Вы находитесь на странице: 1из 327

МРЕЖА

НА ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Согласно измените и дополнувањата на Законот за заштита на личните податоци, објавени во Службен весник на Република Македонија број 124 од
20.09.2010 година, предвидена е обврска со која контролорите се должни да определат офицер за заштита на личните податоци (член 26а).
ПОДЕЛБА ПО ОРГАНИЗАЦИСКИ ФОРМИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ КОИ ДОСЕГА СЕ ПРИЈАВЕНИ
ОДНОСНО РЕГИСТРИРАНИ ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА КОНТРОЛОРИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО (АД)

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР

ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА

ВОДНА ЗАЕДНИЦА

ДРЖАВЕН ОРГАН

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ (ДОО)

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ОД ЕДНО ЛИЦЕ(ДООЕЛ)

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

ЈАВНА СЛУЖБА

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ЈАВНО ТРГОВСКО ДРУШТВО (ЈТД)

КОМАНДИТНО ДРУШТВО

КОМАНДИТНО ДРУШТВО СО АКЦИИ (КДА)

КУЛТУРНА УСТАНОВА

ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ УТВРДЕН СО ЗАКОН

3
МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАУЧНО УСТАНОВА

ОБРАЗОВНА ВОСПИТНА УСТАНОВА

ОБРАЗОВНО -НАУЧНА УСТАНОВА

ОРГАН НА ДРЖАВНА УПРАВА

ОСТАНАТИ КОМОРИ И ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

ПОДРУЖНИЦИ И ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ДРУШТВА

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СТОПАНСКА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА

СТРАНСКИ ТРГОВЕЦ- ПОЕДИНЕЦ

4
СУД

ТАЈНО ДРУШТВО

ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

УСТАНОВА КОЈА ВРШИ ЈАВНА ДЕЈНОСТ

ФОНД

ФОНДАЦИЈА

5
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО (АД)

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА
Р.БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР КОНТАКТ ТЕЛЕФОН Е-МЕИЛ АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО АНГЕЛЕСКА


1. САШО СТОЈКОВСКИ 075/481-037 stojkovski.saso27@yahoo.com
И СТОЈКОВСКА БИТОЛА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ДАНИЕЛА ДИМИТРИЕВА 02/2461600 daniela.dimitrieva@mia.mk


„МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА
2.
АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО АВТО КРАСИМИР


3. avtogumaskopje@yahoo.com
ГУМА АД СКОПЈЕ ГЕОРГИЕВСКИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВИНЕР


4. ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП БРАНИСЛАВА БУЛКОВА 02/3114333 branislava.bulukova@winnerlife.mk
СКОПЈЕ

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО АЛЕКСАНДРА ДИМОВА 075/ 330 002 aleksandra.ibisins@gmail.com


5. ДРУШТВО ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД
СТРУМИЦА

6
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛАВЧО ГОРЧЕСКИ,
6. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ДАВАЊЕ СЛОБОДАН КУЦУЛОВСКИ, 02 /3148 214 slavco.gorceski@mnavigation.mk
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВСКИ
НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛАВЧО ГОРЧЕСКИ,
7. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ДАВАЊЕ СЛОБОДАН КУЦУЛОВСКИ, 0 2 /3148 214 slavco.gorceski@mnavigation.mk
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВСКИ
НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ДУИФ


8. БЛАГОЈ МИТРОВ blagoj@innovostatus.com.mk
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЕВРОИНС


9. ЗОРАН СПАСОВСКИ osig@euroins.com.mk
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЕВРОПА


10. КИРЕ ПРОШЕВ zoranz@evropa.com.mk
СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ВРШЕЇЕ ОСИГУРИТЕЛНО
11. КАТЕРИНА ЈОВАНОСКА 02/3131125 katerina.jovanoska@safe-invest.com.mk
БРОКЕРСКИ РАБОТИ САФЕ ИНВЕСТ
МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

7
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО
12. СИМОНА ИЛИЈОСКА simona.ilioska@porschebroker.com.mk
БРОКЕРСКИ РАБОТИ ПОРШЕ
БРОКЕР АД СКОПЈЕ

02/323106310
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
13. ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР - ВИЕНА НАТАША НЕДЕЛКОВСКА лок 153 Natasha.nedelkovska@winner.mk
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ
078/489-936

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
14. НЕНАД СТАМЕНКОВ 0 2/3109673 nenad.stamenkov@grawe.at
ОСИГУРУВАЊЕ ГРАВЕ СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
15. ТАЊА ПОЛЕНАК eurolink@eurolink.com.mk
ОСИГУРУВАЊЕ ЕУРОЛИНК СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
16. ИВИЦА МЕДАРСКИ 02/3250630 ivica.medarski@insumak.mk
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ - ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
17. ТАЊА ЈУРУКОВСКА 078/484-474 tanja.jurukovska@sava.mk
ОСИГУРУВАЊЕ САВА СКОПЈЕ

8
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ -
18. ГОРДАНА СОТИРОВСКА 02/3105-105 gordana.sotirovska@posta.com.mk
МАКЕДОНСКА ПОШТА ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ВО
19. ДРЖАВНА СОПСВЕНОСТ АД – НАДЕ ЦВЕТКОСКА 076 484 328 nade.cvetkoska@loto.mk
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
20. ПРОИЗВОДСТВО НА СОПИРАЧКА СУЗАНА ЛАЗАРОВА 02 /2581362 slazarova@wabtec.com
ОПРЕМА ВАБТЕК МЗТ АД СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ОТКУП,
21. ФЕРМЕНТАЦИЈА И ПРОМЕТ НА НЕВЕНА ПОНЧЕВА 043/414599 aoimk@aointl.com
ТУТУН АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА
КАВАДАРЦИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА,
22. ТРГОВИЈА И МОНТАЖА НА УКРАСЕН ДАРКО НИКОЛОСКИ 048/418940 d.nikoloski@mermeren.com
КАМЕН МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД
ПРИЛЕП

9
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
23. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СИМОНА МИШКОВСКА 02/3166758
МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
24. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА ЗОРИЦА ЗАКОСКА
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА ХЕС
МАВРОВО ГОСТИВАР

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
25. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА ТОНИ КОСТОВСКИ
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА ХЕС
ЦРН ДРИМ СТРУГА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
26. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА ЈАНАЌИ БАДЕВ
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА ХЕС
ТИКВЕШ КАВАДАРЦИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
27. ЈОНЧЕ СТЕПАНОВСКИ
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА

10
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА РЕК
БИТОЛА НОВАЦИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
28. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МИРЈАНА СТАНОЈЕВСКА
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГИТИКА СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
29. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА ВЕРИЦА БЛАЖЕВСКА
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА РЕК
ОСМОМЕЈ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОТСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
30. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА ЈУЛЈАНА СТОЈАНОВСКА
МАКЕДОНИЈА ПОДРУЖНИЦА ХЕС
ТРЕСКА СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОМЕТ,ПРОИЗВОДСТВО,УГОСТИТЕ
31. ЛСТВО,ТУРИЗАМ И УСЛУГИ ЈАСМИНКА ПАНОВА 043/411663 jasminkapanova87@gmail.com
АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА-
КАВАДАРЦИ

11
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОМЕТ,ПРОИЗВОДСТВО,УГОСТИТЕ
32. ЛСТВО,ТУРИЗАМ И УСЛУГИ ЈАСМИНКА ПАНОВА 043/411663 jasminkapanova87@gmail.com
АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА-
КАВАДАРЦИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
33. И ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ АЛЕКСАНДАР ГАЦЕВСКИ 02/5100285 a.gacevski@npf.com.mk
ФОНДОВИ НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ
ФОНД СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
34. ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ ЕВРОЛИЗ КИРЕ ПОПОВ info@euroleaseauto.mk
АУТО СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАТЈАНА КЕЛКОЦЕВА


35. 02/3204544 Tatjana.KelkocevaSamkarova@mk.imptob.com
ИМПЕРИАЛ ТОБАКО ТКС А.Д. ШАМКАРОВА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ИНЕКС


36. МАНЕВ ЗОРАН inexg@t-home.mk
ГОРИЦА ОХРИД

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО МЛЕКАРА


37. АНИЦА РАДИЧОСКА 047/226380 info@imb.com.mk
БИТОЛА

12
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
38. СУЗАНА АНДОНОВА info@negorskibanji.com.mk
НЕГОРСКИ БАЊИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ПРЕНОС


НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И
39. ВЕСНА ГЕРАСИМОВСКА vesnag@mepso.com.mk
УПРАВУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО. ГРАДСКИ


40. ЛЕНЧЕ ДАНЧЕВСКА 02/3120395 l.dancevska@t-home.mk
ТРГОВСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО.ИНЕКС
41. МАНЕВ ЗОРАН 046/277520 mailto:inexg@t-home.mk inexg@t-home.mk
ГОРИЦА ОХРИД

АКЦИОНЕРСКО ОСИГУРИТЕЛНО
42. БРОКЕРСКО ДРУШТВО ВФП АД СУЗАНА ЃУКИЌ 02/3298472 suzana.gjukik@gmail.com
СКОПЈЕ

АКЦИОНЕРСКОДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТЕТСКИ
43. МАТЕРИЈАЛИ, ТКАЕНИНИ, БЛАГОЈЧО ЈОВЕВСКИ 033/471444 alkaloidberovo@yahoo.com
ПОЗАМАНТЕРИЈА И КОНФЕКЦИЈА
АЛКАЛОИД БЕРОВО

13
АКЦИОНЕРСКОДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТЕТСКИ
44. МАТЕРИЈАЛИ, ТКАЕНИНИ, БЛАГОЈЧО ЈОВЕВСКИ 033/471444 alkaloidberovo@yahoo.com
ПОЗАМАНТЕРИЈА И КОНФЕКЦИЈА
АЛКАЛОИД БЕРОВО

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ ЦРМ ТРАЈАНОВСКИ 02/3243900 aleksandar.trajanovski@arcelormittal.com


АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА АЛЕКСАНДАР
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО
45. ПРОИИЗВОДИ НА ЦРНА
МЕТАЛУРГИЈА ЛАДНО
ВАЛАН,ПОЦИНКУВАН И
ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ СКОПЈЕ

46. АСУЦ БРОКЕР АД-СКОПЈЕ ИВАН АТАНАСОВ 02-3109168 asucreferent@gmail.com

БРОКЕРСКА КУЌА БРО-ДИЛ АД


47. ИСКРА КОСТОВА ikostova@bro-deal.com.mk
СКОПЈЕ

БРОКЕРСКА КУЌА ПОШТЕЛ-БРОКЕР


48. ЃОКО АЛЕКСОВСКИ 02/3224300 galeksovski@postelbroker.com.mk
АД СКОПЈЕ

БРОКЕРСКА КУЌА ФЕРШПЕД


49. БИЉАНА СТОЈАНОВИЌ l.trajkovic@fersped.com.mk
БРОКЕР АД СКОПЈЕ

14
БУТЕЛ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
50. ПОГРЕБНИ И ПРИДРУЖНИ МИЛАН ИВАНОСКИ 02/2612060 contact@butel.mk
АКТИВНОСТИ-СКОПЈЕ

БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ АКЦИОНЕРСКО


51. ДРУШТВО ЗА ИЗРАБОТКА И ФИЛИП ГРОЗДАНОВСКИ 02/2612060 fgrozdanovski@butel.mk
ПРОДАЖБА НА СПОМЕНИЦИ

ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА
ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ЛИДИЈА СИМЕОНОВА
52. 02/3097193 tehnok@tehnokomerc.com.mk
ТЕХНОКОМЕРЦ АКЦИОНЕРСКО ЦРВЕНКОВСКА
ДРУШТВО-СКОПЈЕ

ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА
ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ЛИДИЈА СИМЕОНОВА
53. 02/3097193 tehnok@tehnokomerc.com.mk
ТЕХНОКОМЕРЦ АКЦИОНЕРСКО ЦРВЕНКОВСКА
ДРУШТВО-СКОПЈЕ

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР


54. ЦИПОВСКИ-МЕРЏАН ТЕТЕКС АД ЖАРКО ТРПКОСКИ 044/355005 teteks@t-home.mk
ТЕТОВО

55. ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ МАРИНА АТАНАСОВА 02/3218703 kabinet@granit.mk

15
ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУ МАКЕДОНИЈА
56. ГАБРИЕЛА ТАСЕВА 02/3091945 hr@gim.com.mk
АД СКОПЈЕ

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ
57. ГАБРИЕЛА ТАСЕВА 02/3091945 hr@gim.com.mk
МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

58. ДГТУ КОЗЈАК АД КУМАНОВО БОГОЉУБ ИЛИЕВСКИ 031 422492 bogoljubilievski59@gmail.com

59. ДО ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ САЊА ЈОВАНОВСКА informacii@insig.com.mk

60. ДППТП АД ПАЛТЕКС-ДЕЛЧЕВО МИТЕВСКИ СЛАВЧО 033/411134 info@paltex.com.mk

ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШЕН И
МАЈА АРСОВСКА
61. НАДВОРЕШЕН ПРОМЕТ 02/3103130 office@automakedonija.com.mk
ЗАФИРОВА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО САВИЌ ГОРДАНА 02/5513700 gordana.savic@beton.com.mk


62. БЕТОН АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ВАСЕ СТЕФАНОСКА 075284652 vase_stefanoska@yahoo.com


63. ОСИГУРУВАЊЕТО ВАШ ПРИЈАТЕЛ
АД ПРИЛЕП

16
ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
64. АНА ЈАНЕВСКА ana.janevska@neocom.com.mk
ИНЖЕНЕРИНГ НЕОКОМ АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА МЕЃУНАРОДНА И
БНАТРЕШНА ШПЕДИЦИЈА СО ЈАВНИ
65. АНЧЕ ВЛАДИЧЕВСКА 02/3149300 info@fersped.com.mk
И ЦАРИНСКИ СКЛАДИШТА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
66. СНАБДУВАЇЕ УВОЗ ИЗВОЗ РЕПЛЕК ТОМИСЛАВ ДИМОВСКИ 02/3081343 tomislav.dimovski@replek.com.mk
АД

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ УНИКА


67. АРТУР ПЕПА 02/3288800 arturpepa@uniqa.mk
А.Д. СКОПЈЕ

АГНЕСА АБДУЛАИ
ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК
68. 02/31220385 info@halkinsuranse.com.mk
ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
БЕРРУ ДУРМИШИ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА
69. ЗОРАН КОСТАДИНОВСКИ 02/3097600 kontakt@toplifikacija.mk
ЕНЕРГИЈА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД
СКОПЈЕ

17
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
70. ИЛИЈА МАРИНЧЕСКИ ilija.marinceski@pelisterka.com.mk
ТРГОВИЈА ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И ДРУГИ
71. ЗОРАН ФИЛИПОСКИ 044/339880 zitopolog@on.net.mk
ПРОИЗВОДИ И ПРОМЕТ НА МАЛО И
ГОЛЕМО ЖИТО ПОЛОГ АД ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И
72. СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ САНДЕ КУЈУНЏИСКИ skujundziski@zitoluks.com.mk
НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ
ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
73. ХАРТИЈА И АМБАЛАЖА ДС СМИТХ ОРХИДЕЈА КУШЕВСКА orhideja.kusevska@dssmith.com
АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, МОНИКА СИБИНОВСКА 02/3298338 m.sibinovska@aitonix.mk


74. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АИТОНИКС АД
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
75. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ОРКА ХОЛДИНГ ВАНЧЕ МИЈАЛЧЕВ 02/3099508 vance.mijalcev@orka.mk
АД СКОПЈЕ

18
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
76. ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ КД МАРИЈА ЛОЗЕВСКА 02 /6090300 marija.lozevska@kd-group.com
ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
77. ФОНДОВИ ИЛИРИКА ФУНД ДИМЧЕ ЛАЗАРЕВСКИ dimce.lazarevski@ilirika.com.mk
МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ

ДРУШТВТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
РОСИЦА МЛАДЕНОВСКА
78. ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ КБ info@kbpublikum.com.mk
АНДОНОВСКА
ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО
79. МАГДА ЈОВАНОВСКИ 072/931414 magda.jovanovski@evn.mk
ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

КАЛИНА МИЉОВСКА
80. ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ miljovskak@eurostandard.com.mk
АНТЕВСКА

81. ЗД ПЕЧАТНИЦА 11 ОКТОМВРИ АД ПАЦКА МИЛЕВСКА 076 444 792 p.milevska@pec11okt.com.mk

82. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ЦВЕТА ПЕРЕЛОВСКА cveta.perelovska@zkpelagonija.mk


ПЕЛАГОНИЈА АКЦИОНЕРСКО

19
ДРУШТВО БИТОЛА

ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА АД


83. ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ ikbiso@ikbanka.com.mk
СКОПЈЕ

ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО МЛЕЧНИ


ПРОИЗВОДИ И СОКОВИ
84. АНИЦА РАДИЧОСКА 047/226380 info@bimilk.mk
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО МЛЕКАРА
БИТОЛА

МАЈА ДАМЈАНОВСКА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КАРТИЧЕН
85. САШО ЛАЗОВ ФИЛОМЕНА jadrankai@casys.com.mk
СИСТЕМ АД СКОПЈЕ
ПЉАКОВСКА

86. ИЦТЦ ЛТД СКОПЈЕ СУЗАНА ИЧКОВА suzana.ickova@peritesco.com

87. ЈДБ БРОКЕР АД СКОПЈЕ КОСТОСКА МАРИНА kostoskamarina@gmail.com

88. К МК БРОКЕР АД СКОПЈЕ АТАНАС СТОЈКОВСКИ info@kmkbroker.mk

89. КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ ЕМИЛИЈА ДИМИЌ emilijad@capitalbank.com.mk

90. КБ ПРВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ ГОРАН НАУМОВСКИ 02/3243777 contact@kbprvo.com.mk


СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И

20
ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
АД СКОПЈЕ

kibs@kibs.com.mk
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ
ЕМИЛИЈА САЗДОВА emilija.sazdovarumenova@kibs.mk
91. ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД 02/3297401
РУМЕНОВА
СКОПЈЕ

ИГОР БИСЛИМОВСКИ;
92. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ contact@kb.com.mk
КАТЕРИНА АВРАМОСКА

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ


93. ЗОРИЦА ДИМОВСКА 078/222-738 z.dimovska@cro.mk
АД СКОПЈЕ

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
94. ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА contact@crosig.mk
ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ

95. ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ МАРИЈА СТОЈАНОВСКА 02/2454004 marija.stojanovska@lionins.mk

МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА 02/3115-884


96. ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД АНТОНЕЛА ЈАНЕВА antonela.janevambdp.com.mk
СКОПЈЕ

21
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД
97. ЕВИТА ИВАНОВА 02/3122055 mse@mse.org.mk
ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

АНТОНИО НИКОЛОСКИ Antonio.Nikoloski@telekom.mk


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД –
98. 2 /3100 3000
СКОПЈЕ
АНА РИСТОВСКА Ana.Ristovska@telekom.mk

МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД


99. ЕЛЕНА ПОПОВСКА elenap@mkb.mk
СКОПЈЕ

100. МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ СЛАВИЦА ГЕГОВСКА 02/3146317 slavica.cvetkovska@makpetol.com.mk

ЕЛИЦА ЇОРЕСКА, НОВЕ


101. МАКПЕТРОЛ-ТЕАС АД 02/2462628 logistics@mpteas.com.mk
БОГЕСКИ

МЕКЕДОНКСА ИНФОРМАТИВНА
102. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВСКА daniela.dimitrieva@mia.mk
АГЕНЦИЈА АД МИА СКОПЈЕ

МОДНА КОНФЕКЦИЈА МОКЕЛ-ЕЕИИ


103. ТОМИСЛАВ БОГОЕВСКИ 047/262933 mokel@t-home.mk
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО БИТОЛА

НАЦИОНАЛНА ГРУПАЦИЈА НА
104. ОСИГУРУВАЊЕ АД ОСИГУРИТЕЛНА ЗОРАН ПАВЛОВСКИ info@insurancepolicy.com.mk
ПОЛИСА

22
02/5100984
105. НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ АЛЕКСАНДРА КУШИЌ a.kushikj@nlb.mk
070/352-105

106. НЛБ ТУТУНСКА БРОКЕР АД СКОПЈЕ КОСТА ИВАНОВСКИ info@nlbtbroker.com.mk

СТЕФАН ИЦКОВСКИ
ОКТА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА АД
107. 02/2532000 s.ickovski@helpe.gr
СКОПЈЕ
ОРХАН АРИФОВСКИ

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО
108. ДРУШТВО "НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ" ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 033/270-211 info@naseosiguruvanje.com.mk
АД КОЧАНИ

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО АЛЕКСАНДРА 047/553390 aleksandra.sredovska@snbroker.mk


109. ДРУШТВО СН ОСИГУРИТЕЛЕН СРЕДОВСКА
БРОКЕР АД БИТОЛА

071/364-320
110. ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД НИКОЛА МИТРЕВСКИ nikola.mitreski@ob.com.mk
046/201724

111. ПОЛИСА ПЛУС АД СКОПЈЕ МАРЈАН НИКОЛОВСКИ marjannikolovsk@szvm.org.mk

112. ПОШТЕНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЕЛИЗАБЕТА ДИМОВА edimova@postbank.com.mk

23
ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА orde.g@vitaminka.com.mk
113. ОРДЕ ЃОРЃИОСКИ 048/407-449
„ВИТАМИНКА“ АД ПРИЛЕП praven.sektor@vitaminka.com

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.


114. МАТЕСКИ АЛЕКСАНДАР mateski@pripiv.com.mk
ПРИЛЕП

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.


115. МАТЕСКИ АЛЕКСАНДАР 048/421450 mateski@pripiv.com.mk
ПРИЛЕП

116. ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ ВЛАДИМИР ТРАЈЧЕВ 02/3219570 v.trajcev@procreditbank.com.mk

117. РЕПЛЕК АД ДИМОВСКИ ТОМИСЛАВ 02/3081343

118. СЕДА БРОКЕР АД СКОПЈЕ ПАЛЕ КРСТИЌ palepavlovska@yahoo.com

119. СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ БЛАГОЈ КАНГАЛОВ bkangalov@silkroadbank.com.mk

120. СКОПЈЕ СЕВЕР АД СКОПЈЕ ИРЕНА ДАМЕСКА kontakt@skopjesever.com.mk

121. СКОПСКИ ПАЗАР АД МАРКОСКА БИЛЈАНА info@skp.com.mk

122. СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ СОЊА НИКОЛОВСКА sbank@stb.com.mk

24
БОЈАН БОГОЕВСКИ

123. СТОПАНСКА БАНКА А.Д.БИТОЛА ВЛАТКО ЦВЕТАНОСКИ 02/ 3087289 osis@stbbt.com.mk

Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА,
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
124. ТОМЕ БОГДАНОВ dataprotection@t-mobile.com.mk
МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ –
СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ИСКОП НА


РУДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ,
125. НЕВЕНЧЕ МАНЕВА 043/410434 info@euronickel.com
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРОНИКЕЛ
ИНДУСТРИ ДОО КАВАДАРЦИ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПИВО,


071/243-839
СЛАД, ОЦЕТ, АЛКОХОЛНИ И
126. ИВАН ЦВЕТКОВСКИ Ivan.Cvetkovski@cchellenic.com
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ
02/2611314
ПИВАРА СКОПЈЕ АД, СКОПЈЕ

127. ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ ВЕСНА ПАУНКОСКА osig@triglav.mk

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, ХРИСТИЈАН КОНЕСКИ 02/5102256 hristijan.koneski@triglavzivot.mk


128.
СКОПЈЕ

25
ТРИКОТАЖА ПЕЛИСТЕР
129. ДРАГУТИН ШТРКОВСКИ 047/232752 pelister@t-home.mk
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО БИТОЛА

130. ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ДИМИТРИ ТРПКОВСКИ dimitri.trpovski@ttk.com.mk

131. ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ЕЛЕНА ДУЈАКОСКА 048/ 510181 e.dujakoska@tkprilep.com.mk

УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА
132. ЉУБИЦА СЕКУЛОСКА ljubica.sekuloska@unibank.com.mk
БАНКА АД СКОПЈЕ

133. УНИКА ЛАЈФ А.Д. СКОПЈЕ АРЈЕТА МУСЛИУ 02/3288800 arjetareci@uniqa.mk

134. ФАКОМ АД СКОПЈЕ ДОБРЕ НАУМОВСКИ 02/3171707 info@fakom.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
135. КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА НИКОЛА ДИМОВСКИ alkaloidad@alkaloid.com.mk
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

136. ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ ГЛИГОР БРАШНАРСКИ 02/3240804 info@halkbank.mk

137. ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД ЦЕНА СТРЕЗОСКА 046/277212 info@metropol-ohrid.com.mk

26
ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЛСКО
138. АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗОРАНЧО ПОПОВСКИ 02/3292760 maktur@makedonijaturist.com.mk
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ - СКОПЈЕ

ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЛСКО
АЛЕКСАНДАР
139. АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО maktur@makedonijaturist.com.mk
ВАСИЛЕВСКИ
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ – СКОПЈЕ

140. ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД ЖИВКА ИВАНОВСКА 02/2786-135 zivkai@usje.com.mk

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ


141. СОФИЈА ВИДОВИЌ vidoviks@cdhv.org.mk
ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

02/3249302
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
142. ЉУБКА РАДЕСКА ljubka.radeska@ccbank.mk
БАНКА АД СКОПЈЕ
071/392-438

02/3 200 697


ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД
143. АНАСТАЗИЈА РИБАРЕВА Anastazija.ribareva@sparkasse.mk
СКОПЈЕ
070/210-846

144. ШТЕДИЛНИЦА АЛ КОСА АД ШТИП СОФЧЕ ТОДЕВСКА kontak@alkosa.com.mk

27
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АГЕНЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА
1. ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО ПАВЛИНА АНДОВСКА 02/3213065 slavicat@vrabotuvanje.com.mk
СТРАНСТВО СО НАПЛАТА
ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ СКОПЈЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
2. ВРАБОТУВАЊА ВРАБОТУВАЊЕ МИЛАН МИЛОШЕВСКИ 02/3213065 finansiilizing@vrabotuvanje.com.mk
ЛИЗИНГ СКОПЈР

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
3. ГОРДАНА ПОПЧЕВСКА 047/231385 agencijazeta@yahoo.com
ВРАБОТУВАЊА ЗЕТА БИТОЛА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
4. ВРАБОТУВАЊА КОНТАКТ ИРЕНА СТОЈКОВСКА 02/2463068 biznis@t-home.mk
БИЗНИС- СКОПЈЕ

5. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ДАФИНА ЦВЕТАНОВСКА 02/3296643 zoran@kouzon.com.mk


ВРАБОТУВАЊА КОУЗОН

28
ВРАБОТУВАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
6. ОЛИВЕРА МИЈУШКОВИЌ 02/3212812 work@motivi.mk
ВРАБОТУВАЊА МОТИВИ СКОПЈЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
7. СЛАЃАНА СПИРОВА 023116720 partner@partner.com.mk
ВРАБОТУВАЊА ПАРТНЕР

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
8. НИКОЛЧЕ КРСТЕСКИ 048/422143 realnost_06@yahoo.com
ВРАБОТУВАЊА РЕАЛНОСТ 06

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
9. ЕЛЕНА СОФИЈАНОВА 02/3070545 apvspid@yahoo.com
ВРАБОТУВАЊА СПИД

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
10. АМЕЛА ФАКИЌ 02/6149270 agencijajob2011@gmail.com
ВРАБОТУВАЊА ЏОБ 2011

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ
11. ЈОВАНОВСКИ ЕРО 070/251-945 apv.aksiosvardar@gmail.com
ВРАБОТУВАЊААКСИОС-ВАРДАР

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИи
12. ВРАБОТУВАЊА ЕСИ ВРЕМЕНО МОНИКА ЛЕШНИКОВСКА 02/3246899 office@esi.mk
ВРАБОТУВАЊЕ

29
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИИ
13. ВРАБОТУВАЊА ПЕРСОНАЛ ТОМЧЕ АЛЕКСОВСКИ 02/3177232 a.popovski@personallizing.com
ЛИЗИНГ СКОПЈЕ

АПВ АГЕНЦИЈА ЗА
14. ЗОРАН ВОЈНЕСКИ 02/3111129 kontakt@apvdoverba.mk
ВРАБОТУВАЊЕ - ДОВЕРБА

ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО СТОЈЧЕ СТОЈАНОВ 078/20-77-95 szvcv@live.com


1. ДРУШТВО С.Т.М. БРОКЕР ПЛУС АД
СКОПЈЕ

30
ВОДНА ЗАЕДНИЦА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ДРЖАВЕН ОРГАН

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

САЊА КАРОВСКА
1. АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 02/3094200 Kontakt@aa.mk
ВАСИЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ
2. ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ v.popovski@roads.org.mk
ПАТИШТА

3. ЕЛИЗАБЕТА ДВОЈАКОВА 070/222-904 elizabeta.dvojakova@aec.mk


АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ

31
КОМУНИКАЦИИ

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА
4. ЗОРАН АРСОВ 02/3188633 info@minsel.gov.mk
РМ

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
5. ПЕТАР СИБИНОСКИ 02/3204800 info@katastar.gov.mk
НЕДВИЖНОСТИ

tanedimovski@yahoo.com
6. АГЕНЦИЈА ЗА МЛАД И СПОРТ ТАНЕ ДИМОВСКИ 070/354479

7. АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ТАНЕ ДИМОВСКИ 070354479 tanedimovski@yahoo.com

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И СОЊА КОСТАДИНОВСКА 02 3 223 146 sonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk


8. ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА ПЕТКОВСКИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ
9. ЗОРАН ДОНЧЕВ info@asr.gov.mk
РЕЗЕРВИ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
10. КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ЈАНА ИЛИЌ jana.ilic@mapas.gov.mk
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

32
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НЕЏМЕДИН ФЕЈЗУЛА 3 254 380 nexhmedin.fejzula@odzemenimot.gov.mk
11.
ОДЗЕМЕН ИМОТ

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО БИЉАНА ПОПОСКА 3114046 bsokarovska@caa.gov.mk


12.
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

АЛЕКСАНДАР ДАНАИЛОВ
13. БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 02/3255706 licnipodatoci@bjn.gov.mk
И БИЛЈАНА РИСТЕСКИ

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА
14. МАРИЈА ИСОВСКА bromacedonia@bro.gov.mk
ОБРАЗОВАНИЕТО

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 02/3254758


15. КЛАСИФИЦИРАНИ НЕНАД ЈАНЕВСКИ n.janevski@dbki.gov.mk
ИНФОРМАЦИИ 078/204-126

02/3230635
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
16. БЛЕРИМ БАЈРАМИ blerim.bajrami@privacy.mk
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
078/363-947

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
17. ЛАЗАР ВАСИЛЕВ lazar.vasilev@fez.gov.mk
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

18. ДРЖАВЕН АРХИВ НА РМ info@arhiv.gov.mk


ПЕТАР ЗАЈКОВСКИ И

33
ВУЛНЕТ ИСЕНИ

ТАТЈАНА ВАСИЌ
19. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА dzr@dzr.gov.mk
БИЗАЏИЕВА

СЛОБОДАН МАЛЕВСКИ
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
20. kiril.trajanovski@stat.gov.mk
СТАТИСТИКА
КИРИЛ ТРАЈАНОВСКИ

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
21. ЖАКЛИНА НЕДЕЉКОВИЌ diz@mzsv.gov.mk
ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН
22. САДЕТА БЕКИРОСКА sadetab@hotmail.com
ИНСПЕКТОРАТ

23. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АРБЕН ЗЕНУНИ 02/3244745 Arben.zenuni@sec.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ САВКА НЕЈКОВСКА


24. 02/3251251 dkzjn@gov.mk
ПО ЈАВНИ НАБАВКИ ТАСЕВА

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА АНТОНИЈА АНДОНОВА


25. 072/320828 a.andonova@dksk.org.mk
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ТАСЕВСКА

34
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА АНТОНИЈА АНДОНОВА 072320828 a.andonova@dksk.org.mk
26.
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ТАСЕВСКА

ДРЖАВНО 02/3230214 dpskopje@dprm.gov.mk


27. ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА НУРКАН ЉОКИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНА УСТАНОВА
28. МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА БЛАГОЈА АЏУЛЕСКИ 048/424595 jumcsrPrilep@mtsp.gov.mk
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
29. САЊА ЛАЗАРЕВСКА sanja.lazarevska@kzk.gov.mk
КОНКУРЕНЦИЈАТА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД
30. ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА ПАВЛИНА ТРПОВСКА 02/3244-670 pavlina@sec.gov.mk
МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА
ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН
31. АЈТЕН ИБРАХИМИ ajtene.ibraimi@hotmail.com
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

32. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА САМИР АКИФИ samir.akifi@economy.gov.mk

35
БИЛЈАНА ТЕШЕВА
b.tesheva@moepp.gov.mk
ЃОРЃИЕВСКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА b,josifovski@moepp.gov.mk


БЛАЖЕ ЈОСИФОВСКИ
33. СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 02/3251400
ПЛАНИРАЊЕ d.alib@moepp.gov.mk
ДИЛЕК АЛИ

b.tateshib@moepp.gov.mk
БЕСА ТAТЕШИ

34. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ЖАКЛИНА ЧАГОРОСКА 3112500 kabinet@mz.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА
35. ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И БЕКИМ ЧЕЛЕБИУ Ing_beko@hotmail.com
ВОДОСТОПАНСТВО

МИНИСТЕРСТВО ЗА ДЕЈАН ПЛАЧКОВСКИ/


36. ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА ВЛАДИМИР АНЧЕВ

МИНИСТЕРСТВО ЗА
37. ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И СЛАЃАНА ДИМИТРОВСКА slagjana.dimitrovska@mioa.gov.mk
АДМИНИСТРАЦИЈА

МУЈО СКЕНДЕРОВИЌ / mujo.skenderovic@kultura.gov.mk


38. МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
ИЛИЈА ПРОКИЌ ilija.prokic@kultura.gov.mk

36
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА СОЊА БОШКОВСКА
39. sstojanovska@mls.gov.mk
САМОУПРАВА СТОЈАНОВСКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА
40. ИДРИС ФАЗЛИОСКИ idris.fazlioski@mfa.gov.mk
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА
41. ДИМЧЕ ГРОЗДАНОСКИ 02/3117896 dimce.grozdanoski@mon.gov.mk
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА –
42. ВАЛЕРИЈА АТАНАСОВА
ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН
ИНСПЕКТОРАТ

43. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА ИЛИЈА ЈАНЕВСКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

44. ЕЛЕНА КАРЕВСКА


ДРЖАВЕН УПРАВЕН
ИНСПЕКТОРАТ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
45. УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ИВОНА СТОЈАНОВСКА 02/3116123
САНКЦИИ

37
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
46. МАРИЈА ГЕОРГИЕВА info@mtc.gov.mk
И ВРСКИ СКОПЈЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
47. ЛЕНА НИЧЕВСКА lnicevska@mtsp.gov.mk
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
48. ЛЕНА НИЧЕВСКА 02/3106212 lnicevska@mtsp.gov.mk
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА -
49. ЉУЉЗИМ ФАРИЗИ Lilzim.farizimtsp.gov.mk
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ТРУД

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА- УПРАВА
50. ВИОЛЕТА СПИРОВСКА VSpirovska@mtsp.gov.mk
ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И
ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

МИХАЈЛО МИХАЈЛОВСКИ 02/3255621 mihajlo.mihajlovski@finance.gov.mk

51. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ВЕРИЦА СТОИЛОВА 02/3255619 verica.stoilova@finance.gov.mk

ЖАНА ЧУРЛИНОВА 02/3255318 zana.curlinova@finance.gov.mk

38
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ -
52. ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ХАЛИЛ ДАРДХИШТА
ИНСПЕКТОРАТ

МАГДАЛЕНА
02/3255678 magdalena.bobanovska@finance.gov.mk
БОБАНОВСКА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ –
53. УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ 02/3255686 irena.stepanoska@finance.gov.mk
ИРЕНА ЈОВАНОСКИ
РАБОТИ
02/3255318 zana.curlinova@finance.gov.mk
ЖАНА ЧУРЛИНОВА

ГОРАН ДИМОВСКИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, 02/3299673 goran.dimovski@ujp.gov.mk
54. УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ –
ТАТЈАНА БАНИШКА
СКОПЈЕ 076/446-376 Tatjana.Banishka-Mitrovska@ujp.gov.mk
МИТРОВСКА

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА
55. МУХАМЕД ХОДАИ 02/3129335 contact@ombudsman.mk
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ
56. ЛУБИША СТЕФАНОВСКИ ljubisa.stefanovski@sep.gov.mk
ПРАШАЊА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
57. ЛИЛА П. МИЛАДИНОВСКА info@sz.gov.mk
ЗАКОНОДАВСТВО

39
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА ЈАСМИНА ТРПКОВА
58. 02/3112255 sekretar@sobranie.mk
МАКЕДОНИЈА ЇУРАПОВА

59. СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ БИЛЈАНА ПЕШОВА 075/233-056 biljana.pesova@bjn.gov.mk

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА


60. ВЕСНА МИХАЈЛОВСКА
МАКЕДОНИЈА

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА ВЕСНА МИХАЈЛОВСКА 02 3218 130 vesna.mihajlovska@ssrm.mk


61.
МАКЕДОНИЈА

УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
ГОРДАНА НАЦЕВА –
62. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ
БОШЕВА
НА ТЕРОРИЗАМ

ОЛИВЕРА
МИТЕВСКА,ВАСКО
ЦАРИНСКА УПРАВА НА
63. ЦУБАЛЕВСКИ,СОЊА info@custmos.gov.mk
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВАЛЕВСКА И МАРЈАН
ИВАНОВСКИ

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА
АНГЕЛА САЗДОВА
64. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА angela.s.doneva@crm.org.mk
ДОНЕВА
СКОПЈЕ

40
ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ОД ЕДНО ЛИЦЕ(ДООЕЛ)

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. "ЕКСИНГ" СЛАВКО ДООЕЛ СКОПЈЕ СЛАВКО БЕЛАЗЕЛКОСКИ exing@t-home.mk

2. АВТОРСКО ПРАВНО БИРО НА РМ- apbnarm@gmail.com


ФАНИ КУЗМАНОВСКА
СКОПЈЕ

3. АГЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВНО 02/3120116 avtorskaveda@gmail.com


ПОСРЕДУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ
БОЈАН ЃОРЃИЕВСКИ
НА АВТОРСКИ ПРАВА ВЕДА
ДООЕЛ

4. АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ БРЕНД ИРИНА СТЕФАНОВ- 02/6152900 contact@brandunion.mk


ЈУНИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ БАБИЌ

5. АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ 02/3070777 mail@division.mk


БЛАГОЈЕ ЃОРЃЕВИЌ
ДИВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ

41
6. АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА mbibogdan@yahoo.com
ИМОТИ ЛИЦА МБИ БОГДАН ДЕЈАН МИТИЌ
ДООЕЛ

7. АДВОКАТСКО ДРУШТВО
ЧИЧЕВАЛИЕВ И ИЛИЈОВСКИ ИВАНА БЛАЖЕВСКА 071/211-079 blazevska@chil.mk
СКОПЈЕ

8. АИР ПРИШТИНА МАГДАЛЕНА m.stojanovska@airprishtina.com


СТОЈАНОВСКА

9. АКЦЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ АНАСТАСИЈА 02/3133-122 anastasijav@accent.com.mk


ВЛАШЕВСКА

10. АЛ &ДО ДООЕЛ ОХРИД АЛБЕРТ ДОКО 046/261-599 aldowservis@t-home.mk

11. АПОЛО ЛИНГВА ТИМ КАТЕРИНА ПЕТРЕСКА 078 /41 7-7 76 apolo@apolo.mk

12. АТУ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ infomacedonia@atu.com.tr


ЗОЈА ПЕКЕВСКА
ПЕТРОВЕЦ

13. АУЗОНИЈА ЈУЛИЈАНА 070/ 248- 026 julijanasinadinovska@yahoo.it


СИНАДИНОВСКА

42
14. АУРОРА ТУРС СЛАВЧО ДООЕЛ НИКОЛА ГОЛУБОВ 02/2464440 aurora@aurora.com.mk

15. БАЛКЕАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ sevecen.icoz@sutas.com


СЕВЕЏЕН ИЧОЗ
СКОПЈЕ

16. БАЛФИН МК ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ


АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 02/3253990 alex@skopjecitymall.mk
СКОПЈЕ

17. БЕ МЕТАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ КРИСТИНА ШУЌУРОВСКА 075/249-749 kristinashukjurovska@yahoo.com

18. БОМАС ДООЕЛ АНА АНЧЕВСКА ana@bomas.com.mk

19. БРОКЕР КОНСАЛТИНГ НАДЕЖДА ИЧКОВА 034/347268 natkabroker@yahoo.com

20. БТА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ МУШЕРРЕФ КАСИМ; muserref.kasim@bta.com.tr;


ПЕТРОВЕЦ ОЛИВЕР oliver.kiprijanovski@bta.com.tr
КИПРИЈАНОВСКИ

21. ВЕНДОРА КОМПАНИ ЕКСПОРТ 02/3113288 vendora1@t-home.mk


НАТАЛИЈА ЕФТИМОВА
ИМПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

22. ВЕСТЕЛ КОМАПНИ ДООЕЛ


СИМКА БУНДАЛЕСКА 070/775-810 simka@vestel.net.mk
СКОПЈЕ

43
23. ВИА ИГНАЦИА ДООЕЛ БИТОЛА ТЕМЕЛКОВ ВЛАДИМИР 047/237166 viaignacia@t-home.mk

24. ВИСТА ГРУП ДООЕЛ ФИЛИП ВЕЛКОСКИ 072/422203 filipv@vista.mk

25. ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС ВЕСНА ГЕОРГИЕВСКА- vgeorgie@visteon.com


МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ КАРАГОНОВА

26. ВНД-КОМПАНИ ДООЕЛ ВЛАДИМИР ЈАШЕВИЌ 02/2521/212 vlatko_hanibal@yahoo.com

27. ГЕО А-НЕТ МАЈА НАУМЧЕСКА maja_088@yahoo.com

28. ГЕОДЕТСКО УСЛУЖНО ДРУШТВО


ГЕО-НАЗИ УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУГА ВЕСЕЛКА НЕДЕСКА 071/305-694 dunoska_vese@hotmail.com
ДООЕЛ

29. ГЕОПЛАН ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ ЕЛЕНА ЧОРБЕВСКА corbevska@yahoo.com


ОХРИД ЛАЗАРЕСКА

30. ГРАНАП ГНП ДООЕЛ ВЛАДИМИР КРСТЕВ 072/243-042 vladimir@granap.mk

31. Д.Т.С.КОРП БЛАГОЈА ВРЧКОВСКИ dtscorporation@gmail.com

44
32. Д.У.АВТОРСКА АГЕНЦИЈА - МА АНКА ЈАНКОВСКА 02/3245830 avtorska_agencijama@yahoo.com
ДООЕЛ СКОПЈЕ ЃОРЃИЕВСКА

33. ДАБАР АДРИЈАНА МИРОНОВСКА 02 3060-355 dabar@t.mk

34. ДАТУ ПАН-ПРОМЕТ ДООЕЛ ВЕЛЕС БОЖАНА ОРДЕВА 070/315-162 obozana@gmail.com

35. ДГ ,,ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ,, ДИМИТАР ВЛАИНОВ 043224707 izgrev_engineering@yahoo.com

36. ДГР ГЕОБИРО БОРЧЕ ДООЕЛ БОРЧЕ ЈОВЕВСКИ geobiroborce@yahoo.com

37. ДГР ТЕОВАДО ДООЕЛ АТАНАСКОВ ЛИДИЈА teovado@t.mk

38. ДЕЛЦО ДООЕЛ СКОПЈЕ ШАРКА БЕЈЛЕКОВА office@delco.com.mk

39. ДЕНА ПРОДУКТ ПАТРИЦИЈА МИШКОВА 03/4611575 denaproduktagro@yahoo.com

40. ДЕНА ПРОДУКТ ПАТРИЦИЈА МИШКОВА 034/611575 denaproduktagro@yahoo.com

41. ДЗП ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ АНГЕЛКОВА СЛАВИЦА 043/414233 info@dushan-ciric.com

45
42. ДЗПТУ АГРОФИЛА ДООЕЛ ОЛГИЦА ДОСИЈАНОСКА 032/393680 olgica.dosijanoska@agrofila.com.mk

43. ДЗПТУ АГРОФИЛА ДООЕЛ ОЛГИЦА ДОСИЈАНОСКА 032/393680 olgica.dosijanoska@agrofila.com.mk

44. ДООЕЛ 05 СТАРТ ТОМЕ АНДОНОВСКИ 047/233244 avtoskolastart@yahoo.com

45. ДООЕЛ КАРПАТИЈА АГЕНЦИЈА ЗА 047/242111 karpatija_karpatija@yahoo.com


ОБЕЗБЕДУВАНЈЕ НА ЛИЦА И БИЛЈАНА ГАЛОВСКА
ИМОТ

46. ДООЕЛ КИНГ - С КОРПОРАТИОН. 046/788610 balkannet@yahoo.com


ПЕТКО КУТАНОСКИ
ТА БАЛКАННЕТ

47. ДППУ НАТХАЛИЕ ДООЕЛ ИЗАБЕЛА КАЛЕНИЌ 02/3217610 nathalie@yves-rocher.mk


ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ

48. ДПТ ДА ДООЕЛ РИСТОВА СЛАВИЦА 032/387805 bumateks@t-home.mk

49. ДПТУ АВТО ШКОЛА ТТ ДООЕЛ, СЛАВИЦА ДЕДЕЈСКА 070/374-678 dedejskas@yahoo.com


УВОЗ ИЗВОЗ СТРУМИЦА

50. ДПТУ ВИКИНГ ТРАВЕЛ ДООЕЛ 02/3246032 skopje@vikingtravel.mk


ТОДОРЧЕ УРДОВ
СКОПЈЕ

46
51. ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС 0 31 /414155 ds@extramein.com.mk
ДРАГАН СТАНИШКОВСКИ
ДООЕЛ КУМАНОВО

52. ДПТУ ЕЛКОМ ДООЕЛ МИЛАН ЦОНЕВ 070347983 mikiconev87@gmail.com

53. ДПТУ ОЛИ ОНИКС ДООЕЛ ЦВЕТКОВСКА ЛИЛА 031/412211 olioniks@yahoo.com

54. ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 02/ 2402765 satanasova@reptilmarketi.mk

55. ДПТУ,,ЖИТО,,ИЗВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ АНГЕЛИНА ДИМОВСКА 071/374-389 angelina@zito.com.mk


ВЕЛЕС СТОЈАНОВА

56. ДПТУ. БЕТАМЕДИКО ТРАДИНГ betamed@mt.net.mk


ЕЛИЗАБЕТА ДООЕЛ ЕКСПОРТ ЕЛИЗАБЕТА ПАНОВСКА
ИМПОРТ СКОПЈЕ

57. ДПТУГ АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ АНЖЕЛИКА 023093200 pravo@adora.com.mk


ДООЕЛ СКОПЈЕ МИЛОШЕВСКА

58. ДПУ ДОЛАР ТУРС ДООЕЛ 02/3228880 contact@dollarcwt.com.mk


ИРЕНА ЦВЕТАНОВА
ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ

59. ДПУ МУРАЛ ДООЕЛ-СКОПЈЕ АНА ОШАВКОВА 02/3220706 ana_osavkova@hotmail.com

47
60. ДПУ ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА 02/2626266 office@porsche.com.mk
САЊА МИНКОВА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

61. ДПУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ 070/ 350-687 stefanovska_r@promeika.com.mk


РАХЕЛА СТЕФАНОВСКА
ЕСТЕТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

62. ДПУТУ.ХОТЕЛ САЛИДА УВОЗ- ЛИЛЈАНА МИНОВСКА 048/400333 liljana_minoska@yahoo.com


ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП РИСТЕСКА

63. ДРВНО ИНДУСТРИСКИ 033/442070 fagus@mebel.com.mk


КОМБИНАТ ФАГУС ДООЕЛ ВЕРИЦА КАРАКАШОВА
ПЕХЧЕВО

64. ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТОНСКИ gretab6@hotmail.com


ГЕОДЕТСКИ И ИНЖЕНЕРСКИ
НЕХАД БАФЌАРИ
УСЛУГИ ГЕО ПРОИНГ ДООЕЛ
ГОСТИВАР

65. ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТОНСКИ И stefanovski.martin@mail.com


ИНЖЕНЕРСКИ АКТИВНОСТИ И
СООДВЕТНИ ТЕХНИЧКИ
МАРТИН СТЕФАНОВСКИ
УСЛУГИ,ПРЕВОЗ,ТРГОВИЈА И
ПРОИЗВОДСТВО ГЕО-ГИС ДООЕЛ
ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ

48
66. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕЗИЈА И katemakat@gmail.com
УРБАНИЗАМ МА-КАТ ПРИМ АНГЕЛОВ КАТЕРИНА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

67. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ geojovanov@yahoo.com


РАБОТИ ГЕО ЈОВАНОВ ДООЕЛ МАРИЈА ПОПОВСКА
СКОПЈЕ

68. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ taci_djum@yahoo.com


РАБОТИ ГЕО ПРОФИЛ ДООЕЛ ЈОВАНОВСКИ ТРАЈЧЕ
СКОПЈЕ

69. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ nedev_darko@yahoo.com


РАБОТИ И ИНЖЕНЕРИНГ
НЕДЕВ ДАРКО
ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
КАВАДАРЦИ

70. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ gros2000@t.mk


РАБОТИ И ИНЖЕНЕРИНГ КА-4 ЛАЗАР БОЈАЏИЕВ
ДООЕЛ НЕГОТИНО

71. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ borce.bele@gmail.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕО ПРЕМЕР БОРИСЛАВ БЕЛЕСКИ
МАПИНГ ДООЕЛ СТРУГА

49
72. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ 070/634-821 zizu-05@hotmail.com
РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕО-МАЦЕСКИ ДАНИЕЛ МАЦЕСКИ
ДООЕЛ СТРУГА

73. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ 070/634-821 zizu-05@hotmail.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕО-МАЦЕСКИ ДАНИЕЛ МАЦЕСКИ
ДООЕЛ СТРУГА

74. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ 046/780-570 novicaojleski@yaho.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕОПЛУС НОВИЦА ОЈЛЕСКИ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ- СТРУГА

75. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ 04/6780-570 novicaojleski@yaho.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕОПЛУС НОВИЦА ОЈЛЕСКИ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ- СТРУГА

76. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ geoportal@ymail.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕОПОРТАЛ
ЈОВАН ДИМИТРОВСКИ
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
СКОПЈЕ

77. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ atanasov.trajce@yahoo.com


РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕОС АТАНАСОВ ТРАЈЧЕ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА

50
78. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ draan79@gmail.com
РАБОТИ ПРОЕКТИРАЊЕ И
ДРАГАН ИЛИЕВСКИ
КОНСАЛТИНГ ГЕО-КАТ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

79. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ ekoneska@yahoo.com


РАБОТИ,
ИНЖИЊЕРИНГ,КОНСАЛТИНГ,ТРГ ЕЛЕНА КОНЕСКА
ОВИЈА И УСЛУГИ ГЕО-СС ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ ВОЛКОВО СКОПЈЕ

80. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ kocoskanatasa@yahoo.com


НАТАША КОЧОСКА
ГПС ПРЕМЕР ДООЕЛ

81. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ bibovskatanja@yahoo.com


ТАЊА БИБОВСКА
КАТ-СТАР ПРО ДООЕЛ ГОСТИВАР

82. ДРУШТВО ЗА ГЛОБАЛНИ marija@grey.com.mk


КАТЕРИНА
КОМУНИКАЦИИ ГРЕЈ –
БАТАЛАКОВСКА
ВОРЛДВАЈД ЛТД ДООЕЛ

83. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ЗОРАН ТАСЕВСКИ 034 320 990 zoran.tasevski@zikol.com.mk


ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СТРУМИЦА

51
84. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ЕНИДА НОРНИЛД 070355049 ena@dan-mak.mk
ИЗГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДАН-
МАК ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

85. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ТОМИ СТОЈАНОВИЌ 070 211 688 tomi.stojanovik@gmail.com


ПРОЕКТИРАЊЕ ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ СТАН АРТ ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ КУМАНОВО

86. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПОПЕСКА БИЛЈАНА 075/453-446 biljanagjoreska@yahoo.com


УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА
ГРАДЕЖНИК УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД
ДООЕЛ

87. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО,


ПРОЕКТИРАЊЕ БИРО 92 ФАНУЛА
БОНЕВ ДУШКО 034/345372 bonevdusko@yahoo.com
СТАМБОЛИЕВА-БОНЕВА ДООЕЛ
СТРУМИЦА

88. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 070/893-918 v.gjorgievski@elenalukahome.com


ПРОЕКТИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И
ВЛАДИМИР ЃОРГИЕВСКИ
УСЛУГИ ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ
ДООЕЛ, СКОПЈЕ

89. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 070/893-918 v.gjorgievski@elenalukahome.com


ВЛАДИМИР ЃОРГИЕВСКИ
ПРОЕКТИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ

52
ДООЕЛ, СКОПЈЕ

90. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 02/3123700 h9672@accor.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕК-ОР ЕМИЛ ХУНА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

91. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕШНИШТВО, ЕМИЛИЈА БОГОЕВСКА 078377722 emilija@zsf.com.mk


ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЗСФ-КОМ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

92. ДРУШТВО ЗА ДЕЛОВНИ 071/213-154 elena.nechovska@sgpgroup.eu


ПОМОШНИ УСЛУГИ СГП-
ЕЛЕНА НЕЧОВСКА
СОРТИНГ ГРОУП ДООЕЛ
МАКЕДОНСКИ БРОД

93. ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 02/5514037 zgeorgiev@beg-distribuciјa.com.mk


ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

94. ДРУШТВО ЗА ЕДУКАЦИЈА И 078 /224-074 marina@moduscentar.com


КОНСУЛТАЦИИ МОДУС - ЦЕНТАР МАРИНА БАБАМОВА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

95. ДРУШТВО ЗА ЕДУКАЦИЈА, МИРОСЛАВ ВЕЛЈАНОСКИ 071/235-071 ms_2@automakedonija.co.mk


ТРЕНИНГ И ИСТРАЖУВАЊЕ АМ

53
ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

96. ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, 02/3089600 roberta.teova@scboristrajkovski.gov.mk


УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА
РОБЕРТА ТЕОВА
ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ-СКОПЈЕ

97. ДРУШТВО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 02/3113310 kalina.depinova@mk.ey.com


УСЛГИ ЕРНСТ И ЈАНГ УСЛУГИ КАЛИНА ДЕПИНОВА
ДООЕЛ-СКОПЈЕ

98. ДРУШТВО ЗА ИНТЕРАКТИВНИ


ВЕБ МЕДИУМИ ИВМ НЕТВОРК ДАМЈАН ДАНО 071/ 603-081 privacy@iwmnetwork.com
ДООЕЛ СКОПЈЕ

99. ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКА 02/3097400 Ana.Zakovska@seavus.com


ТЕХНОЛОГИЈА СЕАВУС ДООЕЛ АНА ЗАКОВСКА
СКОПЈЕ 071/248-725 legal@seavus.com

100. ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕМИЛИЈА МИТРЕСКА 02 3109-994 emilija.mitreska@comac-medical.com


РАЗВОЈ КОМАК МЕДИКАЛ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

101. ДРУШТВО ЗА КАТАСТАРСКИ И jordan_geodet@hotmail.com


ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ АЛФА- ЈОРДАН МИОВСКИ
ГЕОДЕТ ПРИМА ДООЕЛ ШТИП

54
102. ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКО 02/2400420 marijaz@nordeus.com
ПРОГРАМИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И МАРИЈА ЗАФИРОВСКА
УСЛУГИ НОРДЕУС ДООЕЛ СКОПЈЕ

103. ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКО 077/ 769-436 marjan@propeople.dk


ПРОГРАМИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И
МАРЈАН МАЈСТОРСКИ
УСЛУГИ ПРОПИПЛ МК ДООЕЛ
СКОПЈЕ

104. ДРУШТВО ЗА КОМУНИКАЦИСКИ 02/ 3100077 Zlatko.Stojcheski@А1.mk;;


УСЛУГИ А1МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ЗЛАТКО СТОЈЧЕСКИ
СКОПЈЕ

105. ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И 078/221-696 nenad@globalnet.mk


ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ МАКС НЕНАД ФИДАНОВСКИ
ХОСТИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

106. ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И 072/443-603 officemk@kremak.com


УСЛУГИ КРЕМАК-М ДООЕЛ ЗДРАВКО НАЈДАНОВ
СКОПЈЕ

107. ДРУШТВО ЗА КОНСУЛТАНСКИ И СИМОНА НАЦЕВА 072270797 simona.nspasevska@cmsolutions.mk


МАРКЕТИНГ УСЛУГИ ОПТИМУМ СПАСЕВСКА
КРЕАТИВ СОЛУШНС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

55
108. ДРУШТВО ЗА КОЦКАЊЕ И СТЕФАН ТОЛЕСКИ 02/3014-745 admiral@htl.mk
ОБЛОЖУВАЊЕ МА ГАМИНГ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

109. ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНГ РОШ АУЛОНА КАРАЏА 02/3103500 Skopje.mk_office@roche.com


МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ КНЕЖЕВИЌ

110. ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНГ


САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА СОЊА МИЛАНОВИЌ 02 /323 1234 sonja.milanovik@sanofi.com
ДООЕЛ СКОПЈЕ

111. ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНШКИ, 02/ 3232 287 marija@eemm.mk


ПРОМОТИВНИ И ПРОДУКЦИСКИ
МАРИЈА ТАЛЕСКА
УСЛУГИ ЕЕММ ГРУП ДООЕЛ
СКОПЈЕ

112. ДРУШТВО ЗА МОНТАЖА И ДАНИЕЛА СМИЛКОВСКА 071444496 daniela@makalarm.mk


СЕРВИСИРАЊЕ НА
ЕЛЕКТРОНСКИ ПРОИЗВОДИ И
АПАРАТИ МАК АЛАРМ СЕРВИС
ЉУПЧО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

113. ДРУШТВО ЗА НЕДВИЖНОСТИ МАРЕ ЗДРАВКОВИЌ 078427007 kodeks@hotmail.com


КОДЕКС НЕДВИЖНОСТИ

56
114. ДРУШТВО ЗА ОСНОВАЊЕ И 043/421246 aleksandar.ch@feni.mk
КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНА
ЕКОНОМСКА
ЗОНА,КОНСУЛТАНТСКИ И СТОШИЌ НИКИФОР
МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ
ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ДООЕЛ
С.ВОЗАРЦИ КАВАДАРЦИ

115. ДРУШТВО ЗА ПОМОРСКИ 070/ 204 790 andrea.lazarevskaa@gmail.com


СООБРАЌАЈ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАЈА АНДРЕЕВСКА
ИНТЕРЛИНЕР АГЕНЦИЕС ДООЕЛ КУЗМАНОВСКА
СКОПЈЕ

116. ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И 02/3137500 aleksandra.tasevska@gemak.com.mk


ТРГОВИЈА ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР АЛЕКСАНДРА ТАСЕВСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

117. ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ, 02/3243380 ivan@paynet.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЛАТИ БРЗО ИВА ГЕОРГИЕВСКА
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

118. ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ, ИВАНА ШУЈИЦА 02 3140 900 ivana_shujica_simeonovska@bat.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТДР СКОПЈЕ СИМЕОНОВСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

119. ДРУШТВО ЗА ПРЕРАБОТКА НА БРАНКО ПЕТРУШЕВ 078 /220-430 ljupka.interpartes@gmail.com


КАФЕ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И

57
МАЛО РИО ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ
ИЛИНДЕН, ПОДРУЖНИЦА ХОТЕЛ
ПАНОРАМИКА СКОПЈЕ

120. ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА vlatko.ljubovski@mozzartbet.com


ИГРИ НА СРЕЌА ДЕЛТА БЕТ ВЛАТКО ЉУБОВСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

121. ДРУШТВО ЗА ПРОДУКЦИЈА, 02/6154843 popgjorgjiev@gmail.com


МАРКЕТИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЃОРЃИ ПОП-ЃОРЃИЕВ
ВИРТУВИО ДООЕЛ СКОПЈЕ

122. ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И 02/3079231 marinela.stojcevska@datalab.com.mk


РАЗВОЈ НА ИНФОРМАТИЧКИ МАРИНЕЛА РИСТОВСКА
СИСТЕМИ ДАТАЛАБ МК ДООЕЛ

123. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 02/2550528 ival-mk@t-home.mk


АЛЕКСАНДАР
ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ
ЗДРАВКОВСКИ
ИВАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

124. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 032/394460 metropremier@yahoo.com


,КОНФЕКЦИЈА, ТРГОВИЈА И
САШО ПАНАЈОТОВ
УСЛУГИ МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ ШТИП

125. ДЕСПИНА ДОНЕВСКА 032/ 226 300 despina.donevska@adient.com


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО

58
АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ ШТИП

126. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГОРДАНА ЈАКИМОВСКА 3090544 gjakimovska@esreyresources.com


ЕСРЕИ ЗМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

127. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 046/254-276 asppakdooel@gmail.com


ТРГОВИЈА АСП-ПАК ЗАШТИТНО СПАСЕСКИ КИРИЛ
ДРУШТВО ДООЕЛ ОХРИД

128. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 077/.950-.500 aleksandar@vanwinkel.com.mk


ТРГОВИЈА ВАН ВИНКЕЛ ФЕШН АЛЕКСАНДАР ТАУШАНОВ
ДООЕЛ КОЧАНИ

129. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И САЊА КАРАПЕТКОВСКА 070 205 521 dlzptep@koncar.com.mk


ТРГОВИЈА РАДЕ КОНЧАР-
ТРАНСФОРМАТОРИ И
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ -ТЕП
ДООЕЛ СКОПЈЕ

130. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 071 /381 863 Biljana.Andova@kessler-group.biz


УСЛУГИ КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА БИЛЈАНА АНДОВА
ДООЕЛ ИЛИНДЕН

131. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 078./249-.323 info@sbwmk.com


УСЛУГИ СБВ РОМЕРО ВИТРО МАРИАНА ИВАНОВА
ДООЕЛ ВИНИЦА

59
132. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО kom-soft@t-home.mk
ИНЖЕНЕРИНГ ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕЛЕНА МИТРЕСКА
КОМ СОФТ КОСТА ДООЕЛ УВОЗ- ЈОВАНОВСКА
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

133. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 043/551392 AngelovPetar@draexlmair.de


ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА
ОПРЕМА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ПЕТАР АНГЕЛОВ
ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР
МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

134. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 02/3202970 stojna.blazevska@king-ict.com.mk


КОМПЈУТЕРИ И ДЕЛОВНО
СТОЈНА БЛАЖЕВСКА
ИНФОРМАТИЧКИ УСЛУГИ КИНГ
ИЦТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

135. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА


ТЕХНИЧКИ ТЕКСТИЛ ТЕХНИКАЛ РОСАНА НИКОЛОВ 02/3215471 info@techtex
ТЕКСТАЈЛС ДООЕЛ ШТИП

136. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 075/877-855 vinkateks@gmail.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВИН-КА КАТИЦА КРАЛЕВСКА
ТЕКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

137. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО МИЛЕ БОГДАНОСКИ mile.bogdanoski@yahoo.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВИЦТОРИЈА

60
ДООЕЛ СКОПЈЕ

138. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 075/484-166 dojcinovskiivan@gmail.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛ ДЕКОР ИВАН ДОЈЧИНОВСКИ
ДООЕЛ

139. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 02/2777507 marketo@marketo.com.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАРКЕТО ВЛАДИМИР
СОЛУТИОНС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СТОИЛКОВСКИ
СКОПЈЕ

140. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО smileski.goko@gmail.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕБО 2012 СМИЛЕСКИ ЃОКО
ДООЕЛ ОХРИД

141. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 076/424-918 nektarkompani@yahoo.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НЕКТАР – ЈАСМИНА СТАВРОВА
КОМПАНИ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ

142. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО pavlinastojkoska1902@gmail.com


ТРГОВИЈА УГОСТИТЕЛСТВО
ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ГЕО- ПАВЛИНА СТОЈКОСКА
БИРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-
ГОСТИВАР

143. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, МИРЧЕВ ЃОШЕ 070 /221 -819 makman@t-home.mk


ПРОМЕТ, ЗАСТАПУВАЊЕ И

61
ПОСРЕДУВАЊЕ МАК ВОЗИЛА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

144. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, biljana@rsbobi99.mk


ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ
БИЉАНА МОМИРОСКА
Р.С БОБИ 99 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ
ПРИЛЕП

145. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 071/276-209 katastarkalkov@yahoo.com


ТРГОВИЈА И ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ
ВЕСНА КАЉКОВА
ГЕО ПРЕМЕР КАЉКОВ ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

146. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 071/276-209 katastarkalkov@yahoo.com


ТРГОВИЈА И ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ
ВЕСНА КАЉКОВА
ГЕО ПРЕМЕР КАЉКОВ ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

147. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 070/259-218 beshirovski@gmail.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
КИРО БЕШИРОВСКИ
БЕШИРОВСКИ УВОЗ ИЗВОЗ
ДООЕЛ ПРИЛЕП

148. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, kk@birosafe.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БИРОСЕФ КАТЕРИНА КУЈУМЏИЕВА
ДООЕЛ СТРУМИЦА

62
149. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЕЛЕОНОРА МАТОВ 070/344-631 e.matov@mr-bricolage.mk
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БРИКО
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

150. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 075/ 400 -703 selim.shaqiri@buvetex.be


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БУВЕТЕКС СЕЛИМ ШАЌИРИ
МК ДООЕЛ ПЕТРОВЕЦ

151. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, velika.desoska@vanhool.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВАН ХООЛ ВЕЛИКА ДЕСОСКА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН

152. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 075/444-318 jana.stojkova@atlanticgrupa.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДРОГА
ЈАНА СТОЈКОВА
КОЛИНСКА ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

153. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 075/444-318 jana.stojkova@atlanticgrupa.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДРОГА
ЈАНА СТОЈКОВА
КОЛИНСКА ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

154. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 0 2 /2551- 280 Biljana.Dimkovska@eka-knorr-bremse.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕКА ДООЕЛ БИЛЈАНА ДИМКОВСКА
СКОПЈЕ

63
155. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 02/ 2551 -280 Biljana.Dimkovska@eka-knorr-bremse.com
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕКА ДООЕЛ БИЛЈАНА ДИМКОВСКА
СКОПЈЕ

156. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, JanaGi@inditex.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИТХР ЈАНА ЃОРЃИЕВСКА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

157. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЗВОНКО ПЕТРОВСКИ 044/398400 zvonko@ferroalloys.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈУГОХРОМ
АЛЗАР ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ
ЈЕГУНОВЦЕ

158. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КЕМЕТ
САШКО МАНЕВСКИ 078/484-072 sashkomanevski@kemet.com
ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

159. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 071 /212 -656 sinan.isilay@cognism.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КОГНИСМ СИНАН ЏЕЈМС ИСИЛАЈ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

160. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 0 71 /212 -656 sinan.isilay@cognism.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КОГНИСМ СИНАН ЏЕЈМС ИСИЛАЈ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

64
161. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, tanya.miliskovik@ksmk.kroschu.com
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КРОМБЕРГ & МАРИЈАНА
ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ЦВЕТАНОВСКА
СКОПЈЕ

162. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, tanya.miliskovik@ksmk.kroschu.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КРОМБЕРГ & МАРИЈАНА
ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ЦВЕТАНОВСКА
СКОПЈЕ

163. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 0 71 /210 176 ITulevskaJovanovska@lear.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛЕАР ИРИНА ТУЛЕВСКА
ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ЈОВАНОВСКА
ДООЕЛ ТЕТОВО

164. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 02/3089510 Gabriela.Petreska@MK.nestle.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НЕСТЛЕ
ГАБРИЕЛА ПЕТРЕСКА
АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
СКОПЈЕ

165. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 02/791146 office@soko.com.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СОКО ГОРИЦА СПАСЕСКА
ГОРИЦА ДООЕЛ СКОПЈЕ

166. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГОРИЦА СПАСЕСКА 02/791146 office@soko.com.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СОКО

65
ГОРИЦА ДООЕЛ СКОПЈЕ

167. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 070/451-935 v.sladinovska@gmail.com


ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ
ВЕРЧЕ СЛАДИНОВСКА
ТРАВЕЛ В8 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

168. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,


УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ДАРВАГЕ МАТЕЈ ПЕТРОВ 07/-255-517 matej@@darvage.com.mk
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

169. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, АНЕТА САРАФИНОВСКИ 02/5514-234 aneta.sarafinovski@outlook.com


УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ХАНТЕРС
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

170. ДРУШТВО ЗА contact@infel.net.mk


ПРОИЗВОДСТВО,ИНЖЕНЕРИНГ И
ИВАНОВСКИ ГОЦЕ
УСЛУГИ ИНФЕЛ ГОЦЕ УВОЗ-
ИЗВОЗ ОХРИД ДООЕЛ

171. ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГВИЈА НА
БИЛЈАНА СРБИНОВСКА 070/748-286 avtoolias@yahoo.com
ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ АВТО
ОЛИ АС ДООЕЛ РЕСЕН

172. ДРУШТВО ЗА ИГОР КАЛКОВСКИ ikalkovski@yahoo.com


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И

66
УСЛУГИ АЛФА-ГЕОДЕТ ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

173. ДРУШТВО ЗА 02/3093100 office@autosk.com.mk


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И КАТАРИНА КУНОСКА
УСЛУГИ АУТОМОБИЛЕ-СК ДОО ПЕТРУШЕВСКА
ЕКСПОТР ИМПОРТ

174. ДРУШТВО ЗА АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВА 02 /2461 666 aleksandra@globalsecurity.com.mk


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ

175. ДРУШТВО ЗА ИВИЦА ДИМИТРИЈЕВ 075/407-214 ivica@eskon.com.mk


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ СТРУМИЦА

176. ДРУШТВО ЗА simonovski21@yahoo.com


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И АЛЕКСАНДАР
УСЛУГИ ЛАУТУС ЕКО-ТИМ ДООЕЛ СИМОНОВСКИ
УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО

177. ДРУШТВО ЗА 02/2400424 makoilsk@hotmail.com


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
ИВАНА ЈОВАНОВСКА
УСЛУГИ МАКОИЛ ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

67
178. ДРУШТВО ЗА 02/3214709 etax@mi-c3.com
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И ЗОРАН ЛИПОСКИ
УСЛУГИ МИ-Ц3 ЕВРОПА ДООЕЛ

179. ДРУШТВО ЗА vvelkovska13@yahoo.com


ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА
УСЛУГИ ФОР ЏЕТ ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

180. ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА,УСЛУГ
НИКОЛА ХАЏИЕВ 070/383-941 lileivan@t-home.mk
И И ИНЖЕНЕРИНГИДЕА-
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА

181. ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА НА СПИРКОСКИ БИЛЈАНА СТЕВАНОСКА 076/433-880 bstevanoska66@yahoo.com
ЉУБЕН КЕН-АМ УВОЗ-ИЗВОЗ
ДООЕЛ ПРИЛЕП

182. ДРУШТВО ЗА virtus.elias@gmail.com


ПРОИЗВОДТСВО,ТРГОВИЈА И ВЕСНА РИСТЕСКА
УСЛУГИ ВИРТУС ЕЛИАС ДООЕЛ

183. ДРУШТВО ЗА 070/205-035 svet.romeva@gmail.com


СВЕТЛАНА РОМЕВА
ПРОИЗВОСТВО,ТРГОВИЈА,ДЕТСКИ
ЗАБАВНИ ИГРИ И УСЛУГИ

68
КОЛОРЕС ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

184. ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 02/3243993 gordana.damovska@avon.com


АВОН КОЗМЕТИКС ДООЕЛ ГОРДАНА АЏИЕВСКА
СКОПЈЕ

185. ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 02/3204430 btolevska@alkaloid.com.mk


МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА-
АЛКАЛОИД КОНС УВОЗ ИЗВОЗ
ПЕТРОВСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

186. ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 02/3181242 contakt@ispitencentar.com.mk


АМСМ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ ИВИЦА ГИНОВСКИ
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

187. ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 075/414-804 vilhil1@t-home.mk


БЕТ - ПРО ВИЛ ХИЛ ДООЕЛ ЉУБЕ НИКОЛОВСКИ
СКОПЈЕ

188. ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕНКА И dejan.gavrilovski@raciogrup.com.mk


СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ДЕЈАН ГАВРИЛОВСКИ
РАЦИО ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО

189. ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕНКИ БИРО


ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ РОЗИКА ДЕЛОВСКА 070/344-431 biroplus@yahoo.com
СКОПЈЕ

69
190. ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕНКИ И
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ 02 /3216 821 antoniovizija@gmail.com
ВЕШТАЧЕЊА ВИЗИЈА-Т

191. ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ НА 02/3114444 danica.arsova@diners.com.mk


ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ
ДАНИЦА АРСОВА
ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ лок144
МАК ДООЕЛ

192. ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ НА info@hyperium.com.mk


НЕДВИЖНОСТИ ХИПЕРИУМ МАЈКЛ АНДРЕАС ШОПЕ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

193. ДРУШТВО ЗА РЕВИЗОРСКО ljube.georgievski@mk.pwc.com


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
ЉУБЕ ЃОРЃИЕВСКИ
ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

194. ДРУШТВО ЗА ДАНИЕЛА БИРАЧОСКА 078/458-164 contact@finexa.com.mk


СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ
ФИНЕКСА ДООЕЛ СКОПЈЕ

195. ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 02/5514082 jmilosevska@beg-snabduvanje.com.mk


ТОПЛИНКСА ЕНЕРГИЈА
ЈАСМИНА МИЛОШЕВСКА
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

70
196. ДРУШТВО ЗА СОВЕТОДАВНИ МАГДАЛЕНА kpmg@kpmg.com.mk
УСЛУГИ КПМГ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕФРЕМОВСКА.

197. ДРУШТВО ЗА СООБРАЌАЈ И


УСЛУГИ СКИЈАЧКИ ЦЕНТАР ЗАРЕ
КАЛИНА ЦИГОВСКА 02/3118 534 legal@bistra.com
ЛАЗАРЕВСКИ ДОО С.МАВРОВО-
МАВРОВИ АНОВИ

198. ДРУШТВО ЗА СПОРТ И 02/2400030 tamaradejanovska@yahoo.com


РЕКРЕАЦИЈА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ ТАМАРА ДЕЈАНОВСКА
СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ХОТЕЛ
РУССИА СКОПЈЕ

199. ДРУШТВО ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ АЛЕКСАНДРА 02/3225501 logos.plus@t-home.mk


И КОМПЈУТЕРИ ЛОГОС ПЛУС АБЦ ЦВЕТАНОВСКА

200. ДРУШТВО ЗА Darren.Pinchin@lycamobile.com


ДЕЛУКСОН
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
СОМАНАТБАБУЏИ
ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

201. ДРУШТВО ЗА info@akton.com.mk


ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ВИКТОР РИСТЕСКИ
ИНЖЕНЕРИНГ АКТОН ДООЕЛ

71
202. ДРУШТВО ЗА lgolubova@blizoo.mk
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ
ИНЖИНЕРИНГ, СОФТВЕР,
МЛАДЕН ЃОРЃИОСКИ
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЛИЗУ
МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
СКОПЈЕ

203. ДРУШТВО ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ НИКОЛА ГРУЕВСКИ 071/389-190 nikola@softnet.mk
СОФТНЕТ ЕУ ДООЕЛ СКОПЈЕ

204. ДРУШТВО ЗА ТЕХНИЧКИ ЈОНЧЕ СИМОНОВ 072/204-859 joncesimonov@yahoo.com


ПРЕГЛЕД НА БОЗИЛА И ДРУГИ
УСЛУГИ ТЕХНО-КОНТРОЛ ДООЕЛ
КРАТОВО

205. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА ВУРТ 02 / 28 080 contact@wurth.com.mk


ЕЛИСАВЕТА МИТРЕСКА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

206. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И varumin@t-home.mk


ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕР-
НИКОЛА КОЦЕВ
ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ С.НОВО
СЕЛО

207. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И ЕЛИЗАБЕТА АЛЕКСОВА- 070/317-116 avtobezbednostmns@gmail.com


УСЛУГИ АВТО-БЕЗБЕДНОСТ МНС ИВАНОВСКА

72
ДООЕЛ

208. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И n.ristovski@alg.mk


УСЛУГИ АЛФА ЛОГИК ГРУП НЕВЕНА РИСТОВСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

209. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И ivica_mitrovski@yahoo.com


УСЛУГИ ВАШ СТАНБЕН
ИВИЦА МИТРОВСКИ
УПРАВИТЕЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

210. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 078/ 388 -559 hg@busimport.dk


УСЛУГИ ВБИ БУС МАКЕДОНИЈА ХАРИТОН ГАЏОСКИ
ДООЕЛ С.БРАЗДА СКОПЈЕ

211. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 078 /388 -559 hg@busimport.dk


УСЛУГИ ВБИ БУС МАКЕДОНИЈА ХАРИТОН ГАЏОСКИ
ДООЕЛ С.БРАЗДА СКОПЈЕ

212. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И viafinance@viafinance.com.mk


УСЛУГИ ВИА ФИНАНЦЕ ДООЕЛ КАТЕРИНА СТОЈЧЕВСКА
СКОПЈЕ

213. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 02/2461144 vinkom@vinkom.com.mk


УСЛУГИ ВИНКОМ ДООЕЛ УВОЗ- МИТКО БАСМАЏИЕВ
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

73
214. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 02 /3078 503 n.tripceva@geomap.mk
НАТАША ТРИПЧЕВА
УСЛУГИ ГЕОМАП ИНЖЕНЕРИНГ
СТОЈАНОВА
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

215. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И КРИСТИНА АНГЕЛОВСКА 02/3178899 kangelovska@gofi.com.mk


УСЛУГИ ГОФИ ДООЕЛ СКОПЈЕ И АНА ЃОРЃИЕВСКА

216. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 02/3100700 info@ddcom.com.mk


УСЛУГИ ДД - КОМ ДООЕЛ УВОЗ- СЛАВИЦА ТРАЈКОВСКА
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

217. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 071/275-255 sarka.bejlekova@delco.com.mk


ШАРКА БЕЈЛЕКОВА
УСЛУГИ ДЕЛЦО ДООЕЛ СКОПЈЕ

218. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И ИВА МИЛОШЕВСКА 023104660 info@concept.com.mk


УСЛУГИ КОНЦЕПТ ТРЕЈД ОНЕ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

219. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И РАДОВАН ВИТОШЕВИЌ


УСЛУГИ ЛАЈОНЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ
НИКОЛА ПЕТРУШЕВСКИ

220. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И ЛЕУТРИМЕ РЕЏЕПИ 02/3297064 leutrime.rexhepi@lcwaikiki.com


УСЛУГИ ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ
МК ДООЕЛ СКОПЈЕ

74
221. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
ЃОКО ПАНОВ 070/ 220- 224 gjoko.panov@m-car.mk
УСЛУГИ М КАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

222. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И РАДОВАН ВИТОШЕВИЌ


УСЛУГИ МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ СКОПЈЕ НИКОЛА ПЕТРУШЕВСКИ

223. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И emmakostoska@gmail.com


УСЛУГИ МАКРО УНИОН ДООЕЛ ЕМА КОСТОСКА
СКОПЈЕ

224. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И v.nestoroska@mellon.com.mk


УСЛУГИ МЕЛОН СОЛУШНС ВИКТОРИЈА НЕСТОРОСКА
ДООЕЛ

225. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И КРИСТИНА КАЛОШЕВА 075/234-800 kristinakalosheva@sportvision.mk


УСЛУГИ СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ

226. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И Ariton.Fida@Katoennatie.com


УСЛУГИ СУПОРТ СОЛУШНС АРИТОН ФИДА
ЦЕНТАР МК ДООЕЛ СКОПЈЕ

227. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 02/3148332 EmilijaSpaseskaEvtimova@tav.aero


ЕМИЛИЈА ЕВТИМОВА
УСЛУГИ ТАВ МАКЕДОНИЈА
СПАСЕСКА
ДООЕЛ МАРЛИНО, ИЛИНДЕН 02/3148332 Ilija.Nedelkovskia@tav.aero

75
ИЛИЈА НЕДЕЛКОВСКИ

228. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И toshe.todorovski@hotmail.com


ТОШЕ ТОДОРОВСКИ
УСЛУГИ ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

229. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И


УСЛУГИ ХАУЗМАЈСТОРПЛУС ЉУПЧО МИЛЕСКИ 02/3120222 ljupco.mileski@hauzmajstor.com
ДООЕЛ СКОПЈЕ

230. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 071/228-520 todor.damovski@cetis.mk


УСЛУГИ ЦЕТИС ЦТС ДООЕЛ ТОДОР ДАМОВСКИ
СКОПЈЕ

231. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 071/228-520 todor.damovski@cetis.mk


УСЛУГИ ЦЕТИС ЦТС ДООЕЛ ТОДОР ДАМОВСКИ
СКОПЈЕ

232. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА pravna.sluzba@tinex.com.mk


ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ
ЛИДИЈА СТОЈКОВСКА
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ СКОПЈЕ

233. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА 0 2/ 209865 gabriela@travelsolution.com.mk


ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ
ГАБРИЕЛА ЛАЗАРЕВСКА
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТСКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА
ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ТРАВЕЛ

76
СОЛУШН СКОПЈЕ

234. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА 02/2527205 petar.georgievski@teknoxgroup.com


ГОЛЕМО И ТРГОВИЈА НА МАЛО
ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО,
УСЛУГИ И СЕРВИСИРАЊЕ НА
ПЕТАР ГЕОРГИЕВСКИ
МАШИНИ ТЕКНОКСГРУП
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ С.БРАЗДА, ЧУЧЕР
САНДЕВО

235. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА МАЛО 02/3083322 koton.skopje@gmail.com


КОТОН МАГАЗАЇИЛИК ДООЕЛ САНДРА АРНАУДОВА
СКОПЈЕ

236. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО 072/212-160 goldexchange.skopje@gmail.com


МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ РУДИ ГОЛД МАРЦЕЛА ВОЉАВЕЦ
ЕКСЧЕЈНЏ ДООЕЛ СКОПЈЕ

237. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА,


ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЛЕКС МАЈА РОЧИНОВА
ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

238. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, kristina.kostoska@phoenixpharma.com.mk


ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КРИСТИНА КОСТОСКА
ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

77
239. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА,
ТРАНСПОРТ, СООБРАЌАЈНО
ИГОР ЗДРАВКОВСКИ 075/ 311 -113 igorzdravkovski93@gmail.com
ВОСПИТУВАЊЕ И УСЛУГИ АВТО
ШКОЛА ИКО ДООЕЛ КУМАНОВО

240. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, 047/229656 hotel-deniro@t-home.mk


УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ
МАРИЈА ТАЛЕВСКА
МАРИО МАТЕО ДООЕЛ, УВОЗ-
ИЗВОЗ БИТОЛА

241. ДРУШТВО ЗА 02/3067067 contact@okhotel.mk


ТРГОВИЈА,ГРАДЕЖНИШТВО И
СЕЛДА КРТОВЦИ
УСЛУГИ О.К. ХОТЕЛ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

242. ДРУШТВО ЗА 02/2447-441 multispedfinance@multisped.com.mk


ГОРАН РИСТОСКИ,ИГОР
ТРГОВИЈА,ТРАНСПОРТ И
ЈОШЕВСКИ,ТОНИ
ШПЕДИЦИЈА МУЛТИ ШПЕД
АТАНАСОВСКИ
ДООЕЛ

243. ДРУШТВО ЗА arsovablagica@gmail.com


ТУРИЗАМ,ТРАНСПОРТ,ПРОМЕТ И
ПАНАЈОТОВИЌ БЛАГИЦА
УСЛУГИ ВЕСТ ТРАВЕЛ УНИОН
ДООЕЛ СКОПЈЕ

244. ДРУШТВО ЗА МИХАЈЛОВА ИВАНА 02 2 400 907 imihajlova@novomatic.com


ТУРИЗАМ,УГОСТИТЕЛСТВО И

78
УСЛУГИ

245. ДРУШТВО ЗА ИВАНА МИХАЈЛОВА 078/363-429 imihajlova@novomatic.com


ТУРИЗАМ,УГОСТИТЕЛСТВО И
УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

246. ДРУШТВО ЗА ТУРИСТИЧКИ 071/223-206 contact@hotelkanet@com.mk


УСЛУГИ И ТРГОВИЈА СИВА ДООЕЛ ВЕЛКОВСКИ ПРЕДРАГ
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

247. ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И 032/390899 oazahotel@t-home.mk


ТРГОВИЈА ОАЗА УГОСТИТЕЛСТВО ПАВЛЕ СТОЈКОВ
И ТРГОВИЈА ДООЕЛ ШТИП

248. ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И 043/212999 info@hotelromantik.com.mk


УСЛУГИ РОМАНТИК ХОТЕЛИ ПАПАЗОВА ВИОЛЕТА
ДООЕЛ ВЕЛЕС

249. ДРУШТВО ЗА royalsolutions.mk@gmail.com


УГОСТИТЕЛСТВО,КОНСАЛТИНГ,Т
РГОВИЈА,ГРАДЕЖНИШТВО И МИЛЕ ОГЊАНОСКИ
УСЛУГИ РОЈАЛ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

250. ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ dom.servis@t.mk


ВАЛЕНТИНА
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДОМ СЕРВИС

79
ДООЕЛ СКОПЈЕ ЧОКУЗОВСКА

251. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ВО МАРИЈА ЗАФИРОВСКА 072/ 263 -448 marija.zafirovska@mediatech.pro


МЕДИУМИТЕ И
ИНФОРМАЦИСКАТА
ТЕХНОЛОГИЈА МЕДИАТЕХ
САПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

252. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ДХТЦМ dhtcm@hotmail.com


БЛАЖЕ ГРАСКОСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

253. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ 070/338-299 sanda@exploringmacedonia.com


ЕКСПЛОРИНГ МАКЕДОНИЈА САНДА АЛЕКСОСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

254. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ЗА БОЈАН ЕВТИМОСКИ 023181181 bevtimoski@amsm.com.mk


ИНСПЕКЦИЈА И ИСПИТУВАЊЕ
НА ВОЗИЛА АМСМ УСЛУГИ -
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

255. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И ИСПИТЕН 044/350320 ams@avtomotostart.mk


ЦЕНТАР АВТО МОТО СТАРТ КИРО ЈОВАНОСКИ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО

256. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И ЖАНЕТА ИЛИЕВСКА 047/ 221 914 zaneta.ilievska@interworks.com.mk


ТРГОВИЈА ИНТЕРВОРКС УВОЗ-

80
ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. БИТОЛА

257. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И СИЛВАНА СПАСОВСКА 077699416 spasovska@tifani.mk


ТРГОВИЈА ТИФАНИ АГЕНЦИЈА ЗА
НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

258. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И kiselicki@hausmajstordomuvanje.mk


ТРГОВИЈА ХАУСМАЈСТОР
ВЛАДИМИР КИСЕЛИЧКИ
ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

259. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ПОСТ МЕРИ ЈОВАНОВСКА- 38923125553 meri.j.desik@po


ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ДЕШИЌ
СКОПЈЕ

260. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ 070/404-577 betimalov@gmail.com


ЕЛИЗАБЕТА МАЛОВСКА
СООБРАЌАЕН ИСПИТЕН
СМИЛЕВСКИ
ЦЕНТАР„АМ“ДООЕЛ БИТОЛА

261. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ТХУ МАРТИН БОШКОСКИ 078884304 martinboshkoskilaw@gmail.com


БУЗИНЕСС ГУИДЕ ДООЕЛ
ПРИЛЕП

262. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ЦМХ 070/800-236 mtrajkova@pepeljugoski.com.mk


МАРСЕЛ ЗЕКИРИ
СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

81
263. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, kgrujoska@hotmail.com
ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА КАРОЛИНА ГРУЈОСКА
ГРУЈОСКИ-ДИГ ДООЕЛ ОХРИД

264. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, ПРОМЕТ И personalltd@gmail.com


ТРГОВИЈА ПЕРСОНАЛ ЛТД ДООЕЛ СЛАВИЦА ДИМОВСКА
УВОЗ-ИЗВОВ СКОПЈЕ

265. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, ТРГОВИЈА САША РОДИЌ 046/209-030 sasa.rodic@dsaoutsourcing.com


И ПРОИЗВОДСТВО ДСА ТЕАМ
ДООЕЛ ОХРИД

266. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, ТРГОВИЈА 034 /325 725 deni8214t@yahoo.com


И ПРОИЗВОДСТВО СИГНАЛ-М ДОНЕ ДЕЛЕВ
ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СТРУМИЦА

267. ДРУШТВО ЗА andonovazvezda@gmail.com


УСЛУГИ,ПРОИЗВОДСТВО,ТРАНСП
ЅВЕЗДА АНДОНОВА
ОРТ И ТРГОВИЈА ДАРИА ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ РАДОВИШ

268. ДРУШТВО ЗА ФАРМАЦЕУТСКИ 02/3062702 trajanka.aleksova@teva.co.il


ХЕМИСКИ ПРЕХРАНБЕНИ И
ПЕТАР ВЕЛКОСКИ
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ
ПЛИВА АД ДООЕЛ СКОПЈЕ

82
269. ДРУШТВО ЗА ФИНАНСИСКИ И
ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ЕЛЕНА САЛОНТАЈИ 071/358-254 elena@simbolico.com.mk
СИМБОЛИКО ДООЕЛ СКОПЈЕ

270. ДРУШТВО ЗА ФИНАНСИСКИ Igor.Hristovski@hypo-alpe-adria.com.mk


ЛИЗИНГ ХИПО АЛПЕ АДРИА ИГОР ХРИСТОВСКИ
ЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

271. ДРУШТВО ЗА ФИНАНСИСКИ sandra.kostova@nlblizinig.com.mk


УСЛУГИ НЛБ ЛИЗИНГ ДООЕЛ САНДРА КОСТОВА
СКОПЈЕ

272. ДРУШТВО ЗА ШПЕДИТЕРСКИ И 02/2786006 branko.gogov@kuehne-nagel.com


ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ КИНЕ И БРАНКО ГОГОВ
НАГЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

273. ДРУШТВО ЗА ШПЕДИЦИЈА И 043/411488 info@evrosped.com


ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО
ЦВЕТАНКА ТРАЈКОВА
ИЗВОЗ-УВОЗ ЕВРО-ШПЕД ЗОРАН
ДООЕЛ СКОПЈЕ

274. ДРУШТВО ЛИНЕА ДООЕЛ СКОПЈЕ БОБАН ТАЛЕВСКИ 070262853 bobanlinea@yahoo.com

275. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА НЕНАД НЕШИЌ euroobezbeduvanje@yahoo.com


ОДГОВОРНОСТ ОД ЕДНО ЛИЦЕ

83
EUROSECURITY

276. ДРУШТВОТО ЗА АГЕНЦИСКИ 078/344-770 diana.milenkovska@gfk.com


УСЛУГИ И ИСТРАЖУВАЊЕ НА
ДИАНА МИЛЕНКОВСКА
ПАЗАРОТ И ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ
ИНДАГО ДООЕЛ СКОПЈЕ

277. ДРУШТВОТО ЗА ГЕОДЕТСКИ- 070/464-449 meani.ziba@gmail.com


КАТАСТАРСКИ УСЛУГИ И
ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ МЕАНИ ЗИБА
ДООЕЛ ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА СТРУГА
ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА

278. ДРУШТВОТО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, karova.aprouzl@gmail.com


ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕНКА ГЕО САЊА КАРОВА
АПРОУЗЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

279. ДРУШТВОТО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ eleniacevska@yahoo.co.uk


ИМОТ И ЛИЦА РОЈАЛ СЕКЈУРИТИ ЕЛЕНИ АЦЕВСКА
ДООЕЛ БИТОЛА

280. ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 02/2461666 aleksandra@globalsecurity.com.mk


ТРГОВИЈА, И УСЛУГИ ГЛОБАЛ АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВА
СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

281. ДРУШТВОТО ЗА ТЕХНИЧКИ ИВАНА ПАНТОВИЌ 070/ 272 -074 i.pantovik@gmail.com


ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ И

84
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА
ИСПРАВНОСТ АНАЛИЗА И
РЕГИСТРАЦИЈА АВТОВОЗАЧ-ФЕР
ДООЕЛ ДЕЛЧЕВО

282. ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, 042/217370 durmotours@yahoo.com


ТУРИЗАМ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ДУРМО ТУРС ДУРМИШ ДООЕЛ МУСА ЗИБЕРИ
ЕКСПОРТ – ИМПОРТ
С.БЕЛОВИШТЕ ГОСТИВАР

283. ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА,


ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЛЕКС- МАЈА РОЈЧИНОВА
ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

284. ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ И d.jovevski@amakreativekoncept.com


ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ПАРК ДАРКО ЈОВЕВСКИ
ХОМЕ АПТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

285. ДСАО ОСА БРАНКО ДООЕЛ УГРИНОВСКИ МАРТИН martin@osa.com.mk

286. ДТ САНФУД ДООЕЛ ШТИП - tasha@hotelvlaho.com


ПОДРУЖНИЦА ХОТЕЛ ВЛАХО ТАША ВЛАХО
СКОПЈЕ

287. ДТЗ ДЕЛТА СПОРТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ МАРЈАН БОШКОСКИ igor.milojevic@deltasport.com

85
288. ДТПУ АЛ-КОМЕРЦ УВОЗ-ИЗВОЗ ВЕЛИКА СТОЈАНОВА alkomerc@gmail.com

289. ДТТУ ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ 02/3238081 account@fibula.com.mk


ДАНИЦА ЃЕОРГИЕВСКА
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

290. ДТУ АЛЛ4НЕТ ДООЕЛ МАРЕ ЛАЗАРЕВСКА mare.lazarevska@all4net.com.mk

291. ДТУ БИО КЛИНИКА МАКЕДОНИЈА ВЕСНА НАУМСКА 02/3217610 vesna@bioclinica.com.mk


ДООЕЛ СКОПЈЕ

292. ДТУ УРБАН КОМФОРТ ДООЕЛ kontakt@ukomfort.mk


МАРКО МАРКОВСКИ
СКОПЈЕ

293. ДТУТ НЕХАР ТРАВЕЛ ДООЕЛ АНИ КАРАПАНЧЕВА aniani2644@gmail.com

294. ДУТ „ИСПИТЕН ЦЕНТАР МИХАИЛО ЈОРДАНОВ 034/609091 kontrolorics@gmail.com


СТРУМИЦА“ ДООЕЛ, УВОЗ ИЗВОЗ

295. ДУТ САНОТЕЛ ДООЕЛ АНДРЕЈ АНАСТАСОВ office@hotelgardenia.mk

296. ДУТ ХОТЕЛ СИЛЕКС ДООЕЛ info@hotelsileks.mk


ТОШО ЧОЧОРОСКИ
КРАТОВО

86
297. ДУУ ХОТЕЛ ТИВЕРИОПОЛ ДООЕЛ 034/340421 tiveriopol@hotmail.com
ДИМИТАР БОНЧЕВ
СТРУМИЦА

298. ДУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО,


УСЛУГИ, И ИНЃЕНЕРИНГ
ВИЛОЕТА ЛАЗАРОВСКА
ЗЕМЈОМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

299. ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА tanja.antic@dhl.com


ТАТЈАНА АНТИЌ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

300. ЕВН МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРАНИ


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СНЕЖАНА САМАРЏИЌ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ

301. ЕВРО АНСЕР ДООЕЛ САЊА МРШИЌ sanja.mrsik@euroanswer.co.uk

302. ЕВРОПА ЛЕК ФАРМА ДООЕЛ ВАЛЕНТИНА МАНЧЕВСКА


0 2/ 5102 451 valentina.mstojanovska@phoenixpharma.com.mk
СКОПЈЕ СТОЈАНОВСКА

303. ЕКУПИ МАКЕДОНИЈА СЛОБОДАН АНДОНОВ 02 /3202 900 slobodan.andonov@ekupi.mk

304. ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ 047/229406 hmolika@t-home.mk


ПЕТРУЛОВСКИ ВАСКО
ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА

87
305. ЕЛИКОСОФТ РАДЕ ДООЕ КАТЕРИНА ЈАКОВА elikosoft@t-home.mk

306. ЕМАГ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕМИЛИЈА ЕГГЕР emilija.emag@gmail.com

307. ЕУРОЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ СЛАВКО СОТИРОСКИ 02/3233486 info@euroleasing.com.mk

308. ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ УВОЗ-ИЗВОЗ info@tccgrandplaza.com


ДЕЈАН МИТЕВ
СКОПЈЕ

309. ЗАШТИТНО ДРУШТВО ЗА 02/2531876 goran_granprom@yahoo.com


ГРАДЕЖНИШТВО
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И ГЕШОВСКА ВИОЛЕТКА
УСЛУГИ ГРАН-ПРОМ ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОС КРИВА ПАЛАНКА

310. ИДИПИ КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ РИСТЕ НЕЧОВСКИ rnecovski@yahoo.com

311. ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ ПЕЦОВА АНЧЕ inelinternacional@yahoo.com

312. ИНЕЛ ТЕХНИК ДООЕЛ ПЕЦОВА АНЧЕ inelinternacional@yahoo.com

313. ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ inkodom@gmail.com


СВЕТЛАНА ЕФРЕМОВСКА
СКОПЈЕ

88
314. ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДРАГАН МАТЕСКИ admin@hallohi.net

315. ИТАЛИАНИССИМО ДООЕЛ 071/ 218-258 majasterjovska@gmail.com


МАЈА СТЕРЈОВСКА
СКОПЈЕ

316. КАМУФЛАЖ.МК БОЈАН МАРИНКОВИЌ 02 /312 50 10 bojan.marinkovic@camouflage.mk

317. КАМФУД ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕМИЛИЈА ВЕЉАНОВСКА 023060533 kamfood@kamfood.mk

318. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ГЕОДЕТСКИ merimaleska@hotmail.com


УСЛУГИ ГЕО ПРЕМЕР МЕРИ МАЛЕСКА
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ОХРИД

319. КИТГО ГАБРИЕЛА КАЈЕВА- 077/952-423 pravnasluzbakitgo@yahoo.com


ЈАНКОВ

320. КЈУ КОМ ВВ ДООЕЛ БОШКОВ ЗОРАН 02/6132411 info@qcom.mk

321. КОЛЕКТИВА НЕТ ДООЕЛ ВАНЧО КОСТУРСКИ 02/3109539 vanco.kosturski@kolektiva.net

322. КОЛЕКТИВА НЕТ ДООЕЛ КАМЕЛИЈА ГЛИГОРОВА kamelija.gligorova@kolektiva.net

89
323. КОМЕТА НО 1 ЗВОНКО КОСТОВ kometano1@t-home.mk

324. КОМУНИКАЦИСКИ ЦЕНТАР petrovskidejan@hotmail.com


ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ
АПСТРИМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

325. КРЕДИТЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА admin@creditexpress.com.mk


ЛАЗАРОВСКА КАТАРИНА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

326. КРКА ФАРМА ДООЕЛ СКОПЈЕ РОБЕРТ ГУЛИЈА 02/2720310 info.mk@krka.biz

327. КУЛИ ЛИЛЈАНА МАРИНОВСКА 048/433111 vangelija_kuli@t-home.mk


ЈОВАНОСКА ВАНГЕЛИЈА
ДООЕЛ ПРИЛЕП

328. ЛЕК СКОПЈЕ ПРОИЗВОДСТВО И 02/2550835 vaska.ivanova@sandoz.com


ТРГОВИЈА СО ФАРМЕЦЕВТСКИ И
ВАСКА КУТРЕВСКА
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ ЛЕК 076/454-137
Д.Д. ЉУБЉАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

329. ЛИЗИНГ 1 ДООЕЛ СКОПЈЕ ИЛИЈА ПСАЛТИРОВ info@leasing1.com.mk

330. ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 02/3293035 sivanov@lukoil.com.mk


САШО ИВАНОВ
СКОПЈЕ

90
331. МА ГАМИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ СТЕФАН ТОЛЕСКИ 02/3104745 stoleski@novomatic.com

332. МАГМА КОМ ЕЛЕКТРОНИКА МАРЈАН РИСТОВСКИ 075/ 422-608 magmamk@gmail.com

333. МАДАЛ БАЛ ДООЕЛ ВЕСНА ТАЛЕВСКА vesna@madalbal.com.mk

334. МАКАУТОСТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ ЉУПЧО ПАВЛОВСКИ 02/2580000 ljupcho.pavlovski@makautostar.com

335. МАКСИ ДОМ МАРКЕТ МАРИНА 070/258-216 maksi.dom.market@fmail.com


ТРЕНДАФИЛОВСКА

336. МАН ИМПОРТЕР МАКЕДОНИЈА ДАНИЕЛА МИЛОШЕСКА, 02/5115070 man@mantruck.mk


Д.О.О.Е.Л. ЈУЛИЈАНА МИРЧЕВСКА

337. МАТРИКС ИТ ГЛОБАЛ СЕРВИЦЕС nada_kuka@matrix-global.net


НАДА ЌУКА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

338. МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА 02/3089201 g.ruseska@mpm.com.mk


ВЛАДИМИР КОСТОСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

339. МИДА РЕНТ-А-КАР ТУРС ДООЕЛ ВАЛЕНТИНА 02/3139491 mida_rentacar@t-home.mk


ДИМИТРОВСКА

91
340. МУСАЛА СОФТ ДООЕЛ ДЕЉАН ЛИЛОВ macedonia@musala.com

341. НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ ТОНИ КОСТОВ 023064532 toni.kostov@netcetera.com

342. НОВО НОРДИСК ФАРМА ДООЕЛ ТАЊА СТОИМЕНОВА tsva@novonordisk.com

343. ОНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ marija.janicheska@one.mk


МАРИЈА ЈАНИЧЕСКА
УСЛУГИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

344. ОНИКС ЦМС ДООЕЛ СКОПЈЕ ВЛАДИМИР КОНЕВСКИ v.konevski@onix.com.mk

345. ОРИОН-НН ДООЕЛ ИГОР ЈОРДАНОВ igor_ben@yahoo.com

346. ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКА ДООЕЛ САШО ДАВИТКОВ 02/3235777 Saso.Davitkov@oriflame.com

347. ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ 02/3109993 pmobile@pmobile.com.mk


КАТЕРИНА С.КОЧОСКА
ДООЕЛ

348. ПЕЦА-КОМЕРЦ ДООЕЛ pecakomerc@yahoo.com


БЛАЖО ТЕМОВ
КАВАДАРЦИ

349. ПЕЧАТНИЦА ЕВРОПА 92 ДООЕЛ МАРИНА ЈОВАНОВ 076/348-019 marina.evropa92@t.mk

92
350. ПОДРУЖНИЦА ПРЕНОЌИШТЕ СТЕФАНИА 02/3095227 hotelportalskopje@hotmail.com
ПОРТАЛ СКОПЈЕ ФАРЦАЛОВСКА

351. ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ ФИЛИП СТЕФАНОСКИ filip.stefanoski@porscheleasing.com.mk

352. ПРАЕТОРИАН ДООЕЛ СКОПЈЕ ИЛИЈА ЈАРЧЕВ security@praetorian.com.mk

353. ПРО-ДИЗАЈН МИТКО ДООЕЛ ОРЦЕ НИКОЛОВ 02/2035377 orce@pro-dizajn.mk

354. ПРОФЕКС КОНСАЛТИНГ ПЛУС ИРЕНА СИМИТЧИЕВСКА 072/303-314 profexmk@gmail.com


ДООЕЛ

355. ПУТД СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА 070 /305 -666 roberto.pedroni@set.mk


РОБЕРТО ПЕДРОНИ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

356. ПУТД СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА 070 /305 -666 roberto.pedroni@set.mk


РОБЕРТО ПЕДРОНИ
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

357. РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ НИНА ЦЕКИЌ ncekic3@gmail.com

358. РЕМА КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ УВОЗ- 02/5511305 rema@rema.com.mk


МАРТИН НИКОЛОВ
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

93
359. РСЕ ОПТИМА ДООЕЛ СКОПЈЕ ПЕРИЦА ПАНЧЕВСКИ macedonia@fedex.com.mk; perica@fedex.com.mk

360. САВА ШТЕЈН ДООЕЛ СКОПЈЕ СУЗАНА СТОИЛКОВА 02/51015011 info@savastation.mk

361. СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН 02 /30 97 404 Vesna.Ivanoska@seavus.com


ВЕСНА ИВАНОСКА
ЦЕНТАР ДООЕЛ

362. СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН 02 /30 97 404 Vesna.Ivanoska@seavus.com


ВЕСНА ИВАНОСКА
ЦЕНТАР ДООЕЛ

363. СИМАКС ШПЕДИЦИЈА ДООЕЛ ДИВНА СИМИЌ ДРОБНИЌ kontakt@simax.com.mk

364. СИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ ИВАНА ХРИСТОВСКА info@snt.com.mk


АЛЕКСАНДРА
СЕКУЛОВСКА aleksandra.sekuloska@snt.mk

365. СИТИ ЦЕНТРАЛ 071 /233 -474 ivana.bozhinova@gmail.com


ИВАНА БОЖИНОВА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

366. СКАН ЦОЛОР ДООЕЛ ЏЕМИЛ БАЈРАМИ xhemil@scancolor-mk.com

367. СМАЈЛИ КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ МИРОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ smiley.kumanovo@gmail.com

94
368. СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 02/5514011 jmilosevska@beg-snabduvanje.com.mk
ЈАСМИНА МИЛОШЕВСКА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

369. СОРАВИА МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ 02/3290167 office@soravia.com.mk


АДРИЈАНА РАШИЌ
СКОПЈЕ

370. СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ 02/3094511


ЉУБИЦА ПАВЛОВСКА
СКОПЈЕ

371. ТАРГЕТС ДООЕЛ СОФИЈА ЦВЕТКОВСКА 076/447-535 soficvet@hotmail.com

372. ТД ВИЛ РИМА СТИЛ ДООЕЛ АНЕТА САРАФИНОВСКИ rimastil@yahoo.com

373. ТДВИЛ ЦРЕШОВО ТОПЧЕ ДООЕЛ ГОРАН ГАВРИЛОВ 32/ 484-683 cresovotopce@gmail.com

374. Т-ДИНАМИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ БОЈАН ТОДОРОВСКИ 02/6153551 info@t-dynamics.com

375. ТДПТУ АРБОР ДООЕЛ БЛАГОЈКА 02/3109518 arbo@t-home.mk


БИЛЈАНА ПЕТРОВСКА
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ

376. ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ 075 /223- 777 filip.nedelkovski@telesmart.mk


ФИЛИП НЕДЕЛКОВСКИ
СКОПЈЕ

95
377. ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ 075 /223 -777 filip.nedelkovski@telesmart.mk
ФИЛИП НЕДЕЛКОВСКИ
СКОПЈЕ

378. ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ЈОЛИ БЛАЖЕВСКА 02 /3088-000 j.blazevska@tehnomarket.com.mk


ДООЕЛ СКОПЈЕ ХРИСТОВСКА

379. ТОМАТОТАЛЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ РИСТЕ ЈАНАКИЕСКИ 070/224-468 riste@tomatotalent.com

380. ТРАЈКОВСКИ И ПАРТНЕРИ, ana.meskovska@tpconsulting.com.mk


ВИКТОРИЈА САЗДОВА
ЉУБОМИР ДООЕЛ

381. ТРГОВСК1 ДРУШТВО ЗА geodetrad@gmail.com


ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ГЕОДЕТ ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА
ДООЕЛ

382. ТРГОВСКО ДРУШТВО 070/2912-92 vesna.petreska@bmgrp.mk


БИОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИКА ВЕСНА ПЕТРЕСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

383.
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
ДЕЈАН МАРТИНОСКИ 077/880-080 zlp@martinoski.com
АВТОПРЕВОЗ МАРТИНОСКИ
СТРУГА ДООЕЛ

96
384. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 03/2391567 mebel@mebel.com.mk
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ
ЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ЈОЦЕ ЈАКИМОВ
ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ
МЕБЕЛ- ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
ШТИП

385. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА dejanaleksikj@yandex.com


ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ГЕО
ДЕЈАН АЛЕКСИЌ
КАНЕВЧЕВ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ
ОХРИД

386. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА svetlanatundzeva@gmail.com


ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И УСЛУГИ
СВЕТЛАНА ТУНЏЕВА
ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ

387. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА РИСТОВСКА АНТЕВСКА 02/3223202 m.antevska@fam-engineering.com.mk


ИНЖЕНЕРИНГ, ФАМ МАЈА, ВАЛЕНТИНА
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ ГРОЗДАНОВСКА

388. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 02/2580100 a.spasov@inbox-datacenter.com


КАНЦЕЛАРИСКО
АЛЕКСАНДАР СПАСОВ
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЈНОСТИ
ИНБОХ ДООЕЛ СКОПЈЕ

97
389. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ЗОРИЦА ЛОЗАНОВСКА 072/207182 zorical@konti-hidroplast.com.mk
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДООЕЛ

390. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 02/2467741 info@teteplast.com


ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЃОРЧЕ ТОДОРОВСКИ
УСЛУГИ ТЕТЕ ПЛАСТ

391. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА contact@asseco-see.mk


ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И
БОЈАН МИХАЈЛОВИЌ
ПРОМЕТ АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

392. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ 03/4213998 tome@cvg.mk


И УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ТОМЕ ИЛКОВ
ЦВГ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА

393. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 3088813 VK@toyota.com.mk


ТРГОВИЈА СО ВОЗИЛА И
ВИКТОРИЈА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ТОЈОТА АВТО
КЕРМИЧИЕВА
ЦЕНТАР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ СКОПЈЕ

394. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 02/3177 333 tasinocesmice@t-home.mk


СВЕТЛАНА КАРАЏОВСКА
УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И
ТРГОВИЈА ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ

98
БРАНКО ДООЕЛ СКОПЈЕ

395. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ makedonka.ilievska@yahoo.com


БЕЗБЕДНОСТ ЛАЗО ДООЕЛ ИЛИЕВСКА МАКЕДОНКА
КАВАДАРЦИ

396. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ 070/260-604 george@inteli.mk


ЃОРГИ КЛИНЧАРСКИ
ИНТЕЛИ ДООЕЛ ШТИП

397. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ 070/260-604 george@inteli.mk


ЃОРГИ КЛИНЧАРСКИ
ИНТЕЛИ ДООЕЛ ШТИП

398. ТРГОВСКО ДРУШТВО КАБЕЛСКА


ТЕЛЕВИЗИЈА ВИНСАТ КАБЕЛ ИВАНА ТАСЕВСКА 033 /360 003 vinsatkabel@yahoo.com
ДООЕЛ

399. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЛСГ 02/3113670 jadranka.pletikosa@lsg-group.eu


БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ ЈАДРАНКА ПЛЕТИКОСА
СКОПЈЕ

400. ТРГОВСКО ДРУШТВО ТЕРА 076/ 490- 909 tome.h@teracomm.mk


ТОМЕ ХАЏИ-ВАСИЛЕВ
КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

401. ТРГОВСКО ДРУШТВО-АГЕЦИЈА ЗА robert.barbir@yahoo.com


РОБЕРТ СЛАВУЈЕВИК
УПРАВУВАЊЕ,УСЛУГИ,ПРОИЗВО
ДСТВО И ТРГОВИЈА СО

99
НЕДВИЖЕН ИМОТ БАРБИР
ДООЕЛ ШТИП

402. ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО 03/2612609 zristov@telekabel.net.mk


РИСТОВ ЗОРАН
ДРУШТВО РОБИ ДООЕЛ ШТИП

403. ТРГПВСКО ДРУШТВО ЗА legal@vero.com.mk


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И
БОЈАНА ВАСИЛЕВСКА
УСЛУГИ ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

404. ТУШ ТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ ДАРКО НИКОЛИЌ darko.nikolik@tus.com.mk

405. УЛТРАНЕТ УЛТРА ДООЕЛ ВЛАДИМИР АНТОВСКИ info@unet.com.mk

406. УРБАН СОЛИТЕР ДООЕЛ ОХРИД МЕНДЕ АТАНАСКОСКИ contact@urbansoliter.com

407. ФД МОНИМАКС ФИНАНСИКО АЛЕКСАНДРА aleksandra.kostadinova@moneymax.mk


ДООЕЛ ОХРИД КОСТАДИНОВА

408. ФИДБЕК ДООЕЛ СОЊА ТОДОРОСКА info@feedback.com.mk

409. ФИНАНСИСКО ДРУШТВВО 02/5111010 g.roukov@credissiom.mk


ГЕОРГИ РУКОВ
КРЕДИСИМО ДООЕЛ СКОПЈЕ

100
410. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО
ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС КИРО БУРНАЗОВСКИ 077/744-444 kiro.burnaz@digitalfinance.mk
ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

411. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ЕАЗУ ЉУПКА ГРНЧАРОСКА 02/3113333 ljupka.grncaroska@easyfinance.mk


ФАЈНАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

412. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ЗА 02/3224476 contact@faktortrust.com.mk


ФАКТОРИНГ ФАКТОР ТРУСТ ДИМИТАР АНГЕЛКОСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

413. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ИУТЕ 02/3149-999 dario.surovi@iutecredit.mk


КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ДАРИО СУРОВИ
СКОПЈЕ

414. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО М КЕШ 03 /140900


МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ БЈАНКА КАТРУ
bjanka.katru@mcash.mk

415. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО МОГО ИВАНА ПАНОВА 072/212-591 ivana.panova@mogo.mk


КРЕДИТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

416. ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ТИГО 072/211-081 marijana.nedevska@tigo.mk


МАРИЈАНА НЕДЕВСКА
ФАЈНАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

101
417. ФИНАСИСКО ДРУШТВО ЕАЗУ ГРНЧАРОСКА ЉУПКА 023119999 ljupka.grncaroska@easyfinance.mk
ФАЈНАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

418. ФЛАМИНГО ДООЕЛ ОХРИД, 046/262610 hoteldonco@hoteldonco.com


СЛАВИЦА ГАШОСКА
ХОТЕЛ ДОНЧО ОХРИД

419. ФРОЛИНГ ДООЕЛ СОЊА МАНЕВСКА 03/2223840 info@froling.com.mk

420. ХОЛМАК ДООЕЛ БИТОЛА МИЛИЦА ТАЛЕВСКА 078297490 milicahadzievska@holmak.eu

421. ХОТЕЛ ГРАНД М ЈАНЕ ПАНДИЛОВСКИ jane.pandilovsky@marriott.com

422. ХОТЕЛ ГРАНИТ ДООЕЛ МАРЈАН ДОМАЗЕТОСКИ reservation@hotelgranit.com.mk

423. ХОТЕЛ ИЗГРЕВ ВЕРИЦА МИЈЕВСКИ 046/552590 verica.mijevski@hotelizgrev.com

424. ЦЕНТАР ЗА ПОДУЧУВАЊЕ 070/221-216 lingvafan@yahoo.com


СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И ФАНИЈА СТОШИЌ
КОМПЈУТЕРИ ЛИНГВАФАН ПЛУС НИКОЛОВСКА
ДООЕЛ СКОПЈЕ

425. ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖА ДООЕЛ МАРТИНА КРЖАЛОВСКА office@czr.com.mk


СКОПЈЕ АНГЕЛОВА

102
426. ШИК КОМЕРЦ ДООЕЛ БИТОЛА АНГЕЛОВ ЉУПЧО 047/212 -212 angelov_ljupco@yahoo.com

427. ШПАТО СОКАК КРСТЕВСКА МЕНЧЕ johan.elzeser@gmail.com

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ (ДОО)

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. EKOCIRKON ЖАКЛИНА АНГЕЛЕСКА 02/551118 zaklina@ekocirkon.com.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
2. ИМОТ И ЛИЦА БАСТИОН ДОО МАЈА АТАНАСОВА 03/3361323 info@bs.mk
СТРУМИЦА

3. АКТИВ ГРУП ДОО СКОПЈЕ BRANKICA BOSHKOVSKA 02/3155800 brankica@activegroup.mk

АЛБА ТУРИСТФАРТ ДООЕЛ УВОЗ-


4. ЈЕТМИР РУСТЕМИ 044/340821 albaturist_mk@hotmail.com
ИЗВОЗ ТЕТОВО

103
5. АЛБАТРОС ДОО ШТИП ВЕРИЦА ЈАНИНКОВА 032/381717 albatros@mk-albatros.com.mk

6. АПАВЕ СЕЕ ДОО МАРИЈА ПЕШЕВСКА 02/23171144 marija.peshevska@apave.com

7. АСА ТУРОПЕРАТОР ДОО ИВАНА ПЕХЧЕВСКА 023/222092 info@asatour.mk

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО ИВАН СТОЈАНОВСКИ 2 3070 070 stojanovski.i@aspectus-p


8.
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

БАДЕМТУР ДОО ЕКСПОРТ-


9. ДИМОСКА БИЛЈАНА 023/121681 info@bademtour.com
ИМПОРТ СКОПЈЕ

БАЕР ДОО ЉУБЉАНА - КОСТАДИНКА ГАВАЗОВА


10. kostadinka.kozareva@bayer.com
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ КОЗАРЕВА

11. БИЗНИС ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО МАРЈАН ПЕПОВСКИ 072/222-502 marjan@big.com.mk

12. БО - ЈО КОМЕРРЦ ДОО СКОПЈЕ БОРИСЛАВ ХРИСТОВСКИ 02/045058 borislav3@hotmail.com

13. БРИМА ЃОРЃИ И ДР ДОО КАЛИНА МЕДАРОВСКА 02/2462284 office@brima.com.mk

14. БТВ НЕТ ДОО БИТОЛА МАРИНА МИЛОШЕВСКА 04/7552202 netbtv@yahoo.com

104
15. БУЧЕН КОЗЈАК КУМАНОВО СНЕЖАНА СТАНОЈКОВИЌ 031/475230 s.stanojkovic@bucenkozjak.mk

16. ВАЊАШ ВАЊА vanjashipovic@yahoo.com

17. ВИКТОРИЈА ШПЕД ДОО СКОПЈЕ ВАСВИЈА ШКРИЈЕЉ 02/600605 vasva@victoriasped.com.mk

ВОКС ТЕНЕО МАКЕДОНИЈА ДОО 075/ 383- 668 jta@voxteneo.com.mk


18. ЈАНЕ ТАНЕВСКИ
СКОПЈЕ

ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ


19. АНА МИТЕВСКА ana@geofotozenit.com.mk
ДОО СКОПЈЕ

20. ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ ВЛАДИМИР КОСТОВСКИ 03/089208 g.ruseska@mpm.com.mk

21. ДАТА КОМ ДОО КРИСТИНА ДУКОСКА 02/744355 datakommk@gmail.com

22. ДГР ГЕО- САТ ДОО ТОДОР ГЕЛЕБЕШЕВ geo_sat3@yahoo.com

23. ДЗАП МАКАРА ДОО БРАНКА МАКАРОВСКА makara@avtorskamakara.com.mk

24. ДИЛОИТ ДОО СКОПЈЕ ТАТЈАНА АЏИЕВСКА tadjievska@deloittece.com

105
25. ДОО АЛФА ГЕОДЕТ НОВА ЦВЕТАНОВСКА ЈУЛИЈАНА alfageodetnova2011@yahoo.com

ДОО РАДЕ КОНЧАР - СЕРВИС И САЊА КАРАПЕТКОВСКА 078326174 sanja.karapetkovksa@koncar.com.mk


26. ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ
ПРОИЗВОДИ

27. ДПКП ПРЕМЕР ДИМОВСКИ ДОО ДАРКО ДИМОВСКИ premerdimovski@yahoo.com

28. ДПТИУ ДУНА КОМПЈУТЕРИ ГЕОРГИЕВСКА АНЕТА aneta@duna.mk

ДПТТУ ГРИН ЦЕНТАР ХИЛТОН


29. ВЕСНА МИЛОШЕВСКА 04/2222600 contact@gchilton.com.mk
ДООЛ ГОСТИВАР

ДПТУ АВТ-ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО


30. ВЕРИЦА ПАСИНЕЧКИ 02/462090 vpasinecki@awt.mk
СКОПЈЕ

ДПТУ АСТИБО ФЕШН ГРУП


31. НАТАША ТУШЕВА 032/223912 customs@afg.com.mk
ДООЕЛ ШТИП

32. ДПТУ ДОО "ДИГИНЕТ" ДИМИТАР ЃОРГИЕВ dimitar@diginet.mk

ДПТУ УВОЗ-ИЗВОЗ СУПЕР ХИТ


33. БРАНКА АСАНОВ 032/630105 info@superhit.com.mk
ДОО РАДОВИШ

106
ДПТУТТ ЕМКА КОМПАНИ ДОО
34. КУЈТИМ РИЗВАНИ 044/331145 emka_kompani@hotmail.com
УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО

ДПТУТТ ЕМКА КОМПАНИ ДОО


35. КУЈТИМ РИЗВАНИ 044/331145 emka_kompani@hotmail.com
УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО

36. ДПУ ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ МАРИЈА ДИМИТРОВА 075415646 marijadimitrova@trimaks.mk

ДРУШТВ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И
37. КОНСАЛТИНГ ФОРТОН МКА ДОО АНЕТА СТЕФАНОВСКА 02/3101000 a.stefanovska@forton.mk
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШНА И АНА ПЕТРОВСКА 02/3241-600 slavica.dimoska@zegin.com.mk


НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА И КОСТОВСКА
38.
УСЛУГИ ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
ИНВАЛИДНИ ЛИЦА,
СНЕЖАНА ПОПОВА
39. ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И 02/650251 zana@yugoimpex.com.mk
БОГАТИНОСКА
УСЛУГИ ЈУГОИМПЕКС ДОО
ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ

40. ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ И ЛИДИЈА ЈАЌИМОСКА geopolaris@gmail.com


КАТАСТАРСКИ РАБОТИ

107
ГЕОПОЛАРИС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОИ


41. И УСЛУГИ ГЕО-АР ДОО УВОЗ- БЛАГОЈ МИХАИЛОВ mihailov.blagoj@gmail.com
ИЗВОЗ СТРУМИЦА

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
42. РАБОТИ „ГЕОМЕТАР ПРО. ИНГ.“ БОЈАНА АРСОВСКА boki_arsovska@yahoo.com
ДОО

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
43. РАБОТИ ГЕО-МОДЕРН ДОО, ТРИМЧЕСКИ ИВИЦА ivicatrimceski82@gmail.com
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
СОЊА ЃОРЃИЕВСКА-
44. РАБОТИ ГЕОПРИМ ИНЖЕНЕРИНГ geoprim2006@yahoo.com
ЃУРОВСКА
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
45. РАБОТИ ГЕО-СИГМА ГРУП ДОО ЈАДРАНКА КРАЛЕВА j.kraleva@yahoo.com
ШТИП

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕО ЗИС
46. СТЕВЧО МАКСИМОВ maksimov_st@yahoo.com
ИНЖИНЕРИНГ ДОО СВЕТИ
НИКОЛЕ

108
ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
47. РАБОТИ И УСЛУГИ ГЕОЛИБЕЛА ДРАГАН ЈОВАНОВИЌ geolibela@yahoo.com
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
48. РАБОТИ ПРОЕКТИРАЊЕ gubac_jovica@hotmail.com
ЈОВИЦА СТОЈАНОВСКИ 071/308-773
ИНЖИНЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ
ГЕО ГЕО НОВА ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ, ПРОЕКТИРАЊЕ,
49. ЉУБИША КИТАНОВСКИ ljkitanovski@t.mk
ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ
ГЕО БАЗА ДОО ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ, ПРОЕКТИРАЊЕ,
50. ИНЖИНЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ НИКОЛА ДОБРЕВСКИ nikola_dobrevski@hotmail.com
ГЕОМАТИКА ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ,ИНЖЕНЕРИНГ,КОНСАЛТ
51. ТОДЕВСКИ БЛАГОЈЧЕ topokat@live.com
ИНГ,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ТОПОКАТ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
52. МЛАДЕН АЦЕВСКИ mladen.acevski@gmail.com
РАБОТИ,ПРОЕКТИРАЊЕ,ИНЖИН
ЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ

109
ГЕОМАТИКС-ПРО ДОО ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
53. МИЛУНОВИЌ ЉУБИЦА tera_geodet@hotmail.com
ТЕРА ГЕОДЕТ УВОЗ ИЗВОЗ ДОО
БИТОЛА

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
ГЕОДЕТСКИ И КАТАСТАРСКИ
54. РАБОТИ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВАСИЛЕСКА СВЕТЛАНА vasileska_s@yahoo.com
ПРКАТ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОТР
СКППЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, МАРИЈАНА ЈОВАНЧЕВА 023117011 marijana@nastel.com.mk


55. ИНЖИНЕРИНГ, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ НАСТЕЛ ДОО

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, РАДИЦА ЃОРГИЕВСКА 022477027 pravo@goldenart.mk


ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ПЕРКОВСКИ
56.
УСЛУГИ ГОЛДЕН АРТ ДОО УВОЗ -
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТО, САШО НИКОЛОВСКИ 0038932606800 sase.nikolovski@aktiva.com.mk


57. ИНЖЕНЕРИНГ И ТРГОВИЈА
АКТИВА ДОО ШТИП

110
ДРУШТВО ЗА ГРАФИЧКИ УСЛУГИ
58. И ТРГОВИЈА АРС ЛАМИНА ДОО ГОЦЕ ЃЕЧОВ goce@arslamina.com
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ДЕПОНИРАЇЕ НА
КОМУНАЛЕН ОТПАД ДРИСЛА-
59. ГОРДАНА АЦКОВСКА 02/722400 gordana@drisla.mk
СКОПЈЕ ДОО, БАТИНЦИ,
СТУДЕНИЧАНИ

ДРУШТВО ЗА ИЗВЕДБА НА ЛИЛЈАНА ГАВРИЛОВСКА 3232631 gavrilovska.liljana@bortas.com.mk


ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО РИСТОСКА
60. ЗАНАТСКИ РАБОТИ,
ПРОЕКТИРАЊЕ И УВОЗ ИЗВОЗ
БОРТАС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАШТВО И
61. ТРГОВИЈА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКТ АНГЕЛИКИЈА АНАКИЈЕВА contact@knizarnica.mk
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНГ,
62. ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТОНИ ПЕТРЕСКИ 02/3090625 info@inet.com.mk
ТРГОВИЈА ИНЕТ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА
63. СТРАТИЕВ МИРОСЛАВ miroslavstratiev@yahoo.com
ИНЖИНЕРИНГ,ПРОИЗВОДСТВО,Т
РГОВИ И УСЛУГИ ГЕО СТОЛЕ ДОО

111
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
64. СОПСТВЕНОСТ БЕРИН ДОО ВАНЧО ДАМЈАНСКИ 02/ 31 30 367 berin@berin.com.mk
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ИНТЕРНЕТ
65. САЊА БОЖИЌ info@httpool.com.mk
МАРКЕТИНГ ХТТПООЛ ДОО

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКА БИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА +389 2 245 7560 biljana.stefanovska@cosmicdevelopment.com


66. ТЕХНОЛОГИЈА КОСМИК
ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКА
67. ИСКРА ТРАЈКОСКА contact@nextsense.com
ТЕХНОЛОГИЈА НЕКСТСЕНС ДОО

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО,
68. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕДУСОФТ МАРИНА ПЕТРОВСКА edusoft@edusoft.com.mk
ФАНКА КОПАНОВСКА И ДРУГИ
ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖИНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО
69. ЛАЗАР ГРУБОР 02/2460220 lazar.grubor@foxit.mk
И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ ФОКСИТ
ДОО СКОПЈЕ

112
ДРУШТВО ЗА ИСПИТУВАЊЕ АМД
70. КИЧЕВО ИСПИТУВА-ИСПИТЕН РОЗА ДИМИТРИЕСКА 046/250023 kontrolorohrid@t-home.mk
ЦЕНТАР ДОО ОХРИД

ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И
МАРИНА ПЕЈОВИЌ
71. РАЗВОЈ ВО ТЕХНИЧКИТЕ НАУКИ
АНТОВСКА
УЛТРА ДОО СКОПЈЕ

МАРКО РАКИЇ, ЕМА


ДРУШТВО ЗА
ДИМКОВИЇ АБАЗОВИЇ,
72. КИНЕМАТОГРАФСКИ УСЛУГИ 02/3081114 cineplexx.skopje@cineplexx.mk
БИЇАНА ЈАНКУЛОВСКА,
ЦИНЕПЛЕХХ МКД ДОО СКОПЈЕ
ИГОР КОСТОВ

ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОНИ ЈАКОВЧЕСКИ 078/409-558 toni.jakovceski123@gmail.com


УСЛУГА, МАРКЕТИНГ, ТРГОВИЈА
73.
И ДРУГИ УСЛУГИ БИЗИ-ГРУП ДОО
УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУГА

ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКИ
74. КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЈНОСТИ ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА 02 /3151 203 emilija.angelovska@infigo.mk
ИНФИГО ИС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКИ
75. СОЊА ПИТИЌЕВ 02/3203770 sonja.pitikev@intecsystem.net
УСЛУГИ ИНТЕК СИСТЕМ ДОО
СКОПЈЕ

113
ДРУШТВО ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 02/3203770 sonja.pitikev@intecsystem.net
76. УСЛУГИ ИНТЕК СИСТЕМ ДОО СОЊА ПИТИЌЕВ
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И
77. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ 4ВАРД ДОО АНА ЈАКИМОВСКА 031/20931 contact@4ward.mk
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И
78. ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НАДЕ БОЈЧЕВСКА contact@netbit.mk
НЕТ-БИТ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
79. ХРИСТИНА ДАМЕВСКА hristina.damevska@karanovic-nikolic.com
КАРАНОВИЌ И НИКОЛИЌ ДОО 03/223870
МИТРОВИЌ
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ЛИЗИНГ С-ЛИЗИНГ МАРИЈА ДИНЕВА-


80. 02/3077097 marija.dineva@s-leasing.mk
ДОО СКОПЈЕ ЃОРЃИЕВСКА

ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНГ И
ОЛИВЕРА КОЦЕВА -
81. ПРОПАГАНДА ЕПП 02/3109323 office@epp.mk
МАКСИМОВСКА
КОМЈУНИКЕЈШЕНС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
МАЈА ИВАНОВСКА
82. ЛИЦА И ИМОТ НИКОБ ДОО 02/3088500 nikob@@nikob.com.mk
ЃЕЛАМАНОВСКА
СКОПЈЕ

114
ДРУШТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ПОСРЕДУВАЊЕ И УСЛУГИ
83. ЛИЛЈАНА БИБАНОВСКА panter-primus@t-home.mk
ПАНТЕР-ПРИМУС ДОО ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И
84. КОНСАЛТИНГ ФОРТОН МКА ДОО АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКИ 078/360103 a.kocevski@forton.mk
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И
85. СОВЕТУВАЊЕ АМСМ УСЛУГИ ВЕСЕЛКА МИЛЕНОВА vmilenova@amsm.com.mk
КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА
ПРЕМЕР,ГЕОДЕТСКИ
86. УСЛУГИ,ПРОЕКТИРАЊЕ И ВЛАТКО БОИНОВСКИ vlatkotrc@yahoo.com
ИНЖЕЊЕРИНГ ГЕО СКИЦА ДОО
ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ПРЕРАБОТКА НА
87. РАТКО ХРИСТОВ 047/212400 ratko.hristov@socotab.com
ТУТУН СОКОТАБ ДОО, БИТОЛА

ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ
88. ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА ПЛАМЕНКА БОЈЧЕВА 02/ 55 11 690 plamenka.bojceva@videolottery.mk
ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА - КАСИНОС

115
АУСТРИА ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОДУКЦИЈА И
89. МАРКЕТИНГ ИМИКА ДОО УВОЗ- ВЕРА ЈОШЕСКА 02/321376 imika@imika.com.mk
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
СНЕЖАНА ЈАНКОВА
90. ИНЖЕНЕРИНГ И УСЛУГИ ПРОГЕН 075/432-021 snezana.jp@progenz.biz
ПЕТКОВСКА
З ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТНО
МЕНАЏИРАЊЕ И
91. ДРАГАН КУЦУЛОВСКИ jasmina.atanasovska@telelink.com
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ
ТЕЛЕЛИНК МК ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТРГОВИЈА МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ
92. ЉУБИЦА СТОЈАНОВА 02/321-7541 info@mlekarazdravje.com.mk
РАДОВО ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.
РАДОВО БОСИЛОВО

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 02/3296235 tanja@okitex.net


ТРГОВИЈА СО МОДНА
93. ТАЊА АРСЕНИЈЕВИЌ
КОНФЕКЦИЈА ОКИТЕКС ДОО
ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ

94. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЛАВЈАНКА СТОЈАНОВСКА 032 207 473 sstojanovska@condevo.mk

116
КОНДЕВО МК ДОО ШТИП

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕВЕНЧЕ ТРАЈЧЕВ 076/350-219 nevenche.trajchev.ljubenovska@tab-mak.mk


95. АКУМУЛАТОРИ ТАБ МАК ДОО ЉУБЕНОВСКА
ПРОБИШТИП

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРИСТИНА ШАМОВСКА 0 75/230-289 kristina@comfy-angel.com.mk


ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНИ
96. ПРОИЗВОДИ,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
КОМФИ-АНГЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
ПРИЛЕП ДОО

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
БЛАГОЈА
97. ПРОМЕТ И УСЛУГИ АМЦ ДОО 02/3290011 finance@amc.com
ЧИВЧИРИСТОВСКИ
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
98. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГЕО НОВА КЛИМЕ НАУМОСКИ naumoskiklime@gmail.com
2014 УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ОХРИД

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 02/2580661 ees@elektroelement.com.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
99. ЕЛЕНА ПАВЛОВ
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ СТОЈМИР И
ДРУГИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

100. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО РАЈКО ДОМАЗЕТОСКИ 046 /611 051 rdomazetoski@yahoo.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИСПИТЕН

117
ЦЕНТАР-СОВРЕМЕН ВОЗАЧ ДОО
ОХРИД

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОЛИВЕРА КУЗМАНОВСКА 076313088 okuzmanovska@ford.com.mk


101. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИ-ДА
ГРАНД МОТОРС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕТКОМ
102. БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ 03/060010 setkomint@gmail.com
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
МАРИНА НИКОЛОВА
103. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЛИВ ДОО 033/362502 motelsliv@yahoo.com
МАНОВА
ВИНИЦА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
104. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТОЖАК ЖАКЛИНА ЃОРЕСКА 04/6231480 stozak@t-home.mk
ОХРИД ДОО

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО
105. ЃОРШИ БОШНАЧКИ
УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ БИСЕР ПРОМ
ДОО ИЗВОЗ -УВОЗ СКОПЈЕ

106. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ВЕСНА ВОЛНАРОВСКА info@bimek.com.mk


ПРОМЕТ И УСЛУГИ БИ-МЕК ДОО

118
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
107. ПРОМЕТ И УСЛУГИ ВЕБ ФАКТОРИ МИХАЈЛО ШТЕРЈОВ mshterjov@webfactory.mk
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
108. ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРОМАКС НИКОЛА ГУЛЕВ 02/3220998 adonkova@euromaxresources.mk
РЕСОУРЦЕС ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА
109. ПЕРИЦА ТОДОРОВСКИ persinmk@gmail.com
ПЕРСИН СИНИША И ПЕРИЦА ДОО
УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКА
110. РАДОМИР ПЕТРУШИЈЕВИЌ akamarketing@mt.net.mk
МАРКЕТИНГ И ДИЗАЈН УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 046/254276 pevrekidooohrid.gmail.com


111. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЕ-ВРЕЌИ ПОПОСКА СОЊА
ДОО ОХРИД

112. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СИРМА КРСТОВСКА 02/2444-842 ksirma@t.mk; senatorinfo@t.mk


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕНАТОР

119
МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ АЛЕКСАНДРА
113. unikmedika@t-home.mk
КОМЕРЦ МЕДИКА ДОО ЕКСПОРТ МИТАНОСКА
ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
МАГДАЛЕНА
114. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ФРОНТВИСЕ 071/831-213 magdalena.karadimcheva@frontwisegroup.com.
КАРАДИМЧЕВА
ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА,
115. ГРАДЕЖНИШТВОУГОСТИТЕЛСТВ ГОЦЕ БАТКОСКИ via@t-home.mk
О И УСЛУГИ ВИА ДОО УВОЗ-
ИЗВОЗ ВЕВЧАНИ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
116. ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ Lfetai@itd.mk
ЛИРИМ ФЕТАИ 02 /2602 650
ИТД ДИСТРИБУЦИЈА ДОО УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И
117. НИНА ЛУТВИОВСКА ekodom2011@gmail.com
УПРАВУВАЊЕ ВАШ ЕКО ДОМ
УПРАВИТЕЛ

120
ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И КАТАРИНА КУНОСКА
118. 02/3093100 office@autosk.com.mk
УСЛУГИ АУТОМОБИЛЕ-СК ДОО ПЕТРУШЕВСКА
ЕКСПОТР ИМПОРТ

ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
119. ШАРОВИЌ МЕРИМА 072 /30 9-027 finance@bushiresort.com
УСЛУГИ БУШИ ФАШИОН ДОО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
120. СЛАВИЦА НИКОЛОСКА 044/455840 silvana@imperialntt.com.mk
УСЛУГИ ГЕМАТЕКС ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И
121. ОЛГА ЈОВАНОВА marketing@olympiamotors.com.mk
УСЛУГИ ОЛИМПИА МОТОРС ДОО
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ


122. АВИЦЕНА ДОО ЕКСПОРТ- НИКОЛА КОСТОСКИ 02 /3079 700 nikola.kostoski@avicena.com.mk
ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ


123. 047242260 047/242260 gjtosev@amsm.com.mk
АВТО МОТО СОЈУЗ ИСПИТЕН
ЦЕНТАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

121
БИТОЛА

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 02/2034700 natasa.jovanovska@atlanticgrupa.com


124. АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО НАТАША ЈОВАНОВСКА
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ


125. СТАНКА ЗИКОВА olimpiskibazen@yahoo.com
ПОЛЕТ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ГОРАН СТЕФАНОВСКИ 02/2603673 gstefanovski@makedonijalek.com.mk


126.
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА
127. ГОЛЕМО И МАЛО ПРИМА.МК ДОО ЕЛЕНА РАДОВИЌ 02 /3133300 elena.radovic@primamk.com
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ,
128. ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ГОЦЕ ГЕЧОВ 02/3298558 info@biroform.com.mk
БИРОФОРМ МАКЕДОНИЈА ДОО

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА АУДИТ 02/2463-140 kiril.andonovski@auditmacedonia.com.mk


129. КИРИЛ АНДОНОВСКИ
МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА БДО ДОО


130. ИВАН БОГДАНОВСКИ 02/3117888 bdo@bdo.mk
СКОПЈЕ

122
ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА БЕНД КАТИЦА СОТИРОВСКА 044330800 kate@bend.com.mk
131. РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-
ТЕТОВО

132. ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И violeta.p@kniprokom.com.mk


ВИОЛЕТА ПРОДАНОСКА 04/8412505
ПРОЦЕНА КНИ-ПРОКОМ ДОО

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗОРСКИ И
КНИГОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН
133. КОНСАЛТИНГ ЕРНСТ И ЈАНГ ПЕТАР СОКОЛЕСКИ 02/3113-310 petar.sokoleski@mk.ey.com
ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО-
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗОРСКИ
УСЛУГИ
134. ЉУБЕ ЃОРЃИЕВСКИ ljube.georgievski@mk.pwc.com
ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС
РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА СКЕНИРАЊЕ,
ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАЊЕ НА
135. ВЛАДИМИР МАТЕВСКИ 02/5200-053 vladimir.matevski@kontego.mk
ДОКУМЕНТИ КОНТЕГО ДОО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА СОБИРАЇЕ И
136. ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА МИРЧЕ ПЕНДОВСКИ 02/3095099 mirce_pendovski@yahoo.com
ИНДУСТРИСКИ ОТПАДОЦИ
ОТПАД-СУРОВИНА ДОО УВОЗ-

123
ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА
137. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И УСЛУГИ ИГОР ТИМЧЕВСКИ bosko@k.net.mk
КОМБО 2003 ДОО КУМАНОВО

ДРУШТВО ЗА
138. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И УСЛУГИ СОЊА ПРОЧКОВА sonja.prockova@neotel.com.mk
НЕОТЕЛ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА
139. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПЕТ НЕТ МИТКО БРЗАНОВ 034/611111 info@5.net.mk
ДОО ГЕВГЕЛИЈА

ДРУШТВО ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ И
140. МАРИЈАНА ВУЛГАРАКИС 02/3092820 info@netra.com.mk
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ
НЕТРА ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, РИСТЕ КРСТЕВСКИ +389 77 410 444 riste.krsteski03@gmail.com


ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ШКОТА-
141. ТРАНС ДОО ПЕТРОВЕЦ
ПОДРУЖНИЦА ХОТЕЛ МИРОР
ПЕТРОВЕЦ

142. ДРУШТВО ЗА ИДРИЗ ЕРОЛ autocem@opelcem.com.mk


ТРАНСПОРТ,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ

124
АУТО ЦЕМ ДОО ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И ХРИСТИНА МИЛЧЕВСКА 075/422-411 h.milcevska@ins.com.mk


КОМПЈУТЕРСКИ УСЛУГИ
143.
ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
144. ПОСРЕДУВАЇЕ КАРГОМАКС ДОО ДИНА АЇИЇ 02/2551050 info@cargomax.com.mk
МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И САШКО АТАНАСОВ 071348791 sashko@vincinni.com


145. ПРОИЗВОДСТВО МАКПРОГРЕС
ДОО ВИНИЦА

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
146. УСЛУГИ АВТОНОВА ДОО ЖАКЛИНА БОШЕВА 02/3093025 admin@citroen.com.mk
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
147. АЛДИЈАНА ШУШКИЌ 02/3213313 a.suskic@apex-gaming.mk
УСЛУГИ АПЕКС МК ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
148. НИКОЛА ДИМИТРИЕВСКИ info@bluezone.com.mk
УСЛУГИ БЛУ ЗОУН ДОО СКОПЈЕ

125
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И 076 /454- 515 jankonen@gmail.com
149. ЈАНКО СМИЛЕВСКИ
УСЛУГИ ЉУБОВ-ИН ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
150. ЈАСМИНА БОШКОВСКА 02/3115807 marketing@magroni.com.mk
УСЛУГИ МАГРОНИ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
151. УСЛУГИ РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ГОРАН ЏУГОМАНОВ gorand@ramstore.com.mk
ДОО - СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И КЕТИ ЈОВАНОВИЌ 02/3096-985 k.jovanovik@istyle.mk


152. УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ АЈ СТАИЛ
ДОО ШТИП

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
153. УСЛУГИ ХОМЕ ФАСХИОН ДОО АРИЕТА ВОЛИНА 071/733-222 g.volina@aertech.com
ГОСТИВАР

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА МАЛО ТАЊА РИСТЕСКИ 02/2771078 vrabotuvanje@stokomak.com.mk


154.
И ГОЛЕМО

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА МАЛО


155. КОТОН МАГАЗАЇИЛИК ДООЕЛ САНДРА АРНАУДОВА 02/3083322 koton.skopje@gmail.com
СКОПЈЕ

126
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА
СПОРТСКА ОПРЕМА, УСЛУГИ И
156. ЕЛИЗАБЕТА БОШЕВСКА 02/3078801 elizabeta.bosevska@sport-m.com.mk
СПОРТСКИ ИНЖЕНЕРИНГ, СПОРТ
М ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА,
157. ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ ДАНЧО ДИМОВ danco@advertsms.com.mk
АДВЕРССМС КАВАДАРЦИ

ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ,ПОСРЕД ДАРКО ИЛИЕВСКИ 078/324-454 darko@ameriquest.com.mk


158. НИШТВО И УСЛУГИ АМЕРИКВЕСТ
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ,ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ РАДИКА РЕЗОРТ ДОО
159. ПРЕДРАГ МИЛОШЕВСКИ 042/223300 info@radika.com.mk
УВОЗ-ИЗВОЗ С.ЛЕУНОВО-
РОСТУШЕ

ДРУШТВО ЗА ТУРИСТИЧКИ
160. УСЛУГИ И СМЕСТУВАЊЕ СТОНЕ АЛЕКСАНДРА КЛИМПЕР hr@stonebridge-hotel.com
БРИДГЕ ХОТЕЛ ДОО

ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСКИ
161. УСЛУГИ ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО ВЛАТКО ДИМИТРОВ restoranpelister@yahoo.com
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ

127
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И
162. ИГРИ НА СРЕЌА ПРИНЦЕСС МАРИНА ЗАФИРОВА marina@princesscasinogevgelija.com
ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО ГЕВГЕЛИЈА

ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, КАЛИНА ЦИГОВСКА 02/3118 534 legal@bistra.com


163. ТУРИЗАМ И УСЛУГИ К.А.К ДОО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО,
164. ТУРИЗАМ И УСЛУГИ К.А.К ДОО ТОМИСЛАВ САЗДОВСКИ 070/225-621 bistra@bistra.com
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ И ИВАН ПЕНОВСКИ 078 322 372 buildingmanager2019@outlook.com


165. ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
БИЛДИНГ МЕНАЏЕР ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
166. НАУМОСКИ МИРОСЛАВ miroslav.naumoski@stanbenservis.mk
СТАНБЕН СЕРВИС-БИЗНИС
ЦЕНТАР ДОО

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ
167. МИТЕВ ДИМЧЕ 034/340682 contact@asstrumeks.mk
,,АССТРУМЕКС‘‘ ДОО - СТРУМИЦА

168. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ДЕЛОВНО БОШКО ПЕТРОВСКИ 02/ 2602206 petrovski.bosko@arhiviranje.mk


ИНФОРМАТИВНИ СИСТЕМИ -

128
АРХИВИРАЈ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ЕВРОПСКИ


169. ЖИВКО СТОИМЕНОВ 03/2384990 evropskivozac.sic@gmail.com
ВОЗАЧ ДОО ШТИП

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И Е-
170. ТРГОВИЈА ЕКСКВИЗИТ ДОО БИЛЈАНА РАДОЊАНИН info@ex.mk
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И ВИНКО АЛЕКСОВСКИ 02/3181181 valeksovski@amsm.com.mk


ИНФОРМАЦИИ АМСМ УСЛУГИ -
171. СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И
ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И ЈОВИЦА УГРИНОВСКИ 076506677 jovica.ugrinovski@kscnet.com


172. ТРГОВИЈА КОНГРЕСЕН СЕРВИСЕН
ЦЕНТАР ВЕСНА И ДР.ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ИН ТАКСИ


173. ПЕЦО РИСТОСКИ 02/3098040 contact@intaxi.mk
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ИН ТАКСИ


174. ПЕЦО РИСТОСКИ 02/3098040 contact@intaxi.mk
ДОО СКОПЈЕ

129
ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ИСПИТЕН РИСТЕ ЈОСИФОВСКИ 072/521-539 riste.josifovski
175. ЦЕНТАР ЊУ ДРАЈВЕР ДОО
ТЕТОВО

ДРУШТВО ЗА ФИНАНСИСКИ
176. КОНСАЛТИНГ И УСЛУГИ ЕОЅ КАТЕРИНА КОЦЕВА k.koceva@eos-matrix.com
МАТРИХ ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ШПЕДИЦИЈА,
КУРИРСКИ И НАДВОРЕШНО
177. ЈАНА КОСТИЌ jana.kostic@europe.ups.com
ТРГОВСКИ УСЛУГИ ИН ТИМЕ МК
БПС ДОО ИЛИНДЕН

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА
178. ОДГОВОРНОСТ АВТО ЧАЈКА ЈОВАНОВСКИ ЗОРАН 044/333090 avtocajka@yahoo.com
ТЕТОВО

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА
179. ВЕРА СТАВРДИС 02/3088500 vera@nikob.com.mk
ОДГОВОРНОСТ НИКОБ

ДРУШТВОТО ЗА АНГЕЛЕВСКИ БОРЧЕ 070738729 angelevski@novogradba.mk


ГРАДЕЖНИШТВО, ИЗВОЗ - УВОЗ
180.
НОВОГРАДБА ВЛАДИМИР И
ДРУГИ ДОО - СКОПЈЕ

130
ДРУШТВОТО ЗА ИНЖЕНЕРИНГ,
181. ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЕЛИЗАБЕТА С.МИТЕВСКА 02/3173058 elizabeta.s.mitevska@makweld.com.mk
МАКВЕЛД ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
182. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГЛОБКО ИВАНА ВИДОВСКА info@gls.com.mk
ЛОГИСТИК ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВОТО КОМФИ АНГЕЛ


183. КРИСТИНА ШАМОВСКА
УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП ДОО

184. ДТПУ ЛУПУС ДОО СКОПЈЕ КИРО СТОЈАНОСКИ lupus@lupus.com.mk

ВИОЛЕТА ОЛОЛОВСКА-
185. ДТПУ МИ-ДА МОТОРС ДОО 02/3073103 violeta@mida.com.mk
ХРИСТОВСКА

ДТРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
186. МАЈА БАЧАНОВ 02/3171177 maja@chryssfort.com.mk
УСЛУГИ ХРИСТОФОРТ СКОПЈЕ

187. ДТУ БИОСИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ ЗЛАТКО ПЕРИНСКИ biostem.bh@gmail.com

188. ДУО ЕЛКОЛЕКТ ДОО - СКОПЈЕ КАТЕРИНА БОШКОВА 02/3097766 keti@elkolekt.mk

131
189. ДУТУ МАКОТЕН ДОО ГЕВГЕЛИЈА КИРЧО СТАМОВ info@casino-f.com

ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ ДРУШТВО МАГДА ЈОВАНОВСКИ 02/3205000 magda.jovanovski@evn.mk


ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
190. УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

191. ЕКОНЕТ ДОО СКОПЈЕ ДИЈАНА БЛАЖЕВСКА 02/3090318 dijana@ekonet.com.mk

192. ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО КОЧАНИ ГОРАН ХРИСТОВСКИ 077/501-761 info@ekoproektko.com.mk

193. ЕУРОИМПEКС ДОО СКОПЈЕ САШО ТАСЕВ 00/3111000 saso.tasev@euroimpex.com.mk

ИНДУСТРИЈА ЗА МЕСНИ
194. ПРЕРАБОТКИ СОЛЕТА ДОО ИЛИНКА ЈАНДРЕВСКА soletamk@gmail.com
СКОПЈЕ

195. ИНТЕГРА СОЛУТИОН ДООЕЛ ГОРАН ЧАМУРОВСКИ contact@integrasolution.com.mk

196. ИНТЕР СТАР ДОО ВЕЛИЧКОВСКА ВЕСНА 070/381-815 raciogrup.valentina@gmail.com

197. КРИСТИНА КРЦОСКА 046/209 -022 kristina.krcoska@isolutions.mk


ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДОО

132
ОХРИД

ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО


198. ЕЛИЗАБЕТА ТРЕНЧОВСКА info@infinite.com.mk
СКОПЈЕ

199. ИТГМА ДОО СКОПЈЕ ДЕЈАН КАРАМАЧОСКИ contact@itgma.com

200. ЈУГОКОКТА ДОО МИЛАДИНОВА ДРАГИЦА 02/32397400 jugokokta@yahoo.com

КАМ ДОО СКОПЈЕ ЕЛЕНА БРАШНАРСКА 023171747 office@kam.com.mk


201.
ДРАКУЛОВСКА

202. КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ИГОР СТОЈАНОВСКИ 076 234 503 igor.kapitol@gmail.com

203. КАРГО ЕКСПРЕС ДОО БИЉАНА ГЛУМАЦ kargoekspres@t-home.mk

204. КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО ПРИЛЕП ЖАРКО НИКОЛОСКИ 048/550550 kdskabelnetinfo@kabelnet.com.mk

КООРДЕА АУТСОРСИНГ ДОО


205. ГОЦЕ ЦВЕТАНОВСКИ 078/395-949 goce@coordea.com
УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО

КОРОНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО


206. ЛИЛЈАНА ГЕЛЕБЕШЕВА 034/213222 korona@apollonia.com.mk
ЕКСПОРТ ИМПОРТ ГЕВГЕЛИЈА

133
207. КРЕДИТ 1 ДОО СКОПЈЕ АНА БАЈЕВИЌ АТАНАСОВА info@credit1.com.mk

208. ЛИНГВАЛИНК ДОО КСЕНИЈА НИКОЛОВСКА 02 /322 57 55 ksenija@lingualink.com.mk

209. ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ ЛЕНЧЕ САМАНДОВА officeskopje@lirex.mk

ВЕРА МИШЕВА
210. МАККАР ДОО СКОПЈЕ 3096600 info@makkar.com.mk
БОШЊАКОВСКА

211. МАЦАРЕМ ЉУБИША НОВОКМЕТ info@skopjecitymall.mk

МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА


212. СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО СВЕТИ ЛИДИЈА ГОЛАКОВА 03/2455414 l.golakova@miksvetinikole.mk
НИКОЛЕ

213. МК ВИНИНЧАНКА ДОО ВИНИЦА ВЛИЧКОВ ЗОРАНЧО zoran@vanwinkel.com.mk

МОДНА КОНФЕКЦИЈА “ЗЕН“ ДОО


214. ЕМИЛ НАСЕВ 032/391322 zvivendi@t-home.mk
ШТИП

МОНТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СТЕВЧЕ ИЛИЕВСКИ 047241020 stevce.ilievski@monting.mk


215.
БИТОЛА

134
216. МОТОЦЕНТАР ДОО КАТЕРИНА ЈОРГУШЕВСКА 02/2551095 keti.jorgusevska@motocentar.com.mk

НАЦИОНАЛНА ГРУПАЦИЈА ЗА
217. ЗБРАТИМИР ПРШКАРСКИ 072/266-469 prshkarski@vestak.mk
СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

218. НЕКСТТЕЛ ДОО МАРИЈАН ГРИЈАКОВИЌ marijan@nexttel.com.mk

219. ОВЕРНЕТ ДМД ДОО ИРЕНА МАРКОВА contact@overnet.com.mk

220. ПАКОМАК ДОО ОЛГИЦА КОСТОВА 02/2044567 o.trckovska@pakomak.com.mk

ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО


221. ЕЛИЗАБЕТА КУЧЕРА betikucera@yahoo.com
СКОПЈЕ

ПЕРА КОНСТРАКШН И ТАЈФУН СЕЛИМ 072244184 tayfun.selim@peraconstruction.com


222.
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

223. ПЗУ АПТЕКА АСКЛЕПИЈ АРСЕН АРСОВ apteka.asklepij@yahoo.com

224. ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА МИЛЕНА МАЈСТОРОВСКА 047/612031 aptekagencijana1@yahoo.com

225. ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК ТОМИСЛАВ ДИМОВСКИ tomislav.dimovski@replek.com.mk

135
ВАЛЕНТИНА ТЕМЕЛКОВА
226. ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ЛЕК farmakonlek_kav@yahoo.com
САЗДОВА

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВСКО И
227. УСЛУЖНО ДРУШТВО САИТИС ТРПКОВСКИ ПЕТАР 242167 saitis.production@gmail.com
УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА ДОО

228. ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ РАХЕЛА СТЕФАНОВСКА stefanovska_r@promedika.com.mk

АНЖЕЛА МИТРЕСКА
229. Р3 ИНФОМЕДИА ДОО anzelah@zlatnakniga.com.mk
ХРИСТОВА

230. САМАНТА ДОО СКОПЈЕ РАДИНОСКА СЛОБОДАНКА 02/2600077 samantha@samantha.com.mk

СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС
231. БОГИЦА МИЛКОВСКА contact@securicom.com.mk
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СКОПЈЕ

СЕМОС КОМПЈУТЕРСКИ
232. МИРЈАНА МАЛЕНКОВА 02/3130900 mimi@semos.com.mk
ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР

СИНЕРЏИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ


233. АНА ГЕРАСИМОВСКА 02/3133-122 contact@synergy.com.mk
СКОПЈЕ

136
ВЕСНА СТОЈАНОСКА
234. СПИДИ ДИЛИВЕРИ ДОО СКОПЈЕ speedydelivery@t-home.mk
КОТЕВСКА

235. СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО СКОПЈЕ СЛАВИЦА БОЖИНОВСКА slavica@sportlife.com.mk

236. СТАРТ ДОО ОХРИД ЈОВАНОСКА БИЛЈАНА marketing@startohrid.com.mk

237. ТД АВТО КУЌА ДОО СКОПЈЕ ИЛИЈА ПОПЈАНЕВ contact@avtokuca.com.mk

ТДВИЛЗДПТУ УВОЗ-ИЗВОЗ
238. СУЗАНА СТОИЛКОВА 071/346-733 marjans@live.com
МАРЈАН-С ДОО СТРУМИЦА

239. ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ СОТИРОВА КОНСТАНТИНА 02/3100199 sotirova.konstantina@gmail.com

240. ТИМ С ДОО СКОПЈЕ ТАШКОВСКИ ЗОРАН tims@t-home.mk

ТРГОВСКО ДРУШТВО АМСМ БОЈАНА КУЗМАНОВСКА 02/3181202 bkuzmanovska@amsm.com.mk


241. УСЛУГИ - СТАНИЦА ЗА
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
242. ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН КРИСТИНА ВАСИЛЕСКА kristina.vasileska@zegin.com.mk
ПРОМЕТ ЗЕГИН ДОО СКОПЈЕ

137
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА АЛЕКСАНДАР БУТИМОВ 02/3241-600 aleksandar.butimov@zegin.com.mk
243. ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН
ПРОМЕТ ЗЕГИН ДОО СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН
244. ЕМИЛИЈА ВЕЉАНОВСКА
ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО
КАМФУД ДООЕЛ СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
245. ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ НЕГРИЕСКИ ЈОВАН geopraktika@yahoo.com
ГЕОПРАКТИКА ДОО ОХРИД

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
246. КОМПЈУТЕРСКИ ИНЖЕНЊЕРИНГ ЈАСМИНА НИКОЛОВСКА 02/2465900 jasmina@semos.com.mk
СЕМОС ДОО СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
247. ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И ГОРДАНА МИХАЈЛОВСКА 02 /3298505 gordana.mihajlovska@kapital.mk
УСЛУГИ КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
248. ДАНИЕЛА КОЗАРОВСКА 02/3076400 kadis@kadis.com.mk
ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА
ГОЛЕМО И МАЛО КА-ДИС ДОО

138
ИЗВОЗ-УВОЗ, СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
249. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И ЛЕФТЕРКА ЗИМБАКОВА 070/398-275 eta@soloprom.com.mk
УСЛУГИ СОЛОПРОМ ДОО СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
250. СТОЈАН ЃОРЕСКИ info@enter.com.mk
УСЛУГИ ЉУПЧО БАЗГАЛОСКИ
ЕНТЕР УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД ДОО

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ


НА ГОЛЕМО И МАЛО,
251. ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ФИЛИП КОМПАНОВСКИ 071/381-720 filip.kopanovski@neptun.mk
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
252. ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ivanova@betasped.mk
ВИКТОРИЈА АНГЕЛОВА 02 /3173-715
БЕТАШПЕД ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
ИЛИНДЕН

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
253. ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ И САРА НАУМОСКИ 02/3117576 ms.konsalting@gmail.com
ПРОМЕТ М&С ДООЕЛ СКОПЈЕ

254. ТРГОВСКО ДРУШТВО ЛСГ ЈАДРАНКА ПЛЕТИКОСА 02/3113670 jadranka.pletikosa@lsg-group.eu


БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ

139
СКОПЈЕ

ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО
255. МИРКО ПЕРОВАНОВИЌ 075/214-968 ljupcoatanasov@yahoo.com
ДРУШТВО КАБЕЛ ДОО СТРУМИЦА

ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО
256. ДРУШТВО КАБЕЛ-НЕТ ДОО ЧОБАНОВА ЕМИЛИЈА 034/344533 ema@kabelnet-tv.com.mk
СТРУМИЦА

ЕЛИЗАБЕТА
257. ТРД АСТРА ПЛУС ДОО КОЧАНИ 033/272070 astrakocani@yahoo.com
КОСТАДИНОВА

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА БАЛКАН СПАСЕ СИМЈАНОВСКИ 078/910-300 spase.simjanovski@balkanfun.mk


258.
ФАН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

МАРИНА ПЕЈОВИЌ
259. УЛТРА Д.О.О belinda@ultra.com.mk
АНТОВА

МАРИНА ПЕЈОВИЌ
260. УЛТРА ДОО СКОПЈЕ 02/3062636 marina@ultra.com.mk
АНТОВА

261. ФД ПЕОН ДОО МАРИЈА ЗАЕВА 070374674 marijazaeva@live.com

262. hristinai.snfinansii@gmail.com
ФД СН ФИНАНСИИ ХРИСТИНА ИВАНОВИЌ 078/ 212-125

140
ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН
263. ЉИЉАНА САРАЛИЕВА 02/3166466 saraljiljana@yahoo.com
ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ

ФЕНИКС СИСТЕМИ ДОО


264. МИЛЕНА СТОЈЧЕВСКА info@genoma.mk
ПОДРУЖНИЦА ГЕНОМА

ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ЕУРО


265. БИЛЈАНА МАРКОВСКА 02/3210822 biljanamarkovska@euromk.com.mk
МК ДОО СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ПЕОН


266. БЛАГОЈ СТОЈАНОВ 034/321927 peon@t-home.mk
ДОО СТРУМИЦА

ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ЦЕМАК


267. БИЛЈАНА ТАЛЕСКА cemak_krediti@yahoo.com
- КРЕДИТИ ДОО ПРИЛЕП

ХЕЛИОС ХАУС ДОО ИЗВОЗ УВОЗ ОРДЕ ЈАНЕВСКИ 071246202 helioshaus@yahoo.com


268.
СКОПЈЕ

269. ХОТЕЛ ЕПИНАЛ КРСТЕВСКИ БОРЧЕ epinal@t-home.mk

ХОТЕЛ КРИСТАЛ ПАЛАС ДОО


270. МАРЕ СТЕФАНОСКА 048/418000 info@kp.mk
УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП

141
271. ХОТЕЛ ПОРТА ДОО ЈАСМИНА ФИТЕСКА 02/2400010 info@hotelporta.com.mk

272. ХУТД ХОТЕЛ МАНАСТИР ДОО ИРЕНА КОЛОВСКА 033/279000 info@hotelmanastir.com.mk

ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ПРВА ТОДОРОСКА ЦВЕТАНКА 070/208-317 cene_t@t.mk


273.
ПРИЛЕП

274. sampinoni@yahoo.co.uk
ШАМПИЊОНИ КИС ДОО ТАСИКА ЕФТИМОВА 03/3278386

ШОПИНГ ЦЕНТАР НЕТВОРК


275. КАТЕРИНА АНДОНОВСКА +38923101020
МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

ШТЕДИЛНИЦА ИНТЕР ФАЛКО


276. ДИНЕСКИ ИВАН info@stedilnica.com.mk
ДОО СКОПЈЕ

277. ШТЕДИЛНИЦА МЛАДИНЕЦ ЗОРИЦА ГЛИГОРОВА 02/3238712 info@mladinec.com

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО


278. МАРТА ДЕСОВСКА contact@moznosti.com.mk
СКОПЈЕ

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО


279. ЈОВАНКА ТОДОРОВА 02/31150224 info@fulm.com.mk
СКОПЈЕ

142
280. ШТИПТЕКС ДОО ШТИП ДУШКО ЗЕНДЕЛОВ 032/609666 vale.stipteks@gmail.com

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. ГРАД СКОПЈЕ ДАНЧЕ СОТИРОСКА 072/235890 danche.sotiroska@skopje.gov.mk

МАРИЈА ЈАКОМОВСКА marija.jakimovska@skopje.gov.mk

2. ОПШТИНА АЕРОДРОМ СТОЈАНЧЕ ИЛИЕВСКИ irena.petrevska@aerodrom.gov.mk

3. ОПШТИНА БЕРОВО ВАЛЕНТИНА ПАЧАРСКА 033/471057 So.berovo@t-home.mk

4. ОПШТИНА БИТОЛА ИГОР ПОПОВСКИ bitola@t-home.mk

5. ОПШТИНА БОГДАНЦИ bogdanci@bogdanci.gov.mk,


МАРЈАН ПЕЕВ
opstina_bogdanci@yahoo.com

143
6. ОПШТИНА БОСИЛОВО МИЛАН АНДОНОВ ops.bosilovo@t-home.mk

7. ОПШТИНА БРВЕНИЦА РЕЏИЈЕ БАЈРАМИ komuna.brvenices@gmail.com

8. ОПШТИНА БУТЕЛ БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА finansii@opstinabutel.gov.mk

9. ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЃОРЃИ ВЛАЈНКИНОСКИ opstinavevcani@gmail.com

10. ОПШТИНА ВЕЛЕС САШКО РИСТОВСКИ opve@veles.gov.mk

11. ОПШТИНА ВИНИЦА НИКОЛОВ ГОРАН levemk@gmail.com

12. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ САЛАЕДИН САДИКИ 042/332-378 /

13. ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ВАСЕ ЈАКОВ Vase.jakov@gazibaba.gov.mk

14. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ТОМЕ ЈАНКУЛОВСКИ gevgelijao@mt.net.mk

15. ОПШТИНА ГОСТИВАР РЕМЗИЈЕ ЏЕЛИЛИ ditmire.selmani@gostivari.gov.mk

16. ОПШТИНА ДЕБАР ЧЛИРИМ ЌОРМЕМЕТИ debar@cig.org.mk

144
17. ОПШТИНА ДЕБАРЦА ЗОРАН НОГАЧЕСКИ belcista@t-home.mk

18. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА 033/411550 opde@sonet.com.mk

19. ОПШТИНА ДОЈРАН ДАРКО КАЧАКОВ dojran@t-home.mk

20. ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ИСМЕТ ЌАМИЛИ info@opstinadolneni.gov.mk

21. ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ opstinagpetrov@yahoo.com


БОШКО СТОЈАНОВ
СКОПЈЕ

22. ОПШТИНА ЖЕЛИНО БУРАН СУЛЕЈМАНИ komunazh@t-home.mk

23. ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ЛУПЧО СТОЛЕСКИ o-jegunovce@mt.net.mk

24. ОПШТИНА КАВАДАРЦИ САШО МОШЕВ 043/416107 vanco_rizov@yahoo.com

25. ОПШТИНА КАРБИНЦИ ДАНИЕЛА МИНОВА

26. ОПШТИНА КАРПОШ СТЕФАНИЈА stefanija.makarovska@karpos.gov.mk


МАКАРОВСКА

145
27. ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА МИЛЕНА МИХАЈЛОВСКА

28. ОПШТИНА КИЧЕВО ИГОР ПЕЈОСКИ support@kicevo.gov.mk

29. ОПШТИНА КОНЧЕ ЗЛАТКО ЈАНКУЛОВ opstina.konce@t-home.mk

30. ОПШТИНА КОЧАНИ ДРАГАН АНАНИЕВ ananiev.dragan@kocani.gov.mk

31. ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ВАЛЕНТИНА opkp@krivapalanka.gov.mk


ДИМИТРОВСКА

32. ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДАНИЕЛА СПИРКОСКА opstina_krivogastani@yahoo.com

33. ОПШТИНА КРУШЕВО КИРЕ НИКОЛОСКИ 048/477061 opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

34. ОПШТИНА КУМАНОВО ЉУБИНКА lj.trigunovska@gmailcom


ТРИФУНОВСКА

35. ОПШТИНА МАКЕДОНСКА ВЕСНА ДОНЧЕВСКА И info@makedonskakamenica.gov.mk


КАМЕНИЦА ГОЦЕ АНГЕЛОВ

36. ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД ЛЈУБЕ БАТАНДЖИОСКИ mak_brod@yahoo.com

146
37. ОПШТИНА МОГИЛА ДАНИЕЛ БОШЕВСКИ 078/304-179 Daniel_boshe92hotmail.com

38. ОПШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ ВАЛЕНТИНА ЃОРГИЕВСКА valentina.gorgievska@skopje.gov.mk

39. ОПШТИНА НОВАЦИ МИРЈАНА КУЗМАНОВСКА novacio@t-home.mk

40. ОПШТИНА НОВО СЕЛО ВИОЛЕТА АТАНАСОВА И administracija@novo selo.gov.mk


МИЛИЦА БАЏУКОВА

41. ОПШТИНА ОХРИД РАНКО КРСТЕСКИ, САШО rankokrsteski@ohrid.gov.mk ,


ЈОВАНОСКИ saso.jovanoski@ohrid.gov.mk

42. ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЕЛИЦА ЈОВЕВСКА opstina_pehcevo@t-home.mk

43. ОПШТИНА ПЛАСНИЦА СУАДА АДЕМОСКА opstina_plasnica@yahoo.com

44. ОПШТИНА ПРИЛЕП ЈАСНА ХРИСТОСКА jasnaraloska@yahoo.com

45. ОПШТИНА ПРОБИШТИП ИРЕНА БОШКОВСКА, info@probistip.gov.mk


ВАЛЕНТИНА
АНГЕЛОВСКА

147
46. ОПШТИНА РАДОВИШ САШКО БОЈАЏИЕВ radovis@radovis.gov.mk

47. ОПШТИНА РЕСЕН КРСТЕ МИЦАЛЕВСКИ kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk

48. ОПШТИНА САРАЈ РЕСУЉ ДЕМИРИ info@saraj.gov.mk

49. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗОРАН ПАНОВ zoran.panov@svetinikole.gov.mk

50. ОПШТИНА СОПИШТЕ НАУМОВСКИ ДАМЕ gradonacalnik@opstinasopiste.gov.mk

51. ОПШТИНА СТРУГА БОРИС ЌЕЛЕШОСКИ, kryetari@struga.gov.mk


ПУЛУМ АБЕДИНИ

52. ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ ЗУФИР ИСЕНИ studenicani@studenicani.com

53. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ МЕРИТА АМЕТИ; komuna.tearce@gmail.com

ФЛОРИМ ШЕМШИ

54. ОПШТИНА ТЕТОВО ФЛАКРАН ПУСТИНА arian@tetova.gov.mk

55. ОПШТИНА ЦЕНТАР ИВАН АЏИЕВСКИ agievski_ivan@hotmail.com

148
56. ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЕРАН ЗУБЕР merkezjupa@hotmail.com

57. ОПШТИНА ЧЕШИНОВО- cesinovo-oblesevo@t-home.mk


ЉИЈАНКА АНДОНОВА
ОБЛЕШЕВО

58. ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО АНИТА ТАПАНЏИОСКА atapandzioska@yahoo.com

59. ОПШТИНА ШТИП МИКИ АТАНАСОВ irena.maneva@stip.gov.mk

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА
1. БОЛНИЦА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА СТЕФАНИ НЕДЕЛКОВА 072/221-072 stefani.nedelkova@sistinaoftalmologija.mk
СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА
СКОПЈЕ

149
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. АПТЕКА ДУВЛИС БИЛЈАНА ДЕНКОВСКА 031/411116 aptekaduvlis@yahoo.com

2. АСПЕКТУС ФАРМА ДОО stojanovski.i@aspectus-pharma.mk


ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ ИВАН СТОЈАНОВСКИ

3. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА НА
ГОЛЕМО И МАЛО „МЕБЕЛ ВИ„ СТОЛЕ МИТЕВ
ВИНИЦА

4. ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ СЛОБОДАНКА КНЕВА slobodanka_1@hotmail.com

5. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АК - 02/2612699 ak.dent@yahoo.com


ХУСНИЈЕ ЕМИН
ДЕНТ

6. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА info@negorskibanji.com.mk


ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ СУЗАНА АНДОВА
НЕГОРСКИ БАЊИ АД

150
7. ЗДРАСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА krunams@t-home.mk
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАСТВЕНА САШКА СПАСОВСКА
ЗАШТИТА КРУНА МС

8. ЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА eklinika@yahoo.com


ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА,
НЕНА ОЈСТЕРШЕК
ДИЈАБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ
НАРУШУВАЊА-СКОПЈЕ

9. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА dancho@bolnica.org.mk


ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-МИ ДАНЧО ПОПОВСКИ
СЕПТЕМВРИ - СКОПЈЕ

10. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА zdravstvendomkumanovo@yahoo.cоm


ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО„- ЦВЕТА ТРАЈКОВСКА
КУМАНОВО

11. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 032/38456 zd.zeleznicar@yahoo.com


ЈОСИФОВСКА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР
АНТОАНЕТА
СКОПЈЕ

12. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 031/34485 jzuzds@yahoo.com


ЛИЛЈАНА СТАНОЕВСКА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ

13. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА dermatologysk@gmail.com


КУЗМАНОВСКА ОЛИВЕРА,
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА

151
ДЕРМАТОЛОГИЈА СЛАВЕСКА ДРАГИЦА

14. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ukkardiologija@gmail.com


СПИРОВ ПЕРО
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ЈОВАНОВСКА ЖАНЕТА
КАРДИОЛОГИЈА

15. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА jzuuktoarilucskopje@gmail.com


СОФИЈА
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
СТОЈМЕНОВСКА;ЉИЉАН
ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДСКИ
А
БОЛЕСТИ АНЕСТЕЗИЈА
СТОЈАНОВСКА;ЈАСМИНА
РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО
ДИЧОСКА; СУАД
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР
ИБРАИМИ
СКОПЈЕ

16. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА anastasijadimeska@gmail.com


ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ АНАСТАСИЈА ДИМЕСКА
ПРИЛЕП

17. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА emil.tasovski@yahoo.com


УСТАНОВАА ЗДРАВСТВЕН ДОМ НИКОЛА ТАШОВСКИ
БЕРОВО

18. ЈЗУ ЗАВОД ЗА cardioohrid@t-home.mk


ПРЕВЕНЦИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВИОЛЕТА ДУНОСКА
КАРДИОВАСКУЛАРНИ
ЗАБОЛУВАЊА

152
19. ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НИКОЛЧО ТРАЈЧЕВСКИ zdprobistip@t.mk

20. ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ “Д-Р ПАНЧЕ 032/391989 zdomstip1@t-home.mk


НАТАЛИЈА ДЕЧОВСКИ
КАРАЃОЗОВ“-ШТИП

21. ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ВЕРИЦА ЗОГРАФСКА 043/234226 v_jordanova@yahoo.com


ЈОРДАНОВА

22. ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД АЛЕКСАНДРА СПИРОСКА 046/258866 aleksandraspiroskatrca@gmail.com


ТРЦА

23. ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ mzakoska@yahoo.co.uk


ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА МАЈА ЗАКОСКА
Ц.О. СКОПЈЕ

24. ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА limitevska@yahoo.com


М-Р ЛОЛИТА МИТЕВСКА
ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

25. ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕЛОДРОБНИ 078/328-458 kozleinstitut@gmail.com


ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА БОБАН ВЕЉОВ
КОЗЛЕ, СКОПЈЕ

26. ЈЗУ ИНТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ marinaefremova@yahoo.com


МАРИНА ЕФРЕМОВА
ЗАБОЛУВАЊА И ТИБЕРКУЛОЗА

153
27. ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА kbbitola@gmail.com
ИЛИНКА НОВАЧЕВСКА
ДР.ТРИФУН ПАНОВСКИ БИТОЛА

28. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „БОРКА bolnicapp@yahoo.com


МИЛАНА БОГОЈЕСКА
ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП

29. ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА aleksandraspiroska@yahoo.com


АЛЕКСАНДРА СПИРОСКА
ДЕМИР ХИСАР

30. ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА pbskopje1@t-home.mk


СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА ЛЕФКА ЈЕРЕМИЌ
БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР СКОПЈЕ

31. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА cinciev@mt.net.mk


БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ЦИНЦИЕВ ДРАГАНЧО
ТУБЕРКУЛОЗА,,ЈАСЕНОВО,, ВЕЛЕС

32. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА spirovskin@hotmail.com


ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И НИКОЛА СПИРОВСКИ
АКУШЕРСТВО-СКОПЈЕ

33. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА АЛЕКСАНДАР kldetskibolesti@yahoo.com


ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ СЕКУЛОВСКИ

154
34. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА digestivna@gmail.com
ВЕСНА ПРОЕВСКА,
ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-
БРАЗАНОВА БЛАСКА
СКОПЈЕ

35. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА jzuikb@hotmail.com


САШКА ДОМАЗЕТОВСКА
ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА

36. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 071/260-582 nevrolog@t-home.mk


ЗА НЕВРОЛОГИЈА ЈАНА СТРАШЕВЕСКА
jana.strashevska@gmail.com

37. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА pulmo@t-home.mk


ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АНИТА СТАНКОСКА
АЛЕРГОЛОГИЈА

38. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 02/3147-639 info@radiologija.org.mk


ВАСИЛКА ПЕТРОВА
ЗА РАДИОЛОГИЈА

39. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА radioth@t-home.mk


ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ЛИЛЈАНА ЃУРЧЕВСКА
ОНКОЛОГИЈА

40. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА СНЕЖАНА МИЛОШЕСКА torakalna1@yahoo.com


ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА БИЉАНА
ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ СТАМЕНКОВСКА

155
41. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ukhematologija@t-home.com
МАКЕДОНКА ГЕТЕВА
ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

42. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ contact@univdentalclinic.org.mk


МИЛЕНА СПАСЕСКА
СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН -
АНИТА ВУЧЕВА
СКОПЈЕ

43. ЈЗУУ КЛИНИКА БОЛНИЦА ЗА /


РИСТО СПИРОВ
ОЧНИ БОЛЕСТИ

44. ЈЗУУКЛ.ДЕТСКАХИРУРГИЈА AНЃА КИТАНОВСКА; detskahir.smetkovodstvo@hotmail.com


ИВИЦА РИСТЕВСКИ,
ПЕРИЦА ТЕОВСКИ

45. ЈЗУ-УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА linagjorgjievska@yahoo.com


ЛИНА ЃОРЃИЕВСКА-
ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ
МАНГУТОВА
СВ.НАУМ ОХРИДСКИ СКОПЈЕ

46. КЛИНИЧКА БОЛНИЦА СИСТИНА shutevska@sistina.com.mk


МАРИЈА ШУТЕВСКА
СКОПЈЕ

47. НИКО-ФАРМ МИТРЕВА МИЛЕВА mitrevamileva@yahoo.com

156
48. П.З.У.СПЕЦ. ОРД. ПО СТОМ 025203158 idadijaprotetika17@gmail.com
СОЊА БИСЕРКОСКА
.ПРОТЕТИКА ,ИДАДИЈА
МИЛОШЕВСКА
ПРОТЕТИКА

49. ПЗО КРУШЕВО ДЕНТ КОНСТАНТИН МАЈА 070/259-143 rumarmaja@yahoo.com

50. ПЗО ПРИМА МЕД ВАСЕ НИКОВСКИ vnikovski@remedika.com.mk

51. ПЗУ - АПТЕКА „ЕЛИКСИР“ П.О. КИРИЛ БОЈАЏИЕВ 071/307-708 eliksir.apteki@yahoo.com


СТРУМИЦА

52. ПЗУ - АПТЕКА ЕУРОФАРМ eurofarm@eurofarm.com.mk


ДИМИТАР МИТРЕВСКИ
БИТОЛА

53. ПЗУ - ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ stefanovska_r@promedika.com.mk


РАХЕЛА СТЕФАНОВСКА
ЦЕНТАР СКОПЈЕ

54. ПЗУ ,,МАКАФАРМ „ВИНИЦА,, ВАНЧО СТОЈАНОВ makfarm_vinica@yahoo.com.mk

55. ПЗУ „Д-Р.САШКА“ ШТИП, 032/383-003 pale.seckova@yahoo.com


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАВЛИНКА СЕЧКОВА
ОРДИНАЦИЈА ПО
ОФТАЛМОЛОГИЈА

157
56. ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗЛАТА МОЈСОСКА magdek@t-home.mk

57. ПЗУ АПТЕКА ,,ФАРМА- aptekafarmamedika@yahoo.com


МИЛАН КЕРОСКИ
МЕДИКА,,КАВАДАРЦИ

58. ПЗУ АПТЕКА ВАРУФАРМ НАТАША НАНЧОВСКА varufarm@mt.net.mk

59. ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА САШО ПЕТКОВИЌ higija@t-home.mk

60. ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ marija.janeva78@yahoo.com


МАРИЈА ЈАНЕВА
СКОПЈЕ

61. ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ШТИП СЛАВИЦА КУКУШОВА slavica.eskulap@yahoo.com

62. ПЗУ АПТЕКА КАМЕН МОСТ bitola2@zegin.com.mk


ЉУБИЦА ГАНГО
БИТОЛА

63. ПЗУ АПТЕКА МАГНО-ФАРМ kocani2@zegin.com.mk


ВИОЛЕТА ЗАФИРОВА
КОЧАНИ

64. ПЗУ АПТЕКА МА-КРО МЕД-ФАРМ БИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА makromedfarm@t-home.mk

158
65. ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА НАТАША ИЛИЕВА medikaviva@yahoo.com

66. ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЕЛПИДА ПОЦЕВСКА apteka_melisa@yahoo.com

67. ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР КРИСТИНА melisa_centar@yahoo.com


МЛАДЕНОВСКА

68. ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ТЕТОВО МЕРИ СТАФАНОВСКА aptekameritetovo@yahoo.com

69. ПЗУ АПТЕКА ПРИМАВИТА СЕАД САЛКОСКИ primavita@yahoo.com

70. ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ ДИМОВСКА ШИКЕРИНКА 031/414-523 sik-zdravje@hotmail.com

71. ПЗУ БЛЕК КАВАДАРЦИ МИЛАН КАМЧЕВ 043/415408 m_kamcev@yahoo.com

72. ПЗУ ВИА ФАРМ ВЕВЧАНИ ЌИТАНОСКА МИЛЕНА viafarmvevcani@yahoo.com

73. ПЗУ ВИТАДЕНТАЛ ПО ДУШКА ЈОВАНОВА duskajovanova@yahoo.com

74. ПЗУ ДЕМЕТРА АПТЕКИ ДЕЈАН ЃОРЃЕВИЌ demetrafarm@yahoo.com

159
75. ПЗУ ДЕНТА ЕСТЕТИКА ТИМ СТЕФАН ТЕМЕЛКОВСКИ s.temelkovski@yahoo.com

76. ПЗУ ДЕНТАРТИСТ СКОПЈЕ МИЛЕНА ЧУЧУРОСКА 078/282-041 zabolekarmilena@gmail.com

77. ПЗУ ДЕНТ-АУРЕО СТРУМИЦА ВЕСНА ТОКАРЕВА 070/841-184 vesnatokareva@live.com

78. ПЗУ ДЕНТ-АУРЕО СТРУМИЦА ВЕСНА ТОКАРЕВА 070/841-184 vesnatokareva@live.com

79. ПЗУ ДЕНТИСИМО СКОПЈЕ КОЛЕ МИЦЕВСКИ 070/633-922 kmicevski@yahoo.com

80. ПЗУ Д-Р АНЧЕВСКИ АЛЕКСНДРА ПЕТРОВСКА ancevski @laserlab.com.mk

81. ПЗУ Д-Р БИЉАНА ВЕЛЕС БИЉАНА ЃОРЃИЕВА 043/211-355 biljana.levkova@live.com

82. ПЗУ Д-р БОГОЕВСКИ Битола ГОРДАНА ХРИСТОВСКА 047/609384 drbogoevski@yahoo.com

83. ПЗУ Д-Р ГОРАН ДЕНКОВСКИ 031/417730 pzu_dr_gorandenkovski@yahoo.com


ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА
КУМАНОВО

84. ПЗУ ДР ЉУБЧО МАРОЛОВ ЛИДИЈА БАРБАРЕЕВА 032/385590 dr.kazandziska@yahoo.com

160
85. ПЗУ ДР МАЛЕШЕВСКИ П.О. 070/810-808 dmalesevski@yahoo.com
ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ
ДЕЛЧЕВО

86. ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ КАРАГОНОВА СТОЈНЕ КАРАГОНОВА 03/225376 stojnekaragonova@gmail.com

87. ПЗУ ДР ХИЛДА КОЛЕВА - 034/211123 hkoleva@t-home.mk


ХИЛДА КОЛЕВА
ГЕВГЕЛИЈА

88. ПЗУ ДР.АЦО ДОНЕВСКИ КРИСТИНА ДОНЕВСКА 071/445-506 dr.kristinadonevska@gmail.com

89. ПЗУ ДР.КЕЛЕШОВ- 031/414348 drkelesov@gmail.com


ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА ТРАЈКОВСКА КРИСТИНА
ОРДИНАЦИЈА-КУМАНОВО

90. ПЗУ ДР.ФИДАНКА РИЗИНСКА ФИДАНКА РИЗИНСКА frizinska@t-home.mk

91. ПЗУ ЗЕНИТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 02/3062693 pzu.zenit@hotmail.com


БРИЖИТА ЗЛАТЕСКА
ОРДИНАЦИЈА ПО
ЛАЗАРЕВИЌ
ОФТАЛМОЛОГИЈА

92. ПЗУ ИМПЛАНТ-ДЕНТ КУМАНОВО МАРТИН АТАНАСОВСКИ 031/422245 implant-dent@yahoo.com

93. ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ МИЛЕНА БОШКОСКА milena.boskoska@gmail.com

161
94. ПЗУ КОРОНА - ОРДИНАЦИЈА ПО 043/211899 korona.mk@h otmail.com
ДРАГИЦА СТАМЕНОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

95. ПЗУ МАРГА-ДЕНТ МАРГАРИТА ДИМОСКА 032/11738 marga10dent@hotmail.com

96. ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО МАРИЈА ГЛИНДЗАРСКА- 071/263-404 marija.glindzarska@yahoo.com


ТАСЕВА

97. ПЗУ МЕДИ ПЛУС ДАНИЕЛА МИТЕВА 033/278-798 medi_plus@yahoo.com

98. ПЗУ МЕДИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ АНЕТА ИВАНОВА 02/3133081 perkovic.violeta@yahoo.com

99. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА 047 /482848 marija.kapetanovska@acibademsistina.mk


МЕДИЦИНА АЏИБАДЕМ МАРИЈА КАПЕТАНОВСКА
СИСТИНА БИТОЛА

100. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА marija.kapetanovska@acibademsistina.mk


МЕДИЦИНА АЏИБАДЕМ МАРИЈА КАПЕТАНОВСКА 047/ 48 28 48
СИСТИНА БИТОЛА

101. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 045/222723 simedamjanoski@hotmail.com


МЕДЕЦИНА СУПРА МЕДИКА СИМЕ ДАМЈАНОСКИ
КИЧЕВО

162
102. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 032/393414 stojca.krstevski@gmail.com
СТОМАТОЛОГИЈА “Д-Р СТОЈЧА АНЕТА БАРБАШКА
КРСТЕВСКИ“-ШТИП

103. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 032/390480 barsova0844@yahoo.com


СТОМАТОЛОГИЈА “Д-Р ШАКЛЕВ“- БИЛЈАНА АРСОВА
ШТИП

104. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 032/389777 ortodent@t-home.mk


СТОМАТОЛОГИЈА “ОРТОДЕНТ“- БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВСКА
ШТИП

105. ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 032/393522 pzu.apolonija@gmail.com


СТОМАТОЛОГИЈА АПОЛОНИЈА САЊА ВЕЛИНОВА
П.О. ШТИП

106. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 047/232160 julijana5@yahoo.com


ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ
СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ЈУЛИЈАНА
ЦВЕТАНОВСКА
МИЈАЈЛОВИЌ БИТОЛА

107. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 047/254528 aleksandar@stomatolog.com.mk


СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р КИРИЛ НЕЧАКОВСКИ
НЕЧАКОВСКИ БИТОЛА

108. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 078/307-560 ladentamk@gmail.com


СТОЈАНОВСКА
СТОМАТОЛОГИЈА ЛА ДЕНТА

163
СКОПЈЕ ЕЛИЗАБЕТА

109. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА ladentamk@gmail.com


СТОЈАНОВСКА
СТОМАТОЛОГИЈА ЛА ДЕНТА 078/307-560
ЕЛИЗАБЕТА
СКОПЈЕ

110. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 070/237-170 pzupulpodent@yahoo.com


ЖАНЕТА АЛЕКСОВСКА
СТОМАТОЛОГИЈА ПУЛПО-ДЕНТ
СУЗАНА ЌУШКОСКА
БИТОЛА

111. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 047/612-214 stomadent_petar@yahoo.com


СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАДЕНТ ПЕТАР ПАВЛОВСКИ
БИТОЛА

112. ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 047/612-214 stomadent_petar@yahoo.com


СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАДЕНТ ПЕТАР ПАВЛОВСКИ
БИТОЛА

113. ПЗУ ОРТОМЕДИКА-М ШТИП СУЗАНА МИХАЈЛОВА 032/380771 dr.danielaivic@yahoo.com

114. ПЗУ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА И svetlana.kostovska@hotmail.com


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
КОСТОВСКА СВЕТЛАНА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ДР
МИТАШЕВ

164
115. ПЗУ ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА 02/043476 dr.mirkomihajlovski@gmail.com
ДР.МИРКО МИХАЈЛОВСКИ ЃОРЧЕ МИРКО МИХАЈЛОВСКИ
ПЕТРОВ

116. ПЗУ ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА 02/043476 dr.mirkomihajlovski@gmail.com


ДР.МИРКО МИХАЈЛОВСКИ МИРКО МИХАЈЛОВСКИ
СКОПЈЕ

117. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 032/393757 organdziski.ivf@t-home.mk


АЛЕКСАНДРА ПИЛАТОВА
ДР.ОРГАНЏИСКИ ШТИП

118. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА 047/ 48 28 48 marija.kapetanovska@acibademsistina.mk


ПРИМАРНО НИВО АЏИБАДЕМ МАРИЈА КАПЕТАНОВСКА
СИСТИНА БИТОЛА

119. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА marija.kapetanovska@acibademsistina.mk


ПРИМАРНО НИВО АЏИБАДЕМ МАРИЈА КАПЕТАНОВСКА 047 /48 28 48
СИСТИНА БИТОЛА

120. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЦВЕТА КОСТОВСКА 043/521171 cveta.k.j@gmail.com


ПРИМА МЕДИКА ЈОРДАНОВСКА

121. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СО 075/463-830 o.purdanoska@altea.com.mk


ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА ПУРДАНОСКА ОЛИВЕРА
СТОМАТОЛОГИЈА, ОПШТА
МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА

165
ЛАБОРАТОРИЈА АЛТЕА ПРИЛЕП
П.О.

122. ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ФИЛИП frosina.rizov@cardiosurgery.com.mk


ФРОСИНА РИЗОВ
ВТОРИ СТРУМИЦА

123. ПЗУ РЕ-МЕДИКА АЦО ПЕТРУШЕВ vnikovski@remedika.com.mk

124. ПЗУ СВ МАРКО Д-Р МАРИЈА 076/500-553 marijakozarska@yahoo.com


МАРИЈА КОЖАРСКА
КОЖАРСКА БЕРОВО

125. ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 023/121424 pzu.higia@gmail.com


МАГДАЛЕНА
ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА
ТРОЈАЧАНЕЦ РИСТЕВСКА
И АКУШЕРСТВО „ХИГИЈA„ СКОПЈЕ

126. ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 032/393-522 drmilevs@hotmail.com


ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
ГАБРИЕЛА ХАРИЗАНОВА
ШТИП “ПЗУ Д-Р. САШО МИЛЕВ“
П.О. ШТИП

127. ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО 047/208880 plodnost@t-home.mk


ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО РЕБЕКА АЛЕКСОВСКА
„ПЛОДНОСТ“БИТОЛА

128. ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СКОПЈЕ БЛАГИЦА ХАЏИПЕТРОВА info@cardiosurgery.com.mk

166
129. ПЗУ.„ДР.КРСТЕВСКИ„ 070/222-838 jankovska.daniela553@gmail.com
ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА
МЕДИЦИНА

130. ПЗУ“МИКИ-ДЕНТ“КОЧАНИ ДИМИТАР АНДОВ 078/316-880 dimitarandov@yahoo.com

131. ПЗУ-АПТЕКА ЕСКУЛАП П.О ESKULAP_SR@YAHOO.COM


АЈНИСА
СТРУМИЦА

132. ПЗУ-АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ stefanovska_r@promedika.com.mk


РАХЕЛА СТЕФАНОВСКА
СКОПЈЕ

133. ПЗУ-ДЕНТО-НОВА-А-Н ВЕЛЕС ДАНИЕЛА МИЦЕВА 070/548-169 dr.novesokoloski@live.com

134. ПЗУ-ЕУРОПЕАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ НАУМОВСКА ЕЛЕНА; contact@eeh-mk.com


П.О АМИРА СЕЛА

135. ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА dr.vecka.stefanova@gmail.com


МЕДИЦИНА АДОРА МЕДИКА ВЕЦКА СТЕФАНОВА
П.О.РАДОВИШ

136. ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА 047/529-466 pepiveles@gmail.com


СТОМАТОЛОГИЈА,,СВЕТИ ДЕНТ,,- СНЕЖАНА МАНЕВСКА
БИТОЛА

167
137. ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО 02/2784380 dr.mitko@blagoevski.com.mk
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА И
МИТКО БЛАГОЕВСКИ
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
"Д-Р БЛАГОЕВСКИ"

138. ПЗУПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР 070/216-170 bile.kocevska@live.com


КОЦЕВСКА БИЉАНА
БИЉАНА КОЦЕВСКА

139. ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА stefanovska_r@promedika.com.mk


РАХЕЛА СТЕФАНОВСКА
ПРОМЕДИКА ПРИМА СКОПЈЕ

140. ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ПО 070/269-522 leo63001@yahoo.com


ОРТОДОНЦИЈА СТОМАТОЛОШКА
КОСТОВСКИ ИГОР
ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-
Р.ЛЕОПОЛДИНА СКОПЈЕ

141. ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 02/3178650 margitasn@gmail.com


МАРГИТА СМИЛЕВА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
НАЦЕВСКА
Д-Р МАРГИТА СМИЛЕВА СКОПЈЕ

142. ПОЛИКЛИНИКА ПЗУ ШТЕФ-ДЕНТ ЛАЗАРОВСКА ВИШЊА 078/226-014 alz_vicky@yahoo.com

143. ППИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3122484 endomed@t-home.mk


УСТАНОВА ЕНДОМЕД- ЦЕНА ЦВЕТАНОСКА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА

168
МЕДИЦИНА

144. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/392188 diamonddent86@gmail.com


ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОПШТА
ПЕЈОВСКА МАРИЈА
СТОМАТОЛОГИЈА ДИАМОНД
ДЕНТ СТРУГА

145. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/ 416 516 sanja-petar1@hotmail.com


УСТАНОВА - АПТЕКА КАМЕЛИА САЊА НИКОЛОВСКА
КУМАНОВО

146. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/416700 Aptekafiliz@yahoo.com


УСТАНОВА - АПТЕКА ФИЛИЗ ВЕСНА ВАСИЇКОВСКА
КУМАНОВО

147. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/707-905 goran_dentist@yahoo.com


УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО
ГОРАН СТОЈАНОВСКИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ОРДИНАЦИЈА 3 СКОПЈЕ

148. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/777-961 petidoctors@gmail.com


УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕТАР ПЕТИ И ЈАСМИНА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ТРАЈКОВА-ПЕТИ
ПЕТИ СКОПЈЕ

149. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ВЕСНА ПАНОВА 033/274-624 vesna_panova@yahoo.com


УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО

169
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРО-
ДЕНТ КОЧАНИ

150. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/441044 dentistrosoman@yahoo.com


УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО
САШКО ДИМОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ РОСОМАН

151. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2031147 pzudrlidijaidrbeti@yahoo.com


УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ЕЛИЗАБЕТА Н.
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р КОСТАДИНОВСКА
ЛИДИЈА И Д-Р БЕТИ СКОПЈЕ

152. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/211-393 srdjan1959@yahoo.com


УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
АНДРИЈАНА
ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА
МИХАЈЛОВИЌ
И АКУШЕРСТВО ДР СРЃАН
КУМАНОВО

153. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2464007 milena.milosevich@gmail.com


УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
МИЛЕНА МИЛОШЕВИЌ
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
Д-Р МИЛОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

154. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 045/221354 drkristijanp@yahoo.com


УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА КРИСТИЈАН ПОПОСКИ
ОРДИНАЦИЈА ПО
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА Д-

170
Р ПЕРО КИЧЕВО

155. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2612230 pzu_betit@yahoo.comм


ЕЛИЗАБЕТА СТОЈКОВСКА
УСТАНОВА - СТОМАТОЛОШКА
ФРАНГОВСКА
ОРДИНАЦИЈА БЕТИТ СКОПЈЕ

156. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3228247 kunovskat@yahoo.com


УСТАНОВА "TATJAНА-ДЕНТ" TAТЈАНА КУНОВСКА
СКОПЈЕ

157. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3064302 tatjana_kirovska@hotmail.com


УСТАНОВА "ДР ТАТЈАНА TATJAНА КИРОВСКА
КИРОВСКА" СКОПЈЕ

158. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 034/331956 rusev_sr@yahoo.com


ТОДОР РУСЕВ
УСТАНОВА "РУСЕВ"-СТРУМИЦА

159. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 033/470426 bubevskas@yahoo.com


УСТАНОВА „ДР. СНЕЖАНА БИЛЈАНА ДРАКАЛСКА
БУБЕВСКА“БЕРОВО

160. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/658-839 husniyee@yahoo.com


ЕМИН ХУСНИЈЕ
УСТАНОВА АК-ДЕНТ

161. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕНА ПЕЈОВСКА 047/242488 info@sofora.mk


УСТАНОВА АПТЕКА „СОФОРА“

171
СТРУМИЦА

162. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА dragica.kostoska@betamedico.com.m


УСТАНОВА –АПТЕКА БЕТА ДРАГИЦА КОСТОСКА
ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ

163. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 048/416208 biolekbiolek@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА БИОЛЕК СОЊА ЗЕРОСКА
ПРИЛЕП

164. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА vavilon.farma.plus@hotmail.com


УСТАНОВА АПТЕКА ВАВИЛОН СПАСИЌ ОЛГИЦА
ФАРМА ПЛУС

165. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02 /2617740 marina.neshevska@yahoo.com


МАРИНА НЕШЕВСКА
УСТАНОВА АПТЕКА ВИВАЛЕК

166. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 034/611669 vitaliti_apteka@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА ВИТАЛИТИ МАРТИН ДИМОВ
СТРУМИЦА

167. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 032/607652 apteka.eskulap@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА ЕСКУЛАП ИГОР КУКУШЕВ
ШТИП

172
168. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА bitola@zegin.com.mk
УСТАНОВА АПТЕКА ЗЕГИН ГОРДАНА МИЛЕВСКА
БИТОЛА

169. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/276809 olimpijadhisar@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА ОЛИМПИЈА ЗЛАТКО НОЧЕСКИ
ДЕМИР ХИСАР

170. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА apteka_remedija@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА РЕМЕДИЈА БОШКОСКА ДАФИНА
ПРИЛЕП

171. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА hristi1filip2@yahoo.com


УСТАНОВА АПТЕКА ХРИСИ 1 И КАТЕРИНА СТАВРЕВСК
ФИЛИП 2

172. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/322-071 gabriela.armenska@gmail.com


ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА
УСТАНОВА ГАБИ ДЕНТ БЕРОВО

173. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 033/432977 demetradent@gmail.com


УСТАНОВА ДЕМЕТРА ДЕНТ ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

174. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2631065 denttalia@hotmail.com


АРТАН САДИКУ
УСТАНОВА ДЕНТ ТАЛИА СКОПЈЕ

173
175. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/239-017 dentoma.veles@gmail.com
КАТИЦА ИГНОВА
УСТАНОВА ДЕНТОМА ВЕЛЕС

176. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА simona.karagoska@gmail.com


УСТАНОВА ДИЈАГНОСТИЧКА
СИМОНА КАРАЏОСКА
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
БИОТЕК ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ

177. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/263341 nastasjapipileva@yahoo.com


УСТАНОВА Д-Р ЗОРЕ ПИПИЛЕВА НАСТАСЈА ПИПИЛЕВА
ОХРИД

178. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 046/261661 DrMileski@t-home.mk


УСТАНОВА Д-Р ИЛИЈА МИЛЕСКИ БИЛЈАНА СЕКУЛОСКА
ОХРИД

179. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/501-608 kolesimov@yahoo.com


УСТАНОВА ДР КОЛЕ СИМОВ КОЛЕ СИМОВ
ГРАДСКО

180. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА liljana.k@yahoo.com


ЛИЛЈАНА КЕЛКОЦЕВА
УСТАНОВА Д-Р МИЛИЦА

181. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА НАТАША ПЕТРЕСКА 070/716-343 drnatasapetreska@yahoo.com


УСТАНОВА ДР НАТАША

174
ПЕТРЕСКА

182. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/315-579 drnaumoski-dental@hotmail.com


УСТАНОВА Д-Р НАУМОСКИ- СЛОБОДАН НАУМОСКИ
ДЕНТАЛ

183. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 034/211-475 nikovristo@yahoo.com


УСТАНОВА ДР РИСТО НАКОВ СОФИЈА ГЕОРГИЕВА
ГЕВГЕЛИЈА

184. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 046/260035 team.celakoski@gmail.com


УСТАНОВА Д-Р ЦЕЛАКОСКИ - ДИАНА МИЛЕСКА
ОХРИД

185. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/272-468 sahpaskivlado@yahoo.com


УСТАНОВА ДР. ВЛАДО ВЛАДО ШАХПАСКИ
ШАХПАСКИ БЕРОВО

186. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/385-405 jankovski.mitko@yahoo.com


УСТАНОВА ДР.МИТКО МИТКО ЈАНКОВСКИ
ЈАНКОВСКИ БЕРОВО

187. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 045/221049 ristokocevski@yahoo.com


УСТАНОВА ДР.РИСТО КОЦЕВСКИ КОЦЕВСКИ РИСТО
КИЧЕВО

175
188. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2631231 leylaekodent@yahoo.com
ЛЕЈЛА РАМАДАН
УСТАНОВА ЕКО-ДЕНТ СКОПЈЕ

189. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2631231 leylaekodent@yahoo.com


ЛЕЈЛА РАМАДАН
УСТАНОВА ЕКО-ДЕНТ ЧАИР

190. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 078/841-565 emilijapopikonomova@yahoo.com


ДАНИЕЛА КРСТЕВСКА
УСТАНОВА ЕМАИЛ ВЕЛЕС

191. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/318/870 eradent67@yahoo.com


ЕЛИЗАБЕТА ЃОРЃИЈОСКА
УСТАНОВА ЕРА-ДЕНТ КИЧЕВО

192. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 077/829-002 dr.magdalenakocova@yahoo.com


УСТАНОВА МАГДАЛЕНА КОЧОВА МАГДЕЛЕНА КОЧОВА
ВЕЛЕС

193. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/222740 kostadinmtv@yahoo.com


КОСТАДИН МИТЕВ
УСТАНОВА МАТИЈАН 2

194. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 034/331964 pzu.neuromed@gmail.com


УСТАНОВА НЕУРОМЕД СОЊА ЈАНЕВА
СТРУМИЦА

195. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 033/612090 novadent2012@yahoo.com


БИЛЈАНА СТОЈАНОВА

176
УСТАНОВА НОВА ДЕНТ КАРАЈАНКОВА

196. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 042/214745 dr.mensur@yahoo.com


ЕМИЛИЈА ТРПЕВСКА
УСТАНОВА ООС Д-Р МЕНСУР

197. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2770549 optikus.sk@gmail.com


УСТАНОВА ОПТИКУС
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЃУЛИСТАНА МАРКОВСКА
ОРДИНАЦИЈА ПО
ОФТАЛМОЛОГИЈА

198. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 032/389777 ortodent@t-home.mk


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
САЊА ПЕТРОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
“ОРТОДЕНТ“-ШТИП

199. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/688-572 vericamk@yahoo.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ВЕРИЦА АНДОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ПАРИЗОВ
АНДОВА КАВАДАРЦИ

200. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/235480 dr.stojkov74@yahoo.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
СТОЈКОВ ВЕЛЕС
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
ДРАГАН СТОЈКОВ ВЕЛЕС

177
201. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/414028 drgalev@yahoo.com
УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
ГАЛЕВ СТАВРЕ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
ГАЛЕВ

202. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 078/375-323 dr.debarlievn@hotmail.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
ДЕБАРЛИЕВ НИКОЛА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-
ДЕБАРЛИЕВ ВЕЛЕС

203. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3082542 tbdentist@gmail.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ТАТЈАНА БОГДАНЧЕСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КОЗЛЕ

204. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3079900 akrninova@yahoo.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
АЛЕКСАНДРА КРНИНОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ТЕРАДЕНТ СКОПЈЕ

205. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 078/296-450 menapetkovska@yahoo.com


УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
МЕНА ПЕТКОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,,МЕНА-
ДЕНТ,, БИТОЛА

206. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3178122 ortodoncijamaja@yahoo.com


АЛЕКСАНДРА ПЕЦИОСКА
УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО
ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА Д-

178
Р МАЈА СКОПЈЕ

207. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/577-294 elimancevska@gmail.com


УСТАНОВА- ОРДИНАЦИЈА ПО
СЛАВИЦА ПОПОВСКА
ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р МАНЧЕВСКА-
СКОПЈЕ

208. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/5205172 dr.ofelijamadzevska@yahoo.com


УСТАНОВА ПО ОПШТА ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА
МЕДИЦИНА Д-Р ОФЕЛИЈА

209. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА goran.koteski@medikaplus.mk


УСТАНОВА ПО ОПШТА
МЕДИЦИНА,СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ГОРАН КОТЕСКИ
ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА
ТРУДОТ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА

210. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/222099 zvezda.kocov@yahoo.com


УСТАНОВА ПО ОПШТА
ЗВЕЗДА КОЧОВ
СТОМАТОЛОГИЈА „ОРАЛ
АРТ„ВЕЛЕС

211. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 076/504-343 pzu.vipdent@gmail.com


САНДРА
УСТАНОВА ПО ОПШТА
ПЕЧИПАЈКОВСКА
СТОМАТОЛОГИЈА ВИП ДЕНТ

179
212. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/315-547 rkoneski@t-home.mk
УСТАНОВА ПО ОПШТА
РОБЕРТ КОНЕСКИ
СТОМАТОЛОГИЈА МЕДИКОДЕНТ
ВЕЛЕС

213. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 048/472027 medicuscorbic@yahoo.com


УСТАНОВА ПО ОПШТА
ЧОРБИЌ БИЛЈАНА
СТОМАТОЛОГИЈА МЕДИКУС
КРИВОГАШТАНИ

214. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 033/441654 fkapusevski@yahoo.com


УСТАНОВА ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА
КАПУШЕВСКИ

215. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2444114 borislavjosifovski@gmail.com


УСТАНОВА ПОЛИКЛИНИКА БОРИСЛАВ ЈОСИФОВСКИ
ТОСПАШ СКОПЈЕ

216. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 078/226-014 alz_vicky@yahoo.com


УСТАНОВА- ПОЛИКЛИНИКА ЛАЗАРОВСКА ВИШЊА
ШТЕФ-ДЕНТ

217. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/231701 pzu.drhadzinaumov@yahoo.com


УСТАНОВА ПРИМ ДР ВЛАДО МАРИЧЕ МАРКОВА
ХАЏИ НАУМОВ

180
218. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 072/275-672 gogiz79@yahoo.com
ГОРАН ЗАФИРОВ
УСТАНОВА ПРИМА ДЕНТ ШТИП

219. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/803-488 protetikadva@yahoo.com


ИВАНА ЗДРАВКИН
УСТАНОВА ПРОТЕТИКА ДВА

220. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/414625 pzu.rojaldent@yahoo.com


СОКОЛОВСКА-МИТРОВИЌ
УСТАНОВА РОЈАЛ-ДЕНТ
БИЉАНА
КУМАНОВО

221. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/588-640 doktorspase@yahoo.com


УСТАНОВА СПАСЕ ВЕЛКОВ ВЕРИЦА ЅРУМОВА
РАДОВИШ

222. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 076/432-266 violetapopovska@yahoo.com


УСТАНОВА- СПЕЦИАЛИСТИЧКА
ВИОЛЕТА ПОПОВСКА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
“Д-Р ПОПОВСКА“

223. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3081909 ortodent-dr.mimi@t-home.mk


УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА МИЛИЦА ТРПЕСКА-
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ЈОВАНОВСКА
ОРТОДЕНТ-ДР МИМИ

224. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА НАТАША МИЛОШЕВСКА


УСТАНОВА- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА-

181
ОРДИНАЦИЈА ПО
ОФТАЛМОЛОГИЈА СИСТИНА
ОФТАЛМОЛОГИЈА БИТОЛА

225. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/591-617 hagadent_bt@hotmail.com


ГАГАЛЕВСКА ХРИСТИНА
УСТАНОВА ХАГА-ДЕНТ БИТОЛА

226. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/374376 heliodent@live.com


МАРИН ДИШЛИЈОВСКИ
УСТАНОВА ХЕЛИОДЕНТ СКОПЈЕ

227. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2602222 hr@diamedmakedonija.mk


УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА ФРОСИНА ГОГОСКА
ДИАМЕД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

228. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА eyecenter@vizia.com.mk


УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ОЧИ АНА ЃОРЃИЕВА
ВИЗИА - СКОПЈЕ

229. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/371-193 drmajamkd@gmail.com


УСТАНОВА.ПРИМАДЕНТ М- МАЈА ДИМИТРИЕСКА
КИЧЕВО

230. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА pzu_beladona @yahoo.com


УСТАНОВА-АПТЕКА БЕЛАДОНА МИРАСЦИЕВА КАЛЈОРА
П.О СТРУМИЦА

182
231. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/430460 aptekavavilon@yahoo.com
УСТАНОВА-АПТЕКА ВАВИЛОН ЃОКИЦА ГЕОРГИЕВСКИ
КУМАНОВО

232. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА venena@hotmail.com


ЏОАНА АНДОНОСКА
УСТАНОВА-АПТЕКА ВЕНЕНА

233. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/520220 mitevska.ana@gmail.com


УСТАНОВА-АПТЕКА Ж-АНА МИТЕВСКА АНА
ФАРМ КУМАНОВО

234. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА apteka_zanina@yahoo.com


УСТАНОВА-АПТЕКА ЖАНИНА ЖАНИНА РИСТОВА
П.О. СТРУМИЦА

235. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА zdravjekavadarci@t-home.mk


УСТАНОВА-АПТЕКА ЗДРАВЈЕ - АНГЕЛИНА КОЦЕВА
КАВАДАРЦИ

236. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ТАМАРА САВОВА 02/3241-600 pravnici@zegin.com.mk


УСТАНОВА-АПТЕКА МОЈА
АПТЕКА СКОПЈЕ

237. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА РИСТЕ ЧЕЛЕБИЕВ 031/427200 riki_celebija@hotmail.com


УСТАНОВА-АПТЕКА ПРОФОРМА

183
П.О НОВО СЕЛО

238. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/242661 dimitrovska75@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПСТА СТОМАТОЛОГИЈА И МЕРИ ДИМИТРОВСКА
ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
МЕРИ-ДЕНТ БИТОЛА

239. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/772-605 anitakatrandzieva@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
АНИТА КАТРАНЏИЕВА
ОПШТА МЕДЕЦИНА ДР АНИТА
КАТРАНЏИЕВА ВЕЛЕС

240. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/772-615 giulianomk@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ГОРАН КАТРАНЏИЕВ
ОПШТА МЕДЕЦИНА ДР ГОРАН
КАТРАНЏИЕВ ВЕЛЕС

241. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2044224 ambulanta_goja@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ
ОПШТА МЕДИЦИНА
ГОЈАМЕДИКА СКОПЈЕ

242. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/790-750 jagotka_petrovska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА "Д-Р.
ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА", ДЕЛЧЕВО

184
243. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/472-621 angelovska_svetlana@yahoo.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА "Д-Р.
СВЕТЛАНА" ДЕЛЧЕВО

244. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/410717 kadrovasarita@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ДР САРИТА КАДРОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АЛ-
ДЕНТ ЦО КАВАДАРЦИ

245. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/5205449 elena_noveska87@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЕЛЕНА НОВЕСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АНДИ
ДЕНТ СКОПЈЕ

246. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/747-559 drolgakm@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЖАРКО МИТИЌ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГОЈА-
ДЕНТ СКОПЈЕ

247. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3237456 emilija.nicevska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЕМИЛИЈА НИЧЕВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДИЛЕВСКИ СКОПЈЕ

248. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ИГОР ПЕТРОВСКИ 02/2778181 dragica.dent@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО

185
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДРАГИЦА-ДЕНТ СКОПЈЕ

249. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/2614664 akarahasan@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ДР.АММАР КАРАХАСАН
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДЕРМАН-ДЕНТ СКОПЈЕ

250. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/219-646 danieladent@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ДАНИЕЛА МАРКОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДАНИЕЛА ДЕНТ КАВАДАРЦИ

251. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 076/507-775 vaskococeto@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
ЧОЧКОВСКИ БИТОЛА

252. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/358-448 apostolovski.vanco@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
АПОСТОЛОВСКИ ВАНЧО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
АПОСТОЛОВСКИ

253. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/415520 tatjanachejkovkrsteska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ТАТЈАНА ЧЕЈКОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КРСТЕСКА
ДР.ТАТЈАНА ЧЕЈКОВ КРСТЕСКА

186
254. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/317-706 dentika.d@gmail.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ТРЕНКОСКА ДАНИЕЛА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДЕНТИКА-Д ПРИЛЕП П.О.

255. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/218126 dentinabt@t-home.mk


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЈОВАНОВСКА ДЕСПИНА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДЕНТИНА БИТОЛА

256. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/220520 dentalija2005@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
МАРЕ СТОЈАНОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДЕНТАЛИЈА БИТОЛА

257. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/786-238 zaklina.stanoevska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
БИЉАНА ДИМИТКОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
СТАНОЕВСКИ ПЕХЧЕВО

258. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/274-513 dr.dzanevski@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДР ИГОР ЏАНЕВСКИ
ЏАНЕВСКИ С.ГОРНО
ЈАБОЛЧИШТЕ

187
259. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/338-250 dr.dulepzu@yahoo.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
СТОЈАН ПЕТРОВСКИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д_Р
ДУЛЕ П.О ДЕЛЧЕВО

260. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/338-511 dimov_dent@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ПАВЛИНЧЕ ДИМОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДИМОВ-ДЕНТ КАВАДАРЦИ

261. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/216/631 petarzafirov@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р НАУМОВА БОЈАНА
ПЕТАР ЗАФИРОВ И Д-Р ЛОРЕТА
ВАСИЛЕВА ВЕЛЕС

262. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/206-036 kostadent@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
САЊА МИТРОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
КОСТА ДЕНТ П.О ПЕХЧЕВО

263. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/224529 gorancolakov@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ГОРАН ЧОЛАКОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
ГОРАН ЧОЛАКОВ

188
264. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/5201208 b_lozanovska@yahoo.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
МАРКОВСКА БИЉАНА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ДЕНТАЛИНА

265. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 042/214745 dr.mensur@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЕМИЛИЈА ТРПЕВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
МЕНСУР

266. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/628-622 marijanakara@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО МАРИЈАНА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р Т. КАРАКАМЧЕВА
КАРАКАМЧЕВ СКОПЈЕ

267. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 076/507-775 vaskococeto@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
ЧОЧКОВСКИ БИТОЛА

268. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/231701 pzuestetikdrmartin@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНОВА МИЛАНОВСКА
ЕСТЕТИК Д-Р ХАЏИ НАУМОВ
ВЕЛЕС

189
269. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/786-238 zaklina.stanoevska@yahoo.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
БИЉАНА ДИМИТКОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ЕЛИДЕНТ П.О ДЕЛЧЕВО

270. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 072/231-783 milosav_m@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ТАЊА САВЕВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ЗДРАВЈЕ ДЕНТ СКОПЈЕ

271. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/427200 zafer_em@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
РУФИЈЕ ЈУНУЗИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЗАФЕР-
М Ц.О. КУМАНОВО

272. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/238619 ivadentbt@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
СОЊА ЦРНЕЦ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ИВАДЕНТ БИТОЛА П.О.

273. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/622-084 pzu.liderdent@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
НЕХИР ФЕЈЗУЛОВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛИДЕР
ДЕНТ БИТОЛА

274. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА МАЈА СТЕФАНОВСКА 071 /234 -396 majastefanovska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО

190
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛОТУС
ДЕНТ СКОПЈЕ

275. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/8528-03 dmaksimovski@abv.bg


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МАКСИМОВСКИ ДИМЧЕ
МАКСИДЕНТ Д-Р МАКСИМОВСКИ
ШТИП

276. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/320-630 tosecvetkov@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ТОДОР ЦВЕТКОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МА-БО
ДЕНТ ДООЕЛ ВЕЛЕС

277. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 075/597-442 conkinski@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО АЛЕКСАНДАР
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЦОНКИНСКИ
МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА

278. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 032/380-078 goce.nikov@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЃОРЃИ НИКОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРИМ.
Д-Р БЛАГОЈ НИКОВ

279. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 071/370-624 kuzmanovanatasa@yahoo.com


КУЗМАНОВА НАТАША
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМА

191
ВЕЛЕС

280. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/226-114 zoran_dentist@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СИГО-
ДЕНТ БИТОЛА

281. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 078/283-840 blagoja_petrov@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
САЊА ЈОВАНОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ТИНИ
ДЕНТ ВЕЛЕС

282. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 046/257150 dent.inn@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ТАНЖУ ШАШКО
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ТТ
ДЕНТ ОХРИД

283. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/420473 fujident2004@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ВЕСНА ЧЕМЕРСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ФУЏИ- ПОПОВА
ДЕНТ КАВАДАРЦИ

284. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/228148 sinisa_sarafimoski@hotmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ХРИСТИНА ВЕЛЈАНОВА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРАФИМОСКА
ХРИСТИНА-ДЕНТ БИТОЛА

192
285. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/220520 pzucentardent@yahoo.com
УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
СОЊА ГОШЕВСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
ЦЕНТАР-ДЕНТ БИТОЛА

286. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 070/365-582 pzu.chakar@gmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ДРАГОЛУБ ЧАКАР
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЧАКАР

287. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3075261 veneraban@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ВЕНЕРА БАНОВИЌ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА"ВЕНУС"

288. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 077/837-392 vale.petrova.1981@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА НАКОВСКА ДОБРИЛА
ЗАШТИТА СВЕТИ СТЕФАН
ГЕВГЕЛИЈА

289. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 034/212383 dr_elica@yahoo.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА СИМКА ТУМБОВА
ЗАШТИТА ГИНЕКА-МЕД
ГЕВГЕЛИЈА

290. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА 048/414 426 ambulanta.pp@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД

193
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ВИТАКОР ПРИЛЕП

291. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 048/414 426 ambulanta.pp@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ВИТАКОР ПРИЛЕП

292. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 048/414 426 ambulanta.pp@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ВИТАКОР ПРИЛЕП

293. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/239851 elecvetkova@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТ ВИТАЛИНО ВЕЛЕС

294. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА contact@sistinaoftalmologija.mk


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА-
НАТАША СИМЈАНОСКА
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ДЕЈНОСТ СИСТИНА
ОФТАЛМОЛОГИЈА СКОПЈЕ

295. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА ВАЛЕНТИНА 02/2464076 aleksjordansk@gmail.com


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА ОД ЈОРДАНОСКА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-

194
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ДЕЈНОСТ ВИАДЕНТ-СКОПЈЕ

296. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА marjana@neuromedica.com.mk


УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА СО
ОРДИНАЦИИ ОД ПРИМАРНАТА МИЛОСАВЉЕВА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ПЕТРУШЕВСКА
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
МЕДИКА СКОПЈЕ

297. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 031/412248 filip_naumov@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИАЛИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА ФИЛИП НАУМОВ
МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ДР.БАТО ДООЕЛ КУМАНОВО

298. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/220520 drbitola@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
НИКОЛИНА ВЕЛКОВСКА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА
ХИРУРГИЈА БИТОЛА

299. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 02/3221535 ortodont_drjasmina@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ЈАСМИНА ГРОЗДАНОВА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
ОРТОДОНТ Д-Р ЈАСМИНА

300. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА АНДРЕЕВСКИ АНДРЕА 047/230888 and_viki@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА

195
ОРДИНАЦИЈА ПО
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА Д-
Р АНДРЕЕВСКИ БИТОЛА

301. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 043/235229 blagorodnanikolova@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИА
МИРЈАНА ЛАЗАРЕВСКА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
ВЕЛЕС

302. ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА 047/220520 pzu.stefanovska_lidija@yahoo.com


УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИА
ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ЦАКОВА АНЕТА
Д-Р ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА
БИТОЛА

303. ПРИВАТНА ЗДРАВСТЕНА olepopnikolova@gmail.com


УСТАНОВА АПТЕКА ОЛИФАРМ ГОРАН ПОП-НИКОЛОВ
ТЕТОВО

304. ПРИВАТНА ЗДРАВТСВЕНА 070/256-166 primadent123@hotmail.com


ОЛИВЕРА СТАНОЈЕВИЌ
УСТАНОВА ПРИМАДЕНТ ТЕТОВО

305. ПРИВАТНА ЗДРАВТСВЕНА 031/414625 mtodorovska@synlab.com.mk


УСТАНОВА-ДИЈАГНОСТИЧКА
МАЈА ТОДОРОВСКА
ЛАБОРАТОРИЈА СО БИОХЕМСИКА
И МИКРОБИОЛОШКА
ЛАБОРАТОРИЈА АДРИАЛАБ

196
СКОПЈЕ

306. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 070/8411-84 vesnatokareva@live.com


УСТАНОВА ДЕНТ-АУРЕО ВЕСНА ТОКАРЕВА
МУРТИНО СТРУМИЦА

307. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 070/239-017 dentoma.veles@gmail.com


КАТИЦА ИГНОВА
УСТАНОВА ДЕНТОМА ВЕЛЕС

308. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 031/417730 pzu_dr_gorandenkovski@yahoo.com


УСТАНОВА Д-Р ГОРАН ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА
ДЕНКОВСКИ КУМАНОВО

309. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 046/261661 DrMileski@t-home.mk


УСТАНОВА Д-Р ИЛИЈА МИЛЕСКИ БИЛЈАНА СЕКУЛОСКА
ОХРИД

310. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА farmaka1sr@yahoo.com


УСТАНОВА ФАРМАКА 1 ВЕРЕ ПАНИЌ
СТРУМИЦА

311. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА


УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА ФРОСИНА ГОГОСКА
ДИАМЕД-МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

197
312. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА МИМОЗА ГРУЈЕСКА 02/3241-600 radmila.simoska@zegin.com.mk
УСТАНОВА-АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТРАЈКОВСКА
СКОПЈЕ

313. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 048/551151 die_mk@yahoo.com


ДАФИНА БОГЕСКА
УСТАНОВА-ДЕЛФИ ДЕНТ ПРИЛЕП

314. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 070/272-905 akvariusmedika@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАНЦИЈА ПО
СВЕТЛАНА МАРКОВСКИ
ОПШТА МЕДЕЦИНА АКВАРИУС
МЕДИКА СКОПЈЕ

315. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 033/472533 dr.markovska@yahoo.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
СУЗАНА СТРАТОРСКА
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р
МАРКОВСКА П.О. БЕРОВО

316. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 070/560-808 drzoran.ristov@gmail.com


УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО
ЗОРАН РИСТОВ
ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
КАРИОДЕНТ ВЕЛЕС

317. ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА 070/538-511 donika_is@hotmail.com


УСТАНОВА-СТОМАТОЛОШКА ДОНИКА ИСМАИЛИ
ДРИТА-ДЕНТ'

198
318. ПРИВАТНА ЗДРАСТТВЕНА histera@t.mk
УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ФИЛИП ВАНОВСКИ
ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА
И АКУШЕРСТВО ХИСТЕРА СКОПЈЕ

319. СВЕТИ ЛАЗАР ХОСПИТАЛ ЈАСМИНА МИЛОВСКА st.lazar@st-lazar.com.mk

320. СИМКА АТАНАСОВА СИМКА АТАНАСОВА 075/753-321 simka_atanasova@live.com

321. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 070/644-615 jadranka_atanasova@yahoo.com


ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА
ЈАДРАНКА АТАНАСОВА
ПЗУ,,ДЕНТО-БРЕКЕТ ДР
ЈАДРАНКА ДЕЛЧЕВО

322. ХЕРБА П.О. С НОВО СЕЛО АНГЕЛОВА МАРЕНА herba_ns@yahoo.com

323. ХЕРБАЛ МЕДИКА ЈАСМИНА herbalplus@t-home.mk


ПЕРЧИКЛИЕВА

199
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. ААК СКОПЈЕ КАТЕРИНА НИКОЛОВА 02/3110081 k.nikolova@abaroli.mk

АВТО МОТО ДРУШТВО


2. БЛАГОЈЧЕ ЃОРЃЕСКИ 048/422224 blagojce_ums@yahoo.com
,,ПРИЛЕПЕЦ,,-ПРИЛЕП

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
3. АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ВАСКОВСКИ ЗОРАН vaskovski@zamp.com.mk
ЗАМП СКОПЈЕ

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
4. ИРЕНА ВЕЛКОВСКА
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА АЛЕКСАНДАР 02/3164977 aleksandar.atanasovski@zvskopje.com


5.
ГРАД СКОПЈЕ АТАНАСОВСКИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ
6. ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА kontakt@kreaktiv.mk
КРЕАКТИВ

200
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ СОС МАРИЈА ПАПИЌ 071373303 marija.papic@sos.org.mk
7. ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА МАРКОСКА
СКОПЈЕ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА
8. ИВАНА АРСОВСКА mla@mla.org.mk
РМ

ИНТЕРАКТИВНА МРЕЖА ЗА
9. ЈОВЕ ЈАНКУЛОВСКИ imor@imor.org.mk
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕСУРСИ ИМОР

КОАЛИЦИЈА СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО


10. ДАНИЕЛ МИТКОВСКИ contact@all4fairtrials.org.mk
СУДЕЊЕ

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА
11. ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВЛАДИМИР ПЕТРЕСКИ info@mcgo.org.mk
СКОПЈЕ

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АЛЕКСАНДРА


12. kontakt@mzzpr.org.mk
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА АТАНАСОВСКА

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА
13. МЛАДИ ПРАВНИЦИ - МЗМП НАЗИФ АВДИ 02/3220870 contact@myla.org.mk
СКОПЈЕ

201
ОБРАЗОВЕН ИНФОРМАТИВЕН
14. ЦЕНТАР СКОПЈЕ, СКОПЈЕ ОИЦ АЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВ petrusev@oic.org.mk
СКОПЈЕ (EAC SKOPJE)

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
15. ХРИСТОВСКИ НИКО bitola@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ БИТОЛА

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЌ


16. veles@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ВЕЛЕС СЛАНЕВА

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
17. МЛАДЕН БУНДОВ gevgelija@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ГЕВГЕЛИЈА

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
18. МИХАЈЛОВСКИ ГОРАН gostivar@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ГОСТИВАР

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
19. ИВАНЧО НАЈДЕНКОВСКИ demirhisar@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ДЕМИР ХИСАР

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
20. МАРЕ КОЦОСКА karpos@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КАРПОШ

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
21. ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ kiselavoda@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КИСЕЛА ВОДА

202
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
22. ВЛАДО НИКОЛОВСКИ kocani@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КОЧАНИ

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
23. НАДА КУЗМАНОВСКА kratovo@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КРАТОВО

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
24. АНКА СТОЈАНОВСКА krivapalanka@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КРИВА ПАЛАНКА

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
25. НАСТАСИКА ЃОРГИЕСКА krusevo@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КРУШЕВО

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
26. ИВА МЛАДЕНОВСКА kumanovo@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КУМАНОВО

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
27. ЃУРО СРБИНОСКИ majasrbinoska@yahoo.com
ЦРВЕН КРСТ МАКЕДОНСКИ БРОД

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
28. БЛАЖО НАСТОВ negotino@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ НЕГОТИНО

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
29. КАТЕРИНА КОЧОСКА prilep@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ПРИЛЕП

203
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
30. МИТКО ГЕОРГИЕВСКИ probistip@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ПРОБИШТИП

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
31. ВЕЛОВСКА НАТАША resen@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ РЕСЕН

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
32. ЃОРГИ ГИЛЕВ svetinikole@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ-СВЕТИ НИКОЛЕ

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
33. РОЗА ИЛОВА kavadarci@redcross.org.mk
ЦРВЕН КАВАДАРЦИ

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
34. AЛЕКСА ДИМОВ valandovo@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ВАЛАНДОВО

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
35. ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ kiselavoda@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ КИСЕЛА ВОДА

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
36. МИЛЕ СИМОНОВСКИ radovis@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ РАДОВИШ

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
37. СТОЈАНЧЕ КАМЧЕВ stip@redcross.org.mk
ЦРВЕН КРСТ ШТИП

204
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО
38. СВЕТОТ МЕЃАШИ – РЕПУБЛИКА АНА ПОПОВИЌ Info@childrensembassy.org.mk
МАКЕДОНИЈА

ТРГОВСКО ТЕКСТИЛНО
39. НАТАША СИВЕВСКА nsivevska@tta.org.mk
ЗДРУЖЕНИЕ, ШТИП

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
40. ЕВГЕНИЈА МИЛИНОВИЌ ffm@ffm.com.mk
МАКЕДОНИЈА

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
41. РОБЕРТ МАРКОВИЇ 02/3129291 ffm@ffm.com.mk
МАКЕДОНИЈА

Х.Е.Р.А.-АСОЦИЈАЦИЈА ЗА
42. ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА И МИЛОШ СТОЈАНОВИЌ hera@hera.org.mk
ИСТРАЖУВАЊЕ СКОПЈЕ

ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА
43. ДИМИТАР БАРАБАНОВ ccimk@t-home.mk
ИНИЦИЈАТИВА

44. ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ ВЕСНА МИРЧЕВСКА skopje@redcross.org.mk

ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА


45. САИТ САИТИ mrc@redcross.org.mk
МАКЕДОНИЈА

205
ЈАВНА СЛУЖБА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АДВОКАТ БИСЕРА МИТИЌ


1. БИСЕРА МИТИЌ 078/400-918 biseramitik@gmail.com
СКОПЈЕ

АДВОКАТ КРИСТИАН КРИСТИАН 072-233-471 kristiandojcjinovski@gmail.com


2.
ДОЈЧИНОВСКИ БИТОЛА ДОЈЧИНОВСКИ

3. АДВОКАТ ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА 02/3109394 kancelarija.trajkovski@gmail.com

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
4. НИКОЛА ДИМИТРОВСКИ 047/237384 dimitrovski7@gmail.com
ДИМИТРОВСКИ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
5. САНДРА ВЕЛОВСКА 02/310510 sandra.velovska@kip.mk
КОЛЕМИШЕВСКИ И ПАРТНЕРИ

6. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МАРИНА ЃОРГИЕВА 032/631914 jtdmarkos@gmail.com


ТРГОВИЈА МАРКОС БЛАГА

206
ГОЦЕВА И ДР.ЈТД РАДОВИШ

7. НОТАР ВЈОЛЦА МЕХМЕДИ РЕЗИЈАНА САИТИ 042/618990 rezijana.s@gmail.com

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА МАРКО ФИЛИПОВСКИ 023233580 marko.filipovski@erc.org.mk


ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
8.
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ЈАВНО ОВИНИТЕЛСТВО

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО


1. СОЊА РИСТОСКА 042/271099 vjo.gostivar@gmail.com
ГОСТИВАР

ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО


2. СОЊА СИМОВСКА 02/3227858 sonja.simovska@jorm.gov.mk
СКОПЈЕ

3. 032/223921 obvinitelstvo.stip@gmail.com
ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО МИМОЗА ТАУШАНОВА

207
ШТИП БАТЕВА

02/3219850
4. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ БИЛЈАНА АРСОВСКА biljana02@gmail.com
071/215-783

ОСНОВНО ЈАВНО
5. ИЛИР ЈАКУПИ 042/217288 ojo.gostivar@gmsil.com
ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР

ОСНОВНО ЈАВНО
6. МАЈА РАШКОВСКА 033/471016 ojo_berovo@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО БЕРОВО

ОСНОВНО ЈАВНО
7. АНАСТАСИЈА МИЛАНОВА 043/227042 ojoveles@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО ВЕЛЕС

ОСНОВНО ЈАВНО ВАСИЛКА САДИКОВА


8. 034/212951 ojo.gevgelija@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО ГЕВГЕЛИЈА КОВАЧЕВА

ОСНОВНО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА
9. ВЛАТКО ГЕОРГИЕВСКИ jorm@jorm.org.mk
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И
КОРУПЦИЈА

ОСНОВНО ЈАВНО ojodebar@live.com


10. ИРФАН СЕЈАДИНОВСКИ 046/831633
ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕБАР

208
ОСНОВНО ЈАВНО АРАЛАМПИЕВСКА kristinadamjanova@yahoo.com
11. 033/ 410 882
ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕЛЧЕВО КРИСТИНА

12. ОЈО СВЕТИ НИКОЛЕ ВЕСЕЛА ДИМОВА 032 /511 310 vesela.deko@gmail.com

ОСНОВНО ЈАВНО ЕЛИЦА МИЦЕВСКА ojo.bitola@gmail.com


13. 070/444-428
ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА ВАСИЛЕВСКА

ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО МИМОЗА ТАУШАНОВА mimoza_tausanova@yahoo.com


14. 032/223 925
ШТИП БАТЕВА

ОСНОВНО ЈАВНО
15. БАКЕВ ЗЛАТО
ОБВИНИТЕЛСТВО КАВАДАРЦИ

ОСНОВНО ЈАВНО
16. ФЛОРА ЈАОСКА 045/224081 vstojanoska77@gmail.com
ОБВИНИТЕЛСТВО КИЧЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО
17. ИГОРЧО КРСТОВ 033/272762 OJO.kocani@gmail.com
ОБВИНИТЕЛСТВО КОЧАНИ

ОСНОВНО ЈАВНО
18. ОБВИНИТЕЛСТВО КРИВА СТАНЧЕ ЈОВАНОВСКА 031/374007 ojokrivapalanka@yahoo.com
ПАЛАНКА

209
ОСНОВНО ЈАВНО
19. СТАНКОВСКИ ЈОВАН 046/263382 stenkoskijovan@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО ОХРИД

ОСНОВНО ЈАВНО
20. ТОМЕ БОЖИКОВ 032/635464 ojoradovis@gmail.com
ОБВИНИТЕЛСТВО РАДОВИШ

ОСНОВНО ЈАВНО
21. МИРЧЕВА ВИОЛЕТА 02/3111192 osnovnojavnoobvinitelstvosk@jorm.gov.mk
ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

ОСНОВНО ЈАВНО
22. БИЛЈАНА ПЕТРЕСКА 046/786545 biljana.petreska69@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУГА

ОСНОВНО ЈАВНО
23. МИТРА КАРАТАНЕВА 034/321593 obvinitelstvosr@yahoo.com
ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУМИЦА

ОСНОВНО ЈАВНО
24. ЗОРАН МАРКОСКИ 031/4104040 zoki@on.net.mk
ОБВИНИТЕЛСТВО-КУМАНОВО

ОСНОВНО ЈАВНО ojoresen@hotmail.com


25. СРЕБРЕ ЈОВАНОВСКИ 047/425419
ОБВИНИТЕЛСТВО РЕСЕН

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ sovetnajavniteobviniteli@gmail.com


26. АСПАРУХ МИСАЈЛОВСКИ 02/3207-480
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

210
ОСНОВНО ЈАВНО stenkoskijovan@yahoo.com
27. ЈОВО СТЕНКОСКИ 046/ 263382
ОБВИНИТЕЛСТВО ОХРИД

ОСНОВНО ЈАВНО emineshishku@gmail.com


28. ЕМИНЕ ШИШКО 042/217288
ОБВИНИТЕЛСТВО

ОСНОВНО ЈАВНО ojoprilep@gmail.com


29. ДАМЧО КОЧОСКИ 048/426456
ОБВИНИТЕЛСТВО ПРИЛЕП

ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО pveziroski@yahoo.com


30. ПЕЦО ВЕЗИРОСКИ 076/304-066
БИТОЛА

ОСНОВНО ЈАВНО tatjanakacarova@yahoo.com


31. ТАТЈАНА КАЦАРОВА 078/330-510
ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВНИТЕЛСТВО


32. БЛЕРИМ БЕСИМИ 044/335591 blerimbesimi@hotmail.com
ТЕТОВО

211
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. ГРИН ХАУС ГРАДИНКА МАРИНА НИКУШЕВА info@ghgradinka.mk

ДРУШТВО ЗА ГРАФИЧКА НИКОЛА СЛАВКОВСКИ 02/5111 - 111 nikola@polyesterday.com.mk


2. ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА У УСЛУГИ
ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ,
3. ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НЕБОЈША СТАМЕНКОВ nebojsa.stamenkov@gmail.com
ТРИАНГЛЗИНДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ НИНА БОНЕВСКА-


4. ninabonevska@hotmail.com
СФЛ КЛОВЕР ДООЕЛ-СКОПЈЕ НЕДЕВСКА

5. Ј.П.ГРАДСКИ ПАРКИНГ-СКОПЈЕ ДЕЈАН ЕВРУШОСКИ d.evrushoski@gradskiparking.com.mk

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА


6. ТРЕНА ЧУРУЛИНОВА trenachurulinova@yahoo.com
ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА

212
ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА
7. ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА МЕРИ ХРИСТОСКА meri_hristoska@yahoo.com
“ГОНЧА ТУФА“-КРУШЕВО

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА


8. ЗОРИЦАМИРОВА 034 /382 008 zoricamirova@yahoo.com
СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВАЛАНДОВО

ЈАВНО КОМИНАЛНО
9. ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД И ЗОРАН ГЕШОСКИ zgeso@t-home.mk
КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП

ЈАВНО КОМУНАЛНО
10. МАЈА АТАНАСОВСКА 02/2572671 atanasovskamaja@hotmail.com
ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,ИЛИНДЕН,,

ЈАВНО КОМУНАЛНО
11. СУЗАНА ГРОЗДАНОВСКА 047/207400 grozdanovskas@yahoo.com
ПРЕТПРИЈАТИЕ БИТОЛА

ЈАВНО КОМУНАЛНО
12. ДЕЈАН ИВАНОВСКИ 043/231011 derven@t-home.mk
ПРЕТПРИЈАТИЕ ДЕРВЕН ВЕЛЕС

ЈАВНО КОМУНАЛНО
13. ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ ИЛИЈА ГАЛАЗОВСКИ ilijagalazovski@yahoo.com
ПЕХЧЕВО

213
ЈАВНО КОМУНАЛНО
14. ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ ТАТЈАНА ДОСТИНОВА komunalecsr@t-home.mk
СТРУМИЦА

ЈАВНО КОМУНАЛНО
15. СЛАВКО СКРЧЕСКИ 046/786640 slavcoskrceski@yahoo.com
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНО

ЈАВНО КОМУНАЛНО
16. ПРЕТПРИЈАТИЕ НИКОЛА КАРЕВ АЛЕКСАНДАР ПЕШЕВСКИ 032 /480 666 pesevski.aleksandar@yahoo.com
ПРОБИШТИП

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
17. ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ГОРДАНА АЦКОВСКА gordana@drisla.mk
ОТПАД ДРИСЛА СКОПЈЕ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
18. ДРАГАН РИСТОВСКИ
ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
19. КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ ДАРКО ГОЦЕВСКИ 033/411254 gocevski_d@yahoo.com
БРЕГАЛНИЦА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
20. КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ ДАНИЕЛ СПИРОСКИ 046/263325 dspiroski@yahoo.com
ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ ОХРИД

214
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТАНКА ЕФРЕМОВА
21. КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ КОМУНА 048/477169 komunakrusevo@yahoo.com
ТРАЈКОСКА
КРУШЕВО

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
КОМУНАЛНИ ЃОРЃИЕБА ЈАСМИНКА,
22. 034/ 346-341 gorgieva_jasminka@hotmail.com
ДЕЈНОСТИ“КОМУНАЛЕЦ“ - ГОГОВ ВАСИЛ
СТРУМИЦА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
КОМУНАЛНО -ПРОИЗВОДНИ И
23. ДИМИТРОВ МИЛЕ 032/ 391-125 dimitrov_mile@yahoo.com
УСЛУЖНИ РАБОТИ ИСАР ПО
ШТИП

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЕМИЛИЈА
24. СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И pravna@jpssdp.gov.mk
ВУКАДИНОВСКА
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РМ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ БИЉАНА ПЕТКОВСКА 02/3 118 632 biljana.petkovska@khigiena.com.mk


25.
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЈЕ МАРЈАН ПЕЈОВСКИ 046786640 marjanpejovski45@gmail.com


26.
КОМУНАЛНО-СТРУГА

27. СЛАВКА СТОЈАНОВА 02/3174264 saso.negrievski@jsp.com.mk


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО

215
ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ 078/380-851

ЈЗУ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА


28. СТЕФАН БОШЊАКОВСКИ stefanbosnjakovski@hotmail.com
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА СКОПЈЕ

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА


29. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ЦИНЦИЕВ ДРАГАНЧО 070/216-518 cinciev@t-home.mk
ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

30. ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА ЗЛАТКО КУЗМАНОВСКИ vodovod@mt.net.mk

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
31. МАРИНА БАЧАНОВИЌ 02/3240325 marina.bachanovikj@vodovod-skopje.com.mk
СКОПЈЕ

ДРУШТВОТО ЗА КОМПЈУТЕРСКО АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ 076/445-302 alex@citechsuite.com


ПРОГРАМИРАЊЕ,
32. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
САЈТЕХ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ЈП ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ
33. ВАСКА ГЕОРГИЕВА 033/363125
СОЛИДАРНОСТ-ВИНИЦА

34. ЈП КОМУНАЛНО СТРУГА МАРЈАН ПЕЈОВСКИ 046/786640 komunalnostruga@yahoo.com

216
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
35. МАТИЛДА САЗДОВА 02/5512410 biljanac@slvesnik.com.mk
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОМУНАЛНО ЈАВНО
36. ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД ТОДОР КУШЕВСКИ 033/279-101 tkushevski@yahoo.com
КОЧАНИ

37. КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ ДУШАН ТРАЈКОВСКИ 072/302-714 contact@kontext.mk

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
38. САШО ДИМИТРИЈОСКИ 02/3256561 info@marnet.mk
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА

МАРС ОВЕРСИС ХОЛДИНГС ДЕЈАН ВАНЕВСКИ 070367525 dejan.vanevski@effem.com


39. СТОРИТВЕНО ПОДЈЕТЈЕ Д.О.О.
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ САМИ


40. РЕСМИЈЕ БИСЛИМИ samifraseri@yahoo.com
ФРАШЕРИ

ПУЗД ДЕТСКА ГРАДИНКА КРИСТИНА Ц.


41. 071/563-135 kristi-cg@hotmail.com
АБЕЦЕДАР ИСИЈАНОСКА

РЕТЕЛЛ ЛИМИТЕД 078 /33 7-979 dimova_stanka@outlook.com


42. СТАНКА ДИМОВА
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

217
43. ССОУ МОША ПИЈАДЕ-ТЕТОВО ФАТОН МУСТАФИ 044/330494 faton_12@yahoo.com

ЈАВНО ТРГОВСКО ДРУШТВО (ЈТД)

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ЈАВНО ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА


ТУРИЗАМ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
1. ПАЈАКОВСКИ МИЛЕ 047/228877 ta_orbita@t-home.mk
ХРИСТО ПАЈАКОВСКИ И ДР.
ОРБИТА БИТОЛА ЈТД

КОМАНДИТНО ДРУШТВО

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

218
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТРГОВИЈА СО ТЕКСТИЛ И
1. МИРЧЕ БИКОВ 032/223838 semac@semac.com.mk
ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ СЕМАК
ФЕШН КОМПАНИ КД - ШТИП

КОМАНДИТНО ДРУШТВО СО
2. МАРИЈА КОВАЧКА 02/2520693 marija.kovacka@oilco.com.mk
АКЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ

КОМАНДИТНО ДРУШТВО СО АКЦИИ (КДА)

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

КУЛТУРНА УСТАНОВА

БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА


ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ

219
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ТРНА ТОДОРОВСКА


1. ФИЛМСКИ ФОНД НА РЕПУБЛИКА info@filmfund.gov.mk
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ СЕНКА МАНЕВА

ОУ НАРОДЕН МУЗЕЈ СВЕТИ 032/443610 valentina.tasheva@yahoo.com


2. ВАЛЕНТИНА ТАШЕВА
НИКОЛЕ

ОУ ДОМ НА КУЛТУРАТА„КРСТЕ
3. ФРОСИНА ДАВЧЕВА fro_miseva@yahoo.com
МИСИРКО„- СВЕТИ НИКОЛЕ

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА


4. НАДИЦА КРСТЕВА nadicakrsteva@yahoo.com
БИБЛИОТЕКА ФЕТКИН

ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ УТВРДЕН СО ЗАКОН

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. АДВОКАТ ДАВОР ПОПИВОДА ИВА ПЕЕТРОВСКА popivoda@liberlegis.net

220
СКОПЈЕ

2. АДВОКАТ ДАВОР ПОПИВОДА ВИКТОРИЈА popivoda@liberlegis.net


СКОПЈЕ ГЕОРГИЕВСКА

3. АДВОКАТ МИКИ МИЛЕСКИ МИКИ МИЛЕСКИ advmik@yahoo.com

4. АДВОКАТ ГОРАН НАЦИЌ СКОПЈЕ ГОРАН НАЦИЌ contact@gorannacik.com

5. АДВОКАТ ЉУПКА НОВЕСКА ЉУПКА НОВЕСКА ljupkanoveska@gmail.com


СКОПЈЕ АНДОНОВА

6. АДВОКАТСКО ДРУШТВО strajce@gmail.com


ТРИФУНОВСКИ И САЗДОВ ТРАЈЧЕ САЗДОВ 078/431-181
СКОПЈЕ

7. АДВОКАТСКО ДРУШТВО ТОШИЌ АНА ТОШИЌ tosic@tjlaw.com.mk


И ЈЕВТИЌ ЧУБРИНОВСКИ

8. АДВОКАТ ЕВА ВЕЛЈАНОВСКА ЕВА ВЕЛЈАНОВСКА eva.veljanovska@gmail.com

9. АДВОКАТ ИСКРА БЕЛАЗЕЛКОСКА АДВОКАТ ИСКРА belaiskra@hotmail.com


БЕЛАЗЕЛКОСКА

221
10. АДВОКАТ ЉУПКА КРЧИНСКА krcinski@gmail.com
ЉУПКА КРЧИНСКА 02/3246350
СКОПЈЕ

11. АДВОКАТ ЕМИЛИЈА МИЦКОВСКА АДВОКАТ ЕМИЛИЈА mickovska_emilija@yahoo.com


071/269-498
СКОПЈЕ МИЦКОВСКА

12. АДВОКАТ ДЕЈАН АЛЕКСОВ dejanaleksovv@gmail.com


ДЕЈАН АЛЕКСОВ 078/201-589
СКОПЈЕ

13. АДВОКАТ НАДИЦА БАДЕВА- manevska@lad.mk


АНА БАДЕВА МАНЕВСКА 02 /3 172 -050
ЌОРТОШЕВА

14. АДВОКАТ ДУШАН КРСТЕВСКИ ДУШАН КРСТЕВСКИ 071/244-353 dusan.krstevski@live.com

15. АДВОКАТ ОЛИВЕР ГАШЕВ ОЛИВЕР ГАШЕВ 070/265-471 olivergashev@yahoo.com

16. АДВОКАТ БИЛЈАНА ЈАНДРИОСКА biljana_jandrioska@yahoo.co.uk


БИЛЈАНА ЈАНДРИОСКА 070/ 311- 490
СКОПЈЕ

17. АДВОКАТ ВЛАДИМИР МЕДАРСКИ АДВОКАТ ВЛАДИМИР medarski_v@hotmail.com


078/483-101
МЕДАРСКИ

18. АДВОКАТ БРАНКИЦА СЕГЕР БРАНКИЦА СЕГЕР 071/292-670 advokat.brankicaseger@hotmail.com

222
19. АДВОКАТ МАРИЈА МИНОВСКА МАРИЈА МИНОВСКА 070/873-177 minovska.marija@gmail.com

20. АДВОКАТ ЉУПКА ЈАНЧЕВА ljupkajanceva@yahoo.com


ЉУПКА ЈАНЧЕВА 078/395-696
ГЕВГЕЛИЈА

21. НОТАР АЛЕКСАНДАР ТРАЈЧО notar.gunjovski@gmail.com


АЛЕКСАНДАР ГУЊОВСКИ 032/605502
ГУЊОВСКИ ШТИП

22. АДВОКАТ ПАВЛИНКА advkrsteva@yahoo.com


ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА 078/219-011
ДИМИТРОВА

23. АДВОКАТ НАДИЦА АНДОВА andovanadica@gmail.com


НАДИЦА АНДОВА 070/88 88 62
КАВАДАРЦИ

24. АДВОКАТ ЗЛАТКО АНТЕВСКИ ЗЛАТКО АНТЕВСКИ 02/3217377 lawyersa@t-home.mk

25. АДВОКАТ ГЕОРГИЕВСКА МАЈА mageradv@yahoo.com


ГЕОРГИЕВСКА МАЈА 070 /87 57 17
КУМАНОВО

26. АДВОКАТ ВЛАДО ПЕШЛИКОСКИ peslikoski@peslikoski.mk


АЛЕКСАНДРА ТОМЕСКА 02/3227833
СКОПЈЕ

27. АДВОКАТ МАЈА ПАРГОВСКА МАЈА ПАРГОВСКА 02/3256657 advokati@email.com

223
СКОПЈЕ

28. АДВОКАТСКО ДРУШТВО НАЦЕВ И


nacev@t.mk
НАЦЕВА РАТКО НАЦЕВ 02/6131662

29. АДВОКАТСКО ДРУШТВО


НАУМОВ,МЕНКИНОСКИ И sanja@naumov-menkinoski.com
САЊА ТРАЈАНОВСКА 02/3214780
ПАРТНЕРИ

30. АДВОКАТ АТАНАС АНДРЕЕВСКИ АДВОКАТ АТАНАС andreevskiatanas@yahoo.com


070/360-956
АНДРЕЕВСКИ

31. АДВОКАТ НИНА АТАНАСОВСКА НИНА АТАНАСОВСКА 070/384- 862 nina.atanasovska@gmail.com

32. АДВОКАТ АНДРИЈАНА


antuleskalaw@gmail.com
АНТУЛЕСКА СКОПЈЕ АНДРИЈАНА АНТУЛЕСКА 078/246- 136

33. АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И


БИСТРА БОГОЈЕВСКА
МАРКОВ
ПЕТКОВСКИ

34. АДВОКАТ ЕМИЛИЈА goce.poposki@yahoo.com


ГОЦЕ ПОПОСКИ 070/585-477
АЛЕКСОВСКА КУМАНОВО

35. АДВОКАТ АГИМ УСЕИНИ АГИМ УСЕИНИ 070/326-670 agimuseini@yahoo.com

224
ГОСТИВАР

36. АДВОКАТ НИКОЛА ДОНЕВ ШТИП НИКОЛА ДОНЕВ 078/269-587 kokadonev29@gmail.com

37. АДВОКАТ ВАЛЕНТИНА АРСОВА arosva_valentina@live.com


ВАЛЕНТИНА АРСОВА 071/811-410

38. АДВОКАТСКО ДРУШТВО


КОНСТАНТИНОВИЌ И marko@konstantinovic-milosevski.mk
МАРКО ТРАЈАНОВСКИ 02/3246995
МИЛОШЕВСКИ СКОПЈЕ

39. АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВАЛЕНТИН marika.trajkova@yahoo.com


070/800-236
ПЕПЕЉУГОСКИ ПЕПЕЉУГОСКИ

40. АДВОКАТСКО ДРУШТВО b iljana.miloshevska@adtrpenoski.commk


БИЛЈАНА МИЛОШЕВСКА 02/3229807
ТРПЕНОСКИ

41. АНТОНЧО КОШТАНОВ ЃОРГИ МЕШКОВ kostanov@gmail.com

42. ИЗВРШИТЕЛ АЛБЕРТО РЕБУЛА МИРЧЕВСКИ izvrsitel_skopje1i2@yahoo.com


АЛЕКСАНДАР

43. ИЗВРШИТЕЛ АЛЕКСАНДАР aleksandarpulejkov@gmail.com


МАЈА КОЛЕВА
ПУЛЕЈКОВ

225
44. ИЗВРШИТЕЛ АЛЕКСАНДАР izvrsiteltasevski@gmail.com
АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ
ТАСЕВСКИ СКОПЈЕ

45. ИЗВРШИТЕЛ АНДРЕЈА БУНЕВСКИ ДИМИТАР НАУМОСКИ andreja.bunevski@t-home.mk

46. ИЗВРШИТЕЛ АНЃЕЛКА ЕФКОСКА БИЛЈАНА angjelka_efkoska@yahoo.com


БОГОРУЈЧЕВСКА

47. ИЗВРШИТЕЛ АНТОНЧО kostanov@gmail.com


ЃОРЃИ МЕШКОВ
КОШТАНОВ

48. ИЗВРШИТЕЛ БЛАГОЈА nikolvskiblagoja@yahoo.com


ВАСКО БЛАЖЕВСКИ
НИКОЛОВСКИ СКОПЈЕ

49. ИЗВРШИТЕЛ ВАЛЕНТИНА valentinasj@t-home.mk


ДЕЈАНА ДЕЈАНОВСКА
СПАСОВА ЈОВАНОВА ШТИП

50. ИЗВРШИТЕЛ ВАСИЛ ДОНЕВ НАТАЛИЈА ГАЛЕВА donev_sr@yahoo.com

51. ИЗВРШИТЕЛ ВАСКО ЕЛЕНОВ ЛАЗОВ АЛЕКСАНДАР izvrsitelvaskoelenov@yahoo.com

52. ИЗВРШИТЕЛ ВЕРИЦА ВЕЛКОВА ЗОРАН ВЕЛКОВ verica_velkova@yahoo.com

226
53. ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА izvrsitel.gv.v@t-home.mk
БОШКО АНДРЕСКИ
ЈАКИМОВСКА

54. ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА КАВРАКОВА НАКО ТАШКОВ vesna.kavrakova@gmail.com

55. ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА mladenovic_izvrsitel@yahoo.com


МАРЕ МИЦЕВСКА
МЛАДЕНОВИЌ

56. ИЗВРШИТЕЛ ВИОЛЕТА violetaradenkova@yahoo.com


ВИОЛЕТА РАДЕНКОВА
РАДЕНКОВА

57. ИЗВРШИТЕЛ ВЛАДЕ МИЛЕВСКИ izv.vlade@hotmail.com


СЛАВИЦА МИЛЕВСКА 047/228333
БИТОЛА

58. ИЗВРШИТЕЛ ВЛАДО izvrsitelmickoski@t-home.mk


ВЛАДО МИЦКОВСКИ
МИЦКОВСКИ

59. ИЗВРШИТЕЛ ВЛАДО izvrsitel_vladostevanoski@yahoo.com


ДАРКО СТЕВАНОСКИ
СТЕВАНОСКИ

60. ИЗВРШИТЕЛ ГОРАН МАНОЈЛОВ АЛЕКСАНДРА izvrsitel_manojlov@yahoo.com


ХАРДАЛОВА

227
61. ИЗВРШИТЕЛ ГОРАН ТОШЕВСКИ ГОРАН ТОШЕВСКИ izvrsitel_gtoshevski@yahoo.com

62. ИЗВРШИТЕЛ ГОРДАНА ЏУТЕСКА ЕЛИЗАБЕТА gdzuteska@yahoo.com


КУКУНЕШОСКА

63. ИЗВРШИТЕЛ ДАНИЦА izvrshitelds@yahoo.com


ЗОРАН КОЦЕВСКИ
СТРАЧКОВА

64. ИЗВРШИТЕЛ ДАНЧЕ dancepopg@yahoo.com


ПОПЧОТРОВА - ЃЕОРГИЕВ МАРИЈА МИТЕВА
СТРУМИЦА

65. ИЗВРШИТЕЛ ДАНЧЕ ЧУРЛИНОВА ВАСКА ЧУРЛИНОВА dancecurlinova@yahoo.com

66. ИЗВРШИТЕЛ ДАНЧО ДИМАНЧЕВ ГОЛУБОВА ЉУБИЦА contact@izvrsitel-dimancev.mk

67. ИЗВРШИТЕЛ ДРАГАН КОЧОВСКИ ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВСКА draganlidija@yahoo.com

68. ИЗВРШИТЕЛ ЕМИЛИЈА izvrsitel_pavlovska@yahoo.com


СИНИША ПАВЛОВСКИ
ПАВЛОВСКА ШТИП

69. ИЗВРШИТЕЛ ЗВОНИМИР ЗВОНИМИР z.misajlovski@yahoo.com


МИСАЈЛОВСКИ МИСАЈЛОВСКИ

228
70. ИЗВРШИТЕЛ ЗЛАТКО ПЕЈОВСКИ ЈАНЕ МИРЧЕВСКИ contact@izvrsitel-pejovski.mk

71. ИЗВРШИТЕЛ ЗОРАН ИРЕНА МАРКОВСКА izvrsitel_zoran@yahoo.com


АНГЕЛОВСКИ ДИМИТРИЕВСКА

72. ИЗВРШИТЕЛ ЗОРАН ДИМОВ ЈЕЛЕНА КАРАНФИЛОВА zorandimovik@yahoo.com

73. ИЗВРШИТЕЛ ЗОРИЦА zorica.mitrovska@yahoo.com


СНЕЖАНА ПЕТРОВСКА
МИТРОВСКА

74. ИЗВРШИТЕЛ ЈАНЕ МИТРЕСКИ jane.mitreski@t-home.mk


СУЗАНА НАНЕСКА
ПРИЛЕП

75. ИЗВРШИТЕЛ ЈУЛИТА ЃОРЃИЕВА ТАТЈАНА ВАСИЛЕВА izvrsitel_gorgieva@yahoo.com

76. ИЗВРШИТЕЛ КАТЕРИНА КОКИНА ГОЛУБА БОЖИНОВСКА katerina.kokina@izvrsitel.info

77. ИЗВРШИТЕЛ КЕТИ АРСОВА НАДЕ АНГЕЛОВСКА 02/2457705 izvrsitel.ketiarsova@yahoo.com

78. ИЗВРШИТЕЛ КРУМ КОЦАРЕВ kkocarev@gmail.com


АНТОН ЛАЗАРЕСКИ
СКОПЈЕ

229
79. ИЗВРШИТЕЛ МАЈА ГРКОВА izvrsitel.majagk@yahoo.com
ВЕСНА МИЏОВА
КАРАКОЛЕВА

80. ИЗВРШИТЕЛ МЕТОДИЈА smaja1712@yahoo.com


МАЈА СТОЈКОВСКА 02 /5112-033
КОСТАДИНОВ

81. ИЗВРШИТЕЛ МУЗАФЕР ХОЏИЌ ЕЛЕНА ЃОШЕВСКА muzafer90@hotmail.com

82. ИЗВРШИТЕЛ НИКОЛЧЕ izv.nikola@yahoo.com


БОРИС ДИМОВСКИ
ДИНЕВСКИ ОД БИТОЛА

83. ИЗВРШИТЕЛ ПАВЕЛ izvrsitelpaveltomashevski@yahoo.com


ИЛИНА ТОМАШЕВСКА
ТОМАШЕВСКИ - СКОПЈЕ

84. ИЗВРШИТЕЛ ПУЛЕЈКОВ contact@pulejkov.com.mk


МАЈА КОЛЕВА 02/3246425
АЛЕКСАНДАР СКОПЈЕ

85. ИЗВРШИТЕЛ РОЗА РОДИЌ ТАТЈАНА ТАСЕВСКА izvrsitelroza@gmail.com

86. ИЗВРШИТЕЛ САВЕТКА izvrsitelsavetka_georgieva@yahoo.com


РИСТО БОНЕВ
ГЕОРГИЕВА СТРУМИЦА

87. ИЗВРШИТЕЛ СВЕТЛАНА ЕЛЕНА ДИМИТРИЕСКА svetlana-josifoska@t-home.mk

230
ЈОСИФОСКА - СКОПЈЕ

88. ИЗВРШИТЕЛ СЛАВИЦА АЦОВСКА КИРИЛ УГРИНОСКИ acovska.slavica@yahoo.com

89. ИЗВРШИТЕЛ СНЕЖАНА antevskiigor@yahoo.com


ИГОР АНТЕВСКИ
АНДРЕЕВСКА

90. ИЗВРШИТЕЛ СНЕЖАНА izvrsitelfiteska@t-home.mk


МАЈА СТОЈКОВА
ФИТЕСКА СКОПЈЕ

91. ИЗВРШИТЕЛ СТАНКА КУЛАКОВА ЕМИЛИЈА АНДОНОВА izvrsitelstankakulakova@live.com

92. ИЗВРШИТЕЛ СТОЈАНКА s.bresliska@yahoo.com


ИЛОВ ГОРАН
БРЕСЛИСКА

93. ИЗВРШИТЕЛ ФАНИЈА fanija.kalamatieva@t-home.mk


БЛАГОЈА КАЛАМАТИЕВ
КАЛАМАТИЕВА

94. ИЗВРШИТЕЛ ХРИСТО ЈОВАНОВ АЛЕКСАНДРА ЗАРИНСКА hristojovanov@yahoo.com

95. ИЗВРШИТЕЛ ЦВЕТАНКА dtreneska@yahoo.com


ДЕСПИНА ТРЕНЕСКА
ТРЕНЕВСКА

231
96. ИЗВШИТЕЛ СНЕЖАНА izvrsitel.marolova@yahoo.com
НИКИЦА ПОПОВСКИ
МАРОЛОВА ШТИП

97. ЈАДРАНКА АНТОВСКА jadranka@mt.net


ГОРДАНА МАЛЕНКО
ИЗВРШИТЕЛ

98. НОТАР АГРОН ЕШТРЕФ ЧУТРА agron.cutra@nkrm.org.mk


МЕВЛУДЕ ЧУТРА
ДЕБАР

99. НОТАР АНА БРАШНАРСКА ana@notarbrasnarska.mk


ИГОР ТОРБОВСКИ
СКОПЈЕ

100. НОТАР АНДРИЈАНА ЃОРЃЕСКА ЛИДИЈА ЕФРЕМОВА 02 /6121 033 efremova.lidija@gmail.com

101. НОТАР АНА ПЕТРОВСКА ЕВА КАЈЧЕВСКА notaranakajcevska@yahoo.com

102. НОТАР АНИТА АДАМЧЕСКА ИВИЦА ТРИФУНОВСКИ anita_notar@yahoo.com

103. НОТАР АНИЦА МАЏУНКОВА МИХАИЛОВА СНЕЗАНА snezana.mihailova@yahoo.com

104. НОТАР АРИФ ШАИП ИБРАИМИ ЕЛВИРА ИБРАИМИ arif.ibraimi@nkrm.org.mk

232
105. НОТАР БОГДАНКА ИЛИЈА notarbogdanka@freemail.com.mk
АНЧЕ ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВСКА

106. НОТАР БОГДАНКА ПАВЛЕ bogdanka.dejanovska@nkrm.org.mk


АНИТА ИЛИЕВСКА
ДЕЈАНОВСКА

107. НОТАР БОГЕ ДАМЕСКИ БОГЕ ДАМЕСКИ boge.dameski@nkrm.org.mk

108. НОТАР БОРИВОЈ ТРАЈАН notarbstojkoski@yahoo.com


ЛАЗО ТАСЕВСКИ
СТОЈКОСКИ СКОПЈЕ

109. НОТАР ВАНЧО АНДОНОВСКИ ВАНЧО АНДОНОВСКИ vanco.andonovski@nkrm.org.mk

110. НОТАР ВАСИЛ КУЗМАНОВСКИ ТАНАСКОВСКА ЦЕНА vasilnot@t-home.com

111. НОТАР ВЕСНА ДОНЧЕВА ВЕСНА ЈАНЕВСКА venanot@yahoo.com

112. НОТАР ВЕСНА ПАУНОВА ЛИЛЈАНА ПОП АЛЕКСОВА vesnapaunova@yahoo.com

113. НОТАР ВЕСНА СТОЈЧЕВА ЦВЕТАНКА ЛУКИК vesna.stojceva@gmail.com

114. НОТАР ВИОЛЕТА БРАНКО ТОДОРОВСКА ЕЛЕНА petrovskastefanovskavioleta@yahoo.com

233
ПЕТРОВСКА СТЕФАНОВСКА

115. НОТАР ВЛАДИМИР ГОЛУБОВСКИ АНА НОВКОВСКА vladimir.golubovski@nkrm.org.mk


АКСЕНТИЕВА

116. НОТАР ГОРДАНА ДЕСКОСКА МИТКО ДЕСКОСКИ, desko_c@t-home.mk


ЕЛИЗАБЕТА АФТОВА

117. НОТАР ДАНКА ВАСИЛЕВА 078/261-783 danka.vasileva@gmail.com


СТРУМИЦА ДРАГИ БАНСКОЛИЕВ
034/343758

118. НОТАР ДРАГАН ИВАНОВ СКОПЈЕ ОЛИВЕРА РИСТЕВСКА notardraganivanov@t-home.mk

119. НОТАР ДРАГАН ИВАНОВ СКОПЈЕ ОЛИВЕРА РИСТЕВСКА notardraganivanov@t-home.mk

120. НОТАР ДРИТА ЛИМАНИ МИЛЕНА МОМИРОВСКА drita.limani@nkrm.org.mk

121. НОТАР ЃОРЃИ ЈОВАН НИКОЛОВ nikolovnotar@yahoo.com


КИТИ НИКОЛОВА
ГЕВГЕЛИЈА

122. НОТАР ЕЛЕНА ИЛИЈА elena.martinova@nkrm.org.mk


ЕЛЕНА МАРТИНОВА
МАРТИНОВА ВЕЛЕС

234
123. НОТАР ЕЛЕНА ИЛИЈА elena.martinova@nkrm.org.mk
ЛЕВКО МАРТИНОВ
МАРТИНОВА ВЕЛЕС

124. НОТАР ЕЛЕНА ПЕНЏЕРКОВСКИ ЗАФИР ХАЏИ - ЗАФИРОВ elena@notarelena.com.mk

125. Нотар Елеонора Папазова Битола ЕЛЕОНОРА ПАПАЗОВА 047/550460 eleonora.papazova@nkrm.org

126. НОТАР ЕЛИЗАБЕТА АРСОВСКА ДУШАНКА БИНОВА elizabeta.arsovska@yahoo.com


ИЛИЕВ

127. НОТАР ЕЛИЗАБЕТА ЖИВКО elizabeta.stojanoska@nkrm.org.mk


МИКИ КРСТЕВ
СТОЈАНОСКА ПРИЛЕП

128. НОТАР ЕМИЛИЈА haralampieva@yahoo.com


ХАРАЛАМПИЕВА АЛЕКСАНДАР
ШИНДИЛОВСКИ
СКОПЈЕ

129. НОТАР ЕНВЕР НЕШАТ МУСТАФИ АБДУЛИ РИТА enver.mustafi@nkrm.org.mk

130. НОТАР ЖИВКО КРСТЕ АЧКОСКИ ЖИВКО АЧКОСКИ zivko.ackoski@nkrm.org.mk

131. НОТАР ЗАФИР КИРО ХАЏИ- САШО КОСТОВСКИ zhzafirov@gmail.com

235
ЗАФИРОВ СКОПЈЕ

132. НОТАР ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ zlatko.nikolovski@nkrm.org.mk


АНА БОШКОВА
СКОПЈЕ

133. НОТАР ЗОЈА АНДРЕЕВА zoja_a_trajkovska@hotmail.com


ЖИВКО ТРАЈКОВСКА
ТРАЈКОВСКА

134. НОТАР ЗОРАН ЦЕКЕЛОВСКИ ЗОРАН ЦЕКЕЛОВСКИ zoran.cukelovski@nkrm.org.mk

135. НОТАР ЗОРАН ЧУКЕЛОВСКИ zoran.cukelovski@nkrm.org.mk


ЗОРАН ЧУКЕЛОВСКИ
ТЕТОВО

136. НОТАР ЗОРИЦА УЗУНОВСКА uzunovskazorica@yahoo.com


ВЕСНА ЈОСИМОВСКА
КУМАНОВО

137. НОТАР ИВАНА КАТЕВЕНОВСКИ ЈАНА МАЛЕСКА notarivanakatevenovski@gmail.com

138. НОТАР ИСКРА МИХАИЛ n_kirovska@yahoo.com


ТАСЕВСКА ИВАНА
КИРОВСКА

139. НОТАР ЈОВАН ЃОРЃОВСКИ ИРЕНА БУГАРИНОВСКА notarjovan@yahoo.com

236
140. НОТАР КАТЕРИНА МИТРЕВСКА КАТЕРИНА МИТРЕВСКА notarkaterinamit@yahoo.com

141. НОТАР КИРИЛ БУМБАРОСКИ ГОРДАНА ЛАЗАРОВСКА kiril.bumbaroski@nkrm.org.

142. НОТАР КРИСТИНА НОВЕ kristina.kostovska@nkrm.org.mk


БИЛЈАНА КОСТОВСКА 02/3117215
КОСТОВСКА СКОПЈЕ

143. НОТАР ЛАЗАР КОЗАРОВСКИ АНЕТА КОЗАРОВСКА lazar.kozarovski@nkrm.org.mk

144. НОТАР ЛЕНЧЕ ТОМЕ karanfilovski@gmail.com


ГОРАН КАРАНФИЛОВСКИ
КАРАНФИЛОВСКА ШТИП

145. НОТАР ЛИДИЈА СМИЉАНОСКА ИЛИЕВСКАСВЕТЛАНА lidija.smiljanoska@nkrm.org.mk

146. НОТАР ЛУИЗА АЛЕКСО luiza.hristova@nkrm.org.mk


БЛАГОЈЧЕ ЈОШЕВСКИ
ХРИСТОВА БИТОЛА

147. НОТАР ЉУБИЦА КОВЧЕГАРСКА ЉУБИЦА КОВЧЕГАРСКА ljubica.kovcegarska@nkrm.gov.mk

148. НОТАР ЉУБИЦА МОЛОВСКА МОЛОВСКИ ДИМИТАР notar_ljubica@mt.net.mk

149. НОТАР ЉУБИЦА СТЕФКОВА ФЕРИДА МУРАТАГИЌ info@notarka.com.mk

237
НАЧЕВСКА - СКОПЈЕ

150. НОТАР МАГДАЛЕНА ВЕЛКО magdalenaordeva@yahoo.com


ОРДЕВ ИГОР
ОРДЕВА ВЕЛЕС

151. НОТАР МАРГАРИТА ВАНГЕЛОВА vangelova.margarita@yahoo.com


СТЕВО ЃОШЕВ
ГЕВГЕЛИЈА

152. НОТАР МАРИЈА ЃОРЃИОСКА МАРИЈА ЃОРЃИОСКА marija.gjorgjioska@nkrm.org.mk

153. НОТАР МАРЈАН КОЦЕВСКИ ГАБРИЕЛА ДЕНКОВСКА - notarmarjan@yahoo.co.uk


СПАСОВСКА

154. НОТАР МАРТИН БОЖИНОВСКИ notarmartin@yahoo.com


КУМАНОВО СПАСОВ НИКОЛА

155. НОТАР МАТИЛДА БАБИК СНЕЖАНА ИВАНОВСКА babicmat@yahoo.com

156. НОТАР МЕРИ ВЕСОВА СКОПЈЕ ЕЛЕНА МИХАИЛОВА notar_vesova@yahoo.com

157. НОТАР МИЈАЛЧО МЕТОДИ mijalco.conevski@nkrm.org.mk


АЛЕКСАНДАР ГУЊОВСКИ
ЦОНЕВСКИ ШТИП

238
158. НОТАР МИЛЕНА КАРТАЛОВА milenakartalova@yahoo.com
ДИМКОВСКА БОЈАНА
СКОПЈЕ

159. НОТАР МИОДРАГ СТОЈАНОВСКИ САЗДОВА НАТАША stojanovskimiodrag@yahoo.com

160. НОТАР МИЦЕ ИЛИЈЕВСКИ notarmice@hotmail.com


МАРКОВИЌ ФРОСИНА
КУМАНОВО

161. НОТАР МОМАНА ИВАНОСКА МОМАНА ИВАНОСКА momana.ivanoska@nkrm.org.mk

162. НОТАР М-Р ВЕСЕЛИНКА veselinka.zdravkova@nkrm.org.mk


АНЃЕЛОКА РИСТЕВСКА
ЗДРАВКОВА

163. НОТАР НАДА ПАЛИЌ СКОПЈЕ СОЊА ЗЛАТАНОВСКА palic@unet.com.mk

164. НОТАР НАДА ПРОЧКОВА 034/211250 notarnada@yahoo.com


БУДИМКА УЗУНОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ДУЕВА
077/815-485 marijaupdr@yahoo.com

165. НОТАР НАСЕР ЗИБЕРИ НОТАР ИВАНА ТАЛЕВСКА- naser.ziberi@nkrm.org.mk


НАСЕР ЗИБЕРИ СКОПЈЕ ТРЕНДАФИЛОВА

166. НОТАР НЕВЕНКА КИРО СОЊА СТОЈЧЕВА nevenka.z-vucidolova@nkrm.org.mk

239
ЗОЈЧЕВСКА ВУЧИДОЛОВА СКОПЈЕ

167. НОТАР НИКОЛЧЕ СЛАВЕ nikolce.pavlovski@nkrm.org.mk


ГОЦЕ ПАВЛОВСКИ
ПАВЛОВСКИ РЕСЕН

168. НОТАР ОЛГА МЕТОДИ ДИМОВСКА МАРИЈА МИНОВСКА notarolga@t-home.mk

169. НОТАР ОЛИВЕРА ПЕШИЌ ИВОНА СТОЈАНОВА olivera.pesic@nkrm.org.mk

170. НОТАР ПЕТАР СИЉАНОВ РАДИЦА ЃОРШЕВСКА notarsiljanov@yahoo.com

171. НОТАР РИСТО ВАНГЕЛ ПАПАЗОВ contact@notarpapazov.com


ЕЛЕОНОРА ПАПАЗОВА
СКОПЈЕ

172. НОТАР РИСТО ПАПАЗОВ НОВКОВСКА СЛАВИЦА 02/3223268 contact@notarpapazov.com

173. НОТАР РОБЕРТ СТОЈКОВСКИ КАТИЦА КОСТОВСКА notar.robertstojkovski@yahoo.com

174. НОТАР САШО КЛИСАРОСКИ АЛЕКСАНДАР klisaroskisaso@yahoo.com


СКОПЈЕ ТАНУШЕВСКИ

175. НОТАР САШО КЛИСАРОСКИ АЛЕКСАНДАР klisaroskisaso@yahoo.com


Скопје ТАНУШЕВСКИ

240
176. НОТАР СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЌ lazarevikss@yahoo.com
КОСАРА НАУМОВСКА
СКОПЈЕ

177. НОТАР СЕВИМ НАЗИМ ДЕСТАНИ АРБАНА ДЕСТАНИ- destaninotar@yahoo.com


КУМАНОВО АДЕМИ

178. НОТАР СЛАВЈАНКА АНДРЕЕВА slavjanka_andreeva@yahoo.com


ЕЛЕОНОРА АНДРЕЕВ
ВЕЛЕС

179. НОТАР СЛОБОДАН ПОПОВСКИ popovskav@t-home.mk


ВИОЛЕТА ПОПОВСКА
СКОПЈЕ

180. НОТАР СНЕЖАНА БУБЕВСКА notarsb@yahoo.com


БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА
СКОПЈЕ

181. НОТАР СНЕЖАНА ВИДОВСКА МОНИКА ЧАВДАРОВА notarskakancelarijavidovska@mail.com

182. НОТАР СНЕЖАНА ДРАШКО snezana.g-vidoeska@nkrm.org.mk


МАРИЈА АВРАМОВИЌ 044/331848
ЃОРЃИЕСКА-ВИДОЕСКА ТЕТОВО

183. НОТАР СОЊА ЃОРЃИ СТОЈЧЕВА notarsonja@t-home.mk


ЛЕПА ТАСЕВА
ГЕВГЕЛИЈА

241
184. НОТАР СОЊА ЉУБЕН СОЊА ЉУБЕН notar.sonja@gmail.com
КАТРАНЏИСКА-КИМОВА ШТИП КАТРАНЏИСКА-КИМОВА

185. НОТАР СОЊА ЉУПЧО sonja.bozinkoceva@nkrm.org.mk


ЈУЛИЈА МИТЕВА
БОЖИНКОЧЕВА СТРУМИЦА

186. НОТАР СТАНКА ГОРИЧАН БИЛЈАНА ИЛОСКА stanka.gorican@nkrm.org.mk

187. НОТАР СТОИМЕН ТРАЈЧЕВ СТОИМЕН ТРАЈЧЕВ stoimen.trajcev@gmail.com

188. НОТАР ТАЇА АСПОРОВА ВЕЛЕС ТАЊА АСПОРОВА 043/230598 tanja_asporova@yahoo.com

189. НОТАР ТАНА ДИМИТРИЈЕ t-topaloska@t-home.mk


ДЕЈАН РИЛКОВ
ТОПАЛОСКА ОХРИД

190. НОТАР ТАТЈАНА МИОВСКА ЕМИЛИЈА ВАКАНСКА tatjana.miovska@nkrm.org.mk

191. НОТАР ТРАЈКО МАРКОСКИ notar.markoski@gmail.com


ЃОРЃИ МАРКОСКИ
ПРИЛЕП

192. НОТАР ФАТМИР АЈРУЛИ МАЈА СТОЈКОВСКА fatmirajruli@gmail.com

242
193. НОТАР ЦЕЦА МАЛЕВА СТОЕВ TOМE ЧАБУЛЕВ 034/211909 notarmalevastoev@gmail.com

194. ЛИДИЈА БОЧВАРСКА АДВОКАТ Лидија Бочварска 075/355-040 lidija_bocvarska@yahoo.com

195. АДВОКАТ БИЛЈАНА АНДОВА Билјана Андова 070/ 355-239 advokat.bak@gmail.com


КЛИНЧАРОВА Клинчарова

196. ИЗВРШИТЕЛ МОНИКА МУЧА Дејана Дејановска 02/3208002 dejanovskad@gmail.com

197. АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И Бистра Богојевска 075/496-556 bistra@cukic-markov.com.mk


МАРКОВ Петковски

198. АДВОКАТ ХРИСТИНА ЕВА ИВАНОВСКА 078/289-701 advokathristina@gmail.com


СТОЈАНОВИЌ ТАУШАНОВА

199. АДВОКАТ ГОРДАНА АНГЕЛОВСКА ГОРДАНА АНГЕЛОВСКА 078/206-417 angelovska.g@gmail.com


СКОПЈЕ

200. АДВОКАТ ЕВГЕНИЈА ЕВГЕНИЈА АЛЕКСОВСКА 070/497-269 aleksovskaevgenija@yahoo.com


АЛЕКСОВСКА

201. АДВОКАТСКО ДРУШТВО ТОШИЌ ЉУПКА НАУМОСКА 02/3162222 naumoska@tjlaw.com.mk


И ЈЕВТИЌ СКОПЈЕ ЃОРЃИЕВСКА

243
202. АДВОКАТ МАРТИН БОШКОСКИ МАРТИН БОШКОСКИ 078884304 martin.boskoski990pp@yahoo.com

203. АДВОКАТ НИКОЛА НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 071247654 apostolovski.n@gmail.com


АПОСТОЛОВСКИ ТЕТОВО

204. АДВОКАТ ОЛИВЕР МИТОВ ОЛИВЕР МИТОВ 077829093 olivermitov@outlook.com


СКОПЈЕ

205. АДВОКАТ САЊА ЃОРЃИЕВА САЊА ЃОРЃИЕВА 078430703 sanjagj@gmail.com


СКОПЈЕ

МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Далибор Божиновски daliborbozinvoski@gmail.com
IAESTE_MAKEDONIJA

244
НАУЧНО УСТАНОВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКИ НА ЕЛЕНА ИЛИЕВСКА –


1. Info@jpacademy.gov.mk
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЈОСИФОВИЌ

ЈАВНА НАУЧНА УСТАНОВА 046/260124 violeta.fiofa@gmail.com,


ВИОЛЕТА ЦЕПЕНКОВСКА
2. ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ-ФИЛМСКА elizabeta.fiofa@gmail.com
ЕЛИЗАБЕТА БУЏАКОСКА
АКАДЕМИЈА ОХРИД

УБАВКА МИЦОВА

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА
3. ЉУБИЦА МИНЦИКОВСКА 02/3235400 manu@manu.edu.mk
НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

М-Р ИГОР ТОМОВСКИ

245
ОБРАЗОВНА ВОСПИТНА УСТАНОВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. БЛАГИЦА БЛАГИЦА АСТАРЏИЕВА 043/361079 blagica_astar@yahoo.com

2. ВЕРА ЈОЦИЌ СОЊА НАСКОВСКА 02/2522452 sonjanaskovska@gmail.com

3. ДЕУТ ФЕРИЛЕНД ДООЕЛ КОСТАДИНКА ЈОВАНОВА ninkafil@yahoo.com

4. ДИМИТАР МИЛАДИНОВ ЛЕНЧЕ КУЗМАНОВСКА 02/3161-448 leekuzmanovska@hotmail.com

ДРЖАВЕН МУЗИЧКИ УЧИЛИШЕН


5. РУЖИЦА ЗАФИРОВА 078/474-005 ruzicazafirova@hotmail.com
ЦЕНТАР „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“

ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ
6. УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ИЛИЈА СОЊА СИМОВСКА dmbuc_sk@yahoo.com
НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ

7. ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ СОЊА СИМОВСКА 02/3115527 dmbuc.mkd@gmail.com


УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ИЛИЈА

246
НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ

ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ


8. БИЛЈАНА ДАНЧЕВСКА 048/414523 b.danchevska@yahoo.com
,,Н.Х.ОРДЕ ЧОПЕЛА,,

ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ


9. УБАВКА ЦОНКИНСКА 071/911502 conkinska.ubavka@yahoo.com
„ДОНЕ БОЖИНОВ“-ПРОБИШТИП

ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И
10. ЕЛЕНА ПАНОВСКА 02/2779537 elenapanovska@yahoo.com
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД
ДИМИТАР ВЛАХОВ СКОПЈЕ

ДСД,,БРАКА МИЛАДИНОВЦИ,,-
11. ЛИДИЈА САРАШОВА 032/391594 sarasovalidija@hotmail.com
ШТИП

12. ДСУ ИСКРА ПЕТРУШЕВ ТОНИ 032/308860 petrusev63@gmail.com

ДСУПУ „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ –


13. КОЧКОСКА ЛИЛЈАНА dsupull@t-home.mk
СКОПЈЕ

14. ИНТЕРНЕШНАЛ КИДС АКАДЕМИ ТУРЌАН АМЕТ tukitatuki@hotmail.com

15. ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА МАРИЈА КОСТОВСКА ma4encedodevska@hotmail.com


ДЕТСКА ГРАДИНКА ГОЦЕ

247
ДЕЛЧЕВ

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА


16. ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА ЉУБИЦА ЛЕФКОВ 033 /274 373 ljubica.gorgieva@yahoo.com
ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА КОЧАНИ

ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКА АЛЕКСАНДРА


17. gradinkaprolet@yahoo.com
ДЕТСКА ГРАДИНКА ПРОЛЕТ НИКОЛОВСКА

ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКИ


18. УЧЕНИЧКИ ДОМ ПРОФЕСОР МИЛЕНА ДИМКОВСКА milenadimkovska@gmail.com
МИЈАЛКОВИЌ КУМАНОВО

19. ЈУУДГС„ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ„ ГОРДИЦА ПЕТРЕСКА zdravkocvetkovski@hotmail.com

МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО –
20. ТАЊА ПАВЛОВА mmbricolozovo@gmail.com
ЛОЗОВО

21. О.У СЛАВЕЈКО АРСОВ ВЕСЕЛА КАМБУРОВСКА slavejkoarsovp@yahoo.com

22. О.У. КУЗМАН ШАПКАРЕВ АПОСТОЛСКИ ДЕЈАН 02/2720034 dejan_apostoloski@yahoo.com

23. О.У.,АЛЕКСАНДСАР ЈАГОДА ДУПЧИНОВА aturundzev@yahoo.com


ТУРУНЏЕВ,С.КУКРЕЧАНИ-

248
БИТОЛА

24. ОО БЛАЖЕ КОНЕСКИ МАРИЈА ДУЛЕВСКА oublazekoneski@gmail.com

ООМУ „ВЛАДИМИР АРСОВСКИ“


25. ГРУЕВ ДИМИТАР vladoarsov@yahoo.com
НЕГОТИНО

26. ООМУ,,ВАСО КАРАЈАНОВ ОРЦЕ ИЗДУШНОВ vasokarajanov@yahoo.com

27. ООО„ЈОСИП БРОЗ ТИТО„ СТРУГА ИЛОСКА ЗОРА jbtstruga@gmail.com

ООУ ,,АТАНАС НИВИЧАНСКИ"


28. ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА oouatanas_nivicanski@hotmail.com
НОВА МААЛА

ООУ ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ,, -


29. ГОРДАНА ЗЕЦ brakamiladinovci_ku@yahoo.com
КУМАНОВО

30. ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС ЉУБИЦА МИШКОВА 043/222090 buba.M2013@yahoo.com

ООУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ -


31. АТАНАСОВА НИКОЛИНА nikolinaatanasova957@yahoo.com
ГАБЕРОТ“ - КАВАДАРЦИ

32. ou_krstemisirkov@yahoo.com
ООУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ МАГДАЛЕНА

249
ГЕВГЕЛИЈА КАРКАЛАШВА

33. ООУ „МАРШАЛ ТИТО“ СТРУМИЦА ТОМЕ СТОЈКОВ tome.stojkov@yahoo.com

34. ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ НИКОЛИНА ЏОЏОВА 02/2469746 nikolina.djodjova@yahoo.com

ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ


35. ИЛИЈА ТАНЕВ 022/460479 ilija.tanev@yahoo.com
АЕРОДРОМ

36. ООУ ВАНЧО ПРКЕ - ШТИП СЛАВЧО ИЛИЕВ ou_vanco_prke_stip@yahoo.com

37. ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП БЛАГИЦА КОЛАРОВА ou_goce_delcev_stip@yahoo.com

ООУ ДАМЕ ГРУЕВ КУКЛИШ


38. БРАНКО ГОЦИЕВСКИ d.gruev@yahoo.com
СТРУМИЦА

39. ООУ ДИМИТАР ВЛАХОВ -ШТИП ВЕСНА АРСОВА 032 / 392 964 Vesna_arsova63@yahoo.com

ООУ ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ


40. ВИКТОР РАНИЌ 02/20 32 524 viktorran@yahoo.com
БЕРОВСКИ

41. ООУ ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ НИКОЛОСКА БИЛЈАНА gpulevski@yahoo.com

250
42. ООУ КРСТЕ П. МИСИРКОВ ВИТАН РИСТОВ kmisirkov@yahoo.com

ООУ МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК-


43. АЛЕКСАНДРА ПЕТКОСКА mustafakemal.ataturk@yahoo.com
ПЛАСНИЦА

44. ООУ НАУМ ОХРИДСКИ МАЈА КРСТЕСКА 022575946 mjkrsteska@yahoo.com

45. ООУ НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА РУСКА ХАЏИ-АНГЕЛЕСКА 02/2776230 ruskahadziangeleska@yahoo.com

ООУ РАЈКО ЖИНЗИФОВ, КИСЕЛА


46. ПЕТРОВСКА НИКОЛИНА 02/2791 025 nikolinapetrovska68@yahoo.com
ВОДА, СКОПЈЕ

ООУ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ -


47. МАРИЈА МИТЕВСКА skolodabile@yahoo.com
СТРУМИЦА

48. ООУ СТРАШО ПИНЏУР ДРАГИЦА МИХАЈЛОСКА 02/2036234 Mihajloska_1955@yahoo.com

ООУ СТРАШО ПИНЏУР -


49. МАРИКА СПАНЏОВА 070/986-963 marikasg@hotmail.com
КАВАДАРЦИ

50. ООУ ТОШО АРСОВ АЛЕКСАНДАР МАЛИНОВ 032 /394 448 violeta.aneva@yahoo.com

251
51. ООУ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕ' ВАСИЛЕВО ЗОРА ТРАЈКОВА oougd_vasilevo@yahoo.com

ООУ,,ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-
52. ЛИЛЈАНА ЧАКАЛОВСКА 02/30 65 337 l_cakalovska
КАРПОШ,,

ООУ‘‘СВЕТИ КЛИМЕНТ
53. ИЛОСКИ ЗОРАН oudraslajca@yahoo.com
ОХРИДСКИ„С.ДРАСЛАЈЦА СТРУГА

ООУ„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“-
54. ВИНКА ШУРДОСКА ou_b_miladinovci@yahoo.com
СТРУГА

55. ООУ„ВАСИЛ ГЛАВИНОВ„ВЕЛЕС РОДНА ТАШЕВСКА 043/233431 bozikovamarija@gmail.com

ООУ„ЈОХАН ХАЈНРИХ ЕЛЕНА ДИМОВА


56. 02/3163640 elenadimova23@yahoo.com
ПЕСТАЛОЦИ-СКОПЈЕ АНЧЕВСКА

57. ООУ„КОЧО РАЦИН“ ПРИЛЕП МЕНКА МАКРЕСКА kocoracinprilep@yahoo.com

ООУ„СВ.КЛИМЕНТ
58. СТОЈЧЕ СТОЈКОВСКИ svklohridskidelcevo@yahoo.com
ОХРИДСКИ“ДЕЛЧЕВО

ООУ„СТРАШО ПИНЏУР“ С. МАЛО


59. ЉУБЕН СМИЛЕСКИ pindzurstraso@yahoo.com
КОЊАРИ - ПРИЛЕП

252
ДУШАНКА КРСТЕВА
60. ООУТОСОВЕЛКОВПЕПЕТО tosovelkovpepeto@yahoo.com
АНДОНОВА

ОПШТИНСКИ ЕЛЕКТРО-
61. МАШИНСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР СТОЈАНКА ТЕСЛОСКА emucohrid@yahoo.com
,,СВ. НАУМ ОХРИДСКИ,, ОХРИД

ОПШТИНСКИ УЧЕНИЧКИ ДОМ


62. ЛУИЗА БЕБА 042/215704 bebaluiza@hotmail.com
“БРАНКО СТАНОЕВИЌ“

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
63. МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ БОРО НАДА КАРКАЛАШЕВА 034/326925 nkarkalaseva@hotmail.com
ЏОНИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
64. МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ОРДАН БЛАГОЈА КАРЕСКИ
МИХАЈЛОСКИ –ОЦКА ,ПРИЛЕП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
65. УЧИЛИШТЕ ,,ВАНЧО КИТАНОВ,, ЕЛЕНА МИХАИЛОВА vanco.kitanov@yahoo.com
ПЕХЧЕВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
66. УЧИЛИШТЕ ,,ДЕДО ИЛО ЈАНКА ВЕЗЕНКОВСКА
МАЛЕШЕВСКИ„, БЕРОВО

253
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
67. УЧИЛИШТЕ ,,ДИМЧЕ А.ГАБЕРОТ,, ИЛИЈА ВАСИЛЕВ gaberot_dkapija@yahoo.com
ДЕМИР КАПИЈА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
68. УЧИЛИШТЕ ,,ДИМЧЕ А.ГАБЕРОТ”- ИЛИЈА ВАСИЛЕВ gaberot_dkapija@yahoo.com
,ДЕМИР КАПИЈА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
69. УЧИЛИШТЕ ,,КИРИЛ И МИШО МИШЕВ
МЕТОДИЈ”СВЕТИ НИКОЛЕ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
70. УЧИЛИШТЕ ,,КОСТА РАЦИН,, ЖАКЛИНА АНГЕЛОВА k.racin@yahoo.com
ПОДАРЕШ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
71. УЧИЛИШТЕ ,,ОРХАН ЏЕМАИЛИ„С. ВЈОЛЦА МЕТА orhanxhemaili@yahoo.com
ГОРНО ТАТЕШИ СТРУГА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
72. УЧИЛИШТЕ ,,СВ.КИРИЛ И МАЈА КОНЕСКА
МЕТОДИЈ

73. ОПШТИНСКО ОСНОВНО СУЗАНА ТРАЈКОВА svkirilimetodij@yahoo.com


УЧИЛИШТЕ ,,СВЕТИ КИРИЛ И

254
МЕТОДИЈ’’ С.ИЛОВИЦА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
74. УЧИЛИШТЕ ,,СТОЈАН БУРЧЕВСКИ- ИРЕНА ДАВЧЕВА tojanburcevski@yahoo.com
БУРИДАН,, С. ИВАНКОВЦИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
75. УЧИЛИШТЕ “КОЧО ЖЕЉКА ЈАНКОВА 02/ 3176404 zeljka_jankova@yahoo.com
РАЦИН“СКОПЈЕ ЦЕНТАР

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
76. УЧИЛИШТЕ “КРСТЕ МИСИРКОВ„ ЛИДИЈА НИКОЛОВСКА 031/424231 krstemisirkov@yahoo.com
КУМАНОВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
77. УЧИЛИШТЕ „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВЕРКА ЈОВАНОВА vercekv@yahoo.com
КАВАДАРЦИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
78. УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГОРДАНА МАНЕВА dag_vatasa@yahoo.com
-ГАБЕРОТ“

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
79. УЧИЛИШТЕ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ- СНЕЖАНА ЈОВЧЕСКА snezejov@yahoo.com
ЈАНЕ“

255
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
80. УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ ЛИЛЈАНА АЛЕКСОВСКА 02/3117759 oukolenedelkovski@yahoo.com
НЕДЕЛКОВСКИ“ - СКОПЈЕ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
81. УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ МАЈА СТАНКОВСКА 02/2521092 mstankovska@gmail.com
БОРЧЕ“

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
82. ЈАНЕ СРБАКОВ n.karev@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
СОЊА НАКОВА
83. УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ 032 /480158 snakovajovanovska@yahoo.com
ЈОВАНОВСКА
ПРОБИШТИП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
84. УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ МАРИЈАНА СТОЈАНОВА 032/635179 m_stojanova74@yahoo.com
РАДОВИШ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
85. УЧИЛИШТЕ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ АЗЕМИНА КИЦАРА rajkozinzifovveles@yahoo.com
ГОРНО ОРИЗАРИ, ВЕЛЕС

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
86. БОЖИКА НИКОЛОВСКА osnovno_kamenica@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“МАКЕДОНСКА

256
КАМЕНИЦА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
87. УЧИЛИШТЕ 11 ОКТОМВРИ ДЕЈАНА АЛЕКСОВСКА 031/424230 oou11oktomvrikumanovo@gmail.com
КУМАНОВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
88. УЧИЛИШТЕ АЛЕКСАНДАР ФРОСИНА 02/6152513 frosemihajlovska@yahoo.com
МАКЕДОНСКИ-СКОПЈЕ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
89. УЧИЛИШТЕ БЛАГОЈ КИРКОВ ВЛАДИМИР КОЛЕВСКИ blagojkirkov@yahoo.com
ВЕЛЕС

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
90. РИСТЕ СМИЛЕВСКИ 02/3077-889 smilevskiriste@gmail.com
УЧИЛИШТЕ БРАТСТВО-СКОПЈЕ

СВЕТЛАНКА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
СТЕФАНОВСКА
91. УЧИЛИШТЕ ВАНЧО ПРКЕ ouvancoprkedelcevo@yahoo.com
ДЕЛЧЕВО
ЦЕКОВСКА НАТАШКА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
92. УЧИЛИШТЕ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ТАШКО ГОЧЕВ 02/3082-728 taskogocev@gmail.com
СКОПЈЕ

257
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
93. УЧИЛИШТЕ ВУК КАРАЏИЌ ИВИЦА ЃОРГИЕВСКИ 076/210-630 ivicavk@Yahoo.com
КУМАНОВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
94. УЧИЛИШТЕ ГЕРАС ЦУНЕВ- ЈАСМИНА СТОЈКОВА 034/364123 g_cunev@yahoo.com
ПРОСЕНИКОВО СТРУМИЦА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
95. УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ ГОРАН МАРТИНОСКИ gdelcev.podgorci@yahoo.com
ПОДГОРЦИ , СТРУГА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
96. УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЕСНА АНДОВА gdelcevnegotino@gmail.com
НЕГОТИНО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
97. УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ 02/2440011 ggorgievski@gmail.com
МАКЕДОНСКИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
98. АНИЦА ЈОРДАНОСКА 078/449-051 dimohdimov@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
99. МАРИЈА СМИЉКОВ marijasmiljkov@gmail.com
УЧИЛИШТЕ ИЛИНДЕН

258
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
100. УЧИЛИШТЕ ЈАН АМОС ЈУЛИЈАНА ПАСКОСКА 02/3064-645 oujak@yahoo.com
КОМЕНСКИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
101. АНЕТА ГЕТОВА 070/466-414 getovaa@hotmail.com
УЧИЛИШТЕ ЈОСИП БРОЗ ТИТО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
102. УЧИЛИШТЕ КЛИМЕНТ МАКЕДОНКА ДИНОЛОВА oumiravciepiskop@yahoo.com
ОХРИДСКИ МИРАВЦИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
103. УЧИЛИШТЕ КЛИМЕНТ ТРАЈКО ИЛИЈЕСКИ oukohridski@mt.net.mk
ОХРИДСКИ ПРИЛЕП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
104. УЧИЛИШТЕ КОЧО РАЦИН ,НОВ ГОРДАНА ТЕРЗИЕВА kracin_dojran@yahoo.com
ДОЈРАН

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
105. УЧИЛИШТЕ КУЗМАН АЦАНА ЛАЗАРЕВСКА 02/ 3165365 acana.lazarevska@yahoo.com
ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

106. ОПШТИНСКО ОСНОВНО ЕМИЛИЈА ПЕТРОВА 02/3071656 pertrovaemilija@yahoo.com


УЧИЛИШТЕ ЛАЗО ТРПОВСКИ -

259
СКОПЈЕ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
ЕЛЕНА БАНКОВА
107. УЧИЛИШТЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ 034/ 324 968 ebankova@yahoo.com
ПАНДЕВА
СТРУМИЦА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
СОЊА НАКОВА
108. УЧИЛИШТЕ НИКОЛА КАРЕВ- nikolakarevpr@yahoo.com
ЈОВАНОВСКА
ПРОБИШТИП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
ВАСКА НИКОЛОВА
109. УЧИЛИШТЕ ПАРТЕНИЈА 02/2770719 vaska44@gmail.com
ИКОНОМОВА
ЗОГРАФСКИ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
110. ЕМИЛИЈА ЛУКАНОВСКА 02/ 3060660 pparsov@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ПЕТАР ПОП АРСОВ

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
111. УЧИЛИШТЕ РАМПО ЛЕВКАТА ТАЊА ИЛИЈОСКА rampolevkata@gmail.com
ПРИЛЕП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
112. УЧИЛИШТЕ РИСТО ШУКЛЕВ ДУБРАВКА МАНЕВА oouristosuklev@gmail.com
НЕГРОЦИ

260
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
113. УЧИЛИШТЕ САИД НАЈДЕНИ ФАТОН ТОЧИ saidnajdeni@yahoo.com
ДЕБАР

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
114. УЧИЛИШТЕ СВ.КИРИЛ И МАЈА КОНЕСКА 043/233676 majakoneska36@t-home.mk
МЕТОДИЈ ВЕЛЕС

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
115. РИСТОВСКА БИЛЈАНА spingur_negotino@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ СТРАШО ПИНЏУР

ОПШТИНСКО ОСНОВНО 034/386210 milos123@rocketmail.com


116. УЧИЛИШТЕ СТРАШО ПИНЏУР - МИЛОШ КЕЦОЕВИЌ
ЈОСИФОВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
117. ПЕТРЕ ШОПОВ outodorjanev@jagoo.com
УЧИЛИШТЕ ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
ДИВНА ВЕЛИЧКОВИЧ -
118. УЧИЛИШТЕ УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ
ТОДОРОВСА
МИСИРКОВ“ - КУМАНОВО

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
119. УЧИЛИШТЕ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- ЖАКЛИНА МИЛКОВСКА goce_delcev_eleusa@yahoo.com
ВЕЉУСА СТРУМИЦА

261
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
120. УЧИЛИШТЕ,,ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ ЉУБИЦА ЈОВАНОСКА ou_dobrejovanoski_pp@yahoo.com
ПРИЛЕП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
121. УЧИЛИШТЕ,,ЗИНИ ХАНИ,,- КУМРИША ХАНИ zini_hani@hotmail.com
ВЕЛЕШТА ,СТРУГА

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
122. УЧИЛИШТЕ,,ЈОРДАН ХАЏИ КАРОЛИНА БУЗАЛКОВА oudzinot@yahoo.com
КОНСТАДИНОВ ЏИНОТ ВЕЛЕС

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
048/0480103
УЧИЛИШТЕ,,КРУМЕ
123. ВИОЛЕТА ДИМЕСКА krumevolnaroski@yahoo.com
ВОЛНАРОСКИ,,СЕЛО ТОПОЛЧАНИ
075/0481-341
- ПРИЛЕП

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
УЧИЛИШТЕ,,МУРАТ
124. СЕНАДА БАШКИМИ muratlabunisti_labunista@mail.net.mk
ЛАБУНИШТИ,,-ЛАБУНИШТА
,СТРУГА

ОПШТИНСКО СРЕДНО
125. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ ,,8 АДНАН БИЛАЛИ ekonomte@yahoo.com
СЕПТЕМВРИ,, - ТЕТОВО

262
ОПШТИНСКО СРЕДНО СТРУЧНО
126. НЕЏМИЈЕ ИБРАХИМИ tex_tekn@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ,,ЃОЦЕ СТОЈЧЕСКИ,,

ОПШТИНСКО СРЕДНО СТРУЧНО


127. НЕЏМИЈЕ ИБРАХИМИ 044/350300 tex_tekn@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ,,ЇОЦЕ СТОЈЧЕСКИ,,

ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО


128. УЧИЛИШТЕ НАЦЕ БУЃОНИ ГОЦА ГЕОРГИЕВСКА nacebudjoni@yahoo.com
КУМАНОВО

ОПШТИНСКО СРЕДНО
129. УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ - РАДМИЛА АНДОВСКА usojtv@yahoo.com
ВЕЛЕС

ОПШТИНСКО СРЕДНО
130. УЧИЛИШТЕ „СВ.КЛИМЕНТ БОЈАН ПЕТРОВСКИ svklimentohridski@yahoo.com
ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

ОПШТИНСКО СРЕДНО
131. ЇУПЧО ПАВЛОВСКИ 033/471074 aruskovski@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ АЦО РУСКОВСКИ

ОПШТИНСКО УГОСТИТЕЛСКО
132. ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ ВАНЧО ДАНИЦА СКРЧЕСКА 046/264421 pitoseski@yahoo.com
ПИТОШЕСКИ ОХРИД

263
ОПШТИНСКОТО ОСНОВНОТО
133. УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ ТОМЕ СТОЈКОВ 034/325577 tome.stojkov@yahoo.com
СТРУМИЦА

ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ


134. СТЕФАН АНГЕЛОВСКИ metodipatce@yahoo.com
„МЕТОДИ ПАТЧЕ“ - ОХРИД

ОСНОВНО ОПШТИНСКО
135. УЧИЛИШТЕ „СВ.КЛИМЕНТ МЕНКА ГЛИГУРОСКА oukliment@yahoo.com
ОХРИДСКИ“ МАКЕДОНСКИ БРОД

ОСНОВНО ОПШТИНСКО
136. СОФЧЕ ПОПОВА vlado_kantardziev@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "НАУМ


137. МАЈА КРСТЕСКА nohridski@yahoo.com
ОХРИДСКИ", С.БУЛАЧАНИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,, БАЈРАМ


138. ШАБАНИ„ ГРУШИНО, РАФИЗ АМЕТИ rafis_ameti@hotmail.com
АРАЧИНОВО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,БЛАЖЕ


139. КОНЕСКИ,, СКУДРИЊЕ, МАВРОВО АЛИЈА НЕЗИРИ Makao@mil.net.mk
И РОСТУША

264
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,БРАТСТВО
140. МАРИЈА ТАНЕСКА bratstvoe@t-home.mk
ЕДИНСТВО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,ДЕБРЦА,,


141. ВИОЛЕТА НОВЕСКА oudebrca@yahoo.com
С.БЕЛЧИШТА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,ЖИВКО


142. JОВАНКА ГУГОСКА ou_zcingo@.yahoo.com
ЧИНГО,, ВЕЛГОШТИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,КИРИЛ И


143. КИРИЛ ЧАПОВ
МЕТОДИЈ”-с. ОРАОВИЦА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,КОЛЕ


144. ЛИДИЈА ЈОРДАНОВА kontakt@kolenehtenin.edu.mk
НЕХТЕНИН,, ШТИП

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,МАНЧУ


145. ПЕТРЕСКИ ДРАГИ oummatak@gmail.com
МАТАК”-КРИВОГАШТАНИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,МАРКО


ИРСЕНА ТОКИВИЌ И
146. ЦЕПЕНКОВ”- СТАНИЦА
САЊА КУЗМАНОВСКА
ЗЕЛЕНИКОВО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,МИТЕ


147. СЛАВИЦА Б. МИТРЕВА 047/451847 slavce.mb@gmail.com
БОГОЕВСКИ,,

265
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,НИКОЛА
148. ИЛЧО ПОПОВСКИ rusinski_rusinovo@yahoo.com
ПЕТРОВ - РУСИНСКИ“ БЕРОВО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,ПЕРЕ


149. АНИТА ДОНЕВА peretosev_rosoman@yahoo.com
ТОШЕВ”, РОСОМАН

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,СВ.КИРИЛ


150. И МЕТОДИЈ, С.ДАБЛИЈА МАРИЈА МИТЕВСКА skolodabile@yahoo.com
СТРУМИЦА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,СВЕТИ


151. ВЛАДИМИР ДИМОВСКИ sv.kim.bitola@gmail.com
КИРИЛ И МЕТОДИЈ,,-БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,СВЕТИ


152. МАРИКА СТЕФАНОВСКА ouklimentbt@yahoo.com
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,СЛАВКО


153. МИЛКА ТАСЕВСКА slnovaci@gmail.com
ЛУМБАРКОВСКИ”, НОВАЦИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
154. ЛИЛЈАНА ВИСИНОВА stefangajdov@yahoo.com
,,СТЕФАНГАЈДОВ,,ВЕЛЕС

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
155. ЕВИЦА КОСТОВСКА evicakostovska@gmail.com
,,ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ
КАРПОШ”, С.ДРАГОМАНЦЕ,

266
СТАРО НАГОРИЧАНЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,ХРИСТО


156. ЕЛЕНА СТОЈНОВЕСКА ouhuzunov@yahoo.com
УЗУНОВ,,ОХРИД

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ .`БРАКА


157. ЈАНЕВСКИ ИЛИЈА BrakamiladinovciCarevdvor@gmail.kom
МИЛАДИНОВЦИ` - ЦАРЕВ-ДВОР

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “МИТЕ СЛАВИЦА БОЧКАРОВСКА


158. mite_bogoevski@hotmail.com
БОГОЕВСКИ“ -РЕСЕН МИТРЕВА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „11


159. МЕРЛИНА ТОЛЕВСКА merlinandrj@yahoo.com
ОКТОМВРИ“- СКОПЈЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДЕНЧЕ


160. ВИКТОР МИТРЕСКИ dencedejanoski@yahoo.com
ДЕЈАНОСКИ“ МАВРОВИ АНОВИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МАЈА ВИДЕНОВИЌ,


161. kmisirkov@hotmail.com
МИСИРКОВ“ ГАЗИ БАБА, СКОПЈЕ ФРОСИНА АЛЕКСОВСКА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
162. „ЛИРИЈА“С.ЖЕРОВЈАНЕ, САМИР РУШИТИ s.rushiti@hotmail.com
БОГОВИЊЕ

267
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ
163. ПАВЛЕ МИТЕВ oumurtino@t-home.mk
ТИТО“ МУРТИНО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „НАУМ


164. МАЈА СТАНКОВСКА naum_naumovski_borce@yahoo.com
НАУМОВСКИ БОРЧЕ“

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РАЈКО


165. НЕРИМАНЕ ЉАТИФИ 078/331302 asdren.selimi@hotmail.com
ЖИНЗИФОВ“ЧАИР СКОПЈЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СВ.


166. ВИОЛЕТА ТРПЕВСКА 02/2791065 vikijovevska@yahoo.com
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

МАЈА ЈАНЧЕСКА
167. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 26ЈУЛИ ou26juli@yahoo.com
ВАЛАЗОВСКА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ БРАТСТВО-


168. СПАСЕВСКИ МИХАЈЛО o.u.bratstvoedinstvo@hotmail.com
ЕДИНСТВО С. СРЕДНО КОЊАРИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ БРАЌА


169. ЗЛАТЕ БОЖИНОВСКИ brakamiladinovcizvan@yahoo.com
МИЛАДИНОВЦИ ДЕМИР ХИСАР

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ БРАЌА


170. МИЛАДИНОВЦИ ОЛГИЦА ПАВЛОВСКА brmiladinovci@yahoo.com
С.МИЛАДИНОВЦИ

268
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ
171. ДАНИЦА СТОЈАНОВА ou_gocedelcev_bitola@hotmail.com
ДЕЛЧЕВ БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ


172. ДЕЛЧЕВ НА ОПШТИНА МЕХАНЏИСКА ДРАГИЦА ougocedelcev_sgl@yahoo.com
АЕРОДРОМ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ


173. ЛЕПА СОКОЛОВСКА gocedelcevsk@yahoo.com
ДЕЛЧЕВ СКОПЈЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГРИГОР


174. ОФЕЛИЈА ПЕТРЕСКА grigorprlicev@yahoo.com
ПРЛИЧЕВ ОХРИД

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДАМЕ


175. ЦВЕТАНКА ТОДОРОВСКА oudamegruev@yahoo.com
ГРУЕВ БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДАМЕ


176. ГРУЕВ ДЕМИР С.СМИЛЕВО, ТОШЕ МИЈАЛКОВ dameg@ymail.com
ХИСАР

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЃОРЃИ


177. ВИДАНЧО КРСТЕВСКИ gorgi_sugarev@yahoo.com
СУГАРЕВ БИТОЛА

178. ДОБРИЦА НЕДЕЛКОВСКА ouekbt@gmail.com


ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЕЛПИДА

269
КАРАМАНДИ БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА
ПЕТКОВСКИ ВАНЧО И
179. МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ПАНЧЕ svetlana_trajkovska@yahoo.com
СТОЈАНОВСКИ ГОЦЕ
ПЕШЕВ - КУМАНОВО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КИРИЛ И


180. МЕТОДИЈ П.О.С. ОРАОВИЦА КИРИЛ ЧАПОВ kirilimetodij@ymail.com
РАДОВИШ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КОЧО ДАНИЕЛА ЏЕПОВСКА ,


181. oukocoracin@yahoo.com
РАЦИН С.ПЕТРОВЕЦ СКОПЈЕ АНА СТОЈМЕНОВИЌ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ


182. ПЕТКОВ МИСИРКОВ БИСТРИЦА ЉУПЧО СТЕФАНОВСКИ ou.krstemisirkov@yahoo.com
БИТОЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ММ-


183. ИЛЧО ТОДОРОВСКИ mm_brico@hotmail.com
БРИЦО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ РЕЏО


184. ЛУЛМИРЕ АХМЕДИ rrzajazi@yahoo.com
РУШИТ ЗАЈАЗИ С.ЗАЈАЗ

185. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ РИСТЕ МУНИП ЃУЛИОВСКИ munip_g@yahoo.com


РИСТЕСКИ С.ДОЛНО

270
КОСОВРАСТИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ РИСТО


186. КАТЕРИНА АНГЕЛОВСКА ristokrle_ou@yahoo.com
КРЛЕ С.КАДИНО

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ САМИ


187. ИЛЗАНА РАКИПИ ylli_poli@hotmail.com
ФРАШЕРИ, С.ПИРОК БОГОВИЊЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ФАИК


188. КОНИЦА Ц.О.С.ДОБРОШТЕ БАЈРАМ ЈАШАРИ faikkonicadobrosht@hotmail.com
ТЕАРЦЕ

ОСНОВНО
189. УЧИЛИШТЕ,,ПРПАРИМИ,,С АЛИЈЕ ЈОНУЗИ shkollafilloreperparimi@yahoo.com
РЕЧИЦА ТЕТОВО

ОСНОВНО
190. УЧИЛИШТЕ,,СВ.КЛИМЕНТ СНЕЖАНА ЧОВИЌ svklimentohridski108@yahoo.com
ОХРИДСКИ,,ОХРИД

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ,,СВ.НАУМ
191. ЖИВКО БОЈАЏИЕВСКИ ounaumohridski@yahoo.com
ОХРИДСКИ,,ПЕШТАНИ, ОХРИД

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ,,ХРИСТО
192. ЕЛЕНА СТОЈНОВЕСКА 046/266640 elena.stojnoveska@hotmail.com
УЗУНОВ,,

271
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„ГОЦЕ
193. ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКИ ucilistegocedelcev@yahoo.com
ДЕЛЧЕВ„ МОГИЛА

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„ДЕРВИШ
194. ЦАРА„ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ- ЕРМИРА АЗИЗИ ermira-azizi@hotmail.com
БОГОВИЊЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„МАЛИНА
195. МАРКОВ БЛАГОЈ malinapopivanova@yahoo.com
ПОПИВАНОВА“

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„НАИМ
196. ШПРЕСА ФЕТАХИ shpresahaziri@yahoo.com
ФРАШЕРИ„

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„СТРАШО
197. КИРАЦА НИКОЛОВА strashopindjur@gmail.com
ПИНЏУР„

ОСНОНО УЧИЛИШТЕ ,,ВАНЧО


198. ЈАСМИНА АНДРИЕВСКА ou_vnikoleski@yahoo.com
НИКОЛЕСКИ,, С. ЛЕСКОЕЦ

ОСНОНО УЧИЛИШТЕ БРАЌА


199. НАТАША СТАВРЕВСКА ou-braka-miladinovci.mogila@schools.edu.mk
МИЛАДИНОВЦИ ДОБРУШЕВО

ОСНОНО УЧИЛИШТЕ КОЧО


200. МИРА БУЛОСКА ouracin_oh@yahoo.com
РАЦИН ОХРИД

272
201. ОСТУЇГОСТИВАРЇГОСТИВАР КАТЕРИНА СТРАШЕВСКА 042/214333 ostugostivar@yahoo.com

202. ОУ “ДАНЕ КРАПЧЕВ“ МАРИНА ПЕЈКОВСКА oudanekrapcev@yahoo.com

203. ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ИЛИНДЕН ТАЊА ПАНУШКОВСКА ougocedelcevilinden@yahoo.com

204. ОУ „КОЧО РАЦИН“ КУМАНОВО СВЕТЛАНА ЌИРИЌ oukocoracin05@yahoo.com

ОУ „ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ“
205. ВЕРА ТНОКОВСКА todorangelevski@hotmail.com
БИТОЛА

206. ОУ АВРМ ПИСЕВСКИ PAVLINA STOJKOVSKA skolo_pro_koor@yahoo.com

207. ОУ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ-СКОПЈЕ СВЕТЛАНА ТАСЕВСКА vglavinov@yahoo.com

ОУ ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ
208. ВЕСКА ВАСИЛЕВА Vasileva_vesna@yahoo.com
КОЛЕШИНО

209. ОУ ВУК КАРАЏИЧ ТРАЈАН ПЕТРОВИЌ ouvk60@Yahoo.com

210. ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВИНИЦА БЛАГОЈ ИЛИЕВ gocedelcevVin@yahoo.com

273
211. ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕМИР ХИСАР ИГОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 047/ 276 331 ig.petkovski@hotmail.com

212. ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕСЕН ВЕСНА ПРЦУЛОВСКА zoranmitrevski1@yahoo.com

ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
213. ЦАРКА ВЕЛКОВА k.o.oblesevo@gmail.com
ОБЛЕШЕВО

214. ОУ КОЛЕ КАНИНСКИ БИТОЛА СВЕТЛАНА СТОЈИЌ kolekaninski_bt@t-home.mk

215. ОУ КОЧО РАЦИН ИВАНЈЕВЦИ АНЕТА НИКОЛОВСКА aneta.nikolovska75@gmail.com

216. ОУ КРСТЕ П МИСИРКОВ АТАНАСОВ ВАНЕ orizari_kpmisirkov@yahoo.com

217. ОУ КРСТЕ П.МИСИРКОВ АНАСТАСОВ ВАНЕ orizari_kpmisirkov@yahoo.com

218. ОУ КРУМЕ КЕПЕСКИ ПАВЛИНА ТРИПУНОВСКА 078/356120 p_tripunovska@hotmail.com

ОУ ЉУБЕН ЛАПЕ, ОПШТИНА


219. ВИОЛЕТА СТОЈКОВИЌ 02/ 2452 091 ljuben_lape@yahoo.com
АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ

220. ОУ ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО АНИТА АНГЕЛОВА 02/2616859 anitaangelova8@gmail.com

274
ОУ САБЕДИН БАЈРАМИ
221. АЛИРАМИ КАДРИУ sab_bajrami@yahoo.com
С.КАМЕЊАНЕ

222. ОУ СТИВ НАУМОВ СКОПЈЕ ДАНИЕЛА РИСТОВСКА daniela.ristovska@yahoo.com

223. ОУ,,КРУМ ТОШEВ,, БЛАГИЦА НИКОЛОВСКА krumtosev@yahoo.com

ОУ,,МАНУШ ТУРНОВСКИ,, НОВО


224. ТРЕНДАФИЛ ЗЛАТИНОВ manushturnovski@gmail.com
СЕЛО

225. ОУ,,МИХАЛ ГРАМЕНО,,С.БРЕСТ МУСА ЈАКУП oumgrameno@hotmail.com

226. ОУ,,НИКОЛА ВАПЦАРОВ,,-СКОПЈЕ ЏЕЛАЗИМ ИБРАХИМИ nikola-vapcarov@hotmail.com

227. ОУ,,НИКОЛА КАРЕВ,, КОЧАНИ МАРИЈА ЗИКОВА nikolakarev_1957@yahoo.com.mk

ОУ,,СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ,,
228. ДИМИТРОВА БИЛЈАНА sv.Kirilimetodijkm@yahoo.com
КОЧАНИ

ОУ. МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК -


229. ЕРЃУЛ МИЏАИТИ emucaiti30@hotmail.com
ГОСТИВАР

275
ОУ“ДИМИТАР
230. ВЕСНА ЗУЗАРОВСКА dimitarvlahov23@yahoo.com
ВЛАХОВ“С.ЉУБОЈНО

ОУ“МАГДАЛЕНА АНТОВА“ С.
231. БЕТИ ЖЕЖОВА magdalenaantova@yahoo.com
КАРПОШ-КУМАНОВО

232. ОУ„КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ„ ДУШАН ЈАКОВЛЕСКИ dusanjakovleski@hotmail.com

233. ОУ„МИРЧЕ АЦЕВ“С.ЛАЖАНИ ОЛИВЕРА ЧАЕСКА lazanimirceacev@yahoo.com.mk

234. ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ СОТИРОВ БЛАГОРОДНА 02/2621416 blagorodnasotirov@live.com

235. ПДГ ГОНЏА СУЗАНА СТЕВАНОВИЌ 070/367-802 suzana.stevanovik@ykc.edu.mk

236. ПЗУ,, МАКФАРМ,, ВИНИЦА ВАНЧО СТОЈАНОВ makfarm_vinica@yahoo.com.mk

ПОСЕБНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ


ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ
237. ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ АЛЕКСАНДАР ТИЛЕВ sv_klimentoh@yahoo.com
ПОТРЕБИ СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ НОВО СЕЛО

238. ПОСЕБНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДАВЧЕВСКА МАРИЈА poumacaovcarova@yahoo.com.mk


СО УЧЕНИЧКИ ДОМ МАЦА

276
ЃОРЃИЕВА ОВЧАРОВСКА , ВЕЛЕС

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - БОЖАНА МАРКОВСКА,


239. ДЕТСКА ГРАДИНКА ИЗВОРЧЕ- СТЕФАНКА ДОНЕВСКА, izvorche@hotmail.com
МОНТЕСОРИ АНЖЕЛА ТОПЧИЈ

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-


ИРЕНА СТОЈИЛКОВИЌ
240. ДЕТСКА ГРАДИНКА ВЕСЕЛАТА irenastojilkovic@yahoo.com
ГАВРОСКА
ДРУЖИНА - СКОПЈЕ

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-


241. ДЕТСКА ГРАДИНКА ДЕТСКО ПАВЛИНКА ЖИВКОВСКИ hzivkovska@yahoo.com
ЦАРСТВО СКОПЈЕ

ПРИВАТНА УСТАНОВА
242. СТУДЕНТСКИ ДОМ ТАТЈАНА ХИЛЈАДНИКОВА 032 /606 722 tanjahiljadnikova@yahoo.co.uk
ХИЛЈАДНИКОВ ШТИП

ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА БОЖАНА МАРКОВСКА,


243. ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА СТЕФАНКА ДОНЕВСКА, 070/397-278 izvorche@hotmail.com
ИЗВОРЧЕ – МОНТЕСОРИ СКОПЈЕ АНЖЕЛА ТОПЧИЈ

ПСУ ПЕТТА ПРИВАТНА


244. ИВАНА ВЕЛОВИЌ info@pettaprivatnagimnazija.edu.mk
ГИМНАЗИЈА

277
ПСУ ПРВА ПРИВАТНА
245. АНТОАНЕТА ПЕТРОВСКА gimnazija@ppg.edu.mk
ГИМНАЗИЈА - БИТОЛА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО
246. БИЛЈАНА АНГЕЛОВА Bile_lazarova@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ДАМЕ ГРУЕВ
С.ЕРЏЕЛИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ

СЕПУГС ВАСЛИ АНТЕВСКИ – МАРГАРИТА ПОПОВСКА


247. drensk@yahoo.com
ДРЕН КОСТАДИНОСКА

248. СЕТУ „МИХАЈЛО ПУПИН „ СКОПЈЕ СИЛВИЈА НЕДЕЈКОВИЧ setupupin@yahoo.com

НАТКА ТРАЈКОВСКА
СМУГС Д-Р.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ,
249. pkaragjozov@medpk.edu.mk
Скопје ЕМИЛИЈА БОШКОВСКА
ЖИВАДОНОВИЌ

СОЗУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ -


250. БИЛЈАНА АНГЕЛЕВСКА ksapkarev@hotmail.com
БИТОЛА

СОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“


251. КРСТЕВА ЕЛИЦА dimitarvlahov@t-home.mk
СТРУМИЦА

278
СОУ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ- ИЛЧО ТОДОРОВСКИ 033411864 ilcotodorovski@yahoo.com
252.
БРИЦО„

253. СОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ ПАНДЕ ПАНДЕВ pandepa2410@yahoo.com

СОУ ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“


254. ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВСКА 031/421079 gdku10@yahoo.com
КУМАНОВО

СОУ ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“


255. ЈЕЛЕНА СПАСОВСКА gdku@hotmail.com
КУМАНОВО

СОУ ГИМНАЗИЈА ЈОСИП БРОЗ -


256. ДРАГАН РИСТЕВСКИ 047/238016 josipbroztito@t-home.mk
ТИТО БИТОЛА

257. СОУ ТАКИ ДАСКАЛО БИТОЛА КИРЕ ТАСЕВСКИ takidaskalo@gmail.com

258. СОУ„ЈАНЕ САНДАНСКИ„ШТИП АНА КОСТАДИНОВА jsandanski@yahoo.com

259. СОУГ КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ГАЗИ ИЗАИРИ 044/333505 gjimnazi_te@yahoo.com

СОУГИМНАЗИЈА,,СЛАВЧО
260. СНЕЖАНА ЗДРАВЕВА 032/391459 snezemaneva@yahoo.com
СТОЈМЕНСКИ,,

279
СРЕДНО ГРАДЕЖНО –
261. ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА БУЛИК СЕФЕДИН szcvetkovski@t-home.mk
,,ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ„СКОПЈЕ

СРЕДНО ЕКОНОМСКО
262. ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ СРЕЗОСКА МАЈА
,,ГОСТИВАР”

СРЕДНО ОПШТИНСКО
263. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ ЈАНЕ ЈАНКУЛОВСКА МАРИЈА 047/238133 es_js_bt@yahoo.com
САНДАНСКИ БИТОЛА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
ЗЕМЈОДЕЛСКО ШУМАРСКО
264. ГОРАН ЗЛАТЕВ 043/412180 zsuckavadarci@t-home.mk
УЧИЛИШТЕ ЇОРЧЕ ПЕТРОВ
КАВАДАРЦИ

СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО ФРОСИНА


265. 02/2552320 suilinden@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ЇИЛИНДЕНЇ КАРАНФИЛОВСКА

СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО


266. УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“- ТАШКОВСКИ ГЕОРГИ sotugnaumov@yahoo.com
БИТОЛА

267. СРЕДНО ОПШТИНСКО СЛАВЕ ТАНОВ sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com


УЧИЛИШТЕ ,,БОГДАНЦИ‘‘-

280
БОГДАНЦИ

СРЕДНО ОПШТИНСКО
268. УЧИЛИШТЕ ,,КРСТЕ П. МИСИРКОВ СОЊА ШИЛКОВСКА
ДЕМИР ХИСАР

СРЕДНО ОПШТИНСКО
269. УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“- БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ 078/372-079 vancoprke@yahoo.com
ВИНИЦА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
270. УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ НЕХТЕНИН” ЛИДИЈА ЈОРДАНОВА
ШТИП

СРЕДНО ОПШТИНСКО
271. УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ ГОРАН ТАСЕВ goransvnikole@gmail.com
СВЕТИ НИКОЛЕ

СРЕДНО ОПШТИНСКО 032/483012 sounnbprob@yahoo.com


272. УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ - ПАНЧЕ ПЕТРУШЕВСКИ
БОРЧЕ“ - , ПРОБИШТИП 078/281-284 ppance01@yahoo.com

СРЕДНО ОПШТИНСКО
273. УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРИС БОЈЧИНОСКИ boris.boj4@hotmail.com
БОРЧЕ“ - КРУШЕВО

281
СРЕДНО ОПШТИНСКО
274. УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ - МИФТАРОСКИ ШУКРИЈА irenapipi@yahoo.com
РИЧКО“

СРЕДНО ОПШТИНСКО
275. УЧИЛИШТЕ „ТАКИ ДАСКАЛО” ТАСЕВСКИ КИРЕ
БИТОЛА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
276. УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ НИКОЛЧЕ БОГДАНОСКИ gimmapp@yahoo.com
АЦЕВ“ - ПРИЛЕП

СРЕДНО ОПШТИНСКО
277. УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА ДОБЕРИ АЛЕКСАНДРА РИСТОВА 043/410911 gimnazijakavadarci@yahoo.com
ДАСКАЛОВ КАВАДАРЦИ

СРЕДНО ОПШТИНСКО
278. УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА,,Д-Р МАРКОВСКА СНЕЖАНА ibrahimtemo@t-home.mk
ИБРАХИМ ТЕМО,, СТРУГА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
279. ЕЛИЦА КРСТЕВА 034/323811 dimitarvlahov@t-home.mk
УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ

280. СРЕДНО ОПШТИНСКО СИНЕВ СЛОБОДАН 032/390591 sinevs@yahoo.com


УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР

282
МИРАСЧИЕВ ШТИП

СРЕДНО ОПШТИНСКО
281. УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР СИНЕВ СЛОБОДАН sinevs@yahoo.com
МИРАСЧИЕВ ШТИП

СРЕДНО ОПШТИНСКО ДАНИЦА ДИМИТРОВА,


282. 033/271246 ljsantov@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ЇУПЧО САНТОВ ЛИЛЈАНА КРСТОВСКА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
283. УЧИЛИШТЕ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ НЕЧЕСКИ БОРЧЕ ucjosifjosifovski@t-home.mk
ГЕВГЕЛИЈА

СРЕДНО ОПШТИНСКО
284. МИРЈАНА ВЕЛКОВСКА 043/412847 DSSUKSB@t-home.mk
УЧИЛИШТЕ КИРО СПАНЇОВ-БРКО

СРЕДНО ОПШТИНСКО
285. ИВАН НИКОЛОВ ljsantov@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ ЉУПЧО САНТОВ

СРЕДНО ОПШТИНСКО
УЧИЛИШТЕ МИЛЕ ЈАНЕВСКИ
286. КРУМЕ СТОЈАНОВСКИ 033/ 431 266 krume.stojanovski@hotmail.com
ЏИНГАР МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА

287. СРЕДНО ОПШТИНСКО СИНИША ЃОРЃИЈЕВСКИ n.pero@yahoo.com


УЧИЛИШТЕ ПЕРО НАКОВ

283
КУМАНОВО

СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО


288. УЧИЛИШТЕ КИРО БУРНАЗ ЗОРАН ТОДОРОВСКИ ssoukiroburnaz@gmail.com
С.ДОЛНО КОЈНАРЕ КУМАНОВО

СРЕДНО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ


289. СЛАВЕ ПЕТРОВ sou_gosovikentiev@yahoo.com
ГОШО ВИКЕНТИЕВ КОЧАНИ

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД


290. СКОПЈЕ "МАРИЈА КИРИ ЇУБИЦА МУРГОСКА ЈАНКО 02/2452189 marijakirisklodovska@hotmail.com
СКЛОДОВСКА"

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД МИЛЕНКОВИЌ ОЛИВЕРА;


291. 02/2037073 dsu_kocoracin@yahoo.com
СКОПЈЕ „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ КОСТИЌ ДЕЈАНА

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД


292. СКОПЈЕ ВЛАДО ТАСЕВСКИ – СНЕЖАНА БОЖИНОВСКА sugsvladotasevski@gmail.com
СКОПЈЕ

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД


293. СТОЈАНА ИЛИЕВА zlm_gjimnazi@yahoo.com
СКОПЈЕ ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СКОПЈЕ

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД AНКА ДАВИДОВСКА,


294. ltanev@hotmail.com
СКОПЈЕ ЛАЗАР ТАНЕВ КАТИЦА РИСТАКОВСКА

284
ЛУЈЗА НИКОЛОВСКА И
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД
295. НАДИЦА ПИПЕРЕВСКА gdimitrov_sk@yahoo.com
СКОПЈЕ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ЦВЕТКОВСКА

СРЕДНООПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
296. БЛАГИЦА СТОЈАНОСКА carsamoil_resen@yahoo.com
ЦАР САМОИЛ РЕСЕН

СРЕДНОТО ОПШТИНСКО
297. УЧИЛИШТЕ СВ. „КИРИЛ И БЛАГИЦА АСТАРЏИЕВА 043/361079 blagica_astar@yahoo.com
МЕТОДИЈ„ НЕГОТИНО

298. СУГС „8 МИ СЕПТЕМВРИ“ ВЕСЕЛА СОКОЛОВСКА osmiseptemvri.skopje@yahoo.com

299. СУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“-СКОПЈЕ АДЕЛА МАЛИМИНОВА arseni_jovkov2004@yahoo.com

300. С СУГС „КОЧО РАЦИН“-СКОПЈЕ ОЛИВЕРА МИЛЕНКОВИЌ

301. СУГС БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ СТРУМКА САВОВСКА dimitrovska_valentina@yahoo.co.uk

СУГС ГИМНАЗИЈА „ПАНЧЕ


302. СЛАВИЦА АТАНАСОВСКА pance_arsovski@yahoo.com
АРСОВСКИ“СКОПЈЕ

303. 02/23214314 osipbrozmatura@yahoo.cim


СУГС ГИМНАЗИЈА ЈОСИП БРОС ЛАСКОВСКИ-

285
ТИТО СКОПЈЕ ЗАБАЗНОВСКИ СЛАВЧО

СУГС ГИМНАЗИЈА,,НИКОЛА
304. ЕЛЕОНОРА СИМОСКА 02/3072208 nikkarev@yahoo.com
КАРЕВ,,СКОПЈЕ

МАКСИМОВСКИ
305. СУГС ОРЦЕ НИКОЛОВ СКОПЈЕ 02/3065565 gimnazija_orce@yahoo.com
АЛЕКСАНДАР

ТАТЈАНА СТАНКОВИЌ
306. СУГС„ДИМИТАР ВЛАХОВ„ СКОПЈЕ sugsdimitarvlahov@yahoo.com
ТАНЕВА

УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ М-Р ВЛАДИМИР 02/3061188 vladikv@yahoo.com


307.
УМЕТНОСТИ ВАСИЛЕВСКИ

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ


308. ЕЛЕНА ЗЛАТКОВСКА 02/3067783 info@csj.com.mk
Ц.О.СКОПЈЕ

ЦОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" -


309. ПАВЛОВА ЛИЛЈАНА coukirilimetodij@yahoo.com
СТАЈКОВЦИ

310. ЦОУ МИРЧЕ АЦЕВ С.ЛИСИЧАНИ ДАУТ ХАЏИ РЕЏЕП s_lisicani@yahoo.com

286
ОБРАЗОВНО –НАУЧНА УСТАНОВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АВТОСООБРАЌАЕН УЧИЛИШЕН
1. ЦЕНТАР “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ ЈАНА ИВАНОВСКИ 02/3115819 info@asuc.edu.mk
СКОПЈЕ

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ НАТАША МАКАРИЈОСКА 078/229814 n_makarijoska@hotmail.com


2.
БИТОЛА БЕЛЏИГЕРОВСКА

3. ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ ВЕСНА СТОЈКОВСКА 071/399-373 sekretar@gf.ukim.edu.mk

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВА, ЕМА


4. contact@ugd.edu.mk
ДЕЛЧЕВ“ ШТИП РАДОСАВЉЕВИЌ

ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ


5. ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И КОЧКОСКА ЛИЛЈАНА 02/3126446 contact@lazarlicenoski.mk
ДИЗАЈН

ДУФК“MЕТОДИ МИТЕВСКИ-
6. ЉУПЧО СТАНКОВСКИ dzimist@yahoo.com
БРИЦО“

287
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ –
7. АНДРЕЈА АНДРЕЕВ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНА НАУЧНА УСТАНОВА violeta.fiofa@gmail.com


ВИОЛЕТА ЦЕПЕНКОВСКА
8. ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ-ФИЛМСКА 046/260124
ЕЛИЗАБЕТА БУЏАКОСКА
АКАДЕМИЈА ОХРИД elizabeta.fiofa@gmail.com

НАЗИФЕ ЈАКУПОВА
МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ
9. 042/222326 info@viyzon.edu.mk
ВИЗИОН ГОСТИВАР
ВЕСНА ПОПОВСКА

МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО 046/786160 g.rushani@eust.edu.mk


10. ГУЗИМТАР РУШАНИ
СТРУГА

МЕЃУНАРОДНИ УЧИЛИШТА
11. АРТА ЌАТО 02/3061807 arta.kjato@nova.edu.mk
НОВА

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ –РЕПУБЛИКА


12. ДАНИЕЛ ЗАФИРОСКИ contact@mit.edu.mk
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

13. ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЕЛЕНА МАНЕВСКА emanevska@nyus.edu.mk

14. ООУГОЦЕДЕЛЧЕВ СУЗАНА ДЕРМЕНЏИЕВА suzanadermendzieva@yahoo.com

288
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СЛАВЧО
15. ЦАРКА ВАСИЛЕВА ssekretar@t.mk
СТОЈМЕНСКИ“

ОУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ
16. ГОРАН СТОЈЧЕВСКИ stojcevski.goran@ymail.com
КАРПОШ“ РАНКОВЦЕ

ПВУ-ВСШ ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС


17. БИЉАНА ЃОЗИНСКА biljana.gjozinska@fbe.edu.mk
ЕКОНОМИЈА

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ- 047 /253652 vesna.mijakovska@yahoo.com


18. ВЕСНА МИЈАКОВСКА
БИТОЛА

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ЉУБИША


19. pfsk@yahoo.com
ПРВИ„ ГРОЗДАНОВСКИ

20. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ИРЕНА ОЛОЛОСКА 045/220267 ololoska_irena@yahoo.com

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ


21. САШО ЃУРЧИНОВСКИ 02/2445503 saso.gurcinovski@fon.edu.mk
ФОН

ПРИВАТЕН МЕЃУНАРОДЕН
22. СЕЈДИ БЉЕРИМ blerim_ibuniversity@yahoo.com
БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

289
ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА
ПРОФЕСИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА
23. БОБАН СТОЈМАНОВСКИ admission@eurocollege.edu.mk
БИЗНИС СТУДИИ ЕУРО КОЛЕЏ
КУМАНОВО

ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА
24. ЗОРАН ЃОРЃЕСКИ contact@utms.edu.mk
ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО
СКОПЈЕ

ПРИВАТНА САМОСТОЈНА
ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА
25. ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА НАТАША НИКОЛОВСКА bas@bas.edu.mk
БИЗНИС АКАДЕМИЈА
СМИЛЕВСКИ - БАС СКОПЈЕ

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -


26. ПРИВАТНА ГРАДИНКА БИСЕРКА МУХИЌ biserka@pikolini.mk
“ПИКОЛИНИ„

ПРИВАТНО СРЕДНО
27. АХМЕТ БЕКИР bekirahmet@yahoo.com
УЧИЛИШТЕ,,ЈАХЈА КЕМАЛ,,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 02/3115647 beti@stomfak.ukim.edu.mk


28. УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И ЕЛИЗАБЕТА АЛЕКСОВСКА
МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ,
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ -

290
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И
29. МЕТОДИЈ ФИЛОЛОШКИ ЗОРАН СИМОСКИ
ФАКУЛТЕТ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ
СКОПЈЕ,

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД ОЛИВЕРА ДИМОВСКА 075 53 20 11 oliveradimovska0@gmail.com


30.
СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“

31. ССОУ ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ СЛАВЕСКА ВЕСНА 043/232541 dimitrijacupovski_ve@yahoo.com

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
32. ДАФИНКА АНЧЕСКА danceska@tmf.ukim.edu.mk
ФАКУЛТЕТ

УКИМ ФАРМАЦЕВТСКИ
33. ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЌ contact@ff.ukim.edu.mk
ФАКУЛТЕТ

УКИМ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ -


34. ДУШКО КОСТАДИНОВ 02/3286825 dusko@eccf.ukim.edu.mk
СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МАРИЈА МАНЕВСКА,


35. ukim@ukim.edu.mk
МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ГОРАН МУРАТОВСКИ

291
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ - ФАКУЛТЕТ
36. ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ИГОР ЦВЕТАНОВСКИ 02/3070377 igor.cvetanovski@finki.ukim.mk
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО -
СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И Б. ЈОВАНОВСКИ, Б. 02/3063374 oficeri.zlp@mf.edu.mk


37. МЕТОДИЈ“ МАШИНСКИ ПРАНГОСКИ, В. ИЛИЕВ, Ј.
ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ЈОВАНОВА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И


38. МАРИЈА МАНЕВСКА m.manevska@ukim.edu.mk
МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ


ОХРИДСКИ“ -БИТОЛА,
39. ДИМИТАР РИСТЕСКИ eccfp@uklo.edu.mk
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ -
ПРИЛЕП

УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН
40. СОЊА ФИЛИПОВСКА filipovska@uacs.edu.mk
КОЛЕЏ СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА
АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ -
41. ЕВРОПСКА ФИЛМСКА КРСТЕ ГОСПОДИНОВСКИ goce.krste@gmail.com
АКАДЕМИЈА ЕСРА ПАРИС-
СКОПЈЕ-ЊУЈОРК СКОПЈЕ

292
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
42. ИВОНА ТРЕНКОВСКА 046/511000 ivona.trenkovska@uist.edu.mk
ТЕХНОЛОГИИ „СВЕТИ АПОСТОЛ
ПАВЛЕ“ ОХРИД

43. УНИВЕРЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА КАДРИЈЕ САЛМАНИ 02 /3161 044 kadrije.sallmani@unt.edu.mk

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА
44. ЏЕВАИР МЕМЕДИ x.memedi@seeu.edu.mk
ЕВРОПА

УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ
45. ОХРИДКСИ ТЕХНИЧКИ МИРЈАНКА ИЛИЕВСКА tfb@tfb.edu.mk
ФАКУЛТЕТ БИТОЛА

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И 02/3062224


МЕТОДИЈ, ФАКУЛТЕТ ЗА jagoda@feit.ukim.edu.mk
ЈАГОДА ДРЕНКОВСКА И
46. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 02/3099192
НАДА КАРАМАНОВА
ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ nada.karamanova@feit.ukim.edu.mk
ВО СКОПЈЕ 02/3099197

УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КИРИЛ И 02/3103-700 ljlubica_65n@yahoo.com


МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ
47. ЉУБИЦА НАУМОВСКА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СКОПЈЕ

293
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ 047/ 238 276 ljupco.petrovski@uklo.edu.mk
48. ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ
НАУКИ

viktor@fvm.ukim.edu.mk
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА
49. ВИКТОР ДЕНКОВСКИ
МЕДИЦИНА - СКОПЈЕ
contact@fvm.ukim.edu.mk

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 078/307-937 pece125@gmail.com


50. И КОМУНИКАЦИСКИ ПЕЦЕ СТОЈКОВСКИ
ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - 02/3116520 vesnak@fzf.ukim.edu.mk


51. ВЕСНА КАРАПЕЕВА
СКОПЈЕ

ОРГАН НА ДРЖАВНА УПРАВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА ВЛАДИМИР САРАЧ 023230300 vladimir.sarac@ea.gov.mk


1.
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

294
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И
АКРЕДИТАЦИЈА НА
2. ЕДИТА ИСАХИ edita.isahi@zdravstvo.gov.mk
ЗДРАСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
СКОПЈЕ

СОЊА КОСТАДИНОВСКА
ПЕТКОВСКИ 070/556-091 Sonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И
3.
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ
КЛИМЕНТ 046/798 428 kliment.kamnaroski@tourismmacedonia.gov.mk
КАМАНАРОВСКИ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
4. ГОРАН КРСТЕВСКИ contact@aso.mk
ОСИГУРУВАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА ВО
5. МАРТИНА ЈОВАНОВСКА 02/3097450 zoran.georgievski@ipardpa.gov.mk
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
6. АДИС ДРПЉАНИН adrpljanin@fva.gov.mk
ВЕТЕРИНАРСТВО

7. БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ МАРИЈА ЈОВАНОСКА contactjn@bjn.gov.mk

8. ОЛИВЕРА БОШКОВА bromacedonia@bro.gov.mk


БИРО ЗА РАЗВОЈ НА

295
ОБРАЗОВАНИЕТО

БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА-


9. ВЕРИЦА АНЧЕВСКА 02/3222880 contact@bsv.gov.mk
СКОПЈЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
10. ЕМИЛИЈА ПУТИЛИН 02/2433384 dzs@dzs.gov.mk
СПАСУВАЊЕ

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА НАТАША ЗДРАВКОВСКА


11. natasaz@ippo.gov.mk
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ КОЛОВСКА

12. ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР БИЛЈАНА КОЦЕВА 075/2140-858 biljanatodorcevska@dic.edu.mk

ЗАТВОР КУМАНОВО СО
АЛЕКСАНДАР
13. ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО 031/411433 zatvorkumanovo@yahoo.com
СТОЈАНОВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ ЉУБИЦА ЛИЛИЌ 023121077 lj.lilic@is.gov.mk


14.
ТОДОРОВСКА

ИСПИТЕН ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ


15. АНЕТА СМИЛЕВА 043/212481 icveles@yahoo.com
НА ВОЗАЧИ ВЕЛЕС

16. САШКО ЛАЗАРЕВСКИ 02/2650546 kpuzatvorskopje@hotmail.com


КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА

296
ЗАТВОР СКОПЈЕ

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО
17. ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ЛИМАНОВСКИ СЕЈДУЛА rkovz@mt.net.mk
РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

18. КПУ ЗАТВОР СТРУМИЦА ВАСКО ТУМАНОВСКИ 034/322302 zatvor.strumica@t-home.mk

19. КПУ-ЗАТВОР-ОХРИД МОМИРОСКИ ЗОРАН 046/254270 z.momiroski@yahoo.com

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА СОЇА БОШКОВСКА


20. 02/3253921 sstojanovska@mls.gov.mk
САМОУПРАВА СТОЈАНОВСКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА -
21. УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА КАТЕРИНА БИТРОВСКА contact@uvmk.gov.mk
МАТИЧНИТЕ КНИГИ

УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
22. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ МАЈА ЈОВАНОВА maja.jovanova@usppft.gov.mk
НА ТЕРОРИЗАМ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА lidija.davkova@finpol.gov.mk


23. ЛИДИЈА ДАВКОВА 02/ 3231 578
ПОЛИЦИЈА

297
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА
24. ЛИДИЈА ДАВКОВА 02/ 3231 578 lidija.davkova@finpol.gov.mk
ПОЛИЦИЈА

УПРАВА ЗА
25. ЈУЛИЈАНА МИНЕВСКА julijana@meteo.gov.mk
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
26. ЉУПЧО АРМИНОСКИ mail@cuk.gov.mk
КРИЗИ

ОСТАНАТИ КОМОРИ И ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ИВАНА УГРИНОВСКА 071/210-498 careers@pes.mk


ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА
1. И СТРАНСТВО СО НАПЛАТА
ПРИОРИТИ СОЛУЦИИ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ СКОПЈЕ

2. cakarovska@cakarovska.com.mk
АДВОКАТ ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

298
ГРОЗДАНОВСКА СКОПЈЕ ГРОЗДАНОВСКА

3. АДВОКАТ МАЈА ДАНИЛОВСКА МАЈА ДАНИЛОВСКА 075/850-400 maja_danilovska@yahoo.com

АДВОКАТСКО ДРУШТВО АНА


4. СОФРОНИЕВСКА И ЕМИЛИЈА ЕМИЛИЈА ПОЛЕНАК 02 /3222002 emilija@splawfirm.mk
ПОЛЕНАК СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
5. АПОСТОЛСКА И СВЕТЛАНА ТРЕНДОВА 02/2466001 trendova@businesslaw.mk
АЛЕКСАНДРОВСКИ СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО БЕТИ НЕДЕВА 02/3233714 akbileski@yahoo.com


6.
БИЛЕСКИ СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО БОНА ЈАСМИНА БРЕЗОВСКА 070 /306-130 jbrezovska@bonafide.mk


7.
ФИДЕ СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
8. ДАБИЌ НИКОЛА 075/287-786 veritaslawfirm@gmail.com
ВЕРИТАС БИТОЛА

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЃОРЃИ ГЕОРГИЕВСКИ 02/2 31 31 286 gjorgji.georgievski@odilaw.com


9.
ГЕОРГИЕВСКИ СКОПЈЕ

299
АДВОКАТСКО ДРУШТВО
10. АЛЕКСАНДАР ГЛИГОРОВ 071/236-384 advgligorov@gmail.com
ГЛИГОРОВ СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
11. ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ДАВОР ПОПИВОДА ddk@ddklaw.com.mk
ЌЕЛЕШОВСКА СКОПЈЕ

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИПСО


12. БЛАГОЈ МАНАКОВСКИ 047/221-980 vasko@ipsoiure.mk
ЈУРЕ БИТОЛА

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЈАНА ДУКОВСКА 02/3232243 jana.dukovska@pp-lf.com


13.
ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ СКОПЈЕ ДЕСПОТОВСКА

АДВОКАТСКО ДРУШТВО
14. ВЛАДИМИР БОЦЕВСКИ 02/3115205 cakmakova@mlca.com.mk
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ СКОПЈЕ

15. ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ АТАНАСОВСКА АНЕТА info@zkomora.com.mk

КАМЕНОРЕЗАЧКА
16. РАБОТИЛНИЦА ГРАН ПЕТ ЕЛЕНА ЕЛЕНА СОТИРОВА 077/530-412 esotirova20@gmail.com
ПЕТРЕ СОТИРОВА

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
17. САЊА КЕРМЕТЧИЕВА sanjak@obezbeduvanje.org.mk
МАКЕДОНИЈА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И

300
ИМОТ

КОМОРА НА ТРГОВЦИ
ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ
ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА
18. НАТАША ТРИНПАРЕВСКА info@geokomora.mk
З АГЕОДЕТСКИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ВИКТОРИЈА


19.
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ НИКОДИНОВСКА

20. НОТАРСКА КОМОРА НА РМ ТАТЈАНА ДИМИТРОВА nkrm@t-home.mk

СТОПАНСКА КОМОРА НА ЉУПКА ИЛИЕВСКА


21. ljupka@mchamber.mk
МАКЕДОНИЈА САМАРЏИСКА

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА
22. НАТАША ЗДРАВКОВСКА natasazdravkovska@fk.mk
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

301
ПОДРУЖНИЦИ И ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ДРУШТВА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

EUROPA REINSURANCE FACILITY


НАДИЦА ЈОВАНОВСКА
1. LTD. ПРЕТСТАВНИШТВО 02/3111378 nadica.boshkovska@europaremanagement.com
БОШКОВСКА
МАКЕДОНИЈА

info@polenak.com
GOOGLE INC. ПРЕКУ нотарСКО
2. МЕТОДИЈА ВЕЛКОВ 02/3114737
ДРУШТВО ПОЛЕНАК СКОПЈЕ
streetview-europe@google.com

ГЛАКСОСМИТКЛАЈН ЕКСПОРТ
ЛИМИТЕД ЛОНДОН ВЕЛИКА
3. ТАЊА КОСТОВА 070/393-363 tanja.s.nikoloska@gsk.com
БРИТАНИЈА - ПРЕТСТАВНИШТВО
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ДОМАШЕН
ТЕКСТИЛ, ПРОИЗВОДСТВО И
022/ 6139773
ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА
4. АМРА МУМИНОВИЌ semih@fabress.com
ТРГОВИЈА ФАБРЕСС БАЛКАН ДОО
ИСТАНБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
– ГЛАВНА ПОДРУЖНИЦА
ФАБРЕСС БАЛКАН СКОПЈЕ

302
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТРГОВИЈА СО ТУТУНСКИ
5. ПРОИЗВОДИ ФИЛИП МОРИС АДРИЈАНА НУНОВА adrijana.nunova@pmi.com
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП
ДОО СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТУРИСТИЧКИ ИВАН ЗДРАВЕСКИ 070 333499 ivan.zdraveski@stonebridge-hotel.com


УСЛУГИ И СМЕСТУВАЊЕ
6. СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО
СКОПЈЕ -ПОДРУЖНИЦА ХИЛТОН
СКОПЈЕ

КОНСТРУКСИОНЕС РУБАУ А.Д. ЈОСЕ МАНУЕЛ ДЕЛ РИО 070/800-236 jmdelrio@rubau.com


ГИРОНА ШПАНИЈА- МАРТИНЕЗ
7. ПОДРУЖНИЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ДРЕНОВО
КАВАДАРЦИ

8. НОВАРТИС ФАРМА СЕРВИСИС СОФИЈА КУНОВСКА 02/ 3179174 sofija.kunovska@novartis.com

ОПТИМАПХАРМ А.Д. ЗАГРЕБ goran.vesov@optimapharm.eu


9. ГОРАН ВЕСОВ 078/292-891
ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ

10. ПОДРУЖНИЦА НИЕЛСЕН МАЈА МАРТИНОСКИ 0 2/ 3062 810 maja.martinoski@nielsen.com


АУДИЕНЦЕ МЕАСУРЕМЕНТ ДОО-

303
СКОПЈЕ Р. МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСТАВНИШТВО SERING –
11. РАДМИЛА КОСИЌ radmila.cosic@merck.com
PLAU CENTRAL IST AG СКОПЈЕ

СХИМАДЗУ Д.О.О. - frosina.cvetanovska@shimadzu.mk


12. ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ, ФРОСИНА ЦВЕТАНОВСКА 070/297-749
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТУРМАК ГРАДЕЖНИШТВО, ЕСФЕР АЛИЈИ 02 2444 018 esfer.ali@cevahir.com.tr


ИНДУСТРИЈА И
ТРГОВИЈА,АКЦИОНЕРСКО
13.
ДРУШТВО ИСТАНБУЛ Р.ТУРЦИЈА-
ПОДРУЖНИЦА ВО СКОПЈЕ
Р.МАКЕДОНИЈА

ФРЕСЕНИУС МЕДИКАЛ КЕАР


14. ДОЈЧЛАНД ГМБХ- НИКОЛА СТОЈАНОСКИ 0 70/388-628 Nikola.Stojanoski@fmc-ag.com
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

304
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

БР. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ E-MAIL АДРЕСА


НАЗИВ НА КОНТРОЛОР
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

СТОПАНСКА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

305
АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА
1. ИВАНА НАУМОВСКА finance@amcham.com.mk
КОМОРА ВО МАКЕДОНИЈА

СТОПАНСКА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТЕН
2. МАРИЈА ПОПОВСКА amerit@amerit.org.mk
ТРАНСПОРТ “МАКЕДОНИЈА
СООБРАЌАЈ“ АМЕРИТ - СКОПЈЕ

СТРАНСКИ ТРГОВЕЦ- ПОЕДИНЕЦ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

СУД

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

306
1. АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА БИЉАНА МАМУЗИЌ 047/239319 info@asbitola.mk

2. АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР ЗУРА СЕЛИМИ 071/331-110

3. АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ НИНО ЈАНЕВСКИ 02/3292400 contact@asskopje.mk

4. АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП СИЛВАНА МИТЕВСКА 032/393455 apelsudstip@t-home.mk

5. 070/ 385-760 tzagorka@yahoo.com


ВИШ УПРАВЕН СУД ЗАГОРКА ТНОКОВСКА
076 /313-728

6. ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА ЛИДИЈА ТАНЕВСКА 076 /485-848 lidija.jadrovska@vsrm.mk


МАКЕДОНИЈА ЈАДРОВСКА

7. ОСНОВЕН СУД БЕРОВО ПАВЛИНКА ГОШЕВА 033/471006 osnovensud_berovo@yahoo.com

8. БИЛЈАНА СЕКУЛОВСКА 047/239352 biljana.sekulovska@osbitola.mk


ОСНОВЕН СУД БИТОЛА
ГАГАЧЕВА

9. ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС ИРЕНА СЕВДИНОВА 043/233622 sudveles@gmail.com

307
10. ОСНОВЕН СУД ВИНИЦА ЕЛЕНА ЈОВАНОВ 076 /498-737 elena.jovanov@osvinica.mk

11. ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА МАРТА СПАСОВСКА 034/212936 marta.spasovska@yahoo.com

12. НОВИЦА 075 /252-505 osnovensud_gostivar@yahoo.com


ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР
СОЛОМОНОВСКИ

13. ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО СТОЈАНЧЕ ТРАЈАНОВСКИ 075 384-905 ossuddelcevo@t-home.mk

14. 075/ 203-644 koceva_s@oskavadarci.gov.mk


СУЗАНА КОСТОВА
ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
КОЦЕВА
071 /390-205

15. ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО ИГОР ПЕТРЕВСКИ 076/482-744 info@oskicevo.mk

16. ОСНОВЕН СУД КОЧАНИ ДИМИТАР ПЕТРОВ 070/ 358-045 dime_6266@yahoo.com

17. 031/481018 osnovensudkratovo@yahoo.com


ОСНОВЕН СУД КРАТОВО ДЕНИС МЛАДЕНОВСКИ
071 /633-643

18. ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО ДАРКО ЛАЗАРОВСКИ 031/411555 osnovensudkumanovo@yahoo.com

308
076/ 311-554 lakimkd@gmail.com

19. ОСНОВЕН СУД ОХРИД САШО НАЈДЕСКИ 046/261868 info@osohrid.mk

20. ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП САШО ТЕМЕЛКОСКИ 075/ 308-279 stemelkoski@gmail.com

21. ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ ИВАНКА МИТРЕВА 032/443991 osnsudsvn@yahoo.com

22. ОСНОВЕН СУД СТРУГА СОЊА ЦЕЛАКОСКА sonja.str.str.cel@hotmail.com

23. ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 РЕНАТА ЃЕОРЃИЕВСКА 076 /313-554 osnoven1s@yahoo.com

24. ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 ГОНЦЕ ДОНЕВА 076 /491-049 osnovensudskopjeii@yahoo.com

25. ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА БИЛЈАНА СОЛЕВСКА 075 /216-210 biljanasolevska@gmail.com

26. ОСНОВЕН СУД ШТИП ЕВИЦА ДИМОВА 076 /475-382 dimova.evica@yahoo.com

27. УПРАВЕН СУД МИРЈАНА ТРЕНЧЕВСКА 032/03200 m.trancevska@yahoo.com

28. ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО СТЕВИЦА САРКОСКИ 044/330688 stevica@ostetovo.mk

309
29. ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО КОСТАНДИНА ТАСЕСКА 048/477067 kostandina.taseska@gmail.com

30. ОСНОВЕН СУД ДЕБАР ХАНИЛ БУФИ 046/831-600 h.bufi@osdebar.mk

31. ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА ДАНИЕЛА ДОЈЧИНОВСКА 031/375322 daniela@oskrpalanka.mk

32. ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ ДОНЧО РИСТОВ 076/482-146 ristov.donco@yahoo.com

33. ОСНОВЕН СУД РЕСЕН НИКОЛА 047 452 588 dasti99@hotmail.com


ТРАЈАНОВСКИ

34. ОСНОВЕН СУД НЕГОТИНО МАРИЈА ЛАЗОВА 043/361895 lazovamarija@yahoo.com


ЃОРЧЕВА

ТАЈНО ДРУШТВО

БР. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ E-MAIL АДРЕСА


НАЗИВ НА КОНТРОЛОР
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

310
ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ЕЈ БИ СИ ТП ЗА СТРАНСКИ
1. ЈАЗИЦИ ЛИДИЈА МИНО ЛИДИЈА ПОПОВСКА 075/ 278494 sunnyproduction@yahoo.com
ПОПОВСКА

ЗАНАЕТЧИЈА КАМЕНОРЕЗЕЦ
НЕА-МЕРМЕР И ГРАНИТИ ЈОВАН
2. ЈОВАН ВАСИЛЕСКИ 071/387-251 jovicavasileski@gmail.com
ТОМЕ ВАСИЛЕСКИ ВОЛКОВО
СКОПЈЕ

МАРЦОМ РЕГИСТРИ Т.П.


3. ИНТЕРНЕТ ЕЛИЦА ПАНТО ГОЦЕ БОЦЕВСКИ 071/909-670 info@registrar.mk
ДУКАДИНОВСКА БОЦЕВ

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ
4. ЛИЛЈАНА АТАНАСОВА 033/270128 galakonsalting@t-home.mk
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
ГАЛА КОНСАЛТИНГ КОЧАНИ

5. СОЊА КРСТОВА geopremeri@yahoo.com


ТП ГЕОПРЕМЕРИ МЕРИ РАДЕ

311
СТОЈАНОВА ШТИП

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
6. ТРГОВИЈААЛФА ГЕОДЕТ2010 ЛАЗОРОСКА ЦВЕТА alfageodet2010@hotmail.com
ДООЕЛУВОЗ ИЗВОЗ СТРУГА

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА ТРГОВЕЦ-


ПОЕДИНЕЦ ЗА РЕВИЗИЈА,
7. ПРОЦЕНКА И СУДСКО МАРИЈА ЧУЛЕВА marija.culeva@revizijaculeva.com.mk
ВЕШТАЧЕЊЕ СОЊА МИТКО
ЧУЛЕВА-СКОПЈЕ

АДВОКАТ БИЛЈАНА ДАВЧЕВСКА БИЛЈАНА ДАВЧЕВСКА 078/472 - 604 bdpilatova@yahoo.com


8.
ПИЛАТОВА ШТИП ПИЛАТОВА

УСТАНОВА КОЈА ВРШИ ЈАВНА ДЕЈНОСТ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ E-MAIL АДРЕСА


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

АРБЕН САИТИ 02/3103400 аrben.saiti@avmu.mk


1. АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
ИВОНА МУФИШЕВА

312
УСЛУГИ АЛЕКСОВСКА i.mufiseva@avmu.mk

ГОРЈАН ШЕКЕРИНОВ contact@avmu.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА info@avrm.gov.mk


2. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДЕЈАН СТОЈКОВСКИ
СКОПЈЕ

3. ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 047 /255 132 sdbitola@yahoo.com


ЦВЕТА АТАНАСОВСКА
,,КОЧО РАЦИН,, БИТОЛА

4. ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 046/ 260 232 vejinovik@yahoo.com


ВЕЈИНОВИЌ ПЕТАР
,,НИКОЛА КАРЕВ“-ОХРИД

ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 02/3226261 dsdpravna@gmail.com


5. СЛАВИЦА ПАЈКОВСКА
СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА lejla.abdi@iarm.gov.mk


6. ЛЕЈЛА АБДИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ ЗА isrm@isrm.gov.mk
7. СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВСКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8. ЈАВНА ДЕТСКА ГРАДИНКА „8 ИВАНОВА АНЃИЦА osmimart_rasadnik@yahoo.com


МАРТ“ - НА ОПШТИНА КИСЕЛА

313
ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - bardha.dalipi@hotmail.com


ДЕТСКА ГРАДИНКА НА
9. БАРДХА МЕРСИНИ
ОПШТИНА ГОСТИВАР„ДЕТСКА
РАДОСТ„ ГОСТИВАР

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- detskaradost@hotmail.com


10. ДЕТСКА ГРАДИНКА,,ДЕТСКА МИРЈАНА ТРЕНЕСКА
РАДОСТ,,ОПШ.ГАЗИ БАБА-СКОПЈЕ

СВЕТЛАНА svetlana.pupuncevska@yahoo.com
11. ЈОУДГ„ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“
ПУПУНЧЕВСКА

ЈУДГ НА ОЦ,,РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ dgiceva@yahoo.com


12. ДАНИЕЛА ГИЧЕВА
КОРЧАГИН,,-СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКА majskicvetskopje@gmail.com


13. ДЕТСКА ГРАДИНКА МАЈСКИ ГЕОРГИЕВА ИВАНА
ЦВЕТ КАРПОШ - СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКА gradinka_orcenikolov@yahoo.com


14. ДЕТСКА ГРАДИНКА „ ОРЦЕ СТАНКА ГРКОВСКА
НИКОЛОВ“ КАРПОШ, СКОПЈЕ

314
ЈАВНА ДЕТСКА ГРАДИНКА НА 02 /2455 512 janko_ralev@yahoo.com
15. ОПШТИНА АЕРОДРОМ СРНИЧКА - ЈАНКО РАЛЕВ
СКОПЈЕ

ЈАВНА ДЕТСКА 02/2776-236 jdg.veselicvetovi@gmail.com


16. ГРАДИНКА„ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ„-
НАТАША ЃОРЃИЕВА
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО
ГРАД СКОПЈЕ

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 075 /25 35 77 gb.btaleski@t-home.mk


17. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА МИЛАН ПЕТРЕСКИ
ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 043/412097 ju.rpoceva@yahoo.com


18. ДЕТСКА ГРАДИНКА РАДА НАДА ИЛИЕВА
ПОЦЕВА

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА biblioteka.negotino@yahoo.com


19. ДАНИЈЕЛА НИКОЛОВСКА
„СТРАШО ПИНЏУР“ НЕГОТИНО

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА ГОЦЕ gordanavaskovska@yahoo.com


20. ГОРДАНА ВАСКОВСКА
ДЕЛЧЕВ

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 032/483169 kire_zl@yahoo.com


21. ЗА ДЕЦА ДЕТСКА ГРАДИНКА КИРЧО АРСОВ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРОБИШТИП

315
ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА angelsajce@gmail.com
22. ЗА ДЕЦА –ДЕТСКА ГРАДНИКА ГОРДИЦА ВЕЛИЧКОВСКА
,,АНГЕЛ ШАЈЧЕ’’ КУМАНОВО

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 033/431227 bambikamenica@t-home.mk


ЗА ДЕЦА –ДЕТСКА
23. СОЊА ВЕЛИНОВСКА
ГРАДНИКА,,БАМБИ„
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 02/2035-509 joudg.rosica@yahoo.com


ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА
24. СЛАВИЦА ГЛУШИЦА
ГРАДИНКА„РОСИЦА“-ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ-СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА karevskab@gmail.com


ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО
25. ВОСПИТНО СОЦИЈАЛНИ БИЉАНА КАРЕВСКА
ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО
ПОВЕДЕНИЕ

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА mitevskiviktor@yahoo.com


ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА
26. ВИКТОР МИТЕВСКИ
„РАХИЛКА ГОНЕВА“ СВЕТИ
НИКОЛЕ

27. ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА СОЊА АНГЕЛЕСКА angeleskasonja@yahoo.com


ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА

316
„НАША ИДНИНА„ПРИЛЕП

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ boriskidric@yahoo.com


28. САДО ШКРИЈЕЉ
,,ДИТУРИА,,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, edoloska@yahoo.com


НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
29. ЕЛЕНА ДОЛОСКА
БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“
- ОХРИД

ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА natasapetrusevska@ymail.com


30. ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА НАТАША ПЕТРУШЕВСКА
,,АСТИБО,,-ШТИП

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- info@ips.mk


31. ЈАНА ВАЉАК
ДЕТСКА ГРАДИНКА ИПС ГРУП

ЈАВНА УСТАНОВА ГРАДСКА 02 /3162 544 mile.joveski@gmail.com


32. БИБЛИОТЕКА „БРАЌА МИЛЕ ЈОВЕСКИ
МИЛАДИНОВЦИ“- СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - 02/2522 473 s.nedeva@yahoo.com


33. СНЕЖАНА НЕДЕВА
ДЕТСКА ГРАДИНКА 25 МАЈ

34. ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- АНЧЕВ МИРОСЛАВ 02/3178 805 judgockocoracin@yahoo.com


ДЕТСКА ГРАДИНКА НА

317
ОПШТИНА ЦЕНТАР “КОЧО
РАЦИН„-СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА 042/213431 jumcsrGostivar@mtsp.gov.mk


35. МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУБИША ВЛАХОВИЌ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

ЈАВНА УСТАНОВА 043/414102 jumcsrKavadarci@mtsp.gov.mk


МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
36. БИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА
КАВАДАРЦИ

ЈАВНА УСТАНОВА 033/274-139 jumcsrkocani@mtsp.gov.mk


37.
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИМКА АНДОНОВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ

ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКА 02 /3068 781 raspeana@yahoo.com


38. ДЕТСКА ГРАДИНКА „РАСПЕАНА ЛИДИЈА НАСТЕВСКА
МЛАДОСТ“ КАРПОШ - СКОПЈЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА 032/483-127 jucsrProbishtip@mtsp.gov.mk


39. СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИСТИНА ПАНОВСКА
ПРОБИШТИП

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА jumcsrsvetinikole.nabavki@yahoo.com


40. ДАНИЕЛА ДАВИТКОВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВ.НИКОЛЕ

318
41. ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ АРМЕНД ИСЕНИ

ЈЗУУ КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И administracija@plasticsurgery.com.mk


42. АТАНАСОВСКА СНЕЖАНА
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

43. ЈОУДГЅВЕЗДИЧКИ ЈОСИФОВА АЛЕКСАНДРА 072/315-875 ackajovo@hotmail.com

44. ЈПКР "УСЛУГА" БЕРОВО ЗДРАВКА ПОПОВСКА berovo.usluga@gmail.com

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ juzsd-sk@mtsp.gov.mk


45. ЕМИЛИЈА РАЗМОСКА
ДЕЈНОСТИ –СКОПЈЕ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА
46. ДЕСА ХРИСТОВА

ДЕЛЧЕВО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА
47. КОРКУТ МАРИЈАНА

СТРУГА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
48. СТРАШЕВСКИ МЕТОДИЈА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

319
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА jumcsrKrivaPalanka@mtsp.gov.mk
49. СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА КОЉЕВСКИ ДЕЈАН
ПАЛАНКА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ВАСКА ДОНОВСКА


50.
СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН ЧОНЕВСКА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 032/610-661 jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk


51. СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ ТОНИ СПАСЕВСКИ
НИКОЛЕ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА jumcsrShtip@mtsp.gov.mk


52. МАРИКА ЧАНЕВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
53. БИЉАНА НАУМОВСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
54. РИСТО СТАМЕНОВ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
55. МАЈА НИКОЛОВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

56. АЛЕКСАНДАР КОЦЕВСКИ


ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА

320
СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 043/365238


57. ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
58. ЈОВАНОВСКА СНЕЖАНА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
59. ЗОРАН НИКОЛОВСКИ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА СКОПЈЕ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
60. АВДИЛ ДЕХАРИ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 034/382008 jucsrValandovo@mtsp.gov.mk


61. СОЦИЈАЛНА РАБОТА ЗОРИЦА МИРОВА
ВАЛАНДОВО 072/216-804

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 043/212330 jumcsrveles@yahoo.com


62. ТАЊА МАНЕВСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
63. НИКОЛЧО ПЕТРОВ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА

321
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА jumcsrgevgelija@t-home.mk
64. ВАСКА ИЛИЕВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
65. ЉУБИША ВЛАХОВИЧ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
66. СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА
КАВАДАРЦИ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
67. АРИАН ИМЕРИ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
68. НЕВЕНКА ЈОВАНОВСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
69. НАТАША РИСТЕСКА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
70. ВИЉДАНЕ СУЛЕЈМАНИ
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО

71. ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ГОЦЕ МИЛОШЕВСКИ jumcsrmakedonskibrod@mtsp.gov.mk


СОЦИЈАЛНА РАБОТА

322
МАКЕДОНСКИ БРОД

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 02/3297700 jumcsrskopje@mtsp.gov.mk


72.
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД ЗОРАН НИКОЛОВСКИ
СКОПЈЕ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА jucsrprobishtip@mtsp.gov.mk


73. СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЦЕ КОЛЕВ
ПРОБИШТИП

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
74. ДИМКА ИЛИЈЕВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
75. ФИМКА АНДОНОВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТИ КОЧАНИ

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА ВАСКА ДОНОВСКА 047/452552 csr.resen@yahoo.com


76.
РАБОТА РЕСЕН ЧОНЕВСКА

77. 02/3163-865 butleskavesela@yahoo.com


ЈУДГЦ ОЦ 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ВЕСЕЛА БУТЛЕСКА

78. ЈУМЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 032/385031 jumcsrShtip@mtsp.gov.mk


МАРИКА ЧАНЕВА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

79. КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВАСКА ДЕКОВА vaska@sec,gov.mk


ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА

323
МАКЕДОНИЈА

80. МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 034/325401 jumcsrStrumica@mtsp.gov.mk


РИСТО СТАМЕНОВ
СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ СТРУМИЦА

ЛИХНИДА САЈКОВА Lihnida@nbrm.mk


81. НАРОДНА БАНКА НА РМ
ЏУКЛЕСКА

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА aida.peshovska@na.org.mk


ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ
82. АИДА ПЕШОВСКА
ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
СКОПЈЕ

83. ОЈУДГ 7-МИ СЕПТЕМВРИ ТИМКО ЦЕКОВСКИ 033/441331 timce.cekovski@gmail.com

ОЈУДГ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ„ 033/ 411 872 dimitrova_d@ymail.com


84. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
ДЕЛЧЕВО

ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА 033/363261 gradinka_vinica@t-home.mk


ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА
85. РОЗИНКА АНТОВА
ГРАДИНКА„ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ“ВИНИЦА

ЈУДОДГ„ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“ 078/552-964 vctrena@gmail.com


86. ИВАНА АНГЕЛИЧКОВА
ШТИП

324
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА
СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА И
87. МЛАДИНЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И ЈУЛИЈАНА ШУМКОСКА 02/2 535010 julijana.shumkoska@sos.org.mk
РОДИТЕЛСКА ГРИЖА СОС
ДЕТСКО СЕЛО-СКОПЈЕ

ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ 043/365344 ru_negotino@yahoo.com


88. УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО ГОРАН ТАШУЛОВ
УЧЕЊЕ

ФОНД

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

ВАЛЕНТИНА
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО С.ЈОРГУШЕВСКА, ТАТЈАНА
1. tatjanag@fzo.org.mk
ОСИГУРУВАЊЕ ЃОРГИЕВА, ДАНЧЕ
СТЕФАНОВСКА

325
ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И
2. ХРИСТИНА ТОШЕВСКА 02/3145258 hristina.tosevska@fitr.mk
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И
АНИТА КОТЕВСКА
3. ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЇЕ 02/3250100 Anita.Kotevska@piom.com.mk
РИСТИЌ
НА МАКЕДОНИЈА

ФОНДАЦИЈА

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА КОНТАКТ


БР. НАЗИВ НА КОНТРОЛОР E-MAIL АДРЕСА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ТЕЛЕФОН

1. МИКРОКРЕДИТНА ФОНДАЦИЈА
СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА sstojanovska@horizotni.org.mk
ХОРИЗОНТИ СКОПЈЕ

2. ФОНДАЦИЈА БАЛКАН МРЕЖА ЗА


РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ТАЊА ХАНФЕР АДЕМИ
ОПШТЕСТВО СКОПЈЕ

3. ФОНДАЦИЈА ЗА ДЕБАТА И МИТЕ КУЗЕВСКИ contact@gorannacik.com


ЕДУКАЦИЈА ИДЕА ЈУГОИСТОЧМА

326
ЕВРОПА СКОПЈЕ

4. ФОНДАЦИЈА ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ


ДИМЧЕ ВЕЛЕВ contact@focus.org.mk
И ДЕМОКРАТИЈА ФОКУС ВЕЛЕС

5. ФОНДАЦИЈА ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО - НАДА НАУМОВСКА igor.krstevski@soros.org.mk
МАКЕДОНИЈА

6. ИВА АНДОНОВСКА-
ФОНДАЦИЈА НВО ИНФОЦЕНТАР contact@nvoinfocentar.org.mk
МИЛЕНКОСКА

7. ФОНДАЦИЈА ТИКВЕШКИ
МЛАДЕН ПЕТРОВ twineroute@gmail.com
ВИНСКИ ПАТ

327

Вам также может понравиться