Вы находитесь на странице: 1из 97

RNI No. KARKAN/2007/22111 ಸಂಪ�ಟ 11 ಸಂ��ೆ 9 ಜೂ�್ 2017 �ೆ�ೆ ರೂ.

15/-

L»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀwæPÀ «dAiÀÄzÀ ºÁ¢

¹gÁvÉà ªÀÄĸÀÛTêÀiï
d«ÄÃAiÀÄvÉà CºÉè ºÀ¢Ã¸ï PÀ£ÁðlPÀ-UÉÆêÁ EzÀgÀ ªÀÄÄRªÁt ¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼À PÉʦr
ಐಹಿಕ ಮತುತ್ �ಾರತಿರ್ಕ ವಿಜಯದ �ಾದಿ

ಸತ���ಾ��ಗಳ �ೈ��

ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 
ಒಳಪ�ಟಗಳಲಿಲ್........................................
‫ هـ‬1438 ‫رمضان‬
ಜೂನ್ 2017 yy ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ: ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ���������������������� 4
yy ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ��������������������������������������������������������� 8
 �ಾಲಕರು, ಮುದ್ರಕರು ಮತುತು  yy ಸಲಫಿ ಸಂದೇಶ: ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ������������������������������������� 14
ಪ್ರಿಾಶಕರು: yy ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ�������������������������������������������� 17
yy ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು������������������������������������������� 23
ಮುಹಮಮ್�್ ಅಲಿ
yy ರಮದಾನ್: ಕೆಲವು ಫತ್ವಾಗಳು���������������������������������������������������� 27
�ಾ�ಾ ಪ���ೇಶನ್�, yy ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ (ಐ.ಎಸ್): ಮಾನವತೆಯ ವಿರ�ೋಧಿಗಳು������������������� 31
��ಾ �ಾಂ�ೆ�ಕ್�, yy ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ�������������������������������������� 38
�ೋರ್ ನಂ. 2-184/11, yy ಹದೀಸ್ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮಾನದಂಡ������������������������������������������������� 39
2 �ೇ �ಾ�ಕ್, �ಾ�ಪಳ� �ೋಸ್�, yy ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು��������������������������������������������� 43
ಮಂಗಳ�ರು - 575 030 yy ಲೈಂಗಿಕ ಅರಾಜಕತೆ: ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ���������������������������������� 46
yy ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು������������������ 50
 ಸಂ�ಾದಕರು: yy ಶರ್ಹುಲ್ ಕವಾಇದಿಲ್ ಅರ್‌ಬಅ್����������������������������������������������� 52
yy ವಿಶ್ವಾಸದ ಏರಿಳಿತ������������������������������������������������������������������ 56
ಪಿ. ಅಬುದ್ಸಸ್�ಾಂ
yy ಹತ್ತು ವಸಿಯ್ಯತ್‌ಗಳು�������������������������������������������������������������� 58
�ಾಟಿಪಳಳ್ yy ಹದೀಸ್: ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತತೆ����������������������������������������������� 61
Mob: 9986282449 yy ತ್ವಲ್ಹರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಲಭಿಸಿತು��������������������������������������������������������� 64
Email: asshahadat@yahoo.co.in yy ಬದ್ರ್ ಯುದ್ಧ����������������������������������������������������������������������� 65
yy ಮಂತ್ರವಾದ: ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ�������������������������������������������������� 71
 ಮುಖಪುಟ ವಿನಾ್ಯಸ: yy ಪ್ರವಾದಿತ್ವ: ಬಯಸಿದರೆ ಲಭಿಸುವುದೇ?����������������������������������������� 75
yy ರವಾತಿಬ್ ಸುನ್ನತ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ��������������������������������������������������� 79
ಎ.ಎ�ೆಕ್.
yy ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ?������������������������������������������������� 82
 ಮುದ್ರಣ:
yy ಪರಲ�ೋಕದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ?����������������������������� 87
yy ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ����������������������������������������������� 91
Akshara Printers,
yy ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮಾದ���������������������������������������������� 93
2nd Block, Katipalla,
Mangaluru. D.K. yy ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳು����������������������������������������������� 94

Printed, published & owned by Muhammad Ali, Dawa Publications, Hira Complex, 2-184/11,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru - 575 030. Editor: P. Abdussalam, Printed at: Akshara Printers,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru. D. K. KARNATAKA
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ:


ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಂಪಾದಕೀಯ

“ದಅ್‌ವತ್” ಎಂಬ ಪದದ ಭಾಷಾರ್ಥ “ಭ�ೋಜನ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು,


ಕರೆಯುವುದು” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಾಹನು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆ
ಮಂತ್ರಿಸುವುದು, ಕರೆಯುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿದಾಯತ್ (ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ)


ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿದಾಯತ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂ-
ತಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

‫﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬
﴾ ‫ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ‬
“ಓ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವನ ದೌತ್ಯದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಜನರ ಕೇಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.” (5:67)

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರವು ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಫಲದ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸಹ್ಲ್‍ಬಿನ್


ಸಅದ್ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆಗೂ ಸತ್ಯ! ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗು-
ವುದು ಅದು ನಿನಗೆ ಕೆಂಪು ಒಂಟೆ ಲಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. (ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್)

ಅಬೂ ಮಸ್‍ಊದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು: “ಒಬ್ಬನು


ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ

4 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಳಿತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ಲಭಿಸುವುದು. (ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್)

ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ


ಯಾವುದಿದೆ ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾ ‫﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ, ಸತ್ಕರ್ಮವೆಸಗಿದ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಮಾತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತು ಇನ್ನಾರದಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ!” (41:33)

ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಮ್, ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಭವಿ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ


ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹಾಬಿಗಳು ಅವುಗಳಿದ್ದ ನಾಡನ್ನು ತೊರೆದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರ-
ಪಂಚದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ದಅ್‌ವತ್‌ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲ
ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಜ್ಜತುಲ್ ವಿದಾಅ್‌ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಹಾಬಿ-
ಗಳು ವಸ್ತುಶಃ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು.

ದಅ್‌ವತಿನ ಕ್ರಮ: ದಅ್‌ವತ್ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಮಹತ್ತರವಾದ
ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆಯೆಂದು ಕಲಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

‫﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ‬
﴾ ‫ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬
“ಯುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸದುಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಜನರೊಂ-
ದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ವಾದಿಸಿರಿ. ಯಾರೂ ಅವನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೇರ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲನು.” (16:125)

ಇಲ್ಲಿ “ಯುಕ್ತಿ” ಎನ್ನುವುದರ ಉದ್ದೇಶ “ಹಿಕ್ಮತ್” ಯಾವುದು? ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಸತ್ಯವನ್ನು
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಮೂಲ�ೋತ್ಪಾಟನೆಗೊಳಿಸುವ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದ ದೃಷ್ಠಾಂತ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ
ಹಿಕ್ಮತ್‌ನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ.”

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದ ರೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು


ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಜೂನ್ 2017 5
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಭಿಸಂಬ�ೋಧಿತ ಸಮುದಾಯದ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವ ದಅ್‌ವತ್ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ


ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಭಿಸಂಬ�ೋಧಿತ ಸಮುದಾಯವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಓರ್ವ ತಂದೆ
ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದಾ-
ಯದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಅ್‌ವ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

‫﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬
﴾ ‫ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ‬
“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ, ಒಳಿತನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ತಡೆಯುವ ಜನಕೂ-
ಟವೊಂದು ಇರಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವರೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗು-
ವರು” (3:104)

ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ


ದಅ್‌ವತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಾಡಿನೆಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನ�ೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ದಅ್‌ವತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು “ಜನಕೂಟ”ವಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಅ್‌ವತ್ ತೊರೆಯಲಾಗದ
ಒಂದು ಬಾದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಆದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು
ಕೆಡುಕನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಾದ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಲಭಿಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಪ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ


ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿ ಯೂಸುಫ್ ರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದ ಸಹ�ೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ದಅ್‌ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉಪ-
ಯೋಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದ ಗುರಿ: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬ�ೋಧಕನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ-


ಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯ ಪರಲ�ೋಕ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

‫﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ‬
﴾ ‫ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ‬
“ಈ ಲೌಖಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವ-
ನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನರಕಾಗ್ನಿಯ ವಿನಾ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿದುಹ�ೋ-
ಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕ” (11:15-16)

6 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಎರಡನೆಯದು ಜನರನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾‫﴿ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಸುಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಿ ಕೇಳಿಸುವ ಓರ್ವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ-
ದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮವೆಸಗುವವರನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ...” (6:11)

ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಬೆಂಬಲ, ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟ�ೋ


ಬರುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದ ಸತ್ಫಲಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೊರತಾಗಿ ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರ-
ವೇಶಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಶತ್ರುಗಳು


ಮುಂದಿಡುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ-
ಕರು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೈರಿಗಳು ಈ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಕಳವ-
ಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ಇದು ಅವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ
ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ-
ರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿರ�ೋಧಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ತನ್ನ ಚೈತ್ರಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ-
ಲೇ ಇದೆ. 

ಪವಿತ್ರ ರಮದಾನ್
ಪವಿತ್ರ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಳಂ-
ಕತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಳಿತಿನ
ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊ-
ಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಲು
ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ-
ವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್.
- ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಜೂನ್ 2017 7
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

"" ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್‌ಉಸ�ೈಮೀನ್ ತಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ (ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಅವನು
ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಅತಿನಿಗೂಢವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ
ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು, ಅವನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಸತ್ಯ

ನೀ
ರು, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ
ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅತಿಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.”
ಪೂರ್ವ ಮಾದರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ
(ತಾಹಾ 6-8)
ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ಇರುಳಿನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆಯು ಕೂಡ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಆದಮ್ ರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ-
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ತೂಕವಿ-
ನು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿದನು, ಅವರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು
ರುವ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು.

‫﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ‬ ಅವನು ನೂಹ್ ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು


ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ನಾವೆಯನ್ನು
‫ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ‬ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

‫ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ‬
ಅವನು ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ-
﴾ ‫ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ‬ ನು. ಆಗ ಅದರ ಉರಿಯು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ತಂಪು ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. (ಜನರೇ) ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ
“ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮಗ-
ಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವೆಸಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಲೆಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದ. ನರಕದ ಬಾಗಿಲು-
ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅತಿಕಡಿಮೆ ದುಷ್ಕರ್ಮವೆಸಗುವುದರಿಂದ. ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕ�ೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲಾಗುವ ಕಾರಣ ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ (ಶೈತಾನರಿಗೆ)
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಅವನು ಮೂಸಾ ರಿಗೆ ಹತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ದಯ- “ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಪಾಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಫಿರ್‌ಔನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ, ತ�ೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊ-
(ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು) ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಡುವ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಆಧಾರಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣ-
ವಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ರಮದಾನ್.” (ಅಲ್‌ಬಕರ 185)
ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಂದಿಗೆ
ಅವನು ಈಸಾ ರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು. ಅದು ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ನರಕಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಡಲಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ತಿಂಗಳು. ಅದರ ಮೊದಲಭಾಗವು
ಸುಸ್ಟಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿರುವ ಕರುಣೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೆ ಅವತೀ- ನರಕಮುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ
ರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಹದೀಸ್‌ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮುತವಾತಿರ್ ಆಗಿ ವರದಿ-
ಯಾಗಿವೆ.
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವ

‫َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّل ُه َعنْ ُه َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلى ال َّل ُه‬
ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಉಮ್ಮುಲ್ ಕುರಾ (ಮಕ್ಕಾ) ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅವನ
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಲಾತ್ ‫اب‬ ُ ‫ان ُفت َِّح ْت َأ ْب َو‬ُ ‫ «إِ َذا َجا َء َر َم َض‬:‫َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال‬
ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಇರಲಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರವರ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ .»‫الش َياطِي ُن‬
َّ ‫ت‬ِ َ‫ا ْلجن َِّة و ُغ ِّل َق ْت َأبواب الن َِّار وص ِّفد‬
ُ َ ُ َْ َ َ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಹ್ಯ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಮರ್ ರವರ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಮೇಲೆ, ಅವರ ಅಳಿಯ (ಮಗಳ ಗಂಡ) ಉಸ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು: “ರಮದಾನ್ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿ-
ರವರ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೂ, ಮಹಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯೂ, ಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು, ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು
ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಲೀ ರವರ ಮೇಲೆ, ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕ�ೋಲೆಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಅವರ ಇತರ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಇರಲಿ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವು-
ದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ಸಹ�ೋದರರೇ! ಒಂದು ಆದರಣೀಯ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವೆಸಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು
ಮಹಾ ಋತುಕಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಆ ತಿಂಗ- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಲೆಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದ. ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗ-
ಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಗಾಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅತಿಕಡಿಮೆ ದುಷ್ಕ-
ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹಂಬಲವಿರುವ ರ್ಮವೆಸಗುವುದರಿಂದ. ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕ�ೋಲೆಗಳಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತುಗಳ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವ ಕಾರಣ ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡು-
ತೆರೆದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಳಿತುಗಳ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ವುದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ (ಶೈತಾನರಿಗೆ)
ತಿಂಗಳು. ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ತಿಂಗಳು. ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

‫﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬ ‫َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّل ُه َعنْ ُه َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلى ال َّل ُه‬
﴾ ‫ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ‬ ‫ال فِي‬ ٍ ‫ « ُأ ْعطِ َي ْت ُأمتِي َخم َس ِخ َص‬:‫َع َل ْي ِه َوس َّلم َق َال‬
ْ َّ َ َ

ಜೂನ್ 2017 9
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫وف َف ِم‬ ُ ‫ ُخ ُل‬.‫ان َل ْم ُت ْع َط ُه َّن ُأ َّم ٌة ِم َن ْالَ َم ِم َق ْب َل َها‬ َ ‫َر َم َض‬ ಸಹ�ೋದರರೇ! ಈ ಐದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು
ನಿಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೀಡದೆ
‫ َوت َْس َت ْغ ِف ُر‬،‫يح ا ْل ِم ْس ِك‬ ِ ‫ب ِعنْدَ ال َّل ِه ِم ْن ِر‬ ِ
ُ ‫الصائ ِم َأ ْط َي‬ َّ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ

‫ َو ُي َز ِّي ُن ال َّل ُه ك َُّل َي ْو ٍم‬،‫الئ َك ُة َحتَّى ُي ْفطِ ُروا‬ِ ‫َلهم ا ْلم‬ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನೂ
َ ُ ُ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

‫ون َأ ْن ُي ْل ُقوا‬ َ ‫الصالِ ُح‬ ِ ِ


َّ ‫ ُيوش ُك ع َباد َي‬:‫ول‬
ِ ُ ‫َجنَّ َت ُه َو َي ُق‬ ಅಲ್ಲಾಹು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಿಗೆ
ಲೆಕ್ಕವಿದೆಯೇ?
ُ‫ َوت َُص َّفد‬،‫َعن ُْه ُم ا ْل ُم ْؤ َن َة َو ْالَ َذى َو َي ِص ُيروا إِ َل ْي ِك‬
‫ون إِ َلى َما كَانُوا‬ َ ‫ َفال َي ْخ ُل ُص‬،‫ين‬ ِ ِ‫الش َياط‬
َّ ‫فِ ِيه َم َر َد ُة‬ ‫﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ‬
.»‫آخ ِر َل ْي َل ٍة‬
ِ ‫ وي ْغ َفر َلهم فِي‬،‫ون إِ َلي ِه فِي َغي ِر ِه‬
ْ ُ ُ َُ ْ ْ َ ‫َي ْخ ُل ُص‬ ﴾ ‫ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ‬
،‫«ل‬ َ :‫ول ال َّل ِه! َأ ِه َي َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر؟ َق َال‬
َ ‫ َيا َر ُس‬:‫ِق َيل‬ “ನೀವು ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೊರತರಲಾದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮು-

.»‫َو َل ِك َّن ا ْل َع ِام َل إِن ََّما ُي َو َّفى َأ ْج َر ُه إِ َذا َق َضى َع َم َل ُه‬ ದಾಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ,
ದುರಾಚಾರವನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೀರಿ.” (ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 110)
ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಹೇಳಿದರು: “ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಮೊದಲನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:
ಐದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ
ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾ-
ಗಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸಿಗನ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧವು ಅಲ್ಲಾಹನ ِ ‫ب ِعنْدَ ال َّل ِه ِم ْن ِر‬
‫يح‬ ِ
ُ ‫الصائ ِم َأ ْط َي‬ َ ‫« َأ َّن ُخ ُل‬
َّ ‫وف َف ِم‬
.»‫ا ْل ِم ْس ِك‬
ಬಳಿ ಕಸ್ತೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು
ಉಪವಾಸ ಪಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಮಲಕ್‌ಗಳು ಅವರಿಗಾ-
ಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಲ್ಲಾಹು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು
ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುವನು: “ನನ್ನ ಸಜ್ಜನ ದಾಸರು ಕಷ್ಟಕ�ೋ- “ಉಪವಾಸಿಗನ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ
ಟಲೆಗಳನ್ನೂ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುವ- ಕಸ್ತೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.” (ಅಲ್‌ಬು-
ರು.” ಅದರಲ್ಲಿ (ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ಕಡು ಧಿಕ್ಕಾರಿಗಳಾದ ಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕ�ೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಖಲೂಫ್ ಅಥವಾ ಖುಲೂಫ್ ಎಂದರೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ
ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಖಾಲಿಯಿರುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ
ವಾಸನೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜನರು ಅಸಹ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ (ಉಪವಾಸಿಗರಿಗೆ) ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವು-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳವು-
ದು.” ಸಹಾಬಾಗಳು ಕೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇ-
ಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅದು ಉದ್ಭವವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ
ಶವಾಹಕರೇ! ಅದು ಕದ್ರ್‌ನ ರಾತ್ರಿಯೇ?” ಪ್ರವಾದಿ
ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆ
ರವರು ಹೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ವೇತನ
ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದೆಲ್ಲವೂ
ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವಾಗಿದೆ.”
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ
(ಅಹ್ಮದ್, ಅಲ್‌ಬಝ್ಝಾರ್ ಮತ್ತು ಅಬೂಶ್ಶೈಖ್ ತಮ್ಮ
ಉತ್ತಮವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ಒಂದನ್ನು
ಕಿತಾಬು ಸ್ಸವಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ)
ಅವನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವನು.

10 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ- ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು


ದಿಂದ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎತ್ತಿತ�ೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸು-
ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಡು-
ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಂದು ಬರುವನು. ಅದರ ಬಣ್ಣ ವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪರಿಮಳವು ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪರಿ-
ಮಳದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಜ್ಜ್‌ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದು. ಅಂದರೆ
ಮಲಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಜಿಗಳನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗ- ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲೂ ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲೂ ಮರೆ-
ಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಾಚಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುವುದು.
ಅದು (ಅಲ್ಲಾಹನ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುವುದು) ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವೂ

.»‫ َجا ُءونِي ُش ْع ًثا ُغ ْب ًرا‬،‫ادي‬


ِ ‫«ا ْن ُظروا إِ َلى ِعب‬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
َ ُ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅತಿರೇಕವೆಸಗಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ-
ರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕ್ಷಮೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವುಳ್ಳವರು.
“ನನ್ನ ಈ ದಾಸರನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ. ಕೆದರಿದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು
ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ದೇಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.” (ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಹಿಬ್ಬಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:
ಸಹೀಹ್‌ನಲ್ಲಿ)
ِ ‫وش ُك ِعب‬ِ ‫ ي‬:‫ول‬
‫اد َي‬ َ ُ ُ ‫« َأ َّن ال َّل َه ُي َز ِّي ُن ك َُّل َي ْو ٍم َجنَّ َت ُه َو َي ُق‬
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉದ್ಭವವಾದುದು ಇಹ್ರಾಮಿನ ನಿಷಿದ್ಧ- َ ‫الصالِ ُح‬
‫ون َأ ْن ُي ْل ُقوا َعن ُْه ُم ا ْل ُم ْؤ َن َة َو ْالَ َذى َو َي ِص ُيروا‬ َّ
.»‫إِ َل ْي ِك‬
ಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಖಭ�ೋಗಗಳನ್ನು
ತೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ.
“ಅಲ್ಲಾಹು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುವನು:
ನನ್ನ ಸಜ್ಜನ ದಾಸರು ಕಷ್ಟಕ�ೋಟಲೆಗಳನ್ನೂ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನೂ
ಎರಡನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಸಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುವರು.”

.»‫« َأ َّن ا ْل َم َل ِئ َك َة ت َْس َت ْغ ِف ُر َل ُه ُم َحتَّى ُي ْفطِ ُروا‬ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಸಜ್ಜನ ದಾಸರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ
ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದ-
“ಉಪವಾಸ ಪಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಮಲಕ್‌ಗಳು ಅವರಿ- ಕ್ಕಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಾಹು
ಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವರು.” ಹೇಳುವನು: “ನನ್ನ ಸಜ್ಜನ ದಾಸರು ಕಷ್ಟಕ�ೋಟಲೆಗಳನ್ನೂ
ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸುವರು.” ಅಂದರೆ ಇಹಲ�ೋಕದ
ಮಲಕ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಆದರಣೀಯ ದಾಸರು. ಕಷ್ಟ, ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು. ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲೂ
ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲೂ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಉಪವಾಸಿ- ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಭವನವನ್ನು (ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು)
ಗರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉಪವಾ- ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುವನು.
ಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಮಲಕ್‌ಗಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹು

ಜೂನ್ 2017 11
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ದಾಸರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಮೂರು


ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ِ ِ‫الش َياط‬
َ ُ‫ين ُي َص َّفد‬
.»‫ون‬ َّ ‫« َأ َّن َم َر َد َة‬ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧ:

“ಕಡು ಧಿಕ್ಕಾರಿಗಳಾದ ಶೈತಾನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು.”


ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನ-
(ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ-
ಮಾನವು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವಂತಾಗಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು
ರುವಂತೆ: ಸಂಕ�ೋಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಗಳಿಂದ.
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು
ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು
ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಜ್ಜನ ದಾಸರನ್ನು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ-
ಆರಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ,
ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ
ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ-
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಗ್ನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶೈ-
ಲ್ಲಿರುವ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾವುದೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
ತಾನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ (ದಿವ್ಯಸಂದೇಶದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ)
ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರನ್ನು ಅವನು ವಿರ�ೋಧಿ-
ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹು ಉಪವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಶಿರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವಿಧವನ್ನಾಗಿ
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಲು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ
ದೂರವಾಗಲು ಸಜ್ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಿ-
ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ‫﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ‬
ಐದನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:
‫ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ‬
﴾ ‫ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ‬
‫« َأ َّن ال َّل َه َي ْغ ِف ُر ِلُ َّم ِة ُم َح َّم ٍد َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم فِي‬
“ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ
َّ ‫آخ ِر َل ْي َل ٍة ِم ْن َه َذا‬
.»‫الش ْه ِر‬ ِ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳು
ಅವರಿಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ
“ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ರವರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು.” (ಅಲ್‌ಬೈ- ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗುವವರಿಗೆ ಯಾತನಾ-
ಹಕೀ) ಮಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ.” (ಅಶ್ಶೂರಾ 21).

ಆದರೆ ಇದು ಈ ಅನುಗ್ರಹೀತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವಿಧ:


ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿ-
ಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉಪವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ಮುಗಿಸುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೀಡುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಔದಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರದನ್ನು
ಕೆಲಸದವವನಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು
ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

12 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

‫﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ‬ ِ ‫يح و ُقر‬


‫آن‬ ْ َ ٍ ِ‫َفإِ َّن ُه َش ْه ُر ت َْسب‬
﴾‫ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ‬ ٍ ‫ف ِممن صام فِي س َل‬
‫ف‬ َ َ َ ْ َّ ُ ‫ك َْم ُكن َْت َت ْع ِر‬
ِ ‫ان وإِ ْخو‬
ٍ ِ
َ َ ‫م ْن َب ْي ِن َأ ْه ٍل َو ِج َير‬
“ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತ�ೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯೆಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‫ان‬
ಹೇಳಿರಿ: ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ َ ‫اس َت ْب َق‬
‫اق َب ْعدَ ُه ُمو‬ ُ ‫َأ ْفن‬
ْ ‫َاه ُم ا ْل َم ْو ُت َو‬
ತ�ೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿರಿ. ಬದಲಾಗಿ,
ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ‫اصي ِم َن الدَّ انِي‬
ِ ‫حيا َفما َأ ْقرب ا ْل َق‬
َ َ َ ًّ َ
ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತ�ೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ-
ರಿ.” (ಅಲ್‌ಹುಜುರಾತ್ 17) “ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವೆಸಗುವುದನ್ನು ಸಾಕು ಮಾಡದೆ,
ಶಅ್‌ಬಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಡೆದವನೇ!
ಮೂರನೆಯ ವಿಧ:
ಅವೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಇಗ�ೋ
ಪ್ರತಿಫಲವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘ-
ಒಳಿತಿಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಏಳು ನೂರರವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೆಯ ಮಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರು!
ಅನೇಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವ-
ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ತಸ್ಬೀಹ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ
ಔದಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಲ�ೋಕಗಳ ರಬ್ಬ್ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಡು. ಕಾರಣ, ಇದು ತಸ್ಬೀಹ್ ಮತ್ತು ಕುರ್‌ಆನ್‌ನ
ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನೆರೆಹೊರೆ


ಸಹ�ೋದರರೇ! ರಮದಾನ್ ತಲುಪಿದವರಿಗೆ, ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂ-
ಮತ್ತು ಸಹ�ೋದರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪರಿಚಯವಿ-
ಘನೆ ತೊರೆದು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು
ಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ!
ತೊರೆದು ಲಕ್ಷ್ಯದೆಡೆಗೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ
ದೂರವಾಗಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಮರಣವು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ನಂತರವೂ ನಿ-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ
ನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಾಕಿಯುಳಿಸಿದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವ-
ಹಕ್ಕನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ-
ನಿಗಿಂತಲೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ!”
ವಾಗಿದೆ.
ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಅಲಕ್ಷ್ಯದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು.
ٍ ‫ْب فِي َر َج‬
‫ب‬ َّ ‫َيا َذا ا َّل ِذي َما َك َفا ُه‬
ُ ‫الذن‬ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಕ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ
ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ِ ‫حتَّى َعصى ربه فِي َشه ِر َشعب‬
‫ان‬
َْ ْ ُ َّ َ َ َ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಕರುಣೆ
ತ�ೋರುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕರುಣೆ ತ�ೋರುವವನೇ! ನಿನ್ನ
َّ ‫َل َقدْ َأ َظ َّل َك َش ْه ُر‬
‫الص ْو ِم َب ْعدَ ُه َما‬ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು

ِ ‫َف َل تُصيره َأي ًضا َشهر ِعصي‬


‫ان‬
ಸಕಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್
َ ْ َْ ْ ُ ْ ِّ َ ರವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು

‫آن َو َس ِّب ْح فِ ِيه ُم ْجت َِهدً ا‬


ಅವರ ಸಹಾಬಾಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು
َ ‫َوات ُْل ا ْل ُق ْر‬
ಸಲಾಂ ಇರಲಿ. 

ಜೂನ್ 2017 13
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಲಫಿ ಸಂದೇಶ: ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

"" ಶ�ೈಖ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಬಾನಿ ವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಲ�ೋಕದ


ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಸಲಫೀ ಪ್ರಚಾರ


ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿವೆ. ಈ ಆಶಯದ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ
ಲ್ಲಾಹನ ವಚನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು
ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ
ಆರಂಭವಾಗಲಿ,
ಪರಿಗಣನೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ‬ ಏಕೆಂದರೆ, ಹಲವು ಕಾಲಗಳಿಂದ ಕುರುಡು ಮದ್ಹಬೀ ಪಕ್ಷ-


‫ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ‬ ಪಾತ ಮತ್ತು ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯಗ-
ಳಿಗೆ ನಿರ್ಜೀವತೆಯ ಕೊಳಕು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮರಾದ
‫ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ‬ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರ ಅಹ್ಲುಸುನ್ನದ ನಡುವೆಯೇ

﴾ ‫ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬
ಇಂತಹ ನಿರ್ಜೀವತೆ ಮತ್ತು ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯನ್ನು ನ�ೋಡ-
ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಂತರದವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ.
“ಈಮಾನಿನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ
ಮುಹಾಜಿರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರರೊಂದಿಗೂ ಅನಂತರ ಸತ್ಯ-
ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಯಹೂದ್ಯರು 71 ಪಂಗಡಗಳಾ-
ಸಂಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರೊಂದಿಗೂ
ಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಕ್ರೈಸ್ರರು 72 ವಿಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಂಪ್ರೀತನಾದನು. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಅವರೂ
ಸಮುದಾಯವಾದರ�ೋ 73 ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಲಿದ್ದಾ-
ಸಂಪ್ರೀತರಾದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗಾಗಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
ರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ-
ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನಗಳನ್ನು
ವೂ ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.”
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ವಾಸಿಸು-
ತ್ತಿರುವರು. ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಯಶಸ್ಸು” (9:100)
ಸಹಾಬಿಗಳು ಕೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ,
ಆ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು?”
ಈ ವಚನವು ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊ-
ಬ್ಬರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರು: “ಅದುವೇ-ಅಲ್-ಜಮಾಅಃ.”
ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲಫುಗಳ ಮಾರ್ಗ-

14 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಮತ್ತೊಂದು ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಭಾಗದ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುತವಾತಿರ್ ಕೂಡಾ ಆದ (ವರ-
ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: “ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಹಾಬತ್ ಯಾವ ದಿಗಾರರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವಿಶ್ವಾತಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣೀ-
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವೆವೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು.” ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದ ಹದೀಸ್) ಹದೀಸ್‍ನ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
ಭಿನ್ನತೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ “ಜನರ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ
ಅನುಚರರು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವವರು” (ಅಹ್ಮದ್, ಬುಖಾರಿ)
ಹೇಳಿದ 73ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹದೀಸ್
ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಈ ಪ್ರಥಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಸಹಾ-
ಯವರ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಬಿಗಳ ಅನುಚರರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದವರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಈ ವಿಭಾಗವು (ಅಲ್ ಫಿರ್ಕತುನ್ನಾಜಿಯಃ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪ-


ಡುವ ಪಂಗಡ) ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಂಗಡಗಳು
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ‬
ವಾದಿಸುವಂತೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯವೆ- ‫ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ‬
ಸಗುವವರೆಂದು ಕೇವಲ ವಾದಿಸುವವರಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ﴾‫ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ‬
ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿದ್‌ಅತ್ತಿನ ಪಂಗಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ. “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೂ, ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವೀಕರಿ-
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಾದವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ತಾವು ಇಸ್ಲಾ- ಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹ�ೋದರರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಮಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಚಲಿಸಿದ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಗೆತನವನ್ನಿರಿ-
ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೂ, ನೀನು ಮಹಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣನೂ
ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹದೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾ- ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆಗಿರುವಿ.” (59:10)
ದಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ 73 ಪಂಗಡಗಳು ಕೂಡಾ ಸುನ್ನತ್‌ನ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಅಲ್‍ಫಿರ್ಕತುನ್ನಾಜಿಯಃ)
ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೆಂದು ಏಕಕಂಠದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಳಪಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು
ಆದರೆ ಸಲಫಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಾಬಿಇಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಸಚ್ಚರಿತರನ್ನು
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನ ವಕ್ತಾರ- ಅನುಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ-
ರೆಂದು ಕೇವಲ ವಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಬೇಕು. ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ ಸರಿಯಾದ ಪಥದಿಂದ ವ್ಯತಿಚ- ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ನೂತನವಾದವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ,
ಲಿಸದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ- ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ
ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಹಾಬತ್‌ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ:
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳನ್ನು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿ ತಾಬಿ- ‫﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ‬
ಇಗಳು ಮತ್ತು ತಾಬಿಉತ್ತಾಬಿಇಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಸಲಫಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಉತ್ತಮ ‫ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ‬
ತಲೆಮಾರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಚ್ಚರಿತರನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವ-
﴾ ‫ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ‬
ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 2017 15
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ಸನ್ಮಾರ್ಗವು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ನನ್ನ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು (ಸ್ವಹಾಬತ್) ವಿವರಿಸಿದರು.


ವಿರುದ್ಧ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನನ್ನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅಬೂದಾವೂದ್, ತುರ್ಮುದಿ, ಅಹ್ಮದ್ ಮೊದಲಾದವರು
ಮಾರ್ಗದ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನನ್ನು ಸ್ವಹೀಹ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಅದು ಖುಲಫಾಉ-
ಅವನು ತಾನಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಕಡೆಗೇ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿ ರ್ರಾಶಿದ್‍ಗಳ ಚರ್ಯೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುವೆವು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ-
ರುವ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವೆವು.” (4:115) ಇರ್ಬಾದ್ ಬಿನ್ ಸಾರಿಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಅಲ್ಲಾಹನ
ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ-
ಈ ಸೂಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ದರು. ಆ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಂಪಿಸಿತು,
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹನಿಗೂಡಿದವು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು: “ಓ
ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ “ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಾರ್ಗದ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ಇದೊಂದು ವಿದಾಯದ ಉಪದೇಶದಂತಿ-
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೆಯಲ್ಲ! ನಮಗೆ ವಸೀಯ್ಯತ್ ಮಾಡಿರಿ”.
ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಾರದೆಂದು ಅಲ್ಲಾ-
ಹನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಈ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯವಿರಿಸಿಕೊಂಡು
ಆಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಸೀಯ್ಯತ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಮುಹಾಜಿರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ- ನೀವು ಆದೇಶಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಓರ್ವ ಇಥಿಯೋಫಿಯನ್ ಗುಲಾಮನಾಗಿ-
ದ್ದರೂ ಸರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀ-
“ಈಮಾನಿನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ ವಿಸುವವರು ಧಾರಾಳ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಲಿರುವಿರಿ. ಆಗ
ಮುಹಾಜಿರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರ್‌ರೊಂದಿಗೂ ಅನಂತರ ಸತ್ಯ- ನೀವು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಖುಲಫಾವುರ್‍ರಾಶಿದ್‍ಗಳ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು
ಸಂಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರೊಂದಿಗೂ ಅನುಗಮಿಸಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಂಪ್ರೀತನಾದನು. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಅವರೂ ನವೀನಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಂಪ್ರೀತರಾದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗಾಗಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿದ್‌ಅತ್ತ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಿದ್‌ಅತ್‍ಗಳು ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ”. ಮತ್ತೊಂದು
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ವಾಸಿಸು- ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: “ಎಲ್ಲಾ ಪಥಭೃಷ್ಟತೆ ನರಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ”
ತ್ತಿರುವರು. ಇದುವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು.” (9:100). (ನಸಾಈ)

ಅವರಾದರ�ೋ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೌದು, ಈ ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸು-


ಪಾತ್ರರಾದವರು, ಅವರು ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸಂತೃ- ನ್ನತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖುಲಫಾವುರ್‍ರಾಶಿದ್‍ಗಳ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು
ಪ್ತರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜ�ೋಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿದ
ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನ ಜನರಾಗಿ ನಂತರ ಸ್ವಹಾಬತ್‌ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಂಗಡ (ಫಿರ್ಕತುನ್ನಾಜಿಯಃ) ಹದೀಸ್‍ನೊಂ-
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ಈ ಸೂಕ್ತ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವ ಬದಲು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು (4:15)ವೂ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುನ್ನತ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ
ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಿಕ ಸಚ್ಚರಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರ- ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
ವಾದಿಯವರ ಸ್ವಹೀಹ್ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಆಯತ್ “ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾ- ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಲಫು-
ಸಿಗಳ ಮಾರ್ಗ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅದು
55 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

16 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ

[ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಇಹ-ಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ


ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರವಾ-
ದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಳಹದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ತತ್ವ ಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-
ವಾದ ಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ]

ಅ ಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕುರಿತು ಸುವಾ-


ರ್ತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ನರಕದ ಕುರಿತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಡಲು, ಧರ್ಮದ ನಿಯಮ-ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಿದ್ದಾನೆ” (13:7)

ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ


ಕಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ- ಸಮುದಾಯದೆಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ
ಯಾಗಿ ತ�ೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಕಾಲ ಉಪದೇಶದ ತಿರುಳು “ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು” ಎಂದಾಗಿ-
ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರ ತ್ತು.
ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
ಆದರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರ�ೋ

﴾ ‫﴿ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬
ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿ-
ಷೇಧಿಸಲು, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು
“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ) ನೀವು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ-
ಮಾಡಲು ಬಂದ ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಕಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಓರ್ವ
ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅನು-

ಅಲ್ಲಾಹನ ವತಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಮಹಾದುರಂತವೊಂ-
ದು ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಲಭಿಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಜೂನ್ 2017 17
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹವಾರಿಯ್ಯೂನ್ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ


(ಸಹಾಯಕರು) ಅಥವಾ ಅಸ್ವಹಾಬ್ (ಅನುಚರರು) ಎಂದು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳಿವೆ. ನಿತ್ಯ
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಆ ಘಟಕಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜಾಬಿರ್ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವಾದಿ ತೌಹೀದ್‌ನೆಡೆಗಿನ ಕರೆ:


ಹೇಳಿದರು: “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಗೆ
ಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ.” (ಬುಖಾರಿ)
‫﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ‬
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ ﴾ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ‬
ನಿಯೋಗವು ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ತಿಳಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟಿದೆ. “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು
ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಗೂತ್‍ಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ (ಎಂದು
‫﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ‬ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ) (16:36)

﴾‫ﯪﯫﯬﯭ‬
‫﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ‬
﴾‫ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ‬
“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರೊಳಗಿ-
ನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ನಿಯೋಗಿ-
ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ-
“ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂದೇ-
ವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ...” (3:164)
ಶವಾಹಕರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ದೇವನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ದಿವ್ಯವಾಣಿ
ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು
ಮಾಡಿದ್ದೆವು.” (21:25).
ನೀಡುವ ದೀಪವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರು.

ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಾರದೆನ್ನು-

‫﴿ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ‬ ವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು


ಅನ್ವಯ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಭಾಗೀದಾರರನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು
﴾‫ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ‬ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆದು, ನರಕಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತರಿ-
ಪಡಿಸುವ ಮಹಾಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದರದ
“ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಔಲಿಯಾಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು
ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರು-
ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ
ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇ- ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ತೌಹೀದ್‌ನೆಡೆಗಾಗಿರಬೇಕು.
ನೆ” (33:45,46)
ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗಿರುವ ಉಪದೇಶ:
ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯವಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪ-
ದೇಶಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

18 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

‫﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ‬ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವರು. ಅವರು ಅದೆಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾ-

﴾ ‫ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ‬
ತಿಗಳು! (4:69)

ಗುಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಲಿ:


“ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಅವನನ್ನೇ
ಭಯಪಡುವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಸಾ ರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಭಯಪಡದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಸಾಕು”
(33:39)
‫﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬
ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಸಾ ರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು:
‫ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ‬
﴾‫ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ‬
‫﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ‬ “ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋದರ ನನ್ನ ನಿದರ್ಶನಗಳ
﴾‫ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ‬ ಸಹಿತ ಹ�ೋಗಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲ�ೋಪ
ಮಾಡದಿರಿ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಫಿರ್‍ಔನನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಿರಿ.
ಅವನು ವಿದ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಡನೆ
“ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಅವನು ಉಪದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಬ-
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿ-
ಹುದು ಅಥವಾ ಭಯಪಡಬಹುದು” (20:42-44)
ರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ (7:62)

ಉಸಾಮತ್‍ಬಿನ್ ಝೈದ್ ನಿವೇದನೆ: “ಪ್ರವಾದಿ


ಅಲ್ಲಾಹನ ವತಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಯವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಯಹೂದಿಗಳು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ-
ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು
ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯ-
ಅಲ್ಲಾಹನತ್ತ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಠಿಸಿದರು” (ಬುಖಾರಿ,
ಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಮಹಾದುರಂತವೊಂದು
ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ
ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹ್
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಪೇಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ
ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಬೂಲಹಬ್ ಕಲ್ಲೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದನು.
ಲಭಿಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಅನಸ್ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: “ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು


‫﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ‬ ಕಿಸ್ರಾ, ಕೈಸರ್, ನಜ್ಜಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು”
‫ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ‬ (ಮುಸ್ಲಿಮ್)

﴾ ‫ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ‬
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೀಗೆ ಗುಡಿಸಲು, ಅರಮನೆ, ನಗರ,
ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಗ�ೋತ್ರಗಳಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಅನುಸರಿ-
ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು.
ಸುವವರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ, ಸತ್ಯಸಂಧರ, ಹುತಾತ್ಮರ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರ

ಜೂನ್ 2017 19
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಪಾಪವಿಮೋಚನೆ ನಡೆಸಿರಿ: ﴾ ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ‬


ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಹೇಳಿದರು: “ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಘಂಟಾಘೋ-
ಷವಾಗಿ ಸಾರಿಬಿಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬಹುದೇವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು
‫﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ‬ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರಿ. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು-
ವವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಸಾಕು. ಅವರು
﴾ ‫ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ‬ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ದೇವನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯವೇ
ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ” (15:94-96).
“ಈ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಸ್ಮಾಈಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್‍ಹಾಕ-
ರಂತಹ ಪುತ್ರರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ.
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ- ‫﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ‬
ನೆ.” (14:39) ﴾ ‫ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ‬
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡರೆ
ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ತಡೆಯ-
ದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು
ಮುಸ್ನಿ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾ-
ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಹುದೇವವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಾಗಬೇಡಿರಿ” (29:87)
ರೆ “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ
ನೂರು ಬಾರಿ ಪಾಪವಿಮೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್)
‫﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ‬
﴾‫ﯗﯘﯙﯚ‬
ಪ್ರವಾದಿ ನೂಹ್ ರು ತಮ್ಮ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು:

“ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿ-


﴾ ‫﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ‬ ಸಲೇ ಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು (ಕುರ್‌ಆನನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹ�ೋರಾಟ ನಡೆಸಿರಿ” (25:52)
“.... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನೊಡನೆ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಮಹಾಕ್ಷಮಾಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಹೂವಿನ
(71:10). ಹಾರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿರಿ; ನಿಷೇಧಿಗಳನ್ನು ಆದುದರಿಂದ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ
ಅವಗಣಿಸಿರಿ: ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಮನ�ೋದಾರ್ಢ್ಯತೆ ನಮಗಿರಬೇ-
ಕು.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಒಳಿತಿನ ಆದೇಶ; ಕೆಡುಕಿನ ವಿರ�ೋಧ:

‫﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ‬ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನು


ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
‫ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ‬

20 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

‫﴿ﮀﮁﮂﮃ‬ ‫﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ‬
‫ﮄﮅﮆﮇﮈ‬ ﴾ ‫ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ‬
‫ﮉﮊﮋﮌﮍ‬ “ನಾವು ಇವರ ಪೈಕಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಐಹಿಕ

﴾ ‫ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ‬
ಭ�ೋಗ ವಿಲಾಸಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನ�ೋಡಬೇಡಿರಿ. ಅವುಗ-
ಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನೀಡಿರುವ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ ಜೀವನಾಧಾರ-
“... ಇವರು (ಪ್ರವಾದಿಯವರು) ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಆದೇಶ
ವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ” (20:131).
ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕತ್ಯದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ-
ನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ‬
ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದ್ದ
‫ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ‬
ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ....” (7:157)
‫ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ‬
‫﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ‬ ﴾‫ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ‬
‫ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬ “ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಬೆಳ-
‫ﮛﮜﮝﮞ‬ ಗುಬೈಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಹವಾಸ-
ದಲ್ಲಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು
﴾ ‫ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ‬ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಂದೂ (ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ)
ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಇಹಲ�ೋಕದ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಯ-
“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವ- ಸುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬ�ೋಧಶೂನ್ಯವಾಗಿ
ರೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಆಪ್ತರು. ಅವರು ಒಳಿತಿನ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವನನ್ನೂ ತನ್ನ ದೇಹೇಚ್ಛೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ-
ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮಾಝ್ ಸಂಸ್ಥಾ- ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನೂ ಮಿತಿತಪ್ಪಿ ವರ್ತಿಸುವಂಥವನ-
ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಝಕಾತ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಗೂ ನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ” (18:28)
ಅವನ ರಸೂಲರ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.” (9:71)

ದೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಹ�ೋರಾಟ:


ಐಹಿಕ ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸದಿರಿ:

ಐಹಿಕ ಸುಖಭ�ೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಮೈಮ- ‫﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ‬


ರೆಯತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ
ತುಂಬಾ ಭಯವಿತ್ತು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಲ�ೋಕದ ‫ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ‬
ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವು-
﴾ ‫ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ‬
ದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವ-
ರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: “ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾವಿರಿಸಿದ-
ವರು ತಮ್ಮ ಧನಗಳಿಂದಲೂ ತನುಗಳಿಂದಲೂ ಹ�ೋರಾಟ

ಜೂನ್ 2017 21
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತುಗಳೂ ಅವರ ಪಾಲಿಗಿವೆ ಮತ್ತು ﴾‫ﮇﮈﮉﮊﮋ‬


ಅವರೇ ಯಶಸ್ವಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.” (9:88)
“ಅಲ್ಲಾಹನು ತನಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಪ್ರವಾ-
ದಿತ್ವವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಾಗ ಅವನು ಜನರೊಡನೆ,
‫﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಸರಾಗಿರಿ ಎನ್ನುವುದು
ಯಾವನೇ ಮಾನವನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವನಂತು, ನೀವು
‫ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ‬ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಓದಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ಬ�ೋಧನೆಯ
﴾ ‫ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವನ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ದಾಸರಾಗಿರಿ ಎಂದೇ
ಹೇಳುವನು” (3:79)
“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾ-
ಸವಿದ್ದವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಶಯಪಡದವರು ಮತ್ತು ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ “ರಬ್ಬಾನಿಯ್ಯೀನ” ಎನ್ನುವುದರ
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರಿತು ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹ�ೋರಾಡಿದವರೇ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು - ಅವರೇ ಜ್ಞಾನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ಸತ್ಯವಂತರು” (49:15) ಜನರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವನು” (ಸ್ವಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ)

ರಬೀಅ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನಗೆ ಏನಾದರೂ


ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ:
ಲಭಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಅನುವದನೀಯ-
ವಲ್ಲ” (ಬುಖಾರಿ)
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಕೆಡುಕಿನ ಪರಿಸರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು:


‫﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ‬
‫ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ‬ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-
ದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ
﴾‫ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ‬
“ನಿರಕ್ಷರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾ-
‫﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ‬
ಹಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವನು ಅವನೇ. ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ‫ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ‬
ಅವನ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು
ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಸದ್ವಿವೇಕದ ﴾‫ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ‬
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು
ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.” (62:2). “ಜನರು ನಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೋಷಾನ್ವೇಷಣೆಗೈಯುತ್ತಿರು-
ವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಾಗ, ಅವರು ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರೆಗೂ ಅವರ
‫﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ‬ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೈತಾನನು

‫ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ‬ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆವಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾದವು


ಮನವರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಿಗಳ ಹತ್ತಿರ
‫ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ‬ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” (6:68). 

22 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು

ಪ್ರ
ವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತ್ಥಾನ ದಿನದಂದು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋಡದವನಿಗೆ ವಿನಾಶವಿದೆ”.
ಅವರನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಆಯಿಶಾ ಕೇಳಿದರು “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹ-
ಅವರು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆರ- ಕರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೋಡದವರು ಯಾರು?” ಪ್ರವಾದಿ
ಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಜಿಪುಣನು!” ಆಯಿಶಾ “ಆ ಜಿಪುಣರು
ಗೌರವಿಸುವ ಮೌಲಿದ್ ಕಿತಾಬ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: ಯಾರು?” ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರು “ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಲಿಸಿ-
ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲಾತ್ ಹೇಳದವರು”
“ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ನೆರಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರ�ೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಹಸ್ಸಾನ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೀಗೆಯೂ ಪ್ರಚಾರಪಡಿ-
ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದರು” (ಜಅಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೌಲಿದ್) ಸಲಾಗುತ್ತದೆ “ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಪ್ರಕಾಶದೆಡೆಗೆ
ನ�ೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಠಿ ಕಳೆದುಹ�ೋಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೆದರಿ
ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಲಾ- ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ”.
ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹದೀಸ್ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ನೆರಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಇವರು
ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮೌಲಿದ್ ಕಿತಾಬ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿ- ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ, ಅವರ ನೆರಳನ್ನು ಸತ್ಯ-
ಯನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷೇಧಿಗಳು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಉಂಟು
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು.
ಆಯಿಶಾ ರವರು ಅರುಣ�ೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾವು ಸಹ್ರಿ ಉಣ್ಣುವ ಸಮಯ) ವಸ್ತ್ರವ- ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದ-
ನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೂಜಿ ರ್ಯವು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾಣೆಯಾಗಿ ದೀಪವು ನಂದಿತು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ.
ಯವರು ಅತ್ತಕಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯು ಪ್ರಕಾಶ- ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವರದಿಗಳಾ-
ಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿತು. ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಯಿಶಾ ವುದೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ
ರವರು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಆಗ ಅವರು ನಕ್ಕರು. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ನೆರಳಿತ್ತೆಂದು
ಅನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪುನರು- ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ನೆರಳನ್ನು ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗ-

ಜೂನ್ 2017 23
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಳು ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವೈರಿಗಳು ಅದರಿಂದ ರೀಹುಲ್ ತಯ್ಯಿಬ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿತ್ತು.


ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು? ಒಂಟೆಯ ಕರುಳನ್ನು
ಹಾಕಿದರು, ಉಹ್ದ್‍ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತು- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಹ�ೋಯಿತು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗುರುತರವಲ್ಲವೇ? ಯವರು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಸ್
ರವರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋಗು-
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ನೆರಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುವ ತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಹಾಬತ್ ಅವರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು
ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಜಸ್ ಎಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾದಿ
ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಲವು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿತ್ತೆಂದು ಯವರು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಶುಚಿಗೊಳಿ-
ವಾದಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ನಿಲು- ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಕುರಿತಿರುವ
ವಿನಲ್ಲಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕುಫ್ರ್‌ನೆಡೆಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ- ಮಿತಿವಿೂರಿದ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು
ಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಈ ಮಿತಿವಿೂರಿ ಪ್ರಶಂಸುವುದನ್ನು ಅವರೇ ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದರು.
“ನೆರಳಿಲ್ಲದ ವಾದ” ಈಗ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಮಲ ಮತ್ತು ಅಧ�ೋವಾಯು “ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಬ್ನ್ ಮರ್ಯಮರನ್ನು ಅಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿದಂ-


ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕತ್ ತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸದಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು
ಇದೆಯೆಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು
ಅವನ ದಾಸನೂ ಸಂದೇಶವಾಹಕನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದು
ಸರಂದೀಬ್ ಮೌಲಿದ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: “ಓರ್ವ ಸ್ವಹಾಬಿ ಹೇಳಿರಿ” (ಬುಖಾರಿ).
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಲಭಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಈ ಹದೀಸನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿ
ಅದನ್ನು ತಿಂದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಕುರಿತಿರುವ ಅಮಿತ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸು-
ಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: ಒಬ್ಬನ ಹೊಟ್ಟೆ ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರವಾದಿ ಈಸಾ
ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ನರಕ- ರನ್ನು ದೇವ ಮತ್ತು ದೇವನಪುತ್ರನೆಂದು ಅಮಿತವಾಗಿ
ವನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಕುರಿತು ದೇವ
ಅಥವಾ ದೇವಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದ-
ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳಿನ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸ-
ಬಾರದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ- ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕಲಿಸಿರದ
ಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲೂಬಾರದು. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಬರೆದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ಆರ�ೋಪಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ
ನ�ೋಡಿರಿ. ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಾ. ಸ್ವಹೀ-
ಹುಲ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ “ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿ
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಲವು ತೌಹಿರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂತ್ರವೂ ಯವರು ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹ�ೋದಾಗ
ಕೂಡಾ. ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾಳೆಯ
ಹಾಗೆಯೇ ಹಬೀಬರ ರಕ್ತವೂ ತಾಹಿರ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ”
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮಲವನ್ನು ಭೂಮಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ
ನೀಡಬಾರದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ

24 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ತಕ್ಷಣ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ


ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಅದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ
ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ನಮ್ಮಂತಿರುವ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾ-
ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ದರೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅನುವದನೀಯವ-
ಲ್ಲ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾದರೂ ಸರಿ.
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಧಾರಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಖ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಬಾನಿಯವರ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ (ಪ್ರಮಾ-
ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಣಗಳಲ್ಲಿ) ತಮಗಿಷ್ಟವಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಇಷ್ಟವಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು
“ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಶರೀಅತ್‌ನಲ್ಲಿ
ಜಿಬ್ರೀಲ್ ರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗ- ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖೇದದ
ಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇರೆ ವಿೂರಿದ ಉಭಯ ಪಂಗಡಗಳ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲರನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾ- ಕೇಡಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. (ಸಿಲ್ಸಿಲತ್ತುಸಹೀ-
ತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹ್).
ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಆಯಿಶಾ ರೊಂದಿಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದ
ರು ನಿನಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ನ್ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ಖಲಾನಿ ಫತ್ಹುಲ್
ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜಿಬ್ರೀಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರಿ ಎಂದರು” ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಸೃಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ನಾವು ನ�ೋಡದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯ
ನ�ೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆ
ಸ್ವಹೀಹ್ ಆದ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಪುರಾವೆ, ಖಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ದೇಹೇಚ್ಛೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವನ ಮೇಲೆ ಕುಫ್ರನ್ನು ಭಯಪಡಬೇಕು”
(ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ) ದೃಢಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ- (ಫತ್ಹುಲ್‍ಬಾರಿ)
ಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಸ್ವಹೀಹ್
ಆದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಟ್ಟ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ- ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದಾಗಲೀ ಅವರ
ತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಮುತವಾತಿಲ್ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಲೀ ಸಲ್ಲದು. ಈ
ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ:
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ-
ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆ-
‫﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬
ದಾಡಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡುತ್ತದೆ... ಇಂತಹ ಹಲವು ﴾ ‫ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ‬
ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ನಿರರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಇವರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. “ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ನೀವು ಮೂಸಾರಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಕೊಟ್ಟವ-
ರಂತೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ತರುವಾಯ ಅಲ್ಲಾಹನು ಆ ಜನರು
ಕುರ್‌ಆನ್, ಸುನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಮಾಅ್ ಮುಂತಾದ ಪುರಾವೆ- ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು (ಮೂಸಾರನ್ನು)
ಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ-
ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿದ್ದರು” (33:69)

ಜೂನ್ 2017 25
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಸಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯ- ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿಸು-
ಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಫಿರ್‍ಔನನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಲರ್ಹವಾದುದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು
ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ- ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಆರ�ೋಪಿಸಿದಾಗ
ನಷ್ಟೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂಸಾ ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೇ ಅವರನ್ನು ಆ ಆರ�ೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನು
ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು. ಮೇಲಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು
ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬನೀ ಇಸ್ರಾಈಲರು ಮೂಸಾ ರಿಗೆ ಯಾವ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಮಾಟಗಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾ-
ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾವ ಹನು ಮುಅ್‌ಜಿಝತ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪದವಿಯನ್ನು
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ಪಾರುಗೊಳಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ�ೋಪಿಸಿ
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಕುರ್‌ಆನಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಭಾ-
ವಿವರಣೆಗಾರರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಈಸಾ ರ ಕುರಿತು ದೇವ, ದೇವಪುತ್ರ
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ- ಹಾಗೂ ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದಲ್ಲಿ (ತಂದೆ, ಪುತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ) ಒಬ್ಬ-
ರೆ. ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರ ನೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಹೀಹ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್‌ಆನ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಬೂಹುರೈರಾ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವಾದಿ ‫﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ‬


ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಇಸ್ರಾಈಲ್ ಸಂತತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು
ನ�ೋಡಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ﴾ ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ‬
ಕೆಲವರ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂಸಾ
ರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ- “ಮರ್ಯಮರ ಪುತ್ರ ಮಸೀಹ್ ಅಲ್ಲಾಹನೆಂದು ಹೇಳಿದವರು
ಣದಿಂದ ಅವರು ಮೂಸಾ ರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೋ ಲೈಂಗಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯನಿಷೇಧ ಕೈಗೊಂಡರು” (5:72)
ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನಾನ-
ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೂಸಾ ﴾ ‫﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ‬
ರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು
ಕಳಚಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಲ್ಲು ತಕ್ಷಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು “ಅಲ್ಲಾಹನು ಮೂರರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಟ ಕಿತ್ತಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯನಿಷೇಧ ಕೈಗೊಂಡರು” (5:73)

ಮೂಸಾ ರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ‫﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ‬


﴾‫ﯔﯕﯖﯗﯘ‬
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹ�ೋದಾಗ ಇಸ್ರಾಈಲ್ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ
ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ಮೂಸಾ ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದಿರು-
“ರಹ್ಮಾನನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವರು
ವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಈ ಮಾತು ತೀರಾ
ಕಾಣದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಮೂಸಾ ರು ಅದರಿಂದ
ಅಸಂಬಂದ್ಧ” (19:88-89)
ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಮೂಸಾ
ರ ಹೊಡೆತದ ಆರೇಳು ಗುರುತುಗಳು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು
ಮೂಡಿತು. (ಮುಸ್ಲಿಮ್)
30 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

26 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ರಮದಾನ್: ಕೆಲವು ಫತ್ವಾಗಳು

"" ಶ�ೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ “ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣುವ ತನಕ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಆರಂ-
ಬಾಝ್ ಭಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣುವ ತನಕ ನೀವು
ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಮೋಡಗಳ ಕಾರಣ
ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು
ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದೇ?

ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಸಹೀಹಾದ ಹದೀಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಗು-

ُ ‫ َل َن ْكت‬،‫«إِنَّا ُأ َّم ٌة ُأ ِّم َّي ٌة‬


ರುತಿಸಲು ಚಂದ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅಥವಾ
ಶಅ್‌ಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿ-
‫الش ْه ُر َهك ََذا‬ ُ ‫ُب َو َل ن َْح ُس‬
َّ ،‫ب‬
ಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ- .»‫َو َهك ََذا َو َهك ََذا‬
ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಈದ್ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು “ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಮುದಾಯದವರು. ನಾವು ಬರೆಯುವ-
ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದೇ? ವರಾಗಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವವರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ
ಈ ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು
ಉತ್ತರ: ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆ- ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಕಾರಣ,
ಅದು ಸಹೀಹಾದ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರದ- ಅವರು ಮೂರನೆ ಬಾರಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು
ರ್ಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಮಡಚಿದರು. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು
ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ರವರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಮೂಲಕ ತ�ೋರಿಸಿದರು.

‫ َو َل ُت ْفطِ ُروا َحتَّى‬،‫«ل ت َُصو ُموا َحتَّى ت ََر ُوا ا ْل ِه َل َل‬ َ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

.»‫ َفإِ ْن ُغ َّم َع َل ْيك ُْم َف َأك ِْم ُلوا ا ْل ِعدَّ َة َث َلثِي َن‬،‫ت ََر ْو ُه‬ ‫ َفإِ ْن ُغ ِّم َي َع َل ْيك ُْم‬،‫«صو ُموا لِ ُر ْؤ َيتِ ِه َو َأ ْفطِ ُروا لِ ُر ْؤ َيتِ ِه‬
ُ

ಜೂನ್ 2017 27
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

.»‫َف ُعدُّ وا َث َلثِي َن‬ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈದ್‌ನ ದಿನ
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇತರರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚದಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
“ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರಿ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಉಪವಾಸ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರಿ. ಮೋಡಗಳ
ಈದ್ ನಮಾಝ್‌ನ ವಿಧಿಯೇನು?
ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು
ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು
ಈದ್ ನಮಾಝ್‌ನ ವಿಧಿಯೇನು?
ಮುಸ್ಲಿಮ್)

ಈದ್ ನಮಾಝ್ ಫರ್ದ್ ಕಿಫಾಯ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆ)


ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹೀಹಾದ ಹದೀಸ್‌ಗಳು. ಇವು ಅನೇಕ
ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವ-
ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ-
ನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಥವಾ
ವರ ಮೇಲಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಬಿದ್ದುಹ�ೋಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂ-
ಆದರೆ ಈದ್ ನಮಾಝ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಬಿಸಬಾರದೆಂದು ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಲಂಬನಾರ್ಹ
ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಹ�ೋದರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ-
ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಗುವುದು ಪ್ರಬಲ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾದ
ಯಶಸ್ಸು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಾಹು.
ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತನ್ನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?
ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈದ್ ನಮಾಝ್
ಜುಮುಅ ನಮಾಝಿನಂತೆ ಫರ್ದ್ ಐನ್ (ವೈಯುಕ್ತಿಕ
ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೇ
ಬಾಧ್ಯತೆ) ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾ-
ಅಥವಾ ಪರವೂರಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ? ಈದ್‌ಗೆ
ಗಿರುವ, ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು
ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟರೆ ಫಿತ್ರ್
ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು
ಝಕಾತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಸರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತನ್ನು ಈದ್


ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈದ್ ನಮಾಝ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು
ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಈದ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ,
ಸುಗಂಧ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ನ-
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಲ್ಲಿರುವ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮು ಅತಿಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿರವವರು ಈದ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ


ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟರೆ ‫ُخ ِر َج فِي ا ْل ِعيدَ ْي ِن ا ْل َع َواتِ َق َوا ْل ُح َّي َض‬ ْ ‫ُأ ِم ْرنَا َأ ْن ن‬
‫ َو َي ْعت َِز ُل ا ْل ُح َّي ُض‬.‫لِ َي ْش َهدْ َن ا ْل َخ ْي َر َو َد ْع َو َة ا ْل ُم ْس ِل ِمي َن‬
ತಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ
ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
.‫ا ْل ُم َص َّلى‬
ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿನ ಅಥವಾ
“ಎರಡು ಈದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರುಣಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮು-
ಅದರ ನಂತರವಾದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೇ ಅದನ್ನು

28 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಟ್ಟಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈದ್ಗಾಹ್‌ಗೆ ಒಯ್ದು ಅವರು ತಿಂಗಳ ಆರು ಉಪವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿ-
ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗು- ಸಿದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.”
ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ (ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ತಮ್ಮ ಸಹೀಹ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.)
ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮಾಝ್‌ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕು.” ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ
ಬಳಿಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ: ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹದೀಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು
ಉಪವಾಸಗಳು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹ, ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ
‫َجدْ إِ ْحدَ انَا‬ ِ ‫ول ال َّل ِه! َل ت‬ َ ‫ َيا َر ُس‬:‫َف َقا َل ْت إِ ْحدَ ُاه َّن‬ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂದಾಯ

:‫ َف َق َال َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم‬.‫َخ ُر ُج فِ ِيه‬


ಮಾಡಲು ಆತುರಪಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ,
ْ ‫ِج ْل َبا ًبا ت‬ ಸುನ್ನತ್‌ಗಿಂತಲೂ ಫರ್ದ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

.»‫«لِ ُت ْلبِ ْس َها ُأ ْخت َُها ِم ْن ِج ْل َبابِ َها‬ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್:

ಆಗ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಹೇಳಿದಳು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶ-


ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಂದರೆ
ವಾಹಕರೇ! ಈದ್ಗಾಹ್‌ಗೆ ತೆರಳಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಬಾಬ್
ಮನುಷ್ಯನ ನಗ್ನ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.” ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು: “ಆಕೆಯ
ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಜನರು, “ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು
ಸಹ�ೋದರಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಬಾಬ್ ತೊಡಿಸಲಿ.”
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು
ಕಾಣುತ್ತಾನೆ” ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾ-
ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರು? ತಾನು
ಗಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಈದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾಹ್‌ಗೆ
ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿತುಕೊ-
ತೆರಳುವುದು ಪ್ರಬಲ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಹದೀಸ್
ಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿ-
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ದ್ದರೂ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ:
ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ


ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಿದರೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು
ಮುಂಚೆ ರಮದಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನ�ೋಡುವ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೇ?
ಮೂಲಕ. ಸಹಾಬಾಗಳು ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ
ಪುರಾವೆ ತ�ೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು
ಉತ್ತರ: ಧರ್ಮನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಮದಾನ್‌ನಲ್ಲಿ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು
ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂದಾಯ
ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದರ
ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ٍ ‫ ُثم َأ ْت َب َع ُه ِستًّا ِم ْن َش َّو‬،‫ان‬
َ ‫ ك‬،‫ال‬
‫َان‬ َّ َ ‫« َم ْن َصا َم َر َم َض‬ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಅವರ ಸಹಾಬಾಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ِ ‫ك‬
.»‫َص َيا ِم الدَّ ْه ِر‬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರ-
ತಿಫಲ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು
“ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ನಂತರ ಶವ್ವಾಲ್ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಾ-

ಜೂನ್ 2017 29
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು.” (ಅಹ್ಮದ್)


ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್‌ನ ರಾತ್ರಿಯೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಿರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದಯವಾಗು-
ವುದು ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇ-
ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ರಾತ್ರಿಯೆಂದು
ಉಬಯ್ಯ್ ಇಬ್ನ್ ಕಅ್‌ಬ್ ಆಣೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು
‫احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم‬ َ ِ‫« َم ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إ‬
ْ ‫يمانًا َو‬ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ತ�ೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

.»‫ِم ْن َذنْبِ ِه‬ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಯ


ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ
“ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್‌ನ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ- ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದ-
ಯಿಂದ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ಗತ ಪಾಪಗಳ- ರಿಂದ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ)
ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಮಾಝ್, ಕುರ್‌ಆನ್
ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: ತಲ್ಲೀನರಾಗುವವರು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುವರು
ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು
‫« َم ْن َقا َم َها ا ْبتِ َغا َء َها ُث َّم ُو ِّف َق ْت َل ُه ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن‬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಾಝ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ

.»‫َذنْبِ ِه َو َما ت ََأ َّخ َر‬


ಅಲ್ಲಾಹು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು-
ವರು. ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಾಹು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ
“ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಬಾಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರ ಗತ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪಾಪಗಳ-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಇರಲಿ. 

26 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಯಾವುದಾದರೂ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ- ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರೊಂ-
ಯೆಂದು ವಾದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಈಸಾ ರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸುವವರನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾ-
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನಿಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ-
ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರ ಕುರಿತು ವರ ವಾದವನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ “ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು
ತಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ಸದಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” (ಸುನ್ನತ್ ಮಾಸಿಕ)
ವಿವರಿಸಿದೆ. (5:116-117)
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರು-
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಅನರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವುದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇವರು ಈ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು
ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸುವುದರ ಕುರಿತು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಶೇ-
ಈಗಾಗಲೇ ನ�ೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಲವು ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಶೈಖ್ ಜೀಲಾನಿ ಯವರಂತಹ
ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾ- ಹಲವು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲಿದ್
ರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಕಿತಾಬ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

30 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ (ಐ.ಎಸ್):


ಮಾನವತೆಯ ವಿರ�ೋಧಿಗಳು

“ದಾಇಶ್” (ದೌಲತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಫಿಲ್ ಇರಾಕಿ ವಶ್ಯಾಂ) ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ವಿರ�ೋಧಿಗಳ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತದನಂತರ ಆ ಆರ�ೋಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಐ.ಎಸ್.ನ ದುಷ್ಕತ್ಯಗಳನ್ನು
ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ “ಅಲ್ ಖಿಲಾಫತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ್ಯ” ಆಧಾರವಾಗಿ ತ�ೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು
(ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್) ಅಥವಾ ಐ.ಎಸ್. ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀ- ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಅವಿವೇಕಿ-
ಕರಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ - ವಿದ್ವಂಸಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಗಳ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾ-
ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಐ.ಎಸ್. ಎನ್ನುವುದು “ಖವಾರಿಜ್”ಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಎಂಬ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಸಮಕಾಲಿಕ ರೂಪವಾಗಿರು-
ಕಾಣೆಯಾದ ಕೆಲವರು ಐ.ಎಸ್.ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದು ವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರ ತರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ತರ್ಕದೊಂ- ವಿರ�ೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗೆ ಐ.ಎಸ್.ಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಬೇರುಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಲಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯೆಂಬ ಸೂಚಿಸುವ ವರದಿಗಳು ಕೆಲವು
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆದಿರೂಪ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಹಾಬಿ-
ಗಳು ಜೀವಿಸಿ ತ�ೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಲ್ಲದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಐ.ಎಸ್.ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ಪಟ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾ-
“ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ-ವಿಧ್ವಂಸಕ ಚಿಂತನೆ- ದರಿಯಾಗುವುದು ಸಲಫಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೂಲಭೂತ

ಸ್ವಂತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಓರ್ವ ಸಲಫಿ ಸಹ�ೋದರನ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು
ಹೊರಿಸಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾಷಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ-
ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರ�ೋ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ದ�ೋಷಾರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು(ದಾಇಗಳು) ಮರೆಯಬಾರದಂತಹ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ನಾಳೆ ಇದರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು.

ಜೂನ್ 2017 31
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳು (ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ “ದಾಇಶ್” ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ-


ಆದಿಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು) ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದ ಜೀವನಕ್ರಮ ಟನೆಯ ನಿಜಬಣ್ಣವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕುರಿತು
ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲಫಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆದಿಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೆಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಆದಿಮ ತಲೆಮಾ- ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಾ ಹರಮ್‍ನ ಖತೀಬ-
ರುಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ರಾದ ಶೈಖ್ ಸ್ವಾಲಿಹ್ ಬಿನ್ ಹುಮೈದ್ “ದಾಇಶ್” ವಿರುದ್ಧ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ನೂತನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಖುತುಬಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಲಫಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸೌದಿಅರೇಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ
ಶುದ್ಧ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು “ಐ.ಎಸ್.ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ” ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಂದು
ಧರ್ಮದ ಮೌಲಿಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅಲ್‍ಇಸ್ಲಾಹ್ (ಮಲಯಾಂ) ಮಾಸಿಕ-
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಐ.ಎಸ್.ಗೆ ಸಲಫಿ ವೇಷ
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಮಾತ್ರ ತೊಡಿಸಲು ಕೆಲವರು ಅವಸರಪಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರುದ್ದೇ-
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ನೈಜ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಮುದಾಯದ- ಶಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳದೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ. ಸಮಾ-
ಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವಿರ�ೋಧಿಗಳಿಗೆ ಜದಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು
ಸಲಫಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಲರ್ಜಿ. ಲಭಿಸುವ ಪ್ರತಿ- ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಸಲಫಿ ವಿರ�ೋಧಿಗಳ ನಿಗೂಢ ಉದ್ದೇಶ-
ಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಲಫಿಗಳಿಗೆ ಮಸಿಬಳಿಯಲು ವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಗೂಢ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿ-
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇಂತಹ ಜನರೇ “ಐ.ಎಸ್‍ನ ಹಿಂದೆ ರದ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಸಲಫಿಗಳಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಲಫಿ ಸಹ�ೋದರರ
ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ “ದಾಇಶ್” ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಕೆಲವು ಜಾರಗಳನ್ನು (ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಸಲಫಿಗಳ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೇ
ಕಬ್ರ್) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಸಲಫಿಗಳು ಐ.ಎಸ್.ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದೂ, ಜಾ- “ಮಗನು ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊಸೆಯ ಕಣ್ಣೀರು
ರಗಳನ್ನು ಕೆಡಹುವುದು ಸಲಫಿಗಳ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ನ�ೋಡಬೇಕು” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅತ್ತೆಯಂದಿರ
ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ!
ಭಾರತದ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ�ೋಪಗಳೆ-
ಆದರೆ ನಿಜಾಂಶವೇನು? ಯಾವುದಾದರೂ ಸಲಫಿ ಉಲಮಾ- ಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಂತೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ತಿರುಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸು-
ಗಳು “ದಾಇಶ್”ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವುದೆಂದು ಇವರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದಕ್ಕೆ
“ದಾಇಶ್”ನ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶ�ೋಧಿಸಿ ಹಿಸ್ಪಿಯತ್ತ್ (ವಿಭಾಗೀಯತೆ) ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅಡಗಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆ
ಇದು ಆಧುನಿಕ ಖವಾರಿಜಿಯ್ಯತ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಬಹಿರಂಗ- ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಶ-
ವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸೌದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜುಮಾ ಖುತುಬಾ, ದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಯೂಲರಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು
ದರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ “ದಾಇಶ್”ನ ಇಷ್ಟಪಡದ ಬೇರೆ ಯಾರದ�ೋ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮರೆನಿಸಿಕೊ-
ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರ�ೋಧಿ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ
ಸೌದಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶೈಖ್ ಸ್ವಾಲಿಹ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಂತ ಸಹ�ೋದರರ ಮೇಲೆ ನಿರಾಧಾರ ಆರ�ೋ-
ಆಲುಶೈಖ್, ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಆಲು ಶೈಖ್, ಶೈಖ್ ಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಬಲಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಚಾರ-
ಸ್ವಾಲಿಹುಲ್ ಫೌಝಾನ್, ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಹ್ಸಿನ್ ಅಲ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವಹೀಹ್
ಅಬ್ಬಾದ್, ಶೈಖ್ ರಬೀಉಬಿನ್ ಹಾದಿ ಅಲ್ ಮದ್‍ಖಲಿ, ಹದೀಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಶೈಖ್ ಸುಲೈಮಾನು ರುಹೈಲಿ, ಶೈಖ್ ಸ್ವಾಲಿಹು ಸ್ಸುಹೈಮಿ.....

32 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

“ಮರ್ಧಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ‫ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ‬


﴾ ‫ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಡುವೆ
ಯಾವುದೇ ಮರೆಯಿಲ್ಲ” ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ “ಅವನು
ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ” ಎಂದಿದೆ.
“ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ
ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವವರೂ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವವರೂ ಆಗಿರಿ.
ಸ್ವಂತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಓರ್ವ
ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ
ಸಲಫಿ ಸಹ�ೋದರನ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು
ವಿಮುಖರಾಗುವಷ್ಟು ರೇಗಿಸದಿರಲಿ. ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಿರಿ.
ಹೊರಿಸಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾಷಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ-
ಇದು ದೇವಭಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ-
ರುವ ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ-
ನನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟು ವರ್ತಿಸಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ
ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರ�ೋ ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” (ಮಾಇದ:8)
ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ದ�ೋಷಾರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಮಾ-
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಡುತ್ತಿರುವವರು(ದಾಇಗಳು) ಮರೆಯಬಾರದಂತಹ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ನಾಳೆ ಇದರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವೂ
ಸರಿಯಾದ ಆದರ್ಶವಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು.
ತಮ್ಮ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಇತರ
ಖಾರಿಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಂತೆ “ದಾಇಶ್” ಕೂಡಾ ವಾದಿಸು-
ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು
ತ್ತಿದೆ. ಅವರ “ದಾಇಶ್” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ-
ಪ್ರೀತಿ (ವಲಾಉ) ಇದೆಯೆಂದು ಸಾಭೀತುಪಡಿಸಲು
ಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ಆದ್ಯ ಕಾಲದ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು
ಖವಾರಿಜ್‍ಗಳು ಕೂಡಾ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. “ಇನಿಲ್
ಅನುಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಓರ್ವ ಮುಅ್‌ಮಿ-
ಹುಕುಮು ಇಲ್ಲಾ ಲಿಲ್ಲಾಹ್” (ತೀರ್ಪು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
ನ್-ಮುವಹ್ಹಿದ್‍ನೊಂದಿಗೆ ತ�ೋರಿಸಬೇಕಾದ “ವಲಾಉ”-
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಮ ಗುರಿ-
ವನ್ನು ಬೇಕೆಂತಲೇ ಮರೆಯತ್ತಾರೆ. “ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮ್
ಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಧಾರೆಯವರೂ ಈ ವಚನವ-
ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಸಹ�ೋದರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು
ನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿ
ತನ್ನ ಸಹ�ೋದರನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಬಾರದು (ಸಹಾಯ
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು: “ಕಲಿಮತು ಹಕ್ಕಿನ್
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ) ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಕೈಬಿಡ-
ಉರೀದಬಿಹಾ ಬಾತ್ವಿಲಿನ್” (ಸತ್ಯವಚನ, ಆದರೆ (ಹೇಳುವ-
ಬಾರದು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಾರದು, ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸ-
ವರ) ಉದ್ದೇಶವಾದರ�ೋ ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆ)
ಬಾರದು... ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಧನ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ
ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. (ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು) ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ
ಇಂದಿನ ಖವಾರಿಜ್‍ಗಳಾದ ಐ.ಎಸ್.ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ
ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ”. ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಹದೀಸ್‌ಗಳು
ನಿಲುವು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದವು
ಮುಸ್ಲಿಮನೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು
ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಾ-
ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಣಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ
ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರ್ತ-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ
ದ್ದ್, ಕಾಪಿರ್‌ಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಮುರ್ತದ್ದರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು
ನಂತರ ನಾವು ಪುನಃ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳೋಣ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಇವರು
ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಾರಣಹ�ೋಮ ನಡೆಸಿದರು.
‫﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ‬ ಅಹ್ಲುಸುನ್ನದ ವಕ್ತಾರರನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ
ಇವರು ಅವರು ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ “ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ”
‫ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ‬

ಜೂನ್ 2017 33
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹ�ೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ನಿಜ ನಾಮವನ್ನು ಕೂಡಾ ಜನರ ನಡುವೆ
ಬಹುರಂಗಪಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇವರು ಇತರ ಮುಸ್ಲಿ-
ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಮರ ಮೇಲೆ ಹೇಡಿತನ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನತೆಯ ಆರ�ೋಪವ-
ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಖಲೀಫ ಕೂಡಾ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ
ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಹ್ಲುಸುನ್ನದ ಅನುಯಾಯಿ- ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಗಳ ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿರಿಯನ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬಶರ್‌ರವರ ಇವರ ದ್ವಿಮುಖ ಧ�ೋರಣೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿ-
ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಜ್‍ಹೂಲ್ ಇವರ ಜಾಗತಿಕ್ ಖಿಲಾಫತ್‌ನ
ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಇವರು ಸಿರಿಯಾದ “ಅವಿೂರುಲ್ ಮುಅ್‌ಮಿನೀನ್”! ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು
ಆಡಳಿತಗಾರ ಬಶರ್‌ರವರನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಹ್ಲುಸು- ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖರೀಫರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು
ನ್ನದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಿಂದ
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ-
1400 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ವಿವರಿಸಿದ ನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ
ಖವಾರಿಜ್‍ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದು ಐ.ಎಸ್.ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ನಿಲುವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ
“ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೊಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಇವರು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೋ?
(ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಿಷೇದಿಗಳನ್ನು) ತೊಂದರೆ- ಅದೇನನ್ನೋ ಕೆಲವು ಅಭಿನಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂ-
ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡವರು” ದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಜ್‍ಹೂಲ್ ಆದ ಖಲೀಫ ಐ.ಎಸ್. ಐ.ಎಸ್.: ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ಹಂತಕ


ಸಂಘಟನೆ
“ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಖಿಲಾಫತ್ತ್” ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು
ರಂಗಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರನ್ನು, ಅದು ತಮ್ಮ
ಜಾಗತಿಕ “ಖಲೀಫ”ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾತಾಪಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮುರ್ತದ್‌ನ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ “ಮಜ್‍ಹೂಲ್” ನಂತರ ವಧಿಸುವುದು ಐ.ಎಸ್.ನ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಹಾದ್ ಆಗಿದೆ!
(ಅರಿಯಲ್ಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಆದರೆನ್ನುವುದು ಇವರ ನಿಜಬಣ್ಣವನ್ನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ
ಬಯಲುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖಲೀಫ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದ-
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ತಥೈವ! ಅರಬಿಗಳು ವರನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಲೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ “ಅಬೂ” ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃ-
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುನ್‍ಯತ್ (ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು) ಕ್ವಬೀಲ ಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ನ�ೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯ ರೀತಿಯನ್ನು
(ಗ�ೋತ್ರ) ಅಥವಾ ನಾಡಿನ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. “ದಾಇಶ್” ಎಂಬ ಹಂತಕ ಸಂಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವ-
ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನೈಜ ಹೆಸರಿರಬೇಕು. ಉದಾ: ಉಮರ್ ರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ
ಅಬೂಹಫ್ಸ ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಖತ್ತಾಬರ ಮಗ ಉಮರ್ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ
ಖರೀಫರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡ�ೋಣ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 1435 ರಮದಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಖಲೀಫ “ಮೌಸೂಸ್”ನ
ಅಲ್ ಬಗ್ದಾದಿ! ಅಂದರೆ, ಬಾಗ್ದಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಕರ್‌ನ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು
ತಂದೆ? ಇವರ ನಿಜ ನಾಮವೇನು? ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು? “ದಾಇಶ್” ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ “ಅಲ್ ಖಿಲಾಫತ್ತುಲ್
ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ! ಇಸ್ಲಾಮಿಯ್ಯ” (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್) ಅಥವಾ ಐ.ಎಸ್.) ಎಂಬ

34 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಹೆಸರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಖುತುಬ ಆಗಿತ್ತು! ಮರ್ತದ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು “ದಾಇಶ್” ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಈ ಖುತುಬವು ಹೊಸತಾಗಿ ಖಿಲಾಫತ್ತನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಹ�ೋದರರನ್ನು ಕಾಫಿರ್
ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತರಾಗುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ಆರ�ೋಪಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಗ್ಗೊಲೆ
ನಿಲುವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಭಾಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಲಫಿ ಆದ-
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿೂಡಿಯಾಗಳೇ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ- ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಸಾಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‍ನ
ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ” “ಅಲ್ ಖಾಯಿದ” ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಬಾಗ್ದಾದಿಯ ಐ.ಎಸ್. ಸಲಫಿ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಥಮ ಖಲೀಫ್ ಸಿದ್ದೀಕುಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಲಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವಿಧ
ಖಿಲಾಫತ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ- ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು
ಯೂ ಇದೇ ವಿವರಣೆಯಿತ್ತು. ಬಾಗ್ದಾದಿ ಅದರಿಂದ ಎರವಲು ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿನಯದ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ- “ಸಲಫಿಯ್ಯ ಜಿಹಾದಿಯ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆದು ಸಲಫಿಯ್ಯತ್‌ನ
ಯಾದ ಸಿದ್ದೀಕ್‍ರ ಮುಂದೆ “ಮಜ್‍ಹೂಲ್” ಹಾಗೂ ಹಂತಕ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ?
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮರೆಂಬ ಶಿಯಾಗಳು, ಸೂಫಿಗಳು, ತೀವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂಲರಿಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಸ್ವಾ-
ಕಾರ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಾಬಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ- ತಂತ್ರ್ಯದ ವಕ್ತಾರರು, “ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್” ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು, ಈ
ವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು “ನಾನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ” ಎಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ವಿನಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾನೆಲ್‍ಗಳು ಈ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜ�ೋಡಿಸು-
ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವ-
ಆದರೆ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ? ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ. ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೂಫಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಘಪರಿವಾರದ
ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಪೈಕಿ ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಲಫಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು
ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ವಂತ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಮತ್ತು ನಿಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಮುರ್ತದ್‌ನ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ ಕತ್ತಿ- ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಲಫಿ
ಯಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಈ ಖಲೀಫರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ
ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟರೆಂದು ಸಂಜಾತವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆನಿ-
ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಕೆಡುಕಿನೆಡೆಗೆ ಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸಮಾನ ಶತ್ರುವಿನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರ�ೋ-
ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಡುಕನ್ನೆ- ಧಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
ಸಗುತ್ತಾರ�ೋ ಅವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವವನ ಪಾ- ಸಲಫಿಯತ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಗೂಢಾಲ�ೋಚನೆ
ಪದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅನಾಮಧೇಯನ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಗಳ ಮದ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ
ಇಂತಹ ಹರಟೆಗಳು ಇವರ ಅಲ್ಪತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಲವು ಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗೀಯತೆಯ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಖಿಲಾಫತ್ ಖಿಲಾಫತುರ್‍ರಾಶಿ- ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಯೋ-
ದ”ದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಇಂತಹ ಗಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಉಮ್ಮತನ್ನು
ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂ-
ಡೊಯ್ಯುತ್ತದ�ೋ ಎಂದು ಅನುಮಾನಪಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಜಾಗತಿಕ ಖಲೀಫರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಮಕಾಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೈಅತ್ ಮಾಡದವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಿರ್ ಮತ್ತು

ಜೂನ್ 2017 35
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ತಲೆ- ವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಆ ನಿಲುವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಸ್ವರ್ಗವಾ-


ಮಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗೀಯತೆಯ ಕಾರಣಗ- ಸಿಗಳು”. ಆ ನಿಲುವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಭಾಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ
ಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೇಷತೊಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯವರು “ತಂಡ” ಎಂಬರ್ಥವಿರುವ “ಜಮಾಅ”
ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಂತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬಿನ್ ಸಬಅ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬ ಯಹೂದಿಯ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳು
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆದಿಮ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾ- “ಅಹ್ಲುಸುನ್ನತ್‍ವಲ್ ಜಮಾಅ” ಎನ್ನುವುದು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ
ಗೀಯತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಖಿ- ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರನ್ನು
ಲಾಫತ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಲಿ ಯವರಾಗಿದ್ದರು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಇಬ್ನ್ ಸಬಾಅ್‌ನ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚರಿತರ ಈ ಸರಣಿಗೆ ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು
ದುರ್ಮಂತ್ರಗಳು ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಶಿಯಾಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಬ್ರ್ ಎತ್ತರಿಸಿ
ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕಟ್ಟುವುದು, ಮೃತಪಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು,
ಕಬ್ರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು
ಆ ಬಳಿಕ ಖವಾರಿಜ್‍ಗಳು, ಮುಅ್‌ತಸಲಿಗಳು, ಜಹ್‍ಮಿಗಳು, ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳು ಅಹ್ಲುಸುನ್ನತ್ ವಲ್‍ಜ-
ಜಬ್ರಿಗಳು... ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿದವು. ಮಾಅತ್ತಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ
ಜನಿಸಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಆಶಯಧಾರೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಅಹ್ಲುಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂ-
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುವವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ
ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಶತಮಾನದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಲದ ಸಲಫುಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳು ಅನುಷ್ಟಿಸಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ
ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಆ ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾ- ಮತ್ತು ಅನಾಚಾರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ! ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನತ್‌ನ
ಗದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದು. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪಥಭ್ರ-
ಇಂತಹ ನವೀನ ಪಂಗಡಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಷ್ಟತೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಇಂದು ಜಾಹಿಲಿಯ್ಯತ್ ಎಂಬ ವಿಷದ
ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾ-
ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂ- ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಸೂಫಿಝಂ ಬೆರೆತ ದ್ವಲಾಲತ್
ದದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆ) ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅವಲಂಭಿಸುವುದು ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದ ನೂತನ
ಪಂಗಡದವರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂ-
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ನರಕದ ಜನರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ ದು ತಿಳಿದು ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿದ
ವಿಭಾಗೀಯತೆಯ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಶಿರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುಫ್ರನ್ನು
ತೊರೆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ-
ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪೂರ್ವಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ರುವ ಯುಕ್ತಿವಾದದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ದೀನ್
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನನ್ನ ಈ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಕೇವಲ
ಸಮುದಾಯವು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡು- ಯುಕ್ತಿವಾದದ ಆಶಯ ಮಾತ್ರ! ಯುಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿ-
ತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವರು
ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಆಗ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ
ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಇಮಾಮರುಗಳು
“ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ನಿಲು- ನರಕದ ಪಂಗಡದವರೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಅದೇ ಆಶಯ

36 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಆದರ್ಶ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಂದು ಅಹ್ಲ್ ವಿಜೇತರಾದಾಗ ಶಿಯಾಗಳು ಸಂತಸಪಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್‌ನವರೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯಿಸು- ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಪರೂಪದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಭವವಲ್ಲ.
ತ್ತಿರುವವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಿನ ತನಕ ಅಮೇರಿಕ ಇರಾ-
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪಂಗಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಾನನ್ನು ದುಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯಾದಿಯ-
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗೀಯತೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು-
ಜನರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ
ವಿಭಾಗೀಯ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದೆ. ಈ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳು ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಗುರು- ರೂಪಾಂತರದ ಮನಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ವಿಭಾಗೀಯತೆಗೆ ಅತೀತವಾದ
ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನದ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಖೀದ ಮತ್ತು ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನತ್‌ನ ಆದರ್ಶದ ಬದ್ದವೈರಿಗಳಾದ ಶಿಯಾಗಳು
ಮನ್‍ಹಜ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿ- ಇರಾನನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಲಫಿಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಸಿರಿಯಾ
ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವು ಇಂದು
ಇಮಾಮುಸ್ಸುನ್ನ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬಲ್ ರವರ ಶಿಯಾಗಳ ಕರಾಳಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅರಬ್
ಪಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದ�ೋರಿರುವ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯು-
ಇಬ್ನುಬ್ನ್‍ಲ್ ಕಯ್ಯಿಮಿಲ್ ಜೌಸಿಯ್ಯ, ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತ್ತಿರುವ ಶಿಯಾಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‍ನ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ
ಅಬ್ದಿಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್, ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್, ಶೈಖ್ ಉಥೈಮಿನ್, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು
ಶೈಖ್ ಅಲ್ಬಾನಿ, ಶೈಖುಲ್ ಸ್ವಾಲಿಹುಲ್ ಪೌಝಾನ್ ಮೊದ- ಟ್ರಂಪ್ ವಿಜೇತರಾದಾಗ ಶಿಯಾಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ಲಾದವರ ಸರಣಿ ಸಲಫಿಯ್ಯತ್‌ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ನಡೆಸಿದ ರ್‍ಯಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಯಾಗಳ
ಆಡಳಿತವು ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವಿನ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಲಫಿಯ್ಯತ್‌ನ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ
ಶತ್ರುಗಳು ಉಭಯ ಹರಮ್‍ಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ಯಮನ್‍ನಲ್ಲಿ “ಹೂಥಿ”ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವವರು
ಸೇವಕರಾದ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಾ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಅಬಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಹೂಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂತೆಂದು ಆಲ�ೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲಫಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸೌದಿಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತಳಕು ಹಾಕಿ ಸಲಫಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಯಾಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ
ಲ�ೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಕೈಜ�ೋಡಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾ-
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಹ�ೋದವು. ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಗುವಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮ್
ಇಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ
ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮುದಾಯವು
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾ- ಮರೆಯಬಾರದು.
ದಾಗ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಶಂಕೆಗೊಳಗಾ-
ಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಷಡ್ಯಾಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಶಗಳಿಂದ
ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಲ�ೋಕದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ - ಆವಿೂನ್ 
ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಅಶಂಕೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು

ಜೂನ್ 2017 37
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ

"" ಶ�ೈಖ್ ಸಾಲಿಹ್ ಇಬ್ನ್ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್‌ಫೌಝಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ದಹ್ರ್ ಎಂದರೆ ವರ್ಷ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ,
ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ರಮದಾನ್
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು:
ಆರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ
‫َان ك ََم ْن‬ ٍ ‫ان َو َأ ْت َب َع ُه ِستًّا ِم ْن َش َّو‬
َ ‫ال ك‬ َ ‫« َم ْن َصا َم َر َم َض‬ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ.

.»‫َصا َم الدَّ ْه َر‬ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ನಂತರ ಶವ್ವಾಲ್


ತಿಂಗಳ ಆರು ಉಪವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿ-
“ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ನಂತರ ಶವ್ವಾಲ್ ಸುವವನಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಫಲ
ತಿಂಗಳ ಆರು ಉಪವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು- ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಔದಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವವನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದಂತವನಾಗು-
ತ್ತಾನೆ.” ಪ್ರವಾದಿ ರವರು “ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳು”
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾ-
ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ, ಅಂದರೆ ಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಲ್ಲೋ, ಮಧ್ಯ-
ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹದೀಸ್ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ದಲ್ಲೋ, ಕೊನೆಯಲ್ಲೋ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ, ಅವರು
ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾ- “ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. (ಯಾವುದೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.)

ಅಂದರೆ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹದೀಸ್ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ರಮದಾನ್
ನಂತರ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚ- ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದವರಿಗೆ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ
ರಿಸುವವನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದವನಂತೆ
42 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಆಗುತ್ತಾನೆ.

38 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಹದೀಸ್ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮಾನದಂಡ

"" ಶ�ೈಖ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಬಾನಿ ತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಲೂ ನ�ೋಡುತ್ತಲೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು


ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸಲಫುಗಳ (ಪೂರ್ವಿಕರ) ಮಾರ್ಗವು


ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರದವರ ಮಾರ್ಗವು
ಬ್ಬನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸು-
ಅತ್ಯಂತ ಸುದೃಢ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ!
ನ್ನತನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ,
ಅವನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಅನುಚರರು, ತಾಬಿಉಗಳು
ಇದು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಹಿರಂ-
ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಲಫು-
ಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ-
ಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವುದು
ಗಾಮಿಗಳಾದ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ
ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವರು ಹಲವೊಮ್ಮೆ
ಎಂಬ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿ-
ಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ನಾವು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ
ಸಲಫುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವವರು ಮತ್ತು
ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಕುರ್‌ಆನ್, ಸುನ್ನತ್ ಮತ್ತು
ನೂತನ ವಾದದ ಮೂಲಕ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದವರ
ಸಲಫುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.
ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದಾ-
ಬದಲಾಗಿ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವರು ಉದ್ದೇ-
ಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶಿಸುವುದು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ
ಸಲಫುಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿರುಗಿ
ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲಫುಗಳ
ಕೂಡಾ ನ�ೋಡದ ಇವರು ಮುಂದಿಡುವ ಹೊಸ ವಾದ
ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಯೂ ನ�ೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧ-
ವಾದ ನಿರರ್ಥಕ ವಾದಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ
ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು
ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರು,
ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪುರಾವೆ-
ಅವರ ಅನಾಚರರು ಮತ್ತು ತಾಬಿಉಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆಲೆಗೊಂಡ
ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು
ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಅವರ ವಕ್ತಾರರೆಂದು ವೇಷ ತೊಟ್ಟವರ ಕೆಲವು ಮಾ-

ಜೂನ್ 2017 39
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ


ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಸಹಾಬಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ನಿಸ್ಸಂದೇಹ-
ಮುತವಾತಿರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾದವೆಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತುಟಿಯ ವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು
ಕವಾಯತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರು.
ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸಲಫುಸ್ವಾಲಿಹ್‍ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬುನಾದಿ-
ಯಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಅವರು ಆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರು
ಈ ನೂತನವಾದವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನವ- ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾವಿೂ ಸಂದೇಶದೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರು.
ರು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವಿಷ್ಕ-
ರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಹಾದ್ ಆದ ಹದೀಸ್‌ಗಳು ಸ್ವಹೀಹ್ ಸ್ವಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಅನಸ್
ಆದರೂ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವೀ- ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಹೀಗಿದೆ. “ಪ್ರ-
ಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿಯವರು ಮುಅದ್‌ರನ್ನು ಯಮನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ
ಮುತವಾತಿರ್ ಅಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹ್ಕಾಮು- ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನೀವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು
ಗಳಲ್ಲಿ (ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ) ಅವುಗಳು ಸ್ವೀ- ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ
ಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಈ ವಿಭಜನೆ ಸಲಫುಸ್ವಾಲಿಹ್‍ಗಳ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ-
ಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷ್ಯದ ವಚನದೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿರಿ.
ನೂತನವಾದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಮಾಝ್‍ನ
ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರದ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕುರಿತು ಆದೇಶಿಸಿರಿ...”
ಇದು ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮುಆದ್‌ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಾದರ�ೋ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರದಿ
ನಂತರದವರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾದ್
“ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾರ್ಗ- ಆದ ಹದೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರಿಗೆ
ದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ವಸ್ತುತಃ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಏಕತ್ವದೆಡೆಗೆ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದುವು. ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ- ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗೀದಾರರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವದೆಡೆಗೆ
ವೇನಾಯಿತೆಂದು ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ (27:14). ಆಮಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮದೀನಾದ ಹೊರಗೆ ದೂರಪ್ರದೇಶ ಸಲಫುಗಳನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು


ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ವಹಾಬಿಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಸಹಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹದೀಸನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಿದಿರಿ. ಈ ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ತಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮುಆದ್‌ರನ್ನು ಯಮನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ತೌಹೀದ್‌ನೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿ-
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಯಾರು? ಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದೆಡೆ ಈ ಹದೀಸ್ ಸ್ವಹೀಹ್
ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಹಾದಾದ
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಯಮನ್‌ಗೆ ಮುಆದ್, ಅಬುಲ್ ಹದೀಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಖೀದ) ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ-
ಮೂಸಲ್ ಅಶ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಲಿಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರು- ವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ!
ವುದು ಸುನ್ನತ್‌ನಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಭವಗಳಾಗಿವೆ.
ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಮುತವಾತಿರ್, ಆಹಾದ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ
ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಜನರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ

40 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಅನುಚರರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವವರು ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಚಿಸುವುದಷ್ಟೆ. ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು
ಸ್ವಹಾಬತ್‌ನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಚಲಿಸಿದವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯೇ?
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಮತಿ-
ಗಳಾದ ಜನರಿಗೆ ಕುರ್‌ಆನ್, ಸುನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಸಲಫುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನ್‍ಹಜ್‍ನಿಂದ ಪ್ರತಿಚಲಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರ
ಮತ್ತು ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಒಂದು ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುತವಾತಿರ್ ಆದ ಹದೀ-
ಘಟನೆ ಸಾಕು. ಸ್‍ನಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ! ಫಿರ್‍ಔನನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ರ್‌ನಲ್ಲಿ
ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಚ್ಚರಿತರ ಪಥವನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಬೇ- ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ
ಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುವವರು ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ದೃಢಪಡಿ-
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಹಾಬತ್, ತ್ವಾಬಿಉಗಳು ಮತ್ತು ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಅನುಚರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಸಚ್ಚರಿತರ
ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು “ನರಕಾಗ್ನಿ! ಅದರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬೆಳಗು ಬೈಗುಗಳಲ್ಲಿ ತರ-
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಘಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್‍ಔನನ
ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದವರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯುಗ್ರ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಿರೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುವುದು” (40:46)
ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುತವಾತಿರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾದೆಂದು
ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆಹಾದ್ ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಯಾ- ಈ ನರಕವನ್ನು ಈ ಜನರು ಅದು ಫಿರ್‍ಔನನ ಜತೆಗಾರರಿ-
ಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನೂತನವಾದದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಕೆಲವು ಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ
ವೈರುದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರ
ಹದೀಸ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖೀದ (ವಿಶ್ವಾಸ) ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ
(ಹುಕುಂ ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ) ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ- ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ವಾದವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೆ. ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ಅಂದರೆ, ಹದೀಸ್ ಸ್ವಹೀಹ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮುತವಾತಿರ್‌ನ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ನ�ೋಡಿರಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಪರಿಧಿಗೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಖೀದ ದೃಢಪಡುವುದಿ-
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಒಬ್ಬನು ಕೊನೆಯ ತಶಹ್ಹುದ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವಾಗ ಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ! ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಇವರು ಧಾರಾಳ ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು
ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಭಯ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳು ಮುತಾ-
(ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ) ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ನೀನು ನರಕದ ವಾತಿರ್‌ನ ಪರಿಧಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮಸೀಹ್ ದಜ್ಜಾಲನ ಕೇಡು ಹಾಗೂ
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಸಮಯದ ಫಿತ್ನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷೆ”. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಒಂದು ಹದೀಸ್‍ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ
ಈ ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಯಾಚಿಸ- ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ
ಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಅದು ಶರೀಅತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಬ್ರ್‌ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗುವಾಗ
ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾ- ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಇವರೀರ್ವರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಗಳು ಆಹಾದಾದ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದಲೂ (ಮುತ್‍ವಾತಿರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ
ಅಲ್ಲದ ಹದೀಸ್‌ಗಳು) ದೃಢಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲೋರ್ವರು ಪರದೂಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅವರು ಕೂಡಾ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತೋರ್ವನು ಮೂತ್ರಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿರುವುದು ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣ- ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಅನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಒಂದು
ದಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸೀಹ್‍ದಜ್ಜಾಲನ ಕೇಡಿನ ಖರ್ಜೂರದ ಸ�ೋಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ

ಜೂನ್ 2017 41
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಬ್ರ್‌ನ ತಲೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು: “ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ದಫನಗೊಳಿಸುವು-
ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: “ಈ ಸ�ೋಗೆ ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲದಿ-
ಹಸಿರಾಗಿರುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕಬ್ರ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಬ್ರ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೂ
ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ (ಬುಖಾರಿ, ನಸಾಈ) ಆಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು-
ತ್ತಿದ್ದೆ” (ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಈ ಹದೀಸ್ ಸ್ವಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗ-
ಳು ಕೂಡಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಮುಶ್ರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಬ್ರ್‌ನಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಇಂತಹ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ,
ಸ�ೋಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ತನಕ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿ- ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಶ-
ಸಲು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಉದ್ದಟತನ-
ವೇ ಸರಿ. ಅವರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹದೀಸ್‌ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಹದೀಸ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುತವಾತಿರ್ ಆಗಿರದೆ ಆಹಾದಾಗಳಾಗಿರುವುದು ಅವರ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನೀವು ಮೂತ್ರಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊ- ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಳಿಸಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕಬ್ರ್‌ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ
ಶುಚಿತ್ವದ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ” ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಬೂಹುರೈರಾ ಹದೀಸ್‍ನ
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ನಿಲುವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಇಂತಹ ಧಾರಾಳ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂ- ಅಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ತಶಹ್ಹುದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾಲ್ಕು
ದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಅಭಯ ಕ�ೋರಲಿ”
ಜಾಹಿಲಿಯ್ಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಮುಶ್ರಿಕರ ಕಬ್ರ್‌ಗಳ ಎಂಬ ಹದೀಸ್! 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹಾದು ಹ�ೋಗುವಾಗ

38 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ

ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಧರ್ಮನಿಯ- ಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶವ್ವಾಲ್
ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, “ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸ-
ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ನಂತರ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ಉಪ- ಬಹುದು. ಕಾರಣ, ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿರುವುದು: “ನಂತರ
ವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು” ಎಂದು ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ಉಪವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು” ಎಂದು.

ಆದುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ತೊರೆದವರು ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದು
ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು
ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಬಾಕಿಯಿದ್ದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಪವಾಸಗಳ-
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಆತುರಪಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಸುನ್ನ-
ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಮದಾನ್ ತ್‌ಗಿಂತ ಫರ್ದ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದವರು ಆ
ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ತನಕ (ಬುಲೂಗುಲ್ ಮರಾಮ್ ಗ್ರಂಥದ ಕಿತಾಬು ಸ್ಸಿಯಾಮ್‌ನ
ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ- ವಿವರಣೆ) 

42 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು

"" ಅಶ್ಶೈಖ್ ಅಲ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಅಹ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಒಂದು: ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಗ�ೋಪ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ.
ಇಬ್ನ್ ಕುದಾಮ ಅಲ್‌ಮಕ್ದಿಸೀ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ತ�ೋರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಅ ರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗ-


ಳಿವೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ,
ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು
ಎರಡನೆಯದು: ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಅದುಮುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ ಶತ್ರುವಿನ ಮಾಧ್ಯಮವು ಚಪಲಗಳಾಗಿವೆ. ತಿನ್ನಲು,
ಕುಡಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಚಪಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪಲದ
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಭೂಮಿಯು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೈತಾನನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪದೇ
.»‫«الص ْو ُم لِي َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه‬
َّ ಪದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಪಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಾಗ
ಶೈತಾನರು ಬರುವ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
“ಉಪವಾಸ ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ನೀಡುವೆನು.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ 1904 ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ 1151) ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಇನ್ನೂ
ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹದೀಸ್‌ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಉಪವಾಸಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವು-
ದೇ ಸಾಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಅ್‌ಬಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ಉಪವಾಸದ ಸುನ್ನತ್‌ಗಳು:
ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಸಹರಿ ಉಣ್ಣುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡಮಾಡುವುದು

﴾‫﴿ﮀﮁ‬ ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಪಾರಣೆಗೆ ಆತುರ-


ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಪಾರಣೆ
ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ.
“ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರಿ.” (ಅಲ್‌ಹಜ್ಜ್: 26)

ಉಪವಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳು: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ


ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯ ತ�ೋರುವುದು, ಸದಾಚಾ-
ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿದೆ. ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ದಾನಧರ್ಮ

ಜೂನ್ 2017 43
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಾಡುವುದು ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ: ಕಣ್ಣು, ನಾಲಗೆ, ಕೈ, ಕಾಲು,


ಶ್ರವಣ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ
ರಮದಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕಲಿಯುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಅ್‌ತಿಕಾಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವುದು ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸುವ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲ�ೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನ-
ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹದೀಸೊಂದರಲ್ಲಿ ಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಆಯಿಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಈ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು
ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

‫َان النَّبِ ُّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِ َذا َد َخ َل ا ْل َع ْش ُر‬


َ ‫ك‬ ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು:
.‫[ َي ْعنِي ْالَ ِخ َير] َشدَّ ِم ْئ َز َر ُه َو َأ ْح َيا ال َّل ْي َل َو َأ ْي َق َظ َأ ْه َل ُه‬
ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಕರಾಹತ್ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋ-
“ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಜಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ
ರವರು ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ- ಮತ್ತು ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳನ್ನು
ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ-್ದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿ-
ರು.” (ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ 2024; ಮುಸ್ಲಿಂ 1174) ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು:

ِ ِ ِ ِ ‫الز‬
َ ‫ور َوا ْل َع َم َل بِه َف َل ْي َس ل َّله َح‬
‫اج ٌة‬ ُّ ‫« َم ْن َل ْم َيدَ ْع َق ْو َل‬
ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳ-
ನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
.»‫فِي َأ ْن َيدَ َع َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه‬
ಒಂದು: ಅದು ಮಡದಿಯರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು.
“ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವ
ಎರಡನೆಯದು: ಪರಿಶ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರ್ಮವೆಸಗಲು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದವನು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯಾವ ಅಗತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿಲ್ಲ.”
(ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ 1903)
ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಪಡ-
ಲು ಕಾರಣ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ-
ಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ-
ಉಪವಾಸದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಸುವಂತೆ ಇನ್ನಾವ ಚೀಲವನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿವರಣೆ: ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದವನಿಗೆ
ರಾತ್ರಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ-
ಉಪವಾಸ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪವಾಸ, ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ
ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪವಾಸ. ತುಂಬಾ ಉಂಡರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ
ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾಂಗವನ್ನು ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಪರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ-

44 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಉಪವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ- ಎರಡು ಭಾಗವಿದೆ: ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ.
ವು ಹಸಿವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಪಲವನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು: ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವು-
ದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡು-
ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪವಾಸ: ತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ದೇಹವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು
ತೊಡಗುವಾದ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿ-
ಸುವುದು ಪ್ರಬಲ ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು:
ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ
ಬಳಿಕ ಬರುವ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಬೂ ಕತಾದಾ ರವರ ಹದೀಸಿ-
ಆಚರಿಸುವುದು, ಅರಫ ದಿನದ ಉಪವಾಸ, ಆಶೂರಾ ದಿನದ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: ಒಮ್ಮೆ ಉಮರ್ ರವರು ಪ್ರವಾದಿ
ಉಪವಾಸ, ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಃ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ರವರೊಂದಿಗೆ “ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವನ
ಉಪವಾಸ, ಮುಹರ್ರಮ್ ಉಪವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿಧಿಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು:

.»‫«ل َصا َم َو َل َأ ْف َط َر» َأ ْو « َل ْم َي ُص ْم َو َل ْم ُي ْفطِ ْر‬


ಕೆಲವು ಉಪವಾಸಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ:
َ
ಉದಾ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸು-
ವುದು.
“ಅವನು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿ-
ಡಲೂ ಇಲ್ಲ.” (ಮುಸ್ಲಿಂ 1162)
ಕೆಲವು ಉಪವಾಸಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ:
ಉದಾ: ಸ�ೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ.
ಇದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ವಿರ�ೋಧಿಸಲಾಗಿರುವ
ದಿನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸು-
ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು:
ವವರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಈದ್ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪವಾಸ ದಾವೂದ್ ತಶ್ರೀಕ್‌ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ
ರವರ
ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.
ಉಪವಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ
ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಿಶಾಂ ಇಬ್ನ್ ಉರ್ವ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರ ತಂದೆ ದಿನ-
ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ: ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಯಿಶಾ ದಿನನಿತ್ಯ
ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು: ಉಪವಾಸವಿಲ್ಲದ ದಿನ ದೇಹದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪೂ-
ರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವಿರುವ ದಿನ ದೇಹವನ್ನು ಅನಸ್ ಇಬ್ನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ರವರ ಮರಣಾನಂತರ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ನಿರಂತರ ನಲ್ವತ್ತು
ದೇಹಕ್ಕಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಉಪವಾಸದ ಉದ್ಧೇಶ-
ಇದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ
ಎರಡನೆಯದು: ಉಪವಾಸವಿಲ್ಲದ ದಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ದಿನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಉಪವಾಸವಿರುವ ದಿನ ಸಹನೆಯ ದಿನ. ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ
49 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜೂನ್ 2017 45
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಲೈಂಗಿಕ ಅರಾಜಕತೆ: ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದರ


ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸಂತಾನ�ೋತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಮಾಜವು ಯಾವತ್ತೂ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಲ್ಪ- ಇಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಶಾಂತಮಯವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ
ಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅದರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ಣವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವು
ಉಪಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಏರುಪೇರು, ಬೆಳೆಯಲು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಕುಟುಂಬ ಛಿದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ-
ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೂ
ಬಹುತೇಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ- ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಡೆದಿರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು
ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಡಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುವದನೀಯವಾದ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ


ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ
‫﴿ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ‬
ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗ- ﴾‫ﮑﮒﮓ‬
ಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದ ಬೀಜ “ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರದತ್ತ ಸುಳಿಯದಿರಿ. ಅದು ಅತಿ ಹೀನ
ಬಿತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಭಾವೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಬಿರುಕು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ” (17:32)
ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹ�ೋಗಬಾರದೆಂ-
ಪರಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಯಾವ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಕೆಡಹುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವ್ಯಾ- ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಪಕವಾಗಿದೆ. ಸಲಿಂಗರತಿ ಎಂಬ ಲೈಂಗಿಕ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವರು
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದರು ಎನ್ನುವುದು ಯೋಚಿ- ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನ್ಯ ಸ್ರೀ-ಪುರುಷರ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ

46 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಅನ್ಯ ಬೇರೊಂದು ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:


ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನ�ೋಡುವುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಸನಿಹ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಕಾಯಿಲ್
ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಸ್ವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪ್ರಚಾರ- ಎಂಬ ಮಲಕ್‍ಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳು-
ಕ್ಕೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ- ತ್ತಾರೆ: “ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ನ�ೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಇಕ್ಕ-
ರು ಪರಸ್ಪರ ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವುದು ಕೂಡಾ ಟ್ಟಾದ, ಆದರೆ ಕೆಳಭಾಗವು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಒಲೆಯ-
ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಲ್ಲಿ ನಗ್ನರಾದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ
ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಅದರ
ಬಿಸಿಯ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರ�ೋದನ ಮುಗಿಲು
ಪರಮದಯಾಮಯನ ವಿನೀತ ದಾಸರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿ- ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಜಿಬ್ರೀಲರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಯಾರು
ಸಿದೆಡೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ: ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ರು ಆ ಜನರು
ವ್ಯಭಿಚರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು (ಬುಖಾರಿ)
ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ನರಕ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸುವ ಕೆಡುಕಿನ ಕುರಿತು
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ‬ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನೀಡಿದ
‫ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ‬ ಉತ್ತರ “ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ” ಎಂದಾಗಿತ್ತು.

﴾ ‫ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ‬ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಬ-


ಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲ�ೋಕದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
“ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾವ ಆರಾಧ್ಯನನ್ನೂ ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಗೌರವಿಸಿರುವ ಯಾವ ಜೀ- ಹೇಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ
ವವನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರವೆ- ವಿನಾಶದ ಕುರಿತು ಕುರ್‌ಆನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಲ�ೋಕವು ಈ
ಸಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಕೆಡುಕನ್ನು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು” (25:68) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಪ್ರವಾದಿ ಲೂತ್
ರವರು ನಿಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಸದೂಂ” ಗ�ೋತ್ರದವ-
ಈ ಮಹಾಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಕ�ೋರುವ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಭೀಕರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಯ “ದೇವಚರರು ಲೂತರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಆಗಮನ-
ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು. ದಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ
ಮನಸ್ಸು ಕುಗ್ಗಿತು. ಇಂದು ಮಹಾ ಗಂಡಾಂತರದ ದಿನವೆಂ-
“ಅನಂತರವೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋದರು. ದರು (ಆ ಮಲಕ್‍ಗಳು ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ಬಾಲಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಆಗ ತುಂಬಾ ಬಾತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ನಾತ ಬೀರು- ಲೂತರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು) (ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದೊಡನೆ)
ತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನನಗೆ ತ�ೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅವರ ಜನಾಂಗದವರು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ
ದುರ್ನಾತವು ಪಾಯಿಖಾನೆಯಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ: ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ
“ಇವರು ಯಾರು?” ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ಇವರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ದುಶ್ಚಟವಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಲೂತ್ ಹೀಗೆಂದರು,
ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ” (ಬುಖಾರಿ) “ಓ ನನ್ನ ಜನಾಂಗದವರೇ, ಇದ�ೋ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಪವಿತ್ರರು. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿ-
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭ-
ರಿ. ನನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ.
ವಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿ-

ಜೂನ್ 2017 47
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ದರು: “ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪಡೆಯುವುದನ್ನೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಡುಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾವು ಇಚ್ಚಿಸುವುದೇನೆಂಬುದೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹಿತವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.” ಲೂತ್ ಹೇಳಿದರು: “ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸ್ವಾದನೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ
ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ! ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಭಯ ಏಳುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಪಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಆಶ್ರಯವೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ!” ದೇಹದಿಂದ ವೀರ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಳು
ಆಗ ಮಲಕ್‍ಗಳು ಅವರೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ಓ ಲೂತ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತೇಜನ ಅಗತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವಚರರಾ- ಉತ್ತೇಜನ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ದೇಹವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತ-
ಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೇನೂ ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡಲು ಇವರಿಂ- ನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ
ದಾಗದು. ನೀವು ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ- ಹಾನಿಯಿದೆ.
ವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗಿಬಿಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನ�ೋಡಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿವಾಹವಾಗಲು ತಡಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ (ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ- ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಗಲಾರಳು) ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿ ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿರ್ದೇಶನವು
ಅವಳ ಮೇಲೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಿತರಾದರೂ, ಇಂಥಹವರಿಗೆ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಗಲು ಆಹ್ಲಾದಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬ-
ಸಮಯವೇ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಹುದು. ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ
ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಪವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ನಾಡನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಜನರು ತಿಳಿದರೆ
ಸುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಸಿದೆವು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪಾಪವೆಂದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡು- ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅಕ್ರಮಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ” (ಹೂದ್)
ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಲ�ೋಕಾವಸಾನದ ತನಕ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವುದು
ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲ�ೋಕದ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಅನುಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅರಾಜಕತೆಯ ಕುರಿತು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ
ಎಂಬ ಕೆಡುಕು ಇಂದು ಲ�ೋಕದಲಿ ವರ್ಧಿಸಿದೆ. ಮೂಲಭೂ- ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ
ತವಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಿವಾಹಿತರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸೂಚಿಸುವ
ನಡುವೆ ಸಹಮತವಿದೆ. ಲ�ೋಕದ ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಕಾ- ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಂತಹ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಓ ಯುವ ಸಮುದಾಯವೇ,
ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವರು ವಿವಾಹಿ-
ತರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಅವನ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗುವ ಯಶಸ್ವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಲೈಂಗಿಕ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು” (ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
(23:1-7) ಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹದ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೂ, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ
ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸ್ವಾದನೆ ಪಾಲಕರು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

48 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ವರ್ತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು “ಓ ಯುವಸಮುದಾಯವೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರಾಗುವ


ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರಾದ ನಂತರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾಂಗವನ್ನು
ಹಿತಕರವೆಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಮನ�ೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರದವರು ಉಪವಾಸ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಚರಿಸಿ. ಇದು ಅವರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ”
ಕಿರಿಕಿರಿ ದೂರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ (ಬುಖಾರಿ)
ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಡೆಯಾಗಿ ಪರಿ-
ಣಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬಾರದೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ
ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಷಿದ್ದಗೊ- ದೇಹೇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಶೈತಾನಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿ ವಿವಾಹಿತನಾ- ನರಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನು ತನ್ನ ದೇಹೇಚ್ಛೆಯ
ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” (ಇಬ್ನ್ ಗುಲಾಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವು-
ಅದಿಯ್ಯ್, ಸ್ವಹೀಹುಲ್ ಜಾಮಿಅ್ 3152) ದಾದರೂ ನೀಚಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು
ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಾರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯರೆಡೆಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದೃಷ್ಠಿ ಹೊರಳಿಸದೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ವ-
ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾವಿ- ರ್ಗೀಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನು ತೊರೆದು ಸಜ್ಜನ
ತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 
ಒಳಪಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು


‫﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ‬ 45 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

‫ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ‬ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್‌ಊದ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸು-

﴾‫ﮋﮌﮍﮎﮏ‬
ತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: ನಾನು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ-
ದರೆ ನಮಾಝ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಉಪವಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮಾಝನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.
“ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಠಿಗಳನ್ನು
ಕೆಳಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳ-
ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ
ಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಳಿರಿ. ಇದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು
ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು
ಅರಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” (24:30)
ಉಪವಾಸ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿ-
ಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತು
ಅನಾವಶ್ಯಕ ದೃಷ್ಠಿಯು ಹಲವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು
ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾ-
ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾಹಿತನಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು
(ಮುಖ್ತಸರ್ ಮಿನ್‌ಹಾಜುಲ್ ಕಾಸಿದೀನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ 38
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗ ವೃತಾನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ.
ನೇ ಪುಟದಿಂದ 40 ನೇ ಪುಟದ ತನಕ) 

ಜೂನ್ 2017 49
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ


ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು


ಸೀದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಯವರು ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದೌತ್ಯ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ
ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರು ಬ್ಯಾಬಿಲ�ೋನಿಯದ ಊರ್ ಗ್ರಾ- ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಮಾಝ್ ಮತ್ತು ಜುಮ್‌ಅವನ್ನು
ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಲಸ್ತೀನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೈಬ್ರೋನ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಹಣ ಲಭಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬ-
ಮಸೀದಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವ- ಹುದು. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಸೀದಿ ನಿ-
ಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವೃತ್ತನ
ಯವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಲ�ೋಕದ-
ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ನೂತನ ಮಸೀದಿಗಳು ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲೆಯೆತ್ತಿತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಗಮನಿಸದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯ-
ಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಿನಾ-
ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ವರು ಖಲೀಫರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ತೌಹೀದ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಲು ಅನಂತರ ಉಮವಿಯ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಾರ
ಒಂದು ಹೊಸ ಮಸೀದಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು
ಭಾಸವಾಗುವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮಿನಾರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ
ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗ ಮಿನಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಡಂಬರ ಆಗಿರಬಾರದು.
ಲಭಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. ಜಮಾಅತ್ ನಮಾಝ್ ಮುಗಿದು ಅವಸರವಿರುವವರಿಗೆ
ಹ�ೋಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಳಿ-
ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ನಡೆಯ- ಯಲು ಕಿಬ್ಲಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.

50 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಹೀಗಾದರೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಅವರ ನಮಾಝ್ ಇಮಾಮರ ಕೆಲಸ ಐದು ಇಮಾಮತ್ತ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾ-
ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿ- ಗಾಬಾರದು. ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮರ
ರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸಮಯ
ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
ಆದಾಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂತಹ ತೀವ್ರ ಸೆಖೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಮಸೀದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವುದೂ ಮಾಡುವ ಮಡಚಿಡುವ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಿರದ ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ
ಸ್ಥಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಹೂದ�ೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವುದೂವಿನ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ
ತಿರುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭಿಸ�ೋಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಕಾರ್ಯ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡದೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಬಾರದು. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂ-
ಭಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವಿದ್ದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಜಾರದ
ಜೊತೆಗೆ ಇಮಾಮರ ರೂಂ, ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಂ, ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಕೆಡ-
ಲೈಬ್ರರಿ, ಕಛೇರಿ, ಅಡಿಟ�ೋರಿಯಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಲ್ಪಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜುಮ ಮತ್ತು ಜುಮಾಅತ್
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಾಝ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು
ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎರಡು-ಮೂರು ಸಾಲುಗಳು ಕೂಡಾ ಭರ್ತಿಯಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳ-
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಮಾಅತ್ ಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ನಮಾಝ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಮಸೀದಿಗಳು ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗೆ
ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ತೆರಲು ಹಿಂಜರಿಯದ
ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹ�ೋಗಬೇ- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರು ಮದ್ರಸಾದ ಅದ್ಯಾಪ-
ಕಾದರೆ, ಅದರ ಕೀಲಿಗೈಗಾಗಿ ಇಮಾಮರನ್ನು ಹುಡುಕಿ- ಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉರಿದುಬೀಳುವುದು
ಕೊಂಡು ಹ�ೋಗುವ ಗತಿಗೇಡು ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಾಲುಚೀಲ(ಸಾಕ್ಸ್) ತೆಗೆದು ಶೂ
ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮೂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರುಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಾದ ಅದ್ಯಾ-
ಟಾಯ್ಲಿಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಪಕರಿಗೆ ಅರ್ಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ವೇತನ
ನೀಡಲು ಕಮಿಟಿಯವರು ಮುಂದಾಗದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂ-
ಸಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದರೆ ತಡವುವವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಸನ್ನು ನೆನೆಯಿಸದೆ ವುದೂ ದಾಗಿ ಕಲಿತು ಅರ್ಹರಾದ ಹಲವರು ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು
ಮಾಡುವ ಸೌಕರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯುರ�ೋಪಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಷವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸೀದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದ್ರಸಾ ಅಧ್ಯ-
ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಶ್ಮಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇ- ಯನ ರಂಗವು ಈಗಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ಕು. ಹೂದ�ೋಟ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಯಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿದೆ. ಮದ್ರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ
ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ�ೋರ್ ಎನಿಸಿದೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಜೂನ್ 2017 51
ರಮದಾನ್ ವಿಶಕೇ�ಾಂಕ - 2 17   �ರಾತಕೇ ಮುಸತು�ೇ�್ - ಕನ�ಡ �ಾ�ಕ

‫ﺷﺮح�اﻟﻘﻮاﻋﺪ�اﻷر�ﻊ‬
±ÀºÀÄð¯ï PÀªÁE¢¯ï Cgï§Cï
(£Á®ÄÌ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀvÀéUÀ¼À «ªÀgÀuÉ)
" ಶ�ೈಖ್ ಸಾಲಿಹ್ ಇಬ್ನ್ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್‌ಫೌಝಾನ್ ಇದ್‌ಶ್ೈಖ್ರವರ ‌ಪಾರಿರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.‌ಶಿಕ್ಷಕರ್‌ವಿದಾ್-
ರ್್ಥಗಳಿಗಾಗಿ‌ಹಿೋಗೆ‌ಪಾರಿರ್್ಥಸಬೋಕಾದ್ದ್‌ಅತ್ಗತ್.
ಶ್ೈಖ್ರವರ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿರೆ:
ಶ್ೈಖ್ರವರ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿರೆ:

‫ا ْع َل ْم – َأ ْر َشدَ َك ال َّل ُه لِ َطا َعتِ ِه– َأ َّن ا ْل َحنِ ِيف َّي َة ِم َّل ُة‬ .‫لِ َطا َعتِ ِه‬
‫ ك ََما َق َال‬،‫ َأ ْن َت ْع ُبدَ ال َّل َه ُم ْخ ِل ًصا َل ُه الدِّ ي َن‬،‫يم‬ ِ
َ ‫إِ ْب َراه‬ “ಅವನ‌ಆಜ್ಾಪಾಲನೆ‌ಮಾಡ್ವುದರ‌ಕಡೆಗೆ”
‫ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ‬:‫َت َعا َلى‬
ಅಲಾಲಿಹನ‌ಆಜ್ಾಪಾಲನೆ‌ಮಾಡ್ವುದ್‌ಎಂದರೆ:‌ಅವನ‌
﴾‫ﭹ‬ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು‌ಪಾಲ್ಸ್ವುದ್‌ಮತ್ತಿ‌ಅವನ್‌ವಿರೆ�ೋಧಿಸಿದ‌
ವಿಷಯಗಳಿಂದ‌ದ�ರವಾಗ್ವುದ್.
“ಅರಿತ್ಕ�ೋ!‌ಅಲಾಲಿಹ್‌ನಿನಗೆ‌ಅವನ‌ಆಜ್ಾಪಾಲನೆ‌
ಮಾಡ್ವುದರ‌ಕಡೆಗೆ‌ಮಾಗ್ಥದರ್ಥನ‌ಮಾಡಲ್.‌ಹನಿೋಫಿಯ್‌ ಶ್ೈಖ್ರವರ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿರೆ:
ಎನ್ನುವುದ್‌ಇಬಾರಿಹಿೋಮ್ ‌ರವರ‌ಧಮ್ಥವಾಗಿದೆ.‌
ِ ِ ِ ِ
َ ‫َأ َّن ا ْل َحنيف َّي َة م َّل ُة إِ ْب َراه‬
ಅಂದರೆ‌ಧಮ್ಥವನ್ನು‌ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆ‌ನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿ‌ಅವ-
ನನ್ನು‌ಆರಾಧಿಸ್ವುದ್.‌ಅಲಾಲಿಹ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿನೆ:‌ನನನುನ್ನು‌
.‫يم‬
ಆರಾಧಿಸ್ವುದಕಾಕೆಗಿಯಲಲಿದೆ‌ನಾನ್‌ಜನ್ನುಗಳನ್ನು‌ಮತ್ತಿ‌
“ಹನಿೋಫಿಯ್‌ಎನ್ನುವುದ್‌ಇಬಾರಿಹಿೋಮ್ ‌ರವರ‌
ಮನ್ಷ್ರನ್ನು‌ಸೃಷ್್ಟಸಿಲಲಿ.”
ಧಮ್ಥವಾಗಿದೆ.”‌
[ವಾಯಾ�ಾಯಾನ]
ಇಬಾರಿಹಿೋಮ್ ‌ರವರ‌ಧಮ್ಥವನ್ನು‌ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ವಂತೆ‌
ಶ್ೈಖ್ರವರ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿರೆ: ಅಲಾಲಿಹ್ ‌ನಮಮಾ‌ಪರಿವಾದಿಯವರಿಗೆ‌ಆಜ್ಾಪ್ಸಿದಾ್ನೆ.‌
ಅಲಾಲಿಹ್ ‌ಹೋಳುತಾತಿನೆ:‌
.‫ا ْع َل ْم – َأ ْر َشدَ َك ال َّل ُه‬

“ಅರಿತ್ಕ�ೋ!‌ಅಲಾಲಿಹ್‌ನಿನಗೆ‌ಮಾಗ್ಥದರ್ಥನ‌ಮಾಡಲ್.”‌
[ Z Y X W V U﴿

52 ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

﴾ ‫ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ‬ ವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ “ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ


ನಿಷ್ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು” ಎಂದು
“ಹನೀಫ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ-
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂತರ ತಮಗೆ ದಿವ್ಯಸಂದೇಶ ಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಶಿರ್ಕನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು. ಕಾರಣ
ನೀಡಿದೆವು. ಅವರೆಂದೂ ಬಹುದೇವವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ- ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿರ್ಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಆರಾಧನೆಯು
ವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.” (16:123) ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶಿರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ
ಮುಕ್ತವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಆರಾಧನೆಯು ಆರಾಧನೆಯಾಗುವುದಿ-
ಅಲ್‌ಹನೀಫಿಯ್ಯ ಎಂದರೆ: ಹನೀಫ್ ಆಗಿರುವವರ ಧರ್ಮ. ಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಧರ್ಮ.
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಹನೀಫ್ ಎಂದರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು


ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವುದು. ಹನೀಫ್ ﴾ ‫﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬
ಎಂದರೆ: ಹೃದಯ, ಕರ್ಮ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಉದ್ದೇಶ ಮುಂತಾದ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು- “ಹನೀಫ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ
ವುದು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವುದು. ನಿಷ್ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲದೆ
ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.” (98:5)
ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ
ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಹುನಫಾಅ್” ಎನ್ನುವುದು ಹನೀಫ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬಹು-
ವಚನ. ಅಂದರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವುದು.
‫﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ‬
﴾ ‫ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ‬ ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
“ಅವನು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ
ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಧರ್ಮ.” ﴾ ‫﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬
(22:78)
“ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜಿನ್ನ್‌ಗಳನ್ನು
ಶೈಖ್‌ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ.” (51:56)

.‫َأ ْن َت ْع ُبدَ ال َّل َه ُم ْخ ِل ًصا َل ُه الدِّ ي َن‬ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆ: ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು
“ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಏಕೈಕಗೊಳಿಸುವುದು.
ಆರಾಧಿಸುವುದು.”
ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಯುಕ್ತಿಯು:
ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿ
ಆರಾಧಿಸುವುದು ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು.
ಹನೀಫಿಯ್ಯ ಎಂದರೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು
“ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು” ಎಂದಷ್ಟೇ ಶೈಖ್‌ರ- ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೂ

ಜೂನ್ 2017 53
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಯುಕ್ತಿಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಶೈಖ್‌ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:


ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ
ಈ ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆ
ಮತ್ತು ಶರೀಅತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ‫ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ‬:‫َق َال َت َعا َلى‬

ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ :
﴾‫ﭸﭹ‬
“ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದ-
ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರು ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ
ಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜಿನ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ-
ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ.”
ಗಳೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಅಲ್ಲಾಹು
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾ-

﴾ ‫﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ‬
ನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

“ನಾವು ಅವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ- ﴾ ‫﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬


ವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.” (29:27)
“ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜಿನ್ನ್‌ಗಳನ್ನು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬನೂ ಇಸ್ರಾಈಲ್‌ನಲ್ಲಿ (ಯಅ್‌ಕೂಬ್ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ.” (51:56)
ರವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ) ಸೇರಿದವರು. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಇತರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರು ಕೂಡ
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಹೊರತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
(ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ) ಇಸ್ಮಾಈಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು
ರವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ
ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ರವರ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು
ಅವರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇಮಾಮ್, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ
‫﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ‬
ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
﴾ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ‬
﴾ ‫﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರನ್ನು
“ಅವನು (ಅಲ್ಲಾಹು) ಹೇಳಿದನು: ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೊರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಇಮಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವೆನು.” (2:124) ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ- ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.”
ಯಾಗಿ. (16:36)

﴾ ‫﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ‬ ಆದರೆ ಶರೀಅತ್‌ಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞೆ-ವಿರ�ೋಧಗಳು,


ಹಲಾಲ್-ಹರಾಮ್‌ಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ
“ಇಬ್ರಾಹೀಮ್‌ರು ಒಂದು ಉಮ್ಮತ್ ಆಗಿದ್ದರು.” (16:120) ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಅನುಸರಣಾಯೋಗ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಒಂದು ಶರೀಅತ್ತನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು

54 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀಅತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತೌಹೀದ್ ಮತ್ತು


ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶರೀಅತ್ ಬರುವ ತನಕ ಇದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಕೀದಃ ಆದಮ್ ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ತನಕ
ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶರೀಅತ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೌಹೀದ್‌ನ ಕಡೆಗೆ,
ಶರೀಅತ್‌ಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಅದು ಅಂತ್ಯದಿನದ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಕ ಬಾಕಿಯುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆ: ಅವನು ನಿರ್ದೇ-
ಶಿಸಿದ ಶರೀಅತ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಒಂದೇ -ಅದೇ ತೌಹೀದ್. ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ಶರೀಅತ್ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ
ಅದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೊಸ ಶರೀಅತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ
ಧರ್ಮವು ಒಂದೇ -ಅದೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ. ಅಂದರೆ: ಇಬಾದತ್. ರದ್ದುಗೊಂಡ ಶರೀಅತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನು
ತೌಹೀದಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆ ತ�ೋರಿಸು- ಆರಾಧಿಸುವುದು ಇಬಾದತ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ‌
ವುದು. ಆದರೆ ಶರೀಅತ್‌ಗಳು (ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು) (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

16 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
ಸಲಫಿ ಸಂದ�ೇಶ: ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳ ಆದರ್ಶ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕುರ್‌ಆನ್
ಸುನ್ನತ್ ಕುರ್‌ಆನಿನ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕುರ್‌ಆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಅಭಿಸಂಬ�ೋಧಿಸಿ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ಅನುಗಮಿಸುವುದು ಎಂದು
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್‌ಗಳ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾ-
ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
‫﴿ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ‬ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಂದು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ
﴾‫ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ‬ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದರೆ ಇದು ಅನಿವಾ-
ರ್ಯವಾಗಿದೆ.
“(ಗತ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಗೆ) ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು,
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸ್ಮರಣ- ನಾವು ಇಂದು ನ�ೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್
ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆವು. ನೀವು ಜನತೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು
ಮುಂದೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬ�ೋ- ಸುನ್ನತ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು
ಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಲಫುಗಳ ಮಾರ್ಗ-
ಜನರು ವಿವೇಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ” (16:44). ವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
ಆ ಪಾವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರ ಸುನ್ನತ್‌ನ ಮೂಲಕ ಕುರ್‌ಆನನ್ನು ಸುನ್ನತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸ-
ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುನ್ನತ್ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ.
ಅದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾತು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾ-
ಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಹಾಬತ್‍ಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಈ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಠಿಕ�ೋನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕ-
ಸುನ್ನತನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾದ ಸಚ್ಚರಿತರ (ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗ-
ಮಿಸದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು
ಆದುದರಿಂದ ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಫಿರ್ಕತುನ್ನಾಜಿಯಃ ವಿಭಾಗಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಛಿದ್ರಗೊಂ-
(ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಂಗಡ)ದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಡಿತು. 

ಜೂನ್ 2017 55
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ವಿಶ್ವಾಸದ ಏರಿಳಿತ

“ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳಿತಿದೆ. ನಿಮಗೆ
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರವಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಿ.
5. ಕ್ವಳಾಅ್, ಖದ್ರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ.

ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನುಬ್ನ್‍ಲ್ ಖಯ್ಯಿಂ ರವರು ತಮ್ಮ ಶಿಫಾವಿಲ್


ದುರ್ಬಲರಾಗದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವಿಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (1/59) ಈ ಹದೀಸನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ-
“ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಧರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಹೇಳದಿರಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು “ಅಲ್ಲಾಹನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪರ�ೋಕ್ಷವಾದ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಚನದ
ಅವನಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ”
ಏಕೆಂದರೆ, “ರೆ” (ಹಾಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ) ಎಂಬ ಮಾತು ಶೈತಾನನ
ಪ್ರವೃತ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ” (ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಹದೀಸ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನ�ೋಡ�ೋಣ:
ಕಿತಾಬುಲ್ ಖದ್ರ್)
ಪ್ರಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ವಿರ�ೋಧವನ್ನು
ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಆಶಯಗಳನ್ನೊ- ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜನ-
ಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ವಚನವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕ ರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ರಂಗದ-
ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಹದೀಸ್‌ಗೆ ವಿವರ- ಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿತ ಪ್ರಮುಖ ಅವನು ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನು ಎಂದರ್ಥ. ಅನ್ಯಥಾ ದೈಹಿಕ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲನೆಂದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೈಹಿ-
ಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ
1. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಸ್ವಿಫತ್(ವಿಶೇಷಣ) ಇದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಮಾನಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಅದು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರ
ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಒಳಿತು ಮತ್ತು
3. ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆ.
ಕೆಡುಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈಖ್ ಸ್ವಾಲಿಹುಲ್ ಉಥೈಮಿನ್
4. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವುದು. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈಮಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾದ

56 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ- ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು


ಗಳ ಪಾಲನೆ ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದರೆಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಅಶಕ್ತರಾಗಬಾರದೆಂದೂ ಈ ಹದೀಸ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಈಮಾನಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲಸ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದು-
ವಿಶ್ವಾಸವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಜಿಬಾತ್‍ಗಳನ್ನು (ಕಡ್ಡಾಯ ದರಿಂದ ಸತ್ತವಿಶ್ವಾಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗಳು) ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹರಾಮ್‍ಗಳನ್ನು (ನಿಷಿ- ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ
ದ್ಧಗಳು) ತೊರೆಯಲು ಅದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಚಿಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ
ಹಾಗೆ ಅವನು ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಶರಹು ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ
ರಿಯಾದುಸ್ವಾಲಿಹೀನ್) ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ “ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಾರ-
ಒಳಿತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ ದೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ- ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಆಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಿಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು
ಉತ್ತಮನು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಮಾನ್ ಅವನು ಆದೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ “ಅಲ್ಲಾಹನು
ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ. ಇದೊಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಶಕ್ತನು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ-
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” (ಯೂಸುಫ್ 21)
ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ವದವಿರುವ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಮಾತಿನ
ಮೂಲಕ ದೂರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಉಥ್ಯೆಮಿನ್) “ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ಶೈತಾನನ ಪ್ರವೃತ್ತನೆ-
ಗಳ ಧ್ವಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕಲಿಸುತ್ತಾ-
“ಉಪಕಾರವಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಿರಾಶೆ, ದುಃಖ, ವಸ್ವಾಸ್(ದುರ್ಮಂತ್ರ)
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂ- ವರ್ಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿದ್ದು ಆಗಿ ಹ�ೋಯಿತು.
ದಿಗಿರುವ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ- ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಾದರ�ೋ
ಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲೌಹುಲ್
ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಾರದು. ಆಲಸ್ಯ ಮಹ್‍ಫೂಲ್(ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಹಲಗೆ) ದಾಖಿಲಿಸಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ-
ತ�ೋರಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗಿದೆ. “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನು ತಾನಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು
ಸಹಾಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಇಹ ಮತ್ತು ಪರ- ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ” (ಹೂದ್ 108)
ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಳಿತುಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾರ್ಯ-
ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇಹಲ�ೋಕದ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಡ-
ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಪರಲ�ೋಕದ ಒಳಿತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಯಥಾ ಶೈತಾನನು
ಬಂದಾಗ ಪರಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಳಿತಿನಿಂದ
ಧರ್ಮವು ಉತ್ತಮವಾದರೆ; ಇಹಲ�ೋಕವೂ ಉತ್ತಮ- ವಿಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಆ ಗುಪ್ತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪೈಶಾಚಿಕ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇಡುಂಟಾದರೆ, ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳ-
ಇಹಲ�ೋಕದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಇಹಲ�ೋಕವೂ ಕೇಡಾಗಿ ಲೆಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನು-
ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು.
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು”
ಸಹಾಯಯಾಚನೆ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. (ಮುಜಾದಲ 10)
ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯವೂ ತಥೈವ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಠಿಗಳು ಸ್ವಂತ
ಉಪಕಾರ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ರಕ್ಷಕನೆಂದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಏನು
ಅಲ್ಲಾಹನ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು

74 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜೂನ್ 2017 57
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹತ್ತು ವಸಿಯ್ಯತ್‌ಗಳು

"" ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್‌ಉಸ�ೈಮೀನ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಂತರ ಯಾರು?” ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಿನ್ನ ತಂದೆ.”

ಎರಡನೆಯ ವಸಿಯ್ಯತ್:
ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
﴾ ‫﴿ﯟ ﯠﯡ‬
‫﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ‬
﴾‫ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ‬
“ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.”
(ಅಲ್‌ಅನ್‌ಆಮ್ 151)

“ಮಾತಾಪಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಸಿಯ್ಯತ್ ಮಾಡಿ-


ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಹಕ್ಕಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪಿತರ
ದ್ದೇವೆ. ಅವನ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು
ಹಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹೊರುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ.”
(ಲುಕ್ಮಾನ್ 14)
ಮಾತಾಪಿತರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಮಾತಾಪಿತರು ಎಂದರೆ
ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯ ಹಕ್ಕು ತಂದೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಿಂ-
ಮಾತಿನಲ್ಲೂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಪಿತ-
ತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. “ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಲಾದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಿನ್ನ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು:
ತಾಯಿ.” ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಂತರ ಯಾರು?”

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಮಾ-


ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಿನ್ನ ತಾಯಿ.” ಆ
ತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಮಾನ್ಯವಾದ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಂತರ ಯಾರು?” ಪ್ರವಾದಿ
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು. ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿ-
ರವರು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಿನ್ನ ತಾಯಿ.” ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಃ
ಸುವುದು. ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಗೌರವಾದರಗಳೊಂದಿಗೆ

58 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಕರೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ﴾ ‫﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬


ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ತಂದೆಯನ್ನು ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯವುದು ಕರಾಹತ್
ಆಗಿದೆ. “ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು.”
ಅವರ ಕಣ್ತಣಿಸುವಂತಹ ಮೃದುವಾದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾತು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎಂ- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.
ದಾಗಿದ್ದರೆ “ಓ ಮುಹಮ್ಮದ್” ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು.
“ಓ ಅಪ್ಪಾಜಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ
ರವರ ತಂದೆ ಕಾಫಿರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ
ಓ ಅಪ್ಪಾಜಿ! ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಾಣುವ ಒಂದ ನಿತ್ಯನ�ೋಟ.
ನೀಡುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಪಿತರು ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನರು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ರಾಣವುಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆದರೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೂ ಸಹ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಗೆ
‫﴿ﮖ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ‬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

‫ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ‬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು:

﴾‫ﮭﮮﮯﮰﮱ‬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಮಾ-


ತಾಪಿತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
“ನಿನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ
ಪೂರೈಸುವುದು.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಛೇ ಎಂದೂ ಸಹ
ಹೇಳಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಬಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ನಿಶ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು, ಕೂರಲು, ಮಲಗಲು ಸಾ-
ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು.” (ಅಲ್‌ಇಸ್ರಾಅ್
ಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಪಿ-
23)
ತರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು
ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರ�ೋಸಿ
ಹ�ೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು:
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಇದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಿ-
ದ್ದಾನೆ.
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಮಾತಾ-

﴾‫﴿ﮧﮨﮩﮪ‬
ಪಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ, ವಸತಿ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯಯಿಸುವುದು. ಇದು
“ಅವರೊಂದಿಗೆ ಛೇ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಾರದು.” ಛೇ ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಎಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹ�ೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮೂರು

﴾ ‫﴿ﮫ ﮬ‬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

1. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.


“ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಬಾರದು.” ಮಾತು, ಚೀರಾಟ, ಬೈಗುಳ
ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಗದರಿಸಬಾರದು. 2. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.

ಜೂನ್ 2017 59
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

3. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. 1. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.


2. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿನ ನಡುವಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿ-
ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸುವುದು.
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ನ್ ಮಸ್‌ಊದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವನು ಮಹಾಪಾ-
ಪಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಎಸಗಿದನು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

‫ َأ ُّي ا ْل َع َم ِل‬:‫َس َأ ْل ُت النَّبِ َّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم‬ ಕಾರಣ, ಅವನು ಅವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

:‫ َق ْل ُت‬.»‫«الص َل ُة َع َلى َو ْقتِ َها‬ ِ


َّ :‫ب إِ َلى ال َّله؟ َق َال‬ ُّ ‫َأ َح‬ ಆದರೆ ಅತ್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸದೆ, ಇತ್ತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ-

:‫ ُث َّم َأ ُّي؟ َق َال‬:‫ ُق ْل ُت‬.»‫ «بِ ُّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن‬:‫ُث َّم َأ ُّي؟ َق َال‬
ಯೂ ವರ್ತಿಸದೆ ಮಧ್ಯಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು ಮಾ-
ತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಲ್ಲಾಹು

.»‫يل ال َّل ِه‬


ِ ِ‫«ا ْل ِج َها ٌد فِي َسب‬ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಹಕ್ಕು:


ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ: “ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು?” ಅವರು ಕೇಳಿದರು:
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿ
“ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.”
ರವರ ಹಕ್ಕನ್ನೇಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ: “ನಂತರ ಯಾವುದು?” ಅವರು ಹೇಳಿದರು:
ಮಾತಾಪಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಹಕ್ಕಿಗೆ
“ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಧೇಯದೆ ತ�ೋರಿಸುವುದು.”
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ: “ನಂತರ ಯಾವುದು?” ಅವರು ಕೇಳಿದರು:
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡುವುದು.”
ಹೌದು, ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತರ ಹಕ್ಕುಗ-
ಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾ-
ಸ್ವಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ-
ಗಿದ್ದೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಾಹು ಪರಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಣದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮಾತಾಪಿತರಿಗಿಂತಲೂ,
ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ-
ಇತರೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾದಿ ರವರನ್ನು
ಣದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸುವ
ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು
ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತಾ-
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿ
ರವರ ಹಕ್ಕನ್ನೇಕೆ ಉಲ್ಲೇ-
ಪಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತ�ೋರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ
ಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ:
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು, ಅವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು
ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಕ್ಕು ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಒಳಗೊಂ-
ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವು-
ಡಿದೆ. ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದುರ್‍ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್
ದು ಎಂಬ ಎರಡನೆ ವಸಿಯ್ಯತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು.
ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿವಚನವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಒಂದೇ
ಸ್ಥಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು:

ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:


ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಏನು?
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷ-
ಯಗಳಿವೆ. 63 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

60 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಹದೀಸ್: ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತತೆ

ಪ್ರ
ವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಇರುಳಿನ ಹೊದಿಕೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹದೀಸ್‍ನ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಖನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮುದಾ- ಯವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಯವನ್ನು ವಹ್ಯ್‍ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲ�ೋಕದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಹದೀಸ್‌ಗಳ
ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಸ್ತಕತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಧ್ವನಿಗಳು
ರವರು ಪ್ರವಾದಿ ನೂಹ್ ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್‌ಗಳ ಕುರಿತು
ಸಂದೇಶವಾಹಕರ(ರಸೂಲರ) ಶೃಂಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಮಕ್ಷಮ
ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತರಾದವರು. ಸುನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್:
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮೊದಲಿನ ಅರಬಿಗಳ ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು
ವಿವರಿಸಲು ಇತಿಹಾಸವು ಕೂಡಾ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅವಸ್ಥೆ- ಸುನ್ನತ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ “ಮಾರ್ಗ” ಚರ್ಯೆ” (ಅದು ಒಳಿ-
ಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಡುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಒಂದು ತಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ) ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಪವಿತ್ರ
ಜನತೆಯೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. ಕುರ್‌ಆನ್ 4:26ರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಸುನನ್” “ಮಾರ್ಗ” ಎಂಬ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣವಾಗುವು-
ದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಗಂತವು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. “ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ “ಸುನನ್”ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೇಣಿಗೆ ಗೇಣು,
ಅವರು ಆ ಕುರ್‌ಆನಿನ ನೇರ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಳವಾಗಿ ಅನುಗಮಿಸುತ್ತೀರಿ” ಎಂಬ ಹದೀ-
ಮಾದರಿಯನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದುದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸ್‍ನಲ್ಲಿರುವ “ಸುನನ್” ಎಂಬ ಪದವು “ಮಾರ್ಗ” ಎಂಬ
ಕುರಿತು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕುರನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವುದು ಅನಿವಾ- ವಚನವು “ಮನ್ ಸುನ್ನ ಫಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ...” ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಯೆ
ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂ- ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು
ದು ಪುಟಗಳು ಹೊಸ ಲ�ೋಕಕ್ಕಿರುವ ಸೂಚನಾಫಲಕವಾಗಿದೆ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳ, ತಾಬಿಈಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತ್ ಎಂದು ಪ್ರ-
ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹದೀಸ್‌ಗಳು ನಿತ್ಯ ನೂತನ- ಯೋಗವಾದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ತೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಜೀವನದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಐಚ್ಛಿಕ್ತ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುವದನೀಯ)
ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು “ಫಮನ್ ರಗಿಬ ಅನ್ ಸುನ್ನತ್”

ಜೂನ್ 2017 61
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಎಂಬ ಹದೀಸ್‍ನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಡ್ಡಾ- ತೈಮಿಯ್ಯರವರ “ಮಿನ್‍ಹಾಜುಸ್ಸುನ್ನ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಇದಕ್ಕೆ
ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಸುನ್ನತ್ ಎಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. “ನೀವು ನನ್ನ ಸುನ್ನತನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂಬ ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸುನ್ನತ್‌ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾಂಕೇತಿಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ
ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕನುಸಾರ ಅದರ
ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾಮಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಹದ್ದಿಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹದೀಸ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸುನ್ನತ್
ಮಾತ್ರ “ಸುನ್ನತ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರು. ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಮಾತು
ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತಿಮಿಯ್ಯರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಗೀಕಾರ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-
ನ�ೋಡಿರಿ: “ಅಸ್ಸುನ್ನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಸೂಲುಲ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಫಿಕ್ಹ್‍ನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ
“ಸುನ್ನತ್‌ನ ಇಖ್ತಿಸ್ವಾದ್” ಬಿದತ್‌ನ ಇಜ್ತಿಹಾದ್‍ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಯವರು ಮಾತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾತೃವಾಗಿ-
ಎಂಬ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್‌ಊದ್, ಉಬಯ್ಯಿ ಬಿನ್ ಕಅ್‌ಬ್, ಅಬೂ- ದೆ. ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸುನ್ನತ್‌ನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
ದರ್ದಾಅ್ ಎಂಬವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೂ ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಸಂ- “ವಾಜಿಬ್” (ಕಡ್ಡಾಯ)ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ
ದೇಹಗಳು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ವಾಂ-
ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದವು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಸರು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು-
ಅಹ್ಲುಸುನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಲಾಲ್‍ಗಳ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕುರಿತು ಅರಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪುಳೈಲ್ ಬಿನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಇಯಾದ್‌ರ ಮಾತು ಅದರೆಡೆಗಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಮಾದರಿ
ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಸರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಥಭ್ರಷ್ಠತೆ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಜೀವನದ
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೂತನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಪ್ರಚುರವಾಗಲು ಆದರ್ಶವು ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅನುಚರರ
ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಪ್ರವಣತೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಏರ್ಪಾಡು
ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥಗ- ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನೆಲ್ಲ
ಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಾರಿಸಿ ಲ�ೋಕದ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅವರ ಮಾತು,
ಹೆಸರು “ಅಸ್ಸುನ್ನ” ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಹಾಬತ್ ಮತ್ತು ಕದ್ರ್‌ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದವರನ್ನು ಮರಳಿ ತೆಗಳ ತನಕ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಯು-
ತರಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು “ಸುನ್ನ” ವುದು ಹದೀಸ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯವರ ಕುಟುಂಬ, ಆಡಳಿತ, ಯುದ್ಧ, ಪ್ರಯಾಣ, ಆರಾಧನೆ,
ವಿಶ್ವಾಸಧಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಹದ್ದೀಸಿನ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯ-
ಹೆಸರು “ಅಸುನ್ನ” ಎಂದಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿ- ಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ದೆ. ಅಲ್ಲಾಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲತೀಫ್ ಆಲುಶೈಖ್ ತಮ್ಮ “ಅತ್ತಅ್‌ಸೀ-
ಸ್ ವ ತಖ್‍ತೀಸ್” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮಾತುಗಳು
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವಿಧಿಗಳ ಕುರಿತು
ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ, ನಿಷಿದ್ಧ, ಐಚ್ಛಿಕ, ಅನುವದನೀಯ,
ಇಮಾಮ್ ಲಾಲಕಾಈ, ಅಬೂಬಕರ್ ಅಸ್‍ರಾಂ ಖಲ್ಲಾನ್, ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಮುಂತಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹದೀಸ್‍ನ
ಇಬ್ನ್ ಖುಸೈಮ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬಲ್ ಆಳದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎಂಬವರ “ಅಸ್ಸುನ್ನ” ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ನ್

62 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಉಸೂಲ್‍ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಶ�ೋಧಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. “ಅಥ-


ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತಳಹದಿಗಳನ್ನು ಹದೀಸ್‍ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರ್”ನ ಭಾಷಾರ್ಥ “ಲಕ್ಷಣ”ಎಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂ-
ರಚಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಬಾಯಿಸುವ ಸರು ಹದೀಸ್, ಅಥರ್ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ನಡುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗನುಸಾರ ಸುನ್ನತ್‌ನ ಅರ್ಥಸ್ತರಗಳು ಬದಲಾಗು- ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಯವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ “ಹದೀಸ್” ಎಂದೂ,
ಇತರರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ “ಅಥರ್” ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು “ಬಿದ್‌ಅತ್ತ್”ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ-
ಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿದೆ: ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ಹದೀಸ್‌ಗಳ ಕುರಿತಿರುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಪಾಲಿಸಿದ-
ಸುನ್ನತ್ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪ- ವರನ್ನು “ಮುಹದ್ದೀಸ್”ಗಳೆಂದೂ, ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಟ್ಟಿದೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ “ಹೊಸತು” ಎಂದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತವರನ್ನು “ಇಖ್‍ಬಾರಿ” ಎಂತಲೂ
ಕುರ್‌ಆನಿನ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವು ಕುರ್‌ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. “ ವಿವರ” (ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 42) ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
“ಮಾತು” (ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 78, 87, 140, ಅಲ್ ಅನ್‌ಆಮ್: 68, ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು “ಕುದ್ಸಿಯಾದ
ಅಲ್ ಅಹ್‍ಝಾಬ್ 53) ವೃತ್ತಾಂತ (ಅಲ್ ಅಅ್‌ರಾಫ್ 185, ಹದೀಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ
ಯೂಸುಫ್ 111 ತ್ವಾಹ 9, ಅಲ್‍ಜಾಸಿಯಾ 6, ಅಧ್ಧಾರಿಯತ್ “ಅಲ್ ಹದೀಸುಲ್ ಇಲಾಹಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ನೂರ-
21, ಅತ್ತೂರ್ 34, ಅಲ್‌ಮುರ್ಸಲಾತ್ 50, ಅನಾಝಿಯಾತ್ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹದೀಸ್ ಈ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. 
15, ಅಲ್‍ಬುರೂಜ್ 17, ಅಲ್‍ಗಾಸಿಯಾ 1)

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ?


ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನಿನ ಕುರಿತು ಕುರ್‌ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ “ಹದೀಸ್” 60 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ (ಅಲ್‍ಕಹ್ಫ್ 6, ಅಝ್ಝಮರ್ 22,
ಅನ್ನಜ್ಮ್ 59, ಅಲ್‍ವಾಕಿಅಃ 81, ಅಲ್‍ಕಲಂ 44)
‫ َش َها َد ِة َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل‬:‫س‬
ٍ ‫ال ْس َل ُم َع َلى َخ ْم‬ ِ ْ ‫« ُبنِ َي‬
ِ ‫ وإِيت‬،‫ وإِ َقا ِم الص َل ِة‬،‫ول ال َّل ِه‬
‫َاء‬ ُ ‫ال َّل ُه َو َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس‬
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾತಿಗೂ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹದೀಸ್ ಎಂದು َ َّ َ
ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ِ ‫ وحج ا ْلبي‬،‫ان‬ ِ َّ
(ಅತ್ತಹ್‍ರ್ರೀಂ: 3) .»‫ت‬ ْ َ ِّ َ َ َ ‫ َو َص ْو ِم َر َم َض‬،‫الزكَاة‬

ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾತುಗಳು, “ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಐದು ಸ್ಥಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸ-
ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳು, ಅಂಗೀಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಗಿದೆ. ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದುರ್‍ರಸೂಲು-
ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹದೀಸ್‍ನ ಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿವಚನ. ನಮಾಝ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಸ್ವಹಾ- ಝಕಾತ್ ನೀಡುವುದು. ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ
ಬಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಬಿಉಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ವ್ಯಾಪಕ ಆಚರಿಸುವುದು. ಹಜ್ಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.”
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು
ಆದುದರಿಂದ ಮಾತಾಪಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರವಾದಿ
ಹದೀಸ್” ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು
ರವರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ
ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ‌
“ಅಥರ್” ಎನ್ನುವುದು ಹದೀಸ್‍ನ ಅದೇ ಆಶಯದಲ್ಲಿಯೇ (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

ಜೂನ್ 2017 63
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತ್ವಲ್ಹರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಲಭಿಸಿತು

ಫ ಹದ್ ಬಿನ್ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಾನು


ಸಿರಿಯಾದ ಬಸ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ವಲ್ಹತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪುರ�ೋಹಿತರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ನಾನು ಮಕ್ಕಾದೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ
ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಮಠದ ಪುರ�ೋಹಿತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದೆ “ಈ ಋತುವಿನ “ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಂನಿಂದ(ಮಕ್ಕಾ) ಬಂದವರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಪುತ್ರ ಮುಹಮ್ಮ-
ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಿರಿ” ದ್‌ ರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಬೂ ಖಹಾಫರ
ಪುತ್ರ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿ-
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ಹೌದು, ನಾನು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಬಂದಿ- ದ್ದಾರೆ.
ದ್ದೇನೆ”
ನಾನು ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌ರವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೇಳಿದೆ:
ಅವರು ಕೇಳಿದರು: “ಅಹ್ಮದ್ ಇನ್ನೂ ರಂಗಪ್ರವೇಶ “ನೀವು ಮುಹಮ್ಮದರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ?” ಅಬೂ-
ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ?” ನಾನು ಕೇಳಿದೆ: “ಅಹ್ಮದ್ ಯಾರು?” ಬಕ್ಕರ್ “ಹೌದು, ನೀವು ಕೂಡಾ ಮುಹಮ್ಮದರ ಬಳಿಗೆ
ತೆರಳಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಅವರು: ಮುತ್ತಲಿಬ್‍ರ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಪುತ್ರ. ಇದು ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.”
ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆಯ-
ಷ್ಟೆ. ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೇಳಿದೆ:
ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ತಲುಪುವ ನಾಡು ಬಸ್ರಾದ ಪುರ�ೋಹಿತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವ-
ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತುಂಬಾ
ಖರ್ಜೂರದ ತ�ೋಟಗಳಿರುವ ಜವುಗು ನೆಲವಾಗಿರು- ಸಂತ�ೋಷಪಟ್ಟರು.
ತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಮೊದಲೇ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನಾನು ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷ್ಯದ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡೆ. 

64 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಬದ್ರ್ ಯುದ್ಧ

"" ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್‌ಉಸ�ೈಮೀನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ಅವರ
ಸಹಾಬಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ದಿನದ ತನಕ ಅವರನ್ನು
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲಾತ್


ರ್ವಶಕ್ತನೂ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೂ, ಸಾಮ್ರಾಟನೂ,
ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಇರಲಿ.
ಪರಮ ಸತ್ಯನೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ನರಳಾಟದ ಶಬ್ದವೂ ಅವನ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಹ�ೋದರರೇ! ಈ ಅನುಗ್ರಹ ತುಂಬಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು
ಭ್ರೂಣದ ಚಲನವಲನಗಳೂ ಸಹ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಮುಶ್ರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬದ್ರ್
ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ದೈತ್ಯ ಸುಲ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅವನ ವೈಭವಕ್ಕೆ
ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅವನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತೀ-
ರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವವರಲ್ಲೇ
ಆ ದಿನವನ್ನು ಯೌಮುಲ್ ಫುರ್ಕಾನ್ (ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವನ್ನು
ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನು.
ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದ ದಿನ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ,
ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ರಸೂಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ-
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು
ಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಮುಶ್ರಿಕರನ್ನು
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹನೆ ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ನೀಡಿದ ಸಹಾ-
ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಯವನ್ನು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು
ತ�ೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅನ್ಯ ಸತ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏಕೈಕನು ಮತ್ತು ಸಹಭಾ-
ಗಿಗಳಿಲ್ಲದವನೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು
ಅದು ಹಿಜ್ರಾ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ವಿಕರ ಮತ್ತು ನಂತರದವರ ಆರಾಧ್ಯನು. ಮುಹಮ್ಮದ್
ಜರುಗಿತು. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಬೂ ಸುಫ್ಯಾನ್
ರವರು ಅವನ ದಾಸ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು
ಕುರೈಶರ ಯಾತ್ರಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶಾಮ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ
ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲೇ ವಿ-
ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ
ಶೇಷವಾಗಿ ಆರಿಸಲಾದವರು. ಬದ್ರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಲಕ್‌ಗಳ
ಆ ಯಾತ್ರಾ ತಂಡವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಸಹಾಬಾಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರಣ, ಕುರೈಶರು ಪ್ರವಾದಿ
ರವರ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ

ಜೂನ್ 2017 65
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ﴾ ‫ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ‬


ಪ್ರವಾದಿ ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳನ್ನು ಅವರ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿ ಅವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು “ದರ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತ�ೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಆದುದ- ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜನರನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರು ಮಾ-
ರಿಂದ ಅವರ ಯಾತ್ರಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತಿರುವನು.”
ಯಾವುದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. (ಅಲ್‌ಅನ್ಫಾಲ್ 47)

ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳು ಸೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಹಾಡುವ
ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎರಡು ಗಾಯಕಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸುದ್ದಿ ಅಬೂ
ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಸುಫ್ಯಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು, “ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾ-
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿದರು. ಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗದೆ ಮರಳಿಬರಬೇಕೆಂದು”
ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅವರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಮುಹಾಜಿರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದವ-
ರು ಅನ್ಸಾರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಗುರಿ ಯಾತ್ರಾ ತಂಡವಾಗಿ- ಆದರೆ ಅಬೂ ಜಹಲ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ:
ತ್ತೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಾಣೆ! ನಾವು ಬದ್ರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾದ ಅವನ ವಿಧಿಯ ಕೊಯ್ದು, ಅನ್ನಪಾನೀಯಗಳನ್ನೂ, ಮದ್ಯವನ್ನೂ ಬಡಿಸಿ,
ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ತಂಗದೆ ಮರಳಲಾರೆವು. ಅರಬ್ಬರು ನಮ್ಮ
ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತೆ
ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ. ಮಾಡುವೆವು.”

ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳು ಯಾತ್ರಾ ಕುರೈಶರು ಹೊರಟ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ತಂಡವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಬೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಹಾಬಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿ-
ಸುಫ್ಯಾನ್‌ರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಯಾತ್ರಾ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿ- ಗೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು:
ಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. “ಅಲ್ಲಾಹು ನನಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಒಂದ�ೋ ಯಾತ್ರಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ಸೇನೆ.”
ನಂತರ ಮಾಮೂಲು ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ
ತೀರದ ಮೂಲಕ ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಾರಾದರು. ಆಗ ಮುಹಾಜಿರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಿಕ್ದಾದ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಅಸ್ವದ್
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು:
ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಕುರೈಶರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಅಲ್ಲಾಹು ತಮಗೆ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿರಿ. ಬನೂ ಇಸ್ರಾಈಲರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೂರು ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಳುನೂರು ಮೂಸಾ ರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವು.

‫﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ‬
‫﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬
﴾‫ﭠﭡﭢ‬

66 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

“ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಬ್ಬ್ ಹ�ೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಹೊರಟು ಬದ್ರ್‌ನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ನೀರಿನ ಬಳಿ ತಂಗಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವೆವು.” (ಅಲ್‌ಮಾಇದಃ 24) ಎಂದು ಆಗ ಅಲ್‌ಹುಬಾಬ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಂದಿರ್ ಇಬ್ನುಲ್
ನಾವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಾರೆವು. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಜಮೂಹ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು:
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆವು.” “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಾವು
ನ�ೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಅಲ್ಲಾಹು ತಮಗೆ ತಂಗಬೇಕೆಂ-
ಔಸ್ ಗ�ೋತ್ರದ ಮುಖಂಡ ಸಅ್‌ದ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಆದ್ ದು ಆದೇಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೋ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ
ಅಲ್‌ಅನ್ಸಾರೀ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು: ಮುಂದೆಯೋ ಹಿಂದೆಯೋ ಚಲಿಸಬಾರದು. ಅಥವಾ ಇದು
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಿಸಿದ
“ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಬಹುಶಃ ಅನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳವೋ?”
ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮದೀನದ
ಒಳಗಲ್ಲದೆ ತಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು:
ತಾವು ಹೆದರಿದಂತಿದೆ. ನಾನಿದ�ೋ ಅನ್ಸಾರ್‌ಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿರಿ. ತಾವು “ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ಇಚ್ಛಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜ�ೋಡಿಸಿರಿ. ತಾವು ಇಚ್ಛಿ- ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ.”
ಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತಿನಿಂದ
ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವುದ- ಆಗ ಅಲ್‌ಹುಬಾಬ್ ಹೇಳಿದರು:
ನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ತಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು-
ವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಇದು ತಂಗಲು ಯೋ-
ಇಷ್ಟ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ
ಅನುಸರಿಸುವೆವು. ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮದಾನ್ ಜಲಾಶಯದ ಅತಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ನೀರಿನ ಬಳಿ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ದರೂ ನಾವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವೆವು. ತಾವು ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಗೆ ಒಯ್ದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ�ೋಣ. ಆಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ
ನಾವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾರುವೆವು. ನಾಳೆಯೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.”
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿ-
ಯಲಾರೆವು. ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆವು, ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
ಸತ್ಯಸಂಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವೆವು. ತಮಗೆ ಸಂತ�ೋಷವಾಗುವ ಹೀಗೆ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ನೀರಿನ
ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತ�ೋರಿಸಿಕೊಡ- ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಿ ತಂಗಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್‌ಹುಬಾಬ್‌ರವರ
ಲೂ ಬಹುದು.” ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೊಂದಿರುವ ಹದೀಸ್ ಸನದ್‌ನಲ್ಲೂ,
ಮತ್ನ್‌ನಲ್ಲೂ ಅತಿದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಮುಹಾಜಿರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರ್‌ಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಗೆ ಸಂತ�ೋಷವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಕುರೈಶರು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಅತಿ ವಿದೂರದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಅತಿ
ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು.
“ಸಂತ�ೋಷವಾಗಿ ಹೊರಡಿರಿ! ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಾಣೆ! ಶತ್ರುಗ-
ಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನ�ೋಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ.” ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು. ಇದು ಮುಶ್ರಿಕರಿಗೆ
ಬಿರುಮಳೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅವರ ನೆಲವನ್ನು ಮುಂದೆ
ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಂಟುನೆಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು.

ಜೂನ್ 2017 67
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜಡಿಮಳೆಯಾಗಿ- ‫ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ‬


ತ್ತು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ
ಮರಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ ಕಾಲುಗಳು ‫ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ‬
ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
‫ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ‬
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದು ‫ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ‬
﴾‫ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ‬
ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪರವ-
ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಆ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಹಾಬಾಗಳ “ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ-
ಸಾಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ರಬ್ಬ್ ಮಲಕ್‌ಗಳಿಗೆ
ತೆರಳಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಸಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಸತ್ತು ಬೀಳುವ ವಹ್ಯ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ನಾನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ
ಸ್ಥಳವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು: ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡವೆನು. ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಕೊರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬೆ-
“ಅಲ್ಲಾಹು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಇದು ಇಂತಿಂತಹವನು ಸತ್ತು ಬೀಳುವ ರಳುಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಯಿರಿ.ಅದೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು
ಸ್ಥಳ. ಇದು ಇಂತಿಂತಹವನು ಸತ್ತು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ.” ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು
ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು
ಅವರು ತ�ೋರಿಸಿದ ಆ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಠ�ೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವನು.ಅದೇಕೆಂದರೆ ನೀವು
ಸಾಯಲು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ (ಶಿಕ್ಷೆಯ) ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗ-
ಪ್ರವಾದಿ ಸಹಾಬಾಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುರೈಶರ ಕಡೆಗೆ ಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನರಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ.” (ಅಲ್‌ಅನ್ಫಾಲ್
ನ�ೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು: 12-14)

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಇಗ�ೋ ಇವರು ಕುರೈಶರು. ಇವರು ನಿನಗೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು.
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ರಸೂಲರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಕಾವೇರಿತು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಚಕ್ರವು ತಿರುಗತೊಡಗಿ-
ಅಹಂಭಾವ ಮತ್ತು ದರ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓ ತು. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು
ನೀಡು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಬೂ ಬಕರ್ ಮತ್ತು ಸಅ್‌ದ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಆದ್
ನೆರವೇರಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನಿನ್ನ ಕರಾರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು
ಮೇಲೆ ನೀನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲಾರೆ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಇಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೂ, ಸಹಾಯ
ನೀನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬೇಡುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಒಮ್ಮಲೇ ಮೂರ್ಛೆ
ನೀನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲಾರೆ.” ಹ�ೋಗಿ ನಂತರ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು:

ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ﴾ ‫﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ‬


ಬೇಡಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
“ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವು ಸ�ೋತು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದು.”
‫﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ‬ (ಅಲ್‌ಕಮರ್ 45)

68 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ನಂತರ ಅವರು ಸಹಾಬಾಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು- ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು, ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಸೆರೆಯಾದರು.


ತ್ತಾ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು:
ಕೊಲೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು
“ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ ಬದ್ರ್‌ನ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಅಬೂ
ಮೇಲಾಣೆ! ಇಂದು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಜಹಲ್, ಶೈಬಾ ಇಬ್ನ್ ರಬೀಅ, ಉತ್ಬಾ ಇಬ್ನ್ ರಬೀಅ,
ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗದೆ ಅಲ್‌ವಲೀದ್ ಇಬ್ನ್ ಉತ್ಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು.
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿ ಹತನಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುವನು.” ಇಬ್ನ್ ಮಸ್‌ಊದ್ ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು
ಕಅ್‌ಬಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ
ಆಗ ಉಮೈರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಹುಮಾಮ್ ಅಲ್‌ಅನ್ಸಾರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶವವಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು: ಬಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು
ನ�ೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.
“ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳಷ್ಟು
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವರ್ಗವೇ?” ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ರಿಂದ ವರದಿ: ಕುರೈಶ್ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ
ಸೇರಿದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ರವರ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು: “ಹೌದು.” ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬದ್ರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿದ ಪಾಳು ಬಾವಿ-
ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ಭಲೇ! ಭೇಷ್! ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇ-
ಶವಾಹಕರೇ! ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಖರ್ಜೂರ- ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದ್ರ್‌ನ-
ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದರೆ ಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಟುಮೂಟೆಗಳನ್ನು
ಅದೊಂದು ದೀರ್ಘ ಬದುಕಾಗಿರುವುದು.” ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಡೆದರು. ಸಹಾಬಾಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂ-
ಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಬಾವಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ
ನಂತರ ಅವರು ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಕೊಲೆಯಾಗುವ ಅವರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ
ತನಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತನಾ- ಹೇಳಿದರು:
ಗಲಿ.
“ಓ ಇಂತಿಂತಹವನ ಮಗನಾದ ಇಂತಿಂತಹವನೇ! ಓ ಇಂ-
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ಮರ- ತಿಂತಹವನ ಮಗನಾದ ಇಂತಿಂತಹವನೇ! ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ-
ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದರು. ಅದು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ತಾಗಿತು. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತಾಗಿತು. ಸಂತ�ೋಷವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ರಬ್ಬ್ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ
ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡೆವು. ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬ್
ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ- ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡಿರಾ?”
ರು. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
ಆಗ ಉಮರ್ ಕೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇ-
ಕೊನೆಗೆ ಮುಶ್ರಿಕರ ಸೈನ್ಯವು ಸ�ೋತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಶವಾಹಕರೇ! ಆತ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಶರೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾವೇನು
ಮಾಡಿತು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ, ಸೆರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?”
ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಬೆಂಬತ್ತಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ

ಜೂನ್ 2017 69
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು: “ಮುಹ- ಕುರೈಶರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸು-


ಮ್ಮದ್‌ರ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ ಮೇಲಾಣೆ! ವುದನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನ�ೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗಿಂ- ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ಕೆಲವರಿಂದ ಯಾವುದೇ
ತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.” ಪರಿಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಕೊಂದುಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇತರ
ಕೆಲವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಖೈದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಸಹಾಬಾಗ- ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಅ್‌ದ್ ಇಬ್ನ್
ಮುಆದ್ ರವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಇದು ಬದ್ರ್ ಯುದ್ಧ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು
ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

﴾ ‫﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ‬
“ಇದು ನಾವು ಮುಶ್ರಿಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ.
ಈ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ (ಇವರನ್ನು
ಕೊಂದು) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆಯುವುದೇ ನನಗಿಷ್ಟ.”
“ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹ�ೋರಾಡುತ್ತಿತ್ತು
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು.” (ಆಲು
ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಪ್ರವಾದಿ ರವರೊಂದಿ-
ಇಮ್ರಾನ್ 13)
ಗೆ ಹೇಳಿದರು:

ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಕಾರಣ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ


“ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನವು
ಕಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉಕೈಲ್‌ನನ್ನು
ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿರ�ೋಧಿ-
ಅಲೀ ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಅವರು ಆತನ ತಲೆ ಕಡಿಯಲಿ.
ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹು
ಇಂತಿಂತಹವನನ್ನು -ಉಮರ್ ರವರ ಸಂಬಂಧಿ-
ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿರಿ. ನಾನು ಅವನ ತಲೆ ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ.
ಕಾರಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು
ಓ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ! ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಲು
ಮುಖಂಡರು.”
ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿರಿ,
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ.
ಅಬೂ ಬಕರ್ ಹೇಳಿದರು: “ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯರ
ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ಸ�ೋದರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು.
ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆ-
ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
ನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ-
ನಮ್ಮನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನಾ-
ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ
ಗಿಯೂ ಮಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲೂ ಬಹುದು.”
ಅದರಲ್ಲೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್
ರವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟು-
ಅವರ ಸಹಾಬಾಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು
ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾ-
ಸಲಾಂ ಇರಲಿ. 
ವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ದಿರ್ಹಮ್ ತನಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರಿಂದ ಮದೀನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು
ಬರಹ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

70 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಮಂತ್ರವಾದ: ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ

ಅಂ ಧವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಷದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿ


ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸದ
ಹಸಿರು ತೀರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ
ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ�ೋಪತಿ, ಆಯುರ್ವೇಧ, ಹ�ೋಮಿಯೋ-
ಪತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ�ೋತ್ತರ
ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಕುತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳು- ರ�ೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ
ವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ- ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರ�ೋಗಶಮ-
ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಧರ್ಮ, ಮಾನ, ಹಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಧಾರುಣವಾಗಿ ಶ�ೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಹಲವು ಆದರೆ ಕೆಲವು ರ�ೋಗ ಬಂದಾಗ ಇಂಥವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ
ಬಾರಿ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯೇನೂ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನವು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯಪುರುಷರು ಮತ್ತು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರಸ್ಥರು ಎಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ! ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ-
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮಂತ್ರ- ವಾದಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ�ೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವನ-
ವಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅವಲ�ೋಕನ. ಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಹ�ೋಗುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು
ರ�ೋಗವು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ- ಬೆಳೆಸುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಫಿತ್‍ರತ್‌ನ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೊಂ-
ದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಗವುಂಟಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಯಿಲೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಯಾರು?:
ಪೀಡಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ರ�ೋಗದಿಂದ
ಬಳಲುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರ�ೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಒಂದು ಭಾರೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ
ಉಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ರ�ೋಗಿಗಳನ್ನು ಶ�ೋಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಲು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಿಗೆ ಅಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ-
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ರಂಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ರಂಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ- ಯೆಂಬ ವಿಕಲ ಆಶಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಂತಹ
ಯೂ ಈ ಶ�ೋಷಣೆಯಿದೆ. ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ದಳ್ಳಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಠಿಗಳ
ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು
ಕಾಯಿಲೆಪೀಡಿತರಾದಾಗ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯ- ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ವಾದಿಸಿಕೊಂ-
ಯನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿದೆ.

ಜೂನ್ 2017 71
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರಕ್ಷರಸ್ಥನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನುರಿತ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಮಾಲೆ
ವೈದ್ಯನ ಮನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಣಿನೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವಾದಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ
ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವೈದ್ಯರಿಗಿಲ್ಲದ ನ�ೋವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ-
ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯ-
ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭೌತಿಕ ಸಾಮ- ಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಕುರ್‌ಆನ್
ರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್‌ನಿಂದ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ವೇ-
ತಜ್ಞರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಷತೊಟ್ಟ ಶ�ೋಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಮಠ, ಜಾರ ಮತ್ತು
ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಹ�ೋಮ ಕುಂಡಗಳೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯು-
ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಾಗಿ ತ್ತಿರುವುದರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಸ್ತದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು
ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂಬ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು
ಸಮಸ್ತದವರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಾರ್ಯವೆಸ-
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನಾಚಾರಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೈತೊಳೆದು ಪಾರಾಗಲು
ಬೇರುಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಇಸ್ಲಾಹಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ
ಉಪದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಕೃತ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೇ
ಕೆಲವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ�ೋಗು ಹಾಕುವ ಜನರನ್ನೂ ಪ್ರಭುದ್ಧಲ�ೋಕವು
ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತದವ- ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರು ತುಂಬಾ ಅಶಂಕೆಯಿಂದ ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಹ್ರ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಂತ್ರವಾದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು
ಅವರು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: “ಹೆರಿಗೆ ನ�ೋವು ಮಾರಾಟಮಾಡಿ “ಇಜಾಝತ್” ನೀಡುವ ಜನರು ಈ ವಿಷ-
ಆರಂಭವಾದಾಗ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಊದಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ನಫೀಸತ್ ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿದಾಗ ಉಷ್ಟ್ರ-
ಮಾಲೆ ನಿನ್ನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಸುಗಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಹಾವು ಕಡಿತ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು
ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಜನರು ಉಪ್ಪಾಪ ತಂಙಳ್‍ರವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡು- ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಗೆದ ಕೇಡನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇವರು
ತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ದ�ೋಣಿ ಮತ್ತು ಬಲೆಯನ್ನು ನೀರಿಗಿಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶ�ೋ-
ಉಸ್ತಾದರ ಮಂತ್ರವು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶತಮಾನಗ- ಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ
ಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಆದ- ಆಧಾರವಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ರ್ಶಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ
ಉಪಬ�ೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತಲೆಯೆತ್ತಿತು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾ- ಬಹು ಅಪಾರ.
ಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಗಮ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವುದು
ಸಮುದಾಯದ ಈಗಿನ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ”. (ಅಹ್ಲುಸುನ್ನ, ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ-
ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಟ 194, ರಹ್ಮಾನಿಯ ಕಡಮೇರಿ) ಯರ ನಡುವೆ ವಿರಸ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಶತ್ರು ನಾಶ, ಮಕ್ಕಳ-
ಅವರು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಭಾಗ್ಯ, ರ�ೋಗಶಮನ, ಜಿನ್ನ್-ಶೈತಾನ್‌ಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವುದು,
“ನಫೀಸತ್ ಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರಸವ ದೃಷ್ಠಿ ತಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಜನರ ಕೂದಲು, ಉಗುರು, ಅವರು ಧರಿಸುವ
ನ�ೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ�ೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು, ಜನರ ಆಕೃತಿಯ ಗೊಂಬೆ, ಋತುಸ್ರಾವದ
ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಲಭಿಸಲು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಲೆಗ- ರಕ್ತ, ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಕಬರಸ್ತಾನ, ಮೂರು ಮಾ-
ಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.” (ಪುಟ 189) ರ್ಗಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಜಾಗ, ಕ�ೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಕ�ೋಳಿಯ

72 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಕಾಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕುಂಕುಮ, ಸೂಜಿ, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.


ಇಲಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಲ್ಲು, ಕಾಗೆಯ ಉಗುರು, ನಾಯಿಯ ಚರ್ಮ....
ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಇವರು ಮಂತ್ರವಾದ ನಡೆಸಲು ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ-
ಬಳಸುವ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. (ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ- ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು
ಣೆಗಾಗಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಾಖವಿ ಎಂಬವರು ಬರೆದ ಇಸ್ಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹ�ೋಮ ಕುಂಡದತ್ತ ಅಟ್ಟಬೇಕೇ? ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ-
ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿ.ಎಂ. ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಬರೆದ ಜಿನ್ನ್ ಹಾಳಿರಾತ್ ವಿರುವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು “ಹೌದು” ಎಂದು ಹೇಳಲಾರರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ) ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಂಗ
ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಜಿನ್ನ್, ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎನ್.ಎಂ: ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಜಿನ್ನ್ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುರ್‌ಆನಿನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್.ಎಂ.ನ ನಿಲುವು ತುಂಬಾ


ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇ “ಅಲ್‍ಜಿನ್ನ್” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕುರ್‌ಆನಿನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಎನ್.ಎಂ.ನ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ
ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನ್‌ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. “ಯುವಕ” ಹೊರತಂದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: “ಆದರೆ
ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸು- ಕುರ್‌ಆನ್‍ನ ಆಯತ್‍ಗಳು, ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳು, ಪ್ರವಾದಿ
ವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗ- ಯವರಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಮಾಟ,
ವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶೈತಾನನ ಬಾಧೆ ತಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ-
ಕುರುಡುವಾದವಾಗಿದೆ. ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರ�ೋಧವಿಲ್ಲ” (ಕೆ.ಎಂ.
ಮೌಲವಿಯ ಫತ್ವಾಗಳು, ಪುಟ 18)
ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಫತ್ವಾ ಸಮಾಹಾರದ ಕುರಿತು ಕೆ.ಜೆ.ಯು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರಾಃ ಅಲ್‍ಬಕರದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಪಿ. ಉಮರ್ ಸುಲ್ಲಮಿಯ ಮಾ-
275ನೇ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅಮಾನಿ ಮೌಲವಿ ತುಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: “ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾ-
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: “ಬಡ್ಡಿ ತಿನ್ನುವವನು ಶೈತಾನನ ಬಾಧೆಗೊ- ರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮದ
ಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದವನಂತೆ ಎದ್ದೇಳುವನು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತ�ೋರಿಸಿ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾದ
ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರಬಿಗಳು ಹುಚ್ಚನನ್ನು ಮನಿಸ್ಸ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಮೌಲವಿ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಂತಾದ ಭಾಷಾ- ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು (ಫತ್ವಾಗಳು) ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ”
ರ್ಥಗಳಿವೆ. ಶೈತಾನನ ಬಾಧೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹುಚ್ಚುಂಟಾಗುತ್ತದೆ (ಮುನ್ನುಡಿ)
ಎಂಬ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಆ ಪದವು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸಮುದಾಯವು ಈ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಶೈತಾನನು ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ
ಯಾರನ್ನೂ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾ- ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವಾದಗಳು ಮಂತ್ರವಾ-
ರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿ-
ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” (ಕುರ್‌ಆನ್ ವಿವರಣೆ 1/443, ತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆ.ಎನ್.ಎಂ. ಮುಖವಾಗಿರುವ “ಅಲ್‍ಮ-
ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕೆ.ಎನ್.ಎಂ ಮುಜಾಹಿದ್ ಸೆಂಟರ್) ನಾರ್” ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: “ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ
ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಿದೆಯೆಂದು
ಇದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಹಿದರ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೃಷ್ಠಿಕ�ೋನದಲ್ಲಿ ಚಿಂ-
ಸಲಫಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ದೃಡಪಡದ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಸುವಾಗ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಯಾವ ನಾವು ನಿಷೇದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಜೂನ್ 2017 73
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ “ರುಕಿಯಶರಇಯ್ಯ” ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. “ರುಕಿ- ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಫಲಿಸದಿದ್ದಾಗ ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆ-
ಯಶರಇಯ್ಯ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಶರಇಯ್ಯಾದ ಮಂತ್ರ ಗೊಳಗಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೃಷ್ಠಿಕ�ೋನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು
ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಇದರ ಪರ್ಯಾಯವಿದೆ. ಅದು ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಚ್ಛರಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊದುವುದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�ೋ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಿಳಿಯ-
ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಊದಬೇಕು. ಮಂತ್ರದ ಕುರಿತು ದವರು ತಿಳಿದವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.”
ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಷ್ಟೆ” (ಅಲ್‍ಮನಾರ್ 2014, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್)
(ಅಲ್‍ಮನಾರ್ 2014 ಆಗಸ್ಟ್ ಪುಟ 9)
ಸಮುದಾಯವು ಈ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾ-
ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವಾದದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಗಿದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಜನರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಎಂದರ್ಥ. ಇದುವೇ ಸರಿ. ಸ್ವಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊದುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ�ೋಷಕರನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಥವಾ ರ�ೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಊದಿ ಮಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು
ಅಲ್‍ಮನಾರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಡದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ
“ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕಾದರೂ ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ- ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವವರ
ವರು ಇರುತ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಇಂಥಹ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುದಾಯವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ಚನಿಯೆಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇವರಿಗೆ (ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವವರಿಂದ) ಅವರು ಶ�ೋಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ-
ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಉಧ್ಬವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ವನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗುರಿ ಜನರ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದವನ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ�ೋಷಕರು
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಾನವನ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡಾ
ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜಿನ್ನ್ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ- ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತರಾಗ�ೋಣ. 
ದ್ದಾನೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ

ವಿಶ್ವಾಸದ ಏರಿಳಿತ
57 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಮನಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ- ವರ್ಧಿಸುತ್ತಲೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ-
ಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈಖ್ ಉಸೈಮಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಲ್ಲಿ ಸಲಫ್‍ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಮತವಿದೆ. (ಮಜ್ಮಉಲ್ ಫತಾವ
“ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ 7/672) ಇಮಾಮ್ ಅಸ್‍ಬಹಾನಿ, ಔಸಾಈ ಮೊದಲಾದವ-
ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು” ರೆಲ್ಲಾ ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ:
ಶರಹು ವಿಸೂಲಿ ಇಅ್‌ತಿಕ್ಕಾದಿ ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅಃ,
ವಿಶ್ವಾಸದ ಏರಿಳಿತ: ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಲಾಲಕಾಇ) ಖವಾರಿಜ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಅ್‌ತಸಲಿಗಳು
ಎನ್ನುವುದು ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನ ವಲ್‍ಜಮಾಅದ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಈಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ
ಕುರ್‌ಆನಿನ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಮಾನ್ ಹ�ೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹ�ೋಗು-
(ಅನ್‍ಫಾಲ್ 2, ತೌಬಾ124 ನ�ೋಡಿರಿ) ಪ್ರಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಾಂಶವೂ ಈಮಾನ್ ಬಾಕಿಯಾಗುವುದಿ-
ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲ್ಲ) ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಇಂತಹ ವಾದ
ಆಶಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ ಹೇಳು- ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನತ್-ವಲ್-ಜಮಾಅತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
ತ್ತಾರೆ; “ಈಮಾನ್ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು

74 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಪ್ರವಾದಿತ್ವ: ಬಯಸಿದರೆ ಲಭಿಸುವುದೇ?

ಅ ಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ


ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುವ ಸಾ-
ಮರ್ಥ್ಯ ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು
ಪರಿಮಿತಿಗಳಿವೆ.

ಅಗ�ೋಚರ ಲ�ೋಕದ ಕುರಿತಿರುವ ಅರಿವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ


ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನ್ಮ ವಾಸನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯೋಗ
ತಂದು ಜೀವಿಸಲು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
ಅಸಾಧ್ಯ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ-
ಕ್ಕಾಗಲೀ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ
ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಭಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಸರಿ-
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಆಯು- -ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜೀವನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಠಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸ- ಯಾವುದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾವು
ಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸೃಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ- ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ! ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಅಭಿ-
ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯೆಡೆಗೆ ಪ್ರಾಯಗಳು.... ಒಬ್ಬರೇ ತಾನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತರ ಸೃಷ್ಠಿಗಳು ಪುರಾತನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ- ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಬೇರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ-
ಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!

ಸೃಷ್ಠಿಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ನ�ೋವು, ಆಲಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ-


ಸ್ಪರ್ಶ, ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ- ರೆ? ಆಗ ಅವರವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ
ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯೆಂದು, ಬೇರೆಯವರ ತೀರ್ಮಾನ ತಪ್ಪೆಂದೂ ಪರಿ-

ಜೂನ್ 2017 75
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂತಕನಿಗೆ ಕೊಲೆಯನ್ನು, ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕಳ್ಳತ- ರಿಸಾಲತ್ತ್ (ದಿವ್ಯದೌತ್ಯ) ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಚ್ಛಿಸಿ-
ನವನ್ನು, ಅಕ್ರಮಿಗೆ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು (ಪ್ರವಾದಿತ್ವ) ಯಾರಾದರೂ
ಆಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವನೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗೂ
ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ. ಮೊದಲ ಮಾನವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯನ ತನಕವಿರುವ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ-
ನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವೀಕರಿಸ- ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಂದೇಶವಾಹ-
ಬೇಕಾದ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಕರನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನು ದಯಪಾಲಿಸಿ- ಮತ್ತು ಮಲಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ದ್ದಾನೆಯೇ? ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ:

‫﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ‬
﴾ ‫ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ‬
‫ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ‬
“ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಮಲಕ್‍ಗಳಿಂದಲೂ
‫ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ‬ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ.ಅವನು ಸರ್ವಶ್ರುತನೂ
﴾ ‫ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬ ಸರ್ವವೀಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ” (ಅಲ್‍ಹಜ್ಜ್ 75)

“ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯಿರಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ದಾನವೀಯುವು-


ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿತ್ವವು
ಬಂದಾಗ, ಯಾರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆಯುವರ�ೋ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಇರಲಾರದು. ಆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವರೂ. ನಮ್ಮ ‫﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ‬
ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುವವರೂ ನರಕಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಬೀಳುವವರಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಇರುವರು” ﴾‫ﮗﮘﮙﮚ‬
(ಅಲ್‍ಬಕರ 38, 39)
“ಅವನು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತ�ೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಸೂಕ್ತವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವ- ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ” (3:74)
ರು ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು
ಪರಾಜಿತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿತ್ವವೂ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತ�ೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ- ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹದಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ


ದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದ�ೋ ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನೀಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು,
ಕೃತಘ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ” ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ
ನಿಯುಕ್ತಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನುಬುವ್ವತ್ (ಪ್ರವಾದಿತ್ವ)

76 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

‫﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ‬ ನುಬುವೈತ್ ಮತ್ತು ರಿಸಾಲತ್ತ್ (ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯದೌತ್ಯ)


ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.
‫ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ‬ ಅಜ್ಞಾನಕಾಲದ ಅರಬಿಗಳ ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕು-
‫ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ‬ ಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡ ಮುಹಮ್ಮದರು
ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕಾಂತದ-
﴾‫ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ‬ ಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವರಿಗೆ ನುಬುವ್ವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂಬ ಕೆಲವು
ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತ ವಿಭಾಗಗಳ ವಾದ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
“ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ,
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಸ್ತು ಸ್ವತಃ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಓರ್ವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಗೊ-
ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಲಾರೆವು ಎಂದು ಹೇಳು- ಳಿಸುವಾಗ ಆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ
ತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ
ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲನು. ಆರಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಬಿನ್ ಮಸ್‍ಊದ್
ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧೂರ್ತತನದ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ:
ಬಳಿ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.”
(6:124) “ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ದಾಸರ ಹೃದಯಗಳೆಡೆಗೆ ನ�ೋಡಿದಾಗ
ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ದಾಸರ ಪೈಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೈರಿಗಳ ವಿರ�ೋಧ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ತರ- ಹೃದಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆಗ
ವನ್ನು ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: ಅವನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಆರಿಸಿ ತನ್ನ
ದಿವ್ಯದೌತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಿದ”

‫﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ‬
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:
‫ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ‬
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
‫ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ‬ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ
‫ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ‬ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅರುಹುವುದು
ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರವಾ-
﴾‫ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ‬ ದಿಗಳ ದೌತ್ಯವಾಗಿದೆ.

“ಈ ಕುರ್‌ಆನನ್ನು ಎರಡು ನಗರಗಳ ದೊಡ್ಡವರ ಪೈಕಿ ಯಾ- ಅಲ್ಲಾಹನು ನ್ಯಾಯ ಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು
ರಾದರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಎಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯ
ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವವರು ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮ-
ಇವರೇನು? ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪಜೀವನ ಸಾಧ- ರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲು ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುಳಿವು ನೀಡುವ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಮೇಲ್ಮೆ ನೀಡಿರುವೆ- ಗಮನಿಸಿರಿ.
ವು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಇವರು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ” (43: 31. 32)
‫﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ‬

ಜೂನ್ 2017 77
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

﴾ ‫ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ‬ ﴾ ‫﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ‬

“ಅವನು ಈ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ “ಓರ್ವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ನಾವು


ಜನರ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆದುರು ಯಾವ ವಾದವೂ ಉಳಿಯ- (ಯಾರನ್ನೂ) ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” (17:15)
ದಂತಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ-
ವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರತಾಪಶಾ- ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಒಂದೊಂದು ಜನತೆಯೆಡೆಗೆ ನಿಯು-
ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. (4:165) ಕ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಭಾಷೆ-ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯದಿನದ ತನಕವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ
‫﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ‬ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

‫ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ‬
‫﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ‬
﴾‫ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ‬
﴾‫ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ‬
“ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ಯಾತನೆಯಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹ- “ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೊಡುವವ-
ನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನೇಕೆ ರಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ನಿಂದ್ಯರೂ ನೀಚರೂ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ (34:28)
ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಚನಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊ-
ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವಲ್ಲ! ಎಂದು ಇವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು” (20:134) ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು
ಸಮುದಾಯಗಳು ಗತಿಸಿಹ�ೋಗಿದ್ದವೋ ಅವರೆಡೆಗೆಲ್ಲ

﴾ ‫﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ‬
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆಂದರ್ಥ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾ-


“ಓರ್ವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ನಾವು
ರೆ? ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು
(ಯಾರನ್ನೂ) ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ (17:15)
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಾಹನು
ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳೆಡೆಗೆ ‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ‬


ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶ
ಲಭಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಭೂಮುಖದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿಹ�ೋ- ﴾ ‫ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ‬
ಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ.
“ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು
﴾ ‫﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ” (40:78) 
“ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವವರಾರೂ ಬಂದಿರದಂತಹ ಸಮುದಾಯ-
ವೊಂದು ಗತಿಸಿಲ್ಲ” (35:24)

78 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ರವಾತಿಬ್ ಸುನ್ನತ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಎ ರಡು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಚನಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮ್


ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಪ್ರವಾದಿ ರವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಜೀವಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
“ಅಲ್ಲಾಹನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿದ್ದವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಶಯಪಡದವರು ಮತ್ತು
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹ�ೋರಾಡಿದವರೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗ-
ಳು. ಅವರೇ ಸತ್ಯವಂತರು.” (49:15)
‫﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ‬
﴾ ‫ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿದ ಮಾತ್ರ-
ಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೂ ಬೇಕು.
“ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿರಿಸಿದೆವೆಂದೂ ನಾವು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆಂ-
﴾‫﴿ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ‬
ದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಅವರಲ್ಲೊಂದು
ವಿಭಾಗವು (ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ) ವಿಮುಖವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
“ನೀವು ಮೂಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಗು ಅವನ ರಸೂ-
ಇಂತಹವರು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ.” (24:47)
ಲರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.” (8:1)

﴾ ‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ‬ ‫﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ‬
“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ﴾ ‫ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬
ನಂಬುವವರೇ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು.” (24:62)
“ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನೀವು ಜನರೊಡನೆ ಹೇಳಿರಿ: ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರೆಂದಾದರೆ ನನ್ನ
‫﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು
‫ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ‬ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅವನು ಮಹಾ
ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೂ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.” (3:31)
﴾ ‫ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬
ಜೂನ್ 2017 79
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ‬ ತ್ತಾರೆ.

﴾ ‫ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ‬ ರಬೀಅತ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕಿಲ್ ಅಸ್ಲಮೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:


ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು: “ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದ-
“ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಅನುಸರ-
ನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ.” ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವವನಿಗೆ ವೇದನಾಜ-
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಬೇಕು.” ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರು:
ನಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ.” (48:17)
“ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?” ನಾನು “ನನಗೆ ಅದೇ
ಬೇಕಾಗಿದೆ.”
ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮೇಲಿನ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುನ್ನತ್‌ಗಳನ್ನು ಅದವಾ
ಸುಜೂದನ್ನು (ನಮಾಝ್‌) ವರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಚರ್ಯೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿರುವ ಯಾತ್ರೆಯ-
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕರ್ಮಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ
ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹದೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿದರೆ
ಲಭಿಸುವ ಸತ್ಫಲಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಶೃದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಸುನ್ನತ್‌ಗ-
ಳನ್ನು ನಾವು ತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾ- ಪದವಿಯನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದು:
ಝ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್‌ಗಳ
ಪೈಕಿ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾ- ಸೌಬಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ-
ದವುಗಳಾಗಿವೆ. ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳ
ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: ನೀವು
ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಜೂದನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿರಿ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ-
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ- ಯನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವನು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನು
ಕೊಂಡರೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಾನೆ. (ಮುಸ್ಲಿಮ್)

ತ್ವಲ್ಹತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಬುಖಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಅಂತ್ಯ ದಿನದಂದು
ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ನಜ್ದ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಮಾಝ್‌ನ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಲಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ
ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ -ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾ-
ನೆ- ನನ್ನ ದಾಸರ ನಮಾಝ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ
ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು: ಒಂದು ಹಗಲು
ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಅವನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ನಮಾಝ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ ದಾಸನು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿ-
ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೀಗೆಂದರು: ನೀನು
ದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ಹಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವನ
ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸು.
ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕವಾದ
ನಮಾಝ್‌ಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ
ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿ
ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.”
ರವರು ಕೆಲವು ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರು-
(ಸ್ವಹೀಹುಲ್ ಜಾಮಿಅ 2/355)

80 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್‌ನ ವಿಧಿಗಳು: ತುಪಡಿಸಿ) ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ


ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುಹ್ರ್‌ನ
ರವಾತಿಬ್ ಸುನ್ನತ್: ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ನಂತರ ಎರಡು. ಮಗ್ರಿಬ್‌ನ ಬಳಿಕ ಎರಡು,
ಇಶಾಅ್‌ನ ನಂತರ ಎರಡು, ಫಜ್ರ್‌ನ ಮೊದಲು ಎರಡು.”
ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮಾ-
ಝ್‌ಗಳಿಗೆ ರವಾತಿಬ್ ನಮಾಝ್‌ಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ದುಹ್ರ್‌ನ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಆಯಿಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಉಮ್ಮು ಹಬೀಬ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು “ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ದುಹ್ರ್‌ನ ಮೊದಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿರುವೆನು. “ಒಬ್ಬನು ರಕಅತ್ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.”
ದಿನಂಪ್ರತಿ (ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್‌ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹನ್ನೆರಡು (ಬುಖಾರಿ)
ರಕಅತ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.” ಮಗ್ರಿಬ್‌ನ ಸುನ್ನತ್:
(ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ
ಸುಬುಹಿಯ ಸುನ್ನತ್: ರವರಿಂದ ಹತ್ತು ರಕಅತ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂ-
ಡಿದ್ದೆ. ದುಹ್ರ್‌ನ ಮೊದಲು ಎರಡು ರಕಅತ್, ನಂತರ ಎರಡು
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಪ್ರಭಾತ ನಮಾಝ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಕಅತ್, ಮಗ್ರಿಬ್‌ನ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ಎರಡು ರಕಅತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ರಕಅತ್, ಇಶಾಅ್‌ನ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು
ರಕಅತ್, ಸುಬುಹಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡು ರಕಅತ್.
“ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಪ್ರಭಾತದ ಎರಡು ರಕಅತ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು: “ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್‌ನ
ನಮಾಝನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸುನ್ನತ್ ಅದಾನ್ ಮತ್ತು ಇಖಾಮತ್‌ನ ನಡುವೆ ಎರಡು ರಕಅತ್
ನಮಾಝ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.” ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್ ಇದೆ.” ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬಿನ್ ಮುಗ್‌ಫಲುಲ್
(ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಮುಸ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು:
ಮಗ್ರಿಬ್‌ನ ಮೊದಲು ನೀವು (ಎರಡು ರಕಅತ್) ನಮಾಝ್
ಆಯಿಶಾ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಿ. ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಇಷ್ಟವಿದ್ದವರು
ಸುಬುಹಿ ನಮಾಝ್‌ನ ಅದಾನ್ ಮತ್ತು ಇಖಾಮತ್‌ಗಳ ಮಾತ್ರ. (ಬುಖಾರಿ)
ನಡುವೆ ಹೃಸ್ವವಾದ ಎರಡು ರಕಅತ್‌ಗಳ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವ-
ಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಇಶಾಅ್‌ನ ಸುನ್ನತ್:

ಸುಬುಹಿಯ ಮೊದಲಿನ ಆ ಎರಡು ರಕಅತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇಶಾಅ್‌ನ ನಂತರ ಎರಡು ರಕಅತ್ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್
ರವರು ಸೂರತುಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್ ಮತ್ತು ಸೂರತುಲ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರವರಿಂದ ವರದಿಯಾದ
ಇಖ್ಲಾಸ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಇಮಾಮ್ ಹದೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ
ದುಹ್ರ್‌ನ ಸುನ್ನತ್: ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಝ್‌ಗಳನ್ನು
ಕೂಡಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿಕಟರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. 
ಒಬ್ಬನು ಹನ್ನೆರಡು ರಕಅತ್ (ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ ಹೊರ-

ಜೂನ್ 2017 81
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ?

ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ “ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂಸಾರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ ಅವರೊಬ್ಬ


ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಸೂಲ್ (ಸಂದೇಶವಾಹಕ)
ಹಾಗೂ ನಬೀ (ಪ್ರವಾದಿ) ಆಗಿದ್ದರು. (19:51)

‫﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ‬ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇದ್ರೀಸ್ ರವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸು-


﴾‫ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ‬ ವಾಗ ನಬಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

“ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವಾಹಕ


﴾ ‫﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬
ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವೋ ಅವರು
ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸದ್ವಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಶೈತಾನನು ತಡೆಯನ್ನು
“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್‌ರೀಸರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ಅವರೊಬ್ಬ
ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ (22:52)
ಸತ್ಯಸಂಧ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು” (19:56)

ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ರಸೂಲ್” “ನಬಿ” ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದಗಳು


ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ-
ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ “ನಬಿ” ಮತ್ತು “ರಸೂಲ”ರ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ
ವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಖ್ ಅಲ್ಬಾನಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಿದೆ. ಕೆಲವು ನಬಿ(ಪ್ರವಾದಿ)
ಯವರು ಸಿಲ್‍ಸಿಲತ್ತುಲ್ ಅಹಾದಿಸಿ ಸ್ಸ್ವಹೀಹ್‍ನಲ್ಲಿ
ಗಳು ರಸೂಲ (ಸಂದೇಶವಾಹಕ)ರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಹೇಳಿದೆ.
“ನಬಿ(ಪ್ರವಾದಿ)ಗಳು ಮೊದಲಿನ ಶರೀಅತ್ತನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಸೂಲ(ಸಂ-
ಮೂಸಾ :
ದೇಶವಾಹಕರು)ರು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಶರೀಅತ್ತ್‌ನೊಂದಿಗೆ
ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅದರೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವ
‫﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ‬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. (ಈ ಶರೀಅತ್) ಹೊರತಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊದ-

﴾‫ﰓﰔﰕﰖﰗ‬
ಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ”

ಈ ಲೇಖನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಬಿ ಮತ್ತು ರಸೂಲರ ನಡುವೆ

82 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್‍ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾ- “ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಗ್ರ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು


ಗಿದೆಯಷ್ಟೆ ಶೈಖ್ ಅಲ್ಬಾನಿಯವರ ವಿವರಣೆಯು ಪುರಾ- ನಂಬಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯವಿರಿಸದಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು
ವೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುವೆವು.
ಅಲ್ಲಾಹು ಮಹಾಕ್ಷಮಾಶೀಲನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆಗಿರು-
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಬೇಕು: ತ್ತಾನೆ” (4:152)

ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸದವರು ಸತ್ಯವಿ- ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ದುಷ್ಟರೆಂದು ಪರಿಚ-
ಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಯಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೈಬಲ್‍ನಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹುದಾ-
ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ತೇಜ�ೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಗಿದೆ. (ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ) ಆದರೆ
ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆದರ್ಶಪುರುಷರೆಂದು
ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವೆಸಗದೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅವಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾಣುವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

‫﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ‬
ಯಹೂದಿ - ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕ-
ರಿಸಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
‫ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ‬ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಈ ಭೂಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗತರಾದ ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
‫ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ‬ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
﴾‫ﮱﯓﯔﯕﯖ‬ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ-
ಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
“ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ವತಿಯಿಂದ
ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡುದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ﴾ ‫﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ‬
ಈ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರು ಸಹ ಈ
ಬ�ೋಧನೆಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲರೂ “ನೂಹರ ಜನತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು” (26:105)
ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಮಲಾಯಿಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ
ದಿವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ﴾ ‫﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ‬
ನಡುವೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಜ್ಞೆ-
ಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆವು. “ಆದ್ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.”
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೂ, ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಪಾಪವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು (26:123)
ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೇ ಮರಳಲಿಕ್ಕಿದೆ:
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.” (2:285) ﴾ ‫﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬

‫﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ‬ “ಸಮೂದ್ ಜನಾಂಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿತು”


(26:141)
‫ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ‬
﴾ ‫ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ‬
ನೂಹರ ಜನತೆ ಪ್ರವಾದಿ ನೂಹ್ , ಆದ್ ಸಮುದಾಯ

ಜೂನ್ 2017 83
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರವಾದಿ ಹೂದ್ ಹಾಗೂ ಸಮೂದ್ ಜನಾಂಗ ‫﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ‬


ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ವಾಲಿಹ್ ರನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು
ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುರ್‌ಆನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ﴾ ‫ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ‬
ಅವರು ಮುರ್ಸಲ್‍ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಇತರ “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ತಾನಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಯ್ಕೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವವರು ಸರ್ವನಿಷೇಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪರಮ ಪಾವನನು ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು “ದೇವಸಹಭಾಗಿತ್ವ”ದಿಂದ ಬಹಳ ಉನ್ನತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ”
ನ�ೋಡಿರಿ. (28:68)

ಅಲ್ಲಾಹನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಮುಂತಾದ


‫﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ‬ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇತರ, ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ

‫ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ‬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆಧರಿಸುವುದು


ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹರಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ
‫ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ‬ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

‫ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ‬
‫﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ‬
﴾‫ﮍﮎﮏﮐﮑ‬
‫ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ‬
“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ನಿಷೇಧಿ-
ಸುವವರೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ
‫ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬
ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರೂ ﴾‫ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ‬
ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆವು ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸುವೆವು ಎನ್ನುತ್ತ ಸತ್ಯನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದ “ಸತ್ಯನಿಷೇಧ ಕೈಗೊಂಡವರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ
ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಡುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ- ಮತ್ತು ನಾವು ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ, ಸ್ಥಳೀ-
ವರೂ ನೈಜ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿ- ಯರ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರಿಸ-
ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪಮಾನಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ” ಮಾನವಾಗಿರುವ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್‍ನ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ
(4:150,151) ಜನರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು (ಅವರ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿತ-
ವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದೆ) ಇದರಲ್ಲಿ (ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಂ)
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟರು; ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗ ಕೈಗೊಂಡವನು
ಶ್ರೇಷ್ಟರು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು: ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ವೇದನಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷೆಯ
ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಸುವೆವು” (22:25)
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ದುಲ್ಹಜ್ 9 ಮುಂತಾದ ದಿನಗಳು,
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್, ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಭವಿ,
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಷ್ಠೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮುಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಮದಾನ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ಇರುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಜನ-
ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಖ್, ಶುಹದಾಅ್, ಸ್ವಾಲಿಹ್‍ಗಳು ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ

84 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿ- ಸೂಲ್) ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇದರೆಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ


ಗಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತರು. ನೀಡುವ ವಚನವನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ:

﴾ ‫﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬ ‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ‬
“ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಧಾನ
‫ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ‬
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ” (6:86) ﴾ ‫ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ‬
ಅಲ್ಲಾಹನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ- “ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಉನ್ನತ�ೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗ-
ಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು. ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವತಃ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದವ-
ಇತರರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ರು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುವ್ಯಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು
ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅವರ ಇಮಾಮರು- ನೀಡಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು”
ಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಕ್‍ಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟರೆಂದು (2:253)
ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಯಾಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಖುಮೈನಿ ತಮ್ಮ ಹುಕೂಮತ್ತಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರಸೂಲ (ಸಂದೇಶವಾಹಕರು)ರು ಒಂದೇ ಪದವಿಯ-
ಇಸ್ಲಾಮಿಯ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ: ವರಲ್ಲ “ಉಲುಲ್ ಅಝ್ಮ್” (ಧೃಡಚಿತ್ತರಾದ ಸಂದೇಶವಾ-
ಹಕರು) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಐದು ಮಂದಿ ರಸೂಲರು
“ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಸೂಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿ
(ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ) ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದ ಮಲಕ್‍ಗ- ಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ:
ಳಾಗಲೀ ಇಮಾಮರ ಪದವಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ”
﴾ ‫﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ‬
ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟರೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದು-
ಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪದವಿಯವ- “ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ದೃಢಚಿತ್ತರಾದ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿರಿ” (46:35)
ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ:
ಇವರಿಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಈ ವಚನದಿಂದ
ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಲುಲ್ ಅಝ್ಮ್‍ನಲ್ಲಿ
‫﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ‬ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸ-

﴾‫ﯓﯔﯕﯖ‬ ಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇವರು ನೂಹ್, ಇಬ್ರಾಹೀಮ್,


ಮೂಸಾ, ಈಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್
ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
“ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕುರ್‌ಆನಿನ ಹಲವೆಡೆಗಳ-
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ದಾವೂದರಿಗೆ ಝಬೂರನ್ನು
ಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು” (17:55)

ಪ್ರವಾದಿ(ನಬಿ) ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ರಸೂಲು) ಪದವಿ ‫﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ‬


ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಲ್ಲ. ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ರ-

ಜೂನ್ 2017 85
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ‬ ದಾಗಿದೆ. ಯಮಾಮದ ಮುಸೈಲಿಮ, ಅಸ್ವದುಲ್ ಅನಸಿ,

﴾ ‫ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ‬
ಸಾಜಾಹ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ.... ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಾಯಿಗಳು
ಬಹುವುಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ.
“ಅವನು ನೂಹರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಿಮಗೂ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ದಿವ್ಯವಾ-
ಇವರಂತೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಖಾದಿಯಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಿರ್ಝ
ಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೇ
ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾ-
ನಾವು ಇಬ್ರಾಹೀಮ್, ಮೂಸಾ ಮತ್ತು ಈಸಾರಿಗೂ ಬ�ೋ-
ನೆ. ಅಹ್ಲುಸ್ಸುನ್ನಃದ ವಿಶ್ವಾಸದಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್
ಧಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ
ರವರ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಶೃಂಖಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊ-
ವಿಭಿನ್ನರಾಗದಿರಿ ಎಂಬ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ” (42:13)
ನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅಹ್ಮದಿಯಾಗಳು (ಕಾದಿಯಾನಿ)
ಮಿರ್ಝಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಓರ್ವ ಛಾಯಾ ಪ್ರವಾದಿ
‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ‬ (ಪ್ರವಾದಿಯ ನೆರಳು), ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ
ಮಸೀದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಸಾ
‫ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ‬ ಆಗಮಿಸುವುದು ಓರ್ವ ಹೊಸ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿಯಲ್ಲ

﴾‫ﭟﭠﭡﭢﭣ‬ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ಶರೀಅತ್ತನ್ನು ಕೂಡಾ ತರುವುದಿಲ್ಲ;


ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಶರೀಅತ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ
ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರವಾದಿ
“ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಕರಾರನ್ನು
ಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾಮ್ ಮಹ್‍ದಿಯ-
ನೆನಪಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ನೂಹ್, ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಮೂಸಾ
ವರು ಸುಬಹಿರನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಹ್ದಿ ಈಸಾ
ಮತ್ತು ಮರ್ಯಮಳ ಪುತ್ರ ಈಸಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಾವು
ರನ್ನು ಇಮಾಮರ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಲವಾದ ಕರಾರನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ” (33:7)
ಆದರೆ ನಮಾಝ್‍ಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಈಸಾ ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ
ಈ ಐದು ಮಂದಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಒಂದೇ ಪದವಿ- ಮಹ್‍ದಿಯವರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಇತರ ಯವರು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ವರು ರಸೂಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು.
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ- ಯಾರ ಕುರಿತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಡಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು
ಯಾಗಿದ್ದು, ಲ�ೋಕಾವಸಾನದ ತನಕವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿದರೆ
ಅವರೇ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀ- ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಸ ರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ
ಮಿತವಾದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರವರ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹ�ೋಗಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ನಿಂದನೆ
ನಂತರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬುವ- ಕುಫ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು
ವರು ಕಾಫಿರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಾರದು. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ “ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ
ಅಸಂಗತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುವುದು ಕುಫ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂವ- ತಾರತಮ್ಯ ತ�ೋರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು” (ಬುಖಾರಿ,
ತ್ತರಷ್ಟು ಕಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಯೆಂ- ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ದು ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ರಂಗಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ
ರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ನ್ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ಖಲಾನಿ ಫತ್ಹುಲ್ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ನಂತರ ಹಲವರು ಪ್ರವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು
ವಾದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹು- 92 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

86 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಪರಲ�ೋಕದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ?


ನುಷ್ಯರು ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸು- ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವರು ಮೊದಲು
ವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಮೃತಪಡಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇನಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಜೀವಿಸು-
ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು, ತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗ, ತಾತನಿಗಿಂದ ಮೊದಲು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,
ಅದು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು... ಹೀಗೆ ಮರಣದ ತನಕ ರ�ೋಗಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ�ೋಗ್ಯವಂತ... ಹೀಗೆ ನಾವು
! ಕಲಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಲವು ಮರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಆಗ್ರಹ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ, ಅನಂತರ ಮನೆ,
ವಾಹನ, ಮಕ್ಕಳು... ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರ ಇಹಲ�ೋಕದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,
ಉದ್ಯೋಗ, ವಿವಾಹ... ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಹೀಗೆ ಮೇರೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಾದರೂ ಆಸ್ವದಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ-
ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು. ವರಿಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ
ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು, ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ನಿಷಿದ್ಧ-
“ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ,
ನಂಬಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೇವನಿಷೇಧಿಗಳು ಕೂಡಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾಸರಿಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಿಸಿದರೆ ಮರಣ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳ-
ಖಚಿತ. ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳೆದು ಸತ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸುಖಾ-
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ- ಡಂಬರದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ನರಕಕ್ಕೂ
ವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾ ‫﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ‬
‫﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ‬
﴾ ‫ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ‬
“ಎಲ್ಲಾ ದೇಹವು ಮರಣವನ್ನು ಆಸ್ವದಿಸುವುದು.” (ಆಲು
ಇಮ್ರಾನ್ 185)

ಜೂನ್ 2017 87
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ಮರಣವು ನೀವು ಎಂತಹ ಭದ್ರ ಕ�ೋಟೆಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುವರು.


ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ತೀರುವುದು.” (ಅನ್ನಿಸಾ 78)
ಸ್ವರ್ಗ:
ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮರಣವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ-
ಭಾಸ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರ್ಗವು ಸುಖಾನುಗ್ರಹಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದು
ಜೀವನದ ಒಂದು ಲ�ೋಕವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣು ವೀಕ್ಷಿಸಿರದ, ಯಾವುದೇ ಕಿವಿ ಆಲಿಸಿರದ,
ಅಲ್ಲಾಹನು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೆ ಅತೀತವಾದ ಆನಂದಾನು-
ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನ ತನಕದ ಭೂತಿಯ ಲ�ೋಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು,
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವನು. ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು...
ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಅಂದು ಆಕಾಶವು ಒಡೆದು
ಹ�ೋಗುವುದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉದುರಿ ಬೀಳುವುದು, ಸಮು-
ದ್ರಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ-
‫﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ‬
ಲ್ಪಡುವುದು, ತಾಯಿ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ‫ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ‬
﴾‫ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ‬
ತೊರೆದು ಹ�ೋಗುವಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಚರ
ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು.

ಅನಂತರ ಜನರು ಹಾತೆಗಳಂತೆ ಕಬ್ರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. “ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು


ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಾಶವೇ! ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು.
ನಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅದರ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯ-
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವರು: ಇದು ಪರಮ ದಯಾಮಯ- ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆಗ ಅದರ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವರೊಡನೆ,
ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಿಮಗೆ ಸಲಾಮ್ (ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ) ಬಹಳ
ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಪಾಪಿಗಳು ನಿರಾಶರಾ- ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ
ಗುವರು. ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು ನಾವು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹ�ೋಗಿದ್ದರೆ ಎನ್ನುವರು.” (ಅಝ್ಝುಮರ್ 73)
ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹಲುಬುವರು. ಅಕ್ರಮಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ
ಇಹಲ�ೋಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ ತಕ್ವಾ (ಭಯಭಕ್ತಿ)
ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಲ್ಪಡುವುದು. ಅವರ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗಳು
ಮತ್ತು ಶೃದ್ಧೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ-
ಮಾತನಾಡುವುದು. ಕಾಲುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಅಂದು
ವಾಗುತ್ತದೆ.ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿ ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ-
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವನ ದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊ-
ಟ್ಟ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದ ಸತ್ಕರ್ಮಿಗಳು ‫﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ‬
ಅಂದು ಸಂತ�ೋಷಪಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು
ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವನವು ಲಭಿಸುವುದು. ﴾‫ﰌﰍﰎﰏﰐ‬
ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು
ಅವರ ಪ್ರಭುವಿನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆಯುವರು. “ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹೇತರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವನ�ೋ, ಯಾರು ಸತ್ಕರ್ಮವೆಸಗಿದನ�ೋ, ಇಂತ-
ಮತ್ತು ಕಪಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯ ವೇದನಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಿರುವ ಹವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.” (ತ್ವಾಹಾ 75)

88 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಸ್ವರ್ಗದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ‫ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ‬


ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ನೀಡಲ್ಪಡುವುದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ
ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು. ರೂಪದಲ್ಲಿ ﴾ ‫ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ‬
ಇಹಲ�ೋಕದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾದುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆನ್ನುವರು: “ನಿಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ
“ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲೂ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆಯಲ್ಲ.” ಆದರೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಅವುಗಳ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶ ಒದಗುವುದೆಂದು
ನಡುವೆ ಚದುರಿದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರು- ನೀವು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಿನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೂ ಅವರ
ವರು. ಈ ಅನುಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯವಿರಿಸಿ- ಜೊತೆಯ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಹಾಯ ಎಂದು
ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಂದೀತು ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳೂ ವಿಪತ್ತುಗಳೂ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದವು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಡುಗಿಸಿ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಡಲಾಯಿತು. ಇದ�ೋ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಹಾಯ ಸಮೀಪವಿದೆ
(ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಆಗ ಸಂತೈಸಲಾಯಿತು.)” (ಅಲ್‌ಬಕರ
214)
‫﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬
‫ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ‬ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಮಯ ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು
ಕೂಡಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುದಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
﴾ ‫ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು
ಮೇಲಿನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ
“ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಇಹಲ�ೋಕದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ
ವಿಶೇಷತೆಯೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ನಿತ್ಯ ಯಾತನೆಯ ನರಕವಾಗಿರುವುದು.
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಿರದಂತಹ
ಹಾಲಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಕುಡಿಯುವ- ನರಕ:
ವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಮದಿರೆಯ ಕಾಲುವೆ-
ಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಾದ ಜೇನಿನ ನರಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು
ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದವರು, ಅವನಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ-
ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಫಲಗಳಿರುವುವು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಭುವಿನ ದವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಇರುವುದು.” (ಮುಹಮ್ಮದ್ 15) ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುವರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಾಕಿಯು-
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವನು ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾ- ಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸುವ ಬೆಂಕಿ. ಅಲ್ಲಿಯ
ಹನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾದ ಜನರಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಸದಳ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುವ
ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜೀವನ- ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಝಕ್ಕೂಮ್ ಎಂಬ ಮುಳ್ಳಿನ
ವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಡಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಬಿಸಿಯೇರಿದ ರಕ್ತ-ಕೀವುಗಳೇ ಅವರ ಪಾನೀಯ. ನರಕವಾ-
ಸಿಗಳ ಒಂದು ಭುಜದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜಕ್ಕಿರುವ ದೂರ
‫﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ‬ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು
‫ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ‬ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತರ
ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ 2017 89
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ‬ ಕೀವು ಮಾತ್ರ.” (ಅನ್ನಬಅ್ 21-25)

‫ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ‬ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:


‫ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ‬
‫ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ‬ ‫﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ‬
‫ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ‬ ﴾‫ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ‬
﴾ ‫ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ‬ “ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳಿಗೆ ನರಕಾಗ್ನಿಯ ಉಡುಪು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಡ-
ಲ್ಪಡುವುದು. ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು
“ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುವುದು.” (ಅಲ್‌ಹಜ್ಜ್ 19)
ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರ
ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುವು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾವಲುಗಾ- ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದದ
ರರು ಅವರೊಡನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಗೇಹವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮಿಸ-
ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾ- ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು
ಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂ- ಆತ್ಮಾವಲ�ೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು
ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳುವರು. ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಅವರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು, ಹೌದು ಬಂದಿದ್ದರು,
ಆದರೆ ಯಾತನೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳನ್ನು “ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ ಮತ್ತು
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅವರೊಡನೆ ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಾನು ನಾಳೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿರು-
ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೆನೆಂದು ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.” (49:18)
ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಿವಾಸವಿದು
ಎನ್ನಲಾಗುವುದು.” (ಅಝ್ಝುಮರ್ 71, 72) ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು
ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ, ಮರ್ದನ, ಮತ್ತಿತರ ಕಿರುಕುಳಗಳ-
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದೊದಗಿಲ್ಲ. ಇತರ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರಂತಗಳು
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನ-
‫﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ‬ ಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ, ಅಕ್ರಮ-
‫ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ‬ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ
ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
﴾‫ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ‬
ಒಳಿತು ಆದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ
“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನರಕವು ಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ
ಅದು ವಿದ್ರೋಹಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ವಿಜಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ತಂಪನ್ನಾಗಲಿ, ಕುಡಿಯಲರ್ಹವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. - ಆಮೀನ್. 
ವಸ್ತುವಿನ ರುಚಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸವಿಯಲಾರರು. ಏನಾದರೂ
ಸಿಗುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳ

90 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಶು
ದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಟ್ಟ ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ
ಅಮೃತವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಗು ಮತ್ತು ಅಳುವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುವ
ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎಳೆಯ ತಲೆಮಾರು ದಾರಿತಪ್ಪುವ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದು ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾ- ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್
ಮಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ “ಬೆಳವಣಿಗೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅಗ-
ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ- ತ್ಯವಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಾದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತುಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಗ-
ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದರ ಮೂಲ ಘಟಕ ಉತ್ತಮ ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕೇವಲ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನು- ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಈ
ಷ್ಯನ ಶುದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವುಂಟುಮಾಡದೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ
ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಮನುಷ್ಯನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಮಾನವತೆಯ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು- ತಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಹಗ್ಗಗಳು
ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಹಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಶೈತಾನೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದೆಡೆ-
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕಂಟಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿತಪ್ಪಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ


ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ
ದುರಂತವನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅವಲ�ೋಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ದೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡಾ ಅಪರಾ- ಬಡತನ:
ಧಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇವರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗ- ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರ
ಳೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋದವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ-

ಜೂನ್ 2017 91
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ದಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಸ್ಲಾವಿೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ
ಗ�ೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹೊರಳಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿಳಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶೈತಾನನ ಆವಾಸ
ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಆಶ್ರಯ- ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ “ಅತಿಥಿ”
ಧಾತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಅಪರಾಧದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿಗೆ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯದ ಕೊರತೆ
ಮಕ್ಕಳು ನಂತರ ಜನರ ಪ್ರಾಣ, ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾ- ಒಂದು ಪರಿಧಿಯ ತನಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ನಂತರ
ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾದ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ದೌತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಕೆ ಗಂಡನ ಅತಿರೇಕವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊ-
ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜ�ೋಡಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಳ್ಳುವ ಔದಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮ- ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಲಭಿಸದಂತಹ
ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ
ಸಮುದಾಯವು ತ�ೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಔದಾಸೀನ್ಯತೆ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮ-
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಡತನವೆಂಬ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ದೂಡಿಬಿಡಲು ರಸ್ಯ ಲಾಸ್ಯವಾದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಡವನಿಗೆ ಉಣಿಸುವುದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ,
ದಾನಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಉದಾರ ಮನ�ೋ-
ನೀಡಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಭಾವದ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿರಬೇಕಾದರೆ ಇಸ್ಲಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ
ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಬೇಕು, ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯು- ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತ�ೋರಗೊಡದಿರುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಂಥವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಉಂಟಾಗಿ
ಕಲಿಸಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಡತನ ನಿವಾ- ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಯು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲದು. 
ರಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಹಾಗೂ
ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ?
ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. 86 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ: ಪ್ರವಾದಿ ವಿರ�ೋಧಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರು


ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ ಯರು ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕ-
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗು ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನುಸಾರ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾವೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಿಡಿಲುಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಮಾತನಾಡುವವನ ಕುರಿತಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ
ನ�ೋಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಬ- ಪ್ರವಾದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿವಾದ
ರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಸದಾಚಾರದ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ-
ಪಾಠಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ದುಷ್ಟರ ರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕರಾಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿ- ನೀಡುವ ಅಬೂಹುರೈರಾ ರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ
ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಘರ್ಷ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

92 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮಾದ

ಬ ಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ


ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಿಪುಣ ಬಡಗಿ ಇದ್ದು ಅವನು ಒಬ್ಬ
ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ
ಹೇಳಿದ: “ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ
ನೀನು ನಿವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು”
ಊರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆ ತುಂಬಾ
ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚೆಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ- ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದ
ಯಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬದ್ಧತೆ, ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸವೆಂಬ ಖಚಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ
ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆ, ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಕೆಲಸ-
ಆದುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ದಲ್ಲಾನನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಡೆಯನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ
ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ-
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಹ�ೋಯಿತು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕ್ರಿಯಾ- ಲ್ಲ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ-
ಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋಗ್ಯವು ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೈಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅವರೇ ಮುತುವರ್ಜಿ
ಒಂದು ರಜಾದಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ವಹಿಸಲಿ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಹಲವು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ.
ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ; ತಾನು
ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರವಿತ್ತು. ಕೆಲಸದ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಲದಿಂದ ಕಷ್ಟಪ- ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನದ ಕುರಿತು ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಟ್ಟು ದುಡಿದು ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏನಿದ್ದರೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ-
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಯಿತು. ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ
ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು
ಅದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಮರುದಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಮ್ಹಾಲಕನ ಬಳಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಅವನ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಪಾಡಿ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ. ಆದರೆ ಮ್ಹಾಲಕನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
98 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಜೂನ್ 2017 93
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳು

[ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿರುವ ಇತರರ ಜೀವಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯವನ್ನು ಹರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಪರಾಧಿಯ ಮಾ-
ನವಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವವರು ಕೊಲೆಯಾದವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದೇಕೆ? ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ
ಹಂತಕರ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.]

ಭಾ ರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ಸುಪ್ರೀಮ್


ಕ�ೋರ್ಟ್ 2017 ಎಪ್ರಿಲ್ 28 ಮತ್ತು 5 ರಂದು
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಜೀವ ಕಾರಾಗೃಹದ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಸೌಮ್ಯಳ ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗ�ೋವಿಂದಚ್ಚಾಮಿಯನ್ನು
ನೀಡಿದ ಆದೇಶವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೌಮ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಾಪರದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ನ�ೋಟ.
ಆರ�ೋಪಿ ಗ�ೋವಿಂದಚ್ಚಾಮಿಯ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊ-
ಳಿಸಿರುವುದರ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ರಾ-
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕ�ೋರ್ಟು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ
ಎರಡನೆಯದು ನಿರ್ಭಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ 25 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1634 ಮಂದಿಯನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಲ್ವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗಲ್ಲುಶಿ- ಚೀನಾವು ಆ ವರ್ಷ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಕ�ೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ�ೋವಿಂದಚ್ಚಾಮಿಗೆ ನೇಣು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿದೆ.
ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿ-
ದೆ. ಮಗಳ ಹಂತಕನನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ:
ಹ�ೋಗಲು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಮ್ಯಳ ತಾಯಿಯ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಭಯಳ ಮಾತಾಪಿತರು ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿರ�ೋಧಿಗಳನ್ನು ಮರಣ-
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾ-
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು
ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದ-
ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟು ಗ�ೋವಿಂದಚ್ಚಾಮಿಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೂರ�ೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು

94 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆ ಹೆನ್ರಿಯ ಮುಂತಾದ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ


ಕಾಲದಲ್ಲಿ 72,000 ಜನರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ- ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂ-
ದ್ದರು. ಸ್ದೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿ- ಮರಣದಂಡನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ-


ಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಟಾಂಗ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನವೇನೆಂದು ನ�ೋಡ�ೋಣ.
ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 749 ರಲ್ಲಿ ಕಸುವಾನ್ ಸ�ೋಂಟ್ ಚಕ್ರವ-
ರ್ತಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ:
ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರಿನಂ-
ತಹ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರ ನಡುವೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾ-
ಅನ್‌ಲುಶಾನ್ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಮರಣದಂಡನೆ- ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಣಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಬೌದ್ಧ
ಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಂಗ್‌ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಐದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವುದು ಮತ್ತು ಶಿರಚ್ಛೇದನದ ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ರಮವಿತ್ತು. ತ್ರಿಪಿಟಿಕಾದ (ಬೌದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ) ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ-
ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ: “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯವಿದೆ.
ನಿನಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಭಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಗೂಢಚರ್ಯೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾರಣನೂ ಆಗಬಾರದು.”
ಮುಂತಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಕಾನೂನಿನ
ಪ್ರಕಾರ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗ- ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಧರ್ಮ-
ಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ರಕ್ತಸಂ- ವಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಬಂಧಿಕರ ನಡುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷ
ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರ-
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟವು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪ- ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಧವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಥಾಯ್ಲೆಂ-
ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ- ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೊಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯದಿಂದ ಮ್ಯಾನ್‌ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರು ರ�ೋಹಿಂಗ್ಯಾ
ಪರಾರಿಯಾಗುವುದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿ-
ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 58 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿ- ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ:


ಯಲ್ಲಿದೆ. 97 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂ-
ಸ್ದೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು 2007, 2008, 2010 ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿ- ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ತ�ೋರಿಸಿರಿ
ಕ್ಷೆ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು) ಎನ್ನುವುದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಲೂಕ ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಜನರು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯ- ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಾದ ವೇಶ್ಯೆಯ ಕತೆ ಮತ್ತು
ಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ, ಅಮೇರಿಕ ಈ ಉಪದೇಶವು ದೈಹಿಕವಾದ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾ-
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಇಂಡ�ೋನೇಷಿಯಾ ಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ರ�ೋಮನ್ನರಿಗೆ

ಜೂನ್ 2017 95
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಬರೆದ ಪತ್ರದ 13:3-4ನೇ ವಚನಗಳು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೆಸಿತು. ಟರ್ಕಿ ಅರ್ಮೇನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾಂ-
ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುವಿನ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವು ಖಾಸಗಿ ಬ�ೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಮರ್ ರೂತ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳ
ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಪರಾಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಝಿ ಜರ್ಮನಿ ಯಹೂ-
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸರಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ, ರುವಾಂಡದಲ್ಲಿ ಟೂಟ್‌ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರಣಹ�ೋಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ- ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿ-
ಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡನೆ ಜಾಗತಿಕ
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಸಮರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,58,000 ಸ�ೋವಿಯತ್ ಸೈನಿಕರು
ಮಾರಿಯಾದರೂ ಖಡ್ಗ ಖರೀದಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ- ಸ್ವಂತ ಸೇನೆಯ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದ್ದೂ ಇದೆ.
ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾನ್‌ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ತಜ್ಞನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ: 1937-38ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾವಿನ್‌ನ ಆದೇಶದಂತೆ 1,000,000 ಕ್ಕೂ
ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ತಲೆಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೂಕು ಹಾರಿಸಿ
ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ಎರಡೂ ವಿಧದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. 1949 ರಲ್ಲಿ ಚೀನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರಕಾರ
ಧರ್ಮವು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ 8,00,000 ಜನರನ್ನು ವಧಿಸಲಾಗಿ-
ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಡದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾ- ತ್ತೆಂದು ಮಾವೊತ್ಸೆ ತುಂಗ್‌ರವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಮುಂತಾದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ:
ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಸಗುವ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ
ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮ: ಮೂಲ�ೋತ್ಪಾಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ
ಯಹೂದಿ ಮತವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನು- ಸುಖಲ�ೋಲುಪತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಬಡವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ
ಮೋದಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ- ನರಳುವಾಗ ಅದು ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ದರ�ೋಡೆಯ
ಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕಠಿಣತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮ್
ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು. ಅದು
30ರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ ಫೆಡ್ರಿನ್ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸಭೆಯು ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯ ಶೈಲಿ, ಮಾತು, ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನ�ೋಟ-
ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಅಧಿಕಾರ ದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಡುಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಲಿಸ-
ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಪರಾಧ ಕೃ-
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡಾ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಯಹೂದ್ಯರು ನಿಷ್ಕರುಣೆ- ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ-
ಯಿಂದ ವಧಿಸುತ್ತಿರವುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ. ಲು ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಇಸ್ಲಾಮ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಟಿತವಾದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾ-
20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಲವರು

96 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0
ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017

ಆರ�ೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ‫﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ‬


ನ್ಯಾಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಅಥವಾ ಅರಿತಿದ್ದರೂ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ
‫ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ‬
ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ‫ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ‬
ಆಯಿಶಾ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ‫ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ‬
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
﴾‫ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ‬
ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿರುವಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆಯೆಂದು ಕುರೈಶರು
“ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿ ರವರಿಂಗ ಪ್ರೀತಿಪಾ-
ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಶಾಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನು
ತ್ರರಾದ ಉಸಾಮರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-
ವಧಿಸಿದರೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರನೊಂದಿಗೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಬೇಕು.
ವೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಉಸಾಮ
ಗುಲಾಮನು ಘಾತುಕನಾದರೆ ಗುಲಾಮನೇ ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ರವರು ಪ್ರವಾದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯು ಈ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೇ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮುಖ
ಪ್ರತೀಕಾರವೆಸಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಘಾತುಕನೊಬ್ಬ-
ಕೆಂಪೇರಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು: “ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾನೂನನ್ನು
ನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಹ�ೋದರನು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಾ?”
ಸಿದ್ಧನಾದರೆ ಸರ್ವವಿಧಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕಾಣಿಕೆಯ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಕ�ೋಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಉಸಾಮ
ತೀರ್ಮಾನವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಘಾತುಕನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಪಾಪವಿಮೋ-
ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಚನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ
ಅನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ ರವರು ಮಿಂಬರ್‌ಗೇರಿ ಅಲ್ಲಾ-
ಕರುಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಯಾವನಾದರೂ ಹದ
ಹನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನಿಮಗಿಂತ
ಮೀರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ.” (2:178)
ಮೊದಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠರು ಕಳ್ಳತನ
ಮಾಡಿದರೆ (ತಪ್ಪೆಸಗಿದರೆ) ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಬಡವರು ಕಳ್ಳತನ-
ವಿಮರ್ಶಕರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೊಮ್ಮೆ
ಗೈದರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾಶವಾದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ನಡೆಯುವ ವಧೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ
ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನಾಣೆಗೂ ಸತ್ಯ ! ಮುಹಮ್ಮದರ
ಕಡಿಯುವ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅರಣ್ಯನೀತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬೆಟ್ಟು
ಪುತ್ರಿ ಫಾತಿಮಾ ಕದ್ದರೂ ನಾನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಕಡಿಯುತ್ತಿ-
ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅವರ ಈ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜಗ-
ದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿತು.
ತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೌದಿ
(ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಅಬೂದಾವೂದ್)
ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಏಕ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ-
ಯೋ ಎಂದು ತ�ೋಚುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ವಿಮರ್ಶಕರು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು
ಸಾಬೀತಾದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು
ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮರಣದಂಡನೆ-
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ
ನಡೆಸಿದ ಅಫ್ಝಲ್ ಗುರುವನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಕೇಳಿಬಂದ
ಅಪರಾಧವು ಪುರಾವೆಸಮೇತ ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ
ಒತ್ತಾಯ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು
ಹಂತಕನನ್ನು ವಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ
ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದಾಗ ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಲು-
ಹತ್ಯಗೀಡಾದವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ದೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 39
ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾ-
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್‌ನನ್ನು
ರವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ:

ಜೂನ್ 2017 97
ರಮದಾನ್ ವಿಶ�ೇಷಾಂಕ - 2017 ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೀಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತೆನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜೀವನವಿದೆ. ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ದೂರ-


ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭಯಳ ಹಂತಕರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ವಿರುವಿರೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.” (2:179)
ಬಿಗಿಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಪಾತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈವಾಡದಿಂದ
ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು: ಹಲವರು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಜಾಮೀನಿನ
ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಂ- ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದವರು
ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಿಸುವ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶನೀಯ
ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದೆನ್ನುವುದು ಇವರು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೊರತೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ
ಸಮರ್ಥನೆ(?)ಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಗಳಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
ಹಕ್ಕಿರುವ ಇತರರ ಜೀವಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣಗೊಳಿ-
ಸುವ ಅಪರಾಧಿಯ ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವವ- ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ?
ರು ಕೊಲೆಯಾದವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದೇಕೆ? 93 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ನುಪ್ಪುಗ್ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ” (ಹಾಕಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ)


ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವೂ ಇದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಇತರರು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ- ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ
ಜೀವಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಶಾಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮರುದಿನ
ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರಿಗೆ ಒಡೆಯನು ಮನೆ ನ�ೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿಂದ
ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಕೀಲಿಗೈ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅನಂತರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ
ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಬ- ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ತುಂಬಾ ಗೌರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿದು ಮನೆಯ ಕೀಲಿಗೈಯನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಂದ: “ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿದ
ಇರುವಾಗ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಕಡಿ- ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ”
ಹೊರಬರುವಾಗ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾದವು
ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋಷವಾಯಿತು. ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿಗೆ
ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗುವುದು ಹೇಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆ ತ�ೋರಿಸ-
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ದಿರುವುದರ ನಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿರ�ೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸು- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ,
ವವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಪವಿತ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ.
ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಹಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

‫﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ‬ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಫಲ


ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು
﴾‫ﯙﯚﯛﯜ‬ ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕಥೆಯಿಂದ
ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ-
“ಓ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇ! ಕಿಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಪ್ರತೀಕಾರ) ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. 

98 ಸಂಪುಟ 11 ಸಂಚಿಕೆ 0