Вы находитесь на странице: 1из 11

Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 1SN DIN EN 853 SAE 100 R1T

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 13,4 225 900 100 0,226
8 8,0 5/16" 15,0 215 850 115 0,265
10 9,5 3/8" 17,4 180 720 130 0,335
12 12,7 1/2" 20,6 160 640 180 0,415
16 16,0 5/8" 23,7 130 520 200 0,496
19 19,0 3/4" 27,7 105 420 240 0,638
25 25,4 1" 35,6 88 350 300 0,980
32 31,8 1 1/4" 43,5 63 250 420 1,207
38 38,1 1 1/2" 50,6 50 200 500 1,560
51 50,8 2" 64,0 40 160 630 2,108

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 2SN DIN EN 853 SAE 100 R2T

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 15,0 400 1600 100 0,376
8 8,0 5/16" 16,6 350 1400 115 0,412
10 9,5 3/8" 19,0 330 1320 130 0,519
12 12,7 1/2" 22,2 275 1100 180 0,630
16 16,0 5/8" 25,4 250 1000 200 0,780
19 19,0 3/4" 29,3 215 850 240 0,959
25 25,4 1" 38,1 165 650 300 1,409
32 31,8 1 1/4" 48,3 125 500 420 2,059
38 38,1 1 1/2" 54,6 90 360 500 2,385
51 50,8 2" 67,3 80 320 630 3,050

V700 1
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ1SCDINEN857COMPACT


ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 12,4 250 1000 75 0,196
8 8,0 5/16" 14,0 210 900 85 0,220
10 9,5 3/8" 15,6 250 1000 90 0,277
12 12,7 1/2" 18,7 200 850 130 0,348
16 16,0 5/8" 21,5 150 700 150 0,399
19 19,0 3/4" 25,0 125 500 180 0,481
25 25,4 1" 34,0 88 325 230 0,680

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ2SCDINEN857COMPACT


ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 13,4 400 1600 75 0,295
8 8,0 5/16" 15,0 350 1400 85 0,345
10 9,5 3/8" 17,4 330 1320 90 0,415
12 12,7 1/2" 20,6 275 1100 130 0,540
16 16,0 5/8" 23,7 250 1000 170 0,625
19 19,0 3/4" 27,7 215 850 200 0,800
25 25,4 1" 35,6 165 650 250 1,165

V700 2
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ4SPDINEN856

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɱɟɬɵɪɟɫɥɨɹɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɫɩɢɪɚɥɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ(ȈȚȔ) ȉȈȘ(ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 17,8 450 1800 150 0,615
10 9,5 3/8" 21,4 445 1780 180 0,850
12 12,7 1/2" 24,6 415 1660 230 0,935
16 16,0 5/8" 28,5 350 1400 250 1,146
19 19,0 3/4" 32,1 350 1400 300 1,554
25 25,4 1" 39,7 280 1120 340 2,033
32 31,8 1 1/4" 50,8 210 840 460 3,176
38 38,1 1 1/2" 57,1 172 688 560 3,657
51 50,8 2" 70,6 172 688 660 5,137

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ4SHDINEN856

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɱɟɬɵɪɟɫɥɨɹɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɫɬɚɥɶɧɨɣɫɩɢɪɚɥɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+100žɋ
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ(ȈȚȔ) ȉȈȘ(ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
19 19,0 3/4" 32,2 420 1680 280 1,556
25 25,4 1" 38,7 380 1520 340 2,087
32 31,8 1 1/4" 45,5 325 1300 460 2,571
38 38,1 1 1/2" 53,5 290 1160 560 3,439
51 50,8 2" 68,1 250 1000 700 4,903

V700 3
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ


www.gidrostanok.ru

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ6761


HIGHTEMPERATURE
Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɝɨɥɭɛɚɹɦɚɥɨɫɥɨɣɧɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸɢɜɵɫɨɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+135žɋ žɋ 
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹ
ɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 13,4 225 900 100 0,230
8 7,9 5/16" 15,0 215 850 115 0,265
10 9,5 3/8" 17,4 180 720 130 0,325
12 12,7 1/2" 20,6 160 640 180 0,410
16 15,9 5/8" 23,7 130 520 200 0,475
19 19,0 3/4" 27,7 105 420 240 0,610
25 25,4 1" 35,6 88 350 300 0,940
32 31,8 1 1/4" 43,5 63 250 420 1,190
38 38,1 1 1/2" 50,9 50 200 500 1,600
51 50,8 2" 63,9 40 160 630 2,200

Ɋɭɤɚɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ6761


HIGHTEMPERATURE
Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɞɢɧɫɥɨɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɨɩɥɟɬɤɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɫɥɨɣɝɨɥɭɛɚɹɦɚɥɨɫɥɨɣɧɚɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɡɢɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸɢɜɵɫɨɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
Ɉɛɥɚɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬ-40žɋɞɨ+135žɋ žɋ 
Ɉɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚ, ɝɥɢɤɨɥɹ
ɢɥɢɜɨɞɧɨɣɷɦɭɥɶɫɢɢ

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǪȕȍȠȕȐȑ ǬȈȊȓȍȕȐȍ ǸȈȏȘȣȊȕȖȍ ǸȈȌȐțș


Ǫȍș
ȌȐȈȔȍȚȘ ȌȐȈȔȍȚȘ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȐȏȋȐȉȈ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ ȔȔ ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȉȈȘ (ȈȚȔ) ȔȔ Ȓȋ/Ȕ
6 6,4 1/4" 15,0 400 1600 100 0,360
8 7,9 5/16" 16,6 350 1400 115 0,450
10 9,5 3/8" 19,0 330 1320 130 0,530
12 12,7 1/2" 22,2 275 1100 180 0,625
16 15,9 5/8" 25,4 250 1000 200 0,735
19 19,0 3/4" 29,3 215 850 240 0,920
25 25,4 1" 38,1 165 650 300 1,380
32 31,8 1 1/4" 48,3 125 500 420 1,670
38 38,1 1 1/2" 54,3 90 360 500 2,300
51 50,8 2" 67,0 80 320 630 3,160

V 700 4
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɢɬɢɧɝ BSP (ɲɬɭɰɟɪ)


(ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɭɫ 60º)

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F H L S
CP0404MG 6 6,4 1/4" 1/4"-19 26,0 54,5 19
CP0406MG 6 6,4 1/4" 3/8"-19 28,5 57,0 22
CP0408MG 6 6,4 1/4" 1/2"-14 32,0 60,5 27
CP0504MG 8 8,0 5/16" 1/4"-19 26,0 54,5 19
CP0506MG 8 8,0 5/16" 3/8"-19 28,5 57,0 22
CP0508MG 8 8,0 5/16" 1/2"-14 32,0 60,5 27
CP0604MG 10 9,5 3/8" 1/4"-19 26,0 56,5 19
CP0606MG 10 9,5 3/8" 3/8"-19 28,5 59,0 22
CP0608MG 10 9,5 3/8" 1/2"-14 32,0 62,5 27
CP0806MG 12 12,7 1/2" 3/8"-19 29,0 62,0 22
CP0808MG 12 12,7 1/2" 1/2"-14 33,0 66,0 27
CP0810MG 12 12,7 1/2" 5/8"-14 35,0 68,0 30
CP0812MG 12 12,7 1/2" 3/4"-14 38,0 71,0 32
CP1008MG 16 16,0 5/8" 1/2"-14 33,0 69,0 27
CP1010MG 16 16,0 5/8" 5/8"-14 35,0 71,0 30
CP1012MG 16 16,0 5/8" 3/4"-14 38,0 74,0 32
CP1208MG 19 19,0 3/4" 1/2"-14 34,0 75,0 27
CP1212MG 19 19,0 3/4" 3/4"-14 39,0 80,0 32
CP1216MG 19 19,0 3/4" 1"-11 42,0 83,0 41
CP1616MG 25 25,4 1" 1"-11 43,5 98,5 41
CP1620MG 25 25,4 1" 1.1/4"-11 46,5 101,5 50
CP2020MG 32 31,8 1.1/4" 1.1/4"-11 47,0 108,0 50
CP2024MG 32 31,8 1.1/4" 1.1/2"-11 50,0 111,0 55
CP2424MG 38 38,1 1.1/2" 1.1/2"-11 51,0 121,5 55
CP2432MG 38 38,1 1.1/2" 2"-11 53,5 124,0 70
CP3232MG 51 50,8 2" 2"-11 53,5 129,5 70

V 700 5
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɢɬɢɧɝ 90º BSP (ɝɚɣɤɚ)


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 60º)

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F H L K G S
CP0404FG90B 6 6,4 1/4" 1/4"-19 24,0 52,0 28 4,1 19
CP0406FG90B 6 6,4 1/4" 3/8"-19 24,0 52,0 31 5,8 22
CP0506FG90B 8 8,0 5/16" 3/8"-19 31,0 59,0 33,5 5,8 22
CP0606FG90B 10 9,5 3/8" 3/8"-19 34,0 64,0 36,5 5,8 22
CP0608FG90B 10 9,5 3/8" 1/2"-14 34,0 64,0 40,5 6,5 27
CP0806FG90B 12 12,7 1/2" 3/8"-19 41,0 74,0 42 5,8 22
CP0808FG90B 12 12,7 1/2" 1/2"-14 41,0 74,0 44 6,5 27
CP0810FG90B 12 12,7 1/2" 5/8"-14 41,0 74,0 45,5 9,3 30
CP0812FG90B 12 12,7 1/2" 3/4"-14 41,0 74,0 49,5 8,6 32
CP1010FG90B 16 16,0 5/8" 5/8"-14 49,0 85,0 50,5 6,5 25
CP1012FG90B 16 16,0 5/8" 3/4"-14 49,0 85,0 54,5 8,6 32
CP1212FG90B 19 19,0 3/4" 3/4"-14 58,0 99,0 60,5 8,6 32
CP1216FG90B 19 19,0 3/4" 1"-11 58,0 99,0 65,5 11 41
CP1616FG90B 25 25,4 1" 1"-11 74,0 129,0 72,5 11 41
CP2020FG90B 32 31,8 1.1/4" 1.1/4"-11 92,0 153,0 89 10 50
CP2424FG90B 38 38,1 1.1/2" 1.1/2"-11 108,0 179,0 101,5 12 55
CP3232FG90B 51 50,8 2" 2"-11 142,0 218,0 217,5 16 70

V 700 6
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɢɬɢɧɝ BSP (ɝɚɣɤɚ)
(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ ɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ
ɤɨɥɶɰɨɦ (O-Ring), ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 60º)

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F H L G S
CP0404FGO 6 6,4 1/4" 1/4"-19 18,3 46,8 4,5 19
CP0406FGO 6 6,4 1/4" 3/8"-19 20,7 49,2 5,8 22
CP0506FGO 8 8,0 5/16" 3/8"-19 20,7 49,2 5,8 22
CP0606FGO 10 9,5 3/8" 3/8"-19 19,7 50,2 5,8 22
CP0608FGO 10 9,5 3/8" 1/2"-14 22,7 53,2 6,5 27
CP0808FGO 12 12,7 1/2" 1/2"-14 22,7 55,7 6,5 27
CP0810FGO 12 12,7 1/2" 5/8"-14 24,2 57,2 9,3 30
CP1010FGO 16 16,0 5/8" 5/8"-14 22,7 58,7 9,3 30
CP1012FGO 16 16,0 5/8" 3/4"-14 26,6 62,6 8,6 32
CP1212FGO 19 19,0 3/4" 3/4"-14 26,6 67,6 8,6 32
CP1216FGO 19 19,0 3/4" 1"-11 30,2 71,2 10 41
CP1616FGO 25 25,4 1" 1"-11 30,2 85,2 10 41
CP1620FGO 25 25,4 1" 1.1/4"-11 33,9 88,9 10 50
CP2020FGO 32 31,8 1.1/4" 1.1/4"-11 32,9 93,9 10 50
CP2424FGO 38 38,1 1.1/2" 1.1/2"-11 36,0 106,5 12 55
CP3232FGO 51 50,8 2" 2"-11 37,0 113 16 70

Ɏɢɬɢɧɝ 90º BSP (ɝɚɣɤɚ)


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ ɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ
ɤɨɥɶɰɨɦ (O-Ring), ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 60º)
ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F H L K G S
0404FGO90B 6 6,4 1/4" 1/4"-19 24,0 52,0 27,5 4,1 19
0406FGO90B 6 6,4 1/4" 3/8"-19 24,0 52,0 31 5,8 22
0506FGO90B 8 8,0 5/16" 3/8"-19 31,0 59,0 33,5 5,8 22
0606FGO90B 10 9,5 3/8" 3/8"-19 34,0 64,0 36,5 5,8 22
0608FGO90B 10 9,5 3/8" 1/2"-14 34,0 64,0 40,5 6,5 27
0808FGO90B 12 12,7 1/2" 1/2"-14 41,0 74,0 44 6,5 27
0810FGO90B 12 12,7 1/2" 5/8"-14 41,0 74,0 45,5 9,3 30
1010FGO90B 16 16,0 5/8" 5/8"-14 49,0 85,0 50,5 9,3 30
1012FGO90B 16 16,0 5/8" 3/4"-14 49,0 85,0 54,5 8,6 32
1212FGO90B 19 19,0 3/4" 3/4"-14 58,0 99,0 60,5 8,6 32
1216FGO90B 19 19,0 3/4" 1"-11 58,0 99,0 66 10 41
1616FGO90B 25 25,4 1" 1"-11 74,0 129,0 73 10 41
1620FGO90B 25 25,4 1" 1.1/4"-11 74,0 129,0 79 10 50
2020FGO90B 32 31,8 1.1/4" 1.1/4"-11 92,0 153,0 89 10 50
2424FGO90B 38 38,1 1.1/2" 1.1/2"-11 108,0 179,0 101,5 12 55
3232FGO90B 51 50,8 2" 2"-11 142,0 218,0 127,5 16 70

V 700 7
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ


www.gidrostanok.ru

Ɏɢɬɢɧɝ DKL (ɝɚɣɤɚ)


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɢɤɨɧɭɫžž 

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ȚȘțȉȈ H L S
CP04FM8L 6 6,4 1/4" M14x1,5 8,0 17
CP04FM10L 6 6,4 1/4" M16x1,5 10,0 19
CP04FM12L 6 6,4 1/4" M18x1,5 12,0 22
CP05FM10L 8 8,0 5/16" M16x1,5 10,0 19
CP05FM12L 8 8,0 5/16" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12L 10 9,5 3/8" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12S 10 9,5 3/8" M20x1,5 12,0 25
CP08FM15L 12 12,7 1/2" M22x1,5 15,0 27
CP10FM18L 16 16,0 5/8" M26x1,5 18,0 32
CP10FM18S 16 16,0 5/8" M27x1,5 18,0 32
CP12FM22L 19 19,0 3/4" M30x2 22,0 36
CP16FM30L 25 25,4 1" M42x2 30,0 50
CP20FM42L 32 31,8 1.1/4" M52x2 42,0 60

Ɏɢɬɢɧɝ DKL (ɝɚɣɤɚ) 90º


( ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɤɨɧɭɫžž 

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ȚȘțȉȈ H L K S
CP04FM8L90B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8,0 17
CP04FM10L90B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10,0 19
CP04FM12L90B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12,0 22
CP05FM10L90B 8 8,0 5/16" M16x1,5 10,0 19
CP05FM12L90B 8 8,0 5/16" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12L90B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12S90B 10 9,5 3/8" M20x1,5 12,0 25
CP08FM15L90B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15,0 27
CP10FM18L90B 16 16,0 5/8" M26x1,5 18,0 32
CP10FM18S90B 16 16,0 5/8" M27x1,5 18,0 32
CP12FM22L90B 19 19,0 3/4" M30x2 22,0 36
CP16FM30L90B 25 25,4 1" M42x2 30,0 50
CP20FM42L90B 32 31,8 1.1/4" M52x2 42,0 60

V 700 8
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɢɬɢɧɝ DKL (ɝɚɣɤɚ) 45º


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 24º/60º)

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ȚȘțȉȈ H L K S
CP04FM8L45B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8,0 17
CP04FM10L45B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10,0 19
CP04FM12L45B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12,0 22
CP05FM10L45B 8 8,0 5/16" M16x1,5 10,0 19
CP05FM12L45B 8 8,0 5/16" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12L45B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12,0 22
CP06FM12S45B 10 9,5 3/8" M20x1,5 12,0 25
CP08FM15L45B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15,0 27
CP10FM18L45B 16 16,0 5/8" M26x1,5 18,0 32
CP10FM18S45B 16 16,0 5/8" M27x1,5 18,0 32
CP12FM22L45B 19 19,0 3/4" M30x2 22,0 36
CP16FM30L45B 25 25,4 1" M33x2 30,0 50
CP20FM42L45B 32 31,8 1.1/4" M42x2 42,0 60

V 700 9
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɢɬɢɧɝ DKOL (ɲɬɭɰɟɪ)
(ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɭɫ 24º)

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ǺȘțȉȈ H L E S
CP04MM6L 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23,0 52 6 14
CP04MM8L 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 23,0 52 8 14
CP04MM10L 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24,0 53 10 17
CP04MM12L 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25,0 54 12 19
CP05MM10L 8 8,0 5/16" M16x1,5 0 24,0 53 10 17
CP05MM12L 8 8,0 5/16" M18x1,5 12 25,0 54 12 19
CP06MM10L 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 24,0 55 10 17
CP06MM12L 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25,0 56 12 19
CP06MM15L 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27,0 58 15 24
CP08MM15L 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 29,0 62 15 24
CP08MM18L 12 12,7 1/2" M26x1,5 18 29,0 62 18 27
CP10MM18L 16 16,0 5/8" M26x1,5 18 29,0 65 18 27
CP12MM18L 19 19,0 3/4" M26x1,5 18 30,0 71 18 27
CP12MM22L 19 19,0 3/4" M30x2 22 32,0 73 22 32
CP16MM28L 25 25,4 1" M36x2 28 33,0 88 28 36
CP20MM35L 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 38,0 99 35 46
CP24MM42L 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 41,0 111 42 55

Ɏɢɬɢɧɝ DKOL (ɝɚɣɤɚ)


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 24º ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ
ɤɨɥɶɰɨɦ (O-Ring))

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ǺȘțȉȈ H L S
CP04FMO6L 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23,0 52 17
CP04FOS8L 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24,0 53 17
CP04FOS10L 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 25,0 54 19
CP04FOS12L 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25,0 54 22
CP05FOS10L 8 8,0 5/16" M16x1,5 10 25,0 54 19
CP05FOS12L 8 8,0 5/16" M18x1,5 12 25,0 24 22
CP06FMO10L 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 26,0 56 19
CP06FOS12L 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25,0 56 22
CP06FOS15L 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27,0 57 27
CP08FOS15L 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 27,0 60 27
CP10FOS18L 16 16,0 5/8" M26x1,5 18 28,0 64 32
CP12FOS22L 19 19,0 3/4" M30x2 22 31,0 72 36
CP16FOS28L 25 25,4 1" M36x2 28 33,0 88,0 41
CP20FOS35L 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 37,0 98,0 50
CP24FOS42L 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 39,0 109,0 60

V 700 10
Ɏɢɬɢɧɝɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɪɭɤɚɜɚ

e-mail: info@gidrostanok.ru
www.gidrostanok.ru
Ɋɭɤɚɜɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɢɬɢɧɝ 90º DKOL (ɝɚɣɤɚ)


( ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 24º ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ
ɤɨɥɶɰɨɦ (O-Ring))
ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ǺȘțȉȈ H L K S
CP04FMO6L90B 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 24,0 52 28 17
CP04FOS8L90B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24,0 52 28 17
CP04FOS10L90B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24,0 52 30 19
CP04FOS12L90B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 24,0 52 31 22
CP05FOS10L90B 8 8,0 5/16" M16x1,5 10 31,0 59 33 19
CP05FOS12L90B 8 8,0 5/16" M18x1,5 12 31,0 59 34 22
CP06FMO10L90B 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 34,0 64 36 19
CP06FOS12L90B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 34,0 64 35 22
CP06FOS15L90B 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 34,0 64 38 27
CP08FOS15L90B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 41,0 74 41 27
CP10FOS18L90B 16 16,0 5/8" M26x1,5 18 49,0 85 49 32
CP12FOS22L90B 19 19,0 3/4" M30x2 22 58,0 99 54,0 36
CP16FOS28L90B 25 25,4 1" M36x2 28 74,0 129,0 68,0 41
CP20FOS35L90B 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 92,0 153,0 86,0 50
CP24FOS42L90B 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 108,0 179,0 96,0 60

Ɏɢɬɢɧɝ 45º DKOL (ɝɚɣɤɚ)


(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɭɫ 24º ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ
(O-Ring))

ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ǸȈȏȔȍȘ
DzȖȌ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ.
ȌȐȈȔȍȚȘ ȘțȒȈȊȈ ȘȍȏȤȉȣ
DN ȔȔ ȌȦȑȔ F ǺȘțȉȈ H L K S
CP04FMO6L45B 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 43 71,5 19 17
CP04FOS8L45B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 39,5 68 16 17
CP04FOS10L45B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 40,5 69 16,5 19
CP04FOS12L45B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 42,0 70,5 18 22
CP05FOS10L45B 8 8,0 5/16" M16x1,5 10 48,0 76,5 18 19
CP05FOS12L45B 8 8,0 5/16" M18x1,5 12 49,0 77,5 19 22
CP06FMO10L45B 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 58,0 88 23,5 19
CP06FOS12L45B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 53,0 83,5 19 22
CP06FOS15L45B 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 55,0 85,5 21 27
CP08FOS15L45B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 62,0 95 22,5 27
CP10FOS18L45B 16 16,0 5/8" M26x1,5 18 79,0 115 26 32
CP12FOS22L45B 19 19,0 3/4" M30x2 22 87,0 127,5 31,0 36
CP16FOS28L45B 25 25,4 1" M36x2 28 109,0 164,0 40,0 41
CP20FOS35L45B 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 137,5 198,5 53,0 50
CP24FOS42L45B 38 38,1 1.1/2 M52x2 42 161,5 231,5 56,5 60

V 700 11