Вы находитесь на странице: 1из 7

ИЗМЕЂУ СВАКЕ ДВЕ

ПРОМЕНЉИВЕ ИЛИ
БРОЈА И ПРОМЕНЉИВЕ
ПОСТОЈИ ЗНАК ЗА МНОЖЕЊЕ
ab = a ∙ b 3a = 3 ∙ a
ИСПРЕД СВАКЕ
ПРОМЕНЉИВЕ ПОСТОЈИ
КОФИЦИЈЕНТ 1
х=1∙х
СВАКИ ЦЕО БРОЈ
ИМА ИМЕНИЛАЦ 1
3= 3
_
1
БРОЈ 1 ЈЕ НУЛТИ
СТЕПЕН БИЛО КОГ БРОЈА
1 = 125
ЗНАК + ПОСТОЈИ
ИСПРЕД СВАКОГ
ПОЗИТИВНОГ БРОЈА
6 = +6
КОРЕН ИЗ 9 ЈЕ
ДРУГИ КОРЕН ИЗ 9
√𝟗 = √𝟗
НА КРАЈУ СВАКОГ
ЦЕЛОГ БРОЈА ПОСТОЈИ
ДЕЦИМАЛНИ ЗАПИС
И ИЗА ЊЕГА НУЛЕ
10 = 10,000...

Вам также может понравиться