Вы находитесь на странице: 1из 3

Ad: Nəzrin

Soyad: Cəfərova

İxtisas: Xarici dil müəllmiliyi ( inglis)

Qrup: Essex 11

Fənn: Müasir Azərbaycan dili

Müəllim: Günel

Sərbəst iş

Нематериальное культурное наследие Азербайджана

Азербайджанский народ, являющийся одним из наиболее древних народов мира, по праву


гордится своими историческими памятниками культуры, богатой литературой,
искусством и музыкой, обычаями и традициями. С приобретением независимости наша
страна заявила о своей самобытной культуре. Немалая часть нашего культурного наследия
признана шедевром и вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Наша страна известна как родина чарующей музыки. Краеугольным камнем,
фундаментом азербайджанской национальной музыки является мугам. Художественная
ценность азербайджанского мугама, его высокая значимость признаны во всём мире.
Мугамы исполняются ханенде, как правило, в музыкальном сопровождении кеманчи и
тара
Тар считается музыкальным символом Азербайджана, инструментом с совершенным и
блистательным звучанием. Кеманчу же называют восточной скрипкой. Без этого
инструмента невозможно представить себе азербайджанское музыкальное искусство.
В азербайджанском национальном музыкальном искусстве особое место занимает
также ашыгское творчество, которое представляет собой совокупность поэзии, искусства
пересказа преданий, танцев и музыки. Ашыги в своём исполнении выражали чаяния
народа, воспевали преданность Родине, героизм, свободу и любовь. Неспроста ашыгов
называли эль анасы - «мать народа».
Азербайджан издревле славится своими ремёслами. Почти каждый город
Азербайджана можно назвать «городом мастеров». Славные традиции азербайджанских
мастеров продолжают жить в современных формах ремесленнического искусства:
сувенирах, украшениях ручной работы, утвари, коврах.
Ковроделие - один из традиционных видов декоративно-прикладного искусства
Азербайджана. Искусство азербайджанского ковроделия зародилось ещё в глубокой
древности. О ковровых шедеврах писали многие античные историки и философы:
Геродот, Клавдий, Ксенофонт. Старинные азербайджанские ковры хранятся в Белом
Доме, Государственном департаменте США, а также во многих знаменитых музеях мира:
Метрополе, Лувре, Эрмитаже, Ватикане и др.
Одним из древних видов ремесленнического искусства в Азербайджане наряду с
ковроткачеством является также изготовление медной посуды.
Главным центром изготовления медной посуды является посёлок Лагич, известный на
всём Кавказе и за её пределами. Письменные источники, а также богатая коллекция
медной посуды, хранящаяся в фондах музеев Азербайджана, Грузии, России и Европы,
свидетельствуют о большом разнообразии медной утвари, насчитывавшей в прошлом
более 80 видов.
Исторические, этнографические и художественные особенности азербайджанского
народного творчества отражаются и в одежде. Одним из неотъемлемых атрибутов
национальной женской одежды является кялагаи. Кялагаи в народе называют
«струящимся шёлком - символом нежности». Это платок ручного изготовления с
набивным узором. Существовали кялагаи на разные случаи жизни, а при его ношении
даже существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более
тёмные цвета, молодые - более яркие, невесты же покрывались ярко-красным кялагаи.
Сегодня долг каждого гражданина Азербайджана - сохранить и приумножить богатое
и бесценное культурное наследие, оставленное нам нашими предками.

Dünyanın ən qədim xalqlarından biri olan Azərbaycan xalqı öz tarixi mədəniyyət abidələri, zəngin
ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqisi, adət-ənənələri ilə haqlı olaraq fəxr edir. Müstəqillik əldə etməklə
ölkəmiz özünəməxsus mədəniyyətini bəyan etmişdir. Mədəni irsimizin böyük bir hissəsi şah əsəri kimi
tanınıb və YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib.
Bizim ölkəmiz valehedici musiqinin vətəni kimi tanınır. Azerbaycanın milli musiqisinin təməl daşı,
bünövrəsi muğamdır. Azərbaycan muğamının bədii dəyəri və yüksək əhəmiyyəti bütün dünyada tanınır.
Muğamları xanəndə ifa edir, və adətən muğamı xanəndə kamanca və tarın müşaiti ilə ifa edir.
Tar Azərbaycanın musiqi simvolu, mükəmməl və parlaq səsə malik alət hesab olunur. Kemançanı isə şərq
skripkası adlandərərlar. Bu aləti Azərbaycanın musiqi sənətini təsəvvüe etmək mümkün deyil.
Aşıq yaradıcılığı poeziya, əfsanələri təkrar söyləmək sənəti, rəqslər və sazın vəhdəti olan Azərbaycan
milli musiqi sənətində də xüsusi yer tutur. Aşıqlar öz ifalarında xalqın arzularını ifadə etmiş, Vətənə
sədaqəti, qəhrəmanlığı, azadlığı, məhəbbəti tərənnüm etmişlər. Əbəs yerə aşıqları El Anası - “xalqın
anası” adlandırmayıblar.
Azərbaycan qədim zamanlardan öz sənətkarlığı ilə məşhurdur. Azərbaycanın demək olar ki, hər bir
şəhərini “sənətkarlar şəhəri” adlandırmaq olar. Azərbaycan sənətkarlarının şanlı ənənələri sənətkarlıq
sənətinin müasir formalarında yaşatmaqda davam edir. Suvenirlər, əl işi zərgərlik məmulatları, qab-
qacaq, xalçalar kimi müasir formalarda yaşamaqda davam edir.
Xalçaçılıq Azərbaycanda ənənəvi sənət və sənətkarlıq növlərindən biridir. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
qədim zamanlardan yaranmışdır. Bir çox qədim tarixçi və filosoflar xalça şah əsərləri haqqında yazırdılar,
onların sırasında Herodot, Klavdi, Ksenofont kimi filosoflar var idi. Qədim Azərbaycan xalçaları Ağ
Evdə, ABŞ Dövlət Departamentində, eləcə də dünyanın bir çox məşhur muzeylərində: Metropolisdə,
Luvrda, Ermitajda, Vatikanda və s.

Azərbaycanda qədim sənətkarlıq növlərindən biri də xalçaçılıqla yanaşı, mis qabların hazırlanmasıdır.

Вам также может понравиться