Вы находитесь на странице: 1из 32

„Службен весник на СРМ" излегу- П о н е д е л н и к , 28 март 1988 Аконтацијата за 1988 година изнесу-

ва по потреба. Рок за рекламации Скопје ва 12.000 динари. Овој б р о ј чини 800


15 дена. Огласи според тарифата. Број 10 Год. Х1ЛХ дин. Жиро сметка 40100-603-12498

160. 6) 1,7%, з а р а з в о ј н а ж е л е з н и ч к и о т с о о б р а ќ а ј —
В р з основа н а ч л е н 376 став 1 а л и н е ј а 6 од Ус- на сметката на Ж е л е з н и ч к а т а транспортна организа-
тавот на Социјалистичка Република Македонија, ц и ј а — Скопје.
П р е т с е д а т е л с т в о т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Република, М а - б) О д п о с е б н и о т д а н о к н а п р о м е т н а дизел-го-
кедонија издаде ривото:
1) 61,6%, з а н а м е н а т а и н а с м е т к а т а о д т о ч к а
У К А З 2) п о д а);
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А НАСОЧУВА- 2) 17,1%, з а н а м е н а т а и н а с м е т к а т а о д т о ч к а 3)
Њ Е НА ДЕЛ ОД П Р И Х О Д И Т Е ОД ДАНОКОТ НА п о д 3)а);10,3%, з а н а м е н а т а и н а с м е т к а т а о д т о ч к а
П Р О М Е Т ЗА П О Т Р Е Б И Т Е Н А СТОПАНСТВОТО
4) п о д а);
4) 9 , 4 % , з а н а м е н а т а и н а с м е т к а т а о д т о ч к а
Се п р о г л а с у в а З а к о н о т з а н а с о ч у в а њ е н а д е л од
5) п о д а);
приходите од данокот на промет за потребите на
5) 1,6%, з а н а м е н а т а и н а с м е т к а т а о д т о ч к а 6)
стопанството,
п о д а).
што Собранието на Социјалистичка Република
Член 2
Македонија го донесе на седницата на Соборот на
З а с п р о в е д у в а њ е н а о в о ј з а к о н се г р и ж и Служ-
з д р у ж е н и о т труд,, о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а .
б а т а н а о п ш т е с т в е н о т о к н и г о в о д с т в о во С о ц и ј а л и -
стичка Република Македонија.
Б р о ј 08-951/1
23 м а р т 1988 г о д и н а Член 3
Скопје О в о ј з а к о н в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т д е н о д
Претседател д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Со-
на П р е т с е д а т е л с т в о т о н а СРМ, ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " , а ќ е се п р и -
Д р а г о љ у б Ставрев, е. р. м е н у в а о д 1 а п р и л 1988 г о д и н а .
Претседател
н а С о б р а н и е т о н а СРМ, 161.
д-р В у л н е т С т а р о в а , е. р. В р з о с н о в а н а ч л е н 376 став 1 а л и н е ј а 6 о д Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
З А К О Н нија издава
ЗА Н А С О Ч У В А Њ Е Н А Д Е Л О Д П Р И Х О Д И Т Е ОД
Д А Н О К О Т Н А П Р О М Е Т З А П О Т Р Е Б И Т Е Н А СТО- У К А З
ПАНСТВОТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А ПОСЕВ-
Член 1 НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И
Д е л од о с т в а р е н и т е п р и х о д и од о с н о в н и о т д а н о к УСЛУГИ
на промет на нафтените деривати што и припаѓа
н а Р е п у б л и к а т а , к а к о и од п о с е б н и о т д а н о к н а п р о - Се п р о г л а с у в а З а к о н о т з а и з м е н у в а њ е и д о п о л -
м е т н а д и з е л - г о р и в о т о се н а с о ч у в а а т и т о а : нување на Законот за посебниот данок на промет
а) Од о с н о в н и о т д а н о к н а п р о м е т : на производи и услуги.
што Собранието на Социјалистичка Република
1) 42,7 3 /о з а н а м и р у в а њ е н а о б в р с к и т е н а Репуб-
М а к е д о н и ј а го донесе н а седницата на Соборот на
ликата по Програмата за штедење, супституција и
з д р у ж е н и о т т р у д о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а .
р а ц и о н а л н о к о р и с т е њ е н а сите в и д о в и е н е р г и ј а д о
2000 г о д и н а и з а и н т е р в е н ц и и во с т о п а н с т в о т о н о
Б р о ј 08-950/1
сојузни п р о п и с и (курсни р а з л и к и п о с т р а н с к и к р е д и -
23 м а р т 1988 г о д и н а
ти и р е г р е с н а д е л о д т р о ш о ц и т е п о о с н о в н а к р е -
д и т и т е п о с е л е к т и в н а т а п р о г р а м а ) — н а п о с е б н а ре- Скопје
публичка сметка што ќ е ја извршува републичкиот Претседател
орган на управата надлежен за работите на ф и н а н на П р е т с е д а т е л с т в о т о н а СРМ,
иште,- Д р а г о љ у б Ставрев, е р.
2) 4 1 , 0 % з а р е а л и з а ц и ј а н а п р о г р а м и т е з а из-
градба, одржување и реконструкција на патиштата Претседател
— на сметка н а Републичката самоуправна интерес- н а С о б р а н и е т о н а СРМ,
на заедница за патишта; д-р В у л н е т С т а р о в а , е. р.
3) 6 , 5 % з а и с т р а ж у в а њ е н а н а ф т а и г а с и з а
г а с и ф и к а ц и ј а — на посебна републичка сметка, а З А К О Н
ќ е се к о р и с т а т с п о р е д о д л у к а н а И з в р ш н и о т совет ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А ЗАКОНОТ
н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а ; ЗА П О С Е Б Н И О Т Д А Н О К Н А П Р О М Е Т Н А П Р О И З -
В О Д И И УСЛУГИ
4) 4,4%, з а р е п у б л и ч к и с т о к о в н и р е з е р в и — н а
с м е т к а н а Д и р е к ц и ј а т а з а р е п у б л и ч к и с т о к о в н и ре-
Член 1
зерви;
Во З а к о н о т з а п о с е б н и о т д а н о к н а п р о м е т на
5) 3,7°/о, з а р а з в о ј н а р у д н и ц и т е з а ј а г л е н — н а производи и услуги („Службен весник на СРМ" број
п о с е б н а р е п у б л и ч к а с м е т к а , а ќ е се к о р и с т а т спо- 39/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87,
р е д о д л у к а н а И з в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а 36/87 и 50/87), в о ч л е н 9 п о став 1 се д о д а в а нон
СР М а к е д о н и ј а ; став 2 к о ј г л а с и :
Стр. 210 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

„Висината на данокот на промет на производи рот н а здружениот труд, Соборот на општините и


се у т в р д у в а во г о д и ш е н п а у ш а л е н и з н о с о д 50°/о од О п ш т е с г в е н о - п о л и т и ч к и о т с о б о р , о д р ж а н и н а 23 м а р т
д а н о к о т о д л и ч е н д о х о д од с а м о с т о ј н о в р ш е њ е н а 1988 г о д и н а .
с т о п а н с к а д е ј н о с т ш т о се п л а ќ а в о г о д и ш е н п а у ш а -
лен износ". Б р о ј 08-942/1
Член 2 23 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје
Во ч л е н 19, став 2 п о з б о р о т „ о с н о в н и о т " за- Претседател
п и р к а т а се з а м е н у в а со с в р з н и к о т „и", а з б о р о в и т е : на П р е т с е д а т е л с т в о т о н а СРМ,
„ р е п у б л и ч к и и п о с е б н и о т о п ш т и н с к и " се б р и ш а т , а Д р а г о љ у б Ставрев, е. р.
з б о р о в и т е : „ о д 36°/о г о д и ш н о д о д е н о т н а у п л а т а т а
н а д а н о ц и т е " се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е : „во ви- Претседател
н а С о б р а н и е т о н а СРМ,
сина н а е с к о н т н а т а с т а п к а ш т о ј а у т в р д у в а Н а р о д -
д-р Вулнет Старова, е. р.
н а т а б а н к а н а Ј у г о с л а в и ј а з г о л е м е н а з а 40°/о/ со т о а
ш т о н а ј н и с к и о т и з н о с н а к а м а т а т а н е м о ж е д а би-
де помал од 1 промил дневно з а секој ден задоц- З А К О Н
нување.". ЗА Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т ЗА СИСТЕМОТ
Член 3 Н А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Т О Н А О П Ш Т И Н И Т Е И РЕ-
ПУБЛИКАТА
Во Т а р и ф а т а н а п о с е б н и о т д а н о к н а п р о м е т , во
Т а р и ф н и о т б р о ј 1 в о став 2 т о ч к а 4), п о з б о р о т Член 1
„ в а р " се става з а п и р к а , с в р з н и к о т „ и " се б р и ш е , а
Во З а к о н о т з а с и с т е м о т н а ф и н а н с и р а њ е т о н а
по зборовите: „ферт гредички — тавански елементи" општините и Републиката („Службен весник на СРМ"
се д о д а в а а т з б о р о в и т е : „ у с ј е м а л и п р о и з в о д и со ист б р о ј 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), п о ч л е н 25 се до-
состав и с а л о н и т " . д а в а н о в ч л е н 25-а, к о ј г л а с и :
Во Т а р и ф н и о т б р о ј 2 з б о р о т „ р е п у б л и ч к и " со
брише. „ Ч л е н 25-а
П о Т а р и ф н и о т б р о ј 4-6 се д о д а в а н о в Т а р и ф е н Дел од приходите од основниот и од посебни-
б р о ј 4-в, к о ј г л а с и : от д а н о к н а п р о м е т , к о ј в р з о с н о в а н а ч л е н 25 т о ч к и
4 и 5 од о в о ј з а к о н и п р и п а ѓ а н а Р е п у б л и к а т а п р е д
„ Т а р и ф е н б р о ј 4-в в н е с у в а њ е т о во Р е п у б л и ч к и о т буџет, в р з о с н о в а н а
о д д е л е н з а к о н , се к о р и с т и з а н а м е н и т е о п р е д е л е н и
П о с е б е н д а н о к н а п р о м е т н а п р о и з в о д и се п л а ќ а
со т о ј з а к о н " .
н а д и з е л г о р и в о (д-1, д-2) ш т о г о н а б а в у в а а т во со-
г л а с н о с т со о д р е д б и т е н а т о ч к и т е 4 и 5 о д з а б е - Член 2
л е ш к а т а н а Т а р и ф е н б р о ј 2 од Т а р и ф а т а н а основ- Во д о с е г а ш н и о т ч л е н 25-а к о ј с т а н у в а ч л е н 25-6.
ниот данок на промет, организациите на здружени- во став 1 п о з б о р о т „ п р о и з в о д и " т о ч к а т а се з а м е -
н у в а со з а п и р к а и се д о д а в а а т з б о р о в и т е : „освен
о т т р у д од г р а д с к и о т с о о б р а ќ а ј и с к л у ч и т е л н о з а по*
од посебниот данок на п р о м е т на дизел-горивото
ѓон на моторните возила во градскиот и приград- (Д-1, Д-2 и Д-3)".
скиот с о о б р а ќ а ј и т о а :
Член з
— Д-1 14,3488°/» О в о ј з а к о н в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н о д де-
— Д-2 14,4792% н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Соција-
а з а организациите на з д р у ж е н и о т труд од желез- л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " , а ќ е се п р и м е н у в а
о д 1 а п р и л 1988 г о д и н а .
ничкиот и езерскиот сообраќај за погон на мотор-
н и ш и н с к и в о з и л а и п л о в н и објекти.-
163.
— Д-1 3,5381,0/о В р з о с н о в а н а ч л е н 376 став 1 а л и н е ј а 6 о д Ус-
— Д-2 3,5198'% т а в о т н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , П р е г-
— Д-3 3,5008%" седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава
Член 4
У К А З
И з в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и -
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а ќ е г и у с о г л а с у в а да-
Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т ЗА ЗАБРАНА
н о ч н и т е с т а п к и о д Т а р и ф н и о т б р о ј 4-в о д Т а р и ф а - Н А РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕ-
та на посебниот данок на промет. Н И Т Е СРЕДСТВА ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А ИЗГРАД-
БАТА Н А Н О В И Т Е Р М О Ц Е Н Т Р А Л А ТОПЛАНИ,
Член 5 Е Н Е Р Г А Н И И К О Т Л А Р Н И Ц И Н А Т Е Ч Н И ГОРИВА
О в о ј з а к о н в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т д е н о д д е - Д О 1990 Г О Д И Н А
н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Соци-
ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " , а ќ е се п р и м е - Се п р о г л а с у в а З а к о н о т з а и з м е н у в а њ е и д о п о л -
н у в а о д 1 а п р и л 1988 г о д и н а . н у в а њ е н а З а к о н о т з а з а б р а н а н а р а с п о л а г а њ е т о со
д е л о д о п ш т е с т в е н и т е с р е д с т в а з а ф и н а н с и р а њ е на
162. и з г р а д б а т а на нови термоцентрали, топлани, енерга-
н и и к о т л а р н и ц и н а т е ч н и г о р и в а д о 1990 г о д и н а ,
Врз о с н о в а н а ч л е н 376 став 1 а л и н е ј а 6 о д
што Собранието на Социјалистичка Република
Уставот н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а ,
М а к е д о н и ј а го донесе н а седницата н а Соборот на
П р е т с е д а т е л с т в о т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а Ма- з д р у ж е н и о т т р у д о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а .
кедонија издава
У К А З Б р о ј 08-949/1
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т ЗА ДОПОЛНУ- 23 м а р т 1988 г о д и н а
В А Њ Е Н А ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ Н А Ф И Н А Н - Скопје
СИРАЊЕТО Н А О П Ш Т И Н И Т Е И РЕПУБЛИКАТА Претседател
на П р е т с е д а т е л с т в о т о н а СРхМ,
Се п р о г л а с у в а З а к о н о т з а д о п о л н у в а њ е н а З а к о - Д р а г о љ у б Ставрев, е. р.
нот з а системот на финансирањето на општините и
Републиката, Претседател
ш т о Собранието на Социјалистичка Република на Собранието на СРМ,
М а к е д о н и ј а го донесе на одделни седници н а Собо д-р Вулнет Старова, е. р.
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

З А К О Н на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-


ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т б о р , о д р ж а н и н а 23 м а р т 1988 г о д и н а .
ЗА ЗАБРАНА Н А РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Б р о ј 08-948/1
Н А ИЗГРАДБАТА Н А Н О В И ТЕРМОЦЕНТРАЛА!, 23 м а р т 1988 г о д и н а
Т О П Л А Н И , Е Н Е Р Г А Н И И К О Т Л А Р Н И Ц И Н А ТЕЧ- Скопје
Н И ГОРИВА Д О 1990 Г О Д И Н А Претседател
на П р е т с е д а т е л с т в о т о н а СРМ,
Член 1 Д р а г о љ у б Ставрев, е. р.
Во З а к о н о т з а з а б р а н а н а р а с п о л а г а њ е т о со дел
Претседател
од о п ш т е с т в е н и т е с р е д с т в а з а ф и н а н с и р а њ е н а из-
н а С о б р а н и е т о н а СРМ,
градбата на нови т е р м о ц е н т р а л а топлани, енергани
д - р В у л н е т С т а р ова, е. р.
и к о т л а р н и ц и н а т е ч н и г о р и в а д о 1990 г о д и н а („Слу-
ж б е н весник на Социјалистичка Република Македо-
н и ј а " б р о ј 35/86) ч л е н 4 се м е н у в а и г л а с и : З А К О Н
ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А ЗАКОНОТ
„ П о и с к л у ч о к од ч л е н о в и т е 1 и 3 н а о в о ј з а к о п
З А М А Т Е Р И Ј А Л Н О Т О О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е Н А УЧЕС-
з а м е н а н а п о с т о ј н и о т к о т е л и н а б а в к а н а нов к о т е л
Н И Ц И Т Е ВО Н А Р О Д Н О О С Л О Б О Д И Т Е Л Н А Т А
н а т е ч н о г о р и в о м о ж е д а се в р ш и на-.
ВОЈНА
— о б ј е к т и д о 5 м В в к у п н о и н с т а л и р а н а топлин-
ска м о ќ н о с т и л и д о 500 т о н и г о д и ш н а п о т р о ш у в а ч к а Член 1
на течно гориво за кои Републичкиот комитет за Во З а к о н о т з а м а т е р и ј а л н о т о о б е з б е д у в а њ е на
енергетика, индустрија и м а л о стопанство ќ е утзрди у ч е с н и ц и т е во Н а р о д н о о с л о б о д и т е л н а т а в о ј н а („Служ-
д е к а не п о с т о ј а т т е х н и ч к и , т е х н о л о ш к и , е к о л о ш к и и б е н в е с н и к н а СРМ", бр. 41/85 и 45/86) во ч л е н 8
економски услови за премин н а јаглен, и став 1 т о ч к а 2, з б о р о в и т е : „ о с н о в и ц а т а з а о п р е д е л у -
— о б ј е к т и н а д 5 м В в к у п н о и н с т а л и р а н а топлин- в а њ е н а " се б р и ш а т , а з б о р о в и т е : „ п р е д в и д е н а во"
ска м о ќ н о с т и л и н а д 500 т о н и г о д и ш н а п о т р о ш у в а ч к а се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е „ о п р е д е л е н о во".
н а т е ч н о г о р и в о , з а к о и И з в р ш н и о т совет н а С о б р а
штето н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а ќ е Член 2
у т в р д и д е к а н е п о с т о ј а т т е х н и ч к и , т е х н о л о ш к и , еко- Ч л е н 16 се м е н у в а и гласи.-
лошки и економски услови за премин на јаглен. „ П о с т о ј а н о т о м а т е р и ј а л н о о б е з б е д у в а њ е н а учес-
К р и т е р и у м и в р з о с н о в а н а к о и ќ е се у т в р д и н и ц и т е во Н О В д о 9 с е п т е м в р и 1943 г о д и н а и учес-
дека не постојат технички, технолошки, е к о л о ш к и и н и ц и т е во Н О Д Е М д о 31 м а р т 1948 г о д и н а се опре-
е к о н о м с к и у с л о в и з а п р е м и н н а ј а г л е н о д став 1 на д е л у в а во в и с и н а о д 70 о т с т о од з а г а р а н т и р а н и о т л и
о в о ј ч л е н , п р о п и ш у в а И з в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е - ч е н д о х о д во Р е п у б л и к а т а .
то на Социјалистичка Република Македонија. П о с т о ј а н о т о м а т е р и ј а л н о о б е з б е д у в а њ е н а учес-
З а о ц е н у в а њ е н а у с л о в и т е од став 1 н а о в о ј ч л е н н и ц и т е во Н О В п о 9 с е п т е м в р и 1943 г о д и н а , учесни-
о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н и о т труд и д р у г и т е к о р и с - ц и т е во Н О Д Е М о д 1 а п р и л 1948 д о 30 д е к е м в р и
н и ц и н а о п ш т е с т в е н и т е с р е д с т в а се д о л ж н и со б а р а - 1948 г о д и н а и ч л е н о в и т е н а с е м е ј с т в а т а н а у м р е н и
њето да поднесат и соодветна документација. у ч е с н и ц и во Н О В и л и Н О Д Е М се о п р е д е л у в а во ви-
с и н а о д 70 о т с т о о д и з н о с о т н а м а т е р и ј а л н о т о обез-
С о д р ж и н а т а н а д о к у м е н т а ц и ј а т а о д став 3 н а о в о ј
б е д у в а њ е н а у ч е с н и ц и т е во Н О В и Н О Д Е М о д став
ч л е н ј а п р о п и ш у в а Р е п у б л и ч к и о т к о м и т е т з а енер-
1 на овој член.
гетика, индустрија и м а л о стопанство".
Износот на постојаното материјално обезбедува-
њ е од с т а в о в и т е 1 и 2 н а о в о ј ч л е н з а к о р и с н и ц и т е
Член 2 к о и и м а а т п р и х о д и се н а м а л у в а з а 30 о т с т о " .
Во ч л е н 9 став 1 з б о р о в и т е „100.000 д о 1.000.000*'
се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е „500.000 д о 5.000.000". Член 3
Во став 2 з б о р о в и т е „50.000 д о 100.000" се з а м е - Во ч л е н 17 с т а в о т 1 се м е н у в а и г л а с и :
н у в а а т со з б о р о в и т е „150.000 д о 500.000". „Износот на постојаното материјално обезбеду-
в а њ е у т в р д е н во ч л е н 16 с т а в о в и 1 и 2 н а о в о ј з а к о н
Член з з а с а м о х р а н и т е к о р и с н и ц и се з г о л е м у в а з а 50 отсто."
Во ч л е н 10 став 1 з б о р о в и т е „100.000 д о 500.000"
се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е „500.000 д о 2.500.000." Член 4
Во став 2 з б о р о в и т е „5.000 д о 50.000" се з а м е н у - Во ч л е н 19 став 2 п о зборовите.- „ н е и з н е с у в а а т
в а а т со з б о р о в и т е „25.000 д о 250.000." п о в е ќ е о д " се д о д а в а а т з б о р о в и т е : „70 о т с т о о д " .
Во став з б р о е в и т е „2, 3 и 4 " се з а м е н у в а а т со
Член 4 з б о р о в и т е „1 и 2".
Член 5
О в о ј з а к о н в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н од д е н о т Во ч л е н 20, став 2 з б о р о в и т е : „ о с н о в и ц а т а з а оп-
н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Социјалис- ределување на постојано материјално обезбедување
тичка Република Македонија." (член 16, став 1 од о в о ј з а к о н ) " се з а м е н у в а а т со збо-
ровите: „износот на постојано материјално обезбеду-
164 в а њ е у т в р д е н с п о р е д ч л е н 16 став 1 н а о в о ј з а к о н " .
В р з о с н о в а н а ч л е н 376 став 1 а л и н е ј а 6 о д Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет- Член 6
седателството н а Социјалистичка Република Македо- Во ч л е н 22 став 2, п о з б о р о в и т е : „ ч л е н 16 став"
нија издава се д о д а в а а т : б р о ј о т „1" и с в р з н и к о т „ и " .

Член 7
У К А З
П о ч л е н 22 н а с л о в о т н а Г л а в а I I I — „Усогласу-
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т ЗА ИЗМЕНУВА- в а њ е н а п а р и ч н и т е п р и м а њ а о д м а т е р и ј а л н о т о обез-
Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ- б е д у в а њ е " и ч л е н 23 се б р и ш а т .
ЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ Н А У Ч Е С Н И Ц И Т Е ВО
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА Член 8
Во ч л е н 33 п о с т а в о т 3 се д о д а в а н о в став 4 к о ј
Се п р о г л а с у в а З а к о н о т з а и з м е н у в а њ е и д о п о л н у - гласи:
вање на Законот за материјалното обезбедување на „ П о и с к л у ч о к о д о д р е д б и т е н а став 2 од о з о ј
учесниците во Народноослободителната војна, ч л е н , во с л у ч а ј н а з н а ч и т е л н о п о в и с о к п о р а с т на
што Собранието на Социјалистичка Република т р о ш о ц и т е з а ж и в е е њ е од порастот на загарантира-
М а к е д о н и ј а го д о н е с е н а о д д е л н и с е д н и ц и н а С о б о р о т н и о т л и ч е н д о х о д , К о м и с и ј а т а о д став 1 н а о в о ј ч л е н
Стр. 212 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ28март19Ѕ8

м о ж е да донесе одлука за доделување еднократна ството ќ е г о в р ш и И з в р ш н и о т совет н а Собранието


п а р и ч н а п о м о ш ма к о р и с н и ц и т е н а м а т е р и ј а л н о т о н а СР М а к е д о н и ј а со о д л у к а .
о б е з б е д у в а њ е к о и н е м а а т п р и х о д и во д о м а ќ и н с т в о т о " .
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
Член 9 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
О в о ј з а к о н в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н од д е н о т
н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Социјалис-
Б р . 21-943/1
т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " , а ќ е се п р и м е н у в а од
23 м а р т 1988 г о д и н а -
1 а п р и л 1988 г о д и н а .
Скопје
165. Претседател
В р з о с н о в а н а ч л е н 53 од З а к о н о т з а о п ш т е с т в е - на Соборот на з д р у ж е н и о т труд,
н и о т п р а в о б р а н и т е л н а с а м о у п р а в у в а њ е т о („Службен И в а н Аврамовски, е. р.
весник н а С Р М " б р о ј 32/84), С о б р а н и е т о н а Социјалис-
т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а н а о д д е л н и с е д н и ц и на 167.
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли- В р з о с н о в а н а ч л е н 20 став 2 о д З а к о н о т з а Н а -
т и ч к и о т собор, о д р ж а н и н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о -
родната б а н к а н а М а к е д о н и ј а („Службен весник на
несе
С Р М " б р о ј 36/77), С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Ре-
О Д Л У К А п у б л и к а Македонија, н а седницата н а Соборот на
З А УСВОЈУВАЊЕ Н А ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА з д р у ж е н и о т т р у д , о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а ,
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ донесе
Н А САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1988 Г О Д И Н А

Се у с в о ј у в а П р о г р а м а т а з а р а б о т а н а Р е п у б л и ч - О Д Л У К А
киот општествен правобранител на самоуправувањето ЗА ПОТВРДУВАЊЕ Н А Ф И Н А Н С И С К И О Т П Л А Н Н А
з а 1988 г о д и н а , ш т о ј а д о н е с е Р е п у б л и ч к и о т о п ш т е с - Н А Р О Д Н А Т А БАНКА Н А М А К Е Д О Н И Ј А ЗА 1988
твен п р а в о б р а н и т е л н а с а м о у п р а в у в а њ е т о п о п р и б а - ГОДИНА
вено мислење на Работната заедница.
Се п о т в р д у в а ф и н а н с и с к и о т п л а н н а Н а р о д н а т а
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА б а н к а н а М а к е д о н и ј а з а 1988 г о д и н а , ш т о го д о н е с е
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА С о в е т о т н а Н а р о д н а т а б а н к а н а М а к е д о н и ј а н а седни-
ц а т а о д р ж а н а н а 29 ф е в р у а р и 1988 г о д и н а .
Б р . 08-996/1
23 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
н а С о б р а н и е т о н а СРМ,
д - р Вулнет Старова, е. р. Б р . 21-945/1
23 м а р т 1988 г о д и н а
Претседател Скопје
на Соборот на здружениот труд Претседател
Иван Аврамовски, е. р. на Соборот на здружениот труд,
И в а н Аврамовски е. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор
П е т а р Карајанов, е. р. 168.
В р з о с н о в а н а ч л е н 35 од З а к о н о т з а с т а р о с н о
166. осигурување н а земјоделците („Службен весник на
В р з о с н о в а н а ч л е н 20 став 2 и ч л е н 71 о д З а - С Р М " б р о ј 15/78), С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Ре-
к о н о т з а Н а р о д н а т а б а н к а н а М а к е д о н и ј а („Служ- публика Македонија, на седницата на Соборот на
б е н в е с н и к н а С Р М " б р о ј 36/77), С о б р а н и е т о н а Со- з д р у ж е н и о т т р у д , о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а ,
цијалистичка Република Македонија на седницата на донесе
С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д , о д р ж а н а н а 23 м а р т
1988 г о д и н а , д о н е с е О Д Л У К А

О Д Л У К А ЗА СОГЛАСНОСТ Н А СОБРАНИЕТО Н А СРМ СО


ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А Ф И К С Н И О Т И З -
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ Н А ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА Н О С И СТАПКАТА Н А П Р И Д О Н Е С О Т ЗА СТАРОС-
Н А Р О Д Н А Т А БАНКА Н А М А К Е Д О Н И Ј А ЗА 1987 Н О ОСИГУРУВАЊЕ Н А З Е М Ј О Д Е Л Ц И Т Е ЗА 19Ѕ8
ГОДИНА ГОДИНА
1. Се п о т в р д у в а З а в р ш н а т а с м е т к а н а Н а р о д н а т а
б а н к а н а М а к е д о н и ј а з а 1987 г о д и н а , ш т о ј а доне- Собранието на Социјалистичка Република Маке-
се Советот н а Н а р о д н а т а б а н к а н а М а к е д о н и ј а , н а донија е согласно со О д л у к а т а за утврдување на
с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 29 ф е в р у а р и 1988 г о д и н а . ф и к с н и о т и з н о с и с т а п к а т а н а п р и д о н е с о т з а старос-
2. В и ш о к о т н а п р и х о д и т е н а д р а с х о д и т е н а Н а - н о о с и г у р у в а њ е н а з е м ј о д е л ц и т е з а 1988 г о д и н а , ш т о
р о д н а т а б а н к а н а М а к е д о н и ј а з а 1987 г о д и н а во из- ја донесе Собранието на Републичката самоуправна
н о с од 27.545.702.291 д и н а р и ќ е се у п о т р е б и з а : и н т е р е с н а з а е д н и ц а з а с т а р о с н о о с и г у р у в а њ е н а зем-
ј о д е л ц и т е н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 2 м а р т 1988 го-
1) е к о н о м с к о - ф и н а н с и с к а к о н с о л и д а ц и -
дина.
ј а и т р а ј н и о б р т н и средства, во и з -
н о с ОД 19.680.000.000
2) о б в р с к и о д О п ш т е с т в е н и о т п л а н н а СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
СР М а к е д о н и ј а з а п е р и о д о т о д 1986 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДО 1990 г о д и н а , во ИЗНОС ОД 5.285.702.291
3) и н т е р в е н ц и и во о п ш т е с т в е н и д е ј н о с т и Бр. 21-946/1
во и з н о с о д 930.000.000 23 м а р т 1988 г о д и н а
4) о б в р с к и с п о р е д р е п у б л и ч к и п р о п и - Скопје
си, ВО ИЗНОС ОД 1.650.000.000 Претседател
3. П р е н е с у в а њ е т о и р а с п о р е д о т н а с р е д с т в а т а о д
т о ч к а 2 потточка 1 од оваа одлука на одделни орга- на Соборот на здружениот труд.
н и з а ц и и н а з д р у ж е н и о т т р у д о д о б л а с т а н а стопан- Иван Аврамовски е. р.
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

169. О Д Л У К А
Врз основа н а ч л е н 31 став 2 од З а к о н о т з а ста- ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН Н А РЕПУБЛИЧКИОТ ОД-
р о в о осигурување на земјоделците („Службен весник БОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ Н А ЗОО-ГОДИШНИНАТА
н а СРМ" б р о ј 15/78), С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а ОД КАРПОШОВОТО ВОСТАНИЕ
Република Македонија, на седницата на Соборот на
з д р у ж е н и о т труд, о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , З а член на Републичкиот одбор за одбележу-
донесе в а њ е н а з о о - г о д и ш н и н а т а о д К а р п о ш о в о т о востание,
се д е л е г и р а
м - р П а в л е Г е о р г и е в с к и , п о т п р е т с е д а т е л н а Со-
О Д Л У К А
б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а .
ЗА СОГЛАСНОСТ Н А СОБРАНИЕТО Н А СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А Ф И Н А Н С И С К И О Т СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
П Л А Н Н А РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА И Н Т Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
РЕСЈЈА З А Е Д Н И Ц А ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ
Н А ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 Г О Д И Н А Бр.21-967/1
23 м а р т 1988 г о д и н а
Собранието на Социјалистичка Република Маке- Скопје
д о н и ј а е согласно со О д л у к а т а з а у т в р д у в а њ е н а ф и - Претседател
н а н с и с к и о т п л а н н а Р е п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в н а инте- н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
ресна заедница за старосно осигурување на земјодел- Иван Аврамовски е. р.
ц и т е з а 1988 г о д и н а , ш т о ј а д о н е с е С о б р а н и е т о н а Ре-
п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в н а и н т е р е с н а з а е д н и ц а з а старо- 172.
в о осигурување н а з е м ј о д е л ц и т е , н а с е д н и ц а т а одр- В р з о с н о в а н а ч л е н 61 став 2 о д З а к о н о т з а на-
ж а н а н а 2 м а р т 1988 г о д и н а . у ч н о - и с т р а ж у в а ч к а т а д е ј н о с т ( „ С л у ж б е н весник на
С Р М " б р о ј 16/85), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Собранието на Социјалистичка Република Македони-
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ја н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , до-
несе 1
Бр. 21-944/1
О Д Л У К А
23 март 1988 година
ЗА И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А КОНКУРСНАТА КО-
Скопје
МИСИЈА ЗА И М Е Н У В А Њ Е И Н Д И В И Д У А Л Е Н РА-
Претседател БОТОВОДЕН ОРГАН Н А РО ЗАВОД ЗА ВОДОСТО-
н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд, ПАНСТВО Н А СРМ
Иван Аврамовски е. р.
За членови на Конкурсната комисија з а именува-
ње индивидуален работоводен орган на РО Завод за
170. в о д о с т о п а н с т в о н а СРМ, се и м е н у в а а т :
Врз о с н о в а н а ч л е н 136 од Уставот н а СРМ и П а н ч е К а р т а л о в , д и п л . и н ж . а г р о н о м в р а б о т е н во
ч л е н о в и т е 394 и 400 од Д е л о в н и к о т н а С о б р а н и е т о на З а д р у ж н и о т сојуз н а М а к е д о н и ј а и
СРМ, С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а Ма- С л о б о д а н У г р и н о в с к и , г р а д е ж е н и н ж е н е р во РО
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот „Мелиопроект" — Скопје.
труд, о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
О Д Л У К А Бр. 21-975
23 м а р т 1988 г о д и н а
ЗА УСВОЈУВАЊЕ Н А САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА Скопје
ЗА ФОРМИРАЊЕ Н А Ц Е Н И Т Е Н А УСЛУГИТЕ ЗА
Претседател
СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА Н А СТУДЕНТИТЕ ВО
н а С о б о р о т н а здрз^жениот труд,
ОБЈЕКТИТЕ Н А СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ"
Иван Аврамова«!, е. р.
— СКОПЈЕ ЗА П Е Р И О Д О Т ЈАНУАРИ — Ј У Н И 1988
ГОДИНА
173,
Собранието на Социјалистичка Република Маке- В р з о с н о в а н а ч л е н 257 став 3 од З а к о н о т з а на-
донија ја усвојува Самоуправната спогодба за форми- соченото образование („Службен весник на СРМ" број
16/85), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а С о б р а н и е т о
р а њ е н а ц е н и т е н а услугите з а с м е с т у в а њ е и и с х р а н а
н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , н а седни-
н а студентите во о б ј е к т и т е н а С т у д е н т с к и о т ц е н т а р
ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
„ С к о п ј е " — С к о п ј е з а п е р и о д о т ј а н у а р и — јуни 1988
година.
Се овластува д-р Саво К л и м о в с к и , ч л е н н а И з в р ш - О Д Л У К А
н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а СРМ и п р е т с е д а т е л на ЗА И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А КОНКУРСНАТА
Републичкиот комитет за образование и физичка КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ-
култура, од и м е т о н а С о б р а н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а НУВАЊЕ ДИРЕКТОР Н А ООЗТ К Л И Н И К А ЗА ОЧ-
Н И БОЛЕСТИ П Р И М Е Д И Ц И Н С К И О Т ФАКУЛТЕТ
Република Македонија да ја потпише Самоуправната
— СКОПЈЕ
спогодба.
З а ч л е н о в и н а К о н к у р с н а т а к о м и с и ј а з а утврду-
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА в а њ е п р е д л о г з а и м е н у в а њ е д и р е к т о р н а О О З Т Кли-
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА н и к а за очни болести при Медицинскиот факултет
— Скопје, се и м е н у в а а т :
Бр. 08-982/1 Ц в е т а Ф и л и п о в с к а , п о т с е к р е т а р во Р е п у б л и ч к и о т
23 м а р т 1988 г о д и н а комитет за здравство и социјална политика и
Скопје М и р а Н и к о л о с к а , с е к р е т а р н а С о б о р о т н а општи-
Претседател н и т е н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а .
н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
Иван Аврамовски е. р. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
171. Б р . 21-974/1
Врз основа на Амандман XIV точка 1 алинеја 6 23 м а р т 1988 г о д и н а
од Уставот н а Социјалистичка Република Македони- Скопје
ја, Соборот н а здружениот труд на Собранието на Претседател
Социјалистичка Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , н а седница- н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
та одржана на 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е Иван Аврамовски, е. р,
Стр. 214 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

174. С л а в и ц а У р о ш е в и ќ , д е л е г а т во С о б о р о т н а здру-
В р з о с н о в а н а ч л е н 72 о д З а к о н о т з а и з б о р на ж е н и о т т р у д н а С о б р а н и е т о н а СРМ, р а к о в о д и т е л иа
о р г а н и т е н а у п р а в у в а њ е и н а д р у г и т е о р г а н и во о р г а - правно-кадровската служба при МК „Астибо" РЗ
н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н и о т т р у д ( „ С л у ж б е н в е с н и к на „Модна конфекција" — Штип и
СРМ" б р о ј 42/77 и 3/87), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д ѓ о р ѓ и М а н ч е в с к и , д е л е г а т во С о б о р о т н а о п ш т и -
на Собранието на Социјалистичка Република Македо- н и т е н а С о б р а н и е т о н а СРМ, п о т п р е т с е д а т е л н а Со-
н и ј а , н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , б р а н и е т о н а о п ш т и н а Т и т о з Велес.
донесе СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
О Д Л У К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА И М Е Н У В А Њ Е РАБОТОВОДЕН ОРГАН Бр. 21-972/1
Н А СТОПАНСКАТА БАНКА — ОСНОВНА БАНКА— 23 м а р т 1988 г о д и н а
КУМАНОВО Скопје
Претседател
З а членови на Конкурсната комисија за именува- н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
њ е р а б о т о в о д е н о р г а н н а С т о п а н с к а т а б а н к а — Ос- Иван Аврамов ски, е. р.
н о в н а б а н к а — К у м а н о в о , се и м е н у в а а т :
Ј а н ч о Јанчевски, делегат во Соборот на општи-
н и т е н а С о б р а н и е т о н а СРМ и 177.
и н ж . Т о м и с л а в П а п е ш , д е л е г а т во О п ш т е с т в е н о - В р з о с н о в а н а ч л е н 77 од З а к о н о т з а с о ц и ј а л н а т а
п о л и т и ч к и о т с о б о р н а С о б р а н и е т о н а СРМ. з а ш т и т а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " б р о ј 9/86), Собо-
р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а С о б р а н и е т о н а Соција-
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА листичка Република Македонија, на седницата одржа-
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
Б р . 21-971/1
23 м а р т 1988 г о д и н а О Д Л У К А
Скопје ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ Н А КОНКУРСНАТА
Претседател К О М И С И Ј А ЗА И М Е Н У В А Њ Е ДИРЕКТОР Н А ЗАВО-
н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд, ДОТ ЗА Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А Н А Д Е Ц А И М Л А Д И Н -
Иван Аврамовски, е. р. Ц И — СКОПЈЕ

175. За членови на Конкурсната комисија за имену-


Врз о с н о в а н а ч л е н 59 став 3 о д З а к о н о т з а н а у ч - вање директор на Заводот за рехабилитација на деца
но-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ" и м л а д и н ц и — С к о п ј е , се и м е н у в а а т :
б р о ј 16/85), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а С о б р а - К и р и л А л е к с о с к и , д е л е г а т во О п ш т е с т в е н о - п о л и -
нието на Социјалистичка Република Македонија, на т и ч к и о т с о б о р н а С о б р а н и е т о н а СРМ и
с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е Киро Мијовски, началник на Одделението за
здравство и социјални работи при Општинскиот ко-
О Д Л У К А м и т е т з а о п ш т е с т в е н и д е ј н о с т и н а С о б р а н и е т о н а оп-
ЗА И М Е Н У В А Њ Е П Р Е Т С Т А В Н И Ц И Н А ОПШТЕС- штина Чаир — Скопје.
ТВЕНАТА З А Е Д Н И Ц А ВО СОВЕТОТ Н А РО ЗАВОД
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО Н А СРМ СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
З а п р е т с т а в н и ц и н а о п ш т е с т в е н а т а з а е д н и ц а во
Советот н а Р О З а в о д з а в о д о с т о п а н с т в о н а СРМ се
Бр. 21-973/1
именуваат:
23 м а р т 1988 г о д и н а
Ванчо Глигоров, н а работа во З а д р у ж н и о т сојуз Скопје
на Македонија, Претседател
инж. Владимир Митковски, секретар на Здруже- н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
н и е т о н а О З Т од о б л а с т а н а з е м ј о д е л с т в о т о и водо- Иван Аврамовски, е. р.
с т о п а н с т в о т о п р и С т о п а н с к а т а к о м о р а н а г р а д Скоп-
је и
Јован Петров, член на Одборот з а земјоделство 178.
и ш у м а р с т в о н а СЗТ н а С о б р а н и е т о н а СРМ, п р е т -
с т а в н и к од Д р у ш т в о т о н а љ у б и т е л и т е н а ш у м и т е н а Врз основа на Амандман XIV точка 1 алинеја
СРМ. 6 о д Уставот н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о -
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА н и ј а , С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а С о б р а н и е т о на
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Социјалистичка Република Македонија, на седницата
Бр. 21-970/1 о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
23 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје О Д Л У К А
Претседател ЗА Д Е Л Е Г И Р А Њ Е Ч Л Е Н Н А ОДБОРОТ ЗА ОДБЕ-
н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд, ЛЕЖУВАЊЕ Н А ЅО-ГОДИШНИНАТА О Д ИЗЛЕГУ-
Иван Аврамовски, е. р. ВАЊЕТО Н А К Н И Г А Т А „БЕЛИ МУГРИ" О Д КОЧО
РАЦИН
176.
В р з о с н о в а н а ч л е н 257 став з о д З а к о н о т з а на- З а ч л е н н а О д б о р о т з а о д б е л е ж у в а њ е н а 50-го-
с о ч е н о т о о б р а з о в а н и е ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ' д и ш н и н а т а од излегувањето на книгата „Бели Мугри"
б р о ј 16/85), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а Собра- о д К о ч о Р а ц и н , се д е л е г и р а
н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , на
с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е П е т а р Карајанов, претседател на Општествено-по-
л и т и ч к и о т с о б о р н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а .
О Д Л У К А
ЗА И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А КОНКУРСНАТА СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ П Р Е Д Л О Г ЗА ИМЕ- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Н У В А Њ Е ДИРЕКТОР Н А ПЕДАГОШКАТА АКАДЕ-
М И Ј А „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" — Ш Т И П Бр. 21-969/1
23 м а р т 1988 г о д и н а
З а ч л е н о в и н а К о н к у р с н а т а к о м и с и ј а з а изгот- Скопје
вување предлог з а именување д и р е к т о р н а Педагош- Претседател
к а т а а к а д е м и ј а „ Г о ц е Д е л ч е в " — Ш т и п се и м е н у - н а С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т труд,
ваат: И в а н Аврамовски, е. р,
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

179. Член 2
В р з о с н о в а н а ч л е н 16 став 1 од З а к о н о т за Во 1988 г о д и н а (ќе се к у п а т 15 с т а н а з а служ-
сценско-умегничка дејност („Службен весник на СРМ" б е н и п о т р е б и со в к у п н а п о в р ш и н а о д 606,40 м 2 .
б р о ј 4/86), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а С о б р а н и - Член з
ето н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , н а сед- Средствата за купување н а становите од член 2
н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е н а о в а а п р о г р а м а се о б е з б е д е н и во Р е п у б л и ч к и о т
б у џ е т з а 1988 г о д и н а во в к у п е н и з н о с о д 193.963.718
О Д Л У К А динари.
ЗА Д А В А Њ Е СОГЛАСНОСТ Н А ОДЛУКАТА Н А СО- Член 4
БИРОТ Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е Н А РО „ М А К Е Д О Н И Ј А З а с п р о в е д у в а њ е н а о в а а п р о г р а м а се г р и ж и И з -
КОНЦЕРТ" — СКОПЈЕ, ЗА И М Е Н У В А Њ Е РАБОТО- в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а .
В О Д Е Н ОРГАН Н А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А Т А Член 5
Оваа п р о г р а м а влегува во сила осмиот ден од
Се д а в а с о г л а с н о с т н а О д л у к а т а н а С о б и р о т н а д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Со-
работниците на РО „Македонија концерт" — Скопје цијалистичка Република Македонија".
со к о ј а з а д и р е к т о р н а о р г а н и з а ц и ј а т а е и м е н у в а н
Ј а н е К о џ а б а ш и ј а , д о с е г а ш е н д и р е к т о р н а РО „ М а к е - Б р о ј 21-947/1
донија концерт" — Скопје. 23 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје Претседател
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА н а Соборот н а з д р у ж е н и о т труд,
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Иван Аврамова«!, е. р.
Бр. 21-977/1
23 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје
182.
Претседател В р з о с н о в а н а ч л е н 67 став 2 о д З а к о н о т з а др-
н а Соборот н а з д р у ж е н и о т труд, ж а в н а т а у п р а в а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " бр. 45/80)
Иван Аврамовски, е. р. и ч л е н 82 о д З а к о н о т з а з а ш т и т а о д п о ж а р и („Служ-
б е н в е с н и к н а СРМ", бр. 43/86 и 37/87), И з в р ш н и о т
совет н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о н и ј а д о н е с у в а
180.
В р з о с н о в а н а ч л е н 257 став 3 о д З а к о н о т з а н а - О Д Л У К А
соченото образование („Службен весник н а СРМ" ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ
б р о ј 16/85), С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д н а Собра-
н и е т о н а С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , на 1. П р и И з в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а СР
с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е М а к е д о н и ј а се о б р а з у в а Совет з а з а ш т и т а о д п о ж а р и
(во н а т а м о ш н и о т т е к с т : Советот), к а к о заедничко
О Д Л У К А р а б о т н о гело на р е п у б л и ч к и т е органи н а управата
и другите органи и организации.
ЗА И М Е Н У В А Њ Е ЧЛЕНОВИ Н А КОНКУРСНАТА
2. С о в е т о т о б е з б е д у в а у с о г л а с у в а њ е н а с т а в о в и т е ,
КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ- мерките и активностите на републичките органи на
НУВАЊЕ Д Е К А Н Н А ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ управата и другите органи и организации по праша-
— СКОПЈЕ њ а о д о б л а с т а н а з а ш т и т а т а о д п о ж а р и , в о спрове-
дување на политиката и следење на одделил појави
З а ч л е н о в и н а К о н к у р с н а т а к о м и с и ј а з а утврду-
к а к о и д а в а њ е с о о д в е т н и м и с л е њ а и п р е д л о з и во о в а а
вање предлог за именување декан на Шумарскиот
о б л а с т ш т о се о д н е с у в а а т н а : с о с т о ј б а т а во о б л а с т а
ф а к у л т е т — Скопје, се и м е н у в а а т :
н а з а ш т и т а т а о д п о ж а р и ; н о р м а т и в н а т а у р е д е н о с т на
Виолета Димева, секретар на Одборот за земјо- з а ш т и т а т а од п о ж а р и и н а ч и н о т н а в р ш е њ е н а д з о р
делство и ш у м а р с т в о н а СЗТ н а С о б р а н и е т о н а СРМ н а д п р и м е н а т а н а п р о п и с и т е о д о в а а област,- н а ч и -
и нот и степенот на материјално-техничката опреме-
Х а м е Садо, д е л е г а т во О п ш т е с т в е н о - п о л и т и ч к и о т н о с т и ш к о л у в а њ е т о н а кадрите,- о с п о с о б е н о с т а на
с о б о р н а С о б р а н и е т о н а СРМ. сите с у б ј е к т и во о б л а с т а н а з а ш т и т а т а о д п о ж а р и ;
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА иницирањето, поттикнувањето, насочувањето и коор-
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА динирањето на работата на општествените Фактори
и н а у ч н и т е и н с т и т у ц и и в р з з а ш т и т а т а од п о ж а р и ; ја-
Бр. 21-976/1 к н е њ е т о н а с о р а б о т к а т а со с р е д с т в а т а з а ј а в н о ин-
23 м а р т 1988 г о д и н а ф о р м и р а њ е , со в о с п и т н о - о б р а з о в н и т е и н а у ч н и т е ин-
Скопје с т и т у ц и и и о р г а н и з а ц и и во п о д и г а њ е т о н а н и в о т о н а
Претседател з н а е њ а т а во о б л а с т а н а з а ш т и т а т а од п о ж а р и к а к о
на Соборот на з д р у ж е н и о т труд, и разгледување на други п р а ш а њ а и предлагање на
И в а н А в р а м о в а ^ , е. р. м е р к и и а к т и в н о с т и во о б л а с т а н а з а ш т и т а т а о д по-
жари.
181. 3. С о в е т о т и м а п р е т с е д а т е л од 12 ч л е н о в и .
Врз о с н о в а н а ч л е н 5 о д З а к о н о т з а о б е з б е д у в а - 4. П р е т с е д а т е л о т и ч л е н о в и т е н а С о в е т о т г и и м е -
њ е средства з а к у п у в а њ е н а с т а н о в и з а с л у ж б е н и н у в а И з в р ш н и о т совет н а С о б р а н и е т о н а СР М а к е д о -
потреби за републичките органи и организации и н и ј а од с л е д н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и : Р е п у б л и ч -
општествено-политичките организации на Република- киот секретаријат за внатрешни работи; Републич-
т а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " б р о ј 19/85), С о б р а н и е - к и о т с е к р е т а р и ј а т з а н а р о д н а одбрана,- Р е п у б л и ч к и о т
то н а СР М а к е д о н и ј а , н а с е д н и ц а т а н а С о б о р о т н а к о м и т е т . з а градежништво, у р б а н и з а м и з а ш т и т а на
з д р у ж е н и о т т р у д , о д р ж а н а н а 23 м а р т 1988 г о д и н а , ч о в е к о в а т а околина,- Р е п у б л и ч к и о т к о м и т е т з а енер-
донесе гетика, индустрија и м а л о стопанство: Републичкиот
ПРОГРАМА к о м и т е т за земјоделство, ш у м а р с т в о и водостопан-
ство; Р е п у б л и ч к и о т к о м и т е т з а т р у д ; Р е п у б л и ч к и о т
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А ПОТРЕБИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ
штаб за територијална одбрана; Републичкиот штаб
Н А СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ ЗА РЕ-
з а цивилна з а ш т и т а ; К о м а н д а т а на Скопската армис-
ПУБЛИЧКИТЕ О Р Г А Н И И О Р Г А Н И З А Ц И И И ОП-
к а област,- Р е п у б л и ч к и о т ц е н т а р з а и з в е с т у в а њ е и
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ О Р Г А Н И З А Ц И И НА
т р е в о ж е њ е ; П р о т и в п о ж а р н и о т с о ј у з н а Македонија,-
РЕПУБЛИКАТА ЗА 1988 Г О Д И Н А
З О И Л „Македонија" — Скопје и З О И Л „Дунав" —
Член 1 Скопје.
Со о в а а п р о г р а м а се у т в р д у в а а т п о т р е б и т е за П р е т с е д а т е л о т и ч л е н о в и т е н а С о в е т о т се и м е -
купување на станови за службени потреби за репуб- нуваат на четири години.
личките органи и организации и општествено-поли- 5. П о п о т р е б а , во р а б о т а т а н а С о в е т о т м о ж а т д а
тичките организации на Републиката, учествуваат претставници и од други заинтересирани
Стр. 216 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

органи и организации што работат на спроведување Во и с т и о т ч л е н , во т о ч к а 1, б р о ј о т : „103" се за-


н а о б в р с к и т е во о б л а с т а н а з а ш т и т а т а о д п о ж а р и . м е н у в а со б р о ј о т : „99", а з б о р о т : „ДЕРБУ" се за-
6. Советот' д о н е с у в а д е л о в н и к з а с в о ј а т а р а б о т а . м е н у в а СО з б о р о т : „БУ".
7. О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н о д П о т о ч к а т а 2 се д о д а в а л о в а т о ч к а 2-а к о ј а
д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СР гласи:
Македонија". „2-а. К а к о д е л о д д о х о д о т , в о с м и с л а н а ч л е н
8, а л и н е ј а 4 и 5 о д З а к о н о т , се с м е т а а т и з д в о ј у в а -
Бр. 262 њ а т а о д д о х о д о т и с к а ж а н и н а р е д е н .број 114 о д
24 м а р т 1988 г о д и н а о б р а з е ц о т „БУ" и о д р е д е н б р о ј 109 д е л о т о д до-
Скопје х о д о т ш т о јсо з а к о н е о п р е д е л е н д а се и з д в о ј у в а
Претседател з а о с т в а р у в а њ е н а с о л и д а р н о с т во и з г р а д б а т а и к о -
н а И з в р ш н и о т совет, ристењето на станови".
м - р Глигорие Гоговски, е. р. Во т о ч к а т а 6, з б о р о в и т е : „ и с т р а ж у в а ч к о - р а з в о ј -
н и т е р а б о т и " се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е : „ н а у ч н о -
истражувачките работи, пронаоѓаштвото и рациона-
183. л и з а т о р с т в о т о " , а з б о р о в и т е : „и в о с а м о с т о ј н и т е ис-
В р з о с н о в а н а ч л е н 16 од З а к о н о т з а и з в р ш у в а - т р а ж у в а ч к и о р г а н и з а ц и и " се б р и ш а т .
њ е н а Р е п у б л и ч к и о т б у џ е т з а 1988 г о д и н а („Сл. ве- П о п р в а т а р е ч е н и ц а се д о д а в а н о в а р е ч е н и ц а
сник н а С Р М " б р о ј 49/87), И з в р ш н и о т совет н а Со- која гласи:
бранието на Социјалистичка Република Македонија „Во о в о ј и з н о с н а с р е д с т в а се в к л у ч у в а и из-
донесе д в о ј у в а њ е т о од д о х о д о т з а п о с е б н и н а д о м е с т и н а
О Д Л У К А работниците по основ на иновација, рационализа-
ција или други видови творештво (износот и с к а ж а н
ЗА КОРИСТЕЊЕ Н А СРЕДСТВАТА Н А РЕПУБЛИЧ- н а р е д е н б р о ј 100 о д о б р а з е ц о т „БУ")".
КИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 Г О Д И Н А Т о ч к и т е 10, 11 и 12 /се м е н у в а а т и г л а с а т :
1. О д с р е д с т в а т а предвидени во Републичкиот „10. К а к о д е л о д д о х о д о т ш т о е о с т в а р е н в р з
б у џ е т з а 1988 г о д и н а во р а з д е л 63 п о з и ц и ј а 600 з а о с н о в а јна р а з в о ј н а п р е м и ј а и л и п о д р у г з а к о н с к и
учество н а Републиката за обезбедување на вода за п р о п и ш а н основ з а определени намени, во смисла
пиење на населението се р а с п о р е д у в а износ од н а ч л е н 8, а л и н е ј а 14 о д З а к о н о т , се с м е т а д е л о т
1.200.000.000 д и н а р и и т о а на.- о д д о х о д о т и с к а ж а н н а р е д е н ' б р о ј 97 о д о б р а з е -
— општина Виница 150.000.000 д и н а р и ц о т „БУ".
— општина Делчево 200.000.000 " 11. К а к о д е л о д д о х о д о т з а о б в р с к и т е о д до-
— општина Крива Паланка 300.000.000 " . х о д о ! ш т о н е з а в и с а т од г о л е м и н а т а н а о с т в а р е н и о т
— општина Куманово 250.000.000 " д о х о д , освен п а р и ч н и т е к а з н и з а с т о п а н с к и п р е с т а -
— општина Охрид 100.000.000 " п и и п р е к р ш о ц и , во с м и с л а н а ч л е н 8, а л и н е ј а 15
— општина Тетово 200.000.000 " г о д З а к о н о т , се п о д р а з б и р а п р е с м е т а н и т е о б в р с к и о д
2. С р е д с т в а т а о д т о ч к а 1 н а о в а а о д л у к а ќ е се д о х о д о т и с к а ж а н и н а р е д н и т е б р о е в и 101, 103, 104
користат з а учество на Републиката во висина до и 105 о д о б р а з е ц о т „БУ".
50°/о од с р е д с т в а т а ш т о ги о б е з б е д у в а о п ш т и н а т а з а 12. К а к о б р у т о л и ч е н д о х о д н а р а б о т н и ц и т е п о
таа намена. основ на тековната работа, а најмногу до висината
С р е д с т в а т а од став 1 н а о в а а т о ч к а ќ е се кори- н а п р о с е ч н и о т л и ч е н д о х о д в о с т о п а н с т в о т о н а Ре-
стат б е з о б в р с к а з а в р а ќ а њ е , а с р а з м е р н о н а учес* п у б л и к а т а во п р е т х о д н а т а г о д и н а , во у м и с л а н а ч л е н
твото на општината. 8, а л и н е ј а 16 о д З а к о н о т , се п о д р а з б и р а и з н о с о т
3. З а с п р о в е д у в а њ е т о н а о в а а о д л у к а ќ е се г р и - и с к а ж а н н а р е д н и т е б р о е в и 7, 8, 10 и 12 о д о б р а з е -
ж и Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р и ј а т з а ф и н а н с и и , а з а на- цот — „Посебни податоци".
ч и н о т , д и н а м и к а т а и н а м е н с к о т о к о р и с т е њ е н а сред- Износот на бруто личниот доход на работни-
ствата Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р и ј а т з а ф и н а н с и и ќе ците по основа на тековната р а б о т а за односната
с к л у ч и д о г о в о р и со о п ш т и н и т е . о р г а н и з а ц и ј а ш т о се з е м а во п р е с м е т к а т а н е м о ж е
4. О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т д е н д а б и д е п о г о л е м о д и з н о с о т ш т о се д о б и в а к о г а
о д д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Со- п р о с е ч н и о т л и ч е н д о х о д п о в р а б о т е н во стопанство-
цијалистичка Република Македонија". т о н а Р е п у б л и к а т а во п р е т х о д н а т а г о д и н а се п о м -
Б р . 23-555/1 н о ж и со п р о с е ч н и о т б р о ј н а в р а б о т е н и р а б о т н и ц и
17 м а р т 1988 г о д и н а у т в р д е н во п р е с м е т к о в н и о т п е р и о д в р з о с н о в а н а
Скопје ч а с о в и н а р а б о т а , и с к а ж а н п о д р е д е н б р о ј 51 о д
Претседател о б р а з е ц о т — „ П о с е б н и п о д а т о ц и " , и т о ј и з н о с се
н а И з в р ш н и о т совет, п о м н о ж и со б р о ј о т н а м е с е ц и т е з а к о ј се в р ш и
м - р Глмгорие Гоговски, е. р. п р е с м е т к а т а н а д а н о к о т од д о х о д " .
П о т о ч к а 13 се д о д а в а н о в а т о ч к а 13-а к о ј а
гласи:
184. „13-а. К а к о д е л од д о х о д о т , во с м и с л а н а ч л е н
Врз о с н о в а н а ч л е н 23 о д З а к о н о т з а д а н о к о т 8, а л и н е ј а 19 о д З а к о н о т , се с м е т а а т с о п с т в е н и т е
о д д о х о д н а о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н т р у д („Служ* с р е д с т в а ш т о о б в р з н и к о т н а д а н о к о т о д д о х о д ги
б е н в е с н и к н а СРМ", бр. 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, в л о ж и л во м а л о т о с т о п а н с т в о " .
42/85, 46/86 и 7/88), р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р з а ф и - Во т о ч к а 14. з б о р о в и т е : „ Д е л о т о д д о х о д о т ш т о
нансии донесува е о с т в а р е н со з о г л е м у в а њ е н а б р о ј о т н а в р а б о т е -
н и т е п р е к у в о в е д у в а њ е н а н о в и с м е н и (втора, тре-
ПРАВИЛНИК та и четврта) за една година од воведувањето на
ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А ПРА- н о в а т а с м е н а " , се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е : „ Д е л о т
В И Л Н И К О Т ЗА Н А Ч И Н О Т Н А ПРЕСМЕТУВАЊЕ, од д о х о д о т о с т в а р е н п о р а б о т н и к во н о в о в о в е д е н и т е
УПЛАТУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ Н А ДАНОКОТ смени со кор( се з г о л е м у в а и с к о р и с т у в а њ е т о н а к а п а -
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ- ц и т е т и т е , во т р а е њ е о д т р и г о д и н и о д в о в е д у в а њ е т о
Н И О Т ТРУД н а н о в а т а с м е н а " , а б р о ј о т : „19" се з а м е н у в а со
б р о ј о т „17".
Член 1
Во П р а в и л н и к о т з а н а ч и н о т н а п р е с м е т у в а њ е , уп- П о т о ч к а 15 се д о д а в а а т ч е т и р и н о в и т о ч к и 16,
л а т у в а њ е и о т с т а п у в а њ е н а д а н о к о т о д д о х о д н а ор- 17, 18 и 19 к о и г л а с а т :
ганизациите на з д р у ж е н и о т труд („Службен весник „16. К а к о д е л ^од д о х о д о т , во с м и с л а н а ч л е н 8,
н а СРМ", бр. 10/86), во ч л е н з, став 1 бројот.- „132" а л и н е ј а 22 и 23 о д З а к о н о т , се с м е т а а т с о п с т в е н и т е
се з а м е н у в а со б р о ј о т : „137", з б о р о в и т е : „ Д е л о в е н с р е д с т в а ш т о о б в р з н и к о т н а д а н о к о т о д д о х о д ги
р е з у л т а т во т е к о т н а г о д и н а т а — " се б р и ш а т а з б о - вложил за премии, регреси, компензации, извозни
р о т : „ Д Е Р Б У " , се з а м е н у в а со з б о р о т : „БУ", с т и м у л а ц и и и п о основ н а в р а ќ а њ е н а ц а р и н и и
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

други увозни давачки, како и средствата здружени цијата н а з д р у ж е н труд ќ е ги з д р у ж и н а д износот


за реализација на заедничките програми за развој. н а с р е д с т в а т а з д р у ж е н и во с о г л а с н о с т со З а к о н о т
17. К а к о д е л о д д о х о д о т , во с м и с л а н а ч л е н 8, з а с р е д с т в а т а н а Ф о н д о т н а Ф е д е р а ц и ј а т а з а кре-
а л и н е ј а 24 о д З а к о н о т , се с м е т а а т с о п с т в е н и т е сред- д и т и р а њ е н а п о б р з и о т р а з в о ј н а с т о п а н с к и недо-
ства ш т о о б в р з н и к о т д а д а н о к о т о д д о х о д ќ е ги волно развиените републики и автономни покраини
з д р у ж и н а д и з н о с о т н а с р е д с т в а т а з д р у ж е н и во со- во п е р и о д о т о д 1986 д о 1990 г о д и н а .
гласност со З а к о н о т з а с р е д с т в а т а н а Ф о н д о т н а 2.23. Д е л о д д о х о д о т во в и с и н а н а с р е д с т в а т а
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој вложени за финансирање на научно-истражувачката
н а с т о п а н с к и н е д о в о л н о р а з в и е н и т е р е п у б л и к и и ав- работа преку научно-истражувачките организации
т о н о м н и п о к р а и н и во п е р и о д о т о д 1986 д о 1990 го- регистрирани за вршење на таа дејност".
д и н а . Д о к о л к у т и е с р е д с т в а се з д р у ж у в а а т з а сто- П о р е д е н б р о ј 2.23. се д о д а в а а т 3 н о в и р е д н и
пански недоволно развиените републики, од дохо- б р о е в и 2.24., 2.25., и 2.26. к о и гласат.-
д о т се о д б и в а а т во д в о е н и з н о с , а з а САП К о с о в о „2.24. Д е л о т о д д о х о д о т в о в и с и н а н а средства-
во т р о е н и з н о с . т а в л о ж е н и во д и с п е р з и ј а н а п о м а л и о б ј е к т и во сто-
18. К а к о д е л о д д о х о д о т во с м и с л а н а ч л е н 8, п а н с к и н е д о в о л н о р а з в и е н и т е к р а и ш т а и во р и д с к о
а л и н е ј а 25 о д З а к о н о т , се с м е т а а т с р е д с т в а т а вло- п л а н и н с к и т е и п о г р а н и ч н и т е п о д р а ч ј а во СР М а к е
ж е н и за ф и н а н с и р а њ е на научно-истражувачката ра- донија.
б о т а п р е к у н а у ч н о - и с т р а ж у в а ч к и т е о р г а н и з а ц и и ре- 2.25. Д е л о д д о х о д о т з а з а ч у в у в а њ е , у н а п р е д у -
гистрирани за вршење на таа дејност. Намалување- вање и заштита на човековата работна и животна
то на остварениот доход з а овој износ не м о ж е да средина.
б и д е п о г о л е м о д б0°/о о д п р е с м е т а н и о т д а н о к о д 2.26. Д е л о д д о х о д о т ш т о со з а к о н е о п р е д е л е н
доход на таа основна организација на здружен труд, д а се и з д в о ј у в а з а о с т в а р у в а њ е н а с о л и д а р н о с т а во
з а п р е с м е т к о в н и о т п е р и о д з а к о ј се у т в р д у в а о б в р - изградбата и користењето на станови".
ската з а плаќање на данок од доход.
Член 5
19. К а к о д е л о д д о х о д о т , во с м и с л а н а ч л е н 8, Во о б р а з е ц о т „ О Д " — П р е с м е т к а з а у т в р д у в а њ е
а л и н е ј а 26 о д З а к о н о т , се с м е т а д е л о т о д д о х о д о т н а д а н о к о т о д д о х о д ш т о и м се о т с т а п у в а н а орга-
во в и с и н а н а с р е д с т в а т а ш т о о б в р з н и к о т н а д а н о - низациите на з д р у ж е н труд по основ н а извоз за
к о т од д о х о д г и в л о ж и л о д с о п с т в е н и с р е д с т в а во периодот од 1 јануари до 19 година,
д и с п е р з и ј а н а п о м а л и о б ј е к т и во с т о п а н с к и н е д о - п о р е д е н б р о ј 4 се д о д а в а н о в р е д е н б р о ј 4-а к о ј
в о л н о р а з в и е н и т е к р а и ш т а и во р и д с к о - п л а н и н с к и т е гласи:
и п о г р а н и ч н и т е п о д р а ч ј а во СР М а к е д о н и ј а " . „4-а* П р о ц е н т н а о т с т а п у в а њ е на данокот од
Член 2 доход".
Во ч л е н 13 з б о р о в и т е : „— Д е л о в е н р е з у л т а т во Во р е д е н б р о ј 5 в о з а г р а д а т а б р о ј о т : „ 4 " се за-
т е к о т н а г о д и н а т а е е б р и ш а т а б р о ј о т : „121" сс за- м е н у в а с о б р о ј о т „4-а".
м е н у в а СО б р о ј о т : „125".
Член 6
член 3 Во о б р а з е ц о т „ П Д З " — П о с е б н и п о д а т о ц и , во
Во ч л е н 15 з б о р о в и т е : „59, 65 и 69" се з а м е - н а з и в о т н а к о л о н а т а 7, во з а г р а д а т а б р о ј : „ 4 " се
н у в а а т со з б о р о в и т е : „61, 67 и 71", а з б о р о т : „ДЕР- з а м е н у в а , со бројот.- „4-а".
БУ" се з а м е н у в а со зборот.- „БУ". Р е д н и о т б р о ј 2 се б р и ш е .
Член 4 Д о с е г а ш н и т е р е д н и б р о е в и о д з д о 10 стануваат
Во о б р а з е ц о т „ Д Д " — П р е с м е т к а н а д а н о к о т р е д н и б р о е в и о д 2 д о 9.
о д д о х о д н а о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н т р у д з а пе- Редниот број 5 гласи:
риодов од 1 јануари до 1 9 — година „5. С р е д с т в а з а у ч е с т в о н а С Р М в о ф и н а н с и р а -
во к о л о н а т а „ Е л е м е н т и " п о д I. У т в р д у в а њ е н а ос- њето на штедењето, супституција!^ и рационалното
н о в и ц а т а з а п р е с м е т у в а њ е н а д а н о к о т о д д о х о д , се к о р и с т е њ е н а сите в и д о в и е н е р г и ј а " .
вршат следниве изменувања и дополнувања: Во и с т и о т о б р а з е ц во р е д е н б р о ј И в о з а г р а д а т а
а) н а р е д е н б р о ј 2.6. з б о р о в и т е : „ и с т р а ж у в а ч к о - б у к в а т а : „ и " се з а м е н у в а се з а п и р к а т а , а п о б р о ј о т :
р а з в о ј н и т е р а б о т и " се з а м е н у в а а т со з б о р о в и т е : „ н а „ I I 3" се д о д а в а а т з б о р о в и т е : „и I I 4 " .
у ч н о - и с т р а ж у в а ч к и т е р а б о т и , п р о н а о ѓ а ш т в о т о и ра- П о р е д е н б р о ј : „ I I 3 " се д о д а в а н о в р е д е н број,:
ц и о н а л и з а т о р с т в о т о " , а з б о р о в и т е : „ и во самостој- „ I I 4 " к о ј гласи.-
н и т е и с т р а ж у в а ч к и о р г а н и з а ц и и " се б р и ш а т . „ И 4. П р и д о н е с з а С т о п а н с к а т а к о м о р а н а Ма-
б) р е д н и т е б р о е в и 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, И 2.17 кедонија"*
се м е н у в а а т и г л а с а т : Член 7
„2.12. Д е л о д д о х о д о т ш т о е о с т в а р е н в р з ос- О в о ј п р а в и л н и к в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т ден
нова на развојна премија или по друг законски о д д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а
пропишан основ з а определени намени. Социјалистичка Република Македонија",
2.13. Д е л о д д о х о д о т з а о б в р с к и т е о д д о х о д о т Б р о ј 08-576/1
ш т о н е з а в и с а т о д г о л е м и н а т а н а о с т в а р е н и о т до- Скопје
ход, освен п а р и ч н и т е к а з н и з а с т о п а н с к и п р е с т а п и Републички секретар
и прекршоци. за финансии,
2.14. И з н о с н а б р у т о л и ч н и т е д о х о д и н а р а б о т - м - р Методија Т о т е в с к и , е. р,
ниците по основ н а тековната работа, а најмногу
д о в и с и н а т а н а п р о с е ч н и о т л и ч е н д о х о д во стопан- 185.
ството н а Р е п у б л и к а т а во п р е т х о д н а т а г о д и н а . В р з о с н о в а н а д е л VIII, т о ч к а 3 о д П р о г р а м а т а
2.15. Д е л од д о х о д о т во в и с и н а н а средствата з а п о т т и к н у в а њ е н а р а з в о ј о т н а з е м ј о д е л с т в о т о во
в л о ж е н и во м а л о т о с т о п а н с т в о . 1988 г о д и н а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " б р . 7/88),
2.17. Д е л о д д о х о д о т о с т в а р е н п о р а б о т н и к во претседателот на Републичкиот комитет з а земјо-
н о в о в о в е д е н и т е с м е н и со к о и се з г о л е м у в а иско- д е л с т в о , ш у м а р с т в о и в о д о с т о п а н с т в о , во согласност
р и с т у в а њ е т о н а к а п а ц и т е т и т е , в о т р а е њ е о д т р и го- со Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р з а ф и н а н с и и , д о н е с у в а
дини од воведувањето на новата смена".
в) р е д н и т е б р о е в и о д 2.20 д о 2.23. г л а с а т : У П А Т С Т В О
„2.20. Д е л о д д о х о д о т во в и с и н а н а с р е д с т в а т а ЗА Н А Ч И Н О Т Н А ОСТВАРУВАЊЕ Н А ПРАВОТО
вложени за премии, регреси, компензации, извозни ЗА КОРИСТЕЊЕ Н А СРЕДСТВАТА Н А М Е Н Е Т И ЗА
с т и м у л а ц и и п о о с н о в н а в р а ќ а њ е н а ц а р и н и и дру- П О Т Т И К Н У В А Њ Е Н А РАЗВОЈОТ Н А СТОЧАРСТВО-
ги увозни давачки. ТО, РИБАРСТВОТО И ПЧЕЛАРСТВОТО И ЗА ПРЕ-
2.21. Д е л о д д о х о д о т во в и с и н а н а с р е д с т в а т а М И И Н А Н Е К О И ЗЕМЈОДЕЛСКИ П Р О И З В О Д И ВО
здружени з а р е а л и з а ц и ј а на з а е д н и ч к и п р о г р а м и за 1988 Г О Д И Н А
развој. Член 1
2.22. Д е л о д д о х о д о т во д в о е н , а з а САП Ко- Со о в а у п а т с т в о се п р о п и ш у в а н а ч и н о т н а оства-
сово во т р о е н и з н о с н а с р е д с т в а т а ш т о о р г а н и з а - р у в а њ е н а п р а в о т о з а к о р и с т е њ е н а с р е д с т в а т а од
Стр. 218 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

Програмата за поттикнување на развојот на земјо- — договор склучен меѓу непосредниот давател


д е л с т в о т о во 1988 г о д и н а (во н а т а м о ш н и о т т е к с т : П р о н а с р е д с т в а т а и к о р и с н и к о т , со к о ј к о р и с н и к о т се
г р а м а ) , к о и се н а м е н е т и з а п о т т и к н у в а њ е н а р а з в о - обврзува дека соодветното приплодно грло рацио-
јот на сточарството, рибарството и пчеларството и н а л н о ќ е го к о р и с т и ;
з а п р е м и и н а н е к о и з е м ј о д е л с к и п р о и з в о д и (дел I, — д о к а з з а и з в р ш е н а т а п р о д а ж б а на овните.
а л и н е и т е 3 и 4). б) З а з г о л е м у в а њ е н а б р о ј о т н а ж е н с к и г р л а -
ѕ в и с к и во м а т и ч н о т о с т а д о в о о п ш т е с т в е н с е к т о р ,
Член 2 д о б и е н и со в к р с т у в а њ е н а д о м а ш н а т а п о п у л а ц и ј а
З а о с т в а р у в а њ е п р а в о т о з а к о р и с т е њ е н а сред- о в ц и со В и р т е м б е р г о в н и :
ствата о д д е л I V , т о ч к а 2, п о д р е д н и т е б р о е в и 1 — з а б р о ј н о т о з г о л е м у в а њ е н а м а т и ч н о т о стадо
ПОД б, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25 И 27 о в ц и со у п о т р е б а н а о в н и о д р а с а т а В и р т е м б е р г ,
од П р о г р а м а т а , к о р и с н и ц и т е н а с р е д с т в а т а д о Ре- д о к а з о д КНИГОВОДСТВОТО;
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и — за бројната состојба на целото стадо овци за
водостопанство ја поднесуваат следнава докумен претходната година, по категории д о к а з од книго-
тација: водството, п о т п и ш а н од овластено лице.
в) З а в е ш т а ч к о о с е м е н у в а њ е н а о в ц и (во сезо-
ГОВЕДАРСТВО на) во и н д и в и д у а л е н с е к т о р , о п ш т и н с к а т а с т р у ч н а
служба за унапредување на индивидуалното земјо-
а) З а з г о л е м у в а њ е н а б р о ј о т н а к р а в и и стелни делство доставува:
јуници од благородни раси и нивни крстоски, ш т о — д о г о в о р с к л у ч е н со с о о д в е т н а т а в е т е р и н а р н а
ќ е п р е т с т а в у в а а т п р о ш и р е н а р е п р о д у к ц и ј а н а основ- организација;
н о т о стадо, а се о д с о п с т в е н о с т а д о : — список н а к р а ј н и т е корисници н а средствата,
— список н а к р а в и и с т е л н и ј у н и ц и к о и прет- со п о д а т о ц и о д м а т и ч н а т а е в и д е н ц и ј а ;
ставуваат п р о ш и р е н а р е п р о д у к ц и ј а н а о с н о в н о т о ста- — з а п и с н и к о д д в е т е д о г о в о р н и с т р а н к и з а бро-
до, со п о д а т о ц и о д м а т и ч н а т а е в и д е н ц и ј а . јот на осеменетите овци.
— книговодствен д о к а з за б р о ј н а т а состојба на г) З а у ч е с т в о во н а б а в к а т а н а х р а н и л к и з а јаг-
ц е л о т о с т а д о к р а в и з а п р е т х о д н а т а г о д и н а , п о ка- ниња за индивидуален сектор,. Републичкиот центар
т е г о р и и , п о т п и ш а н о д о в л а с т е н о т о лице,- з а у н а п р е д у в а њ е н а и н д и в и д у а л н о т о з е м ј о д е л с т в о до-
— д о к а з од книговодствената евиденција дека ставува :
подносителот на б а р а њ е т о го зголемува бројот на — д о г о в о р с к л у ч е н со п р о и з в о д и т е л о т н а соод-
о с н о в н о т о с т а д о ( о п ш т е с т в е н сектор) и л и п о т в р д а о д ветната опрема, и
р е г и о н а л н а т а с л у ж б а з а с е л е к ц и ј а и м а т и ч н о кни- — д о к а з (испратница или приемница) д е к а хра-
говодство д е к а и н д и в и д у л н и о т з е м ј о д е л е ц , д о д е н о т нилката е предадена на крајниот корисник.
на поднесувањето на барањето имал најмалку 2 кра-
ви о д б л а г о р о д н а р а с а ;
КОЊАРСТВО
— договор склучен меѓу непосредниот давател
н а с р е д с т в а т а и к о р и с н и к о т , со к о ј се у т в р д у в а на- а) З а л и ц е н ц и р а њ е и к а с т р и р а њ е н а п а с т у в и :
ч и н о т н а к о р и с т е њ е т о н а с о о д в е т н и о т (вкупниот) б р о ј — з а п и с н и к з а и з в р ш е н о т о л и ц е н ц и р а њ е и кас-
на крави; трирање.
— список з а исплатени средства на мндивиду- б) З а о с и г у р у в а њ е н а м а ш к и п р и п л о д н и г р л а :
ланите земјоделци — кооперанти кои ја користеле — полиса за извршеното годишно осигурување.
с у б в е н ц и ј а т а (се п о д н е с у в а н а ј д о ц н а во р о к о д е д е н
месец по исплатувањето на средствата).
РИБАРСТВО
б) З а у ч е с т в о во н а б а в к а т а и о д г л е д у в а њ е н а
б и к о в и од б л а г о р о д н и р а с и ( м о н т а ф о н с к а и о б е р и н -
За субвенционирање на цената на кафсзи за
талска) з а и н д и в и д у а л е н с е к т о р во р и д с к о - п л а н и н -
одгледување риби:
ските п о д р а ч ј а :
— Инвестициона програма.
— потврда за извршено лиценцирање и кастри-
р а њ е н а б и к о в и во н а с е л е н о т о место,-
ПОСЕБНИ НАМЕНИ
— у в е р е н и е з а п р и п л о д н а т а с п о с о б н о с т н а соод-
ветното грло, издадено од соодветна ветеринарна
а) З а у ч е с т в о во н а б а в к а т а н а калифорниски
организација:
глисти за индивидуалниот сектор:
— договор за одгледување на бикот за приплод, — ф а к т у р а за извршена набавка и доказ за
склучен меѓу општинската стручна служба — центар прием на леглото.
за унапредување на индивидуалното земјоделство и
б) Д р у г и т р о ш о ц и з а с п р о в е д у в а њ е н а п р о г р а -
одгледувачот на бикот.
м а т а и н е д о в о л н о п л а н и р а н и м е р к и , к о н т р о л а во
в) З а с у б в е н ц и о н и р а њ е н а о п р е м у в а њ е н а со- спроведувањето на програмата и друго:
бирни станици за м л е к о : — д о к а з з а р е а л и з а ц и ј а н а н е д о в о л н о преден-
— извод од инвестиционата програма за изград- д е н а м е р к а и др.
ба и опремување на собирната станица за млеко, Член 3
(со п о д а т о ц и з а в и с и н а т а н а п р е т с м е т к о в н а т а в р е д - Средствата од дел IV, точка 2 за намените под
ност, и з в о р и н а ф и н а н с и р а њ е , и з в о д н а л о к а ц и ј а р е д н и т е б р о е в и о д 1—14, од 19—21 и о д 24—27 од
и др.) Програмата, по предлог на Републичкиот комитет
г) З а у ч е с т в о в о н а б а в к а т а н а е л е к т р и ч н и а п а - з а з е м ј о д е л с т в о , ш у м а р с т в о и в о д о с т о п а н с т в о , се и с
р а т и з а м о л з е њ е к р а в и во и н д и в и д у а л е н с е к т о р (во п л а т у в а а т во Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р и ј а т з а ф и н а н -
кооперација): сии.
— фактура за извршената набавка на апарати Средствата од дел IV, т о ч к а 2 за намените под
за молзење на крави; р е д н и т е б р о е в и о д 15—18, 22 и 23 о д П р о г р а м а т а
— д о к а з ( и с п р а т н и ц а и л и п р и е м н и ц а ) д е к а апа- се и с п л а т у в а а т во Р е п у б л и ч к и о т к о м и т е т з а з е м ј о -
ратот е предаден на крајниот корисник. делство, ш у м а р с т в о и в о д о с т о п а н с т в о .

Член 4
ОВЧАРСТВО
З а о с т в а р у в а њ е п р а в о т о з а к о р и с т е њ е н а сред-
а) З а у ч е с т в о во н а б а в к а т а н а о в н и о р и г и н а л н и ствата о д д е л V , о д П р о г р а м а т а , к о р и с н и ц и т е на
г р л а о д р а с а т а В и р т е м б е р г з а в е ш т а ч к о осемену- средствата, до службата за општествено книговод-
в а њ е н а о в ц и во о п ш т е с т в е н и о т и и н д и в и д у а л н и о т ство, ј а п о д н е с у в а а т с л е д н а в а д о к у м е н т а ц и ј а :
с е к т о р и з а н а б а в к а н а о в н и р е п р о д у к т о р и з а ин- 1. — З а о с т в а р у в а њ е н а п р е м и ј а н а п ч е н и ц а и
дивидуалниот сектор: р ' ж о д д е л V п о д А о д П р о г р а м а т а , се п о д н е с у в а
— у в е р е н и е з а п р и п л о д н а т а с п о с о б н о с т н а со- следнава документација:
одветното грло, издадено од соодветна ветеринарна а) з а о т к у п е н и т е к о л и ч е с т в а н а с е м е н с к а и м е р -
организација; кантилна пченица од општествениот сектор:
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

— фактура од о р г а н и з а ц и ј а т а н а здружениот Индивидуалните производители ја остваруваат


труд — производител; п р е м и ј а т а н а м л е к о т о п р о и з в е д е н о во к о о п е р а ц и ј а
— спецификација за количеството на пченица и преку о р г а н и з а ц и ј а т а н а з д р у ж е н и о т труд, односно
р'ж и износот на премијата; з е м ј о д е л с к а т а з а д р у г а со к о ј а с к л у ч и л е д о г о в о р з а
— п о т в р д а о д о в л а с т е н о т о л и ц е во о р г а н и з а ц и - п р о и з в о д с т в о н а м л е к о во к о о п е р а ц и ј а . О р г а н и з а ц и -
ј а т а н а з д р у ж е н и о т т р у д з а к о л и ч и н а т а н а употре- и т е н а з д р у ж е н и о т т р у д , о д н о с н о з е м ј о д е л с к и т е за-
б е н а т а с е м е н с к а п ч е н и ц а о д сопствено п р о и з в о д с т в о , други им ја исплатуваат премијата на индивидуални-
з а с е и д б а н а своите п о в р ш и н и . те производители при исплата н а цената за откупе-
б) з а о т к у п е н и т е к о л и ч е с т в а н а м е р к а н т и л н а пче- ното млеко.
н и ц а од и н д и в и д у а л н и т е п р о и з в о д и т е л и : Член 5
— спецификација за количествата на пченица и О в а у п а т с т в о в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т д е н од
р'ж и износот на премијата. д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а Со-
2. — З а о с т в а р у в а њ е н а п р е м и ј а з а с о н ч о г л е д , цијалистичка Република Македонија".
м а с л о д а ј н а р е п а и с о ј а од д е л V п о д Б од П р о г р а - Б р о ј 08-696
м а т а , се п о д н е с у в а с л е д н а в а д о к у м е н т а ц и ј а : 28 м а р т 1988 г о д и н а
а) з а о т к у п е н и т е к о л и ч е с т в а н а с о н ч о г л е д , мас- Скопје
л о д а ј н а р е п а и соја од о п ш т е с т в е н и о т с е к т о р : Претседател
— ф а к т у р а од о р г а н и з а ц и ј а т а н а здружениот на Републичкиот комитет за земјоделство,
труд — производител; шумарство и водостопанство,
— с п е ц и ф и к а ц и ј а во к о ј а се в н е с у в а а т к о л и ч е с т - м - р Б о г д а н Т о д о р о в с к и , е. р.
вата на сончоглед, маслодајна репа и с о ј а и изно-
сот н а п р е м и ј а т а ;
б) з а о т к у п е н и т е к о л и ч е с т в а о д и н д и в и д у а л н и т е П о и з в р ш е н о т о с р а м н у в а њ е со и з в о р н и о т текст
производители: у т в р д е н о е д е к а во т е к с т о т н а З а к о н о т з а и з м е н у в а -
— спецификација за количествата и износот на
њ е и д о п о л н у в а њ е н а З а к о н о т з а д о п о л н и т е л н а за-
премијата.
ш т и т а на воените инвалиди („Службен весник на
3. З а о с т в а р у в а њ е н а п р е м и ј а з а ш е ќ е р н а р е п а
С Р М " б р о ј 45/86) е н а п р а в е н а г р е ш к а , п о р а д и ш т о
од д е л V п о д В од П р о г р а м а т а , се п о д н е с у в а след-
се д а з а
ната документација:
ИСПРАВКА
а) з а о т к у п е н и т е к о л и ч и н и н а ш е ќ е р н а р е п а од
општествениот сектор: на Законот за изменување и дополнување на Зако-
— ф а к т у р а од о р г а н и з а ц и ј а т а н а здружениот нот за дополнителна заштита на воените инвалиди
труд — производител;
— спецификација за количествата на шеќерна 1. Во ч л е н 5 п о став 1 т р е б а д а стои став I
репа и износот на премијата. кој гласи:
б) З а о т к у п е н и т е к о л и ч е с т в а од и н д и в и д у а л н и т е „ К о н е ч н о у с о г л а с у в а њ е н а м е с е ч н и т е п а р и ч н и из-
производители: н о с и о д став 1 н а о в о ј ч л е н се в р ш и н а п о ч е т о к о т
— с п е ц и ф и к а ц и ј а з а к о л и ч е с т в а т а н а ш е ќ е р н а ре- од н а р е д н а т а г о д и н а , с п о р е д п о р а с т о т н а п р о с е ч н и о т
па и износот на премијата. м е с е ч е н л и ч е н д о х о д во Р е п у б л и к а т а во п р е т х о д н а т а
4. З а о с т в а р у в а њ е н а п р е м и ј а т а з а к р а в ј о и о в ч о година".
м л е к о од д е л V п о д Г од П р о г р а м а т а , се п о д н е с у в а Б р о ј 13-658/2
следната д о к у м е н т а ц и ј а : 24 м а р т 1988 г о д и н а
— и з в о д од к н и г о в о д с т в е н а т а е в и д е н ц и ј а з а ко- Скопје
личествата произведено м л е к о од с о п с т в е н о п р о и з - Од Законодавно-правната комисија
водство во к о ј а е н а з н а ч е н п р о ц е н т о т н а м л е ч н а т а н а С о б р а н и е т о н а СРМ
маст;
— и з в о д од к н и г о в о д с т в е н а т а е в и д е н ц и ј а з а от- П о и з в р ш е н о т о с р а м н у в а њ е со и з в о р н и о т текот
купеното свежо кравјо или овчо млеко произведено у т в р д е н о е д е к а во т е к с т о т н а З а к о н о т з а и з м е н у -
во к о о п е р а ц и ј а во к о ј а т р е б а д а б и д а т н а з н а ч е н и вање и дополнување на Законот за прекршоците
количествата на млекото и процентот на млечнага ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " б р о ј 50/87) е н а п р а в е н а
маст, изготвен врз основа на п р и е м н и ц а т а за откуп г р е ш к а , п о р а д и ш т о се д а в а
на млекото и на списокот на исплатената премија,
п о т п и ш а н од и н д и в и д у а л н и т е п р о и з в о д и т е л и од к о и ИСПРАВКА
се о т к у п у в а м л е к о т о ; на Законот за изменување и дополнување на Законот
— п р е п и с од п о т в р д а т а и з д а д е н а од О О З Т И н - за прекршоците
ститут з а с т о ч а р с т в о п р и ГО З е м ј о д е л с к и ф а к у л т е т
— Скопје, з а у р е д н о в р ш е њ е н а к о н т р о л а т а н а п р о - 1. Во ч л е н 2 н а м е с т о з б о р о в и т е : „член 3" тре-
и з в о д с т в е н и т е својства и з а в о д е њ е н а м а т и ч н о т о к н и - б а д а с т о ј а т з б о р о в и т е : „ ч л е н 32".
говодство и в р ш е њ е селекција к а ј кравите и овците.
— доказ од корисниците на п р е м и ј а т а д е к а е Б р о ј 13-657/2
остварена п р е м и ј а од н а ј м а л к у зо д и н а р и по 1 литар 24 м а р т 1988 г о д и н а
м л е к о од с р е д с т в а т а со к о и у ч е с т в у в а а т н е р а з в и е н и т е Скопје
о п ш т и н и , о д н о с н о 40 д и н а р и по 1 л и т а р м л е к о о д Од Законодавно-правната комисија
с р е д с т в а т а со к о и у ч е с т в у в а а т р а з в и е н и т е о п ш т и н и . н а С о б р а н и е т о н а СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ


133. о р г а н и з а ц и и н а СРМ — С к о п ј е (во н а т а м о ш н и о т
В р з о с н о в а н а ч л е н 586 о д З а к о н о т з а з д р у ж е - т е к с т : у ч е с н и ц и во с п о г о д б а т а ) , с к л у ч у в а а т
н и о т т р у д ( „ С л у ж б е н л и с т н а С Ф Р Ј " б р . 53/76) и
ч л е н 88 од З а к о н о т з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а („Служ- САМОУПРАВНА СПОГОДБ/
бен в е с н и к н а С Р М " бр. 10/83 и 43/85), о п ш т и н с к и т е ЗА П О Д Е Л Б А Н А РАБОТАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ
с а м о у п р а в н и и н т е р е с н и з а е д н и ц и з а з д р а в с т в е н а за- О Р Г А Н И З А Ц И И ВО СР М А К Е Д О Н И Ј А
штита, Здружената самоуправна интересна заедница I ОПШТИ ОДРЕДБИ
за здравствена з а ш т и т а на град Скопје, Републичка-
та самоуправна интересна з а е д н и ц а з а здравствена Член 1
з а ш т и т а — Скопје, з д р а в с т в е н и т е р а б о т н и о р г а н и з а - Со С а м о у п р а в н а т а с п о г о д б а з а п о д е л б а н а р а б о -
ц и и во Р е п у б л и к а т а и З д р у ж е н и е т о н а з д р а в с т в е н и т е т а т а во з д р а в с т в е н и т е о р г а н и з а ц и и во СР Македон*'-
Стр. 220 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

ја (во н а т а м о ш н и о т т е к с т : спогодба) се в р ш и по- 2 Секундарна здравствена заштита


д е л б а н а р а б о т а т а и се у т в р д у в а а т у с л о в и т е з а о р -
ганизирање и вршење на примарната, секундарната Член 7
и т е р ц и ј а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а , м е ѓ у с е б н и т е од- С е к у н д а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а во с м и с л а н а
носи и начинот н а следењето на спроведувањето на оваа спогодба ги о п ф а ќ а специјалистичко-консулта-
Спогодбата. тивната и болничката здравствена з а ш т и т а согласно
Член 2 З а к о н о т з а здравствена заштита, одделни услуги од
Со о в а а с п о г о д б а п о б л и с к у се у т в р д у в а с о д р ж и - епидемиолошката, санитарнохигиенската, микробио-
ната на работата и видот н а здравствените услуги л о ш к а т а д е ј н о с т , д е ј н о с т а н а с о ц и ј а л н а м е д и ц и н а со
и основните критериуми з а организирање и вршење организација на здравствената дејност, специјалисти
на секундарната и терцијарната здравствена заштита, ч к а здравствена з а ш т и т а н а р а б о т н и ц и и спортисти,
со ш т о се о б е з б е д у в а а т п о д о б р и у с л о в и з а д о с т а п н о , изработка на магистрални, галенски препарати и па
ефикасно, квалитетно, рационално и континуирано р е н т е р а л н и р а с т в о р и , с н а б д у в а њ е со л е к о в и и сани-
р а б о т е њ е во з д р а в с т в е н и т е о р г а н и з а ц и и во СР Ма- т е т с к и м а т е р и ј а л н и с р е д с т в а во б о л н и ц и т е и д а в а њ е
кедонија. стручна п о м о ш на здравствените организации.
Член з
Со п о д е л б а т а н а р а б о т а т а во з д р а в с т в е н и т е ор- Член 8
г а н и з а ц и и о с о б е н о ќ е се п о с т и г н а т с л е д н и т е ц е л и :
— унапредување на здравствената заштита и С п е ц и ј а л и с т и ч к о - к о н с у л т а т и в н а т а з д р а в с т в е н а за-
н а д м и н у в а њ е н а н е д о с т а т о ц и т е во н е ј з и н о т о спрове- ш т и т а во с м и с л а н а о в а а с п о г о д б а ги о п ф а ќ а м е р
дување; к и т е н а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а к о и се п р е з е м а а т п о
п р а в и л о н а п р и м а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а во вр-
— обезбедување на поефикасна и рационална
с к а со у т в р д у в а њ е н а д и ј а г н о з а т а , л е к у в а њ е т о , реха-
з д р а в с т в е н а з а ш т и т а со п о б р з о р е а л и з и р а њ е н а при-
б и л и т а ц и ј а т а и о ц е н к а т а з а р а б о т н а т а способност.
оритетните задачи;
— обезбедување на поусогласен развој на здрав-
Член 9
с т в е н а т а з а ш т и т а во с о г л а с н о с т со п о т р е б и т е н а к о -
рисниците и материјалните можности на организа- С п е ц и ј а л и с т и ч к о - к о н с у л т а т и в н а т а з д р а в с т в е н а за-
циите н а здружен труд и п о ш и р о к а т а општествена ш т и т а се о б е з б е д у в а во з д р а в с т в е н д о м , о п ш т а бол-
заедница; н и ц а , м е д и ц и н с к и ц е н т а р , с п е ц и ј а л н а б о л н и ц а , кли-
— определување на појдовни основи и мерила н и к а , з а в о д и и н с т и т у т и во д р у г и з д р а в с т в е н и ор-
за програмирање на здравствената заштита; ганизации согласно З а к о н о т з а здравствена з а ш т и т а
— обезбедување на стручна и доходовна поврза-
н о с т м е ѓ у з д р а в с т в е н и т е о р г а н и з а ц и и в р з о с н о в а на Ч л е н 10
о с т в а р е н и т е р е з у л т а т и во р а б о т а т а и у с п е с и т е во за- С п е ц и ј а л и с т и ч к о - к о н с у л т а т и в н а т а з д р а в с т в е н а за-
доволувањето на потребите на корисниците на здрав- ш т и т а се п л а н и р а , о р г а н и з и р а и с п р о в е д у в а н а ни-
ствената з а ш т и т а ; и во н а о п ш т и н а и з д р а в с т в е н р е г и о н .
— спречување на затворање на здравствените О д р е д е н и з д р а в с т в е н и услуги о д с п е ц и ј а л и с т и -
д е ј н о с т и во р а м к и т е н а о п ш т и н с к и т е самоуправни чко-консултативната здравствена з а ш т и т а кои зара-
интересни заедници за здравствена заштита. д и с л и ч н и о р г а н и з а ц и и , т е х н о л о ш к и и д р у г и усло-
ви н е е м о ж н о и л и н е е р а ц и о н а л н о д а се орга-
I I . П О Д Е Л Б А Н А РАБОТАТА, С О Д Р Ж И Н А И ВИ- низираат и в р ш а т за населението од една општина,
ДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА З А Ш Т И Т А И ЗДРАВ- се о р г а н и з и р а а т и в р ш а т з а п о в е ќ е о п ш т и н и н а ни-
С Т В Е Н И Т Е УСЛУГИ &о н а з д р а в с т в е н р е г и о н .
1. П р и м а р н а здравствена заштита
Член 4 , Ч л е н 11
У ч е с н и ц и т е во С п о г о д б а т а се с о г л а с н и д а о б е з - Специјалистичко-консултативна здравствена за-
бедат услови з а п о б р з р а з в о ј н а п р и м а р н а т а здрав- ш т и т а у к а ж у в а а т д о к т о р и с п е ц и ј а л и с т и о д соодветни
ствена з а ш т и т а о с о б е н о со с о з д а в а њ е н а п р о с т о р н и , гранки на медицината и стоматологијата и други
т е х н и ч к и и д р у г и у с л о в и з а р а б о т а и с о о д в е т н а еду- здравствени работници и здравствени соработници
кација и распоред на стручните кадри. согласно З а к о н о т з а здравствена заштита.
П р и м а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а се п л а н и р а , ор-
г а н и з и р а и с п р о в е д у в а н а п о д р а ч ј е т о н а с е к о ј а оп- Ч л е н 12
штина. Б о л н и ч к а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а во с м и с л а на
Член 5 оваа спогодба ги о п ф а ќ а мерките на здравствена
П р и м а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а во с м и с л а н а з а ш т и т а ш т о се п р е з е м а а т во б о л н и ч к и у с л о в и за
о в а а с п о г о д б а ги о п ф а ќ а м е р к и т е со к о и се о б е з - превенција, дијагностика, лекување, рехабилитација,
бедува г р и ж а за здравствената состојба, г р и ж а за н е г а , с м е с т у в а њ е и и с х р а н а н а з а б о л е н и т е и повре-
животните и работните услови и нивното влијание дените, к а к о и следење на заболувањата и повреди-
в р з з д р а в ј е т о и у к а ж у в а њ е з д р а в с т в е н а з а ш т и т а спо- те, и с п и т у в а њ а , у т в р д у в а њ е и с л е д е њ е н а з а б о л у в а
ред местото на живеење и работа односно школу- њата и повредите и утврдување на здравствената
вање на определени групи на населението и одре- состојба.
д е н и з а б о л у в а њ а , со а к т и в е н д и с п а н з е р с к и м е т о д н а Здравствените организации кои вршат болничка
работа, к а к о и вршење на други дејности согласно з д р а в с т в е н а з а ш т и т а с п р о в е д у в а а т и в р ш а т специја-
З а к о н о т з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а и п о д з а к о н с к и т е ак- листичко-консултативна дејност.
т и ш т о п р о и з л е г у в а а т о д него.
П р и м а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а се с п р о в е д у в а Ч л е н 13
во з д р а в с т в е н а с т а н и ц а , з д р а в с т в е н д о м , м е д и ц и н с к и Б о л н и ч к а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а се п л а н и р а , о р
центри, аптека, други самоуправни организации и г а н и з и р а и с п р о в е д у в а , п о п р а в и л о , з а п о т р е б и т е на
з а е д н и ц и п о д у с л о в и у т в р д е н и со З а к о н о т з а з д р а в две и п о в е ќ е о п ш т и н и и н а н и в о н а з д р а в с т в е н р е
ствената заштита. гион.
Содржината и видот на здравствената заштита Ч л е н 14
и з д р а в с т в е н и т е у с л у г и од п р и м а р н а т а з д р а в с т в е н а Б о л н и ч к а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а се о б е з б е д у в а
з а ш т и т а се у т в р д е н и во п р и л о г 1, к о ј е составен в о о п ш т и н и и с п е ц и ј а л н и б о л н и ц и , м е д и ц и н с к и цен-
дел на оваа спогодба. т р и , з а в о д и и во д р у г и з д р а в с т в е н и о р г а н и з а ц и и со
Член б гласно Законот за здравствена заштита.
П р и м а р н а т а здравствена заштита ја укажуваат Болничка здравствена заштита за корисниците од
д о к т о р и п о м е д и ц и н а и с т о м а т о л о г ја, д и п л о м и р а н и град Скопје укажуваат и клиниките и институтите
ф а р м а ц е в т и и д р у г и д о к т о р и с п е ц и ј а л и с т и од одре- н а М е д и ц и н с к и о т и С т о м а т о л о ш к и о т ф а к у л т е т со-
д е н и г р а н к и н а м е д и ц и н а т а и с т о м а т о л о г и ј а т а и дру- гласно Законот за здравствена заштита и Самоуправ-
ги з д р а в с т в е н и р а б о т н и ц и и з д р а в с т в е н и с о р а б о т н и ц и ната спогодба за разграничување на секундарната и
согласно З а к о н о т з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а . терцијарната здравствена заштита.
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

Ч л е н 15 с т и ч к и д и с ц и п л и н и т р е б а д а и м а н а ј м а л к у 2 бол-
Содржината и видот на здравствената заштита и нички единици;
на здравствените услуги од специјалистичко-консул- 4. б р о ј н а ж и т е л и н е о п х о д е н з а ф о р м и р а њ е н а
тативната и болничката здравствена з а ш т и т а утвр- б о л н и ч к о одделение,-
д е н и се во п р и л о г 2, к о ј е с о с т а в е н д е л н а о в а а 5. б р о ј н а ж и т е л и н а е д н а п о с т е л а о д о д р е д е н а
спогодба. дејност;
6. б р о ј н а б о л н и ч к и п о с т е л и о д о д р е д е н а деј-
3. Терцијарна здравствена заштита н о с т н а 1000 ж и т е л и ;
7. б р о ј н а б о л н и ч к и п о с т е л и о д о д р е д е н а деј-
Ч л е н 16 ност на т е р ц и ј а р н а г а на општината и
П о д т е р ц и ј а р н а здравствена з а ш т и т а во смисла 8. б р о ј н а б о л н и ч к и п о с т е л и о д о д р е д е н а деј-
н а о в а а с п о г о д б а се п о д р а з б и р а в и с о к о д и ф е р е н ц и - ност на ниво на здравствен регион.
рана односно најсложени видови здравствена зашти- К р и т е р и у м и т е з а о р г а н и з и р а њ е б о л н и ч к и одде-
т а к о и се п р е з е м а а т во д и ј а г н о е т и к а т а , л е к у в а њ е т о л е н и ј а во д е ј н о с т и в о СРМ и б р о ј о т н а ж и т е л и на
и р е х а б и л и т а ц и ј а т а н а з а б о л е н и и п о в р е д е н и о д од- е д н а п о с т е л а п о д е ј н о с т у т в р д е н и се в о п р и л о г 4,
редени поретки, тешки и комплицирани заболувања т а б е л а 3, к о ј е с о с т а в е н д е л н а о в а а с п о г о д б а .
и п о в р е д и з а к о и се п о т р е б н и н а ј с л о ж е н и м е д и ц и н - Бројот на постелите од одредени дејности за
ски п о с т а п к и , в и с о к о д и ф е р е н ц и р а н и супспецијали- остварување болничка здравствена з а ш т и т а на ниво
зирани кадри и современа медицинска опрема. н а о п ш т и н а и н а р е г и о н у т в р д е н и се во п р и л о г 4,
Т е р ц и ј а р н а г а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а ги о п ф а ќ а н а ј - т а б е л а 4, а н и в н и о т р а с п о р е д п о о п ш т и н и и п о деј-
сложените видови на специјалистичко-консултатив- н о с т и у т в р д е н е во т а б е л а 5 (1—12) во п р и л о г 4,
ната и болничката здравствена заштита, најсложени к о ј е составен дел на оваа спогодба.
те здравствени услуги од областа на епидемиологи-
јата, х и г и е н а т а , м и к р о б и о л о г и ј а т а , вирусологијата, 2. Терцијарна здравствена заштита
с о ц и ј а л н а т а м е д и ц и н а со о р г а н и з а ц и ј а н а з д р а в с т в е -
ната дејност, з а ш т и т а н а работниците и спортистите, Ч л е н 22
како и контрола на лекови и лековити производи З а п л а н и р а њ е , о р г а н и з и р а њ е , с п р о в е д у в а њ е и раз-
п р е д н и в н о т о п у ш т а њ е во п р о м е т . в и в а њ е н а т е р ц и ј а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а учесни-
ц и т е во С п о г о д б а т а се с о г л а с н и д а г и п р и м е н у в а а т
Ч л е н 17 следните критериуми
З д р а в с т в е н и т е о р г а н и з а ц и и к о и о б е з б е д у в а а т тер- Б р о ј о т н а п о с т е л и во и н т е р н и т е д и с ц и п л и н и во
цијарна здравствена заштита заземаат и утврдуваат остварувањето на најсложените видови здравствена
д о к т р и н и р а н и ставови во в р с к а со п р е в е н ц и ј а т а , ди- з а ш т и т а во Р е п у б л и к а т а се у т в р д у в а в р з о с н о в а н а
јагносгиката и лекувањето и вршат стандардизација с т а п к а т а н а б о л н и ч к и п о с т е л и н а 1000 ж и т е л и во
н а с п е ц и ј а л и з и р а н и т е т е х н и к и и м е т о д и к о и се к о - о д д е л н и д и с ц и п л и н и , у т в р д е н и с п о р е д б р о ј о т н а за-
р и с т а т во н и в н а т а д е ј н о с т . б о л е н и т е в о п о с л е д н и т е 2 г о д и н и во Републиката
изнесува:
Ч л е н 18
Стапка на Вкупно
Т е р ц и ј а р н а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а се п л а н и р а , ДИСЦИПЛИНА
1000 ж и т е л и п о с т е л и
организира и спроведува на ниво на Република.

Ч л е н 19 1. Нефрологија 0СГЧ 16
2. Кардиологија 0,008 14
Терцијарна здравствена з а ш т и т а укажуваат тимо-
3. Гастроентерологија 0,010 20
ви ч и и н о с и т е л и се д о к т о р и с п е ц и ј а л и с т и , супспеци-
4. Ендокринологија 0,009 18
ј а л и с т и и д р у г и в и с о к о д и ф е р е н ц и р а н и к а д р и о д об-
5. Хематологија 0,013 27
ласта на медицината, стоматологијата и ф а р м а ц и ј а т а
6. Реуматологија 0,007 14
и д р у г и з д р а в с т в е н и р а б о т н и ц и и з д р а в с т в е н и сора-
7. Токсикологија 0,002 4
б о т н и ц и , согласно З а к о н о т з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а .
8. Пулмоалергологија 0.009 18
9 Педијатрија 0,034 69
Ч л е н 20 Неурологија и психијатрија 0,032 65
10.
Содржината и видот на здравствената заштита 11. Заразни болести 0,009 18
и з д р а в с т в е н и т е у с л у г и од т е р ц и ј а р н а т а з д р а в с т в е н а 12. Дерматовенерологија 0,0025 5
з а ш т и т а у т в р д е н и се во п р и л о г 3 к о ј е с о с т а в е н дел 13. Онкологија и радиотерапија 0,0439 89
на оваа спогодба.
Вкупно: 0,1864 378
ТИ. О С Н О В Н И К Р И Т Е Р И У М И ЗА В Р Ш Е Њ Е Н А СЕ-
КУНДАРНАТА И Т Е Р Ц И ТАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА Ч л е н 23
Б р о ј о т н а п о с т е л и т е во х и р у р ш к и т е д и с ц и п л и н и
1. Секундарна здравствена заштита во о с т в а р у в а њ е т о н а н а ј с л о ж е н и в и д о в и з д р а в с т в е н а
з а ш т и т а во Р е п у б л и к а т а се у т в р д у в а в р з о с н о в а н а
Ч л е н 21 с т а п к а т а н а б о л н и ч к и п о с т е л и н а 1000 ж и т е л и п о
За планирање, организирање, спроведување и о д д е л н и д и с ц и п л и н и , у т в р д е н а с п о р е д б р о ј о т н а за-
р а з в и в а њ е н а б о л н и ч к а т а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а учес- б о л е н и т е в о п о с л е д н и т е 2 г о д и н и во Р е п у б л и к а т а из<
н и ц и т е во С п о г о д б а т а се с о г л а с н и д а ги п р и м е н у в а а г несува:
с л е д н и т е к р и т е р и у м и з а о р г а н и з и р а њ е б о л н и ч к и од-
д е л е н и ј а од р а з н и г р а н к и н а с п е ц и ј а л н о с т во м е д и -
цината: ДИСЦИПЛИНА Стапка на Вкупно
1000 ж и т е л и п о етел и
1. б р о ј н а п о с т е л и во б о л н и ч к а е д и н и ц а , к о ј з а
х и р у р ш к и т е д и с ц и п л и н и и з н е с у в а н а ј м а л к у 15, а з а
и н т е р н и е т и ч к и т е д и с ц и п л и н и н а ј м а л к у 20 п о с т е л и , 1 Хирургија 0,076 154
согласно У р е д б а т а * з а п о б л и с к и т е у с л о в и з а почну- 2. Ортопедија 0,033 67
в а њ е се р а б о т и н а з д р а в с т в е н и т е р а б о т н и о р г а н и з а - 3. Гинекологија 0,044 89
ц и и во о д н о с н а п р о с т о р о т , о п р е м а т а и кадрите,- 4. А к у ш е р с т в о со н е о н а т а л о г и ј а 0,011 22
5. Оториноларингологија 0,023 47
2. б р о ј н а п о с т е л и во б о л н и ч к о одделение,-
6. Очни болести 0,020 41
3. б о л н и ч к о о д д е л е н и е з а х и р у р ш к и и и н т е р н и - 7. Максилофацијална хирургија 0,010 20

* Оваа у р е д б а е објавена во „Службен весник Вкупно: 0,2170 440


на СРМ" бр. 11/85,
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8
Стр. 222 —- Бр. 10

IV. С Л Е Д Е Њ Е Н А С П Р О В Е Д У В А Њ Е Т О Н А С П О Г О Д - о д 15 д е н а п о приемот треба да се изјаснат по


БАТА И М Е Ѓ У С Е Б Н И Т Е О Д Н О С И предлогот.
Ч л е н 31
Ч л е н 24 Во с л у ч а ј н а с о г л а с н о с т о д п р е т х о д н и о т член,
Координационото тело утврдува нацрт за измени и
З а с л е д е њ е н а с п р о в е д у в а њ е н а С п о г о д б а т а учес- д о п о л н у в а њ а н а С а м о у п р а в н а т а с п о г о д б а и и с т и о т го
н и ц и т е во С п о г о д б а т а ф о р м и р а а т К о о р д и н а ц и о н о те- д о с т а в у в а д о сите у ч е с н и ц и н а С п о г о д б а т а .
л о з а с л е д е њ е н а С п о г о д б а т а (во н а т а м о ш н и о г текст? Постапката за изменување и дополнување на
Координационо тело). С п о г о д б а т а е и д е н т и ч н а со п о с т а п к а т а з а н е ј з и н о т о
Ч л е н 25 донесување.
К о о р д и н а ц и о н о т о т е л о се состои о д 13 ч л е н а и
тоа: VI. П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
— д в а ч л е н а од р е д о т н а д е л е г а т и т е н а Собра-
нието на Републичката СИЗ за здравствена заштита; Ч л е н 32
— еден член од Здружението на здравствените П о т п и с н и ц и т е н а С п о г о д б а т а се согласни здрав-
организации на СРМ; ствените организации својата работа да ја усогласат
— д в а ч л е н а од с е к о ј з д р а в с т в е н р е г и о н ; со о д р е д б и т е о д о в а а с п о г о д б а во р о к о д ш е с т ме-
— еден член од З д р у ж е н а г а СИЗ з а здравствена сеци од д е н о т н а в л е г у в а њ е т о во сила н а о в а а спо-
заштита на град Скопје и 1 одба.
— е д е н ч л е н о д М е д и ц и н с к и о т ф а к у л т е т — Ско- Во р о к о д ш е с т м е с е ц и п о в л е г у в а њ е т о во си-
пје. л а н а о в а а с п о г о д б а п р е с т а н у в а а т со р а б о т а б о л н и -
Ч л е н 26 ч к и т е о д д е л е н и ј а во з д р а в с т в е н и т е д о м о в и и болни-
Координационото тело ги в р ш и следните работи: ч к и т е о д д е л е н и ј а п о п н е у м о ф т и з и о л о г и ј а во О х р и д
— го следи с п р о в е д у в а њ е т о н а С п о г о д б а т а и в р з и во К и ч е в о и б о л н и ч к о т о о д д е л е н и е з а о ч н и з а б о -
основа на констатираната состојба донесува заклу л у в а њ а , к а к о и о д д е л е н и е т о з а уво, н о с и г р л о во
чоци и предлага преземање соодветни мерки за Гевгелија.
спроведување на Спогодбата; Во р о к о д т р и г о д и н и п о в л е г у в а њ е т о во сила
— ги и з в е с т у в а у ч е с н и ц и т е во С п о г о д б а т а з а пре- н а о в а а с п о г о д б а п р е с т а н у в а а т со р а б о т а х и р у р ш к и -
з е м е н и т е м е р к и и а к т и в н о с т и во в р с к а со спроведу- т е о д д е л е н и ј а во Д е б а р и К р и в а П а л а н к а и б о л н и -
вањето на Спогодбата; ч к и т е о д д е л е н и ј а о д п н е у м о ф т и з и о л о г и ј а во З д р а в -
— дава конкретни предлози за разрешување на ствен д о м - К р а т о в о и М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р во Ш т и п .
с п о р н и п р а ш а њ а во о р г а н и з и р а њ е т о н а з д р а в с т в е н а -
та дејност; Ч л е н 33
— ги т о л к у в а о д р е д б и т е и д а в а п о ј а с н у в а њ е за
п р и м е н а н а Спогодбата.; К о н С п о г о д б а т а м о ж а т д а п р и с т а п а т и д р у г и за-
— е д н а ш г о д и ш н о и з г о т в у в а и з в е ш т а ј з а спро- и н т е р е с и р а н и с а м о у п р а в н и о р г а н и и о р г а н и з а ц и и до-
ведување на Спогодбата; к о л к у ги п р и ф а т а т п р а в а т а и о б в р с к и т е у т в р д е н и со
— п р е д л а г а и з м е н и и д о п о л н у в а њ е н а Спогодба- Спогодбата.
та согласно согледувањата и потребите и Ч л е н 34
— врши^ и д р у г и р а б о т и у т в р д е н и во о в а а спо О в а а с п о г о д б а се с м е т а з а с к л у ч е н а о т к а к о ќ е
г о д б а ш т о ќ е ги д о в е р а т у ч е с н и ц и т е н а С п о г о д б а т а . ј а у с в о ј а т у ч е с н и ц и т е во С п о г о д б а т а и ќ е ј а потпи-
ш а т нивните овластени претставници.
Ч л е н 27 П р и л о з и т е 1, 2, 3 и 4, к о и се с о с т а в е н дел на
К о о р д и н а ц и о н о т о т е л о м о ж е д а у к а ж е н а над- о в а а с п о г о д б а , ќ е се о б ј а в а т во „ Б и л т е н " — в е с н и к
л е ж н и о т о р г а н н а у п р а в у в а њ е н а у ч е с н и ц и т е во Спо- з а п р а ш а њ а т а о д п е н з и с к о т о и и н в а л и д с к о т о осигу-
г о д б а т а з а д е ј с т в и ј а т а и п р о п у с т и т е ш т о н е се во рување и здравствената заштита.
согласност со о в а а с п о г о д б а , о д н о с н о з а н е и з в р ш у - О в а а с п о г о д б а в л е г у в а во сила о с м и о т д е н о д
в а њ е н а о д р е д б и т е у т в р д е н и во н е а . д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ'<.
У ч е с н и к о т во С п о г о д б а т а к о ј ќ е б и д е п р е д у п р е - Б р . 08-572/1-88
д е н во с м и с л а н а п р е т х о д н и о т став е д о л ж е н "да 4. д е к е м в р и 1987 г о д и н а
з а з е м е свој став п о у к а ж у в а њ е т о н а К о о р д и н а ц и о н о Скопје
то тело и з а н е г о д а г о и з в е с т и К о о р д и н а ц и о н о т о
тело. ПОТПИСНИЦИ :
Ч л е н 28 1. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
У ч е с н и ц и т е во С п о г о д б а т а се с о г л а с и ј а п р о т и в заштита — Берово,
учесниците к о и н е се п р и д р ж у в а а т к о н о в а а спо- м - р Јован Пачемски, е. р.
г о д б а и не г и о т с т р а н а т п р о п у с т и т е н а к о и и м е 2. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е -
у к а ж а н о , К о о р д и н а ц и о н о т о т е л о д а м о ж е д а ги пре- на заштита — Битола,
земе следните м е р к и : д - р Владо Хаџиев, е р.
1, п и с м е н о д а г и и з в е с т и сите у ч е с н и ц и во Спо- 3. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
годбата д е к а не е постапено по у к а ж у в а њ е т о на з а ш т и т а — М. Б р о д .
Координационото тело;
Крсте Симески, е. р.
2. д а д о с т а в у в а и з в е с т у в а њ е д о о п ш т е с т в е н о - п о -
4. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е -
л и т и ч к и т е з а е д н и ц и и о п ш т е с т в е н о - п о л и т и ч к и т е ор-
на заштита — Валандово;
ганизации за преземање н а соодветни м е р к и против
о н и е у ч е с н и ц и к о и ш т о н е се п р и д р ж у в а а т к о н Спо- Слободан Јовановиќ, е. р.
годбата. 5. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а здравстве-
на з а ш т и т а — Виница,
Ч л е н 29 Гордана Атанасова, е. р.
Административно-техничките работи на Коорди-
6. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
н а ц и о н о т о т е л о ги в р ш и С т р у ч н а т а с л у ж б а н а Ре
з а ш т и т а •— Г о с т и в а р ,
публичката СИЗ за здравствена заштита.
Милутин Алексов ски, е. р.
V. И З М Е Н И И ДОПОЛНУВАЊА НА СПОГОДБАТА 7. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
заштита — Делчево,
Ч л е н 30 Таќев Новица, е. р.
С е к о ј у ч е с н и к н а С п о г о д б а т а и м а п р а в о д а под- 8. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е
несе п и с м е н о б а р а њ е з а и з м е н и и д о п о л н у в а њ а на н а з а ш т и т а — Д. Х и с а р ,
Спогодбата. Б о р ч е Граматовски, е. р.
Б а р а њ е т о о д п р е т х о д н и о т став со с о о д в е т н о о6> 9. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
р а з л о ж е н и е се д о с т а в у в а д о сите у ч е с н и ц и н а Спо- заштита — кавадарци,
г о д б а т а п р е к у К о о р д и н а ц и о н о т о тело, к о и во р о к Д и м е Н е ј к о в , е .р.
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

10. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е - 37. З а з д р а в с т в е н и о т д о м — В а л а н д о в о ,
на з а ш т и т а — Кичево, Драган Спасовски, е. р.
Стојмир Михајл овени, е. р. 38. З а з д р а в с т в е н и о т д о м — В и н и ц а ,
11. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а д - р М и ш о Михајловски, е. р.
заштита — Кочани, 39. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Гости-
м - р Н и к о л а Николов, е. р. вар,
12. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а д-р Бранислав Јаковлески, е. р.
заштита — Кратово, 40. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Р о с т у ш е ,
Т и х о м и р Николовски, е. р. д-р Русе Бошковски, е. р.
13. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 41. З а З д р а в с т в е н а т а у с т а н о в а — Д е б а р -
заштита — Крушево, ска Б а њ а — Дебар,
д - р Коста Андрески, е. р. д - р Крсте К а з а н џ и е в а « ! , е. р.
14. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е - 42. З а з д р а в с т в е н и о т д о м — Д е л ч е в о ,
на заштита — Куманово, д - р Станко Ракочевиќ, е. р.
Звонимир Спасовски, е. р. 43. З а З а в о д о т з а п р е в е н ц и ј а и лекува-
15. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а њ е н а р е с п и р а т о р н и б о л е с т и — Оте-
заштита — Неготино, шезо,
Фруска З а ф и р о в а , е. р. д - р Арсе Гошаревски, е. р.
16. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 44. З а З д р а в с т в е н а т а с т а н и ц а — Д е м и р
заштита — Прилеп, Хисар,
Раде Мешески, е. р. д - р Кире Здравевски, е. р.
17. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 45. З а Б о л н и ц а т а з а д у ш е в н и б о л е с т и
заштита — Пробиштип, Д е м и р Хисар,
Станко Трајановски, е. р. д-р Д и м и т а р Петровски, е. р.
18. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 46. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Кава-
заштита — Радовиш, дарци,
д-р Милан Камчев, е. р.
Глигор Петров, е. р.
47. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Кичево,
19. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
д - р Методија Гаврилоски, е. р.
з а ш т и т а — Ресен,
48. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — К о ч а н и ,
Н а у м е Попевски, е. р.
д - р Д у ш а н Д а м е в , е. р.
20. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
49. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Кратово,
з а ш т и т а — Св. Н и к о л е ,
д - р Н и к о л ч о Георгиевски, е. р.
Камче Тошев, е. р.
50. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — К р у ш е в о ,
21. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
д - р Анастас Стојчески, е. р.
з а ш т и т а — Струга,
51. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — К у м а н о -
П е р о Гоцо, е. р.
во,
22. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
д - р З о р а н Атанасова*!!, е. р.
заштита — Струмица,
52. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Н е г о т и н о ,
Драгица Веслиевска, е. р. Ангел Иванов, е. р.
23. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 53. З а С п е ц и ј а л н а т а б о л н и ц а з а о р т о -
з а ш т и т а — Тетово, п е д и ј а и т р а у м а т о л о г ч ј ^ и косто-
Ристо Савевски, е. р. зглобна туберкулоза — Охрид,
24. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а С т а н к о Т о л о л е с к и , е. р.
з а ш т и т а — Т. Велес, 54. З а с п е ц и ј а л н а т а д е т с к а б о л н и ц а —
Митко Добревски, е. р. Охрид,
25. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а п р и м . д - р Ристо т о к а р е в с к и , е. р.
заштита — Штип, 55. З а ц е н т а р о т з а п р е в е н ц и ј а , л е к у в а њ е
д - р Богољуб Јовев. е. р. и рехабилитација на кардио-васку-
26. З а З д р у ж е н а т а С И З з а з д р а в с т в е н а ларни заболувања — Охрид,
з а ш т и т а н а г р а д Скопје, д-р Н а у м Зимоски, е. р.
п р и м . д - р Ксенија Беговиќ-Груевска, 56. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — П р и л е п ,
е. р. д - р С в е т о з а р К у з м а н о с к и , е. р .
27. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 57. З а Здравствениот дом — Пробн-
з а ш т и т а — Г а з и Б а б а — Скопје, ите,
Виолета Јованова, е. р. д - р С т е ф ч о НИКОЛОВСКИ, е. р.
28. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а 58. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Р а д о в и ш ,
з а ш т и т а — Карпош — Скопје, Н и к о л а Д и м и т р о в , е. р .
Драган Михај ловени, е. р. . 59. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Ресен,
29. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а Н а у м е Т а с е в с к и , е. р,
з а ш т и т а — Кисела Вода — Скопје,
60. З а з д р а в с т в е н а т а с т а н и ц а — Св. Н и -
Стамен Арсенков, е. р.
коле,
30. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а
д - р Д у ш а н Јованов, е. р.
з а ш т и т а — Ц е н т а р — Скопје,
Павле Петров, е. р. 61. З а К л и н и к а т а з а г и н е к о л о г и ј а <и а к у -
31. З а О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а шерство — Скопје,
з а ш т и т а — Ч а и р — Скопје, д о ц . д-р Златан Џ и к о в , е. р.
д-р Т о д о р Ќ о с е в , е. р. 62. З а К л и н и к а т а з а д е т с к и б о л е с т и —
32. З а Р е п у б л и ч к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а Скопје,
з а ш т и т а — Скопје, Бранислав Брашнаров, е. р.
д-р Кирил Апостолов, е. р. 63. З а К л и н и к а т а з а о ч н и б о л е с т и —
33. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — Б е р о в о , Скопје,
д-р М е т о д и Чучурски, е. р. С л о б о д а н Георгиевски, е. р.
34. З а з д р а в с т в е н а т а с т а н и ц а — П е х ч е - 64. З а К л и н и к а т а з а х и р у р ш к и б о л е с т и
во, — Скопје,
Илија Кошулански, е. р. Смиља Лазаревска, е. р.
65. З а К л и н и к а т а з а о р т о п е д с к и болес-
35. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Б и т о л а , ти — Скопје,
д - р Јован Аврамовски, е. р. Т о м е Анакиев, е. р.
36. З а З д р а в с т в е н и о т д о м — М а к е д о н - 66. З а К л и н и к а т а з а к а р д и о л о г и ј а —
ски Б р о д , Скопје,
д-р Александзр Терзиови, е. р, П е т а р С а л о в с к и , е. р .
Стр. 224 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

67. З а К л и н и к а т а з а т о к с и к о л о г и ј а — 94. За Здравствената установа •— Кат-


Скопје, л а н о в с к а б а њ а — Катланово — Ско-
Георги Пиловски, е. р. пје,
68. З а К л и н и к а т а з а р е у м а т о л о г и ј а — п р и м . д - р Благоја Милошевски, е. р.
Скопје, 95. З а Г е р о н т о л о ш к и о т ц е н т а р — ,.13
Александар Ш у т е в с к и , е. р . Н о е м в р и " — Скопје,
69. З а Клиниката за ендокринологија Слободанка Костова, е. р.
— Скопје, 96. З а Здравствениот дом — Скопје,
д-р Г о р д а н а Пешовска, е. р. д - р П е т к о Чадиковски, е. р.
70. З а К л и н и к а т а з а г а с т р о - е н т е р о - х е п а - 97. З а З д р а в с т в е н и о т дом н а ж е л е з н и -
тологија — Скопје, чарите — Скопје,
п р о ф . д - р Владислав Бидиков, е. р, д - р Олга Михова, е. р.
71. З а К л и н и к а т а з а н е ф р о л о г и ј а — 98. За Студентската поликлиника —
Скопје, Скопје,
п р о ф . д - р Горѓи Масин, е. р. д - р Александар Д и н у ш е в , е. р .
72. З а К л и н и к а т а з а п у л м о а л е р г о л о г и ј а 99. За Градската аптека — Скопје,
— Скопје, м - р Д и м и т а р Гештаков, е. р.
д - р Д е а н Д о к и ќ , е. р . 100. З а а п т е к а т а п р и К л и н и к и т е на Ме-
73. З а К л и н и к а т а з а О Р Л б о л е с т и — д и ц и н с к и о т ф а к у л т е т — Скопје,
Скопје, Д р а г о м и р Гашевски, е. р .
д - р ѓ о р ѓ и Оровчанец, е. р. 101. З а М е д и ц и н с к и о т центар — Струга,
74. З а К л и н и к а т а з а и н ф е к т и в н и б о л е с Д и м и т а р Трпеноски, е. р.
ти — Скопје, 102. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Стру-
д - р Васил Василев, е. р . мица,
75. З а К л и н и к а т а з а х е м а т о л о г и ј а — д - р Борис Павлов, е. р .
Скопје, ; 103. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Тетово,
п р и м . ас. д - р Ристо Стојаноски, е. р. д - р Благоја Симовски, е. р.
76. З а К л и н и к а т а з а н е р в н и и д у ш е в н и 104. З а Здравствената с т а н и ц а — Тетекс
б о л е с т и —. С к о п ј е , — Тетово,
д-р М е т о д и Чепреганов, е. р. д - р А н а ќ и Марковски, е. р.
77. З а К л и н и к а т а з а н е р в н и и д у ш е в н и 105. За Болницата за градни болести и
болести — Скопје, туберкулоза, Л е ш о к — Тетово,
ас. д - р Т о д о р Павловски, е. р. д - р Ѓорче Јовановски, е. р.
78. З а К л и н и к а т а з а м а к с и л о ф а ц и ј а л н а 106. За Медицинскиот центар Титов
хирургија — Скопје, ; Велес,
Бранко Симовски, е. р. п р и м . д - р Стево Стровјановски, е. р.
79. З а К л и н и к а т а з а с т о м а т о л о г и ј а — 107. З а С п е ц и ј а л н а т а ' б о л н и ц а з а бело*
Скопје, дробна туберкулоза — Јасеново —
ас. д - р Д р а г о љ у б Велески, е. р. Т и т о в Велес,
80. З а Градската општа болница — д - р Томислав Дограмаџиев, е. р.
Скопје, 108. З а А п т е к а т а „9 Н о е м в р и " — Т и т о в
д - р Томислав Јовановски, е. р. Велес,
81. З а О З Т Г и н е к о л о г и ј а и а к у ш е р с т в о Ј о р д а н Ботинов, е. р.
Чаир, 109. З а М е д и ц и н с к и о т ц е н т а р — Штип,
д - р Т о м е Телевски, е. р. д - р Н и к о л а Камчев, е. р.
82. З а О О З Т Д е т с к а пнеумофтизиоло- но. За Здружението на здравствените
гија — Скопје, работни о р г а н и з а ц и и н а С Р М V—
п р и м . д - р Љ у б о м и р Ј а к о в с к и , е. р. Скопје,
83. З а Б о л н и ц а т а з а д у ш е в н и и н е р в н и д - р М и л е Јовановски, е. р.
б о л е с т и — Б а р д о в ц и — Скопје,
п р и м . д - р П р е д р а г Кировски, е. р. Р Е П У Б Л И Ч К А З А Е Д Н И Ц А ЗА П Р Е Д У Ч И Л И Ш Н О И
84. З а И н с т и т у т о т з а р а д и о т е р а п и ј а и О С Н О В Н О В О С П И Т А Н И Е И О Б Р А З О В А Н И Е И ОП-
о н к о л о ш ј а — Скопје, ј ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
п р и м . д - р Н и к о л а Хорватиќ, е. р. 134.
85. З а И н с т и т у т о т з а р а д и о л о г и ј а — В р з о с н о в а н а ч л е н 47 од С т а т у т о т на Репуб-
Скопје, личката самоуправна интересна заедница з а предучи-
Благоја Боцевски, е. р. л и ш н о и о с н о в н о в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е и оп-
86. З а И н с т и т у т о т з а г р а д н и б о л е с т и и ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , С о б р а н и е т о н а Репуб-
туберкулоза — Скопје, л и ч к а т а самоуправна интересна заедница за пред-
п р и м . д - р Б о ш к о Методиев, е. р. у ч и л и ш н о и о с н о в н о в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е и оп-
87. З а И н с т и т у т о т з а п а т о ф и з и о л о г и ј а штествена заштита на децата, на седницата одржана
— Скопје, н а 22. I I I . 1988 г о д и н а , д о н е с е
д - р Д а н и е л а Поп-Ѓорчева, е. р.
88. З а И н с т и т у т о т з а к л и н и ч к а б и о х е -
м и ј а — Скопје,
д - р Анастасија Поп-Стефанова, е. р. О Д Л У К А
89. З а З а в о д о т з а м е д и ц и н с к а р е х а б и - ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ О Д ОБВРСКА ЗА ЗДРУЖУВА-
литација — Скопје, Њ Е Н А СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
д - р Михаил Самарџиски, е. р. РАВНА И Н Т Е Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А ЗА П Р Е Д У Ч И Л И Ш -
90. З а З а в о д о т з а р е х а б и л и т а ц и ј а на Н О И О С Н О В Н О В О С П И Т А Н И Е И ОБРАЗОВАНИЕ
слух, 1ѓовор и г л а с — С к о п ј е , И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА Н А ДЕЦАТА ЗА
С л а в к а К а л е н и н о в а , е. р. ОСТВАРУВАЊЕ Н А Д О Д А Т О К НА- Д Е Ц А И ОС-
91. З а Р е п у б л и ч к и о т з а в о д з а т р а н с ф у - Н О В Н О О Б Р А З О В А Н И Е ЗА 1988 Г О Д И Н А Н А РУД-
зиологија — Скопје, Н И Ц И И И Н Д У С Т Р И Ј А „ФЕНИ" К А В А Д А Р Ц И
д - р Драган Ивановски, е. р.
92. З а З а в о д о т з а м е н т а л н о з д р а в ј е н а Член 1
деца и младинци — Скопје, Р у д н и ц и и и н д у с т р и ј а з а н и к е л и а н т и м о н „Фе-
п р и м . д-р П е т а р Настов, е. р . н и " — К а в а д а р ц и , во д е л о т н а о б ј е к т о т к о ј м и р у в а ,
93. З а Р е п у б л и ч к и о т з а в о д з а здравстве- се о с л о б о д у в а од о б в р с к а з а з д р у ж у в а њ е с р е д с т в а
на заштита — Скопје, о д л и ч е н д о х о д о д в р а б о т е н и т е , во Р е п у б л и ч к а т а са-
п р и м . д - р Сотир Сотировски, е. р. моуправна интересна заедница за предучилишно и
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

о с н о в н о в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а за- Член 2
штита на децата за остварување на додаток на деца В и с и н а т а н а п о с е б н и о т д о д а т о к , о п р е д е л е н а во
и основно о б р а з о в а н и е з а 1988 г о д и н а . ч л е н 1 од о в а а о д л у к а , се у с о г л а с у в а со т е к о в н и о т
п о р а с т н а л и ч н и о т д о х о д во СРМ.
Член 2
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а доне- Член 3
сувањето, а ќ е се п р и м е н у в а о д 1 ј а н у а р и 1988 го- В и с и н а т а н а п о с е б н и о т д о д а т о к ќ е се утврдува
д и н а д о 31 д е к е м в р и 1988 г о д и н а и ќ е се о б ј а в и во согласно прописите з а д о д а т о к н а д е ц а и одредби-
„ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ". т е од С а м о у п р а в н а т а с п о г о д б а .
Б р о ј 11-304/7
22 м а р т 1988 г о д и н а Член 4
Скопје О в а а о д л у к а в л е г у в а в о с и л а со д е н о т н а доне-
Претседател с у в а њ е т о и ќ е се п р и м е н у в а од 1. IV. 1988 г о д и н а ,
Павлина Василева, е. р. а ќ е се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ".
Б р о ј 11-304/10
135. 22 м а р т 1988 г о д и н а
В р з о с н о в а н а ч л е н 57 став 2 т о ч к а 1 од З а к о - Скопје
н о т з а о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а („Сл. в е с н и к .Претседател,
н а С Р М " бр. 6/81) и ч л е н 47 о д С т а т у т о т н а Репуб- Павлина Васил ева, е. р.
личката самоуправна интересна з а е д н и ц а за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 137.
о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , С о б р а н и е т о н а Ре- В р з о с н о в а н а чл. 18 ст. 2 о д З а к о н о т з а оп-
публичката самоуправна интересна заедница за пред ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а („Сл. в е с н и к н а С Р М к
училишно и основно воспитание и образование и бр. 6/81), ч л . 47 т. 5 о д С т а т у т о т н а Р е п у б л и ч к а т а
општествена заштита на децата, на седницата одржа- самоуправна интересна заедница за предучилишно и
н а н а 22. III. 1988 г о д и н а , д о н е с е основно воспитание и образование и општествена
з а ш т и т а н а д е ц а т а („Сл. в е с н и к н а С Р М " б р . 10/87),
О Д Л У К А Собранието на Републичката самоуправна интересна
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А Н А Ј Н И С К И О Т И З Н О С НА заедница за предучилишно и основно воспитание и
ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И П Л А Ќ А Њ Е о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , на
Н А П Р И Д О Н Е С ЗА ДОДАТОК Н А Д Е Ц А Н А Л И Ц А с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 22. I I I . 1988 г о д и н а , д о н е с е
ВРАБОТЕНИ КАЈ П Р И В А Т Н И Р А Б О Т О Д А В Ц И ЗА
1988 Г О Д И Н А О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А В И С И Н А Т А Н А ЦЕНЗУСОТ
Член 1 И ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА Д Е Ц А ВО 1988
Со о в а а о д л у к а се у т в р д у в а н а ј н и с к и о т и з н о с на ГОДИНА
основицата за пресметување и плаќање на придонес
за додаток на деца на лица вработени к а ј приват- Член 1
н и р а б о т о д а в ц и во 1988 г о д и н а , н а в е д е н и во чл. 57 В и с и н а т а н а ц е н з у с о т з а к о р и с т е њ е п р а в о н а до-
став 2 т о ч к а 1 од З а к о н о т з а о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а д а т о к н а д е ц а во 1988 г о д и н а и з н е с у в а :
на децата. — з а п р в а ц е н з у с н а г р у п а , д о 25.530 д и н а р и ;
Член 2 — з а в т о р а ц е н з у с н а г р у п а од 25.540 д о 42.550
Како најнизок износ на основицата за пресмету- динари.
в а њ е н а п р и д о н е с се з е м а и з н о с о т 143.920 д и н а р и . Член 2
В и с и н а т а н а ц е н з у с о т з а к о р и с т е њ е п р а в о н а до-
Член 3 д а т о к н а д е ц а з а с а м о х р а н р о д и т е л со д е ц а во 1988
година изнесува:
А к о н т а т и в н и о г и з н о с н а п р и д о н е с о т з а 1988 го- — з а п р в а ц е н з у с н а г р у п а , д о 38.300 д и н а р и ;
д и н а се п р е с м е т у в а п о с т а п к а од 1,25°/» од б р у т о — з а в т о р а ц е н з у с н а г р у п а од 38.310, д о 63.850
динари.
л и ч е н д о х о д н а р а б о т н и к о т и л и п р е с м е т а н а во не-
т о и с т а т а и з н е с у в а 2,08:)/о. Член з
И з н о с и т е о д ч л е н 1 и 2 од о в а а о д л у к а се од-
Член 4 несуваат на месечниот приход остварен по член на
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а доне- с е м е ј с т в о т о во 1987 г о д и н а .
сувањето, а ќ е се п р и м е н у в а о д 1. 1. 1988 г о д и н а
и ќ е се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М ' \ Член 4
Бр. 11-304/16 Ч л е н о в и т е н а п о ш и р о к о т о с е м е ј с т в о се с м е т а де-
22 м а р т 1988 г о д и н а к а н е м а а т сопствени п р и х о д и д о в о л н и з а и з д р ж у в а -
Скопје ње ако нивниот катастарски приход од земјоделие
Претседател, н е г о н а д м и н у в а и з н о с о т од 13.300, д и н а р и г о д и ш н о
Павлина Василева, е. р. и л и а к о д р у г и т е п р и х о д и н е го н а д м и н у в а а т и з н о с о т
о д 10.530 д и н а р и м е с е ч н о и л и а к о з б и р о т н а сите
136. п р и х о д и н е го н а д м и н у в а а т и з н о с о т о д 139 660 ди-
В р з о с н о в а н а чл. 3 ст. 2 од С а м о у п р а в н а т а нари годишно.
с п о г о д б а з а и з е д н а ч у в а њ е н а К р и т е р и у м и т е и виси- К а т а с т а р с к и о т п р и х о д се у т в р д у в а с о г л а с н о ч л .
н а т а н а у ч е с т в о т о во о п р е м у в а њ е н а новородено 26 од П р а в и л н и к о т з а у т в р д у в а њ е у с л о в и т е и н а ч и -
д е т е и п о с е б е н д о д а т о к во СРМ, С о б р а н и е т о н а Ре- нот на остварувањето на додаток на деца.
публичката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и Член 5
о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , н а с е д н и ц а т а од 22. Висината на д о д а т о к о т на деца во 1988 година
I I I . 1988 г о д и н а , д о н е с е изнесува:

О Д Л У К А степен на школување I д и н а р и II — д и н а р и
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А В И С И Н А Т А НА ПОСЕВ- степен на ш к о л у в а њ е I — динари II — динари
НИОТ ДОДАТОК
? а д е т е од п р е д у ч и л и ш н а в о з р а с т
Член 1 и д е т е ученик- во основ, о б р а з о в . 15.000 12.000
В и с и н а т а н а п о с е б н и о т д о д а т о к з а д е ц а т а со те- З а д е т е р е д о в е н у ч е н и к во с р е д н о
ш к и , п о т е ш к и и н а ј т е ш к и п р е ч к и во п с и х о ф и з и ч к и - насочено образование 20.000 15.000
о т р а з в и т о к од 1. IV. 1988 г о д и н а се о п р е д е л у в а во З а д е т е р е д о в е н с т у д е н т во в и ш а
и з н о с од 30,000 д и н а р и п о д е т е , и високошколска организација 30.000 25,000

I
А
Стр. 226 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

Член 6 придонес за општествена з а ш т и т а на децата — до-


О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н о д об- даток на деца по стапка од 1,35% и диференцира-
ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ", а ќ е се н а с т а п к а 0 , 6 8 % и 0,95%, о д н о с н о ч и и н а л о з и з а
п р и м е н у в а од 1. IV. 1988 г о д и н а . плаќање на републичкиот придонес за општествена
Бр. 11—-304/9 з а ш т и т а н а д е ц а т а ч е к а а т з а н а п л а т а , се о с л о б о д у -
22 м а р т 1988 г о д и н а ваат од обврската за п л а ќ а њ е придонес з а опште-
Скопје ствена з а ш т и т а н а д е ц а т а — д о д а т о к н а д е ц а во
Претседател, Р е п у б л и ч к а т а С И З з а п р е д у ч и л и ш н о и о с н о в н о во-
Павлина Василева, е. р. спитание и образование и општествена заштита на
д е ц а т а з а 1987 г о д и н а .
138. Член 2
В р з о с н о в а н а о д р е д б и т е од З а к о н о т з а с а н а ц и ј а Од о б в р с к а т а з а з д р у ж у в а њ е с р е д с т в а во с м и с л а
и п р е с т а н о к н а О З Т („Сл. л и с т н а С Ф Р Ј " бр. 72/86) н а ч л е н 1 н а о в а а о д л у к а , се о с л о б о д у в а а т и О З Т
и ч л е н 47 од С т а т у т о т н а Р е п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в н а со к о и е с к л у ч е н о п р и с и л н о п о р а м н у в а њ е во сте-
и н т е р е с н а з а е д н и ц а з а п р е д у ч и л и ш н о и о с н о в н о во- ч а ј н а п о с т а п к а п р е д н а д л е ж н и т е о к р у ж н и стопан-
с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а на ски судови во Р е п у б л и к а т а , з а д е л о т з а к о ј согласно
д е ц а т а , С о б р а н и е т о н а Р е п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в н а ин- п р и с и л н о т о п о р а м н у в а њ е и м стои о б в р с к а д а ги уп-
т е р е с н а з а е д н и ц а з а п р е д у ч и л и ш н о и о с н о в н о воспи- латат.
т а н и е и о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а де- Член 3
цата, н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 22. I I I . 1988 г о д и н а , Се о в л а с т у в а С л у ж б а т а н а о п ш т е с т в е н о т о к н и г о -
донесе водство д а ј а с п р о в е д е о в а а о д л у к а .
О Д Л У К А Член 4
ЗА О С Л О Б О Д У В А Њ Е О Д О Б В Р С К А Т А З А П Л А Ќ А Њ Е О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д о н е с у в а њ е т о и
Р Е П У Б Л И Ч К И П Р И Д О Н Е С ЗА О С Н О В Н О О Б Р А З О - ќе се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ".
В А Н И Е З А 1987 Г О Д И Н А
Бр.11-304/17
Член 1 ?;2 м а р т 1988 г о д и н а
О р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н груд, к о и з а 1987 го- Скопје
д и н а н е го у п л а т и л е од л и ч е н д о х о д Р е п у б л и ч к и о т Претседател,
придонес за основно образование по стапка од 0,70% « Павлина Васил ева, е. р. •
и д и ф е р е н ц и р а н о п о с т а п к а од 0 , 3 5 % и 0,49%, однос-
но чии налози за плаќање на републички придонес за НО.
основно о б р а з о в а н и е ч е к а а т з а н а п л а т а , се ослобо- В р з о с н о в а н а чл. 18 ст. 2 од З а к о н о т з а оп-
д у в а а т од о б в р с к а т а з а п л а ќ а њ е н а п р и д о н е с з а ос- ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а ( „ С л у ж б е н в е с н и к на
н о в н о о б р а з о в а н и е во Р е п у б л и ч к а т а С И З з а пред- С Р М " бр. 6/81) и чл. 47 т. 5 о д С т а т у т о т н а Р е п у б
училишно и основно воспитание и образование и л и ч к а т а самоуправна интересна заедница з а пред-
о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а з а 1987 г о д и н а . училишно и основно воспитание и образование и
општествена з а ш т и т а н а децата („Службен весник
Член 2 н а С Р М " бр. 10/87), С о б р а н и е т о н а Р е п у б л и ч к а т а са-
Од о б в р с к а т а з а з д р у ж у в а њ е с р е д с т в а во с м и с л а моуправна интересна заедница за предучилишно и
н а ч л е н 1 н а о в а а о д л у к а се о с л о б о д у в а а т и О З Т со основно воспитание и образование и општествена
к о и е с к л у ч е н о п р и с и л н о п о р а м н у в а њ е во с т е ч а ј н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , н а с е д н и ц а т а н а 22. I I I . 1988 го-
п о с т а п к а п р е д н а д л е ж н и т е о к р у ж н и с т о п а н с к и судо- дина, донесе
ви во Р е п у б л и к а т а , з а д е л о т з а к о ј с о г л а с н о при-
с и л н о т о п о р а м н у в а њ е и м стои о б в р с к а д а ги у п л а т а т . ПРАВИЛНИК
ЗА У Т В Р Д У В А Њ Е Н А У С Л О В И Т Е И Н А Ч И Н О Т Н А
Член 3 ОСТВАРУВАЊЕТО Н А ДОДАТОКОТ Н А ДЕЦА
Се о в л а с т у в а С л у ж б а т а н а о п ш т е с т в е н о т о книго-
водство д а ј а с п р о в е д е о в а а о д л у к а .
I. О П Ш Т И ОДРЕДБИ
Член 4
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а доне- Член 1
сувањето и ќ е се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к на Со о в о ј п р а в и л н и к се у т в р д у в а а т у с л о в и т е и н а
СРМ". чинот на остварување на додатокот на деца како
Бр. 11-304/8 о р г а н и з и р а н о б л и к н а о п ш т е с т в е н а т а з а ш т и т а н а де-
22 м а р т 1988 г о д и н а ц а т а , п о с т о ј а н о п а р и ч н о п р и м а њ е н а д е т е о д семеј-
Скопје ство со п о н и з о к с е м е е н с т а н д а р д .
Претседател,
П а в л и н а В а с и л е в а , е, р. Член 2
Д о д а т о к о т н а д е ц а се о с т в а р у в а п о д о п р е д е л е н и
139. услови, в р з о с н о в а н а н а ч е л а т а н а з а е м н о с т и со-
Врз основа на одредбите од Законот за санација л и д а р н о с т н а р а б о т н и ц и т е и р а б о т н и т е л у ѓ е во Р с
и п р е с т а н о к н а О З Т („Сл. лист н а С Ф Р Ј " бр. 72/86) п у б л и к а т а , со ц е л д а се в л и ј а е во п о д и г а њ е т о , во-
и ч л е н 47 од С т а т у т о т н а Р е п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в - спитанието и образованието на детето.
на интересна заедница за предучилишно и основно
в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а на Член з
д е ц а т а , С о б р а н и е т о н а Р е п у б л и ч к а т а с а м о у п р а в н а ин- Г р а н и ч н и о т и з н о с н а ц е н з у с о т од к о ј зависи
т е р е с н а з а е д н и ц а з а п р е д у ч и л и ш н о и о с н о в н о воспи- о с т в а р у в а њ е т о н а д о д а т о к о т н а д е ц а , во п о ч е т о к о т
т а н и е и о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а де- н а г о д и н а т а се у с о г л а с у в а со п о р а с т о т н а л и ч н и о т
цата, н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 22. I I I . 1988 година., д о х о д п о в р а б о т е н во Р е п у б л и к а т а , о с т в а р е н во прет-
донесе ходната година.
О Д Л У К А Член 4
З А О С Л О Б О Д У В А Њ Е О Д ОБВРСКАТА З А П Л А Ќ А Њ Е
Н о м и н а л н и о т и з н о с н а в и с и н а т а н а д о д а т о к о т на
Р Е П У Б Л И Ч К И П Р И Д О Н Е С З А О П Ш Т Е С Т В Е Н А ЗА-
Ш Т И Т А Н А Д Е Ц А Т А — Д О Д А Т О К Н А Д Е Ц А ЗА д е ц а се у с о г л а с у в а со т е к о в н и о т п о р а с т н а л и ч н и о т
1987 Г О Д И Н А д о х о д во СРМ.
Член 5
Член 1 Утврдувањето на граничниот износ н а приходи-
те и висината на номиналниот износ н а додатокот
Организациите на з д р у ж е н труд, к о и з а 1987 н а д е ц а , го в р ш и с е к о ј а г о д и н а С о б р а н и е т о н а Ре-
г о д и н а н е го у п л а т и л е од л и ч е н д о х о д републичкиот п у б л и ч к а т а з а е д н и ц а со п о с е б н а о д л у к а ,
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

Член 6 Ч л е н 14
Д о д а т о к о т н а д е ц а се о с т в а р у в а во з а в и с н о с т од Н а дете, р е д о в е н с т у д е н т во в и с о к о ш к о л с к а ор-
б р о ј о т н а д е ц а т а во с е м е ј с т в о т о , п о р е д о т н а р а ѓ а ганизација, додаток на деца му припаѓа за онолку
ње, в о з р а с т а н а д е т е т о — с т е п е н о т н а ш к о л у в а њ е т о с е м е с т р и к о л к у ш т о т р а е р е д о в н о т о ш к о л у в а њ е утвр-
и од м а т е р и ј а л н а т а с о с т о ј б а н а с е м е ј с т в о т о . д е н о со С т а т у т о т н а в и с о к о ш к о л с к а т а о р г а н и з а ц и ј а ,
с м е т а н о од з а п и ш у в а њ е т о , к а к о и з а в р е м е т р а е њ е т о
Член 7 на апсолвентскиот стаж, но најмногу до н а в р т е н и т е
Н а дете, на кое општествената з а е д н и ц а му обез 26 г о д и н и од ж и в о т о т .
б е д у в а ц е л о с н о б е с п л а т н о и з д р ж у в а њ е , н е се испла-
тува д о д а т о к н а д е ц а , освен н а д е т е б е з р о д и т е л с к а Ч л е н 15
г р и ж а с м е с т е н о во д р у г о семејство. Додатокот на деца припаѓа и за време додека
д е т е т о п о р а д и б о л е с т е с п р е ч е н о д а го п о с е т у в а учи-
Член 8 л и ш т е т о , о д н о с н о р е д о в н о д а п о л а г а и с п и т и и да
Со с т а п у в а њ е н а д е т е во б р а к п р е с т а н у в а п р а в о т о з а п и ш у в а с е м е е три.
н а д о д а т о к н а д е ц а и т о а со и с т е к о т н а м е с е ц о т Н а детето кое по престанок на боледувањето
во к о ј б р а к о т е с к л у ч е н . ќ е п р о д о л ж и со р е д о в н о т о ш к о л у в а њ е , а п о р а д и
д о л г о т о б о л е д у в а њ е н е е во м о ж н о с т ш к о л у в а њ е т о
Член 9 д а г о з а в р ш и во р е д о в е н р о к , д о д а т о к о т н а д е н а
Д о д а т о к о т н а д е ц а се и с п л а т у в а н а р о д и т е л о т се и с п л а т у в а и по и с т е к о т н а г о д и н а т а д о к о ј а п р и -
н а д е т е т о о д н о с н о с т а р а т е л о т к о ј се г р и ж и з а п о д и - п а ѓ а д о д а т о к и т о а з а о н о л к у в р е м е к о л к у ш т о де-
гањето, воспитанието и образованието на детето. т е т о и з г у б и л о од р е д о в н о т о ш к о л у в а њ е . .
Додатокот на деца не м о ж е да биде предмет
н а и з в р ш у в а њ е — освен п о о д л у к а н а с у д о т и л и Ч л е н 16
о р г а н о т з а с т а р а т е л с т в о з а р а д и и з д р ш к а во к о р и с т Н а д е т е к о е се н а о ѓ а н а р е д о в н о ш к о л у в а њ е во
п а д е ц а т а — к о р и с н и ц и на^ д о д а т о к н а д е ц а и во с п е ц и ј а л н о у ч и л и ш т е и л и во с п е ц и ј а л н о о д д е л е н и е
случај на повраток на повеќе исплатен додаток. н а о с н о в н о у ч и л и ш т е и во д р у г и о р г а н и з а ц и и к о и
в р ш а т о б р а з о в а н и е , в о с п и т а н и е и о с п о с о б у в а њ е за
II. УСЛОВИ ЗА О С Т В А Р У В А Њ Е Н А Д О Д А Т О К О Т Н А р а б о т а , д о д а т о к н а д е ц а м у п р и п а ѓ а н е з а в и с н о од
ДЕЦА в о з р а с т а се д о д е к а е р е д о в е н у ч е н и к во т о а у ч и л и -
ште односно одделение.
А. Број на децата Ч л е н 17
Д е т е , к о е н а п о л н о и т р а ј н о и л и з а п о д о л г о од
Ч л е н 10 една година ќ е остане неспособно за работа пред
Додаток на деца припаѓа за првите три деца н а в р ш е н и те 15 г о д и н и од ж и в о т о т и л и з а в р е м е на
по редот на раѓање ш т о родителот односно стара р е д о в н о т о ш к о л у в а њ е , и м а п р а в о н а д о д а т о к н а де-
т е л о т ги и з д р ж у в а и т о а з а : д е ц а р о д е н и во б р а к ц а з а сето в р е м е н а т р а е њ е т о н а н е с п о с о б н о с т а .
и л и БОН б р а к и п о с в о е н и т е д е ц а К а к о н а п о л н о и т р а ј н о н е с п о с о б н о з а р а б о т а се
Додатокот на деца припаѓа и за внучиња, б р а ќ а с м е т а и д е т е н а к о е м у е п р и з н а т о п р а в о н а ра-
и сестри к а к о и з а д р у г и д е ц а з е м е н и н а и з д р ж у в а - б о т н о о с п о с о б у в а њ е се д о н е ј з и н о т о у с п е ш н о завр-
ње. шување.
З а д е ц а т а з е м е н и н а и з д р ж у в а њ е д о д а т о к н а -де- Ч л е н 18
на припаѓа и кога тие имаат родители а к о : З а д е ц а т а од ч л е н 17 н а о в о ј п р а в и л н и к , в и с и н а т а
1. р о д и т е л и т е и м се н а п о л н о и т р а ј н о н е с п о с о б н и н а д о д а т о к о т н а д е ц а во з а в и с н о с т о д ц е н з у с н а т а
за стопанисување; г р у п а се о п р е д е л у в а н а с л е д н и о т н а ч и н :
2. се н а и з д р ж у в а њ е н а к а з н а з а т в о р ; —• з а д е т е д о н а в р ш е н и 15 г о д и н и ж и в о т ви-
с и н а т а н а д о д а т о к о т и з н е с у в а к а к о з а д е т е од пред-
3. и м е о д з е м е н о р о д и т е л с к о т о п р а в о ; у ч и л и ш н а и о с н о в н о у ч и л и ш н а возраст,-
4. р о д и т е л и т е ј а н а п у ш т и л е С Ф Р Ј и и м е непо-
з а д е т е о д 15 д о 18 г о д и ш н а в о з р а с т како
знато местото на живеење; з а д е т е во с р е д н о училиште,-
5. Р о д и т е л и т е се н а р е д о в н о ш к о л у в а њ е .
— з а д е т е н а д 18 г о д и ш н а в о з р а с т , к а к о з а д е т е
Д о д а т о к о т н а д е ц а од став 3 н а о в о ј ч л е н п р и - на виша или висока школа.
паѓа ако ни родителите ни децата немаат имот или
п р и х о д и о д к о и д е ц а т а м о ж а т д а се и з д р ж у в а а т . Ч л е н 19
Додатокот на деца им припаѓа само на децата Д о д а т о к о т н а д е ц а н а д е т е к о е се н а о ѓ а н а ре-
к о и ж и в е а т и се ш к о л у в а а т н а т е р и т о р и ј а т а н а СФР д о в н о ш к о л у в а њ е се и с п л а т у в а и з а в р е м е н а учи-
Југославија. лишниот, распуст како и за време на изведувањето
Б. Возраст на д е т е т о на п р а к т и ч н а т а р а б о т а п р е д в и д е н а со п л а н о в и т е и
програмите на воспитно образовната дејност.
Ч л е н 11
Н а д е т е н а к о е м у п р е с т а н а л о својство н а ре-
Д о д а т о к о т н а д е ц а , п о д услов д а се и с п о л н е т и д о в е н у ч е н и к о д н о с н о н а р е д о в е н студент, п р е с т а -
и о с т а н а т и т е у с л о в и п р е д в и д е н и со о в о ј п р а в и л н и к , н у в а и с п л а т а т а н а д о д а т о к о т н а д е ц а од п р в и о т д е н
м о ж а т д а о с т в а р а т п р в и т е т р и д е ц а п о р е д о т н а ра- н а н а р е д н и о т м е с е ц п о п р е с т а н у в а њ е н а т о а својство.
ѓ а њ е н а ј д о ц н а д о н а в р ш е н и 26 г о д и н и од ж и в о т о т ,
д о к о л к у се н а о ѓ а а т н а р е д о в н о ш к о л у в а њ е -и т о а : В. Материјалната состојба на семејството
— д е т е од п р е д у ч и л и ш н а в о з р а с т и у ч е н и к во
основно о б р а з о в а н и е , Ч л е н 20
— д е т е — у ч е н и к во с р е д н о н а с о ч е н о о б р а з о в а - Д о д а т о к н а д е ц а се о с т в а р у в а во з а в и с н о с т од
ние, и в к у п н и т е п р и х о д и н а с е м е ј с т в о т о о с т в а р е н и во прет-
— д е т е — р е д о в е н студент во в и ш а и високо- х о д н а т а г о д и н а п р е к у о п р е д е л у в а њ е н а ц е н з у с о т на
школска организација. п р и х о д и по ч л е н н а с е м е ј с т в о т о .
Ч л е н 12
Ч л е н 21
Н а д е т е к о е е р е д о в е н у ч е н и к во о с н о в н о у ч и Во в к у п н и п р и х о д и во с м и с л а на претходниот
11
лигите д о д а т о к о т н а д е ц а м у п р и п а ѓ а д о з а в р ш у в а - лен влегуваат:
њ е т о н а ш к о л у в а њ е т о , о д н о с н о д о н а п о л н у в а њ е на
17 г о д и н и , з а к л у ч н о со 31 август во г о д и н а т а . 1. л и ч н и о т д о х о д о с т в а р е н о д р а б о т е н о д н о с во
здружениот труд;
Ч л е н 13 2. н а д о м е с т н а л и ч е н ' д о х о д з а в р е м е т р а е њ е н а
Н а д е т е р е д о в е н у ч е н и к во с р е д н о н а с о ч е н о о б р а - в р е м е н а н е с п о с о б н о с т н а р а б о т а , п о основ н а ра-
зование, д о д а т о к н а д е ц а м у п р и п а ѓ а д о к р а ј о т на ботен однос и по основ на здравствено осигурување
ш к о л у в а њ е т о у т в р д е н о со п л а н о в и т е и п р о г р а м и т е 3. пензија и други примања по основ на ПЅНЗЈЧ-
н а воспитно о б р а з о в н а т а д е ј н о с т . ско осигурување;
28 март 19Ѕ8
Сгр. 228 — Бр. 10

г л а с н о с т со Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р з а з е м ј о д е л с т в о
4. п а р и ч е н н а д о м е с т о к з а в р е м е н а п р и в р е м е н а
и шумарство.
невработеност;
Како вкупен годишен приход од дополнително
5. н а д о м е с т н а л и ч е н д о х о д з а в р е м е н а з а д о л -
вршење на самостојна стопанска и професионална
жително практична работа или доостручување;
д е ј н о с т во с м и с л а н а ч л . 21 т. 7 од о в о ј п р а в и л н и к
6. в и с т и н с к и п р и х о д и од з е м ј о д е л с к а д е ј н о с т ;
се з е м а о с н о в и ц а т а н а д а н о к о т с п о р е д к о ј се ут-
7. в и с т и н с к и о т д о х о д о с т в а р е н о д д о п о л н и т е л н о
врдува вистинскиот доход на даночниот обврзник
вршење на самостојна стопанска или занаетчиска деј
НОСТ; во т е к о в н а т а г о д и н а .
8. л и ч е н д о х о д о д и н т е л е к т у а л н а и д р у г а несто- Како приход од привремено вршење на други
п а н с к а дејност,- и д е ј н о с т и и о с т а н а т и п р и х о д и во с м и с л а н а ч л . 21
9. д р у г и н а д а н о к п о д л о ж н и п р и х о д и (од автор- т. 9 о д о в о ј п р а в и л н и к , се з е м а в к у п н и о т о с т в а р е н
ски права, п а т е н т и и д р у г и т е х н и ч к и у н а п р е д у в а њ а , п р и х о д у т в р д е н со д о г о в о р , р е ш е н и е и л и д р у г а к т
п р и х о д од и з д а в а њ е п о д з а к у п с т а н б е н и и р а б о т н и на надлежен орган.
п р о с т о р и и и л и з е м ј а , д о х о д од г р а ѓ а н с к о - п р а в е н од- Кога семејството остварува приход по основ на
нос, д о г о в о р з а дело, в е ш т а ч е њ е , п о в р е м е н и п р и х о - користење на земја под закуп, катастарскиот при-
ди и ел.). х о д у т в р д е н з а (тоа з е м ј и ш т е п р е т с т а в у в а основ н а
Ч л е н 22 утврдување на вистинскиот доход.
Во в к у п н и о т п р и х о д н а с е м е ј с т в о т о о д п р е т х о д -
Ч л е н 27
ниот член не влегува:
Во с л у ч а и т е к о г а д а н о к о т се п л а ќ а во г о д и ш е н
1. п а р и ч е н н а д о м е с т о к ( и н в а л и д н и н а ) , з а телес-
п а у ш а л е н и з н о с , в к у п н и о т п р и х о д се у т в р д у в а н а
н о о ш т е т у в а њ е и д о д а т о к за« т у ѓ а н е г а и п о м о ш ш т о
т о ј н а ч и н ш т о п а у ш а л н и о т и з н о с н а д а н о к о т се
се о с т в а р у в а п о п р о п и с и т е з а и н в а л и д с к о осигуру-
м н о ж и со 100 и д о б и е н и о т и з н о с се п о д е л и со п р о -
вање и за социјална п о м о ш ;
с е ч н а т а с т а п к а н а о д а н о ч у в а њ е , у т в р д е н а со о д л у к а
2. д о д а т о к н а д е ц а ш т о и м п р и п а ѓ а н а н е к о и
на Собранието на општината з а таа дејност.
од ч л е н о в и т е н а с е м е ј с т в о т о ;
А к о н а п о д р а ч ј е т о н а о п ш т и н а т а н е се о б а в у в а
3. у ч е н и ч к и и с т у д е н т с к и к р е д и т , и с т и п е н д и и
т а к в а д е ј н о с т , се к о р и с т и с т а п к а т а н а о д а н о ч у в а њ е
ш т о се и с п л а т у в а а т з а р е д о в н о ш к о л у в а њ е н а де-
за слична дејност.
цата;
П р и х о д и т е од з г р а д и , с т а н б е н и и р а б о т н и п р о с -
4. н а д о м е с т о ц и и п о м о ш о д с р е д с т в а т а з а за-
т о р и и ш т о се и з д а в а а т п о д з а к у п , се с м е т а а т к а к о
е д н и ч к а п о т р о ш у в а ч к а (регрес з а г о д и ш е н о д м о р ,
г о д и ш н и п р и х о д и — се д е л а т н а 12.
за топол оброк, за рекреација и опоравок, п о м о ш
во и с к л у ч и т е л н и случаи, о т п р е м н и н а и ел.);
Ч л е н 28
5. а л и м е н т а ц и ј а з а и з д р ж у в а њ е н а ч л е н н а се-
мејството ; Остварените приходи на семејството п о еден
6. т е р е н с к и д о д а т о к и д о д а т о к з а о д в о е н ж и в о т ; и л и п о в е ќ е о с н о в и се с о б и р а а т , а п о т о а се делат
7. н а д о м е с т н а л и ч е н д о х о д о с т в а р е н п о о с н о в н а 12 м е с е ц и и д о б и е н и о т м е с е ч е н п р и х о д се д е л и
н а и н о в а ц и ј а , р а ц и о н а л и з а ц и ј а и д р у г в и д н а тво- на бројот н а ' членовите на семејството.
р е ш т в о т о во р а б о т н и т е о р г а н и з а ц и и ; К о г а в к у п н и о т п р и х о д се о с т в а р у в а п о основ
8. л и ч е н д о х о д к о ј р а б о т н и к о т г о о с т в а р и л во о д р а б о т е н о д н о с , н а р а б о т н о м е с т о н а к о е се из-
работно време подолго од полното р а б о т н о време, в р ш у в а а т р а б о т н и з а д а ч и п о д п о с е б н и у с л о в и (чл.
к о г а н а т а к в а р а б о т а б и л о б в р з а н со Закон,- 39 о д З а к о н о т з а р а б о т н и односи), в о т о ј с л у ч а ј ,
9. с р е д с т в а т а ш т о се п л а ќ а а т з а м е с т е н само- о с т в а р е н и о т в к у п е н п р и х о д (личен д о х о д ) се д е л и
придонес, на име солидарност з а отклонување на н а о н о л к у м е с е ц и з а к о л к у се п р и з н а в а с т а ж на
елементарни непогоди и ч л е н а р и н а н а општестве- о с и г у р у в а њ е со з г о л е м е н о т р а е њ е н а о д н о с н о т о ра-
н о - п о л и т и ч к и т е организации,- ботно место.
10. п о с т о ј а н а п а р и ч н а п о м о ш с п о р е д З а к о н о т з а Ч л е н 29
социјална заштита: П р и у т в р д у в а њ е т о н а в к у п н и о т п р и х о д &о се-
11. п а р и ч е н н а д о м е с т о к во с л у ч а ј н а п р и в р е м е - м е ј с т в о т о , се з е м а и д е л о т о д л и ч н и о т д о х о д од
на невработеност, доколку тоа е единствен приход; з е м ј о д е л с к а д е ј н о с т , ш т о се о с т в а р у в а о д сопстве-
12. д р у г и п р и м а њ а , и л и н а д о м е с т о ц и з а к о и со н и ч к и д е л н а з е м ј о д е л с к и и м о т , о д н о с н о со наслед-
п о с е б н и п р о п и с и е п р е д в и д е н о д а н е се з е м а а т во н и ч к и д е л н а н е р а с п р а в е н а о с т а в и н а к о ј с п о р е д на-
п р е д в и д п р и у т в р д у в а њ е н а и м о т н а т а с о с т о ј б а на следното право му припаѓа на корисникот, или член
семејството,- на семејството, без оглед на тоа дали членовите на
13. н а д о м е с т о к о т з а д е т е б е з р о д и т е л с к а г р и ж а семејството живеат на тој имот.
с м е с т е н о во д р у г о с е м е ј с т в о .
Ч л е н 30
Ч л е н 23 Кога членовите на потесното семејство живеат
Во в к у п н и т е п р и х о д и н а д е т е т о б е з р о д и т е л с к а н а з е м ј о д е л с к и и м о т н а с р о д н и ц и ( б р а ќ а , сестри,
г р и ж а с м е с т е н о во д р у г о с е м е ј с т в о н е в л е г у в а на- р о д и т е л и , п о с в о и т е л и , ;'очув, м а ќ е а , с в е к о р и све-
доместокот за неговото сместување. к р в а , тест и т е ш т а , д е д о и б а б а ) , з а о п р е д е л у в а њ е
н а в к у п н и о т п р и х о д п о ч л е н н а с е м е ј с т в о т о се зе-
Ч л е н 24 м а с р а з м е р н и о т д е л н а к а т а с т а р с к и о т п р и х о д од
При утврдување на приходите на д е ц а т а без т о ј и м о т ш т о о т п а ѓ а н а ч л е н о в и т е н а п о т е с н о т о се-
обата родители, заради утврдување на правото на м е ј с т в о во к о е ж и в е е д е т е т о .
д о д а т о к н а д е ц а , н е се з е м а а т п р и х о д и т е н а се- С р а з м е р н и о т д е л о д к а т а с т а р с к и о т п р и х о д се
м е ј с т в о т о к о е з а т и е д е ц а се г р и ж и . утврдува така што целокупниот катастарски приход
се д е л и н а о н о л к у е д н а к в и д е л о в и к о л к у ш т о и м а
Ч л е н 25 сродници кои живеат на тој имот.
П р и у т в р д у в а њ е н а п р а в о т о н а д о д а т о к н а де-
Ч л е н 31
ц а з а д е ц а т а н а р а з в е д е н и т е р о д и т е л и се з е м а а т
предвид само приходите на семејството на роди- К а к о п р и х о д о д з е м ј о д е л с к а д е ј н о с т се смета
катастарскиот приход ш т о служел к а к о основица за
телот к а ј кого детето живее.
у т в р д у в а њ е н а п р и д о н е с о т о д л и ч е н д о х о д о д зем-
ј о д е л с к а д е ј н о с т во п р е т х о д н а т а г о д и н а о д г о д и н а т а
Ч л е н 26
з а к о ј а се о б е з б е д у в а п р а в о т о , п р и ш т о н е се з е м а
Вистински п р и х о д о д з е м ј о д е л с к а дејност во п р е д в и д п р и х о д о т од о б р а б о т е н и к у ќ н и д в о р о в и со
с м и с л а н а ч л е н 21 т. 6 од о в о ј п р а в и л н и к , п р е т - п о в р ш и н а д о 500 м 2 .
ставува к а т а с т а р с к и о т п р и х о д к о ј с л у ж е л к а к о ос-
новица за утврдување на данокот од личен доход Ч л е н 32
од з е м ј о д е л с к а д е ј н о с т з а п р е т х о д н а т а г о д и н а п о м - А к о р а б о т н и к о т се с т е к н е со п р а в о н а к о р и с т е -
н о ж е н со к о е ф и ц и е н т о т — ф а к т о р о т ш т о г о утвр- њ е н а д о д а т о к н а д е ц а во т е к о т н а г о д и н а т а , се зе-
д у в а Р е п у б л и ч к и о т с е к р е т а р з а ф и н а н с и и во со- ма месечниот износ на вкупните приходи според
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

решението за висината на личниот доход, остварен 6. д е т е н а р а з в е д е н и р о д и т е л и , а к о р о д и т е л о т


во п р в и о т п о л н м е с е ц п о в р а б о т у в а њ е т о . к а ј кого детето живее не склучил нов б р а к ;
Н а к о р и с н и ц и т е н а д о д а т о к н а д е ц а о д ч л . 20 7. д е т е р о д е н о в о н б р а к , а к о р о д и т е л о т к а ј к о г о
т. 5 о д З а к о н о т з а о п ш т е с т в е н а т а з а ш т и т а н а де- детето живее не стапил во б р а к ;
ц а т а , к а к о основ з а к о р и с т е њ е н а д о д а т о к н а д е ц а , 8. д е т е к о е г о и з д р ж у в а е д е н о д р о д и т е л и т е
п о н и в н о т о в р а ќ а њ е о д Ј Н А , се з е м а а т п р и х о д и т е зашто другиот ја напуштил земјата или местото
о с т в а р е н и в о г о д и н а т а п р е д з а м и н у в а њ е т о во Ј Н А на пребивање му е непознато;
д о к о л к у к о р и с н и к о т б е з џ р е к и н п р о д о л ж и д а ра- 9. д е т е к о е п о с м р т т а н а е д н и о т р о д и т е л оства-
боти. р и л о п р а в о н а п е н з и ј а , а д р у г и о т р о д и т е л со к о г о
Ч л е н 33 ж и в е е н е е во р а б о т е н о д н о с .
За пензиите, надоместоците и другите примања З а с а м о х р а н р о д и т е л се с м е т а м а ј к а т а , т а т к о т о
о с т в а р е н и с п о р е д п о с е б н и з а к о н с к и п р о п и с и , се зе- на детето, м а ќ е а т а , очувот, и посвоител, односно
ма месечниот износ на тие примања што припаѓаат брачниот другар на посвоителот.
во м е с е ц д е к е м в р и во п р е т х о д н а т а г о д и н а , а а к о
п р а в о т о е о с т в а р е н о во т е к о т н а г о д и н а т а , се з е м а Ч л е н 38
месечниот износ на п р и м а њ а т а според решението АКО ПОСТОИ в о н б р а ч н а з а е д н и ц а и д е ц а р о д е н и
по к о е е п р и з н а т о п р а в о т о . во т а к в а з а е д н и ц а , во в к у п н и о т п р и х о д н а семеј-
ството в л е г у в а а т п р и х о д и т е н а о б а т а р о д и т е л и по-
Ч л е н 34 д е д н а к в о к а к о и в о с л у ч а ј к о г а е во п р а ш а њ е б р а ч -
Ако корисникот или член на семејството на ната заедница. |
к о р и с н и к о т о с т в а р у в а п р и х о д о д з е м ј о д е л с к а деј-
ност, о д н о с н о п р и х о д о т од д о п о л н и т е л н о вршење Ч л е н 39
на стопанска или нестопанска дејност, приходите К а к о ч л е н н а п о ш и р о к о т о с е м е ј с т в о во к о е н а
в л е г у в а а т во о с н о в и ц а з а у т в р д у в а њ е н а м а т е р и - д е т е т о се о б е з б е д у в а д о д а т о к н а д е ц а се с м е т а а т
јалната состојба н а семејството. Меѓутоа, доколку и р о д и т е л и т е н а б р а ч н и т е д р у г а р и (татко, м а ј к а ,
поради настанати елементарни непогоди или други тест и тешта, очув и м а ќ е а и посвоители) доколку
п р и ч и н и к о р и с н и к о т во о д р е д е н п е р и о д б и д е осло- ж и в е а т во з а е д н и ч к о д о м а ќ и н с т в о со к о р и с н и к о т н а
б о д е н од п л а ќ а њ е н а п р и д о н е с и и з а т о а д о н е с е д о д а т о к на деца, н е м а а т сопствени приходи доволни
д о к а з од н а д л е ж н и о т о р г а н н а у п р а в а т а , т о г а ш о в и е з а и з д р ж у в а њ е , и а к о се п о с т а р и о д 65 г о д и н и ж и -
п р и х о д и н е в л е г у в а а т во о с н о в и ц а т а з а у т в р д у в а њ е вот з а м а ж , о д н о с н о 55 г о д и н и ж и в о т з а ж е н а .
н а м а т е р и ј а л н а т а с о с т о ј б а н а с е м е ј с т в о т о з а т о ј пе- Висината на приходите на членот на поширо-
риод. к о т о с е м е ј с т в о с е к о ј а г о д и н а се у т в р д у в а со п о с е б н а
Ч л е н 35 одлука.
Д о д а т о к н а д е ц а м о ж а т д а го о с т в а р а т д е ц а т а Ч л е н 40
п р е к у р о д и т е л о т к о ј е во р а б о т е н о д н о с и л и е к о - К а к о ч л е н н а с е м е ј с т в о т о н е се с м е т а д е т е :
р и с н и к н а п е н з и ј а во СРМ, и а к о е д р у г и о т р о д и т е л 1. к о е г о з д р у ж и л о с в о ј о т т р у д со р а б о т н и ц и т е
в р а б о т е н к а ј с т р а н с к и р а б о т о д а в е ц со т о а ш т о во во р а б о т н и т е и д р у г и о р г а н и з а ц и и н а »здружен т р у д
приходите на семејството влегуваат и приходите на или заедници и к а ј приватен работодавец;
р о д и т е л о т в р а б о т е н к а ј с т р а н с к и р а б о т о д а в е ц освен 2. к о е в р ш и с а м о с т о ј н а п р о ф е с и о н а л н а д е ј н о с т ;
а к о со м е ѓ у н а р о д н а с п о г о д б а н е е п о и н а к у о д р е - 3. н а к о е о п ш т е с т в е н а т а з а е д н и ц а м у о б е з б е д и -
дено. ла целосно бесплатно издржување,-
П о д п р и х о д н а р о д и т е л о т в р а б о т е н к а ј стран- 4. д е т е к о е се н а о ѓ а н а о т с л у ж у в а њ е н а р е д о -
ски р а б о т о д а в е ц о д п р в и о т х т а в н а о в о ј ч л е н , се вен в о е н р о к , освен д е ц а т а к о и п р е д з а м и н у в а њ е т о
п о д р а з б и р а г о д и ш н и о т п р и х о д п о основ н а в р а б о - н а о т с л у ж у в а њ е н а в о е н и о т р о к , во Ј Н А п о з а в р -
тување к а ј странски работодавец. ш у в а њ е н а с р е д н о т о у ч и л и ш т е , се з а п и ш а л е к а к о
р е д о в н и с т у д е н т и н а в и ш и т е и в и с о к о ш к о л с к и орга-
Ч л е н 36 низации.
Ч л е н о в и н а с е м е ј с т в о т о , н а к о и п р и х о д о т се Ч л е н 41
д е л и се с м е т а а т : д е ц а т а , ( б р а ч н и , в о н б р а ч н и , по- К а к о ч л е н н а с е м е ј с т в о т о н е се с м е т а и н е се
своени, в н у ч и њ а , б р а ќ а , сестри и д р у г и д е ц а зе- з е м а во п о д е л б а н а п р и х о д о т л и ц е ( р о д и т е л и л и
м е н и н а и з д р ж у в а њ е ) , р о д и т е л и т е н а д е ц а т а (татко, с р о д н и к ) к о е се н а о ѓ а н а и з д р ж у в а њ е н а к а з н а
м а ј к а , очув, м а ќ е а , п о с в о и т е л , с т а р а т е л ) , к а к о и де- затвор подолго од 6 месеци.
д о и б а б а н а к о р и с н и к о т , д о к о л к у ж и в е а т во з а
едничко домаќинство. Ч л е н 42
Д е ц а т а з е м е н и н а и з д р ж у в а њ е ќ е се з е м а а т во
обзир при поделба на приходите на семејството и П р о м е н и т е во б р о ј о т н а ч л е н о в и т е н а семејство-
ќ е м о ж а т да остваруваат д о д а т о к на деца само т о к о и н а с т а н у в а а т во т е к о т н а г о д и н а т а ( р а ѓ а њ е
п о д услови о п р е д е л е н и во ч л е н 10, став 4 о д о в о ј или умирање) влијаат на користењето на правото
правилник. од п р в и о т д е н н а н а р е д н и о т м е с е ц п о н а с т а н у в а њ е
К а к о д е ц а 1во с м и с л а н а о в о ј ч л е н се с м е т а а т на промената.
д е ц а т а д о н а в р ш е н и 18 г о д и н и о д ж и в о т о т , о д н о с н о Ч л е н 43
д о 26 г о д и н и , д о к о л к у се н а р е д о в н о ш к о л у в а њ е . П р о м е н и т е к о и н а с т а н у в а а т во т е к о т н а годи-
н а т а со п р е м и н у в а њ е н а д е ц а т а во п о в и с о к с т е п е н
Ч л е н 37 на образование, влијаат од првиот ден на учебната
година.
З а д е т е н а с а м о х р а н р о д и т е л се с м е т а :
Ч л е н 44
1. д е т е к о е г о и з д р ж у в а е д е н о д р о д и т е л и т е ,
ако другиот умрел, а детето не стекнало право на П р о м е н и т е к о и ќ е н а с т а н а т во и м о т н а т а сос-
семејна пензија; т о ј б а во т е к о т н а г о д и н а т а п о р а д и в р а б о т у в а њ е н а
2. д е т е к о е го и з д р ж у в а е д е н о д р о д и т е л и т е , а брачниот другар, ќе влијаат на правото на додаток
другиот е потполно и трајно неспособен за работа н а д е ц а о д 1. I V . н а р е д н а т а г о д и н а .
(прва к а т е г о р и ј а н а и н в а л и д н о с т ) , и н е с т е к н а л пра-
во н а с т а р о с н а и л и и н в а л и д с к а пензија,- Ч л е н 45
3. д е т е к о е г о и з д р ж у в а м а ј к а т а , д о д е к а т а т к о - П р о м е н а т а во и м о т н а т а с о с т о ј б а во т е к о т н а
т о се н а о ѓ а н а о т с л у ж у в а њ е н а в о е н и о т р о к во Ју- г о д и н а т а со п р е с т а н о к н а р а б о т н и о т о д н о с н а ко-
г о с л о в е н с к а т а н а р о д н а армија,- р и с н и к о т и л и н е г о в и о т б р а ч е н д р у г а р в л и ј а е о д пр-
4. д е т е к о е го и з д р ж у в а е д е н о д р о д и т е л и т е з а в и о т д е н н а н а р е д н и о т м е с е ц , д о к о л к у е т о а по-
в р е м е д о д е к а д р у г и о т се н а о ѓ а н а и з д р ж у в а њ е к а з н а поволно за остварување на правото на додаток на
з а т в о р п о д о л г о од 6 м е с е ц и ; деца.
5. д е т е к о е г о и з д р ж у в а е д е н о д р о д и т е л и т е з а Ч л е н 46
в р е м е д о д е к а д р у г и о т се н а о ѓ а н а р е д о в н о ш к о - П р о м е н и т е к о и ќ е н а с т а н а т во т е к о т н а г о д и н а т а
лување ; во и м о т н а т а с о с т о ј б а н а с е м е ј с т в о т о в л и ј а а т н а ус-
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8
Стр. 230 —- Бр. 10

л о в и т е з а о с т в а р у в а њ е н а п р а в о т о н а д о д а т о к на едница, овој правилник и Одлуката за утврдување


д е ц а од п р в и о т ден н а н а р е д н и о т м е с е ц и т о а во на висината на цензусот и износот на додаток на
с л у ч а ј на*. деца.
1. п р е с т а н о к и л и п о ч е т о к н а в р ш е њ е н а само- Ч л е н 54
стојна с т о п а н с к а и л и п р о ф е с и о н а л н а д е ј н о с т п о бри- Л и ц е т о н а к о е м у се и с п л а ќ а д о д а т о к н а деца,
ш е њ е т о и л и з а п и ш у в а њ е т о во р е г и с т а р о т ; д о л ж е н е н а о п ш т и н с к а т а з а е д н и ц а д а и ј а при-
2. отуѓување ( п р о д а ж б а , з а м е н а , п о д а р о к на не- јави с е к о ј а п р о м е н а к о ј а в л и ј а е н а к о р и с т е њ е т о на
д в и ж е н и м о т и л и д е л од н е д в и ж е н и м о т ) , о д мо- п р а в о т о н а д о д а т о к н а д е ц а н а ј д о ц н а во р о к од 15
м е н т о т н а з а в е р к а н а договорот-. д е н а , од д е н о т н а н а с т а н а т а т а п р о м е н а .
3. н е п р и ф а ќ а њ е н а наследство, од д е н о т н а
смртта на оставителот; Ч л е н 55
4. о т к а ж у в а њ е од наследство, о д н о с н о н а с л е д е н Начинот на остварување на додаток на деца за
д е л од и м о т о т во к о р и с т н а д р у г н а с л е д н и к , од д е ц а т а б е з р о д и т е л с к а г р и ж а с м е с т е н и во д р у г о се-
денот на давањето на наследничката изјава. м е ј с т в о е р е г у л и р а н со п о с е б н о у п а т с т в о .
5. е к с п р о п р и ј а ц и ј а н а и м о т и л и д е л о д и м о т ,
по п р е з е м а њ е н а и м о т о т од с т р а н а н а о н о ј во Ч л е н 56
чија корист е извршена експропријацијата; Изменување и дополнување на овој правилник
6. и з г р а д б а н а з е м ј и ш т е к о е е о б л о ж е н о со ка- се в р ш и н а н а ч и н и п о с т а п к а к а к о и з а н е ј з и н о
т а с т а р с к и п р и х о д , од д е н о т н а и з д а в а њ е т о на гра донесување.
дежната дозвола; Ч л е н 57
7. и з г р а д б а н а с е м е ј н а с т а н б е н а з г р а д а б е з гра- С т р у ч н и у п а т с т в а з а п р и м е н а н а о в о ј правил-
д е ж н а д о з в о л а (дива г р а д б а ) н а з е м ј и ш т е к о е е об- н и к д о н е с у в а с е к р е т а р о т н а с о б р а н и е т о н а Репуб-
л о ж е н о со к а т а с т а р с к и п р и х о д од д е н о т н а и з г р а д - личката заедница.
бата.
IV. П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
III. Н А Ч И Н НА ОСТВАРУВАЊЕ
Ч л е н 58
Ч л е н 47 О в о ј п р а в и л н и к влегува во сила о с м и о т д е н од
д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ",
Д о д а т о к о т н а д е ц а се о с т в а р у в а н а б а р а њ е на а ќ е се п р и м е н у в а од 1. I V . 1988 г о д и н а .
родителот или старателот на детето.
Б а р а њ е т о се п о д н е с у в а д о н а д л е ж н а т а о п ш т и н Ч л е н 59
ска С И З з а п р е д у ч и л и ш н о и о с н о в н о в о с п и т а н и е и Со в л е г у в а њ е т о во сила н а о в о ј п р а в и л н и к пре-
о б р а з о в а н и е и о п ш т е с т в е н а з а ш т и т а н а д е ц а т а , (во станува д а в а ж и О д л у к а т а з а у т в р д у в а њ е н а усло-
натамошниот текст: Општинска заедница), непосред- вите, н а ч и н о т н а о с т в а р у в а њ е и в и с и н а т а н а до-
н о или п р е к у р а б о т н а т а о р г а н и з а ц и ј а , о д н о с н о ра- д а т о к о т н а д е ц а з а 1986 г о д и н а , бр. 03-77/12 о д 13.
б о т н а т а з а е д н и ц а во к о ј а к о р и с н и к о т и м а својство II. 1986 г о д и н а („Службен в е с н и к н а СРМ" бр. 6/86),
н а р а б о т н и к во з д р у ж е н и о т т р у д . Одлуката з а изменување и дополнување на истата
Со б а р а њ е т о се п о д н е с у в а а т д о к а з и р е л е в а н т н и бр. 11-468/8 о д 20. V I . 1986 г о д и н а („Службен вес-
за одлучување за додатокот на деца. ник на СРМ" бр. 30/86) и бр. 02-100/5 ОД 6 . И . 1987
Ф а к т и т е з а к о и се в о д и с л у ж б е н а е в и д е н ц и ј а , година („Службен весник на СРМ" бр. 3/87).
а не се с о д р ж а н и во д о к а з и т е п о д н е с е н и со б а р а -
њето, се у т в р д у в а а т п о с л у ж б е н а д о л ж н о с т од у т р а - Б р о ј 11-304/4
на на органот кој ја води постапката. 22 м а р т 1988 г о д и н а
Скопје
Ч л е н 48 Претседател,
Д о д а т о к н а д е ц а м о ж е д а се о с т в а р и н а ј м н о г у П а в л и н а Василева, е. р.
з а три м е с е ц и н а н а з а д од п о д н е с е н о т о б а р а њ е не
с м е т а ј ќ и го м е с е ц о т во к о ј б а р а њ е т о е п о д н е с е н о . ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
— КАВАДАРЦИ
Ч л е н 49 141.
Р е ш е н и е з а д о д а т о к н а д е ц а во п р в степен до- Врз о с н о в а н а ч л е н 161 од Статутот н а Опш-
несува с е к р е т а р о т н а о п ш т и н с к а т а з а е д н и ц а и л и ли- т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — Кавадар-
це к о е т о ј ќ е го овласти. ци, а в р з о с н о в а н а о с н о в и т е н а п о л и т и к а т а з а оп-
ш т а и з а е д н и ч к а п о т р о ш у в а ч к а во о п ш т и н а т а Ка-
Ч л е н 50 в а д а р ц и з а 1988 г о д и н а , С о б р а н и е т о н а С И З за
О п ш т и н с к а т а з а е д н и ц а е д о л ж н а д а д о н е с е ре- з д р а в с т в о , н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 4. I I I . 1988 го-
ш е н и е и д а го д о с т а в и д о с т р а н к а т а ш т о п о б р з о , дина, донесе
н о н а ј д о ц н а во р о к од 60 д е н а од д е н о т н а у р е д н о
доставеното барање. О Д Л У К А
Д о к о л к у б а р а њ е т о не е к о м п л е т и р а н о , а корис- ЗА СТАПКАТА Н А П Р И Д О Н Е С О Т ЗА ЗДРАВСТВО
н и к о т во о п р е д е л е н и о т р о к не д о с т а в и п о т р е б н и И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ Н А Р А Б О Т Н И Ц И -
д о к а з и з а р е ш а в а њ е н а п р а в о т о , о п ш т и н с к а т а заед- Т Е ЗА 1988 Г О Д И Н А
ница ќ е донесе заклучок.
Член 1
Ч л е н 51 Р а б о т н и т е луѓе во ОЗТ и г р а ѓ а н и т е к о и се за-
Против првостепеното решение за правото на н и м а в а а т со с а м о с т о ј н а с т о п а н с к а и нестопанска
д о д а т о к н а д е ц а м о ж е д а се и з ј а в и ж а л б а до Ко- д е ј н о с т во 1988 г о д и н а ќ е ги и з д в о ј у в а а т следните
мисијата за жалби на Собранието на Републичката п р и д о н е с и з а ф и н а н с и р а њ е н а з д р а в с т в о т о и здрав-
самоуправна интересна заедница за предучилишно и ственото о с и г у р у в а њ е :
основно в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е т општествена 1. ОЗТ од о б л а с т а н а с т о п а н с т в о т о и нестопан-
заштита на децата. ството (дејностите од 01 д о 14) ќ е и з д в о ј у в а а т 9 %
ОД б р у т о ЛИЧНИОТ ДОХОД;
Ч л е н 52 2. г р а ѓ а н и т е к о и о с т в а р у в а а т л и ч е н д о х о д од
Против второстепеното решение за правото на о б а в у в а њ е н а с а м о с т о ј н а с т о п а н с к а д е ј н о с т , а се
д о д а т о к н а д е ц а м о ж е д а се п о в е д е у п р а в е н спор. о д а н о ч у в а а т п о о с т в а р е н д о х о д ќ е и з д в о ј у в а а т 9,50%
од у т в р д е н а т а д а н о ч н а о с н о в и ц а з а 1987 г о д и н а ;
Ч л е н 53 3. г р а ѓ а н и т е к о и о с т в а р у в а а т л и ч е н д о х о д од
Во п о с т а п к а т а з а о с т в а р у в а њ е н а д о д а т о к н а де- обавување на самостојни стопански или нестопанска
ц а се п р и м е н у в а а т о д р е д б и т е н а З а к о н о т з а о п ш т а - д е ј н о с т и , а се о д а н о ч у в а а т во п а у ш а л е н и з н о с ќ е
т а у п р а в н а п о с т а п к а , Статутот н а Р е п у б л и ч к а т а за- ги п л а ќ а а т с л е д н и т е п р и д о н е с и :
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

— г р а ѓ а н и т е к о и се з а н и м а в а а т со с а м о с т о ј н и Член 3
с т о п а н с к и и н е с т о п а н с к и д е ј н о с т и , к о и со О д л у к а т а
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со
н а С о б р а н и е т о н а о п ш т и н а т а се п р о г л а с е н и з а де-
земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво
фицитарни и на одумирање, ќ е плаќаат придонес
се занимаваат со сточарство или риболов, а не се
п о с т а п к а о д 9,50°/о н а о с н о в и ц а т а н а м и н и м а л е н
обврзници за плаќање на данок од личен доход
Ј<ичен д о х о д о с т в а р е н во п р е т х о д н а т а 1987 г о д и н а ;
од вршење на земјоделска дејност, придонесот за
— останатите паушалисти ќ е плаќаат придонес здравствено осигурување ќе го плаќаат во фиксен
по с т а п к а од 9,50°/о н а о с н о в и ц а п р о с е ч е н л и ч е н износ и во процент од катастарскиот приход од по-
д о х о д о с т в а р е н во п р е т х о д н а т а 1987 г о д и н а . драчјето на општината со кој се обезбедуваат сред-
ства за здравствено осигурување на земјоделците.
Член 2
С т а п к а т а н а п р и д о н е с о т з а з д р а в с т в е н о осигу- Член 4
р у в а њ е во с л у ч а ј н е с р е ќ а н а р а б о т а и з а б о л у в а њ е
од п р о ф е с и о н а л н и б о л е с т и н а р а б о т н и ц и т е во 198Ѕ Со о в а а о д л у к а се з а м е н у в а п р е т х о д н а т а одлу-
к а , о б ј а в е н а в о „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " б р . 8/87
г о д и н а се у т в р д у в а н а о,50°/о н а о с т в а р е н д о х о д на
година.
ОЗТ од о б л а с т а н а с т о п а н с т в о т о и н е с т о п а н с т в о -
то. ОЗТ к о и н е п р е с м е т у в а а т д о х о д ќ е п л а ќ а а т о,5°/е Член 5
на бруто личниот доход. О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а о с м и о т д е н о д де-
н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н в е с н и к н а СРМ",
Член 3 а ќ е се п р и м е н у в а о д 1 ј а н у а р и 1988 г о д и н а .
Дејноста здравство — Медицинскиот центар,
Г р а д с к а т а а п т е к а „16 Ј у н и " и С т р у ч н а т а с л у ж б а н а Бр. 0201-116/12-6
О С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а К а в а д а р ц и , се осло- 4 м а р т 1988 г о д и н а
б о д у в а а т о д п л а ќ а њ е н а п р и д о н е с и о д д о х о д и лич- Кавадарци
н и т е д о х о д и з а 1988 г о д и н а . Претседател,
Диме Чејков, е. р.
Член 4
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а до- 143.
н е с у в а њ е т о /и ќ е се п р и м е н у в а о д 1. I. 1988 годи- В р з о с н о в а н а ч л е н 162 о д С т а т у т о т н а О п ш -
на, а ќ е се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " тинската самоуправна интересна заедница з а здрав-
ствена з а ш т и т а — Кавадарци, Собранието на ОСИЗ
за здравствена заштита — Кавадарци, на седницата
Член 5
о д р ж а н а н а 4 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
Со п р и м е н а т а н а о в а а о д л у к а п р е с т а н у в а д а ва-
ж и О д л у к а т а к о ј а е о б ј а в е н а во „ С л у ж б е н в е с н и к
н а С Р М " бр. 8/87 г о д и н а . О Д Л У К А
Бр. 0201-11б/12а ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А О С Н О В И Ц А ЗА ПРЕСМЕТУ-
4 м а р т 1988 г о д и н а В А Њ Е И П Л А Ќ А Њ Е Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е ЗА ЗДРАВ-
Кавадарци СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ Н А Л И Ц А ВРАБОТЕНИ
Претседател, КАЈ П Р И В А Т Н И Р А Б О Т О Д А В Ц И ЗА 1988 Г О Д И Н А
Диме Чејков, е. р.
Член 1
142. Со о в а а о д л у к а се у т в р д у в а а т о с н о в и ц и т е з а
Врз о с н о в а н а ч л е н 161 о д С т а т у т о т н а Опш- пресметување и п л а ќ а њ е на придонесите з а здрав-
т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — Кавадар- ствена з а ш т и т а и за правата од здравствена зашти-
ци, а во согласност со С о б о р о т н а з д р у ж е н и о т т р у д т а н а л и ц а т а к а ј п р и в а т н и т е р а б о т о д а в ц и з а к о и со
на Собранието на општината Кавадарци, Собрание- З а к о н о т з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а н е е у т в р д е н а ос-
то н а о п ш т и н с к а т а С И З за, з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — новица за придонес.
К а в а д а р ц и , н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 4. м а р т 1983
година, донесе Член 2
О с н о в и ц а т а з а п р е с м е т у в а њ е и п л а ќ а њ е н а при-
О Д Л У К А донесите з а здравствена заштита и за правата од
з д р а в с т в е н а з а ш т и т а н а л и ц а т а в р а б о т е н и к а ј при-
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А Ф И К С Н И О Т И З Н О С И СТАП- в а т н и т е р а б о т о д а в ц и се у т в р д у в а а т с п о р е д к в а л и ф њ
КАТА Н А П Р И Д О Н Е С О Т З А ЗДРАВСТВЕНО ОСИ к а ц и и т е во с л е д н и т е м и н и м а л н и и з н о с и :
ТУРУВАЊЕ Н А З Е М Ј О Д Е Л Ц И Т Е ЗА 1988 Г О Д И Н А
за неквалификувани работ-
Член 1
ници 113.000 д и н а р и ;
З е м ј о д е л ц и т е - о б в р з н и ц и з а п л а ќ а њ е д а н о к о д ли- за полуквалификувани ра-
чен доход од вршење на земјоделска дејност, з е м ботници 150.000 д и н а р и .
ј о д е л ц и т е г л а в и н а с е м е ј с т в а т а к о и со ^ д р у г и семеј-
за квалификувани работници
ства ж и в е а т во е д н о з а е д н и ч к о д о м а ќ и н с т в о , а се
о б в р з н и ц и з а п л а ќ а њ е д а н о к о д л и ч е н д о х о д од (стручно о с п о с о б е н и ) 163.000 д и н а р и ;
вршење на земјоделска дејност и земјоделците чии за висококвалификувани
б р а ч н и д р у г а р и се в р а б о т е н и в о з д р у ж е н и о т т р у д работници 187.000 д и н а р и .
со о п ш т е с т в е н и с р е д с т в а и л и в р ш а т с а м о с т о ј н а деј-
ност з а 1988 г о д и н а ќ е п л а ќ а а т п р и д о н е с з а з д р а в - Член з
ствено о с и г у р у в а њ е и тоа-. За вработените лица к а ј приватни работодавци
— 20°/о од к а т а с т а р с к и о т п р и х о д н а осигурени- о с н о в и ц а т а се у т в р д у в а с п о р е д ш к о л с к а т а подготов-
кот, и ка и тоа:
— 20.000 д и н а р и п о с е м е ј с т в о ; — со с р е д н а стручна подго-
товка 163.000 д и н а р и ;
— 2.000 д и н а р и п о ч л е н н а с е м е ј с т в о .
— со в и ш а с т р у ч н а п о д г о т о в к а 187.000 д и н а р и ;
Член 2 — со в и с о к а с т р у ч н а п о д г о т о в к а 200.000 д и н а р и .
З е м ј о д е л ц и т е - г л а в и н а с е м е ј с т в а т а к о и со дру-
ги с е м е ј с т в а ж и в е а т во е д н о з е м ј о д е л с к о д о м а ќ и н - Член 4
ство, а н е се о б в р з н и ц и з а п л а ќ а њ е д а н о к о д л и ч е н З а р а б о т н и ц и к о и се в р а б о т е н и к а ј л и ц а ш т о
д о х о д од в р ш е њ е н а з е м ј о д е л с к а д е ј н о с т , и с т и о т ќ е в р ш а т з а н а е т ч и с к а д е ј н о с т к о ј а со о д л у к а н а Со-
го п л а ќ а а т во ф и к с е н и з н о с о д 30.000 д и н а р и и бранието на општината Кавадарци е утврдена како
3.000 д и н а р и п о ч л е н н а с е м е ј с т в о . д е ф и ц и т а р н а и во и з у м и р а њ е се п л а ќ а п р и д о н е с
Стр. 232 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а во в и с и н а н а 5 0 % од за- т е у т в р д е н и со с а м о у п р а в е н а к т н а З а е д н и ц а т а з а
г а р а н т и р а н и о т л и ч е н д о х о д во с т о п а н с т в о т о во оп- в р а б о т у в а њ е , во и з н о с о д 5.000 д и н а р и ;
ш т и н а — К а в а д а р ц и во 1988 г о д и н а . 10. з а л и ц а т а н а ш к о л у в а њ е , с т р у ч н о о с п о с о б у -
в а њ е и у с о в р ш у в а њ е и л и п о с т д и п л о м с к и с т у д и и во
Член 5 з е м ј а т а и странство, к о и п о р а д и тоа го прекинале
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а до- р а б о т н и о т о д н о с , а к о з а т о а дереме п р и м а а т сти-
н е с у в а њ е т о , а ќ е се п р и м е н у в а о д 1 ј а н у а р и 1988 п е н д и ј а , во и з н о с о д 10.800 д и н а р и ;
година. 11. з а л и ц а т а к о и о р г а н и з а ц и ј а т а п р е д з а с н о в а -
њ е н а р а б о т е н о д н о с г и у п а т и к а к о свои стипен-
Бр. 0201-116/12-в д и с т и н а п р а к т и ч н а р а б о т а во д р у г а о р г а н и з а ц и ј а
4 м а р т 1988 г о д и н а * заради стручно оспособување или усовршување, во
Кавадарци и з н о с о д 3.500 д и н а р и ;
Претседател, 12. з а л и ц а т а к о и н е се о с и г у р е н и п з н и е д е н
Д и м е Чејков, е. р. д р у г основ, а се к о р и с н и ц и н а з а д о л ж и т е л н и ви-
дови здравствена заштита, Собранието на општи-
144. н а т а К а в а д а р ц и ќ е п л а ќ а од б у џ е т о т н а о п ш т и н а т а
Врз о с н о в а н а ч л е н 112 о д З а к о н о т з а здрав- во 1988 г о д и н а п о 3.500 д и н а р и м е с е ч н о п о ко-
с т в е н а т а з а ш т и т а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " бр. рисник,-
10/83), ч л е н 28 и 29 о д С т а т у т о т н а О п ш т и н с к а т а
заедница — Кавадарци, Собранието на Општинската 13. з а л и ц а т а к о и се н е о с и г у р е н и , а се к о р и с н и -
заедница з а здравствена з а ш т и т а — Кавадарци, на ци на м а т е р и ј а л н о п а р и ч н а п о м о ш к а к о единствен
з а е д н и ч к а с е д н и ц а н а д е л е г а т и т е н а С о б о р о т на х р а н и т е л п о р а д и с л у ж е њ е во Ј Н А , а к о р и с т и це-
корисниците н а услуги и Соборот на давателите на лосна здравствена заштита, давателот на помошта
услуги, о д р ж а н а н а 4 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е ќ е п л а ќ а п о 3.500 д и н а р и м е с е ч н о о д к о р и с н и к н а
здравствена заштита;
О Д Л У К А 14. з а л и ц а т а к о р и с н и ц и н а п о с т о ј а н а п а р и ч н а
ЗА П Р И Д О Н Е С И Т Е ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА- п о м о ш о д Ц е н т а р о т з а с о ц и ј а л н а з а ш т и т а ќ е се
Њ Е ШТО Ќ Е СЕ П Л А Ќ А А Т ВО П О С Т О Ј А Н И МЕ- п л а ќ а п о 10.800 д и н а р и м е с е ч н о з а к о р и с т е њ е н а
С Е Ч Н И И З Н О С И ЗА О Д Д Е Л Н И КАТЕГОРИИ КО целосна здравствена заштита.
Р И С Н И Ц И Н А ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 2
Член 1 Во п о с т о ј а н м е с е ч е н и з н о с се п л а ќ а а т и п р и -
П р и д о н е с и т е з а з д р а в с т в е н о о с и г у р у в а њ е во по- донеси за здравствена з а ш т и т а во случај на повре-
стојани месечни износи за одделни категории на д а н а р а б о т а и з а б о л у в а њ е о д п р о ф е с и о н а л н и бо-
з д р а в с т в е н а з а ш т и т а ќ е се п л а ќ а а т и т о а : лести з а :
1. з а л и ц а т а н а доброволна и задолжителна 1. у ч е н и ц и т е в о с р е д н о т о н а с о ч е н о о б р а з о в а н и е
п р а к т и к а (волонтери) ш т о н е п р и м а а т л и ч е н д о х о д и студентите на вишото и високото образование за
а к о р а б о т а т со п о л н о р а б о т н о в р е м е , во и з н о с о д в р е м е н а п р а к т и ч н а т а р а б о т а во в р с к а со н а с т а в а т а ,
3.500 д и н а р и з а з а д о л ж и т е л н а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а , во и з н о с о д 1.000 динари,-
з а о с т а н а т и п р а в а од з д р а в с т в е н а з а ш т и т а и во слу- 2. л и ц а т а к о и у ч е с т в у в а а т н а м л а д и н с к и р а б о т н и
ч а ј н е с р е ќ а н а р а б о т а и з а б о л у в а њ е од п р о ф е с и о - а к ц и и к о и с п о р е д п р о п и с и т е з а П И О се о с и г у р е н и
нални болести; во с л у ч а ј н а и н в а л и д н о с т , во и з н о с о д 1.000 д и н а р и :
2. з а у ч е н и ц и т е во с т о п а н с т в о т о о д н о с н о уче-
3. з а л и ц а т а к о и у ч е с т в у в а а т во о р г а н и з и р а н и
н и ц и т е н а у ч и л и ш т а т а од с р е д н о о б р а з о в а н и е з а
ј а в н и р а б о т н и а к ц и и , во и з н о с о д 1.000 д и н а р и ;
о д д е л н и з а н и м а њ а з а к о и п о к р а ј у ч и л и ш н а т а се из-
в е д у в а и п р а к т и ч н а н а с т а в а , во и з н о с о д 3.500 ди- 4. л и ц а т а к о и се н а о ѓ а а т н а о б у к а и оспособу-
нари за задолжителните видови на здравствена заш- в а њ е з а о п ш т о н а р о д н а о д б р а н а и б е з б е д н о с т и оп-
т и т а , з а о с т а н а т и п р а в а од з д р а в с т в е н о о с и г у р у в а н и штествена самозаштита, припадници на територијал-
и з а с л у ч а и н е с р е ќ а н а р а б о т а и з а б о л у в а њ е од ната одбрана и на цивилната з а ш т и т а за време на
професионални болести; о б у к а , о с п о с о б у в а њ е и в р ш е њ е н а д о л ж н о с т , во и з -
н о с од 1.000 динари,-
3. з а л и ц а т а к о и у ч е с т в у в а а т н а м л а д и н с к и ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 5. з а л и ц а т а к о и р а б о т а т п о м а л к у о д п о л о в и -
о с и г у р у в а њ е се о с и г у р е н и з а сите с л у ч а и н а инва- н а т а од п о л н о т о р а б о т н о в р е м е , во и з н о с о д 1.500
л и д н о с т , во и з н о с о д 3.500 д и н а р и ; динари;
4. з а л и ц а т а к о и у ч е с т в у в а а т во о р г а н и з и р а н и 6. з а л и ц а т а к о и се н а о ѓ а а т н а с т р у ч н о оспо-
работни акции, ако на тие работи работат најмал- собување или п р е к в а л и ф и к а ц и ј а ш т о ги организира
к у 6 ч а с а д н е в н о , во и з н о с од 3.500 д и н а р и ; и л и у п а т у в а З а е д н и ц а т а з а в р а б о т у в а њ е во соод-
5. з а л и ц а т а к о и се н а о ѓ а а т н а о б у к а и оспо- в е т н и т е о р г а н и з а ц и и н а з д р у ж е н т р у д , во и з н о с о д
собување за општонародна о д б р а н а и општествена 1.500 д и н а р и .
с а м о з а ш т и т а , п р и п а д н и ц и т е н а т е р и т о р и ј а л н а т а од- 7. з а л и ц а т а у ч е с н и ц и во а к т и в н о с т и п р и прт*-
брана и на цивилната заштита за време на обука, родни и други тешки несреќи и активности при
о с п о с о б у в а њ е и в р ш е њ е н а д о л ж н о с т , во и з н о с о д п р о т и в п о ж а р н а т а з а ш т и т а , в о и з н о с о д 1.500 ди-
3.500 ДИН.; нари.
6. з а ч л е н о в и т е н а п о т е с н о т о с е м е ј с т в о н а ју- 8. з а л и ц а т а к о и п о б а р а њ е н а н а д л е ж н и о р г а н и
г о с л о в е н с к и т е р а б о т н и ц и н а п р и в р е м е н а р а б о т а во за внатрешни работи или овластено службено лице
странство к о и ж и в е а т н а п о д р а ч ј е т о н а З а е д н и ц а т а , ќ е у к а ж а т п о м о ш н а о в и е о р г а н и во в р ш е њ е т о н а
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита нивните должности за време на укажување на так-
к а ј странскиот носител на здравствено осигурување, в а т а п о м о ш с п о р е д с о о д в е т н и т е п р о п и с и , во и з н о с
во и з н о с о д 10.800 д и н а р и п о к о р и с н и к н а з д р а в - о д 1.000 динари,-
ствена з а ш т и т а :
9. з а л и ц а т а к о и в р ш а т п о в р е м е н и и л и п р и -
7. з а п е н з и о н е р и т е од с т р а н с к и н о с и т е л и н а оси-
в р е м е н и р а б о т и п о о с н о в д о г о в о р , в о и з н о с о д 1.500
г у р у в а њ е д о д е к а п р е с т о ј у в а а г н а п о д р а ч ј е т о н а За-
динари.
едницата, ако по м е ѓ у н а р о д е н договор не е опре-
Член 3
д е л е н о п о и н а к у , во и з н о с о д 10.800 д и н а р и ;
8. з а л и ц а ш т о се п р и в р е м е н о н е в р а б о т е н и , а П р и д о н е с и т е з а л и ц а т а о п ф а т е н и со о в а а од-
р е д о в н о се п р и ј а в у в а а т к а ј З а е д н и ц а т а з а в р а б о т у - л у к а , о с в е н з а л и ц а т а п о ч л е н 1 т о ч к а 8, се п р е -
в а њ е во и з н о с од 3.500 дин., п о к о р и с н и к н а з д р а в - сметуваат и плаќаат однапред.
ствена з а ш т и т а ; Д о к о л к у п р и д о н е с и т е се у т в р д у в а а т з а в р е м е
9. з а л и ц а т а п р и в р е м е н о н е в р а б о т е н и д о д е к а се п о к у с о од е д е н м е с е ц , з а с е к о ј к а л е н д а р с к и д е н во
пријавуваат на надлежната заедница за вработува- с о о д в е т н и о т п е р и о д се п л а ќ а 1/30 о д о п р е д е л е н и о т
ње, п р и м а а т м а т е р и ј а л н о о б е з б е д у в а њ е п о д услови- месечен износ на придонесот.
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј
28 март 1988

Член 4 Член 7
Со д е н о т н а в л е г у в а њ е т о во с и л а н а о в а а од- Со д е н о т н а в л е г у в а њ е т о во с и л а н а о в а а од-
л у к а п р е с т а н у в а д а в а ж и О д л у к а т а бр. 021-42/8 о д лука, престанува д а в а ж и п о р а н е ш н а т а Одлука бр.
28. 01. 1987 г о д и н а . . 0201-42/5 ОД 2 8 . I . 1987 година.
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на
Член 5 СРМ".
О в а а о д л у к а в л е г у в а во смлај со д е н о т н а доне-
сувањето, а ќ е се п р и м е н у в а од 1. I. 1988 г о д и н а , Бр. 0201-116/13-а
со т о а ш т о и з н о с и т е во т о ч к а 10, 15 ќ е се вало- 4 м а р т 1988 г о д и н а
р и з и р а а т во т е к о т н а г о д и н а т а з а в и с н о од г а р а н т и - Кавадарци
р а н и о т л и ч е н д о х о д во Р е п у б л и к а т а .
Претседател,
О д л у к а т а ќ е се о б ј а в и во „ С л у ж б е н в е с н и к на
Д и м е Чејков, е. р.
СРМ".

Бр. 0201-116/12-г 146.


4 м а р т 1988 г о д и н а Врз о с н о в а н а ч л е н 57 став 1 и 2 о д З а к о н о т
Кавадарци за здравствената з а ш т и т а („Службен весник на СРМ"
Претседател, бр. 10/83) и ч л е н 16 т о ч к а 9 и 84 о д С т а т у т о т н а
Д и м е Чејков, е. р. О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — Ка-
вадарци, Собранието на Општинската СИЗ, на заед-
145. н и ч к а т а седница на делегатите на Соборот н а ко-
В р з о с н о в а н а ч л е н 57 о д З а к о н о т з а з д р а в - р и с н и ц и т е н а у с л у г и и С о б о р о т н а д а в а т е л и н а ус,
с т в е н а т а з а ш т и т а ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а С Р М " бр. луги, о д р ж а н а н а 4 м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е
10/83) и ч л е н 16 т о ч к а 9 о д С т а т у т о т н а О п ш т и н -
ската С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — К а в а д а р ц и , О Д Л У К А
О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а , н а за- ЗА НАДОМЕСТОКОТ Н А П А Т Н И Т Е Т Р О Ш О Ц И И
е д н и ч к а т а с е д н и ц а н а д е л е г а т и т е н а С о б о р о т н а ко- ДНЕВНИЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВС-
р и с н и ц и т е и С о б о р о т н а д а в а т е л и т е н а услуги, одр- ТВЕНА ЗАШТИТА К О И СЕ УПАТУВААТ Н А ПРЕ-
ж а н а н а 4. м а р т 1988 г о д и н а , д о н е с е ГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

О Д Л У К А Член 1
ЗА ВИСИНАТА Н А И З Н О С О Т Н А Т Р О Ш О Ц И Т Е ЗА Со о в а а о д л у к а се у т в р д у в а н а ч и н о т н а у п о т р е -
ЗАКОП И ПОСМРТНА П О М О Ш Н А ОСИГУРЕНИТЕ б а т а н а п р е в о з н и т е средства, у с л о в и т е и н а ч и н о т
ЛИЦА РАБОТНИЦИ И ЗЕМЈОДЕЛЦИ на остварувањето на надоместокот на патните тро-
ш о ц и и д н е в н и ц и те з а в р е м е н а п а т у в а њ е т о со п р е -
Член 1 стој во д р у г о м е с т о ш т о и м п р и п а ѓ а н а к о р и с н и ц и т е
Со о в а а о д л у к а се у т в р д у в а в и с и н а т а , у с л о в и т е на здравствената з а ш т и т а на товар на средствата на
за стекнување право на надоместок на т р о ш о ц и т е Општинската самоуправна интересна заедница за
з а з а к о п и п о с м р т н а п о м о ш во с л у ч а ј н а с м р т н а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — К а в а д а р ц и , а во с л у ч а ј к о г а
корисник на здравствена з а ш т и т а од подрачјето на од м а т и ч н и о т л е к а р и л и л е к а р с к а к о м и с и ј а се упа-
О п ш т и н с к а т а С И З з а з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — Ка- т е н и д а к о р и с т а т з д р а в с т в е н а з а ш т и т а н а д в о р од
вадарци. м е с т о т о н а н и в н о т о ж и в е а л и ш т е и н а н а ч и н пропи-
Член 2 ш а н со С т а т у т о т н а З а е д н и ц а т а .
И з н о с о т н а н а д о м е с т о к о т н а т р о ш о ц и т е з а за-
к о п се у т в р д у в а и т о а : Член 2
1. 30.000 д и н а р и , во с л у ч а ј н а с м р т н а корис- Н а д о м е с т о к о т н а т р о ш о ц и т е з а п р е в о з и м при-
н и к о т д о е д н а г о д и н а возраст,- паѓа на корисниците според т а р и ф а т а н а превоз-
2. 45.000 д и н а р и , во с л у ч а ј н а с м р т н а к о р и с н и к н и т е с р е д с т в а во ј а в н и о т п а т е н с о о б р а ќ а ј п о н а ј к у -
од 1—10 г о д и ш н а возраст,- сата р е л а ц и ј а .
3. 90.000 д и н а р и , во с л у ч а ј н а с м р т з а к о р и с н и к З а д е ц а д о 7 г о д и ш н а в о з р а с т н е се п р и з н а в а а т
н а в о з р а с т н а д 10 г о д и н и . трошоци за превоз.
Кога превозот е и з в р ш е н без претходен налог
Член 3 на матичниот лекар, оправданоста за извршениот
Во с л у ч а ј к о р и с н и к о т д а у м р е вон п о д р а ч ј е т о п р е в о з ја ц е н и л е к а р с к а т а к о м и с и ј а д о п о л н и т е л н о
на Општинската самоуправна интересна заедница за п о б а р а њ е н а к о р и с н и к о т и со п о д н е с у в а њ е н а по-
здравствена заштита, надоместокот од претходниот требните докази.
ч л е н се з г о л е м у в а з а 3 0 % б е з о г л е д к а д е е и з в р ш е н
закопот. Член 3
Д о к о л к у к о р и с н и к о т у м р е во с т р а н с т в о , н а д о - Н а д о м е с т о к о т з а п р е в о з о т "се о д р е д у в а в о т а р и -
м е с т о к о т од ч л е н 2 се з г о л е м у в а з а 50°/« б е з о г л е д ф а т а н а н а ј к у с а т а р е л а ц и ј а н а п р е в о з н и т е средства
каде е извршен закопот. во ј а в н и о т с о о б р а ќ а ј — ж е л е з н и ц а , автобус или
авион.
Член 4 К о г а н а и с т а р е л а ц и ј а с о о б р а ќ а и в о з и авто-
Н а д о м е с т о к о т н а п о т р е б н и т е т р о ш о ц и се испла- бус, з а н а д о м е с т о к се з е м а п о н и с к а т а т а р и ф а .
тува н а л и ц а т а к о и ќ е г о и з в р ш а т з а к о п о т н а ко-
р и с н и к о т , в р з о с н о в а н а и з в о д о т о д м а т и ч н а т а кни- Член 4
га на умрените, потврдата з а и з в р ш е н и о т з а к о п и Ако корисникот според посебни прописи има
здравствената легитимација на корисникот. п р а в о н а н е о г р а н и ч е н б р о ј б е с п л а т н и п а т у в а њ а во
Во с л у ч а ј к о р и с н и к о т д а у м р е во странство, по- ј а в н и о т п а т е н с о о б р а ќ а ј н е м у п р и п а ѓ а п р а в о на
к р а ј д о к а з и т е од п р е т х о д н и о т став, се п о д н е с у в а и надоместок по оваа одлука.
п о т в р д а од д и п л о м а т с к о т о п р е т с т а в н и ш т в о н а С Ф Р Ј
во т а а з е м ј а д е к а л и ц е т о у м р е л о во странство. Член 5
На корисник кој користи здравствена заштита
Член 5 спротивно на одредбите од Статутот не м у припаѓа
Барањето за исплата на надоместокот на по- надоместок за патни трошоци.
г р е б н и т р о ш о ц и стасува со д е н о т н а с м р т т а , од-
носно со з а к о п о т н а к о р и с н и к о т . Член 6
Н а л о г о т , о д н о с н о у п а т о т з а п а т у в а њ е во д р у г о
Член 6 м е с т о п о р а д и а м б у л а н т с к о с п е ц и ј а л и с т и ч к и и кон-
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а до- т р о л н и п р е г л е д и важи,, п о п р а в и л о , с а м о з а е д н о
несувањето, а ќ е се п р и м е н у в а од 1. I I I . 1988 го- п а т у в а њ е . Д о к о л к у л е к а р о т с п е ц и ј а л и с т н а к о ј ко-
дина, рисникот му е упатен на прв преглед најде дека е
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8
Стр. 234 —- Бр. 10

п о т р е б н о и с п и т у в а њ е и л е к у в а њ е и к а ј д р у г и спе- 1011-5401 о д 4. I I . 1988 г о д и н а , к о ј ќ е ј а з а с т а п у в а


цијалисти, тоа посебно ќ е го констатира, т а к а да т у ж е н а т а д о н е ј з и н о т о ј а в у в а њ е во судот.
п р в о б и т н и о т у п а т ќ е в а ж и и з а о с т а н а т и т е прег- Од О п ш т и н с к и о т суд С к о п ј е I — Скопје, X I V . П . бр.
леди. 2194/87. ' (43)
К о г а к о р и с н и к о т во с м и с л а н а п р е т х о д н и о т став
О п ш т и н с к и о т суд С к о п ј е I — С к о п ј е о б ј а в у в а де-
е упатен односно преземен на амбулантно-специја-
к а се в о д и с п о р з а у т в р д у в а њ е п р а в о н а т р а ј н о ко-
л и е т и ч к о л е к у в а њ е и л и и с п и т у в а њ е и з д а д е н и о т на-
р и с т е њ е п о м е ѓ у т у ж и т е л о т Б л а ж е в с к а Т р е н д а од Ско-
лог в а ж и з а сето в р е м е д о д е к а т р а е л е к у в а њ е т о ,
п ј е , ул. „ З н е п о л е " бр. 12 — Ѓ о р ч е П е т р о в и туже-
односно испитувањето.
ниот Ангеловски И л и ј а од Албанија. Вредност на
З д р а в с т в е н а т а р а б о т н а о р г а н и з а ц и ј а , о д н о с н о ле- с п о р о т 51.000 д и н а р и .
к а р о т н а и с т а т а , к о ј н а у п а т е н и о т к о р и с н и к му
З а привремен застапник на тужениот Ангеловски
п р у ж и л з д р а в с т в е н а з а ш т и т а , н а н а л о г о т з а пату-
И л и ј а в о ј ж и в е е во А л б а н и ј а , со н е п о з н а т а а д р е с а
в а њ е т р е б а д а п о т в р д и к о л к у в р е м е к о р и с н и к о т ту-
е н а з н а ч е н адв. В л а д и м и р С т е ф а н о в с к и к о ј ќ е го за-
к а се з а д р ж а л во в р с к а со п р е г л е д о т ( д а т у м и ча-
с т а п у в а се д о д е к а и с т и о т и л и н е г о в п о л н о м о ш н и к н е
сови) о в е р е н со п е ч а т и п о т п и с , ш т о е д о к а з д е к а
се п о ј а в а т п р е д судот.
к о р и с н и к о т п а т у в а л и се ј а в и л з а з д р а в с т в е н а з а ш -
Од О п ш т и н с к и о т суд С к о п ј е I — С к о п ј е , X V I И .
т и т а . А к о н е е к о н с т а т и р а н ч а с о т н а п о ч е т о к и за-
бр. 340/87. (45)
в р ш у в а њ е н а в р е м е т о н а з а д р ж у в а њ е т о , се испла-
тува само половина дневница од износот утврден ОПШТИНСКИ СУД С К О П Ј Е I I — СКОПЈЕ
во ч л е н 8.
Член 7 П р е д о в о ј суд е з а в е д е н с п о р з а р а з в о д н а б р а к
Надоместокот на име исхрана и сместување за п о т у ж б а т а н а т у ж и т е л к а т а М а г д а А н г е л о в а од Ско-
в р е м е н а п а т у в а њ е т о и п р е с т о ј о т во д р у г о м е с т о пје, п р о т и в т у ж е н и о т М о х ' д С у л е ј м а н М а ф л е х Ел
на корисникот изнесува и тоа: З о у б и о д Ј о р д а н , с е г а со н е п о з н а т а а д р е с а н а ж и -
1. н а п о д р а ч ј е т о , н а с о п с т в е н а т а о п ш т и н а од- веење.
н о с н о З а е д н и ц а т а — 1.000 д и н а р и ; Се п о в и к у в а т у ж е н и о т М о х ' д С у л е ј м а н М а ф л е х
2. вон З а е д н и ц а т а , а н а п о д р а ч ј е т о н а С Р М — Ел З о у б и о д Ј о р д а н во р о к о д 30 д е н а п о о б ј а в у -
2.000 д и н а р и ; в а њ е т о н а о г л а с о т д а се ј а в и во о в о ј суд и л и во
3. н а д в о р од п о д р а ч ј е т о н а С Р М — 3.500 ди- истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на
нари. живеење.
З а к о р и с н и ц и т е - д е ц а д о н а в р ш у в а њ е н а 7 го- Д о к о л к у т у ж е н и о т н е се ј а в и во р о к о д 30 де-
д и ш н а в о з р а с т н а д о м е с т о к о т о д п р е т х о д н и о т став н а н а и с т и о т ќ е м у б и д е о д р е д е н п р и в р е м е н ста-
се н а м а л у в а з а 50'%'. р а т е л , к о ј ќ е ги з а с т а п у в а .неговите и н т е р е с и п р е д
Н а д о м е с т о к о т и м п р и п а ѓ а во п о л н и з н о с а к о судот.
п а т у в а њ е т о и п р е с т о ј о т во д р у г о м е с т о з а е д н о со Од О п ш т и н с к и о т суд С к о п ј е И — Скопје, П . бр.
ч а с о в и т е п о м и н а т и н а п а т т р а е л о п о в е ќ е о д 12, а 3714/87. (46)
п о м а л к у од 24 часа, а во п о л о в и н а и з н о с а к о па-
т у в а њ е т о и п р е с т о ј о т т р а е л о п о в е ќ е о д 8, а п о м а л к у ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП
од 12 ч а с а .
Х о т е л с к а т а с м е т к а се п р и з н а в а о д д е л н о д о ви- П р е д о в о ј суд се в о д а т о с т а в и н с к и п о с т а п к и за
сина н а х о т е л од Б к а т е г о р и ј а . расправање на оставините на оставителите Димко
М о ж е д а се к о р и с т и к о л а з а с п и е њ е . Во т о ј слу- Н а у м о в С т о ј а н о с к и , п о р а н о о д е. Л е н и ш т е , р о д е н
ч а ј н е се п р и з н а в а х о т е л с к о с м е с т у в а њ е . во 1889 г о д и н а , а у м р е л н а 14. V. 1960 г о д и н а , з е м -
јоделец, д р ж а в ј а н и н на СФРЈ, и Стојна Пејова Ди-
Член 8
м и т р и о с к а , п о р а н о од е. К о к р е , р о д е н а во 1939 год.
Барањето за исплатување на надоместокот од
в о е. К о к р е , а у м р е л а во 1967 г о д и н а д о м а ќ и н к а ,
п р е т х о д н и о т ч л е н стасува п р в и о т н а р е д е н д е н п о
д р ж а в ј а н к а на СФРЈ.
завршеното патување, односно з а в р ш е н о т о лекување.
Се п о в и к у в а а т н а с л е д н и ц и т е од в т о р и трет на-
Член 9 с л е д е н р е д к о и п о л а г а а т п р а в о н а н а с л е д с т в о н а ос-
т а в и ш ^ н а о с т а в и т е л и т е , Д и м к о С т о ј а н о с к и и Ди-
О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а со д е н о т н а до-
м и т р и о с к а Стојна, д а се ј а в а т во о в о ј суд и л и во
н е с у в а њ е т о , а (ќе се п р и м е н у в а о д 1 м а р т 1988 го-
д р у г суд н а т е р и т о р и ј а т а н а С Ф Р Ј во р о к о д 1 го-
дина.
д и н а од о б ј а в у в а њ е т о н а о г л а с о т во „ С л у ж б е н вес-
Со д е н о т н а в л е г у в а њ е т о во с и л а н а о в а а о д л у к а н и к н а СРМ", с о г л а с н о ч л е н 162 од З В П .
престанува да важи Одлуката за надоместокот на
п а т н и т е т р о ш о ц и н а о с и г у р е н и т е л и ц а , б р . 0201-42/7 А к о п о и с т е к о т н а о в о ј р о к н е се ј а в и н и т у е д е н
ОД 28. I. 1987 г о д и н а . наследник к о ј полага право на наследство, целокуп-
н а т а н и в н а о с т а в и н а ќ е и се п р е д а д е н а о п ш т и н а т а
Бр. 0201-116/13-6 П р и л е п , н о со т о а ш т о н а с л е д н и ц и т е к о и ќ е се ј а в а т
4 м а р т 1988 г о д и н а п о д о ц н а н е се л и ш у в а а т од п р а в о т о д а и м се п р е -
Кавадарци д а д е о с т а в н и н а т а и л и д е л о т ш т о и м п р и п а ѓ а , со
Претседател, г л а с н о чл. 176 о д З В П .
Д и м е Чејков, е. р. Од О п ш т и н с к и о т суд в о П р и л е п , О. бр. 276/87
И О. бр. 352/87. (42)

ОПШТИНСКИ СУД ВО Т Е Т О В О
О г л а с е н д е л
П р е д О п ш т и н с к и о т суд во Т е т о в о се в о д и с п о р
за надомест на ш т е т а по т у ж б а т а н а Хавзи Вејсели
СУДСКИ ОГЛАСИ о д е. Д. Л е ш н и ц а , п р о т и в З и б е р и Е м р и о д е. Р а д и о в -
це и З О И Л „ М а к е д о н и ј а " Ф и л и ј а л а — Тетово.
О П Ш Т И Н С К И СУД С К О П Ј Е I — СКОПЈЕ Се п о в и к у в а т у ж е н и о т З и б е р и Е м р и од е. Ради-
овце, сега со н е п о з н а т а а д р е с а во СР Г е р м а н и ј а во
П р е д о в о ј суд се в о д и п о с т а п к а з а р а з в о д н а р о к о д 30 д е н а о д о б ј а в у в а њ е т о н а о г л а с о т д а се
б р а к п о т у ж б а т а н а т у ж и т е л о т Д а л и п Р а м а д а н и од ј а в и во О п ш т и н с к и о т суд во Т е т о в о и л и во и с т и о т
Скопје, ул. „Васил Ѓ о р г о в " бр. 4, п р о т и в т у ж е н а т а р о к д а о д р е д и свој п о л н о м о ш н и к . Во с п р о т и в н о , пре-
Л и л ј а н а Р а м а д а н и , од Скопје, со н е п о з н а т о м е с т о к у Ц е н т а р о т з а с о ц и ј а л н и р а б о т и во Т е т о в о ќ е м у
на живеење. б и д е п о с т а в е н п р и в р е м е н з а с т а п н и к , к о ј (ќе го за-
За привремен старател на тужената е поставен стапува д о окончувањето на спорот.
а д в о к а т о т С т р а х и л П а н о в с к и о д С к о п ј е со р е ш е н и е Од О п ш т и н с к и о т суд во Т е т о в о , П . бр. 287/88.
на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи бр. (41)
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

П р е д о в о ј суд се в о д и с п о р з а с о п с т в е н о с т н а Основни дејности:


н е д в и ж е н и м о т по т у ж б а т а н а т у ж и т е л о т Н а у м о в с к и 1. в р ш е њ е н а и н в е с т и т о р с к и р а б о т и з а и з г р а д б а
Б л а г о ј а од Тетово, п р о т и в т у ж е н и т е Ш а с и в а р и Сел- н а с е м е ј н и с т а н б е н и з г р а д и и с т а н о в и к а к о и де-
м а н и д р . од Т е т о в о . В р е д н о с т н а с п о р о т 100.000 ди- л о в н и п р о с т о р и и , д о к о л к у и с т и т е се н а о ѓ а а т во стан-
нари. б е н а т а з а д р у г а во к о ј а се н а о ѓ а а т и с т а н о в и т е на
Се п о к а н у в а а т т у ж е н и т е С е л м а н , Веби и Џ е м и л ч л е н о в и т е н а задругата,-
И д р и з Ш а с и в а р и , сите од Тетово, сега со н е п о з н а т а 2. о р г а н и з и р а њ е н а ш т е д е њ е з а стан з а членови-
а д р е с а со р о к од 30 д е н а , д а се ј а в а т во судот и л и те н а з а д р у г а т а ;
д а о д р е д а т свој п о л н о м о ш н и к . Во с п р о т и в н о , судот 3. к у п у в а њ е с т а н б е н и з г р а д и и станови, к а к о и
по истекот на овој рок, ќ е им постави привремен д е л о в н и п р о с т о р и и д о к о л к у и с т и т е се п р е д в и д е н и
с т а р а т е л к о ј ќ е се г р и ж и з а н и в н и т е п р а в а и и н во с т а н б е н а т а з г р а д а в о к о ј а се н а о ѓ а и с т а н о т н а
тереси. членот на задругата заинтересиран за вршење на
Од О п ш т и н с к и о т СУД во Т е т о в о , П. бр. 221/88. д е ј н о с т со л и ч е н т р у д од о п ш т е с т в е н о - п р а в н и л и ц а
(40) з а п о т р е б и т е н а своите членови,-
П р е д О п ш т и н с к и о т суд во Т е т о в о се в о д и с п о р 4. н а б а в у в а њ е н а г р а д е ж е н и д р у г м а т е р и ј а л и
з а сопственост п о т у ж б а т а н а Ф е р а т Х а с а н и о д Те- елементи потребни за изградба на станбени згради,
тово, ул. „ Ш т и п с к а " бр. 25, п р о т и в Р е ф и ј е , Н а с е р , с т а н о в и и д е л о в н и п р о с т о р и и з а своите ч л е н о в и ;
Џ е м а л и , Асип, С а ф е т , сите М и ф т а р и , од Т е т о в о и 5. о д р ж у в а њ е н а с т а н б е н и з г р а д и и с т а н о в и н а
ДР. членовите на задругата.
З а д р у г а т а во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а
Се п о в и к у в а а т т у ж е н и т е Н а с е р , Џ е м а л и и Асип
Ф е р и к М и ф т а р и , сите од Т е т о в о , а сега со н е п о з н а т а и с т а п у в а во СЕое и м е и з а с в о ј а с м е т к а и во свое
а д р е с а во Г е р м а н и ј а во р о к од 30 д е н а о д објаву- и м е и з а с м е т к а н а своите ч л е н о в и .
в а њ е т о н а о г л а с о т д а се ј а в а т во О п ш т и н с к и о т суд З а о б в р с к и т е с т о р е н и во п р а в н и о т п р о м е т со
во Т е т о в о и л и д а о д р е д а т свој п о л н о м о ш н и к . Во т р е т и л и ц а з а д р у г а т а о д г о в а р а со сите свои сред-
спротивно, п р е к у Ц е н т а р о т з а с о ц и ј а л н и р а б о т и во ства. З а о б в р с к и т е н а з а д р у г а т а о д г о в а р а а т о г р а н и -
Тетово ќ е им биде поставен привремен застапник чено солидарно задругарите до висина на трикрат-
к о ј ќ е ги з а с т а п у в а д о п р а в о с и л н о т о о к о н ч у в а њ е н а н и о т и з н о с од 50.000 д и н а р и о д н о с н о 150.000 д и н а р и
спорот. за секоја обврска.
Од О п ш т и н с к и о т суд во Тетово, П . бр. 1689/87. Лице овластено за застапување е Герасимоски
Г е р е , в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е .
. (47* Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. б р .
П р е д о в о ј суд се в о д и п о с т а п к а по п р е д л о г па 1350Г87. ' (31)
п р е д л а г а ч о т А р и ф и М е с и т о д е. Б о г о в и њ е з а утвр-
дување на смртта на неговиот татко А р и ф и З а и м О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
од е. Б о г о в и њ е . н и е т о Срег. бр. 1426/87 од 7. I. 1988 г о д и н а , ј а за-
Се п о в и к у в а л и ц е т о А р и ф и З а и м од е. Б о г о в и - п и ш а во с у д с к и о т р е г и с т а р п р о м е н а т а н а п о б л и с к а т а
ње, и л и с е к о ј д р у г ш т о з н а е з а н е г о в и о т ж и в о т , д а а д р е с а со с л е д н и т е податоци-. Се з а п и ш у в а п р о м е н а -
се ј а в и во О п ш т и н с к и о т суд Т е т о в о во р о к од во та на поблиската адреса на Основното училиште
д е н а по о б ј а в у в а њ е т о н а о г л а с о т . „ Г о ц е Д е л ч е в " , Ц . О., Н о в г р а д с к и ц е н т а р бб, —
Од О п ш т и н с к и о т суд во Тетово, Р. бр. 16/88. (48* К а в а д а р ц и и во и д н и н а ќ е г л а с и : О с н о в н о у ч и л и ш -
т е „ Г о ц е Д е л ч е в " , Ц. О., б у л е в а р „ Ц в е т а н Д и м о в "
О П Ш Т И Н С К И СУД ВО Г О С Т И В А Р
бр. 1, К а в а д а р ц и .
П р е д О п ш т и н с к и о т суд во Г о с т и в а р е з а в е д е н О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд в о С к о п ј е , Срег.
спор з а р а з в о д н а б р а к по т у ж б а т а н а т у ж и т е л к а т г бр. 1426/87. (32)
М у р т е з а н и , р о д е н а А л и л и , Г з и м е од е. Р а в е н — Го-
стиварско, п р о т и в т у ж е н и о т М у р г е з а н и П а ј а з и т Ф е и м О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е
од Гостивар, сега н а р а б о т а во З а п а д н а Г е р м а н и ј а н и е т о Срег. бр. 1355 од 20. XI. 1987 г о д и н а , н а регис-
со н е п о з н а т а а д р е с а . т а р с к а в л о ш к а бр. 1-460-0-0-0, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т
Се п о в и к у в а т у ж е н и о т М у р т е з а н и П а ј а з и т Ф е и м регистар п р о м е н а т а на лицето овластено за застапу-
од Гостивар, ул. „ Б е л и ч и ц а " бр. 82, во р о к од 30 вање на Училиштето за средно образование „Кочо
д е н а п о о б ј а в у в а њ е т о н а о в о ј о г л а с д а се ј а в и во Р а ц и н " , Ц . О., С к о п ј е , н а с е л б а Г о р ч е П е т р о в со
судот и л и д а ј а с о о п ш т и с в о ј а т а а д р е с а . Во спро- с л е д н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к
тивно, н а т у ж е н и о т ќ е м у се п о с т а в и з а п р и в р е м е н Ј о в а н о в с к а В а с и л к а , в. д. д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а
застапник Муртезани П а ј а з и т од Гостивар к о ј ќ е го новиот застапник Симонијан Ксенија, директор, без
з а с т а п у в а во о в о ј спор д о о к о н ч у в а њ е т о н а и с т и о т ограничување.
Од О п ш т и н с к и о т суд во Г о с т и в а р , П. бр. 106/8Ѕ. О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. бр.
(44) 1355/87. (33)

О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА н и е т о Срег. бр. 58 од 28. I. 1988 г о д и н а , н а регис-
ЗДРУЖЕН ТРУД т а р с к а в л о ш к а бр. 1-1595-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - з а с т а п у в а њ е н а С т о м а т о л о ш к и о т ф а к у л т е т . О. Сол.
н и е т о Срсг. бр. 1350 од 18. XII. 1987 г о д и н а , н а ре- О. со О О З Т , С к о п ј е п р и У н и ^ е р з и т е т с к и о т ц е н т а р з а
г и с т а р с к а в л о ш к а бр. 2-2175-0-0-0, го з а п и ш а во суд- м е д и ц и н с к и н а у к и в о С к о п ј е , ул. . . В о д њ а н с к а " б р .
с к и о т р е г и с т а р о с н о в а њ е т о и к о н с т и т у и р а њ е т о на 17, со с л е д н и т е п о д а т о ц и - Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т
станбената задруга под ф и р м а : Станбена задруга з а с т а п н и к п р о ф . д-о И в а н Т а в ч и о в с к м , д е к а н , п р е т -
„ С р е ќ е н д о м " , Р. О., Г о с т и в а р , ул. „ Б а њ е ш н и ц а " бб. с е п а т е л н а к о л е г и ј а л н и о т р а б о т о д а в е ц о р г а н , р. со
З а д р у г а т а е о с н о в а н а со о д л у к а н а з а д р у г а р и т е з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к п р о ф . д-о Есћтим М и р -
од 25. III. 1987 г о д и н а з а у с в о ј у в а њ е н а С а м о у п р а в - чев, в. д. д е к а н , п р е т с е д а т е л н а к о л е г и ј а л н и о т р а б о -
н а т а с п о г о д б а з а з д р у ж у в а њ е во с т а н б е н а з а д р у г а . товоден орган.
О с н о в а ч и н а з а д р у г а т а се: Г е р а с и м о с к и Г е р е , Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. бр.
Н а н ч е с к и Анте, С т е ф а н о с к и Славко, Г е р о с к и Свето- 58/88. (34)
з а р , Г е р а с и м о с к и Н и к о л а , .Илиески С л о б о д а н , П е т -
р е с к и З л а т е , И л и ј е с к и Кире, Т р п е с к и Т р п е , Т о ф и л о - О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
ски Б о р о , И л и ј е с к и М и л ч е , Б о ј о с к и Б о р ч е , П е т р е - н и е т о Срег. б р . 1486 од 15. XII. 1987 г о д и н а , н а ре-
ски Саше, П а в л о с к и Војо, М и л о ш е с к и Славе, Ристе- г и с т а р с к а в л о ш к а бр. 2-1-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд-
ски М и л о с а в Р и с т е с к и В л а д и м и р , Г е р а с и м о с к а Мен- с к и о т р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о з.ч
ка, С и м ј а н о с к и Б л а г о ј а , Б и б о с к и Ж и в к о , Ц в е т к о с к и застапување на Земјоделската задруга „Брестовица",
Бошко. Р, О., е, Брест, Скопје, со с л е д н и т е п о д а т о ц и ; с е
Стр. 28 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

брише д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к Н е б и Вели, в. д. ди- Одлуката за организирање на ОЗО е донесена


ректор, а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к Г а р и ќ Рато- н а 24. VII. 1987 г о д и н а б р . 229.
м и р , в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е . Основни дејности:
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. б р . — п о л ј о д е л с т в о , г р а д и н а р с т в о , о в о ш т а р с т в о , со
1486/87. (35) п р о и з в о д с т в о н а о в о ш н и с а д н и ц и , л о з а р с т в о со п р о -
изводство на лозови садници, сточарство, живинар-
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - ство, п ч е л а р с т в о и д р у г и г р а н к и н а з е м ј о д е л с к о п р о -
н и е т о Срег. бр. 1283/87 од 26. I. 1988 г о д и н а , н а ре- и з в о д с т в о , со о д г л е д у в а њ е н а х о р т и к у л т у р а и д а в а -
г и с т а р с к а в л о ш к а б р . 2-1-3-0-0, го з а п и ш а во с у д с к и о т њ е н а з е м ј о д е л с к и у с л у г и во р а с т и т е л н о и с т о ч а р -
регистар конституирањето на ООЗТ под фирма: ско з е м ј о д е л с к о п р о и з в о д с т в о .
З е м ј о д е л с к а з а д р у г а „ Б р с с т о в и ц а " , О. Суб. О., О З О и Споредни дејности:
ООЗТ Брест — Скопје, Основна организација на 070111 — л е б , п е ч и в о , м л е к о и м л е ч н и п р о -
здружен труд за трговија на големо „Београд" — изводи;
Б е о г р а д , ул. „ В е л и з а р К о с а н о в и ќ " бр. 2. — 070112 — з е л е н ч у к , о в о ш ј е и п р е р а б о т к и ;
О д л у к а т а з а о р г а н и з и р а њ е н а О О З Т е донесе- — 070113 — м е с о , ж и в и н а , р и б а и п р е р а б о т к и ;
н а н а 24. VII. 1987 г о д и н а п о д б р . 330. — 070114 — р а з н и ж и в о т н и н а м и р н и ц и , а л к о х о л
Основни д е ј н о с т и : и п р о и з в о д и з а д о м а ш н и потреби,-
070211 — ж и т а и м е л н и ч к и производи,- — 070122 >— о б у в к и , к о ж а , г у м а и п л а с т и к а ;
070212 — з е л е н ч у к , о в о ш ј е , ј у ж н о о в о ш ј е и п р е - — 070124 — о г р е в и г р а д е ж е н м а т е р и ј а л ;
работки; — 070132 — о с т а н а т а т р г о в и ј а со м е ш а н и с т о к и ;
070219 — р а з н и ж и в о т н и п р о д у к т и и п р о и з в о д и —. о т к у п , к у п у в а њ е и п р о д а в а њ е н а сите в и д о в и
за домашни потреби; земјоделски и сточарски производи;
070221 — т е к с т и л и к о н ф е к ц и ј а ; — к о о п е р а ц и ј а со и н д и в и д у а л н и з е м ј о д е л с к и п р о -
070222 — с у р о в а к о ж а , в о л н а и с л и ч н о ; и з в о д и т е л и з а сите з е м ј о д е л с к и д е ј н о с т и н а з а д р у -
070223 —• м е т а л н и и е л е к т р о т е х н и ч к и с т о к и (про- гата;
и з в о д и од ц р н а и о б о е н а м е т а л у р г и ј а , м е т а л н и и — с н а б д у в а њ е со р е п р о д у к ц и о н е н и д р у г м а т е -
е л е к т р о т е х н и ч к и стоки, п о л о в н а г р а д е ж н а м е х а н и з а - ријал;
ција и машини); — штедно-кредитни работи за потребите за здру-
070224 — г р а д е ж е н , с а н и т а р е н и и н с т а л а ц и о н е н жените индивидуални земјоделски производи.
материјал; О в а а о с н о в н а з а д р у ж н а о р г а н и з а ц и ј а г и и м а сите
070226 — х а р т и ј а , к а н ц е л а р и с к и м а т е р и ј а л и п р и - о в л а с т у в а њ а в о п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а ,
бор; освен о н и е ш т о се п р е н е с е н и в р з з е м ј о д е л с к а т а
070229 — т у т у н и д р у г и н е п р е х р а н б е н и п р о и з в о - задруга.
ди ( м е ш а н и с т о к и ) ; З а своите о б в р с к и од п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и
070250 — т р г о в и ј а н а г о л е м о со м е ш а н и стоки. л и ц а , о с н о в н а т а з а д р у ж н а о р г а н и з а ц и ј а о д г о в а р а со
Споредни дејности: сите свои с р е д с т в а со к о и р а с п о л а г а ; з а д р у г а р и т е
070111 —. леб, п е ч и в о , м л е к о и м л е ч н и п р о и з - е м ч а т з а н е ј з и н и т е о б в р с к и д о и з н о с од 10.000 д и -
води; нари.
070112 — з е л е н ч у к , о в о ш ј е , ј у ж н о о в о ш ј е и п р е - За обврските на оваа основна з а д р у ж н а органи-
работки; з а ц и ј а не одговараат другите основни организации.
0 7 0 И З — месо, ж и в и н а , р и б а и м е с н и п р е р а - О в а а о с н о в н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д од-
ботки; г о в а р а з а о б в р с к и т е н а з е м ј о д е л с к а т а з а д р у г а суп-
070114 — рази]'! ж и в о т н и п р о д у к т и , а л к о х о л н и и с и д и ј а р н о д о и з н о с о д 500.000 д и н а р и .
б е з а л к о х о л н и п и ј а л а ц и и п р о и з в о д и з а д о м а ш н и по- Оваа основна организација на з д р у ж е н труд не
треби ; одговара з а обврските н а другите основни органи-
070123 — м е т а дни и е л е к т р о т е х н и ч к и с т о к и ; з а ц и и в о состав н а з а д р у г а т а .
070124 — о г р е в и г р а д е ж е н м а т е р и ј а л ; Лице овластено за застапување е Насер Неби-
070129 — т у т у н и о с т а н а т и н е п р е х р а н б е н и п р о - ј е в с к и , в р ш и т е л н а д о л ж н о с т д и р е к т о р , со н е о г р а -
изводи. ничено овластување.
О в а а основна о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д ги Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. б р .
и м а сите о в л а с т у в а њ а во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и 1283/87. (37)
л и ц а , освен о н и е ш т о се п р е н е с е н и в р з з е м ј о д е л -
с к а т а задруга,- и с т а п у в а во свое и м е и з а своја О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд в о С к о п ј е , со р е ш е -
сметка. н и е т о Срег. бр. 1283/87 о д 26. I. 1988 г о д и н а , н а р е -
г и с т а р с к а в л о ш к а б р . 2-1-0-0-0, г о з а п и ш а во суд-
З а своите о б в р с к и од п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и
скиот регистар организирањето и конституирањето
лица, о с н о в н а т а о р г а н и з а ц и ј а о д г о в а р а со сите сред-
н а З е м ј о д е л с к а т а з а д р у г а со О З О и О О З Т п о д ф и р -
ства со к о и р а с п о л а г а .
м а : З е м ј о д е л с к а з а д р у г а . . Б о е с т о в и ц а " , со О. Сув. О.
За о б у ч и т е на оваа основна о р г а н и з а ц и ј а не на ОЗО и ООЗТ Брест, Скопје.
одговараат другите основни организации.
З а д р у г а т а е о р г а н и з и р а н а со с а м о у п р а в н а спогод-
О в а а о с н о в н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д од-
б а з а з д р у ж у в а њ е во з а д р у г а н а д е н 23. IX. 1987
говара за о ^ р с х и т е на земјоделската задруга огра-
година.
н и ч е н о с у ч с п ц п ј а р н о д о и з н о с од 500.000.- д и н а р и .
Основни дејности: — полјоделство, градинарство;
Оваа о с н о в н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д н е о в о ш т а р с т в о со п р о и з в о д с т в о и н а о в о ш н и с а д н и ц и ;
одговара за обврските на другите основни организа- л о з а р с т в о со п р о и з в о д с т в о и н а л о з о в и садници,-
ц и и во состав н а з а д р у г а т а . столарство, живинарство, пчеларство и други гранки
Л и л е о в л а с т е н о з а з а с т а п у в а њ е е Т о м и с л а в Бо- на з е м ј о д е л с к о п р о и з в о д с т в о ;
ј о в и ќ , в р ш и т е л н а д о л ж н о с т а д и р е к т о р , со н е о г р а - — з е м ј о д е л с к и у с л у г и со р а с т и т е л н о п р о и з в о д -
ничени овластувања. ство;
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. б р . — з е м ј о д е л с к и УСЛУГИ з а с т о ч а р с т в о ;
1283/87. (36) 070311 — ж и т а и м е л н и ч к и п р о и з в о д и ;
070212 — з е л е н ч у к , о в о ш ј е , ј у ж н о о в о ш ј е и п р е -
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - работки ;
н и е т о Срег. бр. 1283/87 од 26. I. 1988 г о д и н а , н а ре- 070319 — р а з н и ж и в о т н и п р о д у к т и и п р о и з в о д и
г и с т а р с к а в л о ш к а бр. 2-1-1-0-0, го з а п и ш а во суд- з а д о м а ш н и потреби,-
скиот регистар организирањето и конституирањето 070221 — т е к с т и л и к о н ф е к ц и ј а , -
н а О З О п о д ф и р м а : З е м ј о д е л с к а з а д р у г а >,Бресто- 070222 — сурова к о ж а , в о л н а и ел.
в и ц а " , О. С \ б . О.. н а О З О и О О З Т Брест, Скопје, 070223 — м е т а л н и и е л е к т р о т е х н и ч к и с т о к и ;
Основна задружна организација на земјоделци 070224 — г р а д е ж е н , с а н и т а р е н и и н с т а л а ц и о н ^ ц '
„ Б р е с т " , Б р е с т — Скопје, материјал;
28 март 1988 Бр. 10 — Стр. 237

070226 '— х а р т и ј а , к а н ц е л а р и с к и м а т е р и ј а л и п р и - домашно ракотворење и уметнички занаети, цвеќе,


бор; украсни риби, птици и други домашни и егзотични
070229 — т у т у н и д р у г и н е п р е х р а н б е н и произво- животни, погребна опрема, моторни возила, делови
ди,- и п р и б о р , с е к у н д а р н и суровини).
070250 — т р г о в и ј а н а г о л е м о со м е ш а н и стоки. Споредни дејности: металопреработувачка деј-
З а д р у г а т а во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а ност ( к о в а ч к а , к о т л а р с к а , к а з а н џ и с к а , б р а в а р с к и ли-
и с т а п у в а во свое и м е а з а с м е т к а н а з д р у ж е н и т е м а р с к а ) , и з р а б о т к а н а п р о и з в о д и од л и м и в р ш е њ е
0 3 0 и ООЗТ. на л и м а р с к и услуги, м е т а л н о стругарска и метално
Основната з а д р у ж н а организација и основната појасарска (изработка на м е т а л н а галантерија), ма-
о р р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д во состав н а З а д р у - ш и н о - б р а в а р с к а а л а т н и ч а р с к а , а в т о м е х а н и ч а р с к а (поп-
гата одговараат за обврските на Задругата ограни- равка и одржување на м о т о р н и возила), механичар-
ч е н о с у п с и д и ј а р н о д о и з н о с о д 500.000 д и н а р и н а ска, п р е ц и з н о м е х а н и ч а р с к а з а к а н ц е л а р и с к и м а ш и -
секоја обврска. ни, ( л и ш у в а ч к и , с м е т а ч к и и слично), л е а р с к а : произ-*
Лице овластено за застапување е Г а р и ќ Рато- водство и п о п р а в к а н а е л е к т р и ч н и а п а р а т и (електро-
м и р , в. д. д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н и о в л а с т у в а њ а . инсталатерска, инсталатери на електрични водови,
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. бр. л и ф т о в и , с в е т л е ч к и р е к л а м и и ел. е л е к т р о м е х а н и ч а р -
1283/87. (38) с к а з а р а з н и у р е д и , к л и м а т и з а ц и ј а и ел. е л е к т р о м е -
ханичарска за винклирање на мотори, поправка и
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд в о С к о п ј е , со р е ш е - о д р ж у в а њ е н а е л е к т р и ч н и м а ш и н и и др., е л е к т р о м е -
н и е т о Срсг. бр. 1610/87 од 25. XII. 1987 г о д и н а , н а х а н и ч а р с к а з а р а д и о и ТВ а п а р а т и , т р а н з и с т о р и , маг-
р е г и с т а р с к а в л о ш к а бр. 1-1461-0-0-0, ја з а п и ш а во суд- н е т о ф о н и , а у д и о - в и д е о а п а р а т и и ел.). П р о и з в о д с т в о
скиот р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о з а и обработка на градежни материјали (изработка на
з а с т а п у в а њ е н а Ш к о л с к о - с х и ј а ч к и р е к р е а т и в е н цен- ш у п л и е л е м е н т и од ц е м е н т ) ; и з р а б о т к а о д д р в о (из-
т а р „ П о п о в а Ш а п к а " , Ц. О., — Т е т о в о , ул. „ Ј Н А " работка и местење на ламперија, дрвостругарска за
бр. 74, со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш - изработка на дрвна галантерија, столарска, длабоко-
н и о т з а с т а п н и к П а в л о в с к и Славе, в. д. д и р е к т о р , б е з резачка, дрворезачка, копаничарска, и з р а б о т к а на
о г р а н и ч у в а њ е , а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к М а р - дрвена а м б а л а ж а ) ; производство на текстилни про-
к о в и ќ Р а д о ј к о , в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е . изводи (ткајачка, плетарска, трикотажерска, јорган-
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Скопје, Срег. б р . џиска, и з р а б о т к а и поправка на јоргани, к р о ј а ч к а на
1610/87. (40) облека по п о р а ч к а и к о н ф е к ц и ј а , к р о ј а ч к а на постел-
нина!, п р е с в л а к п и др., и з р а б о т к а н а н а в л а к и з а
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - автомобили); преработка на кожа, скај и синтетички
н и е т о Срег. б р . 1347/87 од 26. I. 1988 г о д и н а н а ре- м а т е р и ј а л ( ч е в л а р с к а , п а п у ч а р е в , и з р а б о т к а , н а ку-
г и с т а р с к а в л о ш к а бр. 2-2186-0-0-0, го з а п и ш а во суд- фери, чанти и друга кожна галантерија); производ-
скиот р е г и с т а р о с н о в а њ е т о и к о н с т и т у и р а њ е т о п о д ство и п о п р а в к а н а р а з н о в и д н и п р о и з в о д и ( с в е ќ а р -
фирма.- П р о и з в о д н о - у с л у ж н а з а д р у г а „ В а р д а р с к и м о - ска, и з р а б о т к а н а п р о и з в о д и од п л а с т и ч н и м а т е р и -
тиви", Ц . О., — Титов Велес, ул. „ Т р а ј ч е П а н о в " јали), занаетчиски лични и други услуги (фирмопи-
бр. 26. ^ ш у в а ч к а , з а и з р а б о т к а н а н а т п и с и , р е к л а м и и ел.); до-
З а д р у г а т а е о с н о в а н а со С а м о у п р а в н а т а с п о г о д б а м а ш н и р а к о т в о р б и ( и з р а б о т к а н а п р е д м е т и о д гли-
за з д р у ж у в а њ е во з а н а е т ч и с к а т а з а д р у г а н а д е н 15. на, и з р а б о т к а н а у к р а с н и п р е д м е т и од к е р а м и к а , ка-
IX. 1987 г о д и н а . м е н и д р у г и м и н е р а л и , л е е њ е н а ф и г у р и о д гипс,
Основачи на задругата се: Митков Д и м и т а р Ѓор- плетење на предмети од трска, рогозина, разни прач-
ѓ и ј а — Т. Велес; П о п о в с к и П а н т а Ј о в а н Т, В е л е с ; к и и д р . ; и з р а б о т к а н а п р е д м е т и од д р в о , к о р и т а ,
Ангелов К и р о С л о б о д а н — Т. Велес,- М и ј а к о в С т е в а н л а ж и ц и , с у к а л а , з а к а ч а л к и , д е т с к и л у л к и и друго,-
Т о м и с л а в — Т. Велес,- П а в л о в Ј о в а н Љ у б о м и р — Т. изработка на гоблени, завеси и а б а ж у р и ; изработка
Велес; К р с т е в с к и А н д о н Н а ц е — Т. Б'елес ; Д а м ј а н о в - на сувенири од дрво, метал, стакло, глина, текстил
ски Н и к о л а — С к о п ј е ; и Т р а ј ч е в с к и М е т о д и — и друго; ткаење на разни текстилни предмети, к а к о
Скопје. к и л и м и , ј а м б о л и и и д р . п л е т е њ е н а п р е д м е т и од
О с н о в н и д е ј н о с т и : 1. п р е р а б о т к а н а н е м е т а л и волна, памук, текстил и др.; и з р а б о т к а на разни
(грнчарска, и з р а б о т к а н а п р е д м е т и од г л и н а , к а о л и н п р е д м е т и од т е к с т и л , в е з е њ е , и з р а б о т к а н а т а п и с е -
и д р у г и м а т е р и и ) ; 2. ј а в е н п р е в о з н а п а т н и ц и и сто- р и и , д р у г и ткаења,- и з р а б о т к а н а н а р о д н и н о с и и ,
к а ; 3. п р о и з в о д с т в о н а п р е х р а н б е н и п р о и з в о д и (ле- печатење на текстил, нанесување на налепници на
карска за производство на леб, л е к а р с к а за произ- т е к с т и л ) ; в о д е њ е н а д е л о в н и книги,- о т к у п н а з е м ј о -
водство н а б е л и п е ч и в а и б у р е к , л е б л е б и џ и с к а , м л е - делски и сточарски производи, к а к о и ш у м с к и пло-
к а р с к а з а и з р а б о т к а н а м л е к о во м л е ч н и п р о и з в о д и ) ; дови, п е ч у р к и , л е к о в и т и р а с т е н и ј а и д р у г о .
4. г р а д е ж н о - з а н а е т ч и с т в о ( ѕ и д а р с к а и фасадерска, Во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а з а д р у г а т а
тесарска, паркетарска, м о л е р о - ф а р б а р с к а , инсталатер- и с т а п у в а «ЈО свое и м е и з а с в о ј а с м е т к а .
ска з а в о д о в о д и к а н а л и з а ц и ј а , и з о л а т е р с к а з а цен-
З а о б в р с к и т е с т о р е н и во п р а в н и о т п р о м е т со
т р а л н о г р е е њ е и у р е д и з а к л и м а т и з а ц и ј а ) ; 5. в р ш е -
т р е т и л и ц а з а д р у г а т а о д г о в а р а со сите свои сред-
ње н а и н т е л е к т у а л н о - к о н с у л т а т и в н и услуги,- 6. про- ства. З а о б в р с к и т е н а з а д р у г а т а з д р у ж е н и т е з а д р у г а -
м е т н а с т о к и н а м а л о с о : а) п р е х р а н б е н и п р о и з в о - р и о д г о в а р а а т с у п с и д и ј а р н о во в и с и н а о д 70.000 ди-
д и ( ж и т а р и ц и »и м е л н и ч к и п р о и з в о д и , з е л е н ч у к о в о ш - нари за секоја обврска.
је и н и в н и п р е р а б о т к и , м е с о , ж и в и н а и н и в н и п р е -
р а б о т к и , р и б а и п р е р а б о т к а од р и б а , а л к о х о л н и и Лице овластено за застапување е Трајчевски Ме-
безалкохолни пијалаци, животни и прехранбени про т о д и , в. д. д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н о о в л а с т у в а њ е .
д у к т и и п р е д м е т и з а к у ќ н и п о т р е б и ) ; б) ^ п р е х р а н - Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. б р .
б е н и п р о и з в о д и (текстилни п р о и з в о д и , к о н ф е к ц и ј а и 1347/87. (39)
п р о и з в о д и од к р з н о , в о л н е н и и ј у т е н и п р о и з в о д и ,
ч е в л и и п р и б о р , п р о и з в о д и од г у м а , к а у ч у к и п л а е О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е со р е ш е -
точни м а с и , м е т а л н и и ж е л е з н и п р о и з в о д и , в а л а н и н и е т о Срег. б р . 92 о д 5. II. 1988 г о д и н а , н а регис-
и в л е ч е н и п р о и з в о д и од ц р н а и о б о е н а м е т а л у р г и ј а , т а р с к а в л о ш к а бр. 1-556-0-0-0, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т
електро-технички и електронски апарати, радио и
р е г и с т а р п р о м е н а т а н а с в о ј с т в о т о н а л и ц е т о овласте-
ТВ а п а р а т и , м а ш и н и , д е л о в и и др., г р а д е ж н и , инста-
но з а з а с т а п у в а њ е н а З д р а в с т в е н и о т д о м „ К р а т о в о " ,
лациони, санитарни, и огревни материјали, керамика,
стакло, п о р ц е л а н и п р о и з в о д и од п л а с т и к а з а д о м а - Ц . О., К р а т о в о , ул. „ Г о ц е Д е л ч е в " б р . 9, со с л е д н и -
ќинствата и други потреби, хартија, у ч и л и ш е н и кан- те п о д а т о ц и : Д о с е г а ш н и о т в. д. д и р е к т о р , д - р Н и к о л -
целариски материјал, опрема и прибор, галантерија, ч е Г е о р г и е в , с п е ц и ј а л и с т и н т е р н и с т се з а п и ш у в а к а -
бижутерија, базарска стока и играчки, земјоделска к о д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н и о в л а с т у в а њ а .
о п р е м а и а л а т и , в е ш т а ч к и ѓ у б р и в а , с е м и њ а и садни- О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. бр.
ци, сточна и д р у г а ж и в о т и н с к а х р а н а , п р о и з в о д и од 92/88. " * - <42)
Стр. 238 —- Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19Ѕ8

О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - , ; О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
н и е т о Срег. бр. 54 од 22. I. 1988 г о д и н а , н а р е г и с - н и е т о Срег. бр. 72 од 5. II. 1988 г о д и н а , н а регис-
т а р с к а в л о ш к а бр. 1-975 0-0-0, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т т а р с к а в л о ш к а бр. 1-765-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд-
регистар промената на лицето овластено за застапу- скиот регистар п р о м е н а т а на својството н а лицето
вање на Заводот за унапредување на предучилишно- овластено за застапување на Основното училиште
то и основно о б р а з о в а н и е и в о с п и т у в а њ е з а о п ш т и - "„Зуфер М у с и ќ " — Т е т о в о , ул. „113" бр. 7, со след-
н и т е К а в а д а р ц и , Н е г о т и н о и Г е в г е л и ј а , Ц. О., К а в а - е н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к
д а р ц и ул. „7 с е п т е м в р и " бб, со с л е д н и т е п о д а т о ц и : , Ш а ќ и р и Џ а в и т , в. д. д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а исти-
Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к П е м о в Ал ек сан д а р , , от з а д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е .
д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к Ќ о с е в Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег
Горѓи, директор, без ограничување. б р . 72/88. (49)
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. бр; ;
54/88. (43) О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е
и м е т о Срег. бр. 484 од 9. XII. 1.987 г о д и н а , н а регис-
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - Ј т а р с к а в л о ш к а б р . 167 ј а з а п и ш а во с у д с к и о т регис-
н и е т о Срег. бр. 67 од 3. II. 1988 г о д и н а , н а регис- . т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о з а з а с т а п у в а њ е
т а р с к а в л о ш к а б р . 1-488-0-0-0 ј а з а п и ш а во с у д с к и о т > н а РО Ц е н т а р з а с о ц и ј а л н а р а б о т а — О х р и д , со ц.
р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о з а заста- о., со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Л и ц е о в л а с т е н о з а заста-
пување на Централното основно у ч и л и ш т е „Кочо п у в а њ е е А н г е л и н а А з е с к а , д и р е к т о р , со н е о г р а н и -
Р а ц и н " , Ц. О., е. П е т р о в е ц , С к о п ј е , со с л е д н и т е по- чени овластувања.
д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к Цвета- Му престанува овластувањето на Ж и г а Расим.
н о в с к и Славе, в. д. д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а н о в и о т Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
застапник Павле Грозданов, директор, без ограни- С>р. 484/87. (50)
чување.
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
бр. 67/87. (44) н и е т о Срег. бр. 485 о д 11. XII. 1987 г о д и н а , н а регис-
т а р с к а в л о ш к а бр. 557, ја з а п и ш а во с у д с к и о т регис-
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - тар промената на лицето овластено за застапување
н и е т о Срег. бр. 114 од 10. II. 1988 г о д и н а , н а регис- н а РО М е д и ц и н с к и ц е н т а р — О х р и д , со ц. о., со
т а р с к а в л о ш к а бр. 1-1208-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд- следните податоци: Лице овластено за застапување
скиот регистар п р о м е н а т а на лицето овластено за е д-р Кирил Целоски, претседател н а П р и в р е м е н и о т
застапување на Заводот за геодетски и фотограме- одбор.
т р и ски р а б о 1 и С к о п ј е , со Ц . О , ул. „ Т р и ф у н Х а џ и Му п р е с т а н у в а о в л а с т у в а њ е т о н а д-р С т о ј ч е Де-
Ј а н е в " бр. 4, со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е ј а н о с к и , в. д. д и р е к т о р .
гашниот застапник Цветановска Ружа, дипл. еконо- Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
м и к а в. д. д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п - бр. 485/87. (51)
н и к Ш и ј а к о в ски П е т а р , д и п л . геод. и н ж . д и р е к т о р ,
без ограничување. О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. н и е т о Срег. б р . 489 о д 17. XII. 1987 г о д и н а , н а регис-
бр. 114/88. (45) т а р с к а в л о ш к а б р . 411 ј а з а п и ш а во с у д с к и о т регис-
тар промената на лицето овластено за застапување
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - на. РО Завод за унапредување на претшколското и
н и е т о Срег. б р . 77 о д 2. II. 1988 г о д и н а , н а регис- о с н о в н о т о о б р а з о в а н и е и в о с п и т у в а њ е — П р и л е п , со
т а р с к а в л о ш к а бр. 1-1631-7-0-0, ј а з а п и ш а во суд- следните податоци: Лице овластено за застапување
скиот регистар промената на лицето овластено за е С т а н ч е с к и М е т о д и ј а , д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н и
застапување на Работната организација з а основно овластувања.
в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е „ И л и н д е н " , О. сол. О. со О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
О О З Т —- Скопје, О О З Т Ц е н т р а л н о о с н о в н о у ч и л и ш т е б р . 489/87. (52)
„ Б р а ќ а Р а м и з Х а м и д " — С к о п ј е , ул. „ Н о в ж и в о т "
бб, со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
з а с т а п н и к К о с т а д и н о в с к и Павле., д и р е к т о р , а се з а - н и е т о Срег. б р . 471 о д 3. XII. 1987 г о д и н а , н а регис-
к и н у в а н о в и о т з а с т а п н и к Д и м о в с к а Стевка, в. д. д и - т а р с к а в л о ш к а б р . 99, го з а п и ш а во с у д с к и о т регис-
р е к т о р , со о г р а н и ч у в а њ е д о 50 ООО д и н а р и . тар основањето и конституирањето на Општинската
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. самоуправна интересна заедница за култура и ф и
бр. 77/88. (46) з и н к а к у л т у р а — Ресен, со ц. о., со с л е д н и т е по-
датоци :
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е со р е ш е - I. О с н о в а њ е и к о н с т и т у и р а њ е н а О п ш т и н с к а т а
н и е т о Срег. бр. 136 од 10. II. 1988 г о д и н а , н а регис- самоуправна интересна заедница за култура и фи-
т а р с к а в л о ш к а бр. 1-566-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд- з и ч к а к у л т у р а •— Ресен, со ц. о.
с к и о т р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о за II. И с т о в р е м е н о се з а п и ш у в а б р и ш е њ е т о од суд-
застапување на Центарот за организирање приредби скиот регистар на Општинската самоуправна заед-
..Универзална с а л а " , со Ц . О., С к о п ј е ул. „ П а р т и з а н - н и ц а з а к у л т у р а — Ресен, рег. вл. 30 и О п ш т и н с к а -
ски о д р е д и " бб., со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Се з а п и ш у в а т а с а м о у п р а в н а и н т е р е с н а з а е д н и ц а з а ф и з и ч к а кул-
бришењето на досегашниот застапник Бошко Бош- т у р а Ресен — рег. вл. 29.
ков, д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к Бој- Основна дејност: култура и ф и з и ч к а култура.
к а П о п о в с к а , в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е . Во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а и м а ц е л о -
сни о в л а с т у в а њ а и ц е л о с н а о д г о в о р н о с т .
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Скопје, Срег. Л и ц е о в л а с т е н о з а з а с т а п у в а њ е е Н е ч о в с к а Ла-
бр. 136/88. (47) заринка, секретар.
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е - б р . 471/87. (53)
н и е т о Срег. бр. 117 од 11. II. 1988 г о д и н а , н а регис-
т а р с к а в л о ш к а бр. 1-288-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд- О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
с к и о т р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о за н и е т о Срег. б р . 498 о д 17. XII. 1987 г о д и н а , н а регис-
з а с т а п у в а њ е н а О с н о в н о т о у ч и л и ш т е „ Н е в е н а Геор- т а р с к а в л о ш к а б р . 28, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т р е г и с -
г и е в а — Д у њ а " ул. „ М и х а и л Ч а к о в " б р . 2, со след- тар промената на лицето овластено за застапување
н и т е п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к н а О С И З з а з д р а в с т в о и з д р а в с т в е н а з а ш т и т а — Отру-
С т о ј к о в с к и П е т а р , д и р е к т о р , а се з а п и ш у в а Н о н к о с к а 1а со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Л и ц е о в л а с т е н о з а з а с т а -
Д а н и ц а , в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е . нување е Кавај Здравка, секретар.
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Скопје, Срег. Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
бр. 117/88. (48) бр. 498/87. (54)
28 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 — Стр. 21'ј

О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е - О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
н и е т о Срег. б р . 479 о д 17. XII. 1987 г о д и н а , ј а з а п и ш а н и е т о Срег. б р . 153 од 16. II. 1988 г о д и н а , н а регис-
во с у д с к и о т р е г и с т а р п р о м е н а т а н а л и ц е т о о в л а с т е н о т а р с к а в л о ш к а бр. 3-1521-0-0-0, ј а з а п и ш а во суд-
з а з а с т а п у в а њ е н а С И З , со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Л и ц е скиот регистар п р о м е н а т а на лицето овластено за
овластено за застапување е Кавај Здравка, секретар, застапување на Општинската самоуправна интересна
без ограничување. з а е д н и ц а з а п а с и ш т а и у т р и н и — Г о с т и в а р , ул. „ Б е -
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег. л и ч и ц а " б р . 123, со ц е л о с н а о д г о в о р н о с т , со с л е д н и т е
бр. 479/87. (55) п о д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к Ристо-
ски Крсте, с е к р е т а р , а се з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е - К а с т р а т о с к и Т о м и с л а в , в. д. с е к р е т а р , б е з о г р а н и -
н и е т о Срег. бр. 431 о д 30. XII. 1987 г о д и н а , н а регис- чување.
т а р с к а в л о ш к а бр. 165 г о з а п и ш а во с у д с к и о т ре- Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд в о С к о п ј е , Срег.
г и с т а р п р о ш и р у в а њ е т о н а д е ј н о с т а н а РО Ветери- б р . 153/88. (64)
н а р н а с т а н и ц а т— Струга, со ц. о., со с л е д н и т е по-
д а т о ц и : п р о ш и р у в а њ е н а д е ј н о с т а н а РО, у ш т е со О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
споредната дејност: н и е т о Срег. б р . 26 од 12. II. 1988 г о д и н а , н а регис-
070114 — р а з н и ж и в о т н и продукти, алкохолни т а р с к а в л о ш к а б р . . 1-2194-0-0-0 г о з а п и ш а в о суд-
п и ј а л а ц и и п р о и з в о д и з а д о м а ш н и п о т р е б и (доби- скиот регистар основањето и конституирањето под
точна храна) ф и р м а : О с н о в н о у ч и л и ш т е „1 М а ј " , Ц . О., село Ч е р -
070113 — т р г о в и ј а н а м а л о со ж и в и н а ( м а т и ч н и кези — Куманово.
и п р и п л о д н и г р л а во ф о р м и р а њ е н а о с н о в н и с т а д а и У ч и л и ш т е т о е о с н о в а н о со о д л у к а б р . 03-486 о д
јата) 1. IX. 1987 г о д и н а н а СО — К у м а н о в о .
070140 — с т о ч а р с т в о — о д г л е д у в а њ е н а ж и в и н а Основна дејност:
(кокошки, морки, шатки, гуски и мисирки за месо 120111 — о с н о в н о в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е .
и јајца) за месо и јајца, производство на ј а ј ц а и Во п р а в н и о т п р о м е т со т р е т и л и ц а и с т а п у в а во
пердуви. свое и м е и з а своја с м е т к а .
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег. З а о б в р с к и т е с т о р е н и во п р а в н и о т п р о м е т со т р е -
бр. 431/87. (56) ти л и ц а о д г о в а р а со сите свои с р е д с т в а .
Лице овластено за застапување е Дервиши Фериз,
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е - в. д. д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н и о в л а с т у в а њ а .
н и е т о Срег. бр. 23 од 27. I. 1988 г о д и н а , н а регис- О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег.
т а р с к а в л о ш к а б р 283, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т ре- б р . 26/88. (65)
гистар промената на лицето овластено за застапува-
њ е н а ВО П е д а г о ш к а а к а д е м и ј а — Б и т о л а , со след-
ните податоци: Лице овластено з а застапување е СОДРЖИНА
С у к а р о в с к и Ристо, д и р е к т о р , со н е о г р а н и ч е н и овлас-
тувања. 160. З а к о н з а н а с о ч у в а њ е н а д е л о д п р и х о д и -
те од д а н о к о т н а п р о м е т з а п о т р е б и т е
Му п р е с т а н у в а о в л а с т у в а њ е т о н а Д и м и т а р Сте-
на стопанството — — — — — — — 209
фановски.
161. З а к о н з а и з м е н у в а њ е и д о п о л н у в а њ е н а
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег.
Законот за посебниот д а н о к на промет
бр. 23/88. (57)
н а производи и услуги — — — — — 209
162. З а к о н з а д о п о л н у в а њ е н а З а к о н о т з а си-
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
стемот на финансирањето на општините
н и е т о Срег. бр. 18 од 18. I. 1988 г о д и н а , н а регис-
и Републиката — — — — — — — 210
т а р с к а в л о ш к а бр. 328, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т р е г и с -
163. З а к о н з а и з м е н у в а њ е и д о п о л н у в а њ е н а
тар промената на лицето овластено за застапување
З а к о н о т з а з а б р а н а н а р а с п о л а г а њ е т о со
н а Ц О У Ц е н т р а л н о о с н о в н о у ч и л и ш т е , „ Л и р и ј а " е.
д е л од о п ш т е с т в е н и т е с р е д с т в а з а ф и н а н -
Ж и т о ш е , со с л е д н и т е податоци-. Л и ц е о в л а с т е н о з а
сирање на изградбата на нови т е р м о ц е н -
з а с т а п у в а њ е е А н т а н И м е р о с к и , д и р е к т о р , со н е о г р а -
т р а л а топлани, енергани и котларници на
ничени овластувања. т е ч н и г о р и в а д о 1990 г о д и н а — — — 210
Му п р е с т а н у в а о в л а с т у в а њ е т о н а Т а л е с к и Ј о с и ф .
164. З а к о н з а и з м е н у в а њ е и д о п о л н у в а њ е на
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд в о Б и т о л а , Срег. Законот за материјалното обезбедување на
бр. 18/88. (58) учесниците во Народноослободителната,
војна — — — — — — — — — 211,
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , со р е ш е -
165. О д л у к а з а у с в о ј у в а њ е н а П р о г р а м а т а з а р а -
н и е т о Срег. бр. 15 о д 15. I. 1988 г о д и н а , н а регис-
бота н а Републичкиот општествен право-
т а р с к а в л о ш к а бр. 583, ј а з а п и ш а во с у д с к и о т регис-
б р а н и т е л н а с а м о у п р а в у в а њ е т о з а 1988 г о -
тар промената на лицето овластено за застапување
дина — — — — — — — — — 212
н а РО С л о ж е н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д „ Ј у г о -
166. О д л у к а з а п о т в р д у в а њ е н а З а в р ш н а т а с м е -
т у т у н " —. С к о п ј е — И н с т и т у т з а т у т у н — П р и л е п , тка на Народната банка на Македонија
со ц. о., со с л е д н и т е п о д а т о ц и : Л и ц е о в л а с т е н о з а
з а 1987 г о д и н а — — — — — — — 212
з а с т а п у в а њ е е м - р Т о м е Г р а б у л о с к и , в. д. д и р е к т о р ,
167. О д л у к а з а п о т в р д у в а њ е н а Ф и н а н с и с к и о т
без ограничување. план на Народната банка на Македонија
Му п р е с т а н у в а о в л а с т у в а њ е т о н а Т р а ј ч е Л а з а - з а 1988 г о д и н а — — — — _ _ _ _ _ 212
рески. 168. О д л у к а з а с о г л а с н о с т н а С о б р а н и е т о н а
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во Б и т о л а , Срег. СРМ со О д л у к а т а з а у т в р д у в а њ е н а ф и к с -
бр. 15/88. (59) ниот износ и стапката на придонесот за
старосно осигурување на земјоделците за
О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , со р е ш е -
1988 г о д и н а — — — — — — — — 212
н и е т о Срег. бр. 1544 ОД 15 XII. 1987 г о д и н а , н а
169. О д л у к а з а с о г л а с н о с т н а С о б р а н и е т о н а
р е г и с т а р с к а в л о ш к а б р . 2-2158-0-0-0, ј а з а п и ш а во
СРМ со О д л у к а т а з а у т в р д у в а њ е н а Ф и н а н -
судскиот регистар промената на лицето овластено
сискиот план на Републичката самоуправ-
за застапување на Пчеларската задруга „Маја" —
на интересна заедница за с т р о е л о осигу-
К а в а д а р ц и , ул. „ П и о н е р с к а " б р . 19, со с л е д н и т е по-
р у в а њ е н а з е м ј о д е л ц и т е з а 1988 г о д и н а — 213
д а т о ц и : Се б р и ш е д о с е г а ш н и о т з а с т а п н и к В л а д и м и р
170. О д л у к а з а у с в о ј у в а њ е н а С а м о у п р а в н а т а
Ридовски, в. д. д и р е к т о р , б е з о г р а н и ч у в а њ е , а се
спогодба за ф о р м и р а њ е на цените на ус-
з а п и ш у в а н о в и о т з а с т а п н и к К о ј ч е в а К а ј а , в. д. д и -
л у г и т е з а с м е с т у в а њ е и и с х р а н а н а сту-
ректор. без ограничување.
д е н т и т е во о б ј е к т и т е н а С т у д е н т с к и о т ц е н -
Од О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во С к о п ј е , Срег. т а р „ С к о п ј е " — Скопје, з а п е р и о д о т јану-
бр. 15441Ѕ7. (458) а р и - ј у н и 1988 година — — — — — 213
Стр. 240 — Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 19ЅЅ

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ Н О В А ЗБИРКА тување, у п л а т у в а њ е и о т с т а п у в а њ е н а д а -


нокот од доход на организациите на з д р у -
З А К О Н жениот труд — — — — — — — 216
185. Упатство з а н а ч и н о т н а о с т в а р у в а њ е н а
ЗА З Д Р У Ж Е Н И О Т ТРУД правото за користење на средствата наме-
нети за поттикнување на развојот на сто-
(Пречистен текс!) чарството, рибарството и пчеларството и
за премии на некои земјоделски произво-
— Второ издание — д и во 1988 г о д и н а — — — — — — 217
Исправка н а З а к о н о т з а и з м е н у в а њ е и до-
Ова ново и з д а н и е на збирката го с о д р ж и пречи-
полнување на Законот за д о п о л н и т е л н а за-
стениот текст на Законот з а з д р у ж е н и о т труд, пред-
штита на воените инвалиди — — — — 219
говор , п р е д м е т е н регистар и преглед на укинати и
Исправка н а З а к о н о т з а и з м е н у в а њ е и до-
з а м е н е т и членови т. е. ставови о д Законот з а допол-
полнување на Законот за прекршоците — 219
нение на Законот з а з д р у ж е н и о т труд, а п о с е б н о
се назначени со црни букви новите изменувања и
Општествени д о г о в о р и и самоуправни спогодби
дополнувања на Законот за здружениот труд, со
гато ќ е се олесни користењето на истата. 133. С а м о у п р а в н а с п о г о д б а з а п о д е л б а н а р а - '
Ц е н а на збирката е 6.500 динари. б о т а т а во з д р а в с т в е н и т е о р г а н и з а ц и и во
Порачки прима Службата з а претплата на Служ- СР М а к е д о н и ј а — ____ _ ____ — 219
б е н весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вр-
Општи акти на самоуправните интересни
шат на ж и р о сметка 40100-603-12498. П о р а ч к а м о ж е
заедници
да се направи и на повеќе п р и м е р о ц и .
СКОПЈЕ
134. О д л у к а з а о с л о б о д у в а њ е о д о б в р с к а з а
з д р у ж у в а њ е н а с р е д с т в а во Р е п у б л и ч к а т а
171. Одлука за делегирање член на Републич- самоуправна интересна заедница за пред-
киот одбор за -одбележување н а 300-годиш- у ч и л и ш н о и основно воспитание и о б р а з о -
н и н а т а од К а р п о ш о в о т о в о с т а н и е — — 213 вание и општествена заштита на децата за
172. О д л у к а з а и м е н у в а њ е на ч л е н о в и на Кон- остварување н а додаток на деца и основ-
курсната комисија за именување индиви- н о о б р а з о в а н и е з а 1988 г о д и н а н а Р у д н и -
д у а л е н р а б о т о в о д е н о р г а н н а РО З а в о д з а ци и и н д у с т р и ј а „ Ф е н и " — К а в а д а р ц и — 224
в о д о с т о п а н с т в о на СРМ — — — — — 213 135. О д л у к а з а у т в р д у в а њ е н а н а ј н и с к и о т из-
173. О д л у к а з а и м е н у в а њ е ч л е н о в и н а К о н к у р с - нос на основицата за пресметување и пла-
ната комисија за утврдување предлог за ќ а њ е на придонес з а додаток на деца на
и м е н у в а њ е д и р е к т о р на О О З Т к л и н и к а з а лица вработени кај приватни работодавци
очни болести при Медицинскиот ф а к у л - з а 1988 г о д и н а — — — — — — — 225
тет — Скопје — — — — — — — 213 136. О д л у к а з а о п р е д е л у в а њ е на в и с и н а т а н а
174. О д л у к а з а и м е н у в а њ е ч л е н о в и н а К о н к у р с - посебниот додаток — — — — — — 225
ната комисија за именување на работово- 137. О д л у к а з а у т в р д у в а њ е н а в и с и н а т а н а ц е н -
ден орган на Стопанска банка — Основна з у с о т и и з н о с о т н а д о д а т о к н а д е ц а во •
банка — Куманово — — — — — — 214 1988 г о д и н а — _ _ _ _ _ _ _ _ — 225
175. О д л у к а з а и м е н у в а њ е п р е т с т а в н и ц и н а о п - 138. О д л у к а з а о с л о б о д у в а њ е од о б в р с к а т а з а
ш т е с т в е н а т а з а е д н и ц а во С о в е т о т на РО плаќање републички придонес за основно
З а в о д з а в о д о с т о п а н с т в о н а СРМ — — 214 о б р а з о в а н и е з а 1987 г о д и н а — — — — 226
176. О д л у к а з а и м е н у в а њ е ч л е н о в и н а К о н к у р с - 139. О д л у к а з а о с л о б о д у в а њ е од о б в р с к а т а з а
ната комисија за изготвување предлог за плаќање републички придонес за општес-
именување д и р е к т о р на П е д а г о ш к а т а а к а - т в е н а з а ш т и т а на* д е ц а т а — д о д а т о к н а
д е м и ј а „Гоце Делчев" — Штип — — • - 214 д е ц а з а 1987 г о д и н а — — — — — 226
177. О д л у к а з а и м е н у в а њ е ч л е н о в и н а К о н к у р с - 140. П р а в и л н и к з а у т в р д у в а њ е н а у с л о в и т е и
н а т а к о м и с и ј а з а и м е н у в а њ е д и р е к т о р на начинот на остварувањето на додатокот
З а в о д о т з а р е х а б и л и т а ц и ј а н а д е ц а и мла- на деца — — — — — — — — 226
динци — Скопје — — — — — — — 21-1 КАВАДАРЦИ
178. О д л у к а з а д е л е г и р а њ е ч л е н на О д б о р о т з а 141. О д л у к а з а стапката на придонесот за
о д б е л е ж у в а њ е ма 5 0 - г о д и ш н и н а т а од и з - здравство и здравствено осигурување на
л е г у в а њ е т о н а к н и г а т а „ Б е л и М у г р и " од р а б о т н и ц и т е з а 1988 г о д и н а — — — — 230
Кочо Рацин — — — — — — — 214 142. О д л у к а з а у т в р д у в а њ е н а ф и к с н и о т и з н о с
179. О д л у к а з а д а в а њ е с о г л а с н о с т н а О д л у к а - и стапката на придонесот за здравствено
т а н а С о б и р о т н а р а б о т н и ц и т е н а РО „Ма- о с и г у р у в а њ е н а з е м ј о д е л ц и т е з а 1988 го-
к е д о н и ј а к о н ц е р т " — Скопје, з а и м е н у в а њ е дина — — — —• — — — — — 231
работоводен орган на организацијата — 215 143. О д л у к а з а у т в р д у в а њ е н а о с н о в и ц а з а п р е -
180. О д л у к а з а и м е н у в а њ е ч л е н о в и н а К о н к у р с - сметување и плаќање на придонесите
ната комисија з а утврдување предлог за за здравствено осигурување на лица вра-
и м е н у в а њ е д е к а н на Ш у м а р с к и о т ф а к у л - б о т е н и к а ј п р и в а т н и р а б о т о д а в ц и з а 1988
тет — Скопје — — — — — — — 215 година — — — — — — — — — 231
181. П р о г р а м а з а у т в р д у в а њ е н а п о т р е б и т е з а 144. О д л у к а з а п р и д о н е с и т е з а з д р а в с т в е н о оси-
купување на станови за службени п о т р е - г у р у в а њ е ш т о ќ е се п л а ќ а а т во п о с т о ј а н и
би з а р е п у б л и ч к и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и месечни износи за одделни категории к о -
и општествено-политичките организации на рисници на здравствена заштита — — 232
Р е п у б л и к а т а з а 1988 г о д и н а — — — — 215 145. О д л у к а з а в и с и н а т а н а и з н о с о т н а т р о ш о -
182. О д л у к а за о б р а з у в а њ е Совет з а з а ш т и т а ц и т е з а з а к о п и п о с м р т н а п о м о ш н а осигу-
од п о ж а р и — — — — — — — — 21.5 рените лица — работници и земјоделци 233
183. О д л у к а з а к о р и с т е њ е н а с р е д с т в а т а н а Ре- .46. О д л у к а з а н а д о м е с т о к о т н а п а т н и т е т р о -
п у б л и ч к и о т б у џ е т з а 1988 г о д и н а — — 216 шоци и дневниците на корисниците на
184. П р а в и л н и к з а и з м е н у в а њ е и д о п о л н у в а - з д р а в с т в е н а т а з а ш т и т а к о и се у п а т у в а а т
ње н а П р а в и л н и к о т з а н а ч и н о т н а п р е с м е - н а п р е г л е д и л е к у в а њ е во д р у г о м е с т о — 233

И з д а в а ч : Новинско-издавачка р а б о т н а организација С л у ж б е н весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Н о е м в р и "


бр. 10а. П о ш т . ф а х 51. Т е л е ф о н 228-204. Д и р е к т о р и одговорен у р е д н и к Р у ж а Зузаровска. Ж и р о сметка
б р о ј 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. П е ч а т Г р а ф и ч к и завод „Гоце Делчев" — Скопје.

Вам также может понравиться