Вы находитесь на странице: 1из 8

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ - BUCUREŞTI

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT

MAI 2009
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului:

Prenumele studentului:

Prenumele tatălui:

Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea: FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea: DREPT

Anii de studii universitare:

Forma de învăţământ: învăţământ la distanta

Anul II de studii universitare (2008-2009)

Semestrul 2
II. DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂŢII
Total de ore de practică: 90 ore.
Perioada de desfăşurare: de la 01.08.2 până la 31.08.20
Durata perioadei de practică: 4 săptămâni.
Total zile: 21 zile lucrătoare.
Program de lucru: luni-joi de la ora 09.00 pâna la ora 14.00, vineri de la 09.00 până
la ora 11.00
Total ore/zi: luni-joi 5 ore, vineri 2 ore.
Instituţia în care s-a făcut practica de specialitate:
CABINET AVOCAT “PAVEL COCHIOR BEJAN”
Adresa
Îndrumător desem
Cadrul de desfăşurare a activităţii:
Cabinet avocatura
Resurse materiale aflate la dispoziţie: materialele şi tehnica din dotarea
compartimentului.
Resurse informaţionale aflate la dispoziţie: legi, ordine şi instrucţiuni, regulamente,
baze de date electronice, aplicaţiile LEX EXPERT şi LEXMIL.
Programul orar al instituţiei:
Programul de lucru pentru personalul CABINET DE AVOCAT”...................,”
este de 8 ore, de la ora 09.00 la ora 17.00.
III. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA
FUNCŢIONEAZĂ ENTITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN
CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Avocat ...........................................este membru al Baroului Bucuresti.


Constituţia României stipulează în Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţenilor, capitolul I – Art. 15, al. 1 – „Cetăţenii beneficiază de
drepturile şi libertătile consacrate prin Constituţie şi prin legi şi au obligatiile prevăzute
de acestea.”. Capitolul II din Constituţie consacra în art. 22 – art. 53 – „Drepturile şi
libertătile fundamentale”.
Biroul individual de avocatura îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 51/1995,
care stipulează în art. 2, al. 2 „Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi
interesele legitime ale omului”, răspunzând astfel prevederilor Constituţiei României.
Aşadar, organizarea şi activitatea Biroului individual răspunde în totalitate normelor
stipulate de Legea 51/1995, a codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeana,
adoptat la data de 28 octombrie 1998 (cu modificările ulterioare), Ordonanţei de Urgenţa
nr. 221/2000 – aprobată prin Legea nr. 452/2001 (cu modificări şi completări), etc.
IV. DESCRIEREA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ENTITĂŢII
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT
ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Biroul individual de avocatura “................................” a fost înfiinţat conform


prevederilor Legii 51/1995, care la art. 5 al. 1 prevede: „Formele de exercitare a profesiei
de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile
profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitata.”, iar la al. 2 – „În
cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreuna
cu alţi avocaţi colaboratori.”. Conformându-se prevederilor art. 2, al. 2 din Legea
51/1995, avocat “Pavel Cochior Bejan” este membru al Baroului Bucuresti.
Organizarea şi funcţionarea biroului este conformă următoarelor acte normative:
- Legea profesiei de avocat nr. 51/1995;
- Statutul profesiei de avocat (M.O.F. nr. 45/13.10.2005) şi Hotărârea nr. 10/30.06.2007 a
Congresului Avocatilor);
- Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeana;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 221/2000 – aprobată prin Legea nr. 452/2001 (cu modificări
şi completări);
- Alte acte normative;
V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

Prin prezenta adeverinţa aprobat de Cabinetul de Avocatura


“.................................” am solicitat efectuarea perioadei de practică de specialitate,
pentru completarea cunoştinţelor teoretice.
Am fost repartizat, pentru efectuarea practicii de specialitate, în Cabinetul de
Avocatura“..........................”, având ca îndrumător pe G M.
În data de 01.082008 G M mi-a prezentat activitatea microstructurilor din
compunerea acesteia, repartizandu-mă la un birou disponibil. Am luat în primire
resursele materiale şi informaţionale puse la dispoziţie. La solicitarea îndrumatorului G
M, am prezentat programele analitice ale anului II de studiu 2007-2008, în vederea
trasării sarcinilor de lucru şi fixării obiectivelor de realizat.
În vederea aprofundării şi consolidării cunoştinţelor teoretice dobândite la cursuri
şi seminarii, precum şi pentru a verifica aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice însuşite în
cadrul programului de instruire, mi-au fost stabilite următoarele obiective:
- Cunoasterea locaţiei cabinetului de avocatura;
- Însuşirea modului de organizare a cabinetului;
- Cunoaşterea dotărilor necesare desfăşurării activităţii;
- Însuşirea prevederilor legale pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(Legea 51/1995);
- Relaţia avocat – client, instanţa, procuror, organe ale administratiei publice, etc.
- Modul de desfăşurare a consultaţiei juridice, studiul probelor materiale, opinii legale,
oneste, consecinţe de fapt şi juridice ale cazului;
- Contractul de asistenţa juridică, împuternicirea avocaţială;
- Studiul de caz, încadrare juridică, redactare cereri cu caracter juridic, redactare acte
juridice, etc.
- Întocmire dosar;
- Însotire în instanţă, în unele cazuri de reprezentare juridica;.
Activităţi practice de formare a deprinderilor în executarea
activităţilor specifice de executare în concret a legii prin mijlocirea şi
întocmirea de acte administrative

În prima săptămînă 01.08 – 08.08 am primit ca sarcini de lucru :


-Cunoaşterea locaţiei cabinetului de avocatura;
- Însuşirea modului de organizare a cabinetului;
- Cunoaşterea dotărilor necesare desfăşurării activităţii;
- Întocmire dosar;
În a doua săptămână 11.08 – 15.08 am executat unele operaţiuni administrative de
mijlocire şi întocmire a actelor administrative privind executarea în concret:
- Însuşirea prevederilor legale pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(Legea 51/1995);
- Întocmire de dosare;
- Studiul de caz, încadrare juridică, redactare cereri cu caracter juridic, redactare acte
juridice, etc.
În a treia săptămâna 18.08 – 22.08 am asistat la desfăşurarea activităţilor între :
- Relaţia avocat – client, instanţă procuror, organe ale administratiei publice, etc.
- Modul de desfăşurare a consultatiei juridice, studiul probelor materiale, opinii legale,
oneste, consecinte de fapt şi juridice ale cazului;
- Contractul de asistenţă juridica, împuternicirea avocatială;
În a patra săptămâna 25.08 – 29.08 am luat parte la :
- Studiul de caz, încadrare juridica, redactare cereri cu caracter juridic, redactare acte
juridice, etc.
- Însoţire în instanţa, în unele cazuri de reprezentare juridică;
- Test final de însuşire a deprinderilor practice şi a cunoştinţelor teoretice.

STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA


ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ