Вы находитесь на странице: 1из 13

19 20

3834
17500 3520


L.L

-
LL
о:: 2860
► 3100 3500 1090 О
@@)
3.2 3 ДЭЭД ТҮВШИН ........ �
,,
..fl��� r
г г

1 (ЗАСВАР
91)�
г0


-fJ

'
1 1
� .
.

1 - 1
ҮЙЛЧИЛГЭЭ, в 1
, 1
\
� F
/
' '<\ п () !'!- () п АШИГЛАЛТ) /<
ь () () () (J(J'()(J(

\
�\ / ____.IL
� �- � \/ -
ч
V//////////////////
, Jrn �

� \ \ 1- /
V///////////////////////////
��" -
�-������
� � ,--- �� � _w
"'
\ \ . ,н н н 1!--

1� i!!'1L - ..l
/��

- -
/

13 1 � � 1 1 40 15 ,_ '

\
- 'о1 т:·
-
.. о о..
\
-- rTT. / 11
3 Е
-
о� о
16
24
J� :t
..
.:и / ,,O,J
1 JI '
I ,4,i ,
о • • .. llir. . .. и,

-
--
ц

д 1
// и,
1 1' '1
....
0
• . . � --т
� о
§ / ,,_ � • m
'��- ..
-
D
--т
-. .
� / �

:j 6'�
- 1
m
1 1 ,_
\.1
1

L
�- -�
1 1 м '-'lг'

�1 1 1 1
= =
--,
9

r
/ \

,,., .-::6 .-::6 \
f------r=; 1 ,-,.

*
_..r-, v

,F h
V

31 1· ;-�- � 1' \

нi� ,t= Jг О tz/' □ О LEVEL


--

• □
\- )11

--

//////1///4 -1///ш//шш// ////m///1//ш,,½ 1/////ш� �шш////k//ш - ш//ш/////%l щш/4 lo///m////�


- -
Н lf-- -- Н �!l;.;J
- 1\
---1 �
11 11
-----j
,1
� ------j \/ � \/
,- ,- ,-
1 1

с.-� -,.,. с.- --


0
3020
1--'
= А с Е 1 G 4050
в @@)с.-� н 21
"u
D F J
19260
о
о
о
--т = 19
= l
-

��
' @ Contгol ссЫп Х1
'
1 Е 11F
Pw stCJ tion
\
о
\/
' Мах 1Smeteгs f гоm columns "G" ог "Н"
of f il tег Ү
L.L
LL
Зүүн тал
о::
== =i с1 == ==i == =i ----
►А г-
11
1
--

.
1
1
-----,----
r ,
- 1
F == - ( \
-
Е
1
F == r \
--
--

-
1
-
--
--

( \
-
1
1
' F "" - -
( \ ----==i
---
G
'

J,
-
�"" }--
1 1 1 f--
'
11 1 111 [Q] 11 11 ./
~ ~ ~
111

-4
- -
1

' р=
1

-
е=- г1� --е=
' а -
г ""
о,
• • • • -
1 ..
о о
�1
о о о о о

Гидравлик эрчим хүчний нэгж


1
~ .,,
� 1 1 1 REF 1 •
�-
@

"" ., �
Хүргэлтэнд 5м хоолой багтсан болно
[
' ,- - - г - - - у - <#•

1
: -;t-

� '

1 1 1 • ,1·1 111111
" "" - А

- 1
. . . . .
1 Ь1------ r ,_ 1 � V
Хоолойн хамгийн их урт нь 15 м
q�
'о,
,
-- ,
�Хоолойн уртыг тусгайлан
_ тохиролцоно!
о о о о

1 � 1�- _
_.,__ а о,
е=- --е=
р= F�
1 ЁЕ -
=1::!Е. 1 1г
- - - -�

. .
====:J Ft=== ' ;
_
1 111 [Q] 11 11
� � � � �
. }
1111

в t::: == � == :::::J nt:=== ===:J


1
Урд хэсэг \ ) --
--
1 --
--
\ )
J t::=_ = __:_:_ -= \ ) ---
---
н Ард хэсэг

Баруун тал
3100
6600
12 605
БАГАНА I-J
17500 3520
2800

Шүүлтүүрийн хуурай
жин ойролцоогоор
80000 кг
и,
и,
--т

13 ТОЛГОЙН ХЭСГИЙН ХООЛОЙ 40 НЭРИЙН ХАВТАН


12 ХОЛБОГЧ 33 ý ð ¹ ˜ þ ˜ þ ð ݘ Ž −

Анхаар! 11 PLA ТЕ РАСК


10 CLOT H SHAKING DEVICE
9 CLOT H FLUSHING SYSTEM
32 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
31 ЖИНЛЭХ СИСТЕМ
24 PROCESS VALVES
˛ ğğŞğĂ İ đĽ

Зураг нь ердийн бөгөөд эцсийн 8 ý ð ˛ ˜ Ł Šý ý Š˜ þ ð ˜ ˘ ˛ ğğŞğĂ İ đĽ 22 БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

баталгаажуулсан хувилбараас 7 ¾Ð˙¾˚¾˙ þ˜˘Ý˜Ž 21 ГИДРАВЛИК ХОЛБООС 5 ă , max. 15ăćĘď УРЬДЧИЛСАН []I Fог APPROVAL □ CERTIFIED □ AS-BUIL Т □
5 ТОЛГОЙН ХЭСЭГ 20 ЦАХИЛГААНЖУУЛАЛТЫН ХАНГАМЖ žşĄąą:, ˙ ğďŀ Ą ŔĐńş:

ялгаатай байж болно. Нийлүүлэгч 4 ТӨГСГӨЛ ХЭСЭГ


г------t- - - - - - - - - - - - - ---t-
3.2 SEALING CYLINDERS
- -----t-
19 ЦАХИЛГААНЖУУЛАЛТ
- ----:--::----t=----=-::c::--=----::-=---=--- - - - - - - - -----j-
18 FILTER CLOTHS - - - - - -
Т Т

нь цаашдын өөрчлөлтийн бүх 3 Т 17 ¦ Ž ¸ ˘ š ˜ ݡ ł


Т Т Т
26.04.2006 RDG -----, "
эрхийг эзэмшдэг.
Outot�c
2.1 QUICK ACTING CYLINDERS 16 ˙ ˇ ˚ И ˘ Šˇ ł ˇ Ł Ž þ ¾ð ¾˙ �ENERAL ARRANGEMEN-е----- -�- -
е@ i1
l
7 SIIJF BARS 1� ГИДРАВЛИКИЙН ХООЛОЙ 150 Т-/\1
� ГГР 1516 60/65/70
�=��� е----- -_____, s,
1 SKELETON/FRAME 14 ТӨГСГӨЛ ХЭСГИЙН ХООЛОЙ - - - - - - �'"
ЗҮЙЛ НЭРШИЛ ТАЙЛБАР ЗҮЙЛ НЭРШИЛ ТАЙЛБАР Т -5 8 7 2 F J:
900351..d1,g
1242
(То bushiпgs)

1800
400
[> N23
300 1430 1430
N23
1 1


1 N09 1 N09 2
1

а: /
/

1
1�
� 1

1 1 ,а
ь
1
N2 900 900
� �
\<\\___ IJJ,J
N4
- - - ------,t-+---+ - -
J l \<\�-с-
N1
�rn - t-------lt---

N1
1 >)
-�- �t:!:,,

N09.1 апd09.2 /; к\
-

r.---__ ____.__..>=._-=.-=.=:1____._r__----н-1-11-,..,,______, I Vo' з:Ев:


�"
/'о....._
N2 апd N4 ��
��v
�� �

J 1

/
- ��
1
-�
1
------- --- 1

♦ ♦ � о о �
1
tf� ·! n г
i 1 • '\
u
1
о

аэ 0 - - (
1 J L \.
N12
0
�d) 1 °

N10

N10 апd N12
А�
1
о о о о
♦ ♦ .. о о
о о
о о

/
о о о о
г-1
N3 апd NS =
С)

1
г-_J rr,

//�� � 1��
'\\\,
С) С)
ro �
с-- k!!:=�
:l "
__j-

1
ro ,,,
1
_J
rr,
r.(f( � �
�\I �} V '\ YJJ
- 7irгб'
'\ :-...
С)

860 860
а- �'-6\.

NS
С)
r,,
r,, о о о о

(",)

940 940
rr, о о о о
1

�-
о о о о

1

С)

С)
(",) С)
С)

=
со
1
� -
V I\J
--\ о
1
1

LEV EL
+
1

"-d .L )1 ...,_ ...,_ 1\ .L ь-


1 - 11 V �- -� � 11 - 1 \/
1
т т

Note!
Рф Мах. operatioп laпge ty e The drawiпg is typical апd may diffeг
__ �ze Q_Г�ssuгe _ _ staпda�d fгom the final ceгtified veгsion.
i ы � � The supplieг holds all the гights fог
N1 Slurry iпlet DN200 16Ьаг See " А" furtheг chaпges
N2 Filtrate outlet
--,-
I DN150 16Ьаг
--�

I See"В"
г-----------------, г-----------------, г-----------------, Filtrate�utlet
1

NЗ ____ 40NЩ16Ьа-г--==рее"А�
1
EN1092-1 PN 16 - DN 200 1
EN1092-1 PN 16 - ON 150 EN1092-1 PN 16 - DN80

N4 Filtгate outlet/Dгy1пg а,г 1nlet 1 DN150 See"В" []1


М 20, 12х30° М 20, 8х45 ° М 16, Вх45 °

16Ьаг I PRELIMINARY For APPROV AL □ CERTIFIED □ AS-BUIL Т □


_N_S __ =Filtrate outlet/Dгying аiг inle оN Se� -:А"
Щ16 bar --
1 1
1 1 1 Date Signature=

N10 ti
_Pгessiпg �ater _____DN_в_o_l 16�ar == lsee"(�
·;;::
Customer Ref N:o
о о

N12 Саге Ыowing / Flushiпg inlet jDN80


r-- о

: 16_оаг See"("
N
ss
N
Supplier ref. N:o. Supplier work N о. Serial N:o

: ..
1
JR

--]□
OL. 07 2007

N9.1, N9.2 Cloth flushing N 0


5 J _g_a_r_ EN1092-1 PN 16
OutotE>c
'1:
PRO(ESS PIPING INТERFA(E

1

1:20 Т -А2 Et@ gj

N23 lnstгument air / shaking аiг


;: l!i

DN25 10 Ьаг G1" female thгead


LAROX FFP 1516 ��

А
'
В (
�i
Т-6257 D
1

L _________________ _J L _________________ _J L _________________ _J


- ---- WITHOUT HEAD PIE(E PIPING !1..•-
8-=
u-c
N10 1040
-

DN1SO
940
:=J 940 N02
632 632 DN200
N03
CV 106
PI 102 PI 106

NО 1 2 NOS
DN200
See geneгal aггangement and foundation DN100
(BLINDED ВУ DEFAULТ)

=

со
dгawings fог геfегеnсе lines
CV 136

AV 107
All flange connections аге with bellow
N01.1 N07
DN200 DN100
N3S
DN80 compensatoгs, plant piping must Ье
=
,_
suppoгted nеаг to filteг 1
1n ,R,

11 1 1 1 111
!о.

11
ffi -


с;;;
11 □ PS 103
Bot-om view Ю
�u
CV 136

- ffi

1 1 PI 103
1 1
N06
N9 1 DN100 N06
18ОО 1430 РТ 103
DN1SO DN100
1430 900 /\ V301
//
\ 900
����������� /
(Срtюп)
AV 102
N23 -�
AV 135
(

G1" \ PI 102 CV 106


�--+-1'.-'-'"
. \ РТ 102
��\
� \��)
AV 110

AV 102
AV 107
N36
DN40 о о
N36
v---- DN40
о

-_j- -_j-

= m
-_j-
AV 110
m
-_j-

=
C'"l

-_j-
=со
со
m
(У,

m
ТТ 10211 " - - , 11 J ( J 11
N

-- - ----- - - - -
- 1 А; -1J'i / -
1 1155
DN200
1310 116961
=
1

U_u
N10

( = LLJ
О:' 1 DN150
(У, 1

1 1

NОЗ N07
1 - \ ,[ о DN80 DN100 N35
u
-- у ---
1
1

N02
1J \

L_ _J���--�- - -+-- - - - - -���J___L__l__ DNBO


�- -�

DN200 N01.2
Fгont view 1 1
1

1 1
Left v1ew DN200
'
11 11


:
N36
1
1
DN40
r 1

1
PIPELINE ТУРЕ SIZE DESCRIPTION
'-

01.1 FLANGE DN 200/8" FILTRA ТЕ LEFT

'
:
1
.-::-е�
N �
,-
е [ 01.2 FL/\NGE DN 200/8"
(У,

i FILTRA ТЕ RIGHT
N

r--. �
i
1 �
�� AV 206 02 FLANGE DN 200/8" SLURRY FEED Note!
1
== 1
о
-D
со
LЛ The dгawiпg is typical апd may diffeг
REE f
1
-_j-
1 1
1
1
о
1
03 FLANGE DN 80/3" PRFSSINLi WATFR fгom the fiпal ceгtified veгsion.
� у -
1 1

1 he suppl1eг holds all the г1ghts fог


-!
1 ---k
06 FLANGE DN 100/ 4"
� � J
-

_J_
-

r::,-· DRYING AIR fuгtheг chaпges.


-
: LЛ
- 1 1
р' �
07 FLANGE DN 100/ 4" CORE FLUSH RETURN
�,!
-
1 [ @1, 1 [ m
(У,
1 ��
ffi
m

��
"'�
�-
'
�g_s' � _____. О 9.1 FLANGE DN 150/6" CLOTH FLUSHING, LEFT
N9.1 /
�� ��
' � N9 2
09.2 DN 150/6" CLOTH FLUSHING, RIGHT
[L гтт
FLANGE
00
_l
DN1SO Го;� L
u" DN150

1�
00 00 u


о

��
�� 1,
� V


{,

'd
.Cf ЬJ


10 FLANGE DN 150/6" SLURRY RECYCLE PRELIMINARY []I Fог AP"ROVAL CERTIFIED 0 AS-BUIL Т □
35 DN 80/3"
\
'<-а CORE FLUSHING
Date, Sigпature:

N06 FLANGE
\ / Го
о о "

- DN100
DN 40/1 �,,
ос Customeг Ref N,o
36
-
FLANGE
f----- ------------ - - - - - -
------ig
CORE BLOWING
� �
Supplieг ref. N,o Supplieг woгk N,o Seгial N о. •
f-----�- - - - -��- - - - - - -
�- -
�-------i�о
900
23 INT. THREAD
Тор v1ew G 1" INSTRUMENT А R 04 07 2007 JR

OutotE>c
1

f--------+- _ _
__, �
_l_ 1147 гЕАD PIECE JIPING
��=��-
CUTOHC LAROX ГГР 1'i16 -
120Т-/\1
f------ � ЕЭ@!I
--__, """
[-
Т-6259 F
:::о
ГТl
11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27
< CUSTOMER OUTOTEC
г----------------------------,
1---3_) о

CONTROL PANEL ТЕ R М IN А L ВОХ f--------1 1;О 1
Г1
о -----'--1 4)
:z: EXТERNAL CONNECТIONS -6
01 )1 Х1 Х22

'<
�---AI_ Sl 4�03
___ 1
1

А (HARDWIRED) А
--
J> LD
LOGIC :::т

01 00 AI АО SIEMENS S 7-1500 �-�3�-� 1 ---t-


1

PNEUMATIC ВОХ
n
FILТЕР PUN ENABLE
в ОРЕРАТОР INТEPFACE Х22.1 в �=
1

FILТЕР PUN PPOFACE MILD SТEEL


1

+--
FILТЕР FAULТ
1 1

L ____________________________ � о
SLUPPY PUMP 2 РЕМОТЕ 1/0 г----------------------------, с
о
с с
--t-

CLOTH FLUSHING PUMP 2


BECKHOFF 1---3_) ТЕ R М IN А L ВОХ 1--------1 1;О 4) 1 --t-

(PPOFIBUS )
-----'--1
Х4
(D

PPESSING WAТЕР PUMP


n
2 AISl304
1

,l
:::о SLUPPY ТANK LEVEL
--
1 1

L ____________________________ �
�о FILТРАТЕ ТANK LEVEL ОК MILD SТEEL о --t-
(D
----i
(_/)

о САКЕ DISCHAPGE PEPMISSION г----------------------------,
1---3_)
о
:z: DPYING AIP FLOW (OPTION) -----'--1 ТЕ R М IN А L ВОХ 1; О 4) 1 '<
Х2
1--------1

OJ Е SLUPPY LINE FLOW (OPTION) AISl304 Е )>


1
1

01/AI =Sigпal fгom сопtгоl рапе! A( I =4 20mA)


1

L ____________________________ � ----i
--
00/АО =Sigпal toсопtгоl рапе! (АО=4 20mA) LD

F --2хх
1хх = 3-PHASE АСVOLТAGE SUPPL У
:::т
--t-

=1 -PHASE АСVOLТAGE SUPPL У г----------------------------, F (_/)

-4хх =24 vocVOLТAGE SUPPL У -е --- 3_)�-----0 ТERMINAL ВОХ CPOSS HEAD 1/0 1
----i

-Sxx =BUS [ABLES 4) (D


(_/)
Х12
1--------1

-бхх =HAROWIRED 1/0 SIGNALS


� -�AIS_ _04�
l3
(D

G --8хх
----i

=SAFEТY/EMERGENCYSTOP CABLES _
1

<
9хх =PE/FE WIRING
1

G (D
о_

1)IN CUSTOMER'S OELIVERY �--�3�-� 1


1

:::о 2) ОЕТAILED INFORMATION RF OM ТECHNICAL OESCRIPTION PNEUMATIC ВОХ


3)MACHINE INТERNAL CABLING
�н Х22.1 н
1

4)1/0 SIGNALS FROM INSTRUMENTS AISl304


1

1 1


L ____________________________ �
о
:z: CUSTOMER мес ---�

11 J 1-801 )1 г----------------------------, J
SAFEТY f-- 3_)--+-----------< Н Н С 2
ННС 3 ННС 4 ННС 5 1
N/0
.1 CONTАСТ FPOM EMEPGENCY STOP PELAУ г-------------------l Х792 Х793 Х794 Х795
FOP MOTOP/PPOCESS CONTPOLS + Optioпs
1

к (See safety funct1oп) ТERMINAL ВОХ к


1 �� �� �� �� 1

1 1

MOTOR CONTROLS 1 1/0 4) �


-
3)
-
Х3

-
1 1) Lн�N�H�L� �N_O_ ��� �о�т�� �У2 т���Р!�N�А� O_P��(���G�
Standaгd motoгs 400VАС , SOHz, IE[ 1 �---�
AISI 3 0 4 1

1 1
1)
_-+--0_0_ _01 3
---< м М 0 1 3 PPESSING WAТЕР 1
L PPESSING WAТЕР 1 8 37kW f----+---
,5/ STATION ____J
L
PUMP МОТОР L _____ 3-
г-------------------l
�:г----------------------------,
-------1 EMERGENCY
_____

HYDPAULIC UNIT /ЗOkW


22 )1 __О_ О1 ___, �- М О О2 HYDPAULIC UNIT
с-----+----+----О_О
_)
:::о
PUMP МОТОР STOP PUSH-BUПONS ANO PULL WIRE SWIТCHS
м м
1
3

:
ГТl
<
f--

ENABLE BUTTONS
1 1

(Л HYDPAULIC UNIT COOLEP 0,75kW -) �11 '--------0---


М 005
-----{ I
1 EMERGENCY-STOP ROPES 1
- -

о
1 1

- f------+
1 1

:z: HYDPAULIC UNIT НЕТЕР А 1,SkW SAFEТY GAТЕS


----t---- 1) - 1 1

N -t- N
__: ТЕ R М IN А L ВОХ 11
1 1

� �
- - - -

: SPLASH GUARDS (OPTION) :


--U----------j

l
xs

3) 3)
________ ___
f--

MILD STEEL SAFETY FUNCТION


: �---� I
1 1

L ____________________________ �
L ___________________J р
VOLТAGE SUPPLУ ТО CONTPOL SYSТEM 1 )1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAIN SWIТCH S 700
-А1 01236 1 1 V0 50/бОНz PHASE
1- f----+ -1
_ 0__
__ -t-j
Note!
R PROCESS MOTOPS,SEE TECHNICAL DESCRIPTION The dгawing is typical andmay diffeг R
DOL =DIRECТ ONLINE SUPPL У fгom the final ceгtified veгsion
INV =INVERТER SUPPL У The supplieг holds all the гights fог
ТОMACHINE fuгtheг changes.
POТENTIAL EAPTHING SYSTEM 1-90 1 1) ЕВ-1 GROUNDING
s ЕВ-1 =EQUIPOTENTIAL CONNECТION
POINT INТНЕFILTER
s
CUSTOMEP Т -DPAWING PPELIMINAPY CONTINUE ON PAGE PAGE
FFP1516 FILTER N:O

Outot�c CABLING DIAGRAM FOP APPPOVAL □ DAТЕ DPN


23.317 MikPul
CHD DPAWING NUMBEP

CEPTIFIED □ WOPK N О APPD Т -6266 Н


о 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xl CONTROL CABIN
Note! TOPVIEW Х2 TERMINAL ВОХ, IN ТНЕ END PIECE
The dгawing is typical and may diffeг хз TERMINAL ВОХ, IN PRESSING WATER STATION n
fгom the final ceгtified veгsion ХЗ.1 PNEUMAТIC ВОХ, IN PRESSING WATER STATION
Lагох holds all the гights fог fuгtheг Х4 TERMINAL ВОХ, IN ТНЕ FILTER FRAME

-,..,.
changes. \Q.
S804 xs TERMINAL ВОХ, IN HYDRAULIC UNIТ �
Н S744 Х12 TERMINAL ВОХ, IN ТНЕ CROSS HEAD
S854 Х12.1/Х22.1 VALVE ВОХ, IN FILTER ........
S814 Х22 ННС4 Y/S802*
Н S774 Х22 TERMINAL ВОХ, IN ТНЕ HEAD PIECE
ННС2* Х794 Х2
MlHU HYDRAULIC UNIТ PUMP MOTOR u,

г
S812*
� Х792* � мзнu HYDRAULIC UNIТ COOLER MOTOR
wтоз
-
WТО1 S157 МО2 PRESSING WATER PUMP MOTOR
Q** MOTOR SAFEТY SWIТCHES ro
У90
S70* EMERGENCY STOP PUSH-BUПON
S1209 52209 ЕВ-1 ffi S7** MACHINE CONTROL PUSH-BUПONS/SWIТCHES :::,
У98 У96
--�- Х22.1 S700 MACHINE MAIN DISCONNECТ SWIТCH
S158 5147,5247,5241 ЕВ-1 MAIN EARTHING BAR, ON ТНЕ FRAME
ЕВ-2 EARTHING BAR, IN ТНЕ CROSS HEAD
Xl �

\
ЕВ-2 ffi
У90, ... ygg SHAКING DEVICE CONTROL SOLENOID
\Q.
нз S165 PLATE РАСКАGЕ OPEN HEAD PIECE

,..,.

с=] S241 SWIVEL PLATE ALMOST CLOSED roYlO** S147,S247 SWIVEL PLATE 1 OPEN/CLOSED ro
S161
У4** У5* S145,S245 SWIVEL PLATE 2 OPEN/CLOSED �
S261 S853-S854
У7 EMERGENCY STOP PULL ROPE SWIТCH

Н2

5145,5245
У93 В47* SEALING CYLINDER PRESSURE
S159 5156
Х871 У71* SEALING CYLINDER CONTROL
5155
5165 У97 У95 Уб* LOCКING PIN CONTROL