Вы находитесь на странице: 1из 2

a.n.

____________________________________
dom.___________________________________
_______________________________________
ocupaţia________________________________
_______________________________________
tel:_____________________________________
Art. 311. Denunţarea falsă
(1) Denunţarea cu bună ştiinţă falsă  în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui
organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune:
    a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    b) săvîrşită din interes material;
    c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Cu răspunderea ce o port în conformitate cu art.311 al Codului penal RM cu privire
la denunţarea falsă am fost avertizat:
Cotor nr.________ ______________________
Mun. Chiș
Chișinău ___ __________ 2018
ora ___ : ____

PLINGERE
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Denunţul a primit :
Ofiţer superior urmărire penală al SUP
a IP Botanica al DP mun. Chişinău
comisar principal
Руководителю органа
уголовного преследования
сект.Рышкань, мун.Кишинэу
подполковнику полиции
от гр-на (ки) ________________________
____________________________________
г.р._________________________________
рождён(а)___________________________
прож._______________________________
____________________________________
тел:_________________________________
Ст. 311 Ложный доносю
 (1) Заведомо ложный донос органу или должностному лицу, имеющему право возбудить уголовное
преследование, с целью обвинения кого-либо в совершении преступления
    наказывается штрафом в размере до 300 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу
общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.
    (2) То же действие:
    а) связанное с обвинением в совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления;
    b) совершенное из корыстных побуждений;
    с) сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения,
    наказывается штрафом в размере от 200 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет.
В соответствии со ст.311 Уголовного
Уголовного кодекса, об ответственности за ложный донос
был (а) предупреждён (на).
(на).
Котор ________ _______________
Мун. Кишинэу ___ __________ 2014

время ___ : ____

ДОНОС
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Офицер по уголовному преследованию


ИП Рышкань Мун. Кишинёв
Лейтенант полиции

Вам также может понравиться