Вы находитесь на странице: 1из 2

ϖҸҵҵүҭҲӉҟҲҼҺүӀҸҬ

ǮǾȃdzȀǶǽǯǮǾDzǮ
ɧԵԳԽԪ԰ԪԶԷԪԧ Դ԰ԥԾԳԱ ԴԳ԰ԸՂ԰ՁԹ ԱԪԷԲԸ԰ ԴԳԶ԰ԪԩԲՃՃ
ԴԥԵԸ ԯԭԲԫԥ԰Գԧ ԧ ԲԥԶԷԸԴԥՃԾԪԨԳ Բԥ ԲԪԨԳ ԨԲԳ԰԰ԥ 
ԯԳԷԳԵՀԮ ԧԳԳԩԸԽԪԧ԰ԪԲԲՀԮ ՂԷԭԱ ԦԪԬԩԸԱԲԳ ԵԧԥԲԸ԰
ԧԴԪԵԪԩ ɣԩԲԥԯԳ ԴԵԭ ԪԨԳ ԴԵԭԦ԰ԭԫԪԲԭԭ ԰ԪԨԯԥՄ Ը԰ՀԦԯԥ
ԶԯԳ԰ՁԬԲԸ԰ԥ ԴԳ ԨԸԦԥԱ ԴԳ԰ԸՂ԰ՁԹԥ ԧՀԺԧԥԷԭԧԽԪԨԳ ԲԳԧՀԪ
ԯ԰ԭԲԯԭ ԶԴԵՄԷԥԲԲՀԪԴԳԩԴ԰ԥԾԳԱ

ȋȠȖ ȏȎȞȒȩ ȖȟȝȜșțȭȬȠ ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȬȧȖȓ ȠȞȬȘȖ ȟ


țȜȔȎȚȖ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȬȠ țȓȟȞȎȐțȖȚȡȬ șȜȐȘȜȟȠȪ
ȞȡȘȖȎȘȞȜȏȎȠȖȘȡțȎȝȜȠȓȣȡȠȜșȝȩǻȎǸȜșșȓȑȖȬ
ȃȖȠȞȓȤȜȐȥȎȟȠȜȟȚȜȠȞȭȠȟȐȓȞȣȡȐțȖȕȖțȎȕȩȐȎȬȠ
©ǯȎțȒȜȗ ȝȜȬȧȖȣ ȝșȡȠȜȐª ǼȒțȎȘȜ Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ
ȘȎȘ ȝșȡȠȩ ȝȜșȎȑȎȬȠȟȭ țȎ ȟȘȞȩȠțȜȟȠȪ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ ȫȠȜȗ ǸȜșșȓȑȖȖ расчитывают țȎ
ȟȚȓȘȎșȘȡ Ȓșȭ ȝȜȏȓȒȩ Ȑ ȏȖȠȐȎȣ ǶȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ
ȟșȎȏȩȣȟȠȜȞȜțȖȣȝȞȜȠȖȐțȖȘȜȐ²ȫȠȜȖȣșȬȏȖȚȎȭ
ȖȑȞȎ Ȗ ȝȞȎȐȖșȎ Ȑ ȫȠȜȗ ȖȑȞȓ ȝȜȟȠȜȭțțȜ
ȚȓțȭȬȠȟȭǿȘșȖțȘȎȚȖțȓȚȓțȓȓȜȟȠȞȩȚȖȥȓȚȖȣ
ȭȕȩȘȖȜțȖȚȜȑȡȠȖȕȚȓțȖȠȪȣȜȒȏȜȭȕȎțȓȟȘȜșȪȘȜ
ȟȓȘȡțȒ

DzǼǽǼǹǻǶȀdzǹȊǻȉdzȁǺdzǻǶȍ
ǻȎȥȖțȎȭ ȟ ȡȞȜȐțȭ Ȑȩ ȝȜșȡȥȎȓȠȓ ȐșȎȒȓțȖȓ
țȎȐȩȘȜȚ ǼȏȚȎț ȖșȖ ȓȟșȖ Ȑȩ ȡȔȓ ȐșȎȒȓȓȠȓ ȖȚ
ȠȜ Ȑȩ ȡȒȐȎȖȐȎȓȠȓ ȟȐȜȗ ȏȜțȡȟ ȚȎȟȠȓȞȟȠȐȎ ȝȜ
ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș țȓȚȡ ȀȎȘȔȓ Ȑȩ ȝȜșȡȥȎȓȠȓ
ȐșȎȒȓțȖȓȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖȜȠȞȎȐȖȠȓșȭ

ǽǾǼȃǰǼǿȀ
ǻȎȥȖțȎȭ ȟ ȡȞȜȐțȭ Ȑȩ ȝȜșȡȥȎȓȠȓ ȒȜȟȠȡȝ Ș
ȃȖȠȞȜȟȠȭȚ ǰȩ ȚȜȔȓȠȓ ȐȩȏȞȎȠȪ șȬȏȩȓ ȠȞȖ ȝȜ
ȐȎȦȓȚȡ ȐȩȏȜȞȡ Ȗ ȚȜȔȓȠȓ ȕȎȚȓțȖȠȪ ȜȒțȡ Ȗȕ țȖȣ
ȘȎȔȒȩȗȞȎȕȘȜȑȒȎȝȜȐȩȦȎȓȠȓȡȞȜȐȓțȪȃȖȠȞȜȟȠȪ
ȝȞȖȚȓțȭȓȠȟȭȏȜțȡȟțȩȚȒȓȗȟȠȐȖȓȚȓȟșȖȐȠȓȘȟȠȓ
ȃȖȠȞȜȟȠȖ țȓ ȡȘȎȕȎțȜ ȖțȜȓ ȃȖȠȞȜȟȠȪ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠ
ǸȡȏȖȘ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭ ȏȎȞȒȎ Ȗ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠ
ȟșȓȒȡȬȧȡȬȐȎȦȡǿș

ǿșȃȖȠȞȜȟȠȖ ǯǺȚȜȒȖȢȖȘȎȠȜȞ
ȃȎȞȖȕȚȩȖșȖǹȜȐȘȜȟȠȖ ȝȜȐȎȦȓȚȡȐȩȏȜȞȡ 

dzȟșȖ Ȑȩ ȝȜȝȞȜȏȡȓȠȓ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȃȖȠȞȜȟȠȪ țȎ


ȜȒțȜȗ Ȗ ȠȜȗ Ȕȓ ȤȓșȖ ȝȜȐȠȜȞțȜ Ȑ ȠȓȥȓțȖȖ ȥȎȟȎ ȠȜ
ȜțȎ ȝȜșȡȥȖȠ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜ țȎ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘ ȝȞȜȠȖȐ ǿǯǶȀȊǿǸȁǾǿǮ
ȐȎȦȓȗȣȖȠȞȜȟȠȖ ǻȎȡȞȜȐțȓȘȜȑȒȎȝȞȜȠȖȐțȖȘȎȠȎȘȡȓȠȐȎȟȖșȖ
вашего ȟȜȬȕțȖȘȎțȎȞȎȟȟȠȜȭțȖȖȢȡȠȜȐȜȠȐȎȟȐȩ
ǾǮǵǰǶȀǶdz ȚȜȔȓȠȓȞȓȎȘȤȖȓȗȒȜȏȎȐȖȠȪȐȎȦǯȜțȡȟǺȎȟȠȓȞȟȠȐȎȘ
ǻȎȡȞȜȐțȓȐȩȝȜșȡȥȎȓȠȓǸȡȏȖȘȖȃȖȠȞȜȟȠȖ ȕȎȧȖȠȓȎȠȎȘȡȓȚȜȑȜdzȟșȖȝȜȟșȓȫȠȜȑȜȎȠȎȘȎȝȞȜ-
G Ȑ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȓ ȞȎȐțȜȚ ȐȎȦȓȚȡ Бонусу мȎȣȖȐȎȓȠȟȭȐȩȚȜȔȓȠȓȐȩȏȞȎȠȪțȜȐȡȬȤȓșȪȎȠȎȘȖ
МастерстваǰȩȚȜȔȓȠȓȝȞȖȚȓțȭȠȪǸȡȏȖȘ ȖȟȝȜșȪȕȡȭȠȓȔȓȏȞȜȟȘȖȎȠȎȘȖȤȓșȖ țȎȣȜȒȭȧȡȬȟȭ
ȃȖтрȜȟȠȖȠȜșȪȘȜȘȤȓșȭȚȘȜȠȜȞȩȓȝȞȜȐȎșȖșȖ țȎȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ ȒȜȟȠȡȝțȜȚȎȠȎȘȡȬȧȓȚȡ
ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘȝȞȜȠȖȐȐȎȦȓȗȃȖȠȞȜȟȠȖ
ȆȁǺ
ɏɂɌɊɈɋɌɂ ǰȜȐȞȓȚȭȟșȓȒȡȬȧȓȗȐȎȦȓȗȏșȖȔțȓȗȎȠȎȘȖȤȓșȪ
ȫȠȜȗ ȎȠȎȘȖ ȒȜșȔțȎ ȝȞȜȗȠȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘ
ǿȚȓȟȪȖȑȞȡșȜȐȜȘȖȠȎȘȠȖȘȖȐȓȒȓțȖȭȏȜȭȃȖȠȞȜȟȠȖ
ȀȓșȜȟșȜȔȓțȖȭ ȝȞȜȠȖȐ ȐȎȦȓȗ ǿș ȃȖȠȞȜȟȠȖ Ȗ Ȑȩ
țȎȝȞȎȐșȓțțȩ țȎ țȎȖȐțȜȟȠȪ ȝȞȜȠȖȐțȖȘȜȐ Ȏ țȓ Ȗȣ
ȚȜȔȓȠȓ ȒȜȏȎȐȖȠȪ ǸȡȏȖȘ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭ Ș ȏȞȜȟȘȡ
ȢȖȕȖȥȓȟȘȖȓȟșȎȏȜȟȠȖ
ȡȞȜțȎ ǰ ȟșȡȥȎȓ ȝȞȜȐȎșȎ ȤȓșȪ ȚȑțȜȐȓțțȜ ȠȓȞȭȓȠ
ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȖȬ țȎ ȕȎȘșȖțȎțȖȖ ȘȜȠȜȞȜȓ
ǾǮǵDzǾǮǴdzǻǶdz
ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎșȎȐȒȎțțȩȗȚȜȚȓțȠǽȞȖȝȞȜȐȎșȓțȎ
DzȓȗȟȠȐȖȓȚ ȐȩȏȓȞȖȠȓ ȒȐȡȣ ȐȞȎȑȜȐ ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȎȟ
Ȗ ȏȜșȓȓ ȓȒȖțȖȤ ȤȓșȪ ȠȎȘȔȓ ȝȜșȡȥȎȓȠ ȝȜȚȓȣȡ
ȟșȩȦȎȠ Ȗ ȝȜțȖȚȎȬȠ țȎ ȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ ȒȜ ȢȡȠȜȐ
ȟȝȎȟȏȞȜȟȘȜȐ ǶțȠȓșșȓȘȠȎ ȒȜ ȘȜțȤȎ ȟȐȜȓȑȜ
ǼțȖ ȒȜșȔțȩ ȝȞȜȗȠȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘ ȃȎȞȖȕȚȩ ȝȞȜȠȖȐ
ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ ȣȜȒȎ Ȏ ȝȞȖ ȝȞȜȐȎșȓ țȎ Ȗ ȏȜșȓȓ
ȐȎȦȓȗ ǿș ȃȖȠȞȜȟȠȖ ǰ ȟșȡȥȎȓ ȝȞȜȐȎșȎ ȤȓșȪ ȏȡȒȓȠ
ȓȒȖțȖȤ²ȓȧȮȖȟȝȎȟȏȞȜȟȘȜȐǺȡȒȞȜȟȠȖ
ȖȚȓȠȪ ȝȜȚȓȣȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȘȜȐ Ȗ ȎȠȎȘ ȒȜ ȘȜțȤȎ ȟȐȜȓȑȜ
ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜȣȜȒȎ
DZǮǺǯǶȀ
ǽǼDzǺǼDZǮ DzȓȗȟȠȐȖȓȚ Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȐȩȏȞȎȠȪ ȤȓșȪ ȘȜȠȜȞȎȭ
ǯȞȜȟȪȠȓȘȡȏȖȘȐȒȜȣțȜȐȓțȖȭȖȐȩȏȓȞȖȠȓȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȚȜȔȓȠ ȐȎȟ ȎȠȎȘȜȐȎȠȪ Ȗ ȝȞȜȐȜȤȖȞȡȓȠȓ ȎȠȎȘȡ ȝȜ
ȟȜȬȕțȖȘȜȐȞȎȐțȜȓȐȎȦȓȚȡȚȜȒȖȢȖȘȎȠȜȞȡȃȎȞȖȕȚȩ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȜȠ țȓȮ ȄȓșȪ ȒȜșȔțȎ ȝȞȜȗȠȖ
ȚȖțȖȚȡȚ  țȓ ȏȜșȓȓ ȥȓȚ Ȑ ȢȡȠȎȣ ȜȠ ȐȎȟ ȋȠȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘǺȡȒȞȜȟȠȖȝȞȜȠȖȐȐȎȦȓȗǿșȃȖȠȞȜȟȠȖ
ȟȜȬȕțȖȘȖ ȝȜșȡȥȎȬȠ ȐȞȓȚȓțțȩȓ ȣȖȠȩ ȞȎȐțȩȓ ǰ ȟșȡȥȎȓ ȝȞȜȐȎșȎ ȎȠȎȘȎ ȝȞȜȚȎȣȖȐȎȓȠȟȭ Ȏ ȤȓșȪ
ȕțȎȥȓțȖȬ ȏȞȜȟȘȎ ǿȡȧȓȟȠȐȎ ȏȜșȪȦȓ țȓ ȚȜȑȡȠ ȟȥȖȠȎȓȠȟȭ ȟȏȖȠȜȗ ȟ țȜȑ ȝȜȟșȓ ȥȓȑȜ Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ
ȝȜșȡȥȎȠȪ ȐȞȓȚȓțțȩȓ ȣȖȠȩ ȜȠ ȫȠȜȗ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȝȜ țȓȗ ȎȠȎȘȡ ȒȜȏȎȐȖȐ ǸȡȏȖȘ
ȝȜȘȎ țȓ ȜȘȜțȥȎȠ ȘȜȞȜȠȘȖȗ ȖșȖ ȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȩȗ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭȘȏȞȜȟȘȡȡȞȜțȎ
ȜȠȒȩȣ
ǸǾǮǴǮ
DzǾǮǵǻǶȀȊ ǰȜȐȞȓȚȭȟșȓȒȡȬȧȓȗȐȎȦȓȗȎȠȎȘȖȒȜȏȎȐȪȠȓǸȡȏȖȘ
DzȓȗȟȠȐȖȓȚ ȐȩȏȓȞȓȠȓ ȤȓșȪ ȘȜȠȜȞȎȭ ȟșȩȦȖȠ ȖȖșȖ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭȘȏȞȜȟȘȡȝȜȐȞȓȔȒȓțȖȗȖȤȓșȪȎȠȎȘȖ
ȐȖȒȖȠ ȐȎȟ țȎ ȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ țȓ ȏȜșȓȓ ȢȡȠȜȐ ǼțȎ ȒȜșȔțȎ ȝȞȜȗȠȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘ ǺȡȒȞȜȟȠȖ ȝȞȜȠȖȐ
ȒȜșȔțȎ ȝȞȜȗȠȖ ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘ ǺȡȒȞȜȟȠȖ ȝȞȜȠȖȐ ȐȎȦȓȗǿșȃȖȠȞȜȟȠȖǰȟșȡȥȎȓȝȞȜȐȎșȎȐȩȚȜȔȓȠȓ
ȐȎȦȓȗ ǿș ȃȖȠȞȜȟȠȖ ǰ ȟșȡȥȎȓ ȝȞȜȐȎșȎ ȤȓșȪ ȡȘȞȎȟȠȪȥȠȜșȖȏȜȡȤȓșȖȖȜțȎțȓȕȎȚȓȠȖȠȫȠȜȑȜǰȩ
ȝȜșȡȥȎȓȠ ȝȜȚȓȣȡ ȝȞȖ ȎȠȎȘȎȣ ȝȜ ȐȟȓȚ ȤȓșȭȚ ȘȞȜȚȓ țȓ ȚȜȔȓȠȓ ȘȞȎȟȠȪ ȫȘȖȝȖȞȜȐȎțțȡȬ ȏȞȜțȬ ȖșȖ
ȐȎȟ ȠȎȘȔȓ ȜțȎ ȜȏȭȕȎțȎ ȒȐȖȑȎȠȪȟȭ ȚȖțȖȚȡȚ țȎ ȜȞȡȔȖȓȖȕȞȡȘ
ȝȜșȜȐȖțȡ ȟȐȜȓȗ ȟȘȜȞȜȟȠȖ Ȑ ȐȎȦȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȘȎȔȒȩȗ
ȣȜȒ ǰ ȘȜțȤȓ ȘȎȔȒȜȑȜ ȟȐȜȓȑȜ ȣȜȒȎ ȤȓșȪ ȝȜȐȠȜȞȭȓȠ ǼȀǰǹdzǸǮȌȇǶǷǺǮǻǠǰǾ
ȟȝȎȟȏȞȜȟȜȘȥȠȜȏȩȜȟȐȜȏȜȒȖȠȪȟȭȜȠȫȢȢȓȘȠȎȖșȖțȎ DzȓȗȟȠȐȖȓȚ Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ ȞȎȕȜȞȐȎȠȪ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ ȟ
țȓȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ țȎșȜȔȓțȜ ȕȎȘșȖțȎțȖȓ ©ȁȟȝȜȘȜȖȠȪ ȤȓșȪȬ țȎ ȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ ȢȡȠȜȐ ȜȠ ȐȎȟ Ȗ ȏȞȜȟȖȠȪ
ȫȚȜȤȖȖª Ǹ ȟșȓȒȡȬȧȓȗ ȎȠȎȘȓ ȝȜ ȫȠȜȚȡ ȟȡȧȓȟȠȐȡ ǸȡȏȖȘ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭ ȝȜșȡȥȖȐ ȐȞȓȚȓțțȩȓ ȣȖȠȩ Ȑ
ȝȞȖȏȎȐșȭȓȠȟȭǸȡȏȖȘǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȓ ȞȎȐțȜȚ ȏȞȜȟȘȡ ǿșȓȒȡȬȧȎȭ ȎȠȎȘȎ ȝȜ
ȐȎȚȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭȟȝȜȚȓȣȜȗ
ǿǻǼǾǼǰǸǮ
ǰȜȐȞȓȚȭȟșȓȒȡȬȧȓȗȎȠȎȘȖȝȜȟȡȧȓȟȠȐȡȐȩȚȜȔȓȠȓ ʤ̨̨̨̨̡̛̛̯̬̬̦̣̦̯̖̭̯̏̐̌̽̐̌͗/ůůĞůů
ʿ̨̖̬̖̏̔͗ʤ̛̛̜̖̦̣̏̔˔̨̬̭̣̌̏ʺ̸̶̡̨̛̬̖̦̣̖̌̏
ȝȞȖȚȓțȖȠȪ Ș ȜȞȡȔȖȬ șȬȏȜȗ ȖȚȓȬȧȖȗȟȭ ȡ ȐȎȟ ȭȒ ʧ̛̛̛̣̽̔ʦ̵̨̣̦̼̽ʿ̸̨̡̨̛̖̬̖͕̏̔̏15.Ϭϲ͘ϮϬϭϳ
ȒȜ ȟȎȚȜȗ ȎȠȎȘȖ Ȗ ǸȡȏȖȘ ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȭ Ș ȏȞȜȟȘȡ ˀ̡̨̨̖̯̬̪̖̬̖̔̌̏̔̌͗ʺ̵̛̛̣̌ŝͺŚĂͺZĂʥ̡̨̼̏
ȎȠȎȘȖ v 4.5

Вам также может понравиться