Вы находитесь на странице: 1из 70

¶∂ª¶Δ∏

4 ¡√∂ªμƒπ√À 2010
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr

∂˘Úˆ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ·
Ù· ÙÚÔÌÔ-‰¤Ì·Ù·
ΔËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·fi ÙË ‰ÈÂ- ÙËÓ ÀÂ̤ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘-
ıÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙ˘Ï ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÂȯÂÈÚ› ÛÙËÚfiÙÂÚ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ·Â-
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ·ÂÚÔ-
ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ï¿ÓÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ·Î¤ÙÔ - ‚fiÌ‚· ÌÂ
·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ∂˘ÚÒË ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔÓ ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ). ¶¿-
ÚÔ¯ˆÚ› Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ÙÚÔ- ÓÙˆ˜ Ë ∂§.∞™. ·Ó·˙ËÙ› ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÙÚÔÌÔ-
ÌÔ-‰¤Ì·Ù· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ‰¤Ì·Ù·, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
¯ÒÚ˜ «·ÎÂÙÔÔÈÔ‡Ó» ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ› ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ™∂§. 9-13

°È·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·


ÛÙËÓ... ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹
■ 2.250 ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·fi ¤Ó· ¤ˆ˜
∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ
Î·È ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÛÙ›·
º¿Ú̷η
■ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜
ÙÔ˘ π∫∞, ȉÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜
∫·Ù·ı¤ÛÂȘ 2.250 ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi 1
π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË-ÛˆÛ›‚ÈÔ
ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ∂ÏÏ¿‰· ηÈ
Â͈ÙÂÚÈÎfi Í„·¯Ó›˙ÂÈ ÙÔ ™¢O∂. ∏ ¿Ú-
ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ·Ô-
ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜
™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, Ô
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (ÛÙË ÊˆÙfi ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÙ·-
Î¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ
Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËϛΈÓ
Á‹) ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û·Ù¿ÏË ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÊÙ¿- ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÒÚ· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÓÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ηٷı¤ÛÂ- ™∂§π¢∞ 49

2011 ÛÙÔ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™∂§π¢∞ 8 ˆÓ. ™∂§. 7 ∫∞π Δ√ ∫Àƒπ√ ∞ƒ£ƒ√ ™∂§. 3

∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ™∂§π¢∂™ 53-54

∫ÔÈÓˆÓ›· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·
¶¿ˆ ›Ûˆ ÏÔÈfiÓ ΔÒÚ· Ù· e-books
ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘... «‰È·‚¿˙Ô˘Ó» ηÈ
ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ÂÏÏËÓÈο
OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ¿Ó- Δ· ÂÏÏËÓÈο „ËÊȷο ‚È‚Ï›· ÂÚ-
‰Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Û‡Ì- ÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙÔ iPad Î·È ÙÔ
ʈӷ Ì ÙË °ÈÔ‡ÚÔÛÙ·Ù) Â- iPhone Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹-
·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈ- Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Apple, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈÎÔ- Á¿ÏÔÈ ÂΉfiÙ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ì¿-
ÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È fi¯È ¯Ë ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ e-books ̤ۈ
ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ™∂§π¢∞ 23 ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™∂§.29, 31
2 ¢È·‚¿ÛÙ / ¶¤ÌÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

¢ÀO ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ο- [ 20 ∂ƒøΔ∏™∂π™ ] ª∂ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜-


ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ ‚fî˜ Â·ÓÂÌÊ·-
·›ıÔ˘Û˜. ∏ ¤ÎÏËÍË ÚÔ¤Ú- π∞∫øμO™ ¶ƒOª¶O¡∞™, Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰Ú¿ÎÔ˜
¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›- ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Ô˘ ÂͤıÚ„ ÙÔ
Ó·È Ô «ª·¯·ÈÚÔ‚Á¿ÏÙ˘» ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏
°È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi: ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ˘‹Ú-
Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ì¿¯Ë Ì ٷ Í ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ‰›Ô ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. ∂Ӊȷʤ- ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fi¯È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÏÏ¿
ÚÔ˘Û· ·ÏÏ¿ ηÙÒÙÂÚË ÙÔ˘ ·- ªÓËÌfiÓÈÔ. OÈ ÔÏϤ˜ Î·È Ë ¢ÂÍÈ¿ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÚfiÔ ·-
Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Ë Ù·ÈÓ›· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÓfiËÙÔ Î·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi.
«Somewhere» Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¶ÚÔ¤Ù·ÛÛ·Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ˘˜ Û˘-
∫fiÔÏ·, ÂÓÒ Ë ÎˆÌÈ΋ ÂÚÈ- ÂÈΛӉ˘Ó˜, ·ÏÏ¿ ÌϤÁÌ·Ù·, ÂÓÒ ÁÈ· ‰˘fiÌÈÛÈ ‰ÂηÂ-
¤ÙÂÈ· «Red», ·Ú¿ Ù· ÌÂÁ¿- ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÌÔÚ› Ó· ٛ˜ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÚÁ·ÓÒ-
Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈ- ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÂȘ «·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ fiÏ˘» Î·È ÌÂÚÈ-
ÛÙÔ‡Ó, ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· Ú˯¿. ∞- Ô˘ ı· ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó. Τ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÎÔÚÔ‡Û·Ó ÙÚfiÌÔ
ÎfiÌË ·›˙ÔÓÙ·È ÙÔ «°Ó‹ÛÈÔ ·- ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ·›Ì·.
ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ» Ì ¤ÍÔ¯Ë ÙË ∑ÈÏÈ¤Ù Â˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· O °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ™∂§. 12
ªÈÓfi˜, ÔÈ «ª¿ÙÛÔÈ ·fi ÙÔÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÂÈÊfiÚÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
¿ÁÎÔ», Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË «Saw ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶¿ÓÙ· ∏ μ∞™ø ∫∞Δƒ∞∫∏ ˘‹ÚÍÂ Ë ¯·Ú¿ÎÙÚÈ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂¡∞™ ¿ÓıÚˆÔ˜
3D» Î.¿. ∫ÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1940 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1988. ∂˙ËÛ fiϘ ÙȘ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÈ- ÔÏÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ¢Ë- ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰ËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Ù· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓË- ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤-
Ì‹ÙÚË ¢·Ó›Î· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Û ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ Ù˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙË °˘¿ÚÔ. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Â- Ú˜ ·fi ÙÔ ·ÔÚ-
Oƒπ∑O¡Δ∂™ ÛÙȘ OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÎıÂÛË Ì ÂÍ‹ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘. ∏ ƒÔ‡Ï· °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘
™∂§. 4/32 - 5/33 Ù˘ ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ªÔ˘ÙÔ‡ÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ (ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ÍÂÙ‡ÏÈÁÌ· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ¢‹ÌÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘ Â-
ÛÙË ™∂§. 24 Ô˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È) Î·È ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™ ÛÙȘ ™∂§. 8/36 Î·È 9/37 Âȉ‹ ›¯Â ÎÔÈÌËı› Û ¤Ó·Ó ο‰Ô
°π∞ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› ¢¯¿- ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. O
ÚÈÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÎÚfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆ-
Â›Ó·È ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi Ê¿ÚÌ·ÎÔ, Ô˜ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó
ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›- ∏ √π∫√¡√ªπ∫∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] Ë ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ
‚ÚÂı› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ̤ۈ DNA,
Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ Ê˘Ï·ÎÙfi, Â- ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì YouTube ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË ÁÈ· ‰˘fiÌÈÛÈ
ÌÈ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂ-
ÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Ï‚¤ÓÙ˜» ›ӷÈ
··Ú·›ÙËÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘
·Ô‰Ô¯¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı·
ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó,
˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜
¢∂∫O ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÂȉ‹ ›¯Â
ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ Î·È Ë
ÏÂÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Â-
ÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. O Ïfi- ·ÓıÚÒÔ˘-ÛÎÔ˘ȉÈÔ‡.
ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ, Ë Î·Ù·- Ó¤Ô˘˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ‰fiıËΠÁÈ·
∏ ƒ¤· °·Ï·Ó¿ÎË ÛÙË ™∂§. 21
Û΢‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÈÔ‡ÚÔÛÙ·Ù, ∂Ï›˙ˆ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ó· Í·Ó·ÎÏ›ÛÂÈ ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤‰ÂȯÓÂ
ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÎfiÌË ÙÔ 55,7% ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Ó¤ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ËÌ›Á˘ÌÓÔ ÙÔÓ ¡ÙÂÓ›˙ ª·˚Î¿Ï Ì ÙË
ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ™Δ∏¡ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ Â-
Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË. 25-34 ÂÙÒÓ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘.
ÂÂȉ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ ∞ÓÓ· ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘ÚÈ·-
O ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ ÛÙË
™∂§. 22 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜. «·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË» ÛÙȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙË ™∂§. 55 ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙË-
∏ ª·Ú›· §›Ï· ÛÙË ™∂§. 23 ¢∂∫O ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÈÛÙ› – ηı’ ˘ÂÚ-
O ªπ¡πª∞§π™ª√™ Á›ÓÂÙ·È ‚ÔÏ‹Ó – ‰ËÌÔ„‹ÊÈ-
Ô‡Ù ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ϤÔÓ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfi-
ª∞Ã∞πƒπ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 10% ÛÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ¢∂∫O ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ù· ∂§Δ∞... ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÈÔ. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ „‹ÊÔ
21, 23, 28, 35, 38, 45+10
«Oª∞¢∞», ™∂§. 26. Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â˘ı‡Ó˘. Oˆ˜ Î·È ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi
ªÂ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÙÙfi. ∞fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤ˆ˜ ÙË ÎÔ› ÛÙȘ ∏¶∞, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ¶∞™O∫
ÙÔ˘ 2011. OÈ ÚÒÙ˜ ¢∂∫O ÛÙȘ ¡ÂfiÎÔÔ˜ ¡¤· ÀfiÚÎË Ô ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔ-
Ôԛ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤· Ìfi‰· Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÛÔ¯‹ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.
6, 8, 9, 15, 20 ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Oˆ˜ Ô OÌ¿Ì· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ›ӷÈ
Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó O ¶√§∂ª√™ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜
Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ·Ú¯ÒÓ Ì ÙÔ YouTube ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· Ó· ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ì ٷ ·Ôχو˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈ-
ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ΔÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Î¤˜ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·-
176, 936, 674 ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË «ÁÂÓÈ¿ Ìˉ¤Ó», fiˆ˜ ·Ó‰Ú¤Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ
ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ı· ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ YouTube ÙËÓ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È. ∫˘Úȷ΋.
Û ӤԢ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ¿ÏÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ O °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ
«Oª∞¢∞», ™∂§. 26. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔψڿ ÛÙË ™∂§. 50 ·ÏÏ¿ Î·È ı˘Ìˉ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ™∂§. 57 «∞ÁÈÔÁڷʛ˜» ÛÙË ™∂§. 72

¶∂ª¶Δ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

4
¡√∂ªμƒπ√À 2010
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
§›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ηٿ
22ÆC
22ÆC
[ ∞Àƒπ√ ]
°ÂÓÈο ËÏÈÔ-
[ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ]
∞›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. OÈ ¿ÓÂ-
πˆ·ÓÓÈΛԢ ÔÛ›Ô˘, ∂ÚÌ·›Ô˘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fi-
Ê¿ÓÂÈ· ÌÂ ÙÔ- 3
ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ¡ÈοӉÚÔ˘ ÂÈÛÎ. ª‡ÚˆÓ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ‚fi- ÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ∏
3 Èο ÂÚÈÔÚÈ-
ÚÂÈ·. ∞˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· 2 ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹
ANATO§H H§IOY: 6.54 2 Ṳ̂ÓË ÔÚ·Ùfi-
Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. 3 ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô.
¢Y™H H§IOY: 17.23 21ÆC 2 ÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈ- 5
∞ΔΔπ∫∏ 4 Ó¤˜ ÒÚ˜. OÈ
™ÂÏ‹ÓË 28 ËÌÂÚÒÓ [ ∫˘Úȷ΋ 8/11 ]
¡ÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈο Â- ¿ÓÂÌÔÈ ı· 3
5
¢∞∫ΔÀ§π√™ ÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. 2 Ó¤Ô˘Ó ·fi °ÂÓÈο ηÏfi˜ ηÈÚfi˜ ÌÂ
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi 9ÆC 4 ‚fiÚÂȘ ‰È¢- ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, fi-
¤ˆ˜ 24ÆC. ∞ÓÂÌÔÈ ‚fiÚÂÈ- 24ÆC ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ
5 ÌÔÊfiÚ. ∏ 5
ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ 3 ÙÔÈο. OÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı·
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 3 4
̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÙÔÈο ÛÙÔÓ 20ÆC Ó¤Ô˘Ó ·Ú¯Èο ·ÛıÂÓ›˜
™‹ÌÂÚ· Ù· ˙˘Á¿ ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi ̤ÙÚÈÔÈ. 2 Û ¿ÓÔ‰Ô. Î·È ‚·ıÌÈ·›· ‰˘ÙÈÎÔ› -
5 5
ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 4 ÌÔ-
·‡ÚÈÔ Ù· ÌÔÓ¿ £∂™™∞§√¡π∫∏ 4
3
ÊfiÚ Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘
3 3
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ∞˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È 23ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ ÙÔÈο
5
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏË- ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· 2
ÛÙÔ πfiÓÈÔ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È
ÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ‰È·Û΢‹ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ Ò- 3 3 Ù· 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔ-
·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÌË-
Ú˜. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi 21ÆC 2 ÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË
¯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯Ô- 7ÆC ¤ˆ˜ 22ÆC. ∞ÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·.
ÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ- ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘
ÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 Î·È Î·-
ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 60-61 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 63 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 10/38 - 11/39 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 12/40-14/42 ñ SUDOKU Û. 62
3

/ Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

4 Νοεμβρίου 2010
[ ΕΓ ΡΑΨΑ Ν ] [ T O Σ ΤΙΓΜ Α Τ ΗΣ ΗΜΕΡΑ Σ ]
ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
Γ
ια μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι
οσάκις στην πολιτική υπάρχει βού-
ληση να γίνει κάτι, γίνεται και με το
παραπάνω.
Προκύπτει και από το εντυπωσιακό ρεπορ-
τάζ των «ΝΕΩΝ» σήμερα για την καταπολέ-
Αντώνης μηση της φοροδιαφυγής (σελ. 7,8).

Καρακούσης Πρόκειται για το άνοιγμα των τραπεζικών


λογαριασμών γιατρών για τους οποίους
(ο αρθρογράφος, για την επέλαση υπήρχαν υπόνοιες απόκρυψης εισοδημά-
των Γερμανών) των κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Πώς θεμελιώθηκαν αυτές οι υπόνοιες;

}
«Στη διήμερη σύνοδο των Απλούστατα: οι πενιχρές φορολογικές δη-
Βρυξελλών έθεσαν μαξι- λώσεις τους δεν συμβιβάζονταν με τον τρό-
μαλιστικούς στόχους, για να πε- πο διαβίωσής τους.
τύχουν βεβαίως εκείνα που ήθε-
λαν: την αυστηροποίηση του Τηρώντας τη σχετική νομοθεσία, το ΣΔΟΕ
Συμφώνου Σταθερότητας. Η απώ- προέβη στον εξονυχιστικό έλεγχο των τρα-
λεια της ψήφου εξόργισε τους πεζικών λογαριασμών των ύποπτων για
εταίρους και δεν πέρασε. Η συμ- φοροδιαφυγή γιατρών.
μετοχή των τραπεζών στα σχήμα-
Και ω του θαύματος! Στο όνομα 2.250 από
τα διάσωσης προκάλεσε την οργή
όσους έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής βρέθη-
του κεντρικού τραπεζίτη επειδή τη
καν καταθέσεις που κυμαίνονται από ένα
AP Photo / Muhammed muheisen

θεωρεί έμμεση εφαρμογή μιας δι-


μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ.
αδικασίας ελεγχόμενης χρεοκοπί-
ας, την οποία μπορεί να αξιοποι- Χωρίς να αποκλειστεί η περίπτωση να υπάρ-
ήσουν οι αγορές και να πλήξουν χει κάποια μεμονωμένη εξαίρεση, το συ-
το ευρώ. Κακά τα ψέματα, η κυ- μπέρασμα είναι εμφανές: οι εν λόγω για-
ρία Μέρκελ έκανε ένα μεγάλο βή- τροί είναι υπόλογοι διαφθοράς και παρά-
μα για την ικανοποίηση των στό- νομων δραστηριοτήτων.
χων της. Επέβαλε γερμανικές αρ-
χές στην οικονομική διακυβέρ- Αυτό δείχνει ο αποθησαυρισμός τόσο μεγά-
νηση της Ευρώπης. Η χώρα που λων ποσών, σε συνδυασμό με τη διαπίστω-
ση ότι οι φορολογικές τους δηλώσεις τούς
πρώτη εφάρμοσε πολιτικές λιτό- ¬Γυναίκες
¬ του Πακιστάν, εκτοπισμένες από τις πλημμύρες, κάθονται σ’ ένα παγκάκι έξω από
τητας, είναι πρώτη σε εξαγωγές έφεραν να πένονται.
το νοσοκομείο στο χωριό Μπασίρα της επαρχίας Παντζάμπ. Ο ΟΗΕ έχει ανακοινώσει πως

Κ
και κερδίζει συνεχώς μερίδιο στις πολλοί από τους πλημμυροπαθείς της χώρας (1,7 εκατομμύριο σπίτια καταστράφηκαν από ατά τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρ-
διεθνείς αγορές μπορεί να απαι- τις πλημμύρες που άρχισαν στα τέλη Ιουλίου) θα υποχρεωθούν να παραμείνουν ολόκληρο χών αυτές οι καταθέσεις παραπέ-
τεί από τους άλλους συμμόρφωση. μπουν σε εισοδήματα που δεν δη-
Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν
τον χειμώνα σε καταυλισμούς, καθώς μεγάλα κομμάτια γης σε τμήματα των επαρχιών Σιντ
λώθηκαν στην Εφορία – γι’ αυτό άλλωστε
καλείται να πληρώσει το μάρμα- και Βαλουχιστάν εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ένα μέτρο νερό. προκλήθηκε ο έλεγχος – και προέρχονται
ρο. Κάπως έτσι, όταν οι άλλοι είναι από εμπλοκή σε κυκλώματα προμηθειών,

~ Πυρήνες, όπως Αλ Κάιντα!


ασθενικοί, οι Γερμανοί επι- πλαστές συνταγογραφήσεις, τριγωνικές
βάλλουν τους όρους τους». συναλλαγές και άλλες παρεμφερείς δρα-
«Το Βήμα» στηριότητες.
Οι λεπτομέρειες και η εξατομίκευση των
ευθυνών θα αποκαλυφθούν από τη συνε-
ετος 65ο
αρ. φύλλου
19.869
Η Ευρώπη μάς πέρασε για... την Υεμένη χιζόμενη έρευνα.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί προς το πα-
Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957) Σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι αρχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη για ρόν είναι οι πολιτικές ευθύνες σε αυτή την
Χρήστος Δ. Λαμπράκης (1957-2009) υπόθεση.
Σταύρος Π. Ψυχάρης Εκδότης
τον εντοπισμό τυχόν νέων τρομο-δεμάτων, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά
Διότι υπάρχουν και είναι εμφανείς, εάν λη-
ότι ουδεμία σχέση υπάρχει ανάμεσα στην εγχώρια και τη διεθνή τρομοκρατία. φθεί υπόψη ότι οι τεχνικές δυνατότητες
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΜΗΣ για τους ελέγχους που διενεργούνται τώ-
κερδίσει το στοίχημα των εκλογών της Κυριακής, ρα, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Της Αριστοτελίας Πελώνη
Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αποτρέποντας τη «χαλαρή ψήφο». Για την κυβέρ-
νηση, η μάχη της Περιφέρειας Αττικής είναι κρί- Δεν αξιοποιήθηκαν γιατί δεν υπήρχε η πο-
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ

Ε
νδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί σε σιμη λόγω του μεγέθους της και θα δώσει μια λιτική βούληση. Αντίθετα, η στάση των τότε
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το γεγονός ότι σαφή εικόνα για την απήχηση του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνώντων οδηγούσε στην ανοχή, χω-
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ
αύριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες ρίς να αποκλείεται και η συνενοχή σε κά-
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
εκλογικό σώμα.
ποιες περιπτώσεις.
Λαμπράκη Α.Ε. έκτακτη σύσκεψη εμπειρογνωμόνων για τα δέ- Πλήγμα για την πολιτική του Μπαράκ Ομπάμα,
Διοικητικό Συμβούλιο ματα από την Υεμένη και την Ελλάδα, όπως ανα- ο οποίος θα πρέπει τώρα να έχει τη συναίνε- Κατά συνέπεια, αυτά που αυτονόητα πρέ-
Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος και Διευ- κοίνωσε ο εκπρόσωπος της επιτρόπου για τις ση των Ρεπουμπλικανών σε διάφορα θέματα, πει να επακολουθήσουν είναι πολύ συγκε-
θύνων Σύμβουλος. Παναγιώτης Στ. Ψυ- Εσωτερικές Υποθέσεις, ενώ ήδη κάποια κράτη αποτελεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλο- κριμένα.
χάρης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: - μέλη της Ε.Ε. ζητούν αυστηροποίηση των μέ- γών στις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί απέσπασαν
Παντελής Ι. Καψής, Νικόλαος Κορίτσας, Πρώτον, να παγιωθούν αυτές οι διασταυ-
τρων ασφαλείας, επιχειρώντας να «πακετοποιή- 60 έδρες από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή
Τρύφων Ι. Κουταλίδης, Ιωάννης Μάνος, ρώσεις και οι έλεγχοι και να επεκταθούν
Στέργιος Νέζης, Ιωάννης Παράσχης, σουν» την Αλ Κάιντα με τους Πυρήνες της Φωτιάς. των Αντιπροσώπων κερδίζοντας τον έλεγχο του
μάλιστα και σε άλλους κλάδους και επαγ-
Νικόλαος Πεφάνης, Βίκτωρ Ρέστης, Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση διά στόματος του Σώματος, ενώ οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν
γέλματα.
Αντώνιος Τριφύλλης, Χριστίνα Τσού- κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού να ελέγχουν τη Γερουσία. Ο αμερικανός πρόε-
τσουρα - Ψυχάρη, Juan Luis Cebrian, Εξωτερικών διακηρύττει σε όλους τους τόνους δρος απέδωσε τις απώλειες στην απογοήτευση Ωστε να σταματήσει κάποτε το κατ’ εξακο-
Jean-Marie Colombani
ότι η εγχώρια και η διεθνής τρομοκρατία δεν συν- των Αμερικανών από τον ρυθμό της οικονομικής λούθηση έγκλημα εις βάρος των ειλικρινών
δέονται. Πάντως, η ΕΛ.ΑΣ. παραδέχεται ότι μετά ανάκαμψης και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί φορολογουμένων και των έντιμων πολιτών.
ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80,
τον εντοπισμό της γιάφκας της οργάνωσης στο με τους αντιπάλους του, αν και παραδέχθηκε ότι
Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ Και δεύτερον, να δώσουν εξηγήσεις στο
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 Χαλάνδρι οι αρχές υποτίμησαν τους Πυρήνες, με δεν θα είναι εύκολο. πολιτικό πεδίο όσοι απέφευγαν για πολλά
(210) 77.66.000 αποτέλεσμα την επιχειρησιακή τους αναβάθμι- Πενία τέχνας κατεργάζεται... Γι’ αυτό και η
χρόνια να ενεργοποιήσουν υπάρχουσες τε-
FAX: (211) 36.58.301 ση, τη στιγμή που η Αστυνομία πίστευε ότι τους Ελλάδα αντιγράφει τη Γαλλία και τη Βρετανία οι χνικές και νομικές δυνατότητες με τον τρό-
INTERNEΤ: http://www.tanea.gr είχε εξαρθρώσει. οποίες προχωρούν στη δημιουργία κοινής αε-
http://digital.tanea.gr πο που συμβαίνει σήμερα.
e-mail: info@tanea.gr
«Ζεστή» προσπαθεί να κρατήσει τη βάση του ροναυτικής μονάδας για να εξοικονομήσουν πό-
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767 ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος κο- ρους. Συγκεκριμένα, για να μειώσει τις αμυντικές Με άλλα λόγια, να πάει κάθε κατεργά-
ρυφώνει την προεκλογική του εκστρατεία στην δαπάνες η χώρα μας εξετάζει προτάσεις για κοι- ρης στον πάγκο του. Και στην εφορία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Πάτρα και αύριο στο γήπεδο του Σπόρτιγκ. Ο νές υποδομές και συνεργασίες στον στρατιωτικό του φυσικά.
MULTIMEDIA Α.Ε. Πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να τομέα με την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ 4 Μικρο πολιτικός
ΜΑΤΙΕΣ [ Eίπαν ]
Κώστας Μπακογιάννης Θόδωρος Μαργαρίτης
Η Ελλάδα (ο υποψήφιος δήµαρχος Καρπενησίου,
στον Flash)
Γιάννης Μίχας
(ο υποψήφιος δήµαρχος
(το µέλος της
Εκτελεστικής

Ο
λόγος στους Πειραιά, στον Βήµα fm) Επιτροπής της
αναγνώστες. «Το Μνηµόνιο είναι µία τραγική
«Αυτή τη στιγµή εκλέ- ∆ηµοκρατικής
Ο Μαρίνος πραγµατικότητα, ο δήµαρχος δεν
Παπουτσής, γουµε δήµαρχο, δεν Αριστεράς, στο Ράδιο 9)
µπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Αυτό
Κολοκοτρώνη 156, που µπορεί να κάνει ο εκάστοτε δή- εκλέγουµε πρωθυ- «Είναι λάθος να µετα-
Πειραιάς, γράφει: µαρχος είναι να θωρακίσει όσο γίνεται πουργό, δεν εκλέγου- τρέπεται η κορυφαία στιγµή επιλο-
«Θέλω µέσα από τη στήλη µε κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνει
σου, να απευθυνθώ στους καλύτερα τους δηµότες του, να απαλύ- γής δηµάρχων σε ένα κοµµατικό
νει, αν θέλετε, τις συνέπειες, τις επιπτώσεις κατανοητό σε όλους». γκάλοπ και µάλιστα µε τα χρήµατα
συµπατριώτες µας, έναν
έναν χωριστά, για να πω: από αυτό το οικονοµικό τσουνάµι». του ελληνικού λαού».
Φίλε συνέλληνα,
Αγάπα την πατρίδα σου!
Η Ελλάδα είναι η οικογέ-
νειά σου, η Ελλάδα είναι [ Σαν σήµερα ] [ Ο ξένος
Τύπος ]
η γειτονιά σου και οι φί-
λοι σου, η Ελλάδα είναι
η πρέφα, το τάβλι, η ξε-
ρή, η Ελλάδα είναι το πα-
Ενοχλούσε
«∆έµατα βόµβες
νηγύρι του χωριού σου, η
Ελλάδα είναι το φιλότιµο,
και νεκρός! στην καγκελαρία»
DER TAGESSPIEGEL
ο λόγος, η µπέσα, το σφί-
ξιµο του χεριού, η Ελλάδα «Εξουδετερώθηκαν τροµο-
είναι η σαρδέλα, το κοκο- δέµατα στην καγκελαρία»
DIE WELT
ρέτσι, η ρετσίνα, το κοκκι-
νέλι, το τσίπουρο, το ούζο, «Ο Μπερλουσκόνι
η Ελλάδα είναι το κοµπο- προσβάλλει τους γκέι»
λόι και ο καϊµακλίδικος ελ- LA REPUBBLICA
ληνικός καφές στη χόβο-
λη, η Ελλάδα είναι η φάβα, «Ο Μπερλουσκόνι
τα φασόλια, το τζατζίκι, τα επιτίθεται στους γκέι
χόρτα, η χωριάτικη. ¬Και γι’ άλλους οι εξάρες.... και στον Τύπο»
1957: «Χθες την 9.15 νυκτερι-
Φίλε συνέλληνα, CORRIERE DELLA SERA
νήν διεκοµίσθη διά νεκροφόρου
Η Ελλάδα δεν είναι οι αν-
θέλληνες πολιτικοί και οι αυτοκινήτου από το Φράι- Πρώτη δηµοκρατική νίκη «Ο Οµπάµα βαδίζει
οικογενειοκρατίες (εκτός µπουργκ της Γερµανίας, η σορός 1963: «Θρίαµβον των δηµοκρατικών δυνάµεων απετέλεσαν αι χθεσιναί εκλογαί. σε άγνωστο έδαφος»
THE INDEPENDENT
ελαχίστων εξαιρέσεων). του εκλιπόντος το περασµένο Πρώτον και σηµαντικώτερον αποτέλεσµα υπήρξε η κατάρρευσις του κράτους της
Η Ελλάδα δεν είναι όλα Σάββατο µεγάλου έλληνος «Η Ινδία και η Αυστραλία
ΕΡΕ.(...) Την 10ην πρωινήν τα αποτελέσµατα ήταν: Ενωσις Κέντρου: 1.710.562
αυτά τα ψώνια της TV ανεβάζουν τα επιτόκια»
πεζογράφου Νίκου Καζαντζάκη. ψήφοι, ποσοστό 42,20%. ΕΡΕ: 1.595.758 ψήφοι, ποσοστό 39,65%.
(ελάχιστοι οι φωτοδότες THE FINANCIAL TIMES
µέσα σ’ αυτό το χάος του Η σορός εναπετέθη εις τον Κόµµα Προοδευτικών: 147.836 ψήφοι, ποσοστό 3,65%». («ΤΑ ΝΕΑ»)
συστήµατος). Η Ελλάδα νεκρικόν θάλαµον του Α’ Νεκρο- «Ο Οµπάµα προετοιµάζεται
δεν είναι αυτοί που σου
ρουφούν τον ιδρώτα και
ταφείου διότι αι εκκλησιαστικαί
αρχαί δεν επέτρεψαν να τοποθε-
Η τελευταία προσφορά για πολιτικό πόλεµο καθώς
η Αµερική αποφασίζει»
το αίµα µε το καλαµάκι.
Φίλε συνέλληνα,
τηθή εις εκκλησίαν των Αθηνών του Γεωργίου Παπανδρέου THE GUARDIAN

Αγάπα την Ελλάδα και


και να εκτεθή εις λαϊκόν προσκύ- 1968: «Ο Γεώργιος Παπανδρέου επορεύθη χθες προς την τελευταίαν
κλώτσησε όλα αυτά τα ρε- νηµα. Εις διάβηµα φίλων τού του κατοικία. Η νεκρώσιµος ακολουθία εψάλη την 11.30 π.µ. στον
µάλια που την απαξιούν. µεγάλου νεκρού ο Αρχιεπίσκο- Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου
Φίλε συνέλληνα, κράτα πος Αθηνών κ. Θεόκλητος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύµου. Μετά το πέρας της
την Ελλάδα στο µυαλό και απήντησεν ότι δεν δύναται να
την καρδιά σου και προπα- ακολουθίας εξεφώνησαν επικηδείους ο κ. Νικόλαος
χορηγήση σχετικήν άδειαν µε Μπακόπουλος και εν συνεχεία ο κ. Παναγιώτης Κανελλό-
ντός λειώσε το αυγό του
φιδιού που επωάζεται από την δικαιολογίαν ότι υπάρχουν πουλος.(...) Εκ του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως ανακοι-
συγκεκριµένους “ελληνο- φόβοι δηµιουργίας επεισοδίων νώνεται ότι “ευάριθµοι ταραξίαι, µη σεβασθέντες την
λάτρεις”, «Ελληνάρες» και εκ µέρους παραεκκλησιαστικών ιερότητα της θρησκευτικής τελετής της κηδείας, εβεβή-
“Ελληνοχριστιανούς”. οργανώσεων». («ΤΑ ΝΕΑ») λωσαν ταύτην δι’ αναρµόστων εκδηλώσεων αι οποίαι
ΥΓ: έτεινον προς δηµιουργίαν εκτρόπων. Κατόπιν τούτου η
Θα ήθελα να ήξερα τις δη- Αστυνοµία προέβη εις την σύλληψιν τεσσαράκοντα (40)
λώσεις στην Εφορία, όλων ταραξιών ίνα διασφαλισθή η περάτωσις της κηδείας
των πολιτικών και των
εντός των πλαισίων της επιβεβληµµένης θρησκευτικής «Πώς ο Οµπάµα µπορεί
Αγρια µωρά
οικογενειών τους, πριν
µπουν στην πολιτική και τάξεως, κοσµιότητος και ευπρεπείας». («ΤΑ ΝΕΑ») να ανακάµψει»
όσων έχουν διατελέσει γε- LE FIGARO
νικοί γραµµατείς υπουρ-
γείων».

Ο Γ. Καµµένος, Φιλοθέης
11, Ν. Ηράκλειο, γράφει:
«Πρόσφατα πέρασα µια
περιπέτεια µε την υγεία
µου. Συγκεκριµένα έκανα
µπαλονάκι µε πέντε στεντ
και κατόπιν σχετικών µε-
τέπειτα διαδικασιών έβαλα
και βηµατοδότη. Ολα αυτά
έγιναν στην “Αγία Ολγα”
Ν. Ιωνίας. Θέλω να ευχα-
ριστήσω όλο το νοσηλευτι-
κό προσωπικό, τους νοση-
λευτές του Καρδιολογικού,
τους κ.κ. Αντωνάκο,
Πατσιλινάκο, Σπανοδήµο,
Νικολάου, Χρήστου και
Γιάννη Γκερζελή». Tου Κώστα Μητρόπουλου
/ ¶¤ÌÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

∞ÏÏ·Í ÙÔ ÊÂÓÁÎ ÛÔ‡È...


¶ø™ Δ∏ §∂°∞¡∂ ÂΛÓË ÙËÓ
Ù·ÈÓ›· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70;
¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ‹Ù·Ó
«ªÔÌ Î·È ∫¿ÚÔÏ, ΔÂÓÙ Î·È ∞-
ÏȘ». ΔË ı˘Ì‹ıËη Ì ·ÊÔÚÌ‹
‰‡Ô ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ· ˙¢Á¿ÚÈ· fi¯È
Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜,
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘

Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıË-
Î·Ó ¯ı˜. ∞fi ÙË
ÌÈ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ï-
Ï·Á‹˜ – Î·È Ì·Ú·- ΔÔÓ Î·Ï› Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜
ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ – Δ›- Δ∂§π∫ø™, Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÁÎÔÏ Î·È
Ó· ªÈÚÌ›ÏË ı¤·Ì·, ÂÓÒ ·›˙ÂÙ·È Î·È Û ÔÏÏ¿ Á‹‰·. ÀÛÙÂÚ· ·fi
(ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¿- ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÚÈÓȈٿ-
Óˆ) Ì ÙÔÓ ·Ó·- ÎË, Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ – Ô˘ ¤¯ÂÈ Ϥ-
ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶ÚˆÙfi·· – η٤‚·Û ٷ ÚÔ-
¡›ÎÔ ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË Ï¿. ∂›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ԇ̠ÚÔ˜ ÔÈ·
(ʈÙÔÁÚ·Ê›· ̤- ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ∂›Ó·È
ÛË). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·-
Ô ÙÔÌ¿گ˘ ¶ÂÚÈ- Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∫˘ÚÈ¿- «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ fi¯È Ìfi-
ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÓÔ Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿, ÛÂ
Î·È Ë ÙÔÌ¿گ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂȉÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹
OÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË. ·Ú¿Ï¢ÚË ÚÔÛˆÈ΋ ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇
°ÈÒÚÁÔ˘ ™·Óȉ¿ (ʈÙÔ ¿Óˆ) Î·È °ÈÒÚ-
∫Ú¤Ì·Û·Ó Ù· fiÏ· ∞ƒøª∞ ı¿Ï·ÛÛ·˜
ÁÔ˘ ∑ÔÚÌ¿ (ʈÙÔ Î¿Ùˆ).
¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·-
∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ›¯Â ˙ËÙËı› ·- ∞ªºOΔ∂ƒOπ Â›Ó·È ϤÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ.
ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ μÚ˘-
fi ηÈÚfi ·fi ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Î·È Í¤ÏϘ ·fi ÙÔ ΔÔ 2007 fï˜, fiÙ·Ó Ô ™·Óȉ¿˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜
·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ˘- 2009. O¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·- ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È Ô ∑ÔÚÌ¿˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜
ÚÈÛÌÔ‡. ΔÂÏÈÎÒ˜, ¤ÁÈÓ ٤ÛÛÂÚȘ Ù› Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿- ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ª·‡ÚÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜, ›¯·Ó
̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÎË Â›Ó·È Â›ÙÚÔÔ˜ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÛÊfi‰Ú· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. O ™·-
ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤- Óȉ¿˜ ›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ∑ÔÚ-
O ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ¤Êı·Û ηı˘- ÛÂˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜. Ì¿ ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ Î·È ‹È ¤Ó·Ó Â- ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ̤ÏÔ˜ Û‡ÓÓÔÌÔ – ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜
ÛÚ¤ÛÔ – ·ÓÙ› ÁÈ· Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £·- ÓÔÌÈÎÔ‡˜. O ™·Óȉ¿˜ ›¯Â Â›Û˘ ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ
– Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ fï˜, ‚ڋΠϷÛÛ›ˆÓ ªÂÙ·ÊÔ- ∑ÔÚÌ¿ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú-
ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·- ÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ‚Ô˘- ¯¤˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÓ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ˘fi-
Ï‹ ¯·Ú¿. ∂›·Ù ٛÔÙ ÁÈ· fi- Ï‹˜ Â›Ó·È – Ô ÚÒËÓ ıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Ô ∑ÔÚÌ¿˜ ¤¯ÂÈ Â-
ψÛË; ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ À- ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÚÓËı›.
™∂ O,Δπ ∞ºOƒ∞ ÙË ¡.¢., ·Ú¿ ¶∂• Î·È Ù˘ ¡.¢. –
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘- ΔO ∞¶OΔ∂§∂™ª∞ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔÓ ∑ÔÚÌ¿ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ
ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚ÂÓ٤ٷ ÙÒÚ· ÚÔ˜ ÂͤٷÛË Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢-
ÙÛ¿ÎÔ˜. ∂¯ˆ ÙËÓ ·›-
ªËÙÛÔÙ¿ÎˉˆÓ Î·È ∫ÂÊ·ÏÔ-
ÁÈ¿ÓÓˉˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Âfi-
ÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ù· fi-
æ˘¯‹ ‚·ıÈ¿ ÛıËÛË fiÙÈ ·˘Ùfi˜
‚Ô‹ıËÛ ‰È·ÎÚÈÙÈο
ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Ù˘
Ó· ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™·Óȉ¿.

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∫fiÏ·ÛË


Ï· Î·È ‚·ÚÈ¤Ù·È ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜. ª∂ ¡∞ƒ£∏∫∞ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ (ʈÙfi) Î·È ÊˆÓ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏ˘¤‚Á·ÈÓ ̛ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ
ª·Ú›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ π¢øª∂¡∏ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë Îfi-
™fiÚÙÈÁÎ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Ì ÙË ¡.¢. ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞Ù-
∂¯Ô˘Ó ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙÈ΋˜ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·. Δ· ’¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ ¤ÁÈ-
ÏfiÁˆ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ ÓÙÚ· ∑ÔÚÌ¿ - ™·Óȉ¿ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‰˘ÓËÙÈΤ˜ fi„ÂȘ. ∏ Ì›·
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ë Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ô ™·Óȉ¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓ¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿-
O™O °π∞ Δ∏¡ Δπ¡∞, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ó fiÙ·Ó Ô ∫ÈΛÏÈ·˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì·. ¶ÂÙ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ΢ڛ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ¯·ÚÙÈ¿ ¢·Ì·Ó¿ÎË, fiˆ˜ ‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∏ ¿ÏÏË fi„Ë ‰È·‚ϤÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË ÛÙÔ À¶∂∫∞ – ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌÈÏ›· – Ù· ÔÔ›· fï˜ Ô ∫ÈΛÏÈ·˜ Ù‹˜ Ù· Â¤ÛÙÚ„ Ì ¯ÂÈÚÔÓÔ- Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ˘- „¢‰ÔÚΛ·˜ ∑ÔÚÌ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È
Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ÔÌ·ÏÔÔÈ- Ì›· ‚‰ÂÏ˘ÁÌ›·˜ Û ÛÙ˘Ï «Í¤Úˆ ÙÈ ı· ˆ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Î›ÌÂÓÔ». ΔÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘ ‹- Ô„‹ÊÈÔÈ Â›ÙÚÔ- ÌÂÓ fiÙÈ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤-
‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ˘- Ù·Ó ·Ì›ÌËÙÔ. ™ÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿, › οÙÈ Û ÛÙ˘Ï «Úfi‰ÚÂ, ÌÔÚ› ÙÔ ¯¤ÚÈ ÔÈ, ¤ÚÂ ӷ Â- ηÓÂ. O ∑ÔÚÌ¿˜ fï˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘
Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¿Ú· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙË ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ì·ÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ʈӋ, ¤¯ÂȘ fï˜ „˘¯‹...». Ú¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ Û˘- Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú¯‹ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘Ú- ¶§∏ƒOºOƒπO¢OΔ∏™ ÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ™fiÚÙÈÁÎ ˆ˜ «low budget ÌÏËÁ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂˘- ÙÔ˘ 2007, Ì ı¤Ì· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. (¶·Ú·-
ÁÔ‡ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË (ʈÙÔ- production» – ÂÏÏËÓÈÛÙ›, «¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹». ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ı¤Ùˆ Â¿Óˆ Î·È ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ). ∞Ú·,
ÁÚ·Ê›· οو) Ì·˙› Ù˘. ™ËÌÂȈ- ¡ÔÌ›˙ˆ ‰Â ˆ˜ fiÏ· ·˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉԯ‹ ∑ÔÚÌ¿, Ë
Ù¤ÔÓ fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂ- ¤Ú¢ӷ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ
ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ-
·˜.
§›ÛÙ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÏÒ˜ ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· –
ÁÈ·Ù› Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍ ÙËÓ
·Ó·Áη›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó-
∂Ãø ∫§πª∞ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂ÌÂÈÚÔ˜ ÎÔÈ- ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ‰ÚÔÌ‹˜.
¢∂¡ °¡øƒπ∑ø ·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ – ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÌÔ‡ ϤÂÈ fiÙÈ «ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ ÙÔ ˘Ô- «°È¿ÓÓÔ˜ ∫Ú·ÓȉÈÒ-
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ¿ÓÂÛË Ì ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ Ù˘» ÛÙÔ À¶∂• – Δ∂§π∫ø™, Ë ÎfiÓÙÚ· ™·Óȉ¿ - ∑ÔÚÌ¿ Â›Ó·È ·fi ·˘Ù¤˜
ÙÔ˘˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ – Ù‹˜ ÚÔο- ÎfiÛÌÔ Ì·˜». ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ «OÏÔÎÏËÚˆ- Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∫fiÏ·-
ÏÂÛ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ- ¶∞™O∫ ıÂÙÈο ·fi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. «∞˘- ̤ÓË ı·Ï¿ÛÛÈ· Ô- ÛË. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈ-
Á›ˆÛ ‹ ·Ó Ô ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ ¯·- Ùfi», ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ›‰È· ËÁ‹, «·ÊÔÚ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊÚÂÛÎÔÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‚Ô˘Ï¢- ÏÈÙÈ΋», Ô˘ ÔÚÁ·- Ô˜ Â›Ó·È ÂÓ ·‰›Îˆ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÂ
Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË ÌÂ- Ù¤˜ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È ÙË Ï›ÛÙ·». °È·Ù› ÙË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È; O¯È ÁÈ·Ù› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·- ÓÒÓÂÈ Ô ∫Ô˘ÌÔ˘- ÙȘ ·ÚÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·˜ ˆ
Ù¤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÊÂÓÁÎ ÛÔ‡È ·Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. Δ¤- ÙÛ¿ÎÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Ô- fiÙÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÎÔ-
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÙÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë Ï›ÛÙ· Ô›· οÓÂÈ ÙËÓ ÏÔ˘ı› ̠ͯˆÚÈÛÙfi ÂÓ-
Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ À¶∂∫∞ ¤¯Ô˘Ó Ë- Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Â͈ÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÔÙ¤. ¶Ú¿ÁÌ·- ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· Ë ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋
ÚÂÌ‹ÛÂÈ. ÙÈ, ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ϛÛÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ¿·Í, ÙÔ 1985, Î·È ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ª·Ú›·. ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· OÌfiÏÔÁ·. mikropolitikos @ dolnet.gr
Ó¤Ô˘˜ – Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ fi¯È ÙfiÛÔ Ó¤Ô˘˜ – ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.
6 Γνώμη / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] [  ]

Χρειάζονται Νέα εποχή


διορθωτικές για Γαλλία
κινήσεις
Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι
πλέον το μεγάλο ζητούμενο σε
και Βρετανία
Από το Χέιστινγκς στο Βατερλώ, από τον κοινό
μια κοινωνία που αναζητά τη διέ-
θρίαμβο στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον κοινό ε-
ξοδό της από τη μοναξιά, την ανα-
ξευτελισμό στο Σουέζ, η ιστορία των γαλλοβρετα-
σφάλεια και την άδικη οικονομι-
νικών στρατιωτικών σχέσεων καλύπτει αιώνες γε-
κή επιβάρυνση στο όνομα της τρό-
μάτους επικές μάχες, έκπτωτα βασίλεια και αυτο-
ικας και του Μνημονίου. Και δεν
κρατορίες, ηττημένους κοινούς εχθρούς και καθο-
είναι μόνο η σοβαρή κρίση (ή μάλ-
λικές ψευδαισθήσεις παγκόσμιας ισχύος. Με τις
λον η απαξίωση) που διέρχεται το
συνθήκες αμυντικής συνεργασίας που υπογράφη-
πολιτικό σύστημα. Είναι το ντόμι-
καν την Τρίτη στο Λονδίνο, εισέρχεται πλέον σε
νο που δημιουργεί η οικονομική
μια νέα εποχή. Δεν υπάρχει ανάγκη να χαιρετίσου-
κρίση στην ψυχολογία των μη εχό-
με τις συμφωνίες αυτές ως αντιπροσωπευτικές ε-
ντων. Ο πολίτης δικαίως θεωρεί
νός θεμελιώδους μετασχηματισμού των ενίοτε τε-
ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα κρά-
ταμένων σχέσεων ανάμεσα στη Βρετανία και τη
τος-δυνάστη. Και χωρίς να ελπίζει
Γαλλία από το 1945. Είναι όμως επίκαιρες, ρεαλι-
να δει κάποτε φως στο τούνελ.
στικές, ισορροπημένες και ένα ενθαρρυντικό βήμα
Οταν τα επίσημα στοιχεία δεί-
εμπρός για τις δύο χώρες, καθώς και για τους αμε-
χνουν ότι κάτω από 600 ευρώ
ρικανούς και ευρωπαίους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εί-
τον μήνα παίρνουν οι 6 στους 10
ναι μάταιο να περιμένουμε από τις Βρυξέλλες πρό-
συνταξιούχους, ενώ οι απόμαχοι
οδο στην κοινή αμυντική πολιτική: οι ευρωπαϊκοί
της δουλειάς ση-
θεσμοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δύναμη να υ-
κώνουν (μαζί με
Του Κώστα Μητρόπουλου ποχρεώσουν τα κράτη - μέλη σε κοινό όραμα. Η
τους μισθωτούς)
Γαλλία και η Βρετανία επιβάλλεται να καλύψουν
– χωρίς να ευθύ-
αυτό το κενό.
νονται – τα βά-
ρη της οικονομι-
κής κρίσης, αυτό
Του Ηλία Π. σημαίνει ότι κά-
[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ]
θε αποσπασματι-

Ελλάδα και βασανιστήρια


Γεωργάκη
κή εισοδηματική
ενίσχυση δεν λύνει το τεράστιο
πρόβλημα των οικονομικών απω-
λειών. Είναι όχι μόνο δίκαιο αλ-
λά και επιτακτικό να προχωρήσει
η κυβέρνηση στην επαναχορήγη-
ση της 13ης και 14ης σύνταξης
σε όλους τους συνταξιούχους και
κυρίως σε όσους λαμβάνουν χα-
Η ιδεολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην ατονήσει λόγω της κρίσης
μηλές συντάξεις.

Π
Πού είναι η κοινωνική δικαιοσύ- ριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε ότι έχουν τετραπλάσιο αριθμό κρατουμένων, βαθμό που οι επιπτώσεις είναι πολυδιάστατες
νη και το κράτος δικαίου, όταν η αποστολή στην Ελλάδα του ειδικού άσχημες συνθήκες διαβίωσης τόσο για τους και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πραγ-
οι πολίτες καταταλαιπωρούνται εισηγητή της Επιτροπής του ΟΗΕ για κρατουμένους όσο και τους εργαζομένους, ματικότητας. Η δραστική μείωση των δημοσί-
στα άθλια δημόσια νοσοκομεία τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ανεξάρ- ενώ σε θεσμικό επίπεδο παρατηρούνται ελ- ων δαπανών αλλάζει και την καθημερινότητα
και πεθαίνουν αβοήθητοι στα ρά- τητου εμπειρογνώμονα Μάνφρεντ Νόβακ. λείψεις στην καταγραφή και στην παροχή ια- των εγκλείστων: από τις συρρικνωμένες μερί-
ντζα; Οταν το κράτος προσφέ- Στόχος της αποστολής του ήταν η αξιολόγη- τρικής και νομικής βοήθειας. Ο καθηγητής δες του σιτηρεσίου ώς την παροχή υπηρεσιών
ρει δωρεάν παιδεία αλλά τα φρο- ση της χώρας με αντικειμενικό και αμερόλη- Νόβακ επεσήμανε επίσης ότι η Ελλάδα δέ- στήριξης και επανένταξης, που ούτως ή άλλως
ντιστήρια επιβαρύνουν δυσβά- πτο τρόπο όσον αφορά τα βασανιστήρια και χθηκε το 90% των παράτυπων μεταναστών απαιτούν κονδύλια. Επιπροσθέτως, η ολοένα
σταχτα κάθε μήνα τον οικογενει- την κακομεταχείριση. της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 2010, ενώ εντεινόμενη φτώχεια, η αύξηση της ανεργί-
ακό προϋπολογισμό; Οταν αυξά- Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ας και η γενικευμένη μείωση των εισοδημά-
νονται και πληθύνονται τα διόδια εγκαινιάζοντας την Εδρα των δημιουργεί έναν εν δυνάμει «έγκλειστο
σε δρόμους-καρμανιόλες, ενώ το UNESCO για τα Ανθρώπινα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πληθυσμό», περιλαμβανομένων των ιδρυμά-
φακελάκι μαζί με τη διαφθορά εί- Δικαιώματα, τη Δημοκρατία των ψυχικών ή χρονίων παθήσεων.
Η προσοχή μας εστιάζεται πλέον

Η
ναι καθημερινά φαινόμενα που και την Ειρήνη, είχε προσκε- προσοχή μας εστιάζεται πλέον στο
διογκώνονται; κλημένο εισηγητή τον καθη- στο να μην περιθωριοποιηθεί να μην περιθωριοποιηθεί η «ιδεολο-
Πού βρίσκεται το κράτος στο δι- γητή Μ. Νόβακ. Στην ενδιαφέ- η «ιδεολογία» της προστασίας γία» της προστασίας των δικαιωμά-
καίωμα στην εργασία, όταν η ρουσα εισήγησή του απέφυγε των του ανθρώπου και δη των κοινωνικών και
ανεργία τρέχει ανεξέλεγκτη η μεί- Της Βάσως να θίξει τις «διαπιστώσεις» του των δικαιωμάτων του ανθρώπου ατομικών δικαιωμάτων (όπως της ανθρώπι-
ωση της απασχόλησης και της μι- Αρτινοπούλου για την Ελλάδα, ωστόσο επε- νης αξίας και αξιοπρέπειας, του δικαιώμα-
σθωτής εργασίας, η αύξηση των σήμανε το υπόβαθρο της πα- τος ισότιμης πρόσβασης στην υγεία και την
ευέλικτων μορφών απασχόλησης ραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δι- προέτρεψε στην επαναδιαπραγμάτευση του παιδεία, του δικαιώματος σε πλήρη και στα-
και η συνακόλουθη μείωση της ατοπικά, και τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ για δίκαιη κα- θερή εργασία με κοινωνική ασφάλιση ανα-
πλήρους και της μόνιμης απασχό- όχι ως προς το είδος, αλλά ως προς τον βαθ- τανομή των βαρών στα κράτη-μέλη. διανεμητικού χαρακτήρα, της συνδικαλιστι-
λησης, η αύξηση των απολύσε- μό και την ένταση. Μεταξύ άλλων, υποστή- Οι θετικές του διαπιστώσεις αφορούσαν κής ελευθερίας). Να μη φανούν ως «πολυτε-
ων και το αρνητικό ισοζύγιο στην ριξε και την ανάγκη για τη διαμόρφωση του την ανθρωπιστική μεταχείριση των κρατου- λείς ανάγκες» σε μια περίοδο γενικευμένης
αναπλήρωση των θέσεων εργα- χάρτη για τα δικαιώματα των εγκλείστων. μένων και κατ’ επέκταση τη σπανιότητα των κρίσης και απαξίας. Αντίθετα, ο περί δικαι-
σίας, είναι ορισμένες από τις επι- Αν και η τελική του έκθεση θα κατατεθεί σε περιπτώσεων που εμπίπτουν στον ορισμό των ωμάτων λόγος δεν είναι ούτε ρητορικός, ού-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης περίπου ένα χρόνο από σήμερα, ωστόσο σε βασανιστηρίων. τε περιττός. Πρέπει να παραμείνει ισχυρός

Η
στη χώρα μας; συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Νόβακ πριν βασική του πρόταση ήταν η ανάγκη ακόμα και στο πλαίσιο μιας ανίσχυρης οικο-
Αραγε σε ποια άλλη ευνομούμε- αποχωρήσει από τη χώρα δημοσιοποίησε τις κύρωσης του διεθνούς πρωτοκόλ- νομίας, πρέπει να παραμείνει ζωντανός για
νη Πολιτεία ο πολίτης προσφέρει πρώτες διαπιστώσεις του για την Ελλάδα. λου για τα βασανιστήρια από τη χώ- να αμβλυνθούν οι πάσης φύσεως διακρίσεις
τεράστιους φόρους χωρίς να έχει Υπερπληθυσμός στις φυλακές, υπερσυγκέ- ρα μας, καθώς και η δημιουργία ειδικής ανε- σε λεκτικό και πρακτικό επίπεδο, πρέπει τέ-
τα στοιχειώδη από ένα κράτος- ντρωση αλλοδαπών κρατουμένων που αγ- ξάρτητης αρχής για τη διερεύνηση των κα- λος να ενδυναμωθεί και να ταυτισθεί με την
εκδικητή; Και ποιος μπορεί να πι- γίζει το 57% και πολυ-προβληματικές συν- ταγγελιών για κακομεταχείριση και βασανι- όποια δυναμική πορεία για την πρόοδο και
στέψει ότι η έξοδος από την κρί- θήκες κράτησης. Η επίσκεψή του στα αστυ- στήρια κρατουμένων. την ανάπτυξη στο μέλλον.
ση θα έρθει μέσα από την αναδι- νομικά τμήματα σε συγκεκριμένες περιοχές Οι διαπιστώσεις αυτές αποκτούν βαρύνουσα
ανομή του εισοδήματος και την της Αθήνας (Αγ. Παντελεήμονας, Ακρόπολη, σημασία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης Η Βάσω Αρτινοπούλου είναι
ανάπτυξη; Ασφαλώς κανείς. Ομόνοια, Εξάρχεια, αεροδρόμιο) αποκάλυψε και της παρούσας συγκυρίας της χώρας, στον αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου
Το θέµα / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 7

∆ήλωση € 12.000 - κατάθεση 10 εκατ.!


Οργιο φοροδιαφυγής από 2.250 γιατρούς εντόπισε το Σ∆ΟΕ
Παχυλοί τραπεζικοί λογαριασµοί µέχρι και 10 εκατ. ευρώ και ισχνές φορολογικές δηλώσεις ακόµα και κάτω
από το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ αποτελούν το κοινό γνώρισµα 2.250 ιδιωτών, νοσοκοµειακών και
γιατρών του ΙΚΑ που πιάστηκαν στην απόχη των ελέγχων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη

Γ
ια πολλούς από αυτούς, οι ενδείξεις
απόκρυψης εισοδήµατος συνοδεύο-
νται από ευρήµατα συµµετοχής σε κυ-
Λαβράκια στον χώρο της Υγείας

1 2 3
κλώµατα υπερτιµολογήσεων και πλαστών συ-
νταγογραφήσεων. Oλοι τους βρίσκονται τώ-
Σκεύασµα 180 ευρώ το Χρέωναν εξετάσεις Υπερτιµολογήσεις
ρα αντιµέτωποι µε το άνοιγµα των τραπεζι- χρέωναν 2.943 ευρώ που δεν έκαναν ποτέ 37 εκατ. ευρώ
κών λογαριασµών τους ώστε να «δέσουν» οι
υποθέσεις και να επιβληθούν οι σχετικές κα-
Εταιρεία συνεργάζεται µε ∆ιαγνωστικό κέντρο στον για εµφυτεύµατα
ιδιωτικό θεραπευτήριο Πειραιά χρέωνε σε ασφαλι- Κύκλωµα γιατρών σε
µπάνες προστίµων. Μάλιστα, κορυφαίο στέ-
(µέτοχοι και των δύο επιχει- σµένους του ∆ηµοσίου δηµόσια νοσοκοµεία και
λεχος του υπουργείου Οικονοµικών προειδο-
ποιεί πως εκτός από τα πρόστιµα, όπου χρει- ρήσεων είναι τα ίδια φυσικά εξετάσεις οι οποίες ουδέπο- ιδιωτικές κλινικές
άζεται θα γίνουν και κατασχέσεις περιουσι- πρόσωπα) και εισάγει τε πραγµατοποιήθηκαν. προωθούσε εµφυτεύµατα
ακών στοιχείων και οι καταθέσεις που ήδη σκευάσµατα σιλικόνης, µε τα Αρχικά εκδίδονταν πλαστά εταιρείας του εξωτερικού
άνοιξαν θα βρίσκονται στην πρώτη γραµµή. οποία προµηθεύει τον παραπεµπτικά από υπευθύ- µέσω εταιρείας που έχει
Το θέµα συζητήθηκε χθες σε σύσκεψη του Oργανισµό Περίθαλψης νους διαγνωστικών κέντρων έδρα στην Ελλάδα. Oι
υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου και του επικε- Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου. και εν συνεχεία τα χρήµατα
φαλής του Σ∆ΟΕ Γ. Καπελέρη, κατά την οποία τιµές των εµφυτευµάτων
Το σκεύασµα εισάγεται έναντι που αντιστοιχούσαν στις «φούσκωναν» µε υπερτι-
σύµφωνα µε πληροφορίες ο κ. Λοβέρδος ζή- 180 ευρώ, αλλά χρεώνεται
τησε εντατικοποίηση των ελέγχων στους για-
εξετάσεις - µαϊµού εισπράτ- µολογήσεις και τη ζηµιά
τρούς του ΕΣΥ. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το σε ασφαλισµένους του τονταν µε εικονικές αποδεί- πλήρωνε το Ελληνικό
κύριο µέρος της έρευνας του Σ∆ΟΕ θα έχει ∆ηµοσίου έναντι 2.943 ξεις παροχής υπηρεσιών, ∆ηµόσιο. Η βλάβη που
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του µήνα, οπότε ευρώ, χωρίς µάλιστα σε που είχαν εκδοθεί επ’ υπέστη το Ελληνικό
και θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις πολλές περιπτώσεις να έχει ονόµατι συνεργαζόµενων µε ∆ηµόσιο από τις συγκε-
για τη φοροδιαφυγή και την τιµωρία των για- πραγµατικά χρησιµοποιηθεί το διαγνωστικό κέντρο κριµένες υπερτιµολογή-
τρών που βρίσκονται υπό έλεγχο. στη νοσηλεία του ασθενούς. ιατρών και είχαν προσκοµι- σεις φτάνει τα 37 εκατ.
Το Σ∆OΕ έχει εντοπίσει στεί στον Oργανισµό
Τραπεζικά εµπόδια εκατοντάδες τιµολόγια που
ευρώ
Περίθαλψης Ασθενών
Οπως λένε αρµόδια στελέχη, τα αποτελέ-

4
αφορούν πωλήσεις του ∆ηµοσίου. Η αξία των
σµατα θα έρχονταν νωρίτερα αν δεν υπήρ-
χαν τα προσκόµµατα που προβάλλουν πολ- συγκεκριµένου σκευάσµατος, εικονικών φορολογικών Ζηµιά 25 εκατ.
λές τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας η αξία των οποίων ξεπερνά στοιχείων υπολογίζεται ευρώ από
το 1,5 εκατ. ευρώ περίπου σε 4 εκατ. ευρώ βηµατοδότες
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Υπερτιµολόγηση µέσω
τριγωνικής συναλλαγής
των γιατρών που φοροδιαφεύγουν
ιατρικών προϊόντων
προκλητικά και είναι ιδιώτες, (βηµατοδοτών) που
νοσοκοµειακοί και του ΙΚΑ πωλούνται από συγκεκρι-
µένη εταιρεία σε δηµόσια
νοσοκοµεία. Η βλάβη
άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Βεβαίως
οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα που υπέστη το Ελληνικό
να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασµούς, αλ- ∆ηµόσιο φτάνει τα 25
λά ορισµένες τράπεζες προκειµένου να προ- εκατ. ευρώ
στατεύσουν τους «καλούς πελάτες» τους δεν

5
διευκολύνουν τους ελεγκτές, παρά το γεγο-
νός ότι η νοµοθεσία για τον παράνοµο πλου- Ψάχνουν εικονικές
τισµό ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των τρα- συνταγογραφήσεις
πεζών απέναντι στους ελεγκτές.
στο ΙΚΑ
Οι φορολογικοί παράδεισοι Εικονικές συνταγογρα-
Προβλήµατα εντοπίζονται και για το άνοιγ- φήσεις από γιατρούς
µα τραπεζικών λογαριασµών σε φορολογι- του ΙΚΑ. Η βλάβη του
κούς παραδείσους αλλά και για λογαριασµούς Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν
offshore µε έδρα την Κύπρο. «∆εν είναι δυνα- έχει προσδιοριστεί,
τόν να µας απαντούν στα αιτήµατα για συν-
δροµή στην έρευνα µέσα σε µία εβδοµάδα οι
καθώς το Σ∆OΕ ερευνά
Γερµανοί, οι Αγγλοι και οι Ιταλοί και να έχου- ακόµα την υπόθεση
µε πρόβληµα µε γειτονικές χώρες», αναφέρει
χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του Σ∆ΟΕ.
Ελεγχοι διενεργούνται επίσης για πλα- της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στον χώ- Η αρχή έγινε από τους 151 του Κολωνακίου, τα δηµόσια νοσοκοµεία, τους γιατρούς του
στές συνταγές από γιατρούς του ΙΚΑ και του ρο της υγείας από τον περασµένο Φεβρουάριο. εκ των οποίων ένας στους πέντε δήλωσε στην ΕΣΥ και τις σχέσεις µε ιδιωτικές εταιρείες και
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Μέχρι σήµερα έχει προβεί στον έλεγχο 2.250 Εφορία καθαρά ετήσια εισοδήµατα χαµηλότε- θεραπευτήρια για να διαπιστώσει ένα απί-
∆ηµοσίου. Ο χάρτης των τραπεζικών λογαρια- ιδιωτών και νοσοκοµειακών γιατρών και τα ρα των 10.000 ευρώ, άλλοι τόσοι δεν ξεπέρα- στευτο γαϊτανάκι υπερτιµολογήσεων, τριγω-
σµών που έχουν ανοίξει µέχρι σήµερα δείχνει ευρήµατα είναι εντυπωσιακά. Οι τραπεζικοί σαν τα 20.000 ευρώ και µόνο 11 γιατροί δή- νικών συναλλαγών, έκδοσης πλαστών παρα-
στο σύνολο των 2.250 γιατρών, 1.000 από τη λογαριασµοί τους σε Ελλάδα και εξωτερικό λωσαν καθαρό εισόδηµα άνω των 100.000 ευ- πεµπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων–µα-
Βόρεια Ελλάδα και κυρίως από τη συµπρω- αποκαλύπτουν καταθέσεις από 1 έως και 10 ρώ. Υπήρξαν µάλιστα τρεις γιατροί που ενώ ϊµού, όπου η ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου
τεύουσα, 250 από το Κολωνάκι, ενώ οι υπό- εκατ. ευρώ. Μάλιστα ορισµένοι από αυτούς, διατηρούσαν ιατρείο σε µια από τις ακριβό- θεωρείται σχεδόν ανυπολόγιστη.
λοιποι προέρχονται ευρύτερα από την Αττική. υπερβαίνοντας κάθε όριο προκλητικότητας, τερες περιοχές της Αθήνας, δήλωσαν στην Τα λαβράκια που έχει εντοπίσει αναδει-
δήλωναν στην Εφορία εισοδήµατα ακόµα και Εφορία καθαρό ετήσιο εισόδηµα από 300 κνύουν όργιο φοροδιαφυγής αλλά και διαφθο-
Καταθέσεις 1 - 10 εκατ. ευρώ κάτω από το αφορολόγητο όριο εξασφαλίζο- έως 1.002 ευρώ. ράς, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις εµπλέ-
Το Σ∆ΟΕ άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι ντας έτσι και επιστροφή φόρου. Στη συνέχεια το Σ∆ΟΕ άρχισε να ελέγχει κονται ακόµα και υπάλληλοι υπουργείων.
8 Το θέμα / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Ηλεκτρονικό
φρένο στη ληστεία
με τα φάρμακα
Ετήσια σπατάλη δύο δισ. ευρώ μέσω συνταγών
«Η Ελλάδα ξόδευε για φάρμακα όσα μια χώρα με τον πληθυσμό της Ισπανίας», επισήμανε
ο Γ. Παπανδρέου κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), όπου άρχισε να εφαρμόζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις


που χρειάζεται η χώρα και δεν είναι μαγι-

Μ
ε αφορμή την ψήφιση και εφαρμο- κές λύσεις», τόνισε ο κ. Παπανδρέου και
γή της ηλεκτρονικής συνταγογρά- διερωτήθηκε: «Αν προοδευτικές και φι-
φησης, ο Πρωθυπουργός Γιώργος λολαϊκές, όπως θέλουν να λέγονται, δυ-
Παπανδρέου επανέλαβε ότι «η επανάστα- νάμεις δεν ψηφίζουν τέτοιου είδους μέ-
ση του αυτονόητου μπορεί να γίνει πρά- τρα που χτυπούν τα συμφέροντα και εξοι-
ξη» και επαναβεβαίωσε την αποφασιστι- κονομούν πόρους, πότε θα το κάνουν;».
κότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει
στις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθ- Πρεμιέρα στον ΟΑΕΕ
μίσεις. Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε πως με Η επίσημη παρουσίαση της ηλεκτρο-
την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγο- νικής συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ έγι-
γράφησης αποδεικνύεται ότι λεφτά υπήρ- νε μετά και την ψήφιση του σχετικού νο-
χαν και υπάρχουν και πως το θέμα είναι μοσχεδίου στη Βουλή. Πρόκειται για το

ICONPRESS.GR
πού πήγαιναν. Σημειώνεται πως η ετήσια νέο σύστημα έκδοσης και διαχείρισης ια-
τρικών συνταγών, το οποίο μέσω Internet
καταγράφει και διαχειρίζεται την πώλη-
ΘΑ ΓΛΙΤΩΝΑΜΕ ση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του
¬¬Ο Γιώργος Παπανδρέου και η Λούκα Κατσέλη χθες στα γραφεία του ΟΑΕΕ.
Οργανισμού. Η εφαρμογή είναι πιλοτική
Ο Γιώργος δήλωσε ότι αν λαμβάνονταν τέ- και πολύ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλ- Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση η
τοιου είδους μέτρα εδώ και χρόνια, δεν θα λα Ταμεία. φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα ήταν όση και της τετραπλάσιας σε πληθυσμό
είχαμε ελλείμματα, χρέη και Μνημόνιο Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ισπανίας, ενώ η υπουργός Εργασίας τόνισε πως η φαρμακευτική δαπάνη στον
Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη κατά την ομι- ΟΑΕΕ στον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου περιορίστηκε στο μισό
λία της χαρακτήρισε την ηλεκτρονική συ-
σπατάλη για φάρμακα σε όλα τα ασφαλι- νταγογράφηση μεγάλη τομή, που θα συμ-
στικά ταμεία φτάνει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ βάλει δραστικά στη μείωση της φαρμακευ- ότι η ετήσια σπατάλη για φάρμακα σε όλα δεν θα πετύχει και τελικά διαψεύστηκαν.
με το νέο σύστημα η εξοικονόμηση υπο- τικής δαπάνης, στον εξορθολογισμό του τα Ταμεία φτάνει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ με το
λογίζεται να φτάσει φέτος τα 750 εκατ. ευ- συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέ- νέο σύστημα η εξοικονόμηση υπολογίζε- Μείωση πάνω από 50%!
ρώ και συνολικά το 2011 σε 1,1 δισ. ευρώ. τηση του πολίτη. ται να φτάσει φέτος τα 750 εκατ. ευρώ και Τέλος, ο διοικητής του Οργανισμού
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι Μετά την ανατιμολόγηση 6.000 σκευα- συνολικά το 2011 σε 1,1 δισ., όταν το σύ- Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών(ΟΑΕΕ)
αν λαμβάνονταν τέτοιου είδους μέτρα σμάτων με μέση μείωση τιμής 20%, η ηλε- στημα ολοκληρωθεί και ενταχθούν το ΙΚΑ, Γεράσιμος Βουδούρης, αναφερόμενος στα
εδώ και χρόνια, δεν θα είχαμε ελλείμμα- κτρονική συνταγογράφηση έρχεται να ο ΟΓΑ και ο ΟΠΑΔ. πρώτα σημαντικά αποτελέσματα από την
τα, χρέη, περικοπές και την ανάγκη ενός συγκρατήσει επιπλέον τις δαπάνες των Στην ίδια εκδήλωση, η Γενική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογρά-
Μνημονίου για να δανειστούμε χρήμα- Ταμείων για φάρμακα. Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων φησης τόνισε ότι τις πρώτες 20 ημέρες του
τα από τους εταίρους μας. «Η κυβέρνη- Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Αθηνά Δρέττα παρατήρησε ότι η ηλεκτρο- Οκτωβρίου η φαρμακευτική δαπάνη μειώ-
ση έχει ισχυρή βούληση, αποφασιστικό- και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος νική συνταγογράφηση είναι πραγματικό- θηκε πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι (12
τητα και σοβαρότητα για να προωθήσει Κουτρουμάνης στην ομιλία του επισήμανε τητα, σε πείσμα εκείνων που έλεγαν ότι εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. ευρώ).

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Χακί συμμαχίες για να μειωθεί το κόστος των εξοπλισμών


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λουκάς Δημάκας οι δράσεις αυτές αφορούν τον εκ- εκπαίδευσης που ήταν στο υπό ανα- με την υπογραφείσα τις προάλλες στον προϋπολογισμό του 2011 –
παιδευτικό και μεταφορικό τομέα, θεώρηση εξοπλιστικό πρόγραμμα συμφωνία Αθήνας - Σόφιας για συν- και των επόμενων ετών – κάτι που
Στον δρόμο της Γαλλίας και της την από κοινού συντήρηση οπλι- ή να περιοριστεί σημαντικά ο αριθ- δρομή της μιας πλευράς στην άλ- έχει δρομολογήσει ήδη το υπουρ-
Βρετανίας που για εξοικονόμηση πό- κών συστημάτων και άλλων μέσων, μός τους. Ανάλογη περίπτωση είναι λη σε θέματα εναέριας αστυνόμευ- γείο Οικονομικών σε συνάντηση
ρων προχωρούν στη δημιουργία ου- τον κοινό – κατά περίπτωση – εφο- οι κοινοί προσομοιωτές πτήσεων, σης. Ειδικά με τη Βουλγαρία συζη- του κ. Παπακωνσταντίνου με τον
σιαστικά κοινής αεροναυτικής μονά- διασμό κ.λπ., ενώ θα επιδιωχθεί να ενώ εξίσου ρεαλιστικό υπό εξέτα- τείται η παροχή συντήρησης ερ- κ. Βενιζέλο. Οι μειώσεις αυτές θα
δας κινείται και η Ελλάδα, η οποία περιληφθούν και άλλες χώρες όπως ση πρόγραμμα θεωρείται η δημι- γοστασιακού επιπέδου από την προστεθούν στη σημαντική εξοικο-
προκειμένου να μειώσει δραστικά τις και ο εφοδιαστικός φορέας NAMSA ουργία κοινών υποδομών σε μετα- Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία νόμηση πόρων που πέτυχε φέτος το
αμυντικές δαπάνες όπως απαιτεί η του ΝΑΤΟ. φορικά αεροσκάφη και ελικόπτερα (ΕΑΒ) στα μεταγωγικά αεροσκάφη Πεντάγωνο. Ωστόσο το μεγάλο ψα-
νέα δημοσιονομική πραγματικότητα, ή ο επιμερισμός μεταφορικού έρ- C-27 Spartan που απέκτησε η γει- λίδι, όπως έχει αναφέρει ο υπουρ-
εξετάζει προτάσεις για κοινές υπο- Εκπαίδευση πιλότων γου που χρειάζονται οι χώρες για τονική χώρα μετά την Ελλάδα, όπως γός Εθνικής Αμυνας κ. Βενιζέλος,
δομές και συνέργειες στον στρατιω- Ενδεικτική περίπτωση είναι η συμμαχικές και ειρηνευτικές απο- και σε άλλους τομείς. αναμένεται να προέλθει κυρίως από
τικό τομέα με χώρες όπως η Ιταλία, μελετώμενη ένταξη της Πολεμικής στολές ώστε με οικονομίες κλίμα- τη σχεδιαζόμενη αλλαγή της δομής
η Γαλλία, η Βουλγαρία, παράλληλα Αεροπορίας στο υπό συγκρότηση κος να μειωθεί το τελικό κόστος. Ψαλίδι στους εξοπλισμούς του στρατεύματος και του περιορι-
με το μεγάλο ψαλίδι στα εξοπλιστι- Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Δυνατότητες συνεργασίας, με Οι δράσεις αυτές καθίστανται σμού του όγκου και της πολυδιά-
κά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιλότων, που θα έχει ως αποτέ- μείωση της σχετικής συνολικής δα- απαραίτητες μετά τη διαπιστωθεί- σπασής του, σύμφωνα με τα εφαρ-
Σύμφωνα με κορυφαία πηγή λεσμα να μην αγοραστούν τα 45 πάνης, έχουν δρομολογηθεί και σε σα ανάγκη περαιτέρω μείωσης των μοζόμενα από χώρες όπως οι ΗΠΑ,
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, αεροσκάφη προκεχωρημένης επιχειρησιακό επίπεδο όπως π.χ. κονδυλίων για αμυντικές δαπάνες η Βρετανία, η Γαλλία κ.ά.
Επικαιρότητα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 9

¬ Γερµανοί
αστυνοµι-
κοί περιπο-
λούν έξω
από την
καγκελαρία
στο
Βερολίνο.
Η αποστο-
λή των
παγιδευµέ-
νων δεµά-
των στη
Γερµανία
και την
Ιταλία συνέ-
πεσε µε τον
διεθνή
συναγερµό
για τα
δέµατα-
βόµβες της
Αλ Κάιντα,
προκαλώ-
ντας...
λάθος
συγκρίσεις

«Αλλο Υεµένη, άλλο Ελλάδα»


Τις αρνητικές εντυπώσεις στο εξωτερικό προσπαθεί να διασκεδάσει η κυβέρνηση
Την αποσύνδεση της εγχώριας από τη διεθνή τροµοκρατία τύπου
Αλ Κάιντα επιχειρεί η κυβέρνηση διακηρύσσοντας σε όλους τους
τόνους ότι δεν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσά τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: από την Αθήνα, ο κ. Πεταλωτής σηµειώνουν ότι δεν αποτελεί µυ- Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει το- στικό πως εκτός από τις ΗΠΑ, χώ-
Αριστοτελία Πελώνη
ποθετηθεί σαφέστατα πως όλα
αυτά που γίνονται δεν έχουν κα-
ρες όπως η Ολλανδία, η Γερµανία,
το Βέλγιο και η Βρετανία πιέζουν Πρωτοσέλιδη είδηση από
Τ τη Γερµανία µέχρι τις ΗΠΑ
ην ίδια ώρα η Ευρώπη προ- µία σχέση µε τη διεθνή τροµοκρα- για αυστηρότερα µέτρα ασφαλεί-
χωρεί σε έκτακτη σύσκεψη τία. Επισήµανε µάλιστα ότι υπάρ- ας κι αυτός είναι ένας από τους λό-
εµπειρογνωµόνων για τα χει και σχετική δήλωση της γερ- γους που «πακετοποιούν» την εγ-
τροµο-δέµατα την Παρασκευή, µανίδας καγκελαρίου Α. Μέρκελ, χώρια τροµοκρατία στην Ελλάδα ΜΕ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Α δηµοσιεύµα- περιτύλιγµά του έγραφε: «Προς την
ενώ κάποιες χώρες «πακετοποι- η οποία αποσύνδεσε πλήρως το µε την ισλαµική τροµοκρατία. τα αναφέρθηκαν χθες οι γερµανι- ιταλική προεδρία της κυβέρνησης,
ούν» την Ελλάδα και την Υεµένη, παγιδευµένο πακέτο που έφτα- κές εφηµερίδες στο πακέτο - βόµ- Παλάτσο Κίτζι, Ρώµη». Σύµφωνα
προκειµένου να αυστηροποιή- σε στην καγκελαρία µε το πακέ- Ο Κάρ. Παπούλιας βα που εντοπίστηκε χθες στην κα- µε την εφηµερίδα «Ρεπούµπλικα»,
σουν τα µέτρα ασφαλείας στις το από την Υεµένη που αποδίδε- Παρέµβαση έκανε χθες ο γκελαρία του Βερολίνου µε παραλή- «πρόκειται για παγιδευµένο πακέ-
αεροµεταφορές. ται στην Αλ Κάιντα. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο πτη την Ανγκελα Μέρκελ. Η έγκυρη το παρόµοιο µε εκείνο που είχε στα-
Ωστόσο, ενδεικτική της κινη- οποίος σε ανακοίνωσή του ζήτη- «Ζιντόιτσε Τσάιντουνγκ» κυκλοφόρη- λεί τον ∆εκέµβριο του 2003 στο
τοποίησης που υπάρχει σε ευρω- σε τη συναίνεση όλων των πολι- σε µε πρωτοσέλιδο τίτλο «Πακέτο - σπίτι του τότε πρωθυπουργού της
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ παϊκό επίπεδο είναι η σύσκεψη τικών δυνάµεων «σε θέµατα που βόµβα στην καγκελαρία» και επικα- Ιταλίας Ροµάνο Πρόντι. Μια τεχνι-
εµπειρογνωµόνων που θα πραγ- υπερβαίνουν τις κοµµατικές δια- λείται εκτιµήσεις κύκλων των δυνά- κή που φέρεται να σχετίζεται µε το
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µεων ασφαλείας ότι πρόκειται για διεθνές αναρχικό δίκτυο». Ο σχο-
µατοποιηθεί την Παρασκευή στις χωριστικές γραµµές, όπως είναι η
ζήτησε χθες κοινό µέτωπο Βρυξέλλες, προκειµένου να αξιο- τροµοκρατία». Η συναίνεση, τό- «στοχευµένη δράση ελλήνων αριστε- λιαστής της «Κοριέρε ντέλα Σέρα»
κατά της τροµοκρατίας λογηθούν οι απειλές που σχετί- νισε, «πρέπει να είναι αυτονόητη ρών εξτρεµιστών κατά του παγκόσµι- Αντόνιο Φεράρι, επισηµαίνει πως
ζονται µε την αποστολή παγιδευ- και ισχυρή». «Τις τελευταίες µέ- ου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος «το φαινόµενο των παγιδευµένων
µένων δεµάτων από την Υεµένη ρες διαπιστώσαµε πώς ο παραλο- και των µέτρων λιτότητας που έχουν πακέτων αλλάζει την καθηµερινή
«Ολα αυτά που γίνονται δεν και την Ελλάδα. γισµός της τροµοκρατίας µπορεί επιβληθεί στην Ελλάδα». Η µεγά- ζωή της Ελλάδας και ουδείς γνωρί-
έχουν καµία σχέση µε τη διεθνή Οπως ανακοίνωσε ο Μικέλε να απειλήσει την επώδυνη προ- λης κυκλοφορίας λαϊκή εφηµερίδα ζει µε βεβαιότητα αν η σειρά αυτών
τροµοκρατία», τόνισε χθες ο κυ- Τσερκόνε, εκπρόσωπος της αρµό- σπάθεια της χώρας µας για στα- «Μπιλντ», υπό τον τίτλο «αυτός έστει- των “επικίνδυνων αποστολών” έχει
βερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος διας για τις Εσωτερικές Υποθέσεις θεροποίηση της οικονοµίας και λε τα εκρηκτικά στην καγκελάριο», τελειώσει». Τα αµερικανικά ΜΜΕ
Πεταλωτής και υπογράµµισε ότι επιτρόπου Σεσίλια Μάλµστροµ, αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας δηµοσιεύει φωτογραφία ενός από έδωσαν επίσης έµφαση στα δέµα-
η πρόοδος για την οποία παλεύ- στη σύσκεψη θα συµµετάσχουν της», ανέφερε ακόµη στο µήνυµά τους συλληφθέντες στην Αθήνα που τα µε παραλήπτες τη Μέρκελ και
ουν η χώρα και η κοινωνία µας εµπειρογνώµονες από τα κράτη- του ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποί- µεταφέρεται από τους άνδρες των τον Μπερλουσκόνι. Σηµείωναν επί-
δεν µπορεί να αποσταθεροποι- µέλη της Ε.Ε. Τόνισε, επίσης, ότι ος συνεχάρη όσους συνέβαλαν Ειδικών ∆υνάµεων στην Ασφάλεια. σης πως, σύµφωνα µε τις πρώτες
είται «από κάποιους µε συµφέ- τα επίπεδα ασφαλείας στον τοµέα στην αποτροπή τροµοκρατικών Τα ιταλικά ΜΜΕ έκαναν γνωστό πως εκτιµήσεις αµερικανικών υπηρε-
ροντα σκοτεινά, που κάθε άλλο των αεροµεταφορών στις ΗΠΑ επιθέσεων. Καταλήγοντας, κα- το πακέτο µε τη βόµβα που είχε πα- σιών, δεν υπάρχει σύνδεση µε την
παρά εξυπηρετούν τους εθνικούς και στην Ε.Ε. είναι τα υψηλότερα λεί όλους «να αναλογιστούν πόσο ραλήπτη τον ιταλό πρωθυπουργό υπόθεση της αποστολής παγιδευ-
και πατριωτικούς µας στόχους». παγκοσµίως και υπογράµµισε ότι εύκολο είναι στις µέρες µας ένας Σίλβιο Μπερλουσκόνι ζύγιζε δυό- µένων πακέτων από την Υεµένη και
Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θε- στην παρούσα φάση δεν έχουν αστάθµητος παράγοντας να προ- µισι κιλά, ανεφλέγη όταν οι πυρο- ότι το πρόβληµα στην Αθήνα αποτε-
ωρεί συγκυριακή την αποστολή κατατεθεί προτάσεις για την ενί- καλέσει δραµατικές συνέπειες σε τεχνουργοί προσπάθησαν να εξου- λεί µέρος της «εσωτερικής τροµο-
δεµάτων ίδιου τύπου και κατά τις σχυση των κανόνων ασφαλείας. µία συγκυρία κρίσιµη για το µέλ- δετερώσουν τον µηχανισµό και στο κρατίας».
ίδιες ηµέρες από την Υεµένη και ∆ιπλωµατικές πηγές λον της πατρίδας µας».
10 Επικαιρότητα ΤΑΧΥ-
ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

AP
¬ Ο Αργυρού φτύνει τους φωτορεπόρτερ κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Χθες ενώπιον του ανακριτή κράτησε το στόµα του κλειστό, για «να µη νοµιµοποιήσει τη διαδικασία»

Αναζητούν δύο δέµατα


και δύο νέους «ταχυ-τρόµους»
Η κάµερα κατέγραψε µέλη των Πυρήνων που έχει αναγνωρίσει η Αντιτροµοκρατική
∆ύο δέµατα-βόµβες εξακολουθεί ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Στέλιος Βραδέλης Χαλάνδρι, Ψυχικό, Ζωγράφου, Πατήσια αλλά
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και Φάληρο. Η Αντιτροµοκρατική θεωρεί δε-

Α
να αναζητεί η Αντιτροµοκρατική. πό τον έλεγχο που πραγµατοποιή- δοµένο πως όλα τα µέλη της οργάνωσης δεν
Οι πληροφορίες των διωκτικών θηκε τόσο στις πρεσβείες όσο και ∆εν ήταν ύποπτοι για τους έµεναν στον ίδιο χώρο από τον Σεπτέµβριο
αρχών από τη χειρόγραφη λίστα στις εταιρείες ταχυµεταφορών στις Πυρήνες, αλλά είχαν αναπτύξει όταν εκδόθηκαν εντάλµατα γι’ αυτούς. Από
οποίες πήγαν οι οµάδες των τροµοκρατών εκεί και πέρα αναζητούνται τα σπίτια - κρη-
που είχαν µαζί τους ο 24χρονος το πρωινό της ∆ευτέρας δεν έχουν ανευρε- δράση τον ∆εκέµβριο του 2008 σφύγετα, αλλά και οι γιάφκες της οργάνω-
Γεράσιµος Τσάκαλος και θεί τα δύο δέµατα. σης. Αξιωµατικοί της Αντιτροµοκρατικής
Η Αντιτροµοκρατική εκτιµά πως ίσως οι Γιώργο Καραγιαννίδη, οι αρχές εκτιµούν εκτιµούν πως υπήρξε ένα µόνο παρασκευ-
ο 22χρονος Παναγιώτης Αργυρού τροµοκράτες να άλλαξαν σχέδια όταν συνε- πως συµµετείχαν δύο ακόµη άτοµα που αστήριο βοµβών, µάλλον κλειστό παρκινγκ,
έδειξαν πως ετοιµάζονταν για λήφθησαν οι δύο στο Παγκράτι και να απέ- δεν έχουν απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. για τους στο πρότυπο του Επαναστατικού Αγώνα.
την αποστολή δύο ακόµη στειλαν τα δέµατα στο εξωτερικό ή να άλ- Πυρήνες, αλλά είχαν αναπτύξει έντονη δρά- Οπλα, όµως, εκτιµάται πως έχουν κρύψει σε
λαξαν τους στόχους τους και να τα έχουν ση στον αντιεξουσιαστικό χώρο την περίοδο περισσότερους από έναν χώρους. Σε σκέ-
παγιδευµένων δεµάτων. στείλει σε πρεσβείες δύο άλλων χωρών στην του ∆εκεµβρίου του 2008. Μέσα σε 4 ώρες ψεις βάζουν τα στελέχη των διωκτικών αρ-
Αποδέκτες θα ήταν µια πρεσβεία Αθήνα. ∆εν αποκλείεται ωστόσο αυτά να τα µέλη της οργάνωσης ταχυδρόµησαν τα χών και οι ειδικές γνώσεις που φαίνεται να
µην στάλθηκαν τελικά και ποτέ. Σήµερα το πακέτα- βόµβες στους υποψήφιους παραλή- είχαν οι τροµοκράτες όσον αφορά τους πα-
ευρωπαϊκής χώρας και βράδυ αναµένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγ- πτες τους. Ολοι τους φορούσαν είτε περού- ραλήπτες συγκεκριµένων δεµάτων. Ειδικά
µια ασιατικής. χος σε όλη την αλληλογραφία που θα έφευ- κες, είτε καπέλα τύπου τζόκεϊ είτε γυαλιά. για τiς πρεσβείες Ελβετίας, Βουλγαρίας και
γε από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, προ- Την ώρα που στο Παγκράτι συνελάµβαναν Γερµανίας χρησιµοποιήθηκαν αποστολείς
κειµένου να εξακριβωθεί αν οι τροµοκράτες τους Αργυρού και Τσάκαλο, ένα µέλος της και παραλήπτες που η αναφορά τους προϋ-
επιχείρησαν να στείλουν σε ηγέτη άλλης χώ- οργάνωσης παρέδιδε σε εταιρεία ταχυµετα- ποθέτει είτε καλή παρακολούθηση των στό-
ρας ή διεθνή οργανισµό και άλλο δέµα µε- φορών στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης χων είτε εξασφάλιση καλής πληροφορησης.
τά τους Σαρκοζί, Μερκελ, Μπερλουσκόνι, το δέµα για την Ανγκελα Μέρκελ που έφτα- «Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από τα
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και Europol. σε στον προθάλαµο της καγκελαρίας. αντανακλαστικά και την αποτελεσµατικότη-
Από την ανάλυση των βίντεο που απο- τα των δυνάµεων της Αστυνοµίας», δήλωσε ο
θήκευσαν οι κάµερες ασφαλείας εταιρειών Οι πληροφορίες υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος
κούριερ και πρεσβειών, η Αντιτροµοκρατική Η Αντιτροµοκρατική αξιολογεί τις πλη- Παπουτσής, που συµπλήρωσε «δεν φοβά-
έχει καταλήξει πως συµµετείχαν στην απο- ροφορίες που έχουν δοθεί από πολίτες οι µαι, αλλά βρισκόµαστε σε επαγρύπνηση. Κι
στολή των δεµάτων και τα πέντε άτοµα, οποίοι αναφέρουν πως είδαν κάποιους από έχουµε ζητήσει και από την Αστυνοµία να
εις βάρος των οποίων εκκρεµούν εντάλ- τους καταζητούµενους ή τους δύο συλληφθέ- βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση. Οπως
µατα για συµµετοχή τους στη Συνωµοσία ντες σε περιοχές της Αθήνας. Αξιοποιήσιµες πρέπει να είναι και οι πολίτες, γιατί η υπό-
Πυρήνων της Φωτιάς. Εκτός από τους ή αρκετά σοβαρές κρίθηκαν οι πληροφορί- θεση της ασφάλειας είναι υπόθεση όλων».
Μιχάλη και Γιώργο Νικολόπουλο, και τους ες που δόθηκαν για την εµφάνιση των κα-
Αλέξη Μητρούσια, Νταµιάνο Μπολάνο και τηγορουµένων σε Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφεια, svradelis@dolnet.gr
Επικαιρότητα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 11

«Κλειστά Τα χτυπήµατα µετά την


ανακάλυψη της γιάφκας
στόµατα»
23/9/10
η τακτική ΕΦΟ∆ΟΣ
τους ενώπιον της Αντιτροµοκρατικής σε µονοκα-
τοικία επί της οδού 25ης Μαρτίου
στο Χαλάνδρι. Χαρακτηρίζεται σπίτι
του ανακριτή - γιάφκα της Συνωµοσίας Πυρήνων
της Φωτιάς και συλλαµβάνονται 4
νεαροί. Τις επόµενες ηµέρες ακο-
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα λουθεί η έκδοση ενταλµάτων σύλ-
ληψης για άλλους 13 κατηγορού-
ΠΙΣΤΟΣ στην «τακτική της σιω- µενους
πής» που επέλεξε να ακολου-
θήσει από τη στιγµή της σύλλη-
ψής του παρέµεινε χθες ο 22χρο- 27/10/09
νος Παναγιώτης Αργυρού, ο οποί-
ος απολογήθηκε για τη συµµετο-
ΕΠΙΘΕΣΗ
χή του στην οργάνωση Συνωµοσία µε Καλάσνικοφ στο Αστυνοµικό
EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πυρήνων της Φωτιάς. Τµήµα Αγίας Παρασκευής. Εξι


Ο κατηγορούµενος αρνήθηκε να αστυνοµικοί τραυµατίζονται. Την
απαντήσει στις ερωτήσεις του ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση
εφέτη - ειδικού ανακριτή κ. Κώστα ΟΠΛΑ _ η πρώτη και η µόνη ενέρ-
Μπαλντά καθιστώντας σαφή την γεια που έχει αναλάβει έως σή-
επιλογή του να µη νοµιµοποιήσει µερα
– όπως έχει πει – µε τις εξηγήσεις
του την ανακριτική διαδικασία.
Μετά την απολογία του, που έγι-
10/3/10
νε παρουσία της δικηγόρου του κ. ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Γιάννας Κούρτοβικ, ανακοινώθη- πληρώµατος περιπολικού στη
κε στον 22χρονο κατηγορούµενο ¬ Το σπίτι στο Χαλάνδρι που χρησιµοποιούσαν ως γιάφκα οι Πυρήνες και ανακάλυψε η Αστυνοµία
∆άφνη µε δύο άνδρες που επιχει-
η απόφαση για την προσωρινή του τον Σεπτέµβριο του 2009 ρούσαν διάρρηξη σε αυτοκίνητο.
κράτηση. Πέφτει νεκρός από τα πυρά των
Το κατηγορητήριο για τον Π. Η Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΙΑΦΚΑΣ αστυνοµικών ο 35χρονος βιολόγος

Πίστευαν ότι µε τον Ε.Α. είχαν


Αργυρού, εις βάρος του οποίου Λάµπρος Φούντας, ο οποίος σύµ-
εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης, φωνα µε τις διωκτικές αρχές και
περιλαµβάνει αδικήµατα για συµ- δήλωση του Ν. Μαζιώτη και της Π.
µετοχή σε τροµοκρατική οργά- Ρούπα που συνελήφθησαν για συµ-
νωση (Συνωµοσία Πυρήνων της
Φωτιάς), προµήθεια, κατασκευή
και κατοχή εκρηκτικών και τρεις εξαρθρώσει και τους Πυρήνες µετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα,
ήταν µέλος της ίδιας οργάνωσης

εκρήξεις στο γραφείο του πρώ-


ην υφυπουργού Π. Χηνοφώτη, Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της δράσης της πως για 14 µήνες είχαµε στοιχεία 10 Μαρτίου σκοτώθηκε στη συ- 28/3/10
το σπίτι της πρώην υπουργού οργάνωσης Συνωµοσία Πυρήνων στα χέρια µας τα οποία είχαν µεί- µπλοκή της ∆άφνης µε αστυνο- ΕΚΡΗΞΗ ΒΟΜΒΑΣ
Λούκας Κατσέλη και στο υπουρ- της Φωτιάς µε τη µαζική αποστολή νει αναξιοποίητα», λέει εκφράζο- µικούς ο Λάµπρος Φούντας. Στην στα Κάτω Πατήσια έχει ως αποτέ-
γείο Μακεδονίας Θράκης. δεµάτων παγιδευµένων µε εκρη- ντας την απογοήτευσή του ανώ- Αντιτροµοκρατική προσφέρθη- λεσµα τη δολοφονία 15χρονου παι-
Ο Π. Αργυρού, ο οποίος – κατά κτικά αναβάθµισε ταυτόχρονα την τερος αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ. Και κε εκείνη τη στιγµή ένα παράθυ- διού από το Αφγανιστάν και την τύ-
τις αρχές – φέρεται ως µέλος της εικόνα τους στις διωκτικές αρχές. όµως 5 από τα συνολικά 17 άτοµα ρο για να διεισδύσει στον κόσµο φλωση της 11χρονης αδελφής
οργάνωσης Συνωµοσία Πυρήνων Ακόµη και τη στιγµή της σύλλη- που κατηγορούνται ή κατηγορή- του Επαναστατικού Αγώνα. Κάθε του. Η βόµβα παραµένει «ορφανή»
της Φωτιάς, σήµερα θα βρεθεί ψης των τεσσάρων πρώτων κα- θηκαν από τις αρχές για τη συµ- έρευνα για τους Πυρήνες ατόνησε. όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης
και πάλι τετ-α- τετ µε ανακριτή, άλ- τηγορουµένων για συµµετοχή µετοχή τους στην οργάνωση θε- Στο µεταξύ ήδη από τον Νοέµβριο για την τοποθέτησή της
λον αυτή τη φορά, προκειµένου στην οργάνωση κατά την έφοδο ωρούνταν «σκληροί» αντιεξου- εκδίδονται νέα εντάλµατα σύλλη-
να απολογηθεί µαζί µε τον 24χρο-
νο Γεράσιµο Τσάκαλο για τα τρο-
της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι-γιάφκα του
Χαλανδρίου πέρσι τον Σεπτέµβριο,
σιαστές. Από τη ∆ευτέρα πάντως
στην Κατεχάκη το κλίµα είναι βα-
ψης, αλλά περνάνε απαρατήρητα
καθώς δεν δίνεται κανένα στοι- 10/4/10
µο-δέµατα. Εις βάρος τους έχει λίγο πριν από τις εθνικές εκλο- ρύ για την οµάδα των αξιωµατι- χείο για τους καταζητούµενους
ασκηθεί ποινική δίωξη για τέσ- γές, µιλούσαν απαξιωτικά για τους κών και στελεχών που είχαν επι- στη δηµοσιότητα. Ακόµη και η ει-
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
σερα κακουργήµατα και τέσσερα «τροµοκράτες της κατσαρόλας». µείνει όλο το προηγούµενο διά- δοποίηση των αλβανικών αρχών κατηγορουµένων για συµµετο-
πληµµελήµατα. Φέρονται και οι Πλέον αξιολογούνται ως µια από στηµα στη συστηµατική υποβάθ- πως εντοπίστηκε στη γείτονα ο χή στον Επαναστατικό Αγώνα.
δύο ως µέλη τροµοκρατικής οργά- τις σοβαρότερες τροµοκρατικές µιση του θέµατος των Πυρήνων. Ντ. Μπολάνο αντιµετωπίστηκε Ακολουθεί ο εντοπισµός των σπι-
νωσης, χωρίς όµως να αναφέρε- απειλές που µπορούν να επιτύ- Λίγες ηµέρες αφότου ανέλα- µάλλον υποτονικά. τιών στα οποία φυλασσόταν το
ται το όνοµα αυτής. χουν ακόµη και τον διεθνή δια- βε ως υπουργός Προστασίας του οπλοστάσιο της οργάνωσης.
∆ικαστικές πηγές αναφέρουν ότι συρµό της χώρας. πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Λάθος εκτίµηση Η εξάρθρωση είχε αρχίσει από τα
για τη σύνταξη του κατηγορητηρί- «Ουσιαστικά η δράση των επικηρύχθηκαν οι Ληστές µε τα Προτού καν προλάβει η στοιχεία που είχαν βρεθεί στο σπίτι
ου και την απόδοση ποινικών ευ- Πυρήνων απαξιώθηκε από τη Μαύρα και µία ηµέρα αργότε- Αντιτροµοκρατική να αναλύσει του Λάµπρου Φούντα
θυνών στους φερόµενους ως µέ- στιγµή της σύλληψης των πρώ- ρα έγινε η επίθεση µε τους 100 τα 4.500 ευρήµατα από την υπό-
λη οποιασδήποτε οργάνωσης δεν
είναι αναγκαία η ρητή ονοµαστική
των µελών της και έκτοτε δεν απα-
σχόλησε ποτέ σοβαρά. Πάντοτε
πυροβολισµούς στο Αστυνοµικό
Τµήµα της Αγίας Παρασκευής.
θεση του Ε.Α., πραγµατοποιήθηκε
η βοµβιστική επίθεση στο υπουρ-
24/6/10
αναφορά αυτής. αντιµετωπίζονταν ως τα «µωρά» Η Αντιτροµοκρατική έπεσε µε γείο Προστασίας του Πολίτη µε ∆ΕΜΑ - ΒΟΜΒΑ
Πάντως οι κατηγορούµενοι δεν της τροµοκρατίας. Εµείς όµως ψά- τα µούτρα στην εξιχνίαση της θύµα τον Γιώργο Βασιλάκη, στενό µε αποδέκτη τον Μιχάλη
φαίνονται διατεθειµένοι να αλλά- χναµε τους «γονείς», παραδέχεται υπόθεσης. Στο µυαλό όµως του συνεργάτη του Μιχ. Χρυσοχοΐδη, Χρυσοχοΐδη φθάνει στο υπουργείο
ξουν τη στάση τους, επιλέγοντας στα «ΝΕΑ» ανώτερος αξιωµατικός διοικητή της Αλκη Τζωίτη, οι και λίγο αργότερα επανεµφανί- ∆ηµόσιας Τάξης. Ο υπασπιστής του
να σιωπήσουν και να µην απαντή- της ΕΛ.ΑΣ. Στελέχη του υπουρ- Πυρήνες αποτελούσαν πάντοτε σθηκε η Σέχτα Επαναστατών µε υπουργού Γιώργος Βασιλάκης σκο-
σουν για καµία από τις πράξεις γείου µε επιρροή στα θέµατα της ένα εν δυνάµει επικίνδυνο κοµ- τη δολοφονία του Σωκ. Γκιόλια. τώνεται ακαριαία
που τους χρεώνουν οι αρχές. τροµοκρατίας υποβάθµιζαν τις µάτι. Πραγµατοποιήθηκαν ορι- Η Αντιτροµοκρατική εκτιµάει πως
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι
σύµφωνα µε πληροφορίες οι εφέ-
συλλήψεις του Σεπτεµβρίου και
ζητούσαν να στραφούν οι έρευ-
σµένες αποσπασµατικές ενέρ-
γειες που οδήγησαν στη σύλλη-
4-5 από τα ασύλληπτα µέλη των
Πυρήνων ίσως συµµετέχουν στη 19/10/10
τες - ανακριτές έλαβαν συµπληρω- νες στον Επαναστατικό Αγώνα ψη ορισµένων νεαρών. Η εκτί- Σέχτα. Οι Πυρήνες όµως αντιµετω- ∆ΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ
µατική απολογία από τον κατηγο- που τότε αποτελούσε τον νούµε- µηση ήταν πάντως πως «οµπρέ- πίζονται ως οργάνωση «ξεδοντια-
ο δηµοσιογράφος Σωκράτης
ρούµενο για συµµετοχή στην ορ- ρο ένα στόχο των διωκτικών αρ- λα» και τροφοδότης της οργάνω- σµένη», άρα ακίνδυνη. «Τώρα που
Γκιόλιας στην είσοδο του σπιτιού
γάνωση Επαναστατικός Αγώνας χών. Κάπως έτσι οι φωτογραφίες σης σε εκρηκτικά και όπλα ήταν βρήκαµε τις γιάφκες του Ε.Α. τε-
του, στην Ηλιούπολη. Την ευθύνη
Κώστα Γουρνά. Η νέα κατηγο- και τα στοιχεία των καταζητουµέ- ο Επαναστατικός Αγώνας. Τα γε- λείωσε και η τροφοδοσία τους σε
ανέλαβε η Σέχτα Επαναστατών που
ρία αφορά τη χρηµατοδότηση της νων για συµµετοχή στην οργάνω- γονότα που ακολούθησαν ήταν εκρηκτικά», είχαν σπεύσει τότε να
επανήλθε µε αυτή τη δολοφονία
οργάνωσης, καθώς στο αυτοκί- ση έµειναν στα συρτάρια και ανα- καταιγιστικά και έπαιξαν σηµα- θριαµβολογήσουν ανώτεροι αξιω-
στην ενεργό δράση µετά από δεκα-
νητό του είχαν βρεθεί περίπου σύρθηκαν άρον άρον την Τρίτη. ντικό ρόλο ώστε να περάσουν οι µατικοί της ΕΛ.ΑΣ. Η εικόνα άλλα-
τρείς µήνες
100.000 ευρώ. «Ξαφνικά ορισµένοι κατάλαβαν Πυρήνες σε δεύτερη µοίρα. Στις ξε άρδην το πρωί της ∆ευτέρας.
12 Επικαιρότητα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

[ ΠΡΟΕΚ ΤΑ ΣΕΙΣ ]
Τα «σηµάδια» των τροµο-δεµάτων
Είναι συσκευασµένα Εχουν πάχος 5-6 εκατοστά: σαν
Η εκρηκτική ύλη
που περιείχαν
ήταν από 80
Τροµοκρατία
και πολιτική
σε φακέλους Α3 και Α4, να περιέχουν ένα χοντρό βιβλίο
ενισχυµένους µε πλαστική ή κουτί µε σοκολατάκια έως 150 γρ.

«Ε
επένδυση (µε φυσαλίδες) πυρίτιδας
χεις γράµµα». ∆εν
πρόκειται για τηλεο-
πτικό ριάλιτι, ούτε για
επιστροφή στον α-
γροτικό διανοµέα. Α-
πλώς κάποιοι ταχυ-
δροµούν βόµβες, δίκην αλληλογρα-
φίας. Από τη διασπορά παραληπτών
δεν βγαίνει κάποιο νόηµα. ∆εν υ-
πάρχει συγκεκριµένη επιδίωξη – ού-
τε καν το πρόσχηµα του «τιµωρού».
∆εν υπάρχει ιδεολόγηµα ως προκά-
λυψη. Είναι µια µέθοδος που δεν
Οι µηχανισµοί είναι βλάπτει πρακτικά κανέναν «στόχο».
τοποθετηµένοι µέσα Βλάπτει µόνο τη χώρα στο σύνολό
σε βιβλία (µε κοµµένες της.
τις εσωτερικές σελίδες ώστε να Με τις επιστολές - βόµβες επανεµ-
δηµιουργείται θήκη) φανίζεται ένας δράκος που εξέθρεψε
ή σε σκληρά χαρτονένια κουτιά το πολιτικό σύστηµα. Η τροµοκρατία
υπήρξε µετά τη Μεταπολίτευση πε-
δίο στο οποίο η ευρύτερη Αριστερά
∆εν φέρουν ιδιαίτερα εξωτερικά και η ∆εξιά κινήθηκαν µε τρόπο
χαρακτηριστικά, ώστε να προϊδεάζουν ακατανόητο και αυτοκαταστροφικό.
για το πραγµατικό περιεχόµενό τους Προέτασσαν τα ιστορικά τους συ-
µπλέγµατα ενώ για δυόµισι δεκαετί-
Τόσο ο φερόµενος αποστολέας, όσο ες δύο συγκεκριµέ-
νες οργανώσεις
και οι παραλήπτες είναι σε όλες τις «αντάρτικου πό-
περιπτώσεις υπαρκτά πρόσωπα λης» και άλλες µι-
κρότερες σκορπού-
σαν τρόµο και αίµα.

Στο µικροσκόπιο
Για την
Του Γιώργου Αριστερά – συµπε-
Λακόπουλου ριλαµβανόµενου
του ΠΑΣΟΚ ως το
1981 – η συστηµατική οργάνωση αντι-
τροµοκρατικής πολιτικής θεωρήθηκε

ο ιταλικός σύνδεσµος
υπονόµευση της ∆ηµοκρατίας και η
διεθνής συνεργασία παραβίαση της...
εθνικής ανεξαρτησίας. Για τη ∆εξιά η
αντιµετώπιση της τροµοκρατίας ήταν
ισάξια µε λογικές υπαστυνόµου Β’,
την εποχή της κοµµουνιστοφαγίας.
Ανάλογα µε την εποχή αρλουµπολο-

Τη σχέση των Πυρήνων µε την οργάνωση FAI µελετά η ΕΛ.ΑΣ. γούσαν εκατέρωθεν µε παιδαριώδεις
αναλύσεις. Στην Αριστερά απέδιδαν
την τροµοκρατική δράση στο «σύ-
στηµα», σε «ξένο δάκτυλο», σε «µυ-
Ο φάκελος της ιταλικής FAI (Federazione Anarchista Informale - Ατυπη Αναρχική Οµοσπονδία) και στικές υπηρεσίες». Αντίστοιχης σο-
η πιθανολογούµενη σχέση της µε ελληνικές τροµοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα µε τη Συνωµοσία βαρότητας οι αναλύσεις της ∆εξιάς
Πυρήνων της Φωτιάς επανεξετάζονται λεπτοµερώς απο την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία. έβλεπαν το... ΠΑΣΟΚ ως... άντρο της
τροµοκρατίας!
Ετσι, για πολλά χρόνια ενώ οι κυ-
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λία Νεσφυγέ συγγενικούς δεσµούς ανάµε- ανέλαβε η FAI, οργάνωση που Χτύπα και κατάστρεψε φυλακές, βερνήσεις έψαχναν τροµοκράτες εκεί
σα στη FAI και στους Πυρήνες. αυτοχαρακτηρίζεται ως «ανοι- τράπεζες, δικαστήρια και στρα-

Σ
όπου δεν θα µπορούσαν να υπάρχουν,
τόχος είναι να αναλυθούν Το ενδιαφέρον των αξιωµατού- χτό αποκεντρωµένο δίκτυο ατό- τόπεδα». Η φράση αυτή περιλαµ- το τροµοκρατικό φαινόµενο ανθούσε
πιθανές σχέσεις, κοινά χων της Αντιτροµοκρατικής στις µων και οµάδων που εφαρµό- βάνεται σε προκήρυξη της ορ- χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση από τις αρ-
στοιχεία στον τρόπο δρά- ιταλικές αναρχικές οργανώσεις ζουν την άµεση δράση και το σα- γάνωσης Συνωµοσία Πυρήνων χές. Αυτή η περίοδος της αφασίας δη-
σης και κυρίως να διαπιστωθεί εκδηλώθηκε τον Οκτώβριο του µποτάζ ενάντια στο κεφάλαιο». της Φωτιάς τον Φεβρουάριο του µιούργησε στερεότυπα, σχεδόν εξι-
αν υπάρχει ανταλλαγή πληροφο- 1999. Σε ένδειξη συµπαράστα- Τον Απρίλιο 2004 µέλη της ορ- 2009. Η προκήρυξη ακολούθη- δανίκευσε τη βία και διευκόλυνε να
ριών και τεχνογνωσίας όπως δι- σης στον Νίκο Μαζιωτη που είχε γάνωσης απέστειλαν δέµατα µε σε µπαράζ εµπρησµών σε ιτα- δηµιουργηθούν εστίες αναπαραγω-
αφαίνεται µετά το κύµα αποστο- συλληφθεί τότε, είχαν αποσταλεί εκρηκτικά σε µάνατζερ ενώ τον λικούς στόχους, σε αντιπρο- γής της σε ορισµένους χώρους. Το
λής τροµοδεµάτων, καθώς πανο- εκρηκτικοί µηχανισµοί στην ελ- ∆εκέµβριον δυο άλλα δέµατα στα σωπείες αυτοκινήτων και στην βλέπουµε στις νέες οµάδες που ανα-
ληνική πρεσβεία και στο εµπορι- γραφεία της αστυνοµικής ένω- Ελληνοϊταλική Σχολή. Από τα δύονται σταδιακά και αυτήν τη φορά
κό επιµελητήριο της Μαδρίτης σης και στον εθνικό σύνδεσµο γκαζάκια καταστράφηκαν τότε προτάσσουν τυφλά τη βία για τη βία.
ΚΑΡΜΠΟΝ... και σε υποτάστηµα τράπεζας καραµπινιέρων στη Ρώµη. 35 αυτοκίνητα. Οι εµπρησµοί Στον σκοτεινό κόσµο της τροµο-
Στις προκηρύξεις των δύο στη Βαρκελώνη. Επίσης, τις επό- Η πιο πρόσφατη ενασχόληση είχαν γίνει σε ένδειξη συµπα- κρατίας τα πάντα µπορεί να υποθέ-
µενες ηµέρες στο ελληνικό γρα- της FAI µε ελληνικό θέµα ήταν η ράστασης σε τέσσερα µέλη της σει κανείς. Αλλά συνήθως τα πράγ-
οµάδων έχουν εντοπιστεί µέχρι φείο Τουρισµού και σε υπηρεσία αιµατηρή συµπλοκή όπου σκο- FAI που είχαν συλληφθεί στην µατα είναι πιο απλά από όσο φαί-
και πανοµοιότυπες φράσεις των καραµπινιέρων στο Μιλάνο. τώθηκε ο Λάµπρος Φούντας. Ιταλία. νονται. Το είδαµε και στις περιπτώ-
Την ευθύνη είχε αναλάβει τότε η Μέλη της οργάνωσης απέστει- Στην προκήρυξη των σεις των οργανώσεων που εξαρθρώ-
οργάνωση ∆ιεθνής Αλληλεγγύη λαν στις 19 Απριλίου επιστολή Πυρήνων, πέρα από την έκφρα- θηκαν, προ οκταετίας. ∆εν ήταν ούτε
µοιότυπα δέµατα έχει αποστεί- µε έδρα την Ιταλία η οποία συνέ- - βόµβα σε καραµπινιέρους στη ση της συµπαράστασης, γίνεται «ξένα κέντρα» ούτε «κοινωνικό φαι-
λει η FAI. Παράλληλα, η συγκε- χισε τη δράση της µε στόχους σε Ρώµη. Στην ανάληψη ευθύνης αναφορά στη δράση της οργά- νόµενο». Ενας δυο άνθρωποι είχαν
κριµένη οργάνωση έχει χτυπή- Ιταλία και Ισπανία. Η οργάνω- χρησιµοποίησαν την επωνυµία νωσης και µεταφέρεται αυτού- στήσει µια τροµοκρατική µηχανή και
σει στην Ιταλία κάνοντας ανα- ση θεωρείται συγγενική της FAI. «Ατυπη Αναρχική Οµοσπονδία - σιο απόσπασµα προκήρυξης της σώριαζαν πτώµατα. Οι δεξιοί τα έκα-
φορές σε γεγονότα στην Ελλάδα. Τον ∆εκέµβριο 2003 απο- Λάµπρος Φούντας» FAI προσθέτοντας ότι «συνένο- ναν επιχειρήµατα κατά των αντιπά-
Οι τελευταίες εξελίξεις συ- στέλλεται ένα πακέτο µε εκρη- χοι και εµείς στο έγκληµα της λων τους. Και ορισµένοι αριστεροί τα
γκλίνουν στην εκτίµηση της ει- κτικό µηχανισµό σε «σκαµµένο» Οι επιρροές άµεσης επαναστατικής δράσης, αντιµετώπιζαν περίπου όπως έλεγε
σαγωγής τεχνογνωσίας µε τα πα- βιβλίο στη σύζυγο του Ροµάνο Στη διακήρυξή της η FAI ανα- επιδιώκουµε µέσα από τις επι- ο Μαρκ Τουέν: «∆εν παρέστην στην
κέτα-βόµβες, ενώ στο ιδεολογι- Πρόντι στη Ρώµη. Εκείνος ο µη- φέρει: «Χτύπα και κατάστρεψε θέσεις µας να συγκροτήσουµε κηδεία, αλλά έστειλα µια επιστολή
κό πεδίο οι αναλυτές των προκη- χανισµός θυµίζει έντονα τα ελλη- τους υπεύθυνους της καταστο- εστίες απορρύθµισης της οµα- ότι την εγκρίνω».
ρύξεων διαπιστώνουν εµφανείς νικά τροµοδέµατα. Την ευθύνη λής και της εκµετάλλευσης. λής κοινωνικής ειρήνης».
Επικαιρότητα ΤΑΧΥ-ΤΡΟΜΟΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 13

¬ Υπάλληλος ιδιωτικής ταχυδροµικής εταιρείας στον εµπορευµατικό σταθµό του αεροδροµίου της Κολωνίας στη Γερµανία. Οι ελληνικές αρχές ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις για
αυστηρότερους ελέγχους στα αεροµεταφερόµενα δέµατα, µετά την ανάδειξη των κενών στα συστήµατα ασφαλείας των εταιρειών

Γκρίζες ζώνες στο «Ελ. Βενιζέλος»


Η ΥΠΑ ερευνά γιατί οι ταχυδροµικές εταιρείες δεν εντόπισαν τα εκρηκτικά
Σοβαρό κίνδυνο να βρεθεί και πάλι στο στόχαστρο
των ευρωπαϊκών και αµερικανικών οργανισµών ασφαλείας
αεροµεταφορών αντιµετωπίζει η Ελλάδα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας Πάντως, όταν κλήθηκαν να εξη- ΒΡΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

«Ουρές» για σκάνερ


Κώστας Ντελέζος (ΕΚΑΠΑ) οφείλουν να ελέγχουν γήσουν, πώς τελικά δεν έγινε
εάν αυτές οι εταιρείες κάνουν αντιληπτό το περιεχόµενο των

Η
φόρτωση προχθές σε δύο σωστά τη δουλειά τους. Τα ύπο- τροµοπακέτων, αρκέστηκαν να
αεροσκάφη πακέτων µε
εκρηκτική ύλη, µε αποδέ-
κτες την Ανγκελα Μέρκελ και τον
πτα πακέτα έφτασαν στις εγκατα-
στάσεις της Goldair cargo, στον
εµπορευµατικό σταθµό του αερο-
πουν ότι «η όποια εκρηκτική ύλη
σε µικρή ποσότητα, όταν είναι
αραιωµένη σε µεγάλο βαθµό µε
που ανιχνεύουν εκρηκτικά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: και οι υπεύθυνοι της εταιρείας
Σίλβιο Μπερλουσκόνι ανέδειξε δροµίου, από τις εταιρείες ταχυ- άλλα µη επικίνδυνα υλικά - π.χ.
Μάνος Χαραλαµπάκης Proton A.E. Τις τελευταίες δύο
τα ρήγµατα στο σύστηµα ελέγχου µεταφορών UPS και TNT, οι οποί- αλεύρι - κι έχει τη µορφή πού-
ηµέρες, ανέφεραν, το ενδιαφέ-
των αεροµεταφερόµενων εµπο- ες χρησιµοποιούν την πρώτη για δρας, είναι δύσκολα ανιχνεύ-
ΒΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ρον εταιρειών και ιδιωτών για
ρευµάτων και δεµάτων ταχυδρο- το αεροδροµιακό χάντλιγκ. σιµη».
δέχονταν το τελευταίο διήµερο την αγορά τέτοιων συσκευών εί-
µείου. Οι ευθύνες για το πέρα- Πάντως, αρµόδιες πηγές της
Ο Χρ. Παπουτσής εταιρείες που πωλούν και εγκα- ναι αυξηµένο. Σχολίαζαν ωστό-
σµα των δύο τροµο-πακέτων από ΥΠΑ ανέφεραν χτες, ότι «στο πα-
θιστούν συστήµατα ασφαλείας σο πως το ενδιαφέρον αυξήθη-
κέτο που έφτασε στην γερµανι- Χθες, θέµα αλλαγής του θε-
και ειδικές συσκευές ανίχνευ- κε κατόπιν εορτής, µετά δηλαδή
κή καγκελαρία δεν υπήρχε καλω- σµικού πλαισίου λειτουργίας των
σης εκρηκτικών. τις τροµοκρατικές επιθέσεις.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δίωση», ενώ οι ελληνικές αρχές εταιρειών κούριερ επί το αυστη-
Μετά το κύµα αποστολής δεµά- Μία από τις εταιρείες µάλι-
ασφαλείας αναµένουν από τις ρότερον έθεσε χθες ο υπουρ-
Εταιρείες σεκιούριτι έχουν αναλά- των παγιδευµένων µε εκρηκτι- στα που ειδικεύονται σε αυ-
γερµανικές να προσδιορίσουν γός Προστασίας του Πολίτη Χρ.
κά, πολλοί ήταν αυτοί που τηλε- τές τις υπηρεσίες, µετά το αυ-
βει τον έλεγχο των δεµάτων για επακριβώς το περιεχόµενό του. Παπουτσής. Την ίδια στιγµή, κύ-
φωνούσαν για να πάρουν πληρο- ξηµένο ενδιαφέρον του κόσµου
λογιαριασµό των ταχυδροµικών Για το δεύτερο πακέτο που µε- κλοι του υπουργείου Υποδοµών
φορίες σχετικά µε τις συσκευές έχει αναρτήσει πληροφορίες
τέφερε αεροσκάφος της ΤΝΤ, οι υπογράµµιζαν ότι «δεν υπάρχουν
ανίχνευσης εκρηκτικών, έλεγαν στη ιστοσελίδα της για τα προ-
ίδιες πηγές της ΥΠΑ εκτιµούν ότι κενά στο νοµοθετικό πλαίσιο, δε-
χθες στα «ΝΕΑ» οι υπεύθυνοι ϊόντα ανίχνευσης εκρηκτικών.
τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών η περιεκτικότητά του σε εκρηκτι- δοµένου ότι η Ελλάδα ακολου-
των εταιρειών. Ανάµεσα στους Αναφέρει δηλαδή πως τέτοιες
(∆ΑΑ), αναζητούνται κυρίως στην κή ύλη πρέπει να ήταν χαµηλή. θεί κατά γράµµα τους ευρωπαϊ-
ενδιαφεροµένους ήταν εταιρεί- συσκευές είναι ιδανικές για πρε-
ιδιωτική εταιρεία εµπορευµα- Η εκτίµηση αυτή συνάγεται από κούς κανονισµούς». Ωστόσο, πη-
ες courier, τράπεζες, πρεσβείες σβείες, κυβερνητικά κτίρια, επί-
τικών µεταφορών Goldair, που τα άλλα δύο ύποπτα πακέτα που γές της ΥΠΑ ανέφεραν, ότι ήδη
και µεγάλες ιδιωτικές επιχειρή- σηµα πρόσωπα, επιχειρήσεις,
µε δικά της µηχανήµατα και χει- ταχυδροµήθηκαν µέσω της εται- υπάρχουν σκέψεις για αυστη-
σεις. «Ζητούσαν κυρίως να µά- οργανισµούς.
ριστές σεκιούριτι της εταιρείας ρείας DHL και τελικά εντοπίστη- ροποίηση των κανόνων παρα-
θουν πώς λειτουργούν αυτές οι Σε ό,τι αφορά το κόστος των συ-
BRINKS έλεγξε τα συγκεκριµέ- καν από τους χειριστές της εται- λαβής των αεροµεταφερόµενων
συσκευές», ανέφεραν οι υπεύ- σκευών (φορητές, µε ακτίνες
να πακέτα πριν φορτωθούν στα ρείας σεκιούριτι Group 4. δεµάτων, ώστε στο εξής όλα τα
θυνοι της εταιρείας E-arion που Χ-ray, µε ανίχνευση µικροσωµα-
αεροσκάφη, χωρίς όµως να εντο- Εκπρόσωποι της Goldair που πακέτα να παραδίδονται ανοι-
δραστηριοποιείται στον χώρο τιδίων), οι τιµές τους κυµαίνο-
πίσει το εκρηκτικό περιεχόµε- κλήθηκαν χτες σε ακρόαση από χτά. ∆εδοµένου, ότι κάτι τέτοιο
της πώλησης συστηµάτων ασφα- νται ανάλογα µε τις δυνατότητες
νό τους. Παράλληλα, στο πεδίο τη διοίκηση της ΥΠΑ υποστήρι- θα προσέκρουε στο απόρρητο
λείας και συσκευών ανίχνευσης που προσφέρουν από 20.000
ελέγχου βρίσκονται η Υπηρεσία ξαν ότι η εταιρεία διαθέτει όλα τα της αλληλογραφίας, θα πρέπει
εκρηκτικών µηχανισµών. ευρώ έως και µερικές εκατοντά-
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και απαιτούµενα συστήµατα ασφα- να υπάρξει θετική γνωµοδότη-
Παρόµοιες ερωτήσεις δέχονταν δες χιλιάδες.
η Ελληνική Αστυνοµία, που βά- λείας, καθώς και το κατάλλη- ση από την Αρχή ∆ιασφάλισης
σει του Εθνικού Κανονισµού λα εκπαιδευµένο προσωπικό. Απορρήτου των Επικοινωνιών.
04
14 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

02
ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ¬ «Το στοίχηµα
είναι για την
κοινωνία. Για
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ µένα ήταν χρέος
Υποψήφιος δήµαρχος Αγίων Αναργύρων - να βάλω τον Β.
Καµατερού µε τον συνδυασµό «Μαζί Αγιοι
Ανάργυροι – Καµατερό για το µέλλον της νέας
Κικίλια, γιατί
πόλης µας» είχα υποσχεθεί
Είστε υποψήφι- πριν από έναν
ος στον µοναδι- χρόνο ανανέωση
κό δήµο της δυτι- της παράταξης
κής Αθήνας που µε στροφή στις
επηρεάστηκε από αξίες και στους
τον «Καλλικράτη», άξιους» ανέφερε
µε τη συνένωση στη χθεσινή του
Αγίων Αναργύρων οµιλία ο Αντ.
µε Καµατερό. Πώς Σαµαράς
βλέπετε τις προο-
προετοιµάζοντας
πτικές του νέου δήµου;
Οι πολίτες των Αγίων Αναργύρων και του σε έναν βαθµό
Καµατερού αρχίζουµε την κοινή µας πο- και το έδαφος
ρεία µε πολλές ελπίδες και όνειρα. Οι προ- για την κριτική
οπτικές και οι δυνατότητες που ανοίγονται που µπορεί να
µπροστά µας είναι µεγάλες, καθώς µε την δεχθεί και ο
ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της πόλης που ίδιος από ένα
στηρίζεται στην ενίσχυση της κοινωνικής εκλογικό
συνοχής, την υλοποίηση πρωτοπόρων δο- «ναυάγιο»
µών στήριξης των αδύναµων συµπολιτών
µας και την αξιοποίηση των αστείρευτων

Επιστολή SOS Σαµαρά


δυνάµεων του εθελοντισµού στοχεύουµε
σε µια κοινωνία των πολιτών.
Παράλληλα, µε την ολοκλήρωση των υπο-
δοµών, µε έµφαση στη συνολική έντα-
ξη του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του

για στήριξη Κικίλια


Καµατερού στο σχέδιο, τα αναγκαία έργα
διάνοιξης οδών και αντιπληµµυρικής προ-
στασίας, καθώς και την πλήρη κάλυψη των
αναγκών για σχολεία και παιδικούς σταθ-
µούς που να ανταποκρίνονται στις πιο σύγ-
χρονες ποιοτικές απαιτήσεις, φιλοδοξούµε
και θα διεκδικήσουµε µια ανθρώπινη - σύγ-
χρονη πόλη.
Τέλος, µε το αρµονικό δέσιµο της πόλης µε
Εκδηλη η αγωνία για τα ποσοστά της Κυριακής στην Αττική
τη φύση, ανθρώπινες γειτονιές µε πεζόδρο-
µους, ποδηλατόδροµους και πολύ πράσινο,
Με έκδηλη αγωνία για τα ποσοστά του Βασίλη Κικίλια στην Περιφέρεια Αττικής µπαίνει
προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης η Ρηγίλλης στην τελική στροφή για τις κάλπες της Αυτοδιοίκησης, ενώ ο Αντώνης Σαµαράς
των απορριµµάτων και ανακύκλωσης στην κορυφώνει την επίθεση στον Πρωθυπουργό για το δίληµµα των πρόωρων εκλογών.
πηγή, θέλουµε και θα παλέψουµε για µια
ανθρώπινη πόλη. Στη χθεσινή συγκέντρωση επιτέθηκε µε ΠΟΛΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ∆ιονύσης Νασόπουλος

«Ας κάνουµε
δριµύτητα κατά του Πρωθυπουργού, χαρα-

Σ
το γαλάζιο στρατόπεδο ανάγουν σε κτηρίζοντας «άφρονα εκβιασµό» το εκλο-
ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ «µητέρα των µαχών» την αναµέτρη- γικό δίληµµα µε το οποίο συνόδευσε τις
Υποψήφια δήµαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού µε τον
συνδυασµό Νέος ∆ήµος – Νέα Εποχή ση στην Αττική, καθώς αναγνωρί-
ζουν ότι ο ενδεχόµενος αποκλεισµός του
κάλπες της Αυτοδιοίκησης.
Και πρόσθεσε σε ιδιαίτερα υψηλούς τό-
πραγµατικότητα
Νέο Ψυχικό -
Ψυχικό - Φιλοθέη
ένας δήµος.
επίσηµου κοµµατικού υποψηφίου από τον
β’ γύρο των εκλογών θα προκαλέσει εσω-
νους: «Προσπαθεί να µας εκβιάσει µε εκλο-
γές και έχει φτάσει στην απόλυτη παρά- τους χειρότερους
Καλύτερα ή χειρό-
τερα;
κοµµατικούς κλυδωνισµούς και θα «βυ-
θίσει» και το πανελλαδικό ποσοστό της
Ν.∆., όπως αυτό θα προκύπτει από τα τε-
νοια. Απειλεί ο κ. Παπανδρέου τον λαό ότι
αν καταψηφίσει τους δικούς του υποψη-
φίους, τότε θα κάνει γενικές εκλογές. Και
φόβους τους»
Στο χέρι µας είναι λικά αποτελέσµατα στις 13 Περιφέρειες τον ρωτάω: Για ποιο λόγο, άραγε; Ωστε να ΜΕ ΤΗΝ προσωπική επιστολή προς τα
να αποδειχθεί ότι της χώρας. τον καταψηφίσουν και πάλι; Μήπως δρα- µέλη της Ν.∆., ο κ. Σαµαράς στέλνει ου-
η αλλαγή αυτή εί- Συναγερµό για την ενίσχυση Κικίλια σή- πετεύει; Μήπως εγκαταλείπει; Και πρέπει σιαστικά το µήνυµα ότι η υπερψήφιση
ναι για το καλύτερο, µανε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ν.∆., εµείς, τάχα, να “φοβηθούµε” γι’ αυτό; Ο κ. Κικίλια θα επιταχύνει τις πολιτικές εξελί-
αφού οι άνθρωποι µιλώντας στην κεντρική προεκλογική συ- Παπανδρέου δείχνει ότι δεν εµπιστεύεται ξεις και θα φέρει το κόµµα στην αφετη-
δίνουν νόηµα στις αλλαγές.Εχουµε την τύχη την πολιτική του! Αποσταθεροποίηση, κ. ρία για σύντοµη επάνοδο στην εξουσία.
η περιοχή του νέου δήµου να έχει διασωθεί Παπανδρέου, στη ∆ηµοκρατία δεν προ- «Η αντίθεσή µας στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέ-
σε µεγάλο βαθµό και να διατηρεί ένα επίπε- ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ καλεί η ελεύθερη έκφραση των πολιτών πει να είναι µια εφήµερη εκτόνωση, ού-
δο ποιότητας ζωής, σε σύγκριση µε άλλους στην κάλπη». τε µια... µισή διαµαρτυρία. Πρέπει να δώ-
δήµους. Ο συνδυασµός µας Νέος ∆ήµος
Και επίθεση κατά του Πρωθυπουρ- σουµε εντολή για αλλαγή πορείας... ∆εν
- Νέα Εποχή τονίζει από την πρώτη στιγµή γού, χαρακτηρίζοντας «άφρονα «Είναι στοίχηµα» αρκεί η απλή αποδοκιµασία των εκπρο-
την ανάγκη να διατηρηθεί µε κάθε θυσία ο εκβιασµό» το εκλογικό δίληµµα Ο πρόεδρος της Ν.∆. υπερασπίστη- σώπων της κυβέρνησης. Είναι απαραίτη-
χαρακτήρας της κηπούπολης και των χρή- κε την ορθότητα της επιλογής Κικίλια για το το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών να
σεων γης στα τρία προάστια. Αποκλειστική την Περιφέρεια Αττικής, αλλά αποδέχθη- ακούσει τη φωνή σας. Να µην “πέσει στα
κατοικία για Φιλοθέη - Ψυχικό, αµιγής κα- γκέντρωση (στο Σπόρτιγκ) του γαλάζιου κε ότι αποτελεί «ένα µεγάλο στοίχηµα». µαλακά”. Ούτε να νιώσει “ανακούφιση”
τοικία για Νέο Ψυχικό. Προτείνουµε και επι- υποψηφίου, ενώ µε τον ίδιο στόχο απέ- Προετοιµάζοντας σε έναν βαθµό και το επειδή θα έχει διασωθεί ο χώρος του
µένουµε στην υιοθέτηση του τοπικού δηµο- στειλε και προσωπική επιστολή στα εγγε- έδαφος για την κριτική που µπορεί να δε- “ευρύτερου ΠΑΣΟΚ”... Μόνον αν υπο-
ψηφίσµατος για τα µεγάλα ζητήµατα. Οι αλ- γραµµένα µέλη της αξιωµατικής αντιπολί- χθεί και ο ίδιος από ένα εκλογικό «ναυάγιο» στούν συνολική και ξεκάθαρη αποδοκι-
λαγές προϋποθέτουν τη συµµετοχή των πο- τευσης που είχαν ψηφίσει στις εσωκοµµα- του γαλάζιου υποψηφίου, έσπευσε να ανα- µασία θα υποχρεωθούν να κάνουν πίσω.
λιτών. Και τη διαφάνεια. Με κριτήριο τη δι- τικές εκλογές για τη διαδοχή Καραµανλή. φέρει: «Το στοίχηµα είναι για την κοινω- Και τότε δεν θα αργήσουν να αλλάξουν
αφάνεια και οδηγό την άµεση ανταπόκρι- Ο κ. Σαµαράς κατέστησε σαφές ότι µε νία. ∆εν είναι για µένα. Για µένα ήταν χρέ- τα πράγµατα... Η επιτυχία του Βασίλη
ση στα αιτήµατα των πολιτών, θα δουλέψου- όχηµα την υποψηφιότητα Κικίλια επιδιώκει ος να βάλω τον Β. Κικίλια, γιατί είχα υπο- Κικίλια είναι αυτό που φοβούνται αληθι-
µε για ένα νέο δήµο, σύγχρονο και αποτελε- να περάσει όχι µόνον ένα µήνυµα ανανέ- σχεθεί πριν από ένα χρόνο ανανέωση της νά. Ας κάνουµε πραγµατικότητα τους χει-
σµατικό. ∆ύναµή µας γι’ αυτό, η εµπιστοσύ- ωσης του στελεχικού δυναµικού της Ν.∆., παράταξης µε στροφή στις αξίες και στους ρότερους φόβους τους!» είναι το προσω-
νη και η ψήφος των συµπολιτών µας. αλλά και ένα µήνυµα αποδοκιµασίας της άξιους... Εγώ το χρέος µου το έκανα...». πικό µήνυµα του προέδρου της Ν.∆.
κυβέρνησης και καταδίκης του Μνηµονίου. nasopoulos@dolnet.gr
04
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 15
02

Ο Γιώργος δεν µπλοφάρει


«Θα πάει σε εκλογές αν δεν πάρει καθαρή νίκη» λένε συνεργάτες του
Αποκλείει ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους. Μιλώντας στο CNN δήλωσε ότι είναι «πολύ σαφής» ότι
η χώρα δεν θα αναδιαπραγµατευθεί το χρέος της

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: αν το αποτέλεσµα των εκλογών


Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος της Κυριακής δεν αποτελεί µια
καθαρή νίκη για το ΠΑΣΟΚ, θα
[ Α Ι Χ ΜΕΣ ]

Ο
Γιώργος Παπανδρέου ζητήσει από τον ελληνικό λαό
πρόσθεσε επίσης ότι
«έτσι όπως δείχνουν τα
να αποφασίσει πλέον για την
πορεία της χώρας.
Το θετικό για το ΠΑΣΟΚ, λέ-
Ακροβάτες
πράγµατα δεν θα ξεφύγουµε ΕΙΝΑΙ τραγικό το επίπεδο της
από την πορεία µας τα επόµε- νε κυβερνητικές πηγές, είναι ότι
όσο περνούν οι ηµέρες και πλη-
πολιτικής αντιπαράθεσης λίγα
να λίγα χρόνια και ότι το 2012
θα έχουµε πολύ χαµηλό πρωτο- σιάζουµε την ηµεροµηνία των 24ωρα πριν από τις εκλογές της
γενές χρέος. Και προσβλέπουµε εκλογών, ανεβαίνει σηµαντικά Κυριακής. Και περίπου στα όρια
σε ανάπτυξη για το 2012. Αυτό η συσπείρωση του Κινήµατος. της γελοιότητας η επιχειρηµα-
σηµαίνει ότι θα έχουµε µια πο- Την ίδια στιγµή, στην κρίσιµη τολογία που χρησιµοποιούν οι
λύ βιώσιµη εξυπηρέτηση του για την κυβέρνηση Περιφέρεια επικεφαλής των κοµµάτων στις
χρέους µας». Αττικής, ο υποστηριζόµενος εναντίον εαυτών και αλλήλων
Στο µεταξύ ο κ. Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιος πε- επιθέσεις. Θα µου πεις, προ-
κορυφώνει την προεκλογική ριφερειάρχης Γιάννης Σγουρός εκλογική πε-
του εκστρατεία του µε οµιλία όχι µόνο έχει καλύψει το έδα- ρίοδος είναι
του από- φος που τον χώριζε από τον Γ.
∆ηµαρά αλλά σε κάποιες έρευ-
δικαιολογού-
∆είτε το αφι- ψε στην
Πάτρα και νες που έχει στη διάθεσή της η νται οι υπερ-
έρωµα των
«ΝΕΩΝ» στις αύριο στο Ιπποκράτους εµφανίζεται και βολές. Ναι,
αυτοδιοικητικές εκλογές στο γήπεδο του να προηγείται ελαφρά. αλλά ποιο εί-
Σπόρτιγκ ναι το µέτρο;
www.tanea.gr/ekloges2010 Καταλύτης η Αττική Του
στην Αθήνα. Για παράδειγ-
Στόχος του Για την κυβέρνηση η µάχη Γιώργου µα, οι απίθα-
Πρωθυπουργού είναι να κρα- της Περιφέρειας Αττικής θα εί- Χρ. Παπα- νες λεκτικές
τήσει ζεστή την εκλογική βά- ναι ο καταλύτης των εξελίξε- χρήστου και νοηµατι-
ση του Κινήµατος που φαίνε- ων, ακριβώς λόγω του ότι ανα- gpapachristos
@dolnet.gr κές ακροβασί-
ται – από τις καθηµερινές δη- µένεται να ψηφίσει το 1/4 του
εκλογικού σώµατος και εκ των
ες της Αλέκας
µοσκοπήσεις που διεξάγονται
– ότι επανασυσπειρώνεται και πραγµάτων θα δώσει µια κα- Παπαρήγα και
στρέφεται προς τους υποψηφί- θαρή εικόνα για την απήχηση του Γιώργου Καρατζαφέρη που
ους του κυβερνώντος κόµµατος. του ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό σώ- συνέδεσαν χθες τη δράση των
Οπως σηµειώνει συχνά στις τε- µα µετά το τέλος του πρώτου κούριερ του τρόµου µε το πα-
λευταίες του δηµόσιες παρεµ- γύρου των εκλογών. ρακράτος, τις µυστικές υπηρε-
βάσεις ο Πρωθυπουργός, η ψή- Ορισµένα κυβερνητικά στε- σίες, τις πρόωρες εκλογές, τη
φος της Κυριακής «είναι ψήφος λέχη πάντως θεωρούν ότι το CIA, τον «Καλλικράτη», τον Σγου-
ευθύνης». εκλογικό αποτέλεσµα πρέπει ρό, τον ∆ηµαρά και δεν ξέρω
να είναι απόλυτα σαφές για ποιον άλλον, σε ποιο µέτρο υπα-
Αποφασισµένος να µη δηµιουργηθούν υπό-
νοιες ότι η τυχόν προκήρυ-
κούουν; Κατά τη γνώµη µου, σε
Ο κ. Παπανδρέου ο οποί-
ος, όπως τόνισε προχθές στα ξη των εκλογών συνδέεται κανένα. Αντίθετα δείχνουν ότι
Γιάννενα, είναι αποφασισµέ- µε την πρόθεση της κυβέρνη- µπροστά στον στόχο που είναι
νος «να µην αφήσει αναπά- σης να εκβιάσει µια ανανέωση να αυξήσουν έστω και µερικώς
ντητη κάθε απόπειρα για την της λαϊκής εντολής. Ο υπουρ- τα ποσοστά των κοµµάτων τους
υπονόµευση της προσπάθειας γός Εθνικής Αµυνας Ευάγγ. δεν διστάζουν να εκστοµίσουν
που κάνει η χώρα να αποφύ- Βενιζέλος σε χθεσινή του δή- τη µεγαλύτερη υπερβολή. Ακό-
EUROKINISSI

γει τη χρεοκοπία», εµφανίζε- λωση ανέφερε ότι «πρέπει η µη κι αν αυτή µπορεί να εκθέσει
ται αποφασισµένος να κερδί- χώρα το βράδυ των εκλογών να διεθνώς τη χώρα. Αλλά ποιον
σει το µεγάλο προσωπικό του είναι µια χώρα πολιτικά ισχυ- µπορούν να κοροϊδέψουν µε
στοίχηµα που είναι οι εκλογές ρή και σταθερή» και εξέφρα-
σε τη βεβαιότητα ότι «ο ελλη-
κάτι τέτοια; Είναι – όντως – «να
της Κυριακής. Κατά τους συ- ¬ Κορυφώνει την προεκλογική εκστρατεία ο Γιώργος Παπανδρεόυ, µε
νεργάτες του Πρωθυπουργού, νικός λαός µε την ωριµότητα, τρίβουν τα χεράκια τους» (οι κυ-
οµιλία του απόψε στην Πάτρα και αύριο στο Σπόρτιγκ στην Αθήνα. βερνώντες) για τα «δεµατάκια»;
ο κ. Παπανδρέου «δεν µπλοφά- την ευφυΐα και το ένστικτο που
ρει» σε σχέση µε το δίληµµα που διαθέτει θα στείλει τα σωστά Στόχος του Πρωθυπουργού είναι να κρατήσει «ζεστή» τη βάση του Ελεος πια...
έθεσε και επαναλαµβάνουν ότι µηνύµατα». κινήµατος που όσο πλησιάζουν οι εκλογές τόσο συσπειρώνεται

«Αναγνώριση και στήριξη» από Βενιζέλο στις Ενοπλες ∆υνάµεις


ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ κράτησε ο υπουργός Ενοπλες ∆υνάµεις είναι ο υπουργός στις σχετικές δηλώσεις.
Αµυνας κ. Ευ. Βενιζέλος από τις δηλώ- Αµυνας και πως η κυβέρνηση τιµά, σέ- Για το θέµα υπήρξε αντίδραση από τη
¢Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ fiÏË
σεις του αντιπροέδρου της κυβέρνη- βεται και υποστηρίζει όλα τα στελέχη Ν.∆. και απόστρατους αξιωµατικούς. Σε °πøƒ°O™ ∫∞ªπ¡∏™
σης κ. Θ. Πάγκαλου στην τηλεόραση
της ΝΕΤ, ότι οι Ενοπλες ∆υνάµεις και
τους. Παράλληλα τους έστειλε χαιρετι-
σµό «αναγνώρισης και στήριξης» υπο-
παρέµβασή του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ
κ. Γ. Καρατζαφέρης εξέφρασε την ικα-
ªˆÚ·˚Ù¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜
τα Σώµατα Ασφαλείας αποτελούν ένα γραµµίζοντας ότι ο λαός είναι υπερή- νοποίησή του που ο υπουργός Αµυνας ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
3Ô˘ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ
από τα πλέον αντιπαραγωγικά τµήµα- φανος γι’ αυτούς και πως αναγνωρί- «ανέλαβε την ευθύνη να αποκαταστή-
∆ËÏ.: 210-3229.875 ∫ÈÓ.: 6977.867669
τα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ζει το έργο τους. Ο κυβερνητικός εκ- σει το κύρος και την αξιοπρέπεια των
Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι θεσµι- πρόσωπος κ. Πεταλωτής είπε ότι αρµό- Ενόπλων ∆υνάµεων. Περιµένουµε να
κά εκείνος που εκφράζει την κυβερ- διος για τις Ενοπλες ∆υνάµεις είναι ο κ. κάνει το ίδιο και ο κ. Παπουτσής για τα
νητική πολιτική σε ό,τι αφορά τις Βενιζέλος και πως δεν βλέπει διάσταση Σώµατα Ασφαλείας» είπε.
04
16 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

02

Οι υποψήφιοι απαντούν
§ÂÈ·ÓÔÎÏ¿‰È
§·Ì›·

Y¿ÙË
Î. ¶·‡ÏÈ·ÓË
°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜

ΤΖΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ύναµη Αλλαγής για τη Λαµία
(ΠΑΣΟΚ)
Νέα Λαµία (ανεξάρτητος, Ν.∆.) -
νυν δήµαρχος
Λαϊκή Συσπείρωση
(ΚΚΕ)
Παρέµβαση Πολιτών για τη
Λαµία (ΣΥΡΙΖΑ)
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών
Λαµίας (∆ηµοκρατική Αριστερά,
ΛΑΜΙΑΣ Οικολόγοι Πράσινοι)

1
Πολλοί επιµένουν πως ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑΣ έκτασης µε- Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Ο ∆ΗΜΟΣ πρέπει να δια-
ο «Καλλικράτης» θέλει των οικονοµικών υποχρεώ- ταρρύθµιση απαιτεί ξεκάθα- συστατικό στοιχείο της αντι- «Καλλικράτη», ενός αντιδρα- σφαλίσει µεγαλύτερα έσοδα
χρήµατα, όµως χρήµατα σεων από την κυβέρνηση. ρο θεσµικό πλαίσιο και δι- λαϊκής πολιτικής και του στικού νόµου που ήρθε να µέσω του κρατικού προϋπο-
Σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης άθεση πόρων. Με τη φη- Μνηµονίου, γι’ αυτό και η προσαρµόσει τη λειτουργία λογισµού και των ευρωπαϊ-
δεν υπάρχουν λόγω κρί-
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος µολογία για αδυναµία αντα- κυβέρνηση έσπευσε να τον της Αυτοδιοίκησης στην πο- κών προγραµµάτων. Ο δή-
σης. Αλλοι λένε πως η διαχείρισης, µε µείωση της πόκρισης του κράτους εφαρµόσει. Βασικές αρµοδι- λιτική του ∆ΝΤ, µεταξύ των µος µπορεί να οργανώσει τις
αποτελεσµατικότητα της σπατάλης και διαφάνεια. στις οικονοµικές απαιτή- ότητες όπως της Παιδείας, άλλων σηµαίνει: ακόµη µε- παραγωγικές δυνάµεις της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χρειάζεται νέα δηµοτική αρ- σεις του «Καλλικράτη», η Υγείας - Πρόνοιας και άλλες γαλύτερη συρρίκνωση της περιοχής. Μεγάλο στοίχηµα
µπορεί µετριάσει τις συ- χή. Να δράσουµε υπεύθυ- Αυτοδιοίκηση θα κληθεί να θα περάσουν στην Τοπική ήδη κουτσουρεµένης δηµο- είναι να απαντήσει στην πρό-
νέπειες. Τι άποψη έχετε; να, ώστε ο τόπος να απο- κολυµπήσει σε βαθιά νερά. ∆ιοίκηση σηµαίνει παραπέ- κρατίας, σηµαντική έλλειψη κληση για στροφή στην πρά-
κτήσει δυναµική ανάπτυξης. Ο δήµος µε την υφιστάµενη ρα ιδιωτικοποίηση και αντι- πόρων, αύξηση δηµοτικών σινη οικονοµία. Μπορεί ο
Η σηµερινή δηµοτική αρχή δοµή και µια έµπειρη ηγεσία µετώπιση αυτών των υπηρε- φόρων, ιδιωτικοποίηση υπη- δήµος να αποτελέσει τον κυ-
κούρασε και κουράστηκε. θα αµβλύνει τις επιπτώσεις. σιών ως εµπορεύµατα. ρεσιών. ρίαρχο του παιχνιδιού.

2
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ΕΙΝΑΙ Η µεγαλύτερη δι- Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ από τις Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ των κα- Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δηµι- ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ υπάρξει µε-
ο «Καλλικράτης» εγκα- οικητική µεταρρύθµιση αρχές του καλοκαιριού έγι- ποδιστριακών δήµων σε ουργεί δυσκίνητους και αντι- ταβατική περίοδος µε προ-
θιστά ένα γραφειοκρα- που έγινε µεταπολεµικά. νε για να αυξήσουµε την καλλικράτειους, µεγαλύτε- δηµοκρατικούς δήµους. βλήµατα. Θα µπορούσα-
τικό σύστηµα στις συ- Αλλάζουµε εποχή και περ- ετοιµότητα των υπηρεσιών. ρους σε έκταση και πληθυ- Αφαιρεί τον πρώτο βαθµό µε να αναζητήσουµε νέ-
ναλλαγές των πολιτών νάµε σε συµµετοχικά, απο- Το µοντέλο διακυβέρνησης σµό διπλό στόχο υπηρετεί, αυτοδιοίκησης, καθώς προ- ους τρόπους στη σχέση των
κεντρωµένα συστήµατα δι- θα είναι αποκεντρωµένο, αφενός να λύσει τα προβλή- ωθεί την κεντρική εξουσία. πολιτών µε τις υπηρεσίες.
µε το ∆ηµόσιο και την µε τις επιτελικές υπηρεσίες µατα ανορθολογισµού στη Ειδικά στον δήµο µας, οι κά- Ενα µέσο που έχει εφαρµο-
οίκησης. Τελειώνουµε µε το
Αυτοδιοίκηση. Υπάρχει συγκεντρωτικό κράτος και στη Λαµία και αντιδηµαρχί- διοικητική διάρθρωση (γρα- τοικοι των αποµακρυσµέ- στεί σε άλλες χώρες είναι το
ο απαιτούµενος βαθµός την απόλυτη κυριαρχία του ες στις έδρες των άλλων δή- φειοκρατία, ρουσφετολο- νων χωριών θα πρέπει να ∆ιαδίκτυο.
ετοιµότητας των υπηρε- δηµάρχου. Η εξυπηρέτηση µων, µε τις υπηρεσίες της γικοί µηχανισµοί κ.λπ.) και ταξιδέψουν µέχρι τη Λαµία
σιών του δήµου; του πολίτη επιτυγχάνεται µε καθηµερινότητας εκεί ώστε αφετέρου να δηµιουργήσει για να έρθουν σε επαφή µε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ενίσχυση των δηµοκρατικών να µη διαταραχθεί η σχέση πεδίο δράσης για µεγαλοερ- τον δήµαρχο και τις υπηρε-
διαδικασιών. δηµοτών και δήµου. γολάβους και οµίλους. σίες του δήµου.

¶·¿ÁÔ˜ -
A£HNA XÔÏ·ÚÁfi˜

K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΡΕΤΖΙΟΥ ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ


∆ΗΜΟΣ Ζωγράφου Αύριο ∆άδα (Ν.∆.)- νυν δήµαρχος Λαϊκή Συσπείρωση Μαζί για την Πόλη µας (ΣΥΡΙΖΑ,
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΠΑΣΟΚ) (ΚΚΕ) ∆ηµοκρατική Αριστερά)

1
Πώς κρίνετε ∆ΕΝ ΕΧΩ αντίρρηση στη ρύθµιση Η ΡΥΘΜΙΣΗ γίνεται σε χρόνο ακα- ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ δικαιώµατα των µε- ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΗ τη ρύθµιση
τη ρύθµιση που δίνει για τους νόµιµους µετανάστες και τη τάλληλο. Με τόσα οικονοµικά και εθνι- ταναστών δεν είναι προνόµιο που για δικαίωµα ψήφου των µετανα-
δικαίωµα ψήφου 2η γενιά µεταναστών, γιατί σέβονται κά ανοιχτά θέµατα οι ρυθµίσεις αυτές για να το αποκτήσουν πρέπει να σκύ- στών. Ταυτόχρονα θεωρούµε ότι η
τους κανόνες δικαίου. Είναι τεράστι- φαντάζουν ως πολυτελή εδέσµατα. ψουν το κεφάλι. Οι µετανάστες και Αυτοδιοίκηση οφείλει να λάβει µέ-
στους µετανάστες;
ος και ξεπερνάει την αντοχή της χώ- Ευλόγως δε δεν εµπνέουν εµπιστοσύ- οι πρόσφυγες είναι κοµµάτι της ερ- τρα (προγράµµατα δωρεάν εκµάθη-
ρας ο αριθµός των παράνοµων µετα- νη σε µια χώρα που έχει σύνορα - σου- γατικής τάξης. Πρέπει να έχουν δι- σης γλώσσας, συµβουλευτική υπη-
ναστών, οι οποίοι πρέπει να αντιµε- ρωτήρι. Η πενταετής νόµιµη παραµο- καιώµατα. Παλεύουµε για κατοχύ- ρεσία, πολιτιστικές δράσεις κ.λπ.)
τωπιστούν στα πλαίσια µιας εθνικής νή και άλλες εξαιρέσεις δεν µπορούν ρωση του δικαιώµατος εκλέγειν και για την οµαλή κοινωνική ενσωµάτω-
µεταναστευτικής πολιτικής. να προσδώσουν προνόµια. εκλέγεσθαι µε πενταετή παραµονή. ση των µεταναστών.

2
Τι θα κάνετε για Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ αρχή, ως κεντρική ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ πάρκο ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ του περιβάλλοντος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προχωρήσει άµεσα η
το µητροπολιτικό συνιστώσα του κινήµατος για ελεύ- Γουδή το έχουµε µελετήσει ως απο- αποτελούν στόχους πάλης άρρη- θεσµοθέτηση και δηµιουργία του
πάρκο στου Γουδή; θερους χώρους πρασίνου, πολιτι- κλειστικά Πάρκο, χωρίς κτιριακές κτα συνδεδεµένους µε τους κοινω- Μητροπολιτικού Πάρκου, µε υψηλό
σµού και αθλητισµού θα πρωτοστα- κατασκευές. Θέλουµε έναν απέρα- νικούς αγώνες. Παλεύουµε για τη και πυκνό πράσινο και χώρους ανα-
τήσει στον αγώνα για απόδοση του ντο δρυµό. διαµόρφωση ενιαίου πάρκου υψη- ψυχής, µε αποµάκρυνση παράνο-
Πάρκου Γουδή στους Ζωγραφιώτες. λού πρασίνου. Χωρίς ανταποδοτι- µων χρήσεων, σύµφωνα µε τη µελέ-
Γνώµονα αποτελεί η µελέτη του κές, επιχειρηµατικές δραστηριότη- τη του ΕΜΠ. Μόνο έτσι θα σταµατή-
ΕΜΠ για το Πάρκο, ένα όραµα που τες. Με πλήρη χρηµατοδότηση από σει ο κατακερµατισµός από κάθε λο-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ
στηρίχτηκε στους αγώνες µας. τον κρατικό προϋπολογισµό. γής συµφέροντα, επιδιώξεις.
04
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 17
02
«Θα κάνω δουλειά, όχι καριέρα»
«Οπισθοδρόµηση ή άλµα εµπρός είναι το δίληµµα για τη Θεσσαλονίκη»
Οπισθοδρόµηση ή άλµα εµπρός είναι για τον Γιάννη Μπουτάρη το δίληµµα των εκλογών της 7ης Νοεµβρίου για τη Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος δήµαρχος τονίζει ότι η πόλη έχει µεγάλη ανάγκη από φρέσκες ιδέες οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα παρά
την κρίση, ώστε να ανασυρθεί από τον πάτο στον οποίο την έχουν καταδικάσει οι τοπικοί άρχοντες τα τελευταία χρόνια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Φωτεινή Στεφανοπούλου

Ποιες θα είναι οι πρώτες σας ενέργειες


εφόσον αναλάβετε τα ηνία του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης;
Με το που θα αναλάβουµε θα αναθέσου-
µε σε εταιρεία συµβούλων να διερευνήσει
πώς µπορούµε να κάνουµε αυτά που θέλου-
µε µε το προσωπικό που έχουµε, αποκαθι-
στώντας την εφαρµογή οργανογράµµατος
και αλλάζοντας αυτά που χρειάζονται αλλα-
γή. Συγχρόνως θα ενεργοποιήσουµε τη δια-
δικασία εσωτερικού ελέγχου, όχι µόνο στον
τοµέα των οικονοµικών, αλλά και σε αυτόν
της εφαρµογής των αποφάσεων, ενώ θα εξα-
σφαλίσουµε ISO στον δήµο σε πλήρη µορφή.
Φυσικά, θα κάνουµε και οικονοµική απο-
γραφή, ώστε να δούµε πού βρισκόµαστε.
Ταυτόχρονα θα διερευνήσουµε τι περιθώ-
ρια µας δίνει ο «Καλλικράτης» σε ό,τι αφορά
τις εθνικές και κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις,
αλλά και τις δυνατότητες που έχουµε για δα-
νεισµούς. Γιατί υπάρχουν διεθνείς τράπεζες
που δανείζουν µε χαµηλά επιτόκια, κυρίως

ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
όταν πρόκειται για έργα υποδοµής.
Επίσης, θα καλέσουµε σε άτυπη συνάντη-
ση όλους τους νεοεκλεγµένους δηµάρχους
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος προκει-
µένου να συµφωνήσουµε σε έναν ρυθµό συ-
νεργασίας. Γιατί πολλά θέµατα, µε αιχµή τα ¬ Ο Γιάννης Μπουτάρης στο εκλογικό του κέντρο. Ο υποψήφιος δήµαρχος εξαγγέλλει έλεγχο στα οικονοµικά του δήµου «όχι για
µεγάλα έργα, όπως το τραµ και το Μετρό, εί- λόγους εκδικητικούς, αλλά για να ξέρουµε τι παραλαµβάνουµε»
ναι διαδηµοτικά και απαιτούν τη συνεργα-
σία όλων. Και θα πρέπει να το αντιληφθού- άµεσα λύσεις, χωρίς χρήµατα. Και οι λύσεις του δήµου, µε τη δηµιουργία πέντε µικρών, Συντηρητική πόλη είναι αυτή που δεν
µε όλοι ότι εµείς θα τα ζητάµε από το υπουρ- αυτές θα δοθούν πάντα σε συνεργασία µε αλλά ισχυρών διαµερισµάτων, ώστε η δι- θέλει να αλλάξει απολύτως τίποτα από το
γείο και δεν θα µας τα επιβάλει η κυβέρνηση. τους φορείς της πόλης. ∆εν πρόκειται να αχείριση σηµαντικών ζητηµάτων, όπως η στάτους της, αυτό που είναι, καλό ή κακό.
Συνεργασία, εξάλλου, µπορούµε να έχουµε έρθει απόφαση στο δηµοτικό συµβούλιο αν καθαριότητα, να γίνεται εκεί και όχι κεντρι- Κι αυτό γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται
και σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δεν έχει προηγηθεί συζήτηση µε τις παρα- κά από τον δήµο. Αυτό είναι και το µεγάλο στην εξουσία είναι βολεµένοι. Συντήρηση
τα οποία µπορούµε να εξασφαλίσουµε ανοί- γωγικές τάξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα µερι- στοίχηµα για µας. σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε προτείνει κά-
γοντας από κοινού γραφείο στην στην Ε.Ε. µνήσουµε άµεσα για την ενίσχυση της δη- τι καινούργιο είναι εχθρός. Συντήρηση θα
µοτικής αστυνοµίας, η οποία έχει 160 άτο-
Τι πιστεύετε ότι σας διαφοροποιεί από πει επίσης ότι όποιος δεν έχει µια εθνικο-
Με δεδοµένη και τη µαύρη τρύπα στα τους υπόλοιπους υποψηφίους;
ταµεία, πώς θα αντιµετωπίσετε την µα προσωπικό, ενώ οι οργανικές θέσεις εί- πατριωτική συµπεριφορά είναι προδότης.
ναι 650, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι Το ότι ήρθα για να κάνω δουλειά και όχι πο- Εγώ και εθνικοπατριωτική συµπεριφορά δεν
οικονοµική στενότητα του δήµου; λιτική καριέρα. Τόσο ο Παπαγεωργόπουλος
δυνατό να καλύψει ανάγκες. Αρα, θα κινή- έχω και είµαι συναινετικός σε θέµατα διε-
Το πρώτο πράγµα που θα σουµε άµεσα τη διαδικασία στο παρελθόν όσο και ο θνή και ο,τιδήποτε καινούρ-
κάνουµε είναι να αναθέσου- προσλήψεων ή µετατάξεων. Γκιουλέκας τώρα, αλλά και γιο το υποδέχοµαι µε χαρά.
µε σε ελεγκτική εταιρεία τον Η Θεσσαλονίκη Με την ίδια λογική θα συ- όλοι οι υπόλοιποι κατεβαί- Ο λόγος που Θα πρέπει όλοι να αντιλη-
έλεγχο των οικονοµικών στοι- γκροτήσουµε σώµα εθελο- νουν γιατί µε τον έναν ή µε φθούν ότι πλέον τα πράγ-
χείων, γιατί γνωρίζουµε ότι ο
δεν µπορεί να εγώ θα γίνω
ντών, το οποίο θα βοηθάει τον άλλο τρόπο έχουν φιλο- µατα αλλάζουν µε ταχύτα-
ισολογισµός είναι πλασµατι- αντέξει άλλο πολύ καλύτερος
ΕΙΠΕ

ΕΙΠΕ

για την ευταξία της πόλης. δοξία πολιτικής καριέρας. τους ρυθµούς και ότι το πα-
κός. Εµφανίζονται, για παρά- την έλλειψη Εγώ είµαι ο µόνος που από δήµαρχος είναι
παραγωγής, Επιπλέον, όµως, θα βγά- ότι εφαρµόζω ραδοσιακό είναι γραφικό,
δειγµα, έσοδα από πρόστιµα, λουµε από το συρτάρι ό,τι µε- τη µία είµαι υπερκοµµατικός, αλλά γίνεται µουσείο, δεν
τα οποία όµως δεν έχουν ει- την έλλειψη λέτες υπάρχουν – και υπάρ- παρ’ όλο που στηριζόµαστε την απλή λογική παράγει. Η Θεσσαλονίκη
σπραχθεί εδώ και χρόνια και νεωτερισµών, χουν πολλές –, ώστε να δού- και από το ΠΑΣΟΚ και από και πρακτικά δεν µπορεί να αντέξει άλ-
κακώς υπολογίζονται. Αυτό νέων δράσεων µε ποιες από αυτές είναι ώρι- τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, και πράγµατα λο την έλλειψη παραγωγής,
πρακτικά σηµαίνει ότι το µες και τι λεφτά απαιτούνται από την άλλη έχω όρεξη να την έλλειψη νεωτερισµών,
έλλειµµα δεν είναι καθαρό. γι’ αυτά που προτείνονται. κάνω πράγµατα κι έχω απο- νέων δράσεων. Εχει φτάσει
Ο µόνος τρόπος να δούµε σε Με το που θα αναλάβου- δείξει ότι µπορώ. Ο λόγος που πια στον πάτο. Επιπλέον, τα τελευταία 20
τι κατάσταση βρισκόµαστε είναι να το ανα- µε καθήκοντα, εξάλλου, θα φροντίσουµε για εγώ θα γίνω πολύ καλύτερος δήµαρχος εί- χρόνια, κατά τα οποία φούντωσε ο εθνικο-
θέσουµε σε εξειδικευµένη εταιρεία, όχι για την αναθεώρηση προϋπολογισµού που θα ναι ότι εφαρµόζω την απλή λογική και πρα- πατριωτισµός, η συντήρηση αυτή, µε την
λόγους εκδίκησης, αλλά για πρακτικούς. ψηφιστεί το επόµενο διάστηµα, µε προτε- κτικά πράγµατα. ένταση που έχει, διώχνει τους πιο άξιους
Πρέπει να ξέρουµε τι παραλαµβάνουµε, τι ραιότητες διαφορετικές. Πρώτη θα είναι η
χρωστάµε και σε ποιους χρωστάµε, για να Πώς σχολιάζετε τη στάση του Μητροπολίτη και πιο τολµηρούς και µένει µε µετριότη-
κοινωνική πρόνοια και δεύτερη τα σχολεία, Ανθιµου απέναντι σας; τες. Η µετριότητα όµως δεν µπορεί να ανα-
δούµε τελικά τι περισσεύει. που πλέον περιέρχονται εξ ολοκλήρου στη τρέψει το σύστηµα.
Πέρα από αυτά που είπα επίσηµα, δεν
Ωστόσο, έχετε παραδεχτεί ότι τουλάχιστον διαχείριση του δήµου. Τελικά, ποιο είναι το δίληµµα των εκλογών
έχω να κάνω κανένα σχόλιο.
τον πρώτο χρόνο δεν µπορούν να γίνουν Πώς κρίνετε τον «Καλλικράτη»; της 7ης Νοεµβρίου για τη Θεσσαλονίκη;
σηµαντικά πράγµατα. Τι µπορούν να Εχετε κατηγορήσει τόσο τον ίδιο όσο
Χαίροµαι διπλά για τον «Καλλικράτη», για- Οπισθοδρόµηση ή άλµα εµπρός. Γιατί το
περιµένουν, λοιπόν, από εσάς οι πολίτες; και τους υπόλοιπους άρχοντες της πόλης να ψηφίζεις τους κλώνους του συστήµατος,
τί, εκτός του ότι αποτελεί µια πολύ σοβαρή
Θα ασχοληθούµε µε σηµαντικά ζητήµατα, πρόταση, κάνει πράξη κάτι που ήταν βασι- ως εκφραστές του συντηρητισµού. Πώς ανθρώπους που είναι σε κοµµατική αποστο-
όπως τα τραπεζοκαθίσµατα, το παράνοµο κή αρχή στο πρόγραµµά µας από την προη- πιστεύετε ότι µορφοποιείται η έννοια της λή, είναι οπισθοδρόµηση. Εµείς προκαλού-
παρκάρισµα, την καθαριότητα και την ανα- γούµενη εκλογική αναµέτρηση. Κι αυτό εί- συντηρητικής πόλης, την οποία συχνά µε όλο τον κόσµο να κάνουµε µαζί όχι το βή-
κύκλωση, για τα οποία µπορούν να δοθούν ναι η ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση χρησιµοποιείτε; µα, αλλά το άλµα.
04
18 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

02
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι µία
από τις πιο αµφίρροπες και κυρίως τις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
πιο ρευστές εκλογικά περιοχές της 46,3%
χώρας. Σε όλες σχεδόν τις
44%
αναµετρήσεις, από το 1974 και µετά, η
42,5% 42,3%
Στερεά Ελλάδα ακολουθεί και κατά
κανόνα µεγεθύνει τα εθνικά εκλογικά 39,8%
ρεύµατα. Ετσι, π.χ., το ΠΑΣΟΚ από Βουλευτικές 2009
49,3% το 1993 βρέθηκε κάτω από 40% Ψηφίσαντες 416.321
το 2007, για να επανέλθει δύο χρόνια 34,8%
αργότερα στο 46,3% και εξασφαλίζοντας Εγκυρα 406.247
ένα προβάδισµα 11,5 ποσοστιαίων Λευκά/Ακυρα 10.074
µονάδων σε σχέση µε τη Ν.∆.
Βουλευτικές 2007

Α
ντίστοιχες εναλλαγές
έχουν παρατηρηθεί και σε
Ψηφίσαντες 439.503
αυτοδιοικητικό επίπεδο,
τόσο στους δήµους όσο και στις
Εγκυρα 428.536
νοµαρχίες. Χαρακτηριστικά πα- Λευκά/Ακυρα 10.907
ραδείγµατα αποτελούν ο έλεγχος
της δηµαρχίας του Καρπενησίου
για µια οκταετία (1998 - 2006)
Νοµαρχιακές 2006
από το ΠΑΣΟΚ ή η επικράτη- Ψηφίσαντες 433.432
ση της Ν.∆. στις νοµαρχίες της
Εύβοιας και της Βοιωτίας το Εγκυρα 406.916
1998 την ίδια στιγµή που το *Πρόκειται για τον ανεξάρτητο συνδυασµό στη
ΠΑΣΟΚ πλειοψηφούσε στη Λευκά/Ακυρα 26.516 Φθιώτιδα του προερχόµενου από τη Ν.∆. Μ.
Φωκίδα. Σε γενικές γραµ- Κορδολέµη, που συγκέντρωσε 4.440 ψήφους
µές, πάντως, µε την πάρο- (3,9%) και τον ανεξάρτητο συνδυασµό στην Εύβοια
δο του χρόνου έχουν δια- του Ν. Παπανδρέου, σήµερα υποψήφιου
µορφωθεί δύο σαφείς πο- περιφερειάρχη µε τον ΛΑΟΣ, που συγκέντρωσε
λιτικές υποενότητες στη 17.188 ψήφους (11,4%)
Του Ηλία 7,3%
Νικολα-
Στερεά Ελλάδα. Η περιοχή 6,2% 6,6% 5,4% 5,3%*
Φθιώτιδας - Φωκίδας (εν µέ-
κόπουλου ρει και Ευρυτανίας) αποτελεί 3,5% 3,9% 3,4%
2,5% 1,9% 2,4%
1,9%
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
για το ΠΑΣΟΚ Βοιωτία
και Εύβοια - Σε... Παπανδρέου ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΛΟΙΠΑ
ποντάρει ο ΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ Ν.∆. ΚΚΕ ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
τον σχετικώς προνοµιακό χώρο
για τη Ν.∆. _ γεγονός που εξη-
γεί και την επιλογή του σηµερι-
νού υποψήφιου περιφερειάρχη
της. Χωρίς φυσικά αυτό να ση-

Μάχη εντυπώσεων
µαίνει πως η εσωκοµµατική κα-
τάσταση είναι ανέφελη, αφού η
Ν.∆. δυσκολεύτηκε εξαιρετικά
για τις επιλογές της στις δηµοτι-
κές εκλογές τόσο στη Φθιώτιδα
όσο και στην Ευρυτανία.
Αντίστοιχα, η περιοχή της

Η διάσπαση του ΣΥΝ και η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ


Βοιωτίας και της Εύβοιας απο-
τελεί τον σχετικώς προνοµιού-
χο χώρο για το ΠΑΣΟΚ, µε τα
ποσοστά του στις βουλευτικές
εκλογές να ξεπερνούν σταθε- Η ΚΡΙΣΗ στο εσωτερικό του ΣΥΝ, αλλά και Ετσι, σε τρεις περιφέρειες ΣΥΡΙΖΑ, η ∆ηµοκρατική Αριστερά µαζί µε τους
ρά τον εθνικό µέσο όρο, γεγο- στις σχέσεις του µε τους συµµάχους του Οικολόγοι και ∆ηµοκρατική Αριστερά Οικολόγους Πράσινους αλλά και ορισµέ-
νός που µεταφράζεται και σε ΣΥΡΙΖΑ, που υπέβοσκε από τις αρχές του υποστηρίζουν διαφορετικούς υποψη- νες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΑΚΟΑ
πρωτοκαθεδρία στο χώρο της 2009, εκδηλώθηκε σε πρώτη φάση στις ευ- φίους (Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, του Γιάννη Μπανιά αλλά καί η ΚΟΕ (που
Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ’ ρωεκλογές του Ιουνίου. Πελοπόννησος), όπως άλλωστε συµβαί- στην Αττική στηρίζει Αλαβάνο) υποστη-
όλο που έχουν καταγραφεί στο Η σύντοµη προσφυγή σε βουλευτι- νει και στην Αττική. ρίζουν την υποψηφιότητα της ∆εσποινας
παρελθόν και ορισµένες ήττες. κές εκλογές που ακολούθησε ανέστειλε Στις υπόλοιπες όµως 9 περιπτώσεις οι Σπανούδη.Αντίθετα ο ΣΥΝ, µαζί µε άλλες συ-
Φυσιολογική, εποµένως, προέ- προσωρινά τις αντιπαραθέσεις, οι οποί- συµµαχίες εναλλάσσονται. Σε τρεις περι- νιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξαν ως υποψή-
κταση αυτού του πολιτικού διχα- ες όµως σύντοµα προσέλαβαν οξυµµένη φέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρατίθεται σε υπο- φιο τον Νίκο Στουπή. ΣΥΝ και ∆ηµοκρατική
σµού της Στερεάς και η επιλογή µορφή µε την πλήρη αποστασιοποίηση του ψήφιο της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς που Αριστερά (δηλαδή στην πράξη οι δύο αντίπα-
του σηµερινού νοµάρχη Βοιωτίας Αλέκου Αλαβάνου και στη συνέχεια µε τη υποστηρίζεται και από τους Οικολόγους λοι συνδυασµοί) συνεργάζονται στον ∆ήµο
ως υποψήφιου περιφερειάρχη διάσπαση του ΣΥΝ και τη συγκρότηση της (∆υτική Ελλάδα, Ηπειρος, Κρήτη) και σε Λιβαδειάς,αλλά συγκρούονται στη Λαµία
για το ΠΑΣΟΚ. ∆ηµοκρατικής Αριστεράς. άλλες τρεις έχει ως αντίπαλο υποψήφιο και τη Χαλκίδα.
Με δεδοµένες εποµένως τις Η τριχοτόµηση αυτή των δυνάµεων που των Οικολόγων, ενώ απέχει η ∆ηµοκρατική Παρακολουθώντας τα άρθρα και τις
πολιτικο-γεωγραφικές διαιρέ- κάποτε συνυπήρχαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, παρουσιάσεις των εφηµερίδων «Αυγή»
σεις αλλά και τις τοπικές ιδιαι- αποτυπώνεται µε τις τρεις διαφορετικές Βόρειο και Νότιο Αιγαίο). Σε µόνον δύο πε- και «Εποχή» για την Περιφέρεια Στερεάς
τερότητες, θα ήταν ασφαλώς πα- υποψηφιότητες στην Αττική (Αλαβάνος, ριφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ αποκατέστησε συνερ- Ελλάδας, διαπιστώνει κανείς ότι οι διχα-
ρακινδυνευµένη οποιαδήποτε Μητρόπουλος, Ψαριανός), αλλά και µε δι- γασία µε τους Οικολόγους (Ιόνια, ∆υτική σµοί στον χώρο της Ριζοσπαστικής και
εκτίµηση για το αποτέλεσµα των άφορες παραλλαγές καταγράφεται στο σύ- Μακεδονία), στα Ιόνια µάλιστα σε αντιπα- Ανανεωτικής Αριστεράς δεν περιχαρακώ-
εκλογών της 7ης Νοεµβρίου και νολο της χώρας. Το θολό αυτό τοπίο γίνε- ράθεση µε υποψήφιο της ∆ηµοκρατικής νονται στις ιδεολογικοποιηµένες αντιθέ-
ακόµη περισσότερο για την τε- ται ακόµη πιο συγκεχυµένο αν συνυπολο- Αριστεράς. σεις περί δεξιόστροφων και αριστερόστρο-
λική έκβαση τού (σχεδόν βέβαι- γιστούν και οι διαφορετικές ανά περίπτωση Τέλος, ιδιαίτερη περίπτωση αποτε- φων επιλογών, αλλά έχουν βαθύτερες και
ου) β’ γύρου. επιλογές των Οικολόγων Πρασίνων. λεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου σαφώς πιο ανθρώπινες διαστάσεις.
04
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ 03 ΗΜΕΡΕΣ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 19
02

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ∆Η ΝΙΚΟΣ


ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ Ανεξάρτητη µε στήριξη από ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΚΚΕ ΣΥΝ ∆ηµοκρατική Αριστερά, Οικολόγους ΛΑΟΣ
Πράσινους και συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ

Σύγκρουση νοµαρχών καί βουλευτών


Μάχη για δύο νοµάρχες εξελίσσο- ο πρώην βουλευτής Εύβοιας του κόµ- Επαγγελµατιών Γεωπόνων Βοιωτίας-
νται οι εκλογές στην Περιφέρεια µατος και πρώην νοµάρχης την περίο- Εύβοιας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε
Στερεάς Ελλάδος. Ο ένας, ο Κλέαρχος δο 1998-2002, Νίκος Παπανδρέου, την αντίδραση συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ
Περγαντάς, επανεξελέγη το 2006 από ο οποίος το 2006 είχε κατέβει µε ανε- αλλά και µελών του ΣΥΝ στην περιοχή
την πρώτη Κυριακή µε 53% στη νοµαρ- ξάρτητο ψηφοδέλτιο για τη νοµαρχία (όπως ο πρώην δήµαρχος Θήβας, Κ.
χία Βοιωτίας και αποτελεί τον υποψή- και στη συνέχεια προσχώρησε στον Κουρκούτης), οι οποίοι ακολούθησαν
φιο περιφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ. ΛΑ.Ο.Σ, που τον στηρίζει σε αυτή την τη ∆ηµοκρατική Αριστερά στη στήριξη
Χειµάρας,
Ο δεύτερος, ο Θανάσης Χειµάρας αναµέτρηση. Η σύζυγος του Ουρανία της ∆έσποινας Σπανούδη, χηµικού µη-
ακολούθησε την ίδια πο- Παπανδρέου εξελέγη βουλευτής χανικού και υποψήφιας ευρωβουλευτή
ρεία και το 2006 Εύβοιας µε το ίδιο κόµµα το 2009. του ΣΥΡΙΖΑ. Τη στήριξη τους έδω-
ανανέωσε τη θη- Επίσης βουλευτής Εύβοιας του ΚΚΕ σαν επίσης και οι Οικολόγοι
τεία του ως από το 2007 ο Γιώργος Μαρίνος, µέ- Πράσινοι ορισµένα µέ-
νοµάρχης λος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. λη των οποίων συµµε-
Φθιώτιδας, του κόµµατος, πήρε τη στήριξη από τέχουν στο συνδυασµό
επίσης από τον Περισσό για τις αυτοδιοικητικές της κυρίας Σπανούδη,
τον πρώτο γύ- εκλογές. σηµειώνοντας πάντως
ρο, µε ποσο- Κοµµένη στα δύο εµφανίζεται η ανα- στη σχετική ανακοίνω-
στό 52,5%. νεωτική Αριστερά στην περιφέρεια, ση ότι ο συγκεκριµέ-
Από τον χώ- όπου ο ΣΥΝ ανακοίνωσε την υποψη- νος συνδυασµός δεν
ρο της Ν.∆. φιότητα του Νίκου Στουπή, γεωπό- επιθυµεί στήριξη από
προέρχεται νου και αντιπροέδρου του Συλλόγου πολιτικά κόµµατα.
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ - ΠΑΣΟΚ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ - Ν.∆.

Tα µυστικά των δήµων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

ΛΑΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ


Χωρίς επίσηµη στήριξη σε Στο νέο δήµο ∆ιασπασµένες Σε αντίθεση µε το 2006, που δεν είχε
κάποια υποψηφιότητα εµ- ∆ελφών, που είναι οι δυ- ανακοινώσει υποψήφιο, αυτή τη φο-
φανίζεται η Ν.∆. στο δήµο προέκυψε από νάµεις του ρά µοναδική επίσηµη στήριξη δόθη-
Λαµίας, όπως και στο σύνο- τη συνένωση ΠΑΣΟΚ, το κε από το ΚΚΕ στον Νίκο Σερετάκη,
λο σχεδόν των δήµων της της Αµφισσας οποίο ανακοί- που ήταν και υποψήφιος βουλευτής
Φθιώτιδας. Παρ’ όλο που τον µε τους δή- νωσε ως υπο- Ευρυτανίας το 2009.
δήµο Λαµίας διεκδικεί για τέ- µους Γαλαξιδίου, ψήφιο τον Η απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη
Γιώργος ταρτη θητεία ο νυν δήµαρ- Νίκος Γραβιάς, ∆ελφών, Νίκος νυν δήµαρ- Κώστας Ευάγγελος να διεκδικήσει τη δηµαρχία στην
Κοτρωνιάς χος Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Φουσέκης ∆εσφίνας, Ιτέας, Παπαγγελής χο Χαιρώνειας Μπακογιάννης Καρφής προνοµιακή περιοχή για την οικογέ-
οποίος είχε υποστηριχθεί Καλλιέων και και πρόε- νειά του υπήρξε καταλυτικό στοιχείο.
από το κόµµα της αξιωµατι- Παρνασσού η ανα- δρο της ΤΕ∆Κ Αν και δεν έδωσε επίσηµη στήριξη,
κής αντιπολίτευσης στις προ- µέτρηση θα διε- Βοιωτίας, Νίκο η Ν.∆. δήλωσε πως δεν θα κατεβάσει υποψήφιο στο δήµο («σε ένδει-
ηγούµενες αναµετρήσεις και ξαχθεί µεταξύ νυν Παπαγγελή. ξη τιµής στη µνήµη του Παύλου Μπακογιάννη» όπως είχε αναφέρει ο κ.
έχει τώρα την άτυπη υποστή- και πρώην νοµαρ- Απέναντί του Μιχαλολιάκος). Η υποψηφιότητα Μπακογιάννη έχει πάντως την υποστή-
ριξη του ΛΑΟΣ. Από το χώ- χών Φωκίδας. Από θα βρει τον ση- ριξη των τοπικών στελεχών του κόµµατος. Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ προ-
ρο της Ν.∆. προέρχεται και ο τη Ν.∆. αποφά- µερινό δήµαρ- έρχεται ο Ευάγγελος Καρφής, που ανακοίνωσε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο,
Γιώργος Κοτσάνος, επί 12 σισαν τη στήριξη χο Λιβαδειάς, όπως επίσης έπραξε και ο Κωνσταντίνος Μποµποτσιάρης, ο οποίος είχε
χρόνια δηµοτικός σύµβου- του σηµερινού νο- ∆ηµήτρη στηριχθεί από τον ΣΥΝ το 2006. Την τελευταία υποψηφιότητα δήλωσαν
Τζένη λος και αντιδήµαρχος του κ. Απόστολος µάρχη Φωκίδας, ∆ηµήτρης Τσιφή, που εί- πως βλέπουν θετικά οι Οικολόγοι Πράσινοι.
Οικονόµου Κοτρωνιά από τον συνδυα- Καραχάλιος Νίκου Φουσέκη, Τσιφής χε στηριχθεί
σµό του οποίου παραιτήθη-
κε πριν 12 µήνες και ο οποίος κατεβαίνει µε
ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο.Στην πολιτικό µηχανι-
που δεν θα έχει
τελικά αντίπαλο από το χώρο του
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπο-
από το κυβερ-
νών κόµµα το 2006 και τώρα κα-
τέβασε ανεξάρτητο ψηφοδέλ-
ΧΑΛΚΙ∆Α
κό και δηµοτική σύµβουλο από τις εκλογές του λίτευσης αφού ακυρώθηκε ο ανε- τιο. Αντιθέτως, κανένας υποψή- Με ξεχωριστά ψηφοδέλτια κατέρχο-
2002, Τζένη Οικονόµου, κατέληξε το ΠΑΣΟΚ ξάρτητος συνδυασµός που είχε κα- φιος δεν υπάρχει από το χώρο νται τα κόµµατα στην Χαλκίδα. Τον
µε καθυστέρηση, ωστόσο, καθώς είχαν ακου- ταθέσει ο νυν δηµάρχος Ιτέας, της Ν.∆. Στην επιλογή των προ- πρώην δηµοτικό σύµβουλο και υπο-
στεί και άλλα ονόµατα και υπήρχαν διαβουλεύ- Αριστείδης Παπαλάιος. Από την ηγούµενων εκλογών, στον δικη- ψήφιο βουλευτή το 2004, Χρήστο
σεις στην Ιπποκράτους για την επιλογή υπο- πλευρά του ΠΑΣΟΚ τη µάχη για το γόρο Νώντα Κοτσικώνα, στρά- Παγώνη, επέλεξε το ΠΑΣΟΚ. Σε επι-
ψηφίου. Το ΚΚΕ ακολούθησε τη συνταγή του δήµο θα δώσει ο πρώην νοµάρχης, φηκε εκ νέου το ΚΚΕ. Σε κοι- βεβαίωση της στήριξης του νυν δη-
2006, επιβεβαιώνοντας την εµπιστοσύνη του Απόστολος Καραχάλιος. νή κάθοδο κατέληξαν ΣΥΡΙΖΑ και µάρχου Χαλκίδας, Θανάση Ζεµπίλη,
στον γεωπόνο, Κωνσταντίνο Μπασδέκη (υπο- Το ΚΚΕ κατέρχεται µε το ψηφοδέλ- ∆ηµοκρατική Αριστερά στο πρό- προχώρησε η Ν.∆., ενώ στην επι-
Χρήστος Θανάσης
ψήφιο και στις εθνικές του 2009), ενώ σε ανά- τιο του γραµµατέα της Νοµαρχιακής σωπο της Γιώτας Πούλου, αρχι- λογή των προηγούµενων αναµετρή-
Παγώνης Ζεµπίλης
λογη κίνηση προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζο- Επιτροπής του κόµµατος και προ- τέκτονα µηχανικού και δηµοτικού σεων, στον κτηνίατρο Ευάγγελο
ντας τον υποψήφιο των προηγούµενων εκλο- έδρου του Εργατικού Κέντρου, συµβούλου, η οποία ανέλαβε επι- Σταµατούκο, στράφηκε εκ νέου το
γών, Βασίλη Κυριακάκη. Τον Πάνο Στασινό, Γιώργου Ιωσηφίδη, ο οποίος υπήρ- κεφαλής της παράταξης της µεί- ΚΚΕ. Με τον υποψήφιο του για τη νοµαρχία Εύβοιας το 2006, Γιώργο
ο οποίος προέρχεται από τους Οικολόγους ξε υποψήφιος για τη νοµαρχία το ζονος µειοψηφίας µετά από την Βλαχογεώργο, θα δώσει την µάχη ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ∆ηµοκρατική Αριστερά
Πράσινους, υποστηρίζει η ∆ηµοκρατική 2006. Ανεξάρτητη υποψηφιότη- αιφνίδια απώλεια του Χρήστου υποστηρίζει τον Γιώργο Φραντζή, για τον οποίο εκφράστηκαν θετικά και
Αριστερά, υποψηφιότητα την οποία αντιµετωπί- τα ανακοίνωσε ο γεωπόνος, Ηλίας Παλαιολόγου πρώην δηµάρχου οι Οικολόγοι Πράσινοι.
ζουν θετικά και οι Οικολόγοι Πράσινοι (χωρίς Καλύβας, υποστηριζόµενος από κι- Λιβαδειάς και πρώην γενικού
πάντως επίσηµη στήριξη). νήσεις πολιτών. γραµµατέα της ΚΕ∆ΚΕ. ΑΥΡΙΟ: H Περιφέρεια Αττικής
20 Επικαιρότητα / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

Ποδοσφαιριστής
στοιχηµάτισε στα
«βρώµικα δίχτυα»
Ποντάρισε σε αγώνα 1 εκατ. ευρώ και κέρδισε 10!

Είκοσι ύποπτους λογαριασµούς προέδρων και παραγόντων ποδοσφαιρικών οµάδων που συνδέονται µε
τους στηµένους αγώνες έχει βάλει στα «δίχτυα» του το Σ∆ΟΕ, ενώ η Εισαγγελία της Αθήνας έχει χωρίσει
σε τέσσερα «ηµίχρονα» τη µεγάλη έρευνα που διενεργεί για τον χώρο του ποδοσφαίρου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µία µόνο πε- του οικονοµικού τµήµατος, προκειµένου να ελέγχονται κατά απόλυτη προτεραιότητα τα
ρίπτωση εµφανίζεται παίκτης να έχει ποντά- διαπιστωθεί αν έχουν αξιόποινη διασύνδε- δελτία στα οποία οι παίκτες φέρεται να έχουν

Ο
ι εισαγγελείς του οικονοµικού τµήµα- ρει ένα εκατοµµύριο ευρώ σε συγκεκριµένο ση µε τα στηµένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. ποντάρει µεγάλα χρηµατικά ποσά αυξάνο-
τος αναζητούν τους δράστες για σειρά αγώνα, που φέρεται να έχει στοιχηµατίσει µέ- ντας µέσα σε µία µέρα κατακόρυφα τις κατα-
σοβαρών κακουργηµατικών και πληµ- σω Ιντερνετ και να έχει κερδίσει µε το σφύ- Τα τέσσερα στάδια θέσεις τους στοιχηµατίζοντας ακόµη και σε
µεληµατικών πράξεων, όπως απάτη ακόµα και ριγµα της λήξης του παιχνιδιού από τον δι- Τα τέσσερα στάδια της προκαταρκτικής ήττα της οµάδας τους.
εις βάρος του ∆ηµοσίου, ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος, φοροδιαφυγή, δωροδοκία - δωρο-
αιτητή δέκα εκατοµµύρια ευρώ!

Σε όλη την Ελλάδα


εξέτασης τα οποία θα ακολουθήσουν οι εισαγ-
γελείς για τον εντοπισµό δραστών αφορούν: 4 Πρόσωπα που στοιχηµάτισαν σε στηµέ-
να παιχνίδια, µέσω Ιντερνετ: ελέγχονται
ληψία µε σκοπό την αλλοίωση αποτελεσµά-
των αγώνων και παράνοµο στοιχηµατισµό. Ανάλογες περιπτώσεις κερδισµένων δελ-
τίων σε… ύποπτους αγώνες έχουν εντοπιστεί
1 Τα στηµένα παιχνίδια µε βάση τη λίστα που
έχει διαβιβαστεί από την UEFA. Ελέγχονται
πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, διαιτητές και προ-
ύποπτα δελτία για παράνοµο στοιχηµατισµό
(Νόµος 2433/1996 άρθρο 2). Κατά πληροφο-
ρίες, έχει συνταχθεί έκθεση από την Τράπεζα
και σε διάφορα πρακτορεία στην Αθήνα και πονητές, ενώ ήδη ανοίγονται από το Σ∆ΟΕ της Ελλάδος, σύµφωνα µε την οποία 968 πρό-
ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σύµφωνα µε λογαριασµοί 20 προσώπων από αυτό τον χώ- σωπα φέρεται να έχουν κερδίσει υπέρογκα
Είκοσι ύποπτοι λογαριασµοί προέδρων πληροφορίες, φέρεται ένα πρόσωπο να έχει ρο που φέρεται να έχουν σχέση µε τα στη- ποσά ποντάροντας, µέσω ∆ιαδικτύου , ακό-
παίξει 60.000 ευρώ σε συγκεκριµένο αγώνα, µένα παιχνίδια. µη και από την Κίνα σε στηµένους αγώνες.
και παραγόντων του ελληνικού
ποδοσφαίρου στο στόχαστρο του Σ∆ΟΕ
κερδίζοντας πολλαπλάσια χρήµατα, ενώ σε
άλλη περίπτωση παίκτης φέρεται να ποντά-
ρει επτά φορές µέσα στην ίδια µέρα σε έναν
2 Τους «µεσάζοντες», τα πρόσωπα δηλαδή
που έδιναν την πληροφορία για το αποτέ-
λεσµα των ύποπτων αγώνων: ελέγχονται µά-
Οι εισαγγελείς που ασχολούνται µε την πο-
λυδαίδαλη αυτή υπόθεση έχουν αρχίσει την
εξέταση µαρτύρων περιµένοντας από το Σ∆ΟΕ
αγώνα «επενδύοντας» στο στοίχηµα 6.000 νατζερ του ποδοσφαίρου, αλλά και σύνδεσµοι τα στοιχεία από το άνοιγµα λογαριασµών πα-
Στο «στόχαστρο» των εισαγγελικών αρχών ευρώ τη φορά. φιλάθλων για τους οποίους υπάρχουν υπόνοι- ραγόντων του ποδοσφαίρου. Για να έχουν µά-
θα βρεθούν σύντοµα πρόσωπα που φέρεται Ολοι αυτοί οι παίκτες, αλλά και πολλοί ες ότι είχαν αναπτύξει παράνοµη δραστηρι- λιστα πληρέστερη εικόνα έχουν ζητήσει να δι-
να έχουν στοιχηµατίσει σε στηµένους αγώ- άλλοι που εµφανίζεται να αποκοµίζουν τε- ότητα σε σχέση µε τους στηµένους αγώνες. αβιβαστούν µέσω ΕΠΟ και Σούπερ Λίγκα όλα
νες µεγάλα χρηµατικά ποσά παίζοντας είτε
σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ είτε µέσω Ιντερνετ.
ράστια κέρδη ποντάροντας σε έναν και µόνο
αγώνα θα εξεταστούν από τους εισαγγελείς 3 Ολα τα πρόσωπα που έπαιζαν µεγάλα πο-
σά στο στοίχηµα σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ:
τα ονόµατα των ποδοσφαιριστών που φέρε-
ται να συµµετείχαν στα στηµένα παιχνίδια.

∆ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 12,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ


Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος - Τρίπολη -
Καλαµάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη ∆υόµισι ώρες Αθήνα - Καλαµάτα το 2012
θα πληρώνουν οι οδηγοί για διό- Εντός του Νοεµβρίου θα λει-
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 205 χλµ. ΑΘΗΝΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Προκόπης Γιόγιακας δια θα φθάνει τουλάχιστον στα 12 τουργήσει και ο νέος σταθµός διο-
Κόρινθος ευρώ (µε σηµερινές τιµές). δίων στην περιοχή Ασέα, που ανα-
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ Αθήναιο ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ από δυόµισι ώρες Χθες δόθηκαν στην κυκλοφορία µένεται να ανεβάσει το κόστος των
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 178,1 χλµ. θα πραγµατοποιείται η διαδροµή 12,5 χιλιόµετρα από την Τρίπολη διοδίων µε τους ήδη υπάρχοντες
Αθήνα - Καλαµάτα από το 2012, έως το Αθήναιο, µε αποτέλεσµα σταθµούς σε 9 ευρώ. Οι άλλοι δύο
Σε λιγότερο από 2ï ώρες όταν αναµένεται – µε βάση τον ση- οι οδηγοί να κερδίζουν 10 λεπτά σταθµοί διοδίων θα στηθούν στο
το 2012 Τρίπολη µερινό προγραµµατισµό – να ολο- στη διαδροµή από και προς τη τέλος του 2011 στο Λεύκτρο και
Λεύκτρο Εντός κληρωθούν τα έργα στον αυτο- Μεγαλόπολη, τη Μεσσηνία και έξω από την Καλαµάτα.
Χθες δόθηκε στην του Νοεµβρίου θα κινητόδροµο Κόρινθος - Τρίπολη τη Νότια Ηλεία. Το νέο τµήµα του Τις επόµενες 15 ηµέρες αναµέ-
κυκλοφορία το τµήµα από λειτουργήσει ο αυτοκινητόδροµου έχει κεντρι- νεται να δοθεί στην κυκλοφορία και
- Καλαµάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη,
Τρίπολη έως Αθήναιο, σταθµός διοδίων συνολικού µήκους 205 χιλιο- κή νησίδα ασφαλείας και διατοµή ένα τµήµα του δρόµου, µήκους 6
µήκους 12,5 χλµ. Σπάρτη στην Ασέα και µέτρων. δύο λωρίδων, συν λωρίδα έκτακτης χιλιοµέτρων, έως τα Παραδείσια.
Καλαµάτα άλλοι δύο, στο Ο χρόνος µπορεί να µειώνεται, ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση. Το υπόλοιπο τµήµα αναµένεται να
10’ λιγότερα στη διαδροµή Λεύκτρο και έξω
από την Καλαµάτα
οι τιµές όµως των διοδίων αυξάνο-
νται, αφού µε την ολοκλήρωση και
Περιλαµβάνει τη νέα διπλή σήραγ-
γα Καλογερικού (µήκους 750 µέ-
παραδοθεί το 2012. Χθες, έγινε επί-
σης γνωστό ότι και στην Εγνατία
από και προς τη Μεγαλόπολη, θα λειτουργήσουν των πέντε σταθµών διοδίων που θα τρων) και τη νέα κοιλαδογέφυρα θα λειτουργήσουν µέχρι το Πάσχα
τη Μεσσηνία και τη Νότια Ηλεία το 2011 στηθούν κατά µήκος του αυτοκινη- Παλλαντίου (µε τέσσερα ανοίγµα- πέντε σταθµοί διοδίων.
τόδροµου το συνολικό ποσό που τα και µήκος 160 µέτρα). prok@dolnet.gr
H εποχή μας

Ε
Ο άνθρωπος-σκουπίδι, ένα σύμβολο του αθηναϊκού κέντρου
νας άνθρωπος πολ-
τοποιήθηκε πριν από
λίγες μέρες από το α-
ποριμματοφόρο του
Δήμου Ταύρου, επει-
δή είχε κοιμηθεί σε έ-
ναν κάδο σκουπιδιών για να μην
/ Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

σφαλώς αυτό δεν είναι ανθρώπινη


φωνή. Δεν γνωρίζουμε τη φωνή
του, όμως στα αυτιά μας ηχεί εκεί-
νο το εφιαλτικό ουρλιαχτό.
Χωρίς οικογένεια· ακόμη και αν ε-
ντοπιστεί μια μάνα, μια γυναίκα, ο
άνθρωπος-σκουπίδι θα πρέπει να

Αν ήταν όμως κάποιος μετανάστης,
μπορεί να μην τον άγγιζε καν η έ-
παρση του DNA. Κάποιοι μπορεί
και να χαιρόντουσαν.
Χωρίς «δήμον», χω-
ρίς δηλαδή να ανήκει
σε μιαν οργανωμένη
κατάντια του κέντρου της πόλης,
για την εξαθλίωση των ανθρώπων
του. Και οδηγούνε στον θυμό,
στην ανάγκη αλλαγής.

Ο άνθρωπος-σκουπίδι
Γιατί έχω τη γνώμη
πως ο «δήμος», αυ-
τό το επίτευγμα της
21

κρυώνει. είχε προ πολλού διακόψει κάθε ε- κοινότητα. Ενας εξο- είναι τόσο βαθιά ανθρώπινης συνύ-
Ο νεκρός είναι για μένα ένας άν- παφή μαζί τους για τους δικούς του στρακισμένος από το παρξης που συνδέ-
θρωπος χωρίς όνομα, ακό- λόγους, που οφείλουμε να δούναι και λαβείν μόνος, που ποτέ δεν θηκε άρρηκτα με το
μη κι αν βρεθεί το όνομά κατανοήσουμε και να σεβα- μιας κοινωνίας. Και θα βρει το δίκιο του, δημοκρατικό πολί-
του μέσω DNA, μιας τεχνο- στούμε. Οπως επίσης και καλά ο τραγικός άν- ιδιαίτερα μετά θάνατον. τευμα, σήμερα εκ-
λογίας που, παρά την τελει- τους λόγους της οικονομι- θρωπος-σκουπίδι, Ενδεχομένως όλα θα προσωπείται πιο
ότητά της, δεν μπόρεσε να κής του εξαθλίωσης. αυτός είχε τους ουσιαστικά από τις
κουκουλωθούν για να
εμποδίσει τον φρικτό θάνα- Χωρίς δικαίωση· η είδηση πραγματικούς ή και Δημοτικές Αρχές,
το ενός ανθρώπου- λέει ότι δεν τον αντιλήφθη- φανταστικούς ακόμη μην όζει περισσότερο παρά από το δημο-
σκουπιδιού. καν οι υπάλληλοι του Δήμου λόγους του. Ο «δή- η σχέση του σημερινού κρατικό κράτος. Ε-
Χωρίς ηλικία, αν και περι- Της Ρέας Ταύρου, σαν να ήταν αυτό μος» όμως τι έκανε; δημάρχου με το κέντρο χει την αμεσότητα
γράφεται ως μεσήλικας, Γαλανάκη μια πλήρης δικαιολογία, μια Πού είναι η έγνοια της πρωτεύουσας της καθημερινής
γιατί η μόνη ηλικία που προαναγγελία της αθώωσής της κοινότητας για ζωής και γνώσης,
μπορεί να είχε ήταν τα γε- τους, το ξέπλυμα επίσημων το απολωλός, πού εί- συνεχίζει να στηρί-
ρατειά της εξαθλίωσης. Εκτός από κι ανεπίσημων ενοχών. Ο άνθρω- ναι η αρωγή στον οικονομικά κα- ζεται σε μικρούς πυρήνες όπως η
τη στιγμή του θανάτου του, η υπό- πος-σκουπίδι είναι τόσο βαθιά μό- τεστραμμένο ή τον πάσχοντα; Υ- συνοικία, η γειτονιά. Τι, λοιπόν,
λοιπη ζωή του ήταν εκτός πραγμα- νος, που ποτέ δεν θα βρει το δίκιο πάρχει κατάλογος των αστέγων είχε πράξει ο νυν δήμος για να
τικού χρόνου, αφού δεν έχει σημα- του, ιδιαίτερα μετά θάνατον. Ενδε- και τα συνήθη στέκια τους; Μάλ- προλάβει και αυτό το έγκλημα που
σία πότε δημιουργήθηκαν, πότε χομένως όλα θα κουκουλωθούν για λον όχι, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος- συνέβη, έστω και ακούσια, από
σταμάτησαν να λειτουργούν, πότε να μην όζει περισσότερο η σχέση σκουπίδι θα είχε ίσως ταυτιστεί. τους δικούς του υπαλλήλους στην
πετάχτηκαν οι άνθρωποι- του σημερινού δημάρχου με το κέ- Τα «χωρίς» που απαρίθμησα προ- καρδιά της επικράτειάς του;
σκουπίδια. ντρο της πρωτεύουσας. σπαθώντας να σκιαγραφήσω τον
Χωρίς φωνή, παρ’ όλο που ακού- Χωρίς πατρίδα, και ας βρέθηκε Ελ- άγνωστο άνθρωπο-σκουπίδι φαί- Η Ρέα Γαλανάκη είναι συγ-
στηκε το ουρλιαχτό του μέσα από ληνας. Οι άνθρωποι-σκουπίδια έ- νονται αφαιρετικά ενώ δεν είναι. γραφέας και υποψήφια δημοτι-
το μηχάνημα, κάνοντας τους χειρι- χουν σβήσει προ πολλού την εθνι- Κατά βάθος αθροίζουν μέσα μας κή σύμβουλος με τον συνδυασμό
στές του να το σταματήσουν. Α- κότητά τους, ανήκουν στο αλλού. τον πόνο, την απόγνωση για την «Δικαίωμα στη πόλη».
22 Η εποχή µας / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

Το επαναλαμβανόμενο χάδι στις χάντρες και τη φούντα


είναι αγχολυτικό, δίνει διέξοδο σε εκνευρισμούς και αμηχανία.
Oι χάντρες τέρπουν συγχρόνως την ακοή, την όραση,
την όσφρηση αλλά και την αφή
Το μασάζ των
ακροδακτύλων πάνω
στις χάντρες χαλαρώνει
το νευρικό σύστημα
Μπορεί να γίνει
φυλαχτό, όταν φέρει
σύμβολα πίστης και
καλής τύχης

Κομπολόι γιατί...
n Φοριέται και ως κόσμημα, n Είναι ο «καθρέφτης» n Αποτελεί κειμήλιο όταν προέρχεται
είναι συλλεκτικό έργο τέχνης, της προσωπικότητας: η γιρλάντα από προσφιλές πρόσωπο
εφόσον για την κατασκευή του του δείχνει την αισθητική, την
χρησιμοποιούνται περίτεχνα οικονομική κατάσταση και φυσικά n Λειτουργεί ως φάρμακο όταν οι χάντρες
ευγενή μέταλλα και χάντρες από την κουλτούρα του κατόχου της του είναι από κεχριμπάρι ή από φυσικούς
φυσικά υλικά, όπως ημιπολύτιμοι κρυστάλλους που εξισορροπούν
λίθοι, κοράλλια, μαργαριτάρια, n Βοηθάει να περιοριστεί τα ιόντα του οργανισμού
κεχριμπάρι κ.λπ. Oι γυναίκες ή και να διακοπεί το κάπνισμα,
μπορούν να το φορούν το φάγωμα των νυχιών και άλλες n Απασχολεί, εξασκεί τα χέρια, αλλά και
και ως κολιέ κακές συνήθειες βελτιώνει την επιδεξιότητά
ΠΗΓΗ «Εύχαντρον»

Φτωχό κοµπολογάκι µου


Περίτεχνα, χειροποίητα διαχρονικά αξεσουάρ χαλάρωσης για άντρες αλλά και γυναίκες
«Κάποια στιγµή που έξω από συγγενικό σπίτι είδα διάσπαρτους πεσµένους καρπούς φοίνικα, αναρωτήθηκα: αλήθεια,
γιατί τόσο πολλοί που είναι να πηγαίνουν χαµένοι; Ας δοκιµάσω να φτιάξω κάτι µε αυτούς. Πράγµατι,
το κοµπολόι, το οποίο ανέκαθεν µε εξέφραζε, µε συναρπάζει ακόµα περισσότερο τώρα που εγώ ο ίδιος το δηµιουργώ».
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πέτρος ¬ «Το κοµπολόι έχει ο κ. Τάσος Θωµαΐδης, λαογράφος
πάψει να θεωρεί- κι αυτοδίδακτος δηµιουργός κο-
Στεφανής pstefanis@dolnet.gr
µπολογιών («Εύχαντρον», http://
ται αξεσουάρ

Β
ρήκε τον τρόπο να περνά- www.kompoloi.org), συγγραφέ-
για αργόσχολους» ας βιβλίου, αλλά και στιχουργός
ει ευχάριστα την ώρα του.
Αυτοδίδακτος, πειραµατί- λέει ο κ. Τάσος και συνθέτης σε CD - πολυτελές
στηκε πάνω στην κατασκευή κο- Θωµαΐδης λεύκωµα για τις χάντρες του κο-
λιέ, βραχιολιών και κοµπολογιών (φωτογραφία µπολογιού.
από καρπούς φοίνικα που µάζευε, αριστερά) «Επί Τουρκοκρατίας, οι τούρ-
ώσπου αφοσιώθηκε αποκλειστικά κοι αξιωµατούχοι κρατούσαν γιρ-
στις χάντρες. Στα 70 του σήµερα, ο λάντα µε κεχριµπαρένιες χάντρες
κ. Γιώργος Παπαµανουσάκης έχει και πλούσια µεταξένια φούντα.
στο σπίτι του, στο Κερατσίνι, ολό- Την έλεγαν ντεσµπίχ και την χρη-
κληρη συλλογή από προσεγµένα σιµοποιούσαν για να χαλαρώνουν,
χειροποίητα κοµπολόγια. «Τα κρα- ¬ «Μαζεύω τους να επιδεικνύουν τον πλούτο τους,
τώ µόνο για µένα, τα παιδιά και τα καρπούς από τους αλλά και ως σκήπτρο εξουσίας.
εγγόνια µου, για διακόσµηση του φοίνικες, αφού Με τα χρόνια, αυτό διαδόθηκε σε
καθένας τους είναι όλα τα κοινωνικά στρώµατα: λει-
και µια χάντρα για τούργησε ως απόδειξη αγάπης,
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ ΣΤΟ ΑΓΧΟΣ µένα!», λέει ο
φιλίας, αλλά κι ως µέσο επίδει-
ξης του εγώ, της µαγκιάς και γε-
Εγινε και πάλι αχώριστος 70χρονος Γιώργος νικά της δύναµης. Στις αρχές της
σύντροφος για πολλούς αφού Παπαµανουσάκης Επανάστασης του ‘21 πια, µετονο-
είναι άριστο αντίδοτο στο άγχος (φωτογραφία µάστηκε σε κοµπολόι…», συνεχί-
δεξιά) ζει τη διήγησή του ο κ. Θωµαΐδης.
Σήµερα, οι λαϊκές απόψεις για
σπιτιού µου ή τα χαρίζω. ∆εν τα να ξεραθούν για έναν ολόκληρο 85 µε 90 βαθµούς, στον φούρνο» προσευχητάρι ή κοµποσκοίνι – το το κοµπολόι είναι µάλλον διφορού-
πουλώ, γιατί σκέφτοµαι πού να χρόνο. Τον επόµενο πια έχω να περιγράφει. µαύρο µάλλινο σκοινάκι, το κοµπο- µενες, παρατηρεί. «Πολλοί Ελληνες
µπλέκω τώρα µε την Εφορία...», τους καθαρίσω, να αφαιρέσω το Από κεχριµπάρι, απολιθωµέ- δεµένο πολλές φορές από τους µο- νιώθουν αποστροφή καθώς νοµί-
λέει στα «ΝΕΑ». εξωτερικό περίβληµα. Το δεύτε- νο κοχύλι, καχραµάν, φατουράν, ναχούς του Αγίου Ορους κατά το ζουν ότι είναι αξεσουάρ µόνο των
Στο µικρό εργαστήριό του έχει ρο περίβληµα πρέπει να τριφτεί γιούσουρι, φίλντισι, ελεφαντόδο- έτος 1000, όταν έπλεκαν τις άκρες αργόσχολων, του υποκόσµου.
µαστορέψει πάνω σε εκατοντάδες µε γυαλόχαρτο, ώστε να αποκτή- ντο ή κόκαλο, δεν έχει σηµασία, του σε σταυρό. Αντιθέτως, οι πολιτισµένοι και
πολύχρωµα κοµπολόγια. Η επε- σει γυαλάδα. είναι καθαρά θέµα προσωπικού Οι περισσότεροι, όµως, την εί- οι πραγµατικοί άρχοντες χαϊδεύ-
ξεργασία των καρπών του φοίνικα Κατόπιν, χρειάζεται να περα- γούστου. Το σίγουρο είναι πως οι παν κοµπολόι, επειδή ο προσευ- ουν γιρλάντες από κεχριµπάρι, φυ-
είναι τέχνη από µόνη της. «Είναι στεί µε αστάρι µετάλλου και µε- χάντρες των χειροποίητων κοµπο- χόµενος, ακουµπώντας τον κάθε σικούς κρυστάλλους, άλλα φυσικά
πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και τά να βαφτεί µε ειδική τεχνική µε λογιών ήταν και παραµένουν δια- κόµπο, λέγει και µια προσευχή. υλικά, ασήµι, χρυσό ή µετάξι, κι έτσι
χρονοβόρα. Αφού τους µαζέψω χρώµα. Στο τέλος, έχω να τους πε- χρονική, σταθερή αξία. «Πρόκειται Αυτή η σύνθεση των λέξεων κό- παίρνουν θετική ενέργεια, χαλαρώ-
από τα κλωνάρια τους, πρέπει να ράσω και τέσσερις φορές βερνίκι, για µια γιρλάντα, κάτι σαν ζωντα- µπο+λέγει γέννησε και το όνοµα νουν, αφυπνίζουν τη δηµιουργι-
τους αφήσω να στεγνώσουν και πριν από το ψήσιµό τους, στους νό οργανισµό. Κάποιοι την είπαν κοµπολόγι ή κοµπολόι…», εξηγεί κή φαντασία τους, “ταξιδεύουν”».
Η εποχή μας / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 23

Η κρίση κρατά «Υστερα


από 10

τους 30άρηδες
χρόνια
επέστρεψα
στους
στο πατρικό
¬¬Στην
εξαίρεση
του κανόνα
ανήκει ο
γονείς μου»
Γιώργος «Σπούδασα και έφυγα για

Η ανεξαρτητοποίηση κοστίζει ακριβά Καλαμπόκας


που μένει με
10 χρόνια στην Αθήνα και
πριν από 10 ημέρες γύρισα
στο πατρικό μου», λέει η
τη μητέρα
«Οι γονείς μου στηρίζονται σε μένα. Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι, 27χρονη Κέλυ Πλιάγκα,
του για να τη
καθηγήτρια αγγλικών. «Μετά
όσο και αν το θέλω ενώ τρέχουν δάνεια και οικονομικές υποχρεώσεις», βοηθάει το Πάσχα έγινε μείωση
λέει στα «ΝΕΑ» ο 30χρονος χημικός μηχανικός κ. Γιώργος Καλαμπόκας. οικονομικά μισθού στο μαγαζί που
εργαζόμουν και με 500
ευρώ δεν μπορούσα να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαρία Λίλα
βγάλω τα έξοδά μου πλέον
και επέστρεψα στη Λάρισα

Η
μητέρα του δουλεύει 26 χρόνια στον και μένω με τους γονείς μου.
ιππόδρομο με σύμβαση της μίας ημέ- Εδώ είναι πιο εύκολο να βρω
ρας και 22 ευρώ μεροκάματο ενώ ο δουλειά πάνω σε αυτό που
πατέρας του εργάζεται στα ΕΛΤΑ και ο μισθός σπούδασα και η ποιότητα
του από πέρυσι μειώθηκε. «Εχουν χωρίσει ζωής είναι πολύ καλύτερη
και μένω με τη μητέρα μου. Πώς να σκεφτώ από ό,τι στην Αθήνα».
να φύγω και να μείνω αλλού;», αναρωτιέται.
Ο κ. Καλαμπόκας ανήκει στο 55,7% των Χωρίς δουλειά
Ελλήνων ηλικίας 25 έως 34 ετών που, σύμ- «Εναν χρόνο έμεινα μόνος
φωνα με έρευνα της Γιούροστατ, εξακολου- μου. Εξι μήνες στην Ελλάδα
θεί να ζει με τουλάχιστον έναν από τους γο- και έξι στο εξωτερικό, όταν
νείς του. Ομως δεν είναι ο κανόνας αλλά η έκανα το μεταπτυχιακό μου»,
εξαίρεση. Οι περισσότεροι νέοι άνδρες εξα- λέει ο 28χρονος κ. Νίκος
κολουθούν να ζουν στο πατρικό τους επει- Πουλιόπουλος. «Τώρα είμαι
δή αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οικονομικό πρό- έξι μήνες χωρίς δουλειά
βλημα και όχι οι γονείς τους. και μένω μαζί με τη μητέρα
μου. Μου είναι αδύνατο να
«Δεν βγαίνω» σκεφτώ καν να φύγω και
«Εχω σκεφτεί πολλές φορές να φύγω από να ζήσω μόνος μου, και
το σπίτι, αλλά τα οικονομικά μου δεν μου το αν τελικώς το αποφασίσω,
επιτρέπουν», λέει ο 29χρονος μηχανικός κ. σίγουρα θα το κάνω σε πρώτη
Χρήστος Τουλιάτος. «Σπούδαζα και έμενα ¬¬Χωρίς δουλειά ήταν αδύνατον να διατηρήσει την ανεξαρτησία της η Κέλλυ Πλιάγκα, που φάση με κάποιον συγκάτοικο
με τους γονείς μου και μετά πήγα φαντάρος. για να μοιραζόμαστε τα έξοδά
αναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό της
Δουλειά έπιασα μόλις τον περασμένο Ιούνιο μας».
και μάλιστα χρειάζεται να ταξιδεύω συχνά στο

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΤ
Το 46% των Ευρωπαίων, περίπου
51 εκατ. άνθρωποι από 18-34 ετών,
Οι εγκλωβισμένες γυναίκες υποφέρουν περισσότερο
«Η συνοίκηση νέων που αυτοκινήτου, διακόσια σημειώνει και ο ψυχολόγος
δεν εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία πλησιάζουν τα τριάντα με για να βγαίνω, τα λεφτά κ. Παναγιώτου. «Κεκτημένα
τους γονείς τους, λόγω τελειώνουν. εφήβων ρίχνονται στην
οικονομικών δυσκολιών, Το αποτέλεσμα είναι αρένα των οικογενειακών
εξωτερικό. Δεν έχω τη δυνατότητα να μείνω
δημιουργεί τον φαύλο η ισχυροποίηση της διεκδικήσεων,
μόνος μου προς το παρόν. Μετά τις γιορτές θα
κύκλο μιας αδιάκοπης εξάρτησης από τους γονείς προκαλώντας αγεφύρωτες
το ξανακοιτάξω και πάλι, όμως θα προσπαθή-
προσπάθειας επίτευξης και το πατρικό σπίτι, οι ρήξεις, με απίστευτα
σω να βρω συγκάτοικο για να αντεπεξέρχομαι
κοινωνικών στόχων, οι οποίοι βέβαια ζητούν αποτελέσματα: Τι ώρα
στο ενοίκιο, τα κοινόχρηστα και το φαγητό».
οποίοι απέχουν πάρα ανταλλάγματα και ενεργό γυρνάς, μην ακούς μουσική
Συνολικά, 46% των ευρωπαίων νεαρών
πολύ από αυτούς που η ρόλο στην καθημερινότητα το βράδυ, χαμήλωσε την
ενηλίκων, περίπου 51 εκατομμύρια άνθρω-
πραγματική οικονομική των παιδιών τους». τηλεόραση, δεν θα φέρεις
ποι από 18-34 ετών, επιλέγουν να μην εγκα-
κατάσταση των νέων αυτών τον φίλο σου εδώ και
ταλείψουν την οικογενειακή εστία. Το φαινό- Η «ασφαλής βάση»
επιτρέπει», επισημαίνει ο άλλα τέτοια γεννούν το
μενο είναι πιο έντονο στις χώρες της Νότιας
ψυχολόγος κ. Δημοσθένης Παλαιότερα, οι νέοι σύνδρομο του Σπάρτακου,
και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στις χώρες της
Παναγιώτου. άνδρες έφευγαν μετά την απέναντι σε μια σκλαβιά
Βόρειας Ευρώπης οι νεαροί ενήλικοι έχουν
«Οι γυναίκες που ενηλικίωσή τους από το που όμως δεν υπάρχει. Ο
την τάση να εγκαταλείπουν πιο γρήγορα την
μένουν με τους γονείς πατρικό τους σπίτι, γι’ αυτό νέος επαναστατεί απέναντι
οικογενειακή σιγουριά.
τους αντιμετωπίζουν άλλωστε επικράτησε και σε μια εξουσία που μόνος
Οι λόγοι που εξηγούν το φαινόμενο είναι
ισχυρότερες ψυχολογικές ο όρος γκαρσονιέρα για του εμπεδώνει κάθε μέρα,
η συνέχιση των σπουδών, αλλά και η οικονο-
πιέσεις από τους άντρες, τα διαμερίσματα του ενός αντίσταση η οποία του
μική κρίση, καθώς το 13% των νεαρών ενηλί-
ενώ η απασχόληση των δωματίου που τα νοίκιαζαν δημιουργεί ευεξία και
κων ηλικίας 18-34 ετών το 2008 βρίσκονταν
πεντακοσίων ευρώ, συνήθως οι νέοι εργένηδες. θάρρος για το μέλλον το
κοντά στο όριο της φτώχειας, ενώ το 36% εί- ¬¬Ο «ομφάλιος λώρος» που δυστυχώς τείνει να Τώρα όλο και περισσότεροι πρωί, αηδία και μίσος για
χε συμβόλαια προσωρινής απασχόλησης. πνίγει τους τριαντάρηδες παγιωθεί, δημιουργεί αργούν να εγκαταλείψουν τον καταπιεστή το απόγευμα
Το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες της που ζουν με τους γονείς μια ακόμα εικονική το σπίτι των γονιών τους, και τον σπρώχνει φυγόμαχο
ίδιας ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να ζουν τους, επισημαίνει ο πραγματικότητα που τους αφήνοντας ανοικτά τα στην ψυχαναλυτική “ασφαλή
με τους γονείς τους είναι 35,9%. Ωστόσο ο ψυχολόγος κ. Δ. εγκλωβίζει: διακόσια περιθώρια παρέμβασης βάση” του κρεβατιού του το
μέσος όρος της Ευρώπης των 27 είναι 32%
για τους άνδρες και 19,6% για τις γυναίκες
Παναγιώτου πενήντα το δάνειο του στη ζωή τους, όπως βράδυ».
25-34 ετών.
24 H εποχή μας / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

[ A Ν Α Λ ΩΣΙΜ Α ] [ 20 ΕΡΩ Τ ΗΣΕΙΣ ]

Παιδιά, δεν ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ


ΑΝΤΙΝΟΝΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ
καταλάβατε
Στόχος να αποκτήσει το κέντρο ταυτότητα
Ψ
ιτ, παιδιά δεν
καταλάβατε! Οταν
λέμε ότι φταίνε
οι Ευρωπαίοι, για όσα
δεν φταίνε οι Αμερικάνοι,
και να γίνει πόλος ανάπτυξης και έλξης
κυρίως οι Γερμανοί και δη
η Μέρκελ, δεν το εννοούμε
έτσι ακριβώς. Μια
Μάχη κατά των
προβλημάτων 1 Από νομαρχιακός σύμβου-
λος υποψήφιος περιφερεια-
κός. Μεγάλο βήμα;
10 Αν υπάρξουν θα είναι
πολλά. Πώς διασφαλίζε-
ται η σωστή διαχείριση;
15 Οι άλλοι συνδυασμοί μι-
λάνε για μάχη κατά του
Μνημονίου. Τι απαντάτε;
κουβέντα λέμε μεταξύ μας,
να περνάει η ώρα. Κατά
και όχι κατά του Μεγάλη μεταρρύθμιση, μεγά- Ο Γιάννης Σγουρός απέδειξε με Εμείς μιλάμε για μάχες κατά
βάθος, φταίμε λίγο κι εμείς Μνημονίου χαρα- λο βήμα. Ωστόσο ο Γιάννης τη θητεία του ότι η Αυτοδιοίκηση των προβλημάτων.
που ζητήσαμε και πήραμε Σγουρός και ο συνδυασμός μας με την κατάλληλη διαχείριση
δανεικά επί δανεικών, κι
αφού τα φάγαμε όλοι μαζί
κτηρίζει τις επικεί-
μενες εκλογές για
έχουμε μάθει στα δύσκολα. μπορεί να παράγει πλεονάσμα-
τα. Τα 200 εκατ. ευρώ πλεονά- 16 Είναι και πολιτικό το μή-
νυμα των εκλογών για
και χώρια, ζητήσαμε κι
άλλα. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι
την Αυτοδιοίκηση
ο Iάκωβος
2 Η μεγαλύτερη πρόκλη-
ση στη νέα Περιφέρεια
Αττικής;
σματος της νομαρχίας που έχει
προγραμματιστεί να διοχετευ-
θούν σε έργα, σε συνδυασμό με
την Αυτοδιοίκηση;
Πάντα υπάρχει πολιτικό μή-
νυμα στις εκλογές για την
φταίνε που δεν μας τα Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των Αυτοδιοίκηση, φτάνει όμως να
δίνουνε όλα τζάμπα να Προμπονάς επί σει- όσα ήδη έγιναν, αποτελούν υπό-
λοιπών κοινοτικών κονδυλίων δειγμα διαχείρισης, υπόσχεση μη λειτουργήσει εις βάρος της
τα τρώμε στον αιώνα τον ρά ετών αντινο- που αφορούν τις υποδομές και Αυτοδιοίκησης.
για την περιφέρεια και ελπίδα
άπαντα και να μην ξοφλάμε την ανάπτυξη.
μάρχης Αθηνών για το Δημόσιο γενικώς.
ποτέ, ναι δεν λέω, φταίνε
πολύ σε αυτό, γιατί μας τα
χρωστάνε, εννοείται, αφού
και υποψήφιος πε-
3 Το μεγαλύτερο
πρόβλημα; 7 Θα υπάρξει κάποιο κενό μέ-
χρι να οργανωθούν οι νέ- 11 Η περιφέρεια αποκτά
και μητροπολιτικές λει-
17 Γιατί να επιλέξει
κάποιος τον συνδυα-
σμό σας;
τους δώσαμε τα φώτα, ΤΑ
ριφερειακός σύμ-
Δεν νοείται σύγχρονη ευρωπαϊ- ες δομές; τουργίες. Μήπως επωμίζεται Γιατί αποδεδειγμένα συνδυάσα-
ΦΩΤΑ, αλλά, βουλος, με τον κή πρωτεύουσα χωρίς αειφόρο Η φύση απεχθάνεται το κενό. πολλά; με διαφάνεια, αποτελεσματικό-
ξέρετε, συνδυασμό του Γ. διαχείριση των απορριμμάτων. Θα είμαστε συνεχώς σε επαγρύ- Οι μητροπολιτικές λειτουργίες τητα και χρηστή διοίκηση.
φοβούνται Είναι το σοβαρότερο πρόβλημα πνηση για να καλύψουμε οποια- μπορούν να λύσουν τα προβλή-
Σγουρού. Για τις
οι καημένοι.
Μη
βγούνε οι
αυξημένες αρμο-
στο οποίο εμπλέκονται πολλοί
παράγοντες.
δήποτε αστοχία, άλλωστε ο
Γιάννης Σγουρός έχει πολύ κα-
λή παράδοση διαχείρισης κρίσε-
ματα συντονισμού, που είναι τό-
σα παλιά όσο και το ελληνικό 18 Προκρίνετε την εμπειρία
και κάποιοι άλλοι την
ανανέωση. Ενα σχόλιο;
διότητες της νέ- κράτος. Τέτοιες δομές μάς φέρ-

Της Αννας
Ιρακινοί ως
απευθείας
απόγονοι
ας Περιφέρειας 4 Και στον κεντρικό τομέα
όπου είστε υποψήφιος;
Η εικόνα που παρουσιάζει το
ων, ετοιμότητας και συντονισμού
στις δύσκολες καταστάσεις.
νουν πιο κοντά στη διοικητική
σύγκλιση με επιτυχημένα ευρω-
Οπως στη ζωή έτσι και στη δι-
οίκηση χρειάζονται και τα δύο
στη σωστή αναλογία ώστε να
Δαμιανίδη Αττικής θεωρεί πως παϊκά πρότυπα.
των
Σουμερίων
και ζητάνε κι αυτοί
δεν είναι επικίνδυ-
νες, αλλά επικίνδυ-
κέντρο της Αθήνας σήμερα εί-
ναι απογοητευτική έως εξορ-
γιστική. Στόχος είναι να απο-
8 Είναι τεράστια και η έκτα-
ση της περιφέρειας. Πώς
θα μπορέσουν να συμβαδίσουν 12 Ειδικός φορέας για τα
απορρίμματα με συμμε-
επιτευχθεί το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.

διατροφή εφ’ όρου ζωής


για την εφεύρεση του
τροχού, της γραφής
νοι μπορεί να είναι
οι άνθρωποι που θα
κτήσει το κέντρο ταυτότητα και
να γίνει πόλος οικονομικής και
τουριστικής ανάπτυξης και πό-
δράσεις π.χ. από την Ελευσίνα
μέχρι τα Αντικύθηρα;
Τα γεωγραφικά όρια της περι-
τοχή περιφέρειας και δήμων.
Θα δώσει επιτέλους λύση;
Επρεπε ήδη να έχει γίνει, αλλά
19 Υπήρξατε για χρόνια
αντινομάρχης Αθηνών.
Κλείνοντας τη θητεία σας ποιο
και δεν ξέρω τι άλλου, λος έλξης για τους πολίτες. φέρειας δεν αποτελούν πρό- δεν υπήρχε τόλμη και πολιτική θεωρείτε το βασικότερο έργο
τις διαχειριστούν.
μη βγούνε οι Αιγύπτιοι βλημα αλλά ευκαιρία για ενι- βούληση. της νομαρχίας;
και ζητάνε τα ρέστα για
την αρχαία Αίγυπτο, κι
εν συνεχεία ολόκληρη
Μεγαλύτερο πρό-
βλημα θεωρεί αυτό 5 Η περιφέρεια αποκτά πολ-
λές αρμοδιότητες. Η πλέ-
ον «επικίνδυνη» στη διαχείρι-
αία αντιμετώπιση των ζητημά-
των και ίση μεταχείριση των πο-
λιτών. Στόχος μας είναι να κα- 13 Τι θα αλλάξει για τον πο-
λίτη με τη διοικητική με-
Τα εκτεταμένα αντιπλημμυρι-
κά έργα, οι παιδικοί σταθμοί, τα
έργα αναπλάσεων και πρασίνου
η Αφρική και ζητάει
της διαχείρισης των σή της; ταστεί η Περιφέρεια Αττικής ση- ταρρύθμιση; περιλαμβάνονται στα σημαντικό-
να γλιτώσει την πείνα απορριμμάτων. Δεν υπάρχουν επικίνδυνες αρ- μείο αναφοράς σε όλο το εύρος Είναι στο χέρι μας να αξιοποι- τερα από αυτά.
επειδή εκεί γεννήθηκε μοδιότητες, αλλά επικίνδυνοι της χωρικής της αρμοδιότητας. ήσουμε τα πλεονεκτήματα της
το ανθρώπινο είδος.
Κι ύστερα πώς θα τους
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
άνθρωποι που διαχειρίζονται
τις αρμοδιότητες.
9 Πολλοί φοβούνται πως δεν
θα υπάρχουν χρήματα για
μεταρρύθμισης ώστε να γίνει η
καθημερινότητα του πολίτη πιο
απλή και πιο εύκολη.
20 Και κάτι που δεν πήγε
καλά;
Παρά τις συνεχείς προσπάθει-
θρέψουν όλους αυτούς; ΜΟΥΤΟΥΣΗ
Γι’ αυτό προσπαθούν
να μας φερθούν σαν να 6 Το πρώτο μέλημα της νέ-
ας διοίκησης την 1η
Ιανουαρίου;
τις αρμοδιότητες. Εσείς;
Το Σύνταγμα επιτάσσει την ανα-
λογία μεταξύ αρμοδιοτήτων και 14 Η περιφέρεια πώς μπο-
ρεί να συμβάλει τις ευ-
ες και προτάσεις του Γιάννη
Σγουρού για την αναμόρφωση
του κέντρου της Αθήνας,
είμαστε κανονική χώρα
κι όχι παντοτινά ανήλικοι Η ομαλή μετάβαση και η γρήγο- πόρων. Ακόμη και αν λόγω δη- παθείς κοινωνικές ομάδες σε δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκρι-
κληρονόμοι αρχαίων ρη προσαρμογή ώστε να παρα- μοσιονομικής δυσχέρειας πρό- περίοδο κρίσης; ση από την κυβέρνηση και
κλεών που θα ζούνε στην χθούν άμεσα αποτελέσματα και σκαιρα δεν υπάρχουν, έχου- Με τα αναπτυξιακά προγράμμα- ίσως θα έπρεπε να ασκηθεί
καμπούρα τους. Δεν είχαν να αισθανθούν οι πολίτες όσο με μάθει να αξιοποιούμε δημι- τα που δημιουργούν νέες θέ- από κοινού με την κοινωνία
αντιληφθεί ότι στο μεταξύ το δυνατόν πιο κοντά στον νέο ουργικά μέχρι και το τελευταίο σεις εργασίας και κοινωνικές των πολιτών περισσότερη
εμείς τους φορτώσαμε θεσμό. ευρώ. υποδομές. πίεση.
την ευθύνη για τον
Εμφύλιο, τη Δικτατορία, το
Πολυτεχνείο, την Κύπρο,
τα ελληνοτουρκικά, τα [ ΣΕ ΠΡΩ Τ Ο ΕΝΙΚΟ ]
βαλκανικο-μακεδονικά,
το Μεταναστευτικό, αφού
τους είχαμε βεβαίως
φορτώσει την ευθύνη για τη
Κολλημένοι με το χρήμα
Μ
Μικρασιατική Καταστροφή, ικρή θαύμαζα τους ταμίες των τραπεζών. Αφού μπορούμε να έχουμε όλες τις συναλλαγές χρόνια θα το καταλάβουμε και θα καταργήσου-
τον προηγούμενο Εμφύλιο, Με περισσή χάρη δίπλωναν στη μέση τα ον λάιν και χωρίς χρήματα, θα μπορούσε να γίνει με τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Ηδη, θα
την ήττα του 1897 και τον χαρτονομίσματα και τα φυλλομετρούσαν πολύ πιο εύκολη τόσο η ζωή μας όσο και το ξε- μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά ίσως να μη συμ-
προ-προηγούμενο Εμφύλιο. με ασυναγώνιστες ταχύτητες. Μετά ήρθαν τα ειδι- καθάρισμα με την Εφορία. Αυτά εισέπραξα, τόσα φέρει τις τράπεζες και σίγουρα όχι τους διακι-
Τώρα όμως που το κά μηχανήματα και μαζί τους οι κάρτες. Δειλά δει- πλήρωσα, χρεώστε με ή πιστώστε με. Ασε τις λη- νητές του μαύρου χρήματος. Μένουμε κολλημέ-
κατάλαβαν, θα γεμίσουν λά στην αρχή και θαρρετά αργότερα κατάφεραν στείες, τις κλοπές και τους τσαντάκηδες. Ποιος ο νοι σε ήθη και πρακτικές του περασμένου αιώ-
τις πρεσβείες τους με να αντικαταστήσουν το χρήμα στις καθημερινές λόγος να μπεις με ένα πιστόλι στην τράπεζα όταν να ενώ μπορούμε να κάνουμε άλματα στο μέλλον
θωρακισμένα κάγκελα και Tης Μαρίας μας συναλλαγές. Σούπερ μάρκετ, ρούχα, παπού- θα έχουν καταργηθεί τα χρήματα; και ευκολότερη για όλους τη ζωή. Ηρθε η ώρα
οπλισμένους φρουρούς, Λίλα τσια, εισιτήρια, διασκέδαση, ηλεκτρικά είδη. Ομως το πιο σημαντικό για μένα όφελος θα ήταν να καταλάβουμε πως το χρήμα δεν είναι απαραί-
ραντάρ, φράχτες, Το μεγάλο ερώτημα είναι: Γιατί όχι όλες τις συ- ο αφανισμός του μαύρου χρήματος. Θα μπο- τητο σήμερα, τουλάχιστον στη μορφή νομισμά-
ελέγχους, συρματο­ ναλλαγές; Τα νομίσματα μια φορά και έναν καιρό ρούν να πουλούν παράνομα όπλα ή ναρκωτικά; των. Μπορούν να υπάρχουν αξίες υπηρεσιών και
πλέγματα. Ο,τι ακριβώς εξυπηρετούσαν και οι άνθρωποι αντί για τα δάχτυ- Οχι. Θα μπορούν να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα; προϊόντων που να μεταφράζονται απλά σε αριθ-
λείπει από την πόλη μας εν λα τα είχαν για να μετράνε και να μη χάνουν τον Αδύνατον, εφόσον δεν θα υπάρχει! μούς. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να μετράμε με
ολίγοις. λογαριασμό. Τώρα σε τι χρησιμεύουν; Είμαι σίγουρη πως σε καμιά δεκαριά, άντε είκοσι τα δάχτυλα;
Οικονοµία
49

Πέµπτη
4
Νοεµβρίου
Ενεση 600 δισ. δολαρίων
2010 για ανάπτυξη στις ΗΠΑ
ΣΕΛ. 51

Ανάσα για µητέρες µε ανήλικα


∆ιατηρούν το δικαίωµα πρόωρης σύνταξης από το ΙΚΑ
∆ιατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκες µε ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50
µε µειωµένη, αντί για τα 65 και 60), εφόσον µέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500
ηµέρες ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήµερα ανήλικο παιδί.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης


Η συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων στο ΙΚΑ (ασφαλισµένες έως 31/12/92)
Ο
αναπληρωτής υπουργός Εργασίας
κ. Γ. Κουτρουµάνης απαντώντας
σε ερώτηση του ΙΚΑ σχετικά µε την ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
παρ. 17, του Ν. 3863/2010 για τις ασφαλι-
σµένες του Ιδρύµατος διευκρινίζει σε εγκύ- 2010 5.500 55 50
κλιό του ότι οι µητέρες ανηλίκων που συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συντα- 2011 5.500 57 52
ξιοδότησης (5.500 ένσηµα και ανήλικο παι-
δί) µέχρι τις 31/12/2010 δεν χάνουν το δι-
2012 5.500 60 55
καίωµα της πρόωρης συνταξιοδότησης από 2013 5.500 65 60
1/1/2011 – που αρχίζει η σταδιακή εξίσωση
των ορίων ηλικίας – ανεξάρτητα µε τη χρο-
νική στιγµή που συµπλήρωσαν σωρευτικά ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Οι µητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας, όπως διαµορφώ-
νεται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και ισχύει κατά
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ τη συµπλήρωση του απαιτούµενου συντάξιµου χρόνου,
∆εν καταργείται µε τη λήξη του 2010 εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού
η δυνατότητα συνταξιοδότησης
µε 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ασφαλισµένη µητέρα που κατά το έτος 2010 συµπληρώνει τις
5.500 ηµέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται
τις προϋποθέσεις, ακόµη και αν η χρονική οποτεδήποτε µε πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή στο 50ό, µε
στιγµή ανατρέχει πολύ πριν από την ηµε- µειωµένη.
ροµηνία της έναρξης της ισχύος του νόµου.
Οσες ασφαλισµένες, λοιπόν, συγκεντρώ- Ασφαλισµένη µητέρα που συµπληρώνει τις 5.500 ηµέρες ασφάλι-
νουν τις προϋποθέσεις µέχρι τις 31/12/2010 σης και έχει ανήλικο παιδί το 2012, συνταξιοδοτείται µε πλήρη
συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε καταθέ- σύνταξη στο 60ό έτος και µε µειωµένη στο 55ο έτος
σουν αίτηση, µε τα όρια ηλικίας που ισχύ- Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και που εί-
ναι τα 50 χρόνια για µειωµένη σύνταξη και
τα 55 για πλήρη – και µάλιστα χωρίς να εξε- τη σύνταξη, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά εµµέσως µε 1–2 επιπλέον χρόνια εργασίας αναµένεται να «επανέλθουν» τα δώρα
τάζεται αν κατά τη συµπλήρωση των ορί- τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωµά του αυτό, (µέσω της πρόβλεψης ορίου ηλικίας για τη Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα
ων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότη- και σε οποιαδήποτε περίπτωση η θεµελίωση συνταξιοδότηση) άτοµα τα οποία εργάζο- αδείας στους παραπληγικούς συνταξιού-
τα του παιδιού. του δικαιώµατος δεν σχετίζεται µε τον χρό- νται από νεαρή ηλικία και µε διαφορά ακό- χους, που κόπηκαν λόγω του Μνηµονίου,
νο έναρξης της καταβολής της σύνταξης. µη και ενός µηνός θα έχαναν, από 1/1/2011, ενώ θα υπάρξει και διευθέτηση του θέµα-
Θεµελίωση δικαιώµατος το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τος που έχει δηµιουργηθεί µε τη µη διακο-
Ερµηνεύοντας το πνεύµα του νόµου η Στα 37 χωρίς όριο όριο ηλικίας. πή των συντάξεων των πολιτικών συνταξιού-
εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ανα- Εξάλλου, µε τροπολογία την οποία πρόκει- Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει η διατή- χων που εργάζονται και λαµβάνουν σύνταξη
φέρει ότι µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο ει- ται να συµπεριλάβει η ηγεσία του υπουργεί- ρηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώµατος και σύνταξη χηρείας.
σάγεται για πρώτη φορά για τους ασφαλι- ου σε νοµοσχέδιο για το Σώµα Επιθεώρησης µε 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για
σµένους/ες στο ΙΚΑ η έννοια της κατοχύρω- Εργασίας (εντός του Νοεµβρίου) θα υπάρξει όσους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ
σης - θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δι- τροποποίηση διάταξης του νόµου Λοβέρδου και στο ΕΤΑΑ (δικηγόροι, µηχανικοί, γιατροί)
∆ιαβάστε
καιώµατος. Οι προϋποθέσεις της συνταξι- που καταργούσε, µε τη λήξη του 2010, τη δυ- συµπληρώνουν έως τα τέλη του 2010 τα 35 αναλυτικά
οδότησης οριοθετούνται ανάλογα µε τη συ- νατότητα συνταξιοδότησης µε 37 έτη ανε- έτη εργασίας και ασφάλισης. την εγκύκλιο
νταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρή- ξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η αλλαγή θα γίνει http://assets.tanea.gr/files/
ση ο ασφαλισµένος και τις κατά περίπτωση έτσι ώστε να εξαλειφθεί η αδικία που προ- Επανέρχονται τα δώρα eg.doc
προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει καλεί ο ασφαλιστικός νόµος «φορτώνοντας» Με άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις

2 δισ. ευρώ για ενισχύσεις σε αγρότες µέχρι το τέλος του 2011


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Φιντικάκης To εξήγγειλε χθες ο υπουρ- ύπαιθρο και τα δάση και 470 εκα- 30%. Ταυτόχρονα εξήγγειλε το τοπι- δάνεια για µικρούς παραγωγούς.
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και τοµµύρια ευρώ για γεωργοπερι- κό «καλάθι» αγροτικών προϊόντων Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµ-
∆ΥΟ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ πρό- Τροφίµων, Κώστας Σκανδαλίδης, βαλλοντικές δράσεις και εξισωτι- που θα περιλαµβάνει τα πλέον χα- µα διάθεσης των 2 δισ. ευρώ, τα
κειται να «πέσουν» σταδιακά και µέ- επισηµαίνοντας ότι 1,3 δισ. ευρώ κή αποζηµίωση. ρακτηριστικά είδη της κάθε περιφέ- πρώτα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν µέ-
χρι το τέλος του 2011 στην αγροτι- εξ αυτών θα αφορά σε ιδιωτικές ρειας, µε µέτρα για την παραγωγή χρι το τέλος του 2010, 800 εκατ. ευ-
κή οικονοµία για επενδύσεις σε δι- επενδύσεις (όπως σχέδια βελτίω- «Καλάθι» προϊόντων και την προώθησή τους εντός και ρώ το πρώτο τρίµηνο του 2011, 300
άφορους τοµείς, µέσω του κοινοτι- σης γεωργικών καλλιεργειών, µέ- Αναφερθείς στο πρόγραµµα, ο εκτός Ελλάδος. Επίσης σύντοµα εκατ. ευρώ ως το τέλος του πρώτου
κού προγράµµατος του υπουργείου τρα για τον καπνό, τη µεταποίη- υπουργός σηµείωσε πως η απορρο- πρόκειται να αρχίσει και το Αγρο- εξαµήνου του 2011 και 200 εκατ.
Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος ση και τις δράσεις του leader), 300 φητικότητά του είναι από τις υψη- ΤΕΜΠΜΕ, µε προίκα 130 εκατ. ευ- ευρώ µέχρι το τέλος της επόµενης
Μπαλτατζής». εκατ. ευρώ για δηµόσια έργα στην λότερες στο ΕΣΠΑ φτάνοντας στο ρώ, που θα παρέχει εγγυήσεις σε χρονιάς.
50 Οικονοµία / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

Υποβάθµιση 12 θέσεων στο επιχειρηµατικό περιβάλλον


ΚΑΤΑ 12 θέσεις κατρακύλησε φέτος η Ελλάδα να ληφθούν αποφάσεις για το πού συµφέρει να την 49η θέση από την 43η που βρισκόταν το ΗΠΑ, η ∆ανία, ο Καναδάς και η Νορβηγία. Από
στη διεθνή κατάταξη των χωρών µε βάση το επι- επενδυθούν κεφάλαια. 2009. Οσον αφορά τον δείκτη δανειοδότησης τις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στο στό-
χειρηµατικό περιβάλλον που προσφέρουν, σύµ- σηµειώνεται επίσης υποχώρηση κατά δύο θέ- χαστρο των αγορών το τελευταίο διάστηµα, η
φωνα µε την τελευταία έκθεση της Παγκόσµιας Θέλει χρόνο και χρήµα σεις, ενώ στην προστασία των επενδυτών πα- Ιρλανδία βρίσκεται στην 9η θέση, η Πορτογαλία
Τράπεζας. Ενα από τα κριτήριά της είναι το πόσο εύ- ραµένει στην 154η θέση. Ακόµη πολλούς βαθ- στην 31η και η Ισπανία στην 49η.
Ετσι, η Ελλάδα βρίσκεται στην 109η θέση, κολα ιδρύεται µια επιχείρηση. Σε αυτό τον δεί- µούς έχασε η Ελλάδα ως τόπος επιχειρηµατικής «Οι οικονοµίες που επηρεάστηκαν περισ-
από την 97η που βρισκόταν πέρυσι, µεταξύ 183 κτη η Ελλάδα κατέλαβε την 149η θέση από την δραστηριότητας, λόγω της αύξησης στη φορο- σότερο από την οικονοµική κρίση, κυρίως στην
χωρών, κάτω από την Υεµένη, την Αιθιοπία, το 140ή το 2009, καθώς – όπως αναφέρεται – απαι- λογία µεταβίβασης ακινήτων. Ανατολική Ευρώπη, προχώρησαν σε µεταρρυθ-
Μπανγκλαντές, ακόµη και την Παπούα Νέα τούνται χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και υψηλό µίσεις την προηγούµενη χρονιά προκειµένου
Γουινέα. Στην 82η θέση βρίσκεται η Αλβανία. κόστος, το οποίο µάλιστα αυξήθηκε σε σύγκρι- Οι πρώτες της κατάταξης να διευκολύνουν τις µικρές και µεσαίες επιχει-
Η Παγκόσµια Τράπεζα καταρτίζει την έκθε- ση µε τον προηγούµενο χρόνο. Επίσης, δυσκο- Πρώτη στην κατάταξη της Παγκόσµιας ρήσεις», σηµείωσε ο υπεύθυνος αναλυτής της
ση Doing Business κάθε χρόνο, προσφέροντας λότερη έχει γίνει η διαδικασία για να κλείσει µια Τράπεζας είναι η Σιγκαπούρη και ακολουθούν Παγκόσµιας Τράπεζας. Κάτι που προφανώς δεν
στις διεθνείς αγορές έναν οδηγό προκειµένου επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνει το Χονγκ Κονγκ, η Νέα Ζηλανδία, η Βρετανία, οι αφορά την Ελλάδα.

Μαχαίρι 10% στις ∆ΕΚΟ


Ερχεται νοµοσχέδιο µε ανατροπές στις συγκοινωνίες
Περικοπές τουλάχιστον 10% στις λειτουργικές δαπάνες των ∆ΕΚΟ
προβλέπει το βασικό σενάριο προϋπολογισµού του 2011 που
επεξεργάζεται αυτές τις ηµέρες το υπουργείο Οικονοµικών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Χρυσολωρά Τα σχέδια της κυβέρνησης για τις µεταφορές Ελεγχος και
Μ 1 από Moody’s,
άλιστα δεν αποκλείεται
στο τέλος ο πήχυς να Ο ΟΑΣΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
τεθεί υψηλότερα, προ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
κειµένου να περιοριστεί το αυ-
ξηµένο, λόγω Eurostat, έλλειµµα.
συγκοινωνιών, µε όλα τα
µέσα. Συγχωνεύονται σε Fitch
Οι ∆ΕΚΟ βρίσκονται στο στό- 2 όλοι οι συγκοινωνιακοί ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ των οί-
χαστρο για το 2011, αναφέρουν φορείς, έναν σταθερής κων αξιολόγησης µπαίνει και
πληροφορίες από το υπουργείο πάλι η ελληνική οικονοµία σε
Οικονοµικών, ενώ προτεραιότη-
τροχιάς και έναν
λεωφορείων και τρόλεϊ µια δύσκολη συγκυρία όπου τα
τα µεταξύ αυτών έχουν πλέον οι spreads των ελληνικών οµο-

2
συγκοινωνίες. λόγων κινούνται ανοδικά και οι
Μετά τον ΟΣΕ, το υπουρ- ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
αγορές διακατέχονται από αβε-
γείο Υποδοµών, Μεταφορών και περικοπές βαιότητα αναφορικά µε το µέγε-
και ∆ικτύων έχει αποφασίσει «ανταγωνιστικών» µέσων θος των αναπροσαρµογών των
να καταθέσει νοµοθετική ρύθµι-

3
δηµοσιονοµικών στοιχείων από
ση για τις ∆ΕΚΟ του κλάδου, µε ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ τη Eurostat. Την ερχόµενη εβδο-
σκοπό τη µείωση των δαπανών εργαζοµένων, ώστε να µην µάδα και συγκεκριµένα στις 9
τους και την αύξηση των εσό- ξεπερνούν το 8% - 10% και 10 Νοεµβρίου θα βρίσκε-
δων τους. Τα σχετικά σχέδιά του των κύριων ται στην Αθήνα κλιµάκιο του διε-
ανέπτυξε προχθές στο οικονο-

4
θνούς οίκου αξιολόγησης Fitch,
µικό επιτελείο της κυβέρνησης ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ενώ στις 30 Νοεµβρίου θα ακο-
ανάλογα µε τις ανάγκες λουθήσει και ο έλεγχος από το
κλιµάκιο της Moody’s, η οποία
ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Μετατάξεις από φορέα σε φορέα
και µείωση των επιδοµάτων στο
5 ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (και αύξηση της
τιµής του). Η επιδότηση
µόλις προχθές διεµήνυσε ότι η
Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει.
Στο πλαίσιο της παραµονής
τους στην Αθήνα, οι διεθνείς
δεν θα ξεπερνά το 50% αξιολογητές θα συγκεντρώ-
8% του βασικού µισθού το πολύ από 75% σήµερα σουν στοιχεία από το υπουργείο
Οικονοµικών, την Τράπεζα της
Ελλάδος, τις εµπορικές τράπε-
ο κ. ∆. Ρέππας, σε σύσκεψη για κρατικό προϋπολογισµό, αλ- αυτούς κανόνες σε όλα τα κρά- οικονοµικών αποτελεσµάτων ζες, τα υπουργεία αλλά και τους
τον προϋπολογισµό. Τα σχέδια λά και επειδή η Eurostat άλλα- τη - µέλη ή απλώς εξαντλεί την των ∆ΕΚΟ µε σκοπό να προσ- κοινωνικούς εταίρους, ώστε να
αυτά περιλαµβάνουν – σε ό,τι ξε τους κανόνες και συνυπολο- αυστηρότητά της στην Ελλάδα. διορισθούν ευκαιρίες βελτίω- συντάξουν στη συνέχεια τις εκ-
αφορά τους εργαζοµένους – δυ- γίζει πλέον τις ζηµιές τους στο Σε κάθε περίπτωση, θεωρούν σης της οικονοµικής αποτελε- θέσεις τους.
νατότητες µετατάξεων από έναν έλλειµµα της γενικής κυβέρνη- ότι δεν έχουν περιθώρια να µη σµατικότητάς τους. Στην παρούσα φάση, το ενδεχό-
συγκοινωνιακό φορέα σε άλλον σης. Ετσι, το έλλειµµα του 2009 συµµορφωθούν. Συγκεκριµένα, η µελέτη (κό- µενο νέας υποβάθµισης της ελ-
και µείωση των επιδοµάτων τους εκτινάχθηκε περίπου στο 15,5% Ετσι, ένας από τους στόχους στους 22.140 ευρώ), που θα πα- ληνικής οικονοµίας φαντάζει
στο 8% του βασικού τους µισθού του ΑΕΠ, καθώς µόνο οι ζηµιές που βάζουν τώρα, είναι να πε- ραδοθεί σε ένα µήνα, θα περι- απίθανο. Αντίθετα, στον βαθµό
το πολύ, ενώ οι νεοπροσλαµβα- του ΟΣΕ το επιβάρυναν κατά 1 ριορισθεί η επιχορήγηση των έχει προτάσεις για την αύξηση που συνεχιστεί η δηµοσιονοµι-
νόµενοι θα υπόκεινται σε νέους δισ. ευρώ. ∆ΕΚΟ σε ποσοστό κάτω από των εσόδων των ∆ΕΚΟ (µε πω- κή προσαρµογή µε πιστή εφαρ-
κανονισµούς εργασίας. Επίσης, Οπως υποστηρίζει η 50%, ώστε τουλάχιστον να µην λήσεις, συµπληρωµατικές υπη- µογή του Μνηµονίου και οι διαρ-
τα σχέδια προβλέπουν αύξηση Eurostat, οι ζηµιές των ∆ΕΚΟ επιβαρύνουν οι ζηµιές τους το ρεσίες, αξιοποίηση των ακινή- θρωτικές αλλαγές, στελέχη του
των εισιτηρίων και συγχωνεύ- πρέπει να προστίθενται στο έλ- έλλειµµα. των τους κ.ά.) και µείωσης των οικονοµικού επιτελείου προσ-
σεις των εταιρειών. λειµµα της γενικής κυβέρνησης, εξόδων τους (µε «εξορθολογι- δοκούν, αρχικά τουλάχιστον,
όταν αυτές επιχορηγούνται σε Σε ιδιώτες η µελέτη σµό», όπως αναφέρεται, του αναβάθµιση των προοπτικών
Μεγάλο αγκάθι ποσοστό πάνω από 50% από Ο υπουργός Οικονοµικών, πλεονάζοντος προσωπικού και (outlook) της ελληνικής οικονο-
Οι ∆ΕΚΟ έχουν αναδειχθεί τον κρατικό προϋπολογισµό. εξάλλου, ανέθεσε χθες µε από- της µισθοδοσίας, επανεξέταση µίας εντός του πρώτου τριµήνου
τελευταίως σε µεγάλο αγκάθι, Στο υπουργείο Οικονοµικών φασή του σε ιδιωτική εταιρεία, των κανονισµών λειτουργίας και του 2011.
όχι µόνο λόγω των αναγκών επι- έχουν αµφιβολίες κατά πόσον η την PricewaterhouseCoopers προσωπικού, επαναδιαπραγµά-
χορήγησης που έχουν από τον Eurostat εφαρµόζει τους νέους Α.Ε., την ανάλυση των τευση των µισθωµάτων).
Οικονοµία /Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 51

Σε κλοιό Η Εθνική επιστρέφει τη βοήθεια στο ∆ηµόσιο


κερδοσκοπίας Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ θα είναι η πρώ-
τη η οποία θα βγει από το πακέτο στή-
26 Νοεµβρίου και αναµένεται να δη-
µοσιοποιηθεί επισήµως σήµερα από
µερίσµατος στους µετόχους και µπό-
νους στα στελέχη της τράπεζας που

Ιρλανδία, ριξης των 28 δισ. ευρώ επαναγοράζο-


ντας τις προνοµιούχες µετοχές της από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
την τράπεζα.
Για την απεξάρτηση από το πακέτο
των 28 δισ. ευρώ, είχε προϊδεάσει ο δι-
ετέθησαν σε όλες τις τράπεζες οι οποί-
ες µετείχαν στο πακέτο των 28 δισ. ευ-
ρώ. Με την έξοδο από το πακέτο στήρι-
Πορτογαλία Πρόκειται για µια κίνηση η οποία
φέρνει την Εθνική ακόµα πιο κοντά στις
ευθύνων σύµβουλος της τράπεζας Απ.
Ταµβακάκης, ο οποίος έχει πλέον και την
ξης αίρονται άλλωστε και οι «ελεγκτι-
κές» αρµοδιότητες των κρατικών επι-
ΣΕ ΝΕΟ κερδοσκοπικό κλοιό αγορές κάνοντας παράλληλα πιο ελκυ- ευχέρεια των χειρισµών επιστροφής των τρόπων που έχουν τοποθετηθεί στα δι-
βρέθηκαν χθες οι πιο αδύνα- στική τη µετοχή της αφού θα µπορεί κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ, ιδί- οικητικά συµβούλια των τραπεζών που ¬Απόστολος Ταµβακάκης,
µες οικονοµίες στην ευρωζώ- εφεξής να καταβάλλει µέρισµα στους ως µετά τη συγκέντρωση 1,8 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν. διευθύνων σύµβουλος
νη, ιδιαίτερα η Ιρλανδία και η µετόχους της. Η σχετική πρόταση της από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Το πακέτο των 28 δισ. ευρώ εφαρ-
της ΕΤΕ. Ξαναβγάζει
Πορτογαλία, παρά τις πυρο- διοίκησης θα τεθεί προς έγκριση στη Η κίνηση της Εθνικής σηµατοδο- µόστηκε το 2008 λίγο µετά την κατάρ-
γενική συνέλευση των µετόχων στις τεί άρση των περιορισµών διανοµής ρευση της Lehman Brothers. την Εθνική στις αγορές
σβεστικές δηλώσεις της κα-
γκελαρίου κ. Μέρκελ ότι δεν

Στήριξη 600 δισ.


θα υπάρξει αλλαγή στον µη-
χανισµό στήριξης της ευρω-
ζώνης.
Το κόστος ασφάλισης των κρα-
τικών οµολόγων της Ιρλανδίας
(CDA) αυξήθηκε 27 µονά-

δολαρίων στις ΗΠΑ


δες και διαµορφώθηκε στις
545 µονάδες βάσης, ενώ το
haircut στα οµόλογα της ιρ-
λανδικής τράπεζας Anglo Irish
εκτίναξε το παιχνίδι κερδοσκο-
πίας εις βάρος της χώρας. Η
τελευταία προτείνει σε κατό-
χους οµολόγων της Anglo Irish
να τα ανταλλάξουν µε κρατι-
Νέο πακέτο από Μπερνάνκι για ανάπτυξη, απασχόληση
κά, αποδεχόµενοι απώλειες
έως 80%. Νέα, τολµηρά µέτρα χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής ανακοίνωσε χθες η FED προκειµένου
Επίσης, το κόστος ασφάλι- να δώσει το φιλί της ζωής στην αµερικανική οικονοµία που παρουσιάζει αργό ρυθµό ανάπτυξης
σης κρατικών οµολόγων της
Πορτογαλίας αυξήθηκε 10 µο- και να τονώσει την απασχόληση που βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας.
νάδες στις 418 µονάδες βά-
σης και η Λισαβώνα είδε το ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
κόστος δανεισµού της να αυ-
ξάνεται κατά 10%. Χθες η
Γιώργος Κανελλόπουλος
Tα µέτρα-σοκ του Μπερνάνκι
Ο
Πορτογαλία πλήρωσε επιτόκιο
1,81% για τρίµηνο δανεισµό πρόεδρος της Οµοσπονδι-
από 1,59% τον προηγούµε- ακής Τράπεζας των ΗΠΑ
νο µήνα και 3,26% για δωδε- Μπεν Μπερνάνκι, που δεν
µπορεί να µειώσει άλλο τα επιτό-

0%
κάµηνο δανεισµό από 2,88%. είναι το επίπεδο
Ανοδο σηµείωσαν και τα ελ- κια του δολαρίου αφού βρίσκονται
σε µηδενικά επίπεδα, αποφάσισε στο οποίο έχει ρίξει τα
ληνικά spreads, που διαµορ-
να «τραβήξει τη σκανδάλη» και να επιτόκια του δολαρίου
φώθηκαν στις 840 µονάδες
βάσης. προχωρήσει σε νέες αγορές οµολό-

1,7
γων διαθέτοντας επιπλέον πακέτο τρισ. δολάρια είναι
«Φταίνε οι κερδοσκόποι» 600 δισ. δολαρίων. Οι αγορές αυ- τα αντισυµβατικά µέτρα
τές θα πραγµατοποιούνται µε ρυθ-
Η άνοδος στο κόστος δανει- µε τα οποία επιχειρεί να
σµού της Πορτογαλίας προκά- µό 75 δισ. δολαρίων τον µήνα και
θα ολοκληρωθούν µέχρι τον επό- τονώσει την οικονοµία
λεσε έκρηξη του πρωθυπουρ-
µενο Ιούνιο.

600
γού Ζοζέ Σόκρατες, ο οποίος δισ. δολάρια
έκανε λόγο για κερδοσκοπία. Μεγάλο το ρίσκο δίνει επιπλέον για
Οπως τόνισε σε οµιλία του στο
Κοινοβούλιο λίγο πριν από την Η απόφαση θεωρείται µια από αγορές οµολόγων
ψηφοφορία για τα νέα µέτρα τις σπουδαιότερες, τις πιο τολµη-
λιτότητας, το υψηλό κόστος ρές αλλά και τις πιο αµφιλεγόµενες
δανεισµού σε αρκετές χώρες που έχει λάβει η FED τις τελευταί-
της ευρωζώνης οφείλεται σε ες δεκαετίες. Το νέο πακέτο που
κερδοσκοπική συµπεριφορά θα διαθέσει για αγορές κρατικών
που δεν µπορεί να δικαιολογη- οµολόγων είναι διπλάσιο από το
θεί από τα θεµελιώδη της οι-
κονοµίας. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
που θα διαθέσει η FED για αγο- Μπεν Μπερνάνκι. Οι επικριτές του
[ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ] υποστηρίζουν ότι η στρατηγική του
Τιµή Αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος EURO
ρές κρατικών οµολόγων είναι δι- µπορεί να προκαλέσει έκρηξη
Παλαιάς Κοπής 219,65 πλάσιο από το ΑΕΠ της Ελλάδας! πληθωρισµού και φούσκες στις αγορές
Ελισάβετ 1973 & προγενέστερα 219,65
Ελισάβετ 1974 & µεταγενέστερα 219,65
Πώληση 265,29 ΑΕΠ της Ελλάδας! αφού το ευρώ σκαρφάλωσε ξανά επιδιώκει να πιέσει σε ακόµη χα- που αποφάσισε χθες ο Μπερνάνκι
Οι επικριτές αυτής της πολιτικής πάνω από 1,40 δολάρια και ήλθε µηλότερα επίπεδα τα επιτόκια και εκτιµάται ότι ισοδυναµεί ουσιαστι-
υποστηρίζουν ότι ο Μπερνάνκι ρι- λίγες ώρες µετά τη δραµατική προ- να τονώσει µε ρευστότητα την οι- κά µε µείωση των επιτοκίων κατά
[ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ] σκάρει µε µια στρατηγική που µπο- ειδοποίηση του ΟΟΣΑ ότι ο ρυθ- κονοµία. Η πολιτική αυτή εξάλλου 0,50% - 0,75%.
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
ρεί να αποτύχει ή να προκαλέσει µός της παγκόσµιας ανάπτυξης θα θεωρείται ακόµη ένας τρόπος για
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA
Αγορά Πώληση Αγορά Πώληση
έκρηξη πληθωρισµού και φούσκες επιβραδυνθεί φέτος πολύ περισ- να καταπολεµηθεί η συνεχιζόµενη Ευνοεί την Ελλάδα
στις αγορές. Ηδη ηFED έχει ρίξει σότερο από ό,τι αρχικά αναµενό- υποχώρηση στη ζήτηση. Η ανάπτυ- Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακό-
∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,422 1,380 1,426 1,377
ΚΟΡΟΝΑ ∆ΑΝΙΑΣ 7,567 7,343 7,586 7,325
στις αγορές 1,7 τρισ. δολάρια για να ταν. Συγκεκριµένα ο ΟΟΣΑ προ- ξη στις ΗΠΑ το τρίτο τρίµηνο σε µη πιο χαλαρή νοµισµατική πολιτι-
ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,883 0,857 0,886 0,855
βοηθήσει την οικονοµία µε αγορές βλέπει φέτος ανάπτυξη 2,5% - 3% ετήσια βάση ήταν µόλις 2%, ενώ η κή της FED θεωρείται από διεθνείς
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ 9,464 9,184 9,487 9,161 οµολόγων και άλλα αντισυµβατικά σε παγκόσµια βάση και στις ΗΠΑ ανεργία µε βάση τα στοιχεία του αναλυτές πως ευνοεί – θεωρητικά
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (ΑΝΑ 100) 1,154 1,120 1,157 1,117 µέτρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει καθώς και 1,5% - 2% στην ευρωζώ- Σεπτεµβρίου έχει εκτοξευτεί στο τουλάχιστον – τις αγορές κρατικών
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1,397 1,355 1,400 1,352 να µειώσει την ανεργία. νη. Εκφράζει επίσης µεγάλη ανη- 9,6%. οµολόγων από χώρες της ευρωζώ-
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 8,331 8,085 8,352 8,064 Η νέα χαλάρωση της νοµισµα- συχία για το υψηλό χρέος και τα Το βασικό επιτόκιο δανεισµού νης όπως η Ελλάδα αφού προσφέ-
∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 1,435 1,392 1,438 1,389 τικής πολιτικής των ΗΠΑ οδήγησε δηµόσια ελλείµµατα. της FED σε δολάρια ανέρχεται σε ρουν υψηλότερες αποδόσεις στους
∆ΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,427 1,385 1,430 1,381 σε πτώση το αµερικανικό νόµισµα Με την πολιτική της η FED 0% - 0,25% και η ένεση ρευστότητας επενδυτές.
Kόσµος
53

Πέµπτη Φραγή σε τρεις µέρες!


4 ΣΕΛ. 55
Νοεµβρίου
2010
Το ροζ βίντεο µε τον Ντενίζ Μπαϊκάλ
έγινε αφορµή να ξανακλείσει
το YouTube στην Τουρκία

«Το µήνυµα ελήφθη»


Ο Οµπάµα ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα από τους Ρεπουµπλικανούς
Το µήνυµα των αµερικανών ψηφοφόρων προς τον Μπαράκ Οµπάµα ήταν ξεκάθαρο στις ενδιάµεσες εκλογές για το Κογκρέσο. ∆υσαρεστηµένοι
µε τον τρόπο που χειρίζεται την οικονοµική κρίση, έδωσαν τον έλεγχο της Βουλής στους Ρεπουµπλικανούς. Χθες ο Οµπάµα απολογήθηκε
δηλώνοντας ότι κατανοεί τη δυσαρέσκειά τους και ανέλαβε την ευθύνη για την ιστορική ήττα των ∆ηµοκρατικών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νατάσα Μπαστέα


Περικλής ∆ηµητρολόπουλος Η µεγάλη στροφή στη Βουλή των Αντιπροσώπων
11 έδρες δεν έχουν οριστεί

Ο
άνθρωπος που κέρδισε πανηγυρικά πριν από
δύο χρόνια τον Λευκό Οίκο υποσχόµενος αλλα- 185 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ -60 έδρες +60 έδρες ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ
239
γή, έγινε τώρα στόχος των ψηφοφόρων. Σε οµι- 218 έδρες απαιτούνται για την πλειοψηφία
λία – απολογία του χθες το βράδυ ο Οµπάµα έδειξε ότι
πήρε το µήνυµα και δήλωσε ότι κατανοεί απολύτως «τη
255 οι έδρες των ∆ηµοκρατικών
πριν τις εκλογές
Ποιοι ψήφισαν
δυσαρέσκειά τους, καθώς επιθυµούν να δηµιουργη- τους Ρεπουµπλικανούς
θούν πιο γρήγορα θέσεις εργασίας και τα παιδιά τους
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
να έχουν τις ίδιες δυνατότητες που είχαν και οι ίδιοι.
Ως πρόεδρος πρέπει να αναλάβω πλήρως την ευθύνη Ανδρες 55% Γυναίκες 48%
επειδή δεν κάναµε τόσο µεγάλη πρόοδο όσο χρειαζό- ΚΑΤΑ ΦΥΛΗ
ταν», τόνισε ο Οµπάµα, που εµφανίσθηκε καταβεβλη- Λευκοί Ασιάτες Ισπανόφωνοι
µένος και πολύ στενοχωρηµένος για τις απώλειες των
εδρών από πολλά ∆ηµοκρατικά µέλη του Κογκρέσου. 60% 40% 33%
Κάνοντας άνοιγµα στους Ρεπουµπλικανούς, δήλωσε Αφροαµερικανοί
ότι είναι έτοιµος να εργασθεί για τη συναίνεση και
πρόσθεσε: «Αυτό που δεν θέλει ο αµερικανικός λαός
9%
από εµάς είναι να περάσουν τα επόµενα δύο χρόνια ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
µε αντιπαραθέσεις στη Βουλή για 18-29 30-44 45-64 65+
ΘΡΙΑΜΒΟΣ όσα έγιναν ή δεν έγιναν τα προη-
γούµενα δύο χρόνια». Ο Μπαράκ
ΑΛΑΣΚΑ
40% 50% 53% 58%
ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ Οµπάµα ανέφερε ότι αναµένει ΚΑΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
να είναι δύσκολες οι συζητήσεις
για τις περικοπές στον προϋπο- Εως $ 50.000 $ 50.000+
λογισµό. ΧΑΒΑΗ 43% 56%
Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ∆ηµοκρατικοί ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
οι ψηφοφόροι έριξαν ψήφο δια-
µαρτυρίας στην πολιτική Οµπάµα,
ΓΕΡΟΥΣΙΑ Ε∆ΡΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ
Αγροτικές 60% Αστικά 41%
∆ηµοκρατικοί Ρεπουµπλικανοί ∆ηµοκρατικοί Ρεπουµπλικανοί Ρεπουµπλικανοί
αλλά δεν φαίνεται να επιδοκιµά- περιοχές κέντρα
ζουν τους Ρεπουµπλικανούς. Οι Εδρες που
πολίτες ψήφισαν πολύ πιο συντη-
∆υτικές Μεσοδυτικές
51 46* 29* άλλαξαν χέρια Πολιτείες Πολιτείες
ρητικά από ό,τι το 2008, καθώς σε κάθε εκλογική ανα- 16
µέτρηση οι ∆ηµοκρατικοί έχασαν ψήφους, 4 στους 10 Μη οριστικό 48% 52%
δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το υπερσυντηρητικό κίνη- *+6 έδρες 1 ανεξάρτητος *+8 κυβερνήτες αποτέλεσµα
µα Τσάι Πάρτι, αλλά ένας στους δύο συντηρητικούς Νότιες Βορειοανατολικές
ψηφοφόρους τόνισε ότι δεν έχει καλή γνώµη για το 3 σε αναµονή αποτελεσµάτων 4 σε αναµονή αποτελεσµάτων Πολιτείες Πολιτείες
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, το οποίο στις χθεσινές εκλο-
γές πέτυχε τη µεγαλύτερη ανατροπή στην αµερικα- Από τους ψηφοφόρους των Ρεπουµπλικανών... 58% 44%
νική Βουλή τα τελευταία 50 χρόνια, κερδίζοντας µέ- ΚΑΤΑ ∆ΟΓΜΑ
σα σε µια νύχτα 60 έδρες.
Ψυχραιµία πάντως φαίνεται να συστήνει 57% ανησυχεί
την οικονοµία 44% στην υγεία σηµαντική
για θεωρεί τη µεταρρύθµιση
78% θέλει λιγό-
τερο κράτος
Προτεστάντες
59%
Καθολικοί
53%
στους ∆ηµοκρατικούς η Αριάνα Χάφινγκτον, η
Ελληνοαµερικανή που πριν από πέντε χρόνια ίδρυ- Πηγή: «New York Times»
σε το µπλογκ HuffingtonPost και σήµερα θεω-
ρείται ένας από τους ανθρώπους µε τη µε-

Η επόµενη µέρα δείχνει... σύγκρουση


γαλύτερη επιρροή στις ΗΠΑ. «Η ανα-
µενόµενη νίκη της ∆εξιάς δεν σηµαί-
νει ότι οι Αµερικανοί απέρριψαν τους
∆ηµοκρατικούς και αγκάλιασαν τους
Ρεπουµπλικανούς», τονίζει σε συνέ- ΠΟΙΕΣ ΘΑ είναι οι µεγάλες τους. Ο Ρεπουµπλικανός Τζον παρόν να περάσει τα νοµοσχέδια
ντευξή της στην ιταλική εφηµερίδα αλλαγές στην πολιτική της Μπέινερ που αναµένεται να για τις µεταρρυθµίσεις
«Repubblica». «Πρόκειται για µια ψή- κυβέρνησης Οµπάµα µετά αναλάβει πρόεδρος της Βουλής στη µετανάστευση, ούτε
φο διαµαρτυρίας, διότι αυτά τα δυο το χθεσινό αποτέλεσµα; Ο αντικαθιστώντας τη Νάνσι Πελόζι για την αντιµετώπιση των
αµερικανός πρόεδρος δήλωσε δήλωσε ότι στην κορυφή της κλιµατικών αλλαγών, καθώς οι
REUTERS/LARRY DOWNING

χρόνια οι Αµερικανοί υπέφεραν πολύ


από την κρίση χωρίς να δουν µια πει- έτοιµος να ακούσει τις ιδέες ατζέντας του Κογκρέσου τον Ρεπουµπλικανοί αντιτίθενται
στική αντίδραση από τους θεσµούς». των Ρεπουµπλικανών για τις επόµενο χρόνο θα είναι η µείωση σφοδρά στην επιβολή φόρου
µεταρρυθµίσεις στην υγεία, έδειξε των κρατικών δαπανών, επειδή για τις εκποµπές διοξειδίου του
Καταβεβληµένος και στενοχωρηµένος
¬Καταβεβληµένος όµως ότι θα συνεργαστεί µαζί «είναι προφανές ότι αυτό ζητά άνθρακα. Ο Μπέινερ δεν θέλησε
τους µόνο για µικρά θέµατα και ο αµερικανικός λαός ώστε να να δώσει πληροφορίες ούτε
εµφανίσθηκε χθες ο Μπαράκ
δεν πρόκειται να υποχωρήσει, βοηθήσουµε στη δηµιουργία για τη στάση που θα κρατήσει
Οµπάµα, κυρίως, όπως δήλωσε, παρ’ ότι οι ρεπουµπλικανοί ηγέτες ενός περιβάλλοντος στο οποίο το κόµµα του στο θέµα του
«επειδή έχασαν τη µάχη πολλά άξια ανέφεραν πως η κατάργηση του θα µπορέσουν να βρουν και πάλι ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού
στελέχη των ∆ηµοκρατικών» που νέου συστήµατος υγείας δουλειά». Πάντως, µε βάση αυτά τοµέα, το οποίο δεν αποκλείεται
είχαν υποστηρίξει τις θα αποτελέσει τα εκλογικά αποτελέσµατα ο να παγώσει παρά την άσχηµη
πολιτικές του προτεραιότητά Οµπάµα δεν πρόκειται προς το κατάσταση της οικονοµίας.
επιλογές
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ∆Α
54 Κόσµος ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010

Ο ΤΖΕΡΙ ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ ΜΕΓΚ ΓΟΥΙΤΜΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Το χρήµα δεν αγοράζει τις εκλογές


ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ

Ηθελε να
AP PHOTO / PAUL SAKUMA

«ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ παλιό τραγούδι των


Beatles που λέει «Money can’t buy my
«Εξολοθρευτής» Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
Η Γουίτµαν, πρώην επικεφαλής της
Ρίγκαν· ο Μπράουν υποσχέθηκε στους
Καλιφορνέζους δηµιουργικότητα και πρά- «κόψει»
love» (Το χρήµα δεν αγοράζει την αγάπη
µου). Στην Καλιφόρνια δεν µπορεί να αγο-
ράσει ούτε τις εκλογές», σχολίασε εύστο-
αµερικανικής ιντερνετικής εταιρείας
eBay, ξόδεψε τουλάχιστον 160 εκατοµ-
µύρια δολάρια, συµπεριλαµβανοµένων
σινη ενέργεια.
Η Καλιφόρνια, όµως, έκανε υπερήφα-
νους τους ∆ηµοκρατικούς για έναν ακόµα
τον Τσέινι
ΝΑ «Α∆ΕΙΑΣΕΙ» τον
χα ο δήµαρχος του Λος Αντζελες, Αντόνιο 140 εκατοµµυρίων από την προσωπική λόγο: η βετεράνος Μπάρµπαρα Μπόξερ Ντικ Τσένι από τη θέ-
Βιγιαραϊγκόσα µόλις έκλεισε η νίκη του της περιουσία, για την προεκλογική της επανεξελέγη στη Γερουσία έπειτα από ση του υποψήφιου αντι-
¬ Ο Τζέρι Μπράουν επίσης ∆ηµοκρατικού Τζέρι Μπράουν επί εκστρατεία. µια δύσκολη µάχη µε τη Ρεπουµπλικανή προέδρου σκεπτόταν ο
πανηγύρισε το εκλογικό της Ρεπουµπλικανής, και δισεκατοµµυ- Τελικά όµως οι ψηφοφόροι προ- Κάρλι Φιορίνα, πρώην διευθύνουσα σύµ- Τζορτζ Μπους στις προ-
ριούχου επιχειρηµατία, Μεγκ Γουίτµαν τίµησαν να εµπιστευτούν τον «παλιό» βουλο της Hewlett-Packard. Βετεράνοι εδρικές εκλογές του
αποτέλεσµα µε ένα ζεστό
στη µάχη για τη θέση του κυβερνήτη Μπράουν, δις κυβερνήτη της Καλιφόρνιας ∆ηµοκρατικοί εναντίον Ρεπουµπλικανών 2004, σύµφωνα µε όσα
φιλί στη σύζυγό του της Καλιφόρνιας – θέση που κατείχε ο τη δεκαετία του 1970, µετά τον Ρόναλντ νεοαφιχθέντων από τη Σίλικον Βάλεϊ: 2-0. αποκαλύπτει ο ο πρώ-
ην πρόεδρος των ΗΠΑ
σε ένα βιβλίο µε τα απο-

«Τσουνάµι στο Ιλινόι»


µνηµονεύµατά του που
πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσει την επόµενη βδο-
µάδα. Τελικώς, κι «έπει-
τα από πολλή σκέψη»
όπως σηµειώνει, απο-
φάσισε να κρατήσει τον

Ο εκλεκτός του Οµπάµα Αλέξης Γιαννούλιας ηττήθηκε από τον Μαρκ Κερκ Τσένι στο ψηφοδέλτιο.
Η αιτία που ώθησε τον
Μπους να εξετάσει αυ-
τό το ενδεχόµενο ήταν
Η ήττα για τους ∆ηµοκρατικούς ήταν πικρή. Πουθενά αλλού όµως δεν ήταν πιο οδυνηρή – και πιο συµβολική - ότι ήθελε να διαψεύ-
απ’ ό,τι στο Ιλινόι, εκεί όπου ο Ρεπουµπλικανός Μαρκ Κερκ κέρδισε τον ∆ηµοκρατικό Αλέξη Γιαννούλια και σει πως ο Τσένι ήταν
µαζί, την έδρα που κατείχε ο Μπαράκ Οµπάµα στη Γερουσία µέχρι την είσοδό του στον Λευκό Οίκο, το 2008. αυτός που στην πραγ-
µατικότητα έπαιρνε τις
αποφάσεις στον Λευκό
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κίττυ Ξενάκη ανάµεσα στον Γιαννούλια και
Οίκο. «Ηθελα να απο-
τον Ρεπουµπλικανό Μαρκ Κερκ

Π
δείξω ότι εγώ ήµουν
ριν από δύο χρόνια, ο δόθηκε σε οξείς τόνους, µε τον
επικεφαλής», γράφει.
Μπαράκ Οµπάµα έζη- ¬ Η ροή των δεύτερο να κατηγορεί τον πρώ-
Σύµφωνα µε τους «New
σε στο Σικάγο µια αξέ- αποτελεσµάτων το ως «τραπεζίτη των µαφιόζων»
York Times», το βιβλίο
χαστη βραδιά – εκεί έβγαλε την δεν ικανοποίησε (η τράπεζα που κατέχει η οικο-
του Μπους «Decision
πρώτη οµιλία του µετά τον θρί- τον Αλέξη γένεια του Γιαννούλια κατηγο-
points» είναι ένα χρονι-
αµβο στις προεδρικές εκλογές. ρείται για χορήγηση δανείων
Την Τρίτη όµως, η ίδια πόλη,
Γιαννούλια και 15 εκατοµµυρίων δολαρίων σε
κό των σηµαντικών απο-
τους φάσεων που κλήθηκε
η ίδια πολιτεία, το Ιλινόι, του µαφιόζους του Σικάγου) και τον
∆ηµοκρατικούς να πάρει στη διάρκεια
επεφύλαξαν µια βραδιά που πρώτο να κατηγορεί τον δεύ-
της προεδρίας του.
ασφαλώς προτιµά να ξεχάσει. τερο ως «ψεύτη» (ο Κερκ, έφε-
δρος του Ναυτικού και βουλευ-
τής των Ρεπουµπλικανών από το ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΜΙΛΗΣΕ
Η έδρα που κατείχε µέχρι το
2001, κατηγορείται ότι υπερέβα-
λε επανειληµµένως όσον αφο-
ρά τη στρατιωτική του θητεία).
Ψήφισαν
2008 ο αµερικανός πρόεδρος
πέρασε στους Ρεπουµπλικανούς «Κάνε µας υπερήφανους» «όχι» στη
«Βουλευτή Κερκ, συγχα-
ρητήρια. Κάνε µας υπερήφα-
µαριχουάνα
Ο Αλέξης Γιαννούλιας, ο απερ- νους ως γερουσιαστής», δήλω- «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ καλλιέρ-
χόµενος υπουργός Οικονοµικών σε ο Γιαννούλιας τη νύχτα της γεια της µαριχουάνας εί-
του Ιλινόι, είναι φίλος του Τρίτης, οµολογώντας την ήττα παν οι ψηφοφόροι της
Οµπάµα. του. «Σας ευχαριστώ όλους», εί- Καλιφόρνιας στο δηµο-
Γνωρίστηκαν σε έναν αγώ- πε λίγο αργότερα ο Κερκ στους ψήφισµα που πραγµατο-
EPA / M. SPENCER GREEN

να µπάσκετ στο πανεπιστή- συγκεντρωµένους οπαδούς του. ποιήθηκε προχθές µαζί


µιο και ο αµερικανός πρόε- «Είµαστε 800 µίλια από τον ωκε- µε τις ενδιάµεσες εκλο-
δρος είχε στηρίξει προσωπι- ανό, αλλά ένα τσουνάµι µό- γές. Η «πρόταση 19»
κά την εκστρατεία του, τελευ- λις έπληξε το Ιλινόι». Ο αντί- για την εµπορική καλ-
ταία φορά βρέθηκε στο Ιλινόι κτυπός του έφτασε µέχρι την λιέργεια της µαριχουά-
το βράδυ του Σαββάτου. Η µάχη Ουάσιγκτον. νας, η οποία απέβλεπε
µεταξύ άλλων στην ενί-
σχυση της χειµαζόµε-
ΚΡΙΣΤΙΝ Ο’ ΝΤΟΝΕΛ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
νης οικονοµίας της άλ-

Πανηγύρισε την... ήττα της Πάρτι µε τσάι στο Μαϊάµι λοτε «χρυσής πολιτεί-
ας», απορρίφθηκε µε
ποσοστό που άγγιξε
ΟΠΩΣ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΗΚΕ, τίποτε δεν µπορούσε να σώσει την ΜΕ ΤΑ δεξιά διαπιστευτήριά του, γερουσιαστή στη Φλόριντα νικώντας το 56%. Η ίδια πρότα-
υποψήφια του Τσάι Πάρτι για τη Γερουσία στο Ντέλαγουερ – τους ισχυρούς οπαδούς και την κου- όχι µόνο τον ∆ηµοκρατικό αντίπαλό ση ζητούσε τη νοµιµο-
ούτε καν τα µαγικά που έκανε νέα, κατά δική της οµολογία. Η βανική κληρονοµιά του, ο Μάρκο του αλλά και τον Ρεπουµπλικανό κυ- ποίηση της κατοχής 28
41χρονη Κριστίν Ο’ Ντόνελ έχασε από τον δηµοκρατικό αντίπα- Ρούµπιο θεωρείται µεγάλη ελπίδα βερνήτη, τον κυπριακής καταγωγής γραµµαρίων κατ’ άτο-
λό της Κρις Κουνς µε διαφορά 17%. Και εντούτοις, από την οµι- του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος. Ο Τσάρλι Κριστ, που κατέληξε να δί- µο. Σύµφωνα, πάντως,
λία που έβγαλε σχηµάτιζε κανείς την εντύπωση πως θριάµβευ- 39χρονος εκλεκτός του Τσάι Πάρτι νει µάχη ως ανεξάρτητος. Γιος εξό- µε τα αµερικανικά µέσα
σε: «Αναθαρρήστε – κερδίσαµε!», είπε κατάφερε να κερδίσει µια έδρα ριστων Κουβανών, ο Ρούµπιο υπη- ενηµέρωσης η «πρότα-
στους οπαδούς της. «Το πολιτικό σύστη- ρέτησε ως δηµοτικός σύµβουλος
Κριστίν ση 19» ήταν αντίθετη µε
µα του Ντέλαγουερ δεν θα είναι ποτέ το στο ∆υτικό Μαϊάµι πριν εκλεγεί, το
AP PHOTO / ALAN DIAZ

Ο’ Ντόνελ πολλές οµοσπονδιακές


ίδιο. Το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα δεν θα Μάρκο 2000, στη Βουλή της Φλόριντας. διατάξεις, ενώ η κυβέρ-
είναι ποτέ το ίδιο». Από µια άποψη, η Ο’ Ρούµπιο Εξι χρόνια αργότερα, έγινε ο νεώ- νηση Οµπάµα είχε κατα-
EPA / MICHAEL REYNOLDS

Ντόνελ έχει δίκιο. Μπορεί η ίδια να απο- τερος και ο πρώτος ισπανόφωνος στήσει σαφές ότι οι πα-
δείχθηκε υπερβολικά ανόητη και ακραία Αµερικανός που διορίζεται πρόε- ραβάτες θα συλλαµβά-
για να κερδίσει, µπορεί να στέρησε δρος – της τοπικής Βουλής πάντα. νονταν ακόµη και αν η
από τους Ρεπουµπλικανούς µια κρίσιµη Στήριξε την προεκλογική του εκστρα- πρόταση γινόταν νόµος
έδρα στη Γερουσία, το κίνηµα που εκ- τεία για τη Γερουσία στις τυπικές αρ- της πολιτείας.
προσωπεί, όµως, είναι πια και επισήµως χές του Τσάι Πάρτι: χαµηλότεροι φό-
µια υπολογίσιµη πολιτική δύναµη. ροι, µικρότερη κυβέρνηση.
Κόσμος / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 55

Ξαναέκλεισαν το YouTube!
Από τον Ατατούρκ στον Μπαϊκάλ και ξανά στην... απαγόρευση
«Το πρωί ανοίγει και το βράδυ κλείνει, σαν το μπακάλικο», σχολίαζαν γελοιογράφοι
διακωμωδώντας το κλείσιμο του You Tube στην Τουρκία για άλλη μια φορά πριν περάσουν
τρεις μέρες από τότε που οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν την ελεύθερη πρόσβασή του.

Τ Ενα βήμα πριν


ο YouTube παρέμενε
κλειστό στην Τουρκία
για δυόμισι χρόνια
επειδή είχε προβάλει εικόνες
προσβλητικές για τον Κεμάλ από τη διάσπαση
Ατατούρκ. Ωστόσο αυτήν τη
φορά αφορμή για να κλείσει η αξιωματική
αντιπολίτευση
και πάλι ήταν το βίντεο που
παρουσιάζει τον πρώην ηγέ-
τη της αντιπολίτευσης Ντενίζ
Μπαϊκάλ ημίγυμνο
σε ένα δωμάτιο με Συνθήκες πόλωσης έως διάσπασης
E‰Ò τη γραμματέα του επικρατούν από χθες το απόγευμα
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË η οποία στη συνέ- στους κόλπους της αξιωματικής
χεια έγινε βουλευ- αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Ολα
τής. Το βίντεο αυ- άρχισαν όταν ο πρόεδρος του
τό τον είχε αναγκά- Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
σει να παραιτηθεί Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου όρισε τη
από την ηγεσία του νέα σύνθεση της δεκαπενταμελούς
ANTA¶OKPI™H
Ρεπουμπλικανικού Κεντρικής Διοικητικής
ÕÓÓ· Λαϊκού Κόμματος. Επιτροπής. Στελέχη τα οποία δεν
∞Ó‰Ú¤Ô˘ Ο Μπαϊκάλ προ- συμπεριελήφθησαν, με επικεφαλής
σέφυγε σε τουρ- τον παλαιοκομματικό γενικό
κικό δικαστήριο γραμματέα του κόμματος Οντέρ Σαβ,
το οποίο έδωσε την εντολή συγκάλεσαν τότε την Κομματική

AP Photo / Richard Vogel


στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Συνέλευση η οποία, παρά την
της Τουρκίας να απαγορεύ- αντίθεση γνώμη του προέδρου, έλαβε
σει και πάλι την πρόσβαση στο απόφαση για έκτακτο καταστατικό
YouΤube. συνέδριο στις 27 και 28 Νοεμβρίου.
Στην υπόθεση παρενέ- Το αποτέλεσμα είναι να έχουν
βη και ο τούρκος πρόεδρος διαμορφωθεί δύο πόλοι στο κόμμα. Ο
Αμπντουλάχ Γκιουλ ο οποίος ένας δεν αναγνωρίζει τη νέα σύνθεση
και στο πρόσφατο παρελθόν εί- της Κεντρικής Διοικητικής Επιτροπής
χε ζητήσει την επίλυση του ζη- ¬ ιστοσελίδα ΥouTube παρέμενε κλειστή στην Τουρκία μέχρι να αφαιρεθεί το βίντεο με τον
¬Η (ΚΔΚ) και ο άλλος δεν αναγνωρίζει
τήματος. «Η Τουρκία δεν πρέ- Κεμάλ Ατατούρκ. Ανοιξε για τρεις ημέρες, μέχρι που κάποιος ανέβασε το ροζ βίντεο με τον την απόφαση περί συνεδρίου.
πει να μπει στην κατηγορία Ντενίζ Μπαϊκάλ Σκληρά ήταν τα λόγια που
των χωρών οι οποίες εφαρ- χρησιμοποίησε ο Κιλιτσντάρογλου
μόζουν τέτοιου είδους απαγο- δυόμισι χρόνια και του προσω- από όλον τον κόσμο. Τότε το να καταλάβουν τι έγινε! σε σχετικές δηλώσεις που έκανε,
ρεύσεις» δήλωσε, επισημαίνο- ρινού ανοίγματός του πριν από YouTube απάντησε ότι αυτό Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς φτάνοντας στο σημείο να πει ότι
ντας ότι οι απαγορεύσεις δεν μερικές μέρες. Οπως αποκα- ξεπερνάει τα όρια της αρμο- Σύνορα κάλεσαν χθες την «εμείς γκρεμίσαμε την αυτοκρατορία
φέρουν αποτέλεσμα. λύπτει, το 2008 τούρκος ει- διότητας του εισαγγελέα και τουρκική κυβέρνηση να εγ- του τρόμου μέσα στο κόμμα
Πάντως πολιτικοί αναλυτές σαγγελέας είχε ζητήσει από αρνήθηκε να το πράξει. Ετσι γυηθεί την ελεύθερη έκφρα- και στόχος μας είναι τώρα να
εκτιμούν ότι αν δεν ακυρωθεί το YouTube να αφαιρεθεί το το You Tube έκλεισε σε όλη ση στο Διαδίκτυο, επισημαί- γκρεμίσουμε την αυτοκρατορία του
η νομοθεσία η οποία επιτρέπει προσβλητικό βίντεο για τον την Τουρκία. Φέτος τελικά βρέ- νοντας ότι περισσότερες από τρόμου στην Τουρκία», εννοώντας την
το κλείσιμο ιστοσελίδων και αν Ατατούρκ. Το YouTube βρή- θηκε άλλος τρόπος για να λυ- 5.000 ιστοσελίδες είναι σή- κυβέρνηση Ερντογάν. Αναφερόμενος
δεν αλλάξουν νοοτροπίες στην κε λογικό το αίτημα και απα- θεί το πρόβλημα, έστω και για μερα απαγορευμένες. «Οι λό- στον Σαβ, είπε ότι οι καρέκλες δεν
Τουρκία δεν πρόκειται να επι- γόρευσε την πρόσβαση στο τρεις μέρες. Η TRT ανακάλυψε γοι είναι η κριτική προς τον είναι για να κάθονται οι άνθρωποι επ’
λυθεί το ζήτημα. Σε άρθρο του συγκεκριμένο βίντεο από την ότι είχε τα πνευματικά δικαιώ- Ατατούρκ ή τον στρατό, οι επι- αόριστον. «Εγώ αντλώ δύναμη από
στην εφημερίδα «Ραντικάλ», ο Τουρκία. Ωστόσο ο εισαγγε- ματα του βίντεο και έτσι κατά- θέσεις εναντίον της “αξιοπρέ- τον λαό» κατέληξε. «Οσοι αντλούν
Τζουνέιτ Οζντεμίρ αποκαλύ- λέας ζήτησε κάτι ακόμη: να φερε να το απομακρύνει από πειας” της χώρας ή η αναφο- δύναμη από άλλα μέρη δεν θα πρέπει
πτει το παρασκήνιο του κλει- απαγορευθεί η πρόσβαση όχι το YouTube αυτόματα, χωρίς ρά στην κουρδική ή την αρμε- να είναι στο κόμμα αυτό».
σίματος του YouTube πριν από μόνο από την Τουρκία αλλά καν οι αρμόδιοι του YouTube νική μειονότητα».

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ ΔΕΝ ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ

Επιδρομή της αστυνομίας στην τράπεζα του Λεμπέντεφ


Με έφοδο που συνηθίζεται σε αρκετά έγγραφα. «Αυτό που ενο- Βρετανία είναι επίσης ιδιοκτήτης υπενθυμίζουν αναλυτές επιση-
REUTERS / Alexander Natruskin

κρησφύγετα επικίνδυνων κακο- χλεί πραγματικά είναι αυτό το μα- της «Νοβάγια Γκατζέτα» στη Ρωσία, μαίνοντας ότι σε κάθε περίπτω-
ποιών εισέβαλε ομάδα πάνοπλων σκαρεμένο σόου. Πιστεύαμε ότι μιας φιλελεύθερης εφημερίδας ση το επεισόδιο της εφόδου δεί-
μασκοφόρων αστυνομικών στα κε- αυτά τα πράγματα θα είχαν μεί- που αποτελεί κόκκινο πανί για χνει πόσο εύθραυστη είναι η αυ-
ντρικά γραφεία της ρωσικής τρά- νει οριστικά στο παρελθόν», δή- το Κρεμλίνο. Μια άλλη εξήγηση τοκρατορία του ρώσου μεγιστά-
πεζας National Reserve Bank, ιδι- λωσε βοηθός του ρώσου μεγιστά- που δίνεται για τη θεαματική έφο- να. Ο Αλεξάντερ Λεμπέντεφ ίδρυ-
οκτήτης της οποίας είναι ο ρώσος να. Επισήμως, η έφοδος συνδέεται δο βρίσκεται σε πρόσφατη δήλω- σε τη National Reserve Bank το
ολιγάρχης, πρώην πράκτορας της με ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο που ση του τελευταίου προέδρου της 1995, καταφέρνοντας τα επόμενα
KGB και εσχάτως ιδιοκτήτης της αγ- παραχωρήθηκε από την Κεντρική ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ότι χρόνια να μετατρέψει την τράπε-
γλικής εφημερίδας «Independent» Τράπεζα της Ρωσίας στον όμιλο ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντμίτρι ζά του σε έναν από τους μεγαλύτε-
¬Αστυνομικοί
¬ οπλισμένοι σαν αστακοί Αλεξάντερ Λεμπέντεφ. Την ώρα του Λεμπέντεφ. Στην πραγματι- Μεντβέντεφ «θα κάνουν ό,τι μπο- ρους τραπεζικούς κολοσσούς της
πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εφόδου, ο Λεμπέντεφ βρισκό- κότητα, όμως, φαίνεται να σχετί- ρούν για να μείνουν στην εξου- Ρωσίας. Στον επιχειρηματικό του
της National Reserve Bank, στη ταν μέσα στο κτίριο της τράπεζας. ζεται με τις εκδοτικές δραστηριό- σία ακόμη και εις βάρος της δη- όμιλο περιλαμβάνεται επίσης τμή-
Ο ίδιος δεν συνελήφθη. Οι αστυ- τητες του Λεμπέντεφ στη Ρωσία. Ο μοκρατίας». Ο Λεμπέντεφ και ο μα της Aeroflot, του ρωσικού εθνι-
Μόσχα νομικοί, ωστόσο, κατέσχεσαν ιδιοκτήτης της «Independent» στη Γκορμπατσόφ είναι στενοί φίλοι, κού αερομεταφορέα.
56 Κόσμος / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Βλέπει με βιονικό μάτι!


Γερμανοί επιστήμονες χάρισαν ξανά την όραση σε 46χρονο Φινλανδό
Αρχισε να χάνει σταδιακά την όρασή του όταν ήταν έφηβος. Στα 35 του βυθίστηκε στο σκοτάδι, μέχρι που
αποφάσισε να δοκιμάσει το βιονικό μάτι, μια νέα τεχνική που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Εκτοτε, ο Μίκα Τέρχο μπορεί να διαβάζει γράμματα, να αναγνωρίζει σχήματα και να διακρίνει χρώματα.

ΜΙΚΑ ΤΕΡΧΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Μάρω Βακαλοπούλου Επαναστατική «Μπορώ να
µέθοδος
Ο
46χρονος Τέρχο, που ζει στη Φινλανδία,
έπασχε από μελαγχρωστική αμφιβλη-
στροπάθεια, μια κληρονομική ασθένεια, Λεπτό µικροτσίπ, διαστάσεων 3Χ3
mm, όπου έχουν τοποθετηθεί 1.500 Εσωτερικό
διαβάσω και να
ανίατη μέχρι σήμερα. Μαζί με άλλους τρεις
ασθενείς δέχθηκε να λάβει μέρος σε κλινική
δοκιμή γερμανών επιστημόνων, προκειμένου
αισθητήρες φωτός εµφυτεύεται στο
πίσω µέρος του µατιού
καλώδιο
ξεχωρίσω τους
να αποκατασταθεί η όρασή του. Πράγματι, οι
γερμανοί γιατροί από το Πανεπιστήμιο του
Τίμπινγκεν, με επικεφαλής τον καθηγητή
Oι αισθητήρες µετατρέπουν το φως
σε ηλεκτρικά σήµατα, τα οποία
ανθρώπους»
διεγείρουν τα νεύρα του αµφιβλη- «Ημουν 16 ετών όταν συνειδη-
Εμπερχαρτ Τσρένερ, εμφύτευσαν στο πίσω
μέρος των ματιών των ασθενών ένα μικρο-
στροειδούς χιτώνα. Στη συνέχεια, τα τοποίησα ότι δεν μπορούσα να δω
τσίπ. Κι εκείνοι… είδαν το φως τους. ηλεκτρικά σήµατα µέσω των οπτικών καλά τη νύχτα. Εκανα ποδήλατο
Τα πλέον θεαματικά αποτελέσματα ωστόσο νεύρων περνούν στον εγκέφαλο, με τους φίλους μου και αναρωτιό-
φάνηκαν στον Τέρχο. Αν και στην αρχή έβλε- όπου µετασχηµατίζονται σε εικόνα Εξωτερικό μουν πώς διάβολο πήγαιναν τόσο
πε μόνο λάμψεις και τους ανθρώπους σαν φα- καλώδιο γρήγορα. Δεν μπορούσα να δω τί-
ντάσματα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, γρήγο- ποτα. Δεν ήθελα να το πιστέψω,
ρα οι εικόνες έγιναν πιο καθαρές. Βολβός Αµφιβληστροειδής Σύνδεση προσπαθούσα να το κρύψω – κυ-
Επειτα από δέκα χρόνια τύφλωσης, μπο- µατιού χιτώνας µε την ρίως από τον εαυτό μου» θυμάται
ρούσε πλέον να αναγνωρίσει ανθρώπους σε Κερατοειδής µπαταρία ο Μίκα Τέρχο.
απόσταση έξι μέτρων, να διαβάσει το όνομά χιτώνας «Σιγά σιγά, η όρασή μου χανόταν.
του και να δει την ώρα – μπόρεσε ακόμη και Στα 18 δεν μπορούσα να παίξω
να εντοπίσει ορθογραφικά λάθη των μελών πλέον σκουός. Μετά τένις. Μετά
ό
της ερευνητικής ομάδας. τικ ποδόσφαιρο… Στα 30 μου έχα-
Oπ ύρο σα την κεντρική όραση από το αρι-
νε στερό μου μάτι και πέντε χρόνια
μετά και από το δεξί. Διατηρούσα
ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ Πολύ λεπτό
ία

ακόμη μέρος της περιφερειακής


καλώδιο, που
Μπαταρ

Με ένα μικροτσίπ που τοποθετήθηκε μου όρασης, όχι όμως σε βαθμό


περνάει πίσω από που να αναγνωρίζω ανθρώπους ή
πίσω από τον αμφισβληστροειδή, το αυτί, συνδέει πράγματα.
ο Μίκα Τέρχο ξαναβρήκε το φως του Μικροτσίπ το µικροτσίπ µε Τρεις ή τέσσερις μέρες μετά την
πολύ µικρή επέμβαση, άρχισα να χρησιμο-
µπαταρία ποιώ το τσιπ στο αριστερό μάτι.
Φακός Γύρω από τα μάτια ήμουν μελα-
Παλαιότερες επεμβάσεις των γερ-
μανών ερευνητών δεν είχαν αποτέλε- του µατιού νιασμένος και πρησμένος. Ηταν
σμα. Για τον λόγο αυτό, στη συγκεκριμέ- Σταδιακά επανέρχεται η μεγάλο χειρουργείο. Στην αρχή
νη περίπτωση το τσιπ τοποθετήθηκε στο όραση του ασθενούς. έβλεπα μόνο λάμψεις και το μά-
κέντρο της ωχράς κηλίδας, όπου παρατηρεί- Μπορεί πλέον να δει σε τι μου τρεμόπαιζε. Οι άνθρωποι
ται η μεγαλύτερη συγκέντρωση φωτοϋποδο- απόσταση 6 µέτρων και έμοιαζαν με φαντάσματα και όλα
χέων (κύτταρα ευαίσθητα στο φως). Η εγχεί- να εστιάσει τα µάτια του ήταν ασπρόμαυρα. Δεν μπορού-
ρηση, κατά την οποία αφαιρείται ένα μικρό σε αντικείµενα σα να καταλάβω τι γινόταν. Λίγες
κομμάτι πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώ- ώρες αργότερα όμως το τοπίο ξε-
να και εμφυτεύεται το τσιπ, διαρκεί περίπου φωτοϋποδοχείς, όπως η εκφύλιση της ωχράς καθάριζε. Τώρα μπορώ να διαβά-
έξι ώρες. Μέσω ενός καλωδίου, το τσιπ – με κηλίδας, η οποία παρουσιάζεται συνήθως σω μεγάλα γράμματα και να κατα-
διαστάσεις 3x3 mm – συνδέεται με μια μπατα- δεύτερη δοκιμή του, θα επιχειρήσει να χρη- σε ανθρώπους άνω των 50 ετών. «Δεν έχου- λάβω αν κάποιος φοράει λευκό
ρία, την οποία οι ασθενείς περνούν στον λαι- σιμοποιήσει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με πετύχει το καλύτερο δυνατό. Ομως, δεί- παλτό, κίτρινο πουκάμισο ή μπλε
μό τους. Οταν το φως «χτυπάει» το τσιπ, αυ- την οποία επίσης θα εμφυτεύσει, ώστε να μη ξαμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τζάκετ. Το πιο σπουδαίο πράγ-
τομάτως μεταφράζεται σε ηλεκτρικούς παλ- χρειάζεται οι ασθενείς να την περνούν γύρω προσφέρουμε στους ασθενείς την ικανότη- μα είναι ότι μπορώ να εστιάσω σ’
μούς που διεγείρουν τα υγιή κύτταρα του αμ- από τον λαιμό τους. τα να διακρίνουν κάποια πράγματα, όπως ένα αντικείμενο, να το αγγίξω» λέ-
φιβληστροειδούς. Στη συνέχεια αυτά τα κύτ- Η νέα επαναστατική τεχνική πιστεύεται ένα τραπέζι, το σχήμα ενός προσώπου, ένα ει ενθουσιασμένος ο 46χρονος
ταρα στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο, όπου πως θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αρ- λουλούδι», επισημαίνει στην «Γκάρντιαν» Φινλανδός.
η εικόνα αναδομείται. Ο Τσρένερ, κατά τη κετών ασθενειών που σχετίζονται με τους ο Τσρένερ.

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ

Μεταμόσχευση παγκρέατος με τη βοήθεια του Da Vinci


Νέες προοπτικές στην περίθαλ- Η επέμβαση αυτή, η οποία πραγμα- παραδοσιακό τρόπο», είπε ο καθη- που γίνονται συνήθως με λαπαροσκό- Η ιατρική ομάδα πραγματοποίη-
ψη των διαβητικών ανοίγει η πρώτη τοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γητής Μπότζι. πηση», εξήγησε ο καθηγητής. Η μετα- σε την επέμβαση με τη βοήθεια του
παγκοσμίως μεταμόσχευση παγκρέα- καθηγητή Ούγκο Μπότζι, μειώνει σε μόσχευση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου ρομπότ Da Vinci SHDI, το οποίο έχει
τος με μια μέθοδο λιγότερο επεμβατι- πολύ μεγάλο βαθμό τις μετεγχειρητι- Μικρές τομές και η γυναίκα πήρε εξιτήριο από το πολλούς βραχίονες, μοιάζει με μεγά-
κή χάρη στη βοήθεια της ρομποτικής κές επιπλοκές, σύμφωνα με την ανα- Το νοσοκομείο διευκρίνισε πως, νοσοκομείο στις 30 Οκτωβρίου χω- λο χταπόδι και αποτελεί επινόηση του
χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε κοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο. χάρη στη ρομποτική, η μεταμόσχευση ρίς να παρουσιάσει καμιά επιπλοκή Κέντρου Διεπιστημονικής Ρομποτικής
από ομάδα του πανεπιστημιακού νο- «Θα βάλει τέλος στο δίλημμα δεκαετι- κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί από την επέμβαση, η οποία διήρκεσε Χειρουργικής της Πίζας. Αυτό το πα-
σοκομείου της Πίζας σε μια 43χρονη ών για τη σκοπιμότητα ή μη μιας με- μόνο με τρεις μικρές οπές και μια τομή τρεις ώρες. Ώς τώρα, το 50% των δια- γκοσμίου φήμης Κέντρο πραγματο-
μητέρα δύο παιδιών που έπασχε επί ταμόσχευσης παγκρέατος λόγω του μόλις 7 εκατοστών. «Συνολικά το τραύ- βητικών ασθενών που υποβάλλονταν ποίησε τον Ιούλιο την πρώτη στην
19 χρόνια από διαβήτη τύπου 1 και εί- πολύ επεμβατικού χαρακτήρα της εγ- μα από την επέμβαση είναι ανάλογο με σε μεταμόσχευση παγκρέατος παρου- Ευρώπη μεταμόσχευση νεφρού με τη
χε ήδη κάνει μεταμόσχευση νεφρού. χείρησης αυτής όταν γίνεται με τον αυτό πολύ απλούστερων επεμβάσεων, σίαζαν μετεγχειρητικές επιπλοκές. μέθοδο της ρομποτικής χειρουργικής.
Κόσµος / Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2010 57

Πού αρίστευσε η πόλη


Το πράσινο είναι παντού! ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΕΡΑΣ
Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης απονέµεται O πράσινος δακτύλιος γύρω από την Το 80% των ηµερών
Βιτόρια-Γκαστέις πόλη έχει έκταση 6.220 στρέµµατα και της περασµένης χρονιάς
κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πόλεις που έχουν
συµβάλει µε ξεχωριστό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος δέχεται 600.000 επισκέπτες τον χρόνο η ποιότητα του αέρα
και την αειφόρο ανάπτυξη. Η κριτική επιτροπή βασίζεται σε ήταν καλή
Βαρκελώνη έντεκα περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως π.χ. η τοπική συµβολή στην ΦΥΤΑ ή πολύ καλή
Mαδρίτη Κατά µήκος των δρόµων και
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και η επεξεργασία των
ΙΣΠΑΝΙΑ λυµάτων. Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης στους κήπους καταγράφηκαν
πάνω από 130.000 δένδρα
σκοπό έχει να αναδείξει ορισµένες πόλεις σε πρότυπα προς
150 διαφορετικών ειδών
µίµηση στον τοµέα της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης
ΝΕΡΟ
Η κατανάλωση
µειώνεται (-10% τα
τελευταία 5
χρόνια), µολονότι
ο πληθυσµός έχει
αυξηθεί

Πρωτεύουσα της οικολογίας


Η ισπανική Βιτόρια-Γκαστέις είναι η πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης
Η Βιτόρια-Γκαστέις, µια πόλη στην ισπανική Χώρα των Βάσκων, κέρδισε το Μάλµε, το Ρέικιαβικ και τη
Νυρεµβέργη στη «µάχη» για τον τίτλο της Πράσινης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 2012. Στην πόλη αυτή, επτά
στα δέκα κτίρια έχουν ηλιακούς συλλέκτες, ενώ οι κάτοικοι αυξάνονται, αλλά η κατανάλωση νερού µειώνεται.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Αγγελόπουλος


Πάρκα, ποδήλατα
Σ και λιγότεροι ρύποι
την πλατεία Χενεράλ Λόµα, στο κέ-
ντρο της Βιτόρια-Γκαστέις, κοµψοί
κύριοι περιµένουν στην ουρά για να
αφήσουν δύο παλιά σίδερα σιδερώµατος, ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ που νίκησαν ήταν οι
µερικά λίτρα χρησιµοποιηµένο λάδι από τη- εξής: το 73% των κτιρίων, ανάµε-
γάνισµα, παλιές ακτινογραφίες, µια σακού- σα στα οποία και οι λαϊκές πολυ-
λα καµένους λαµπτήρες, δύο άδειες φύσιγ- κατοικίες µε χαµηλά µισθώµατα,
γες µε µελάνι εκτυπωτή και άχρηστα πλα- είναι εφοδιασµένο µε ηλιακούς
στικά κάθε λογής. Μπροστά από ένα µικρό συλλέκτες· η σχέση ανάµεσα στις
φορτηγό που φέρει την επιγραφή Κινητό ζώνες πρασίνου και τον πληθυσµό
Πράσινο Σηµείο, ένας εργαζόµενος στην είναι 42,12 τ.µ. ανά κάτοικο και
καθαριότητα της πόλης παραλαµβάνει τα οι 240.000 κάτοικοι της πόλης
έχουν άπαντες τουλάχιστον ένα
πάρκο ή δηµόσιο κήπο σε από-
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ σταση µικρότερη των 300 µέτρων
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι τρό- από την κατοικία τους· τα 61 χλµ.
των ποδηλατοδρόµων θα γίνουν
πος ζωής για τους κατοίκους της ισπανικής σύντοµα 164· η οικιακή κατανά-
πόλης εδώ και 30 χρόνια λωση νερού συνεχίζει εδώ και 5
χρόνια να µειώνεται, παρά την αύ-
ξηση των κατοίκων: από τα 130
είδη και τα κατανέµει σε κιβώτια που βρί- λίτρα στα 119 κατά κεφαλήν.
σκονται στο φορτηγό. Με αυτό τον τρόπο
γίνεται η ανακύκλωση, από τη ∆ευτέρα ώς Νερό µε... αέρα!
το Σάββατο, κάθε µέρα και σ’ άλλη συνοικία. «Εκστρατείες ευαισθητοποίη-
Ο δήµαρχος της Βιτόρια-Γκαστέις, ο σης», εξηγεί ο δήµαρχος, «έφε-
Πάτσι Λάσκος, είναι ένας νεαρός δικηγό- ραν τη χρήση φίλτρων που ανα-
ρος που εξελέγη το 2007 µε το ψηφοδέλ- µειγνύουν στη βρύση αέρα και νε-
τιο του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. «Είµαστε ρό: η ροή φαίνεται ότι είναι ίδια,
ενωµένοι και συµπαγείς σαν κουκουνάρι», όµως το νερό είναι λιγότερο».
τονίζει. ∆ιότι εδώ η αντιπολίτευση υποστη- Ακόµη και ο αέρας της Βιτόρια εί-
ρίζει µέτρα διόλου δηµοφιλή, όπως ο τρι- ναι «καλός» ή «πολύ καλός» για
πλασιασµός των τιµών στα σηµεία ελεγχό- 284 ηµέρες τον χρόνο (δεδοµέ-
µενης στάθµευσης (από 0,90 σε 2,5 ευρώ να του 2008) – σε µεγάλο βαθ-
για στάθµευση 90 λεπτών). Ή τις αλλαγές ¬ Πάρκα υπάρχουν παντού στη Βιτόρια. Για κάθε έναν από τους 240.000 κατοίκους µό χάρη στη σµαραγδένια κορό-
στο δίκτυο των δηµόσιων µεταφορών, χά- της αντιστοιχούν 42,12 τ.µ. πρασίνου να της πόλης: στα 3.700 στρέµ-
ρη στις οποίες η χρησιµοποίησή τους αυξή- µατα των πάρκων της προστί-
θηκε κατά 42% µέσα σε 18 µήνες. Ή η αργή εξηγεί στην ανταποκρίτρια της ιταλικής σε συµφωνία και φτιάχνεται το πρόγραµ- θενται τα 6.220 στρέµµατα του
αλλά σταδιακή πεζοδρόµηση του κέντρου, «Κοριέρε Ντέλα Σέρα» η Αλµπα Κανιάντας, µα. Αλλάζει η δηµοτική αρχή; ∆εν έχει ση- Πράσινου ∆ακτυλίου που την πε-
παρά την αρχική αντίδραση των εµπόρων υπεύθυνη του δήµου για το περιβάλλον, µασία, τα κοινά προγράµµατα συνεχίζο- ριβάλλει «συγκρατώντας την οικι-
και παρά το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιο- αναγνωρίζοντας το έργο των προηγούµε- νται». Στο τραπέζι των ευρωπαίων κριτών, στική ανάπτυξη», όπως επισηµαί-
µηχανία δίνει δουλειά σε 5.000 κατοίκους νων δηµοτικών αρχών, «που έγινε µε τη η Βιτόρια κατέθεσε τα αποτελέσµατα της νει η Μόνικα Ιµπαρόντο Πορτίγια,
στα τοπικά εργοστάσια της Michelin και συµµετοχή όλων των πολιτικών δυνάµεων «ήρεµης συναίνεσης», σύµφωνα µε τον χα- διευθύντρια του Παρατηρητηρίου
της Mercedes Benz. και της κοινωνίας των πολιτών, των ενώ- ρακτηρισµό του δηµάρχου, «η οποία έφερε Αειφορίας, «και αποκαθιστώντας
σεων, των οικολογικών οργανώσεων, των ως αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες εκπρο- παλαιά οικοσυστήµατα».
Η πολιτική δεν αλλάζει ιδρυµάτων. Συγκεντρώνουµε τις τεχνικές σώπους πέντε πολιτικών σχηµατισµών».
«Πρόκειται για µια δουλειά 30 ετών», προτάσεις, τις συζητούµε, καταλήγουµε Προφανώς αντιπάλων.
58 Κόσμος / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Με λίγα λόγια
nnΣΕΡΒΙΑ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν
και τουλάχιστον 50 τραυμα-
τίστηκαν από σεισμική δό-
νηση μεγέθους 5,4 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ
που σημειώθηκε χθες τα
χαράματα 150 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά του Βελιγραδί-
ου. «Μπορώ να επιβεβαιώ-
σω δύο θανάτους» είπε ο
υπουργός Εσωτερικών Ιβι-
τσα Ντάτσιτς. «Το ζευγάρι
σκοτώθηκε στο χωριό Γκέρ-
ντιτσα, έξω από το Κράλι-
εβο, όταν κατέρρευσε το
σπίτι τους».

nnΡΩΣΙΑ
Πέθανε χθες σε ηλικία 72
ετών ο ρώσος πρώην πρω-
θυπουργός Βίκτορ Τσερ-
νομίρντιν, ο οποίος διορί-
στηκε πρωθυπουργός το
1992 από τον πρόεδρο
Μπορίς Γιέλτσιν και διατή-
ρησε το αξίωμά του ως το
1998 με μια μικρή διακο-
πή, όταν ανέλαβε την προε-
EPA/Anton Riepler

δρία επειδή ο Γιέλτσιν υπο-


βλήθηκε σε επέμβαση καρ-
διάς. Ηταν ο μακροβιότε-
ρος πρωθυπουργός της με-
τασοβιετικής Ρωσίας, αλλά
είναι περισσότερο γνωστός
ως ο ιδρυτής της Gazprom,
Παγωμένος τάφος για τρεις ορειβάτες της οποίας διατέλεσε πρό-
εδρος.
Ούτε οι πρώτοι ούτε, δυστυχώς, και οι τελευταίοι. Η μοναδική εμπειρία της συνεργείων που βλέπετε χτένιζαν επί ένα ολόκληρο 24ωρο την περιοχή.
nnΙΤΑΛΙΑ
αναρρίχησης και το όραμα για την κατάκτηση της κορυφής εξελίχθηκαν Χθες εντόπισαν τα πτώματα των δύο έμπειρων ορειβατών∙ ο τρίτος είχε Ο ιταλικός Τύπος συνεχί-
σε τραγωδία για τους τρεις πολωνούς ορειβάτες στο όρος Γκροσγκλόκνερ, βρεθεί πριν από τρεις μέρες παγωμένος. Σύμφωνα με τα πρώτα σενάρια, ζει να ασχολείται με τις
το υψηλότερο της Αυστρίας με 3.798 μέτρα. Τα μέλη των σωστικών οι ορειβάτες προσπάθησαν να κατέβουν το βουνό εν μέσω χιονοθύελλας. νέες αποκαλύψεις που αφο-
ρούν την προσωπική ζωή
του πρωθυπουργού της χώ-
ρας Σίλβιο Μπερλουσκό-

Η «λατρεία του λιγότερου»


νι. Μετά την «υπόθεση Ρού-
μπι», η Νάντια Μακρί, μια
28χρονη κοπέλα από την
πόλη Ρέτζιο Εμίλια, κοντά
στην Μπολόνια, δηλώνει ότι

Ο μινιμαλισμός είναι ο νέος τρόπος ζωής που κερδίζει τους νέους είχε δύο ερωτικές συναντή-
σεις, επί πληρωμή, με τον
Καβαλιέρε.
Το λιγότερο είναι περισσότερο. Ελάφρυνε για να απελευθερωθείς. Αφαίρεσε για να προσθέσεις. Αυτά είναι τα σλόγκαν των νέων nnΓΑΛΛΙΑ
μινιμαλιστών που φιλοδοξούν να καταργήσουν το περιττό. Από το Λονδίνο ώς τη Νέα Υόρκη, είναι η νέα μόδα που προσελκύει Ο πρόεδρος του γαλλικού
προσωπικότητες από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Μάικλ Μπλούμπεργκ ώς τον Λούσιεν Φρόιντ. συνδικάτου CGT Μπερνάρ
Τιμπό δήλωσε ότι θα προ-

Ο
νέος μινιμαλισμός εμφανίζε- και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Δύση, και να αρχίσει να ζεις), κλπ. –, για τείνει μια νέα εθνική ημέ-
ται ως φιλοσοφία ζωής. Αυτοί όμως τώρα παίρνει παγκόσμιες δι- να μη μιλήσουμε για τα μπλογκ και ρα διαμαρτυρίας εναντίον
που τον ακολουθούν αυτοχα- αστάσεις. «Πιστεύω πως η παγκό- τους ιστότοπους στο Ιντερνετ που του νομοσχεδίου για τη με-
ρακτηρίζονται «Γενιά Μηδέν» – μη- σμια ύφεση, η οικονομική κρίση, είναι αφιερωμένοι στον νέο μινιμα- ταρρύθμιση του συνταξι-
δέν όπως ο αριθμός των πραγμά- μας κάνει να αναθεωρήσουμε τον λισμό. Από τους βουδιστές ώς τους οδοτικού. Οπως είπε στο
των, αντικειμένων και αποσκευών τρόπο με τον οποίο ζούμε και ξο- μπίτνικς, και άλλοι σε προηγούμε- Reuters, οι διαδηλώσεις θα
με τα οποία φιλοδοξούν να περιβά- δεύουμε χρόνο και χρήματα», λέει νες εποχές είχαν φτάσει στα ίδια συνεχιστούν ώσπου ο πρό-
λουν την ύπαρξή τους, θεωρητικά στους «Τάιμς» του Λονδίνου η 19χρο- συμπεράσματα. Το καινούργιο είναι εδρος να καλέσει τα συνδι-
βέβαια, διότι ουδείς ζει γυμνός στην νη Τζέσικα Ντανγκ, που γράφει το πως η σημερινή τάση περιλαμβάνει κάτα σε διάλογο για την τρο-
έρημο. Καλούνται όμως να αποποι- μπλογκ minimalstudent.com και λέ- πρόσωπα με πολύ διαφορετικές πο- ποποίηση του νόμου.
ηθούν όσο το δυνατόν περισσότε- ει πως έχει στην ντουλάπα της «τρία λιτικές ιδέες, οικονομικές συνθήκες
ρα, να έχουν λιγότερα ρούχα, λιγό- τι-σερτ, τρία πανταλόνια, τρία φορε- και κοινωνική προέλευση. Ο 26χρο- nnΚΙΝΑ
τερα παπούτσια, λιγότερα έπιπλα, ματάκια, τρία ζευγάρια παπούτσια νος δισεκατομμυριούχος ιδρυτής Ο Γκούο Σιανλιάνγκ, ένας
AP Photo / Jeff Chiu

λιγότερα βιβλία, CD, DVD, λιγότε- και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζο- του facebook Μαρζ Ζούκερμπεργκ μηχανικός από την επαρχία
ρα απ’ όλα. Ο στόχος είναι όλα τα μαι, μουσική, φωτογραφίες, γράμ- αναφέρει τον μινιμαλισμό ως ένα Γιουνάν που μοίραζε φυλ-
υπάρχοντά σου να χωρούν σε μια ματα, σημειώσεις, είναι στο iPhone από τα ενδιαφέροντά του. Ο Μάικλ λάδια σε πάρκα υπέρ του
βαλίτσα, να εξαλείψεις το περιττό μου, στο iPod μου, στο λάπτοπ μου». Μπλούμπεργκ, ο δισεκατομμυριού- κρατούμενου νομπελίστα
για να συγκεντρωθείς στα ουσιώ- Για το θέμα κυκλοφορούν πολλά χος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, λέει Λιου Σιαομπό, συνελήφθη
δη. Οχι διότι είσαι ασκητής, ιδεο- βιβλία – «The joy of less: a minimalist πως έχει μόνο δύο ζευγάρια παπού- ως ύποπτος για υπονόμευ-
λογικά ή θρησκευτικά, αλλά επει- living guide» (Η χαρά του λιγότερου: ¬ Μαρκ Ζούκερμπεργκ αναφέρει
¬Ο τσια. Ο ζωγράφος Λούσιεν Φρόιντ, ση. Η ενέργεια αυτή αποτε-
δή σε αυτή την αφαίρεση κρύβεται ένας οδηγός μινιμαλιστικής ζωής), τον μινιμαλισμό ως ένα από τα εγγονός του Ζίγκμουντ, έχει στην λεί σοβαρή προειδοποίηση
το κλειδί της ευτυχίας. «The art of being minimalist: How γκαρνταρόμπα του μόνο έξι που- για οποιονδήποτε στην Κίνα
ενδιαφέροντά του. Ο ιδρυτής
Η «λατρεία του λιγότερου», όπως to stop consuming and start living» κάμισα, όλα του ιδίου χρώματος – θα ήθελε να υποστηρίξει
του facebook είναι 26 ετών ανοιχτά τον Λιου.
την αποκαλούν μερικοί, ξεκίνησε (Η τέχνη να είσαι μινιμαλιστής: Πώς διότι θεωρεί πως το λιγότερο είναι
από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη να σταματήσεις να καταναλώνεις και... δισεκατομμυριούχος περισσότερο.
Κόσμος / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 59

[ Δ ρόμοι ] Του Ρούσσου Βρανά [ Πρόσωπα ] ΔΡ ΖΑΝ-ΟΥΙΛΙΑΜ ΠΑΠ Του Γιώργου Αγγελόπουλου
gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

Ηταν άνθρωποι...
... που ζούσαν παράξενα. Δεν έδιναν δεκάρα για τα
Ενας γιατρός για Νομπέλ
Η επιδημία χολέρας που σκοτώνει τους σεισμόπληκτους στην
τρύπια ρούχα τους, ζευγάρωναν στον δρόμο, έπε-
φταν σε έκσταση. Ακόμη κι όταν πέθαιναν, το έκα- Αϊτή μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας έφερε και
ναν διαφορετικά από τους συνηθισμένους ανθρώ- πάλι στο προσκήνιο έναν σπουδαίο Αϊτινό, τον δρα Ζαν-Ουίλιαμ Παπ.
πους: άλλος πέφτοντας στον κρατήρα ενός ηφαιστεί-

Σ
ου, άλλος κάνοντας βουτιά σε σβουνιές βοδιού κι τα 61 του, ο δρ Παπ είναι ο Αϊτινός που βρί- εκπαιδευτικά προγράμματα για γιατρούς και νο-
άλλος κρατώντας την αναπνοή του. Τέτοιοι άνθρω- σκεται πιο κοντά από οποιονδήποτε συμπα- σηλεύτριες. Τον περασμένο Ιούλιο, δημοσίευσαν
ποι ήταν οι μεγάλοι σοφοί της αρχαιότητας που επη- τριώτη του στο βραβείο Νομπέλ, σύμφωνα με μια μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας ανάγκα-
ρέασαν ολόκληρη τη δυτική φιλοσοφία. Ανυπότακτοι την εφημερίδα «Λε Νουβελίστ» του Πορτ-ο-Πρενς. σαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αλλάξει
και εκκεντρικοί. Και είχαν όλοι τους σχεδόν προβλή- Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο, οι έρευνες του τις προδιαγραφές των θεραπειών των αρρώστων
ματα με το χρήμα. οποίου άλλαξαν τη ζωή των Αϊτινών και του χάρι- από AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες.
σαν πολλές διακρίσεις, η τελευταία από τις οποί- Ο σεισμός όμως της 12ης Ιανουαρίου είχε κα-
Το ίδιο... ες – και όγδοη φετινή – ήρθε από το αμερικανικό
Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Εχει σπουδάσει Ιατρική στις
ΗΠΑ (ειδικεύτηκε στη λοιμωξιολογία) και επέστρε-
ταστροφικές συνέπειες στις υποδομές, αλλά και
τις δωρεές των ιδιωτών προς τα κέντρα GHESKIO.
«Η διεθνής βοήθεια δεν ήρθε. Δίνουμε αγώνα για
... πρόβλημα έχει και ο Ντέιβιντ Κάμερον. Και απ’ ό,τι
φαίνεται, αυτοί οι αρχαίοι σοφοί θα κληθούν να πληρώ- ψε στο νησί το 1979, σε ηλικία 30 ετών. Οταν έγινε να αποδεσμευθούν τα κεφάλαια. Τα κέντρα μας
σουν τον λογαριασμό. Γιατί ο βρετανός πρωθυπουργός διευθυντής της παιδιατρικής υπηρεσίας του κρα- υποφέρουν. Πάνε οκτώ μήνες που διαρκεί αυτή η
ανακοίνωσε ένα εξοντωτικό πρόγραμμα περικοπών τικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου, εισήγαγε κατάσταση, αναγκαστήκαμε να απολύσουμε ένα
40% στα βρετανικά πανεπιστήμια, που θα πλήξει τις τη χρήση ενός ορού που χορηγείται από το στόμα μέρος του προσωπικού. Δυστυχώς, διότι είχαμε
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αφού οι θετι- ¬ Παπ. Οι έρευνές
¬Δρ για την αντιμετώπιση της παιδικής διάρροιας, που αρχίσει πολύ καλά», λέει ο δρ Παπ. Δύο εβδομά-
κές επιστήμες κρίνονται χρησιμότερες για τις μπίζνες του άλλαξαν τη ζωή ήταν τότε η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα. «Την δες μετά τον σεισμό, είχε καταφέρει να εντοπί-
απ’ όσο η γνώση του έργου ενός Εμπεδοκλή ή ενός εποχή εκείνη έπρεπε να τον ετοιμάζω μόνος μου σει όλους τους ασθενείς του που βρίσκονταν στο
των Αϊτινών και του
Ηράκλειτου. Ο πόλεμος κατά των τεχνών και των αν- μέσα σε πλαστικά δοχεία των τεσσάρων λίτρων», Πορτ-ο-Πρενς ή στην επαρχία και να στήσει ένα
έχουν χαρίσει θυμάται. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Μέσα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης. Κοντά σ’ αυτό
θρωπιστικών επι- πολλές διακρίσεις
στημών δεν είναι σε τέσσερα χρόνια, η παιδική θνησιμότητα από γα- ήρθαν να εγκατασταθούν 7.000 άνθρωποι, τους
κάτι καινούργιο. στρεντερίτιδα μειώθηκε από 40% σε 1%. οποίους τράβηξε η φήμη του γιατρού. «Τους φρο-
Ο Ρόναλντ Ρίγκαν Στην αρχή της δεκαετίας του 1980, ο δρ Παπ ντίζουμε. Είναι μια νέα αποστολή για το κέντρο
είχε πρωτοστα- ήταν ένας από τους πρώτους που περιέγραψε GHESKIO», υπογραμμίζει ακούραστος ο δρ Παπ,
τήσει σε αυτόν τον ιό του AIDS. Καθώς τα κρούσματα πολλα- ο οποίος κινητοποιείται τώρα για την αντιμετώ-
τον πόλεμο στη πλασιάζονταν, ίδρυσε τα κέντρα GHESKIO, τα πιση της επιδημίας της χολέρας που πλήττει ήδη
δεκαετία του πρώτα στον κόσμο εξειδικευμένα στην καταπο- σχεδόν 7.000 ανθρώπους στην Αϊτή (χθες οι νεκροί
1980, με μια λέμηση του ιού HIV. Το δίκτυο που έστησε περι- είχαν υπερβεί τους 445). Μέσα σε μερικές ημέρες
εκστρατεία προ- θάλπει τώρα πάνω από το 52% των ασθενών του έστησε τρία κέντρα θεραπείας και δύο κέντρα εκ-
παγάνδας που AIDS στην Αϊτή, καθιστώντας τη χώρα πρότυπο παίδευσης ιατρικού προσωπικού. Διότι, όπως λέ-
είχε δαιμονοποι- στον τομέα αυτόν. Τα κέντρα προσφέρουν επίσης ει, «η χολέρα θα είναι εδώ για καιρό».
ήσει το Εθνικό
Κληροδότημα Τεχνών. Και έκτοτε, οι ρεπουμπλικανι-
κές κυβερνήσεις έκοβαν συστηματικά τις πιστώσεις [ Διασ τ άσεις ] Του Μιχάλη Μητσού / mmitsos@dolnet.gr
(ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Τζουλιάνι εί-
χε κάνει πολιτική καριέρα με επιθέσεις εναντίον των
τεχνών). «Αυτή η επίθεση ήταν ένα γιγάντιο βήμα για
τη δημιουργία του υποτακτικού και του αποβλακωμέ-
νου πολίτη», γράφει η συγγραφέας Ναόμι Γουλφ στο
Σημείο καμπής
«Πρότζεκτ Σίντικεϊτ». «Και οδήγησε στην εμφάνιση Η ιστορία με την επικείμενη και διαρκώς αναβαλλόμενη εκτέλεση της
ενός αδαούς και παθητικού πληθυσμού, και μιας κυ- Σακινέχ Μοχαμαντί Αστιάνι είναι βαθύτατα ενοχλητική, για να μην πούμε
βέρνησης που υπηρετούσε τις ορέξεις των επιχειρη-
ματικών συμφερόντων». Η περίπτωση του Κάμερον
εμετική. Το ζήτημα είναι πώς πρέπει να αντιδράσει ο πολιτισμένος κόσμος.

«Α
δεν είναι μοναδική. Παρόμοιες επιθέσεις έχουν εξα-
ναγγίξουν έστω και μια (359.000 υπογραφές μέ-
πολύσει και οι κυβερνήσεις πολλών άλλων χωρών
τρίχα της Σακινέχ, κάθε χρι χθες το βράδυ). Οι
με στόχο εκείνη ακριβώς την παιδεία που θα μπορού-
διάλογος με το Ιράν αυ- κυρώσεις πρέπει να συν-
σε να οδηγήσει σε μια ανοιχτή κοινωνία και σε έναν
τομάτως θα σταματήσει». Αυτό δή- δεθούν περισσότερο με
ανυπότακτο πληθυσμό, το ίδιο ανυπότακτο όσο και
λωσε ο Νικολά Σαρκοζί στον φιλό- τα ανθρώπινα δικαιώ-
εκείνοι οι πρώτοι σοφοί της Ευρώπης.
σοφο Μπερνάρ-Ανρί Λεβί, ο οποί- ματα παρά με τα πυρη-
ος έχει ξεκινήσει στη Γαλλία μια εκ- νικά. Αλλωστε, αν δεν
Οι χώρες... στρατεία για τη σωτηρία της 43χρο-
νης Ιρανής. Μάλιστα για να δείξει
λυθεί το θέμα των δικαι-
ωμάτων, δεν θα υπάρ-
... αυτές κινδυνεύουν να γίνουν αύριο χώρες με βου- πόσο σοβαρά παίρνει την υπόθεση, ξει λύση για τα πυρηνι-
λευτές που δεν θα ξέρουν γιατί έγινε ο Α’ Παγκόσμιος έβαλε τον υπουργό Εξωτερικών να κά. Πολύ σημαντικό επί-
Πόλεμος ή τι ήταν ο Διαφωτισμός, με δημοσιογρά- τηλεφωνήσει στον ιρανό ομόλογό σης είναι να συνεχιστεί
φους που δεν θα μπορούν να γράφουν σωστά, με του και να τον ρωτήσει αν πράγμα- η αλληλεγγύη προς τους
δικηγόρους και δικαστές που δεν θα καταφέρνουν τι επίκειται η εκτέλεση της Σακινέχ. ¬ Κίεβο. φεμινίστριες από την ουκρανική
¬Στο Ιρανούς που διώκονται
να ξεδιαλύνουν τις υποθέσεις τους χωρίς τις βασι- Οχι, όχι, εξανέστη εκείνος. Αυτά είναι οργάνωση Femen διαδηλώνουν μπροστά επειδή εξαναγκάστηκαν
κές αρχές, με διπλωμάτες που δεν θα αντιλαμβά- προπαγάνδα της Δύσης. Δεν έχουμε να ομολογήσουν μια μοι-
στην ιρανική πρεσβεία σε ένδειξη
νονται τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες θα εί- αποφασίσει πότε θα την εκτελέσου- χεία ή επειδή διάβασαν
με. Ούτε με ποιον τρόπο. Και, εν πά- αλληλεγγύης προς τη Σακινέχ ένα βιβλίο που δεν αρέ-
ναι διαπιστευμένοι.
ση περιπτώσει, μην ανακατεύεστε. σει στο καθεστώς. Ναι,

Το γεγονός...
Δεν είναι δική σας δουλειά. της Τεχεράνης είναι πανικόβλητο και κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σήμε-
Αυτό που δεν έχει καταλάβει η συμπεριφέρεται με βλακώδη τρόπο. ρα στη φυλακή επειδή διάβαζαν Μαξ
Δύση – λέει στη Ρεπούμπλικα η Αζάρ Δεν πρέπει λοιπόν να σταματήσουν Βέμπερ ή Καρλ Πόπερ.
... ότι ο ίδιος ο Κάμερον έχει πλούσια κλασική παιδεία Ναφίζι, συγγραφέας του «Διαβάζοντας οι αντιδράσεις. Γιατί η υπόθεση της Ανάμεσα στη Σακινέχ και στη
(σπούδασε Φιλοσοφία και Πολιτικές και Οικονομικές τη Λολίτα στην Τεχεράνη» – είναι ότι Σακινέχ είναι ένα σημείο καμπής. Και Νεντά, την κοπέλα που σκοτώθη-
Επιστήμες στην Οξφόρδη, αφού φοίτησε προηγου- βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι που γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα δια- κε πέρυσι κατά τη διάρκεια αντικυ-
μένως στο Ιτον, στο κάστρο των κλασικών σπουδών) μοιάζει με τον φασισμό ή τον στα- πράττονται στη σιωπή. βερνητικής διαδήλωσης, υπάρχουν
κάνει την υπόθεση των περικοπών στα πανεπιστήμια λινισμό. Το θέμα δεν είναι λοιπόν Το πρώτο που πρέπει να γί- πολλές διαφορές, καταλήγει η ιρανή
ακόμη πιο σκανδαλώδη. Θα ζήσουμε άραγε κάπο- (μόνο) να γίνει ένας αγώνας για τη νει είναι να εμποδιστεί ο πρόεδρος συγγραφέας. Για να υπερασπιστούν
τε σε μία εποχή όπου η σπουδή των κλασικών κει- σωτηρία ενός, δύο ή είκοσι ανθρώ- Αχμαντινεζάντ να μιλά σε διεθνείς όμως γυναίκες όπως η Σακινέχ, κατα-
μένων θα είναι περιορισμένη σε ένα ιερατείο όπως πων που έχουν καταδικαστεί σε θά- συνελεύσεις, λέει η Ναφίζι, που διδά- λήγουν στη φυλακή ή χάνουν τη ζωή
στον Μεσαίωνα, μακριά από τα χέρια του βέβηλου νατο, αλλά να καταπολεμηθεί ο τρό- σκει στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς τους ακτιβίστριες όπως η Νεντά. Γι’
πλήθους που πρέπει να παραμένει αδαές; Ή μήπως πος με τον οποίο επιβάλλονται οι νό- της Ουάσιγκτον και τον περασμένο αυτό πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί.
θα τρέχουμε να τα σώνουμε από τις φωτιές που θα μοι στο Ιράν, καθώς είναι νόμοι ενα- Ιούλιο ήταν από τους πρωτεργάτες
ανάβουν οι φανατικοί των επιστημών της αγοράς; ντίον των ανθρώπων. Το καθεστώς της πρωτοβουλίας FreeSakineh.org ΄ L I N K : http://diastaseis.blogspot.com
∑ËÙ›ٷÈ
k
MIKPE™ A°°E§IE™ ∞ª∂™∞ ÌÂÙÚËÙ¿ Û 5’ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ 85% ·-
fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û·˜, Ì ‹
¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ.
πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢-
ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∞ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›-
ÓÔ˘Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··-
∞μ∞¢π™Δ∞!!! ∞Ó·Óˆı›ÙÂ Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜! ∞›ı·ÓÔ Ì·Û¿˙, ηٷÏË-
ÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛË.
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi! ƒÈÏ¿Í Ì·Û¿˙
45 ÏÂÙ¿ 40 ¢ÚÒ. ∞ÔÏ·‡ÛÙÂ, ¯·Ï·ÚÒ-
ÛÙ Ì AÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ì·Û¿˙ ̤۷ Û ۇÓÓÂ-
∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË - ·ÛÊ¿ÏÂÈ· - ¯Â- Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi) ·fi ¿- ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 85 ¡. ∫fiÛÌÔ˜ 3Ô˜, ÎÔ˘‰. Ê· ·ÊÚÒÓ Î·È ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ù˙·ÎÔ‡˙È - Û¿-
ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- ̇ıÂÈ·. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Î.
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ï‹- °ÈÒÚÁÔ˜ ~6943-025441 (1879799)
ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂- Studio. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘Ó· ‰ˆÚ¿Ó. £ËÛ¤ˆ˜ 142 ∫·ÏÏÈı¤·, 4Ô˜
ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘- 11.00-19.00, ∫˘Úȷ΋ 11.00-18.00 fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «Relax Center»
ªË¯·ÓÈÎfi˜ Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÛÙÈο ̤۷, GPS ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ (1883039) (1883186)

J
ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23-
·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ‹ Δ∂π ∞μ∞ Ӥ˜ ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, ÛÂÚ- 25 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ~210-3828.250, 210- Ô‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜. ∞Ó·Óˆı‹Î·ÌÂ Î·È Û Ôχ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 105
ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË Û ∂ÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ¶ÔÏ˘Â- 3832.396, 6944-240094 (1881778) Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 147 (‰›Ï· Î·È ¶ÂÏÏ‹Ó˘ 1, 3Ô˜, (ÁÚ·ÊÂ›Ô 5). ∫·ıËÌÂ-
Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¢›‰Ô-
ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. ÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ (1881204)
∞¶O ∞ÀƒπO Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ¡¤· ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ - Flocafe Î·È parking) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡- ÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00
ÌÂÁÂı˘ÓÙÈ΋ ·ÏÔÈÊ‹ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ- ·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9. OÈÎÔÁÂÓÂȷο, ·ÈÛıË- ÓÈ «spa». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.30 (1883022)
μÈÔÁÚ·ÊÈο Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·- ÛÌfi Û·˜ 3-5 fiÓÙÔ˘˜, ÂÛÒÚÔ˘¯·, DVD Ì·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓËϛΈÓ. (1884530) ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ
Fax: 210-5565414 ‹ ÛÙÔ fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210- ~210-3303.674, ∞Á.∫ˆÓ/ÓÔ˘ 4 OÌfiÓÔÈ· ÙËÏ ∞ÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯ÂÙ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ- ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·fi-
∞μ∞¡Δ∞∑ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ 20¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ ÌÂ
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ·- 210-5239.849, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 68 ¢ËÌÔÙÈÎfi ο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∞ı‹- Ï·˘Û˘ & ¢ÂÍ›·˜! ∫¿ÙÈ ÌÔÓ·‰Èο ͯˆÚÈ-
e-mail: secretariat@eamt.gr ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË Â- £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÙËÏ 210-4121.182
Ôχ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· - Ù·Âڷ̤ÓÙÔ ¤Ú¯ÂÙ·È
Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210-5201.750, ¶·Ï·Èfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. °È· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆ- ÛÙfi! ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-9ÌÌ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¤-
ÌÂÈÚ›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi º¿ÏËÚÔ ~210-9416.791, 24ÒÚÔ˘ ˆ˜ 7ÌÌ, ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 8 ∫ÔψӿÎÈ (¿ÚÔ‰Ô˜

A
ÛË. ~6981-331089 (1884697)
11.300 ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔË- 6944.944945. À‡ı˘ÓÔ˜ ÎÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ú·- ™ÎÔ˘Ê¿) (1883218)
ıÔ‡˜, baby sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤ- ∞μ∞™Δ∞ÃΔ∞ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ 20¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙,
ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ (1883378)

i
Ú˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· Ì ÔÏÏ‹ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ∞¡∞ΔO§∏ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË
·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â- ∞∞∞μ∞ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÂÚÈο΢. ∂ÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ∂ÓˆÛË Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6983- ÙÚÈ·ÓÙ¿Ú· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ·Ó·-
·Ú¯›· ~6972-775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿- Τ˜, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ. O˘‰¤Ó ·- π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210- 479012 (1883752) ˙ˆÔÁfiÓËÛË - ¯·Ï¿ÚˆÛË. ~6972-594054
ÛÈÔ˜, www.abc-work.com, e-mail: ηÙfiÚıˆÙÔ. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·- 5232.002, 210-5231.513, 210-5234.529, º·- ∞°∞§§π∞™∏ - ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË - Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi (1884694)
∑∏Δ∂πΔ∞π ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔ- ‚ȤÚÔ˘ 16-18, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜:
info@abcergasia.com (1884144) ÙÔ˜ (Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ). ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 65 ·ÓÙÈÛÙÚÂÛÔÁfiÓÔ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚË ∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛˆÓ
¸ËÚÂÛ›· Û super market.μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·, ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·,
e-mail: Hr@alimentatop.gr (1883906) ∞μπO™ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ~210-3837.005 ∞ı‹Ó· ~210-3312.222, 6973-506070 ∞Ú. ∞- Ì·Û¤˙ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ~6986-086669 ·fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷Ͽڈ-
¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›ڷ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì (1883828) ÛË, ÚÈÏ¿Í, ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6981-
∑∏Δ∂πΔ∞π ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì ΔËϤʈÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ~26260-22644 ‰Â›·˜ 4891/7/1/140-‰ (1883183) ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂÛ‹ Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·-
∞§∏£π¡∂™ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜, ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÊ·Ú- 629877, 6981-629878, 211-7107.623
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û super market.μÈÔÁÚ·ÊÈ- ∞ÚÈıÌfi˜ ∞‰Â›·˜ 30501. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚÁ·- ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ £ˆÌ¿˜. ˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂ-
ÌÔÁ¤˜ ·fi ∂ÏÏËÓ›‰· ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô, ηÈ- (1882039)
ο ÛÙÔ e-mail: Hr@alimentatop.gr Û›·˜ ™Ì˘ÚÓ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÈ- °Ú·Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 55 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ- ÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (1881172)
(1883907) ÏÂÁ̤ÓÔ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛˆÈÎfi ÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙË °Ï˘Ê¿- ∞¡ ∏ ∫ƒπ™∏ Û·˜ ¤ÚÈÍ ÂÁÒ Î·È Ë Ê›ÏË ÌÔ˘,
ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. OÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›, baby- Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfi- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ∂ȉÈ- ‰·, Ì ڷÓÙ‚ԇ. ~6941-643469 22¯ÚÔÓ˜, ı· Û·˜ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì Ì ¯·Ï·Úˆ-
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6983-849213 (1883748)
sitters, ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, ·Ùfi- ÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/71. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4 (1884622)
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Hellenic Professional Investigators. ¢ÈÂÍ·-
OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈÎfi: ÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÓÔÛËχÙÚȘ, η- OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210-3837.430, ∞§∏£π¡O Jacuzzi Ì ˘ÂÚ‹¯Ô˘˜ Î·È ·Èı¤- ∞¡Oπ•∞ª∂ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ-
ı·Ú›ÛÙÚȘ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ-ÂÛÙÈ·- 210-3826.651, 210-3826.790, 210-3826.522, ÁˆÁ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‚¿ÏÏÔÓ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ÷Ͽ-
∂Î·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ηٷ- & ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ì ˘- ÚÈ· ¤Ï·È· ÛÙË Ì·ÓȤڷ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ÁÈ¿
¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ÂÌÔÚÈ΋˜ ÙÔÚ›ˆÓ, ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂȉÈ- 210-3838.882 ~210-3837.430 (1883210) ‰‡Ô Ì 35#. ªÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì›·˜ Ò- ÚˆÛË Ì·Û¿˙ relax. °ˆÓ›· §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜
ÎÔًوÓ. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 6ÌËÓË ÂÁÁ‡ËÛË ·ÓÙÈ- ∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ «∂- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó¤- Î·È πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 206, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi μÏ·¯Ô-
& ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ΔÌ‹Ì· ºÔ- ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·ÓÙÈηٷ- Ú·˜ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÎÔ¤Ï˜, ÁÈ· ·ÏËıÈÓ‹
ÚÔÙ¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηٿÛÙ·Û˘, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿- Ó·». ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ̷˜ ÙËÏÂʈÓÈο ‹ Â- ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÂÎÙfiÓˆÛË, ¢ÂÍ›·. °È¿ Ú·ÓÙÂ- Ô‡ÏÔ˘ 1, 3Ô˜ fiÚ.ÎÔ˘‰. Form Day
Ú˘ÓÛË. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÈÛÎÂÊı›Ù ̷˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛˆ- ÛÎÔ›·, ·ÓÙÈ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÂÈÙ‹ÚËÛË, (1883885)
∂ÚÁ·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤Ú¢Ó˜, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ. ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘ 210- ‚Ô‡ ~210-3387.586 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ~210-
¤ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Á) www.abios.gr, skype:kostas446 (1883154) Èο, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ÂÓÙÔ- 3387.062-063. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Ô-
3836.769, 6948.405048, 210-3820.350, 210-
ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÚÔ- ÈÛÌfi ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤ÓÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÙÔ˘ (1883032) Ï˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜. ∞ÈÛıËÛȷΤ˜ Ì·Û¤˙ ÚÔ-

a
3807.155, 6944.361573. ∞ÚÈıÌfi˜ ÂȉÈ΋˜ ·-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿Óˆ- ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·fiÚ·Ù· ÌÈÎÚÔÙÛ› ˘„Ë- ‰Â›·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË: ∞¡∞∑∏Δ∏™Δ∂ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ ÛʤÚÔ˘Ó special ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÙËÓ
ÛË, ηٷ¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â- Ï‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ô- 4891/7/1/71 (1883115) ¯ÒÚÔ Û·˜. ∂ÏÏËÓ›‰· ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ÚÔÛʤ- ·fiÏ˘ÙË ÂÎÙfiÓˆÛ‹ Û·˜. ∫ÔψӿÎÈ ~210-
ÌÔÚÈ΋˜ & ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) ‰Â›ÍˆÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25 ÁÚ·- ÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·, ÙfiÓˆÛË, ·- 7231.566 (1883190)
∂ÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘- ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210-3239.426, 6977- fiÏ·˘ÛË. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ 50# ~6948-571628 ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÌÔÓ·-
Ó¤ÓÙ¢Í˘). ∂Ó·ÚÍË 12/11, À·Î›ÓıÔ˘ 2 VW 262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜ (1884151) ∞π™£∏Δπ∫√π (1884336) ‰Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË
Ï·Ù. ∫˘„¤Ï˘ ~210-8661.824, ÒÚ˜9Ì- VW BORA 1.400 cc, ªÔÓÙ¤ÏÔ 1999 ˆÏÂ›Ù·È ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·- Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. °. §·ÌÚ¿ÎË 132, 5Ô˜ fiÚÔ-
∞¡∞∑øO°O¡∏™∏ - ¢ÂÍ›· - ¯·Ï¿ÚˆÛË.
9ÌÌ (1880763) ~6947-700476 (1883232) ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤- ∞∞∞μ∞ ·‚· ·‚›·ÛÙ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, ÙÚ˘ÊÂ- ÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «μ2» ¶ÂÈÚ·È¿˜. 10.00-
ΔÚÂȘ ϤÍÂȘ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ-
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ- VW FOX 1399cc ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2009, 10.500¯ÏÌ, Ú¢Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔ- ÚfiÙËÙ·, ·Ó·Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙, Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛÙ·ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ 21.00. ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00
¿ÛÙÈ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÔ›· ÎfiÎÎÈÓÔ, 3ı˘ÚÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, full ÚÈÒÓ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ ›- ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ!! ™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ¤ÌÂÈÚ˜ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È Í¤Ó˜ Ì·Û¤˙ ÚÔ- (1883390)
containers, ˙ËÙ› ÏÔ›·Ú¯Ô ÁÈ· ı¤ÛË extra, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙÈÌ‹ 8.000# Ó·È Î¿ı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, Ó· Ï‹ÚË ·fiÏ·˘ÛË, ÁÈ·Ù› Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›- ÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ›‰Ë Ì·Û¿˙ Î·È Û¿Ô˘Ó· ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛʤ-
Operator, ¤¯ÔÓÙ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÛfiÓÙ·: ~6944-697277 (1884168) Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·, ·˘- Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÁÎË. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ Û ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Beauty & ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Û ˘¤ÚÔ¯Ô
‰›ψ̷ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’ & ÏÔÈ·Ú¯›· ÙÔ˘Ï¿¯È- Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 88, 4Ô˜ (ÎÔ˘‰. «πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ»), ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤- Style, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔ- ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, X¤˘‰ÂÓ 19, ÎÔ˘‰. «ÃÂÈÚÔÚ·-
ÛÙÔÓ Â› ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Operator ¢π∞º√ƒ∞ 4891/7/1/66-Á) ~210-3818.568, 210- ·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00-20.30, ™¿‚- ÊÔ˜, 11Ì-9ÌÌ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~210- ÎÙÈ΋» Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, ÙÈÌ‹ 50#. ∫·ıËÌÂÚÈ-
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ¤ÙË Û Containers, Ôχ ηϿ 3839.258, 6944-316126 (1882745) ‚·ÙÔ 10.00-18.00. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ (1881783) 3644.023 (1884171) Ó¿, ÒÚ˜ 11.00-21.00, ~6984-707920,
∞ÁÁÏÈο & ¯Ú‹ÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹. μÈÔÁÚ·ÊÈο ∞°Oƒ∞ 1990-2010 ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜
·˘ÙÔΛÓËÙ· ·Ôχو˜ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ÂÓÙfi˜ 5 ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â¯¤Ì˘ıˆÓ ÂÚ¢- ∞∞∞μ∞ ∞μ∞ ·‚›·ÛÙ·! ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ!!! ∞¡∞∑øO°O¡∏™∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·- 6984-707524 (1883398)
‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹
email:mgtsecretary@technomar.gr ÏÂÙÒÓ, ÙÚÂ̷͛ٷ, ¤ÍÔ‰· fiÏ· ‰Èο Ì·˜. ÓÒÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÂÍˆÛ˘- ªÂ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙, ÁÈ· ÛË, Ì·Û¿˙ Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ∏ÚÒˆÓ ¶Ô- ANTISTRESS Massage. ∞ڈ̷ÙÔıÂÚ·›·
(1883157) ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ~210-5770.879, ÎÈÓËÙfi ˙˘ÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ó‡ÚÂÛË ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤- Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. Ï˘Ù¯Ó›Ԣ 77-79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Aurveda, Reiki, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ¯·Ì¿Ì ηÈ
6932.428989 (1884088) ÓÙˆÓ, ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∞fiÚ·- ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 48 & ºÚ·Ù˙‹ (ÛÙ·ıÌfi˜ ™˘Á- ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «∞ı·Ó·Û¿Î˘» 11.00-20.00, hot stone. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÍÂÎÔ˘-
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ôη- ÁÚÔ‡-ºÈÍ) 1Ô˜, ÎÔ˘‰. «πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ»), 11.00- ™¿‚‚·ÙÔ 12.00-18.00 ~6938-652964 Ú·ÛÙ›ÙÂ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËı›ÙÂ.
˙ËÙ› ¶ÏÔ›·Ú¯Ô Marine ÁÈ· ÙÌ‹Ì· ISM ∞°Oƒ∞∑ø πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Ï˘ÙÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∏ÚÒˆÓ ¶Ô- 21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-18.00 (1883184) °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 2-4 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30 ηÈ
(Safety), οÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’, Ë- ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ) ÛÙȘ η- Ï˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210-4131.298, (1881782) ∫˘Úȷ΋ (‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ∫. ¶·Ï·Ì¿ 6-8)
ÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 45 ÂÙÒÓ & ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ¤ÙË ˘- χÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. «AUTO ∞™∫π∞¡∞∫∏™». £Ë- 210-4131.519, 6940-000000 À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈ- ∞¡∞ªºπμO§∞ ÚÔηϤ۷Ì Ì ÙȘ ·ÚÔ-
∞∞∞μ∞ ∞‚¿‰ÈÛÙ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰È- ¯¤˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ì·˜ η٤ÛÙËÛ ÚÒÙÔ˘˜ (1883194)
ËÚÂÛ›· ¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘. ∫·Ï¿ ∞ÁÁÏÈο - ÔÌÈ- ‚ÒÓ 118, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·ÓÔÈ- ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (1884141)
Ï›·/ÁÚ·Ê‹ & ÁÓÒÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹. μÈÔÁÚ·ÊÈ- ¯Ù¿ ~210-5780.849, 6932-531383 Îfi ÛԢˉÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì·Û¿˙!!! °È· ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Â- ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞ Ì·Û¿˙ 45’, ÙÈÌ‹ 50#, Magic
°∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ £· Û·˜ ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ì ¿- ÚÔÛÒÔ˘, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤- Ï¿Ù˜ ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. ¡. Spa. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·-
ο ‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹ (1883226)
ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ªÂ ·fiÏ˘ÙË Ì˘- ÌÂÈÚË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ~6979-626510 ∫ËÊÈÛÈ¿ 10-9ÌÌ. ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜ ~210- fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó
email:mgtsecretary@technomar.gr

f
ÛÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıË- 6253.419 (1883900) ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ¶·ÙË-
(1883158) ∞∞∞μ∞ Ì·Û¿˙ ·fi 24¯ÚÔÓË, ·ÈÛıËÙÈÎfi, ·-
Ì·ÙÈο, ·ԉ›ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ·- Û›ˆÓ 339μ, 1Ô˜ ~211-4058.615 (1883402)
¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ- fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, body shower ÛÙÔÓ ¯Ò- ∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
Ó‡ÚÂÛË ·ÙfïÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÊÈÏÈ΋ Û˘- ∞¶O¢ƒ∞™∏!! ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙË
¿ÛÙÈ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÔ›· ÚÔ Û·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘, ΤÓÙÚÔ ~6939- ·fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤ-
Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. ∞η‰ËÌ›·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜, Û ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿-
containers, ˙ËÙ› ÏÔ›·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ∞°Oƒ∞∑ø ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·Í› ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÔÏfiÎÏË- 57 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 213 ÁÚ·ÊÂ›Ô 419355, 210-3601.750, 12.00-20.00 ÚÂÈ. ∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Û¿˙
Marine Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÛfiÓÙ·: ¢›ψ̷ Ú· - ÌÈÛ¿, Ô˘ÏÒ Ì’ ¢ÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ~210-3616.406, 210-3612.395, 6932-327184 (1884785) ·fi ¤ÌÂÈÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· ~6948- ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Spa
¶ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞’ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¤ÙË ÏÔÈ·Ú- Ù˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 58, OÌfiÓÔÈ· ~210- ∂ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË (1884153) ∞∞∞μ∞ Ó¤Ô Í¯ˆÚÈÛÙfi ÔÏ˘ÙÂϤ˜ studio 253370 (1883408) Â›Ó·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÌfiÏȘ Ï›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ Î·È
¯›·, ËÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 50 ÂÙÒÓ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 5234.944, 210-5237.665 «π. ∞ı·Ó·ÛÔ˘Ï¿- °ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰ÈˆÙÈÎÔ› Ì·Û¿˙. ¡¤Â˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙ Û ÂÚÈ̤- ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
Marine Officer ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌÂÈ- ΢» (1884770) ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ~6946-750917 (1884787)
∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/36‰’. ∞Ó·- ÛÙÔ Golden Spa Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· Ì·ÁÈ-
Ú›· Û ¢ÂÍ·ÌÂÓÈÛÌÔ‡˜ - ∂ÈÛ΢¤˜. °ÓÒÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¢Â- Îfi Ì·Û¿˙. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11 ∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂ-

0
ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ & ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÎÙ¿ Í›·˜. §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 (ÌÂÙÚfi Fix) 1Ô˜ fiÚÔ- .Ì. - 9 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿, ™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÚÔÛÙ·Û›·
ÛÙÔ Ê·Í: 210-6236.995 ‹ ÊÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «SPA». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30- 6 Ì.Ì. ~6989-675626 (˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÌÂÈÚ˜ ÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ¶·ÙË-
·ÓËϛΈÓ. ÀÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔ-
email:mgtsecretary@technomar.gr 24.00 (1883394) ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Ì·Û¿˙). (1884529) Û›ˆÓ 199 (ÛÙ¿ÛË ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,
ÏÈÛÌfi˜, 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ~6938-101100,
(1883159) RON ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ı‹Ó·: §. ∞- ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∞ı‹Ó· ∞μ∞!! ∞ƒøª∞ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi Ó·ڤ˜ ÂÏÏË- ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «∫¤ÓÙÚÔ ∂˘ÂÍ›·˜», ηıËÌÂÚÈÓ¿
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ª˘Ô¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ¯ÂÈ- Î·È ∫˘Úȷ΋ 11Ì-8ÌÌ (1883191)
SHIPPING COMPANY in Northern suburbs is ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 101 ~210-6429.242-3. ¡. ÷ÏÎË- ~210-5242.202, æ˘¯ÈÎfi 210-6718.958, °Ï˘Ê¿- Ó›‰Â˜ Ì·Û¤˙ Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ô˘ Û·˜ ˘fi- ÚÔÌ·Û¿˙! ™ÔψÌÔ‡ 59 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›-
seeking a Technical office Coordinator with ‰fiÓ·: §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 3 ~210-2585.985 ¢Â- ‰· ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ~210- Û¯ÂÙ·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫Ô˘ÓÙÔ˘- Ô˘ ÁˆÓ›·, ∞’ fiÚÔÊÔ˜, ∞ı‹Ó·, 11.00-21.00 ∞ΔOÀ Ì·˜ Ë ˘¤Ú‚·ÛË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘
university degree in Marine
ÎÙ¤˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¤ˆ˜ 12 ‰fiÛÂȘ. 2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-8080.861, ∫Ú‹ÙË~ ÚÈÒÙÔ˘ 144 Î·È μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, 5Ô˜, ¶ÂÈ- (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ) (1881790) Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi Ì Ôχ Ì ¢-
Engineering/Naval Architecture, english 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310-592.102, Ú·È¿˜ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ƒÈÏ¿Í) ÒÚ˜ 10.30-20.00 ¯¿ÚÈÛÙ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜!! ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·-

l
fluency and computer literacy. Candidates www.detective.com.gr (1881170) (1882063) ÁÈ· ·ÔÁ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ!! ~6955-
that will be considered must be up to 30 years ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·Úˆ- 268633, ·ÓÔȯٿ 09.00Ì-22.00ÌÌ
old. Please send your CV via email to: Ì·ÙÔıÂÚ·›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÌÔ- (1882042)
mgtsecretary@technomar.gr or fax no 210- Ó·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÈÓÒ˘ 29 (‡„Ô˜ ªÈ¯·-
∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ fi- Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∞ÀΔO Ô˘ ¤ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹-
6236.995 (1883156) Ó·˜:»City Gold Spa» ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜, ∂ÏÏËÓ›-
ÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ, «∞ÈÛıËÙÈ΋», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00,
‰Â˜ Ì ıÂÚ·›˜ ÛÙÔ Ù˙·ÎÔ‡˙È, ¯·Ì¿Ì, Û¿-

D
ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ, ÚÔÏfiÁÈ· Rolex - ·ÛËÌÈο, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (1883393)
¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236
ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ AÎfiÌË: ∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂!! Àfi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘Ó·. £· Û·˜ ηٷÏ‹ÍÔ˘ÌÂ! ~210-
3633.617, 6974-728454, ™ÎÔ˘Ê¿ 10 ∫Ôψ-
∞°Oƒ∂™-¢∞¡∂π∞ ÂÓ¤¯˘Ú· Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, Î·È Ó¤· ÓÔÔÙÚÔ›·!!! ™¤ÛÈ·Ï ÚÔÁÚ¿ÌÌ·- Ó¿ÎÈ, 4Ô˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ·ÚÈ·-
∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÚÈÔ- ϛژ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ·, ÔχÙÈÌÔÈ Ï›- ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §·‰¿ 1 Ù·. ∂Ï¿Ù ӷ Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ η, www.olotropiki.com (1882829)
¯‹˜ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ó¤Ô˜, οÙÔ¯Ô˜ ÌÔÙÔ- ıÔÈ, laptop. ™Ù·‰›Ô˘ 60, ˘fiÁÂÈ· ÛÙÔ¿ ΔËϤʈӷ: 67, °Ï˘Ê¿‰· ~210-8948.178 (1881780)
∞º∂£∂πΔ∂ Û ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ™Ô˘Ë‰È΋
Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÎ- ~210-3217.460, 6972-697027, 210- ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80 (ÈÛfiÁÂÈÔ) ∞¡∞¡∂øª∂¡∏ ‰È¿ıÂÛË, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì¿Ï·ÍË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ÛÔ-
ÏËڈ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, 3241.034 (1873073) 210-3333.333 ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÓÙÈÛÙÚ¤˜ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¯·Ï¿Úˆ- ‚·ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯Ò-
Ó· ̤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - Ï‹Ú˘ ·- Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ÌÂÙÚËÙ¿; ∂¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË!! ΔËϤʈӷ: 211-3659.857 - 3659.855 ÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ∫·ÏÏÈı¤· ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, £Ë-
Fax: ÚÔ ~210-9568.023 (1881753)
·Û¯fiÏËÛË - π∫∞ - ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜. °Ú‹ÁÔÚ· Î·È Â¯¤Ì˘ı·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Fax: 211-3659.897 Û¤ˆ˜ 176, «∞ÓÙÈÛÙÚ¤˜», 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫·-
øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ~210-5234.944, ~6983-397292, 6983-834210 ∫Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ E-mail adnea@dolnet.gr 210-3333.951 ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.30 ~6979-125955
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
210-5237.665 (1875115) (1883399)
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 61/2

z
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞™ ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤˙ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ™∂ ∂¡∞ fiÌÔÚÊÔ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ-·ÊÚÔ‰›ÛÈˆÓ ∂ƒ°O™Δ∞™π∞ƒÃ∏™ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ,
∞π™£∏Δπ∫√π ÙË Ì˘Ô¯·Ï¿ÚˆÛ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ∂›Û˘ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯ÂÈ- ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÓÂ- 55¯ÚÔÓÔ˜, 1.87, Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ÛÔ‚·Úfi
ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÏÂÌÊÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ÚÔÌ·Û¿˙ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË. ºˆ- ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔχÏ¢ÚÔ˜,
~6995-053505 (1883080) ΛˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 11, 3Ô˜ fiÚ. (∞ı‹Ó·), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17∞, ∞μ∞¡Δ∞∑ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ ÂÚÁ·˙fi- ¤Í˘ÓÔ˜, οÙÔ¯Ô˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË EXOTIC SPA ÙÈ̤˜-¤ÎÏËÍË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¯ÒÚÔ˜, «Aroma». ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-9ÌÌ, ™·‚‚·ÙÔ·- 09.30-13.30 & 17.00-20.30 ~210-3301.040, ÌÂÓÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ, ̤ÙÚÈ- πÙ·Ï›· Î·È ∫ÔψӿÎÈ, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·
Ù˙·ÎÔ‡˙È, fiÌÔÚʘ Ì·Û¤˙. ∫‡Ì˘ 9 (‡„Ô˜ ∞¯·Ú- ÚÈ·ÎÔ 11Ì-7ÌÌ 12.000#, ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ, ‚›Ï·, 2 ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¤-
210-3303.759 (1882035) Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜ Ì Á·Ï·Ó¿
BABYLON CLUB. ªÈ· fi·ÛË ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÁÈ· ÓÒÓ 159) ∞ı‹Ó·. ∞ÓÔȯٿ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ ™ΔO¡ ¶O§ÀΔ∂§∏ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·˘ÏË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘
Ì¿ÙÈ·, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ·-

H
ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿Ó‰Ú·! ∞fi Ù· ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ 10.00-21.00 ~6951-379176 (1884235) ºÏÔ›Û‚Ô, fiÌÔÚʘ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ˘Ô‰¤- Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈ-
¯·Ì¿Ì, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 4, 3Ô˜, (ÛÙ¿ÛË FULL ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙! ∂ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÔÓÙ·È Ì ٷ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ì·Û¿˙. Oriental, ΛÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, πà ÂÈı˘Ì› ÓÂÙÛ¿ÙË. ∞‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
ªÂÙÚfi ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜). ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÔÓ·‰È΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË Û ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ- Tai, Siatsu. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 13 ¶. º¿ÏËÚÔ ~6933- ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ηÏÏÈÂÚÁË̤- ο §OÀ∏™ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-
21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·ÓÔÈÎÙ¿ ~6957-791962 ¯Ô ¯ÒÚÔ! ~211-4058.007 ‹ 6950.430953 (11.00- 397022, 10.30-20.30 ηıËÌÂÚÈÓ¿ (1883401) ÓË, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ. «¶∞¶- 4176.812, www.louis.gr (1882938)
21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜) (1884200) Δƒπ∞¡Δ∞¶∂¡Δ∞ÃO¡∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ¿„ÔÁ˘ ÂÌ- ∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ™Ù·ı- ¶∞™», OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ. 210 -36201.47.
¢O∫πª∞™∂ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ó¤Ô Ìfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 ÂÙÒÓ, air ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, ∂ºO¶§π™Δƒπ∞ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ôχ ÂÌ-
∫∞π¡OÀƒ°πO™ ¯ÒÚÔ˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Â˜ Ì·Û¤˙ Ê¿ÓÈÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÈÏ¿Í Û Ò- Ê·Ó›ÛÈÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË Á˘Ó·›Î·, ÌÔÚʈ̤ÓË,
Ì·˜ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ÓÈÒÛÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ÚÈÌÔ˘˜ ΢ڛԢ˜. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6982-557177, condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›- www.pappas.gr (1882906)
ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ¢ÂÍ›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫·ıË- ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁÂ-
Anagennesis-Spa, ÊÙÈ¿¯ÙËΠÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÁÈ· Ó· 9Ì-8ÌÌ (1883695) ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ~210-8025.417,
ÌÂÚÈÓ¿ 10.30-21.00 ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ∞fiÏψÓÔ˜ 1, ∞∂ƒO¶Oƒπ∞™ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ Ù˘¯È- Ó›·˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘Ì› ÛÔ‚·Ú‹
Û ηٷÎÙ‹ÛÂÈ, 12 ÌÂÛË̤ÚÈ - 9 ‚Ú¿‰˘ ~6980- 2Ô˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∞ÈÛıËÙÈ΋ (1883421) 210-8065.124, 210-8028.030, www.thalo.gr
TREASURE PLACE ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Ô‡¯Ô˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÁÔËÙ›·, ·ıÏËÙÈÎfi˜ 1.85 Ì ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ ¿Ó-
885898 (1884788) πÌ‚ÚÔ˘ 2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (‡„Ô˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 178) ¶Ï. (1879076)
∫Àƒπ∞ 33¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ¢ڇ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤Í˘ÓÔ˜ Ì ¯È- ‰Ú· ¤ˆ˜ 62. DIAMANTIN ~210-4120.916
¢O∫πª∞™∂ Ó· Ì ηϤÛÂȘ ÁÈ· Ì·Û¿˙, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ~210-8611.721, 11.00-21.00, ™·‚‚·- Ô‡ÌÔÚ ÌËÓÈ·›ˆ˜ 8.000#, 2fiÚÔÊÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi, www.diamantin.com (1884796)
ͯ¿ÛÂȘ ÔÙ¤. ∂›Ì·È 20¯ÚÔÓË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ì·Û¤˙ ~6975-829506 (1883410) ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00
∞™Δƒ√§√°π∞ ÛÔÚ πÃ, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ π¢πO∫Δ∏Δƒπ∞ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘,
~6906-677215 (1883749) ∫Àƒπ∞ 38¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ Û ‰ÈÎfi Ã∂πƒO¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ fiÌÔÚÊË Ì ÚÔÛˆÈ- 33¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô-
¢O∫πª∞™∂ Ó· Ì ηϤÛÂȘ ÁÈ· ÚËÏ¿Í Î·È Û›ÁÔ˘- Ù˘ ¯ÒÚÔ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ~210-2232.634, 6977- ÁÈ· ¢ÂÍ›·, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ¡ÈÒÛ ‰È·ÊÔÚ¿ ÎfiÙËÙ·. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
619963 (11.00-19.30) (1883746) (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 59) 4Ô˜ fiÚ., 11.00-20.30 d χ fiÌÔÚÊË, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·Ú¯¤˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›-
Ú· ı· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ∂›Ì·È 21 ÂÙÒÓ Ô- AL HAGIE! ªÂÁ¿ÏÔ ª¤ÓÙÈÔ˘Ì Ï‡ÓÂÈ ÔÏ· Ù· ÚÔ- ο §Ô‡Ë˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-
ÁÚ·ÌÌË, οÙÔ¯Ô˜ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ÈˆÚfi-
χ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ì·Û¤Ú. ~6984-246297 ∫Àƒπ∞ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì·Û¿˙ Ãøƒπ™ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ٷ Days Spa. ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚˆÙÈο, Ù‡¯Ë˜, ÂÚÁ·Ûȷο, Ì¿ÁÈ·, ÔÈ- 4176.812 www.louis.gr (1882934)
ÊÔ˘, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 17.000#, ȉÈfiÎÙËÙÔ
∂§∞ ¡∞ ÂÚ¿ÛÂȘ Ï›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi! OÈÛıÂÓ ∫¿Ú·‚ÂÏ ÎÔÓÔÌÈο. ∂ÈÙ˘¯›· 100%. ¶ÏËڈ̋ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·-
~210-7229.808 Î·È ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 171 ∞§§O¢∞¶∂™ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ ˙Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰· - Â- ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›·
ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ∂ÌÂÈÚË Î˘Ú›· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· Ù· ~6942-838581 (1883847) ÔÙ¤ÏÂÛÌ·! ∞¯·ÚÓÒÓ & OÏ˘Ì›·˜ 10, ∞ÁÈÔ˜ ¡È-
~210-7793.211 ∫·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∫·È ∫˘ÚÈ·- ͈ÙÂÚÈÎfi (ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·) ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Á¿ÌÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á-
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ ~6956-157711 (1883195) ª∞™∞∑ Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú Î·È ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú ÚÔÛʤÚÂÈ ÎfiÏ·Ô˜. ~6942-770559 (1884790) ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜ ¶ÂÈÚ·È¿,
΢ڛ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ Τ˜. (¢ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ)! (1884172) ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘! ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
∂§∞Δ∂ Ó· Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ!! £ÂÚ·¢ÙÈο Ì·Û¿˙ ∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ Ì¤- ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜. Elegance ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812 www.louis.gr
6955.658455 (1883694) Ãøƒπ™ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ
ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·. ∞Ó·Ó¤ˆÛË Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Ì·Û¿˙ & ¿ÙËÌ· Ï¿Ù˘ ·- ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ~210-3814.782, www.elegancegr.gr (1882936)
Ì·Û¿˙, ÔÏÈÛÙÈ΋ Ì¿Ï·ÍË, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ·fi ¤- ¡∂∞ƒ∏ ‰ÂÛÔÈÓ›‰·, Ôχ fiÌÔÚÊË Ì·Û¤˙, ÚÔ- Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÂȯÂÈÚ‹- (1881248)
ÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ÚËÏ¿Í, ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ. fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· Î·È §Â˘ÎÔÚˆ-
ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi. «Choco Spa» ª·ÚÔ‡ÛÈ 11.00-22.00 & ∫˘ÚȷΤ˜ ~6977-372436 ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÏÂ- ∞¶∂À£À¡Oª∞π Û ÂÛ¤Ó· ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ¿Ó- Û›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, ÁÓˆ-
~6988-886652 (1884695)
~6984-460083 (1881789) øƒ∞πOΔ∞Δ∏ ∂ÏÏËÓ›‰·, ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÌÔÚÊË, ·- ʈÓÈÎÒ˜ www.alaxezoi.com ~210-8662.647, ıÚˆÔ. μÁ˜ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-20.00
¡∂O «SANTE-SPA» ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ. ™ÎÔ˘Ê¿ & ~210-5237.731, 210-5237.752, 6944-390189
∂§§∏¡π¢∞ 43¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹Ú˜ ·ÈÛıË- Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. °È· ¯·Ï¿Úˆ- 210-8662.354, 6944-320979 (1881292) ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘! À‡-
μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 42. ∞ÔÏ·‡ÛÙÂ-¯·Ï·ÚÒÛÙ ÌÂ
ÛÈ·Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ fi- Ӥ˜ ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙. ∂ÈϤÍÙ ÚÔÛˆÈÎfi Úfi- ÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Û¿˙. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È¿- ı˘Ó·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ¯Â̇ıÂÈ·. °ÓˆÚÈ̛˜ (1874215)
ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ~6986-296811, 12.00-20.00 ÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘. Special ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ~6908-458501 (1884719) ÁÓˆÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂- ÁÈ· ÊÈÏ›·, Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ. ∫· ¢‹ÌËÙÚ· ~211- ΔO °ƒ∞º∂π√ «¶∞¶¶∞™» ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜
∂§§∏¡π¢∞ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¢ÁÂÓÈ΋, ÚÔ- sauna, solarium ~210-3390.446, 6956-139357 ø™ ¶OΔ∂ ı· „¿¯ÓÂȘ; ∂Âȉ‹ ÙÔ massage Â›Ó·È Ú¢ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £¤Ì·Ù· 7107.277, 6959-267748 (ÁÈ· Î˘Ú›Â˜ ·fi 25 ¤- ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·Ô-
ÛʤÚÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ~6955- ¡∂O STUDIO Ӥ˜ (2) 22-27 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚʘ Ì·- Ù¤¯ÓË, Liliya Spa Massage & Therapy. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÈ- ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆ- ÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ Âϛ٠Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û·˜
397752 (1884954) Û¤˙, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙. ™ÈÛ›ÓË 22 (Hilton) ~210-7241.682, 6989-810697 ÎÔÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ª·ı‹Ì·Ù· ÛË) (1883185) ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂÈ-
™˘ÁÁÚÔ‡ 161, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜ ~6978-837263 ¯ÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, fi-

c
∂§§∏¡Oƒø™π¢∞ 27¯ÚÔÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· °ƒ∞º∂πO ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·.
¶∞¡∂ªOƒº∏ ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÏ·˘- ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ - Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ËÚ˜ Â˘Î·Ù¿Ûٷ٘ 65¯ÚÔÓ˜ Î·È ¿Óˆ ˙Ë- ÌÔÚʘ Ӥ˜, ¯‹Ú˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘Â-
ÚÔÛʤÚÂÈ super ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚËÏ¿Í ÁÈ· ¢Â-
ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË ÚÔÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ - ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿, ÙÔ‡Ó ·Ú¤·, ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ 22 Î·È ¿Óˆ ˙ËÙÔ‡Ó Ù‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
Í›· - ¯·Ï¿ÚˆÛË. ~6909-741536 (1884699) ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, OÌ‹ÚÔ˘ 38 ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Î·ıË-
ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ~6934- ÚԂϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ, ηıÔ‰ËÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ Á¿ÌÔ, Î. ∫È΋ 17.00-20.00 ~210-6429.365,
ELITE SPA ∞Ó·Óˆı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ 967719 (1884722) ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÌÂÚÈÓ¿ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·Ù· 10Ì-2ÌÌ. ΔËϤʈÓÔ
¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ·Ó¤ÌÔÚʘ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈÚfiÙËÙ· ˙‡- ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. πÔÎÚ¿- 6977-205674 (1878944)
¶ƒøΔO¶Oƒπ∞∫∂™ Ù¯ÓÈΤ˜, Ì·Û¿˙ ÚÔÛÒÔ˘, ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 210-3620.147, www.pappas.gr
Ì·Û¤˙, Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· Û·˜ ÂÎÏ‹ÍÔ˘Ó, ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·Ì¤ÓË ÛÙ‡ÛË & Úfi- ÙÔ˘˜ 76 ~210-3602.737, 210-3625.112, 6944- ¢π¢∞∫Δøƒ 38¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈ- (1882917)
ÛÒÌ·ÙÔ˜, ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ¢ÂÍ›·, ¯·Ï¿- 503843 (1881011)
ÁÈ· ¿ÙÔÌ· VIP. ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 45, 1Ô˜ fiÚÔ- ˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) Î·È Î¿Óˆ doppler ÌÔÚ›Ô˘. ∂- Û˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ 1.73 ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, 2
ÚˆÛË, ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘Á›· ~6948-164047 Δƒ∞¶∂∑π∫O™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 37¯ÚÔ-
ÊÔ˜ ∫ÔψӿÎÈ. ƒ·ÓÙ‚ԇ ~210-7251.874 ÒÚ˜ ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ì ٛÙÏÔ «∞Ó‰ÚÔÏÔÁ›·» I O ∫ÀƒπO™ SAKHO ·ÊÚÈηÓfi˜ ̤ÓÙÈÔ˘Ì, ÁÓÒ- ·Î›ÓËÙ· ∫·ÛÙ¤ÏÏ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ·-
ƒø™π¢∞ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈ- Î·È II, ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁڿʈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ¿- ÓË, ÂχıÂÚË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÏÂÙ‹, ηÏÏÈÂÚÁË̤-
11.00-21.30, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-20.00 (1883054) Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Î·È ÚÂÊÏÂ- ÛÙ˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·- Ú·ÏÈ·Îfi, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫ÔψӿÎÈ, ηٷı¤ÛÂȘ, ÓË, ∞ÁÁÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, °·ÏÏÈο, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÙ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ
∂ªº∞¡π™πª∂™ Î·È ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ÚÔ- ÍÔıÂÚ·›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ (¡. πˆÓ›·) ~6988- ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÈÒÓ. ∂›Ï˘ÛË Ì·Á›·˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒ- πÃ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 5.800#. ∂Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿- Ó›·˜, οÙÔÈÎÔ˜ ‚ÔÚ›Ԣ ÚÔ·ÛÙ›Ô˘. ªË ηÓ›-
ÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘- 719820 10Ì-10ÌÌ (1883413) ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÔ˘. ∂›ÛÎÂ„Ë Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ: ˆÓ. πÛ¯˘Ú¿ ÂÓÂÚÁÂȷο Ê˘Ï·¯Ù¿. ∞ÔÌ¿- ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 54 ÂÙÒÓ ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì ÛÙÚÈ·, ‰È¿‚·ÛÌ·, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ÂΉÚÔ̤˜, ¢η-
ÂÍ›·˜ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. °ã™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ™∞ƒ∞¡Δ∞¢À∞ÃO¡∏ ÂÏÏËÓ›‰· Ì·Û¤˙, ÚÔ- 09.00-12.00 & 17.00-20.00. ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, ~210- ÎÚ˘ÓÛË Î·ÎÔÙ˘¯›·˜. ∞ÓÔ‰Ô˜ ıÂÙÈÎÔ‡ οÚÌ·. ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡- Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈ-
54, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ «Studio». ∫·ıËÌÂÚÈ- ÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘, 2- 5244.938, 6948-899961, 6955-191194, e-mail: ∂ÈÙ˘¯›· 100% ~210-8838.079, 6979-143289 ˘ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ~210-4176.812 www.louis.gr Îfi, ηÏfiηډÔ. DIAMANTIN ~210-4120.916
Ó¿ 10.30-22.30, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00Ì-21.00 8ÌÌ. ~6934-681512 (1884621) info@andrologycenter.gr (1883475) (1880266) (1882932) www.diamantin.com (1884298)
62 ∫ÔÈÓˆÓÈο ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

[°∞ª√π] [∫∏¢∂π∂™] [ su I do I ku ]
O ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ™OÀ§πøΔ∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞Èη- ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ·‰ÂÏÊfi
ÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷ÛÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °∂øƒ-
°∞∫∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚÏ‹,
∞¶O™ΔO§O ª∞£π∂§∏
ÂÙÒÓ 83
ª∂Δƒπ√ ¢À™∫√§√ §À™∂π™ (3/11/2010)
™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ

ª∂Δƒπ√
Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÔÚˆ›,
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÚˆ›.
Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 4/11/2010 Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì. ·fi
ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ∞ıË- 9 5 8 3 7 5 ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
7
4
6
5
2
8
3
9
5
6
8
1
9
7
1
2
4
3
O ∂À∞°°∂§O™ ∫OÀ™OÀ§∞™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÓÒÓ. O ·‰ÂÏÊfi˜: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ο-
∫˘Ú¿ÙÛˆ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §È·ÁÎÚȉÒÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ
ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ë °∂øƒ°π∞ - Ã∞-
ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·‰ÂÏÊfi, ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ Î·È Ê›ÏÔ 1 6 2 4 2 9 ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ηÈ
3
6
9
2
1
4
4
5
7
1
2
3
6
8
8
9
5
7
ƒ∏ ∫O¡Δ∏ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È Ù˘ ª·ÈÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤- °∂øƒ°πO ∫Oª∞ƒ∏ª∞ οıÂÙË ÛÂÈÚ¿ Ó·

#701562#
ÓÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ˘Ï¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ™·Îڷ̤ÓÙÔ
∫·ÏÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ∏¶∞ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Úfi-
Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5/11/2010 Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛ.
·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘
5 3 1 7 6 9 3 6 1 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
9
5
1
8
3
7
7
6
8
2
4
9
5
4
6
3
2
1
ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¡. ª¿ÎÚË.
O ∏§π∞™ Ãπ™ΔOºπ§O¶OÀ§O™ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È Ù˘ ª·-
Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÔ›ÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÈ
∞ıËÓÒÓ. ∏ ·‰ÂÏÊ‹: πˆ¿ÓÓ·. Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘Á-
ÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ. 5 4 1 9 4 6 1 fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ
1
2
3
7
5
6
8
1
4
9
6
5
2
3
7
4
9
8
ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ 8 4 9 2 3 7 1 5 6
ηÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ Î·È Ë πø∞¡¡∞ ∞£∞-
¡∞™O¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·- 2 6 7 5 1 5 8 9 2 9. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·

¢À™∫√§√
∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ Ã∞Δ∑∏¢∞∫∏
Ó¤ÏÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ
ÂÙÒÓ 96
Û οı 3¯3 ÙÂ- 6 4 2 9 7 1 8 3 5
∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹.
O ª∞ƒ∫O™ ª¶OÀ°πOÀ∫§∞∫∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘
Îˉ‡ԢÌ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5/11/2010 Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi 6 1 5 3 2 9 6 ÙÚ¿ÁˆÓÔ ı· 1
8
3
9
5
7
2
3
8
5
6
4
4
2
7
6
9
1
∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÏÈÓÈ¿ÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·-
ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. Δ· Ù¤ÎÓ·: °È¿Ó- Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ-
ÙÔÈΛ ÛÙË ¡›Î·È· ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë ∂ÀºƒO™À¡∏ ∫O§§∏Δ∏-
ƒ∏ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÙÚÔ‡‚·-
Ó˘, ¡›ÎÔ˜. Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∞Ï›ÎË. Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·:
∏Ï›·˜, ƒÔ̤Ô, ™ÂÚ¤Ó·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜. 9 6 8 5 7 6 5 4 7 ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈı- 7
9
5
2
8
4
4
6
9
1
3
7
6
3
1
5
2
8
ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μ‡Úˆ- ÌÔ› ·fi ÙÔ 1
3 5 9 3 4 6

#4197#
Ó· ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· ∞Ù- [ª¡∏ª√™À¡∞] 3 1 6 5 2 8 9 4 7
ÙÈ΋˜. ¤ˆ˜ ÙÔ 9. 5 6 1 8 3 2 7 9 4
ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ÙÂÏÔ‡- ªÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο Î·È ÙÔ
O πø∞¡¡∏™ ™Oºƒ∞™ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÓÓ·˜, ÙÔ
Á¤ÓÔ˜ ΔÔ‡ÙÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ
Ì 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ
ÙÔ˘ ∞’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘-
9 4 3 7 2 8 ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ
www.sudokuworks.com
2
4
7
8
3
9
1
7
4
6
9
5
5
1
8
2
6
3
ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È Ë ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ¶∂ƒ¢π∫OÀƒ∏ ÙÔ˘ ™Ù·Ì·- ¯‹˜ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÎfiÚ˘, #839349# www.sudokuworks.com #8105005#
www.sudokuworks.com
Ù›Ô˘ Î·È Ù˘ Δ·ÙÈ·Ó‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂Ï¢ÛÈÓÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜
ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ™Δ∞ª∞Δπ∞™ §∂πμ∞¢∞ ™˘Ì‚·Ù¤˜ Û˘Û΢¤˜
O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ πø∞¡¡π¢∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·-
Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ª·-
ºÈÏÔÏfiÁÔ˘
O Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘ÚÈÙۿη˜. O ÁÈÔ˜: °ÚËÁfi-
SUDOKU ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ LG G7050, Motorola C650, C651, E1000, E550, V1050, V180, V220, V3, V300, V500, V525, V535, V547, V550, V600, V635,
V80, V980, Nokia 2650, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3230, 3300, 3510i, 3530, 3600, 3620, 3650,
ÚÔ‡ÛÈ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ - ∞°°∂§π∫∏ ÚÈÔ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú·: ªÂÚfiË §ÂÈ‚·‰¿. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù·‡ÚÔ˜ 3660, 5100, 5140, 5140i, 6020, 6021, 6030, 6100, 6101, 6108, 6170, 6200, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6600, 6610, 6610i,
¶∞¡∞°πøΔO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›- §ÂÈ‚·‰¿˜, ∑ˆ‹ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ηÈ
¶·›ÍÙ ·Ù¤ÏÂȈٷ SUDOKU ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜. 6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7600, 7610, 7650, 8800,
Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÃÔ- ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫˘ÚÈÙۿη, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Î·È OÏÁ· ∫˘ÚÈÙۿη, ™Ù›ÏÙ SMS ÛÙÔ 54344 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜: 8910i, N70, N-GAGE, Sagem MY V55, MY V65, MY V75, MY X52, Samsung D500, E100, E300, E330, E700, Ã460, Sharp
Ï·ÚÁfi Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- GX-10, GX-15, GX-20, GX-25, GX-30, Siemens CV65, CX65, M65, Sony Ericsson K700, K700i, K750i, T610, T618, T630,
ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ.
∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫˘ÚÈÙۿη, ∫·ÏÏÈfiË ∫˘-
ÚÈÙۿη. Δ· ·Ó›„È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ.
GTN (ÎÂÓfi) 6908 V800, Z1010, Z600
¶ƒO™OÃ∏: °È· Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ·È¯Ó›‰È· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ WAP. °È· ‚Ô‹ıÂÈ·
O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ªOÀ∫O°§OÀ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘
ª¤ÙÙ˘˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÈ˙¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÃÔÏ·Ú-
ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Ô- (¯Ú¤ˆÛË 1,19ú/SMS Ì ÙÔÓ º¶∞) . °È· Ó· οÏÂÛ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ 1212 ÁÈ· COSMOTE, ÛÙÔ 1313 ÁÈ· COSMOKAPTA & WHAT’S UP, ÛÙÔ 13830 ÁÈ·
Ï˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ VODAFONE, ÛÙÔ 1251 ÁÈ· Vodafone a la carte & CU, ÛÙÔ 1260 ÁÈ· TIM Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ BFREE & FREE2GO Î·È ÛÙÔ 1222 ÁÈ· Q.
Áfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë π™ª∏¡∏ - πø- ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ download ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 4 SMS
∞¡¡∞ Δ™O§∞∫OÀ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ £ÂÒÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞¶O™ΔO§OÀ (§∞∫∏) ∂•∞ƒÃO¶OÀ§OÀ H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
¶ÔÏ›ÙË - Δ·‚¿ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜ ÙÂÏԇ̠ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 10
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó .Ì. ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. ∏ Û‡-
ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.
O ƒ∞ªπ ª¶∞ƒ∞¡Δπ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·È Ù˘ ª·Ó·ÁÔ˘¿Ú,
˙˘Áfi˜ ÙÔ˘: ¶fiË. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘: °ÈÒÚÁÔ˜, ¡›ÎÔ˜, μ·Û›-
Ï˘. Δ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘: ¢‹ÌËÙÚ·, °È¿ÓÓ˘ - ª·Ú›·. ∏ ‚·- [ ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ ] Oƒπ∑O¡Δπ∞ ∫∞£∂Δ∞
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÏÔ‡˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· Î·È Î·ÙÔÈ- ÊÙÈÛÙ‹Ú· ÙÔ˘. Δ· ·Ó›„È· ÙÔ˘. OÈ ı›˜ Î·È ÔÈ ı›ÔÈ ÙÔ˘. OÈ 1. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ Oȉ›Ô‰· Î·È Ù˘ πÔο- 1. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Â› ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·-
Λ ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· Î·È Ë ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°πO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ¡È- ÂÍ¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È ÔÈ ÂÍ·‰¤Ïʘ ÙÔ˘. OÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔ-
ÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ó¿ÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- ÊÔ› ÙÔ˘˜. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÛÙ˘. 2. ∂Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ∫·- ˆÏÂÈÒÓ. 2. ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ë È‰ÈÔ-
ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.30 .Ì. ÙÂÏÔ‡ÌÂ
Ú·ÁÎÈfi˙˘. 3. ∂Ó· ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· Û˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ (·ÈÙ.). 3. ¶ÚÔÛ‰ÈÔ-
·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓË- 1 ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. – ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 4. Ú›˙ÂÈ ÙÔÈο (ηı.). 4. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ
O ∞¡Δø¡∏™ Ã∞§∞ƒ∏™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂Ϥ- ÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë-
Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛ›·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ- ̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ı›Ԣ Î·È Ê›ÏÔ˘
∞ÛÈ·ÙÈ΋ ¤ÚËÌÔ˜. – Δ· ı¤ÏÂÈ Ë Ú·- ÙË Ï‡ÛË Û οÙÈ... ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ (·-
΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Î·È Ë ™Oºπ∞ Ã∞Δ∑∏∞¡-
2 Ì¿ÙÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜ (·- ÓÙ›ÛÙÚ.). – μÔ˘Ófi Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿-
¢ƒ∂OÀ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ù·ÎÔ˘˙Ë- πø∞¡¡∏ £. ¶∞¶∞´ø∞¡¡OÀ
ÓÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μÔ‡- ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›Ó·. Δ· Ù¤ÎÓ·: π¿ÛˆÓ Î·È ª·ÚÁ·Ú›Ù·. Δ· ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ΔÔ Í›‰È, ÛÙËÓ Î·ı·Ú‡Ԣ- ΢ (ÁÂÓ.). 5. •ÂÓÈ΋ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·-
Ï·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË μԇϷ. ·‰¤ÏÊÈ·. Δ· ·Ó›„È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ. Û·. – ΔËÓ ÏËÛ›·ÛÂ Ô ¢›·˜ Ì ÙË ÌÔÚ- Ê›· ÙÔ˘ ÓÔÎ ¿Ô˘Ù. – ∞ÂÈÏ‹ ηٿ
O °∂øƒ°πO™ ∑∞∫OÀ§∏™ ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂ-
3
Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª˘ÚÈÛÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ [∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞] Ê‹ ÂÓfi˜ Û‡ÓÓÂÊÔ˘. 6. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘... ‚·ÛÈÏÈ¿. 6. ∂›ÎÏËÛË ÙÔ˘
∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi Î·È Ë ∂À∞°°∂§π∞ -
∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ fiÛÔ˘˜ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ 4 Ù· ÂÏÏÈ‹. – ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ·Ó·ÏfiÁÈ· (·- ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. –
πø∞¡¡∞ ¢∂¡¢ƒπ¡OÀ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤-
ÓÔ˜ ΔÛ·¯ÙÛÈÚÏ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì›· ¤Ó- μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 7. °ÈÔ˜
ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ. §∂ø¡π¢∞ ¡. ∫∞¡∂§§π∞
5 ÓÔÈ·. 8. ∞ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∫‡- ÙÔ˘ πÔ‡‰·. – OÚÔ˜ Ù˘ Ê˘ÙÔÏÔ-
O ™∞μμ∞™ ∫O¡¢À§∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, OÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘. ÚÔ˘ (·ÈÙ.). 9. O ™ËÎÔ˘¿Ó·˜ ÛÙË Á›·˜. 8. ∂¯ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ù˘. – ™˘-
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ∞ÈÙˆ-
ÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡. ª¿ÎÚË ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. – ∂›‰Ô˜ ‚·Ì‚·ÎÂÚÔ‡ ˘- ÓËı›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂٷ͇ ʛψÓ. 9. ∂Î-
¶∏¡∂§O¶∏ Δƒπ∞¡Δ∏ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ [¢øƒ∂∂™] 6 Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ· (ÁÂÓ.).
Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÓÙ·Ú‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘
ÛÙË ¡. ª¿ÎÚË ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¡.
ª¿ÎÚË ∞ÙÙÈ΋˜. §∂ø¡π¢∞ ¡. ∫∞¡∂§§π∞ 7
O ∂ªª∞¡OÀ∏§ ºƒ∞°°O™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂ- η٤ıÂÛ ·ÓÙ› ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘ 500 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ §À™∏ (03/11/2010)
Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ π·ÙÚ¤ÏÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È ÃˆÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È 550 ¢ÚÒ ˘¤Ú Ù˘ ∫È‚ˆÙÔ‡ ÙÔ˘
ηÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë Δπ¡∞Δπ¡ ∫fiÛÌÔ˘. 8 Oƒπ∑O¡Δπ∞: 1. ¢π∞§ÀΔπ∫∞ 2. ∞°∫∞§π∞ 3. ƒπ∞ 4. ∞¶O™∫∂À∂™ 5. ∞§™ - ∏∫ - ¡Δ
∫Oª¶∞´¡Δ∑∂ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú Î·È Ù˘ Δ·Ì¿ÚÈ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÈ- ªÓ‹ÌË
6. ∫∞Δπ - ¶∂Δ∞ 7. ∏ Δ∏μ∂¡¡O™ 8. O π∞™ø¡ - ª∏ 9. ∞¡ - ¡O∏ΔO™. ∫∞£∂Δ∞:
ÁÎÚÈ·Ô‡ÓÈ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫·Û› °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈ-
Λ ÛÙÔ ƒÔ˘ÛÙ¿‚È °ÂˆÚÁ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ¶O§ÀÃO¡∏ π. ¶O§ÀÃO¡π¢∏ 9 1. ¢∞ª∞™∫∏¡∞ 2. π° - ¶§∞Δø¡ 3. ∞∫ƒO∞Δ∏™ 4. §∞π™ - πμ∞¡ 5. À§∞∫∏ - ∂πO
ÛÙÔ ƒÔ˘ÛÙ¿‚È °ÂˆÚÁ›·˜. μÔ˘Ï¢ÙÔ‡ - °ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ ∫Ú‹Ù˘ 6. Δπ - ∂∫¶¡O∏ 7. À§∞π - ∂¡ 8. ∂¡ΔOªO 9. ∞¡∞™Δ∞™∏™.
O ∞§∂•∞¡¢ƒO ¶∞¶∞¢O¶OÀ§O™ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∞ÓÓԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ùˆfi‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §Â˘- °È· Ù· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÂϤÛıËΠ·fi
ο‰· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ Î·È Ë ∞¡¡∞ μ∞´§∞ ÙÔ˘ ªÈ- ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Â› ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÂȘ ÙÔ ∫ÔÈÌË- ñ ÙÔ˘ ¡. 2716/99 μ) ΔËÓ Ï‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ (1) ı¤Û˘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ È·ÙÚÔ‡ ∂ÈÌ. μ’ ∫·Ú‰ÈÔ- ·) ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΋ڢ͢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 36 ÙÔ˘ ¡. 1397/83 Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·-
¯·‹Ï Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓ- Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §Ô˘Î¿ ÷ӛˆÓ. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘: ªÂÚfiË ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ¡. 2955/01 ÏÔÁ›·˜ Â› ıËÙ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂™À ÁÈ· ÙÔ °∂¡π∫O ¡O™O∫Oª∂πO ∑∞- ‚) ΔÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Ú·›ÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À.À. & ∫.∞.
Ó‹ıËΠÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, ÚfiÎÂÈ- ™·‚·Ï¿ÓÔ˘ η٤ıÂÛ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500,00) ¢ÚÒ ÛÙ· ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÙÔ˘ ¡. 3106/03 ∫À¡£OÀ «∞°πO™ ¢πO¡À™πO™» Á) ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ‹ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂ- π·ÙÚfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∂™À ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÈÙËı› Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ
Ù·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. Û˘ÛÛ›ÙÈ· ∫·ı‰ÚÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ñ ÙÔ˘ ¡. 3172/03 ∞. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È, Á›ÓÔ- ÓÔ˘). ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙÔ ∂™À ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Âο-
ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 3527/07 ÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÈ ÂÍ‹˜: ‰) ∏ È·ÙÚÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÙÔÙ ÚÔ΋ڢ͢, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›·
O Ã∞ƒ∞§∞ª¶O™ ∞°°∂§∞ΔO™ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ Î·È Ù˘ μ·- (500,00) ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™Ï¿- ñ ÙÔ ¶.¢. 131/87 (º∂∫ 73/∞/87) 1. π·ÙÚÔ› Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô È·ÙÚÒÓ ∂™À ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÌÔ‡˜, ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·). ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÌÏ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÃÔ- ÓÙ˙È·˜. ñ ÙÔ˘ ¡. 3754/2009 È·ÙÚÒÓ ∂™À Î·È ¤¯Ô˘Ó: Â) ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·. «∂¯ˆ ·Ú·ÈÙËı› Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ............ ·›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ ·-
Ï·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∞ÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ ñ ÙÔ˘ ¡. 3868/10 ·) ∂ÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂O∫. ÛÙ) ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ fi ÙË ı¤ÛË........... ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤Ûˆ ˘Ô„Ë-
Î·È Ë πø∞¡¡∞ ∫O¡ΔO°π∞¡¡∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘
™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢‹Ì·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÈ
[¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏] ñ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43 ÙÔ˘ ¡. 1759/88 fiˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ
¿ÚıÚÔ 39 ÙÔ˘ ¡. 2072/92
‚) ∞‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
Á) Δ›ÙÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Ì ÙË ı¤ÛË È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜
ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ.
¢À13·/ÔÈÎ. 39832/4-12-1997 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ηÈ
ÊÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. .......... ¶ÚÔ΋ڢÍË. ∏ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓÂ
‰ÂÎÙ‹ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ............... ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ À. & ∫.∞.
À¶OÀƒ°∂πO À°∂π∞™ ∫∞π ñ ÙÔ˘ ¡. 3204/03. ‰) ∏ÏÈΛ· Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 45Ô ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ μ’, ¶ÚfiÓÔÈ·˜. (º∂∫..........) ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fiÊ·ÛË ·Ô-
ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶¤Ù· ∫Ô˘‚·Ú¿ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·- ∫Oπ¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 2. ΔË ¢À13·/39832/97 (º∂∫ 1088/97 Ù.μ’) ·fiÊ·ÛË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ˘ ÎÚÈÙË- ÙÔ 55Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ∞’ Î·È ÙÔ 60fi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜. 8) OÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘·›ıÚÔ˘ ‹ ¤- ‰Ô¯‹˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘-
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶¤Ù· ∫Ô˘‚·Ú¿ ∞ÙÙÈ΋˜. ¢πOπ∫∏™∏ 6˘ À°∂πO¡Oªπ∫∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ Ú›ˆÓ ÎÚ›Û˘ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ) ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‹‰Ë ¯Ô˘Ó ··ÏÏ·Á› ÓfiÌÈÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‚‚·›ˆÛË ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ˘- Û‹ Ù˘ ÛÙÔ º∂∫ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ Û¯ÂÙÈο ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û·˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ô-
O ∞£∞¡∞™πO™ ∫ƒπ∞ƒ∞™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ ¶∂§O¶O¡¡∏™OÀ- πO¡πø¡ ¡∏™ø¡ - ∏¶∂πƒOÀ & ¢ÀΔ. ∂§§∞¢∞™ ÎÏ¿‰Ô˘ È·ÙÚÒÓ ∂™À. ÛÙÔ ∂™À. Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘·›ıÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡.¢. 67/68 ‹ ÓfiÌÈÌ˘ ··ÏÏ·- ÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›ÛÂˆÓ È·ÙÚÒÓ».
°∂¡π∫O ¡O™O∫Oª∂πO ∑∞∫À¡£OÀ ∞°πO™ ¢πO¡À™πO™ 3. ΔË ¢ÀπÁ/ÔÈÎ. 41255/92 (º∂∫ 97/25-2-93 Ù.μ’) ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË fi- Â) ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Á‹˜. °. ∏ ·›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛË Î·È fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË
Á¤ÓÔ˜ ∫·Ê·ÓÙ¿ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ªÒÏÔ ºıÈÒÙȉԘ °ƒ∞º∂πO ¢πOπ∫∏Δ∏ ˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ¢ÀπÁ/ÔÈÎ. 25338/10-5-93 (º∂∫ 376/93 Ù.μ’) fi- ÁÈ· ‰‡Ô (2) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÂÈÌÂÏËÙ‹ ∞’ Î·È ÁÈ· Ù¤Û- 9) °È· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›- °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· ›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂÚÒÓ
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∞¢∞ª∞- ¶§∏ƒ.: ™. ¢ÚfiÛÛÔ˘ ˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ¢À13·/29804/15-9-97 (º∂∫ 859/26-9-97 Ù. ÛÂÚ· (4) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹. ÛËÌ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‹ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·fi ͤÓË ¯ÒÚ·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÛÂ
¡Δπ¡∏ ∫Àƒπ∞∫OÀ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÚÔ˘‰ÈÒ˜, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 3/11/2010, ∞.¶.: 7465 μ’). μ. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: Â›Ó·È Î˘ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ÚÔÍÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Â›- ÙÚ›· (3) ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· (ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ) ‹ÙÔÈ: ·fi 11/11/2010 ̤¯ÚÈ
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫fiÎη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ∞¶Oº∞™∏ - ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏ 4. ΔÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ °.¡. ∑·Î‡ÓıÔ˘. 1) ∞›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ηٿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛËÌ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ. Î·È 30/11/2010.
ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ∂¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 5. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ 15Ë- 2∂.∏.¢. /11-8-2010 Û˘Ó‰ڛ·- ‚·ıÌfi. 10) OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆ- ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-‰ËÏÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Ì·˙› ÌÂ
ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ °.¡.∑. ÂÚ› Â·Ó·ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ı¤Û˘ ÂÈÌ. ∞’ ∫·Ú- 2) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘. Ì· ÂÚÈÏËÙÈο. ∞Ó¿Ù˘· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓÔ
* ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÙÔ˘ ¡. 1397/83 «∂ıÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜» (ηٷÚÁ. ‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÎÂÓÒıËÎÂ. 3) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ù¤ÙÔȘ ÂÚ- ‰¤Ì· ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·.
O ™∞§μ∞ΔOƒ∂ ª¶ƒOÀΔ™π ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ Î·È Ù˘ ∫ˆÛÙ·- Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 65 ÙÔ˘ ¡. 2071/92 ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Î·È Â·Ó‹Ï- 6. ΔȘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 5423/23-08-10 Î·È 5692/31-08-10 ¿ÁÔÓ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ 4) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. Á·Û›Â˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∞fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó
ÓÙ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ù˙¤Ï·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ı Ì ÙÔ ¿Úı. 34 ÙÔ˘ ¡. 2519/97 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ °.¡. ∑·Î‡ÓıÔ˘. 5) μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÔ˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È: O ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›Û˘ ‹ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›Û˘ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ıÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÙËÏ. 26953-
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∂À∞°°∂§π∞ ¢∏ª∞ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Î·È 18 ÙÔ˘ ¡. 3580/07 7. ΔËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 1314/27-10-2010 ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 6˘ À.¶∂. ·) Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ 60.565.
ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¡. 1965/91 ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÌ. ∞’ & μ’ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜. ‚) Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÛÎËÛ‹˜ Ù˘. ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ï‹ÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ͤÓË ÁÏÒÛÛ·, ¢. ∏ ·fiÊ·ÛË-ÚÔ΋ڢÍË ·˘Ù‹ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ‰‡Ô (2) ÊÔÚ¤˜ Û ‰‡Ô
Ù˘ §·ÌÚÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ‹ÙÙ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ó- ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 84 ÙÔ˘ ¡. 2071/92 ¶ƒO∫∏ƒÀ™™OÀª∂ 6) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘. Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. (2) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÛÂ
Ófi‚ÂÚÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ñ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¡. 2194/94 ∞) ΔËÓ Ï‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ (1) ı¤Û˘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ È·ÙÚÔ‡ ∂ÈÌ. ∞’ ∫·Ú‰ÈÔ- 7) μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÚÈÏËÙÈο Ù· Ô˘- 11) ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¡. 3754/09 ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ È·ÙÚÔ› Ì›· (1) ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢.
∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡- ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ÙÔ˘ ¡. 2737/99 ÏÔÁ›·˜ Â› ıËÙ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂™À ÁÈ· ÙÔ °∂¡π∫O ¡O™O∫Oª∂πO ∑∞- ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛӷ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ì ٷ ÛÙÔÈ- ÛÙÔ ∂™À ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙÔ ∂™À ̤¯ÚÈ O ¢πOπ∫∏Δ∏™ ΔOÀ °.¡.∑.
ÚÔ˘˜. ñ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¡. 2889/2001 fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ∫À¡£OÀ «∞°πO™ ¢πO¡À™πO™» Î·È ¯Â›· ·’ - ‰’ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 69 ÙÔ˘ ¡. 2071/92, ‰ËÏ·‰‹: 31/12/2010, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÚÔ- °π∞¡¡∏™ ∫OªπøΔ∏™
Για ώρα ανάγκης / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 63
τα άστρα
Από τον Πέτρο Κατσαμάκη
www.heliofoto.gr

ΑΘΗΝΑ Σκορπιός
(24 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου). Είναι σημαντικό
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ αυτή την περίοδο για εσάς να αναπτύξετε την ικα-
νότητα να κατανοείτε όχι μόνο τα επιφανειακά γεγο-

14944
νότα αλλά και το βάθος των πραγμάτων. Οσο προβάλλετε σε πρό-
Άμεση Βοήθεια & Εφημερεύοντα ΑΘΗΝΑΣ Για κάθε επείγον περιστατικό
και για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία σωπα και καταστάσεις δικά σας ψυχολογικά ζητήματα και απωθεί-
Νοσοκομεία.............................................166 τε την πραγματική τους διάσταση τόσο θα μπερδεύεστε και θα ει-
Γιατροί Κατ’ Oίκον..................................1151 Από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. σπράττετε πίεση και ένταση.
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ιθάκ.... 1145 Αγ. Ελευθέριος Βλαστού 17 (από Αχαρνών 434), Αμπελόκηποι Για κάθε επείγον περιστατικό και για τα εφημερεύ-
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών ΙΚΑ Λεωφόρος Μουσών 33 και Φριζή 23 (μετά το Μαιευτήριο Λητώ - όρια Π. οντα νοσοκομεία στο τηλέφωνο 166. Τοξότης
Ψυχικού), Πανόρμου 12 (πλησίον εκκλ. Αγ. Δημητρίου), Αχαρ-
Αλεξάνδρας 119,..................... 210-6467.811
νών Αχαρνών 238 (παραπλεύρως Καθολικής Εκκλησίας), Βύ- (08.00-14.30) (23 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου). Οικονομικά ζη-
Τηλεφωνική Γραμμή για AIDS....210-7222.222 Ελπίς (τηλ.: 210-6494.000). Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. τήματα που ενδεχομένως αφορούν δάνεια ή επεν-
ρωνας Φλέμινγκ 84 και Τμώλου 26 (από Φορμίωνος 248 δε-
Κέντρο Αιμοδοσίας ΕΕΣ............210-6414.637
ξιά πλατεία Φατσέα), Γαλάτσι Ευριπίδου 31 - Γ. Σουρή (από Βε- Νέας Ιωνίας (τηλ.: 210-2776.612). Σισμανόγλειο δύσεις προς τον οικογενειακό ή οικονομικό τομέα
............................................& 210-6414.782 (τηλ.:210-8039.911). 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ (τηλ.: θα σας απασχολήσουν έντονα αυτή την περίοδο. Ανανέωση χρειά-
ΐκου 44), Γκύζη Βαρβάκη 37 - Κάλβου, Δάφνη Εθν. Μακαρίου ζεστε και στον τομέα των σχέσεων και, κυρίως, απόσταση από πα-
210-6138.460). Πολυκλινική (τηλ.: 210-5276.000).
Κέντρο Δηλητηριάσεων.............210-7793.777 147, Εξάρχεια Ζωοδ. Πηγής 40 - Βαλτετσίου, Ιλίσια Παπαδια- Γ.Ν. Πατησίων. «Γ. Γεννηματάς» (τηλ.: 210-7768.000). λιά μοντέλα πεποιθήσεων και επιλογών που έχει αποδειχθεί ότι δεν
SOS Γιατροί........................................... 1016 μαντοπούλου 79 (έναντι ΙΚΑ Ζωγράφου), Καλλιθέα Ελ. Βενιζέ- Ευαγγελισμός (τηλ.: 210-7201.000). Οφθαλμιατρείο
έχουν να σας προσφέρουν τίποτα θετικό επί της ουσίας.
Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά λου 56 - Αργυρουπόλεως 2 (στ. Καραγιάννη), Περικλέους 49 Αθήνας (τηλ.: 210-3623.191-2).
.............................................................. 1056 (από Ελ. Βενιζέλου 227), Πλ. Αττικής Ευαλκίδου 4 και Λιοσί- Αιγόκερως
Πυροσβεστική 199 - Δημ. Σχέσεις
ων (σταθμός Μετρό Αττικής), Κυψέλη Κοδριγκτώνος 2 και Κυ- (08.00-16.00)
ψέλης 1 (έναντι Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου), Κυψέλη (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου). Επαφές που αφο-
Άγιος Σάββας μέχρι 15.00. Άγιοι Ανάργυροι μέχρι ρούν οργανωτικά ζητήματα, συμβόλαια, συμφωνίες
...............................................210-7225.055
Νέα Λαχανά 63-65 και Φιλοτίμου, Νεάπολη Αθήνας Ασκληπιού 15.00. αλλά και θέματα υγείας ευνοεί η σημερινή μέρα.
Άμεση Δράση Αστυνομίας...........................100 144 (Λεωφ. Αλεξάνδρας), Ν. Κόσμος Κακλαμάνου 14 και Στάγ- Στον συναισθηματικό τομέα τα πράγματα συνεχίζουν να είναι περι-
Τουριστική Αστυνομία (Πληροφορίες ΕOΤ).....171 χωπ 4 (από Φωτομάρα 97), Ομόνοια Πειραιώς 1, Παγκράτι Φι- (Ο8.00-23.00) πλεγμένα κυρίως μέσα σας. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας ώστε να
Τροχαία Αθηνών.....................210-5284.121-3 λολάου 212 (Γούβα Παγκρατίου), Ευφρονίου 25 - Αστυδάμα- Σπηλ. «Αγ. Ελένη» (τηλ.: 210-6410.445). «Γ. Γεννη- μορφοποιήσει αυτά που αισθάνεται, καθώς και στον σύντροφό σας.
Στρατονομία, Άμεση Επέμβαση... 210-7753.298 ντος (πλησίον Κάραβελ), Πατήσια Ανω Περεσιάδου 18 (έναντι ματάς» (τηλ.: 210-7768.000). Αττικό 10.00-22.00
Αγορανομία............................. 210-8823.658 παράπλευρης εισόδου σχολείων Γκράβας), Υμηττός Προκοπί- όχι εισαγγελικές. Υδροχόος
Υπηρεσία Προστασίας - Ενημέρωσης Καταναλωτή ου Ικονίου 62 και Αγ. Σοφίας. (14.30-08.00 επομένης) (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου). Διαχειριστείτε
...............................................210-3805.280 Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 12 τα μεσάν. Σωτηρία (τηλ.: 210-7778.611). Αλεξάνδρα (τηλ.: με προσοχή σήμερα συζητήσεις με κοντινά σας πρό-
Λεωφορεία OΑΣΑ (Αστικά).........................185 Βύρωνας Εμπεδοκλέους 113 (προ του τέρματος Λεωφ. Αγ. Αρτε- 210-3381.100). Λαϊκό (τηλ.: 210-7456.000). ΚΑΤ σωπα και συνεργάτες αποφεύγοντας ρήξεις και εντά-
(τηλ.: 210-6280.000) έως 22.00. Αττικό έως 23.00. σεις που θα σας αποδιοργανώσουν όποια και να είναι η διάθεση
OΣΕ......... 210-5135.768 & 210-5298.739-40 μίου), Καλλιθέα Μενελάου 94 - Θησέως 98 (Αγ. Πάντες), Κολω- του συνομιλητή σας. Η περίοδος αυτή, με την Αφροδίτη ανάδρομη
Αρεταίειο.
Δρομολόγια (Πλοίων, OΣΕ, Προαστιακού, Πτή- νάκι Κανάρη 10 - Σέκερη, Κυψέλη Αγ. Ζώνης 40 (έναντι Ασύλου σε δύσκολη όψη, δεν είναι η κατάλληλη για οριστικές αποφάσεις.
σεων Oλυμπιακής/Aegean, ΚΤΕΛ), Αποτελέσματα Ανιάτων, στο ύψος στ. Καλλιφρονά), Λαμπρινή Ι. Φωκά 79 και (08.00-08.00 επομένης)
Παιχνιδιών OΠΑΠ (Super 3, Extra 5, ΤΖOΚΕΡ, Πανδοσίας 2, Παγκράτι Πύρρωνος 13-15 (Πλ. Βαρνάβα), Πατή- ΚΑΤ (τηλ.: 210-6280.000). Α.Συγγρός. Σωτηρία Ιχθύες
ΛOΤΤO, ΠΡOΤO, ΠΡOΠO, ΠΡOΠOΓΚOΛ), Ζώδια, σια Κάτω Παρασκευοπούλου 131, Πετράλωνα Ανω Τριών Ιεραρ- (τηλ.: 210-7778.611). Ευαγγελισμός (τηλ.: 210-
ΕΜΥ (Δελτίο Καιρού Ελλάδος & Ατμοσφαιρικής χών 105, Πλ. Κολιάτσου Πατησίων 258, Σεπόλια Φιλιππουπόλε- (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου). Η θετική όψη του
7201.000). Αιγινήτειο. Ασκληπιείο Βούλας. ΨΝΑ Δρο-
Ρύπανσης Αττικής), ΚΤΕO........................14944 Ερμή από το φιλικό σας ζώδιο του Σκορπιού με τον
ως 28 και Δωδώνης (Αγιος Μελέτης). μοκαΐτειο για εισαγγελικά και εκούσια περιστατικά. Δία στο ζώδιό σας, σας δίνει αρκετές ευκαιρίες για
ΚΤΕΛ (Δρομολόγια)............................... 14505 Αλεξάνδρα (τηλ.: 210-3381.100). Ελ. Βενιζέλου. Παί-
Αποτελέσματα ΠΑΜΕ ΣΤOΙΧΗΜΑ (Ποδοσφαίρου, Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. - 8 το πρωί δων «Αγία Σοφία». Παίδων Πεντέλης. Παιδοψυχιατρι-
να βάλετε τάξη σε οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες
αλλά και να κάνετε θετικές συζητήσεις που προωθούν τους επαγ-
Μπάσκετ, Χρυσού Ποδοσφαίρου – των τριών τελευταί- Αγ. Λουκάς Πάτμου 77 - Ε. Καραβία (στ. Αγ. Λουκάς), Αμπελό- κό Ν. Αττικής. γελματικούς σας στόχους. Αποφύγετε παρόλα αυτά τις οριστικές
ων ημερών)...............................................14744 κηποι Τριφυλίας 37-39 και Λαρίσης, Φειδιππίδου 8 (Λεωφ. Αλε- αποφάσεις και τα οικονομικά ρίσκα.
Αεροδρόμιο..............................210-3530.000 ξάνδρας - Μεσογείων), Βύρωνας Αγίας Σοφίας 6-14 (εκκλ. Αγί- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τελωνείο Αθηνών......................210-2889.700 ας Τριάδος), Γαλάτσι Προφ. Ηλία 14 (Αγ. Γλυκερία), Ζωγράφου Κριός
ΕΥΔΑΠ Βλάβες.......................................1022 Γ. Ζωγράφου 50-52 - 7η στάση Νέου (έναντι Πνευμ. Κέντρου), (08.00-08.00 επομένης)
Καλλιθέα Κρέμου 146 (έναντι Κιν/φου Αλεξάνδρα), Κάνιγγος Πα- Αγ. Παντελεήμων. Ασκληπιείο Βούλας έως 14.30. (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου). Ολα δείχνουν σήμε-
ΔΕΗ Βλάβες Αθηνών.............................10503 ρα πως όσα σας απασχολούσαν στον επαγγελμα-
τησίων 27 - Καποδιστρίου, Κυψέλη Κυψέλης 55 - Αγ. Μελετίου τικό τομέα το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν
OΤΕ Γενικές Πληροφορίες.....................11888, 2, Παγκράτι Δαμάρεως 56 - Αγ. Φανουρίου. να μπαίνουν σε μία τάξη. Θέματα που αφορούν κοντινά πρόσω-
Ειδικές Πληροφορίες - Βλάβες - Παράπονα...134
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ πα ή τον σύντροφό σας και σας έχουν αγχώσει το τελευταίο δι-
Ώρα Ελλάδος....................................... 14844
Εθνικό Κένρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης......197
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ •Αθήνα 1: 210-9221.760 •Ακρόπολη: 210-
άστημα, είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθούν και να οδηγηθούν
προς την επίλυσή τους.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. 8695.000, 210-8668.695, 210-8668.696
Αθηνών ...................................210-6991.100 Εθν. Αντιστάσεως 80 - Αρμένικα - πεζόδρομος στο ύψος Δωδε-
•Πρόοδος: Αθήνα: 210-3451.200, Β. προάστια: Ταύρος
210-6711.200, Ν. προάστια: 210-9885.210
Ανατ. Αττικής............................210-2005.100 κανήσου, Σφακίων 2 - Αγία Τριάδα - γήπεδο Ατρομήτου. •Αστέρας: Β. προάστια: 210-6144.000, Ν. (20 Απριλίου - 20 Μαΐου). Συζητήσεις που σχετίζο-
Δυτ. Αττικής.................210-5561.240 & 1563 Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 11 μ.μ. προάστια: 210-9711.611, Πειραιάς: 210- νται με ξεκαθαρίσματα οικονομικών και προσωπι-
κών υποθέσεων που αφορούν το παρελθόν φέρνει στο προσκή-
Πειραιώς.....................210-4148.400 & 1570 4922.200 •Άττικα: 801.113.1203 •Ενότητα:
Ανδριτσαίνης 19 - Ανθούπολη. 801.11.51.000, 210-6459.000 •Ελλάς βορεί- νιο η σημερινή μέρα. Μείνετε ψύχραιμοι και μη βιαστείτε να προ-
Αστεροσκοπείο.........................210-3461.362 χωρήσετε σε οριστικές αποφάσεις με την Αφροδίτη ανάδρομη μέ-
Χρηματιστήριο..........................210-3366.800 Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί ων προαστίων: 210-8014.000, -002, -003, -004 χρι και τα μέσα του μήνα.
•Ελλάς νοτίων προαστίων: 210-9961.420 •Ελ-
Τηλεφωνικές Αιτήσεις για Παροχή Ελευθ. Βενιζέλου 42 και Παρασκευοπούλου - Μπουρνάζι.
λάς Αθηνών - Πειραιώς: 210-6457.000 •Ερ-
Πιστοποιητικών.......................................1502 μής: 210-4115.200, 210-4115.666 •Εξπρές: Δίδυμοι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210-9943.000, 210-9934.812 •Ίκαρος: 210- (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου). Αρκετές σκέψεις για ενδε-
ΔΕΗ (Βλάβες Πειραιά)...........................10504 5152.800 •Κόσμος: Αθήνα - Πειραιάς: 18300, χόμενες διαφοροποιήσεις και αλλαγές, τόσο στον
Τροχαία Πειραιά........................210-4113.832 Από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. Νότια προάστια - Γλυφάδα: 18300, Βόρεια προ- επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα,
Γρ. Λαμπράκη 118 και Τσαμαδού 70 Πειραιάς, Δημητράτου 5 άστια - Μαρούσι: 18300, περιοχές εκτός Αττι- μπορούν να εκφραστούν με σαφήνεια σήμερα, αφού σας δίνεται
Τελωνείο Πειραιά......................210-4511.311
(πλησίον Πλ. Βενιζέλου) Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Π. Ράλλη 150 (ένα- κής: 210-5200020 •Κηφισιά: 210-8084.000, η ευκαιρία μέσα από συζητήσεις με κοντινά σας πρόσωπα να ξε-
Λιμεναρχείο (Δρομολόγια Αργοσαρωνικού) 210-8084101, 210-8084.408 •Παρθενών: καθαρίσετε τη θέση σας. Η θετική διάθεση των συνομιλητών σας
ντι Κρατ. Νοσοκομείου Νίκαιας) Νίκαια, Χίου 30 Καμίνια - Πει- και η δική σας καθαρότητα δείχνουν πως όλα μπορούν να εξελι-
...............................................210-4172.675 210-5323.300, 210-5322.882 •Πειραιάς-1:
ραιάς, Βουρνόβα 3 (πλατεία Σπάθα) Νεάπολη - Νίκαια, Ταξιαρ- χθούν πλέον ομαλά.
(ΔρομολόγιαΑκτοπλοΐας)........210-4226.000-4 χών 127 και 25ης Μαρτίου (έναντι ιατρείων ΙΚΑ) Δραπετσώνα, (Πειρ.-1 Αθην.): 210-4182.333 •Πρωτοπορία:
Πληροφορίες για φέρι-μπόουτ: Λεωφ. Χατζηκυριακού 111 Χατζηκυριάκειο - Πειραιάς, Καραΐ- 210-2221.623, 210-2919.016 •Ράδιο Ταξί
Ευρώπη: 210-5020.357, 210-5023.783 •Ρά- Καρκίνος
Ραφήνα....................................22940-22.300 σκου 118 Πειραιάς.
διο Ταξί Γλυφάδας: 210-9605.600 •Ράδιο Ταξί
Λαύριο.....................................22920-25.249 (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου). Η σημερινή μέρα, με τη
Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 11 μ.μ. MEGA Metropolitan: 210-6616.500 •Ράδιο Ταξί θετική όψη του Ερμή με τον Δία, σας δίνει τη θε-
Άγ. Κωνσταντίνος.....................22350-31.759 Πειραιά: 801.11.43.000, 801.11.36.000, 210-
Πεζόδρομος Π. Τσαλδάρη 199 και Μαγνησίας Νίκαια, Σαχτού- τική διάθεση, την ευστροφία αλλά και τη δυναμική
Ηγουμενίτσα.............................26650-24.231 4182.333 •Ράδιο Ταξί PLANET: 210-5123.333 ώστε να χειριστείτε επιτυχώς συζητήσεις που αφορούν επαγγελ-
ρη 40 Βρυώνη - Πειραιάς, Ελ. Βενιζέλου 177 και Εβρου Ταμπού-
ματικά και συναισθηματικά ζητήματα. Ο δε Κρόνος από τον Ζυγό
ρια - Κερατσίνι, Ποταμού και Αλ. Παπαναστασίου 4 (πλησίον ΔΟΥ σάς ζητά να το κάνετε με μέτρο, με κινήσεις ακριβείας και να απο-
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ: Κορυδαλλού, έναντι ΙΚΑ) Σχιστό - Κορυδαλλός. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ φύγετε υπερβολές.

04/11: ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ 07.25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί
ΠΑΡΟΣ. ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ 07.35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Πλάτωνος 21 (πλησίον στάσης Μαρκομιχελάκειο) Μοσχάτο, Ελ.
ΕΛΠΑ (OΒΕΛΠΑ): 10400, Hellas Service: Λέων
ΙΘΑΚΗ. ΣΥΡΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΕΥΔΗΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΒΑΘΥ 1057, Εθνική Οδική Ασφάλεια:(210)3299.999,
12.00 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12.30 ΝΗ- Βενιζέλου 18 και Νοταρά (πλησίον Jumbo Ηρώων Πολυτεχνεί- Express Service: 154, Interamerican Οδική (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου). Χειριστείτε σήμερα με
ΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΧΑΝΙΑ 14.45 ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΪΖΟΝ. ΠΑΡΟΣ, ΚΑΛΥ- ου και όπισθεν Καθολικής Εκκλησίας) Πειραιάς, Ταξιαρχών 19 Βοήθεια: 1168 προσοχή θέματα μετακινήσεων, νομικών διαδικασι-
ΜΝΟΣ, ΚΩΣ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΤΗΛΟΣ, ΡΟΔΟΣ 15.00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ. (Πλατεία Ελευθερίας) Κορυδαλλός. ών αλλά και υγείας και αποφύγετε να στηριχτείτε σε
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.00 SUPERFAST XII. ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗ- υποσχέσεις και εκτιμήσεις τρίτων. Στον συναισθηματικό τομέα, με-
ΜΝΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.00 ΛΙΣΣΟΣ. ΣΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, τρήστε με ωριμότητα τα πράγματα αποφεύγοντας ακραίες συμπε-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ 17.30 ριφορές. Ισχυρές αποκαλύψεις έρχονται να ξεκαθαρίσουν μπερ-
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ. ΘΗΡΑ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 19.00 BLUE
STAR 1/BLUE STAR 2. ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19.30 EUROPEAN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ δεμένες καταστάσεις του παρελθόντος, δείχνοντάς σας την πραγ-
ματική διάσταση των πραγμάτων.
EXPRESS. ΧΑΝΙΑ 21.00 ΛΑΤΩ/ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
21.00 ΚΡΗΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21.30 ΚΝΩΣΟΣ ΠΑ- λοκήπων, Ιωνος Δραγούμη 75
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Παρθένος
ΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ.

05/11: ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ 07.25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑ-


ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ολύμπου - Διοικητήριο, Λεωφ.
Κ. Καραμανλή 128 (Ν. Εγνα-
(23 Αυγούστου - 23 Σεπτεμβρίου). Διανύετε πε-
ΡΟΣ. ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ 07.35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑ- Ανοικτά από τις 20.30 μέχρι τία), Λ. Ιασονίδου 3 Καμά- 08.00-08.00 ρίοδο σημαντικών αλλαγών και ανακατατάξεων,
ΚΗ. ΣΥΡΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΕΥΔΗΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΒΑΘΥ 12.00 τις 24.00: Τερψιχόρης 5 Εύ- ρα Εγνατία, Αγίας Σοφίας 23,
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΧΑΝΙΑ 14.45 ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΪΖΟΝ. ΚΥΘΝΟΣ,
Γ. Παπανικολάου: Για παιδοψυχιατρικά περιστατικά. Παπαγε- με στόχο να δημιουργήσετε τις συνθήκες που
οσμος (ΔΕΗ - Lidl), Μυστακί- Εδ. Ροστάν 11 - ΟΤΕ Φαλή- ωργίου: Για παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά, παιδια- θα σας οδηγήσουν σε μία νέα φάση ζωής. Αυτό εξελίσσεται
ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ, ΜΗΛΟΣ, ΚΙΜΩΛΟΣ 14.55 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ- ρου, Α. Παπανδρέου 27 - Αγ.
ΓΙΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.00 SUPERFAST XII. ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦ- δου 20 - Πλαστήρα Χαριλάου, τρικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστ. χειρουργικά, ουρο- μέσα από εξωτερικά γεγονότα αλλά και από εσωτερικές βα-
ΝΟΣ, ΜΗΛΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 16.00 SPEEDRUNNER IV. ΣΥ- Κρήτης 11 Π. Συνδίκα Ανάλη- Ιωάννης Καλαμαριά. λογικά, νευροχειρουργικά, θωρακοκαρδιοχειρουργικά, καρ- θιές αλλαγές, οι οποίες δεν χρειάζεται να σας τρομάζουν σε
ΡΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΤΗΝΟΣ 16.30 SPEEDRUNNER III. ΠΑΡΟΣ, ψη, Εγνατία 86, Ε. Βενιζέλου Από 24.00 μέχρι το πρωί: Ε. διοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, μαιευτικά, γυναικολογικά, καμία περίπτωση.
ΝΑΞΟΣ, ΔΟΝΟΥΣΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 17.30 ΜΠΛΟΥ 97 Νεάπολη, Γρ. Λαμπράκη Βενιζέλου 97 Νεάπολη, Εθν. παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά και αγγειοχειρουργικά
ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ. ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17.30 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΠΑ-
ΤΜΟ, ΛΕΙΨΟΙ, ΛΕΡΟ, ΚΑΛΥΜΝΟ, ΚΩ, ΣΥΜΗ, ΡΟΔΟ 17.30
68 Ανω Τούμπα, Μ. Μπότσα- Αντίστασης 61 - έναντι Δη- περιστατικά. Γ. Γεννηματάς: Για παθολογικά, χειρουργικά, Ζυγός
ρη 41, Εθν. Αντίστασης 61 - μαρχείου - Κορδελιό, Ιμέ- ΩΡΛ και αγγειοχειρουργικά περιστατικά. Ιπποκράτειο: Για νε-
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. ΠΑΡΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 18.00 ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ρας 5 - πεζόδρομος Καλα-
ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ 18.00 Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ.
έναντι δημαρχείου - Κορδελιό, ογνολογικά περιστατικά. Νοσοκομείο Δερμ. και Αφροδ. Νό- (24 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου). Η θετική όψη
ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΣΥΡΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕ- Ιμέρας 5 - πεζόδρομος Καλα- μαριά, Λεωφ. Κ. Καραμανλή σων: Για δερματολογικά περιστατικά. Θεαγένειο: Για ογκο- της Σελήνης στο ζώδιό σας με τον Χείρωνα και
ΡΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 19.00 BLUE STAR 1/BLUE STAR 2. ΧΑ- μαριά, Θ. Νάτσινα 45 (έναντι 128 (Ν. Εγνατία), Αγίας Σο- λογικά περιστατικά. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: τον Ποσειδώνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε
ΝΙΑ 21.00 ΛΑΤΩ/ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21.00 ΚΡΗ- Μαρινόπουλου) Χαριλάου, Θε- φίας 23, Εδ. Ροστάν 11 ΟΤΕ Για ψυχιατρικά και οδοντιατρικά περιστατικά. Νοσοκομείο να μπουν σε τάξη ζητήματα που αφορούν τον οικογενειακό και
ΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21.30 ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣ- ρίσου 36 - Αστ. Τμήμα Αμπε- Φαλήρου. Ειδικών Παθήσεων: Για λοιμώδη περιστατικά. επαγγελματικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και στον συναισθηματικό το-
ΤΟΣ ΠΑΛΑΣ. ΜΗΛΟΣ, ΘΗΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΗΤΕΙΑ, ΚΑΣΟΣ, μέα, όπου είναι σημαντικό να βρείτε τη χρυσή τομή συναισθή-
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΡΟΔΟΣ 23.59 ΠΡΕΒΕΛΗΣ. ματος και λογικής.
64 Χρηματιστήριο / Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Π ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. Ρ/Ε ΗΜΕΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Π ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. Ρ/Ε ΗΜΕΡ.
4 Νοεμβρίου 2010 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΑΣ % ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΑΣ % ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ
(Τιμές σε ευρώ) ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 52 ΕΒΔ. 52 ΕΒΔ. ΣΥΝ/ΓΩΝ (Τιμές σε ευρώ) ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 52 ΕΒΔ. 52 ΕΒΔ. ΣΥΝ/ΓΩΝ

BYTE COMPUTER (ΚΟ) *........................................ 0,50..........Π........... 0,00.......... 0,50........ 0,50........ 1,11.......... 0,44.......11,93............ 100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) *.................................. 0,49..........Π........... 0,00.......... 0,50........ 0,48........ 1,12.......... 0,45.........2,78....... 13.450
1.516,95 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) *................................... 0,80..........A........... 0,00.......... 0,82........ 0,80........ 2,01.......... 0,80..................... 220.116 CPI (ΚΟ) *................................................................ 0,35...................................................................... 0,50.......... 0,22................................ 0
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) *........................................... 0,40..........Π........... 0,00.......... 0,40........ 0,38........ 0,88.......... 0,40.......10,06......... 7.200
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) *...................................................... 3,03...................................................................... 3,36.......... 1,60................................ 0
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) *.......................................