Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL F. nr. 30 sl.

DE RIDICARE
ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ

______________________________ „_____”_________________20___
localitatea, место data întocmirii, число

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărireee penală


Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte, должность, фамилия, имя лица, которое составляет протокол
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în temeiul cauzei penale ________________________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дела
cu participarea:
с участием
specialistului
специалиста
_____________________________________________________________________________________
numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă
фамилия, имя, место жительства, компетентность, в каких отношениях находится с участниками данного
процессуального действия
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 C.P.P. despre răspunderea pentru
prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 CP a fost prevenit.
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.87 УПК и предупрежден об ответственности по
ст. 312 УК за заведомо ложное заключение.
_____________________________________
semnătura specialistului, подпись специалиста
_____________________________________________________________________________________________________
Trăducător Переводчик Numele, prenumele, domiciliu, фамилия, имя, место жительства
_____________________________________________________________________________________________________
a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 C.P. pentru traducere intenţionat incorectă.
Предупрежден об ответственности по ст. 312 УК за заведомо неправильный перевод.
_______________________________
semnătura trăducător, подпись переводчика
Persoana la care se efectuează ridicarea (în lipsa acesteia - membrii adulţi ai familiei sau reprezentanţii administraţiei
autorităţii publice locale) , căreia i-au fost explicat dreptul să asiste la toate acţiunile organului de urmărire penală şi să facă în
legătură cu aceasta obiecţii şi declaraţii care vor fi consemnate în prezentul proces.
Лицо у которого производятся выемка (в его отсутствии – взрослые члены семьи или представитель администрации
местной публичной власти ), которым разъяснены права присутствовать при данном процессуальном действии
органа уголовного преследования, делать замечания которые будут внесены в данном протоколе.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
datele de identitate ale persoanei la care se efectuează ridicarea (care participă la efectuarea ridicării)
документ, удостоверяющий личность лица у которого производится выемка (которое участвует в производстве выемки )
___________________________
semnătura, подпись
respectînd dispoziţiile articolelor 126, 127, 128, 129 C.P.P. a efectuat ridicarea
С соблюдением требования ст.ст.126, 127, 128, 129 УПК произвел выемку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
adresa, localitatea, numele proprietarului, адрес, место (помещение), фамилия, имя собственника
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
despre care fapt, în corespundere cu articolele 131, 260, 261 C.P.P. a întocmit prezentul proces verbal.
о чем в соответствии с требованиями ст ст 131, 260, 261 УПК составлен данный протокол

Ridicarea a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.
выемка начата в час и мин и окончено в час и мин
Pînă la începerea ridicării reprezentantul organului de urmărire penală a înmînat copia ordonanţei
respective din „ _____” _________________ 20 ___, fapt confirmat în ordonanţă. În cadrul acţiunii
procesuale au fost ridicate următoarele obiecte şi documente: До начало производства выемки представитель
органа уголовного преследования вручил копию соответствующего постановления от “____ ” _______________ 20__,
При производстве процессуального действия были изъяты следующие предметы, документы:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
În cadrul ridicării au fost utilate mijloace tehnico-ştiinţifice
При производстве выемки были использованы научно-технические средства
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Procesul-verbal a fost dat citirii. Consemnat just.
Протокол был зачитан. Записан правильно.

Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor_____________________________________________________:


Жалобы и заявления участников
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Participanţi:
Участники

Reprezentantul organului de urmărire penală ____________________________


Представитель органа уголовного преследования semnătura подпись

Notă: Copia prezentului proces- verbal am primit „____” ________________20 ____


Справка: Копию протокола получил

____________________________
semnătura подпись

Вам также может понравиться