Вы находитесь на странице: 1из 5

V.

Æsir

 
Allegro. ( =150)
     
                    
   
    
  
    
                   
                

 
          
   
     
        
  
8

       
              cresc.
         
   
   

   
  

    `_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                         
14
                      
       
  

             
                      
  
           
 8vb

                     


    
20

       

 
                         
              
  
   
25
          
     
    
   
    
 
 
  
   
 
                            
          
    

30
                 
  
        
       
           
          
         
     

Copyright 2019 by Prime


All Rights Reserved
2
 
            
 

 
          
 
    
35

         


  
   
                                
 
     Presto Montuno ( =300)
    
41
             
 
     

    
    
cresc. 
      
   
       
  
                

    
  =400
  =200  =300
   
46

                          
   
 
                 


         
              
52
 =225 
 =675  =300

                       
               

                
         
 
  
Tempo Primo ( =150)

58 Time freeze(♩=0.5859375)
 1
         256 ̂  
    

̾͊ ̏ ̎ ̎͗ ́ ͌
͛ ̓̒̋ ͌̚ ̓ ̋ ̔̎̆ ̃ ͝ ̐̓ ͠ ̍ ̽ ́ ̉
ẅ̴̫̖͎̚ ǎ̴̏ ̮ ́ ḱ̷ ͝ ̔ ̉ ̕ë̵͇͘ ͜ ͇̱̇͂ ̣ ̆u̸
             
̸̢͉̪̲͆ ̪͉͔͑ ̕p̵̡ ̨ ͇̰̿͒ ̡̢
 
̟ ̳̘͎ ͉̮͚ ͔̳͖

  1
256
͖͕͈ ̻͍̦
͙

      

62
   
      

                    


   
   
65
          
   
                      
 
  
    
              
      
        
    
   

      

3

69
               
  

 
   

 
 
 
            

           
              
      
              

    
74
       
         
R.
   
     
 
      
    
 
L. 

           
77
      
   
               
             
  

      
80
    
     

 

   


  
        
             
 
83

    
 
   
     

     
 
             
     
86

                


    

       
            
     
90
                 
8va
      
   
   


      


                      
              

4

 (8 va)            


   
L'istesso tempo
95
       
    
       
                                 
  
          

Dubstep( =♪) ( =75)  
   
          

          
     
    
 
 
  
 
 
 (♪= )
        
98
 
                                 
       
 

       

           

                      
           
   
  
                        

~~~~~
 
100 ♩
( =♪)
             
             
   
                       

~~

    
           
 
          
             
   
  =♪.) (.=75)

Appasionato.( ♩
102
 (♪= ) ♩
                2          

                
      16 
       
 cresc.  
         
                 16         2

  
      
         
                       2
 

            
103

        


 
  
  
                      2
                        
   
          
(♪.= .) ♩


 
(♪.= .)♩
  
       
104
       2          
  
 16  
      
                2
      
   16            
      
    
        
                  2
105

           


           

  
                     
2
                   
  
5

 .)            


          
Alla breve(♩.=♩) ( =75)

       


(♪.= ♩
106
 
8va

  

                     
      
        
      


  
        
L'istessto tempo ( =150)
         
(8va)
            
108

       
  
                    
                        
      

   (8 va)   
         
        
       
113

         

        
                       
     
  

         
   (8 va)           
119

          

 
R.

     

         
    
    

   (8va)    
 
 
125


              
         
     
 

Вам также может понравиться