Вы находитесь на странице: 1из 81

Â.Ê.

ÊÎÑÒÞÊ

ÀÒËÀÑ ÀÍÀÒÎ̲¯
ѲÉÑÜÊÈÕ ÒÂÀÐÈÍ.
ÎÑÒÅÎËÎòß
Çàòâåðäæåíî ̳í³ñòåðñòâîì àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè
ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó âèùèõ
àãðàðíèõ çàêëàäàõ îñâ³òè I - IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ çà
ñïåö³àëüíîñòÿìè "Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà" òà
"Çîî³íæåíåð³ÿ"

ÊȯÂ
"Àãðàðíà îñâ³òà"
2001
ÓÄÊ 591.47:619 (084.4)
ÁÁÊ 45.2ÿ73
Ê 72

Ðåöåíçåíòè: ä-ð á³îë. íàóê, ïðîô. Â.Ï.Íîâàê (Á³ëîöåðê³â-


ñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí-ò), ä-ð âåòåðèíàðíèõ íàóê, ïðîô.
Ã.Ì.Ôîìåíêî (Õàðê³âñüêèé çîîâåòåðèíàðíèé ³-ò), ä-ð á³îë. íàóê,
ïðîô. Â.Ã.Ãðèáàí, êàíä. âåòåðèíàðíèõ íàóê, äîö. ß.Ì.
Êîðøóíîâà (Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àãðàðíèé óí-ò), ä-ð á³îë. íàóê,
ïðîô. Â.Ò.Õîìè÷, êàíä. âåòåðèíàðíèõ íàóê, äîö. Â.Ñ.Ëåâ÷óê
(Íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé óí-ò)

Êîñòþê Â.Ê.
Ê 72 Àòëàñ àíàòî쳿 ñâ³éñüêèõ òâàðèí. Îñòåîëîã³ÿ:
Íàâ÷. ïîñ. - Ê.: Àãðàðíà îñâ³òà, 2001. - 78 ñ.
ISBN 966-95661-3-4

Íàâåäåíî çîáðàæåííÿ â îäí³é àáî äåê³ëüêîõ ïëîùèíàõ ê³ñòîê


ñêåëåòà ÷îòèðüîõ âèä³â ñâ³éñüêèõ òâàðèí: êîíÿ, áèêà (â òåêñò³ -
êîðîâà), ñâèí³, ñîáàêè.
 ï³äïèñàõ ï³ä ìàëþíêàìè ïîäàíî óêðà¿íñüêîþ òà ëàòèíñüêîþ
ìîâàìè íàçâè îñíîâíèõ ñòðóêòóð çîáðàæåíèõ ê³ñòîê.
Äëÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó âèùèõ àãðàðíèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ²-
²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè “Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”
òà “Çîî³íæåíåð³ÿ”.

ÁÁÊ 45.2ÿ73

ISBN 966-95661-3-4  Â.Ê.Êîñòþê


 Â.Ê.Êîñòþê, ìàëþíêè
ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Ó "Àòëàñ³ ç àíàòî쳿 ñâ³éñüêèõ òâàðèí. Îñòåîëîã³ÿ" íà 56


ìàëþíêàõ, çðîáëåíèõ àâòîðîì ç íàòóðàëüíèõ ïðåïàðàò³â,
çîáðàæåíî ïîíàä 150 ê³ñòîê òà ¿õ ôðàãìåíò³â, ùî íàëåæàòü
÷îòèðüîì âèäàì òâàðèí - ñâ³éñüêèì êîíþ, áèêó (â òåêñò³ - êîðîâà),
ñâèí³ òà ñîáàö³. Ïîäàí³ ï³ä ìàëþíêàìè òåðì³íè óêðà¿íñüêîþ òà
ëàòèíñüêîþ ìîâàìè (âñüîãî ïîíàä 900) ïîçíà÷àþòü îñíîâí³
ñòðóêòóðè çîáðàæåíèõ ê³ñòîê. Äëÿ òîãî, ùîá á³ëüø äåòàëüíî
ïîêàçàòè îêðåì³ åëåìåíòè, äåÿê³ ç ê³ñòîê çîáðàæåí³ â ê³ëüêîõ
ïëîùèíàõ.
Âðàõîâóþ÷è ðÿä îáñòàâèí, çîêðåìà ïðàêòèêó âæèâàííÿ
àíàòîì³÷íèõ òåðì³í³â ïðè âèâ÷åíí³ êë³í³÷íèõ äèñöèïë³í, ïðè
íàïèñàíí³ äåÿêèõ òåðì³í³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ çàì³ñòü óðà¿íñüêèõ
â³äïîâ³äíèê³â âèêîðèñòàí³ ëàòèí³çìè (íàïðèêëàä, "êðàí³àëüíèé",
"êàóäàëüíèé", "äîðñàëüíèé", "âåíòðàëüíèé", "ëàòåðàëüíèé",
"ìåä³àëüíèé", "àëüâåîëÿðíèé" çàì³ñòü, â³äïîâ³äíî, "÷åðåïíèé",
"õâîñòîâèé", "ñïèííèé", "÷åðåâíèé", "á³÷íèé", "ïðèñåðåäèííèé",
"êîì³ðêîâèé" ³ ò. ï.).  ³íøèõ âèïàäêàõ âèêîðèñòàí³ ÿê ëàòèí³çìè, òàê
³ óêðà¿íñüê³ â³äïîâ³äíèêè (íàïðèêëàä, ëàò. "ðroximalis" òà
"distalis" â îäíèõ âèïàäêàõ äàíî ÿê "ïðîêñèìàëüíèé" òà
"äèñòàëüíèé", â ³íøèõ - ÿê "íàéáëèæ÷èé" òà "â³ääàëåíèé", àáî æ
íàâåäåíî â³äðàçó îáèäâà òåðì³íè).
Ëàòèíñüê³ ÷èñë³âíèêè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó íàçâ äåÿêèõ
ê³ñòîê àâòîïîä³þ ãðóäíî¿ òà òàçîâî¿ ê³íö³âîê, ïîäàíî ðèìñüêèìè
öèôðàìè òà â äóæêàõ ñëîâàìè (íàïðèêëàä, "os tarsale I (primum)",
"os tarsale II et III (secundum et tertium)" ³ ò. ï.). Â äóæêàõ òàêîæ
ïîäàíî äåÿê³ òåðì³íè-ñèíîí³ìè, ÿê³ ÷àñòî âæèâàþòüñÿ ó
âåòåðèíàðí³é ïðàêòèö³ ïàðàëåëüíî ç îñíîâíèìè (íàïðèêëàä,
"ñåðåäíÿ ôàëàíãà (â³íöåâà ê³ñòêà)", "îñíîâà (ò³ëî) ï³ä'ÿçèêîâî¿
ê³ñòêè" òà ³í.).
Àâòîð âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó âñ³ì, õòî ñïðèÿâ âèäàííþ
öüîãî ïîñ³áíèêà. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ïðîõàííÿ íàäñèëàòè çà
àäðåñîþ: 03127, ì. Êè¿â, âóë. Ïîòåõ³íà, 16, ôàêóëüòåò âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè ÍÀÓ, êàôåäðà àíàòî쳿 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí.

5
12 3 8 10
8 3
11 1
5

6 7 4 2 12
9
6 2 4 7 1
À Á
10 8 3 12 3 12 5
5
10 8

1
9 6 7 2
6 2 4 7 1 4
 Ã
Ìàë. 1. Àòëàíò - atlas - êîíÿ (À), ñîáàêè (Á),
êîðîâè (Â) ³ ñâèí³ (Ã) çâåðõó, ççàäó
1. Äîðñàëüíà äóãà - arcus dorsalis
2. Âåíòðàëüíà äóãà - arcus ventralis
3. Äîðñàëüíèé ãîðáîê - tuberculum dorsale
4. Âåíòðàëüíèé ãîðáîê - tuberculum ventrale
5. Êðèëî àòëàíòà - ala atlantis
6. Êàóäàëüíà ñóãëîáîâà ÿìêà - fovea articularis caudalis
7. ßìêà çóáà - fovea dentis
8. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale
9. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
10. Êðèëîâèé îòâ³ð - foramen alare
11. Êðèëîâà âèð³çêà - incisura alaris
12. Õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale

6
3

3
5
6
5
8
9 6
9
1
11 2 7 11
À 2 7 10 1 4 12 Á 12 4
3 3

5
6
9
2 5
6
9
1
11
2 7 10 1 4 12 7 10 11 4 12
 Ã

Ìàë. 2. Äðóãèé øèéíèé (îñüîâèé) õðåáåöü - axis -


êîíÿ (À), ñîáàêè (Á), êîðîâè (Â) òà ñâèí³ (Ã) çáîêó
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Çóá - dens
3. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
6. Cóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
7. Âåíòðàëüíà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis ventralis
8. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
9. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis
10. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale
11. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
12. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis

7
8 6 7 9
14

15
14

16
10 12
4
1

À 5 13
5
6 10
8
9
14 4
4
12
323
4

13
5 1
11 5 9
13
14
Á Â

Ìàë. 3. Øèéíèé õðåáåöü (4-é) - vertebra cervicalis -


êîðîâè (À - çáîêó ; Á - ççàäó; Â - çíèçó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê - processus costalis
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Ñîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
8. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
9. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
10. Ãîëîâêà õðåáöÿ (êðàí³àëüíèé ê³íåöü) - caput vertebrae (extremitas cranialis)
11. ßìêà õðåáöÿ (êàóäàëüíèé ê³íåöü) - fossa vertebrae (extremitas caudalis)
12. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
13. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis
14. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
15. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
16. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis

8
7
6 8
13 13

9 14
11

5
1
À 12
7 9
5
6
7
8
13 1
2 11 12
3

4
5
10
12 4
Á Â 8
Ìàë. 4. Øèéíèé õðåáåöü (4-é) - vertebra cervicalis - êîíÿ
(À - çáîêó; Á - ççàäó; Â - çíèçó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê - processus costalis
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
8. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
9. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
10. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
11. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
12. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis
13. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
14. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis
9
6 8 6 2
8 9
15 15
15 9
16 3
14
13 17 13
10 4 4
1
5 5
11
À Á
8 6 7 6 2
8
15
9 7
9
3
15 15
10 4
17
13
1
13
11
 5 4 12 Ã

Ìàë. 5. Øèéíèé õðåáåöü (3-é) - vertebra cervicalis - ñâèí³


(À - çáîêó; Á - ñïåðåäó) òà ñîáàêè
(Â - çáîêó; Ã - ççàäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê - processus costalis
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Ñîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
8. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
9. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
10. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
11. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
12. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis
13. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
14. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale
15. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
16. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
17. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis

10
6 7 6 12
8
9 9
8
12 2
3
13 12 11
14
4

10 11
4
1
5

5 10

À Á

Ìàë. 6. Øèéíèé õðåáåöü (6-é) - vertebra cervicalis -


êîðîâè (À - çáîêó; Á - ñïåðåäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê (âåíòðàëüíà ïëàñòèíêà) - processus costalis (lami-
na ventralis)
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Ñîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
8. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
9. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
10. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
11. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
12. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
13. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
14. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis

11
6
6
12 7

8
8 9
15 12
13 2
14 15 3

10

1 4 4 11
5

5 10

À Á

Ìàë. 7. Øèéíèé õðåáåöü (6-é) - vertebra cervicalis - ñâèí³


(À - çáîêó; Á - ñïåðåäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê (âåíòðàëüíà ïëàñòèíêà) - processus costalis (lami-
na ventralis)
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Ñîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
8. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
9. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
10. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
11. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
12. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
13. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
14. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis
15. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale

12
6 6
11 8
11
11
3 2
7
12
10
7 10
9 1

4
9
5
À 4 5 Á
6 6 11

7 8 7
11 3 2
9 10 10
1 4
4

5
 à 5 9

Ìàë. 8. Øèéíèé õðåáåöü (6-é) - vertebra cervicalis - êîíÿ


(À - çáîêó; Á - ñïåðåäó) òà ñîáàêè (Â - çáîêó; Ã - ñïåðåäó)

1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae


2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Ðåáåðíèé â³äðîñòîê (âåíòðàëüíà ïëàñòèíêà) - processus costalis (lami-
na ventralis)
6. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
7. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
8. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
9. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
10. Ïîïåðå÷íèé îòâ³ð - foramen transversarium
11. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
12. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis

13
5 5

10 10

6 7
4 2
3

4
8 11
11

1 9
À Á

Ìàë. 9. Øèéíèé õðåáåöü (7-é) - vertebra cervicalis -


êîðîâè (À - çáîêó; Á - ççàäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
10. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
11. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis

14
5 5

6 6
7
7
12 32
12
10
8 11
11
4
9
À 4 1 Á

Ìàë. 10. Øèéíèé õðåáåöü (7-é) - vertebra cervicalis -


ñâèí³ (À - çáîêó; Á - ççàäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
10. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
11. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis
12. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale

15
6 5 7 10 5
6

10
7
2
3
10 4

8 11

11
9
À 4 1 Á
5 5
7
6 6
7
32
4 10
10
8 11
11
9
 4 1 Ã

Ìàë. 11. Øèéíèé õðåáåöü (7-é) - vertebra cervicalis - êîíÿ


(À - çáîêó; Á - ççàäó) òà ñîáàêè
(Â - çáîêó; Ã - ççàäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Ïëàñòèíêà äóãè õðåáöÿ - lamina arcus vertebrae
3. ͳæêà äóãè õðåáöÿ - pediculus arcus vertebrae
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
10. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
11. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis

16
3 2 3
11 5

4 5
7 4
14 10
14
12
13 11
6 12
8 1 8
À Á

3 3

11
14
4 2 15
6 7
9 10 4
12 13
11
1 12
8
 15 à 8

Ìàë. 12. Ãðóäíèé õðåáåöü - vertebra thoracalis -


ñîáàêè (À - çáîêó; Á - ñïåðåäó) òà
ñâèí³ (Â - çáîêó; Ã - ñïåðåäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Äóãà õðåáöÿ - arcus vertebrae
3. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Cîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
10. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis
11. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
12. Êðàí³àëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis cranialis
13. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis
14. Ïîïåðå÷íà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis transversalis
15. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale

17
3

14
11 2
5 15
6
10 15
4
13
1
13

7 12 9 8

À Á

Ìàë. 13. Ãðóäíèé õðåáåöü - vertebra thoracalis -


êîðîâè (À- çáîêó; Á -ççàäó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Äóãà õðåáöÿ - arcus vertebrae
3. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Cîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
8. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
9. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis
10. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
11. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
12. Êðàí³àëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis cranialis
13. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis
14. Ïîïåðå÷íà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis transversalis
15. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale

18
3
3

13 13

5
4 17
7 2
12
6
16
11
15 4
15
14 14
9
8 10
10 1
À Á

Ìàë. 14. Ãðóäíèé õðåáåöü - vertebra thoracalis -


êîíÿ (À - çáîêó; Á - ççàäó, çíèçó)
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Äóãà õðåáöÿ - arcus vertebrae
3. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
4. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
5. Cîñî÷êîâèé â³äðîñòîê - processus mamillaris
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
10. Âåíòðàëüíèé ãðåá³íü - crista ventralis
11. Êðàí³àëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis cranialis
12. Êàóäàëüíà õðåáöåâà âèð³çêà - incisura vertebralis caudalis
13. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
14. Êðàí³àëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis cranialis
15. Êàóäàëüíà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis caudalis
16. Ïîïåðå÷íà ðåáåðíà ÿìêà - fovea costalis transversalis
17. Õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale

19
4 6 8 1 4 6 6 8
1 8 4 6
9 8
1 4 9
9
1

9
10 10

10 10

6 7
4
5
3

À Á Ä
Ìàë. 15. Ðåáåðíà ê³ñòêà - os costalae - êîíÿ (À), êîðîâè
(Á), ñâèí³ (Â) ³ ñîáàêè (Ã) ççàäó òà äîðñàëüíèé ê³íåöü
ðåáåðíî¿ ê³ñòêè êîíÿ (Ä)
1. Ãîëîâêà ðåáðà - caput costae
2. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ ãîëîâêè ðåáðà - facies articularis capitis costae
3. Ãðåá³íü ãîëîâêè ðåáðà - crista capitis costae
4. Øèéêà ðåáðà - collum costae
5. Ãðåá³íü øèéêè ðåáðà - crista colli costae
6. Ãîðáîê ðåáðà - tuberculum costae
7. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ ãîðáêà ðåáðà - facies articularis tuberculi costae
8. Êóò ðåáðà - angulus costae
9. Áîðîçíà ðåáðà - sulcus costae
10. Ò³ëî ðåáðà - corpus costae

20
2 1 6

7
8
À
1
2 3 6
4

Á
7
2
4 3 6

7
 1
1 3 6
2
4

à 7

Ìàë. 16. Ãðóäíèíà - sternum - êîíÿ (À), ñâèí³ (Á),


êîðîâè (Ã) ³ ñîáàêè (Ä) çâåðõó, çáîêó
1. Ò³ëî ãðóäíèíè - corpus sterni
2. Ðó÷êà ãðóäíèíè - manubrium sterni
3. Ìå÷åïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus xiphoideus
4. Ñåãìåíòè ãðóäíèíè - sternebrae
5. Õðÿù ðó÷êè - cartilago manubrii
6. Ìå÷åïîä³áíèé õðÿù - cartilago xiphoidea
7. Ðåáåðí³ âèð³çêè - incisurae costales
8. Ãðåá³íü ãðóäíèíè - crista sterni

21
4
7
4
6 6
5 7
5
2

3 8

1 3
1
À Á

4
4
6

6 7
5
2
7
5

3 9 1 3
1 9
 Ã

Ìàë. 17. Ïîïåðåêîâèé õðåáåöü - vertebra lumbalis -


êîíÿ - (À), ñîáàêè (Á), êîðîâè (Â) òà ñâèí³ (Ã) çáîêó, ççàäó
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Äóãà õðåáöÿ - arcus vertebrae
3. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae
4. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
5. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
6. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
7. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
8. Äîäàòêîâèé â³äðîñòîê - processus accessorius
9. Ëàòåðàëüíèé õðåáöåâèé îòâ³ð - foramen vertebrale laterale

22
5
2
10
8 8
4 12
13
4 6
6
11 11

7
3 7
1 3
À Á 14 13

4 9

14
5

15
3
Â

Ìàë. 18. Êðèæîâà ê³ñòêà - os sacrum -


ñâèí³ (À) òà ñîáàêè (Á) çáîêó, ñïåðåäó ³
ñâèí³ çíèçó (Â)
1. Îñíîâà êðèæîâî¿ ê³ñòêè - basis ossis sacri
2. Âåðõ³âêà êðèæîâî¿ ê³ñòêè - apex ossis sacri
3. Êðèëî êðèæîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis sacri
4. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
5. Êàóäàëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis caudalis
6. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
7. Âóøêîïîä³áíà ïîâåðõíÿ - facies auricularis
8. Äîðñàëüí³ êðèæîâ³ îòâîðè - foramina sacralia dorsalia
9. Òàçîâ³ êðèæîâ³ îòâîðè - foramina sacralia pelvina
10. Cåðåäèííèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis mediana
11. Ëàòåðàëüíèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis lateralis
12. Ïðîì³æíèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis intermedia
13. Êðèæîâèé êàíàë - canalis sacralis
14. Ìèñ - promontorium
15. Ïîïåðå÷í³ ë³í³¿ - lineae transversae

23
8
5 4

1 7 2
10
9

8
À
5 3 4

11
10
9

12

Á 3

Ìàë. 19. Êðèæîâà ê³ñòêà - os sacrum -


êîíÿ çáîêó (À) òà êîðîâè ñïåðåäó, çáîêó (Á)
1. Îñíîâà êðèæîâî¿ ê³ñòêè - basis ossis sacri
2. Âåðõ³âêà êðèæîâî¿ ê³ñòêè - apex ossis sacri
3. Êðèëî êðèæîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis sacri
4. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
5. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
6. Âóøêîïîä³áíà ïîâåðõíÿ - facies auricularis
7. Äîðñàëüí³ êðèæîâ³ îòâîðè - foramina sacralia dorsalia
8. Cåðåäèííèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis mediana
9. Ëàòåðàëüíèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis lateralis
10. Ïðîì³æíèé êðèæîâèé ãðåá³íü - crista sacralis intermedia
11. Êðèæîâèé êàíàë - canalis sacralis
12. Ìèñ - promontorium

24
4 4
3
3

5 1
2
1 8
8
7
À 6 Á
5

3
5 3
 à 1
1
8 9

Ìàë. 20. Õâîñòîâèé õðåáåöü - vertebra caudalis - êîðîâè


(À), ñîáàêè (Á), ñâèí³ (Â) ñïåðåäó òà êîíÿ (Ã) ççàäó
1. Ò³ëî õðåáöÿ - corpus vertebrae
2. Äóæêà õðåáöÿ - arcus vertebrae
3. Ïîïåðå÷íèé â³äðîñòîê - processus transversus
4. Îñòèñòèé â³äðîñòîê - processus spinosus
5. Êðàí³àëüíèé ñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus articularis cranialis
6. Ãåìàëüíèé â³äðîñòîê - processus haemalis
7. Ãåìàëüíà äóæêà - arcus haemalis
8. Ãîëîâêà õðåáöÿ - caput vertebrae
9. ßìêà õðåáöÿ - fossa vertebrae

25
18 5 18 5

1 1
2 2

6 10
4 11 4
10 6
11
7
8 7

13 13
3
12 12
9
3

14 14

15 15 16
À 16 3 Á

18 5
5
1
2 1
2
8 10
4
11
11 4
10
6 6
7 7
13
13
12 12 9
3
3 14
14
15 16 17 15 16 17
 Ã

26
Ìàë. 21. Ëîïàòêà - scapula - êîíÿ (À), êîðîâè (Á),
ñâèí³ (Â) òà ñîáàêè (Ã)

1. Êðàí³àëüíèé êóò - angulus cranialis


2. Êàóäàëüíèé êóò - angulus caudalis
3. Âåíòðàëüíèé êóò - angulus ventralis
4. Êðàí³àëüíèé êðàé - margo cranialis
5. Äîðñàëüíèé êðàé - margo dorsalis
6. Êàóäàëüíèé êðàé - margo caudalis
7. Îñòü ëîïàòêè - spina scapulae
8. Ãîðá îñò³ ëîïàòêè - tuber spinae scapulae
9. Àêðîì³îí - acromion
10. Ïåðåäîñòíà ÿìêà - fossa supraspinata
11. Çàîñòíà ÿìêà - fossa infraspinata
12. Øèéêà ëîïàòêè - collum scapulae
13. Âèð³çêà ëîïàòêè - incisura scapulae
14. Íàäñóãëîáîâèé ãîðáîê - tuberculum
supraglenoidale
15. ϳäñóãëîáîâèé ãîðáîê - tuberculum infraglenoidale
16. Ñóãëîáîâà çàïàäèíà - cavitas glenoidalis
17. Âèð³çêà ñóãëîáîâî¿ çàïàäèíè - incisura glenoidalis
18. Ëîïàòêîâèé õðÿù - cartilago scapulae

27
3
4 4 5
3
5 9
9 7 7
2

10
10
12
8 6
14
11 13
11
13
23
1
1
19 15
21 22
18
20

16 16

À Á
17 17

9 3
3 7
7
2 10
6
14 12
8
4 11
13 11 13
1 1
19
24 15
20 24
18
25 25
16
16
B Ã
17 17

28
Ìàë. 22. Ïëå÷îâà ê³ñòêà - os humeri - êîðîâè
(À - ççàäó, Á - ñïåðåäó) ³ ñîáàêè (Â-ççàäó, Ã-ñïåðåäó)

1. Ò³ëî ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis humeri


2. Ãîëîâêà ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - caput ossis humeri
3. Á³ëüøèé ãîðáîê - tuberculum majus
4. Êðàí³àëüíà ÷àñòèíà - pars cranialis
5. Êàóäàëüíà ÷àñòèíà - pars caudalis
6. Ãðåá³íü á³ëüøîãî ãîðáêà - crista tuberculi majoris
7. Ìåíøèé ãîðáîê - tuberculum minus
8. Ãðåá³íü ìåíøîãî ãîðáêà - crista tuberculi minoris
9. ̳æãîðáêîâà áîðîçíà - sulcus intertubercularis
10. Ïîâåðõíÿ çàîñòíîãî ì'ÿçà - facies musculi infraspinati
11. Ãîðáèñò³ñòü á³ëüøîãî êðóãëîãî ì'ÿçà - tuberositas musculi teretis
majoris
12. Ãîðáèñò³ñòü ìåíøîãî êðóãëîãî ì'ÿçà - tuberositas musculi teretis
minoris
13. Äåëüòîïîä³áíà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas deltoidea
14. ˳í³ÿ òðèãîëîâîãî ì'ÿçà - linea musculi tricipitis
15. Ãðåá³íü ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - crista ossis humeri
16. Âèðîñòîê ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - condylus ossis humeri
17. Áëîê ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis humeri
18. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
19. Ãðåá³íü ëàòåðàëüíîãî íàäâèðîñòêà - crista epicondyli lateralis
20. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
21. ˳êòüîâà ÿìêà - fossa olecrani
22. Ïðîìåíåâà ÿìêà - fossa radialis
23. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
24. Íàäáëîêîâèé îòâ³ð - foramen supratrochleare
25. Ïëå÷îâà ãîëîâêà - capitulum humerale

29
7 9 4 3 5 3 4 24 7
5
2

14 10
6
6
8

13 13
11
11
1 1

19 15 22

21 18
20 25
16 16

17 17
À Á

3
5 4 4 3
7 9 5
7 10
6
2 2 6
12
14
8 13
13
1 11
23
19 1
15
21
20 22
18

16

16
 17 à 17

30
Ìàë. 23. Ïëå÷îâà ê³ñòêà -os humeri - êîíÿ
(À - ççàäó, Á - ñïåðåäó) òà
ñâèí³ (Â - ççàäó, Ã - ñïåðåäó)

1. Ò³ëî ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis humeri


2. Ãîëîâêà ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - caput ossis humeri
3. Á³ëüøèé ãîðáîê - tuberculum majus
4. Êðàí³àëüíà ÷àñòèíà - pars cranialis
5. Êàóäàëüíà ÷àñòèíà - pars caudalis
6. Ãðåá³íü á³ëüøîãî ãîðáêà - crista tuberculi majoris
7. Ìåíøèé ãîðáîê - tuberculum minus
8. Ãðåá³íü ìåíøîãî ãîðáêà - crista tuberculi minoris
9. ̳æãîðáêîâà áîðîçíà - sulcus intertubercularis
10. Ïîâåðõíÿ çàîñòíîãî ì'ÿçà - facies musculi infraspinati
11. Ãîðáèñò³ñòü á³ëüøîãî êðóãëîãî ì'ÿçà - tuberositas musculi teretis
majoris
12. Ãîðáèñò³ñòü ìåíøîãî êðóãëîãî ì'ÿçà - tuberositas musculi teretis
minoris
13. Äåëüòîïîä³áíà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas deltoidea
14. ˳í³ÿ òðèãîëîâîãî ì'ÿçà - linea musculi tricipitis
15. Ãðåá³íü ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - crista ossis humeri
16. Âèðîñòîê ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - condylus ossis humeri
17. Áëîê ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis humeri
18. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
19. Ãðåá³íü ëàòåðàëüíîãî íàäâèðîñòêà - crista epicondyli lateralis
20. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
21. ˳êòüîâà ÿìêà - fossa olecrani
22. Ïðîìåíåâà ÿìêà - fossa radialis
23. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
24. Ïðîì³æíèé ãîðáîê - tuberculum intermedium
25. Ñèíîâ³àëüíà ÿìêà - fossa synovialis

31
16
16
12
15
6 17 10
6 2 2
15
5 5 11
14

13
14

1 1

4
3
9
À 9 Á 8 7

Ìàë. 24. ʳñòêè ïåðåäïë³÷÷ÿ - ossa antebrachii - êîíÿ


(À - ëàòåðàëüíà ïîâåðõíÿ, Á - êàóäàëüíà ïîâåðõíÿ)
1. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà - radius
2. Ãîëîâêà ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - caput radii
3. Áëîê ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - trochlea radii
4. Ïîïåðå÷íèé ãðåá³íü - crista transversa
5. Ãîðáèñò³ñòü ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - tuberositas radii
6. Ñóãëîáîâèé îáâ³ä - circumferentia articularis
7. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ çàï'ÿñòêà - facies articularis carpea
8. Ìåä³àëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus stóloideus medialis
9. Ëàòåðàëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus stóloideus lateralis
10. Ìåä³àëüíèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus medialis
11. Ëàòåðàëüíèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus lateralis
12. ˳êòüîâèé (äçüîáîïîä³áíèé) â³äðîñòîê - processus anconeus
13. Ïðîêñèìàëüíèé ì³æê³ñòêîâèé ïðîñò³ð ïåðåäïë³÷÷ÿ - spatium interosse-
um antebrachii proximale
14. ˳êòüîâà ê³ñòêà - ulna
15. ˳êòüîâèé â³äðîñòîê - olecranon
16. Ãîðá ë³êòüîâîãî â³äðîñòêà - tuber olecrani
17. Áëîêîâà âèð³çêà - incisura trochlearis

32
17 17
12 12

6
18 16 6 18
2 10 2 16
11
5
5

13
1

1 15 15

14
4

3 3

À 8 7 9 Á 8 7 9
Ìàë. 25. ʳñòêè ïåðåäïë³÷÷ÿ - ossa antebrachii - êîðîâè
(À - êàóäàëüíà ïîâåðõíÿ, Á - ìåä³àëüíà ïîâåðõíÿ)
1. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà - radius
2. Ãîëîâêà ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - caput radii
3. Áëîê ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - trochlea radii
4. Ïîïåðå÷íèé ãðåá³íü - crista transversa
5. Ãîðáèñò³ñòü ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - tuberositas radii
6. Ñóãëîáîâèé îáâ³ä - circumferentia articularis
7. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ çàï'ÿñòêà - facies articularis carpea
8. Ìåä³àëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus stóloideus medialis
9. Ëàòåðàëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus stóloideus lateralis
10. Ìåä³àëüíèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus medialis
11. Ëàòåðàëüíèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus lateralis
12. ˳êòüîâèé (äçüîáîïîä³áíèé) â³äðîñòîê - processus anconeus
13. Ïðîêñèìàëüíèé ì³æê³ñòêîâèé ïðîñò³ð ïåðåäïë³÷÷ÿ - spatium interos-
seum antebrachii proximale
14. Äèñòàëüíèé ì³æê³ñòêîâèé ïðîñò³ð ïåðåäïë³÷÷ÿ - spatium interosseum
antebrachii distale
15. ˳êòüîâà ê³ñòêà - ulna
16. ˳êòüîâèé â³äðîñòîê - olecranon
17. Ãîðá ë³êòüîâîãî â³äðîñòêà - tuber olecrani
18. Áëîêîâà âèð³çêà - incisura trochlearis
33
10

12

3
11
9

2
13

8
1

14

7 5 6

Ìàë. 26. ʳñòêè ïåðåäïë³÷÷ÿ - ossa antebrachii - ñâèí³


(ëàòåðàëüíà ïîâåðõíÿ)
1. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà - radius
2. Ãîëîâêà ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - caput radii
3. Ñóãëîáîâèé îáâ³ä - circumferentia articularis
4. Áëîê ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - trochlea radii
5. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ çàï'ÿñòêà - facies articularis carpea
6. Ìåä³àëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus styloideus medialis
7. Ëàòåðàëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus styloideus lateralis
8. ˳êòüîâà ê³ñòêà - ulna
9. ˳êòüîâèé â³äðîñòîê - olecranon
10. Ãîðá ë³êòüîâîãî â³äðîñòêà - tuber olecrani
11. Áëîêîâà âèð³çêà - incisura trochlearis
12. ˳êòüîâèé (äçüîáîïîä³áíèé) â³äðîñòîê - processus anconeus
13. Ïðîêñèìàëüíèé ì³æê³ñòêîâèé ïðîñò³ð ïåðåäïë³÷÷ÿ - spatium interosse-
um antebrachii proximale
14. Äèñòàëüíèé ì³æê³ñòêîâèé ïðîñò³ð ïåðåäïë³÷÷ÿ - spatium interosseum
antebrachii distale

34
12 12 4
16

14 4
11 15
2 11
13
3

1 10 10 1

17 17
6
À 8 7 5 9 Á 9 8
Ìàë. 27. ʳñòêè ïåðåäïë³÷÷ÿ - ossa antebrachii - ñîáàêè
(À - êàóäàëüíà ïîâåðõíÿ, Á- ëàòåðàëüíà ïîâåðõíÿ)
1. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà - radius
2. Ãîëîâêà ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - caput radii
3. Ãîðáèñò³ñòü ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - tuberositas radii
4. Ñóãëîáîâèé îáâ³ä - circumferentia articularis
5. Ïîïåðå÷íèé ãðåá³íü - crista transversa
6. Áëîê ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè - trochlea radii
7. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ çàï'ÿñòêà - facies articularis carpea
8. Ìåä³àëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus styloideus medialis
9. Ëàòåðàëüíèé øèëîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus styloideus lateralis
10. ˳êòüîâà ê³ñòêà - ulna
11. ˳êòüîâèé â³äðîñòîê - olecranon
12. Ãîðá ë³êòüîâîãî â³äðîñòêà - tuber olecrani
13. Ìåä³àëüíèèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus medialis
14. Ëàòåðàëüíèé â³íöåâèé â³äðîñòîê - processus coronoideus lateralis
15. Áëîêîâà âèð³çêà - incisura trochlearis
16. ˳êòüîâèé (äçüîáîïîä³áíèé) â³äðîñòîê - processus anconeus
17. Ãîëîâêà ë³êòüîâî¿ ê³ñòêè - caput ulnae

35
2 1

5
6 4 3

Ìàë. 28. ʳñòêè çàï'ÿñòêà - ossa carpi - êîðîâè çâåðõó


(À-äèñòàëüíèé ðÿä, Á - ïðîêñèìàëüíèé ðÿä)

1. Äðóãà ³ òðåòÿ çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (òðàïåö³ºïîä³áíîãîëîâ÷àòà ê³ñòêà) -


os carpale II (secundum) et III (tertium) (os trapezoideocapitatum)
2. ×åòâåðòà ³ ï'ÿòà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ãà÷êîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpale
IV (quartum) et V (quintum) (os hamatum)
3. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (÷îâíîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi radiale
(os scaphoideum)
4. Ïðîì³æíà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ï³âì³ñÿöåâà ê³ñòêà) - os carpi intermedium
(os lunatum)
5. ˳êòüîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (òðèãðàííà ê³ñòêà) - os carpi ulnare
(os triquetrum)
6. Äîäàòêîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ãîðîõîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi accesso-
rium (os pisiforme)

36
1 2 3
À

4 5 7

Ìàë. 29. ʳñòêè çàï'ÿñòêà - ossa carpi - êîíÿ çâåðõó


(À-äèñòàëüíèé ðÿä, Á - ïðîêñèìàëüíèé ðÿä)
1. Äðóãà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (òðàïåö³ºïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpale II
(secundum) (os trapezoideum)
2. Òðåòÿ çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ãîëîâ÷àòà ê³ñòêà) - os carpale III (tertium)
(os capitatum)
3. ×åòâåðòà ³ ï'ÿòà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ãà÷êîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpale
IV (quartum) et V (quintum) (os hamatum)
4. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (÷îâíîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi radiale
(os scaphoideum)
5. Ïðîì³æíà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ï³âì³ñÿöåâà ê³ñòêà) - os carpi intermedium
(os lunatum)
6. ˳êòüîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (òðèãðàííà ê³ñòêà) - os carpi ulnare
(os triquetrum)
7. Äîäàòêîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ãîðîõîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi accesso-
rium (os pisiforme)

37
18 19 19
18

1
4 5 2
5
6 3
9 4
7 6
8 11 7 9
12 8
10
13 11
14 12
13
14
15

16

17

À Á

38
Ìàë. 30. Ñêåëåò êèñò³ - skeleton manus - ñîáàêè (À)
³ ñâèí³ (Á) ñïåðåäó

1. Ïðîì³æíîïðîìåíåâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (÷îâíîïîä³áíîï³âì³ñÿöåâà


ê³ñòêà) - os carpi intermedioradiale (os scapholunatum)
2. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (÷îâíîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi radiale
(os scaphoideum)
3. Ïðîì³æíà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ï³âì³ñÿöåâà ê³ñòêà) - os carpi intermedium
(os lunatum)
4. ˳êòüîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (òðèãðàííà ê³ñòêà) - os carpi ulnare
(os triquetrum)
5. Äîäàòêîâà ê³ñòêà çàï'ÿñòêà (ãîðîõîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpi
accessorium (os pisiforme)
6. Ïåðøà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ê³ñòêà-òðàïåö³ÿ) - os carpale I (primum)
(os trapezium)
7. Äðóãà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (òðàïåö³ºïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpale II
(secundum) (os trapezoideum)
8. Òðåòÿ çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ãîëîâ÷àòà ê³ñòêà) - os carpale III (tertium)
(os capitatum)
9. ×åòâåðòà ³ ï'ÿòà çàï'ÿñòêîâà ê³ñòêà (ãà÷êîïîä³áíà ê³ñòêà) - os carpale
IV (quartum) et V (quintum) (os hamatum)
10. Ïåðøà ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale I (primum)
11. Äðóãà ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale II (secundum)
12. Òðåòÿ ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale III (tertium)
13. ×åòâåðòà ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale IV (quartum)
14. Ï'ÿòà ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale V (quintum)
15. Ïðîêñèìàëüíà (íàéáëèæ÷à) ôàëàíãà - phalanx proximalis
16. Ñåðåäíÿ ôàëàíãà - phalanx media
17. Äèñòàëüíà (â³ääàëåíà) ôàëàíãà (ê³ãòüîâà ê³ñòêà, ðàòè÷íà ê³ñòêà) -
phalanx distalis (os unguiculare, os ungulare)
18. Ïðîìåíåâà ê³ñòêà - radius
19. ˳êòüîâà ê³ñòêà - ulna

39
5 4
5

3 13
3 À 1 6 2
13
6 1
2 2
1

7 1
2
à 4 7
11
14 12
1 2
1 2
 14

8 8

Å
Á 10 9 Ä 10 9

Ìàë. 31. ʳñòêè ï'ÿñòêà - ossa metacarpi - çâåðõó (À),


ççàäó (Á) ³ íà ïîïåðå÷íîìó ðîçð³ç³ (Â) òà ïëåñíà - ossa
metatarsi - çâåðõó (Ã), ççàäó (Ä) ³ íà ïîïåðå÷íîìó ðîçð³ç³
(Å) êîðîâè
1. Òðåòÿ ï'ÿñòêîâà (ïëåñíîâà) ê³ñòêà - os metacarpale (metatarsale) III
(tertium)
2. ×åòâåðòà ï'ÿñòêîâà (ïëåñíîâà) ê³ñòêà - os metacarpale (metatarsale) ²V
(quartum)
3. Ï'ÿòà ï'ÿñòêîâà ê³ñòêà - os metacarpale V(quintum)
4. Äðóãà ïëåñíîâà ê³ñòêà - os metatarsale ²²(secundum)
5. Îñíîâà - basis
6. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
7. Ò³ëî - corpus
8. Ãîëîâêà - caput
9. Áëîê - trochlea
10. ̳æáëîêîâà âèð³çêà - incisura intertrochlearis
11. Äîëîííà ïîçäîâæíÿ áîðîçíà - sulcus longitudinalis palmaris
12. ϳäîøîâíà ïîçäîâæíÿ áîðîçíà - sulcus longitudinalis plantaris
13. Êàíàë ï'ÿñòêà (ïëåñíà) íàéáëèæ÷èé - canalis metacarpi (metatarsi)
proximalis
14. Êàíàë ï'ÿñòêà (ïëåñíà) â³ääàëåíèé - canalis metacarpi (metatarsi)
distalis
40
2 5
5
2
3 1 3
à 1
À 4 4

3
1 3 1

2
2
2

3
 1
6
6 2

13

3 1
Å

8 8

7 7
Á Ä
Ìàë. 32. ʳñòêè ï'ÿñòêà - ossa metacarpi - çâåðõó (À), ççàäó
(Á) ³ íà ïîïåðå÷íîìó ðîçð³ç³ (Â) òà ïëåñíà - ossa metatarsi -
çâåðõó (Ã), ççàäó (Ä) ³ íà ïîïåðå÷íîìó ðîçð³ç³ (Å) êîíÿ
1. Äðóãà ï'ÿñòêîâà (ïëåñíîâà) ê³ñòêà - 4. Îñíîâà - basis
os metacarpale (metatarsale) ²² 5. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ -
(secundum) facies articularis
2. Òðåòÿ ï'ÿñòêîâà (ïëåñíîâà) ê³ñòêà - 6. Ò³ëî - corpus
os metacarpale (metatarsale) III 7. Ãîëîâêà - caput
(tertium) 8. Áëîê - trochlea
3. ×åòâåðòà ï'ÿñòêîâà (ïëåñíîâà) ê³ñòêà
- os metacarpale (metatarsale) ²V
(quartum)

41
23
22
21

19

6
24 2

5 3
1

4
11 6
8

7
10
9
23
20 22

21 16 6
24

12 17

14 13
15

À 18 Á 18

42
Ìàë. 33. ʳñòêè ïàëüöÿ - ossa digit³ - êîðîâè ççàäó (À) ³
ñïåðåäó (Á)
1. Ïðîêñèìàëüíà (íàéáëèæ÷à) ôàëàíãà (ïóòîâà ê³ñòêà) - phalanx proxi-
malis (os compedale)
2. Îñíîâà ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - basis phalangis proxi-
malis
3. Ò³ëî ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - corpus phalangis proxi-
malis
4. Ãîëîâêà ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - caput phalangis proxi-
malis
5. Òðèêóòíèê ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - trigonum phalangis
proximalis
6. Ñóãëîáîâà ÿìêà - fovea articularis
7. Ñåðåäíÿ ôàëàíãà (â³íöåâà ê³ñòêà) - phalanx media (os coronale)
8. Îñíîâà ñåðåäíüî¿ ôàëàíãè - basis phalangis mediae
9. Ãîëîâêà ñåðåäíüî¿ ôàëàíãè - caput phalangis mediae
10. Ðîçãèíàëüíèé â³äðîñòîê - processus extensorius
11. Çãèíàëüíà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas flexoria
12. Äèñòàëüíà (â³ääàëåíà) ôàëàíãà (ðàòè÷íà ê³ñòêà) - phalanx distalis
(os ungulare)
13. Ñò³íêîâà ïîâåðõíÿ - facies parietalis
14. Îñüîâà ïîâåðõíÿ - facies axialis
15. ϳäîøîâíà ïîâåðõíÿ - facies solearis
16. Ñåçàìîïîä³áíà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis sesamoidea
17. ³íöåâèé êðàé - margo coronalis
18. ϳäîøîâíèé êðàé - margo solearis
19. Ïðîêñèìàëüí³ (íàéáëèæ÷³) ñåçàìîïîä³áí³ ê³ñòêè - ossa sesamoidea
proximalia
20. Äèñòàëüíà (â³ääàëåíà) ñåçàìîïîä³áíà ê³ñòêà - os sesamoideum distale
21. Çãèíàëüíà ïîâåðõíÿ - facies flexoria
22. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
23. Ïðîêñèìàëüíèé (íàéáëèæ÷èé) êðàé - margo proximalis
24. Äèñòàëüíèé (â³ääàëåíèé) êðàé - margo distalis

43
22 22
25 25 24 24

12
2

1
3

12 7
6
8
10 11
9 26
25 23
19 24
19
20 20 27
17 24
22 16
13
10 21

18 15
14 18

À Á

44
Ìàë. 34. ʳñòêè ïàëüöÿ - ossa digiti - êîíÿ ñïåðåäó (À)
³ ççàäó (Á)
1. Ïðîêñèìàëüíà (íàéáëèæ÷à) ôàëàíãà (ïóòîâà ê³ñòêà) - phalanx proxi-
malis (os compedale)
2. Îñíîâà ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - basis phalangis proxi-
malis
3. Ò³ëî ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - corpus phalangis proxi-
malis
4. Ãîëîâêà ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - caput phalangis proxi-
malis
5. Òðèêóòíèê ïðîêñèìàëüíî¿ (íàéáëèæ÷î¿) ôàëàíãè - trigonum phalangis
proximalis
6. Ñåðåäíÿ ôàëàíãà (â³íöåâà ê³ñòêà) - phalanx media (os coronale)
7. Îñíîâà ñåðåäíüî¿ ôàëàíãè - basis phalangis mediae
8. Ò³ëî ñåðåäíüî¿ ôàëàíãè - corpus phalangis mediae
9. Ãîëîâêà ñåðåäíüî¿ ôàëàíãè - caput phalangis mediae
10. Ðîçãèíàëüíèé â³äðîñòîê - processus extensorius
11. Çãèíàëüíà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas flexoria
12. Ñóãëîáîâà ÿìêà - fovea articularis
13. Äèñòàëüíà (â³ääàëåíà) ôàëàíãà (êîïèòíà ê³ñòêà) - phalanx distalis
(os ungulare)
14. Ñò³íêîâà ïîâåðõíÿ - facies parietalis
15. ϳäîøîâíà ïîâåðõíÿ - facies solearis
16. Ñåçàìîïîä³áíà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis sesamoidea
17. ³íöåâèé êðàé - margo coronalis
18. ϳäîøîâíèé êðàé - margo solearis
19. Ëàòåðàëüíèé ³ ìåä³àëüíèé ïàëüìàðí³ â³äðîñòêè - processus palmaris
lateralis et medialis
20. Ëàòåðàëüíà ³ ìåä³àëüíà ïàð³ºòàëüí³ áîðîçíè - sulcus parietalis lateralis
et medialis
21. Ëàòåðàëüíèé ³ ìåä³àëüíèé ï³äîøîâí³ îòâîðè - foramen soleare laterale
et mediale
22. Ïðîêñèìàëüí³ (íàéáëèæ÷³) ñåçàìîïîä³áí³ ê³ñòêè - ossa sesamoidea
proximalia
23. Äèñòàëüíà (â³ääàëåíà) ñåçàìîïîä³áíà ê³ñòêà - os sesamoideum distale
24. Çãèíàëüíà ïîâåðõíÿ - facies flexoria
25. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis
26. Ïðîêñèìàëüíèé (íàéáëèæ÷èé) êðàé - margo proximalis
27. Äèñòàëüíèé (â³ääàëåíèé) êðàé - margo distalis

45
6 8
4

3 25
7 1

2 19 20 16 15 17

18 10
24 27
21 9
26

14
12
À 13
11

4 8
5

13
6
24 10 11

2
Á 9
22

20
23 28 18 12

46
Ìàë. 35. Ïîÿñ òàçîâî¿ ê³íö³âêè - cingulum membri pelvini -
êîðîâè çâåðõó (À) òà òàçîâà ê³ñòêà - os coxae - çáîêó (Á)

1. Êëóáîâà ê³ñòêà - os ilium


2. Ò³ëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis ilii
3. Êðèëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis ilii
4. Ãîðá òàçà (ãîðá òàçîâî¿ ê³ñòêè), ìàêëàê - tuber coxae
5. Êðèæîâèé ãîðá - tuber sacrale
6. ѳäíè÷íà ïîâåðõíÿ - facies glutea
7. ѳäíè÷íà ë³í³ÿ - linea glutea
8. Êëóáîâèé ãðåá³íü - crista iliaca
9. ѳäíè÷à ê³ñòêà - os ischii
10. Ò³ëî ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - corpus ossis ischii
11. Ïëàñòèíêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - lamina ossis ischii
12. óëêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - ramus ossis ischii
13. ѳäíè÷èé ãîðá - tuber ischiadicum
14. ѳäíè÷à äóãà - arcus ischiadicus
15. Ëîáêîâà ê³ñòêà - os pubis
16. Ò³ëî ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis pubis
17. Êðàí³àëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus cranialis ossis pubis
18. Êàóäàëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus caudalis ossis pubis
19. Ãðåá³íü ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - pecten ossis pubis
20. Êëóáîâîëîáêîâå ï³äâèùåííÿ - eminentia iliopubica
21. Çàòóëüíèé îòâ³ð - foramen obturatum
22. Êóëüøîâà çàïàäèíà - acetabulum
23. ßìêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - fossa acetabuli
24. ѳäíè÷à îñòü - spina ischiadica
25. Á³ëüøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica major
26. Ìåíøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica minor
27. Òàçîâå çðîùåííÿ - symphysis pelvina
28. Âèð³çêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - incisura acetabuli

47
7 8
4
5

1
6 25

2 17 3
16 20
19
15

18 21

10 24
26 27

11

14
À 12 13

5
8

6 13
4
25 24 11
10

2 22 21
23 28
9
20 12
Á
18

48
Ìàë. 36. Ïîÿñ òàçîâî¿ ê³íö³âêè - cingulum membri pelvini -
êîíÿ çâåðõó (À) òà òàçîâà ê³ñòêà - os coxae - çáîêó (Á)
1. Êëóáîâà ê³ñòêà - os ilium
2. Ò³ëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis ilii
3. Êðèëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis ilii
4. Ãîðá òàçà (ãîðá òàçîâî¿ ê³ñòêè), ìàêëàê - tuber coxae
5. Êðèæîâèé ãîðá - tuber sacrale
6. ѳäíè÷íà ïîâåðõíÿ - facies glutea
7. ѳäíè÷íà ë³í³ÿ - linea glutea
8. Êëóáîâèé ãðåá³íü - crista iliaca
9. ѳäíè÷à ê³ñòêà - os ischii
10. Ò³ëî ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - corpus ossis ischii
11. Ïëàñòèíêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - lamina ossis ischii
12. óëêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - ramus ossis ischii
13. ѳäíè÷èé ãîðá - tuber ischiadicum
14. ѳäíè÷à äóãà - arcus ischiadicus
15. Ëîáêîâà ê³ñòêà - os pubis
16. Ò³ëî ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis pubis
17. Êðàí³àëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus cranialis ossis pubis
18. Êàóäàëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus caudalis ossis pubis
19. Ãðåá³íü ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - pecten ossis pubis
20. Êëóáîâîëîáêîâå ï³äâèùåííÿ - eminentia iliopubica
21. Çàòóëüíèé îòâ³ð - foramen obturatum
22. Êóëüøîâà çàïàäèíà - acetabulum
23. ßìêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - fossa acetabuli
24. ѳäíè÷à îñòü - spina ischiadica
25. Á³ëüøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica major
26. Ìåíøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica minor
27. Òàçîâå çðîùåííÿ - symphysis pelvina
28. Âèð³çêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - incisura acetabuli

49
7

3
5
6
1

25
18 19
2 15 16
14

24

27
17
9 20
10
26

12

13 11
8

1
12
9

10
6 2 21 11
4 3
19 20
16
17
Á 22 23

50
Ìàë. 37. Ïîÿñ òàçîâî¿ ê³íö³âêè - cingulum membri
pelvini - ñîáàêè çâåðõó (À) òà òàçîâà ê³ñòêà -
os coxae - çáîêó (Á)

1. Êëóáîâà ê³ñòêà - os ilium


2. Ò³ëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis ilii
3. Êðèëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis ilii
4. Ãîðá òàçà (ãîðá òàçîâî¿ ê³ñòêè), ìàêëàê - tuber coxae
5. Êðèæîâèé ãîðá - tuber sacrale
6. ѳäíè÷íà ïîâåðõíÿ - facies glutea
7. Êëóáîâèé ãðåá³íü - crista iliaca
8. ѳäíè÷à ê³ñòêà - os ischii
9. Ò³ëî ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - corpus ossis ischii
10. Ïëàñòèíêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - lamina ossis ischii
11. óëêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - ramus ossis ischii
12. ѳäíè÷èé ãîðá - tuber ischiadicum
13. ѳäíè÷à äóãà - arcus ischiadicus
14. Ëîáêîâà ê³ñòêà - os pubis
15. Ò³ëî ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis pubis
16. Êðàí³àëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus cranialis ossis pubis
17. Êàóäàëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus caudalis ossis pubis
18. Ãðåá³íü ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - pecten ossis pubis
19. Êëóáîâîëîáêîâå ï³äâèùåííÿ - eminentia iliopubica
20. Çàòóëüíèé îòâ³ð - foramen obturatum
21. Êóëüøîâà çàïàäèíà - acetabulum
22. ßìêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - fossa acetabuli
23. Âèð³çêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - incisura acetabuli
24. ѳäíè÷à îñòü - spina ischiadica
25. Á³ëüøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica major
26. Ìåíøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica minor
27. Òàçîâå çðîùåííÿ - symphysis pelvina

51
8

5
3
7
1 25
20 17
2 16 19 15

18
27
21
24
10
12
9
26
11
14
13

6 5

7 24
25 2 9

1 26 13
3
22 23
4
Á

52
Ìàë. 38. Ïîÿñ òàçîâî¿ ê³íö³âêè - cingulum membri pelvini -
ñâèí³ çâåðõó (À) òà òàçîâà ê³ñòêà - os coxae - çáîêó (Á)

1. Êëóáîâà ê³ñòêà - os ilium


2. Ò³ëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis ilii
3. Êðèëî êëóáîâî¿ ê³ñòêè - ala ossis ilii
4. Ãîðá òàçà (ãîðá òàçîâî¿ ê³ñòêè), ìàêëàê - tuber coxae
5. Êðèæîâèé ãîðá - tuber sacrale
6. ѳäíè÷íà ïîâåðõíÿ - facies glutea
7. ѳäíè÷íà ë³í³ÿ - linea glutea
8. Êëóáîâèé ãðåá³íü - crista iliaca
9. ѳäíè÷à ê³ñòêà - os ischii
10. Ò³ëî ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - corpus ossis ischii
11. Ïëàñòèíêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - tubula ossis ischii
12. óëêà ñ³äíè÷î¿ ê³ñòêè - ramus ossis ischii
13. ѳäíè÷èé ãîðá - tuber ischiadicum
14. ѳäíè÷à äóãà - arcus ischiadicus
15. Ëîáêîâà ê³ñòêà - os pubis
16. Ò³ëî ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis pubis
17. Êðàí³àëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus cranialis ossis pubis
18. Êàóäàëüíà ã³ëêà ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - ramus caudalis ossis pubis
19. Ãðåá³íü ëîáêîâî¿ ê³ñòêè - pecten ossis pubis
20. Êëóáîâîëîáêîâå ï³äâèùåííÿ - eminentia iliopubica
21. Çàòóëüíèé îòâ³ð - foramen obturatum
22. Êóëüøîâà çàïàäèíà - acetabulum
23. Âèð³çêà êóëüøîâî¿ çàïàäèíè - incisura acetabuli
24. ѳäíè÷à îñòü - spina ischiadica
25. Á³ëüøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica major
26. Ìåíøà ñ³äíè÷à âèð³çêà - incisura ischiadica minor
27. Òàçîâå çðîùåííÿ - symphysis pelvina

53
6 1 1 6 7
4
2 2
5
3 5
3
10 11
8
9 8

9
24

12
17 25

21
19

16
15
16
15

13 14
À 18 Á 20

20

23
16
15

22

14 18 13
Â

54
Ìàë. 39. Ñòåãíîâà ê³ñòêà - os femoris - êîíÿ ççàäó (À),
ñïåðåäó (Á) ³ ¿¿ äèñòàëüíèé åï³ô³ç çíèçó (Â)

1. Ãîëîâêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - caput ossis femoris


2. ßìêà ãîëîâêè - fovea capitis
3. Øèéêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - collum ossis femoris
4. Á³ëüøèé âåðòëþã - trochanter major
5. Êðàí³àëüíà ÷àñòèíà - pars cranialis
6. Êàóäàëüíà ÷àñòèíà - pars caudalis
7. Âåðòëþæíà âèð³çêà - incisura trochanterica
8. Ìåíøèé âåðòëþã - trochanter minor
9. Òðåò³é âåðòëþã - trochanter tertius
10. ̳æâåðòëþæíèé ãðåá³íü - crista intertrochanterica
11. Âåðòëþæíà ÿìêà - fossa trochanterica
12. Øîðñòêà ïîâåðõíÿ - facies aspera
13. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
14. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
15. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
16. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
17. Íàäâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa supracondylaris
18. ̳æâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa intercondylaris
19. ̳æâèðîñòêîâà ë³í³ÿ - linea intercondylaris
20. Áëîê ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis femoris
21. ϳäêîë³ííà ïîâåðõíÿ - facies poplitea
22. ßìêà ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - fossa musculi poplitei
23. Ðîçãèíàëüíà ÿìêà - fossa extensoria
24. Ëàòåðàëüíà ãóáà - labium laterale
25. Ìåä³àëüíà ãóáà - labium mediale

55
4 7 1
2 4
2
7
1
6
3
5
5
6 16

19
12 11
18
13
8
17
14 9
15 10
B
11 12

10 16
9 14 10 12
À Á
Ìàë. 40. Ñòåãíîâà ê³ñòêà - os femoris - êîðîâè ççàäó (À),
ç ìåä³àëüíî¿ ïîâåðõí³ (Á) òà ¿¿ äèñòàëüíèé åï³ô³ç
çíèçó (Â)
1. Ãîëîâêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - caput ossis femoris
2. ßìêà ãîëîâêè - fovea capitis
3. Øèéêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - collum ossis femoris
4. Á³ëüøèé âåðòëþã - trochanter major
5. Ìåíøèé âåðòëþã - trochanter minor
6. ̳æâåðòëþæíèé ãðåá³íü - crista intertrochanterica
7. Âåðòëþæíà ÿìêà - fossa trochanterica
8. Øîðñòêà ïîâåðõíÿ - facies aspera
9. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
10. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
11. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
12. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
13. Íàäâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa supracondylaris
14. ̳æâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa intercondylaris
15. ̳æâèðîñòêîâà ë³í³ÿ - linea intercondylaris
16. Áëîê ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis femoris
17. ϳäêîë³ííà ïîâåðõíÿ - facies poplitea
18. ßìêà ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - fossa musculi poplitei
19. Ðîçãèíàëüíà ÿìêà - fossa extensoria

56
6 5 5 7 6 2

2 4 1
4
1 10 3
3 9 8
8

22 21

11

20 16
18

15
14

13 12
À Á 19
17

Ìàë. 41. Ñòåãíîâà ê³ñòêà - os femoris - ñâèí³ ççàäó (À) ³ ñïåðåäó (Á)
1. Ãîëîâêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - caput ossis femoris
2. ßìêà ãîëîâêè - fovea capitis
3. Øèéêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - collum ossis femoris
4. Á³ëüøèé âåðòëþã - trochanter major
5. Êðàí³àëüíà ÷àñòèíà - pars cranialis
6. Êàóäàëüíà ÷àñòèíà - pars caudalis
7. Âåðòëþæíà âèð³çêà - incisura trochanterica
8. Ìåíøèé âåðòëþã - trochanter minor
9. ̳æâåðòëþæíèé ãðåá³íü - crista intertrochanterica
10. Âåðòëþæíà ÿìêà - fossa trochanterica
11. Øîðñòêà ïîâåðõíÿ - facies aspera
12. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
13. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
14. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
15. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
16. Íàäâèðîñòêîâà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas supracondylaris
17. ̳æâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa intercondylaris
18. ̳æâèðîñòêîâà ë³í³ÿ - linea intercondylaris
19. Áëîê ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis femoris
20. ϳäêîë³ííà ïîâåðõíÿ - facies poplitea
21. Ëàòåðàëüíà ãóáà - labium laterale
22. Ìåä³àëüíà ãóáà - labium mediale
57
5 7 6 6 7
2 5
3 2
4
1 1
4 3
9 8 3
10 11

12 13

24
20
22 23
18 19
14 15 14
15
16 17
À 21 Á
Ìàë. 42. Ñòåãíîâà ê³ñòêà - os femoris - ñîáàêè ççàäó (À) ³
ñïåðåäó (Á)
1. Ãîëîâêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - caput ossis femoris
2. ßìêà ãîëîâêè - fovea capitis
3. Øèéêà ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - collum ossis femoris
4. Á³ëüøèé âåðòëþã - trochanter major
5. Êðàí³àëüíà ÷àñòèíà - pars cranialis
6. Êàóäàëüíà ÷àñòèíà - pars caudalis
7. Âåðòëþæíà âèð³çêà - incisura trochanterica
8. Ìåíøèé âåðòëþã - trochanter minor
9. ̳æâåðòëþæíèé ãðåá³íü - crista intertrochanterica
10. Âåðòëþæíà ÿìêà - fossa trochanterica
11. Øîðñòêà ïîâåðõíÿ - facies aspera
12. Ëàòåðàëüíà ãóáà - labium laterale
13. Ìåä³àëüíà ãóáà - labium mediale
14. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
15. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
16. Ëàòåðàëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus lateralis
17. Ìåä³àëüíèé íàäâèðîñòîê - epicondylus medialis
18. Ëàòåðàëüíà ñóãëîáîâà ñåçàìîïîä³áíà ïîâåðõíÿ - facies articularis
sesamoidea lateralis
19. Ìåä³àëüíà ñóãëîáîâà ñåçàìîïîä³áíà ïîâåðõíÿ - facies articularis
sesamoidea medialis
20. Íàäâèðîñòêîâà ãîðáèñò³ñòü - tuberositas supracondylaris
21. ̳æâèðîñòêîâà ÿìêà - fossa intercondylaris
22. ̳æâèðîñòêîâà ë³í³ÿ - linea intercondylaris
23. Áëîê ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè - trochlea ossis femoris
24. ϳäêîë³ííà ïîâåðõíÿ - facies poplitea

58
5 9 4 7 9 5
3 4
2 8
3
2
10
17 13
12 17
11
6
14
1
1

À 16 18 15 16
B 18
Ìàë. 43. ʳñòêè ãîì³ëêè - ossa cruris - êîðîâè
ñïåðåäó (À), ççàäó (Á) òà ê³ñòî÷êà (çá³ëüøåíà) -
malleolus - ç ìåä³àëüíî¿ ïîâåðõí³ (Â)
1. Âåëèêà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - tibia
2. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
3. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
4. Ëàòåðàëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare laterale
5. Ìåä³àëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare mediale
6. ϳäêîë³ííà âèð³çêà - incisura poplitea
7. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êðàí³àëüíå - area intercondylaris cranialis
8. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êàóäàëüíå - area intercondylaris caudalis
9. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå öåíòðàëüíå - area intercondylaris centralis
10. Ðîçãèíàëüíà áîðîçíà - sulcus extensorius
11. Ãîðáèñò³ñòü âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - tuberositas tibiae
12. Áîðîçíà ãîðáèñòîñò³ âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - sulcus tuberositas tibiae
13. ˳í³ÿ ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - linea musculi poplitei
14. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
15. Áëîê âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - cochlea tibiae
16. Ìåä³àëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus medialis
17. Ãîëîâêà ìàëî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - caput fibulae
18. ʳñòî÷êà (ëàòåðàëüíà) - malleolus (lateralis)
59
7 10 6 6 7
3
2 5
5 3
13

21
4
10 14
8 20 21
16

15 20

1
1

19
18 17 19 17 18
À B
14 13
9 12 17

19 18
3
5
11
10 8
à 2 Ä

60
Ìàë. 44. ʳñòêè ãîì³ëêè - ossa cruris - êîíÿ ççàäó (À);
ìàëà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - fibula - ç ëàòåðàëüíî¿ ïîâåðõí³ (Á)
òà âåëèêà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - tibia - ñïåðåäó (Â), çâåðõó (Ã)
³ çíèçó (Ä)

1. Âåëèêà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - tibia


2. Ïðîêñèìàëüíà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis proximalis
3. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
4. Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ ìàëîãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - facies articularis fibularis
5. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
6. Ëàòåðàëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare
laterale
7. Ìåä³àëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare
mediale
8. ϳäêîë³ííà âèð³çêà - incisura poplitea
9. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êðàí³àëüíå - area intercondylaris cranialis
10. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êàóäàëüíå - area intercondylaris caudalis
11. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå öåíòðàëüíå - area intercondylaris centralis
12. Ðîçãèíàëüíà áîðîçíà - sulcus extensorius
13. Ãîðáèñò³ñòü âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - tuberositas tibiae
14. Áîðîçíà ãîðáèñòîñò³ âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - sulcus tuberositas
tibiae
15. ˳í³ÿ ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - linea musculi poplitei
16. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
17. Áëîê âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - cochlea tibiae
18. Ìåä³àëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus medialis
19. Ëàòåðàëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus lateralis
20. Ìàëà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - fibula
21. Ãîëîâêà ìàëî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - caput fibulae

61
4 9 5 9
5 4
8 7
2 3 3
2

10
12
18 11
6
13

14

17 1 1
17

À 19 15 16 Á 16 15 19
Ìàë. 45. ʳñòêè ãîì³ëêè - ossa cruris - ñâèí³ ççàäó (À)
òà ñïåðåäó (Á)
1. Âåëèêà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - tibia
2. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
3. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
4. Ëàòåðàëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare
laterale
5. Ìåä³àëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare mediale
6. ϳäêîë³ííà âèð³çêà - incisura poplitea
7. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êðàí³àëüíå - area intercondylaris cranialis
8. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êàóäàëüíå - area intercondylaris caudalis
9. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå öåíòðàëüíå - area intercondylaris centralis
10. Ðîçãèíàëüíà áîðîçíà - sulcus extensorius
11. Ãîðáèñò³ñòü âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - tuberositas tibiae
12. Áîðîçíà ãîðáèñòîñò³ âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - sulcus tuberositas tibiae
13. ˳í³ÿ ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - linea musculi poplitei
14. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
15. Áëîê âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - cochlea tibiae
16. Ìåä³àëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus medialis
17. Ìàëà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - fibula
18. Ãîëîâêà ìàëî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - caput fibulae
19. Ëàòåðàëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus lateralis

62
7 5 9 4 10 4 9 5
8
3 2 3
2
18 18

12
6
11
13

14

1 1

17 17

À 16 15 19 Á 19 15 16

Ìàë. 46. ʳñòêè ãîì³ëêè - ossa cruris - ñîáàêè ñïåðåäó (À)


òà ççàäó (Á)
1. Âåëèêà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - tibia
2. Ëàòåðàëüíèé âèðîñòîê - condylus lateralis
3. Ìåä³àëüíèé âèðîñòîê - condylus medialis
4. Ëàòåðàëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare
laterale
5. Ìåä³àëüíèé ì³æâèðîñòêîâèé ãîðáîê - tuberculum intercondylare mediale
6. ϳäêîë³ííà âèð³çêà - incisura poplitea
7. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êðàí³àëüíå - area intercondylaris cranialis
8. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå êàóäàëüíå - area intercondylaris caudalis
9. Ïîëå ì³æâèðîñòêîâå öåíòðàëüíå - area intercondylaris centralis
10. Ðîçãèíàëüíà áîðîçíà - sulcus extensorius
11. Ãîðáèñò³ñòü âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - tuberositas tibiae
12. Áîðîçíà ãîðáèñòîñò³ âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - sulcus tuberositas tibiae
13. ˳í³ÿ ï³äêîë³ííîãî ì'ÿçà - linea musculi poplitei
14. Æèâèëüíèé îòâ³ð - foramen nutritium
15. Áëîê âåëèêî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - cochlea tibiae
16. Ìåä³àëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus medialis
17. Ìàëà ãîì³ëêîâà ê³ñòêà - fibula
18. Ãîëîâêà ìàëî¿ ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè - caput fibulae
19. Ëàòåðàëüíà ê³ñòî÷êà - malleolus lateralis
63
2 2

1 1

8 3

7
6

5 9

4 10

12
11

À Á

Ìàë. 47. ʳñòêè çàïëåñíà - ossa tarsi - êîðîâè ñïåðåäó (À)


òà ç ìåä³àëüíî¿ ïîâåðõí³ (Á)
1. Ï'ÿòêîâà ê³ñòêà - calcaneus
2. Ï'ÿòêîâèé ãîðá - tuber calcanei
3. ϳäïîðà íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - sustentaculum tali
4. Äçüîáîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus coracoideus
5. Ïàçóõà çàïëåñíà - sinus tarsi
6. ʳñòî÷êîâà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis malleolaris
7. Íàäï'ÿòêîâà ê³ñòêà - talus
8. Ïðîêñèìàëüíèé áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali proximalis
9. Äèñòàëüíèé áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali distalis
10. Öåíòðàëüíà ³ ÷åòâåðòà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale centroquartale
11. Ïåðøà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale I (primum)
12. Äðóãà ³ òðåòÿ çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale II et III
(secundum et tertium)

64
2

1
1

6
4

3 7

9
9

11 10 5
10
À Á

Ìàë. 48. ʳñòêè çàïëåñíà - ossa tarsi - êîíÿ ççàäó (À) òà


ñïåðåäó (Á)
1. Ï'ÿòêîâà ê³ñòêà - calcaneus
2. Ï'ÿòêîâèé ãîðá - tuber calcanei
3. ϳäïîðà íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - sustentaculum tali
4. Äçüîáîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus coracoideus
5. Ïàçóõà çàïëåñíà - sinus tarsi
6. Íàäï'ÿòêîâà ê³ñòêà - talus
7. Áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali
8. Öåíòðàëüíà ê³ñòêà çàïëåñíà - os tarsi centrale
9. ×åòâåðòà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale IV (quartum)
10. Òðåòÿ çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale III (tertium)
11. Ïåðøà ³ äðóãà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale I et II
(primum et secundum)

65
2 2

1 1

9 9 3
6

7
10

7
5
4
10
11
15 14 11
12
14
13
À Á

2 2

1
1
8
3
8 7

5
11 11

13 15 13
12
14 14
B Ã

66
Ìàë. 49. ʳñòêè çàïëåñíà - ossa tarsi - ñâèí³ ñïåðåäó (À)
òà ç ìåä³àëüíî¿ ïîâåðõí³ (Á) ³ ñîáàêè ñïåðåäó (Â) òà ç
ìåä³àëüíî¿ ïîâåðõí³ (Ã)

1. Ï'ÿòêîâà ê³ñòêà - calcaneus


2. Ï'ÿòêîâèé ãîðá - tuber calcanei
3. ϳäïîðà íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - sustentaculum tali
4. Äçüîáîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus coracoideus
5. Ïàçóõà çàïëåñíà - sinus tarsi
6. ʳñòî÷êîâà ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ - facies articularis malleolaris
7. Íàäï'ÿòêîâà ê³ñòêà - talus
8. Áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali
9. Ïðîêñèìàëüíèé áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali proximalis
10. Äèñòàëüíèé áëîê íàäï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè - trochlea tali distalis
11. Öåíòðàëüíà ê³ñòêà çàïëåñíà - os tars³ centrale
12. Ïåðøà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale I (primum)
13. Äðóãà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale II (secundum)
14. Òðåòÿ çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale III (tertium)
15. ×åòâåðòà çàïëåñíîâà ê³ñòêà - os tarsale IV (quartum)

67
32
35 34
31 31
32 33
27 30
27
28 29 28
29 19
26 25
25 36
19 17
17 16
36
15 24
24 13
18
13 10
8 11
9 8
5
11
12
5
7
12
2 1
À Á 1
4 6 2
20 21 35
32 33
31 27
28
17 29
22 23
18 19
19
18
36
17
15 36 15
13 14
10
13
12

9 11
8
8
11 5
12
7 6 6 5
7
1 2
2 1
3
4
B Ã 4
68
Ìàë. 50. ×åðåï - cranium - ñîáàêè (À), ñâèí³ (Á),
êîðîâè (Â) òà êîíÿ (Ã) çâåðõó
1. гçöåâà ê³ñòêà - os incisivum
2. Ò³ëî ð³çöåâî¿ ê³ñòêè - corpus ossis incisivi
3. ̳æð³çöåâèé êàíàë - canalis interincisivus
4. Àëüâåîëÿðíèé â³äðîñòîê - processus alveolaris
5. Íîñîâèé â³äðîñòîê - processus nasalis
6. ϳäíåá³ííèé â³äðîñòîê - processus palatinus
7. ϳäíåá³ííà ù³ëèíà - fissura palatina
8. Âåðõíÿ ùåëåïà - maxilla
9. Ëèöåâèé ãîðá - tuber faciale
10. Ëèöåâèé ãðåá³íü - crista facialis
11. ϳäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen infraorbitale
12. Íîñîâà ê³ñòêà - os nasale
13. Ñë³çíà ê³ñòêà - os lacrimale
14. Ðîñòðàëüíèé ñë³çíèé â³äðîñòîê - processus lacrimalis rostralis
15. Êàóäàëüíèé ñë³çíèé â³äðîñòîê - processus lacrimalis caudalis
16. Ñë³çí³ îòâîðè - foramina lacrimalia
17. Ëîáîâà ê³ñòêà - os frontale
18. Íàäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen supraorbitale
19. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(os frontale)
20. ̳æðîãîâå ï³äâèùåííÿ - protuberantia intercornualis
21. Ðîãîâèé â³äðîñòîê - processus cornualis
22. Øèéêà ðîãîâîãî â³äðîñòêà - collum processus cornualis
23. ³í÷èê ðîãîâîãî â³äðîñòêà - corona processus cornualis
24. Âèëè÷íà ê³ñòêà - os zygomaticus
25. Ëîáîâèé â³äðîñòîê - processus frontalis
26. Ñêðîíåâèé (âèñêîâèé) â³äðîñòîê - processus temporalis
27. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ê³ñòêà - os temporale
28. Ñêðîíåâèé (âèñêîâèé) ãðåá³íü - crista temporalis
29. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(os temporale)
30. Çîâí³øí³é ñëóõîâèé ïðîõ³ä - meatus acusticus externus
31. Ò³ì'ÿíà ê³ñòêà - os parietale
32. Çîâí³øí³é ñàã³òàëüíèé ãðåá³íü - crista sagittalis externa
33. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ë³í³ÿ - linea temporalis
34. Ïîòèëè÷íà ê³ñòêà - os occipitale
35. Êàðêîâèé ãðåá³íü - crista nuchale
36. Î÷íà ÿìêà - orbita

69
15 10 1
12 9
7 13 29
14 10 7
9
20 25
7 21
8 20
23

23 26
5 4
6 2
22 6 4 2 1 5
À Á 22
33 32 30 27 13
18 11 14
31

9
29 8
7
23 23
21
20

B 5 6 4 2 1 22
27 16 15 19 12 10 13
25 17
14 35
28
34
29

23
9
26 7
20
24

6
5
1 2 3 4
Ã
70
Ìàë. 51. ×åðåï - cranium - ñîáàêè (À), ñâèí³ (Á), êîðîâè
(Â) òà êîíÿ (Ã) ççàäó

1. Ïîòèëè÷íà ê³ñòêà - os occipitale


2. Îñíîâíà ÷àñòèíà - pars basilaris
3. Êàíàë ï³ä'ÿçèêîâãî íåðâà - canalis nervi hypoglossi
4. Ïîòèëè÷íèé âèðîñòîê - condylus occipitalis
5. ßðåìíèé â³äðîñòîê - processus jugularis
6. ßðåìíà âèð³çêà - incisura jugularis
7. Äîðñàëüíà âèðîñòêîâà ÿìêà - fossa condylaris dorsalis
8. Íàäâèðîñòêîâèé îòâ³ð - foramen supracondylare
9. Ïîòèëè÷íà ëóñêà - squama occipitalis
10. Êàðêîâèé ãðåá³íü - crista nuchale
11. Êàðêîâà ë³í³ÿ - linea nuchale
12. Êàðêîâèé ãîðáîê - tuberculum nuchale
13. Çîâí³øíº ïîòèëè÷íå ï³äâèùåííÿ - protuberantia occipitalis externa
14. Ò³ì'ÿíà ê³ñòêà - os parietale
15. Çîâí³øí³é ñàã³òàëüíèé ãðåá³íü - crista sagittalis externa
16. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ë³í³ÿ - linea temporalis
17. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ïëàñòèíêà - planum temporale
18. Êàðêîâà ïëàñòèíêà - planum nuchale
19. Ò³ì'ÿíà ïëàñòèíêà - planum parietale
20. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ê³ñòêà - os temporale
21. Çîâí³øí³é ñëóõîâèé ïðîõ³ä - meatus acusticus externus
22. Áàðàáàííèé ì³õóð - bulla tympanica
23. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis temporalis)
24. Ñîñêîïîä³áíèé â³äðîñòîê - processus mastoideus
25. Ñêðîíåâèé (âèñêîâèé) ãðåá³íü - crista temporalis
26. Ñóãëîáîâèé ãîðáîê - tuberculum articulare
27. Ëîáîâà ê³ñòêà - os frontale
28. Íàäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen supraorbitale
29. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis frontalis)
30. ̳æðîãîâå ï³äâèùåííÿ - protuberantia intercornualis
31. Ðîãîâèé â³äðîñòîê - processus cornualis
32. Øèéêà ðîãîâîãî â³äðîñòêà - collum processus cornualis
33. ³í÷èê ðîãîâîãî â³äðîñòêà - corona processus cornualis
34. Ñë³çíà ê³ñòêà - os lacrimale
35. ßìêà ñë³çíîãî ì³øêà - fossa sacci lacrimalis

71
18 17 22 24 27 21 39 38
51
19 23 50
14
15 43
7
5 52
1

3 31
4
32
29
44
45 47
48 40 35 33
11 13 25 8 12 28 9 26 46 34
30 41 42 37
À
38 50
24
19 21 49
23 22 52
20
18 35
17
15 16
7 31
1 5
3
2
32
4

33
6
11 13 8 26 36
10 9 29
30 37 34
12 25 28 39
Á 27

Ìàë. 52. ×åðåï - cranium - ñîáàêè (À) òà ñâèí³ (Á) çáîêó


1. Íîñîâà ê³ñòêà - os nasale
2. ʳñòêà ðèëà - os rostrale
3. гçöåâà ê³ñòêà - os incisivum
4. Àëüâåîëÿðíèé â³äðîñòîê (ð³çöåâî¿ ê³ñòêè) - processus alveolaris
(ossis incisivi)
5. Íîñîâèé â³äðîñòîê (ð³çöåâî¿ ê³ñòêè) - processus nasalis (ossis incisivi)
6. ̳æàëüâåîëÿðíèé êðàé - margo interalveolaris

72
7. Âåðõíÿ ùåëåïà - maxilla
8. Ëèöåâèé ãðåá³íü - crista facialis
9. Ãîðá âåðõíüî¿ ùåëåïè - tuber maxillae
10. ²êëîâà ÿìêà - fossa canina
11. ϳäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen infraorbitale
12. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (âåðõíüî¿ ùåëåïè) - processus zygomaticus
(maxillae)
13. Àëüâåîëÿðíèé â³äðîñòîê (âåðõíüî¿ ùåëåïè) - processus alveolaris
(maxillae)
14. Ëîáîâèé â³äðîñòîê (âåðõíüî¿ ùåëåïè) - processus frontalis (maxillae)
15. Ñë³çíà ê³ñòêà - os lacrimale
16. Ñë³çí³ îòâîðè - foramina lacrimalia
17. Ëîáîâà ê³ñòêà - os frontale
18. Çîâí³øíÿ ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies externa (ossis frontalis)
19. Î÷íîÿìêîâà ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies orbitalis (ossis frontalis)
20. Ðåø³ò÷àñòèé îòâ³ð - foramen ethmoidale
21. Ñêðîíåâà ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies temporalis (ossis frontalis)
22. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis frontalis)
23. Íàäî÷íîÿìêîâèé êðàé - margo supraorbitalis
24. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ë³í³ÿ - linea temporalis
25. Âèëè÷íà ê³ñòêà - os zygomaticum
26. Ñêðîíåâèé â³äðîñòîê (âèëè÷íî¿ ê³ñòêè) - processus temporalis
(ossis zygomatici)
27. Ëîáîâèé â³äðîñòîê (âèëè÷íî¿ ê³ñòêè) - processus frontalis
(ossis zygomatici)
28. ϳäî÷íîÿìêîâèé êðàé - margo infraorbitalis
29. ϳäíåá³ííà ê³ñòêà - os palatinum
30. Êðèëîïîä³áíà ê³ñòêà - os pterygoideum
31. Ïîòèëè÷íà ëóñêà - squama occipitalis
32. Ïîòèëè÷íèé âèðîñòîê - condylus occipitalis
33. ßðåìíà âèð³çêà - incisura jugularis
34. ßðåìíèé â³äðîñòîê - processus jugularis
35. Çîâí³øí³é ñëóõîâèé ïðîõ³ä - meatus acusticus externus
36. Ì'ÿçîâèé â³äðîñòîê (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - processus muscularis
(ossis temporalis)
37. Áàðàáàííèé ì³õóð - bulla tympanica
38. Ëóñêàòà ÷àñòèíà (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - pars squamosa (ossis temporalis)
39. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis temporalis)
40. Íèæíüîùåëåïíà ÿìêà - fossa mandibularis
41. Ïîçàäóñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus retroarticularis
42. Ïîçàäóñóãëîáîâèé îòâ³ð - foramen retroarticulare
43. Ïîòèëè÷íèé â³äðîñòîê - processus occipitalis
44. Çîðîâèé êàíàë - canalis opticus
45. Î÷íîÿìêîâà ù³ëèíà - fissura orbitalis
46. Ðîñòðàëüíèé êðèëîâèé îòâ³ð - foramen alare rostrale
47. Êàóäàëüíèé êðèëîâèé îòâ³ð - foramen alare caudale
48. Îâàëüíèé îòâ³ð - foramen ovale
49. Ò³ì'ÿíà ïëàñòèíêà (ò³ì'ÿíî¿ ê³ñòêè) - planum parietale (ossis parietalis)
50. Ñêðîíåâà ïëàñòèíêà (ò³ì'ÿíî¿ ê³ñòêè) - planum temporale
(ossis parietalis)
51. Çîâí³øí³é ñàã³òàëüíèé (ñòð³ëîâèäíèé) ãðåá³íü - crista sagittalis externa
52. Êàðêîâèé ãðåá³íü - crista nuchae

73
41 24
20 19 16 42 17 47 26
18 22
15
13
6 12
1
4
25

2
33
35

5 39 43 36
10 44
32 29 48 38 37
À 11 7 27 30 9 31 50 28 40

17 22 21 20 19 46 23 42 47 41 45
16
18
15 34
14
12
1
6
10
4 33

2
3 49 35
50 36
28 31 43 44
38 37
9
5 39 40
11 8 27 30 32
Á

Ìàë. 53. ×åðåï - cranium - êîðîâè (À) òà êîíÿ (Á) çáîêó


1. Íîñîâà ê³ñòêà - os nasale
2. гçöåâà ê³ñòêà - os incisivum
3. Àëüâåîëÿðíèé â³äðîñòîê (ð³çöåâî¿ ê³ñòêè) - processus alveolaris
(ossis incisivi)
4. Íîñîâèé â³äðîñòîê (ð³çöåâî¿ ê³ñòêè) - processus nasalis (ossis incisivi)

74
5. ̳æàëüâåîëÿðíèé êðàé - margo interalveolaris
6. Âåðõíÿ ùåëåïà - maxilla
7. Ëèöåâèé ãîðá - tuber faciale
8. Ëèöåâèé ãðåá³íü - crista facialis
9. Ãîðá âåðõíüî¿ ùåëåïè - tuber maxillae
10. ϳäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen infraorbitale
11. Àëüâåîëÿðíèé â³äðîñòîê (âåðõíüî¿ ùåëåïè) - processus alveolaris
(maxillae)
12. Ñë³çíà ê³ñòêà - os lacrimale
13. Ñë³çíèé îòâ³ð - foramen lacrimale
14. Ðîñòðàëüíèé ñë³çíèé â³äðîñòîê - processus lacrimalis cranialis
15. Êàóäàëüíèé ñë³çíèé â³äðîñòîê - processus lacrimalis caudalis
16. Ëîáîâà ê³ñòêà - os frontale
17. Çîâí³øíÿ ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies externa (ossis frontalis)
18. Î÷íîÿìêîâà ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies orbitalis (ossis frontalis)
19. Ñêðîíåâà ïîâåðõíÿ (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - facies temporalis (ossis frontalis)
20. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ëîáîâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis frontalis)
21. Íàäî÷íîÿìêîâèé îòâ³ð - foramen supraorbitale
22. Íàäî÷íîÿìêîâèé êðàé - margo supraorbitalis
23. Ñêðîíåâà (âèñêîâà) ë³í³ÿ - linea temporalis
24. Ðîãîâèé â³äðîñòîê - processus cornualis
25. Øèéêà ðîãîâîãî â³äðîñòêà - collum processus cornualis
26. ³í÷èê ðîãîâîãî â³äðîñòêà - corona processus cornualis
27. Âèëè÷íà ê³ñòêà - os zygomaticum
28. Ñêðîíåâèé â³äðîñòîê (âèëè÷íî¿ ê³ñòêè) - processus temporalis
(ossis zygomatici)
29. Ëîáîâèé â³äðîñòîê (âèëè÷íî¿ ê³ñòêè) - processus frontalis
(ossis zygomatici)
30. ϳäî÷íîÿìêîâèé êðàé - margo infraorbitalis
31. ϳäíåá³ííà ê³ñòêà - os palatinum
32. Êðèëîïîä³áíà ê³ñòêà - os pterygoideum
33. Ïîòèëè÷íà ëóñêà - squama occipitalis
34. Êàðêîâèé ãðåá³íü - crista nuchae
35. Ïîòèëè÷íèé âèðîñòîê - condylus occipitalis
36. ßðåìíà âèð³çêà - incisura jugularis
37. ßðåìíèé â³äðîñòîê - processus jugularis
38. Çîâí³øí³é ñëóõîâèé ïðîõ³ä - meatus acusticus externus
39. Ì'ÿçîâèé â³äðîñòîê - processus muscularis
40. Áàðàáàííèé ì³õóð - bulla tympanica
41. Ëóñêàòà ÷àñòèíà (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - pars squamosa (ossis temporalis)
42. Âèëè÷íèé â³äðîñòîê (ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè) - processus zygomaticus
(ossis temporalis)
43. Íèæíüîùåëåïíà ÿìêà - fossa mandibularis
44. Ïîçàäóñóãëîáîâèé â³äðîñòîê - processus retroarticularis
45. Ïîòèëè÷íèé â³äðîñòîê - processus occipitalis
46. Ò³ì'ÿíà ïëàñòèíêà (ò³ì'ÿíî¿ ê³ñòêè) - planum parietale (ossis parietalis)
47. Ñêðîíåâà ïëàñòèíêà (ò³ì'ÿíî¿ ê³ñòêè) - planum temporale
(ossis parietalis)
48. Îâàëüíèé îòâ³ð - foramen ovale
49. Êàóäàëüíèé êðèëîâèé îòâ³ð - foramen alare caudale
50. Êðèëîï³äíåá³ííà ÿìêà - fossa pterygopalatina

75
13 11

12

10

8 2
14
4 13
5
1
12
À
6

11

7
8
3

10

9
Á 2 4 1 5

Ìàë. 54. Íèæíÿ ùåëåïà - mandibula - ñîáàêè (À), êîíÿ (Á)


1. Òiëî íèæíüî¿ ùåëåïè - corpus mandibulae
2. Ãóáíà ïîâåðõíÿ - facies labialis
3. ßçèêîâà ïîâåðõíÿ - facies lingualis
4. Ïiäáîðiäíèé îòâið - foramen mentale
5. Ëèöåâà ñóäèííà âèðiçêà - incisura vasorum facialium
6. Îòâið íèæíüî¿ ùåëåïè - foramen mandibulae
7. Ìiæàëüâåîëÿðíèé êðàé - margo interalveolaris
8. Ãiëêà íèæíüî¿ ùåëåïè - ramus mandibulae
9. Êóò íèæíüî¿ ùåëåïè - angulus mandibulae
10. Æóâàëüíà ÿìêà - fossa masseterica
11. Êðèëîïîäiáíà ÿìêà - fossa pterygoidea
12. Âèðîñòêîâèé âiäðîñòîê - processus condylaris
13. Âiíöåâèé âiäðîñòîê - processus coronoideus
14. Êóòîâèé âiäðîñòîê - processus angularis

76
12 13

7 3
8

13
10

2
9 12
5 1 4
À
6
11

8
3 7
10

2 4 1 5
Á

Ìàë. 55. Íèæíÿ ùåëåïà - mandibula - ñâèíi (À)


òà êîðîâè (Á)
1. Òiëî íèæíüî¿ ùåëåïè - corpus mandibulae
2. Ãóáíà ïîâåðõíÿ - facies labialis
3. ßçèêîâà ïîâåðõíÿ - facies lingualis
4. Ïiäáîðiäíèé îòâið - foramen mentale
5. Ëèöåâà ñóäèííà âèðiçêà - incisura vasorum facialium
6. Îòâið íèæíüî¿ ùåëåïè - foramen mandibulae
7. Ìiæàëüâåîëÿðíèé êðàé - margo interalveolaris
8. Ãiëêà íèæíüî¿ ùåëåïè - ramus mandibulae
9. Êóò íèæíüî¿ ùåëåïè - angulus mandibulae
10. Æóâàëüíà ÿìêà - fossa masseterica
11. Êðèëîïîäiáíà ÿìêà - fossa pterygoidea
12. Âèðîñòêîâèé âiäðîñòîê - processus condylaris
13. Âiíöåâèé âiäðîñòîê - processus coronoideus

77
6
6

5
8
4
4

3
3 1
2 2
1 7 6
À Á

5
5
8

4 4

3
3
1 2
2

B 1 Ã 7

Ìàë. 56. ϳä'ÿçèêîâèé àïàðàò - apparatus hyoideus


(ï³ä'ÿçèêîâà ê³ñòêà - os hyoideum) - ñîáàêè (À), êîðîâè
(Á), ñâèí³ (Â) òà êîíÿ (Ã)
1. Îñíîâà (ò³ëî) ï³ä'ÿçèêîâî¿ ê³ñòêè - basihyoideum (corpus hyoideum)
2. Âåëèê³ ðîãè (ò³ðåîã³î¿ä) - cornu majus (thyrohyoideum)
3. Ìàë³ ðîãè (êåðàòîã³î¿ä) - cornu minus (keratohyoideum)
4. Äèñòàëüíèé ÷ëåíèê ï³ä'ÿçèêîâî¿ ê³ñòêè - epihyoideum
5. Ñåðåäí³é ÷ëåíèê ï³ä'ÿçèêîâî¿ ê³ñòêè - stylohyoideum
6. Ïðîêñèìàëüíèé ÷ëåíèê ï³ä'ÿçèêîâî¿ ê³ñòêè - tympanohyoideum
7. ßçèêîâèé â³äðîñòîê - processus lingualis
8. Øèëîï³ä'ÿçèêîâèé êóò - angulus stylohyoideus

78
Ñïèñîê ë³òåðàòóðè
1. Àòëàñ òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè :  3 ò. / Ï. Ïîïåñêî. -
Èçä. 2-å, ïåðåðàá. - Áðàòèñëàâà: Ïðèðîäà, 1978. - Ò. 1 − 3.

2. Ìåæäóíàðîäíàÿ âåòåðèíàðíàÿ àíàòîìè÷åñêàÿ íîìåí-


êëàòóðà íà ëàòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ. - Ì.: ÌÂÀ, 1979. - Ò.1.

3.Ò.Ã.Êàçà÷åíîê. / Àíàòîìè÷åñêèé ñëîâàðü: Ëàòèíñêî-


ðóññêèé. Ðóññêî-ëàòèíñêèé. -Èçä. 2-å, èñïð. è äîï. - Ìèíñê.:
Âûøåéøà øê., 1984.

4. Àíàòîìèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ / À.È.Àêàåâñêèé,


Þ.Ô.Þäè÷åâ, Í.Â.Ìèõàéëîâ, È.Â.Õðóñòàëåâà. Ïîä ðåä.
À.È. Àêàåâñêîãî. - Èçä. 4-å, èñïð. è äîï. - Ì.: Êîëîñ, 1984.

5. Lehrbhuch der Veterinar Anatomie / T. Koch, R. Berg. -


Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1985. - T. I.

6. Ñëîâíèê ìîðôîëîã³÷íèõ âåòåðèíàðíèõ òåðì³í³â /


Â.Ñ.Ëåâ÷óê, Î.Ì.Î÷êóðåíêî, Î.Â.Ôåäîòîâ, Ì.À.Íåòëþõ - Ê.:
Âèùà øê.,1990.

7. Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî-ëàòèíñüêèé ñëîâíèê ìåäè÷íèõ


òåðì³í³â: Àíàòîì³ÿ, á³îëîã³ÿ, ðàä³îá³îëîã³ÿ, ãåíåòèêà,
àëåðãîëîã³ÿ, ³ìóíîëîã³ÿ / Â.Ñ.Àíäð³é÷åíêî, À.À.Àðõèïîâè÷,
Ä.Ì.Ãðîäçèíñüêèé, Î.².Ëàñèöÿ - Ê.: Çäîðîâ'ÿ, 1993.

8. Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé ñëîâíèê òåðì³í³â âåòåðèíàðíî¿


ìåäèöèíè /Óêëàä.: Ñ.Ê.Ðóäèê, ².Ì.Ãóäêîâ, Ñ.Ï.Äîëåöüêèé òà ³í.
- Ê.: Óðîæàé, 1994.

9. Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé ñëîâíèê íàóêîâî¿ òåðì³íîëî㳿.


Á³îëîã³ÿ. Õ³ì³ÿ. Ìåäèöèíà / Ñ.Ï.Âàññàð, ².Î.Äóäêà,
Â.².ªðìîëåíêî òà ³í. - Ê.: Íàóê. äóìêà, 1996.

79
10. Àíàòîì³ÿ ñâ³éñüêèõ òâàðèí / Ñ.Ê.Ðóäèê, Â.Ñ.Ëåâ÷óê,
Â.Â. Êîñòþê. - Ê.: ÍÀÓ, 1999.

11. Íîâèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè: Ó 4 ò.


/Óêëàä.: Â.Â.ßðåìåíêî, Î.Ì.Ñë³ïóøêî. - Ê.: Àêîí³, 1999. -
Ò 1 − 4.

12. Îðôîãðàô³÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè: Áëèçüêî


125000 ñë³â / Óêëàä.: Ñ.².Ãîëîâàùóê, Ì.Ì.Ïåùàê,
Â.Ì.Ðóñàí³âñüêèé, Î.Î.Òàðàíåíêî. - Âèä. 2-ãå, âèïð. ³ äîï. - Ê.:
Äîâ³ðà, 1999.

80
Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

Êîñòþê Âîëîäèìèð
ʳíäðàòîâè÷

Àòëàñ àíàòî쳿
ñâ³éñüêèõ òâàðèí
Îñòåîëîã³ÿ

Îïðàâà ³ òèòóë õóäîæíèêà


Â.Ñ. Æèáîðîâñüêîãî

81
ϳäï. äî äðóêó 30.01.01
Ôîðìàò 60Õ84/8. Ïàï³ð îôñ. ¹1.
Ãàðí³òóðà PragmaticaCTT, JournalSansCTT.
Äðóê. àðê. 10. Îáë.-âèä. àðê. 11,93

Âèäàâíèöòâî “Àãðàðíà îñâ³òà”,


Êè¿â-151, â. Ñì³ëÿíñüêà, 11
ÀÒ “³ïîë”, Êè¿â-151, â. Âîëèíñüêà, 60

Вам также может понравиться