Вы находитесь на странице: 1из 11

Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014.

Âèïóñê 20 347

«catalyst» of self-organization, optimizes development of the «musical actor» auto-


poiesis system in order to achieve superattractor of the system — acme, structures
components, forms and formulates acmeological invariants of professionalism char-
acteristic of the musical actor.
K e ywo r d s : autopoiesis system, acmeological identity, creative dominant, ac-
meological invariants of professionalism

ÓÄÊ 78.01
Â. Ìàðèê
ÑÌÛÑËÎÂÎÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÎÍÖÅÏÒÀ «ÏÀÌßÒÜ»
 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÓÇÛÊÎÂÅÄ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÝÒÈÊÅ

 ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ îáçîð ñóùåñòâóþùèõ â ãóìàíèòàðíîé íàóêå


òåîðèé ïàìÿòè, ðàñêðûâàþòñÿ îñîáåííîñòè èñêóññòâîâåä÷åñêîé è êóëü-
òóðîëîãè÷åñêîé òðàêòîâîê äàííîãî ÿâëåíèÿ. Êàòåãîðèÿ è ôåíîìåí ïàìÿ-
òè â òðàêòîâêå À. Ñàìîéëåíêî âûñòóïàåò êàê îäíà èç îñíîâíûõ è íàèáî-
ëåå âàæíûõ êîíöåïòóàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííîãî ìóçûêîçíàíèÿ.
 êîíöåïòå «ïàìÿòü» â ìóçûêå, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, àêòóàëèçè-
ðóåòñÿ «ïàìÿòü ïîíèìàíèÿ» (òâîð÷åñêàÿ ïàìÿòü), êîòîðàÿ îòâå÷àåò
ñàìûì âûñîêèì õóäîæåñòâåííûì ñìûñëîâûì èíòåíöèÿì è ñïîñîáñòâóåò
èõ ðåàëèçàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíöåïò «ïàìÿòü», ñìûñë, óðîâíè/òèïû ïàìÿòè,
ñåìàíòè÷åñêàÿ ïàìÿòü, òâîð÷åñêàÿ ïàìÿòü, äèàëîã, êàòàðñèñ.
Ïðîøëîå, ïî ñóùíîñòè âèðòóàëüíîå, ìîæåò áûòü
âîñïðèíÿòî íàìè êàê ïðîøëîå, òîëüêî êîãäà ìû ñëå-
äóåì çà äâèæåíèåì, êîòîðûì îíî ðàñïóñêàåòñÿ â îá-
ðàç íàñòîÿùåãî, âûñòóïàÿ èç ìðàêà íà ÿðêèé ñâåò.
À. Áåðãñîí
Ïàìÿòü, îòíîñèòåëüíî ïðîøëîãî, òî æå, ÷òî çàêëþ÷å-
íüå, äîãàäêà è âîîáðàæåíèå îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî.
Â. Äàëü

Êîíöåïòîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, øèðîêî áûòóþùèé â ëèíãâèñòèêå,


íà÷àë ðàçðàáàòûâàòüñÿ óêðàèíñêèìè ìóçûêîâåäàìè ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíî. Äàííûé èññëåäîâàòåëüñêèé ñåãìåíò ìóçûêîçíàíèÿ îáðàçó-
åòñÿ ïîïûòêàìè àäàïòàöèè íà åãî ïî÷âå òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé
êîíöåïòîëîãèè è ìåòîäèêè êîíöåïòóàëüíîãî àíàëèçà. Àâòîðû, ñòà-

© Ìàðèê Â., 2014


348 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20

íîâÿùèåñÿ çäåñü íà ïóòü ýêñïåðèìåíòà, äîñòèãàþò çíà÷èìûõ ðåçóëü-


òàòîâ, êîãäà òðàêòóþò ìóçûêàëüíûé êîíöåïò êàê ÿâëåíèå è êàòåãî-
ðèþ äîñòàòî÷íî ñàìîäîñòàòî÷íûå.  òàêîì ñëó÷àå êîíöåïò â ìóçûêå
êàê íîñèòåëü ãëàâíûõ êóëüòóðíûõ ñìûñëîâ âûñòóïàåò, óñëîâíî, êàê
«ðàçíîâèäíîñòü» âåðáàëüíîãî (ÿçûêîâîãî) êîíöåïòà, è, âìåñòå ñ òåì,
áëàãîäàðÿ èñêëþ÷èòåëüíîñòè, îñîáîé çíà÷èìîñòè ýòèõ ñìûñëîâ íà-
ìíîãî «ïðåâîñõîäèò» âòîðîé, îáíàðóæèâàåò íåîõâàòíóþ ñåìàíòè÷å-
ñêóþ ãëóáèíó.
Âíåäðåíèå èäåé êîíöåïòîëîãèè ÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàòè÷íûì äëÿ
ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî ìóçûêîçíàíèÿ, êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ ðà-
çîìêíóòîñòü êîòîðîãî îáúÿñíÿåòñÿ ñèòóàöèåé íàõîæäåíèÿ ìóçûêè
â àêòèâíûõ êîììóíèêàòèâíûõ îòíîøåíèÿõ ñ êóëüòóðîé. Ê ïîèñêàì
ðåñóðñîâ «èçâíå» ìóçûêîâåäîâ ïðèâîäèò íàñòîé÷èâîå æåëàíèå íàéòè
îáùèé ÿçûê ñ ýòîé ìóçûêîé, ïîðîé ïëîõî ïîääàþùåéñÿ ïîíèìàíèþ.
Ñåãîäíÿøíÿÿ ìóçûêàëüíàÿ ðåàëüíîñòü îáëåêàåò «âå÷íûå» ñìûñëû â
íîâûå ôîðìû, êîòîðûå íåðåäêî âûçûâàþò ó ìóçûêîâåäîâ ðàñòåðÿí-
íîñòü, ïîñêîëüêó íóæäàþòñÿ â íîâûõ ïîäõîäàõ ê èçó÷åíèþ, â íîâûõ
àíàëèòè÷åñêèõ ïðèåìàõ.
 öåíòðå íàøåãî èññëåäîâàòåëüñêîãî âíèìàíèÿ íàõîäèòñÿ íàó÷-
íàÿ ïîýòèêà îäåññêîãî ìóçûêîâåäà Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû Ñàìîé-
ëåíêî. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ ýòîãî àâòîðà ìû ïðåäëàãàåì
ðàññìîòðåòü ñ êîíöåïòîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé — ïî îòíîøåíèþ ê ìó-
çûêîâåä÷åñêîìó äèñêóðñó, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, âïåðâûå.
 ìîíîãðàôèè «Ìóçûêîâåäåíèå è ìåòîäîëîãèÿ ãóìàíèòàðíî-
ãî çíàíèÿ. Ïðîáëåìà äèàëîãà» (2002 ã.) è äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè
«Äèàëîã êàê ìóçûêàëüíî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí: ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèå àñïåêòû ñîâðåìåííîãî ìóçûêîâåäåíèÿ» (2003 ã.) ÷åòêî âû-
ðèñîâûâàåòñÿ è îáîñíîâûâàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå À. Ñàìîéëåíêî î
ìóçûêîçíàíèè êàê î íàóêå ïðåæäå âñåãî ãóìàíèòàðíîé, ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà êîòîðîé ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà êàê ïðîáëåìà äèàëîãà ñìûñ-
ëîâûõ èíòåíöèé â ìóçûêå. Ïðè ýòîì ãëàâíîé èííîâàöèåé ñòàíîâèòñÿ
ââåäåíèå íîýòè÷åñêîé òèïîëîãèè ýòîãî äèàëîãà, îáîçíà÷àþùåé ïðå-
äåëüíûå ãîðèçîíòû ìóçûêàëüíîãî ñìûñëà.
Ìàðãèíàëüíîñòü, îáåñïå÷èâàþùàÿ äàííóþ êîíöåïöèþ ïðèòîêîì
èäåé è òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê èç äðóãèõ îáëàñòåé ãóìàíèòàðíîãî
çíàíèÿ, ïîçâîëÿåò îäíîìó èç öåíòðàëüíûõ ïîíÿòèé, èñïîëüçóåìûõ
À. Ñàìîéëåíêî — êàòåãîðèè ïàìÿòè, áëàãîäàðÿ çàäåéñòâîâàíèþ
ìîùíîé ôèëîñîôñêîé, èñêóññòâîâåä÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé áàçû
îáðåñòè çíà÷åíèå ñìûñëîâîé êîíñòàíòû è äîìèíàíòû êóëüòóðû.
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20 349

Òàêèì îáðàçîì, ê èíòåðïðåòàöèè êîíöåïòà «ïàìÿòü» ïîäêëþ÷àþòñÿ


ñàìûå ãëóáèííûå ñëîè, ñâÿçàííûå ñ åãî ñòîëü õàðàêòåðíûìè äëÿ ðóñ-
ñêîÿçû÷íîé êàðòèíû ìèðà äóõîâíûìè îñíîâàíèÿìè [20]1.
Ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ íàóê âûäâèãàþò ðàçíîîáðàçíûå òåîðèè
ïàìÿòè — ôèçè÷åñêóþ, õèìè÷åñêóþ, ôèçèîëîãè÷åñêóþ, èíôîðìà-
öèîííî-êèáåðíåòè÷åñêóþ è äð. Ñåãîäíÿøíèé èíòåðåñ ê êàòåãîðèè è
ÿâëåíèþ ïàìÿòè ÷ðåçâû÷àéíî âåëèê è â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå; ñóùå-
ñòâóåò äàæå ìíåíèå, ÷òî îáëàñòü èññëåäîâàíèé ïàìÿòè ñîñòàâëÿåò â
íåé ñàìîñòîÿòåëüíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ íèøó (ïðè ýòîì â ðàçíûõ
àñïåêòàõ èçó÷àåòñÿ, ïðåèìóùåñòâåííî, ñîöèàëüíàÿ ïàìÿòü) [19].
 ïñèõîëîãèè ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ãðóïï òåîðèé, ðàçðàáà-
òûâàþùèõ òàêèå íàïðàâëåíèÿ â èçó÷åíèè ïàìÿòè, êàê àññîöèàòèâ-
íîå, ãåøòàëüò-òåîðèÿ, òåîðèÿ äåÿòåëüíîñòè è äð. Âî âçãëÿäå íà ïàìÿòü
ïñèõîëîãè åäèíû âî ìíåíèè, ÷òî åå ôîðìèðóþò îáðàçû òåõ ïðåäìå-
òîâ, ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðûå âîñïðîèçâîäèëèñü ðàíåå. Áëàãîäàðÿ
ïàìÿòè ñáåðåãàþòñÿ è îáîãàùàþòñÿ óìåíèÿ è íàâûêè, ñîõðàíÿåòñÿ
öåëîñòíîñòü ëè÷íîñòè. Âàæíûì êà÷åñòâîì ïàìÿòè ñòàíîâèòñÿ óñòà-
íîâëåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó âåùàìè, ñîáûòèÿìè è ïð., â ðåçóëüòàòå
÷åãî ÷åëîâåê ïðîÿñíÿåò äëÿ ñåáÿ íàñòîÿùåå è àíòèöèïèðóåò áóäóùåå.
Ïñèõîôèçèîëîãèÿ ïàìÿòè — îäèí èç ðàçäåëîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé
íàóêè. Îáùåïðèíÿòàÿ çäåñü êëàññèôèêàöèÿ ÿâëåíèé ïàìÿòè íàãëÿä-
íî ïðåäñòàâëåíà â ñëåäóþùåé òàáëèöå [9] (ñì. íà ñëåä. ñòð.).
È. Òèâüÿåâà ïðèâîäèò îáçîð âñåõ ñóùåñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïàìÿòè â ëèíãâèñòèêå, ãäå äàííûé ôåíîìåí ðàññìàòðè-
âàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, êàê ïðîÿâëåíèå «ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè», â ðàìêàõ
êîíöåïòîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà [19]. (Ïî âåðíîìó çàìå÷àíèþ À. Àì-
ðàõîâîé, ÿçûê «îòðàæàåò íå äåéñòâèòåëüíîñòü, êàê ýòî ïðåäïîëàãà-
ëîñü ïî÷òè äî ñåðåäèíû XX âåêà, à êîíöåïòóàëüíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà
îïðåäåëåííîé êóëüòóðû» [1]).
Ïàìÿòü êàê êîíöåïò èìååò îïðåäåëåííûå ðå÷åâûå íîìèíàöèè,
èç êîòîðûõ ñðåäè èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ ëèäèðóþò: «âìåñòèëèùå»
(Å. Êóáðÿêîâà), «îáëàäàíèå» (Â. Òóðîâñêèé, À. Çàëèçíÿê), «äîëæåí-
ñòâîâàíèå» è «ëè÷íûé îïûò» (À. Ïàâëîâà).
Ëèíãâèñòû âûÿâëÿþò îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ êîíöåïòà
«ïàìÿòü» ñ äðóãèìè êîíöåïòàìè, à òàêæå ñïåöèôèêó åãî áûòîâàíèÿ
â ðàçëè÷íûõ òèïàõ äèñêóðñà — ëèòåðàòóðíîì, ñîöèîêóëüòóðíîì, ôè-
ëîñîôñêîì, ðåëèãèîçíîì, ïîëèòè÷åñêîì è äð. Íåðåäêî ÿçûêîâåäû
1
Ýòèìîëîãèÿ ñëîâà «ïàìÿòü» òðàäèöèîííî ñâÿçûâàåòñÿ ëèíãâèñòàìè ñ ñåìàíòè÷å-
ñêèìè ïîëÿìè ãëàãîëîâ «ìíèòü», «ìûñëèòü», òî åñòü íå çàáûâàòü î ïðîøëîì.
350 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20

èñïîëüçóþò â èçó÷åíèè ïàìÿòè êàê êîíöåïòà àâòîáèîãðàôè÷åñêèé


ïîäõîä, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà òîì, êàêîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ìíå-
ìè÷åñêèé îïûò êîíêðåòíîãî íîñèòåëÿ ÿçûêà (ïèñàòåëÿ, ïîýòà) íà
ïðîöåññ òåêñòîïîðîæäåíèÿ [19].
Ñàìûì ãëàâíûì â ëèíãâèñòè÷åñêîì ïîíèìàíèè ïàìÿòè, íà íàø
âçãëÿä, ñòàíîâèòñÿ îñóùåñòâèâøååñÿ îêîí÷àòåëüíî â ðàáîòàõ ïîñëåä-
íèõ ëåò çàêðåïëåíèå çà íåé òàêèõ êà÷åñòâ, êàê äèíàìè÷íîñòü è ïðîöåñ-
ñóàëüíîñòü. Í. Ìîðæåíêîâà â ñâÿçè ñ ýòèì óòâåðæäàåò: âîîáðàæåíèå è
âîñïîìèíàíèå íå èìåþò ÷åòêèõ ãðàíèö è ïîñòîÿííî âçàèìîäåéñòâóþò
äðóã ñ äðóãîì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðàâäà è âûìûñåë â ôîðìèðîâàíèè
ïàìÿòè ïðèîáðåòàþò îäèíàêîâî âàæíîå çíà÷åíèå [ïî: 19].
Îáðàùåíèÿ â ëèíãâèñòèêå ê âîïðîñàì «ðàáîòû» ïàìÿòè â òâîð÷å-
ñòâå åäèíè÷íû. Òàê, äîâîëüíî ïåðñïåêòèâíîé è çíà÷èìîé ïî ðåçóëü-
òàòàì èññëåäîâàíèé ñ÷èòàåì â ýòîì îòíîøåíèè ðàáîòó À. Ãîëóáåâà,
â êîòîðîé èññëåäîâàòåëü, îïåðèðóÿ ïîíÿòèåì «àâòîðñêàÿ ïàìÿòü»,
óòâåðæäàåò, ÷òî â íåé îñîáûì îáðàçîì îáúåäèíÿþòñÿ äîñòîâåðíîñòü
âîñïîìèíàåìîãî è òâîð÷åñêèå èíòåíöèè [4].
Åùå îäíî èññëåäîâàíèå — äèññåðòàöèÿ Ñ. Ñèäîðîâîé — ïîñâÿùå-
íî ôåíîìåíó òâîð÷åñêîé ïàìÿòè, òîìó, êàê îíà ïðåäñòàâëåíà îáðàçíî
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20 351

è êàêèå ôóíêöèè ïðèîáðåòàåò â òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé, ðàáîòàâøèõ â


æàíðå ðîìàíà-âîñïîìèíàíèÿ — Ì. Ïðóñòà, Â. Íàáîêîâà, È. Áóíèíà.
Òâîð÷åñêàÿ ñòîðîíà ïðèçíàåòñÿ àâòîðîì íàèáîëåå âàæíîé ñîñòàâëÿ-
þùåé ïàìÿòè, èíòåðïðåòàöèîííûé õàðàêòåð êîòîðîé ïîçâîëÿåò ìíî-
ãîêðàòíî âîçâðàùàòüñÿ ê ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøàåìûì, îòêðûòûì
â áóäóùåå ñìûñëàì [18].
«Êàêèå ìåõàíèçìû ïàìÿòè è êàêèå åå ñòîðîíû çàäåéñòâóþòñÿ â
ïðîöåññàõ òâîð÷åñòâà?» — îäèí èç âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ñòðåìèòñÿ
îòâåòèòü À. Ñàìîéëåíêî. Îïèðàÿñü íà ðàáîòû Ë. Âûãîòñêîãî, àâòîð
óãëóáëÿåòñÿ â åãî ðàçìûøëåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñîäåðæèìîãî ïàìÿ-
òè — èìåþùåé òâîð÷åñêîå íà÷àëî, âûðàáàòûâàþùåé ÷óâñòâåííûå
îáðàçû è ôîðìèðóþùåé íà èõ îñíîâå äðóãèå õðàíèëèùà «ñìûñëîâûõ
çàïàñîâ» áåññîçíàòåëüíîãî [13, 16].
Ñóùåñòâåííûì äëÿ ìóçûêîâåäà ñòàíîâèòñÿ òàêæå ïîíèìàíèå ÿâ-
ëåíèÿ ïàìÿòè Ì. Áàõòèíûì êàê «óçíàâàíèÿ» è çàòåì «ïðåîáðàæåíèÿ
â âîñïîìèíàíèÿõ», ïîñêîëüêó òîãäà òâîð÷åñêàÿ ïàìÿòü äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïðîøëîìó è áóäóùåìó ñîñòîÿòüñÿ â íàñòîÿùåì õóäîæåñòâåííî-
ãî ïðîèçâåäåíèÿ.  òàêîì ñëó÷àå ïàìÿòü ñòàíîâèòñÿ çàëîãîì ðåçóëü-
òàòèâíîñòè («óäà÷ëèâîñòè») èíòåðïðåòàöèè, ïîíèìàíèÿ, è äèàëîã â
ìóçûêå ìîæåò áûòü «âîñïîìèíàíèåì î áóäóùåì», «áóäóùåé ïàìÿòüþ
î ïðîøåäøåì» èëè èìåòü ëþáóþ ïðîìåæóòî÷íóþ ôîðìó ìåæäó íèìè
[16, ñ. 207].
Íà ñòðàíèöàõ ìîíîãðàôèè âñòðå÷àåòñÿ öåëûé ðÿä ïîíÿòèé, îá-
ðàçóþùèõ ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå êîíöåïòà «ïàìÿòü»: òåêñò êàê ïàìÿòü,
êóëüòóðà êàê ïàìÿòü, æàíðîâàÿ ïàìÿòü ìóçûêè, ñòèëåâàÿ ïàìÿòü ìó-
çûêè, ñåìàíòè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ýñòåòè÷åñêàÿ ïàìÿòü, õóäîæåñòâåííàÿ
ïàìÿòü, òâîð÷åñêàÿ ïàìÿòü è äð.
Çà ýòèìè êàòåãîðèÿìè ñòîÿò ðàçëè÷íûå òèïû ïàìÿòè, íàä êîòî-
ðûìè ãëàâåíñòâóåò Ïàìÿòü, ïðîïèñûâàåìàÿ ïîä÷åðêíóòî ñ áîëüøîé
áóêâû. Ïîñëåäíÿÿ â òðèàäå ñ Èãðîé è Ëþáîâüþ îáðàçóþò «îïîðíûå
íà÷àëà» ñìûñëà â êóëüòóðå, îïðåäåëÿþùèå è íàïðàâëÿþùèå åå îñíîâ-
íûå ñåìàíòè÷åñêèå âåêòîðû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ôèêñàöèåé ñàêðàëü-
íîãî, êîãíèòèâíîãî è ëè÷íîñòíîãî ñîäåðæàíèÿ.
Èìåííî ïîýòîìó îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé â ðàáîòå ÿâëÿåò-
ñÿ êàòåãîðèÿ ñåìàíòè÷åñêîé ïàìÿòè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé óäàåòñÿ
ðàñêðûòü äèàëîãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ òåêñòà è ìóçûêàëüíîãî ïðîèç-
âåäåíèÿ. Îñíîâíûå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé ïàìÿòè
(óçíàâàíèå  íàäåëåíèå óçíàííîãî çíàêîâîñòüþ  îñìûñëåíèå è
âîñïðîèçâåäåíèå îñìûñëåííîãî) äåìîíñòðèðóþò äåéñòâèå êîãíè-
352 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20

òèâíîãî ìåõàíèçìà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî íàðàùèâàåòñÿ ñìûñëîâàÿ


îáîëî÷êà ìóçûêàëüíîãî òåêñòà.
Âûâîäèìûå â çàêëþ÷åíèè ìîíîãðàôèè ñåìü óðîâíåé, íà êîòîðûõ
êàòåãîðèÿ äèàëîãà ìîæåò ñëóæèòü îïîðíîé â âûÿâëåíèè òèïîëîãèè
ìóçûêè, äåìîíñòðèðóþò, íà íàø âçãëÿä, è ñåìü óðîâíåé/òèïîâ ïàìÿ-
òè, â òîì æå, çàäàííîì àâòîðîì ñìûñëîâîì íàïðàâëåíèè-ðàñøèðå-
íèè — îò «âåðøèííîãî» äî «ãëóáèííîãî» [13, c. 216].
Íà ïåðâîì óðîâíå ðå÷ü èäåò î Ïàìÿòè êóëüòóðû (ìåòàïàìÿòè),
êîòîðàÿ, íàðÿäó ñ Èãðîé è Ëþáîâüþ, èìååò ôóíäàìåíòàëüíîå çíà÷å-
íèå äëÿ âñåõ âèäîâ äèàëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ìóçûêå, çàâèñèìûõ
îò âûáîðà «èäåàëüíîãî Íàä-àäðåñàòà».
Íà âòîðîì óðîâíå, ìåææàíðîâîì, ìåæñòèëåâîì, ïîäêëþ÷àåòñÿ
ñåìàíòè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ïîçâîëÿþùàÿ äåéñòâîâàòü äâóñòîðîííå —
îïðåäåëÿòü ýñòåòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ìóçûêè è îáðàùàòüñÿ ñîáñòâåí-
íî ê ìóçûêàëüíîìó òåêñòó.
Òðåòèé óðîâåíü ðàñêðûâàåò èñòîðè÷åñêóþ èçìåí÷èâîñòü è ïðååì-
ñòâåííîñòü ìóçûêè íà ïðèìåðàõ êîíêðåòíûõ ñî÷èíåíèé, ÷òî ãîâîðèò
î ïîäêëþ÷åíèè æàíðîâî-ñòèëåâîé ïàìÿòè.
×åòâåðòûé óðîâåíü îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè ïîäðîáíîãî çàäåé-
ñòâîâàíèÿ «òåêñòîâûõ «ìíîæåñòâ» (À. Ñàìîéëåíêî) è îñîáåííî àêòó-
àëèçèðóåò, êàê íàì êàæåòñÿ, ñòèëèñòè÷åñêóþ ïàìÿòü.
Ïÿòûé óðîâåíü, ïåðåêëèêàþùèéñÿ ñ ïåðâûì, ðåïðåçåíòèðóåò
âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïàìÿòü æàíðà, îáíàðóæèâàþùóþ ñåáÿ â
êîíòåêñòå ýâîëþöèè ìóçûêàëüíîé ñåìàíòèêè, ðåàëèçóåìîãî ïîñðåä-
ñòâîì äèàëîãà, âåäîìîãî Ïàìÿòüþ (æàíðîì), Ëþáîâüþ (ñòèëåì) è
Èãðîé (Ñìûñëîì).
Íà øåñòîì óðîâíå ôóíêöèîíèðóåò êîìïîçèöèîííàÿ è îò÷àñòè èñ-
ïîëíèòåëüñêàÿ ïàìÿòü, ñîõðàíÿþùàÿ è ïðèóìíîæàþùàÿ ñâåäåíèÿ î
ôîðìå è ñðåäñòâàõ âûðàçèòåëüíîñòè (êàê êîìïîçèòîðñêèõ, òàê è èñ-
ïîëíèòåëüñêèõ).
Ïàìÿòü ñåäüìîãî óðîâíÿ ïîçâîëèì ñåáå îáîçíà÷èòü êàê ãëóáèííóþ
ïñèõîëîãè÷åñêóþ, ðåïðåçåíòèðóþùóþ «äåêëàðàòèâíûé, êëàðèòèâíûé,
âóàëèðóþùèé, îòñòðàíåííûé è ýëèìèíèðóþùèé òèïû êàòàðñèñà â
ìóçûêå» [13, ñ. 218].
Çäåñü íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ó÷åíèå î êàòàðñèñå ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íîé ñîñòàâëÿþùåé íàó÷íîé ïîýòèêè À. Ñàìîéëåíêî. Êàê «àêò ïîíèìà-
íèÿ», îí âûñòóïàåò ðåçóëüòàòîì äèàëîãà è ðàçðåøàåò åãî ïðîòèâîðå÷èÿ,
ñòàíîâèòñÿ «âèðòóàëüíûì» ïðîñòðàíñòâîì, â êîòîðîì âñòðå÷àþòñÿ
«íåñëèÿííûå ñîçíàíèÿ» (ó÷àñòíèêîâ äèàëîãà) [13, ñ. 164–165].
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20 353

 èíòåðåñóþùåì íàñ àñïåêòå ñåäüìîé, «êàòàðòè÷åñêèé» óðîâåíü


ïàìÿòè (â êóëüòóðå è èñêóññòâå) ðàñêðûâàåò åå áåñêîíå÷íîñòü, áåç-
ãðàíè÷íîñòü, ñíèìàåò ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ,
òåì ñàìûì «ïåðåêèäûâàåò ìîñò» îò ïðîøëîãî ê íàñòîÿùåìó è ñîçäàåò
îùóùåíèå ïðåä÷óâñòâîâàíèÿ áóäóùåãî [13, ñ. 221–222].
 ëåêöèÿõ ïî ìóçûêàëüíîé êóëüòóðîëîãèè À. Ñàìîéëåíêî óïîìè-
íàåò î âçàèìîñâÿçè ïîíÿòèÿ î ïàìÿòè ñ êàòåãîðèåé «êóëüòóðà», óñìà-
òðèâàåìîé Ä. Ëèõà÷åâîé è Þ. Ëîòìàíîì.  òðàêòîâêå Ä. Ëèõà÷åâà
ìóçûêîâåä âûäåëÿåò «ñîáèðàòåëüíóþ» ôóíêöèþ ïàìÿòè, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé ñêëàäûâàåòñÿ êàíîí, ïîñêîëüêó íàêîïëåíèå êóëüòóðíûõ öåí-
íîñòåé, ïñèõîëîãè÷åñêîå è êîãíèòèâíîå «âîçìóæàíèå» ÷åëîâå÷åñòâà
ïðîèñõîäèò òîëüêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè.  ïîäòâåðæäåíèå ýòîé ïîçè-
öèè ïðèâåäåì âûñêàçûâàíèå Þ. Ëîòìàíà î òîì, ÷òî ïàìÿòü (êóëüòóð-
íàÿ) «êàê òâîð÷åñêèé ìåõàíèçì íå òîëüêî ïàíõðîííà, íî ïðîòèâîñòî-
èò âðåìåíè. Îíà ñîõðàíÿåò ïðîøåäøåå êàê ïðåáûâàþùåå. Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïàìÿòè êàê ðàáîòàþùåãî âñåé ñâîåé òîëùåé ìåõàíèçìà, ïðî-
øåäøåå íå ïðîøëî» [8, ñ. 202]. Ïàìÿòü êóëüòóðû âûñâå÷èâàåò òîëüêî
ñàìîå àêòóàëüíîå è îñòàâëÿåò â òåíè îñòàëüíîå. Ïðè ýòîì îñòàâøåå-
ñÿ â òåíè íàõîäèòñÿ â ìíîãîîáðàçíûõ ðàçíîðîäíûõ ñâÿçÿõ ñ òåì, ÷òî
îêàçàëîñü â ôîêóñå âíèìàíèÿ è, â ñâîþ î÷åðåäü, â ëþáîé ìîìåíò ñàìî
ìîæåò ñòàòü àêòóàëüíûì. Òàêæå óìåñòíî çäåñü âñïîìíèòü ß. Àññìàí-
íà, ñ÷èòàþùåãî, ÷òî «êóëüòóðà, âñÿêîå îáùåñòâî èëè îáùåñòâåííàÿ
ãðóïïà ôîðìèðóåò è ñòàáèëèçèðóåò ñâîþ èäåíòè÷íîñòü ïîñðåäñòâîì
ðåêîíñòðóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîøëîãî» [2, ñ. 54]. (À. Ñàìîéëåíêî
ñïðàâåäëèâî óïîìèíàåò è èíóþ ñóùåñòâóþùóþ òðàêòîâêó âðåìåíè,
ñêîðîòå÷íîãî è áåçâîçâðàòíî óõîäÿùåãî â ïðîøëîå, ðàçðóøàþùåãî
öèâèëèçàöèè è íåîòâðàòèìî ïðèáëèæàþùåãî ÷åëîâåêà ê åãî ôèçè÷å-
ñêîìó óõîäó èõ æèçíè.)
Òàêæå Ñàìîéëåíêî ññûëàåòñÿ íà èçâåñòíîå îïðåäåëåíèå êóëüòóðû
êàê «íåíàñëåäñòâåííîé ïàìÿòè êîëëåêòèâà» (Þ. Ëîòìàí), ïîñêîëüêó
îíà êîíöåíòðèðóåò âåñü îïûò ÷åëîâå÷åñòâà (äóõîâíûé, èíòåëëåêòó-
àëüíûé è äð.) è òàêèì îáðàçîì «ïåðåøàãèâàåò» ÷åðåç èñòîðè÷åñêèå
è íàöèîíàëüíûå ãðàíèöû. Èìåííî ýòî èìååòñÿ â âèäó, êàê íàì êà-
æåòñÿ, èññëåäîâàòåëåì, êîãäà îíà íàçûâàåò ìóçûêàëüíîé ïàìÿòüþ
«ñîâîêóïíûé îïûò ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíûõ ñîçíàíèé êàê ïåðåñòðóê-
òóðèðîâàíèÿ óíàñëåäîâàííûõ íå-ãåíåòè÷åñêèì êóëüòóðíûì îïûòîì
çíàíèé» [10].
Ïðè ýòîì, ïîä÷åðêèâàåò Ñàìîéëåíêî, àêêóìóëÿöèÿ ñìûñëîâ â
êóëüòóðå îêàçûâàåòñÿ íåâîçìîæíîé áåç èõ ïðîãîâàðèâàíèÿ, ïîñêîëü-
354 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20

êó èìåííî îáëå÷åíèå ìûñëè â ñëîâåñíóþ ôîðìó äàåò âîçìîæíîñòü åå


ïðîÿñíåíèÿ. Âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå ïîíèìàíèå ñòàíîâèòñÿ çàëîãîì
äàëüíåéøåé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé «ïåðåäà÷è» ñìûñëà.
 öåëîì, À. Ñàìîéëåíêî ñâÿçûâàåò ÿâëåíèå õóäîæåñòâåííîé ìóçû-
êàëüíîé ïàìÿòè ñ ðàáîòîé «ïàìÿòè ïîíèìàíèÿ», êîòîðàÿ, â îòëè÷èå
îò «ïàìÿòè çíàíèÿ», ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêîé ìíåìîíè÷åñêîé è àêòèâíî
ïðîäóöèðóåò, òàêèì îáðàçîì, íîâûå çíà÷åíèÿ. Ïåðåæèâàíèå, êîòîðîå
ñîïðîâîæäàåò îñóùåñòâëÿåìóþ «ïàìÿòüþ ïîíèìàíèÿ» èíòåãðàöèþ
«çíàåìîãî» è ïîÿâëåíèå íà åãî îñíîâå íîâîãî ìàòåðèàëà, íîñèò «âîç-
âûøàþùèé» õàðàêòåð, ïîäíèìàåò íàä îáûäåííîñòüþ, ñîîòâåòñòâóåò
«ñàìûì «âûñîêèì» ñìûñëîâûì ñòðåìëåíèÿì» [16]. «Âîçâûøàþùåå ïå-
ðåæèâàíèå» îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàåòñÿ «èãðîé âîîáðàæåíèÿ», ÷òî
ïîçâîëÿåò Ñàìîéëåíêî ãîâîðèòü î (òðè)åäèíñòâå ïåðâîãî è âòîðîãî â
÷åëîâå÷åñêîì ñîçíàíèè ñ ïàìÿòüþ. Òîãäà êàê â êîíòåêñòå ðàçãîâîðà î
âðåìåíè ìóçûêàëüíàÿ ïàìÿòü ðàñêðûâàåòñÿ êàê ýñòåòè÷åñêàÿ ïàìÿòü
èëè «ïàìÿòü îá ýñòåòè÷åñêè çíà÷èìûõ âðåìåííûõ îòíîøåíèÿõ â ìó-
çûêå, òàê èëè èíà÷å îòðàçèâøèõñÿ â êîìïîçèöèîííîé ôîðìå ìóçû-
êè» [13, ñ. 44].
ßäðî ðàññìàòðèâàåìîãî êîíöåïòà â ðàáîòàõ À. Ñàìîéëåíêî ñî-
ñòàâëÿåò ïðåäñòàâëåíèå î ïàìÿòè êàê î «êëàäîâîé» õóäîæåñòâåííîãî
ñìûñëà (â ÷àñòíîñòè, â ìóçûêå), à òàêæå óíèâåðñàëüíîé ñìûñëîâîé
âåëè÷èíå, ïðåáûâàþùåé â ñîñòîÿíèè íåóñòàííîãî âîçðàñòàíèÿ è ðàñ-
øèðåíèÿ çíà÷åíèé. Ïàìÿòü ðàñêðûâàåòñÿ êàê ÿâëåíèå íîýòè÷åñêîå,
ìíîãîóðîâíåâîå, ðåçóëüòèðóþùåå ïðîøëîå è ïðèîòêðûâàþùåå (ïî-
ñðåäñòâîì ïîäêëþ÷åíèÿ â âîñïðèÿòèè ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ
«êàòàðòè÷åñêèõ» ïåðåæèâàíèé) çàâåñó áóäóùåãî. Êîííîòàòèâíûé
«øëåéô» êîíöåïòà îáðàçóþò ëåêñåìû æàíðîâàÿ, ñòèëåâàÿ, ñåìàíòè-
÷åñêàÿ, êóëüòóðà, ñìûñë, êàòàðñèñ.
 çàâåðøåíèå îñòàåòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, èñõîäÿ èç ïðîâåäåííîãî
àíàëèçà, ÷òî ñàìà À. È. Ñàìîéëåíêî â ñâîèõ ðàáîòàõ àêòèâíî çàäåé-
ñòâóåò è íåóñòàííî ïðèðàùèâàåò òó ðàçíîâèäíîñòü ïàìÿòè, êîòîðóþ
Â. Äàëü íàçâàë «âíóòðåííåé», èìåÿ â âèäó «ðàçóìíîå ïîíèìàíüå íàó÷-
íîé ñâÿçè óçíàííîãî, óñâîåíèå ñåáå íàâñåãäà äóõîâíûõ è íðàâñòâåííûõ èñ-
òèí» (êóðñèâ íàø. — Â. Ì.) [5, ñòá. 26].
Ñèñòåìà âçãëÿäîâ è ïðåäñòàâëåíèé À. Ñàìîéëåíêî ñàìîáûòíà.
Ñëîæíîñòü òåîðåòè÷åñêèõ êîíñòðóêòîâ, óíèêàëüíûé âåðáàëüíî-äèñ-
êóðñèâíûé ñòèëü, òî÷íîñòü ôîðìóëèðîâîê è ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñìûñëî-
âàÿ óïëîòíåííîñòü ÷àñòî ìåøàþò ÷èòàþùåìó «âûðâàòüñÿ èç ïëåíà»
èçó÷àåìîãî òåêñòà è çàíÿòü, ïî Ì. Áàõòèíó, ïîçèöèþ «âíåíàõîäèìî-
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20 355

ñòè». Îäíàêî âñå ýòè òðóäíîñòè âïîëíå ïðåîäîëèìû, à ðåçóëüòàò çíà-


êîìñòâà ñ òåêñòàìè îäåññêîãî ìóçûêîâåäà ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î íàó÷íîé ïîýòèêå ñàìîãî âûñîêîãî ïîðÿäêà è óòâåðäèòüñÿ
íà åå ïðèìåðå â îñîçíàíèè îáùåãóìàíèòàðíîãî çíà÷åíèÿ ìóçûêî-
âåäåíèÿ è åãî ïðàêòè÷åñêè áåçãðàíè÷íûõ, îáåñïå÷èâàåìûõ ðàçíî-
îáðàçíûìè èíòåðäèñöèïëèíàðíûìè ïðîåêöèÿìè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
è ìåòîäè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Òàêèå âîçìîæíîñòè, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïîêà ìàëîèñïîëüçóåìûå, îòêðûâàåò â îòíîøåíèè ñàìîãî ìóçû-
êîçíàíèÿ êîíöåïòîëîãè÷åñêèé ïîäõîä.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Àìðàõîâà À. Êîãíèòèâíûå àñïåêòû èíòåðïðåòàöèè : íà ìàòåðèàëå òâîð-
÷åñòâà àçåðáàéäæàíñêèõ êîìïîçèòîðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / À. Àìðàõî-
âà. — Ðåæèì äîñòóïà : http://www.dissercat.com/content/kognitivnye-aspekty-
interpretatsii-sovremennoi-muzyki-na-primere-tvorchestva-azerbaidzhanski
2. Àðíàóòîâà Þ. Êóëüòóðà âîñïîìèíàíèÿ è èñòîðèÿ ïàìÿòè / Þ. Àðíàó-
òîâà // Èñòîðèÿ è ïàìÿòü : Èñòîðè÷åñêàÿ êóëüòóðà Åâðîïû äî íà÷àëà Íîâîãî
âðåìåíè / [ðåä. Ë. Ï. Ðåïèíîé]. — Ì. : Êðóãú, 2006. — Ñ. 47–55.
3. Áðàãèíà Í. Ïàìÿòü â ÿçûêå è êóëüòóðå / Í. Áðàãèíà. — Ì. : ßçûêè ñëà-
âÿíñêèõ êóëüòóð, 2007. — 520 ñ.
4. Ãîëóáåâ À. Ôåíîìåí àâòîðñêîé ïàìÿòè â ìåæäèñöèïëèíàðíîì äèàëîãå
/ À. Ãîëóáåâ // Âåñòíèê Ïåðìñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ðîññèéñêàÿ è çàðóáåæíàÿ
ôèëîëîãèÿ. — 2012. — Âûï. 4 (20). — Ñ. 156–166.
5. Äàëü Â. Ïàìÿòü / Â. Äàëü // Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî
ÿçûêà Âëàäèìèðà Äàëÿ // Â. Äàëü — ÑÏá. — Ì. : Èçäàíèå òîâ-âà Ì. Î. Âîëüôú,
1907. — Òîì òðåòèé. Ï — Ð. — Ñòá. 26–27.
6. Äåìüÿíêîâ Â. Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ òåêñòà : Óíèâåðñàëü-
íûå è íàöèîíàëüíûå (èäèîýòíè÷åñêèå) ñòðàòåãèè / Â. Äåìüÿíêîâ // ßçûê
è êóëüòóðà : Ôàêòû è öåííîñòè : Ê 70-ëåòèþ Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Ñòåïàíîâà /
[îòâ. ðåäàêòîðû : Å. Êóáðÿêîâà, Ò. ßíêî]. — Ì. : ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû,
2001. — Ñ. 309–323.
7. Ëàïøèí È. Ôèëîñîôèÿ èçîáðåòåíèÿ è èçîáðåòåíèå â ôèëîñîôèè :
Ââåäåíèå â èñòîðèþ ôèëîñîôèè / È. Ëàïøèí. — Ì. : Ðåñïóáëèêà, 1999. —
399 ñ. — (Ìûñëèòåëè XX âåêà).
8. Ëîòìàí Þ. Ïàìÿòü â êóëüòóðîëîãè÷åñêîì îñâåùåíèè / Þ. Ëîòìàí //
Ñòàòüè ïî ñåìèîòèêå è òîïîëîãèè êóëüòóðû. Èçáðàííûå ñòàòüè â òðåõ òîìàõ /
Þ. Ëîòìàí. — Òàëëèíí : Àëåêñàíäðà, 1992. — Ò. 1. — Ñ. 200–203.
9. Ïñèõîëîãèÿ. Ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû è ñîñòîÿíèÿ [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà : http://www.grandars.ru/college/psihologiya/pamyat-
cheloveka.html
10. Ñàìîéëåíêî À. Äèàëîã êàê ìóçûêàëüíî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ôåíî-
ìåí : ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ñîâðåìåííîãî ìóçûêîâåäåíèÿ : äèñ. ... ä-ðà
356 Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20

Èñêóññòâîâåäåíèÿ : 17.00.03 / Ñàìîéëåíêî Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà. — Î.,


2002. — 433 ë.
11. Ñàìîéëåíêî À. Âðåìÿ èëè ïðîñòðàíòñòâî ìóçûêè : ïîëåìè÷åñêèå
àñïåêòû ïðîáëåìû ìóçûêàëüíîé òåìïîðàëüíîñòè / À. Ñàìîéëåíêî //
Êè¿âñüêå ìóçèêîçíàâñòâî. — Ê., 2007. — Âèï. 21. — Ñ. 11–37.
12. Ñàìîéëåíêî À. Ê ïðîáëåìå ñåìàíòè÷åñêîé òèïîëîãèè ìóçûêè / À. Ñà-
ìîéëåíêî // Çá³ðêà ìàòåð³àë³â ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-òâîð÷î¿ êîíôåðåíö³¿
«Òðàíñôîðìàö³ÿ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè òà êóëüòóðè â Óêðà¿í³» : äî 90-ð³÷÷ÿ ÎÄÌÀ
³ìåí³ À. Â. Íåæäàíîâî¿. — Îäåñà : Äðóêàðñüêèé ä³ì, 2004. – Ñ.57–66.
13. Ñàìîéëåíêî À. Ìóçûêîâåäåíèå è ìåòîäîëîãèÿ ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ.
Ïðîáëåìà äèàëîãà : ìîíîãðàôèÿ / À. Ñàìîéëåíêî. — Îäåññà : Àñòðîïðèíò,
2002. — 244 ñ.
14. Ñàìîéëåíêî Î. Íàóêîâ³ îá𳿠ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçèêîçíàâñòâà
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Î. Ñàìîéëåíêî. — Ðåæèì äîñòóïó : http://www.mari.
kiev.ua/2010 %20- %20Mystectvoznavstvo %20Ukrainy_11/038–045.pdf
15. Ñàìîéëåíêî À. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî
àíàëèçà : ðàçìûøëåíèå î ìåòîäå / À. Ñàìîéëåíêî // Êè¿âñüêå ìóçèêîçíàâ-
ñòâî. Êóëüòóðîëîã³ÿ òà ìèñòåöòâîçíàâñòâî. çá³ðêà ñòàòåé / [óïîð. Ò. Ê. Ãóìå-
íþê, Ñ. Â. Òèøêî. Ðåä. Ò. Ê. Ãóìåíþê]. – Ê. : Êè¿âñüêå äåðæàâíå âèùå ìóçè÷-
íå ó÷èëèùå ³ì. Ð. Ì. Ã볺ðà, 2004. – Âèï. 15. — Ñ. 3–15.
16. Ñàìîéëåíêî À. Òðè ìóçûêîâåä÷åñêèõ âçãëÿäà íà «Ïñèõîëîãèþ èñêóñ-
ñòâà» Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî // Íàóêîâèé â³ñíèê ÍÌÀÓ ³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî.
Çá³ðêà ñòàòåé. — Êè³â, 2008. — Âèï. 72. — Ñ. 8–19.
17. Ñàìîéëåíêî À. «ßçûê ñîçíàíèÿ» è ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç ìóçûêè : ê
ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû / À. Ñàìîéëåíêî // Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà : Íà-
óêîâèé â³ñíèê Îäåñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ìåí³ À. Â. Íåæäàíîâî¿ /
[ãë. ðåä. À. Â. Ñîêîë]. — Îäåñà : Äðóê, 2004. — Âèï. 4. Êí. 2. — Ñ. 18–29.
18. Ñèäîðîâà Ñ. Êîíöåïöèÿ òâîð÷åñêîé ïàìÿòè â õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðå :
Ìàðñåëü Ïðóñò, Âëàäèìèð Íàáîêîâ, Èâàí Áóíèí [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] : äèñ. …
êàíä. êóëüòóð. : 24.00.01 / Ñâåòëàíà Þðüåâíà Ñèäîðîâà. — Ì., 2003. — 212 ñ. —
Ðåæèì äîñòóïà : http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-tvorcheskoi-
pamyati-v-khudozhestvennoi-kulture-marsel-prust-vladimir-nabokov-iv
19. Òèâüÿåâà È. Êàòåãîðèÿ ïàìÿòè êàê îáúåêò èññëåäîâàíèÿ â ëèíãâèñòè-
êå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà : http://www.academia.edu/
20. Øàòàëîâà Î. Ðåïðåçåíòàöèÿ êîíöåïòà «ïàìÿòü» â òåêñòàõ ðóññêèõ ýëå-
ãèé ïåðâîé òðåòè XIX âåêà : ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé àñïåêò : äèñ. … êàíä.
ôèëîë. íàóê. : 10.02.01 / Øàòàëîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà. — Óôà, 2005. — 250 ñ.

Ìàð³ê Â. Á. Ñìèñëîâå íàïîâíåííÿ êîíöåïòó «ïàì’ÿòü» â ñó÷àñí³é ìóçèêî-


çíàâ÷³é ïîåòèö³. Ó ñòàòò³ íàâîäèòüñÿ îãëÿä ³ñíóþ÷èõ â ãóìàí³òàðí³é íàóö³
òåîð³é ïàì’ÿò³, ðîçêðèâàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ìèñòåöòâîçíàâ÷îãî òà êóëüòóðî-
ëîã³÷íîãî òðàêòóâàíü äàíîãî ÿâèùà. Êàòåãîð³ÿ òà ôåíîìåí ïàì’ÿò³ â òðàê-
òóâàíí³ Î. Ñàìîéëåíêî âèñòóïຠÿê îäíà ç îñíîâíèõ òà íàéá³ëüø âàæëèâèõ
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà. 2014. Âèïóñê 20 357

êîíöåïòóàëüíèõ ñêëàäîâèõ ñó÷àñíîãî ìóçèêîçíàâñòâà. Ó êîíöåïò³ «ïàì’ÿòü»


â ìóçèö³, íà äóìêó äîñë³äíèêà, àêòóàë³çóºòüñÿ «ïàì’ÿòü ðîçóì³ííÿ» (òâîð÷à
ïàì’ÿòü), ÿêà â³äïîâ³äຠíàéâèùèì õóäîæí³ì ñìèñëîâèì ³íòåíö³ÿì òà ñïðèÿº
¿õ ðåàë³çàö³¿.
Êëþ ÷î â ³ ñëî â à : êîíöåïò «ïàì’ÿòü», ñìèñë, ð³âí³/òèïè ïàì’ÿò³, ñåìàí-
òè÷íà ïàì’ÿòü, òâîð÷à ïàì’ÿòü, ä³àëîã, êàòàðñèñ.

Marik V. B. Subject matter of the concept «Memory» in the modern musicological


poetics. This Article provides an overview of the theories of memory existing in the
humanities, describes the peculiarities of art and cultural interpretations of this phe-
nomenon. The category and the phenomenon of memory in the interpretation of
A. Samoilenko acts as one of the main and most important conceptual components
of the modern musicology. In the concept of «Memory» in music, in the researcher’s
opinion, «Memory of understanding» (creative memory) is being updated, which
meets the highest artistic semantic intentions and contributes to their implemen-
tation.
Ke ywo r d s : concept of «Memory», the meaning, levels/types of memory, se-
mantic memory, creative memory, dialogue, catharsis.

ÓÄÊ 78.01/.072.3
Â. ²îíîâ
ßÂÈÙÅ ÒÅÊÑÒÓ Ó ÌÓÇÈÊÎÇÍÀÂÑÒ²: ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ
²ÌÀÍÅÍÒÍί ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÑÒ² ÌÓÇÈÊÎÇÍÀÂÑÒÂÀ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ øëÿõè òà ñïîñîáè ñòâîðåííÿ ìóçèêîçíàâ÷î-


ãî òåêñòó. ³äçíà÷àþòüñÿ ñïåöèô³÷í³ ðèñè â³äòâîðåííÿ ñìèñëó ó òåêñò³
ïðî ìóçèêó ó êîíòåêñò³ ïðîöåñó ðîçóì³ííÿ. Âèÿâëÿþòüñÿ ñêëàäîâ³ ìóçè-
êîçíàâ÷î¿ òåêñòîëî㳿 ìóçèêè, àíàë³çóþòüñÿ äåÿê³ âç³ðö³ äîñë³äíèöüêîãî
òèïó ìóçèêîçíàâ÷îãî òåêñòó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òåêñò, ñìèñë, ðîçóì³ííÿ, ìóçèêîçíàâñòâî, ìóçèêî-
çíàâ÷å ìèñëåííÿ.

Ñòðóêòóðà çàãàëüíîãî äëÿ ìóçèêè ³ ìóçèêîçíàâñòâà ïðåäìåòà óòâî-


ðþºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêîì ñìèñëó ³ òåêñòó, çä³éñíþâàíèì çà äîïîìîãîþ
çíà÷åíü. Òåêñò ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê «ìåðåæó» äëÿ âëîâëþâàííÿ ñìèñ-
ëó — àëå íå ïðÿìîãî, à çà äîïîìîãîþ ôîðìóâàííÿ çíàêîâî¿ ôîðìè
çíà÷åííÿ. Ñìèñë óïðåäìåòíþºòüñÿ â çíàêó; òåêñò ÿê çíàêîâà ñòðóêòó-
ðà â³äñèëຠäî ñìèñëó. Çíà÷åííÿ çàâæäè ì³æ íèìè: âîíî íå äîð³âíþº

© ²îíîâ Â., 2014

Вам также может понравиться