Вы находитесь на странице: 1из 49

ಐಹಿಕyಮತ್ತುyಪ್ರತ್ರಕyವಿಜರದyಹ್ದಿ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 

‫ هـ‬1440 ‫ربيع األول‬


ಸಂಪಾದಕೀಯ
ನವೆಂಬರ್ 20
yy ಇಸ್ಲಾಮ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಕ�ೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು������������������������������������������������02

y ಮ್ಲಕರ್,yಮ್ದ್ರಕರ್yಮತ್ತುy
ಪ್ರಕ್ಶಕರ್:
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
yy ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆ ಬಿದ್‌ಅತ್ ಏಕೆ?��������������������������������������������������06
ಮುಹಮ�ದ್‍ ಅ� yy ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ��������������������������������������������������������������10
�ಾ�ಾ ಪ���ೕಶನ್‍�, yy ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ?�������������������������������������������18
��ಾ �ಾಂ��ಕ್‍�, yy ಸಲಿಂಗರತಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ!����������������������������������������������������������������������21
�ೂೕರ್‍ ನಂ. 2-184/11, yy ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?����������������23
2 �ೕ �ಾ�ಕ್‍, �ಾ�ಪಳ� ��ೕಸ್‍�, yy ನಿಫಾಕ್ (ಕಾಪಟ್ಯ) ವನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ��������������������������������������������������������25
ಮಂಗಳ�ರು - 575 030
yy ಅಕೀಕದ ಜಾನುವಾರು����������������������������������������������������������������������������28
yy ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ?��������������������������������������������32
y ಸಂಪ್ದಕರ್:
yy ಇಮಾಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ �������������������������������������������������36
�. ಅಬು�ಸ��ಾಂ �ಾ�ಪಳ� yy ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವವರು ಗುರಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ��������������������������������������������������38
yy ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ�������������������������������������������������������������39
Mob: 9986282449
yy ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರಕನ ಗುಣಗಳು����������������������������������������������������������������41
Email: asshahadat@yahoo.co.in
yy ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್—ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು����������������������������44
y ಮ್ಖರ್ಟyವಿನ್್ಯಸ: yy ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ������������������������������������������������������������������������46
yy ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ���������������������������������������������������������������������������48
ಎ.ಎ��.
ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
y ಮ್ದ್ರಣ:
yy ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ�������������������������������������������������������������������������������������04
Akshara Printers,
yy ಜೀವನದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಿರಿ��������������������������������������������������������������������30
2nd Block, Katipalla,
Mangaluru. D.K.
yy ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯರ ಸವಿಶೇಷತೆಗಳು����������������������������������������������������������46

Printed, published & owned by Muhammad Ali, Dawa Publications, Hira Complex, 2-184/11,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru - 575 030. Editor: P. Abdussalam, Printed at: Akshara Printers,
2nd Block, Katipalla Post, Mangaluru. D. K. KARNATAKA
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಸ್ಲಾಮ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಕ�ೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ರಾ
ಮಜನ್ಮಭ ೂಮಿ–ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ 1994 ರಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯ ಾಲಯವು ಮಸೀದಿಯು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಘಟಕವಲ್ಲ ಎಂದು
ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗ
ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದವರೆ-


ಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಮಸೀದಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಐದು ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಝನ್ನು
ಪುರುಷರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವ ಾಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ವಿಷಯದಂತೆ ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜ ಾಸತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಳಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು
ಅದರ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಇಸ್ಮಾಈಲ್ ಫಾರೂಖಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 1993ರಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ
ಸಮೀಪ 67.703 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡಿದರು.

ಅಂದಿನ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಸೀದಿ ಕಡ್ಡಾಯ-
ವಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬ�ೋರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀರ್ಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ
ಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೀಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 20 03
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇದು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಾಸಕ್ತ ಜನರ ಗುಂಪು


ಸಕಲ ವಿಧದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಡವಿಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು, ಮಂದಿರ ಕೆಡವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ, ಕ�ೋಮುವಾದ, ಮುಂತಾದವುಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡವನ್ನಷ್ಟೆ ಉರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ”
ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಇವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ ್ಯಾನಿ-
ಸುತ್ತಾರೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಮಾಝ್ ಮಸೀದಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬ ಾರದು.

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಿರುವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬ-


ಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರೇ
ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದರ
್ದ ು. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊತಮೊ
್ತ ದಲು
ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ


ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಇಂತಹ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಒಂದು
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವಾದವಿದೆ. ಅಂತಹ


ಸಂದರ್ಭ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತದೆ
್ತ . ಈ ನಿಲುವು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರಾಧನಾಲಯವನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದುರಂತವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

“ಮಸೀದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ-


ಬೇಡಿರಿ” (72:18) ಎಂಬ ಕುರ್‌ಆನ್ ವಚನವು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ-
ಕೊಡುತದೆ
್ತ . n

ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾ ‫﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ‬
“ಮಸೀದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿರಿ” (72:18)

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
04
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ

ªÀÄÄRÛ¸Àgï
¸À»ÃºÀÄ¯ï §ÄSÁj
ಅಧ್ಯಾಯ 10

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು

‫ َع ِن النَّبِ ِّي‬،‫ َعــ ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّلــ ُه َعنْ ُه‬-197


197. ಅಬೂ ಹುರೈರ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಬನೂ ಇಸ್ರಾಈಲರು

‫ــر ِائ َيل‬


َ ‫َت َبنُو إِ ْس‬ ْ ‫ «كَان‬:‫َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َق َال‬ ಒಬ್ಬರ ು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಗ್ನರ ಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ು.
ಆದರೆ ಮೂಸಾ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬನೂ
َ ‫ َوك‬.‫ض‬
‫َان‬ ٍ ‫ــر َب ْع ُض ُه ْم إِ َلــى َب ْع‬ ُ ‫ون ُع َرا ًة َينْ ُظ‬ َ ‫َي ْغت َِســ ُل‬ ಇಸ್ರಾಈಲರು ಹೇಳಿದರು: ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಾಣೆ! ಮೂಸಾ ನಮ್ಮ

ُ ‫وســى َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َي ْغت َِس‬


ಮುಂದೇಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
.‫ــل َو ْحدَ ُه‬ َ ‫ُم‬ (ವೃಷಣ) ರ�ೋಗ ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು
َ ‫وســى َأ ْن َي ْغت َِس‬
‫ــل َم َعنَا‬ ِ
َ ‫ َوال َّله! َما َي ْمن َُع ُم‬:‫َف َقا ُلــوا‬
ದಿನ ಮೂಸಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರ ು. ಆಗ ಆ ಕಲ್ಲು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ُ ‫ب َم َّر ًة َي ْغت َِس‬
‫ــل َف َو َض َع َث ْو َب ُه َع َلى‬ َ ‫ َف َذ َه‬.‫إِ َّل َأنَّــ ُه آ َد ُر‬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಟಕ್ಕಿತ್ತಿತು. ಮೂಸಾ ರವರು ಅದರ ಬೆನ್ನ-

‫وســى فِي إِ ْث ِر ِه‬ ِ


ُ ‫ َف َف َّر ا ْل َح َج‬.‫َح َج ٍر‬
َ ‫ــر بِ َث ْوبِه َف َخ َر َج ُم‬
ಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ, ಓ ಕಲ್ಲೇ! ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು
ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬನೂ ಇಸ್ರಾಈಲರು ಮೂಸಾ ರನ್ನು

‫ــر ِائ َيل‬ َ ‫ َث ْوبِي َيــا َح َج ُر! َحتَّى َن َظ َر ْت َبنُو إِ ْس‬:‫ول‬ ُ ‫َي ُق‬ ಕಂಡರು ಮತ್ತು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ! ಮೂಸಾ
ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ರ�ೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂಸಾ
.‫س‬ ٍ ‫وســى ِم ْن َب ْأ‬ ِ
َ ‫ َوال َّله! َما بِ ُم‬:‫وســى َف َقا ُلوا‬ َ ‫إِ َلى ُم‬ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದರು.”

‫ــال َأ ُبو‬
َ ‫ َف َق‬.»‫ــر َض ْر ًبا‬ ِ ‫ــذ َث ْو َبــ ُه َف َط ِف َق بِا ْل َح َج‬ َ ‫َو َأ َخ‬
ಅಬೂ ಹುರೈರ ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ : “ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ! ಮೂಸಾ
ರವರ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದಾದ ಆರೇಳು ಸಂಕೇತಗಳು ಇಂದು ಕೂಡಾ

‫ َوال َّل ِه! إِ َّن ُه َلنَدَ ٌب بِا ْل َح َج ِر ِســ َّت ٌة َأ ْو َســ ْب َع ٌة‬:َ‫ــرة‬
َ ‫ُه َر ْي‬
ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ.”

ِ ‫َض ْر ًبا بِا ْل َح َج‬


]278 ‫ [رواه البخاري‬.‫ــر‬

ಸಾರಾಂಶ : ಬನೂ ಇಸ್ರಾಈಲರು ಮೂಸಾ ರವರ ವೃಷಣಗಳು ದೊಡ್ಡದ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದರ
್ದ ು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹದೀಸಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಇತರರ ಮುಂದೆ ಗುಪ್ತಭ ಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. (ಫತ್ಹುಲ್ ಬಾರಿ ಭಾಗ 1 ಪುಟ 326)

ನವೆಂಬರ್ 20 05
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫ َع ِن‬،‫ــر َة َر ِض َي ال َّلــ ُه َعنْ ُه‬


َ ‫ َو َعــ ْن َأبِــي ُه َر ْي‬-198 198. ಅಬೂ ಹುರೈರ ರವರೇ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು

َ ‫النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َق‬


ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಒಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯೂಬ್
‫وب‬ُ ‫ « َب ْينَا َأ ُّي‬:‫ــال‬ ರವರು ನಗ್ನರ ಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಗ
ದಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ

.‫ب‬ ٍ ‫ــرا ٌد ِمــ ْن َذ َه‬ ِ


َ ‫ــر َع َل ْيه َج‬
َّ ‫ــل ُع ْر َيانًــا َف َخ‬ ُ ‫َي ْغت َِس‬ ಜೇಡರ ಹುಳು ಬೀಳತೊಡಗಿತು. ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರು ಅದನ್ನು
ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗ ೂಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ-
ِ ِ‫ــل َأيــوب يحتَثِي فِــي َثوب‬
:‫ َفنَــا َدا ُه َر ُّب ُه‬.‫ــه‬ ْ ْ َ ُ ُّ َ ‫َف َج َع‬ ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದನು: “ಓ ಅಯ್ಯೂಬ್ !
ನೀವೇನು ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರ�ೋ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅದರಿಂದ
:‫َــرى؟ َق َال‬ َ ‫ــوب! َأ َل ْم َأكُــ ْن َأ ْغنَ ْيت‬
َ ‫ُــك َع َّما ت‬ ُ ‫َيا َأ ُّي‬ ನಿರಪೇಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ?” ಅಯ್ಯೂಬ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ

.»‫َب َلــى َو ِع َّزتِ َك! َو َل ِكــ ْن َل ِغنَى بِي َعــ ْن َب َركَتِ َك‬ ಹೇಳಿದರು: “ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲಾಣೆ! ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು
ನನ್ನನ್ನು ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಾನು
]279 ‫[رواه البخــاري‬ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಲಾರೆ.”

ಸಾರಾಂಶ : ಈ ಹದೀಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. (ಅತ್ತೌಹೀದ್ 7493)

ಅಧ್ಯಾಯ 11

ಜನರ ಮುಂದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ٍ ِ‫ْت َأبِي َطال‬


‫ــب َر ِض َي ال َّل ُه‬ ِ ‫ــئ بِن‬
ٍ ِ‫ َع ْن ُأ ِّم َهان‬-199
199. ಉಮ್ಮು ಹಾನಿ ಬಿಂತ್ ಅಬೂ ತಾಲಿಬ್ ವರದಿ. ಅವರು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಕ್ಕಾ ವಿಜಯದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ
ِ ‫ــول ال َّل‬
‫ــه َص َّلى ال َّل ُه‬ ِ ‫ َذ َه ْب ُت إِ َلى رس‬:‫َعن َْهــا َقا َل ْت‬ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋದೆ. ಆಗ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದರ
್ದ ು. ಫಾತಿಮಾ
ُ َ
ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು
‫ــل َو َفاطِ َم ُة‬
ُ ‫َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َعا َم ا ْل َفت ِْح َف َو َجدْ ُت ُه َي ْغت َِس‬ ಕೇಳಿದರು: “ಇದು ಯಾರು?” ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ನಾನು ಉಮ್ಮು

‫ َأنَــا ُأ ُّم َهانِ ٍئ‬:‫ــذ ِه؟» َف ُق ْل ُت‬ ِ ‫ «من ه‬:‫ َف َق َال‬.‫تَســتُره‬ ಹಾನಿ.” n
َ ْ َ ُُ ْ
]280 ‫[رواه البخاري‬

ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗಿತ್ತು:

َ ‫َان ِم ْن َه ِذ ِه ْالُ َّم ِة َع َلــى َغ ْي ِر ا ْل َح ِّق َو ُه َو َي ُظ ُّن َأنَّــ ُه َع َلى ا ْل َح ِّق َف ُر َّد ُه إِ َلــى ا ْل َح ِّق لِ َيك‬
‫ُون‬ َ ‫ال َّل ُه َّم َمــ ْن ك‬
.‫ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َح ِّق‬
“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಯಾರಾದರೂ ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾದರೆ
ಅವನು ಸತ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು.”

 (ಅಲ್‌ಬಿದಾಯ ವನ್ನಿಹಾಯ 10/329)

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
06
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆ ಬಿದ್‌ಅತ್ ಏಕೆ?


ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಶರೀಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆಯೋ ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹ್‌ರಿಗೆ
ಪರಿಚಯವಿರುವ ಆಚರಣೆಯೋ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸದಂತೆ
ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ–ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ
ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ-


ಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವ ಾದಿ ರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು

‫﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ‬
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ದ್ಯೋ-
ತಕವಾಗಿದೆ. ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ
﴾ ‫ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಖಾಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲೂ
ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾರು ರಸೂಲರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನ�ೋ
“ಹೇಳಿರಿ—ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ತಾನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ವಾದದಲ್ಲಿ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹ ು ನಿಮ್ಮನ ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು-
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಾಹ ು ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೂ ತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದಯೆ
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 31) ತ�ೋರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು
ನೇರವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ರಸೂಲರನ್ನು ಅನುಸರಿಸು-
ಈ ಆಯತ್ತಿನ ವ ್ಯಾ ಖ ್ಯಾ ನ ದಲ್ಲಿ ಶೈಖ್ ಅಬ ್ದು ರ್‍ರ ಹ ್ಮಾನ್ ವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಲ್ಲ. ಕಾರಣ
ಅಸ್ಸಅ್‌ದೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ಅನುಸರಿಸು-
ವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತದೆ
್ತ . ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅನುಸರಣೆಯಿ-
“ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು,
ಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ವಾದದಲ್ಲಿ
ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಈ ಆಯತ್
ಸುಳ್ಳನ ಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಆ
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಹೇಳಿರಿ—ನೀವು ಅಲ್ಲಾ-
ಪ್ರೀತಿಯು ಅದರ ಷರತ್ತನ ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ” ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಯತ್ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ತೂಗಿ
ಎಂಬ ಆ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು—ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು
ನ�ೋಡುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿಯ ಅನುಸರಣೆ-
ಪದವಿಯಿಲ್ಲವೋ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು— ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು
ಯಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ-
ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಾದಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಬದಲಾಗಿ
ಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿಯ ಅನುಸರಣೆ

ನವೆಂಬರ್ 20 07
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಕಡಿಮೆಯಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ‫ــول ال َّل ِه َص َّلى‬


ِ ‫ َفإِن َُّهم كَانُوا َأ َشــدَّ م َح َّب ٍة لِرس‬.‫ِمنَّــا‬
ُ َ َ ْ
ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.” (ತಫ್ಸೀರು ಸ್ಸಅ್‌ದೀ)
‫ــم َع َلى‬ ِ ِ ِ
ْ ‫ َو ُه‬.‫يما َلــ ُه منَّا‬ً ‫ال َّلــ ُه َع َل ْيه َو َســ َّل َم َو َت ْعظ‬
.‫ص‬ ُ ‫خ ْي ِر َأ ْح َر‬َ ‫ا ْل‬
ಓ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಿಸುವವರೇ! ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆ ಪ್ರವಾದಿ-
ಯವರ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ನೀವು ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇಮವೆಂದು
ವಾದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮತ್ತು “ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವುಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಫತ್ವಾ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ: ಆಚರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ–ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರ ೂ ಸಹ
ಸಲಫ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶುದ್ಧ ಒಳಿತಾಗಿದರೆ
್ದ
ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾ ಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ —ಮರಣ ಹಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ಒಳಿತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಮಗಿಂತಲೂ
728—ತಮ್ಮ ‘ಮಜ್ಮೂಉಲ್ ಫತಾವಾ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರು ಸಲಫ್‌ಗಳಾಗಿದರ
್ದ ು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
(25/298) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು
ಮತ್ತು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಳಿತನ್ನು

‫ض‬ ِ ‫الش ْر ِع َّي ِة َك َب ْع‬


َّ ‫اســ ِم‬ ِ ‫ِّخا ُذ مو ِس ٍم َغير ا ْلمو‬
َ َ َْ ْ َ َ ‫َو َأ َّما ات‬
ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರ ು.” (ಇಕ್ತಿದಾಉ ಸ್ಸಿರಾತಿಲ್
ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ಪುಟ 295)
ُ ‫ــه ِر َربِيــ ِع ْالَ َّو ِل ا َّلتِي ُي َق‬
‫ــال إِن ََّهــا َل ْي َل ُة‬ ْ ‫َل َيالــي َش‬
ِ
—ಮರಣ ಹಿ 790—ಶರೀಅತ್ತಿಗೆ ವಿರು-
ٍ ‫ــو‬ ِ ِ ٍ ‫ض َل َيالِي َر َج‬ ِ ‫ َأ ْو َب ْع‬،‫ا ْل َم ْولِ ِد‬
ಇಮಾಂ ಅಶ್ಶಾತಿಬೀ
‫ال‬ َّ ‫ب َأ ْو َثام ٍن م ْن َش‬ ದ್ಧವ ಾಗಿರುವ ಬಿದ್‌ಅತ್‌ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

‫ َفإِن ََّها ِم َن ا ْلبِدَ ِع‬،‫ــم ِيه ا ْل ُج َّه ُال ِعيدَ ْالَ ْب َر ِار‬ ِ
ِّ ‫ا َّلذي ُي َس‬
ِ ِ ِّ ‫ــات ا ْل ُم َع َّين َِة ك‬
‫َالذك ِْر‬ ِ ‫ات وا ْلهي َئ‬
َْ َ
ِ ‫و ِمنْها ا ْلتِ َزام ا ْل َكي ِفي‬
َّ ْ ُ َ َ
َ ‫ف َو َل ْم َي ْف َع ُل‬
.‫وها‬ ُ ‫الســ َل‬
َّ ‫ا َّلتي َل ْم َي ْســتَح َّب َها‬
ِ ‫ِّخ‬ ٍ ‫اح‬ ِ ‫تو‬ ٍ ِ ِ ِ
“ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿಯ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ರಬೀಉಲ್
‫اذ َي ْو ِم‬ َ ‫ َوات‬،‫ــد‬ َ ‫بِ َه ْي َئــة اال ْجت َما ِع َع َلى َص ْو‬
ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗಳು, ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಕೆಲವು ‫ــي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ِعيــدً ا َو َما‬ ِ
ِّ ِ‫ِو َل َدة النَّب‬
.‫َأ ْش َب َه َذلِ َك‬
ರಾತ್ರಿಗಳು, ದುಲ್‌ಹಿಜ್ಜ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ರಾತ್ರಿ, ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ
ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವ ಾರ, ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಈದುಲ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುವ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮುಂತಾದ
“ಜನರೆಲ್ಲರ ೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಏಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಝಿಕ್ರ್ ಹೇಳುವುದು,
ಆರಾಧನೆಯ ಋತುಗಳೆಂದು ಶರೀಅತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸದ ಸಮಯಗ-
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ
ಳನ್ನು ಆರಾಧನೆಯ ಋತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಆಚರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಸಲಫ್‌ಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದ ಮತ್ತು
ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತದೆ
್ತ .”
ನಿರ್ವಹಿಸದ ಬಿದ್‌ಅತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.”
(ಇಮಾಂ ಅಶ್ಶಾತಿಬೀಯವರ ಅಲಿಅ್‌ತಿಸಾಮ್ (1/39)

ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:


ಶೈಖ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಲ್‌ಫಾಕಿಹಾನೀ —ಮರಣ ಹಿ
734— ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
‫ف َم َع ِق َيــا ِم ا ْل ُم ْقت َِضي‬ُ ‫الســ َل‬ ْ ‫َفــإِ َّن َه َذا َل‬
َّ ‫ــم َي ْف َع ْل ُه‬
‫ــرا َم ْح ًضا َأ ْو‬ ً ‫َان َخ ْي‬ َ ‫ َو َل ْو ك‬.‫ َوعَــدَ ِم ا ْل َمانِ ِع َعنْ ُه‬،‫َل ُه‬ .‫َاب َو َل ُســن ٍَّة‬
ٍ ‫ــذا ا ْل َم ْولِ ِد َأ ْص ًل فِي ِكت‬
َ ‫َل َأ ْع َل ُم لِ َه‬
ِ ‫ــل عم ُلــه عــن َأح ٍد ِمــن ع َلم‬
.‫ــاء ْالُ َّم ِة‬
‫ــم َأ َح َّق بِ ِه‬ ِ ُ ‫َان الســ َل‬
ْ ‫ف َرض َي ال َّل ُه َعن ُْه‬ َّ َ ‫َراج ًحا َلك‬
ِ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ‫َو َل ُينْ َق‬

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
08
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ِ ‫ُون بِآ َث‬
‫ار‬ ِ ِّ‫ا َّل ِذيــ َن ُه ُم ا ْل ُقدْ َو ُة فِــي الد‬
َ ‫ين ا ْل ُمت ََم ِّســك‬ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೌಲಿದ್ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರಿಂ-

. ‫ا ْل ُم َت َقدِّ ِمي َن‬


ದಲೂ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು. ಅವರಿಗೆ
ಯಾವುದು ಸಾಕಾಯಿತ�ೋ ಅದು ನಮಗೂ ಸಾಕು.”

“ಈ ಮೌಲಿದ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುನ್ನತ್ತಿನ-


ಶೈಖ್ ಅಲ್‌ಅದವೀ —ಮರಣ ಹಿ 1189— ‘ಮುಖ್ತಸರು
ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಧಾರವಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿಲ್ಲ.
ಶ್ಶೈ ಖ್ ಖಲೀಲ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ —ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ-
(8/168) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣಾರ್ಹರು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನವನ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು
ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ—ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು
ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.” (ಅಮಲುಲ್ ಮೌಲಿದ್ ಪುಟ .‫َع َم ُل ا ْل َم ْولِ ِد َمك ُْرو ٌه‬
20-21 ಅತ್ತಬರ್‍ರುಕ್ ಅನ್ವಾಉಹೂ ವಅಹ್ಕಾಮುಹೂ (ಪುಟ 362)
ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ) “ಮೌಲಿದ್ ಆಚರಣೆ ಕರಾಹತ್ ಆಗಿದೆ.”

ಅಲ್ಲಾಮ ಇಬ್ನುಲ್ ಹಾಜ್ —ಮರಣ ಹಿ 737—ತಮ್ಮ ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಲೈಶ್ —ಮರಣ ಹಿ 1299—ತಮ್ಮ
‘ಅಲ್‌ಮದ್ಖಲ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (2/11-12) ಮೀಲಾದ್ ‘ಫತ್ಹುಲ್ ಅಲಿಯ್ಯಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (1/171) ಇದೇ
ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಯ್ಯಿದ್ ಫಿಕ್ರೀ —ಮರಣ ಹಿ 1372—ತಮ್ಮ
‘ಅಲ್‌ಮುಹಾದರಾತುಲ್ ಫಿಕ್ರಿಯ್ಯ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ

ِ ‫ين َليــس ِمن َعم ِل الســ َل‬ ِ َ ِ‫َذل‬


128) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
‫ف‬ َّ َ ْ َ ْ ِ ِّ‫ــك ِز َيا َد ٌة فــي الد‬
‫ب ِم ْن‬ ُ ‫ــل َأ ْو َج‬ ْ ‫ف َأ ْو َلى َب‬ ِ ‫وا ِّتبــاع الســ َل‬.‫اضين‬
َّ ُ َ َ َ
ِ ‫ا ْلم‬
َ ‫يخ ِم َيل ٍد‬ ِ ‫َار‬ِ ‫ب َأ ْن َي ْحت َِف ُلوا بِت‬
ِ ‫َل ْم َي ُك ْن فِي ُســن َِّة ا ْل َع َر‬
ُّ‫ ِلَن َُّه ْم َأ َشــد‬.‫َأ ْن َي ِزيــدَ نِ َّي ًة ُم َخالِ َفــ ًة لِ َما كَانُوا َع َل ْي ِه‬ ‫ــل ِمي َن‬ِ ‫ و َلم تَج ِر بِ َذلِ َك ســنَّ ُة ا ْلمس‬.‫ِلَح ٍد ِمنْهــم‬
ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ
‫ــول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه‬
ِ ‫َّاس ا ِّت َبا ًعا لِســن َِّة رس‬
ُ َ ُ ِ ‫الن‬ ‫يــخ َو َغ ْي ِر َها‬
ِ ‫َّار‬ ِ ‫ُب الت‬ ِ ‫ َوال َّثابِ ُت فِي ُكت‬.‫ف‬ َ ‫يما َســ َل‬ ِ
َ ‫ف‬
‫الســ ْب ِق‬ ِِ ِ ِ
َّ ‫ َو َل ُه ْم َقدَ ُم‬.‫يما َل ُه َول ُســنَّته‬
ً ‫َو َســ َّل َم َو َت ْعظ‬ ‫ــال بِ َم ْولِ ِد النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه‬
ِ ‫اال ْحتِ َف‬
ِ ‫َأ َّن َعــاد َة‬
َ
‫ــم ُينْ َق ْل َعــ ْن َأ َح ٍد‬ ِ ِ
ْ ‫ َو َل‬.‫فــي ا ْل ُم َبــا َد َرة إِ َلــى َذل َك‬
ِ
.‫ات ا ْل ُم ْحدَ َث ِة‬ ِ ‫وســ َّلم ِمن ا ْلعاد‬
َ َ َ َ َ َ
‫ َف َي َســ ُعنَا‬.‫ َون َْح ُن َل ُه ْم َت َب ٌع‬. َ‫ــم َأ َّن ُه ن ََوى ا ْل َم ْولِــد‬ ِ
ْ ‫من ُْه‬ “ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು
ಅರಬಿಗಳ ಸಂಪ್ರದ ಾಯವಲ್ಲ. ಗತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಚರ್ಯೆಯ-
. ‫َما َو َس َع ُه ْم‬
ಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹರಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಂತಾದ-
“ಅದು ಗತ ಸಲಫ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ವುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕ ಾರ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆಯು
ಸೇರಿಸಿದ ಹೆಚ್ವ
ಚು ರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲಫ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿರುವ ನೂತನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.”
ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಲಫ್‌ಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತಿಸೂಕ್ತವೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಡ್ಡಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ನು ನ್ನುಹ ಾಸ್ ತಮ್ಮ ‘ತಂಬೀಹುಲ್ ಗಾಫಿಲೀನ್’ ಎಂಬ
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಸುನ್ನತನ
್ತ ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 138), ಅಶ್ಶಕೀರೀ ತಮ್ಮ ‘ಅಸ್ಸುನನು ವಲ್
ಅನುಸರಿಸುವವರೂ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುನ್ನತ್ತನ ್ನು ್ತ ಆತ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 128), ಮುಹಮ್ಮದ್
ಮುಬದಿ
ಅತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ರಿದಾ ತಮ್ಮ ‘ಫತಾವಾ’ದಲ್ಲಿ (4/1242), ಮುಹಮ್ಮದ್
ಆತುರದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ ್ಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಸ ್ಥಾನವಿದೆ. ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಲ್‌ಕಾಸಿಮೀ ತಮ್ಮ ‘ಕಿತಾಬು ಇಸ್ಲಾಹಿಲ್

ನವೆಂಬರ್ 20 09
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಸಾಜಿದ್ ಮಿನಲ್ ಬಿದಇ ವಲ್ ಅವಾಇದ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಿದ್‌ಅತ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ
(ಪುಟ 114-115), ಅಹ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್ ಆಲು ತಾಮೀ ತಮ್ಮ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.” (ಫತಾವಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 57/2-3)
‘ತಹ್‌ಝೀರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅನಿಲ್ ಇಬ್ತಿದಾಅ್’ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 184-190) ಮೀಲಾದ್ ಆಚರಣೆಯು ಬಿದ್‌ಅತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಮುಫ್ತಿ ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್
ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ ಮೀಲಾದ್ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಮುಫ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮೀ ವ್ಯವಹಾ-

‫ــول َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه‬


ِ ‫اال ْحتِ َف ُال بِم ْولِ ِد الرس‬ ِ ‫وز‬
ರಗಳ ನ್ಯಾಯ ಾಧೀಶ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶೈಖ್
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಆಲು ಶ್ಶೈಖ್ ಮೌಲಿದ್ ُ َّ َ ُ ‫َل َي ُج‬
ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ِ ‫ ِلَ َّن َذلِ َك ِم َن ْالُ ُم‬.‫َو َســ َّل َم َو َل َغ ْي ِر ِه‬
‫ــور ا ْل ُم ْحدَ َث ِة‬
‫ــول َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬ ِ ِ ِّ‫فِي الد‬
‫ــد النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه‬ ِ ِ‫ــال بِمول‬ ِ ِ ِ ‫َلــم يك‬
ْ َ ُ ‫ُــن اال ْحت َف‬ َ ْ َّ ‫ لَ َّن‬.‫ين‬
َ ‫الر ُس‬
ِ ‫َع َلي ِه وســ َّلم م ْشــرو ًعا و َل معرو ًفا َلدَ ى الســ َل‬ ‫ون َو َل َغ ْي ُر ُه ْم ِم َن‬
َ ُ‫اشــد‬ ِ ‫اؤه الر‬
َّ ُ ُ ‫َل ْم َي ْف َع ْلــ ُه َو َل ُخ َل َف‬
‫ف‬ َّ ُْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
ِ ُ ‫ــح ِر ْضــو‬ ‫ون‬َ ‫ان ال َّل ِه َع َلــى ا ْل َج ِمي ِع َو َل التَّابِ ُع‬
ُ ‫الص َحا َب ِة ِر ْض َو‬
‫ــم َي ْف َع ُلو ُه َم َع‬
ْ ‫ــم َو َل‬ ْ ‫ان ال َّله َع َل ْي ِه‬ َ ِ ِ‫الصال‬ َّ
َّ
‫ َو ُه ْم َأ ْع َل ُم‬.‫ــة‬ِ ‫ون ا ْلم َف َّض َل‬
ِ ‫ــان فِي ا ْل ُقــر‬
ٍ ‫َلهم بِإِحس‬
َ ‫ َو َل ْو ك‬.‫ِق َيــا ِم ا ْل ُم ْقت َِضي َل ُه َوعَــدَ ِم ا ْل َمانِ ِع َعنْــ ُه‬
‫َان‬ ُ ُ َ ْ ْ ُ
‫ــول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه‬
ِ ‫َّاس بِالســن َِّة َو َأكْم ُل ُح ًّبا بِرس‬
ُّ ِ ‫الن‬
‫ َف ُه ْم َأ َح ُّق بِا ْل َخ ْي ِر َو َأ َشدُّ َم َح َّب ٍة‬.‫َخ ْي ًرا َل َســ َب ُقونَا إِ َل ْي ِه‬ ُ َ َ
ِ ُ ‫ــول ص َّلى ال َّله َع َلي ِه وســ َّلم و َأب َل‬ ِ ‫ ُث َّم‬...‫ــر ِع ِه ِم َّم ْن َب ْعدَ ُه ْم‬ ِ ِ
ْ ‫َع َل ْيه َو َســ َّل َم َو ُمتَا َب َع ًة ل َش‬
‫يما‬ ً ‫ــغ َت ْعظ‬ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ ‫ل َّلر ُس‬
‫ــد َم َع ك َْونِ َها‬
ِ ِ‫ت بِا ْلموال‬ ِ ‫االحتِ َف َال‬ ِ ِ ِ
ْ ‫ب َهــذه‬
ِ
َ ‫إِ َّن َغال‬
‫الصالِ ِح‬ ِ
َّ ‫الســ َلف‬
ٍ
َّ ‫َان َغ ْي ُر َم ْع ُروف َلدَ ى‬ َ ‫ َف َل َّمــا ك‬.‫َل ُه‬ ََ
‫ات ُأ ْخ َرى‬ ٍ ‫َخ ُلو ِمن ْاشــتِمالِها َع َلى منْكَر‬ ْ ‫بِدْ َع ًة َل ت‬
‫ون ا ْل ُم َف َّض َلــ ُة َد َّل َع َلى َأ َّن ُه‬
ُ ‫ــم ا ْل ُق ُر‬ ً ُ َ َ َ
ُ ‫َو َل ْم َي ْف َع ُلو ُه َو ُه‬
‫ال ْالَ َغانِي‬ِ ‫ال َواســتِ ْعم‬ ِ ‫ط النِّس‬
ِ ‫ــاء بِالر َج‬ ِ ‫ــا‬َ ِ‫َاخت‬ ْ ‫ك‬
. ‫بِدْ َع ٌة ُم ْحدَ َث ٌة‬ َ ْ ِّ َ
‫ــم ِم ْن َذلِ َك‬
ُ ‫ــع َما ُه َو َأ ْع َظ‬
ِ ِ ‫وا ْلمع‬
ُ ‫ َو َقدْ َي َق‬...‫ــازف‬ َ َ َ
“ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಶರೀಅತ್ತಿನ-
ِ ‫ َو َذلِ َك بِا ْل ُغ ُل ِّو فِي رس‬.‫الشــر ُك ْالَ ْك َبــر‬
ಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆಯೋ ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹ್‌ರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ‫ــول‬ ُ َ ُ ْ ِّ ‫َو ُه َو‬
ಆಚರಣೆಯೋ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ
ِ ‫ال َّل ِه ص َّلى ال َّله ع َلي ِه وســ َّلم َأو َغي ِر ِه ِمــن ْالَولِي‬
‫اء‬
ಸಹ, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ– َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
.‫اال ْســتِ َغا َث ِة بِ ِه‬
ِ ‫ود َع ِائ ِه و‬
ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರ ೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ.
ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
َ ُ َ
ಅವರದನ್ನು ಮ ಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳಿತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಜನ್ಮ-
ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಪ್ರೀತಿಸುವವರೂ, ಅತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ ಅನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಸಲಫುಸ್ಸಾಲಿಹ್‌ರಿಗೆ—ಅವರು ಉತಮ
್ತ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿ- ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಾಗಲಿ, ಖುಲಫಾಉ
ಸಿದವರಾಗಿದ್ದೂ ಸಹ—ಅದರ ಪರಿಚಯವಿಲದಿ
್ಲ ರುವುದರಿಂದ ರಾಶಿದೀನ್‌ಗಳಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಹಾಬಾಗಳೂ
ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು
25 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
10
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ


ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸಲಾತ್ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೌಕೀಫಿಯ್ಯ (ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು
ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ) ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ಹೊಸ
ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಲಾತ್ ಕಿತಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಲಾಇಲುಲ್
ಖೈರಾತ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದ
ಲೇಖಕರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇಂತಹ ನೂತನ ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕಲಿಸಿದ
ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್.

ಪ್ರ
ವಾದಿ ಪ್ರೇಮವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲ ಬುನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಾರ ೂ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಮಾಂ ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಇತರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿರುವ
ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನಸ್ ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನುಬಂಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

‫ــب إِ َل ْي ِه ِم ْن‬
َّ ‫ُــون َأ َح‬
َ ‫ُــم َحتَّى َأك‬ ِ َ
ْ ‫«ل ُي ْؤمــ ُن َأ َحدُ ك‬
‫ــوز َت ْب ًعا‬
ُ ‫َج‬ ِ ‫ــة َو َت ْعظِيــ ٍم لِ ْل َب َش‬
ُ ‫ــر َفإِن ََّما ت‬
ٍ ‫وك ُُّل محب‬
َّ َ َ َ
.»‫َّــاس َأ ْج َم ِعي َن‬
ِ ‫ــد ِه َوالن‬
ِ ‫والِ ِد ِه وو َل‬
َ َ َ
‫ــول ال َّل ِه َص َّلى‬ ِ ‫ كَم َح َّب ِة رس‬.‫يم ِه‬
ُ َ َ
ِ ِ‫ــه و َتعظ‬ ِ ِ
ْ َ ‫ل َم َح َّبة ال َّل‬
ِ
“ಎಲ್ಲಿಯತನಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ–ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು
ಮತ್ತು ಇತರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗು- ‫ َفإِن ََّها ِمــ ْن ت ََما ِم َم َح َّب ِة‬.‫يم ِه‬ِ ِ‫ال َّله َع َلي ِه وســ َّلم و َتعظ‬
ْ َ َ َ َ ْ ُ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِّ ‫ َفإِ َّن ُأ َّم َت ُه ُيح ُّبو َن ُه ل ُح‬.‫ُم ْرسله َو َت ْعظيمه ُســ ْب َحا َن ُه‬
ವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯತನಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಜವಾದ
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”[[[
‫ب‬
.‫ــا ِل ال َّل ِه َل ُه‬ َ ‫ل ْج‬ ِ ِ ‫ َو ُي َع ِّظ ُمونَــ ُه َو ُي ِج ُّلو َن ُه‬.‫ال َّل ِه َلــ ُه‬
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನುಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಿಂದ .‫ــات َم َح َّب ِة ال َّل ِه‬
ِ ‫وجب‬ ِ ِ ِ
َ ِ ‫ــي َم َح َّب ٌة ل َّله فــي ُم‬ َ ‫َف ِه‬
ನ�ೋಡಿದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಲ ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ
“ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳೆಲ್ಲವೂ
1  ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 1/58 ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1/67

ನವೆಂಬರ್ 20 11
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಡ ುವುದು ಅವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಬಾಗಳ ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೇಮ


ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಈ ಮೇಲಿನ ಆಯತ್ತನ ್ನು ವ್ಯಾಖ ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್‌ಕಾದೀ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು
ಇಯಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಗೌರವ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವ ಾದಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ‫يها َو َد َل َلــ ًة َو ُح َّج ًة َع َلى‬ ً ِ‫ــذا َح ًّضــا َو َتنْب‬ َ ‫َف َك َفى بِ َه‬
ِ ‫ــه َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َو ُو ُج‬ ِ ِ‫إِ ْل َزا ِم محبت‬
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಅವರ ಸಮುದಾಯವು
ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರುವು- ‫وب‬ َّ َ َ
‫اق ِه َل َها َص َّلى ال َّل ُه‬
ِ ‫َفر ِضها و ِع َظ ِم َخ َط ِرها واســتِح َق‬
ದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ-
ಗೊಳಿಸುವ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.”[[[
ْ ْ َ َ َ َ ْ
ِ ‫َع َلي‬
َ ‫ إِ ْذ َق َّر َع ال َّلــ ُه َم ْن ك‬.‫ــه َو َســ َّل َم‬
‫َان َما ُلــ ُه َو َأ ْه ُل ُه‬ ْ
ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು-
ವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕುಟುಂಬ ‫ــب إِ َل ْي ِه ِمــ َن ال َّل ِه َو َر ُســولِ ِه َوت ََوعَّدَ ُه ْم‬
َّ ‫َو َو َلدُ ُه َأ َح‬
ِ ِ
َّ ‫ ُث‬.﴾ ‫ ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ‬:‫بِ َق ْولــه َت َعا َلــى‬
ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ-
ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
‫ــم‬
‫ــم ِم َّم ْن َض َّل‬ ِ
ْ ‫ َو َأ ْع َل َم ُه ْم َأن َُّه‬.‫َف َّســ َق ُه ْم بِت ََما ِم ْال َيــة‬
‫﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ‬ .‫ــد ِه ال َّل ُه‬
ِ ‫و َلم يه‬
َْ ْ َ
‫ﮁﮂﮃﮄ‬ “ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾ-
‫ﮅﮆﮇﮈﮉ‬ ರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹ-
‫ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ‬ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಆಯತ್ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

‫ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ‬ ಮತ್ತು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ ು ಮತ್ತು


ಅವನ ರಸೂಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು
﴾‫ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ‬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅವನ
“ಹೇಳಿರಿ—ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ–ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು , ಪತ್ನಿಯರು,
ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರಿ. ನಂತರ ಆಯತ್ತಿನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ನೀವು
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಫಾಸಿಕ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು
ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೆದರುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ ಾರಗಳು, ನೀವು
ದಾರಿಗೆಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅವರಿಗೆ ಸರಿದಾರಿ ತ�ೋರಿಸು-
ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿಂತಲೂ, ಅವರ
ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.”[[[
ರಸೂಲರಿಗಿಂತಲೂ, ಅವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದರೆ
್ದ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರವ ಾದಿ ರಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಸತ್ಯಸಂಧವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ
ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರಿ. ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಯಾವತ್ತೂ
ಸಹಾಬಾಗಳು ಅತ್ಯುಜಲ
್ವ ವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾರ.” (ಅತ್ತೌಬ 24)
ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹ ು ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು
ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದು
2  ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್‌ರವರ ಜಲಾಉಲ್ ಅಫ್‌ಹಾಮ್ 1/187

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
12
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಮಾಂ ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿಯವರು ಅಬ್ದುಲ ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಹಿಶಾಮ್ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”


ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹದೀಸ್.
ಅಲ್‌ಖತ್ತಾಬಿಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇಬ್ನ್

‫آخ ٌذ‬ِ ‫ُكنَّا مــع النَّبِي ص َّلى ال َّلــه َع َلي ِه وســ َّلم وهو‬ ಹಜರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ
َ ‫ َيا َر ُس‬:‫ َف َق َال َل ُه ُع َم ُر‬.‫ــاب‬
‫ــول‬ ِ ‫بِي‬
ِ ‫ــد ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط‬ َ .ِ‫ــب ال َّط ْبع‬ِ ‫َان بِ َح َس‬ َ ‫اب ُع َم َر َأ َّو ًل ك‬ ُ ‫َف َع َلى َه َذا َف َج َو‬
‫ــي ٍء إِ َّل ِم ْن‬ ِ
ْ ‫ــب إِ َل َّي مــ ْن ك ُِّل َش‬ ُّ ‫ْت َأ َح‬
ِ ‫ال َّل‬
َ ‫ــه! َلَن‬ ‫اال ْســتِدْ َل ِل َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلى ال َّل ُه‬ ِ ِ‫ف ب‬
َ ‫ُث َّم ت ََأ َّم َل َف َع‬
َ ‫ــر‬
،‫«ل‬ َ :‫ َف َق َال النَّبِ ُّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬.‫َن ْف ِســي‬ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
‫ب‬ َّ ‫ب إِ َل ْيه م ْن َن ْفســه لك َْونه‬
ُ ‫الســ َب‬ ُّ ‫َع َل ْيه َو َســ َّل َم َأ َح‬
‫ــب إِ َل ْي َك ِم ْن‬ َ ‫ــد ِه َحتَّى َأك‬
َّ ‫ُون َأ َح‬
ِ ‫وا َّل ِذي َن ْف ِســي بِي‬
َ َ .‫َات فِي الدُّ ْن َيــا َو ْال ِخ َر ِة‬
ِ ‫فِــي نَجاتِها ِمــن ا ْلمه ِلك‬
ُْ َ َ َ
‫ْت‬َ ‫ َفإِنَّــ ُه ْال َن َوال َّل ِه! َلَن‬:‫ــر‬ َ ‫َن ْف ِس‬
ُ ‫ َف َق َال َل ُه ُع َم‬.»‫ــك‬ ‫ــك َح َص َل‬ َ ِ‫ َولِ َذل‬.‫ــار‬ ِ ِ
ُ ‫ــر بِ َما ا ْقت ََضــا ُه اال ْخت َي‬
َ ‫َف َأ ْخ َب‬
َ ‫ َف َق‬.‫ــب إِ َل َّي ِم ْن َن ْف ِســي‬
‫ــال النَّبِ ُّي َص َّلــى ال َّل ُه‬ ُّ ‫َأ َح‬ ‫ َأ ْي ْال َن َع َر ْف َت‬.»‫ــر‬ ْ :‫اب بِ َق ْولِ ِه‬ َ ‫ا ْل َح‬
ُ ‫«ال َن َيا ُع َم‬ ُ ‫ــو‬
ِ ‫َع َلي‬
ْ :‫ــه َو َســ َّل َم‬
.»‫«ال َن َيا ُع َم ُر‬ ْ ُ ‫ــت بِ َما َي ِج‬
.‫ب‬ َ ‫َفنَ َط ْق‬
“ನಾವು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೆವು. ಅವರು ಉಮರ್ “ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಉಮರ್ ರವರು
ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದರ ು. ಉಮರ್ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವು ಸ್ವಾಭ ಾವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತ-
ಹೇಳಿದರು: ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಆಲ�ೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ
ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇತರೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿರು- ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾ-
ವುದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು: ಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ ಮೇಲಾಣೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಹವು ಇಹಲ�ೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲ�ೋಕದ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವ- ವಿನಾಶದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಒಂದು
ನಾಗುವ ತನಕ. ಆಗ ಉಮರ್ ಹೇಳಿದರು: ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರೆ
ದಾ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನವು ಏನನ್ನು
ಈಗ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಾಣೆ! ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆವಶ್ಯಪಟ್ಚಿತ�ೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಪ್ರೀತಿಯಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿತ್ತು: “ಓ ಉಮರ್! ಈಗ.”
ಹೇಳಿದರು: ಓ ಉಮರ್! ಈಗ.”[[[ ಅಂದರೆ: ಈಗ ತಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದು-
ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ.”[[[
ಈ ಹದೀಸಿನ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್‌ಖತ್ತಾಬೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಇಮಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ರವರು ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಆಸ್ ರಿಂದ ವರದಿ


“ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭ ಾವಿಕ. ಆದರೆ
ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ —ಆಗ ಅವರು ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು—
ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ-
ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ರುವ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ರವರು ಸ್ವಂತ
ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ-
ನನ್ನು ಯಾವ ಸ್ವಭ ಾವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ‫ــول ال َّل ِه َص َّلى‬
ِ ‫ــب إِ َلي ِم ْن رس‬
ُ َ َّ َّ ‫َان َأ َحدٌ َأ َح‬
َ ‫َو َمــا ك‬
ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವ

4  ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 11/523 5  ಫತ್‌ಹುಲ್ ಬಾರಿ 11/528

ನವೆಂಬರ್ 20 13
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫ َو َما‬.‫ــل فِي َع ْينِي ِمنْــ ُه‬ َّ ‫ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َو َل َأ َج‬ ಯವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿರು-

‫ َو َل ْو‬.‫َــي ِمنْ ُه إِ ْج َل ًل َلــ ُه‬ ُ ِ‫ُكن ُْت ُأط‬


ತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ
َّ ‫ل َع ْين‬َ َ ‫يــق َأ ْن َأ ْم‬ ಯವರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�ೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.”[[[
ُ َ ‫ــت ِلَنِّي َل ْم َأكُــ ْن َأ ْم‬
‫ل‬ ُ ‫ــئ ْل ُت َأ ْن َأ ِص َفــ ُه َما َأ َط ْق‬ ِ ‫س‬
ُ ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇಮವು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್
. ‫َع ْين ََّي ِمنْ ُه‬ ಅಲ್‌ಹಂಬಲೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ನನಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಾರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರವ ಾದಿ
ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಾರ್ಹರು ಯವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಂದರ�ೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀ-
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ
ಕಣ್ತುಂಬಿ ನ�ೋಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು
ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆವಶ್ಯಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲದ ಇತರ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ
ಹೇಳಿಕೊಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೂಲಕವೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬಾರದೆಂದು ಆವಶ್ಯಪಡು-
ಕಣ್ತುಂಬಾ ನ�ೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.”[[[ ತ್ತದೆ. ಅವರು ಅವರ ರಬ್ಬಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರ�ೋ
ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಸಹಾಬಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವುದನ್ನು ಅದು ಆವಶ್ಯಪ-
ಮುಶ್ರಿಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಿದ್ದರ ು. ಸಹಾಬಾಗಳು ಪ್ರವ ಾದಿ ಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ
ಯವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಉರ್ವ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್‌ಊದ್ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ನಿಷಿದ್ಧ
ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ವು
ಲು ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು
ಶಿರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಆವಶ್ಯಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರೊಡನೆ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವ ಾ-

‫ــه َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه‬


ِ ‫ــول ال َّل‬
ُ ‫ــه َمــا َتن ََّخ َم َر ُس‬ِ ‫َفوال َّل‬
َ
ಗುವಷ್ಟು ಹ�ೋರಾಡುವುದನ್ನೂ ಅದು ಆವಶ್ಯಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು
ಪ್ರಮ ಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು
‫ــل ِمن ُْه ْم‬ ٍ ‫َف َر ُج‬ ِّ ‫ــت فِي ك‬ْ ‫ُخا َم ًة إِ َّل َو َق َع‬
َ ‫َو َســ َّل َم ن‬ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರ ಈಮಾನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ِ
ْ ‫ َوإِ َذا َأ َم َر ُه‬.‫َفدَ َل َك بِ َهــا َو ْج َه ُه َوج ْلــدَ ُه‬
‫ــم ا ْبتَدَ ُروا‬ ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವರನ್ನು

.‫وئ ِه‬
ِ ‫ون َع َلــى و ُض‬
َ َ ‫ــأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل‬
َ ‫ َوإِ َذا ت ََو َّض‬.‫ــر ُه‬
َ ‫َأ ْم‬
ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಆವಶ್ಯಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರ
ಚರ್ಯೆಯನ್ನು, ಸ್ವಭ ಾವವನ್ನು, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು, ಐಚ್ಛಿಕ ಕರ್ಮ-
َ ُّ‫ َو َما ُي ِحد‬.‫ــم َخ َف ُضوا َأ ْص َوات َُه ْم ِعنْــدَ ُه‬
‫ون‬ َ ‫َوإِ َذا َت َك َّل‬ ಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಸ್ತ್ರಧ ಾರಣೆ-

ِ ِ ಯನ್ನು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯರೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು


.‫يما َل ُه‬ َ ‫إِ َل ْيــه النَّ َظ‬
ً ‫ــر َت ْعظ‬ ಮುಂತಾದ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ವಭ ಾವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಆವಶ್ಯಪಡುತ್ತದೆ.[[[
“ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ! ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಕೆಮ್ಮುವ ಾಗ ಅವರ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಫ ಹೊರಬಂದು ಅದು ಅವರ ಅನುಯಾ-
ಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ರವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ
ಮುಖ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು
ಏನಾದರೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮ ಾಡಲು ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವುದೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉಳಿದ ನೀರಿಗಾಗಿ
7  ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 5/330
ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ು. ಪ್ರವ ಾದಿ 8  ಇಸ್ತಿಶಾಕು ನಸೀಮಿಲ್ ಇನ್ಸ್ ಮಿನ್ ನಫಹಾತಿ ರಿಯಾದಿಲ್ ಕುದ್ಸ್ ಪುಟ 34-35

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
14
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಲಕ್‌ಗಳ ಸಲಾತ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹು


ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ : “ಮಲಕ್‌ಗಳು ಸಲಾತ್ ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಎಂದರೆ ಬರಕತ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ರೆ
ತಾ ಎಂದರ್ಥ.” ಇಮಾಂ
ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಅಲ್ಲಕ್ ಹದೀಸಾಗಿ
‫﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ‬ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.[[1[

﴾‫ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ‬ ಅಬೂ ಜಅ್‌ಫರ್ ಅರ್‍ರಾಝಿಯವರು ಅರ್‍ರಬೀಅ್ ಇಬ್ನ್


ಅನಸ್‌ರ ಮೂಲಕ ಅಬುಲ್ ಆಲಿಯರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ವರದಿ
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಲಕ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾ-
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್‍ರಬೀಅ್‌ರಿಂದಲೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ನೀವು
ಅಲೀ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ತಲ್ಹರವರು ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಿಂದ ಇದೇ
ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.”
ರೀತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ಹಾತಿಮ್
(ಅಲ್‌ಅಹ್‌ಝಾಬ್ 56)
ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.[[1[

ಈ ಆಯತ್ ಅವತೀರ್ಣವಾದದ್ದು ಮದೀನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರವ ಾದಿ


ಮಲಕ್‌ಗಳು ಬರಕತ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್
ಯವರಿಗೆ ಉಪರಿಲ�ೋಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ
ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಬುಲ್ ಆಲಿಯರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ
ಬಳಿಯಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇನೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹ ು ಈ ಆಯತ್ತಿನ
ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮೂಲಕ ಅವನ ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.[[1[
ಅವನು ತನ್ನ ಮಲಕ್‌ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು
ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಲಕ್‌ಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ .
ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಲಾತಿನ ರೂಪವನ್ನು
ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್
ವಿವರಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹದೀಸ್‌ಗಳು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಂದ
ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೇಲಿನ
ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಇಮಾಂ ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿಯ-
ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಲ�ೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ
ವರು ಕಅ್‌ಬ್ ಇಬ್ನ್ ಉಜ್ರ ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸ್.
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ.

ِ َ ‫ِق‬
ಅಲ್ಲಾಹ ು ಈ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ َ ‫ــا ُم َع َل ْي‬
ْ‫ــك َف َقد‬ َّ ‫ــول ال َّلــه! َأ َّما‬
َ ‫الس‬ َ ‫ َيا َر ُس‬:‫يــل‬
ಗೌರವವು ಮಲಕ್‌ಗಳೊಡನೆ ಸುಜೂದ್ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಆದಮ್ ರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ಣವೂ :‫ « ُقو ُلوا‬:‫ــال‬ َ ‫ــا ُة َع َل ْي َك؟ َق‬
َ ‫الص‬ َّ ‫ف‬ َ ‫ َف َك ْي‬.‫َع َر ْفنَــا ُه‬
ಸಮಗ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಸಲಾತ್
‫آل ُم َح َّم ٍد ك ََما‬ ٍ ‫ــل َع َلى محم‬
ِ ‫ــد َو َع َلــى‬
َّ َ ُ ِّ ‫ال َّل ُه َّم َص‬
ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆ ಬಳಿಕ ಮಲಕ್‌ಗಳ
ಸಲಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ‫ ال َّل ُه َّم‬. ٌ‫َّــك َح ِميدٌ َم ِجيد‬
َ ‫يم إِن‬ ِ ِ
َ ‫َص َّل ْي َت َع َلى آل إِ ْب َراه‬
ಗೌರವವು ಅವನ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಲಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ
ٍ ‫آل محم‬ ِ ٍ ِ ‫َب‬
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಾಗಿದೆ.[[[ ‫ْت‬ َ ‫ــد ك ََما َب َارك‬ َّ َ ُ ‫ار ْك َع َلى ُم َح َّمــد َو َع َلى‬
.» ٌ‫َّك َح ِميــدٌ َم ِجيد‬
َ ‫يم إِن‬ ِ ِ
َ ‫َع َلــى آل إِ ْب َراه‬
ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ
ಮಲಕ್‌ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದೆಂದು ಅಬುಲ್ ಸಹಾಬಾಗಳು ಕೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ!
ಆಲಿಯರಿಂದ ಇಮಾಂ ಅಲ್‌ಬುಖಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
10  ನ�ೋಡಿ ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 8/532
9  ನ�ೋಡಿ: ಅಸ್ಸಖ ಾವಿಯವರ ಅಲ್‌ಕೌಲುಲ್ ಬದೀಅ್ ಫಿಸ್ಸಲ ಾತಿ ಅಲಲ್ 11  ನ�ೋಡಿ ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ 5/447
ಹಬೀಬಿ ಶ್ಶಫೀಅ್ ಪುಟ 36 12  ನ�ೋಡಿ ಫತ್‌ಹುಲ್ ಬಾರಿ 8/533

ನವೆಂಬರ್ 20 15
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುವ ರೂಪವನ್ನು ನ ಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾ-
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?” ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕು?”
“ಹೇಳಿರಿ—ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು
ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳು. ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ತನಕಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಮೌನವಾದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ಹೇಳಿದಂತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹನೂ ಮಹತ್ವಪೂ- ಹೇಳಿದರು: “ಹೇಳಿರಿ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ
ರ್ಣನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್
ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತನ್ನು ಸುರಿಸು. ಹೇಳು. ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿದಂತೆ.
ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರ ಕುಟುಂಬದ
ಬರಕತ್ತನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹನೂ ಮೇಲೆ ಬರಕತನ
್ತ ್ನು ಸುರಿಸು. ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ
[[1[
ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿರುವೆ.” ಬರಕತ್ ಸುರಿಸಿದಂತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹನೂ
ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು
ಇಮಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಬೂ ಮಸ್‌ಊದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿತಿದ್ದೀರಿ.”[[1[
ಅಲ್‌ಅನ್ಸಾರಿ ರವರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ:

‫ــول ال َّل ِه َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َون َْح ُن‬


ُ ‫َأتَانَا َر ُس‬
ತಶಹ್ಹುದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ:

ِ ِ ِ ‫فِــي َم ْج ِل‬
ُ ‫ َف َق َال َل ُه َبش‬.َ‫س َســ ْعد ْب ِن ُع َبــا َدة‬
‫ــير ْب ُن‬ .‫الس َل ُم َع َل ْي َك َأ ُّي َها النَّبِ ُّي َو َر ْح َم ُة ال َّل ِه َو َب َركَا ُت ُه‬
َّ
ٍ
َ ‫ َأ َم َرنَــا ال َّلــ ُه َت َعا َلــى َأ َّن ن َُص ِّل‬:‫َســ ْعد‬
‫ــي َع َل ْي َك َيا‬ “ಓ ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ! ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು

‫َت‬ َ ‫ َف َسك‬:‫ف ن َُص ِّلي َع َل ْي َك؟ َق َال‬ َ ‫ــول ال َّل ِه! َف َك ْي‬
َ ‫َر ُس‬ ಬರಕತ್ ಇರಲಿ” ಎಂಬ ವಚನ.

‫ــول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َحتَّــى ت ََمنَّ ْينَا‬ُ ‫َر ُس‬ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ

‫ــول ال َّل ِه َص َّلــى ال َّل ُه‬


ವರದಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹ�ೋದರೆ
ُ ‫ــم َق َال َر ُس‬ َ ‫َأ َّن ُه َل ْم َي ْس‬
َّ ‫ ُث‬.‫ــأ ْل ُه‬ ಅದು ದೀರ್ಘವಾಗಬಹುದು. ಸಲಾತ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಸರಿಯಾದ

‫ ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلــى ُم َح َّم ٍد‬:‫ « ُقو ُلــوا‬:‫َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬ ಸಲ ಾತ್ ಯಾವುದೆಂದು ಮುಸಲ ್ಮಾನನು ಕಲಿತಿರಬೇಕು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವ ಾದ ಸಲಾತ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ
ِ ِ ٍ ِ
.‫يم‬ َ ‫َو َع َلى آل ُم َح َّمــد ك ََما َص َّل ْي َت َع َلــى آل إِ ْب َراه‬ ಸಲಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಹಾಬಾಗಳು ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದು

َ ‫آل ُم َح َّم ٍد ك ََما َب َارك‬


ِ ‫ار ْك َع َلى م َحم ٍد َو َع َلــى‬ ಹೇಗೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರ ವ ಾದಿ ಯವರು ಅವರಿಗೆ
‫ْت‬ َّ ُ ِ ‫َو َب‬
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಲಾತ್ ಅದಾಗಿದೆ.

. ٌ‫يم فِي ا ْل َعا َل ِميــ َن إِن ََّك َح ِميدٌ َم ِجيد‬ ِ ِ


َ ‫ َع َلــى آل إِ ْب َراه‬ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
.»‫ــا ُم ك ََما َقدْ َع ِل ْمت ُْم‬ َ ‫الس‬
َّ ‫َو‬ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು
ನಾವು ಸಅ್‌ದ್ ಇಬ್ನ್ ಉಬಾದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರವ ಾದಿ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ ಇಮಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಮ್ಮ ಸಹೀಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬೂ
ಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಬಶೀರ್ ಇಬ್ನ್ ಸಅ್‌ದ್ ಹುರೈರ ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇ-
ಅವರೊಡನೆ ಕೇಳಿದರು. “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ! ಶವಾಹಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

13  ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 8/532 14  ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1/305

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
16
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

.»‫احدَ ًة َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َع ْش ًرا‬


ِ ‫«من ص َّلى َع َلي و‬
َ َّ َ ْ َ ಉಬೈದ್ ರವರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ


ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹತ್ತು ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವನು.”[[1[ ‫ــول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َر ُج ًل‬ ِ ‫س‬
ُ ‫ــم َع َر ُس‬ َ
.‫ــز َو َج َّل‬
َّ ‫ُــر ال َّل َه َع‬ ِ ‫ َو َل ْم َي ْذك‬.‫ــا ِة‬ َ ‫الص‬ ِ
َّ ‫َيدْ ُعــو في‬
ಅಝಾನ್‌ಗೆ ಉತರಿ
್ತ ಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ
ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಶಫಾಅತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ .‫ــل َع َلى النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ِّ ‫َو َل ْم ُي َص‬
ಶಫಾಅತ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
:‫ــه َص َّلــى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
ِ ‫ــول ال َّل‬ُ ‫ــال َر ُس‬َ ‫َف َق‬
‫ «إِ َذا‬:‫ــر ِه‬
ِ ‫ ُث َّم َد َعــا ُه َف َق َال َلــ ُه َولِ َغ ْي‬.»‫ــذا‬
َ ‫« َع ِج َل َه‬
ಅಬ್ದುಲ ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಮ್ರ್ ರವರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ِ ‫يد رب ِه وال َّثن‬
.‫َــاء َع َل ْي ِه‬ ِ ِ
َ ِّ َ ‫َص َّلــى َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْبــدَ ْأ بِت َْحم‬
ُ ‫ــؤ ِّذ َن َف ُقو ُلوا ِم ْث َل َمــا َي ُق‬
‫ ُث َّم‬.‫ول‬ ِ ‫«إِ َذا س‬
َ ‫ــم ْعت ُْم ا ْل ُم‬ َ ‫ ُث َّم‬.‫ُث َّم لِ ُي َص ِّل َع َلــى النَّبِ ِّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم‬
‫ــا ًة َص َّلى‬َ ‫ َفإِ َّن ُه َمــ ْن َص َّلى َع َل َّي َص‬.‫ــي‬ َّ ‫َص ُّلوا َع َل‬ .»‫لِ َيــدْ ُع َب ْعدُ بِ َما َشــا َء‬
.‫ ُث َّم َســ ُلوا ال َّل َه لِي ا ْل َو ِســي َل َة‬.‫ــرا‬ ِ
ً ‫ال َّل ُه َع َل ْيه بِ َها َع ْش‬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಾಝಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು
‫َّــة َل َتنْ َب ِغــي إِ َّل لِ َع ْب ٍد ِم ْن‬
ِ ‫َفإِنَّهــا من ِْز َل ٌة فِــي ا ْلجن‬
َ َ َ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಆತ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ
ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
َ ‫ َف َم ْن َس‬.‫ُــون َأنَا ُه َو‬
‫ــأ َل‬ ِ ‫اد ال َّل‬
َ ‫ َو َأ ْر ُجو َأ ْن َأك‬.‫ــه‬ ِ ‫ِعب‬
َ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಕೇಳಿದರು: “ಈತ ಆತುರಪ-

َّ ‫لِي ا ْل َو ِســي َل َة َح َّل ْت َل ُه‬


ಟ್ಟನು.” ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ
.»‫الشــ َفا َع ُة‬ ಹೇಳಿದರು: “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು
“ನೀವು ಮುಅಝ್ಝಿನ್ ಅಝಾನ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿ. ನಂತರ
ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಹೇಳಿರಿ. ನಂತರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿರಿ. ಅವನು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಲಿ. ನಂತರ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವ ಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ.”[[1[
ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹ ು ಹತ್ತು ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವನು. ನಂತರ ನನಗೆ
ವಸೀಲ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅದು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಯಾವು- ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ತ�ೋರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

ದಾದರೊಬ್ಬ ದಾಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಆ ದಾಸ ನಾನಾ- ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಸೀಲ ಯವರಿಂದ ತೀಕ್ ಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು

ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರ�ೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಮಾಂ ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿಯವರು ಅಬೂ ಹುರೈರ ರಿಂದ ವರದಿ

ಶಫಾಅತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.”[[1[ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸ್. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು:

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವೀ-


.»‫ْف َر ُج ٍل ُذ ِك ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِّل َع َل َّي‬
ُ ‫«ر ِغ َم َأن‬
َ
ಕಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಫುದಾಲ ಇಬ್ನ್

15  ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1/306. ಅಬೂದಾವೂದ್, ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸ ಾಈ 17  ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಮುಸ್ನದ್‌ನಲ್ಲಿ 6/18 ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ ತಮ್ಮ ಸುನನ್‌ನಲ್ಲಿ
ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್‌ಅಲ್ಬಾನಿ ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ : ಸಹೀಹ್ ನ�ೋಡಿ: ಸಹೀಹ್ ಸುನನು ತ್ತಿರ್ಮಿದಿ
16  ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1/288-289 3/164

ನವೆಂಬರ್ 20 17
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ಯಾರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಲ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಇನ್ನಾರೂ ಇರಲಾರರು.”
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಮೂಗು ಮಣ್ಣಾಗಲಿ.”
ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ:
ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರ್ವ ಒಳಿತುಗಳನ್ನು, ಯಥೇಷ್ಠ

‫ إِ َذا َص َّلى‬:‫ــال‬ َ ‫ــل ا ْل ِع ْل ِم َق‬ ِ ‫ض َأ ْه‬ ِ ‫ــر َوى َعــ ْن َب ْع‬ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೇರಳ ಪ್ರಯೋ-
ْ ‫َو ُي‬ ಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರವ ಾದಿ

‫ــل َع َلى النَّبِ ِّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َم َّر ًة فِي‬
ُ ‫الر ُج‬ َّ ಯವರ ಶಫಾಅತ್. ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರವ ಾದಿಯ ಮೇಲೆ
ِ ‫ــك ا ْل َم ْج ِل‬
.‫س‬ َ ِ‫َان فِي َذل‬ َ ‫ــز َأ َعنْ ُه َما ك‬
َ ‫س َأ ْج‬ ِ ‫ا ْل َم ْج ِل‬ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಬೂ ಹುರೈರ ರವರ
ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:
“ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ: ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ
ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಅದು ಸಾಕು.”[[1[ ‫« َمــا َج َل َس َق ْو ٌم َم ْج ِل ًســا َل ْم َي ْذك ُُروا ال َّلــ َه فِ ِيه َو َل ْم‬

ಮೂಗು ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಎಂದರೆ: ಮೂಗು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಲಿ ‫ َفإِ ْن َشــا َء‬.ً‫َان َع َل ْي ِه ْم تِ َرة‬َ ‫ــم إِ َّل ك‬ْ ‫ُي َص ُّلوا َع َلى نَبِ ِّي ِه‬
ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಿಂದ್ಯನ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿರುವ
.»‫َع َّذ َب ُه ْم َوإِ ْن َشــا َء َغ َف َر َل ُه ْم‬
ಅನ್ವರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.[[1[
“ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ, ಅವನ

‫ َأ َّن‬،‫ــي ال َّل ُه َعنْــ ُه‬ ِ ٍ ِ‫َعن َع ِلــي ب ِن َأبِــي َطال‬ ಪ್ರವ ಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ
َ ‫ب َرض‬ ْ ِّ ْ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಾಹು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ
ِ ‫ «ا ْلب‬:‫ــال‬ َ ‫ــي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َق‬
‫خ ُيل َم ْن‬ َ َّ ِ‫النَّب‬ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಅಥವಾ ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ

ِّ ‫ــر ُت ِعنْــدَ ُه ُث َّم َل ْم ُي َص‬ ِ


ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”
.»‫ــل َع َل َّي‬ ْ ‫ُذك‬
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಅಲೀ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ತಾಲಿಬ್ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಬಂದ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು: “ಯಾರ ಬಳಿ ನನ್ನ
ಸಲ ಾತ್ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಹೆಸರು ಎತಲ
್ತ ಾಗಿಯೂ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವುದಿ-
ತೌಕೀಫಿಯ್ಯ (ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ)
ಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜಿಪುಣ.”
ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲದ
್ಲ ಹೊಸ
ಹೊಸ ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಲಾತ್ ಕಿತಾಬ್‌ಗಳನ್ನು
ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಲಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ು ಹತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ
ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಲಾಇಲುಲ್ ಖೈರಾತ್
ನೀಡುವುದನ್ನು ತನಗೆ ತಾನೇ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸುಗಳಿಗೆ
ಅವನು ಜಿಪುಣತನ ತ�ೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್‌ಕಾರೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಂತಹ
“ಯಾರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವು-
ಪುಸಕ
್ತ ಗಳು. ಇಂತಹ ನೂತನ ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರವ ಾದಿ
ದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಜಿಪುಣತನ ತ�ೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ
ಯವರು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು.
ದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಳತೆಗ�ೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯು-
ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್. n
ವುದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಜಿಪುಣ

18  ನ�ೋಡಿ ಸಹೀಹ್ ಸುನನಿ ತ್ತಿರ್ಮಿದಿ 3/177


19  ಅನ್ನಿಹಾಯ ಫೀ ಗರೀಬಿಲ್ ಅಸರ್ 2/238

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
18
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ?


497 ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ
ಸಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಲ್ಟರಿಯನ್ನು
ಒಂದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇದೆ. ಯಹೂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದೂ,
ಕುರ್‌ಆನಿನ ಸೂರತುನ್ನೂರ್ 6 ರಿಂದ 9 ರ ತನಕದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು
ಪುರುಷನಿಗೆ 100 ಛಡಿಯೇಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆಂದೂ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸು
ಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟ್ ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುರುಷನ ಪತ್ನಿಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ
ಅಪರ ಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೆಲವು ಆ ಪುರುಷನ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯಧ ಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ನಾಸ್ತಿಕರ ಸಾನಿಧ್ಯವಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವುದು ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟರಿ.
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾನಭಂಗದ ಅಪರಾಧ-
ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿದ ವಾರ್ತಾ ವಾಗದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ಅಪರಾಧವಾ-
ಔತಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನವಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅಥವಾ
“ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ---ಸುಪ್ರೀಮ್ ದಂಡ ಅಥವಾ ಅವೆರಡು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ
ಕ�ೋರ್ಟ್” ಮುಂತಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೇರಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮೊದಲೇ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ತ�ೋಚಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹೇತರ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪೀನಲ್ ಕ�ೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ,
ಕಾನೂನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವಾದ
ಭಾರತೀಯ ಪೀನಲ್ ಕ�ೋಡ್‌ನ 497ನೇ ವಿಧಿಯು ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ವಚನ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ು
ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ವ್ಯಾಖ ್ಯಾನಿಸಲ್ಪ- ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು 497ನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತದೆ
್ತ .
ಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ ಾನೂನಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ವಚನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ
ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ನಡೆಸುವ ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
497ನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾರದತ ಪೀನಲ್
ಕ�ೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರಕ ಾರ ಗಂಡನ
“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ, ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನವೆಂಬರ್ 20 19
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹೀಗಿರುವಾಗ 497ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕ ಾರ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಸ್ತ್ರೀಗೆ ‘ಬೇಟೆ’ ಎಂಬ
ಏರ್ಪಡುವುದು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಹೆಸರು ನೀಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವುದು
ಅವಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆ ಕೇವಲ
ಆದುದರಿಂದಲೇ 497ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕ ಾರ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುವುದು ಒಂದು ‘ಬೇಟೆ’ ಮಾತ್ರವ ಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವು ಅದಕ್ಕೆ
ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ‘ಖಾಸಗಿ ಸೊತ್ತಾದ’ ವಸ್ತುವನ್ನು
ಎಂಬ ಅಪರಾಧ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತದೆ
್ತ . ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ- ಬೇರೊಬ್ಬರು ದ�ೋಚುತ್ತಿದ್ರೆ
ದಾ . ದರ�ೋಡೆಯ ಆಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು
ವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಅವಕಾ-
ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶವಿಲ್ಲ. ಕ ಾರಣ ಅದು ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇಹ ಮಾತ್ರವ ಾಗಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ದರ�ೋಡಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣ
ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತದೆ
್ತ . ಅದೂ ದೂರುದಾರನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ದೂರು-
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪೀನಲ್ ಕ�ೋಡ್‌ನ 497ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದಾರನಾದರ�ೋ ವ್ಯಭಿಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನಾಗಿ-
ಬಗ್ಗೆ ಯೂರ�ೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಜ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವನ್ನು ದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಆ
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ವ್ಯಕವಿ
್ತ ದೆ. ಯೂರ�ೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಜವು ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಒಂದು ಭ�ೋಗದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ ು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲವ
್ಲ ೋ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಬಾರದೆಂದೂ ನ�ೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಆಕೆ ಪುರುಷರ ಕಾಮಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಬರೇ ಸ್ತ್ರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರವ ಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವಾ- ಮತ್ತು ಜೀವಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ
ಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷನ ಕಾಮಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆದರೂ
ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೈಂಗಿಕ ದಾಸಿಯಾಗಿ
ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪದ
್ತ ಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪುರುಷನು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ
ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನ ಖಾಸಗಿ ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತವಿ
್ವ ರ- ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ
ಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇ- ಇದೀಗ ಜ�ೋಸೆಫ್ ಶೈನ್ ಎಂಬವರು ಕ�ೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ-
ಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಿದ್ದಾರೆ. 1954ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಂದಿದರ
್ದ ೂ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಸೊತ್ಗಿ
ತಾ ಅಂದಿನ ನಾಲ್ವರ ು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ವಿಧಿಯನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹವಾಸ ಸಮರ್ಥಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ ್ತುತ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ
ಬೆಳಸಲು ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗಂಡ ನ್ಯಾಯ ಾಧೀಶ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೀಠವು
ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ದೂರು ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪದ
್ತ ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ- ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯು ಪರಪುರುಷ
ನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗವನ್ನು
ವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದುವೇ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದೆ. ನಡೆಸುವುದು ಪುರುಷನಾಗಿದರ
್ದ ೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸುರಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಪುರುಷ ಸಂಬಂಧವ-
ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ�ೋಣ. ಒಬ್ಬನ ನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಾಹಿತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬೇಟೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಪುರುಷನ ವಿರುದ್ಧ (ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷಿ) ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡ ದೂರು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ
ನೀಡಿದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪುರುಷನು

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
20
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಪರಾಧವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಕ�ೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷನ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು
ಪತ್ನಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತವ
್ವ ನ್ನು ಅನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಬಹಳ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿ ಅವಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕ�ೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಯನ್ನು ರ ಾಷ್ಟ್ರವು ಅಪರಾಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅನೈತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆದು ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಅರಾಜಕತೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
ಸಂವಿಧಾನವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ದೇಶವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶದೆಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು (ವಿಧಿ 14), ಸಮಾನತೆ (ವಿಧಿ 15), ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
(ವಿಧಿ 21) ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಗತಿಪರರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ ುವವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪಾಪವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಧರ್ಮಗಳ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಮತ್ತು
ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಧಿ (ಆರ್ಟಿಕಲ್) 14 ಮತ್ತು 15ರ ಉಲ್ಲಂ- ಪ್ರಾಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹು-
ಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗಂಡನ ‘ಪುರುಷ ಮೇಧಾವಿತ್ವ’ವು ದಾದ ದೂರಗಾಮಿ ನಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು
ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹೇರಿ ಅವಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂ-
ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು 21ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂ- ಧಗಳನ್ನು ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇಕೆ? ಧರ್ಮಗಳು
ಘನೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕ�ೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾರಿಯ- ಮನುಷ್ಯರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಮನಿಸುವು-
ಲ್ಲಿರುವ 497ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ (ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ) ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು
ನೀಡಿದ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕನುಸಾರ ಕ�ೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿತ್ತಿದೆ. (ಸೆಕ್ಷನ್ 497 ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ
ಸಂವಿಧಾನದ 14, 15, 21ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಲೈಂಗಿಕ
ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.) ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟರಿ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕೆಲವು
ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು 497ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸ- ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ವಿಭ್ರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ.
ರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇಂದು ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಅಪರಾಧವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಕಾನೂನಿನ ಹುಡುಕಾ-
497 ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕ�ೋರ್ಟ್ ಈ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಹುಳು-
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲದ
್ಲ ಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಸಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು
ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಲ್ಟರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕ�ೋರ್ಟಲ್ಲ. ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸಂವಿ-
ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಧಾನಕ್ಕನುಸಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಇರುವಂತಹ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಮೋನ್ನತ ಕಾನೂನು
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇದೆ. ಯಹೂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಭೆಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ
ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದೂ, ಕುರ್‌ಆನಿನ ಸೂರತುನ್ನೂರ್ 6 ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ಪೀಠದ
ರಿಂದ 9 ರ ತನಕದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 497ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ-
ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ 100 ಛಡಿಯೇಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆಂದೂ ದಿದ್ದರೂ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆರ�ೋಪಿಯಾಗಿಸುವ ಕಾನೂನು ಬೇಕೆಂದು
ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೋರ್ವರ ಜೀವನ
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಯಾರನ್ನೂ
ಹಿಂದೂ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳ ಪ್ರಕ ಾರ ಭೀಕರ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದೂ ಆರ�ೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪುರುಷನು
ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ (4-134,8-352) ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಳ ಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು
30 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ನವೆಂಬರ್ 20 21
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಲಿಂಗರತಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ!
ಸಲಿಂಗರತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸದ ಶಾಶ್ವತ ನರಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ಶಿರ್ಕ್ ಎಂಬ ಮಹಾಪಾಪದ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಕೃತ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು
ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಯಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

2 018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಭಾರದತ ಪರಮೋಚ್ಛ


ನ್ಯಾಯ ಾಲಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮ ುಖ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ
ಸಲಿಂಗರತಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು
ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದೂ,
ಮಾನವತೆಗೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಲಿಂಗರತಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವ ಾ-
ಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (2000) ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಾಧೀಶ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರ ಅವರು ವೈಯುಕ್ತಿಕ
ಭಾರತ (2018) ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಿರುಳಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 379ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಇದನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ ್ದಾರೆ. “ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವ-
ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ನ್ನು ಹೇರಿದಕ
್ದ ್ಕಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವು ಸಲಿಂಗರತಿಗಳ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ-
ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯ ಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಬೇಕು” ಎಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದು
ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಇದೀಗ ಸಲಿಂಗರತಿ ಸಮ್ಮತ ಾರ್ಹವೆಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಬೆಂಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು
ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ. “ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ
ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟಿನ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ- ನಿಯಮಗಳು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತ�ೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.” ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟುಕೊ-
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು
ಹಲವರು ಜಗತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತೀರ್ಪು, ನ್ಯಾಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತೀರ್ಪು, ಕ�ೋರ್ಟಿನ ಈ ತೀರ್ಪು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನಿಚ್ಛಿಸ ುವ ಜೀವನವನ್ನು
ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತೀರ್ಪು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು
1837ರಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ತಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ
ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಸರಿ. ಉಭಯತ್ರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಭಿಚಾರ-
ಅದರ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಸಲಿಂಗರತಿ ವನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
22
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ತನಗಿಷ್ಟವಿ-


ಕೂಡಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಕೃತ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಕ�ೋರ್ಟ್ ಸಲಿಂಗರತಿಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸದಾಚಾರವು ಕಾಲಹರಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕ-
ಮರುದಿನವೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾನೂನು ನುಸಾರ ಬದಲಾಗುವ ಸರಕಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಯಾವುದೇ
ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾಚಾರವ-
ಸದಾಚಾರ ಮೌಲ್ಯ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಮಾನವತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಲೈಂಗಿಕ ಶ�ೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವು
ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿ
ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾ- ಬಂದಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಸರ್ಗ ನಡೆಸುವುದು
ಎಂಬ ಮೃಗತೃಷೆಗಿಂತ ಆಚೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದವರನ್ನು ನ�ೋಡಿದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಮನೆಗಳು
ಮನ�ೋಹರವಾದ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ರಸಾಸ್ವಾದ- ಕೆರಳುವ ವಿಕೃತಿ ಸಲಿಂಗರತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ನೆಯ ಪ್ರಧ ಾನ ಘಟಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇರಿದವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ
ವಿಶೇಷತ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತನಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನು
ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ಪ್ರಮ ಾ-
ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ದಾಂಪತ್ಯದ ಆಚೆಗಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಾಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತದೆ
್ತ . ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಇದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಪಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ
ಸಮಯ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ ನಡುವಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದ ಸಲಿಂಗರತಿ (ಸಡ�ೋಮಿ) ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯತಿಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವ ಾದಿ ಲೂತ್ ರ
ವಿರುದ್ಧವ ಾದುದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ
ಆಧುನಿಕವೆಂದು ಅಭಿಮಾನಪಡುವವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಳಹದಿ- ಮಹಾ ಪಾತಕವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಾಚಾರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಜ�ೋಡಿಸಿ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲಿವಾತ್’ (ಲೂತ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೃತ್ಯ),
ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ವದ ೂಮಿಯ್ಯ’ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತದೆ
್ತ .
ಸದೂಮ್ ಪ್ರವಾದಿ ಲೂತ್ ರು ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನದೆಯಾ-
ಸ್ತ್ರೀ–ಪುರುಷತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ�ೋಡಿಸಿ ಸ್ವದೂಮಿಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಧ ಾರೆಗೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗರತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ
ತರಬೇಕಾಗಿ. ಆದರೆ ವಿಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗದವರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪಾಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ
ಬೇಡವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಲಿಂಗರತಿ ಚಟವಿರುವವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲವು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಈ ನೀಚಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ (ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು) ರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹ- ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿಲುವು ತಳೆದು ಪ್ರೋ-
ರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪುರ�ೋಗತಿಯೆಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ
ಸದಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂ- ರಾಷ್ಟ್ರವು ಈ ನೀಚಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದು
ತದ್ದೋ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದೋ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು
ಅಲ್ಲ. ಮಾನವತೆಯು ಸದಾಚಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂತಾದ ಭಾರತೀಯ ಪೀನಲ್ ಕ�ೋಡ್ ಕೆಡುಕೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಹಾಗೂ
46 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ನವೆಂಬರ್ 20 23
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ


ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
"" ಎಸ್. ವಿ. ಐದೀದ್ ತಂಙಳ್ “ಕುರ್‌ಆನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೇ?”


ರ್ಹೂಮ್ ಝೈದ್ ಮೌಲವಿಯವರ ಊರ ಾದ “ಹೌದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಜನರೆಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೆ ಪ್ರವ ಾದಿಗಳನ್ನು
ರಂಡತ್ತಾಣಿಯ ಒಂದು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರವ ಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಕ್‌ಗಳು
ನಡೆದು ಆ ಪುರಾತನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಬಾವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನ್‌ಗಳಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ನೀರು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮನ ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರ ು? ಸಾಮಾನ್ಯ
ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಬಾಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದರ
್ದ ು! ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ
ಕ�ೋಟ್ಟಕ್ಕಲ್ ರಂಡತ್ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದ್ದ ಮುಜಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನೆಂದೇ? ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ನ�ೋಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಪ್ರವ ಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ ್ಲಾಹನು
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋಗಿದ್ದೆವು. ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
“ನೀವು ಮುಜಾಹಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ಮುಅ್‌ಜಿಝ-
ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್‌ಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ವಹ್ಯ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.”
“ಹೌದು... ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ... ಝೈದ್ ಮೌಲವಿ
ಅಪ್ಪಟ ಮುಜಾಹಿದರಾಗಿದರ
್ದ ಲ್ಲವೇ? ಮುಜಾಹಿದರು ಹೇಳುವು- “ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲವೇ?”
ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ... ನೀವು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ
ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ... ಅದು “ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ವಹ್ಯ್ ಲಭಿಸುತದೆ
್ತ , ಪಾಪ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ರೆ
ದಾ ...
ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರನ್ನು ಸ ಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅದುವೇ ಅವರು
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಲಾಭವಿದೆ?” ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿವು, ದಾಹ,
ನ�ೋವು... ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
“ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಕುರಿತು ಏನು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಾಗಿದ್ದರ ು. ಇದು ಮುಜಾಹಿದರ
ಹೇಳಿದ್ದಾನ�ೋ ಅದನ್ನು ಮ ಾತ್ರ ನಾವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೇ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ವೈಶಿ-
ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುರ್‌ಆನಿನ ಆಯತ್‌ಗ- ಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ? ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರ ಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಂಜಿ-
ಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಡಬಹುದೇ?” ನಿಯರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಾದರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
24
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ವರ್ತಕರು... ಇವರೆಲ್ಲರ ೂ ಮನುಷ್ಯರ ಾಗಿದ್ದರ ೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನವ ಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಗೂಲಜ್ಜಿ
ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಥೆಯ ಮೊರೆ ಹ�ೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ
ಎಂದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒತ್ತೆಯಿಡರು ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವ ಾಗಿ
ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ ತೀರ್ಮಾನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರ-
ಯವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಇಹಲ�ೋಕದ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು
ನೀಡಿದ್ದಾನ�ೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನೇ
ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ರೆ
ದಾ . ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೆಂದು ತ�ೋಚುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತಿರುವ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ನ ಾವು ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಇದು ಮುಜಾಹಿದರು ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.” ಪರಲ�ೋಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಮ ಾಣಗ-
“ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಅವರು ಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹ ಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಮ ಾಣಗಳು
ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?” ಕಲಿಸುವುದಾದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಸಹ�ೋದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿತ್ತು! ಪರಲ�ೋಕದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನ್ಯಾಯ ಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ-
ಗೊಳಗಾಗುವಾಗ ಮುಜಾಹಿದರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ. ಅವರು ವೇದ್ಯವ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಇಹಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ತಪ್ಪನ್ನು
ಹಲವಾರು ಗೊಡ್ಡು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವ ಾದಿ
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಅಲ ್ಲಾಹನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಿರಿ , ಸಹಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅನುಗಮಿಸಿದ ಸಚ್ಚರಿತರಾದ
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಶ್ರಿಕರು ಅದೆಂತಹ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮಾಡಿದರು! ಹುಚ್ಚ, ಮಾಟಗಾರ, ಕವಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದುವೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗ.”
ಜನರ ನಡುವೆ ತಿರುಗಾಡಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್‌ಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯೂ
ಹೀಗಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆ, ಮೂಢನಂ- ಇಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾ-
ಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಖಶಿಖಾಂತ ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರು ಮುಜಾಹಿದ- ಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾವು
ರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆವು. n
ಸುನ್ನತನ
್ತ ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಜಾಹಿದರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ

10 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆ ಬಿದ್‌ಅತ್ ಏಕೆ?


ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿರಲಿ. ಬೆರೆಯುವುದು, ಗಾನಮೇಳ, ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು
ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಲೆಮಾ- ಮುಂತ ಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ವ ಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ತಾಬಿಉಗಳೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಘೋರವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ—ಅಂದರೆ ಶಿರ್ಕ್ ಕೂಡ—ಆ
ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜ್ ಞಾನವುಳ್ಳವರು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,
ಯವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣರೂಪದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಇತರ ಔಲಿಯಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಅವರಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವ ಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ
ಯವರ ಶರೀಅತ್ತನ ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರು... ಇನ್ನು ಈ ಮೌಲಿದ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.” (ಫತಾವಾ ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಬ ಾಝ್
ಆಚರಣೆಗಳು—ಬಿದ್‌ಅತ್ ಆಗಿದ್ದೂ ಸಹ—ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು (1/178) n

ನವೆಂಬರ್ 20 25
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನಿಫಾಕ್ (ಕಾಪಟ್ಯ) ವನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ

ಬಾ ಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ


ಅವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳಿರುವವರು ಮುನಾಫಿಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ
‫ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ‬
ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. ﴾‫ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ‬
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ “ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನೂ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತ-
ವಿಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ ್ನು ತಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬ�ೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ರ�ೋಗವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊ-
ಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
‫﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ‬ ವೇದನಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ.” (2:9-10)
﴾‫ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ‬
ಎರಡು ವಿಧದ ಕಾಪಟ್ಯ
“ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನರಕದ ಅತ್ಯಂತ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುವವ-
ರೆಂಬುದನ್ನು ಖ ಾತ್ರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಪಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ-
ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಣಲಾರಿರಿ.” (4:145) ದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮರಂಗಕ್ಕೆ ತಳಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಪಟ್ಯ


﴾ ‫﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬
ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು
“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಲ ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಾಹ್ಯವ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಕುಫ್ರನ್ನು ಗುಪ್ತವ ಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
ವಂಚಿಸಲು ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರ ಾಗಿ ನರಕದ ಅತ್ಯಂತ
ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.” (4:142) ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡ ುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ.
‫﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ‬ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು, ಸುಳ್ಳಾಡುವ-
ವರು, ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಟಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮ-
‫ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ‬ ರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು, ಧರ್ಮದ ಶತ್ರು ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಇಸ್ಲಾಮಿನೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
26
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ನಡೆಸುವವರು... ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುರಿತು ಸೂರತ್ತು


ಅವರ (ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ) ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಕರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಅವತೀ-
ರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು! ಇದು ಮುನಾಫಿಕರ ವರ್ಧನೆಯಿಂದಾಗಿ
ಇಂತಹ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರ ು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ (ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ) ಅತ್ಯಧಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು
ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಬಲವಾದಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. (ಆದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ-
ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿರ�ೋಧಿಸಲಾಗದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಅಭಿನ- ಗಳನ್ನು ತ�ೋಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು) ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತದೆ
್ತ .
ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯ- ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೇಡು ಅಸಹನೀಯವಾ-
ಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹಿತಾ-
ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ (ಪವಿತ್ರತೆ) ಲಭಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗ-
ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ವೈರತ್ವವನ್ನು
ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವನ ಮಲಕ್‌ಗಳು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ
ಗ್ರಂಥ, ಪ್ರವ ಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿ- ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಹ್ (ಒಳಿತು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸು-
ರಿಸಿದವರಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿ- ವುದು) ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯದ
ಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಯಥಾವಿಧಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತದೆ
್ತ .” (ಇಮಾಂ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಂರವರ ಕಪಟವಿ-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತ�ೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ)
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರುಹಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಫಾಕ್ (ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸ) 6 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ವಹ್ಯ್ ಆದ
ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 1. ಪ್ರವ ಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರನ್ನು (ಅಥವಾ ಕುರ್‌ಆನ್
ಹದೀಸನ್ನು) ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುವುದು.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
2. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ತಂದ (ಕುರ್‌ಆನ್ ಹದೀಸ್)
ಕಳಚಿ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊ-
ಕೆಲವದರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳುವುದು (ನಿರಾಕರಿಸುವುದು)
ಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಸಹಾಯಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 3. ಪ್ರ ವ ಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನ
ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
4. ಪ್ರ ವ ಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ತಂದ ಕೆಲವು
ವಿಧಿಗಳನ್ನು (ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗ-
“ಸೂರತ್ತುಲ್ ಬಕರದಲ್ಲಿ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಳನ್ನು) ದ್ವೇಷಿಸುವುದು.
ಸೇರಿದ ಜನರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
5. ಪ್ರವ ಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ತಂದ ಶರೀಅ-
1. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು (ಸರಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರು) ತ್ತ ನ ್ನು (ಇಸ ್ಲಾ ಮ ನ ್ನು) ಯ ಾರ ಾದರ ೂ ನಿಂದಿಸಿದರೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತ�ೋಷಪಡುವುದು.
2. ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳು (ಕಾಫಿರರು)
6. ಇ ಸ ್ಲಾ ಮ್ ಧ ರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ ಹ ಾಯ
3. ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು (ಮುನಾಫಿಕ್‌ಗಳು)
ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವುದು.

ಅಲ ್ಲಾಹನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ಸೂಕ್ತಗಳ-


ನ್ನು, ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ

ನವೆಂಬರ್ 20 27
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಪಟ್ಯ ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ನಿಫಾಕ್‌ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ (ಈಮಾನ್) ಇದ್ದರ ೂ, ಕಾಪಟ್ಯದ 1. ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ-
ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ- ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಫಾಕ್ ನಿಮಿತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ
ರಾಗುವುದಿಲ್ಲವ ಾದರೂ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ನಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರ ಾಗುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಲುಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ ್ಪಾಂಶ ಈಮಾನ್ ಮತ್ತು
2. ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್‌ನ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ
ಸ್ವಲ ್ಪಾಂಶ ನಿಫಾಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಫಾಕ್‌ನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ
ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರು-
ಮುನಾಫಿಕ್ (ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಹ�ೋದ ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿ) ಆಗಿ
ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ನಿಫಾಕ್‌ನಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ.
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 3. ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ


ಚಿಕ್ಕ ನಿಫಾಕ್ (ಈಮಾನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ) ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾ-
“ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮುನಾಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ
4. ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ ್ತಾಪಪಡುವು-
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು
ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ನಿಫಾಕ್ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾ-
ತೊರೆಯುವ ತನಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಪಟ್ಯದ ಅಂಶ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು-
ತ್ಪ
ತಾ ಪಡುತ್ರೆ
ತಾ . ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಪಶ್ತ
ಚಾ ್ಪ
ತಾ ವನ್ನು
ವುದು. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ—ನಂಬಿದರೆ ವಂಚಿಸುವುದು,
ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂಬಹುದು.
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳಾಡ ುವುದು, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಫಿ-
ಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಬೈಯ್ಗುಳ ಪದಗಳನ್ನು
ದೊಡ್ಡ ನಿಫಾಕ್‌ನ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ನುಡಿಸುವುದು.” (ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ)

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮೇಲೈಸಿದರೆ ಕಾಪಟ್ಯದ ﴾ ‫﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ‬


ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ-
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದರೆ “ಇವರು ಕಿವುಡರೂ ಮೂಕರೂ ಅಂಧರೂ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ.

ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಭ ಾವ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು (ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ) ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ.” (2:18)

ಒಳಿತು, ಕುಫ್ರ್ ಮತ್ತು ನಿಫಾಕ್‌ನ ಸ್ವಭ ಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.


ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಹೀಗಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಆ ಸ್ವಭ ಾವಗಳ ಪ್ರಮ ಾ-
ಣಕ್ಕನುಸಾರ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
“ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಶ್ಚಾತ ್ತಾಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡ ುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು
ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡ ುವ ಜಮಾಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ (ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ
ಆಲಸ್ಯ ತ �ೋರಿಸುವುದು ನಿಫಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಆದುದರಿಂದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ
ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಫಾಕ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ
(ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ ್ತಾಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನ�ೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು)
ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಫಾಕ್‌ನ ಸ್ವಭ ಾವ ಪ್ರವೇ-
ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಶಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿದರ
್ದ ು. ಒಂದು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಫಾಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ


ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ಮುಲೈಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಮೂವತ್ತು
ಅವನ ಸಂಪ್ರೀತ ದಾಸರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್.
ಸ್ವಹ ಾಬಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ೂ ನಿಫಾಕ್‌ನ
 n
ಕುರಿತು ಭಯಪಟ್ಟಿದರ
್ದ ು.”

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
28
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಕೀಕದ ಜಾನುವಾರು
ಮಗು ಗಂಡಾಗಲಿ–ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ
ಪರವಾಗಿ ಅಕೀಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೀಕಕ್ಕೆ ಹದೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರನ್ನೇ ಕುರ್ಬಾನಿ
ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಶಯ, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಣದಿಂದ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

َ ‫ــم ْع ُت َر ُس‬
‫ــول‬ ِ ‫ س‬:‫ــة َقا َل ْت‬ ِ ‫َعــن ُأم كُــر ٍز ا ْل َكعبِي‬ ಅಲ ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ
َ َّ ْ ْ ِّ ْ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ

‫ « َع ِن‬:‫ــول‬
ُ ‫ــه َو َســ َّل َم َي ُق‬ِ ‫ــه ص َّلــى ال َّلــه َع َلي‬ ِ ‫ال َّل‬
ْ ُ َ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಸುನ್ನತ್‌ನ ಪ್ರಕ ಾರ
ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಏಳನೇ ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ
.»ٌ‫ار َي ِة َشــاة‬ ِ ‫َان مكَافِ َئت‬
ِ ‫َــان َو َع ِن ا ْل َج‬ ِ
ُ ‫ــا ِم َشــات‬ َ ‫ا ْل ُغ‬ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು, ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಮುಂಡನ
ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏಳನೇ ದಿನ ಮಾಡುವುದು
)2458 ‫(صحيــح أبــي داود‬ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ.

ಉಮ್ಮು ಕುರ್‌ಝಿಲ್ ಕಅಬಿಯ ರಿಂದ ವರದಿ: ನಾನು


ಅಕೀಕದ ಜಾನುವಾರಿನ ಕುರಿತು ಹದೀಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ.
ಹದೀಸ್ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಎರಡು ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಆಡುಗಳು. ಈ
“ಗಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಸರಿಸಮಾನ-
ಹದೀಸ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭ ಾಗ ಹೀಗಿದೆ.
ವಾದ ಆಡುಗಳು, ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಡು
(ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಿರಿ.)”
.»‫«ل َي ُض ُّرك ُْم ُذك َْرانًا ُك َّن َأ ْو إِنَا ًثا‬
َ
ಅಕೀಕ ಸುನ್ನತ್ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ
ಯವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕಳ
್ಕ ಾದ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಹುಸೈನ್ ರವರ “ಇದು ಗಂಡಾದರೂ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದ�ೋಷವೂ
ಪರವಾಗಿ ಅಕೀಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ದಾ . ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇಲ್ಲ.” (ಸಹೀಹ್ ಅಬೂದಾವೂದ್ 2525)
(ಗಂಡಾಗಲಿ–ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ) ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅಕೀಕ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ
ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವ ಾಗಿ ಮಗು ಒತ್ತೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾಡು ಅಥವಾ
ಮುಕ್ತಿಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡಾಡು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸರಿಸಮಾನವಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು
ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಟಗರಿನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಗುವೆಂಬ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಹುಸೈನ್

ನವೆಂಬರ್ 20 29
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ರವರ ಪರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ ಾಲದ ಟಗರುಗಳನ್ನು ದಿಬ್ಹ ಮ ಾಡಿದರು. ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಆ
ಕುರಿತಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಧಿ–ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು.
ಈ ಹದೀಸ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಗು
(ಗಂಡಾಗಲಿ–ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ) ಜನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅಕೀಕ ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು
ಮಾಡಲು ಆಡು (ಕುರಿ) ಅಥವಾ ಟಗರುಗಳನ್ನೇ ಕುರ್ಬಾನಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದ ಾಯವೇನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾನುವಾರು ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಅಕೀಕ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಸುನ್ನತನ
್ತ ್ನು ಅವಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾ-
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವುದು ಸುನ್ನತ್ತ- ಗುವ ಒಂದು ತಾರಿಕನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರಾಳ ಜನರನ್ನು
ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರಮ ಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪ್ರಮ ಾ-
ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಛವಾ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ–ತರ್ಕ ಸಲ್ಲದು. ತಬ್ರಾನಿ ಸಗೀರ್ ಅಕೀಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನೇ ನಡೆಸುವುದು.
1/84ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ (ನಿಯ್ಯತ್) ವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಕೀಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ِ ْ ‫« ُي َع ُّق َعنْ ُه ِم َن‬


.»‫البِ ِل َوا ْل َب َق ِر َوا ْل َغنَ ِم‬
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಹದೀಸಿನ ಕುರಿತು ಇಮಾಮ್ ಹೈಸಮೀ ಹೇಳುವುದು ಇದರ
ಮಗು ಗಂಡಾಗಲಿ–ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೊಡುಗೆ
ಸನದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್‌ಆದ ಬಿನ್ ಯಸಅ್ ಎಂಬವರಿದ್ದು ಅವರು
ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ
ಸುಳ್ಳರ ಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕೀಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೀಕಕ್ಕೆ ಹದೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾಗಿ ಸೂಚಿ-

ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕೀಕ ಒಂದು ರಿವಾಜು ಅಥವಾ ಕಾಟಾ- ಸಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರನ್ನೇ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ

ಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನತ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಅಕೀಕ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಶಯ, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಣದಿಂದ ಅದರ

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ನಷ್ಟವ ಾಗಿ ಹ�ೋಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬ ಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹು

ಕೆಲವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದನ್ನು ನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ನಿಷ್ಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿ-

ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕೀಕದ ಜಾನುವಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ತರ್ಕ ಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ

ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುನ್ನತನ


್ತ ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. n

ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ


ಊಟ�ೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ 21 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ವಿವಾಹೇತರ...
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶರೀಅತ್
ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೂರು ನೀಡಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ
ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ದೊಡ್ಡ ಧಕ್ಕೆಯ ಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು-
ಜಾನುವಾರು ಹುಡುಕತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹದೀಸ್ ಅವನ ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರವು ಕ�ೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾನು- ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದು-
ವಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ
ಅಕೀಕ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ- ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕ�ೋರ್ಟ್‌ನ ವಿರ�ೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬಹಳ
ಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮ ಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ತರಲು ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹದೀಸಿನಂತೆ ಅಕೀಕ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಆಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
(ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು) ಟಗರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ- ಸರಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಜ�ೋಡಿಸಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತಿ-
ಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.n

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
30
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜೀವನದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಿರಿ

ರೂಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ
"" ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ ಅರೀಫಿ “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?”

ಒಂ ದು ದಿನ ಇಮಾಂ ಅಬೂ ಹನೀಫ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ


ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು.
ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನ�ೋವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು
ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ಓ ಮಹಾನುಭಾವರೇ! ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝಿನ
ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?”

ಬಿಡಿಸಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಗ�ೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇಮಾಮ್ ಹೇಳಿದರು: “ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವ ಾದಾಗ”

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು: “ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸೂರ್ಯಾಸವ
್ತ ಾಗ-
ಆಕರ್ಷಕ ಮುಂಡಾಸು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?”
ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಮತ್ತು
ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಹ�ೋಲು- ಈಗ ಇಮಾಂ ಅಬೂ ಹನೀಫಾ (ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗುಳ್ನಗ ು-
ತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತ್ತಾ): “ಅಬೂ ಹನೀಫಾ! ನಿನಗೆ ಕಾಲು ಬಿಡಿಸಿ ಹರಡುವ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹ�ೋಗಿ ಇಮಾಮ್ ಅಬೂ ಸಮಯವ ಾಯಿತು” ಎಂದೆನ್ನು ತ ್ತಾ ತನ್ನ ಕ ಾಲುಗಳನ್ನು
ಹನೀಫರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಬಿಡಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ನಿರರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತರಿ
್ತ ಸಲು ಹ�ೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸವ
್ತ ಾಗದೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗು-
ಇಮಾಮರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬ ವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ವಾ?
ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ-
ವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತರರು ಬೀರುವ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ
ತನ್ನ ಮಂಡಿ ನ�ೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು 70 ಶೇಕಡ ಪ್ರಭ ಾವ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹುಷಃ
ಆಗಮನದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಥಮ ನ�ೋಟವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 95% ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರ ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸ- ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಮ ಾ-
ತೊಡಗಿದರು. ಪಾಠ ಮುಗಿಯಿತು. ಪ್ರಶ ್ನೋತ್ತರದ ಪರಿಪಾಠ ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ನೀವು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ (ವೈದ್ಯರ ು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)ಗೆ
ಕೈ ಎತ್ತಿದರು. ಇಮಾಮರು ಕೇಳಿದರು: ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ, ಗೌರವಾದರ

ನವೆಂಬರ್ 20 31
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದು ಅದೇ ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಸಮ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದರೆ
್ದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು
ಕಂಡೆ. ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂ-
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಿತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿದ್ದರ ು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಚಂದಿರನ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋಡಿದರೆ
ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸವ
್ತ ಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ
ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಜನರ ವಸ್ತ್ರ- ಯವರೇ ಚಂದಿರನಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಲಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಉಡುಪು ಮತ್ತು
ರೂಪಾಲಂಕಾರದ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದರ
್ದ ು.
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ
ಬಹಳ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಬ್ಬಗಳ ಮತ್ತು ಜುಮುಅ ಅಬುಲ್ ಅಹೂಸ್ ರವರ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬಹಳ
ನಮಾಝ್‌ಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿ- ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ
ದ್ದರ ು. ಮದೀನಕ್ಕೆ ಬರುವ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹ�ೋದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಕೇಳಿದರು:
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರ- “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲವೇ?”
ವನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದರ
್ದ ು. ಅವರು ತಮ್ಮ ರೂಪಾಲಂಕಾರ,
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ಇದೆ.” ಅವರು ಕೇಳಿದರು: “ಎಂತಹ ಸಂಪತ್ತು?”
ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: “ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂಟೆಗಳಿವೆ, ಹಸುಗಳಿವೆ,
ಕುರಿಗಳು, ಗುಲ ಾಮರು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ.” ಆಗ ಪ್ರವ ಾದಿ
ಅನಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಯವರು ಹೇಳಿದರು:

ِ ِ ِ
ُّ ‫ــم ال َّل ُه َع َل ْيه ن ْع َم ًة َفإِ َّن ال َّلــ َه ُيح‬
‫ب َأ ْن ُي َرى‬ َ ‫« َم ْن َأ ْن َع‬
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ವರ್ಣವು ಸುಂದರವೂ ಚೇತ�ೋಹಾರಿಯೂ
ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೊಂಚ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು
ಅವರ ಅಂಗೈಗಳಿಗಿಂತ ವನಿರಾದ, ಮೃದುವಾದ ರೇಶ್ಮೆಯನ್ನು .»‫َأ َث ُر نِ ْع َمتِ ِه َع َلى َخ ْل ِق ِه‬
ಎಂದೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ
ನಾನು ಎಂದೂ ಆಘ್ರಾನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂದೈ ಇದೀಗ ಸುಗಂಧ “ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು
ದೃವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ತೆಗೆದರ�ೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಪರಿಮಳಯು- ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭ ಾವವನ್ನು ಕಾಣಲು
ತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಹ�ೋಗಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.” (ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್ 4/438)
ಬರ�ೋಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಪರಿಮಳವು ಅಲ್ಲಿ
ಹ�ೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸುಗಂಧ ದೃವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಮ್ಮನ ್ನು ಕಾಣಲು ನಮ್ಮ
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿರ- ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓರ್ವ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ
ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವೂ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ವಸತೆ
್ಥ ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರ
ಶ�ೋಭಾಯಮಾನವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಂತ�ೋಷವಾದಾಗ ಕೂದಲುಗಳು ಕೆದರಿದ್ದವು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಕ ಾಶ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಅದು ಕೇಳಿದರು: “ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ
ಚಂದಿರನ ತುಂಡಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಸ್ (ಬಾಚುವ) ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
48 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
32
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಲಿಂಗರತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ?


ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರವೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಲಾಕ್ ಮತ್ತು
ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಶರಾಬನ್ನು ಸಮ್ಮತಾರ್ಹವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ
ಬೀರಿದರೆ ಆ ಸಮಾಜವು ಎಂತಹ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

"" ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್‌ಮುನಜ್ಜಿದ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡುವ ಸಲಿಂಗರತಿ (‫ )السحاق‬ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಅವರು ತಲಾಕನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಸಲಿಂಗರತಿ (‫ )الل واط‬ಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಏಕೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು? ಕೊಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಅವರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಪ್ತಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊ-
ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಶರಾಬನ್ನು ಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮ್ಲೇಚತೆ
್ಛ , ಅಶ್ಲೀಲತೆಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೂಪ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಾಹ ು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯುಕ್ತಿ- ಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡವು.
ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಂಶಯಪ-
ಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹ ು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ಇವೆರಡೂ (ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡುವ ಸಲಿಂಗರತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ
ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಲಿಂಗರತಿ) ಅಲ್ಲಾಹು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು —ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾನುವಾ-
ನೇರ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲದೆ
್ಲ , ಅದು ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ— ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾ-
ಏಕೈಕ ಸತ್ಯದ ಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ, ಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಈ ನೀತಿಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ತನ್ನ ಘನತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ�ೋಗ್ಯವ- ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರ�ೋ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ
ನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತೆ ಇವು ಅನೇಕ ರ�ೋಗಗಳನ್ನೂ
ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹ ಾಕಿವೆ. ಇವೆರಡರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ರ�ೋಗಗಳು
ಅಪಸ್ವರವೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಪೌರಾತ್ಯರಿಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-
ನಿಷೇಧಿಸಿ ಶರಾಬನ್ನು ಸಮ್ಮತ ಾರ್ಹವೆನ್ನುತ ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಳಿ ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇವಲ ಏಯ್ಡ್ಸ್ (ಇದು
ಬದುಕುವ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದರೆ ಆ ಸಮಾಜವು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ
ಎಂತಹ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ) ಎಂಬ ಒಂದೇ ರ�ೋಗ ಉದ್ಭ ವ ವಾಗಿದ್ದ ರ ೂ

ನವೆಂಬರ್ 20 33
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅದು ಧಾರಾಳ ಸಾಕು. ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಸಲಿಂಗರತಿ ಎಂದರೆ ಗಂಡಸರನ್ನು ಅವರ


ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಸಂಭ�ೋಗಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಲೂತ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಡಕಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ರವರ ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವ ಾಗಿದೆ.
ಹಳಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ, ಓದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದು-
ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಸಲಿಂಗರತಿ ಎಂದರೆ ಗಂಡಸರ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ
ಶಿಶ್ನವನ್ನು ತುರುಕಿಸುವುದು.
ಅಲ್ಲಾಹ ು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವು ವೈದ್ಯಕೀಯ-
ವಾಗಿ ಹಾನಿಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಗಳು
ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ ು ಜನರಿಗೆ
ಒಳಿತಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು 1. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ದೃಢವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು


ಅನುಮೋದಿಸುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶ�ೋಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ‫﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ‬
ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಯುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನಿಗೆ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ
ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಲದೆ
್ಲ ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು. ‫ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ‬

ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:


‫ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ‬
﴾‫ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ‬
“ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ—ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗರತಿ—ಹಾನಿಯಿದೆ.
ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಯುಕ್ತಿಗೆ “ಲೂತ್ ರವರು ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ
ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿದೆ. ಸಲಿಂಗರತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ—ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತಿನ-
ಹಾನಿಗಳಿವೆ. ಸಲಿಂಗರತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಯುವುದು ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರ ಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀಟೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು
ಎಂತಹ ಹಾನಿ ಮಾಡುತದೆ
್ತ ಯೆಂದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಬದಲು ಗಂಡಸರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತೀರಿ.
ಒಳಿತಾಗಬಹುದೆಂದು ಹಾರೈಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹದ್ದುಮೀರಿದ ಒಂದು ಜನತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ.”
ಅವನ ಒಳಿತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯು ಅವನ (ಅಲ್‌ಅಅ್‌ರ ಾಫ್ 80–81)
ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ನಾಚಿಕೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ
ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮುಂದೆ, 2. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ನಾಚಿಕೆಪಡಲಾರ. ಅವನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗರತಿ ಮಾಡಿದವನ ವೀರ್ಯವು ವಿಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ
‫﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ‬
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಲಿಂಗರತಿಗೆ ಒಳಗಾ-
ಗುವವನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನ�ೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ﴾ ‫ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್
“ಲೂತ್ ರವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರ
ತೈಮಿಯ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ ್ತಾವಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.”
ಮೇಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು.
(ಅಲ್‌ಜವಾಬುಲ್ ಕಾಫೀ ಪುಟ 115)
ಲೂತ್ ರವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಸಹರಿಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರು ಮಾಡಿದೆವು.” (ಅಲ್‌ಕಮರ್ 34)
ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡುವ ಸಲಿಂಗರತಿ (‫ )السحاق‬ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ
ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ
3. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
34
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

‫﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ‬ ‫ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ‬
﴾‫ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ‬ ‫ﯱﯲﭑﭒﭓﭔﭕ‬
“ಲೂತ್ ರವರು ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ ‫ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ‬
ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ—ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೀವು
‫ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ‬
ಮಾಡುತ್ತೀರ ಾ?” (ಅಲ್‌ಅಅ್‌ರ ಾಫ್ 80) ‫ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ‬
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ﴾ ‫ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ‬
“ಮತ್ತು ಲೂತ್ ರವರು ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ
‫﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ‬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ—ನೀವು ನ�ೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ
ನೀವು ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು
‫ﮭﮮﮯﮰﮱ‬ ನಿಮ್ಮ ತೀಟೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಹೆಂಗಸರ ಬದಲು ಗಂಡಸರ
﴾‫ﯓﯔﯕﯖﯗ‬ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಒಂದು
ಜನತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಜನರ ಉತ್ತರವು—
“ಮತ್ತು ಲೂತ್ ರವರು ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಲೂತರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರಿ.
ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ—ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾದ ಜನರು! ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ
ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.” (ಅಲ್‌ಅನ್ಕಬೂತ್ 28) ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊರತು.
ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣ-
4. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯಿಸಿದೆವು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ
ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆವು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾದವರ ಪಾಲಿಗೆ

‫﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ‬ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು.” (ಅನ್ನಮ್ಲ್ 5 4–58)

‫ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ‬ ಇದು ಲೂತ್ ರವರ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

﴾‫ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ‬
ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಮಾಡುವ ಆ ಕೃತ್ಯದ
ಬಗ್ಗೆಯಿರುವ ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ:
“ಮತ್ತು ನಾವು ಲೂತ್ ರಿಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆವು. ನೀಚಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 6. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ನಗರದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ


ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಜನರಾಗಿದ್ದರು.” (ಅಲ್‌ಅಂಬಿಯಾ 74) ‫﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ‬
5. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ‫ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ‬
﴾‫ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ‬
‫﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ‬
“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸತಾಯಿಸಿರಿ.
‫ﯢﯣﯤﯥﯦ‬ ಇನ್ನು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ ್ತಾಪಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು

ನವೆಂಬರ್ 20 35
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ಮೊದಲು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸ್ವೀಕರಿ- ಅವತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಜಾಹಿದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಉಪನಾಮ-
ಸುವವನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 16) ವನ್ನು ಇಡಲಾಗದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯತ್ ಅವತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ
ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಉದ್ದೇಶ ಸಲಿಂಗರತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.”
(ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ 1/463)

‫ ﴿ﭩ ﭪ ﭫ‬:‫َو َق ْو ُلــ ُه َت َعا َلــى‬ 7. ಜಾಬಿರ್ ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹೇಳುತ್ರೆ


ತಾ : ಪ್ರವ ಾದಿ
‫اح َشــ َة‬ ِ ‫ان ي ْفع َل ِن ا ْل َف‬
ِ َ ‫ وال َّل‬:‫ﭬﭭ ﴾ َأي‬
َ َ ‫ــذ‬ َ ْ ಯವರು ಹೇಳಿದರು:

‫اس َر ِض َي ال َّلــ ُه َعن ُْه َما‬


ٍ ‫ َق َال ا ْبــ ُن َع َّب‬.‫وه َما‬
ُ ‫َفآ ُذ‬
‫ــاف َع َلــى ُأ َّمتِــي‬
ُ ‫ف َمــا َأ َخ‬ َ ‫«إِ َّن َأ ْخ‬
َ ‫ــو‬
َّ ِ‫ َأ ْي ب‬:‫ــر َو َغ ْي ُر ُه َمــا‬
‫الشــ ْت ِم‬ ِ ‫وس‬
ٍ ‫ــعيدُ ْب ُن ُج َب ْي‬ َ َ ٍ
.»‫ــوط‬ ‫ــو ِم ُل‬
ْ ‫ــل َق‬ ُ ‫َع َم‬
‫َان ا ْل ُحك ُْم‬
َ ‫ َوك‬.‫ــال‬ِ ‫ب بِالنِّ َع‬ ِ ‫ــر‬ ِ ‫َوال َّت ْع ِي‬
ْ ‫الض‬ َّ ‫يــر َو‬
“ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಯಪಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ِ َ ِ‫ك ََذل‬
َّ ‫ــخ ُه ال َّل ُه بِا ْل َج ْلــد َأ ِو‬
.‫الر ْج ِم‬ َ ‫ــك َحتَّى ن ََس‬ ವಿಷಯ ಲೂತ್ ರವರ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ.”

‫َو َق َال ِعك ِْر َمــ ُة َو َع َطا ٌء َوا ْل َح َســ ُن َو َع ْبــدُ ال َّل ِه‬
(ಇದನ್ನು ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ (1457) ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ (2563)
ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.)

.‫ــر َأ ِة إِ َذا َز َن َيا‬


ْ ‫الر ُج ِل َوا ْل َم‬
ِ ْ ‫ ن ََز َل‬:‫بن كَثِ ٍير‬
َّ ‫ــت في‬ ُ ْ
ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಶೈಖ್ ಅಲ್‌ಅಲ್ಬಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ’ಸಹೀ-
‫ان ِمــ ْن َق ْب ِل َأ ْن‬ ِ ‫ ن ََز َل ْت فِي ا ْل ِف ْتي‬:‫و َق َال الســدِّ ي‬
َ ُّ َ ದಾ . (ಸಂಖ್ಯೆ: 1552)
ಹುಲ್ ಜಾಮಿಅ್’ನಲ್ಲಿ ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ರೆ

‫الر ُج َل ْي ِن‬ ِ ْ ‫ ن ََز َل‬: ٌ‫اهد‬


ِ ‫ و َق َال مج‬.‫يت ََّزوجــوا‬
َّ ‫ــت في‬ َ ُ َ ُ َّ َ 8. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಿಂದ ವರದಿ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ :

.‫اط‬ َ ‫َى—وك ََأنَّــ ُه ُي ِريــدُ ال ِّل‬


َ ‫ــو‬ َ َ ‫إِ َذا َف َع‬
‫ــا َل ُي ْكن‬ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು:

.‫َوال َّلــ ُه َأ ْع َل ُم‬ ٍ ‫ون مــن و َقع َع َلــى ب ِهيم‬


ٌ ‫ َم ْل ُع‬.‫ــة‬
‫ون َم ْن‬ َ َ َ َ ْ َ ٌ ‫« َم ْل ُع‬
ٍ ‫ــل َعم َل َقــو ِم ُل‬ ِ
.»‫وط‬ َ َ ‫َعم‬
“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮ ಾಡುವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸತಾಯಿಸಿರಿ—
ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ: ಆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು
ْ
ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೀವು ಸತಾಯಿಸಿರಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. “ಮೃಗವನ್ನು ಸಂಭ�ೋಗಿಸುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸನ
್ತ ು. ಲೂತ್
ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ , ಸಈದ್ ಇಬ್ನ್ ಜುಬೈರ್ ಮುಂತಾದವರು ರವರ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಶಾಪಗ್ರ-
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಂದರೆ: ನಿಂದನೆ, ಬಯ್ಗುಳ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಸ್ತನು.” ‌ (ಅಹ್ಮದ್ 1878)
ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸತಾಯಿಸಿರಿ. ಛಡಿಯೇಟು ಅಥವಾ
ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಸಾಯಿಸುವ ನಿಯಮ ಅವತೀರ್ಣವಾಗುವ ತನಕ ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಶೈಖ್ ಅಲ್‌ಅಲ್ಬಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ’ಸಹೀ-
ಈ ವಿಧಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಕ್ರಿಮ, ಅತಾ, ಅಲ್‌ಹಸನ್ ಹುಲ್ ಜಾಮಿಅ್’ನಲ್ಲಿ ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. (ಸಂಖ್ಯೆ: 5891)
ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಈ ಆಯತ್
ಅವತೀರ್ಣವಾದದ್ದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಗಂಡು ಮತ್ತು 9. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಿಂದ ವರದಿ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ರೆ
ತಾ :
ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಸ್ಸುದ್ದೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು:
38 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
36
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಮಾಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ


ನಿರುತ್ತರಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ತರ ಇಮಾಮರ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ

ಇಮಾಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ ವಾದ ಮಾಡು- ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ ಅವರ ಕಾಲದ ಉನ್ನತ
ವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರ ು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಾಗಿದ್ದರು. ಹಿ.ಶ. 371ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನ ದೊರೆ
ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪಾದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು: ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟಾಂಟಿನ�ೋಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ
ವಾದ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
“ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯವಾದ ಇದೆ!”
ಇಮಾಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿಯವರು ವಾದ ಮಾಡಲು
ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಕೇಳಿದರು: ಬರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ರ�ೋಮ್ ದೊರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ
“ಅದೇನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ!?” ಮಾಡಿದನು. ಇಮಾಮರು ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ
ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ದೊರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಮುಂದೆ
ಪಾದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು: “ನೀವು ಗ್ರಂಥದವರ—ಯಹೂದ ಕ್ರೈಸ್ತರ— ರುಕೂ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾ-
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುವಂತೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಿ-
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪು- ಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ವುದಿಲ್ಲ! ಇದು ಜನಾಂಗೀಯವಾದವಲ್ಲವೇ?”
ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ ಆಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನ�ೋಡಿ ದೊರೆಯ ಕುತಂ-
ಇಮಾಮರು ಹೇಳಿದರು: “ನಾವು ಯಹೂದರ ಹೆಣ್ಮ
ಣು ಕ್ಕಳನ್ನು ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಳ್ಳನ ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ
ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೂಸಾ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ- ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ
ಸವಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು- ತಿರುಗಿಸಿ ರುಕೂ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಾ
ತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಸಾ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ
ಯಾವಾಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೀರ�ೋ ಆಗ ನಾವು ದೊರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮುಖದ ಬದಲು ಅವರ
ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.” ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು!

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಾದ್ರಿ ನಿರುತ್ತರನಾದರು! ಇಮಾಮರ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಂಡು ದೊರೆ ಸ್ಥಂಭೀಭೂತನಾದ.

ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿಯವರು ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೊರೆಗೆ

ನವೆಂಬರ್ 20 37
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. (ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ�ೋ?”


ಗ್ರಂಥದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರವ ಾದಿ
ಯವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ). ಅಬೂಬಕರ್ ಹೇಳಿದರು: “ಹೌದು.”

ನಂತರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದರು: ದೊರೆ ಕೇಳಿದ: “ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರ�ೋ?”

“ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾ ಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ– “ಹೌದು.” ಇಮಾಮರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.


ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?”
ದೊರೆ ಕೇಳಿದ: “ಅವರು ಸ�ೋಲುತ್ತಿದ್ದರ�ೋ?”
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ದೊರೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆತ ಕೇಳಿದ: “ಏನು? ನಮ್ಮ
ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಮಾಮರು ಅದಕ್ಕೂ “ಹೌದು” ಎಂದರು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?”
ದೊರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ: “ಪ್ರವ ಾದಿ ಸ�ೋಲುವುದೇ?
ಅಬೂಬಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಹೇಳಿದರು: ವಿಚಿತ್ರವ ಾಗಿದೆ!”

“ಅಲ್ಲಾಹು ದೊಡ್ಡವನು! ನಿಮ್ಮ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು: “ದೇವರನ್ನು
ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದೇ? ವಿಚಿತ್ರವ ಾಗಿದೆ!”
ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬ್ ಮರ್ಯಮರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಸಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ
ನೀಡಿದನೆಂದು ಆರ�ೋಪಿಸುತ್ತೀರಿ! ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ?” ದೊರೆ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತ�ೋರಲಿಲ್ಲ. n

ದೊರೆಯ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು! ಆತ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ: [ಅಲ್‌ಖತೀಬ್ ಅಲ್‌ಬಗ್ದಾದಿಯವರ ತಾರೀಖ್ ಬಗ್ದಾದ್ (5/379)]
“ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಶಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?”

 36 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ...ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ?


ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್‌ಬಾಕಿಲ್ಲಾನಿ ಹೇಳಿದರು:
ٍ ‫«مــن وجدْ تُموه يعم ُل َعم َل َقــو ِم ُل‬
‫وط َفا ْق ُت ُلوا‬
“ಆಯಿಶಾರವರ ಮೇಲೆ ಆರ�ೋಪವಿದ್ದಂತೆಯೇ (ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ْ َ ََُْ ُ َ َ ْ َ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರ�ೋಪ ಹೊರಿಸಿದರ
್ದ ು) ಮರ್ಯಮರ ಮೇಲೆಯೂ .»‫ول بِ ِه‬ ِ ‫ا ْل َف‬
َ ‫اع َل َوا ْل َم ْف ُع‬
ಆರ�ೋಪವಿತ್ತು (ಯಹೂದರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರ�ೋಪ
ಹೊರಿಸಿದ್ದರ ು). ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು. “ಲೂತ್ ರವರ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮ ಾಡುವ-
ಆದರೆ ಆಯಿಶಾ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಮರ್ಯಮ್ ವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಮ ಾಡುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪ-
ವಿವಾಹವಾಗದೆಯೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದರು! ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬ- ಡುವವರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿರಿ.” (ಇದನ್ನು ಅತ್ತಿರ್ಮಿದಿ
ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾರ�ೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರು ಯಾರು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ (1456), ಅಬೂದಾವೂದ್ (4462) ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ
ಅವರಿಬ್ಬರ ೂ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. (2561) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.)
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೃಪ್ತನ ಾಗಲಿ”
ಈ ಹದೀಸನ್ನು ಶೈಖ್ ಅಲ್‌ಅಲ್ಬಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ’ಸಹೀ-
ದೊರೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಯಿತು! ದೊರೆ ಕೇಳಿದ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹುಲ್ ಜಾಮಿಅ್’ನಲ್ಲಿ ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. (ಸಂಖ್ಯೆ: 6589)
ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ�ೋ?” ಅಬೂಬಕರ್ ಹೇಳಿದರು: “ಹೌದು.”
ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು. n
ದೊರೆ ಕೇಳಿದ: “ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
38
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವವರು ಗುರಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ

ಮಾ
ರ್ಕೋನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕ ಾಶದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧ್ಯವ ಾದದ್ದು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಯರ್
ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಲೆಸ್ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿತ್ತು.
ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶ�ೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮನೆಯ ಒಂದು ಕ�ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಈ ವಯರ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪವನ್ನು
ಸಂಶ�ೋಧನೆಯನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವ ಾದ್ದರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದರ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ
ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದ. ಹೆರ್ಟ್ಸಿಯನ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ವಾರ್ತಾ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ಮಿದುಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಒಳಪಟ್ಟಿದರ
್ದ ು. ಆದರೂ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ
ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಲಿಲ್ಲ.
ವಾಸವ
್ತ ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ
ಹೆರ್ಟ್ಸಿಯನ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ವಿ ಮ ು ಖ ನ ಾ ಗ ು ವ ವ ನ ು ಯ ಾ ವ ತ ್ತೂ ಉ ದ್ದೇಶಿ ತ
ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಕೋನಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲ ಾರ. ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವನು
ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾವತ್ತೂ ವಿಮುಖನಾಗಲಾರ.

ಶೂನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಡಿ ತಲುಪುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಕನಸು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ-
ಕಂಡಿದ್ದ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಮೂರ್ಖರ ಸ್ವ ರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಯನ್ನು ತಜ್ಞ ಮನ�ೋವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋದರೂ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಲವರು ಅವನ ಸಂಶ�ೋಧನೆಯನ್ನು ನಿರು- ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಯಕದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗದಿದ್ದದ ್ದು ಈ
ತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗು- ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿತ್ತು.
ವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು.
ಸ�ೋಲು ಎದುರಾಗುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಲಿಲ್ಲ. ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅಂದು ಅವನು ವಿಮುಖನಾಗಿರುತ್ತಿದರೆ
್ದ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಳುಗದ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ
ನಾವೆಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು 1912 ಎಪ್ರಿಲ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು
14 ರಂದು ನೀರ್ಗಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವಾರ್ತೆ ಹೊರ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಪುನಃ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುನಃ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ
2200 ಪ್ರಯ ಾಣಿಕರಲ್ಲಿ 700 ಮಂದಿಯನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಡುಗೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ.
41 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ನವೆಂಬರ್ 20 39
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ


ಪ್ರಶ್ನೆ : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ-
ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿಯೇನು?
‫﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬
ಮೋಂಬತ್ತಿ ಆರಿಸುವುದರ ವಿಧಿಯೇನು? ಇಂತಹ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ‫ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ‬
ಔತಣಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಬಹುದೇ? ಇಂತಹ ಔತಣಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿ-
ಸಲಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ. ‫ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ‬
ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಿ.
﴾ ‫ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ‬
ಉತ್ತರ : ಕುರ್‌ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು “(ಓ ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ!) ನಂತರ ನಾವು ತಮ್ಮನ ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕ ಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ತಾವು
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂದು ಬಿದ್‍ಅತ್ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಅರಿವಿಲ್ಲದವರ ದೇಹೇಚ್ಛೆಗಳ-
ಆಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಶರೀಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ. ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಔತಣಗಳ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಯೋಜನಪಡಲಾರರು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಔತಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಅದು ಆ ಬಿದ್‍ಅತ್‍ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ರಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಕ-
ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರ
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವನು.” [ಕುರ್‌ಆನ್ 45:18-19]

‫﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾ ‫ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ‬ ‫﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ‬
“ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ
﴾ ‫ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ‬
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದಾ-
ರೆಯೋ?” [ಕುರ್‌ಆನ್ 42:21] “ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಅವನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ.
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಚಿಂತಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.” [ಕುರ್‌ಆನ್ 7:3]

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
40
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಪ್ರವ ಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು: ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಹೂದಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಚರ್ಯೆಗಳ-


ನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರವ ಾದಿ

»‫« َم ْن َع ِم َل َع َم ًل َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َر ٌّد‬


ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಲದ
್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯ ಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ
‫« َل َتتَّبِ ُع َّن َســنَ َن َمــ ْن َق ْب َلك ُْم ِشــ ْب ًرا بِ ِشــ ْب ٍر َو ِذ َرا ًعا‬
ಅದು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ.” [ಮುಸ್ಲಿಂ]
ِ
.»‫ب َل َســ َل ْكت ُُمو ُه‬ ٍّ ‫بِذ َرا ٍع َحتَّى َل ْو َســ َلكُوا ُج ْح َر َض‬
ಪ್ರವ ಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು:
‫ ا ْل َي ُهــو َد َوالن ََّص َارى؟‬، ‫ــه‬ ِ ‫ــول ال َّل‬ َ ‫ َيــا َر ُس‬:‫َقا ُلــوا‬

‫َــاب ال َّل ِه َو َخ ْي ُر ا ْل َهــدْ ِي َهدْ ُي‬ ِ ِ ِ


ُ ‫ــر ا ْل َحديث كت‬ ُ ‫«خ ْي‬َ َ ‫َق‬
»‫ « َف َم ْن؟‬:‫ــال‬
ِ ‫ــر ْالُ ُم‬ ِ ٍ
‫ور‬ ُّ ‫ُم َح َّمــد َص َّلــى ال َّلــ ُه َع َل ْيه َو َســ َّل َم َو َش‬ “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವರ ಚರ್ಯೆ-

ٍ ‫محدَ َثاتُهــا وك ُُّل بِدْ َع‬


ಗಳನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಗೇಣಾಗಿ, ಮೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಳವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿರಿ.
»‫ــة َض َل َل ٌة‬ َ َ ْ ُ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಓತಿಯ ಬಿಲವನ್ನು ಪ್ರವೇ-
ಶಿಸಿದರೆ ನೀವೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ.” ಆಗ ಸಹಾಬಾಗಳು
“ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ವಾದುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ
ಕೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರೇ! ಅವರು ಯಹೂದ ಮತ್ತು
ಅವನ ಮಾತುಗಳು. ಚರ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ವಾದುದು ಪ್ರವ ಾದಿ
ಕ್ರೈಸ್ತರ�ೋ?” ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರು: “ಅವರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು?”
ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಚರ್ಯೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ನೀಚವಾದುದು
[ಅಲ್‍ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ]
ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಗಳೂ ಬಿದ್‍ಅತ್
ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿದ್‍ಅತ್‍ಗಳೂ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳಾಗಿವೆ.” [ಮುಸ್ಲಿಂ]
ಪ್ರವ ಾದಿ ಹೇಳಿದರು:

ಇದೇ ಅರ್ಥವನ ್ನು ಹ ೊಂದಿರ ುವ ಇನ ್ನೂ ಅನೇಕ


ಹದೀಸ್‍ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. »‫« َم ْن ت ََش َّب ُه بِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِمن ُْه ْم‬

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ ಬಿದ್‍ಅತ್ ಆಗಿದೆ. “ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ�ೋಮಿನ ಜನರನ್ನು ಅನುಕರಿ-
ಅದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಾರ�ೋ ಅವರು ಆ ಕ�ೋಮಿನವರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ರೆ
ತಾ .” [ಅಬೂ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಹೂದಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅನುಕರಣೆಯೂ ಆ ದಾವೂದ್] n

39 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವವರು ಗುರಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ


ಅದೆಂತಹ ಕಷ್ಟನ ಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾರತ್ರಿಕ
ಸ�ೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ವಿಜಯದೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ಲ�ೋಕಕ್ಕಿರುವ ದುಡಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ ು ಸಾಧ್ಯವ ಾಗ-
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಕು. ತನ್ನ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಶ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ
ತೀರ್ಮಾನವು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯ-
ಇಹಲ�ೋಕದ ನಶ್ವರತೆ ಮತ್ತು ಪರಲ�ೋಕದ ಅನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ತಾನು
ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈ ಲ�ೋಕವು ಪರಲ�ೋಕಕ್ಕಿರುವ ಹೊಲವಾ- ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದಿರುವುದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಗಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮೈಗೂ- ನಿರಾಶೆಪಡಲಾರರು. n
ಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು

ನವೆಂಬರ್ 20 41
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರಕನ ಗುಣಗಳು


ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವನಿಗೆ ಅವನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.


ಅ್‌ವ ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಿಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ- ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು.
ಕನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಸ್ಸಾರವೆಂದು ತ�ೋಚಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಈ
ಹೊರಡುವಿಕೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿಯ್ಯತ್ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ
(ಸಂಕಲ್ಪ) ನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ನಿಯ್ಯತ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಿಸ್ಸಾರವೆಂದು ಬಗೆಯದಿರಿ. ತನ್ನ ಸಹ�ೋದರನನ್ನು
ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಸರಿ.” (ಮುಸ್ಲಿಂ)
ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಮಾಝ್ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ವರ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ತನ್ನ ಸಹ�ೋದರನೊಂದಿಗೆ ಮುಗು-
ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದಅ್‌ವ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಾಗ ಳ್ನಗ ುವುದು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಅ್‌ವ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಇದರ ನಡುವೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ
ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಗಿ ಪುನರೆಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡ ುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಲಾಸ್ಯವ ಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆ ವರ್ಧಿಸಲು
ನಿಮಿತ್ತವ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ದುಲ ್ಲಾಹಿ ಬಿನ್ ಹಾರಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ
ಸಂದೇಶವಾಹಕ ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಗುಳ್ನಗುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ
ಮೊತಮೊ
್ತ ದಲು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ- ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ�ೋಡಿಲ್ಲ.” (ತಿರ್ಮುದಿ)
ವರು ಎಂತಹವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭಿಸ-
ಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಪರಮ ವೈರಿಯ
ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರಕನು ಅಭಿಸಂದೇಶವಾಹಕನ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಮನಗೆಲಲ
್ಲ ು ಸಾಧ್ಯವ ಾಯಿತು. ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರಕನು ಒಂದು
ಅವನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು. ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಇತರರನ್ನು ಸತ್ಯಪಥದೆಡೆಗೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ನರಕಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಆಗ್ರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ತನ್ನ ಮ ಾತ ು ಮತ ್ತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರ ುಧ್ಯ ವಿ ರದಂತೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
42
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜಾಗರೂಕನಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬ �ೋಧಕನ ವೇಷಭೂಷಣ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ-
ಉಪದೇಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿ- ಬೇಕು. ಉಮರ್ ರವರು ಒಮ್ಮೆ ಶುಚಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ,
ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾ- ಪರಿಮಳ ದೃವ್ಯ ಲೇಪಿಸಿದ, ತಕ್ವಾವಿರುವ ಯುವಕ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚು-
ಗುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಗೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರು ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಜನರು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧರ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರಕನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮ ುಖ
‫﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ‬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರ್‌ಆನಿನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹುದು:
﴾ ‫ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ‬
“ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಉಪದೇಶ ‫﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ‬
ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಾ? ನೀವು
﴾‫ﯗﯘﯙﯚﯛ‬
ದಿವ್ಯಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುವುದಿ-
ಲ್ಲವೇ?” (ಕುರ್‌ಆನ್ 2:44) “ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಮತ್ತು (ಜನರಿಗೆ) ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ
ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಶುಚಿಯಾಗಿಡಿರಿ. ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.” (74:2-5)
‫﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬
‫ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ‬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತೊಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹ�ೋಗುವವನೆಡೆಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಾಹ ು ದೃಷ್ಟಿ
﴾‫ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ‬ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ವಚನವನ್ನು ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.
“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ನೀವು ಮಾಡದ್ದನ್ನು ಆಡುತ್ತೀರೇಕೆ? ಮಾಡದ್ದನ್ನು
ಆಡುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗು-
ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ
ತ್ತದೆ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 61:2-3)
ಮಾತನಾಡಬ ಾರದು. ಲುಕ್ಮಾನ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಕುರ್‌ಆನಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ.
ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ
ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ‫﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ‬
﴾‫ﰑﰒﰓﰔﰕ‬
ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವು ಫಲ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.

“ನಿನ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನಿರಿಸು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಸಲ


್ವ ್ಪ ತಗ್ಗಿಸು.
ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಯ ಜಮಾಅತ್ ನಮಾಝಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ-
ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವರವು ಕತ್ತೆಯ ಸ್ವರವಾಗಿದೆ.” (31:19)
ಳ್ಳದವನಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬ�ೋಧಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವವನು ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾಪದ
ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಶ�ೋತೃಗಳಿಗೆ
ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಹರಡಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ
ವಿಷಯಗಳು ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ-
ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತು ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲದೆ
್ಲ ಮಾತನಾಡಬಾ-
ಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾದ
ರದು. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವ್ಯತಿಚಲಿಸಿ ವಾಕ್ಚಾತ ುರ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವ
ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ಾಗದು.
ಯವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

ನವೆಂಬರ್ 20 43
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

“ವಾಚಾಳಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶವಿದೆ.” ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ವ ಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. (ಮುಸ್ಲಿಂ) ಪ್ರಮ ಾಣಬದ್ಧವ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಟ್ಟು-
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದ-
ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಶ�ೋತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಲ್ಲಿಯೂ ತೊರೆಯಬಾರದು.
ಸಾವಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ು
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ- ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯ ಗೇಟನ್ನು ತೆರೆದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ
ಬಾರದು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ- ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊರಡುವಾಗ ಆ ಗೇಟನ್ನು
ರುವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಲ್ಲ. ಇದು
ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಶ�ೋತೃವಿನ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹರಿಯುತದೆ
್ತ . ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅವರ ಕಂಪೌಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡ ಮತ್ತಿತರ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೆ , ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇ- ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು
ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. “ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಹೊತ್ತಗೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು
ಆಲಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳುವವರೊಂ-
ಊಹೆ, ಗುಮಾನಿ, ಅನುಮಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ದಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಥ ಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ

‫﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ‬
ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
﴾ ‫ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ‬
ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಮನೆಯವರ ಕುರಿತು,
“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಮಾನಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯ- ಅಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಿದ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್
ವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಗುಮಾನಿಗಳು ಪಾಪವಾಗಿವೆ.” (49:12) ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಗುಮಾನಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಇರುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ
ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಾತಿನ ಪೈಕಿ ಗುಮಾನಿಯು ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮರೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಬಾರದು.
ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯದಿರಿ.
ಜನರ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸದಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲನ ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತುವುದು, ಯಾರೂ
ನಿಲ್ಲದಿರಿ. ಕ�ೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರೇ! ನೀವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸಿಟೌಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು, ಟೀಪಾ-
ಸಹ�ೋದರರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರಿ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್) ಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು,
ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು... ಮುಂತಾದ ನಡವಳಿ-
ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕೆಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಕೂಡ ಕಲಿಯದವರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ
ಜನರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ತ�ೋಚುತದೆ
್ತ . ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಈ ವಿಷಯ-
ಹೀಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಬಯಸಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವನಿಗೆ ಅವನು ಸೂಕ್ತವ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲವ-
ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. n
ಕ�ೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬ ಾರದು.

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
44
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್—ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು


ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಹಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು
ಫ�ೋಟ�ೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಐ.ಟಿ. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 3
ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಕಂ
ಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಅನುಮ-
ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟ�ೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಬಾರದು. ಅದು ಬೇರೆಯವರ
ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ. ಈ ಜನರು ಖಾಸಗಿತನಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು
ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುರುಷನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಕಳುಹಿ- ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಹಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜ್
ಸಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬ ಾರದು. ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು
ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಫೋಟ�ೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಐ.ಟಿ. ನಿಯಮ ಪ್ರಕ ಾರ
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು
ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗುವವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಹಾಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮುಂತಾದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳ-
ನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಅಪರಿಚಿತರ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಎಂ. ಎಂ. ಎಸ್)
ಹೆಸರು ನೀಡಬಾರದು. ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿರಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಭಿಸಿದ ಅಥವಾ
ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಪರಿಚಿತರ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟ�ೋ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಬೇಡಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಕೂಡದು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್) ಗಳಿಗೆ
ಕನ್ನ ಹಾಕದಿರಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು
ಅಶ್ಲೀಲತೆ ತುಂಬಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳು, ಬೆದರಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ವಂಚನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಳಮಳ, ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ
ಅಥವಾ ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ತ�ೋಚುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನ ಮತ್ತಿತರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಕಲು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಗ�ೋಜಿಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಡಿರಿ. ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊ-
ಳ್ಳಬ ಾರದು. ಅದು ಒಂದು ಪುಸಕ
್ತ ದ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕದ ಲೇಖನದ

ನವೆಂಬರ್ 20 45
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನೀವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಮೋಸ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ-
ಬೇರೆಯವರೂ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಲಂಟ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿಡಿರಿ. ಮಾತನಾ-
ಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲ�ೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ.
ಮೊದಲು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಹುವ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರ ಫೋಟ�ೋ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಮ-
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೈರಸ್‌ಗಳಿರಬಹುದು. ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು
ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅಶ್ಲೀಲ / ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂದೇಶ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೇಮಿಸಿದ
ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಆಶಯ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸುವ
ಅನ್ಯಥ ಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸ�ೋರಿ ದುರುಪಯೋಗವಾ-
ಇಂತಹ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು
ಗಬಹುದು. n
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು,

23 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ಸಲಿಂಗರತಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ!

ಸಮಾಜವು ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀಚಕೃತ್ಯವೆಂದು ಕೃತ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾದಿ
ಹೇಳಿದ್ದ ಸಲಿಂಗರತಿ ಈಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಯವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಯಪಟ್ಟಿರುವ
ಅಧಃಪತನದ ಗುರುತರ ಅವಸ್ಥೆಯೆಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸಲಿಂಗರತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ು ಹೇಳುತ ್ತಾ ರೆ : “ನ ಾನ ು ನನ್ನ
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಪ–ಕ�ೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವುದು
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಲೂತರ ಸಮುದಾಯದ ಕೃತ್ಯವನ್ನಾಗಿದೆ.” (ತಿರ್ಮುದಿ,
ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವವನು ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ, ಹಾಕಿಮ್)
ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ-
ದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಿಗೆ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮರ ಾದ ತಾಬಿಈ ವಿದ್ವಾಂಸ ಫುಳೈಲ್ ಬಿನ್ ಇಯಾಳ್‌ರವರ
ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾತುಗಳು ಇದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸ ಾರುತದೆ
್ತ . “ಸಲಿಂಗರತಿಯ-
ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿ- ಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರಿ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸರ್ಗ ನಡೆಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ ಹನಿ (ನೀರು) ಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಲೂತರ ಸಮುದಾಯದ ಕೃತ್ಯ (ಸಲಿಂಗರತಿ) ವನ್ನು ಮ ಾಡುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.” (ಇಮಾಮ್ ಸೌರಿಯವರ
ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ.” (ಅಹ್ಮದ್) ದಮ್ಮು ಲಿವಾತ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ.)

ಸಲಿಂಗರತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಈ ನೀಚಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ
ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸದ ಶಾಶ್ವತ ನರಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ವಚನಗಳು (15:72-77) ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾದ ಎಚ್ಚರಿ-
ಶಿರ್ಕ್ ಎಂಬ ಮಹಾಪಾಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಕೆಯಾಗಿದೆ. n

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
46
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯರ ಸವಿಶೇಷತೆಗಳು 14

DzÀ±Àð £ÁjAiÀÄgÀ
¸À«±ÉõÀvÉUÀ¼ÀÄ
ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ
ಶಿಫಾ ರವರಿಗೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ
ಸೂಚನೆಯೆಂತೆ ಹಫ್ಸಾ ರವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಖಲೀಫ ಉಮರ್ ರವರು ಇವರನ್ನು ಬಹಳ
ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಇವರಿಗೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿ
ಫಾ ಕುರೈಶ್ ಗ�ೋತ್ರದ ಅದೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವನಿತೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ತಬರ್‍ರುಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯ-
ಪರಂಪರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು- ಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬರ್ಕತ್‌ನ
ಶ್ಶಮ್ಸ್ ಬಿನ್ ಖಲಫ್ ಬಿನ್ ಸರಾದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್ ಕರತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟರು.
ಬಿನ್ ಝರಾಹ್ ಬಿನ್ ಅದೀ ಬಿನ್ ಕಅಬ್ ಬಿನ್ ಲುಅಯ್ಯ್. ಮರ್ವಾನ್‌ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟರು.
ಹೀಗಿದೆ—ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಫಾತಿಮ ಬಿಂತ್ ಅಬೀ ವಹಬ್ ಬಿನ್
ಅಮ್ರಾ ಬಿನ್ ಆಯಿಝ್ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಮಖ್ಝೂಮ್. ಶಿಫಾ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲರಿ
್ಲ ಗೆ ವಾಸಿಸಲು
ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲರ
್ಲ ವರ ವಿವಾಹವು ಅಬೂ ಹಸಮ ಬಿನ್ ಹುಝೈಫ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ
ಅದೀಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಹಿಜಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪುತ್ರ ಸುಲೈಮಾನ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸದುಲ್ ಗಾಬದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇ-
ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಖಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಶಿಫಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ
ಮತ್ತು ವಿವೇಕವಂತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ
ಇತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿ ಯವರು ಕೂಡಾ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಓದಿ ಊದುವವರು, ಲೇಖಕರು
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ–ಆದರ ಇತ್ತು. ಶಿಫಾ
ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ- ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅನುಭವವನ್ನೂ
ದ್ದರ ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಬೆವರು ತಾಗಲೆಂದೂ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದರ
್ದ ು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಯವರ
ಅದನ್ನು ತಬರ್‍ರುಕ್ (ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನ) ಆಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು- ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾ-
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಇರಾದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕ ಾರ ಇವರ ಹಕರೇ! ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಊದುವುದನ್ನು

ನವೆಂಬರ್ 20 47
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ನಾನು ಆ ಮಂತ್ರದ ಚಾದರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಶಿಫಾ ಉಮರ್


ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. “ನೀವು ಆತಿಕಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಾದರವನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ.” ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಸ್ಲಾಮ್
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕಳು ಕೂಡ. ನೀವು
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆತಿಕಾ ಅವರಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. “ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹಫ್ಸಾ ಬಂದಿದ್ರೆ
ದಾ .” ಉಮರ್ ಹೇಳಿದರು. “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ
ರವರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿರಿ.” ಆ ಪ್ರಕ ಾರ ಹಫ್ಸಾ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಚಾದರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆತಿಕಾ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಊದುವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಫ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾ-
ರವರಿಗೆ ಅವರು ಬರಹದ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದರು. ಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.”

ಶಿಫಾ ರವರಿಗೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಶಿಫಾ ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರಿಂದ ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಸೂಚನೆಯೆಂತೆ ಹಫ್ಸಾ ಮಾಡಿರುತ್ರೆ
ತಾ . ಚರಿತ್ರೆಕಾರರ ಪ್ರಕ ಾರ ಅವರು ಸುಮಾರು 12
ರವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಖಲೀಫ ಉಮರ್ ರವರು ಹದೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಹದೀಸ್ ವರದಿ
ಇವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪುತ್ರ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕಳ
್ಕ ಾದ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡು- ಅಬೂಬಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್‌ರವರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತದೆ
್ತ . ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಬೂ ಇಸ್ಹಾಕ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ಮುಲ್ ಮುಅ್‌ಮಿನೀನ್ ಹಫ್ಸಾ
ಖರೀದಿಸಿ ತರುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರವರು ಕೂಡಾ ಹದೀಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಉಮರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಚಾದರವನ್ನು ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ
ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಕಾ ಬಿಂತಿ ಉಸೈದ್ ರವರಿಗೂ ಪುತ್ರ ಸುಲೈಮಾನಾ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರ
ಒಂದು ಚಾದರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರ ು. ಅದು ಶಿಫಾ ನೀಡಿದ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. n

32 ನೇ ಪುಟದಿಂದ ರೂಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ

ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿದರು:
ِ ِ
“ಇವರಿಗೇನು ಇವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ತುಸು ನೀರು ಸಿಗು- ُّ ‫«إِ َّن ال َّل َه َجم ٌيل ُيح‬
.»‫ب ا ْل َج َم َال‬
ವುದಿಲ್ಲವೇ?” (ಸುನನು ಅಬೂದಾವೂದ್ 4062)
“ಅಲ್ಲಾಹು ಸೌಂದರ್ಯವಂತ. ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪ-
ಡುತ್ತಾನೆ.” (ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 91)
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳಿದರು:

ಉಪಸಂಹಾರ
“ಕೂದಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆದರಿಸಲಿ.” (ಸುನನು
ಅಬೂದಾವೂದ್ 4163) “ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರಥಮ ನ�ೋಟವು ನ�ೋಡುವವರ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು-
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ವಸ್ತ್ರಧ ಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡುತದೆ
್ತ .” n
ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ರೂಪಾಲಂಕಾರದ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ

ಸಂಪುಟ 13 ಸಂಚಿಕೆ 
48
ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ

ಇ ಸ್ಲಾಮ್ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು


ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ ು ಮ ಾರ್ಗದ-
ಕೂಡಾ ಸಲ್ಲದು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹದೀಸ್ ನ�ೋಡಿ.
ರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ِ ‫«ل ي ْؤ ِمــن َأحدُ كُــم حتَّــى ي ِحــب ِلَ ِخ‬
ಸಹ�ೋದರರೆಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅವರೊಳಗಿನ ಬಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
‫يــه َمــا‬ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ
ِ ‫حــب لِنَ ْف ِس‬
.»‫ــه‬ ِ ‫ي‬
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ
ُّ ُ
ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
“ತನಗ ಾಗಿ ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಸಹ�ೋದರನಿಗ ಾಗಿ

.»‫ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه‬


َ ‫«ا ْل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ْل ُم ْس ِل ُم‬
ಬಯಸುವ ತನಕವೂ ಯಾರೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆನಿಸಲಾರರು.”
(ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 45)

“ಮುಸಲ್ಮಾನನಂದರೆ ಅವನ ಕೈ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ (ಇತರ)


ಯಾರು ಕೂಡ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲು
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೇಕು.” (ಸಹೀಹುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 41)
ಬಯಸಲಾರರು. ಅಭಿಮಾನವನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ಈ ಹದೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಹ�ೋದರತೆಯ ಮಾನದಂಡ- ಸಿದ್ಧರಿರಲಾರರು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ

ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹ�ೋದರರೆಂದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ ು ತಯಾರಿರಲಾರರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ


ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಕೈ ಅಥವಾ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿ-

ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹೊರತು ಅವನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ

ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ

ಅವನನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ಅವನನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು, ಅವನ ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು.

ಕುರಿತು ದ�ೋಷಾರ�ೋಪ ಹೊರಿಸುವುದು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವ ಾದಿ ಯವರ ವಚನ ನ�ೋಡಿ:

ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದು, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನ


»‫«ل َيدْ ُخ ُل ا ْل َجنَّ َة َم ْن َل َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َو ِائ َق ُه‬
َ
ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
“ಯಾರ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾ-
ಅದೇ ಪ್ರಕ ಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಗಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” (ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್
ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೋಸ, 46) n
ವಂಚನೆ, ದ್ರೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಂಕಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು

ನವೆಂಬರ್ 20 49

Вам также может понравиться