Вы находитесь на странице: 1из 78

S' * R

ШЧ P- « >»
( щ щ в щ е
i e i e l
If sisяs&"!■?i
e - | s ^ § i « 3 ? s “

'“i §-®|,sfl^
а ч s S as Ss 9 й Ь§« &I
| s £ E ? « ? a l l &a
У 2^
РйчSi it
?" 2 S H H L _. S
®

« a
w g o

s « *
, * Й та S? Q,
и Й

10 § i l
я ч N “ 5i оо м ?»
S O к « §,й
9 S ^ o
S ю * *o
* 3 I I g
5
s
в
s
a
as s fl)
M мA
*
- ^ '«j | «
t> , *& I2 Sи £^
i*8 I s £ t i l I s
I S s S i ' s ^ i l ^ s

l lm ^M S
S I I ! U t § И Е — и л шS в м ? *
4 и '& я S 4 ". i" 2 2
. pi> ^й gа оH £ ^& I a
fc
* *- .§
e 2i С
s
В*
С E> »
в > 3» P
я - оm I s m
ю P з о 5 I i ! e ” 1 *s
g . | ‘T = *
» » *
« S
| S
£ „ *
g * 2 3 i: s E * s
ё
S s
Ф О ЙГ s
Ж 4 0. 3 g I I » I s £ 1
<
=
>S f; x Q. Ж Ж e t- | g £ 5 I2 £ «
2 i«<
к S. й £ s
& & 5 1
. *
е>з *■
*■ 5 c . c. S. 2 £ s 1 1 8 - J i
5 2 7 5 S V к я с к
3 ■ *
s i S r » £ i j 3 гг э

Оч Is.
*■> 4
*C

as
2
e

i
t
I
3 I
*s

I 5k
«?
! S
й

i
*
s <5 3t
«
*

I <N I

I

Ъ
i
1 6 *

£ s ft.

K*
а а б в

*81 *

... J " |J * S _ g а §"3 £


о * io I I “ з
а § >•! §
И И Ш
*2 ®
Ч“ £
р 5£ &
8. сх f t ^г ?
S х * 3
£ £ р Г |8 ® - 3 Я ~
3Х9 хО и S
j
Я & я х ж !з ж
S о о-
3 5к sс
в* - а л £ •0 * s
1 1 1 | !

о
X
ME'S&fВв
§
н 3I А if * 25 3
> 5 юБ
0. ^ Ю с

11* i
М О д ft с
о о § «
J Й н S S
с l *i 4l сх
y л
« о - в - ?• ж S 5 s S ж -в* о щ С и
2 it 5 п > ш )с й Г1 s Сй л И Сь £ Ю

^ ®R I 2
2 * 3 S* X
*■ 8
o' ь я I M 5 , 5 s , P. s
ф 3 %
l l l | l p S £ з.з & 35 !
§* 1 1й ! l l
I is | i
о
i | 1 ю. «
" ж
ej . 2 Ф

_ >о S21*2
-й i5 О
м
- 3 £ 5 $ «л vo
! • ? | | 1 q £•.,
о
й а® - -
!• 1 S Q
СГ Я < Й

1 1 § ,
%I t < 5 *
s £• . 3 . ?
9

5 3 «
В
<к$
«в
* ■■ v h

S 8 *з Б1 й в я

а 2* S
S о*
м 3
&а*|
l s « а &g
о о й о « fQ
&S
- §i §I g si!.3 § s. I
S 'О !в Ж JC s x «
5 £ „ _
* Й ^1 S я °*
Я & §•! 2 g “
I ^I 8 5 "
5 * * р
* * * 3 8 £

S'i'pg
* В 2 3
о>£ & £
« 8 .V O
Н u и й О о
* to W с ж с

I
и

X I
I Is
§

Ш В М 1
S
О
X
П
s
X
X
X
а
?
8r v 8r v У
?> vo
№1- лабораториалык иш. Идиш-ажк тмсчесин
с
8
о
£

" в б ^ б Я 1
10i * s §
1ёя*1
3 9
SSS*£-
ё £ |
t s

SJH'H»
t^llll
H«2-l ж ci

3
S'
1 s
г a 5 о 1о
: l I t
S S ф v <o
2.9-сурвт. Контекстгик меню

ас <u _ _
и »в я 9 2
Ь * ч а
S ° S |
П ф £ ^ я
!-^ iI
§8S£*8S
I I 8. 5.J S
5 « ю i £ л
2« $2 5Р *з ^* s®
liliSJ.
е{ Р а а о '

~ 4F * *
*I«&tJ
е 5 я
« *
w
1
w 2 .£ > o ® ,& S * :
с 9 д ^ ‘S ' s 5 ^
o
s p
M q §*5
« 0
* 5 £*
£ 8;
IsS!:is*
-
i&^S£
.t: с w rt 5*
V) о с »- t u _ C ' ^
Os 0» » Ь'и 3 «
a « S x
И t C i ; Srf Q £
уX 0a u3 ue ^£ oi So oO S

is
8e«f
2«1“I"
° л Л

* h £
t;

VO VO Ю
<s ?
>я £ о fl a?

'§ . § < ?
>-. S
О,

О,

<D се
VO
D- я

а,
я ф 9 -ю

u VO

Du Ф

§■g.1I “IC1
§£§! ■
I* i |I s§
a >-;■ св ^ " п ^ с й т а ч<

T
ф л 4 0 os >-> e « w h
§
c3

cd
I
§8.1
W

j
s
0
Ш у
if I
cd

J-
3<

Hi l- лпбораториялык иш. Консерва ачуучу бычакты моделдоо


« S 5 5£ 3 £ « Й я
О * Он ж <а > н д
а ф я
S U
я ®1£ R*
£о
ей л s в. « -д я ч н § З ю « ^ > ,
х
« ■р , §
сЗ'
' © 5
Ч Я
(_■ .ф О £ g
Д >> X
S H I I
О >н s i s S н
Й
& 5§ § Й S
С(
рд&и
-1 S *« л’ я§ "I
a s « Ь Ь3£! ^Q ЯО
Л Ф
В.
й о я
eg и
о «
Св (D ё £
о а ^
I ъ
СО
Ф о 3
&
| s & Й се ^
« Н и ь § о й н & « я
« VO
л . я I «
^ ^ л £ £ |v o 2 g д я
Й 2ю Л Н ф Cd «А С^5 Д rrt
£ © £
^ з а « §сЗ 0^- 5 н I “ | “ |р |з
^ 2 W со в о * * ! ! 8-! !
|?ч «е л5 ' т : а - Ч _ ^ 3 <Й S
£
8.
Ф й г
ь
(_ р*ч—' ,ь« & , я *
;с g й
О,
■' ж н СО 5S? «U >
—( V-/ о $г*
Н и >< >1 « <и ю ^ . _
^ Ю !>< Р* <1? _ф sj
§ СЗ£ }«5 ^ н о
СХ Ф ' t° rj Я 4J © ф в ч я и щ 2 о Й * § э
гч Н« 5фф ^ й о # >» д 0* Д
„ * s | £ ^ © 'я j
со х . *Я
со '—' я С 5 Р & ° ч й Я-'Э<5Я
Й п й Й й Ю Е | 5 ?1 ! 5 О Я » 1>
«* Г я & ж яю
S*-1 О
ян о«
§* £ £ я Я I Г * У
« Й s*
Я Я «
« З я 5 a W S.5 д а о
« ж я й
§ j* ££}, М ГГ Дч г. <У S 5 g - g - S l £ s l I g s B
>> £ £ 3 я >я CQ S § I да

$s1
I<4J „
§ >-| j j п | о
g* S^ <Й
й§ ^-
S я3 W9
Ьй Ж
Я « я 2 ь
*
к S я ч
© -S & '« <о 5
Г ^ И§ S о ^ 8 >< н « з N' Е | к !5 3S хя
5- (-, *3 4> о & S К N "<Ъ | Е а й яs 2 о «
ж »QJ i_c
>н ^ » И ж я IU I Р Я §• & 2
<0 >< ^ ,Й
Ю ЙЯ г> S3 &I
o 3 g ffl &
Ч а „ о to ё >Г • ф ЙЮ я
я Й* £ 3 * 2 ^ Л о Й >а Н Я -
s S &§ а Й Й и
5 W ^ <D 5S
_ Я Ч ®
я £ О С8 I
>- 13 о
s/ о 5^ 43
'—" й S X й
^ § W >>
й е к &
*3 § £ Й
i£ -—ч Ь<
,2 2 * 5 3
® g 2 d «
3 Я в 2
ю ^ &«

^6 х? ж
*>
^ ч~ SS,
'’ §Q 32

9 §*е

3 >>
Г, $£* О S>w
0 ж н я г "~ ч

1Р§|»П*
S
i-
1 -1 » ,
Ь
«
и •*-< 4--'
S- «
^ 5 ffi I - .
u
Й А
“t?* X ? 3«

^
Л ЕГ
§ Ь
л
О я 0 о

3| 1*3
е ^к а
а 2 с is
з 2
^ «3 й
£ а
ж >> «
3►Q Ъ яД *А
« & 3 « ам Ш Ш Н ш ш ш ш м
« " г # ,( t;/;0 IT] 7i}“«!* й ;о;
•е
«>■ х<и sЕн «§? S
ч
tt g И о
г
л « £ 2
*S Г^ С Ф -
&3 й |& SMI У
Si^J «*
Й ° 3 V * о ^ о с1 о оI о
>< О СП

!§§
Ж <Т)
§ ж в
н

(О > -
'* L
а

>> * Q S* >
*>
О* ►_, <U СХ
2 0 ию о
> , йЬ Я2 ^ d Ь
£р , Й
К
Й 3
Ж К
«
ее *0* t-< сЗ *©<
« я в s к
3 ч ftftg
се § а) о g
ю sto'& s tr © ю й
£ X
*

S ’S
E
§
S И !J
& | * 3
<u
t> /—
а 8
ё <s
Г> с
V

-a u» s
-<U S
|
^
Й 4 wi —i ™
g ^ « g s
ю S *
£*
fc*
«
*<■( ?Г* /^N ex a
s
vo
о
'Z
^ „ a - v о як
£ I* >< i ЁГ&
1H1S
??

><
* ч~'
% 5 «
; -
W ^
a vo
3
^^ a
а Й
H
5 « s „
4
«3 £u /-"ч
o’
,■»> о
5. s | I
U
H
s
g ^ £ to %
s a «
fi?|c£§*g*
S
s-*
ir
*бё Ф
/ ч 4~'
vo
ж О*
0 Ss
I
g
a<
£
л ^
a £ £ £
'— ns •*» ep g*8-£ « I5 ji Ss
b
“S
£ .g 5

iw! Чt йs
ж I ^ ь a ti
" ‘ р з
«
~» > £сз u<sw cpr. 4"
«I
- * & l: ^ Л \c ‘ W
~ О, c l ^ -2
3 t В g § ^ t £ § :«
« Ё 2 § « - ^ §
5 =
С ^~ 5s ii оs
llllfI

s ж ® О a) e й
H О U VO M § H
I
& &f
C 3*5
I Я |
* I <D
CU
?* S И

к >S VD
«3 ft) tt, К
x 2 >>
£ « а Й
ISt b
S. 3
s § fc. з & 3 -8 S.
® o> b ^ c l ^ 2
5 § 3 h S s
S л S с s«
£ „ (9 * 2 Cu э , 5
ч й R Й •* 53 " 5 5
ф 9 >< •©* £ e
v O A 2
' s i; s 55 ю

£ § § й s

fcs'SS“II
£■e- * g
£
© 2 л ?? s
£ H « Ю
.

о заг 4) btf Ф о О
Cu ctf -2: w <y a , У
2 *d
fr'g
O .V
i S
S у
д
U « S £< s
S « л й й

Bosi
H
еXЗ
_
к
2 tj-a I*
<u 3H
« ф
-Ы «3 < С £
u 0 fe* 2
3 с; 1
u я Ф л Ч «о-^
& < ё * Л и * “ <o
m tj-
я
я
*
х
C l.
§Isis N
О

§ §«S
И - J 1 I» Ш й

a g ■>- £■
О « ю о t=j g |
5 S a S 6* й х й
со
а>
сх,
I I | I s- &§•
<о и s 1 S а й с
н о ю я p. йЯ aa
° ^ © Ю
- н Я
o 5 к § 4) 5
Й о* ® 2
4> се n s Z
15§| - м

sg^li
<
^
3
ю
й
«
я S
»*
а* рн
Й ©Й4 5cu
„ л щ к о a , >■» 2
S о H e;
о 5 a u P< g*S
К S * S 5

*21*
s S 8 . 1-
X-pfc ss
2^-~
«С P
& H3
2г» <D ч{ л
t" rv U5 5 « л
S o p
« & й ft a н
g ? Ь
=3 «
00
« S
fctf 4)

s£1
О i n fe лЧ H
©
(40 О »
О W n
S g
&
О ю t?§*
н я а

. Я «1
Я >- л
>ч У «
« ©
S НИ SJ

• > ,Д
; &ю
>< 5 ?>

К ?
& 3 * з
>< О , U Я
ч л ^ 2
& Е 3| &
и1 j

я
3
н
«
Он ST &■ с*<
I

3t й

й И ЗЯ
еЗ « ^3
§ Я «
4 §

§ &
Э* о , д

О
х
OS ©
«

2
сх
щ

ЪЪ
(X

Сч <и
св со
УГ)
'ч?

сх
и Й

0- 5

II»S!|ё
йI >. ■ а г §
35.11I =I
л
5

| £
н * 5

’|
« О
о
в

S
* ®

& .$
2 ©
ь ^5 g
a g
>
I ° в 4
■рамрймииь!
х ,* ' !
§ х
§I
g£*§ 1-1
£ “ I §•
Й « 2

ВнV
НЩ
^

Ш
т.
ш-
a. w
<о S
5 о.

s 0-
'>•;$
е-2Ю*11|
§ Иж *^ йS' 3Я
§• £, й й Д

“ ^ с с
н
!
к 1
С\!
ш
.: •
а ^I
сз
С Q,
w CQ
£ С
2 ж

I
уJ ли.
“ 5 Ъ
2 Ч , р \
■ £
и Зп
й* C
s о. £ С * • =3 I

§§I **
© е? С w £ ю
ГО
|
*-*
£

>
U


X/
щ \
и, оэ
V «
§с ^О
г схs
~
<£ S
£
а

Рц S Си рэ с С
h I Й Й
О Я Я С сЗ се
(П Ю « У н н
f p a

I
j

. | : ■

? r i f f
I
1 '

! J i A f c f i
>3 f r l
2 -д. <£ й э 3 m & £ :2 z £ < t < ! A £ ' 2
>* X Я £ Ж
о
S 9 К .s2 wя
й) > • о
э §■ 2 2
5 ?§
ф ч
* 2 ш§ §
£ £ £ £ £ il а
£ : s 3 s s s s s s 3 s s s s s 3 s
■« -а « *i ~
5 й * :й * *з g
S'
>>
Ч
S ^ ~ S ? s g: § S g ё ? 2- $? § § в?
c f Г - ^ o ' a{ Г - Г - « J o ' e - » ' « i c t о «? «£
о
•* °_ g - «? о о § § <? Я> o ' Я> Ч “ o ' ? <? 2
I;1 s 1 § 1 s i i s & i 1 t e i & £
£
Ь
a s ju
{*?;*?§$ «сч *?;?Ct s *?\ % 4 % S- “3

illlllllllliillli | *
P O.

il

to <£><&

ш s § s ? % £ Щif £ £ s ?5

= =-
5~ ' £ Ьг Я со- В н

S S з ф ф Э о
^ а а & "
н в .2
О о ю
с; »2 —
.52

in "® ®
ю и и
о, о 2*-* К
* «t,
а я
я о ч й, £ о л
>Г>я и g .^ S
•О
и ф ~ 5 О ев
ё Ё о§ О§ * Я
а м
_ &1 Н я о
£• « * ” | С яС
Й л
ё §V
Й ю?
§ св . 2
*
о я
S .2 Он
>s I
ев *a
Ф О g

<D Ф
cn м
S<a. I -
>* ^ «
г Ь Ф* $ Л . III
* - * 1 a £ Ъ й И fe 5 |
'£ 1 5 й 5 ^ 5 . § b « * c g « | cВ
w w c 3 ? " S t r , « O O C 3 o 3 < . S *
- — 53 —» сз "Г» "=' “ Г■Г=

О ю
СЛ О

о,
аЛ£ н о s й «
«. ЧА VO 'А V!* 4 J
ЗШ&£

;I l
i : >: св
:: Q.
I i t
:?;4 :■-v,•:•■•*•, ;: S

£ .1
:: >У:::’:o: l l
*s
Ф^
ФФ
О
я .
to
с г £ ^ я ж ж «
й § ^ vo й ^ ^ ж й
н к g*
W I tO ! 0 ^ JS
Ф з s' м
° ^ Ю З
«
д ук *„
С йу кg 53
■оо к *а фч S
5 ио , ч£
о 5cL-S1
*Si. S
£ о,
2 «о
f|S®£Si
_< >4 tvi й Ь
trf *
3?4 £%«
^
§ ‘Г
Ф Л S
& ? « В. а
С
щ ><
*! |&
g*>зi
5 £ 5Г И

ю ю

II?
>*» (Я —Nк. Н
сЗ ?*» О
3 ю
о О
к 2
Й- р .

1£.®15*
"if*! 1s
• t 5 * ЕГ
l|l
ад|5&1
А >_, ^ Pi и
о* < !

л 'а
O' Ьй
СЛ VO
о >
a,

VO Vo at §
о о
о « й

р -С :
Ж
а д *


1) ф
0<
D о
U<
&
СП
н 'w'
Я 1-Н

0)! <
tc
ко
Л К
ю
О о.
а

В,

о н
§&
Н Ф

VO
01 cd В
н .03
5 ю
а Л
u «
5
4 «
&

о d s
5. ^ 3
Г ^ °о л
bS
5 мо
от \о

><« вi
ч ° 2 з ю
ч S « аД 4 2л ^о
ф
се is
С, 3 се *й 2
ь § -
«3 ^ у
« ^-ч (U
S1
я Ь

о
VO
« и
•*ч се —, * 3
£ Z■ £ 3 се
сх >£2 £
о go о о
S'83
h л Ё?5 Е к
3 VO j2

&1
Л лк О. О
О g.H се3 5
Л а_ - *>-, «н г- s |ч.
• Ю £о
н ^ .
><^ ч о. о
£-< Ю о
.
00 w О X Оч -ч
I &Й
G O ?

40

Ч '—' Ж
£ се Ь
5
~ кJt1«5 гГ </) я 5S
5
£ 8 * С с 3
S § й о В & и

н 5 й Ь <1 г м
< i

Ю 03

<и ко

5 >К и§л8
£

СЗ
§
и
осв
Ю
3
я
й
О

^ Я ^ о = S о я
л
t
г ,
5 D<
>• 3 се
^ 4>
« я (U
P s . S
" o s ^ S
« ^ 4 се <o

*3
Н Яm C{ He
са -д H
Я to £ © ^
>-< D
^-. З
gH
w лЛ <
о->f
tfl ©
3 « Я
я
со £л Ьй
H *“ Q 55 се
*5 1 0 £« ^
Я “н 2
1
4оС> *2
« S
Я §■ е х
X н а
X
X с eн Йло г*
« я; cS
Ё
О
>> я ► Ф
Яг- ©
>>
оа CW£ С V
Я 4
Н со
о £ я - ^ ->Н
<и Н
3 >" ~ |
^Е ©
ю £ & &^ 2 СЦ
-• I i >5 Ф i n
I ' || § ^ B o
3-.-' ■ г е?| &
У ■са
* ©
t-< A
ю !£3 >3Я >-1
^ О
>я VO
Он
с? « 3 о
g u § J ^ С ф се о W
С Ф r~ 0>
О l iй
S Й 5/5 <u !_Г «
<u се л
ь | » з
-°I «& 8-a>§H ю ад
н Я
>я ^
—g
^o л g“ ‘З ^ t S . - « 13 и
£ ю и я ©л £ s * < &
л у л
я
3
Я >ч U й- <У С ffl й 4
g
^
н >я J? О , <*> g
се ф ц> я
Ь « я ° 2° I
* 3 - 5 S 3) о u Я s ю « а
5я я* л й & ад Г/Г
Г? 4)< U Я s D .W 1 S
Ц >я * 2 . ^ - г й S - а
£ со N ё
S <и
я у sиЭ §л s
ч а d йw
Н О Л " £
ю © н З"1 ф cS ©
s ’l S g ' S o ^ S . о ю се н к w н
& * £
Он S S ..P

I® Е ч*

$£I
s Сж
S £л§ |
о я
<4 Я g
О sS
§ ё и
>а ja
« ><з
h i VO i-
ч— о о
а *

u g 2 £

m
m

f 4» w >Т!

%"В л 5

§л*1
I м

го с -
^ £
св «
£? 3

=r
и
н
ф
а
>>

ш чо
« «
я и

f l a g
у VO ON
и «
w . 5S §

;g op w> S

1 ,5 я к I
ф i
U CN

Vo X,

5 О

П&Ч

H о 3 S 8
s H ^ g *г
E dS x
5 с я ч—
<2 Sr >r & я
Ю к ра-> °- *5
f° SC * о
о Н
_ >< фЬ 53 •<«л
к 'О Ж &< Ц) о
й о
t-< £»< о 2
tj Ь
ini е*
Й га « ч
* а М 1 .2
оз <а се
ю м С
О* <и

к
ег
£ . Й

£ ^ £ 3 О *
О оЗ с °
>К ,
, ' rЯH ф4 i ю
^
SМ £
a gЕ ®ч cь, 5^o
Й 3
а оW
° 3 ю о й ^ й о 2 й
S t 8
з* З- £ § g 2 s n
8? ®- сЗ
£

2р «
>s
ж « S о £
к « н V c
^ Я л
О ю ft ^ л
s ; ft 3 з g
^ « io *« *2 3 Л S" рТ §
^ : ^ 0 § ^ Й ф й
2 • S • • н
юл - х (N m « s Й Й и ■w
'■■ ®
а
F5 1
>•
&
в £ Sr
bi
н
a
5

a
ПС cx,

1-сурот. Кездун даяр моделин чыгаруунун уч варианты


4 Ф voi
§ >Ф fc a
о а: Ф
a с»,
5 a^
§■ ф & vo
3 ® о ф a
>> & £, 'ф
s ®
a
ф
S 53 cu

^ §* О, Ы
& 5 ж
ф a 5
© S §
5
2 ф
и
S
и
5

§
£ л
о El bi
V)
Ъ)
ь;
6 ю я Й
Ч
®
В ч
А
% £ II sЬй vo
О cC

© ■©< ег)

S' л tо Ф _____
S 3
>a
0
5
it:
S
Ф
.. Е»
2 * § Ъ a Ф Q
£ S ф >» s' ‘ s S
S*
0 »о- в к g~ о a s
■o . 1
Ю м & £ ■'Ъ ^
« Ол V 5к £2 3 °s
о
& § s <3
; a
за а
ч - а * * 5 .§
1
Гч
•.
*■*
л
> --&
>• а
п /ф
ё 1 g
а о Cl, «
O -^s О сч>' s , a 5<
£ 1 © з ^ mi л
f5t , ^ ^§ , p-,
s, s 'Ф
£'Ф 'Ф
§
s■O
S
<3
5. ^
?© й
5т. l| l&t
q л q
ьг — bg
a S ’S 1 ?
5r
g
Cu, CL
5Г Sr
. &
а:
а ® 5i* f « f g Ф s> o , vo
5 S i
J3 Q- i ? £ *u 'ф s£
m о

I
J h | ■ § я ^ = 'VO
5>ь ? о ЧЧ1ч

Я ^

II
rv
« «
KS
btf
cd

О о О О О
S3 л g я
£ 3в
& а,
5
§ к « §

о
о а «•
^ о а и
41 S
11* к,
л»

й
о
S. ,<0
u Й
я ч~ /
i l l и *
5 ю •< N . *|

т% оо os *•* fa

В
в
U
4)
а
I
в

©
S4
<s
•е* ф.
I

§
£ &

5 .1
ф
5

55
tQ *&
ю ьмцн £6<
S* D
л Оч
гл
S

I3 я&
ь
н °
£ s t aв
0 I S ф И
о
©
«
ЙS |
%
оз S * ? Е
& 5 л«
К , f 51, Я К -в4
S 1 а „« &
й
S л
о 3
н
8<Й о in Е
н г-< Ч-»
«? Л " О
й
S й 1 / Е-ё
s» a-g* • S h
Л 5 ^ §
э ^ 3 « г s
© w ч2 Ъ Рц £
к 5 .S 3 *
сН
CU
Си

О.

си
Си

Си VO

"0 "
&

а> ад
си (Л

8-сурвт. X жана Y октору боюнча туздведен


кийинки обьекттердин керунушу
ю н
сЗ о
'л4 £!
О
ё св VO
.©< X о, 5 Л
ев
ы 3 Л
' о ITS S S Ф
>3 S - Q , о о

е>

; О
CJ.* .4j*
> s
Си & ад
н С
.
g
1^1I § я
II* I
5 I *> й

^ Is ^
, -
Я
0 ^ СХ.'в4

Я ^
.I-0 5 2 f g. * х
* ^ §, ^ © S
/S ^ О ч< 5 ir?
с; "О Ъ ^ 'VJ £* г»4 *5
C l Cl S >-< H <Я
« S5 ^ *з
5Г 5S S ’ S ’ a 4 0 >,
В | S & S 5 S 5* £ >- £
ф Q S ,£ Ci. s; к 5 ® —
S '? 1 I “& £
Ф л ^ 5>

з 3 s§I S- 1 * 3
О О VO <
§■£

a, h

cx cx,
03 <D
« ч
4J А
CU И
<и О,
* £


& 5 ✓-
ю VD «
я „ 3
да О со

У ю ю

| S s S 2 S

N 11У
1|з^ Р н

>,vp

УО
ON

о ^ S g*
га £ - ю
я U
3
м &
v,v « С-

^1|||Н 03 о

3 » §
S § @
s § й
> ,2 3 W W
* Н fa
о
ф 2 Он rv
О, Ж а>
I Ю I ^3 U5 О §
S о О О VD « сЗ я «
j ф я а
: I I P |П b tl- 2i Ч 3 is
?«Я t(
11ESII !
1 s § s a | jp
^ о, С я
о< я « w
m Н J
о <u w 1=f Я
Ь1 d, я Я
и g * § | SH
£ § 3 £ s
< nMо |Й S3 ‘

^ , 1 3 «
: ^ i § B § - .
4 я t? » *? ts
® a ££ ® —
S' ч -o
з .b Ф с
w $Г» ^ Ф
§ vo % "-* я § ~
g £ , * § Я
iq £T >. aJ Я О ©
'S g £ s s g I
' 5 2 >■* t ) „ _ <
I 2 i ю e I *
_ if и . .
03 nT 3 Си Ф

I s£ iI t-■
3§ к a•ep
e g-
b ч Я ^ н
н к

§ u
1 §§ ^
S r ^f S j . 8
,2 c ® 2 § Ф*
& ю & I ! "
j S • ! f S
К «>
03 v* з
tr 5 rf$ g
C

иI1 i 1 s *
■f g I 3 s I -
9 о i® с м s ® D< !Г л Е- VO Ч
о <ц Ю c3 Я (Я aj ф 9 с" ф о
S « о о н н н ’в * х >" « ю

£ 2 5 ^
° b о S*
о 2 оS
£ 3 Ё >3
и ю « Й
« л С ^ -
с « 5 ^ *£
Я 9 « ЕГ &
2^ ►
D-£* S £2. с5
н >-*
3 ь Й *« * СО <1 се

£^ и

се <Р
К

I S
° - '—-. К
« СХ,
я &

«
3

л а а
о

я >> а

§ IfcP
н ! 8
5 © си
гз 3 >■* и о
Й о п м
йs*i 2 , §-
° §1*ё
се л Г 3 ^
| « S | -&
к
1 §S i 54 ф

1^*1
° " Л
К s
S
a >1
Й ® Iю
5Й Й
с

w st* ь
О я ? )S «
ю ф Ф
з л

Й й ю н
§ « I 5 §
« S С7) « Си
. 35 • . с е О
tn се ю г- с «
d S 3 с
S <3 §
2
йgSIs с S

■I * I *2
* § ;
<U о
J<5 1-1
£ o,
§ § о g 5<o юо
ё I sf k« a
юо
о w
fv I */tTs
Д
03 Й
аз m v
« §о
*7^ Ч л*

|gig i
ь * » as
о „
^| s 5 ЭТ
‘g о

3 3 » г
“ Е « « й
^ S* * £
17-сурвт. Extrude (Сыгуу) амалынан кийинки объекттин корунушу
<D (N
H <N

xp w
S ^о

I s 11
* ю <u с

o.

О ^
<u Cd H
я HH 2
ж - § § Я

° ^ H
>4
H

с _
* <£ —
o •-* »5
£
8*

g ю 1 1 §
Й ® 3у -
s fc* & e
U
* a&, S
°©
я
_ ® « «
С я _
ЮЙ я
Л я ^
ч
о й I2

ё
Л 03
4 Я3
>Я ^ м
5h и15 ^ 1vo
ж л «
v ^
IГ~11 х
я 2 g « я 5 оз
л <2 Ч л а В о
я « >2 a 3 о
03 03 (Я (Й
ф та Л
Cl, О ,
га >S
Ю «Я

24-сурат. Lathe (Октун айланасында айлануу) модификаторун колдонуудан


ж а н а тиешелуу келуучу тескеелерду бергенден кийинки объект
f i ~ vy
Ф -©- И

*0 < н

§ чэ

£ н ё §
&

23-сурет. Lathe (Октун айланасында айлануу) модификаторун колдонгондон кийинки


m&gsxsm?, тшжшшщшш

J**<; •e-
I i r s g r Ш
& п й м Ц ф У щ ' & щ '“ И И
ж
m
^
объект

^'«s <£ '& & ?" 11111


■iliiiii i:
- '
Ш ' f
X < "' liV -5
4 ' S '; ' I M ' ' "" *
йw m m wm
iiilllillillli Ш Г -i ! l l i l - f ::^ li
liiiillliliilll И И ■Ш ... . ...:.:&
iliiiiiiiiiiii '■
iillllllilillllil Щ ш » m
111
bs
is* 5
O l
+* us
I §

« ?
(м C3
<S ID
<
S
a
У
«л
<s
а
о
ч
о
о
CU
и
Я
>
S1

а
О. S §
й ы

Н
111!
И Ю Ю 3
1) g s s 3
ч .. 3 сС
О Q. f-<
Ч Ч 5
Q*
л Н <U fed

fli !v
Э о а> >
If
о 2
Й
Е
О
& *
ю ю
О О
ю ю
о о
аз
о за
ю

абалын
Extrude (Сыгуу) жана Lathe (Октун айланаыснда айлануу)

координаталардын локалдык системалар борборунун


;ж..Р - :^ - 11 !1^
. ::
«ДИММ
... 1 I 1 3 L
Scale (Масштабдоо) амалын аткарууну;

■•Ш' %
'jf& j
'fife ;" в Ш И
'Я ','* " -f' ''£ ? >
модификаторлорун шптетууну;

шшшя/т £В|Ш fк
Ф м 4ш Ш г
i i;; !§
^И В|
■ I I И ■ I ёси
н е * * * «>•
башкарууну.

Й
I III
Is i-^i
03 Cu

S'&lsl (X О

« aj
•• и и
a <a 5J
p js S
& f—i
fa g-g
Я сл 8-1 &£
О O.

§ сЗ

Ю fN
СХ ©
& S §а
ол
£< 2 °
&

* §,
c>
Sr q
S I
® /S
•0 ^
vo 2
о 3
jl . XA * S.U

>1 =

(Озгертуп тузуу> Редактирленуучу полигоналдык бетке езгертуп тузуу) буйругун тандоо


З-сурет. Программанын контекстгик менюсунда Convert to > Convert to Editable Poly
S>- “ 5 «5
>* о h CXSW
^
X о
о о« d>4 <o'S ft
^
о* <й н д *a c2o
я « Ю $ VO
<£> X i
о 2 ж
>» tr S и
^ о S ° w Я
fc* ttf aj
л
VO H g 5? g*
_ ю Ё £
2 CD

CX СЛ

a._■
о О
•e-

b. ' ■'•■'
.• H
-s* -2 * A '

& s
6-сурет. Settings (Тесквелер) кнопкасы

sк ф
&

.. b §
Й i« H
Й Ю 'С '
О Ф
И5 ®
i s ft
Э й g
£ i s
Г s «*
^ S « 2
о x ft 5

з a s
* g -g ^
Э § x 2
8 § о x
Б 5ж SЬ ма
4)
д 5 ч с
sО S§ СО О
я
Н И W «

С ю *

<L> * &

а , >.
а> ю
>> в-

§ §
■S *к
.*9

S« s ю
ft (-.

ft Фft
03

Я VO 0

О. X. I/-,
О

ft ft

f t P<

й Й 2
§ S 3
0 u 2 ц
о д о й
a d vo g-
ОТ i—
< v ctf

1
§ vo N g i
«S rs
® s 5 >
>* S о К
« ю & й Э

Ю 5S
ce 03
>>

>>
Ю

•&
VO

75
ft.
a
g.

>» «

C l. O* O h

P* D О vo
r 33 i
'H ca t"-

а, у

a . a)
3 -Э*

р и а л
a. §* £ N ,
Ф Л U 'w '
ж
sя «О JS
■*■■»
>4 Я « о
>« p S S
« 3 *
£ § £
S 'S &
ЫО X
•Г* «

к •=

Q а 53
г* a: 5
q а з
й й *
>>
и

j.s
и
н
о
а.
£
Я

л
Я м я
Й ей
о “ я
о
я
3
из
и,
а О.
«3
§ X
аК Й
« а
S 3
о
<53

&
£
X
а
S
О
»

i- \ ■ л

•I

m w

о ® а
еЗ Ф л
Я Н м ю * * 2
/-N « Л
g o g
Й д 2
« I 2
В x-v 5
» a &
Ч* 05 ^
XS o

•S B &
—«Г <D *и
* & »
О H .2
•» f «
I <u •>

Рч CO VI
Й ® ГП
* «

S
>- a
s S
g
£ W <u
03 « vo
P w о
£, «M P £я su
,_,
5.
r1
P P -<
«в
* Я <u
>> tr 8
Ж aС •со
=* S я
Ю a m 5s
s С«Л 5<r{u
ex _ я
4) t ;G
ts «a
'-' X P. £
«h< S
fc{ «I* H ‘3 я
- e a . ’o
a <l> a 2 a §
aa o* мs
~ £ *>> cs in «
C oo C/5

> ? та
C t Рч
p . 2
о с
n
x
>>
>*

Л
К
л
а
ю
о
а
о
WD t t &
S
ев

3
я
U
а
й
2
а
ез

£4
В
О
и

>>
А
ss
S4
В
е*
ш
s* vo
3 2

s s i

ini ю
Э ^ S ч Р
OWWWZ
П 1Л ^ Г'

О , Св та *
и I- л
®* £
S
е* с ч- F л
Й
15 К *

К 75

2 « 2
5л ю
s 95
и й

s S НН V
л (Я р«
а> аз
2 m
та л
О ^
^ О н С/) н
п р я с е л
§ * £
S 2 ^ ^ о § 5 ft
5 ® ® 2 ^ & £
Я rt € f t * я
5C СЛ ® о
s ® ft g
° ° s

£ g<g

H JO
Ф W)
§: « 1
O S3
<N

w
Биз иш алып барып жаткан полигондордун аянттарын кичирейтуу

а
ц

40
ja
CN
03
s
s*
Ьй

&■= «
(О ’S s
« W
s ce$ w
a, cx +2
И й
5 i <u
I-I
S о «
ь -
s 3JSОн &JD
w ‘3
^ Д
ф и
l | °
S l -

S .S

ГС Ф
ш Й
2
E-i
5 IT я

S >S ><
й Ф
£

Q, I
Л ГЛ
<L> Cl,

о О

&

X
ю b З з
h §

H >4
о ю

к •- 4 о О
I
«3 >> К
С О
г

Я О 1) «
£ g § 1
5 о ©

л 52
s. si
sй S
OS^
© я

£ .
ъ :' 2
а н
u, ф
& &
Н О
d) '

2 I w
ё с: g
s 5
о о 3
>■ 8 Ь
0$
НтЧ
>-»-»
н-»
503 v
нн 03
« в н
ас

х : X s £
£се сеg S 4>

О.Ю 4
Св ' о
х _3 X
hQ Н*ц
х<п л£

о ю

>СЯ кГ
*-»

II-

Л* « к
и s i
« .
Я О п
<и X л
X „ ю
<U С оЗ
S 3 5

Os
03 Н
Й*
< 115
U < D
С tfl
о ю
я СП •Si- W О
1-сурвт. Teapot (Чайнек) объектинин тескеелеру

а < . си
о ф
Е- | .ю 3
О £ В &
о си л 5
с.
>> I
у
й
т

а

3
и

Н

03 03
Н с

О vo
X
s
■&
о.
о
ч
о
о
CU
и
Я
><
ВТ

а
■а
3
в
у
н

>< < «
(N Г) -Ч- 1Л 40 Г ' ОО

г; vw ^
« 0 (0