Вы находитесь на странице: 1из 116

ISSN 1829-0485

Âåñòíèê
Ðîññèéñêî-Àðìÿíñêîãî
Óíèâåðñèòåòà
ãóìàíèòàðíûå è îáùåñòâåííûå íàóêè

(10)
Èçäàòåëüñòâî ÐÀÓ
N 1/2011
Ðîññèéñêî-Àðìÿíñêèé (Ñëàâÿíñêèé)
óíèâåðñèòåò

Ïå÷àòàåòñÿ ïî ðåøåíèþ
Ó÷åíîãî Ñîâåòà ÐÀÓ

Âåñòíèê ÐÀÓ
(ñåðèÿ: ãóìàíèòàðíûå è îáùåñòâåííûå íàóêè)

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ä. ôèëîñ.í., ïðîô. Ê.À. Ìèðóìÿí

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

Àâåòèñÿí Ñ.Ñ., ä. þð. í.; Êîòàíäæÿí Ã.Ñ., ä. ïîë. í.; Ìåëêîíÿí À.À.,
ä. èñò. í., ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ ÐÀ.; Îâàíåñÿí Ñ.Ã., ä. ôèëîñ. í.,
ïðîô.; Ñóâàðÿí Þ.Ì., ä. ýê. í., ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ ÐÀ; Ñàðêè-
ñÿí Î.Ë., ê. ôèëîñ. í., äîöåíò (îòâ. ñåêðåòàðü); Áåðáåðÿí À.Ñ., ä. ïñ. í.,
äîöåíò; Ñàíäîÿí Ý.Ì., ä. ýê. í.; Õà÷èêÿí À.ß., ä. ôèë. í.

(10)
Èçäàòåëüñòâî ÐÀÓ
N 1/2011
Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé ñîâåò
«Âåñòíèê» ÐÀÓ
Ïðåäñåäàòåëü ÐÈÑ «Âåñòíèê» ÐÀÓ — ðåêòîð ÐÀÓ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
ÍÀÍ ÐÀ Äàðáèíÿí À.Ð.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÈÑ «Âåñòíèê» ÐÀÓ — ïðîðåêòîð ïî íàó÷-


íîé ðàáîòå ÐÀÓ, ä.ôèëîñ.í. Àâåòèñÿí Ï.Ñ.

Ñîñòàâ ÐÈÑ «Âåñòíèê» ÐÀÓ:

Àìáàðöóìÿí Ñ.À., àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ; Áàðõóäàðÿí Â.Á., àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ;
Ãðèãîðÿí À.Ï., àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ; Êàçàðÿí Ý.Ì., àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ;
Òàëàëÿí À.À., àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ; Ñóâàðÿí Þ.Ì., ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
ÍÀÍ ÐÀ, ä.ýêîí.í., ïðîô.; Ìèðóìÿí Ê.À., ä.ôèëîñ.í., ïðîô.
ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ
ÑÒÀÒÜÈ
Ìèðóìÿí Ð.À., Ìîíåòà Ì.Ã. Ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ êóëüòóðû è öèâè-
ëèçàöèè â ôèëîñîôñêî-ïîëèòè÷åñêîé äîêòðèíå Îñâàëüäà Øïåíãëåðà ............ 4
Àáðàìÿí Ý.À. Àðìÿíñêèé âîïðîñ â ïîëèòè÷åñêîé ïîâåñòêå àíòèñîâåòñêîé
ýìèãðàíòñêîé îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» (1920—30-å ãã.).........................................19
Áàðíàøîâ Î.Â. Ñóùíîñòü ôîðìóëû Ê. Êëàóçåâèöà î âçàèìîñâÿçè
âîéíû è ïîëèòèêè .................................................................................................29
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÛÑËÈ
Սարվազյան Լ.Ս. Մաղաքիա Օրմանյանի քաղաքական փիլիսոփայության
հիմնահարցերը........................................................................................................42
ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Äàíèåëÿí À.Æ. Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà: ïðàâîâîé ñòàòóñ è
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ..................................................................60
Ñåðåãèí Â.È. Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî è åãî ðîëü â
èíòåãðàöèîííîì ñáëèæåíèè Ðîññèè è ÅÑ..........................................................68
Àâåòèñÿí Ì.Ñ. Ãåîïîëèòè÷åñêèå äåòåðìèíàíòû íåéòðàëèòåòà ãîñóäàðñòâ .......75
Àñòâàöàòóðîâ Ñ.Â. Î ñïåöèôèêå ìîäåëè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûìè êîíôëèêòàìè â ÐÀ ......................................................................................82
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß È ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ
Oãàíåñÿí Ñ.Ã. Ôèëîñîôèÿ è íàóêè î ôèëîñîôèè ..............................................87
Ãðèãîðüÿí Ý.Ð. Ê êîíöåïöèè ãëîáàëüíîãî ñîëèäàðèçìà ....................................95
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Àâåòèñÿí Ï.Ñ. Ïðîáëåìà ñî÷åòàíèÿ òðàäèöèè è èííîâàöèè â ïðîöåññå
ìîäåðíèçàöèè â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíàõ ïîñòñîâåòñêîãî
ïðîñòðàíñòâà. Ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû .............................................................100
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Äàðáèíÿí À.Ð. Âðåìÿ èííîâàöèé (Âûñòóïëåíèå íà Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè «Ðîññèÿ è ìèð: âûçîâû íîâîãî äåñÿòèëåòèÿ») ..........................105
Ñàðêèñÿí Î.Ë. Ãîñóäàðñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíîå ïàðòíåðñòâî è
èíñòèòóàëèçàöèÿ äóõîâíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÐÔ è ñòðàíàõ ÑÍÃ
(îáçîð êîíôåðåíöèè)...........................................................................................108
ÈÇ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ïî èòîãàì V ãîäè÷íîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ÐÀÓ.........................................111

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ «Âåñòíèêà» ÐÀÓ ...............................................................114 3


ÑÒÀÒÜÈ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ È


ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ Â ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÎÊÒÐÈÍÅ ÎÑÂÀËÜÄÀ ØÏÅÍÃËÅÐÀ

Ìèðóìÿí Ð.À., Ìîíåòà Ì.Ã.

Íàñëåäèå Øïåíãëåðà ÿâñòâåííî ðàñïà-


äàåòñÿ íà ñèëû, ÷ðåçâû÷àéíî ðàçíÿ-
ùèåñÿ ïî ìûñëèòåëüíîé ôàêòóðå ... Íî
è åäèíñòâåííîå, çàìêíóòîå â ñåáå ñî÷å-
òàíèå («Çàêàò Åâðîïû») ... ïðè áëèæàé-
øåì ðàññìîòðåíèè ðàññëàèâàåòñÿ íà
ýêñïåðèìåíò èñòîðè÷åñêîãî ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ, íà ïîëèòè÷åñêóþ òåîðèþ òî-
òàëèòàðèñòñêîãî òîëêà è íà ôèëîñîô-
ñêóþ â ñîáñòâåííîì ñìûñëå...

Ñ.Ñ. Àâåðèíöåâ

Îñâàëüä Øïåíãëåð — íåìåöêèé ìûñëèòåëü XIX—XX âåêîâ, îäèí èç îñíî-


âîïîëîæíèêîâ çàïàäíî-åâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè êóëüòóðû, ñîçäàòåëü ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâîé ôèëîñîôèè èñòîðèè — «ìîðôîëîãèè» è âìåñòå ñ òåì àâòîð ôèëî-
ñîôñêî-ïîëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè, îñíîâíûå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèí-
öèïû êîòîðîé èçëîæåíû â åãî ôóíäàìåíòàëüíîé äâóõòîìíîé ðàáîòå «Çàêàò Åâðî-
ïû». Èíòåðåñ ê íàñëåäèþ Î. Øïåíãëåðà ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóþò íå òîëüêî íîâûå ïóáëèêàöèè åãî ðàáîò, íî è ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ
åãî òâîð÷åñòâà, àêöåíò â êîòîðûõ ñòàâèòñÿ íà ðàçðàáîòàííóþ èì òåîðèþ öèâèëè-
çàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Àíàëèçó èäåé Î. Øïåíãëåðà ïîñâÿòèëè ñâîè ðàáîòû
À. Êîêòàíåê, Ý. Øòóö, Æ. Ìåðëèî, É. Ïåòöîëüä, Ä. Ôàððåíêîïô, Ä. Ôåëêåí,
Ì. Òõîíäëü, Ô. Ëàíòèíê, Ñ. Õàíòèíãòîí, Ô. Ôóêóÿìà è äðóãèå çàïàäíûå èññëå-
äîâàòåëè, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò èíòåðåñ ê ïðåäñòàâëåííîìó Î. Øïåíãëåðîì öèâè-
ëèçàöèîííîìó ïîäõîäó ê èçó÷åíèþ ìèðîâîé èñòîðèè. Ä. Ôåëüêåí, â ÷àñòíîñòè,
îòìå÷àåò, ÷òî â çàïàäíûõ ñòðàíàõ èíòåðåñ ê Î. Øïåíãëåðó êîíöåíòðèðóåòñÿ ãëàâ-
íûì îáðàçîì âîêðóã åãî ôèëîñîôèè êóëüòóðû, â òî âðåìÿ êàê åãî ïîëèòè÷åñêèå
4 èäåè ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ1. Áîëüøîå âíèìàíèå ê íàñëåäèþ Î. Øïåí-
ãëåðà óäåëÿåòñÿ â ðàáîòàõ è ðîññèéñêèõ èññëåäîâàòåëåé (À.Í. ×óìàêîâ, Ê.Ñ. Ãàä-
æèåâ, À.Ñ. Ïàíàðèí, Ñ.Ã. Êèñåëåâ, È.À. Âàñèëåíêî è äð.), êîòîðûå àíàëèçèðóþò
ïðåèìóùåñòâåííî âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííîé Î. Øïåíãëåðîì
ìåòîäîëîãèè èñòîðè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî àíàëèçà äëÿ îñìûñëåíèÿ ñîâðåìåí-
íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîáëåì. Äàííûé ïîäõîä ê íàñëåäèþ Î. Øïåíãëåðà êàæåòñÿ
áîëåå ïðàâîìåðíûì, ïîñêîëüêó ìíîãèå åãî ïîëèòè÷åñêèå èäåè (î ôþðåðñòâå,
ýëèòå, ïðóññêîì ñîöèàëèçìå, âëàñòè ñèëû, ïðàâå Ãåðìàíèè íà ÷óæèå çåìëè) áû-
ëè ñôîðìóëèðîâàíû óæå â «Çàêàòå Åâðîïû».
Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå â ìèðîâîççðåíèè Î. Øïåíã-
ëåðà èñòîðèîëîãè÷åñêèõ è êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé åãî ôèëîñîôñêî-ïîëè-
òè÷åñêîé äîêòðèíû.
Áóäó÷è îäíèì èç ñòîðîííèêîâ öèâèëèçàöèîííîãî ïîäõîäà ïåðèîäèçàöèè
èñòîðèè, Î. Øïåíãëåð ðàññìàòðèâàë õîä âñåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åðåç
ïðèçìó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, ïîä êîòîðûìè èì ïîíèìà-
ëèñü íå îòäåëüíûå íàðîäû è ãîñóäàðñòâà, à îáøèðíûå îáúåäèíåíèÿ èõ, â êà÷åñò-
âå öåìåíòèðóþùåãî ôóíäàìåíòà êîòîðûõ âûñòóïàëà îáùíîñòü äóõîâíîé êóëü-
òóðû. Ñòåðæíåâîé â òåîðèè öèâèëèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Î. Øïåíãëåðà ÿâëÿåòñÿ
ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ êóëüòóðû è öèâèëèçàöèè. È õîòÿ â èñòîðèè çàïàäíîé
ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêîé ìûñëè àâòîð «Çàêàòà Åâðîïû» íå áûë ïåðâûì, êòî
âû÷ëåíèë äàííóþ ïðîáëåìó â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîá-
ëåìû, åãî âçãëÿä íà ýòîò âîïðîñ âåñüìà îðèãèíàëåí. Â ðàìêàõ çàïàäíîé ôèëî-
ñîôñêî-èñòîðè÷åñêîé ìûñëè ïðåäøåñòâåííèêàìè Î. Øïåíãëåðà áûëè Ã. Ðèê-
êåðò, À. Øîïåíãàóýð, Ô. Íèöøå è äðóãèå èçâåñòíûå ìûñëèòåëè, à â ðàìêàõ ðóñ-
ñêîé — Í. Äàíèëåâñêèé. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ñâîèõ çàïàäíîåâðîïåéñêèõ è ðóñ-
ñêèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, íåìåöêèé ìûñëèòåëü àáñîëþòèçèðóåò ðàçâèâàåìóþ èì
èäåþ óíèêàëüíîñòè è íåïîâòîðèìîñòè êàæäîé êóëüòóðû, ðàññìàòðèâàÿ èõ ãèáåëü
êàê ôàòàëüíóþ íåèçáåæíîñòü ïî àíàëîãèè ñ áèîëîãè÷åñêîé ñìåðòüþ æèâîãî
îðãàíèçìà.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê àíàëèçó ñîîòíîøåíèÿ òàêèõ òåîðåòè÷åñêèõ êîí-
ñòðóêòîâ, êàê «êóëüòóðà» è «öèâèëèçàöèÿ», Î. Øïåíãëåð îáðàùàåòñÿ ê âûÿâëå-
íèþ ïðèðîäû è îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò îòäåëüíî âçÿòûõ êóëüòóð. Îí ïîä÷åðêèâàåò
óíèêàëüíîñòü èñòîðè÷åñêîé ñóäüáû êàæäîé êóëüòóðû, ïðîÿâëÿþùóþñÿ óæå íà
ýòàïå ïåðâîíà÷àëüíîãî «ñêëàäûâàíèÿ» åå è ïðåäîïðåäåëÿþùóþ ñïåöèôèêó âñåãî
åå äàëüíåéøåãî ïóòè, âïëîòü äî îêîí÷àòåëüíîãî ðàñïàäà. Ñàìè êóëüòóðû ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ èì â âèäå íåêèõ èçîëèðîâàííûõ äðóã îò äðóãà îðãàíèçìîâ — «êîëëåê-
òèâíûõ ëè÷íîñòåé». Ïîäîáíî îòäåëüíî âçÿòûì ëþäÿì, îíè îáëàäàþò íåêîé ñèì-
âîëè÷åñêîé «äóøîé», «ãåíåòè÷åñêèì êîäîì». Êóëüòóðû, ïîäîáíî äðóãèì æèâûì
îðãàíèçìàì, ðàçâèâàþòñÿ, ðàñöâåòàþò, ñòàðåþò è ãèáíóò. Ïîìèìî «äóøè», êàæ-
äàÿ êóëüòóðà èìååò ñâîþ «ôèçèîãíîìèêó», òî åñòü ìåíÿþùååñÿ âûðàæåíèå «ëè-
öà» è «æåñòîâ», îòðàæàþùèõ â õîäå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñâîåîáðàçèå ýòîé
«äóøè». Äàííîå ñâîåîáðàçèå ïðîÿâëÿåòñÿ â ñïåöèôèêå îðãàíèçàöèè æèçíè ïðè-
íàäëåæàùèõ ê ýòîé êóëüòóðå íàðîäîâ.
Î. Øïåíãëåð ñ÷èòàåò, ÷òî êàæäàÿ êóëüòóðà èìååò íå òîëüêî ñâîå èñêóññòâî,
íî è ñâîå ñîáñòâåííîå «åñòåñòâîçíàíèå», è äàæå ñâîþ óíèêàëüíóþ ïðèðîäó, òàê
êàê ïðèðîäà âîñïðèíèìàåòñÿ ÷åëîâåêîì ÷åðåç êóëüòóðó. Êîãäà Î. Øïåíãëåð ãî-
âîðèò î ïðèðîäå, îí èìååò â âèäó íå ôèçè÷åñêóþ ïðèðîäó, à íå÷òî íåïîñðåä-
ñòâåííî íå íàáëþäàåìîå, âîñïðèíèìàåìîå èñêëþ÷èòåëüíî èíòóèòèâíî è ñîñòàâ-
ëÿþùåå ñóùíîñòü âñåãî. Î. Øïåíãëåð îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå íà âîïðîñ î
ñîîòíîøåíèè êóëüòóðû è ïðèðîäû, ïðèðîäû è èñòîðèè: «Êàæäîé êóëüòóðå ñâîé-
ñòâåíåí ñòðîãî èíäèâèäóàëüíûé ñïîñîá âèäåòü è ïîçíàâàòü ïðèðîäó, èëè, ÷òî òî 5
æå, ó êàæäîé åñòü åå ñîáñòâåííàÿ ñâîåîáðàçíàÿ ïðèðîäà, êàêîâîé â òîì æå ñàìîì
âèäå íå ìîæåò îáëàäàòü íèêàêîé äðóãîé âèä ëþäåé. Òî÷íî òàê æå ó êàæäîé êóëü-
òóðû, à â ïðåäåëàõ îòäåëüíîé êóëüòóðû, ñ ìåíüøèìè îòëè÷èÿìè, ó êàæäîãî îò-
äåëüíîãî ÷åëîâåêà, åñòü ñâîé ñîâåðøåííî îñîáûé âèä èñòîðèè, â êàðòèíå è ñòèëå
êîòîðîãî îí ñîçåðöàåò, ÷óâñòâóåò è ïåðåæèâàåò îáùåå è ëè÷íîå, âíóòðåííåå è
âíåøíåå, îáùåèñòîðè÷åñêîå è áèîãðàôè÷åñêîå ñòàíîâëåíèå»2. Ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, ïðèðîäà, êóëüòóðà è èñòîðèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ èì â âèäå äåòåðìèíèðóþùèõ
äðóã äðóãà ÿâëåíèé.
Êðîìå òîãî, ìûñëèòåëü âûäâèãàåò èäåþ, ñîãëàñíî êîòîðîé êóëüòóðà åñòü
ñîîáùåñòâî ëþäåé, íàäåëåííûõ îáùåé ìåíòàëüíîñòüþ. Êàæäîå èç òàêèõ ñîîá-
ùåñòâ îáëàäàåò îïðåäåëåííûì íàáîðîì õàðàêòåðíûõ ÷åðò, íàçûâàåìûõ èì «ñòè-
ëåì». «Ñòèëü» êóëüòóðû îïðåäåëÿåò ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû â ïðîñòðàí-
ñòâå. Ïîä «ñòèëåì» êóëüòóðû Î. Øïåíãëåð ïîíèìàåò ìûñëè è ïîñòóïêè ëþäåé,
èõ íðàâû è óìîíàñòðîåíèå, âûáîð âèäîâ èñêóññòâ è ôîðì îáùåíèÿ. Âñå ýòè
êóëüòóðíûå ôîðìû ñîñòàâëÿþò åäèíóþ öåëîñòíîñòü, êîòîðàÿ ïðîíèçàíà îïðå-
äåëåííîé «èäååé». Êóëüòóðû ñîâåðøåííî íå äåòåðìèíèðóþòñÿ âíåøíèìè ôàêòî-
ðàìè, òî åñòü âëèÿíèåì äðóãîé êóëüòóðû, èõ ñóäüáà ñâîäèòñÿ ê «ñàìîðàçâåðòîâà-
íèþ» äóøè, ÷òî ïðèäàåò âñåì åå ýëåìåíòàì õàðàêòåð ñèìâîëîâ, èìåþùèõ îñîáûé
ñìûñë. Ýòè ñèñòåìîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû, îòëè÷àþùèå îäíó êóëüòóðó îò äðóãîé,
ïîäëåæàò íå ïîçíàíèþ, à «÷óâñòâîâàíèþ». Êóëüòóðû çàìêíóòû è íåïðîíèöàåìû
äëÿ ïîñòîðîííèõ, íî èõ ñâîåîáðàçèå ìîæíî îùóòèòü â èõ ðàçíûõ ïðîÿâëåíèÿõ.
Íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî èìåííî ïîïûòêà âûÿâëåíèÿ è ñèñòåìàòè-
çàöèè ïðîÿâëåíèé êóëüòóð ïîäâåëà Î. Øïåíãëåðà ê ñîçäàíèþ èì êëàññèôèêàöèè
ñàìèõ ýòèõ êóëüòóð êàê åäèíèö ìèðîâîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Êàê òàêîâàÿ êóëüòóðà ïî-ðàçíîìó òðàêòîâàëàñü ðàçëè÷íûìè ìûñëèòåëÿìè
XIX âåêà. Í. Äàíèëåâñêèé, ê ïðèìåðó, âûäåëÿë äâåíàäöàòü àâòîíîìíûõ öèâèëè-
çàöèé èëè èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ òèïîâ: åãèïåòñêèé, êèòàéñêèé, àññèðî-âàâè-
ëîíî-ôèíèêèéñêèé èëè äðåâíåñåìèòñêèé, èíäèéñêèé, èðàíñêèé, åâðåéñêèé,
ãðå÷åñêèé, ðèìñêèé, íîâîñåìèòè÷åñêèé èëè àðàâèéñêèé, ãåðìàíî-ðîìàíñêèé
èëè åâðîïåéñêèé, ìåêñèêàíñêèé, ïåðóàíñêèé3. Ïðåäëîæåííàÿ Í. Äàíèëåâñêèì
òèïîëîãèÿ êóëüòóð, à òàêæå ïîëîæåííûå â îñíîâó ýòîé òèïîëîãèè îñíîâíûå
ìåòîäîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè, ñòàëè èñõîäíûìè ïðèíöèïàìè, ïîñëóæèâøèìè îñ-
íîâîé äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé â ýòîé îáëàñòè. Ýòè ïðèíöèïû ñâîäÿòñÿ ê
ñëåäóþùåìó: âî-ïåðâûõ, êàæäàÿ êóëüòóðà ïðåäñòàâëÿåò ñâîåãî ðîäà àðõåòèï, ïî-
ñòðîåííûé ïî îðèãèíàëüíîìó ïëàíó; âî-âòîðûõ, æèçíü êàæäîé êóëüòóðû èìååò
ñâîé ïðåäåë, è îäíà êóëüòóðà ñìåíÿåò äðóãóþ; â-òðåòüèõ, ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå
÷àñòíûõ è îáùèõ õàðàêòåðèñòèê êóëüòóð â äàëüíåéøåì ïðèâåäåò ê áîëåå ãëó-
áîêîìó ïîíèìàíèþ ëîãèêè âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà4.
 îòëè÷èå îò Í. Äàíèëåâñêîãî íåìåöêèé ìûñëèòåëü âûäåëÿåò âîñåìü êóëü-
òóð: åãèïåòñêóþ, èíäèéñêóþ, âàâèëîíñêóþ, êèòàéñêóþ, ãðåêî-ðèìñêóþ, ìàéÿ, ìà-
ãè÷åñêóþ (âèçàíòèéñêî-àðàáñêóþ), ôàóñòîâñêóþ (çàïàäíîåâðîïåéñêóþ). Ýòè êóëü-
òóðû îí îöåíèâàåò êàê «çàâåðøåííûå», ïîñêîëüêó ïîëàãàåò, ÷òî îíè óæå èñ÷åð-
ïàëè âåñü ñâîé ïîòåíöèàë.  êà÷åñòâå äåâÿòîé êóëüòóðû îí íàçûâàåò çàðîæ-
äàþùóþñÿ ðóññêî-ñèáèðñêóþ êóëüòóðó, ñïåöèôèêà êîòîðîé èì íå ðàñêðûâàåòñÿ.
Î. Øïåíãëåð ñòðîèò ñâîþ òèïîëîãèþ êóëüòóð, èñõîäÿ èç èäåé ñóùåñòâîâàíèÿ
íåêîåé âåäóùåé õàðàêòåðèñòèêè, ïðèäàþùåé êàæäîé êóëüòóðå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ñïåöèôèêó. Ó êàæäîé èç êóëüòóð â ïåðèîä åå àêòèâíîé ôàçû ñóùåñòâóåò ïîëíàÿ
âçàèìîñâÿçü ìåæäó âñåìè ñîñòàâëÿþùèìè åå ýëåìåíòàìè. Ó «çàâåðøåííûõ» æå
êóëüòóð âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýòèìè ýëåìåíòàìè ðàçðóøàåòñÿ.
6 Ïî Î. Øïåíãëåðó ñóùåñòâîâàíèå êóëüòóð â ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ âðåìåíàõ
è ïðîñòðàíñòâàõ îòíþäü íå ñâèäåòåëüñòâóåò î åäèíñòâå è îäíîíàïðàâëåííîñòè
ìèðîâîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.  ïðîòèâîâåñ èçâåñòíûì êîíöåïöèÿì ðÿäà çà-
ïàäíî-åâðîïåéñêèõ ìûñëèòåëåé XVIII—XIX âåêîâ (Ãåãåëü, Ñåí-Ñèìîí, Î. Êîíò è
äð.), ïðåäñòàâëÿâøèõ èñòîðèþ êàê ïðîöåññ âîñõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ïî ñòóïå-
íÿì èñòîðè÷åñêîãî ïðîãðåññà, Î. Øïåíãëåð âèäåë â èñòîðèè ëèøü ñîâîêóïíîñòü
«áèîãðàôèé» îòäåëüíûõ êóëüòóð. Âñëåä çà íåìåöêèì èñòîðèêîì Ã. Ðèêêåðòîì è
ðóññêèì ìûñëèòåëåì Í. Äàíèëåâñêèì Î. Øïåíãëåð ïðåäëàãàåò ïðèçíàòü â êà-
÷åñòâå äåéñòâèòåëüíûõ íîñèòåëåé èñòîðè÷åñêîé æèçíè íåñêîëüêî îáîñîáëåííûõ
«åñòåñòâåííûõ» ãðóïï — çàìêíóòûõ äèñêðåòíûõ ñâåðõíàöèîíàëüíûõ îáùíîñòåé —
êóëüòóð. Äëÿ Î. Øïåíãëåðà âñå êóëüòóðû ðàâíîïðàâíû; êàæäàÿ èç íèõ óíèêàëüíà
è íå ìîæåò áûòü îñìûñëåíà ñ ïîçèöèè äðóãîé êóëüòóðû: «ßâëåíèÿ äðóãèõ êóëüòóð
ãîâîðÿò íà äðóãîì ÿçûêå. Äëÿ äðóãèõ ëþäåé åñòü äðóãèå èñòèíû. Äëÿ ìûñëèòåëÿ
îíè äîëæíû èìåòü çíà÷åíèå âñå èëè íè îäíà»5. Ñàìîáûòíîñòü êóëüòóð îáóñ-
ëîâëåíà òåì, ÷òî îíè ÷åðïàþò ñîäåðæàíèå ñâîåé æèçíè èç îñîáåííîñòåé ñâîåé
äóõîâíîé ïðèðîäû è âíåøíèõ óñëîâèé æèçíè, õîòÿ è ðåàëèçóþò ýòî ñîäåðæàíèå
íå ñ îäèíàêîâîé ïîëíîòîé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà÷àëà îäíîé êóëüòóðû íå íàñëå-
äóþòñÿ íàðîäàìè äðóãîãî òèïà. Êàæäûé òèï ñàì îïðåäåëÿåò ýòè íà÷àëà ïðè îïðå-
äåëåííîì (á́îëüøåì èëè ì́åíüøåì) âëèÿíèè ïðåäøåñòâîâàâøèõ èëè ñîâðåìåííûõ
åìó êóëüòóð.  äàííîì ñëó÷àå âëèÿíèå îäíîé êóëüòóðû íà äðóãóþ îãðàíè÷èâàåòñÿ
ëèøü èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé6. Âñëåäñòâèå ýòîãî îïðåäåëÿþùåå
âîçäåéñòâèå ÷óæäûõ êàæäîìó òèïó íà÷àë ìûñëèòåëü ïîëíîñòüþ îòðèöàåò. Íîâàÿ
êóëüòóðà âïèòûâàåò èç îïûòà ïðîøëîãî ëèøü òî, ÷òî îòâå÷àåò åå âíóòðåííèì
ïîòðåáíîñòÿì.
Òåîðåòè÷åñêèì îñíîâàíèåì óêàçàííîé ïîçèöèè íåìåöêîãî ìûñëèòåëÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ìîäåëü èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà, â êîòîðîì ìíîãîîáðàçèå îòäåëüíûõ ôîðì è
áîãàòñòâî ëîêàëüíîé ñïåöèôèêè îáîãàùàþòñÿ ðåçóëüòàòàìè äîñòèæåíèé äðóãèõ
êóëüòóð. Îäíàêî ïîäîáíîå îáîãàùåíèå íå ñâîäèìî ê ïðîñòîìó çàèìñòâîâàíèþ è
ïåðåíåñåíèþ êóëüòóðíûõ íà÷àë ñ îäíîé «êóëüòóðíîé ðåàëüíîñòè» íà äðóãóþ.
Ýòèì, âîçìîæíî, îáúÿñíèì òîò ôàêò, ÷òî íè îäíà êóëüòóðà íå ìîæåò áûòü ïîíÿòà
äðóãîé êóëüòóðîé, íå ãîâîðÿ óæå î âîçìîæíîñòè áëàãîòâîðíîãî ïåðåíåñåíèÿ ñ
îäíîé êóëüòóðû íà äðóãóþ èíîðîäíûõ öåííîñòåé.
Ñóùíîñòü ñâîåé êîíöåïöèè ñàì Î. Øïåíãëåð îïðåäåëÿë ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: â òîì, ÷òî ðàçëè÷íûå ôîðìû êóëüòóðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîñòîÿííî ìå-
íÿþùèåñÿ ïðîÿâëåíèÿ è âûðàæåíèÿ åäèíîé êóëüòóðû, íàõîäÿùåéñÿ â öåíòðå
æèçíè, è íè îäíà èç íèõ íå çàíèìàåò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ: âñå ýòî
îòäåëüíûå ìèðû ñòàíîâëåíèÿ, âñå îíè èìåþò îäèíàêîâîå çíà÷åíèå â îáùåé
êàðòèíå èñòîðèè. Îí ïðèâîäèò ïðèìåðû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íåâåðíîì ïîíè-
ìàíèè ïðåäøåñòâóþùèõ ýïîõ ñîâðåìåííûìè ìûñëèòåëÿìè, êîòîðûå ïûòàþòñÿ
âêëþ÷èòü öåííîñòè ïðåäøåñòâóþùèõ êóëüòóð â êîíòåêñò ñâîåé êóëüòóðû. Òàê,
ñòðåìÿñü âûÿâèòü ñìûñë ÷èñåë, îí ðàñêðûâàåò âñþ ãëóáèíó òîé ïðîïàñòè, êî-
òîðàÿ ëåæèò ìåæäó àíòè÷íîé è ñîâðåìåííîé åìó ìàòåìàòèêîé, è ïîêàçûâàåò, êàê
ïîíÿòèÿ, ïåðåíåñåííûå èç Ýëëàäû íà ïî÷âó Çàïàäà, ïðèîáðåòàþò ñîâñåì èíîå
çíà÷åíèå. Òàê, Àíòè÷íàÿ êóëüòóðà, áàçèðóþùàÿñÿ íà êîíå÷íîñòè, òåëåñíîñòè
÷èñëîâîãî ðÿäà, ïðîòèâîïîëîæåíà öèâèëèçàöèè ñîâðåìåííîãî åìó Çàïàäà, îñíî-
âàííîé íà èäåå áåñêîíå÷íîñòè. Î. Øïåíãëåð òàêèì îáðàçîì ïîä÷åðêèâàåò ëî-
êàëüíîñòü êóëüòóð è ñëàáîñòü ñâÿçåé ìåæäó íèìè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, îí óêàçûâàåò
íà îïàñíîñòü ïîïûòîê àíàëèçà ïðîøëûõ ýïîõ íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ êðèòåðèåâ.
Ñôîðìóëèðîâàâ ïðèíöèï íåïåðåäàâàåìîñòè êóëüòóðíûõ íà÷àë è öåííîñòåé
â êà÷åñòâå èñòîðè÷åñêîãî çàêîíà, Î. Øïåíãëåð òåì ñàìûì îïðîâåðãàåò ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ èäåþ î åäèíîé ëèíèè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è ðàíæèðîâàíèå êóëü- 7
òóðíûõ òèïîâ ïî óðîâíþ èõ ðàçâèòèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäñòàâëåíèå äâèæåíèÿ
èñòîðèè «ïî ïðÿìîé». Îí ïîëàãàåò, ÷òî êàæäàÿ êóëüòóðà, ÿâëÿÿñü ñëîæíûì ïðè-
ðîäíî-ñîöèàëüíûì îðãàíèçìîì, ïðîõîäèò, êàê è âñå æèâîå, ïîëíûé âèòàëüíûé
öèêë — äåòñòâî, çðåëîñòü, ñòàðîñòü è ïîãèáàåò, óñòóïàÿ ìåñòî ñëåäóþùåìó, áîëåå
ìîëîäîìó òèïó. Äëÿ îáîñíîâàíèÿ ýòîãî ïîëîæåíèÿ Î. Øïåíãëåð èñïîëüçîâàë
îñíîâíîé ïîñòóëàò îðãàíè÷åñêîé òåîðèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó êóëüòóðû, ïîäîáíî
æèâûì îðãàíèçìàì, ïðîõîäÿò â ñâîåì ðàçâèòèè ÷åðåç îïðåäåëåííûå ôàçû. Íà îñ-
íîâå ýòîãî îí âûâîäèò, ÷òî êàæäàÿ êóëüòóðà â ñâîåì ðàçâèòèè ïðîõîäèò ñëåäóþ-
ùèå ôàçû: ìèôîñèìâîëè÷åñêóþ (ðàííåé êóëüòóðû), ìåòàôèçèêî-ðåëèãèîçíóþ
(âûñîêîé êóëüòóðû) è öèâèëèçàöèîííóþ (ïîçäíåé êóëüòóðû).
Ïîä ìèôîñèìâîëè÷åñêîé ôàçîé Î. Øïåíãëåð ïîíèìàåò òàêîå âðåìÿ ïðîòå-
êàíèÿ êóëüòóðû, êîãäà â íåé ãîñïîäñòâóåò ðåëèãèîçíîå ìèðîñîçåðöàíèå. Âñå ÿâ-
ëåíèÿ êóëüòóðíîãî ïîðÿäêà, â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî, ðàññìàòðèâàþòñÿ
èì êàê ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûõ ñèë, êîãäà â ïîëèòè÷åñêèõ ïðî-
öåññàõ ñòðåìÿòñÿ îáíàðóæèòü «ñèëó» ðåàëèçàöèè âîëè áîãîâ. Â ðåçóëüòàòå ïîäîá-
íîãî ìèðîñîçåðöàíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ òåîêðàòè÷åñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, â êî-
òîðîé æðåöû îñóùåñòâëÿþò íå òîëüêî èäåîëîãè÷åñêèå, íî è ñîáñòâåííî ïî-
ëèòè÷åñêèå ôóíêöèè. Äóõîâíàÿ è ñâåòñêàÿ ôîðìû âëàñòè íàõîäÿòñÿ â íåêîåì
åäèíñòâå. Ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà è âñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü ïðîíèêíóòû äóõîì
çàâîåâàíèé, ýêñïàíñèè è íàñèëèÿ. Ïîýòîìó íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå íà ïåðâûé
ïëàí âûäâèãàþòñÿ âîåííûå âîæäè, êîíêóðèðóþùèå ñî æðåöàìè â áîðüáå çà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ âëàñòü. Ýòîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ñîîòâåòñòâóåò îáùåñòâî
âîåííîãî òèïà. Òèïè÷íîé ôîðìîé ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ íàñëåäñòâåííàÿ ìîíàð-
õèÿ. Íà ñìåíó äàííîé ôàçå ïðèõîäèò ìåòàôèçèêî-ðåëèãèîçíàÿ, õàðàêòåðèçóþ-
ùàÿñÿ êðóøåíèåì ôåîäàëüíîé è òåîëîãè÷åñêîé ñèñòåì è óñòàíîâëåíèåì áóðæóàç-
íîãî ìèðîïîðÿäêà. ×åëîâåêó ýòîé ñèñòåìû ñâîéñòâåííî ñòðåìëåíèå îáúÿñíèòü
âñå ÿâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïîëèòèêî-ïðàâîâûå, ñ ïîìîùüþ ìåòàôèçè÷åñêèõ àá-
ñòðàêöèé. Öèâèëèçàöèîííàÿ ôàçà èëè ôàçà ïîçäíåé êóëüòóðû õàðàêòåðèçóåòñÿ
ìûñëèòåëåì êðàéíå íåãàòèâíî, òàê êàê íà äàííîì ýòàïå ïðîèñõîäèò ëèøü
«ðàñõîäîâàíèå» âñåãî òîãî, ÷òî áûëî íàðàáîòàíî íà ïðåäøåñòâóþùèõ ôàçàõ. Îïè-
ðàÿñü íà âåñüìà áîãàòûé èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë, Î. Øïåíãëåð ñòðåìèëñÿ âûÿ-
âèòü «ïàðàëëåëüíî-îäíîâðåìåííûé» õàðàêòåð ïðîèñõîæäåíèÿ, ðàçâèòèÿ è óãàñà-
íèÿ êóëüòóð, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ýòè îòìå÷åííûå ñòàäèè.
Òåì íå ìåíåå ìûñëèòåëü íå îòêàçûâàåòñÿ îò èäåè ïðîãðåññà, ïîíèìàåìîãî èì íå
êàê äâèæåíèå â îäíîì ïðåäçàäàííîì íàïðàâëåíèè, à êàê ðàçíîíàïðàâëåííîå
äâèæåíèå. Ïîäîáíîå òîëêîâàíèå èäåè ïðîãðåññà, ïî ñóòè, ñâîäèòñÿ ê îòðèöàíèþ
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè èñòîðè÷åñêèìè ýòàïàìè ÷åëî-
âå÷åñòâà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, Î. Øïåíãëåð ïðèçíàåò íàëè÷èå â èñòîðèè öåëè, îïðå-
äåëÿåìîé èì êàê äâèæåíèå «âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ» êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè âñåõ
èëè îäíîãî êóëüòóðíîãî òèïà.
Îòêàçàâøèñü îò êîíöåïöèè åäèíîãî «âñåìèðíîãî» èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà,
åäèíîé ëèíèè ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, âáèðàþùåãî â ñåáÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ, îêàçûâàþùåéñÿ, ïðè âñåõ ñâîèõ îòêëîíåíèÿõ,
ïåðèîäàõ çàñòîÿ èëè óïàäêà â öåëîì ïîñòóïàòåëüíûì äâèæåíèåì, îïðåäåëÿåìûì
êàê ïðîãðåññ, Î. Øïåíãëåð îáîñíîâûâàåò èäåþ îòñóòñòâèÿ îïðåäåëåííûõ ýòàïîâ
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íàèâûñøåé òî÷êîé êîòîðîãî âûñòóïàåò åâðîïåéñêàÿ
öèâèëèçàöèÿ, àêêóìóëèðîâàâøàÿ âñå ïðåäøåñòâóþùèå äîñòèæåíèÿ êóëüòóðû. Âî
âñåìèðíîé èñòîðèè íåìåöêèé ôèëîñîô óâèäåë êàðòèíó âå÷íîãî îáðàçîâàíèÿ è
èçìåíåíèÿ, ÷óäåñíîãî ñòàíîâëåíèÿ è óìèðàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ ôîðì7. Òåì ñàìûì
Î. Øïåíãëåð ðàçâåí÷èâàåò èäåþ åâðîïîöåíòðèçìà, ñóòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðàñ-
ñìîòðåíèå ðàçâèòèÿ èñòîðèè Çàïàäíîé Åâðîïû êàê êóëüìèíàöèè âñåãî èñòî-
8 ðè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ìûñëèòåëü îáîñíîâûâàåò òî÷êó çðåíèÿ î òîì, ÷òî åâðîïîöåíòðèñòñêàÿ ïî-
çèöèÿ ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ëþáàÿ èç êóëüòóð, ïðåäøåñòâîâàâøèõ åâðîïåéñêîé,
ðàñöåíèâàåòñÿ êàê íàõîäÿùàÿñÿ íà áîëåå íèæíåé ñòóïåíè è ïîòîìó ÿâëÿåòñÿ íå-
çàâåðøåííîé. Èñõîäÿ èç ïîäîáíîé õàðàêòåðèñòèêè èäåè åâðîïîöåíðèçìà, ìûñ-
ëèòåëü çàìåíÿåò Ïòîëåìååâó ñõåìó «åâðîïîöåíòðèñòñêîé» èñòîðèè (Äðåâíèé
ìèð —Ñðåäíèå âåêà—Íîâîå âðåìÿ) ñõåìîé Êîïåðíèêà, ñîãëàñíî êîòîðîé âñå îò-
ìå÷åííûå èì âîñåìü êóëüòóð ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïîñòîÿííî ìåíÿþùèåñÿ
ïðîÿâëåíèÿ åäèíîé áèî-ñîöèàëüíîé æèçíè, è íè îäíà èç íèõ íå çàíèìàåò
ïðåèìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ â îòíîøåíèè äðóãîé.
Ïî ìíåíèþ Î. Øïåíãëåðà, â òðàäèöèîííîé ñõåìå ïåðèîäèçàöèè èñòîðèè
çà îñíîâó ïðèíèìàëîñü ÷èñòî âíåøíåå íà÷àëî è êîíåö òàì, ãäå â áîëåå ãëóáîêîì
ñìûñëå íåëüçÿ ãîâîðèòü íè î íà÷àëå, íè î êîíöå. Ïî ýòîé ñõåìå ñòðàíû Çàïàä-
íîé Åâðîïû ÿâëÿþòñÿ íåêèì ïîëþñîì, âîêðóã êîòîðîãî âñåãî ëèøü âðàùàþòñÿ
ìîùíûå òûñÿ÷åëåòèÿ ïðîøëîãî è «äàëåêèå îãðîìíûå êóëüòóðû». Ñòîðîííèêè
ëèíåéíî-ïðîãðåññèñòñêèõ âîççðåíèé ðàññìàòðèâàþò ÷åëîâå÷åñòâî êàê íå÷òî åäè-
íîå, à åâðîïåéñêîå îáùåñòâî — êàê íàèáîëåå âàæíóþ åãî ÷àñòü. Ïðè ýòîì îíè
ãîâîðÿò îá îãðîìíûõ, íåèñ÷åðïàåìûõ ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ åâðîïåéñêîãî îá-
ùåñòâà, ïðîãíîçèðóÿ åãî áëàãîïîëó÷íîå áóäóùåå. Àâòîð «Çàêàòà Åâðîïû» âîçðà-
æàåò ñòîðîííèêàì ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âî âñåõ äðóãèõ
îáëàñòÿõ æèâîé ïðèðîäû ìû äîïóñêàåì ïðàâî âûâîäèòü èç êàæäîãî îòäåëüíîãî
ÿâëåíèÿ òîò îáðàç, êîòîðûé ëåæèò â îñíîâå åãî ñóùåñòâîâàíèÿ... Òîëüêî â âîïðî-
ñàõ, êàñàþùèõñÿ ñàìîãî ÷åëîâåêà, ìû áåç âñÿêîãî äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ
ïðèíèìàåì êîãäà-òî äàâíî óñòàíîâëåííóþ èñòîðè÷åñêóþ ôîðìó åãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ è ê ýòîé ïðåäâçÿòîé òåìå ïîäãîíÿåì ïîäõîäÿùèå è íå ïîäõîäÿùèå ôàêòû»8.
Îí îòêàçûâàåòñÿ îò òåíäåíöèè ñâåäåíèÿ âñåãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà
ê îäíîé ëîãèêå, ïðîíèçûâàþùåé âñþ èñòîðèþ è íàõîäÿùåé ñâîå çàâåðøåíèå â
íåêîåé âûñøåé òî÷êå. Îòñþäà îí âûâîäèò ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïðåóâåëè÷åíèå
ðîëè îäíèõ êóëüòóð ñîñåäñòâóåò ñ ïðåíåáðåæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê äðóãèì. Îí
îòðèöàåò ìûñëü î òîì, ÷òî íåêîòîðûå êóëüòóðû íèêàê íå ó÷àñòâîâàëè â ïîñòðîå-
íèè âñåìèðíîé èñòîðèè. Åâðîïîöåíòðèçì ïðåîäîëåâàåòñÿ èì ïóòåì ïðèçíàíèÿ
ðàâíîöåííîñòè âñåõ êóëüòóð. Òå æå èç íèõ, êîòîðûå êàæóòñÿ íåçàâåðøåííûìè, íå
ñóìåâøèìè ðåàëèçîâàòü âåñü ñâîé ïîòåíöèàë, íà ñàìîì äåëå, êàê ïîëàãàåò îí,
ñòðåìèëèñü ñîâñåì ê èíîìó, ÷åì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñòîðîííåìó íàáëþäàòåëþ ýòèõ
êóëüòóð. Ýòî, ïî ñóòè, îçíà÷àåò, ÷òî â èñòîðèè íåò íèêàêîé ïðååìñòâåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñòâà Î. Øïåíãëåð õàðàêòåðèçóåò êàê
«ðàçíîìåñòíîå» è ðàçíîíàïðàâëåííîå äâèæåíèå, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïðîÿâëÿþò-
ñÿ ðàçëè÷íûå ñòîðîíû åãî êóëüòóðíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ: ðåëèãèîçíàÿ, íàó÷íàÿ,
ïðîìûøëåííàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ.
Êàæäàÿ êóëüòóðà ðåàëèçóåò ñâîé äóõîâíûé ïîòåíöèàë â îäíîé èç ýòèõ ñôåð, ÷òî è
îáóñëîâëèâàåò åå ñïåöèôèêó, âåêòîð ðàçâèòèÿ, èñòîðè÷åñêóþ ìèññèþ, à òàêæå
âêëàä â äóõîâíóþ ñîêðîâèùíèöó âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü òîò ôàêò, ÷òî ðàíæèðîâàíèå èñòîðèè íà Äðåâíþþ,
Ñðåäíþþ è Íîâóþ ìûñëèòåëü ñ÷èòàåò ïðàâîìåðíûì ëèøü â ðàìêàõ îòäåëüíî
âçÿòûõ êóëüòóð, à íå â ãðàíèöàõ òàê íàçûâàåìîé âñåìèðíîé èñòîðèè. Òåì ñàìûì
â îñíîâå âñåìèðíîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà îí ñòàâèò êóëüòóðó êàê ñòðóêòóð-
íûé ýëåìåíò âñåãî ìèðîóñòðîéñòâà. Ñàìà æå êóëüòóðà äëÿ Î. Øïåíãëåðà — ýòî
îòëè÷àþùåå ýïîõó, ïðåâðàùàþùåå åå â öåëîñòíîñòü îïðåäåëåííîå åäèíñòâî ïà-
ðàäèãì ìûøëåíèå ýïîõè, âûðàæåííîå â ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, äóõîâíîé
è ðåëèãèîçíîé æèçíè. Àíàëèç åäèíñòâà ýòèõ ôîðì — îñíîâíîé ñïîñîá ðàññìî-
òðåíèÿ Î. Øïåíãëåðîì èñòîðèè. 9
Íà îñíîâå âûøåñêàçàííîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî îäíîé èç
âàæíåéøèõ èäåé â ôèëîñîôèè èñòîðèè è ôèëîñîôèè êóëüòóðû Î. Øïåíãëåðà
ÿâëÿåòñÿ èäåÿ ïîëèöåíòðèçìà èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Äàííàÿ èäåÿ â íåñêîëüêî èíîì ñðåçå ðàñêðûâàåòñÿ è ïðè ðàññìîòðåíèè
ìûñëèòåëåì äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé êóëüòóðû, à èìåííî — ñèìâîëà. Â äóõå ðî-
ìàíòèçìà íåìåöêèé ìûñëèòåëü ñòðåìèòñÿ âûÿâèòü â ìèðå «âñåîáúåìëþùóþ ñèì-
âîëèêó». Îí ñâîäèò ñïåöèôèêó êàæäîé êóëüòóðû ê åå ïåðâîíà÷àëüíîìó ñèìâîëó
(ïðàñèìâîëó) è äàæå âûâîäèò åå èç ýòîãî ñèìâîëà, îïðåäåëÿÿ ñóùíîñòü êóëüòóðû
ñâîåîáðàçíûì âûðàæåíèåì ýòîãî ñèìâîëà. Èìåííî ïðàñèìâîë — îäíî èç öåíò-
ðàëüíûõ ïîíÿòèé øïåíãëåðîâñêîé ôèëîñîôèè — ëåæèò â îñíîâå êàæäîãî èñòîðè-
÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî îðãàíèçìà è âíóòðåííå ñêðåïëÿåò åãî åäèíñòâî. Î. Øïåíã-
ëåð ñ÷èòàë âîçìîæíûì äàòü óíèâåðñàëüíîå îáúÿñíåíèå öåëîé ýïîõå ïóòåì óêàçà-
íèÿ íà ïðàñèìâîë, ëåæàùèé ó èñòîêîâ êóëüòóðû è îïðåäåëÿþùèé ïîñëåäóþùåå
åå ðàçâèòèå è ðàñöâåò. Âûÿâëåíèå ñèìâîëè÷åñêîãî ñòðîÿ äëÿ íåìåöêîãî ìûñëèòå-
ëÿ åñòü ïðåæäå âñåãî ñïîñîá ñìûñëîâîé îðãàíèçàöèè ýïîõè (òûñÿ÷åëåòíåãî ïå-
ðèîäà). Òàê, äëÿ àíòè÷íîãî ìèðà òàêèì ñèìâîëîì ÿâëÿåòñÿ «òåëî», à ñèìâîëîì
çàïàäíîåâðîïåéñêîé êóëüòóðû — «ïðîñòðàíñòâî». Ìûñëèòåëü âûÿâëÿåò âçàèìî-
ñâÿçü ñàìûõ ðàçíîïîðÿäêîâûõ ÿâëåíèé îäíîé êóëüòóðíîé ýïîõè — ýêîíîìè÷åñ-
êèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, õóäîæåñòâåííûõ, òåõíè÷åñêèõ è, â èòîãå, âûäå-
ëÿåò íåìíîãèå, ïðåäåëüíî îáîáùåííûå ÷åðòû, ïðåäñòàâëÿþùèå «ôèçèîãíîìèþ»,
òî åñòü èñòîðè÷åñêóþ íåïîâòîðèìîñòü êóëüòóðû. «Ôèçèîãíîìèêà» êóëüòóðû åñòü
íå ñòîëüêî ìåòîä «èíòóèòèâíîé êîíöåíòðàöèè», âûäåëåíèÿ, îáîñîáëåíèÿ ãëàâ-
íîãî, ñêîëüêî èñõîäíûé ïóíêò ïîñòðîåíèé Î. Øïåãëåðà. Çíà÷èìîñòü èñïîëüçî-
âàííîãî èì ìåòîäà ìîðôîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà èñòîðèè èëè «ìîðôîëîãèè» èñòî-
ðèè çàêëþ÷àåòñÿ â âîññîçäàíèè îáëèêà êóëüòóðû â åå öåëîñòíîñòè.  ó÷åíèè Î.
Øïåíãëåðà îñîáåííî ÿðêî âûðàæåíà ïîïûòêà ñèíòåçà ñèñòåìíîãî è ñòðóêòóðíîãî
ïîäõîäîâ ïðè àíàëèçå êóëüòóð. Îäíàêî ïðîâîçãëàøåííûå èì ïðèíöèïû ìîð-
ôîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà — ìåòîäà, îïðåäåëèâøåãî ñïåöèôèêó åãî êóëüòóðîëîãè-
÷åñêîãî ïîäõîäà, èì ñàìèì èíîãäà èãíîðèðîâàëèñü. Òàê, ÷òîáû äîêàçàòü ïîëíóþ
«ïîâòîðÿåìîñòü» íåêîòîðûõ êëþ÷åâûõ ìîìåíòîâ èñòîðèè, Î. Øïåíãëåðó ïðèõî-
äèëîñü ñòàíîâèòüñÿ íà ïóòü ôîðìàëèçàöèè êóëüòóðíûõ ýïîõ, çàíèìàòüñÿ îäíî-
òèïíîé ïåðèîäèçàöèåé, à ñòðóêòóðíûå, êàê îí èõ íàçûâàåò, «ñðåçû» öåëèêîì ïå-
ðåíîñèòü èç òûñÿ÷åëåòèÿ â òûñÿ÷åëåòèå, ïðèìåíÿÿ îäíó è òó æå õðîíîëîãè÷åñêóþ
òàáëèöó ê Èíäèè è ê Çàïàäíîé Åâðîïå, ê Ãðåöèè è ê Êèòàþ….
Ïî ñõåìå Î. Øïåíãëåðà âñå ñïîñîáû ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ ñóòü «ìîð-
ôîëîãèè». Ìîðôîëîãèÿ ïðèðîäû – ýòî «îáåçëè÷åííàÿ ñèñòåìàòèêà», òî åñòü ìà-
òåìàòè÷åñêèé ñïîñîá ïîçíàíèÿ çàêîíîâ ïðèðîäû, à ìîðôîëîãèÿ èñòîðèè – åñòü
«ôèçèîãíîìèêà», íàïðàâëåííàÿ íà âûÿâëåíèå îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò êàæäîé êóëü-
òóðû èëè «ïîðòðåòà êóëüòóðû». Ïîñòèæåíèå êóëüòóðíûõ ôîðì â êîðíå ïðîòèâî-
ïîëîæíî àáñòðàêòíîìó íàó÷íîìó ïîçíàíèþ è îñíîâàíî íà íåïîñðåäñòâåííîì
«÷óâñòâå æèçíè». Ïðîÿâëåíèÿ òîé èëè èíîé êóëüòóðû îáúåäèíÿåò íå òîëüêî
îáùàÿ õðîíîëîãè÷åñêàÿ è ãåîãðàôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü, íî, ïðåæäå âñåãî, òîæ-
äåñòâî ñòèëÿ, êîòîðîå îáíàðóæèâàåòñÿ â èñêóññòâå, ïîëèòèêå, ýêîíîìè÷åñêîé æèç-
íè, íàó÷íîì âèäåíèè ìèðà è ïðåäîïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó «äóøè» êàæäîé êóëüòóðû.
 âîñïðèÿòèè Î. Øïåíãëåðà ëîãèêà, êàê, âïðî÷åì, è èñêóññòâî, íàóêà, ïî-
ëèòèêà, âñåãäà âòîðè÷íû ïî îòíîøåíèþ ê ýòîé «äóøå». À ñàìà êóëüòóðà ïîíè-
ìàåòñÿ èì êàê ñèìâîëè÷åñêè âûðàæåííàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé ðåàëèçóåò ñåáÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ äóøà: «×åëîâå÷åñêàÿ êóëüòóðà, êàê èòîã ñòàâøåãî è ÷óâñòâåí-
íîãî âûðàæåíèÿ äóøè, êàê òåëî åå, ñìåðòíîå, ïðåõîäÿùåå, ïîäâëàñòíîå çàêîíó,
÷èñëó è ïðè÷èííîñòè; êóëüòóðà, êàê èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí, êàê îáðàç â ìèðîâîé
10 êàðòèíå èñòîðèè, êàê ïîäîáèå è ñîâîêóïíîñòü ñèìâîëîâ: òàêîâ ÿçûê, åäèíñòâåí-
íûé, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî äóøà ìîæåò âûðàçèòü, ÷åì è êàê îíà ñòðàäàåò»9. Îá-
îñíîâàíèå Î. Øïåíãëåðîì òîãî, ÷òî â îñíîâå êàæäîé êóëüòóðû ëåæèò äóøà, à
êóëüòóðà — ýòî ñèìâîëè÷åñêîå òåëî, æèçíåííîå âîïëîùåíèå ýòîé äóøè, èñïîëü-
çóåòñÿ èì è â êà÷åñòâå àíàëîãèè ñ æèâûì îðãàíèçìîì. Ïîäîáíî æèâûì îð-
ãàíèçìàì, ðîæäàþùèìñÿ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ñâîèõ äóøåâíûõ ñèë è, ïðîéäÿ
÷åðåç âèòàëüíûé öèêë, óìèðàþùåé êóëüòóðû, ïðîéäÿ îòâåäåííûé èì ñðîê,
óõîäÿò â íåáûòèå.
 êîíòåêñòå ðàññìàòðèâàåìîé â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðîáëåìû íåìàëîâàæíîå
çíà÷åíèå èìååò è òî, êàêîé ñìûñë ó Î. Øïåíãëåðà ïðèîáðåòàåò âûðàæåíèå «äó-
øà» ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé îòäåëüíî âçÿòîé êóëüòóðå. Äëÿ ìûñëèòåëÿ «äóøà
êóëüòóðû» åñòü ÿðêîå è â òî æå âðåìÿ òî÷íîå âûðàæåíèå òîãî, ÷òî îñíîâàíèå
êóëüòóðû íåñâîäèìî ê ðàçóìó, ê ðàçóìíîé ïðèðîäå ÷åëîâåêà. Ó êàæäîé êóëüòóðû
åñòü ñâîÿ ñîáñòâåííàÿ «äóøà», ðåàëèçóþùàÿñÿ âî ìíîæåñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
æèçíåé. Äóøà êàæäîé êóëüòóðû óíèêàëüíà è íå ìîæåò áûòü äî êîíöà âûðàæåíà
ðàöèîíàëüíûìè ñðåäñòâàìè. Ïîýòîìó, ïîëàãàåò îí, òàê òðóäíî âíèêíóòü âî âíóò-
ðåííèé ìèð ëþäåé èíîé êóëüòóðû (åñëè ýòî âîîáùå âîçìîæíî), ïîíÿòü ïðèðîäó
èõ ñèìâîëîâ, ÷óâñòâ, âåðîâàíèé: «... êàæäàÿ èç âåëèêèõ êóëüòóð îáëàäàåò òàéíûì
ÿçûêîì ìèðî÷óâñòâîâàíèÿ, âïîëíå ïîíÿòíûì òîëüêî òîìó, ÷üÿ äóøà ïðèíàä-
ëåæèò ê ýòîé êóëüòóðå»10. Óêàçûâàÿ íà âàæíîñòü èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðíûõ îñî-
áåííîñòåé, ñòèëÿ èëè äóøè êàæäîé êîíêðåòíîé êóëüòóðû, íåìåöêèé ìûñëèòåëü
ïðèäàåò îñîáîå çíà÷åíèå ïîíÿòèþ ïðàôåíîìåíà, îïðåäåëÿåìîãî èì ñëåäóþùèì
îáðàçîì: «Ïðàôåíîìåí, êàê ðåøèòåëüíî óòâåðæäàåò Ãåòå, åñòü ÷èñòîå ñîçåðöàíèå
èäåè, à íå ïîçíàíèå ïîíÿòèÿ»11. Ñëåäóÿ ãåòåâñêîé òðàäèöèè, ïîä ïðàôåíîìåíîì
Î. Øïåíãëåð ïîíèìàåò âûäåëåííóþ èç ñòèëÿ êàêîé-ëèáî êóëüòóðû èäåéíóþ îñ-
íîâó, êîòîðóþ ìîæíî âîñïðèíÿòü, íî íåëüçÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü, ðàçëîæèòü íà
÷àñòè. Âûäåëèòü ïðàôåíîìåí êóëüòóðíîé ôîðìàöèè — çíà÷èò îïðåäåëèòü åå
âíóòðåííèå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå äàëåêî íå âñåãäà íàõîäÿò ñâîå ïîëíîå âîïëî-
ùåíèå, «÷óâñòâåííîå ïðîÿâëåíèå â êàðòèíå ìèðîâîé èñòîðèè».
Îñîáûé àêöåíò Î. Øïåíãëåð ñòàâèò íà ðàññìîòðåíèå òðåõ êóëüòóð: àíòè÷-
íîé, åâðîïåéñêîé è àðàáñêîé. Èì, ñîãëàñíî ëîãèêå ìûñëèòåëÿ, ñîîòâåòñòâóþò
òðè «äóøè» — àïîëëîíîâñêàÿ, èçáðàâøàÿ â êà÷åñòâå ñâîåãî èäåàëüíîãî òèïà ÷óâ-
ñòâåííîå òåëî; ôàóñòîâñêàÿ, ñèìâîëîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ áåñïðåäåëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî, äèíàìèçì; àðàáñêàÿ, ñèìâîëîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìàãè÷åñêàÿ äóøà,
âûðàæàþùàÿ ïîñòîÿííóþ äóýëü ìåæäó äóøîé è òåëîì, ìàãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ìåæäó íèìè. Ñîäåðæàíèå êàæäîé èç íèõ õàðàêòåðèçóåòñÿ èì îïðåäåëåííîé ñèñ-
òåìîé ìèðîîùóùåíèÿ. Íåñêîëüêî áîëåå ïîäðîáíî íåìåöêèé ìûñëèòåëü îáðà-
ùàåòñÿ ê õàðàêòåðèñòèêå àïîëëîíîâñêîé è ôàóñòîâñêîé äóø. Äëÿ àïîëëîíîâñêîé
äóøè õàðàêòåðíî ãåîìåòðè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ïðîñòðàíñòâà. Ýòà äóøà ñòðåìèòñÿ ê
çàâåðøåííîñòè è ãàðìîíèè. ×òî êàñàåòñÿ âîñïðèÿòèÿ âðåìåíè, òî îíà äîâîëü-
ñòâóåòñÿ íàñòîÿùèì. Ñèìâîëîì ýòîé êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ ñòàòóÿ èëè äîðèéñêàÿ
êîëîííà êàê íå÷òî çàâåðøåííîå, çàêîí÷åííîå. Ôàóñòîâñêàÿ æå äóøà õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ñòðåìëåíèåì ê áåñêîíå÷íîñòè. Äëÿ íåå ñâîéñòâåííî ñîñòîÿíèå ïîñòîÿí-
íîãî áåñïîêîéñòâà. Â íåé áóðíî ðàçâèâàåòñÿ àðõåîëîãèÿ, ïðèñóòñòâóþò áåñêîíå÷-
íûå ñóìåðêè, èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè è èñêóññòâåííûå ïàðêîâûå ðàçâàëèíû.
Ñêîíöåíòðèðîâàâ ñâîå âíèìàíèå íå íà ëîãèêå, à íà «äóøå» êóëüòóðû,
Î. Øïåíãëåð îïðåäåëèë ñâîåîáðàçèå åâðîïåéñêîé äóøè, îáðàçîì êîòîðîé ÿâë-
ÿåòñÿ äóøà ãåòåâñêîãî Ôàóñòà — ìÿòåæíàÿ, ñòðåìÿùàÿñÿ ïðåîäîëåòü âåñü ìèð
ñâîåé âîëåé. Äóøà åâðîïåéñêîé êóëüòóðû îòîæäåñòâëÿåò ñåáÿ ñ áåçãðàíè÷íûì
ïðîñòðàíñòâîì, åå ïðèíöèï — óñòðåìëåííîñòü âäàëü, ïîãðóæåíèå â áåñêîíå÷-
íîñòü. Ñèìâîë áåñêîíå÷íîñòè íàõîäèò ñåáå ïîäòâåðæäåíèå âî âñåõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè åâðîïåéöåâ. ×åëîâåê, èãíîðèðóÿ íàñòîÿùåå è ïðîøëîå, îáðàùåí â 11
áóäóùåå. Ñèìâîëîì òàêîé äóøè â èñêóññòâå ÿâëÿåòñÿ ôóãà. Åñëè àïîëëîíîâñêàÿ
êóëüòóðà ïðåáûâàåò â ñîñòîÿíèè âå÷íîé þíîñòè, òî ôàóñòîâñêàÿ êóëüòóðà äàæå â
ìîìåíò ñâîåãî çàðîæäåíèÿ óæå îòÿãîùåíà çåðíàìè áóäóùåãî ñòàðåíèÿ. Òåì íå
ìåíåå, êàê óæå áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, êàæäàÿ êóëüòóðà ïðîõîäèò âñå âîçðàñòíûå
ñòóïåíè ïîäîáíî îòäåëüíî âçÿòîìó ÷åëîâåêó: äåòñòâî, þíîñòü, çðåëîñòü è ñòà-
ðîñòü: «×åì áîëåå ïðèáëèæàåòñÿ êóëüòóðà ê ïîëóäíþ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, òåì
áîëåå ìóæåñòâåííûì, ðåçêèì, âëàñòíûì, íàñûùåííûì ñòàíîâèòñÿ åå îêîí÷à-
òåëüíî óòâåðäèâøèéñÿ ÿçûê ôîðì, òåì óâåðåííåå ñòàíîâèòñÿ îíà â îùóùåíèè
ñâîåé ñèëû, òåì ÿñíåå ñòàíîâÿòñÿ åå ÷åðòû.  ðàííåì ïåðèîäå âñå ýòî åùå òåìíî,
ñìóòíî, â èñêàíèè, ïîëíî òîñêëèâûì ñòðåìëåíèåì è îäíîâðåìåííî áîÿçíüþ...
Íàêîíåö, ïðè íàñòóïëåíèè ñòàðîñòè, íà÷èíàþùåéñÿ öèâèëèçàöèè, îãîíü äóøè
óãàñàåò. Óãàñàþùèå ñèëû åùå ðàç äåëàþò ïîïûòêó, ñ ïîëîâèííûì óñïåõîì — â
êëàññèöèçìå, ðîäñòâåííîì âñÿêîé óìèðàþùåé êóëüòóðå — ïðîÿâèòü ñåáÿ â òâîð-
÷åñòâå áîëüøîãî ðàçìàõà; äóøà åùå ðàç ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàåò â ðîìàíòèêå î
ñâîåì äåòñòâå. Íàêîíåö, óñòàëàÿ, âÿëàÿ è îñòûâøàÿ, îíà òåðÿåò ðàäîñòü áûòèÿ è
ñòðåìèòñÿ — êàê â ðèìñêóþ ýïîõó — èç òûñÿ÷åëåòíåãî ñâåòà îáðàòíî â ïîòåìêè
ïåðâîäóøåâíîé ìèñòèêè, íàçàä â ìàòåðèíñêîå ëîíî, â ìîãèëó…»12.
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî âûøå, ðàññóæäàÿ î ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, Î.
Øïåíãëåð ïðîâîäèò ïàðàëëåëè ñîâðåìåííîé åìó Åâðîïû ñ ãðåêî-ðèìñêîé
àíòè÷íîñòüþ è Äðåâíèì Åãèïòîì. Äëÿ íåãî íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ òîò ôàêò, ÷òî
ìèð Çàïàäà óæå äàâíî ÿâëÿåòñÿ ìèðîì öèâèëèçàöèè, ÷òî «äóøà» ýòîãî ìèðà
íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, îí ôîðìóëèðóåò òåçèñ î íåèç-
áåæíîé ãèáåëè Çàïàäà. Ýòîò òåçèñ ôîðìóëèðóåòñÿ èì, â ÷àñòíîñòè, â ðàáîòå, ïîñ-
âÿùåííîé àíàëèçó ðàáîòû Ý. Ãèááîíà «Èñòîðèÿ óïàäêà è ðàçðóøåíèÿ Ðèìñêîé
èìïåðèè». Â ðåçóëüòàòå ýòîãî àíàëèçà Î. Øïåíãëåð ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî
ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ àíàëîãèÿ ìåæäó ðàñïàäàþùåéñÿ Ðèìñêîé èìïåðèåé è
«äâèæóùåéñÿ íàâñòðå÷ó ãèáåëè Åâðîïîé». Ðàññìàòðèâàÿ ïðè÷èíû óïàäêà è
ðàçðóøåíèÿ Ðèìñêîé èìïåðèè, Î. Øïåíãëåð, ïîäîáíî Ý. Ãèááîíó, ñòàâèò âîï-
ðîñ î ñóäüáå ñîâðåìåííîé åìó çàïàäíî-åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè. Àíàëîãèè,
ïðîâîäèìûå Î. Øïåíãëåðîì, âûÿâëÿþò â ñîâðåìåííîì åìó ìèðå òå ÿâëåíèÿ,
êîòîðûå ïðåäøåñòâîâàëè èñ÷åçíîâåíèþ âåëèêèõ êóëüòóð äðåâíîñòè. Ñâîþ çàäà÷ó
ìûñëèòåëü ñâîäèò ê äîêàçàòåëüñòâó «ïîâòîðÿåìîñòè» ñóäåá èñòîðè÷åñêèõ êóëüòóð
è íåèçáåæíîñòü ãèáåëè Çàïàäíîé Åâðîïû ÷åðåç ïîñëåäíèé «âçëåò» íà ñòàäèè
æåñòêî îðãàíèçîâàííîé, áþðîêðàòè÷åñêîé, òåõíè÷åñêè îðãàíèçîâàííîé öèâè-
ëèçàöèè. Ïðîèñõîäÿùåå äëÿ íåãî áûëî íåêèì ïîäîáèåì ýëëèíèçìà êàê ñòàäèè
õàîòè÷åñêîãî ñìåùåíèÿ, ðàñïàäà, ïåðåðîæäåíèÿ ÷èñòûõ ýëåìåíòîâ êóëüòóðû
ãðå÷åñêîãî ìèðà. Ïî ìíåíèþ Î. Øïåíãëåðà èñòîðèÿ ïðåäîïðåäåëèëà äëÿ Çàïàäà
ïðîõîæäåíèå òîãî ïóòè, êîòîðûé áûë ïðîéäåí ýëëèíñêèì ìèðîì, ìèðîì ÷óâ-
ñòâåííîãî, ãàðìîíè÷åñêîãî, óñòóïèâøåãî â êîíöå ýòîãî ïóòè ñâîå ìåñòî æåñòêîìó
ïðàêòèöèçìó ðèìñêîãî äóõà.  êà÷åñòâå îáðàçöà áóäóùåãî Çàïàäà Î. Øïåíãëåð
èñïîëüçóåò ïðèìåð Ãåðìàíèè, ïðîøåäøåé ÷åðåç äèêòàòóðó, àâòîðèòåò ñèëüíîé
âëàñòè ê íîâîìó îáúåäèíåíèþ íà îñíîâå ìîùíîé âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè è òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Ñîäåðæàíèå ðàáîòû Î. Øïåíãëåðà «Çàêàò Åâðîïû» «ñòðàäàåò» äâîéñòâåí-
íîñòüþ: ñ îäíîé ñòîðîíû, â íåì öàðèò áåçíàäåæíûé ïåññèìèçì, âñåîáùàÿ
ïðåäîïðåäåëåííîñòü, ãàðìîíèðóþùàÿ ñ óïàäî÷íûì ïîñëåâîåííûì ìèðîîùóùå-
íèåì êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ýòîì òðóäå ïðîñëåæè-
âàþòñÿ îòòåíêè óâåðåííîñòè â áëàãîïîëó÷íîì èñõîäå ñîáûòèé äëÿ Ãåðìàíèè ïðè
12 óñëîâèè îáðàùåíèÿ åå ê ñâîèì èñòîêàì, îñíîâîé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïàíãåðìà-
íèçì.  ðàáîòå «Ãîäû ðåøåíèé. Ãåðìàíèÿ è âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå»
íåìåöêèé ìûñëèòåëü âûðàæàåò íàäåæäó íà âîçðîæäåíèå Ãåðìàíèè, ðàññìàòðè-
âàåìîé èì â êà÷åñòâå äóõîâíîãî öåíòðà åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè, â êîòîðîé
åùå ñîõðàíèëèñü óòðà÷åííûå â çàïàäíîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè êîíñåðâàòèâíûå
òåíäåíöèè. Èìåííî ñîõðàíåíèå êîíñåðâàòèâíûõ òåíäåíöèé, ïî ìíåíèþ ìûñëè-
òåëÿ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå êðåïêîìó îáúåäèíåíèþ ñîñòàâëÿþùèõ çàïàä-
íóþ êóëüòóðó ýëåìåíòîâ.
Î. Øïåíãëåð íå îáúÿñíÿåò èñòîêè è ïðè÷èíû ðîæäåíèÿ êóëüòóð, íå äàåò
ðàçâåðíóòîé õàðàêòåðèñòèêè çðåëîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû. Îí àêöåíòèðóåò
ñâîå âíèìàíèå íà ôàçå ïåðåõîäà îò êóëüòóðû ê öèâèëèçàöèè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ
çëîáîäíåâíîñòüþ ýòîé ïðîáëåìû â ñîâðåìåííîì ìûñëèòåëþ ìèðå. Íà îïðå-
äåëåííîì ýòàïå êóëüòóðà è öèâèëèçàöèÿ ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü: «Ïðè âñåé èõ
àíòàãîíèñòè÷íîñòè … íàñòóïëåíèå ýïîõè öèâèëèçàöèè — ìîìåíò îðãàíè÷åñêèé,
ìîìåíò, íåñìîòðÿ íà ïðåâðàùåííîñòü ôîðì, ïðîäîëæåíèÿ æèçíè. Ïðîèñõîäèò
ïîñëåäîâàòåëüíîå íåèçáåæíîå îáåäíåíèå æèçíåííûõ ñîäåðæàíèé ýïîõè êóëü-
òóðû, èõ óïðîùåíèå, îìàññîâëåíèå, äåìîêðàòèçàöèÿ. Ýòî íå ïðîñòî ïîñëåäíÿÿ
ñòàäèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû, íî è íîâàÿ æèçíü, ñ ñîáñòâåííûì ñîäåðæàíèåì,
âî âñÿêóþ ýïîõó îõâàòûâàþùàÿ ïî ìåíüøåé ìåðå äâà ñòîëåòèÿ»13. Êðèçèñ â
êóëüòóðå íàñòóïàåò òîãäà, êîãäà åå äóøà îñóùåñòâëÿåò âñþ ñîâîêóïíîñòü ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â æèçíè íàðîäîâ, èõ ÿçûêå, ðåëèãèîçíûõ ó÷å-
íèÿõ, èñêóññòâå, ãîñóäàðñòâå è â íàóêàõ. Âñëåäñòâèå ýòîãî êóëüòóðà âíîâü âîçâðà-
ùàåòñÿ â «îáúÿòüÿ ïåðâîáûòíîé äóøè». Îäíàêî ïðîòåêàíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðû
íå ÿâëÿåòñÿ ïëàâíûì è ñïîêîéíûì ïðîöåññîì. Ýòî æèâîå áûòèå åñòü «ãëóáîêî
âíóòðåííÿÿ, ñòðàñòíàÿ áîðüáà çà óòâåðæäåíèå èäåè ïðîòèâ âíåøíèõ ñèë õàîñà è
âíóòðåííåé áåññîçíàòåëüíîñòè, ãäå óãðîæàþùå çàòàèëèñü ýòè ïðîòèâîáîðñòâóþ-
ùèå ñèëû»14.
Ñìåðòü êóëüòóðû åñòü èñ÷åðïàíèå åå äóøè, êîãäà åå ñìûñëû óæå íå âäîõ-
íîâëÿþò ëþäåé, îáðàùåííûõ òåïåðü íå ê îñóùåñòâëåíèþ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé,
à ê óòèëèòàðíûì öåëÿì è áëàãîóñòðîéñòâó æèçíè. Ýòîò ïåðèîä, è åñòü, ïî ìûñëè
Î. Øïåíãëåðà, ïåðèîä öèâèëèçàöèè: «Öèâèëèçàöèÿ åñòü íåèçáåæíàÿ ñóäüáà êóëü-
òóðû. Áóäóùèé Çàïàä íå åñòü áåçãðàíè÷íîå äâèæåíèå âïåðåä è ââåðõ, ïî ëèíèè
íàøèõ èäåàëîâ. Ñîâðåìåííîñòü åñòü ôàçà öèâèëèçàöèè, à íå êóëüòóðû. Â ñâÿçè ñ
ýòèì îòïàäàåò ðÿä æèçíåííûõ ñîäåðæàíèé êàê íåâîçìîæíûõ. Êàê òîëüêî öåëü
äîñòèãíóòà è âñÿ ïîëíîòà âíóòðåííèõ âîçìîæíîñòåé çàâåðøåíà è îñóùåñòâëåíà
âîâíå, êóëüòóðà âíåçàïíî êî÷åíååò, îíà îòìèðàåò, åå êðîâü ñâåðòûâàåòñÿ, ñèëû
íàäëàìûâàþòñÿ — îíà ñòàíîâèòñÿ öèâèëèçàöèåé. È îíî, îãðîìíîå çàñîõøåå äåðå-
âî â ïåðâîáûòíîì ëåñó, åùå ìíîãèå ñòîëåòèÿ ìîæåò òîïîðùèòü ñâîè ãíèëûå ñó-
÷üÿ»15. Íåìåöêèé ôèëîñîô ãîâîðèò î «ãèáåëè Çàïàäà» òîãäà, êîãäà î÷åâèäíîé óã-
ðîçû Çàïàäó åùå íå íàáëþäàëîñü. Íî Î. Øïåíãëåðó íåîáõîäèìî áûëî âíóøèòü
åâðîïåéñêîìó îáùåñòâåííîìó ñîçíàíèþ ìûñëü î òîì, ÷òî ïðîèñõîäÿùåå — ýòî
ñóäüáà, è ÷òî ýòà ñóäüáà ïðèñóùà íå òîëüêî åãî âðåìåíè, íî è âñåì èñòîðè÷åñêèì
ýïîõàì.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïîä öèâèëèçàöèåé íåìåöêèé ìûñëèòåëü ïîíèìàåò èòîã, çà-
âåðøåíèå è èñõîä âñÿêîé êóëüòóðû. Î. Øïåíãëåð íàçûâàåò öèâèëèçàöèåé «îäðÿõ-
ëåâøóþ» êóëüòóðó, ðåàëèçîâàâøóþ ñâîè öåëè, ïîäîøåäøóþ ê êîíöó ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ.
Êóëüòóðà è öèâèëèçàöèÿ «ðàçâîäÿòñÿ» íåìåöêèì ìûñëèòåëåì ïðåæäå âñåãî
ïî ðåëèãèîçíîìó è ïîëèòè÷åñêîìó ïðèçíàêó. Áåçðåëèãèîçíîñòü ñîâðåìåííîé åìó
ýïîõè âûñòóïàåò äëÿ Î. Øïåíãëåðà â êà÷åñòâå ñèìïòîìà íàñòóïëåíèÿ ôàçû óïàä-
êà êóëüòóðû è ïåðåõîäà ê öèâèëèçàöèè, ÷òî ñîïðîâîæäàëîñü ôîðìèðîâàíèåì ìè-
ðîâîãî ãîðîäà: «Êóëüòóðà — ðåëèãèîçíà ïî ñâîåé îñíîâå, öèâèëèçàöèÿ — áåçðåëè-
ãèîçíà. Êóëüòóðà ïðîèñõîäèò îò êóëüòà, îíà ñâÿçàíà ñ êóëüòîì ïðåäêîâ, îíà 13
íåâîçìîæíà áåç ñâÿùåííûõ ïðåäàíèé. Öèâèëèçàöèÿ åñòü âîëÿ ê ìîãóùåñòâó, ê
óñòðîåíèþ ïîâåðõíîñòè çåìëè. Êóëüòóðà — íàöèîíàëüíà. Öèâèëèçàöèÿ — èíòåð-
íàöèîíàëüíà. Êóëüòóðà — îðãàíè÷íà. Öèâèëèçàöèÿ — ìåõàíè÷íà. Êóëüòóðà îñíî-
âàíà íà íåðàâåíñòâå, íà êà÷åñòâàõ. Öèâèëèçàöèÿ ïðîíèêíóòà ñòðåìëåíèåì ê ðà-
âåíñòâó, îíà õî÷åò îáîñíîâàòüñÿ íà êîëè÷åñòâàõ. Êóëüòóðà — àðèñòîêðàòè÷íà.
Öèâèëèçàöèÿ — äåìîêðàòè÷íà»16.
Îòìå÷àÿ äåìîêðàòè÷íîñòü öèâèëèçàöèè, ìûñëèòåëü, òåì íå ìåíåå, íå ïðè-
íèìàåò äåìîêðàòèþ êàê ôîðìó îðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ïðåäïî÷èòàÿ
åé òðàäèöèîííóþ ôîðìó ó÷àñòèÿ íàðîäà â ñîáñòâåííîé ñóäüáå ÷åðåç ïîääåðæêó
òåõ, êòî ñòîèò ó âëàñòè. Íàðîäíîå åäèíñòâî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåãî ñóòüþ ëþáîãî ïðàâ-
ëåíèÿ. Äåìîêðàòèÿ æå, íà åãî âçãëÿä, óáèâàåò êóëüòóðó è ðàçðóøàåò îòå÷åñòâî.
Áóäó÷è ïðîòèâíèêîì êàê ëèáåðàëèçìà, òàê è ìàðêñèçìà, Î. Øïåíãëåð îáîñíî-
âûâàë íåîáõîäèìîñòü îáðàùåíèÿ ê êîíñåðâàòèçìó, èäåîëîãèè, íà îñíîâå êîòîðîé
âîçìîæíî îáðàçîâàíèå ìîùíîé èìïåðèè, íî è íàõîæäåíèå îðèåíòèðîâ äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ñâîåé êóëüòóðû è òðàäèöèé. Îäíàêî
íåìåöêèé ìûñëèòåëü óêàçûâàåò íà íåâîçìîæíîñòü ñëåäîâàíèÿ òðàäèöèÿì ïðè
öèâèëèçàöèè.
Ïî ìûñëè Î. Øïåíãëåðà öèâèëèçàöèÿ, îõâàòûâàþùàÿ ïîñëåäíèå 200-
300 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû, õàðàêòåðèçóåòñÿ áåñöåëüíîñòüþ è îêîñòåíå-
íèåì, îòñóòñòâèåì «æèâûõ» ôîðì îðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.  êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìûñëèòåëü óêàçûâàåò íà àíòàãîíèçì ìèðîâîãî ãîðîäà è ïðîâèíöèè. Äëÿ
ïåðâîãî õàðàêòåðåí êîñìîïîëèòèçì, äëÿ âòîðîé — ÷óâñòâî ðîäèíû. Ãîðîä ñòàâèò
ïîíÿòèå «îáùåñòâî» âûøå ïîíÿòèÿ «ãîñóäàðñòâî», â íåì ôîðìèðóåòñÿ íîâûé òèï
÷åëîâåêà, âíóòðåííå ÷óæäîãî êóëüòóðå. Ïåðåõîä îò êóëüòóðû ê öèâèëèçàöèè â
ñôåðå ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè æèçíè ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîÿâëåíèåì òðåõ èëè
÷åòûðåõ ìèðîâûõ ãîðîäîâ, êîòîðûå âîáðàëè â ñåáÿ âñå ñîäåðæàíèå èñòîðèè è ïî
îòíîøåíèþ ê êîòîðûì âñå îñòàëüíûå îáðàçîâàíèÿ îñòàëèñü âñåãî ëèøü íà
ïîëîæåíèè îòñòàëîé ïðîâèíöèè. Âåäóùèì êîìïîíåíòîì öèâèëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ
ãîðîä, ãîðîäñêîå îáùåñòâî.  òàêîì âèäå öèâèëèçàöèÿ ïðåäñòàåò êàê êà÷åñòâî,
îòäåëÿþùåå ãîðîä îò îêðóæàþùåé ñðåäû è íåöèâèëèçîâàííûõ îáùåñòâ íà îñí-
îâå óñèëåíèÿ ðàçäåëåíèÿ òðóäà, ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
âëàñòè è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ãîðîäàìè-ãîñóäàðñòâàìè. Â
ãîðîäàõ íàáëþäàåòñÿ çàêîí÷åííîå âîïëîùåíèå öèâèëèçàöèè, îïðåäåëÿåìîé êàê
ïàãóáíîå îêîñòåíåíèå êóëüòóðû: «Ìèðîâîé ãîðîä — ýòî îçíà÷àåò êîñìîïîëèòèçì
âìåñòî «îòå÷åñòâà», õîëîäíûé ïðàêòè÷åñêèé óì âìåñòî áëàãîãîâåíèÿ ê ïðåäàíèþ
è óêëàäó, íàó÷íàÿ èððåëèãèîçíîñòü â êà÷åñòâå îêàìåíåëûõ îñòàòêîâ ïðåæíåé
ðåëèãèè ñåðäöà...»17. Æèòåëü ìèðîâîãî ãîðîäà íå ïðèçíàåò òðàäèöèé, áîðüáà ñ êî-
òîðûìè åñòü áîðüáà ñ êóëüòóðîé. Öèâèëèçàöèÿ îçíà÷àåò êîíåö íàóêè, èñêóññòâà,
ôèëîñîôèè, òâîð÷åñòâà. Íåìåöêèé ìûñëèòåëü óòâåðæäàåò, ÷òî èñêóññòâà è ôèëî-
ñîôèÿ â ñîâðåìåííóþ åìó ýïîõó èñòîùåíû è áåñïëîäíû: «... â íàøè äíè èçîáðå-
òàòåëè, äèïëîìàòû è ôèíàíñèñòû áîëüøå ôèëîñîôû, ÷åì âñå òå, êòî çàíèìàåòñÿ
ïëîñêèì ðåìåñëîì ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè»18.
Ðàçëè÷èÿ ìåæäó êóëüòóðîé è öèâèëèçàöèåé Î. Øïåíãëåð îáúÿñíÿåò ïî-
òðåáíîñòüþ ÷åëîâåêà ðàñøèðèòü ïåðñïåêòèâû èñòîðè÷åñêîãî âèäåíèÿ, âêëþ÷åíèÿ
â îáúåêò òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ òå ñôåðû ìàòåðèàëüíîé æèçíè, êîòîðûå
íå óêëàäûâàëèñü â òðàäèöèîííûå ðàìêè àíàëèçà ôèëîñîôèè êóëüòóðû. Ðåàëèçà-
öèåé äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, ñîïðÿæåíèå ìûñëèòåëåì ïîëè-
òèêè è êóëüòóðû, îáúÿñíÿåìîå åãî ñòðåìëåíèåì ïðèäàòü ïîëèòèêå íåêèé ñìûñë,
14 îäóõîòâîðèòü åå: «Êóëüòóðà çäåñü — ýòî íå êóëüòû è îáû÷àè, à ñòðóêòóðû ñìûñëà,
ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ëþäè ïðèäàþò ôîðìó ñâîåìó îïûòó, à ïîëèòèêà — íå ïåðå-
âîðîòû è êîíñòèòóöèè, à îäíî èç îñíîâíûõ ïîïðèù, íà êîòîðîì … ñòðóêòóðû
ïóáëè÷íî ðàñêðûâàþòñÿ»19.
 äàííîì êîíòåêñòå íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà âîïðîñ î òîì,
ïî÷åìó öèâèëèçàöèÿ, íåñóùàÿ ÷åëîâåêó ñîöèàëüíî è òåõíè÷åñêè îðãàíèçîâàííóþ
æèçíü, âûçûâàåò ó Î. Øïåíãëåðà îùóùåíèå ãèáåëè êóëüòóðû? Âåäü ñîõðàíÿþòñÿ
ïðåêðàñíûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ, ìèð êóëüòóðíûõ ñèì-
âîëîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåìåöêîìó ìûñëèòåëþ îêàçàëàñü äîñòóïíîé áîëåå
ãëóáîêàÿ è íåî÷åâèäíàÿ äëÿ ìíîãèõ ìûñëèòåëåé åãî ýïîõè ñòîðîíà óêàçàííîãî
âîïðîñà. Äëÿ Î. Øïåíãëåðà î÷åâèäíî, ÷òî êóëüòóðà æèâà äî òåõ ïîð, ïîêà îíà
ñîõðàíÿåò ãëóáîêî «èíòèìíóþ», ñîêðîâåííóþ ñâÿçü ñ ÷åëîâå÷åñêîé äóøîé. Âåäü
«äóøà» êóëüòóðû æèâåò íå ñàìà ïî ñåáå, à ëèøü â äóøàõ ëþäåé, æèâóùèõ öåííî-
ñòÿìè äàííîé êóëüòóðû. Åñëè êóëüòóðà ïåðåñòàíåò ïðèòÿãèâàòü è âäîõíîâëÿòü
÷åëîâå÷åñêèå äóøè, òî îíà îáðå÷åíà.  ýòîì Î. Øïåíãëåð è âèäèò îïàñíîñòü,
êîòîðóþ íåñåò ñ ñîáîé öèâèëèçàöèÿ. Îí íå âèäèò íè÷åãî äóðíîãî â áëàãîóñòðîé-
ñòâå æèçíè, íî êîãäà ñòðåìëåíèå ê ýòîìó ïîãëîùàåò ÷åëîâåêà öåëèêîì, òî íà
êóëüòóðó ó íåãî óæå íå îñòàåòñÿ äóøåâíûõ ñèë. Ìûñëèòåëü íå âîçðàæàåò ïðîòèâ
óäîáñòâ è äîñòèæåíèé öèâèëèçàöèè, íî îí ïðîòèâ öèâèëèçàöèè, âûòåñíÿþùåé
ïîäëèííóþ êóëüòóðó. Êóëüòóðà è öèâèëèçàöèÿ äëÿ íåãî — ýòî «æèâîå òåëî äóøè
è åå ìóìèÿ»20.
Òàêèì îáðàçîì, Î. Øïåíãëåð íå îòðèöàåò ïîëíîñòüþ öèâèëèçàöèþ, íî åãî
è íåëüçÿ íàçâàòü «÷åëîâåêîì öèâèëèçàöèè», ñïîñîáíûì îòêèíóòü â ñòîðîíó
ñòàðûé «êóëüòóðíûé õëàì» ðàäè òîãî, ÷òîáû óþòíî è êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
â ìèðå îáûäåííûõ âåùåé. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ äâîéñòâåííîñòü åãî ìèðîîùóùåíèÿ,
îòìå÷åííàÿ åùå Í. Áåðäÿåâûì: «Ñâîåîáðàçèå Øïåíãëåðà â òîì, ÷òî åùå íå áûëî
÷åëîâåêà öèâèëèçàöèè ... ñ òàêèì ñîçíàíèåì, êàê Øïåíãëåð, ïå÷àëüíûì ñîçíà-
íèåì íåîòâðàòèìîãî çàêàòà ñòàðîé êóëüòóðû, êîòîðûé îáëàäàë áû òàêîé ÷óòêîñ-
òüþ è òàêèì äàðîì ïðîíèêíîâåíèÿ â êóëüòóðû ïðîøëîãî. Öèâèëèçàòîðñêîå
ñàìî÷óâñòâèå è ñàìîñîçíàíèå Øïåíãëåðà â êîðíå ïðîòèâîðå÷èâî è ðàçäâîåíî. Â
íåì íåò ... öèâèëèçàòîðñêîãî ñàìîäîâîëüñòâà, íåò ýòîé âåðû â àáñîëþòíîå ïðå-
âîñõîäñòâî ñâîåé ýïîõè íàä ïðåäøåñòâóþùèìè ïîêîëåíèÿìè è ýïîõàìè. Øïåíã-
ëåð ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåêîì öèâèëèçàöèè, îí — ÷åëîâåê ñòàðîé åâðîïåéñêîé êóëü-
òóðû»21. Ïðåä÷óâñòâóÿ ïðèáëèæàþùèéñÿ êðèçèñ, Î. Øïåíãëåð óòâåðæäàåò: «Âñå
ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû óÿñíèòü ñåáå ýòî ïîëîæåíèå, ýòó ñóäüáó, è ïîíÿòü, ÷òî,
êàê áû ìû íè îáìàíûâàëè ñåáÿ îòíîñèòåëüíî äåéñòâèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ âåùåé,
ìû íå ìîæåì ïåðåøàãíóòü ÷åðåç íåãî»22.
Íà îñíîâå âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â ôèëîñîôñêî-ïîëè-
òè÷åñêîé äîêòðèíå Î. Øïåíãëåðà âûÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå óñòàíîâêè:
êðèòèêà åâðîïîöåíòðèçìà, ãîñïîäñòâîâàâøåãî â åâðîïåéñêîé èñòîðèîëîãèè
âïëîòü äî XIX âåêà, ñëåäñòâèåì êîòîðîé ÿâèëàñü íîâàÿ ôîðìóëà âñåìèðíî-èñòî-
ðè÷åñêîãî ïðîöåññà, à òàêæå ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû òèïîëîãèè öèâèëèçàöèé. Îä-
íàêî ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îòìåòèòü, ÷òî ñòåðæíåì åãî ôèëîñîôñêî-ïîëèòè÷åñ-
êîé òåîðèè ÿâëÿåòñÿ èäåÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ êóëüòóðû êàê òâîð÷åñêîãî íà÷àëà
è öèâèëèçàöèè êàê ïðîöåññà îêîñòåíåíèÿ êóëüòóðû, óìèðàþùåé, â êîíöå êîí-
öîâ, â òåõíèêå.
 êîíòåêñòå îòìå÷åííîãî íåîáõîäèìî îòìåòèòü è òî, ÷òî âîïðåêè äîâîëüíî
óñòîÿâøåéñÿ â Ðîññèè è íà Çàïàäå òðàäèöèè ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ôèëîñîôèè
êóëüòóðû (ôèëîñîôèè èñòîðèè) è ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ Î. Øïåíãëåðà, ìû
ïîëàãàåì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ äâóìÿ ãðàíÿìè åäèíîãî ôèëîñîôñêî-ïîëèòè÷åñêîãî
ìèðîâîççðåíèÿ íåìåöêîãî ìûñëèòåëÿ. Íàáëþäàåìàÿ â ðàìêàõ ðîññèéñêèõ è çà- 15
ïàäíûõ èññëåäîâàòåëåé òåíäåíöèÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ Î. Øïåíãëåðà-ôèëîñîôà
è Î. Øïåíãëåðà-ïîëèòèêà îáúÿñíèìà ãëàâíûì îáðàçîì ñòðåìëåíèåì ýòèõ èññëå-
äîâàòåëåé «ñïàñòè» íåìåöêîãî ìûñëèòåëÿ îò îáâèíåíèé â ôîðìóëèðîâêå èäåé, â
ñâîå âðåìÿ îáñëóæèâàþùèõ íàöèîíàë-ñîöèàëèçì. Ïîäîáíûå ïîïûòêè íå ìîãóò
áûòü îïðàâäàíû, ïîñêîëüêó, êàê óæå áûëî îòìå÷åíî â íà÷àëå ñòàòüè, ìíîãî-
÷èñëåííûå èäåè Î. Øïåíãëåðà î ôþðåðñòâå, ýëèòå, ïðóññêîì ñîöèàëèçìå, âëàñòè
ñèëû, ïðàâå Ãåðìàíèè íà îâëàäåíèå ÷óæèìè çåìëÿìè áûëè ñôîðìóëèðîâàíû åùå
â «Çàêàòå Åâðîïû» (I òîì).  ýòîé ñâîåé ðàáîòå ìûñëèòåëü óæå îáîçíà÷èë îñíî-
âàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî òîòàëèòàðèçìà, îïðåäåëèë ïîëèòèêó è ïîëèòè÷åñêîå êàê
ñóùíîñòíûå ïðîÿâëåíèÿ ôàóñòîâñêîé êóëüòóðû, õîòÿ è íå ñâîäèë ê ïîëèòèêå âñå
ÿâëåíèÿ êóëüòóðû è íå ñôîðìóëèðîâàë èäåþ òîòàëüíîé âîéíû. Ýòî ìûñëèòåëü
îñóùåñòâèë â ñâîèõ áîëåå ïîçäíèõ è ñîáñòâåííî ïîëèòè÷åñêèõ ðàáîòàõ.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî òîòàëüíîñòü ïîëèòèêè Î. Øïåíãëåð ðàñ-
ñìàòðèâàåò êàê ðàçíîâèäíîñòü âîëè ê âëàñòè — ãëàâíîãî ïðèíöèïà ôàóñòîâñêîé
êóëüòóðû23.  ýòîì ïëàíå âñå ïîëèòè÷åñêèå ôåíîìåíû ýêâèâàëåíòíû «âîëå ê
âëàñòè». Òàê, õàðàêòåðèçóÿ ñîöèàëèçì, ìûñëèòåëü îòìå÷àåò, ÷òî ñîöèàëèçì ïðå-
ñëåäóåò èìïåðèàëèñòè÷åñêóþ öåëü. Îí ðàçëè÷àåò ñîöèàëèçì èñòèííûé, ïðóññêèé,
ïðîîáðàçîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ýïîõà Ôðèäðèõà Âèíãåëüìà I, è ñîöèàëèçì íåèñ-
òèííûé, ìàðêñèñòñêèé, èñ÷åðïàâøèé ñâîè âîçìîæíîñòè óæå ê êîíöó XIX â. Äåê-
ëàðèðóÿ ñìåðòü ìàðêñèñòñêîãî ó÷åíèÿ î ñîöèàëèçìå, Î. Øïåíãëåð âìåñòå ñ òåì
óòâåðæäàåò, ÷òî âíà÷àëå íàäî ïåðåñòðîèòü ÷åëîâåêà, à íå îáùåñòâî, ÷òî ñîöèà-
ëèçì XX â. íå äîëæåí ðåøàòü ñîöèàëüíûå âîïðîñû, ïîñêîëüêó îñíîâîé åãî ÿâ-
ëÿåòñÿ ýòèêà ýãîèñòà. Ñîöèàëèçì, òàêèì îáðàçîì, ñ÷èòàåòñÿ èì îïðåäåëåííîé
ñèñòåìîé âîëè ê âëàñòè.
Âî âòîðîì òîìå «Çàêàòà Åâðîïû» â ìèðîâîççðåíèè Î. Øïåíãëåðà íàáëþ-
äàåòñÿ òîò ñðåç âèäåíèÿ èñòîðèè, îò êîòîðîãî îí, â ïðèíöèïå, íèêîãäà íå îòêà-
çûâàëñÿ. Çäåñü ìûñëèòåëü ðàññìàòðèâàåò ïðîöåññ âûäåëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé êóëü-
òóðû èç áåñêîíå÷íîãî ïîòîêà æèçíè, ïðîõîäÿùåãî íåñêîëüêî ýòàïîâ: îò ðàñòè-
òåëüíîãî ìèðà, õàðàêòåðèçóåìîãî âðåìåíåì, ðèòìîì, äóøîé è ñóäüáîé, ê æèâîò-
íîìó, íàäåëåííîìó ñïîñîáíîñòüþ ïåðåìåùåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå. ×åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì çâåíîì â ðàçâèòèè, ñïåöèôè÷åñêèì ñâîéñòâîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ðàçäâîåííîñòü, ñòðåìëåíèå âåðíóòüñÿ â ðàñòèòåëüíûé ìèð. Êóëüòóðà è
åñòü ðàñòèòåëüíàÿ äóøà îáúåäèíèâøåãîñÿ â íàðîä êîëëåêòèâà. Ôîðìèðîâàíèå
êóëüòóðû, êàê è ôîðìèðîâàíèå íàðîäà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâûé ýòàï èñòîðè-
÷åñêîãî ïðîöåññà (ïðåäûñòîðèþ).
Ñîáñòâåííî èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ äëÿ ìûñëèòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññîì äå-
íàòóðàëèçàöèè ÷åëîâåêà. Î. Øïåíãëåð ïðåäñòàâëÿåò ýòîò ïðîöåññ êàê äâèæåíèå
êîñìè÷åñêîé æèçíè îò ïðåäûñòîðèè ê èñòîðèè, à çàâåðøåíèå åå — â ïîñòèñòîðèè.
Çàðîæäåíèå èñòîðèè ìûñëèòåëü ñâÿçûâàåò ñ ñîöèàëèçàöèåé ÷åëîâåêà, ñîïðîâîæ-
äàþùåéñÿ ðàññëîåíèåì îáùåñòâà (âûäåëåíèå äâîðÿí è ñâÿùåííèêîâ). Ïðè÷èíó
ýòîãî ìûñëèòåëü íàáëþäàåò â êîñìè÷åñêîé ïåðâîíà÷àëüíîñòè æèçíè, â ïðèíàä-
ëåæíîñòè äâîðÿí è ñâÿùåííèêîâ ê âûñøåé ÷åëîâå÷åñêîé ðàñå. Åñòåñòâåííîå âîç-
âûøåíèå äâîðÿí è ñâÿùåííèêîâ íàä êðåñòüÿíàìè è îñíîâàííîå íà åäèíñòâå êðî-
âè ãîñóäàðñòâî åñòü, ïî ìûñëè Î. Øïåíãëåðà, âûñøàÿ òî÷êà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû.
Íàðàñòàíèå èñòîðè÷íîñòè ìûñëèòåëü ñâÿçûâàåò ñ óñèëåíèåì îò÷óæäåííîñ-
òè, ïðèâîäÿùåé ê âûäåëåíèþ ÷åòâåðòîãî ñîñëîâèÿ. Íà÷èíàåòñÿ ïîëèòèçàöèÿ èñ-
òîðèè, êîãäà îðãàíè÷åñêîå ñìåíÿåòñÿ îðãàíèçîâàííûì, êðîâíûå îáúåäèíåíèÿ
(ñîñòîÿíèÿ) — êîðûñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè (ïàðòèÿìè). Ïàðàëëåëüíî ýòîìó îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ðàçâîðà÷èâàíèÿ èñòîðèè êàê èçâåñòíîé êîñìè÷åñêîé âðàæ-
16 äû. Âîéíà ïðîíèçûâàåò âñå. Îíà òîòàëüíà. Î÷åâèäíî, ÷òî ïîíÿòèå «âîéíà» â ðàñ-
ñóæäåíèÿõ ìûñëèòåëÿ ýêâèâàëåíòíî ïðîÿâëåíèþ èñòîðèè, òî åñòü óñòðåìëåíèþ
êîñìè÷åñêîãî ïîòîêà âîâíå. Èìåííî âîéíà äåëàåò èñòîðèþ èñòîðèåé. Âîéíà åñòü
«ïåðâîïîëèòèêà» âñåãî æèâîãî. Âîéíà è æèçíü â ñâîåé ãëóáèííîé ñóùíîñòè îäíî
è òî æå.  ïðîöåññå ðàçâîðà÷èâàíèÿ èñòîðèè ôîðìèðóþòñÿ îñíîâàííûå íà ðàñî-
âîì åäèíñòâå êóëüòóðû.  èñòîðèè ïîÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê êàê ïåðñîíèôèöèðîâàí-
íûé íîñèòåëü êðîâè.
Êàæåòñÿ çàêîíîìåðíûì, ÷òî â âîñïðèÿòèè Î. Øïåíãëåðà ðàñà — ýòî ïåð-
âîîñíîâà èñòîðèè, îëèöåòâîðÿþùàÿ èçâå÷íóþ áîðüáó ìåæäó êðîâüþ è ïî÷âîé.
Ðàñà ïðåäñòàâëÿåòñÿ èì êàê íîñèòåëü äâèæåíèÿ, ñâÿçûâàþùåãî âîåäèíî âñå ÷å-
ëîâå÷åñòâî.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòàííàÿ â I òîìå «Çàêàòà Åâðîïû» êîíöåïöèÿ îðãà-
íèçìà êàê àâòîíîìíîé, ñàìîðàçâèâàþùåéñÿ ñèñòåìû ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé
ðàçâèòèÿ âî II òîìå íàçâàííîãî òðóäà óñòóïàåò ìåñòî èñòîðèè êàê íàóêå î áóäó-
ùåì. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ââåäåíèå Î. Øïåíãëåðîì ïîíÿòèÿ «ðàñà». Ïî ñóùåñòâó
ðàñà ïðåäñòàâëÿåòñÿ èì êàê âîçìîæíîñòü âîçäåéñòâèÿ íà èñòîðèþ, èäåÿ, âïåðâûå
ïîÿâèâøàÿñÿ â «Ïðóññêîé èäåå è ñîöèàëèçìå», ðàáîòå íåìåöêîãî ìûñëèòåëÿ, íà-
ïèñàííîé åùå äî II òîìà «Çàêàòà Åâðîïû». Ðàñà — ýòî óñëîâèå îñóùåñòâëåíèÿ
«èñòèííîé èñòîðèè». Ïåðâîíà÷àëüíî Î. Øïåíãëåð ïðåäñòàâëÿë ðàñó êàê ëèøåí-
íóþ íàöèîíàëüíîé îêðàñêè êîñìè÷åñêóþ ñèëó. À ïîñëå êðèòèêè èì ëèáåðàëüíîé
äåìîêðàòèè, ïðîâîçãëàøåíèÿ ïðóññêîãî ñîöèàëèçìà îáðàçöîì èäåàëüíîãî ïîëè-
òè÷åñêîãî ðåæèìà, ðàñà ïðèîáðåòàåò ó íåãî êîíêðåòíûå ïðóññêèå èëè íîð-
äè÷åñêèå ÷åðòû.
Íà îñíîâå âûøåèçëîæåííîãî ïðàâîìåðíûì êàæåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî ôè-
ëîñîôèÿ èñòîðèè Î. Øïåíãëåðà ïîäâîäèòñÿ ïîä ïîíÿòèå êóëüòóðû, êîòîðàÿ, â
ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòèêè.

1. Ñì.: Ôåëüêåí Ä. Îñâàëüä Øïåíãëåð. Êîíñåðâàòèâíûé ìûñëèòåëü ìåæäó êàéçåðîâ-


ñêîé èìïåðèåé è äèêòàòóðîé. http://oswald-spengler.narod.ru/biography.htm
2. Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ì., 2000. Ñ. 198.
3. Ñì.: Äàíèëåâñêèé Í.ß. Ðîññèÿ è Åâðîïà. Ì., 2003. Ñ. 92.
4. Ñì.: òàì æå. Ñ. 95—96.
5. Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ñ. 37.
6. Äàííîå ïîëîæåíèå Î. Øïåíãëåð îñîáåííî äåòàëüíî ðàññìàòðèâàåò â ñâîåé ðàáîòå
«×åëîâåê è òåõíèêà» (Ì., 1995.).
7. Ñì.: Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ñ. 22.
8. Òàì æå. Ñ. 30.
9. Òàì æå. Ñ. 270.
10. Òàì æå. Ñ. 266.
11. Òàì æå. Ñ. 165.
12. Òàì æå. Ñ. 169.
13. Òàì æå. Ñ. 158.
14. Òàì æå. Ñ. 167.
15. Òàì æå. Ñ. 168.
16. Òàì æå. Ñ. 258.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîä ìèðîâûì ãîðîäîì Î. Øïåíãëåð ïîíèìàåò ìåãàïîëèñ,
êîòîðûé ñîñðåäîòî÷èë â ñåáå æèçíü öåëîãî êîíòèíåíòà. Ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå
è àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ èñõîäÿò îò íåãî.
17. Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ñ. 50.
18. Òàì æå. Ñ. 67.
19. Ãèðö Ê. Èíòåðïðåòàöèÿ êóëüòóð. Ì., 2004. Ñ. 363.
20. Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ñ. 518.
17
21. Ñòåïóí Ô., Ôðàíê Ñ., Áåðäÿåâ Í., Áóêøïåí ß. Îñâàëüä Øïåíãëåð è Çàêàò Åâðîïû
http://knigosite.ru/read/25099-osvald-shpengler-i-zakat-evropy-stepun-f-frank-s-
berdyaev-n-bukshpan-ya.html
22. Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ñ. 67.
23. Ïî óáåæäåíèþ Î. Øïåíãëåðà â íàóêå âîëÿ ê âëàñòè ïðîÿâëÿåòñÿ êàê çàêîí, ñïîñîá
îâëàäåíèÿ ìèðîì; â ñîöèàëüíîé òåîðèè — âîëÿ ê âëàñòè îëèöåòâîðÿåòñÿ â ðåâîëþ-
öèè, ïîíèìàåìîé êàê ñïîñîá îâëàäåíèÿ îáùåñòâîì; â òåõíèêå — âîëÿ ê âëàñòè
âûñòóïàåò êàê ìàøèíû, îâëàäåâàþùèå âðåìåíåì è ïðîñòðàíñòâîì; â ýòèêå — ýòî
ñòðåìëåíèå ê ïåðåîöåíêå öåííîñòåé; â ëèòåðàòóðå — ãëàâíûé ãåðîé ïî÷òè âñåãäà
çàõâàò÷èê.

18
ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÂÅÑÒÊÅ
ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÌÈÃÐÀÍÒÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
«ÊÀÂÊÀÇ»
(1920—30-å ãã.)

Àáðàìÿí Ý.À.

Ñîâåòèçàöèÿ Êàâêàçà ñûãðàëà âàæíåéøóþ ðîëü â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíî-


ãîñóäàðñòâåííîãî ñàìîñîçíàíèÿ ó ðÿäà íàðîäîâ, çàñåëÿþùèõ ìíîãîíàöèîíàëüíûé
ðåãèîí. Ïëàíîìåðíîå ïðîäâèæåíèå áîëüøåâèñòñêèõ ñèë âãëóáü êðîâîòî÷àùåãî
ðåãèîíà, äàëüíåéøàÿ åãî äóõîâíî-èäåîëîãè÷åñêàÿ àáñîðáöèÿ è ñëèÿíèå ñ ñîâåò-
ñêîé Ðîññèåé ñûãðàëà íåîäíîçíà÷íóþ ðîëü â ðàçâèòèè íàðîäîâ Êàâêàçà, èìåþ-
ùèõ ðàçëè÷íûå íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû, ýòíîïîëèòè÷åñêèå çàäà÷è è òðàäèöèîí-
íûå ìåæíàöèîíàëüíûå ýòíî-òåððèòîðèàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ.
Êðîâîïðîëèòíàÿ áîëüøåâèçàöèÿ ðåãèîíà íå òîëüêî ñòàëà ïðè÷èíîé óòðàòû
áîëåå èëè ìåíåå íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâåííî-òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íî
è ñòàëà ïðè÷èíîé ìàññîâîãî îòòîêà íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíî-ïîëèòè÷åñêîé
ýëèòû îñíîâíîé ÷àñòè íàðîäîâ Êàâêàçà, ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïî-
ñòðîåíèè ñâîèõ íîâîîáðàçîâàííûõ ãîñóäàðñòâ. Èìåííî ïðåäñòàâèòåëè ýòíîïîëè-
òè÷åñêèõ ýëèò, èììèãðèðóÿ â ðàçëè÷íûå óãîëêè ïëàíåòû ñòàëè îñíîâîé äëÿ ñî-
çäàíèÿ êàâêàçñêîé àíòèáîëüøåâèñòñêîé ýìèãðàöèè â Åâðîïå. Íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî, êàê â ïåðèîä íåçàâèñèìîñòè êàâêàçñêèõ íàðîäîâ (1918—1921 ãã.), òàê
è ïîñëå ñîâåòèçàöèè Êàâêàçà ýòíîïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó êàâêàçñêè-
ìè íàðîäàìè ïðåòåðïåëè òðàíñôîðìàöèþ â ñôåðå âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè áûâøèõ ëèäåðîâ ýìèãðàöèè. Èíûìè ñëîâàìè, òðàäèöèîííàÿ ýòíîòåððèòî-
ðèàëüíàÿ è èäåîëîãè÷åñêàÿ áîðüáà ìåæäó íàðîäàìè Êàâêàçà ïðîäîëæàëàñü â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ñóùåñòâîâàíèÿ êàâêàçñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýìèãðàöèè
(1921—1945 ãã.).
Èìåííî ýòè òðàäèöèîííûå ïðîòèâîðå÷èÿ ñòàëè ïðè÷èíîé ïîñòîÿííûõ ðàñ-
êîëîâ êàâêàçñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è ïîÿâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ àëüòåðíà-
òèâíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î áóäóùåì Êàâêàçà.
 ïåðâûå ãîäû ýìèãðàöèè ïðåäñòàâèòåëè áûâøèõ êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê
íà÷àëè ñ ñîçäàíèÿ êîîðäèíèðóþùåãî ïîëèòè÷åñêîãî îðãàíà «Ñîâåòà ÷åòûðåõ»,
êîòîðàÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ îñîáûå äèïëîìàòè÷åñêèå ìèññèè ÷åòûðåõ íåçàâèñèìûõ
êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê (1918—1921 ãã.) — Ãðóçèè, Àðìåíèè, Àçåðáàéäæàíà è Ãîð-
ñêîé êîíôåäåðàöèè. Èç-çà òóðåöêîé îðèåíòàöèè òðåõ êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê àð-
ìÿíñêàÿ ñòîðîíà â êîíöå 1924 ãîäà îôèöèàëüíî âûøëà èç «Ñîâåòà ÷åòûðåõ», êî-
òîðûé ïîñëå ýòîãî íàçûâàëñÿ «Ñîâåòîì òðåõ».
Îäíèì èç àíòèñîâåòñêè íàñòðîåííûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû, ðåøèâøèì èñ-
ïîëüçîâàòü êàâêàçñêóþ ýìèãðàöèþ â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ, áûëà äàâíåéøàÿ
ñîïåðíèöà Ðîññèè — Ïîëüøà. Îôèöèàëüíàÿ Âàðøàâà ñ 1924 ãîäà àêòèâíî ðàáî-
òàëà ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîðñêîé (ñåâåðîêàâêàçñêîé), àçåðáàéäæàí-
ñêîé, ãðóçèíñêîé è àðìÿíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýìèãðàöèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â
Âàðøàâå â 1929 ãîäà áûëà ñîçäàíà îðãàíèçàöèÿ «Ïðîìåòåé» èëè òàê íàçûâàåìûé
«Êëóá Ïðîìåòåé», êóäà ê ìîìåíòó ñîçäàíèÿ âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè óêðàèíñêîé, 19
ãðóçèíñêîé, àçåðáàéäæàíñêîé, ñåâåðîêàâêàçñêîé, êàçà÷üåé, èäåëü-óðàëüñêîé, êà-
ðåëî-ôèíñêîé è òàòàðñêîé ýìèãðàöèé. «Ïðîìåòåé» ïî ñóòè áûë ïåðâûì, íà-
ñòðîåííûì ïðîòèâ Ìîñêâû îáùåêàâêàçñêèì ïîëèòè÷åñêèì îáúåäèíåíèåì, â êî-
òîðîå ñ êîíöà 1920-õ ãîäîâ íà÷àëè âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà äðóãèõ, òàê íàçû-
âàåìûõ óùåìëåííûõ íàðîäîâ Ðîññèè. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèè Âàðøàâà ðàññìàòðèâàëà ÷åòûðå îñíîâíûõ ýìèãðàíòñêèõ ãðóïïû Êàâêàçà
â êà÷åñòâå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâèòåëüñòâ ñâîèõ ðåñïóáëèê, íàõîäèâøèõñÿ â
ýìèãðàöèè.
Îòìåòèì, ÷òî ïåðâûìè, êòî îòêàçàëèñü îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ îðãàíèçàöèåé
«Ïðîìåòåé», ññûëàÿñü íà îòêðîâåííî ïðîòóðåöêóþ îðèåíòàöèþ îôèöèàëüíîé
Âàðøàâû â âîïðîñå ðåøåíèÿ êàâêàçñêèõ ïðîáëåì, áûëà àðìÿíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
ýìèãðàöèÿ, çà êîòîðîé ïîñëåäîâàëè ðÿä ãðóçèíñêèõ è ñåâåðîêàâêàçñêèõ ëèäåðîâ.
Ïðè÷èíîé ñòîëü àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ Òóðöèè â êàâêàçñêèå äåëà ñî ñòîðîíû
ðÿäà åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ÿâëÿëîñü òî, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê íà Ëîçàíñêîé êîí-
ôåðåíöèè çàïàäíûå äåðæàâû ïðèçíàëè òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü Òóðöèè (â
åå íûíåøíèõ ãðàíèöàõ) ýòîìó ïðèìåðó áûëè âûíóæäåíû ïîñëåäîâàòü è ðÿä
ñåâåðîêàâêàçñêèõ, àçåðáàéäæàíñêèõ è ãðóçèíñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ýìèãðàíòîâ. Îíè
ñëåäîâàëè ëîçóíãó — ãëàâíûé âðàã Êàâêàçà — íà ñåâåðå. Àðìÿíñêàÿ æå ñòîðîíà,
ïîòåðÿâøàÿ â ðåçóëüòàòå ïåðåñìîòðà Ñåâðñêîãî äîãîâîðà çíà÷èòåëüíûå òåððèòî-
ðèè, íå áûëà ñîãëàñíà ñ ýòîé ôîðìóëèðîâêîé è òðåáîâàëà îáúÿâèòü âðàãàìè Êàâ-
êàçà êàê Ñåâåð (Ñîâåòñêóþ Ðîññèþ), òàê è Þã (Òóðöèþ). Òàê êàê ýòî, ïî ìíå-
íèþ îôèöèàëüíîé Âàðøàâû, áûëî íåðåàëüíî, è, ê òîìó æå, ðàáîòàòü ïðîòèâ Ñî-
âåòñêîé Ðîññèè íà Êàâêàçå â òî âðåìÿ ìîæíî áûëî ëèøü ñ òåððèòîðèè Òóðöèè,
÷àñòü êàâêàçöåâ âñå æå ïðèíÿëà ïîçèöèþ Ïîëüøè.  ðåçóëüòàòå, àðìÿíñêàÿ ñòî-
ðîíà íà÷àëà ïîñòåïåííî îòñòðàíÿòüñÿ îò îñíîâíûõ äåë «Ïðîìåòåÿ». Âñêîðå, èç-çà
àòìîñôåðû íåäîâåðèÿ, òåððèòîðèàëüíûõ ñïîðîâ è èçëèøíåé ðîëè Òóðöèè â êàâ-
êàçñêèõ äåëàõ êàâêàçñêàÿ ÷àñòü «Ïðîìåòåÿ» ñòàëà ðàçâàëèâàòüñÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îäèí çà äðóãèì â 1930-õ ãîäàõ íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ ðàçëè÷íûå êàâêàçñêèå ïîëèòè-
÷åñêèå äâèæåíèÿ è îðãàíèçàöèè, èëè êðèòèêóþùèå ïîëèòè÷åñêóþ íàïðàâëåí-
íîñòü îðãàíèçàöèè «Ïðîìåòåé», èëè æå ðàçâèâàþùèå àëüòåðíàòèâíûå èäåîëîãè-
÷åñêèå ïðèíöèïû.
Îäíîé èç ýìèãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ñîçäàëè àëü-
òåðíàòèâíûå «Ïðîìåòåþ» îðãàíèçàöèè, èìåÿ öåëü îáúåäèíèòü è ñêîîðäèíèðîâàòü
äåÿòåëüíîñòü êàâêàçñêèõ ýìèãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé, áûëà íåáîëüøàÿ ãðóïïà
ñåâåðîêàâêàçñêèõ (ãîðñêèõ) ýìèãðàíòîâ, êîòîðûå ñ êîíöà 1920-õ ñîçäàëè Íàðîä-
íóþ ïàðòèþ ãîðöåâ Êàâêàçà.
Ýòà îðãàíèçàöèÿ ñ 1930 ãîäà â Âàðøàâå èçäàâàëà æóðíàë íà ðóññêîì ÿçûêå
ïîä íàçâàíèåì «Ãîðöû Êàâêàçà». Èç-çà ïåðåîðèåíòàöèè «Íàðîäíîé Ïàðòèè ãîð-
öåâ Êàâêàçà» íà Âàðøàâó-Àíêàðó (1931 ã.) â íà÷àëå 1930-õ ãîäîâ èç ñîñòàâà «Ïðî-
ìåòåÿ» âûøëà îðãàíèçàöèÿ ñåâåðîêàâêàçñêîãî ëèäåðà Ã. Áàììàòà, êîòîðûé â 1934
ãîäó ñîçäàë îáúåäèíåíèå «Êàâêàç». ×ëåíû ýòîé îðãàíèçàöèè ñ÷èòàëè, ÷òî ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ Êàâêàçà òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé è âîïðîñîâ áûòü íå äîëæíî.
Îíè ÿâëÿëèñü ãîðÿ÷èìè ñòîðîííèêàìè ïðèçíàíèÿ Ìîñêîâñêîãî è Êàðñêîãî
äîãîâîðîâ è ñ÷èòàëè ãðàíèöû êàâêàçñêèõ ãîñóäàðñòâ íåèçìåííûìè, òî åñòü â
âîïðîñå ãðàíèö ïðèäåðæèâàëèñü ïðèíöèïà «status quo». Ïî ìíåíèþ Ã. Áàììàòà,
îðãàíèçàöèÿ «Êàâêàç» äîëæíà áûëà èãðàòü ôóíêöèþ îáúåäèíèòåëÿ òåõ êàâ-
êàçñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ, êîòîðûå íå ðàç íàïðàâëÿëè äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ
êàâêàçñêèõ îðãàíèçàöèé. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå â ãðóïïó âîøëè ãðóçèíñêèå è àçåð-
20 áàéäæàíñêèå ýìèãðàíòû, òàêèå, êàê ãåíåðàë ãðóçèíñêîé àðìèè Ãåîðãèé Êâèíòàä-
çå, Çóðàá Àâàëèøâèëè, Êàíòåìèð, Áàðàñáè Áàéòóãàí, îôèöåð äåíèêèíñêîé àðìèè
Òàìáèé Åëåêõîòè. Ïðèìå÷àòåëåí òîò ôàêò, ÷òî íåêîòîðûå ÷ëåíû ãðóïïû, âïëîòü
äî 1935—36 ãîäîâ, ÷èñëèëèñü â îðãàíèçàöèè «Ïðîìåòåé» (Ã. Áàììàò, ãðóçèí Âëà-
äèìèð Àõìåòåëè, àçåðáàéäæàíåö Äæèàä Àçåðè). Îäíîâðåìåííî èç-çà èäåîëîãè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðóêîâîäÿùèé îðãàí ãðóïïû «Êàâêàç» áûë ïðîòèâ íàâÿçûâà-
íèÿ ïàðòèéíûõ ïðèíöèïîâ è çàäà÷ ðÿäà êàâêàçñêèõ ýìèãðàíòîâ, ïûòàþùèõñÿ
ïðèìêíóòü ê ãðóïïå. Äåëî â òîì, ÷òî Ã. Áàììàò è åãî ñîðàòíèêè êîíå÷íûì ïîëè-
òè÷åñêèì äîñòèæåíèåì íà Êàâêàçå ïîñëå åå îñâîáîæäåíèÿ ñ÷èòàëè âîññòàíîâëå-
íèå, âåðíåå, âîññîçäàíèå Êàâêàçñêîé êîíôåäåðàöèè, çàáûâ î ãîðüêèõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ 1917 ãîäà. Èìåííî ýòî ñòàëî ïðè÷èíîé èäåîëîãè÷åñêîãî ïðîòèâîïîñòàâëå-
íèÿ ñåáÿ íå òîëüêî áîëüøåâèêàì, íî è ìåíüøåâèêàì, äàøíàêèñòàì è ìóñàâàòèñ-
òàì. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî èìåííî ýòè íàöèîíàëüíûå ïàðòèè íå òîëüêî ðàçâàëèëè îñ-
íîâû Êàâêàçñêîé êîíôåäåðàöèè, íî è èç-çà ïîñòîÿííûõ êîíôðîíòàöèé äðóã ñ
äðóãîì óñèëèëè ýòíîïîëèòè÷åñêèé àíòàãîíèçì ìåæäó íàðîäàìè Êàâêàçà1.
Èç-çà ñâîåé èäåîëîãè÷åñêîé ñâîåîáðàçíîñòè è îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè
Îðãàíèçàöèÿ «Êàâêàç» ñðàçó æå çàèíòåðåñîâàëà ðÿä åâðîïåéñêèõ ñòðàí, â îñîáåí-
íîñòè Ãåðìàíèþ è Ôðàíöèþ. Â 1934 ãîäó áûâøèé ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
ðåñïóáëèêè ãîðöåâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, âèäèìî, â íàäåæäå íà ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó ðÿäà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí è ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé, â Ïàðèæå íà÷è-
íàåò èçäàâàòü ñâîé ïå÷àòíûé îðãàí íà ðóññêîì ÿçûêå ïîä çàãîëîâêîì «Êàâêàç —
îðãàí íåçàâèñèìîé íàöèîíàëüíîé ìûñëè». ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí ñòàë
èçäàâàòüñÿ íà ôðàíöóçñêîì, ãðóçèíñêîì è òþðêñêîì ÿçûêàõ.
Êàñàÿñü òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé íàðîäîâ Êàâêàçà, Ã. Áàììàò ïèñàë:
«…ñêîëüêî áû ìû íå æåëàëè èìåòü ñîáñòâåííóþ íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó, íåëüçÿ
çàáûâàòü, ÷òî íàø «êàâêàçñêèé äîì» ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ «êîìíàò», êîòîðûå ñâÿ-
çàíû ìåæäó ñîáîé, åñëè ìû íå õîòèì, ÷òî áû íàø «äîì ðóõíóë», ïîõîðîíèâ âñåõ
íàñ ñîáîé, òî âñå êîìíàòû äîëæíû áûòü ðàâíîìåðíî «îñâåùåíû» è «ïðîñòîðíû»,
÷òîáû âñå êàâêàçñêèå ãðàæäàíå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ âåçäå óþòíî è ñâîáîäíî». Îòíî-
ñèòåëüíî òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé àðìÿí ê Òóðöèè Ã. Áàììàò çäåñü æå ïèøåò:
«…Îòêàçûâàÿñü îò êàêèõ áû òî íè áûëî òåððèòîðèàëüíûõ ïðèòÿçàíèé ê Òóðöèè è
ê Èðàíó, è îãðàíè÷èâàÿ Àðìåíèþ â êàâêàçñêèõ ãðàíèöàõ, ìû êîíå÷íî ïîíèìàåì,
÷òî òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà íå ìîæåò íå âûçûâàòü áîëåçíåííîé ðåàêöèè ñîòåí
òûñÿ÷ àðìÿíñêèõ ýìèãðàíòîâ, îñîáåííî òåõ, êòî ñ÷èòàåò ñâîåé ðîäèíîé íå
êàâêàçñêóþ Àðìåíèþ, à âîñòî÷íûå âèëàéåòû Òóðöèè.
Îäíàêî ìû íå õîòåëè ïèòàòü ìíîãîñòðàäàëüíûé àðìÿíñêèé íàðîä íåñáû-
òî÷íûìè èëëþçèÿìè, ÷òî ïðèâû÷íàÿ äëÿ àðìÿíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè êîí-
öåïöèÿ Îáúåäèíåííîé Àðìåíèè ìîæåò íàéòè ñèìïàòèè è ïîääåðæêó êàâêàçñêèõ
ñîñåäåé Àðìåíèè.
Ðèñêóÿ âûçâàòü îáèäó, ãîðå÷ü è ðàçî÷àðîâàíèå íàøèõ àðìÿíñêèõ äðóçåé,
ìû ñêàçàëè íà ñòðàíèöàõ íàøèõ èçäàíèé âñþ ãîðüêóþ ïðàâäó»2.
Êîíå÷íî, Ã. Áàììàò îòëè÷íî çíàë îá Àðìÿíñêîì âîïðîñå è èìåë ðÿä ïðè-
÷èí âûñêàçûâàòü ýòè ìûñëè. Âî-ïåðâûõ, Ã. Áàììàò íè ïîä êàêèì ïðåäëîãîì íå
õîòåë ññîðèòüñÿ ñ Òóðöèåé, ïîíèìàÿ æåëàíèÿ ñâîèõ êàâêàçñêèõ «áðàòüåâ»-àçåð-
áàéäæàíöåâ; îí òàêæå çíàë î òðàäèöèîííûõ ïðåòåíçèÿõ Òóðöèè êî âñåìó Êàâêàçó
è îïàñàëñÿ âñÿêèõ ñòîëêíîâåíèé ñ íåé, äàæå âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Ñêîðåå âñåãî,
Ã. Áàììàò íàäåÿëñÿ íà ïîìîùü Àíêàðû è Òåãåðàíà â èíôîðìàöèîííî-ðàçâåäûâà-
òåëüíîì ïëàíå. Ñâîèìè âûñêàçûâàíèÿìè îòíîñèòåëüíî «ïðåòåíçèè ê Èðàíó» îí
â òî æå âðåìÿ ìÿãêî äàë ïîíÿòü è íåêîòîðûì àçåðáàéäæàíñêèì ëèäåðàì. Êðîìå
òîãî, Ã. Áàììàò ïîíèìàë, ÷òî ëþáîå òåððèòîðèàëüíîå ïðèîáðåòåíèå ñî ñòîðîíû
îäíîé èç ÷åòûðåõ ñòîðîí (ò.å. êàâêàçñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé) ñðàçó æå 21
ïðèâåäåò ê öåïíîé ðåàêöèè ó äðóãèõ è, â êîíå÷íîì èòîãå, âñå êàâêàçñêèå íàðîäû
âòÿíóòñÿ â âîéíó äðóã ïðîòèâ äðóãà. Èäåîëîãèÿ îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» îñíî-
âûâàëàñü íà òàê íàçûâàåìîì «êàâêàçñêîì íàöèîíàëèçìå», òî åñòü áûëà ïðîòèâ
ëþáîãî ïîïå÷èòåëüñòâà ñî ñòîðîíû îäíîé èç äåðæàâ è ñ÷èòàëà ÷òî, ñïëîòèâøèñü,
êàâêàçöû âïîëíå ìîãóò çàùèòèòü ñîáñòâåííûé äîì. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé,
êàê óæå áûëî îòìå÷åíî, Ã. Áàììàò ïèòàë íàäåæäû íà áëàãîñêëîííîñòü Àíêàðû ê
èäåÿì ñâîáîäíîãî Êàâêàçà.
Òóðöèÿ æå â ñâîþ î÷åðåäü, â 1938—1939 ãîäàõ äåëàåò ðÿä ðåçêèõ øàãîâ â
íàïðàâëåíèè ëèêâèäàöèè êàâêàçñêèõ ýìèãðàíòñêèõ öåíòðîâ, íå ïîä÷èíÿþùèõñÿ
ñïåöñëóæáàì ñòðàíû è âåäóùèõ îòêðûòóþ àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Îäíèì èç òàêèõ àêöèé, ñòàâøèõ ïðè÷èíîé ðàçî÷àðîâàíèÿ Ã. Áàììàòà â
îòíîøåíèè Àíêàðû, ñòàë äåêðåò òóðåöêîãî ðóêîâîäñòâà. 6-ãî ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà
òóðåöêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàñïðîñòðàíèëî äåêðåò, ñîãëàñíî êîòîðîìó íåêîòîðûå
êàâêàçñêèå ýìèãðàíòû ïûòàëèñü «ñäåëàòü íàøó ñòðàíó îñíîâîé ïðîïàãàíäèñòñêîé
êîìïàíèè è ðåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ äðóæåñêîé
äåðæàâû (ÑÑÑÐ — Ý.À.)». Ïîñëå ýòîãî áûëî ïðèêàçàíî àðåñòîâàòü è âûñëàòü ÷ëå-
íîâ ðàçâåäûâàòåëüíî-ýêñïåäèöèîííîé ãðóïïû, ïîä÷èíÿþùåéñÿ îðãàíèçàöèè
«Êàâêàç». Ãðóïïà ïëàíèðîâàëà ïåðåéòè ñîâåòñêî-òóðåöêóþ ãðàíèöó è äåéñòâîâàòü
â Ãðóçèè. Óçíàâ îá ýòîì, Ã. Áàììàò è åãî ñîðàòíèêè íàïðàâèëè øêâàë êðèòèêè â
àäðåñ òóðåöêîãî ðóêîâîäñòâà, íàçûâàÿ åå «àãåíòóðíûì», «àíòèíàðîäíûì» è «ïðå-
äàòåëüñêèì». Â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé Ã. Áàììàò çàÿâèë ñëåäóþùåå: «…íåêîòîðûå
ïðåäñòàâèòåëè òóðåöêîãî ðóêîâîäñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèå íåñóùåñòâóþùóþ «Êîììó-
íèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ Òóðöèè», â ñâîå âðåìÿ åõàëè â Ìîñêâó ïîïðîñèòü äëÿ íèõ
ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó äëÿ Òóðöèè, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîé áûëà
îïóñòîøåíà òîé æå Ìîñêâîé âî âðåìÿ âîéíû. Äðóãèå æå ïðåäñòàâèòåëè òóðåöêîãî
ïðàâèòåëüñòâà ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ òåìè, êîòîðûõ ðàíüøå íàçûâàëè «áàíäèòàìè» è
«àâàíòþðèñòàìè» è êîòîðûõ [òóðåöêèé] íàðîä îáâèíÿë â òîì, ÷òî îíè ðàáîòàþò «â
èíòåðåñàõ è â ïîëüçó äðóãîé ñòðàíû» — ñòðàíû, êîòîðàÿ áûëà èõ ñàìûì îïàñíûì
âðàãîì äâà ñòîëåòèÿ (èìååòñÿ â âèäó Ðîññèÿ)»3. Òàêèì îáðàçîì, êàâêàçöû áûëè
êðàéíå îñêîðáëåíû ïîäîáíîé äåÿòåëüíîñòüþ Òóðöèè. Â äàëüíåéøåì «òóðåöêàÿ
ïîëèòèêà» îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» íà÷àëà ïðåòåðïåâàòü ñåðüåçíóþ òðàíñôîðìà-
öèþ, îñîáåííî íà ôîíå íàðàñòàíèÿ äàâëåíèé ñ àðìÿíñêîé ñòîðîíû.
 êîíöå îêòÿáðÿ 1938 ãîäà Àðìÿíñêàÿ Ðåâîëþöèîííàÿ Ïàðòèÿ Äàøíàêöó-
òþí íà÷èíàåò ïåðåãîâîðû ñ îðãàíèçàöèåé «Êàâêàç», ïûòàÿñü òåì ñàìûì ñêëîíèòü
Ã. Áàììàòà ê èçìåíåíèþ ñâîèõ ïîçèöèé îòíîñèòåëüíî àðìÿíñêèõ òåððèòîðèàëü-
íûõ âîïðîñîâ. Èçâåñòíî, ÷òî ïåðåãîâîðùèêîì îò ÀÐÔ Äàøíàêöóòþí áûë Àøîò
Àðöðóíè, èçâåñòíûé â òî âðåìÿ ïàðèæñêèé áèçíåñìåí. Àðöðóíè óäàåòñÿ ìàêñè-
ìàëüíî äèñêðåäèòèðîâàòü Òóðöèþ â ãëàçàõ Ã. Áàììàòà, îäíàêî â âîïðîñå òåððè-
òîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé ïîäâèæåê áûëî êðàéíå ìàëî. Äåëî â òîì, ÷òî Àðöðóíè
òðåáîâàë îò Áàììàòà çàÿâèòü îá îòêàçå ïðèçíàíèÿ Ìîñêîâñêîãî è Êàðññêîãî äî-
ãîâîðà, à òàêæå ïîäïèñàííûõ â 1921—1923 ãîäàõ ìåæäó ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè
Êàâêàçà äîãîâîðîâ î âçàèìíîì ïðèçíàíèè ãðàíèö. Áàììàò â èòîãå èñêëþ÷èë íà
äàííîì ýòàïå ëþáîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àíêàðîé, îäíàêî â âîïðîñå òåððèòîðèàëü-
íûõ âîïðîñîâ åãî ïîçèöèÿ îñòàëàñü íåèçìåííîé.  ÷àñòíîñòè, îí çàÿâèë, ÷òî
àðìÿíå âñå-òàêè äîëæíû îòêàçàòüñÿ îò Òóðåöêîé Àðìåíèè õîòÿ áû íà íà÷àëüíîì
ýòàïå. Çàÿâèâ, ÷òî è ãîðöû áóäóò âûíóæäåíû «èç ñîîáðàæåíèé ïîëèòè÷åñêîãî
ðåàëèçìà» ñîãëàñèòüñÿ íà èñïðàâëåíèå è ñîêðàùåíèå ñâîèõ ñåâåðíûõ ãðàíèö,
«ïîéòè íà áîëüøèå òåððèòîðèàëüíûå æåðòâû»4. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà
âðåìåííûå êîíòàêòû ÀÐÔ Äàøíàêöóòþí è îðãàíèçàöèè «Êàâêàç», îòíîøåíèÿ
ìåæäó íèìè îñòàëèñü â îáùåì êîíòåêñòå íåäðóæåëþáíûìè5.
22 Íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîðå÷èÿ ñ îñíîâíûìè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ñè-
ëàìè àðìÿí, îðãàíèçàöèÿ «Êàâêàç» ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî ïûòàëàñü íàëàäèòü
êîíòàêòû ñ íåêîòîðûìè àðìÿíñêèìè ãðóïïàìè, äàáû îáîáùèòü ñîñòàâ êàâêàç-
ñêîé îðãàíèçàöèè. Áàììàò òàêæå ïûòàëñÿ ïîêàçàòü íåêîòîðûì ïîòåíöèàëüíûì
ñîþçíèêàì, ÷òî, â îòëè÷èå îò ïîïûòîê «Ïðîìåòåÿ», «Ñîâåòà ×åòûðåõ» è äðóãèõ
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íå îòëè÷àëèñü ñâîåé ñïëî÷åííîñòüþ, «Êàâêàç» èìååò â
ñâîèõ ðÿäàõ ïðåäñòàâèòåëåé èñêëþ÷èòåëüíî âñåõ íàðîäîâ ðåãèîíà, êîòîðûå íà
îñíîâå ñåâåðîêàâêàçñêîé èäåîëîãèè è âçàèìîóâàæåíèÿ, ñ÷èòàþò ñóãóáî êàâêàç-
ñêèå ìåæíàöèîíàëüíûå âîïðîñû âòîðîñòåïåííûìè è ìèðíî ñîñóùåñòâóþò è äåé-
ñòâóþò ñîâìåñòíûìè ñèëàìè âî áëàãî âñåîáùèõ èíòåðåñîâ.
 ñîñòàâ îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» äî 1935 ãîäà âõîäèëè ëèøü íåêîòîðûå ñå-
âåðîêàâêàçöû è ïðåäñòàâèòåëè ãðóçèíñêîé ýìèãðàöèè. Âïîñëåäñòâèè â íåå
âñòóïèëè àçåðáàéäæàíñêèå è àðìÿíñêèå ýìèãðàíòñêèå ãðóïïû. Ê ïðèìåðó, ñàì
Ã. Áàììàò, Â. Àõìåòåëè, Äæ. Àçåðè ñ÷èòàëèñü êîñòÿêîì îáúåäèíåíèÿ. Äðóãèå, â
÷àñòíîñòè, ñåâåðîêàâêàçñêèå ýìèãðàíòû À. Êàíòåìèð è Ê. Õàñìàìåäîâ, ãðóçèí-
ñêèé êíÿçü Ø. Àìèðåäæèáè, ïðèìêíóëè ê îðãàíèçàöèè èç-çà èäåîëîãè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ. Ðóêîâîäñòâî «Êàâêàçà» ïîíèìàëî, ÷òî, êàê ãîâîðèë Áàììàò, «òðåõ
ñòåí» äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè è åå èäåé íåäîñòàòî÷íî, è ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â «Êàâêàç» ãðóçèíñêîé ãðóïïû, åå ÷ëåíû âñÿ÷åñêè ïûòàëèñü íàëàäèòü
êîíòàêòû ñ àðìÿíñêîé ñòîðîíîé. Áîëüøå âñåõ ïîäõîäèëè íåêîòîðûå ëèäåðû ïàð-
òèè Ðàìêàâàð, ÷ëåíû êîòîðîé òàêæå ýìèãðèðîâàëè èç Àðìåíèè â ïåðèîä ñîâåòè-
çàöèè. Ýòà ïàðòèÿ èìåëà ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü, îäíàêî â
1935 ãîäó íàèáîëåå íàöèîíàëèñòè÷åñêè íàñòðîåííàÿ ãðóïïà âî ãëàâå ñ Ñóðåíîì
Áåãçàäÿíîì îòêîëîëàñü îò íåå. Â äåêàáðå 1938 ã. C. Áåêçàäÿí, áûâøèé ðàìêàâàð
Ãàéê Àðèñòàêåñÿí, áûâøèé äàøíàê Êèðàêîñ Ðîñòîìÿí è ðåäàêòîð ïàðèæñêîé
ãàçåòû Âèãåí Øàíò ñîçäàëè îðãàíèçàöèþ «àðìÿíñêèõ ïàòðèîòîâ Êàâêàçà «Àçã»
(«Íàöèÿ»)6. Â ÿíâàðå 1939 ãîäà ãðóïïà «Àçã» îôèöèàëüíî âîøëà â ñîñòàâ îáúåäè-
íåíèÿ «Êàâêàç».
Íîâàÿ àðìÿíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñðàçó æå çàÿâèëà î ñåáå, ñäåëàâ ðÿä ðåçêèõ
çàÿâëåíèé â àðìÿíñêèõ è êàâêàçñêèõ ÑÌÈ Åâðîïû. Àêòèâèñòû «Àçã»-à ïûòàëèñü
ñêëîíèòü íà ñâîþ ñòîðîíó â ïåðâóþ î÷åðåäü àðìÿíñêóþ ýìèãðàíòñêóþ ìîëîäåæü,
âñÿ÷åñêè îáâèíÿÿ òðàäèöèîííûå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè è
öåíòðû â áåçäåéñòâèè èëè â íåñïîñîáíîñòè ðåàëüíî îöåíèâàòü ïîëèòè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ.  îäíîì èç òàêèõ çàÿâëåíèé àêòèâèñòû «Àçã»-à ÷åòêî ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ
ïîçèöèþ: «Óáåæäåíèå, ÷òî êàâêàçñêèå íàðîäû äîëæíû ñôîðìèðîâàòü îáúåäèíåí-
íûé ôðîíò â áîðüáå çà èõ íåçàâèñèìîñòü, ïîñòîÿííî ïðîäâèãàþòñÿ ñðåäè êàâêàç-
ñêèõ ýìèãðàíòîâ. Íåîáõîäèìîñòü â òàêîì îáúåäèíåííîì äåéñòâèè áûëà ïîä÷åðê-
íóòà â ýòèõ êîëîíêàõ ñ ïåðâîãî âûõîäà íàøåé ãàçåòû, è ìû íèêîãäà íå ïåðåñòà-
âàëè îáúÿñíÿòü, ÷òî ïðîäîëæåíèå áîðüáû â îäèíî÷êó çà íàöèîíàëüíóþ íåçàâèñè-
ìîñòü ÿâëÿåòñÿ óòîïè÷åñêîé è áåññìûñëåííîé çàòååé. Ñîîòâåòñòâåííî, âñå êàâ-
êàçöû äîëæíû ñîãëàñîâàííî ïðèíÿòü îáùóþ êàâêàçñêóþ ïëàòôîðìó åñëè îíè íà-
ìåðåíû ïðåñëåäîâàòü ÷åñòíóþ íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó»7. Îäíîâðåìåííî, â âîï-
ðîñå Àðìåíèè ñòîðîííèêè «Àçã» ïðèäåðæèâàëèñü âçãëÿäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó
âîïðîñ ãðàíèö äëÿ Àðìåíèè íà äàííîì ýòàïå èñòîðèè ÿâëÿëîñü âòîðîñòåïåííûì,
âàæíî òî, ÷òî áîðüáà çà îñâîáîæäåíèå Êàâêàçà óæå íà÷àëàñü. Ðóêîâîäèòåëè
îðãàíèçàöèè áûëè óâåðåíû, ÷òî ïîäíÿòèå âîïðîñîâ òóðåöêîé Àðìåíèè çàïóòàåò
åäèíûé êàâêàçñêèé ôðîíò, à âîïðîñû Êàðàáàõà, Íàõè÷åâàíà è Äæàâàõêà ëèøü â
î÷åðåäíîé ðàç èñïîðòÿò îòíîøåíèÿ àðìÿí ñ ñîñåäÿìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî àðìÿí-
ñêàÿ ñòîðîíà áóäåò ïîëíîñòüþ îòñòðàíåíà, à ïðîöåññû áóäóò ðàçâèâàòüñÿ âðàçðåç
àðìÿíñêèì èíòåðåñàì. «Â ýòîì ïðè÷èíà, ïî÷åìó ìû, íàñòîÿùèå ïðåäñòàâèòåëè
Àðìåíèè äîëæíû ðåøèòüñÿ âûáðàòü ïðàâèëüíóþ ïîëèòèêó è ñòàòü èíèöèàòîðàìè
â îðãàíèçàöèè îáúåäèíåííîãî ôðîíòà ìåæäó Àðìåíèåé è äðóãèìè íàöèîíàëüíîñ- 23
òÿìè, áîðþùèìèñÿ çà ñâîáîäó êàâêàçñêîãî äîìà»8.
Íåñìîòðÿ íà ïîäîáíûå âûñêàçûâàíèÿ, «Àçã» ÿâëÿëàñü ïî ñâîåé ñóòè íàöèî-
íàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, è ëèøü â íà÷àëüíîì ýòàïå áîðüáû èñêëþ÷àëà òåð-
ðèòîðèàëüíûå âîïðîñû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðè âñòóïëåíèè â îáúåäèíåíèå
«Êàâêàç» îíà äàëà îôèöèàëüíîå ñîãëàñèå ïî ïðèçíàíèþ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàíèö ïî Êàðññêîìó è Ìîñêîâñêîìó äîãîâîðàì, à òàêæå äîãîâîðîâ ìåæäó ñîâåò-
ñêèìè ðåñïóáëèêàìè Êàâêàçà. Îäíàêî «Àçã» â äàëüíåéøåì, òî åñòü ïîñëå âîññòà-
íîâëåíèÿ àðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè íå èñêëþ÷àëà òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåí-
çèé ê Òóðöèè, à âîïðîñ êàâêàçñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé è âîâñå îòïàäàë,
ïîñêîëüêó îêîí÷àòåëüíîå ïîëèòè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå êàâêàçñêîãî ðåãèîíà
îáúåäèíåíèå «Êàâêàç» âèäåëà â åãî ïîëíîé ôåäåðàëèçàöèè.
×åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà ïîñëå îôèöèàëüíîãî âñòóïëåíèÿ àðìÿí â ðÿäû îðãà-
íèçàöèè «Êàâêàç» (â ôåâðàëå) ãàçåòà «Àçã» áûëà ïåðåèìåíîâàíà, è íà÷àëîñü èçäà-
íèå åæåìåñÿ÷íîãî æóðíàëà «Êàâêàç» óæå è íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ïîä ðåäàêöèåé
Âèãåíà Øàíòà9. Â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé ïåðâîãî íîìåðà æóðíàëà, îäèí èç ëèäå-
ðîâ îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» îñåòèí Òàìáèé Åëåêõîòè âîîäóøåâëåííî çàÿâèë, ÷òî
àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà âñåãäà áûëà âàæíåéøåé ÷àñòüþ êàâêàçñêîãî ñîîáùåñòâà. Îò-
íîñèòåëüíî Àðìÿíñêîãî âîïðîñà îðãàíèçàöèÿ «Êàâêàç» âñåãäà èìåëà «÷åñòíûé
ïîäõîä»: íå ïûòàòüñÿ âñåìè ñïîñîáàìè ïåðåòÿíóòü àðìÿí íà ñâîþ ñòîðîíó îáå-
ùàíèÿìè, êîòîðûõ îðãàíèçàöèÿ íå ñìîæåò âûïîëíèòü. Êðàéíå ïîëîæèòåëüíûå
çàÿâëåíèÿ ñäåëàë è ðóêîâîäèòåëü «îôèñà êàâêàçñêèõ ýìèãðàíòîâ» â Áåðëèíå Âëà-
äèìèð Àõìåòåëè. Âìåñòå ñ òåì îí â î÷åðåäíîé ðàç çàÿâèë î âàæíîñòè ñîþçà ñ
Òóðöèåé è Èðàíîì, èñõîäÿ èç ãåîãðàôè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé áëèçîñòè, çàêëþ-
÷èâ, ÷òî ýòà ïîçèöèÿ âûãîäíà òàêæå è àðìÿíñêîé ñòîðîíå10.
ßâëÿÿñü ìàëî÷èñëåííîé è èäåîëîãè÷åñêè íåêîíñòðóêòèâíîé, íå èìåÿ ïîä-
äåðæêè ó àðìÿíñêîé ýìèãðàöèè â Åâðîïå, ðóêîâîäñòâî «Àçã» ñîãëàñèëîñü âñòó-
ïèòü â ñîñòàâ îðãàíèçàöèè «Êàâêàç». Âñòóïëåíèå àðìÿí â îðãàíèçàöèþ ïîðàäîâà-
ëî ìíîãèõ ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè, èíûìè ñëîâàìè, «÷åòâåðòàÿ ñòåíà» áûëà ïîñòðîå-
íà, à ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ðÿä çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàçâàëå ÑÑÑÐ ãîñóäàðñòâ, â ÷àñò-
íîñòè Ãåðìàíèÿ èëè ßïîíèÿ, ñòàëè áû îòíîñèòüñÿ ê îðãàíèçàöèè ñåðüåçíåå. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, îñíîâíàÿ ÷àñòü êàâêàçñêîé ýìèãðàöèè îòíîñèëàñü ê îðãàíèçàöèè
êðàéíå íåãàòèâíî. Îäíîé èç ìíîãèõ ïðè÷èí ÿâëÿëîñü òî, ÷òî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
îðãàíèçàöèè ñîñòàâëÿëè ïîëèòè÷åñêè íåïîäãîòîâëåííûå ëþäè, êîòîðûå, íå ðàç
ìåíÿÿ ñâîè èäåîëîãè÷åñêèå ïîçèöèè, âñå æå âûáðàëè òàê íàçûâàåìûé «êàâêàç-
ñêèé íàöèîíàëèñòè÷åñêèé» ïóòü.
Îðãàíèçàöèè è íàöèîíàëüíûõ äåÿòåëåé, íå ïðèíÿâøèõ èäåè îáúåäèíåíèÿ
«Êàâêàç» ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè:
Ïåðâûå — ïðîìåòååâöû, âîçãëàâëÿþùèå ðàçëè÷íûå íàöèîíàëüíûå ýìè-
ãðàíòñêèå öåíòðû, â îñíîâíîì ïðåäñòàâèòåëè ìåíüøåâèêîâ Ãðóçèè è ìóñàâàòèñ-
òîâ Àçåðáàéäæàíà, òî åñòü áûâøèå ðóêîâîäèòåëè íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê 1918—
1921 ãîäîâ. Ñðåäè íèõ ìîæíî âûäåëèòü áûâøåãî ïðåìüåðà Ãðóçèè Íîéÿ Æîðäà-
íèà è åãî ïîìîùíèêà — ëèäåðà ãðóçèíñêèõ ýìèãðàíòîâ âî Ôðàíöèè ×õåíêåëè.
Ïðè ñîçäàíèè îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» øêâàë êðèòèêè è îáâèíåíèé â «äèñêîí-
ñòðóêòèâíîñòè» â ïåðâóþ î÷åðåäü áûë ïðåäïðèíÿò ñî ñòîðîíû Æîðäàíèà. Ïîâî-
äîì äëÿ êðèòèêè «Êàâêàçà» ÿâëÿëàñü åå ëèáåðàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü ïî âîïðî-
ñàì òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé. Èíûìè ñëîâàìè, ïîäâåðãëàñü êðèòèêå ïîëèòèêà
«status quo», èäåþ êîòîðîé ðàçâèâàëà îðãàíèçàöèÿ.
Æîðäàíèà ïîïûòàëñÿ óãîâîðèòü äðóãèå ãðóçèíñêèå öåíòðû ïîä÷èíèòüñÿ
åìó, íà÷àë âåñòè ðàáîòó ñ öåíòðàìè àçåðáàéäæàíöåâ è ñåâåðîêàâêàçöåâ äëÿ ñîç-
24 äàíèÿ îïïîçèöèè îðãàíèçàöèè «Êàâêàç». Êðîìå òîãî, îí ïîïûòàëñÿ âíåñòè
ðàñêîë â ðÿäû àðìÿíñêîé ýìèãðàöèè Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé Àðìåíèè. Ïîëèòèêó
è äåÿòåëüíîñòü îáúåäèíåíèÿ «Êàâêàç» ïîäâåðãàë ðåçêîé êðèòèêå è áûâøèé
ïðåäñåäàòåëü Ìåäæëèñà Àçåðáàéäæàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè, îäèí èç
ëèäåðîâ ìóñàâàòèñòîâ Ìàìåä Ýìèí Ðàñóë-Çàäå, ñîçäàâøèé â 1930 ãîäó äâèæåíèå
çà îñâîáîæäåíèå «Êóðòóëóø» («Ñâîáîäà»)11. Ðàñóë-Çàäå, êàê è Æîðäàíèà, ÿâëÿëñÿ
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì êëóáà «Ïðîìåòåé», è ïûòàëñÿ ñêëîíèòü íà ñâîþ ñòîðîíó
âèäíûõ ñåâåðîêàâêàçñêèõ äåÿòåëåé.
Âòîðûå — ÷ëåíû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, òàêèå êàê ÀÐÔ Äàøíàêöóòþí è
ãðóçèíñêèå ñîöèàë-äåìîêðàòû, êîòîðûå âî âðåìÿ óñèëåíèÿ îáúåäèíåíèÿ «Êàâ-
êàç», ñîçäàëè â ìàå 1936 ãîäà ñîâìåñòíóþ îðãàíèçàöèþ — «Àðìÿíî-ãðóçèíñêèé»
Óíèîí (ñîþç). Îíè ÿâëÿëèñü îïïîçèöèåé êàê îáúåäèíåíèþ «Êàâêàç», òàê è êëóáó
«Ïðîìåòåé». Ðóêîâîäèòåëÿìè Àðìÿíî-ãðóçèíñêîãî ñîþçà ÿâëÿëèñü Àðøàê Äæà-
ìàëÿí è ãðóçèíñêèé êíÿçü, ñîöèàë-äåìîêðàò Äàâèä Âà÷íàäçå. Âà÷íàäçå ïðåäñòàâ-
ëÿë òó ïîëèòè÷åñêóþ ÷àñòü ãðóçèíñêîé ýìèãðàöèè, êîòîðàÿ áûëà ãîðÿ÷åé ñòîðîí-
íèöåé ñîþçà ñ Àðìåíèåé è äåëèëà îïàñåíèÿ àðìÿíñêîé ñòîðîíû êàñàòåëüíî
Òóðöèè. Îäíîâðåìåííî, Âà÷íàäçå ÿâëÿëñÿ óáåæäåííûì çàùèòíèêîì íåçàâèñè-
ìîñòè Ãðóçèè è ãîðÿ÷èì ñòîðîííèêîì Êîíôåäåðàöèè Êàâêàçñêèõ ñâîáîäíûõ
íàðîäîâ. Îí êàê è ÀÐÔ Äàøíàêöóòþí íåãàòèâíî îòíîñèëèñü ê ïîëèòèêå îðãàíè-
çàöèè «Êàâêàç», îñîáåííî â âîïðîñå ðîëè Òóðöèè â ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïëàíàõ Êàâ-
êàçà. Îí, â ÷àñòíîñòè, ñ÷èòàë, ÷òî äåëî íåçàâèñèìîñòè Êàâêàçà, êðîìå ñîâåòñêîé
Ðîññèè, êîòîðàÿ ñîáñòâåííî è ñ÷èòàëàñü îêêóïàíòîì ðåãèîíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü
íàõîäèëàñü ïîä ïðÿìîé óãðîçîé Òóðöèè. Âà÷íàäçå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèë: «Òóðöèÿ
âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîîùðÿòü è îêàçûâàòü ñâîþ äðóæåñòâåííóþ ïîìîùü êàâêàç-
ñêèì íàðîäàì â èõ ñòðåìëåíèè ê ñâîáîäå è íåçàâèñèìîñòè, ïðåäïî÷èòàåò ïðåñëå-
äîâàòü ñâîþ ïðåæíþþ ïîëèòè÷åñêóþ ëèíèþ, à èìåííî: çàâëàäåòü Êàâêàçîì.
Îäíîâðåìåííî, åùå áîëåå ñèëüíû òóðêîôèëüñêèå íàñòðîåíèÿ ñðåäè àçåð-
áàéäæàíñêèõ òàòàð, êîòîðûå ïî ñâîåìó ïëåìåííîìó ïðîèñõîæäåíèþ è êóëüòóðå
ñâÿçàíû ñ Òóðöèåé»12. Íà ýòè âûñêàçûâàíèÿ Ã. Áàììàò äàë æåñòêèé îòâåò, ÷òî
ìîæíî ñ÷èòàòü íà÷àëîì êîíôðîíòàöèè ìåæäó Óíèîíîì è îðãàíèçàöèåé «Êàâ-
êàç». Áàììàò, â ÷àñòíîñòè, çàÿâèë, ÷òî íàöèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå êàâêàç-
ñêèõ íàðîäîâ öåëèêîì íàõîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âîçðîæäåííîé ñèëüíîé Òóð-
öèè, ÷òî ðåàëüíûå óñëîâèÿ ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñåãîäíÿøíåãî Êàâêàçà
äèêòóþò áûòü òóðêîôèëàìè è îïèðàòüñÿ íà òåñíóþ äðóæáó Òóðöèè13.
Ëèäåðû àðìÿíî-ãðóçèíñêîãî Óíèîíà ñ÷èòàëè, ÷òî â ñëó÷àå âîéíû è îòõîäà
ñîâåòñêèõ ñèë èç Êàâêàçà ðåãèîí ñðàçó æå çàéìóò òóðåöêèå âîéñêà. Îïàñåíèÿ ñî
ñòîðîíû Óíèîíà óêðåïèëèñü ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ìåæäó Òóðöèåé, Èðàíîì,
Àôãàíèñòàíîì è Èðàêîì Ñààäàáàäñêîãî ïàêòà 8 èþíÿ 1937 ãîäà.
 ÷àñòíîñòè, ìåæäó Àíêàðîé è Òåãåðàíîì áûëî äîñòèãíóòî òàéíîå ñîãëà-
øåíèå, ïî êîòîðîìó âî âðåìÿ âîéíû â ñëó÷àå âûõîäà ðóññêèõ âîéñê èç Êàâêàçà,
ïîñëåäíèé áóäåò îêêóïèðîâàí, à çàòåì ðàçäåëåí ìåæäó Òóðöèåé è Èðàíîì. Òà-
êèì îáðàçîì, ðåàëüíûì ñîïåðíèêîì Òóðöèè îñòàâàëàñü ëèøü ôàøèñòñêàÿ
Èòàëèÿ, èìåþùàÿ èìïåðñêèå àìáèöèè. Óæå ñ èþíÿ 1936 ãîäà âçàèìîîòíîøåíèÿ
ìåæäó Èòàëèåé è Òóðöèåé íà÷àëè ïîñòåïåííî óõóäøàòüñÿ. Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü
áûëî âûçâàíî òåì, ÷òî Òóðöèè âî âðåìÿ êîíôåðåíöèè â Ìîíòðå óäàëîñü óñòà-
íîâèòü ñâîé ñóâåðåíèòåò â îòíîøåíèè ïðîëèâîâ Áîñôîðà è Äàðäàíåëëû. Ðèì íà
ýòî ñîãëàøåíèå îòðåàãèðîâàë êðàéíå íåãàòèâíî.
Ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó Èòàëèåé è Òóðöèåé ïîñòåïåííî óñèëèâàëèñü, ÷åì è
ïîïûòàëèñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòîðîííèêè àðìÿíî-ãðóçèíñêîãî Óíèîíà, òåì áîëåå,
÷òî Èòàëèÿ èñòîðè÷åñêè ðàññìàòðèâàëàñü àðìÿíñêîé ñòîðîíîé â êà÷åñòâå åñòå- 25
ñòâåííîãî ïðîòèâîâåñà Òóðöèè â Ñðåäèçåìíîìîðüå. Òàêèì îáðàçîì, àðìÿíî-
ãðóçèíñêèé Óíèîí èìåë ÷åòêóþ èòàëüÿíñêóþ íàïðàâëåííîñòü.
Ã. Áàììàò, ÿâëÿÿñü ãîðÿ÷èì ñòîðîííèêîì ñîçäàíèÿ Êàâêàçñêîé êîíôåäå-
ðàöèè, ïîñëå äåáîëüøåâèçàöèè ðåãèîíà, íà ïðîòÿæåíèè 15 ëåò àêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè òàêæå ïûòàëñÿ íàëàäèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ è êîíòàêòû ñ íåêîòîðûìè àíòè-
ñîâåòñêè íàñòðîåííûìè ñòðàíàìè, â ÷àñòíîñòè, ñ ßïîíèåé è Ãåðìàíèåé. Îí
âñÿ÷åñêè ïûòàëñÿ óãîâîðèòü ÿïîíöåâ è íåìöåâ, ÷òî ëèøü êîíôåäåðàëèçàöèÿ
ðåãèîíà ïîä ïàòðîíàæåì áëèæàéøåé ñîïåðíèöû Ðîññèè — Òóðöèè, îáåñïå÷èò
äîëãîæäàííûé ìèð è ñïîêîéñòâèå. Àêòèâíîñòü Òóðöèè â âîïðîñàõ Êàâêàçà Áàì-
ìàò ïðåäñòàâëÿë ïîä ñâîåîáðàçíûì ïîëèòè÷åñêèì óãëîì, çàìåòèâ, ÷òî ëèøü
òóðåöêèé ñîþç ñ Êàâêàçñêîé êîíôåäåðàöèåé ñïàñåò êàâêàçöåâ îò áóäóùèõ ïîñÿ-
ãàòåëüñòâ è çàõâàòíè÷åñêèõ ïëàíîâ Ðîññèè.
ßïîíöû ñðàçó æå ïðîÿâèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-
öèè «Êàâêàç» è ñ 1934 ãîäà íà÷àëè àêòèâíóþ ðàáîòó ñ åå ðóêîâîäñòâîì. Èíòåðåñ
ÿïîíñêîé ñòîðîíû â ïåðâóþ î÷åðåäü áûë ñâÿçàí ñ ôàêòîðîì ïðîòèâîñòîÿíèÿ íà
Äàëüíåì Âîñòîêå ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì, êîòîðûé óñèëèâàë ñâîå âëèÿíèå â ïðîòè-
âîâåñ ßïîíèè. Êðîìå òîãî, ßïîíèÿ ïîñëå îâëàäåíèÿ êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Ñèí-
öçÿí â äàëüíåéøåì ïëàíèðîâàëà âòîðæåíèå â Ñðåäíþþ Àçèþ.
Ïîñîëüñòâî ßïîíèè â Ïàðèæå ñ 1934 ãîäà îäíîâðåìåííî ñ íà÷àòûì ïåðå-
ãîâîðíûì ïðîöåññîì ñ îðãàíèçàöèåé «Êàâêàç» íà÷àëî ÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâà-
íèå åå ïóáëèöèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, î êîòîðîì ïîäðîáíåå ãîâîðèëîñü âûøå14.
Íåñìîòðÿ íà êðàéíþþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàçâåäûâàòåëüíî-ïîäðûâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè â êàâêàçñêîì ðåãèîíå, ÿïîíñêàÿ ñòîðîíà ïî âñåé âåðîÿò-
íîñòè íå ïðèäàâàëà çíà÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì áóäóùåãî
Êàâêàçà. Áàììàòîâöû æå íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëè âîïðîñ áóäóùåãî ñòàòóñà è
íàäåÿëèñü íà âñåâîçìîæíóþ ïîääåðæêó.
 êà÷åñòâå ïðèìåðà òîãî, ÷òî êîíôåäåðàëèçàöèÿ íàðîäîâ Êàâêàçà íå èìååò
àëüòåðíàòèâû, Áàììàò è åãî ñîðàòíèêè, â ÷àñòíîñòè Àëèõàí Êàíòåìèð15, âî âðåìÿ
âñòðå÷ ñ ÿïîíñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè â Ïàðèæå (1937 ã.), çàÿâèë î ãîòîâíîñòè
íàðîäîâ Êàâêàçà ê ñîâìåñòíîìó âîññòàíèþ, è ÷òî ëîêàëüíûå âîññòàíèÿ â ðåãèîíå
â 1930—33 ãîäàõ ëèøü ñïîñîáñòâóþò áîëåå êðóïíîìó âûñòóïëåíèþ. Áàììàò îòí-
îñèòåëüíî ðåàëüíûõ îñíîâ äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà íàðîäîâ Êàâêàçà ïðèâîäèë ïðèìåð
1920 ãîäà, êîãäà â ìîìåíò áîëüøåâèçàöèè Êàâêàçà ñåâåðîêàâêàçöû è àçåð-
áàéäæàíöû ñîçäàëè Àçåðáàéäæàíî-Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé îáúåäèíåííûé êîìèòåò.
Òîãäà ðóêîâîäñòâî Ãðóçèè ñðàçó æå ïðèçíàëî ëåãèòèìíîñòü äåÿòåëüíîñòè êîìè-
òåòà è îáúÿâèëî âñåîáùóþ ìîáèëèçàöèþ ãðàæäàí, ïîä÷èíÿþùèõñÿ êîìèòåòó,
íàõîäèâøèõñÿ â ýòîò ìîìåíò íà òåððèòîðèè, ïîäêîíòðîëüíîé ãðóçèíñêèì ìåíü-
øåâèêàì. «Ýòî äîêàçûâàåò, — ïèñàë Áàììàò, — ÷òî êîíöåïöèÿ êîíôåäåðàöèè,
ïî-íàñòîÿùåìó íå ïðèíÿòàÿ êàâêàçñêèìè ïîëèòèêàìè, ñëèøêîì çàíÿòûìè èäååé
íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíîé ïîä äàâëåíèåì ïå÷àëüíûõ
ñîáûòèé»16. Îäíàêî âñå ÷àÿíèÿ è óòâåðæäåíèÿ î ãðÿäóùåé íåçàâèñèìîñòè Êàâ-
êàçà ìàëî èíòåðåñîâàëè ÿïîíñêóþ ñòîðîíó. ßïîíöåâ, â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñîâàëè
âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ äèâåðñèé íà áàêèíñêèõ íåôòåïðîìûñëàõ. Íåñìîòðÿ
íà ñèþìèíóòíûå öåëè ßïîíèè, ñâÿçàííûå â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ äåñòàáèëèçàöèåé
íà Êàâêàçå, ïðåäñòàâèòåëè ÌÈÄ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ äåëåãàòàìè îáúåäèíåíèÿ
«Êàâêàç» ïðÿìî çàÿâèëè, ÷òî ïåðâîå æå, õîðîøî ïîäãîòîâëåííîå âîññòàíèå íà
Êàâêàçå äàñò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü êàâêàçñêîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå íåçàìåä-
ëèòåëüíî áóäåò ïðèçíàíî ßïîíèåé. Çà ýòî âðåìÿ áûâøèé ìèíèñòð èíîñòðàííûõ
äåë ðåñïóáëèêè ãîðöåâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà äâà èëè òðè ðàçà ïîáûâàë â Òóðöèè
26 äëÿ íàëàæèâàíèÿ ñâÿçåé ñ ýìèãðàíòàìè, ïðîæèâàþùèìè òàì, ñèñòåìàòè÷åñêîé
ðàáîòû ïî Êàâêàçó íà òóðåöêîé òåððèòîðèè.
Îäíîâðåìåííî ÿïîíöû âî âðåìÿ êîíòàêòîâ ñ àêòèâèñòàìè «Êàâêàç»-à íåîä-
íîêðàòíî äàâàëè ïîíÿòü, ÷òî ïðè ñðûâå êîíôèäåíöèàëüíîñòè Òîêèî ïðèîñòà-
íîâèò ïðîöåññ ñîòðóäíè÷åñòâà. Áîëåå òîãî, ÿïîíöû ïðîñèëè Áàììàòà ïîíÿòü, ÷òî
åñëè åãî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÿïîíöàìè ñòàíåò èçâåñòíî ñîâåòñêîé ñòîðîíå, òî òó-
ðåöêèå âëàñòè áóäóò âûíóæäåíû ïîéòè íà äåìîíñòðàòèâíûå çàïðåòèòåëüíûå ìå-
ðû17. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî â âîïðîñå ðàáîòû ñ «Êàâêàçîì» Òîêèî è Àíêàðà ñîâìåñò-
íî ïëàíèðîâàëè ñâîè äåéñòâèÿ, îäíàêî ðåøåíèå òóðåöêîãî ðóêîâîäñòâà 6 ñåíòÿá-
ðÿ 1938 ãîäà â îòíîøåíèè ýêñïåäèöèîííîé ãðóïïû êîñâåííî äàëî ïîíÿòü êàê
Áàììàòó, òàê è Òîêèî, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç ðàñêðûë òàéíûå ïåðåãîâîðû è Òóð-
öèÿ íå ñìîæåò îêàçàòü ñîäåéñòâèÿ â îòòîðæåíèè Êàâêàçà îò ÑÑÑÐ. Ïîñëå ýòîãî
êîíòàêòû ÿïîíöåâ ñ îðãàíèçàöèåé «Êàâêàç» ïîñòåïåííî ñîøëè íà íåò.
Îäíîâðåìåííî ñ íà÷àëîì ñïàäà àêòèâíîñòè ÿïîíöåâ Áàììàò ðåçêî àêòèâè-
çèðîâàë ñâîè êîíòàêòû ñ íåìåöêîé ñòîðîíîé. Ãåðìàíèÿ åùå ñ ñåðåäèíû 1930-õ
ãîäîâ âíèìàòåëüíî íàáëþäàëà çà ïîëèòè÷åñêèì ðàçâèòèåì ðàçëè÷íûõ îðãàíèçà-
öèé êàâêàçñêîé ýìèãðàöèè. Íåìåöêàÿ ñëóæáà âíåøíåé ðàçâåäêè — Àáâåð è ÌÈÄ
ñòðàíû òàêæå íàáëþäàëè çà ðàáîòîé ñ êàâêàçöàìè ñî ñòîðîíû Ðèìà, Âàðøàâû,
Òîêèî è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Àíêàðû. Ïîñëå Ìþíõåíñêèõ ñîãëàøåíèé 1938 ãîäà
Ãåðìàíèÿ ïîñòåïåííî àêòèâèçèðóåò ðàáîòó ñ ýìèãðàíòñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è
öåíòðàìè Êàâêàçà, Ñðåäíåé Àçèè è Ðîññèè. Íà÷èíàåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà è ñ îð-
ãàíèçàöèåé «Êàâêàç». Èçâåñòíî, ÷òî ïåðâûé âèçèò Áàììàòà â Ãåðìàíèþ äëÿ ïåðå-
ãîâîðîâ ñ íåìåöêîé ñòîðîíîé ñîñòîÿëñÿ â ìàðòå 1939 ãîäà. Â äàëüíåéøåì îáúåäè-
íåíèå «Êàâêàç» â ïåðåãîâîðàõ ñ íåìöàìè ïðåäñòàâëÿþò Àõìåòåëè è Àìèðàäæèáè,
ïðîæèâàþùèå â òî âðåìÿ â Áåðëèíå è ðóêîâîäÿùèå ãåðìàíñêèì îòäåëîì îðãàíè-
çàöèè. Íåìöû ñðàçó æå äàëè ïîíÿòü, ÷òî, êðîìå äàëüíåéøåãî ñîäåéñòâèÿ ðàñ÷ëå-
íåíèþ ÑÑÑÐ, Ãåðìàíèÿ íà Êàâêàçå ïðåñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ýêîíîìè÷åñêèå
âûãîäû. Êðîìå òîãî, íåìåöêàÿ ñòîðîíà äàáû ïîä÷åðêíóòü âàæíîñòü ïåðåãîâîðíî-
ãî ïðîöåññà ñ îáúåäèíåíèåì ïðèãëàñèëà äåëåãàöèþ Áàììàòà íà Íþðíáåðãñêèé
ñúåçä íàöèîíàë-ñîöèàëèñòîâ. Ïîäîáíîå ïðèãëàøåíèå, áåçóñëîâíî, âîîäóøåâèëà
àêòèâèñòîâ îðãàíèçàöèè, è æóðíàë «Êàâêàç» íà÷àë ïóáëèêîâàòü îòêðîâåííî ïðî-
ãåðìàíñêèå ìàòåðèàëû, ñâîèõ àâòîðîâ, êîòîðûå ïðîðî÷èëè ñêîðîå îñâîáîæäåíèå
Êàâêàçà. Îäíàêî ñòîëü ðåçêî íà÷àòîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ãåðìàíèåé è îáúåäè-
íåíèåì «Êàâêàç» ñòîëü æå ðåçêî è çàâåðøèëàñü â àâãóñòå 1939 ãîäà, êîãäà ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîãî ïàêòà î íåíàïàäåíèè äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçà-
öèè «Êàâêàç» áûëà çàïðåùåíà. Ýòî, ïî ñóòè, áûë ïåðâûé øèðîêèé îïûò ãåðìàíñ-
êîé ñòîðîíû èñïîëüçîâàíèÿ â ñâîèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ êàâêàçñêèå ýìèãðàíò-
ñêèå îðãàíèçàöèè. «Êàâêàç», êàê ïîêàçàëà èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé, èìåëà ðÿä
íåäîñòàòêîâ, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿëîñü òî, ÷òî âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè è
àêòèâèñòîâ âî ìíîãîì ÷àñòî çàâûøàëèñü èìåííî ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèè.
Ýòî, êàê ïðàâèëî, ñêàçûâàëîñü íà äîñòèãíóòûõ äîãîâîðåííîñòÿõ, êàê ñ ÿïîíöàìè,
òàê è ñ íåìöàìè. Êðîìå òîãî, èçëèøíÿÿ àìáèöèîçíîñòü íåêîòîðûõ ëèäåðîâ, à
òàêæå ÷àñòûå óòå÷êè èíôîðìàöèè â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñíèçèëè èíòåðåñ ê îáúåäèíå-
íèþ. Êðîìå òîãî, îðãàíèçàöèÿ âñå-òàêè íå ñòàëà îáùåêàâêàçñêèì îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèì îðãàíîì èç-çà íåïîïóëÿðíîñòè èäåé è ðàçëè÷íûõ ïðîòèâîðå÷èé â
ýìèãðàíòñêîé ñðåäå íàðîäîâ Êàâêàçà. Ïûòàÿñü îáúåäèíèòü ïîä ñâîèì íà÷àëîì
áîëüøóþ ÷àñòü êàâêàçñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû, èìåííî «Êàâêàç» ñòàëà ñâîåîá-
ðàçíîé ïðè÷èíîé äëÿ ñîçäàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñîþçîâ è îáúåäèíåíèé, îòíîñèâøèõñÿ
ê íåé êàê ê èäåîëîãè÷åñêîé îïïîçèöèè.
Ñ íà÷àëîì âîéíû ñ ÑÑÑÐ â àâãóñòå 1941 ãîäà ðóêîâîäñòâî Ãåðìàíèè ïðî-
äîëæèëî àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ êàâêàçñêèõ ýìèãðàíòñêèõ ãðóïï, íî 27
óæå ðàçðàáàòûâàÿ ñâîåîáðàçíûé ìåõàíèçì âçàèìîîòíîøåíèé è ïîëèòèêè ñ îò-
äåëüíûìè íàðîäàìè Êàâêàçà. ×òî êàñàåòñÿ îðãàíèçàöèè «Êàâêàç» è åå èäåé, òî ñî
âðåìåíåì, â ïåðèîä àêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèìè èíñòèòó-
òàìè Òðåòüåãî Ðåéõà, óñòóïèë ñâîå ìåñòî íîâûì ñòðóêòóðàì è íîâûì èäåîëî-
ãè÷åñêèì ïðèíöèïàì î äàëüíåéøèõ ïëàíàõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî áëàãîóñ-
òðîéñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé êàâêàçñêîãî ðåãèîíà.

1. Ïîäîáíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ðàçâàëà Êàâêàçñêîé êîíôåäåðàöèè ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿåòñÿ


êðàéíå ñóáúåêòèâíîé. Îøèáî÷íûì ÿâëÿåòñÿ òåçèñ îáâèíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé çàêàâêàçñêèõ íàðîäîâ êàñàòåëüíî êîíôëèêòîâ äðóã ñ äðóãîì. Ïàðòèè,
ïî ñóòè, ïðåäñòàâëÿëè ïîëèòè÷åñêóþ âîëþ âñåãî îáùåñòâà è íàöèîíàëüíûå èíòåðå-
ñû, ÷òî ãëóáîêî îñîçíàâàëè àêòèâèñòû îðãàíèçàöèè «Êàâêàç», íî íå ïðèäàâàëè ýòî-
ìó ôàêòîðó ñîîòâåòñòâóþùåãî âíèìàíèÿ.
2. “Le Caucase” (Covkas), 11/03/1939, N2, p. 3., ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà (êîïèÿ).
3. “The Caucasian Quarterly”, 1938-39, October-December, January-March. Berlin, 1939,
pp. 12—16.
4. Òàäåâîñÿí È. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ íà Êàâêàçå (1939 ã.). Åð., 2007. Ñ. 21.
5. «Հայկական ազգայնականներն ու «Կավկազ»-ը (Àðìÿíñêèå íàöèîíàëèñòû è «Êàâêàç»),
Ïàðèæ-Áåðëèí, 9 ÿíâàðÿ, 1939 ã.
6. Íàçâàíèå îðãàíèçàöèè «Àçã» áûëî ïîçàèìñòâîâàíî ó îäíîèìåííîé ïàðèæñêîé ãàçå-
òû Âèãåíà Øàíòà, êîòîðàÿ äî ñåðåäèíû 1930-õ ãã. íàõîäèëàñü ïîä èäåîëîãè÷åñêèì
âëèÿíèåì ÀÐÔ Äàøíàêöóòþí. Âèäèìî, èç-çà ñåðüåçíûõ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ðàáîò-
íèêàìè ãàçåòû è íåêîòîðûìè ÷ëåíàìè ïàðòèè ãàçåòà áûëà çàêðûòà â êîíöå 1936 ã., à
â 1937 ã. ñíîâà íà÷àëà ïå÷àòàòüñÿ, íî òåïåðü óæå êàê íåçàâèñèìàÿ, îïïîçèöèîííàÿ
ÀÐÔ ãàçåòà.
7. “Le Caucase” (Covkas), 11/03/1939., N2, p. 16., ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà (êîïèÿ).
8. «Հայկական ազգայնականներն ու «Կավկազ»-ը (Àðìÿíñêèå íàöèîíàëèñòû è «Êàâêàç»),
Ïàðèæ-Áåðëèí, 9 ÿíâàðÿ, 1939 ã.; “The Caucasian Quarterly”, 1938—39, October-
December, January-March. Berlin, 1939, pp.12—16.
9. “Le Caucase” (Covkas), 10/02/1939, N1, p. 11.
10. Òàì æå.
11. Ñ 1933 ã. â Áåðëèíå âûïóñêàëñÿ îäíîèìåííûé æóðíàë íà òþðêñêîì ÿçûêå.
12. “Hayrenik”, 15/08/ 1938, Boston. N8, p. 32.
13. “Le Caucase”, 10/11/1936, N 11, p. 4.
14. Manvelishvili A. “Bammatiada”, p. 28—29, ñáîðíèê ñòàòåé, Òáèëèñè, 1991 ã.
15. Àëèõàí Êàíòåìèð â òå÷åíèå 1919 ã. ÿâëÿëñÿ ïîñëîì Ãîðñêîé ðåñïóáëèêè â Àçåðáàé-
äæàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå.
16. Bammate H. “Le Caucase et la revolution russe”, Paris, 1929, p. 36.
17. Ñîöêîâ Ë., Íåèçâåñòíûé ñåïàðàòèçì. Ì., 2003. Ñ. 98—99.

28
ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÔÎÐÌÓËÛ Ê. ÊËÀÓÇÅÂÈÖÀ
Î ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÈ ÂÎÉÍÛ È ÏÎËÈÒÈÊÈ

Áàðíàøîâ Î.Â.

Ïðóññêèé âîåííûé äåÿòåëü è òåîðåòèê Êàðë ôîí Êëàóçåâèö (1780—1831)


áûë è âûäàþùèìñÿ ïîëèòè÷åñêèì ìûñëèòåëåì ñâîåãî âðåìåíè. Ïðàêòè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå âîåííîãî ñïîñîáñòâîâàëà âûðàáîòêå åãî ñîáñòâåííîé ïî-
ëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè. Êëàóçåâèö óñïåøíî íàíèçàë âîåííóþ òåîðèþ íà ñòåð-
æåíü ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ.  ðåçóëüòàòå ïîÿâèëàñü öåëîñòíàÿ êîíöåïöèÿ
î ïîëèòè÷åñêîì ñîäåðæàíèè âîéíû. Âîéíà è ïîëèòèêà îòëè÷íû â ðÿäå ñëó÷àåâ,
íî â áîëüøèíñòâå ñâîèõ ïðîÿâëåíèé îíè èìåþò ñõîæèå õàðàêòåðèñòèêè. Ïîýòî-
ìó âîéíà åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïðîäîëæåíèå òîé æå ïîëèòèêè, íî äðóãèìè ñðåä-
ñòâàìè1. Äàííîå ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ôîðìóëû Êëàóçåâèöà.
Ãîâîðÿ î âîéíå êàê ïðîäîëæåíèè ïîëèòèêè èíûìè ñðåäñòâàìè, Êëàóçåâèö
èìåë â âèäó, ÷òî ñòðàòåãèÿ íå ìîæåò èìåòü ðàöèîíàëüíîé îñíîâû äî òåõ ïîð, ïî-
êà ÷åòêî íå î÷åð÷åíû öåëè, êîòîðûõ íåîáõîäèìî äîñòèãíóòü. Ýòè öåëè âûäâè-
ãàþòñÿ ïîëèòèêîé. Âîéíó æå ïîëèòèêà èñïîëüçóåò â êà÷åñòâå ñðåäñòâà äëÿ äîñòè-
æåíèÿ öåëåé, îäíàêî â òîì ëèøü ñëó÷àå, åñëè ñàìà íå ñïîñîáíà äîñòè÷ü ýòèõ öå-
ëåé. Ïîýòîìó âîéíà — ýòî êðàéíåå ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ öåëåé ïîëèòèêè, îíà
âûòåêàåò èç ïîëèòèêè òîëüêî â êðàéíåì ñëó÷àå. Äàííîå ñîîòíîøåíèå âîéíû è
ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ ôîðìóëû Êëàóçåâèöà. Àâòîð ðàñêðûâàåò ñâîþ ôîðìóëó
ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷åíèÿ àáñîëþòíîé (àáñòðàêòíîé) è äåéñòâèòåëüíîé âîéíû.
«Ïîä àáñîëþòíîé âîéíîé îí [Êëàóçåâèö — àâò.] ïîäðàçóìåâàåò òàêóþ ôîðìó
áîðüáû, êîòîðàÿ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íèêàêèìè íîðìàìè»2. Ïîä «äåéñòâèòåëüíîé»
âîéíîé Êëàóçåâèö ïîíèìàë òàêóþ ôîðìó áîðüáû, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ ïî-
ëèòèêîé, áëàãîäàðÿ ÷åìó îíà è ñòàíîâèòñÿ ïðîäîëæåíèåì ïîëèòèêè èíûìè
ñðåäñòâàìè.
Ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå îñíîâíîé èäåè ôîðìóëû Êëàóçåâèöà (âîéíà åñòü
ïðîäîëæåíèå è èíñòðóìåíò ïîëèòèêè) ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ëþáàÿ
âîéíà äîëæíà îêîí÷èòüñÿ ìèðîì, èáî îíà — ïîðîæäåíèå ïîëèòèêè. Ïîëèòèêà
(ïîëèòè÷åñêèé ïðîöåññ) ïðîòåêàåò â àòìîñôåðå ìèðà.  âîéíó ïîëèòèêà ïåðåòå-
êàåò ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ.
Êëàóçåâèö áûë ñâèäåòåëåì ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â Åâðîïå êîíöà XVIII—
íà÷àëà XIX âåêà. Îí ñîçíàâàë íåîáõîäèìîñòü ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîÿ Ïðóññèè, â òîì ÷èñëå àðìèè êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíèçìà. Åãî âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå íàñëåäèå îòëè÷àåòñÿ íîâèçíîé. Íà ñìåíó ìå-
õàíèñòè÷åñêèì òåîðèÿì âîåííîãî èñêóññòâà ïðèõîäèò êà÷åñòâåííî íîâàÿ òåîðèÿ
Êëàóçåâèöà ñ ïðèñóùèì åé ó÷åòîì ìîðàëüíûõ ôàêòîðîâ â âîéíå, íîâûõ ñïîñîáîâ
âåäåíèÿ âîéíû, íîâîé òðàêòîâêîé òàêòèêè è ñòðàòåãèè. Êëàóçåâèö ñóìåë ïîäìå-
òèòü íåîáõîäèìîñòü òðàíñôîðìàöèè ñïîñîáîâ âåäåíèÿ âîéíû è ïîñòðîèòü íà ýòîé
îñíîâå îòâå÷àþùóþ òðåáîâàíèÿì âðåìåíè òåîðèþ âîéíû, ïîñêîëüêó ñìîã âûÿâèòü
ñóùíîñòü âîéíû, ñâÿçàííóþ ñ ïðîâîäèìîé ïåðåä âîéíîé ïîëèòèêîé.
Ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû Êëàóçåâèöà ïîñëóæèëè ôóíäàìåíòîì è îäíîâðåìåí-
íî òîë÷êîì ê ôîðìèðîâàíèþ åãî òåîðèè âîéíû.  îòëè÷èå îò òðàäèöèîííûõ 29
âîåííûõ òåîðèé ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, îí ñ÷èòàë, ÷òî êàæäàÿ âîéíà îáëàäàåò
ñâîåé ñïåöèôèêîé â çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêèõ òåíäåíöèé ýïîõè è êàæäîé
ñòðàíû â îòäåëüíîñòè. Îí ñòàâèë âîéíó â çàâèñèìîñòü îò ïðîñòðàíñòâåííî-âðå-
ìåííûõ îñîáåííîñòåé. Ìîäåëü åãî òåîðèè ñòàëà êëàññè÷åñêîé; îñíîâíûå åå ïîñ-
òóëàòû ñîõðàíÿþò àêòóàëüíîñòü ïî ñåé äåíü. Ïðè ýòîì íå ñòîèò ïóòàòü «êëàññè-
öèçì» òåîðèè, ñîõðàíÿþùåé àêòóàëüíîñòü íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ, ñ äîãìàòèçìîì è
ñõåìàòèçìîì.
Íîâàòîðñêèé äóõ òåîðèè Êëàóçåâèöà âíåñåí íå òîëüêî â äåòàëè, íî è â
ôóíäàìåíòàëüíûå âîïðîñû: î âîéíå è ïîëèòèêå, íàðîäíîé âîéíå, ìîðàëüíûõ
ôàêòîðàõ, íîâîé ñòðàòåãèè ìàññîâûõ àðìèé, óäàðíîé òàêòèêå. Â õîäå èçëîæåíèÿ
îí äåëàåò ðÿä îáîáùåíèé, êàñàþùèõñÿ ïåðåäîâîãî ìàññîâîãî âîåííîãî îïûòà
ñâîåãî è ïðåäøåñòâóþùåãî âðåìåíè. Ïîìèìî ýòîãî, Êëàóçåâèö îáúåäèíèë ëó÷-
øèå ýëåìåíòû ïðåæíèõ è ñîâðåìåííîãî åìó ýòàïîâ ðàçâèòèÿ âîåííî-ïîëè-
òè÷åñêîé ìûñëè.
Ôîðìóëà Êëàóçåâèöà îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî êà÷åñòâåííûì èçìåðå-
íèåì ïîëèòèêè âûñòóïàåò ìèð. Â òî æå âðåìÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïîëèòèêè äî-
ïóñòèìû íåêîòîðûå ïðèåìû, ïðèñóùèå âåäåíèþ âîåííûõ äåéñòâèé — ê ïðèìåðó,
òàêèõ, êàê îáîðîíà è íàñòóïëåíèå, âíåçàïíîñòü è õèòðîñòü, ïðàâèëüíûé ðàñ÷åò
âðåìåíè, áëàãîïðèÿòñòâóþùèé äîñòèæåíèþ ýôôåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Ñóùíîñòü ïîëèòèêè ïî îòíîøåíèþ ê ñóùíîñòè âîéíû ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ
äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðèðîäà ïîëèòèêè
òàê æå, êàê è ïðèðîäà âîéíû êîíôëèêòíà. Äðóãîå äåëî — êàêîé ýòî êîíôëèêò:
ÿâíî âûðàæåííûé, äîñòèãøèé êðàéíîñòè (âîéíà) èëè ñêðûòûé (áîðüáà ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé çà âëàñòü).  òî æå âðåìÿ ðÿä ïðèñóùèõ âîéíå è ïîëèòèêå ïðèçíà-
êîâ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå êîìïîíåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîëèòè÷åñêîå ñîäåðæà-
íèå âîéíû (ñòðåìëåíèå ê ãîñïîäñòâó, ãåãåìîíèè, äîñòèæåíèþ èíòåðåñîâ, «ãîñó-
äàðñòâåííè÷åñêèé» õàðàêòåð âîéíû). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîéíà ïî ñóòè åñòü êðóï-
íîìàñøòàáíîå ðàçíîãëàñèå, ïðèâîäÿùåå ê êðîâîïðîëèòèþ è æåðòâàì. Âîéíà —
ýòî ìåæãîñóäàðñòâåííûé èëè âíóòðèãîñóäàðñòâåííûé êîíôëèêò, çäåñü ãëàâíûé
äåéñòâóþùèé ñóáúåêò — ãîñóäàðñòâî. Ïîëèòèêà — ýòî òîæå ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâ. Íî, â îòëè÷èå îò âîéíû, ïîëèòèêà èìååò öåëüþ ñîãëàñîâàíèå ìåæãî-
ñóäàðñòâåííûõ è âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ. Êàê òàêîâàÿ, ïîëèòèêà âûñ-
òóïàåò â êà÷åñòâå ïðîòèâîïîëîæíîñòè âîéíå, è íàïðàâëåíà íà ïðèìèðåíèå ñòî-
ðîí. Îñîáåííî ÿðêî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ âîéíû, êîãäà íåéòðàëüíûå è
ó÷àñòâóþùèå â âîéíå ãîñóäàðñòâà ïûòàþòñÿ äèïëîìàòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè âîç-
äåéñòâîâàòü íà ñèòóàöèþ è îñòàíîâèòü âîåííûå äåéñòâèÿ. Ó÷èòûâàÿ äèàëåêòèêó
âîéíû è ïîëèòèêè, óìåñòíî îòìåòèòü, ÷òî êàê âîéíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ïî-
ëèòèêè, òàê è ïîëèòèêà è äèïëîìàòèÿ ìîãóò âûñòóïàòü ïðîäîëæåíèåì âîéíû
äðóãèìè ñðåäñòâàìè. Äîñòèæåíèå ñòîðîíàìè êîìïðîìèññà âûñòóïàåò ïåðåõîäíûì
ýòàïîì îò âîéíû ê êà÷åñòâåííî íîâîìó ñîñòîÿíèþ — ìèðó, êîòîðûé è ÿâëÿåòñÿ
êà÷åñòâåííûì èçìåðåíèåì ïîñëåâîåííîé ïîëèòèêè. Òàêèì îáðàçîì, ôîðìóëà
Êëàóçåâèöà äàåò îñíîâàíèå äëÿ âûâîäà î òîì, ÷òî âîéíà è ïîëèòèêà (ïðîòåêàþ-
ùàÿ â ìèðíûõ óñëîâèÿõ) — ýòî äèàëåêòè÷åñêè ñìåíÿþùèå äðóã äðóãà êà÷åñòâåí-
íûå ñîñòîÿíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.
Äèàëåêòèêà ìûøëåíèÿ Êëàóçåâèöà ïðîñìàòðèâàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
åãî ó÷åíèÿ. Òàê, ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ïðîòèâîïîñòàâëÿë âîéíó è ïîëèòèêó, òåî-
ðèþ è ïðàêòèêó, òàêòèêó è ñòðàòåãèþ, öåëü è ñðåäñòâà åå äîñòèæåíèÿ, íàñòóïëå-
30 íèå è îáîðîíó, ìîðàëüíûå è ìàòåðèàëüíûå ôàêòîðû, ñ äðóãîé — ðàññìàòðèâàë
ýòè äèõîòîìèè âî âçàèìîñâÿçè. Èíûìè ñëîâàìè, Êëàóçåâèö â ñâîåì èññëåäîâà-
íèè ïðèäåðæèâàåòñÿ äèàëåêòè÷åñêîãî çàêîíà î åäèíñòâå è áîðüáå ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòåé. Àìåðèêàíñêèå èññëåäîâàòåëè Ë. Êåííåò è Äæ. Äýâèñîí îòìå÷àþò, ÷òî
äèàëåêòèêà ïðîòèâîïîëîæíûõ, íî âçàèìîñâÿçàííûõ êîíöåïòîâ ó Êëàóçåâèöà ÿâ-
ëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ôèëîñîôñêîãî òèïà ìûøëåíèÿ òîãî âðåìåíè. «Ïëàòîíîâñêàÿ
äèõîòîìèÿ ìûñëåííîãî, èäåàëüíîãî ìèðà è åãî íåñîâåðøåííîãî, ïðèçåìëåííîãî
îòðàæåíèÿ ÿâèëàñü äîñòîÿíèåì ìûñëèòåëåé íà÷àëà XIX âåêà è âäîõíîâëÿëà èõ íà
îïðåäåëåííûé ñòèëü àðãóìåíòàöèè, êîòîðàÿ çàêëþ÷àëàñü â ìûñëåííîì êîíñò-
ðóèðîâàíèè ëîãè÷åñêèõ àáñîëþòîâ, ñ êîòîðûìè äîëæíà áûëà ñîèçìåðÿòüñÿ
ðåàëüíîñòü»3.
Êëàóçåâèö ðàçëè÷àåò êðèòè÷åñêîå èçëîæåíèå èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ è åãî
îïèñàíèå. Ïðè ýòîì îïèñàíèå, â îòëè÷èå îò êðèòè÷åñêîãî èçëîæåíèÿ, ïðàêòè÷åñ-
êè íå êàñàåòñÿ ïðè÷èííûõ ñâÿçåé. Äèàëåêòèêà âîéíû è ïîëèòèêè ñòðîèòñÿ íà
òîì, ÷òî â îäíîì ñëó÷àå âîéíà ìîæåò âûñòóïàòü ïðè÷èíîé, ïîðîæäàþùåé îïðå-
äåëåííûé ðàñêëàä ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà — ðåçóëüòàò îïðå-
äåëåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé. Òî æå ñàìîå âåðíî â îòíîøåíèè ïîëèòèêè.
Ïîäîáíàÿ ñõåìà óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðàâèëüíåå ðàññìàòðèâàòü ñîîòíîøå-
íèå âîéíû è ïîëèòèêè â âèäå öåïî÷êè «âîéíà — ïðîäîëæåíèå ïîëèòèêè», «ïîëè-
òèêà — ðåçóëüòàò âîéíû».

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÂÎÉÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ ÂÎÉÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ ...

ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ...

Ïîëèòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Êëàóçåâèöà ïðîñìàòðèâàåòñÿ è â åãî ñòðàòåãè-


÷åñêèõ âçãëÿäàõ. Îí âûñòóïàë çà âîññòàíîâëåíèå ïðèíöèïà êîíöåíòðàöèè ñèë íà
ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Îí òàêæå âûäâèíóë ïîëîæåíèå îá óäàðå ïî öåíòðó
òÿæåñòè, ÷òî ÿâèëîñü ðåçóëüòàòîì ðàçâèòèÿ ìûñëè î êîíöåíòðàöèè ñèë. Íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî èäåÿ óäàðà ïî öåíòðó òÿæåñòè áûëà óñòðåìëåíà íà ïåðåíîñ òåîðå-
òè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé â ðåàëüíîñòü, ÷òîáû íà ïðàêòèêå ïîêàçàòü âîçìîæíîñòü
òàêèõ äåéñòâèé, êîòîðûå ïðåïÿòñòâîâàëè áû óíè÷òîæåíèþ öåëîãî. Ïî ñóòè, ñòðà-
òåãèÿ íàöåëèâàëàñü íà âûÿâëåíèå íàèáîëåå âàæíîãî çâåíà âîåííûõ äåéñòâèé è
âûÿñíåíèå ãëàâíîãî îáúåêòà óäàðà. Ñïîñîáîì íàíåñåíèÿ òàêîãî óäàðà ñ÷èòàëîñü
ãåíåðàëüíîå ñðàæåíèå êàê ðåøàþùèé àêò âîéíû. «Ëèøü êðóïíûå áîè îáùåãî
õàðàêòåðà äàþò êðóïíûå ðåçóëüòàòû; ñàìûå êðóïíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãàþòñÿ
òîãäà, êîãäà áîè îáúåäèíÿþòñÿ â îäíî áîëüøîå ñðàæåíèå»4. Èç ýòèõ ïîëîæåíèé
àâòîð âûâîäèë ñëåäóþùèé çàêîí: óíè÷òîæåíèå áîåâûõ ñèë íåïðèÿòåëÿ ñëåäóåò
ïðåèìóùåñòâåííî èñêàòü â áîëüøèõ ñðàæåíèÿõ; ãëàâíàÿ öåëü áîëüøèõ ñðàæåíèé
äîëæíà çàêëþ÷àòüñÿ â óíè÷òîæåíèè íåïðèÿòåëüñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë. Ïîñêîëü-
êó ïîçèòèâíóþ öåëü (çàâîåâàíèå) ïðåñëåäóåò íàñòóïàþùàÿ ñòîðîíà, òî ãåíåðàëü-
íîå ñðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ ïî ïðåèìóùåñòâó åå ñðåäñòâîì.
Ñ ïîçèöèé äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííîé öåëè èäåÿ Êëàóçåâèöà î ãåíåðàëüíîì
ñðàæåíèè íåñëà â ñåáå êðóïíûé ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä. Îí ñ÷èòàë, ÷òî âîéíà —
ýòî ñòèõèÿ, ïðîïèòàííàÿ ìíîæåñòâîì ïðåïÿòñòâèé ê äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ
ïîëèòèêîé öåëåé, êîòîðûõ ìîæíî äîñòè÷ü òîëüêî ïóòåì óäàðíûõ, íàñèëüñòâåí-
íûõ ìåð. Ïîýòîìó ãåíåðàëüíîå ñðàæåíèå — ýòî ñâîåîáðàçíàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ êîí-
ñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî êðóïíûõ öåëåé ìîæíî äîñòè÷ü ñåðüåçíûìè
ñðåäñòâàìè. Ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ àòàêîâàòü íåïðèÿòåëüñêóþ ëèíèþ ðàñïî-
ëîæåíèÿ íà íåñêîëüêèõ ïóíêòàõ ñðàçó íå âûãîäíî, èáî â òàêîì ñëó÷àå ïîáåäà íå 31
áóäåò îäåðæàíà ïîâñåìåñòíî. Ïîýòîìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ïîáåäû
íà ãëàâíîì ïóíêòå — ïî öåíòðó òÿæåñòè âñåé íåïðèÿòåëüñêîé ëèíèè îáîðîíû
èëè ïî âàæíåéøèì îáúåêòàì íåïðèÿòåëÿ5. Âìåñòå ñ òåì, íà ïðàêòèêå íå âñåãäà
áûâàåò óäîáíî èñïîëüçîâàòü ãåíåðàëüíîå ñðàæåíèå. Àáñîëþòèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî
ñðàæåíèÿ íåâåðíà ïîòîìó, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ óäàð ïî âòîðîñòåïåííûì íàïðàâëå-
íèÿì ìîæåò áûòü áîëåå áëàãîïðèÿòíûì6.
Êëàóçåâèö ñ÷èòàë, ÷òî âîéíà ïî ñâîåé ñóòè — ýòî áîé. Áîé îòíîñèòñÿ ê
âîéíå êàê ÷àñòíîå ê öåëîìó. Äëÿ âåäåíèÿ áîÿ íåîáõîäèìû ñðåäñòâà: òåõíè÷åñêèå,
ýêîíîìè÷åñêèå, ìîðàëüíûå è äðóãèå. Ñëåäîâàòåëüíî, âîåííîå èñêóññòâî â óçêîì
ñìûñëå — ýòî èñêóññòâî èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ñðåäñòâ. Îäíàêî âîåííîå èñêóñ-
ñòâî âêëþ÷àåò òàêæå äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ âîîðóæåííûõ ñèë. Îòñþäà ñëå-
äóåò, ÷òî âåäåíèå âîéíû åñòü ðàññòàíîâêà ñèë è âåäåíèå áîÿ. Îòñþäà æå Êëàóçå-
âèö âûâîäèò äâà ðàçëè÷íûõ âèäà äåÿòåëüíîñòè: 1) îðãàíèçàöèÿ îòäåëüíûõ áîåâ è
âåäåíèå èõ; 2) óâÿçêà èõ ñ îáùåé öåëüþ âîéíû. Ïåðâóþ îí íàçûâàåò òàêòèêîé,
âòîðóþ — ñòðàòåãèåé. «Èòàê, ñîãëàñíî íàøåìó äåëåíèþ, òàêòèêà åñòü ó÷åíèå îá
èñïîëüçîâàíèè âîîðóæåííûõ ñèë â áîþ, à ñòðàòåãèÿ — ó÷åíèå îá èñïîëüçîâàíèè
áîåâ â öåëÿõ âîéíû»7. Ñòðàòåãèÿ äîëæíà ñòàâèòü òàêóþ öåëü, êîòîðàÿ ñîîòâåò-
ñòâîâàëà áû ñìûñëó âîéíû.
Àíãëèéñêèé òåîðåòèê Á. Ëèääåë Ãàðò îïðåäåëÿåò ñòðàòåãèþ êàê «èñêóññòâî
ðàñïðåäåëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ âîåííûõ ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåé ïîëè-
òèêè»8. Îí ââîäèò ïîíÿòèå «áîëüøîé ñòðàòåãèè» è ïîìåùàåò åãî ìåæäó ïîíÿòèÿ-
ìè «âîåííàÿ ñòðàòåãèÿ» è «ïîëèòèêà». Àïåëëèðóÿ ê ó÷åíèþ Êëàóçåâèöà, Ãàðò âû-
ÿâëÿåò â íåì íåêîòîðûå íåäîñòàòêè. Ïî åãî ìíåíèþ, îïðåäåëåíèå ñòðàòåãèè
Êëàóçåâèöà îõâàòûâàåò ñôåðó ïîëèòèêè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåëîì ïðàâèòåëüñòâà, à
íå âîåííûõ, èñïîëüçóåìûõ ïðàâèòåëüñòâîì äëÿ ðóêîâîäñòâà âîåííûìè äåé-
ñòâèÿìè.
Äåëî â òîì, ÷òî Êëàóçåâèö, ñ÷èòàÿ, ÷òî ïîëèòèêà è âîéíà êàê ñôåðû äåÿ-
òåëüíîñòè â ñâîèõ î÷åðòàíèÿõ ïîäîáíû, íî îò ýòîãî íå ïåðåñòàâøèå äåéñòâîâàòü
ïî ñâîèì ñîáñòâåííûì çàêîíàì, â òî æå âðåìÿ ñ÷èòàë, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ óñ-
ïåõà â âîåííîì äåëå ïîëêîâîäåö è ïîëèòèê äîëæíû ñîâìåùàòüñÿ â îäíîì ëèöå.
Ïðè ýòîì ïîëêîâîäåö äåéñòâóåò «ñèëîé», à ïîëèòèê — «ðàçóìîì». À âîåííûå äåé-
ñòâèÿ, âåäóùèåñÿ ñîîáðàçíî ðàçóìó, ñìÿã÷àþò âîéíó, ïåðåâîäÿ åå èç àáñòðàêòíîãî
ñîñòîÿíèÿ â ñîñòîÿíèå ðåàëüíîå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîéíà ñòàíîâèòñÿ ïðîäîë-
æåíèåì ïîëèòèêè, ñìåíèâøåé «ïåðî íà ìå÷». Ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñàìîé
âîéíîé íå ïðåêðàùàþòñÿ, íå ïðåîáðàçóþòñÿ â íå÷òî ñîâåðøåííî äðóãîå, íî ïî
ñóùåñòâó ïðîäîëæàþòñÿ, êàêóþ áû ôîðìó íè ïðèíèìàëè èñïîëüçóåìûå ñðåäñòâà.
Ïîëèòèêà âëèÿåò íà âîéíó âïëîòü äî çàêëþ÷åíèÿ ìèðà.
Ãàðò ïîëàãàåò, ÷òî Êëàóçåâèö ïîçâîëÿåò âîåííûì ïåðåøàãíóòü çà ïðåäåëû
ñâîåé êîìïåòåíöèè è ïîä÷èíèòü ïîëèòèêó âîåííûì äåéñòâèÿì. Èç ñêàçàííîãî
ëîãè÷åñêè ñëåäóåò, ÷òî Êëàóçåâèö ÿêîáû ïðåäïèñûâàë âîåííûì îïðåäåëÿòü õîä
ïîëèòèêè. Îäíàêî ýòî ÿâëÿåòñÿ çàáëóæäåíèåì, Êëàóçåâèö íåîäíîêðàòíî óòâåðæ-
äàë, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå öåëè óêàçûâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâèòåëüñòâîì, à âîåí-
íûå äåéñòâèÿ âñåãäà ïîä÷èíåíû ïîëèòè÷åñêèì öåëÿì. Êëàóçåâèö ïîä÷åðêèâàë,
÷òî èìåííî ïîëèòè÷åñêèå, à íå âîåííûå ðóêîâîäèòåëè ñïîñîáíû ðåàëèçîâûâàòü
ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ, è åñëè ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû âìåøèâàþòñÿ â âîåííûå
äåéñòâèÿ, òî ïîñëåäóþùèå ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ âåäóò âîåííûå äåéñòâèÿ ïî
õóäøåìó ñöåíàðèþ.
Êëàóçåâèö ñ÷èòàë, ÷òî äàæå èñïîëüçîâàíèå òàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ äîëæíî
32 áûòü íàöåëåíî íà äîñòèæåíèå êðóïíûõ öåëåé. «Ñîçäàâàÿ ïëàí äëÿ áîÿ, íàäî
èìåòü â âèäó äîñòèæåíèå êðóïíîé öåëè … Çàäàâàÿñü ìåëêîé öåëüþ, â òî âðåìÿ
êàê íåïðèÿòåëü èìååò â âèäó öåëü îáøèðíóþ, ìû, î÷åâèäíî, îñòàíåìñÿ â
ïðîèãðûøå, èáî ìû ñòàâèì íà êàðòó ðóáëè ïðîòèâ êîïååê»9.
Äîñòèæåíèå öåëè áîÿ âîçìîæíî ïóòåì ïîáåäû. Îäíàêî ïîáåäà åùå íå
ðåøàåò âîïðîñîâ î åå ðàçìåðàõ è çíà÷åíèè. Ýòè âîïðîñû çàâèñÿò îò âåëè÷èíû òåõ
ìàññ, íàä êîòîðûìè îíà îäåðæàíà, è îò êîëè÷åñòâà âçÿòûõ òðîôååâ. Ïîýòîìó íàä
íåáîëüøèì îòðÿäîì áîëüøîé ïîáåäû îäåðæàòü íåëüçÿ. Çíà÷åíèå ïîáåäû çàâèñèò
è îò òîãî, íàñêîëüêî áûëà âàæíà äîñòèãíóòàÿ ïðè ïîìîùè íåå öåëü. «Çàíÿòèå
âàæíîé ïîçèöèè ìîæåò ïðèäàòü êðóïíîå çíà÷åíèå ïîáåäå, íè÷òîæíîé ñàìîé ïî
ñåáå»10. Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Êëàóçåâèöà, áîé ïî îòíîøåíèþ ê ïîáåäå ìîæíî
ìûñëèòü òàê æå, êàê ñðåäñòâî ïî îòíîøåíèþ ê öåëè.
Äëÿ àäåêâàòíîãî âîñïðèÿòèÿ âîåííûõ ñðåäñòâ ïðàâèòåëüñòâîì è äëÿ ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé îò íåïðàâèëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ, Êëàó-
çåâèö ðåêîìåíäîâàë ñäåëàòü âîåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÷ëåíîì ïðàâèòåëüñòâà âî
âðåìÿ âîéíû. Ñîâåòû ïîñëåäíåãî ñìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü èñïîëüçîâàíèþ âîåí-
íûõ ñðåäñòâ âîïðåêè ïîëèòè÷åñêèì íàìåðåíèÿì ñî ñòîðîíû ïîëèòè÷åñêèõ ðóêî-
âîäèòåëåé. «Áîëüøèíñòâî õîðîøî ïðîâåäåííûõ âîéí âåëîñü òîëüêî ïðè ïîìîùè
ñóáúåêòèâíûõ óáåæäåíèé ïîëêîâîäöåâ è äî ñèõ ïîð ìàëî ðàñïðîñòðàíåíû ÿñíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î âåäåíèè áîëüøîé âîéíû. Áåçóñëîâíî íåîáõîäèìî, êîãäà êàêîé-
íèáóäü îðãàí â ãîñóäàðñòâå, ïîìèìî ïîëêîâîäöà è âíå òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé,
íàìåðåí îêàçûâàòü ðåãóëÿðíîå âëèÿíèå íà âåäåíèå âîéíû, ïîñêîëüêó îí ìîæåò
ðàññìàòðèâàòü âåùè òîëüêî ñ îáúåêòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ»11.
 îïðåäåëåíèè âîéíû Êëàóçåâèöà, óêàçàíû åå öåëè è ñðåäñòâà12. Îäíàêî
íàìåðåíèå ïîáåäèòü ïðîòèâíèêà â õîäå âîéíû çàñëîíÿåò ïîëèòè÷åñêóþ öåëü
âîéíû. Ïîñëåäíÿÿ âûäâèãàåòñÿ íà ïåðâûé ïëàí ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó êðàéíåå
íàìåðåíèå áóäåò îñëàáåâàòü, òî åñòü âîéíà ïîñòåïåííî áóäåò ïåðåõîäèòü èç àá-
ñòðàêòíîãî ñîñòîÿíèÿ â ñâîþ ðåàëüíóþ ôîðìó. Òåì íå ìåíåå ïîëèòè÷åñêàÿ öåëü
ÿâëÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûì ìîòèâîì âîéíû è ñëóæèò ìåðèëîì êàê äëÿ öåëè, êîòî-
ðóþ íåîáõîäèìî äîñòèãíóòü ñ ïîìîùüþ âîéíû, òàê è äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
íåîáõîäèìûõ óñèëèé. Âåäü ÷åì ìåíüøå òðåáóåòñÿ îò ïðîòèâíèêà, òåì ìåíüøå åãî
ñîïðîòèâëåíèå.  òàêîì ñëó÷àå ïîëèòè÷åñêàÿ öåëü íå áóäåò òðåáîâàòü ñëèøêîì
áîëüøèõ óñèëèé, à, ñëåäîâàòåëüíî, îò íåå ëåã÷å îòêàçàòüñÿ. Êîãäà â ðåçóëüòàòå
àíàëèçà ñèòóàöèè âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî òðåáóåòñÿ çàòðàòà ñèë, ïðåâûøàþùàÿ öåííîñòü
ïîëèòè÷åñêîé öåëè, îò ïîñëåäíåé ñòîèò îòêàçàòüñÿ.
Èíîãäà âîåííàÿ öåëü ñîâïàäàåò ñ ïîëèòè÷åñêîé öåëüþ, êîãäà, ê ïðèìåðó,
ðå÷ü èäåò î çàâîåâàíèè îïðåäåëåííûõ îáëàñòåé. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîëè-
òè÷åñêàÿ öåëü ñòàíîâèòñÿ ðåøàþùåé ïî ìåðå òîãî, êàê îñëàáåâàåò íàòÿíóòîñòü â
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ. Èíà÷å ãîâîðÿ, âîéíà èç ñâîåãî àáñòðàêòíîãî
ñîñòîÿíèÿ ïåðåõîäèò â äåéñòâèòåëüíîå, «ñìÿã÷àåòñÿ» èç-çà áîëåå ÷åòêîãî îñîçíà-
íèÿ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ïîëèòèêîé.
Òåì ñàìûì âîéíà — ýòî ïîëèòè÷åñêèé àêò, ïîñêîëüêó âñåãäà âûòåêàåò èç
ïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è âûçûâàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ìîòèâàìè. Ðàç ïîëèòè-
êà — ýòî ðàçóì îëèöåòâîðåííîãî ãîñóäàðñòâà, òî âîéíà, âåäóùàÿñÿ ãîñóäàðñòâîì,
ïðîòåêàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçóìîì, ïîñêîëüêó ïîëèòèêà äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü
âîéíû. Âîéíà ïðèíèìàåò î÷åëîâå÷åííûé õàðàêòåð ñ ïîìîùüþ ÿðêî âûðàæåííîãî
â íåé ïîëèòè÷åñêîãî îòòåíêà. Ñ ýòèì âîïðîñîì è ñâÿçàíà êîíöåïöèÿ àáñîëþòíîé
(àáñòðàêòíîé) è äåéñòâèòåëüíîé âîéíû Êëàóçåâèöà.
Àáñîëþòíàÿ âîéíà — ýòî àêò íàñèëèÿ, â ïðèìåíåíèè êîòîðîãî íåò ïðåäåëà.
Îíà íàöåëåíà íà ñîêðóøåíèå ïðîòèâíèêà, íà àáñîëþòíîå ëèøåíèå åãî âîçìîæ- 33
íîñòè ñîïðîòèâëÿòüñÿ. Â òàêîé âîéíå ïîëèòèêà íå îêàçûâàåò íèêàêîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà õîä âîåííûõ äåéñòâèé, òàê êàê öåëü ïîëèòèêè è öåëü âîåííûõ äåéñòâèé
ñëèâàþòñÿ. Âîéíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷èñòî âîåííîé, ìåíåå ïîëèòè÷åñêîé13. Ìåæäó
òåì èäåþ àáñîëþòíîé âîéíû íóæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîïûòêó Êëàóçåâèöà
âûÿâèòü âíóòðåííþþ, ñóùíîñòíóþ çàêîíîìåðíîñòü äåéñòâèòåëüíîé âîéíû. Äåëî
â òîì, ÷òî âîéíà âîîáùå îáëàäàåò ñîáñòâåííîé îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñòüþ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé çàêîíîìåðíîñòüþ, âîéíà êàê ïðîöåññ íåóìîëèìî ðàçâèâàåòñÿ
äî ïðåäåëà. Ýòî ðàçâèòèå íåâîçìîæíî óìåðèòü êàêèìè-ëèáî ðåãëàìåíòàöèÿìè ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Ðàçâèòèå âîéíû ïðîòåêàåò ñòðåìèòåëüíî,
îæåñòî÷åííî, ñ êðàéíèì íàïðÿæåíèåì ñèë. Ïîýòîìó ïðèìåíåíèå ðàäèêàëüíûõ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñðåäñòâ áîðüáû (íàïðèìåð, ÿäåðíîå îðóæèå) íåâîçìîæíî
îãðàíè÷èòü è, êàê ñëåäñòâèå, áåññìûñëåííî ãîâîðèòü îá îãðàíè÷åííîé ÿäåðíîé
âîéíå. Òàêèì îáðàçîì, àáñîëþòíóþ âîéíó íå íóæíî ìûñëèòü êàê èäåàëüíîå
ÿâëåíèå, ïðîòèâîïîëîæíîå è îòîðâàííîå îò ðåàëüíîé âîéíû. Àáñîëþòíàÿ âîé-
íà — ýòî êîíöåïòóàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ, ïîçâîëèâøàÿ Êëàóçåâèöó âûÿâèòü ñóù-
íîñòü è òåíäåíöèè äåéñòâèòåëüíîé âîéíû.
Äåéñòâèòåëüíàÿ âîéíà, â îòëè÷èå îò àáñîëþòíîé, ÿâëÿåòñÿ ëèøü ÷àñòüþ
ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, è ëèøü ïîëèòèêà îáóñëîâëèâàåò áîëüøåå èëè ìåíüøåå
ïðèáëèæåíèå äåéñòâèòåëüíîé âîéíû ê åå àáñîëþòíîé ôîðìå. Êëàóçåâèö ðàññìà-
òðèâàåò äåéñòâèòåëüíóþ âîéíó êàê áîëåå èëè ìåíåå èñêàæåííóþ ôîðìó àáñîëþò-
íîé âîéíû, ïðèçåìëåííóþ ê êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ââåñòè â îáîðîò îñîáóþ ãðàäàöèîííóþ
øêàëó òèïîâ âîéíû. Äàííàÿ øêàëà ïîìîãàåò âûÿâèòü ñòåïåíü íàïðÿæåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ âîéíû, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè «ìÿãêîñòè» ïðîòåêàíèÿ èëè ïðè-
áëèæåííîñòè ê ïîëèòèêå. Èñõîäÿ èç êîíöåïöèè Êëàóçåâèöà, âñå òèïû âîéíû
ìîæíî «èçìåðÿòü ïîëèòè÷åñêîé ìåðîé», à çíà÷èò, âûÿâëÿòü ñòåïåíü îæåñòî÷åí-
íîñòè êàæäîãî òèïà âîéíû. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì áëèæå âîéíà ñòîèò ê ïîëèòèêå,
òåì ìåíåå îíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ îæåñòî÷åííîé.
Ãðàäàöèîííàÿ øêàëà âïîëíå ïðèìåíèìà ê àíàëèçó òèïîâ âîéí è â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Åñëè âûäåëèòü íàèáîëåå îáùèå òèïû âîéí ñîâðåìåí-
íîñòè, ïî ñòåïåíè «ìÿãêîñòè» âåäåíèÿ èõ ìîæíî èçîáðàçèòü â ñëåäóþùåì âèäå.

àáñòðàêòíàÿ âîéíà ñòåïåíü áëèçîñòè


ê ïîëèòèêå

ÿäåðíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ, òåððîðèñòè- îáû÷íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ,


âîéíà õèìè÷åñêàÿ, ÷åñêèå âîéíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ àòàêè âîéíà
âîéíà

Íàèáîëåå îæåñòî÷åííîé ÿâëÿåòñÿ ÿäåðíàÿ âîéíà, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ


óíè÷òîæåíèåì íå òîëüêî âðàãà, íî è âñåãî æèâîãî íà çåìëå, âêëþ÷àÿ ñåáÿ ñàìî-
ãî. Îíà ñîâìåùàåò â ñåáå ýëåìåíò êðîâîïðîëèòèÿ, à â ñëó÷àå óãðîçû ïîäîáíîé
âîéíîé — òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèé ýôôåêò. Òîãäà êàê ãðóïïà âîéí èíôîðìàöèîí-
íûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ íå ñîïðîâîæäàåòñÿ êðîâîïðîëèòèåì, ïîýòîìó ñòîèò áëè-
æå ê ïîëèòèêå, à â ñîâðåìåííîì ìèðå âûñòóïàåò âåñüìà ýôôåêòèâíûì èíñòðó-
ìåíòîì äîñòèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé.
Êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì ôîðìóëû Êëàóçåâèöà ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå âîïðî-
ñîâ ñòðàòåãèè è òàêòèêè. Àâòîð íå òîëüêî ðàçãðàíè÷èâàåò ñòðàòåãèþ è òàêòèêó,
âûÿâëÿÿ ñïåöèôèêó êàæäîãî, íî è îáúåäèíÿåò â îäíîé ìûñëèòåëüíîé êîíñòðóê-
34 öèè.  ó÷åíèè Êëàóçåâèöà ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà — ýòî ðàçëè÷íûå
ýòàæè ìûøëåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê îäíîé è òîé æå ïîñòðîéêå, ÷òî ñòðàòåãèÿ ÿâë-
ÿåòñÿ íàäñòðîéêîé íàä òàêòèêîé. Íàä ñòðàòåãèåé èìååòñÿ åùå îäèí ýòàæ —
ïîëèòèêà. Åñëè òàêòèêà ÿâëÿåòñÿ òîëüêî èíñòðóìåíòîì ñòðàòåãèè, òî ïîñëåäíÿÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèøü èíñòðóìåíò ïîëèòèêè.
Òàêèì îáðàçîì, â îïðåäåëåíèÿõ òàêòèêè è ñòðàòåãèè Êëàóçåâèöà ìîæíî
îáíàðóæèòü ïðîáëåìó ñîîòíîøåíèÿ âîéíû è ïîëèòèêè, êîòîðàÿ êðàñíîé íèòüþ
ïðîõîäèò ÷åðåç âåñü åãî òðóä «Î âîéíå» è ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé åãî ïîëèòè÷åñêîé
êîíöåïöèè. Öåííîñòü ýòîé ìûñëè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â åå îñíîâó ïîëîæåí
ïðèíöèï öåëè êàê íà÷àëà áîëåå ãëóáîêîãî è âñåîáúåìëþùåãî. Ýòà ìûñëü
ñâîáîäíà îò ïîâåðõíîñòíûõ ñóæäåíèé òèïà «áîëüøå-ìåíüøå», «õóæå-ëó÷øå», ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ â ýïîõó ãîñïîäñòâà ìåõàíèñòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé.  îïðåäå-
ëåíèÿõ òàêòèêè è ñòðàòåãèè âèäíî âíåøíåå ðàçäåëåíèå ýòèõ ýëåìåíòîâ. Îäíàêî â
ãëóáèíå ñâîåé ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà ñîåäèíÿþòñÿ â ñôåðå óñòðåìëåíèé â îäíî
öåëîå, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü èäåéíî ñâÿçàòü èõ ñ ïîëèòèêîé. Ó÷åíèå Êëàóçåâèöà
î ñòðàòåãèè è òàêòèêå ñîäåðæèò â ñåáå çà÷àòêè ìûñëè î òîì, ÷òî âîéíà åñòü ïðî-
äîëæåíèå ïîëèòèêè, íî ëèøü èíûìè ñðåäñòâàìè.
×åðåç òàêòèêó, ñòðàòåãèþ è ïîëèòèêó Êëàóçåâèö ïðîâîäèò ðàçëè÷èå ìåæäó
íàñòóïëåíèåì è îáîðîíîé. Äëÿ àðìèè, ñòðåìÿùåéñÿ ê ïîëíîé ïîáåäå, Êëàóçåâèö
ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì ïðèìåíåíèå íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè â âîéíå. Îäíàêî äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìû îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ. Ê ÷èñëó ïîñëåäíèõ îòíîñèòñÿ íàëè÷èå
äîñòàòî÷íûõ äëÿ íàñòóïëåíèÿ ñèë. Íàëè÷èå îãðàíè÷åííûõ ñèë ÿâëÿåòñÿ èìïåðà-
òèâîì äëÿ ïîñòàíîâêè ñîîòâåòñòâóþùåé öåëè, èáî ñðåäñòâà è öåëè â âîéíå äîëæ-
íû áûòü ñîðàçìåðíû. Ýòî îäíî èç òåõ ïðàâèë, êîòîðûå íóæíî ñ÷èòàòü îáùèìè íà
âîéíå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âîåííûå äåéñòâèÿ íåâîçìîæíî
ïîäîãíàòü ïîä óíèâåðñàëüíûå çàêîíû. Ñ ýòèõ ïîçèöèé Êëàóçåâèö ïîä÷åðêèâàåò
îøèáî÷íîñòü íàïîëåîíîâñêîé ñòðàòåãèè â âîéíå 1812 ãîäà. Ìûñëü Êëàóçåâèöà î
âåëè÷èè óñïåõà ñîïðèêàñàåòñÿ ñ ìûñëüþ îá îáåñïå÷åííîñòè ýòîãî óñïåõà ïðè íà-
ëè÷èè íåîáõîäèìûõ íà òî ñðåäñòâ. Äàííàÿ äèõîòîìèÿ ïîçâîëÿåò ëó÷øå âíèêíóòü
â ñïåöèôèêó äâóõ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ âåäåíèÿ âîéíû. Ïðè ýòîì íàñòóïàòåëüíàÿ
ñòðàòåãèÿ íàöåëåíà íà áûñòðîå ðåøåíèå, ñîïðîâîæäàþùååñÿ êðîâîïðîëèòèåì,
îáîðîíèòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ — íà èíòåãðèðîâàíèå íåçíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ ÷åðåç
âûèãðûø âðåìåíè è âûäåðæêó. Ñî÷åòàíèå ýíåðãèè ñ ìóäðîé óìåðåííîñòüþ â
äîñòèæåíèè íàìå÷àåìûõ öåëåé Êëàóçåâèö ñ÷èòàë ïîëîæèòåëüíûì êà÷åñòâîì
ïîëêîâîäöà14.
Êëàóçåâèö áûë ñòîðîííèêîì ñàìîãî ñòðåìèòåëüíîãî íàñòóïëåíèÿ, ìàêñè-
ìàëüíî ðàçâèâàåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðè îáùåì âçàèìîäåé-
ñòâèè âñåõ ñèë. Àíàëèçèðóÿ ïîõîä Íàïîëåîíà â Èòàëèþ 1796 ãîäà, Êëàóçåâèö îò-
ìå÷àåò: «Êîãäà ñ äâóìÿ àðìèÿìè ïåðåõîäÿò â íàñòóïëåíèå, êîòîðîå äîëæíî ïðè-
âåñòè ê îêîí÷àòåëüíîìó ðåøåíèþ, îñòàâàòüñÿ ñ òðåòüåé àðìèåé â ïðàçäíîì áåç-
äåéñòâèè áûëî áû ãëàâíîé, îñíîâíîé îøèáêîé, ïîòîìó ÷òî îäíîâðåìåííîå íà-
ïðÿæåíèå âñåõ ñèë ÿâëÿåòñÿ ïåðâåéøèì ïðèíöèïîì âñÿêîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî
íàñòóïëåíèÿ»15.
Áîëåå òùàòåëüíî Êëàóçåâèö ðàçðàáàòûâàë âîïðîñû îáîðîíû. Îí îòìå÷àåò,
÷òî íå íàñòóïëåíèå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ìîìåíò âíåçàïíîñòè, êîòîðàÿ, îäíàêî,
äàåò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü ëèøü â òå÷åíèå îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè, à îáîðîíà ÿâëÿåò-
ñÿ ñèëüíåéøåé ôîðìîé âåäåíèÿ âîéíû. Èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ñëåäèòü çà ñî-
ðàçìåðíîñòüþ öåëåé è ñðåäñòâ, Êëàóçåâèö îòìå÷àë, ÷òî ëåã÷å îòðàæàòü íàñòóï-
ëåíèå, ÷åì àòàêîâàòü. Îí âûÿâëÿåò óáûâàþùóþ ñèëó íàñòóïëåíèÿ.  òî æå âðåìÿ
îí ïîíèìàë, ÷òî îáîðîíà, â îòëè÷èå îò íàñòóïëåíèÿ, íå ñïîñîáíà äîñòè÷ü ïîë-
íîé ïîáåäû íàä ïðîòèâíèêîì, ïîýòîìó åå çàäà÷è íóæíî îãðàíè÷èâàòü.
Êëàóçåâèö îïåðèðóåò äâóìÿ ïîíÿòèÿìè: ïîëîæèòåëüíàÿ öåëü ñðàæåíèÿ è 35
îòðèöàòåëüíàÿ öåëü ñðàæåíèÿ. Ïåðâàÿ îçíà÷àåò ñîêðóøåíèå, à òî è óíè÷òîæåíèå
ïðîòèâíèêà, âòîðàÿ îçíà÷àåò ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíèêó. Ñîîòâåòñòâåííî, îáîðî-
íà ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøåé ôîðìîé âåäåíèÿ âîéíû, íî âåäóùåé ëèøü ê äîñòè-
æåíèþ îòðèöàòåëüíîé öåëè, à íàñòóïëåíèå — ñëàáåéøàÿ ôîðìà ñ ïîëîæèòåëüíîé
öåëüþ16. Ïîä îáîðîíîé îí ïîíèìàë íå áåçäåéñòâèå, à âûæèäàíèå ïåðâîãî óäàðà
ñî ñòîðîíû íåïðèÿòåëÿ, íà êîòîðûé äîëæåí ïîñëåäîâàòü âîçìîæíî áîëåå ñèëü-
íûé îòâåòíûé óäàð îáîðîíû. «Íèêîãäà íåëüçÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ ÷èñòîé îáîðîíîé,
íóæíî âñåãäà íîñèòüñÿ ñ ìûñëüþ î íàïàäåíèè íà âðàãà»17. Çäåñü ðå÷ü èäåò î
íàñòóïàòåëüíîì àêòå â îáîðîíèòåëüíîé âîéíå.
Ïîëèòè÷åñêè îáîðîíèòåëüíîé âîéíîé ìûñëèòåëü íàçûâàåò âîéíó, âåäó-
ùóþñÿ â öåëÿõ îòñòàèâàíèÿ ñâîåé íåçàâèñèìîñòè. Ñòðàòåãè÷åñêè îáîðîíèòåëüíàÿ
âîéíà — ýòî êàìïàíèÿ, â êîòîðîé êîíêðåòíàÿ ñòîðîíà îãðàíè÷èâàåòñÿ áîðüáîé ñ
íåïðèÿòåëåì íà ïîäãîòîâëåííîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè òåàòðå
âîåííûõ äåéñòâèé18. Åñëè ñòðàòåãè÷åñêàÿ îáîðîíà ïûòàåòñÿ äîñòèãíóòü ïîëèòè-
÷åñêîé öåëè âîéíû îò÷àñòè êîñâåííûì îáðàçîì (ïðåñëåäóÿ ëèøü îòðèöàòåëüíóþ
öåëü — óäåðæàíèå), òî ñòðàòåãè÷åñêîå íàñòóïëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ïðèñòóïàåò ê
äîñòèæåíèþ ïîëèòè÷åñêîé öåëè, èáî îíî íåïîñðåäñòâåííî íàïðàâëåíî íà ðàç-
ðóøåíèå íåïðèÿòåëüñêèõ ñèë. Ïîýòîìó ïðèíöèïû íàñòóïëåíèÿ óæå ñîäåðæàòñÿ â
îáùèõ ïðèíöèïàõ ñòðàòåãèè19. Ðàçóìíûì ïîâåäåíèåì íà âîéíå ñ÷èòàëîñü ñî÷åòà-
íèå îáîðîíèòåëüíûõ è íàñòóïàòåëüíûõ ïðèåìîâ.
Ìûñëü Êëàóçåâèöà î ïðåèìóùåñòâàõ îáîðîíû íàøëà ÿðêîå ïîäòâåðæäåíèå
â 1812 ãîäó. Îäíàêî åå ôîðìèðîâàíèå â ñîçíàíèè ìûñëèòåëÿ íà÷àëîñü ãîðàçäî
ðàíüøå. Ïîñëåäóþùèå ïîñëå ïîðàæåíèÿ Ïðóññèè â âîéíå ñ Ôðàíöèåé ãîäû,
íåîáõîäèìîñòü îáäóìàòü îáîðîíèòåëüíûå ðåñóðñû ïðóññêîãî ãîñóäàðñòâà óãëóáè-
ëè ýòó ìûñëü. Îí èçó÷àë øàíñû íà óñïåõ â ïðåäñòîÿùåì ñòîëêíîâåíèè Íàïîëåî-
íà ñ Ðîññèåé, è 1812 ãîä çàêðåïèë ó íåãî èäåþ îáîðîíû êàê íàèáîëåå ñèëüíîé
ôîðìû áîðüáû.
Âîïðîñ î ñîîòíîøåíèè íàñòóïëåíèÿ è îáîðîíû ìûñëèòåëü ïîñòàâèë â
ðàìêè çàêîíà åäèíñòâà è áîðüáû ïðîòèâîïîëîæíîñòåé. Áîëåå òîãî, â ðàìêàõ
äàííîãî äèàëåêòè÷åñêîãî çàêîíà ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ íàñòóïëåíèÿ è îáîðî-
íû ëîãè÷åñêè ïîäâîäèëà ê ïðîáëåìå ñîîòíîøåíèÿ ïîëèòèêè è âîéíû — ãëàâ-
íîé èäåå òâîð÷åñòâà Êëàóçåâèöà. Íàñòóïëåíèå, äîñòèãíóâ êóëüìèíàöèîííîé
òî÷êè, ñ ïàäåíèåì ýíåðãèè îáðàùàëîñü â îáîðîíó. Îäíàêî ïîñëåäóþùèé îáî-
ðîíèòåëüíûé ñïîñîá áîðüáû íå ñòîèò àáñîëþòèçèðîâàòü, ñ÷èòàÿ åãî íåîáðàòè-
ìûì. Ïðè ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé îáîðîíÿþùàÿñÿ ñòîðîíà âíîâü
ìîãëà íà÷àòü íàñòóïëåíèå.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÎÁÎÐÎÍÀ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÎÁÎÐÎÍÀ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ...

ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà ñëåäñòâèå/ïðè÷èíà...

Òî÷íî òàê æå âîéíà åñòü ôîðìà, ïåðåòåêøàÿ èç ïðåäøåñòâóþùåé åé èíîé


ôîðìû — ïîëèòèêè. Âîéíà çàâåðøàåòñÿ òîãäà, êîãäà íà÷èíàþòñÿ ìèðíûå ïåðåãî-
âîðû, çàêàí÷èâàþùèåñÿ óòâåðæäåíèåì íîâîãî ðàñêëàäà ïîëèòè÷åñêèõ ñèë.
 îáùåì êîíòåêñòå âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ Êëàóçåâèöà áîëüøîå ìå-
òîäîëîãè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò ðàçëè÷åíèå èì ïîíÿòèé «ëîãèêà»
è «ãðàììàòèêà» âîéíû. Ñàì Êëàóçåâèö íå äàâàë ÷åòêèõ îïðåäåëåíèé ýòèì ïî-
36 íÿòèÿì. Èñõîäÿ èç âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ ìûñëèòåëÿ, ïîïûòàåìñÿ äàòü
ñîáñòâåííûå îïðåäåëåíèÿ ýòèì ïîíÿòèÿì. Òàê, ãðàììàòèêà âîéíû — ýòî ñîâî-
êóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ìåõàíèçìîâ è ïðàâèë îöåíêè ñëîæèâøåéñÿ íà âîéíå ñèòóàöèè,
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âîåííûõ êàìïàíèé, íàöåëåííûõ íà âûïîëíåíèå îòäåëüíûõ
òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé. Ëîãèêà âîéíû —
ýòî ñîâîêóïíîñòü ìåõàíèçìîâ è íîðì âåäåíèÿ âîéíû, ïðîäèêòîâàííûõ ïðåäøåñòâóþ-
ùåé âîéíå ïîëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
 ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå êîíöåïöèÿ «ëîãèêè» è «ãðàììàòèêè» âîéíû èìååò
áîëüøîå çíà÷åíèå â ñìûñëå ðàçâèòèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ è èíûõ îòíîøåíèé ìåæ-
äó âðàæäóþùèìè ãîñóäàðñòâàìè. Çà÷àñòóþ èõ îòíîøåíèÿ ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ
íàïðÿæåííûìè, íåñìîòðÿ íà îêîí÷àíèå âîåííûõ äåéñòâèé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ÷àñòî íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ èñêîðåíèòü ïðè÷èíó êîíôëèêòà; âçàèìíàÿ íå-
ïðèÿçíü ïðîäîëæàåòñÿ íà äèïëîìàòè÷åñêîé àðåíå.  òàêîì ñëó÷àå äàæå ïîëèòè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåæíåé âîåííîé ëîãèêîé. Ñòî-
ðîíû ïðèáåãàþò ê «ìÿãêîé» ôîðìå áîðüáû (áåç êðîâîïðîëèòèÿ) — èíôîðìàöèîí-
íîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé àòàêå, âçàèìíûì óãðîçàì, ñ öåëüþ ñîêðóøèòü ïðîòèâíèêà.
Èññëåäîâàíèå Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû (1618—1648) ïðèâåëî Êëàóçåâèöà ê
óáåæäåíèþ, ÷òî âåëè÷èå ëîçóíãîâ, çà êîòîðûå èäåò áîðüáà, è îöåíêà ìîðàëüíûõ
ôàêòîðîâ ÿâëÿþòñÿ íåïðåìåííûì óñëîâèåì âûñîêèõ ïðîÿâëåíèé âîåííîãî
èñêóññòâà âñåõ âðåìåí. Ïîýòîìó íèêàêèå ìàòåðèàëüíûå ôàêòîðû (óñëîâèÿ ìåñò-
íîñòè, ïîãîäà, ñòåïåíü âîîðóæåíèÿ) íå ìîãóò ïîçâîëèòü íå ñ÷èòàòüñÿ ñ ìîðàëü-
íûì ýëåìåíòîì.
Ìîðàëüíûå ôàêòîðû — ýòî ñïîñîáíîñòè è âíóòðåííèå ñèëû, çàëîæåííûå â
÷åëîâåêå: ñìåëîñòü, òâåðäîñòü, ðàçóì è âîëÿ ê äåéñòâèþ. Âîéíà ïîëíà íåîïðåäå-
ëåííûõ, íå ïîääàþùèõñÿ ó÷åòó ôàêòîðîâ. Âîçíèêàÿ â ïðîöåññå âîéíû, ýòè ôàê-
òîðû ñîçäàþò òðåíèå. Åñëè àðìèÿ è âñå, ÷òî ê íåé îòíîñèòñÿ — ýòî âîåííàÿ ìà-
øèíà, òî òðåíèå — ýòî âîçíèêàþùèå íà âîéíå òðóäíîñòè, ïðåïÿòñòâóþùèå íîð-
ìàëüíîìó äåéñòâèþ ìàøèíû. Ïîýòîìó ðåøàþùèìè â äåëå ïðåîäîëåíèÿ ýòèõ
òðóäíîñòåé ÿâëÿþòñÿ ìîðàëüíûå âåëè÷èíû, êîòîðûìè ìîæåò îáëàäàòü âîéñêî,
ïîëêîâîäåö.
Ñîãëàñíî Êëàóçåâèöó, îñíîâíûìè ìîðàëüíûìè ïîòåíöèÿìè ÿâëÿþòñÿ òà-
ëàíò ïîëêîâîäöà, âîèíñêàÿ äîáëåñòü àðìèè è äóõ íàðîäà. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî
âîéíà — ýòî íå íå÷òî îäíîðîäíîå, à ñëîæíîå îáðàçîâàíèå. Áîëåå òîãî, âîéíà
çàêëþ÷àåò â ñåáå òðè ýëåìåíòà: 1) íàñèëèå, ïîðîæäàåìîå íåíàâèñòüþ è âðàæäîé;
2) âåðîÿòíîñòü è ñëó÷àéíîñòü, êîòîðûå äåëàþò õîä âîéíû íåïðåäñêàçóåìûì; 3)
ïîä÷èíåííîñòü âîéíû ïîëèòèêå, áëàãîäàðÿ ÷åìó âîéíà ñòàíîâèòñÿ äîñòîÿíèåì
íåïîñðåäñòâåííîãî ðàññóäêà. Êàæäàÿ èç ýòèõ òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ âîéíû èìååò
ñâîåãî íîñèòåëÿ — íàðîä, ïîëêîâîäöà è ïðàâèòåëüñòâî, ñîîòâåòñòâåííî.
 åâðîïåéñêîé âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè XVIII—XIX ââ. Êëàóçåâèö ñòàë
ïðîâîäíèêîì èäåè âëèÿíèÿ äóõîâíûõ ïîòåíöèé âîåííûõ äåÿòåëåé íà èñõîä âîé-
íû. Ðàçðàáàòûâàÿ äàííóþ ïðîáëåìó, îí ñäåëàë øàã â íàïðàâëåíèè âûÿñíåíèÿ
óñëîâèé ïîáåäû: ìàêñèìàëüíî ïðåâîñõîäèòü ïðîòèâíèêà â èñïîëüçîâàíèè íå
òîëüêî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ, íî è ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé íàðîäà. Ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå ó÷åíèÿ Êëàóçåâèöà î ìî-
ðàëüíûõ ôàêòîðàõ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí âûäâèíóë òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàí-
íûå ðåêîìåíäàöèè ïî ýôôåêòèâíîìó îñóùåñòâëåíèþ íå òîëüêî âîåííûõ êàì-
ïàíèé, íî è ïðåäïðèÿòèÿ ìåð â ïîëèòè÷åñêîé ïðàêòèêå. Ñõåìà êëàóçåâèöèàí-
ñêîé òðàêòîâêè ïðèëîæèìà â ðàâíîé ñòåïåíè êàê ê îáëàñòè âîéíû, òàê è îáëàñòè
ïîëèòèêè. Ìîðàëüíûå ôàêòîðû õàðàêòåðèçóþò ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò íå òîëü-
êî âîåííîãî äåÿòåëÿ, ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèÿ íà âîéíå, íî è ïîëèòèêà, äåé-
ñòâóþùåãî äëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé â óñëîâèÿõ ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ. 37
Ñóùíîñòü ïîëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè Êëàóçåâèöà â íàèáîëåå îáîáùåííîì
âèäå ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ èì ïîëèòè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ âîéíû. Ïîñëåäíåå ÿðêî âûðàæàåòñÿ â åãî ôîðìóëå î âçàèìîñâÿçè âîéíû è
ïîëèòèêè.
Ñîîòíîøåíèÿ âîéíû è ïîëèòèêè âûðàæàþòñÿ â ðÿäå ñâÿçåé è çàâèñèìîñ-
òåé, êîòîðûå âûòåêàþò èç îáùåãî ó÷åíèÿ Êëàóçåâèöà.
1) Ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííàÿ ñâÿçü. Âîéíû íà÷èíàþòñÿ òîãäà, êîãäà àãðåññèâ-
íàÿ ïîëèòèêà â òîé èëè èíîé ôîðìå ïðèâîäèò ê âîåííîìó êîíôëèêòó, à ïðî-
òèâîäåéñòâóþùèå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû íå ìîãóò åãî ïðåäîòâðàòèòü. Ïðè ýòîì ïðî-
òèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû âñòóïàþò â âîéíó âñëåäñòâèå íåñïîñîáíîñòè äîñòè÷ü
ðåàëèçàöèè ñâîèõ èíòåðåñîâ â óñëîâèÿõ ïðåäøåñòâóþùåé âîéíå ïîëèòèêè äèïëî-
ìàòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.
2) Îíòîëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü. Ïðè èññëåäîâàíèè ïðîáëåìû âîéíû íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü åå ñîöèàëüíûé, èñòîðè÷åñêèé è êóëüòóðíûé êîíòåêñòû, à òàêæå ñóù-
íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñìûñë âîéíû, â çàâèñèìîñòè îò
ïðîâîäèìîé â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè êîíêðåòíîé ïîëèòèêè. Â çàâèñèìîñòè îò
ñòåïåíè àãðåññèâíîñòè ïîëèòèêè âîçìîæíî îïðåäåëèòü õàðàêòåð è ñòåïåíü íà-
ïðÿæåííîñòè âîéíû.
3) Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñâÿçü. Ïîëèòèêà íàïðàâëÿåò âîéíó, ìîáèëèçóåò ðåñóðñû
íà äîñòèæåíèå äîëãîñðî÷íîé ïîáåäû (ïîëèòè÷åñêîé öåëè). Ïðè ýòîì õàðàêòåð
ïîëèòè÷åñêîé öåëè èìååò ðåøàþùåå âëèÿíèå íà âåäåíèå âîéíû. Öåíòðàëüíûì
çâåíîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü ïîëèòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà ïî îòíî-
øåíèþ ê âîåííîé ñòðàòåãèè. Ïîñêîëüêó ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ «ðàçóìîì îëèöåòâî-
ðåííîãî ãîñóäàðñòâà», òî îíà çàäàåò öåëü, à ñðåäñòâîì ê åå äîñòèæåíèþ ñòàíîâèò-
ñÿ âîéíà, îäíàêî â òîì ëèøü ñëó÷àå, åñëè ýòîé öåëè íåâîçìîæíî äîñòè÷ü ìèð-
íûìè ñðåäñòâàìè.
4) Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñâÿçü. Âîéíà êàê ñîöèàëüíûé ôåíîìåí íåâîçìîæíà â
áåçãîñóäàðñòâåííîì ñîñòîÿíèè. Ëèøü ñîöèàëèçèðîâàííûé ÷åëîâåê ìîæåò îñîçíà-
âàòü ñòîëêíîâåíèå, ñîïðîâîæäàþùååñÿ íàñèëèåì, êàê âîéíó, â îòëè÷èå îò äðóãèõ
âèäîâ êîíôëèêòîâ. Ñîöèàëèçèðîâàííûé ÷åëîâåê, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ìîæåò ñó-
ùåñòâîâàòü â íåãîñóäàðñòâåííîì ñîñòîÿíèè, èáî ñîöèàëèçàöèÿ ÷åëîâåêà íàñòó-
ïàåò ñ âîçíèêíîâåíèåì ãîñóäàðñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîéíà íàïðàâëÿåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêîé, à ïîëèòèêà òàêæå íå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ â íåãîñó-
äàðñòâåííîì ñîñòîÿíèè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ïîëèòèêà ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ
òîëüêî â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâà, à ãîñóäàðñòâî â ñâîåé ñóùíîñòè ïîëèòè÷íî, èáî
ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà. «Ðàç åñòü ãîñóäàðñòâî,
åñòü âîéíà êàê åãî îðóäèå; ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè åñòü âîéíà, åñòü ñîçäàííîå,
ïîòðÿñåííîå èëè ðàçðóøåííîå ãîñóäàðñòâî êàê åå ðåçóëüòàò. Ãîâîðÿ ñåðüåçíî è
âñåñòîðîííå î âîéíå, íåëüçÿ íå óãëóáèòüñÿ â âîïðîñ î ãîñóäàðñòâå, èñòîðè÷åñêèé
ñìûñë ïåðâîé îáúÿñíÿåò èñòîðè÷åñêèé ñìûñë âòîðîãî; ÷åëîâå÷íîñòü è ýòèêà
âîéíû ñòîÿò â ñòðîãîé çàâèñèìîñòè îò ÷åëîâå÷íîñòè è ýòèêè ãîñóäàðñòâà»20.
Äðóãèì îñíîâàíèåì èíñòèòóöèîíàëüíîé ñâÿçè ìåæäó âîéíîé è ïîëèòèêîé
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âîéíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îðãàíèçîâàííîå íàñèëèå è ïîä÷è-
íÿåòñÿ íîðìàì è äèðåêòèâàì êàê îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, òàê è ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà. Ïîñëåäíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçðàáîòàíû íà óðîâíå ïîëèòè÷åñêîãî ðó-
êîâîäñòâà ñòðàí è ñîáëþäàþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè îòäåëüíûìè ñòðàíàìè âíóòðè- è
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà.
Åùå îäíèì îñíîâàíèåì èíñòèòóöèîíàëüíîé ñâÿçè âûñòóïàåò ãîñóäàðñòâåí-
38 íûé êîíòðîëü è ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû. Âîçìîæ-
íîñòü âîéíû êàê ïîñòîÿííî íàëè÷åñòâóþùàÿ ïðåäïîñûëêà ïîáóæäàåò ãîñóäàðñòâà
ïîääåðæèâàòü ñïîñîáíîñòü àäåêâàòíî îòâå÷àòü íà âîåííûå âûçîâû è óãðîçû,
ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü ñ ó÷åòîì âîçìîæíîé âîéíû è â óñëîâèÿõ âîéíû.
Ñ ýòîé öåëüþ ôîðìèðóþòñÿ ñïåöèàëüíûå èíñòèòóòû, îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ, íå-
ïîñðåäñòâåííî çàíèìàþùèåñÿ âîïðîñàìè îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. Ñî
âðåìåíåì îíè îáðàçóþò âàæíåéøóþ ÷àñòü ïðàâèòåëüñòâåííîãî àïïàðàòà â êàæäîé
ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå.
5) Òåëåîëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü. Âîéíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ïîëèòèêè íàñèëü-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, è â êîíå÷íîì ñ÷åòå, âûñòóïàÿ èíñòðóìåíòîì ïîëèòèêè,
íàöåëåíà íà äîñòèæåíèå ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé.  òî æå âðåìÿ ëþáàÿ ïîëèòèêà
îáóñëîâëåíà ñòðåìëåíèåì åå ñóáúåêòîâ âëàñòâîâàòü, ïðåîáëàäàòü. Ïîïûòêè äàòü
êðàòêóþ ôîðìóëèðîâêó îñíîâíîãî âîïðîñà ïîëèòèêè òàê èëè èíà÷å ñâîäÿòñÿ ê
âëàñòè. Òàê êàê âîéíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, òî
îñíîâíûì âîïðîñîì âñåé âîåííîé äåÿòåëüíîñòè òàêæå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ âëàñòè.
Êàê ñëåäñòâèå, åñëè òîò èëè èíîé âèä îðãàíèçîâàííîãî íàñèëèÿ íå ÿâëÿåòñÿ
ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííûì è íå ñòàâèò âîïðîñ âëàñòè, òî åãî íåëüçÿ íàçûâàòü
âîéíîé.
6) Îáðàòíàÿ ñâÿçü âîéíû è ïîëèòèêè. Ïîëèòè÷åñêèå ðåàëèè êîíöà ÕÕ—
íà÷àëà ÕÕI ââ. ñëóæàò íàãëÿäíûì ïðèìåðîì òîãî, ÷òî ñàìà âîéíà, ÿâèâøàÿñÿ
ñëåäñòâèåì ïðîâîäèìîé äî íåå ïîëèòèêè, âûñòóïàåò ïðè÷èíîé, ïîðîæäàþùåé
íîâûé ðàñêëàä ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. Îäíîé èç îñîáåííîñòåé ñôåðû ìåæãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñâÿçåé ñòàíîâèòñÿ ïîÿâëåíèå «îãðàíè÷åííûõ» âèäîâ âîéí — ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ, îñîçíàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòüþ âîçìîæíîñòè
âîïëîùåíèÿ â æèçíü ÿäåðíîé âîéíû, à òàêæå ïîÿâëåíèå «âîéíû ñ íåâèäèìûì
ïðîòèâíèêîì» — òåððîðèçìîì. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ âîéíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñòðó-
ìåíò ïîëèòèêè. Îñîçíàíèå óãðîçû ÿäåðíîé êàòàñòðîôû ñòèìóëèðóåò ñóáúåêòîâ íà
ïðîâåäåíèå òàêîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ íå ïðèâåëà áû ê âîçìîæíîé ÿäåðíîé âîéíå.
Ïîñëåäíÿÿ âûñòóïàåò èíñòðóìåíòîì ïîëèòèêè ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ñëóæèò ðó-
êîâîäÿùèì íà÷àëîì â ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, ïîáóæäàþùèì ê ïðîâå-
äåíèþ îñòîðîæíîé è êîíñòðóêòèâíîé ïîëèòèêè.
Ïðèâåäåííûå ïîäõîäû ïîçâîëÿþò âûÿâèòü êîìïîíåíòû ïîëèòè÷åñêîãî ñî-
äåðæàíèÿ âîéíû è îòâåòèòü íà âîïðîñ, ïî÷åìó âîéíó íóæíî âñåãäà õàðàêòåðè-
çîâàòü ñ ó÷åòîì åå ïîëèòè÷åñêîé ñóùíîñòè. Ïîëèòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå âîéíû
ñîñòàâëÿþò èíòåðåñû, ïðåñëåäóåìûå ñóáúåêòàìè âîéíû. Èíòåðåñû îïðåäåëÿþò
ñóòü, íàïðàâëåííîñòü, ïðèíöèïû êàê ïîëèòèêè, òàê è âîéíû. Èíòåðåñû âûñòó-
ïàþò ðåàëüíîé ïðè÷èíîé ñîöèàëüíûõ äåéñòâèé, ñîáûòèé, ñâåðøåíèé. Ñîãëàñíî
Ãåãåëþ, «áëèæàéøåå ðàññìîòðåíèå èñòîðèè óáåæäàåò íàñ â òîì, ÷òî äåéñòâèÿ ëþ-
äåé âûòåêàþò èç èõ ïîòðåáíîñòåé, èõ ñòðàñòåé, èõ èíòåðåñîâ... è ëèøü îíè èã-
ðàþò ãëàâíóþ ðîëü»21. Èíòåðåñû ñëóæàò îñíîâîé äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ öåëåé. Âî
èìÿ ïîñëåäíèõ âåëîñü áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ âîéí: çàõâàòíè÷åñêèõ,
îñâîáîäèòåëüíûõ, ãðàæäàíñêèõ è òàê äàëåå. Äîñòèæåíèå öåëåé îñóùåñòâëÿëîñü,
îäíàêî, íå òîëüêî ïîñðåäñòâîì âîéí, íî è âîåííûìè óãðîçàìè, äåìîíñòðàöèåé
âîåííîé ñèëû áåç ïðèáåãàíèÿ ê íåé.
Ïîñêîëüêó âîéíà ïðåäñòàâëÿåò ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ öåëåé, òî ïîëèòè÷åñêîå çàêëþ÷åíî íå â ñàìîé áîðüáå, à â ÷åòêîì îïðå-
äåëåíèè è îöåíêå ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèòóàöèè, âðàãà, ïðîòèâ êîòîðîãî ýòà áîðüáà
âåäåòñÿ. Êàêèìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè âåäåòñÿ áîðüáà, êàêàÿ ñóùåñòâóåò îð-
ãàíèçàöèÿ âîéñêà, íàñêîëüêî çíà÷èòåëüíû óñòðåìëåíèÿ ê ïîáåäå íà âîéíå, çäåñü
áåçðàçëè÷íî, ïîêà ïîëèòè÷åñêè åäèíûé íàðîä ãîòîâ áîðîòüñÿ çà ñâîå ñóùåñòâî-
âàíèå è ñâîþ íåçàâèñèìîñòü è â ñèëó ñîáñòâåííîãî ðåøåíèÿ îïðåäåëÿåò, â ÷åì 39
ñîñòîèò åãî íåçàâèñèìîñòü è ñâîáîäà. Âîéíà êàê ïðîäîëæåíèå ïîëèòèêè íàñèëü-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè îçíà÷àåò, ÷òî âîéíà íà÷èíàåòñÿ íà îñíîâå è â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëèòè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè, âîþþùèå ñòîðîíû ïðåñëåäóþò â íåé òå æå öåëè, êî-
òîðûõ îíè äîáèâàëèñü äî âîéíû ìèðíûìè ñðåäñòâàìè, à ïî ðåçóëüòàòàì âîéíû óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ ìèð, çàêðåïëÿþùèé èçìåíèâøóþñÿ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.
Ïîëå âëàñòè ñîçäàåò ñïåöèôè÷åñêóþ ñðåäó îáùåíèÿ, âõîæäåíèå â êîòî-
ðóþ — îäèí èç âàæíåéøèõ ìîòèâîâ ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Çäåñü òàêæå
ôîðìèðóåòñÿ ÷óâñòâî èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ïðèîáùåííîñòè ê ÷åìó-òî áîëåå âàæ-
íîìó è çíà÷èìîìó, ÷åì ïîâñåäíåâíûå èíòåðåñû.
Âëàñòü ñàìûì òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ íàñèëèåì. Çà÷àñòóþ îíà ÿâëÿëàñü
ðåçóëüòàòîì âîåííîé ïîáåäû, óçóðïàöèè, ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà èëè êà-
êîãî-ëèáî äðóãîãî íåçàêîííîãî äåÿíèÿ. Ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü è òî, ÷òî âñå âàæ-
íåéøèå àòðèáóòû ñîâðåìåííîé äåìîêðàòèè è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà, òàêèå êàê
íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò, âåðõîâåíñòâî ïðàâà è çàêîíà, ðàç-
äåëåíèå âëàñòåé, ïðîøëè èñïûòàíèå íàñèëèåì, ÿâëÿëèñü îáúåêòàìè îñòðûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ.
Ïîëèòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü âîéíû âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî åå ñóáúåêòîì
âûñòóïàåò ãîñóäàðñòâî êàê åäèíñòâåííûé èíñòèòóò, èìåþùèé ëåãèòèìíîå ïðàâî
íà íàñèëèå. Êðîìå òîãî, ãîñóäàðñòâî — ýòî ãëàâíûé ïîëèòè÷åñêèé èíñòèòóò.
Òîëüêî çà ãîñóäàðñòâîì ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî çàêðåïëÿåò ïðàâî â îïðåäå-
ëåííûõ ñëó÷àÿõ è îïðåäåëåííûõ öåëÿõ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèå î
ïðèìåíåíèè îðóæèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ïîâñòàí÷åñêèõ è äðóãèõ àíòèïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ñèë, òî îíè îáðåòàþò ñòàòóñ âîþþùåé ñòîðîíû ïîñëå ìåæäóíàðîäíîãî ïðè-
çíàíèÿ èõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ, ðàñïðîñòðàíÿþùèõ íà îïðåäåëåííîé òåððèòî-
ðèè ñâîþ âëàñòü, êîòîðàÿ ôàêòè÷åñêè âûñòóïàåò êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü.
Âîéíà âåäåòñÿ îò èìåíè ãîñóäàðñòâà, è ãîñóäàðñòâî âûñòóïàåò êàê ìèíèìóì îä-
íèì èç åå ñóáúåêòîâ. Äàííîå ïîëîæåíèå ñïðàâåäëèâî êàê â îòíîøåíèè ìåæãîñó-
äàðñòâåííûõ âîéí (ñòàâøèõ ïðîäîëæåíèåì âíåøíåé ïîëèòèêè), òàê è â îòíîøå-
íèè âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ âîéí (êîãäà ðå÷ü èäåò î âîññòàíèè ïîëèòè÷åñêèõ
ãðóïïèðîâîê ïðîòèâ ïðàâÿùåãî ðåæèìà).
Âîéíà, ïîðÿäîê è ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ âîîðóæåííûõ ñèë, à òàêæå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó âîþþùèìè ãîñóäàðñòâàìè ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì
è íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Óæå â «ïðèìèòèâíûõ» îáùåñòâàõ âîéíà ïî-
ñòåïåííî îáñòàâëÿåòñÿ âñå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì çàïðåòîâ è ïðàâèë, âïëîòü äî
òîãî, ÷òî ñâîäèòñÿ ê ðèòóàëüíîìó ïîåäèíêó ìåæäó äâóìÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè âîþþ-
ùèõ ïëåìåí22. Êàê îòìå÷àåò À. Ñîëîâüåâ, «â íîâåéøåé èñòîðèè «ïðàâî âîéíû»
òðàíñôîðìèðîâàëîñü â «ïðàâî â âîéíå», òî åñòü â ñîâîêóïíîñòü ìåæäóíàðîäíûõ
íîðì, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðàâèëà âåäåíèÿ âîéíû è èìåþùèõ ñâîèì íàçíà÷å-
íèåì ãóìàíèçàöèþ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ âåäåíèÿ âîéíû»23. Äåéñòâèòåëüíî, ìåæ-
äóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî îãðàíè÷èâàåò âîþþùèå ñòîðîíû â âûáîðå
ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ âåäåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé. Ê òîìó æå Óñòàâ ÎÎÍ ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåñå÷åíèÿ àêòîâ àãðåññèè ñèëàìè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà; â
ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ýòîé íîðìû ïðåäïðèíèìàþòñÿ àêöèè ïî ïðèíóæäåíèþ ê
ìèðó ñèëîé24.
Âåñüìà èíòåðåñíà òî÷êà çðåíèÿ Ã. Ðàäáðóõà, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî âûðàæå-
íèå «âîéíà åñòü ïðîäîëæåíèå ïîëèòèêè èíûìè ñðåäñòâàìè» çàêëþ÷àåòñÿ íå
ñòîëüêî â òîì, ÷òî ñóùíîñòü âîéíû îïðåäåëÿåòñÿ ïîëèòèêîé, ñêîëüêî â òîì, ÷òî
ñóùíîñòü ïîëèòèêè îïðåäåëÿåòñÿ âîéíîé25. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, ïîëèòèêà îòíî-
ñèòñÿ ê âîéíå, êàê óãðîçà íàñèëèÿ — ê íàñèëèþ, è äîëæíà äàæå ïðîòèâ âîëè
40 ïîëèòèêîâ íåèçáåæíî ïðèâåñòè ê âîéíå ñ òîé æå íåîáõîäèìîñòüþ, ñ êàêîé äàæå
íåîñóùåñòâëåííàÿ óãðîçà ñòàíîâèòñÿ íàñèëèåì. Ïîëèòèêà ïðè îïðåäåëåííûõ
óñëîâèÿõ ïåðåòåêàåò â âîéíó ïðîòèâ âîëè ïîëèòèêîâ, ïîñêîëüêó îáëàäàåò ëîãè-
êîé «ñàìîðàñêðó÷èâàíèÿ». Êàê òîëüêî íàñòàåò ìîìåíò ïåðåòåêàíèÿ â âîéíó,
ïðîèñõîäèò íåîáðàòèìàÿ ðåàêöèÿ: ïîëèòèêà ïåðåñòàåò áûòü ïîëèòèêîé, íà÷è-
íàåòñÿ âîéíà. Äàëåå äåéñòâóåò îïèñàííûé Êëàóçåâèöåì ïðîöåññ ðàçâèòèÿ âíóò-
ðåííåé çàêîíîìåðíîñòè âîéíû, êîòîðàÿ íå ïîä÷èíÿåòñÿ íèêàêèì ðåãëàìåíòà-
öèÿì (èäåÿ îá àáñîëþòíîé âîéíå).
Ïðèâåäåííûé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî èññëåäîâàíèå ñîîòíîøåíèÿ âîéíû è
ïîëèòèêè ïðåäïîëàãàåò âûÿâëåíèå ñâÿçåé ìåæäó äàííûìè ýëåìåíòàìè, à òàêæå
òåõ îáùèõ îñíîâ, êîòîðûå ñâÿçûâàþò âîéíó è ïîëèòèêó. Â ñèñòåìå ïîäîáíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé êëàññè÷åñêîå ó÷åíèå Êëàóçåâèöà çàíèìàåò ïðèîðèòåòíîå ïîëîæåíèå.

1. Ñì. Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 1. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 47.


2. Ôàáèàí Ô. Ïåðî è ìå÷. Êàðë Êëàóçåâèö è åãî âðåìÿ. Ì.: Âîåíèçäàò, 1956. Ñ. 8.
3. Kenneth L., Davison Jr. Clausewitz and the Indirect Approach. Misreading the Leader //
Airpower Journal. Winter, 1988.
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apje.html
4. Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 1. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 375.
5. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Øâåéöàðñêèé ïîõîä Ñóâîðîâà 1799 ãîäà. Ì., 1939. Ñ. 148.
6. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Èòàëüÿíñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà 1796 ãîäà. Ì., 1939.
Ñ. 20.
7. Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 1. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 122—123.
8. Ëèääåë Ãàðò Á.Õ. Ñòðàòåãèÿ íåïðÿìûõ äåéñòâèé. Ì., 1957. Ñ. 369.
9. Êëàóçåâèö Ê. Âàæíåéøèå ïðèíöèïû âîéíû // Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 2.
Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 491.
10. Êëàóçåâèö Ê. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ îáó÷åíèÿ òàêòèêå, èëè ó÷åíèå î áîå // Êëàóçåâèö
Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 2. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 516.
11. Êëàóçåâèö Ê. Øâåéöàðñêèé ïîõîä Ñóâîðîâà 1799 ãîäà. Ì., 1939. Ñ. 235.
12. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 1. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 23.
13. Ñì.: òàì æå. Ñ. 48.
14. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 1. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 421.
15. Êëàóçåâèö Ê. Èòàëüÿíñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà 1796 ãîäà. Ì., 1939. Ñ. 101.
16. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò. 2. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 8.
17. Clausewitz Carl von. Strategie. Berlin, 1911. C. 78.
18. Ñì.: Êëàóçåâèö Ê. Âàæíåéøèå ïðèíöèïû âîéíû // Êëàóçåâèö Ê. Î âîéíå. Â 2-õ ò. Ò.
2. Ì., ÑÏá., 2002. Ñ. 502.
19. Ñì.: òàì æå. Ñ. 505.
20. Ñíåñàðåâ À. Ôèëîñîôèÿ âîéíû. Ì., 2003. Ñ. 189.
21. Öèò. ïî: Îáùàÿ è ïðèêëàäíàÿ ïîëèòîëîãèÿ: ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä îáù. ðåä. Â.È.
Æóêîâà, Á.È. Êðàñíîâà. Ì., 1997. Ñ. 150.
22. Ñì.: Ìîðîçîâ Å. Ïðåäèñëîâèå êîììåíòàòîðà // Ìåññíåð Å. Âñåìèðíàÿ ìÿòåæåâîéíà.
Ì., 2004. Ñ. 3–12.
23. Ïîëèòîëîãèÿ: ëåêñèêîí / Ïîä ðåä. À.È. Ñîëîâüåâà. Ì., 2007. Ñ. 20.
24. Ñì.: Óñòàâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Ñ. 42—45 // Ïðîåêò «Êîíñóëüòàíò-
Ïëþñ», ñåðèÿ 200. Ìåæäóíàðîäíûå ïðàâîâûå àêòû (çàïèñü íà DVD-äèñêå).
25. Ðàäáðóõ Ã. Ôèëîñîôèÿ ïðàâà. Ì., 2004. Ñ. 220.

41
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÛÑËÈ

زԲøƲ úðزÜÚ²ÜÆ ø²Ô²ø²Î²Ü


öÆÈÆêàö²ÚàôÂÚ²Ü ÐÆØܲвðòºðÀ

ê³ñí³½Û³Ý È.ê.

سճùdz úñÙ³ÝÛ³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ëݹñ³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý


ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Í³·Ù³Ý áõ Ó¨»ñÇ, å»ï³Ï³Ý ϳéáõó³-
ϳñ·Ç, ϳé³í³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙݳѳñó»ñ: Øï³ÍáÕÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ï»ë³-
ϳÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÇ ÙÇçáóáí ³ñÃݳóÝ»É ï¨³Ï³Ý Ñå³ï³ÏáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏáõÙ
Áݹ³ñÙ³ó³Í Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ÁݹɳÛÝ»É ³ß˳ñѳ۳óùÁ,
½³ñ·³óÝ»É Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ Ù»Ãá¹³-
μ³Ý³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ÑÇÙù ¨ ÏáÕÙÝáñáßÇãÝ»ñ: Üñ³ ï»ë³Ï³Ý Ùï³Ï³éáõóáõÙÝ»ñÇ Ù»Ãá-
¹³μ³Ý³Ï³Ý »É³Ï»ïÁ ³½·Ý ¿, ³½·Ç Ï»óáõóÛÇÝ ÑÇÙù»ñÁ:
Àëï úñÙ³ÝÛ³ÝÇ` ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ μÝ³Ï³Ý ûñÇ-
ݳã³÷áõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý μÝ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇó ûñÇ-
ݳϳÝÇÝ (å»ï³ù³Õ³ù³Ï³ÝÇÝ) ³ÝóáõÙáí: гë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ûñÇݳϳݳóÙ³Ý
ß³ñÅÁÝóóáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó
·áñͳéÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ϳ½Ù³íáñíáõÙ ¿ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ` ³ÝѳïÝ»ñÇ μݳϳÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí. §²Ù¿Ý ûñÇÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ Ï³Ù ³Ù¿Ý ϳ½Ù³Ï»ñå»³É ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ãÇ
Ïñݳñ ÉÇÝÇÉ ³é³Ýó Çñ Ù³ë»ñÁ Ç ÙÇ ½û¹áÕ å³ÛÙ³ÝÇ ÙÁ, áñ ³é³çÝáñ¹¿ ¹¿åÇ Ýå³-
ï³ÏÁ, å³Ñå³Ý¿ ·áÛáõÃÇõÝÁ »õ å³ßïå³Ý¿ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇݦ1:
²í³Ý¹³Ï³Ý ѳۻó³Ï»ïáí Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ μ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ` ³ß˳ñÑÇÏ áõ
Ñá·¨áñ Ó¨»ñÇ: ²ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ áñå»ë §ÓÇñù ϳÙ
ϳñáÕáõÃÇõÝ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ ¹Ý»Éáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Û³ñ³μ»ñáõû³Ýó ѳٳñ »õ ϳñ·³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»Éáõ ÁÝÏ»ñáõû³Ý å³Ñå³Ýáõû³Ý »õ å³ßïå³Ýáõû³Ý ѳٳñ¦2: ²ÏÝѳÛï
¿, áñ ³ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ûñÇݳëï»ÕÍÙ³Ý, í³ñã³Çñ³-
í³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñáí: Ðá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ (ϳ٠ÝíÇñ³å»-
ïáõÃÛáõÝÁ) §½³Ý³½³Ý ¹³ë¿ ³ëïÇ׳ݳõáñ³ó ϳñ· ÙÁÝ ¿, ¨ ÝáõÇñ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ
42
ϳ٠Çß˳ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿, áñ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ¨ Ñá·¨áñ³Ï³Ý ϳÝáÝûù ÏÁ í³ñáõǦ3:
úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý áõ ¹³ï³Ï³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ï³ÝáÝÝ»ñ, ÑëÏ»É ¹ñ³Ýó ·áñͳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, å³ßï-
å³Ý»É áõ ѳٳËÙμ»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ, å³Ñå³Ý»É Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É å³ß-
ïáÝ³Ï³Ý ÍÇë³Ï³ñ· ¨ ³ÛÉÝ:
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ μ³ó³ïñáõÙ ¿ »ñÏݳÛÇÝ áõ »ñÏñ³ÛÇÝ Çß˳ݳí³ñáõÃÛ³Ùμ ¹ñë¨áñíáÕ
Ý»ñùÇÝ (Ñá·¨áñ) ¨ ³ñï³ùÇÝ (ù³Õ³ù³Ï³Ý) Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ.
§ºñÏÇÝùÇ Ù¿ç ¿ ³ÛÝ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ áñ ËÇÕ×Ç Ý»ñùÇÝ ³ï»³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·áñͳÍáõÇ, ¨
áñáõÝ í×ÇéÝ»ñÁ ݳ¨ ³é³çÇ ²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃÇõÝ áõÝÇÝ, ¨ Ù³ñ¹áõÝ Ñá·ÇÝ ÏÁ ͳ-
Ýñ³μ»éÝ»Ý: ÆëÏ »ñÏñÇ íñ³Û Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ ³ñï³ùÇÝ ³ï»³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·áñͳÍáõÇ, ¨
áñáõÝ í×ÇéÝ»ñÁ ³ñï³ùÇÝ Ï³ñ·³ó ¨ μ³ñ»Ï³ñ·áõû³Ýó íñ³Û ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇÝ, ¨ ³é³çÇ
Ù³ñ¹Ï³Ý å³ñïù ¨ å³ï³ë˳ݳïáõáõÃÇõÝ Û³é³ç ÏÁ μ»ñ»Ý¦4:
Æß˳ÝáõÃÛ³Ý Í³·Ù³Ý ÑÇÙݳѳñóÝ úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ùÝÝáõÙ ¿ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
Çñ³í³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¨ ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»ëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ø³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ÕμÛáõñÁ ÝáõÛÝå»ë ²ëïí³ÍÝ ¿,
§áñáíÑ»ï»õ ã’Ï³Û Çß˳ÝáõÃÇõÝ áñ ã¿ ²ëïáõ³Í³ÝÇó. »õ Ý»ñÏ³Û Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ
²ëïáõ³Í³ÝÇó »Ý ϳñ·áõ³Í¦ (ÐéáíÙ., ¶É. Ķ, 1-2): ²Ûëï»ÕÇó ݳ μË»óÝáõÙ ¿, áñ
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ݳ˳ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ѳí³ë³ñ³å»ë μáÉáñ ³½·»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³½·³ÛÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳٳϻóáõÃÛ³Ý Ù»ç §áõñáÛÝ ¨ ë»÷ѳϳÝ
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ ÙÁ ïÇñ¿, áñ Çñ»Ý Ù³ëݳõáñ ϳóáõÃÇõÝ ÙÁ ßÝáñÑ¿ ¨ Çñ Ý»ñùÇÝ
·áñÍáõÝ»áõû³Ý Ý»ñùÇÝ ß³ñÅÙ³ÙμÁ ½³ñ·³Ý³Éáõ ¹ÇõñáõÃÇõÝ ÁÝͳۿ¦5:
XIX ¹³ñ³í»ñçÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û Ùï³ÍáÕÝ»ñÇÝ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ñ
Ù»Ïݳμ³Ý»É ³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, ÷³ëï³ñÏ»É ³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõ-
ÃÛáõÝÁ, áñ »Ã» Çß˳ݳßÝáñÑáõÙÝ Ç ëϽμ³Ý» ݳ˳ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ûñ»Ýù-
Ý»ñáí, ³å³ »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³Ýùáõ٠ϳé³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»-
ñáí: ²½·»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùݳϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Çñ³íáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿
å»ïáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛ³Ùμ: سñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ §Ï³Ý,
»Õ³Í »Ý »õ ÏñÝ³Ý ÉÇÝÇÉ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÁ ѳëï³ïáõ³Í »Ý
ϳÙùáíÁ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ϳ½ÙáÕÇÝ (³ÛëÇÝùÝ` ³½·Ç. – È.ê.)` áñ ûñ¿Ýë¹Çñ ÏÁ ÏáãáõÇ,
í³ëÝ½Ç Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÇݦ6: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Û»ó³Ï»ïáí`
·»ñ³·áõÛÝ ë³Ñٳݳ¹Çñ ϳ٠ûñ»Ýë¹Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í Çñ³í³ëáõμÛ»ÏïÝ
ÇÝùÝÇÝ å»ï³Ï³Ý ϳ٠³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ÏñáÕÝ ¿:
ÆÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý Ù»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³éϳ »Ý
Çñ³í³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ³ÛÉ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: гïϳÝß³Ï³Ý ¿
ÑÇÙݳËݹñÇ ³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñÇëïáï»ÉÁ ϳé³í³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
¹ÇïáõÙ ¿ áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ. §ø³ÝÇ áñ å»ï³Ï³Ý Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ ϳéáõÛó ϳ٠å»ïáõÃÛ³Ý ó³Ýϳó³Í ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý Çß˳Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` ·»ñ³·áõÛÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñ· ¿, áõëïÇ`
áí ϳé³í³ñáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ݳ ¿É ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ÏñáÕÝ ¿¦7:
Ø. ä³¹áõ³óáõ ѳۻó³Ï³ñ·áõÙ ß»ßïíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý
·³Õ³÷³ñÁ. å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ÕμÛáõñÁ, ·»ñ³·áõÛÝ ûñ»Ýë¹Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý
ëáõμÛ»ÏïÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÁ8: ÆëÏ Ä. ´á¹»ÝÁ ¨ Ð. ¶ñá- 43
ÃÇáõëÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ »Ý, áñ ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ` μ³ó³ñÓ³Ï áõ Ùßï³Ï³Ý Çß˳Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ ¿9:
л·»ÉÇ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ å»ï³Ï³Ý ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñÅ»íáñáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³-
íáõÝùÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ÆÝùÝÇßË³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ ï³ñ³-
μÝáõÛà ٻÏݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ñͳñÍíáõÙ ¿ ݳ¨ »íñáå³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ñ-
ٳݳ¹ñ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¸»ÝÝÇë ÈÉáÛ¹Á ѳí³ëïáõÙ ¿, áñ Ý»ñϳÛáõÙ ³é³í»É
ÁݹáõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ùμ` §ÇÝùÝÇß˳ÝÁ (ëáõí»ñ»ÝÁ) ³ÛÝ ³ÝÓÁ ϳ٠ٳñÙÇÝÝ ¿, áñÁ
μ³ñÓñ³·áõÛÝ ûñ»Ýë¹ÇñÝ ¿ ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç: лÝó ûñ»ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ Çñ Édz½á-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ûñ»Ýë¹ÇñÁ å»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ É»·ÇïÇÙ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÏñáÕÝ ¿,
áñÇÝ »ÝóñÏíáõÙ »Ý... Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë` ·áñͳ¹Çñ ¨ ¹³ï³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÁ¦10: ÆÝùÝ-
Çß˳ÝÇ μ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ ¿ ÉáõÍ»É å³ï»ñ³½ÙÇ áõ ˳ճÕáõÃÛ³Ý, ٳѳå³ïÅÇ
¹³ï³í×éÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ï³Ù ÉáõͳñÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
гßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³Û ³½·Ç ³éϳ Ï»óáõÃÛáõÝÁ` Ø. úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÝ
³ñÅ»íáñáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ Çμñ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ³ïñÇμáõï, ³Ûɨ áñå»ë ³½·Ç μÝ³Ï³Ý Çñ³-
íáõÝù ¨ ³½·³ÛÇÝ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳå³ÛÙ³Ý: ²Ûë ѳٳï»ùëïáõÙ ³é³í»É ß»ßïíáõÙ
¿ ³½·³ÛÇÝ, áã û å»ï³Ï³Ý ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·áõÙ
³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳí³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ ¿ñ, ÇëÏ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ` é³½Ù³-
í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï:
²½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý ·É˳íáñ å³ÛÙ³ÝÁ ³½·Ç
ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë Ù³ñÙݳíáñáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ñá-
·¨áñ ³éáõÙáí` »Ï»Õ»óÇÝ: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù»ÏÝáõÃÛ³Ùμ` ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³½·Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý μÝ³Ï³Ý ÑÇÙùÝ ¿, ¨ §³Ù¿Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝ ë»÷³Ï³Ý
å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõû³Ý, áñáõÝ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹Çï¿
ÇÝùÁ. áñáíÑ»ï»õ »Ã¿ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ ãáõÝÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ ÏÁ ϳé³-
í³ñáõÇ áõñÇß ÁÝÏ»ñáõû³Ý ÙÁ ë»÷³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³ÙμÁ, áõñÇßÇÝ ïÇñ³å»ïáõû³Ý
Ý»ñù»õ ÏÁ ѳٳñáõǦ11: ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïáõÝ ¹³éÝáõÙ ¿ »Ï»Õ»óÇÝ` ûÅïí³Í
ÉÇÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÝ áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùμ: ²Ûë Çñá-
ÕáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³ñÏ»ÉÇë úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý í»ñÉáõÍáõÙ ¿ Ñá·¨áñ Çß˳-
ÝáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÆÝãå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ÏáõÝùÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ
ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿: Øï³ÍáÕÁ Ñ»ñùáõÙ ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ëϽμݳíáñÙ³Ý áõ
·áÛáõÃÛ³Ý ûñÇݳϳÝáõÃÛáõÝÝ ³é³ñÏáÕ Ï³Ù Ù»ñÅáÕ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ: Àëï Ýñ³` í»ñ-
çÇÝÝ»ñÁ μËáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó áõ ·³Õ³÷³ñ³-
ËáëáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëå»ë, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Çß˳ݳí³ñáõÃÛ³Ý ëϽμáõÝùÁ Ù»ñÅ»Éáí` ÉÛáõûñ³-
ϳÝÝ»ñÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ »Ý, áñ μáÉáñ ùñÇëïáÝ۳ݻñÝ ³½³ï »Ý, ¨ áã áù Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ
ÇßË»É Ýñ³Ýó: »¨ ²Ý·ÉÇÏ³Ý »Ï»Õ»óáõ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÝ ÁݹáõÝáõÙ »Ý Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý
·áÛáõÃÛáõÝÁ, μ³Ûó ³ÛÝ »ÝóñÏáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³é³Ýó áñÇ »Ï»Õ»óÇÝ
Çμñ ãÇ Ï³ñáÕ ÇÝùݳϳé³í³ñí»É: ÆëÏ áñáß Ýáñ ³Õ³Ý¹Ý»ñ å»ï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ
ÁݹáõÝáõÙ »Ý Çμñ¨ ûñ»ÝùÝ»ñ` ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳ×á۳ݳÉáõ ¨ Ñáí³Ý³íá-
ñí»Éáõ ³ÏÝϳÉÇùáí:
44
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ï³ñμ»ñ ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ »Ï»Õ»óáõ øñÇëïáë³¹Çñ
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ¹³í³ÝáõÃÛ³Ý, μ³ñáÛ³-
ϳÝáõÃÛ³Ý, ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ áõ Í»ë»ñÇ, ³Ûɨ ³ñï³ùÇÝ` ù³Õ³ù³Ï³Ý μ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý
íñ³: ܳ ѳëï³ïáõÙ ¿.
². Àëï »Ï»Õ»óáõ μÝáõÃÛ³Ý ¨ ϳ½ÙáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ñÏÇ` »Ï»Õ»óÇÝ Ï³½Ù³íáñí»É ¿
ûñÇÝ³Ï³Ý ÑÇÙùÇ íñ³` áñå»ë áñáß³ÏÇ Ï³éáõÛóáí ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ, ѻ勉μ³ñ`
§ãÇ Ïñݳñ ÁÉÉ³É ³é³Ýó ë»÷³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ý` áñ ϳï³ñ¿ ³Ýáñ å³Ñå³Ýáõû³Ý »õ
å³ßïå³Ýáõû³Ý μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ñ³·³Ý»ñÁ¦: Æß˳ÝáõÃÛ³Ý ëáõμÛ»ÏïÝ
ûÅïí³Í ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý áõ í³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñáí, áñáÝù »Ýó¹ñáõÙ »Ý Ñݳ½³Ý-
¹áõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ: ì»ñçÇÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñí»É ³é³Ýó å³ïÅÇ Ï³Ù Ñ³-
ïáõóÙ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇÝ³Ï³Ý ¹³-
ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇ: ºí ³Û¹å»ë` §Çß˳Ýáõû³Ý μáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÇÝùÝÇÝ Û³é³ç Ïáõ
·³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ Ñ³ëï³ïáõûݿݦ12:
´. ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ÷³ëï³ñÏÁ øñÇëïáëÇ
íϳÛáõÃÛáõÝÝ ¿` ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÷á˳Ýóí³Í Çß˳ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É. §²Ù»Ý Çß˳-
ÝáõÃÇõÝÝ ÇÝÓ ïñáõ»ó³õ »ñÏÝùáõÙÝ »õ »ñÏñáõÙë. àõñ»ÙÝ ·Ý³ó¿ù μáÉáñ ³½·»ñÁ ³ß³Ï»ñ-
ï»ó¿ù... Üáñ³Ýó ëáíáñ»óÝ»Éáí, áñ ³Ù»Ý ÇÝã áñ Ó»½ å³ïáõÇñ»óÇ` å³Ñ»Ý¦ (سïÃ., ¶É.
ÆÀ, 18-20):
¶. Ðá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõóíáõÙ ¿ ݳ¨ ³é³ù»É³Ï³Ý Çß˳-
ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳ¹ñáõÃÛ³Ý ÷³ëï»ñáí, ûñÇݳÏ` äáÕáë ³é³ùÛ³ÉÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ùμ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳëï³ïí»óÇÝ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ, ³Ýѳí³ïÝ»ñÇÝ
å³ïÅ»Éáõ Ññ³Ù³ÝÝ»ñ, ûñ»ÝùÝ»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, å³ßïáݳϳñ·Ù³Ý ϳ-
ÝáÝÝ»ñ, Ñݳ½³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ïíÇñ³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
¸. ²í³Ý¹áõÃÛ³Ý áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ѳëï³ïíáõÙ ¿,
áñ μáÉáñ å³ïÙ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ »Ï»Õ»óÇÝ áõÝ»ó»É ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ËÙμáÕ, áõëáõó³ÝáÕ,
ûñÇݳ¹ñáÕ, ϳñ·³¹ñáÕ ¨ μ³ñ»Ï³ñ·áÕ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ:
²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí »Ï»Õ»óáõ í³ñã³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ³é³ñÏáÕ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ`
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ß³ñ³¹ñáõÙ ¿ Çñ ѳۻó³Ï»ïÁ å»ïáõÃÛáõÝ-»Ï»Õ»óÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý,
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
1. γÛë»ñ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ëϽμáõÝùáí` ÙÇÝ㨠Îáëï³Ý¹Ç³-
Ýáë ϳÛë»ñ ϳé³í³ñáõÙÁ »Ï»Õ»óÇÝ ãÇ áõÝ»ó»É ³ÝÏ³Ë í³ñãáõÃÛáõÝ, ¨ ÙdzÛÝ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ½áñáõÃÛ³Ùμ ¿ ϳ½Ùí»É Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ: ÊݹÇñÁ ï³ñμ»ñ
ѳñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ùÝÝ»Éáí` úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ »Ã» ³Ûë ѳÙá½ÙáõÝùáí
Ó·ïáõÙ »Ý ß»ßï»É ùñÇëïáÝÛ³ ϳÛëñ»ñÇ` Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáí »Ï»Õ»óÇÝ ³½³ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ëï³ó³í ѳɳͳÝù-
Ý»ñÇó Ñ»ïá, ³å³ ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁݹáõÝ»É: ÆëÏ »Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÇó ³Ý-
Ï³Ë Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ ã»ÕÛ³É ¿ ѳÛï³ñ³ñíáõÙ, ³Ûë ï»ë³Ï»ïÁ Ùdz-
Ýß³Ý³Ï å»ïù ¿ Ñ»ñù»É, ù³Ý½Ç §³ñï³ùÇÝ »õ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ÛÝ ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
½áñë ³é³ù»³Éù å³ïáõÇñ»óÇÝ »õ ë³ÑٳݻóÇÝ, ºÏ»Õ»óÇÝ ÇÝùÝ ¿ñ áñ ѳëï³ï»ó
³é³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ý ÙÇç³Ùïáõû³Ý¦13: л勉μ³ñ` »Ï»Õ»óáõ í³ñ-
45
ã³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ íÇ׳ñÏ»ÉÇ ã¿:
2. Ðñ»³Ï³Ý ³é³ñÏáõÃÛ³Ùμ` øñÇëïáëÁ Ó·ïáõÙ ¿ñ ³Ý÷á÷áË ÃáÕÝ»É ÐÇÝ úñ»ÝùÁ,
áõëïÇ ã¿ñ ϳñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÝ»ñÇó ³ÝÏ³Ë Ýáñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ Ó¨³íáñ»É Çñ
»Ï»Õ»óáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ Çß˳ݳßÝáñÑ»Éáõ å³ÑÇÝ øñÇëïáëÁ å³ï-
íÇñ»ó å³Ñå³Ý»É ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãáí í»ñç ¹ñí»ó ÑÇÝ ù³Ñ³Ý³Û³-
å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ: ÊݹÇñÝ ³é³í»É å³ñ½³μ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí úñÙ³ÝÛ³ÝÁ
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ùÝÝ»É ÐÇÝ úñ»ÝùÁ, áñáõÙ §ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ó·³õáñ³Ï³Ý Çß˳Ýáõ-
ÃÇõÝÁ μáÉáñáíÇÝ ½³ï ¿ñ ÏñûÝ³Ï³Ý¿Ý Ï³Ù ù³Ñ³Ý³Û³å»ï³Ï³Ý¿Ý, áñáíÑ»ï»õ Øáíë¿ë
ÇßË³Ý ÕñÏáõ»ó³õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, ÇëÏ ²Ñ³ñáÝ` ù³Ñ³Ý³Û³å»ï¦14: àõñ»ÙÝ` ϳñáÕ »Ýù
»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ç ëϽμ³Ý» ݳ˳ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ñá·¨áñÇ ¨
³ß˳ñÑÇÏÇ: ²Ûë ϳñ·Á å³Ñå³Ýí»ó §¸³ï³õáñ³ó¦ ¨ §Â³·³õáñ³ó¦ ųٳݳÏÝ»-
ñáõÙ ¨ë: ÐÇÝ úñ»ÝùÇÝ Ñ»ï¨»Éáí áõ ÜáñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý` ³½·»ñÁ ëáíáñ»óÇÝ áã û
Ùdzíáñ»É, ³ÛÉ μ³Å³Ý»É Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑÇÏ áõ Ñá·¨áñ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ:
3. ä³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇó μË»óíáÕ ³é³ñÏáõÃÛ³Ùμ` ÑÇß³ï³ÏíáõÙ »Ý
³ÛÝ ¹Çåí³ÍÝ»ñÁ, »ñμ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÝ áõ ѳÛñ³å»ïÝ»ñÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ` ûųݹ³Ï»Éáõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇ ·áñͳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨
³ñ·»É»Éáõ Ï»ÕÍ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ÇñáÕáõÃÛ³Ùμ ¿É ÷áñÓáõÙ »Ý ѳëï³ï»É ³ÛÝ ³ÝÑÇÙÝ
ϳñÍÇùÁ, û §ºÏ»Õ»óÇÝ ³Ý·³Ù ׳Ýã³Í »õ ÁݹáõÝ³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ý
Çñ³í³ëáõÃÇõÝÁ` ÏñûÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõ íñ³Û¦15: ²Ûë ϳñÍÇùÝ úñÙ³ÝÛ³ÝÁ Ñ»ñùáõÙ ¿`
μ³ó³ïñ»Éáí, áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï ï³ñμ»ñ³Ï»É
ûñÇݳëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ·áñͳ¹ñáõÃÛáõÝÁ:
Îñáݳ¹³í³Ý³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ μ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í »Ý
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÁ ¨ ѳÛñ³å»ïÝ»ñÁ, ѻ勉μ³ñ` áñ¨¿ áñáßáõÙ ãÇ Ï³Û³óí»É
ÙdzÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ùùáí: ´³Ûó ÅáÕáíÝ»ñáõÙ í³í»ñ³óí³Í
áñáßáõÙÝ»ñÁ ·áñͳ¹ñ»ÉÇë »ñμ»ÙÝ Í³·»É »Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ѳϳé³Ïáñ¹Ý»ñÇ Ï³Ù
³Õ³Ý¹Ý»ñÇ ÁÙμáëïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí: àõ ù³ÝÇ áñ Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Çñ³Ï³-
ݳóÝáõÙ å³ïÅÇã ·áñͳéáõÛÃ, ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³ñ¹³ñ³óíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ-
Ý»ñÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ` Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ §¹ÇÙ³Í »Ý ³ß˳ñѳϳÝáõû³Ý
μ³½áõÏÇÝ, áñ ϳñáÕ ¿ ³ñï³ùÇÝ μéݳ¹³ïáõû³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ·áñͳ¹ñ»É ï³É
ûñ¿ÝùÝ»ñÝ áõ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ¦16: ºñμ»ÙÝ ¿É ³ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ §ËáѳϳÝ
ݳ˳ï»ëáõû³Ùμ¦ ·áñͳÏó»É Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï` ³å³Ñáí»Éáõ Ý»ñå»ï³Ï³Ý
ϳ٠ݻñ³½·³ÛÇÝ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ:
Æß˳ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ËݹñÇ úñÙ³ÝÛ³ÝÇ ÷³ëï³ñÏáõÙÝ»-
ñáõÙ ³ÏÝѳÛï »Ý Ýñ³ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ. ³) å³ßïå³Ý»É Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÇÝùÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ, μ) å³ßïå³Ý»É Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÝ áõ Çñ³-
íáõÝùÝ»ñÁ, ·) å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ѳëï³ï»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½-
·³ÛÇÝ-Ñá·¨áñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ýûï³ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ûï³ñ
ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ùÝÝáõÙ ¿ ݳ¨ Ñá·¨áñ áõ ³ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»-
ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ßáõñç ûï³ñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ: سëݳíáñ³å»ë ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ ɳïÇ-
Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáí ߳ѳñÏíáõÙ ¿ ÑéáÙ»³óÇ Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÇ`
46
ù³Õ³ù³Ï³Ý μ³½Ù³¹³ñÛ³ Çß˳ÝáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýáí »Ï»Õ»óÇÝ Ó·ïáõÙ
¿ñ í³ñã³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Çñ³í³Ï³ñ·Ç, áñÁ μ³ó³ñÓ³Ï ÉÇÝ»ñ áã ÙdzÛÝ ÏñáݳϳÝ
áñáßáõÙÝ»ñáõÙ, ³Ûɨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÛÝ ·áñÍÁÝóóÝ»ñáõÙ, áñáÝù ϳñáÕ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ Ï»ñå
ݳËÁÝóó, ѳÙÁÝóó ϳ٠ѻïÁÝóó ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÏñáÝ³Ï³Ý áñ¨¿ ËݹñÇ
Ñ»ï: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ùμ` ³Ûë ëϽμáõÝùÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ·áñͳ¹ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí
ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý áõ ÅáÕáíñ¹Ç Ùáï Ó¨³íáñí»ó ëË³É Ï³ñÍÇù. §ÇÝã áñ
ÏñûÝ³Ï³Ý ¿ñ ϳ٠»Ï»Õ»ó³Ï³Ý` ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳é³õ ϳñÍáõ»ó³õ ѳϳù³Õ³ù³Ï³Ý
ÁÉɳÉ, áñáíÑ»ï»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñÁ Áݹ ÇÝù»³Ý ëÏë³Ý ³ÝÙ³ëÝ ÉÇÝÇÉ »Ï»Õ»ó³-
Ï³Ý ûñÇݳó Ñ»ï ³éÝãáõÃÇõÝ áõݻݳɿ. »õ... Ñ»ï½Ñ»ï¿... »ñÏáõ Çß˳Ýáõû³Ýó ÙÇç»õ
Çñ³ñáõ ¹¿Ù ѳϳé³Ïáõû³Ý Ùßï³ï»õ ¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ ëï»ÕÍáõ»ó³õ¦17:
ÊݹñÇ Çñ³í³Ï³Ý ѳñÃáõÃÛáõÝÝ ³éÝãíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý
ëϽμáõÝùÝ»ñÇÝ: ÐéáÙ»³óÇ ³ëïí³Í³μ³ÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý IV ¹³ñÇ Ñ³Ûñ³μ³Ý
àåñ³¹áë Ø»ÉÇí³óáõ ³Ûë ¹ñáõÛÃÇ íñ³. §àã ÿ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÝ ¿ ۻϻջóõáç, ³ÛÉ
»Ï»Õ»óÇÝ ¿ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõݦ: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ μ³ó³ïñáõÃÛ³Ùμ` ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ (re-
publicus) ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ÑÇÝ É³ïÇÝ»ñ»Ý μ³éÇÙ³ëïáí Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §³Ù¿Ý ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ »õ áã ÿ áñáß Ó»õáí ϳé³í³ñáõÃÇõÝ ÙÁ¦18, ³ÛëÇÝùÝ` ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ` ³ÝÏ³Ë Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Çó: ¸»é¨ë ÎÇÏ»ñáÝÁ ѳÝñ³-
å»ïáõÃÛáõÝ ³ë»Éáí` ÝϳïÇ áõÝ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ, ³í»ÉÇ ×ß·ñÇï` §ÐéáÙáõÙ Çñ³Ï³Ý³ó-
í³Í å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦19: Àëï úñÙ³ÝÛ³ÝÇ` áÕç ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÁ ͳ·áõÙ ¿ ³ÛÝ ë˳É
ѳÙá½ÙáõÝùÇó, û §»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ÇßË¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõû³Ý
íñ³Û, ϳ٠ÿ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÁ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ÙdzÛÝ ³½³ï, ³ÛÉ Ý³»õ ½³ï¦20, ÇÝãÁ
μݳϳݳμ³ñ ÁݹáõÝ»ÉÇ ã¿, ù³ÝÇ áñ ѳϳëáõÙ ¿ »ñÏñ³ÛÇÝ Ï»óáõÃÛ³Ý Çñ³í³-
ѳëï³ïáõÙÝ»ñÇÝ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ,
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ã»Ý: ´³Ûó »ñμ ù³Õ³ù³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³éÝáõÙ »ñÏáõ
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ѳٳ·áñͳÏó»Ý ÷áËѳٳӳÛ-
ÝáõÃÛ³Ùμ áõ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛ³Ùμ: ´³óÇ ³Û¹, Ù»Ï å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É
ÏñáÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ ³Ûë å³ï׳éáí ³Ýïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ã¿ ÁݹáõÝ»É,
áñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, û¨
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ϳñáÕ »Ý Ñá·¨áñ ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ùμ ϳ½Ù»É
ù³Õ³ù³Ï³ÝÇó ³é³í»É Áݹ³ñÓ³Ï ÏñáÝ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ:
²Û¹åÇëáí` úñÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ Ñá·¨áñ áõ ³ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»°
ÙdzÓáõÉÙ³Ý, û° μ³ó³ñÓ³Ï ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï»ï»ñÁ: ÐÇÙݳѳñóÇ ÉáõÍÙ³Ý
μ³Ý³ÉÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿áõÃÛ³Ý, Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ËݹÇñÝ»ñÇ áõ ·áñͳéáõÛÃ-
Ý»ñÇ ×ß·ñÇï ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÝ ¿, ¹ñ³Ýó ѳñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝÁ:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñå³ï³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ³å³
»ÉÝ»Éáí ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÇó` úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿. §Í³é³Û ÙÁ
ãÏñݳñ »ñÏáõ Ý»ñÑ³Ï ï¿ñ»ñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ·áѳóÁÝ»É... ³Ûëå¿ë ³É Ù³ñ¹ ãÏñݳñ
Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ·áѳóÁÝ»É ½²ëïáõ³Í ¨ ½³ß˳ñÑ, Çñ³ñáõ Ý»ñÑ³Ï Ý߳ݳÏáõû³Ùμ
³éÝáõ³Í, μ³Ûó »Ã¿ Ñå³ï³Ï»óÁÝ»Éáí ³ß˳ñÑÇ ·áñÍ»ñÁ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ áõÕÕáõû³Ý¦21:
47
гÛáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛ³Ùμ »ñÏáõ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ Ñå³ï³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ËݹÇñ ãÇ Í³·»É: ÄáÕáíáõñ¹Ý ÁݹáõÝ»É áõ ·Ý³Ñ³ï»É ¿ ³½·³Ýå³ëï
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³ñáÕ Ñá·¨áñ áõ ³ß˳ñÑÇÏ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë¨ ·³ÑÁÝÏ»ó
³ñ»É ¹³í³×³ÝÝ»ñÇÝ áõ μéݳϳÉÝ»ñÇÝ: ØÇÝã¹»é ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ
ѻ勉Ýùáí ÷áËí»É ¿ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ »ñμ»ù
ã»Ý ѳݹáõñÅ»É ûï³ñ Ñá·¨áñ Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ:
ä³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ϳñáÕ »Ýù ѳëï³ï»É, áñ
øÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý å³ßïáݳϳݳóáõÙÇó Ç í»ñ Ñá·¨áñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ ÁÝϳÉí»É ¿ áñå»ë
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙݳå³ÛÙ³Ý, áñÁ ¹ñë¨áñí»É ¿ áñå»ë ·Ç-
ï³Ïóí³Í ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ¨ ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷áñáßÇã: ²Ûë ³éáõÙáí ¿ úñ-
Ù³ÝÛ³ÝÁ ÝßáõÙ, áñ §ÎñûÝ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ÁÝ»ÉÁ гÛáó å³ïÙáõû³Ý Û³ïϳÝÇß
å³ñ³·³Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿¦, ¨ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ ½³Ý·í³-
ͳÛÇÝ μÝáõÛà ãÏñ»óÇÝ, §í³ëÝ½Ç Ð³Ûáó μ³Ý³ÏÁ Çõñ ͳÝûà ù³çáõû³ÝÁ ÏÁ ÙdzóÝ¿ñ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »é³Ý¹Á¦22: Ðá·¨áñ-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ³Ýûï³ñ»ÉÇáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñ³Û Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ñéã³Ï»ó áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Ñ»Ýù: ²Ûë
ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ μ³½ÙÇóë ³å³óáõóí»É ¿ ÙÇçå»ï³Ï³Ý-ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáõÙ: Àݹ áñáõÙ` ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏñáÝÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï
»Õ»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÁ23: àõëïÇ`
³ÝÑÇÙÝ ¿ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, û §Ðá·¨áñ³Ï³Ýáõû³Ý ³Û¹ »é³Ý¹áõÝ ·áñÍáõÝ¿áõû³ÝÁ
Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ëáñà ¿ñ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÁ: пÝó ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇ μ³ó³Ï³Ûáõû³Ùμ ¿É
ѳëϳݳÉÇ ¿, ÿ ÇÝãáõ ³ÛÝåÇëÇ ³Ýï³ñμ»ñ í»ñ³μ»ñÙáõÝù óáÛó ïí»ó Ñ³Û ÛÇ»ñûÏñ³-
ïÇ³Ý »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõû³Ý áãÝã³óÙ³ÝÁ ²ñß³ÏáõÝ»³ó ï³Ý ³ÝÏáõ-
Ùáí¦24: гϳé³ÏÁ, Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³½·³Ù»ï ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ
ϳñáÕ³ó³í Ñݳñ³íáñÇÝë ÷á˳ñÇÝ»É å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ:
úñÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ñÅ»íáñáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÇÏ áõ Ñá·¨áñ ³ÛÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³½·Ç Ï»óáõóÛÇÝ ÑÇÙù»ñÁ »ñμ»ù ã»Ý ¹³ñÓñ»É ѳñϳ-
¹ñ³Ï³Ý ½ÇçáõÙÝ»ñÇ ûμÛ»Ïï` ÉÇÝ»Éáí §Ð³Û Ã³·³õáñáõû³Ý ¨ Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ÛϳϳÝ
ïÇå³ñÁ å³Ñ»Éáõ ³ß˳ïáÕ (Áݹ·ÍáõÙÁ. – È.ê.)¦25: ÐáõÛŠϳñ¨áñ ¿ñ ݳ¨ Ýñ³Ýó Çñ³-
í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ñ³ñ³-
μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ·³íáñí»É »Ý ³½·³ÛÇÝ (³ß˳ñÑÇÏ áõ ϳÝáݳϳÝ) ûñ»ÝùÝ»ñáí:
Ðá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ûųݹ³Ï»É ¿ ï»Õ³Ï³Ý Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÇÝùݳí³ñáõÃÛ³ÝÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` å³ßïå³Ý»É §Ï»Ýïñáݳϳݦ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³-
ϳÛáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ` 㻽áù³óÝ»Éáí áñáß ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ Ï»ÝïñáݳËáõÛë Ó·ïáõÙÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë¨ §μ³Å³Ý»³É Çß˳ÝÝ»ñáõ Ùdzμ³Ý³Ï³Ý ϳåÁ å³Ñ»Éáí, ¨ å³ïß³× Ëñ³ïÝ»-
ñáí ½Çñ»Ýù ù³ç³É»ñ»Éáí¦26: ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý μ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá §Ï³Ãá-
ÕÇÏáëÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñ »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Çñ³ñáõ
Ïó»Éáõ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÝ ¿Çݦ27: Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýó ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³çáÕí»É ¿ ûï³ñ ϳé³í³ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÕ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý áñáß ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý: гÛïÝÇ ¿ ݳ¨ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ Ñ³Û Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ë-
ݳÏóáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë Ýßí³Í å³Ûù³ñÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëÝ»ñ` Ýñ³Ýù ÑÇÙݳíáñ»É »Ý
48
ûï³ñ ½³íÃáճϳÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ³½·³ÛÇÝ ³åëï³ÙμáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ûñÇ-
ݳϳÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛáõÝÁ:
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ùÝݳñÏáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý` áñå»ë ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ó¨Ç, ϳé³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ùdzëݳ-
ϳÝáõÃÛ³Ý áõ μ³Å³ÝÙ³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñÁ: ä»ïáõÃÛ³Ý Ó¨Á å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ýñ³
ͳ·Ù³Ý áõ ϳ۳óÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ý Ï³½-
Ùáí, ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí: ä»ïáõÃÛ³Ý Ó¨Á μÝáõó·ñáõÙ ¿
å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÁ, ϳé³í³ñÙ³Ý Ó¨Á ¨ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý í³ñã³Ó¨Á: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ
μÝáñáßÙ³Ùμ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ μ³ñáÛ³Ï³Ý áõ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù Ï»ÝïñáݳÝáõÙ »Ý §Ï¿ïÇ ÙÁ íñ³Û` áñáõÝ ÏÁ ۳ݷÇÝ
Û³ñ³μ»ñáõû³Ý μáÉáñ ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ: ºñμ ³Û¹ Ï»¹ñáÝÁ ÙÇ³Ï ¿ »õ ³Ýáñ... ÏÁ ۳ݷÇÝ
áõÕÕ³ÏÇ μáÉáñ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, å³ñ½ ÏÁ ÏáãáõÇ ³Û¹åÇëÇ Ï»¹ñáÝÇ ÙÁ ßáõñç
ϳ½Ùáõ³Í ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ¦28: ¸³ßݳÛÇÝ (ý»¹»ñ³ïÇí) å»ïáõÃÛáõÝÁ μ³ñ¹ ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ
¿, áñÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í å»ï³Ï³Ý
ϳ½Ù³íáñáõÙÝ»ñ »Ý. §»Ã¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ, Çμñ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñ, ÏÁ
ÙdzõáñáõÇÝ áõñÇß »õ ·É˳õáñ Ï»¹ñáÝÇ ÙÁ ßáõñçÁ, ³ÛÝ ³ï»Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÏáãáõÇ
μ³Õ³¹ñ³Ï³Ý, ÇÝãå¿ë »Ý ٻͳ·áÛÝ å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ
¹ñáõû³Ùμ Ùdzõáñáõ³Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ ·É˳õáñ Ï»¹ñáÝ ÙÁÝ ³É` ÁݹѳÝáõñ »õ
³ñï³ùÇÝ í³ñãáõû³Ý ѳٳñ¦29:
Àëï úñÙ³ÝÛ³ÝÇ` »Ï»Õ»óÇÝ ÝáõÛÝå»ë §μ³Õ³¹ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõݦ ¿, ù³ÝÇ áñ
§Æõñ³ù³ÝãÇõñ ³½·Ç ϳ٠³ß˳ñÑÇ Ù³ëݳõáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ ³É áõÝÇÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý
Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ` áñáÝù »Ý ѳÛñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ áõÝÇÝ øñÇëïáëÇ ºÏ»Õ»óõáÛÝ ÙÇáõû³Ý
ÁݹѳÝáõñ Ï»¹ñáÝÁ` áñ μáí³Ý¹³Ï ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÄáÕáíÝ ¿¦30: ÆѳñÏ»,
Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ áñå»ë ³Û¹åÇëÇ Ï»ÝïñáÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù î.ÄáÕáíÝ»ñÇ
Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ:
úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ϳé³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ å³ïٳϳÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó
ѳçáñ¹³÷áËáõÃÛáõÝÁ` å³ñ½³·áõÛÝ Ó¨Çó ÙÇÝ㨠Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ. §Ñ³Ûñ³Ï³Ý
Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ ϳ٠½ûñáõÃÇõÝÁ Áݹ³ñÓ³Ïáõ»Éáí ݳѳå»ï³Ï³Ý ¹³ñÓ³õ, ݳѳå»ï³-
ϳÝÁ Çß˳ݳϳÝÇ ÷áËáõ»ó³õ, Çß˳ݳϳÝÁ ó·³õáñ³Ï³Ý »Õ³õ, ó·³õáñ³Ï³ÝÁ
å³Ûٳݳ¹ñ³Ï³ÝÇ ³Ýó³õ, å³Ûٳݳõáñ³Ï³ÝÁ ûñÇÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õ... ¨
³Ûëûñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõû³Ýó Ù¿ç ûñ¿ÝùÁ ·»ñ³·áÛÝ ½ûñáõÃÇõÝ »Õ³õ¦: Æñ³í³Ï³Ý
å»ïáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÁ ûñ»ÝùÇ ³éç¨ μáÉáñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, §áñáí áã
ÙdzÛÝ ³ÝÑ³ï ³ÝѳïÇ, ѳÝñáõÃÇõÝ Ñ³Ýñáõû³Ý, ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÁÝÏ»ñáõû³Ý, ³ÛÉ ÙÇÝã¨
ÇëÏ ³ÝѳïÁ Çõñ ϳé³í³ñáõû³Ý ¹¿Ù ûñ¿ÝùÇ ½ûñáõû³Ùμ Çñ³õáõÝù å³Ñ³Ýç»Éáõ ¨
ËݹÇñ ÉáõÍ»Éáõ μ³ó ׳Ýå³Û ÙÁ áõÝÇ Çõñ ³é稦31:
ÐÇÙÝí»Éáí ³í³Ý¹³Ï³Ý ¨ Çñ ųٳݳÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ áõ
ѻﳽáï»Éáí ï³ñμ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõó³Ï³ñ·Á` úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳé³í³ñÙ³Ý
Ó¨»ñÇ ×Çßï ϳ٠ëË³É ÉÇÝ»ÉÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý,
ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý μ³ñûñáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹Ç áõ å»ïáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ϳé³í³ñáÕ-
Ý»ñÇ μ³ñáÛ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýϳñ³·ñÇ ¨ ³ÛÉ ëϽμáõÝùÝ»ñÇ áõ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùμ:
49
Àëï Ýñ³` ϳé³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÝ »Ý Ùdzå»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ,
áñáÝó Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí, ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ μÝ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñáí, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ Ï»óáõÃÛ³Ùμ: ØdzÝ߳ݳÏ
Ù»ñÅ»ÉÇ »Ý μ³ó³ñӳϳå»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ³ëïí³Í³å»ïáõÃÛáõÝÁ` Çμñ¨ ³ÝËïÇñ μáÉáñ
³½·»ñÇÝ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñ, áñáÝó ³éϳÛáõÃÛ³Ùμ ÅáÕáíñ¹Ç μ³ñûñáõ-
ÃÛáõÝÁ »ñμ»ù ãÇ ¹ÇïíáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ Ýå³ï³Ï:
γé³í³ñÙ³Ý ³é³í»É ã³÷³íáñ Ó¨ úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý
Ùdzå»ïáõÃÛáõÝÁ` ÑÇÙÝí³Í ¹³ë³ÛÇÝ-Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ý-
óáõÙ³ÛÇÝ Ó¨ ¿, áñÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ëϽμáõÝùáí ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÙÁ:
ì»ñçÇÝÁ μáÉáñ Ó¨»ñÇó É³í³·áõÛÝÝ ¿, ù³Ý½Ç ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ μ³ó³éíáõÙ »Ý μáÉáñ
ï»ë³ÏÇ ËïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ Ñݳñ