Вы находитесь на странице: 1из 13

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Базов й ровен (А2)

МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Ав о кий коллек ив:


РУДН: З.И.Е ина, А.С.Иванова, Н.И.Соболева, Е.В.Со окина, Г.А.С кова,
Т.В.Ш икова.
МГУ: М.М.На абина, В.А.С епаненко.
МАДИ: Г.В.А ем ева, Е.В.Д бин ка .
СПбГТУ: И.И.Ба анова, Г.И.К зова, В.В.С а од б

I. МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. Им с ествител ное

1.1. Ч е е в е
е ви ел н е, по ебл ем е ол ко в един венном и ле (вода, л бов ,
д жба);
е ви ел н е, по ебл ем е ол ко во множе венном и ле (каник л ,
о ки);
о об е л аи об азовани множе веного и ла е ви ел н (ле а, глаза,
л , л ди, де и и д .).

1.2. Падеж а е а е е в е . Падежн е о м е ви ел н


множе венного и ла ве дой и м гкой о новой. О об е л аи об азовани адежн
о м е ви ел н един венного и множе венного и ла.

З а е е адеже

Именител н й падеж
З а е : Ф :
иден и ика и ли а, п едме а (Мо г амма и е кий б ек (Мне нравитс
сестру зовут Лена. Газета наз ваетс тот артист. Ему нужна та книга.);
«Коммерсант»); оп еделение (Он живет в гостинице
ли о, п едме необ одимо и (Директору “Москва”.).
нужен секретар . Мне нужна та книга.);
об ие, дей вие, вление во в еменной
азе (Экзамен начнутс в нваре. Дожд
кончилс .);
изи е кое, мо ионал ное о о ние (У
мен болит голова. Девочка боитс .);
об ек ин е е а (Мне нравитс футбол.
Мен интересует литература.).

Родител н й падеж
З а е : Ф :
а) без п едлога об ек (Я б л на о к ии в авки.);
ли о, ко о ом п инадлежи о-либо (Э о оп еделение (Где на оди кабине декана?
кабине ек о а ниве и е а.); Яп ай без а а а);
о иал н е, од венн е о но ени (Анна - об о ел во ме а (Иван живе недалеко
ек е а декана. Я б а Вик о а.); о ниве и е а.);
а ак е и ика, п изнак ли а, п едме а (Он об о ел во в емени (Анна п и ла
або ае в библио еке ниве и е а.); по ле обеда.).
елое по о но ени к его а и (Он в пил
акан молока.);
коли е во, ме а в о е ании
коли е венн ми и ли ел н ми и ловами
“ кол ко?, много, мало,е кол ко” (Скол ко
ден ов ва в г ппе?);
− о на да а об и , дей ви (Он одил
12-го ев ал 1985-го года.);

б) п едлогами
из, с, от – и одн й п нк движени (Он
п и ел из банка. Он ве н л кон е а
поздно. Я пол ил пи мо о б а а.);
до – коне н й п нк движени (Как дое а до
ен а?);
до, во врем , после – в ем дей ви (По ле
ока он по ел в библио ек .);
около, (не)далеко от – ме она ождение
(Вик о живе недалеко о або .)
– ме она ождение, в занное ли ом (Анна
б ла в а а.)
без – о вие нали и его-либо (Я жив в
доме без ли а.)
Дател н й падеж
З а е : Ф :
а) без п едлога логи е кий б ек (Б а н ави на а
ад е а дей ви (Вик о обе ал м з ка. Вик о н жна а книга.);
позвони воем д г .); ко венн й об ек (Вик о п едложил д г
ли о, и п ва ее необ одимо в ем- пой и на бол.);
либо (С ден ам н жен о ебник. оп еделение (У ден ов б л кзамен по
Се е надо пой и в поликлиник .); изике.); об о ел во:
ли о, и п ва ее изи е кое или а) ме а (М долго одили по го од .);
мо ионал ное о о ни (Де м олодно. б) об аза дей ви (Я пол ил ооб ение по
Иван ин е е но або а .); ак .).
воз а ное о о ние ли а, п едме а
(Вик о 20 ле . Го од 1000 ле .);

б) п едлогами
к – ли о как ел движени (Он поеде к
д з м.);
по – ме о движени (Д з г л ли по па к .);
к – ли о, п едме как ел п иближени (М
под е али к дом в 6 а ов.);
по – ед во в зи (Я по лал пи мо по
по е.);
по – п изнак п едме а по о но ени к обла и
знаний (С ден л али лек ии по
и о ии.).
Винител н й падеж
З а е : Ф :
а) без п едлога логи е кий б ек (Моего а его б а а
обозна ение ли а п и глаголе “зва ” зов Иван.);
(Моего кол ного д га зов Олег.); п мой об ек (Я поп о ил воего д га
в ем дей ви : п ие а зав а.)
а) дли ел но (Он жил в де евне недел .); об о ел во в емени (Мой д г жил в
б) пов о емо (Он одил в ба ейн кажд Мо кве ме .).
ббо .).
б) п едлогами
ерез – пе иод в емени, по ле ко о ого
п ои оди дей вие (Мой б а п иеде е ез
недел .)
Творител н й падеж
З а е : Ф :
а) без п едлога п едика (Б а Вик о а ал и ом.);
конк е иза и , о нение дей ви (Де и ко венн й об ек (Иван ин е е е
занима м з кой. Се а ин е е е поли икой.); об о ел во ме а (Се а
ило о ией.); живе дом еа ом.).
а ак е и ика, п изнак ли а, п едме а п и
глагола б , а , або а (Э о еловек
ал моим д гом. Он або ал ме аником.).

б) п едлогами
с – овме но ( и пол зованием более
и окого набо а глаголов)
(Вик о в е ил о воими д з ми на
кон е ен ии.);
р дом с – ме она ождение (Мой д г живе
дом па ком.).

Предложн й падеж
З а е : Ф :
об ек е и, м ли (Я п о и ал а о ко венн й об ек (Я л бл и а
по е.); а каз о п и оде.);
в ем , в аженное о е ани ми о оп еделение (Мой д г в егда мо и
ловами ме , год, недел (В б д ем пе еда и о по е.);
год поед в И али ). об о ел во в емени (Я п ие ал в
Мо кв в авг е.).

1.3. Словообразование имен с ествител н

Ра познавание до а о но и окого к га ловооб азова ел н моделей:


ли о м ж кого и жен кого пола по на ионал но и, од зан ий, п о е ии,
де ел но и и д . ик ами:
− - ик, - и (а), - ик, - и (а), -ист и д . (летчик, летчица, продавшица,
кономи и д .);
− анин, - нин, -анк(а) (англичанин, англичанка, крест нин, крест нка);
− и( ) название на ки (биологи );
− и( ) название п едме ов, дей ви и .д. (станци , вол ци и др.)
− помо ложени о нов (самолет, пароход).

2. Местоимение
2.1. Раз д (г ) е е :
п и жа ел н е (свой),
каза ел н е (тот, такой),
оп едели ел н е (сам, сам й, другой),
о и а ел н е (никто, ничто),
возв а н е (себ ).
2.2. З а е , з е е еб е е е е е в е аз д в
е е .

2.3. Падеж е е е :
ли н е ( , т , …, они);
воп о и ел н е (кто? что? какой? чей?);
п и жа ел н е (мой, твой, наш, ваш, свой);
каза ел н е ( тот, …, тот, …);
оп едели ел н е (сам, сам й, другой, кажд й);
о и а ел н е (никто, ничто, ...);
возв а ное (себ ).

2.4. Ф е е :
- б ек (Никто не видел Виктора.);
- п едика (Эта книга – мо .);
- п мой и ко венн й об ек (Он ничего не видел.);
- оп еделение (Я зна того человека.).

3. Им прилагател ное
3.1. П е е ага е .
П ево одна епен п илага ел н (Эве е – ама в ока го а в ми е.).
С авни ел на епен п илага ел н ог ани енн м набо ом лек ики.
О об е о м об азовани авни ел ной епени ( о о ий-л е, мален кий-
мен е, бол ой-бол е).

3.2.. К а а а ага е г а е аб е (согласен,


доволен).

3.2.1..Ф ага е :
оп еделение (Мне н ав и и ого молодого по а.)
п едика (Э а зада а ама дна .);
3.2.2. Ф ага е в ав е е е
п едика (Твой а каз ин е е нее, ем мой).
3.2.3..Ф а ага е
п едика (Я не огла ен вами.)
3.2.4. С в б аз ва е е ага е
ик ами
− н-( й, ий) – название ка е ва п едме а, его п изнака и д . (длинн й, вечерний);
− -и еск(ий) – казание на п инадлежно п едме ов, ка е во, о но ение
(исторический, химический и др.);
помо ложени о нов (англо-русский, северо-восточн й).

4. Глагол
4.1. И в.
Упо ебление ин ини ива не ове енного и ове енного вида (Он советовал
мне бол ше гул т . Он решил помоч Андре .).

Упо ебление ин ини ива не ове енного вида азов ми глаголами НАЧАТЬ,
КОНЧИТЬ, ПРОДОЛЖИТЬ, глаголами ЛЮБИТЬ, НРАВИТЬСЯ, УЧИТСЯ,
УМЕТЬ, ПРИВЫКАТЬ (В том году м продолжаем изучат русский з к).
Упо ебление ин ини ива ове енного вида глаголами заб , пе
(Виктор не успел перевести ту стат ).

Модели глаголов: УМЕТЬ, ОТДОХНУТЬ, ДАВАТЬ, СТАТЬ, УПАСТЬ; ПИТЬ,


ЕСТЬ, БРАТЬ, ВЗЯТЬ, ПОНЯТЬ, ДАТЬ, БЕЖАТЬ.

4.2. О б е а б аз ва ед ег в е е г аг в: МОЧЬ, НЕСТИ,


УПАСТЬ, ПРИВЫКНУТЬ, ПОГИБНУТЬ, УМЕРЕТЬ, ОШИБИТЬСЯ, НАЙТИ.

4.3.. В д г аг в.
Употребление видов глаголов с более ироким набором лексики.

Сл аи потреблени глаголов несовер енного вида (НСВ):


− название дей ви (Виктор ждал своего друга.);
− пов о емо дей ви (Анна встает рано.);
− п о е (Я переводил стат 2 часа.).
Сл аи потреблени глаголов совер енногог вида(СВ):
− закон енно , ез л а ивно дей ви (Олег перев л две стат и.);
− однок а но дей ви (Сегодн утром встал в 7 часов.).

Употребление видов глаголов в простом и сложном предложении:


- НСВ дл обозна ени одновременн , параллел н действий (Анна сидела в парке
и читала книгу. Когда жил в Москве, много работал.);
- СВ дл обозна ени последовател н , закон енн действий
(Виктор собрал вещи и в шел из комнат . Когда закончу университет, поступл на
работу.);
− НСВ дл обозна ени про есса + СВ дл обозна ени момента завер енности
действи
(Я ш л по улице и встретил своего старого друга. Когда жил в Москве, познакомилс с
интересн ми л д ми.);
− СВ дл обозна ени момента завер енности действи + НСВ дл
обозна ени про есса
(Я закончил сво работу, а друз продолжали работу. Когда Виктор приш л домой, все
уже спали.).

4.4. И е а в.
Об азование о м импе а ива 2-го ли а един венного и множе венного и ла: (в а -
в ан ( е), давай( е) поем.).

4.5. Г аг а е - в г а е аб е:
− азов е глагол : НАЧИНАТЬСЯ, КОНЧАТЬСЯ, ПРОДОЛЖАТЬСЯ;
− овме н е дей ви : ВСТРЕЧАТЬСЯ, ЗНАКОМИТЬСЯ;
− глагол , не по ебл ем е без а и – : СМЕЯТЬСЯ, УЛЫБАТЬСЯ.

4.6. Г аг дв же .
Глагол , обозна а ие разли н е вид движени : идти- одит , е ат -
ездит , бежат -бегат , пл т -плават , летет -летат , нести-носит , везти-
возит , вести-водит .

Зна ение глаголов движени с приставками:


− по- – на ало движени (пойти поехат );
− при- – до ижение коне ной ели движени (прийти приехат );
− - – даление из оп еделенн ме (уйти, уехат );
− в(о)-, в- – движение вн (войти, в ехат );
− в - – движение изн и (в йти, в ехат );
− под- – п иближение к оп еделенном об ек (подойти, под ехат );
− от- – даление на неко о ое а о ние (отойти, от ехат );
− пере-, – движение одного ме а на д гое (перейти, переехат ).

Форм несовер енного и совер енного вида глаголов движени с


приставками: при одит -прийти, приезжат -прие ат и т.д. Употребление глаголов
движени несовер енного и совер енного вида.

4.7. С в б аз ва е г аг в
помо ик ов:
− -ова-, -ева- – (чувствоват себ , танцеват );
− - ва-, -ива-, -ва- – (НС) (осматриват , дават );
− -н - – (СВ) (крикнут , толкнут );
помо п е ик ов по-, на-, с- и д . (пообедат , с грат ).
помо п е ик ов (глагол движени ) по-, при-, в- (во-), в -, пере-, от-, под-
(прийти, уйти, войти, в йти, перейти, подойти).

5. Им ислител ное
5. 1. К е ве е д в е е е\
Падежн е о м и ли ел н один, одна, одно. Упо ебление е ви ел н
коли е венн ми и ли ел н ми: два ме а, п ме ев, де ани .
Иден и но падежн о м по дков и ли ел н аналоги н м падежн м
о мам п илага ел н .

5.2. Ф д в е :
− оп еделение (Он живет на первом таже.);
− п едика (Мо окно первое.).

6. Наре ие
6.1. П ед а в е а е (в а е аб е), б з а а е
− модал но : НАДО, НУЖНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, НЕОБХОДИМО;
− изи е кое, мо ионал ное о о ние: ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО, ТРУДНО,
СКУЧНО, ПРИЯТНО.

6.2. С ав е а е е а е (в г а е аб е):
ТРУДНО-ТРУДНЕЕ, ДАЛЕКО-ДАЛЬШЕ, МНОГО-БОЛЬШЕ, МАЛО-МЕНЬШЕ.

6.3. О а е е а е : НИКУДА, НИГДЕ, НИКОГДА.

6.4. Ф а е :
− п едика (Виктору надо встретит с с другом. Мне б ло скучно в гост х.).
− об о ел во ме а (Я никуда не поеду.);
− об о ел во в емени (Я никогда не б л на море.);
− об о ел во об аза дей ви (Сейчас он переводит лучше, чем ран ше.).

6.5. С в б аз ва е ав е е е а е :
− помо ик а -ее: важнее, ин е е нее (Виктор говорил интереснее, чем
Наташа)
7. Сл жебн е асти ре и

7.1. П ед г
Зна ени предлогов в предложно-падежн констр к и (в рас иренном наборе):
в, на, около, (не)далеко, справа от, р дом с, – ме о;
в, на, к – нап авление;
из, с, от – и одн й п нк движени ;
в, на, ерез, во врем , после – в ем ;
с – овме но ;
на – ед во пе едвижени ;
о – п едме м ли;
в, на – о об е л аи по еблени п едлогов (в зале, на лекции).

7.2. Со з
7.2.1. С е е з :
− и, а, но, или, не ол ко, но и .., оже, акже
7.2.2. П д е е з :
временн е: когда;
из снител н е: о, об , как;
при инн е: по ом о, ак как;
словн е: е ли;
елев е: об .
7.2.3. С з е в в в е адежа .

7.3.. Части
Зна ени :
тверждение: да, ак, ладно, о о о;
отри ание: не , не;
вопрос: ли, азве;
в деление: ол ко, даже, во ;
о енка, степен : по и, ов ем.
II. СИНТАКСИС

1. Вид синтакси ески св зей: СОЧИНЕНИЕ и ПОДЧИНЕНИЕ в лово о е ании, в


п о ом и ложном п едложении.

1.1. Со инител на св з с со зами: И, А, НО, или а а е аб е е ,а


акже г ада з НЕ ТОЛЬКО …, НО И

1.2. Вид под инител ной св зи: согласование, правление и прим кание на
рас иренном наборе лексики (Мо младша сестра часто рассказ вает мне о
своей школе.).

1.3. Со инител н е словосо етани : соединител н е, разделител н е,


противител н е на рас иренном лексико-граммати еском материале, а
также града ионн е.

1.4. Тип под инител н словосо етаний: глагол н е, в том исле глагол но-
ин инитивн е, с бстантивн е, ад ективн е, наре н е на рас иренном лексико-
граммати еском материале.

Данн й материал необ одимо тол ко имет в вид преподавател при об ении.
2. Вид простого предложени

2.1. Нев е е ед же :
Повествовател н е предложени
Лекци началас в 9 часов.
Поб дител н е предложени
Посмотрите тот фил м!
Пойдем в кино!
Закрой(те) окно!
Приходи(те) к нам завтра!
Утвердител н е и отри ател н е предложени :
В гостинице ест бассейн.
В гостинице нет бассейна.
Я никого здес не зна .
Вопросител н е предложени :
а) а и енн м набо ом воп о ов, вкл а воп о ко венн падежей: У кого? С
кем? О ком?
В каком журнале та стат ?
Каку книгу т читал?
б) а и ей -ли
Пойдет ли Анна домой?

2.2. Стр кт ра простого предложени


2.2.1. Дв е е ед же
1. Со п гаемой о мой глагола
N1 - V f1
У ок на инае в 9 а ов.
Де и пе а в кол .
V3s – Inf
Мне н ави зде або а .
Зде не аз е ае к и .
2. Без п гаемой о м глагола
N1 - N1
Мо ква - ог омн й го од.
N1 - Adj полн. .
Погода - п ек а на .
Э а книга - ин е е на .
N1 - Adj крат. .
А ди о и вободна.
Мне н жна а книга.
Я не огла ен вами.
N1 - Part крат. .
Магазин о к .
N1 - N2, N5,N6
Бо и в а а.
Сад дом домом.
Вик о на або е.
Praed – Inf
Нел з к и в а ди о ии.
N1 quant – N6
В г ппе 8 ден ов.
В Мо кве много еа ов.
Adv quant - N2
У на много го ей.
Нет - N2/N6
У Вик о а не еле она.
В ом магазине не книг на англий ком з ке.

2.2.2. Од е е ед же
1. Со п гаемой о мой глагола
Здес прода т газет .
2. Без п гаемой о м глагола
Сегодн сил н й ветер.
В университете конференци
У ребенка температура.
На вечере б ло весело.
Мне скучно.

2.3. Форм про ед его и б д его времени в простом предложении


2.3.1. В ед же без гае г аг а:
а) л жебн й глагол БЫТЬ в п о ед ем и б д ем в емени:
Мой друг б л врачом.
Мой друг будет врачом.
б) знамена ел н й глагол БЫТЬ в п о ед ем и б д ем в емени:
Виктор б л в институте.
Вечером он будет дома.
в) пол знамена ел н й глагол БЫТЬ в о ме 3-го ли а еднего ода един венного
и ла БЫЛО, БУДЕТ.
Мне надо б ло позвонит сестре.
Мне надо будет позвонит сестре.
У мен не б ло времени.
У мен не будет времени.
2.4. Способ в ражени с б ектно-предикативн отно ений

2.4.1. С б в аже г а а е г б е а
им е ви ел ное, ме оимение, б ан иви ованное п илага ел ное в о ме
имени ел ного падежа.
Концерт закончилс поздно.
Никто не позвонил.
Все работа т.
Бол ной поправл етс .
о е ание е ви ел н и ли ел н ми, коли е венн ми ловами,
ме оименн ми на е и ми.
Два друга поехали на кскурси .
На кскурсии б ло много студентов.

2.4.2. Способ в ражени логи еского с б екта


- им е ви ел ное или ме оимение в о ме вини ел ного падежа без п едлога.
Моего брата зовут Андрей.
- им е ви ел ное или ме оимение в о ме оди ел ного падежа с предлогом У.
У моей сестр ест собака.
- им е ви ел ное или ме оимение в о ме да ел ного падежа без п едлога.
Моему брату 15 лет.
Мне нравитс та муз ка.
Вам нужно много занимат с .

2.4.3. С б в аже ед а а
- п гаема о ма глаголов в из ви ел ном наклонении в на о ем, п о ед ем и
б д ем в емени и пол зованием а и енного набо а лек ики

- о е ание азов глаголов ин ини ивом:


Виктор стал занимат с муз кой.
… начал занимат с муз кой
… кончил занимат с муз кой
… продолжал занимат с муз кой

- о е ание глаголов модал н м зна ением ин ини ивом:


Виктор решил
умеет
л бит + работат
может
хочет

- о е ание глаголов движени ин ини ивом:


Виктор приехал поступат в университет.
- о е ание ли ной о м глагола е ви ел н м:
Виктор станет врачом.
- о е ание п едика ивного на е и можно, н жно, надо, нел з ... ин ини ивом:
Мне нужно занимат с .
- п едика ивн е п илага ел н е в к а кой о ме:
Я согласен с вами.
Декан зан т.
- п едика ивное на е ие:
Летом жарко.
Ему холодно.
- п илага ел н е и на е и в о ме авни ел ной епени:
Эта стат интереснее.
Я старше брата.
Эта улица сама красива в городе.
Сегодн холоднее, чем вчера.

2.5. С б в аже г - в е в ед же

2.5.1. Об ектн е: падежн е и п едложно-падежн е кон к ии им н


е ви ел н , п илага ел н , и ли ел н , ме оимений:
Антон читал стат о климате Сибири

2.5.2. Определител н е: огла ованное и не огла ованное оп еделение


Пам тник Пушкину стоит в центре Москв .
Вот книга с рисунками.
Я п чай без сахара.
2.5.3. Обсто тел ственн е:

− пространственн е: предложно-падежн е констр к ии, наре и места


Студент приехали из разн х стран.

р дом с домом
Машина справа от дома
недалеко от дома
около дома

− временн е: предложно-падежн е констр к ии, наре и времени


В прошлом году в сент бре он приехал в Москву.
Первого нвар встреча т Нов й год.
Я читал ту книгу ран ше.

− елев е: со етание ли ной орм глагола с ин инитивом


Виктор пошел обедат .

3. Вид сложного предложени

3.1. Сложносо иненн е предложени на рас иренном наборе лексико-


граммати еского материала

3. 2. Сложнопод иненн е предложени :

3.2.1. Из е е ед же :
− с со зн ми словами (в рас иренном наборе)
Виктор узнал, из какого города приехала Анна.
………………, каку книгу читала Анна.
− с со зом ЧТОБЫ
Я хочу, чтоб Антон пришел к нам в гости.
− с асти ей ЛИ
Я спросил Антона, поедет ли он на кскурси .
Я не зна , придет ли он завтра.
3.2.2. О еде е е ед же :
− с со зн м словом котор й во все падежа
Э о дом, в ко о ом живе Нина.
− с со зн ми словами где, к да, отк да (в ограни енном наборе)
Э о дом, где живе мой д г.
Э о о ог а и го ода, о к да недавно ве н л .

3.2.3. В е е е ед же :
− с со зом когда (придато ное предложение в препози ии и постпози ии):
Когда п еподава ел об н е , м внима ел но л аем.
М внима ел но л аем, когда п еподава ел об н е .

3.2.4. У в е ед же :
- предложени потен иал ного слови с со зом ЕСЛИ (п ида о ное п едложение в
по пози ии и в п епози ии).
М пойдем в кино, если купим билет .
Если м купим билет , м пойдем в кино.

3.2.5. Це ев е ед же :
− собственно елев е предложени с со зом ЧТОБЫ:
Я приехал в Москву, чтоб поступит в университет.
− предложени со зна ением необ одимого обосновани :
Чтоб приехат к нам на курс , нужно получит визу.

3.3. Со етание видовременн орм предиката в сложном предложении:

3.3.1.
а) НСВ наст/ про . вр.+НСВ наст/ про . вр.
Я помога Андре , когда он работает на комп тере.

б) СВ про . вр.+СВ про .вр:


Когда прочитал книгу, дал ее Андре .

3.3.2.
а) СВ б д. вр.+ СВ. б д. вр.
Если т пойдеш в кино, тоже пойду с тобой.
б) НСВ б д. вр.+ СВ б д. вр.
Если в будете много занимат с , в хорошо сдадите кзамен .
в) СВ про . вр.+ СВ повелител ное наклонение.
Если т прочитал книгу, дай ее мне.
г) НСВ б д. вр.+ НСВ б д. вр.
Если т будеш занимат с , не буду тебе мешат .
д) СВ про . вр.+ СВ б д. вр.
Я узнал, что Борис приедет завтра.
е) НСВ/СВ + НСВ наст./про ./б д. вр. + СВ про ./б д. вр.
Я зна , что он прочитает ту книгу
прочитал
будет читат
читает
читал
3.4. Пр ма и косвенна ре

Правила транс орма ии пр мой ре и в косвенн

Если пр ма ре – повествовател ное предложение, то косвенна ре –


сложнопод иненное предложение с придато н м из снител н м с со зом ЧТО
Вик о казал мне: “Я п ие ал из Пе ”.
Вик о казал мне, о он п ие ал из Пе .
Если пр ма ре – вопросител ное предложение с вопросител н м словом,
то косвенна ре – сложнопод иненное предложение с со зн ми
словами кто, то, где, по ем , к да и др.
Я п о ил Вик о а: “Ч о дела ден ле ом?”
Я п о ил Вик о а, о дела ден ле ом.
Если пр ма ре – вопросител ное предложение без вопросител ного
слова, то косвенна ре – сложнопод иненное предложение с асти ей ЛИ.
Я п о ил д га: “Т пол ил пи мо из дома?”
Я п о ил д га, пол ил ли он пи мо из дома.
Если пр ма ре – поб дител ное предложение, то косвенна ре –
сложнопод иненное предложение с со зом тоб .
П еподава ел казал ден ам: “Ра кажи е о воем го оде”.
П еподава ел казал ден ам, об они а казали о воем го оде.

Вам также может понравиться