Вы находитесь на странице: 1из 5

F. nr. 43 sv.

CONFIRM pornirea urmării penale


УТВЕРЖДАЮ начало уголовного преследования
Procurorul ___________________________________
Прокурор
_________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
semnătura подпись
„______”______________________________20_____

PROCES-VERBAL
рrivind pornirea urmăririi penale şi constatarea circumstanţelor săvîrşirii infracţiunii,
prevăzute de alin._____ art.______ C.P. al R.M.
ПРОТОКОЛ
о начале уголовного преследования и установлении обстоятельств совершенного преступления
предусмотренного ч.____ ст.____ УК РМ
_________________________ „_____”__________________ 20 ____
localitatea место составления
Organul de urmărire penală al Comisariatului de poliţie ___________________________
орган уголовного преследования Комиссариата полиции
reprezentat de ofiţerul de urmărire penală ____________________________________________
в лице офицера по уголовному преследованию
în conformitate cu prevederile articolelor 274, 514, 515 al C.P.P. al R.M. a întocmit prezentul
в соответствии с требованиями ст. ст. 274, 514, 515 УПК РМ составил настоящий протокол о том, что
proces-verbal, precum că:_________________________________________________________
numele deplin al bănuitului, locul, timpul, modul, mijloacele, consecinţele
___________________________________________________________________________________________
şi alte circumstanţe esenţiale în care s-a săvârşit infracţiunea
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. подозреваемого, место, время, способ, средства, обстоятельства совершенного преступления
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_
În aşa mod prin acţiunile descrise, bănuitul___________________________________________
таким образом, своими действиями, подозреваемый
a comis infracţiunea, prevăzută de alin._______________ art. _____________________CP RM,
совершил преступление, предусмотренноe ч. ст. УК РМ,
adică (то есть)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Reprezentantul organului
de urmărire penală Apărătorul Bănuitul
Представитель органа Защитник Подозреваемый
уголовного преследования
Cele expuse sunt confirmate prin următoarele probe:
Вышеизложенное подтверждается следующими доказательствами
Notă: În procesul verbal se descriu declaraţiile bănuitului, ale victimei, martorilor, constatări ale
specialiştilor, scheme, examinări la faţa locului, alte acţiuni efectuate şi probe administrate în cadrul procedurii de
urmărire а infracţiunii flagrante.
Примечание: В протоколе отмечаются: показания подозреваемого, пострадавшего, свидетелей, заключения
специалиста, схемы, осмотр место происшествия, другие доказательства и действия, выполненные в процессе
расследования явного преступления
Declaraţiile bănuitului _____________________________________________________
(показания подозреваемого)
_____________________________________________________________________________________________
numele de familie şi conţinutul declaraţiilor
____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., содержание показаний
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Declaraţiile victimei _________________________________________________________________________
Показания пострадавшего familia, domiciliul (Ф.И.О., место жительства)
_____________________________________________________________________________________________
care a comunicat că _____________________________________________________________
который показал что conţinutul declaraţiilor (содержание показаний)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Reprezentantul
organului de urmărire penală Apărătorul Bănuitul
Представитель органа Защитник Подозреваемый
уголовного преследования
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Declaraţiile martorului_______________________________________________________________________
показания свидетеля familia, domiciliul (Ф.И.О., место жительства)
____________________________________________________________________________________________________________________
care a comunicat că _____________________________________________________________________________
который показал что conţinutul declaraţiilor содержание показаний
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Reprezentantul organului
de urmărire penală Apărătorul Bănuitul
Представитель органа Защитник Подозреваемый
уголовного преследования

DATELE DE ANCHETĂ A BĂNUITULUI


АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
1. Numele, prenumele şi patronimicul ______________________________________________________________
Фамилия имя отчество
2. Data, luna şi anul naşterii ______________________________________________________________________
дата, месяц, год рождения
3. Localitatea unde s-a născut _____________________________________________________________________
место рождения
4. Domiciliul (tel) ______________________________________________________________________________
место жительство, тел.
5. Studiile _______ _____________________________________________________________________________
образование
6. Locul de lucru (studiu ) , funcţia tel.______________________________________________________________
место работы, (учёбы) должность, тел.
7. Starea familiară ______________________________________________________________________________
семейное положение
8. Antecedente penale ___________________________________________________________________________
судимость timpul şi locul condamnărilor anterioare conform căror articole ale C.P., măsura de pedeapsă
год, статья УК , мера наказания
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

9. Atribuţia către serviciul militar __________________________________________________________________


Отношение к воинской службе
10. Capacitatea de muncă ________________________________________________________________________
трудоспособность
11. Buletin de identitate _________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность
la procesul verbal se anexează:
к протоколу прилагается
1. Obligaţia de a se prezenta la organul de urmărire penală, procuraturii şi judecăţii, care a fost semnat la
обязательство о явки в органы уголовного преследования, прокуратуры, суда подписанное
„____”______________________20___
2. Alte probe, obiectele şi documentele:
другие доказательства, предметы и документы
____________________________________________________________________________________________
de enumerat şi individualizat перечислить и описать
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Cu procesul verbal şi materialele pe _____________________foi am făcut cunoştinţă


с протоколом и материалами на страниц ознакомился
„___”________________________20___

______________________________________
semnătura bănuitului подпись подозреваемого

Traducătorul __________________________________________________________________________________
Переводчик Numele, prenumele şi patronimicul, domiciliul фамилия имя отчество местожительство
_____________________________________________________________________________________________
a fost preîntâmpinat despre responsabilitatea penală conform art. 312 C.P. al R.M.
был предупрежден по ст 312 УК РМ за заведомо неправильный перевод
___________________________________
semnătura подпись
Apărătorul____________________________________________________________________________________
Защитник Denumirea consultaţiei juridice şi numărul mandatului номер мандата кем выдан

_________________________________________
semnătura подпись
„______”____________________20___

Reprezentantul organului de urmărire penală _________________________________


Представитель органа уголовного преследования semnătura подпись