Вы находитесь на странице: 1из 3

ТОО «КДЛ ОЛИМП», тел.

: 59-79-69

Уральск, ул.Циолковского д.22


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Фамилия И.О.: АМАНГЕЛДИЕВ ҚАЙСАР БЕКЖАНҰЛЫ ИИН: 970226350482


№ отчёта
01039067260062889101
№ заявки: 86205604 Пол: М Дата рождения: 26.02.1997
РЕСПУБЛИКА: КАЗАХСТАН , ОБЛАСТЬ: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ , ГОРОД ОБЛ.ЗНАЧ.: УРАЛЬСК , УЛИЦА:
Местонахождение пациента: МҰХИТ, ДОМ: 152
21.10.2021
Заявка зарегистрирована: Место забора биоматериала: ФРЧ_Процедурный кабинет Жангир Хан
15:17
Заказчик исследования: Самообращение
Cоскоб из носо- и 21.10.2021 21.10.2021
Биоматериал: Забор биоматериала: Поступление в лабораторию:
ротоглотки 15:17 17:00

Исследование методом ПЦР в режиме реального времени

Компонент Результаты Комментарии Выполнено Одобрил


Обнаружение РНК коронавируса
1 Не обнаружено 21.10.2021 19:41 Изтлеуов Б. А.
(COVID-19)
Комментарии к пробе: Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 не отменяет
карантинных и других мер, если они были рекомендованы постановлением Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан. Положительный результат будет передан экстренным извещением в территориальное ДККБТУ МЗ РК.
Исследование выполнено в ТОО "QAZGEN"

21.10.2021
Отчет о результатах сформирован:
Подписи: 19:41
Изтлеуов Б. А.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с Результаты исследований сами по себе не являются однозначным
применением разных методик или оборудования, могут свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний.
различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего
является корректным. врача.

Проверка подлинности результата

На сайте Национального Центра Экспертизы и в На сайте kdl.kz (в течение 30 дней со дня


приложении "Путешествуй без COVID-19" формирования отчета о результатах)
Проверка подлинности также доступна на сайте
(логин 86205604 и пароль 427317 )

Распечатано: 21.10.2021
21:14
LLP «CDL OLYMP», tel.: 59-79-69

Ural"sk, ul.Ciolkovskogo d.22


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Name: AMANGELDIYEV KAISAR Id: 970226350482


Result №
01039067260062889101
№ order: 86205604 Gender: M Birth date: 26.02.1997
RESPUBLIKA: KAZAKHSTAN , OBLAST": ZAPADNO-KAZAKHSTANSKAYA , GOROD OBL.ZNACH.: URAL"SK , ULICA:
Location of the patient: MUKHIT, DOM: 152
21.10.2021
Order registered: Analysis to be submitted to: FRCH_Procedurnyjj kabinet ZHangir KHan
15:17
Customer of the analysis: Self-applying
Nasopharyngeal and 21.10.2021 Biomaterial delivery to the 21.10.2021
Biomaterial: Biomaterial sampling:
oropharyngeal swabs 15:17 laboratory: 17:00

Real-time PCR

Component Results Comments Completed Approved by

1 Coronavirus detection RNA (COVID-19) Not detected 21.10.2021 19:41 Iztleuov B. A.


Comments: Attention! Negative result of analysis for COVID-19 doesn’t cancel quarantine and other activities, if they are recommended by Government
regulation Republic of Kazakhstan. Positive results of analysis for COVID-19 are addressed to SQCGSD Republic of Kazakhstan.
The research was carried out in "QAZGEN" LLP

21.10.2021
Results reported:
Signature: 19:41
Iztleuov B. A.

The results of the same analysis using different techniques or equipment may vary. Direct compare these results with each other is not correct. The test
results themselves are not unique evidence of the presence or absence of any disease. Diagnosis is based on a comprehensive conclusion of the
physician

Verifying the authenticity of the results

On the website of the National Center of Expertise On the website kdl.kz (within 30 days from the
and in the application "Путешествуй без COVID-19" date of the report on the results). Authentication is
also available on the site (login 86205604 and
password 427317 )

Printed: 21.10.2021
21:14
Ж ШС «КДЛ ОЛИМП», тел.: 59-79-69

Уральск, ул.Циолковского д.22


www.kdl.kz
e-mail: info@kdlolymp.kz

Тегі А.Ә.: АМАНГЕЛДИЕВ ҚАЙСАР БЕКЖАНҰЛЫ ЖСН: 970226350482


Есеп №
01039067260062889101
Жолдама №: 86205604 Жынысы: М Туған күні: 26.02.1997
РЕСПУБЛИКА: КАЗАХСТАН , ОБЛАСТЬ: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ , ГОРОД ОБЛ.ЗНАЧ.: УРАЛЬСК , УЛИЦА:
Пациенттiн орналаскан жерi: МҰХИТ, ДОМ: 152
Жолдама тіркелген 21.10.2021
Биоматериалды алу орны: ФРЧ_Процедурный кабинет Жангир Хан
уақыты: 15:17
Зерттеудің тапсырушысы: Өздігінен жүгіну
Жұтқыншақтан және
21.10.2021 21.10.2021
Биоматериал: ауыз жұтқыншақтан Биоматериалды алу уақыты: Зертханаға түскен уақыты:
15:17 17:00
жағынды

Нақты уақыт режимінде ПТР әдісі бойынша зерттеу

Компонент Нәтижелері Түсiндiрме Орындалды Мақұлданды

1 COVID-19 коронавирустың РНҚ анықтау Анықталмады 21.10.2021 19:41 Изтлеуов Б. А.


Сынама бойынша түсініктеме: Назар аударыңыз! CO VID-19 зертханалық талдауы бойынша теріс нәтиже болса да, Қазақстан
Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен ұсынылған карантин және басқа да шаралар күшін жоймайды. Талдау
бойынша оң нәтижелер аумақтық ҚР ДМ ТҚҚСБД жедел хабарландыруы арқылы жіберіледі
Зерттеулер «QAZGEN» ЖШС-де жүргізілді

21.10.2021
Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды:
Қолы: 19:41
Изтлеуов Б. А.

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей Зерттеу нәтижелері өз бетімен қайдай да болмасын бір сырқаттың
зерттеуледің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің
Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады. кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Нәтижелердің шынайылығын тексеру

Ұлттық сараптама орталығының сайтында және Осы бланктің түпнұсқалығын kdl.kz сайтында
«Путешествую без COVID-19» қосымшасында 86205604 логинін және 427317 паролін
пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп
жасалған күннен бастап 30 күн іш інде тексеруге
болады.

Распечатано: 21.10.2021
21:14

Вам также может понравиться