Вы находитесь на странице: 1из 2

ГЛОССАРИЙ к теме «Глагол»

SLOVESO (VERBÁ) ГЛАГОЛ


plnovýznamové sloveso полнозначные глаголы строить, вставать
neplnovýznamové (pomocné) sloveso неполнозначные
sponové sloveso byť, stať sa (stane sa глагол-связка
študentom, bol žiakom)
modálne spôsobové (vôľové) slovesá (môcť, модальный глагол (мочь, хотеть)
chcieť, musieť)
fázové (začať, prestať) фазовый глагол начать, стать
zvratné sloveso – hrá sa, pozerá sa. возвратный глагола учиться, любоваться
nezvratné sloveso невозвранный глагола идти
prechodné sloveso переходный читать
neprechodné sloveso непереходный задуматься
osoba slovesa: robím, robíš robí лицо глагола
číslo slovesa: число глагола
jednotné – sg. robím, robíš, robí единственное число: делаю, делаешь, делает
množné – pl. robíme, robíte, robia множественное число: делаем, делаете,
делают
spôsob slovesa: наклонения глагола
oznamovací spôsob robím, robil som, budem изъявительное наклонение: делаю, делала,
robiť буду делать
podmieňovací spôsob (kondicionál) robil by условное наклонение: делал бы
som
rozkazovací spôsob (imperatív): rob! повелительное наклонение // императив:
делай
čas slovesa: время глагола
prítomný (prézent) robím настоящее время: делаю, делают, делаете
minulý (préteritum) robil som, urobil som прошедшее время: делал, делала, делали
budúci (futúrum) budem robiť, urobím будущее время: буду делать, сделаю
vid slovesa: вид глагола
nedokonavý robiť несовершенный вид: делать
dokonavý urobiť совершенный вид: сделать
vidový pár / vidová dvojica : volať – zavolať видовая пара: делать — сделать
jednovidové sloveso: patriť – iba nedokonavé одновидовой глагол: принадлежать (patriť)
obojvidové: adresovať, dok. i nedok. двувидовой глагол: адресовать
slovesný rod: залог глагола
činný rod vyrábať действительный залог производить
trpný rod vyrábať sa страдательный залог

stavové sloveso: môcť, mat, musieť, chcieť глагол состояния: жаль, лень, стыдно,
совестно, нельзя
časovanie slovesa спряжение глаголов
1. vzor časovania / prvé časovanie І первое спряжение глаголов
2. vzor časovania/ druhé časovanie ІІ второе спряжение глаголов
Časovanie pravidelných slovies спряжение правильных глаголов
14 vzorov na časovanie pravidelných slovies спряжение «неправильных» глаголов
Časovanie nepravidelných slovies разноспрягаемые глаголы
kmeň slovesa / slova основа слова
prézentný prítomníkový kmeň: rob-ím основа настоящего времени
neurčitkový kmeň основа инфинитива
minulý kmeň: slovesa основа прошедшего времени
slovesné tvary формы глагола
jednoduchý tvar volám, zavolám простая форма глагола
zložený tvar (viac slov) budem volať сложная форма глагола
neosobné tvary slovies: Sneží. Snežilo. безличная форма глагола (безличный г.) хотеться
Drieme sa (mu). хо́чется, хоте́лось
ohybné tvary: volajúci, robím спрягаемые / склоняемые формы глагола
neohybné tvary: volajúc, volať, stáť неспрягаемые формы глагола: делая
určitý tvar môžeme určiť slovesné gramatické определённые (личные) формы глагола
kategórie spôsobu, osoby)
neurčitok (infinitív) volať, stáť неопределённая формы глагола (инфинитив)
инфинитив / неопределённая форма глагола
(v rus. –ть, -ти, чь; v sloven. -ť): делать, нести, стричь
prechodník (-úc/-uc, -iac/-ac) volajúc, stojac деепричастие
činné príčastie prítomné (-úci/-uci, -iaci/-aci) действительное причастие настояшего
volajúci, stojaci времени: стоящий, находящийся
činné príčastie minulé (-vší): volavší действительное причастие прошедшего времени:
звонивший, находившийся
trpné príčastie minulé (-tý,-ný, -ený) vybratý, страдательное причастие прошедшего
volaný времени: сделанный, выбранный, позванный
trpné príčastie prítomné ––––– страдательное причастие настояшего времени
slovesné podstatné meno (-ie) volanie, státie отглагольное существительное абстрактного
действия: чтение, бег, ходьба
slovesa pohybu: bežať, isť, chodievať глаголы движения: бежать, идти, ходить

Вам также может понравиться