Вы находитесь на странице: 1из 20

А.М.Мяммядов, З.Т.Бахшийева, Я.Ш.

Рцстямзадя

Нормал физиолоэийа цзря тестляр


(дярс вясаити)

Дцзэцн ъаваблар

Бакы – 2010

0
1
2
МЮВЗУ 1

ОЙАНАН ТОХУМАЛАРЫН ЦМУМИ


ФИЗИОЛОЭИЙАСЫ.
СИНИР, ЯЗЯЛЯ ВЯ СИНАПС

1.1. А 1.26. Ъ
1.2. Е 1.27. Б
1.3. Д 1.28. А
1.4. Б 1.29. Д
1.5. Ъ 1.30. Д
1.6. Б 1.31. А
1.7. А 1.32. Ъ
1.8. Д 1.33. А
1.9. Е 1.34. Б
1.10. Д 1.35. Д
1.11. Ъ 1.36. Ъ
1.12. Ъ 1.37. Б
1.13. А 1.38. Б
1.14. Ъ 1.39. Ъ
1.15. Б 1.40. А
1.16. Е 1.41. Б
1.17. Е 1.42. Е
1.18. Д 1.43. Ъ
1.19. Б 1.44. Б
1.20. А 1.45. Б
1.21. А 1.46. А
1.22. Ъ 1.47. Ъ
1.23. А 1.48. А
1.24. Е 1.49. Е
1.25. Ъ

3
МЮВЗУ 2

МЯРКЯЗИ СИНИР СИСТЕМИ

2.1. C 2.24. Д
2.2. B 2.25. А
2.3. E 2.26. Ъ
2.4. A 2.27. Е
2.5. Е 2.28. Б
2.6. B 2.29. Б
2.7. Б 2.30. А
2.8. C 2.31. Ъ
2.9. Ъ 2.32. Е
2.10. B 2.33. Д
2.11. Б 2.34. Б
2.12. Е 2.35. А
2.13. Е 2.36. Ъ
2.14. E 2.37. Е
2.15. Е 2.38. Б
2.16. Е 2.39. Д
2.17. Е 2.40. А
2.18. А 2.41. А
2.19. Б 2.42. Ъ
2.20. Е 2.43. А
2.21. Е 2.44. Б
2.22. А 2.45. Е
2.23. D

4
МЮВЗУ 3

ВЕЭЕТАТИВ СИНИР СИСТЕМИ

3.1. A 3.13. A
3.2. C 3.14. E
3.3. E 3.15. E
3.4. Е 3.16. E
3.5. E 3.17. E
3.6. E 3.18. B
3.7. B 3.19. A
3.8. D 3.20. D
3.9. B 3.21. Е
3.10. B 3.22. C
3.11. Е 3.23. В
3.12. Е

5
МЮВЗУ 4

ДАХИЛИ СЕКРЕ СИЙА ВЯЗЛЯРИ

4.1. E 4.26. D
4.2. E 4.27. A
4.3. E 4.28. A
4.4. E 4.29. B
4.5. B 4.30. C
4.6. E 4.31. D
4.7. C 4.32. B
4.8. A 4.33. E
4.9. E 4.34. D
4.10. E 4.35. A
4.36. D
4.11. A
4.37. B
4.12. B
4.38. D
4.13. B 4.39. E
4.14. E 4.40. D
4.15. C 4.41. A
4.16. C 4.42. D
4.17. D 4.43. E
4.18. B 4.44. B
4.19. C 4.45. E
4.20. A 4.46. E
4.21. D 4.47. E
4.22. B 4.48. E
4.23. C 4.49. C
4.24. A 4.50. E
4.25. C

6
МЮВЗУ 5

ГАН

5.1. А 5.32. Д
5.2. Е 5.33. Б
5.3. Ъ 5.34. А
5.4. Д 5.35. Ъ
5.5. Е 5.36. Е
5.6. Е 5.37. Е
5.7. Б 5.38. Д
5.8. Д 5.39. А
5.9. Ъ 5.40. E
5.10. Е 5.41. Д
5.11. Б 5.42. Ъ
5.12. C 5.43. А
5.13. Е 5.44. Е
5.14. Б 5.45. Б
5.15. C 5.46. Д
5.16. Ъ 5.47. Д
5.17. E 5.48. Б
5.18. Д 5.49. А
5.19. C 5.50. Д
5.20. А 5.51. Ъ
5.21. Е 5.52. A
5.22. А 5.53. Д
5.23. Ъ 5.54. А
5.24. Ъ 5.55. Д
5.25. Д 5.56. А
5.26. Б 5.57. Ъ
5.27. А 5.58. Д
5.28. Е 5.59. Е
5.29. Б 5.60. Е
5.30. Ъ 5.61. А

7
5.31. C 5.62. Ъ
5.63. Е 5.69. Ъ
5.64. A 5.70. А
5.65. Ъ 5.71. Ъ
5.66. A 5.72. Б
5.67. B 5.73. Е
5.68. Б 5.74. Е

8
МЮВЗУ 6

ГАН ДЮВРАНЫ

6.1.C 6.33. B
6.2.C 6.34. C
6.3.B 6.35. A
6.4.D 6.36. D
6.5.C 6.37. E
6.6.C 6.38. B
6.7.A 6.39. D
6.8.B 6.40. C
6.9.E 6.41. E
6.10. D 6.42. D
6.11. E 6.43. C
6.12. D 6.44. B
6.13. E 6.45. A
6.14. C 6.46. D
6.15. E 6.47. C
6.16. B 6.48. E
6.17. A 6.49. E
6.18. C 6.50. B
6.19. E 6.51. A
6.20. C 6.52. B
6.21. A 6.53. B
6.22. C 6.54. B
6.23. C 6.55. C
6.24. D 6.56. B
6.25. D 6.57. A
6.26. E 6.58. E
6.27. A 6.59. E
6.28. B 6.60. E
6.29. C 6.61. A
6.30. A 6.62. A.
6.31. C 6.63. B
6.32. E 6.64. B
9
6.65.E 6.83.B
6.66.B 6.84.E
6.67.A 6.85.C
6.68.E 6.86.A
6.69.A 6.87.C
6.70.B 6.88.D
6.71.E 6.89.E
6.72.C 6.90.E
6.73.D 6.91.A
6.74.E 6.92.E
6.75.E 6.93.A
6.76.B 6.94.E
6.77.C 6.95.E
6.78.E 6.96.A
6.79.C 6.97.B
6.80.B 6.98.A
6.81.A 6.99.E
6.82.E 6.100.E

10
МЮВЗУ 7

ТЯНЯФФЦС

7.1.C 7.30.C
7.2.B 7.31.A
7.3.A 7.32.B
7.4.E 7.33.A
7.5.B 7.34.E
7.6.D 7.35.D
7.7.C 7.36.B
7.8.A 7.37.A
7.9.B 7.38.C
7.10.C 7.39.B
7.11.D 7.40.A
7.12.B 7.41.C
7.13.A 7.42.B
7.14.Е 7.43.A
7.15.D 7.44.C
7.16.A 7.45.B
7.17.B 7.46.A
7.18.D 7.47.D
7.19.E 7.48.A
7.20A 7.49.D
7.21.A 7.50.B
7.22.A 7.51.D
7.23.B 7.52.C
7.24.C 7.53.E
7.25.C 7.54.B
7.26.C 7.55.E
7.27.D 7.56.E
7.28.A 7.57.E
7.29.D 7.58.E

11
МЮВЗУ 8

ЩЯЗМ

8.1.C 8.32.Е
8.2.Д 8.33.Е
8.3.Б 8.34.Е
8.4.А 8.35.А
8.5.Д 8.36.А
8.6.C 8.37.Е
8.7.B 8.38.А
8.8.Ъ 8.39.Д
8.9.Ъ 8.40.Е
8.10.А 8.41.А
8.11.Е 8.42.Е
8.12.Ъ 8.43.C=
8.13.Б 8.44.Б
8.14.Е 8.45.Д
8.15.B 8.46.Е
8.16.Ъ 8.47.C=
8.17.Д 8.48.Е
8.18.Е 8.49.Е
8.19.E 8.50.Е
8.20.Е 8.51.А
8.21.Е 8.52.Е
8.22.А 8.53.А
8.23.А 8.54.Б
8.24.A 8.55.Б
8.25.Б 8.56.А
8.26.D 8.57.А
8.27.А 8.58.Б
8.28.Е 8.59.А
8.29.А 8.60.C=
8.30.А 8.61.Б

12
8.31.Д

13
МЮВЗУ 9

ИФРАЬАТ
9.1.E 9.34.A
9.2.D 9.35.B
9.3.B 9.36.C
9.4.C 9.37.A
9.5.A 9.38.B
9.6.B 9.39.A
9.7.C 9.40.E
9.8.A 9.41.E
9.9.A 9.42.B
9.10.C 9.43.B
9.11.E 9.44.A
9.12.E 9.45.B
9.13.C 9.46.B
9.14.D 9.47.A
9.15.B 9.48.D
9.16.A 9.49.D
9.17.C 9.50.A
9.18.A 9.51.B
9.19.D 9.52.A
9.20.A 9.53.D
9.21.D 9.54.D
9.22.A 9.55.A
9.23.C 9.56.A
9.24.B 9.57.B
9.25.A 9.58.D
9.26.E 9.59.A
9.27.B 9.60.B
9.28.A 9.61.C
9.29.B 9.62.B
9.30.B 9.63.E
9.31.A 9.64.E
9.32.D 9.65.C
9.33.C 9.66.Е

14
МЮВЗУ 10

БЯДЯН ТЕМПЕРАТУРУНУН ТЯНЗИМИ

10.1.B 10.16.Е
10.2.B 10.17C
10.3.B 10.18.B
10.4.E 10.19.A
10.5.A 10.20.A
10.6.A 10.21.C
10.7.Е 10.22.B
10.8.C 10.23E
10.9.B 10.24.A
10.10.B 10.25.B
10.11.A 10.26.A
10.12.A 10.27.C
10.13.C 10.28.B
10.14.Е 10.29.D
10.15.Е 10.30.C

15
МЮВЗУ 11

МАДДЯЛЯР ВЯ ЕНЕРЖИ МЦБАДИЛЯСИ

11.1.D 11.14.A
11.2.A 11.15.D
11.3.C 11.16.C
11.4.A 11.17.A
11.5.A 11.18.B
11.6.C 11.19.B
11.7.A 11.20.A
11.8.A 11.21.B
11.9.C 11.22.B
11.10.D 11.23.B
11.11.B 11.24.C
11.12.Е 11.25.B
11.13C 11.26.A

16
МЮВЗУ 12

АНАЛИЗАТОРЛАР

12.1.E 12.28.A
12.2.E 12.29.B
12.3.A 12.30.D
12.4.E 12.31.A
12.5.B 12.32.B
12.6.B 12.33.E
12.7.A 12.34.B
12.8.B 12.35.A
12.9.C 12.36.C
12.10.D 12.37.E
12.11.E 12.38.A
12.12.A 12.39.B
12.13.B 12.40.A
12.14.A 12.41.E
12.15.E 12.42.A
12.16.B 12.43.E
12.17.C 12.44.E
12.18.A 12.45.A
12.19.E 12.46.E
12.20.D 42.47.A
12.21.E 12.48.E
12.22.E 12.49.D
12.23.B 12.50.A
12.24.E 12.51.C
12.25.A 12.52.A
12.26.B 12.53.E
12.27.D 12.54.A

17
МЮВЗУ 13

АЛИ СИНИР ФЯАЛИЙЙЯТИ

13.1.Б 13.32.А
13.2.А 13.33.А
13.3.Ъ 13.34.Б
13.4.А 13.35.Е
13.5.Б 13.36.Е
13.6.А 13.37.Д
13.7.Б 13.38.Е
13.8.Д 13.39.Б
13.9.Б 13.40.А
13.10.А 13.41.Ъ
13.11.Б 13.42.Е
13.12.А 13.43.А
13.13.А 13.44.Б
13.14.Б 13.45.Е
13.15.А 13.46.Б
13.16.Б 13.47.Е
13.17.Ъ 13.48.А
13.18.А 13.49.Е
13.19.А 13.50.Е
13.20.Ъ 13.51.Е
13.21.Б 13.52.Е
13.22.А 13.53.Ъ
13.23.Ъ 13.54.Д
13.24.А 13.55.Е
13.25.Б 13.56.Е
13.26.Е 13.57.Е
13.27.Б 13.58.А
13.28.А 13.59.Б
13.29.Ъ 13.60.Б
13.30.Ъ 13.61.А

18
13.31.Б 13.62.Б
13.63.Е 13.78.А
13.64.Б 13.79.Б
13.65.А 13.80.А
13.66.Ъ 13.81.Е
13.67.Д 13.82.Е
13.68.Е 13.83.Е
13.69.Б 13.84.Е
13.70.А 13.85.Ъ
13.71.Ъ 13.86.Д
13.72.Д 13.87.Б
13.73.Е 13.88.Е
13.74.Е 13.89Е
13.75.А 13.90.Б
13.76.Ъ 13.91.Е
13.77.Б 13.92.Е

19

Вам также может понравиться