Вы находитесь на странице: 1из 28

LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU

TADIKA/PRASEKOLAH

Nama : ___________________________________ Tarikh : ___________

AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf kecil.


________________________________________________________________________

abcdefg
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

hijklmn
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

opqrstu
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

vwxyz
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar.

ABCDEF
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

GHIJKL
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

MNOPQR
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

STUVW
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

XYZ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
2

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

AAAA
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ayam aaaa
_____________________________________________

_____________________________________________

AAAAAA
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

aaaaaaa
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

AAAAAA
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

BBBB
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Burung bbbb
_____________________________________________

_____________________________________________

BBBBBB
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

bbbbbbb
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

BBBBBB
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
4

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

CCCC
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Cicak cccc
_____________________________________________

_____________________________________________

CCCCCC
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ccccccc
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

CCCCCC
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
5

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

DDDD
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dugong dddd
_____________________________________________

_____________________________________________

DDDDDD
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ddddddd
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DDDDDD
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
6

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

EEEE
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Enggang eeee
_____________________________________________

_____________________________________________

EEEEEE
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

eeeeeee
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

EEEEEE
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
7

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

FFFF
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Flamingo ffff
_____________________________________________

_____________________________________________

FFFFFF
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

fffffff
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

FFFFFF
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
8

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

GGGG
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Gajah gggg
_____________________________________________

_____________________________________________

GGGGGG
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ggggggg
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

GGGGGG
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
9

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

HHHH
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Harimau hhhh
_____________________________________________

_____________________________________________

HHHHHH
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

hhhhhhh
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

HHHHHH
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
10

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

IIII
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ikan iiiiii
_____________________________________________

_____________________________________________

IIIIIII
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

iiiiiiiiiii
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

IIIIIII
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
11

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

JJJJ
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Jejentik jjjjjjj
_____________________________________________

_____________________________________________

JJJJJJ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

jjjjjjjjjjj
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

JJJJJJ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
12

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

KKKK
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ketam kkkkk
_____________________________________________

_____________________________________________

KKKKKK
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

kkkkkkk
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

KKKKKK
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
13

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

LLLL
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Landak lllllll
_____________________________________________

_____________________________________________

LLLLLL
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

llllllllll
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LLLLLL
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
14

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

MMM
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Musang mmm
_____________________________________________

_____________________________________________

MMMMM
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

mmmmm
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

MMMMM
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
15

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

NNNN
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Nyamuk nnnnn
_____________________________________________

_____________________________________________

NNNNNN
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

nnnnnnn
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

NNNNNN
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
16

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

OOOO
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Obor-Obor ooooo
_____________________________________________

_____________________________________________

OOOOOO
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ooooooo
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

OOOOOO
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
17

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

PPPP
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Panda ppppp
_____________________________________________

_____________________________________________

PPPPPPP
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ppppppp
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PPPPPPP
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
18

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

QQQQ
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Quetzal qqqq
_____________________________________________

_____________________________________________

QQQQQQ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

qqqqqqq
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

QQQQQQ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
19

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

RRRR
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Rama-rama rrrrr
_____________________________________________

_____________________________________________

RRRRRR
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

rrrrrrrr
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

RRRRRR
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
20

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

SSSS
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Siput sssss
_____________________________________________

_____________________________________________

SSSSSS
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

sssssss
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SSSSSS
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
21

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

TTTT
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Tapir ttttt
_____________________________________________

_____________________________________________

TTTTTT
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

tttttttt
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

TTTTTT
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
22

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

UUUU
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Udang uuuuu
_____________________________________________

_____________________________________________

UUUUUU
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

uuuuuuu
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

UUUUUU
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
23

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

VVV
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Vicuna vvvvv
_____________________________________________

_____________________________________________

VVVVVV
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

vvvvvvvv
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

VVVVVV
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
24

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

WWW
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Walabi wwww
_____________________________________________

_____________________________________________

WWWW
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

wwwwww
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

WWWW
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
25

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

XXXX
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Xantus xxxxx
_____________________________________________

_____________________________________________

XXXXXX
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

xxxxxxxx
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

XXXXXX
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
26

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

YYYY
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Yak yyyy
_____________________________________________

_____________________________________________

YYYYYY
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

yyyyyyy
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

YYYYYY
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
27

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study


AKTIVITI :
Surih Huruf

Arahan : Surih huruf besar dan huruf kecil.

ZZZZ
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Zirafah zzzzz
_____________________________________________

_____________________________________________

ZZZZZZ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

zzzzzzz
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ZZZZZZ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
28

Cikgu Zafirah Khalid @ I-Study

Вам также может понравиться