Вы находитесь на странице: 1из 3

ķǻƢƦÊǷ

Ʈ·ƯŖĥ ĤƼưĦş Ŗř ĬƻŖưſʼn


Ö¬¨Œ» {Z‹€§ :ļm€e

d‡Y ֐zŒ» Ö¿Z» ‰Y ÕYY{ į Öe°‡ Y †a Ö¸Y Õ{¸» ½M { …Z‡Y €] į d‡Y ՁZˆ´ÀÅM ®ÌÀ°e ¾ÌÀr¼Å Á ֬̇» ¹€§ ®Ë 1¾¿Z¯
Õ{¸» .{‹ֻ |̸¬e €´Ë{ ÕZÅY| { (...Á ÃŻ c°‡ ,²Àq c°‡) ŽzŒ» [€“ { ,ÄÌ·ÁY Õ{¸» Y |̸¬e ¾ËY .{€Ì³Ö» ¶°‹ ªÌ«{ 2|̸¬e
(Öe ÕZŊz]) cYY { į Õ|̸¬e Õ{¸» Á (dux) 12Á€ŒÌa Ö¸Y { |¿YÂeÖ» |̸¬e ¾ËY .{‹ֻ ¹Zn¿Y €´Ë{ ÖËY| Šz] |Àq ZË ®Ë { Á
Ö¸Y Õ{¸» |ËZ] ZË Á€Ìa Õ{¸» .|¿Y{ ¹Z¿ (comes) 13Á€Ìa ,d‡Y €´Ë{ Õ{¸» ½YÂeÖ» .|‹Z] ¹Z³ cZm{ €´Ë{ { ZË Á (Y|¼Å) ½ÂˆÌ¿ÁY ÕĸZ§
{ZnËY ZŽM { ÖeY€Ì̤e ZË Á |À¯ |̸¬e Ö¿Z» ‰Y Á ¶Y§ ½Z¼Å Z] Y €f¼¯ Á €fŒÌ] Ö¿Z» ‰Y Z] ZË Á ½M ªÌ«{ ÕZÅd¿ Ö¿Z» ‰Y Z] Y Ö¸Y
½Z¼Å Z] Y Ö¸Y Õ{¸» ,Ã|ÀÀ¯ |̸¬e ÕZÅY| ZŽM { į ÖËZž¿Z¯ .|À¯ Y|f]Y Ä] ZÆf¿Y Y Á Ã|‹ …° » ZÅ|̸¬e { |¿YÂeÖ» Õ{¸» dÆm .{€¯ |̸¬e
į |¿Â‹Ö» Ã|Ì»Z¿ "14YÁ{Y" ,|ÀÀ¯Ö» |̸¬e ®Ì¼fË ÕZʼnY Á ¶Y§ ÄWYY (Ã|¿Á \¬Ÿ) 3ÖËY€¬Æ« c Ä] Õ{¸» c ¾ËY { į {‹ Ã{ÁM
®Ì‡Ô¯ ÕZÅĿ¼¿ Y ½|ËZÅ 2 ÃZ¼‹ ,76 …ÂaY ÂÀÌ» 5 { ÖŁ deY¯ š¨u Z] Y Õ{¸» ÕÃ|ÀÅ{ ¶°‹ ¶Y§ ½YÂeÖ» ¾ÌÀr¼Å Á |‹ |ÅYÂy
4
.{ÁÖ» Z¼‹ Ä] ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY YÁ ÄÀÌËM ½M Ä] į {€¯ ÄWYY …° » c Ä] ½M Ö¸Y ÕZÅd^ˆ¿
ZË ®Ë Z] Ö¸Y Õ{¸» ½M { į d‡Y ¾¿Z¯ Y ֟¿ 15Ã|‹ ÖÅY€¼Å ¾¿Z¯ Ä] ½Z»‚¼Å c Ä] Y {Y» ¾ËY Á{€Å ½YÂeÖ» ½M €] ÃÁԟ Á |À˳ֻ
Õ{¸» |̸¬e { ֌¬¿ pÌÅ ZÅY| ¾ËY Á Ã{Â] ÃY€¼Å ¶¬fˆ» ÕY| |Àq .5YÁ ÄÀÌËM ¶Y§ Y Ã{Z¨f‡Y ºÅÁ ÖËY€¬Æ« dÆm ºÅ ÖÀ Ë ,{€] Z¯
.|¿Y|¿

ÄrzËZet
į Ö¿YÂa€fÀ¯ Â¿ €Å ­ÁZ] Á †¿Zˆ¿ ,֘‡Á ½Á€« ÕZÅÃÁ{ µÂ— {
ºÅ{‚¿Z‹ ½€« Y Z»Y .|‹Ö» Ã|Ì»Z¿ "±Â§" d§€³Ö» ¶°‹ |̸¬e …Z‡Y €]
ÕÃYÁ .|‹ s€˜» ¶¬fˆ» ¹€§ ®Ë ½YÂÀŸ Ä] Õ|̸¬e ZfyZ‡ Â¿ ¾ËY į {Â]
ZË "½Â¿Z«" ½M ÕZÀ » į d‡Y Ö¿Z¿ÂË d¤· ®Ë ÕÃ|‹ ¾ÌeÓ ¶°‹ ¾¿Z¯
|Àq ZË ®Ë į Öe { Á µZf¿YÂa€fÀ¯ {€]Z¯ { d¤· ¾ËY .|‹Z]Ö» "Ã|ŸZ«"
s€‹ ÕY€] ÖÀÌ¿Y« Ä] ,|¿|‹Ö» kY€zf‡Y Õ{¸» –y ®Ë Y €´Ë{ Šz]
{Y» ÕZ̈] Á ZÅÖËZn]Zm ,ZÅY| {ÁÁ ¶v» ,Öe ÕZŊz] {Y| e
Ã{Z¨f‡Y d¤· ¾ËY Y ֜¨· c Ä] €fŒÌ] ½YÁ{ ¾ËY { .dyY{€aÖ» €´Ë{ :|‹Z] Äf‹Y{ Y €Ë –ËY€‹ |ËZ] ¾¿Z¯ ®Ë ÓZ] {Y» Ä] ÄmÂe Z]
€] ÖÀ^» ÖËZÅÄ¿ZŒ¿ cZ ˜« ÂfÌeZa ¶yY{ { ºÅ Õ{Y» { Äf^·Y |¿{€¯Ö» .|‹Z] µÁY ÕY| ®Ìf¿YÂa€fÀ¯ ¶°‹ ZË Á ªÌ«{ |̸¬e |ËZ] ¹Á{ ÕY| -1
canoni ÕÃYÁ Y ZÅÄ¿ZŒ¿ ¾ËY ÕZm Ä] ºÅ ÖÅZ³ Á |‹Ö» Äf‹Â¿ d¤· ¾ËY ÖËY€¬Æ« ÕZž¿Z¯ Y €Ì£ Ä]) {‹ {YÁ µÁY ÕY| Y | ] |ËZ] ¹Á{ ÕY| -2
|¿{Â] ֈ̸´¿Y ÕZÅ"Á{" Ö^Å~»€Ì£ ÕZž¿Z¯ ¾Ì·ÁY .|¿{€¯Ö» Ã{Z¨f‡Y (6Ö^ˆ5 ¿ Á
14 ½€« ¶ËYÁY Ä] ZŽM ŠËY€‡ Z£M Á |Àf¨³Ö» 16…·|¿Á ZŽM Ä] į ÕZŪfŒ» ZË Á µÁY ÕY| ÕZŅ° » Y €Ì£ ՂÌq |ËZ^¿ ¹Á{ ÕY| -3
.{{€³Ö» €] .|‹Z] ½M ®Ìf¿YÂa€fÀ¯
7
Z»Y {‹ֻ Äf¨³ ª¸˜» €œ¿ {» ¾¿Z¯ Ä] ÓZ] •€‹ ć {ÂmÁ c {
¾¿Z¯ Â¿Yt ¾¿Z¯" ½M Ä] |‹Z] Äf‹Y{ {ÂmÁ Հ´Ë{ ÕÄ¿Y{YM cZ¯€u ¾¿Z¯ ZfyZ‡ { €³Y
¾¿Z¯ ½Â¼”» Ä] ‚Ìq €Å Y ŠÌ] Zž¿Z¯ ¾Ë€eÄ¿Y€°f^» Á ¾Ë€edz‡ Á d¨‡ .{‹ֻ Äf¨³ "8{YM
Ö¿YÁY€§ ÕZÅÖ³„ËÁ Ä] ÄmÂe Z] ½YÂeÖ» Y Zž¿Z¯ .½M Õ´·Y Ze |¿Y{ ÄmÂe Sumer is” 9ֈ̸´¿Y ¶°Ì‡ 5 ,Ã|‹ ÄfyZÀ‹ ¾4¿Z¯ ÕÄ ˜« ¾Ë€eÖ¼Ë|«
{YÁ Ã|ÀÀ¯ |̸¬e ÕY| į ÕYĸZ§ ,ZŊz] {Y| e :|À¿Z» ,{€¯ Õ|À] Äf‡{ ½Á€« { į Ã{Â] Reading Rota ½M €´Ë{ ¹Z¿) d‡Y “icumen
Á{ ¾ËY Y Ö^̯€e ZË Á ÖËY€¬Æ« ,…° » ÖËY| ÕZŊz] Ä°ÀËY ,{‹ֻ 6 ÕÄ ˜« ¾ËY .(|¿{€¯Ö» Ã{Z¨f‡Y ¶°Ì‡ ÕY€] Rota ÕÃYÁ Y ֘‡Á
Ã|ÀÀ¯ |̸¬e ÕY| ¶Y§ Ä°ÀËY ,ZÅY| {ÁÁ ¾Ì] Ö¿Z» ÕĸZ§ -|ÀfˆÅ 2 Á d‡Y Ã|‹ Äf‹Â¿ ÖËY| 4 ¾¿Z¯ ®Ë …Z‡Y €] {€§ Ä] €vÀ» ֌z]
¹Z³ Z] d¬]Z˜» ÕY€] ¶Y§ ¾ËY Ä°ÀËY ZË Á d‡Y Ö¸Y Õ{¸» |À¿Z» Z¬Ì«{ Y (Ã|¿Â‹ Y€°e …Z] Õ´·Y) 10ÄÀÌ» …Z] Š¬¿ €´Ë{ ÕÃ|ÀÀ¯ ¶»Z¯ ÕY|
¾¿Z¯ { c €Å Ä] .Ã|ÀÀ¯ |̸¬e cYY dŸ€‡ ,|¿YÃ{€¯ €Ì̤e ®Ì¿ÂeZË{ d‡|°Ë ÕY€] ּƻ Y‚]Y Ä] ¾¿Z¯ 15 ½€« { .|ÀÀ¯Ö» Z¨ËY Ä ˜« ¾ËY ÕY€]
.{Y{ Y€« Ã{Z¨f‡Y {» Y ÓZ] {Y» Y Ö°Ë Y ŠÌ] ½YÂeÖ» €ÀÅ" { ½Y{ÁZm ¾4¿Z¯ ¶°Ì‡ 2 wZ] ºÅ 18 ½€« { .|‹ ¶Ë|^e 11†»3 ½{€¯
½€]Á ½Âf¿M ,±€^ÀW‹ |·Â¿M .dyZ‡ "±€5]|¸³4 ÕZŽÂ̇ZËYÁ" Á "±Â§
¾¿Z¯ { Öe ÕZŊz] ÕY~³ ¹Z¿ ‰Át Ã{Z¨f‡Y ®ÌÀ°e ¾ËY Y ֠̇Á ¶°‹ Ä] ºfˆÌ] ½€« { ºÅ dÌ»|ÀÌÅ ¶a4 Á
ÕZÅÃYÁ Y Ã|‹ |̸¬e Á Ö¸Y ÕY| ÕY~´»Z¿ ÕY€] Ä·Z¬» ¾ËY { Äq€³Y .|¿{€¯
Y Á{ ¾ËY ÕY€] ½Z‡ZÀ‹ ֬̇» Z»Y d‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y "Á€Ìa" Á "Á€ŒÌa" ½Âr¼Å Ö¬—ZÀ» { ,{‹ֻ Ã{Z¨f‡Y ¾¿Z¯ Y ‚Ì¿ ֻ« ÕZÅ֬̇» {
Ã|ÀÀ¯ |̸¬e Õ{¸» Á dux Y Ö¸Y Õ{¸» ,|¿€]Ö» ÀÆ] ¾ÌeÓ ÕZÅÃYÁ ...Á ZaÁY [€£ ,Z¬Ë€§M ,½Z°·Z]
.|À»Z¿Ö» comes Y į {ÁÖ» Z¼‹ Ä] ®Ìf¿YÂa€fÀ¯ ՁZˆ´ÀÅM ®ÌÀ°e ®Ë ¾¿Z¯ ,֬̇» {

Þàæá ƲƿŵŹƹźƟ 88

@pianosolochannel
ƪÊƻƢǼNj

½€« { .|‹Ö» Äf‹Â¿ 16 ½€« ¶ËYÁY Á 15 ½€« €yYÁY { ÖËZž¿Z¯ ¾ÌÀq


Äf^·Y į d‹Â¿ ¿ZÌa ÕY€] Ö^̯€e dŸ€‡ Z] ¾¿Z¯ "18Á€°À¯ ½Â¸¿Â¯" ºÅ 20 Öe ÕZŊz] {Y| et
19
¾ËY Y ÕYğ¼n» ºÅ " Ö°ˆ¿ÓÂa Հ·" .d‡Y ¶°Œ» Z̈] ½M ¾fyY¿ \Ìe€e ¾Ì¼Å Ä] Á ֌z] 2 ¾¿Z¯ |‹Z] Ã|‹ ¶Ì°Œe Y| Á{ Y į ÖÀ¿Z¯
¾¿Z¯ ¾Ë|Àq ºÅ "20c€5a Á4 M" .{Y{ ÖËY|ZÆq ÕZž¿Z¯ ¹Z¿ Z] Zž¿Z¯ Â¿ .|À»Z¿Ö» ÖËY| x ¾¿Z¯ Y Y| {Y| e x Z] ¾¿Z¯
.d‡Y Äf‹Â¿ Ö^ˆ5 ¿ ÕZÀ » Ä] į d‡Y " 1 { 2 :¾¿Z¯" ,¾¿Z¯ ÕZŊz] ÕY~´»Z¿ €´Ë{ ‰Á
¾¿Z¯ 2 { Y| 4 ÕZÀ » Ä] "2 { 4 :¾¿Z¯ " .|‹Z]Ö» ¾¿Z¯ ®Ë { Y| 2
¾¿Z¯ €´Ë{ Y¿Yt 3 Z] ÃY€¼Å Y| 6 ÕZÀ » Ä] "3 { 6 :¾¿Z¯" \Ìe€e ¾Ì¼Å Ä] .d‡Y ½Z»‚¼Å
Ä] ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY { .d‡Y ¾¿Z¯ Â¿ ¾Ë€eÃ|‹ ÄfyZÀ‹ "Á{" ZË Äf‡ÂÌa ¾¿Z¯ .€yM Ö·Y Á |‹Z]Ö» ½Z»‚¼Å ¾¿Z¯
½Z¼Å { ÃZ]Á{ |¿YÂeÖ» ,|‡€] ½ZËZa Ä] Šz] ®Ë Õ{¸» į ¾ËY ’v»
֘‡Á ½Á€« ¾ÌeÓ ½Z] { Á "Á{" Zž¿Z¯ Â¿ ¾ËY Ä] .{‹ Z£M Ĝv· Ã{Z‡ ¾¿Z¯t
.|À˳ֻ rota { Y Ö¸Y Õ{¸» Y| ®Ë (d‡Y "Á{" ½M €´Ë{ ¹Z¿ į) Ã{Z‡ ¾¿Z¯ {
¶]Á{ ¾¿Z¯ ,Ã|‹ ÖÅY€¼Å ¾¿Z¯ ,ÖrÌaZ» ¾¿Z¯ :Y |ÀeZ^Ÿ ¾¿Z¯ Y¿Y €´Ë{ .|À¯Ö» |̸¬e Y|¼Å ZË Á ÁZf¯Y ÕĸZ§
c Ä] ºe ć ,Ä¿Z³ ć ¾¿Z¯ { Á Á{ ,¶]Á{ ¾¿Z¯ { .ÖËZe ć ZË Á
.|¿Â‹Ö» ÄWYY ½Z»‚¼Å Y{ ĸZ§ ¾¿Z¯t
|À¯ Ã{Z¨f‡Y Ö¸Y Õ{¸» ¶Y§ ½Z¼Å Y Z¬Ì«{ Ã|ÀÀ¯ |̸¬e ÕY| €³Y
YÁ ÄÀÌËM ¾¿Z¯t {|Ÿ Ã|ÀÀ¯ |̸¬e ÕY| €³Y Z»Y -|À˳ֻ "ª¸˜» ¾¿Z¯" ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY Ä]
.|À¯Ö» |̸¬e Ä¿ÁYÁ c Ä] Y Ö¸Y ÕY| ,Á€Ìa ÕY| YÁ ÄÀÌËM ¾¿Z¯ { ÕĸZ§ Ôj») |Å|] €Ì̤e Y ½M d̨̯ Z»Y |À¯ Ã{Z¨f‡Y Y Ö¸Y ÕĸZ§
€´Ë{ Á ½€]Á ,cY‚e» ,wZ] ZiM { Z»Y |ÀfˆÌ¿ µÁY|f» ºÅ Ö¸Ìy ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY .|À˳ֻ "{YM ¾¿Z¯" ½M Ä] ({Œ] ¶Ë|^e ®q¯ ¹Â‡ Ä] ±‚] ¹Â‡
.{€¯ Y|Ìa Y ½M Y ÖËZÅĿ¼¿ ½YÂeÖ» ½YZˆ´ÀÅM
µZeYÂa€fÀ¯ Ö³|‹ ªfŒ» Z] ¾¿Z¯t
‚Ì» ¾¿Z¯t .{ÁÖ» Z¼‹ Ä] Ö¸Y ÕY| Y ªfŒ» ֟¿ Á€Ìa ÕY| ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY {
d¿ ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY { .d‡Y …° » ZË Á ÖËY€¬Æ« ¾¿Z¯ ½Z¼Å ¾¿Z¯ ¾ËY
Ã|¿Y¿ Á{ €Å Á {€Ì³Ö» Y€« Ã|¿Y¿ Á{ ¾Ì]Z» ‚Ì» ®Ë ÕÁ Ã|‹ Äf‹Â¿ …° » ¾¿Z¯t
17
€Å į ÖËZn¿M Y .|¿Y¿ֻ €´Ë|¼Å dÆm ¥Ôy { Y Ã|‹ Äf‹Â¿ ÕZÅd¿ ,|À˳ֻ ºÅ al rovescio canon ½M Ä] į …° » ¾¿Z¯ {
–y Á{ ¾f‹Â¿ Ä] ՁZÌ¿ €´Ë{ |¿Y¿ֻ Y Õ{¸» –y ®Ë –¬§ Ã|¿Y¿ Á{ ÕY| €³Y ÖÀ Ë .d‡Y Ö¸Y ÕY| dÆm ¥Ôy Á€Ìa ÕY| d¯€u dÆm
.d‡Y Äf‹Â¿ ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY Y Õ{Á|v» {Y| e wZ] .dˆÌ¿ ½Z¼Å Z] Á€Ìa ÕY| ,|À¯ d¯€u ¾ÌËZa ¥€— Ä] ŽzŒ» ÕYĸZ§ Z] Ö¸Y
.|À¯Ö» d¯€u ÓZ] ¥€— Ä] ¶Y§
®Ì¼fË ¾¿Z¯t
"®Ì¼fË ¾¿Z¯" Y ½M į {€¯ Ã{Z¨f‡Y Ö°ÌÀ°e Y {Ây ZiM { ½Z̈» ÄËÂÌ·Y ÖËY€¬Æ« ¾¿Z¯t
į Ö¸¬fˆ» ÕZÅĬ¸u ÖËY||Àq Y d‡Y cZ^Ÿ ®Ì¼fË ¾¿Z¯ .|Ì»Z¿Ö» µ{Z » cZ^Ÿ ¾ËY) canon cancrizans ½M Ä] į ÖËY€¬Æ« ¾¿Z¯ {
Y d¼ˆ« ¾Ì·ÁY { ®ÌÀ°e ¾ËY ÕĿ¼¿ .d‡Y cÁZ¨f» ZŽM Öe t·Z» Y) ÖËY€¬Æ« c Ä] Á€Ìa ÕY| ,|À˳ֻ (d‡Y "Ö´Àq€y ¾¿Z¯" ¾ÌeÓ
Trois petites liturgies de la présence divine¿ZÌa Šz] Â¿ ¾ËY Ä] ‚Ì¿ Հ´Ë{ Ö»Z‡Y .|À¯Ö» ÖÅY€¼Å Y Ö¸Y ÕY| (Y|f]Y Ä] ZÆf¿Y
.d‡Y Ã|ÅZŒ» ¶]Z« (… ,canon per recte et retro) {‹ֻ ©Ô—Y ¾¿Z¯
Á ¹ZÆ]Y Y Y|¼ e Zˆ´ÀÅM ½M { į {Y{ {ÂmÁ ºÅ ¾¿Z¯ Y Հ´Ë{ Â¿
Y€« Äf‡{ ¾ËY { wZ] ÕZž¿Z¯ Y ÕZ̈] .|À¯Ö» Ã{Z¨f‡Y Ö³{·M‚» Ö^ˆ5 ¿ ¾¿Z¯t
Ä¿ZŒ¿ ,d»ÔŸ ®Ë Y Ã{Z¨f‡Y Z] ,Ä ˜« ¾f» { ÁY µZj» ½YÂÀŸ Ä] .|¿€Ì³Ö» Ö¸Y ÕY| Y ®Ì¼fË ÕZÅd^ˆ¿ Ä] ÄmÂe Z] Á€Ìa ÕY| Ö^ˆ5 ¿ ¾¿Z¯ {
{ Y ®ÌÀ°e ¾ËY ÁY .|À¯Ö» ÃZ‹Y ¾¿Z¯ Ä] Հ´Ë{ Â»€» Õĸ̇Á €Å ZË Á |̸¬e Y Õ{¸» ½Z¼Å €´Ë{ ÕY| |Àq ZË ®Ë ¾¿Z¯ ¾ËY { .|À¯Ö» |̸¬e
.d‡Y Ã{Y{ Y€« Ã{Z¨f‡Y {» ±€]|¸³4 ¹Á{ Á µÁY ÕZž¿Z¯ €f» Á dŸ€‡ Z] |¿YÂeÖ» ZÅ|̸¬e Y ¹Y|¯ €Å į cÁZ¨e ¾ËY Z] Z»Y |ÀÀ¯Ö»
Ã{€¯ ÕY~³ Ä¿ZŒ¿ Ä¿ÁYÁ Á{ |̸¯ Y Ã{Z¨f‡Y Z] Y ¦·Zz» d¯€u ¾¿Z¯ wZ] €]Y€] Á{ Á€Ìa ÕY| ÕZÅd¿ Ö¿Z» ‰Y d‡Y ¾°¼» ÖÀ Ë .|‹Z] ÖeÁZ¨f»
|ÅYÂz¿ {ZnËY Á{ |̸¯ €ÅZ› { ՀÌ̤e pÌÅ Ö´¿ÁYÁ ¾ËY d¬Ì¬u { .d‡Y ZË Äf§ZË ŠËY‚§Y ¾¿Z¯ ½M Ä] į |À‹Z] Ö¸Y ÕY| ÕZÅd¿ Ö¿Z» ‰Y
¶Y§ { ֓€Ÿ ÕZÅd¿ ½{Y{ Y€« |À¿Z» Հ´Ë{ ÕZʼnÁ ÁY Z»Y {€¯ ,d^ˆ¿ Ä] Á€Ìa ÕY| ÕZÅd¿ Ö¿Z» ‰Y Ä°ÀËY ZË Á -|À˳ֻ ՀÌyZe
¾Ì»ZÆq Á ¾Ì»Â‡ µZj» ½YÂÀŸ Ä] .d‡Y Ã{€¯ Ã{Z¨f‡Y d‡{Z¿ •Â˜y Á ֌ÅZ¯ ¾¿Z¯ ½M Ä] į |‹Z] Ö¸Y ÕY| ÕZÅd¿ Ö¿Z» ‰Y ¦¿
d»ÔŸ Z] ÃY€¼Å Y Á{ |̸¯ ÁY -d‡Y Ã{Zf§Y ©Z¨eY ¾ËY ±€]|¸³4 ½Â̇ZËYÁ Z£M Ö¸Y ÕY| Z] ½Z»‚¼Å |À¿YÂeÖ» ÖËY€¬Æ« Á Ö^ˆ5 ¿ ÕZž¿Z¯ .|À˳ֻ
|̸¯ €³Y į d‡Y Ã{€] Z¯ Ä] (¶‡ d¿ ÕÁ €] ‚Ë{ ¾Ì·ÁY) d‡{Z¿ |̸¯€‡ Y€Ë {Œ] Z£M Ö¸Y ÕY| Y | ] |ËZ] Á€Ìa ÕY| ¾¿Z¯ €´Ë{ Y¿Y { -|¿Â‹
d¿) {Ây tÌv ÕZm { ‚Ë{ ֓€Ÿ d»ÔŸ ºÌÀ¯ Ä¿ÁYÁ Y |̸¯€‡ Á Á{ Á d‹Y{ |ÅYÂz¿ {ÂmÁ ½YÂa€fÀ¯ €´Ë{ |‹Z] ½Z»‚¼Å ZÅY| ¾ËY Á€‹ €³Y
.d§€³ |ÅYÂy Y€« (Z§ .|¿Â‹ Zm Ä]Zm |ËZ] Ö¸Y Á Á€Ìa ½YÂÀŸ ¾ÌÀr¼Å
YÂe€a { ¶Ì·{ ¾Ì¼Å Ä] Á Ã{Â] ¶°Œ» Z̈] ¾¿Z¯ Y Â¿ ¾ËY ¾f‹Â¿
.{‹ֻ Ã|Ë{ ¾¿Z¯ Â¿ ¾ËY Y Ö¼¯ {Y| e ½YZˆ´ÀÅM

89 äà ƵŹŚưƃ

@pianosolochannel
ķǻƢƦÊǷ

ĬƻŖƠƼŻƶƫ īŖƳűŖƴưƀƼė Ƶ ƮƯŖĥ ¾¿Z¯ ®ÌÀ°e Y ½YÁY€§ ÕÃ{Z¨f‡Y Y ÖËZÅĿ¼¿


MissaL'hommearmé super voces musicales, -
ÖËY| ć Ö^ˆ5 ¿ ¾¿Z¯ :Àa Á{ ¾Ì°‡Yƒ Y 2 Agnus Dei
֓ZË ‰Á€‡
Y 2 MissaL'hommearmésextitoni, Agnus Dei -
Ä] ,Ã|‹ ÄWYY Öe ÕZŊz] Y Ö°Ë –‡Âe į Ö¼5e ,¾¿Z¯ { .dˆÌq ¾¿Z¯ Z] ½Z»‚¼Å { Á ÖËÓZ] ÕY| ZÆq { ½Z»‚¼Å ¾¿Z¯ Á{ :Àa Á{ ¾Ì°‡Yƒ
{Ây ,d‡Y ¾°¼» ¾¿Z¯ .{‹ֻ Y€°e Öe €´Ë{ ÕZŊz] Y Ö°Ë Ä¸Ì‡Á ÖÀÌËZa ÕY| Á{ { ÖËY€¬Æ« ¾¿Z¯ ,¾¿Z¯ ¾ËY
€iY ®Ë { ®Ìf¿YÂa€fÀ¯ ®ÌÀ°e ®Ë ½YÂÀŸ Ä] ZË Á |‹Z] Ö¸»Z¯ ֬̇» €iY ®Ë ZŽÂ̇ZËYÁ ¾ËY :wZ] ¾Ìf‡Z^‡ ½ZÅÂË Y Goldberg Variations -
.{‹ Äf§€³ Z°] ֬̇» ºÆ¿ Ze Y|¼Å Y Zž¿Z¯ ÕĸZ§ \Ìe€e Ä] į |¿YÃ|‹ ¶Ì°Œe ¾¿Z¯ 9 Y
ĸZ§ { d‡Y ¾°¼» Öe Šz] ¾Ì·ÁY Y€°e .{Y{ {ÂmÁ ¾¿Z¯ ÕZ̈] ÕZÅĿ³ †¿Z°‡ Á ZfyZ‡ Y Zž¿Z¯ Y ¹Y|¯ €Å €iY ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å .|]ZËÖ» ŠËY‚§Y
.|f§ZÌ] ©Z¨eY Ạ̀ Á ¹ZÆq ,¹Â‡ ,¹Á{ :|À¿Z» Հ´Ë{ ĸZ§ €Å { ZË (ºfŒÅ) ÁZf¯Y .|ÀÀ¯Ö» ÕÁ€Ìa ½Â̇ZËYÁ €Å { {Âm» Ö¸¯ ®Ì¿Â»ZÅ
Ä] Ã|¿ÁÓZ] ĸZ§) |‹Z] ÃY€¼Å ½{€¯ …° » Z] d‡Y ¾°¼» Y€°e ,ÃÁԟ Ä]
,(ºÌ¿YÂyÖ» ¸m Ä] \¬Ÿ Y ž«YÁ {) ÖËY€¬Æ« d¯€u ,(|]ZË ¶°‹ €Ì̤e Ã|¿Á ¾ÌWZa
®Ë Ŀ¼¿ ÕY€] ,ºÌÀ¯Ö» €]Y€]Á{ Y cYY ŠŒ¯ ½Z» Y|¬» ž«YÁ{) Ö³|̌¯
.d‹Â¿Ö» ¾¿Z¯ wZ] Y€q
...€´Ë{ {Y» Á (ºÌÅ{Ö» ¶°‹ €Ì̤e ÃŻ d¿ ¶°‹ Ä] Y ²Àq d¿ Ö»€³€‡ ®Ë Y €eY€§ ,¾¿Z¯ -
Öy€] į |Å{Ö» {ZÆÀŒÌa Y ¾¿Z¯ ÕZÅĿ¼¿ ¾Ë€fÆ] Z» Ä] wZ] ½ZÌf‡Z^‡ ½ZÅÂË ¶u Y ÁY ÕZÅZ¼ » Z» į {Â] ¾ËY ¾¿Z¯ ¾f‹Â¿ ÕY€] wZ] ¶Ì·{ ZÆÀe |ËZ‹
Y€« և€] dve Y ±€]|¸³ ÕZŽÂ̇ZËYÁ Á ÖËZ¬Ì‡Â» ÕZÅÄ̏Âe ¾ËY Y ¾¿Z¯ ÁY į Z] €Å |ËZ‹ .|ÀfˆÅ Z¼ » Öfu Á Ö»€³€‡ ÁY ÕZž¿Z¯ .ºÌÀ¯
.ºÌÅ{Ö» Ä] ÕY€] ÁY ºÅ |ËZ‹ .|‹Ö» Ã|̌¯ Š·Zq Ä] Z] ¾Ì·ÁY ÕÁY|¿Y Ä] d‹Â¿Ö»
:Ŀ¼¿ ÕY€] .d‹Â¿Ö» ¾¿Z¯ ‰{Ây ½{ÁM ©Á}
ÁZf¯Y ĸZ§ { ¾¿Z¯t ֬̇» ¾Ì¿Y« Ä] Á ÕYÀnÀa ,¾¿Z¯ -
d‡Y ÖËY| Á{ ¾¿Z¯ ®Ë €Ë { Á d‡Y º¸Ÿ ֬̇» į |¿{Â] Ã|̬Ÿ ¾ËY €] ÁY ½Y€Ÿ ºÅ Y ÕZ̈] Á wZ]
ğ¼n» ¾f‹Â¿ ½Z» { ÁY .d‹Â¿ ½Â¿Z« ½M ÕY€] ½YÂeÖ» dÆm ¾Ì¼Å Ä]
dÆm ¾Ì¼Å Ä] .|‹ ÖËZ¬Ì‡Â» ¹Â¸Ÿ ¾¼n¿Y ”Ÿ "ÖËZ¬Ì‡Â» ÕZÅ{ZÆÀŒÌa"
|À¿Z» Y ¾¿Z¯ wZ] į {€¯ ‘€§ Ŀ´ÀËY ½YÂeÖ» ÁY ÕZŊËY€³ Ä] ÄmÂe Z] Á
.d‡Y Äfˆ¿Y{Ö» ֬̇» ¾Ì¿Y« kY€zf‡Y ÕY€] ÕYÀnÀa
ÖËZ¬Ì‡Â» ŠÀˀ§M ‚» ,¾¿Z¯ -
ÕZÅÄfy»ZÌ¿ ¹Z¼e {Z¼¿ Ä]Zj» Ä] ¾¿Z¯ ÁY ½Y€Ÿ ºÅ Y ÕZ̈] Á wZ] ÕY€]
.|ÌÀÌ]Ö» |̸¯ Á{ Z] ¶»Zu –y ®Ë ZnÀËY Z¼‹ Ä°Ìe { ¾f‹Â¿ Z] wZ] d¨³ ½YÂeÖ» ¶Ì·{ ¾Ì¼Å Ä] .d§Ö» Z¼‹ Ä] ½Z¿M Ö¼¸Ÿ
,¹Á{ |̸¯ Ä°Ì·Zu { ,ºÌ¿YÂz] Y |̸¯ Á{ ¾ËY |ËZ] Ŀ´q į d‡Y ¾ËY Š‡€a µZu
.{€¯Ö» Ä]€ne Y ֬̇» ŠÀˀ§M ‚» ¾ÌÀr¼Å Á Äfy»ZÌ¿ |ÀËY€§ ¾ËY ¾¿Z¯
.d‡Y Ã|»M ºnÀa –y ÕÁ "Z§" |̸¯ ÖÀ Ë
.‰YÖËZ¬Ì‡Â» ÕZÅ{ZÆÀŒÌa ¾f‹Â¿ ÕY€] {€¯Ö» Ã{Z¨f‡Y wZ] į d‡Õ|f» ¾ËY į |̼Ƨ ½YÂeÖ» ­ÁZ] ÕÃÁ{ ½YZˆ´ÀÅM ÕZÅÕZ´¿ d¿ Ä] ÄmÂe Z]
Y ½M |ËZ] Ŀ´q Z» µZu .d‹Â¿Ö» ¶»Zu –y ®Ë Z] –¬§ Y ÖËY| Á{ ¾¿Z¯ ÁY .d‡Y Ö¿|̼Ƨ ÕZ¼ » ®Ë |À¿Z» ZŽM ÕY€] ¾¿Z¯
.ºÌ¿YÂz] €Z » ÕZž¿Z¯ -
:ºÌ¿YÂyÖ» ¶‡ |̸¯ Z] Y µÁY ÕY| Clapping) (1967 -Piano Phase) {Ây ÕÄÌ·ÁY ZiM { ŠËY ÂÌf‡Y
¾ËY .d‡Y Ã{€¯ Ã{Z¨f‡Y "ÕY ĸu€»" ½YÂÀŸ Z] Õ|ÀËY€§ Y (1972-Music
cYY ¾Ì]Z» €Ì̤f» ¶Y§ Z] "ªÌ^˜e µZu { ÃY¼Å" ¾¿Z¯ ®Ë |ÀËY€§
–¬§ Á Ã{Â] d̼ÅY |«Z§ ®Ì¿Â»ZÅ Á ®Ë{¸» €ZÀŸ |ÀËY€§ ¾ËY { .d‡Y
.|ÀfˆÅ ºÆ» ZÅ|̸¬e Ö¿Z» ÕĸZ§

Ã|¿YÂy ¶‡ |̸¯ |À¿Z» |̸¯ ¾ËY .ºÌ¿YÂyÖ» ºnÀa –y { Z§ |̸¯ Z] Y ¹Á{ ÕY|
:|Å{Ö» Y| €e¾ÌWZa ÁZf¯Y Á{ į cÁZ¨e ¾ËY Z] Z»Y {‹ֻ

1- Canon 11- mass


2- imitation 12- leader
3- Retrograde 13- follower
4- Mirror 14- rounds
5- retrograde mirror 15- Accompanied canon
6- proportional canon 16- Rondellus
7- Strict 17- Inversion
8- Free 18- Conlon Cancarrow
9- English round 19- Larry Polansky
10- ground bass 20- Arvo Part

Þàæá ƲƿŵŹƹźƟ 90

@pianosolochannel