Вы находитесь на странице: 1из 3

ТОО «МЫРЗА-ХАН», тел.

: (7172) 59-79-69

г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, 19/2, ВП-7


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Фамилия И.О.: АДИХАН ЕЛНҰР ЖҮЗНҰРҰЛЫ ИИН: 951011301157


№ отчёта
06615963710498382096
№ заявки: 1000268682 Пол: М Дата рождения: 11.10.1995
Местонахождение пациента: Г. НУР-СУЛТАН, УЛ. Б. МОМЫШУЛЫ 2/6 КВ 115

25.08.2021
Заявка зарегистрирована: Место забора биоматериала: ФРЧ_Процедурный кабинет "Дворец школьников"
14:32
Заказчик исследования: Самообращение
Cоскоб из носо- и 25.08.2021 25.08.2021
Биоматериал: Забор биоматериала: Поступление в лабораторию:
ротоглотки 14:32 18:46

Исследование методом ПЦР в режиме реального времени

Компонент Результаты Комментарии Выполнено Одобрил


Обнаружение РНК коронавируса
1 Не обнаружено 26.08.2021 09:20 Естаулетова Д. С.
(COVID-19)
Комментарии к пробе: Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 не отменяет
карантинных и других мер, если они были рекомендованы постановлением Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан. Положительный результат будет передан экстренным извещением в территориальное ДККБТУ МЗ РК.

26.08.2021
Отчет о результатах сформирован:
Подписи: 09:20
Естаулетова Д. С.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с Результаты исследований сами по себе не являются однозначным
применением разных методик или оборудования, могут свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний.
различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего
является корректным. врача.

Проверка подлинности результата

На сайте Национального Центра Экспертизы и в На сайте kdl.kz (в течение 30 дней со дня


приложении "Путешествуй без COVID-19" формирования отчета о результатах)
Проверка подлинности также доступна на сайте
(логин 1000268682 и пароль 441064 )

Распечатано: 26.08.2021
09:51
LLP «MYRZA-HAN», tel.: (7172) 59-79-69

g. Nur-Sultan, ul. Mangilik El, 19/2, VP-7


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Name: ADIKHAN YELNUR Id: 951011301157


Result №
06615963710498382096
№ order: 1000268682 Gender: M Birth date: 11.10.1995
Location of the patient: G. NÝR-SÝLTAN, ÝL. B. MOMYSHÝLY 2/6 KV 115

25.08.2021
Order registered: Analysis to be submitted to: FRCH_Procedurnyjj kabinet "Dvorec shkol"nikov"
14:32
Customer of the analysis: Self-applying
Nasopharyngeal and 25.08.2021 Biomaterial delivery to the 25.08.2021
Biomaterial: Biomaterial sampling:
oropharyngeal swabs 14:32 laboratory: 18:46

Real-time PCR

Component Results Comments Completed Approved by

1 Coronavirus detection RNA (COVID-19) Not detected 26.08.2021 09:20 Estauletova D. S.


Comments: Attention! Negative result of analysis for COVID-19 doesn’t cancel quarantine and other activities, if they are recommended by Government
regulation Republic of Kazakhstan. Positive results of analysis for COVID-19 are addressed to SQCGSD Republic of Kazakhstan.

26.08.2021
Results reported:
Signature: 09:20
Estauletova D. S.

The results of the same analysis using different techniques or equipment may vary. Direct compare these results with each other is not correct. The test
results themselves are not unique evidence of the presence or absence of any disease. Diagnosis is based on a comprehensive conclusion of the
physician

Verifying the authenticity of the results

On the website of the National Center of Expertise On the website kdl.kz (within 30 days from the
and in the application "Путешествуй без COVID-19" date of the report on the results). Authentication is
also available on the site (login 1000268682 and
password 441064 )

Printed: 26.08.2021
09:51
Ж ШС «МЫРЗА-ХАН», тел.: (7172) 59-79-69

г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, 19/2, ВП-7


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Тегі А.Ә.: АДИХАН ЕЛНҰР ЖҮЗНҰРҰЛЫ ЖСН: 951011301157


Есеп №
06615963710498382096
Жолдама №: 1000268682 Жынысы: М Туған күні: 11.10.1995
Пациенттiн орналаскан жерi: Г. НУР-СУЛТАН, УЛ. Б. МОМЫШУЛЫ 2/6 КВ 115

Жолдама тіркелген 25.08.2021


Биоматериалды алу орны: ФРЧ_Процедурный кабинет "Дворец школьников"
уақыты: 14:32
Зерттеудің тапсырушысы: Өздігінен жүгіну
Жұтқыншақтан және
25.08.2021 25.08.2021
Биоматериал: ауыз жұтқыншақтан Биоматериалды алу уақыты: Зертханаға түскен уақыты:
14:32 18:46
жағынды

Нақты уақыт режимінде ПТР әдісі бойынша зерттеу

Компонент Нәтижелері Түсiндiрме Орындалды Мақұлданды

1 COVID-19 коронавирустың РНҚ анықтау Анықталмады 26.08.2021 09:20 Естаулетова Д. С.


Сынама бойынша түсініктеме: Назар аударыңыз! CO VID-19 зертханалық талдауы бойынша теріс нәтиже болса да, Қазақстан
Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен ұсынылған карантин және басқа да шаралар күшін жоймайды. Талдау
бойынша оң нәтижелер аумақтық ҚР ДМ ТҚҚСБД жедел хабарландыруы арқылы жіберіледі

26.08.2021
Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды:
Қолы: 09:20
Естаулетова Д. С.

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей Зерттеу нәтижелері өз бетімен қайдай да болмасын бір сырқаттың
зерттеуледің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің
Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады. кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Нәтижелердің шынайылығын тексеру

Ұлттық сараптама орталығының сайтында және Осы бланктің түпнұсқалығын kdl.kz сайтында
«Путешествуй без COVID-19» қосымшасында 1000268682 логинін және 441064 паролін
пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп
жасалған күннен бастап 30 күн іш інде тексеруге
болады.

Распечатано: 26.08.2021
09:51

Вам также может понравиться