Вы находитесь на странице: 1из 70

Δ∂Δ∞ƒΔ∏

3 ¡√∂ªμƒπ√À 2010
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr ™∂§π¢∂™ 51-58

√ÏÔ‹ÌÂÚÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ■ ∂ÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËÎ·Ó ÌÂ


ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÂÙ¿ ÙÚÔÌÔ-‰¤Ì·Ù· ■ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜


·Ú·Ï‹Ù˜ ª¤ÚÎÂÏ, ™·ÚÎÔ˙› Î·È ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ■ ¢È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ·
48 ÒÚ˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·Î¤ÙˆÓ

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ
√È ÎÔ‡ÚÈÂÚ
ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘
¤Ó· ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙fiÚ‚·˜ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·
Â¿Óˆ) ÎÚ¿ÙËÛ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔÓ ¶·Ó·ıË-
Ó·˚Îfi ÛÙË Ì¿¯Ë ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·-
˙¿Ó. √È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î˘ÓËÁ¿Ó ¤Ó· ı·‡Ì·
ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜
‰È·‰ÚÔÌ‹. ™∂§π¢∂™ 33-35
∫‡Ì· ·ÔÛÙÔÏÒÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÂÎÚË-
ÎÙÈο ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË
Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÙÚfi-
∂ÈÛÙ‹ÌË ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ. ÀÔÙÔ ‰¤Ì· ·ÚÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ
º¿Ú̷η Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÔÌÔ-
ÎÚ¿Ù˜ ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘˜ ™·ÚÎÔ-
ηٿ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ ˙› Î·È ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Ù˘
∫ÔÓÙ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂ- ÚˆÛÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ η٤ÁÚ·„·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ-
ÓÈ¿˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ· ÌÔÎÚ¿Ù˜. ™∂§. 7-12 ∫∞π Δ√ ∫Àƒπ√ ∞ƒ£ƒ√ ™∂§. 3
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ™∂§π¢∞ 49

Δ¤ÛÛÂÚ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô


¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· Ù¤Û- ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ (ÛÙË ÊˆÙfi Â¿Óˆ, ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË, ʤÚÔ- ÓÔ˘˜ Ì ÙË ™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘-
ÛÂÚ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿) Î·È °ÂÚ¿ÛÈ- ÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ- Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜, ·Ê‹-
Ù¤ÛÛÂÚ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ·Û΋- ÌÔ˘ ΔۿηÏÔ˘ (Â¿Óˆ, Ì ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fi-
ıËÎ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ ÌÔ‡ÛÈ). ∫·È ÔÈ ‰‡Ô η- ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ¿ÌÂ- ÌÂÓÔ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¿ÏÏË
Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ۷ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ- ‹ Î·È Û ¿ÏÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË.

¢ÂÓ ·Ù¿ÂÈ ÛÂ
°·ÏÏ›· - μÚÂÙ·Ó›·
‰¤Ì·-‚fiÌ‚·...
ΔÔ ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÎÂÙ·È
ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ (Â¿Óˆ) ÛÙË
Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ‚¤ÏÁÔ Úˆ-
ı˘Ô˘ÚÁfi Â›Ó·È ÂÏÂÁ̤ÓÔ. OÛÔ Ë ∞ÓÁÎÂÏ·
°·ÏÏ›· Î·È μÚÂÙ·Ó›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ı· ÌÔÈ-
ª¤ÚÎÂÏ ¤ÏÂÈÂ, fï˜, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÍÔ˘-
‰ÂÙÂÚÒıËΠÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· ·ÁÈ‰Â˘-
¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙ Ô˘ ηٷ˙ËÙ› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·
Ú¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î¤ÓÙÚ· ÂÚ¢- ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ Ì «¤ÏÏËÓ· ·ÔÛÙÔϤ·» Î·È ΔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ¤ÓÙ η- Ú‹Ó˜ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜ ‰ËÌÔ- ÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿) ªÈ¯. ∞ϤÍ. ªËÙÚÔ‡ÛÈ·, °ÈÒÚÁÔ
ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ¯ı˜ ·Ú·Ï‹ÙË ÙËÓ ›‰È·, «ÈηÓfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂ- ÛÈÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ∂§.∞™. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë Î·È ªÔÏ¿ÓÔ
™·ÚÎÔ˙› Î·È ∫¿ÌÂÚÔÓ (Â¿Óˆ). ™∂§. 25 Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜». ÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶˘- ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ (·fi ·ÚÈ- ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ, ¡Ù·ÌÈ¿ÓÔ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.

ºÔÈÙËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ
√È ∞ÌÂÚÈηÓÔ›
Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜
ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ¢˘Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÌËÙ¤Ú·
∑Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÚÂȘ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ Ì‹- ÙÔ˘˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ‰Èη›-
Ó˜, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ˆÌ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÔÎÙÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ∏¶∞.
΋ ÂÌÂÈÚ›· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚ›ÛÈ-
Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ì˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì·, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÈÔ ‚ÚÒÌÈΘ ÛÙËÓ
Erasmus, ÛÂÈÚ¿ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Erasmus ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™∂§π¢∂™ 26, 47
Placement. ™∂§π¢∂™ 22-23
2 ¢È·‚¿ÛÙ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

™ΔO ¶∞§π√ ÂÚÒÙËÌ· «ÙÈ [ 20 ∂ƒøΔ∏™∂π™ ] [ °ƒ∞º√À¡ ]


Â›Ó·È Â˘Ê˘˝·;» ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È
¡Oªπ∑ø fiÙÈ Ù· ¤-
fiÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒ∞∫§πOÀª∏
¯Ô˘Ó ¯·Ì¤Ó· fiÏÔÈ ÔÈ
ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-
∂ÏÏËÓ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫¤ÌÚÈÙ˙, ¿Ú¯Ë˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÌÂ
ηÈÚfi. ∂ΛÓÔ Ô˘
Ì ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ ÙÂÛÙ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi
Ì ·ÓËÛ˘¯Â› Â›Ó·È fi-
ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ fiϘ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ∞Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈ ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ
ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏ·
ÏËÚÒÓÂÈ ÙË Ó‡ÊË Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÓÒ
‰Ò‰Âη ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÏËÁÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Ù· Í›ÊË ÁÈ·
Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. OÈ Ôϛ٘
ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¶Ú¿ÁÌ·
̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ
Ô˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· È-
·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏÂÎÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ô˘Û›·˜. ∞fi
‰›ˆ˜ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘-
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÔ˘˜ 11 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈ-
Û¿ÚÂÛÙÔ.
ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÊÂÚÂȿگ˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ÌfiÓÔ
O §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ
ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜ ¤¯ÂÈ ·-
«ª·ÙȤ˜». ™∂§. 4
ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ οÓÔ˘Ó Û΋ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™∂ ¶§∏ƒ∏ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜
¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ∂¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «Onassis» Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «Novello Theatre» ÙÔ˘ §ÔÓ‰›- ª∂Δ∞ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Â˘Ê˘‹˜. ÛÎÏËÚ¿ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙÒ ÓÔ˘. O ¤ÏÏËÓ·˜ ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î˘ÓÈÎfi˜, ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡-
O °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ªÂ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ·- ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ∫¤ÓÓÂÓÙ˘, Ì η΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÏÈÔ ÊÔ‡ÓÙˆÛ ηÈ
ÛÙË ™∂§. 48 ‰È·ÊÔÚ›· Î·È Ë ·Ú·›ÙËÛË. ÙÔ˘, ÙË ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ Î.¿. ΔÔ π‰Ú˘Ì· øÓ¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·- ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë
OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» Ù˘ ∞Á- Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ øÓ¿ÛË Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ¶›ÙÂÚ ∂‚·Ó˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‚ÈÔÁÚ·- Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÓ-
ÁÂÏÈ΋˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ÛÙË Ê›· ÙÔ˘ øÓ¿ÛË, Ô‡Ù ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰Â¯fiÌÂÓÔ «ÂÏÂÁ¯fi-
Ãøƒπ™ ∏§∂∫Δƒπ∫√ ™∂§. 24 ÛÎËÓ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ª·›ÚË ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «Oƒπ∑O¡Δ∂™». ™∂§. 5/31 ÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜». ∞ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi fi-
™π¢∏ƒ√¢ƒ√ª√ ̈˜ Â›ÁÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹-
¢∂¡ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÛÔ˘ÌÂ, ΢‚¤ÚÓËÛË, ÎfiÌÌ·Ù· ηÈ
·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÊÔÚ›˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂ-
̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¢À™∫O§∂À∂π Ë ·fiÛ·ÛË [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ıԇ̠ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ú·ÁÌ·-
Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· – ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù¢ÙÈ΋ ı¤ÛË Û ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ηÈ
∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜
™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜
·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ Ò˜
ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ÔȘ
¶·Î¤Ù· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 70 Û¯ÔϤ˜.
ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì ÙfiÙ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘
¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∂‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ-
ÎÂÓÙÚˆı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂ-
Ù˘ ÙÂÙÚ¿ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿,
ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÂȉÈÎfi ·ÊȤڈ̷ Ì ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛË. O¯È Û ÌÈ·Ó ¿ÛÎÔË Î·È ÏÂÈ„¿ Â-
ËÏÂÎÙÚÔ‰ËÁÔ› ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚfiÔ‰Ô˜: ·ÏÈ¿ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ¯ÔÚfi. ÓËÌÂڈ̤ÓË «¯ÚÂÔÎÔÔÏÔÁ›·».
OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜ π. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚÈ¿ ηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∏ ∂ÊË º·Ï›‰· ÛÙÔ˘˜ ∏ ∂Ï›˙· ¶··‰¿ÎË ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¤ÏÂÍ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ‰¿ÛηÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ «Oƒπ∑O¡Δ∂™». ™∂§. 1/27 ¿Ô„Ë». ™∂§. 6
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ·ÔÛ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· –
ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ∂¡¢∂π∫Δπ∫∏ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ì ¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfi-
·ÔÛ¿ÛÂȘ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Ù· OÛÎ·Ú ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÓÙÈ-
΢ڛˆ˜ ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁfi! ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÈ·˜ ·-
O ¡›ÎÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜ ÛÙË ™∂§. 20 ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô-
ªÂ ÙÈÌ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ Ù›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô-
¶ƒO™∫§∏™∏ Û ȉÈÒÙ˜ Ó· ¡ÂfiÎÔÔ˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∑·Ó - §ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú: ÂÓÒ ‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘. ∏ ÂÏ-
ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ηÈÚfi Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤˙ËÛ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂ
ÚÔÌ‹ıÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¤Ó· ÙÈÌËÙÈÎfi OÛηÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¿ÁÔ˜ Ù˘ 17 ¡Ô¤Ì‚ÚË Î·È ÙÔ˘
·ˇı˘Ó ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÛÙ· ¿ÓÙˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ∂§∞ Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ˘ ∂·Ó·-
5, 9, 10, 32, 35 ∞Ó‰Ú¤·˜ §ÔÌ‚¤Ú‰Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, › fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù›, ÙÒÚ· ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÔÈ
ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î·ÙÒÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓÔ̤ÓÔ˘. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ú¯¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó
˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ∏ ¡·Ó¿ ¡Ù·Ô˘ÓÙ¿ÎË ÛÙË ™∂§. 21 fiˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛËÌ›Ù˘ Î·È ·Ó›Î·Ó˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜,
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÂȉ‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Â¤ÌÂÓÂ
705, 371, 398 ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ 2012 ÙË ∞¶O ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÈÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó. Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ó· ÂÚˆÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ΔÔ˘ Michel Cieply ·fi ÙÔ˘˜ «New ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.
Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O ÏfiÁÔ˜ York Times». ™ÙÔ˘˜ O °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘ ÛÙ·
«Oª∞¢∞», ™∂§. 34. ¢ËÌÔÛ›Ô˘. OÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÊϷ̤ÓÎÔ, Ô˘ Î·È ÛÙË «Oƒπ∑O¡Δ∂™» ™∂§. 12/46 «∂ÌÈÛÙ¢ÙÈο». ™∂§. 72

Δ∂Δ∞ƒΔ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

3
¡√∂ªμƒπ√À 2010
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
BÚÔ¯¤˜ ‹ ηٷÈÁ›‰Â˜ 19ÆC
[ ∞Àƒπ√ ] [ ¶·Ú·Û΢‹ 5/11 ]
°ÂÓÈο ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ
∞΄ÈÌ¿, ∞ÂÈı·Ï¿, πˆÛ‹Ê Ì·ÚÙ., 17ÆC
ΔÔÈΤ˜ ÓÂÊÒ-
ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ‰˘ÙÈο ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ô-
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡Â·ÔÏ›ÙÔ˘ 2
ËÂÈÚˆÙÈο. A˘ÍË̤Ó˜ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë- Ú·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ Ò-
ANATO§H H§IOY: 6.53 ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈ- ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∞- 3 Ú˜. ∞ÓÂÌÔÈ ·fi ‚fiÚÂÈ-
¢Y™H H§IOY: 17.24 Ë ¯ÒÚ· Ì Èı·ÓfiÙËÙ· 3 ÓÂÌÔÈ ·ÛıÂ- 3 3 ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3-5 ÌÔ-
Ï›ÁˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. 19ÆC 2 2 Ó›˜ Î·È ÛÙ· ÊfiÚ. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿-
™ÂÏ‹ÓË 27 ËÌÂÚÒÓ
∞ΔΔπ∫∏ ‰˘ÙÈο ÓÔÙÈÔ·- 2 ÓÔ‰Ô.
¢∞∫ΔÀ§π√™ 5
Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤- 4
NÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈο 2 ¯ÚÈ 5 ÌÔÊfiÚ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙË- Î·È ‚·ıÌÈ·›· [ ™¿‚‚·ÙÔ 6/11 ]
Ù·. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 19ÆC ‚ÔÚ›ˆÓ ‰È¢- 2
19ÆC. ∞ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ∞›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. ∞ÓÂÌÔÈ
17ÆC 2 ı‡ÓÛˆÓ. £ÂÚ- 2 ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡Ó-
ۯ‰fiÓ Ì¤ÙÚÈÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÌÔÎÚ·Û›· ¯ˆ- 3
™‹ÌÂÚ· Ù· ÌÔÓ¿ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂ- 3
ÛÂȘ. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ
2 Ú›˜ ·ÍÈfiÏÔÁË 3
ˆÓ ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô.
·‡ÚÈÔ Ù· ˙˘Á¿ ÙÔÓ ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi.
6
2
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.
3
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë 2
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏË-
£∂™™∞§√¡π∫∏ 2 22ÆC 3
ÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ‰È·Û΢‹ A˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηÈ
·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÌË-
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. 3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 23ÆC 3
¯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯Ô-
2
ÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ- 17ÆC. ∞ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÏË- ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘
ÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ ÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 Î·È Î·-
ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 66-67 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 69 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 6/32- 7/41 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 8/42 - 10/44 ñ SUDOKU Û. 68
3

/ Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

3 Νοεμβρίου 2010
[ ΕΓ ΡΑΨΑ Ν ] [ T O Σ ΤΙΓΜ Α Τ ΗΣ ΗΜΕΡΑ Σ ]
ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Τ
α δέματα - βόμβες που απασχο-
λούν την επικαιρότητα τα τελευ-
ταία 24ωρα δημιουργούν συγκε-
κριμένα ερωτήματα.
Αντώνης Ποιοι προσπαθούν να εκθέσουν την
Καρακούσης Ελλάδα στον διεθνή χώρο και να κατα-
σκευάσουν την εικόνα χώρας με χαμηλό
(ο αρθρογράφος, για τις πρόωρες επίπεδο ασφαλείας;
εκλογές που δεν εγγυώνται τη στα- Ποιοι θέλουν να ναρκοθετήσουν την από-
θερότητα) φαση του ελληνικού λαού να βγάλει την οι-
κονομία από την κρίση και να ξαναπιάσει

}
Τίποτε δεν εγγυάται το απο- το νήμα της ανάπτυξης και της ευημερίας;
τέλεσμα μιας αναμέτρη-
σης σε εθνικό επίπεδο. Πολύ πε- Δεν υπάρχει πολίτης που να μην αισθά-
ρισσότερο μάλιστα αν το αποτέ- νεται την ανάγκη να δοθούν το συντομό-
λεσμα των περιφερειακών εκλο- τερο δυνατό οι απαντήσεις.
γών είναι διαλυτικό, όπως προβλέ-
πεται, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλ- Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση
λά συνολικά για το πολιτικό σύστη- θα είναι η εξιχνίαση των συγκεκριμένων
μα. Στην περίπτωση αυτή η αυτο- υποθέσεων.
δυναμία είναι επισφαλής. Με άλλα Προκαλεί ικανοποίηση και ανακούφιση
λόγια, η ζητούμενη πολιτική σταθε- στην κοινή γνώμη ότι υπάρχουν ήδη αρ-
ρότητα δεν εξασφαλίζεται από εν- κετά στοιχεία στη διάθεση των αρχών,
δεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις εντοπίσθηκαν πρόσωπα και εξελίσσο-
κάλπες. Στην περίπτωση αυτή το νται συστηματικά οι έρευνες.
συμφωνηθέν πρόγραμμα εξυγίαν-
σης με την τρόικα καταρρέει και Αυτά φέρνουν πιο κοντά τις απαντήσεις
μαζί του η χώρα ολόκληρη. Είναι για τα άτομα και τις ομάδες που εμπλέκο-
δυνατόν μια εκλεγμένη κυβέρνη- νται σ’ αυτές τις δραστηριότητες.
ση, που σήκωσε τόσο βάρος όλο το
απε - μπε

Είναι προφανές ότι πρόκειται για καινούρ-


προηγούμενο διάστημα, να ενεργή-
σει τώρα με τόσο επιπόλαιο τρόπο; για μορφή τρομοκρατίας, η οποία δεν επι-
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η χώρα διώκει απλώς να κάνει αισθητή την πα-
έχει υπεύθυνη κυβέρνηση και ακό- ρουσία της στο εσωτερικό με τη χρήση βί-
¬ Νορβηγική Θάλασσα βγαίνει σήμερα για πολυήμερο ταξίδι εκπαίδευσης και ελέγχου το
¬Στη ας, όπως συνέβαινε με τις εξαρθρωθείσες
μη πιο υπεύθυνο Πρωθυπουργό, ο υποβρύχιο «Παπανικολής» μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας και την παραλαβή του από
οποίος θα προτιμήσει να σηκώσει οργανώσεις του παρελθόντος.
το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο ειδικής τελετής χθες στο Κίελο της Γερμανίας, παρουσία του

Ο
όλο το πολιτικό βάρος παρά να σύ- ι νέοι τρομοκράτες και όσοι ενδε-
ρει τη χώρα σε μια αβέβαιη αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Δ. Ελευσινιώτη. Το σκάφος αναμένεται να αποπλεύσει για την
χομένως τους καθοδηγούν στο-
και επικίνδυνη εκλογική
αναμέτρηση.
~ Ελλάδα αρχές Δεκεμβρίου και στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας να φθάσει την περίοδο των εορτών
χεύουν στην πρόκληση δυσμε-
νών εντυπώσεων εις βάρος της χώρας
στο εξωτερικό.

Ελλάδα έχεις πακέτο


«Το Βήμα»
Επιχειρούν να δημιουργήσουν αναταρα-
χή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να τρο-
ετος 65ο φοδοτήσουν με επιχειρήματα ανθελλη-
αρ. φύλλου νικούς κύκλους και να ενσπείρουν αι-
19.868 σθήματα φόβου στη διεθνή κοινή γνώμη.
Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957)
Προβληματισμός για την εξαγωγή του τρομο-μπαράζ Αυτή η μορφή τρομοκρατίας είναι πιο
Χρήστος Δ. Λαμπράκης (1957-2009) ύπουλη και πιο επικίνδυνη. Γιατί σε μια
Σταύρος Π. Ψυχάρης Εκδότης Δύο πακέτα που έφθασαν χθες στα γραφεία της Ανγκελα Μέρκελ και του Νικολά Σαρκοζί δεν ήταν κρίσιμη περίοδο καλλιεργεί δυσάρεστες
αθώα. Ταξίδεψαν από την Ελλάδα και εμπεριείχαν εκρηκτικούς μηχανισμούς ικανούς να τραυματίσουν εντυπώσεις για τη χώρα, η άρση των οποί-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ων θα χρειαστεί χρόνο και κόπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΜΗΣ σε χρόνο ρεκόρ την προσπάθεια της κυβέρνησης για ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας διεθνώς.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γι’ αυτό η πλήρης διαλεύκανση της δρά-
Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ σης και των κινήτρων των δραστών και
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ Στα Γιάννινα ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με
Της Βούλας Κεχαγιά η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη θα
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία κατηγορώντας
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ τα στελέχη της ότι λιποτάκτησαν για να σκάσει πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα

Η
κυβέρνηση μετά τις χθεσινές εξελίξεις και η βόμβα της χρεοκοπίας στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. της Πολιτείας.
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Λαμπράκη Α.Ε. τον εντοπισμό πολλών δεμάτων με εκρη- Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι στις προθέ- Η δεύτερη θα πρέπει να είναι η ταχύτα-
Διοικητικό Συμβούλιο κτικές ύλες σε ξένες πρεσβείες προβλη- σεις του να οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλο- τη κινητοποίηση για να μη βρουν έδαφος
Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος και Διευ- ματίζεται ιδιαίτερα από το τρομο-μπαράζ στην γές, για να προσθέσει ωστόσο ότι δεν θα αφήσει στη διεθνή σκηνή θεωρίες για δήθεν ανα-
θύνων Σύμβουλος. Παναγιώτης Στ. Ψυ- Αθήνα και την απόφαση των τρομοκρατών να δυ- αναπάντητη καμία επιχείρηση για υπονόμευση σφάλεια στον ελληνικό χώρο.
χάρης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: ναμιτίσουν την προσπάθεια της Ελλάδας να ορθο- της προσπάθειας σωτηρίας της χώρας. Δηλαδή,
Παντελής Ι. Καψής, Νικόλαος Κορίτσας, ποδήσει. Πάντως όλες οι ξένες αρχές είχαν ενη- στα αδιέξοδα θα δώσει την απάντηση ο λαός... Αν το πρώτο είναι αρμοδιότητα των αρ-
Τρύφων Ι. Κουταλίδης, Ιωάννης Μάνος, χών και της κυβέρνησης, το δεύτερο εί-
Στέργιος Νέζης, Ιωάννης Παράσχης, μερωθεί εγκαίρως από την ελληνική πλευρά για Νέα σύννεφα στις σχέσεις Καραμανλή - Σαμαρά
Νικόλαος Πεφάνης, Βίκτωρ Ρέστης, τον κίνδυνο να λάβουν παγιδευμένα δέματα. Χθες προκαλεί η νέα προτροπή του προέδρου της Ν.Δ. ναι υπόθεση όλων: των κομμάτων, των
Αντώνιος Τριφύλλης, Χριστίνα Τσού- εξουδετερώθηκαν τρία πακέτα βόμβες με ελεγ- προς τον πρώην πρωθυπουργό να λύσει τη σιω- συλλογικών φορέων, των πολιτών, των
τσουρα - Ψυχάρη, Juan Luis Cebrian, χόμενες εκρήξεις και παραλήπτες τις πρεσβείες πή του για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής ελληνικών μέσων ενημέρωσης.
Jean-Marie Colombani
της Βουλγαρίας, της Χιλής και της Γερμανίας. Η του. Από το καραμανλικό στρατόπεδο λένε «ου- Η καλύτερη άμυνα της κοινωνίας απέ-
Αστυνομία αναζητεί με βάση τις περιγραφές των δέν σχόλιον» και αφήνουν να εννοηθεί ότι πολ- ναντι στην εγχώρια τρομοκρατία είναι η
ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80,
Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ
υπαλλήλων των εταιρειών κούριερ τουλάχιστον λά θα ειπωθούν μετά τις εκλογές. αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας και
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 4-6 πρόσωπα που διακίνησαν τα ύποπτα δέματα. Κατά τα άλλα, πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις έρ- πρέπει να επισημανθεί η συμβολή της
(210) 77.66.000 Στο μεταξύ η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη χονται οι φετινές Εκθέσεις Προόδου της Κομισιόν ομάδας ΔΙΑΣ στις τελευταίες υποθέσεις.
FAX: (211) 36.58.301 επιβεβαίωσε χθες ότι καταργείται – όπως άλλω- για την Τουρκία και την ΠΓΔΜ σε σύγκριση με το
INTERNEΤ: http://www.tanea.gr στε επιτάσσει το Μνημόνιο – ο κατώτατος εγγυ- 2009. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η Και η καλύτερη άμυνα της χώρας απένα-
http://digital.tanea.gr
ημένος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Η ανακοίνω- Ε.Ε. παροτρύνει την Αγκυρα να κάνει περισσότε- ντι στον κίνδυνο της δυσφήμησής της εί-
e-mail: info@tanea.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767 ση της υπουργού προκάλεσε την αντίδραση της ρα βήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιω- ναι η ομόφωνη καταδίκη αυτών των ενερ-
ΓΣΕΕ που κατηγόρησε την κ. Κατσέλη πως αντί μάτων και της ελευθερίας της έκφρασης. Για το γειών και η ομοψυχία του ελληνικού λα-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: να περιορίσει τις πιέσεις των εργοδοτών έπραξε casus belli οι επισημάνσεις της είναι όμως σα- ού απέναντι σ’ αυτές τις απειλές.
MULTIMEDIA Α.Ε. ακριβώς το αντίθετο. φώς πιο χλιαρές.
Ξιφήρεις 4 Μικρο πολιτικός
Τ [ Eίπαν ]
α ‘χω χαµένα. Και νοµίζω ότι χα-
µένα τα ‘χουν και όλοι σχεδόν οι Βασίλης Εξαρχος Τηλέµαχος Χυτήρης
Ελληνες αυτό τον καιρό. Ακούς, Γεράσιµος Γιακουµάτος
διαβάζεις, κουβεντιάζεις, αλλά δεν (ο γραµµατέας της (ο αναπληρωτής
βρίσκεις άκρη. «∆ώδεκα Απόστολοι, Κοινοβουλευτικής (ο βουλευτής της Ν.∆. στον Βήµα FM) υπουργός
ο καθένας µε τον πόνο του». Eγραφε Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, στο Πολιτισµού, στον
ο Λουντέµης εκείνα τα _ πανάρχαια _ «Μια παράταξη απολογείται σή-
χρόνια, για ένα τσούρµο ανέστιους και
Κανάλι 1 του Πειραιά) µερα για µερικά golden τσογλάν, Βήµα FM)
πένητες, που κοιµόντουσαν, πληρώ- «Ο Παπανδρέου απολογείται για µερικούς από το «Ο κ. Παπανδρέου
νοντας δυο φράγκα, σε λαϊκά υπνω- δεν φιλοδοξεί Βατοπέδι, για τη Siemens. Για είναι πολύ αποφασι-
τήρια και, κάθε τόσο, ξυπνώντας, ανά- ποιο λόγο ο κ. Σαµαράς να τα
βανε µια γόπα και φουµέρνανε, ότι εί- να αντιγράψει σµένος και εννοεί αυτό που λέει,
τις πρακτικές του φορτωθεί αυτά; Γιατί εγώ να απολογούµαι στο και καλό είναι να µην πιστεύουµε
ναι «καπνίζοντα ερείπια». Κάπως έτσι
αισθάνονται πολλοί. Αλλιώτικα ήταν Καραµανλή. ∆εν θέλει Περιστέρι, στο Αιγάλεω, παντού;». ότι είναι τερτίπι, ότι είναι µια τα-
τα πράγµατα πριν από δεκαπέντε µέρες, να δραπετεύσει». κτική, ότι είναι µια µπλόφα».
πριν από δέκα. Η χώρα τράβαγε _ και
τραβάει και θα τραβάει _ τα ζόρια της,
αλλά η πορεία της ήταν ξεκαθαρισµένη:
χρωστάµε, είµαστε στον άσο, δανειζόµα- [ Σαν σήµερα ] [ Ο ξένος
στε, θα παλέψουµε, κάποια στιγµή ίσως
τα καταφέρουµε να βγούµε από το λούκι.
Τύπος ]
Το τοπίο, όµως, άλλαξε. Ξαφνικά. Μετά
τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και ∆ύσκολη
την απευθείας µετάδοσή της από όλα τα
κανάλια. Το ερώτηµα: «Θα πάµε αλήθεια η συναρχηγία «Αλλαγές στην υιοθεσία για
να καταργηθούν τα εµπόδια
σ’ εθνικές εκλογές;». 1958: που αφορούν τη φυλετική
Για τον Γιώργο, «Η από προέλευση»
Μ Α Τ Ι Ε Σ «όλα είναι πιθα-
νά». Θα µελετήσει ηµε-
THE TIMES

το αποτέλεσµα ρών
των αυτοδιοικητι- επι-
κών εκλογών, θα κρα-
σταθµίσει και άλ- τούσα αναταραχή εις τους
λα δεδοµένα που
κόλπους του κόµµατος των
δεν τα αποκαλύ-
πτει και κατόπιν Φιλελευθέρων προσέλαβεν
θα αποφασίσει. από χθες πλέον συγκεκριµέ-
Του
Eurokinissi

Λευτέρη Π. Για τον Σαµαρά, νην µορφήν. Η αναταραχή


αυτή η πιθανό- εξεδηλώθη αφ’ ής ο εκ των
Παπαδόπουλου
τητα έχει φορέ- συναρχηγών κ. Βενιζέλος
σει ήδη τον µαν- ¬Χορεύει καλύτερα όποιος χορεύει στον β' γύρο
δύα του εκβιασµού. «Ο ελληνικός λαός
εξεδήλωσεν την απόφασίν
του όπως αποχωρήσει της «Νέα θεραπεία για το κοινό
εκβιάζεται. Με την απειλή των εκλογών,
ο Παπανδρέου αυτή την κρίσιµη για τη ηγεσίας και παραµείνει Ο θάνατος του µαέστρου κρυολόγηµα»
χώρα περίοδο τροµοκρατεί τον κόσµο, THE INDEPENDENT
απλούν µέλος. Ο κ. Γ. Παπαν- 1960: «Την πρώτη φορά που ο θάνατος πήγε να
για να τρέξουν όλοι να ψηφίσουν και να δρέου (µαζί στη φωτό) όστις συναντήση τον ∆ηµήτρη Μητρόπουλο (φωτό), τον «Οι επιβάτες αντιµέτωποι
µην τον καταψηφίσουν», κάπως έτσι. Για εφαίνετο αποδεχθείς εν αρχή µέγα αρχιµουσικό, ήταν πρόπερσι στην Αµερική... µε νέα εµπόδια µετά το
τις υπόλοιπες «δηµοκρατικές δυνάµεις»,
την απόφασιν ταύτην του κ. αλλά δεν τον λύγισε. Επανήλθε χθες αδυσώπητος και τροµοκρατικό σχέδιο»
που ήταν το «ψωµί» του Ανδρέα, «ο πρό- THE GUARDIAN
εδρος του ΠΑΣΟΚ και φοβάται και εκβιά- Βενιζέλου, µετέβαλεν αργότε- τον εκτύπησε την ώρα ακριβώς που ο µεγάλος µύστης
ζει, αλλά θα πάρει ηχηρή απάντηση». ρον γνώµην... και απέστειλεν έδινε τη µάχη... επάνω στο πόντιουµ, όρθιος µε τα «Θέλουν να αφανίσουν
Και όµως, έχουµε να κάνουµε µε τοπι- επιστολήν προς τον κ. Βενιζέ- νεύρα τεντωµένα ώς το έσχατο όριο της αντοχής τους...». («ΤΑ ΝΕΑ») τον Οµπάµα»
κές εκλογές! Για περιφερειάρχες και δη- λον εις την οποίαν ανακοινώ- LIBERATION
µάρχους! Και µάλιστα, για πρώτη εφαρ-
µογή του «Καλλικράτη»! Ποιος τις πολιτι-
νει εις αυτόν την απόφασίν «Χου Τζιντάο: “Πώς θέλει
κοποίησε; Ποιος ήρξατο χειρών αδίκων, του όπως αποχωρήσει της Ο Κάρτερ πρόεδρος η Κίνα να συνεργαστεί µε
που λέει και ο Πάγκαλος; Οχι πάντως το συναρχηγίας του κόµµατος τη Γαλλία”»
1976: «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Ο ∆ηµοκρατικός Τζίµµυ Κάρτερ (φωτό) LE FIGARO
κόµµα που κυβερνά. Χαρακτήρα δηµο- και αφήσει την ηγεσίαν
ψηφίσµατος έδωσε η Ν.∆. Ωστε να µπο- είναι ο νέος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών. Φορντ και
αποκλειστικώς εις τον κ. «Τελεσίγραφο του PDL
ρέσει να ερµηνεύσει, όπως την συµφέ- Κίσσιγκερ τέλος... Μετά την καταµέτρηση των ψήφων στο 60%
Βενιζέλον». («ΤΑ ΝΕΑ») στον Φίνι»
ρει, οποιαδήποτε αρνητική για την κυ- των 178.159 εκλογικών τµηµάτων της χώρας, τα αποτελέσµα- LA STAMPA
βέρνηση ψήφο, που θα ήταν πιθανή µε- τα έχουν ως εξής: ΚΑΡΤΕΡ: 25.232.573 ψήφοι, ποσοστό
τά τη λαίλαπα των «µέτρων». 51%, πιθανοί ψήφοι εκλεκτόρων 274 (εξασφάλισε ήδη 208 «Ο φόβος της Αλ Κάιντα
Κατά τον Πάγκαλο, πάλι, το ΠΑΣΟΚ σή- επιστρέφει»
και χρειάζονται 270 για να εκλεγεί). ΦΟΡΝΤ: 23.606.535 ψήφοι, ποσοστό
κωσε το γάντι που πέταξε η Ν.∆. Ηταν DIE WELT
µια αµυντική, ας πούµε, κίνηση, απέ- 48% (πιθανοί ψήφοι εκλεκτόρων 261, έχει ήδη εξασφαλίσει 58). ΜΑΚΚΑΡ-
ΘΥ: 374.679 ψήφοι, ποσοστό 1%. ΜΑΝΤΟΞ: 98.382 ψήφοι». («ΤΑ ΝΕΑ») «Ετοιµοι για απώλειες
Αγρια µωρά
ναντι στην επιθετικότητα της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης. Και από κει και οι ∆ηµοκρατικοί»
THE WASHINGTON POST
πέρα, άρχισαν όλα! Η συνέντευξη του
Γιώργου, το ενδεχόµενο εθνικών εκλο-
γών, το κουβεντολόι, οι υψηλοί τόνοι, η
τρόικα, το ∆ΝΤ και δεν συµµαζεύεται.
Εγραφε ο Π. Καψής την Κυριακή στο
«Βήµα»: «Τι θα γίνει, κανένας δεν γνω-
ρίζει. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι το βρά-
δυ τον εκλογών θα µπορέσει να πει ότι
έχει την εµπιστοσύνη των πολιτών και
όλα να τελειώσουν. Μακάρι, για το κα-
λό της οικονοµίας. ∆ιαφορετικά, αν θεω-
ρήσει ότι αποδοκιµάστηκε, τότε θα ανα-
γκασθεί να προκηρύξει εκλογές, για να
ισοφαρίσει την ήττα. Επικίνδυνα πράγ-
µατα δηλαδή».
Θα συµφωνήσω. Εκείνο, όµως, που µε
ανησύχησε είναι ότι ήδη άρχισε να πλη-
ρώνει τη νύφη η οικονοµία. Ενώ, την
ίδια ώρα, έχουν βγει τα ξίφη για µια
σκληρή αναµέτρηση. Πράγµα που έτσι κι
αλλιώς, στην παρούσα ιδίως συγκυρία,
είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Tου Κώστα Μητρόπουλου
/ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

OÈ ‚fî˜ ‹Á·Ó ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ [ ¢ËÌÔÙÈο ]


∫·Ì›Ó˘
™∂ ¶∂¢πO ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ¯ı˜ Ë μÔ˘Ï‹.
∫·È Â›Ó·È Â˘Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·,
‚ϤÂÈ
ÁÈ·Ù› fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹-
Ó·˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·.
°ÈÒÚÁÔ
∂¡ΔO™ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı·
O§∞ •∂∫π¡∏™∞¡ Á‡Úˆ ÛÙȘ ¤Ó‰Âη Î·È ÌÈÛ‹
Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘
ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›·˜. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÁÚ·-
°ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË (ʈ-
ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. º¿ÎÂÏÔ˜ Ì ·ÔÛÙÔ-
Ùfi) ÌÂ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·-
Ϥ· Á˘Ó·›Î· ·fi ÙÔÓ ∂‚ÚÔ Ô˘ ¤Êı·Û ÂΛÓË
·Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇,
ÙËÓ ÒÚ· ΛÓËÛ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
Ô ∫·Ì›Ó˘ ˙‹ÙËÛ ӷ
ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
η٤‚Ô˘Ó ÔÈ ·Ê›Û˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ-
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó›¯Ó¢Û˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹Ú ÙÔÓ
΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ú-
Ê¿ÎÂÏÔ Î·È – ¤ÙÛÈ ·Ï¿ – ÍÂΛÓËÛ Ì ٷ fi‰È·
ÙËı› Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘
ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi.
‰‹ÌÔ˘ Û ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ. ¶·Ú’
¢È¤Û¯ÈÛ ÏÔÈfiÓ – Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È Î›Ó‰˘-
fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ fi-
ÓÔ ÙˆÓ ·Ó‡ÔÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ – ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fi-
ÛÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ˜
Ô˘ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ™ÙË μÔ˘Ï‹ Ô
∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÎÌÂÙ·Ï-
Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì‹Î ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÔÈ ˘Ô„›Â˜ Â-
Ï¢Ù› ÙÔ Ì¤ÛÔ ·˘Ùfi ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ
Ȃ‚·ÈÒıËηÓ. ¶ÂÚÈ›¯Â ÌÈ· ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹
ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ÂÂȉ‹
Î·È ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· – fi¯È fï˜ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË.
‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ·Ó Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜
∂ÛÎ·Û·Ó ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÚfiÔ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜.
∞ƒ∞, ¢∂¡ ∏Δ∞¡ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ∂π¢π∫OΔ∂ƒ∞, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ™ËÌ›ÙË ÂΛÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ- ÓfiÌÔ˘ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ∫O∫)
ÛÙÚ¿ÊËΠ̠ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘ fiϘ
Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫‹- ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ·fi
Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú·Ï¿- ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈ-
‚ÂÈ Ë ÚÂۂ›· Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË μÔ˘- ÎÂ›Ô ‰È¿˙ˆÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ‹
Ï‹, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ÎÔ‡ÚÈÂÚ ¤Ú·Û ·fi ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿Û‰Ô. ΔÔ‡ÙÔ
ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ
O¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜
∂ÙÔÈÌÔ˜ ‰Â ÂÓÒ ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ
‰ÂÓ ÂÎÎÂÓÒıËÎÂ, ·ÏÒ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ‡ÏË Ù˘ μ·-
ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ Î·È Î·Ùˇı˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛÂÚ¯fi-
Ì ÙË ‚fiÌ‚· Ó· ÂÎÚ·Á› ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÙ¿-
ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘. ø˜
ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞Ì·Ï›·˜. Oˆ˜ ›Â
Ô˘ ·Ó·ÛÙ¿- ¢∂¡ •∂ƒø ·Ó ı· Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ô ∫·Ì›Ó˘ ›¯Â
Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÛÙȘ ÙˆÛ ¯ı˜ ¤ÎÚËÍË. O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ô πˆ¿ÓÓ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÂ
Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ «Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÙÚÔ- Î·È ÙË μÔ˘Ï‹. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÌÊÈ-
ÌÔÎÚ·Ù›ٷȻ. O º›ÏÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Ù·ÌÂÚ·- Û‚‹ÙËÛË Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙËÓ
¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜
EUROKINISSI / °π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°√¶√À§√™

̤ÓÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫·ıÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈ-


«MM Theory» ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È
Ó· ηٷϿ‚ÂÈ
Ô ÂÎ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ‚·ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ›-
Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÎÚ·Á› ηٿ ÙÔ˘ ∞-
ÓÂ, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› ÙË
ÓÔÌÈ΋ ·Û¿ÊÂÈ· ÂÚ› ÙÔ ı¤Ì·.
∞¡¢ƒ∂∞™ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, º›ÏÈÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈ- ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈ-
™·¯ÈÓ›‰Ë˜ (ʈÙfi) Î·È Ô ÂÍ¤Ú Â›
ıÂÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ ∏Ï›·˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜
Îfi ıÒÎÔ ÌÂ
ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘
ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔψÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ∞ڈ̷
¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘. °È· Ó·
‹Á·Ó ÛÙÔ ∂μ∂∞ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-
ÛÌÔ‡ ·Ó¿ ¯Â›-
‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ˘Ó- æ˘¯ÈÎÔ‡
‰¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚fiÌ‚·. ΔO ƒ∂Àª∞ ˘¤Ú ÙˆÓ ·-
ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. £· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ¿- Ú·˜
ÌÂÛ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·- ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ˘Ô„Ë-
fi ¯ÚfiÓȘ ·ıÔÏÔÁ›Â˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Û˘˙‹- Ê›ˆÓ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÍÈÔ-
ÙËÛË ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¤ÊÂÏË. OÈ O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈ‹ÛÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜
·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó- ∫·Ì¿Ú·˜ (ʈÙfi), ˘Ô-
·È¯ÌËÚ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô §Ô‚¤Ú- ‰Ú¤Ô˘ Ô˘ ÂÈÛΤ- „‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Î·Ï-
‰Ô˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ «¤¯Ô˘Ó Á›- ÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¶Â- ÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ ‰‹ÌÔ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ æ˘¯È-
ÓÂÈ ÎfiÌÌ·» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë Ô- ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ∫¤- Îfi, ¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi Î·È ºÈÏÔı¤Ë. øÛÙfi-
Ô›· fï˜ ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ηı˘ÛÙÂÚ‹- ÛÔ, ¤ÌÏÂÍ Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙˆÓ «μ.¶.»
ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫fi-
ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ‰·ÓÂÈ- fiÔ˘, ‚¤‚·È·, ΢Úȷگ› Ë ¡.¢., ·Îfi-
ÓÈÙÛ·˜ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıË-
ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÂÈÓ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌË Î·È ‰È·ÛÒÌÂÓË, fiˆ˜ ÛÙÔ æ˘¯È-
Πӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Îfi fiÔ˘ Ë Á·Ï¿˙È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·-
ÔÈ ÂÚˆÙÒÓÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ
Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ÁÎÚ›ÓÈ·˙·Ó ·Á›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÍË ‰È·Û¿ÛÙËΠÛÙ· ‰‡Ô, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ Ô- Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ •˘Úȉ¿Î˘ fiÛÔ Î·È Ë
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. OfiÙ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Ô ™·¯ÈÓ›‰Ë˜
Ô›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ∑ˆ‹ ƒ¿ÙË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó
Î·È Â›Â: «¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Û·˜ Ë "MM
ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙȘ ÂÌÂÈ- ÙË ‰ËÌ·Ú¯›·. O ¿ÏÏÔÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ-
Theory" Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË §¿ÚÈÛ·...». ΔÈ Â›Ó·È Ë
EUROKINISSI

ڛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜


ªª; «∂Ì ¤ÙÛÈ, ÂÌ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜!», ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ˘Ê˘-
Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Á¤ÏÈÔ Ô˘ Â-
Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫¤- ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜
ÎÙfiÓˆÛ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÓÙÚÔ Ì ÂÎÛÙÚ·Ù›· „Èı‡ÚˆÓ fiÙÈ Â›Ó·È
«ÎÚ˘ÊÔ¶∞™O∫», ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÙË ÏÔ-
∞ƒ∫∂Δ∞ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÎË ∞fi ÙËÓ ∫fiÓÈÙÛ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÁÈ΋ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ì¿Ú-
ÙËÌ· Û Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ «μ.¶.» ‰‹ÌÔ˘˜. ø˜
μÔÚ›‰Ë ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÂÍ ·ÊÔÚ- ™ÃO§∂πO Ù˘ ∫fiÓÈÙÛ·˜ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ¯ı˜ Ô ¶Úˆ- ΔO ¶ƒO°ƒ∞ªª∞ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â, ¿ÓÙˆ˜, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜, οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·
Ì‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ· Î·È Ë ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. OÊ›- ¤¯ÂÈ ÙÔÈÎfi ¯ÚÒÌ·.
ÛÙÔÓ §∞O™. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÎfiÚË ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ψ Ó· ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ·¯·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÈÎÚ·Ù› Èη-
ÙÔ˘ ª¿ÎË ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿- ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ï›ÁÔ˘˜ ÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈ-
ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∂ӉȷʤÚÔÓ... Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ı›Ԣ Ù˘ ∞ÓÙ·˜ °È¿ÓÓË ¶·- Ô‡ Ù˘ fiÏ˘. OÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙËÓ ˘-
·¿ÓÔ˘. ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. mikropolitikos @ dolnet.gr
6 Γνώμη / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] [  ]

Η αριθμητική Το δράμα
του κ. Σαμαρά των χριστιανών
Στις αρχές Νοεμβρίου αναμέ-
νεται στις κινηματο­γραφικές αί- Δύσκολο να μιλήσει κανείς για «τυφλή τρομοκρα-
θουσες η προβολή ακόμη μιας τία» όταν σκοτώνονται μέσα στην εκκλησία τους ιε-
ταινίας της σειράς Χάρι Πότερ, ρείς και πιστοί που πάνε να παρακολουθήσουν την
που τιτλοφορείται «Ο Χάρι κυριακάτικη λειτουργία. Αυτό συνέβη στη Βαγδάτη:
Πότερ και οι Kλήροι του θανά- η ομηρεία 120 πιστών, την περασμένη Κυριακή, κα-
του». Φαίνεται όμως ότι κατ’ εξαί- τέληξε σε λουτρό αίματος έπειτα από την επέμβαση
ρεση στη χώρα μας η προβο- του ιρακινού στρατού. Απολογισμός: περισσότεροι
λή της άρχισε ήδη από τη μικρή από 50 νεκροί, στην πλειονότητά τους γυναικόπαι-
οθόνη... δα. Η επίθεση στόχευε τη χριστιανική κοινότητα της
Στην προχθεσινή τηλεοπτική χώρας, η οποία τίθεται τακτικά στο στόχαστρο των
συνέντευξή του ο αρχηγός της «ισλαμικών πολιτοφυλακών» που αποσταθεροποιούν
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. το Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ. Αλλά η τραγω-
Αντώνης Σαμαράς επιδόθηκε σε δία είναι ευρύτερη. Το πρόβλημα, η έξοδος των χρι-
ασκήσεις... μαγείας ή μάλλον στιανών, αφορά όλη την περιοχή. Ισλαμισμός, πόλε-
προσπάθησε να εμπλουτίσει μοι, διάφορες διαμάχες, ιδιαίτερα η ισραηλινοπαλαι-
την εμφάνισή του με μεγάλες στινιακή, φτώχεια. Τα αίτια είναι πολυάριθμα αλλά η
ποσότητες μαγικής σκόνης. πραγματικότητα μία: οι χριστιανοί εγκαταλείπουν τις
Είπε ότι για κάθε απολυμένο περιοχές που αποτελούν την κοιτίδα της πίστης τους.
το κράτος χάνει 1.000 ευρώ Το Βατικανό εξέφρασε την οδύνη του για την επίθε-
από τις ασφαλιστικές εισφορές. ση στη Βαγδάτη. Η έξοδος των χριστιανών από την
Του Κώστα Μητρόπουλου Εγγύς και τη Μέση Ανατολή είναι ένα δράμα που μας
Επομένως για τους 150.000
απολυμένους – όπως τους αφορά όλους.
υπολόγισε –
χάνει, όπως
ισχυρίστηκε,
1,5 δισ. ευρώ, [ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ]
όσο δηλαδή –

Οι δανειστές κι εμείς
σύμφωνα με το
σκεπτικό του
Της Βούλας – εισέπραξε
από τις
Κεχαγιά
περικοπές στους
bkex@dolnet.gr
συνταξιούχους.
Ενας απλός
πολλαπλασιασμός δείχνει ότι το
γινόμενο 1.000 επί 150.000 Τι θα κάνουμε από τώρα έως την άνοιξη του 2013;
ισούται με 150 εκατ. ευρώ,

Μ
δηλαδή δέκα φορές κάτω από το ετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κανόνες που δεν θα αναζητούνται μέσα στην της πληττόμενης χώρας, οι απώλειες στην αξία
μαγικό 1,5 δισ. του κ. Σαμαρά... φούντωσε ξανά στην Αθήνα μια συζή- κρίση ενόσω οι συνθήκες επιδεινώνονται, όπως των τίτλων τους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης
Και καλά έως εδώ. Στις τηση γύρω από το ενδεχόμενο «ελεγ- συνέβη με εμάς την άνοιξη. θα είχαν πολύ βαρύτερες κοινωνικές συνέπει-
απαντήσεις του για τον χόμενης χρεοκοπίας» της χώρας, με διάφορους Μόνο που οι κανόνες αυτοί μέχρι στιγμής ες από τα ήδη επώδυνα προγράμματα δημοσι-
μηδενισμό του ελλείμματος – μάλιστα να το προεξοφλούν ή ακόμα και να μας δεν έχουν συνταχθεί. Από την πρώτη στιγμή η ονομικής λιτότητας. Οπότε τίποτα το «ελεγχό-
που μπορεί να επιτύχει η Ν.Δ.– προεξοφλούν εκτός ευρωζώνης. Τέτοιο ζήτη- γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ ήθε- μενο» δεν θα είχε μια τέτοια διαδικασία, παρα-
μέσα σε ενάμιση χρόνο έδωσε μα από τις αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών λε να εντάξει και τον ιδιωτικό τομέα, τις τρά- τηρούσε ο Μπίνι Σμάγκι.
ρεσιτάλ μαγείας. Επικαλέστηκε δεν προκύπτει. Μόνο με υποθέσεις συνάγε- πεζες κυρίως, ώστε το κόστος της διάσωσης Παρά την προσυνεννόηση Μέρκελ - Σαρκοζί,
το 7% που αποτελεί στόχο της ται και πάντως αναφέρεται στο μέλλον, όταν μιας χώρας να μην το αναλαμβάνουν μόνον οι οι αντιρρήσεις ήταν έντονες και οι 27 περιορί-
κυβέρνησης για το 2011 για να θα έχει λήξει η τριετία του δα- φορολογούμενοι των άλλων χωρών, όπως έλε- στηκαν να αναθέσουν στον πρόεδρο Βαν Ρόμπαϊ
πει ότι η Ν.Δ. μπορεί να το ρίξει νείου που συμφωνήσαμε με την να διερευνήσει ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος
στο μισό. Εντυπωσιακό! Πώς ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Μόλις του ιδιωτικού τομέα, παραπέμποντας το ζήτη-
όμως από το 15% και βάλε, ο ένα εξάμηνο έχουμε διανύσει. Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ μα στην επόμενη Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Στη
κ. Σαμαράς κατρακύλησε το Αναζωπυρώθηκε, είναι αλήθεια, Εμείς και μόνον εμείς μπορούμε να δι- συζήτηση προφανώς και επιβάλλεται να μετέ-
έλλειμμα στο 7%; Να εικάσουμε και στον διεθνή Τύπο μια σχε- χει ενεργά η Ελλάδα, σε συνεργασία με όλες τις
ότι αν ήταν η Ν.Δ. κυβέρνηση τική αρθρογραφία – αν και δεν αμορφώσουμε όρους που θα απομα- δυνάμεις, εθνικές και θεσμικές, που βλέπουν
θα εφάρμοζε τα μέτρα που
Της Ελίζας
συγκρίνεται με την προ μηνών κρύνουν τον εφιάλτη της χρεοκοπίας τα πράγματα από συγγενή σκοπιά. Ξέρουμε
έλαβε το ΠΑΣΟΚ ή ότι πιστεύει έξαρση – συμβάλλοντας στην όμως ότι μικρή δυνατότητα έχουμε να επηρε-
πως πράγματι τα μέτρα του Παπαδάκη άνοδο των spreads, της διαφο- άσουμε την έκβαση.

Α
Μνημονίου κινούνται προς ράς απόδοσης των κρατικών γε, να το επωμιστούν και όσοι κερδοσκοπού- ντίθετα, εμείς και μόνον εμείς μπορούμε
τη σωστή κατεύθυνση και θα ομολόγων από τα γερμανικά, και όχι μόνο της σαν δανείζοντάς την. Δίκαιο ακούγεται, αλλά να διαμορφώσουμε όρους που θα απο-
αποδώσουν; Τι άλλο είπε ο κ. Ελλάδας. Παράλληλα εκτοξεύτηκαν εκείνα της το επιχείρημα είναι σαθρό. Πρώτα πρώτα για- μακρύνουν τον εφιάλτη της χρεοκοπίας,
Σαμαράς; Οτι αν επιδοτήσει 2% Ιρλανδίας καθώς και της Πορτογαλίας, όπου τί η ίδια η κ. Μέρκελ είχε φροντίσει τα επιτό- «ελεγχόμενης» ή όπως αλλιώς την αποκαλούν,
το στεγαστικό δάνειο για δέκα συντρέχει η Κίνα να αγοράσει ομόλογά της. κια του δανείου προς την Ελλάδα να είναι τόσο συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές μας σε δύο
χρόνια για να ενισχύσει την Αλλά θα έπρεπε να έχουμε συνηθίσει πια σε υψηλά ώστε οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι δα- επίπεδα: Στην αύξηση των δημοσίων εσόδων
οικοδομή (στην Αττική 200.000 φήμες και επιχειρήματα που τρέφουν τα παι- νειστές μας να μην έχουν κόστος αλλά όφελος. και στην εξοικονόμηση δαπανών, ώστε να πέ-

Σ
διαμερίσματα είναι ανοίκιαστα), χνίδια στις αγορές, να διακρίνουμε τις σκοπι- την τακτική αυτή εμμένει η γερμανική φτει σταθερά το έλλειμμα, με τρόπους που θα
αυτό το μαγικό 7% που θα πάρει μότητες, οικονομικές ή πολιτικές, με τις οποί- πλευρά και για τον υπό ίδρυση μόνιμο μη- πείθουν ότι το κόστος κατανέμεται κοινωνικά
κληρονομιά από το ΠΑΣΟΚ θα ες συνδέονται. χανισμό, ώστε να αποτρέπονται οι προ- δίκαια και παράλληλα στηρίζονται όσο γίνεται
το ρίξει αυτομάτως έτσι απλά Η αφορμή γι’ αυτό το νέο κύμα ήταν η κατ’ σφυγές. Κυρίως όμως επειδή η σύνδεση της οι- η παραγωγή, η επένδυση, η παραγωγική απα-
στο μισό, ήτοι στο 3,5%. Το αρχήν απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κονομικής στήριξης μιας χώρας με το ενδεχό- σχόληση. Και στον σχεδιασμό της ανάπτυξης
φινάλε όμως του κ. Σαμαρά να θεσπιστεί ένας μόνιμος μηχανισμός για την μενο αναδιάρθρωσης του χρέους της, προκει- ώστε να ξαναπάρει μπρος το ταχύτερο, σε βι-
ήταν το πιο εντυπωσιακό. Το αντιμετώπιση κρίσεων μέχρι τον Ιούνιο του μένου να χάσουν και οι «ιδιώτες πιστωτές» της ώσιμη βάση αυτή τη φορά.
3,5% είπε θα εξαφανιστεί (ως 2013. Τότε θα εκπνεύσουν τόσο ο μηχανισμός μέρος των απαιτήσεών τους, θα προκαλούσε Για το πώς θα τα επιτύχουμε αυτά επείγει
διά μαγείας) διότι ο απολυμένος που συστήθηκε τον Μάιο για τη στήριξη της καταστροφικές κερδοσκοπικές επιθέσεις που επιτέλους να συζητήσουμε οργανωμένα κυ-
(εκ των προαναφερόμενων Ελλάδας όσο και ο μεγαλύτερος που ακολού- θα ενέτειναν την κρίση, εξηγούσε προχθές ο βέρνηση, κόμματα και φορείς, για να βρεθού-
150.000) δεν θα έχει απολυθεί θησε, για την περίπτωση που θα χρειαζόταν να Λορέντσο Μπίνι Σμάγκι, μέλος της Εκτελεστικής με στην καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε
τελικώς από την εργασία του, προσφύγουν και άλλες χώρες. Εφόσον η ευρω- Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δυόμισι χρόνια και να διώξουμε τότε τον εφι-
επομένως οι επαγγελματίες θα ζώνη παραμένει ανάπηρη, χωρίς ομοσπονδια- τις είδαμε και μόνο με την υπόνοια ότι μαγει- άλτη της χρεοκοπίας. Εδώ χρειάζεται να επι-
φορολογηθούν από τα κέρδη κό προϋπολογισμό και χωρίς ενιαία δημοσιο- ρεύεται τέτοια λύση. Επιπλέον, καθώς κρατικά κεντρωθεί η πολιτική αντιπαράθεση. Οχι σε
τους... Επειτα από όλα αυτά, νομική πολιτική, ένας μόνιμος μηχανισμός εί- ομόλογα δεν κατέχουν μόνο ξένοι κερδοσκό- μιαν άσκοπη και λειψά ενημερωμένη «χρεο-
ουδέν σχόλιον! ναι αναγκαίο να υπάρχει, με θεσμοθετημένους ποι αλλά και πολίτες και ιδρύματα της ίδιας κοπολογία» επειδή μοιάζει πιο συναρπαστική.
To θέµα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 7

Ο τρόµος έφθασε στη Γερµανία


Ελληνικό δέµα βόµβα στη Μέρκελ – Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα
Κύµα τροµοκρατικών επιθέσεων µε πακέτα - βόµβες εκδηλώθηκε χθες, παρά την κινητοποίηση
των ελληνικών αρχών, έπειτα από τη σύλληψη των δύο «ταχυδρόµων του τρόµου»: επτά τέτοια
τροµο-πακέτα εξουδετερώθηκαν στη χώρα µας, αλλά το πράγµα δεν έµεινε εκεί.

Η Τον γύρο
καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, προσωπικά, ήταν
ο αποδέκτης παγιδευµένου πακέτου που έφτασε
στην καγκελαρία στο Βερολίνο. «Προδόθηκε» το
ύποπτο περιεχόµενό του επειδή ο αποστολέας του ήταν
Ελληνας. Συγκεκριµένα ο ∆ηµητρης Γεωργακόπουλος γε-
του κόσµου
νικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών.
Τόσο η γερµανική όσο και η γαλλική πλευρά – ο Ν.
Σαρκοζί ήταν ένας από τους αποδέκτες τροµο-δέµατος
έκανε
– κράτησαν πολύ ψύχραιµη στάση. Ωστόσο, το θέµα
πήρε και πολιτικές διαστάσεις στη χώρα µας, καθώς
το νέο
η κ. Αλέκα Παπαρήγα έφτασε να δηλώσει ότι «δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο µετά το εκβιαστικό δίληµµα του
Πρωθυπουργού για αποσταθεροποίηση και εκλογές,
µπαράζ µε
να έρχονται τώρα τα περίφηµα πακέτα, τα οποία ταξι-
δεύουν στην Ελλάδα, στις πρεσβείες και στην Ευρώπη»,
τα πακέτα -
για να προσθέσει: «Στόχος είναι η υποκλοπή της ψήφου
του ελληνικού λαού»!
Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι εκπρόσωποι της
βόµβες
Ν.∆. και του ΣΥΝ έσπευσαν να καταδικάσουν τις επιθέ- ΤΟΝ ΓΥΡΟ του κόσµου
σεις – µάλιστα, ο κ. Παπανδρέου επεσήµανε ότι πλήττε- έκανε η είδηση για το
ται η εικόνα της χώρας διεθνώς σε µία δύσκολη περίοδο. νέο µπαράζ επιθέσεων
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερµανίας Τόµας ντε µε παγιδευµένα
Μεζιέρ επιβεβαίωσε ότι ο εκρηκτικός µηχα- πακέτα, εντός και εκτός
νισµός του πακέτου που έφτασε χθες στην συνόρων, µε τα ξένα
E‰Ò καγκελαρία του Βερολίνου ήταν «ίδιας κα- µέσα ενηµέρωσης
να τονίζουν το κλίµα
BÂÚÔÏ›ÓÔ τασκευής» µε το πακέτο που εξερράγη στην
πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα. Το πα- ανασφάλειας που
κέτο έφερε έλληνα αποστολέα και είχε απο- επιβάλλεται στην
σταλεί πριν από δύο ηµέρες, διευκρίνισε ο Αθήνα λίγο πριν από
κ. Ντε Μεζιέρ. Ο υπουργός Εσωτερικών πα- τις αυτοδιοικητικές
ρέπεµψε στη σειρά επιθέσεων µε παγιδευ- εκλογές. «Παρά την
ANTA¶OKPI™H µένα πακέτα στην Αθήνα, για να σηµειώσει παρουσία στην Ελλάδα
°ÈÒÚÁÔ˜ ότι «στα συµβαίνοντα αυτά εντάσσεται και αναρχικών οργανώσεων
η σηµερινή κατάσταση στην καγκελαρία». αποφασισµένων να
¶·¿˜ χτυπήσουν τα “σύµβολα
Η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ βρισκό-
του καπιταλισµού”, οι
αναλυτές σάστισαν από
ΨΥΧΡΑΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ τις επιθέσεις και την
Τόσο η γερµανική όσο και η γαλλική πλευρά – επιλογή των στόχων»,
σηµείωνε η βρετανική
ο Ν. Σαρκοζί ήταν ένας από τους αποδέκτες ¬ Η γερµανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ (πίσω) και ο πρόεδρος της Γαλλίας «Guardian». «Το κύµα
τροµο-δέµατος – κράτησαν πολύ ψύχραιµη στάση Νικολά Σαρκοζί σε φωτογραφία αρχείου. Και οι δύο ήταν στόχοι ελλήνων επιθέσεων ίσως
τροµοκρατών µε δέµατα - βόµβες και οι δύο είχαν ψύχραιµη αντίδραση έχει στόχο να ενισχύσει
την αντικυβερνητική
ταν χθες στο Βέλγιο. Το πακέτο κίνησε τις υποψίες των ψήφο στις εκλογές της
υπαλλήλων της υπηρεσίας ταχυδροµείου της καγκελα- ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Κυριακής» επισήµανε

«∆εν θα διαφηµίσω ανθρώπους


ρίας. Τα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης έκαναν το τελευ- το πρακτορείο Reuters.
ταίο 48ωρο εκτενή αναφορά στις συλλήψεις τροµοκρα- «Εφόσον το γερµανικό
τών στην Αθήνα, ενώ χθες ήταν συνεχής η ειδησεογρα- πακέτο αποδειχθεί ότι
φική κάλυψη στις αποστολές των παγιδευµένων πακέ-
των σε πρεσβείες χωρών στην Αθήνα και τη γερµανι- που δρουν µε αυτόν τον τρόπο» συνδέεται πράγµατι
µε τις επιθέσεις στην
κή πρεσβεία. Ελλάδα», σχολίασαν από
«∆ΕΝ ΕΧΩ καµία πρόθεση να διαφηµί- σκληρής ∆εξιάς». «Βρίσκεται σε εξέλιξη την πλευρά τους οι «New
«Για το Μνηµόνιο» σω ανθρώπους που δρουν κατ’ αυτόν τον έρευνα, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο York Times», «τότε το
τρόπο» δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί στη δι- συµπέρασµα πως µάλλον πρόκειται για επίκεντρο µετατοπίζεται
Στους σχολιαστές κυρίαρχη είναι η εκτίµηση ότι πί-
άρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που ενέργεια προερχόµενη από το αναρχικό στην έντονη οργή για τα
σω από την επίθεση κρύβονται Ελληνες του αυτόνοµου κίνηµα παρά από τροµοκρατικά δίκτυα.
παραχώρησε χθες µε τον βρετανό πρω- µέτρα λιτότητας
φάσµατος, αντιδρώντας στα µέτρα λιτότητας που έφε- Ας αφήσουµε την έρευνα να εξελιχθεί και
θυπουργό στο Λονδίνο, αρνούµενος να που επιβλήθηκαν
ρε το Μνηµόνιο, το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγο θα δούµε», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκ-
κάνει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο όσον στην Ελλάδα κατόπιν
στη γερµανίδα καγκελάριο. πρόσωπος.
αφορά το παγιδευµένο πακέτο µε παρα- πιέσεων της Ε.Ε.».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο Στέφεν «∆εν έχω πολλά σχόλια να κάνω επ’ αυ-
λήπτη τον ίδιο το οποίο βρέθηκε στην κα- «Οι εξελίξεις εγείρουν
Ζάιµπερτ επιβεβαίωσε αργά το απόγευµα την αποστο- τού», δήλωσε από την πλευρά του ο
τοχή των δύο νεαρών που συνελήφθηκαν νέα ερωτήµατα για
λή του πακέτου «µε αποδέκτη προσωπικά την καγκελά- Μπερνάρ Βαλερό, εκπρόσωπος του γαλ-
τη ∆ευτέρα στο Παγκράτι. την ασφάλεια των
ριο Ανγκελα Μέρκελ». Κατά τον κ. Ζάιµπερτ, «το περιε- λικού υπουργείου Εξωτερικών. «Είναι
Το θέµα σχολίασε εντούτοις ο Λικ Σατέλ, φορτίων», σηµείωσε
χόµενο του παγιδευµένου πακέτου ήταν ικανό τουλάχι- προφανές πως οτιδήποτε µοιάζει λιγότε-
εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης: το «Associated
στον να τραυµατίσει ανθρώπους». ∆ιευκρίνισε ότι «δεν ρο ή περισσότερο µε τροµοκρατική ενέρ-
«∆εν πρέπει να υπερβάλλουµε στις ερµη- Press». «Ανθρωποι της
υπήρξε τραυµατισµός», αποφεύγοντας οποιαδήποτε άλ- γεια έχει όλη την προσοχή µας. Είµαστε
νείες που δίνουµε σε µια εµπαθή ενέρ- βιοµηχανίας µεταφορών
λη αναφορά στη φύση της εκρηκτικής ύλης. σε επαφή µε τις αρµόδιες αρχές στην
γεια µειονοτήτων», δήλωσε ο Σατέλ ερω- λένε πως γίνονται πολύ
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Tagesspiegel», το πα- Ελλάδα. Συνεργαζόµαστε µαζί τους. Μια
τηθείς από δηµοσιογράφο αν µπορεί να λίγοι έλεγχοι ασφαλείας
κέτο έφτασε µε την εταιρεία ταχυµεταφορών UPS στην έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, βρισκόµα-
δει κανείς σε αυτή την «απόπειρα επίθε- στα πακέτα που
υπηρεσία ταχυδροµείου της καγκελαρίας στις 13.00 το- στε σε στενή επαφή µε τις ελληνικές αρ-
σης» την απόδειξη πως ο Γάλλος πρό- µεταφέρονται εντός
πική ώρα. Είχε µέγεθος φορητού φακέλου εγγράφων και χές επ’ αυτού του ζητήµατος».
εδρος ενσαρκώνει µια µορφή «πολύ της Ε.Ε. οδικώς
περιείχε µαύρη εκρηκτική ύλη, ικανή σύµφωνα µε ειδι-
κούς να τραυµατίσει εκείνον που θα το άνοιγε. ή σιδηροδροµικώς».
8 To θέµα ΤΑΧΥ-
ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

Η έγκαιρη
Τροµο-µπαράζ 14.10
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΩΣΙΑΣ Νικηφόρου Λύτρα, Ψυχικό προειδοποίηση
Υπάλληλοι εντόπισαν ύποπτο δέµα και
έσωσε τις
στην Αθήνα το αποµάκρυναν. Το δέµα, που περιείχε
εκρηκτικό µηχανισµό, εξερράγη χωρίς να
προκαλέσει σοβαρές ζηµιές πρεσβείες από
20.30 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
∆ύο τροµοδέµατα εντοπίζονται
τα δέµατα - βόµβες
στον εµπρευµατικό σταθµό και ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ σήµανε αρ-
εξουδετερώνονται µε ελεγχόµενες γά το βράδυ της ∆ευτέρας το υπουργείο
εκρήξεις Εξωτερικών στις ξένες διπλωµατικές
αρχές που βρίσκονται στη χώρα µας,
13.00 προκειµένου να προειδοποιήσει για την
ανάγκη να βρίσκονται σε εγρήγορση και
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για «ύπο-
οδός Στρατηγού Καλλάρη, πτα» δέµατα.
ΑΘΗΝΑ Ψυχικό Η παρέµβαση αποδείχθηκε σωτήρια,
Υπάλληλοι εντόπισαν αφού, όπως έλεγαν πηγές του ΥΠΕΞ,
ύποπτο δέµα και το «χάρη στην ενηµέρωση αποφεύχθηκαν
µετέφεραν έξω από το τα χειρότερα». Χαρακτηριστική είναι η
κτίριο. Το δέµα περιείχε περίπτωση της ρωσικής πρεσβείας στο
Ψυχικό, καθώς, όπως λέει στα «ΝΕΑ»
εκρηκτικό µηχανισµό που ανώτερο στέλεχος της πρεσβείας, «δεν
εξουδετερώθηκε από πανικοβληθήκαµε επειδή είχαµε ενηµε-
13.10 πυροτεχνουργούς ρωθεί από το προηγούµενο βράδυ».
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2, Κολωνάκι Σύµφωνα µε την περιγραφή του, «ένα
“ύποπτο” δέµα έφθασε έξω από την
Ενας χάρτινος φάκελος µπλε χρώµατος κίνησε τις
υποψίες υπαλλήλων και τον έριξαν στον ακάλυπτο χώρο,
14.00 περίµετρο της πρεσβείας, στην κεντρι-
όπου εξερράγη χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζηµιές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κή πόρτα. Επειδή υπάρχει σχετικό σύ-
Ριζάρη και Βασιλέως Γεωργίου, Παγκράτι στηµα, επαληθεύθηκε ότι το δέµα ήταν
Υπάλληλοι της πρεσβείας της Γερµανίας ύποπτο και το δέµα πετάχτηκε σε έναν
παρέλαβαν δέµα το οποίο θεώρησαν ειδικό κάδο που υπάρχει γι’ αυτές τις
περιπτώσεις. Στη συνέχεια ειδοποιήσα-
ύποπτο και το επέστρεψαν στην µε την Ελληνική Αστυνοµία, η οποία ήρ-
εταιρεία ταχυµεταφορών. Εσπευσαν θε στην πρεσβεία και ανέλαβε τα υπό-
πυροτεχνουργοί και εξουδετέρωσαν µε λοιπα».
ελεγχόµενη έκρηξη το δέµα, το οποίο
περιείχε εκρηκτικό µηχανισµό «Αµεση ανάφλεξη»
Η ψυχραιµία ίσως να µην ήταν ο σύµ-
βουλος στην περίπτωση της πρεσβείας
της Ελβετίας, καθώς, σύµφωνα µε την
ανακοίνωση της πρεσβείας, διαπιστώ-
θηκε ίχνος µετάλλου στο πακέτο που
παραδόθηκε στην υποδοχή της πρε-
σβείας όταν το έλεγξαν οι εκεί υπάλλη-
λοι. Οπως αναφέρεται, «µε την αφαίρε-
ση της εξωτερικής συσκευασίας ακο-
λούθησε άµεση ανάφλεξη, η οποία απε-
λευθέρωσε µεγάλη φλόγα. ∆εν υπήρ-
ξε καµία έκρηξη και δεν τραυµατίστη-
κε κανένας υπάλληλος. Οι έρευνες της
Αστυνοµίας συνεχίζονται. ∆εν µπορούν
να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες
προς το παρόν».

Υποψιασµένος φρουρός
Επίσης, παγιδευµένο δέµα που προορι-
ζόταν για την πρεσβεία της Χιλής, χάρη
στον υποψιασµένο υπάλληλο εταιρείας
κούριερ, παραδόθηκε σε αστυνοµικό
Και πανικός λόγω ύποπτων πακέτων στη φρουρά του Μεγάρου Μαξίµου και
14.30 Βουλή Υπάλληλοι στο πολιτικό γραφείο του µεταφέρθηκε στη Βουλή, όπου ελέγ-
πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σηµίτη στην οδό Ακα- χθηκε και εξουδετερώθηκε µε ελεγχό-
µενη έκρηξη. Η πρεσβευτής της Χιλής
δηµίας θεώρησαν ύποπτο ένα δέµα που εστάλη.
στην Ελλάδα Κάρµεν Ιµπάνεθ ισχυρίστη-
Το δέµα µεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο της Βουλής κε ότι το πακέτο προοριζόταν για την
και ύστερα από ελεγχόµενη έκρηξη διαπιστώθηκε ίδια. «Απευθυνόταν στον πρεσβευτή,
ότι δεν περιείχε τίποτα το ύποπτο στη συγκεκριµένη περίπτωση σε µένα»,
δήλωσε η Ιµπάνεθ στον χιλιανό ραδιο-
14.45 Πρεσβεία Παναµά στο Παλαιό Φάληρο. φωνικό σταθµό Radio Cooperativa.
Υπάλληλοι θεώρησαν ύποπτο ένα δέµα. Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών
Εγινε ελεγχόµενη έκρηξη και διαπιστώθηκε ∆ηµήτρης ∆ρούτσας επικοινώνησε
ότι περιείχε χαρτιά µε τους πρέσβεις της Ελβετίας, της
Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Χιλής
Αστυνοµικό Τµήµα Παγκρατίου: Εντοπίσθηκε στη χώρα µας και δέχθηκε τηλεφωνικά
ύποπτο δέµα, έγινε ελεγχόµενη έκρηξη και διαπι- συγχαρητήρια από τον βούλγαρο οµό-
στώθηκε ότι περιείχε περιοδικά λογό του Νικολάι Μλαντένοφ, µετά τον
13.15 ΒΟΥΛΗ 15.00 Φυλάκιο στρατιωτικού αεροδροµίου εντοπισµό στη βουλγαρική πρεσβεία δέ-
Ταχυµεταφορέας που µετέφερε δέµα στην πρεσβεία της Χιλής το θεώρησε µατος που εξουδετερώθηκε µε ελεγ-
Ελευσίνας Βρέθηκε ύποπτο δέµα, έγινε εξουδε- χόµενη έκρηξη. Σύµφωνα µε το βουλ-
ύποπτο και το παρέδωσε αρχικά στους αστυνοµικούς ασφαλείας του φυλακίου τέρωση και διαπιστώθηκε ότι περιείχε χαρτιά γαρικό πρακτορείο ειδήσεων ΒΤΑ, ο
στο Μέγαρο Μαξίµου. Αστυνοµικοί διαπίστωσαν ότι περιείχε εκρηκτική ύλη και
κ. Μλαντένοφ ευχαρίστησε τον κ. ∆.
για λόγους ασφαλείας το µετέφεραν σε αύλειο χώρο της Βουλής, όπου έγινε Θεσσαλονίκη, Γερµανική Σχολή: Αναστάτωση από ∆ρούτσα για την άµεση κι επαγγελµατι-
ελεγχόµενη έκρηξη ύποπτο δέµα που διαπιστώθηκε ότι περιείχε έγγραφα κή αντίδραση των ελληνικών δυνάµεων
ασφαλείας.
To θέµα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 9

Κυνήγι µαγισσών στα αεροδρόµια


Για το πώς έφυγε ο φάκελος και έφθασε στο γραφείο της Μέρκελ
Σε κυνήγι µαγισσών είχαν αποδυθεί ώς αργά χτες το βράδυ οι αρµόδιες αρχές ασφαλείας του αεροδροµίου της Αθήνας, αλλά
και των άλλων διεθνών αεροδροµίων της χώρας, µετά την εξουδετέρωση ενός «ύποπτου» φακέλου, µε φερόµενο αποστολέα
το ελληνικό υπουργείο Οικονοµικών που έφτασε στο γραφείο της γερµανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Ντελέζος

Ο Οι πυροτεχνουργοί στην ελβετική πρεσβεία


ι αρχές άρχισαν να διερευνούν τα αρχεία όλων
των εταιρειών κούριερ που οργάνωσαν χτες
αποστολές εµπορευµάτων και ταχυδροµείου
προς τη Γερµανία, είτε µε δικά τους αεροσκάφη, αµιγώς
cargo, είτε µε επιβατικά αεροσκάφη που εκτέλεσαν τα-
κτικά δροµολόγια από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 13.45΄ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης
Καρανίκας
προς διάφορες γερµανικές πόλεις. Η αυλή στο πίσω
Οπως ανέφεραν πηγές του αεροδροµίου της Αθήνας, µέρος της «ΓΥΡΩ ΣΤΗ µία είδα το φλε-
µέχρι αργά τη νύχτα δεν είχε διαπιστωθεί πότε και πώς ελβετικής γόµενο πακέτο στην αυλή της
εστάλη στη Γερµανία το ύποπτο δέµα, το οποίο προ- πρεσβείας χθες πρεσβείας, η οποία συνορεύ-
ερχόταν από την Αθήνα και πιο συγκεκριµένα από το το µεσηµέρι, τρία ει µε τη δική µου και προσπα-
ελληνικό υπουργείο Οικονοµικών. τέταρτα µετά την θούσαν να σβήσουν τη φω-
Ωστόσο οι αρχές ερευνούν πια εξονυχιστικά όλο το τιά. ∆εν έγινε έκρηξη, ού-
ανάφλεξη του
«κανάλι» µεταφοράς του δέµατος. ∆ηλαδή, ποιος και τε νιώσαµε κάποιο τράνταγ-
από πού παρέλαβε το δέµα, ποιος το µετέφερε στο αε- ύποπτου δέµατος.
µα, µόνο ένας συρτός θόρυ-
ροδρόµιο, ποια εταιρεία έκανε τον έλεγχο και µε ποια Εκεί πέταξαν οι
βος ακούστηκε και µετά φω-
επιβατική πτήση ή ξεχωριστή αποστολή cargo ταξίδε- υπάλληλοι το τιά και καπνός», λέει ο ιταλός
ψε προς τη Γερµανία. φλεγόµενο κάτοικος του υπερυψωµένου
Πάντως, όσον αφορά τους ελέγχους εµπορευ- πακέτο ισογείου της πολυκατοικίας
µάτων-ταχυδροµείου που γίνονται στο αεροδρόµιο στη συµβολή των οδών Ιασίου
της Αθήνας, αυτοί – λένε οι αρµόδιοι του ∆ιεθνούς και Γενναδίου, όπου στεγά-
Αερολιµένα Αθηνών – είναι οι προβλεπόµενοι από τους
13.50΄ ζεται η ελβετική πρεσβεία.
«Πέντε λεπτά πριν κάποιος εί-
∆εξιά
χε χτυπήσει το κουδούνι µου.
Η ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΥΣΙ∆Α διακρίνονται οι Φαντάστηκα ότι επρόκειτο για
τρεις κάποιον που µοιράζει διαφη-
Ποιος παρέλαβε το δέµα, ποιος το µετέφερε πυροτεχνουργοί. µιστικά φυλλάδια και όχι ότι
στο αεροδρόµιο, ποιος το ήλεγξε, Στα πόδια τους ήθελαν να µε προειδοποιή-
µε ποια πτήση έφυγε για Γερµανία φαίνεται σουν», συνεχίζει και επισηµαί-
η τσάντα µε νει πως επιθυµεί να διατηρή-
τον εξοπλισµό σει την ανωνυµία του.
διεθνείς αεροπορικούς κανονισµούς ασφαλείας και για την Είκοσι λεπτά µετά το συµ-
συγκεκριµένα από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής εξουδετέρωση βάν, οι πυροτεχνουργοί περ-
νούν κάτω από τις κορδέλες
Αεροπορίας (ICAO). της βόµβας
της Αστυνοµίας που απαγο-
Πώς γίνονται οι έλεγχοι ρεύουν την πρόσβαση πεζών
Κάθε εµπόρευµα ή ταχυδροµικός φάκελος-δέµα που και αυτοκινήτων στην οδό
πρόκειται να φορτωθεί σε αεροσκάφος, οδηγείται στο Ιασίου. Στις 13.45 το µεση-
ειδικό cargo terminal του αεροδροµίου, όπου ελέγχε- 13.52΄ µέρι από το µπαλκόνι του τρί-
ται εξονυχιστικά από τις εταιρείες σεκιούριτι που εί- Ενας από τους του ορόφου της πολυκατοικί-
ναι επιφορτισµένες µε το έργο αυτό. Υπενθυµίζεται ότι πυροτεχνουργούς ας ακριβώς κάτω από την ελ-
στο αεροδρόµιο της Αθήνας δραστηριοποιούνται τρεις αποµακρύνεται βετική πρεσβεία διακρίνο-
εταιρείες χάντλιγκ, οι οποίες αναλαµβάνουν τον έλεγ- νται οι πυροτεχνουργοί µε τις
από το µπλε στολές που έχουν βγει
χο και τη φόρτωση των εµπορευµάτων-δεµάτων αλλη- «πηγαδάκι» µε
λογραφίας στα αεροσκάφη. Πρόκειται για τις εταιρεί- µε τον εξοπλισµό τους στην
ες Olympic Cargo, Swissport και Goldair.
κάτι στο χέρι του αυλή όπου οι υπάλληλοι πέ-
Οι έλεγχοι που γίνονται στο cargo terminal είναι και µπαίνει ταξαν το δέµα-βόµβα. Εκεί
διπλοί. Πρώτα τα δέµατα ή οι φάκελοι αλληλογραφί- στο κτίριο. υπάρχει ένα πλαστικό τραπέ-
ας περνούν από τα µηχανήµατα ακτινοσκοπικού ελέγ- Λίγο µετά ζι και καρέκλες, καθώς και
χου (ειδικά µηχανήµατα µε ακτίνες Χ) και στη συνέ- τον ακολουθούν ένας µικρός πυροσβεστήρας,
χεια, εφόσον δεν µπορεί να προσδιοριστεί το περιε- οι άλλοι δύο µε τον οποίον οι υπάλληλοι
χόµενό τους, περνούν από ειδικούς τοµογράφους. Σε της πρεσβείας προσπάθησαν
περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν αµφιβο- να σβήσουν το δέµα-βόµβα.
λίες για το περιεχόµενό τους, καλείται η αστυνοµία Σκυµµένοι πάνω από το βαλι-
για περαιτέρω ελέγχους (µε σκύλους και ειδικά µη- τσάκι τους επιλέγουν κάποια
χανήµατα), όπως έγινε µε δύο δέµατα χθες το βράδυ, 13.55΄ εργαλεία και, όπως φαίνεται
τα οποία εξουδετερώθηκαν µε ελεγχόµενες εκρήξεις. Οι τρεις από ψηλά, «σκαλίζουν» ένα
Σηµειώνεται ότι, βάσει των κανονισµών ασφα- πυροτεχνουργοί αντικείµενο. Το βαλιτσάκι µε
λείας του ICAO, απαγορεύεται η µεταφορά επικίνδυ- εµφανίζονται τον εξοπλισµό είναι ανοιχτό
νων εµπορευµάτων, τα οποία ανάλογα µε τη σύστασή ξανά στην αυλή δίπλα τους. Μερικά λεπτά µε-
τους είναι διαχωρισµένα σε εννέα «τάξεις κινδύνου». τά ο ένας από τους τρεις απο-
Αυτές οι κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος του κιν-
της ελβετικής
µακρύνεται µε κάτι στο χέρι
δύνου, αφορούν: Τα εκρηκτικά. Τα επικίνδυνα αέρια, πρεσβείας. Εκεί του και µπαίνει εντός του κτι-
συµπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα υπό πίεση. κάθονται και ρίου. Λίγο αργότερα τον ακο-
Τα εύφλεκτα υγρά. Τα εύφλεκτα στερεά. Τις οξειδω- συζητούν για λουθούν και οι άλλοι δύο.
τικές ουσίες και τα οργανικά υπεροξείδια. Τις τοξι- µερικά λεπτά Πέρα από την ανάφλεξη του
κές και µολυσµατικές ουσίες. Τα ραδιενεργά υλικά. και µετά δέµατος δεν πραγµατοποι-
Τις διαβρωτικές ουσίες που µπορεί να προκαλέσουν φεύγουν ήθηκε κάποια ελεγχόµενη
σοβαρή ζηµιά µε χηµική δράση για ζωντανούς ιστούς. έκρηξη για την εξουδετέρω-
Και τα διάφορα επικίνδυνα εµπορεύµατα-ουσίες που ση της βόµβας.
εγκυµονούν κινδύνους (π.χ. αµίαντος, ξηρός πάγος,
µαγνητισµένα υλικά κ.λπ.).
10 To θέµα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ
ΤΑΧΥ- / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

Τους είδαν οι κάµερες ασφαλείας


Οι οµάδες τροµοκρατών έδρασαν ανά δυάδες στην παράδοση των δεµάτων
Τέσσερις έως έξι τροµοκράτες αναζητεί ακόµη η Αντιτροµοκρατική για τη µαζική αποστολή των παγιδευµένων δεµάτων,
εκτός από τους δύο που συνελήφθησαν τη ∆ευτέρα στο Παγκράτι. Η Αστυνοµία έδωσε στη δηµοσιότητα χθες τις φωτογραφίες
και τα στοιχεία 5 κατηγορουµένων για τη συµµετοχή τους στην οργάνωση Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Στέλιος Βραδέλης

Ο
πως εκτιµούν αξιωµατικοί της
Αντιτροµοκρατικής, ορισµένοι από
αυτούς, ίσως και όλοι, συµµετείχαν
στη µεγαλύτερη αποστολή παγιδευµένων
δεµάτων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα
και µια από τις µεγαλύτερες που έχει πραγ-
µατοποιηθεί στον κόσµο. Κάποιοι από αυ-
τούς φέρονται να έχουν παραδώσει το τρο-
µοδέµα στην πρεσβεία της Ρωσίας.
Οπως προέκυψε από τις µέχρι τώρα
αστυνοµικές έρευνες, 2 ή 3 οµάδες τρο-
µοκρατών που έδρασαν ανά δυάδες πα-
ράλληλα µε τους Παναγιώτη Αργυρού και
Γεράσιµο Τσάκαλο το πρωί της ∆ευτέρας πα-
ρέδωσαν σε εταιρείες ταχυµεταφορών στη
Νέα Ιωνία, στον Πειραιά,
στον Σταθµό Λαρίσης
και στο Μαρούσι άγνω-
Μπλόκο στο αριθµό δεµάτων.
Χθες αργά το βράδυ
στα δέµατα αεροσκάφος της εταιρεί-
ας µεταφορών ΤΝΤ, που
ΑΡΓΑ ΧΘΕΣ το βρά- απογειώθηκε από την
δυ, ύστερα από εισή- Αθήνα στις 20.50 µε προ-
γηση της ΕΛ.ΑΣ., η ορισµό τη Λιέγη Βελγίου,
Υπηρεσία Πολιτικής προσγειώθηκε εκτάκτως
Αεροπορίας αποφάσι- στην Μπολόνια καθώς
σε να σταµατήσει για υπήρχε η πληροφορία
48 ώρες την αποστο- ότι είχε παραλάβει δέ-
λή αλληλογραφίας και µα µε παραλήπτη τον
πακέτων στο εξωτερι- ιταλό πρωθυπουργό
κό µε σκοπό τον επα- Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
νέλεγχό τους. Αποστολέας του δέµατος
εµφανιζόταν ο Ανδρέας
Λυκουρέντζος, γραµµα-
¬ Ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν για στοιχεία την περιοχή έξω από την ελβετική πρεσβεία όπου νωρίτερα σηµειώθηκε µικρής
τέας της Ν.∆. Η Αντιτροµοκρατική επικοι-
νώνησε µαζί του και διαπιστώθηκε πως ου- ισχύος έκρηξη
δέποτε είχε στείλει κάτι στον ιταλό πρωθυ-
πουργό. Τότε αποφασίστηκε η άµεση προ- ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
σγείωση του αεροπλάνου. Το δέµα ανεφλέ-
γη καθώς εξεταζόταν από τις Αρχές του αε-
ροδροµίου.
Από εταιρεία κούριερ στον Πειραιά
Το κλειδί για τον εντοπισµό η χειρόγραφη λίστα
«ΑΝ ΟΛΟΙ οι εκρηκτικοί µη- Αστυνοµία στον εντοπισµό δύο και τηλέφωνα εταιρειών ταχυ- στην έδρα της Europol στη Χάγη
έφυγε το παγιδευµένο δέµα που είχε πα-
χανισµοί έσκαγαν την ίδια ηµέ- εκ των τροµοκρατών. «Στην ου- µεταφορών που χρησιµοποίη- και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
ραλήπτη την πρεσβεία της Βουλγαρίας.
ρα όπως ήταν σχεδιασµένο, σία αυτοί µάς πρόσφεραν και σαν για την αποστολή των δεµά- Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο
Φερόµενος αποστολέας φαινόταν ο πρόε-
τότε η Ελλάδα θα γινόταν διε- το κλειδί για τον εντοπισµό πολ- των», επισηµαίνει αξιωµατικός Λουξεµβούργο. Οι βόµβες πε-
δρος του Ελληνοβουλγαρικού Επιµελητηρίου
θνές θέµα παγκοσµίως», επι- λών εκ των υπόλοιπων δεµά- της Αντιτροµοκρατικής. ριείχαν µικρή ποσότητα εκρη-
Παναγιώτης Κουτσίκος και παραλήπτης ο
σηµαίνει στα «ΝΕΑ» ανώτε- των. Μέσα στην τσάντα που µε- Βάσει αυτής της λίστας κινήθη- κτικής ύλης και όπως εκτιµάει η
πρέσβης της Βουλγαρίας στην Αθήνα κ.
ρο στέλεχος του υπουργεί- τέφεραν δύο από τις βόµβες τις κε η Αστυνοµία και βρήκε ορι- Αντιτροµοκρατική, ήταν σχεδια-
Adrey Karaslavof.
ου Προστασίας του Πολίτη, το οποίες δεν είχαν προλάβει να σµένα από τα δέµατα που δεν σµένες για να προκαλέσουν σο-
Ζήτησαν να το επιστρέψει οποίο δεν παραγνωρίζει τον πα- παραδώσουν, υπήρχε µια χει- είχαν προλάβει να παραδοθούν, βαρούς τραυµατισµούς και κυρί-
ράγοντα τύχη που βοήθησε την ρόγραφη λίστα µε διευθύνσεις όπως αυτό που κατευθυνόταν ως να σπείρουν τον πανικό.
Το «Συνδικαλιστικό Σωµατείο Εργα-
ζοµένων στη ΛΑΡΚΟ» εµφανιζόταν αποστο-
λέας του δέµατος που στάλθηκε από εταιρεία
στη Νέα Ιωνία, µε παραλήπτη την πρέσβει- ο προαύλιος χώρος της Βουλής! Οπως λένε Το δέµα που θεωρήθηκε ύποπτο από τους Σύµφωνα µε την κατάθεση του φύλακα,
ρα της Χιλής. Το παράδοξο µε το δέµα αυτό στα «ΝΕΑ» ανώτεροι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ., εργαζόµενους της πρεσβείας επεστράφη λίγο πριν από τη µία το µεσηµέρι εµφα-
ήταν η απόφαση του οδηγού της εταιρείας αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε στις εται- χθες το πρωί στην εταιρεία και λίγη ώρα νίστηκαν στην πρεσβεία τέσσερις νεα-
να µεταφέρει το δέµα στο Μέγαρο Μαξίµου! ρείες ταχυµεταφορών. αργότερα καταστράφηκε από τους πυρο- ροί µε µηχανές που παρέδωσαν το παγι-
Οπως κατέθεσε στην Αστυνοµία, αρχι- Σε εταιρεία ταχυµεταφορών στο Παγκράτι τεχνουργούς. δευµένο δέµα. Αποστολέας δεν αναφερό-
κά µετέφερε το δέµα στην πρεσβεία της στην οδό Ριζάρη, πολύ κοντά στο σηµείο Στο παγιδευµένο δέµα που έφτασε στην ταν και ως παραλήπτης εµφανιζόταν ο κ.
Χιλής όπου όµως θεώρησαν το δέµα ύπο- όπου συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούµε- πρεσβεία της Ελβετίας και ανεφλέγη όταν το Vladimir Chkhikoishvili. Τα πρόσωπα των
πτο και του ζήτησαν να το επιστρέψει στην νοι, παραδόθηκε και το παγιδευµένο δέ- άνοιξε η υπάλληλος, αποστολέας φέρεται η 4 προσώπων καταγράφηκαν από τις κάµε-
εταιρεία του. Εκείνος όµως σταµάτησε στο µα µε παραλήπτη τον Dr. Roland Wegener «Μαίρη Τσατσοµίρου - Παναγιωτόπουλος - ρες ασφαλείας της πρεσβείας και δόθηκαν
Μέγαρο Μαξίµου και ζήτησε από τους φύ- στην πρεσβεία της Γερµανίας. Ο µηχανι- Polis New Media Agency» και παραλήπτης ο στην Αστυνοµία.
λακες να ελέγξουν στο σκάνερ ανίχνευσης σµός είχε τοποθετηθεί µέσα σε βιβλίο, από κ. Lorenzo Anberg, υπαρκτά πρόσωπα και οι Από κάµερα ασφαλείας έχει καταγραφεί
εκρηκτικών υλών που διαθέτει το Μαξίµου το οποίο οι τροµοκράτες είχαν κρατήσει µό- δύο. Η επιλογή αποστολέα και παραλήπτη και το πρόσωπο του νεαρού που παρέδω-
αν το δέµα ήταν παγιδευµένο. Οταν διαπι- νο τα εξώφυλλα και είχαν δηµιουργήσει ένα απασχόλησε έντονα τις διωκτικές αρχές, σε στην εταιρεία UPS το δέµα που κατέληξε
στώθηκε η ύπαρξη του εκρηκτικού µηχανι- πλαίσιο κόβοντας τις εσωτερικές του σελί- γιατί έδειχνε ιδιαίτερη γνώση των τροµο- στον προθάλαµο του γραφείου της γερµανί-
σµού, δηµιουργήθηκε θέµα για το πού θα δες. Ως αποστολέας του βιβλίου εµφανιζό- κρατών στην αλληλογραφία της πρεσβείας. δας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ.
πραγµατοποιηθεί η ελεγχόµενη έκρηξη για ταν το «Ευρωπαϊκό Κέντρο µετάφρασης / Ερωτηµατικά υπάρχουν ακόµη σχετικά
την καταστροφή του. Τελικά προτιµήθηκε Λογοτεχνία και επιστήµες του ανθρώπου». µε την έκρηξη στην πρεσβεία της Ρωσίας. svradelis@dolnet.gr
To θέµα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 11

Οι πέντε κατηγορούµενοι για συµµετοχή στη Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς


Οι φωτογραφίες πέντε κατηγορουµένων για συµµετοχή στην οργάνωση Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα,
δεκατέσσερις µήνες µετά την έκδοση των ενταλµάτων για τη σύλληψή τους. Και οι πέντε περιλαµβάνονται στους συνολικά δώδεκα
κατηγορουµένους για τους οποίους η εισαγγελέας έχει εισηγηθεί την παραποµπή τους σε δίκη για συµµετοχή στην οργάνωση.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΤΑΜΙΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
(21 ετών, κάτοικος Νέου Ψυχικού) (23 ετών, κάτοικος Χαλανδρίου) (24 ετών, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού) (22 ετών, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού) (30 ετών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου)
∆ΑΚΤΥΛΙΚΑ του αποτυπώµατα ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Χαλανδρίου, Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ στο κεφάλαιο ΣΕ Ο,ΤΙ αφορά τον αδελφό και ΣΥΜΦΩΝΑ µε όσα αναφέρονται
βρέθηκαν στο σπίτι του «γιάφκα» το χαρακτηρίζει της πρότασής της για την συγκατηγορούµενο του Γιώργου στην εισαγγελική πρόταση ο κα-
Χαλανδρίου. Ο κατηγορούµενος, η εισαγγελέας, βρέθηκε παραποµπή του σε δίκη αναφέρει: Νικολόπουλου, Μιχάλη, η τηγορούµενος φέρεται ότι αγόρα-
όπως αναφέρει η εισαγγελέας, πληθώρα αποτυπωµάτων του Είχε άµεση σχέση µε πολλούς εισαγγελέας αποτιµά ποινικά την σε τις δύο χύτρες από κεντρικό πο-
τον Ιούλιο του 2009 εγκατέλειψε κατηγορουµένου, ο οποίος συγκατηγορουµένους του και έχει έλλειψη αποτυπωµάτων του σε λυκατάστηµα των Αθηνών, ενέρ-
το πατρικό του σπίτι και έφυγε από το σπίτι όπου έµενε σχέση µε τη Θεσσαλονίκη. Στις σταθερά σηµεία στο σπίτι – γιάφκα γεια που έγινε πέντε µέρες πριν
εγκαταστάθηκε σε άλλη, άγνωστη στις 23 Σεπτεµβρίου 2009. «Η 4.9.2009, δηλαδή δύο µέρες των Πυρήνων στο Χαλάνδρι. από την έκρηξη αυτοσχέδιου µηχα-
στους οικείους, του διεύθυνση στα εξαφάνισή του – λέει η εισαγγελέας µετά την έκρηξη στο υπουργείο Είναι χαρακτηριστικό, αναφέρει νισµού – χύτρας στο σπίτι του πρώ-
Πατήσια. Τον ∆εκέµβριο του 2009 –- δείχνει φανερά την εµπλοκή Μακεδονίας και Θράκης (σ.σ.: η εισαγγελέας, ότι το γεγονός ην υφυπουργού Παν. Χηνοφώτη και
ανακοίνωσε στην οικογένειά του του στις διωκόµενες πράξεις και η τρίτη ενέργεια που χρεώνεται πως δεν βρέθηκαν αποτυπώµατά το γραφείο της υπουργού Λούκας
ότι θα έφευγε στο Αµστερνταµ. «Η τον φόβο που τον διακατέχει να στην οργάνωση των Πυρήνων) ο του στο σπίτι όπου έµενε µε τον Κατσέλη, που αποδίδονται στη
όλη συµπεριφορά του – αναφέρεται µη συλληφθεί. Με έγγραφο της Γ. Νικολόπουλος χρησιµοποίησε συγκατηγορούµενό του δείχνει Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς.
στην πρόταση της εισαγγελέως Γενικής Εισαγγελίας της Αλβανικής εισιτήριο για να επιστρέψει από ότι «λάµβανε όλα τα µέτρα, ώστε Ο κατηγορούµενος αναγνωρίστηκε
– η συνεχής προσπάθειά του να ∆ηµοκρατίας από τις 26.3.2010 τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αφού να µην αφήνει αποτυπώµατα µε βάση το βίντεο από τις κάµερες
κρυφτεί στο εσωτερικό και το προκύπτει ότι εντοπίστηκε σε έλαβε µέρος στη συγκεκριµένη πουθενά». που λειτουργούν στο κατάστηµα και
εξωτερικό για να µη συλληφθεί αλβανικό έδαφος. Ηδη ο ανακριτής ενέργεια. έπειτα από αίτηµα της ∆ικαιοσύνης
ενισχύει τις σοβαρές ενδείξεις εις έχει ζητήσει από τις αρµόδιες διαβιβάστηκε στους εφέτες –
βάρος του». δικαστικές αρχές της Αλβανίας να ανακριτές. Ο Γ. Καραγιαννίδης
ασκήσουν ποινική δίωξη εις βάρος έχει εξαφανιστεί από τις 23 ή 24
του για πράξεις που διώκεται στην Σεπτεµβρίου του 2009 και έκτοτε
Ελλάδα». καταζητείται.

Στο µικροσκόπιο οι διασυνδέσεις


∆οκιµάζεται στην πράξη η θεωρία περί συγκοινωνούντων δοχείων των οργανώσεων
Οκτώ κατηγορίες, τέσσερα κακουργήµατα και τέσσερα
πληµµελήµατα είναι ο ποινικός απολογισµός για τους δύο
συλληφθέντες µε τα «συστηµένα» δέµατα βόµβες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα Ασφάλειας και της ανάκρισης, «θα δοκιµα- µπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώ-
στεί η θεωρία περί συγκοινωνούντων δοχεί- πους, που είναι κακουργήµατα. Επιπλέον το

Κ
αι οι δύο κατηγορούµενοι, σύµφω- ων µεταξύ των διαφόρων οργανώσεων που κατηγορητήριο περιλαµβάνει τέσσερα πληµ-
να µε την ποινική δίωξη, φέρονται δρουν στον ίδιο χώρο». µελήµατα για διακεκριµένη περίπτωση φθο-
ως µέλη τροµοκρατικής οργάνωσης. Για τους δύο κατηγορουµένους, τον ράς, παράνοµη οπλοφορία, άρνηση δακτυ-
Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώ- 22χρονο Παναγιώτη Αργυρού και τον 24χρο- λοσκόπησης και άρνηση δήλωσης στοιχεί-
σει µέχρι τώρα οι αρχές δεν συνδέουν µε βε- νο Γεράσιµο Τσάκαλο, η Εισαγγελία εξέδωσε ων ταυτότητας.
βαιότητα τους συλληφθέντες µε µια συγκε- διάταξη για τη δηµοσιοποίηση των στοιχεί-
κριµένη οργάνωση. Για τον λόγο αυτό ερευ- ων της ταυτότητάς τους, όπως έχει συµβεί το Ισχυρές δυνάµεις
νάται αν τα συγκεκριµένα πρόσωπα συνδέ- παρελθόν και για άλλες σοβαρές υποθέσεις. Κατά τη µεταγωγή τους στα δικαστή-
Και οι δύο πάντως, τόσο στο στάδιο της ρια χρησιµοποιήθηκαν τα γνωστά τζιπ της
προανάκρισης όσο και κατά την προσαγω- Αντιτροµοκρατικής και οι συλληφθέντες φο-
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ γή τους ενώπιον του εισαγγελέα, κατέστη- ρούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ έξω από το
σαν σαφή την πρόθεσή τους να µη µιλήσουν κτίριο της Εισαγγελίας υπήρχαν παραταγµέ-
Οι δύο κατηγορούµενοι προσήχθησαν ενώ- για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αρ- νες ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις.
πιον του εισαγγελέα, αλλά αρνήθηκαν να νούµενοι µε τον τρόπο αυτό να νοµιµοποιή- Οι δράστες παραπέµφθηκαν στη δεύτε-
σουν – όπως ισχυρίζονται – µια διαδικασία
ΑΠΕ-ΜΠΕ

µιλήσουν για τις κατηγορίες ρη ειδική ανακρίτρια ζητώντας µάλιστα να


την οποία δεν αναγνωρίζουν. απολογηθούν προτού καν λάβουν γνώση της
Οι κατηγορίες που αντιµετωπίζουν είναι: δικογραφίας παρουσία της δικηγόρου τους
ονται µε µία από τις γνωστές οργανώσεις ή ¬ Ο 22χρονος Παναγιώτης Αργυρού τροµοκρατικές πράξεις από κοινού, τροµο- κ. Γιάννας Κούρτοβικ.
αν η δράση τους σχετίζεται µε περισσότερες (κάτω) και ο 24χρονος Γεράσιµος κρατική οργάνωση, προµήθεια, κατασκευή Τελικά, η απολογία τους προσδιορίστηκε
από µία οργανώσεις. Τσάκαλος (επάνω) κατά τη µεταγωγή και κατοχή εκρηκτικών υλών και βοµβών για αύριο το πρωί προκειµένου η δικαστική
Σε αυτή την περίπτωση, έλεγε χαρακτη- τους χθες στα δικαστήρια που έγινε µε µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν για να προ- λειτουργός να έχει συντάξει το κατηγορητή-
ριστικά χθες δικαστική πηγή χωρίς να προ- ξενήσουν κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγµα- ριο που θα τους απαγγείλει, βάσει του οποί-
δρακόντεια µέτρα ασφαλείας τα και ανθρώπους, έκρηξη από την οποία
εξοφλεί τα αποτελέσµατα των ερευνών της ου θα απολογηθούν.
12 To θέµα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

Βόµβα χαµηλού κόστους


Με υλικά από περίπτερα και χαρτοπωλεία η κατασκευή των τροµο-δεµάτων
Με υλικά που κοστίζουν λιγό-
τερο από δέκα ευρώ, αγορα- 1 ∆ύο καλώδια ενώνονται µε
τους πόλους της µπαταρίας. Η συνδεσµολογία
σµένα από περίπτερα και
χαρτοπωλεία, έχουν κατα-
Oι άκρες τους είναι γυµνές. του τροµο-πακέτου
σκευασθεί τα τροµο-δέµατα. Μανταλάκι Μπαταρία
2 Συνήθως η µια άκρη 5 Στην περίπτωση
αυτή είτε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λία Νεσφυγέ καταλήγει σε µικρό δηµιουργείται
γλόµπο, το γυαλί του σπινθήρας στον

Ο 3 Ηάκρη
ι τροµοκράτες έχουν χρη- δεύτερη οποίου είναι σπασµένο. γλόµπο είτε τα
σιµοποιήσει βιβλία, στα συγκρα- δύο καλώδια
οποία έσκαψαν τις εσω- τείται είτε µε
τερικές σελίδες, δηµιουργώντας δηµιουργούν
µε τον τρόπο αυτό «θήκες» για άγκιστρο είτε µε σπινθήρα που
τους εκρηκτικούς µηχανισµούς, µανταλάκι στο πυροδοτεί άµεσα την
οι οποίοι είναι εξαιρετικά απλοί πάνω µέρος του εκρηκτική ύλη.
στην κατασκευή τους, αφού απαι- καλύµµατος της
τούν µια µπαταρία, καλώδια που βόµβας.
µπορεί να βρεθούν ακόµη και σε
παιδικό παιχνίδι και µπαρούτι.
Οπως χαρακτηριστικά λένε πυροτε-
χνουργοί της ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριµέ-
4 Μόλις το θύµα
προσπαθήσει να
νοι µηχανισµοί είναι χαµηλής ισχύ- ανοίξει το κάλυµµα
ος και οι γνώσεις που απαιτούνται το δεύτερο
για την κατασκευή τους είναι φυ- γυµνό καλώδιο
σικής επιπέδου γυµνασίου, αφού
πρόκειται στην ουσία για ένα βα- απελευθερώνεται και
σικό ηλεκτρικό κύκλωµα µε εκρη- κάνει ένωση µε το
κτική ύλη που βρίσκει κανείς τό- άλλο γυµνό καλώδιο.
σο εύκολα, όσο µπορεί να βρει...
πασχαλινά βαρελότα µε µπαρούτι.
λη
Οπως εκτιµούν µάλιστα, οι µηχανι- τική ύ
σµοί δεν θα µπορούσαν να προξε-
νήσουν θύµατα, αφού η ποσότητα
Πώς να αναγνωρίσετε Εκρηκ

της εκρηκτικής ύλης είναι µικρή,


όπως και η ισχύς της. Παρ’ όλα αυ- ένα πακέτο - βόµβα
τά, κανείς δεν µπορεί να αποκλεί-
σει το ενδεχόµενο σοβαρού τραυ-
Ανορθογραφία
µατισµού, ενώ δεν θεωρείται δε-
Πακέτα µε ένδειξη συνηθισµένων λέξεων,
δοµένο ότι όλα τα πακέτα είχαν «Εµπιστευτικό», «Προσωπικό», ονόµατος αποστολέα,
απαραίτητα τα ίδια χαρακτηριστι- «Εύθραυστο - προσωπική τοποθεσιών
κά. Γι’ αυτό άλλωστε, όπως εκτι- µεταχείριση» Απευθύνονται σε
µούν, ο ένας από τους δύο συλλη-
φθέντες – φέρεται ότι ήταν αυτός Υπερβολική χρήση φορέα - υπηρεσία αλλά
που είχε κάνει την παράδοση των κολλητικής ταινίας, υποδεικνύουν πρόσωπο
δεµάτων – φορούσε αλεξίσφαιρο µη επαγγελµατική στόχο
γιλέκο: προκειµένου να προστα- συσκευασία
τεύσει τον εαυτό του από ενδεχό- Τρεµάµενη
µενο ατύχηµα µε τα δέµατα που δεµάτων Υπερβολικό βάρος σε
γραφή,
µετέφερε και κατά δεύτερο λόγο
∆εν υπάρχει κολληµένα σχέση µε το µέγεθος
για να προστατευθεί σε περίπτω-
ση συµπλοκής µε την Αστυνοµία. διεύθυνση γράµµατα Πάχος τουλάχιστον
αποστολέα ή 6-7 mm
Η έκρηξη είναι ελλιπής Ασυνήθιστο µέγεθος
Τα υλικά των µηχανισµών – που Υπερβολικός
ενεργοποιούνται µε το άνοιγµα των Λιπαροί λεκέδες πάνω στο δέµα αριθµός Ανοµοιόµορφη
πακέτων – είναι καλώδια και απλές ή στον φάκελο, άκαµπτα σηµεία γραµµατοσήµων επιφάνεια
µπαταρίες, ενώ τα εκρηκτικά που
χρησιµοποιούνται είναι «χαµηλά»
στις γωνίες του φακέλου αποτελούν
(όπως χαρακτηρίζονται), π.χ. µπα- ενδείξεις ότι το περιεχόµενο µπορεί Καλώδια που
ρούτι. Στη συνδεσµολογία τους για να είναι εκρηκτικός µηχανισµός µπορεί να προεξέχουν
την πυροδότηση δεν χρειάζεται καν
πυροκροτητής. Η ανάφλεξη γίνε-
ται µε το ηλεκτρικό ρεύµα από την Συνδεσµολογία Εκρηκτικός
µπαταρία. εκρηκτικού µηχανισµός µέσα
Το κλειδί στη λειτουργία του µηχανισµού σε δοχείο µελανιού
πακέτου-βόµβα είναι ένα µανταλά-
κι, το οποίο λειτουργεί ως διακό-
µέσα σε φάκελο εκτυπωτή. Πρόκειται
πτης και ενεργοποιεί το κύκλωµα. - δέµα. ∆είχνει για τις βόµβες που
Ολα τα µέρη του µηχανισµού πόσο µικρό ανακάλυψε πρόσφατα
βρίσκονται µέσα στο δέµα ή στον µέγεθος µπορεί η αστυνοµία στο
φάκελο αλληλογραφίας. Οι µπατα- να έχει ένα Ντουµπάι σε
ρίες, η εκρηκτική ύλη, τα καλώδια
και το µανταλάκι ή άγκιστρο. Την
πακέτο που αεροπορικό φορτίο
ώρα που ο παραλήπτης ανοίγει κρύβει βόµβα που προερχόταν από
τον φάκελο, το µανταλάκι κλείνει την Υεµένη
το κύκλωµα και γίνεται η ανάφλε-
ξη της εκρηκτικής ύλης.
Eπικαιρότητα / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 13

Μίνι ευρωσυστάσεις στην Αγκυρα


Τι αναμένεται να αναφέρει η Εκθεση Προόδου της Κομισιόν για Τουρκία και ΠΓΔΜ
Πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις - αν και με ιδιαίτερα χλιαρές διατυπώσεις
για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο - σε σύγκριση με το 2009 είναι
οι φετινές Εκθέσεις Προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία και την ΠΓΔΜ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Αριστοτελία Πελώνη
Περισσότερα
βήματα προόδου
Σ
ύμφωνα με πληροφορίες
των «ΝΕΩΝ» για τα βασικά
σημεία τού υπό διαμόρφω- περιμένει
ση κειμένου (θα κυκλοφορήσει
στις 9 Νοεμβρίου) η Κομισιόν
αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις
η Ευρώπη
που έχει κάνει η Τουρκία και
τις συνταγματικές τροποποιή-
από τα Σκόπια
σεις που εγκρίθηκαν με το δη- Σαφή επιδείνωση στις
μοψήφισμα του Σεπτεμβρίου, διατυπώσεις για την ενταξιακή
σημειώνει ωστόσο ότι χρειάζε- πορεία της ΠΓΔΜ και τις
ται να γίνει δημόσιος διάλογος σχέσεις της με την Ε.Ε.
και διαβούλευση με τη συμμε- διαπιστώνουν διπλωματικές
τοχή όλων των κομμάτων στην πηγές στην έκθεση της
Τουρκία για την εδραίωση και Κομισιόν για την ΠΓΔΜ, η
εφαρμογή των συνταγματικών οποία κατά τα λοιπά μοιάζει
αλλαγών. Επισημαίνει ακόμη ότι με την έκθεση του 2009.
η Αγκυρα χρειάζεται να κάνει Οπως και στα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του περσινού Δεκεμβρίου,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ αναφέρεται ότι «η διατήρηση
Χλιαρές είναι οι διατυπώσεις για σχέσεων καλής γειτονίας,
συμπεριλαμβανομένης μιας
τις τουρκικές παραβιάσεις και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης
τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο στο ζήτημα της ονομασίας,
παραμένει ουσιώδους
σημασίας». Αναφορά γίνεται
περισσότερα βήματα στον το- ¬Αναφορά
¬ στη νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση και την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τις και στις απευθείας συναντήσεις
μέα των ανθρωπίνων δικαιωμά- συμφωνίες που υπεγράφησαν κάνει η εκθεση της Κομισιόν. Στη φωτογραφία, Παπανδρέου - του Γιώργου Παπανδρέου με
των και της ελευθερίας της έκ- Ερντογάν μετά την υπογραφή κοινής διακήρυξης για την «Πρωτοβουλία για την κλιματική τον σκοπιανό ομόλογό του.
φρασης και των μέσων ενημέ- αλλαγή στη Μεσόγειο» Σημειώνεται χαρακτηριστικά
ρωσης, απηχώντας εν μέρει τις ότι «οι δύο χώρες μετέχουν
επικρίσεις μερίδας του Τύπου του Δεκεμβρίου 2009, σύμφω- πραγματικότητα». Σημειώνεται μειονότητας στην Ιμβρο και την σε συνομιλίες υπό την αιγίδα
κατά της κυβέρνησης Ερντογάν να με τα οποία η Τουρκία οφεί- ότι αυτό είναι το υπό διαμόρ- Τένεδο». των Ηνωμένων Εθνών για
ότι επιχειρεί να εξοντώσει τα λει να δεσμευθεί στις σχέσεις φωση κείμενο, το οποίο θα λά- το πρόβλημα της ονομασίας
αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέ- καλής γειτονίας και στην ειρη- βει την τελική του μορφή την ερ- Για το Κυπριακό και έχουν πραγματοποιηθεί
ρωσης. Αναφορές υπάρχουν για νική επίλυση των διαφορών με χόμενη Παρασκευή στο Κολέγιο Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, διμερείς συναντήσεις ακόμη
την εξωτερική πολιτική της γεί- προσφυγή, αν χρειαστεί ,στο των Επιτρόπων και θα παρουσι- η Εκθεση κάνει και πάλι λόγο και σε πρωθυπουργικό
τονος η οποία αποτελεί «κεφά- Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. αστεί από τον αρμόδιο Επίτροπο για την ανάγκη να εφαρμόσει η επίπεδο». Ενώ επισημαίνεται
λαιο για την Ε.Ε.» αλλά και για Αναφορά γίνεται, όπως αναμε- για τη Διεύρυνση Στέφαν Φούλε Τουρκία πλήρως και χωρίς δια- ακόμη μία φορά ότι ενέργειες
τον αργό ρυθμό των διαπραγ- νόταν, και στη νέα ελληνοτουρ- στις 9 Νοεμβρίου. κρίσεις το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και δηλώσεις που επιδρούν
ματεύσεων. κική προσέγγιση, την επίσκε- Σε ό,τι αφορά τις μη μου- και να κάνει βήματα για την ομα- αρνητικά στις σχέσεις καλής
Χλιαρές πάντως είναι οι δια- ψη του Τ. Ερντογάν στην Αθήνα σουλμανικές κοινότητες της λοποίηση των σχέσεών της με γειτονίας θα πρέπει να
τυπώσεις για την τουρκική παρα- και τις συμφωνίες που υπεγρά- Τουρκίας, η Κομισιόν διαπιστώ- την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αποφεύγονται. Σε ό,τι αφορά
βατικότητα στο Αιγαίο, παρότι γί- φησαν, καθώς και στη συνέχι- νει ότι εξακολουθούν να αντιμε- Κομισιόν ωστόσο, όπως και το την ενταξιακή προοπτική της
νεται αναφορά στο casus belli της ση των διερευνητικών επαφών τωπίζουν προβλήματα λόγω έλ- 2009, δεν εισηγείται καμία επιβο- ΠΓΔΜ, σημειώνεται ότι η
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. για το Αιγαίο. λειψης νομικής προσωπικότη- λή κυρώσεων έναντι της Αγκυρας, γειτονική χώρα οφείλει να κάνει
Σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις τας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται πράγμα που οι παροικούντες την περισσότερα βήματα προόδου
και τις υπερπτήσεις, στο κείμε- «Πιο αυστηρή γλώσσα» στο γεγονός ότι ο Οικουμενικός Ιερουσαλήμ ανέμεναν, καθώς βρί- στους τομείς του διαλόγου
νο αναφέρεται ότι «έχει υπάρξει Πηγές από τις Βρυξέλλες ση- Πατριάρχης δεν μπορεί να χρη- σκονται σε εξέλιξη οι απευθεί- μεταξύ πολιτικών φορέων,
σημαντικός αριθμός διαμαρτυρι- μειώνουν ότι η ελληνική πλευ- σιμοποιεί τον όρο «οικουμενι- ας συνομιλίες των ηγετών των των μεταρρυθμίσεων της
ών της Αθήνας για συνεχείς πα- ρά καταβάλλει προσπάθεια να κός», ενώ επισημαίνεται ότι «η δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό. δικαιοσύνης και της δημόσιας
ραβιάσεις του εναέριου χώρου υπάρξουν πιο αυστηρές λεκτικές κατάσταση της ελληνικής μει- Αναφέρεται απλώς ότι η Ενωση διοίκησης, της αντιμετώπισης
της από την Τουρκία, καθώς και διατυπώσεις στα ζητήματα που ονότητας δεν έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να ελέγχει την πρό- της διαφθοράς, της ελευθερίας
για υπερπτήσεις πάνω από ελ- «καίνε» την Αθήνα (Αιγαίο, μειο- συνεχίζει να αντιμετωπίζει προ- οδο σε ό,τι αφορά το Πρωτόκολλο της έκφρασης και της
ληνικά νησιά». Παράλληλα, γίνε- νοτικά), αν και οι ίδιες πηγές το- βλήματα όσον αφορά στα δικαι- και εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος βελτίωσης του επιχειρηματικού
ται αναφορά στα συμπεράσμα- νίζουν ότι οι εκθέσεις «καταγρά- ώματα εκπαίδευσης και ιδιοκτη- θα παραμείνουν παγωμένα οκτώ κλίματος.
τα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φουν με αντικειμενικό τρόπο την σίας, συμπεριλαμβανομένης της ενταξιακά κεφάλαια.

Λουκέτο σε διπλωματικές αρχές του εξωτερικού ζητά το υπουργείο Οικονομικών


Νέο μαχαίρι στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ Παπακωνσταντίνου. στον Γ. Παπακωνσταντίνου, διαμαρτυρόμε- και της Αποζημίωσης Αλλοδαπής από την 1η
θέλει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, κα- Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί νη για τη μείωση των αποδοχών των διπλω- Ιανουαρίου 2010, παρά τις διατάξεις του ψη-
θώς ζητά περαιτέρω περικοπές και το κλεί- περικοπές και κλείσιμο ελληνικών αρχών ματικών. Καταγγέλλει ως «απαράδεκτη, αντι- φισθέντος νόμου, ο οποίος προέβλεπε ότι η
σιμο κι άλλων ελληνικών διπλωματικών αρ- του εξωτερικού, ενώ οι διπλωμάτες έχουν δεοντολογική και επιχειρούσα να καταλύσει φορολόγηση θα ίσχυε από τον Αύγουστο. Η
χών του εξωτερικού. Αυτό ήταν το αντικεί- υποστεί περικοπές των αποδοχών τους που κάθε έννοια νομιμότητας» την εγκύκλιο της ΕΔΥ ζητά την ανάκληση της εγκυκλίου, ενώ
μενο της συνάντησης που είχε χθες το βρά- υπερβαίνουν το 30%. Στο μεταξύ, η Ενωση Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του δηλώνει αποφασισμένη να αντιδράσει δυνα-
δυ στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Διπλωματικών Υπαλλήλων (ΕΔΥ) απέστει- υπουργείου Οικονομικών, η οποία προσδίδει μικά για να αποτρέψει νέες αυθαιρεσίες εις
Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας με τον Γιώργο λε επιστολή τόσο στον Δ. Δρούτσα όσο και αναδρομική ισχύ στη φορολόγηση του 50% βάρος των μελών της.
05
14 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΗΜΕΡΕΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

03
Από τις εκλογές του 2000 µέχρι τις ευρωεκλο-
γές τον Ιούνιο του 2009 η Θεσσαλία αποτελού- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
σε την κατ’ εξοχήν περιοχή όπου η Ν.∆. κατέ-
γραφε µια δυναµική ανοδική τάση. Πρώτο 45,6%
κόµµα µε σαφή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, 44,7%
η οποία το 2004 ξεπέρασε τις 8 ποσοστιαίες 42,1%
µονάδες, η Ν.∆. διατήρησε σε τρεις διαδοχικές
εκλογικές αναµετρήσεις τη σχετική πλειοψηφία
και στους τέσσερις νοµούς. 37,5% 37%
Βουλευτικές 2009

Τ
ην υπεροχή της αυτή επιβε-
βαίωσε και στις αυτοδιοικητι- 34,6% Ψηφίσαντες 547.427
κές εκλογές του 2002 επικρα-
τώντας και στις 4 νοµαρχίες, αλλά και Εγκυρα 533.405
στις τρεις από τις τέσσερις πρωτεύ-
ουσες (Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα), ενώ Λευκά/Ακυρα 14.022
παραχώρησε (µε έµµεση υποστήριξη)
τη δηµαρχία της Καρδίτσας στο ΚΚΕ. Βουλευτικές 2007
Η εικόνα αυτή τραυµατίστηκε βέβαια
το 2006 µε την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ
Ψηφίσαντες 570.173
στη Μαγνησία και την Καρδίτσα, τόσο
στους δήµους όσο και στις νοµαρχίες.
Εγκυρα 556.431
Η πραγµατική όµως ανατροπή προδια- Λευκά/Ακυρα 13.742
γράφηκε αρχικά στις τελευταίες ευρω-
εκλογές, όπου τα δύο κόµµατα πρακτι-
κά ισοψήφησαν και επικυρώθηκε πα-
Νοµαρχιακές 2006
νηγυρικά στις περσινές βουλευτικές Ψηφίσαντες 548.973
εκλογές µε το ΠΑΣΟΚ να ανακτά πα-
ντού την πρώτη θέση. Βέβαια, το πο- Εγκυρα 517.782
σοστό του ΠΑΣΟΚ από το 2000 και µε-
τά παραµένει χαµηλότερο από τον εθνι- Λευκά/Ακυρα 31.191
κό µέσο όρο (περίπου κατά δύο πο-
σοστιαίες µονάδες), ενώ το αντί-
στροφο ισχύει για τη Ν.∆.
Με τα δεδοµένα αυτά η ανα-
8,7% 9,1% 8,6%
µέτρηση της 7ης Νοεµβρίου θε- *Πρόκειται για τον ανεξάρτητο
ωρείται µια από τις πλέον αµφίρ- 5,8% συνδυασµό του προερχόµενου από
ροπες, αφού εκτός από τις κοµµα- 5,0% τη Ν.∆. Αθ. Κοκκίνη στη Μαγνησία
Του Ηλία
τικές στρατεύσεις θα πρέπει να 3,6% 3,5% 3,0% 3,4%*
συνυπολογιστούν και οι τοπικές 2,5%
Νικολα- αντιπαλότητες, κυρίως ανάµεσα 2,1% 1,8% 1,7%
κόπουλου στη Λάρισα, από όπου προέρχεται

ΑΠΟ ΤΟ 2000
το ΠΑΣΟΚ πέρασε πάλι πρώτο,αλλά το
ποσοστό του παραµένει χαµηλότερο από ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΛΟΙΠΑ
ΠΑΣΟΚ Ν.∆. ΚΚΕ ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ
τον εθνικό µέσο όρο κατά δύο µονάδες ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ο υποψήφιος της Ν.∆. για την περιφέ-
ρεια και τον Βόλο από όπου προέρχε-
ται ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ.
Ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλία

Αµφίρροπη αναµέτρηση
_ σταθερά, ανώτερη από τον εθνικό
µέσο όρο του _ διαθέτει πάντως και
το ΚΚΕ και µάλιστα σχετικώς οµοιό-
µορφα κατανεµηµένη, από 7,5% στον
Νοµό Καρδίτσας έως 9,5% στο Νοµό
Λάρισας στις τελευταίες εκλογές.
Την επιρροή του αυτή επιβεβαι-
ώνει κατά κανόνα, µε µικρές µόνον
αποκλίσεις και στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, χωρίς όµως να διαθέτει πλέ-
Τύρναβος, η µοναδική συνεργασία ΚΚΕ και Συνασπισµού
ον την ευρύτερη απήχηση που συγκέ- Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ αποτελεί µια από τις πιο εµβληµατικές περιπτώ- δήµαρχο τον γνωστό από τις κινητοποιήσεις αγροτοσυνδικα-
ντρωνε _ κυρίως στο πρόσωπο των σεις που εικονογραφούν την ανάπτυξη και εµπέδωση του κοµ- λιστή Αθανάσιο (Νασούλια) Νασίκα. Η δηµοτική Αριστερά, την
αγροτοσυνδικαλιστών του (Πατάκης, µουνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Με κοµ- οποία εκπροσωπεί από το 1998 ο Χρήστος Κιτσίδης, επανέκαµ-
Μπούτας)_ κατά τη δεκαετία του ‘90. µουνιστή κοινοτάρχη ήδη από το 1934 και την εκλογική δύνα- ψε όµως στον έλεγχο του δήµου το 2006 και σήµερα διεκδικεί
Με αυτόνοµους συνδυασµούς συµ- µη του ΚΚΕ να ξεπερνά το 30% τη δεκαετία του ‘30, ο Τύρναβος µια δεύτερη θητεία µε ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο όπου
µετέχουν στις εκλογές της Θεσσαλίας αποτέλεσε ΕΑΜικό προπύργιο τη δεκαετία του ‘40, µε την απο- συµµετέχουν στελέχη του ΚΚΕ, του ΣΥΝ καθώς και ορισµένοι
και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόµ- χή στις εκλογές του 1946 να προσεγγίζει το 70%. οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. Η επιτυχηµένη αυτή τοπική συνεργασία
µατα. Αφενός ο ΛΑΟΣ, ο οποίος µε την Η κυριαρχία της Αριστεράς συνεχίστηκε και µετά το τέλος του ΚΚΕ και του ΣΥΝ είναι η µοναδική που καταγράφεται στο
υποψηφιότητα του εκ Λαρίσης βου- του Εµφυλίου και, παρά το διχαστικό κλίµα που επικράτησε, η σύνολο της χώρας.
λευτή του αντιπαρατίθεται κυρίως Ε∆Α πριν από τη δικτατορία συγκέντρωνε το 40% µε 50% των Απέναντί του, ο Χρ. Κιτσίδης, στον διευρυµένο ∆ήµο Τυρνάβου
στον υποψήφιο της Ν.∆. και αφετέ- ψήφων. Απόρροια και προέκταση αυτής της παράδοσης υπήρ- (όπου έχει ενσωµατωθεί και ο ∆ήµος Αµπελώνα), θα έχει τους
ρου ο ΣΥΝ, η ∆ηµοκρατική Αριστερά ξε η ισχυρή παρουσία του ΚΚΕ στις δύο πρώτες δεκαετίες µετά ίδιους αντιπάλους, όπως και το 2006. Αφενός τον Αθ. Νασίκα
και οι Οικολόγοι - Πράσινοι, οι οποί- τη µεταπολίτευση. Με ποσοστό 31,6% το 1981, το ΚΚΕ διατή- από τη Ν.∆., ο οποίος όµως θα πρέπει να υπερβεί το χαµηλό
οι, όπως και στις κυριότερες περιφέ- ρησε τον έλεγχο της δηµαρχίας µε τον ∆ηµήτρη Κουγιώνη επί ποσοστό της Ν.∆. τον Οκτώβριο του 2009 (31,5% στα όρια του
ρειες της χώρας, προτίµησαν την ξε- 4 τετραετίες µέχρι τις δηµοτικές εκλογές του 1998. νέου δήµου), καθώς και τις ενδοκοµµατικές αντιθέσεις, αφού ο
χωριστή και ανταγωνιστική καταγρα- Με την αποχώρηση του Κουγιώνη και κυρίως µε τη σταδι- νεοδηµοκράτης δήµαρχος του Αµπελώνα αρνήθηκε να τον υπο-
φή τους. Τέλος, για πρώτη φορά και ακή µείωση της επιρροής του ΚΚΕ (κάτω από 20% από τις αρ- στηρίξει και δεν µετέχει στο ψηφοδέλτιό του. Και αφετέρου τον
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιχειρεί τη διακριτή χές της δεκαετίας του ‘90), ο έλεγχος του δήµου πέρασε πρό- επίσηµο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Νικο Μαλακό, ο οποίος όµως
αποτύπωσή της. σκαιρα στο ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια, το 2002, στη Ν.∆. µε δύσκολα θα βρει θέση στον β’ γύρο.
05
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΗΜΕΡΕΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 15

03

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΑΝΗΣ


ΜΠΟΥΤΑΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ
ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Οικολόγοι Πράσινοι ∆ηµ. Αριστερά ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στον β’ γύρο θα κριθεί


η µάχη... Βόλου - Λάρισας
Με ξεχωριστές υποψηφιότητες εµφανί- κόµµατος Βαγγέλη Μπούτα που εί-
ζονται όλα τα κόµµατα στην Περιφέρεια χε εκλεγεί στο παρελθόν βουλευ-
Θεσσαλίας που «µετράει» οκτώ διαφορετι- τής Καρδίτσας και ήταν υποψήφι-
κά ψηφοδέλτια και όπου αναµένεται να δο- ος και το 2009, κατεβαίνει το ΚΚΕ,
θεί σκληρή µάχη, η τύχη της οποίας θα κρι- ενώ ο ΣΥΝ ανακοίνωσε τον υποψή-
θεί στον δεύτερο γύρο. φιο βουλευτή Μαγνησίας το 2009
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον πανεπιστηµιακό και και µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας
σηµερινό νοµάρχη Μαγνησίας Απόστολο Κώστα Πουλάκη.
Παπατόλια ο οποίος επιλέχθηκε ύστερα Με τον βουλευτή στην Περιφέρεια
από εσωκοµµατικές διεργασίες και αφού Λάρισας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
προκρίθηκε έναντι υποψηφιοτήτων όπως του κόµµατος Αστέριο Ροντούλη κατέρχε-
οι βουλευτές Λάρισας Εκτωρ Νασιώκας και ται ο ΛΑΟΣ.
Βασίλης Εξαρχος. Τα τρία άλλα ψηφοδέλτια είναι του
Τον βουλευτή Λάρισας του κόµµατος το πολιτικού µηχανικού Θανάση
2007 και πρώτο επιλαχόντα το 2009 Ζαχαρόπουλου από τη
Κώστα Αγοραστό επέλεξε η Ν.∆. ∆ηµοκρατική Αριστερά,
ενώ έχει και τη στήριξη της του καθηγητή ∆ηµήτρη
Ντόρας Μπακογιάννη κα- Κουρέτα από
θώς βρέθηκε στο δικό τους Οικολόγους
της στρατόπεδο στην Πράσινους και του
εσωκοµµατική εκλο- λαρισαίου Φάνη
γή προέδρου. Γενηκοµσίου,, πρώ-
Με τον αγρο- ην ιδιωτικού υπαλ-
τοσυνδικαλιστή λήλου και τώρα
και µέλος της ανέργου, που έχει
Κεντρικής την υποστήριξη
Επιτροπής του της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ- ΠΑΣΟΚ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ- Ν.∆.

Tα µυστικά των δήµων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ


Στη σταθερή υποψηφιότητα Πρώτος αιρετός νοµάρ- Στον γαλάζιο δήµο, το ΠΑΣΟΚ Γνώριµοι από την προηγούµε-
του νυν δηµάρχου Λάρισας χης Μαγνησίας το 1994, επέλεξε αυτή τη φορά να κα- νη αναµέτρηση είναι ο σηµερι-
Κώστα Τζανακούλη, ο οποίος όπου παρέµεινε επί δύο θη- τεβάσει ψηφοδέλτιο µε επι- νός δήµαρχος, µηχανολόγος
εκλέγεται από το 1998, κα- τείες, και πρώην βουλευ- κεφαλής τον γιατρό Χρήστο ∆οµήνικος Βερίλλης, που
τέληξε η Ν.∆. Την εµπιστοσύ- τής του ΣΥΝ (1989-1990), Λάππα, ο οποίος είναι δηµο- υποστηρίζεται εκ νέου από το
νη του στο πρόσωπο του υπο- ο Πάνος Σκοτινιώτης διεκ- τικός σύµβουλος Τρικάλων ΠΑΣΟΚ, και ο πρώην δήµαρ-
ψήφιου δηµάρχου το 2006 δικεί τη δηµαρχία του Βόλου από το 2002 και µέλος της χος της πόλης (επί δύο τετρα-
Κώστας και πρώην νοµαρχιακού συµ- Πάνος έχοντας στο πλευρό του τις Χρήστος Νοµαρχιακής Επιτροπής του ∆οµήνικος ετίες) Χρήστος Τέγος, στον
Τζανακούλης βούλου στον γιατρό Γιάννη Σκοτινιώτης δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ, της Λάππας κόµµατος, ενώ θα έχει και Βερίλλης οποίο επιβεβαίωσε την εµπι-
Σάπκα επιβεβαίωσε και το ∆ηµοκρατικής Αριστεράς και τη στήριξη της ∆ηµοκρατικής στοσύνη του το ΚΚΕ.
κυβερνών κόµµα. των Οικολόγων Πράσινων. Αριστεράς. Με τον σηµερινό δήµαρ-
Με νέο πρόσωπο, τον επίσης Απέναντί του η Ν.∆. αποφάσι- Την επανεκλογή του για τρί- χο Κάµπου, Κωνσταντίνο
γιατρό Γιώργο Λαµπρούλη, σε να ρίξει στη µάχη την πρώ- τη συνεχόµενη θητεία επιδιώ- Παπαλό, κατέρχεται το κόµµα
δηµοτικό σύµβουλο και ην βουλευτή Μαγνησίας Ζέττα κει ο νυν δήµαρχος Μιχάλης της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
γιο του πρώην δηµάρχου Μακρή. Σταθερή επιλογή για Ταµήλος, που είχε εκλεγεί σης. Ξεχωριστά ψηφοδέλτια
Αριστείδη Λαµπρούλη κα- το ΚΚΕ είναι ο Απόστολος από την πρώτη Κυριακή στις αποφάσισαν να συγκροτήσουν
τεβαίνει το ΚΚΕ, ενώ τη Νάνος, βουλευτής του νο- προηγούµενες αναµετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ και η ∆ηµοκρατική
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, των µού και υποψήφιος νοµάρ- (το 2006 µε τη βοήθεια του Αριστερά, µε το πρώτο κόµ-
Γιάννης Οικολόγων Πράσινων και Ζέττα Μακρή χης Μαγνησίας το 2006. Μιχάλης νόµου για το 42%) και υπο- Κωνσταντίνος µα να στηρίζει τη δηµοσιο-
Σάπκας της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Τον δικηγόρο Μαργαρίτη Ταµήλος στηρίζεται από τη Ν.∆. Στον Παπαλός γράφο Φρόσω Παύλου και το
έλαβε το ψηφοδέλτιο του Πατσιαντά (ανιψιός του βου- υποψήφιο των προηγούµε- δεύτερο τον παλαιό δήµαρ-
Απόστολου Καλογιάννη, υπο- λευτή της προδικτατορικής Ε∆Α) θα στηρίξει ο νων εκλογών Γιώργο Καΐκη χο και υποψήφιο νοµάρχη το 2006 µε τον ΣΥΝ
ψήφιου δηµάρχου και το 2006 µε τον ΣΥΝ. ΣΥΡΙΖΑ. στράφηκε και αυτή τη φορά το ΚΚΕ, ενώ µε τον ∆ηµήτρη Αρχοντή.
Ανεξάρτητη υποψηφιότητα ανακοίνωσε ο δικηγόρο ∆ηµήτρη Παπαθανασίου κατέρχεται
Γιώργος Μπαρτζώκης, δικηγόρος και πρόε- ο ΣΥΡΙΖΑ. ΑΥΡΙΟ Η Περιφέρεια
δρος του συλλόγου Ιστορικό Κέντρο Λάρισας. Στερεάς Ελλάδας
05
16 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΗΜΕΡΕΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

03

Σχέδιο απεξάρτησης
[ ΠΡΟΕΚ ΤΑ ΣΕΙΣ ]

Τώρα
βλέπει
από τον Καραµανλή τη φάκα

Γ
ια να είσαι ηγέτης πρέπει
να είσαι ηγετικός. Στη
συνέντευξή του στο Mega
Αρχή ρήξης η προτροπή Σαµαρά στον «πρώην» να µιλήσει ο Αντώνης Σαµαράς δεν
ήταν. Από εφτά χιλιάδες
λέξεις βγήκε κυρίως το
Νέα σύννεφα στις σχέσεις του Αντώνη Σαµαρά µε τον Κώστα Καραµανλή προκαλεί άγχος του να αναδείξει ότι «γνω-
ρίζει την ύλη». Αλλά στην επε-
η προτροπή του προέδρου της Ν.∆. προς τον προκάτοχό του να σπάσει ξεργασία της ήταν σαν να εξη-
την παρατεταµένη σιωπή του και να µιλήσει για τα κυβερνητικά πεπραγµένα του. γούσε στον εαυτό του, παρά «λί-
ντερ» που ανοίγει δρόµους σκέ-
ψης και πολιτικής. Μερικοί δια-
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ∆ιονύσης Νασόπουλος κρίνουν τελευταία τη διάθεση να

«Ο
υδέν σχόλιον» διεµήνυαν χθες κινηθεί ανάµεσα στην επικοινω-
από το περιβάλλον του πρώ- νιακή αµεσότητα του Κώστα Κα-
ην πρωθυπουργού µεταφέ- ραµανλή και το καθηγητικό πρε-
ροντας ουσιαστικά ένα κλίµα δυσφορί- στίζ του Ανδρέα Παπανδρέου.
ας από την πίεση που ασκεί µε την πα- Αλλά χρειάζο-
ρέµβασή του ο κ. Σαµαράς, η οποία απέ- νται οι φυσικές
κτησε από προχθές δηµόσιο χαρακτήρα. προϋποθέσεις
Την ίδια ώρα, οι συστάσεις του προ- γι’ αυτούς τους
έδρου της Ν.∆. προς τον κ. Καραµανλή ρόλους.
στάθηκαν αφορµή για να ανοίξει ένας Ο Σαµαράς
χορός δηλώσεων από γαλάζιους βουλευ- δεν είναι πια
τές που επίσης ζητούν από τον πρώην Του Γιώργου ο οργισµένος
πρωθυπουργό να µιλήσει – κατ’ ουσίαν Λακόπουλου ΟΝΝΕ∆ίτης του
να απολογηθεί και να αναλάβει την ευ- glakopoulos@ παρελθόντος.
θύνη της διακυβέρνησής του. dolnet.gr Εξελίσσεται σε
Κοµµατικοί παράγοντες εκτιµούσαν ήπιο πολιτικό
χθες ότι οι δηµόσιες προτροπές Σαµαρά της διπλανής πόρτας. Και επιδιώ-
όχι µόνον φανερώνουν τις αντιρρήσεις κει τον ρόλο του Ατλαντα – προς το
της νέας κοµµατικής ηγεσίας για την παρόν σηκώνοντας στους ώµους
τακτική που ακολουθεί έως σήµερα ο κ. του µόνο τη Ν.∆. ∆ύσκολο. Γι’ αυ-
Καραµανλής, αλλά αποτελούν και προπο- τό όταν είπε ότι για την περίοδο
µπό για κινήσεις που θα γίνουν από τον Καραµανλή «σηκώνει περισσότε-
ρο βάρος από όσο του αναλογεί»,

EUROKINISSI / ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


πρόεδρο της Ν.∆. µετά τις κάλπες της αυ-
πρέπει να ήταν αρκετοί όσοι θυ-
µήθηκαν ότι και για τη δική του
επιστροφή στη Ν.∆. ο Καραµανλής
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ είχε σηκώσει µεγαλύτερο βάρος
Στελέχη της Ρηγίλλης προαναγγέλλουν από εκείνο που του αναλογούσε.
ότι µετά τις εκλογές θα χαραχτεί «δια- Οσοι λένε ότι το εκλογικό
αποτέλεσµα ίσως παγιδεύσει τον
χωριστική γραµµή µε το παρελθόν» Πρωθυπουργό στα διλήµµατα που
ο ίδιος έθεσε, για τον Αντώνη βά-
ζουν ήδη στοιχήµατα γι’ αυτό.
τοδιοίκησης και µε τις οποίες η νέα ηγε- ¬ Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας συνοµιλεί µε νεολαίους κατά τη χθεσινή επίσκεψή Επεδίωξε σκηνικό πολιτικής ανα-
σία θα χαράσσει, όπως λένε, µια εµφανή του στο εµπορικό κέντρο Ορεστιάδας
διαχωριστική γραµµή από το πρόσφατο µέτρησης εφ’ όλης της ύλης. Αλλά
κυβερνητικό παρελθόν του κόµµατος. τώρα τον συµφέρει να µην πετύχει
Κατά τις ίδιες πηγές, το µήνυµα αυ- ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ τον στόχο του. Γιατί µάλλον δεν
θα είναι ευτυχής εάν το Μνηµόνιο
Ξορκίζει πάλι τις πρόωρες εκλογές
τό είχε στείλει ο κ. Σαµαράς και µε την
προαναγελλία προ δύο εβδοµάδων για καταδικαστεί, όπως ο ίδιος ζήτη-
αλλαγές που δεν έγιναν ακόµη αλλά θα σε αβασάνιστα. Και ασφαλώς θα
γίνουν µετά τις εκλογές. Σε κάθε περί- ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ επίθεση στον Γιώργο και ούτε γίνονται άλλοθι απόδρασης. Θα είχε ενδιαφέρον εάν επρόκειτο
πτωση, τα ίδια στελέχη τονίζουν ότι η Παπανδρέου για το εκλογικό δίληµ- προστατεύσω το δηµοκρατικό δικαίωµα να κληθεί ο ίδιος να εφαρµόσει
αναφορά του προέδρου της Ν.∆. (στο µα εξαπέλυσε χθες το βράδυ από την των πολιτών να στέλνουν µηνύµατα στην – άλλωστε δεν θα µπορούσε να
Mega), ότι «ανέλαβε ένα βάρος µεγα- Αλεξανδρούπολη ο Αντώνης Σαµαράς, κυβέρνηση και αν ο κ. Παπανδρέου πάρει κάνει αλλιώς – το καταδικασθέν
λύτερο από αυτό που τού αναλογεί» και ξορκίζοντας ακόµη µια φορά τις πρόω- την ευθύνη πρόωρων εκλογών, εγώ είµαι Μνηµόνιο!
πως το βάρος αυτό το «κάνει ακόµη µε- ρες εθνικές κάλπες. εδώ! Ο κόσµος “δεν µασάει”, δεν φοβάται, Στην πολιτική δεν αρκεί να κά-
γαλύτερο» η πολύµηνη σιωπή του κ. Ο πρόεδρος της Ν.∆. κατηγόρησε τον δεν τροµοκρατείται και δεν εκβιάζεται...». νεις µια κίνηση. Πρέπει να περιµέ-
Καραµανλή, αποτελεί στην πραγµατι- Πρωθυπουργό ότι «αγνοεί το Σύνταγµα νεις και την κίνηση του αντιπάλου
κότητα πολιτικό «άδειασµα» του προ- και παίζει επικίνδυνα µε τους θεσµούς» Ολα για τον Κικίλια σου και να προβλέπεις τους συν-
κατόχου του. και χαρακτήρισε υπεύθυνη τη στάση της Στην τελική ευθεία για τις κάλπες της δυασµούς κινήσεων που θα ακο-
Συνεργάτες του κ. Καραµανλή, πά- αξιωµατικής αντιπολίτευσης ως προς το Αυτοδιοίκησης, πάντως, ο κ. Σαµαράς ρί- λουθήσουν. Ο πρόεδρος της Ν.∆.
ντως, επέµεναν και χθες ότι ο πρώην πρω- ενδεχόµενο των πρόωρων εκλογών. «Μέσα χνει το κύριο βάρος της προεκλογικής κα- έκανε µια καλή κίνηση µε την εµ-
θυπουργός θα επιλέξει εκείνος τη χρονι- στην απελπισία του για τη σύγχυση και µπάνιας της Ν.∆. στην Περιφέρεια Αττικής, φάνισή του στη ∆ΕΘ. Προκύπτει
κή στιγµή που θεωρεί κατάλληλη για µια την αναστάτωση που προκάλεσε η ανεύ- στέλνοντας εκ νέου µήνυµα στο εσωκοµ- ότι είδε το τυρί, αλλά µόλις τώρα
δηµόσια παρέµβαση και απέκλειαν κατη- θυνη εκβιαστική συµπεριφορά του, ο κ. µατικό ακροατήριο ότι η υποψηφιότητα βλέπει τη φάκα και προσπαθεί
γορηµατικά µια τέτοια κίνηση πριν από Παπανδρέου ψάχνει να βρει συνενόχους... του Βασίλη Κικίλια αποτελεί και προσω- να την αποφύγει. Συχνά στη συ-
τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλο- Το πρόβληµά µας δεν είναι να µοιράσουµε πικό του στοίχηµα και είναι ζωτικής ση- νέντευξη χανόταν στις λεπτοµέ-
γές. Ωστόσο, επιτελικά στελέχη, όπως ο υπουργεία. Το πρόβληµά µας είναι να αλ- µασίας για το κόµµα ο γαλάζιος υποψή- ρειες και κινδύνευε να τον κατα-
γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού της λάξει η καταστροφική πολιτική της ασφυ- φιος να µην αποκλειστεί από τον δεύτε- πιούν οι απλουστεύεις. Ισως για-
Ρηγίλλης Μάξ. Χαρακόπουλος και βου- ξίας. Και να υιοθετηθεί πολιτική ανάκαµ- ρο γύρο. Σήµερα και αύριο ο πρόεδρος τί προσπαθούσε να εξηγήσει την
λευτές, όπως οι Γερ. Γιακουµάτος, Αργ. ψης και ανάπτυξης», ανέφερε και πρό- της Ν.∆. θα περιοδεύσει σε περιοχές του τακτική του ξεχνώντας αυτό που
Ντινόπουλος κ.ά., διεµήνυσαν στον κ. σθεσε, ανεβάζοντας τους τόνους: «Εµείς Λεκανοπεδίου, ενώ θα µιλήσει στην κε- είχε πει ο Αϊνστάιν: «Να κάνεις τα
Καραµανλή ότι έχει έρθει η ώρα να σπά- δεν παίζουµε ούτε µε τους θεσµούς, ού- ντρική συγκέντρωση που οργανώνει ο πράγµατα όσο πιο απλά γίνεται,
σει τη σιωπή του. τε µε την οικονοµία, ούτε µε την αγωνία συνδυασµός του Β. Κικίλια σήµερα το αλλά όχι απλούστερα».
nasopoulos@dolnet.gr των πολιτών. Οι εκβιασµοί δεν περνούν βράδυ στο Σπόρτιγκ.
05
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΗΜΕΡΕΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 17

03
ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ¬ Ο Γιώργος
ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ Παπανδρέου
ανταλλάσσει
χειραψία µε τον
Μανώλης Σκουλάκης υποψήφιο
Υποψήφιος δήµαρχος Χανίων περιφερειάρχη
µε τον συνδυασµό «Χανιά, Ηπείρου,
ο ∆ήµος µας Αλλάζει» Βαγγέλη Αργύρη
Ποιοι είναι οι τρεις το- (δεξιά). Από τα
µείς στους οποίους Γιάννινα ο
θα παρέµβετε άµε- Πρωθυπουργός
σα αν εκλεγείτε δή- µιλώντας σε µια
µαρχος Χανίων, προ-
µεγάλη
κειµένου να τονώσε-
τε την οικονοµία του συγκέντρωση
τόπου; υποστήριξε ότι η
Το σχέδιό µας για τη ψήφος στις 7
βιώσιµη ανάπτυξη στον νέο καλλικρατικό Νοεµβρίου «είναι
∆ήµο των Χανίων βασίζεται στο τετράπτυχο ψήφος ευθύνης
περιβάλλον - πολιτισµός - τουρισµός - κοινω- για όλους
νική αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό έχουµε απέναντι στην
ως συνδυασµός διαµορφώσει ένα ολοκλη-
πατρίδα, στο
EUROKINISSI

ρωµένο πρόγραµµα πολιτικών που σέβονται,


προστατεύουν και αναδεικνύουν τον απαρά- µέλλον της, στα
µιλλης οµορφιάς φυσικό πλούτο µας, που παιδιά µας»
αναδεικνύουν τη φυσιογνωµία, τον πολιτισµό

«Θα σηκώσω το γάντι


και τη κουλτούρα του τόπου µας και που κα-
θιστούν τον τουρισµό κεντρικό πυλώνα το-
πικής οικονοµικής ανάπτυξης. Για εµάς, το
περιβάλλον και ο πολιτισµός αποτελούν την
κληρονοµιά µας, την ιστορία µας, την ταυτό-
τητά µας, τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµα-

σε κίνηση υπονόµευσης»
τα αν θέλετε, στην παγκοσµιοποιηµένη αγο-
ρά, ενώ ο τουρισµός αποτελεί το µέσο µε το
οποίο θα αναδείξουµε και θα προβάλλουµε
αυτά µας τα πλεονεκτήµατα, προς όφελος
όλων των πολιτών και της ανάπτυξης του νέ-
ου µας δήµου. Από την άλλη, η ανάδειξη του
ανθρώπινου και κοινωνικού προσώπου του
νέου ∆ήµου Χανίων και η παροχή αποτελε-
σµατικών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής
Γ. Παπανδρέου: «∆εν θα αφήσουµε να γυρίσει η χώρα πίσω»
και υγείας, σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη
αποτελεί ρητή δέσµευσή µας. Ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη καµιά απόπειρα να
υπονοµευθεί η προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της χώρας, έστειλε
Γιάννης Γιάλλουρος χθες το βράδυ από τα Ιωάννινα ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

Σ «Η έξοδος από
Αλίµου µε τον συνδυασµό ε µια µεγάλη συγκέντρωση – την αφήσουµε την προσπάθεια στη µέση. Αν
«Αλιµος εδώ ζούµε» καλύτερη που έχει κάνει κατά τη θα αφήσουµε τους κόπους και τις θυσί-
διάρκεια αυτής της προεκλογικής ες που κάναµε εδώ και µήνες να πά-
Στις εκλογές της
Αυτοδιοίκησης
περιόδου, σύµφωνα µε το ΠΑΣΟΚ – ο
Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «δεν εί-
ναι στις προθέσεις µου οι εθνικές εκλο-
νε χαµένες, γυρίζοντας στο παρελθόν,
σε όσα µας οδήγησαν εδώ».
Ο Πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα επι-
την επιτήρηση
δεν θα γίνει µε
εκλέγεται ένα µι-
κρό ποσοστό ατό- γές». Σηµείωσε όµως µε θετικός κατά της αντιπολίτευσης και την
µων µε αναπηρία έµφαση πως «δεν πρό- κατηγόρησε ότι επιδιώκει την «επαναστα-
(ΑµεΑ) στα ∆ηµοτικά
και Νοµαρχιακά
Συµβούλια. Πώς αντι-
κειται να αφήσω ανα-
πάντητη καµία κίνηση
υπονόµευσης της προ-
τική ακινησία», ενώ για τη Νέα ∆ηµοκρατία
ειδικά είπε πως επιµένει να υπερασπίζει
και να ταυτίζεται µε όλα όσα έκανε ως κυ-
µαγικές λύσεις»
λαµβάνεται ο κόσµος σπάθειας (της κυβέρνη- βέρνηση. Για την Αριστερά υποστήριξε ότι
∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ο κ. Παπανδρέου
την υποψηφιότητα ενός ΑµεΑ; σης), όπως την επιχει- «έχει βολευτεί µε το να κρύβεται πίσω από
ότι η δική του κυβέρνηση είναι αυτή
∆εν µπορούµε να αναφέρουµε 2 ή 3 στοι- ρούν κάποιοι». Αµέσως τα αθέµιτα προνόµια µικρών µειοψηφιών
που θα βγάλει τη χώρα από την επιτή-
χεία και µόνο γιατί είναι πάρα πολλοί οι πα- ΙΩΑΝΝΙΝΑ µετά πρόσθεσε ότι «στα και κάποιων συντεχνιών».
ρηση «στην οποία αυτοί έβαλαν τη χώ-
ράγοντες που αποκλείουν τα ΑµεΑ από τη ΑΠΟΣΤΟΛΗ: αδιέξοδα απαντά ξεκά- Ο κ. Παπανδρέου διερωτήθηκε αν αυ-
ρα δύο φορές». Υπογράµµισε ακόµη ότι
συµµετοχή τους στα δρώµενα της κοινωνί- θαρα ο λαός» και πως τό που τελικά επιδιώκει η αντιπολίτευ-
Γιώργος «στη δηµοκρατία δεν ση είναι να µείνει η Ελλάδα εξαρτηµέ-
«η έξοδος από την επιτήρηση δεν θα γί-
ας. Ο µεγάλος βαθµός δυσκολίας στην πρό- νει µε µαγικές λύσεις. Ούτε µε παλι-
Χρ. Παπα- υπάρχουν αδιέξοδα». νη από «δάνειες»δυνάµεις, υποστηρίζο-
σβαση είναι η πρώτη αιτία του αποκλεισµού. καρισµούς που ξεχνάµε όταν βγαίνου-
Π.χ. δεν είναι όλα τα πεζοδρόµια προσβάσι- χρήστος Ο Πρωθυπουργός ντας ότι «είναι οι ίδιοι που αποφάσισαν
µε έξω από τη χώρα».
µα από τα πρόσωπα που είναι πάνω σε ανα- να θέσουν ψευτοδιλήµµατα στον ελλη-
Και κατηγόρησε τον Αντώνη Σαµαρά
πηρικό καρότσι, δεν είναι όλα τα καταστή- νικό λαό, επικαλύπτοντας τις πραγµατι-
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ και τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι δηλητηριά-
µατα και οι δηµόσιοι χώροι προσβάσιµοι κές τους προθέσεις µε εύκολα λόγια και
ζουν έναν χρόνο τώρα, πότε µε υπονοού-
στους τυφλούς κ.ά. Με την υποψηφιότητά διερωτήθηκε αν αυτό που επιδιώκει η ανυπόστατες υποσχέσεις, µένοντας γα-
µενα πότε µε πύρινες δηλώσεις, την ελλη-
µου στον ∆ήµο Αλίµου θέλω να πιστεύω πως ντζωµένοι στο παρελθόν επειδή θέλουν
αντιπολίτευση είναι να µείνει η Ελλάδα νική κοινωνία. Ετσι υπονοµεύουν την εθνι-
στέλνω τα εξής µηνύµατα στους συµπολίτες να καθηλώσουν και τη χώρα στο δικό
κή µας προσπάθεια, µε διχαστικά συνθή-
µου (άρα και στην Πολιτεία): Πρέπει να εί- εξαρτηµένη από «δάνειες» δυνάµεις τους παρελθόν. Και µε τη στάση τους δεν
µατα και επικίνδυνα διλήµµατα. Και τώ-
µαστε παρόντες, όχι απόντες. Πρέπει να εί- αντιστέκονται στους “κακούς αφέντες”
ρα θέλουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές,
µαστε ενεργοί, όχι αποκλεισµένοι. Πρέπει του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
αυτή η µεγάλη τοµή, να γίνουν εκλογές
να αποφασίζουµε όλοι µαζί για τη κοινωνία. που συντήρησε άλλη µία φορά τη στρα- Αντιστέκονται στις προοδευτικές αλλα-
για να «ζεµατίσει» – όπως λένε – ο ελλη-
Είµαστε πολίτες και έχουµε ίσα δικαιώµα- τηγική του για το πραγµατικό διακύβευ- γές που κάνουµε για τον λαό, τον τόπο
νικός λαός την κυβέρνηση. Αλλά κανέ-
τα µε όλους όσον αφορά το εκλέγειν και το µα των εκλογών της Κυριακής, τόνισε ότι και την πατρίδα».
νας τους, και κυρίως η αξιωµατική αντι-
εκλέγεσθαι. ∆εν έχουµε όµως ίσες δυνατό- η ψήφος στις 7 Νοεµβρίου «είναι ψήφος Κατηγόρησε επίσης τη Ν.∆. ότι ως
πολίτευση, δεν έχει το θάρρος να πει, αν
τητες µε τους άλλους συνυποψηφίους µας, ευθύνης για όλους απέναντι στην πατρί- κυβέρνηση λιποτάκτησε. «Μας πέτα-
έτσι πιστεύουν, «φύγετε, φύγετε γιατί κα-
όσον αφορά την προεκλογική καµπάνια. δα, στο µέλλον της, στα παιδιά µας» και ξε µια βόµβα, µε την ελπίδα ότι αυ-
ταστρέφετε τη χώρα». Το δικό µου µήνυ-
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή ξεκι- εξήγησε ότι «ψηφίζουµε και αποφασίζου- τή η βόµβα θα σκάσει στα χέρια µας.
µα για όλους αυτούς είναι σαφές: «Κριτής
νά την 7η Νοεµβρίου µε την προτίµηση του µε για το αν η πατρίδα µας θα ολοκληρώ- Απλώς λιποτάκτησαν και µας έριξαν
όλων µας ήταν, είναι και θα είναι ο ελληνι-
σταυρού των πολιτών υπέρ των ατόµων µε σει τη µεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσα- τις ευθύνες. Εµείς όµως δεν λιποτακτή-
κός λαός».
αναπηρία. µε µαζί πέρυσι τέτοια εποχή για τη σω- σαµε µπροστά στα δύσκολα και στις
τηρία και την αναµόρφωσή της, ή αν θα ευθύνες µας», είπε.
05
18 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΗΜΕΡΕΣ / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

03

Οι υποψήφιοι απαντούν
KËÊÈÛÈ¿

BÚÈÏ‹ÛÛÈ·
X·Ï¿Ó‰ÚÈ

HΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ


∆ΗΜΟΣ Μαρούσι - Επιστροφή στο Μέλλον
(ΠΑΣΟΚ)
Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη (Ν.∆.) - νυν
δήµαρχος
Λαϊκή Συσπείρωση
(ΚΚΕ)
Κόντρα στον Καιρό
(ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1
Ποιο θα είναι το πρώτο ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ είναι η ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ να αρχίσουµε ΑΥΤΟ ΠΟΥ κάνουµε χρόνια. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ των ανέργων, των
έργο ή δράση που θα αντιµετώπιση της χρεοκοπίας του τρία µεγάλα έργα στο Μαρούσι άµε- Απειθαρχία στην αντιλαϊκή πολι- ατόµων που ζουν κάτω από το όριο
κάνετε στην πόλη εάν δήµου. Το Μαρούσι είναι µία σχετι- σα. Τη βιοκλιµατική ανάπλαση του τική, δράση ενάντια στον «ευρω- της φτώχειας στην πόλη, των ηλικιω-
κά πλούσια πόλη, µε 200 εκατ. ευ- ιστορικού εµπορικού κέντρου. Τη µονόδροµο», την πολιτική ΠΑΣΟΚ µένων και των ατόµων που ανήκουν
εκλεγείτε;
ρώ πραγµατικά έσοδα την τετραετία, δηµιουργία «πράσινων διαδροµών - Ν.∆. Συµβολή στην κινητοποίηση στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
που οι πόροι του κατασπαταλήθηκαν ζωής» στην περιοχή της Κοκκινιάς του λαού στους τόπους δουλειάς Η εξασφάλιση των απαραίτητων οι-
από ανεύθυνες πολιτικές. Ο δήµος και την κατασκευή ενός βρεφο- και στη γειτονιά. Ταυτόχρονα, προ- κονοµικών πόρων καθώς και η κοι-
βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης. νηπιακού σταθµού στο Ανατολικό ώθηση λύσεων σε λαϊκά προβλήµα- νωνική και ψυχολογική τους υποστή-
Την ευθύνη φέρει κυρίαρχα η ση- Μαρούσι µε δυνατότητα φιλοξενίας τα που είναι δυνατό να αντιµετωπι- ριξη, ώστε στις συνθήκες κρίσης να
µερινή διοίκηση, η οποία µοναδικό 90 παιδιών. στούν. Να δώσουµε ανάσες στα βά- εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθή-
στόχο είχε να χτίσει και να συντηρή- ρη που σηκώνει η λαϊκή οικογένεια κες διαβίωσης και όχι απλά επιβί-
σει ένα πελατειακό σύστηµα και µη- σε έναν αγώνα επιβίωσης. ωσης.
χανισµό προσωπικής προβολής.

2
Μεγάλο το χρέος ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ δυνατότητες, ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ των εσόδων. Με διεκ- ΤΟ ΧΡΕΟΣ είναι αποτέλεσµα των ΤΑ ΧΡΕΗ που σωρεύτηκαν από
του δήµου. Πώς µπορεί µε χρηστή διαχείριση, και το κό- δίκηση κονδυλίων από εθνικά και πολιτικών που υπηρετούν το µεγάλο τις προηγούµενες δηµοτικές αρ-
να αντιµετωπιστεί; στος να περιοριστεί δραστικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα. Με πε- κεφάλαιο (κατασκευαστές, τραπεζί- χές µε εφαρµογή νεοφιλελεύθε-
τα έσοδα να αυξηθούν εντυπωσια- ραιτέρω µείωση των ελλειµµάτων. τες, µεγαλοεπιχειρηµατίες) και στον ρων συνταγών οικονοµικής διαχείρι-
κά, όχι φυσικά εις βάρος των πολι- Με αναδιάρθρωση των δανειακών δήµο µας. Για τη λύση και στα τοπι- σης της Ε.Ε. είναι αδύνατον να απο-
τών. Χρειάζεται µία υπεύθυνη διοί- υποχρεώσεων. Τα έσοδά µας µπο- κά προβλήµατα πρέπει να αµφισβη- πληρωθούν χωρίς σοβαρές συνέ-
κηση. Μαζί µε τους πολίτες και τους ρούν να αυξηθούν χωρίς να αυξή- τηθεί η συνολική αντιλαϊκή πολιτική. πειες για την πόλη. Απαιτείται δι-
φορείς, είµαστε αποφασισµένοι να σουµε τα δηµοτικά τέλη µε την ακό- Επιστροφή των παρακρατηµένων. αγραφή µέρους των δανείων που
προσπαθήσουµε για τη σωτηρία του µη καλύτερη οργάνωση του µηχανι- Αποκλειστικά κρατική επιχορήγηση ελήφθησαν για τη διοργάνωση των
δήµου για να αποκτήσει ξανά επάρ- σµού είσπραξης. Με την αξιοποίη- των τοπικών οργάνων. Φορολόγηση Ολυµπιακών Αγώνων στα πρότυπα
κεια χωρίς να πνίγεται από δάνεια ση της ακίνητης περιουσίας µας. Με του κεφαλαίου. Καµία επιχειρηµατι- διαγραφής χρεών µεγαλοοφειλετών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ και τόκους. Και είµαστε αποφασι- είσπραξη προστίµων από παράνοµη κή δράση του δήµου, µονιµοποίηση του ∆ηµοσίου. Τα υπόλοιπα να ρυθ-
σµένοι να αναζητήσουµε ευθύνες. στάθµευση, υπαίθρια διαφήµιση. όλων των συµβασιούχων. µιστούν µακροπρόθεσµα.

N¤· IˆÓ›·
¶ÔÚÙ·ÚÈ¿
AÈÛˆÓ›· M·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·
N. AÁ¯È¿ÏÔ˜ AÁÚÈ¿
BfiÏÔ˜ AÚÙ¤Ìȉ·

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ


∆ΗΜΟΣ ∆ηµοκρατική Συµπολιτεία (ΠΑΣΟΚ, Νέος ∆ήµος - Νέο Ξεκίνηµα Λαϊκή Συσπείρωση ∆ηµοτικές Κινήσεις - ∆ρόµοι
ΒΟΛΟΥ Οικολόγοι Πράσινοι, ∆ηµοκρατική
Αριστερά)
(Ν.∆.) (ΚΚΕ) Συνεργασίας (ΣΥΝ)

1
Πιστεύετε ότι ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά επιχειρείται συ- ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ έχοντας ως θε- ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ να εφαρµόζουν καλύτε- Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ επιβλήθηκε
ο «Καλλικράτης» νολική και συντονισµένη παρέµβα- ωρητικό και µόνο στόχο την ενίσχυ- ρα την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνη- από την κυβέρνηση όχι γιατί προ-
θα ενισχύσει ση σε όλες τις βαθµίδες της αυτο- ση της Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για σης και Ε.Ε. Να επιβάλουν πρόσθε- σβλέπει στην ουσιαστική αποκέ-
διοίκησης και της αποκεντρωµένης ηµιτελή, προβληµατική µεταρρύθµι- τους φόρους, να περάσουν υπηρεσί- ντρωση, αλλά για δηµοσιονοµικούς
τη λειτουργία
διοίκησης. Η µετάβαση στο ψηφια- ση που εκχωρεί νέες αρµοδιότητες ες παιδείας, υγείας, πρόνοιας στην λόγους. Η περικοπή κατά 30% των
της αυτοδιοίκησης; κό µέλλον του δήµου αποτελεί µο- στους δήµους, αφαιρώντας όµως τοπική διοίκηση και µετά σε ιδιώτες, πόρων προς τους ΟΤΑ είναι γεγονός.
νόδροµο. Προτεραιότητα η αναβάθ- τους αναγκαίους οικονοµικούς πό- επιβαρύνοντας τον λαό. Μέσα από Είναι φανερό ότι ο «Καλλικράτης»
µιση των ΚΕΠ. Να γίνουν ενιαίο ση- ρους. Εκπονήθηκε µε προχειρότητα τον «Καλλικράτη» περνάει και το µε- έχει ενταχθεί στις αντιλαϊκές πρακτι-
µείο παροχής όλων των υπηρεσιών. και ασάφειες. γαλύτερο µέρος του Μνηµονίου. κές του Μνηµονίου.

2
Ο ∆ήµος Βόλου µε τον Ο ΒΟΛΟΣ υπήρξε πρωτοπόρος στη Ο ΝΕΟΣ µεγάλος δήµος αποτελεί Η ΑΝΕΡΓΙΑ ξεπερνάει το 20%, ερ- ΣΤΟΝ ΝΕΟ δήµο τώρα µπορούµε
«Καλλικράτη» γιγαντώ- βιοµηχανική εποχή και δηµιούργη- πρόκληση, µεγάλη και ενδιαφέρου- γοστάσια απολύουν, καταστήµατα να αλλάξουµε τα πράγµατα, να στα-
θηκε. Η µεγαλύτερη σε το «αστικό θαύµα». Πρόκληση εί- σα, και σε καµία περίπτωση πρόβλη- κλείνουν, δεν υπάρχει αντιπληµµυ- µατήσει η σπάταλη διαχείριση και
πρόκληση; Το µεγαλύ- ναι να κερδίσει το στοίχηµα της πρά- µα. Οραµά µου είναι να συµβάλω στη ρική και αντισεισµική θωράκιση, το να πάψει να είναι καταχρεωµένος.
σινης ανάπτυξης. Οι πολίτες όµως δηµιουργία µιας σύγχρονης ευρω- περιβάλλον είναι υποβαθµισµένο. Θέλουµε έναν δήµο που θα αναπτυ-
τερο πρόβληµα που ζη- έχουν κουραστεί από τα µεγάλα λό- παϊκής πόλης. Με προτεραιότητες Το κυκλοφοριακό πρόβληµα, µεγά- χθεί ισόρροπα, µε κέντρο τον άν-
τά λύση; για και ζητούν µετρήσιµα αποτελέ- την εξασφάλιση καλύτερης ποιότη- λο. Ετοιµάζονται κερδοφόρες µπίζ- θρωπο, τις κοινωνικές ανάγκες και
σµατα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εί- τας της ζωής των συµπολιτών και τον νες µε ξεπούληµα δασικών εκτάσε- το περιβάλλον, έναν δήµο πολιτι-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής. εξορθολογισµό των οικονοµικών. ων και αρχαιολογικών χώρων. σµού και κοινωνικής αλληλεγγύης.
20 Επικαιρότητα / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

πρόεδρος του Ταμείου Υγείας περιπτεριούχων στην Εξεταστική:

«Κυβερνητικά στελέχη μάς παρότρυναν να επενδύσουμε στα ομόλογα» ΜΤΣ

Ομολογία - σοκ από τον τέως πρόε- να επενδύσουν τα αποθεματικά τους του δομημένου ομολόγου ήρθε η είχε δεχθεί στο γραφείο του την επί- Σχεδιάζουν
δρο του Ταμείου Υγείας των περιπτερι-
ούχων (ΤΣΕΥΠ) κ. Δ. Μυρογιάννη στην
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που
σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά τον μάρτυρα, στις συνα-
ντήσεις αυτές συμμετείχε και ο τό-
Ακρόπολις Χρηματιστηριακή για να
τους ενημερώσει προωθώντας το επί-
μαχο δομημένο ομόλογο των 280 εκατ.
σκεψη των Γ. Αποστολίδη (πρώ-
ην συνεταίρου στην Ακρόπολις) και
Π. Δεμέστιχα (τέως προέδρου του
μείωση
διερευνά το σκάνδαλο των ομολόγων
καθώς αποκάλυψε ότι επί Ν.Δ. υπήρ-
τε γενικός γραμματέας Ευγένιος
Παπαδόπουλος και η προτροπή ήταν
ευρώ.
«Κανείς μας τότε δεν ήξερε τι ση-
Ταμείου των φαρμακοϋπαλλήλων
- ΤΕΑΦΥ) οι οποίοι, όπως είπε, του μερισμάτων
και αύξηση
ξαν υπουργικές παρεμβάσεις προς τα να μην αφήνουν τα χρήματα των μαίνει δομημένο ομόλογο και τι αδόμη- πρότειναν την ίδρυση της τράπεζας
ασφαλιστικά ταμεία να επενδύουν σε Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος το», είπε ο κ. Δ. Μυρογιάννης και πρό- Synergy Bank με συμμετοχή 10 εκατ.
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. που δεν δίνει τόκο «διότι μ’ αυτό τον σθεσε πως όταν κατατέθηκε η πρότα- ευρώ της χρηματιστηριακής, πρόε-
Σύμφωνα με βουλευτές της
Επιτροπής, υποστήριξε ότι επί υπουρ-
γίας Σάββα Τσιτουρίδη είχε συγκλη-
τρόπο δεν κερδίζει το κράτος» αλλά
να τα «δώσουν κάπου ώστε να κερδί-
σει το Ταμείο».
ση της συγκεκριμένης χρηματιστηρι-
ακής η απόφαση στο Δ.Σ. του Ταμείου
ελήφθη θετικά μέσα σε δέκα λεπτά
δρο τον τέως υπουργό και διευθύνο-
ντα σύμβουλο τον κ. Π. Δεμέστιχα. Ο
κ. Γ. Παλαιοκρασσάς δήλωσε πως δεν
εισφορών
θεί συνάντηση προέδρων των ασφα- Κατά τον κ. Δ. Μυρογιάννη, σύμ- επειδή έκριναν πως ήταν το καλύτερο. αποδέχθηκε την πρόταση ενώ τρεις
φωνη γνώμη είχαν και οι τότε συν- Εξάλλου, ο τέως υπουργός μήνες αργότερα ο κ. Π. Δεμέστιχας Μείωση μερισμάτων,
λιστικών ταμείων όπου οι τότε εκπρό-
σωποι του υπουργείου Απασχόλησης δικαλιστές και μολονότι κανείς απ’ Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασσάς διορίστηκε από τον κ. Σ. Τσιτουρίδη αύξηση εισφορών και ρύθ-
νουθέτησαν τα στελέχη των Ταμείων όλους δεν γνώριζε την κυκλοφορία κατέθεσε πως τον Απρίλιο του 2006 πρόεδρος του ΤΕΑΦΥ. μιση του χρέους του προς
το Δημόσιο είναι οι κι-
νήσεις που ετοιμάζει το

«Να μας πουν τι κάνουν


υπουργείο Αμυνας για να
διασωθεί το Μετοχικό
Ταμείο Στρατού, τα συνο-
λικά τα χρέη του οποίου
ανέρχονται σε 340 εκατ.
ευρώ.

τους αποσπασμένους»
Στη λύση αυτή, που περιέ-
γραψε στη Βουλή ο αρμόδι-
ος αναπληρωτής υπουργός
Αμυνας Π. Μπεγλίτης, προ-
χωρά η κυβέρνηση προκει-
μένου να καταστεί δυνατή
η πληρωμή των μερισμά-

Ο Ι. Πανάρετος προς παιδαγωγικές σχολές των πανεπιστημίων των στους 58.000 ασφα-
λισμένους τον Ιανουάριο.
Για τα μερίσματα του
Πλήρη αιτιολόγηση για προς το πώς θα χρησιμοποιούν τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου το
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτά θα πρέπει να δίνουν πλέον ΜΤΣ πήρε νέο δάνειο από
το υπουργείο Οικονομικών.
τα πανεπιστήμια προκειμένου να εγκριθούν οι αποσπάσεις. Ειδικότερα ο κ. Μπεγλίτης
εξήγησε ότι «θα υπάρξει
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας μια μικρή αύξηση της ει-
σφοράς και παράλληλα μια

Τ
ην απάντηση αυτή έδωσε χθες ο υφυπουρ- οριακή, στοχευμένη μείω-
γός Παιδείας κ. Ιωάννης Πανάρετος στις ση του μερίσματος με βά-
κατηγορίες που απευθύνουν το τελευταίο ση χρονοδιάγραμμα», ενώ
διάστημα οι παιδαγωγικές σχολές των πανεπιστη- για τη ρύθμιση του χρέ-
μίων, οι οποίες διατείνονται ότι δεν μπορούν να ους προς το υπουργείο
λειτουργήσουν επειδή οι αποσπάσεις εκπαιδευ- Οικονομικών (152 εκατ.
τικών προς αυτά μειώθηκαν εφέτος σε ποσοστό ευρω) είπε ότι οι πολιτικές
έως και 66% σε σχέση με πέρυσι. ηγεσίες των δύο υπουργεί-
Ο υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στη θέση ων βρίσκονται σε επαφή
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών (τους οποί- για την επίλυση του ζητή-
ους τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ χρησιμο- ματος. Στόχος του υπουρ-
ποιούν κατά κύριο λόγο στην πρακτική άσκηση γείου Εθνικής Αμυνας εί-
ναι σε πρώτη φάση ο εξορ-
θολογισμος της λειτουργί-
Ο υφυπουργός Παιδείας ας του ΜΤΣ και η εξυγίανσή
άφησε να εννοηθεί ότι οι πανεπιστημιακοί του και στη συνέχεια η στα-
ενδεχομένως και να χρησιμοποιούν για διακή ενοποίηση όλων των
Μετοχικών Ταμείων.
άλλες εργασίες τους αποσπασμένους
Οι ευθύνες
των φοιτητών τους, στη στήριξη λειτουργίας των Οσον αφορά τις ευθύνες
εργαστηρίων τους και στην υλοποίηση της επι- για τα προβλήματα που
μόρφωσης εκπαιδευτικών στα διδασκαλεία που σήμερα αντιμετωπίζει το
εποπτεύονται από τα τμήματα αυτά) θα μπορού- ΜΤΣ, ο κ. Μπεγλίτης εί-
σαν να χρησιμοποιηθούν μεταπτυχιακοί φοιτη- πε ότι είναι διαχρονικές:
πρώτον, η εμπλοκή του
ICONPRESS.GR

τές, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη.


ΜΤΣ στην ιδιοκτησία της
«Κάνουν άλλες εργασίες» Γενικής Τράπεζας, η οποία
Μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι σε ορισμέ- στοίχισε πάνω από 230
νες περιπτώσεις οι πανεπιστημιακοί ενδεχομέ- εκατ. ευρώ. Δεύτερον, ότι
νως και να χρησιμοποιούν για άλλες εργασίες ¬¬Ο Ιωάννης Πανάρετος (αριστερά) με εκπαιδευτικούς έξω από το υπουργείο Παιδείας. Ο πολλοί εκπρόσωποι των
τους αποσπασμένους: «Θα πρέπει να δούμε εάν υφυπουργός Παιδείας μείωσε έως και 66% τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές ηγεσιών του υπουργείου
η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί και άλλες συ- σχολές του πανεπιστημίου, καθώς, όπως δήλωσε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν Εθνικής Αμυνας υπέγρα-
μπληρωματικές βοήθειες και σε τι βαθμό οι απο- μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη φαν αποφάσεις περί αύξη-
σπασμένοι εκπαιδευτικοί εξυπηρετούν μια κα- σης του μερίσματος, όταν
λύτερη εκπαίδευση των φοιτητών ή ενδεχομέ- – όπου του έγινε ερώτηση για το ζήτημα – τα τμήματα με το ερώτημα: Πείτε μας ακριβώς, τι θα τα οικονομικά στοιχεία του
νως εξυπηρετούν – για να το πω ήπια – μια πε- σχετικά στοιχεία, είπε ότι η αναλογία διδασκό- κάνουν αυτοί οι αποσπασμένοι; Με τι θα ασχο- προϋπολογισμού δεν το
πατημένη τακτική, η οποία διευκολύνει να συ- ντων προς εισακτέους στις παιδαγωγικές σχο- ληθούν; Τι τους χρειαζόσαστε; Και είναι βέβαιο επέτρεπαν. Και τρίτον, ότι
νεχιστεί», είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρω- λές είναι «από τις καλύτερες που υπάρχουν δι- ότι εφόσον τεκμηριωθεί κάποια παραπέρα ανά- συχνά διανέμονταν μερί-
σε ότι στόχος είναι «να εξαλείψουμε περιπτώ- εθνώς», κάτι που όπως άφησε να εννοηθεί, ση- γκη, αυτή η ανάγκη θα ικανοποιηθεί». σματα σε πλήρη αναντιστοι-
σεις όπου εκπαιδευτικοί, αντί να είναι στο σχο- μαίνει ότι η ανάγκη για αποσπάσεις δεν είναι Τέλος, ο κ. Πανάρετος παραδέχθηκε ότι υπάρ- χία με τις καταβληθείσες
λείο τους, είναι στην υπηρεσία των τμημάτων τόσο μεγάλη όσο την παρουσιάζουν τα πανεπι- χει εφέτος μείωση στις λειτουργικές δαπάνες εισφορές.
και των καθηγητών». στήμια. Και συμπλήρωσε: «Εχουν σταλεί έγγρα- των ΑΕΙ, αλλά τόνισε ότι στη σίτιση των φοιτητών
Ο κ. Πανάρετος καταθέτοντας στη Βουλή φα στα πανεπιστήμια, κυρίως στα παιδαγωγικά υπάρχει αύξηση από τα 27,5 στα 28,2 εκατ. ευρώ.
Επικαιρότητα / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 21

Σε ιδιώτες το σύστημα προμηθειών


Εταιρεία θα αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνισμών για τα υλικά των νοσοκομείων
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων ιδιωτών στις διαδικασίες προμηθειών για τα νοσοκομεία απηύθυνε, από μικροφώνου,
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Εν τούτοις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει από το 2012
τη διενέργεια των προμηθειών του ΕΣΥ να είναι ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου και όχι σύμπραξη ιδιωτών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νανά Νταουντάκη μετεξελιχθεί σε Επιτροπή Προδιαγραφών (με νο-


μοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή

Σ
το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βου- τον Νοέμβριο), ενώ ο φορέας ή οι φορείς οι οποί-
λευτής του ΠΑΣΟΚ Ηλ. Μόσιαλος, πρόε- οι θα διενεργούν τους κεντρικούς διαγωνισμούς
δρος του ΙΣΤΑΜΕ, ο οποίος όμως δήλωσε και τις προμήθειες του ΕΣΥ θα είναι υποχρεωμέ-
ότι κλίνει σαφώς προς την επιλογή του ιδιωτικού νοι να αποθηκεύουν και να διανέμουν τα υλικά,
φορέα, επιλογή την οποία ο ίδιος δεν θεωρεί ως καθώς και να αποπληρώνουν τους προμηθευτές.
ιδιωτικοποίηση. Τη διανομή θα κάνει η ανάδοχος εταιρεία που θα
Μιλώντας σε εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα προκύψει από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, εντός
«Προς ένα σύγχρονο σύστημα Προμηθειών Υγείας», του 2011.
ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε ως «όχι απλώς ανορθο- «Οι δαπάνες Υγείας για το 2010 ξεφεύγουν από
λογικό αλλά απαράδεκτο για κράτος-μέλος της Ε.Ε. τις συμφωνηθείσες τον Φεβρουάριο του 2010 και
τον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες των νοσο- αυτή η υπέρβαση έχει να κάνει με μια συνολική
κομείων τα τελευταία 10 χρόνια» και αναφέρθηκε οικονομία που δεν έχει χρήματα να την καλύψει,
στους βασικούς άξονες αλλά και το χρονοδιάγραμ- που δεν έχουμε αγορές να μας δανείσουν, που
μα εφαρμογής του νέου συστήματος. Οπως είπε: δεν έχουμε τρόπους να είμαστε όπως πρέπει να
n Tο 20% των προμηθειών χαμηλού κόστους, δη- είμαστε απέναντι στις υποχρεώσεις μας», ανέφε-
λαδή εκείνες οι οποίες αφορούν αναλώσιμα υγει- ρε ο κ. Λοβέρδος.
ονομικά υλικά, όπως γάζες, βαμβάκι, ορούς, κα- Ο γενικός γραμματέας Υγείας Νίκος Πολύζος
θετήρες, ράμματα κ.λπ., θα διενεργούνται από τα έδωσε στοιχεία για την πορεία ορθολογισμού του
ίδια τα νοσοκομεία, πάντα μέσω διαγωνισμών. συστήματος προμηθειών που δείχνουν ότι οι δη-
n Tο νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προμηθειών μόσιες δαπάνες για προμήθειες στο ΕΣΥ έχουν
του ΕΣΥ θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση σημειώσει μείωση κατά 6% σε σχέση με το 2009,
διάρκειας 15 ημερών και θα κατατεθεί στη Βουλή ενώ η μείωση στα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά,
¬¬Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος στο περιθώριο της χθεσινής
στα τέλη Δεκεμβρίου. τα ορθοπεδικά και τα εργαστηριακά υλικά φθά-
n Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) θα εκδήλωσης του ΙΣΤΑΜΕ για το σύστημα προμηθειών υγείας νει το 19%.
22 Η εποχή μας / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

«Ηταν εμπειρία ζωής το Erasmus στην Πράγα»


λέει η Σοφία Μερκούρη (στη μέση)
και παραδέχεται ότι οι όμορφες αναμνήσεις
από εκείνους τους έξι μήνες την ωθούν
να συμμετάσχει και στο Placement

Πρόβα για δουλειά στο εξωτερικό


Πρακτική εξάσκηση για φοιτητές σε τρίτες χώρες με το πρόγραμμα Erasmus Placement
Ζουν στο εξωτερικό για τρεις Ρεπορτάζ: Αγγελική Καραγεώργου ζητήσει να είναι Ελληνες», λέει χαρακτηριστικά.
Δίνονται ευκαιρίες Οπως παρατηρεί και η υπεύθυνη του

«Α
έως έξι μήνες, δουλεύουν σε πό τη στιγμή που επέστρεψα δεν Erasmus Placement στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και
αντικείμενο σχετικό με τις έχω σταματήσει να μιλάω για το «Στο Λονδίνο όπου εργάστηκα, Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών
σπουδές τους, αποκτούν Erasmus Placement. Το προτεί- μου είπαν ότι αμέσως μόλις Αθηνά Καλαμάκη, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές
νω σε όλους γιατί ήταν μια από τις καλύτε- που ξαναγυρίζουν στη χώρα υποδοχής για να
επαγγελματική εμπειρία ρες εμπειρίες που έχω ζήσει και καθορίζει σε το αποφασίσω μπορώ να γυρίσω» ζήσουν και να δουλέψουν.
ευρωπαϊκών προδιαγραφών μεγάλο βαθμό τα σχέδιά μου για το μέλλον».
Η Βασιλική Παρλαμά είναι απόφοιτος της «Συγκρίνοντας την εργασιακή εμπειρία Τα χρήματα
και ορισμένοι από αυτούς Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου μου στην Ελλάδα με εκείνη που απέκτησα στο Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυ-
καταφέρνουν να γίνουν Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Λονδίνο, προτιμώ το δεύτερο. Τουλάχιστον στο ση, όπως συμβαίνει και με το απλό Erasmus.
περιζήτητοι . Μετά το γνωστό Παιδιατρική Νοσηλευτική. Τον Σεπτέμβριο επέ- αντικείμενό μου, είδα μεγάλη διαφορά σε θέ- «Τα χρήματα ωστόσο είναι μερικής κάλυψης
στρεψε από το Λονδίνο, όπου έκανε για τρεις ματα ποιότητας και συνθηκών εργασίας. Εχουν και δεν αφορούν ολόκληρη την παραμονή των
Erasmus, σειρά παίρνει το μήνες πρακτική εξάσκηση στο Νοσοκομείο καταπληκτική οργάνωση και κρατούν πρωτό- φοιτητών εκεί», αναφέρει η κ. Καλαμάκη και
Erasmus Placement που Queen Elisabeth, στο πλαίσιο του Erasmus κολλο σε όλα», αναφέρει η Βασιλική. Προσθέτει τονίζει πως η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής
Placement. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα μάλιστα ότι σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνει το είναι τρεις μήνες, ενώ η μέγιστη έξι. «Κατά
κατακτά ολοένα και που υποστηρίζει την κινητικότητα των φοιτη- μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την Ευρωπαϊκή Ενωση το Erasmus Placement
περισσότερο έδαφος στη τών για πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκές χώ- και ήδη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπορεί να διαρκέσει έως και ένα χρόνο. Εμείς,
φοιτητική σκηνή της Ευρώπης. ρες και στην Ελλάδα εμφανίστηκε από το προ- φύγει από τη χώρα. «Ο διευθυντής του τμή- από την πλευρά μας, ορίζουμε τους έξι μήνες
ηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. ματος πρότεινε να με προσλάβουν. Οταν του ως το μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να
Δύο φοιτητές που συμμετείχαν Το Erasmus Placement λειτουργεί στο πλαί- είπα ότι πρέπει να τελειώσω το μεταπτυχια- φτάσουν τα χρήματα για περισσότερους φοι-
στο πρόγραμμα και δύο ακόμη σιο του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμ- κό μου, απάντησε ότι ακόμα και αν το αποφα- τητές», υπογραμμίζει.
ματος Διά Βίου Μάθηση και απευθύνεται σε σίσω σε δυο - τρία χρόνια, να επικοινωνήσω «Σε αντίθεση με το γνωστό Erasmus στο
που ετοιμάζονται να δηλώσουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μαζί του για να επιστρέψω», λέει. οποίο οι φοιτητές ουσιαστικά δηλώνουν
συμμετοχή μιλούν στα «ΝΕΑ» υποψήφιους διδάκτορες καθώς και σε φοι- Εκείνο πάντως που εντυπωσίασε τη τη χώρα που τους ενδιαφέρει, στο Erasmus
για τους λόγους που όλοι οι τητές που έχουν λάβει υποτροφία Erasmus. Βασιλική είναι η καλή άποψη των Βρετανών Placement το δυσκολότερο είναι να βρει ο
Μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση, ο υπο- για το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα. «Ο υπεύ- φοιτητής αποδοχή στο αντικείμενο που επι-
δρόμοι οδηγούν στο… ψήφιος να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα θυνος του τμήματός μου είχε μείνει έκπληκτος θυμεί» εξηγεί η κ. Καλαμάκη και επισημαίνει
Placement. και να μην έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. από τις γνώσεις των ελλήνων φοιτητών και συ- ότι σε αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχουν συ-
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από τις νεργατών του στο νοσοκομείο. Μάλιστα, τον γκεκριμένες ή μόνιμες συνεργασίες. «Οι ίδιοι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Νορβηγία, καιρό που ήμουν εκεί ήθελαν να κάνουν τέσ- οι φοιτητές βρίσκουν τον φορέα στον οποίο
το Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Τουρκία. σερις προσλήψεις, από τις οποίες οι δύο είχε θα εργαστούν».
/ Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 23

5+1 προγράμματα
για τη Διά Βίου Μάθηση:

1
¬¬«Το Erasmus Placement
Comenius
Προσχολική και σχολική
είναι μια πολύ καλή
εκπαίδευση – Στοχεύει στη
ευκαιρία» λέει ο Χρήστος βελτίωση της ποιότητας
Σπετσέρης, τελειόφοιτος της σχολικής εκπαίδευσης,
Αρχιτεκτονικής του την προώθηση της κινητι-
Πανεπιστημίου Πατρών κότητας και της εκμάθησης
γλωσσών

2
«Θα εκμεταλ- Erasmus
λευτώ την Ανώτατη Εκπαίδευση –
Αποτελεί το βασικό πρό-

ευκαιρία όσο γραμμα εκπαίδευσης και κα-


τάρτισης της Ε.Ε., μέσω της
κινητικότητας φοιτητών και
προλαβαίνω» προσωπικού και τη συνεργα-
σία πανεπιστημίων

3
«Μου άρεσε και η ιδέα του
Erasmus, αλλά δεν είχα δρα-
στηριοποιηθεί αρκετά πάνω
στο θέμα. Σήμερα, βρίσκο- «Μιας και η είσοδος των νέων στην αγορά
Erasmus
μαι ένα βήμα πριν από το πτυ- εργασίας φαντάζει ολοένα και πιο δύσκολη, Placement
χίο και παρατηρώ πως ανάλογα θα προτιμήσω να πάω στο Placement και να Απευθύνεται σε προπτυχι-
προγράμματα που απευθύνο- αποκτήσω επαγγελματική προϋπηρεσία στο ακούς και μεταπτυχιακούς
νται σε πτυχιούχους έχουν στα- φοιτητές καθώς και υποψή-
ματήσει να χρηματοδοτούνται.
εξωτερικό, παρά να μείνω στην Ελλάδα και να
είμαι άνεργη» υποστηρίζει η Σοφία Μερκούρη φιους διδάκτορες που δια-
Εχω την αίσθηση λοιπόν, πως τηρούν ακόμα τη φοιτητική
πρέπει να εκμεταλλευτώ την ευ- τους ιδιότητα – Στόχος
καιρία του Erasmus Placement
η πρακτική άσκηση των

«Δίδαξα Αγγλικά για έξι μήνες


όσο προλαβαίνω. Εξάλλου απο-
τελεί ένα εγχείρημα που υπό
φοιτητών σε ευρωπαϊκές
άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ χώρες
δύσκολο».

στους Ισπανούς της Γρανάδας


4
Ο Χρήστος Σπετσέρης είναι
τελειόφοιτος του Τμήματος Erasmus
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο Πατρών και όπως
Mundus
λέει, στις αρχές του νέου έτους «Με εξίταριζε πάντα η ιδέα να δουλέψω σε μία και ιδιαίτερα στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. «Ο Αφορά μεταπτυχιακούς και
σχεδιάζει να συμμετάσχει στο ξένη χώρα και να ζήσω τους πραγματικούς της ρυθ- ένας λόγος είναι για να εξασκήσω τα ισπανικά μου διδακτορικούς φοιτητές –
Erasmus Placement. «Ξέρω μούς. Το Erasmus Placement καλύπτει και τις δύο και ο δεύτερος… γιατί σε αυτές τις δύο χώρες ζουν Περιλαμβάνει κινητικότητα
ότι συντρέχουν και παράγοντες αυτές ανάγκες μου», λέει η Σοφία Μερκούρη, τελει- οι περισσότεροι φίλοι μου από το Erasmus». φοιτητών μέσα από συμπρά-
που δεν μπορώ να ελέγξω από- όφοιτη του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας ξεις ευρωπαϊκών πανεπιστη-
λυτα, όπως η διαθεσιμότητα Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Εμαθα πολλά» μίων και πανεπιστημίων τρί-
των φορέων υποδοχής τη συ- Διαθέτοντας στο βιογραφικό της ήδη ένα εξά- «Εμαθα περισσότερα απ’ όσα περίμενα. των χωρών
γκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο μηνο φοίτησης σε πανεπιστήμιο της Πράγας, στο Παίρνοντας μια γεύση από το Placement, μπορώ

5
έχω ήδη αρχίσει να κάνω την πλαίσιο του κλασικού Erasmus, η 24χρονη Σοφία να πω ότι είναι δυσκολότερο να εργαστείς, υπό
έρευνά μου για διαθέσιμες θέ-
σεις», λέει και εξηγεί ότι το εν-
επισημαίνει ότι το εξωτερικό ήταν πάντα ένας προ-
ορισμός που τη γοήτευε. «Ηταν εμπειρία ζωής το
τις σημερινές συνθήκες, στην Ελλάδα παρά στο
εξωτερικό», υποστηρίζει η Ελένη Κριεζία, η οποία
Leonardo
δεχόμενο να συμμετάσχει σε Erasmus στην Πράγα», λέει και παραδέχεται ότι όντας τελειόφοιτη της Αγγλικής Φιλολογίας του da Vinci*:
δουλειές αρκετά υψηλού επι- οι όμορφες αναμνήσεις από εκείνους τους έξι μή- Πανεπιστημίου Αθηνών έζησε για έξι μήνες στη Επαγγελματική
πέδου καθώς και η επαφή με νες την ωθούν σήμερα να δηλώσει συμμετοχή και Γρανάδα, διδάσκοντας Αγγλικά σε ισπανούς μα- εκπαίδευση και κατάρτιση
μια διαφορετική κουλτούρα, εί- στο Placement. «Γνώρισα διαφορετικούς ανθρώ- θητές. –   Βοηθά στην απόκτηση
ναι οι λόγοι συμμετοχής του στο πους και πολιτισμούς, προσαρμόστηκα σε νέες Η προηγούμενη εμπειρία της 23χρονης στο κλα-
νέων δεξιοτήτων, γνώσεων
πρόγραμμα. συνθήκες, πήρα μια γεύση από ένα πανεπιστήμιο σικό Erasmus στην Πορτογαλία, καθώς και η ανάγκη
και προσόντων εκτός
«Θα προσπαθήσω να παρατεί- του εξωτερικού και το βασικότερο όλων, έκανα φί- της να κάνει πρακτική, μιας και δεν είχε προλάβει
νω τη διαμονή μου εκεί, μιας λους απ’ όλον τον κόσμο. Ετσι, μόλις άκουσα για να δηλώσει συμμετοχή στην Ελλάδα, την έσπρω- εθνικών συνόρων

6
και το χρονικό διάστημα είναι το Placement έσπευσα να πάρω πληροφορίες για ξαν, όπως λέει, στο Placement. «Αρχικά ξεκίνησα
μικρό δεδομένου ότι πρέπει να
προσαρμοστείς σε εντελώς και-
να δηλώσω συμμετοχή». να ψάχνω δουλειά σε μεταφραστικές εταιρείες και
σε σχολεία. Απάντηση έλαβα από ένα φροντιστή- Grundtving:
νούργια δεδομένα. Δεν παύει «Η καλύτερη λύση» ριο στη Γρανάδα και πήγα», λέει και προσθέτει: Εκπαίδευση ενηλίκων –
πάντως να είναι μια αρχή κατά Αυτή την περίοδο η Σοφία ολοκληρώνει την «Στην Ισπανία υπάρχει ένα πρόγραμμα σύμφω- Στόχος η βελτίωση
την οποία θα εξάγεις πιο σφαι- πρακτική της άσκηση και όπως εξηγεί, θα υποβά- να με το οποίο, τις απογευματινές ώρες λειτουρ- της τεχνογνωσίας και
ρικά συμπεράσματα και ίσως λει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. «Αν δεν κα- γούν τα σχολεία ως φροντιστήρια εκμάθησης ξέ- των δεξιοτήτων ενηλίκων.
δημιουργήσεις μια καλή βά- ταφέρω να βρω δουλειά παίρνοντας το πτυχίο, το νων γλωσσών για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Απευθύνεται σε εκπαι-
ση για περαιτέρω εξέλιξη», λέ- Placement είναι η καλύτερη λύση. Μιας και στις μέ- μικρότερος μαθητής μου ήταν 16 ετών και ο μεγα- δευτικά ιδρύματα, εκπαι-
ει ο Χρήστος. Σημειώνει δε, ότι ρες μας η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας λύτερος λίγο πριν από τη σύνταξη, γεγονός που με δευόμενους και εκπαιδευ-
προτεραιότητά του αποτελεί φαντάζει ολοένα και πιο δύσκολη, θα προτιμήσω έφερε “αντιμέτωπη” με ένα δύσκολο κομμάτι της τές που ασχολούνται
η Ισπανία. «Περισσότερο υπο- να πάω στο Placement και να αποκτήσω επαγγελ- δουλειάς μου. Εμαθα πολλά και παράλληλα, βελτί- με την εκπαίδευση
κειμενικοί είναι οι λόγοι: βρί- ματική προϋπηρεσία στο εξωτερικό, παρά να μεί- ωσα τα Ισπανικά μου», εξηγεί. ενηλίκων
σκω αρκετά κοινά σημεία με νω στην Ελλάδα και να μη βρίσκω δουλειά», υπο- Πριν από λίγες μέρες, η Ελένη ολοκλήρωσε τις
τον ελληνικό τρόπο ζωής και στηρίζει. Ενώ σε ό,τι αφορά τις χώρες προορισμού, σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία και όπως λέ-
αρκετά ενδιαφέρουσα την ισπα- παρ’ όλο που «προέχει το αντικείμενο» όπως λέει, ει, στα επόμενα σχέδιά της «βρίσκεται ένα master  * Ισχύει σε λίγα
νική γλώσσα». θα προτιμούσε να γίνει δεκτή σε μεσογειακές χώρες στο εξωτερικό». πανεπιστήμια στην Ελλάδα
24 H εποχή μας / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

[ A Ν Α Λ ΩΣΙΜ Α ] [ 20 ΕΡΩ Τ ΗΣΕΙΣ ]

Αγορές ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ


ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ

και δρόμοι
Μια κοινωνία χωρίς όραμα και διάθεση
Σ
το πεζοδρόμιο έξω

για δημιουργία είναι καταδικασμένη


από τα Προπύλαια
δεν μπορούσες να
περάσεις χτες το πρωί. Οι
μικροπωλητές άπλωσαν
την πραμάτεια τους σε δυο
σειρές, κι είχαν επεκταθεί
και στον πεζόδρομο παρα-
Οχημα για την
ανάπτυξη και μέ- 1 Γιατί να ψηφίσει κάποιος
τον Γιάννη Σγουρό;
Διότι στις δύσκολες ώρες που
χρειαζόταν εδώ και χρόνια.
Νέα αρχιτεκτονική στην
Αυτοδιοίκηση. Νέα διοίκηση
14 Εάν εκλεγείτε, θα εί-
ναι ο πρώτος σας ρόλος
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα
πλεύρως. Περνώ από την σο για να βγού- περνάμε, δεν είναι ώρα για πει- σε δήμους και περιφέρειες με τα καταφέρετε;
Πανεπιστημίου πεζή κάθε
με γρηγορότερα ράματα. Από τους 11 υποψή- αποκεντρωμένες αρμοδιότητες Θα ανταποκριθώ με συνέπεια
μέρα. Αυτό δεν το είχα ξα- φιους περιφερειάρχες στην και υψηλή στελέχωση των υπη- και ευθύνη όπως σε κάθε ρόλο
ναδεί. Το ίδιο έξω από την από το Μνημόνιο Αττική, μόνο ο Γιάννης Σγουρός ρεσιών. Οχημα για την ανάπτυ- που ανέλαβα ώς τώρα.
ΑΣΟΕΕ. Δεν πιστεύω στις χαρακτηρίζει τον έχει επιτυχώς ασκήσει διοίκη- ξη και μέσο για να βγούμε γρη-
θεωρίες συνωμοσίας, αλλά
αυτοί που πιστεύουν μπο-
ρεί να οργανώνουν κάποια
«Καλλικράτη» η ση. Ολοκληρώνει τη θητεία του
στη Νομαρχία Αθηνών αφήνο-
γορότερα από το Μνημόνιο.
15 Σας φοβίζει κάτι;
Η αδιαφορία και η παραί-
σχέδια. Δεν μπόρεσα να μη
σκεφτώ ότι επίτηδες άφη-
υποψήφια αντι-
περιφερειάρχης
ντας έργο 550 εκατομμυρίων
ευρώ και απόθεμα 217 εκα-
τομμυρίων. Ταυτίζεται με τη
10 Η μετακίνησή σας στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
αντιμετωπίζεται από ορισμέ-
τηση. Μια κοινωνία χωρίς όρα-
μα και διάθεση για δημιουργία
είναι καταδικασμένη.
σε ο δήμος την κατάσταση Αττικής με τον συν- γνώση, την εμπειρία, τα μετρή- νους ως ευγενική «απομά-
να φτάσει στο σημείο αυτό,
για να γεννήσει αγνό θυμό
σε όλους τους περαστικούς
δυασμό του Γιάννη
Σγουρού, Μαρία
σιμα αποτελέσματα, ό,τι χρειά-
ζεται δηλαδή η Αττική.
κρυνση» από την Ιπποκράτους.
Τι απαντάτε; 16 Τι θα λέγατε σε εκεί-
νους που θα απέχουν

6 Τι θα κάνετε με το παραλια- Βρίσκομαι οικειοθελώς αδιά- από τις εκλογές;

2
λίγες μέρες πριν από τις Καρακλιούμη. Γιατί ένας νέος να ασχολη- λειπτα στο ΠΑΣΟΚ σχεδόν 20 Η αποχή είναι ανοχή, πράξη
κό μέτωπο;
εκλογές, να θεί με την πολιτική; χρόνια, συμβάλλοντας από κά- παραίτησης. Τα προβλήματα
Οπως εξηγεί, Η θάλασσα είναι το προνό-
δρέψει χυμό Για να αλλάξουμε όλα αυτά που θε μετερίζι. Αισθάνομαι να υπάρχουν και ζητούν λύσεις. Αν
η μετακίνησή μιο της Αττικής, δεδομένου
ρατσισμού μας πληγώνουν στην πολιτική. στρατεύομαι για την υλοποίηση δεν ψηφίσουμε, γυρίζουμε πλά-
ότι η Αθήνα είναι ίσως η μονα-
που βεβαίως της στην Τοπική δική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ενός οράματος και όχι να εξο- τη στο μέλλον.
θα στραφεί
υπέρ του. Αυτοδιοίκηση εί-
3 Οι πολίτες θα «ρίξουν» ψή-
φο εμπιστοσύνης ή διαμαρ-
στην οποία σε λίγα λεπτά μπο-
ρείς να προσεγγίσεις τη θάλασ-
ρίζομαι.

17 Τι σας λέει ο κόσμος

Της Αννας
Για το θέ-
μα των με-
ταναστών
ναι στράτευση για
την υλοποίηση ενός
τυρίας;
Ψήφο ευθύνης και ουσίας. Οι
εκλογές για την Αυτοδιοίκηση
σα. Το παραλιακό μέτωπο πρέ-
πει να είναι προσβάσιμο στους 11 Εχοντας μεγάλη επαγ-
γελματική εμπειρία στις
δημοσκοπήσεις, πώς ερμη-
στον δρόμο;
Διακρίνω την αγωνία των αν-
θρώπων που θέλουν να δουν
Δαμιανίδη οράματος, όχι εξο- πολίτες.
και των αγο- δεν είναι ευκαιρία για να επιτε- νεύετε τα ευρήματα που σας τη χώρα να αλλάζει. Να γίνεται
ρών τους ο
Καμίνης πρότεινε την πιο
απλή και λογική ιδέα. Εναν
ρία. Η υποψηφιό-
τητα του Γ. Δημαρά
θούμε στην κυβέρνηση. Είναι η
ώρα να αναμετρηθούμε με τα
προβλήματά μας και να επιλέ-
7 Από τον ιδιωτικό τομέα,
στο ΠΑΣΟΚ και τώρα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γιατί;
αφορούν;
Αισιόδοξα, προάγγελο νίκης.
η περήφανη Ελλάδα που όλοι
ονειρευόμαστε: της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας,
χώρο όπου θα μπορούν να
πουλούν διάφορα πράγ-
δεν την αγχώνει
καθόλου καθώς,
ξουμε τους ικανότερους να τα
λύσουν.
Διότι έχω μάθει να δουλεύω
σκληρά και να υπηρετώ στό- 12 Η υποψηφιότητα
Δημαρά σάς αγχώνει;
των ίσων ευκαιριών.

ματα φτιαγμένα από τους


ίδιους ή φερμένα από την
πατρίδα τους, όπως γίνε-
όπως λέει, πρόκει-
ται για υποψηφιό- 4 Σχέδια υπάρχουν, λεφτά;
Σχέδιο υπάρχει από τον συν-
χους. Από την καταξίωση στον
ιδιωτικό τομέα, στην προσφο-
ρά στο Κίνημα και τώρα στην
Οχι βέβαια. Είναι μια υποψη-
φιότητα που επενδύει στη συ-
ναισθηματική έξαρση. Τόσο ο
18 Το ψηφοδέλτιο του
Γιάννη Σγουρού έχει
«άρωμα γυναίκας». Πόσο ση-
ται σε όλες τις πόλεις του δυασμό του Γιάννη Σγουρού. κοινωνία. κ. Δημαράς όσο κι εκείνοι που μαντική είναι η συμμετοχή
τητα που «επενδύει
κόσμου. Και ίσως φτηνές Από τους άλλους υποψηφίους επενδύουν στην τάχα «αντιμνη- των γυναικών στην Τοπική
απομιμήσεις, λέω εγώ πιο
ρεαλιστικά. Γιατί και αυ-
τό γίνεται σε όλες τις πό-
στη συναισθηματική
έξαρση».
δεν άκουσα προτάσεις, παρά
μόνον αντιμνημονιακές κορό-
νες και βερμπαλισμούς. Λεφτά
8 Κάποιοι ισχυρίζονται ότι
κανένα από τα πρόσωπα
που επελέγησαν ως υποψήφι-
μονιακή ψήφο» πρέπει να μας
απαντήσουν αν θα έπρεπε να
αφήσουμε τη χώρα να βουλιά-
Αυτοδιοίκηση;
Η συμμετοχή τους στην πολιτι-
κή όπως και στην κοινωνία εί-
λεις του κόσμου. Οι υπέρο- υπάρχουν: όλες οι νομαρχίες οι στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη ξει ή να δουλέψουμε για να ναι ανεκτίμητη. Πραγματικό
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: φέτος μοιράστηκαν 400 εκα- Σγουρού, δεν ήταν επιλογές σταθεί στα πόδια της. κέρδος.
χες αγορές του Παρισιού
ΑΓΓΕΛΙΚΗ τομμύρια ευρώ από τους κεντρι- του. Τι συνέβη;
και του Λονδίνου, που
ανελλιπώς τιμούν οι έλ-
ληνες τουρίστες, κάπως
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ κούς αυτοτελείς πόρους, ενώ
με τον «Καλλικράτη» θα μοιρά-
ζονταν 1,2 δισ. ευρώ.
Κάνουν μεγάλο λάθος. Η επιλο-
γή έγινε σε συνεργασία με τον
Γιάννη Σγουρό, βάσει πολιτικών
13 Η ψήφος στις δημοτικές
εκλογές έχει εξελιχθεί
σε ψήφο κατά του Μνημονίου.
19 Η επόμενη μέρα των
εκλογών;
Ελπίζω, η πρώτη ενός νικηφό-
έτσι δημιουργήθηκαν. Για
να δώσουν λύσεις σε τέ- και αυτοδιοικητικών κριτηρίων. Είναι πρόβλημα για έναν υπο- ρου ξεκινήματος.
τοια προβλήματα. Ακόμα
και το Καπαλί Τσαρσί 5 Γιατί στον νότιο τομέα;
Διότι γεννήθηκα στο Π.
Φάληρο και μεγάλωσα στην 9 Η γνώμη σας για τον
«Καλλικράτη»;
ψήφιο, προερχόμενο από το
ΠΑΣΟΚ;
Στις εκλογές ψηφίζουμε περι- 20 Η προεκλογική περίο-
δος σε τρεις λέξεις;
της Κωνσταντινούπολης,
Αργυρούπολη. Μεταρρύθμιση που η χώρα φερειάρχη, όχι κυβέρνηση. Αγώνας προσφοράς γόνιμος.
που επίσης μας ξετρελαί-
νει. Εδώ θα μπορούσαμε
να συνδυάσουμε στοιχεία
Ανατολής και Δύσης. Αλλά [ ΣΕ ΠΡΩ Τ Ο ΕΝΙΚΟ ]
βέβαια κάτι τέτοιο χρειάζε-
ται, είπαμε, λογική και ευ-
αισθησία, η οποία στο ση-
μερινό καθεστώς αποσύν-
Εάν είσαι καρκινοπαθής στην Ελλάδα...
Θ
θεσης ενός γερασμένου
υμάμαι έναν αείμνηστο κα- εξέταση και το μηχάνημα έβγαλε την καρδιά της πλή- πλέον τη ζωή της στο να βοηθά άλλους ανθρώπους
προσωπικού στον δήμο δεν θηγητή Παθο­λο­γοανατομίας ρως αχρηστευμένη. Αναγκάστηκε να διακόψει το σω- με καρκίνο, με πληροφόρησε ότι για έναν φοιτητή
υπάρχει περίπτωση να εμ- στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο τήριο φάρμακο γι’ αυτό τον λόγο και να πάθουν οικο- από τη Θεσσαλονίκη που πάσχει από λέμφωμα βρέ-
φανιστεί. οποίος έλεγε πάντα κατηγορηματικά γενειακώς μια γενναία κατάθλιψη, έως ότου ο γιατρός θηκε συμβατός δότης να δώσει αιμοπετάλια, αλλά
Σκεφτείτε πιο περίπλοκα στη γυναίκα του ότι ποτέ κανείς άρ- της είχε τη φαεινή ιδέα να γίνει επανάληψη της εξέτα- στο νοσοκομείο«Παπανικολάου» τού είπαν ότι αυτό
από όσο σας φαντάζεται ρωστος με καρκίνο δεν θα πλήρωνε σης εκτός νοσοκομείου. Διαπιστώθηκε ότι η καρδιά μπορεί να γίνει μόνο σε αυστηρά δημοσιοϋπαλληλι-
άξιους Αθηναίοι, δρασκε- για τις υπηρεσίες του. Αυτό όμως το της έχαιρε άκρας υγείας και «απλώς» το μηχάνημα του κό ωράριο – έως τις 12.30 το μεσημέρι. Καθώς δεν
λώντας τα απλωμένα σε- Της Μαίρης Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει τις νοσοκομείου ήταν χαλασμένο! μπορούσε να φύγει από τη δουλειά του πρωί αυτούς
ντόνια. Κι ας ονειρευτού- Κατσανο­ ίδιες ευαισθησίες για την πιο ταλαι- Στο ίδιο νοσοκομείο - καταφύγιο των ελλήνων καρκι- τους χαλεπούς καιρούς (ιδιωτική εταιρεία γαρ), παρα-
με ότι και η δημοτική αρ- πούλου πωρημένη μερίδα των ασθενών. νοπαθών, μαθαίνω ότι είναι επίσης χαλασμένα δύο κάλεσε να κάνει την πολύτιμη δωρεά του τις απογευ-
χή θα μπορεί κάποια στιγ- mari@dolnet.gr Φίλος μού διηγήθηκε πώς η τριαντα- μηχανήματα ακτινοθεραπείας και οι άρρωστοι ανα- ματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο. Και η απάντηση
μή να σκεφτεί πιο δημιουρ- πεντάχρονη γυναίκα του, που έχει χει- γκάζονται να πηγαίνουν ως πρόβατα επί (οικονομική) ήταν «όχι, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού»...
γικά και να μας μεταχειρί- ρουργηθεί δύο φορές για καρκίνο μαστού και έπαιρ- σφαγήν στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας από την Η κ. Ξενογιαννακοπούλου δεν είχε εξαγγείλει τον
ζεται όλους με μεγαλύτερη νε ένα νέο ισχυρό φάρμακο που απαιτεί συνεχή παρα- τσέπη τους το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. Ιούλιο ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα δουλεύουν πλέ-
αξιοπρέπεια. κολούθηση, πήγε στον «Αγιο Σάββα» για καρδιολογική Και μια πρώην καρκινοπαθής, που έχει αφιερώσει ον 24 ώρες;
Kόσµος
25

Τετάρτη
3 Ξεσήκωσε τους γκέι
Νοεµβρίου ΣΕΛ. 47
2010
«Καλύτερα να έχεις αδυναµία στις όµορφες κοπέλες
παρά να είσαι γκέι» δήλωσε ο Μπερλουσκόνι

Βρετανία - Γαλλία - Συµµαχία


Πολεµούν την οικονοµική κρίση µε κοινό στρατό 9.000 ανδρών!
Στο πλαίσιο µιας συµφωνίας ορόσηµο που ανοίγει νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών, η Βρετανία
και η Γαλλία συµφώνησαν χθες στο Λονδίνο να δηµιουργήσουν µια κοινή στρατιωτική δύναµη και
να µοιράζονται εξοπλισµούς και κέντρα ερευνών για τους πυρηνικούς πυραύλους.

ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΜΟΛΕ


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Αγγελόπουλος

Προτάσεις
Ο
ι δύο σχετικές συνθήκες που υπεγρά-
φησαν από τον πρόεδρο της Γαλλίας
Νικολά Σαρκοζί και τον πρωθυπουργό
της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάµερον ανοίγουν τον
για... ενοποίηση
δρόµο για στενή στρατιωτική συνεργασία µε-
ταξύ των δύο χωρών, οι στρατιωτικές δαπάνες
των κρατών!
των οποίων είναι οι µεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ο ΝΤΕΪΒΙΝΤ Κάµερον δεν
Ο στόχος των δύο ΝΑΤΟϊκών συµµάχων και είναι ο πρώτος ηγέτης του
µοναδικών πυρηνικών δυνάµεων της ∆υτικής βρετανικού Συντηρητικού
Ευρώπης είναι να µειώσουν τις αµυντικές δαπά- Κόµµατος που προώθη-
νες χωρίς να µειωθεί το αξιόµαχο των Ενόπλων σε µια στενότερη στρατι-
∆υνάµεών τους. Με τις συνθήκες δηµιουργεί- ωτική και πολιτική ένω-
ται δυνατότητα συνεργασίας των βρετανικών ση µε τη Γαλλία. Σύµφωνα
και των γαλλικών αµυντικών βιοµηχανιών σε µε τον αρθρογράφο των
τοµείς όπως τα µη επανδρωµένα αεροπλάνα, ο «Τάιµς» Μπεν Μακιντάιρ,
εξοπλισµός των πυρηνικών υποβρυχίων και οι παρά τη χιλιετή αµοι-
στρατιωτικοί δορυφόροι. Οπως ανακοινώθηκε βαία δυσπιστία και εχθρό-
από τη γαλλική προεδρία, ο στόχος είναι «να τητα µεταξύ των δύο χω-
ανασυνταχθούν οι βιοµηχανίες» των δύο χω- ρών, ένας προκάτοχος του
ρών για να «µοιραστούν τα κόστη της ανάπτυ- Κάµερον είχε εισηγηθεί κά-
Οι αµυντικές δυνάµεις των χωρών το 2010 Ο γάλλος πρόεδρος Νικολά
Σαρκοζί (αριστερά) και ο ποτε µια «ακατάλυτη ένω-
ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ βρετανός πρωθυπουργός ση» της Βρετανίας και της
ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ Βρετανία Γαλλία Ντέιβιντ Κάµερον (δεξιά),
Γαλλίας, προτείνοντας «να
Στόχος των δύο χωρών είναι να µειώσουν διακηρύξουν οι δύο κυβερ-
ΣΤΡΑΤΟΣ 112.130 130.500 τη στιγµή που υπογράφουν νήσεις πως η Γαλλία και η
τις αµυντικές δαπάνες χωρίς να µειωθεί τη συνθήκη αµυντικής Μεγάλη Βρετανία δεν θα εί-
ΝΑΥΤΙΚΟ 39.020 40.500 συνεργασίας, χθες στο
το αξιόµαχο των Ενόπλων ∆υνάµεών τους ναι πλέον δύο έθνη, αλλά
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 43.780 57.000 Λάνκαστερ Χάουζ µια Γαλλοβρετανική Ενωση.
του Λονδίνου Κάθε πολίτης της Γαλλίας
ξης» και να δηµιουργήσουν «ευρωπαϊκές βιο- ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ θα αποκτά αµέσως τη βρε-
µηχανίες-πρωταθλητές» που θα µπορούν να ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ 345 451 τανική υπηκοότητα· κάθε
είναι «ανταγωνιστικές απέναντι στις ΗΠΑ». Ο βρετανός υπήκοος θα γίνε-
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ 2 1
Κάµερον, από την πλευρά του, για τον οποίο οι Το γαλλικό ται πολίτης της Γαλλίας».
«Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» γράφουν πως θέλει να πα- ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΑ 7 12 Ο άνθρωπος που έκα-
πυρηνοκίνητο ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (πυρηνικά) 12 10
ρεµβληθεί στη στενή σχέση Γαλλίας - Γερµανίας, αεροπλανοφόρο νε την πρόταση αυτή ήταν
θέλησε να κατευνάσει τους ευρωσκεπτικιστές «Σαρλ Ντε Γκωλ» ΜΑΧΗΤΙΚΑ 233 342 ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Το
του κόµµατός του λέγοντας πως «δεν πρόκει- ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 255 300 1940, µε τις δυνάµεις των
ται για κάποιον ευρωπαϊκό στρατό» και προ- ναζί να προελαύνουν στη
σθέτοντας πως περιµένει ότι η Ουάσιγκτον θα Γαλλία, ο Τσώρτσιλ πρότεινε
καλωσορίσει τη συµφωνία. οι δύο χώρες να γίνουν ένα,
Η Γαλλία και η Βρετανία συµφώνησαν να ενώνοντας τους στρατούς,
δηµιουργήσουν µια κοινή δύναµη 9.000 στρα- τα κοινοβούλια και τα νοµί-
τιωτών µε αεροπορική και θαλάσσια υποστή- σµατά τους. Ο Μακιντάιρ ση-
ριξη, η οποία θα µπορεί να συµµετέχει σε δι- µειώνει πως την πρόταση
µερείς επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρή- απέρριψε η γαλλική δωσιλο-
σεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και Βρετανοί γική κυβέρνηση µε επικεφα-
του ΟΗΕ. «Σήµερα ανοίγουµε ένα νέο κεφά- στρατιώτες λής τον στρατάρχη Πετέν,
λαιο σε µια µακρά ιστορία συνεργασίας στην άρτι ο οποίος επέµενε ότι οι να-
άµυνα και την ασφάλεια µεταξύ της Βρετανίας αφιχθέντες ζί «θα στρίψουν σύντοµα τον
και της Γαλλίας», δήλωσε ο Κάµερον. από το λαιµό της Βρετανίας σαν να
Αφγανιστάν ήταν κοτόπουλο».
Tα αεροπλανοφόρα Πηγή: IHS/Jane’s/Bulletin of the Atomic Scientists Εκείνη η φορά δεν είναι η
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε µοναδική. Γαλλικά έγγρα-
Γκωλ» και ένα βρετανικό αεροπλανοφόρο που Στο πλαίσιο της δεύτερης συνθήκης που πυρηνικούς εµπειρογνώµονες των δύο χωρών φα που ανακαλύφθηκαν πριν
βρίσκεται υπό ναυπήγηση θα γίνουν συµβατά υπογράφηκε, οι δύο χώρες συµφώνησαν να στη Νοτιοανατολική Αγγλία. από δύο χρόνια, αποκαλύ-
ώστε τα αεροπλάνα κάθε χώρας να µπορούν προχωρούν από το 2014 σε προσοµοιώσεις Στη δήλωση που εκδόθηκε µετά τη συνά- πτουν ότι το 1956 ο γάλλος
να απονηώνονται και να προσνηώνονται στο της λειτουργίας των πυρηνικών οπλοστασί- ντηση του Σαρκοζί µε τον Κάµερον αναφέρεται πρωθυπουργός Γκι Μολέ
πλοίο της άλλης. Ο στόχος είναι να υπάρχει ανά ων τους στο ίδιο εργαστήριο που θα εγκατα- επίσης ότι το Λονδίνο και το Παρίσι θα υπο- πρότεινε στον βρετανό πρω-
πάσα στιγµή ένα αεροπλανοφόρο στην ανοι- σταθεί κοντά στην Ντιζόν, στη Βουργουνδία γράψουν ώς το τέλος του 2011 συµβόλαιο µε θυπουργό Αντονι Ιντεν να
κτή θάλασσα. Οµως η συνθήκη προκαλεί φό- (Κεντροανατολική Γαλλία). Οι πυρηνικές κε- την Airbus για τον µελλοντικό στόλο µεταγωγι- συγχωνευθούν η Γαλλία µε
βους στο βρετανικό Τύπο ότι ένα γαλλικό βέ- φαλές θα δοκιµάζονται µε τεχνικά µέσα για κών αεροπλάνων A400M που θα αποκτήσουν τη Βρετανία και η βασίλισσα
το θα µπορούσε να εµποδίσει τη Βρετανία να την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητά οι δύο χώρες. Η γαλλική Dassault Aviation και να τεθεί επικεφαλής του ενι-
στείλει το αεροπλανοφόρο για να υπερασπι- τους, χωρίς να πρέπει να πραγµατοποιηθεί η βρετανική BAE Systems διατύπωσαν επίσης αίου κράτους. Ο Ιντεν απέρ-
στεί τα νησιά Φόκλαντ, σε περίπτωση επανά- πυρηνική δοκιµή µε έκρηξη. Παράλληλα ένα κοινή πρόταση για να αναπτύξουν µη επαν- ριψε την ιδέα.
ληψης του πολέµου του 1982 µε την Αργεντινή. ερευνητικό κέντρο θα είναι ανοιχτό για τους δρωµένα αεροπλάνα για τις δύο χώρες.
26 Κόσµος / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 47

Προορισµός το Καπιτώλιο ¬Τα µέλη της


Αλ Κάιντα
To Καπιτώλιο είναι η έδρα του Κογκρέσου στην Oυάσιγκτον. Το κτίριο βρίσκεται στον λόφο στην
του Capitol Hill. O θεµέλιος λίθος µπήκε τον Σεπτέµβριο του 1793 από τον Τζορτζ Oυάσιγκτον. Υεµένη ανα-
Στη σηµερινή του µορφή ολοκληρώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. τίναξαν
έναν αγωγό
πετρελαίου,
Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ O ΘΟΛΟΣ σε αντίποι-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Το ύψος του φτάνει τα 80 µέτρα. Στην να για το
Η αίθουσα της Βουλής βρίσκεται κορυφή του δεσπόζει ένα µπρούντζινο ανθρωποκυ-

REUTERS / STRINGER
στον δεύτερο όροφο στη άγαλµα της Ελευθερίας. O θόλος του νηγητό που
νότια πτέρυγα του κτιρίου της Καπιτωλίου αποτελεί πρότυπο για τα έχουν εξα-
Ελευθερίας. Η Βουλή έχει 435 τοπικά Κοινοβούλια των Πολιτειών πολύσει οι
έδρες και η θητεία για κάθε αρχές
µέλος της είναι διετής. Στη Βουλή

Τροµοπρόβες από
εκπροσωπούνται οι Πολιτείες µε
αριθµό αντιπροσώπων ανάλογο
του πληθυσµού τους. Τους Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ
περισσότερους αντιπροσώπους Η αίθουσα της Γερουσίας βρίσκεται
στον δεύτερο όροφο της βόρειας
(57) εκλέγει η Καλιφόρνια
H ελληνική πινελιά
τον Σεπτέµβριο
πτέρυγας. Η Γερουσία έχει 100 έδρες
καθώς κάθε µία από τις 50 Πολιτείες
εκπροσωπείται από δύο γερουσιαστές Στο εσωτερικό του θόλου η τοιχογραφία η «Αποθέωση
ανεξάρτητα από τον πληθυσµό της. του Oυάσιγκτον», καθώς και άλλα στιγµιότυπα από
Oι γερουσιαστές έχουν κλιµακωτές την αµερικανική ιστορία, φέρουν την υπογραφή
εξαετείς θητείες του ελληνικής καταγωγής ζωγράφου Κωνσταντίνου
Βρουµίδη. Γιος του Σταύρου Βρουµίδη από
τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας και Ιταλίδας, ο
Κωνσταντίνος Βρουµίδης γεννήθηκε στη
Είχαν εντοπιστεί ύποπτα πακέτα από την Υεµένη
Ρώµη το 1805. Μετανάστευσε στις Ηνωµένες Τρία ύποπτα πακέτα που είχαν ταχυδροµηθεί από την Υεµένη µε προορισµό το Σικάγο είχαν
Πολιτείες το 1849, µετά την εισβολή των
εντοπίσει «σε διαµετακοµιστικό σταθµό» οι αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες στα µέσα του
γαλλικών δυνάµεων στην ιταλική πρωτεύουσα
και έγινε αµερικανός πολίτης τρία χρόνια περασµένου Σεπτεµβρίου. Σήµερα οι ΗΠΑ υποψιάζονται ότι επρόκειτο για «µια πρώτη πρόβα».
αργότερα. Αρχισε να ζωγραφίζει το εσωτερικό
του θόλου το 1855 κερδίζοντας σε σύντοµο πιθανολογούν ότι επρόκειτο για πρό- ∆εχόµενες έντονες πιέσεις, οι αρ-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κίττυ Ξενάκη
βα των τροµοκρατών ώστε να υπολο- χές της Υεµένης άρχισαν χθες στρα-
διάστηµα το τιµητικό προσωνύµιο του «Μιχαήλ γίσουν πότε θα πετούσε το αεροπλάνο τιωτική επιχείρηση στις επαρχίες

Τ
Αγγέλου των ΗΠΑ». O Βρουµίδης άφησε την α πακέτα εκείνα, αντίθετα µε µε το πραγµατικά παγιδευµένο πακέ- Μααρίµπ και Σαµπούα µε στόχο τη
τελευταία του πνοή το 1880 χωρίς να έχει αυτά που εντοπίστηκαν την πε- το πάνω από το Σικάγο, ή κάποια άλ- σύλληψη του σαουδάραβα Ιµπραΐµ αλ-
ολοκληρώσει το έργο του. Σήµερα ένα τµήµα ρασµένη Παρασκευή σε εµπο- λη πόλη, και να ρυθµίσουν κατάλλη- Ασίρι, του βασικού υπόπτου για την κα-
του Καπιτωλίου φέρει το όνοµά του. Τον ρικό αεροσκάφος της UPS στο βρε- λα τον χρονοδιακόπτη. τασκευή των εκρηκτικών µηχανισµών
Απρίλιο του 2007 η αµερικανική κυβέρνηση τανικό αεροδρόµιο Ιστ Μίντλαντς Τα δύο πακέτα που εντοπίστηκαν στα πακέτα, αλλά και του γεννηµένου
διοργάνωσε τελετή για να τιµήσει καθώς και στις εγκαταστάσεις της στο Ντουµπάι και στη Βρετανία έπειτα στις ΗΠΑ ισλαµιστή ιερωµένου Ανουάρ
FedEx στο Ντουµπάι, δεν περιείχαν από πληροφορίες που φέρεται να έδω- αλ-Αουλάκι, που θεωρείται ο εγκέφα-
τα 200 χρόνια από τη γέννησή του.
εκρηκτικά. Στο εσωτερικό τους βρέ- σε µετανοηµένο µέλος της Αλ Κάιντα λος της συνωµοσίας – αµφότεροι φέ-
της Αραβικής Χερσονήσου, ο σαου- ρονται αναµεµειγµένοι σε πολλές ακό-

Ο βρώµικος
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν και σε και της ξενοφοβίας. Ο ∆ηµοκρατικός Τζακ αν εκλεγεί κυβερνήτης θα απαγορεύσει να δάραβας Τζαµπίρ αλ-Φαΐφι, περιεί- µα επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ χαν µέσα σε δοχεία µελάνης εκτυπω- της Αλ Κάιντα. Παράλληλα, ξεκίνησε
ποιο βαθµό ανταποκρίθηκαν οι νέοι σε αυτό Κόνγουεϊ υποστήριξε την υποψηφιότητά του χρησιµοποιούνται διπλώµατα οδήγησης και
Περικλής ∆ηµητρολόπουλος το κάλεσµα. Φαίνεται πάντως ότι, δύο χρό- για τη Γερουσία µε ένα σποτ που άφηνε αιχ- σε άλλες γλώσσες πέραν των αγγλικών όπως που εντοπίστηκαν διέθεταν τή 300 και 400 γραµµάρια της ισχυρής στη Σαναά δίκη του αλ-Αουλάκι ερή-
νια µετά τη χαµένη µάχη για τον Λευκό Οίκο, µές για τη θρησκευτική πίστη του αντιπάλου συνηθίζεται σήµερα. «Εδώ είναι Αλαµπάµα. εκρηκτικής ύλης PETN, αντίστοιχα. µην του µε τις κατηγορίες της συνω-
πυροκροτητές µε τεχνολογία

Υ
η τρίτη ηλικία είναι αποφασισµένη να πάρει του. Οι υποψήφιοι στις Πολιτείες που συνο- Μιλάµε αγγλικά. Αν θέλετε να ζήσετε εδώ, Αµερικανός αξιωµατούχος αποκάλυ- µοσίας για δολοφονία ξένων και συµ-
πάρχει και τρίτο στοιχείο που διαφορο-
ποιεί αυτή την εκλογική διαδικασία από τη ρεβάνς. Μόνο η συντηρητική µη κερδο- ρεύουν µε το Μεξικό επικέντρωσαν την εκ- πρέπει να µάθετε να µιλάτε», δήλωνε. Ισως, κινητών τηλεφώνων ψε πως αµφότερα έφεραν επίσης πυ- µετοχής σε τροµοκρατική οργάνωση,
ροκροτητές «που χρησιµοποιούσαν στο πλαίσιο µιας άλλης δίκης για τη

πόλεµος
τις προηγούµενες. Σύµφωνα µε έρευ- σκοπική οργάνωση 60 Plus ξόδεψε 12 εκατ. στρατεία τους στο πρόβληµα της λαθροµετα- πάντως, το βραβείο ακραίας πολιτικής δια-
την τεχνολογία των κινητών τηλεφώ- δολοφονία ενός Γάλλου τον Οκτώβριο.
να του ινστιτούτου Pew Research Center, πε- δολάρια στην προεκλογική περίοδο και το νάστευσης και της ασφάλειας των συνόρων. φήµισης ανήκει στον κυβερνήτη της ∆υτικής
θηκαν «είδη οικιακής χρήσης», ανά- νων». Αδιευκρίνιστο παραµένει ωστό- Απαντώντας στις κινήσεις των αρχών,
ρίπου το ένα τέταρτο των αµερικανών πολι- 80% από αυτά κατά των ∆ηµοκρατικών υπο- Ο Τζον ΜακΚέιν, άλλοτε θερµός υποστη- Βιρτζίνιας Τζόε Μάντσιν, ο οποίος βγάζει µια
µεσά τους βιβλία, θρησκευτικά φυλ- σο αν οι τροµοκράτες σχεδίαζαν να µέλη της Αλ Κάιντα ανατίναξαν στην
τών που δήλωναν την πρόθεσή τους να προ- ψηφίων. Σε ένα διαφηµιστικό σποτ που µε- ρικτής µιας γενναίας µεταρρύθµισης στο θέ- σφαίρα από την τσέπη του, οπλίζει την κα-
λάδια και ένας δίσκος ηλεκτρονικού πυροδοτήσουν τις βόµβες καλώντας επαρχία Σαµπούα, εκεί όπου πιστεύ-
σέλθουν στις κάλπες είναι άνω των 65 ετών. ταδόθηκε από την αµερικανική τηλεόραση µα της λαθροµετανάστευσης, εµφανίζεται να ραµπίνα του και πυροβολεί ένα... νόµο για
υπολογιστή. Πηγές τις οποίες επικα- τα τηλέφωνα ή µε κάποιον εσωτερι- εται ότι κρύβεται ο αλ-Αουλάκι, έναν
Αντίθετα, οι πολίτες κάτω των 30 ετών που και χρηµατοδότησε η 60 Plus µπαίνουν στο περπατάει κάπου στα σύνορα. «Υψώστε επι- την κλιµατική αλλαγή που έχει τοποθετηθεί κό συναγερµό. αγωγό πετρελαίου.
λούνται οι «New York Times», όµως,
σκόπευαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δι- στόχαστρο η µεταρρύθµιση του συστήµα- τέλους αυτό τον αναθεµατισµένο φράχτη!» σε δένδρο ως στόχος.

της κάλπης
καίωµα δεν ξεπερνούσαν το 8% του συνό- τος υγείας και ένας ∆ηµοκρατικός βουλευ- ακούγεται να λέει απευθυνόµενος προς το Οι πρώτες κάλπες άνοιξαν χθες στις 12
λου των ψηφοφόρων. Οι «Financial Times» τής από το Οχάιο που είχε ψηφίσει υπέρ του Κογκρέσο. το µεσηµέρι (ώρα Ελλάδος) στο Κονέκτικατ,
υπενθύµιζαν ότι στις προεδρικές εκλογές νοµοσχεδίου. την Ιντιάνα, τη Νέα Υόρκη, το Κεντάκι, το Ο ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ...
Αδειες οδήγησης και σφαίρες
«Καλύτερα γυναικάς παρά γκέι»!
του 2008 η τρίτη ηλικία επέλεξε τον υποψή- Το κλίµα πόλωσης αποτυπώθηκε γενικώς Μέιν, το Τενεσί, το Βερµόντ και τη Βιρτζίνια.
φιο των Ρεπουµπλικανών Τζον ΜακΚέιν ένα- στις πολιτικές διαφηµίσεις, πολλές από τις Στην Αλαµπάµα, ο Ρεπουµπλικανός Τιµ Τελευταίες έκλεισαν οι κάλπες στην Αλάσκα
ντι του σηµερινού προέδρου µε διαφορά της οποίες κινήθηκαν στα όρια της µισαλλοδοξίας Τζέιµς υποσχόταν στους ψηφοφόρους ότι (έξι τα ξηµερώµατα, ώρα Ελλάδος).
τάξεως του 8%. Σε µια τελευταία προσπά- ΣΑΛΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ να προκαλέσει για ακόµα Καβαλιέρε ως «ατυχή, αρχαϊκή και βλακώδη».
θεια να προσελκύσει τους νεαρούς ψηφο-

Πρώτες νίκες για το κίνηµα «Τσάι Πάρτι»


µια φορά ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δηλώνοντας Ο ιταλός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε
∆ισεκατοµµύρια δολάρια για φόρους, ο Μπαράκ Οµπάµα µίλησε στη ρα-
διοφωνική εκποµπή του Ράιαν Σίκρεστ, δη-
χθες από το βήµα της ∆ιεθνούς Εκθεσης του
Μιλάνου πως είναι «καλύτερα να έχεις αδυ-
για µια ακόµα φορά τον τρόπο ζωής του απα-
ντώντας σε όσους ζητούν την παραίτησή του

τις καµπάνιες των υποψηφίων


µοφιλούς παρουσιαστή του τηλεοπτικού σό- ναµία στις όµορφες κοπέλες παρά να είσαι µε αφορµή και το νέο ροζ σκάνδαλο στο οποίο
ου «American Idol». «∆εν µπορείτε να ορίσε- ΟΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ επιβεβαι- Κεντάκι, το Νιου Χαµσάιρ, την Εντυπωσιακή νίκη πετυχαίνουν που έγιναν µετά την κάλπη τέσ- γκέι». Ακόµα και η ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ, η εµπλέκεται – τις συναναστροφές του µε µια δε-

EPA / ETTORE FERRARI


τε το µέλλον σας αν δεν συµµετέχετε», ήταν ώθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τα Ιντιάνα, το Οχάιο και το Άρκανσο και δύο υποψήφιοι που υποστηρί- σερις στους δέκα Αµερικανούς οποία δίνει ρεσιτάλ ερµηνείας µαζί µε την Ανέτ καεπτάχρονη Μαροκινή, γνωστή ως Ρούµπι.
η έκκλησή του προς το νεανικό κοινό της εκ- έξιτ πόλς που έγιναν αµέσως µε- - µε τις δύο τελευταίες πολιτεί- χθηκαν από το συντηρητικό κίνη- ψηφοφόρους δήλωσαν ότι υπο- Μπένινγκ (και οι δύο ως οµοφυλόφιλες) στην Το µόνο που κατάφερε, εντούτοις, ήταν να
Τα τέσσερα δισεκατοµµύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν από ποµπής. «Σας ζητήσαµε να κάνετε τόσα πολ- τά το κλείσιµο της κάλπης σε πολ- ες να στοιχίζουν ιδιαίτερα στους µα του «Τσάι Πάρτι»: ο Ραντ Πολ στηρίζουν το κίνηµα του «Τσάι ταινία «Τα παιδιά είναι εντάξει» προκαλέσει την οργή (και) των οµοφυλόφι-
λά από τη στιγµή που ξεκινήσαµε αυτό το τα- λές πολιτείες, ενώ δεν είναι λίγες ∆ηµοκρατικούς οι οποίοι κατεί- στο Κεντάκι και ο Μάρκο Ρούµπιο Πάρτι». Οι ∆ηµοκρατικοί πάντως και βρισκόταν χθες στη Ρώµη λων: η οργάνωση υπέρ των δικαιωµάτων των
υποψηφίους και πολιτικές οργανώσεις καθιστούν τις ξίδι µαζί. Και τώρα σας ζητώ, άλλη µία φο- οι πολιτικές µάχες που παραµέ- χαν µέχρι τώρα τις έδρες και που είχαν κερδίσει τους εσωκοµ- κέρδισαν τουλάχιστον την µάχη για να παραλάβει ένα βρα- γκέι Arcigay απαίτησε να ζητήσει συγγνώµη
χθεσινές ενδιάµεσες εκλογές τις πιο ακριβές στην ιστορία ρά, να έλθετε µαζί µας. Σας ζητώ να πείσετε νουν ανοιχτές καθώς οι αντίπαλοι θεωρούσαν αυτές τις περιο- µατικούς τους αντιπάλους στο του Ντέλαγουερ όπου µια άλλη βείο, δεν άντεξε και σχο- για τις προσβολές του τόσο στους οµοφυλό-
τουλάχιστον τρεις φίλους σας να ψηφίσουν». πηγαίνουν ψήφο-ψήφο. Σύµφωνα χές προπύργιό τους. Πάντως οι Ρεπουµπλικανικό κόµµα, εξελέγη- εκλεκτή του κινήµατος, η Κριστίν
των ΗΠΑ. Τα διαφηµιστικά σποτάκια των υποψηφίων - λίασε τη δήλωση του φιλους όσο και στις γυναίκες.
Εκτός από την εκποµπή του Σίκρεστ στον ρα- µε τις εκτιµήσεις των αµερικα- ∆ηµοκρατικοί κέρδισαν την έδρα σαν στο Κεντάκι και τη Φλόριντα ‘Ο Ντόνελ έχασε από τον Κρις
πολλά από αυτά κινήθηκαν στα όρια της ξενοφοβίας και της διοφωνικό σταθµό του Λος Αντζελες Kiss, ο νικών µέσων ενηµέρωσης οι της ∆υτικής Βιρτζίνια που µπορεί αντίστοιχα, δείχνοντας ότι η δύνα- Κουνς, την έδρα που κάποτε κα- ¬Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι προσπαθώντας να «δικαιολογήσει» τις
µισαλλοδοξίας - ώθησαν πολλούς αναλυτές να µιλήσουν για αµερικανός πρόεδρος µίλησε και από ραδιο- Ρεπουµπλικανοί κερδίζουν έδρες να τους εξασφαλίσει τον έλεγχο µη του κινήµατος δεν είναι αµελη- τείχε ο σηµερινός αντιπρόεδρος σκανταλιές του κατάφερε να στρέψει εναντίον του τους
φωνικό σταθµό στη Νεβάδα στοχεύοντας στο στη Γερουσία στη Φλόριντα, το της Γερουσίας. τέα. Μάλιστα στις δηµοσκοπήσεις των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
τις «πιο βρώµικες εκλογές». οµοφυλόφιλους
ακροατήριο των ισπανόφωνων ψηφοφόρων.
48 Κόσμος / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

Με λίγα λόγια
nnΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η επικεφαλής της ευρωπα-
ϊκής διπλωματίας, η Κάθριν
Αστον, δήλωσε «εξαιρετικά
ανήσυχη» από τις πληροφο-
ρίες ότι ενδέχεται να εκτε-
λεστεί σήμερα με απαγχονι-
σμό η ιρανή Σακινέχ Μοχα-
μαντί Αστιανί. Οι πληροφο-
ρίες προήλθαν από τη Διε-
θνή Επιτροπή κατά του Λι-
θοβολισμού και το γαλλι-
κό περιοδικό «La Regle du
jeu». Διαδηλώσεις για το
θέμα αυτό έγιναν χθες στο
Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

nnΤΟΥΡΚΙΑ
Ο καμικάζι που ανατινάχθη-
κε την Κυριακή στην πλα-
τεία Ταξίμ της Κωνσταντι-
νούπολης λεγόταν Βεντάτ
Ατσάρ, ήταν 24 ετών, κατα-
γόταν από την επαρχία Βαν
της Νοτιοανατολικής Τουρ-
AP Photo/Hadi Mizban

κίας και ανήκε σε μια «τρο-


μοκρατική αυτονομιστι-
κή οργάνωση». Αυτό δήλω-
σε χθες ο κυβερνήτης της
Κωνσταντινούπολης.

nnΚΟΣΟΒΟ
Αιματοκύλισμα στο όνομα του Θεού Ο εκτελών χρέη προέδρου
του Κοσόβου διέλυσε χθες
το κοινοβούλιο και προκή-
Χριστιανές θρηνούν στο Ιράκ κατά την κηδεία δύο ιερέων και 56 ενορι- του Ιράκ, καθώς 21 εκρήξεις που σημειώθηκαν σε τουλάχιστον 10 συ- ρυξε πρόωρες εκλογές για
τών τους, οι οποίοι σκοτώθηκαν την Κυριακή κατά την πολιορκία που νοικίες της, κυρίως σιιτικές, κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 100 αν- τη 12η Δεκεμβρίου. Τις τε-
λευταίες εβδομάδες επι-
ακολούθησε αφού ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία της Βαγδάτης στη δι- θρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 200. Οι εκρή- κρατούσε αναταραχή στη
άρκεια της λειτουργίας και συνέλαβαν ομήρους ολόκληρο το εκκλησί- ξεις οφείλονταν σε παγιδευμένα αυτοκίνητα, βόμβες τοποθετημένες στην χώρα, μετά την παραίτηση
ασμα. Ομως το αιματοκύλισμα συνεχίστηκε και χθες στην πρωτεύουσα άκρη δρόμων και βλήματα όλμων. του προέδρου Φατμίρ Σε-
ϊντίου και την κατάρρευση
του κυβερνητικού συνασπι-
σμού του Χασίμ Θάτσι. Η

Ταξίδι στους δώδεκα


κρίση είναι η χειρότερη από
τότε που το Κόσοβο απέ-
κτησε την ανεξαρτησία του
από τη Σερβία, το 2008.

nnΓΑΛΛΙΑ

πυλώνες της σοφίας


Ο γάλλος πρόεδρος Νικο-
λά Σαρκοζί ασχολείται προ-
σωπικά με την παρακολού-
θηση ορισμένων δημοσιο-
γράφων, γράφει το γαλλι-
κό σατιρικό περιοδικό «Le

Νέο τεστ ευφυΐας αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου σας Canard Enchaine» στο τεύ-
χος του που κυκλοφορεί
σήμερα. Σύμφωνα με πη-
γές της κεντρικής υπηρε-
Το νέο τεστ εξερευνά όλες τις ιδιότητες του εγκεφάλου. Μετράει τους λεγόμενους δώδεκα πυλώνες σίας εσωτερικής αντικατα-
της σοφίας, ελέγχει από τη μνήμη ώς τη συγκέντρωση, από τη δυνατότητα λεκτικής επιχειρηματολογίας σκοπείας, μόλις κάποιος
ώς την ικανότητα να εκμεταλλεύεσαι τις πολλές γνωστικές ικανότητες που κάνουν ένα πρόσωπο ευφυές. δημοσιογράφος αρχίσει να
ερευνά τις δραστηριότητες

Τ
ο σχέδιο είναι φιλόδοξο, Για να κάνει κανείς το τεστ δεν νοητικές παραστάσεις) και συνε- εκπόνησε ο δρ Αντριαν Οουεν, πρέ- του προέδρου, ο Σαρκοζί
τουλάχιστον όσο αμφιλε- χρειάζεται περισσότερα από 30 λε- χίζεις. Το τεστ μετράει επίσης την πει να απαντήσεις σε ένα ερωτη- δίνει εντολή για την παρα-
γόμενο είναι το τι σημαίνει πτά. Στο διάστημα αυτό πρέπει να ικανότητα να σχεδιάσεις μια στρα- ματολόγιο για τον τρόπο ζωής σου κολούθησή του.
να είναι κανείς πραγματικά ευ- συνδυάσει αριθμούς με τετράγωνα, τηγική για να πετύχεις ένα στόχο. (πόσες ώρες κοιμάσαι το βράδυ,
φυής. Ομως αυτό ακριβώς προ- να θυμηθεί ακολουθίες, να ελέγξει Η συγκέντρωση δοκιμάζεται πόσο αλκοόλ, νικοτίνη και καφε- nnΓΕΡΜΑΝΙΑ
τείνει το τελευταίο τεστ που επε- τη λογική φράσε- σκληρά όταν πρέ- ΐνη καταναλώνεις, πόσο συχνά Αντιπυρηνικοί ακτιβιστές
ξεργάστηκαν βρετανοί ερευνη- ων, να απομονώσει πει να συνδυά- παίζεις βιντεοπαιγνίδια) και στη της Γερμανίας ανέλαβαν
τές της Μονάδας Επιστημών της μορφές και να θυ- σεις τη λέξη «κόκ- συνέχεια ανακαλύπτεις αν είσαι την ευθύνη για την πρόκλη-
Γνώσης και του Εγκεφάλου του μηθεί τη θέση σκί- Στείλτε το σχόλιό σας στο: κινο» ή «πράσινο» στον μέσο όρο, πάνω απ’ αυτόν ή ση πυρκαγιάς σε σιδηρο-
Ιατρικού Ερευνητικού Συμβουλίου τσων. Κάθε δοκι- με το χρώμα με το κάτω απ’ αυτόν. Ή εκπλήσσεσαι δρομικό σταθμό του Βερο-
του Κέμπριτζ. Το εκπόνησαν βα- μασία, κι ένας πυ- www.tanea.gr οποίο είναι γραμ- από κάποιο ταλέντο σου που δεν λίνου που είχε ως αποτέλε-
σιζόμενοι στις ανακαλύψεις που λώνας της σοφίας: μένη (που μπορεί υποψιαζόσουν. Τα δεδομένα που σμα να προκληθεί αναταρα-
έχουν γίνει στο πεδίο των νευρο- περνάς από την οπτική λειτουρ- να είναι κόκκινο ή πράσινο, όμως συγκεντρώνονται, υπόσχονται οι χή. Η επίθεση έγινε λίγες
λογικών επιστημών μέσω της μα- γική μνήμη (πρέπει να ξέρετε πά- δεν θα είναι ποτέ το ίδιο με τη λέ- ερευνητές, θα χρησιμεύσουν για ημέρες προτού αρχίσουν οι
γνητικής τομογραφίας. Ο στόχος ντως ότι ένας πίθηκος έχει καλύτε- ξη που αντιπροσωπεύει). Ο χρό- να προσδιοριστεί καλύτερα τι εί- διαδηλώσεις κατά της μετα-
τους ήταν να ελέγξουν τις ζώνες ρη οπτική λειτουργική μνήμη από νος για τις απαντήσεις είναι περι- ναι πραγματικά η ευφυΐα. Οποιος φοράς πυρηνικών αποβλή-
του εγκεφάλου που συμμετέχουν έναν φοιτητή πανεπιστημίου)· συ- ορισμένος και όσο περισσότερες θέλει να δοκιμάσει το τεστ, μπο- των από τη Γαλλία στο Γκόρ-
στην επεξεργασία των σκέψεων, νεχίζεις με την άρθρωση λεκτικών σωστές απαντήσεις δίνεις, τόσο ρεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση λεμπεν της Βόρειας Γερ-
δηλαδή τις πιο βαθιές δομές, ανά- επιχειρημάτων (η ικανότητα να ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας. http://cbstrials.com/Open/Default. μανίας.
μεσα στις οποίες ο ιππόκαμπος. σχηματίζεις και να μετασχηματίζεις Στο τέλος του τεστ, το οποίο aspx?B_ID=279.
Κόσµος / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010 49

Ανοίγει ο δρόµος
Χαρτοµάντιλα,
θερµόµετρα και
µαντζούνια τέλος.
Οι επιστήµονες
εργάζονται

για νέα γενιά


πυρετωδώς πάνω
στη νέα γενιά
αντιιικών
φαρµάκων

φαρµάκων

Ερευνητές του Κέµπριτζ ενισχύουν το ανοσοποιητικό εναντίον των ιών


Ενα βήµα µπροστά στη θεραπεία κατά του κοινού κρυολογήµατος και άλλων
επικίνδυνων ιών, όπως η γαστρεντερίτιδα, κάνουν οι επιστήµονες, έπειτα
από σηµαντική ανακάλυψη του Πανεπιστηµίου του Κέµπριτζ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μάρω Βακαλοπούλου που προσβάλλουν τους ανθρώπους, τα κύτταρο», εξηγεί ο Τζέιµς.
ζώα, τα φυτά, ακόµη και τα βακτήρια. Η επιστηµονική οµάδα του Κέµπριτζ
Οι ιοί που κολλάµε πιο συχνά
Τ
α νέα ευρήµατα ανατρέπουν Στους ανθρώπους, εκτός από το κοινό έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει την πρα-
την επικρατούσα θεωρία της κρυολόγηµα, τη γρίπη και τη γαστρε- κτική εφαρµογή των ανακαλύψεών της.
Ανοσολογίας, σύµφωνα µε την ντερίτιδα, οι ιοί είναι ακόµη υπεύθυνοι «∆υνητικά, θα µπορούσε να χορηγηθεί
οποία τα αντισώµατα – πρωτεΐνες του για την ανεµοβλογιά, την πολιοµυελί- στον πάσχοντα η πρωτεΐνη TRIM21, ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
ανοσοποιητικού συστήµατος που εξου- τιδα, τον έρπητα, το AIDS και κάποιες προκειµένου να ενισχυθεί η φυσική
δετερώνουν τα µικρόβια – αδυνατούν µορφές καρκίνου. δραστηριότητα των αντισωµάτων», πα- Προκαλείται από τον λεγόµενο ρινοϊό, ο οποίος
να πολεµήσουν τον ιό από τη στιγµή ρατηρεί ο Τζέιµς. «Παρατηρήσαµε σε προσβάλλει περισσότερους ανθρώπους από κά-
που θα εισδύσει στο ανθρώπινο κύτ- Νέα αντιιικά διαφορετικά χρονικά διαστήµατα τη θε άλλον ιό. Οι επιστήµονες έχουν αναγνωρίσει
ταρο. Οι επιστήµονες από το εννέα φο- «Οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους δράση της TRIM21 σε µολυσµένα κύτ- περίπου 200 είδη ιών που προκαλούν το κρυο-
ρές βραβευµένο µε Νοµπέλ Εργαστήριο πολλά αντιβιοτικά για την καταπολέ- ταρα και διαπιστώσαµε ότι σταδιακά λόγηµα. Επειδή µεταβάλλεται διαρκώς και έχει
Μοριακής Βιολογίας του Κέµπριτζ έδει- µηση των βακτηριδίων, όχι όµως αντι- ο ιός εξαφανίζεται. Εάν αφαιρέσουµε τη δυνατότητα να ανθίσταται, ο ρινοϊός είναι πά-
ξαν ότι το ανοσοποιητικό σύστηµα µπο- ιικά φάρµακα. Αν και είναι σχετικά νω- την πρωτεΐνη, η διαδικασία εξουδετέ- ρα πολύ δύσκολο να θεραπευτεί. Οι ενήλικοι αρ-
ρεί εν τέλει να καταστρέψει έναν ιό, ρίς, και δεν γνωρίζουµε ακόµη εάν µπο- ρωσης σταµατά», προσθέτει. Μία πρώ- ρωσταίνουν από κοινό κρυολόγηµα 2-4 φορές
έστω και αν έχει εισβάλει στο ανθρώ- ρούν να αντιµετωπιστούν όλοι οι ιοί µε τη σκέψη είναι η πρωτεΐνη TRIM21 να τον χρόνο. Τα παιδιά, όµως, επειδή δεν έχουν
πινο κύτταρο. Συνεπώς, καταλήγουν αυτόν τον µηχανισµό του ανοσοποιη- χρησιµοποιηθεί υπό τη µορφή ρινικού τόσο ανεπτυγµένο ανοσοποιητικό σύστηµα «αρ-
στο πόρισµά τους οι βρετανοί ερευνη- τικού συστήµατος, είµαστε ενθουσια- σπρέι, προκειµένου να καταπολεµήσει πάζουν» τον ιό πιο συχνά – περίπου 3-8 φορές
τές, ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουρ- σµένοι που η ανακάλυψή µας θα οδη- τους πολλούς τύπους ιών που προκα- τον χρόνο.
γία µιας νέας γενιάς αντιιικών φαρµά- γήσει στη δηµιουργία νέων φαρµάκων», λούν το κοινό κρυολόγηµα. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ∆Α
κων, τα οποία θα ενισχύουν τον φυσικό επισηµαίνει στην «Γκάρντιαν» ο δρ Λίο Η έρευνα, που δηµοσιεύθη-
µηχανισµό του κυττάρου που εξοντώ- Τζέιµς, επικεφαλής της έρευνας. κε στην Ιατρική Επιθεώρηση Προκαλείται κυρίως από τον ροταϊό, ο οποί-
νει τον ιό. Η πρώτη κλινική δοκιµή των Επειτα από πολλά πειράµατα, η οµά- «Proceedings» της Εθνικής ος επηρεάζει το στοµάχι και το έντε-
φαρµάκων αυτών αναµένεται να αρχί- δα του Τζέιµς ανακάλυψε ότι τα αντισώ- Ακαδηµίας Επιστηµών ρο, προκαλώντας συνεχή διάρροια
σει σε 2-5 χρόνια. µατα που παράγει το ανοσοποιητικό σύ- των ΗΠΑ, διεξήχθη µε και κατά συνέπεια αφυδάτω-
Οι ιοί είναι απλά σωµατίδια που απο- στηµα εισχωρούν και αυτά στο κύτταρο ανθρώπινα κύτταρα ση του οργανισµού. Πρόκειται
τελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβλη- µαζί µε τον ιό – στο παρελθόν υπήρχε η που καλλιεργήθη- για την πιο συνήθη µορφή
µα, µέσα στο οποίο υπάρχει το γενετι- άποψη ότι τα αντισώµατα δρούσαν απο- καν στο εργαστή- µόλυνσης του πεπτικού συ-
κό τους υλικό. Ωστόσο, δεν έχουν την κλειστικά στο αίµα, έξω από τα κύτταρα. ριο. Εάν περαι- στήµατος στις ανεπτυγµέ-
ικανότητα να πολλαπλασιάζονται µόνοι τέρω έρευνες νες και τις αναπτυσσόµε-
τους και για τον λόγο αυτό µολύνουν άλ- Η πρωτεΐνη TRIM21 επιβεβαιώσουν νες χώρες. Ο Παγκόσµιος
λα κύτταρα. Θεωρούνται οι πιο στυγεροί Μια φυσικά παραγόµενη πρωτεΐ- ότι η πρωτεΐνη Οργανισµός Υγείας εκτι-
«δολοφόνοι» του ανθρώπου, καθώς ευ- νη, η TRIM21, αναγνωρίζει την παρου- TRIM21 µπο- µά πως ένα αρκετά µε-
θύνονται για σχεδόν διπλάσιους θανά- σία των αντισωµάτων µέσα στο κύττα- ρεί να αναχαι- γάλο ποσοστό των ασθε-
τους συγκριτικά µε τον καρκίνο. Η κατα- ρο και ενεργοποιεί έναν ισχυρό µηχα- τίσει τη µόλυν- νών που διακοµίζονται
πολέµησή τους είναι εξαιρετικά δύσκο- νισµό καταστροφής του ιού. Η διαδικα- ση των κυττάρων, στα νοσοκοµεία λόγω δι-
λη επειδή έχουν την ιδιότητα να εισχω- σία διαρκεί πολύ λίγο (1-2 ώρες), προ- οι ερευνητές ελπί- άρροιας – µεταξύ 20% και
ρούν στο εσωτερικό του κυττάρου που τού ο ιός κυριεύσει το κύτταρο παρά- ζουν να προχωρή- 70% – έχουν µολυνθεί από
προσβάλλουν και είναι πολύ ανθεκτικοί γοντας τις δικές του πρωτεΐνες. «Στην σουν στα επόµενα τον ροταϊό.
στην επίθεση του ανοσοποιητικού συ- πραγµατικότητα, είναι η τελευταία ευ- στάδια: στη διεξαγω-
στήµατος και των ισχυρών αντιβιοτι- καιρία του κυττάρου, αφού εάν µολυν- γή πειραµάτων σε ζώα Ο ιός του κοινού κρυολογήµατος
κών. Οι επιστήµονες έχουν αναγνωρί- θεί, το σώµα δεν µπορεί να κάνει τίπο- και στη συνέχεια κλινικών βρίσκεται στο µικροσκόπιο
σει εκατοµµύρια διαφορετικά είδη ιών τα άλλο παρά µόνο να καταστρέψει το µελετών σε ανθρώπους. του Πανεπιστηµίου του Κέµπριτζ
50 Κόσμος / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

[ Δ ρόμοι ] Του Ρούσσου Βρανά [ Πρόσωπα ] ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΤΟΡΚΟΦΣΚΙ Του Γιώργου Αγγελόπουλου
gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

Γιατί δύει...
... το άστρο του Ομπάμα; Επειδή δεν φτάνει μονάχα
Επιμένει κόντρα στον Πούτιν
η ελπίδα για να θρέψει τους ανθρώπους. Ο πρώην μεγιστάνας του πετρελαίου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι είναι
σήμερα ο διασημότερος κρατούμενος των ρωσικών φυλακών,
Τα τελευταία... επειδή τόλμησε να σηκώσει κεφάλι στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η
... στοιχεία από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας ρήξη με τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας ήρ- να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 14 ετών και
δείχνουν ότι 42 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν με κου- θε στις αρχές του 2003, σε μια συνάντηση στην απολογία του ο πρώην ολιγάρχης βρήκε
πόνια τροφίμων (18% περισσότεροι σε σχέση με πέ- στο Κρεμλίνο ανάμεσα σε μια εικοσαριά την ευκαιρία να επικρίνει για άλλη μια φορά το
ρυσι). Το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού 239 ολιγάρχες και τον τότε πρόεδρο. Ο Χοντορκόφσκι Κρεμλίνο. «Κανένας δεν πιστεύει ότι θα αθωω-
διοικητικών περιφερειών, στις οποίες περιλαμβάνο- ήταν ο μόνος που είχε πάει φορώντας ζιβάγκο, κά- θώ, όμως διατηρούμε ελπίδες», είπε. «Δεν θέλω
νται μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Φιλαδέλφεια και τι που ήταν γνωστό πως εκνευρίζει τον Πούτιν. να πεθάνω στη φυλακή, όμως οι πεποιθήσεις μου
η Νέα Υόρκη, επιβιώνει με κουπόνια. Πρόκειται για Είναι καιρός να δραστηριοποιηθεί η κυβέρνηση αξίζουν να διακινδυνεύσω τη ζωή μου», πρόσθε-
ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο της κατά της διαφθοράς στην κορυφή του κράτους, εί- σε χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «άρρωστη χώρα»
φτώχειας (22.056 δολάρια για μία τετραμελή οικογέ- πε ο ολιγάρχης στον πρόεδρο και ανέφερε ονόμα- όπου «οι γραφειοκράτες και οι ειδικές υπηρεσί-
νεια). Η συνεχής πτώση του βιοτικού επιπέδου τους τα οικείων του Πούτιν. «Κύριε Χοντορκόφσκι, εί- ες» ελέγχουν τα πάντα. «Ντρέπομαι για λογαρια-
κάνει τον οικονομικό αναλυτή της Σοσιετέ Ζενεράλ στε σίγουρος ότι είσαστε εντάξει με την εφορία;», σμό ενός κράτους που ψεύδεται, που βασανίζει,
Αλμπερτ Εντουαρντς να πιστεύει πως οι αμερικανοί του απάντησε εκείνος. «Απολύτως!», ανταπάντη- που πιάνει ομήρους, που βάζει στη φυλακή τους
¬Μιχαήλ
¬ σε ο ενδιαφερόμενος. «Καλά, θα το δούμε», είπε εργαζομένους της Ioukos» (της πετρελαϊκής εται-
πολίτες βρίσκονται στα πρόθυρα μιας πολιτικής εξέ-
Χοντορκόφσκι. ο Πούτιν ενώ οι υπόλοιποι παριστάμενοι είχαν ρείας της οποίας ήταν κάποτε ο ιδιοκτήτης), είπε
γερσης. «Τα τε-
λευταία στοιχεία Φωτογραφία από παγώσει. Στις 25 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο ακόμη και συνέκρινε τη σύγχρονη Ρωσία με την
για την αμερι- τη χθεσινή δίκη Χοντορκόφσκι συνελήφθη μέσα στο ιδιωτικό αε- ΕΣΣΔ του Στάλιν, «η οποία κατάφερε να δημιουρ-
κανική φτώχεια του, στην οποία ροπλάνο του στο αεροδρόμιο του Νοβοσιμπίρσκ γήσει μια βόμβα υδρογόνου», όμως δεν ήξερε να
είναι εντυπωσι- κινδυνεύει να στη Σιβηρία με τις κατηγορίες της απάτης σε με- κατασκευάζει ψυγεία και αυτοκίνητα ποιότητας.
ακά», λέει. Και καταδικαστεί σε γάλη κλίμακα και της φοροδιαφυγής. Δύο χρόνια Ο Πούτιν έχει κατηγορήσει τον Χοντορκόφκσι
η επερχόμενη κάθειρξη 14 ετών αργότερα καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 8 ετών σε ότι έχει βάψει τα χέρια του με αίμα συγκρίνοντάς
εξέγερση «είναι στρατόπεδο εργασίας. Εκτίει την ποινή του κο- τον με τον Αλ Καπόνε και με τον απατεώνα αμερι-
κάτι που θα μπο- ντά στα κινεζικά σύνορα, πάνω από 6.000 χλμ. κανό χρηματιστή Μπέρναρντ Μέιντοφ. Για τους
ρούσε να συμβεί ανατολικά της Μόσχας. υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
σε οποιαδήποτε Χθες ο 47χρονος, που ήταν κάποτε ο πλουσι- πολλούς ξένους παρατηρητές, ο Χοντορκόφσκι, ο
χώρα όπου οι ότερος άνθρωπος στη Ρωσία, απολογήθηκε στη οποίος είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων
ελπίδες για ευ- νέα δίκη του, η οποία άρχισε τον Απρίλιο του παιδιών, αποτελεί σύμβολο της ρωσικής εκτρο-
ημερία αποδεί- 2009 και στην οποία κατηγορείται για κλοπή 218 πής προς τον αυταρχισμό και καταδικάσθηκε στο
εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου (η συνεδρίαση πλαίσιο ενός οργανωμένου από τον Πούτιν ξεκα-
χτηκαν ότι δεν
του δικαστηρίου για την ετυμηγορία θα αρχίσει θαρίσματος λογαριασμών, επειδή διεκήρυσσε την
ήταν παρά μια
στις 15 Δεκεμβρίου). Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ανεξαρτησία και τις πολιτικές φιλοδοξίες του.
απατηλή πυρα-
μίδα, την οποία
μηχανεύτηκαν οι αρχές προκειμένου να κρύψουν
το γεγονός ότι οι πλούσιοι γίνονται ακόμη πλουσι- [ Διασ τ άσεις ] Του Μιχάλη Μητσού / mmitsos@dolnet.gr

Η δημοκρατία είναι πεδίο μάχης


ότεροι». Στα δύο χρόνια από την οικονομική κα-
τάρρευση που εκδηλώθηκε μετά τη χρεοκοπία της
Λίμαν Μπράδερς με ένα κύμα μαζικών απολύσεων
σε όλες τις βιομηχανίες, ελάχιστα γράφονται σήμερα
στην Αμερική για την επικείμενη εκπνοή του ανώτα-
του ορίου των 99 εβδομάδων κατά τις οποίες ένας «Δημοκρατία είναι ένα σύστημα όπου οι κυβερνώντες χάνουν τις
απολυμένος δικαιούται να λαμβάνει επίδομα. «Και εκλογές»: ένας απλός, αλλά αξιομνημόνευτος ορισμός, από ένα
μια και αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην
μπορούν να βρουν δουλειά πουθενά, η πιο φυσική σημαντικό πολωνό διανοούμενο.

Γ
τους αντίδραση θα είναι να εξοργιστούν για την κα-
τάντια τους», γράφει ο οικονομικός αναλυτής Τάιλερ εννημένος στη Βαρσοβία το σύγκρουση. Η λύση αυτή, όμως, εί-
Ντάρντεν στο «Ζίροχετζ». «Γι’ αυτό δεν ξαφνιαστή- 1940, ο Ανταμ Πσέβορσκι εγκα- ναι δαπανηρή και οι επιπτώσεις της
τέλειψε το 1961 τη χώρα του είναι αβέβαιες. Είναι καλύτερα λοι-
καμε ιδιαίτερα όταν διαβάσαμε πως στην πολιτεία
για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πόν να περάσει στην αντιπολίτευση
της Ινδιάνας, και σύντομα παντού, οι αρχές τοποθε-
διδάσκει σήμερα πολιτικές επιστή- και να διεκδικήσει την εξουσία στις
τούν στα γραφεία εργασίας ένοπλους φρουρούς».
μες στο Πανεπιστήμιο της Νέας επόμενες εκλογές. Με τον τρόπο αυ-
Υόρκης. Πολυγραφότατος (το βιβλίο τό, η δημοκρατία γίνεται ένα σύστη-
Η επίσημη... του «Δημοκρατία και Αγορά» κυκλο-
φορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις
μα που αυτοσυντηρείται.
Και οι αξίες που εγγυάται η δημο-
... εξήγηση είναι φυσικά καλοπροαίρετη: «Ενοπλοι Ευριπίδης), έλαβε φέτος από το κρατία; Η ισότητα απέναντι στον νό-
φρουροί θα τοποθετηθούν σε 36 γραφεία εργασί- Πανεπιστήμιο της Ουψάλας το βραβείο μο, η προστασία του ατόμου από τη
ας της Ινδιάνας, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η Johan Skytte, που θεωρείται το Νομπέλ βία της πλειοψηφίας; «Ολα αυτά εί-
ασφάλειά τους». Γιατί αυτή η ασφάλεια χρειάζεται βελ- της πολιτικής επιστήμης. Μια από τις ναι σωστά», λέει ο Πσέβορσκι, που μό-
τίωση ξαφνικά; Φυσικά επειδή λήγει το όριο των 99 βασικές του καινοτομίες είναι η χρησι- λις ολοκλήρωσε μια συγκριτική μελέ-
εβδομάδων για την επιδότηση των ανέργων. Πράγμα μοποίηση της θεωρίας των παιγνίων τη 135 χωρών την περίοδο 1950-1990.
που σημαίνει πως ο επόμενος άνεργος που θα πάει για τη διατύπωση μιας νέας γενικής θε- «Η δημοκρατία δεν είναι όμως ένα χρι-
στο γραφείο εργασίας για να εισπράξει την επιταγή ωρίας της δημοκρατίας. Εξηγώντας για στουγεννιάτικο δέντρο όπου ο καθέ-
του μπαρμπα-Σαμ, πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτω- παράδειγμα στην εφημερίδα «Gazeta νας βρίσκει το δώρο του. Είναι ένα πε-
πος με τον κουκουλοφόρο που εικονίζεται στη φω- Wyborcza» το πέρασμα της Πολωνίας ¬ επιστήμη δεν το εξηγεί: γιατί
¬«Η δίο μάχης. Ενα σύστημα που διαχειρί-
τογραφία. Ο εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας στη δημοκρατία, στα τέλη της δεκαε- υπάρχουμε;» «Για να φοβόμαστε» ζεται τις πολιτικές και κοινωνικές συ-
ανάπτυξης εργατικού δυναμικού Μαρκ Λότερ το λέ- τίας του ‘80, μιλά για μια σύγκρουση (του Αλτάν, από το «Εσπρέσσο») γκρούσεις. Και βρίσκει λύσεις – με την
ει ξεκάθαρα στο «Ιντιάνα Νιους»: «Με δεδομένη την ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς προϋπόθεση ότι αυτές οι λύσεις είναι
επικείμενη εκπνοή του ορίου για τα επιδόματα και του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους είναι το ίδιο με την ισορροπία, αλλά προσωρινές. Το αν οι άνθρωποι είναι
το αυξημένο στρες ορισμένων ανέργων, σκεφτήκα- μεταρρυθμιστές και τη δημοκρατική δεν μπορεί να μεταφραστεί διαφορε- ίσοι ή ευτυχισμένοι δεν εξαρτάται από
αντιπολίτευση. Ο καθένας ήθελε κά- τικά). Η σταθερότητα των πολιτικών το σύστημα, αλλά από τη συμπεριφο-
με να εξασφαλίσουμε με πρόσθετη φρούρηση την
τι διαφορετικό. Ολοι ήξεραν όμως λί- θεσμών απορρέει από το γεγονός ότι ρά των ανθρώπων και τους στόχους
ασφάλεια του προσωπικού μας».
γο - πολύ αυτά που οι άλλοι ήξεραν και βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση: τους. Η δημοκρατία δεν λέει “όλοι εί-
μπορούσαν να κάνουν, και προσπάθη- οι πολίτες τούς δέχονται γιατί γνωρί- ναι ίσοι”, αλλά “δεν κάνω διάκριση”.
Στο υστερόγραφό του,.. σαν να καταλάβουν τι θα συνέβαινε αν
έκαναν το ένα ή το άλλο. Τελικά έκα-
ζουν ότι παραβιάζοντας τους κανό-
νες δεν θα βελτιώσουν την κατάστα-
Δεν ακυρώνει τις κοινωνικοοικονο-
μικές ανισότητες, τις αγνοεί. Με αυ-
... ο Τάιλερ Ντάρντεν καταλήγει: «Προσεχώς, ένο- ναν αυτό που θεώρησαν καλύτερο γι’ σή τους. Αυτός είναι ο λόγος που σε τή την έννοια, οι ανισότητες αποτε-
πλοι φρουροί στην υπηρεσία κοινωνικών υπηρεσι- αυτούς, ξεκινώντας από την ιδέα ότι ένα δημοκρατικό σύστημα το κόμμα λούν το προπατορικό αμάρτημα της
ών της γειτονιάς σας. Και στο τοπικό παντοπωλείο. οι άλλοι θα ανταποκρίνονταν. που χάνει τις εκλογές παραδίδει την δημοκρατίας».
Και σύντομα παντού». Και όταν λέει παντού, εννο- Στη θεωρία των παιγνίων, αυτό εξουσία. Θα μπορούσε να μην το κά-
εί σε όλη τη χώρα. αποκαλείται equilibrium (που δεν νει και να προκαλέσει μια πολιτική ΄ L I N K : http://diastaseis.blogspot.com
Οικονομία
59

Τετάρτη
3 Ενεση ανάπτυξης
Νοεμβρίου
2010 στις ΗΠΑ από τη FED
Σελ. 62

Τα SOS της περαίωσης


Οδηγός για φορολογουμένους από το υπουργείο Οικονομικών
Οδηγό περαίωσης εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών μετά
το αλαλούμ στις εφορίες και την αποστολή λανθασμένων
εκκαθαριστικών σημειωμάτων ακόμα και σε μακαρίτες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη


∆È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·
«Υ
πάρχει πιθανότητα σφαλμάτων
στα εκκαθαριστικά σημειώματα
τα οποία μπορούν να διορθωθούν ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
στις εφορίες» αναγνωρίζει το υπουργείο ση- Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙ·
μειώνοντας στην... απολογία του για τα ρα- ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ:
βασάκια που εστάλησαν σε μακαρίτες, μι-
σθωτούς ή συνταξιούχους ότι πρόκειται για ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋
ειδικές περιπτώσεις και τα λάθη οφείλονται
στην απουσία πληροφορίας από το μηχανο- OÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘
γραφικό σύστημα. ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi
Με βάση το γράμμα του νόμου αν, για ÛËÌ›ˆÌ·/ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¢OÀ
παράδειγμα, δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος
συγγενούς, το μηχανογραφικό σύστημα O ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
δεν μπορεί να γνωρίζει ότι απεβίωσε, προ- ÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË
φανώς δεν τον εξαιρεί «και θα προχωρήσει ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢OÀ
στην έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος
∂ÊfiÛÔÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘·ÁˆÁ‹˜,
Ë ÏËڈ̋ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ¢OÀ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙÔ˜
προβλήματα της διαδικασίας είναι ÔÛÔ‡
η περίπτωση φορολογουμένων που ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010,
διατηρούν βιβλία χωρίς να έχουν έσοδα ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹

στο όνομα του θανόντος». Αν, από την άλλη η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά στις ανέλε- για τις χρήσεις που θα επιλέξει να υπαχθεί. ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή
πλευρά, έχει γίνει δήλωση του θανάτου αλ-
λά δεν έχει γίνει αποποίηση από τους κλη-
γκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φο-
ρολογικά ενεργή μια επιχείρηση. 5 Κάθε φορολογούμενος - αποδέκτης εκκα-
θαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτι-
της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκα-
θαριστικό.
ρονόμους, το μηχανογραφικό σύστημα και
πάλι δεν εξαιρεί το μακαρίτη, τις φορολο- Σημεία - κλειδιά
κά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθα-
ριστικού του, μόλις το παραλάβει. 11 Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί
με τα ποσά του εκκαθαριστικού απευ-
γικές... αμαρτίες του οποίου θα κληθούν να
πληρώσουν οι κληρονόμοι του. Ετσι, υπο-
Με τον οδηγό περαίωσης που εξέδωσε
το υπουργείο Οικονομικών δίνει χρηστικές 6 Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει
επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με
θύνεται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν να πραγμα-
τοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή.
στηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, εστά-
λησαν εκκαθαριστικά και σε πεθαμένους.
συμβουλές στους φορολογουμένους επιση-
μαίνοντας ότι:
την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες
από την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη. 12 Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκα-
θαριστικό από τη ΔΟΥ και ο φορολογού-
Από τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα
που ανέδειξε η διαδικασία της «αυτοματο- 1 Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαι-
ρετική. 7 Με την καταβολή ποσοστού 20% από το
συνολικό ποσό που αφορά τις χρήσεις που
μενος συμφωνήσει με τις μεταβολές, η πλη-
ρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέ-
ποιημένης» περαίωσης, είναι και η περί-
πτωση μισθωτών ή συνταξιούχων που δι- 2 Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες
επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή, τεκ-
μαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και
χρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται στην
αρμόδια ΔΟΥ.
ατηρούν ενεργά – χωρίς να έχουν έσοδα ή
δαπάνες – τα βιβλία τους. «Εάν δεν έχει γί-
και οι επιχειρήσεις. Συνολικά μάλιστα ανα-
μένεται να εκδοθούν 1,4 εκατ. εκκαθαριστι-
αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων του εκ-
καθαριστικού σημειώματος. 13 Εφόσον από την επανεξέταση του εκκα-
θαριστικού στη ΔΟΥ δεν προκύψουν τρο-
νει διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλί-
ων στη ΔΟΥ, το μηχανογραφικό σύστημα
θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα εφό-
κά σημειώματα.

3 Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από την


ΓΓΠΣ και θα αφορούν όλες τις ανέλε-
8 Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης διά της
καταβολής σύμφωνα με το μηχανογραφι-
κό δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού
ποποιήσεις, η πληρωμή της προκαταβολής γί-
νεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 σε τράπεζα.

σον η επιχείρηση θεωρείται ότι εξακολου- γκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι Ζητούν παράταση
θεί να είναι φορολογικά ενεργή» λέει το εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτο- τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποια- Την ίδια ώρα, πάντως, οι εκπρόσωποι
υπουργείο Οικονομικών. περαίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγ- δήποτε τράπεζα. του εμπορικού κόσμου ζητούν παράταση
Εάν, από την άλλη πλευρά, έχει γίνει δι-
ακοπή εργασιών αλλά οι χρήσεις δεν έχουν
ελεγχθεί από την εφορία, το μηχανογραφι-
μα ελέγχου.

4 Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάρι-


στων εσόδων, υπάρχει ελάχιστο ποσό κα-
9 Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την
προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο
καταβολής της α’ δόσης, παρέχεται έκπτωση
της προθεσμίας υπαγωγής στην περαίωση,
τονίζοντας ότι η αγορά βρίσκεται σε οικο-
νομικό μπλακ άουτ . Με επιστολή που απέ-
κό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό ση- ταβολής προκειμένου ο φορολογούμενος να 10% επ’ αυτού. στειλε η ΕΣΕΕ στον υπουργό Οικονομικών,
μείωμα για τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι
το έτος της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση,
υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να γί-
νει κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας 10 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία
ζητεί παράταση της προθεσμίας έως το τέ-
λος του έτους.

Δεύτερη ευκαιρία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών


Δεύτερη ευκαιρία έχουν οι φορο- οι φορολογούμενοι, διευκρινίζει το Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση ή νομοθετική ρύθμιση, αλλά χωρίς επι- τρέχουσες υποχρεώσεις του για δι-
λογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά μήκυνση του χρόνου ρύθμισης. άστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
οι οποίοι δεν υπήχθησαν στην ευνο- υπαχθούν στη ρύθμιση ανά πάσα στιγ- όσες έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι Τα δικαιώματα της ρύθμισης χάνο- Οι φορολογούμενοι που υπάγονται
ϊκή ρύθμιση των χρεών τους έως τις μή, με τη διαφορά ότι θα καταβάλουν τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 (για τις οποί- νται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις στη ρύθμιση, μπορούν να λάβουν πι-
29 Οκτωβρίου οπότε έληξε η αρχική τις δόσεις που θα έπρεπε να έχουν κα- ες δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση με άλ- δόσεις καθώς και σε περίπτωση κατά στοποιητικό φορολογικής ενημερότη-
προθεσμία, για εξόφληση με διαγρα- ταβληθεί – συν τις προσαυξήσεις – αν λους όρους τμηματικής καταβολής) την οποία ο φορολογούμενος δεν υπο- τας μηνιαίας διάρκειας, υπό την προ-
φή προσαυξήσεων έως και 100% και είχαν μπει στη ρύθμιση με την αρχι- όπως και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές βάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές δη- ϋπόθεση καταβολής ελάχιστου αριθ-
μέγιστο αριθμό δόσεων τις 45. Αυτοί κή προθεσμία. και οφειλές σε αναστολή, διευκόλυνση λώσεις του ή δεν είναι ενήμερος στις μού δόσεων.
60 Οικονοµία / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

Μεγαλύτερο
µαχαίρι
στις δαπάνες
«Σπάει» ο κατώτατος µισθός
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
στις δαπάνες του προϋπο-
λογισµού του 2011 επι-
Κατσέλη: Υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συµβάσεις
χειρεί να βάλει το υπουρ-
γείο Οικονοµικών προ- Η αρχή του τέλους του κατώτατου εγγυηµένου µισθού
κειµένου να δηµιουργη- στον ιδιωτικό τοµέα - όπως επιτάσσει το Μνηµόνιο - µε την
θεί περιθώριο µικρότε- υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων είναι γεγονός.
ρων φορολογικών επιβα-
ρύνσεων κυρίως στο µέ-
τωπο του ΦΠΑ. Στο πλαί- ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης
σιο αυτό και εν όψει τό- Τι προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική
Ο
σο της επίσκεψης της τρό- πως δήλωσε χθες η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη
ικας στις 15 Νοεµβρίου
όσο και της κατάθεσης
παραπέµποντας στο Μνηµόνιο και προκαλώντας
την έντονη αντίδραση της ΓΣΕΕ, οι επιχειρησιακές
Σύµβαση Εργασίας
του προϋπολογισµού συµβάσεις εργασίας θα µπορούν να υπερισχύσουν της Εως τον Ιούλιο Μετά τον Ιούλιο
στις 18 Νοεµβρίου, ο Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης και των κλαδικών συµβά-
σεων κατ’ εξαίρεση ή σε ειδικές περιπτώσεις. του 2011 του 2011
υπουργός Οικονοµικών Oρια κατώτατου
Γ. Παπακωνσταντίνου Αυτό σηµαίνει τα εξής:
µισθού € 739,56 € 750,65 Αν δοθεί αύξηση 1,5%

1
είχε χθες σειρά επα- Είναι απόλυτα έγκυρες όσες συµβάσεις εργασίας (βάσει των εκτιµήσεων για
έχουν υπογραφεί µε βάση τον νόµο για το Μνηµόνιο Oρια κατώτατου την εξέλιξη του ευρωπαϊκού
φών µε τους υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ν. 3845/2010), ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές θα
κάνει το υπουργείο Εργασίας.
ηµεροµισθίου € 33,04 € 33,53 πληθωρισµού)
Κ. Σκανδαλίδη,
Θαλασσίων Υποθέσεων Γ.
∆ιαµαντίδη, Υποδοµών ∆.
Ρέππα, Εθνικής Αµυνας
2 «Σπάει» το κατώτερο όριο αµοιβής (κατώτερος εγγυη-
µένος µισθός) στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι σήµερα
740 ευρώ τον µήνα µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική
Ευάγγ. Βενιζέλο και Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Εξωτερικών ∆. ∆ρούτσα. Ηδη έχει συνοµολογηθεί επιχειρησιακή σύµβαση στην
Οι συσκέψεις θα συνεχι- G 4S Secure Solutions sa που έχει αναλάβει το έργο φύ-
στούν έως το τέλος της λαξης του ΗΣΑΠ, η οποία προβλέπει εισαγωγικό µηνιαίο
εβδοµάδας. µισθό 640 ευρώ (αντί των 739,56, που είναι ο κατώτατος
Παράλληλα, το υπουργείο µισθός της ΕΓΣΣΕ).
Οικονοµικών προωθεί και
νοµοσχέδιο για την ανα- ∆ικαστικά οι διαφορές
διοργάνωση των υπηρε- Το υπουργείο Εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει
σιών του. Σηµείο αναφο- δυνατότητα παρέµβασης στις επιχειρησιακές συµβάσεις Η υπουργός
ράς του νοµοσχεδίου θα στις οποίες βάσει του Μνηµονίου προβλέπονται αποδο- Εργασίας Λούκα Κατσέλη
είναι η κατάργηση περί- δήλωσε χθες ότι οι
που 80 µικρών εφοριών επιχειρησιακές
ανά την Ελλάδα. Το θέ-
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ συµβάσεις
µα συζητήθηκε σε σύσκε- Εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πα- υπερισχύουν των
ψη που πραγµατοποιήθη- ρέµβασης στις επιχειρησιακές συµβάσεις που προβλέ- κλαδικών, όπως
κε χθες στο υπουργείο προβλέπει το
Οικονοµικών, όπου και πουν αποδοχές κατώτερες από τον κατώτατο µισθό Μνηµόνιο
παρουσιάστηκε η µελέτη
ιδιωτικής εταιρείας συµ-
βούλων στην οποία είχε χές κατώτερες από τον κατώτατο µισθό της ΕΓΣΣΕ. Ετσι,
ανατεθεί η υποβολή προ-
τάσεων.
όποιες διαφορές ανακύπτουν µπορεί να επιλυθούν δικα-
στικά, ενώ έως τα τέλη του έτους θα προωθηθεί νοµοθε- Βελτιώσεις για όσους
τική παρέµβαση που θα ξεκαθαρίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις βάσει των οποίων µια επιχείρηση θα µπο- βγαίνουν στη σύνταξη µε 37ετία
Νέα προ- ρεί να καταστρατηγεί τις συµβάσεις και να δίνει χαµηλό-
τερους µισθούς. ∆ηλαδή, σχεδιάζει να βάλει φρένο στις
επιχειρησιακές συµφωνίες που καταστρατηγούν χωρίς
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙ-
ΣΗ στο Ασφαλιστικό για
νεαρή ηλικία και µε δια-
φορά ακόµη και ενός µή-
δηµοσίους υπαλλήλους
ασφαλισµένους από 1-1-
γράµµατα «σπουδαίο λόγο» τα όρια που ισχύουν µε βάση την ΕΓΣΣΕ. την 37ετία σχεδιάζει να
προωθήσει το υπουργείο
να θα έχαναν, από την
1/1/2011, το δικαίωµα
1983 έως 31-12-1992
να µην επιβαρυνθούν µε
για ανεργία Τι λέει η ΓΣΕΕ
Η ΓΣΕΕ σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει ότι αντί η
Εργασίας.
Mε τροπολογία την οποία
να συνταξιοδοτηθούν χω-
ρίς όριο ηλικίας.
πρόσθετα (έως 15) έτη
ασφάλισης ή να έχουν
κ. Κατσέλη να περιορίσει και να αµφισβητήσει την πίεση πρόκειται να συµπεριλά- Αυτό σηµαίνει ότι θα µείωση της σύνταξής
ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ προγράµ- των εργοδοτών να αποδοµήσουν το πλέγµα των συλλο- βει η ηγεσία του υπουρ- υπάρξει η διατήρηση του τους µε τον νέο τρόπο
µατα συνολικού κόστους γικών συµβάσεων, έκανε ακριβώς το αντίθετο εκπέµπο- γείου σε νοµοσχέδιο για δικαιώµατος συνταξιοδό- υπολογισµού. Θεωρεί ότι
500 εκατ. ευρώ για την ντας λάθος µηνύµατα. το Σώµα Επιθεώρησης τησης µε 37 έτη ανεξαρ- άνδρες και γυναίκες που
αντιµετώπιση της ανερ- Εργασίας (εντός του τήτως ορίου ηλικίας για µέχρι τις 31/12/2010
γίας και την προστασία Νοεµβρίου), θα υπάρξει όσους ασφαλισµένους έχουν συµπληρώσει 25
της απασχόλησης και ένα τροποποίηση διάταξης στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ και έτη ασφάλισης, έχουν θε-
πρόγραµµα που απευθύ-
νεται στις ευπαθείς οµά-
δες θα ανακοινώσει µέ-
Τι προβλέπει το Μνηµόνιο του νόµου Λοβέρδου που
καταργούσε, µε τη λή-
ξη του 2010, τη δυνατό-
στο ΕΤΑΑ (δικηγόροι, µη-
χανικοί, γιατροί) συµπλη-
ρώνουν έως τα τέλη του
µελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα.
Στο µεταξύ, τον εντοπι-
χρι το τέλος του έτους το
υπουργείο Εργασίας.
Το σηµαντικότερο εί-
για τις συµβάσεις τητα συνταξιοδότησης µε
37 έτη ανεξαρτήτως ορί-
2010 τα 35 έτη εργασίας
και ασφάλισης.
σµό 32 συνταξιούχων οι
οποίοι ενώ είχαν πραγµα-
ου ηλικίας. τικά εισοδήµατα άνω των
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3845/2010 (άρθρο 2) «Μέτρα για την
ναι αυτό που προβλέ-
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οι-
Η αλλαγή θα γίνει έτσι Σε αναµονή 200.000 ευρώ – εκ των
πει το κουπόνι εργασί- ώστε να εξαλειφθεί η αδι- Θα πρέπει να τονιστεί ότι οποίων ο ένας είχε ετή-
ας. Πρόκειται ουσιαστι- κονοµίας από τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ και το
κία που προκαλεί ο ασφα- σε αναµονή βρίσκονται οι σιο εισόδηµα 496.000
κά για ένα κουπόνι ύψους ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» ορίζεται ότι οι όροι των
λιστικός νόµος «φορτώ- δηµόσιοι υπάλληλοι για- ευρώ – και εισέπρατταν
περίπου 1.000 ευρώ, Οµοιοεπαγγελµατικών και Επιχειρησιακών Συµβάσεων
νοντας» εµµέσως µε επι- τί διαπιστώνεται (και ανα- παράνοµα ΕΚΑΣ (Επίδοµα
το οποίο θα λαµβάνει ο Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοι-
πλέον 1-2 χρόνια εργα- µένεται να διευκρινιστεί Κοινωνικής Αλληλεγγύης
άνεργος και θα µπορεί να χων όρων Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας, καθώς και των
σίας (µέσω της πρόβλε- µε εγκύκλιο) ότι το σχετι- Συνταξιούχων) ανακοί-
το εξαργυρώνει, είτε σε Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και οι
ψης ορίου ηλικίας για τη κό άρθρο 6 του νέου νό- νωσε ο αναπληρωτής
κατάρτιση, είτε σε πρακτι- όροι των Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν να απο-
συνταξιοδότηση) άτοµα µου δίνει τη δυνατότη- υπουργός Εργασίας,
κή άσκηση, µέσω ΚΕΚ ή κλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών
τα οποία εργάζονται από τα σε δεκάδες χιλιάδες Γιώργος Κουτρουµάνης.
φορέων που θα επιλέγει Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
ο ίδιος.
62 Οικονοµία / Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2010

30.000 αιτήσεις στη ∆ΕΗ για φωτοβολταϊκά


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: είναι µεγαλύτερο από όσο φαινόταν. λιγνίτη, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, χαρακτηριστικά οι υπηρεσίες της τη θέση όσων δεν καταφέρουν να
Μαζεύοντας τα στοιχεία από τις ΑΠΕ κ.ά.), κι ενώ ο ενδιάµεσος στό- ∆ΕΗ, που ετοιµάζονται για την δανειστούν από τις τράπεζες, εί-
Γιώργος Φιντικάκης
περιφέρειες προκύπτουν 11.400 χος για το 2014 µιλάει για 1.500 µό- καταµέτρηση πλέον των αιτήσε- τε να εκσυγχρονιστούν τα δίκτυα.
αιτήµατα σε Μακεδονία - Θράκη, νο µεγαβάτ από φωτοβολταϊκά και ων ανά νοµό, ώστε µέχρι το τέλος Από την πλευρά του το υπουρ-
ΑΝΩ ΤΩΝ 30.000 αιτήσεων για φω- 9.100 σε Πελοπόννησο - Ηπειρο, ο τελικός για το 2020 για 2.200. Νοεµβρίου να µπορούν να πουν γείο Περιβάλλοντος ετοιµάζεται να
τοβολταϊκά έδειξε η πρώτη καταµέ- 9.000-10.000 σε Κεντρική Ελλάδα επακριβώς πόση ισχύ αντέχει το δί- εκδώσει υπουργική απόφαση, βάσει
τρηση των συγκεντρωµένων στα και 2.000 από παλαιά στα νησιά. «Χειρότερα από ό,τι κτυο του καθενός. Εννοείται πως η της οποίας ο επενδυτής θα καταθέ-
γραφεία της ∆ΕΗ φακέλων, έναντι Μιλάµε συνολικά για 5.000 µεγαβάτ περισσευούµενη ισχύς θα µπει στο τει εγγυητική επιστολή για εγκατά-
λίγο πάνω από 20.000 των αρχικών φωτοβολταϊκών, σχεδόν όσο η µι-
τα περιµέναµε» «ψυγείο» και οι ενδιαφερόµενοι θα σταση µικρών φωτοβολταϊκών µέ-
εκτιµήσεων, αποδεικνύοντας ότι το σή από τη συνολική εγκατεστηµέ- «Είναι χειρότερα από ό,τι πρέπει να περιµένουν κάποια στιγ- χρι 500 KW, προκειµένου να υπο-
πρόβληµα που έχει να διαχειριστεί νη ηλεκτρική ισχύ της χώρας (από τα περιµέναµε», παραδέχονται µή στο µέλλον είτε για να πάρουν γράψει σύµβαση σύνδεσης.

Από τη
Βουλή οι
επενδύσεις
Ενεση ανάπτυξης στις ΗΠΑ
Fast Track Νέα µέτρα στήριξης της αµερικανικής οικονοµίας από τη FED
ΑΠΟ ΤΗ Βουλή θα κυρώ-
νεται υποχρεωτικά µε νό-
µο κάθε πρόταση που θα
Νέα χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής µε αγορές οµολόγων που θα
εντάσσεται στη διαδικα- φτάσουν ή θα ξεπεράσουν ακόµη και τα 500 δισ. δολάρια αναµένεται ότι
σία της ταχείας αδειοδό- θα ανακοινώσει σήµερα η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
τησης, ιδίως στις περιπτώ-
σεις σύµπραξης δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα. Η αλ-
λαγή αυτή συµπεριελήφθη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Κανελλόπουλος
Ανεργία και χαμηλή ανάπτυξη στις ΗΠΑ

0- 0,25%
στο νοµοσχέδιο για το Fast

Μ
Track που βρίσκεται προς ε την κίνησή της αυτή η FED είναι σήμερα το βασικό επιτόκιο
ψήφιση στη Βουλή, και η θα επιδιώξει να τονώσει την δανεισμού σε δολάρια από τη FED
οποία έχει σκοπό την όσο ανάπτυξη στις ΗΠΑ και να


το δυνατόν µεγαλύτερη δι- αυξήσει την απασχόληση, σύµφω-
αφάνεια. να µε ξένους αναλυτές που επικα-
λούνται τα κορυφαία ειδησεογραφι-
500 δισ.
δολάρια εκτιμάται
0,50% - 0,75%
Στην ίδια κατεύθυνση κι- είναι η μείωση των επιτοκίων,
νείται και η ρύθµιση µε κά πρακτορεία. ότι μπορεί να φτάσει με την οποία ισοδυναμεί
την οποία θα εξαιρείται Αυτή η νέα χαλάρωση της νο- η σημερινή ένεση ουσιαστικά η αναμενόμενη
της διαδικασίας αξιολόγη- µισµατικής πολιτικής από την ρευστότητας ένεση ρευστότητας
σης ή λήψης απόφασης Οµοσπονδιακή Τράπεζα που θα ρί-
µέλος της ∆ιυπουργικής ξει άφθονο ζεστό χρήµα στην αγο-
Επιτροπής ή του Invest In ρά κρατικών τίτλων, εκτιµάται από 14 τρισ. δολάρια
τους ίδιους παράγοντες της αγοράς
Greece που έχει οποιαδή-
ότι θα αποβεί θετική για τα οµόλογα
είναι το ΑΕΠ της χώρας
ποτε επαγγελµατική σχέ-

2% 9,6%
ση µε επενδυτή που υπο- χωρών όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία
βάλλει πρόταση. και η Ισπανία.
ήταν η ανάπτυξη ήταν τον
Εξυπνα Η ΝΕΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
της νοµισµατικής πολιτικής από τη
των ΗΠΑ σε ετήσια
βάση το τρίτο
Σεπτέμβριο
η ανεργία
κινητά από FED θα αποβεί θετική για τα οµό-
τρίμηνο στις ΗΠΑ

τη Microsoft λογα χωρών όπως η Ελλάδα Ο πρόεδρος της FED Μπεν Μπερνάνκι ανησυχεί
για την ανάπτυξη και τα ποσοστά ανεργίας

ΤΗΝ «ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ»
Το διοικητικό συµβούλιο της τρά- οµολόγων αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων. µέτρα που θα αντιστοιχούν µε µείωση της Ιρλανδίας παρουσίασαν χθες νέα
της στον χώρο των έξυ-
πεζας που συνεδριάζει σήµερα για των επιτοκίων κατά 0,50% ή 0,75%. άνοδο.
πνων κινητών τηλεφώνων
δεύτερη συνεχή ηµέρα προκειµένου
∆εν απέφεραν Τα spreads των δεκαετών ελληνι-
(smartphones) άρχισε η
να καθορίσει τη νοµισµατική πολιτι- Ωστόσο αυτές οι κινήσεις δεν Στροφή στα ευρωπαϊκά κών κρατικών οµολόγων αυξήθηκαν
Microsoft παρουσιάζο-
κή, ήδη έχει λάβει δραστικά µέτρα για είχαν το αναµενόµενο αποτέλεσµα Σύµφωνα µε 53 από 56 οικονο- χθες κατά 10 µονάδες και διαµορφώ-
ντας χτες και στην Ελλάδα
να αντιµετωπίσει την επιβράδυνση και πλέον στελέχη τραπεζών όπως µολόγους τους οποίους επικαλείται θηκαν στις 830 µονάδες βάσης. Στα
τις πρώτες συσκευές, οι
της αµερικανικής οικονοµίας και την η Wells Fargo και η Bank of Tokyo- το Μπλούµπεργκ, λόγω της νέας χα- υψηλότερα επίπεδα από την είσοδό
οποίες βασίζονται στο
υψηλή ανεργία. Εχει µειώσει σε σχε- Mitsoubishi εκτιµούν ότι θα γίνουν λάρωσης της νοµισµατικής πολιτι- τους στο ευρώ εκτοξεύτηκε το κό-
νέο λειτουργικό σύστηµα
δόν µηδενικά επίπεδα τα επιτόκια δα- νέες αγορές οµολόγων που θα φτά- κής στις ΗΠΑ οι επενδυτές αναµέ- στος δανεισµού σε Πορτογαλία και
Windows Phone 7 (WP7).
νεισµού σε δολάρια, ενώ για να απο- σουν ή θα ξεπεράσουν τα 500 δισ. νεται ότι θα στραφούν σε αγορές ευ- Ιρλανδία. Τα spreads της Πορτογαλίας
Μέχρι τα Χριστούγεννα,
φύγει τον κίνδυνο να µπει η αµερικα- δολάρια, στηρίζοντας τις αναλύ- ρωπαϊκών κρατικών οµολόγων οι- αυξήθηκαν στις 375 µονάδες και της
όπως ανακοίνωσαν οι εκ-
νική οικονοµία σε νέες περιπέτειες σεις τους σε πρόσφατες δηλώσεις κονοµιών όπως η Ελλάδα, οι οποί- Ιρλανδίας στις 470 µονάδες βάσης.
πρόσωποι της εταιρείας,
αλλά και για να µειώσει τις στρατιές του προέδρου της FED Νέας Υόρκης ες προσφέρουν υψηλότερες αποδό- Πάντως ο οίκος πιστοληπτικής αξι-
θα είναι διαθέσιµες στην
των ανέργων (η ανεργία βρίσκεται Γουίλιαµ Ντάντλεϊ. Πριν από λίγες σεις. Σηµειώνεται ότι οι αποδόσεις ολόγησης Moody’s τόνισε ότι χώρες
ελληνική αγορά οι πρώ-
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευ- ηµέρες ο Ντάντλεϊ είχε τονίσει πως των ελληνικών οµολόγων αλλά και όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η
τες τέσσερις συσκευές
ταίων 26 ετών) έχει προβεί σε αγορές η Οµοσπονδιακή Τράπεζα θα λάβει των οµολόγων της Πορτογαλίας και Ιρλανδία θα αποφύγουν τη χρεοκοπία.
WP7, από το σύνολο των
εννέα smartphones.Τα
Windows Phone 7, όπως
επισήµανε ο αρµόδιος για
την κινητή τηλεφωνία της
Microsoft στην Ελλάδα, κ.
Αλ. Παπασπυρίδης, «σχε-
Ανακλήσεις αυτοκινήτων από τη Nissan
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ανάκλησης αυτοκινήτων στα µοντέ- Pathfinder, παραγωγής από 29 Ιανουαρίου 2004 ειδοποιηθούν σχετικά µε συστηµένες επιστολές προ-
διάστηκαν για να κάνουν
το τηλέφωνο πιο χρηστι- λα Micra και Pathfinder της Νissan εκτελεί η εται- έως 28 Ιουνίου 2006, στα οποία υπάρχει πιθανό- κειµένου να προσέλθουν στα εξουσιοδοτηµένα συ-
κό, συγκεντρώνοντας σε ρεία Nικ. I. Θεοχαράκης Α.Ε. σε συνεργασία µε τη τητα εµφάνισης αστοχίας στα ρελέ του εγκεφάλου νεργεία του δικτύου Nissan και να γίνει η απαραίτητη
ένα σηµείο όλα τα πράγ- Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Η ανάκληση στην ελ- IPDM, που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο του κινητήρα αντικατάσταση των ρελέ του εγκεφάλου IPDM, χωρίς
µατα που ενδιαφέρουν ληνική αγορά αφορά 9.108 αυτοκίνητα Micra και 55 και την ανάφλεξη. Ολοι οι κάτοχοι των οχηµάτων θα καµία οικονοµική επιβάρυνση.
τον χρήστη».
Χρηματιστήριο / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 63

ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Π ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. Ρ/Ε ΗΜΕΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Π ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. Ρ/Ε ΗΜΕΡ.
Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΑΣ % ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΑΣ % ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ
(Τιμές σε ευρώ) ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 52 ΕΒΔ. 52 ΕΒΔ. ΣΥΝ/ΓΩΝ (Τιμές σε ευρώ) ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 52 ΕΒΔ. 52 ΕΒΔ. ΣΥΝ/ΓΩΝ

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) *.................................. 0,49....................... 0,00.......... 0,50........ 0,49........ 1,12.......... 0,45.........2,78....... 10.379
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ CPI (ΚΟ) *................................................................ 0,35...................................................................... 0,50.......... 0,22................................ 0
1.518,64 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *................................... 0,80..........A..........-3,61.......... 0,84........ 0,80........ 2,01.......... 0,80..................... 325.974 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) *........................................... 0,40..........Π........... 0,00.......... 0,42........ 0,38........ 0,88.......... 0,40.......10,06....... 16.031
DIONIC (ΚΟ) *.......................................................... 0,40..........Π..........-2,44.......... 0,41........ 0,39........ 0,58.......... 0,19.......28,91....... 49.715
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) *...................................................... 3,03...................................................................... 3,36.......... 1,60................................ 0
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) *...................................................... 1,09...................................................................... 2,00.......... 1,02................................ 0 EURODRIP (ΚO) *.................................................... 0,99..........Π........... 2,06.......... 1,00........ 0,98........ 1,07.......... 0,55.......18,63....... 17.750
0,96% ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) *.................................................... 3,73......................-1,84.......... 3,83........ 3,70........ 4,79.......... 2,90..................... 121.255
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) *...................................... 2,28......................-0,87.......... 2,37........ 2,24........ 5,44.......... 1,81..................... 178.793
EUROLINE AEEX (ΚΟ) *.......................................... 0,74..........Π..........-7,50.......... 0,74........ 0,73........ 1,19.......... 0,74...............-......... 3.575
EUROMEDICA (KO) *.............................................. 1,62..........Π........... 0,00.......... 1,62........ 1,62........ 5,31.......... 1,62......................... 1.100
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) *................................................... 3,73....................... 0,54.......... 3,75........ 3,62........ 6,60.......... 3,71.........4,34....... 82.548 F.G. EUROPE (ΚO) *............................................... 0,59..........A........... 0,00.......... 0,59........ 0,59........ 1,31.......... 0,56.........3,72......... 1.025
92 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *........................................ 2,21....................-10,16.......... 2,37........ 2,21...... 11,18.......... 2,21..................... 225.718
ΔΕΗ (ΚΟ) *............................................................ 12,18..........Π........... 4,82........ 12,18...... 11,53...... 15,40........ 10,84.........4,08..... 167.153
ΔΟΛ (ΚΟ) *............................................................... 0,75..........Π........... 4,17.......... 0,75........ 0,71........ 2,60.......... 0,72....................... 11.921
FLEXOPACK (ΚΟ) *................................................. 8,81....................... 0,23.......... 8,82........ 8,69........ 8,88.......... 7,52.......32,18......... 3.120
INFO - QUEST (ΚΟ) *.............................................. 1,18..........Π........... 0,00.......... 1,19........ 1,18........ 1,69.......... 0,87.......15,37......... 5.000
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) *....................................... 1,03....................... 0,00.......... 1,07........ 1,02........ 1,61.......... 0,92.........7,86......... 4.390
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) *....................................... 7,51..........A........... 0,00.......... 7,68........ 7,37...... 22,00.......... 7,17.........5,97.. 3.432.928 INTERINVEST AEEX (KΟ) *..................................... 0,75..........A........... 0,00.......... 0,75........ 0,75........ 0,98.......... 0,62...............-......... 7.382
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) *........................................................... 1,14..........A........... 0,88.......... 1,16........ 1,13........ 1,92.......... 1,01......................... 2.820 INTRAKAT (KO) *..................................................... 0,75....................... 0,00.......... 0,78........ 0,75........ 3,60.......... 0,75.......11,87......... 4.350

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) *................................................... 3,24....................... 3,18.......... 3,35........ 3,08........ 5,96.......... 2,70.........8,61..... 352.560 KLEEMAN HELLAS (KO) *....................................... 1,50..........Π........... 0,00.......... 1,50........ 1,47........ 2,75.......... 1,50.........6,89....... 43.980

[ ]
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) *................................ 5,39......................-0,55.......... 5,50........ 5,37........ 8,93.......... 5,39.........9,42....... 83.989 LAVIPHARM (ΚΟ) *.................................................. 0,49..........A........... 0,00.......... 0,51........ 0,48........ 1,41.......... 0,46....................... 65.143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) *...................... 5,57..........A..........-0,54.......... 5,70........ 5,50........ 9,90.......... 4,19.......12,65..... 122.562 LOGISMOS (ΚΟ) *................................................... 0,75...................................................................... 0,75.......... 0,36.......62,20................ 0

ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΑΘ (ΚΟ) *........................................................... 4,20......................-0,94.......... 4,23........ 4,09........ 5,10.......... 3,80.......10,59....... 10.142 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *......................................... 2,20....................... 3,77.......... 2,20........ 2,20........ 4,15.......... 1,93.........4,99.............. 80
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) *......................................................... 4,80..........Π........... 0,00.......... 4,81........ 4,70........ 6,54.......... 4,80.......89,05......... 9.517 MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) *......... 4,71......................-6,73.......... 5,35........ 4,70........ 6,00.......... 3,52.........7,96............ 525
ΙΑΣΩ (ΚΟ) *.............................................................. 1,73..........Π..........-1,70.......... 1,74........ 1,68........ 4,14.......... 1,73.........6,69......... 7.016 MEVACO (ΚΟ) *....................................................... 0,78...................................................................... 1,40.......... 0,65................................ 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) *....................................... 0,57..........A..........-1,72.......... 0,59........ 0,57........ 1,57.......... 0,57.......25,97....... 31.220 MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) *.......................... 3,66...................................................................... 4,36.......... 3,38.......11,23................ 0

Κέρδη χθες
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) *..................................................... 2,97..........A..........-1,00.......... 3,04........ 2,97........ 4,46.......... 2,58.........9,47....... 79.939 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) *................................... 2,31....................... 0,43.......... 2,31........ 2,28........ 2,37.......... 1,92.......12,01....... 37.700
ΚΑΕ (ΚΟ) *............................................................... 4,55..........A..........-2,36.......... 4,55........ 4,50........ 6,65.......... 3,70.........6,23......... 3.978 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *........................................... 2,55..........A........... 4,08.......... 2,55........ 2,45........ 3,10.......... 2,09......................... 1.106
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *...................................... 3,32..........Π........... 2,79.......... 3,33........ 3,22........ 4,36.......... 2,29.........8,25.. 1.715.724 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) *..................... 0,57..........Π........... 1,79.......... 0,58........ 0,55........ 0,81.......... 0,14....................... 23.050
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) *.......................................................... 8,37....................... 0,12.......... 8,50........ 8,25...... 11,28.......... 7,75.......12,34....... 19.896 PASAL (ΚΟ) *........................................................... 0,46..........Π..........-2,13.......... 0,48........ 0,46........ 1,49.......... 0,42......................... 3.130

στο Χ.Α.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) *................................................... 0,41..........Π..........-2,38.......... 0,42........ 0,40........ 1,58.......... 0,41....................... 25.108 PROFILE (ΚΟ) *....................................................... 0,51..........Π..........-3,77.......... 0,51........ 0,48........ 1,01.......... 0,48......................... 4.300
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) *................................................... 0,33..........Π..........-2,94.......... 0,34........ 0,32........ 1,22.......... 0,33......................... 9.550 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) *.............................. 0,70...................................................................... 1,20.......... 0,41................................ 0
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) *.................................................. 7,63..........A..........-0,91.......... 7,79........ 7,63...... 12,02.......... 6,85.........7,84..... 110.218 REDS (ΚΟ) *............................................................ 0,76......................-2,56.......... 0,78........ 0,75........ 1,62.......... 0,68......................... 3.820
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) *.............................................. 4,36..........A........... 1,63.......... 4,39........ 4,23........ 6,00.......... 3,63.......33,94..... 209.474 RILKEN (KΟ) *......................................................... 2,76..........Π..........-1,08.......... 2,87........ 2,76........ 3,97.......... 2,50.......10,58............ 116
ΟΛΘ (ΚΟ) *............................................................ 11,00..........A..........-1,35........ 11,15...... 11,00...... 15,04........ 11,00.......24,75............ 922 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) *............................... 0,35..........A..........-5,41.......... 0,37........ 0,35........ 0,72.......... 0,35....................... 36.307
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν ΟΛΠ (ΚΟ) *............................................................ 11,97....................... 2,31........ 11,97...... 11,48...... 17,38........ 11,14............................ 384
ΟΠΑΠ (ΚΟ) *.......................................................... 13,55..........Π........... 1,12........ 13,56...... 13,12...... 17,88........ 10,21.........7,28..... 627.777 SPACE HELLAS (ΚΟ) *............................................ 1,45...................................................................... 2,56.......... 1,24.......19,96................ 0
SPRIDER STORES (ΚΟ) *....................................... 0,40..........A..........-2,44.......... 0,42........ 0,40........ 1,72.......... 0,35....................... 55.366
χθες στο Χρηματιστήριο ΟΤΕ (ΚΟ) *.............................................................. 5,68....................... 0,18.......... 5,69........ 5,59...... 11,70.......... 5,20.........6,89.. 1.247.045
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *.................................... 3,42......................-3,12.......... 3,50........ 3,36...... 11,98.......... 3,36.........6,16.. 1.500.519 Τ ΒΑΝΚ (ΚΟ) *......................................................... 0,33..........A..........-2,94.......... 0,34........ 0,33........ 1,00.......... 0,33..................... 115.799
TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) *......................................... 0,82..........Π........... 1,23.......... 0,82........ 0,81........ 1,48.......... 0,71.......11,19......... 4.008
Αθηνών. O Γενικός Δείκτης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) *................................ 4,80..........Π........... 0,00.......... 4,90........ 4,80........ 5,10.......... 4,46.......22,40............ 258
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) *............................................. 3,88....................... 6,01.......... 3,92........ 3,82........ 5,27.......... 3,65.........9,08......... 1.546 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) *............................ 0,36..........Π..........-2,70.......... 0,36........ 0,36........ 0,59.......... 0,32............................ 179
Τιμών έκλεισε στις 1.518,64 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) *...................................................... 2,45..........Π..........-1,61.......... 2,49........ 2,42........ 5,79.......... 1,97....................... 14.958
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) *.................... 3,49..........A..........-2,79.......... 3,58........ 3,46........ 4,94.......... 2,39.......73,37..... 465.023
μονάδες σημειώνοντας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) *................................... 2,94....................... 0,34.......... 2,97........ 2,90........ 6,78.......... 2,72.......20,15....... 98.748 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) *......................................................... 0,45..........Π........... 4,65.......... 0,45........ 0,45........ 0,94.......... 0,37.......10,84................ 1
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) *.......................................................... 15,40..........A........... 0,85........ 15,74...... 15,12...... 23,55........ 13,96.......10,16....... 62.620
άνοδο σε ποσοστό 0,96%, ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) *............................................................ 9,22......................-1,91.......... 9,78........ 9,22...... 16,01.......... 8,88.........6,08............ 600
ΑΝΕΚ (ΚΟ) *........................................................... 0,20..........A........... 0,00.......... 0,21........ 0,20........ 0,83.......... 0,20..................... 128.467
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) *.............................................. 2,20..........A........... 0,00.......... 2,20........ 2,20........ 3,96.......... 2,11......................... 1.848
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) *............................................................ 0,75....................... 0,00.......... 0,75........ 0,73........ 1,92.......... 0,75.......10,51....... 53.292
ενώ η αξία των συναλλαγών ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) *........................................................ 0,63....................... 1,61.......... 0,64........ 0,62........ 1,72.......... 0,61....................... 22.216
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) *........................................ 0,40..........A..........-6,98.......... 0,42........ 0,39........ 1,12.......... 0,34......................... 5.001
ΓΕΚΕ (ΚΑ) *............................................................. 7,28...................................................................... 8,50.......... 7,20.......12,17................ 0
AEGEAN AIRLINES (ΚΟ) *...................................... 2,26......................-3,00.......... 2,38........ 2,26........ 4,28.......... 2,05.........7,01......... 4.957
διαμορφώθηκε σε 92 εκατ. ALAPIS (ΚΟ) *.......................................................... 1,10......................-2,65.......... 1,12........ 1,05........ 4,56.......... 1,10.........3,05.. 2.324.209 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) *..................................... 0,26....................... 4,00.......... 0,27........ 0,23........ 0,46.......... 0,23.........6,10......... 4.640
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) *................................................ 4,74..........Π........... 3,04.......... 4,74........ 4,46...... 12,20.......... 4,04.........7,36.. 1.358.841 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *................................. 1,93......................-0,52.......... 1,94........ 1,92........ 5,19.......... 1,93......................... 3.862
ευρώ. COCA - COLA (ΚΟ) *............................................. 19,20....................... 2,18........ 19,25...... 18,63...... 20,98........ 13,80.......17,55..... 191.065 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) *............................... 16,75.................................................................... 17,38.......... 8,00................................ 0
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) *................................ 4,25.................................................................... 12,10.......... 4,25................................ 0
Ο δείκτης FTSE/ASE 20 EUROBANK EFG (ΚΟ) *.......................................... 4,33....................... 2,61.......... 4,37........ 4,16...... 10,99.......... 3,62.......10,66.. 1.129.881
EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) *........................... 6,09..........Π........... 3,22.......... 6,09........ 5,90........ 8,64.......... 5,06.........9,36....... 39.860 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) *.......................................................... 7,33.................................................................... 14,46.......... 6,56.......46,50................ 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) *............................................ 4,69......................-0,21.......... 4,70........ 4,60........ 6,32.......... 4,51.......21,70......... 2.794
έκλεισε στις 728,16 μονάδες, FOLLI - FOLLIE (KΟ) *........................................... 17,25..........A..........-0,17........ 17,30...... 17,25...... 18,15........ 12,61.........5,75....... 42.280
FORTHNET (ΚΟ) *................................................... 0,58..........A..........-4,92.......... 0,61........ 0,58........ 1,53.......... 0,58..................... 211.578 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) *........................... 14,00.................................................................... 15,78........ 12,60................................ 0
με πτώση σε ποσοστό 0,65%, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) *............................. 6,45......................-4,30.......... 6,78........ 6,35...... 11,52.......... 4,80.......10,39....... 37.533
FRIGOGLASS (KO) *............................................... 9,70....................... 0,00.......... 9,98........ 9,41...... 10,77.......... 6,51....................... 17.191
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) *...................................................... 61,00....................... 0,00........ 61,00...... 61,00...... 80,10........ 59,96.......10,31.............. 50
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) *....................................................... 2,02......................-8,18.......... 2,18........ 1,98........ 4,80.......... 2,02......................... 2.487
ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) *............................... 0,53....................... 0,00.......... 0,54........ 0,52........ 1,58.......... 0,53.........6,65..... 239.086 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) *................................ 0,32..........Π........... 0,00.......... 0,32........ 0,32........ 0,41.......... 0,27......................... 1.000
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) *....................................................... 18,14......................-1,52........ 18,42...... 17,10...... 21,55........ 14,91............................ 378
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) *............................................... 1,40....................... 1,45.......... 1,41........ 1,36........ 3,69.......... 1,16.........4,01....... 15.181
έκλεισε στις 1.633,29 μονάδες JUMBO (ΚΟ) *......................................................... 5,20......................-2,44.......... 5,32........ 5,16........ 9,32.......... 4,50.........8,42..... 128.907 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) *................................................... 0,28..........Π........... 0,00.......... 0,28........ 0,28........ 0,60.......... 0,23............................ 122
JUMBO (ΚΟ ΑΝΕΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) *....................... 4,98...................................................................... 4,98.......... 4,98.........8,06................ 0 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) *....................................................... 0,10...................................................................... 0,22.......... 0,10.......28,56................ 0
με πτώση σε ποσοστό 0,87%. Ο LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) *............................... 4,00..........Π........... 0,76.......... 4,00........ 3,76........ 8,00.......... 3,67.......21,44......... 8.386 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) *................................ 0,13..........Π........... 0,00.......... 0,13........ 0,13........ 0,25.......... 0,12............................ 250
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) *................... 0,73..........Π..........-5,19.......... 0,76........ 0,72........ 2,48.......... 0,73.................. 2.646.176 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) *............................... 0,40...................................................................... 0,40.......... 0,30................................ 0
δείκτης FTSE/ASE SMALLCAP MARFIN POPULAR BANK (KO) *............................ 1,33......................-6,34.......... 1,38........ 1,32........ 3,16.......... 1,33.........6,40.. 3.379.496 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) *............................................................ 1,38..........Π........... 0,00.......... 1,38........ 1,38........ 1,81.......... 0,96............................ 451
PROTON BANK (ΚΟ) *............................................ 0,88..........Π........... 1,15.......... 0,88........ 0,85........ 2,12.......... 0,76.........6,37..... 143.684 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) *...................................................... 0,38...................................................................... 0,99.......... 0,21.........2,48................ 0
80 έκλεισε στις 273,97 S & B ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) *............................................. 3,42......................-2,29.......... 3,44........ 3,15........ 4,19.......... 2,86.......71,42......... 6.736 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) *............................................. 0,25...................................................................... 0,35.......... 0,17................................ 0
μονάδες, με πτώση σε ποσοστό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *.............................................. 0,15..........A........... 0,00.......... 0,15........ 0,15........ 0,35.......... 0,15......................... 1.621
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) *...................................... 0,25......................-3,85.......... 0,26........ 0,24........ 0,87.......... 0,25............................ 390
0,38%, ενώ ο δείκτης FTSE ALPHA ETF FTSE Athex 20..................................... 7,28......................-0,41.......... 7,30........ 7,11...... 14,12.......... 6,56...............-....... 21.488
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) *................................... 0,34...................................................................... 0,54.......... 0,23................................ 0
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) *..................................................... 0,14......................-6,67.......... 0,15........ 0,14........ 0,37.......... 0,13......................... 4.310
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.................... 15,82....................... 1,35........ 15,82...... 15,82...... 27,15........ 14,33...............-....... 19.000
140 έκλεισε στις 1.642,41 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) *.......................................... 0,14..........A........... 0,00.......... 0,15........ 0,14........ 0,51.......... 0,12....................... 20.980
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) *............................. 7,60..........A........... 0,00.......... 7,60........ 7,60........ 7,80.......... 6,57.......26,20............ 660
μονάδες, με άνοδο σε ποσοστό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) *.............................. 0,63..........Π..........-3,08.......... 0,65........ 0,60........ 1,95.......... 0,63......................... 2.067
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) *.............................................. 1,68..........Π........... 2,44.......... 1,68........ 1,67........ 2,20.......... 1,62...............-......... 2.370 CROWN HELLAS CAN (ΚO) *................................. 9,74...................................................................... 9,74.......... 7,21.......12,78................ 0
0,47%. Ο δείκτης FTSE /Athex ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) *........................................................ 0,75...................................................................... 0,94.......... 0,50................................ 0 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) *............................. 0,37...................................................................... 0,79.......... 0,30................................ 0
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *................................................ 0,38..........A........... 0,00.......... 0,38........ 0,36........ 1,33.......... 0,37....................... 15.969 ELMEC SPORT (ΚΟ) *............................................. 0,57...................................................................... 1,86.......... 0,48.........5,71................ 0
International έκλεισε στις ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) *..................................................... 0,60..........Π..........-1,64.......... 0,62........ 0,56........ 1,12.......... 0,59......................... 1.353 INFORMER (ΚΟ) *................................................... 0,46...................................................................... 0,48.......... 0,36................................ 0
1.923,32 μονάδες, με άνοδο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ (ΚΟ) *.............................................. 0,50......................-3,85.......... 0,52........ 0,50........ 1,44.......... 0,50......................... 3.040
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) *............ 1,10..........Π........... 1,85.......... 1,10........ 1,08........ 1,54.......... 0,91...............-......... 4.046
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) *.................................. 0,38...................................................................... 0,45.......... 0,23.......60,44................ 0
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *........................ 0,89...................................................................... 2,90.......... 0,88................................ 0
0,47%. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) *..................................... 0,81..........Π..........-8,99.......... 0,82........ 0,81........ 1,84.......... 0,81............................ 364
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) *................... 0,41..........Π........... 2,50.......... 0,41........ 0,40........ 0,73.......... 0,34.........4,05............ 180
NUTRIART (ΚΟ) *..................................................... 0,27...................................................................... 0,55.......... 0,18................................ 0
OLYMPIC CATERING (ΚΟ) *................................... 0,88...................................................................... 1,71.......... 0,83.........2,58................ 0
ΒΑΡΔΑΣ (ΚΟ) *........................................................ 0,87......................-2,25.......... 0,89........ 0,81........ 3,16.......... 0,69............................ 412 PC SYSTEMS (ΚΟ) *............................................... 0,24...................................................................... 0,30.......... 0,16................................ 0
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) *.................................................. 0,73..........Π..........-3,95.......... 0,73........ 0,73........ 1,02.......... 0,60............................ 210 SATO AE (ΚΟ) *....................................................... 0,16....................... 0,00.......... 0,16........ 0,16........ 0,53.......... 0,14............................ 400
ΒΙΣ (ΚΟ) *................................................................. 0,77...................................................................... 1,88.......... 0,75.........5,64................ 0 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) *........................ 0,17...................................................................... 0,34.......... 0,14.......80,99................ 0
[ΔΕΙΚΤΕς ΤΙΜΩΝ] ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) *......................... 1,27....................... 2,42.......... 1,27........ 1,26........ 1,96.......... 0,96.............................. 25
ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) *....................................................... 0,33...................................................................... 0,55.......... 0,29.......10,21................ 0
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) *..................................... 0,67....................... 8,06.......... 0,67........ 0,67........ 1,82.......... 0,48.............................. 85
UNIBIOS (ΚΟ) *....................................................... 0,10..........Π........... 0,00.......... 0,10........ 0,10........ 0,24.......... 0,10....................... 10.000
VELL GROUP (ΚΟ) *................................................ 0,25.....................13,64.......... 0,26........ 0,24........ 1,18.......... 0,22.......53,75..... 203.183
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) *.......................... 12,56..........A........... 0,00........ 12,56...... 12,56...... 24,79........ 11,04.......36,90....... 20.572
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1.518,64 0,96 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) *......................................... 6,50...................................................................... 7,80.......... 5,39................................ 0 VIVERE (ΚΟ) *.......................................................... 0,53....................... 6,00.......... 0,53........ 0,52........ 0,85.......... 0,32......................... 1.000
ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) *.................................................... 0,68....................... 1,49.......... 0,70........ 0,65........ 0,81.......... 0,54...............-..... 740.070
FTSE/Χ.Α. 20 728,16 0,65 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) *............................................ 1,73....................... 4,22.......... 1,77........ 1,67........ 1,92.......... 1,19.......11,16....... 71.536 ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
FTSE/Χ.Α. LIQUID MID 1.446,47 -1,02 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) *......................................... 1,14......................-0,87.......... 1,14........ 1,05........ 1,50.......... 0,76.......27,02............ 410
ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) *....................................................... 1,22...................................................................... 1,43.......... 0,81................................ 0 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) *........................................................... 0,32......................-3,03.......... 0,32........ 0,32........ 1,52.......... 0,30.........2,31............ 500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ - ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ. 3.233,09 -0,49 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) *..................................................... 0,33..........Π..........-2,94.......... 0,33........ 0,33........ 0,80.......... 0,31.......27,15......... 2.792 ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) *..................................................... 0,23....................... 4,55.......... 0,24........ 0,23........ 1,12.......... 0,14.............................. 21
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α. 3.926,41 1,32 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) *................................................ 0,39....................... 8,33.......... 0,39........ 0,38........ 0,89.......... 0,36......................... 1.020 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) *..................................................... 0,10..........Π..........-9,09.......... 0,11........ 0,09........ 0,52.......... 0,10....................... 18.490
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *............................ 0,40..........Π........... 2,56.......... 0,40........ 0,37........ 0,79.......... 0,39.........2,98....... 32.020 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) *................................................... 0,59...................................................................... 0,88.......... 0,59................................ 0
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1.112,33 0,00 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) *........................................................... 0,63..........A........... 0,00.......... 0,63........ 0,63........ 0,88.......... 0,59.......14,45............ 260 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) *............................................... 0,14...................................................................... 0,20.......... 0,10................................ 0
FTSE/Χ.Α. MID 40 1.633,29 -0,87 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) *..................................... 0,75..........Π..........-5,06.......... 0,79........ 0,75........ 1,40.......... 0,52......................... 4.360 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) *......................................................... 0,26..........Π..........-7,14.......... 0,26........ 0,26........ 1,28.......... 0,22......................... 1.850
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) *................................................... 0,79..........Π........... 1,28.......... 0,79........ 0,79........ 1,34.......... 0,68............................ 250 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) *............................... 0,09...................................................................... 0,36.......... 0,05................................ 0
FTSE/Χ.Α. SMALLCAP 80 273,97 -0,38 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) *..................................... 0,70...................................................................... 1,23.......... 0,65.........7,78................ 0 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) *............................................ 0,07...................................................................... 0,20.......... 0,07................................ 0
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) *........................................................ 0,68......................-1,45.......... 0,71........ 0,66........ 0,96.......... 0,55......................... 6.270 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) *.................................................... 3,70...................................................................... 4,00.......... 2,00................................ 0
FTSE/Χ.Α. 140 1.642,41 0,47 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) *............................ 0,65..........A..........-4,41.......... 0,68........ 0,63........ 2,89.......... 0,65......................... 1.530 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) *................................ 0,09...................................................................... 0,17.......... 0,07................................ 0
FTSE/Χ.Α. INTERNATIONAL 1.923,32 0,47 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) *........................................................ 2,00....................... 5,26.......... 2,00........ 1,92........ 2,34.......... 1,70.........9,78......... 1.000 ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) *......................................................... 0,39...................................................................... 1,85.......... 0,36................................ 0
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *.................................. 31,47....................... 0,03........ 31,50...... 30,98...... 52,05........ 29,89.........2,19......... 2.789 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) *................................. 0,08...................................................................... 0,13.......... 0,08................................ 0
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΑΠΟΔ. ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. 2.056,00 0,96 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) *.................................... 1,14......................-2,56.......... 1,17........ 1,13........ 1,66.......... 0,89......................... 5.120 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) *................................ 0,14...................................................................... 0,14.......... 0,14................................ 0
FTSE/Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.490,88 0,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) *........................... 0,32...................................................................... 0,50.......... 0,30................................ 0 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) *.................................... 0,10..........A........... 0,00.......... 0,11........ 0,10........ 0,32.......... 0,10......................... 6.500
ΕΛΤΟΝ (KΟ) *.......................................................... 0,57....................... 3,64.......... 0,57........ 0,57........ 0,67.......... 0,43.........5,34.............. 10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) *............................ 0,48....................... 0,00.......... 0,49........ 0,47........ 2,98.......... 0,47......................... 1.895
FTSE/Χ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1.747,33 3,99 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) *........................................................ 2,15....................... 0,00.......... 2,15........ 2,15........ 2,93.......... 2,05.........6,24............ 100 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) *.................................................... 0,18...................................................................... 0,42.......... 0,18................................ 0
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) *.................................................. 0,32......................-5,88.......... 0,33........ 0,31........ 0,46.......... 0,30....................... 19.982
FTSE/X.A. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.758,02 1,41 ΕΤΕΜ (ΚΑ) *............................................................. 0,41..........Π........... 2,50.......... 0,41........ 0,37........ 0,80.......... 0,35......................... 6.530
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) *............................................ 0,19......................-5,00.......... 0,20........ 0,19........ 0,65.......... 0,12....................... 10.750
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) *.................................. 0,59...................................................................... 0,83.......... 0,33.........3,56................ 0
FTSE/Χ.Α. ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.918,30 -3,46 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) *...................................... 0,59....................... 3,51.......... 0,59........ 0,55........ 0,76.......... 0,47.........5,24......... 1.960
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) *.................................................. 0,05..........Π........... 0,00.......... 0,05........ 0,04........ 0,11.......... 0,05.........0,41....... 10.000
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) *........................................ 3,34....................... 0,00.......... 3,35........ 3,27........ 3,36.......... 1,77.......32,55....... 65.087
FTSE/Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.183,63 -0,62 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) *............................................ 0,84......................-3,45.......... 0,88........ 0,81........ 0,87.......... 0,43....................... 25.561 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) *.................................................. 0,06...................................................................... 0,12.......... 0,06.........0,49................ 0
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) *............................................................ 0,20......................-4,76.......... 0,22........ 0,19........ 1,38.......... 0,20....................... 13.737 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) *......................... 0,20...................................................................... 0,53.......... 0,15................................ 0
FTSE/Χ.Α. ΕΜΠΟΡΙΟ 1.765,57 -1,69 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ (ΚΟ) *............................. 0,33..........Π........... 3,13.......... 0,33........ 0,30........ 0,89.......... 0,20......................... 7.399 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) *................................................. 0,21..........A........... 5,00.......... 0,21........ 0,21........ 0,39.......... 0,20......................... 4.200
FTSE/Χ.Α. ΠΡΟΣΩΠ. - ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.996,49 -1,36 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) *..................................................... 0,65..........Π........... 3,17.......... 0,65........ 0,65........ 1,00.......... 0,57.......12,93.............. 40 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) *............................... 0,30...................................................................... 0,42.......... 0,22................................ 0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) *.............................................. 4,92..........A..........-2,57.......... 4,92........ 4,91........ 5,25.......... 4,74.............................. 30 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ) *................................... 3,00..........Π..........-0,33.......... 3,00........ 3,00........ 4,11.......... 2,34.........6,56............ 200
FTSE/Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 6.878,97 2,17 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) *................................................. 1,76....................... 1,73.......... 1,76........ 1,71........ 1,76.......... 1,28.........7,00......... 1.235 ΝΕΛ (ΚΟ) *............................................................... 0,20......................-9,09.......... 0,20........ 0,20........ 3,60.......... 0,20......................... 1.000
FTSE/Χ.Α. ΠΡΩΤΕΣ YΛΕΣ 2.142,43 0,92 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) *......................................... 0,74......................-5,13.......... 0,85........ 0,73........ 1,12.......... 0,54.........5,80......... 1.248 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚΟ) *................................................. 0,48..........Π..........-7,69.......... 0,50........ 0,47........ 0,55.......... 0,29....................... 35.750
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) *...................................................... 1,40..........Π..........-0,71.......... 1,42........ 1,33........ 1,55.......... 1,15.........8,05......... 2.200 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) *........................................................... 1,00..........A..........-0,99.......... 1,00........ 1,00........ 1,96.......... 0,69............................ 200
FTSE/Χ.Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ 2.321,43 1,22 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) *......................................... 1,00....................... 1,01.......... 1,00........ 0,98........ 1,14.......... 0,62.......18,49......... 1.890 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) *.................................................... 0,09...................................................................... 0,21.......... 0,09................................ 0
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) *................................. 0,88..........Π..........-2,22.......... 0,92........ 0,87........ 2,85.......... 0,68....................... 80.780 ALTEC (ΚΟ) *........................................................... 0,07..........A........-12,50.......... 0,07........ 0,07........ 0,20.......... 0,07......................... 6.500
FTSE/Χ.Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ 2.160,64 -0,57 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) *.................................. 0,32...................................................................... 0,54.......... 0,21................................ 0 COMPUCON (ΚO) *................................................. 0,10...................................................................... 0,14.......... 0,07................................ 0
FTSE/Χ.Α. ΧΗΜΙΚΑ 6.458,14 0,16 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) *........................................................ 4,20....................... 0,24.......... 4,20........ 4,00........ 7,50.......... 4,19.......13,51......... 5.982 FASHION BOX (ΚΟ) *.............................................. 1,50...................................................................... 1,72.......... 1,09................................ 0
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) *.......................................................... 0,57..........Π..........-1,72.......... 0,57........ 0,57........ 1,09.......... 0,49.......32,85......... 3.000 HELLAS ONLINE (ΚΟ) *.......................................... 0,59...................................................................... 1,40.......... 0,40................................ 0
FTSE/Χ.Α. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1.197,77 3,19 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) *............................................... 4,11......................-7,01.......... 4,33........ 3,98........ 8,95.......... 3,05............................ 580 PLIAS (ΚΑ) *............................................................. 0,30..........A..........-9,09.......... 0,30........ 0,30........ 1,70.......... 0,30............................ 750
FTSE/Χ.Α. ΤΑΞΙΔΙΑ - ΑΝΑΨΥΧΗ 2.391,55 0,83 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) *........................................................ 0,80..........A..........-1,23.......... 0,80........ 0,80........ 1,05.......... 0,76.........8,83......... 3.848 RIDENCO (ΚΟ) *...................................................... 0,08...................................................................... 0,38.......... 0,08................................ 0
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) *....................................... 0,51..........Π........... 2,00.......... 0,51........ 0,50........ 0,90.......... 0,45.........5,38.............. 50
FTSE/Χ.Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 668,61 -1,41 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) *................................. 0,62..........A........... 0,00.......... 0,62........ 0,62........ 1,06.......... 0,60.........3,89......... 1.500 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
FTSE/Χ.Α. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.563,46 0,18 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) *.............................................. 0,45...................................................................... 1,24.......... 0,40................................ 0
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) *..................................................... 0,56..........Π..........-1,75.......... 0,56........ 0,52........ 1,70.......... 0,44.......65,08............ 106 ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ (ΚΟ) *................................. 0,90...................................................................... 1,01.......... 0,79................................ 0
FTSE/Χ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 3.327,75 3,88 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) *.......................................... 0,57..........Π........... 0,00.......... 0,57........ 0,55........ 0,70.......... 0,56......................... 1.050
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) *.......................................... 0,48...................................................................... 0,65.......... 0,45................................ 0 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
FTSE/Χ.Α. ΥΓΕΙΑ 1.311,67 -2,39 ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) *....................................................... 0,30...................................................................... 0,75.......... 0,30.......45,95................ 0 DIVERSA (ΚΟ) *....................................................... 2,86...................................................................... 2,86.......... 2,60.......34,77................ 0
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) *.............................................. 1,47..........A..........-8,13.......... 1,64........ 1,47........ 2,05.......... 1,21.........5,46......... 1.004
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) *..................................... 0,68...................................................................... 0,81.......... 0,30.......71,61................ 0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΙΝΕΡΒΑ (ΚΑ) *....................................................... 1,04..........Π........... 0,00.......... 1,04........ 0,94........ 1,69.......... 1,04.......22,16............ 510
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ % ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) *......................................... 0,74..........Π..........-3,90.......... 0,74........ 0,72........ 2,00.......... 0,74......................... 1.368 OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΚΟ) *.................... 2,16...................................................................... 2,99.......... 1,92.......12,33................ 0
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) *.......................... 0,61...................................................................... 1,07.......... 0,56................................ 0
VELL GROUP (ΚΟ)........................ 13,64 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) *......................................... 0,95..........Π........... 6,74.......... 0,95........ 0,85........ 1,77.......... 0,81............................ 710 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)................................ 5,80 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) *.......................................... 0,39......................-2,50.......... 0,41........ 0,37........ 0,83.......... 0,39......................... 1.095
ΔΕΗ (ΚΟ)..................................... 4,82 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) *...................................................... 0,58....................-18,31.......... 0,64........ 0,57........ 1,08.......... 0,45....................... 14.020 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (ΚΟ) *..................... 2,92...................................................................... 4,03.......... 2,91.......35,02................ 0
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) *........................................................ 0,73....................... 5,80.......... 0,75........ 0,68........ 0,81.......... 0,48..................... 265.463
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)...................... 4,22 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) *...................................... 0,53......................-7,02.......... 0,53........ 0,53........ 0,82.......... 0,33............................ 700 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ).......... 3,22 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) *...................... 0,34...................................................................... 0,66.......... 0,29................................ 0
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) *..................... 0,61...................................................................... 0,81.......... 0,45................................ 0 ΒΙΟΪΑΤΡ.& ΡΟΜΠΟΤ.ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) *.................... 2,47...................................................................... 2,80.......... 2,47.........9,30................ 0
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) *........................................... 0,96...................................................................... 1,09.......... 0,68.........2,65................ 0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΜΨΗ % ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) *.................................... 0,57...................................................................... 1,02.......... 0,38................................ 0 ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)................ -10,16 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) *................................................. 0,83......................-1,19.......... 0,88........ 0,80........ 1,91.......... 0,44.........8,29..... 108.840 MEDITERRA (ΚΟ) *.................................................. 2,00...................................................................... 2,20.......... 1,91................................ 0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) *........................................... 2,78...................................................................... 3,90.......... 2,66.........9,35................ 0
MARFIN POPULAR BANK (KO)........ -6,34 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (KO) *.................................. 0,93....................... 0,00.......... 0,93........ 0,86........ 2,88.......... 0,78.........3,22............ 410
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO)........... -5,41 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) *..................................... 0,51......................-1,92.......... 0,52........ 0,48........ 0,97.......... 0,45.........7,67....... 14.800 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
MARFIN INVEST. GROUP (ΚΟ)........ -5,19 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) *...................................... 3,89....................... 0,26.......... 3,89........ 3,73........ 4,20.......... 3,11.......10,79............ 120 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) *................................................. 1,40...................................................................... 1,53.......... 1,35.......18,67................ 0
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) *......................................................... 0,72......................-1,37.......... 0,73........ 0,70........ 1,10.......... 0,65.........5,27......... 3.730
FORTHNET (ΚΟ)............................ -4,92 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) *.................. 2,95....................... 1,72.......... 2,95........ 2,90........ 4,17.......... 2,40.......30,38......... 1.000 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) *....................................................... 0,39......................-2,50.......... 0,40........ 0,36........ 0,71.......... 0,33......................... 4.800
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) *..................................... 0,65....................... 0,00.......... 0,67........ 0,62........ 0,74.......... 0,42..................... 137.290 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) *..................................................... 2,34...................................................................... 2,66.......... 2,34................................ 0
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) *....................................... 0,58...................................................................... 0,75.......... 0,49................................ 0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)............... 25,914 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) *............................................. 0,52..........Π........... 1,96.......... 0,52........ 0,52........ 1,43.......... 0,49.......26,88............ 200 ΤΡΟΦΙΜΑ
ΟΠΑΠ (ΚΟ).................................. 8,427 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) *.................................. 0,78..........A..........-1,27.......... 0,80........ 0,77........ 1,86.......... 0,73.........4,79....... 39.740
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) *................................. 1,40....................... 0,00.......... 1,44........ 1,37........ 2,70.......... 1,20....................... 16.244 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) *........................................... 1,14...................................................................... 1,15.......... 1,05................................ 0
ΟΤΕ (ΚΟ).................................... 7,069 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) *...................................... 0,40....................... 8,11.......... 0,40........ 0,36........ 0,55.......... 0,29......................... 2.245
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)....................... 6,295 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) *................................................ 3,18...................................................................... 4,59.......... 3,10................................ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)................ 5,622 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) *............................................... 0,34...................................................................... 0,46.......... 0,26................................ 0 ENVITEC (ΚΟ) *....................................................... 1,62...................................................................... 4,40.......... 1,62.........1,45................ 0
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) *............................................... 1,35....................... 2,27.......... 1,35........ 1,35........ 1,70.......... 0,75.......17,35................ 2
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) *............................ 0,36......................-7,69.......... 0,38........ 0,32........ 0,50.......... 0,33......................... 2.850 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ (ΤΕΜ.) A.S. COMPANY (ΚΟ) *............................................ 0,41..........Π........... 5,13.......... 0,41........ 0,40........ 0,83.......... 0,39.........4,22......... 3.450
ALSINCO (KO) *...................................................... 0,73...................................................................... 0,93.......... 0,60.......30,16................ 0 EPSILON NET (ΚΟ) *............................................... 0,65...................................................................... 2,38.......... 0,54.........2,53................ 0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO).......... 3.432.928 ATTICA BANK (ΚΟ) *............................................... 0,98......................-1,01.......... 1,01........ 0,97........ 2,06.......... 0,96....................... 29.004 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) *............. 2,52...................................................................... 2,52.......... 2,52................................ 0
MARFIN POPULAR BANK (KO).3.379.496 AUDIOVISUAL (ΚΟ) *.............................................. 0,38....................... 8,57.......... 0,38........ 0,38........ 0,82.......... 0,35............................ 500 VIDAVO (ΚΟ) *......................................................... 3,96...................................................................... 3,96.......... 3,23.......11,39................ 0
MARFIN INVEST. GROUP (ΚΟ).. 2.646.176 AUTOHELLAS (ΚΟ) *............................................... 1,41....................... 0,00.......... 1,42........ 1,33........ 2,09.......... 1,30.........2,92......... 1.630
ALAPIS (ΚΟ)......................... 2.324.209
AVENIR (ΚΟ) *......................................................... 0,22..........Π..........-4,35.......... 0,23........ 0,21........ 1,52.......... 0,22.......13,35..... 268.332
ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) *.................................. 0,57....................... 0,00.......... 0,57........ 0,57........ 2,02.......... 0,50.......18,04............ 500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)......... 1.715.724 BYTE COMPUTER (ΚΟ) *........................................ 0,50..........Π........... 0,00.......... 0,50........ 0,48........ 1,11.......... 0,44.......11,93.............. 50 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ (ΚΟ) *.................................................. 3,96.....................10,00.......... 3,96........ 3,96........ 4,03.......... 1,98.......19,00.............. 50
* ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 - ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Ρ/Ε, ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
64 Χρηματιστήριο / Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


[ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ]
ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΑΠΟ
Τίτλοι EURO EURO EURO XΘΕΣ 1/1/10 Τίτλοι EURO EURO EURO XΘΕΣ 1/1/10 Τίτλοι EURO EURO EURO XΘΕΣ 1/1/10

ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................17,0183............16,5178........... 16,6846.........-0,03..........2,54 ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ......................................................................................3,3424..............3,3090............. 3,3424.........-0,24.........-2,78 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1)..................9,9810..............9,8313............. 9,9810................-.........-0,19
ALICO ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.......................................................12,6904............12,4392........... 12,5648.........-0,02..........1,96 ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ..................................................6,1349..............6,1349............. 6,1349..........0,21..........7,45 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1)...............10,0093............10,0093........... 10,0093................-..........0,09
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................................................14,2909............13,4743........... 13,6104.........-3,16.......-29,22 ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ.................................................................................3,5596..............3,5240............. 3,5596.........-0,19.........-6,22 EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1)............13,8429............13,6353........... 13,8429................-........15,15
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................................................13,3749............12,6106........... 12,7380.........-0,08..........5,62 ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ........................8,6166..............8,5304............. 8,6166.........-0,77.......-13,83 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND(1).................1,5083..............1,5083............. 1,5083................-..........0,44
ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..................................................................18,2359............17,1938........... 17,3675..........0,07.........-2,38 ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ...............................................5,2048..............5,2048............. 5,2048.........-0,33........12,25 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN(1)........................................................9,9249..............9,9249............. 9,9249................-.........-0,75
ALICO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ............................................11,6961............10,9163........... 11,1391.........-0,17.........-2,09 ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ............................................10,0415..............9,5633............. 9,5633..........0,20..........1,33 ΕΡΜΗΣ EIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...........................................................................6,7268..............6,6269............. 6,6602.........-0,44.......-16,10
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................12,0821............11,2767........... 11,5068.........-0,08.........-0,55 ΔΗΛΟΣ DELTA SMART ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ.......................................11,5446............10,9949........... 10,9949..........0,28..........4,03 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ................................................................................13,5082............12,9837........... 13,1148.........-2,53.......-27,68
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ............................................11,7016............10,9215........... 11,1444..........0,01..........2,32 ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ........................................8,6697..............8,2569............. 8,2569.........-0,02.........-4,62 ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ............................................................................1,9960..............1,9185............. 1,9379.........-2,11.......-24,13
BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.......................................................5,6520..............5,4858............. 5,5412.........-0,03..........1,89 ΔΗΛΟΣ DELTA FASMA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ.......................................10,5406............10,0387........... 10,0387..........0,05.........-0,25 ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ..........................................................................................6,0880..............5,8516............. 5,9107.........-1,56.......-22,11
ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ....................................12,9330............12,5526........... 12,6794..........0,11..........3,83 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ........................................................1,4584..............1,4438............. 1,4584.........-2,30.......-26,05 ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ..............................................5,5276..............5,3650............. 5,4192..........0,19.........-8,09
ΑLICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..................................10,6347............10,3219........... 10,4262.........-0,50........13,33 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ....................................................................3,0118..............2,9817............. 3,0118.........-0,58.........-9,15 ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ............................................................6,0780..............5,7240............. 5,9010.........-0,01..........0,05
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ......................................................3,6678..............3,4582............. 3,4931.........-0,20..........2,63 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ.....................10,7409............10,6872........... 10,7409.........-0,04..........6,84 ΕΡΜΗΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.........................3,2974..............3,2974............. 3,2974..........0,02..........0,87
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.....14,2658............13,4506........... 13,5865.........-0,07..........6,43 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΞ...................................................11,6847............11,6847........... 11,6847..........0,01..........0,43 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔ.(ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ.).............................................8,2130..............8,0916............. 8,0916.........-0,14..........0,16
ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ.........................................................................9,4148..............8,8768............. 8,9665.........-2,01.......-27,77 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...............11,4956............11,4956........... 11,4956..........0,12..........6,72 ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜ.ΕΣ.........................................................3,4801..............3,2223............. 3,2223.........-0,15.......-18,88
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ...........9,6604..............9,3763............. 9,4710.........-0,27.........-3,09 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ.......................10,3382............10,2348........... 10,3382.........-0,02..........0,56 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.)...........................................4,9361..............4,7444............. 4,7923.........-3,10.......-28,21
ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...............6,6103..............6,2325............. 6,2955.........-2,90.......-32,29 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ...................................9,1526..............9,0611............. 9,1526.........-0,05..........0,72 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ.................1,5778..............1,5165............. 1,5318..........0,22..........3,95
ALICO INDEX FUND FTSE20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ..........................................3,9862..............3,7584............. 3,7964.........-3,46.......-33,49 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ.................................8,7261..............8,6388............. 8,7261.........-0,14..........0,12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ........2,7813..............2,6733............. 2,7003..........0,49........14,74
ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ...........................................................10,5191..............9,9180........... 10,0182..........0,15..........8,84 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ.................................8,1280..............8,0467............. 8,1280.........-0,06..........1,22 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.)...................2,6359..............2,5459............. 2,5716.........-0,26..........8,03
CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................................6,8095..............6,7089............. 6,7089..........0,51.......-12,02 ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........6,0304..............6,0304............. 6,0304..........0,16..........5,19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ..................2,6462..............2,5434............. 2,5691.........-0,60..........7,31
CITI FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................................1,6106..............1,5561............. 1,5561.........-3,23.......-28,80 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR)(1)........................1.255,2700.......1.255,2700...... 1.255,2700................-..........3,27 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ........................................3,6514..............3,5974............. 3,5974..........0,23..........2,68
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................................3,0095..............2,9201............. 2,9797.........-3,15.......-28,52 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR)(1)........................1.250,2000.......1.250,2000...... 1.250,2000................-..........3,31 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ YIELDPLUS (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ.)............................3,1716..............3,1247............. 3,1247..........0,06.........-0,08
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ...................................3,1867..............3,0920............. 3,1551.........-1,50.......-21,58 NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR)(1).........................................1.154,3900.......1.154,3900...... 1.154,3900................-.........-0,39 ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ.................................................1,6521..............1,5297............. 1,5297.........-1,54.......-22,95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................................4,6846..............4,5454............. 4,6382..........0,28.........-4,04 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)(1).........................................1.184,4800.......1.184,4800...... 1.184,4800................-.........-0,35 HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ...............................................6,8588..............6,7741............. 6,7741..........0,39.......-11,45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................4,6146..............4,5572............. 4,5916..........0,15..........2,93 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR)(1).....................................1.137,5700.......1.137,5700...... 1.137,5700................-..........2,04 HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ..........................................................1,9454..............1,9454............. 1,9454..........0,03..........2,59
ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................................7,1873..............7,0280............. 7,0811.........-0,28.......-14,83 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR)(1).....................................1.156,8100.......1.156,8100...... 1.156,8100................-..........2,08 HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ...............................................34,5547............33,6299........... 33,6299.........-2,19.......-28,24
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................................................9,7530..............9,3290............. 9,4232.........-1,16.......-18,23 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)(1)...........................1.045,9100.......1.045,9100...... 1.045,9100................-.........-4,67 HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ...................................................2,6969..............2,6247............. 2,6247.........-0,75..........3,52
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED)....................................................7,0103..............6,6097............. 6,6765.........-1,75.......-22,68 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)(1)...........................1.047,5500.......1.047,5500...... 1.047,5500................-.........-4,64 HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ........................................5,5680..............5,4190............. 5,4190..........0,55........11,16
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ...................................5,7872..............5,7293............. 5,7872.........-0,08.........-1,02 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR)(1)................................843,1100..........843,1100......... 843,1100................-.......-24,38 HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ........................................................2,9930..............2,9129............. 2,9129..........0,08..........4,97
ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ....................................................2,8210..............2,6983............. 2,7256.........-2,35.......-20,28 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR)(1)................................844,4200..........844,4200......... 844,4200................-.......-24,35 HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ.......................................3,9396..............3,8910............. 3,8910.........-0,47..........5,92
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.............................7,8489..............7,5077............. 7,5835..........0,44........16,04 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR)(1).........................951,0100..........951,0100......... 951,0100................-.........-3,78 HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.....................................................................8,4425..............8,2770............. 8,2770.........-0,11.........-7,57
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ..........................................................6,2861..............6,0128............. 6,0735.........-3,09.......-26,62 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR)(1).........................952,6100..........952,6100......... 952,6100................-.........-3,75 HSBC TOP 20 ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ..............................................................6,7251..............6,5451............. 6,5451.........-3,55.......-33,16
ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................................7,4799..............7,3869............. 7,4427.........-0,22.......-17,66 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)(1).....................................964,8800..........964,8800......... 964,8800................-.........-1,53 HSBC ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛ.ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.........................................................3,0782..............2,9958............. 2,9958.........-1,88.......-29,68
ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ............................................4,6727..............4,6146............. 4,6495..........0,15..........3,22 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR)(1)..................................1.023,1200.......1.023,1200...... 1.023,1200................-.........-1,50 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ΜΙΚΤΟ............................................8,9290..............8,7539............. 8,7539.........-0,23.........-6,00
ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ....................................7,1797..............7,0904............. 7,1440..........0,02..........3,41 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(2)..........1.223,5700.......1.223,5700...... 1.223,5700................-..........6,08 INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ....................................................13,2245............12,8355........... 12,9652..........0,02.......-22,69
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ............7,6152..............7,5205............. 7,5773..........0,09........13,56 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(2).........1.219,7900.......1.219,7900...... 1.219,7900................-..........6,00 INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................................4,4926..............4,2359............. 4,2787.........-1,45.......-21,78
ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..............................................8,4717..............7,9069............. 8,0683.........-0,01.........-5,26 EUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..............................9,8378..............9,4520............. 9,6449.........-0,10.........-0,05 INTERNATIONAL ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ............................................6,1231..............6,0773............. 6,1078.........-0,01..........5,42
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..........8,7557..............8,3307............. 8,5007.........-0,42.......-10,23 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................1,3074..............1,2943............. 1,3074.........-0,48..........3,84 INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ............................................3,0579..............2,8832............. 2,9123.........-2,87.......-27,37
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..........8,5236..............8,1098............. 8,2753.........-0,86.......-15,02 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..............15,7298............15,5725........... 15,7298..........0,57........17,36 INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ....................1,7626..............1,6619............. 1,6787.........-2,89.......-27,23
ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ........................10,6118............10,4016........... 10,5067..........0,04..........0,98 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.....................7,8317..............7,7534............. 7,8317.........-2,44.......-24,45 INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................................3,8219..............3,6382............. 3,6749..........0,20........13,45
ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ..........................................................11,2999............11,2999........... 11,2999..........0,02..........2,37 EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................3,1925..............3,1686............. 3,1925.........-0,02..........2,58 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.............................................4,6845..............4,6611............. 4,6845..........0,07.......-10,70
ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ........................................................9,5670..............9,3776............. 9,4723.........-2,53.......-25,84 EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................3,3818..............3,2333............. 3,2993.........-0,25..........1,15 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ..................................3,4038..............3,3204............. 3,3371..........0,21..........1,21
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................................5,4029..............5,2959............. 5,3494..........0,87........19,35 EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.................11,0601............10,6263........... 10,8432.........-0,16..........1,75 ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ.....................3,0184..............3,0033............. 3,0184..........0,02..........1,77
ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ...................................................5,8145..............5,6993............. 5,7569.........-2,73.......-29,37 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ........10,8125............10,3885........... 10,6005.........-0,43..........1,26 ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ..........................4,9380..............4,9133............. 4,9380..........0,06..........2,47
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..........................................10,2934............10,0896........... 10,1915..........0,21.........-0,26 EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ....................9,4976..............9,3076............. 9,4976.........-0,30.........-1,59 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ....................................................4,7545..............4,7307............. 4,7545..........0,03..........2,46
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.....................10,3400............10,1352........... 10,2376..........0,20..........0,54 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ.............................2,4829..............2,4581............. 2,4829.........-2,93.......-25,86 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ...................................................2,2294..............2,2183............. 2,2294.........-2,28.......-23,93
ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................................................7,3703..............7,2243............. 7,2973.........-1,17.......-20,18 EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD).........................11,7319............11,7319........... 11,7319..........0,01..........1,35 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ...............................................1,6102..............1,6021............. 1,6102.........-2,52.......-25,46
ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ.........................................................10,0402..............9,8414............. 9,9408.........-1,56.......-13,32 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ..................2,8093..............2,7812............. 2,8093..........0,16........10,32 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ..........................................................2,9604..............2,9456............. 2,9604.........-1,18.......-17,94
ALPHA BEST OF STRATEGIES ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...............7,8191..............7,4396............. 7,5914.........-0,03.........-7,16 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ...................3,1684..............3,1367............. 3,1684..........0,01..........5,66 ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO..................................................3,1652..............3,1494............. 3,1652..........0,23..........2,71
ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..............................................6,9901..............6,8517............. 6,9209.........-0,57..........7,53 INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ...................................13,3641............13,1979........... 13,2976.........-0,31.......-12,41 ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO..........................................................3,0913..............3,0758............. 3,0913..........0,24..........2,25
ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ..........3,5283..............3,4585............. 3,4934.........-0,05..........9,33 INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ............................................................7,6538..............7,6080............. 7,6462..........0,01..........3,52 MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ........................................2,7912..............2,6286............. 2,7099.........-0,81.........-9,67
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ....................6,5550..............6,4252............. 6,4901..........0,35..........5,77 INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.............................13,2204............12,9586........... 13,0895.........-1,45.......-20,96 MARFIN ABSOLUTE RETURN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ..............................2,6782..............2,6252............. 2,6517.........-0,37.........-3,59
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ.............................10,5925............10,3827........... 10,4876.........-2,55.......-24,74 INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ.......................................19,2346............18,8538........... 19,0442.........-2,51.......-24,49 MARFIN FUND OF FUNDS ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. METOXIKO...............2,9776..............2,6940............. 2,8358.........-0,04..........6,39
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................7,2806..............7,1864............. 7,2444.........-3,26.......-33,85 INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ..................4,4194..............4,3318............. 4,3756.........-2,30.......-24,46 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ΜΕΤΟΧΙΚΟ......................3,1497..............2,8497............. 2,9997..........0,00.........-0,01
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ...................9,9346..............9,7378............. 9,8362..........0,43........13,01 INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ..................................28,6001............28,2444........... 28,4578.........-0,45..........7,39 MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................................9,8501..............9,5575............. 9,7526.........-2,73.......-29,55
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ....................7,4635..............7,3157............. 7,3896.........-0,35..........9,14 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ......................13,4737............13,2069........... 13,3403.........-0,47..........2,10 MARFIN ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................1,7396..............1,6880............. 1,7224.........-2,33.......-23,93
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ............9,3799..............9,1941............. 9,2870..........0,02..........7,98 INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ............................................11,6985............11,4669........... 11,5827..........0,58........16,55 MARFIN INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.....................................2,6932..............2,6398............. 2,6665..........0,01.........-7,31
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ..............18,1787............17,8187........... 17,9987..........0,61........21,45 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(1)................0,6969..............0,6899............. 0,6969................-..........4,92 MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ................3,5027..............3,2987............. 3,4007..........0,15..........2,31
ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ.................13,1381............12,8779........... 13,0080.........-0,70..........5,14 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(1)..............0,7103..............0,7103............. 0,7103................-..........5,95
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ.................................................29,4302............28,5646........... 28,8531.........-3,07.......-28,48 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(1)............0,9542..............0,9447............. 0,9542................-........15,93 MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.......................3,0892..............2,9092............. 2,9992.........-0,09.........-0,03
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ.................................................11,5882............11,2474........... 11,3610.........-2,16.......-20,42 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(1)...........0,9466..............0,9466............. 0,9466................-........17,17 MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................................1,4667..............1,4232............. 1,4522.........-0,09..........1,89
GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ............................................4,4763..............4,3446............. 4,3885.........-2,66.......-26,51 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND(1)...................0,3684..............0,3647............. 0,3684................-.......-22,54 MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ..........................................................3,9154..............3,8764............. 3,8959..........0,10..........0,08
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤ. ΕΣΩΤ..........................................4,9234..............4,7786............. 4,8269.........-2,08.......-24,48 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR(1)..............0,4087..............0,4046............. 0,4087................-.......-23,86 MILLENNIUM ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ............................8,5103..............8,1765............. 8,3434..........0,09..........2,31
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤ.ΕΞ........................................6,0819..............5,9030............. 5,9626..........0,09..........7,86 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(1)...............15,5693............15,4136........... 15,5693................-........45,18 MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ.......................................3,4196..............3,2855............. 3,3525..........0,40.......-12,61
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ....................2,7819..............2,7001............. 2,7274.........-0,02..........1,07 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(1).............15,8059............15,8059........... 15,8059................-........46,83 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ..................................................2,2933..............2,1404............. 2,1841.........-0,95.......-11,27
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ........10,5671............10,2563........... 10,3599.........-0,02..........3,60 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $(1)............22,1606............21,9390........... 22,1606................-........44,14 MILLENNIUM ΑΜΥΝΤ. ΣΤΡΑΤΗΓ. FUND OF FUNDS MIKTO..................2,7656..............2,5812............. 2,6339.........-0,37.........-5,50
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ...............................................8,7643..............8,5275............. 8,6136.........-1,47.......-19,38 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $(1)................1,1136..............1,1136............. 1,1136................-..........1,38 MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ.............................................1,5649..............1,4755............. 1,4904.........-3,16.......-28,48
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.....................................8,2172..............7,9951............. 8,0759.........-1,35.......-19,25 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(1)...............................1,1201..............1,1117............. 1,1201................-.........-0,21 MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ..............................................2,1858..............2,0401............. 2,0817.........-0,57.........-6,50
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.............................................................8,1979..............8,0157............. 8,0967.........-1,49.......-19,66 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(1)............................1,1171..............1,1171............. 1,1171................-.........-0,05 MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ................................1,7414..............1,6253............. 1,6585.........-2,68.......-30,81
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ........................................................6,1972..............6,0297............. 6,0906..........0,17.......-12,63 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(1).....................8,8159..............8,6396............. 8,8159................-.........-2,80 MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ............................................2,0982..............1,9583............. 1,9983.........-0,32..........7,15
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ΟΜ.ΕΞ...................................3,9810..............3,8734............. 3,9125..........0,03.........-0,56 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(1)...................9,1329..............9,1329............. 9,1329................-.........-2,36 MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ....................4,0713..............3,7999............. 3,8774..........2,23..........3,43
GENIKI ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ........................................................5,4591..............5,4045............. 5,4591..........0,02.........-1,16 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(1)..................8,8890..............8,7112............. 8,8890................-.........-2,29 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.............................................................6,9077..............6,6531............. 6,7889.........-3,13.......-30,45
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ..........................................3,8686..............3,8686............. 3,8686.........-1,42.......-19,00 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(1)................9,2559..............9,2559............. 9,2559................-.........-1,85 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ................................................0,6048..............0,5825............. 0,5944.........-2,38.......-28,23
ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.......2,8367..............2,8367............. 2,8367.........-0,51.......-20,16 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(1)..............8,8340..............8,6573............. 8,8340................-.........-1,05 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ.....................................................................2,4720..............2,4230............. 2,4475.........-2,23.......-26,03
AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................................................4,2625..............4,0189............. 4,0595.........-1,13.......-35,49 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(1)............9,1923..............9,1923............. 9,1923................-.........-0,19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ.........................................................................5,3882..............5,3882............. 5,3882..........0,07..........0,99
AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ......................................4,6111..............4,4303............. 4,5207.........-0,08.......-10,22 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR(1)...8,6486..............8,4756............. 8,6486................-.........-2,14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ...........................................................8,1344..............7,9734............. 8,0539.........-0,62.......-18,76
AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ.................................................6,6290..............6,4835............. 6,6158..........0,02..........1,64 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR(1).9,1463..............9,1463............. 9,1463................-.........-1,29 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ................................................9,3769..............9,1690............. 9,2383..........0,14..........2,16
AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ.................................................2,1707..............2,0260............. 2,0673.........-2,31.......-29,78 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR(1).7,4006..............7,3266............. 7,4006................-.........-3,47 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ......................................................10,0771..............9,8781............. 9,9527..........0,01..........8,51
ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ...............................................7,7204..............7,6625............. 7,7204.........-0,28.......-14,45 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND(1).....8,1776..............8,0958............. 8,1776................-.........-3,42 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ.........................................10,3664............10,1868........... 10,2638.........-0,06..........2,97
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................................................4,2399..............4,1975............. 4,2399.........-2,49.......-24,67 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR(1)............8,1589..............8,0773............. 8,1589................-.........-3,38 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ..........................6,8032..............6,6684............. 6,7358.........-1,58.......-21,22
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ....................................0,9136..............0,9045............. 0,9136.........-1,87.......-21,61 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR(1).....7,7506..............7,7506............. 7,7506................-.........-7,09 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ..........................6,9659..............6,8279............. 6,8969.........-1,42.......-21,11
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ..........................3,0668..............3,0361............. 3,0668.........-1,08.......-15,78 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT(1).............8,5419..............8,5419............. 8,5419................-.........-5,42 ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................20,1946............19,4504........... 19,8473..........0,21........27,62
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...........................................................5,1344..............5,0831............. 5,1344.........-0,21..........6,73 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30(1)....9,8565..............9,6594............. 9,8565................-..........0,80 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR)(1)......................289,9146..........284,2300......... 284,2300................-..........2,01
ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ............................................2,2846..............2,2618............. 2,2846.........-0,31.........-2,41 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(1)..........................10,4795............10,4009........... 10,4795................-.........-2,38 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)(1)........................204,6080..........203,5900......... 203,5900................-.........-2,62
ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ........................................5,9562..............5,9115............. 5,9562.........-1,11.......-16,86 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(1)........................10,5546............10,5546........... 10,5546................-.........-2,20 ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.......................................................................7,3989..............7,2538............. 7,2538.........-2,68.......-28,89
ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ...........................................................6,9291..............6,9291............. 6,9291..........0,13..........0,36 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(1).........0,8003..............0,7923............. 0,8003................-..........9,38 ING Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ..........................................................0,6438..............0,6312............. 0,6312.........-2,46.......-27,26
ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ........................................................................6,2742..............6,2115............. 6,2742.........-0,12..........2,22 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(1).......0,8240..............0,8240............. 0,8240................-........10,40 ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ...............................................................................2,5965..............2,5581............. 2,5581.........-1,21.......-25,24
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.............................................................6,9877..............6,9353............. 6,9877..........0,03..........2,59 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1)..........................0,8887..............0,8709............. 0,8887................-........14,94 ING Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ...................................................................................5,3812..............5,3812............. 5,3812..........0,00..........0,79
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS...........................................3,5940..............3,5581............. 3,5940.........-0,17..........5,73 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1)........................0,9168..............0,9168............. 0,9168................-........15,89 ING Α/Κ GLOBAL ΜΕΤ.ΕΞ........................................................................2,1554..............2,1131............. 2,1131.........-0,13..........2,31
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................................................1,0134..............0,9884............. 0,9984.........-2,54.......-24,02 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1).........................0,8976..............0,8798............. 0,8887................-........14,92 PROBANK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ..............................................3,6265..............3,6084............. 3,6265..........0,03..........2,21
ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ......................................5,1509..............5,0241............. 5,0748.........-2,44.......-25,06 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR(1)....................10,5502............10,3392........... 10,5502................-.........-0,46 PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................................3,5047..............3,4784............. 3,5047.........-0,12.........-5,27
ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................8,2002..............7,9982............. 8,0790..........0,35........10,04 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $(1).........................10,6717............10,4583........... 10,6717................-..........0,95 PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ..........................................2,5034..............2,4784............. 2,5034.........-2,35.......-23,06
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ...................................................4,5446..............4,4814............. 4,5175.........-0,87.......-15,81 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR(1)...1,0341..............1,0238............. 1,0341................-..........5,40 N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ....................1,8213..............1,8050............. 1,8122.........-1,95.......-22,52
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ................................................................5,3702..............5,2379............. 5,2908.........-1,65.......-22,09 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR(1).1,0460..............1,0460............. 1,0460................-..........5,83 PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ................................................................5,7673..............5,4873............. 5,5993.........-1,88.......-23,48
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ......................................................3,5703..............3,5524............. 3,5667.........-0,40.........-1,36 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR(1).............1,0752..............1,0752............. 1,0752................-..........2,24 PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...................................................12,8732............12,5562........... 12,6830..........0,06.......-13,28
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ................................................................2,7626..............2,6946............. 2,7218..........0,06.........-3,40 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(1)....................1,2211..............1,2089............. 1,2211................-.......-17,04 PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.........................................................7,3468..............6,9936............. 7,0642.........-2,45.......-24,57
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.....................................................3,0659..............3,0232............. 3,0476.........-0,17.........-3,44 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(1)..................1,2367..............1,2367............. 1,2367................-.......-16,49 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ..................................2,1971..............2,0915............. 2,1126.........-2,31.......-25,88
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...........................................................................8,2460..............8,2460............. 8,2460.........-0,10.........-7,06 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND(1)...9,7014..............9,5074............. 9,7014................-.......-11,57 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΕΣΩΤ....................................................2,3882..............2,3882............. 2,3882..........0,04..........3,53
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS................................................................................6,8554..............6,7868............. 6,8554.........-2,54.......-28,88 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50(1)............9,8821..............9,8821............. 9,8821................-.......-10,51 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ.................................................................1,8566..............1,8520............. 1,8566..........0,04.........-3,79
ΔΗΛΟΣ TOP-30.........................................................................................1,2295..............1,2172............. 1,2295.........-2,98.......-27,83 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50(1)............9,7028..............9,5087............. 9,7028................-.......-11,57 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ............................................................................2,0767..............2,0715............. 2,0767.........-1,20.......-12,31
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.....................15,6311............15,6311........... 15,6311.........-2,69.......-29,61 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND(1)............9,3334..............9,2634............. 9,3334................-.......-10,29 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ....................................................................0,8880..............0,8619............. 0,8706.........-2,36.......-21,50
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ........................................................................................12,0711............11,9504........... 12,0711.........-1,39.......-20,79 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND(1)..........9,4087..............9,4087............. 9,4087................-.........-9,89 Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ..........................................3,4097..............3,2442............. 3,3104..........0,12..........0,78
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ.................................................................................4,9833..............4,9335............. 4,9833.........-0,72.........-8,00 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(1)........1,2607..............1,2607............. 1,2607................-.......-12,12 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.............................................5,1951..............4,9429............. 5,0438.........-0,80.........-7,50
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ...........................................9,6122..............9,5161............. 9,6122.........-0,68.........-8,50 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(1)..........1,2206..............1,2206............. 1,2206................-.......-12,94 Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ...........................7,7469..............7,7469............. 7,7469.........-1,11.......-19,10
ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.......................................9,1380..............9,1380............. 9,1380.........-1,18.......-10,89 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)(1)............2,6104..............2,6104............. 2,6104................-..........6,03 Ημερομηνία Αποτίμησης:(1) 29/10/10,(2) 31/08/10

[Αμοιβαία] [Ξένη αγορά] [ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ]


Αρνητική ήταν η εικόνα των αποδόσεων, ιδιαίτερα όσον αφο- τα Ομολογιακά Εσωτερικού και τα Μεικτά Α/Κ Εξωτερικού
ρά στις κατηγορίες Εσωτερικού, που παρουσίασαν τα Α/Κ να ακολουθούν με εκροές 312,84 χιλ. ευρώ και 165,91
τιμή Αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος EURO
της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 1ης Νοεμβρίου. χιλ ευρώ, αντίστοιχα. Αντίθετα, τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτε-
Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,70%, ρικού κατέγραψαν οριακές εισροές ύψους 14,46 χιλ. ευρώ. Παλαιάς Κοπής 221,32
διαμορφώθηκε στα 8,37 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 2,67 Σε επίπεδο αποδόσεων, αρνητικές αποδόσεις σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά ΛΟΝΔΙΝΟ s Ελισάβετ 1973 & προγενέστερα 221,32
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό σημείωσε μικρή άνο- και Μεικτά Α/Κ Εσωτερικού, με αρνητικές μεταβολές της τάξης του 2,09% και Ελισάβετ 1974 & μεταγενέστερα 221,32
δο κατά 0,03%, στα 763,05 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν οριακές 1,30%, αντίστοιχα. Ομοίως, στα Ομολογιακά Εσωτερικού και Μεικτά Α/Κ Εξωτε-
FTSE 5.757,43 µον. 1,10% Πώληση 267,11
εξαγορές μεριδίων ύψους 34,23 χιλ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η κατηγορία των Α/Κ ρικού, αρνητική ήταν η κατά μέσο απόδοση της τάξης του 0,13% και 0,08%, αντί- ΠΑΡΙΣΙ s
Διαχείρισης Διαθεσίμων σημείωσε τις υψηλότερες απώλειες σε επίπεδο μεριδί- στοιχα. Τέλος, τα Ομολογιακά και Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού σημείωσαν ήπιες
ων ύψους 824,08 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού κατέγρα- απώλειες σε αποδόσεις της τάξης του 0,06 και 0,03%, αντίστοιχα. Αρνητικές απο- CAC 3.865,72 µον. 0,64%
ψαν εκροές κεφαλαίων ύψους 574,72 χιλ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν τα Μεικτά δόσεις σημείωσαν στην πλειοψηφία τους τα Funds of Funds. Τα Μεικτά Funds of
Α/Κ Εσωτερικού με απώλειες ύψους 390,93 χιλ ευρώ. Επιπλέον, τα Ομολογιακά Funds σημείωσαν τις μεγαλύτερου μεγέθους απώλειες σε αποδόσεις της τάξης
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ s
Α/Κ Εξωτερικού σημείωσαν απώλειες σε μερίδια ύψους 384,01 χιλ. ευρώ, με του 0,11%, ενώ στην κατηγορία καταγράφηκαν εκροές ύψους 104,19 χιλ. ευρώ. DAX 6.654,31 µον. 0,75% [ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ]
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
TOKIO s ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA
Η Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση την αποτίμηση της 1/11/2010 Nikkei 9.159,98 µον. 0,06% Αγορά Πώληση Αγορά Πώληση

Ενεργητικό Εισροές/Εκροές Μέση ημερήσια Μεταβολή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ s ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,423 1,381 1,426 1,377
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,568 7,345 7,587 7,326
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (εκατ. ευρώ) (εκατ. ευρώ) Απόδοση Ενεργητικού Dow Jones 11.188,72 µον. 0,58% ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,888 0,862 0,890 0,860

Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 1.153,47 -0,79 0,01% -0,03% ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,463 9,183 9,486 9,160
Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού 100,31 -0,04 -0,20% -0,21% ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (ΑΝΑ 100) 1,149 1,115 1,152 1,112
Μετοχικά Εσωτερικού 1.680,70 -0,57 -2,09% -2,30% Ισοτιμίες δολαρίου ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1,397 1,356 1,401 1,353
Μετοχικά Εξωτερικού 739,81 0,01 -0,03% -0,03% Ευρώ/δολάριο Δολάριο/γιεν ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 8,326 8,080 8,347 8,060
Μεικτά Εσωτερικού 1.037,93 -0,39 -1,30% -1,37%
Μεικτά Εξωτερικού 215,12 -0,17 -0,08% -0,14%
1,4023 80,77 ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
1,438
1,423
1,396
1,381
1,442
1,427
1,392
1,378
Ομολογιακά Εσωτερικού 948,55 -0,31 -0,13% -0,35%
Ομολογιακά Εξωτερικού 1.728,32 -0,38 -0,06% -0,03%
Σύνολο

7.604,21
Ενεργητικό Εισροές/Εκροές
-2,64
Μέση ημερήσια
-0,77%
Μεταβολή
«∆Ô ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
FUNDS OF FUNDS (εκατ. ευρώ) (εκατ. ευρώ) Απόδοση Ενεργητικού
™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
Μετοχικά 491,77 0,06 0,02% 0,13% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
Μεικτά 259,92 -0,10 -0,11% -0,16% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
Ομολογιακά 11,36 0,01 -0,04% 0,02% NXA ATE ∂∆∂ A§ºA O∆∂ MPºKO. OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Σύνολο 763,05 -0,03 0,03% ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΗΓΗ: Alpha Trust, ΑΕΠΕΥ, Data Management Dept. H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
iDl
MIKPE™ A°°E§IE™ °ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰Èˆ-
ÙÈÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜
4891/7/1/36‰’. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇-
∞∞∞μ∞ Ó¤Ô Í¯ˆÚÈÛÙfi ÔÏ˘ÙÂϤ˜ studio
Ì·Û¿˙. ¡¤Â˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙ Û ÂÚÈ̤-
ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘,
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi! ƒÈÏ¿Í Ì·Û¿˙
45 ÏÂÙ¿ 40 ¢ÚÒ. ∞ÔÏ·‡ÛÙÂ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
Ì AÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ì·Û¿˙ ̤۷ Û ۇÓÓÂÊ· ·-
ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- Ï‹ÚÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¢Â- ÊÚÒÓ Î·È ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ù˙·ÎÔ‡˙È - Û¿Ô˘Ó·
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂- ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÚÈÔ- ∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ fi- ο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ. À- Í›·˜. §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 (ÌÂÙÚfi Fix) 1Ô˜ fiÚÔ- ‰ˆÚ¿Ó. £ËÛ¤ˆ˜ 142 ∫·ÏÏÈı¤·, 4Ô˜ fiÚÔ-
Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ OÈ- ¯‹˜ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ó¤Ô˜, οÙÔ¯Ô˜ ÌÔÙÔ- ÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·ÊÈ- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÊÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «SPA». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30- ÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «Relax Center» (1883173)
ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈÎfi: ∂Î- Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÎ- ÎÒÓ, ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ, ÚÔÏfiÁÈ· Rolex - ·- 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ~6938-101100, ÂÍfi- 24.00 (1883394)
·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ηٷ- ÏËڈ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÛËÌÈο, ¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210- ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜ ÂÚÈ̤-
ÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∞ı‹Ó· ∞μ∞!! ∞ƒøª∞ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi Ó·ڤ˜ ÂÏÏË- ÓÔ˘Ì Ì Ï‹ÚË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ ηÈ
¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó· ̤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - Ï‹Ú˘ ·- 5226.236 (1875936) ~210-5242.202, æ˘¯ÈÎfi 210-6718.958, °Ï˘-
& ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ΔÌ‹Ì· ºÔ- ·Û¯fiÏËÛË - π∫∞ - ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜. Ó›‰Â˜ Ì·Û¤˙ Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ô˘ Û·˜ ˘fi- ¢ÂÍ›·˜. ªÔÓ‹˜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜
∞°Oƒ∂™-¢∞¡∂π∞ ÂÓ¤¯˘Ú· Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, Ê¿‰· ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ~210- Û¯ÂÙ·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫Ô˘ÓÙÔ˘- (Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Studio 210-
ÚÔÙ¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ~210-5234.944, ϛژ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ·, ÔχÙÈÌÔÈ Ï›- 2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-8080.861, ∫Ú‹-
∂ÚÁ·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û 210-5237.665 (1883890) ÚÈÒÙÔ˘ 144 Î·È μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, 5Ô˜, ¶ÂÈ- 6466.753 ÒÚ˜ 11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·-
ıÔÈ, laptop. ™Ù·‰›Ô˘ 60, ˘fiÁÂÈ· ÛÙÔ¿ ÙË~ 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310- Ú·È¿˜ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ƒÈÏ¿Í) ÒÚ˜ 10.30-20.00 ÎÔ 11.00-18.00 (1881616)
¤ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Á) ªË- 592.102, www.detective.com.gr (1881170)

I
~210-3217.460, 6972-697027, 210- ∞μ∞¢π™Δ∞!!! ∞Ó·Óˆı›ÙÂ Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·- 3241.034 (1873073) ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ
Ù· Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿ÓˆÛË, η- πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜! ∞›ı·ÓÔ Ì·Û¿˙, ηٷÏË- ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·fi-
Ù·¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌÔÚÈ΋˜ ∞ª∂™∞ ÌÂÙÚËÙ¿ Û 5’ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ 85% ·- ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∞ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›- ÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Ï·˘Û˘ & ¢ÂÍ›·˜! ∫¿ÙÈ ÌÔÓ·‰Èο ͯˆÚÈ-
& ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) ∂ÌÔÚÈ΋ fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û·˜, Ì ‹ ÓÔ˘Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··- ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 85 ¡. ∫fiÛÌÔ˜ 3Ô˜, ÎÔ˘‰. ÛÙfi! ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-9ÌÌ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¤-
°∞§§π∫∞ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·fi ¤ÌÂÈÚË Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi) ·fi ¿-
‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘). ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. Studio. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ 7ÌÌ, ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 8 ∫ÔψӿÎÈ (¿ÚÔ‰Ô˜
ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›۷ ÂȘ ™ÔÚ‚fiÓ- ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂-
∂Ó·ÚÍË 12/11, À·Î›ÓıÔ˘ 2 Ï·Ù. ∫˘„¤Ï˘ ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË - ·ÛÊ¿ÏÂÈ· - ¯Â- 11.00-19.00, ∫˘Úȷ΋ 11.00-18.00 (1883039) ™ÎÔ˘Ê¿) (1883217)
ÓË. μfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÙÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜ ~210- ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘-
~210-8661.824, ÒÚ˜9Ì-9ÌÌ (1880763) ̇ıÂÈ·. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Î. ∞μ∞ Ӥ˜ ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-
6200.708 (1870330) ÛÙÈο ̤۷, GPS ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛˆÓ
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ‚fiÚÂÈ· °ÈÒÚÁÔ˜ ~6943-025441 (1879801) Ô‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜. ∞Ó·Óˆı‹Î·ÌÂ Î·È Û·˜
ºOπΔ∏Δƒπ∞ ¶·ÓÙ›Ԣ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23- ·fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷Ͽڈ-
ÚÔ¿ÛÙÈ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÔ›· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘- Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ÌÂÙÚËÙ¿; ∂¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË!! ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 147 (‰›Ï· Flocafe ÛË, ÚÈÏ¿Í, ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6981-
25 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ~210-3828.250, 210-
containers, ˙ËÙ› ÏÔ›·Ú¯Ô ÁÈ· ı¤ÛË Î›Ԣ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ °Ú‹ÁÔÚ· Î·È Â¯¤Ì˘ı·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È parking) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «spa». 629877, 6981-629878, 211-7107.623
3832.396, 6944-240094 (1881778)
Operator, ¤¯ÔÓÙ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÛfiÓÙ·: ~6986-113140 (1881960) ~6983-397292, 6983-834210 ∫Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.30 (1883168) (1882039)
‰›ψ̷ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’ & ÏÔÈ·Ú¯›· ÙÔ˘Ï¿- (1875115) ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ -
∞μ∞™Δ∞ÃΔ∞ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ 20¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙, ∞¡ _∫ƒπ™∏ Û·˜ ¤ÚÈÍ ÂÁÒ Î·È Ë Ê›ÏË ÌÔ˘,
·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9. OÈÎÔÁÂÓÂȷο, ·ÈÛıË-

EA
¯ÈÛÙÔÓ Â› ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ì ÔÏÏ‹ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ 22¯ÚÔÓ˜, ı· Û·˜ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì Ì ¯·Ï·Úˆ-
Operator ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ¤ÙË Û Containers, Ì·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓËϛΈÓ.
Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6983- ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6983-849213 (1883748)
Ôχ ηϿ ∞ÁÁÏÈο & ¯Ú‹ÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯ÂÙ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ-
479012 (1883752)
μÈÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹ ο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∞ı‹- ∞¡Oπ•∞ª∂ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ-
Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210-5201.750, ¶·Ï·Èfi ∞μ∂μ∞πOΔ∏Δ∞ ÛÙÚ˜, ¿Á¯Ô˜; ∂Ï¿Ù ÛÙÔÓ Ô- ‚¿ÏÏÔÓ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ÷Ͽ-
email:mgtsecretary@technomar.gr ∞£∏¡∞ ∞∞∞μ∞ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÂÚÈο΢. ∂ÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ- Ï˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË.
(1883157) º¿ÏËÚÔ ~210-9416.791, 24ÒÚÔ˘ ÚˆÛË Ì·Û¿˙ relax. °ˆÓ›· §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜
∞°Oƒ∞∑OÀª∂ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Τ˜, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ. O˘‰¤Ó ·- 6944.944945. À‡ı˘ÓÔ˜ ÎÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ú·- ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 4 (›Ûˆ ·fi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô), Î·È πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 206, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi μÏ·¯Ô-
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ËÊÈ- - ÔÈÎfi‰· ∞ıËÓÒÓ -ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ·Ôχو˜ ηÙfiÚıˆÙÔ. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·- ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ (1883378) 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «Fresh spa». ∫·ıËÌÂ-
ÛÈ¿ ˙ËÙ› ¶ÏÔ›·Ú¯Ô Marine ÁÈ· ÙÌ‹Ì· ISM Ô‡ÏÔ˘ 1, 3Ô˜ fiÚ.ÎÔ˘‰. Form Day
ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÎfiÌË & ¯Úˆ̤ӷ Û ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔ˜ (Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ). ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 65 ÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00
(Safety), οÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’, Ë- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ∂ÓˆÛË (1883885)
ÂÊÔڛ˜, ÎÏËÚÔÓÔÌÈο, ÌÂÚ›‰È· ‰È·˙˘Á›ˆÓ ∞ı‹Ó· ~210-3312.222, 6973-506070 ∞Ú. ∞- (1883169)
ÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 45 ÂÙÒÓ & ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ¤ÙË ˘- ‰Â›·˜ 4891/7/1/140-‰ (1883166) π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Ô-
ÎÏ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, 5232.002, 210-5231.513, 210-5234.529, º·- ∞°∞§§π∞™∏ - ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË - Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜. ∞ÈÛıËÛȷΤ˜ Ì·Û¤˙ ÚÔ-
ËÚÂÛ›· ¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘. ∫·Ï¿ ∞ÁÁÏÈο - ÔÌÈ- Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ̷˜. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ £ˆÌ¿˜. ·ÓÙÈÛÙÚÂÛÔÁfiÓÔ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚË
Ï›·/ÁÚ·Ê‹ & ÁÓÒÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹. μÈÔÁÚ·ÊÈ- ‚ȤÚÔ˘ 16-18, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: ÛʤÚÔ˘Ó special ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÙËÓ
∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ~6984-653388, 6972-374693 °Ú·Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 55 ¯ÚfiÓÈ· 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·, ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, Ì·Û¤˙ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ~6986-086669
ο ‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹ ·fiÏ˘ÙË ÂÎÙfiÓˆÛ‹ Û·˜. ∫ÔψӿÎÈ ~210-
(1883007) ÚÔÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂ- ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›ڷ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ∞¡∞∑∏Δ∏™Δ∂ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ
email:mgtsecretary@technomar.gr 7231.566 (1883176)
∫O§ø¡∞∫π Ï·Ù›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ, 6Ô˜- ÛÈÒÓ Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘Ì- ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂÛ‹ Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·- ¯ÒÚÔ Û·˜. ∂ÏÏËÓ›‰· ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ÚÔÛʤ-
(1883158) ÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/71. ¶·ÙË- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÌÔÓ·-
7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ı¤· ·Â- ˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂ- ÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·, ÙfiÓˆÛË, ·-
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ‚fiÚÂÈ· Û›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210- ÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (1881172) ‰Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË
ÚÈfiÚÈÛÙË, ÌÈÎÚ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋, ¢ÎÔϛ˜ ‹ fiÏ·˘ÛË. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ 50# ~6948-571628
ÚÔ¿ÛÙÈ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÔ›· 3837.430, 210-3826.651, 210-3826.790, 210- Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. °. §·ÌÚ¿ÎË 132, 5Ô˜ fiÚÔ-
·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ~210-8131.912 (1883066) º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ∂ȉÈ- ∞¡∞∑øO°O¡∏™∏ - ¢ÂÍ›· - ¯·Ï¿ÚˆÛË.
containers, ˙ËÙ› ÏÔ›·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÛË 3826.522, 210-3838.882 ~210-3837.430 ÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «μ2» ¶ÂÈÚ·È¿˜. 10.00-21.00.
Marine Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÛfiÓÙ·: ¢›ψ- ∫O§ø¡∞∫π ÚÂÙÈÚ¤ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÚÔÊԉȷ̤- Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ΔÚÂȘ ϤÍÂȘ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ- ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00 (1883390)
ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ı¤· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋, lux ηٿÛÙ·- (1883210) Hellenic Professional Investigators. ¢ÈÂÍ·- ÛÙ·ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜
Ì· ¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¤ÙË ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛʤ-
ÛË, ÁˆÓȷΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ 345.000#. ∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ «∂- ÁˆÁ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÌÂÈÚ˜ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È Í¤Ó˜ Ì·Û¤˙ ÚÔ-
ÏÔÈ·Ú¯›·, ËÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 50 ÂÙÒÓ, ÚÔ¸Ë- ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Û ˘¤ÚÔ¯Ô
ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙ¿. O¯È ¢¿ÓÂÈ· (ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú‹ Ó·». ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ̷˜ ÙËÏÂʈÓÈο ‹ Â- & ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ì ˘- ÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ›‰Ë Ì·Û¿˙ Î·È Û¿Ô˘Ó·
ÚÂÛ›· Marine Officer ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ¯Úfi- ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, X¤˘‰ÂÓ 19, ÎÔ˘‰. «ÃÂÈÚÔÚ·-
ÓÈ·, ÂÌÂÈÚ›· Û ¢ÂÍ·ÌÂÓÈÛÌÔ‡˜ - ∂ÈÛ΢- ÚfiÙ·ÛË). «∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ» ÈÛÎÂÊı›Ù ̷˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛˆ- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó¤- Û ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Beauty &
~6984-653388, 6972-374693 (1883006) Èο, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ÂÓÙÔ- ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·ÓÙÈηٷ- Style, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔ- ÎÙÈ΋» Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, ÙÈÌ‹ 50#. ∫·ıËÌÂÚÈ-
¤˜. °ÓÒÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ & ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. μÈÔ- Ó¿, ÒÚ˜ 11.00-21.00, ~6984-707920,
ÁÚ·ÊÈο ‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹ ÈÛÌfi ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤ÓÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÛÎÔ›·, ·ÓÙÈ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÂÈÙ‹ÚËÛË, ÊÔ˜, 11Ì-9ÌÌ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~210-

Y
ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·fiÚ·Ù· ÌÈÎÚÔÙÛ› ˘„Ë- ¤Ú¢Ó˜, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ. ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘ 210- 3644.023 (1884171) 6984-707524 (1883398)
email:mgtsecretary@technomar.gr
(1883159) Ï‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ô- 3836.769, 6948.405048, 210-3820.350, 210- ∞¡∞∑øO°O¡∏™∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ANTISTRESS Massage. ∞ڈ̷ÙÔıÂÚ·›·
‰Â›ÍˆÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25 ÁÚ·- 3807.155, 6944.361573. ∞ÚÈıÌfi˜ ÂȉÈ΋˜ ·- Ì·Û¿˙ Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ- Aurveda, Reiki, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ¯·Ì¿Ì ηÈ
SHIPPING COMPANY in Northern suburbs ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210-3239.426, 6977- ‰Â›·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË: hot stone. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÍÂÎÔ˘-
is seeking a Technical office Coordinator ∞° ∞¡¡∏™ 102 ƒ¤ÓÙ˘ ·Ôı‹Î˜ Û˘Ó¯fi- ¯Ó›Ԣ 77-79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘-
ÌÂÓ˜, ÈÛfiÁÂȘ, 320ÙÌ ÂοÛÙË, ‡„Ô˜ 7 1/2Ì 262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜ (1884151) 4891/7/1/71 (1883115) ‰Ô‡ÓÈ «∞ı·Ó·Û¿Î˘» 11.00-20.00, ™¿‚‚·- Ú·ÛÙ›ÙÂ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËı›ÙÂ.
with university degree in Marine °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 2-4 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30 ηÈ
Engineering/Naval Architecture, english Ì ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÌÚfi˜ ~6932-227939, ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·- ÙÔ 12.00-18.00 ~6938-652964 (1883167)
6944-580336 (1882289) ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤- ∫˘Úȷ΋ (‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ∫. ¶·Ï·Ì¿ 6-8)
fluency and computer literacy. Candidates ∞π™£∏Δπ∫√π ∞¡∞ªºπμO§∞ ÚÔηϤ۷Ì Ì ÙȘ ·ÚÔ-
Ú¢Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔ- (1883180)
that will be considered must be up to 30 ∂¡Oπ∫π∞∑∂Δ∞π ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â› ¯¤˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ì·˜ η٤ÛÙËÛ ÚÒÙÔ˘˜
Ù˘ §. ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ 12.000ÙÌ. ™‡Á¯ÚÔÓ˘
years old. Please send your CV via email to: ÚÈÒÓ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ ›- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì·Û¿˙!!! °È· ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Â- ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞ Ì·Û¿˙ 45’, ÙÈÌ‹ 50#, Magic
mgtsecretary@technomar.gr or fax no 210- ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ™Â ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 1Ô fiÚÔÊÔ Ó·È Î¿ı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ ∞∞∞μ∞ ·‚· ·‚›·ÛÙ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, ÙÚ˘ÊÂ- Ï¿Ù˜ ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. ¡. Spa. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·-
6236.995 (1883156) Ì 6,30Ì. ‡„Ô˜ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û 14 Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·, ·˘- ÚfiÙËÙ·, ·Ó·Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙, Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ∫ËÊÈÛÈ¿ 10-9ÌÌ. ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜ ~210- fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó
ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ۇÛÙËÌ· Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ!! ™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ 6253.419 (1883900) ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ¶·ÙË-

k
˘Ú·Ó›¯Ó¢Û˘-˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ì fiÚ- 4891/7/1/66-Á) ~210-3818.568, 210- Ï‹ÚË ·fiÏ·˘ÛË, ÁÈ·Ù› Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›- Û›ˆÓ 339μ, 1Ô˜ ~211-4058.615 (1883402)
∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
Ù˜ (ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜) ÊÔÚÙÔ-ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ 3839.258, 6944-316126 (1875769) Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÁÎË. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·-
·fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤ-
ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ‰¿‰Ô, Ì ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â¯¤Ì˘ıˆÓ Â- 88, 4Ô˜ (ÎÔ˘‰. «πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ»), ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤- Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÚÂÈ. ∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Û¿˙
·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00-20.30, ™¿‚-
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- ÌÂÁ¿ÏÔ parking. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ú¢ÓÒÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â-
‚·ÙÔ 10.00-18.00. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ (1881783)
·fi ¤ÌÂÈÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· ~6948- ÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ¶·ÙË-
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ï‹- ÌfiÓÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ~210-6643.487-8 ÍˆÛ˘˙˘ÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ó‡ÚÂÛË ÂÍ·Ê·ÓÈ- 253370 (1883408) Û›ˆÓ 199 (ÛÙ¿ÛË ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,
Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, (1884166) Ûı¤ÓÙˆÓ, ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∞∞∞μ∞ ∞μ∞ ·‚›·ÛÙ·! ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ!!!
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «∫¤ÓÙÚÔ ∂˘ÂÍ›·˜», ηıËÌÂÚÈÓ¿
ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ∞fiÚ·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ªÂ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙, ÁÈ· Î·È ∫˘Úȷ΋ 11Ì-8ÌÌ (1883177)

j
ÛÙÔ Golden Spa Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ ¤Ó· Ì·ÁÈ-
ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, ÛÂÚ- ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∏ÚÒ- Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∞ΔOÀ Ì·˜ Ë ˘¤Ú‚·ÛË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘
Îfi Ì·Û¿˙. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11
‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ¶ÔÏ˘Â- ˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210- ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 48 & ºÚ·Ù˙‹ (ÛÙ·ıÌfi˜ ™˘Á- Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi Ì Ôχ Ì ¢-
.Ì. - 9 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿, ™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. -
Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¢›‰Ô- 4131.298, 210-4131.519, 6940-000000 À- ÁÚÔ‡-ºÈÍ) 1Ô˜, ÎÔ˘‰. «πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ»), 11.00- ¯¿ÚÈÛÙ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜!! ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
6 Ì.Ì. ~6989-675626 (˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÌÂÈÚ˜
ÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ (1881204) ∫ƒ∏Δπ∫∞ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔÈfiÓÙ· Ì·Á·˙› ‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-18.00 ÁÈ· ·ÔÁ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ!! ~6955-
ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Ì·Û¿˙). (1883170)
(1881782)
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·- 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ˆ- (1884141)
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ª˘Ô¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ¯ÂÈ- 268633, ·ÓÔȯٿ 09.00Ì-22.00ÌÌ
fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210- ÏÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋, ÊÙËÓfi ÓÔ›ÎÈ ~210- °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ £· Û·˜ ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ì ∞∞∞μ∞ ∞‚¿‰ÈÛÙ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰È-
ÚÔÌ·Û¿˙! ™ÔψÌÔ‡ 59 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›- (1882042)
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ·- 7562.148, 6932-868629 (1881961) ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ªÂ ·fiÏ˘ÙË Îfi ÛԢˉÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙
Ô˘ ÁˆÓ›·, ∞’ fiÚÔÊÔ˜, ∞ı‹Ó·, 11.00-21.00 ∞º∂£∂πΔ∂ Û ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ™Ô˘Ë‰È΋
·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË Â- Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¤Ú¢Ó˜, ·È- ÚÔÛÒÔ˘, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤-

N
(ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ) (1881790) Ì¿Ï·ÍË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ÛÔ-
ÌÂÈÚ›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÛıËÌ·ÙÈο, ·ԉ›ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·È- ÌÂÈÚË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ~6979-626510
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·- ‚·ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯Ò-
11.300 ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔË- ÛÙ›·˜, ·Ó‡ÚÂÛË ·ÙfïÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, (1883024)
ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·Úˆ- ÚÔ ~210-9568.023 (1881753)
ıÔ‡˜, baby sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤ- ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. ∞∞∞μ∞ Ì·Û¿˙ ·fi 24¯ÚÔÓË, ·ÈÛıËÙÈÎfi, ·- Ì·ÙÔıÂÚ·›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÌÔ- °π∞ ∂∫§∂∫ΔOÀ™ ÂÏ¿Ù˜. ™ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘-
Ú˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· ∞°Oƒ∞∑O¡Δ∞π Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ·Ï·È¿ ∞η‰ËÌ›·˜ 57 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, body shower ÛÙÔÓ ¯Ò- Ó·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÈÓÒ˘ 29 (‡„Ô˜ ªÈ¯·- ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ¯·Ú›ÛÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi
·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â- ¤ÈÏ·, ·ÓٛΘ, ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¯Ú˘Û·ÊÈο. 213 ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3616.406, 210- ÚÔ Û·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘, ΤÓÙÚÔ ~6939- Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ
·Ú¯›· ~6972-775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿- ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÁÚ·Ê›·, ¯·ÏÈ¿, ›Ó·Î˜, ˘·- 419355, 210-3601.750, 12.00Úˆ›-8.00ÌÌ Û·˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Û¿˙ ·fi fiÌÔÚʘ Ì·-
3612.395, 6932-327184 ∂ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË Â- «∞ÈÛıËÙÈ΋», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, Û¤˙. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6940-552691
ÛÈÔ˜, www.abc-work.com, e-mail: ÏÈο, ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÛËÌÈο, ÎÂÓÙ‹Ì·- ͢ËÚ¤ÙËÛË (1884153) (1883013) ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (1883393)
info@abcergasia.com (1884144) Ù·, ‰›ÛÎÔÈ, ‚È‚Ï›·, Ù˙Ô˘ÎÌfiÍ. ∞‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·È (1883171)
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂!! Àfi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË ¢O∫πª∞™∂ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
∞μπO™ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ~210-3837.005 Û›ÙÈ· ~210-5718.281, 6955-589652, «μ·- Î·È Ó¤· ÓÔÔÙÚÔ›·!!! ™¤ÛÈ·Ï ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ΔËϤʈÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ~26260-22644 Û›Ï˘» (1881854) Ó¤Ô Ì·˜ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ÓÈÒÛÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜.
Ù·. ∂Ï¿Ù ӷ Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ Anagennesis-Spa, ÊÙÈ¿¯ÙËΠÛÙ· ‚fiÚÂÈ·
∞ÚÈıÌfi˜ ∞‰Â›·˜ 30501. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚÁ·-

O
67, °Ï˘Ê¿‰· ~210-8948.178 (1881780) ÁÈ· Ó· Û ηٷÎÙ‹ÛÂÈ, 12 ÌÂÛË̤ÚÈ - 9 ‚Ú¿-
Û›·˜ ™Ì˘ÚÓ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÈ-
ÏÂÁ̤ÓÔ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛˆÈÎfi
ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. OÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›, ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ AÎfiÌË: ∞¡∞¡∂øª∂¡∂™ Ì·Û¤˙ ÛÙÔ «Omega Spa»!
∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ
‰˘ ~6980-885898 (1883008)
¢O∫πª∞™∂ Ó· Ì ηϤÛÂȘ ÁÈ· Ì·Û¿˙, ‰ÂÓ
baby-sitters, ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·Ùfi- ∞¡πá∂ÀΔ∂™ ∞ÌÂÚÈ΋˜-∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜-°ÂÚ- fiÏË! ∫ËÊÈÛ›·˜ 12, ÈÛfiÁÂÈÔ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ÙÔ Í¯¿ÛÂȘ ÔÙ¤. ∂›Ì·È 20¯ÚÔÓË ÁÔË-
̈Ó, ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÓÔÛË- Ì·Ó›·˜ ÁÈ· ¯Ú˘Ûfi. ¡¤· ÌÔÓ٤Ϸ. æËÊȷ΋ ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §·‰¿ 1 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (parking Ù¢ÙÈ΋ Ì·Û¤˙ ~6906-677215 (1883749)
χÙÚȘ, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÍÂÓÔ- Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∫ÔÌÈÔ‡ÙÂÚ-ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜. ›Ûˆ ·fi Carrefour) (1883020)
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80 (ÈÛfiÁÂÈÔ) ΔËϤʈӷ: ∂§∞ ¡∞ ÂÚ¿ÛÂȘ Ï›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-
‰Ô¯Â›ˆÓ-ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. μ¿ıÔ˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì 1, 2, 3 ∞¡∞¡∂øª∂¡∏ ‰È¿ıÂÛË, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û˘ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ∂ÌÂÈÚË Î˘Ú›· ÚÔ-
Î·È ÏÔÈÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 6ÌËÓË & 28 Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. ∂˘ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. ∞ÙÔ- 210-3333.333 ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÓÙÈÛÙÚ¤˜ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¯·Ï¿Úˆ- ÛʤÚÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙
ÂÁÁ‡ËÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÔÈ- Θ ‰fiÛÂȘ. ∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ù¿ÏÔ- ΔËϤʈӷ: 211-3659.857 - 3659.855 ÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ∫·ÏÏÈı¤· ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, £Ë-
Fax: ~6956-157711 (1883181)
ÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ™¿‚- ÁÔ˜-ÙÈ̤˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·: ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Fax: 211-3659.897 Û¤ˆ˜ 176, «∞ÓÙÈÛÙÚ¤˜», 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫·-
‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ www.abios.gr, 24, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ - ∞ı‹Ó· ~210- E-mail adnea@dolnet.gr 210-3333.951 ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.30 ~6979-125955 Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
skype:kostas446 (1883154) 9844.563, www.garrett.gr (1884012) (1883399)
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ /ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ∫ÔÈÓˆÓÈο 67/2

∫Àƒπ∞ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È¿-


∞π™£∏Δπ∫√π ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6971- ÁÓˆÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ [°∞ª√π]
905258 9Ì-8ÌÌ (1884000) ∂Ú¢ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £¤- O ∫πªø¡ - ªπÃ∞∏§ ¢∞μπO™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
∫∏¢∂π∞
ª∞™∞∑ Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú Î·È ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú ÚÔÛʤ- Ì·Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔ- Î·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·ÓÙÔÚÈ- ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÎfiÚË, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ·ÓÈ„È¿
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÂÈ Î˘Ú›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÌÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. Ó·›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ
Ú·ÓÙ‚ԇ 6955.658455 (1883694) ª·ı‹Ì·Ù· ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∂§∂¡∏ ª∞¡Δ∞ ÙÔ˘ ¢ËÌË- ª∞ƒπ∞ ¶. Δ™∞∫OÀ
∂§∞Δ∂ Ó· Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ!! £ÂÚ·¢ÙÈο ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ - Â·ÁÁÂÏÌ·- ÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÁ˘Ú‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·- Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 2.00 Ì.Ì.
¡∂O STUDIO Ӥ˜ (2) 22-27 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚ-
Ì·Û¿˙ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·. ∞- ٛ˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ - ÌÔ‡˙Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ƒ¿¯Ë˜ ∫·Ú‰·Ì‡ÏˆÓ Ã›Ô˘.
ʘ Ì·Û¤˙, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¯·Ï·ÚˆÙÈ-
Ó·Ó¤ˆÛË Ì ̷ۿ˙, ÔÏÈÛÙÈ΋ Ì¿Ï·ÍË, ÚÂ- ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿, ÚԂϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘- Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
Îfi Ì·Û¿˙. ™˘ÁÁÚÔ‡ 161, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜ OÈ ÁÔÓ›˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛ¿ÎÔ˘.
ÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi. χÂÈ, ηıÔ‰ËÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
~6978-837263 (1883755) Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡›ÎÔ˜ Î·È ™‹ÏÈ·.
«Choco Spa» ª·ÚÔ‡ÛÈ ~6984-460083 ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 76 ~210-
OMEL 12 Ì‹Ó˜ ηÏÔη›ÚÈ ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿ 3602.737, 210-3625.112, 6944-503843 O ª∞ƒπ¡O™ ΔÀƒO¶ø§∏™ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘- OÈ ı›ÔÈ, Ù· ·Ó›„È·, ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
(1881789) Ì·˜. ∂Ï¿Ù ÛÙÔÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ·fiÏ·˘- ‹Ï Î·È Ù˘ £¿ÏÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™¿Èη, ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ›ӷÈ, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, Ù˘¯fiÓ ‰ˆÚ¤˜ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó
(1881011)
∂§∞Δ∂ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÙ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi- Û˘ Î·È Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ªÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË §¤Û‚Ô˘ ˘¤Ú: °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ∫·Ú‰·Ì‡ÏˆÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∫·Ú‰·Ì‡ÏˆÓ IBAN:

z
Ï˘Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙÔÓ ·Ó¤- ~210-6983.857 (1883182) Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È Ë GR8001 103670000036748000282, ‹ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¡·˘ÙÈÎÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ÌÂ
ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ·Ú¤· Ì ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¢- ¶∞¡∂ªOƒº∏ ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ·- ™Oºπ∞ ∫∞ƒ∞¢∏ª∞ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ «∞ƒ°ø» ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· IBAN: GR8701
ÁÂÓÈο, fiÌÔÚÊ· Î·È Ì ٷϤÓÙÔ ÛÙÔ Ì·- ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ¢Â- Ù˘ ºÚÂȉÂڛ΢, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫fiÙÛÈÊ·, Ô˘ 101770000017760627335, ‹ ™˘ÛÛÈÙ›ˆÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ «∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙÔ˘˜
Û¿˙. OÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ÁÚ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒ- Í›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Î·- ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘˜» ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· IBAN: GR3201 101460000014655800994.
Ó·; ªÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Û¿Ï· ÌÂ Û¿Ô˘Ó· ˘Â- ∞∂ƒO¶Oƒπ∞™ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ Ù˘-
ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ~6934-967719 ¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÁÔËÙ›·, ·ıÏËÙÈÎfi˜ 1.85 ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
Ú‡ıÚˆÓ, hot stones Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ Ì·- (1883002) ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜.
Û¿˙ Â›Ó·È ÁÈ· Û·˜ Ë ·fiÏ˘ÙË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, Ì ¢ڇ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤Í˘ÓÔ˜ ÌÂ
·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. Hommespa, ¶ΔÀÃπOÀÃO™ ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â- ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÌËÓÈ·›ˆ˜ 8.000#, 2fiÚÔÊÔ ·Ú·- O ∂À£ÀªπO™ ∞ƒ°ÀƒO¶OÀ§O™ ÙÔ˘ °Â- ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÌÔÚ·Û›·» Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ¢ÂÚÈÁÓ‡ 14 ~210-8841.860 ÚÈÔ›ËÛË ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÔÚ Î·È ÏÈ·Îfi, ÛÔÚ πÃ, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›· 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008.
(1880104) ·ÓÙÈÛÙÚ¤˜ Ì·Û¿˙, Ú¤ÈÎÈ ~6987-057574 Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ fiÌÔÚÊË Ì ÚÔ- °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô-
(1881751) ÛˆÈÎfiÙËÙ·. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. ∞Ô- ™›‰ÓÂ˚ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶·- ºøΔ∂π¡∏ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫OÀ¡¢OÀƒOÀ Ì¤ÓˆÓ ı· ˘Ô‚ÏËı› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
∂§§∏¡π¢∞ 43¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹Ú˜ ·È- ÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 3/11/2010 ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙÒÓ ¤Î-
ÛıËÛÈ·Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·Û¿˙ ™∂ ∂¡∞ fiÌÔÚÊÔ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ Î·È Ë ∂§∂À£∂ƒπ∞ §OÀ∫∞
Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÚÔÛʤ- ~210-4176.812 www.louis.gr (1882910) ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ÙˆÛ˘ ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ~6986-296811, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ 6 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·-
12.00-20.00 (1883174) ÚÔ˘Ì ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ∞§§O¢∞¶∂™ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ ˙Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰· - ¶ÈÙÛÔ‡ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ
¯·Ï¿ÚˆÛË. ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 11, 3Ô˜ fiÚ. Â͈ÙÂÚÈÎfi (ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·) ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÙË Ã·ÏΛ‰·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘. Δ· ·È‰È¿: ƒÔ‡ÛÔ˜ ‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘:
∂§§∏¡π¢∞ ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤˙ ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ô- (∞ı‹Ó·), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «Aroma». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘! ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. Î·È ™Ô˘˙¿ÓÂ. O ÂÁÁÔÓfi˜: ∞Ó‰Ú¤·˜. Δ· ·- «¢π∞¡Oπ•∏ ∫∞π ∫∞Δ∞™∫∂À∏ O¢OÀ ª.
ÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ Î·È Û·˜ ÚÔÛʤ- 11Ì-9ÌÌ, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11Ì-7ÌÌ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜. Elegance ‰¤ÏÊÈ·: £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó·. Δ· ·Ó›- ª¶OΔ™∞ƒ∏ ∞¶O ™º∞∫πø¡ ∂ø™
ÚÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ~6989- (1883178) ~210-3814.782, www.elegancegr.gr O ™Δ∂º∞¡O™ ∫∞ƒ°∞™ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Î·È „È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜. ¶ƒOª∏£∂ø™ ∫∞π ™À¡¢∂™∏ Δ∏™ ª∂
936004, ∂ÏÂÓ· (1883620) (1881245) Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÎÏÒÙÛÔ˘, Ô˘ Δ∏¡ O¢O Δƒπ¶O§∂ø™»
™ΔO¡ ¶O§ÀΔ∂§∏ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ï·ÌˆÙ‹ Ã›Ô˘ Î·È Î·- ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤-
∂§§∏¡π¢∞ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¢ÁÂÓÈ΋, ÛÙÔÓ ºÏÔ›Û‚Ô, fiÌÔÚʘ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙ ∞¶∂À£À¡Oª∞π Û ÂÛ¤Ó· ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 587.260,00 ∂Àƒø (ÌÂ
ÚÔÛʤÚÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÙÔÈΛ ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜ Î·È Ë ∞°°∂§π∫∏ Ú·, ı˘Á·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ º¶∞)
Û·˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ٷ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ¿ÓıÚˆÔ. μÁ˜ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÌÔÓ·-
~6955-397752 (1882998) μπO§∞ΔOÀ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ μÈÚÁÈ- øÚ· Ï‹Í˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜: 10.00 .Ì.
Ì·Û¿˙. Oriental, Tai, Siatsu. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 13 ÍÈ¿˜, ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘! Ã∞ƒπ∫§∂π∞ - ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ (§π§π∞¡)
∂§§∏¡π¢∞ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¶. º¿ÏËÚÔ ~6933-397022, 10.30-20.30 η- Ó›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- ™ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ¢ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰Â-
À‡ı˘Ó·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ¯Â̇ıÂÈ·. °Óˆ- μ∞™ø¡∏
45 ÂÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆ- ıËÌÂÚÈÓ¿ (1883401) ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜, ÚfiÎÂÈ- ÎÙ¤˜:
ÚÈ̛˜ ÁÈ· ÊÈÏ›·, Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ. ∫· ¢‹ÌËÙÚ· ÂÙÒÓ 41
ÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Úfi- Ù·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-
Δƒπ∞¡Δ∞¶∂¡Δ∞ÃO¡∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ¿„Ô- ~211-7107.277, 6959-267748 (ÁÈ· Î˘Ú›Â˜
ÁÚ·ÌÌ· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎÔ‡ Ì·Û¿˙, ÙÈÌ‹ ÚÔ- ·fi 25 ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜ Â›Ó·È ¯ˆ- O ™¶ÀƒO™ £∂O¢O™πOÀ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 4-11-2010 Î·È ˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔ-
Á˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 40# Î·È 60#. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô- Ú›˜ ¯Ú¤ˆÛË) (1883172) Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚ- ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ¶ÚÔÊ‹ÙË ÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙËÚ›ٷÈ
Îfi ÚÈÏ¿Í Û ÒÚÈÌÔ˘˜ ΢ڛԢ˜. °È· Ú·-
Ï˘ÙÂϤ˜, ηı·Úfi 12-6ÌÌ. ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ∞ÈÙˆ- ∏Ï›· ΔÛ·ÎÔ‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÙÙÈ- ÛÙË °°¢∂ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹-
ÓÙ‚ԇ ~6982-557177, 9Ì-8ÌÌ °ƒ∞º∂πO Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜
ÎÏÂÈÛÙ¿, ªÂÛÔÁ›ˆÓ 12, ·Ú·χڈ˜ (1883695) ÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜ ΋˜. O Û‡˙˘ÁÔ˜: ™‡ÚÔ˜. ∏ ÎfiÚË: ∂ÈÚ‹- ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ 1˘ Î·È 2˘ Î·È 3˘ ÂÓÙfi˜ ÓÔ-
Á¿ÌÔ˘-‰ÂÛÌÔ‡, ¯Â̇ıÂÈ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÓË. ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∂ÈÚ‹ÓË μ·ÛÒÓË. Δ· ·-
¶‡ÚÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ÎÔ˘‰. «∞ÙÂÏȤ-∞ÈÛıËÙÈ- ÁÚ‹ÁÔÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈ- Î·È Ë °∂øƒ°πΔ™∞ ∫∞¶OΔ∏ ÙÔ˘ ∑ÒË Î·È ÌÔ‡ Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜
΋» (1884313) Δƒπ∞¡Δ∞Δƒπ∞ÃO¡∏ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ∂ÏÏËÓ›- ‰¤ÏÊÈ·: ª·ÚÈ¿ÓÓ· μ·ÛÒÓË, ∞Ï›ÎË μ·- O¢O¶Oππ∞™ Î·È ∞1, ∞2 Î·È 1˘ ÁÈ· ∏/ª.
‰·, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋, ¤ÌÂÈÚË ÚÔÛʤÚÂÈ Ú›·, Â·Ú¯›·-·ÏÏÔ‰·¤˜. ∫· ∫È΋ ~210- Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜,
∂§§∏¡π¢∂™ Ì·Û¤˙ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ï‹Ú˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ º˘Ù›˜ ∞ÈÙˆÏÔ·- ÛÒÓË, ¢‹ÌÔ˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈԇϷ ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ¤Ú-
·ÈÛıËÛÈ·Îfi-¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6978- 6429.365, 6977-205674, 17.00-20.00.
·ÈÛıËÛÈ·Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜, Î·È ™‡ÚÔ˜ ΔÚ‡ÊÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Δ˙›Ó· ÁÔ˘: ‰Ò‰Âη (12) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ› Ì‹Ó˜.
451363, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 110, μÈÎÙÒÚÈ· (1873902)
ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË ~210-8623.665 ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞¯·Ú- ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. Δ· ·Ó›„È·. OÈ ÏÔÈÔ› °È· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ Â-
(1884206) ¢π¢∞∫Δøƒ 38¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿- Û˘ÁÁÂÓ›˜. ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›-
(1883175) Ó¤˜. ÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·-
TREASURE PLACE ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·- ÓÈÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ 1.73 ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ·˜, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰Ô- Û΢‹ ÙÔ˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·-
ELITE SPA ∞Ó·Óˆı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘- Û¿˙ πÌ‚ÚÔ˘ 2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (‡„Ô˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 2 ·Î›ÓËÙ· ∫·ÛÙ¤ÏÏ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi 2 ÂÈ¤‰ˆÓ O ∞§∂•πO™ ¢∞ªπ∞¡π¢∏™ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì ıÔ‡Ó ÛÙË «º§O°∞» ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ
ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ·Ó¤ÌÔÚʘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘:
178) ¶Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜ ~210-8611.721, 11.00- ·Ú·ÏÈ·Îfi, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫ÔψӿÎÈ, ηٷı¤- Î·È Ù˘ OÏÁ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô·Ï¿, Ô˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ∞Ûı¤ÓÂÈ·. ¡. 1418/84 - «¢ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Î·È Ú˘ıÌ›-
ÂÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙, Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ 21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00 ÛÂȘ, πÃ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 5.800#. ∂Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈ- ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ∞ÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â- ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ» (º∂∫ 23 ∞’/84)
ı· Û·˜ ÂÎÏ‹ÍÔ˘Ó, ÁÈ· ¿ÙÔÌ· VIP. ¶·- (1883396) Ì›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 54 ÂÙÒÓ ÌÔÚʈ̤- ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜ Î·È Ë μ∞ƒμ∞ƒ∞ Àº∞¡Δ∏ ˙·˜: 192/480000-10. ¶.¢. 609/85 (º∂∫ 223 ∞’/85) - ∫·Ù·Û΢‹
ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 45, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ôψ- ÓÔ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
Ã∂πƒO¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆ- ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ÙÔ Á¤- ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÚÁˆÓ, ¡. 3669/2008 (º∂∫
Ó¿ÎÈ. ƒ·ÓÙ‚ԇ ~210-7251.874 ÒÚ˜ ο §Ô‡Ë˜ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ~210-4176.812
11.00-21.30, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-20.00 ÈÎfi ÁÈ· ¢ÂÍ›·, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ¡ÈÒÛÂ
‰È·ÊÔÚ¿ (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 59) 4Ô˜ fiÚ., www.louis.gr (1882908)
ÓÔ˜ ¶·‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹-
Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜, ÚfiÎÂÈÙ·È
[¢øƒ∂∂™] 2126μ/14.10.2008).
(1883054) OÈ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍˆÓ
11.00-20.30 d (1883391) ∂§§∏¡O∫∞¡∞¢∂∑∞ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·- Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞¯·ÚÓ¤˜. ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂΉÔı›Û˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÏÔÈ-
∂ªº∞¡π™πª∂™ Î·È ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ Ù›·˜, ¯‹Ú· ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 45¯ÚÔÓË, ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚËÙ¿ ‹
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ- Ãøƒπ™ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ٷ Days O ∂ƒ¡∂™Δ ™O¡°∫O ª∞™∞¡°∫ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ JACQUES AHRWEILER
Spa. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi! OÈÛıÂÓ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, 1,67 ‡„Ô˘˜, ÌÔÚʈ̤ÓË, ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· Û˘Ì-
Û˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ÌË Î·Ó›ÛÙÚÈ·, ·ÓÔȯÙfiηÚ- Î·È Ù˘ ª¿Úı·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °Ô˘›Ì·, Ô˘ Ë ∞ÓÓ· §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¤ıÂÛ 500 ¢ÚÒ ˘-
∫¿Ú·‚ÂÏ ~210-7229.808 Î·È ªÈ¯·Ï·ÎÔ- ‚·ÙÈο Ù‡¯Ë Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜
3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 54, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡- ‰Ë, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢- ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó - ∫¿ÌÂ Î·È ¤Ú Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ô‡ÏÔ˘ 171 ~210-7793.211 ∫·ÙfiÈÓ Ú·- Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· οı ‰È¿Ù·ÍË (¡fiÌÔ˜,
ÓÈ «Studio». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-22.30, ∫˘- ηٿÛÙ·ÙË. ∂Èı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ÂχıÂÚÔ Â- ηÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë «ª¤ÚÈÌÓ·».
ÓÙ‚ԇ. ∫·È ∫˘ÚȷΤ˜. (¢ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ)! ™O§ª¶Δ∑Oƒ°∫ ª∞ƒπ∞ ™∞¡Δμπ∫ ÙÔ˘ ¢È¿Ù·ÁÌ·, ∞fiÊ·ÛË Î.Ï.) Ô˘ ‰È¤ÂÈ
ÚȷΤ˜ 11.00-21.00 (1883179) ·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ¤Í˘ÓÔ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ
(1884172) ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜
∂¡∞™ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û·˜ ¿Ó‰Ú·, ‰È·ÌÔÓ‹ ∞ı‹Ó·. DIAMANTIN ~210- ¡fiÚÌ·Ó ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ Î·È Ù˘ ª·ÚÁÎfiÙ, ÙÔ
Ãøƒπ™ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÂÈÛÎÂ- ۇ̂·Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ıÂÚ·›˜ Ì·Û¿˙. 3˘ 4120.916, 210-4173.933 Á¤ÓÔ˜ ™¿ÓÙ‚ÈÎ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡ÔÚ- °π∞¡¡∏ ™∞∫∂§§∞ƒ∞∫∏
Êı›Ù ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Ì·Û¿˙ & ¿ÙË- ÓÙ·È ÚËÙ¿ ·Ú·¿Óˆ.
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 119, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ www.diamantin.com (1884300) ‚ËÁ›· ™Î¿Ó‚ÈÎ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹-
Ì· Ï¿Ù˘ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È Δ¤¯Ó˜» OÈ ÂÚÁÔÏ‹Ù˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜
«ƒ¤ÈÎÈ» 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 ∂ƒ°O™Δ∞™π∞ƒÃ∏™ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞-
¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 11.00-22.00 & ∫˘ÚȷΤ˜ η٤ıÂÛ 500 ¢ÚÒ ˘¤Ú Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰Ô- ÛÙË ¢ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÁ-
~6984-754813 (1883496) ÂȉÒÓ, 55¯ÚÔÓÔ˜, 1.87, Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜, ı‹Ó·.
~6977-372436 (1884216) ÛÎÔÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «ª¤ÚÈÌÓ·». Á˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿-
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞™ ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤˙ ·Ó·Ï·Ì- Ì ÛÔ‚·Úfi Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹- O ¡π∫O§∞O™ ª¶OÀ∫∞™ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊfi- Â˙·˜ ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ™˘Óٿ͈˜ ªË¯·-
øƒ∞πOΔ∞Δ∏ ∂ÏÏËÓ›‰·, ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÌÔÚÊË, Ú·, ÔχÏ¢ÚÔ˜, ¤Í˘ÓÔ˜, οÙÔ¯Ô˜ ·Ï˘-
‚¿ÓÂÈ ÙË Ì˘Ô¯·Ï¿ÚˆÛ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¢·Ó¿Ë˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ˆÛÙÔ- ÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ú-
Û·˜. ∂›Û˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÏÂÌÊÈÎfi Ì·-
·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. °È· Û›‰·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û πÙ·Ï›· Î·È ∫Ôψ- Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ [¢π∞∫∏ƒÀ•∏] ÁˆÓ ‹ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·-
¯·Ï¿ÚˆÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Û¿˙. Ó¿ÎÈ, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 12.000#, ÈÛÙÈÔ-
Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ~6995-053505 ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 2%
°È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ~6908- ÊfiÚÔ, ‚›Ï· 2 ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¤·˘ÏË
(1883080) μ∞´∞ °∞§∞¡∞∫OÀ ÙÔ˘ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ Î·È ¢∏ªO™ ∫∂ƒ∞Δ™π¡πOÀ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ-
458501 (1883001) ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ ÌÂ
EXOTIC SPA ÙÈ̤˜-¤ÎÏËÍË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÂÎÏÂÈ˙ÈÒÙÔ˘, Δ∂áπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ 9.375,00 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Â›-

c
¯ÒÚÔ˜, Ù˙·ÎÔ‡˙È, fiÌÔÚʘ Ì·Û¤˙. ∫‡Ì˘ 9 ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, fiÌÔÚÊË Î·È Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∞Ì·- Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ Û˘ Î·È fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο fiˆ˜ Ô-
(‡„Ô˜ ∞¯·ÚÓÒÓ 159) ∞ı‹Ó·. ∞ÓÔȯٿ ¢Â˘- ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË. ∞‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞Ô- ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 200 Ú›˙ÂÈ Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË.
Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 10.00-21.00 ~6951- ÎÏÂÈÛÙÈο §OÀ∏™ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. Δ.∫. 187 56 ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù‡¯Ë
379176 (1884235) ~210-4176.812, www.louis.gr (1882913) Fax: 210-4639.224 Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹- π¢πO∫Δ∏Δƒπ∞ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, O ¢∏ª∏ΔƒπO™ ª¶ƒOÀª∞™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›- ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞. ∑ˆÁÚ·Ê›‰Ë
FULL ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙! ∂ÌÂÈÚÔ ÚÔ- Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (ÙËÏ. 213-2074.733 -
ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ- 33¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ·- Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘ı·Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÏ·¯Ô- ΔËÏ.: 213-2074.733
ÛˆÈÎfi ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÔÓ·‰È΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË Û 738) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi 09.00 .Ì. ̤¯ÚÈ
ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·- ÙÚÒÓ, Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·Ú¯¤˜, ÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ηÈ
¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ÒÚÔ! ~211-4058.007 ‹ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ 2/11/2010 12.00 .Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ 20 ∂Àƒø
̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) Î·È „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, οÙÔ¯Ô˜ ÔÚÔÊԉȷÌÂ- ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ∞ -
6950.430953 (11.00-21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â- ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 52369 Î·È ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfi-
οӈ doppler ÌÔÚ›Ô˘. ∂¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ‰‡Ô ‚È- §∂•∞¡¢ƒ∞ΔOÀ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ πÊÈ-
ÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜) (1884200) Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔÓ
‚Ï›· Ì ٛÙÏÔ «∞Ó‰ÚÔÏÔÁ›·» I Î·È II, ÛÙ· Ô- Á¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÔÁΛ‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓ-
17.000#, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÍÔ¯ÈÎfi O ¢∏ª∞ƒÃO™ ∫∂ƒ∞Δ™π¡πOÀ ‰È·ÎËÚ‡Ù- ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
IN PARADISE Spa!! O ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ¿ÓÔÈÍ Ô›· ηٷÁڿʈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ¶Â- Ó‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Úfi-
Î·È πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ÙÂÈ fiÙÈ: 2010.
ÁÈ· ÂÛ¿˜. §ÂˆÊ. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 147, ¤Ó·ÓÙÈ ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ È- ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
¤ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·- ™ÙȘ 30/11/2010 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË ı· Á›ÓÂÈ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 27/10/2010
ªÂÙÚfi «∞Á. πˆ¿ÓÓ˘», 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·Ì¤- ÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‚È-
ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫·- O ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ΔO°π∞™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›- ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Î·È ÂÓÒÈÔÓ O ¢∏ª∞ƒÃO™
ÚÈÛÌ· 1, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›- ‚Ï›ˆÓ ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÔ˘. ∂›ÛÎÂ„Ë Î·ÙfiÈÓ
Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812 www.louis.gr ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡ÙÔ˘Û¿- Ù˘ ηٿ ÓfiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜ «·ÓÔÈÎÙ‹ ‰Ë- ºøΔπO™ ª∂§∞™
˜». ∂‰Ò ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿, ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›- Ú·ÓÙ‚ԇ: 09.00-12.00 & 17.00-20.00. ª¿Ú-
(1882912) ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·-
ÙÛÈ· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÓË 25 ∞ı‹Ó·, ~210-5244.938, 6948-899961,
Û ÙÈ̤˜-¤ÎÏËÍË (˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· 6955-191194, e-mail: info@andrologycenter.gr ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· Î·È §Â˘- ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ∞ -
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·) 10.30-21.30 ~6906-274615 (1883475) ÎÔÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ª¶∂§O°π∞¡¡∏ ÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Î·È Ù˘
(1884356) Û¯¤ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ·- ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢ÚÔÛ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓ-
¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ-·ÊÚÔ‰›-
ÚÈ·ÎÔ 11.00-20.00 ~210-5237.731, 210- Ó‹ıËΠÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈ-
∫∞π¡OÀƒ°πO™ Ì·Á¢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ º·Ï‹- ÛÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ-
5237.752, 6944-390189 (1874215) Λ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
ÚÔ˘ 15 ¤Ó·ÓÙÈ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÎÚfiÔÏ˘. £· ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂ-
Û·˜ ηٷÏ‹ÍÔ˘ÌÂ! ÷ϿڈÛË, ÙfiÓˆÛË, Ù·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. ª∏Ã∞¡π∫O™ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË.
¢ÂÍ›·, ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ıÂÚ·›˜ Ì Ӥ˜ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17∞, 09.30-13.30 & 17.00- Ì ∂ÏÏËÓ›‰·. °Ú¿„ÙÂ Δ£ 3435, Δ∫ 102 10
·ÚÔ˘Û›Â˜. ÷̿Ì-™¿Ô˘Ó·-À‰ÚÔÌ·Û¿˙. 20.30 ~210-3301.040, 210-3303.759 ∞ı‹Ó· (1880009) [∫∏¢∂π∂™]
~210-9249.629, 210-9244.077, 6948- (1882035) ΔO °ƒ∞º∂π√ «¶∞¶¶∞™» ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ- ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤-
829945, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ·

H
Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô
www.olotropiki.com (1882832) ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ Âϛ٠Ù˘ ·ıËÓ·˚-
∫∞π¡OÀƒ°πO™ ¯ÒÚÔ˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Â˜ Ì·- ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ∞¶O™ΔO§O ª∞¡πO
Û¤˙ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ¢ÂÍ›·, ¯·Ï¿Úˆ- ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂ- Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 3/11/2010
ÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.00 ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ∞- ∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á. £Â-
fiÏψÓÔ˜ 1, 2Ô˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∞ÈÛıËÙÈ΋ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â- ¯‹Ú˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ Ô‰ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏
(1883421) ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘Ú˘‰›ÎË. Δ· ·È‰È¿: ∞ϤͷÓ-
ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, OÌ‹ÚÔ˘ 38 ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ
∫Àƒπ∞ 33¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰ÚÔ˜ Î·È πˆ¿ÓÓ·, ª·ÓÒÏ˘ Î·È πÊÈÁ¤-
~210-8025.417, 210-8065.124, 210- ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·Ù· 10Ì-2ÌÌ.
Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË. ΔËϤʈÓÔ ÓÂÈ·. Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-
8028.030, www.thalo.gr (1879071) ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 210-3620.147,
ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6975-829506 (1883410) Ï˘, ∂˘Ú˘‰›ÎË, °È¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.
www.pappas.gr (1882900)
∫Àƒπ∞ 38¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·. Δ· ·Ó›„È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂ-
Δƒπ∞¡ΔO∫Δ∞ÃO¡∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÚ-
Û ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚÔ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ~210- ∞™Δƒ√§√°π∞ Á·˙fiÌÂÓË Û ÁÓˆÛÙfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi,
Ó›˜.
2232.634, 6977-619963 (11.00-19.30)
·Ó¤Í˘ÓË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË, η-
(1883746) ∏ 6093/2010 ∞fiÊ·ÛË ªÔÓ. ¶ÚˆÙÔ‰. ∞ı‹Ó·˜
∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ ÏfiηډË, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, οÙÔ-
∫Àƒπ∞ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ì·Û¤˙ οÓÂÈ Ì ηÈ- ̤ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. ¯Ô˜ 2 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, πà ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿- ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·Ó›Û¯˘ÚË ÙËÓ 18369299-3 ÙÚ·Â˙È΋
ÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ıÔ‰Ô ·’ fiÏ· Ù· ›‰Ë Ì·Û¿˙ ÂÈÙ·Á‹ 3.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙË-
¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ- ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú›Ô˘ Ù˘ 2.1.2009 Û ‰È·Ù·Á‹ «ÂÌÔ‡ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘».
~6999-932234 (1882384) ·Î¿, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ. «¶∞¶¶∞™»,
O Û˘ÓÙ¿Í·˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
∫Àƒπ∞ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÔ‡ÂÚ ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ. 210 -3620.147. £¤Ì˘ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
Ì·Û¿˙ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ www.alaxezoi.com ~210-8662.647, 210- ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
Û·˜. ~6942-838581 (1883847) 8662.354, 6944-320979 (1870586) www.pappas.gr (1882903)
68 ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

∂£¡π∫√ §∞Ã∂π√ [ su I do I ku ]
∫·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë 6.
OÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó: O ·ÚÈıÌfi˜ 6691 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ #
42.650. √ ·ÚÈıÌfi˜ 6713 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ # 4.600. ∞fi # 1.900 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ª∂Δƒπ√ ¢À™∫√§√ §À™∂π™ (2/11/2010)
·ÚÈıÌÔ› 6424, 6678. ™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ

ª∂Δƒπ√
∞fi # 1.000 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›:
7 3 5 8 1 4 5 1 ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
2
4
6
9
8
7
9
3
1
8
7
5
4
1
5
6
3
2
¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ο-
6286 6310 6607 6652 6656 6776 8 7 2 3 1 7 9 ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ηÈ
5
1
3
7
1
5
6
4
2
3
4
8
9
2
8
9
7
6
∞fi # 500 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: οıÂÙË ÛÂÈÚ¿ Ó·

#3631250#
6007 6131 6447 6808 6946
9 1 2 3 4 6 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
8
9
2
4
3
6
5
1
9
7
6
2
7
5
1
3
4
8
6095 6212 6628 6813 6955
6 5 8 8 4 6 2 fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ
7
6
5
1
2
9
8
2
6
4
1
3
3
8
4
7
9
5
∞fi # 300 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›:
3 8 4 7 5 9 6 2 1
6010 6182 6282 6448 6558 6699 6834 6894 9 8 4 5 1 7 5 9. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·

¢À™∫√§√
6023 6192 6291 6461 6586 6706 6835 6910 Û οı 3¯3 ÙÂ- 6 3 2 9 1 4 8 5