You are on page 1of 2

.~ . . !\ - '.

; r
.-
. , ~ ~. ~

,\
.

:", " .
I . \ -
.'

D~ennUt Ustaw Nr 33 - 485 --J Poz, 165, 166 i 167


---------------=--------------------------------------------------~----------~

miaru składek na 4lbp.zpiecżenie społeczne pracowni- iącza się - przez' okres od dnia 1 lipca 1986 r. d~
ków wyłącza się _. ·•.. o:ez akres 12 miesięcy licząc upływu 12 miesięcy licząc od terminu włączenia
od dnia 1 lipca 1986. - ?ołowę sumy rekompensat rekompensat do wynagrodzeń - połowę sum;y rekom-
/ włączonych do wynagrv,_ .. '; , pensat włączonych do wynagrodzeń". .
3. W uspołecznionych zakładach pracy, w których re-
kompensaty pracownicze zostały włączone do wyna- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
' grodzeń osobowych przed dniem wejścia w życie szenia.
uchwały wymienionej w ust. L z podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie społ~czne pracowRików wy- Minister Pracy, Płać Spraw Socjalnych: w z. A. Paczos

166
I,
r
- , ROZPORZĄDZENIE MINISTR:A ROLNICTW Ar LESNICTW A I GOSpODARKI ŻYWNOSCIOWEJ

I:mlentające rozporządzenie
z dnia 25 sierpnia 1986 r.

w sprawie zwalczanlil chorób j


'.
szkodników ziemniaków.

." , Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. twa z dnia 28 m ~uca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób
o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodni- i szkodnik~w ziemniaków (Dz. U. , Nr 10, poz. 76) dodaje
k~mf i chwastami (Dz. lJ. Nr 10, poz. 55) oraz w związku się zdanie. w brzmieniu: "Zakaz nie dotyczy uprawy od-
z pkt 30 częścI A załącznika nr 2 do rozporządzenia mian odpornych na mątwika ziemniaczanego".
) .~. Prezesa Rady Ministrów ·z · dnia 30 grudnia 1985 r. w
sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych ' § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z' dniem 1 paź­
t centralnych organów administracji państwowej zastrze- dziernika 1986 r.
żonych w przepisach szczególnych dla organów zniesio-
nych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza -się, co następuje : Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
;§ 1. W"'§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnic. Zywnościowej: ą Zięba

167 _

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDł.IWOSCI

. I
" :I . dnia ' 28 lipca 1986 r.

"' w . aprawie określenia I:dsad oraz trybu tworzenia ł wykorzystania funduszu bUdowy mieszkań ; dla sędziów
i notariuszy.

Na podstawie art. 80 § 2 mrtawy z dnia 20 czerwca 2) spłaty udziałów finansowych przekazanych spółdziel­
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. u. niom mieszkaniowym na podstawie zawartych . umów
Nr 31, poź. 137) oraz art. 18 ustawy z dnia 25 maja o wybudowanie mieszkań, '
19~1 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. - Nr 19\ .. 3) innych środków ' przeznaczonych na budownictwo
poz. 106, z 1964 i. Nr 41, poz. 278, z 1965r. Nr: 52, :rp.ieszkaniowe.
·poz. 318, z 1974 r. Nr ' 50, poz. 3i7, z 1982 r. Nr 31"
poz. 2-14 i z 1985 r. Nr 31, ~oz. ~ 137) zarządza się, co 2. Ś~odkj funduszu mogą być wykorzystane na:
następuje: 1) finansowanie . budownictwa mieszkaniowego,
2) . finansowanie zakupu Bomów lub lokali mieszkalnych,
§ 1. Fundusz budowy mieszkań dla sędziów i nota- 3) finansowanie wydatków związanych z wykwaterowa-
riuszy, zwany dalej "funduszem", jest przeznaczo,ny na niem osób nieuprawnionych do zajmowania mieszkań
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziO'w i nota- uzyskanych ~e środków funduszu,
riuszy.
4) uqział finansowy w budowie mieszkań spółdzielczych
§ ' 2.1. Fundusz tworzy się- z': na podstawie umów zawieranych ze spółdzi.elniami
·mieszkaniowymi.
l) dotacji budżetowe], usialonej z ~achowaniem przepi- '.'
sów określających opracowanie projektów narodo- § 3. Środki na finansowanie budownictwa mieszka-
wego planu społeczno-gospodarczego budżetu p~ń- niowego ' oraz na zakup domów i lokali mieszkalnych
'stwa, . ustalane 'są w ·ramach nakładów inwestycyjnych, okreś-

"
- ,~tl~:.,' Ol':.,
. -: -;::.. .

''' '_. '"


i .

I~IennIJt :"'B$tą.W Nr 3ą
,
lonyc1i w · narodowym planie społeczno"gospoci'arczym f. 5. '· W·, !raWaCli ni. unorm<;lwanycli rQzporządze- ." ,
l centralnych planach rocznych. llj~m ·stosuj, .. ę prz~pisy 'ł gO$p~aą,rowaniu łundu~zamł,
f .t. 1. Dysponentem funduszu jest .Minister IIpra- [elowytni t n
ad na podsta~ie , Slrawabudżetow~egp.
~iedliwości.
2. Mlnister 8prawiedliwoŚc'i może wydzielić odpo- § 6. ·Rozporządżeni. wchodzi W' tyci~ I. dniem>,
Wiednie · części funduszu· do dyspozycji Pręzesa Naczelne- pgłoszenia. ; .
{lo Sądu Administracyjnego i prezesów sądów woje-
Jvódzkich. Minister. Sll.I-awfedliwości: L. Dómerackl
.'
168

ROZPQRZĄDZBNIE ' MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI ł ·

I I: dnia 25 sierpnia 1986 r,

w sp"awie wynagrod~enia tłumaczy przyslęgłych~


.\ ~
Na podstawie art. 133 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca ..§ 3. Za sprawdzenie zaświadczenie dostarczonego ( ,~~
'1985 r. -Prawo Ó ustroju sądów pówszec~nych (Dz. U. tłumaczenia oraz za sporządzenie i zaświadcienie odpIsu , :. ,;;.~
Nr 31,' poz. 137) zarządza _się, . co następuje: , ' 'pisma w języku , obcym wynagrodzenie. wynosi ' '500/0 ·' ' .-
.stawki przewidzianej za tłumaCzenie, ókr410ne] w § 1,
§ 1. . 1. Ustala się następujące stawki wyriagro.dzenia \
~łumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego . §- 4. Za' ~prawdzenie izaświadq;ełl;ie zgodności dO;-
.tłumacżenia: . starcżonego odpisu pisma W j ęzyku ' obc,y m ·wyńag,rodze.
nie wynosi 30% stawki przewidzianej za thimaczenie,
,l) za stronicę tłumaczęnia na język polski: ' ,Określonej w
§ 1.
\ ' "

IL) z języka angielskiego, franeuskiego, nie"


§ 5. 1. W razie sporządzenia i , zaświadczenia do-
mieckieg~ r tosyjskiego . . '-- 270 zł,
datkowych egzemplarzy tł~maczenia: lub odpisu pisma VI.
b) . ~ innego ' j ężyka e'uropejskiego i z ją- . języku obcym, wymagających ponownego ich przepisania,
zyka ' łacińskiego . : ' ....:.. 320 zł, wynagrodzenie wynosi 50% stawki 2,rzewidzianej za tłu~
c) i języka pozaeuropejskiego posługują- maczenie; okreś'lonej w § 1.
c'ego się , alfabetem ' ł a ci ńskim - , 370 zł, '2. Za sporządzenie l ' zaświadczenie kopii maszyno,·
d) ~ języka poz~europejskiego p~sługują­ pisu ' tłumaczenia lub odpisu pisma w "języku obcYm, spo- .
oego się alfabetem ni ełaciń~im . lub, , rządzonego przez t!umacza, wynagroClzenie za ki:lzdą kópią .
idęogramami - 420 zł" wynosi 20% stawki pr:;:ewidzianej , za tłumaczenie, określo-
nej w § 1. '
,2) za stronicę tłumac~enia z j ęzyka po~k~ego!
a) na język angielski; francuski, niemiecki § 6. L Wynagrodzenie za
tJumaczenie ustne za . , ,.1

i rosyjski . - 370 zł, każdą rozpoczętą ' godzinę obecności


tłumacza . wynosi
stawkę jak za s t roni c ę tłumaczeniabkreśloną , w § 1 i po-
bl na inny j'ę'zyk europej~ki na . język
większoną ' o 30%, .
. łaci,liski ' - 470 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się
2, W razie tłuma-czeriia ustnego zarówno na język
alfabetem łacińskim' '.", - SlO zł, polski, jak i z tego języka, stosuje się tylko jedną stawką /
określoną Vi § .1 ust. 1 pkt 2.
. d) na język pozaeuropejski posługujący się
i alfabetem niełacińskim iub ideogra-rriami - 680' zł. 3, Wynagrodzenie za stratę ' czasu wezwanego · tłuma­ ·;,Ij.'fo

cza, jeżeli z jego usług nie skorzyStano, ustala się w wy- .' ~ to

'2. Za stronicę tłUlp.aczenia z j ęzyka obcego na inny soko ści 500/0 stawki okr,eślonej w ust. 1. .,
Język obcy stawki ol;creślon e w u?t. 1 pkt 2 p'odwyższa'
, \ . -,,
4. Godziny obecności oblicza się od godziny. na któr/ł
, ~

się o 50%. tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia ' go od;


udziału w czynności.
§, 2. ~, Zd tłumaczenia tekstów: . J.

§ , 7, 1. Przy obliczaniu wynagrodze~ia za stronic. '


,1) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wYpe łnie. uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszyno-
nie pi~mem , ręc znym drukowa~ych formularzy, z wy- pisu ' (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie wi:d oczne ' • j

. jątkiem tekstów. sporządzonych pismem technicznym, znaki dnikarskie (litery, znaki pr.z estankowe, ' cyfry, znaki
..
2) trudnych do odczytania :z;e względu na stopieli przeniesienia itp,) oraz uzasadnione budową zdania:, przęr- ' .-
-zniszczenia lub uszkodzenia teks'tu lub złą jakość wy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się · 'za całą.
kopii sporządz~nef sposobem technicznym, 2, W razie tłumaczenia sp.orządzonego· w Innym
~ stawki przewidziane w § 1 podwyższa się o 25%. ukłgdzie maszyn opisu niż' 25 . wierszy po' 45 znakó,",

l_o J

Related Interests