Вы находитесь на странице: 1из 8

Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2

Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

Голованова Татьяна ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ЖЕНСКОЙ


ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФАКУЛЬТЕТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В
ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Данная статья посвящена исследованию институционализации «Гендерных студий» в
Запорожском Национальном университете. Исследуются вопросы трех связанных между собой
частей: (a) какие факторы влияют на партнерские отношения между женской неправительственной
организации и факультетом социальной педагогики и психологии? (б) образовательные модели,
которые повлияли на обеспечение гендерно – чувствительной социальной работы в Запорожском
национальном университете? (в) какие стратегии являются актуальными в гендерных исследованиях
на ближайшие десять лет?
Концептуальные основы трех задач решались в этом качественном исследовании: а) история
женского движения в Украине, (б) теоретические и практические модели проекта, и (в) партнерство
женских неправительственных организаций и факультета социальной педагогики в рамках проекта.
Результаты показали, что социальная педагогика не является препятствием для гендерных
исследований в Запорожском национальном университете. Автор статьи приходит к выводу, что
несмотря на то, что рассмотренные три модели воспринимаются как эффективные, и достигают своих
целей, авторы проекта сделали упор на построении запорожской модели – Гендерного Форума.
Ключевые слова: институционализация, гендерные исследования, женские неправительственные
организации, гендерное образование и воспитание, проектная деятельность.
Рецензент: д-рка педагогічних наук, професорка В.А. Гаманюк
Стаття надійшла до редакції 16.06.2015 р.
УДК 305:373.043.1(477)
Олег Марущенко
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ВЧИТЕЛЬСТВА СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті, на основі соціологічного дослідження, проведеного за творчої участі автора,
охарактеризовано ключові гендерні стереотипи, властиві шкільним педагогам: про особистісні
характеристики, нібито притаманні хлопчикам і дівчаткам, про їх зовнішній вигляд, про ―чоловічі‖ і
―жіночі‖ навчальні дисципліни, обов‘язки в рамках шкільних чергувань і по дому. Автор дійшов
висновку, що педагогам сучасної української школи властиві високий рівень гендерної
стереотипізації, гендерна сегрегація і поляризація.
Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, педагог, гендерна сегрегація, гендерна поляризація.

Постановка проблеми в загальному звужуючи різноманітні життєві траєкторії


вигляді. Гендерні стереотипи займають, в залежності від того, якої біологічної
мабуть, центральне місце поміж інших статі є людина. Перебувати під впливом
стереотипних уявлень, адже найперше ми гендерних стереотипів – це означає
ідентифікуємо себе як представника/-цю поширювати сформовані культурою
певної статі. Їх доцільно визначити як характеристики певної статевої групи на
сформовані культурою схеми, всіх її представників/-ниць без
узагальнення про те, як дійсно поводяться усвідомлення того, що кожна людина є,
(мають поводитися) жінки та чоловіки. передусім, неповторною особистістю.
Гендерні стереотипи значно спрощують, Гендерні стереотипи людина пізнає
примітивізують соціокультурне ще у дитинстві, і школа, звичайно,
різноманіття навколо нас, причому відіграє у цьому важливу роль.
відбувається це доволі приховано. Вони, Основними засобами, за допомогою яких
наче невловиме повітря і «буденний» передаються стереотипи, є безпосередньо
процес дихання, настільки пронизують зміст освіти (навчальні програми і плани,
життя кожної людини, що стають підручники, наочні матеріали тощо);
непомітними операторами нашого ідеологія школи; виховні заходи, ритуали,
світогляду, поведінки і життєвого вибору, свята; простір навчального закладу
~ 88 ~ © Марущенко Олег
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

(зокрема «настінна наочність» – типів). Як результат, один з закладів


інформаційні дошки, стенди, плакати, (спеціалізована школа-інтернат)
твори мистецтва) та багато іншого [1]. представлял обласний центр, три – районні
Але, мабуть, ключовою тут є фігура центри (один навчально-виховний
педагога, адже саме з вчительством комплекс, одна гімназія, один ліцей), два –
дитина проводить у школі основний свій селища міського типу (одна гімназія, одна
час, до того ж, як правило, перебуваючи у загальноосвітня школа), два – селища (один
ролі об‘єкта педагогічного впливу. А навчально-виховний комплекс, одна
оскільки по відношенню до дітей загальноосвітня школа). На другому етапі у
вчитель(ка) і у класі, і поза ним виступає кожному обраному навчальному закладі з
використанням методики
головним ретранслятором/-кою не тільки
напівстандартизованого інтерв‘ю були
актуальних знань, а й діючих нормативів
опитані усі без винятку педагогічні
домінуючої культури, ретельне вивчення
працівники, які в той день були присутніми
того, наскільки стереотипними є на своїх робочих місцях (таким чином, у
свідомість та світогляд сучасного дослідженні взяв участь 221 педагог).
педагога, слід вважати актуальним Виклад основного матеріалу
науковим завданням. дослідження. Аналіз гендерних стереотипів
Загалом, проблематика гендерних вчительства розпочнемо з найбільш
стереотипів в освіті є доволі дослідженою фундаментального питання – особистісних
як у вітчизняній (у тій чи іншій мірі цю характеристик, тобто базових стандартів
тему у своїх працях вивчали такі вітчизняні маскулінності та фемінності. Нашим
спеціаліст(к)и, як С. Вихор, Т.Говорун, респондент(к)ам було запропоновано набір
Т.Дороніна, О. Кікінежді, В. Кравець, з 8 особистісних якостей, які традиційно
О. Плахотнік, О. Цокур та ін.), так і, відносять до маскулінних чи фемінних.
особливо, у міжнародній науковій думці Питання було наступним: «Як Ви
(І.Клецина, М.Кузнєцова, Н. Осетрова, вважаєте, які особистісні якості більше
Т.Щурко, M. Calvanese, P. Campbell, притаманні (підходять) хлопчикам, а які –
M.Favara, C.Grey, A.Ifegbesan, M.Sadker, дівчаткам?»
J.Tiedemann, M.White та ін.). Натомість, На цьому етапі було виявлено перші
вкрай рідко, особливо на українських гендерні стереотипи педагогів (див. рис.
наукових теренах, звертаються до вивчення 1). Загалом, спостерігаємо цілком
гендерних стереотипів саме педагогічної
усталений погляд на те, що вважати
спільноти школи, і цей факт лише додає
чоловічим, а що жіночим: традиційні
актуальності обраної теми. То ж, метою
фемінні якості (ніжність, покірність,
даної статті є характеристика гендерних
стереотипів, притаманних педагогам, які доброта, емоційність) респондент(к)и
працюють на різних ступенях сучасної схильні були оцінювати як такі, що,
української школи. передусім, притаманні або більше
Для досягнення мети були використані підходять дівчаткам, традиційні ж
дані соціологічного дослідження гендерних маскулінні якості (у першу чергу
стереотипів вчительства, що було сміливість, стійкість і сила волі,
проведено за безпосередньої творчої участі раціональний склад розуму) – частіше
автора у лютому-травні 2015 року. При приписувалися хлопчикам.
побудові вибіркової сукупності За виключенням однієї альтернативи
застосовувалася двоступенева вибірка: на (―активність‖), відносно якої
першому етапі були відібрані 8 освітніх спостерігаємо відносну рівновагу у
установ (при відборі враховувалися судженнях, для педагогічної спільноти
диспозиції навчальних закладів у характерне не тільки сегреговане бачення
поселенській структурі Харківської області, внутрішніх світів хлопчиків та дівчаток, а
а також представленість у вибірці різних їх
~ 89 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

й жорстка їх поляризація. Те, що не бажають бачити ознаки ніжності,


вважається притаманним для одних, доброту (!), а дівчаткам відверто
сприймається як невластиве для інших, і відмовляють у сміливості, стійкості та
навпаки: чомусь, наприклад, у хлопчиків силі волі.

Цікавим є той факт, що рівень стереотипну протилежну позицію згоди із


сприйняття стійкості і сили волі як запропонованим твердженням – 18,5 %).
характеристики, що у тій чи іншій мірі Натомість, кардинально іншу
має бути притаманною тільки особам пропорцію ―голосів‖ ―за‖ і ―проти‖ ми
чоловічої статі, є удвічі більшим (45 %) бачимо при аналізі рівня підтримки тієї
серед педагогів, чий професійний стаж думки, що тільки дівчатка повинні носити
перевищує 20 років (далі по тексту – довге волосся: ліберальну позицію ―ні‖
досвідчені педагоги), аніж серед більш підтримало менше респондентів/-ок (42,5
молодих колег і колежанок (22 %) (далі – %), аніж протилежну і більш ретроградну
молоді педагоги). ―так‖ (43,5 %). Тобто, саме довге волосся,
Деякі питання соціологічної анкети мабуть, і є тим ―каменем спотикання‖, що
були присвячені дослідженню робить хлопчиків зовнішньо схожими на
стереотипів педагогічної спільноти щодо дівчаток, з чим педагогічна спільнота,
нормативного зовнішнього вигляду дітей вірогідно, змиритися не може.
обох статей. Так, наприклад, переважна На рис. 2 зображено розподіл
більшість опитаних (89,1 %) не відповідей респондентів/-ок на запитання:
підтримала твердження про те, що тільки «З якими шкільними предметами, на
хлопчики мають право носити брюки. Вашу думку, краще справляються
Дещо менший, проте теж дуже значний, хлопчики, а з якими – дівчатка?» Слід
відсоток ―голосів‖ набрав варіант зазначити, що, загалом, більшість
відповіді ―ні‖ відносно тієї ідеї, що опитаних педагогів висловило думку про
дівчатка повинні мати більш охайний те, що з усіма предметами і ті, й інші
зовнішній вигляд, аніж хлопці (хоча справляються однаково успішно.
чимала кількість учасників та учасниць Натомість, далеко не всі педагоги
дослідження підтримало і відверто настільки одностайні – певна тенденція
до сегрегації все-таки була виявлена.

~ 90 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

Так, на думку вчительства, жіночими аналізуючи деякі інші питання анкети.


можна вважати, передусім, образотворче Так, наприклад, 81,9% (!) респондентів/-
мистецтво (24,4%), українську мову ок схвально оцінюють таку традиційну
(19,5%), біологію (17,2%), а також для вітчизняної шкільної освіти практику,
іноземну мову (8,6 %). Натомість, до як наявність різних нормативів для
чоловічих наші респондент(к)и віднесли дівчаток і хлопчиків на уроках фізичної
інформатику (32,1%), фізичну культуру культури (хоча, вже давно, здається,
(29%), математику (15,8 %) та історію очевидно, що якщо такі нормативи і
(15,4 %). потрібні, то прив`язувати їх варто не до
Загалом, цей розподіл є доволі статі, а до фізичного розвитку конкретної
традиційним: чим більше предмет дитини, тобто має діяти
вважається ―точним‖ (як-от інформатика, особистісноцентрований підхід). Чималу
математика), пов‘язаним з фізичною підтримку вчительок і вчителів здобула й
активністю (фізична культура), а також з інша сумнівна традиція – окремі уроки з
числами, з одного боку, та управлінням трудового навчання для хлопчиків і
державою, з іншого (історія), його дівчаток: і хоча 66,1 % усіх осіб, що взяли
схильні вважати ―чоловічим‖ (історію участь у дослідженні, не згодні з
вважають чоловічою дисципліною 20% ефективністю такої сегрегації, проте
досвідчених педагогів і лише 8,7% майже кожен четвертий опитаний (23,5
молодих вчительок і вчителів: мабуть, у %) все ж погоджується з ідеєю про те, що
більш старшого покоління історія також роздільне за статтю трудове навчання
асоціюється з ідеологічним дійсно є необхідним.
навантаженням радянського минулого, а Наступний блок питань (див. рис. 3)
у ідеології, звичайно, може бути тільки пов‘язаний з гендерними стереотипами
―чоловіче обличчя‖). І навпаки – там, де вчительства щодо закріпленості
ці характеристики не знаходяться, де обов’язків, які виконуються дітьми під
навчальні дисципліни асоціюються з час шкільних чергувань, за дівчатками і
чуттєвістю та емоціями, вони вважаються хлопчиками.
«жіночими». 4 з 11 запропонованих варіантів
Схильність педагогічної спільноти до обов‘язків наші респондент(к)и
гендерної сегрегації стосовно шкільних однозначно віднесли до ―жіночих‖, 5 –
предметів можна спостерігати і однозначно до ―чоловічих‖. Найбільш
~ 91 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

―жіночими‖ виявилися ті обов‘язки, які є відносити до «чоловічих»: відкриття


продовженням традиційних (як правило, вхідних воріт (74,2 %), винос сміття (54,3
домашніх) ―жіночих‖ ролей та не %), чергування в коридорах (24 %),
пов‘язані зі значним фізичним прибирання шкільної території (19,9 %),
навантаженням: полив квітів (43,4 %), перевірка наявності змінного взуття (17,2
витирання пилу (35,3 %), догляд за %). Ще дві альтернативи («чергування в
клумбами (28,1 %), підмітання (15,8 %). їдальні», «миття підлоги») не є, з точки
Натомість, ті обов‘язки, які вчительська респондентів/-ок, настільки гендерно
свідомість пов‘язує із певною владою, сегрегованими: їх найчастіше відносили
авторитетом чи з використанням фізичної до таких, які можуть бути закріплені як за
сили, респондент(к)и були схильні хлопчиками, так і за дівчатками.

Саме з блоком питань про шкільні (25%). Схоже співвідношення


чергування пов`язані доволі суттєві спостерігаємо і щодо начебто
розходження у поглядах досвідчених та ―гендернонейтральної‖ альтернативи
молодих педагогів. Так, наприклад, у ―миття підлоги‖: з тим, що така робота
випадках з ―класичними‖ обов`язками однаково ―підходить‖ дітям обох статей,
хлопчиків, досвідчена спільнота згодні 88,3% (!) педагогів з великим
налаштована більш стереотипно, аніж професійним стажем і лише 67,4%
молода: відкривати вхідні ворота та представників і представниць більш
виносити сміття – це «територія молодої педагогічної спільноти.
чоловіків» (у першому випадку Хатні обов’язки – це та форма
процентне співвідношення тих, хто в обох соціальної активності, яка у тій чи іншій
респондентських групах підтримує таку мірі реалізується усіма людьми без
позицію, складає 80% до 67,4%, у виключення. Саме тому вона є дуже
другому – 60% до 43,5% ). Проте в оцінці зручною з точки зору дослідження
класичної ―жіночої‖ роботи ―догляд за дотичних до неї гендерних стереотипів
клумбами‖ осіб, які зайняли учительства.
консервативнішу позицію (тобто, воліли б Найцікавішим тут стало те, що лише
залучити до цієї діяльності виключно 21,3% респондентів/-ок у тій чи іншій
дівчаток), навпаки, виявилося більше у мірі погодилися з припущенням, що усі
групі молодих педагогів (43,5%), аніж хатні обов‘язки діляться на чоловічі та
серед досвідчених колег і колежанок жіночі (наприклад, протилежну позицію
~ 92 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

відстоювали 43% опитаних нами рис. 4), виявилося, що така незгода –


педагогів. Натомість, коли дійшла справа лише зручна ―ширма‖, що маскує доволі
до аналізу конкретних обов‘язків (див. стереотипну свідомість.

На відміну від шкільних чергувань, де Цікаво, що альтернатива «перевірити у


робота між хлопчиками і дівчатками була дитини уроки», не дивлячись на те, що
розподілена педагогами хоча й начебто вона потребує інтелектуальних
стереотипно, проте доволі паритетно, зусиль (а інтелект, зазвичай, асоціюється
переважну більшість хатніх обов‘язків з чоловіком), все одно частіше
наші респондент(к)и вважають ―святою характеризувалася як частина жіночої
жіночою справою‖, і це повністю діяльності (26,7 % проти 3,2 %), і це не
збігається з тим, що сприймається як дивно. По-перше, така домашня робота
нормальне у домінуючій культурі. напряму пов‘язана з дітьми (традиційною
Виключеннями є лише ті три «жіночою парафією»), по-друге, подібна
альтернативи, які масова свідомість інтелектуальна діяльність ризикує не бути
―опукло‖ пов‘язує із використанням або вдалою через необхідність постійного
фізичної сили, або «грошового мішка» звернення до ретроспективних знань. Як
(що, як відомо, «висить за плечима» саме саме заняття нею, так і потенційна
чоловіка): «покосити траву» (84,2 %), можливість ―провалу‖, символічно
«викопати картоплю» (46,2 %; до речі, ―підважує‖ авторитет чоловіка як
доручити це заняття чоловіку згодні 51,7 ―інтелектуального гуру‖, і тому зводить
% досвідчених педагогів і лише 32,6 % вірогідність перевірки чоловіком уроків,
молодих), «купити та принести з виконаних дитиною, до мінімуму.
магазину продукти» (13,1 %). Обов‘язок «перевірити у дитини
Натомість, усе інше, хай би скільки уроки» виявив і суттєву міжпоколінну
фізичних сил у жінки воно не забирало, дистанцію з точки зору сприйняття його
вважається чимось нескладним, гендерної приналежності: якщо серед
неважким, а тому і належить до сфери молодих педагогів лише 8,7% вважають
прикладення жіночих зусиль: «попрати, цей обов`язок жіночою справою, то більш
розвісити білизну» (48,4 %), «подоїти досвідчені колеги і колежанки такої ж
корову» (38,9 %), «приготувати обід, позиції дотримуються значно частіше
вечерю» (31,2 %) та інше. (33,3%).

~ 93 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

Ще одне цікаве спостереження (особистісні якості й зовнішність дітей,


пов‘язано з альтернативою навчальні дисципліни, обов‘язки під час
«пропилососити, помити підлогу». За шкільних чергувань, хатні обов‘язки)
своєю суттю вона поєднує у себе одразу виявляє наявність переважно
два різних обов‘язки зі списку шкільних консервативних вчительських уявлень
чергувань. Однак якщо у прив‘язці до про чоловіче та жіноче – про моделі
школи респондент(к)и були схильні поведінки, стандарти фемінності/
вважати цю пару обов‘язків такими, що маскулінності, форми соціальної
майже в однаковій мірі підходять дітям активності, що начебто притаманні
обох статей, то чомусь як хатній жінкам та чоловікам, є їх суттю та
обов‘язок такі два види діяльності (у невідворотним життєвим вибором. В
поєднанні) набули «ознак жіночності» уявленнях шкільних педагогів хлопчики
(28,1 %). Наявне неспівпадіння вказує на та дівчатка не тільки є сегрегованими,
певні протиріччя у судженнях педагогів: вони постійно протиставляються одні
можливо, шкільні чергування одним, начебто не мають між собою
сприймаються як щось більш абстрактне, нічого спільного. Доводиться
тоді як, аналізуючи спектр хатніх констатувати, що, на жаль, вчительство
обов‘язків, респондент(к)и, очевидно, перебуває під значним впливом
більш чітко екстраполюють їх на своє гендерних стереотипів, і це, звичайно, не
приватне життя. Оскільки це єдина може не відбиватися негативно на
альтернатива, що зустрічається як у щоденних практиках, самореалізації,
переліку шкільних чергувань, так і серед виборі учнів і учениць сучасної
хатніх обов‘язків, перевірити цю гіпотезу української школи.
буде можливим лише під час подальших Власне, сам подібний вплив, його
досліджень. специфіка, потенційна протидія з боку
Висновки. Підбиваючи підсумки учнівства, а також управлінські й
дослідження, слід зазначити, що воно психолого-педагогічні стратегії, що
наочно продемонструвало виражене здатні каталізувати зміни у світогляді
гендерностереотипне сприйняття шкільних педагогів стануть темами
реальності шкільними педагогами. Аналіз майбутніх досліджень у цьому напряму.
будь-якого змістовного блоку
ЛІТЕРАТУРА
1. Марущенко О. Гендерні шкільні історії. / Олег Марущенко, Ольга Плахотнік. – Харків :
Монограф, 2012. – 88 с.
________________________________________________________________________________
Марущенко Олег ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ УЧИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. В статье, на основе
социологического исследования, проведенного при творческом участии автора, охарактеризованы
ключевые гендерные стереотипы, свойственные школьным педагогам: о личностных
характеристиках, якобы присущих мальчикам и девочкам, об их внешнем виде, о «мужских» и
«женских» учебных дисциплинах, обязанностях в рамках школьных дежурств и по дому. Автор
пришел к выводу, что педагогам современной украинской школы свойственны высокая степень
гендерной стереотипизации, гендерная сегрегация и поляризация.
Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, педагог, гендерная сегрегация, гендерная
поляризация.
Marushchenko Olеg GENDER STEREOTYPES OF MODERN UKRAINIAN SCHOOL
TEACHERS: THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The paper, based on the sociological research realized with the creative participation of the author,
describes the key gender stereotypes inherent in school teachers: about personal characteristics, ostensibly
~ 94 ~
Гендерна парадигма освітнього простору, 2015, №2
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2015, №2

inherent in boys and girls, about their look, the ―male‖ and ―female‖ academic disciplines, and duties in
school and at home. The author came to conclusion that modern Ukrainian school teachers characterized a
high degree of gender stereotyping, gender segregation and polarization.
Key words: gender, gender stereotypes, teacher, gender segregation, gender polarization.
Рецензент: д-рка філософських наук, професорка К.І. Карпенко
Стаття надійшла до редакції 10.05.2015 р.
УДК 316.356.2:364.146:37.013.42
Юлія Савельєва
«СІМ‟Я ПОСТМОДЕРНУ»: ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Стаття присвячена соціально-філософському аналізу постмодерністської ідеї розмаїття у розрізі
сучасних сімейних відносин. Сім‘я постмодерну розглядається когерентною змінам, що відбуваються
у суспільстві. Варіативність постмодерну визнана такою, що відкриває можливість мирного
співіснування будь-яких форм сім‘ї, у тому числі традиційної. Продемонстровано, що плюральність
вчить веденню діалогу в умовах розбіжностей, сприяє благополуччю сімей з різних соціальних груп
та у різних культурних контекстах. Навичка соціально-філософського аналізу сучасної сім‘ї визнана
такою, що має стати обов‘язковою складовою набуття соціальним педагогом професійної
компетентності.
Ключові слова: сім‘я, постмодернізм, варіативність, сімейні відносини, нові форми сім‘ї,
трансформації сім‘ї, плюральність.

Постановка проблеми в загальному економічну, юридичну і т.д. Але останній


вигляді. Зміни, які супроводжують сім‘ю факт, на думку постмодерністів, є одним
починаючи з середини ХХ століття, зі стримуючих у наближенні до розуміння
достатньо часто пов‘язують з переходом сутності сім‘ї, особливо якщо в умовах
суспільства на новий етап розвитку. сучасного світу за еталон обирається
Постмодернізм як нова концепція традиційна сім‘я.
осмислення соціальної реальності мав би Застосування постмодерністського
пояснити природу цих змін. Але до філософського інструментарію до
сьогодні ставлення до самого вивчення сім‘ї є вкрай рідким. Часто має
постмодернізму залишається місце проблема дисонансу – аналіз
неоднозначним, а розуміння перспектив феномену сучасної сім‘ї відбувається з
впливу сім‘ї на соціальні, політичні, використанням аналітичного апарату,
економічні умови і навпаки, – вимагає який не відповідає соціо-культурно-
ретельного аналізу. історичному контексту. Недостатньо
Проблема сучасної сім‘ї викликає береться до уваги той факт, що
навколо себе суспільний резонанс та все ситуативне оточення сім‘ї виступає
частіше потрапляє до уваги науковців фактором впливу та індикатором
різних спеціальностей. Водночас значення і місця сім‘ї у суспільстві. Досі
доводиться чути про можливість не вистачає визнання важливості
успішного вивчення будь-якого явища, у взаємодії сім‘ї з культурним
тому числі сім‘ї, застосовуючи лише середовищем. На всіх цих ―тонкощах‖
мультидисциплінарний підхід. Ідея акцентує увагу постмодернізм.
виокремлення царини сім‘ї у відповідну «Є лише кілька країн у світі, де не
спеціальну галузь знань поки ще не ведуться дискусії про рівність статей,
досягла критичної маси прихильників, формування сексуальності і майбутнє
через що сім‘я зберігається у стані сім'ї. А там, де такі відкриті дискусії
диференціації на різні ―підсфери‖ – відсутні, це відбувається через активне їх
соціологічну, педагогічну, психологічну, пригнічення авторитарними урядами або
~ 95 ~ © Савельєва Ю.М.

Вам также может понравиться