Вы находитесь на странице: 1из 16

˴ˤ˫

͙͈ ͙͉
ˡˡ˫ ͙ ̰

 ˫ 

˱̧̞̘̞̣̬̕̕̕
Л. Л. КолесниковͿ̡̨̛̛̘̤̯̪̙̥̟̞̣̟̝̙̙̜̟̏̒̔̏̔̏̏̒̏̕̚̕̚̕̕˭ˣ˭˲˴͜
̡̧̢̛̛̛̛̛̟̣̟̝̙̙̞̙̦̞̤̝̙̔̔̏̏̏̔̕̕͜˱ˠ˭ˮ̡̢̢̡̢̠̟̥̟̘̜̤̗̞̞̬̏̕̕̚͜͜
̡̢̛̛̟̣̞̙̬̩̩̟̜̬̏̑̒̕̚˱˵̢̛̘̜̤̗̞̞̬̰̣̜̭̞̤̙̏̔̏̕̚̕̕͜˱̢̢̟̙̙
В. С. ОвчёнковͿ̡̧̢̡̢̢̡̡̛̛̛̛̟̣̟̝̙̙̞̙̦̞̤̠̟̥̟̥̬̞̣̟̝̙̙̔̔̏̏̔̏̏̕̕̕͜
̨̛̜̟̒̏̕̕˱ˣ˭˴̙̝͙ˮ͙˩͙˰̡̙̟̟̓̒̏

 ˫̟̘̜̟̒͜ˢ͙˩͙
˫  ˠ̢̨̢̨̢̢̛̞̣̟̝̙̰̜̣̤͙̠̟̟̙̜̰̟̤̯̪̙̦̰̠̟̟̞̟̞̬̝̏̏͛̑̑̔̑̏̒̕̕̕̕
̡̡̡̢̡̠̟̥͙̠̟̝̝̝̬̩͙̟̘̟̞̙̰̓̏̏̒̑̏̒̏Ϳ̡̡̢̧̠̟̝̝̝̠̙̜̙̣̣̠̟̓̏̏̏̏̕̕
специальностям Лечеб. дело, Педиатрия, Стоматология / В. И. Козлов,
О. А. Гурова. — М.#: Практическая медицина, 2016. — 160 с.

;E3@͹ ͹͹
͹

˴̨̢̡̨̢̨̞̟̠̟̟̙̠̞̘̞̞̟̜̰̣̤̞̣̟̙̘̤̯̪̙̦̣̝̤̑̑̔̏̏̔̔̒̏̕̕̕̕̕̕̕͜ͱˠ̞̣̟̝̙̰̏
̢̛̜̣̏̕̕Ͳ̡̡̡̨̢̢̧̛̛̛̛̞̜̟̣̟̞̬̦͈̠̣̙̙̦͉̘̞̰̣̙̰̦̙̟̞̞̟̝̘̜̣̏̏̑̏̏̏̒̏̏̏̕̕̕͜͹
̗̕ ̡̠̙ ̢̢̝̟̣̟̰̣̜̭̞̟̏̕̚ ̛̠̟̟̣̟͙̔̓̒̕ ˰̢̟̟̙̑̕ ̢̢̟̣̜̞̟̏̒̕ ̒ ̢̢̟̟̣̣̣̙̙̒̒̕ ̢
̡̢̡̢̡̢̡̢̡̥̜̭̞̬̝̟̤̣̞̞̬̝̟̘̟̣̜̭̞̬̝̣̞̣̟̝̬̩̟̠̟̔̏̓̔̏̒̑̏̒̏̏̔̏̒̓̕̕̕̕̕͹
̢̢̡̥̙̟̞̜̭̞̟̟̟̘̟̞̙̰̏̓̑̏̒̏̕˭̡̛̙̞̟̞̤̙̑̏˱˵̨̡̡̤̞̟̠̟̝̝̟̠̟̞̑̓̏̏̏̕̚̚͜͹
̨̛̣̟̝̙̙̜̟͙̒̏̕̕˥̢̨̟̟̞̟̞̰̘̓̒̏̏̔̏̏Ϳ̨̢̢̡̠̟̝̟̭̣̤̞̣̝̟̟̞̙̙̟̟̝̔̏̒̒̓̕̕͹
̨̢̡̡̡̨̛̛̛̞̟̟̥̣̙̟̟̝̣̙̜̟̣̟̬̝̟̞̙̟̜̗̞̬̟̜̣̭̠̙̙̘̤̞̙̙̓̏̓̏̏̏̔̒̏̔̕̕̕̕͜
̞̞̟̣̝̬͙̔̏̚̕
ˢ̢̨̢̡̡̢̢̢̛̞̣̟̝̙̙̣̝̙̞̬̠̙̞̬̟̟̣̣̣̙̙̏̏̒̔̒̒̒̕̕̕̕̕̕̕˭̡̗̤̞̟̞̟̔̏̔̕̚
̨̢̡̛̛̞̣̟̝̙̟̞̟̝̞̜̣̤̟͈̏̏̏̕̚̕̚742F͉͙͜
ˤ̜̰ ̢̣̤̞̣̟̔̒̕ ̧̢̛̝̙̙̞̙̦̔̕ ̤̘̟̒̒͜ ̨̢̟̤̯̪̙̦̰̑̏ ̠̟ ̢̧̢̠̙̜̭̞̟̣̰̝̏̕
ͱˬ̨̞̟̜̟̑̔̕̕̕̕Ͳ͜ͱ˰̡̙̣̙̰̔̏̕Ͳ͜ͱ˲̣̟̝̣̟̜̟̙̰̏̓Ͳ͙

 ˴ˤ˫ ͙͈ ͙͉


 ˡˡ˫ ͙ ̰

 Πˢ͙˩͙˫̟̘̜̟̒͜˯͙ˠ͙ˣ̡̤̟̒̏͜ 
;E3@͹ ͹͹
͹ Π ̡̟̥̟̝̜̞̙̕̕͜͜ 
Содержание

˫̨̢̛̛̙̘̤̣̭̞̣̟̝̙̯̜̣̏̏̏̏̏̕̕

˳̝͙̏̕ͱˠ̢̨̢̛̛̞̣̟̝̙̰̜̣̣̤̜̟̙̪̙̟̞̞̟̣̏̏̒̏̕̕̕̕̚Ͳ 
1.1. Общая анатомия скелета 

1.2. Строение позвоночного столба

1.3. Скелет грудной клетки1.4. Скелет верхней конечности

1.5. Кости свободной части верхней конечности 


1.6. Скелет нижней конечности
1.7. Кости свободной части нижней конечности 

˳̝̏̕ ͙ͱˠ̨̡̞̣̟̝̙̰̠̏̏̕̕Ͳ 
2.1. Особенности развития головы и черепа 
2.2. Кости мозгового черепа 
2.3. Кости лица (висцерального черепа) 

2.4. Свод и основание черепа 


2.5. Полости и ямки черепа 


˳̡̨̢̢̡̛̝̙̞̟̜̟̙̙̜̟̭̓̒̏̕̕̚ 
˰̡̙̜̟̗̞̙̰̕ 
˫̡̢̟̞̣̟̜̭̞̬̣̣̬̠̟̕̕ͱˠ̢̛̞̣̟̝̙̙̜̣̏̏̕̕Ͳ 
˯̣̣̬̞̘̞̙̰̒̏̏̔̏̕ 
˯̢̣̣̬̞̣̣̟̬̘̞̙̰̒̏̒̏̔̏̕̕̕ 
˯̡̢̛̣̣̬̞̟̞̣̟̜̭̞̬̣̣̬̠̟̒̏̕̕̕ͱˠ̢̛̞̣̟̝̙̙̜̣̏̏̕̕Ͳ 
˳̝̏̕
«Анатомия скелета туловища
и конечностей»

1.1. Общая анатомия скелета


1.2. Строение позвоночного столба
1.3. Скелет грудной клетки
1.4. Скелет верхней конечности
1.5. Кости свободной части верхней конечности
1.6. Скелет нижней конечности
1.7. Кости свободной части нижней конечности
˳̡̢̡̛̟̞̙̰̟̟̞̙̯̝̣̙̜̣̝̬̑̒̏̒̏̏̏̕̕̕̕
ͱˠ̢̨̢̛̛̞̣̟̝̙̰̜̣̣̤̜̟̙̪̙̟̞̞̟̣̏̏̒̏̕̕̕̕̚Ͳ

ˢ̡̨̘̤̜̭̣̣̙̘̤̞̙̰̣̝̬̬̟̜̗̞̬̏̒̔̕̕̕̕
˨̞̣̭̏͛
J ̢̢̧̨̢̢̛̛̟̣̙̥̤̞̙̟̞̜̭̞̟̞̘̞̞̙̟̟̟͈̙̜̭̞̟̟͉̙̟̏̒̏̏̏̒̓̏̏̓̔̑̏̕̕̕̕͹
̨̡̢̛̛̟̞̟̟͈̠̠̞̙̤̜̰̞̟̟͉̜̣̒̓̏̔̓̏̕̕̕͝
J ̧̢̢̢̛̛̥̤̞̙̙̜̣̞̟̙̣̝̬̕̕̚̕͝
J ̢̡̢̡̛̛̛̣̟̞̙̟̣̙̟̞̏̓̏̏̕̕͝
J ̢̡̢̛̣̙̙̘̙̣̙̰̜̣̏̔̏̒̏̕̕͝
J ̢̢̡̢̛̠̟̟̬̟̘̟̞̙̰̟̣̟̞̣̟̞̘͙̑̑̏̒̏̒̓̕̚̕̕̕
˴̝̣̭͛̕
J ̞̦̟̙̣̭̏̔ ̞̏ ̨̢̛̞̣̟̝̙̙̦̏̏̕ ̡̡̠̠̣̦̏̏̏̕ ̟̣̜̭̞̬̔̕̕ ̢̛̟̣̙͜ ̙̦ ̨̢̣̙̏͜ ̏
̡̢̡̡̡̨̢̡̛̛̛̣̗̟̣̟̣̙̤̬̟̟̘̬̙̤̙̞̣̟̝̙̙̟̘̟̞̙̰̏̑̓̑̔̔̓̏̏̑̏̒̏̕̕̕̕͜͜͝
J ̡̨̡̡̢̡̢̛̛̟̠̜̰̣̭̣̜̜̟̣̗̞̞̣̞̟̝̝̦̝̣̔̒̒̏̏̏̏̓̓̏̏̏̏̕̕̕̕̕̕̕̕̕̕͜͹
̢̢̢̡̛̛̠̟̜̟̗̞̙̰̟̣̙̟̞̟̞̬̦̟̣̞̬̦̟̘̟̞̙̒̑̏̒̏̕̕̚̚͝
J ̡̢̢̡̛̠̟̪̤̠̬̣̭̣̜̟̞̟̞̬̟̣̞̬̟̘̟̞̙̰͙̒̏̒̒̑̏̒̏̕̕̕̕
˯̛̜̣̭̞̬̟̝̒̏̔̏̒͛̕
J ̡̢̨̢̡̡̢̢̢̛̛̟̣̬̞̣̟̝̙̙̝̙̠̠̣̝̙̜̣̞̟̙̣̝̬̏̑̏̏̏̏̏̕̕̕̕̚̕͝
J ̡̠̙̝̞̞̙̰̕̕ ̢̡̟̝̞̞̟̒̕̕̚ ̨̢̛̞̣̟̝̙̟̏̏̕̚ ̡̣̝̙̞̟̜̟̙̙̓̕ ̜̰̔ ̢̟̠̙̏͹
̢̢̢̛̞̙̰̜̣̞̟̙̣̝̬͙̕̕̚̕


Анатомия скелета туловища и конечностей 

1.1. Общая анатомия скелета

˲̡̨̛̜̣͈̟̣͙̓̕̕̕bYRZRc^b Ϳ̢̡̢̢̛̬̤̩̞̞̬͉̟̘̟̞̝̙̟̣̰̝̙̙̦̞̒̑̏̒̏̒̏̕̚̕͜͹
̢̨̢̨̨̢̛̙̣̬̣̰̜̟̟̝̣̜̟̜̒̏̒̒̑̕̕̕̕̕̕̕̕ ͙˱̨̢̢̛̛̘̜̙̯̣̟̟̜̣̏̏̒̕̚̕̕͜
̡̢̢̨̡̛̟̣̟̟̝̤̟̣̞̟̰̣̰̠͈̕̕PaM]Wd\̨̢͉̠̟̘̟̞̟̞̬̣̟̜͈̒̑̚͜P^Zd\]MeRacROaM͹
ZWb̡̛̛͉̙̤̞̰̜̣͈̓̔̏̏̕cV^aMg̨̢̡̛̛͉̙̟̟̞̬̜̣͈̙̜̙̠̠̞̙̤̜̰̞̬͉̔̑̏̒̏̔̚̕̕̕̚͜͜
̢̢̢̡̨̢̛̛̟̣̟̰̪̙̙̘̟̣̦̞̙̞̙̗̞̟̞̞̟̣̒̚̕̚̕̕̚̕̚̕̕̚(рис. 
͉͙˯̢̢̛̟̜̣̒̕̚̕̕
̡̢̡̢̧̡̡̛̛̛̟̘̟̞̟̣̰̝̙̣̤̜̟̙̪̠̟̘̟̞̝̙̣̟̝̝̙̑̏̒̏̒̏͛̒̏̑̏̕̕͜͜͜грудиной, Ϳ
̢̨̡̛̙̟̣̰̝̙̠͙̏̕̕

˵̧̛̤̞̙̙ ̢̛̜̣͙̏̕̕ ˢ̗̞̩̰̏̏̕̚ ̧̛̥̤̞̙̰ ̢̛̜̣̏̕̕ ̒ ̣̟̝͜ ̨̣̟ ̟̞ ̡̟̘̤̣̑̏̕


̢̟̣̟̣̜̒̏̕͜т. ̢̡̢͙̜̤̗̙̣̟̠̟̟̜̰̦̔̒̕̚̕органов Ϳ̢̨̢̧̛̛̣̣̙̰̥̤̞̙̰͙̏̏̕
ˡ̡̜̟̰̏̓̔̏ ̣̟̝̤͜ ̨̣̟ ̛ ̢̛̟̣̰̝ ̡̡̢̛̠̙̠̜̰̯̣̰̕ ̧̝̬̩̬͜ ̢̛̜̣̕̕ ̢̡̞̠̟̔̕̕͹
̢̨̢̣̞̞̟̤̣̤̣̙̗̞̙̰̦̒̏̒̒̔̒̕̕̕тела Ϳ̡̧̛̛̮̣̟̜̟̟̝̟̣̟̞̰̥̤̞̙̰͙̏˫̢̟̣̙
̢̨̢̡̡̨̡̨̢̛̛̝̰̠̜̟̣̞̰̣̭̣̜̬̠̟̜̞̰̯̣̟̜̭̬̟̠̤̙̜̙̏̏̏̏̏̏̒̏̓̒̒̔̏̕̕̕̕̚͜
̡̘̙̝̬̦̏̒̒̏̕ ̧̝̬̩̝̙̏ ̡̠̙ ̢̡̛̟̪̞̙̙͙̏̕ ˮ̡̰̤̏̔ ̢ ̮̣̙̝ ̢̛̜̣̕̕ ̘̪̙̪̣̏̏̕
̡̞̤̣̞̞̙̒̕̕ ̡̟̞̬̓̏ ̟̣ ̨̢̛̝̦̞̙̙̦̏̕̕ ̡̠̟̗̞̙̒̔̕̕̚ ͈̘̪̙̣̞̰̏̏ ̧̛̥̤̞̙̰͉͜
̨̢̤̣̤̣̏̒̕ ̒ ̡̝̙̞̜̭̞̟̝̏̕ ̟̝̞̑̕̕ ̢̪̣̒̒̕̕ ͈̟̝̞̞̰̑̏̕ ̧̛̥̤̞̙̰͉͝ ̒ ̢̛̟̣̰̦
̢̡̢̢̡̡̢̡̡̛̛̛̛̞̦̟̙̣̰̞̬̟̣̞̬̝̟̘̟̣̟̟̝̠̟̙̦̟̙̣̟̣̟̞̙͙̏̔̏̓̒̔̒̒̚̚̕̕̕͜

ˠ̨̢̢̢̧̢̛̛̛̛̞̣̟̝̙̰̜̙̥̙̙̰̟̣͙̏̏̏̏̕̕̚˰̡̢̡̢̟̥̟̝̣̟̞̙̯̙̟̟̞̞̟̑̕̕̕͜͹
̢̣̰̝ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̢̛̟̣̙ ̜̰̣̔̕ ̞̏ ̡̨̣̤̣̬̑̏̕ ͈̜̙̞̞̬̔̕ ̙ ̡̛̛̟̟̣̙͉̕͜ ̨̤̣̬̓̑̏̕͜
̢̛̠̜̟̙̕͜ ̡̞̠̙̜̭̞̟̏̒̕̚ ̡̥̟̝̬͜ ̢̟̘̤̦̟̞̟̞̬̒̔̕͜ ̢̢̝̟̙̞̬̏̒̔̕̕ (рис.  ͉͙
˰̢̢̢̢̧̛̟̜̞̙̞̬̯̣̠̟̣̟̰̞̞̬̝̙̠̟̟̝̤̥̤̞̙̟̞̜̭̞̟̝̤̔̒̓̔̏̑̒̏̏̒̏̕̕̕̕̕͜
̨̢̢̢̡̧̛̞̘̞̞̙̯̟̣̞̟̰̣̰̠̟̝̟̣̜̭̞̟̝̤̠̠̣̤̝̬̩͙̏̏̒̓̏̏̏̏̕̕
˳̡̨̢̢̢̢̨̢̡̡̡̨̛̛̛̤̣̬̟̣̙̦̟̰̣̟̣̜̣̟̞̞̟̣̙̰̟̜̭̬̑̏̒̔̒̏̒̏̓̏̏̕̕̕̕̕̚͜͹
̡̟̠̙̙̗̞̙̙͙̓̒̔̒̕˫̡̨̢̢̢̨̡̛̛̜̙̞̞̬̝̣̤̣̬̝̟̣̰̝̟̣̞̟̰̣̟̣̙̠̜̠̔̑̏̏̔̕̕͜͹
плечья, бедра и голени; к коротким — большинство костей кисти и стопы.
ˢ̡̨̢̡̨̢̡̨̢̛̣̤̣̬̦̟̣̰̦̘̜̙̯̣̞̯̯̣̭̙̜̙̑̏̏̏̔̏̕͜тело, Ϳ̙̥̙̘̙̔̏̔̒̏
конца  Ϳ ̮̠̙̥̙̘̬ (рис.  ͉͙ ˤ̙̥̙̘̏ ̡̟̘̟̞̑̏̒̏ ̡̢̠̙̝̤̪̣̞̞̟̒̕̕̕ ̛̛̟̝̠̣̏͹
̢̞̬̝̪̣̟̝̒̒̕̕͜эпифизы Ϳ̨̤̣̬̝͙̓̑̏ˢ̡̡̨̢̛̞̤̣̙̣̜̟̣̤̣̟̟̣̙̠̟̜̟̙̑̏̕̚̕
̢̡̢̢̢̛̛̟̗̙̣̟̣̞̟̝̟̘̟̤̯̠̟̜̟̣̭̘̠̟̜̞̞̞̤̯̗̜̣̬̝̟̣̞̬̝̝̟̘̟̝̔̓̒̏̓̕̕̕͜͜
̡̡̢̢̢̡̛̛̛̟̣̟̬̠̣̜̰̣̟̟̟̠̜̞̙̗̙̟̟̣̞̙͙̔̏̒̑̒̏̚̕̕̚̕̕̚ˢ̨̨̛̰̦̤̣̟̏̓̑̏̕̚͹
̢̡̢̢̡̡̢̛̛̛̟̪̣̮̠̙̥̙̘̟̘̜̣̞̬̟̣̞̬̝̟̘̟̣̟̟̝̠̟̙̦̟̓̒̒̏̒̏̓̏̏̓̒̕̕̕̕̚̚͜͹
̙̣̔ кроветворение  Ϳ ̢̠̟̣̟̰̞̞̰̏ ̡̛̬̟̣̒̏̑̏ ̞̟̬̦̒ ̨̛̜̣̟̞̬̦̕ ̮̜̝̞̣̟̒̕̕
̡̛̟̙͙̒˲̢̡̢̡̢̢̡̛̤̣̞̬̠̟̦̞̟̣̙̮̠̙̥̙̘̟̠̟̬̣̬̤̣̞̬̝̦̰̪̟̝͙̏̒̒̒̏̒̕̕
 Анатомия скелета

Осевой скелет:

Теменная кость Череп

Затылочная кость
Позвоночный
Плечевой пояс:
столб
Ключица
Лопатка
Свободная часть верхней
конечности:
Плечевая кость Грудная
клетка

Локтевая кость

Тазовый пояс:
Лучевая кость
Кисть: Крестец
Запястье
Пясть Копчик

Тазовая кость
Фаланги
пальцев

Свободная часть нижней


конечности:

Бедренная кость

Большеберцовая кость

Малоберцовая кость

Стопа:
Предплюсна
Плюсна
Фаланги пальцев

Рис. 3. ˲̨̛̛̜̣̜̟̒̏̕̕̕̕
Анатомия скелета туловища и конечностей 

Осевой скелет: Аппендикулярный


Череп Лобная кость скелет:

Височная кость
Верхняя челюсть
Нижняя челюсть
Позвоночный Кости верхней
столб конечности
Грудина

Ребра
Грудная
клетка

Позвонки

Крестец Кости нижней


конечности
Копчик

Кисть

Тазовая кость

Бедренная кость
Надколенник
Большеберцовая кость

Малоберцовая кость

Стопа:
Предплюсна
Плюсна
Фаланги пальцев
 Анатомия скелета

Ossa Ossa pneumatici Ossa sesamoidei

Смешанные
Трубчатые Губчатые Плоские
(неправильные)

• Длинные • Длинные Ossa plana Ossa irregularia


Ossa longi Ossa longi
(биэпифизарные) • Короткие
• Короткие Ossa brevia
Ossa brevia
(моноэпифизарные)

Рис. 4. ˲̨̢̢̢̧̢̛̛̛̛̦̝̞̣̟̝̙̟̜̙̥̙̙̙̟̣̏̏̏̏̏̕̕̚̕̚

Мыщелки

Эпифиз (конец)
проксимальный Эпифизарная линия
Метафиз Губчатое вещество

Компактное вещество
Диафиз Костномозговая полость
(тело)

Метафиз Эпифизарная линия


Эпифиз (конец)
дистальный Отросток

Рис. 5. ˲̡̡̨̢̡̡̢̢̛̛̣̟̞̙̣̤̣̟̟̣̙͈̥̟̞̣̜̭̞̬̠̙̜̟̣̙͉̑̏̏̏̕̕̚̚

˴̨̢̢̡̢̡̧̛̛̣̟̟̣̙̠̟̜̟̗̞̞̬̞̞̙̝̗̤̙̥̙̘̟̝̙̮̠̙̥̙̘̟̝̏̏̏̓̏̔̔̏̕̚̕̕͜͜
̢̞̟̙̣̞̘̞̙̝̣̥̙̘͙̏̒̏̏̏̕̕˨̢̡̢̡̡̢̨̛̭̠̟̜̟̗̞̮̠̙̥̙̘̞̬̦̰̪̘̣̟̔̏̏̏̕̕̚̕͜͹
̡̢̡̢̛̣̟̟̟̟̣̭̣̣̜̙̞̤͙̓̏̒̔̕˱̢̢̢̢̡̢̨̛̟̣̟̣̜̙̞̤̟̟̣̣̣̞̞̟̙̟̣̒̔̏̒̒̕̚̕̕̕͜͹
̡̢̛̜̟̠̟̙̦̟̙̣̟̒̏̔̔̕͜18–20 ̢̨̡̡̢̛̜̣̠̟̜̟̟̞̠̪̣̰͙̓̏̏̕̕̕̕̕͜˾̡̠̙̥̙̘̞̬̏̕
̡̢̢̢̡̢̢̢̛̦̰̪̙̟̟̣̞̯̣̙̮̠̙̥̙̘̬̠̟̜̞̟̣̭̯̣̯̣̰̙̥̙̘̟̝͙̒̏̏̏̔̏̕̕͜
˱̨̘̜̙̞̬̏̕ ̡̛̤̟̙̑̓ ̙ ̡̞̙̓̑̕ ̞̏ ̢̛̟̣̙͜ ̢̜̤̗̪̙̏̕ ̜̰̔ ̡̡̛̠̙̠̜̞̙̰̕̕
̧̢̢̛̝̬̩̙̰̘̟̞̘̬̯̣̰̠̟̥̙̘̝̙͙̒̏̒̏̏̏͜
Анатомия скелета туловища и конечностей 

ˣ̨̤̣̬̑̏̕ ̢̛̟̣̙ ̢̡̠̟̣̟̞̬̕ ̡̢̠̙̝̤̪̣̞̞̟̒̕̕̕ ̙̘ ̨̤̣̟̟̓̑̏̓ ̢̪̣̒̒̏̕̕͜


̡̛̟̤̗̞̞̟̟̓̕ ̛̣̟̞̙̝ ̢̜̟̝̕ ̛̛̟̝̠̣̞̟̟̏̓ ̢̪̣͙̒̒̏̕̕ ˢ ̨̛̰̦̏̕̚ ̨̤̣̟̟̓̑̏̓
̢̢̡̢̡̢̢̛̛̪̣̟̗̙̣̰̞̬̟̣̞̬̝̟̘͙̒̒̏̔̏̓̕̕̕̚̚˫̨̨̢̛̣̙̠̙̞̬̝̤̣̬̝̟̣̰̝̓̑̏
̢̡̢̢̡̢̛̟̣̞̟̰̣̤̙̞̤̟̣̙̘̠̰̣̭̰̙̠̠̜̯̞̬͙̓̔̏̔̕͜
˰̢̢̢̡̢̢̨̨̛̛̜̟̙̟̣̙̠̟̣̟̞̙̯̦̟̞̬̤̣̬̝̙̞̟̙̝̯̣̘̞̙̣̜̭̔̓̑̏̏̕̕̕̕͜͹
̞̬̕ ̡̡̘̝̬̏̕͝ ̟̞̙ ̢̜̤̗̣̏ ̜̰̔ ̡̡̛̠̙̠̜̞̙̰̕̕ ̧̝̬̩ ̙ ̡̟̘̟̞̙̰̑̏̒̏ ̠̟̜̟͹
̢̣͙̕̚˫̢̢̢̨̡̡̡̢̛̛̛̠̜̟̙̝̟̣̞̟̰̣̟̣̙̠͈̞̠̙̝̜̟̞̤̯̣̝̞̞̤̯͉̟̣̙̏̏̑̕̕̕̕̕͜͜͜
̢̨̢̢̛̛̛̠̟̰̟̟̞̞̟̣͈̜̟̠̣̤̣̘̟̤̯̟̣̭͉͙̒̏̏̒̕̕̚͜
˫̢̟̣̙ ̡̞̠̙̜̭̞̟̏̒̕̚ ̡̥̟̝̬ ̙̝̯̣̕ ̢̜̟̗̞̤̯ ̡̥̟̝̤ ̙͜ ̛̛̏ ̡̠̙̜̟̏̒͜
̡̢̢̨̢̛̛̘̙̯̣̰̙̘̞̟̜̭̙̦̣͙̏̒̒̏̏̕̕̚˫̢̢̛̛̣̟̬̝̟̣̞̟̰̣̰̝̞̟̙̠̟̘̟̞̙̏̒̓̒̕͜
̢̨̡̡̡̢̨̢̛̛̛̟̣̙̠͈̞̠̙̝̙̟̞̰̜̙̞̟̙̞̰̟̣̙͉͙̏̏̒̏̒̔̏̕̕̕͜͜
ˢ̢̢̛̟̘̤̦̟̞̟̞̬̟̣̙̔̕ Ϳ̢̡̢̨̡̢̡̛̟̟̰̤̠̠̟̣̠̟̗̪̙̦̟̘̑̏̓̏̏̔̏̒̕̚̕̕̕͜͹
̢̤̩̞̬̠̟̜̟̣̙͙̔̕˾̢̡̨̛̛̣̙̟̣̙̟̤̗̯̣̞̜̭̞̬̟̣̜̬̬̦̣̜̭̞̬̦̠̤̣͙̏̏̏̔̔̏̕̕̕̕̚
˲̢̢̛̝̟̙̞̬̟̣̙̏̒̔̕̕ Ϳ̡̡̡̢̛̛̛̛̠̙̜̟̞̟̜̭̩̙̠̟̘̝̤̟̣̙̟̏̏̒̑̏̕̕̕͜͜͹
̡̡̢̢̧̢̢̣̟̬̟̘̤̯̣̰̤̦̟̗̙̜̙̰̦̝̬̩̜̙̘̙̤̣̟̙̞̟̦̟̙̝̬̜̰̑̏̒̒̑̏̒̒̑̔̔̕̕
̡̡̧̢̛̛̛̙̘̝̞̞̙̰̤̜̠̙̠̜̞̙̰̮̣̙̦̝̬̩̟̣̰̝͙̓̏̕̕̕̕
˫̢̟̣̙ ̙̝̯̣̕ ̡̨̘̜̙̞̬̏̕ ̡̢̛̟̣̟̣̙͜ ̡̢̩̟̦̟̣̟̣̙̒̏̕͜ ̡̢̢̤̙̣̟̣̙̑̓͜ ̛̰̝̙͜
̡̨̡̡̧̢̡̢̛̛̛̠̞̘̞̞̞̬̜̰̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̰̘̟̣̗̟̣̣̙̰̙̔̏̏̔̒̏̏̒̕̕̕̕̕̕̕͜
̡̡̢̢̡̟̟̘̬̜̰̠̟̦̟̗̞̙̰̟̤̟̙̞̟͙̑̔̔̔̔̒̒̒̕̕

˲̡̢̡̛̛̛̣̟̞̙̟̣̙̟̞͙̏̓̏̏̕̕˫̢̟̣̭͈^b̡̢̢̡̢̡͉̠̣̜̰̣̟̟̟̞̠̟̣̟̔̏̒̑̓̏̕̕̚͜͹
̞̞̬̕̚ ̡̢̠̙̝̤̪̣̞̞̟̒̕̕̕ ̙̘ ̢̛̟̣̞̟̚ ̛̣̞̙͙̏ ˲̡̞̤̗̙̏ ̢̛̟̣̭ ̡̛̠̟̬̣̏ ̞̏̔͹
̢̧̡̢̡̡̢̢̢̡̛̛̛̟̣̞̙͈̠̙̟̣̟̝͉̟̣̟̰̟̣̟̞̟̞̬̝̙̟̤̝̙̙̞̝̙̏̑̓̏̏̒̔̏̒̏̕̚̕̕̕͜͜
̡̢̛̛̠̟̞̙̯̪̙̝̙̟̣̭͙̏̒˨̢̨̡̢̡̢̛̣̞̤̣̞̞̟̟̣̟̘̤̯̪̟̜̟̰̞̏̒̓̑̏̓̏̔̕̕̕̕̕͜͜͹
̢̧̢̡̢̢̢̢̢̡̛̛̟̣̞̙̬̟̣̭̣̣̣̟̜̪̙̞̤̙̟̣̞̜̙̣̰̠̟̜̠̜̟̝̟͙̏̒̒̏̏̒̒̏̒̕̕̕̕̕
ˢ̨̢̛̙̟̝̦̞̙̟̝̟̣̞̟̩̞̙̙̑̏̕̕̕кости Ϳ̡̨̢̡̛̮̣̟̬̙̠̟̝̟̪̭̯̟̣̟̬̦̏̓͜
̡̢̨̢̢̢̢̡̢̢̠̯̣̰̝̬̩̞̬̤̙̜̙̰̙̟̤̪̣̜̰̣̰̠̟̣̙̟̣̙̙̜̣̰̔̏̒̒̔̒̕̕̕̕̕̕̕̚̕̕͹
̟̣̞̙̰̓̕ ˨̝̜̙͙̕ ˰̢̜̟̣̞̟̣̭ ̢̛̟̣̞̟̟̓ ̢̪̣̒̒̏̕̕͜ ̏ ̛̣̗̏̕ ̡̛̛̦̙̣̣̟̞̙̏̏̕ ̟̓̕
̡̢̡̢̢̢̢̡̢̢̛̠̜̙̞̞̠̟̣̞̞̟̘̙̰̣̟̣̙̜̗̣̙̰̙̣̰̗̞̙̰̣̤̏̔̔̒̏̒̏̏̔̒̕̕̕̕̕̕̕̚͜͹
̢̛̯̪̙̦̞̟̣̭̏(рис. 6). ˯̢̡̧̢̡̞̟̞̟̠̙̞̙̠̠̟̣̟̞̙̰̒̚̕кости — ̞̙̝̞̭̩̰̏̏̕
̡̢̡̡̢̡̨̢̢̛̛̘̣̣̟̣̞̟̟̝̣̙̜̠̙̟̣̙̗̞̙̙̞̙̟̜̭̩̠̟̞̟̣̙̟̣̙͙̏̏̏̓̏̏̏̔̏̑̕̕̕̚
˰̡̨̢̟̞̟̣̞̬̕ ̢̢̟̣̒̒̏̚ ̢̛̟̣̙ ̡̢̟̠̜̰̯̣̰̔̕̕ ̢̟̟̣̞̟̩̞̙̝̕̕ ̡̝̙̞̜̭̏̕͹
̞̬̦ ̢̟̜̕̚ ̙ ̡̨̢̛̟̞̙̙̦̓̏̕ ̢̪̣͙̒̒̕̕ ˢ ̢̢̟̣̏̒ ̢̛̟̣̙ ̡̢̘̟̜̟̟̒̓ ̨̛̜̟̒̏̕̕
̦̟̰̣̟͈̟̒̔̒̔̏̔50 ̡̨̢̢̛͉̟̞̙̙̪̣̈́̓̏̒̒̏̕̕̕̕͜(28 ̡̨̢̢̛͉̙̞̟̞̙̙̟̈́̓̏̕̕̕͹
̙̞̞̙̰̔̕̕(22 ͉͙̈́˯̡̨̢̢̡̢̢̨̢̛̛̞̙̟̪̣̟̠̙̣̟̣̰̝̮̜̣̙̞̟̣̭̞̓̏̒̒̔̏̏̏̕̕̕̕̕͝
95 ̡̢̢̨̢̢̢̛̛̟̞̟̠̣̜̞̟̟̜̜̞̟̝̟̣̜̭̞̤̯̣̭̟̣̜̰̯̣̜̙̈́̔̏̒̏̓̏̏̏̏̒̑̕̕̕̕͜͜
̡̗̙̬ ̙ ̤̜̟̬͙̓̒̔̕ ˢ ̡̨̢̛̞̟̞̙̟̝̓̏̕̕ ̢̪̣̒̒̕̕̕͜ ̡̠̙̯̪̝̔̏̕ ̢̛̟̣̙ ̡̣̒̕͹
̢̡̢̧̢̡̛̟̣̭̠̟̜̯̣̟̜̙̜̭̙̰̥̟̥̟̙̝̞̙̰͙̔̑̏̔̏̏̏̏̓̕͜͜˲̡̛̜̣̟̞̙̘̝̒̓̏̕̕̕
̢̜̤̗̙̣ ̢̟̞̟̞̬̝̒ ̠̟̔̕ ̜̰̔ ̡̝̙̞̜̭̞̬̦̏̕ ̢̟̙̞̞̙͙̔̕̕̚ ˶̨̢̛̙̝̙̙̕̚ ̢̢̟̣̏̒
̢̛̟̣̕̚ ̙͜ ̢̜̟̣̜̭̞̟̔̒̏̕̕͜ ̙̦ ̨̢̛̝̦̞̙̙̏̕̕̕ ̢̢̟̣̒̒̏̚ ̢̘̙̰̣̏̒ ̟̣ ̡̢̟̘̣̒̏̏͜
̢̢̡̢̟̣̟̰̞̙̰̟̞̙̘̝̤̜̟̙̠̙̣̞̙̰͙̓̏̏̒̏̚͜ˢ̢̡̢̢̛̣̟̝̟̘̣̟̣̞̟̙̣̜̭̞̟̔̒̏̕̕̕̕
̢̡̡̨̢̢̢̢̨̢̛̛̟̗̞̙̟̞̙̙̦̪̣̙̟̬̟̜̭̩̜̣̙̟̟̣̙̔̏̓̏̒̒̒̔̑̒̔̒̓̕̕̕̕̕̕̕̕̕͜
̡̢̢̨̢̟̜̯̣̝̞̭̩̣̟̣̭̯̙̟̜̭̩̮̜̣̙̞̟̣̭̯͙̑̏̔̏̒̔̑̏̕̕̚̕̕̚˫̢̡̢̣̟̣̙̟̣̞̟̏͹
̢̢̡̡̨̢̢̢̢̡̛̛̙̣̜̭̞̟̟̗̞̙̟̞̙̙̦̪̣̟̣̙̤̝̞̭̩̣̰̞̟̔̏̓̏̒̒̒̏̏̕̕̕̕̕̕̕̕̕̕͜͹
ганических — увеличивается; в результате повышается хрупкость костей.
 Анатомия скелета

˯̡̪̙̣̝̙̞̬̑̕̕
Ab͜^bbM ˫̢̢̛̟̣̭̟̣̙͜ ˯̡̢̢̢̛̞̜̣̞̟̙̣̝̬̓̏̕̕̚̕
5WM_VhbWb ˤ̙̥̙̘̏ ˳̡̨̢̧̡̨̢̡̛̛̜̟̣̤̣̟̟̣̙̙̝̣̙̜̙̞̙̤̯̥̟̝̤̑̏̔̕̚̕̕̕͜
˫̧̡̨̢̡̡̢̢̢̛̛̟̞̣̤̣̟̟̣̙̞̟̣̟̟̝̠̟̜̟̗̞̤̣̑̏̏̏̏̏̒̕̚̕͜͹
6_W_VhbWb ˾̠̙̥̙̘ ̡̢̢̢̨̢̞̰̠̟̦̞̟̣̭̜̤̗̪̰̜̰̟̜̞̞̙̰͈̟̙̞̞̙̰͉̏̒̏̏̔̔̕̕̕̕̕͜
̢̢̢̢̛̟̞̟̣̭̯̔̕̕̚
˴̨̢̢̡̧̛̛̛̣̟̟̣̙̞̞̙̮̠̙̥̙̘̙̙̥̙̘̜̟̜̙̏̏̓̏̏̔̏̏̓̔̏̕̕͜͹
?RcM_VhbWb ˭̣̥̙̘̏̕
̢̡̡̘̤̣̰̮̠̙̥̙̘̞̬̦̰̪̏̕̚
2_^_VhbWb ˠ̠̟̥̙̘ ˭̢̡̡̧̢̢̛̛̛̣̟̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̰̘̟̞̟̣̙̒̏̕̕̕
FdORa ˡ̡̤̟̓ ˢ̢̢̢̡̡̧̢̛̛̛̬̣̤̠̞̟̣̙̝̣̟̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̰̘̟̏̒̕̕̕͝
˭̢̢̢̡̡̧̛̛̛̜̞̭̙̬̣̤̠̞̟̣̙̝̣̟̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̏̒̏̕̚̕̕̕͝
FdORaPdZd\ ˡ̡̛̤̟̟̓
̢̛̰̘̟̒
˹̡̨̢̢̢̡̡̛̛̛̟̦̟̣̬̤̣̟̞̟̣̙̝̣̟̠̙̠̜̞̙̰̒̏̏̏̕̚̕̕̕͝
FdORa^bWcMb ˡ̡̢̢̤̙̣̟̣̭̓
̧̢̛̝̬̩̙̰̘̟̒
˨̨̢̨̢̢̢̢̛̞̙̣̜̭̞̟̬̣̤̠̯̪̰̣̭̟̣̙̜̤̗̪̰̝̣̟̝̏̒̏̏̏̏̏̕̕͜
Ba^PRbbdb ˯̡̢̛̣̟̣̟ ̡̡̧̢̢̨̢̛̛̛̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̰̘̟̣̗̜̰̟̜̞̞̙̰̒̏̏̔̕̕̕̕̕͜
̡̢̢̢̡̢̛̛̤̙̝̙̟̣̰̝̙͈̤̣̞̟̟̣̟̣̟͉̔̓̏̒̚
˲̢̡̢̢̢̛̛̤̣̞̟̟̣̟̣̟̟̣̙̙̝̯̪̙̮̜̜̙̠̟̙̞̤̯̏̒̒̔̚̕̚͜
4^]QhZdb ˭̛̬̪̜̟̕ ̢̢̡̢̢̢̨̢̤̣̞̤̯̠̟̦̞̟̣̭̜̤̗̙̣̜̰̟̜̞̞̙̰͈̟̙̞̏̒̒̔̔̕̕̕̕̕͝͹
̢̢̢̢̛̞̙̰͉̟̞̟̣̭̯̔̕̕̚
ˢ̢̢̡̡̧̛̛̬̣̤̠̜̙̘̙̝̬̪̜̝̣̟̠̙̠̜̞̙̰̝̬̩̙̒̑̏̕̕̕̕͝
6_WP^]QhZdb ˮ̛̝̬̪̜̟̏̔̕
̢̛̰̘̟̒
˰̡̢̢̢̡̡̛̛̛̟̣̰̗̞̞̬̤̘̙̬̣̤̠̞̟̣̙̝̣̟̠̙̠̜̞̙̰̒̏̕̚̚̕̕̕͝
4aWbcM ˣ̡̞̭̑̕̕
̧̢̛̝̬̩̙̰̘̟̒
;]PWbdaM ˢ̡̛̬̘̏̕ ˴̡̢̡̢̢̡̛̛̜̤̜̞̙̞̟̣̙̠̟̦̟̰̣̟̤̬̙̞̬̓̑̏̏̓̔̔̔̒̕̕̕̕̕͜
7^bbM ̛̝̀̏ ˴̡̡̛̜̤̜̞̙̤̜̟̙̜̙̟̜̭̞̟̥̟̝̬̓̑̓̒̏̕̕̚̚
˴̡̢̡̢̢̛̜̤̜̞̙̬̣̰̞̤̣̟̥̟̝̬̞̟̣̙̠̟̜̯̣̰̓̑̒̏̓̔̏̏̓̏̕̕̚̕͜
EdZPdb ˡ̡̟̟̘̔̏
̢̢̡̟̤̬̙̞̬̔̒̕
7^aM\R] ˯̡̢̣̣̙̒̕̕ ˭̢̡̢̢̡̣̟̠̟̦̟̗̞̙̰̟̤̟̙̞̟̔̔̒̒̒̕̕̕
7MPWRb ˲̢̤̣̞̰̏̒̏ ˭̢̧̢̢̡̢̢̨̛̣̟̜̟̜̙̘̙̙̤̣̞̟̟̦̰̪̜̤̗̙̣̜̰̟̜̏̏̏̒̓̏̔̕̕͝͹
MacWPdZMaWb ̡̢̠̟̦̞̟̣̭̒̕ ̢̢̡̢̡̡̢̢̛̛̞̞̙̰̟̣̙̤̟̟̣̭̯̠̙̟̘̟̞̙̙̤̣̔̓̑̏̒̏̏̒̏̕̚
4MeWcMb ˫̢̟̣̞̟̝̟̘͹ ˰̢̡̨̢̡̢̢̛̟̜̟̣̭̣̜̣̤̣̟̟̣̙̠̟̜̣̰̗̜̒̑̏̓̔̏̏̓̏̕̕̚̕̕̕͜͹
\RQdZZMaWb ̢̟̰̠̟̜̟̣̭̓̒̏ ̢̛̣̬̟̣̞̬̝̟̘̓̚̚

˫̢̟̣̞̰̏ ̛̣̞̭̏ ̢̢̟̣̟̙̣ ̙̘ ̛̛̜̣̟̕ (зрелых  Ϳ ̢̧̟̣̟̙̣̟̒̕͜ молодых  Ϳ


̢̢̟̣̟̜̣̟̑̏̒̕͜ ̡̧̡̠̟̤̙̤̯̪̙̦̔ ̢̛̟̣̞̟̕ ̢̪̣̟̒̒̕̕͜ ̙ ̢̢̛̟̣̟̜̣̟̏̒̕  Ϳ ̛̜̕͹
̛̣̟͜ ̡̢̢̢̬̯̪̙̦̏̏̒̏ ̢̛̟̣̞̤̯ ̛̣̞̭͉̏͜ ̏ ̛̣̗̏̕ ̨̛̝̗̜̣̟̞̟̟̓̕̕ ̢̪̣̒̒̏̕̕͜ ̒
̡̛̟̣̟̟̝ ̢̛̟̣̜̬̯̣̰̏̔̒̏ ̡̨̢̛̞̟̞̙̙̓̏̕̕̕ ̢̟̙̞̞̙̰͙̔̕̕ ˯̢̧̣̟̙̣̬̕ ̡̘̝̤̟̏͹
̞̬̒̏ ̒ ̨̛̝̗̜̣̟̞̟̕̕̕ ̢̪̣̟̒̒̕̕͜ ̡̛̟̣̟̟̕ ̧̡̨̢̛̛̟̞̞̣̙̙̝̙̕̕ ̢̛̠̜̣̙̞̝̙̏̏
̡̢̢̡̡̢̢̢̛̛̠̟̜̣̰̟̤̟̞̟̞̬̦̟̤̟͙̏̏̓̏̒̓̒̔̒̕̕
˲̡̡̛̣̤̣̤̞̟͹̧̛̥̤̞̙̟̞̜̭̞̟̏̚ ̧̙̞̙̔̕̕̚ ̢̛̟̣̙ ̢̰̜̰̣̰̒̕ ̢̟̣̟̞͙̕ ˯̢̣̟̞̕
̢̢̟̣̟̙̣ ̙̘ 5–20  ̧̡̨̢̛̛̟̞̞̣̙̙̕̕ ̡̢̠̟̜̟̗̞̞̬̦̏̕ ̢̛̠̜̣̙̞̟̏ ̢̛̟̣̞̟̟̓ ̒̕͹
̢̪̣̒̏̕͜ ̡̛̟̤̗̯̪̙̦̏ ̧̡̞̣̜̭̞̬̏̕̚ ̡̢͈̟͉̓̏̒̒̕ ̛̞̜̏̏͜ ̒ ̡̛̟̣̟̟̝ ̡̠̟̦̟̰̣̔
̡̢̢̢̡̛̟̞̟̞̬̟̤̬̙̞̬̒̔̒̕̕̕(рис. ͉͙˲̢̢̡̡̛̟̞̙̟̣̟̞̬̠̙̜̯̣̤̔̓̏̔̓̕̕̕̕
̡̡̢̨̢̛̛̤̤̠̟̝̗̤̣̙̝̗̤̞̙̝̙̘̠̟̜̞̞̬̣̟̞̬̝̙̠̜̣̙̞̝̙͙̔̓̔̏̒̏̒̏̏̕̕̕͝
Анатомия скелета туловища и конечностей 

Сила тяжести

Апофиз

Губчатое вещество

А Компактное вещество Б
Рис. 6. ˠ̡̡̧̢̡̢̡̛̛̛̞̰̟̙̞̣̙̰̟̣̞̬̦̠̜̙̞̟̣̞̟̙̣̜̭̞̟̞̠̜̞̙̰̏̔̏̏̏̔̏̏̒̕̕̕̕̕
̢̢̢̢̡̢̢̛̛̙̜̬̣̰̗̣̙̣̤̯̪̞̟̣̭̟̝̠̙̟̞̞̟̔̒̏͛̕̕̚̕̚̕͜
ˠ — фронтальный срез большеберцовой кости; ˡ — рентгенограмма

Компактное вещество Губчатое вещество


Наружные окружающие
пластинки Остеон

Центральный
Цилиндрические (гаверсов) канал
костные пластинки

Надкостница
(периост)

Кровеносные сосуды

Остеоциты
Питательный (фолькмановский) канал
Питательное отверстие

Рис. 7. ˯̢̢̡̢̛̣̟̞̞̟̣̟̞̙̟̣̙̕̕̕̕

ˢ̢̢̡̡̡̨̛̛̛̟̝̠̣̞̟̝̪̣̟̣̟̞̬̠̜̟̣̞̟̠̙̜̗̣̤̤̤̤̏̒̒̏̔̓̔̓̒̓̑̏̕̕̕̕̕͜͹
̢̡̢̡̛̛̣̟̝̪̣̟̞̙̟̘̤̯̣̟̣̞̬̠̜̙̞̬͙̒̒̑̏̏̔̕̕̕̕̕̕˱̢̢̢̠̟̜̯̣̰̟̣̟̞̬̏̏̓̏̕
̢̢̢̢̢̨̢̛̛̟̟̣̣̣̙̙̣̤̯̪̙̝̙̞̟̣̭̥̙̘̙̙̝̙̒̒̒̔̒̏̕̕̚̕нагрузками Ϳ̡̠̕͹
̡̢̢̡̢̛̛̠̞̙̤̜̰̞̟̙̜̝̗̣̙̰̙̣̰̗̞̙̰͙̔̏̏̏̕̕
 Анатомия скелета

˲̡̞̤̗̙̏ ̢̛̟̣̙͜ ̓̔̕ ̢̡̢̞̠̟̣̞̞̟̔̒̕̕̕ ̡̢̠̟̙̦̟̙̣̔ ̛̛̟̞̣̣̏ ̢ ̢̛̞̟̣̞̙̏̔͹


̧̡̢̢̢̢̢̛̛̛̛̟̘̤̣̰̞̟̜̭̟̟̣̞̬̦̠̜̣̙̞̟̟̦̣̬̯̪̙̦̯̑̏̏̒̏̒̏̒̕̚̕̕͜͜кость, Ϳ
̡̢̢̨̢̢̛̛̛̮̣̟̟̣̙̜̭̞̟̪̣̟̟̣̙̟̣̜̙̯̪̰̞̙̟̜̭̩̠̜̟̣̞̟̣̭̯͙̏̒̒̏̏̑̕̕̕̕̕̕̚͜
ˢ̢̢̡̡̢̢̢̡̛̛̛̣̦̝̣̦̟̣̭̠̟̞̙̯̣̟̞̟̞̬̟̤̬̙̞̬̙̝̏̓̔̒̏̒̔̒̕̕̕̕̕̕̕͜͜͹
̢̡̢̯̣̰̠̙̣̣̜̭̞̬̟̣̣̙̰͙̏̒̕̕̕

˱̘̙̣̙̏̒̕ ̢̛̜̣͙̏̕̕ ˴ ̢̦̒̕ ̡̦̟̟̬̦̔̒ ̢̛̜̣̕̕ ̡̨̠̟̞̜̭̞̟̒̏̏̕ ̡̢̠̣̜̞̔̏̒̕̕


̡̦̟̟̔̚͝ ̮̣̟ ̠̜̟̣̞̬̚ ̣̰̗͜ ̙̤̪̙̔̚ ̟̜̭̒̔ ̢̟̒̓̕ ̣̜͙̏̕ ˰̡̙ ̡̮̝̙̟̞̜̭̞̟̝̑̏
̡̡̢̨̢̡̢̡̢̛̛̘̙̣̙̙̦̟̞̜̘̝̪̣̰̦̰̪̬̝̜̣̟̝̟̣̟̬̠̟̣̏̒̔̏̏̏̏̏̏̒̕̕̕̕̕̚̕͜͹
̠̞̞̟̕ ̡̡̢̠̟̘̤̣̰̑̏̕̕ ̒ ̢̛̟̣̞̬͙̚ ˲̛̜̣̕̕ ̡̢̘̙̣̰̏̒̒̏̕ ̙̘ ̡̝̣̙̜̏̏̏̕ ̡̟̔͹
̢̜̭̞̟̏̚ ̡̝̘̟̝̬̔̕̕͜ ̣̟̚ ̕̕ ̨̢̣̙̏͜ ̡̛̟̣̟̰̏ ̢̛̜̟̜̙̘̤̣̰̏̕ ̛̟̟̜̟ ̡̦̟̬̔ ̙
̢̢̡̛̞̟̙̣̞̘̞̙̜̟̣̟̝͙̏̒̏̕̕˲̡̢̡̢̛̝̟̜̭̞̰̝̘̟̝̘̜̬̣̰̞̏̏̔̏̏̔̏̏̏̔̒̏̏̕̕̕
̡̞̞̙̦̏ ̮̣̠̦̏̏ ̡̮̝̙̟̞̜̭̞̟̟̑̏̓ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̒ ̙̒̔̕ ̟̣̜̭̞̬̦̔̕ ̢̡̨̙̝̝̣̙̞̟̕
̡̢̢̢̠̟̜̟̗̞̞̬̦̝̞̣̟̣̜͈̟̝̙̣̟͉͙̏̓̒̏̒̕̕̕̕
˴̨̡̢̡̢̛̛̜̟̬̜̰̯̣̣̙̣̙̙̘̙̣̙̰̜̣̒̏̒̔̏̔̏̒̏͛̕̕̕̕̕
= ̡̨̠̠̟̞̣̬̏̕̕̚ ̢̛̜̣̕̕ ͈ ͹̰ ̞̜̰̔̕̕ ̡̮̝̙̟̞̜̭̞̟̟̑̏̓ ̡̘̙̣̙̰͉͙̏̒ ˮ̏
̢̡̢̡̢̡̡̨̛̮̣̟̣̙̙̘̙̣̙̰̜̣̠̣̜̞̦̟̟̙̠̠̟̞̣̬̝̙̏̔̏̒̔̏̒̔̏̚̕̕̕̕̚̕̕
̢̡̡̡̡̡̛̛̣̰̗̝̙͈̝̙̟̠̣̝̙͉̟̙̞̣̙̟̞̞̬̝̙̠̠̞̙̤̜̰̞̟̦̟͙̏̏̒̏̔̔̕̕̕̕̕͜
˫̢̢̡̢̡̢̨̢̛̮̣̙̝̝̙̟̠̣̝̥̙̙̤̯̣̰̝̙̟̣̟̝̬̠̣̜̰̯̪̙̣̤̣̭̏̔̏̒̏̕̕̕͜
̡̢̟̜̭̞̟̔̏̚ ̡̝̘̟̝̬̔̕̕͜ ̙̘ ̡̛̟̣̟̟̚ ̒ ̜̭̞̩̝̔̏̕̚̕ ̢̡̡̢̥̟̝̙̤̯̣̰
̢̧̛̜̣̞̬̝̬̩̬̕̕̕͝
= ̡̢̛̦̰̪̟̜̣͈̒̕̚̕̕ ͹̢̧̡̡̡̝̰̞̤̣̙̤̣̟̞̟̟̘̙̣̙̰͉͙̒̑̓̏̒̚̕ˮ̢̮̣̟̣̏̏̚͹
̡̡̢̡̨̢̢̛̛̛̙̙̥̟̝̙̤̯̣̰̦̰̪̬̘̜̙̠̟̣̙̦̟̣̔̒̏̏̔̒̕̕̕̕̚͝
= ̢̢̨̡̡̢̢̛̛̟̣̞̬̜̣̞̙̞̣̥̟̝̙̟̣̭̰̏̏̒̏̚̕̕̕
͹̢̧̡̡̟̝̰̞̤̣̙̤̣̟̓̏̒̑̕͹
̡̡̢̡̢̛̛̛̞̟̟̘̙̣̙̰̟̠̟̙̦̟̙̣̘̝̞̦̰̪̟̣̞̙̞̟̣̞̤̯̓̏̒̓̔̏̔̏̏̒̏̏̕̕̚͜͝
̡̠̙ ̮̣̟̝ ̡̢̟̘̣̣̒̏̏̕ ̨̢̛̝̦̞̙̰̏̏̕̕ ̡̨̢̠̟̞̟̣̭ ̢̛̜̣͙̏̕̕ ˰̡̨̙̞̬̒̕̕
̨̡̢̢̡̨̛̛̛̣̟̙͈̙̜̙̰͉̟̟̣̞̞̙̰̠̟̰̜̰̯̣̰̙̥̙̘̦̣̤̣̬̦̟̔̏̒̒̔̏̏̑̏̕̕͹
̢̣̞̏̕̚͹̡̡̞̜̮̝̙̟̞̜̭̞̟̟̘̙̣̙̰͙̔̑̏̓̏̒̚̕̕̕˰̡̟̜̞̰̘̝̞̦̰̪̏̏̏̕̕͹
̢̢̡̢̢̡̡̛̛̛̟̣̞̙̞̟̣̞̤̯̜̣̠̟̙̦̟̙̣̠̟̜̟̗̞̙̰̙̘̒̏̏̒̔̔̏̒̚̕̕̕̕̕̕͹
шается к 18–20 годам.
ˢ̡̢̟̘̣̞̙̏̏̕ ̢̨̢̛̣̣̙̟̏̕̚ ̡̨̢̠̟̞̟̣̙ ̢̛̜̣̏̕̕ ̙ ̡̢̣̟̣̙̒̔̕ ̢̛̟̣̕̚ ̞̦̟̏͹
̢̡̢̢̨̡̡̢̢̙̣̰̠̰̝̟̘̙̙̝̟̣̙̟̣̤̜̙̞̙̰̘̝̟̙̝̬̣̜͙̔̒̏̒̒̏̒̏̏̚̕̕̕̕
ˢ̢̨̢̡̨̡̛̛̟̜̣̙̮̠̙̥̙̘̟̣̟̙̟̟̣̞̞̙̰̞̘̬̝̬̣̟̙̞̬̝̙̰̑̏̒̏̒̏̒̔̏̕̕̕̕͜͹
̢̢̡̢̡̢̡̛̝̙̟̟̣̞̞̙̰̠̟̰̜̰̯̣̰̠̝̬̝̟̗̞̙̝̙̠̟̜̞̟̞̠̟̒̔̏̔̓̏̕̕̕̕̕̕̕̕͜͹
̡̣̰̗̞̙̙̠̬̦̒̕̕6 ̜̣̗̙̘̞̙͙̕ˢ̨̨̢̛̛̠̟̥̙̘̦̟̟̞̬̣̟̙̟̟̣̞̞̙̰̏̏̔̑̏̒̕̕̕
̛̟̘̞̙̯̣̒̏ ̪̕̕ ̠̟̘̗̕͜ ̢ ̟̔ 16  ̜̣̕͜ ̙̦ ̨̞̜̙̙̏̕ ̡̢̟̠̜̰̣̰̔̕̕̕ ̢̣̠̞̭̯̕̕
̡̡̡̢̧̛̛̘̙̣̙̰̠̙̠̜̰̯̪̙̦̰̞̙̝̝̬̩͙̏̒̕
ˢ ̢̛̠̜̟̙̦ ̢̛̟̣̰̦ ̨̡̠̏̕̕ ͈̣̝̞̞̬̦̕̕͜ ̜̟̞̟̑̚͜ ̨̩̤̕̕ ̨̘̣̬̜̟̞̟̏̚ ̢̛̟̣̙͉
̡̘̙̣̙̏̒̕ ̢̛̟̣̞̟̚ ̛̣̞̙̏ ̡̢̠̟̙̦̟̙̣̔ ̞̏ ̢̟̞̟̒̕ ̢̟̙̞̙̣̜̭̞̟̔̕̕̚ ̛̣̞̙̏͜ ̝̙͹
̞̤̰ ̡̦̰̪̤̯̒̕ ̢̣̙̯͙̏̔ ˰̡̙ ̮̣̟̝ ̨̛̣̟̙ ̢̛̟̟̣̞̞̙̰̕̕ ̛̟̘̞̙̯̣̒̏ ̒ ̟̣̜̭̔̕͹
̨̢̡̢̡̛̛̛̞̬̦̤̣̦̥̙̟̘̞̟̠̤̜̬̟̤̗̯̪̟̜̟̞̟̝̟̘͙̏̏̑̏̏̓̒̓̚̕̚̚͜˯̨̢̛̟̣̏̓̕͹
̡̢̡̢̡̢̢̛̟̘̟̞̙̰̠̟̣̠̞̞̟̩̙̰̣̰̙̘̝̪̣̟̙̞̙̣̜̭̞̤̯̣̞̭͙̑̏̒̏̏̏̏̔̏̕̕̕̕̕̕̕
˳̡̢̢̢̢̨̡̨̢̨̨̧̛̛̛̛̘̙̯̣̰̠̜̟̙̟̣̙̟̠̙͈̣̙̞̟͉̜̯̙͙̏̏̒̒̏̒̔̏̏̏̏̕̕̕
˳̛̙̝̏ ̡̟̘̟̝̑̏͜ ̢̢̤̪̣̤̣̒̕̕ ̔̒̏ ̠̤̣̙ ̢̟̣̟̞̘̓̏̕̕̕  Ϳ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̢̛̟̣̞̟̚
̛̣̞̙̏͛а) ̡̨̢̢̢̛̛̠̰̝̟̟̘̞̙̞̟̞̙̟̟̟̣̞̟̟̤̠̜̟̣̞̞̙̰̞̝̣̟̒̒̏̓̒̓̏̕̕̕̕̕̕̕͹
Анатомия скелета туловища и конечностей 

̢̡̨̢̛̛̛̛̛̙̞̙̣̜̭̞̟̣̞̞̟̘̜̙̮̜̝̞̣̟̜̣͈̠̙̞̟̟̟̣̞̞̙͉̔̏̏̏̔̒̏̒̕̚̕̕̕̕̕̕̕̕̕͝
б) ̡̡̡̢̢̢̛̛̛̥̟̝̙̟̞̙̦̰̪̬̦̘̜̟̟̣̠̟̜̤̯̪̙̝̙̦̘̝̪̞̙̒̏̒̏̏̔̔̏̕̕̕̚̕̕̕͹
̢̡̨̢̛̛̛̝̟̣̞̟̣̞̭̯͈̣̟̙̞̟̟̟̣̞̞̙͉͙̏̒̕̚̕̕̕̕

ˢ̢̛̙̬̟̟̣̞̞̙̰͙̔̕̕˰̡̡̢̢̡̛̛̙̘̝̪̞̙̙̦̰̪̟̟̜̣̟̣̞̬̝̟̘̟̏̒̓̏̑̏̒̏̕̕̕̕̕͹
̢̢̡̨̡̢̡̡̛̛̞̙̟̣̞̟̟̪̣̠̟̞̜̭̞̟̠̟̙̦̟̙̣̞̤̣̙̦̰̪̟̘̜̓̒̒̏̒̏̏̔̒̒̏̏̔̕̕̕̕̕̚͹
̛̙ ̢̛̟̣̙ ̠̤̣̝̕ ̡̮̞̦̟̞̜̭̞̟̟̔̏̓ ̢̛̟̟̣̞̞̙̰͙̕̕ ˳̛̙̝̏ ̡̟̘̟̝̑̏ ̡̡̢̥̟̝̙̤̣̰̕
̨̢̢̡̢̡̨̛̛̛̤̣̟̪̣̟̟̣̙͙̟̟̣̞̞̙̰̙̥̙̘̦͈̣̜̦͉̣̤̣̬̦̟̓̑̏̒̒̀̔̏̒̔̏̏̏̑̏̕̕̕̕̕̕͹
̢̨̢̣̟̬̞̟̠̟̰̜̰̯̣̰̞̑̒̏̕̚ ͹̢̧̡̡̝̝̰̮̝̙̟̞̜̭̞̟̟̘̙̣̙̰͙̑̏̓̏̒̕̕˰̡̟̝̕̕
̡̨̡̢̡̡̡̛̛̘̙̣̙̰̙̤̜̙̞̙̰̞̤̘̙̞̜̣̤̗̟̞̤̣̙̤̣̟̞̟̝̠̙̟̏̒̒̏̓̏̒̒̑̔̕̕̕̕̕̕̕
̨̢̡̧̢̢̢̢̢̢̡̢̛̛̞̙̞̣̰̠̟̟̣̜̟̗̞̙̰̟̣̞̟̟̪̣̣̜̟̣̙̞̤̗̙̟̏̏̓̒̒̏̒̏̕̕̕̕̕̕̕͜
̢̡̢̧̛̣̟̟̞̬̞̟̣̞̙̬͙̏̔˾̡̢̢̡̛̛̣̟̠̙̟̣̜̭̞̟̟̟̣̞̞̙̣̙̝̠̤̣̝̟̘̤̏̏̑̏̕̕̕̕̕̕͝͹
̢̢̢̨̢̨̢̛̛̛̛̣̰̟̝̠̣̞̟̟̣̞̟̪̣̟̟̣̜̙̯̪̰̟̜̭̩̝̦̞̙̟̏̒̒̏̑̏̕̕̕̕̕̕̕̕̚̕̕̚͜
̡̨̢̠̟̞̟̣̭̯͙ ˫ ̝̟̝̞̣̤̕ ̡̟̗̞̙̰̔̕ ̙̥̙̘̬̔̏ ̢̦̒̕ ̡̨̣̤̣̬̦̑̏ костей  Ϳ ̢̛̟̣͹
̞̬͙̕˨̢̨̡̢̢̢̢̢̛̛̣̠̙̟̣̜̭̞̟̟̟̟̣̞̞̙̰͈̟̣̜̟̗̞̙̟̣̞̟̟̪̣̟̏̏̓̓̒̒̏̕̕̕̕̕̕̕̕
̢̡̢̧̡̢̡̢̢̢̡̛̛̣̟̟̞̬̞̟̣̞̙̬͉̠̟̙̦̟̙̣̟̣̟̣̣̟̜̪̙̞̤̙̠̟̜̟̗̞̙̰͙̏̔̔̒̔̕̚̕̕
ˢ̨̡̢̢̡̢̛̛̮̠̙̥̙̘̦̣̟̙̮̞̦̟̞̜̭̞̟̟̟̟̣̞̞̙̰̠̟̰̜̰̯̣̰̠̝̬̝̏̔̏̓̒̔̏̕̕̕̕
̡̡̢̡̡̛̟̗̞̙̝͈̞̙̗̞̙̮̠̙̥̙̘̞̞̟̟̣̙̙̦̞̙̮̠̙̥̙̘̟̜̭̩̔̑̔̒̑̑̕̕̚̕̕̚̕̚̕̕͹
̧̢̛̟̟̟̣̙͉͙̒̚ˢ̢̢̨̢̛̛̛̟̜̭̩̙̞̣̟̣̣̟̙̟̟̣̞̞̙̰̮̠̙̥̙̘̦̠̟̰̜̰̑̒̒̏̒̕̕̚̕̕͹
̢̯̣̰̒ͼ ͹̟̗̙̘̞̙͙̓̔̚˯̢̡̢̡̛̟̣̞̞̙̮̠̙̥̙̘̟̠̟̙̦̟̙̣̮̞̦̟̞̜̭̞̟͙̒̔̔̏̕̕̕
˭̗̤̮̠̙̥̙̘̟̝̙̙̥̙̘̟̝̟̔̔̏̔̕18 ̢̡̢̡̡̛̜̣̟̦̞̰̣̰̣̟̞̰̦̰̪̰̠̟̏̏̒̏̕̕̕͹
слойка — ̡̡̮̠̙̥̙̘̞̬̦̰̪͙̏̚˨̢̨̡̡̡̢̣̮̣̙̦̮̠̙̥̙̘̞̬̦̦̰̪̠̟̙̦̟̙̣̏̏̔̕̕̚
̡̢̢̢̡̛̟̣̟̣̜̙̞̤̠̟̜̟̗̞̙̰͙̒̔̔̕̚̕̕˰̡̧̢̢̢̢̡̢̛̟̙̞̟̣̟̘̙̟̞̙̰͈̟̣̞̟̟̒̏̓̕

Эпифизарный
хрящ
Вторичная точка
Смена дихондриального окостенения окостенения
диафиза на перихондриальное, в эпифизе
а затем периостальное окостенение
Первичная точка
окостенения
в диафизе Костномозговая
полость

Хрящевая закладка кости

Пренатальное развитие После рождения

Рис. 8. ˲̢̡̡̨̢̢̡̢̡̛̠̟̟̬̘̙̣̙̰̣̤̣̟̟̣̙̠̟̣̟̝̮̞̦̟̞̜̭̞̟̟̙̑̏̒̑̏̔̒̔̏̓̚̕
̡̢̢̛̠̙̟̣̜̭̞̟̟̟̟̣̞̞̙̰̏̓̕̕̕
 Анатомия скелета

̢̡̢̨̨̢̢̡̢̛̣̞̙̰͉̮̠̙̥̙̘̟̙̙̥̙̘̟̤̟̞̙̞̣̰̟̘̣̏̏̒̔̏̒̔̒̏̏̒̏̏̕̕̕14 ̜̣̤̏̕͜
мальчиков Ϳ̢17 ̜̣͙̕˫20–21 ̡̢̢̢̛̟̤̠̟̙̦̟̙̣̟̟̣̞̞̙̠̟̜̞̙̦̮̠̙̓̔̔̔̕̕̕̕͹
̡̡̡̢̡̡̢̨̛̛̥̙̘̞̬̦̦̰̪̟̣̣̜̜̙̞̤̠̪̣̰̟̟̞̣̜̭̞̟͙̏̏̒̔̏̏̏̕̚̕̕̕̕͜
ˢ ̢̛̟̣̰̦͜ ̙̝̯̪̙̦̕ ̢̜̟̗̞̤̯ ̡͈̞̠̙̜̭̞̤̯͉̏̒̕ ̡̥̟̝̤͜ ̨̟̬̞̟̑ ̢̙̝̣̰̕̕ ̞̕͹
̢̨̢̛̛̛̛̟̜̭̟̣̟̟̟̣̞̞̙̰͙̕̕̕˰̡̡̢̢̢̙̜̭̞̩̝̘̙̣̙̙̞̣̤̠̣̜̙̰̞̙͈̙̔̏̏̒̏̏̕̚̕̕̕͹
̢̡̢̨̢̢̛̞̟̣̟̘̙̟̞̙͉̦̣̙̞̤̯̟̣̭͙̒̏̒̏̒̔̕̕̕̚̕ˢ̢̡̡̡̛̝̣̦̥̟̝̙̟̞̙̰̤̠̞̬̦̏̒̏̕
̡̢̡̡̢̧̢̡̢̛̛̛̟̣̟̣̟͈̠̟̥̙̘̟͉̠̙̠̜̰̯̣̰̝̬̩̬̙̰̘̙̟̘̤̯̣̰̟̒̏̒̓̔̒̑̏̔̑̏̕̕͜͜͹
̨̨̡̢̛̛̟̞̬̣̟̙̮̞̦̟̞̜̭̞̟̟̟̟̣̞̞̙̰͙̒̔̏̓̕̕̕˵̡̡̨̨̛̟̝̙̟̞̙̟̟̞̬̦̣̟̒̏̔̑̏̒̕̕
̢̨̡̢̡̢̛̟̟̣̞̞̙̰̟̬̞̟̠̟̙̦̟̙̣̟̘̣̑̔̒̒̏̕̕̕8–9 ̡̢̜̣̞̟̝̟̗̣̠̟̟̜̗̣̭̰̔̏̕̕͜
до 18 лет; при этом завершается окончательное моделирование костей.

˫˯ˮ˳˱˯ˬ˽ˮ˼˥ˢ˯˰˱˯˲˼˰˯˳˥˭˥
ͱ˯ˡ˺ˠ̀ˠˮˠ˳˯˭˩̀˲˫˥ˬ˥˳ˠͲ
͙ Что образует скелетную систему и в чем состоят ее функции? (с. 4, 13)
͙ ˯̡̢̢̢̨̢̡̛̛̛̠̜̙̣̜̣̞̤̯̙̣̝̤̣̭̟̠̟̞̟̔̏̏̕̕̕̕̕̕͹̙̣̜̭̞̟̟̠̔̒̓̏̓̏̕͹
̡̢̠̣͙͈͙̏̏̏ ͜
͉

͙ Какие части выделяют в теле человека? (с. 4–5)
͙ Чем образован осевой скелет? (с. 13)
͙ Чем образован добавочный скелет? (с. 13)
͙ Из каких частей состоит скелет верхней конечности? (с. 5, 14–15)
͙ Из каких частей состоит скелет нижней конечности? (с. 5, 14–15)
͙ ˯̢̣̞̟̙̣̜̭̞̟̕ ̛̛̙̦̏ ̢̢̛̠̜̟̟̣̕̚ ̡̢̢̡̝̣̙̯̣̏̏̒̏ ̠̟̜̟̗̞̙̕̕ ̟̣̜̭̔̕͹
ных частей тела и органов? (с. 5–9)
͙ Приведите анатомическую классификацию костей. (с. 13, 16–17)
͙От чего зависят механические свойства кости? (с. 17)
͙ Как устроена трубчатая кость? (с. 13, 16)
 ͙ˢ ̨̝̕ ̢̢̟̣̟̙̣ ̧̛̥̤̞̙̰ ̟̣̜̭̞̬̦̔̕ ̢̛̟̣̞̬̦ ̡̟̘̟̞̙̑̏̒̏͛̚ ̠̟̥̙̘̏̏͜
эпифизарного хряща, надкостницы? (с. 13, 18 )

͙ ˨̏ ̢̨̣̕ ̨̟̓̕ ̡̢̠̟̙̦̟̙̣̔ ̡̢̟̣ ̢̛̟̣̕̚ ̒ ̜̙̞̤̔ ̙ ̨̤̜̙̞̙̒̕̕̕ ̜̙̞̬̔
человеческого тела? (с. 16, 21–22)
 ͙ ˢ̡̢̡̢̡̢̨̛̛̟̝̟̘̣̘̩̣̰̟̣̣̜̜̙̞̤̙̠̟̝̤̏̒̏̏̒̏̏̒̔ͣ̕̕̕̕̕(с.  ͼ ͉
 ͙˸̣̟ ̢̰̜̰̣̰̒̕ ̢̡̡̛̣̤̣̤̞̟͹̧̛̥̤̞̙̟̞̜̭̞̟̏̚ ̧̙̞̙̔̕̕̚ ̢̛̟̣̙͜ ̛̛̏ ̟̞̏
устроена? (с. 18–19)
 ͙˩̘ ̡̝̣̙̜̏̏̏̕ ̛̛̟̟̏̓ ̡̘̟̬̩̟̟̏̔̒̓̕ ̢̛̜̙̣̏ ̡̢̘̙̯̣̰̏̒̒̏ ̢̛̟̣̙ͣ
(с. 20)
͙ Назовите и охарактеризуйте стадии развития скелета. (с. 20)
͙Какие бывают виды окостенения? (с. 21–22)
͙ˮ̢̡̧̡̢̛̛̛̘̟̙̣̟̙̟̘̞̙̞̟̞̙̰̞̣̟̟̟̣̞̞̙̰̙̥̙̘̦̙̏̒̒̒̒̒̔̏̏̕̕̕̕̕
эпифизах трубчатых костей. (с. 20–21)
͙˯̡̡̢̢̨̢̛̛̛̛̦̣̙̘̤̣̠̟̜̟̣̜̭̞̟̣̭̟̘̞̙̞̟̞̙̰̣̟̟̟̣̏̏̔̒̏̒̒̕̚̕̕̕̕̕̕͹
нения в разных частях длинных трубчатых костей. (с. 20–21)
Анатомия скелета туловища и конечностей 

1.2. Строение позвоночного столба


ˢ̡̢̨̟̠̟̬̜̰̙̘̤̞̙̰̔͛̕
= ˫̢̢̢̨̢̟̣̙̦̟̰̪̙̟̣̠̟̘̟̞̟̞̟̟̣̟̜͙̒̔̒̏̒̒̓̑̏̕͜
= ˲̡̛̣̟̞̙̠̟̘̟̞͙̒̏̕̕
= ˠ̨̢̛̞̣̟̝̙̙̏̕̕ ̢̢̟̟̞̞̟̣̙̑̕ ̢̡̣̟̞̙̰̕ ̡̤̞̬̦̓̔͜ ̩̞̬̦̕̚ ̙ ̢̨̠̟̰̞̙͹
̛̞̬̦̠̟̘̟̞̟͙̒̒
= ˲̡̡̢̧̨̛̛̛̣̟̞̙̣̙̟̠̙͙̏̏̕̕̕

Š ˰̡̨̛̞̭̘̞̞̙̤̝̞̙̙̞̬̟̏̏̒̒̕̕̕̚̕̚͜
˰̢̨̡̟̜̙̘̤̞̙̰̝̣̙̜̘̞̰̣̙̰̬̟̜̗̞̬̏̏̏̏̒̔̕̕̕
˨̞̣̭̏͛
J ̢̢̟̣̏̒͜ ̨̢̛̟̜̙̣̟̒̕ ̙ ̞̘̞̙̏̒̏̕ ̢̛̟̣̕̚͜ ̡̟̘̤̯̪̙̦̑̏ ̨̠̟̘̟̞̟̞̬̒̚
̢̣̟̜̑͝
J ̢̡̨̢̛̣̟̞̙̠̟̘̟̞̙̞̘̞̙̟̣̒̏̏̒̏̓̏̕̕̕̕̕̚͝
J ̨̢̢̢̡̡̛̟̣̜̙̙̣̜̭̞̬̟̟̞̞̟̣̙̣̟̞̙̰̠̟̘̟̞̟̩̞̟̝̤̞̟̝̑̒̒̒̓̔̕̕̕̕̕̚͜
̢̨̙̠̟̰̞̙̞̟̝̟̣̜̦̔̏̕͝
J ̢̡̡̢̧̨̢̢̡̛̛̛̣̟̞̙̣̙̟̠̙̟̟̞̞̟̣̙̙̦̘̙̣̙̰͙̏̏̑̏̒̕̕̕̕͜
˴̝̣̭͛̕
J ̡̡̛̠̙̜̭̞̟̟̠̜̰̣̭̠̟̜̟̗̞̙̠̟̘̟̞̟̣̜̏̒̔̒̒̒̕̕̕̕̕̕͝
J ̡̟̠̜̰̣̭̔̕̕ ̞̏ ̨̢̛̞̣̟̝̙̙̦̏̏̕ ̡̡̠̠̣̦̏̏̏̕ ̛̠̟̘̟̞̟̒̒ ̙ ̡̢̧̛̣̏̕ ̟̣͹
̡̢̢̢̡̢̡̡̢̛̛̛̟̣̙̤̣̞̬̠̟̦̞̟̣̙̬̘̙̙̟̣̣̙̰̘̞̣̭̙̦̥̤̞̏̒̒̒̒̏̕̕̕̕͜͜͜͹
̧̨̙̟̞̜̭̞̟̞̘̞̞̙̏̏̏̕̕̕͝
J ̡̡̡̧̨̢̡̢̛̛̠̙̜̭̞̟̟̠̜̰̣̭̞̙̬̙̣̙̠̟̘̟̞̟̞̞̣̞̟̙̦̏̒̔̓̏̏̒̒̏̓̒̕̕̕̕
̢̛̞̙̝̦̏͝
J ̡̟̠̜̰̣̭̔̕̕ ̒ ̣̜̕̕ ̢̢̟̣̙̣̬̕ ̡̢̛̟̣̟̣̙ ̛̠̟̘̟̞̟̒̒ 4H;;͜ FV;;;͜ FVH;;͜ >;H͜
̡̧̡̢̧̛̛̠̟̙̯̣͙̏̕̕
˯̛̜̣̭̞̬̟̝̒̏̔̏̒͛̕
J ̡̢̨̢̡̡̡̢̧̛̛̛̟̣̬̞̣̟̝̙̙̝̙̠̠̣̝̙̠̟̘̟̞̟̙̣̏̑̏̏̏̏̏̒̒̏̕̕̕͝
J ̢̙̠̟̜̭̘̟̞̙̰̒̏ ̨̢̛̞̣̟̝̙̟̏̏̕̚ ̡̣̝̙̞̟̜̟̙̙̓̕ ̢̛͈̜̣̙̞̟̏̚ ̙ ̡̢̢̛̤̟͉̚
̡̢̨̢̠̙̟̠̙̞̙̙̠̟̘̟̞̟̞̟̟̣̟̜͙̏̒̓̑̏

˰̨̢̟̘̟̞̟̞̬̣̟̜͈̒̑̚P^Zd\]MeRacROaMZWb̨̢̢̛͉̙̜̙̠̟̘̟̞̟̞̙̟̣̟̙̣̙̘̒͜͜
ͼ
33  ̢̟̙̞̞̞̬̦̔̕̕ ̝̗̤̔̕ ̢̟̟̑̚ ̛̠̟̘̟̞̟̒̒ ̙ ̡̟̘̤̣̑̏̕ ̡̣̬̒̔̕̚ ̢̟̣̟̒ ̣̜̏̕
̨̛̜̟̒̏̕̕ (рис.  ͉͙ ˯̞ ̢̰̜̰̣̰̒̕ ̢̝̣̟̝̕ ̨̞̜̏̏̏ ̙ ̡̡̛̠̙̠̜̞̙̰̕̕ ̨̢̝̞̟̟̙̓͹
̧̢̢̡̢̡̨̢̜̞̞̬̦̝̬̩̙̣̝̝̬̝̞̠̟̣̞̞̟̠̙̞̙̝̣̤̣̙̙̗̏̔̒̏̏̒̔̒̕̕̕̕̕̕̕̕͹
̞̙̰̦̣̜͙̏̕˱̨̘̜̙̯̣̏̏7 ̩̞̬̦̕̚͜12 ̡̤̞̬̦̓̔͜5 ̢̨̠̟̰̞̙̞̬̦͜5 ̡̢̧̛̣̟̬̦̙̒̕
3–4 ̨̛̛̛̟̠̙̟̬̦̠̟̘̟̞͙̒̒̏˫̡̢̧̢̡̢̢̢̛̣̟̬̠̟̘̟̞̙̣̰̭̝̗̤̟̟̒̒̏̏̔̑̕̕̕̚͜͜
̡̡̢̧̛̟̘̤̯̣̣̑̏̏̕̕͜копчиковые Ϳ̨̛̛̟̠̙͙ˤ̨̢̢̜̙̞̠̟̘̟̞̟̞̟̟̣̟̜̟̏̒̓̑̏͹
ставляет около 40 % длины всего тела.

Вам также может понравиться