Вы находитесь на странице: 1из 3

1.

把胳膊
2.把汉语句子
3.把脏水果
4.把一封信
5.把人民币
6.把电视
7.把一束花儿
8.把医药费
9.把自行车
10. 把一座楼
11. 把三棵树
12. 把菜单
13. 把表
14. 把汽车
15. 把难问题
16. 把诗
17. 把红楼梦
18. 把座位
19. 把故事

1. Bǎ gēbó 2. Bǎ hànyǔ jùzi 3. Bǎ zàng shuǐguǒ 4. Bǎ yī fēng xìn 5. Bǎ rénmínbì 6.


Bǎ diànshì 7. Bǎ yī shù huā er 8. Bǎ yīyào fèi 9. Bǎ zìxíngchē 10. Bǎ yīzuò lóu 11.
Bǎ sān kē shù 12. Bǎ càidān 13. Bǎ biǎo 14. Bǎ qìchē 15. Bǎ nán wèntí 16. Bǎ shī
17. Bǎ hónglóumèng 18. Bǎ zuòwèi 19. Bǎ gùshì
1. положить руку
2. Поместите китайские предложения
3. Положите грязные фрукты
4. Отправьте письмо
5. Поместите юань
6. Ставим телевизор
7. Положите букет цветов.
8. Положите медицинские расходы
9. Ставим велосипед
10. Поместите здание
11. Ставим три дерева
12. Ставим меню
13. Ставим часы
14. Поставить машину
15. Решайте сложные проблемы.
16. Поместите стихи
17. Сон о красных особняках.
18. Сядьте
19. Поместите рассказ

1.洗好了
2.盖完了
3.交给医生
4.念给大家
5.撞伤了
6.提出来
7.带过来
8.关上了
9.找到了
10. 停在房子后边
11. 翻译成俄语
12. 拍成电影
13. 种在房子前边
14. 填完了
15. 寄给爸爸妈妈
16. 骑坏了
17. 放在桌子上
18. 换成美元
19. 讲给同学

1. Xǐ hǎole 2. Gài wánliǎo 3. Jiāo gěi yīshēng 4. Niàn gěi dàjiā 5. Zhuàng shāngle 6. Tí
chūlái 7. Dài guòlái 8. Guānshàngle 9. Zhǎodàole 10. Tíng zài fángzi hòubian 11. Fānyì
chéng èyǔ 12. Pāi chéng diànyǐng 13. Zhǒng zài fángzi qiánbian 14. Tián wánliǎo 15. Jì gěi
bàba māmā 16. Qí huàile 17. Fàng zài zhuōzi shàng 18. Huàn chéng měiyuán 19. Jiǎng gěi
tóngxué

1. Готово
2. Готово
3. Дайте его врачу.
4. Прочтите всем
5. Удар
6. Поднимите это
7. Принесите сюда
8. Закрыто.
9. Нашел
10. Парк за домом.
11. Перевод на русский язык.
12. Сделайте это в кино
13. Завод перед домом.
14. Завершено
15. Отправить маме и папе
16. Сломанная поездка
17. Положите на стол
18. Переход на доллары США.
19. Поговорите с одноклассниками.

Вам также может понравиться