Вы находитесь на странице: 1из 7

Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

Imię i nazwisko Klasa Data


GRUPA A

SPRAWDZIAN NR 1
ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ

1. Odpowiedz, do jakiego rodzaju literackiego należy Pan Tadeusz.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Sformułuj dwa argumenty potwierdzające twoją odpowiedź z zadania 1.


• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Wyjaśnij, o jakich elementach świata przedstawionego informują podane części tytułu utworu Adama
Mickiewicza.
• Pan Tadeusz – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ostatni zajazd – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• na Litwie – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• historia szlachecka – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Wymień dwa wybrane wątki utworu.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Wyjaśnij, czego na podstawie wyglądu dworku w Soplicowie można się domyślić o jego mieszkańcach. Podaj
co najmniej dwa przykłady.

Element wyglądu dworku Cecha gospodarzy

AUTOR: Joanna Gaweł

1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

6. Wyjaśnij, kim był Stolnik Horeszko. Podaj co najmniej cztery informacje o tej postaci.
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Wymień trzy obrazy, które wisiały na ścianach dworku w Soplicowie.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach wśród bohaterów utworu pojawiają się kapitan Ryków i major Płut.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Wyjaśnij, dlaczego wiele elementów świata przedstawionego w utworze zostało wyidealizowanych. Czemu miał
służyć taki zabieg?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Podaj powody, dla których Pana Tadeusza określa się mianem epopei narodowej.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AUTOR: Joanna Gaweł

2 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa


Imię i nazwisko Klasa Data
GRUPA B

SPRAWDZIAN NR 1
ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ

1. Odpowiedz, do jakiego gatunku literackiego należy Pan Tadeusz.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Sformułuj dwa argumenty potwierdzające twoją odpowiedź z zadania 1.


• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Wyjaśnij, o jakich elementach świata przedstawionego informują podane części tytułu utworu Adama
Mickiewicza.
• historia szlachecka – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• z roku 1811 i 1812 – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• we dwunastu księgach – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• wierszem – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Wymień dwa wybrane wątki utworu.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Wyjaśnij, czego na podstawie wyglądu dworku w Soplicowie można się domyślić o jego mieszkańcach. Podaj
co najmniej dwa przykłady.

Element wyglądu dworku Cecha gospodarzy

AUTOR: Joanna Gaweł

3 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

6. Wyjaśnij, kim był ksiądz Robak. Podaj co najmniej cztery informacje o tej postaci.
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Wymień trzy wydarzenia historyczne, które zostały przywołane w koncercie Jankiela.


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Wyjaśnij, jaką rolę odegrali w opisanych w utworze wydarzeniach kapitan Ryków i major Płut.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Wyjaśnij, dlaczego wiele elementów świata przedstawionego w utworze zostało wyidealizowanych. Czemu miał
służyć taki zabieg?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Podaj powody, dla których Pana Tadeusza określa się mianem epopei narodowej.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AUTOR: Joanna Gaweł

4 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

SPRAWDZIAN NR 1
ODPOWIEDZI I PROPOZYCJA PUNKTACJI

Grupa A
Nr zadania Odpowiedzi Punktacja
1. epika 0–1
2. Np. 0–2
1. Utwór ma narratora.
2. Posiada fabułę.
3. Posiada świat przedstawiony.
3. • Pan Tadeusz – bohater główny, jednostkowy 0–4
• ostatni zajazd – wydarzenie
• na Litwie – miejsce wydarzeń
• historia szlachecka – bohater zbiorowy
4. Np. 0–2
• Dzieje życia Jacka Soplicy.
• Spór o zamek.
• Miłość Zosi i Tadeusza.
• Miłosne perypetie Telimeny.
• Wątek polityczny – dążenia niepodległościowe Polaków.
5. Dworek wznosił się na niewielkim pagórku, wśród pól. Otoczony był brzozowym gajem, nieopodal płynął 0–2
mały strumyk. Dworek zbudowany był z drewna, ale miał podmurówkę. Ściany zostały pobielone, odbijały się
od zieleni topoli otaczającej budowlę. Obok rozciągał się zadbany ogród i warzywnik. Do dworku prowadził
szeroki gościniec, do którego wiodła zawsze szeroko otwarta brama.
Wygląd dworku świadczył o pracowitości, zamożności i gościnności mieszkających w nim ludzi.
6. Np. 0–4
Stolnik Horeszko był magnatem, właścicielem rozległych dóbr ziemskich. Miał ambicje polityczne, dlatego
gościł chętnie Jacka Soplicę, licząc, że ten pomoże zebrać mu głosy szlachty. Popierał Konstytucję 3 Maja, był
gorącym patriotą. Przeciwstawił się atakowi Moskali na zamek, który wraz ze swymi ludźmi skutecznie odparł.
Był ojcem Ewy. Zginął z ręki Jacka Soplicy.
7. • Portret Kościuszki 0–3
• portret Rejtana
• Jasiński i Korsak na szańcach Pragi
8. Kapitan Ryków i major Płut pojawiają się w czasie zajazdu Gerwazego i rodu Dobrzyńskich na Soplicowo. 0–1
9. Idealizacja służy zachowaniu dobrej pamięci o świecie szlacheckim, którzy odchodzi w przeszłość. Równo- 0–2
cześnie wiąże się z funkcją ocalania dobrej pamięci o Polsce, którą to funkcję Pan Tadeusz miał pełnić wśród
emigrantów popowstaniowych. Idealizacja ułatwiała zachowanie przez nich miłości do ojczyzny.
10. Pana Tadeusza nazywamy epopeją narodową, ponieważ jest to wybitne dzieło w literaturze narodowej, które 0–2
wiernie oddaje charakterystyczne dla epoki tradycje, zwyczaje i zachowania szlachty w przełomowym mo-
mencie dziejów – nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości u boku Napoleona. Dzieło to zachowuje
jednocześnie wysoki poziom artyzmu.
Suma punktów 24

AUTOR: Joanna Gaweł

5 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

Grupa B
Nr zadania Odpowiedzi Punktacja
1. epopeja 0–1

2. Np. 0–2
1. Jest utworem epickim pisanym wierszem.
2. Rozpoczyna go inwokacja.
3. Prezentuje losy bohaterów na tle wydarzeń ważnych, przełomowych dla danej społeczności.

3. • historia szlachecka – bohater zbiorowy 0–4


• z roku 1811 i 1812 – czas wydarzeń
• we dwunastu księgach – kompozycja utworu
• wierszem – forma utworu

4. Np. 0–2
• Dzieje życia Jacka Soplicy.
• Spór o zamek.
• Miłość Zosi i Tadeusza.
• Miłosne perypetie Telimeny.
• Wątek polityczny – dążenia niepodległościowe Polaków.

5. Dworek wznosił się na niewielkim pagórku, wśród pól. Otoczony był brzozowym gajem, nieopodal płynął 0–2
mały strumyk. Dworek zbudowany był z drewna, ale miał podmurówkę. Ściany zostały pobielone, odbijały się
od zieleni topoli otaczającej budowlę. Obok rozciągał się zadbany ogród i warzywnik. Do dworku prowadził
szeroki gościniec, do którego wiodła zawsze szeroko otwarta brama. Wygląd dworku świadczył o pracowitości,
zamożności i gościnności mieszkających w nim ludzi.

6. Np. 0–4
Po zabójstwie Stolnika Horeszki Jacek Soplica uciekł za granicę, został mnichem, wstępując do zakonu bernar-
dynów. Tam przyjął nazwisko Robak, by podkreślić, jak jest znikomy i mało ważny.
Dwa nazwiska symbolizują dwa okresy życia bohatera. Z relacji samego Jacka wynika, że nie miał zamiaru zabić
Stolnika, strzelba sama wypaliła. Miał świadomość popełnionej zbrodni, robił wszystko, żeby odkupić swe winy
i zmazać piętno zdrajcy.

7. • Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja 0–3


• Konfederacja Targowicka
• Rzeź Pragi w czasie wojny polsko – rosyjskiej
• Tworzenie Legionów Polskich we Włoszech

8. Ryków i Płut, jako przedstawiciele Moskali, spowodowali zjednoczenie się Polaków przeciwko nim. Skłócona 0–1
szlachta polska pogodziła się, w ten sposób zakończył się zajazd.

9. Idealizacja służy zachowaniu dobrej pamięci o świecie szlacheckim, którzy odchodzi w przeszłość. Równo- 0–2
cześnie wiąże się z funkcją ocalania dobrej pamięci o Polsce, którą to funkcję Pan Tadeusz miał pełnić wśród
emigrantów popowstaniowych. Idealizacja ułatwiała zachowanie przez nich miłości do ojczyzny.

AUTOR: Joanna Gaweł

6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


Język polski | Myśli i słowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

Nr zadania Odpowiedzi Punktacja


10. Pana Tadeusza nazywamy epopeją narodową, ponieważ jest to wybitne dzieło w literaturze narodowej, które 0–2
wiernie oddaje charakterystyczne dla epoki tradycje, zwyczaje i zachowania szlachty w przełomowym mo-
mencie dziejów – nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości u boku Napoleona. Dzieło to zachowuje
jednocześnie wysoki poziom artyzmu.

Suma punktów 24

Propozycja oceny:
•  celujący: 24 pkt
•  bardzo dobry: 23–22 pkt
•  dobry: 21–18 pkt
•  dostateczny: 17–13 pkt
•  dopuszczający: 12–8 pkt
•  niedostateczny: 7–0 pkt

Podstawa programowa: I 1.1; II 1.2 1.5 3.2 4.1 4.3; III 1.1

AUTOR: Joanna Gaweł

7 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018