Вы находитесь на странице: 1из 49

RNI No. KARKAN/2007/22111 ಸಂಪ�ಟ 11 ಸಂ��ೆ 4 ಜನವ� 2017 �ೆ�ೆ ರೂ.

15/-

L»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀwæPÀ «dAiÀÄzÀ ºÁ¢ ‫اﻟﴫاط اﻟـﻤﺴﺘﻘﻴﻢ‬


¹gÁvÉà ªÀÄĸÀÛTÃA
d«ÄÃAiÀÄvÉà CºÉè ºÀ¢Ã¸ï PÀ£ÁðlPÀ-UÉÆêÁ EzÀgÀ ªÀÄÄRªÁt ¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼À PÉʦr

ತವಕು��್ನ�� ��್�

ಚ��ಾಲ
ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಶಿ�ಾಟ್�ಾರಗಳು
ಐಹಕಿಮತುತುಿಪಾರತಿ್ರಕಿವಿಜಯದಿಹಾದಿ

ಸತ���ಾ��ಗಳ ಕ�ೖ��
ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಒಳಪುಟಗಳ��...
‫ هـ‬1438 ‫ربيع الثاين‬
ಜನವರಿ 201 ಸಂಪಾದಕೀಯ
yy ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ-ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ�������� 6
 ಮಾಲಕರು, ಮುದ್ರಕರು ಮತು್ತ 
ಪ್ರಿಾಶಕರು:
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಮುಹಮ್ಮದ್ಿಅಲ್
yy ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್���������������������������������������������������������10
�ಾವಾ ಪಬಲಿಿಕೇಶನ್�, 
yy ಚಳಿಗಾಲ ����������������������������������������������������������������������������������������18
ಹಿರಾ ಿಾಂ�ಕಲಿಕ್�,
�ಕೂೇರ್ ನಂ. 2-184/11,  yy ತವಕ್ಕುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಕ್�������������������������������������������������������������������������23
2�ಕೇ �ಾಲಿಕ್, ಿಾ�ಪಳ� �ಕೂೇಸ್ಟು,  yy ಇಸ್ಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ�����������������������������������������32
ಮಂಗಳ�ರು - 575 030
yy ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು ಮಹ�ೋ�ನ್ನತವಾಗಿವೆ������������������������������������������35
 ಸಂ�ಾದಕರು:
ಪಿ.ಿಅಬುದ್ಸಸ್ಲಾಂಿ ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
ಕಾಟಿಪಳಳ್ yy ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶ����������������������������������������������������������������������������� 4
Mob: 9986282449 yy ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ��������������������������������������������������������������������������������16
Email: asshahadat@yahoo. yy ಕಿತಾಬು ತ್ತೌಹೀದ್�����������������������������������������������������������������������������21
co.in
yy ಜೀವನದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು������������������������������������������������������������������28
 ಮುಖಪುಟ ವಿ�ಾ�ಸ: yy ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು������������������������������������������������������������������30
ಎ.ಎಸೆಕು. yy ಸಹ�ೋ�ದರಿ ವ�ೇದಿಕೆ���������������������������������������������������������������������������30
yy ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯರ ಸವಿಶ�ೇಷತೆಗಳು���������������������������������������������������37
 ಮುದ್ರಣ:
yy ಚರಿತ್ರೆ ಅವಲ�ೋ�ಕನ�������������������������������������������������������������������������38
Akshara Printers, 2nd Block,
Katipalla, Mangaluru. D.K. yy ಜವಾಬ್�������������������������������������������������������������������������������������������41

Printed, published & owned by Muhammad Ali, Dawa Publications, Hira Complex, 2-184/11,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru - 575 030. Editor: P. Abdussalam, Printed at: Akshara Printers,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru. D. K. KARNATAKA
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶ

‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬


ಪರಮ ದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ

~ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು~


“ಇನ್ನೂ ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಜ�ೇನುನ�ೊಣಕ್ಕೆ,
‫﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ತಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿದ
‫ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ‬ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ
ಫಲಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದ
﴾‫ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ‬ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರು ಎಂದು ‘ವಹ್ಯ್’ ಮಾಡಿದನು
(ಆದ�ೇಶವಿತ್ತನು). ಆ ನ�ೊಣದ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ
“(ಇದ�ೇ ತರದಲ್ಲಿ) ಖರ್ಜೂರದ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಪಾನಕ ಹ�ೊರಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಾಂಶವಿದೆ.
ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತನ ಶೀಲರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು
ಕುಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾದಕ ಪ�ೇಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ.”
ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು
ನಿದರ್ಶನವಿದೆ.”
‫﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ‬
﴾ ‫ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬
‫﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ‬
“ಮತ್ತೂ ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆ
‫ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ‬ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮರಣವನ್ನೀಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ
ತಾಯಂದಿರ ಹ�ೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹ�ೊರ ತಂದನು. ನೀವು ಕೃತಜ್ಞ-
‫ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ‬ ರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಗಳನ್ನೂ
ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದನು.”
‫ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ‬
﴾‫ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ‬ ‫﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ‬

4 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ‬ ﴾‫ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ‬
‫ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ‬ “ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ
﴾‫ﰓﰔﰕﰖﰗ‬ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ�ೊಗಲಿನಿಂದ
ನಿಮಗಾಗಿ ಮನೆ (ಡ�ೇರೆ)ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನೀವು
“ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದಿಂದಲ�ೇ ಪತ್ನಿಯರನ್ನುಂಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತಂಗು ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲಾಹನ�ೇ. ಆ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಅವನ�ೇ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತುಪ್ಪಳ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು
ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಪೌತ್ರರನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಮಗಳಿಂದ ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಬರುವಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಉಡುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಇನ್ನೇನು ಇವರು (ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಡು ತಿಳಿದೂ) ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.”
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?”
‫﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ‬ ‫ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ‬
﴾‫ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ‬ ‫ﭸﭹﭺﭻﭼ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಲೀ ‫ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ‬
ಭೂಮಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು
ಕ�ೊಡದವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.” ﴾‫ﮃﮄﮅﮆ‬

“ಅಲ್ಲಾಹನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನ�ೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ


‫﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ‬ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ
‫ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ‬ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಿಮಗೆ, ಉಷ್ಣದಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಉಡುಪನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರರ�ೊಳಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
﴾‫ﰄﰅﰆﰇﰈ‬ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ಉಡುಪುಗಳನ್ನೂ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನುಸಾರಿಗಾಳಗಬ-
“ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ- ಹುದೆಂದು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಲೆ ತನ್ನ ‘ಕ�ೊಡುಗೆ’ಗಳನ್ನು
ಯೆಂಬುದನ್ನು ಇವರೆಂದೂ ನ�ೋ�ಡಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.”
ಅಲ್ಲಾಹನ ಹ�ೊರತು ಇನ್ನಾರು ಆಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿರುವವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.”
﴾ ‫﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ‬
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ‬
“ಹೀಗಿರುತ್ತ ಇವರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಾರಾದರೆ, ಓ
‫ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ‬ ಪ�ೈಗಂಬರರ�ೇ, ಸತ್ಯ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ
ತಲುಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹ�ೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.” 
‫ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ‬

ಜನವರಿ 201 5
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء‬


:‫والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد‬

ಮುಸ್ಲಿಮ�ೇತರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ-ಸಂಪರ್ಕದ
ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಮ ನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಪರಲ�ೋ�ಕ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ


ಜೀವನ�ೋ�ದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ, ವಿಜಯದೆಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ವಿಧಿ-ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಾಲನೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನರಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆವಂತೆ ಜನರಿಗೆ
ದಿಗ್ದರ್ಶನ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀನಿನ (ಧರ್ಮದ) ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಂತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೂ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೂ ಆದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜನ್ಮತಃ (ದಾಈ) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆ, ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅವನು
ರಚಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಗ, ವಿಭಾಗ, ಕ�ೋ�ಮು-ಪಂಗಡದ ಕಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ವಾಯು, ನೀರು, ಬಿಸಿಲು-ನೆರಳು, ಆಹಾರ-ಉಡುಪು ನೀಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನ�ೈಜ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ
ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. (‫‘ )ال إكراه في الدين‬ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿರುವ
ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹ�ೇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶವೂ


ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಕ್ರಮ-ವಿಧಾನವ�ೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ
ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕನ ನಡೆ-ನುಡಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದ�ೇ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವ ದ�ೇವನು ಒಬ್ಬನ�ೇ. ಅವರು

6 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅವಲಂಬಿಸುವ ಕಿಬ್ಲಾ ಒಂದ�ೇ. ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಗ್ರಂಥವೂ ಒಂದ�ೇ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರನ್ನು ಸಕಲ
ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿಯಷ್ಟೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ (‫)وما أرسلناك إال رحمة للعالمين‬.

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬುದ್ಧಿ ಇತರರಿಂದ


ಬ�ೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವೆಂಬಂತಹಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,
ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯವೂ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ
ಒಂದ�ೊಮ್ಮೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ
ಆಶಯ-ಆದರ್ಶ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಇತರರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇತರರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ-ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಲೀ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವಾಗಲೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ಥಿತಿ ಕ�ೇವಲ ಬ�ೇಡುವುದಾಗಿದೆ. ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು
ಕ�ೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳ�ೇನೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ
ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ-ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ
ಅವನು ಇತರರನ್ನು ದೂರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಪ�್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರಣ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ಇತರರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೊಬಲ�ೈಝೇಶನ್‍ನ ಪ್ರಭಾವ,
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಸರಹದ್ದುಗಳು
ಕೂಡಾ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಸಾಗಬ�ೇಕಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ,
ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಈ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ�ೊಳಗೆ ಹ�ೊಸಕಿ ಸಾಕಿರುವ


ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’
ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್ ಕುಫ್ರ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಕುರ್‌ಆ-
ನ್‌ನಲ್ಲಾಗಲೀ ಹದೀಸ್‌ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ಲೌಕಿಕ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇತರ
ಧರ್ಮಿಯರ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರತೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜ�ೊತೆಯಾಗಿ
ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ರನೂ, ಹಿತ�ೈಷಿಯೂ
ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಲಾರನು. ಅವನು ಪರ�ೋ�ಪಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ,
ಆಪತ್ಭಾಂಧವನಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬ�ೇಕು. ಇಂತಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಜನರ
ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರ�ೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

﴾ ‫﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ‬
ಜನವರಿ 201 7
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದುದ�ೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ” (13:17)

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರ್‌ಆನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಅವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ


ಹ�ೇಳಿರುವುದು (‫“ )أنا لكم ناصح أمين‬ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚರ್ಯೆಯೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದ�ೇಶ
ಪ್ರಚಾರವನ್ನು (‫“ )يا أيها الناس‬ಓ ಜನರ�ೇ!” ಎಂದು ತ�ೊಡಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಹ�ೊರತು (‫)يا أيها الكافرون‬
“ಓ ಸತ್ಯ ನಿಷ�ೇಧಿಗಳ�ೇ!” ಎಂದಲ್ಲ.

ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂತರ್‍ಕಲಹ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ�ೈತಿಕತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಶಾಂತಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿಗೆ


ಶಾಂತಿಯ ತಂಗಾಳಿ ತಂದ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಜನರು ಆಲಂಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತ�ೇಕ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿತ್ತು
‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್ ಕುಫ್ರ್’ ಎಂಬ ವಿಂಗಡನೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ
ವಾರೀಸು ಸ�ೊತ್ತೇನಲ್ಲ. ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತಲ�ೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಮಗೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ.

﴾ ‫﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ‬

“ಭೂಮಿಯು ಅಲ್ಲಾಹನದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಚ್ಚಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವನು”


(7:128)

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್ ಕುಫ್ರ್’ ಎಂಬ ವಿಭಜನೆಯು ಅಂದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ
ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯನಿಷ�ೇಧಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವ,
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲುವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಆದ�ೇಶಗಳು,
ನಿಯಮಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬ�ೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ,
ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮೀಯರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರ
ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು


ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸತ್ಯ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚರಿಸಲು ಇದು
ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಕ�ೊಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೊಮ್ಮೆ ‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್
ಕುಫ್ರ್’ ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ�ೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

8 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ


ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು
ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯತಿಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬ�ೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಮಾತು
ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ�ೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಕುಚ�ೋ�ದ್ಯಗಳಷ್ಟೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಎರಡು ದ�ೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗಗಳಾದ
ಆರ್ತೊಡಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಥ�ೋ�ಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ
ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಲೆಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನೂ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಚನ್ನತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮೂಹದ�ೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ


ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಚರ್ಯೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮೂಹ
(ರಾಷ್ಟ್ರ)ವನ್ನು ಪತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಸಮೂಹ (ರಾಷ್ಟ್ರ)ಗಳು ಅಂಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಳಿತು
ಕೆಡುಕುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಡೆ-ನುಡಿ, ಆಚಾರ
ವಿಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜಗತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ,
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏಶ್ಯಾ ಖಂಡದ ಜನರು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೀರುವಂತಹಾ ಒಂದು ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಇರುವುದ�ೇ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಸಂಹಿತೆಯ ಕ�ೊರತೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವುದು ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರದ�ೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ�ೇ


ಬ�ೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್ ಕುಫ್ರ್’ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ
ಪರಸ್ಪರ ಕ�ೈ ಜ�ೋ�ಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ
ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬ�ೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಎದುರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ�ೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ


ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸದಾ ನಾವು ಬಡಬಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ
ಅಹವಾಲು ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅಂಶವೂ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆ-ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬರಹ-ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದುವ�ೇ
ಪ್ರತಿದ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗಾಗಲ�ೇ
ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ದ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೀಗ ಅದು


48 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜನವರಿ 201 9
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
"" ಶ�ೇಖ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೆಹ್ದಿ ನವನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ,
ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೋಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹ�ೋ�ಗಿದೆ.

ಇ ಸ್ಲಾಮ್ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.


ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಸಾರ
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್) ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಬಾಳುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ಇಹ-ಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಜಯವನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಗಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿ-ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಪಕ್ವವೂ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರದ�ೇ ಆದ
ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ, ಅನುಸರಣಾರ್ಹವೂ, ಫಲಪ್ರದವೂ
ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು
ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವು ‘ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ’ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಇದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವೂ
ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾ
ಸನ್ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಸಾಬೀತುಗ�ೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ
ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವ.
ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕ�ೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ
ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು
‘ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ’ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಮಹ�ೋ�ನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇದನ್ನು (ಇಸ್ಲಾಮೀ
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ‘ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ’ದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಶರೀಅತ್) ರಚಿಸಿರುವುದ�ೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು
ವಿವರಣೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಗ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಸೂಚಿಯೂ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬ�ೋ�ಧನೆಗಳೆಂದೂ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶರೀಅತ್ ಎಂದೂ
ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ
(ಇಸ್ಲಾಮ್) ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ
ಆದರೂ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸೌದಿ ಅರ�ೇಬಿಯಾವನ್ನು
ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಸಂವಿಧಾನವು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಈ ದ�ೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ-

10 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅವರವರ ‘ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ’ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್‍ನ ಕುರಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-
ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವ, ಗಳ�ೇನೆಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು
ಕುಂಠಿತಗ�ೊಳಿಸುವ, ಅದನ್ನೊಂದು ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಈ
ದ�ೇಶದ ಮುಂದಿಡುವ, ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು
ತಿಮಿಂಗಿಲವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಲು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ-
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಸಮಾನ
ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ
ಕ�ೋ�ಮು ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಂಗಗ�ೊಳಿಸಿ ಮತೀಯ
ಇದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸುವ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ
ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಿರುದ�್ಯೋಗ, ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ-
ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ�ೋ�ಮುವಾದವೆಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭೂತಾಕಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ತಳೆದು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಪೆಡಂಭೂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಲಾಖ್‍ನ ಕುರಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಲುವ�ೇನೆಂದು
ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ತ�ೋ�ರುವಾಗ ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಂಡರೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆಯಲ್ಲ. ಇದು
ಬಹಳ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಆಕ�್ರೋಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹಿರಿಮೆಯೆಂದು ವ�ೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ
ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಸರ್ವ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಆಗ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗು-
ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಅಪರಾಧವು ತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಲಾಕ್‍ನ ಕುರಿತು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾ- ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಅವರ
ತ್ಮಕವಾದ, ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾದೀತು.
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಹ�ೊಸ ತಲೆಮಾರು, ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು
ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಕಲಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟ
ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾ-
ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೂಡಾ ತ�ೋ�ಚದಂತಹಾ ಗುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 44ನ�ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
‘ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ’ದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಪವಾಗಿ (ಮಾತ್ರ) ವಿಚ್ಛೇದನ (ತಲಾಕ್)ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ-
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ ಸಿವಿಲ್ ಕ�ೋ�ಡ್‍ನ್ನು ನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಅದು ಕೂಡಾ ಇಸ್ಲಾಮ್
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಿಯವೂ ಅಸಹ್ಯವೂ
ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ತಲಾಕ್ ಎಂಬ ಚಿತಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ.
ಕೆರಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ
ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು (ದುರಾದೃಷ್ಡವಶಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ
.»‫«إِ َّن َأ ْب َغ َض ا ْل َح َل ِل إِ َلى ال َّل ِه ال َّط َل ُق‬
ಹುಟ್ಟಿದ) ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಕರ್ಮ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ (ಸುನನು ಅಬೂ ಹಾವೂದ್ 2177, ಸುನನುಲ್ ಕುಬ್‍ರಾ
ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. 7223)

ಜನವರಿ 201 11
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮನುಷ್ಯ ವಂಶವನ್ನು ಹಡೆದು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಳು ಪತ್ನಿ.
ಶಾಶ್ವತವೂ ಶರತ್ತುಬದ್ಧವೂ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ-ನ�ೋ�ವು ಸಹಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವಳು
ಮನಸ್ತಾಪ, ಅಸಮಾಧಾನಗಳೆಂಬ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅವಳು. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಕರುಣಿಸುವ
ವಿಕ�ೋ�ಪಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನವನ್ನೂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಉಂಟುಮಾಡಲಾರದು. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ:
ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆದಮ್‌
ರವರ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು. ಅವಳಿಗೆ ದ�ೈಹಿಕವಾಗಿ
‫﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ‬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಕುಂದು ಕ�ೊರತೆಗಳಿವೆ,
ಭಾವನೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು
﴾‫ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ‬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಇತರರ ಮೇಲಿನ ಕ�ೋ�ಪ,
ಆಕ�್ರೋಶ, ಅಸಹನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗ�ೇರಿಸುವುದು
“ನಿಮಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅನಿಷ್ಟಕರವೂ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿಯೂ
ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು
ಕಂಡರೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳ ಒಳಿತುಗಳನ್ನು
ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿದ ಭಾಗ್ಯ. ಲ�ೋ�ಕದ ಸರ್ವ
ಇಟ್ಟಿರಲೂ ಬಹುದು”
ಸುಖ�ೋ�ಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ
ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕ�ೊಡುಗೆಯದು. ಮುರಿದು ಹ�ೋ�ದ
ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸೌಂದರ್ಯ,
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀವು, ಒಡೆದು
ಪ್ರತಿಭೆ, ಅನುಭವ, ದ್ವನಿ, ನ�ೋ�ಟ, ಉಡುಪು, ದ�ೇಹ, ನಡತೆ,
ಹ�ೋ�ದ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸುವ ನೀವು “ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
ಮಾತು, ಕೃತಿ, ಮಂದಹಾಸ, ಸಂತ�ೋ�ಷ, ಸಲ್ಲಾಪ, ಸರಸ,
ನಿಧಿ”ಯೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಓಲ�ೈಕೆ, ಸ�ೇವೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಮ್ಮ ದ�ೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹ�ೊರತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳ ಉಪಲಬ್ದ, ಶಾಂತಿ-ತೃಪ್ತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌಪ್ಯ ಪಾಲನೆ,
ಮನ�ೋ�ವ�ೇದನೆಗೆ ಉಪಶಮನ, ಮಾತಾಪಿತರ ಸ�ೇವೆ. ಎರಡು
ಮನುಷ್ಯ ಇತಿಹಾಸವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಲಮಾನ
ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ-ಕಾಳಜಿ, ಅತ್ತೆಯ ಅಕ್ಕರೆ,
ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ
ಮಾವನ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾವಂದಿರ ನಂಟು, ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ,
ಶ್ರೇಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಗಳು ಯಾವುದೆಂದು
ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ... ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕುರ್‌ಆನ್
ಹ�ೇಳಬಹುದ�ೇ? ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ
ಧಾರಾಳ ಒಳಿತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಕಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವ
ಮೊದಲು, ಅವಳ ಕುಂದುಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಶಿಸುವ
ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಹಿತಚಿಂತಕರೂ ಆದ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ನಾವು ಈ ‘ಧಾರಾಳ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಒಳಿತು’ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವ�ೇಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು?
ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೂರು ಸಲ
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಯ ವರ್ತನೆ, ಮಾತಿಗಾಗಿ
ಆಲ�ೋ�ಚಿಸಿರಿ.
ವಿಚ್ಛೇದಿಸಲ್ಪಡಬ�ೇಕಾದವಳಲ್ಲ ಪತ್ನಿ. ಬದಲಾಗಿ ಕುರ್‌ಆನ್‍ನ
ಮಾತಿನಂತೆ ‘ಧಾರಾಳ ಒಳಿತು’ಗಳನ್ನು ಹ�ೊತ್ತು ತಂದ
ِ ‫«استَوصوا بِالنِّس‬
»‫اء َخ ْي ًرا‬
ಅವಳು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗ- َ ُ ْ ْ
ಬ�ೇಕಾದವಳಾಗಿದ್ದಾಳ.ೆ ಅವಳಿಂದಲ�ೇ ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಹುಟ್ಟಿ
ಬಂದಿದ್ದು, ಔಲಿಯಾಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಹುದು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಯೋಧನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಹುದು. ವರ್ತಿಸಿರಿ” ಎಂದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವ�ೇ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ

12 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಂತಿಮ ವಸೀಯತ್. ನೆಬಿ ವರ್ಯರ ಬ�ೋ�ದನೆ, ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕೆಂಬ


ಉಪದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆಯ
ಬಾಳ ಐಸಿರಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕ�ೊಡುಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲೊ, ದಂಡನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೊ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಮರೆತು ಒಂದ�ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್, ತಲಾಖ್, ತಲಾಖ್
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಹ�ೊರದಬ್ಬುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅವಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳೂ ವಿಫಲಗ�ೊಂಡರೂ
ಅವಶ�ೇಷವಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಮೂರನ�ೇಯದಾಗಿ ಪತ್ನಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ


ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂ- ‫﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ‬
ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಪತಿ ಅವಳಿಗೆ ತಲಾಖ್
ನೀಡುವುದ�ೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು
﴾ ‫ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ‬
ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ
“ಇನ್ನು ಅವರು (ದಂಪತಿಗಳು) ಪರಸ್ಪರ ಬ�ೇರ್ಪಡುವರೆಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನೀವು ಭಯಪಡುವುದಾದರೆ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಬ್ಬ
ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು
ನಿಯೋಗಿಸಿರಿ. ಅವರು ಒಂದಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ
‫﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸಲೂ ಬಹುದಾಗಿದೆ.”
‫ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ‬
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸರ್ವ
﴾ ‫ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ‬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡುವ
ಅವನ ದಾಸರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಶತ್ರುವಾದ ಇಬ್ಲೀಸ್‍ನನ್ನು
“ಅವಿಧ�ೇಯತೆ ತ�ೋ�ರುವರೆಂದು ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಸಂತೃಪ್ತಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ಶಯನಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬ�ೇಕು. ತಲಾಖ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಷ್ಟಪಡದ
ದೂರವಿರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು (ಲಘುವಾಗಿ) ಹ�ೊಡೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಅದು
ತರುವಾಯ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಲೀಸ್‍ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಶಿಸದಿರಿ” ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹದೀಸ್‌ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಬಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಪತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ತಲಾಖ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಾದರೆ,
ಬಂದ�ೊದಗಬಹುದಾದ ದುರವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಋತುಮತಿಯಾಗಿರದೆ ಶುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಅವಳ�ೊಂದಿಗೆ ಸಹಶಯನ ನಡೆಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು
(ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾದ) ತಲಾಖ್ ಕ�ೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಪದ�ೇಶವು ಫಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮಲಗುವಲ್ಲಿಂದ ಅವಳನ್ನು
ಹೀಗೆ ತಲಾಖ್ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯಿಂದ
ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ
ಬ�ೇರ್ಪಡುವ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಟು ಹ�ೋ�ಗುವ
ಪ್ರಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರಿಂದಲೂ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ-
ಅಥವಾ ಹ�ೊರದಬ್ಬುವ ಪ್ರಮೇಯವ�ೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಲಘುವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹ�ೊಡೆದು ದ�ೈಹಿಕ

ಜನವರಿ 201 13
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ‫﴿ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ‬


ಅದ�ೇ ಕ�ೋ�ಣೆ ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೂ
﴾ ‫ﮫ ﮬ ﮭﮮ‬
ಆಕ್ಷೇಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ�ೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. “(ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಯಿರುವ) ವಿವಾಹ
ವಿಚ್ಛೇದನೆಯು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದ�ೋ�
ಈ ರೀತಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ತನಕ ಅವಕಾ-
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ
ಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಯಾವಾಗ ಬ�ೇಕಾದರೂ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು.”
ತಲಾಖನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಇದನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾದ ತಲಾಖ್ (ತಲಾಖ್ ರಜಈ) ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನ�ೇ ತಲಾಖ್‍ನ ನಂತರವು ಪತ್ನಿಯನ್ನು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕುರ್‌ಆನ್
ಬದಲಿಸಿ ಪತ್ನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾಳ.ೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ಕ್ರಮವು ಇದ�ೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ�ೋ�ಪ ಮತ್ತು ಆವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ
ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ�ೇ ಇರುವಷ್ಟು ಅವರ�ೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಿಗೆ ಮೂರು ತಲಾಖ್‍ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು
ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬ�ೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಮೋಚ್ಛ
ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾಳ.ೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಸೂಚಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗ�ೇ ಮಾಡಿದ್ದರ�ೇ ಅದು ಒಂದು
ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಘ�ೋರ ಅಪರಾಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶರೀಅತ್ ಅಂತಹ
ನಮಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವುದರಿಂದಲ�ೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆ ಎಂದು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ�ೊಂದು
ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವೂ, ಖಂಡನಾರ್ಹವೂ ಆದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ನಿಖಾಃನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಪತ್ನಿಗೆ ಮೆಹರ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ
ಪಾವತಿಸಿಕ�ೊಂಡು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ
ಎರಡನ�ೇ ನಿಖಾಃದ ಬಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿರಸ, ವ�ೈರಾಗ್ಯ
ಉಂಟಾದರೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಉಂಟಾದರೆ .»‫َاب ال َّل ِه َو َأنَا َب ْي َن َأ ْظ ُه ِرك ُْم‬
ِ ‫ب بِ ِكت‬
ُ ‫« َأ َي ْل َع‬
ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇ-
“ನಾನಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲ�ೇ ನೀವು
ಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ನಡುವೆ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥದ�ೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ತ�ೊಡಗುತ್ತೀರ”.
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪತ್ನಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ, ಸಹಶಯನ,
ನಡೆಯದ�ೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಒಂದು ತಲಾಖ್
ನಾಲ್ವರು ಖಲೀಫರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವ ಉಮರ್‌ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್
ಹ�ೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ
ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿ-
(ತಲಾಕ್-ಎ-ರಜಈ) ತಲಾಖ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ
ದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ತನಕ ಅವರು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಬಹು-
ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ತಲಾಖ್‍ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ
ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ದಾಂಪತ್ಯವು ಮುರಿದು
ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬ�ೇಕ�ೇ ಹ�ೊರತು ಅಲ್ಲಾಹನ
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಬ�ೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಹು
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನಕರವಾದ, ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ
ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು.

14 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತಲಾಖಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದ�ೇ ಸಲ ಮೂರು ತಲಾಖ್ ಮರು ನಿಖಾಃ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ”. ಆ


ಹ�ೇಳುವ ಕ್ರಮವು ಸುನ್ನತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಪ್ರತೀ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ
ಹಲಾಲದಂತಹ ಪ�ೈಶಾಚಿಕವಾದ ಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದ ಒಂದು ತಲಾಖ್ ಆಗುವುದು” (ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್- 1542,
ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫುಕಹಾಗಳು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ್ನು ಸುನನ್ ಅಬೂ ದಾವೂದ್ 1992. ಇದನ್ನು ಇಮಾಮ್
ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ್ಮದ್ ಸಹೀಹ್ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ
ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಫುಕಹಾಗಳು, ಮುಹದ್ದೀಸ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ ಮತ್ತಿತರರು
ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ- ಈ ಹದೀಸ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.)
ಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೂರು
ತಲಾಖ್‍ಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದ�ೇ ತಲಾಖ್ ಎಂದು ಅದ�ೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬ�ೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖಿನ ಕುರಿತಾದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ರವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನ ಉಮರ್‌ ರವರ ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ್ನು ಒಂದ�ೇ ತಲಾಖ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ತಲಾಖಿನ ಕುರಿತು ಹಗುರವಾಗಿ
‫﴿ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ‬ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ಕುರಿತು ದುಡುಕುತನ ತ�ೋ�ರುವುದನ್ನು
ಗಮನಿಸಿದ ಉಮರ್ ತಲಾಕ್‌ನ ದುರುಪಯೋಗವೆಂದು
﴾ ‫ﮫ ﮬ ﮭﮮ‬ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನೂ ಮೂರು ತಲಾಖ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದರು.” (ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್
ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು “ತ್ವಲಾಕಾನ್” ಎಂಬ
1482)
ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ “ಮರ್ರತಾನ್” ಎಂಬ ಪದ
ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ
ಉಮರ್ ರವರ ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ದುಡುಕುತನ ತ�ೋ�ರುವ
ವಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ಜನರಿಗೆ ಆಕ�್ರೋಶ ಮತ್ತು
ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಯೋಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರುಕಾನ್
ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಸರಣಾರ್ಹವು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ
ಬಿನ್ ಯಝೀದ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದ�ೇ ಮಾತಿಗೆ ಮೂರು
ನಂತರದ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ
ತಲಾಖನ್ನು ಹ�ೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ
ದುಃಖಿತರಾದರು. ವರದಿಗಾರರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮತ್ತು ಶರೀಅತಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೆಸರಿಡುವಂತೆ ಕುಡುಕರು,
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಆ ಸಹಾಬಿಯನ್ನು ಕರೆದು “ನೀವು
ಜೂಜಾಡುವವರು ಅವಿವ�ೇಕ ಮತ್ತು ಅತಿರ�ೇಕ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ
ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ತಲಾಖ್ ಹ�ೇಳಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದಾಗ
ಜನರು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು, “ನಾನು ಮೂರು ತಲಾಖುಗಳನ್ನು
ಅದನ್ನು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ವಚನದಂತೆ ಒಂದ�ೇ
ಹ�ೇಳಿದೆ” ಪ್ರವಾದಿ ಕ�ೇಳಿದರು. “ಒಂದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ತಲಾಕ್‌ ಆ‍ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಾಲದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮ್
ಮೂರು ತಲಾಖ್ ಹ�ೇಳಿದಿರಾ?” ರುಕಾನ ಹ�ೇಳಿದರು
ಧರ್ಮದ ಬ�ೇಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು
“ಹೌದು”. ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು
ಒಂದು ದ�ೈವಿಕ ನಿಯಮದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ
ಹ�ೇಳಿದರು “ಇದು ಒಂದು ತಲಾಖಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು
50 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜನವರಿ 201 15
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ

ಮುಖ್ತಸರ್
ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ
ಸ್ನಾನದ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆ ‫كتاب الغسل‬
ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

‫ َعــ ْن َع ِائ َشــ َة َز ْو ِج النَّبِ ِّي َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه‬-185


ಸಾರಾಂಶ:

‫َان إِ َذا‬ َ ‫ َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ك‬:‫َو َســ َّل َم‬ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ದ�ೇಹ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾನದ
ِ ಖಡ್ಡಾಯ ಬ�ೇಡಿಕೆಯು (ಫರ್ಝ್) ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
‫ــم َيت ََو َّض ُأ‬َّ ‫ ُث‬،‫ــل َيدَ ْيه‬ َ ‫ــل ِم َن ا ْل َجنَا َب ِة َبدَ َأ َف َغ َس‬ َ ‫ا ْغت ََس‬ ಆದರೆ ಮೊದಲು ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕೆನ್ನುವುದು ಪ್ರವಾದಿ
‫ــل َأ َصابِ َع ُه فِي‬ ُ ‫ــم ُيدْ ِخ‬ َّ ‫ ُث‬،‫ــاة‬
ِ َ ‫ــأ لِلص‬
َّ ُ ‫ك ََمــا َيت ََو َّض‬ ಚರ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ِ ِ ‫ا ْلم‬
‫ب َع َلى‬ َّ ‫ ُث‬،‫ول َشــ َع ِره‬
ُّ ‫ــم َي ُص‬ َ ‫ َف ُي َخ ِّل ُل بِ َها ُأ ُص‬،‫ــاء‬ َ * * * * *

‫يــض ا ْل َما َء َع َلى‬ ُ ‫ ُث َّم ُي ِف‬،‫ــه‬ ِ ‫ف بِيدَ ي‬ ٍ


ْ َ ‫ث ُغ َر‬ َ ‫ــه َث َل‬ ِ ‫ر ْأ ِس‬
َ
‫ــي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ِّ ِ‫َعــ ْن َم ْي ُمونَــ َة َز ْو ِج النَّب‬
.‫ِج ْل ِد ِه ُك ِّل ِه‬
‫ــول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ُ ‫ ت ََو َّض َأ َر ُس‬:‫ــت‬ ْ ‫َقا َل‬
185. ಪ್ರವಾದಿ ಪತ್ನಿ ಆಯಿಷಾ ರಿಂದ ನಿವ�ೇದನೆ: ‫ــل َف ْر َج ُه َو َما‬ َ ‫ َو َغ َس‬،‫ــر ِر ْج َل ْي ِه‬ ِ
َ ‫لص َلة َغ ْي‬
ِ
َّ ‫ُو ُضــو َء ُه ل‬
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಜನಾಬತ್‌ನ ಸ್ನಾನ
ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಎರಡು ಕ�ೈಗಳನ್ನು ‫ ُث َّم‬،‫ــاض َع َل ْي ِه ا ْل َمــا َء‬َ ‫ــم َأ َف‬ ِ
َّ ‫ ُث‬،‫َأ َصا َبــ ُه مــ َن ْالَ َذى‬
ತ�ೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಮಾಝಿಗೆ ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ
.‫ َه ِذ ِه ُغ ْســ ُل ُه ِمــ َن ا ْل َجنَا َب ِة‬،‫ن ََّحى ِر ْج َل ْي ِه َف َغ َســ َل ُه َما‬
ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು
ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 186. ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಪತ್ನಿ ಮೈಮೂನ ರಿಂದ
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕ�ೈಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರದಿ: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು (ಸ್ನಾನದ
ಬ�ೊಗಸೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಮೊದಲು ನಮಾಝಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವುದೂ
ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.” ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಕಾಲು ತ�ೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಗುಹ್ಯಾಂಗವನ್ನೂ ದ�ೇಹವನ್ನೂ ತ�ೊಳೆದರು.

16 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬ�ೇಕು, ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕು. ಆದರೆ
ಸರಿದು ನಿಂತು ತನ್ನೆರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ತಲೆಗೆ ನೀರು
ರವರ ಜನಾಬತ್‍ನ ಸ್ನಾನವೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿತ್ತು.” ಹಾಕಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬ�ೇಕು.
ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಕಡೆಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಸ್ನಾನದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದು ನಿಂತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು
ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. (ಅಲ್ ಗುಸ್‌ಲ್ 272, 281)
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರ್ದಾ ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕು.
ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು. ಬಳಿಕ ಸೂಚನೆ: ಸ್ನಾನ ಗ್ರಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ
ಬಲಭಾಗದಿಂದ ನೀರು ಸುರಿದು ಗುಹ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ�ೊಳೆದು ತ�ೊಳೆಯಲೂಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ 2

ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು

ُ ‫ ُكن ُْت َأ ْغت َِس‬:‫َع ْن َع ِائ َشــ َة َقا َل ْت‬


187. ಅಯಿಷಾ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ,
‫ــل َأنَا َوالنَّبِ ُّي َص َّلى‬
“ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ (ಇಬ್ಬರೂ ಸ�ೇರಿ) ಒಂದ�ೇ
‫اح ٍد ِم ْن َقــدَ ٍح ُي َق ُال‬ ٍ ‫ال َّلــه ع َلي ِه وســ َّلم ِمن إِن‬
ِ ‫َــاء و‬
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಪಾತ್ರೆಯು ಒಂದು
ಖದಹ್ ಅಥವಾ ಫರಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.”
.‫َل ُه ا ْل َف َر ُق‬

ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಒಂದು ಸಾಅ್‌ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ (ನೀರು)ಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ

‫ــل النَّبِ ِّي َص َّلى‬ ِ ‫َعن َع ِائ َشــ َة َأنَّها س‬


ِ ‫ــئ َل ْت َعــ ْن ُغ ْس‬
ಸಾರಾಂಶ:
ُ َ ْ
ٍ ‫ال َّلــه ع َلي ِه وســ َّلم َفدَ عــت بِإِن‬ ನೀರನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು
،ٍ‫َاء ن َْح ًوا ِمــ ْن َصاع‬ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ಸಾಅ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹು-
ِ
َ ‫اض ْت َع َلى َر ْأس‬
‫ــها َو َب ْينَنَــا َو َب ْين ََها‬ َ ‫ َو َأ َف‬،‫َفا ْغت ََســ َل ْت‬ ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಹದೀಸ್ ನಿಷ�ೇಧಿಗಳು ತೀವ್ರ
ಟೀಕೆಗೂ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ವಸ್ತುವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರ
. ‫ِح َجا ٌب‬ ಮುಂದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ�ೇಳುವವರ
188 ಆಯಿಷಾ ರಿಂದ ವರದಿ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ದಾ ಇತ್ತೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜನಾಬತ್‍ನ ಸ್ನಾನದ ಕುರಿತು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ�ೇಳಿದವರು ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿಷಿದ್ಧರಾದ
ಅವರು ಒಂದು ಸಾಅ್‌ನಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬುವ ಪಾತ್ರೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಪುತ್ರರಾದರೆ
ತರಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ�ೋ�ದರನಾಗಿದ್ದರು (ಫತ್‌ಹುಲ್ ಬಾರಿ ಭಾಗ
ನೀರು ಹರಿಸಿದರು. ಈ (ಸ್ನಾನದ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ 1 ಪುಟ 365)
ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ�ೇಳಿದವರ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ದಾ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.
48 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜನವರಿ 201 17
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಚಳಿಗಾಲ
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು

"" ಶ�ೈಖ್ ಅಲೀ ಅಲ್‌ಹದ್ದಾದೀ ‫﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ‬


‫ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ‬
ಪೂರ್ವಿಕ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಳಿಗಾಲವು ತಂಪಾದ ಸಂಪತ್ತು. ﴾‫ﭯﭰﭱﭲ‬
ಚಳಿಗಾಲದ ಹಗಲು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸ
ಆಚರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ- “ನೀವು ಏನ�ೇ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು
ರುವುದರಿಂದ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹಗಲಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಮಾಝ್ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಓ
ಉತ್ತಮ ಇಬಾದತ್‌ಗಳು! ಬುದ್ಧಿವಂತರ�ೇ! ನನ್ನನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಿರಿ.”

ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರ�ೇ! ದಿನರಾತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ:
ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಹಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸುವ
ನೀರು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವುದೂ
ಅವಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು
ಅಥವಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ದ�ೇಹದ
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ�ೊಂದು ದ�ೊಡ್ಡ
ನೀಡುವುದು ನೀವು ಮುಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು
ಪ್ರಮಾದ. ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು:
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದುದರಿಂದ ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರ�ೇ!
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.
.»‫اب ِم َن الن َِّار‬ َ ْ ِ‫«و ْي ٌل ل‬
ِ ‫ل ْع َق‬ َ
ನೀವು ಈ ಇಹಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಒಂದು
ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಯಾತ್ರೆ ಹ�ೊರಡುವಾಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು “ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ನರಕಾಗ್ನಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ.”
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನವನ್ನು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ವುದೂ ಮಾಡುವಾಗ ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕೆಂದು

18 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಥವಾ ‫﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ‬


ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ತ�ೊಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನರಕಾಗ್ನಿಯ
ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ
﴾‫ﯜﯝﯞ‬
ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹು
“ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ವಿನಾ
ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಮಹಾ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ನಾವು ಕಾಳಜಿ ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ:


ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ:

ನಾವು ಕಾಳಜಿ ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಾದರಕ್ಷೆ,


ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವ�ೇನೆಂದರೆ ಚಳಿ ಅಸಹನೀಯವಾದಾಗ
ಕಾಲ್ಚೀಲ ಮತ್ತು ಅದರಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸವರುವ
ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುದ್ಸಿ ಹದೀಸ�ೊಂದರಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಹರಡುಗಂಟುಗಳು ಸ�ೇರಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ
ِ ِ
ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಚೀಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಊರಲ್ಲಿ- ُ ‫ َو َأنَــا الدَّ ْه ُر ُأ َق ِّل‬،‫ــب الدَّ ْه َر‬
‫ب‬ ُّ ‫ َي ُس‬،‫« ُي ْؤذيني ا ْب ُن آ َد َم‬
ರುವವರಾದರೆ ಒಂದು ದಿನರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ-
.»‫ا َّل ْي َل َوالن ََّه َار‬
ಲ್ಲಿರುವವರಾದರೆ ಮೂರು ದಿನರಾತ್ರಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಸವರಬಹುದೆಂಬುದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ. ಸವರುವ “ಮಾನವ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಾಲವನ್ನು
ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಧರಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದಲ್ಲ, ಹಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಾನ�ೇ ಕಾಲ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲುಗಳನ್ನು
ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸವರಿದ ಸಮಯದಿಂದ. ಬದಲಾಯಿಸುವವನು.”

ಇದ�ೇ ರೀತಿ ರುಮಾಲು ತಲೆಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಇದರರ್ಥ: ನೀವು ಚಳಿ ಅಥವಾ ಸೆಖೆಯನ್ನು ಹಳಿಯುವಾಗ
ಮುಚ್ಚುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ಸವರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಹಳಿಯುವುದು ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ-
ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನು. ಕಾರಣ ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಅಲ್ಲಾಹು. ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ರುಮಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸವರಿದ್ದಾಗಿ ಹದೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವ ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲು, ಚಳಿ, ಸೆಖೆ, ಸುಖ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು
ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಅಲ್ಲಾಹು. ಆದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಹಳಿಯದೆ ಇದು
ತ�ೋ�ರಿಸಿದ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿರುವ ರಾತ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇದು ತೀವ್ರ ಸೆಖೆಯಿರುವ
ಧರ್ಮವು ಸರಳ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಕಷ್ಟ ದಿನ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ�ೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಉದಾ:
ಕ�ೋ�ಟಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೂತ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾‫﴿ﮝﮞﮟﮠ‬
﴾‫﴿ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ‬
“ಇದ�ೊಂದು ಗಂಡಾಂತರದ ದಿನ.”
“ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವುಂಟುಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಜನವರಿ 201 19
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ:
ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರ�ೇ!

ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವ�ೇನೆಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಚಳಿ


ತೀವ್ರ ಚಳಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ನರಕದ
ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದು.
ಚಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ನಾವು ಕಾಣುವ ಈ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯು
ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ:
ಅಲ್ಲಾಹು ನರಕಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಎರಡು
ಉಸಿರುಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ
‫ َفــإِ َذا نِ ْمت ُْم‬،‫ــذ ِه الن ََّار إِن ََّمــا ِه َي عَــدُ ٌّو َلك ُْم‬
ِ ‫«إِ َّن ه‬
َ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:
ِ
»‫وهــا َعنْك ُْم‬ َ ‫َف َأ ْطف ُئ‬ ِ ‫«و ْاشــ َتك‬
‫ َيــا َر ِّب َأك ََل‬:‫ َف َقا َل ْت‬،‫َت الن َُّار إِ َلــى َر ِّب َها‬ َ
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಆದುದರಿಂದ ِ ‫الشــت‬
‫َاء‬ ِّ ‫س فِي‬ ٍ ‫ َف َأ ِذ َن َل َها بِنَ َف َســ ْي ِن َن َف‬.‫َب ْع ِضي َب ْع ًضا‬
ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿರಿ.” ಇದನ್ನು ಇಬ್ನ್
ಮಾಜ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‫ون ِم َن‬َ ُ‫َجــد‬ ِ ‫ َف ُه َو َأ َشــدُّ ما ت‬،‫ــف‬
َ
ِ ‫ــس فِي الصي‬
ْ َّ ٍ ‫َو َن َف‬

ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಬಿರ್ ಇಬ್ನ್ َّ ‫ون ِمــ َن‬


.»‫الز ْم َه ِر ِير‬ َ ُ‫َجد‬ ِ ‫ا ْل َحر َو َأ َشــدُّ ما ت‬
َ ِّ
ಅಬ್ದಿಲ್ಲಾಹ್ ರವರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
“ನರಕವು ಅದರ ರಬ್ಬಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಅಳಲು ತ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಹ�ೇಳಿತು: ಓ ನನ್ನ ರಬ್ಬೇ! ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು
ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ
‫ َو َأ ْط ِف ُئوا‬،‫اب‬ َ ‫ــو‬
ِ
َ ‫ َو َأ ِجي ُفــوا ْالَ ْب‬،‫ــروا ْالن َيــ َة‬ ُ ‫«خ ِّم‬َ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಒಂದು ಉಸಿರು ಚಳಿಗಾ-

‫ــر ْت ا ْل َفتِي َل َة‬ ِ


َّ ‫ َفــإِ َّن ا ْل ُف َو ْيســ َق َة ُر َّب َما َج‬.‫يــح‬
َ ِ‫ا ْل َم َصاب‬
ಲದಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಸಿರು ಬ�ೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದ�ೇ
ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ತೀವ್ರ ಸೆಖೆ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿ.”
ِ ‫ــل ا ْلبي‬ ْ ‫َف َأ ْح َر َق‬
.»‫ت‬ ْ َ َ ‫ــت َأ ْه‬
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಏನು ಇಲ್ಲದ
“ಪಾತ್ರೆ-ಪಗಡೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಯನ್ನು ಬಡವರಾದ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು
ಕಟ್ಟಿರಿ. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹ�ೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ದಾನಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ನೆರವುಗಳ ಮೂಲಕ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಡಬ�ೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ. ಅವರು ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿ-
ಹಬ್ಬಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವಾಗ ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ
ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲಿಗಳು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ
ದೀಪವನ್ನು ಎಳೆದು ಮನೆ ಉರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.” ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ
ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಪ ಆರಿಸದೆ ಅದರ ಬಳಿ ಮಲಗಿದರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನ
ಅದು ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಥವಾ ಚಿಲಕ ಸಹ�ೋ�ದರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ಹಾಕಲಾದ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯಬಹುದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬ�ೇಡುತ್ತೇವೆ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಅವರಿಗೆ
ಆದುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸುರಕ್ಷಾ ನಿರ್ಭಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅವರ ಹಸಿವೆಯನ್ನು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀಗಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಅವರ ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚು.
ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ಓ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿಯೇ. 

20 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

"" ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್

ಕಿತಾಬು ತ್ತೌಹೀದ್

ಅಧ್ಯಾಯ 60 ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಅಂತಿಮ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಧಿ


(ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ) ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವು-
“ವಿಧಿ” ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರಾಕರಣೆ
ದಾಗಿದೆ”.
ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ;
ಉಬಾದ ಬಿನ್ ಸಾಮಿತ್ ಅವರ ಪುತ್ರರ�ೊಂದಿಗೆ
ಹ�ೇಳಿದರು;
‫َان ِلَ َح ِد ِه ْم‬َ ‫ــو ك‬ ِ ِ
ْ ‫ َل‬،‫ــن ُع َم َر بِ َيــده‬ ِ ‫ــذي َن ْف ُس ا ْب‬ ِ ‫وا َّل‬
َ
‫يل ال َّل ِه َمــا َقبِ َل‬
ِ ِ‫ َف َأ ْن َف َق ُه فِي َســب‬،‫ــد َذ َه ًبــا‬
ٍ ‫ــل ُأح‬
ُ ُ ‫م ْث‬
ِ ‫ان َحتَّــى َت ْع َل َم َأ َّن‬ ِ ‫اليم‬ ِ
َ ِ ْ ‫َيــا ُبن ََّي إِن ََّك َلــ ْن تَجدَ َط ْع َم‬
ِ ‫ ُثم اســتَدَ َّل بِ ُق‬.‫ال َّلــ ُه ِمنْ ُه َحتَّــى ُي ْؤ ِم َن بِا ْل َقــدَ ِر‬ ‫ َو َمــا َأ ْخ َط َأ َك َل ْم‬،‫ــم َيكُــ ْن لِ ُي ْخطِ َئ َك‬
‫ول‬ ْ َّ ْ ‫َمــا َأ َصا َب َك َل‬
‫ــان َأ ْن ت ُْؤ ِم َن‬
ُ ‫يم‬ ِ ْ :‫النَّبِ ِّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
َ ‫«ال‬ ‫ــه َص َّلى ال َّل ُه‬ ِ ‫ــول ال َّل‬
َ ‫ــم ْع ُت َر ُس‬ ِ ‫ س‬.‫ي ُكن لِي ِصيب َك‬
َ َ ُ ْ َ
‫ــو ِم ْال ِخ ِر‬ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ‫بِال َّلــه َو َم َلئكَتــه َو ُكتُبِــه َو ُر ُســله َوا ْل َي‬ ُ ‫َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َي ُق‬
َ ‫ «إِ َّن َأ َّو َل َما َخ َل‬:‫ــول‬
،‫ــق ال َّل ُه ا ْل َق َل َم‬
‫ رواه مســلم‬.»‫ــر ِه‬ ِ ِ
ِّ ‫َوت ُْؤمــ َن بِا ْل َقدَ ِر َخ ْي ِره َو َش‬ :‫ُــب؟ َق َال‬ ُ ‫ َر ِّب َو َما َذا َأ ْكت‬:‫ــال‬ َ ‫ َق‬.‫ُــب‬ ْ ‫ــال َل ُه ا ْكت‬
َ ‫َف َق‬
‫ َيا‬.»‫الســا َع ُة‬ ٍ ‫ادير ك ُِّل َش‬ ِ
“ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ರವರ َّ ‫ــيء َحتَّى َت ُقو َم‬ ْ َ ‫ُــب َم َق‬ ْ ‫ا ْكت‬
ಪ್ರಾಣವಿದೆಯೋ ಅವನ ಮೇಲಾಣೆ! ಒಬ್ಬನ ಬಳಿ ಉಹುದ್ ‫ــه َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه‬ ِ ‫ــول ال َّل‬ َ ‫ــم ْع ُت َر ُس‬ ِ ‫بنَي إِنِّي س‬
َ َّ ُ
ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವಿದ್ದು, ಅವನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ವಿಧಿ َ ‫ات َع َلــى َغ ْي ِر َه‬
‫ــذا َف َل ْي َس‬ ُ ‫َو َســ َّل َم َي ُق‬
َ ‫ « َمــ ْن َم‬:‫ول‬
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ತನಕ ಅವನ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮವು ‫ ســنن أبي داود ومســند أحمد‬.»‫ِمنِّي‬
ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರು ತನ್ನ
ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ “ಪುತ್ರಾ! ನಿನಗ�ೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು (ಅಲ್ಲಾಹು
ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೇಳಿದರು; “ಈಮಾನ್ ಬಯಸಿದ್ದರೆ) ಅದು ಬಂದ�ೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು, ಅವನ ಮುಲಾಯಿಕ್‍ಗಳು, ಅವನ

ಜನವರಿ 201 21
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು “ಯಾರು ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಬಾಧಿಸಬಾರದೆಂದು (ಅಲ್ಲಾಹು ಬಯಸಿದ್ದರೆ) ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರನ್ನು ನರಕಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಎಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸದು. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀನು ಹಾಕಿ ಉರಿಸುವನು”.
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಈಮಾನಿನ (ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದ)
ಸ್ವಾದವನ್ನು ನೀನು ಸವಿಯಲಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಇಬ್ನ್ ದೀಲಮೀಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ;
ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ: “ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವ
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲ�ೇಖನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ‫ــي ٌء ِم ْن‬ ِ ِ
ْ ‫ في َن ْفســي َش‬:‫ َف ُق ْل ُت‬،‫ب‬ ٍ ‫َأ َت ْي ُت ُأ َب َّي ْب َن َك ْع‬
ಬರೆಯುವಂತೆ ಆದ�ೇಶ ನೀಡಿದನು. ಲ�ೇಖನಿ ಕ�ೇಳಿತು: “ನನ್ನ
ಕರ್ತನ�ೇ! ನಾನು ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ?” ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳಿದನು; .‫ــي ٍء َل َع َّل ال َّلــ َه ُي ْذ ِه ُب ُه ِم ْن َق ْلبِي‬ ِ
ْ ‫ َف َحدِّ ْثني بِ َش‬،‫ا ْل َقدَ ِر‬
ಲ�ೋ�ಕಾವಸಾದ (ಕಿಯಾಮತ್) ತನಕ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ
‫يل ال َّل ِه‬
ِ ِ‫ــد َذ َه ًبا فِي َســب‬ ٍ ‫ َلــو َأ ْن َف ْق َت ِم ْث َل ُأح‬:‫ــال‬
ُ ْ َ ‫َف َق‬
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಧಿಯನ್ನು (ತಕ್‍ದೀರ್) ಬರೆ. ಪುತ್ರಾ!
ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು ‫َما َقبِ َل ُه ال َّلــ ُه ِمن َْك َحتَّــى ت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقــدَ ِر َو َت ْع َل َم َأ َّن‬
‫َمــا َأ َصا َب َك َل ْم َيكُــ ْن لِ ُي ْخطِ َئ َك َو َأ َّن َمــا َأ ْخ َط َأ َك َل ْم‬
ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. “ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹ�ೊರತಾದ
ಇನ್ಯಾವುದ�ೊ ವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಹ�ೊಂದಿದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟವನಲ್ಲ”. ‫ــذا َل ُكن َْت ِم ْن‬ َ ‫ــو ُم َّت َع َلى َغ ْي ِر َه‬ ِ ِ
ْ ‫َي ُك ْن ل ُيصي َب َك َو َل‬
ٍ ‫ َف َأ َتي ُت َعبــدَ ال َّل ِه بن مســع‬.‫ــل الن َِّار‬
‫ود َو ُح َذ ْي َف َة‬ ِ ‫َأ ْه‬
ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್‌ ರವರ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ
ರೀತಿ ಇದೆ: ‫ــم َحدَّ َثنِي بِ ِم ْث ِل‬ ٍ ِ
ْ ‫ْب َن ا ْل َي َمــان َو َز ْيدَ ْب َن َثابِــت َف ُك ُّل ُه‬
‫ حديث‬.‫ــن النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬ ِ ‫َذلِ َك َع‬
‫ــار َك َو َت َعا َلــى ا ْل َق َل ُم ُث َّم‬ َ ‫«إِ َّن َأ َّو َل َمــا َخ َل‬
َ ‫ــق ال َّل ُه َت َب‬
ِ ‫ــال ا ْكتُب َفجرى فِي تِ ْل َك الســا َع ِة بِمــا هو ك‬ .‫صحيح رواه الحاكم‬
‫َائ ٌن‬ َ ُ َ َّ ََ ْ َ ‫َق‬
.»‫ــو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة‬
ْ ‫إِ َلى َي‬
“ನಾನು ಉಬ�ೈ ಬಿನ್ ಕಅಬ್ ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಜರಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಶ್ವಾಸದ
“ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲ�ೇಖನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯಗಳಿವೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ
ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಆದ�ೇಶ ನೀಡಿದನು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹದೀಸ್ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನಿಂದ ಆ ಸಂಶಯ
ಅದು ಲ�ೋ�ಕಾವಸಾನದವರೆಗಿನ ಸರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ�ೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ”. ಉಬಯ್ಯ್ ಬಿನ್ ಕಅಬ್
ಬರೆಯಿತು”. ಹ�ೇಳಿದರು; ನೀನು ಉಹುದು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ನೀನು
ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ವಹಬ್‍ರವರ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಎಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಂಬುವ
ರವರ ಮಾತು ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗ�ೊಂಡಿದೆ. ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು (ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ)

‫ــر ِه َأ ْخ َر َق ُه ال َّل ُه‬ ِ ِ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರದ್ದಾಗದು. ಅದ�ೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದು
ِّ ‫ــم ُي ْؤم ْن بِا ْل َقــدَ ِر َخ ْي ِره َو َش‬
ْ ‫« َف َم ْن َل‬ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರದೆಂದು (ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ)
ِ ‫بِالن‬
.» ‫َّار‬
29 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

22 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತವಕ್ಕುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಕ್

"" ಶ�ೈಖ್ ಸಾಲಿಹ್ ಇಬ್ನ್ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್‌ಫೌಝಾನ್ ನೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.

ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕುಲ್

ಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕುಲ್ ಎಂದರೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು


﴾ ‫﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ‬
ಮತ್ತು ವಹಿಸಿಕ�ೊಡುವುದು. ಇದು ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: “ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತವಕ್ಕುಲ್
ಮಾಡಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 5:23)
.‫ت ََوك ََّل فِي ْالَ ْم ِر‬
ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ
“ಅವನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದನು.” ಅಂದರೆ ಅನ�ೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ:
ಕಾರ್ಯದ ಹ�ೊಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡನು ಎಂದರ್ಥ.
ಮೊದಲನೆಯದು: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟು
.‫َو َّك ْل ُت َأ ْم ِري إِ َلى ُف َل ٍن‬ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ,
ರಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾರ, ಶಿಫಾರಸು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
“ಅವನು ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದನು.”
ಮರಣಹ�ೊಂದಿದವವರು, ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದವರು
ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು
ಮುಂತಾದ ತಾಗೂತ್‌ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿಸಿದನು ಎಂದರ್ಥ.
ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು. ಇದು ಹಿರಿಯ ಶಿರ್ಕ್.

ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು:


ಎರಡನೆಯದು: ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವಿರುವ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟು ಅವರ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ, ಅಮೀರ್
ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧ-

ಜನವರಿ 201 23
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮುಂತಾದ ಜೀವಂತವಿರುವ, ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಇಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆದ�ೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಕರ್ಮಪದವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರೆ
ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂ- ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿತರಾಗುವುದು. ಇದು ಕಿರಿಯ ಶಿರ್ಕ್. ಕಾರಣ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ತವಕ್ಕುಲ್. ಈ ವಚನವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ:

ಮೂರನೆಯದು: ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ


ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ‫﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬
ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬಾರದು.
﴾‫ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ‬
ಬದಲಾಗಿ ತನಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
“ಮೂಸಾ ಹ�ೇಳಿದರು: ಓ ನನ್ನ ಜನರ�ೇ! ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ
ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬ�ೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಮತಿಯಿರುವ
ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 10:84)
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಡುವುದು
ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕುಲನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗ- ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ
ಬಾರದು. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ (ಈಮಾನಿನ) ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬ�ೇಕು.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಹಾನಿಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲು, ಅನ್ನಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ�ೋ�ರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೃತರು ಮತ್ತು ಇತರೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್
ಇಬಾದತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇದು
ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿರಿಯ ಶಿರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು
ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಲ್ಲ: ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಬ�ೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ
ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಗ್ರ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ತೌಹೀದಿನ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಪರಮೋಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ ಅದರಿಂದಲ�ೇ ಕರ್ಮಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವುದು.

﴾ ‫﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ‬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐಹಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ


ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ
ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ�ೊಂದಿಗಿರುವ
“ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತವಕ್ಕುಲ್
ವರ್ತನೆ ಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಡಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 5:23)

ಶ�ೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತ�ೈಮಿಯ್ಯ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:

24 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ِ
َ ‫َــوك ََّل َع َل ْيه إِ َّل َخ‬
‫اب‬ َ ‫َو َمــا َر َجا َأ َحــدٌ َم ْخ ُلو ًقا َو َل ت‬ (ಕುರ್‌ಆನ್ 65:3)

...‫َظنُّ ُه فِ ِيه‬ “ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತವಕ್ಕುಲ್


ಮಾಡಿರಿ.” ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ
“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟು ತವಕ್ಕುಲ್ ಇಮಾಂ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಂ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.” ಮೇಲಿನ ತವಕ್ಕುಲನ್ನು ಅವನು ಈಮಾನಿನ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡದವನಿಗೆ
ತವಕ್ಕುಲ್ ಎಂಬುದು “ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಈಮಾನ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಸನ ಈಮಾನ್
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹಾಯ ಬ�ೇಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬುದರ ಬಲವಾಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನ ತವಕ್ಕುಲ್ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಸನ
ಪರಮೋಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಈಮಾನ್ ಬಲಹೀನವಾಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನ ತವಕ್ಕುಲ್ ಕೂಡ
ಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ತೌಹೀದ್ ಬಲಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ತವಕ್ಕುಲ್ ಬಲಹೀನವಾದರೆ ಅದು
ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಮಾನಿನ ಬಲಹೀನತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು
ಅವನ ಗ್ರಂಥದ ಅನ�ೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ತವಕ್ಕುಲ್ ಮತ್ತು ಈಮಾನನ್ನು, ತವಕ್ಕುಲ್
ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು, ತವಕ್ಕುಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು
ಜ�ೋ�ಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇಹ್ಸಾನ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳ
‫﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ‬
ಮೂಲ ತವಕ್ಕುಲ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ
﴾‫ﮉﮊﮋﮌ‬ ಮೂಲಕ ತವಕ್ಕುಲ್ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ತಲೆಯಿರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
“ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗಳ ರಬ್ಬ್. ಅವನ ಹ�ೊರತು ಅನ್ಯ ತಲೆಯು ದ�ೇಹದ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-
ಸತ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ವಕೀಲ್ (ತವಕ್ಕುಲ್ ದಂತೆಯೇ ಈಮಾನ್, ಅದರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು
ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನು) ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ ತವಕ್ಕುಲ್ ಎಂಬ ಬುಡದ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು
73:9) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳು: ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ


ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು
ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಅನ�ೇಕ ಆಯತ್‌ಗಳಿವೆ. ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:

‫﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬
‫﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ‬
‫ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ‬
﴾ ‫ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ‬
﴾‫ﭴﭵﭶﭷﭸ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಾಕು.
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವನು.” “ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿ-
ಸಲಾಗುವಾಗ ಹೃದಯಗಳು ನಡುಗುವವರು. ಅಲ್ಲಾಹನ

ಜನವರಿ 201 25
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗುವಾಗ ಈಮಾನ್ ಅಧಿಕವಾಗುವವರು. ﴾ ‫﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ‬


ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವವರು
ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 8:2) “ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ
ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 8:60)
ಅಂದರೆ: ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿ-
ತರಾಗುವವರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಈ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೂರು ವಿಶ�ೇಷ
ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅವು: ಭಯ, ಈಮಾನ್
ಅಧಿಕವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತವಕ್ಕುಲ್ ‫﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬
﴾‫ﭭﭮﭯﭰﭱ‬
ಮಾಡುವುದು.

ತವಕ್ಕುಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ:


“ನಮಾಝ್ ಮುಗಿದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನಾಧಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ.”
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ತವಕ್ಕುಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
(ಕುರ್‌ಆನ್ 62:10)
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು-
ವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಾಹು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು
ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:” ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂಪಾದನೆ,
ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ�ೊಂದಿಗೆ
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು
ಜ�ೋ�ಡಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವು-
ಖಂಡಿಸುವವರು ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ಖಂಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರ�ೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ತವಕ್ಕುಲನ್ನು ಖಂಡಿಸುವವರು ಈಮಾನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವವ-
ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು
ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.”
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞಾನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು
ಇಮಾಂ ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಮನುಷ್ಯನು
ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ:
ತವಕ್ಕುಲ್ ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ ಒಂದು
ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು: ಅಲ್ಲಾಹು ದಾಸರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಮತ್ತು ನರಕಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವ�ೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಮಾಡಿದ ಆಜ್ಞಾನುಸರಣೆಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ

﴾ ‫﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಬ�ೇಡಬ�ೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿಯೇ ಹ�ೊರತು
ಯಾವುದ�ೇ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು
“ಓ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರ�ೇ! ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸದ�ೇ ಇರುವುದು
4:71)
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ�ೊರತೆ
ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ: ತ�ೋ�ರಿಸಿದರೆ ಇಹಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲೂ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲೂ ಅವನು
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯೂಸುಫ್ ಇಬ್ನ್ ಅಸ್ಬಾತ್
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಕರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ

26 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸು. ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಆಯತ್ತನ್ನು ಅವತೀರ್ಣಗ�ೊ-


ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಧಿಸದಂತಹ ಳಿಸಿದನು:
ತವಕ್ಕುಲ್‌ನಿಂದ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡು.
﴾ ‫﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ‬
ಎರಡನೆಯದು: ಅಲ್ಲಾಹು ಇಹಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿ
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಹ�ೇಳಿರುವ
“ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ-
ವಿಷಯಗಳು. ಉದಾ: ಹಸಿವಾಗುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು,
ವಾದುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.” (ಕುರ್‌ಆನ್
ದಾಹವಾಗುವಾಗ ಕುಡಿಯುವುದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
2:197)
ಪಡೆಯಲು ನೆರಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದು, ಚಳಿ ಕಾಯಿಸುವುದು
ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ದುಡಿಯಲು ಹ�ೋ�ಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾನು ತವಕ್ಕುಲ್
ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರ- ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹ�ೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಾಂ ಅಹ್ಮದ್
ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದೂ ಸಹ ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಲಾದಾಗ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹನ
ಉಪಯೋಗಿಸದವರು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಕೆಲವು ದಾಸರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದುಡಿಯಲೂ
ಇತರರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮವೆಸಗಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ�ೋ�ಷವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು, ಅಬೂಬಕ್ರ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಕೂಲಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದರು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ�ೋ�ಣ,
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರದನ್ನು ಸಹಾಬಾಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಲಿಲ್ಲ.
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: “ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.” ಸಲಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತ�ೊರೆಯುವ
ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ﴾ ‫﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬
ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞಾನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ತ�ೊಂದರೆಯಾಗುವ
ವಿಧದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರ ಕರ್ಮವೆಸಗಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ “ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ
ತ�ೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನಾಧಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್
62:10)
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಶಕ್ತವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ�ೇಹದಂಡನೆ
ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಿದೆ.
ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಅನಸ್ ರವರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ
ಮೂರನೆಯ ವಿಧ: ಅಲ್ಲಾಹು ಇಹಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ�ೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.” ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ�ೇ! ನಾನು ಒಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ
ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ? ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಹಾಕದೆ ತವಕ್ಕುಲ್
ನಂತರ ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಿಂದ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ?” ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ
ಹೀಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ: ಯಮನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡು.”
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಹಜ್ಜ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾವು ತವಕ್ಕುಲ್
ಮಾಡಿದವರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಜ್ಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕ�ೈಯೊಡ್ಡಿ ಬ�ೇಡತ�ೊಡ- 40 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜನವರಿ 201 27
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜೀವನದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು
"" ಅಮೀನುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಉಮ್ರಿ

ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ತ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು

‫ َوال َّل ِه! َل‬.‫ــه! َل ُي ْؤ ِمــ ُن‬


ِ ‫ وال َّل‬.‫ــه! َل ي ْؤ ِمــن‬ ِ ‫«وال َّل‬
1. ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸದ್ವರ್ತನೆ ತ�ೋ�ರುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮತ್ತು
َ ُ ُ َ
ಮಾನವೀಯವಾದ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ‫ «ا َّل ِذي َل‬:‫ــال‬ َ ‫ــول ال َّل ِه؟ َق‬
َ ‫ َم ْن َيا َر ُس‬:‫ ِق َيل‬.»‫ُي ْؤ ِم ُن‬
.»‫ــار ُه َب َو ِائ َق ُه‬
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:
ُ ‫َي ْأ َم ُن َج‬
ِ ‫ــو ِم ْال ِخ‬
‫ــر َف ْل ُيك ِْر ْم‬ ِ ِ َ ‫«مــن ك‬
ْ ‫َان ُي ْؤمــ ُن بِال َّلــه َوا ْل َي‬ ْ َ
“ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ! ಅವರು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ!
. » ‫َجا َر ُه‬ ಅವರು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ! ಅವರು ಸತ್ಯವಿ-
ಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ.” ಸಹಚಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಿಸಿದರು: “ಯಾರು?
“ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೂ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ�ೇ?” ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು:
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಾರ�ೋ� ಅವರು ಅವರ ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರನ್ನು “ಯಾರ ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರು ಅವನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಅಸುರ-
ಗೌರವಿಸಲಿ.” (ಬುಖಾರಿ-ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರ�ೋ� ಅವರು”.

2. ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು 5. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹ�ೋ�ಗದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟದಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು
3. ನೆರೆಯವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ�ೊತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ನೀಡುತ್ತಿರಬ�ೇಕು.
ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹ�ೊಣೆ ವಹಿಸಬ�ೇಕು. 6. ಆಹಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆರೆಯವರನ್ನು
ಅವನು ಸಂಕಷ್ಟಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಅಬೂಝರ್
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವನ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಹದೀಸ�ೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಕುಂದು ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬ�ೇಕು. ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಓ ಅಬೂಝರ್! ಸಾರಿಗೆ
4. ಉಚ್ಛ ಸ್ವರದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದು, ರ�ೇಡಿಯೋ, ಟಿ.ವಿಯನ್ನು ನೀರು ಸ�ೇರಿಸಿಯಾದರೂ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು
ಜ�ೋ�ರಾಗಿಟ್ಟು ನೆರೆಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಹಂಚದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬ�ೇಡಿರಿ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್)
(ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ದ�ೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ 7. ನೆರೆಯವರ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಬ�ೇಕು.
ವಚನವು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ

28 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತಕ್ಷಣ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ 10. ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗ�ೊರೆಯನ್ನು


ಕ�ೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬ�ೇಕು. ಅದು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಸರಿ,
ರ�ೋ�ಗ ಪೀಡಿತರಾದರೆ ಅವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬ�ೇಕು. ಅವರ ದ�ೊಡ್ಡದಾದರೂ ಸರಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಓ
ಉಪಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಬ�ೇಕು. ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ�ೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕು. ನೀಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಉಡುಗ�ೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರವೆಂದು
ಭಾವಿಸಬ�ೇಡಿರಿ. ಅದು ಆಡಿನ ಗ�ೊರಸದರೂ ಸರಿ”.
8. ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ಅವಗಣಿಸುವಂತಹಾ
(ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಹೃದಯ ವ�ೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ವಿವರಣೆ :
9. ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ಕಿರುಕುಳ
ಉಂಟಾದರೆ ಸಹನೆ ಪಾಲಿಸುವ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ನೆರೆಹ�ೊರೆ ಎಂದರೆ ಕ�ೇವಲ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು
ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಬಸ್ಸು,
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹಡಗು, ವಿಮಾನ, ಟ್ರೈನ್‍ನ ಸಹಪಾಟಿಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ�ೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಕಂಪೆನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ,
ನೆರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೂ ಅವರು ಆಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳು.
ಸಹನೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ (ಮರಣ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವ ಸಹ ಪ್ರರ್ವತಕರು ಕೂಡಾ
ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ) ಅಗಲುವ ತನಕವೂ...” (ಅಹ್ಮದ್) ಇವರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. 

22 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ
ಕಿತಾಬು ತ್ತೌಹೀದ್
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸದು. ನಿನ್ನ 4. ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ವಾದ
ವಿಶ್ವಾಸವ�ೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದ�ೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರಣ ಹ�ೊಂದಿದರೆ ನೀನು 5. ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು
ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿ” ಇಬ್ನ್ ದೀಲಮಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ; ಬಳಿಕ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಮಸ್‍ಊದ್ , ಹುಝೈಫ
6. ಲ�ೇಖನಿಯು ತಕ್ಷಣ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ತನಕ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ
ಮತ್ತು ಝೈದ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಿತ್ ರವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದೆ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಯಿತು.
(ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಶಯದ ಕುರಿತು ಹ�ೇಳಿದಾಗ) ಅವರು
7. ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಎಂಬ ವಿಧಿವಿಶ್ವಾಸ
ಕೂಡಾ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮೇಲಿನ ಹದೀಸನ್ನೇ ಪುನರು-
ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಜನರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ಚ್ಛರಿಸಿದರು”. (ಈ ಹದೀಸ್ ಸಹೀಹ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಮಾಮ್
ಘಂಟಾಘ�ೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಕಿಮ್ ಅವರ ಸಹೀಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ).
8. ಸಲಫು ಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‍ಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ
ಸಾರಾಂಶ
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಹ್ಲೆ
1. ವಿಧಿವಿಶ್ವಾಸ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಮ್(ವಿದ್ವಾಂಸರು) ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು
2. ವಿಧಿವಿಶ್ವಾಸ ಹ�ೇಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
3. ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ 9. ವಿಧಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಮಾಣ
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಜನವರಿ 201 29
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಹ�ೋ�ದರಿ ವ�ೇದಿಕೆ

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು
"" ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಹಾಕ್ ಭಟ್ಟೀ

ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂ ಹಸಮ

ಮ ಕ್ಕಾದ
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ
ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ
ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದ�ೇಶ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಳಂಬಿಸದೆ ಸ್ತ್ರೀ-
-ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದರು.
ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂ ಹಸಮ ಅವರು ಕೂಡಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣ ನೂತನವೂ, ಮಿಥ್ಯವೂ ಆಗಿ ಕಂಡರು. ಅವರ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ
ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವ�ೇಕವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಟ�ೊಂಕ ಕಟ್ಟಿದರು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂಹಸಮ ಕುರ�ೈಶ್ ಗ�ೋ�ತ್ರದ ಅದೀ
ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯ ಸತಾಯಿಸಲು ಕಿರುಕುಳ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಲ�ೈಲಾ ಎಂದೂ
ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉಪನಾಮ ಉಮ್ಮು ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಎಂದೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರ
ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗಿದೆ: ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂಹಸಮ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸತ್ಯ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಬಿನ್ ಹುಝೈಫ ಬಿನ್ ಗಾನಿಮ್ ಬಿನ್ ಆಮಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಿನ್ ಉಬ�ೈದ್ ಬಿನ್ ಔತಜ್ ಬಿನ್ ಅದೀ ಬಿನ್ ಕಅಬ್ ಬಿನ್
ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಆ ಸಂದ�ೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಲುವಯ್ಯ್.
ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ, ಭಯಪಡದೆ ಬೆದರದೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಮಿರ್ ಬಿನ್ ರಬೀಆ ಅನ್‌ಬರ್‌ರ�ೊಂದಿಗೆ ಇವರ
ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಇವರ ಪತಿ ಕೂಡಾ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲೇ
“ಅಸ್ಸಾಬಿಕೂನಲ್ ಅವ್ವಲೂನ್” ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿ-
ಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಂದ ಬ�ೈಅತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದರು. ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತೆ ಅಬುಹಸಮ
ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ�ೈಪ�ೋ�ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬೀಸೀನಿಯಕ್ಕೆ ಹಿಜಿರ
ನಡೆದವು. ಪುರುಷರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಾಡಿದರು.
ಪುರುಷರು ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ

30 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಬಂದರು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹಿಜಿರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಹ�ೋ�ದರು. ಅಂದರೆ ಲ�ೈಲಾ ರವರಿಗೆ ಎರಡು ಹಿಜಿರ ಉಮರ್ ತ�ೋ�ರಿದ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಹ�ೇಳಿದಾಗ ಆಮಿರ್
ಮಾಡಿದವರೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಆದರ್ಶನಾರಿ ಹ�ೇಳಿದರು; ಉಮರ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೆಂದು
ಎರಡು ಖಿಬಿಲಾಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನೀನು ಬಯಸುವಂತಿದೆ! ನಾನು ಹ�ೇಳಿದೆ, ಹೌದು! ಹಾಗಾದರೆ
ಹಿರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಹಾಗ�ೇ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ
ಅಸದುಲ್ ಗಾಬ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಿದನು.”
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಬಿಗಳಾದ ಪುರುಷರು
ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂಹಸಮ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಪಾಲಿಸುವ
ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತೆ ಓರ್ವ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಅಬೂಹಸಮ ರವರು ಅಬೀಸೀನಿಯಕ್ಕೆ ಹಿಜಿರಾ “ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನೂ
ಹ�ೋ�ಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಉದ್ದರಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ನಾನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆ. ನನ್ನ
ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಮರ್ ಬಳಿಗೆ ಬಾ.. ನಾನು ನಿನಗ�ೇನ�ೋ� ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ.”
ಆಗ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ
ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು. ತೀವ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಳಿದರು:
ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಬ�ೇಸತ್ತು ನಾವು ಅಬೀಸೀನಿಯಕ್ಕೆ “ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ?”
ಹ�ೋ�ಗುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು.
ನಾನು ಹ�ೇಳಿದೆ “ಖರ್ಜೂರ.”
ಮುಹಾಜಿರ್‌ಗ‌ಳ ತಂಡವು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಅಬಿಸೀನಿಯಾಕ್ಕೆ
ರವಾನೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂಟೆಯನ್ನು ಏರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕ�ೊಡದ�ೇ
ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ರವರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.”
ಆಗಮನವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ದುರಗುಟ್ಟಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾ
ಅವರು ಕ�ೇಳಿದರು: “ಉಮ್ಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?” ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪದ�ೇಶ
ನಾನು ಹ�ೇಳಿದೆ: “ಉಮರ್! ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ತಾಕೀತು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ
ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊ� ಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು.
ನಡೆಸಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊ � ಂದಿಗೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುತ್ತ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾ
ಅಲ್ಲಾಹು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕ�ೊಂಡಯ್ಯುತ್ತಾನ�ೋ� ನಾವು ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೊಡುವ ಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ.” ವಿಷಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊ � ಂದಿಗೆ ಅವರ
ಈ ತಮಾಷೆ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳರಾಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು
ಲ�ೈಲಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂ ಹಸನ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಉಮರ್ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಮಾತು ಕ�ೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಕ�ೇವಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲ�ೈಲಾ ಅಬೂ ಹಸಮಾ ರವರ ಸಂತಾನದ ಕುರಿತಾಗಲೀ,
ಹ�ೇಳಿದರು: “ಸರಿ ಉಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ! ಸುಖಿಯಾಗಿರು.” ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಲೀ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವರದಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಲ�ೈಲಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನನ್ನ ಪತಿ ಆಮಿರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು

ಜನವರಿ 201 31
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಸ್ಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ

"" ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್‌ಮು- ಮತ್ತು ಅಪಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಜ್ಜಿದ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಖ�ೈದಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ
ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು

ಕು
ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲ�ೇ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು-
ಟುಂಬ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಲೆಹಾಲು ಕುಡಿಯವ ಶಿಶುವಾಗಿರುವಾಗಲ�ೇ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಸ್ಲಾಮಿಗಿಂತ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಮುಂಚೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೇಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು
ಅರಿಯಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ‫﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ‬
ಇಸ್ಲಾಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವೇಚ್ಛಾವರ್ತನೆ ‫ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ‬
ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆನಿಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಪುರುಷರ�ೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾದರೆ ‫ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ‬
ಎಲ್ಲವೂ ಗಂಡು ವರ್ಗದ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
﴾ ‫ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ‬
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭ-
ವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೆಂಬ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವಳಲ್ಲದ ಬ�ೇರೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಕರ್ರಗಾಗು-
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಅದುಮಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ತನಗೆ
ಅಥವಾ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ, ತಿಳಿಸಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ ಕಾರಣ ಅವನು ಜನರಿಂದ
ಅಥವಾ ಅವಳು ಮರುವಿವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಡಗಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು
ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಯ ೆ ಲು ಬಿಡಬ�ೇಕ�ೋ� ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬ�ೇಕ�ೋ�?
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಅವರು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಅತಿನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.” (ಅನ್ನಹ್ಲ್
ಪಾಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಆಕೆ ತಾಯಿ, 58-59)
ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸ�ೋ�ದರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಶ್ಲೀಲ

32 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಕುಟುಂಬಗಳು -ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು
ಗ�ೋ�ತ್ರವು- ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗ�ೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸ�ೋ�ದರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ.
ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವ:
ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದರೆ ಮೊಲೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಶಿಶುವಿಗೂ ‫ َجا َء‬:‫َع ْن َأبِــي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّلــ ُه َت َعا َلى َعنْــ ُه َق َال‬
ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೂ
ಸಹ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹ�ೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ‫ــول ال َّل ِه َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ِ ‫ــل إِ َلى رس‬
ُ َ ٌ ‫َر ُج‬
ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ِ ‫َّاس بِ ُح ْس‬
‫ــن‬ ِ ‫ــول ال َّل ِه! َمــ ْن َأ َح ُّق الن‬ َ ‫ َيا َر ُس‬:‫ــال‬َ ‫َف َق‬
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನೆಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ ನಾವು :‫ ُث َّم َمــ ْن؟ َق َال‬:‫ــال‬ َ ‫ َق‬.»‫ « ُأ ُّم َك‬:‫ــال‬َ ‫َص َحا َبتِــي؟ َق‬
ಕಾಣುವುದು ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ.
َ ‫ َق‬.»‫ « ُأ ُّم َك‬:‫ــال‬
‫ ُث َّم‬:‫ــال‬ َ ‫ــم َم ْن؟ َق‬
َّ ‫ ُث‬:‫ َق َال‬.»‫ــك‬ َ ‫« ُأ ُّم‬
ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ
ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ತಂದೆತಾಯಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. َ ‫ــم َأ ُب‬
.»‫وك‬ َّ ‫ « ُث‬:‫َمــ ْن؟ َق َال‬
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಹ�ೋ�ಗುವ ಏನು
ಬ�ೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ “ಅಬೂ ಹುರ�ೈರಃ ರಿಂದ ವರದಿ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಯಾರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವ, ಯಾರ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕ�ೇಳಿದರು: ಓ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಮಲಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ�ೇ! ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ
ನಡೆಯುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸಹವರ್ತಿಸಲು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಕ್ಕಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಅವರು
ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವ�ೇನು? ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ�ೇಳಿದರು: ನಂತರ
ಅನ�ೈತಿಕ ಸಂತತಿಗಳು, ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಯಾರಿಗೆ? ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು. ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಕ�ೇಳಿದರು: ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ? ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ
ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ತಾಯಿಗೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ�ೇಳಿದರು: ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ? ಅವರು
ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಾದರೆ ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಗ�ೋ�, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗ�ೋ� ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ.” (ಇದನ್ನು ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ (5626)
ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗ�ೋ� ಹ�ೋ�ಗಿ ನ�ೋ�ಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ (2548) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ).
ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕ�ೇವಲ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು
ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮಗಳಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವ:

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು


‫ــول ال َّل ِه َص َّلى‬
َ ‫يد ا ْل ُخــدْ ِر ِّي َأ َّن َر ُس‬ٍ ‫ــع‬
ِ ‫َعــن َأبِي س‬
َ ْ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಃಪತನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗ�ೊಳಿಸಲು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ٍ ‫ث بِن‬
‫َات‬ ُ ‫ــا‬ َ ‫َان َل ُه َث‬
َ ‫ « َم ْن ك‬:‫ــال‬ َ ‫ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َق‬
ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ِ ‫َــان َأو ُأ ْخت‬
‫َان َف َأ ْح َســ َن‬ ِ ‫ات َأو ابنَت‬ ٍ ‫ث َأ َخــو‬ َ ‫َأ ْو َث‬
ُ ‫ــا‬
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ
ْ ْ ْ َ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ َ ‫ُص ْح َبت َُهــ َّن َوا َّت َقى ال َّلــ َه فِ ِيه َّن َد َخ‬
.»‫ــل ا ْل َجنَّ َة‬
ಅದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು. “ಅಬೂ ಸಈದ್ ಅಲ್‌ಖುದ್ರೀ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅಲ್ಲಾಹನ

ಜನವರಿ 201 33
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ ಹ�ೇಳಿದರು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ನೀಡಿದೆ. ವರನನ್ನು ಆರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ�ೋ�ದರಿಯರು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪ�ೋ�ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಒಂದು
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ�ೋ�ದರಿಯರು ದ�ೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದ್ದು ಆತ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅವರ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟರೆ, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ಮಹಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವನು.” (ಇದನ್ನು ಇಬ್ನ್ ಹಿಬ್ಬಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಹೀಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನೀಡಿದೆ.
(2/190) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ).
:‫ــي ال َّلــ ُه َعن ُْه َما َق َال‬ ِ
َ ‫ــن ُع َم َر َرض‬ ِ ‫ــد ال َّل ِه ْب‬
ِ ‫َعن َعب‬
ْ ْ
ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವ:
‫ــه َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ِ ‫ــول ال َّل‬ َ ‫ــم ْع ُت َر ُس‬ ِ ‫س‬
َ
‫ــول ال َّل ِه َص َّلــى ال َّل ُه‬ ْ ‫َع ْن َع ِائ َشــ َة َقا َل‬
ُ ‫ َق َال َر ُس‬:‫ــت‬ ،‫ول َعــ ْن َر ِع َّيتِ ِه‬ ٌ ‫ « ُك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْســ ُئ‬:‫ــول‬
ُ ‫َي ُق‬
ِ ‫«خيركُم َخيركُم ِلَه ِل‬ ِ
‫ــه َو َأنَا َخ ْي ُرك ُْم‬ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ :‫َع َل ْيه َو َســ َّل َم‬ ‫الر ُج ُل َرا ٍع فِي‬ ِ ِ ِ
َّ ‫ َو‬،‫ول َع ْن َرع َّيتــه‬ ٌ ‫ال َما ُم َرا ٍع َو َم ْســ ُئ‬ِْ
.»‫ِلَ ْه ِلي‬ ‫اع َي ٌة فِي‬ ِ ‫ وا ْلمــر َأ ُة ر‬،‫ول َعن ر ِعيتِ ِه‬
َ ْ َ َ َّ َ ْ ٌ ‫َأ ْهله َو ُه َو َم ْســ ُئ‬
ِِ

‫اد ُم َرا ٍع‬ ِ ‫ وا ْل َخ‬،‫ت َزو ِجها ومســ ُئو َل ٌة َعن ر ِعيتِهــا‬ ِ ‫بي‬
“ಆಯಿಶಾ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ
ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನರು ತಮ್ಮ .»‫ول َعــ ْن َر ِع َّيتِ ِه‬
ٌ ‫ال َســ ِّي ِد ِه َو َم ْســ ُئ‬
ِ ‫فِي م‬
َ
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರು. ನಾನು
ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ “ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅಲ್ಲಾಹನ
ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ.” (ಇದನ್ನು ಅತ್ತಿರ್ಮಿದೀ (3895) ವರದಿ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ ಹ�ೇಳಿದರು: ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಕರು. ನಿಮ್ಮ
ಮಾಡಿ ಹಸನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ). ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇಮಾಮ್ (ಮುಖಂಡ) ರಕ್ಷಕರು. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ-
ಇಸ್ಲಾಂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪುರುಷ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಅನ�ೇಕ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಕ. ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ
ರವರು ಹ�ೇಳಿದರು: ಮನೆಯ ರಕ್ಷಕಿ. ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ�ೇವಕ ಅವನ ಯಜಮಾನನ
ِ ‫«النِّساء َش َق ِائ ُق الر َج‬
.»‫ال‬ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕ. ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ
ِّ ُ َ
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು.” (ಇದನ್ನು ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ (853)
“ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ಅವಳಿ ಸ�ೋ�ದರಿಯರು.” (ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ (1829) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ).
ಅಬೂ ದಾವೂದ್ ತಮ್ಮ ಸುನನ್‌ನಲ್ಲಿ (236) ಆಯಿಶಾ
ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್‌ಅಲ್ಬಾನೀ ಸಹೀಹ್ ಅಬೀ ತಂದೆತಾಯಿಗೆ ಗೌರವಾದರ ನೀಡಬ�ೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಮರಣದ
ದಾವೂದ್‌ನಲ್ಲಿ (216) ಇದನ್ನು ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ). ತನಕ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬ�ೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳಸ
ೆ ಲು
ಇಸ್ಲಾಂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದ�ೇಶ
49 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

34 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು

ಮಹ�ೋ�ನ್ನತವಾಗಿವೆ
"" ನೌಶಾದ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ﴾ ‫﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ‬

“ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತವಾದ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು


ಅಸ್ಮಾಉಲ್ಲಾಹ್ (ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು) ಎಲ್ಲವೂ
ಅವನನ್ನು ಆ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿರಿ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 7:180)
ಹುಸ್ನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಮಹ�ೋ�ನ್ನತ
ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅರ್ಥ,
ಉದಾತ್ತ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ�ೇಷಣಗಳನ್ನೊ- ‫﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ‬
ಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಧದ ಕುಂದು-
ಕ�ೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಕ�ೇತಗಳು ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ﴾ ‫ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ‬
ಮೀಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಪವಿತ್ರ
ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿದೆ. “(ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರ�ೇ) ಹ�ೇಳಿರಿ: ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹು ಎಂದು
ಕರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ರಹ್ಮಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ನೀವು
ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದರೂ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಾಮಗಳು
﴾ ‫﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ‬ ಅವನಿಗಿರುವುದಾಗಿದೆ...” (ಕುರ್‌ಆನ್ 17:10)

“ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಾಮಗಳು ಅವನದ್ದಾಗಿವೆ.....” (ಕುರ್‌ಆನ್ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್‍ನುಲ್ ಖಯ್ಯಿಮ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನ


20:8, ಕುರ್‌ಆನ್ 59:24) ನಾಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೀರ್ತನೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅವನ
ಮಹ�ೋ�ನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ನಾಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲ�ೇ
ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನನ್ನು ಆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಬ�ೇಕು,ತನ್ನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿರುವವನು ಎಂದು
ಪ್ರಕೀರ್ತಿಸಬ�ೇಕು. ಮತ್ತು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮವಾಗಿದೆ“ಅಲ್-ಅಲೀಮ್”
ಆದ�ೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವ�ೇ ಇಲ್ಲದ, ಮರೆವು ಬಾಧಿಸದ,
ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಹ�ೋ�ಗದ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ. ನಿನ್ನೆ-
-ಇಂದು-ನಾಳೆ, ಸಮೀಪ-ದೂರ, ಚಿಕ್ಕ-ದ�ೊಡ್ಡ, ಬಹಿರಂಗ-

ಜನವರಿ 201 35
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಗುಪ್ತ, ಗ�ೋ�ಚರ-ಅಗ�ೋ�ಚರ ಮುಂತಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬ�ೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡುವುದು ಅನುವವನೀಯವಲ್ಲ.


ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಅವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸುನ್ನತ್‍ನಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಇಜ್‍ಮಾಅ್‌(ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ)
ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು ತೌಖೀಫಿಯ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆಗಿ ದೃಡೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಜ್‍ಮಾಅನ್ನು
ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದ�ೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಹೀಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರಿತು
ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪದ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಅಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಅಸ್ಮಾಉಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು
ತೌಖೀಫಿಯ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ�ೇ ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಆಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾಮಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ﴾ ‫﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ‬


ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಂದ ದೃಢಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಮಗಳಿಂದ
ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಬ�ೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ “ಆಕಾಶವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವೆವು.
ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದುದು ಯಾವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಿಕಾಸಗ�ೊಳಿಸುವವರಾಗಿ-
ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸೀಮಿತವಾದ ರುವೆವು.” (ಕುರ್‌ಆನ್ 51:47)
ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬನಾಅ್‌ (ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು, ಸೂಚಿಸುವುದು ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಸಮಾನವಾದುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾವಾದುದು ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನೆಂದು
ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಶ�ೇಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಅರಿತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಬ�ೇರೆ ನಾಮಗಳಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲಾಹನು ತನಗೆ ಆಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ﴾ ‫﴿ﮚ ﮛﮜ‬


ಕರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಆಯ್ದುಕ�ೊಂಡ
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಷ�ೇದಿಸುವುದು ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ “ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಿದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ (ನಮ್ಮದು).” (ಕುರ್‌ಆನ್
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 2-138)

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಬ್ಬಾಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು


﴾ ‫﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ‬ ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ... ಅಲ್ಲಾಹನು ತನಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ�ೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 
“ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರಿ.”
(ಕುರ್‌ಆನ್ 17:36)

ಇಮಾಮ್ ಇಬ್‍ನು ಹಝಂ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನು ತನಗಿಟ್ಟ


ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

36 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

11
ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯರ ಸವಿಶ�ೇಷತೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಹಿಜಿರಾ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ


"" ಉಮ್ಮು ಸನದ್ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಸಿದವರ ಹಸಿವು
ತಣಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ

ಪ್ರ
ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು-ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ
ವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು
ಪರ್ದೇಸಿಗಳಂತೆ ಅಂಡಲೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು (ಎಂದ�ೇ?) ನಾನು
ಒಳಿತುಗಳ ಒಂದು ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಒಳಿತುಗಳನ್ನು
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು (ಖಂಡಿತ) ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ�ೈಪ�ೋ�ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ�ೇ ತರುತ್ತೇನೆ.”
ಸ್ತ್ರೀಯರೂ-ಪುರುಷರೂ ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧ-
ರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಸಂದಿಗ್ದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಠಿಣ
ಅಸ್ಮಾ ಬಿನ್ತ್ ಅಮೀಸ್ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ
ಹಾಜರಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ನ್ ಸಅದ್‌ರವರ ಈ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ
ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸ್ಮಾ: “ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ
ನಾವು ಮುಹಾಜಿರೀನ್ ಅವ್ವಲೀನ್ (ಹಿಜಿರಾ ಮಾಡಿದ
ಅಬೂ ಹಂಝರಿಂದ ವರದಿ. ಅಸ್ಮಾ ಬಿನ್ತ್ ಅಮೀಸ್
ಮೊದಲಿಗರು) ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.”
ಅಬೀಸೀನಿಯಾದಿಂದ ಹಿಜಿರ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಮದೀನಕ್ಕೆ
ಬಂದರು. ಒಂದು ದಿನ ಉಮರ್ ಫಾರೂಖ್ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ಆಸ್ಮಾ! ಹಾಗ�ೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ನಿಮಗಂತೂ ಎರಡು ಹಿಜಿರಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ.
ಮೊದಲು ನೀವು ಅಬೀಸೀನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದಿರಿ. ಆಗ ಇನ್ನೂ
ಉಮರ್: “ಓ ಅಬೀಸೀನಿಯಾದವರ�ೇ! ನಾವು ಹಿಜಿರದ
ನಾವು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೀವು
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ.”
ಮದೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ.” 

ಅಸ್ಮಾ: “ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ


(ಇಬ್ನ್ ಸಅದ್, ತಬಕಾತ್ ಭಾಗ 8, ಪುಟ 206)

ಜನವರಿ 201 37
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‘ಚರಿತ್ರೆ ಅವಲ�ೋ�ಕನ’ ಎಂಬ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ


ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ,
ವಿವರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡು 118
ತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಜರಿ 1396 ರಲ್ಲಿ ‘ರಾಬಿತತುಲ್ ಆಲಮಿಲ್
ಇಸ್ಲಾಮೀ ಯವರು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅವಲ�ೋ�ಕನ
ಕುರಿತು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬರಹಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೌಲವಿ ಸಫೀಉರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮುಬಾರಕ್‍ಪು-
ರಿಯವರ ‘ಅರ್ರಹೀಕುಲ್ ಮಖ್ತೂಮ್’ ಎಂಬ ಉರ್ದು
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರಿತ್ರೆಯು ಪ್ರಕ-
ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೌಲವಿ ಸಫೀಉರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮುಬಾರ-
ಕ್‍ಪುರಿಯವರು ಅರ�ೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಮಹತ್ತರ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರ.ೆ

ಹುದ�ೈಬಿಯಾ ಸಂಧಿ
ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಕರಾರುಗಳು: ಮರಳಿ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಕ್ಕಾ
ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಕುರ�ೈಶರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಅವಲ�ೋ�ಕನ
ಅವರು ಸವಾರಿಯ ಆಯುಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬಹುದು.
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಪಟ್ಟನೆ ಸುಹ�ೈಲ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್‌ನನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ
ಖಡ್ಗಗಳು ಒರೆಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ
ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದರು. ಮುಹಮ್ಮದ್
ರೀತಿಯ ಕಲಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು.
ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಾ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿರುವು- 2. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳೂ ಯುದ್ಧ
ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹುದ�ೈಬಿಯಾದಿಂದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು
ಮದೀನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹ�ೋ�ಗಲು ಒಪ್ಪಬ�ೇಕೆಂಬ ಶರತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿರುವರು. ಯಾರೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕ�ೈ
ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲಹೆಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಸುಹ�ೈಲ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ಎತ್ತಲಾರರು.
ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದನು. 3. ಯಾರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ (ಒಪ್ಪಂದ)
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳ ಬಯಸುವರ�ೋ� ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರು
ಪ್ರವಾದಿ ದೂರದಿಂದಲ�ೇ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಹ�ೇಳಿದರು: ಕುರ�ೈಶರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ (ಒಪ್ಪಂದ) ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಯ-
“ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುವರ�ೋ� ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವ�ೇ ಕುರ�ೈಶರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗ�ೋ�ತ್ರಸ್ಥರನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾ-
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.” ಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ಗ�ೋ�ತ್ರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಅತಿರ�ೇಕ ಮಾಡುವುದು ಆ ವಿಭಾಗದ
ಸುಹ�ೈಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ
ಮೇಲೆ ಅತಿರ�ೇಕವೆಸಗಿದಂತಾಗುವುದು.
ಸುಧೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಉಭಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. 4. ಕುರ�ೈಶರ ಪ�ೈಕಿ ಯಾರ�ೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ನ�ೇತಾರರ
ಅನುಮತಿಯ ಹ�ೊರತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಮುಹಮ್ಮದ್
ಕರಾರುಗಳು: ರವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು
ಕುರ�ೈಶರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್
1. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಈ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಾದ�ೊಳಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸದೆ

38 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕುರ�ೈಶರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಅಭಯ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಕುರ�ೈಶರು ಅವರನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಂಧಿಯು ಅವರ ಪುರಾತನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ದೃಢೀಕರಣ
ರವರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬನೂ ಬಕರ್
ವಂಶಸ್ಥರು ಕುರ�ೈಶರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು.
ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಅಲಿ ರವರನ್ನು ಕರೆದು
ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲು ಬಯಸಿದರು. ‘ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರ-
ಅಬೂ ಜಂದಲ್‍ರನ್ನು ಮರಳಿಸಲಾಯಿತು:
ಹೀಮ್‌’ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ
ಆಕ್ಷೇಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಸುಹ�ೈಲ್ ಹ�ೇಳಿದ: “ರಹ್ಮಾನ್ ಏನೆಂದು
ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಕರಾರು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ‘ಬಿಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ’
ಕುರ�ೈಶರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಸುಹ�ೈಲ್‍ನ
(ಅಲ್ಲಾಹನ�ೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ) ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ.”
ಪುತ್ರ ಅಬೂಜಂದಲ್ ಕ�ೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ
ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಅಲಿ ರವರಿಗೆ ಹಾಗ�ೇ
ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ
ಬರೆಯುವಂತೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು “ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ
ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿ-
ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ
ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರನ್ನು
ಸುಹ�ೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ಅವನು ಹ�ೇಳಿದ:
ಕಂಡು ಸುಹ�ೈಲ್ ಹ�ೇಳಿದ: “ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕ ಇದು
“ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರೆಂದು
ಪ್ರಥಮ ಘಟನೆ, ಈತ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕರಾರಿನಂತೆ ತಾವು
ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಅಬಾಲಯ ಸಂದರ್ಶಿಸು-
ಈತನನ್ನು ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬ�ೇಕು.”
ವುದರಿಂದ ತಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ
ಪ್ರಮೇಯವ�ೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲರವರ ಪುತ್ರ
ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎಂದು ಬರೆಸಿರಿ.”
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.” ಸುಹ�ೈಲ್ ಹ�ೇಳಿದ: “ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ”.
ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ನೀವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕನ�ೇ
ಪ್ರವಾದಿ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೇಳಿದರು:
ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ.” ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲಿ ರವರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ
“ಈತನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ”. ಸುಹ�ೈಲ್ ಹ�ೇಳಿದ:
ಪುತ್ರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎಂದು ಬರೆಯುವಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ
“ನಾನವನನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರೆ.”
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ಒರೆಸುವಂತೆಯೂ ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “(ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠ�ೋ�ರನಾಗಬ�ೇಡ)
ಪದವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಹಿಂದ�ೇಟು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು” ಸುಹ�ೈಲ್ ಹ�ೇಳಿದ: “ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಖಂಡಿತ
ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ�ೇ ಅವರ ಸ್ವಕರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಬಳಿಕ ಸುಹ�ೈಲ್ ಅಬೂಜಂದಲ್‍ರ
ಅಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೂರ್ತಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹ�ೊಡೆದು ಮುಶ್ರಿಕರ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ
ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ದ. ಅಬೂಜಂದಲ್ ರು ಜ�ೋ�ರಾಗಿ
ಸಂಧಿಯು ಏರ್ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬನೂ ಖುಝಾಅ ಗ�ೋ�ತ್ರಸ್ಥರು
ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ಹ�ೇಳತ�ೊಡಗಿದರು: “ಮುಸಲ್ಮಾನರ�ೇ! ನನ್ನನ್ನು
ಪ್ರವಾದಿ ರವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಬದ್ಧರಾದರು. ಇವರು
ಈ ಮುಶ್ರಿಕರ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅವರು ಅವರ
ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬನೂಹಾಶಿಂ
ಧರ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹ�ೇರಲು ಪ್ರಯ-
ವಂಶಸ್ಥರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕದ
ತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ” ಪ್ರವಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೇಳಿದರು:

ಜನವರಿ 201 39
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ಅಬೂಜಂದಲ್! ಸಹನೆ ವಹಿಸಿರಿ! ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾತನ್ನು ಹ�ೇಳದೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ
ದ�ೊರಕಿಸಿ ಕ�ೊಡುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಬಲಿ ಮೃಗವನ್ನು ದಿಬ್ಹ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಜಾಮನನ್ನು
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮಂತಹಾ ದುರ್ಬಲರಾದ ಇತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕರೆದು ತಲೆ ಬ�ೋ�ಳಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸಹಾಬಿಗಳು
ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡುವನು. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವರವರ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ಬಲಿಮೃಗಗಳನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರು
ನಾವು ಕುರ�ೈಶರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಬ�ೋ�ಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳತ�ೊಡಗಿದರು. ದುಃಖ ಮತ್ತು
ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ�್ರೋಶದಿಂದ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರ�ೋ�
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರಾರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾರೆವು.” ಎಂಬಂತೆ ಸಹಾಬಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಳು
ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂಟೆಯಂತೆ
ಉಮರ್ ರವರ ತಾಳ್ಮೆಯು ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆಯಿತು. ದಿಬ್ಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಅಬೂಜಂದಲ್‍ರವರ
ನೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಅವರು ಅಬೂಜಂದಲ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂಟೆ ದಿಬ್ಹ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಅವರ�ೊಂದಿಗ�ೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಬ�ೋ�ಳಿಸಿಕ�ೊಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಪಾಪ
ಆಕ�್ರೋಶದಿಂದ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: ‘ಅಬೂಜಂದಲ್! ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕತ್ತ-
ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸು. ಇವರು ಮುಶ್ರಿಕರಾಗಿರುವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕ�ೊಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಾಯಿಯ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ”. ಉಮರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಅಬ್ ಬಿನ್ ಉಜ್‍ರ
ತನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಅಬೂಜಂದಲ್‍ರವರ ಕ�ೈಗೆಟಕುವಷ್ಟು ರವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಮರ್ ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಇಹ್ರಾಮ್‍ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬ�ೋ�ಳಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ ಉಪವಾಸ,
“ಅಬೂಜಂದಲ್ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡು ಅವರ ದಾನ ಅಥವಾ ಮೃಗ ಬಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ
ತಂದೆಯ ತಲೆ ಹಾರಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದನು. 
ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಯಮ ವಹಿಸಿದರು.” ಆ (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)
ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಶರತ್ತು ಪಾಲನೆಯಾಯಿತು.

ಉಮ್ರ ಪೂರ್ತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು


ತವಕ್ಕುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಕ್
27 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ
ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು:
ತವಕ್ಕುಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ
ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್
ಹ�ೇಳಿದರು: “ಹ�ೋ�ಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೃಗಗಳನ್ನು ದಿಬ್ಹ ರವರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಮನ್ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ
ಮಾಡಿರಿ.” ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮೂರು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಳಿದರು: “ನೀವು ಯಾರು?” ಅವರು
ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ಅವರು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳ ಹ�ೇಳಿದರು: “ನಾವು ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದವರು.” ಉಮರ್
ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲಿಲ್ಲ! ತುಸು ಬ�ೇಸರಗ�ೊಂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮುತಅಕ್ಕಿಲ್‌ಗಳು (ಜನರ�ೊಡನೆ
ಉಮ್ಮುಸಲಮ ರವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಬ�ೇಡುವವರು). ನಿಜವಾದ ಮುತವಕ್ಕಿಲ್ (ತವಕ್ಕುಲ್
ಸಹವರ್ತಿಗಳ ನಡತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಉಮ್ಮುಲ್ ಮಾಡಿದವರು) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಬಳಿಕ
ಮುಅ್‌ಮಿನೀನ್ ಹ�ೇಳಿದರು: “ತಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವವರು.”
(ಹ�ೇಳಿದ ನಂತರ) ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ ಮೃಗವನ್ನು ದಿಬ್ಹ ಮಾಡಿರಿ.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಜಾಮರನ್ನು ಕರೆದು ತಲೆ ಬ�ೋ�ಳಿಸಿರಿ.” ಅದ�ೇ (ಅಲ್‌ಇರ್ಶಾದ್ ಇಲಾ ಸಹೀಹಿಲಿಅ್‌ತಿಕಾದ್ (ಪುಟ 78)
ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದರು. ಯಾರ�ೊಂದಿಗೂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ)

40 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜವಾಬ್

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು


ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದ�ೇ......?
ಭೂಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗತರಾದ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಿನ್ ಸಈದ್ ಎಂಬವನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್‍ ಬಿನ್ ಮರ್ವಾನರ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅಂತಿಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದನು.
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿರುವ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಪಥಭ್ರಷ್ಟರಾದರು. ಕ�ೊನೆಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಧಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದ�ೇ
ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ರೀತಿ ಸಫಾಹ್‌ನ ಖಿಲಾಫತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್‌ಹಾಕ್
ಈ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಅಖ್‌ರಸ್‌ ಎಂಬವನ�ೊಬ್ಬ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆತನ
(ಖಾತಿಮುನ್ನಬಿಯ್ಯೀನ್) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು. ಅವನ ವಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನ
ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕ್ಷೋಭೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಯಿತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಪಟ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ರಂಗ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿದ್ರತೆ ಪ್ರವಾದಿತ್ವವಾದಿಗಳ ಸಂದ�ೇಶದ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಸಾಲಿನ
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರವೂ ಉಳಿಯಿತು. ಹುಸ�ೈನ್ ಬಿನ್ ಹುಮದಾನ್ ಖಸೀಬಿ
ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವನು ಹಿಮಾತ್ ಮತ್ತು ಲಾದಕಿಯ
ಪ್ರವಾದಿ ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಆರಂಭದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಪಂಥದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದನು.
ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ, ನಸೀರಿ ಎಂಬ ವರ್ಗವು ಈಗಲೂ ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಘ�ೋಷಿಸಿದ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದುರುಳರಿದ್ದರು. ಮುಸ�ೈಲಿಮತುಲ್ ಕದ್ದಾಬ್, ಇಬ್ನ್
ಮುಲ್ಜಿಮ್‌ರ ಜತೆಗೆ ಸುಜಾಹ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಪ್ರವಾದಿ- ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹಾ
ತ್ವವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ
ಕಂಡರು. ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಾವುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮತಿಗೆಟ್ಟ
ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಶೃಂಖಲೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾರಿಸ್ ಆಸಾಮಿ ಮೊದಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು

ಜನವರಿ 201 41
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಬಿಂಬಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅನಂತರ ದ�ೇವನ ಅವತಾರವೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಧಾರಾಳ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟ


ಘ�ೋಷಿಸಿ ಖ�ೋ�ಮೇನಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ�್ದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿರ್ಝಾನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸಾ
ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಈ ದ�ೇವಮಾನವನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದೆ!
ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ಈಸಾ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತರಿರುವುದಾದರೆ ಅವರು
ಹೀಗೆ ಆಗತರಾದ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನು ತಿಂದುಕ�ೊಂಡು
ಕಾದಿಯಾನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹ�ೊರಟ ಮಿರ್ಝಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಆಕಾಶ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕ�ೊಂಡು
ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬ. ಹುಸ�ೈನ್ ಬಿನ್ ಹಮರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ವತಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನಪಾನೀಯಗ-
ಖಸೀಬಿ, ಬಹುವುಲ್ಲಾರಂತೆ ಈತನ ಮರಣಾನಂತರವೂ ಳನ್ನು ಸ�ೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
ಅವನ ಬೆಂಬಲಿಗ ವರ್ಗವು (ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡವಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವ�ೇ? ಎನ್ನುವುದು ಮಿರ್ಝಾನ
ಒಂದು ಕಾದಿಯಾನಿ ಪಂಥವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಹ�ೋ�ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧದ
ಪಂಥ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಪಥಭ್ರಷ್ಟಗ�ೊಳಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗ-
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಬ�ೇಕೆಂದು ವಾದಿಸುವ ಇವನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನಬ�ೇಕು?

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಝಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್‌ನ ಕಾದಿಯಾನಿ ಮಿರ್ಝಾ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಅಂಗಿಗೆ
ಪಂಥವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೃಪಾಪ�ೋ�ಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯೆಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ (ಆಕಾಶದಿಂದ) ಕೆಂಪಾದ ಒಂದು ಹನಿ ಬಂದು
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹನಿ ವಹ್ಯ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅವನ ‘ಬರಾಹೀನೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗದೆ ವಿಷಯವು ಅಹ್ಮದಿಯ’ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತಂತೆ!
ಆತನ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿತ್ವವಾದ ಅವಲ�ೋ�ಕನದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಿರ್ಝಾಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ�ೋ�ರ್ವರ
ದಾಟದಂತೆ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು ಆತ ಭವಿಷ್ಯ
ನುಡಿದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತಾಪಿತರು ಮಾನಸಿಕ
ಮಿರ್ಝಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್‍ಗೆ ಮೊದಲು ತಾನ�ೋ�ರ್ವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಿರ್ಝಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕ�ೊಡಲು
ಮುಜದ್ದಿದ್ ಎಂಬ ವಾದವಿತ್ತೇ ಹ�ೊರತು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮಿರ್ಝಾನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಈಡ�ೇರದೆ ಆ
ವಾದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅವನು ಹುಡುಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಳು.
ಮೆಹ್ದಿಯಾದನು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಸೀಹ್ ಮೌವೂದ್
(ವಾಗ್ದತ್ತ ಮಸೀಹ್) ಆದ. ಕ�ೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಈಸಾ ರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ನುಬುವ್ವತ್ (ಪ್ರವಾದಿತ್ವ) ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ತಲುಪಿದ! ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು ಮಿರ್ಝಾನ ವಹ್ಯ್, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ,
ಶಾಪ, ಸ್ವಪ್ನ, ಮುಬಾಹಲದ ವಿಜಯ(?) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಮಿರ್ಝಾನ ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಕ�ೇವಲ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ!
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಕಲ್ಕಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಸೀಹ,
ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಹ್ದಿ, ಬೌದ್ಧರ ಮೈತ್ರೇಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ! ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರು ನುಡಿದ ಲ�ೋ�ಕವಸಾನದ
ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ 170 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು
ಪ್ರವಾದಿ ಈಸಾ ಜೀವಂತರಿದ್ದು, ಲ�ೋ�ಕಾವಸಾನ ಸನ್ನಿ- ಜನಿಸಿದ ಮಿರ್ಝಾನ ಜನನದ�ೊಂದಿಗೆ ಈಡ�ೇರಿದೆಯೆಂಬುದು
ಹಿತವಾಗುವಾಗ ಅವರು ಪುನರಾಗಮಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶರೀಅತ್ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಲ�ೋ�ಕ
ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸುವರೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಹ�ೊಸ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು

42 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆಗಮಿಸುತ್ತಲೂ (ಸುಡಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಘ�ೋಷಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜಲಪಾತದಂತೆ


ಮುಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹಾ ಮಿರ್ಝಾನ ನಂತರ ಬಂದವನು) ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮಿರ್ಝಾ
ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗ�ೊಳ-
ಗಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈತನ
ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಮಾಂ ಮಹ್ದಿ ಮತ್ತು ಈಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ನುರಿತ ಮನ�ೋ� ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ
ಮಿರ್ಝಾನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಲ�ೋ�ಕವಸಾನದ ಅತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವರು ಇದು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯೆಂದು
ದ�ೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಗ�ೋ�ಚರವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಲ್ಲರ�ೇನ�ೋ�.
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿದೆ. ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ
ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೂರ್ಯೋದಯ! ಗತಿ-ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಮೀರ್ಝಾನ ವಾದಗಳು:
ಮಿರ್ಝಾನ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಸಂದ�ೇಶ ತಲುಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ! ಒಕ್ಕಣ್ಣ ದಜ್ಜಾಲ್ ಪ್ರತ್ಯ- ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುರಂತಗಳು ಬಂದೆರಗಿದಾಗ
ಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ವಾದದಂತೆ ದಜ್ಜಾಲನ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು ಮಿರ್ಝಾನನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುವುದರಿಂದ
ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕುರುಡನಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಮಿರ್ಝಾನ ಆಗಮನವು ಜಮೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಿಯಾನಿಗಳೆಂಬ ನಕಲಿ
ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆ! ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಜನರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝಿಯಾವುಲ್
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀವಿಂಗ್‍ನ ಹಕ್ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಅವರು ವಿಮಾನಾಪ-
ರವಿಶಂಕರ್‌ರಂತಹ ದ�ೇವಮಾನವರು ಅವತಾರವೆತ್ತುತ್ತಾ- ಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರಂತೆ! ಕ�ೇರಳದ ಕ�ೊಡಿಯತ್ತೂರ್‌ನಲ್ಲಿ
ರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಸುನ್ನಿಗಳು ಇವರ ಮುಬಾಹಲದ ಪಂಥಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿ-
ಕ�ೇಳಬ�ೇಡಿ. ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರಂತೆ!
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿಗಳು ಆಗಲ�ೇ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡಾ ವಾಗ್ದತ್ತ ಮಸೀಹರ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸುನ್ನಿಗಳು
ಆಗಮನದ ಕುರುಹಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಮಿರ್ಝಾ ಜನಿಸಿದ್ದ 170 ಮುಬಾಹಲವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಿದೆ. ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಕಂಪ, ಜಲಪ್ರಳಯ,
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಝಾನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಮಿರ್ಝಾನ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ನಿಷ�ೇಧವ�ೇ
ಓರ್ವ ವಾಗ್ಧತ್ತ ಮಸೀಹ್ ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಲ್ಲವ�ೇ? ಯಅ್‌ಜೂಜ್ ಕಾರಣವೆನ್ನುವುದು ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ಅಭಿಮತ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ
ಮತ್ತು ಮಅ್‌ಜೂಜ್ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ, ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವೀವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಚ-
“ವ ಇದಲ್ ವುಹೂಶು ಹುಶಿರತ್” (ಕುರ್‌ಆನ್‌ 181:6) ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ಚತುರ್ಥ ಖಲೀಫ ಮಿರ್ಝಾ
“ವ ಇದಲ್ ಬಿಹಾರು ಸುಜ್ಜಿರತ್” (81:7) ಅಂದರೆ ತ್ವಾಹಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಲು
ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನದಿಗಳೂ ಸಮುದ್ರಗಳೂ ಮುಬಾಹಲದ ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ
ಪರಸ್ಪರ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲ್ಪಡುವವು. (ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಾದಿಯಾನಿಸಮ್ ನಾಮಾವಶ�ೇಷವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ). “ವ ಇದಸ್ಸುಹ್‌ಫು ಮಬಾಹಲದ ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಆ
ನುಷಿರತ್” ಗ್ರಂಥ ತೆರೆಯಲಾದಾಗ (ಗಂಥಗಳೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಖಲೀಫರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೇ ಕಾದಿಯಾನಿ ಮತವನ್ನು
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಕಾಶಿತಗ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಯಾಮತ್‍ನ ಲಕ್ಷಣ ತ�ೊರೆದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಾಲಿ, ಉಂಗಾಂಡ,
ನೆರವ�ೇರಿದೆ).... ತಾಂಜಾನಿಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತ�ೇಕ ಮಂದಿ ಕಾದಿಯಾನಿಸಂಗೆ
ವಿದಾಯ ಹ�ೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಇಸ್ಲಾಮ್

ಜನವರಿ 201 43
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ�ೇ ದಿನ�ೇ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರ (ಹಕೀಖತುಲ್‍ ವಹ್ಯ್)


ಈ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು
ತಾಂಜಾನಿಯದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕುರ್‌ಆನಿನ ಕೆಲವು ಮಿರ್ಝಾನ ಪ�ೈಗಾಮೆ ಇಸ್ಲಾಮ್, ಹಖೀಖತುಲ್ ವಹ್ಯ್,
ವಚನಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಮಸೀಹ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಜ�ೋ�ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಂಗುರ ಸಾರಿದರು. ಹುಡುಗನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು
ಕೂಡಾ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಗೆ ಅದೆಷ�್ಟೋ ಬಾರಿ ಈಸಾ ಬಿನ್
ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ವಂಚನೆಯು ಬಯಲಿಗಳೆಯ- ಮರ್ಯಮರ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನದ
ಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗ ಆ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ಕುರಿತು ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ
ಗಿಮಿಕ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ತಂದೆ
ಗುಲಾಮ್ ಮುರ್ತಾಝ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಚೆರಾಗ್ ಬೀವಿಯ
ಮಿರ್ಝಾನಿಗಿದ್ದ ರ�ೋ�ಗವು ಕೂಡಾ ಆತನ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಪುತ್ರ ಮಿರ್ಝಾ ಸಾಹ�ೇಬ್ ಈಸಾ ಬಿನ್ ಮರ್ಯಮ್
ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಿಯಾನಿಗಳ ಹ�ೇಗಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅವನ�ೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡವಾದ ಲಾಹ�ೋ�ರಿಗಳು
ಇರಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಗೆ “ನಾನು ಮರ್ಯಮ್ ಆದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಮರ್ಯಮ್‌
ಮುನಾಫಿಕ್‍ಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಮಿರ್ಝಾನಿಗೂ ಇರಬ�ೇಕಲ್ಲವ�ೇ? ಆಗಿದ್ದೆ”. (ಕಿಶ್ತಿಯೇ ನೂಹ್)

ಮಿರ್ಝಾನಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ವಹ್ಯ್‍ಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‍ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮರ್ಯಮ್ ಆದ ನಂತರ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿರಿ; ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಲ್ಲವ�ೇ? ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿರಿ:
“ಮರ್ಯಮರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ಊದಿದಂತೆಯೇ ಈಸಾರ
“ಅದೃಶ್ಯ ಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಆತ್ಮವೂ ಊದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಜುಬ್ಬ ನನಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗಿ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ಹತ್ತು
ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಓರ್ವ ಚ�ೋ�ರನು ಅದನ್ನೆತ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ನಾನು
ಓಡಿಹ�ೋ�ದನು. ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಯಾರ�ೋ� ಒಬ್ಬ ಓಡಿ ಮರ್ಯಮ್‌ರಿಂದ ಈಸಾ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ವಾಪಾಸು ತಂದನು. ಅನಂತರ ನಾನು ಮರ್ಯಮ್‍ರ ಪುತ್ರ ಈಸಾಬಿನ್ ಮರ್ಯಮ್ ಆಗಿ
ಆ ಜುಬ್ಬ ‘ತಪ್ಸೀರ್ ಕಬೀರ್’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಹ�ೊಂದಿದೆ”. (ಕಿಶ್ತಿಯೇ ನೂಹ್)
ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗ�ೊಂಡಿತು. ಆ ಕಳ್ಳನು ಈ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡು ಓಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಅಂದರೆ ಮಿರ್ಝಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿತ್ತು”. ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಮಿರ್ಝಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದನೆಂದು
“ನಾನ�ೇ ದ�ೇವರೆಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ನಾನ�ೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.
ಆತನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿಕ�ೊಂಡೆ.” (ಆಈನಯೇ
ಕಮಲಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮ್, ಪುಟ564) ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಸಾ ಬಿನ್ ಮರ್ಯಮ್ ಧರೆಗಳಿಯು-
ತ್ತಾರೆಂದು ಹ�ೇಳಿರುವುದು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿದೆಯೆಂದು ವಾದಿಸಿದ
“ಅಲ್ಲಾಹು ಆರ್ಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನನ್ನು (ಮಿರ್ಝಾನನ್ನು) ಮಿರ್ಝಾ, ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನತ್ತ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾನೆ.” ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸಾ ಬಿನ್ ಮರ್ಯಮ್ ಎರಡು

44 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹಳದಿ ಚದ್ದರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರ
ಹದೀಸನ್ನು ಮಿರ್ಝಾ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯತ್‍ಗಳನ್ನು
ಕಾದಿಯಾನ್‍ಗೆ ಅನ್ವಯಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ನನಗೆ ಎರಡು ಕಾಯುಲೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ದ�ೇಹದ
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾ- ಮಿರ್ಝಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ: “ವಮನ್
ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಾದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಖಲಹೂ ಕಾನ ಆಮಿನನ್- ಇದು ತನ್ನ ಮಸೀದಿಯ
ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರಿಸುವ ರ�ೋ�ಗವಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಹ�ೇಳಿದುದಾಗಿದೆ.” (ಬರಾಹಿನೆ ಅಹ್ಮದಿಯಾ,
ನಿಯುಕ್ತನಾದ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಯಾವಾಗ ವಾದಿಸಲಾರಂ- ಪುಟ 558)
ಭಿಸಿದೆನ�ೋ� ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ರ�ೋ�ಗ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ
ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಉಪಶಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. “ಸುಬ್‍ಹಾನಲ್ಲದ್ಸೀ ಅಸ್ರಾ ಬಿಅಬ್ದಿಹೀ ಎಂದು ಆರಂಭಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಆದರೆ ನಕರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಿತು”. (ಹಖೀಖತುಲ್ ವಹ್ಯ್) ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಎಂದರೆ ಕಾದಿಯಾನ್‍ನ
ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ.” (ಅಲ್‍ಫಝ್ಲ್ 21, 1922 ಸಂಚಿಕೆ)
ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಾಗ “ಅಹ್ಮದಿಯತ್‍ಗೆ ಹ�ೊರತಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿರ್ಝಾನನ್ನು
ಮೂತ್ರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿಯುವ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಪ್ಪೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆಗಿರುವುದು.
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವ�ೇನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಛಾಯಾ ಹಜ್ಜ್ (ಕಾದಿಯಾನ್‍ನ ಸಂದರ್ಶನ)ನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ? ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ವಾದಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಾದ ಹಜ್ಜ್ ಕೂಡಾ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಗುಣವಾಗದ ಮೂತ್ರ ರ�ೋ�ಗವು ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಜ್ಜ್‌ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಪೂರ್ತಿಗ�ೊಳ್ಳುವು-
ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದಿಸಬಲ್ಲನ�ೇ? ಅದು ನಕಲಿ ದಿಲ್ಲ” (ಪ�ೈಗಾಮ್ ಸುಲಾಹ್ ಒತ್ರಿಕೆ, ಲಾಹ�ೋ�ರ್ ಸಂಪುಟ
ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? 23, ಸಂಚಿಕೆ 22)

ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕಗಳ ಕುರಿತು ಕಾದಿಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು


ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿವೆ. ಕುರ್‌ಆನ್‌‍ನಲ್ಲಿರುವ “ಫ ಉಮ್ಮಹು ಹಾವಿಯ” ಕಿಂಚಿತ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾದಿಯಾನಿಗಳನ್ನು ‘ಕಾಫಿರ್’
ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಇರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ನರಕವು ಪಾಪಿಗಳ ಎಂದು ಫತ್ವಾ ಹ�ೊರಡಿಸಿರುವುದು ಏಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಓರ್ವ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹ�ೊಡೆಯುವ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತ�ೈಸಿ ಮಿರ್ಝಾನ ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶ�ೋ�ಧಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಮುದ್ದಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ನರಕದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ
ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಭ್ರಮೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದ�ೇವನು
ಕಾದಿಯಾನಿಗಳು ಅವರ ಊರಾದ ಕಾದಿಯಾನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು
ಮೂರು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹೀತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಕಲ್ಕಿ,
ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಿಯಾನಿ ಖಲೀಫ ಮಿರ್ಝಾ ಮಹ್ಮೂದ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಹ್ದಿ, ಬೌದ್ಧರ ಮೈತ್ರೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ‘ಮೇರಿ’
ಅಹ್ಮದ್ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕಾರ: “ಮಹಾನನಾದ ದ�ೇವನು ಈ ಕೂಡಾ ಅವನದ�ೇ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಅವನು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು (ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಕಾದಿಯಾನ್) ತಾನು ಮೇರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಜತೆಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ
ಪವಿತ್ರಗ�ೊಳಿಸಿರುವನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಅವನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀಸಸ್
ಪ್ರತಾಪದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವನು.” (ಅಲ್ ಫಝ್ಲ್, ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕೂಡಾ ನಾನ�ೇ ಎಂಬುದು
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 1935) ಅವನ ವಾದ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದೆ ಬ�ೇರ�ೇನು?

ಜನವರಿ 201 45
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಿರ್ಝಾನನ್ನು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಅರ್ಶ್‍ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವೆ.
ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಿಡಿಗ�ೇಡಿತನವನ್ನು ಹರಡಲು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನವು ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ”.
ಆಸ್ಪದ ದ�ೊರಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಿರ್ಝಾ ಮುಂದುವರಿದು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; “ಇಬ್ನ್
ಅವನ ಬರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮರ್ಯಮರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್
ಅಸ್ವಸ್ಥನೆಂದು ಸಾರಿ ಹ�ೇಲುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ�ೇವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗೂ ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆಯಾಗಿ ನೀಡರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: “ಪ್ರವಾದಿತ್ವವನ್ನು ವಾದಿಸಿದ ಮಿರ್ಝಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದ�ೇವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ತಾನು ಶ�ೋ�ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ: ನಿನ್ನ (ಮಿರ್ಝಾನ) ಮಹಿಮೆಯೇನೆಂದರೆ,
ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಅವನು ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೊಡ್ಡ ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ‘ಆಗು’ ಎಂದು
ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಶ�ೋ�ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ- ಹ�ೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ”.
ದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದ�ೋ�
ಅವನ ವಾದಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೇಲಿನ ವಾದಗಳಿಂದ ಮಿರ್ಝಾ ಮನ�ೋ�ರ�ೋ�ಗಿಯೆಂದು
ಸಮಾಜವು ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಚ್ಚಳಗ�ೊಂಡು ಜನರು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆತ
ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಾದದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನಂಬುವ್ವತ್ ‘ತಕ್‍ಈರೀ
ಮಿರ್ಝಾನ “ಹಖೀಖತುಲ್‌ ವಹ್ಯ್” ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ನುಬುವ್ವತ್’ (ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಶರೀಅತ್
ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನ�ೋ�ರ�ೋ�ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇರುತ್ತದೆ) ಎರಡನೆಯ ನುಬುವ್ವತ್ ‘ಮುಸ್ತಖಿಲ್’ ನುಬುವ್ವತ್
ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಕೃತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗ- (ಶರೀಅತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ) ಮೂರನೆಯದು ‘ಝಿಲ್ಲೀ
ಬಹುದು.” ನುಬುವ್ವತ್’ (ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯೆ ರೂಪದ
ನುಬುವ್ವತ್). ಮಿರ್ಝಾನ ಪ್ರಕಾರ ಝಿಲ್ಲೀ ನುಬುವ್ವತ್ ಹಿಂದಿನ
ಕಾದಿಯಾನಿಸಂ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚುತನ: ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ದ�ೊರಕುವ ನುಬುವ್ವತ್ತಾಗಿದೆ. (ಇಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಝಾನು ತನ್ನ
ಕಾದಿಯಾನಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮಿರ್ಝಾ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ- ನಂತರವೂ ಅನ�ೇಕ ಕಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ
ಲ್ಲಿಯೇ ಅನ�ೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮುಬಾಹಲದ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ). ಒಂದ�ೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿ-
ಪಂಥಾಹ್ವಾನವಿತ್ತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಮಿರ್ಝಾ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಟನೆಂದು ವಾದಿಸಿದ, ಯಾವುದಾದರ�ೊಂದು
ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಿತ ಅವಧಿಯ ಮರಣದ ಕರಿಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ‘ಆಗು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ
ಸ�ೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಔನ್ನತ್ಯದ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಮಿರ್ಝಾ ಈಗ
ಮರಣಾನಂತರವೂ ಆ ಪಂಡಿತಾಗ್ರೇಸರರು ಬದುಕಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ-
ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸುಳ್ಳಾದಾಗ ಆತ ಅದು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ!
ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರೂ ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್‍ನ
ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮಿರ್ಝಾ ಒಂದೆಡೆ ತನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ವಹ್ಯ್ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರು
ಮಾಡಿದ ವಚನಗಳೆಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ; “ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅಂತಿಮ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರೆಂದು ವಿಶ್ವಾ-
ಮಿನ್ನೀ ಬಿಮಂಝಿಲತಿ ತೌಹೀದಿ ವತಫ್ರೀದಿ. ಅಂತ ಮಿನ್ನೀ ಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಬಾಗಿಲು
ಬಿಮಂಝಿಲತಿ ಅರ್ಶೀ. ಅಂತ ಮಿನ್ನೀ ಬಿಮಂಝಿಲತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ವ
ವಲದೀ” ಅರ್ಥ: ನೀನು ನನಗೆ (ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ) ಏಕತೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ತತ�್ವೋಪದ�ೇಶಗಳು ಜನಮಾನಸದಿಂದ

46 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮರೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಮುಹಮ್ಮದರು ನಿಮ್ಮ ಪ�ೈಕಿ ಯಾರದ�ೇ
ಮಾತ್ರ ಮತ�್ತೋರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಗಮನ ಕಾಲದ ಪಿತರಲ್ಲ” ಎಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಬ�ೇಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಅದರ ಹೀಗಿದೆ; “ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮುದ್ರೆ ದ�ೊರೆತ
ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ (ಪ್ರವಾದಿಯು) ಮಗನೂ, ವಾರೀಸುದಾರನೂ
ಲ�ೋ�ಕಾವಸಾನದ ತನಕ ಉಳಿಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಹ�ೊಸ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾದಿಯಾನಿ ವಾದದಂತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಗಮನದ ಅಗತ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ರು ಪಿತನಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು
ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಿತನಾಗಿರುವ
ಅಂತಿಮ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರವಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಸಂಗತಿಯನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ರ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ: ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ?

“ಮುಹಮ್ಮದರು ನಿಮ್ಮ ಪ�ೈಕಿ ಯಾರದ�ೇ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ಮಿರ್ಝಾ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: “ಹಝ್ರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್


ಅವರು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಸ್ತಾಫಾ ರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಾಹಿಬೆ ಖಾತಮ್ ಆಗಿ
ಲ�ೋ�ಕಾವಸಾನ ತನಕವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾ- ಮಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ�ೇರೆ
ಗಿದ್ದಾರೆ.” ಯಾವ ನೆಬಿಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ದ�ೇವನು ಕ�ೊಟ್ಟನು.
ಇದ�ೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಹಸರು ಖಾತಮು ನ್ನಬಿಯ್ಯೀನ್
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಶೃಂಖಲೆ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸು-
ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ವುದರಿಂದ ನುಬುವ್ವತ್ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ�ೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಬಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವ (ಅಂದರೆ ಹ�ೊಸತಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ)
ಪ್ರವಾದಿಯರ ಮೂಲಕ ನೆರವ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ‘ಖಾತಮ್’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಗೂ
ಎಂದರೆ ಸಮಾಪ್ತಕ ಎಂದರ್ಥ. ಮೊಹರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ದ�ೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.” (ಹಖೀಖತುಲ್ ವಹ್ಯ್)
ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಿಮ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಅವರ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹ�ೊಸ
ಮೊಹರು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂಬ ವಾದ ಸಹಾಬಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಈ ತನಕವಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಾರೂ ಹ�ೇಳಿರದ, ಆಲಿಸಿರದ,
ಪ್ರವಾದಿ ರ ಕಾಲದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಈ ತನಕ ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು
ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಆಗತರಾದ ಯಾವ ಮುಫಸ್ಸಿರ್, ಮುಹದ್ದಿಸ್, ತಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ
ಮುಜ್ತಹಿದ್, ಮುಜದ್ದಿದ್, ಪುಕಹಾಗಳು ಕುರ್‌ಆನಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿ-
ಇದ�ೇ ಅರ್ಥವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬ�ೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಖಾತಮ್’
ಕಾದಿಯಾನಿ ಧರ್ಮದವರು ‘ಖಾತಮ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ನಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅರಬಿ
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ‘ಖಾತಮ್’ ಎಂಬ ಪದದ
ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನುಬುವ್ವತಿನ ಅರ್ಥ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವ�ೇ?
ಅನುಗ್ರಹ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಪದವಿ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದ�ೊರೆಯಬ�ೇಕಾದರೆ ಅ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಝಾನಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂಬ
ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ
ರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮುದ್ರೆ ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ
ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. 50 ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜನವರಿ 201 47
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ
17 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ
ِ ‫ َأ َّنه س‬:‫ــد ال َّل ِه‬
ِ ‫ــر ب ِن َعب‬
ِ ‫ــئ َل َع ِن ا ْل ُغ ْس‬
،‫ــل‬ ُ ُ ْ ْ ِ ِ‫َع ْن َجاب‬ (ಆಗ) ಜಾಬಿರ್ ಹ�ೇಳಿದರು: “ಇಷ್ಟು ನೀರು ನಿನಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲುಗಳಿದ್ದ, ನಿನಗಿಂತ ಅದೆಷ�್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಟರಾಗಿದ್ದ
.‫ َمــا َيك ِْفينِي‬:‫ــال َر ُج ٌل‬ َ ‫ َف َق‬.‫اع‬ َ ‫ َيك ِْف‬:‫ــال‬
ٌ ‫يــك َص‬ َ ‫َف َق‬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರವಾದಿ ಗೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು”.
‫َان َيك ِْفي َم ْن ُه َو َأ ْو َفى ِمن َْك َشــ َع ًرا‬ ٌ ِ‫َف َق َال َجاب‬
َ ‫ ك‬:‫ــر‬ ಬಳಿಕ ಜಾಬಿರ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿಕ�ೊಂಡು ನಮಗೆ
ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ٍ ‫ ُث َّم َأ َّمنَا فِــي َث ْو‬.‫ْــك‬
.‫ب‬ َ ‫َو َخ ْي ٌر ِمن‬
ಸಾರಾಂಶ:

189. ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹದೀಸ್‍ಗಳ ಕುರಿತು ಅಪಸ್ವರವೆತ್ತುವವರನ್ನು ಜಾಬಿರ್
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಯಾರ�ೋ� ಸ್ನಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನ ಉದ್ಧರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾ-
ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು: ನಿನಗೆ (ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ) ಒಂದು ಸಾಅ್‌ ನೀರು
ಗುತ್ತದೆ (ಫತ್‌ಹುಲ್ ಬಾರಿ ಭಾಗ 1 ಪುಟ 366) 
ಸಾಕು. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹ�ೇಳಿದರು: ನನಗದು ಸಾಲದು.

ಸಂಪಾದಕೀಯ
9 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರತ�ೊಡಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಅದ�ೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು
ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ನಾವ�ೇಕೆ ಇವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು
ತರ್ಕಬದ್ಧ ಅವಲ�ೋ�ಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವ�ೇ? ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲ�ೋ�ಕನ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾವು
ಒಳಗಿಂದ�ೊಳಗೆ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವ�ೇ?

ಇಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ರಗತಿಯ


ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯು ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕ�ೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಗ�ೋ�ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ
ಆಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಸಮೂಹವೆಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮದ್ಯಮ ಸಮೂಹವೆಂದರೆ ಒಂದು ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವ ಸಮೂಹವೆಂದರ್ಥ. ಜನರಿಗೆ ತೌಹೀದ್ (ಏಕದ�ೇವತ್ವ)
ನ ಸಂದ�ೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವರ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು-
ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಕೂಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ‘ದಾರುದ್ದಅ್‌ವ’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜನರಾಶಿಗೆ ಈ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ
ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಜನರನ್ನು ‘ದಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ದಾರುಲ್ ಕುಫ್ರ್’ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ�ೊಂದಿಗೂ
ಸ್ನೇಹ-ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆರವ�ೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. 

‫وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‬


48 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

...ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ
34 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. (ಅಲ್‌ಇಸ್ರಾಅ್ 23).

ಅಲ್ಲಾಹು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ: ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು


ವಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ�್ರೋ-
ತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಕ್ತ ಮಿಲನವನ್ನು
‫﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬ ನಿಷ�ೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

‫ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ‬ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ


‫ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ‬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ
﴾‫ﮭﮮﮯﮰﮱ‬ ಬೆಳಸೆ ಬ�ೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ಕ�ೇಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ
“ತನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈ ಕುಟುಂಬ
ತಂದೆತಾಯಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿ-
ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ
ಛ�ೇ ಎಂದು ಹ�ೇಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು. 
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಹ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಬ�ೇಕು.”

¤ÃªÀÅ

“¹gÁvÉà ªÀÄĸÀÛTêÀiï”
¥ÀwæPÉAiÀÄ
ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ®Ä §AiÀĸÀÄwÛÃgÁ.....?
¤ªÀÄä «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß (¦£ïPÉÆÃqï£ÉÆA¢UÉ)
9986282449 £ÀA§jUÉ SMS ªÀiÁrj

Sirathe Mustaqeem, Corporation Bank, A/c. No. 024100101012863,


Tadambail Branch, IFSC Code Corp 0000241 JA§ SÁvÉUÉ gÀÆ¥Á¬Ä 200/- dªÉÄ ªÀiÁrj
- dgÀhÄPÀįÁèºÀÄ SÉÊgÀ£ï

ಜನವರಿ 201 49
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
15 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ

ಅಲ್ಲಿ ದ�ೈವಿಕ ನಿಯಮಕ್ಕೇ ಪರಿಗಣನೆ ಸಲ್ಲಬ�ೇಕೆನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ತಬಉತ್ತಬಿಈನರಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಸ್‌ಹಾಕ
ಸರ್ವಾಂಗೀಕೃತವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮವ�ೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಅಕಲೀ ಮತ್ತು ಖಿಲಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರುರವರ ಫತ್ವಾಗಳು
ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿಗೆ
ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಉಮರ್ ರವರ ತ್ರಿವಳಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಅಥವಾ ಮುಹದ್ದಿಸ್‍ಗಳ
ತಲಾಕಿನ ಕುರಿತಾದ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಲುವೂ ಇದುವ�ೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದ�ೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಆದ�ೇಶವನ್ನೂ
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ! ಉಮರ್ ಮೂರು ತಲಾಕುಗಳ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶರೀಅತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ
ನಂತರ ಹಲಾಲ್ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವೂ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಬಿಚಾರವೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕ�ೊಲ್ಲುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ಒಳಪಡಿಸಬ�ೇಕೆಂಬ ನಿಲುವು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ಮುಸ್ನದ್ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಗ�ೊಂದಲಗಳು ವಿವರಣೆಯಾಗುವುದ-
ಅಬ್ದುರ್ರಝ್ಝಾಕ್ 10776, ಸುನನು ಬ�ೈಹಕಿ 13968ಯಲ್ಲಿ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮೂಹವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.
ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್‍ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. 
ಇದನ್ನೂ ಶ�ೈಖ್ ಅಲ್ಬಾನಿ ತನ್ನ ಇರ್ವಾಉಲ್ ಗ್ವಲೀಲ್
1898ರಲ್ಲಿ ಸಹೀಹ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವರು.

ಮಹ್ಮೂದ್ ಬಿನ್ ಉಬ�ೈದ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ


ಹದೀಸ�ೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಜವಾಬ್
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು 47 ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ತಲಾಕ್ ಹ�ೇಳಿ ತನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದ. ಮನ�ೋ�ರ�ೋ�ಗ ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ನಂತರವ�ೇ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿತ್ವವನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು
ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಮತ್ತು ಹ�ೇಳಿದರು “ನಾನಿನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. “ಅರಬಿಗಳಾದ
ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಟಿಕೆಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ�ೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?” (ಸುನನು ನಸಾಈ 3430) ನುಬುವ್ವತಿನ ನೆಲದ ನಿವಾಸಿಗಳ�ೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾವನ
ಮಂದಿರದ ನೆರೆಹ�ೊರೆಯುವರ�ೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲಾಗುವ ಮೇಲಿರಲಿ. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಮೂರು ತಲಾಕ್‍ಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಲಾಕ್‍ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ- ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಉನ್ನತ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು
ಬ�ೇಕೆನ್ನುವುದ�ೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತರು. ಲ�ೋ�ಕದ ಯಾವುದ�ೇ ಜನಾಂಗ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ
ಹದೀಸ್‍ಗಳು ಇದನ್ನೇ ದೃಡೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಿಕ(ಸಲಫ್) ತಲುಪಲಾರದು. ಮಹಿಮೆ, ಔನ್ನತ್ಯ, ಗ�ೋ�ತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ
ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ , ಝುಬ�ೈರ್ ನೀವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವಿರಿ. ವಹ್ಯ್‌ನ ಆರಂಭವು
ಬಿನ್ ಆವಾಮ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಔಫ್ ಆದಮ್ ರಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂತಾದವರ ವರದಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಭಯಸ್ಥಾನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಓರ್ವ
ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವುದು, ನೀವು ಅಭಿಮಾನಪ-
ಮಸ್‍ಊದ್ ರವರು ಕೂಡಾ ಇದ�ೇ ನಿಲುವನ್ನು ತಾಳಿ- ಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಧಾರಾಳ ಸಾಕು”. (ಅತ್ತಬ್‍ಲೀಗ್ ಪುಟ 16)
ದವರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಬಿಈನರಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಿಮ ಮತ್ತು ತಾವೂಸ್

50 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0

Вам также может понравиться