Вы находитесь на странице: 1из 5

Jazyk a kultúra číslo 1/2010

F. M. Dostojevskij: Krokodíl
Ivana Kupková, Filozofická fakulta PU, kupkav@unipo.sk

Ф.М. Достоевский F. M. Dostojevskij


Крокодил Krokodíl
Необыкновенное событие, Neobyčajná udalosť alebo patália v Pasáži
или пассаж в Пассаже
Справедливая повесть о том, как один Pravdivý príbeh o tom, ako jedného pána
господин, известных лет и известной istého veku a istého zovňajšku zaživa a
наружности, пассажным крокодилом kompletne celého prehltol krokodíl v Pasáži,
был проглочен живьем, весь без a čo z toho vzišlo
остатка, и что из этого вышло.

Сего тринадцатого января текущего Toho trinásteho januára aktuálneho


шестьдесят пятого года, в половине šesťdesiateho piateho roku o pol jednej
первого пополудни, Елена Ивановна, popoludní Jelena Ivanovna, manželka Ivana
супруга Ивана Матвеича, образованного Matvejiča, môjho vzdelaného priateľa,
друга моего, сослуживца и отчасти spolupracovníka a čiastočne vzdialeného
отдаленного родственника, пожелала príbuzného, prejavila želanie ísť sa pozrieť
посмотреть крокодила, показываемого за na krokodíla, ktorého za istý poplatok
известную плату в Пассаже. Имея уже в ukazovali v obchodnom dome Pasáž. Keďže
кармане свой билет для выезда (не Ivan Matvejič už mal vo vrecku lístok na
столько по болезни, сколько из zahraničnú cestu (ani nie tak pre chorobu,
любознательности) за границу, а ako skôr z túžby po poznaní), čiže, čo
следственно, уже считаясь по службе в sa zamestnania týka, bol už na dovolenke
отпуску и, стало быть, будучи a teda mal v to dopoludnie úplné voľno,
совершенно в то утро свободен, Иван nielenže sa nevzoprel neprekonateľnej túžbe
Матвеич не только не воспрепятствовал svojej manželky, ale dokonca aj sám zahorel
непреодолимому желанию своей zvedavosťou. „To je vynikajúci nápad,“
супруги, но даже сам возгорелся povedal spokojne, „pôjdeme si obzrieť
любопытством. "Прекрасная идея, – krokodíla! Keď sa už chystám do tej Európy,
сказал он вседовольно, – осмотрим nebude od veci zoznámiť sa ešte tu u nás
крокодила! Собираясь в Европу, не худо s domorodcami, ktorí ju obývajú,“ a s týmito
познакомиться еще на месте с slovami sa per pazuch so svojou manželkou
населяющими ее туземцами", – и с сими ihneď pobral do Pasáže. Ja ako rodinný
словами, приняв под ручку свою priateľ som sa ako vždy prikmotril k nim.
супругу, тотчас же отправился с нею в Nikdy som Ivana Matvejiča nevidel v lepšom
Пассаж. Я же, по обыкновению моему, psychickom rozpoložení ako v ten pre mňa
увязался с ними рядом – в виде pamätný deň – svätá pravda, že nikdy
домашнего друга. Никогда еще я не nevieme, aký bude náš osud! Len čo sme
видел Ивана Матвеича в более приятном vošli do Pasáže, Ivan Matvejič sa začal
расположении духа, как в то памятное rozplývať nad vznešenosťou budovy, a keď
для меня утро, – подлинно, что мы не sme podišli k obchodu, v ktorom ukazovali
знаем заранее судьбы своей! Войдя в tú príšeru, práve privezenú do hlavného
Пассаж, он немедленно стал восхищаться mesta, sám od seba prejavil prianie zaplatiť
великолепием здания, а подойдя к za mňa krokodiliarovi štvrť rubľa, čo sa mu
магазину, в котором показывалось вновь nikdy predtým nestalo. Po vstupe do malej

Z našich prekladov I. Kupková: F. M. Dostojevskij: Krokodíl


Jazyk a kultúra číslo 1/2010

привезенное в столицу чудовище, сам miestnosti sme si všimli, že sa v nej


пожелал заплатить за меня четвертак nachádzajú ešte papagáje cudzokrajného
крокодильщику, чего прежде с ним druhu kakadu a okrem toho aj skupina opíc
никогда не случалось. Вступив в v špeciálnej vitríne vo výklenku. Hneď pri
небольшую комнату, мы заметили, что в vchode, pri stene vľavo stála veľká plechová
ней кроме крокодила заключаются еще debna v podobe akejsi vane zakrytá debnou
попугаи из иностранной породы какаду železnou mriežkou a na jej dne bolo asi na tri
и, сверх того, группа обезьян в особом prsty vody. V tejto plytkej mláke držali
шкафу в углублении. У самого же входа, obrovitánskeho krokodíla, ktorý ležal ako
у левой стены, стоял большой жестяной klada, celkom nehybne, a od nášho vlhkého
ящик в виде как бы ванны, накрытый a voči cudzincom neprívetivého podnebia
крепкою железною сеткой, а на дне его očividne stratil všetky svoje schopnosti. Táto
было на вершок воды. В этой–то príšera spočiatku v nikom z nás nevzbudila
мелководной луже сохранялся mimoriadnu zvedavosť.
огромнейший крокодил, лежавший, как – Tak toto je ten krokodíl! – povedala Jelena
бревно, совершенно без движения и, Ivanovna sklamaným hlasom a spevavo, –
видимо, лишившийся всех своих a ja som si myslela, že bude… nejaký iný!
способностей от нашего сырого и Podľa všetkého si myslela, že bude
негостеприимного для иностранцев briliantový. Podišiel k nám Nemec, pán,
климата. Сие чудовище ни в ком из нас majiteľ krokodíla a mimoriadne pyšne sa na
сначала не возбудило особого nás pozeral.
любопытства. – Má na to právo, – zašepkal mi Ivan
– Так это–то крокодил! – сказала Елена Matvejevič, – lebo si je vedomý, že on jediný
Ивановна голосом сожаления и нараспев, v celom Rusku teraz ukazuje krokodíla.
– а я думала, что он... какой–нибудь Aj túto úplne nezmyselnú poznámku
другой! pripisujem nadmieru zhovievavému
Вероятнее всего, она думала, что он rozpoloženiu, v ktorom sa nachádzal inak
бриллиантовый. Вышедший к нам немец, nanajvýš závistlivý Ivan Matvejič.
хозяин, собственник крокодила, с – Zdá sa mi, že váš krokodíl nie je živý, –
чрезвычайно гордым видом смотрел на znovu sa ozvala Jelena Ivanovna, ktorú
нас. popudzovala zaťatosť majiteľa krokodíla,
– Он прав, – шепнул мне Иван Матвеич, pričom to povedala s očarujúcim úsmevom,
– ибо сознает, что он один во всей aby si tohto grobiana získala – manévrom pre
России показывает теперь крокодила. ženy takým typickým.
Это совершенно вздорное замечание я – O, né, madam, – odpovedal Nemec
тоже отношу к чрезмерно благодушному lámanou ruštinou, okamžite dopoly nadvihol
настроению, овладевшему Иваном mriežku na debne a začal paličkou štuchať
Матвеичем, в других случаях весьма krokodíla do hlavy.
завистливым. V tej chvíli zákerná príšera, aby prejavila
– Мне кажется, ваш крокодил не живой, známky života, mierne pohla labami
– проговорила опять Елена Ивановна, a chvostom, nadvihla papuľu a vydala zvuk
пикированная неподатливостью хозяина, podobný ťahavému funeniu.
и с грациозной улыбкой обращаясь к – No, nezlostil, Karlchen! – nežne povedal
нему, чтоб преклонить сего грубияна, – Nemec, ktorého samoľúbosti bolo učinené
маневр, столь свойственный женщинам. zadosť.
– О нет, мадам, – отвечал тот ломаным – Aký je ten krokodíl odporný! Až som sa
русским языком и тотчас же, приподняв zľakla, – ešte koketnejšie zabľabotala Jelena
до половины сетку ящика, стал палочкой Ivanovna, – teraz sa mi s ním bude snívať.
тыкать крокодила в голову. – Ale v sne vas neukusne, madam, – galantne
Тогда коварное чудовище, чтоб показать nadviazal Nemec a prvý sa zasmial na

Z našich prekladov I. Kupková: F. M. Dostojevskij: Krokodíl


Jazyk a kultúra číslo 1/2010

свои признаки жизни, слегка пошевелило svojich vtipných slovách, no nikto z nás sa
лапами и хвостом, приподняло рыло и k nemu nepridal.
испустило нечто подобное – Poďte, Semion Semionyč, – obrátila sa
продолжительному сопенью. Jelena Ivanovna výslovne ku mne, –
– Ну, не сердись, Карльхен! – pozrieme sa radšej na opice. Mám strašne
ласкательно сказал немец, rada opice; sú také zlatučké… ale ten
удовлетворенный в своем самолюбии. krokodíl je hrozný.
– Какой противный этот крокодил! Я – Och, neboj sa, moja milá, – zvolal za nami
даже испугалась, – еще кокетливее Ivan Matvejič, sympaticky sa vyťahujúci
пролепетала Елена Ивановна, – теперь он pred svojou manželkou. – Tento ospalý
мне будет сниться во сне. obyvateľ faraónovho kráľovstva nám nič
– Но он вас не укусит во сне, мадам, – neurobí, – a zostal pri debne. Ba čo viac,
галантерейно подхватил немец и прежде začal rukavicou štekliť krokodílovi nos, lebo
всех засмеялся остроумию слов своих, но ho chcel, ako sa potom priznal, prinútiť, aby
никто из нас не отвечал ему. opäť začal funieť. Majiteľ krokodíla Jelenu
– Пойдемте, Семен Семеныч, – Ivanovnu ako správnu dámu nasledoval
продолжала Елена Ивановна, обращаясь k vitríne s opicami.
исключительно ко мне, – посмотримте Všetko teda prebiehalo skvele a dopredu sme
лучше обезьян. Я ужасно люблю o ničom nemohli mať tušenia. Jelena
обезьян; из них такие душки... а Ivanovna sa pri tých opiciach celkom
крокодил ужасен. rozkokošila a zdalo sa, že si ju celkom
– О, не бойся, друг мой, – прокричал нам získali. Výskala od radosti, neprestajne sa
вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь obracala ku mne, akoby majiteľa krokodíla
перед своею супругою. – Этот сонливый nechcela ani vidieť, a hlasno sa smiala, keď
обитатель фараонова царства ничего нам našla podobnosť medzi tými opičkami
не сделает, – и остался у ящика. Мало a svojimi blízkymi známymi a priateľmi. Aj
того, взяв свою перчатку, он начал ja som sa rozveselil, lebo tá podobnosť bola
щекотать ею нос крокодила, желая, как neodškriepiteľná. Nemec súkromník nevedel,
признался он после, заставить его вновь či sa má smiať alebo nie, a preto sa nakoniec
сопеть. Хозяин же последовал за Еленой celkom zamračil. A presne tom okamihu
Ивановной, как за дамою, к шкафу с miestnosťou otriasol strašný, ba môžem
обезьянами. povedať, až neprirodzený výkrik. Nevedel
Таким образом, все шло прекрасно и som, čo si mám o tom myslieť, a tak som
ничего нельзя было предвидеть. Елена najprv zmeravel na mieste; ale keď som si
Ивановна даже до резвости развлеклась všimol, že kričí už aj Jelena Ivanovna, rýchlo
обезьянами и, казалось, вся отдалась им. som sa obrátil a – čo som to uvidel! Uvidel
Она вскрикивала от удовольствия, som – ó, Bože! –, uvidel som v
беспрерывно обращаясь ко мне, как strašných krokodílích čeľustiach nešťastného
будто не желая и внимания обращать на Ivana Matvejiča, zacvaknutého krížom cez
хозяина, и хохотала от замечаемого ею driek, už dvihnutého v horizontálnej polohe
сходства сих мартышек с ее короткими do vzduchu a zúfalo v tom vzduchu
знакомыми и друзьями. Развеселился и я, hompáľajúceho nohami. Potom okamih –
ибо сходство было несомненное. Немец– a už ho nebolo. Ale opíšem to všetko
собственник не знал, смеяться ему или podrobne, keďže som celý čas stál nehybne
нет, и потому под конец совсем a stihol som pohľadom zachytiť celý proces
нахмурился. И вот в это–то самое odohrávajúci sa predo mnou tak pozorne a
мгновение вдруг страшный, могу даже so záujmom, že si niečo také ani nepamätám.
сказать, неестественный крик потряс „Veď,“ pomyslel som si v tej osudovej
комнату. Не зная, что подумать, я chvíli, „čo keby sa to nestalo Ivanovi
сначала оледенел на месте; но, замечая, Matvejičovi, ale mne – potom by to bola

Z našich prekladov I. Kupková: F. M. Dostojevskij: Krokodíl


Jazyk a kultúra číslo 1/2010

что кричит уже и Елена Ивановна, nepríjemnosť pre mňa!“ Ale poďme k veci.
быстро оборотился и – что же увидел я! Krokodíl začal tým, že obrátil chudáka Ivana
Я увидел, – о боже! – я увидел Matvejiča vo svojich hrozných čeľustiach
несчастного Ивана Матвеича в ужасных nohami k sebe a najprv mu zhltol tie nohy;
челюстях крокодиловых, перехваченного potom Ivana Matvejiča, ktorý sa pokúšal
ими поперек туловища, уже поднятого vyskočiť von a rukami sa chcel zachytiť
горизонтально на воздух и отчаянно debny, trochu vygrgol a znova ho vtiahol do
болтавшего в нем ногами. Затем миг – и seba, teraz už vyše pása. Potom ho ešte raz
его не стало. Но опишу в подробности, trochu vygrgol, zasa ho vtiahol, a potom ešte
потому что я все время стоял raz. Takto nám Ivan Matvejič viditeľne mizol
неподвижно и успел разглядеть весь z dohľadu. Nakoniec krokodíl posledný raz
происходивший передо мной процесс с prehltol a pojal do seba celého môjho
таким вниманием и любопытством, vzdelaného priateľa, tentoraz už bezo
какого даже и не запомню. "Ибо, – думал zvyšku. Na povrchu krokodíla bolo vidieť,
я в ту роковую минуту, – что, если б ako cez jeho vnútornosti prechádza Ivan
вместо Ивана Матвеича случилось все Matvejič so všetkými svojimi tvarmi. Už
это со мной, – какова была бы тогда мне som sa chystal opäť začať kričať, keď sa
неприятность!" Но к делу. Крокодил zrazu osudu zachcelo ešte raz si s nami
начал с того, что, повернув бедного zradne zažartovať: krokodíla naplo, lebo sa
Ивана Матвеича в своих ужасных očividne dusil od obrovských rozmerov
челюстях к себе ногами, сперва prehltnutého predmetu, opäť otvoril svoju
проглотил самые ноги; потом, отрыгнув hroznú tlamu a z nej v podobe posledného
немного Ивана Матвеича, старавшегося odgrgnutia zrazu na sekundu vyskočila hlava
выскочить и цеплявшегося руками за Ivana Matvejiča so zúfalým výrazom na
ящик, вновь втянул его в себя уже выше tvári, pričom mu okamžite na dno debny
поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул z nosa zleteli okuliare. Zdalo sa, že táto
еще и еще раз. Таким образом Иван zúfala hlava vyskočila von len preto, aby ešte
Матвеич видимо исчезал в глазах наших. raz a naposledy prebehla pohľadom všetky
Наконец, глотнув окончательно, predmety a v duchu sa rozlúčila so všetkými
крокодил вобрал в себя всего моего svetskými radosťami. Ale tento zámer jej
образованного друга и на этот раз уже nevyšiel: krokodíl sa znova vzchopil, prehltol
без остатка. На поверхности крокодила – a hlava v mihu opäť zmizla, tentoraz už
можно было заметить, как проходил по naveky. Toto objavenie a zmiznutie ešte
его внутренности Иван Матвеич со živej ľudskej hlavy bolo také hrozné, ale
всеми своими формами. Я было уже zároveň – či už od toho, ako rýchlo
готовился закричать вновь, как вдруг a nečakane sa to udialo, alebo preto, že spadli
судьба еще раз захотела вероломно tie okuliare – v ňom bolo aj čosi také
подшутить над нами: крокодил smiešne, že som zrazu celkom nečakane
понатужился, вероятно давясь от vyprskol; zbadal som sa však – veď smiať sa
огромности проглоченного им предмета, v takejto chvíli sa na rodinného priateľa
снова раскрыл всю ужасную пасть свою, nepatrí –, hneď som sa obrátil k Jelene
и из нее, в виде последней отрыжки, Ivanovne a so súcitným výrazom na tvári
вдруг на одну секунду выскочила голова som jej povedal:
Ивана Матвеича, с отчаянным – Už je s naším Ivanom Matvejičom amen!
выражением в лице, причем очки его
мгновенно свалились с его носу на дно In F. M. Dostojevskij: Z Denníka
ящика. Казалось, эта отчаянная голова spisovateľa. Bratislava: Európa, 2009.
для того только и выскочила, чтоб еще Preložila Ivana Kupková
раз бросить последний взгляд на все © Ivana Kupková
предметы и мысленно проститься со © Vydavateľstvo Európa

Z našich prekladov I. Kupková: F. M. Dostojevskij: Krokodíl


Jazyk a kultúra číslo 1/2010

всеми светскими удовольствиями. Но


она не успела в своем намерении:
крокодил вновь собрался с силами,
глотнул – и вмиг она снова исчезла, в
этот раз уже навеки. Это появление и
исчезновение еще живой человеческой
головы было так ужасно, но вместе с тем
– от быстроты ли и неожиданности
действия или вследствие падения с носу
очков – заключало в себе что–то до того
смешное, что я вдруг и совсем
неожиданно фыркнул; но,
спохватившись, что смеяться в такую
минуту мне в качестве домашнего друга
неприлично, обратился тотчас же к
Елене Ивановне и с симпатическим
видом сказал ей:
– Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

In: Ф. М Достоевский: Полное собрание


сочинений В 30-ти тт. Том пятый.
Повести и рассказы1862 – 1866.
Ленинград: Наука, 1973.

Z našich prekladov I. Kupková: F. M. Dostojevskij: Krokodíl

Вам также может понравиться