Вы находитесь на странице: 1из 58

1

2
��ெவ�� பயண�

ஏ�கா� இள�ேகா

���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com

ெச�ைன

��ெவ�� பயண� Copyright © 2014 by Creative Creative Commons Attribution-


NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..

3
ெபா�ளட�க�
எ��ைர

�ரப�ச�

��ெவ�

ரா�ெக�

ெசய�ைக� ேகா�

�ல��கைள ��ெவ��� அ���த�

ம�த�� பயண�

��கல��� வள���

��ெவ��� நட�த�

�ல� பயண�

��ட கால� ��ெவ��� வா�த�

��ெவ� ஆ�� �ைலய�

ச�வேதச ��ெவ� �ைலய�

��ெவ� வா��ைக

ஆ��ய� ����

எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks

4
எ��ைர

´ÕÅ÷ §ºÄò¾¢Ä¢ÕóÐî ¦ºý¨ÉìÌô §ÀÕó¾¢ø À½õ ¦ºö¾¡ø 8 Á½¢ §¿Ãõ


¬¸¢ÈÐ. «Å÷ ¦ºý¨É¢ĢÕóÐ ÒЦ¼øÄ¢ìÌ Ã¢Ģø À½õ ¦ºö¾¡ø 32 Á½¢
¬¸¢ÈÐ. ­Ð§Å Å¢Á¡Éò¾¢ø ¦ºýÈ¡ø 2 Á½¢ §¿Ãõ ¬¸¢ÈÐ. §Å¸õ «¾¢¸Ã¢ìÌõ
§À¡Ð §¿Ãõ ̨ȸ¢ÈÐ. ­§¾ ¿À÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøž¡¸ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñ¼¡ø
«Å÷ 5 ¿¢Á¢¼ò¾¢ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Å¢ÎÅ¡÷. Å¢ñ¦ÅÇ¢ 200 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷
¦¾¡¨ÄÅ¢ø¾¡ý ¯ûÇÐ. ¬É¡ø Å¢Á¡Éò¾¢ø ¦ºøÄ ÓÊ¡Ð. ÒÅ¢ ®÷ôÒ
Å¢¨º¨Â Á£È¢ Á½¢ìÌ 28000 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø ¦ºýÈ¡ø ¾¡ý
Å¢ñ¦ÅÇ¢¨Â «¨¼Â ÓÊÔõ. ¬É¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ô À½õ ±ýÀÐ ±Ç¢¾¡É
À½õ «øÄ. «íÌ À½õ ¦ºöžüÌ ÓýÒ ´ÕÅ÷ ­ÃñÎ ¬ñÎ ¸¡Äõ
¸Î¨ÁÂ¡É À¢üº¢ ±Îì¸ §ÅñÎõ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ô À½õ ±ôÀÊôÀð¼Ð ±ýÀ¨¾
­ó¾ º¢Ú Òò¾¸ò¾¢ý ãÄõ Å¢Ç츢Ôû§Çý. ­Ð Á¡½Å÷ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ Á¢¸×õ
ÀÂÛûǾ¡¸ ­ÕìÌõ ±É ¿õÒ¸¢§Èý. ­ó¾ô Òò¾¸ò¨¾ ±ØОüÌ ±ÉìÌ
¯¾Å¢¸û ÒÃ¢ó¾ ±ý Á¨ÉÅ¢ ¾¢ÕÁ¢Ì. ­. ¾¢ø¨Äì¸Ãº¢ «Å÷¸ÙìÌ ±ÉÐ ¿ýÈ¢.
­ôÒò¾¸ò¨¾î ¦ºØ¨ÁôÀÎò¾¢ì ¦¸¡Îò¾ ¾¢ÕÁ¢Ì. ºÃŽÁ½¢Âý «Å÷¸ÙìÌõ,
Òò¾¸ò¨¾î ¾ð¼îÍî ¦ºöÐ ¦¸¡Îò¾ ¾¢ÕÁ¢Ì. Á. ­ÄðÍÁ¢¾¢Õ§Åí¸¼õ
«Å÷¸ÙìÌõ ¿ýÈ¢. ­ó¾ô Òò¾¸ò¨¾ Á¢ýëÄ¡¸ ¦ÅǢ¢ð¼ FreeTamilEbooks
ÌØÅ¢ü̱ÉÐ ÁÉÁ¡÷ó¾ ¿ýÈ¢¨Âò ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.

வா����க�ட�…
5
ஏ�கா� இள�ேகா

அ�ைட� பட� – ெஜக��வர� நடராஜ� – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com


அ�ைட�பட �ல� - http://www.superbwallpapers.com/minimalistic/space-shuttle-16092/
���லா�க� – ��யா – priyacst@gmail.com

��ேகா� மா�ற� – �.�வ��க� musivalingam@gmail.com

6
�ரப�ச�

À¢ÃÀïºõ ±ø¨ÄÂüÈÐ. «Ð ¦¾¡¼÷óРŢâŨ¼óÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ÈÐ. «Ð ÁðÎÁøÄ¡Áø «Ð


¦¾¡¼÷óÐ ­Âí¸¢ì ¦¸¡ñÎõ ­Õ츢ÈÐ. À¢ÃÀïºõ ±ô§À¡Ð §¾¡ýÈ¢ÂÐ ±ý¸¢È ¬ö×õ «Ð
§À¡Ä§Å ¦¾¡¼÷óÐ ¿¼óÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ÈÐ. ¾ü§À¡Ð ŨÃì ¸¢¨¼ò¾ ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý
«ÊôÀ¨¼Â¢ø À¢ÃÀïºò¾¢ý §¾¡üÈõ ±ýÀÐ ÍÁ¡÷ 2000 §¸¡Ê ¬ñθÙìÌ ÓýÒ ­Õì¸Ä¡õ ±É
Ţﻡɢ¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.

­ó¾ô À¢ÃÀïºò¾¢ý ´Õ ã¨Ä¢ø ¸ÎÌ §À¡ýÈ «ÇÅ¢ø ¿ÁÐ ÝâÂì ÌÎõÀõ ­Õ츢ÈÐ. ÝâÂý
´Õ ¿ðºò¾¢ÃÁ¡Ìõ. ¿ÁÐ ÝâÂìÌÎõÀõ ­¼õ ¦ÀüÚûÇ À¡øÅÆ¢ Áñ¼Äò¾¢ø (§¸Ä캢) 100
À¢øÄ¢Âý ¿ðºò¾¢Ãí¸û ­Õ츢ýÈÉ. À¡øÅÆ¢ Áñ¼Äõ §À¡ø 10000 §¸¡Ê «ñ¼í¸¨Çì
¦¸¡ñ¼Ð ¾¡ý À¢ÃÀïºÁ¡Ìõ. ´Ç¢Â¢ý §Å¸ò¾¢ø «¾¡ÅÐ ¸ñ ­¨ÁìÌõ §¿Ãò¾¢ø ŢɡÊìÌ 2.99
¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø §À¡É¡ø ܼ §¸ø캢¢ý ­ó¾ô Àì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ «ó¾ôÀì¸õ §À¡¸ ´Õ
Äðºõ ¬ñθû ¬Ìõ ±ýÈ¡ø À¡øÅÆ¢ Áñ¼Äõ ±ýÀÐ ±ùÅÇ× ¦ÀâÂÐ À¡Õí¸û.

ÝâÂì ÌÎõÀò¾¢ø 8 ¸¢Ã¸í¸û Ýâ¨Éî ÍüÈ¢ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ¿¡õ ź¢ìÌõ âÁ¢ ÝâÂì ÌÎõÀò¾¢ø
­Õ츢ÈÐ. âÁ¢Â¢ø ÁðΧÁ ¯Â¢Ã¢Éí¸û ź¢ì¸¢ýÈÉ. ÝâÂì ÌÎõÀò¾¢ø ­ÕìÌõ ÁüÈ
¸¢Ã¸í¸Ç¢Öõ Ш½ì ¸¢Ã¸í¸Ç¢Öõ ¯Â¢÷¸û Å¡úžü¸¡É º¡ò¾¢Âì ÜÚ¸û ­ø¨Ä.

7
¿¡õ Å¡Øõ âÁ¢ ´Õ ¸¢Ã¸Á¡Ìõ. «Ð Ý̢嬃 ¿£û Åð¼ôÀ¡¨¾Â¢ø ÍüÈ¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. ÝâÂÛìÌ Á¢¸
«Õ¸¢ø Ò¾ý¸¢Ã¸Óõ, «¾üÌ «ÎòÐ ¦ÅûÇ¢ì ¸¢Ã¸Óõ ¯ûÇÉ. ÝâÂÛìÌ «Õ¸¢ø ãýȡž¡¸
¯ûÇ ¸¢Ã¸õ âÁ¢ ¬Ìõ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬Ã¡ö¢ø âÁ¢ §À¡ýÈ ¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼ ¸¢Ã¸í¸û ±Ð×õ ­Õ츢ýÈÉÅ¡ ±ýÚ
¾£Å¢ÃÁ¡¸ò §¾¼ôÀθ¢ÈÐ. À¡ø ÅÆ¢ Áñ¼Äò¾¢ø 5000 §¸¡Ê ¸¢Ã¸í¸û ­ÕôÀ¾¡¸ ¿¡º¡ Å¢ñ¦ÅÇ¢
Ţﻡɢ¸û ¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÉ÷. ­ÅüÈ¢ø ÍÁ¡÷ 50 §¸¡Ê ¸¢Ã¸í¸Ç¢ø ¾¡ý «¾¢¸ ¦ÅôÀÓõ ­ø¨Ä;
«¾¢¸ ÌÇ¢Õõ ­ø¨Ä ±É Ţﻡɢ¸û ¦¾Ã¢Å¢òÐ ¯ûÇÉ÷. «¦ÁÃ¢ì¸ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¨ÁÂÁ¡É
¿¡º¡ «ÛôÀ¢Â ¦¸ôÇ÷ Å¢ñ¸Äõ «ÛôÀ¢Âô Ò¨¸ôÀ¼í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ­ò¾¸Åø¸û «È¢ÂôÀðÎûÇÉ.
¦¸ôÇ÷ Å¢ñ¸Äõ À¢ôÃÅâ 2011 Ũà «ÛôÀ¢Â Äðºì¸½ì¸¡Éô Ò¨¸ôÀ¼í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
¬Ã¡öó¾¾¢ø 1235 ¸¢Ã¸í¸Ç¢ø ÁÉ¢¾÷¸û Å¡úžüÌ ²üȾ¡¸ ­Õì¸ì ÜÎõ ±ý¸¢ýÈÉ÷. ¬É¡ø
¯Â¢÷¸û Å¡úóÐ ¦¸¡ñÎ ­Õ츢ýÈÉÅ¡ ±ýÀÐ ­ÐŨà ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¬¸§Å ¿õ âÁ¢Â¢ø
ÁðΧÁ ¯Â¢÷¸û Å¡ú¸¢ýÈÉ.

8
��ெவ�

âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ Å¡Ôì¸Ç¡ø ¬É ¸¡üÚôÀ¼Äõ ­Õ츢ÈÐ. ­Ð âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ ´Õ ¯¨È §À¡ø


­Õ츢ÈÐ. ­¾¨É ÅÇ¢Áñ¼Äõ ±ý¸¢§È¡õ. ­ó¾ ÅÇ¢ Áñ¼Äõ ¯Â¢÷ Å¡ú쨸ìÌ ¬¾¡ÃÁ¡¸
­Õ츢ÈÐ. ­Ð ´Õ §¸¼ÂÁ¡¸ ­ÕóÐ âÁ¢¨Âô À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ. ÅÇ¢ Áñ¼Äõ ­ø¨Ä ±ýÈ¡ø ¯Â¢÷
Å¡ú쨸 ±ýÀÐ ­øÄ¡Áø §À¡öÅ¢Îõ.

¸¡üÚì ¸Ä¨Å âÁ¢¨Â ´ðÊ «¼÷ò¾¢Â¡¸ ­ÕìÌõ. §Á§Ä ¦ºøÄî ¦ºøÄ «¼÷ò¾¢ ±ýÀР̨ÈóÐ
¦¸¡ñ§¼ ¦ºøÖõ. ¸¡üÚ ÓØÅÐõ Á¨ÈóÐ ÓüÈ¢Öõ ¦ÅüÈ¢¼Á¡¸ì ¸¡½ôÀÎõ ­¼§Á
Å¢ñ¦ÅǢ¡Ìõ. ¸¡üÚ Áñ¼Äò¾¢üÌ «ÎòÐ ­ÕôÀРŢñ¦ÅÇ¢. ­Ð 200 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷
¯ÂÃò¾¢Ä¢ÕóÐ ÐÅí¸¢ Ţθ¢ÈÐ.

Å¢Á¡Éí¸û âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ 20 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¯ÂÃõ Ũà ÀÈ츢ýÈÉ. ±Ã¢ ¿ðºò¾¢Ãõ ÁüÚõ Å¢ñ
¸ü¸û âÁ¢Â¢ý ÅÇ¢ Áñ¼Äò¾¢ø ѨÆó¾¡ø «¨Å 80 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¯ÂÃò¾¢ø ±Ã¢óРŢθ¢ýÈÉ.
¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û âÁ¢Â¢Ä¢ÕóР̨Èó¾Ð 200 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¯ÂÃò¾¢üÌ §Áø ÍüÚ¸¢ýÈÉ.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¸¡üÚ ­ø¨Ä ±ýÀ¾¡ø ¦ÅüÈ¢¼Á¡¸ ­Õ츢ÈÐ. ¬É¡ø «Ð ÓØì¸ ¦ÅüÈ¢¼ò¾¡ø


¬ÉÐ ±ýÚ ¦º¡øĢŢ¼ ÓÊ¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø «¾¢ø ¿ðºò¾¢Ãí¸û, ¸¢Ã¸í¸û, Å¢ñ ¸ü¸û, à͸û
9
§À¡ýȨŠ­Õ츢ýÈÉ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¦ÅüÈ¢¼Á¡ÉÐ ±ýÀ¾¡ø «íÌ ´Ä¢ «¨Ä¸û À½õ
¦ºö¡Ð. «íÌ §Àº¢É¡ø ¸¡Ð §¸ð¸¡Ð, Å¡º¨É¨Â ¯½Ã ÓÊ¡Ð.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¸¡üÚ ­øÄ¡¾¾¡ø ´Ç¢îº¢¾Èø ²üÀΞ¢ø¨Ä. ­¾É¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ­ÕñÎ §À¡ö


­ÕìÌõ. ­¾¢ø ¿ðºò¾¢Ãí¸û º¢¾È¢ô ÒûÇ¢¸Ç¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÉ. Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ®÷ôÒ Å¢¨º
¸¢¨¼Â¡Ð. ­¾É¡ø ±¨¼ÂüÈ ¾ý¨Á ¿¢Ä׸¢ÈÐ. ¬¸§Å «íÌ «¨ÉòÐõ Á¢¾ìÌõ. «íÌ
ÁÉ¢¾÷¸û Å¡úÅÐ ±ýÀÐ º¢ÃÁõ. «íÌ ¬Àò¾¡É ÀÄ ¸¾¢Ã¢Âì¸í¸û ¿¼ì¸¢ýÈÉ. ­¾¨É
±¾¢÷¦¸¡ûÇ ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼¨Â «½¢Â §ÅñÎõ. «íÌ ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¸Äò¾¢ø ¾¡ý ¦ºøÄ
ÓÊÔõ. º¢ÈôÀ¡¸ ÅÊŨÁì¸ôÀð¼ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢§Ä§Â Å¡Æ ÓÊÔõ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢Ô¸õ :

ÁÉ¢¾ÛìÌ Å¡É¢ø ÀÈì¸ §ÅñÎõ ±ý¸¢È ¬¨º ¿£ñ¼ ¸¡ÄÁ¡¸ ­ÕóÐ Åó¾Ð. ¾ýÉ¡ø Å¡É¢ø
ÀÈì¸ ÓÊ¡¾¾¡ø, ¾¡ý ÅÆ¢Àð¼ ¸¼×û¸û, §¾Å¨¾¸û Å¡É¢ø ÀÈôÀ¾üÌ ²üÀ ­È쨸¸û
¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ ±É ¿õÀ¢É¡ý. º¢Ä ¸¼×Ç÷¸ÙìÌ ­È쨸Լý ÜÊ ¯ÕÅò¨¾ì ¦¸¡Îò¾¡ý.
¾¡ý ¯Õš츢 ¸¨¾¸Ç¢ø §¾Å¨¾¸Ùõ, §¾Å à¾÷¸Ùõ ÀÈóÐ ÅÕÅÐ §À¡ø º¢ò¾Ã¢òÐûÇ¡ý.

ÁÉ¢¾É¡ø 19¬õ áüÈ¡ñÊý ­Ú¾¢ Ũà ŢÁ¡Éò¨¾ì ¸ñÎÀ¢Êì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ÅÉ¡ø º¢Ä
«Ê àÃõ ܼ ÀÈóÐî ¦ºøÄ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. Å¢Á¡Éõ ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼ À¢ýÉ÷ ÁÉ¢¾ý
Á¨Ä¨Âò¾¡ñÊ, ¸¼¨Äò ¾¡ñÊ, ¸ñ¼õ Å¢ðÎì ¸ñ¼õ ÀÈóÐ ¦ºýÈ¡ý. Å¡É¢ø À½õ
¦ºö¾¡ý. ¦ÀÕõÀ¡Ä¡É ÁÉ¢¾÷¸û Å¢Á¡Éò¾¢ø À½õ ¦ºö ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ±ýÈ¡Öõ ź¾¢
À¨¼ò¾Å÷¸û Å¢Á¡Éò¾¢ø À½õ ¦ºö Óʸ¢ÈÐ.

ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÄ §ÅñÎõ ±É ¬¨ºôÀð¼¡ý. ¬É¡ø «Ð ¦ÅÌ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø


­ÕôÀ¾¡¸ì ¸Õ¾¢É¡ý, «íÌ ÁÉ¢¾÷¸Ç¡ø ¦ºøÄ ÓÊ¡Ð. ­Èó¾ À¢ÈÌ ¾¡ý ¦ºøÄ ÓÊÔõ ±É
¸Õ¾¢É¡ý. Å¢ñÏĸò¾¢ø ¸¼×Ç÷¸û Å¡ú¸¢È¡÷¸û ±É ¿õÀ¢É¡ý. ¬¸§Å ¸¼×Ç÷¸û
Å¢ñÏĸ¢ø Å¡úž¡¸ì ¸üÀ¨É ¦ºöÐ ÀÄ ¸¨¾¸¨Ç ¯Õš츢ɡý. ¸¼×Ç÷¸û
Å¢ñÏĸò¾¢Ä¢ÕóÐ «Å¾¡Ãõ ±ÎòÐ âÁ¢ìÌ ÅóÐ ¦ºýȾ¡¸ì ¸¨¾¸¨Ç ±Ø¾¢É¡ý. ­ôÀÊôÀð¼
¸¨¾¸û ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ ­Õ츢ýÈÉ.

ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÄ §ÅñÎõ ±É ¬¨ºôÀð¼Ð ­ýÚ ¿¼óРŢð¼Ð. ÁÉ¢¾ý


Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ¬ö׸û ¦ºöÐ Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÒ¸¢È¡ý. ¿ÁÐ âÁ¢Â¢ý Ш½ì §¸¡Ç¡É
¿¢Ä¡Å¢üÌ Ü¼ ¦ºýÚ ÅóРŢð¼¡ý. ¬¸§Å ¿¡õ Å¡Æì ÜÊ ­ó¾ì ¸¡Äò¨¾ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Ô¸õ
(Space Age) ±É «¨Æì¸Ä¡õ. ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø ÁÉ¢¾ý §ÅÚ ÀÄ §¸¡û¸ÙìÌõ, «ÅüÈ¢ý
ºó¾¢Ãý¸ÙìÌõ ¦ºøÄô §À¡¸¢È¡ý.Å¢ñ¦ÅǢ¢Öõ, ¿¢ÄÅ¢Öõ ÌʧÂÈô §À¡¸¢È¡ý. ­¦¾øÄ¡õ
21¬õ áüÈ¡ñÊø º¡ò¾¢Â§Á.

10
ரா�ெக�

á즸ð ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼ À¢ýɧà Ţñ¦ÅÇ¢ô À½õ ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. á즸ð¼¡ÉÐ ¸¡ü§È


­øÄ¡¾ ¦ÅüÈ¢¼ò¾¢Öõ ÀÈìÌõ ¾¢Èý ¦¸¡ñ¼Ð. Å¢ñ¦ÅÇ¢ô À½ò¾¢üÌõ, Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬öÅ¢üÌõ
«ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨Áó¾Ð á즸ð§¼Â¡Ìõ. ´Ä¢¨Â Å¢¼ §Å¸Á¡¸î ¦ºøÄì ÜÊ ´Õ °÷¾¢¨Â
á즸ð ±ý¸¢ýÈÉ÷.

³ºì ¿¢äð¼ý 1687¬õ ¬ñÊø ­ÂíÌ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ãýÚ Å¢¾¢¸¨Çì ¸ñÎÀ¢Êò¾¡÷. ´ù¦Å¡Õ
Å¢¨ºìÌõ ´Õ ºÁÁ¡É ±¾¢÷Å¢¨º ¯ñÎ ±ýÀÐ ¿¢äð¼É¢ý ãýÈ¡ÅРŢ¾¢Â¡Ìõ. ÌÈ¢ôÀ¡¸
¿¢äð¼É¢ý ãýÈ¡ÅРŢ¾¢ôÀÊ Ã¡ì¦¸ð ¦ºÂøÀθ¢ÈÐ.

¾ü§À¡Ð ÀÄ ¿Å£É ź¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ á즸ðθû ­Õ츢ýÈÉ. ¬É¡ø ¬ÃõÀò¾¢ø á즸ð


¯ÕÅ¡ìÌž¢ø ®ÎÀð¼Å÷¸û, ÓÂüº¢ ¦ºö¾Å÷¸û ÀÄ÷. ­Å÷¸Ç¢ø Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷ Ãஷ¢Â
¿¡ð¨¼î §º÷ó¾ ¸¡ýŠ¼¡ýÊý º¢§Âø§¸¡ùŠ¸¢ ±ýÀÅ÷ ¬Å¡÷. ­Å÷¾¡ý ¯Ä¸¢ø Ó¾ýӾĢø
á즸ðÊý ­Âì¸õ ÀüÈ¢ ±Ø¾¢ÂÅ÷. ­Å÷ á즸ðÊý «ÊôÀ¨¼ì §¸¡ðÀ¡ð¨¼ Å¢Ç츢ɡ÷.

¾¢ÃÅ ±Ã¢¦À¡Õ¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ á즸𨼠­Âì¸Ä¡õ ±ýÚ Ó¾Ä¢ø ÜÈ¢ÂÅÕõ ­Å§Ã. «¾¡ÅÐ
¾¢ÃÅ ¬ìஸ¢ƒý ÁüÚõ ¾¢ÃÅ ¨ஹðÃý ¬¸¢ÂÅü¨ÈÔõ ±Ã¢¦À¡ÕÇ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ ±ýÈ¡÷.
­¨Å ºì¾¢ Å¡öó¾ ±Ã¢¦À¡ÕÇ¡¸ ­ÕìÌõ ±ýÈ¡÷. «Ð ¾Å¢Ã º¡Ã¡Âõ, Á£ò§¾ý, Áñ¦½ñ¨½
¬¸¢ÂÅü¨ÈÔõ ±Ã¢¦À¡ÕÇ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ ±ýÚõ ÜȢɡ÷. ÀÄ ¬ñθÙìÌô À¢ÈÌ ­ó¾
±Ã¢¦À¡Õû¸û ¿Å£É á즸ðθǢø ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼É.

­Å÷ ÀÄ Ã¡ì¦¸ð Á¡¾¢Ã¢¸¨Ç À¼í¸Ç¡¸ ŨÃó¾¡÷. ±Ã¢¦À¡Õû¸û á즸ðÊø ±ùÅ¢¾õ ­¼õ¦ÀÈ


§ÅñÎõ, á즸ðÎìÌ ­Åü¨Èì ¦¸¡ñÎ ¦ºøÄ ±ôÀÊôÀð¼ ÀõÒ¸û ­Õì¸ §ÅñÎõ
11
±ýÀ¨¾Ôõ ­Å÷ ŨÃó¾¡÷. «¾¢¸ ݼ¡Ìõ á즸ðÊý ±ïƒ¢¨Éì ÌÇ¢÷Å¢ì¸ §Åñʾý
«Åº¢Âò¨¾Ôõ «Å÷ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ¡÷.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÖõ á즸ðθû ÀÄ «Îì̸¨Çì ¦¸¡ñ¼¾¡¸ ­Õì¸ §ÅñÎõ. ´ýÈý


«Ê¢ø ´ýÈ¡¸ á즸ðÎ츨Çô ¦À¡Õò¾¢ô ÀÄ «ÎìÌ Ã¡ì¦¸ðθ¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ӨȨÂ
­Å÷¾¡ý ÜȢɡ÷. ­¾¨É ­Å÷ á즸ð âø ±ýÈ¡÷. ´ýÈý ¸£ú Áü¦È¡ý¨Èô ¦À¡ÕòОüÌô
À¾¢ø, Àì¸Å¡ðÊÖõ «Åü¨È ­¨½ì¸Ä¡õ ±ýÚõ ÜȢɡ÷. ¿Å£É á즸ðθǢø ­Å÷ ÜÈ¢Â
­ó¾ Ó¨ÈÔõ À¢ýÀüÈôÀθ¢ÈÐ.

á즸ðÊý §Å¸ò¨¾ «¾¢¸Ã¢ôÀ¾ü¸¡É Ýò¾¢Ãí ¸¨ÇÔõ ­Å÷ ÅÌò¾¡÷. âÁ¢¨Âî ÍüÚõ


Å¢ñ¸Äí¸¨ÇÔõ ¯ÕÅ¡ì¸ ÓÊÔõ ±ýÈ¡÷. º¢Ä áÚ «Ê ¯ÂÃõ ܼ ¦ºøÖõ ¾¢Èý ¦¸¡ñ¼
á즸ðθû ¯ÕÅ¡ì¸ôÀ¼¡¾ «ó¾ ¿¡Ç¢ø, á즸ð ãÄõ ÁÉ¢¾ý ºó¾¢ÃÛìÌõ ¦ºøÄ ÓÊÔõ
±ýÈ¡÷. ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¾í¸¢, «í¸¢ÕóÐ ÁüÈ ¸¢Ã¸í¸ÙìÌõ ¦ºøÄ ÓÊÔõ ±É×õ
±Ø¾¢É¡÷. ­Å÷ á즸ð ÌÈ¢òÐ Àø§ÅÚ ÑðÀí¸¨Çò ¾óÐûÇ¡÷. ­Å÷ ¾ü§À¡¨¾Â á즸ðθû
¯ÕšžüÌ «ÊôÀ¨¼ ¿¡Â¸É¡¸ ­Õó¾¡÷. ­¾É¡ø ­Å¨Ã Ãஷ¢Â¡Å¢ý á즸ð ¾ó¨¾ ±É
«¨Æ츢ÉÈÉ÷. ஹ¢Å¨Ã ¾£÷츾⺢ ±ýÚ Å¢ï»¡É¢¸û À¡Ã¡ðθ¢È¡÷¸û.

áÀ÷𠸡ð¼¡÷ð ±ý¸¢È «¦Áâì¸÷ Á¡÷î 16, 1926¬õ ¬ñÊø ¾¢ÃÅ ±Ã¢¦À¡Õû á즸ð¨¼ô
À⧺¡¾¨É ¦ºö¾¡÷. «Ð 41 «Ê ¯ÂÃõ ÀÈó¾Ð. ­Åáø ¦ºÖò¾ôÀð¼ á즸ðÊø ±Ã¢¦À¡ÕÇ¡¸
¾¢ÃÅ ¬ìஸ¢ƒý ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼Ð. ­Åáø Å¢ñ½¢ø á즸𨼠²Å¢Â¾ý ãÄõ, ¯Ä¸ ¿Å£É
á즸ð Ô¸ò¾¢ø «Ê ±ÎòÐ ¨Åò¾Ð.

¦Å÷É÷ Å¡ý À¢Ã¡ý ±ý¸¢È ¦ƒ÷ÁÉ¢Â÷ áÏÅò¾¢ø À½¢Òâó¾ Åó¾¡÷. ­Åáø V2á즸ð
¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼Ð. V2á즸ðÊý ÅÇ÷¾¡ý «¦Áâ측 ÁüÚõ Ãஷ¢Â¡ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ Ã¡ì¦¸ð¨¼
«ÛôÀ¢Â¾üÌ «Êò¾ÇÁ¡¸ «¨Áó¾Ð. ¾¢ÃÅ ±Ã¢¦À¡ÕÇ¡ø ­Âí¸¢Â ­ó¾ á즸ð 46 «Ê ¿£Çõ
¦¸¡ñ¼Ð. ­Ð Á½¢ìÌ 3500 ¨Áø §Å¸ò¾¢ø ¦ºýÈÐ.

12
­¾ý À¢ýÉ÷ á즸ð ¾Â¡Ã¢ôÀ¢ø «¦Áâ측×õ, Ãஷ¢Â¡×õ ®ÎÀð¼É. Àø§ÅÚ Á¡üÈí¸û
¦ºöÂôÀðΠŢñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Ç ²Åì ÜÊ á즸ðθû ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼É.
´ü¨È «ÎìÌ Ã¡ì¦¸ðθǡø Å¢ñ¦ÅÇ¢¨Â ±ð¼ ÓÊ¡Ð. ¬¸§Å ÀÄ «ÎìÌ Ã¡ì¦¸ðÎ츨Ç
¯Õš츢É÷.

á즸ðθû ¼ý ¸½ì¸¢ø ±¨¼ ¦¸¡ñ¼ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨ÇÔõ, Å¢ñ¸Äí¸¨ÇÔõ,


ஷðÊø¸¨ÇÔõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒõ ¾¢Èý ¦¸¡ñ¼¨Å. ­Ð ¾Å¢Ã §¸¡Êì¸½ì¸¡É ¸¢§Ä¡
Á£ð¼ÕìÌ «ôÀ¡ø ¯ûÇ Ò¾ý, ¦ÅûÇ¢, ¦ºùÅ¡ö, ºÉ¢ §À¡ýÈ ¸¢Ã¸í¸ÙìÌõ, Ш½ì
§¸¡û¸ÙìÌõ Å¢ñ¸Äí¸¨Ç «ÛôÒõ ºì¾¢ ¦¸¡ñ¼¨Å¸Ç¡¸ ­Õ츢ýÈÉ. á즸ð ­ø¨Ä
±ýÈ¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç§Â¡, Å¢ñ¸Äí¸¨Ç§Â¡ ¦ºÖò¾ ÓÊ¡Ð. Å¢ñ¦ÅÇ¢ô
À½õ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÚžüÌ Ã¡ì¦¸ð Ó츢 ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ÈÐ.

á즸𠦾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ô ¦À¡Úò¾Å¨Ã Ãஷ¢Â¡×õ, «¦Áâ측×õ Á¢¸×õ Óý§ÉÈ¢ ¯ûÇÉ.


À¢Ã¡ýŠ, ¦ƒ÷ÁÉ¢, À¢Ã¢ð¼ý ¬¸¢Â ³§Ã¡ôÀ¢Â ¿¡Î¸û ­¨½óÐ ²üÀÎò¾¢Â ³§Ã¡ôÀ¢Â Å¢ñ¦ÅÇ¢
«¨ÁôÒ Ã¡ì¦¸ð ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀ ÅÇ÷¢ø ãýÈ¡ÅÐ ­¼ò¾¢ø ¯ûÇÐ. º£É¡, ƒôÀ¡ý ¬¸¢Â¨Å
«Îò¾ ­¼ò¾¢ø ¯ûÇÉ. ­ó¾¢Â¡ ¬È¡ÅÐ ­¼ò¾¢ø ¯ûÇÐ.

13
ெசய�ைக� ேகா�

âÁ¢¨Â ­Âü¨¸Â¡¸î ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¿¢Ä¡¨Å ¿¡õ Ш½ì §¸¡û ±ý¸¢§È¡õ. âÁ¢¨Âô
§À¡ýÈ ÁüÈ ¸¢Ã¸í¸¨ÇÔõ Ш½ì §¸¡û¸û ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ ­Õ츢ýÈÉ. ­¨Å «ì¸¢Ã¸ò¾¢ý
¿¢Ä¡ì¸Ç¡Ìõ. ­¨Å ±øÄ¡õ ´Õ ­Âü¨¸ Å¢¾¢ìÌ ¯ðÀðÎ ¿¼ì¸¢ýÈÉ. ¬É¡ø ­¾üÌ Á¡È¡¸
ÁÉ¢¾É¡ø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎ, âÁ¢¨Âî ÍüÈ ²ÅôÀÎõ ´Õ ¦À¡Õ¨Ç ¿¡õ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û
±ý¸¢§È¡õ.

¦ºÂü¨¸ì §¸¡û ±ýÀÐ âÁ¢¨Â «øÄÐ §ÅÚ ´Õ ¸¢Ã¸ò¨¾î ÍüÚÅÐ ¬Ìõ. ­Ð ´Õ


­Âü¨¸Â¡É Å¡ý ¦À¡Õ¨Ç ¦ºÂü¨¸Â¡É ´Õ ¦À¡Õû ÍüÚŨ¾ì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢ÈÐ.

À¢ÃÀïºõ ®÷ôÒ Å¢¨ºÂ¡ø ­Âí̸¢ÈÐ. ­¾É¡ø ¾¡ý ¸¢Ã¸í¸û Ýâ¨Éî ÍüÚ¸¢ýÈÉ. âÁ¢ìÌ
®÷ôÒ Å¢¨º ¯ñÎ. âÁ¢Â¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º ¾¡ý ¿ÁÐ ¸¡ø À¡¸ò¨¾ ¾¨Ã¢ø ¨Åì¸ ¯¾×¸¢ÈÐ.

´Õ ¦À¡Õ¨Ç §Áø §¿¡ì¸¢ ±Ã¢ó¾¡ø «Ð ¸£§Æ ÅóÐ ¾¨Ã¢ø Ţظ¢ÈÐ. ¦À¡Õû ¸£§Æ ÅóÐ
Ţ؞üÌì ¸¡Ã½õ ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨ºÂ¡Ìõ. âÁ¢ìÌ ®÷ôÒ Å¢¨º ¯ñÎ ±É Ó¾ý ӾĢø
¸ñÎÀ¢ÊòÐì ÜÈ¢ÂÅ÷ ³ºì ¿¢äð¼ý ¬Å¡÷. ­Å÷ ­¾¨É 1678¬õ ¬ñÊø Å¢Ç츢ɡ÷.

âÁ¢Â¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º Á¢¸×õ ºì¾¢ Å¡öó¾Ð. «¾¨É ÓÈ¢ÂÊòÐò ¾¡ý ¦À¡Õð¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ
«ÛôÀ ÓÊÔõ. «¾¢¸ §Å¸Á¡ÉÐ ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â Á£È¢î ¦ºøÖõ ±É ¿¢äð¼ý ÜȢɡ÷. ­Âü¨¸ì
§¸¡û¸¨Çô §À¡ø ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ ­Âí¸ ÓÊÔõ ±ýÚ ÜȢ Ӿø §Á¨¾ ¿¢äð¼ý
¬Å¡÷. ´Õ ¦À¡Õû ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â ±¾¢÷ì¸ô §À¡ÐÁ¡É §Å¸ò¾¢ø ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºýÈ¡ø
«Ð ÒÅ¢¨Âî ÍüÈ¢ Åà ­ÂÖõ ±É ¿¢äð¼ý ¾ÉÐ À¢Ã¢ýஸ¢À¢Â¡ Òò¾¸ò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ¡÷.

âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ Á¢¸ À¢ÃÁ¡ñ¼ §Å¸ò¾¢ø ¦ºýÈ¡ø ´Õ ¦À¡Õû ÅÇ¢ Áñ¼Äò¨¾ì ¸¼óÐ


Å¢ñ¦ÅÇ¢¨Â «¨¼Ôõ. ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â ¦ÅýÚ §Á§Ä ¦ºøžüÌ Å¢ÎÀΧŸõ ±ýÚ
¦ÀÂ÷. Á½¢ìÌ 28000 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø ¦ºýÈ¡ø «Ð Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ âÁ¢¨Âî ÍüÚõ.
²¦ÉýÈ¡ø «íÌ ¸¡üÚ ­ø¨Ä. §ÅÚ ±Ð×õ ¾ÎòÐ «¾ý §Å¸ò¨¾ì ̨Èì¸ ÓÊ¡Ð. ­§¾
§Å¸ò¾¢ø âÁ¢¨Âî ÍüÈÄ¡õ. ­ôÀÊò¾¡ý ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ.

¦ºÂü¨¸ì §¸¡û ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ ÀüÈ¢ «¦ÁÃ¢ì¸ Å¢ï»¡É¢ áÀ÷𠸡ð¼¡÷ð º¢Ä ÅƢӨȸ¨Ç
¯Õš츢ɡ÷. Ãஷ¢Â¡Å¢ý ¦º÷¸¢ À¡ù§Ä¡Å¢î ±ýÀÅ÷ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç á즸ðÊø ¦À¡Õò¾¢
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀÄ¡õ ±ýÈ¡÷. ­Å§Ã ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ 14
«ÛôÒž¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈ¡÷.

¦ºÂü¨¸ì §¸¡Ç¢ý ÅÃÄ¡Ú ±ýÀÐ 1952¬õ ¬ñÊø ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. 1954¬õ ¬ñÊø º÷ŧ¾º
«È¢Å¢Âø ¸Æ¸õ ´Õ ¾£÷Á¡Éò¨¾ì ¦¸¡ñÎ Åó¾Ð. ­ó¾ò ¾£÷Á¡Éò¾¢ýÀÊ ¯Ä¸ ¿¡Î¸û ¦ºÂü¨¸ì
§¸¡¨Ç ¾Â¡Ã¢òÐ âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ Åà ²üÀ¡Î ¦ºöÔÁ¡Ú §¸ðÎì ¦¸¡ñ¼Ð. ­¾¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ
1955¬õ ¬ñÊø «¦Áâ측×õ, Ãஷ¢Â¡×õ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒõ ¾¢ð¼ò¨¾
«È¢Å¢ò¾É.

ŠÒðÉ¢ì- 1 :

§º¡Å¢Âò Ãஷ¢Â¡ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û ´ý¨È Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ²×žü¸¡¸ ºì¾¢ Å¡öó¾ á즸ð¨¼
¯Õš츢ÂÐ. «Ð R-7 ±ý¸¢È á즸ð¼¡Ìõ. «§¾ ºÁÂò¾¢ø á즸𨼠²×žü¸¡¸ ¨Àì¸ë÷
±ýÛÁ¢¼ò¾¢ø ²×¾Çò¨¾ ¿¢ÚÅ¢ÂÐ.

¦º÷¸¢ À¡ù§Ä¡Å¢î ±ý¸¢È Ãஷ¢Â Ţﻡɢ ŠÒðÉ¢ì-1 (Sputnik-1)±ý¸¢È ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç


ÅÊŨÁò¾¡÷. «Ð Á¢¸ ±Ç¢Â ÅÊÅõ ¦¸¡ñ¼Ð. Á¢¸î º¢È¢ÂÐ. ´Õ ܨ¼ô Àó¨¾ Å¢¼ ºüÚ
¦ÀâÂÐ. ­Ð 53 ¦º.Á£. Å¢ð¼Óõ, 83.6 ¸¢§Ä¡ ±¨¼Ôõ ¦¸¡ñ¼Ð. ­¾¢ø 4 ¬ñ¼É¡ì¸û
¦À¡Õò¾ô ÀðÊÕó¾É. ­¨Å §Ãʧ¡ ºÁ¢ì¨¸¸¨Çô ¦ÀüÚ, ´Ç¢ÀÃôÒÅü¸¡¸
¦À¡Õò¾ôÀðÊÕó¾É.

ŠÒðÉ¢ì-1 ±ý¸¢È Ó¾ø ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û «ì§¼¡À÷ 4, 1957¬õ ¬ñÊø ²ÅôÀð¼Ð. «Ð «¾¢¸
§Å¸Á¡¸î ¦ºýÚ Å¡É¢ø Á¨Èó¾Ð. «Ð âÁ¢¨Â ¿£ûÅð¼ôÀ¡¨¾Â¢ø ÍüÈ¢ÂÐ. Á½¢ìÌ 28800 ¸¢§Ä¡
Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ Åó¾Ð. ­Ð âÁ¢¨Â ´Õ Ó¨È ÍüÈ¢ Åà 98 ¿¢Á¢¼õ ¬ÉÐ. ­ó¾
¯Ä¸¢ý Ó¾ø ¦ºÂü¨¸ì§¸¡û 92 ¿¡ð¸û ¿ýÈ¡¸î ¦ºÂøÀð¼Ð. À¢ýÉ÷ ­Ð ÅÇ¢ Áñ¼Äò¾¢ý
¯û§Ç ѨÆóÐ ƒÉÅâ 4, 1958­ø ±Ã¢óÐ §À¡ÉÐ.

«¦Áâ측×õ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒõ ÓÂüº¢Â¢ø ®ÎÀð¼Ð. ¬É¡ø Ó¾ø


¦ÅüÈ¢¨Â Ãஷ¢Â¡ ¦ÀüÈÐ. Ãஷ¢Â¡ ­Ãñ¼¡Å¾¡¸ ŠðÒÉ¢ì - 2 ±ý¸¢È ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨ÇÔõ 15
«ÛôÀ¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈÐ.

±ìŠÒ§Ç¡Ã÷- 1:

«¦Áâ측 ±ìŠÒ§Ç¡Ã÷- 1 (Explorer)±ý¸¢È ¾ÉÐ Ó¾ø ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç ¦Å÷É÷ Å¡ý À¢Ã¡ý
¾¨Ä¨Á¢ø ¾Â¡Ã¢ò¾Ð. ­Ð 8.3 ¸¢§Ä¡ ±¨¼ ¦¸¡ñ¼Ð. ­¾¨É ƒ¤À¢¼÷ - C±ý¸¢È á즸ðÊý
¯¾Å¢Â¡ø ƒÉÅâ 31, 1958 «ýÚ ²Å¢ÂÐ. ­ó¾ «¦Áâ측Ţý Ó¾ø ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û §¸ô
§¸ÉÅáø ±ýÛõ ²×¾Çò¾¢Ä¢ÕóÐ ²ÅôÀð¼Ð.

­ó¾ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡Ç¢ø º¢È¢Â «È¢Å¢Âø ¯À ¸Ã½í¸Ùõ «ÛôÀôÀð¼É. ­Ð âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ÔûÇ


¸¡ó¾ô ÒÄý¸¨Ç ¸ñ¼È¢ó¾Ð. ­ó¾ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡Ç¢ø «È¢Å¢Âø ¯À¸Ã½í¸û ±ÎòÐî ¦ºýȨ¾
¨ÅòÐ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø ±¨¼ ̨Èó¾ ¦À¡Õð¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ±ÎòÐî ¦ºøÖõ Å¢ñ¸Äò¨¾
¯ÕÅ¡ì¸Ä¡õ ±ý¸¢È ÓÊÅ¢üÌ Åó¾É÷. ­ó¾ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ
«ÛôÀ¢Â¾üÌô À¢ÈÌ «¦Áâ측Ţø ¿¡º¡ (NASA)±ý¸¢È «¨ÁôÒ ¯ÕÅ¡ÉÐ.

±ìŠÒ§Ç¡Ã÷ - 1 ±ý¸¢È ¦ºÂü¨¸ì§¸¡û 1970¬õ ¬ñÊø ¦ºÂÄ¢Æó¾Ð. ­ó¾ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û


Å¡ý ¬Äý ŨÇÂí¸û ±ýÛõ ¸¾¢÷Å£îÍô À̾¢¨Âì ¸ñÎÀ¢ÊòÐ, ¬Ã¡öó¾Ð. ­ó¾ ¦ºÂü¨¸ì
§¸¡Ç¡ÉÐ 12 ¬ñθǢø âÁ¢¨Â 58376 Ó¨È ÍüÈ¢ÂÐ.

­¾ý À¢ýÉ÷ Ãஷ¢Â¡×õ, «¦Áâ측×õ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Ç §À¡ðÊ §À¡ðÎ «ÛôÀ¢É. 1958¬õ
¬ñÊø 6 ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ, 1954¬õ ¬ñÊø 14 ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ, 1960­ø 19
¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ, 1961¬õ ¬ñÊø 35 ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ «ÛôÀôÀð¼É. 1962¬õ
¬ñÊø ­¾ý ±ñ½¢ì¨¸ ­ÃñÎ Á¼í¸¡ÉÐ. «¦Áâ측×õ, Ãஷ¢Â¡×õ 70 ¦ºÂü¨¸ì
§¸¡û¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀ¢É.

¬ÃõÀò¾¢ø «ÛôÀôÀð¼ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û âÁ¢Â¢ý ÅÇ¢ Áñ¼Äò¨¾Ôõ, Å¢ñ¦ÅǢ¢ý


¯ûÀ̾¢¨ÂÔõ ¬Ã¡öó¾É. «¾ý À¢ýÉ÷ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û ¦¾¡¨Äò ¦¾¡¼÷À¢üÌõ, ¦¾¡¨ÄÅ¢ø
¾¸Åø¸¨Ç «ÛôÒžüÌõ, ¦¾¡¨Ä§Àº¢ì ¸õ¦ÀÉ¢¸ÙìÌõ, ¦¾¡¨Ä측𺢠¿¢¨ÄÂí ¸ÙìÌõ,
¦ºö¾¢ò¾¡û ÁüÚõ Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸ÙìÌõ ¯¾× žü¸¡¸ «ÛôÀôÀð¼É. ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û 16
§Ãʧ¡ ¸¾¢÷¸û ÅÊÅ¢ø ¦ºö¾¢¸¨Çô âÁ¢ìÌ «ÛôÒ¸¢ýÈÉ.

¬ÃõÀì ¸¡Äò¾¢ø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Çô §À¡ø ­ýÚ ­ø¨Ä. «¨Å ¾ü§À¡Ð
Á¢¸×õ ¿Å£É ÅÇ÷ ¦ÀüÚûÇÉ. ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û ¸½¢É¢ ãÄõ ¦¾¡¼÷Ò ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ
¾¸Åø¸¨Ç «ÛôÒ¸¢ýÈÉ.

¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û ¿ÁÐ «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸ìÌô ÀÂÛûǾ¡¸ ­Õ츢ýÈÉ. ¸¼Ä¢ý «Ê¢ø


¯ûǨ¾ì ¸ñ¼È¢Å¾üÌõ, ÀÉ¢ Á¨Ä¸û ¯ÕÌŨ¾ «ÇŢΞüÌõ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û
Ţﻡɢ¸ÙìÌ ¯¾×¸¢ýÈÉ. ­Ð ¾Å¢Ã ¿¢Äò¾¢ý «Ê¢ø ¯ûÇ ¸É¢Á ÅÇí¸¨Çì ¸ñ¼È¢Â×õ
¯¾×¸¢ýÈÉ. Å¡É¢¨Ä ¬öÅ¢üÌõ ¦À⾡¸ ¯¾×¸¢ýÈÉ. ¦ºÂü¨¸ì §¸¡Ç¢ø ¦¾¡¨Ä §¿¡ì¸¢¸Ùõ
¯ûÇÉ. ­¾ý ãÄõ ¿ðºò¾¢Ãí¸û ÁüÚõ ¸¢Ã¸í¸¨ÇÔõ ¬ö× ¦ºöžüÌ Å¡É¢Âø ¿¢Ò½÷¸ÙìÌ
¯¾×¸¢ýÈÉ.

¬ÃõÀò¾¢ø Ãஷ¢Â¡×õ, «¦Áâ측×õ ÁðΧÁ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀ¢É.


«¾ý À¢ýÉ÷ ­ó¾ ­Õ ¿¡Î¸Ç¢ý ¯¾Å¢Ô¼ý ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Ç ÁüÈ ¿¡Î¸û «ÛôÀ¢É.
­ý¨ÈìÌ ÀÄ ¿¡Î¸û ¾í¸Ç¢ý ¦º¡ó¾ ÓÂüº¢Â¡ø, ¾¡í¸§Ç ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ
«ÛôÀ¢ ¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÚ¸¢ýÈÉ.

¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨Çô ¦À¡Úò¾ Ũà 1957¬õ ¬ñÎ Ó¾ø ¦ºô¼õÀ÷ 2010 Ũà 3443
¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀôÀðÎûÇÉ. ­¨Å¸Ç¢ø ÍÁ¡÷ 560 ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸û
¿ýÈ¡¸î ¦ºÂøÀθ¢ýÈÉ. ­¨Å ¾¸Åø¸¨Çô âÁ¢ìÌ «ÛôÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. ¦ºÂøÀ¡Î
­øÄ¡¾ ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸Ùõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø âÁ¢¨ÂîÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. ­¨Å¸¨Ç
Å¢ñ¦ÅÇ¢ì Ìô¨À ±ÉÄ¡õ.

17
�ல��கைள ��ெவ��� அ���த�

ÅÇ¢ Áñ¼Äò¾¢ý ¯ÂÃÁ¡É À̾¢ìÌ Å¢Äí̸¨Ç «ÛôÀ¢ À⧺¡¾¨É ¦ºöÅÐ ºõÀÁ¡É ¬Ã¡ö
±ýÀÐ 1946¬õ ¬ñʧħ ¦¾¡¼í¸¢Å¢ð¼Ð. V-2 á즸ð¨¼ô ÀÂýÀÎò¾¢ ®ì¸¨ÇÔõ, Á측î
§º¡Ç Å¢¨¾¸¨ÇÔõ «ÛôÀ¢ÂÐ. ¯ÂÃÁÉ ÅÇ¢Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢Ä×õ ¸¾¢Ã¢Âì¸ò¾¡ø ®ì¸û ±ùÅ¡Ú
À¡¾¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ ±ý¸¢È ¬öÅ¢¨É «¦Áâ측 ¦ºö¾Ð. ­¾ý À¢ýÉ÷ «¦Áâ측 1948¬õ
¬ñÊø ¬øÀ÷ð-1 ±ý¸¢È ÌÃí¨¸ ²Å¢ÂÐ. «ó¾ á즸ð 63 ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷ ¯ÂÃõ Ũà ¦ºýÈÐ.
«ó¾ì ÌÃí¸¡ÉÐ ãîÍò ¾¢½Èø ¸¡Ã½Á¡¸ ­ÈóÐ §À¡ÉÐ.

«¦Áâ측 ÌÃí¨¸ ¨ÅòÐ ¬ö× ¦ºö¾Ð. Ãஷ¢Â¡ ¿¡ö¸ÙìÌô À¢üº¢ ¦¸¡ÎòÐ ÅÇ¢Áñ¼Ä
À⧺¡¾¨ÉìÌô ÀÂýÀÎò¾¢ÂÐ. 1951¬õ ¬ñÊø Ãஷ¢Â¡ R1á즸ð ãÄõ ­ÃñÎ ¿¡ö¸¨Ç
²Å¢ÂÐ. «¨Å 100 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¯ÂÃõ Ũà À½õ ¦ºöÐ Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É. ¬É¡ø
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ âÁ¢¨Â ±ó¾ Å¢Äí¸¢ÉÓõ 1956¬õ ¬ñΠŨà ÍüÈÅ¢ø¨Ä.

¨Ä측:

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ Ó¾ýӾĢø ¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç «ÛôÀ¢Â Ãஷ¢Â¡, ŠÒðÉ¢ì - 2 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¨¾


¯Õš츢ÂÐ. ­Ð ÜõÒ ÅÊÅõ ¦¸¡ñ¼Ð. ­Ð 4 Á£ð¼÷ ¯ÂÃÓõ, ­ÃñÎ Á£ð¼÷ Å¢ð¼Óõ, 508.3
¸¢§Ä¡ ¸¢Ã¡õ ±¨¼Ôõ ¦¸¡ñ¼Ð. ­¾ý ¯û§Ç ¯Â¢÷ Å¡ú쨸ìÌò §¾¨ÅÂ¡É Åº¾¢¸û ­Õó¾É.

­ó¾ ŠÒðÉ¢ì - 2 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äõ Á¢¸×õ ÅÃÄ¡üÚî º¢ÈôÒÁ¢ì¸ Å¢ñ¸ÄÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ÈÐ.


²¦ÉÉ¢ø ­¾¢ø ¨Ä측 (Laika)±ý¸¢È ¦Àñ ¿¡ö «ÛôÀôÀð¼Ð.

18
ŠÒðÉ¢ì - 2 Å¢ñ¸Äò¨¾ Ãஷ¢Â¡ ¿ÅõÀ÷ 3, 1957¬õ ¬ñÊø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ²Å¢ÂÐ. ¨Ä측ŢüÌ
´Õ Å¡Ã ¸¡Äò¾¢üÌò §¾¨ÅÂ¡É ¯½× À¨º ÅÊÅ¢ø ¨Åì¸ô ÀðÊÕó¾Ð. «Ð ÍÅ¡º¢ôÀ¾üÌò
§¾¨ÅÂ¡É ¬ìஸ¢ƒÛõ, ÌÊôÀ¾ü¸¡É ¾ñ½£Õõ ¨Åì¸ôÀðÊÕó¾É. ¿¡Â¢ý ­¾Âò ÐÊô¨Àì
¸ñ¼È¢Ôõ ¸ÕÅ¢¨Â «¾Û¼ý ¦À¡Õò¾¢ ­Õó¾É÷.

¨Ä측¾¡ý Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ âÁ¢¨Âî ÍüȢ ¯Â¢Ã¢ÉÁ¡Ìõ. ­Ð ÀòÐ ¿¡ð¸û
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¯Â¢Õ¼ý ­ÕóÐ âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ ­Õó¾Ð. ¿¡Â¢ý ¯¼Ä¢ø ¿¼ìÌõ
«¨ÉòÐ ­Âì¸í¸Ùõ ¦¾¡¨ÄÔ½÷× ¸ÕÅ¢ ãÄõ âÁ¢Â¢ø ­Õó§¾ ¸ñ¸¡½¢ì¸ôÀð¼É.

¨Ä측 10 ¿¡ð¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¯Â¢Õ¼ý ­ÕóÐ ¾ÉÐ ¯Â¢¨Ã Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¾¢Â¡¸õ ¦ºö¾Ð.
­¾É¡ø ¨Ä측Ţý ¦ÀÂ÷ ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ À¢ÃÀÄõ «¨¼ó¾Ð.

¨Ä측 Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 10 ¿¡ð¸û ¯Â¢Õ¼ý ­Õ󾾡ø ±¨¼ÂüÈ ¾ý¨Á¢ø Å¢Äí̸û ¯Â¢÷ Å¡Æ
ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ì ¸ñÎÀ¢Êì¸ ÓÊó¾Ð. ­Ð Ãஷ¢Â¡Å¢üÌ ¸¢¨¼ò¾ Á¢¸ô¦Àâ ¦ÅüȢ¡Ìõ.
¨Ä측Ţý À½§Á ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÄ ÓÊÔõ ±ý¸¢È ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ²üÀÎò¾¢ÂÐ.

²À¢øÁüÚõ §Àì¸÷ :

«¦Áâ측×õ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ÌÃí̸¨Ç «ÛôÀ¢ ¬Ã¡ö ¦ºö¾Ð. «¾¢ø ÀÄ §¾¡øŢ¢ø


ÓÊó¾É. ­ÕôÀ¢Ûõ À½í¸û ¦ÅüȢ¢ø ÓÊó¾É. «¦Áâ측 1959¬õ ¬ñÎ §Á 18­ø ²À¢ø
ÁüÚõ §Àì¸÷ ±ý¸¢È ­ÃñÎ ÌÃí¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀ¢ÂÐ. ­¨Å âÁ¢¨Â ´Õ ÓØ ÍüÚ
ÍüÈ¡Áø ´Õ À̾¢ ÍüÚ ÁðÎõ ÍüÈ¢ âÁ¢ìÌò ¾¢ÕõÀ¢É. ­¨Å ¾¡õ Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî
¦ºýÈ ÌÃí̸ǡÌõ.

²À¢ø ±ý¸¢È ÌÃíÌ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ Åó¾ 4 ¿¡ð¸Ç¢ø ­ÈóÐ §À¡ÉÐ. ­§¾ ºÁÂò¾¢ø §Àì¸÷
±ý¸¢È ÌÃíÌ 27 ÅÂРŨà ¯Â¢Õ¼ý ­Õó¾Ð.

¦Àø¸¡ÁüÚõ Š¦¼Ã¢ø¸¡ :

ŠÒðÉ¢ì - 5 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¾¢ý ãÄõ Ãஷ¢Â¡ ¦Àø¸¡ ÁüÚõ Š¦¼Ã¢ø¸¡ ±ý¸¢È ­ÃñÎ ¿¡ö¸¨Ç
¬¸Šð 19, 1960­ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀ¢ÂÐ. ­ó¾ ­ÃñÎ ¿¡ö¸Ùõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøžüÌ
ÓýÒ ÀÄ À¢üº¢¸¨Ç ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼É. Á¡¾ì ¸½ì¸¢ø ­¨Å¸ÙìÌô À¢üº¢ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð.

­ó¾ ­ÃñÎ ¿¡ö¸Ùõ âÁ¢¨Â ÀÄ Ó¨È ÍüÈ¢ Åó¾É. ­¨Å Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 20 Á½¢ §¿Ãõ
­ÕóÐÅ¢ðÎ âÁ¢ìÌ Àò¾¢ÃÁ¡¸ò ¾¢ÕõÀ¢É. ­ó¾ô À½ò¾¢ý §À¡Ð ¿¡ö¸Ù¼ý º¡õÀø ¿¢È ÓÂø,
2 ±Ä¢¸û, 40 Íñ¦¼Ä¢¸û, ʧ᧺¡À¢øÄ¡ ®ì¸û, ¦ºÊ¸û ÁüÚõ âï¨ºì ¸¡Ç¡ý¸Ùõ
À⧺¡¾¨É측¸ «ÛôÀôÀð¼É. ­¨Å «¨ÉòÐõ ¯Â¢Õ¼ý Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É. ­ó¾ô
À½ò¾¢ø ¦ºýÚ ­Õó¾ ¯Â¢÷¸ÙìÌ ±ó¾Å¢¾ô À¡¾¢ôÒõ ²üÀ¼Å¢ø¨Ä.
19
º¢õÀýஸ¢§ஹõ:

À⽡Áò¾¢ý ¯Â÷¿¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾ Å¢ÄíÌ º¢õÀýஸ¢ ÌÃíÌ ¬Ìõ. «¦Áâ측Ţý º¡÷À¡¸


Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ º¢õÀýஸ¢ ÌÃíÌ ´ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Åó¾Ð. ­¾üÌ §ஹõ ±Éô
¦ÀÂâðÊÕó¾É÷. §ஹõ 1961¬õ ¬ñÎ ƒÉÅâ 31 «ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈÐ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî
¦ºýÈ §À¡Ð ÅÇ¢Áñ¼Äò¾¢ø «Øò¾õ «¾¢¸Á¡¸ ­Õó¾Ð. ­¾¨É «Ð «½¢ó¾¢Õó¾ ¯¨¼Â¡ÉÐ
À¡Ð¸¡ò¾Ð.

§ஹõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ò ¾¢ÕõÀ¢ÂÐ. ­ó¾ô À½õ ±ýÀРŢñ¦ÅǢ¢ø


âÁ¢¨Âî ÍüÚõ À½Á¡¸ «¨ÁÂÅ¢ø¨Ä. ­Ð ´Õ À̾¢î ÍüÚ À½õ ¬Ìõ. §ஹõ
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 666 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¯ÂÃò¾¢üÌî ¦ºýÚ 16.5 ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ¾¢ÕõÀ¢ÂÐ. §ஹõ âÁ¢¨Âî
ÍüÈÅ¢ø¨Ä ±ýÈ¡Öõ, ÁÉ¢¾ 㾡¨¾ ´ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ¾¢ÕõÀ¢ÂÐ ´Õ ¦ÅüȢ¡Ìõ.

§ஹõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Åó¾ À¢ÈÌ 17 ¬ñθû Å¡ஷ¢í¼É¢ø ¯ûÇ §¾º¢Âô âí¸¡Å¢ø
Å¡úó¾Ð. ­Ð ¾ÉÐ 27 ž¢ø ­ÈóÐ §À¡ÉÐ. §ஹõ ¯Â¢Õ¼ý ­ÕìÌõ Ũà ¦¾¡¼÷óÐ
¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø ¸¡ð¼ôÀð¼Ð. ­Ð ¾¢¨ÃôÀ¼ò¾¢Öõ ¿ÊòÐûÇÐ.

20
ம�த�� பயண�

ÁÉ¢¾÷¸¨Ç Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒ¾ø ±ýÀÐ ¬Àò¾¡¸ ­ÕìÌõ ±É Ţﻡɢ¸û ¸Õ¾¢É÷.


Å¢ñ¦ÅǢ¢ý ÝÆ¨Ä ÁÉ¢¾ ¯¼ø ¾¡í¸ì Üʾ¡¸ ­ÕìÌÁ¡ ±ý¸¢È ºó§¾¸Óõ ­Õó¾Ð.
á즸𨼠²×õ §À¡Ð ®÷ôÒ Å¢¨ºÂ¢ý «Øò¾ò¨¾ò ¾¡í¸¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ®÷ôÒ
Å¢¨ºÂ¡ÉÐ ÁÉ¢¾ ±¨¼¨Â Å¢¼ 8 Á¼íÌ «¾¢¸Á¡¸ ­ÕìÌõ. «Ð Á¢¸×õ ÀÂí¸ÃÁ¡ÉÐ.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ±¨¼ÂüÈ ¿¢¨Ä ¿¢Ä×õ, «íÌ ÁÉ¢¾ ¯¼ø Á¢¾ìÌõ. ­ó¾î Ýú¿¢¨Ä¢ø ­¾Âõ, Ãò¾
µð¼õ ÁüÚõ ¯ÚôҸǢý ¦ºÂøÀ¡Î¸û ºÃ¢Â¡¸ ¦ºÂøÀÎÁ¡? ±ý¸¢È ºó§¾¸Óõ Ţﻡɢ¸ÙìÌ
­ÕóÐ Åó¾Ð.

ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â Á£È¢ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÄ §ÅñÎõ. ®÷ôÒ Å¢¨º¨Âò ¾¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎ,
«¾ý À¢ýÉ÷ ±¨¼ÂüÈ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ¯Â¢÷ Å¡Æ §ÅñÎõ. ­¾¨Éô À⧺¡¾¨É
¦ºöžü¸¡¸ò ¾¡ý Ãஷ¢Â¡ ¿¡¨ÂÔõ, «¦Áâ측 ÌÃí¨¸Ôõ «ÛôÀ¢ô À⧺¡¾¢ò¾É. ¨Ä측
±ý¸¢È ¿¡ö Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¯Â¢Õ¼ý ­Õ󾾡ø Ţﻡɢ¸ÙìÌ ÁÉ¢¾÷¸¨ÇÔõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ
«ÛôÀ ÓÊÔõ ±ý¸¢È ¿õÀ¢ì¨¸ À¢Èó¾Ð.

Å¢Äí̸Ǣø ¦ºö¾ À⧺¡¾¨É ãÄõ ¸¢¨¼ò¾ ¦ÅüÈ¢¨Âò ¦¾¡¼÷óÐ ÁÉ¢¾¨É Ó¾ý ӾĢø
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒÅР¡÷ ±ý¸¢È §À¡ðÊ Ãஷ¢Â¡ ÁüÚõ «¦ÁÃ¢ì¸ ¿¡Î¸Ç¢¨¼§Â ²üÀð¼Ð.
­ÃñÎ ¿¡Î¸Ùõ ÁÉ¢¾÷¸¨Ç ²üÈ¢î ¦ºøÖõ Å¢ñ¸Äò¨¾ò ¾Â¡Ã¢ìÌõ À½¢Â¢ø ¾£Å¢ÃÁ¡¸
®ÎÀð¼É.

ä⸸¡Ã¢ý :

Ãஷ¢Â¡ §Å¡Š¼¡ì - 1 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¨¾ ÅÊŨÁò¾Ð. ­¾¢ø ´ÕÅ÷ ÁðΧÁ À½õ ¦ºöÂ
ÓÊÔõ. ­¾ý ¯û§Ç ¸¡üÚ ¿¢ÃôÀôÀðÊÕó¾Ð. ­¾¢ø ź¾¢ ̨ÈÅ¡¸§Å ­Õó¾Ð. Å¢ñ¸Äò¾¢ý
¯û§Ç ¨¸, ¸¡ø¸¨Ç ¿£ð¼ ÓÊ¡¾ «ÇÅ¢üÌ º¢È¢Â ­¼Á¡¸ ­Õó¾Ð. ­Ð ´Õ º¢¨È
21
§À¡ýÈо¡ý.

§Å¡Š¼¡ì -1 Å¢ñ¸Äõ ²ôÃø 12, 1961¬õ ¬ñÊø ÁÉ¢¾¨É Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ²üÈ¢î
¦ºýÈÐ. «¾¢ø äâ ¸¸¡Ã¢ý (Yuri Gagarin)±ý¸¢È Ãஷ¢Â Å£Ã÷ À½õ ¦ºö¾¡÷. §Å¡Š¼¡ì Å¢ñ¸Äõ
Á½¢ìÌ 27400 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø ÍüÈ¢ÂÐ. ­Ð âÁ¢¨Â 1 Á½¢ 48 ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ´Õ Ó¨È ÍüÈ¢
Åó¾Ð. äâ ¸¸¡Ã¢ý ¿¢ÄÅ¢ý ÁÚÀì¸ò¨¾Ôõ À¡÷ò¾¡÷. äâ ¸¸¡Ã¢ý Å¢ñ¦ÅǢ¢ĢÕóÐ º÷ŧ¾º
Àò¾¢Ã¢ì¨¸Â¡Ç÷¸ÙìÌô §ÀðÊ ¦¸¡Îò¾¡÷. ´Õ §¸ûÅ¢ìÌ ­Å÷ ­íÌ ±ó¾ì ¸¼×¨ÇÔõ ¾¡ý
¸¡½Å¢ø¨Ä ±É À¾¢ø «Ç¢ò¾¡÷.

äâ ¸¸¡Ã¢ý ´Õ Ó¨È âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ Å¢ðÎ ¾¨Ã ­Èí¸¢É¡÷. ­Å÷¾¡ý Å¢ñ¦ÅǢ¢ø âÁ¢¨Â Ó¾ý
ӾĢø ÍüȢ ţÃ÷ ¬Å¡÷. Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ Ó¾ø ÁÉ¢¾Õõ ¬Å¡÷. ¬¸§Å ­Å¨Ã ¦¿õÀ÷ -
1 Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ ±ý¸¢ýÈÉ÷.

®÷ôÒ Å¢¨ºÂüÈ ¿¢¨Ä¢ø ÁÉ¢¾ý Å¡Æ ÓÊÔõ ±ýÀÐ äâ ¸¸¡Ã¢ý ãÄõ ¦¾Ã¢ÂÅó¾Ð.
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ãîÍò ¾¢½ÚÅ¡÷ ±É Ţﻡɢ¸û ¸Õ¾¢É÷. ¬É¡ø «ôÀÊ ±Ð×õ ¿¼ì¸Å¢ø¨Ä.
±¨¼ÂüÈ ¿¢¨Ä¡ø ¯¼¨Ä ±ó¾Å¢¾ À¡¾¢ôÒõ ²üÀ¼Å¢ø¨Ä. ¯½¨Å Å¢Øí¸ ÓÊó¾Ð. «Å÷
âÁ¢¨Âî ÍüÚõ §À¡Ð âÁ¢Â¢ý ŢǢõ¨Àì ¸ñ¼¡÷. ­Å÷ Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢Â¾ý ãÄõ ÁÉ¢¾
Å¢ñ¦ÅÇ¢ô À½õ ±ý¸¢È º¸¡ô¾õ ÐÅí¸¢ÂÐ.

äâ ¸¸¡Ã¢ý Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ÅóÐ 50 ¬ñθû ¿¢¨È× ¦ÀÚ¸¢ÈÐ. ­¾ý 50ÅÐ
¬ñΠŢơ¨Å ²ôÃø 12, 2011 «ýÚ ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ ¦¸¡ñ¼¡ÊÉ¡÷¸û.

¬Äý¦ºôÀ÷Î :

«¦Áâ측Ţý Ó¾ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ ¬Äý ¦ºôÀ÷Î (Alan Shepard) ¬Å¡÷. äâ ¸¸¡Ã¢ý
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Åó¾ À¢ÈÌ, 20 ¿¡ð¸û ¸Æ¢òРŢñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ ¯Ä¸¢ý ­Ãñ¼¡ÅÐ
Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ ¬Å¡÷.
22
«¦Áâ측 ´Õ ÁÉ¢¾¨É Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀô §À¡¸¢ÈÐ ±ý¸¢È ¦ºö¾¢ ¿¡Î ÓØÅÐõ ÀÃÅ¢
­Õó¾Ð. ¿¡ý¸¨Ãì §¸¡Ê Áì¸û á즸ð ÒÈôÀÎŨ¾ì ¸¡½ ¦¾¡¨Ä측𺢠ÓýÒ
«Á÷ó¾¢Õó¾É÷. Áì¸û À½õ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ ÓÊ À¢Ã¡ò¾¨É ¦ºö¾É÷.

¬Äý ¦ºôÀ÷Î §Á 5, 1961 «ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌô ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈ¡÷. á즸ð ÒÈôÀðÎî


¦ºýȨ¾ 20 ¦¿¡Ê¸û ¾¡ý À¡÷ì¸ ÓÊó¾Ð. á즸ð ÒÈôÀð¼ 5 ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ¬Äý Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî
¦ºýÚ Å¢ð¼¡÷. ¬Äý 5 ¿¢Á¢¼í¸û ÁðΧÁ ±¨¼ÂüÈ ¾ý¨Á¢ø ­Õó¾¡÷.

­Åâý À½õ 20 ¿¢Á¢¼í¸Ç¢ø ÓÊó¾Ð. ­Å÷ âÁ¢¨Â ÓØ ÍüÚ ÍüÈÅ¢ø¨Ä. «Ð ´Õ À̾¢


ÍüÚô À½Á¡Ìõ. «¾¡ÅÐ ­Å÷ âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ 116 ¨Áø ¯ÂÃò¾¢üÌî ¦ºýÚ ¾¢ÕõÀ¢ Å¢ð¼¡÷.
­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ĢÕóÐ âÁ¢ ¾¢ÕõÒõ §À¡Ð «¾¢¸ôÀÊÂ¡É ÒÅ¢ ®÷ôÒ Å¢¨ºÔõ, ¦ÅôÀÓõ
¬Ä¨Éì ¦¸¡ýÚ Å¢Îõ ±É ¿¡º¡ «¨ÁôÒ Å¢ï»¡É¢¸û «ïº¢É¡÷. ¬É¡ø Å¢ÀòÐ ±Ð×õ
¿¼ì¸¡Áø ¬Äý Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É¡÷. ­ÐŨà Ţñ¦ÅÇ¢ìÌ 38 ¿¡Î¸¨Çî §º÷ó¾ 531 §À÷
¦ºýÚ ÅóÐûÇÉ÷. «¦ÁÃ¢ì¸ ¿¡ð¨¼î §º÷ó¾ Å£Ã÷¸§Ç «¾¢¸õ §À÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ
ÅóÐûÇÉ÷.

23
��கல��� வள���

¬ÃõÀò¾¢ø ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼ Å¢ñ¸Äò¾¢ø ´ÕÅ÷ ÁðΧÁ À½õ ¦ºö¾¡÷. À¢ýÉ÷ ãýÚ §À÷ ŨÃ
¦ºøÄì ÜÊ Ţñ¸Äí¸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼É.

Å¢ñ¸Äõ ´ýÈ¢ø Å£Ã÷¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ ­ÕìÌõ §À¡Ð §ÅÚ ´Õ Å¢ñ¸Äò¾¢ý
ãÄõ Å£Ã÷¸û Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÒ¸¢ýÈ ¿¢¨ÄÔõ ¯ÕÅ¡ÉÐ. ­ó¾ ­ÃñΠŢñ¸Äí¸Ùõ
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ´ý¨È ´ýÚ ¦¿Õí¸¢ ºó¾¢ò¾É. ­Ð Ãஷ¢Â¡Å¢ý §Å¡Š¼¡ì-3 ÁüÚõ §Å¡Š¼¡ì-4
±ý¸¢È ­ÃñΠŢñ¸Äí¸û Ó¾ý ӾĢø 1962¬õ ¬ñÊø ºó¾¢ò¾É. ¬É¡ø ºó¾¢ôÒ ±ýÀÐ
Á¢¸ «Õ¸¢ø «øÄ. «Ð 5 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¦¾¡¨Ä× ºó¾¢ôÀ¡Ìõ. ­ÕôÀ¢Ûõ À¡÷ôÀ¾üÌ ºó¾¢ôÀÐ
§À¡ø ­Õó¾É.

«¦Áâ측 «ÛôÀ¢Â ¦ƒÁ¢É¢ - 7 ±ý¸¢È Å¢ñ¸ÄÓõ, ¦ƒÁ¢É¢ - 6A ±ý¸¢È Å¢ñ¸ÄÓõ 1965­ø


ºó¾¢ò¾É. ­ó¾ ­ÃñΠŢñ¸ÄÓõ Á¢¸ «Õ¸¢ø ´Õ «Ê ­¨¼¦ÅǢ¢ø ºó¾¢ò¾É. ­¨Å ´Õ «Ê
­¨¼¦ÅǢ¢ø ¦¾¡¼÷ó¾¡ü §À¡ø 20 ¿¢Á¢¼í¸û ÍüÈ¢É. ­Ð ´Õ Á¢¸ô¦Àâ º¡¾¨É¡¸
«ì¸¡Äò¾¢ø ¸Õ¾ôÀð¼Ð.

Ó¾ø­¨½ôÒ :

Ó¾ø ­ÃñΠŢñ¸Äí¸Ç¢ý ­¨½ôÒ ±ýÀРŢñ¦ÅǢ¢ø Á¡÷î 16, 1966¬õ ¬ñÊø ¿¼ó¾Ð.
¦ƒÁ¢É¢ - 8 ±ý¸¢È «¦ÁÃ¢ì¸ Å¢ñ¸Äò¾¢ø ¿£ø ¬÷õŠðÃ¡í ±ý¸¢È Ò¸ú ¦ÀüÈ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷
À½õ ¦ºö¾¡÷. ­Å÷ ¦ƒÁ¢É¢ - 8 Å¢ñ¸Äò¨¾ ¦ƒÁ¢É¢ «ƒ¢É¡ ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äòмý ­¨½ò¾¡÷.
¦ƒÁ¢É¢ «ƒ¢É¡ ±ýÀÐ ´Õ ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸ÄÁ¡Ìõ. «¾Û¼ý ­¨½Â §ÅñÎõ ±ýÀÐ
Ţﻡɢ¸Ç¢ý ¾¢ð¼Á¡Ìõ.

24
­Å÷ ­ÃñΠŢñ¸Äò¨¾Ôõ ´ýÚ¼ý ´ý¨È ­¨½ò¾¡÷. ­¾¨Éî º¡¾¢ò¾¾ý ãÄõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ô
À½ò¾¢ø ´Õ Ò¾¢Â ¾¢ÕôÀõ ²üÀð¼Ð. ­ó¾ ­¨½ôÀ¢ý ÀÄý ±ýÀРŢñ¦ÅǢ¢ø ÁÉ¢¾÷¸û
¿¢Ãó¾ÃÁ¡¸ ¾íÌžüÌ ÅÆ¢ ÅÌò¾Ð. «Ð ¾Å¢Ã ÁÉ¢¾ý ¿¢ÄÅ¢üÌî ¦ºøžüÌõ «Êò¾ÇÁ¡¸
«¨Áó¾Ð.

­¾ý À¢ýÉ÷ §º¡Å¢Âò Ãஷ¢Â¡×õ Å¢ñ¸Äí¸¨Ç Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­¨½ìÌõ ÓÂüº¢Â¢ø ¦ÅüÈ¢


¦ÀüÈÐ. Ãஷ¢Â¡ ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸ÄÁ¡É §¸¡§Á¡Š- 186 ÁüÚõ §¸¡§Á¡Š - 188 ±ý¸¢È ­ÃñÎ
Å¢ñ¸Äí¸¨Ç ¾¡É¡¸ ­¨½Âî ¦ºö¾Ð. À¢ýÉ÷ ÁÉ¢¾÷ ¦ºýÈ Å¢ñ¸Äí¸¨Ç ­¨½ò¾É÷. ´Õ
Å¢ñ¸Äò¾¢ø À½õ ¦ºö¾Å÷ «Îò¾ Å¢ñ¸Äò¾¢ý ¯û§Ç ¦ºýÈÉ÷.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­¨½ôÒ º¡ò¾¢ÂÁ¡É¾¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¬ö× ¿¢¨ÄÂí¸û ¯Õš¢É. ­ó¾


¿¢¨ÄÂòмý Å¢ñ¸Äí¸û, ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸Äí¸û, ஷðÊø¸û ¬¸¢Â¨Å ¦ºýÚ ­¨½ó¾É.
­¾É¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ô À½õ ±ýÀÐ ¦¾¡¼÷óÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ÈÐ.

25
��ெவ��� நட�த�

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ÁÉ¢¾ý ¦ºýÚ ÅÕÅÐ ±ýÀÐ ´Õ º¡¾¨É¡¸ì ¸Õ¾ôÀð¼Ð. «¾ý À¢ýÉ÷


Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ Å£Ã¨Ã Å¢ñ¸Äò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â Åà ¨ÅòРŢñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ì¸ Å¢ÎÅÐ
±É Ţﻡɢ¸û ÓÊ× ¦ºö¾É÷. ¬É¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ôÀÐ ±ýÀÐ ±Ç¢¾¡É ¸¡Ã¢Âõ «øÄ.
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ìÌõ §À¡Ð Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼¨Â «½¢óÐ ¦¸¡ñξ¡ý ¿¼ì¸ §ÅñÎõ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼ ±ýÀРţÃâý ¯Â¢¨Ãì ¸¡ôÀ¡üÚõ ´Õ À¡Ð¸¡ôÒì ¸ÅºÁ¡¸ ¯ûÇÐ. ­ó¾ ¯¨¼
¾Â¡Ã¢ì¸ ÍÁ¡÷ ´Õ §¸¡Ê ¦ºÄ× À¢Ê츢ÈÐ. ­ó¾ ¯¨¼Â¡ÉРţÃâý ¯¼Ä¢ø ­ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ
«¾¢¸ôÀÊÂ¡É ¦ÅôÀò¨¾ì ÌÇ¢Ãî ¦ºøÄ ¯¾×¸¢ÈÐ. ¯¨¼Â¢ý ¯û§Ç

­ÕìÌõEMU ±ÉôÀÎõ Å¢§ºஷì ¸ÕÅ¢ Å£Ãâý ­¾ÂòÐÊôÒ ¯¼ø ¦ÅôÀ¿¢¨Ä, ÍÅ¡º¢ìÌõ Å¢¸¢¾õ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸ðÎôÀÎòи¢ÈÐ. ¾¨Ä¢ø «½¢Ôõ ¦¾¡ôÀ¢Â¢ø ¨Áì§Ã¡§À¡ý, ¦ºÅ¢ §À¡ý
¬¸¢Â¨Å ¯ûÇÉ. ­Ð ¾¡É¡¸ ¦¾¡¼÷Ò ²üÀÎò¾ ¯¾×¸¢ÈÐ.

¯¨¼Â¡ÉÐ ¨¸, ¸¡ø¸¨Ç ±ôÀÊ §ÅñÎÁ¡É¡Öõ ­Âì¸ ¯¾×õ Ũ¸Â¢ø ¨¾ì¸ôÀðÎûÇÐ. Å£Ã÷
«½¢óÐ ­ÕìÌõ ¦ஹø¦ÁðÊÄ¢ÕóРţÃ÷ ¦ÅǢ¢Îõ ¸¡÷Àý-¨¼-¬ì¨ஸ¨¼ Óи¢ý À¢ýÒÈò¾¢ø
¯ûÇ ¬ìஸ¢ƒý ¦¾¡ðÊìÌ «ÛôÒ¸¢ÈÐ. «í¸¢ÕóÐ ¬ìஸ¢ƒý Ó¸ò¾¢üÌ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¦ஹø¦ÁðÊø
1.9 Ä¢ð¼÷ ¾ñ½£÷ ¦¸¡ñ¼ À¡ì¦¸ð ´ýÚ ¯ûÇÐ. «¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£¨Ã ¯È¢ïº¢ì ÌÊôÀ¾üÌ ´Õ
Šðá×õ ¯ûÇÐ. Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ìÌõ §À¡Ð «ÅÕìÌ ­ó¾ò ¾ñ½£÷ ¯¾×¸¢ÈÐ.

­ó¾ ¯¨¼Â¡ÉÐ ´Õ Å£Ã÷ ¯Â¢÷ Å¡úžüÌò §¾¨ÅÂ¡É «¨ÉòРź¾¢¸¨ÇÔõ ¦¸¡Î츢ÈÐ. 26


Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ÍüÚõ à͸û, º¢Ú ¸ü¸û, Ìô¨À¸û, ±Ã¢ ¸ü¸û ¬¸¢Â¨Å §Å¸Á¡¸î ÍüÈ¢ì
¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. ­¾ý ¾¡ì̾Ģø ţèÃô À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ. «Ð ¾Å¢Ã Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¢Ä×õ
«¾¢¸ôÀÊÂ¡É ¦ÅôÀò¾¢Ä¢ÕóÐõ ÌǢâĢÕóÐõ À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼ ¦Åñ¨Á ¿¢ÈÁ¡ÉÐ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ ­ÕñÎ §À¡ö ¸ÕôÀ¡¸ ­ÕôÀ¾¡ø, ¦Åû¨Ç
¯¨¼ «½¢ó¾ Å£Ã÷ Áü¦È¡Õ Å£ÃÕìÌ ¿ýÌ ¦¾Ã¢Å¡÷. ­ó¾ ¯¨¼ Ýâ ´Ç¢¨Âô À¢Ã¾¢ÀĢ츢ÈÐ.
­¾É¡ø ¦ÅôÀõ ¯û§Ç ¦ºøÄ¡Ð. Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼ ´Õ À¡Ð¸¡ôÒì §¸¼ÂÁ¡¸, ¯Â¢÷¸¡ìÌõ
¯¨¼Â¡¸ ­Õ츢ÈÐ. ­ó¾ ¯¨¼ ­ø¨Ä ±ýÈ¡ø ÁÉ¢¾ý ¿¢ÄÅ¢ø ­Èí¸¢ ¿¼óÐ ­Õì¸×õ
ÓÊ¡Ð.

¿¼ò¾ø:

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¯ûÇ ¦ÅüÈ¢¼ò¾¢ø ¿¼ôÀÐ ±ýÀÐ ±Ç¢¾Á¡É ¸¡Ã¢ÂÁøÄ. ²¦ÉÉ¢ø ¸¡ø À¡¾ò¨¾ò
¾¡íÌõ ¾Çõ «íÌ ­ø¨Ä. ¿¼ò¾ø ±ýÀРŢñ¦ÅÇ¢ ¯¨¼¨Â «Ç¢óÐ ¦¸¡ñΠŢñ¦ÅǢ¢ø
Á¢¾óÐ ¦¸¡ñÎ ¿¼ôÀ¾¡Ìõ. Å¢ñ¸Äò¨¾ Å¢ðÎ «Å÷ Ţĸ¢î ¦ºýÚ Å¢¼¡Áø ­Õì¸ «Å¨Ã ´Õ
¸Â¢Ã¡ø À¢¨½òРŢÎÅ¡÷¸û. «Ð ´Õ ¦¾¡ôÒû ¦¸¡Ê §À¡ýÈÐ. «¾ý ãÄõ Å£ÃÕìÌò
§¾¨ÅÂ¡É ¸¡üÚõ «ÛôÀôÀθ¢ÈÐ.

Å¢ñ¦ÅǢ¢Öõ, ¿¢ÄÅ¢Öõ 2006¬õ ¬ñΠŨà 448 ¿¨¼À½õ ¿¼ó¾ÐûÇÐ. ­Å÷¸Ç¢ø 150
§À÷ ¬ñ¸Ùõ, 8 §À÷ ¦Àñ¸Ùõ ¬Å¡÷¸û. º¢Ä Å£Ã÷¸û ÀÄÓ¨È Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼óÐ º¡¾¨É
À¨¼òÐûÇÉ÷.

«¦Äìஸ¢Ä¢§Â¡§É¡ù :

27
Ó¾ý ӾĢø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼óÐ º¡¾¨É Òâó¾Å÷ Ãஷ¢Â ¿¡ð¨¼î §º÷ó¾ «¦Äìஸ¢ Ä¢§Â¡§É¡ù
(Aleksei Leonov) ±ýÀÅ÷ ¬Å¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ À¾¢§Éơž¡¸î ¦ºýÈ Å£Ã÷ ¬Å¡÷.

§Å¡Š¿¡ð-2 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¾¢ý ãÄõ Á¡÷î 18, 1965 «ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ¡÷. ­ÅÕ¼ý
¨À§¡ù ±ý¸¢È Å£ÃÕõ À½õ ¦ºö¾¡÷. «¦Äìஸ¢ Å¢ñ¸Äò¨¾ Å¢ðÎ ¦ÅÇ¢§Â ÅóÐ
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 12 ¿¢Á¢¼í¸û 9 ¦¿¡Ê §¿Ãõ ¿¼ó¾¡÷. ­Ð ÁÉ¢¾ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ´Õ Ò¾¢Â º¡¾¨É¡Ìõ.
­Ð Å¢ñ¦ÅÇ¢ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ´Õ Ó츢 ¿¢¸úÅ¡¸ì ¸Õ¾ôÀð¼Ð. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 12 Á£ð¼÷ àÃõ
¿¼ó¾¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø º¢Ä ¯¼üÀ¢üº¢¸¨ÇÔõ ¦ºö¾¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ì¸ §ÅñÎõ
±ýÀ¾ü¸¡¸ 18 Á¡¾í¸û ¾¨Ãì ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¬ö× ¨ÁÂò¾¢ø ­¾ü¸¡É À¢üº¢Â¢¨É ±ÎòÐ
­Õó¾¡÷. ²ü¸É§Å À¢üº¢ ±Îì¸Å¢ø¨Ä ±ýÈ¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ì¸ ÓÊ¡Ð.

±ðÅ÷Îஹ¡ì¸¢ýŠ ´Â¢ð :

±ðÅ÷Î ஹ¡ì¸¢ýŠ ´Â¢ð (Edward Hagging white) ±ýÀÅ÷ «¦ÁÃ¢ì¸ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ ¬Å¡÷. ­Å÷
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ó¾ ­Ãñ¼¡ÅРţÃ÷ ¬Å¡÷. ­Å÷ ¦ƒÁ¢É¢ - 4 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¾¢ý ãÄõ ƒ¤ý 3,
1965 «ýÚ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ¡÷.

­Å÷ À½õ ¦ºö¾ Å¢ñ¸Äõ âÁ¢¨Â 62 Ó¨È ÍüÈ¢ÂÐ. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 4 ¿¡ð¸û 1 Á½¢
§¿Ãõ ­Õó¾¡÷. ­Å÷ À½õ ¦ºö¾ Ó¾ø ¿¡Ç¢§Ä§Â Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿¼ó¾¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø
21 ¿¢Á¢¼í¸û ¿¼ó¾¡÷. ­Å÷ ¿¼ìÌõ §À¡Ð Å¢ñ¸Äò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Õ ¦¾÷Áø ¨¸Ô¨È Á¢¾óÐ ¦ºýÈÐ.
­Ð¾¡ý ÁÉ¢¾É¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¨¸Å¢¼ôÀð¼ Ó¾ø Ìô¨À¡Ìõ.

28
�ல� பயண�

¦ºÂü¨¸ì §¸¡¨Ç «ÛôÀ¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈ ¯¼§É Å¢ñ¸Äò¨¾ ¿¢Ä¨Å §¿¡ì¸¢ «ÛôÒž¢ø
Ãஷ¢Â¡×õ, «¦Áâ측×õ ®ÎÀð¼É. Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÄ §ÅñÎõ ±ýÈ¡ø Á½¢ìÌ 28000 ¸¢§Ä¡
Á£ð¼÷ §Å¸ò¾¢ø ¦ºøÄ §ÅñÎõ. ¬É¡ø §ÅÚ ´Õ ¸¢Ã¸ò¾¢üÌî ¦ºøÄ §ÅñÎõ ±ýÈ¡ø ÒŢ¢ý
®÷ôÒ Å¢¨º¨Â Á£È¢î ¦ºøÄ §ÅñÎõ. «¨¾ Å¢ÎÀÎ §Å¸õ ±ýÀ÷. «Ð Á½¢ìÌ 35000 ¸¢§Ä¡
Á£ð¼÷ §Å¸Á¡¸ ­Õì¸ §ÅñÎõ. «ô§À¡Ð ¾¡ý ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â Á£È¢î ¦ºøÄ ÓÊÔõ.

Ãஷ¢Â¡ 1959¬õ ¬ñÊø ƒÉÅâ 2 «ýÚ æÉ¡ - 1(LUNA-1) ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¨¾ ¿¢ÄÅ¢üÌ
²Å¢ÂÐ. «Ð ÒŢ¢ý ®÷ôÒ Å¢¨º¨Â Á£È¢ ¿¢Ä¨Å §¿¡ì¸¢î ¦ºýÈÐ. ¬É¡ø «Ð ¿¢ÄÅ¢ý ÍüÚô
À¡¨¾¨Â «¨¼Â¡Áø ÝâÂÉ¢ý «Õ¸¢ø ¦ºýÚ Ýâ¨Éî ÍüÈ¢ÂÐ. ­ÕôÀ¢Ûõ «Ð ´Õ Ũ¸Â¢ø
¦ÅüÈ¢

¦ÀüÈÐ. À¢ýÉ÷ æÉ¡- 3 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äõ «ì§¼¡À÷ 4, 1959­ø ²ÅôÀð¼Ð. «Ð ¿¢Ä¨Å


«¨¼óÐ ¿¢Ä¨Åî ÍüÈ¢ÂÐ. ¿¢ÄÅ¢ý ÁÚÒÈò¨¾ô Ò¨¸ôÀ¼õ ±ÎòÐ «ÛôÀ¢ÂÐ.

«¦Áâ측 ÀÂÉ£÷- 4 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¨¾ Á¡÷î- 3, 1959­ø ²Å¢ÂÐ. «Ð ¿¢Ä¨Å 37,300 ¨Áø
§Å¸ò¾¢ø ¸¼óÐ ¦ºýÈÐ. 1962¬õ ¬ñÊø ¦Á¨ÃÉ÷ - 2 Å¢ñ¸Äõ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ ¦ÅûÇ¢ì
¸¢Ã¸ò¨¾ §¿¡ì¸¢ «ÛôÀôÀð¼Ð. «Ð ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸î ¦ºýÚ «¨¼óÐ Ò¨¸ôÀ¼í¸¨Ç «ÛôÀ¢ÂÐ.

¿¢ÄÅ¢ø¿¼ò¾ø :

¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸Äí¸û ¿¢ÄÅ¢üÌî ¦ºýÚ ¬ö׸û ¦ºöÐ Ò¨¸ôÀ¼í¸¨Ç ±ÎòÐ «ÛôÀ¢É.


­¾¢ø ¸¢¨¼ò¾ ¦ÅüÈ¢¨Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÁÉ¢¾¨É ¿¢ÄÅ¢üÌ «ÛôÒõ §À¡ðÊ¢ø
«¦Áâ측×õ, Ãஷ¢Â¡×õ ®ÎÀð¼É. ­ó¾ô §À¡ðÊ¢ø «¦Áâ측§Å ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈÐ. «§¾
ºÁÂò¾¢ø Ãஷ¢Â¡ ÁÉ¢¾÷¸¨Ç ¿¢ÄÅ¢üÌ «ÛôÒžüÌ À¾¢Ä¡¸ ¾¡É¢Âí¸¢ ­Âó¾¢Ãí¸¨Ç «ÛôÀ¢,
ÁÉ¢¾÷¸û ±ó¾ ±ó¾ ¬ö׸¨Ç ¦ºö¾¡÷¸§Ç¡ «¾¨Éî ¦ºöÐ ÓÊò¾Ð.

29
«ôÀ§Ä¡ - 11 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äò¾¢ø ãýÚ Å£Ã÷¸û ¿¢ÄÅ¢üÌô À½õ ¦ºö¾É÷. «ôÀ§Ä¡ - 11
Å¢ñ¸Äõ ƒ¤¨Ä 16, 1969 «ýÚ ¿¢Ä¨Å §¿¡ì¸¢ ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈÐ. «¾¢ø ¿£ø ¬÷õŠðáí, Òƒ¢
¬øÊâý ÁüÚõ ¨Á째ø §¸¡Ä¢ýŠ ¬¸¢§Â¡÷ À½õ ¦ºö¾É÷. Å¢ñ¸Äõ ¿¢Ä¨Å «¨¼ó¾ À¢ÈÌ
¨Á째ø §¸¡Ä¢ýŠ ÁðÎõ ¦¸¡ÄõÀ¢Â¡ µ¼ò¾¢ø ¿¢Ä¨Åî ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷. ÁüÈ ­ÃñÎ
Å£Ã÷¸Ùõ ®¸¢û µ¼ò¾¢ý ãÄõ ¿¢ÄÅ¢ý ¾¨Ã¢ø ­Èí¸¢É÷.

­ÃñΠţÃ÷¸Ùõ ®¸¢û µ¼ò¾¢ø 4 Á½¢ §¿Ãõ µö× ±Îò¾É÷. «¾ý À¢ýÉ÷ ¿£ø ¬÷õŠðáí
²½¢ ÅƢ¡¸ ­Èí¸¢É¡÷. «Å÷ ¾ÉÐ ­¼Ð ¸¡¨Ä ƒ¤¨Ä 21 «ýÚ ¸¡¨Ä 2.56 Á½¢ÂÇÅ¢ø
¿¢ÄÅ¢ø ¨ÅòÐ ¿¼ó¾¡÷. ­¾É¡ø ­Å÷ ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ À¢ÃÀÄÁ¨¼ó¾¡÷. ¿¢ÄÅ¢ø ¸¡ø À¾¢ò¾ Ó¾ø
ÁÉ¢¾ý ±ý¸¢È «Æ¢Â¡ Ò¸¨Æô ¦ÀüÈ¡÷. ­Å¨Ãò ¦¾¡¼÷óÐ 19 ¿¢Á¢¼í¸û ¸Æ¢òÐ ¬øÊâý
­Ãñ¼¡ÅÐ ÁÉ¢¾É¡¸ ¿¢ÄÅ¢ø ¸¡ø À¾¢òÐ ¿¼ó¾¡÷.

30
­Å÷¸û ­ÃñÎ Á½¢ §¿Ãò¾¢üÌ §Áø ¿¢ÄÅ¢ø Áñ Á¡¾¢Ã¢¸¨ÇÔõ, À¡¨È Á¡¾¢Ã¢¸¨ÇÔõ
§º¸Ã¢ò¾É÷. ¿¢ÄÅ¢ø º¢Ä ¬ö׸¨ÇÔõ ¦ºö¾É÷. À¢ýÉ÷ ®¸¢û µ¼ò¾¢üÌ ¾¢ÕõÀ¢É÷. ¿¢ÄÅ¢ø ¸¡ø
À¾¢ò¾ ­Åâý ¸¡ÄÊò ¾¼õ ­ý¨ÈìÌõ «Æ¢Â¡Áø «ôÀʧ ¯ûÇÐ. ­Å÷¸û ¿¢ÄÅ¢ø 22 Á½¢
§¿Ãõ ­Õó¾ À¢ýÉ÷ Àò¾¢ÃÁ¡¸ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É¡÷.

«ôÀ§Ä¡- 12 :

«ôÀ§Ä¡ - 12 Å¢ñ¸Äõ ¿ÅõÀ÷ 15, 1969 «ýÚ ¿¢Ä¨Å §¿¡ì¸¢ô ÒÈôÀð¼Ð. ­¾¢ø âîº÷Î
§¸¡÷¼ý, À£ðÊ ¸¡ýáΠÁüÚõ ¬Äý À£ý ¬¸¢§Â¡÷ À½õ ¦ºö¾É÷. ¸¡ýáΠÁüÚõ ¬Äý
À£ý ¬¸¢Â ­ÃñÎ §ÀÕõ ¿¢ÄÅ¢ø ­Èí¸¢ ¿¼ó¾É÷. ­Å÷¸û ¿¢ÄÅ¢ø 7 Á½¢ 45 ¿¢Á¢¼í¸û
¿¼ó¾É÷. ¬Äý À£ý ¿¢ÄÅ¢ø ºôÀ¡ò¾¢¨Âî º¡ôÀ¢ð¼¡÷. ­Å÷¸û 32 Á½¢ §¿Ãõ ¿¢ÄÅ¢ø ­ÕóÐ
Å¢ðÎ À¢ýÉ÷ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.

«ôÀ§Ä¡- 14 :

«ôÀ§Ä¡ - 13 Å¢ñ¸Äô À½õ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈÅ¢ø¨Ä. «ôÀ§Ä¡ - 14 Å¢ñ¸Äõ ƒÉÅâ 31, 1971­ø
ÒÈôÀð¼Ð. ­ó¾ô À½ò¾¢ø Š¼¡÷ð §Ã¡º¡, ¬Äý ¦ºôÀ÷Î ÁüÚõ ±ð¸÷ Á¢ì¦ºø ¬¸¢Â ãýÚ
§À÷ À½õ ¦ºö¾É÷.

¬Äý ¦ºôÀ÷Î ÁüÚõ Á¢ð¦ºø ¬¸¢§Â¡÷ ­ÃñÎ Ó¨È ¿¢ÄÅ¢ø ¿¼ó¾É÷. ¬Äý ¦ºôÀ÷Î ¿¢ÄÅ¢ø
«¾¢¸ §¿Ãõ ¿¼ó¾ ÁÉ¢¾Ã¡Å¡÷. ­Å÷ ¿¢ÄÅ¢ø 9 Á½¢ 17 ¿¢Á¢¼í¸û ¿¼ó¾¡÷. ­Å÷¸û ¿¢ÄÅ¢ø ÀÄ
¬ö׸¨Çî ¦ºö¾É÷. 42 ¸¢§Ä¡ ±¨¼ ¦¸¡ñ¼ ºó¾¢Ãô À¡¨È¨Â ±ÎòÐì ¦¸¡ñÎ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.

«ôÀ§Ä¡- 15 :

«ôÀ§Ä¡ - 15 Å¢ñ¸Äõ ƒ¤¨Ä 26, 1971 «ýÚ ¿¢ÄÅ¢üÌ À½Á¡ÉÐ. ¬øÀ¢Ãð Å¡÷¦¼ý, §¼Å¢ð
Š¸¡ð ÁüÚõ §ƒõŠ ­÷Å¢ý ¬¸¢Â 3 §À÷ ¦ºö¾É÷. ­ó¾ô À½ò¾¢ý §À¡Ð §Ã¡Å÷-1 ±ý¸¢È
¸¡¨Ã ±ÎòÐî ¦ºýÈÉ÷.

¬øÀ¢Ãð Å¡÷¦¼ý µ¼ò¾¢ø ¿¢Ä¨Åî ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷. ÁüÈ ­ÃñΠţÃ÷¸û ¿¢ÄÅ¢ø ­Èí¸¢
§Ã¡Å÷ ¸¡Ã¢ø ãýÚ ¦Åù§ÅÚ À̾¢ìÌ À½õ ¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û ¿¢ÄÅ¢ý âÁ¢ «¾¢÷׸¨Çô
À⧺¡¾¨É ¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û 4.5 À¢øÄ¢Âý ¬ñθû ÀƨÁ Å¡öó¾ ¦Åû¨Çô À¡¨È ´ý¨Èì
¸ñ¦¼Îò¾É÷. ­ó¾ô À¡¨È¨Â âÁ¢ìÌ ±ÎòÐ Åó¾É÷.

31
«ôÀ§Ä¡- 16 :

«ôÀ§Ä¡ - 16 Å¢ñ¸Äò¾¢ø ²ôÃø 16, 1972­ø ¦¸ý Á¡ðÊíÄ¢, ƒ¡ý ±í ÁüÚõ º¡÷Ċ Êäì
¬¸¢§Â¡÷ À½õ ¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û ãýÚ ¿¡ð¸û ¿¢ÄÅ¢ø ­Õó¾É÷.

ƒ¡ý ±í ÁüÚõ º¡÷Ċ Êäì ¬¸¢Â ­ÕÅÕõ §Ã¡Å÷ ¸¡Ã¢ø 3 ¦Åù§ÅÚ À̾¢¸ÙìÌ À½õ
¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û 3 ¿¡ð¸Ç¢ø 26.7 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ àÃõ ¿¢ÄÅ¢ø À½õ ¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û Áñ
ÁüÚõ À¡¨È Á¡¾¢Ã¢¸¨Ç 96.6 ¸¢§Ä¡¨Å ±ÎòÐì ¦¸¡ñÎ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.

«ôÀ§Ä¡- 17 :

«ôÀ§Ä¡ - 17 Å¢ñ¸Äò¾¢ý À½õ 1972¬õ ¬ñΠʺõÀ÷ 6 «ýÚ ÐÅí̸¢ÈÐ. ­ó¾ô


À½ò¾¢ø §Ã¡É¡øÎ ®ÅýŠ, 䃢ɢ ¦º÷É¡ý ÁüÚõ ஹ¡Ã¢ºý ŠÁ¢ò ¬¸¢§Â¡÷ À½õ ¦ºö¾É÷.

¦º÷É¡ý ÁüÚõ ŠÁ¢ò ¬¸¢§Â¡÷ ¿¢ÄÅ¢ø §Ã¡Å÷ ¸¡¨Ã µðÊÉ÷. ¿¢ÄÅ¢ø 3 ¿¡ð¸û ¾í¸¢ ¦Åù§ÅÚ
­¼í¸ÙìÌ À½õ ¦ºö¾É÷. ­Å÷¸û 35 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ àÃõ ¸¡¨Ã µðÊî ¦ºýÈÉ÷. 115 ¸¢§Ä¡
ºó¾¢ÃôÀ¡¨È ÁüÚõ Áñ ¬¸¢ÂÅü¨Èî §º¸Ã¢òÐì ¦¸¡ñÎ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.

¿¢ÄÅ¢ø ¦Á¡ò¾õ 12 Å£Ã÷¸û ¿¼óÐûÇÉ÷. «ôÀ§Ä¡ - 17 Å¢ñ¸Äò¾¢ý À½ò¾¢üÌô À¢ÈÌ


­ÐŨà ÁÉ¢¾÷¸û ¿¢ÄÅ¢üÌî ¦ºøÄÅ¢ø¨Ä. ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø ¿¢ÄÅ¢ø ÁÉ¢¾÷¸¨Çì ÌÊÂÁ÷òÐõ
¾¢ð¼Óõ ¯ûÇÐ.

32
��ட கால� ��ெவ��� வா�த�

ÁÉ¢¾÷¸û Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøžü¸¡¸ ÅÊŨÁì¸ôÀð¼ Å¢ñ¸Äí¸Ç¢ø ÀÄ Á¡üÈí¸û


¦ºöÂôÀð¼É. Å¢ñ¸Äí¸û ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­ÕóÐ ¦ºÂøÀÎõÀÊ ÅÊŨÁì¸ôÀð¼É.
­§¾ §À¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¿¢¨ÄÂí¸Ùõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀôÀð¼É. ­¨Å¸Ç¢ø ÁÉ¢¾÷¸û
¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡úžü¸¡É «ÊôÀ¨¼ ź¾¢¸û ¦ºöÂôÀðÊÕó¾É. ¬É¡ø ­Åü¨Èò ¾Â¡Ã¢ôÀÐ
±ýÀÐ Á¢¸ «¾¢¸ôÀÊÂ¡É ¦ºÄ× À¢ÊôÀ¾¡¸ ­Õó¾Ð. ­ÕôÀ¢Ûõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬Ã¡ö측¸
«¦Áâ측×õ, Ãஷ¢Â¡×õ ¦ÀÕ󦾡¨¸¨Â ´Ð츢É.

¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­Õó¾ Å¢ñ¸Äí¸û ÁüÚõ ¬ö× ¿¢¨ÄÂí¸Ç¢ø Å¢ñ¸Äí¸û ¦ºýÚ
­¨½Å¾ü¸¡É ź¾¢¸û ¦ºöÂôÀðÊÕó¾É. ­¾É¡ø ÁÉ¢¾ý «Êì¸Ê Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ
¾í¸¢É¡ý. ´ù¦Å¡Õ À½ò¾¢ý §À¡Ðõ ¯½×, ¯¨¼, ¸ÕÅ¢¸û ±ÎòÐî ¦ºøÄôÀð¼É. ­¾É¡ø
ÁÉ¢¾ý Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡Æ ÓÊó¾Ð.

¬ÃõÀò¾¢ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈ Å£Ã÷¸û º¢Ä Á½¢ §¿Ãõ ÁðΧÁ ­ÕóРŢðÎ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.
À¢ýÉ÷ ÀÊôÀÊ¡¸ §¿Ãõ «¾¢¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð. §Å¡Š¼¡ì - 5 Å¢ñ¸Äò¨¾ Ãஷ¢Â¡ ƒ¤ý 14, 1963 ­ø
²Å¢ÂÐ. ­¾¢ø ¦ÅÄâ ¨À째¡ùŠ¸¢ ±ý¸¢È Å£Ã÷ À½õ ¦ºö¾¡÷. ­Å÷ ¾ýÉó¾É¢Â¡¸
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 5 ¿¡ð¸û 23 Á½¢ §¿Ãõ ­ÕóÐÅ¢ðÎ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É¡÷. ­ÅÕ¨¼Â À½ò¾¢üÌ
À¢ýɧà ­ÃñÎ §À÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ¾íÌõ ¿¢¨Ä ¯ÕÅ¡ÉÐ. «¾ý À¢ýÉ÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø
¾íÌõ ¸¡Äõ ±ýÀÐ ÀÊôÀÊ¡¸ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð.

¦ÅÄâÀ¡Ä¢§¸¡ù :

¦ÅÄâ À¡Ä¢§¸¡ù (Valeri Polykov) ±ýÀÅ÷ Ãஷ¢Â ¿¡ðÊý Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷. ­Å÷ ´Õ ÁÕòÐÅ÷.
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ÁÕòÐÅõ º¡÷ó¾ ¬öÅ¢¨Éî ¦ºöžü¸¡¸ ­Å÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ãá¸
§¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ 28, 1988¬õ ¬ñÎ ¦ºýÈ¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 240
¿¡ð¸û 20 Á½¢, 34 ¿¢Á¢¼í¸û ­Õó¾ À¢ýÉ÷ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É¡÷.

33
­Å÷ ­Ãñ¼¡ÅРӨȡ¸×õ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Åó¾¡÷. ­Å÷ ¾ÉÐ ­Ãñ¼¡ÅÐ À½ò¾¢ø
Á¢÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø 14 Á¡¾í¸ÙìÌ §Áø ¾í¸¢ ¬ö× ¦ºö¾¡÷. ­Åâý ­ó¾ô À½ò¾¢ý
§À¡Ð 437 ¿¡ð¸û 18 Á½¢ §¿Ãõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­Õó¾¡÷. ­Ð ´Õ ¯Ä¸ º¡¾¨É¡Ìõ. ­ÅÕìÌô
À¢ý ±ó¾ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£ÃÕõ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü §À¡ø ­ùÅÇ× ¿¡ð¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å¡úó¾Ð
¸¢¨¼Â¡Ð. ­ó¾ ¸¡Äò¾¢ø ­Å÷ âÁ¢¨Â 7075 Ó¨È âÁ¢¨Âî ÍüȢɡ÷. ­Å÷ ¾ÉÐ ­ÃñÎ
À½ò¾¢ý ãÄõ 698 ¿¡ð¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å¡úó¾¡÷.

¦º÷¸¢«ù§¼Âù :

¦º÷¸¢ «ù§¼Âù (Sergei Avdeyev)±ý¸¢È Ãஷ¢Â Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ãýÚ Ó¨È À½õ
¦ºöÐûÇ¡÷. ­Åâý Ó¾ø À½õ ƒ¤¨Ä 27, 1992­ø §º¡ÔŠ TM- 15 Å¢ñ¸Äò¾¢ý ãÄõ ¿¼ó¾Ð.
­Å÷ Á¢÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø 189 ¿¡ð¸û ¾í¸¢ ¬ö׸û ¦ºö¾¡÷.

­Å÷ ­Ãñ¼¡ÅРӨȡ¸ Á¢÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌî ¦ºýÚ 179 ¿¡ð¸û ¾í¸¢É¡÷.
34
­Å÷ ãýÈ¡ÅРӨȡ¸ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Á¢÷ ¬ö× ¿¢¨ÄÂò¾¢ø 379 ¿¡ð¸û ¾í¸¢É¡÷. ­Ð
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿£ñ¼ ¾í¸¢Â º¡¾¨É¸Ç¢ø ­Ãñ¼¡ÅÐ ¯Ä¸ º¡¾¨É¡Ìõ. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø
¾ÉÐ ãýÚ À½í¸Ç¢ý ãÄõ 747 ¿¡ð¸û 14 Á½¢ 14 ¿¢Á¢¼í¸û Å¡úóÐûÇ¡÷. ­Å÷
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 10 Ó¨È ¿¼óÐûÇ¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¦Á¡ò¾ 42 Á½¢ 2 ¿¢Á¢¼í¸û ¿¼óÐûÇ¡÷.

¿£ñ¼¸¡Äõ :

´Õ À½ò¾¢ý §À¡Ð ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å¡úó¾Å÷¸Ç¢ø ãýÈ¡ÅÐ ­¼ò¨¾ô


À¢Êò¾Å÷¸û ŢǡÊÁ¢÷ Ê𧼡ù ÁüÚõ 㺡 Áɧáù ¬Å÷. ­Å÷¸û Ãஷ¢Â¡¨Åî §º÷ó¾
Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷¸û. ­Å÷¸û ­ÕÅÕõ ʺõÀ÷ 21, 1988¬õ ¬ñΠŢñ¦ÅÇ¢ìÌô À½õ
¦ºö¾É÷. ¦¾¡¼÷ó¾¡ü §À¡ø 365 ¿¡ð¸û 22 Á½¢ §¿Ãõ 39 ¿¢Á¢¼õ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¾í¸¢ ¬ö׸û
¦ºöÐ âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢É÷.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ÀÄ À½í¸û ãÄõ «¾¢¸ ¸¡Äõ ¾í¸¢ÂÅ÷¸Ç¢ý Ó¾ø 19 ­¼ò¨¾ Ãஷ¢Â Å£Ã÷¸§Ç
35
­¼õ À¢ÊòÐûÇÉ÷. ¦º÷¸¢ ¸¢Ã¢¸ §Äù (Sergei Krikayev) ±ý¸¢È Ãஷ¢Â Å£Ã÷ 6 Ó¨È Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌô
À½õ ¦ºöÐûÇ¡÷. ­Åâý ­ó¾ À½í¸û š¢ġ¸ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 803 ¿¡ð¸û Å¡úó¾¡÷.

¦À츢 ´Â¢ðºý ±ý¸¢È Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ 374 ¿¡ð¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¾í¸¢Â Ó¾ø «¦ÁÃ¢ì¸ Å£Ã÷
¬Å¡÷. ¬É¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡úó¾Å÷ ÀðÊÂÄ¢ø 20ÅÐ ­¼ò¨¾ ÁðΧÁ À¢Êì¸
ÓÊó¾Ð.

¯Ä¸¢ø «¾¢¸ ¿¡ð¸û ¦¾¡¼÷ó¾¡ü §À¡ø ¾í¸¢ º¡¾¨É À¨¼ò¾ ¦Àñ ÍÉ¢¾¡ Å¢øÄ¢ÂõŠ (Sunita
Williams) ¬Å¡÷. ­Å÷ ­ó¾¢Â Åõº¡ÅÇ¢¨Âî §º÷ó¾ «¦Áâì¸ì ÌÊÔâ¨Á ¦ÀüÈ ¦Àñ. ­Å÷
Å¢ñ¦ÅǢ¢ø 194 ¿¡ð¸û 18 Á½¢ §¿Ãõ Å¡úó¾¡÷. «Ð ¾Å¢Ã Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­ÕóÐ ¦¸¡ñ§¼
«¦Áâ측Ţý ⊼ý ¿¸Ã¢ø ¿¼ó¾ Á¡Ãò¾¡ý §À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡÷. ­Å÷ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø
¿¨¼§Á¨¼Â¢ø 4 Á½¢ 24 ¿¢Á¢¼õ µÊ º¡¾¨É À¨¼ò¾¡÷. ­ÐŨà ±ó¾ Å£ÃÕõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø
­Õó¾ÀÊ Á¡Ãò¾¡ý µð¼ô §À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼Ð ¸¢¨¼Â¡Ð.

36
��ெவ� ஆ�� �ைலய�

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ (Space Station) Å¡úžüÌ ²üÀ ¦Àâ ­¼ ź¾¢ ¦¸¡ñ¼Ð. ¿£ñ¼ ¸¡Äõ ¾í¸¢
¬ö× ¦ºöžüÌ ²üÀ×õ ÅÊŨÁì¸ôÀð¼Ð. ¿¢¨Ä¡¸ ¾ý À¡¨¾Â¢ø ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ
Å¢ñ¦ÅǢ¢§Ä§Â ¾í¸¢Å¢ÎÁ¡Ú «¨Áì¸ôÀðÊÕìÌõ Á¢¸ô ¦Àâ Ţñ¸Äò¨¾ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ
±ý¸¢ýÈÉ÷. ­¾ý ¯û§Ç ÀÄ «¨È¸û ­Õ츢ýÈÉ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ ¿ýÌ ã¼ôÀðÊÕìÌõ. «¾ý ¯û À̾¢ ¦ºÂü¨¸ ӨȢø ÅÇ¢ Áñ¼Äõ
¦¸¡ñ¼¾¡¸ ­Õ츢ÈÐ. ¸¡üÚ ¦ÅÇ¢§ÂÈ¡¾Å¡Ú À¡Ð¸¡ì¸ôÀθ¢ÈÐ. ­¾ý ¯û§Ç ­ÕìÌõ
«¨È¸Ç¢ý ¯û§Ç ±Ç¢¾¡¸î ¦ºøÄ ÓÊÔõ. ´ù¦Å¡Õ «¨È¢Öõ ¸¡üÚ ¿¢ÃôÀôÀðÎ ­Õ츢ÈÐ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ÅÕõ §À¡Ð ¸¡üÚ «¨¼ì¸ôÀθ¢ÈÐ. ¸¡üÚ ¦ÅÇ¢§ÂáÁø


­Õì¸ ¾ÎôÒ ¯ûÇÐ. ­¾¢ø ­ÃñÎ ¸¡üÚ «¨¼ôÒ ¯ûÇÐ. ´ýÚ Å¢ñ¦ÅǢ¢ý ¦ÅüÈ¢¼õ
§¿¡ì¸¢ò ¾¢Èì¸ì ÜÊÂÐ. Áü¦È¡Õ ¸¾× Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¯û Àì¸õ ¾¢Èì¸ì ÜÊÂÐ. ­ó¾
ӨȢý ãÄõ ¸¡üÚ À¡Ð¸¡ì¸ôÀθ¢ÈÐ.

¿¢¨ÄÂò¾¢üÌò §¾¨ÅÂ¡É Á¢ýº¡Ãõ Ý⠺쾢 ãÄõ ¦ÀÈôÀθ¢ÈÐ. Á£ñÎõ Á£ñÎõ Á¢ýº¡Ãõ ÁÚ
¯üÀò¾¢ ¦ºöÔõ ź¾¢ ¯ûÇÐ. ¿¢¨ÄÂò¾¢ø «ÊôÀ¨¼ò §¾¨Åì¸¡É ¯À¸Ã½í¸û ­Õ츢ýÈÉ.
«¨Å Өȡ¸ ¦ºÂøÀθ¢ýÈÉ. ­Ð §À¡ýÈ Åº¾¢¸û ­ÕôÀ¾É¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å£Ã÷¸û «¾¢¸
¿¡ð¸û ¾í¸¢ ¬ö× ¦ºö Óʸ¢ÈÐ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂí¸Ç¢ø ¾í¸¢ ¬ö× ¦ºöÂì ÜÊ «ÇÅ¢üÌ Åº¾¢¸û ¯ûÇÉ. ¯½×
¯ñÀ¾ü¸¡É ­¼õ, ¾É¢Â¡¸ ¯ÈíÌžü¸¡É ­¼õ, ¬ö× ¦ºöžüÌõ, ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöžüÌõ
±É ÀÄ Åº¾¢¸Ùõ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¯û§Ç ­¼õ ¦ÀüÈ¢Õ츢ÈÐ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ­ÐŨà «ÛôÀôÀð¼ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂí¸¨Ç ­ÃñΠŨ¸¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ì¸¢ýÈÉ÷.


«¨Å¸Ç¢ø ²ü¸É§Å Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¦ºÂøÀðÎ À¢ýÉ÷ «Æ¢óÐ §À¡É ¿¢¨ÄÂí¸¨Ç Óó¨¾Â
Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ ±ý¸¢ýÈÉ÷. Áü¦È¡ýÚ ­ýÚ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¦ºÂøÀðÎì ¦¸¡ñÊÕìÌõ
­ý¨È Ţñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂÁ¡É º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂÁ¡Ìõ.

Óó¨¾Â Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂí¸û ±ýÀ¨Å ºøÔð, Š¨¸Ä¡ô ÁüÚõ Á¢÷ ¬¸¢Â¨Å ¬Ìõ.

ºøÔð:
37
­Ð ¯Ä¸¢ý Ó¾ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂÁ¡Ìõ. §º¡Å¢Âò Ãஷ¢Â¡§Å ӾĢø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¨¾
¯Õš츢ÂÐ. Ãஷ¢Â¡ 9 ¾É¢ Á¡¼ø¸Ç¢ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂí¸¨Ç 1971 ¬ñÎ Ó¾ø 1982 ŨÃ
«ÛôÀ¢É. ­¾ý §¿¡ì¸õ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¿£ñ¼ ¸¡Äõ ¬öÅ¢¨É §Áü¦¸¡ûž¡Ìõ.

ºøÔð- 1 ±ý¸¢È Å¢ñ¸Äõ ²ôÃø 19, 1971¬õ ¬ñÊø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀôÀð¼Ð. ­Ð 6 Á¡¾
¸¡Äõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¦ºÂøÀð¼Ð. À¢ýÉ÷ ÅÇ¢ Áñ¼Äò¾¢ý ¯û§Ç ѨÆóÐ «Æ¢óÐ §À¡ÉÐ. ­Ð
§À¡ø DOS-2, ºøÔð- 2, §¸¡ŠÁ¡Š - 557, ºøÔð - 3, ºøÔð - 4, ºøÔð - 5, ºøÔð - 6, ºøÔð - 7
±É ÀÄ ¬ö× ¿¢¨ÄÂí¸¨Ç Ãஷ¢Â¡ «ÛôÀ¢ÂÐ. ºøÔð - 7 Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ 1982 Ó¾ø 1991
Ũà ¦ºÂøÀð¼Ð. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌ 26 Å£Ã÷¸û ¦ºýÚ Åó¾É÷. ­ó¾¢Â Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ ᧸‰
º÷Á¡×õ ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌî ¦ºýÚ, ¾í¸¢ ¬ö׸û ¦ºö¾¡÷. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¨¾ Å£Ã÷¸û ¾í¸Ç¢ý
¬öÅ¢ü¸¡¸ 216 ¿¡ð¸û ÀÂýÀÎò¾¢É÷.

Š¨¸Ä¡ô:

«¦Áâ측Ţý Ó¾ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¿¢¨ÄÂõ Š¨¸Ä¡ô (Skylab) ¬Ìõ. Å¢ñ¦ÅǢ¢ĢÕóÐ


¿ðºò¾¢Ãí¸û, ¸¢Ã¸í¸û, âÁ¢ ¬¸¢ÂÅü¨È ¬Ã¡öžü¸¡¸§Å Š¨¸Ä¡ô «ÛôÀôÀð¼Ð. Š¨¸Ä¡ô
§Á 14, 1973¬õ ¬ñΠŢñ¦ÅǢ¢ø ²ÅôÀð¼Ð.

38
­¾¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ Š¨¸Ä¡ô - 1, Š¨¸Ä¡ô - 2, Š¨¸Ä¡ô - 3 ¬¸¢Â ¿¢¨ÄÂí¸Ùõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ
«ÛôÀôÀð¼É. Š¨¸Ä¡ô - 3 Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ ¿ÅõÀ÷ 16 1973­ø ²ÅôÀð¼Ð. ­íÌ Å£Ã÷¸û
¦ºýÚ ¾í¸¢ ¬ö× ¦ºö¾É÷. Š¨¸Ä¡ô - 3 ¿¢¨ÄÂõ 2248 ¿¡ð¸û Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­Õó¾Ð. À¢ýÉ÷
1979¬õ ¬ñÊø ÍüÚôÀ¡¨¾Â¢Ä¢ÕóÐ ¸£§Æ Å¢Æ «ÛÁ¾¢ì¸ôÀð¼Ð. Š¨¸Ä¡ô âÁ¢Â¢ý Á£Ð
Å¢Æô§À¡¸¢ÈÐ ±ýÀ¾ü¸¡É ±îºÃ¢ì¨¸ Å¡¦É¡Ä¢Â¢ø «È¢Å¢ì¸ôÀð¼Ð. ­ó¾¢Â¡Å¢Öõ ÀûÇ¢,
¸øæâ¸ÙìÌ Å¢ÎÓ¨È Å¢¼ôÀð¼Ð. Áì¸û À£¾¢Â¢ø ­Õó¾É÷. «Ð ¸¼ÖìÌ §Á§Ä ¦ÅÊòÐ
º¢¾È¢ÂÐ. ­Ð ƒ¤¨Ä 11, 1979 ­ø «Æ¢óÐ §À¡ÉÐ. ¡ÕìÌõ ±ó¾ô À¡¾¢ôÒõ ²üÀ¼Å¢ø¨Ä.

Á¢÷:

Á¢÷ ¿¢¨ÄÂõ ¿¢Ãó¾ÃÁ¡¸ ¾íÌõ Ó¾ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂÁ¡¸î ¦ºÂøÀð¼Ð. ­¾¢ø 1986 Ó¾ø
1999¬õ ¬ñΠŨà ¿¢Ãó¾ÃÁ¡¸ Å£Ã÷¸û ¾í¸¢ ¬ö׸¨Çî ¦ºö¾É÷. ­Ð Ãஷ¢Â¡Å¢ø À¢ôÃÅâ 20,
1986¬õ ¬ñÊø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ²ÅôÀð¼Ð. Á¢÷ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¨ÁÂôÀ̾¢ 43 «Ê ¿£ÇÓõ, 13 «Ê
Å¢ð¼Óõ, 20100 ¸¢§Ä¡ ±¨¼Ôõ ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. ­Ð ´Õ ¦Àâ ţΠ§À¡ýÈÐ.

«È¢Å¢Âø ÅÇ÷측¸×õ, ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ ÁüÚõ Ãஷ¢Â¡Å¢ý ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ÅÇ÷측¸×õ Á¢÷


¿¢¨ÄÂõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀôÀð¼Ð. ­¾¢ø ÁÉ¢¾ Å¢ñ¸Äõ ÁüÚõ ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸Äí¸Ùõ
­¨½Ôõ Ũ¸Â¢ø 6 ­¨½Ôõ À̾¢¸û ­Õó¾É.

Á¢÷ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌ 104 Å£Ã÷¸û ¦ºýÚ ¾í¸¢ Àø§ÅÚ ¬ö׸¨Çî ¦ºöÐûÇÉ÷. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø
¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡úóÐ ÀÄ Å£Ã÷¸û º¡¾¨ÉÒâóÐûÇÉ÷. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌ Àø§ÅÚ ¿¡ðÎ
Å£Ã÷¸Ùõ ¦ºýÚûÇÉ÷. ÁÉ¢¾÷¸¨Çò ¾Å¢Ã ¯Â¢Ã¢Éí¸Ùõ ¬öÅ¢ü¸¡¸ ¦¸¡ñÎ ¦ºøÄôÀðÎ,
±¨¼ÂüÈ ¿¢¨Ä¢ø Å¡Øõ §À¡Ð «¾ý ¯¼Ä¢ø ±ó¾ Á¡¾¢Ã¢Â¡É Å¢¨Ç׸û ²üÀθ¢ýÈÉ ±ýÀÐ
ÀüÈ¢ ¬Ã¡öó¾É÷.

Á¢÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ 15 ¬ñθû âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. À¢ýÉ÷ À¢ôÃÅâ 2001­ø
39
ÅÇ¢Áñ¼Äò¾¢ý ¯û§Ç ѨÆó¾Ð. «Ð Á¡÷î 2001­ø ¾£ôÀ¢ÊòÐ ±Ã¢ó¾Ð.

40
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய�

«¦Áâ측, Ãஷ¢Â¡, ƒôÀ¡ý, ¸É¼¡ ¯ûÀ¼ 16 ¿¡Î¸Ç¢ý ÜðÎ ÓÂüº¢Â¡ø º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢
¿¢¨ÄÂõ (International Space Station) ´ýÚ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¸ð¼ôÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂõ ¸ðÎõ
À½¢ 1998¬õ ¬ñÊø ÐÅí¸ôÀð¼Ð. ­¾ý ÀÄ À¡¸í¸û âÁ¢Â¢§Ä§Â ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀðÎ
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀôÀð¼É. «¾¨É Å£Ã÷¸û Ó츢 ¿¢¨ÄÂòмý ¦À¡Õò¾¢ Ţâ×ÀÎò¾¢
ÅÕ¸¢ýÈÉ÷. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø 2000 ¬ñÎ Ó¾ø Å£Ã÷¸û ¾í¸¢ ¬ö׸¨ÇÔõ, ¸ðÎÁ¡Éô
À½¢¸¨ÇÔõ ¦ºöÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷. ­ó¾ ¿¢¨ÄÂò¨¾ì ¸ðΞü¸¡É ¦À¡Õð¸û ¬Ç¢øÄ¡¾
Å¢ñ¸ÄÁ¡É ҧḢÊ, «¦Áâ측Ţý Å¢ñ¦ÅÇ¢ ஷðÊø¸û, Ãஷ¢Â¡Å¢ý §º¡ÔŠ Å¢ñ¸Äõ ãÄõ
±ÎòÐî ¦ºøÄôÀθ¢ýÈÉ. ­¾ý ¸ðÎÁ¡Éô À½¢ 2013¬õ ¬ñÊø ÓÊì¸ôÀ¼Ä¡õ ±Éì
¸Õ¾ôÀθ¢ÈÐ.

º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ 167.3 «Ê (51 Á£ð¼÷) ¿£ÇÓõ, 357.5 «Ê «¸ÄÓõ ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ.
­Ð âÁ¢¨Â Åð¼ôÀ¡¨¾Â¢ø ÍüÈ¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. ­Ð ºÃ¡ºÃ¢ §Å¸õ ±ýÀÐ Á½¢ìÌ 27743.8 ¸¢§Ä¡
Á£ð¼÷ ¬Ìõ. ­Ð âÁ¢¨Âî ÍüÈ¢ Åà 91 ¿¢Á¢¼í¸û ¬¸¢ÈÐ. ¾¢ÉÓõ âÁ¢¨Â 15.7 Ó¨È ÍüÚ¸¢ÈÐ.
­¾¢ø ­ÕìÌõ Å£Ã÷¸û 45 ¿¢Á¢¼ò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È Ýâ ¯¾Âõ ÁüÚõ ÝâÂý Á¨È¨Åì
¸¡ñ¸¢ýÈÉ÷. ­ùÅ¡Ú «Å÷¸û ¾¢ÉÓõ 16 Ýâ ¯¾Âò¨¾Ôõ, Á¨È¾¨ÄÔõ ¸¡ñ¸¢ýÈÉ÷.

º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¨¾ âÁ¢Â¢ø ­ÕóÐ ¦ÅÚõ ¸ñ½¡ø ¸¡½ ÓÊÔõ. ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¾¢¨ºÂ¢ø,
41
ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ §¿Ãò¾¢ø âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ ­¾¨Éì ¸¡½Ä¡õ. ­Ð 2 ¿¢Á¢¼í¸û Ó¾ø 5 ¿¢Á¢¼í¸û ŨÃ
¸ñÏìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. Å¡Éò¾¢ø §Á¸ì Üð¼õ ­øÄ¡¾ ºÁÂò¾¢ø ÁðΧÁ ­¾¨Éì ¸¡½ ÓÊÔõ.

º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ Á¢¸ô À¢Ã¸¡ºÁ¡É ¦À¡ÕÇ¡¸ Å¡É¢ø ¦¾Ã¢Ôõ. ­Ð «ó¾¢ º¡Ôõ Á¡¨Ä
¦À¡Ø¾¢ø §Äº¡É ­ÕðÊø §Áü¸¢Ä¢ÕóÐ ¸¢ÆìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ. «ô§À¡Ð ¾¢Ë¦ÃÉ ¦¾Ã¢óÐ, Áí¸¢
Á¨ÈóÐÅ¢Îõ.

§À¡ìÌÅÃòÐ:

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌ âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ ÀÄ Å¡¸Éí¸û ¦ºýÚ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ÁÉ¢¾ Å¢ñ¸Äí¸û,


¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸Äí¸û ÁüÚõ Á£ñÎõ ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ஷðÊø¸û ±É ãýÚ
Ũ¸Â¡É Å¡¸Éí¸û ¦ºýÚ ÅÕ¸¢ýÈÉ. «¨Å Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂòмý ­¨½Åü¸¡É ÀÄ
­¨½ôÒô À̾¢¸Ùõ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¯ûÇÉ.

§º¡ÔŠ Å¢ñ¸Äõ Å£Ã÷¸¨Ç Ãஷ¢Â¡Å¢Ä¢ÕóРŢñ¦ÅÇ¢ìÌ ²üÈ¢î ¦ºø¸¢ÈÐ. ­ó¾ Å¢ñ¸Äõ âÁ¢ìÌò
¾¢ÕõÒõ §À¡Ð Å¢Á¡Éõ §À¡ø ÅóÐ ¾¨Ã¢Èí¸¡Ð. Å¢ñ¸Äõ ÅÇ¢ Áñ¼Äò¨¾ «¨¼ó¾×¼ý,
Å£Ã÷¸Ùõ, Å¢ñ¸ÄÓõ À¡Ã¡Ýð ãÄõ ¦ÁÐÅ¡¸ò ¾¨Ã ­ÈíÌõ. ­¾¢ø ãýÚ §À÷ À½õ ¦ºöÂ
ÓÊÔõ. §º¡ÔŠ Å¢ñ¸Äõ ¦¾¡¼÷óÐ ¿Å£É ÁÂÁ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ.

ҧḢÊ:

42
ҧḢÊ (Progress)±ýÀÐ ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸ÄÁ¡Ìõ. ­Ð Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌ ¦À¡Õð¸¨Ç
²üÈ¢î ¦ºøÖõ Å¡¸ÉÁ¡Ìõ. ­¾¨É Ãஷ¢Â¡ ­Âì¸¢ì ¦¸¡ñÎ ­Õ츢ÈÐ. ­Ð ¬Ç¢øÄ¡¾ Å¢ñ¸Äõ
±ýÀ¾¡ø Å¡úžü¸¡É À¡Ð¸¡ôÒ Åº¾¢¸û ¸¢¨¼Â¡Ð. ­Ð âÁ¢ ¾¢ÕõÀ¢ ÅÕõ §À¡Ð ÅÇ¢
Áñ¼Äò¾¢ø ±Ã¢óÐ §À¡Ìõ. ­ó¾ Å¢ñ¸Äõ ¾¡É¡¸ ­Âí¸ì ÜÊÂÐ. «Ð§Å Å¢ñ¦ÅÇ¢
¿¢¨ÄÂòмý ¾¡É¡¸î ¦ºýÚ ­¨½Ôõ ºì¾¢ ¦¸¡ñ¼Ð.

Š§ÀŠஷðÊø :

Š§ÀŠ ஷð欀 (Space Shuttle)Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å¢Á¡Éõ ±ýÚ «¨Æ츢ýÈÉ÷. ²¦ÉýÈ¡ø ­¾ý ÅÊÅõ
Å¢Á¡Éõ §À¡ýÚ ­Õ츢ÈÐ. ­¾¨É Á£ñÎõ ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ ஷðÊø¸¨Ç «¦Áâ측
¾Â¡Ã¢òРŢñ¦ÅÇ¢ìÌ «ÛôÀ¢ ÅÕ¸¢ÈÐ.

ஷðÊ¨Ä Ã¡ì¦¸ð ãÄõ ²×¸¢ýÈÉ÷. ­Ð Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî º÷ŧ¾º ¿¢¨ÄÂòмý ­¨½¸¢ÈÐ. ­Ð


Å£Ã÷¸¨ÇÔõ, ¸ðÎÁ¡Éô ¦À¡Õð¸¨ÇÔõ, ¦ºÂü¨¸ì §¸¡û¸¨ÇÔõ ²üÈ¢î ¦ºø¸¢ÈÐ.

43
ஷðÊÄ¢ý ¨ÁÂôÀ̾¢ Å¡Øõ À̾¢Â¡¸ ­Õ츢ÈÐ. ­¾¢ø 12 §À÷ Ũà ţÃ÷¸û À½õ ¦ºöÂÄ¡õ.
­¾¢ø àíÌÅÐ, ¬ö× ¦ºöÅÐ, ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöÅÐ §À¡ýÈ «¨ÉòРź¾¢¸Ùõ ­¼õ
¦ÀüÚûÇÉ.

ஷðÊø âÁ¢ ¾¢ÕõÒõ §À¡Ð Å¢Á¡Éõ §À¡ø ¾¨Ã¢ø ­Èí¸¢ µÎ¾Çò¾¢ø µÊ ¿¢üÌõ. ­¾ý
À¢ýÒÈò¾¢ø À¡Ã¡Ýð ŢâóÐ §Å¸ò¨¾ì ¸ðÎôÀÎòÐõ. ­Ð ÀØÐ À¡÷ì¸ôÀðÎ Á£ñÎõ Å£Ã÷¸¨Ç
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ «¨ÆòÐî ¦ºøÖõ.

«¦Áâ측 5 Ũ¸Â¡É ஷðÊø¸¨Ç ¾Â¡Ã¢òРŢñ¦ÅÇ¢ §À¡ìÌÅÃò¾¢üÌ ÍÆüº¢ ӨȢø


ÀÂýÀÎò¾¢ÂÐ. ¦¸¡ÄõÀ¢Â¡, §ºÄïº÷, ʊ¸Åâ, «ðÄ¡ñʊ ÁüÚõ ±ñ¼Å÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢
ஷðÊø¸û §À¡ìÌÅÃò¾¢üÌô ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼É. ¾ü§À¡Ð ±ñ¼Å÷ ÁüÚõ «ðÄ¡ñʊ ¬¸¢Â
­ÃñÎ ஷðÊø¸û ÁðÎõ ÀÂýÀÎò¾ôÀθ¢ýÈÉ. ­ÅüÈ¢üÌõ 2011¬õ ¬ñÊø µö× ¦¸¡Îì¸
­Õ츢ýÈÉ÷. ­¾üÌô À¾¢Ä¡¸ ±ñ¼÷À¢¨ÃŠ ±ÉôÀÎõ Ò¾¢Â ஷðÊø¸û ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ.

44
��ெவ� வா��ைக

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¸¡üÚ ­øÄ¡¾¾¡ø, ®÷ôÒ Å¢¨ºÔõ ¸¢¨¼Â¡Ð. ¬¸§Å «íÌ ¦À¡Õð¸ÙìÌ ±¨¼
¸¢¨¼Â¡Ð. ¦À¡Õû ¸£§Æ Å¢Øó¾¡ø Á¢¾ìÌõ. ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¾¨Ã¢ø ¸¡¨Ä °ýÈ¢ ¿¼ì¸ ÓÊ¡Ð.
¿¼ôÀ¾üÌ ¸¡ø¸ÙìÌ ±¾¢÷ôÒ Å¢¨º ¸¢¨¼ì¸¡¾¾¡ø Á¢¾ì¸ §ÅñÊ ­ÕìÌõ. ¾ñ½£¨Ã ´Õ
À¡ðÊÄ¢ÕóÐ «Îò¾ À¡ðÊÖìÌ Á¡üÈ ÓÊ¡Ð. ¾ñ½£÷ ¦¸¡ðÊÉ¡ø «Ð ÀóÐ §À¡Ä Á¢¾ìÌõ.
Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å¡ú쨸 ±ýÀÐ âÁ¢Â¢ø ­ÕôÀÐ §À¡ø ­øÄ¡Áø, ÓüÈ¢Öõ Á¡ÚÀðÎ ­ÕìÌõ.
«¾¨É Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÈÅ÷¸Ç¡ø ÁðΧÁ ¯½Ã ÓÊÔõ.

«ÊôÀ¨¼§¾¨Å¸û :

ÁÉ¢¾ý Å¡úžü¸¡É ź¾¢Ôõ, Ýú¿¢¨ÄÔõ, À¡Ð¸¡ôÒ Åº¾¢Ôõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ­Õì¸ §ÅñÎõ.


¬¸§Å Å¢ñ¸Äõ, ஷðÊø¸û ÁüÚõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø âÁ¢Â¢ø ¿¢Ä×õ
Ýú¿¢¨Ä¸¨Ç ¦ºÂü¨¸Â¡¸ ¯Õš츢 ­Õ츢ýÈÉ÷.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å¡úžüÌ ¸¡üÚ «Åº¢Âõ §¾¨Å. «Ð âÁ¢Â¢ø ­ÕôÀÐ §À¡ýÚ ºÃ¢Â¡É Å¢¸¢¾ò¾¢ø
­Õì¸ §ÅñÎõ. Å£Ã÷¸ÙìÌò ¦¾¡¼÷óÐ ¬ìஸ¢ƒý ¸¢¨¼ì¸ §ÅñÎõ. ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¬ìஸ¢ƒý
ÁüÚõ ¨¿ðÃý ¸Äó¾ ¸¡üÚ ­ÕìÌõ. ­Ð ¸¡üÈ¡Ê ãÄõ «¨È ÓØì¸ ÀÃÅ¢ ­ÕìÌõ.

«Øò¾Óõ ÁÉ¢¾ ¯¼ÖìÌò §¾¨Å. «Øò¾õ ­ø¨Ä§Âø ­¾Âî ¦ºÂøÀ¡ðÊø º¢ì¸ø ²üÀÎõ.
º¨¾, ±ÖõÒ «¨ÁôÒ ÁüÚõ ¿ÃõÒ Áñ¼Äò¾¢Öõ À¡¾¢ôÒ ²üÀÎõ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý
«¨È¢ø ¸¡üÚ «¨¼ì¸ôÀð¼¾ý ãÄõ «Øò¾õ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ. ¸¡üÚ Å£Ã¨Ãî ÍüÈ¢ ­ÕôÀ¾¡ø
«ÅÕìÌô À¡Ð¸¡ôÒ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ. ­§¾ §À¡ø ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¯û§Ç ¦ÅôÀò¨¾ì ¸ðÎôÀÎòÐõ
¸ÕÅ¢¸Ùõ ­¼õ ¦ÀüÚûÇÉ.

¯½×:

45
Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ìÌì ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ¯½× ±ýÀÐ Á¢¸×õ ºò¾¡É¾¡¸×õ °ð¼î ºòÐ
¿¢¨È󾾡¸×õ ­Õ츢ÈÐ. ¯½× ±Ç¢¾¢ø ƒ£Ã½õ ¬¸ì Üʾ¡¸×õ ­Õ츢ÈÐ. ­ó¾ ¯½×¸û
Å£Ã÷¸ÙìÌ ±ý§È ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ. ­¾É¡ø ­¾¨É Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¯½× ±ýÚ «¨Æ츢ýÈÉ÷.

¬ÃõÀ ¸¡Ä¸ð¼ô À½ò¾¢ý §À¡Ð ¯½× º¢Ú, º¢Ú Ðñθǡ¸×õ, ¯Ä÷ó¾ôÀð¼ ¯Ä÷ó¾
À×¼÷¸Ç¡¸×õ, ÊäôÀ¢ø À¨º §À¡ýÚõ ±ÎòÐî ¦ºýÈÉ÷. 1970 ¬ñÊüÌô À¢ýÉ÷ ¯½×
Ũ¸¸û «¾¢¸Ã¢ì¸ôÀð¼É. Ýô, ¸¡ö¸È¢¸û, ÀÆí¸û, ­¨È, ¦Ã¡ðÊ ±É «¾¢¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Åó¾ Å£Ã÷¸Ç¢ý «ÛÀÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ Ò¾¢Â Ò¾¢Â ¯½× Ũ¸¸û
¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼É. À¢ýÉ÷ Å£ÃÕìÌ ±ó¾ ¯½× À¢Êì̧Á¡ «ó¾ ¯½¨Åò ¾Â¡÷ ¦ºöÐ ¦¸¡ÎìÌõ
¿¢¨Ä ¯ÕÅ¡ÉÐ.Å£Ã÷¸û §¾÷× ¦ºö¾ ¯½Å¢ø §À¡¾¢Â «Ç× °ð¼î ºòÐ, ¨Åð¼Á¢ý, ¸§Ä¡Ã¢
­Õ츢Ⱦ¡ ±É ÁÕòÐÅ÷¸û ¬ö× ¦ºö¾ À¢ýɧà «ó¾ ¯½× ¾Â¡Ã¢òÐ ÅÆí¸ôÀθ¢ÈÐ.
­ý¨ÈìÌ Å£Ã÷¸ÙìÌ 150 Ũ¸Â¡É ¯½×¸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ. âÁ¢Â¢ø ±ó¾ ±ó¾ ¯½×
À¢ÃÀħÁ¡ «¨Å «¨ÉòÐõ Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ.

¾ñ½£÷:

´ù¦Å¡Õ À½ò¾¢ý §À¡Ðõ ¾ñ½£÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ±ÎòÐî ¦ºøÄôÀθ¢ÈÐ. «íÌ ¾ñ½£¨Ã


Á¢¸î º¢ì¸ÉÁ¡¸ô ÀÂýÀÎòи¢ýÈÉ÷. ¾ñ½£÷ ´Õ ¿ÀÕìÌ ¾¢ÉÓõ 1.5 Ó¾ø 2 Ä¢ð¼÷ ŨÃ
ÅÆí¸ôÀθ¢ÈÐ.

º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¾ñ½£¨Ã §Å¾¢ô¦À¡Õû ¦¸¡ñÎ ¯üÀò¾¢Ôõ ¦ºö¸¢ýÈÉ÷.


±Ã¢¦À¡Õû Á¢ý¸Äõ ´Õ Á½¢ §¿Ãò¾¢ø 11 ¸¢§Ä¡ ¾ñ½£¨Ã ¯üÀò¾¢ ¦ºö¸¢ÈÐ. ¾ñ½£¨Ã ¿¡ýÌ
¦¾¡ðʸǢø §ºÁ¢òÐ ¨Å츢ýÈÉ÷. ¾ñ½£¨Ã «íÌ §¿ÃÊ¡¸ì ÌÊì¸ ÓÊ¡Ð. Šðá ãÄõ
¯È¢ïº¢ò¾¡ý ÌÊì¸ §ÅñÎõ.

ÌÇ¢ò¾ø:
46
ÌÇ¢ò¾ø ±ýÀÐ º¢ÃÁõ. ¨¸¨Â Ìơ¢ý «Ê¢ø ¨ÅòÐì ¸ØÅ ÓÊ¡Ð. ¨¸ ¿£Ã¢ø ãú¸¡Ð.
¬¸§Å ¨¸, ¸¡ø, Ó¸õ ¬¸¢ÂÅü¨È ¬ø¸ஹ¡ø ¦¸¡ñΠШ¼ôÀ¡÷¸û. «øÄÐ ®ÃòÐñÎ,
ŠÀ¡ïî ¦¸¡ñÎ ¯¼¨Äò Ш¼ôÀ¡÷¸û. ¯¼¨Äî Íò¾õ ¦ºöžüÌ ¸¢ÕÁ¢ ¿¡º¢É¢ ¾¼Å¢Â Ðñ¨¼ô
ÀÂýÀÎòи¢ýÈÉ÷.

¾¨ÄìÌ ÌÇ¢òÐì ¦¸¡ûÅÐõ ¯ñÎ. ஷ¡õ¨À §À¡ðÎ ¿ýÈ¡¸ò §¾öòÐ À¢ýÉ÷ «¾¨É Ðñ¼¡ø
Ш¼òРŢÎÅ¡÷¸û. Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Å¡Øõ Å£Ã÷¸û ¾¢ÉÓõ ÌÇ¢ôÀ¾¢ø¨Ä. Å¡Ãõ «øÄÐ
­ÕÅ¡Ãò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È ÌÇ¢òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷¸û.

ÀøÐÄì̾ø :

Àø ÐÄìÌžüÌ ±ýÚ Å¢§ஷºÁ¡É ÀüÀ¨º «íÌ ÀÂýÀÎò¾ôÀθ¢ÈÐ. ÀüÀ¨º¨Â š¢ø


¨Åò¾¢ÕôÀ¾ý ãħÁ Àü¸û Íò¾Á¡¸¢ Å¢Îõ. ­¾¨É ÐôÀ¢É¡ø Å¢ñ¦ÅǢ¢ø Á¢¾ìÌõ. ÐôÀ
Å¢ÕõÒÅ÷ ´Õ Ðñ¨¼ š¢ø ¨ÅòÐ ÐôÀ¢ ÁÊòÐ Ìô¨À¢ø §º÷ì¸ §ÅñÎõ. ±É§Å ­¾üÌ
Å¢ØíÌŧ¾ §Áø ±É Å¢Øí¸¢ Ţθ¢ýÈÉ÷.

àí̾ø:

47
Å£Ã÷¸û àíÌžüÌ ±ýÚ àíÌõ ¨À ¯ûÇÐ. ¨À¢Ûû ѨÆóÐ ƒ¢ôÀ¢ø ãÊ즸¡ûÇ §ÅñÎõ.
¨À ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ®÷ôÒ Å¢¨º ­øÄ¡¾¾¡ø §Áø «øÄÐ ¸£ú À̾¢ ±ýÀÐ ¸¢¨¼Â¡Ð. ¬¸§Å
Å£Ã÷¸û ±ó¾ô Àì¸õ §ÅñÎÁ¡É¡Öõ àí¸Ä¡õ. ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÎõ àí¸Ä¡õ. ¬É¡ø àíÌõ
¨À¨Â ²¾¡ÅÐ ´ýÚ¼ý ­¨½òÐ ¸ðÊ Å¢¼ §ÅñÎõ. ­ø¨Ä§Âø Á¢¾óÐ ¦¸¡ñÎ «íÌõ,
­íÌõ ¦ºøÄ §ÅñÊ ­ÕìÌõ.

­ý¨È Ţñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø, âø ¦ÀðÊ¢ø ¯ûÇÐ §À¡ø ¾Îì¸ôÀð¼ º¢Ú, º¢Ú «¨È¸û
¯ñÎ. «¾¢ø àíÌõ ¨À ¯ûÇÐ. ­¾ý ¯û§Ç ¦ºýÚ àí¸Ä¡õ. ­¾¢ø ¾¨Ä¨½Ôõ ¯ñÎ.
­íÌ àíÌõ ¨À Á¢ÕÐÅ¡¸ ­ÕìÌõ. ­Ð ¯ÈíÌžüÌ Åº¾¢Â¡¸ ­Õ츢ÈÐ.

¯¨¼:

Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷¸û Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÖõ §À¡Ðõ, âÁ¢ ¾¢ÕõÒõ §À¡Ðõ ÁðΧÁ ¬ÃïÍ ¿¢È
¯¨¼¨Â «½¢¸¢ýÈÉ÷. ÁüÈ §¿Ãí¸Ç¢ø âÁ¢Â¢ø «½¢Ôõ ¯¨¼¸¨Ç§Â ¯Îòи¢ýÈÉ÷. ¬É¡ø
¬¼õÀÃÁ¡É ¯¨¼¸¨Ç «½¢ÅÐ ¸¢¨¼Â¡Ð.

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ШÅìÌõ ź¾¢ ¸¢¨¼Â¡Ð. ¬¸§Å ÀòÐ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ Ó¨È «øÄÐ ­ÃñÎ
Å¡Ãò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È Á¡üÈ¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û. ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöÔõ ¯¨¼¨Â ãýÚ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ
Ó¨È Á¡üÈ¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û.

¯¼üÀ¢üº¢:

Å¢ñ¦ÅǢ¢ø ´ÕÅ÷ 10 ¿¡ð¸û ­Õó¾¡ø ±ÖõÀ¢ø 3.2 º¾Å£¾õ ±¨¼ ­ÆôÒ ²üÀθ¢ÈÐ. ¸¡øº¢Âõ
­ÆôÒ ²üÀÎõ. º¢Ú ¿£Ã¸ò¾¢ø ¸ü¸û ¯ñ¼¡Ìõ. «¾¢¸ ÅÄ¢ ¯ñ¼¡Ìõ. ±ÖõÒ ÓÈ¢× ²üÀÎõ.
¾¨ºÂ¢ý ÅÄ¢¨Á ̨ÈÔõ. ¯¼ø §º¡÷×, «ÕÅÕôÒ, Å¡ó¾¢ ±Îò¾ø §À¡ýÈ À¡¾¢ôÒ¸Ùõ
²üÀθ¢ýÈÉ.

48
¬¸§Å ¯¼¨Ä ¿øÄ ¸ð¼¨ÁôÒ¼ý ¨Åò¾¢Õì¸ ¯¼üÀ¢üº¢ «Åº¢Âõ §¾¨Å. ­ÃñÎ Å¡Ãõ
¾íÌÀÅ÷ ¾¢ÉÓõ ̨Èó¾ §¿Ãõ À¢üº¢ ¦ºö¾¡§Ä §À¡Ðõ. ¬É¡ø Á¡¾ì ¸½ì¸¢ø ¾íÌÀÅ÷¸û
¾¢ÉÓõ ­ÃñÎ Á½¢ §¿Ãõ ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºö§¾ ¬¸ §ÅñÎõ.

ƒ¢õ, ¨ºì¸¢û, ð§Ãð Á¢ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ãÄõ Å£Ã÷¸û ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºö¸¢ýÈÉ÷. ¨ºì¸¢Ç¢ø 4 Ó¾ø
5 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ Ũà µðΞüÌ ­¨½Â¡É «ÇÅ¢üÌ À¢üº¢ ±Î츢ýÈÉ÷. ¿¨¼ §Á¨¼Â¢ø ´§Ã
­¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£ñ¼ àÃõ µÎžü¸¡É À¢üº¢ ±Î츢ýÈÉ÷. ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöÔõ §À¡Ð ¯¼üÀ¢üº¢
º¡¾Éòмý ¾í¸¨Ç ­¨½òÐì ¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷.

¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöžý ãÄõ ¯¼ø Àĸ£Éò¨¾ò ¾Îì¸ Óʸ¢ÈÐ. ¯¼Ä¢ø Ãò¾ µð¼ò¨¾î º£Ã¡¸
¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ Óʸ¢ÈÐ. ¯¼üÀ¢üº¢ ¯¼ø ÅÄ¢¨ÁìÌõ, ¿ýÈ¡¸ àíÌžüÌõ ¯¾×¸¢ÈÐ. Å£Ã÷¸û
âÁ¢ìÌò ¾¢ÕõÀ¢Â À¢ýÉÕõ º¢È¢Ð ¸¡Äõ ¦¾¡¼÷óÐ ¯¼üÀ¢üº¢ §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
«ô§À¡Ð¾¡ý ¯¼ø À¨Æ ¿¢¨ÄìÌò ¾¢ÕõÒõ.

Å¢ñ¦ÅÇ¢îÍüÚÄ¡ :

49
Å¢ñ¦ÅÇ¢î ÍüÚÄ¡ ±ýÀÐ À½õ ¦ºÖò¾¢ Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ÅÕž¡Ìõ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî
ÍüÚÄ¡ ¦ºýÚ ÅÕÅÐ º¡¾¡Ã½ ¸¡Ã¢Âõ «ýÚ. ÍüÚÄ¡ ¦ºøÀÅ÷ µ÷ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ţèÃô §À¡ø
¸Î¨ÁÂ¡É À¢üº¢ ±Îì¸ §ÅñÎõ. Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ ÅÕÅÐ ´Õ Å£Ãî ¦ºÂø ±É
¸ÕÐÀÅ÷¸û ÁðΧÁ À½õ ¦ºö ÓÊÔõ. ¬É¡ø «Å÷ ²¨Æ¡¸ ­Õì¸ì ܼ¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø
Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌ ´ÕÅ÷ ÍüÚÄ¡ ¦ºýÚ Åà ¬¨ºôÀð¼¡ø «¾üÌ 25 Á¢øÄ¢Âý «¦ÁÃ¢ì¸ ¼¡Ä¨Ã
¦ºÄ× ¦ºö §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ 100 §¸¡Ê åÀ¡ö ¦ºÄÅ¢¼ §ÅñÎõ.

­ó¾ 100 §¸¡Ê åÀ¡ö À½ò¨¾ ¦ºÄ× ¦ºöÐ ÍüÚÄ¡ ¦ºýÚ Åó¾Å÷¸û ¯Ä¸¢ø ­Õ츢ýÈÉ÷.
Å¢ñ¦ÅÇ¢î ÍüÚÄ¡ 2001¬õ ¬ñÊø ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. 2009¬õ ¬ñΠŨà 7 ÍüÚÄ¡ô À½¢¸û
¦ºýÚ ÅóÐûÇÉ÷. ­Å÷¸Ç¢ø «Û‰§¸ì «ýº¡Ã¢ ±ý¸¢È ¦ÀñÏõ ÍüÚÄ¡ ¦ºýÚ ÅóÐûÇ¡÷.

Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌî ÍüÚÄ¡ ¦ºýÈÅ÷¸û «¨ÉÅÕõ Ãஷ¢Â¡Å¢ý §º¡ÔŠ Å¢ñ¸Äõ ãħÁ ¦ºýÚ


ÅóÐûÇÉ÷. º÷ŧ¾º Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý Ţâšì¸ô À½¢ ¿¼óÐ ¦¸¡ñÎ ­ÕôÀ¾¡ø Ãஷ¢Â¡
ÍüÚÄ¡¨Å 2010¬õ ¬ñΠŨà ¿¢Úò¾¢ ¨ÅòÐûÇÐ. ¿¢¨ÄÂò¾¢ý ¸ðÎÁ¡É À½¢ µÃÇ× ÓÊó¾
À¢ý 2012¬õ ¬ñÎ Ó¾ø Á£ñÎõ ÍüÚÄ¡ ¦¾¡¼í¸ ­ÕôÀ¾¡¸ Ãஷ¢Â¡ Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¨ÁÂõ
¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÐ.

1
50
ஆ��ய� ����
ஏ�கா� இள�ேகா (�ற��: மா�� 19, 1961) ஓ� எ��தாள�. அ��ய� சா��த ப�ேவ�
��தக�கைள எ����ளா�.

வா��ைக� ����

த��நா�, நாம�க� மாவ�ட� ேப������ எ��� ஊ�� எ�ய ���ப��� �ற�தா�.


ெதாட�க� க��ைய ேப��������� அ��ய� இைளய� ப�டவ��ைப நாம�க����,
��கைல� ப��ைப அ�ணாமைல� ப�கைல��� ���தா�. இவ��� ஜா�� ���ேரா�,
இைளய மக� ேஹா��� என இ� மக�க� உ�ளன�.

ப��� ��க��

ந�வணர� தாவர ம����� ஆ�� அ�வலக��� ப� ���� இவ� அ�ப�ைத�� அ��ய�


��க� எ�� இ���றா�. அைவ �ட ந���ைககைள� தக���� அ��ய� ெச��க�
�ர��யைவ.

‘பழ�க�’ எ��� ��தக� ‘அைனவ���� க��’ எ�ற அைம��� சா�பாக 38000

ப��க��� வழ�க�ப�ட� .

’ெச�வா� �ரக�� ெச�வா� ேதாஷ��’ எ�ற ��� ’அைனவ���� க��’ எ�ற

அைம��� சா�பாக 38000 ப��க���� �லக�க���� வழ�க�ப�டன.

‘��ெவ� ஆ�ர�’ ‘��� நட�கலா�’ ேபா�ற ��கைள�� க��ேயா, ஐச� ���ட�,

�� பா�ட�, ஐ����, ��ப� ஹா��� ேபா�ற அ��ய� அ�ஞ�க� ப����

எ����ளா�.

��ய அள��� ெப�ய அள��� 65 ��தக�க� இ�வைர ெவ�வ���ளன. இவ�ைடய


ம�த� �ர������தா� �ற�தானா �� த��நா� அ��ய� இய�க��� 11-ஆவ� மாவ�ட
மாநா��� ெவ��ட�ப�ட�

�ற ெபா�� ப�க�
51
1987 ஆ� ஆ�� �த� அ��ய� இய�க��� �ைன�பானவராக உ�ளா�. த�ெபா��

ேசல� மாவ�ட� தைலவராக உ�ளா�.

மாணவ�க��கான மாத இத� ‘���’ ஆ��ய� ���� உ���னராக இ���றா�.

ெபா��ட��� எ��� ���த� �காதார� ேக� எ�பைத அ��ய� அ��பைட�� �ள��

��� ல�ச� ��ட��ைகக� ��ேயாக� ெச�� பர��ைர இய�க� நட��னா�.

ைமதா�னா� ெச�ய�ப�� பேரா�டா சா���வதா� உட� நல� ெக�� எ�பைத �ள��

வ��றா�.

�ளா��� த���� ���கைள ஒ� வார���� ேம�பய�ப��த� �டா� எ�� பர��ைர

ெச�தா�.

ஏ�கா��� உ�ள ெப�ய ஏ��� ம��� �ட�த ஆகாய� தாமைரகைள மாணவ�க� ம���

ெபா�ம�க� உத��ட� அ�ெவா� இய�க� சா�பாக ��� ஏ�ைய� ���ர� ெச�தா�.


ம��ரவா�க�, ேபா�� சா�யா�க� ெச��� ஏமா�� ��ைதகைள�� கட�� ெபயைர�

ெசா�� பர��� �ட�ெசய�கைள�� ‘ெபா�’ எ�� அ��ய� அ��பைட�� �����

வ�� த� மைன���� �ைண ���றா�.

மாணவ�கைள� ப��க�� ச���� வான�ய� ப��ய அ��ய� உ�ைமகைள�

ெசா�� ����ண�ைவ ஏ�ப��� வ��றா�.

ஏ�கா��� வா��� வ�� இவ� மா���ய� ெகா�ைகவ� அ��ய� �ைற�� நா��கராக

�ள�� வ��றா�.
த� இற����� �ற� த� உடைல ம���வ ஆ����� பய�ப��தேவ��� எ�� த�

���ப ஆவண��� ப�� ெச���ளா�.

எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks


����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�


த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� 52
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,


EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.


ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”


வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய


�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��


ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள


இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�


53
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�


பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������


ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�


ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��


க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�


ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��


இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள


எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய 54
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”

உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��

ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���

ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�


அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.


இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���


வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.


ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக


ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ


�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��. 55
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள


ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����


க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��


����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers


like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள


ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற


����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
56
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���


அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���


பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������


��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.


ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�


ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ


வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���


����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
57
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட


ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org

Arun arun@fsftn.org

இர�

Supported by

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

58

Вам также может понравиться