíèè êîìïîçèòîðà
ôîðìèðóåòñÿ èäåÿ ñèíòåçà èñêóññòâ, â ÷àñòíîñòè ìóçûêè è ïîýçèè,
âî ìíîãîì â äàëüíåéøåì îïðåäåëÿþùàÿ åãî òâîð÷åñòâî. Ëèñò ÷èòàåò
è ïåðå÷èòûâàåò Äàíòå, Øåêñïèðà, Ãþãî, Ãåòå... Íåðàçëó÷íîé ñïóòíè-
öåé åãî ñòðàíñòâèé ñòàíîâèòñÿ êíèãà «Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ» Äàíòå.
Îòñþäà è ðîæäàþòñÿ çàìûñëû ïðîãðàììíûõ ñî÷èíåíèé, ôîðìèðó-
þòñÿ ñàìè ïðèíöèïû ïðîãðàììíîñòè.
Ïðîôåññîð Å. Ðîùåíêî àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåò ïðîáëåìó îòíîøå-
íèÿ Ëèñòà ê ìèôîëîãèè è ìèôîëîãèçàöèè ðàçëè÷íûõ ñþæåòîâ, â ÷àñò-
íîñòè, Äàíòå è äàíòåâîñòè. Âìåñòå ñ òåì îíà ñ÷èòàåò, ÷òî â ñîòâîðåíèå
«âåëèêîãî ìèôà î Äàíòå» Ëèñò âíåñ ñâîé âêëàä, «ïîñâÿòèâ «ðîäîíà-
÷àëüíîìó ãåíèþ», ïðîçðåâøåìó ñêâîçü òîëùó âåêîâ î÷åðòàíèÿ «èñêóñ-
ñòâà áóäóùåãî», òðèëîãèþ ìóçûêàëüíûõ ìèôîâ. Ïîìèìî äàíòîâñêîãî
«ïðèìåðà», ñîçäàâàÿ ôîðòåïèàííóþ ñîíàòó-ôàíòàçèþ, îòêðûâàþùóþ
öèêë ìóçûêàëüíûõìèôîâ î Äàíòå, 26-ëåòíèé êîìïîçèòîð îïèðàëñÿ,
ïî-âèäèìîìó, íà åùå îäèí õóäîæåñòâåííûé îáðàç. Â ýòîé ðîëè, âîç-
ìîæíî, âûñòóïèëà ïîýòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ôðàãìåíòà äàíòîâñêîãî
ñþæåòà â ñîíåòå Äæîíà Êèòñà» [12, ñ. 65]. Íå áóäåì ðàçâèâàòü ýòó ìûñëü,
îòìåòèì ëèøü, ÷òî ïðåäïîëîæåíèå Å. Ðîùåíêî èìååò äîñòàòî÷íî ðå-
àëüíóþ ïî÷âó. Äåéñòâèòåëüíî, âîçìîæíî, ÷òî «ëèñòîâñêàÿ ôàíòàçèÿ
«Ïî ïðî÷òåíèè Äàíòå» ñâîáîäíî èíòåðïðåòèðóåò íå òîëüêî ôëîðåíòèé-
ñêóþ «Êîìåäèþ», íî è òî ïðåëîìëåíèå ìèðà ðîäîíà÷àëüíîé ïîýìû,
âëèÿíèå êîòîðîãî íà ëèñòîâñêèé çàìûñåë ëèøü ïðåäïîëàãàåòñÿ (ñîíåò-
ñíîâèäåíèå)» [12, ñ. 66]. Âîçìîæåí öåëûé ñèíòåç ïîáóäèòåëüíûõ ïðè-
÷èí è èñòî÷íèêîâ âäîõíîâåíèÿ. Å. Ðîùåíêî âèäèò êîíêðåòíûå ñâÿçè
ìåæäó ñîíåòîì-ñíîâèäåíèåì Êèòñà è Ôàíòàçèåé-ñîíàòîé (ìû èìåííî
òàê è áóäåì íàçûâàòü ýòî ïðîèçâåäåíèå ïîñòîÿííî): «çàìûñåë ñî÷èíå-
íèÿ «ïî ïðî÷òåíèè» (êèòñîâñêàÿ ôîðìóëèðîâêà) «îáùåñèìâîëè÷åñêîé
ïîýìû»; ñâåðòûâàíèå äàíòîâñêîãî «ðàñ÷ëåíåííîãî óíèâåðñóìà» â íå-
äåëèìîå «åäèíîå» (îäíî÷àñòíàÿ ôîðìà îáåèõ êîìïîçèöèé, òðàêòóåìûõ
àâòîðàìè, ñëåäóþùèìè äàíòîâñêîé óñòàíîâêå, êàê âèäåíèå); íèçâåðæå-
íèå âî âòîðîé êðóã àäà; ñàìîîòîæäåñòâëåíèå ðîìàíòè÷åñêèõ õóäîæíè-
êîâ ñ ãåðîåì «ðîìàíòè÷åñêîãî ãåíèÿ» [12, ñ. 65].
Äàíòîâñêàÿ òåìà íå ïîêèäàëà êîìïîçèòîðà, ïðîäîëæàÿ çàíèìàòü
åãî âîîáðàæåíèå è íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïîñëåäóþùèõ ëåò. Â 1857 ãîäó
â Äðåçäåíå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ãðàíäèîçíîé «Äàíòå-ñèìôîíèè».
Ðàáîòàÿ íàä íåé, Ëèñò íåñêîëüêî ðàç èçìåíÿë çàìûñåë áóäóùåãî ïðî-
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15 419

èçâåäåíèÿ. Åãî ïåðâîíà÷àëüíûì ïëàíîì áûëî ñëåäîâàòü â àðõèòåêòî-


íèêå ñèìôîíèè òðåõ÷àñòíîìó ñòðîåíèþ «Áîæåñòâåííîé Êîìåäèè»:
«Àä», «×èñòèëèùå», «Ðàé». Ð. Âàãíåð ïèñàë: «Ïðåêðàñíàÿ, áåç âñÿêîãî
ñîìíåíèÿ, èäåÿ, è ÿ óæå íàïåðåä âêóøàþ óäîâîëüñòâèå îò òâîåé ìóçû-
êè. Íî âñå æå ÿ äîëæåí âûñêàçàòü ðàçíûå ìîè ìûñëè íà ýòîò ñ÷åò. ×òî
«Àä» è «×èñòèëèùå» óäàäóòñÿ òåáå âïîëíå, íå ñîìíåâàþñü íè ìèíóòû.
Íî âîò «Ðàé» âîçáóæäàåò ìîè ñîìíåíèÿ… ß — êàê ïîýò, ñâÿçàííûé ñ
íèì ñèìïàòè÷åñêèìè óçàìè, — âñå-òàêè ïðåäïî÷åë áû îêîí÷àòåëü-
íî ïîòåðÿòü âñå ìîå ëè÷íîå ñîçíàíèå, êàê è âñå ñîçíàíèå âîîáùå è
ñîâåðøåííî ðàñòâîðèòüñÿ â ïîòîêàõ äàíòîâñêîãî îãíÿ, ïîòîìó ÷òî
÷óâñòâîâàë áû ñåáÿ ïðè ýòîì ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì îêàçàâøèñü ëèöîì
ê ëèöó ñ êàòîëè÷åñêèì áîãîì, õîòÿ Äàíòå è èçîáðàæàåò åãî ñ òàêèì
èñêóññòâîì, ñ êàêèì òû, íàâåðíîå, òîðæåñòâåííî ïðåäñòàâèøü åãî â
ñâîèõ õîðàõ» [1, ñ. 109–111].
Ëèñò ñ óäèâèòåëüíûì âíèìàíèåì îòíåññÿ ê ñîâåòàì Âàãíåðà, èñ-
êëþ÷èâ èç çàìûñëîâ ïðîèçâåäåíèÿ âñþ òðåòüþ ÷àñòü.  ðåçóëüòàòå — íà
òèòóëüíîì ëèñòå «Äàíòå-ñèìôîíèè» ñòîèò ïîñâÿùåíèå Ðèõàðäó Âàã-
íåðó. Òàêèì îáðàçîì, îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò «Äàíòå-ñèìôîíèè» —
äâóõ÷àñòíûé ñèìôîíè÷åñêèé öèêë ñ õîðîì, çàâåðøàþùèì âòîðóþ
÷àñòü.  êîíöåïöèè Ëèñòà ñî âòîðîãî êðóãà äàíòîâà «Àäà», «çàìåùàþ-
ùåãî â ñîíàòå âñþ àäñêóþ áåçäíó ãðåõà è ñòðàäàíèé, íà÷èíàåòñÿ âîñ-
õîæäåíèå ê Áîæåñòâåííîìó Ïåðâîïðåñòîëó» [11, ñ. 66].
Äàíòå ñóäèò ãðåõîâíóþ æèçíü ñ öåëüþ åå èñïðàâëåíèÿ, î÷èùåíèÿ
÷åëîâåêà, è, ïî ñëîâàì àâòîðà, ïîýìà äîëæíà áûëà óêàçàòü ïóòü ê ñïà-
ñåíèþ ÷åðåç èñêóïëåíèå ãðåõîâ. ×åëîâåê äîëæåí ïîçíàòü ñåáÿ, ÷òîáû
óéòè ñ ïóòè çàáëóæäåíèÿ, è ïîçíàòü ñåáÿ ÷åðåç çíàíèå âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà [3, ñ. 419]. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èìåííî òàê ïîíèìàë Ëèñò ñâîþ
çàäà÷ó ïðè îáðàùåíèè ê ýòîìó ñþæåòó è ñîçäàíèè ïðîèçâåäåíèé íà
äàííóþ òåìó.
 êîíòåêñòå äàíòîâñêî-ëèñòîâñêèõ ïàðàëëåëåé õàðàêòåðíà ñîå-
äèíåííîñòü â îðãàííîé èìïðîâèçàöèè Ëèñòà-ðåáåíêà âèäåíèÿ àäà
è àòìîñôåðû ãîòè÷åñêîãî ñîáîðà. Ãîòèêà è ãðîòåñê — «íåäîñòàòîê
ñâåòà — ýòî ãîòèêà, à îòñóòñòâèå ãàðìîíèè — ãðîòåñê (öèò. ïî [13, ñ.
48]) — õóäîæåñòâåííûå èçìåðåíèÿ ïîýìû Äàíòå. Ýòè îáðàçíûå ñôå-
ðû ïðîÿâëÿþòñÿ â Ôàíòàçèè-ñîíàòå «Ïî ïðî÷òåíèè Äàíòå», ãåíèàëü-
íîé Ñîíàòå h-moll (åå èíîãäà íàçûâàþò «ôàóñòîâñêîé»), â «Ìåôèñòî-
âàëüñå» — ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñóùåñòâóþò ÷åòûðå ñî÷èíåíèÿ Ëèñòà
(ïðîãðàììíàÿ îñíîâà: ýïèçîä èãðû Ìåôèñòîôåëÿ íà ñêðèïêå èç ïîý-
ìû íåìåöêîãî ïîýòà-ðîìàíòèêà Í. Ëåíàó «Ôàóñò»), è äðóãèõ.
420 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15

Ëèñò êàê ÿðêèé ïðåäñòàâèòåëü ðîìàíòèçìà èñïîëüçóåò âñå ñðåäñòâà


âûðàçèòåëüíîñòè äàííîé ýïîõè. Îí îòêàçûâàåòñÿ âèäåòü â ìóçûêå
«ïðîñòóþ êîìáèíàöèþ çâóêà». Ìóçûêà äëÿ íåãî åñòü ñðåäñòâî âûðà-
æåíèÿ ñàìûõ ñîêðîâåííûõ ÷óâñòâ è ìûñëåé ÷åëîâåêà, ñâîåîáðàçíûé
«ïîýòè÷åñêèé ÿçûê, áîëåå ñïîñîáíûé, áûòü ìîæåò, ÷åì ñàìà ïîýçèÿ,
âûðàæàòü âñå, ÷òî âûõîäèò çà îáû÷íûå ãîðèçîíòû, âñå, ÷òî óñêîëüçàåò
îò àíàëèçà» [8, ñ. 291].
Ëèñò — âåðíûé âûðàçèòåëü ýïîõè Ðåñòàâðàöèè. Åãî ãëóáîêî èñ-
êðåííèé ïàôîñ, âûðàæàþùèé óñòðåìëåííîñòü ýïîõè ïðåóâåëè÷åí-
íûõ ðàçî÷àðîâàíèé, ïðåóâåëè÷åííûõ ÷àÿíèé; ïàôîñ êàòîëè÷åñêîé
ðåàêöèè, ãäå ñìåøàëèñü ñîöèàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêèå òåíäåíöèè
îáíîâëåíèÿ Öåðêâè íà îñíîâå åâàíãåëèçìà ñ ìèñòè÷åñêèì òðåïåòîì
ïåðåä íåïîñòèæèìûì è ýðîòè÷åñêèì ýêñòàçîì ìó÷åíè÷åñòâà; ïàôîñ
ñîâðåìåííîãî åìó ðàçäâîåíèÿ ñîçíàíèÿ: ìåæäó ñêåïòèöèçìîì è âå-
ðîé â «âûñøåå Ñóùåñòâî» — Áîã ëè ýòî, ×åëîâå÷åñòâî èëè Ðàçóì — â
äàííîì ñëó÷àå áåçðàçëè÷íî.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Âàãíåð Ð. Îáðàùåíèå ê äðóçüÿì / Ð. Âàãíåð // Ïèñüìà. Äíåâíèêè. — Ì.,
1911. — Ò. 4. — Ñ. 109–111.
2. Ãëåáîâ È. Ôðàíö Ëèñò. Îïûò õàðàêòåðèñòèêè / È. Ãëåáîâ. — Ïåòðîãðàä :
Ñâåòîçàð, 1922. — 61 ñ.
3. Êàì’ÿíèé Î. Îäåñà: Õòî º õòî: ë³òåðàòóðíî-åíöèêëîïåäè÷íå âèäàííÿ
1974–1994 / Î. Êàì’ÿíèé. — Îäåñà : ÎÊÔÀ, 1999. — 544 ñ.
4. Êîâàëü À. À. Ôåðåíö Ëèñò: òâîð÷åñêîå îñìûñëåíèå Äàíòå è Ãåòå (ñïåöèôè-
êà ôèëîñîôñêî-õóäîæåñòâåííîé èíòåãðàöèè êîíòðàñòíûõ òåíäåíöèé â ðîìàí-
òè÷åñêîì ìîíîñòèëå) / À. À. Êîâàëü // Ïðîáëåìíàÿ àóðà àâñòðî-ãåðìàíñêîãî
ðîìàíòèçìà : [ñá. íàó÷. òð.]. — Ê. : ÊÃÊ èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî, 1993. — Ñ. 59–70.
5. Ëèñò Ô. Èçáðàííûå ñòàòüè / Ô. Ëèñò. — Ì. : Ìóçãèç, 1959. — 463 ñ.
6. Ìàíòàòîâ Â. Â. Îáðàç, çíàê óñëîâíîñòü / Â. Â. Ìàíòàíîâ. — Ì. : Âûñøàÿ
øêîëà, 1980. — 160 ñ. — Ñ. 127.
7. Ìàðêóñ Ñ. Èñòîðèÿ ìóçûêàëüíîé ýñòåòèêè / Ñ. Ìàðêóñ. — Ì. : Ìóçûêà,
1968. — Ò. 2. Ðîìàíòèêà è áîðüáà ýñòåòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé. — 687 ñ.
8. Ìèëüøòåéí ß. Ô. Ëèñò: Â 2 ò. / ß. Ô. Ìèëüøòåéí. — Ì. : Ìóçûêà,
1971. — Ò. 1. — 863 ñ.
9. Íàëèâàéêî Ä. Ñ. Èñêóññòâî: íàïðàâëåíèÿ, òå÷åíèÿ, ñòèëè / Ä. Ñ. Íà-
ëèâàéêî. — Ê. : Ìèñòåöòâî, 1981. — 288 ñ.
10. Íåóïîêîåâà È. Ðåâîëþöèîííî-ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîýìà ïåðâîé ïîëîâè-
íû X²X âåêà / È. Íåóïîêîåâà. — Ì. : Íàóêà, 1971. — Ñ. 141–149.
11. Ðîùåíêî (Àâåðüÿíîâà) Å. Ã. Ïåðâûé öèêë ðîìàíòè÷åñêîãî ìèôà î
Äàíòå è ñîíàòà-ôàíòàçèÿ Ô. Ëèñòà / Å. Ã. Ðîùåíêî // Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2012. Âèïóñê 15 421

êóëüòóðà. Íàóêîâèé â³ñíèê / [ãîë. ðåä. Î. Â. Ñîêîë]. — Îäåñà : ÀÑÒÐÎÏÐÈÍÒ,


2000. — Âèï. 1. — Ñ. 59–67.
12. Ðîùåíêî (Àâåðüÿíîâà) Å. Ã. Ôðàãìåíòû Äàíòå è Ëèñò (îò ñðàâíèòåëü-
íûõ æèçíåîïèñàíèé ê áèîãðàôèè-ìèôó) ×. 1. Îáîñíîâàíèå / Å. Ã. Ðîùåí-
êî // Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñóá’ºêò³â
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó // Ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ³ êóëüòóðè : [çá.
íàóê. ïð. / ãîë. ðåä. Ã. ª. Ãðåáåíþê]. — Õ. : Êàðàâåëà, 2000. — Ñ. 96–105.
13. Ñàíêòèñ Äå Ô. Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé ëèòåðàòóðû: â 2 ò. / Ä. Ô. Ñàí-
êòèñ. — Ì., 1963. — Ò. 1. — 535 ñ.

˳ Ôàíþàíü. Ìóçè÷íî-åñòåòè÷í³ ïîãëÿäè Ô. ˳ñòà (˳ñò ³ «Áîæåñòâåííà


êîìåä³ÿ» Äàíòå). Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî åñòåòè÷í³ ïîãëÿäè Ôåðåíöà ˳ñòà ³ ¿õ
âò³ëåííÿ ó òâîð÷îñò³, à òàêîæ ïðî ñòàâëåííÿ êîìïîçèòîðà äî «Áîæåñòâåííî¿
êîìå䳿» Äàíòå.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åñòåòè÷í³ ïîãëÿäè, ì³ôîëîã³çì, ñèíòåç ìèñòåöòâ, òâîð÷³ñòü
Äàíòå.

Li Fanyuan. Musical and aesthetic views of Franz Liszt (Liszt and the «Divine Com-
edy» by Dante). The article focuses on the aesthetic views of Franz Liszt, and they
relate to the work, as well as the attitude of the composer to the «Divine Comedy»
by Dante.
Ke y wo r d s : aesthetic views, mifologizm, synthesis of the arts, creativityDante.

ÓÄÊ 781.68
À. Ñàïñîâè÷
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÔÐÀÇÈÐÎÂÊÈ È ÀÐÒÈÊÓËßÖÈÈ
 ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÌ ÖÈÊËÅ Ñ. ÑËÎÍÈÌÑÊÎÃÎ
24 ÏÐÅËÞÄÈÈ È ÔÓÃÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ôðàçèðîâêè â åå øèðîêîì ïîíèìàíèè,


êàê äåéñòâèé ìóçûêàíòà, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå åäèíîðàçäåëüíîé öå-
ëîñòíîñòè (òåðìèí À. Ñîêîëà) çâóêîâîãî ïîòîêà. Ìàòåðèàëîì àíàëèçà
ïîñëóæèë ôîðòåïèàííûé öèêë Ñ. Ñëîíèìñêîãî 24 ïðåëþäèè è ôóãè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôðàçèðîâêà, ôðàçà, àðòèêóëÿöèÿ, ïðåëþäèÿ è ôóãà,
ÕÒÊ, èñïîëíèòåëüñêèé ñòèëü.
Ôðàçèðîâêà — âàæíåéøàÿ êàòåãîðèÿ â òåîðèè ìóçûêàëüíîãî èñ-
ïîëíèòåëüñòâà, ñòîÿùàÿ â îäíîì ðÿäó ñ òàêèìè îñíîâîïîëàãàþùèìè
ïîíÿòèÿìè, êàê àðòèêóëÿöèÿ, àãîãèêà è äèíàìèêà. Öåíòðàëüíîå ïî-
ëîæåíèå äàííîé êàòåãîðèè öåëèêîì îïðàâäàíî òåì, ÷òî â ïðàêòèêå
èñïîëíåíèÿ ìóçûêè ôðàçèðîâêà âûñòóïàåò ìîùíûì ñðåäñòâîì âû-
© Ñàïñîâè÷ À., 2012

Вам также может понравиться