Вы находитесь на странице: 1из 328

Apcenuje, грч.

’Αρσένιος — храбар, мужееан, име


хришНанског свешише/ьа · Белимир, сложено
име од словенских основа · Божидар, йревод грч-
ког имена Θεόδωρος — дар од Бога · Борис, од
Борислав · Вашрослав, йревод лашинског имена
Ignatius. Преи je ово име узео йознаши фило­
лог Вашрослав Jazuh · Веро/ьуб, сложено име,
настало у noeuje време йрема именима шийа Бо-
го/ьуб, Драго/ьуб, Мирол>уб, uiud. · Горчиле, Вук
Kapayiuh каже: ,,Τακο Hajeuiue Прозову онога Koju
се роди у йланини код сшоке.” Мисли се да йос-
iüaje од именице гора · Дабижив, сложено име
од три елеменша: да, би, жив · Крагу/, назив
йшице узеШ за лично име. Од овог личног имена
насшао je шойоним Kpazyjeeaif · Лека, од Алекса,
Александар, ишд. · Jbydeeuiü, сложено име од
с ювенских основа; нема ешимологщски нишша
РЕЧНИК
ЛИЧНИХ ИМЕНА
КОД СРБА

Милица ГрковиЬ
РЕЧНИК
ЛИЧНИХ ИМЕНА
КОД СРБА
БИБЛИОТЕКА РЕЧНИКА
Уредници Ъор1)е ТрифуновиЬ
Бранка ТасиЬ
МИЛИЦА ГРКОВИВ

РЕЧНИК
ЛИЧНИХ ИМЕНА
КОД СРБА

4f^ÜaL ВУК КА РА Ц И Ъ
БЕОГРАД
L E X IC O N N O M IN U M P R O P R IO R U M
A P U D S E R B O S O C C U R E N T IU M

C O L L E G IT
M IL IC A G R K O V IČ

B E L G R A D I M C M L X X V II
ПРЕДГОВОР

Л и ч н а и м ен а, к а о jeflaH о д о б л и к а н а р о д н о г ств а р ал ап ггв а и д е о


лек си ч ког б л ага, у себи н о с е п е ч ат историке, култу р н и х yTHiiaja и
в е за , т р ад и ц щ е, o ö m a ja , р ел и гщ е , je3H 4xor pa3Boja, н а р о д н е п сихо-
л о г щ е , схватагьа ж и в о т а и п о гл е д а н а свет.
И стр аж и вач и р а зл и ч и т и х научн их ди сц ип лин а, св ак и и з св о г
асп ек та, м о г у у н>има наЬ и м а т е р щ а л з а реш ава& е м н о г и х п р о б л е м а .
У н а п ш м Haj3Ha4 ajHHjHM р еч н и ц и м а сак у ш ьен а су м н о г а и м е н а
к а о с а с т а в н а ц ели н а je3H4Kor б о г а т с т в а , а л и д о с а д а н щ е ура1)ен
нщ 'едан п отп ун щ и зб о р н и к ли ч н и х и м е н а k o jh б и о м о гу Ь и о свестр ан о
проучаван>е н аш ег ан т р о п о н и м щ с к о г си стем а.
Н а т о м пол>у к о д н ас су р а д и л и В ук К ар ац и Ь , 1 о в ан П ачи Ь ,
П а в л е J. Ш аф ари к, Т о м а М ар ети Ь , Т и х о м и р O cTojiih и др у ги .
В ук К ар ац и Ь , путу^уЬи п о н а ш и м KpajeBHMa и зa π a ж a jy h и све
ш т о м о ж е б и т и д р аго ц ен о з а н аш у к у лтурну и с то р щ у и н ац и о н а л н у
ку л ту р у , за п и с а о je 1814. г о д и н е у п р е д го во р у М а л е йросШонароднье
славено-сербске йеснарице: „ А л и п о г о р е и м е н о в а т и м м е с т и м а и п о
Р е с а в и , ϊο ιπ τ су С е р б л ь и н а л и к н а с т а р е С е р б л ь е ; и м е д ь у н ь и м а
с е !о щ г чую н а ш а л и е п а С л а в ен о -С ер б ск а и м е н а .“ Т о м п р и л и к о м
je п о х в а л и о ю ьиж евн ика М и л о в а н а В и д акови Ь а д а „за с л у ж у е о с о -
б и т у б л а г о д а р н о с т о д с в о ега р о д а ; н е с а м о з а т о , ш т о о н с в о и м к н ьи -
г а м а р о д св о й п росвещ ав а, и вкус м у о т в о р а , н е го о с о б и т о з а т о :
ш т о и м е н а С л авен о -С ер б ск а, у с в о и м к н ь и г а м а , у п о т р е б л ь а в а .“
У п р ед го в о р у п р в о г издан>а с в о га Срйскош р/ечника, o 6jam -
а а в а д а су св а у н ета и м ен а у зе т а и з н а р о д а и д а „ З б о г и м е н а С рпски
в р щ е д н о б и б и л о н а ш т а м п а т и jeflaH п о м ен и к и з н а м а с т и р а Р ач е,
Kojn се сад н а л а зи у Ф р у ш к о го р ск о м н а м а с т и р у Б ео чи н у . Т о je ве­
л и к а ю ь и га , к а о о к т о и х н а п о т а б а к а и у a o j и м а н е к о л и к е ил>аде
С р п с к и и м ен а (м уш ки и ж ен ск и ).“
У п р ед го в о р у р еч н и ка сл о вен ск и х и м е н а 1 о в ан а П ач и Ь а, k o jh
je и за ш а о у Б у д и м у 1828. г о д и н е , н а гл а ш ен о je д а су С л о в ен и т о к о м
в е к о в а у зи м а л и стр ан а, у г л а в н о м г р ч к а и л а т и н с к а и м е н а , н аш е м
н а р о д у ту 1}а и н ер азу м л .и в а , и д а je веЬ в р ем е д а се в р а т е cBojnM
сл о в ен ск и м и м ен и м а.
П а в л е J. Ш аф ари к j e jo in п о ч е т к о м п р о ш л о г ст о л е Ь а у в и д ео
д а б и з а словен ску н ауку б и л о в р л о д р аго ц ен о п р и р е д и т и jeflan п о т-
п у н и о н о м аст и к о н , п а je п р е д Kpaj ж и в о т а п о ч ео и п р и п р е м а т и гр а^ у
з а j e д н у так ву кн>игу, а л и г а j e с м р т сп р еч и л а д а за м и с а о с п р о вед е
д о Kpaja.
8

М . М о р о ш к и н je у CBoj С ла вян скш именослов ь или собрате


славянскихъ ли ч н ы хъ им ень, Kojn je и з а ш а о у С ан к тп етерб у р гу 1867.
го д и н е, у в р сти о rp atjy и и з срп ски х и зв о р а .
Т о м а М ар ети й , jeflaH о д н аш и х Haj3Ha4 ajHHjnx ф и л о л о га , пи-
ш уйи 1886. р асп р аву о н а р о д н и м и м е н и м а и п р ези м ен и м а у Х р в а т а
и С р б а , за п а з и о je н ед о статак jeflH or п о т п у н о г речника личних и м ен а.
М и сл и о je и с а м д а састав и je д ан о н о м а с т и к о н , а л и су г а р а зн и п о -
с л о в и о д в е л и д р у ги м п утеви м а.
У в р е м е 5у!)ен>а н ац и о н а л н е св ести , у д о б а оживл>аван>а н а-
р о д н е тради ц щ 'е, н ар о ч и т о п о сл е ослобо!)ек>а о д ту р ско г р о п с т в а и
стваран>а м о д е р н е српске др ж ав е, и л и ч н а и м ен а су п о с т а л а 3Ha4 ajaH
е л ем ен ат н а Kojn се о б р а й а л а пажн>а.
У flp y ro j п о л о в и н и п р о ш л о га в е к а n o ja e w io се н ек о л и к о спис-
к о ва н а р о д н и х и м ен а Koje je и зд а в а л а С р п ск а п р аво сл ав н а ц р ква.
С ви су о н и о д р а з тежн>е д а се п о ти сн у с т р а н а и м ен а и д а н а св е т л о с т
д а н а до!)у н а р о д н а и м е н а с л о вен ск о г п о р е к л а , за б ел е ж ен а у Haj-
старщ 'и м с р п ск и м сп о м ен и ц и м а, и ли п ак, сач у ван а у в е к о в и м а н о -
ineHoj т р а д и ц и и .
Ч и ка-1 о ви н л и с т „ Н е в е н “ je 1889. г о д и н е у öpojeBHMa 18. и 19.
д о н е о сп и сак срп ски х личних и м е н а и п о зи в д а се бележ е и м е н а за
Koja ч и т а о ц и буду д о зн а л и , а у д а т о м сп иску их н ем а.
Ч а с о п и с „ Р а с к о в н и к “ , с а к у п л ^ у й и и o5jaBJbyjyf\H н а р о д н о
б л а г о , с т а в и о je у п р о г р а м CBoje д е л а т н о с т и д а у н ар о д у с а б е р е п о -
CTojeha и м е н а , к а о и н ап у ш тен а и м е н а Koja су заб ележ ен а у п о р о д и ч -
н и м читул>ама, н а н ад гр о б н и м с п о м е н и ц и м а и у сейагьим а старщ 'их
л>уди. У т о м ц ш ьу je „ Р а с к о в н и к “ у je c e a e M 6 p o jy 1970. го д и н е р ас-
п и сао н а гр а д н и к онкурс и п о зв а о CBoje ч и т а о д е д а у зм у у чеш й а и
д а n o n n cy jy „pel)a, ман>е п о зн а т а и заборавл>ена“ и м ен а. Н а п о зи в
су се о д а з в а л и BpojHH сар ад н и ц и и з р а зн и х KpajeBa н аш е з е м л е , а
н еки су се ja e n n n чак и з А у стр а л щ е, А м ер и к е, К а н а д е , Е н гл еск е и
д р у ги х стр ан и х зем а л .а . П р и сп ел е п р и л о ге с а м уазб учи ла и oöjaB aria
у „ Р а с к о в н и к у “ у то к у 1970. и 1971. г о д и н е (бр. 12 и 13). С а р а д н и ц и м а
AyryjeM за х в а л н о с т за сарадн>у и п о с л а т и м атерщ 'ал.
Д о б щ е н и п о д а ц и у врш йен и су у п о п и с и м е н а Kojn с а м саста-
в и л а н а о сн о в у MHoroöpojHHX и с то р щ ск и х и зв о р а , како и зд ати х ,
та к о и Heo5jaBJbeHHX.
Н а п р в о м м есту су о б р а ^ и в а н е п о в е д е српских в л а д а р а и
в л астел е, Koje сад р ж е сп искове д а р о в а н и х сел а и попи се и м е н а хьуди
KojH су ж и в ел и н а т и м п о сед и м а. З а т и м су к о р и ш й ен и ту р ск и теф -
т ер и (п ореск и п оп и си стан овн ип ггва) jo m и з п р ви х д е ц е н щ а о т о -
м ан ск е в л ад ав и н е у н а ш и м KpajeBHMa, je p су и о н и сач у вал и м н о г а
н а ш а и м е н а , о д Kojnx су н е к а д а н а с в ей заборавл>ена. М ан асти р с ки
п о м ен и ц и , д и п ти си , сар а н д а р и и читул>е, кн.иге р ас х о д а и п р и х о д а ,
ц р квен е м а т и ц е к рш тен и х , венчани х и у м р л и х — д о п р и н ел и су д а
се п р о ш и р и 6 p o j скупл>ених и м ен а. Д о м о в н и п р о т о к о л и кршн>ака,
досел>ених и одсел>ених, п о п и си п о ги н у л и х и у р а т о в и м а н е стал и х
као и о н и х Kojn су п реж и вел и р а т н е с т р а х о т е , за т и м сп искови п о -
р еских о б в е зн и к а и д о б р о т в о р а р а зн и х д р у ш тав а , тр го вач ке белеш -
ке д у ж н и к а, п о п и си у м р л и х у еп и д ем щ 'ам а, и н т е р н а ц щ ам а и л о го -
р и м а , о м о г у й и л и су д а се с азн а ш т о вей и 6 p o j и м ен а.
9

Н а осн ову н авед ен о г м а т е р и а л а , к а о и садап п ьег стан>а, Koje


се м о ж е п р а т и ти к р о з дн евн е л и с т о в е („ П о л и т и к а “ , „ Б о р б а “ , „ П о ­
л и т и к а експрес“ , „Вечернее н о в о с т и “ и тд .) с а б р а н а je ц е л а р и зн и ц а
о д п реко д есет х ш ь ад а р а зл и ч и т и х и м ен а.
Р а д и п ровере п о д а т а к а , д о п у н е попи сан их и м ен а, д о б щ ан .а
сл и к е н>ихове распростран>ености у одре!)еним о б л а с т и м а и утвр-
1)иван>а фреквенцщ 'е св ак о г и м е н а ш ц еди н ачн о, и з а б р а л а с а м преко
с т о п ун к това у Koje с а м п о с л а л а п о м ен у ти списак и м ен а и у з ньега
п р и л о ж и л а упитник.
Д а би сл и к а б и л а ja c iu ija п р и л а ж е м д е о тек ста у п и тн и к а:
„ Д о с а д а je скупл>ено о к о je f la m e c r хил>ада и м е н а и зн ети х у
списку Kojn В ам ш а/ьем .
П о т р е б н и су п о д ац и Koja се о д ови х и м ен а н а л а зе у ш у ед и н и м
н а ш и м KpajeBHMa. Hajбoл>e о б а в е ш т и ь е у т о м п о гл е д у м о г у д ати
о с о б е Koje, н е с а м о д а ж и в е у н>има, веЬ су и у д о д и р у с а н а р о д о м .
С т о г р а зл о г а с а м с л о б о д н а д а В ам се о б р а т и м и д а В ас з а ­
молим:
— д а н а списку ст а в и т е зн а к + п о р е д св ак о г и м е н а з а Koje
зн а т е д а nocT ojn у В аш ем м есту , и ли В аш ем Kpajy, Tj. п о зн а т о В ам
je д а nocT ojn лиц е Koje се т а к о зо в е;
— д а н а списку став и т е зн а к ( + ) з а свако и м е з а Koje зн а т е да
je постонало у В аш ем м есту , и л и Kpajy, о дн о сн о д а je п о с л а л а лич-
н о с т Koja je н ек ад ту ж и в ел а п а се о д сел и л а, и л и у м р л а ;
— д а д о п и ш ете св ак о и м е Koje n o cro jH у В аш ем м е с т у и ли кра-
jy , а о в и м сп и ск о м н щ е обухваЯ ено;
— д а м и уп ути те неку п р и м ед б у и ли б и л о к а к а в п р е д л о г у
в е зи са о в и м р а д о м , уко л и к о и х и м а т е .“
У п огл ед у одре^ивагьа п у н к то ва и о д а б и р а а а с а р ад н и к а и ш л о
се з а т и м д а т е р и то р щ а Jy ro a ia B n je буд е ш т о р а в н о м е р н е е засту п ­
л е н а . Б и л о je п редвид ено д а се о б у х в ате и они п р ед ел и и зв а н н аш е
земл»е у KojnMa ж иве н а ш и су н ар о дн и ц и . Н а ж а л о ст , у т о м е се н щ е
усп ело, и ак о су уп итн иц и са п о п и с о м и м ен а би л и и т а м о р а за с л а т и .
С ар ад н и ц и и з дев ед есет д в а м е с т а су п аж л .и во и с а м н о г о стрп -
л>ен>а о б а в и л и C Boj д ео п о с л а . Т еренски п у н к то ви и з Kojnx с а м д о ­
б и л а попун>ене уп итн ике, н у м ер и сан и су, а п ри т о м су, у м е р и м о -
гуЬ н ости , групи сан и гео гр аф ск и , о дн о сн о п о дщ 'алекатским зо н а м а .
И м е н а и з и сто р щ ск и х и зв о р а су д а т а у caBpeMeHoj т р а н с к р и п ц и и ,
м а д а б и б и л о б о л е д а je с ач у ван а и зво р н о ст.
n o ja M С р б и , Kojn се jaвл>a у н асл о ву Р ечн и ка, о в д е je схвайен
у и ст о р щ ск о м , о д н о сн о етн о гр а ф с к о м см ислу, а н е у м о д е р н о м н а-
ц и о н а л н о м . То" je за т о ш т о je з а си стем и м ен а би о п ресу д ан кул-
т з р н и к р у г Kojn je сачигьавао ж и вал , ср п ско х р в атск о г ]'езика, а п р а ­
в о с л ав и е вере. Р и м о к а т о л и ц и , а п о го т о в о м у сл и м ан и , HMajy друге
с и стем е и м ен а.
JacHO je д а je у о в о м е р а д у м о р а л о би ти п р о п у с т а и н ед о ста-
т а к а , ал и , ак о се у зм е у о б з и р д а je о в о п р ви noKymaj д а се н а о в акав
н ачи н , н а je д н о м м есту, с аб ер е о б и м н а гр а^а, б е з Koje се н е м о ж е
п р и сту п и ти р е ш а в а а у р азн и х п р о б л е м а везани х з а и м е н а у с р п ско м
н а р о д у , к а о и з а сл и ч н а п и тагьа к о д други х jy ж н o cлo вeн cκи x , ело-
10

венских к а о и о стал и х н а р о д а у о ш п т е , о н д а , н а д а м се д а Ь е о н , и
п о р ед т о г а , б и т и к о р и ста н п р и л о г Hanioj н ау ц и и култури.
Н е см е с е м и с л и т и д а су о в д е с ак у ш ь е н а с в а и м е н а Koja
су п о с л а л а и л и ж иве у н а р о д у . П о т п у н о с т je н ем о гу Ь а je p je
6p o j и зв о р а koj' h сад р ж е п о д а т к е с к о р о н е о гр ан и ч е н . П о р е д т о г а
не м о ж е се м и с л и т и д а je к о д с в а к о г и м е н а са св и м п о у з д а н а
ети м ологщ а и д а н еЬ е б и т и п о т р е б и в д о п у н е и и сп р а в к е .
W*> O eaj п р и л о г проучаван>у н аш е а н т р о п о н и м щ е je п о с т и г а о CBoj
ц ш ь, а к о б у д е с к р о м а н д о п р и н о с о н о м а с т и ч к и м и стр аж и ван ьи м а
и о б а в е ш т е а е ч и т а о ц у о л и ч н и м и м е н и м а Koja су се }а.втьа.ла.
и л и д а н а с nocT oje у с р п с к о м н а р о д у .
П о сл у ж и Ь у се р еч и м а Т о м е М ар ет и Ь а Koje je заб ел е ж и о у CBojoj
р а сп р ав и О народным им еним а и йрезим еним а у Х рваш а и С рба: „ А
и у 0 B0j M ojoj гра!)и к о л и к о je и м а з н а м д о б р о д а h e се о в о м у и л и
о н о м у ч и т ао ц у учи н ити rfljeKoje Moje тумачен>е и нага!}ан>е с а д не-
си гу р н о , с а д n o rp je n m o . П р е м д а т о д о б р о зн а м , и п ак H3flajeM н а
свищет о в у р а д н > у .............. т в р д о yejepeH, д а h e ч и т ал а ц н аЬ и у 0 B0j
радн>и д о с т а и си гурн и х и д о б р и х с т в а р и .“

Децембар 1973
ИЗВОРИ ИЗ КОШХ JE ЦРПЕНА ГРАЪА
ЗА OBAJ РЕЧНИК

АМ Д р Д р а г и й М . J о к си м о ви й , А дресар М ораваца у Бео-


ipagy, Т ем н и й к и зб о р н и к II, Б е о г р а д 1934.
У овом зборнику су забележена имена М ораваца Kojn су
живели у Београду тридесетих година овог века.
АС Ю р 1Й В енелинъ, В лахо-болгарскш я или дако-славян-
ск 1я грамоты, С . П ете р б у р гъ 1840.
У 0B0j публикации налази се ]едан поменик са српским
именима. Он се чува у библиотеци М итрополще у Буку-
решту, а ту je донет из неког манастира из Србще. Писан
je на TypcKoj хартщ и и HajaepoBaTHnje je да je из XVI века.
ВЕЧ Вечер/ье новост и, дн ев н и л и ст , Б е о г р а д .
ВР Вук С теф ан о в и й К а р а ц и й , Срйски р/ечни к, Б е ч 1852.
У првом издакьу овога речника, Вук каже: „О ва крштена
имена Српска, ш то се налазе у oeoj юьизи, живе и данас
у народу Српскоме, по неким MjecraMa манье, по неким
више. П о Србщ и м лого и више има по Ш умадщи и дол>е
преко М ораве, него горе преко Колубаре; а по Срщему,
по Ba 4Koj, и по Банату, више и има у презименима, него
у именима.“
ГГ М и р о сл ав Н и к о л и й , Г овор Г о р о о и ла , С р п ск и дщ’а-
л ек т о л о ш к и зб о р н и к X IX , Б е о гр а д 1972.
К ао саставни део дщ алектолошког м а т е р и а л а из села
Горобш ьа из западне Србщ'е, дат je списак имена и пре-
зимена.
ДИПЛ ДийломаШ ар, зб и р к а д о к у м е н а т а ср п ски х в л а д а р а
о д п о ч етк а X II в ек а д о 1322. го д и н е.
Припремили су га за штампу Владимир М ошин, Душан
Синдик и С им а ЪирковиЬ. Рукопис се налази у И сторщ -
ском институту С А Н У у Београду, а ускоро he бити об-
]авл»ен.
дх М и л о ш С . M nnojeB nft, Д ечанске хрисову/ье, Г л асн и к
С рп ск ог у ч ен о г д р у ш т в а , д р у го одел>ен>е, кн>. X II,
Б е о г р а д 1880.
К ада je крал. Стефан III поклонио манастиру Дечанима
властелинство, пописани су и л>уди kojh су живели на да-
poBaHoj земл>и. П рема rpy 6 oj процени забележено je око
шест хю ьада имена и презимена. Захвал>у)'уйи овом по-
пису из 1330, може се реконструисати слика личних имена
тога времена.
12

ЗН Jby5. С п д а н о в и Ь , Сш ари сриски заииси и наш ииси, к ь .


I — V I, Б е о г р а д — С р е м . К а р л о в ц и 1902— 1923.
Ово дело садржи преко десет хш ьада записа и натписа
од XII до XIX века, Kojn су сабрани из рукописних и ста-
рих штампаних кн>ига, храмова, сакралних предмета,
црквених утвари и надгробних споменика. Ова збирка je
драгоцен извор личних имена.
ИБ Д р Д у ш ан П оповиЙ , Fpa/ja за uciüopujy Eeoipaga од
1711— 1739, С п о м ен и к С К А L X X V III, Б е о г р а д 1935.
Ови списи су тефтери митрополита Mojcnja П етровича у
Koje je уносио све ш то му се чинило да je важно. Они пру-
JKajy драгоцене податке о народу у ceBepHoj Србщ'и, у са-
pajeBCKoj м етроп олии , у jyr0HCT04H0M Срему и Банату
и Београду, а тако1)е и о именима становништва тих кра-
je B a .
ИС Вук С теф ан о ви й К а р а ц и й , Исшорщ'ски сйиси II,
Б е о г р а д 1964.
Поред остале rpatje, у OBoj кн>изи се налазе и спискови пре-
нумераната из алексиначког oκpyжja, Београда, Босне,
валевског окруж]а, Винковаца, Вршца и многих других
градова и села. Oeaj м а т е р и а л може показати какве су се
промене дога^але у личним именима почетком XIX века.
КО Л у к а Н ад л а ч к и , К олера у O cw ojuheey 1831, T p aíja
з а и сто р щ у зд р авств ен и х п р и л и к а и с т ан о вн и ш тва у
сев ер н о м Б ан ату , З б о р н и к з а д р у ш твен е науке, Н о в и
С а д 1955.
И мена Koja се налазе у овом раду само су исечак слике
антропоним ов Bojeoflime у npeoj половини прошлог
века.
КПБ Д р Х а зи м Ш аб ан о ви й , Т урски извори за uciüopüjy
E eoipaga, Кн>ига п р в а — свеска п р ва: Каш асш арски
йойиси Eeoipaga и око лине 1476— 1566, Б е о г р а д 1964.
Оригинали ових полиса се налазе у Архиву председника
владе у Цариграду. У турске тефтере, поред података о
насел>у и пописа феудалних дажбина, уношена су имена
домаЬина и одраслих за рад способних мушкараца као
и удовица Koje су биле старепшне куйе. У овом попису
Београда и околине HajBHme je rpatje из смедеревског и
сремског санцака. Екавска в а р и а н т а je овде доминантна
дщалекатска особина личних имена, географских назива
и остале лексике.
КШ Д . К и р и л о в и й , К арловачке ш коле у до5а миш ройолиш а
П а вла H enagoeuha, С п о м е н и к С А Н У CIV , Б е о г р а д
1956.
Поред rpalje из области просвете, дата je и м ала слика
имена у друщ | половини XVIII столейа, углавном са те-
рена BojBOÄHHe.
ЛН В л ад и м и р М . Н и к о л и й , И з Л уж нице и Н иш аве, С рп-
ск и етн о гр аф ск и зб о р н и к , ю ь и г а ш есн аеста, Б е о ­
г р а д 1910.
П оред друге етнографске грайе, узгред су бележена и
имена л»уди. И ако 6 poj HHje велик, корисно може послу-
жити да се допуни речник наших личних имена.
13

— мпх М и тр о п о л и т ср п ски М и х аи ло , М есецослов Православ­


ие ойш ш е и срйске цркве, Б е о гр а д 1898.
Садржи спискове мушких и женских имена код С рба са
вейим 6pojeM словенских и ограничении SpojeM кален-
дарских имена. Oeaj именослов je одиграо 3HanajHy улогу
у формира&у речника наших имена у почетку X X века.
MCC А лекса И виЬ , Muipau,uje Срба у С ла в о н ц у ш оком 16.,
17. и 18. сшоле/га, Насел>а и п о р екл о с т а н о в н и ш т в а ,
кн>. 21, С у б о т и ц а 1921.
Забележена су имена славонских граничара, С рба досел>е-
ника из турских KpajeBa и српског живл>а ксуи се пргселио
у Жумберак и околину, каснще примио римокатолицизам
и постао део хрватског етноса.
нсз Р и ст а Н и к о л и Ь , K pajuiuiue и Власина, Н асегьа срп -
ских земал>а, кн.. V III, Б е о г р а д 1912.
У eTHorpa(J>CKoj гра1)и овога рада забележено je и мнош тво
имена карактеристичних за noflpynje KpajnraTa и Власине.
нсп PaflHBoj С и м о н о в и Ь , Hajciüapuje срйске йородице у
Сомбору, Г о д и п п ь а к И сторщ 'ског д р у ш т в а у С о м б о р у ,
С о м б о р 1936/37.
Овде je интересантан ело] имена у С омбору и околини
средином XVIII века, када je у С омбору било две
трейине Срба и ]една трейина Б уаевац а, док су се
Ма!)ари почели каенще насел.авати, када je oeaj град
постао седиште Бачко-бодрошке жупанще.
н сс Н еде/ьа Ceeiüoi С аве у 1939. ю дини, С п о м е н и ц а , пи-
саш у е у к о р и с т п о д и за н .а х р а м а С в. С аве, Б е о г р а д
1940.
У oeaj попис унета су имена приложника из деветнаест
enapxnja.
ОБ Х а м и д Х аш и м б е го в и й , А д ем Х анциЬ , Е ш р еф К о в а -
чевий, О бласш БранковиНа, ойш ирни каш асш арски йо-
йис из 1455. ю дине, C a p a je e o 1972.
Чим су Турци заузели наше Kpajeee, извршили су попис
становништва, односно харачких обвезника, ради уби-
ран>а данка. Детал>ан попис области Бранкови&а био je
завршен почетком jyna 1455. године.
оп О сшрош ки йоменик, Kojn je п р и п р е м и о з а ш т а м п у
д р Г л и г о р CraHojeBHh, к ориш йен je з а o e a j р а д .
ПЕС Вук С теф ан о ви Ь , М а л а йросш онародньа славено-серб-
ска йеснарица, и з д а н а у В(ени 1814.
К ада je Вук путовао по KparyjeBa4Koj, карановачко], руд-
HH4Koj, yжичκoj и крушевачко] нахщи, по Херцеговини,
Ресави и по местима измену Дрине и М ораве, запазио je
да се у народу сачувао велики 6poj имена словенског по-
рекла.
пи Д р А л ек сан д ар C onoB jee, П аш ш ровске иейраве од
X V I — X V I I века, С п о м ен и к С К А L X X X IV , Б е о г р а д
1936.
У низу исправа из ПаштровиЬа забележено j e и доста
личних имена.
14

ПК С . М ати Ь , Каш асш ш йеНки из 1660— 1666, Г л а сн и к


и сто р и ск о г д р у ш т в а у Н о в о м С аду IV , С р ем ск и К а р -
л о в ц и 1931.
П оред назива места кроз Koja су пролазили сакушьачи
прилога, садржи и много имена приложника.
пол П олит ика, дн евни л и ст, Б ео гр а д .
ПОЕ Ексйрес Политика, д н ев н и л и с т , Б е о гр а д .
ПП CTojaH Н о вак о ви й , П ч и п с к и йоменик, С п о м ен и к С К А
X X IX , Б е о г р а д 1895.
Садржи имена приложника манастиру Прохора П чинлког
од XV до друге половине XVIII века.
vncx М и л ен к о С. Ф и ли повий , П о й и с Срба х а р а чк и х обвез-
ника у М одричи и околини 1851. ю дине, Р а д о в и X ,
C ap a je e o 1958.
Обухвайено je око десет места у околини Модриче (Ми-
лошевац, Крушково П о л е , Црквина, Тишина, Брвник,
Слатина Дон.а, Слатина Г о р а а , Толиса).
Oeaj попис представл>а богату збирку имена у Toj области.
И мена су календарска и народна, али има доста хипо-
користика Koje се употребл>ава]у као званично лично име.
P JA PjeMHHK х р в а т с к о г а и л и с р п с к о г а je 3HKa — .ГАЗУ
— Загр еб .
рк д Г л и ш а Е л езо ви й , Р ечник косовско-м еш охискоi guja-
лекш а, св. I, Б е о г р а д 1932, св. II, Б е о г р а д 1935.
П оред дщалектолошког м ате р и ал а сакупл>еног на терену,
унета je и rpalja из рукописног зборника XVIII столейа
Kojn припада манастиру Девичу. OBaj речник je богат лич-
ним и географским именима.
РКС Ъ у р о Д ан и ч и й , Р]ечник из ю ъиж евних ст арина ср й ски х
I— III, Б е о г р а д 1863— 1864.
У овом речнику, поред остале лексике, налазе се и лична
имена забележена у м ногим сред&овековним спомени­
цима.
сни Т (и х о м и р ) O(cTojnft), С рйска народна имена, К а л е н д а р
м ан асти р ск е ш там п ар щ 'е з а п р о с т у 1895. го д и н у ,
Н о в и С а д 1895.
OBaj списак имена noKa3yje д а се у XIX веку, у доба на-
родног бу!)ен>а, нacτojaлo д а наш ан тр о п о н и м и к и сис­
тем добще националну 6ojy, па су зато у н>ему имена ис-
кл>учиво словенског порекла. За н>ихову аутентичност
аутор каже: „Н и jeflHO име нщ'е измишл>ено, да се за свако
може потврдити да je било и да има чел>адета и чел»ади
к oj и се тако зову.“
СП C rojaH Н оваковиЙ , С рйски йоменици од X V —X V I I I
века, Г л асн и к С У Д X L II, Б е о г р а д 1875.
У ову збирку имена унети су следейи поменици: Приз-
ренски (Kpaj XIV и почетак XV века); Лесновски (XV век);
Пейки (од XV—XVIII века); Крушевски (преписан на xpajy
XV века); Водичнички; Кориш ки; Крушедолски (XV и
XVI век) и Врднички (нешто мла1)и од Крушедолског).
сс М ак си м Jlyflajnft, И з срйске йрош лосши, С рпски си о н ,
С р ем ск и К а р л о в ц и 1895.
15

Списак имена je направлен на основу ранщих м атица у


sóje су убележена имена оних Kojn су се исповедили 1735.
године у М охачко-никополском протопошцату.
СТ Б у д и м и р Ш ваби й , С шарим ш раю м, Б е о г р а д 1930.
Ю ьига садржи велики Spoj имена из свих KpajeBa где живи
српски народ. Ту су унета имена са гробова расутих по
разним земл>ама где су сахран>ени погинули или умрли у
првом светском рату.
СУ Сйисак о н и х у ж ивош у л у д и xoju су у врем е усш анка
Срба йрош иву Турака у 1815. io g m u са кн>азом М и л о ­
ш ем во]евали за народну слободу.
Рукопис се налази у Архиву САНУ бр. 11506. О вим спис­
ком обухваЬена су лична имена ca Kpaja XVIII и на самом
почетку XIX века.
‘С У Б Д р Д у ш ан П оповиЙ , Срби у Банаш у д о Kpaja осамнаес-
üioi века, H ctüopuja н а с е л а и сш ановниш ш ва, Е т н о -
граф ски и н ст и т у т С К А , кн>. 6 , Б е о г р а д 1955.
Ово дело садржи HajnoTnymijy слику личних имена Ба-
ната за два века.
.v
УШ С П р о т а К . Т . К о с т и й , И з йрош лосши учиШ елске ш коле
у Сомбору, Г о д ш ш ь а к И с то р щ с к о г д р у ш т в а у С о м -
бо р у , С о м б о р 1936/37.
Овде су обухваЬена сва имена ученика и ученица веро-
исповедне Српске православие учител>ске школе у С ом­
бору од 1812. до 1920. године.

А З Б У Ч Н И Р Е Д М ЕС ТА И З K O J И Х JE У ЗЕТА Г Р А Ъ А , E P O J
K O JH M JE О ЗН А Ч Е Н О М Е С Т О У Р Е Ч Н И К У И И М Е Н А
И Н Ф О Р М А Т О Р А K O JH С У П О С Л А Л И П О Д А Т К Е

А втовац и околина 27 Г р гу р И в а н
А да и околина 51 Eaja3eTOB М и л а н
Б ар и околина 44 М арковиЙ Б л a г o je
Б ачко Г радиш те и околина 50 Ц рвени Н и ко л а
Б ели М анастир и околина 10 Ч а к р а Tioplje
Б енковац и околина 1 А ндровий М арко
Б илейа и околина 26 Зелен о ви й Р а д е
E jenoB ap и о к о л и н а 6 Зелий Д а н и ц а
Б ока К оторска 40 К ривокапий М ом чи ло
(У р а д у су п о м а г а л и
B o ro ö o j М и л о ш ев и й ,
В асо Б арби Й , Игн>о
З л о к о ви й , Jo b o JoBa-
н о ви й , JoK a П а л а н д а -
чий и О л г а М щ 'ановий)
Б о са и ска Д у б и д а и о к о л и н а 11 П авий Д раго
Б о сан ск а K p a ja a a 15 Р адека М илан
16

Б о сан ски П рн»авор и о к олин а 12 Ч а в и й Н и к о д и м


Б у к о ви ц а д ал м ати н ск а 2 К о зл и ц а П а в л е
В л асени ца и о к о л и н а 22 К а зи м и р о в и й Л>у5и-
сав
В л асо ти н ц е и о к о л и н а 85 1елиЬ Ъор1)е
В р а к а (сев ер н а А л б аш у а) 45 М ар к о в и й B n a ro je
Вратье и о к о л и н а 84 З л ат а н о в и й М о м ч и л о
В р а а ч к а Баньа и о к о л и н а 72 EojoBHÜ CTaHoje
В рш ац и околин а 63 К о л а р о в Д у ш а н
Г л у м ач и о к о л и н а 38 Т еш и Ь М о м ч и л о
Г ола Г лава и околина 59 CTojaHOBHh Б о ж а
Горной М и л а н о в а ц и сел а н а Р удн и ку 61 Г ли ш о в и Ь М и л о ш
Горн>и т о к рек е У со р е 16 Д у ш ан и Ь С т. В л а д е т а
Г рбал. 42 ВукшиИ С. Ъ у р о
Груж а 62 В и то ш еви й B je p a и
Д рагиш а
Г у б ач ев о Пол»е у Л и ц и 4 И ван и Ь Д у ш а н
Д арувар и околина 8 Jy 36 a n m h С л ав к о
Д вориш те к о д Ъ упрщ е и околина 75 П а в л о в и Ь Н и к а
Д еспотовац и околина 76 С теф ан овиЬ М и л о с а в
Д ечани и околин а 69 С т щ о в и й С в е т о за р
Д убровник и околина 32 В уком ановиЛ Р а д е
3 aje 4 a p и о к о л и н а 79 П р ван о ви Ь С вет и с л а в
Засав и ц а у М ач ви и о к о л и н а 57 С и м и Ь BopHBoje
Зв о р н и к и о к о л и н а 21 М и л ан о ви Ь М и л о м и р
Зем у н 56 Ш угин Д у ш ан
• Зрен>анин 54 Ъ а п и й С т е в а н
(И м е н а су п р и к у п л е н а
и и з кн>ига ро{)ених у
А р ад ц у о д 1842— 1969.
и у М е л ен ц и м а о д
1774— 1968.)
Ja jq e и о к о л и н а 13 М щ а то в и Ь В еселин
К икинда и околина 53 С теп ан о в К р с т а
К ладан. и околина 19 Р ем ети Ь С л о б о д а н
К лина и околина 71 Б а л ш и Ь М и л ан
К ааж ев ац и околина 80 Т о м и Ь Р ад е
Кон>иц, Н евесиьье и Д увн о 31 Ш еш лщ а Б о г д а н
К ордун и Б анщ а 5 Р а д е к а М и л ан
К р ш ево и о к о л и н а 64 Ч ер н ен к о А лексщ е
К ула и околина 48 ByjKOB BopHBoje
К у р ш ум л щ 'а и о к о л и н а 73 Ъ и р ко в и Ь Богол>уб
К у чев о и о к о л и н а 77 .ГовановиИ В л а д и м и р
Л азаревац и околина 60 CTojaHOBHh Б о р а
» Л ес к о в ац 86 М и х а ^ о в и Ь Лоца
Л есковац и околина 87 Ъ ор!)евиЬ М . Д р а г у ти н
Л ика 3 К у п р еш ан и н Вел>ко
Л>убшье и о к о л и н а 29 БренэО В ел и м и р
17

M am aj и околина 18 T ajn h Дован


М еткови Й и о к о л и н а 25 В укосав J o b o
М остар и околина 30 Д ер и й В л а д и м и р
Н еготи н и околина 78 Л еки Ь М и о д р а г
Н икш ий и околина 34 К илибарда Н овак
Н иш и околина 88 Г агу л и й П е т а р
Н о в а В а р о ш и сел а н а З л а т а р у 37 П у р и й В и т о м и р
Н ова Г радиш ка и околина 9 Б ал и Ь 1 о ван
Н ови П азар и околина 67 JaHKOBnh Србол>уб
П акрац и околина 7 Б о с а н а ц Боппсо
• П аш тровийи 41 К а ж а н е г р а Б о р и с
П ей и о к о л и н а 70 А лек си й К р с т а
(О б у х в ай ен а су с е л а
Бело П о л ь е, Б ича,
Г рабац, Д рсник, К о ш
и засеоц и О п р аш -
ке, Л >евош а и Ц р н и
Врх, а у р а д у су п о м а -
га л и П е т а р О б р а д о в и й
и иьегови с и н о в и Б о -
ж о , Б р а н к о и Р а н к о .)
П и рот и околина 92 А н ти й Л >убомир
П р и зр ен и околина 81 П о п о в и й Б о ш к о
П риш тина и околина 82 Т р и ф у н о ви й TpajKO
П р о х о р П чш ьск и и о к о л и н а 83 М илиЙ П и м е н
Ровца 35 П и ж у р и ц а М а т о
Р огати ц а и села на Р ом аш уи 23 Л>убинац М и т а р
Рудо и околина 24 ТасиЙ О б р а д
Сврл>иг и о к о л и н а 90 Вучий З о р а н
С омбор 46 1 о ван к и н У р о ш
С ом бор и околина 47 Б ел ,ан ск и М и л ен к о
С рем ска К ам еница 52 ГрковиЙ Д у ш а н
С тар а П азова и околина 55 С т а м а т о в и й Д у ш а н
(У р а д у су п о м а г а л и
Б огдан TpöojeBHft,
Г ордана С там атовий
и Т о д о р Л ап ч еви й .)
С толац и околина 28 Б и б е р ц и й С л о б о д а н
С т у д е н и ц а и С т а р и В лах 66 К н еж еви й 1 у л щ ан
Т ем ниЙ 74 М и л о ш е в и й Г в о зд е н
^Т есл и й и околина 17 М ан д и й Н и к о л а
Т р а в н и к и с е л а н а В лаш ий у 14 А д а м о в и й Г а в р о
Т у з л а и с е л а о к о M aje вице 20 Т рипуновиЙ Т о д о р
Т урщ а и околина 49 Ч у т у р и л о в В ел и м и р
Х е р ц е г-Н о в и и о к о л и н а 33 Д аб и н о в и й Т и х о м и р
Цетин>е и о к о л и н а 43 М а р к о в и й Б л а ^ е
Ц рн а Т рава и околина 91 К о с т а д и н о в и й Р а д о м и р
HajeTKHa и сел а н а З л а т и б о р у 36 Ъ ен и й Л>убиша

2
18

Ч ачак и околина 39 Н и к о л и Ь PaflojKO


Ч и т л у к с о к о б а н л к и и ок о л и н а 89 Ъ ениЙ Д р а г о с л а в а
Чум иЬ и околина 65 üpeflojeBHÜ М и р а и
С в ета
Ш т и тар у М а ч в и и о к о л и н а 58 Т ер зи Ь Н и н ко

М Е С Т А И З K O JH X С У Д О Б Ш Е Н И П О Д А Ц И

1. Б енковац и околина 39. Ч ачак и околина


2. Б у к о в и ц а д а л м а ти н с к а 40. Б ока К оторска
3. Л ика 41. П аш тровиЬ и
4. Г у б ач ев о пол>е у Л ш да 42. Г рбал.
5. К ордун и Банщ а 43. Ц етш ье и околина
6. Б ^еловар и о к о л и н а 44. Б ар и околина
7. П акрац и околина 45. В р а к а (северн а А л б ан щ а)
8. Д арувар и околина 46. С омбор
9. Н ова Г ради ш ка и околина 47. С ом бор и околина
10. Б ели М ан астир и околина 48. К ула и околина
11. Б осанска Д убица и околина 49. T y p n ja и о к о л и н а
12. Б о сан ск и П рн>авор и о к о л и н а 50. Б ачко Г радиш те и околина
13. J a ju e и о к о л и н а 51. А да и околина
14. Т р ав н и к и с ел а н а В лаш иЬу 52. С р е м с к а К а м ен и ц а
15. Б о с а н с к а K p a jn r a 53. К икинда и околина
16. Горн>и т о к р ек е У со р е 54. Зр ен .ан и н и о к о л и н а
17. Т еслиЬ и о к о л и н а 55. С тар а П азо ва и околина
18. M a rn a j и о к о л и н а 56. Зем у н
19. К ладан. и околина 57. З а с ав и ц а у М ач ви и о к о л и н а
20. Т у зл а и с е л а о к о M ajeBnqe 58. Ш т и т а р у М ач ви и о к о л и н а
21. Зворник и околин а 59. Г о ла Г лава и околина
22. В л асен и ц а и о к о л и н а 60. Л азаревац и околина
23. Р огати ц а и села на Р ом анщ и 61. Горн>и М и л ан о в а ц и с е л а н а
24. Рудо и околина Руднику
25. М етк о ви Ь и о к о л и н а 62. Груж а
26. Б и л еЬ а и о к о л и н а 63. В рш ац и околина
27. А втовац и околина 64. Крн>ево и о к о л и н а
28. С толац и околина 65. Ч ум иЬ и околина
29. Л>убшье и о к о л и н а 66 . С т у д е н и ц а и С т а р и В лах
30. М остар и околина 67. Н ови П азар и околина
31. Кон»иц, Невесин>е и Д у в н о 68 . И барски К олаш ин
32. Д убровник и околина
69. Д ечани и околина
33. Х е р ц е г-Н о в и
70. П ей и околина
34. Н икш иЬ и околина
35. Ровца 71. К лин а и околина
36. 4ajeTHHa и с ел а н а З л ати б о р у 72. Врн>ачка Бан>а и о к о л и н а
37. Н о в а В а р о ш и с е л а н а З л а тар у 73. К урш ум лщ а и околина
38. Г лум ач и околина 74. Т ем н и Ь
19

75. Д в о р и ш т е к о д Ъ у п р щ е и о к о - 84. Вран»е и о к о л и н а


лина 85. В л асо ти н ц е и о к о л и н а
76. Д е с п о т о в а ц и о к о л и н а 86 .Л е ско в ац
77. К у ч ев о и о к о л и н а 87. Л еско в ац и о к о л и н а
78. Н е го т и н и о к о л и н а 88 .Н иш и околина
79. 3 aje 4 a p и о к о л и н а 89. Ч и т л у к сокобавьски и око-
80. Ю ь аж ев ац и о к о л и н а лина
81. П р и зр е н и о к о л и н а 90. Сврл>иг и о к о л и н а
82. П р и ш т и н а и о к о л и н а 91. Ц р н а Т р а в а и о к о л и н а
83. П р о х о р П ч ш ьск и и о к о л и н а 92. П и р о т и о к о л и н а

ЛИТЕРАТУРА
EapjajcTapeBHft Мирко, Зашшо се нерадо йомшъу нека имена код на-
mel народа, Зборник Филозофског факултета у Београду, кн.. VI — 2, Бео­
град 1962, 235— 242.
Белий Александар, Савремени срйскохрвашски к/ьижевни ]език, 11 део:
Наука о гра1)ен>у речи, Београд 1949.
Берий Душан, Откуда име вили Paeujoj.ia, Гласник С А Н V, св. 1,
Београд 1953, 157.
Bijelió — Bogdan Pavlina, Narodna imena (Konavli и Dalmaciji), Z bom ik
za narodni život i običaje južnih Slavena, XXX Zagreb 1935, 241—242.
БошковиЬ Радослав, РазвиШак суфикса у ]ужнословенско] /езичкоу
за]'едници, 1ужнословенски филолог XV, Београд 1936, 1— 154.
Бошковий Радослав, Белешке ешимолошке и грамашичке, Н аш je 3HK
н. с. XIV, св. 4—5, Београд 1965, 227—234.
Вукановий Татомир, Лична имена код Срба, Гласник Етнографског
My3eja XV, Београд 1940, 56—73.
Г pyjnh М. Радослав, Промена имена При монашепу код средгьовеков-
них Срба, Гласник Скопског научног друппва XI, Скошье 1931, 239—240.
Г pyjnh М. Радослав, Велика схима кнеш пе Милице, удовице Лазареве,
Гласник Скопског научног друш тва XI, Скошье 1932.
ДаничиЬ Тэуро, Основе срйскош или xpeamcKoia ]езика, Београд 1876.
Dešič M ilorad, Uticaj mjesta akcenta na tvorbu hipokoristika nastalih od
Hčnih imena, Jezik 3, Zagreb 1962/63, 86—94.
Traptjnh П етар, Доменши]ан или Домешщан, Зборник М атице српске
за друштвене науке, Нови Сад 1956, 71—74.
Ъор^иЬ Петар, О имену Ъор!)е, Н аш je 3HK Ш, Београд 1935, 209—212.
Железняк М. И ., Очерк сербохорватскою антропонимическою слово­
образования, Киев 1969.
Zovko Ivan, Narodna imena (Bosna i Hercegovina), Z bom ik za narodni
život i običaje južnih Slavena XXVI — 2, Z agreb 1928, 148— 159.
Ивий П авле, Дщ алекш олощ а срйскохрвашскоi je3UKa, У вод у nrro-
кавско HapcHje, Нови Сад 1956.
Jireček Constantin, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während
des Mittelalters, Wien 1901, 1903, 1904.


20

1осифовий др Стеван, Око Досише]ева имена, Зборник Матице српске


за филолопуу и лингвистику I, Нови С ад 1957, 181— 182.
1осифовий Стеван, И ойеш о Досише]еву имену, Зборник Матице срп­
ске за филологщу и лингвистику Ш, Н ови С ад 1960, 196— 197.
КостиЙ Д ., Двосшруко монаше/ье кралице Зелене, удовице Вукаши-
нове, Богословл>е XII, св. 3—4, Београд 1937, 262—266.
Ла!)евиЙ М илица, Савремена ономастика: рада Hoeoi Сада, П рилози
проучаваььу je 3HKa 4, Н ови Сад 1968, 175— 196.
Ла^евиЬ М илица, ЛичносШи романа „1Ьубомир у 1елисщуму“ Милована
ВидаковиНа у ономасшичком фонду Bojeogune йочешком X IX века, П рилози
проучаваау je3HKa 7, Нови С ад 1971, 199—213.
ts Ledič Franjo, Mitologija Slavena, knj. I—II, Zagreb 1970.
Лубас Владислав, И з Проблематике значе/ьа власшиших имена, Анали
филолошког факултета 7, Београд 1967, 167— 192.
M aretič Т., О národním imenima iprezimenima и Hrvata i Srba, R ad JA ZU
81, Zagreb 1866, 81—146 i 82, Zagreb 1886, 69— 154.
М аретий Т ., Ошкле име Свешозар, 1ужнословенски филолог II, Бео­
град 1921, 226—227.
МатщашевиЙ Фахра, Акценаш и морфолошка структура двосложних
аншройонимщских хийокорисшика у области Ибра, 1ужнословенски фило­
лог XXVII, св. 1—2, Београд 1966/67, 337— 348.
Matijaševič Fahra, Složena lična imena sa sufiksom -ka, Onomastica jugo-
slavica 1, Ljubljana 1969.
МатиЙ С., Порекло неких личних имена наших, Н аш je 3HK, н. с. кн.. II,
св. 3—4, Београд 1950, 94— 95.
Miklosich Franz, Die Bildung der slavischen Personen und Ortsnamen,
M anulneudruck aus Denkschriften der Akademie der Wissenschaften Phil -
histor. Klasse, Wien 1860—1874. Heidelberg 1927. str. 354. Izdali A. Leskien — t
E. Bemeker u kolekciji Sammlung slavischer L ehr - und Handbücher.
MnxajnoBHh Велимир, Неки ироблеми семантике наших ж енских имена,
П рилози проучава&у je 3HKa 4, Нови С ад 1968, 209—225.
М го^лови й Велимир, Неколико ]ужнословенско-новюродских аншро­
йонимщских йаралела, Зборник М атице српске за филологщу и лингвис­
тику XI, Н ови С ад 1968, 163—175.
Mihajlovič Velimir, Jedno do sada nepoznato muško ime iz X V I veka, O no­
mastica jugoslavica 1, Ljubljana 1969, 156— 158.
MnxajnoBHh Велимир, Анашомска лексика у cpücKoxpeamcKoj оно-
масшици и 1ео1рафско] шерминолош]и, Зборник М атице српске за филоло-
rajy и лингвистику XIII /2, Нови Сад 1970, 7— 48.
Muljačič Ž arko, Strukturalizam i problemi dijakronijske antroponimije,
Зборник М атице српске за филологщу и лингвистику VII, Нови С ад 1964,
95— 101.
N am etak A lija, Hipokoristici od ličnih muslimanskih imena и Podgorici,
Zbornik za narodni život i obiCaje južnih Slavena X XIX — 2, Zagreb 1934,
238—240.
П авловий Миливо), Арб. zaně : zana и с. ма]ка Jawa, 1ужнословенски
филолог XXIII, Београд 1958, 217—220.
21

П ецо Асим, Joui нешшо о именима Joeo и Раде, Н аш je3HK, н. с.


кн.. ГУ, св. 9— 10, Београд 1953, 340—343.
Popovič Ivan, О imenima tipa Jovo i Rade, Pitanja savrem enog knji-
ževnog jezika IV, knj. II, sv. 2, Sarajevo 1953, 247— 248.
Радо^ичий Cn. Tjoptje, Монашка имена кнешгье Милице, Весник С р п ск е
цркве XXXI, св. за Maj, Београд 1926, 303—304.
PaflojHHHh Сп. ЪорЙе, Промена имена При узимагъу велике схиме,
Весник Српске цркве XXXII, св. за jaHyap, Београд 1927, 29—30.
PaflojiwHh Сп. Ъор^е, Женско име Драшгьа, Етнолопуа, часопис Етно-
лош ког друш тва у Скошьу I, св. 2, Скошье 1940, 97— 108.
PaflojHHHh Сп. Ъор1)е, Лична имена Боюмил и Боюмила, Н аш je 3HK
IV, св. 9— 10, Београд 1952/3, 348—349.
PaflojHHHh Сп. Тюр^е, Званична имена два йоследта Нема/ьиНа, Го-
диппьак Филозофског факултета у Н овом Саду VI, Нови С ад 1961,117— 120.
Rogič Pavle, Lim a i porodilna imena и jeziku, Rad JA Z U 303, Zagreb
1955, 211— 231.
Rogič Pavle, Ime kao predmet antroponimijskih istraživanja, Pitanja knji-
ževnog jezika III, Sarajevo 1956, 45—52.
Rogič Pavle, Antroponimijska i onomastička istraživanja kao najmlada
grana lingvistike, Zbornik Zagrebačke klasične gimnazije 1607—1957, Zagreb
1957, 557—564.
Rogič Pavle, Patronimijski rečnik ili onomastikon kao krajnji cilj skup-
Ijanja i izulavanja antroponimijske grade, Jezik 2, Zagreb 1962/63, 33—39.
Sekereš Stjepan, Slavonska osobná imena, Onomastica jugoslavica 2,
Ljubljana 1970, 158—168.
Sekereš Stjepan, Slavonska prezimena, Onomastica jugoslavica 2, Ljub­
ljana 1970, 175—196.
Skok Petar, N ovák Viktor, Supetarski kartular, Zagreb M CLII.
CraHojeBHÍi Ст., Лична имена и народносш у CpSuju cpegweia века, ]уж-
нословенски филолог VIII, Београд 1928/29, 151— 154.
СтевановиЬ Михаило, Савремени срйскохрвашски je iu K , Београд 1964.
Стричевий Tioptje, Jegna хийошеза о шишуларном имену срйских дес-
üoiüa X I V века, Старинар, н. с. VII—VIII, Београд 1956/57, 113— 130.
Филиповий Миленко, Лична имена Перун и Перуника, Гласник Зе-
м аллког My3eja III, CapajeBO 1948.
Филиповий Миленко, Кршшени муслимани, Зборник радова Етно-
графског института XIV, св. 2, Београд 1951.
H raste Mate, Vlastito ime и Jugoslavena, Jezik IX, Zagreb 1961/62, 33— 40.
H raste M ate, Antroponimija i toponimija opčine hvarske, H rvatski dija-
lektološki zbornik I, Zagreb 1956, 331—385.
4ajKaHOBHh Веселин, Имена од урока, Годиппыща Н иколе ЧупиЙа
XXXV, Београд 1923, 152— 163.
4ajKaHOBHÜ Веселин, О ср Иском врховном Soiy, Београд 1941.
Šimundič M ate, Tvorba osobnih imena и hrvatskome ili srpskom jeziku,
M aribor 1970.
Šimunovič Petar, Suvremena onomastička istraživanja и Hrvatskoj, Jezik
2, Zagreb 1969/70, 4 2 -4 8 .
Šuput A nte, Klasifikacija prezimena po značenju, Jezik XV, br. 4, Zagreb
1968, 121— 127.
22

РЕЧН И Ц И
G rujič Radoslav, Plemenski rječnik ličko-krbavske župan ije, Z bornik za na­
rodni život i običaje južnih Slavena X X I, Zagreb 1917, 273—364.
Žepič M ilan, Latinsko-hrvatskosrpski rječnik, Zagreb 1967.
Илчев Стефан, Речник на личните и фамилии имена у Българите,
София 1969.
Constantinescu N . A., Disfionar onomastic rominesc, Bucure^ti 1963.
КулишиЬ Ш., ПетровиЬ Ж ., ПантелиЬ H ., Срйски мишолошки речник,
Београд 1970.
Miklosich F r., Lexicon paiaeoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae 1862—1865.
М орошкинь М., СлавянскШ именословъ, или собрате славянскихъ лич-
ныхь имень вь алфавитномь порядкЬ, Санктпетербургъ 1867.
Пачичъ 1оаннъ, Имесловь или рЪчникь личны имена разны народа сло­
венски, Будим 1828.
Петровский A. H ., Словарь русских личных имен, Москва 1966.
R jeínik hrvatskoga ili srpskoga jezika, na svíjet izdaje Jugoslavenska akadem ija
znanosti i um jetnosti, I—XIX, Zagreb 1880— 1967.
Senc Stjepan, Crčko-hrvatski rječnik za škole, Zagreb 1910.
СимоновиЬ Драгутин, Ботанички речник имена билака, издан.е Института
за српскохрватски je 3HK САНУ, кн>. 3, Београд 1959.
Skok Petar, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I—II,
Zagreb 1971/72.
Škaljič A bdulah, Turcizmi и srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1966.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ РЕЧНИКА

У речнику су имена дата у азбучном реду.


Ради боле нрегледности, мушка и женска имена су одвсцена.
После имена je наведено аегово порекло или начин rpaijeaa.
У обележаван>у исторщских извора коришЬене су словне скра-
Ьенице, a 6poj уз 1ьих означава страницу где се име помин»е у из-
вору. Када je то било могуЬе, извори су низани хронолошки.
EpojeBH ynyhyjy на место у коме je у данаппье време потвр!)ено
n o c T o ja a e одре^еног имена. Када се 6 p o j налази у загради, онда то
значи да je име било у одре^еном месту познато у прошлости, од­
носно да je име некада у том месту имало лице Koje више у н.ему не
живи. Дакле, да се тако звало лице Koje je некада живело у одре^еном
месту, па се из места одселило или je умрло.
Имена из старих извора су дата у caepeMeHoj транскрипции.
Бол.е би било да je задржано оригинално писмо, али та мисао je
морала бити напуштена због тога што би вьено остварен»е оптере-
тило текст и отежало штампан>е.
Акцентован>е имена нще извршено због тога што писани тек-
стови ово не бележе, а акценатска неу|едначеност наших дщалеката
представхьа неуклоаиву сметау да се прикаже акценатска слика
сваког имена.
23

З в е з д и ц о м су oflBojeHH и м е и o 6jaum>eH>e о д о з н а к а и з в о р а
Kojn се н а т о и м е о д н о с е , а т а ч к а у м е с т о зв е зд и ц е зн а ч и д а
и м е н щ е б и л о обухваЬ ено у п и т н и к о м , п а се з а о в о ш ц е м о г л а д о -
б и т и п о т п у н а сл и к а сад ап п ье гео гр аф ск е расп ростраььености .
< зн а ч и д а се о б л и к н а в е д е н п р е д т и м з н а к о м р а з в и о и з
о б л и к а K ojn сл е д и за н>им.
> зн а ч и д а се о б л и к н а в е д е н п р е д т и м з н а к о м р а з в и о у
о б л и к Kojn сл ед и з а н>им.

СКРА ЪЕНИ ЦЕ

ал б . а л б ан с к и
а р ам . apaMejcKH
ар ап . а р а п ск и
аром . аром унски
в. видети
грч. гр ч к и
енгл. ен гл еск и
и та л . италщ ански
лат. л ат и н ск и
м а 1). м а!)арски
н ем . н ем ач к и
перс. п ер сщ ск и
пол>. польски
рум. р у м у н ск и
рус. р уски
ст. сл. стар о с л о ве н с к и
тур. ту р с к и
ф ранц. ф ранц уски
хебр. xeöpejcKH
МУШКА ИМЕНА
А
Авакум, хебр. H äbaqqüq - л у б ав бо- А дам, хебр. ’ädäm — човек од зем л е
» ja , библщско и м е*С П .39 ; 3H.VI, створен, библщско име првог чове-
251; С У Б. 263; ИБ.18; УШС. 88; ка * 3H.III, 279; СП.40; ПК.451;
М ПХ.200; CT.CXXXII; (9), 15, 17, И Б.4; ИС.161; ВР; УШ С. 88; ПСХ.
18, (23), 24, (36), 37, 47, 49, (50), (53), 141; МПХ. 200; Р К Д ; АМ .9;
54, 55, 56, 66, (71), 76, (77), 82, (87), 1—3, 5—8, (9), 10, 12, 14, (15),
(88). 16— 18, 21, 31—33, 36, (37), 38—40,
Авел>, хебр. Hebel - лахор, библщ- (41), (46), (47), 48—50, 52—57, (59),
ско име * СП.39; (77). 60—67, 71—80, 82, 85—87, ( 88),
Авксентще, в. Аксентще * СП. 39.; 89—92.
(9), 11, (46), (47), 67, 91. Адри]ан, лат. H ad rian u s — име
Авра, од А врам * РК Д .; (70). настало по граду Хадрщ и * Д И П Л .
Аврам, хебр. ’Ab räm - узвишени отац, 110; 33, (49).
библщ'ско име * 3H.III, 278; СП. А зар та , хебр. ’A zarjä - бояда помой,
39; И Б.З; НСП.14; УШС.121; библщско име * СП.40; (12), (54),
М ПХ.200; АМ .9; НСС.137; ГГ. (87).
704; 1—4, (5), 7, 8, (9), 10— 12, 14, л Азарще, вариант?, имена Аза-
15, 17, 18, 20—22, (23), 24, 31, 33, 36, pnja * (79).
(37), (38), 39, (46), 47, (48), 49— 51, Ака, од Аксентще, Акакще, итд. *
(52), 53—58, 60—69, (70), (71), 72, (15), (19), 56, 58.
75—79, (80), (81), 82—89, (90), (91), А как 1це, грч. ’Ακάκιος - OHaj k o j и не
(92). чини зло * Д И П Л .110; 3H.1II, 251;
AepaMifje, грч. Ά βράμιος < хебр. (37), (47), (54), (56).
’A bram * 3H.III, 279; СП.38; (14), Акан, изведено од А к (а )+ а н *
(18), 21, (46), (47), 67, 82. ЗН.Ш,279; (35), 37, (71).
Авро, в. А вра * СП.39; П ОЛ. 28.Х . Акило, итал. Achille - име xepoja го
1973; 3, 15, 21, 33, (43), 67, 70, 71, TpojaHCKor рата, примл>ено преко
(88 ). италщанског jesHKa * 33.
Ararmj, в. Ararm je * (54). Аким, хебр. Iěhoiáqlm - бог подиже,
Araimja, в ар и ан та имена Ararmje библщско име * СП.40.; СУБ.273.;
*(81), (82), (87), (92). НСС.43.; 3, 17, 26, 27, 31, 33, 34,
Ararmje, грч. ’Αγάπιος - вол>ени, (38), (39), (44), (47), 49, (54), 67, 71.
име хришйанског светител>а * Ако, од Аким, Аксентще, итд. *
СУБ.306; 70, (81), (82). 21, 23, 26, 36.
Агатон, грч. Ά γά θ ω ν < άγαθ-ός- Акса, од Аксентще * Р К Д ; 6, 21,
благо, добро, име хришйанског 23, 49, 57, 65, 72, 73, 77.
светител>а * СП.39; МПХ.200; 7, Аксенще, варщ анта имена Аксенти-
(9), (37), (54), (56), (60), 61, 63, (64), je * 15, 17, 21, (46), Í47), (53), 58,
б"?, 68, 72—74, 80—82, 84, 87, 88. 67, (75), 76, 82, 83, 88.
Агатоник, грч. Ά γαθόνικος - добро- Аксентщ, в. Аксентще * КШ. 59;
победител., име хришйанског све- (9), 11, 23, (49), 51, 54, 92.
тител>а * (79), (80). Аксентща, в. Аксентще * (9), 17, 20,
Агрип, лат. A grippa—римско поро- 23, (49), 53, 57, (59), 67, 76, 80, 82,
дично име · ИБ.21. 86, 87, 88, 91.
АКСЕНТШ Е 28 А Н ГЕЛ

Аксентще, грч. Αύξέντιος - OHaj Ajicunnja, варщанта имена Алим-


ко)и увеличава, име хришйанског 1нЧе * (72)> 88·
светите.тьа · 3H.VI.251; СП.40; А лентуе, в ар и ан та имена Алим-
П К.453; ИС.127; К 0.68; МПХ. ™Че * 64, 65, 70, 72.
200· 1 (5) 7 8 (9) 14— 18 20 Алимпща, в ар и ан та имена Алимпи-
2 3 ,’ 24,’ 33,’ 36, 37, (38), 3 9 ,’(46),’ f * ( 47)· (54), 55, 5 6 -5 8 , (59),
(47), 49—51, 53, 56, 57, 6 0 -6 7 , (68), 87> 88>. 91.
71—77, 80, 82, (87), 88, 90, 91. * Алимпи]е, грч. Αλυπιος - безбриж-
Аксица, изведено од Акс(а) + ица ни> име хришйанског светител>а *
* 49_ СП.40; ИБ.47; ИС.132; М ПХ.
Аксо, од Аксентще * НСС.132; 2^ Р К Д ; . НСС.137; 1, 3, 7, (9),
6, 23, (38), 67, 70, (71), 72, 73, П > 16—18, 33, 36, 39, 46, 47, (50),
77 81 54, 55, 57, 60, 63, 64, 67, (75), 76,
» Ала’дш.; ДХ .4; ОБ.160; КПБ.238; 78> 79; 87> 88’ (92)·
СУБ 172 ♦ Алкиощад, грч. Α λκ ψ ια δη ς— име из
• Алан,' ДХ.52; ОБ.241; СП.40; (3). античке исторще » П ОЛ. 7. VI 1973:
Албнн, лат. A lbinus< albus - бели » Алко, изведено од Ал(е) + ко *
ТЗ), (7), ( 10), (33). ЗН. VI, 252; (44)
Але, од Алекса, Александар итд. * * Алтоман, може бити од нем. Alt-
2 3 9 1. m a n ( n )-стари човек досгсдан пош-
Алекса, од Александар, Алексще, РК С; КПБ.56;
итд. * Р К С ; 3H.III, 280; СП.40; ЗН.Ш , 281; (44).
КПБ.50; П И . 8; МСС.9; И Б . 8; * АлтомиР, може бити од нем. alt —
ИС.113; К 0 .6 8 ; НСП.18; УШС. ,стаР и ,с лов· «орена мир * ОБ.342.
109; ВР; ПСХ.134; МПХ.200; Амброзн|г, вар и ан та имена А мвро-
ЛН.30; А М .9; ГГ.704; 1—24, (25),’ .си| е * ?> 33> (47)’ 55·
(26-40, (41), 43__92. Аморосще, варщ анта имена А мвро-
Александар, ’Αλέξανδρος - заштит- еще * (47) ,,
ник л у д и * ДИ ПЛ.110; ЗН.Ш, · АмвР°си]е, грч. Αμβρόσιος - бес-
280; СП.40; ИС.116; МПХ.200; мртни, божанствени, име хришйан-
АМ.9; 1__92. ског светитела * 3H.VI.252; 7,
Александер, вар и ан та имена Алек- /9 ) , (41), (77).
сандар. . УШС.87; 3 ,5 ,9 ,1 0 ,1 5 , ®м Л Т Т я А £ ™
20, 47, 48, 51, (54), 55. С УБ .284, ИБ.62 18, 47, 67, 79.
Александра, в ар и ан та имена Алек- * Анани]е, хебр biänanjä - бог je
сандар * 65. милостив, оиолщско име * ЗН.
Александров, изведено од имена У1’25’?’, 9 íI \41,;0C^ - ^ ;,
Александар * Р К Д ; 79. О 5), 16, (17), 18, (34) 35, (36), (37),
А - А - ГУС ал. хгтп: 61’ 66’ 67’ <68)’ <69)’ <71)> 73> 84> 88·
Anoccej, в А л е к с щ е * ОБ.ЗО, КП Б. Анастазще, вариан та имена Ана-
2
27,7 4
46,6 4
47,7 449,
0 55,
" к64,
л % 7? 82,
67, 72, *7 92.
w Анастас, од CTaCHje
Анастасще* (9)’ »(47)’ 91·
ИБ,56;
Алексий в. А лексее » КПБ.335; ИС.149; МПХ.200; (5), (7), (9),
КШ.63; 3, (9), (48), 55. 14, (15), 16, 17, (37), (40), 46, 47,
Алексща, в. Алексще * 70. (53), 56, 66, 73, 76, (77), 78, 80,
• Алексще, грч. ’Αλέξιος - OHaj Kojn J*2, 8ť* 88, ?1, (92).
доноси помой, име хришйанског Авастаси,, в. Анастасще * (54)
светитела * РК С ; ОБ.153; ЗН.Ш, * Анастасии, грч. Αναστασιος - O H aj

18°3 ? П740(9)К Г 1 8 И2Б04821 * £ У Ш С Л О Т Г р П д (9), 10, (И ). И


27, 3 2 - 3 8 (39) 40 46 47 62 <15>’ 16> 17> 29· Ö 7). 46, 47, 56,
641-67, (71), 72, 73, (75), 76, 11, / 6, 67, 71, 73, 78, 82, 91 (92)
82 91 92 Анастаско, изведено од Анастас +
АГ 7 а в. Алимпще * ВР; 21, 49, , А н а т о м е , грч. Ά νατόλιος<άνατολή
’ ’ ’ °> -исток, име хришйанског светител>а*
Алемпще, вар и ан та имена Алим- УШС.99; (54).
пще · ВР; 21, 36, (37), 39, 46, Анаш, од Анастас * 3H.VI.252.
47, (50), 58, 61, 62, 65, 66—68, , Ангел, грч. ’Ά γγελ ο ς - весник *
70, (71), 73, 75—77, 82, 88, 89. 3H.V1.253; СУБ.165; 79.
А Н ГЕЛ К О 29 A H TO JE

Ангелко, изведено од А нгел+ ко * Андро, од Андре], А н д р е а , итд. *


И Б . 66; (79) 3H.VI.253; BP; 1, 3, (7), 13, 26,
Ангело, в ар и ан та имена Ангел * (33) 33, 34, 38, 40, 41, 43, (44), 45, 53,
Аидимир, сложено име од основе 61, 67, 71, 72, 73.
имена Андон и слов, корена мир * ф Андроник, грч. ’Ανδρόνικος - човек
ПК.449; СУБ.124; (79) к oj и no5el)yje » ДХ.80.
Авда, од Андон, Андонще, итд. * Андрош, изведено од А н д р (а)+ о ш *
(79). ДХ.37.
Андон, исто име као Антон само са Андрушко, изведено од А н д р (а)+
новогрчком променом нт у нд * + у ш к о * РК С ; 3Η.ΠΙ.282.
(9), 83, 84, (87), ( 88), (92). , Ан1)ел, гр ч .’Ά γγελ ο ς - весник * ОБ.
Андра, од Андре.], AHflpeja, итд. * 92; СП.42; CT.CLIII; НСС.115; 3,
ЗН.Ш,281; ПИЛО; ВР; 3, (7), 9, 21, 67, 72, 73, 78, 80, 83, 86, 87, 92.
10, 14, 16, 17, 33, 43, 46, 47, 49, Ан^елще, мушки облик према жен­
(50), 52, 53, 55, 56, 60, 64, 65, ском имену Ан^елща, или je изве­
67—70, 72—82, (83), 84— 92. дено од Ан1)ел+и]е под утш едем
Андраш, ма^арски облик имена имена типа Антошуе, Атанасще,
Андре] или изведено од А ндр(а)+ итд. * (67), (76), 82, ( 88).
+ аш * СУБ.230; МСС.186. Ан!)елинко, изведено од А н^ел+инко
Андрашин, изведено од А нд раш + и н * * РКД.
О Б .117; КПБ.561. Ангелко, изведено од А н})ел+ко *
Андре, од AHflpej, Андре]а, итд. * 3Η.ΙΠ, 282; И Б.60; ИС.146;
Д И П Л .50; Р К С ; 3H.VI, 252; 3, CT.XXVII; 1—3, 7, 12, (13), 14— 21,
9, 60, 67, 79. 23—26, 29, 31—34, 3 6 -4 0 , 46—48,
Андрей грч. ’Λνδρέας - храбар, му- 50, 53—58, (59), 60—63, 66, 68,
жеван * РК С ; 3H.VI.252; СП.41; 70—76, 78—91, (92).
ПК.451; И Б.54; ПП.14; К 0.71; Ан1)ел>ко, варщ анта имена Ан1}ел-
УШ С.86; КШ.55; 1—3, 9, 11, 13, ко * ГГ.704; (39).
18, 25, 26, 31—33, 37, 40, 46, 47, Анибал, исто име као Х анибал само
(48), 49, (50), 51, 54—56, 60, 63, je нестало инищцално х * 33.
64, 67, 71, 72, 77, 78, 87, 88, 92. Анко, од Иванко, а може бити ва­
Андре] а, в. Андре] * РК С ; СП.41; р и а н т а имена JaHKO * СП.42.
ПК.450; П П.14; И Б.5; К 0.71; Анкул, изведено од А н к(о)+ ул, а
Р К Д ; 3, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, може бити варщ анта имена JaH-
26, 27, (43), 44, 54, 57—60, 63, 65, кул * СП.42.
67, 70, 72—74, 76—88, (90), 92. Анкун, изведено од А нк(о)+ун*
Aiiflpejan, изведено од А ндре]+ ан * ОБ. 120.
ЗН.Ш,282; ПП.14. Анта, од Антон, А нтонще, итд. *
Андре]аш, изведено од А ндре]+аш , 3H.VI.253; И Б.4; К 0 .7 1 ; ВР;
или je грч. ’Ανδρέας код нас изго- Р К Д ; НСС.23; 3, 16, 17, 27, 33,
варано као Андре]аш * РКС; ЗН. 43, 44, 50, 53, 55, 56, 60, 65, 70,
111,284; СП.41. 71—74, 76—79, 81, (83), 8 4 - 8 8 , (92).
Андрета, изведено од А нд р(а)+ ета * Антанас, вар и ан та имена А танас *
РКС. (9), 10, 67, 79, 80— 88, (92).
Андрща, в. Андре] * ДИ ПЛ .22; Анте, од Антон, Антою уе, итд. *
РК С; ОБ.20; 3H.VI.253; К П Б 6 ; ЗН.Ш,282; УШС.173; НСС.189; 3,
П И .9; МСС.166; ИС.115; ВР; 7, 10, 18, 21, 24, 28, 31, 33, 44, 47,
УШ С. 86; ПСХ.134; МПХ.200; 55, 61.
1—8, 10, 12—21, (22), 23—52, • Антим, грч. ’Ά ν τιμ ο ς - OHaj K o j n j e
54— 57, (58), 59—63, 65—70, 72, у на]бол.ем здравл>у, име хришйан-
73, 75, 79, 82, 8 4 -8 8 , 90, 91. ског светител.а * 3H.VI 253; СП.42;
18, 67.
Андрщаш, изведено од Андрщ(а) + Антица, изведено од А н т(а)+ и ц а *
+ а ш , в. Андрщаш * 3H.VI.253; ВР; 81.
СП.41; ПК.452; МСС.168; ВР; Анто, од Антон, Антонщ'е, итд. *
3, 15. В Р; ИС.174; 1, 10, (16), 17, 18,
АндриН, изведено од А ндр(а)+иЬ * 21, 26, 31—35, 37— 39, 42—45, 58,
ОБ. 126. 61, 62, 67, 71, 72.
Андрица, изведено од А ндр(а)+ица, AHToje, изведено од А нт(а)+ о]е *
или од А н д рщ (а)+ иц а * ВР. РК С ; ИБ.64; 26, (83), 89.
А НТОН 30 АТА НА С

Антон, од Антонще * Р К С ; 3H.VI, р Аркадще, грч. Ά ρκάδιος - становник


253; И Б.12; Н СП .18; 3, 10, 12, Аркадще на Пелопонезу, Арка-
26, 33, 40, 47, 55, 60, 61, 72, 86, Йанин, календарско име * К 0 .6 9 ;
91. УШС.85; СУБ.387; ИС.117; М ПХ.
Антони], в. Антонщ е * КШ. 64; 47, 54. 200; НСС.387; (5), (9), (15), 18,
Антонща, в. А нтонще * В Р.; ИС. 174; 33, (37), (39), 46, 47, 50, 51, 53, 54,
(5), (9), 12, (15), 20, 27, 49, 57, 58, 56, (60), 63, (71), 78, (80), 82, (88).
(59), 61, 82, 86, 87, ( 88). t Арон, хебр. A h ä rö n < ä rö n - ковчег
Антонще, лат. A ntonius — римско завета, библщско име * 3H.VI.254;
породичноим е* 3H.VI,253; СП. 42; УШ С. 86; (5), (7), (9), 10, (15), 46,
И Б.28; УШ С. 88; ВР; ИС.113; 47, 49—51, 53, 54, 56, 63, 67, 86— 88.
М ПХ.200; A M .11; НСС.139; Аронще, изведено од А р о н + щ е пре-
ГГ.704.; 1—3, 7, 8, (9), 10, (11), 12, м а именима Петронще, Софронще
16, (17), 18, 20, 21, 24—29, 31—34, итд. * (53), (54).
(35), 36—40, 43, 46, 47, 49, (50), Арса, од Арсен, Apcemije, итд. *
(52), 55—57, 60—62, 64— 67, (68), 3H.III, 284; НСП.20; В Р; ИС.148;
70—79, 81—89, 91, (92) УШ С.20; Р К Д ; 3, 6 , 9, 10, 27, 33,
Антоница, изведено од А нтон +и ца, 39, 43, 46— 57, (59), 60—65, 67,
или од А н тон щ (е)+ иц а * ВР. 69—77, (78), 80—89, (90), 91, 92.
Антул, изведено од А нт(а)+ у л * Арсе, в. Арса * 3H.VI, 254; (87), ( 88).
СП.42. Арсен, од Арсенще» Р К С ; ОБ.53;
Антун, lat. A ntonius, в. Антон * К П Б. 3H.VI.254; КОЛО; Н СП.13;
559; BP; НСС.186; 3, 10, 33, УШ С.13; ИС.157; 1—3, (5), 6 , (7),
43, 44, 47. 9, 10, 14, (15), 16— 19, 23, (25),
Апа, од А постол * РК Д . 26— 34, 36, 39, 40, 43, 46, 47, 49— 56,
Апостол, грч. Α πόστολος - посланик 58, 62, 64, 65, 71, 72, 76, (77), 78,
бояди * ЗН.111,283; И Б . 66; Р К Д ; 79, 82, 86— 88.
10, 18, (39), 41, (43), (44), 67, (68), Арсенщ, в. Арсенще * КШ .67; (9),
(71), 72, 73, 81—84, 86—88, (92). (И ), 54, 55.
Апче, изведено од А п (а)+ че * РКД. Арсенща, в. Арсенще * СП.43; ВР;
Аран1)ел, грч. άρ'/άγγελος - старешина П СХ.134; 9, 12, 17, 20, 27, 47, 49,
ангела, први ан!}ео * ИС.144; (59), 82, 84, 86, 87, 91.
М ПХ.200.; CT.X IV ; АМ.11; § Арсенще, грч. ’Αρσένιος - jyHa 4aH,
НСС.117; 3, (5), 7, 11, 14, 15, (16), узвишен, име хришйанског свети-
17, 36, (46), (47), 53, 56—58, 60—67, тел>а * ОБ.52; 3H.V1,254; И Б.5;
70—73, 75—83, 85—92. УШ С.89; ВР; ИС.113; КШ.59;
АранЦео, исто име као Аран1)ел М ПХ.200; Р К Д ; 1—3, 5, 7—9,
само je л н а Kpajy речи прешло 12— 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30,
у о * 70. 32, 33, 35—40, 43, 44, 46, 47, 52—57,
Аранит, в. А хранит * 3H.III, 283; 60—63, (64), 65—68, 70—78, 80—84,
П К.453; П П .14; ИБ.31. 86—89, (92).
Аранко, од А ран^ел * СП.43. Арсика, изведено од Арс(а) + ика *
Аристид, грч. ’Αριστείδης - на]бол>и, (53).
име из грчке исторще * (30), (33), Арсица, изведено од А рс(а)+ и ц а *
(39). ВР.
Аристотел, грч. ’Αριστοτέλης - име Арсо, в. Арса * ЗН.111,285; ВР;
познатог грчког филозофа * (79), НСС.126; 1—4, (5), 6, (7), 9, 14,
(88). (15), 16— 18, 21, 23, 26, 33, 3 7 -4 0 ,
Аритон, исто име као Х аритон само 43, 61, 62, 67, 70, 72, 73, 75, 81,
je нестало иницщално х * Р К Д ; 82, 91, (92).
10, 11, 18, (40), 4 6 - 4 9 , 53, 54, Аска, име постало м етатезом од
56, 63, (68), 70, (71), 73, 82—84, А кса * РК Д .
86—88, (92). Асо, од Атанас, Атанасще, итд. *
Ариша, грч. Χ άρις<χάρη - доброта * 21,
СС.537; (54), (55), (56) ^Атанаил, хебр. N čtan’ěl - бог je
Аришко, изведено од А риш (а)+ко * дао, библщско име * СУБ.298.
48—50, (52), 56. Атанас, од Атанасще * 3H.VI.255;
Аркадщ, в. А ркадщ е * (9), 17, СП.43; НСП.11; И Б.5; (5), (7),
(48), (54), (56). (9), 14, (15), (40), 47, 61, 67, 73. 79,
Аркадща, в.Аркадще · (10), (49), (54). 80, 84, 86— 88, (90), 91, 92.
ATAHACHJ 31 АШО

Атавасщ, в. Атанасще * СУБ.295; Айко, изведено од А Ь (а)+ к о * 79.


КШ.56; (49), (54), (67). Aho, од АЬим * В Р; 3, 23, 44.
Атанасща, в. Атанасще * 3H.VI,255; #Aypejmje, лат. A urelius < a u reo lu s -
СП.43; 2, (5), 7, (9), 10, (15), 17, - златни, римско породично име *
27, 30, 49, 51, 53, (54), 55, 72, 84, СТ.VIII; (54)
86, 87. >Афанасще, рус. облик имена А та-
» ATaaacHje, грч. 'Αθανάσιος- бесмртан, Hacnje * 3H.VI.256.
име хришЬанског светитеда * i Ахил, грч. Ά χ ιλ λ εύ ς — име грчког
3H.VI.255; СП.43; ИБ.20; К 0 .6 8 ; 1унака из TpojaHCKor рата * П О Л .
УШС.98; ИС.118; МПХ.200; 12. Ш 1973; 33.
Р К Д ; НСС.122; 1—3, (5), 7— 11, Ахило, в. Ахил * НСС.ЗЗ.
13— 18, 20, 21, 24, 27, (28), 29, Ахранит, може бити од грч. αχραντος
30, 35, 36, (37), 40, 43, 46, 47 чист * СП.43.
49, (50), 51, 54— 56, 60, 62—67, Аца, од Алекса, Александар, Алек­
(68), 70—74, 78, 79, 81, (82), 86— 88, с е е , итд. * В Р; ИС.177; Р К Д ;
91, (92). А М .9; НСС.69; 1— 3, 5, 7, 9, 10,15,
Атанаско, изведено од А тан ас+ к о * 21, 23, 24, 26, 30, 37, 40, 47, 48—92.
3H.VI,255; СП.43; ИБ.35; Р К Д ; Ацика, изведено од А ц (а)+ и к а *
(28), 47, 67, 72, 77, (80), 86—88, (92). CT.XIX; 10, 49, 50, 53, 58, 61,
Атанацко, в ар и ан та имена А та­ 77, 79, 86, 87.
наско (ск > ц к ) * НСП. 14; И Б.63; Ацке, изведено од А ц (а)+ к е * 70.
ВР; (46), (47), 77, 84, 86— 88, (92). Ацко, изведено од А ц (а)+ к о * ВР;
А то, од Атанас, Атанасще, итд. * 30. 10, 23, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 61,
65, 67, 76—79, (80), 82, 86— 88 , 92.
Aha, од АЬим * ВР; 3, (53), 73, 76.
Ацо, од Алекса, Александар, Алек-
Айам, варщ аита имена АЬим * (9), cej, итд. * ВР; И С. 130; НСС.136;
21, (23), 27. ГГ.705; 1—6, 9, 10, 13, 15, 23, 25.
АЬим, в ар и ан т а имена Аким * 26, (28), 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40,
СП.43; ПК.453; ИБ.28; К 0 .6 8 ; 43, 44, 57, 58, 61, 67, 69, 71—73,
НСП.20. УШС.114; ВР; ИС.120; 75, 76, (77), 82.
М ПХ.200; A M .И ; 1—3, (5), (9), Аша, од Алекса, Александар, итд. *
10, (12), 14—18, (19), 20—24, 86, 87.
26—34, 36—40, (44), 46, 47, (48), Ашко, изведено од А ш (а)+ к о * 3,
49—51, 53, 55, 56, (57), 58, (59), 59, 77.
61, 62, 64—68, 72—74, 76—79, (80), Ашо, од Алекса, Александар, итд. *
(83), 84, 86—89, 91, 92. (16).
Б
' БабиЬ, изведено од корена б аб + и й v Ба]иша, изведено од Eaj(a)-f-mna *
(Корен баб je посведочен у сло- С НИ .51.; 3, 14.
женом словенском имену Бабонег) * * EajKO, изведено од Eaj(a)+KO *
ОБ. 34; КПБ.146. СП.43; И Б . 66; МПХ.200; СНИ .51;
Бабота, изведено од корена б аб + о та, ВР;15, 23, (43), 91.
в. Бабий * ДХ.52. Eajo, в. Eaja * ОБ.31; Р К С ;
Бабунац, * ДХ.7. 3H.1II.289; ВР; МПХ.200; СНИ.51;
Б ага, од Благсуе * 70, (87). 3, 10, 13, (14) 15, 17, 18, 24, 26, 27,
Баге, в. Б ага * 86, 87. 30, 31, 32—35, 37, 43, 44, 51, 55,
Багреш, може бити изведено од 67, (69), 71, 72, 75, 82, 91.
слов, корена багръ - црвен, пур- Bajyp, изведено од E aj(a )+ y p * (35).
пуран * ДХ . 36. Eaj4e, изведено од E a j(a )+ 4 e ·
- Баде, рум. bade - брат * 52. ЗН.III,289; 79.
Бадо, в. Баде * ИБ.14; 70. Ба]чета, изведено од E aj4(e)+eTa *
Balje, од Братислав * 85. СП.43; АС.350; И Б.23; ВР;
Baja, од Братислав, Братол>уб, или СНИ.51; (3), 18, 27, 37, 48, 75, 82.
хипокористик од брат узет као Eaj40, изведено од E aj(a )+ 4 0 *
име одмила, в. Б ата, Браца, итд. * 3H.VI.256.
Д И П Л . 106; СП.44; 3H.VI,256; Б акета, може бити изведено од
КПБ.591; ПК.452; ИБ.60; НСС.94; корена б а к + е т а (б ак= би к). Са-
3, 7, 15, 27, 30, 47, 49, 51, 53, 55, чувано у народней поезщи * PJA.
60, 64—66, 72, 76—79, 84, 86—88, Бакин, изведено од корена б ак + и н ,
91, 92. в. Бакета и Б ак о аа * К П Б . 221.
Ба]алац, заш татн о име (Sajanau-
Бакон>а, изведено од корена б а к +
-врачар) * ДХ.14.
он>а. Може бити да je постало од
• Bajaii, изведено од E aj(a)+ an , или
бак у значен>у jaK, силан. У Буко­
перс. 6 ajaH - b o j вода * КПБ.404.
вом речнику бакон>а значи велики
Eajau, изведено од E aj(a)+au*
господин. Поред тога, бакон>а
СНИ.51; (47).
значи и jaK човек. П риликом ба-
Басило, изведено од Б aj(a)+ и л o *
цан»а камена каже се: „да)де он ом ;
Д И П Л .116; РК С ; СНИ.51; (14), б а к о а и да баци jeflHOM“ (PJA) *
(15), (33), (44).
К П Б . 483; (16).
EajHH, изведено од Eaj(a)+HH *
КПБ.503; СНИ.51; (47), (91). Бакота, изведено од корена б а к + о т а ,
Ба]ислав, сложено име од Eaja и в. Бакета и Б а к о а а * С Н И . 51.
слов, корена слав * РКС. Б ала, од Балдовин, Братислав, Б ра­
• Eajuh, изведено од Baj(a)+HÜ» тол.уб, итд. * Д И П Л .22; РК С ;
СНИ.51; (47), (67), 77. СНИ.51.
• Eajiiua, изведено од E aj(a)+m ja * Балан, изведено од Бал(а) (-ан или
Р К С ; О Б . 120 ; СП.43; КПБ.424; рум. име Bälan * РК С .
С НИ .51; 3, 14, 60.
EajH4KO, изведено од Eaj(a)+H4KO * Балда, од Балдовин, Б алтазар,
К П Б . 230. итд. * РКС.
. Ба]иш, изведено од Б аК а)+иш * Балде, в. Балда * РКС.
СНИ.51. Балдо, в. Б алда * (26), (33), (44).
БА Л ДО ВИ Н 33 БА ТК О

. Балдовин, нем. име Baldwin * 58, (60), 61, 64, 65, 69, 70, 72, 73,
ДИ ПЛ .153; РК С ; ДХ.2228. ред; 75, 76, 79, 82, 84—89, 91, 92.
(84) Банко, изведено од Бан(е) + ко *
Бале, в. Б ала * Д И П Л . 22; РК С ; ОБ.229; СП.44; СНИ .50; 58, 61,
СП.44; СНИ.51; П ОЛ. 22.Х 1973; (87), ( 88).
61, 86, 87, 91. Банче, изведено од Б ан (е)+ ч е * 79.
Бален, изведено од Б ал (а)+ ен *
Банчета, изведено од Б ан ч(е)+ ета *
К ПБ.5. (79).
Балета, изведено од Б ал (а)+ ета * Бан>а, од Бранислав, Бранко, итд.
СНИ.51; (43), (44)
упоредни о о ш к са Б а н а * (87), 91.
Балща, може бити изведено од
Бан>о. в. Бан>а * 40, (43), 70.
Бал(а) + и ja. * ДХ.50; РКД.
Баоша, исто име као Балш а сам о je л
Балин, изведено од Б 1л (а)+ и н *
прешло у о на Kpajy слога * РКС;
Д И ПЛ .153; РК С ; ОБ.241; СНИ.51.
МПХ.200; СНИ.51; 33, (43), (44).
Бал uh, изведено од Бал(а)+иЙ *
Баран, изведено о д Б а р (о )+ а н , *
ОБ.22; СНИ.51. РК С.
Балица, ш ведено од Б ал (а)+ и ц а
* Д Я П Л .77; РК С; (91). ·* Барбат, лат. barba, рум. b arb ä
Бал ко, изведено од Б ал (а)+ к о * брада * ДХ.53; (43), (44).
СП.44. Барбе, од Барбат * Д Х . 6 Э.
Бало, в. Б ала * ДИПП. 153; (24). * Барий, изведено од Б ар (о )+ и Ь *
_ Балосин, Д И П Л . 116; РКС; СНИ.51. КПБ.505.
Балота, изведено од Б а л (а )+ о та * Б ар и та, изведено од Б ар (о )+ и ш а *
СНИ.51. (47)
Б алта, од Б алтазар * (44) Баро, од Бартоломе], Бранислав, итд.
* Балтазар, хебр. B élšasar<B cl-šar- * О Б .120; П ОЛ. 13. XII 1973. 33.
-u jju r - нека Б зл помогне цару, Бартоло, од Бартоломе) * (44)
библщско име вавилонског цара * • Бартоломе], арам, име B ar-Talm aj -
(47), (49). син Тол Maja, име je/m or од двана-
Б а л л а , може бити од Б ал (а)+ ш а * есторице апостола * С У Б. 199.
РК С ; ОБ.131; КПБ.16; МПХ.200; Б ата, од Братислав, Братослав, итд.,
33, 34, 71, 88. а у новще време општи хипоко­
Бал>а, од Балислав, Братислав, итд., ристик постао од брат * 1 —3,
упоредни облик са Бала * ДХ.27; 5, 7, 10, 15, 21, 27, 33, 46—61,
СНИ.51; РК Д . 64, 65, 67, 72, 73, 76—82, 85—89, 92.
Бал>ен, изведено од Бал>(а)+ен * Батало, изведено од Б а т (а )+ а л о *
МПХ.200; СНИ.51. РК С; 3H.III, 29Э; (47).
Ба.ъега, изведено од Бал>(а)+ета * Батан, изведено од Бат(а) -Ьан * 3,
СНИ.51; (43). 49, 58, 79, 88.
Ба.ъин, изведено од Бал>(а)+ин * Батас, изведено од Б а т (а )+ а с *
СНИ.51. СНИ.51.
Бал»ко, изведено од Бал>(а)+ко * Баташ , изведено од Б а т (а )+ а ш *
СП.44. ДХ.29; СНИ.51.
* Бан, Moryhe je да je од аварског, Бате, в. Бата * 79, 86, 87, 92.
односно nepcnjcKor 6ajaH - Bojeofla, Батен, изведено од Б а т (а )+ е н *
или хипокористик од Бранимир, СНИ.51.
Бранислав, итд. * СП.44; СНИ.50, Батило, изведено од Б а т (а )+ и л о *
(10), (14), 18, 32, 34, 38, (43), 44, СНИ.51; (43).
(47), 58, 61, 76, 91. Батин, изведено о д Б а т (а )+ и н *
Бана, од Бан, а у дан аш ае време СНИ.51.
хипокористик од Бранислав, Сло­ Батина, изведено од Б ат (а )+ и н а *
бодан, итд. * Д и П Л .65; ОБ.56; СНИ.51; (91).
73, 79. (91). Батш ьа, изведено од Б а т (а )+ ш ь а *
Б ан щ , изведено од Б а н + а ц * ДИПЛ.22.
СНИ.50. БатиЛц изведено од Б а т (а)+ и й *
Бандо, изведено од Б ан (а)+ д о * 91. РК С ; ЗН.Ш,290; КПБ.96;
Бане, в. Бана * Д И П Л .58; КПБ.404; СНИ.51; 49.
7, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 26, 33, Батко, изведено од Б а т (а )+ к о *
37, 40, 43, 47—50, 52, 53, 55, 56, СНИ.51; 53, 65, 79, 82, 88.
БАТО 34 БЕЛИ

Батох в. Б ата * СНИ.51; 1, 3, 5, 12, Бебе, в. Беба * 52.


13, 15, 21, 27, 30, 33—35, 40, 43, Бебеь * ДХ. 23.
44, 58, 61, 67, 72, 91. Бега, од Беган * 60.
0 Батрий, изведено од брат * СП.44; » Беган, муслиманско име Беган < тур.
17, 18, (26), 34, 35, 40, 43, 44, (45), "Ъеу — титула за угледног човека,
(55), (69), 71, 72. великаша, достсуанственика, а може
Батро, од Батрий * 43, 44. бити и од основе глагола бегатя
Байа, од Братомир, Братослав, итд. * (16), (24), 35.
* С Н И .51; ПОЛ.25.Х1 1972; 3, 5, Бего, в. Бега * П О Л . 18.11 1972; 2,
10, 15, 21, 23, 24, 27, 30, 35 47—49, 3, 27, 35, (44)
56, 58, 72, 77, 79, 86—89. Бегота, изведено од Б ег(о )+ о т а *
Байан, изведено од Б аЬ (а)+ ан * СНИ.50.
ЗН.Ш,290; 79, 82, 88. * Бежан, име je постало од истог
Байил, изведено од Б аЬ (а)+ ил * корена као и глагол бежати *
ОБ. 179. Д И П Л .22; РК С; 3H.III, 290;
БаПко, изведено од Б ай (а)+ ко * СП.47; СНИ.50.; (47), (88), (89).
П ОЛ. 18. X 1973; 3, 21, 27, 30, 35, Beja, од Белослав, Берислав, итд. *
40, 43, 48, 53, 55,61,70,72,79, 82, 88. (64), (72), (79)
Байо, в. Байа * СНИ.51; ПОЛЛ 8. BejaH, изведено од Eej(a)+aH *
II 1972; ГГ.706; 1, 3, 10, 21, 23, (64), (79).
26, 27, 30, 32, 34, 35, 40, 43, 44, Б ека, од Белослав, Берислав, итд.,
47, 72, 82. упоредни облик ca Eeja *. РКД;
Баца, од EpajiicnaB, Братислав, итд. (35), (39), (54), 56, 64, 79.
* 65. . Бекан, изведено од Б ек (а)+ ан *
Бацан, изведено од Б ац (а)+ ан * (39), 77, 85.
(72). Бекица, изведено од Б ек(а)+ и ц а *
Баце, в. Баца * 73. С НИ.50; 34, (39), 56.
Бацета, изведено од Б ац (а)+ ета * Беко, в. Бека * СНИ. 50; (35), (43).
(79). . Бела, од Белимир, Белослав, итд. *
Бацко, изведено од Б ац (а)+ ко * К П Б .167; МПХ. 200; С Н И .50;
10, 21, 40. 43, 45, 79, 82, 85—87, 47, 49, 52, 53, 55, 77.
(92). Белавац, изведено од корена б е л -f-
Бацо, в. Баца * 24, 43, 45. + а в а ц * КПБ.406.
Бача, од Братислав, Братол>у5, итд., Беладин, изведено од корена б е л +
упоредни облик са Байа и Баца * 4-адин као Живадин, М иладин,
СНИ.51; 49, 53, 56. итд. * Д И П Л . 153; СП.47; СНИ.50;
Бачета, изведено од Б ач(а)+ ета * МПХ.200.
СП.44. Б елаь изведено од корена б ел + a j *
Бачий, изведено од Бач(а) f ий * К ПБ.43.
КПБ.41; СНИ.52. Бела]ац, изведено од Б елаЛ -ац *
Бачко, изведено од Б ач(а)+ ко * К П Б . 6.
СНИ.52; 77. Белак, изведено од корена б е л + а к
Бачун, изведено од Б ач(а)+ун * као Милак, Радак, итд. * КПБ.481;
СНИ.52. СНИ.50.
Баш а, од Братислав, Братол>у5, итд., Белан, изведено од корена б е л + а н
упоредни облик са Байа, Баца и као Милан, Радан, итд. * 3H.VI,
Бача * (43). 257; К П Б .14; СП.44; 53, (54), 58.
Башаи, изведено од Б аш (а)+ ан * Белас, изведено од корена б е л + а с *
, (43), (45). СНИ.50.
v Баший, изведено од Б аш (а)+ и й * Белац, изведено од корена б е л + а ц
К П Б .55; СНИ.52; (11), (44). као Вукац, Милац, итд. * Д Х .37;
Башо, в. Баш а * СНИ.52; Р К Д ; (79), (91).
(3), (35), 43, (71). Белаш , изведено од корена б е л + а ш
Eaiuoje, изведено од E aui(a)+ oje * као М илаш, Радаш , итд. * (79), (86).
РК Д . Белашин, изведено од корена
Беба, муппсо име настало према б ел + аш и н као Милашин, Радаш ин,
женском имену Беба * 65, 72, 88. итд. * К П Б. 189; СНИ.51; 82, 88.
Бебан, изведено од беб (а)+ ан * 4, Беле, в. Бела * ЗН.111,290.
Бебац, изведено од Беб(а) + ац * 88. Бели, првобитно je био надимак
15, 19, 23, 54, 56, 72. KojH Aoönjajy изразито плава деца.
БЕ Л И БО Р 35 БЕРИСАВ

а у садаинье време прерастао je у Белуш, изведено од корена бел 4-


име одм ила * ГГ.706; 10, (26), 37, + у ш * МПХ.200; СНИ.50;
39, (43), 47, 58, 65, 67, 79, 86, 88, П О Л Л. II 1972.
91, 92. Белуша, изведено од корена б е л +
Белибор, сложено име настало у + у ш а * К П Б .6 .
H O B H je време према имену Злати- Белхан, изведено од корена б е л +
бор * 27, 36, 79. + х а н * ДИ ПЛ .54; РКС.
i Белимир, сложено име од словен­ Белча, изведено од корена б е л + ч а *
ских основа * Д И П Л .52; Р К С ; СНИ.50; 77, 91.
МПХ.200; СНИ.50; HGC.139; 27, Белчин, изведено од Б елч(а)+ и н *
36, (75), 88. ДИПЛ.153; (91).
Белин, изведено од корена б ел + и н * Белчо, изведено од корена б е л + ч о *
СНИ.50. И Б.5.
Белина, изведено од корена б ел + и н а Белша, изведено од корена б е л + ш а *
* ОБ.216; КПБ.137. ДХ.10; МПХ.200; СНИ.50.
Белинац, изведено од Б ел и н + а ц * Бел>а, од Белимир, Белослав, итд.,
СНИ.50. упоредни облик са Бела * РК С;
* Белислав, сложено име од словен­ СП.47; ИБ.20; СНИ.50; НСС.73;
ских основа * О Б. 6. 49, 52, 58, 72, 91.
Белица, изведено од корена бел + и ц а Бел>ак, изведено од Бел>(а)+ак *
* О Б.24; СНИ.50. Р К С ; ОБ.97; СНИ .50; (87).
Беличко, изведено од корена б е л + Бел>ан, изведено од Б ел .(а)+ ан *
+ и ч к о » CT.CXLIII; (36), (67), (75) ДИПЛ.110; О Б .181; К П Б.16;
Белиша, изведено од корена бел 4 - МПХ.200; СНИ.50.
+ и ш а као М алиша, Радиша, Сла- Бел>аш, изведено од Бел>(а)+аш *
виша, итд. * О Б.69. О Б .152.
Белко, изведено од корена бел+ ко Бел.о, в. Бельа * 14, 35, (38), (43),
као Борко, Милко, Ратко, Славко, (45), 58.
итд. * С П .47; 23, 26, 27, 35, 56, Бена, од Бенедикт, Л>убен, итд. *
72, 82. ОБ.223; 82.
«. Белмуж, сложено име од словенских Бенашин, изведено од Б ен (а)+ аш ин *
основа * ДИПЛ.153. ОБ.67.
Бело, в. Бела * ДИ ПЛ .110; (45). # Бенедикт, лат. Benedictus - благо-
* Беловук, сложено име од словенских словени, име хришЬанског свети-
основа * (53). тел>а * (44).
Ee.ioje, изведено од корена б ел + oje Бенко, изведено од Б ен (а)+ к о *
као Милоне, Радоне, итд. * СП.47; 27, 33, 79.
СНИ .50; (45). Бено, в. Бена * 27, 33.
Б ело^ца, изведено од Б ело](е)+ица Бенчо, изведено од Б ен (а)+ ч о *
као M илojицa, Радо]ица, итд. * 3H.VI.275.
ОБ.ЗО. Бен>а, од Бенедикт, Л>убен, итд.,
Белосав, исто име као Белослав упоредни облик са Бена * 49, 79, 88.
само je л нестало иза с * СП.47; Бер, од EepHBoj, Берислав, итд. *
СН И .50; (65), (79). ДХ.49; 3H.III, 281; СНИ .50; (45).
* Белослав, сложено име од словен­ Бера, од EepuBoj, Берислав, итд. *
ских основа * Д И П Л . 153; ОБ.7; РК С ; СНИ.50; 49, 52, 72, 88.
СНИ .50; 67, (75), (79), 88.
Берак, изведено од корена б е р + а к *
Белота, изведено од корена б е л + о т а ДХ.15; СП.44; СНИ.50.
као Вукота, Радота, итд. * Д И П Л .22
РК С ; К П Б.594; МПХ.200; Беран, изведено од корена б е р + а н *
СНИ .50; (87). СНИ.50; (10), (79).
' Белоча], сложено име од словенских · EepHBoj, сложено име од слов, основа
основа * ОБ.62. * ДИПЛ.153; ОБ.324; Р К С ; 9, 77.
Белош, изведено од корена б е л + о ш Бериво]'е, в ар и ан та имена Бериво] *
као Милош, Радош , итд. * РК Д ; (9), 77.
ДИ П Л .153; О Б.168;С П .47;СН И .50; Берило, изведено од корена б ер + и л о
МПХ.200; 71, (79), ( 86). * ДИ ПЛ.22; Р К С ; СНИ.50.
Белоша, изведено од корена Берисав, исто име као Берислав,само
б е л + о ш а * ОБ. 143. je л нестало иза с * СП.44;

J*
БЕРИСЛАВ 36 Б JE Л И Ц А

ПК.451; И Б . 8; ВР; 9, 27, 43, 56, Беша, од Беривсу, Берислав, итд.,


57, 61. упоредни облик са Беца, Беча,
* Берислав, сложено име од словен­ итд. * СНИ.51.
ских основа * ДИ ПЛ.54; РК С; Бешан, изведено од Б еш (а)+ ан *
ОБ.4; МСС.15; МПХ.200; СНИ.50; СНИ.51.
5, 9, 10, 13, 18, 27. 33, (37), 39, Беш о, в. Беша * СНИ.51.
43, 49, (50), 52, 56, 57, 60, 61, 66, * Бигрен, може бити да je изведено
72, 76, 88. од бигра или бигар (што je назив
«· БериП, изведено од корена б ер + и Ь * врсте камена, а име овако настало
ДХ.45; О Б .29; СНИ.50; (45). припада категории заштитних
Берихна, изведено од корена б е р + имена као Каменко, Каменча, итд.)
-1-ихна * СНИ .50; (45). * РКС.
Бериша, изведено од корена бер + Бщеле, в. Бщели * (36).
+ и ш а као М алиша, Радиша, итд. Бщели, jeKaecKa в ар и ан та имена
* ОБ.5; СНИ.50; (3), (14), 51, 57, Бели * ГГ.706.
60, 61, 72. Бщелко, jeKaBCKa в ар и ан та имена
Берко, изведено од корена б ер + к о Белко * 3, 23.
као М илко, Славко, итд. * РКС; Бщелша, jeraBCKa в ар и а н та имена
3H.VI, 257; П П.14; СНИ.50; 3, Белш а * (3), (16), (24).
14, 18, 26, 47, 54, 56, 57, 64, 79. Бика, од Л>убинко, Л>убиша, итд. *
Беро, в. Бер и Бера * ДИПЛ.153; (84), 90.
3H.V1, 258; ПОЛ.З.П 1972; (3), 14, Бике, в. Бика * 84, 90, (91), (92).
15, (18), (24), (45). Била, од Л>убисав, Л>у5«:лав, итд.
Bepoje, изведено од корена ö e p + o je * OB.175; КПВ.222; (64), (72).
као Pafloje, Сладо]е,итд. * РК С ; Билан, изведено од Б и л (а )+ ан *
ДИ ПЛ.153; МПХ.200; СНИ.50; КПБ.227.
14,(44),(45). Билат, изведено од Бил(а) + ат као
Еерош изведено од корена б ер + о ш М илат, Радат, итд. * ОБ. 172.
као М илош, Радош , итд. * РК С; Биле, в. Била * ОБ.22; ЗН. VI. 258.
ДИ ПЛ .170; СНИ.50. Бшьан, мушки облик према женском
Bepyj, изведено од корена бер+ y j имену Бшьана * 15, 77 , 90.
као Милу], Paflyj, итд. * СНИ.50. Биса, од Л>убисав * 48, 56, 61, 76,
Берута, изведено од корена бер + у та 77, 79, 86— 88.
* МПХ.200; СНИ.50. t Бисер, арап, busr, busra > .тур._
Берче, изведено од корена б ер + ч е * biisre, стара словенска поза|мица
ДИПЛ.153. узета за лично име у новще време
БеПа, од Бейир као заштитно име, према женским именима Бисера и
а може бити и хипокористик од Бисерка * 79, 88, 91.
Берислав * (49), (58), 72. Бисерко, изведено од Б исер+ ко * 60,
« БеПир, тур. Bekir < арап. B äkr - пр- 77, 79, 91.
венац, муслиманско лично име Бисо, в. Биса * 24, 77.
узето као заш титно код православ- Бица, од Л>убисав, ЛЬубиша, итд. *
ног живл>а * 35, (43), (44). ИБ.61; 64, 79.
БеЬко, изведено од БеЙ(а)+ко * Bjeroje, име настало од исте основе
СНИ.51; 26, 34, (35), 40, 43, 86, 87. као и глагол ö jera ra * СС.537.
Б|еж ан,'в! Éjéroje * РК С ; П П . 15.
Бейо, в. Бейа * СНИ.51; 3, 21, 34,
Bje.ia, jeKaecKa в ар и ан та имена
35, 40, 43, 44, (47).
Бела * РК С; СП.47; (21), (24).
- Беца, од Бериво_|', Берислав, итд. * Б]еладин, jeKaecKa в ар и ан та имена
СНИ.51. Беладин * СП.47; (40).
Бецко, изведено од Б ец (а)+ ко * 91. Bje.iaK, jeKaecKa варщ анта имена
Бецо, в. Беца * (16). Белак * К П Б. 126.
Беча, од Бернесу, Берислав, итд., Bje.iaii, jeKaecKa варщ анта имена
упоредни облик са Беца * ( 86). Белан * СП.47; НСС.93; 12, 21,
Бечан, изведено од Б еч(а)+ ан * (43), (45).
CT.CLXXXVII. Б]елимир, jeKaecKa варщ анта имена
, БечиП, изведено од Б еч(а)+ий * Велимир * РК С ; 21.
ОБ.106. Бjeлицa, jeKaBCKa варщ анта имена
Бечо, в. Беча * 72. Белица * НСС.75; (14), (21), (45).
BJEJIOJE 37 БО БЕ

Б]ело]е, jeKaBCKa варщанта имена ·. Блаж, лат. Blasius - име хришйан­


Eenoje * СП.47; (45). ског светител>а * ДИ ПЛ.153;
Eje.iocaa, jexaecKa варщанта имена ОБ.164; СУ Б.234; МСС.111;
Белосав* СП.47; (45). СНИ.51; (7), (10), (25), (33) (40).
Б]елослав, jeKaBCKa вари ан та имена Блаж а, од Enaroje, Блаж, итд. *
Белослав * ДИ ПЛ.153; 67. КП Б.89; СП.44; СНИ.51; (7), 10,
Bje.iOTa, ^екавска в ар и ан та имена . 13— 15, 18, 24, 47—57, 60—68,
Белота * РК С ; (14). 70— 84, 86—92.
Бjeлoш, jeKaBcica варщанта имена Блажан, изведено од Б л аж (а)+ ан *
Белош * ДИПЛ.153; (18), (45). 13, 18, 20, 21, 67, 77.
Ejenyui, jeKaBcxa вари ан та имена Блаже, в. Блажа * 11, 72, 79, 80,
Белуш * PJA. 87, 88, 92.
Б]елхан, jeKaBCKa варщ анта имена » Блажен, превод грч. имена Μακά­
Белхан * Д И П Л .54. ριος, а може бити изведено од Бла-
Kje.ba, jenaBCKa варщ анта имена ж(а) + е н * 79, 80, 90.
Бельа * РК С ; СП.47; ВР. Блаженко, изведено од Б лаж ен+ ко *
EjejbaK, jeKaBCKa варщ анта имена 12, 26, 32, 60.
Бел>ак * РКС. Блажета, изведено од Б л аж (а)+ ета *
Б)е.ъан, jeKaBCKa варщ анта имена СНИ.51.
Бел>ан * ДИ ПЛ .ИО . Блажщ а, изведено од Б л аж (а)+ щ а *
Благ, од Благсуе, Благомир, итд. * (3), (44), (45).
(91). Блажимир, сложено име * СП.44;
Б лага, од Rnaroje, Благомир, итд. * НСС.152; МПХ.200; 27, 37— 39,
Р К Д ; 10,21,53, 61, 70, 77, 82, 91. 64, 66, 67, 79, 88.
Благиша, изведено од корена благ 4- Блажин, изведено од Б л аж (а)+ и н *
+ и ш а * П О Л . 8.II 1972; 14, 21, СНИ.51.
43. 60. 0 БлажиМ, изведено од Блаж (а)+иЙ *
Благо, в. Б лага * СС.537.; (7), 10, СНИ.51.
14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 31, Блажо, в. Блажа * МПХ.200; 1, 2,
33, 34, 39, 40, 43— 45, 55, 67, 70, 71. 5, 9, 10, 12— 18, 20—25, (26), 27,
Благован, изведено од корена б л а г + 29—37, 39—44, 47, 51, 56, 57, 61,
+ован као Милован, Радован, 67, 69, 71, 72, 82.
итд. * 62, 64, 90. Блажу], изведено од Блаж(а)-Ьу) *
Благ<ч, изведено од корена бл аг+ oj СНИ.51.
* АС.350; СУБ.370. Блажун, изведено од Б лаж (а)+ у н *
B.iaioja, изведено од корена б л а г + (24), 39.
4-oja * (79), ( 88). Блаш ко, изведено од Б л аж (а)+ к о *
Б ланке, изведено од корена б л а г + АС.351; ВР; МПХ.200; 1, 5, 14,
+ o je * ЗН.Ш, 292; ИБ.4; НСП.12; 15, 18—21, 23, 24, 26, 27, 30,
ВР; ИС.136; ПСХ.134; МПХ.200; 32, 39, 43, 44, 47—49, 65, 66, 75,
СНИ .51; A M .17; Р К Д ; ГГ.704; 78—82, 85—88, 91.
1—3, 5—9, 12—26, 28—33, 37—40, Боба, од Бого.ъуб, EopnBoj, С ло­
42—68, (69), 70—92. бодан, итд. * 2, 26, 33, 49, 51—58,
Благо.ъуб, сложено име настало у 60, 61, 63, 64, 67, 70—73, 75, 77—82,
новще време према именима типа 86—92.
Бого;ьуб, Драгол>уб, итд. * 79, 88. Боба]а, изведено од корена б о б + a ja
Благомир, сложено име настало у * ДИ ПЛ.116; РКС.
новще време према именима типа
Бобал>, изведено од корена б о б +
Д рагомир, Радомир, итд. *
+ал> * КПБ.589.
СНИ .51; 3, 7, 9, 21, 23, 26, 37,
(38), 60, 66, 67, 72, 79, 88, 90. Бобан, изведено од корена б о б + а н ,
Благота, изведено од корена б л а г + а у новще време ово je хипокори-
+ о т а * НСС.186; ПОЛ.14.1 1973; стик од Слободан, Богдан, итд. *
11, 12, 17, 18, 20, 21, 26, 30, 31—35, О Б.4; КПБ.14; ГГ.705; 1, 3, 5,
40—44, 56, 63, 69, 82, 88, 91. 10—12, 15— 18, 20, 21, 23, 24, 26,
Благохранац, сложено име * СП.44. 32, 33, 38, 39, 46— 56, 60, 61, 63,
Благош, изведено од корена б л а г + 64, 67, 70, 72, 73, 75, 77—82,
+ о ш * (16). 86— 88, 91.
Благун, изведено од корена благ + • Бобе, в. Боба, а у HajcrapHjHM гово­
-t-ун као Милун, Радун, и тд. * рим а je свакако настало од корена
БОБЕТА 38 B O rO B O J

боб * ДИ ПЛ .153; РК С ; ДХ.35; Богдеш, изведено од Б огд (а)+ еш *


21, 77. Р К С ; СП.45; СНИ.51.
Бобета, изведено од корена б о б + Богдеша, изведено од Б о гд(а)+ еш а
+ е т а * ДХ.57. * СП.45; СНИ.51; (3).
Бобиша, изведено од корена б о б + Богдило, изведено од Б о гд (а)+ и л о *
+ и ш а * 37, (39). СНИ.51.
Бобо, в. Боба * 2, 3, 5, 7, 14— 18, Богдин, изведено од Б о гд (а)+ и н *
20—24, 33, 35, 39, 70, 72, 82. СНИ.51.
Бобол», изведено од корена б о б + о л . Богдич, изведено од Б о гд (а)+ и ч *
* ОБ.114; КПБ.196. СНИ.51.
Бога, од Б оголуб , Богослав, итд. * Богдо, в. Богда * 10, 13—21, 33,
3H.III, 293; Н С С . 88; 64, 73, 75—77, 37, 40, 41, 43—45.
79. 88. Borfloje, изведено од B o ra(a)+ o je *
Еогавац, изведено од корена б о г + ОБ. 152.
+ а в а ц * РК С ; ОБ.76; 3H.III, Богдул, изведено од Б о гд (а )+ у л *
293; СП.44. Д И П Л . 153.
* Богавче, хипокористик од Бога- Боге, в. Бога * 65, 79, 85—87, 89, 91.
вац * О В .Ш . Богел», изведено од Бог(а)+ел> *
Boraja, изведено од корена б о г+ a ja * В Р; СНИ.51.
ОБ.53. Богета, изведено од Бог(а)4-ета *
Боган, изведено од корена б о г + а н * Р К С ; СП.44; СНИ.51; (3), (14).
О Б .155; СП.44; КПБ.382; 21, 77. Богеша, изведено од корена б о г +
Боганац, изведено од Б о г а н + а ц * Ч-еша * ОБ.83.
МСС.166. Боги, в. Бога * ПОЛ. 5.11972; 15,
Богат, изведено од корена б о г + а т 65, 70, 71, 79, 80, 82, 85— 87, 89, 91.
као М илат, а може бити да je » EorHBoj, сложено име од словенских
придев богат узет за лично име * основа * КПБ.542.
СНИ.51; (90), 91. Богил, изведено од корена б о г + и л *
Богатин, изведено од Б о гат+ и н * ОБ.ЗО.
(83). Богило, изведено од корена б о г + и л о
Богац, изведено од корена б о г + а ц * ДХ .9; ОБ.220.
као Вукац, Милац, итд. * О Б. 6 ; * Богимир, сложено име од словенских
КПБ.129; СНИ.51. основа * 27, 49, (64), 67, (77), 90.
Богаш, изведено од корена б о г + а ш Богина, изведено од корена б о г + и н а
* ОБ.153. * ДХ.81.
Богашин, изведено од Б о гаш + и н * * Богислав, сложено име од словен­
ОБ. 12; КПБ.220. ских основа * 26, 27, 66, 72, 73,
Богда, од Богдан * РК С ; 10, 21, 75, 82.
49, 67. «7БогиЙ, изведено од корена б о г + и й *
Богдабо], сложено име од елемена- Р К С ; ОБ.ЗЗ; 3H.III, 293; КПБ.124;
та: бог, да и 6 oj * СП.44; СП.44; ИБ.36; ВР; ПСХ.136;
* Богдан, превод грч. имена Θεοδό­ М ПХ.200; РК Д ; 16, 17, 45, (47),
σιος -д а т од бога * Д И П Л . 170 55, 65, 68, 69.
Р К С ; О Б. 6 ; ЗН.Ш,293; КПБ.258; Богица, изведено од корена б о г +
ПП.14; АС.350; ПК.449; МСС. 86; + и ц а * СНИ.51; (3), 7, 10, 49,
И Б.5; ВР; УШС.111; ПСХ.135; 52, 53, 55, 56, 63, 82, 88, 89.
МПХ.200; 1—34, 36, 37, (38), Богич, изведено од корена б о г + и ч *
39—67, (69), 70—88, (90), 91,92. ОБ.64.
Богданац, изведено од Б о гд ан + ац * Богиша, изведено од корена б о г +
Р К С ; СНИ .51; (84). + и ш а * РК С ; ОБ.151: ЗН.111,293;
Богданче, изведено од Б огд ан + че * МПХ.200; СНИ.51; (3), (43), 65,
ОБ.292. 89, 90.
Богдаш, изведено од Б огд (а)+ аш * Богман, изведено од корена б о г +
ОБ.ЗО. +ман као Вукман, Радман, итд. *
Богдаша, изведено од Б огд(а)+ аш а ОБ.32.
* 3Η.ΙΙΙ, 293; СНИ.51. Богмил, сложено име од словенских
Богде, в. Богда * ДИ ПЛ.153; РК С; основа * ОБ.143.
СНИ.51.; 2—5, 15, 18, 24. Бого, в. Бога * К П Б.75; ГГ.705; 3,40.
Богден, варщ анта имена Богдан * • BoroSoj, превод грч. имена Τ ιμ ό ­
СНИ.51. θεος, а судеЬи по именима Бо-
Б О Г О Б О ге 39 БО Ж Е Н

гобсуац и Богобсуша Koja су забе- 43, 44 47, 49, 54— 62, (64), 65—67,
лежена у X I веку (PJA) мож да ( 68), 70, 72—80, 82— 89, (90), 91, 92.
je старословенско име* УШС.159; » Богослав, сложено име од словен-
СНИ .51; НСС.187; (7), 11, 14, 17, ских основа * ДИ ПЛ .153; Р К С ;
18, 30, 33, 40, 41, 48, 56, 67, (71), 3H.III.293; ПП.14; МПХ.200; С Н И
77, 78, 88. 51; 1, 9, 17, 20, 21, 23, 26, 27,
EoroSoje, варщ анта имена Eoroöoj * 29—31, 43, 55—57, 61, 76, 77, 79,
МПХ.200. 82, 84, 86—88, 90, 91.
Боговац, изведено од корена б о г + « Богослов, превод грч. именице θεολό­
+ о в а ц * ОБ.Ю ; КПБ.37. γος * СП.44; 3H.VI.26; (79), (91).
^ Боговид, сложено име од словен­ Богота, изведено од корена б о г +
ских основа * П О Л . 24. XII 1973; + о т а * ОБ.2ЭО; КПБ.35.
72, 73. Богош, изведено од корена б о г + о ш
® Боговий, изведено од корена б о г + * ДИПЛ.153; СНИ.51.
+овиЬ * КПБ.36. Богошин, изведено од Б о го ш + и н *
Богово], сложено име од словенских ОБ.91.
основа * ОБ.191; (79). Boryj, изведено од корена б о г+ y j *
φ Богодхновеи, име настало од старог СНИ.51.
пщщева богодахновен, ш то значи Богулин, изведено од непотвр!)еног
OHaj кога je бог надахнуо * СП.44. имена Б о гу л+ и н * РК С ; КП Б.125;
Бого), изведено од корена бо г+ oj * СНИ.51; (45).
ОБ.95; РК Д . Богун, изведено од корена б о г + у н
Eoroja, изведено од корена б о г+ o ja као Милун, Радун, итд. * ДХ.12;
* КПБ.589. КПБ.225; СНИ.51; (45).
Boroje, изведено од корена б о г+ oje Богут, изведено од корена б о г + у т *
као M anoje, Радоне, итд. * Д И П Л . ДХ .9; СП.44; К П Б.55; ПК.453;
153; РК С ; К П Б.39; ЗН. III, 293; МСС.173; СНИ.51; (45).
ПП.14; МСС.115; МПХ.200; СНИ . Богута, изведено од корена б о г + у т а
51; РК Д ; НСС.65; 3, 5, 7,(14), 15, * СНИ.51; (45).
18, (36), 37, 39, (43), (44), 47, 49, Богуш, изведено од корена б о г + у ш *
50, 56, 60—66, 70—76, (77), 78—80, ЗН .Ш .293; КПБ.140.
(87), 88, 89, 91, 92. Богушин, изведено од Б о г у ш + и н *
EorojHH, изведено од E oroj+ и н * ДХ.28; СНИ.51.
ОБ.230. Богчин, изведено од корена 5 о г +
* Бого.ъуо, превод грч. имена Θεάφ­ + ч и н * РК С; 3H.III, 293.
ιλος * ВР; УШС.107; МПХ.200; Бода, од Богдан, Бодин, Божидар,
СНИ .51; 1— 3, 5, 7, 8—21, 23, 24. Слободан, итд. * 18, 30, 49, 53, 63,
26—41, 43, 46, 47, (48), 49—57, 70, 72, 73, 77, 79, 81, 82, (90).
59—92. Бодин, ДИ ПЛ.94; Р К С ; СНИ.51;
Богомдаи, в. Богдан * 3Η.ΙΙΙ, 293. П О Л . 18. XII 1973; (14), 33, (44),
ь Богомил, сложено име од словенских (45), 67.
основа * СП.44; СНИ.51; МПХ.200; Бодо, в. Бода * 14, 18, 20, 30.
2, (7), 15, 17, 30, 40, 47, 79, 88. Бодрушко, * РКС.
* Богомир, сложено име од словенских Божа, од Божидар, Богол>уб, Б о ­
основа * МПХ.200; СНИ.51; АМ.17; гослав, итд. * ОБ.29; 3 н .ш ,2 9 3 ;
(7), 9, 11, 14—17, 21, 26, 27, 30, АС.350; КПБ.260; СП.45; П К.448;
33, 39, 49, 57, 59—66, 72—76. (77), И Б.26; ВР; Р К Д ; АМ .17; 1, 2,
78—80, 84— 91, (92). 8, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 27, 30, 37,
Богон, изведено од корена бо г+ он * 43, 44, 46—92.
3H.VI.259. Божа]а, изведено од Б о ж (а )+ aja *
Богоиьа, изведено од корена б о г + ДИ ПЛ.22; РКС.
+ о н ,а као Милон>а, Р а д о а а , итд. * Божан, изведено од Б о ж (а)+ а н *
ОБ.342. ДХ.17; ОБ.70; СП.45; К П Б.87;
Богосав, исто име као Богослав само СНИ.51; 3, 4, 14, 15, 18, 20, 33,
je л нестало иза с * РК С; СП.44; 58, 72, 81, 90.
3H .III293; КПБ.195; ПП.14; ИБ.27; Бождар, в ар и ан та имена Бож идар
НСП.24; ВР; УШС.87; ИС.157; * СП.45; 24.
СН И .51; Р К Д ; АМ.17; ГГ.704; 5, 8, Боже, в. Божа * 27, 58.
9, 11, 13— 17, 19—24, 26—31, 33,37, Божен, изведено од Б о ж (а )+ ен ·
(38), 39, 40, МПХ.200; 14, 30.
БО Ж ЕН К О 40 EOJKOJE

Божевко, изведено од Б ож ен + ко · Божур, назив цвейа узет за лично


О Б.33. име, а ш це исключено да je изве­
Божета, изведено од Б ож (а)+ ета * дено од Б ож (а)+ ур као Мидур,
ДХ.49; СН И .51; (14). Мщур, итд. * 26, 27, 49, 72, 73,
Ψ Божидар, превод грч. имена Θε­ 79, (80), 81, 82, 88, 91.
όδωρος * РК С ; ОБ.З; ЗН.Ш Божурин, изведено од Б о ж у р + и н *
293; К П Б.260; СП.45; ПП.14; ДХ.80.
МСС.172; ВР; ИС.123; УШС.155; Boj а, од Богослав, Борислав, итд. *
МПХ.200; A M .17; ГГ.704; 1—92. ОБ.11; СП.46; КПБ.230; П П.14;
Божидар! о, изведено од Б эж и д ар + НСП .13; ВР; Р К Д ; 72, 73, 81, 82,
+КО * 79. 88 .
Божщан, изведено од Б ож (а)+ щ ан * Бо]адин, изведено од E o j( a ) 4 ^ H H
ОБ.226. као Ж ивадин, Миладин, Сгсу'адин,
Божил, изведено од Б ож (а)+ и л * итд. * О Б.7; МПХ.200;27, 55, 60,
HC3.VIH.666; (39), 77, 84, 86, 87, 77, 79.
(92). BojaK, изведено од B oj(a)+aK *
Божило, изведено од Б ож (а)+ и л о · О Б. 8.
СНИ.51; 91. EojaH, изведено од Boj(a)+aH *
• Божимир, сложено име од словен­ ДИ ПЛ .153; ОБ.20; К П Б.119;
ских основа * 26, 27, 30, 36, 37, ИС.160; СН И .51; 5, 9, 13— 19,
39, 58, 61, 62, 66, 67, 72, 86— 88, 21—24, 30, 32, 33, (36), (38), 39,
90, 92. 40, 46— 56, 60, 61, 63, 64, 66, 70,
Божин, изведено од Б ож (а)+ и н · 72—75, 77, 79, 80, 82, 87—90, 92
ОБ.26; 3H.VI.260; ПП.14; СТ.Х; Богдан, * ОБ.73.
A M .17; НСС.104; 11, (14), 18, (43), Boje, в. Boja * ОБ.20.
44, (45), 55, 60, 62, 66, 72—81, BojeTa, изведено од B oj(a)+eT a *
(82), 88, 91, (92). ОБ.20; СП .46.
Божина, изведено од Бож(а) + ина * Bojwio, изведено од B o j(a)+ M O *
2, 14, 18, 34, 40, 43, (69), 70, 88. ОБ.73.
Божинко, изведено од Б ож ин+ ко * * EojiiMHp, сложено име од словенских
КП Б.207; 79, (92). основа * 26, 27, 60, 79.
Божитко, изведено од Б ож (а)+ и т- Eojmi, изведено од Eoj(a)+H H ·
ко * РК С ; КПБ.170. ДХ .7; ОБ.20; СП.45; К П Б .56;
f Божий, изведено од Бож (а)+иЙ * BP; НСС.91; (12), 16, 17, 63.
ДИ П Л .153; О Б.7; СП.45; КПБ.34; Eojmia, изведено од Boj(a)+HHa
3H.VI.260; П П.14; СНИ.51; 11, * ОБ.20.
79, 91. EojncaB, исто име као Bojncnae само
Божийко, изведено од Б ож и й + ко * je л нестало иза с * 26, 27, 79.
РК С ; ЗН.111,293; ВР; ПСХ.135; • Бо]ислав, сложено име од словенских
8, 14, 27. основа * 26, 27, 34, 63, 79.
Божихна, изведено од Б ож (а)+их- Q EojHti, изведено од E oj(a)+H ft *
на * ОБ.27. РК С ; ОБ.16; КПБ.77; МПХ.200.
Божвца, изведено од Б ож (а)+ и ц а * E o j H X H a , изведено од корена 6oj +
Д И П Л .22; РК С ; СБ.184; (3), 49, + и х н а * ОБ.217.
55, 60, 65, 72, 84, 88, 91. Бо]иц, изведено од E o j(a )+ m i ·
Божич, изведено од Б ож (а)+ и ч * СНИ.51.
ОБ.7; ПП.14. EojHua, изведено од Eoj(a)+H Ua
Божинко, изведено од Б ож и ч + ко * ДХ.49; ОБ.74; СП.45; СУБ.228;
* РК С ; ОБ.52; СП.45; КПБ.332; В Р ; СНИ.51.
МСС.172; СНИ.51; (14), (24). Eojmua, изведено од E o j(a )+ n m a
Божо, в. Б ож а * ОБ.37; ЗН.Ш,295; * ОБ.235; К П Б . 6.
СП.45; И Б.18; М С С . 177; ВР; BojKeTa, изведено од BojK(o)+eTa *
ИС.134; ПСХ.134; СНИ.51; ГГ.705; ОБ.35.
1—45, 55, 57—61, 66, 67, (69), 70, BojKO, изведено од Boj(a)+KO *
(71), 72, 75, 82, 83. Р К С ; О Б. 6 ; СП.45; КПБ.14; ЗН.Ш,
295; ПП.14; ПИЛО; ПСХ.149; МПХ.
Божо]е, изведено од Б о ж (о )+ о |е * 200; Р К Д ; 29, 38, 43, 60, 70, 71, 73,
СНИ .51; 77. 77, 79, 81, 82, (83), 86, 87 (88), (92).
Божул, изведено од Б ож (а)+ у л * BojKoje, изведено од B ojK (o)+ oje *
77, (79) ОБ.172.
БОЖ УЛ 41 БОЛ .КО

Бо^кул, изведено од Бсук(о)+ул * Бол>ак, изведено од основе првог


ПП.14. дела имена Бол>емир, Б олеслав,
___Boj.’ie, * ГГ.705. итд. (б о л (е )+ а к као Радак, Сгсуак,
Bojmhh, изве ено од Б оХ а)+ м ан итд.) * ДХ.25.
као Вукман, Радман, итд. * ОБ.48. Бол>ан, изведено од основе првог
Бо)нат, изведено од непотвр^еног дела имена Бол>емир, Б оле­
имена B ojíi(a)+aT * СП.45.; ПП.14. слав итд. (бол>(е)+ан као Д раган,
Bojo, в. Boja * ОБ.285; ЗН.Ш,295; Милан, Радан, итд.) * Д И П Л .153;
СП.45; КПБ.293; ВР; ГГ.705; 3, ДХ.25; СНИ.51.
5, 15, 18, 20, 24, 33, 39, 43, 44, 60, Б о л ац , изведено од основе првог
71, 73. дела имена Б ол ем и р, Б олеслав,
« EojoMHp, сложено име од словенских итд. (б о л (е )+ а ц као Вукац, Милац,
основа * 27. итд.) * СНИ.51.
Eojoiua, изведено од E oj(a)+ o m a Бол>ашин, изведено од основе првог
* ОБ.Ю. дела имена Б олем и р, Б олеслав,
EojyH, изведено од Eoj(a(+yH итд. (бол(е)-Ьашин као Вукашин,
као Милун, Радун, итд. * КПБ.509. Милашин, итд.) * К П Б. 145
Bojna, изведено од B oj(a)+ 4a * * Болебрат, сложено име од словен­
ПП.14. ских основа * СНИ.51.
Eojwe, изведено од E oj(a)+ 4e * » Бо.ъедраг, сложено име од словен­
Р К С ; СП.45. ских основа * СНИ.51.
Boj чета, изведено од Eoj4(e)+eTa * • Боледруг, сложено име о д словен­
ОБ.280; 3H.VI, 260; ВР; МПХ.200. ских основа * СНИ.51.
СНИ.51; РК Д . » Бо.ъемир, сложено име од словен­
Boj чин, изведено од Boj4(e)+HH * ских основа * Д И П Л .170; РКС.
Р К С ; ОБ.16; МПХ.200; СНИ.51. Б олен, изведено од корена првог
Bojiua, изведено од B oj(a)+m a * дела имена Б олем и р, Б олеслав,
КПБ.386; 27. итд. (б о л (е )+ е н као Милен, Раден,
Бока, од Богослав, Божидар, итд. * итд.) * СНИ.51.
79, 88. * Б о л ер ад, сложено име од словен­
Бокан, изведено од Б ок (а)+ ан * ских основа * СНИ.51.
КПБ.55. »Б олеслав, сложено име од словен­
Боке, в. Бока * 86, 87, (90), 91. ских основа * Д И П Л .153; РК С ;
Боко, в. Бока * ОБЛЗО; 70. СНИ.51.
Бокчило, изведено од корена б о г + Б о л ета, изведено од основе првог
+ ч и л о , или Б ок(а)+ чи ло * дела имена Б олем и р, Б олеслав,
СНИ.51. итд. (б о л (е)+ ета, као Вучета,
Бокчин, изведено од корена б о г + Милета, итд.) * СНИ.51.
+ ч и н , или Б ок(а)+ чи н * СНИ.51. Б олеш а, изведено од основе првог
Q Бокчий, изведено од корена бог-Ь дела имена Б олем и р, Б олеслав,
+ ч ий , или од Б ок(а)+чий * СНИ.51. итд. (б о л (е)+ еш а као Милеша,
Бокша, изведено од корена б о г + ш а Богеша, итд.) * РК С ; СНИ.51.
* ДХ.15; Р К С ; ОБ.52; (14), (44), Б олило, изведено од основе првог
91. дела имена Б олем и р, Б олеслав,
Бокшан, изведено од Б окш (а)+ ан * итд. (б о л (е)+ и л о као Богило) *
С НИ .51; (46), (47) Д И П Л . 153; РКС.
Бокшин, изведено од Б окш (а)+ ин * Болии, изведено од основе првог
Д Х . 8 ; СНИ.51. дела имена Б о л ем и р , Б олеслав,
Бокшина, изведено од Бокш(а) + итд. (б о л (е)+ и н као М илин, Р а ­
+ и н а * ОБ.346. - дин, итд.) * СНИ . 51
0 Бокший, изведено од Б окш (а)+ иЬ * Болиц, изведено од основе првог
СНИ.51. дела имена Б олем и р, Б олеслав,
Боле, од Бош ко, Богдан, итд. * 7, итд. (б о л (е)+ и ц ) * СНИ . 51
11, 12, 15, 18, 24, (35), 39,43, 47, 54, Болица, изведено од основе првог
56, 60, 63—65, 70, 72, 77, 79—82, дела имена Бо-'ьемир, Б олеслав,
86— 88, 92. итд. (б о л (е)+ и ц а као Радица,
Боладин, изведено од основе првог Драгица, итд.) * (45)
дела имена Б олем и р, Бол>еслав Б о л к о , изведено од основе првог
итд. (бол>(е)+адин као Миладин, дела имена Бол>емир, Б олеслав,
Стсуадин, итд.) * СНИ.51. итд. (б о л (е)+ к о као М ирко, Paj-
BOJbOJE 42 BOPJAH

ко, итд.) * ДИ П Л .153; 3H.I1I, 295; Борика, изведено од корена бор-(-


(45). + ика * ДХ.39.
BoJboje, изведено од основе првог Борил, изведено од корена бор 4-ил
дела имена Бол>емир, Болеслав, * СП.45; (18), 77.
итд. (6oJb(e)+oje као M M oje, Ра- Борилко, изведено од Б о р и л + к о *
floje, итд.) * ДХ.41. КПБ.529.
Бол.чии, изведено од основе првог Борило, изведено од корена δ ο ρ +
дела имена Б олем и р, Бол>еслав, + и л о * РК С ; СНИ.51; (45), 67, 77.
итд (бол>(е)+чин као Богчин) * Боримир, сложено име настало у
СНИ.51. новще време према именима типа
Бо.ъшин, изведено од основе првог Владимир, Станимир, итд. * 26,
дела имена Бол>емир, Б олеслав 27.
итд. (бол>(е)+пшн као Богшин) * Борин, изведено од корена б о р + и н
СНИ.51. * АС.350; КПБ. 170.
Бона, од Богдан, BojaH, итд. * Борина, изведено од корена б о р +
ИС.141: HC3.VIII,350; (47). + ина * ОБ. 122.
Боне, в. Б она * HC3.VIII,65; ПОЛ. Борис, од Борислав * ЗН.111,295;
2 2 .Х 1973; 86, 87, 89, 91, 92. С Н И .51; 1, 2, 7, 9, И , 12, 15, 17,
Бонко, изведено од Б он (а)+ к о * 18, 27, 30—34, 40, 41, 44, 46, 47,
НСЗ. VIII,665. 49, 50, 53, 55, 64, 65, 67, 71, 72, 75,
Боно, в. Бона * (47). 78, 79, 86— 88, 91, 92.
Бон,а од Богдан, Божидар, итд. * Борисав, исто име као Борислав,
40, 85—87. сам о je л нестало иза с * СП.45;
Бон.0, в. Б о к а * 5. К П Б.50; ИС.173; АМ .19; 1, 9,
Бора, од EopHBoj, Борислав, итд. * 11, 12, 16— 18, 21, 23, 24, 27, 29,
КП Б.16; A M .18; 1, 7, 8, 9, 11, 35—37, (38), 39, 43, 46, 47, 49, 51,
13, 16, 17, 21, 23, 26, 30, 37, 38, 53, 56—62, 65—68, 72—74, 76—82,
43, 44, 46—60, 63—65, 67,71—92. 84, 86— 88, 90—92.
Боравац, изведено од корена б о р + Борислав, сложено име од словен­
+ а в а ц * РК С ; ОБ.Ю5; СНИ.51. ских основа * ДИ ПЛ.153; Р К С ;
Борак, изведено од корена б о р + а к ОБ.16; 3H.VI, 260; АС.351. М ПХ.
* 91. 200; A M .20; 5, 7, 9, 11—21, 23, 24,
Боран, изведено од корена б о р -+ ан 26—36, 39, 40, 44, 46— 57, 60, 63,
» С Н И .5 1 ; П О Л . 30. IX 1973; 64, 67, 70—73, 75, 76, 78—80, 82,
Борац, изведено од корена б о р + а ц 86—92.
* СНИ.51. • БориП, изведено од корена б о р + и Ь
Боре, в. Б ора * РК С; СНИ.51; * Р К С ; СП.45; КПБ.175; СУБ.
ГГ.704; 2, 12, 13, 23, 24, 37, 38, 312; (79), 89.
49, 85—87. БориПко, изведено од Б о р и й + к о *
Борен, изведено од корена б о р + К ПБ.69.
+ е н * 3H.VI,260. Борица, изведено од корена δ ο ρ +
Борена, изведено од корена бор + + ица * 8, 49, 61, 86, 87, 91.
+ е н а * СНИ.51. Борич, изведено од корена б о р + и ч
Борета, изведено о д корена бор-Ь * СНИ.51.
+ е т а * СНИ.51; 18, 21, 27, (45). Боричко, изведено од корена б о р +
Борибор, сложено име настало по- + ичко, или од Б о р и ч + к о * ОБ.228;
четком X X века према Велибор, КПБ.253; 79.
Бориш, изведено од корена б о р + и ш
М илибор, итд. * НСС.53; 27, 58,77.
* СНИ.51.
• BopuBoj, сложено име од словен­ Бориша, изведено од корена δ ο ρ +
ских основа * ОБ.81; УШС.153; + и ш а * ДИ ПЛ.153; Р К С ; О Б. 6 ;
МПХ.200; СНИ.51; 1—3, 5, 7, 9, НСС.181; 26, 56, 88.
11— 17, 20, 23, 26, 27, 30—33, 40, Боришаи, изведено од Б о р и ш + а н *
46—61, 63, 67, 72, 76—80, 86—89, ОБ.99.
90. 90. Боришко, изведено од Б о р и ш + ко *
BopHBoje, в ар и ан та имена Бори- ОБ.165.
Boj * A M .19; ГГ.704; 2, 7, 9, BopjaH , изведено од корена б о р +
11— 14, 16—18, 21, 23, 24, 26—32, -fjaH , а може бити и мушки облик
34— 39, 40, 42—44, 46—48, 51, 52, према женском имену BopjaHa *
56— 58, 60—67, 70—92. 21. 53, 56. 64, 82.
БОРКО 43 BPA JEH

Борко, изведено од корена б о р + к о · Босиок, грч. βασιλικόν - царски, в.


* ДИ ПЛ.170; ОБ.166; СП.45; Босил» (босиок = босил>ак) СТ.СШ ;
К П Б.47; М ПХ.200; 1, 3—7, 9, ИС.178; 77, (88).
10. 12, 14—24, 26, 28—33, 36, 37, — Бостадин, * РКС.
(38), 39—43, (44), 46—64, 66, Бота, од Богдан, Божидар, итд. *
70—73, 75, 78—82, 84, 86—92. 77, 79.
Борман, изведено од корена б о р + * БотиП, изведено од Б о т (а )+ и Ь *
+ м а н као Вукман, Радман, итд. * КПБ.39.
ОБ.125. Ботке, изведено од Б о т (а )+ к е као
Борна, изведено од корена б о р + на М итке * 70.
* О Б .126. Boha, од Богдан, Божидар, итд.;
Боро, в. Б ора * КПБ.72; 3—5, упоредни облик са Бота * ГГ.704;
7—26, (28), 2 9 -4 4 , 47, 48, (49), 3, 15, 21, 23, 27, 39, 40, 58, 70.
55—57, 60—62, 66, 70—72, 82, 91. БоПо, в. Boha * 2, 3, 5, 21, 27, 38.
Боровац, изведено од корена б о р + Боца, од Богдан, Богослав, Божи­
+ овац * ОБ.192; КПБ.130. дар, итд. * 3, 53, 60, 72, 73, 77,
Bopoje, изведено од корена б о р + oje 79, 88, 91, (92).
као Mnnoje, Pafloje, итд. * ВР; Боце, в. Боца * 79, 90.
Д И ПЛ .153; КПБ.562; 37, (45). Боцо, в. Боца П О Л . 24. XII 1973.
Боро.ъуб, сложено име настало у Боча, од Богдан, Богол>уб, Божидар,
новще време према именима типа итд., упоредни облик ca B oha и
Богол.уб, Д раголуб, итд. * 21, Боца * СНИ.51.
26, 27, 85, 88, 92. Бочан изведено од Б о ч (а )+ а н *
Борослав, сложено име од словен­ ДХ.16.
ских основа * ОБ.24. Бочин, изведено од Б о ч (а)+ и н *
Борота, изведено од корена б о р + РК С ; СНИ.51.
ота * СНИ.51; (11), (21), 60, (64). Бочинац, изведено од Бочин 4-ац *
Бороша, изведено од корена бор + СНИ.51.
оша * СНИ.51. Бочиб, изведено од Б о ч(а)+ и Ь *
Бору], изведено од корена δ ο ρ + y j И ме забележено у XIX веку у Срп-
* СНИ.51. ским новинама; PJA.
Борхан, изведено од корена б о р + Бочко, изведено од Б о ч (а )+ к о *
хан * ДХ.7. ОБ.34.
Борча, изведено од Б о р (а)+ ч а * Боша, од Божидар, Бош ко, итд. *
18, 79, 80, 90. 79, (82), (87).
Борчан, изведено од Б орч(а)+ ан Бошин, изведено од Б о ш (а)+ и н *
* КПБ.490. ДХ.59; (77), (79).
Борче, изведено од Б ор(а)+ че * Бошкина, изведено од Б о ш к (о )+ и н а
60, 72, 77—79. * ОБ.75.
Борчета, изведено од Б орч(а)+ ета Бошко, изведено од Б о ж (а )+ к о *
* (3), (14). ЗН.Ш ,296; ОБ.32; СП.45; К П Б 86;
Борчило, изведено од Б орч(а)+ило АС.350; ПК.447; И Б.31; П И.19;
' * СНИ,51; (3), (14). УШС.129; М ПХ.200; Р К Д ;
Борчин, изведено од Б орч(а)+ и н * A M .17; ГГ.704; 1— 10, 13—20,
Р К С ; ОБ.12; СНИ.51. 23 , 25—34, 3 6 - 4 0 , 42, 43, 45—68,
Борша, изведено од Б о р (а)+ ш а * (69), 70—92.
3H.VI.260; СНИ.51; 77. Bpaja, од Братислав, Братол>уб,
Босамко, мушки облик према жен­ итд. * ДИ П Л .22; РК С; ЗН.Ш ,296;
ском имену Босанка * КПБ.583. ОБ.12; СП.46; П П.15; КПБ.47;
Боси.ъ, грч. βασιλικόν - царски, (3), (45).
BpajaK, изведено од Bpaj(a)+aK *
име настало по називу цвеЬа бо-
Д Х . 8 ; ОБ.12; КПБ.426; 33, (45).
сюьак * СНИ.51; (3), 60, (80). Бра]ан, изведено од B paj(a)+aH *
Боси.ъа, варщ анта имена Босш ь * Р К С ; ОБ.З; К П Б.50; СП.46;
КПБ.583. ПП.15; П И . 8; В Р; 2, 3, 35, (36),
* Босшько, изведено од Б осш ь+ к о , (45).
или-^е мушки облик према рас- Bpajau, изведено од B p aj(a )+ an *
простран>еном женском имену К П Б.7; СНИ.51.
Босшъка * КПБ.591; (3), 10, (14), EpajeH, извгдено од Bpaj(a)+eH *
(15), 30, 31, 72, 86— 88. ДИ ПЛ.153; Р К С ; О Б. 6 ; (45).
EPAJEHKO 44 БРАН И Ш А

EpajeHKO, изведено од EpajeH + κ ο * Бралиша, изведено од Б р ал (а)+ и ш а


О Б.62; КПБ.118; СП.46; (27) * О Б .167.
EpajexHa, изведено од Epaj(a)+exH a Брало, в. Брала * КПБ.151.
* ДХ.21. Брана, од Бранимир, Бранислав,
Epajii.i, изведено од Б ра](а)+ и л * итд. * ОБ.17; К П Б .5; СНИ.52;
КПБ.175. А М .20; 3, 5, 9— 12, 15, 21, 22 37;
Epajnao, изведено од E paj(a)+ nno * 40, 46, 47, 49, 50—58 , 60, 63—65,
РК С ; О Б .147; КПБ.134; СНИ.51; 70, 72—92.
(77). Бране, в. Брана * ОБ.267; КПБ.179;
* Бра]ими.т, сложено име од словен­ ГГ.704; 3, 7— 17, 21, 23, 24, 26, 31,
ских основа * ДХ.35; СНИ.51. 36—38, 46—56, 60, 61, 65, 67,
Epajmi, изведено од Epaj(a)+HH * 72, 75, 77—80, 82, 88, 89, 90.
СП.46; КПБ.221; С Н И .5 ); (3). Бранета, изведено од корена б р а н +
EpajncaB, исто име као Epajncrae + е т а * 3, 49, 82.
само je л нестало иза с * (27). Бранеш, изведено од корена б р а н +
• Бра]ислаи, сложено име од словен­ + е ш * КПБ.84.
ских основа * ДИ ПЛ.153; РК С; Бранибор, сложено име настало у
СНИ.51; 27, (45). HOBHj'e време према именима типа
EpajHh, изведено од E p aj(a)+ n h * Велнбор, Златибор, итд. * ПОЛ.
ОБ.198; СНИ.51. 29.Х1973; 3, 18, 27, 36, 58, 60, 72,
EpajnxHa, изведено од Epaj(a)+ихна 77—79, 88.
* ОБ. 149. »t Браниво], сложено име од словен­
Epajiiiia, изведено од E paj(a)+ n u a * ских основа * РКС; ОБ.34; К П Б.5;
ОБ.291; КПБ.248; СП.46; ВР; М ПХ.100; СНИ.52; 3, 7, 10, 51,
СНИ.51. 55, 57, 60, 77—79, 85—88, 90.
Epajmu, изведено од B paj(a)+nm * BpaHHBoje, в ар и ан та имена BpamiBoj
СНИ.51. * АМ.20; 3, 7, 11, 13, 16, 17, 21,
Epajiiuia, изведено од Epaj(a)+H iua * 27, 37, 51, 57, 60, 65,73, (75), 76—80,
РК С; О Б .190; СП.46; (14). 86— 88, 91, 92.
E p a j K O , изведено од Epaj(a)+KO Браника, изведено од корена б р а н +
РК С; ЗН.111,296; ОБ.37; К П Б . 6 ; + ика * ОБ.228.
ПП.14; С Н И .52; 3, 18, (33), (44), Бранило, изведено од корена б р а н +
(45), 79, 89, 91. + и л о * Р К С ; ОБ.56; КПБ.555;
EpajHa, изведено од E paj(a)+H a * СНИ.51;
СНИ.51. ·• Бранимир, сложено име од словен­
Epajo, в. Epaja * КПБ.249; СНИ .52; ских основа * СНИ.51; МПХ.200;
3, 16, 17, 35, 37, (45). ГГ.704; 1, 3, 7, 9— 18, 21, 23, 24,
E pajyH , изведено од Bpaj(a)+yH * 26, 27, 30, 31, 33, 36—40, 42, 43,
ДХ.24; СНИ.52; (45). 46— 68, 72—79, 83—92.
BpajyHa, изведено од Epaj(a)+yH a * Бранисав, исто име као Бранислав,
ДХ.12. само je л нестало иза с * РК С ;
Bpajne, изведено од B p aj(a)+ 4e * П П.14; К П Б.34; СП.46; Р К Д ;
(3), 89. ГГ.704; 3, 8, 9, 11, 13, 16—21,
Bpaj4HH, изведено од Bpaj4(e)+HH * 23, 24, 26, 27, 30, 35—39, 48, 53,
ОБ. 153. 56, 60, 61, 64— 67, 72, 73, 76—80,
Bpajuia, изведено од E paj(a)+ m a * 84, 86— 88, 92.
РК С; СНИ.52. ■** Бранислав, сложено име од словен­
Брал, од Братислав, Братослав, ских основа * РК С; О Б.5; КПБ.50;
итд. * PJA. УШС.153; МПХ.200; СНИ.51; 1—3,
Брала, од Братислав, Братослав, 5, 7— 18, 21, 22, 24, 26—28, 30—33,
итд., а и хипокористик од брат 35—44, 46—68, 70—92.
у дацалектима гласи брала, брале, €ОБраниП, изведено од корена б р а н +
брало * 77. + H h * КПБ.175.
Брале, в. Брала * О Б . 177; ПОЛ.9. Браница, изведено од корена б р а н +
III 1973; 2, 3, 10, 14, 33, 48, 58, 67, + и ц а * КПБ.77.
72, 77, 79, 88, 91. Бранич, изведено од корена б р а н +
Бралин, изведено од Б р ал (а)+ и н * + ич * СНИ.51.
СНИ.52. Браниша, изведено од корена б р а н +
й БралиИ, изведено од Б рал (а)+ и Ь * + и ш а * ОБ.119; К П Б . 6 ; 39, 57,
СНИ.52. 66, 72, 76.
БРАН КО 45 БРАТИШ А

Бранко, изведено од корена бран + Братеша, изведено од корена брат +


+ КО * РК С ; ОБ.5; ЗН.И1,296; ВР; + еша * ДИПЛ.153; РК С; СНИ.52.
АС.351; К П Б .33; ПК.453; ИБ.29; Братешан, изведено од Б р ат е ш + а н
МСС.187; П П .14; Н СП.21; АМ.21; * ДИПЛ.153.
УШ С.94; К 0 .6 8 ; ГГ.704; 1—3, 5, Братешка, изведено од Б р а т е ш + к а
7—33, 3 5 -4 4 , 46—68, 70—92. * СНИ.52.
Бранкота, изведено од Б ран к(о)+ Братибор, сложено име настало у
+ о т а * 3H.VI.261. HOBHje време према именима типа
Брано, в. Брана * ОБ.ЗЗ; 3, 5, 7, Велибор, Златибор, итд. * 18, 79,
8, 9, 11, 14— 18, 20—23, 26, 27, 90.
30— 32, 34, 35, 43, 44, 49, 57, 60, * Бративо], сложено име од словен­
67, (69), 72, 91. ских основа * МПХ.200; СНИ.51;
Брановац, изведено од корена б р а н + 47, 49, 90.
+ о в а ц * ОБ.308. EpaTHBoje, вар и ан та имена Брати-
EpaHoje, изведено од корена б р а н + Boj * (14), (36), 55, 73, 79.
-fo je * КПБ.312; СНИ.51; (3), 7, Б р а т к а , изведено од корена б р а т +
22, 27. + n ja * КПБ.366.
Браномир, сложено име од словен­ Б рап уак, изведено од Б р атщ (а)+ ак
ских основа * 54. * РКС.
Бранош, изведено од корена б р а н + Братщан, изведено од Б р атщ (а)+ ан
+ ош * РК С ; ОБ.117; КПБ.82; * Д И П Л . 107; СП.46; СНИ.52.
СНИ.51. Братще, изведено од корена б р а т +
Бранул, изведено од корена б р а н + -I-Hje * РК С; КПБ.366; 15.
+ ул * К П Б .324. Братил, изведено од корена б р а т +
Бранула, изведено од корена бран-Ь + и л * РК С; СНИ.52.
+ у л а * К П Б .176. Братило, изведено од корена брат 4-
Бранна, извздено од Б ран (а)+ ч а * + и л о * ДИ ПЛ.153; СНИ .52; (14),
КПБ.261; 3, 1Э, 77, 80, 88, 90, 92. (45).
Бранче, изведено од Б ран (а)+ че * <*- Братимил, сложено име од словен­
49, 79, 88. ских основа * ОБ.ЗЗ.
Бран.о, од Бранимир, Бранислав, г Братимир, сложено име од словен­
итд., упоредни облик са Брано * ских основа * Д И П Л .22; Р К С ; 79,
2, 5, 15, 24 88, 92.
Брат, од Бративсу, Братислав, итд. Братин, изведено од корена б р а т + и н
* ПП.15. * ДИ ПЛ .22; РК С ; СНИ.52.
Б рата, од Бративсу, Братислав, итд. Братина, изведено од корена брат 4-
* Д И П Л .94; РК С ; ВР; СНИ.52; + и н а * ДИ ПЛ.153; РК С ; СП.46;
11, 30, 47, 49, 65, 88, 91. СНИ.52.
Братан, изведено од корена б р а т + а н Братисав, исто име као Братислав,
* Д И П Л .22; РК С ; СП.46; само je л нестало иза с * 3, 26,
СНИ .52; (14), 26. 27, 30, 36, 49, 60, 65, 76, 77, 79, 80,
Братанац, изведено од Б р а т а н + а ц * 86— 88, 91.
ДХ.14. * Братислав, сложено име од словен­
Братац, изведено од корена 5 р а т + ских основа * Д И П Л .170; ОБ.248;
+ ац * РК С ; СНИ.52; 77, 91. СНИ.51; АМ.21; 1, 3, 5, 7, 9, 10,
Братач, изведено од корена б р а т + 15, 18, 23, 24, 26, 27, 30, 36, 37,
+ а ч * ДХ.46; СНИ.52. 39, 43, 47—49, 5 4 -5 6 , 59, 60—62,
Брател>, изведено од корена б р а т + 64—66, 71—77, 79, 80, 82, 83, 85—92.
+ е л . * СНИ.52. С Братий, изведено од корена б р а т + и й
Брател>а, изведено од корена брат-)- * Д И П Л .58; О Б .301; К П Б.36;
+ел>а * (35). ВР; (67).
Брател>ин, изведено од Брател>+ин Братица, изведено од корена б р а т +
* ДХ.16. + и ц а * ДИ ПЛ.153; Р К С ; 5, 15,
(44), (45).
Братен, изведено од корена б р а т + е н
Братич, изведено од корена б р а т + и ч
* Д И П Л .22; РК С ; СНИ.52. * ЗН.111,296.
Братета, изведено од корена б р а т + Братиш, изведено од корена б р а т +
+ е т а * СНИ.52. + и ш * ДХ.53; СНИ.52.
Братеш, изведено од корена б р а т -f- Братиша, изведено од корена б р а т +
+ е ш * РК С ; СНИ.52. + иша * (64), 72, 79.
БРАТКО 46 БРН А

Братко, изведено од корена брат + Братул., изведено од корена б а р т -f


+ КО * Д И П Л .153; ЗН.Ш,296; + ул> * СП.46.
КПБ.133; СНИ .52; 3, 5, 11, 15, Братун, изведено од корена брат-|-
18, (44), 49, 53, 60, 61, 77, 79, 82. I + у н * ДИ ПЛ.106; (45).
Братмир, сложено име као Брати- Братуна, изведено од корена брат 4-
мир * РКС. + у н а * ДХ.37.
Брато, в. Б рата * 2, 3, 5, 7, 10, 15, Братуш, изведено од корена брат 4 -
21, 27, 30, 33, 39, (43). +уш * PJA.
Братован, изведено од корена 5рат + Братушии, изведено од Б р ату ш + и н
+ о в а н као Драгован, Радован, итд. * СНИ.52.
* (44), (45), 60. Братушко, изведено од Б р ату ш + к о
EpaToje, изведено од корена б р а т + * СНИ.52.
-f oje * ДИ ПЛ.153; ОБ.94; РК С; БраПун, хипокористик од Брати-
СП.46; МПХ.200; СНИ.52. слав * 21 .
Братолик, сложено име настало у Браца, од Братислав, Братол>у5, а и
новще време према именима типа хипокористик од брат узима се
Радолик и Светолик * МПХ.200. icä6 ' ТйШ“ 15Дмила * 2, 3, 5, 10, 11,
• Братол>уб, сложено име од словен­ 21, 23, 30, 39, 46—56, 58, 63, 70, 72,
ских основа * РК С ; СНИ.51; ПОЛ. 76—80, 82, 86—89, 91, 92.
14.1 1973; 3, 5, 7, 11, 14, 15, 20, Брацан, изведено од Б р ац (а)+ ан *
24, 26, 27, 37, 39, 56, 60, 64—66, О П ; 1, 3, 5, 11, 14, 15, 21, 43, 58,
72, 7->, 78—80, 82, 86— 88, 92. 71, 72, 77, 82, 88.
* Братомил, сложено име од словен­ Брацо, в. Браца * 2—5, 11, 12, 15,
ских основа * РК С; ОБ.241; С Н И .51. 18—21, 23, 30, 32, 33, 39, 40, 43,
* Братомир, сложено име од словен­ 47, (49), 72, 82, 91.
ских основа * ДИ ПЛ .94; РК С; Брацока, изведено од Б р ац (а)+ о к а *
С Н И ; 51; 3, 12, 23, 26, 27, 55, 60, PJA.
61, 64, 77, 79, 82, 86— 88, 91. Брача, од Братислав, Братомир,
* Братопег, сложено име од словен­ итд. * ОБ.215.
ских основа * Д И П Л .22; РКС; Браша, од Братислав, Братомир,
ПП.14. итд. * 79, (82), ( 88).
» Братон>ег, сложено име од словен­ Брашул, изведено од Б р аш (а)+ у л *
ских основа * PJA. О Б . 8.
Братосин, Д И П Л .153; РК С ; Бр1)о, надимак као име одм ила ·
СНИ.52. (3), (34), (72). - ~ -
* Братослав, сложено име од словен­ Брз, * Д И П Л .94; РК С ; СНИ.52.
ских основа * ДИ ПЛ.153; РКС; Брзак, изведено од корена б р з + а к
МПХ.200; СНИ.51; 24, 26, 27, 60, * СНИ .51; (11)
86, 87. Брзан, изведено од корена б р з + а н *
Братот, изведено од корена б р а т + О Б.264; СНИ .52; (91).
+ ОТ * ОБ. 129. Брзе], изведено од корена б р з+ e j *
Братота, изведено од корена б р а т + РКС.
+ ота * С Н И . 52. Брзен, изведено од корена б р з+ е н ·
а Братотег, сложено име од словен­ ДИ ПЛ.22.
ских основа * РКС. Ep3oje, изведено од корена б р з+ oje *
Братохна, изведено од корена б р а т + МПХ.200; СНИ.52; (3).
+ охна * ДИ П Л .22; РКС. Брзота, изведено од корена б р з + о т а
Братош, изведено од корена брат-(- * Р К С ; СНИ.52.
+ о ш * РК С ; ОБ.11; 3H.1II,296; С БрзотиЬ, изведено од Б р зо т(а)+ и Ь *
СП.46. ДИ ПЛ.94.
BpaTyj, изведено од корена бр ат+ y j Брена, од Обрен * 11 55, 61, 72, 76,
* СНИ.52. 82, 88, 92.
EpaTyjKO, изведено од BpaTyj+ ко Бренко, изведено од Б р ен (а)+ к о *
* ДХ.54; 77. 77, 82.
Брен>а, од Обрен, упоредни облик
Братул, изведено од корена б р а т + са Брена * СУ; (11).
+ у л * ОБ. 163; КПБ.368; Бритва, * РКС.
СП.46; ПК.455; (37). Бритко, * КПБ.154.
Братула, изведено од корена б а р т + Брна, од Брнард < лат. имена
+ у л а * ДИ ПЛ .153; ОБ.74. B ernardus · СП.46; (33). (44).
БРН А К 47 БУШ Ъ

Брнак, изведено од Б р н (а)+ ак * Будина, изведено од корена б у д + и н а


ОБ.224. * СНИ .52; (3).
О БрниН, изведено од Б рн (а)+и Ь * Будинац, изведено од Б у д и н + а ц *
ОБ.27. СНИ.52.
Брнна, изведено од Б рн (а)+ ч а * Будинко, изведено од Б у д и н + к о *
3H.VI.261. (64).
Ьри.а. од Брнард < Bernardus, упо­ Будисав, исто име као Будислав
редни облик са Брна * (79). само je л нестало иза с * РК С ;
Бршан, изведено од Брн>(а)+ан * ВР; 3, 11, 18, 21, 26, 27, 36, 43,
ДИПЛ.153. 49, 51, 56—58, 60, 61, 65, 77, 79,
Брн,ац, изведено од Брн>(а)+ац * 86, 87, 92.
ОБ. 112. » Будислав, сложено име од словен­
ф Бруно, итал. име B runo * (44). ских основа * Д И П Л .22; Р К С ;
Буба, од Будимир, Л>убомир, итд. · ОБ.40; 3H.III, 296; МПХ.200; 1, 3,
33, 34, 49, 72, 82, 91. 4, (5), 7, (9), 15, 18, 20, 21, 23,
Бубан, изведено од Б уб(а)+ ан * 2 , 27, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 43,
ПОЛ.2.И 1973. 44, 46—51, 56—67, 70—73, 75, 79,
Бубана, изведено од Б уб (а)+ ан а * 82, 84, 86—89, 92.
Д И П Л .50; РКС. • Будий, изведено од корена б у д + и й
Бубац, изведено од Б у б(а)+ ац * РКС. * СНИ.52.
^ Б у б и й , изведено од Б уб(а)+ий * ( 11 ) Будихна, изведено од корена б у д +
Бубо, в. Буба * СУБ.227. + и х н а * ОБ.76.
Бугар, од Бугарин * КПБ.40; (44). Будица, изведено од корена буд-1-
# Бугарин, етноним узет за лично + и ц а * ДИ ПЛ.153; СНИ .52; 3,
име * Д И П Л .60; РК С; (72), (91). 88, 89.
Буда, од Будимир, Будислав, итд. * Будиша, изведено од корена б у д +
3, 11, 18, 21, 30, 33, 46, 47, 49, 56, + и ш а * РК С; ОБ.76; СС.537;
58, 64, 65, 70, 72—92. СНИ.52; 3, 14, 26, 33, 36, 38, 39,
Будак, изведено од корена б у д + а к (47), (48), 49, 51, 60, 63, 66, 72,
* ДХ.46; О Б .52; 72, 91. 76, 77, 82, 88.
Будан, изведено од корена б у д + а н Будман, изведено од корена б у д +
* Д И П Л .58; СНИ .52; (3). + м а н као Вукман, Радман, итд. *
Буде, в. Буда * СНИ.52; ГГ.704; С НИ.52; 73.
П О Л .21. XII 1973; 3—5, 7, 8 , (9), 14, ♦ Будмил, сложено име од словенских
15, 23, 37, 38, 49, 50, 53, 89. основа * ( 10), 26.
Будел, изведено од корена б у д + ел * Будмир, сложено име као Буди­
НСС.186. мир * 23, 27, 28, 53, 54, 76.
Будела, изведено од корена б у д + Будо, в. Буда * 1, 3, 11, 14, 17—21,
+ е л а * РК С. 23, 26, 28, 30, 33—35, 40, 49, 57,
• Будиво]*, сложено име од словен­ 58, 61, 67, 70, 72.
ских основа * 26. Будо]'е, изведено од корена буд+ o je
Будика, изведено од корена б у д + * ДИ ПЛ.153; РК С ; СНИ.52; (45).
+ ика * 65. Будомир, сложено име као Буди­
Будило, изведено од корена б у д + мир * ОБ.341.
+ и л о * ДИ ПЛ .153; ДХ.17; (26). Будош, изведено од корена б у д + о ш
Будим, од Будимир * СНИ.52; (77). * Глас СКА. CLXXXII, 30.
Бу^а, од Будимир, Будислав, итд. *
Будимко, изведено од Б удим + ко, а
ОБ.294.
може бити и мушки облик према
Бу1)ен, изведено о д Бу1)(а)+ен *
распростран>еном женском имену
ДХ.58.
Будимка * СНИ.52; 11, 20, 21,
Byjaic, изведено од корена 6yj+aK
26, 27, 30, 61, 90. * РКС.
* Будимир, сложено име од словен­ Byjan, изведено од корена 6yj-f-aH *
ских основа * РК С ; АС.351; ИБ.17; ДИ ПЛ.153; Р К С ; КПБ.108;
ВР; МПХ.200; АМ.21; ГГ.704; 3, СНИ.52.
5, 7— 12, 14— 24, 2 6 -^ 0 , 43, 44, Byja4HH, изведено од корена 6 yj +
46—68, 70—92. ачин, или од непотвр 1)еног имена
Будни, изведено од корена бу д + и н Eyjan+HH * РКС.
* Д И П Л .22; РК С ; СНИ52; (3), OByjüft, изведено од корена 6 y j+ n h
Ю. (77). * СНИ.52.
БУДКО 48 БУШ ИН

ByjKo, изведено од корена 6yj+KO * вата и Срба, Р ад ДАЗУ LXXXII,


ДХ.46; (91). 70) * ДХ.26.
Byjcuri, сложено име * РКС. - Бурай, изведено од Б у р (а)+ ай , в.
Byjuia, изведено од корена 6 y j+ m a Бура * В Р.
* PJA. Бураш, изведено од Б у р (а)+ аш , в.
* Букор, рум. име Bucur < bucurös - Бура * СП.46.
радостан * ДИ ПЛ.153; (86). Бурило, изведено од Б у р (а)+ и л о , в.
Була, од Будимир, Будислав, Бу­ Бура * (91).
лат, итд. * И , 27, 48, 49, 55,65. Бурко, изведено од Б у р (а)+ ко , в.
Була]а, изведено од Б ул(а)+ а]а * Бура * (45), (49).
ОБ. 135. Буро, в. Бура * (35).
Булан, изведено од Б ул (а)+ ан * Бута, од Будимир, Будислав, итд. *
PJA. Д И П Л .22; РКС.
* Булат, перс, püläd - челик * СНИ.52; Бутко, изведено оц Б уд(а)+ ко, или
(35), (45), (47). Б у т(а)+ к о * Р К С ; СНИ.52; 27,
Булаш, изведено од Б ул (а)+ аш * (45).
ОБ.96. Буто, в. Бута * (16).
Булашин, изведено од Б ул аш + и н * Буйа, од Будимир, Будислав, итд. *
О Б. 68. СП.46; ПОЛ.11. I 1973; 38, (39),
Буле, в. Була * К П Б. 164; 27, 58. (44), 77.
Булин, изведено од Б ул (а)+ и н * фБуЙнЙ, изведено од Б уй (а)+ и й ·
(45). СНИ.52.
* Булий, изведено од Б ул(а)+ ий * Буйко, изведено од БуЙ (а)+ко *
ОБ.89; СНИ.52. ЗН.Ш,298; (26), 33, 40.
Булкан, изведено од Б улк(о)+ ан * Буйо, в. Буйа * 11, (43).
ОБ.89. » Б у ш , име одмила настало од п р я­
Булко, изведено од Б ул (а)+ ко * дева буцмаст < Mat), buszir u - де-
(3), 49, 72. белих образа < вум. buzä - усна
Було, в. Була * ОБ.32; КПБ.164. * П О Л . 23.VII 1972Г --------
Б у л а, од Будимир, Будислав, Бу­ Буцко, изведено од Б у ц (а)+ ко, а
лат, итд., а м ож з бити и надимак може бити и од ма 1). buczkó-здепает
узет за лично име * СУБ.229. * 4 0 ,4 4 ,4 7 ,7 9 , 82, 86, 87,91.
Б улан, изведено од Б у л (а )+ а н * .Буча, од Будимир, Будислав, итд.
ДХ.38; РК С ; КП Б.64; 34. * (79).
Б у л о, в. Б у л а * П О Л . 28.11.1972; Бунин, изведено од Б уч(а)+ин *
(35). ЗН.111,298.
» Бун, од Бунислав, а може бити и Бунина, изведено од Б уч(а)+ и на *

f M. bun - добар * ДИ ПЛ .22;


£31; РК С ; (44).
Бунило, изведено од Б у н + и л о *
КПБ.438.
Бучинац, изведено од Б у чи н + ац *
СНИ.52; (86), (87).
ДИ ПЛ.153; РК С ; ЗН.Ш,297. Бучихн I, изведено од Б уч(а)+ихна *
Бунислав, сложено име * ДИПЛ.153; СУБ.118.
РК С; (26), (27). Бучко, изведено од Б уч(а)+ ко *
Буниша, изведено од Б ун + и ш а * ОБ.214.
ДИПЛ.153; РК С ; (14).
ByHoje, изведено од Бун+ o je *
Буша, од Будислав, Бушат, итд *
С У Б. 86.
ДИПЛ.153.
» Бура, Т. Маретий мисли д а су имена »■«Бушат» име непознатог порекла *
Бура, Бурко и сл. добщ ала депа ДХ.28; ОБ.63; (43).
ро!)ена за време буре (О народним «Буший, изведено од Б уш (а)+и й *
именима и презименима у Хр- СНИ.52.
в
Ваистина, име из епске народне пое- Ваниш, изведено од В ан(е)+иш , или
зще, а начин>ено je од израза ва je варщ анта имена И ван ш *
истину ( = у истину) * ВР; СНИ.52; РК С.
(14), (91). Ванко, изведено од В ан (е)+ ко *
Baja, од Валерщан, Василще, итд. * 79, 84, 88.
3, (9), 26, 27, 47—49, 52, 53, 56, Ванкола, изведено од В ан к(о )+ о л а *
73, (86), (87), 88. CT.CLXXX'II.
Bajo, в. Baja * ПСХ.137; 3, 5, 7, Вано, в. Ване * 70.
(9), 10, 14— 20, 24, 26, 27, 31, 35, Ванча, изведено од В ан(е)+ча *
36, (38), 39, 40, 43, 53. 78, 79, 87, 89.
В ака, од Василще, Иван, итд. * Ванче, изведено од Ван(е) -Ьче *
ВР; Р К Д ; 73, 79, 82, S 8, 92. НСС.35; 58, 77—79, 82, 84, 88.
Ваке, в. Вака * 3, 91. Ванчул, изведено од В анч(а)+ ул *
Вако, в. Вака * ВР; 3, 35, 43. КП Б.133; 79, 82, 88.
Вакуш, изведено од В ак(а)+уш * # Ваша рус. Ваня - хипокористик од
CT.LII. И ван * 5, 47, 54, 56, 79, 80, 82, 88.
Вала, од Валентин, Валерщ, итд. * •«^Варлаам, библщско име xaлдejcκoг
РК Д ; порекла, в. 1оасаф * (11), (54), (56).
Вален, од Валентин * (89). Бартоломе], в. Бapτoлoмej * Р К С ;
Валента, од Валентин * НСС.55. СУБ.42; (5), (15), 33.
Валентще, од Валентин * 26, 33, Бартолом ее, варщ анта имена Варто-
72, 76, (77). noMej * СУБ.310; (11), (54).
* Валентин, лат. valentinus-valens - си- Васа, од Василще * ЗН .Ш ,299;
лан, здрав * 7, 18, (26), 33, (37), СП.47; К 0.69; НСП.12; УШ С.127;
47, 48, (50), 60, 61, 64, 67, 72, И С.136; 6, 7, 9, 11— 13, 16— 18, 21,
76, 92. 22, 27, 30, 37—39, 43, 44, 46— 8,
• Валерщ, лат. породично име Va­ 70—79, 81—89, (90), 91, 92.
lerius < valeo - биги jaK, здрав * Baca i, изведено од В ас(а)+ ан *
11, 47, (77). ОБ.249.
v Валериан, лат. Valerianus - npncBojra Васе, в. Васа * ЗН.Ш , 299; 30, 83,
придев од Валерщ * (54), (79). 84.
Валериев, варщ анта имена Вале­ _BacHjaH, * СП.48; (11), 64, 66, 76,
рщ * НСС.186; 33, 47. (77).
Валерин, варщ анта имена Валери- Васнка, изведено од В ас(а)+ и ка *
jaH * 32. 17, 29, 30, 39, 49, 53, 54, 63.
« ВалиП, изведено од В ал(а)+и Ь * 6 Васил, грч. Βασίλειος - царски, в.
ОБ.218.
Василще * ДИ ПЛ .22; Р К С ; СП.47;
В алтазар, в. Б алтазар* (33), (47), (49).
П К.452; ПП.15; КПБ.404; Н СП . 13;
« Ван1)ел, од Евангел < грч. Ευάγ­ ИС.145; (3), 9, (14), 21, 30, 44, (47),
γελος - добар весник * HC3.VIII,53; 48, 49, 79, 82, 84, 86— 88, (90),
П О Л .11.1 1973; 65, 76, 81, 82, 86,
87, 90, 92. (91), (92).
Ване, од Ван1)ел, Иван, итд. * Василачко, изведено од В асил+ ач ко
3H.VI,262; CT.XXIII; ПОЛ.2.ХН * 92.
1973; 10, 73, 77, 79, 81, 82, 84, 86, Васили], варщ анта имена Василще *
87. 91. КШ.56; 11, 13, 15, 30, (94), (54), 82.

4
ВАСИЛШ А 50 ВЕЛИ М ИР

Василща, в ар и ан та имена Васили- Beдран, изведено од основе при-


je * 79, 80, 82, 88. дева ведар * 7, 15, 31—33.
Васнлще, грч. Βασίλειος - царски, име Bejíco, изведено од Bej(o)+Ko *
хришйанског светител>а * Д И П Л . СП.48; 23, (84), (85), (87).
112; РК С ; ЗН.Ш,299; СП.47; КО. Bejo, од Велизар, Велимир итд. *
69; ИБ.49; МСС.10; УШС.86; ИС. СП.55; П О Л .21.II 1973; 27, (35),
115; ПСХ.137; МПХ.201; АМ.29; (39).
ГГ.704; 1—3, (5), 7 ^ 4 , 46—58, Века, од Векослав, Велимир итд. *
60, 62—68,70—92. П О Л . 13. XII 1973.
Василко, изведено од В асил+ ко * Веке, в. Века * 84, 87, 88, (92).
РКС;(14), 44, 49, 79, 80, 88, 90, 91. Веко, в. Века * 10, 26, 33, 34, 43, 44.
Васил>, в ар и ан та имена Васил * Векомир, сложено име настало у
ОБ.22; ЗН.Ш,ЗЭ0; КПБ.172; новще време под ynmajeM имена
ИС.132; ПСХ.134; Р К Д ; НСС.123; BjeKocjiaB * 38, 39, 65, 88.
1—3, (5), 11, 12, 14— 18, 20, 24, 26, Векосав, исто име као Векослав
27, (28), 30— 35, (37), 39, 40, 43, само je л нестало иза с * 67, 81, 82.
44, 49, (59), 60, 64, (65), 77, 81, Векослав, екавска в ар и ан та имена
85, 88, (90). BjeKooiaB * ПОЛ. 5.IV 1973; 47, 49,
Васшько, изведено од Васил>+ко * 57, 60, 67, 75, 77, 79, 81, 82, 86—88,
О Б. 6 ; ЗН.Ш.ЗОО; CT.LXXIX; Р К Д ; 90, 92.
(7), 9, 10, (14), 17, 20, 21, 26, 30, Вела, од Велибор, Велимир, итд. ·
44, 49, 52, 60, 67, 70—72, 77, (80), СП.48; 3H.VI, 262; 53, 72, 73, 77,
82, 83, 85— 88, 91, (92). 89, 91, 92.
Васка, изведено од В ас(а)+ ка * Велак, изведено од В ел (а)+ ак *
72, 79, 82, 88. СП.48.
Васко, изведено од В ас(а)+ ко * Велан, изведено од В ел (а)+ ан *
ОБ.27; КП Б.153; НСС.119; 2, 3, 44, (45), 79, (80), (81).
5, 10, 13— 15, 23, 26, 27, 29—31, Велац, изведено од В ел (а)+ ац *
33—35, 40—44, 49, 60—68, 70—73, СНИ.52.
75, 78—82, (83), 84, 86—88, 91, 92. Веле, в. Вела * 13— 15, 23, 38, 39, 72.
Васкресенща, в. Васкрсща * 11, 21, Велезар в ар и ан та имена Велизар *
57, 79. 23.
Васкресще, в. Васкрсща * (9), 10, 12, Велемир, вар и ан та имена Велимир
15, 20, (36), 67. * И Б.28; Р К Д ; (7), 8, 10, 12, 13,
Васкрсенще, в. Васкрсща * (14), (16) 15— 19, 24, 26, 27, 29, 31, 37, 41,
Васкрсща, превод грч. имена 46—51, 53—56, 58, 63, 72, 77, 89
’Αναστάσιος - OHaj Kojn je васкрсао. (90).
Обично се давало деци potjeHoj око Велен, изведено од В ел(а)+ ен *
Ускрса. * ПСХ.134; НСС.145; ДИ П Л .58; РКС.
15— 18. Велибор, сложено име од словен­
Васкрсще, в. Васкрсща * ПСХ.143; ских основа * КПБ.433; МПХ.201;
НСС.140; 15, 16, 40. СНИ .52; 1, 3, 7, 9, 11— 19, 21,
Васо, в. Васа * 3H.II1, 300; СП.48; 23—27, 29—31, 34, 36—40, 46—49,
И Б . 66; ПСХ.134; ГГ.704; 1—49, (50), 54— 58, 60— 63, 65— 67, 71—92.
55, 57— 62, 67, 69, 71, 72, 82, 88. Велизар, грч. Βελισάριος - старотра-
Bacoje, изведено од B ac(a)+ oje * 2, KnjcKo име jeim or BojcKcmotje цара
(4), 26, 27, (45), 85. JycTHHnjaHa * МПХ.201; АМ.29;
Ватромир, сложено име постало у П ОЛ.22 I 1973; 3, 7, 9— 11, 13— 15,
HOBnje време према имену Ватро- 18, 21, 23, 24, (28), 33—40, 47— 51,
слав * 27, 79, 80. 54, 56— 58, (59), 60—66, (69), 71—72,
Ватрослав, превод лат. имена Igna­ 74—79, 81, 82, 86—92.
tius (ignis - ватра). П рви je ово име Велщан, изведено од В ел(а)+ щ ан *
узео познати филолог Ватрослав ДХ.Ю .; (26), (49).
Jarah * МПХ.200; ПОЛ.21.П 1973; Be.mjatu, изведено од В ел(а)+щ аш
(11), 27, 33, 75, 76, 78, 82, 88, 91. * СП.48.
Ваце, од Василще, И ван итд. * 73, Великобрат, сложено име * ОБ. 181.
79, 80, 82, (87), 88, 91, (92). Велиман, вар и ан та имена Филимон
Ваша, од Василще * (80), (81). * СНИ .52; ГГ.704.
Вашко, изведено од В аш (а)+ ко * Велимир, сложено име од словенских
К П Б . 6. основа * ДИ ПЛ.153; РК С ; ОБ.29;
ВЕЛИН 51 ВЕРКО

ЗН.Ш ,301; АС.351; КПБ.78; П К. АМ .29; 5, 10, 11, 13, 15— 18, 21,
451; МСС.182; И Б . 6 ; Н СП.13; ВР; 24, 30, 47—58, 60, 63—66, 70,
ИС.115; М ПХ.201; РК Д ; АМ.29; 72—79, (80), 81—83, 85—91, (92).
ГГ.704; 1, 3—5, 7, 9— 12, 14— 18, Вел>ак, изведено од Вел>(а)+ак *
20, 21, 23, 24, 26, 27, 29—31 33, КПБ.278; СНИ.52.
35—37, 40, 43, 44, 46—80, 82—92. Вел>ан, изведено од Вел>(а)+ан *
Велян, изведено од В ел(а)+ин * ОБ.28; СП.48; МСС.168; Р К Д ;
HC3.VIII, 666. СНИ.52; 5, (14), 15, 81.
Велисав, исто име као Велислав В еъач, изведено од Вел>(а)+ач *
само je л нестало иза с * КПБ.500; КПБ.353; СНИ.52.
П П .15; И Б . 6 ; НСП.13; ИС.180; Вел>ашнн, изведено од Вель(а)+аш ин
Н СС.153; 11, 21, 23, 26, 27, 36—39, * (14), (75).
(47), 49, (54), 57—63, 64—£8, 72—75, Вел>ен, изведено од Вел>(а)+ен *
79— 82, 85—88, 92. СНИ.52.
° Велислав, сложено име од словен­ С Вел>иЬ, изведено од Вел>(а)+иЬ *
ских основа * О Б .101; МПХ.201; С Н И 52.
СНИ .52; 14, 15, 21, 26, 27, 37, (47), Вел>иша, изведено од В:л>(а)+иш а *
49, 56. 57, 64, 65, 67, 72—74, 77, 79, 45.
80, 88, 92. Велжо, изведено од Вел>(а)+ко *
оВелиЬ, изведено од В ел(а)+иЬ * О Б.32; ЗН.Ш,301; КПБ.100;
СНИ.52. УШС.107; ИС.132; ВР; ПСХ.140;
Велич, изведено од В ел(а)+ич · МПХ.201; СНИ .52; Р К Д ; ГГ.704;
СНИ.52. 1—21, 23—35, 37— 41, 43— 58,
Величко, изведено од В елич+ко * 60—67, 69—92.
ЗН.Ш, 301; С П .48; АС.351; К П Б.16; Вел.о, в. Вел>а * СНИ.52; ГГ.704;
И Б.15; ВР; МПХ.201; СНИ .52; 1—45, 47, 49, 55, 57, 58, 61, 67, 72,
Р К Д ; НСС.149; 18, 21, 35, 36, (37), 82, 91.
38, 39, 43, 48, 51,55,57—68,70—74, Вел>оша, изведено од Вел>(а)+оша
78—88, 90—92. * ОБ.292.
Велиша, изведено од В ел(а)+иш а, Вел>ун, изведено од Вел>(а)+ун ·
а може бити да je постало од корена 3H.VI, 263; (3), (14).
придева велики по моделу имена Вемина, од В ениам ин * МПХ.201.
Малиша * ОБ. 37; М ПХ. 201; Венедикт, в. Бенедикт * РК С ;
CT.CXVIII; ПОЛЛ 1.1 1973; 3, 12, 3H.III, 301; (11), (44).
15, 17, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 36— 40, BeHejaMHH, вар и ан та имена В ен и а­
43, 44, 55, 57, 60, 61, 66, (69), 72, мин * СП.48.
75, 82, 88. а Вениамин, хебр. ben-jamln - син дес­
Велко, изведено од В ел(а)+ко * нице, драги син, библщско име *
П П.15; И Б.5; СП.48; HC3.VIII, 666; 3H.VI, 263; СП.48; УШС.113;
10, 12, 13, 17, 49, 53, 56, 58, 78—89, НСС.80; (5), (9), (11), (15), 18,
91, (92). 31, 33, 34, 39, (53), (54), 66, 67,
'В ело, в. Вела * 37. (77), 88, (92).
Be.TOja, изведено од В ел (а)+ 0}а * Венко, изведено од В ен(о)+ ко *
89, 90. 82, 90, 92.
Вено, од В ениамин * 3H.VI.263.
Вело]е, изведено од Вел(а)+о]е *
Венйо, варщанта имена Венко *
ОБ.12; СНИ .52; (45), 89. (39), (92).
Веломир, сложено име као Вели­ о Венцеслав, пол>. сложено име слов,
мир * ОБ.ЗЗ. порекла Wieňczystaw * 18, (26), 33,
Велота, изведено о я В ел(а)+ ота * (36), 46, 47, 67, 79, 82, 86, 88.
ОБ.242. Венцислав, варщ анта имена Вен­
Велош, изведено од В ел(а)+ош * цеслав * (79), (80)
ОБ.161. Веран, изведено од женског имена
Велча, изведено од В ел(а)+ча * В ер(а)+ ан * 57, 91.
90, (92). Веренац, вар и ан та имена Ференц *
Велчо, изведено од В ел(а)+чо * СП.48.
3H.VI.263; И Б.7; 88, (90). Верко, изведено од женског имена
Вел>а, од Велимир, Велислав, итд.* В ер(а)+ ко * 49, 56, 60, 61, 64— 66,
ОБ. 172; ПК.454; И Б . 8; МСС.166; 70, 72, 73, 77—82, 86—88, 90.


ВЕРНЕЦ 52 ВИДЕ

Вернец, в ар и ан т а имена Ференц * — Вейан, хипокористик од Велимир *


ЗН.Ш, 301. 90.
Верол»уб, сложено име настало у Вейо, од Велибор, Велимир, итд. *
новще време према именима типа 72.
Богохьуб, Драготьуб, Мирол,уб, Веца, од Велизар, Велимир, итд. ·
итд. * П О Л .1 9 .1 1973; 7, 8, 10—12, (11), 4 7 -4 9 , 54—56, 60, 63—66,
18, 20, 27, 30, 37—39, 43, (44), 70, 73, 77—82, 86—89, 91, 92.
47, 51, 55—68, 70, 72—74, 76—82, Вецко, изведено од В ец(а)+ ко *
84, 85—92. 65, 79, 82, 86, 87, 91, (92).
Веросав, исто име као Верослав Вецо, в. Веца* 10, 15, 17, 47, 67,
само je л нестало иза с * 20, 27, 70, 82.
30, 60, 76, 77. Вечерин, изведено од именице ве-
Верослав, сложено име настало у ч ер + и н * АС.352; СП.49; ВР;
новще време према женском до- С НИ .52; (77).
ста распростран>еном имену Веро- Вечерко, изведено од именице ве­
слава * 7, 14, 18, 20, 24, 26, 27, чер 4-ко * СП.49.
30, 37, 48, 49, 51, 56, 57, 60, 62, оВечеслав, старо рус. име Вяче­
64— 67, 70, 72, 76, 77, 79, 82, 86—89, слав * СУБ.273.
92. Вецо, од Велибср, Велимир, итд.
Веса, од Веселин * 3H.VI, 263; * 72.
СП.48; И Б . 8 ; НСП.24; ВР; ИС.151; Веша, од Велибор, Велимир, Весе­
Р К Д ; 10, 47—92. лин, итд., упоредни облик ca Beho,
Весе, в. Веса * 83, 84. Веца, Вецо * 67.
Весел, од Веселин * 84, 87. Вешко, изведено од Веш(а) + ко *
Веселин, изведено од придева ве­ О П.
с ел + и н , а може бити да je превод Вешо, в. Веша * (14), 27, 35, 37,
грч. имена Ίλαρίω ν > лат. Hila­ (44), 67.
rius * ОБ.22; ЗН.Ш, 301; ПП.15; Вивко, в. Вивота * СП.49.
АС.351; И Б.З; КПБ.280; СП.48; Вивота, в. Вивко * ОБ. 146.
Н СП.13; УШС.157; ВР; ИС.171; Виган, в. Виган. * КПБ.94.
П К.449; ЛН.488; М ПХ.201; СНИ.52 Виган,, в. Виган * К П Б.63;
Р К Д ; ГГ.704; 1—3, (5), 7 - 4 4 , ЗН.Ш ,301.
46—51, (52), 53—82, (83), 84—92. в Вид, лат. V itu s— име хришЬанског
о Веселий, изведено од придева весел+ светител>а, а може бити и хипоко­
+ и й , в. Веселин * ОБ.311; СНИ.52. ристик од Видосав * ЗН.Ш ,301;
Веселица, изведено од придева ве­ АС.351; МСС.54; УШС.146; ВР;
с ел + и ц а, в. Веселин * ОБ.22. П СХ .137;1—4 ,7 — 10, (11), 12— 18,
Веселко, изведено од придева весел 4- 20, 21, 23, 36, 40, 44, 49, 53, 56.
+KO, в. Веселин * НСС.109; 3, 7, Видак, изведено од корена вид4-ак *
11— 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30, ЗН.Ш ,301; АС.351; КП Б.90; И Б.40;
43, 47, 49, 53, 82, 90. МСС.181; НСП.14; ВР; ПСХ.142;
В е:ел.ак, в. Веселин * СНИ.52. М ПХ.201; НСС.138; 1—3, (7), 9,
Весел,ко, в. Веселин * КПБ.562; (3), 14— 18, 20, 21, 23, 26—39, 41,
(11), 13, 14, 17, 18, 21, 23, 27—30, 4 3 - 4 9 , (50), 51, 55, 60, 62, (69).
43, 47, 60, (75). 70, (71), 72, 77, 79, 82, 84, 87, ( 88).
Весео, исто име као Весел само je Видан, изведено од корена в и д + а н *
л > о на Kpajy речи * СНИ.52. 3H.VI.263; КПБ.287; МПХ.201;
Весеоко, исто име као Веселко само АМ.29; НСС.40; ГГ.704; 1, 3,
je л > о на Kpajy слога * СП.49; 14— 18, 21, 26, 27, (28), 31, 32.
ЗН.Ш ,301. 36—38, 43, 47, (53), 56, 57, 60, 61,
оВесий, изведено од В ес(а)+ий * 66, 72, 76, 77, 79, 81, 84, 86— 88.
СНИ.52. Видас, изведено од корена ви д + ас *
Веско, изведено од Вес(а)4-ко * КПБ.73.
СНИ.52; Р К Д ; 3, 15, 18, 26, 30, Видац, изведено од корена в и д + а ц
35, 40, 43, 44, 49, 50, 53, 57, 60, * ОБ.Ю2; КПБ.46.
67, 72, 73, 79, 86— 88, (92). Видач, изведено од корена ви д +
Весо, в. Веса * В Р; СНИ.52; ГГ.704; 4-ач * СП.49; ВР.
1, 7, 8, 10—21, 23, 26, 29—35, Виде, од Вид, Видосав, Видослав,
37—39, 41—44, 58—61, 70, 72, итд. * СП.49; ВР; ГГ.704; 23, 25,
82, 91. 28— 31, 38. 39, 49, 57, 60, 61, 77.
ВИ Д ЕН 53 ВИТ АН

Виден, изведено од корена в и д + е н * Вилатще, варщ анта имена Вилоти-


JIH .317; HC3.VIII,666; НСС.25; 36, je * (38).
60, 77—80, 84—92. Вилщамин, варщ анта имена Вени-
Видисав, исто име као Вицислав jaMHH * (14), 67.
само je л нестало иза с * 67, (75), Вилиман, варщ анта имена Фили­
82, (83). мон * ПОЛ. 12.XII 1973; 36, 37,
Виднслав, сложено име од словен­ (38), 39, 61, 66, 72, 73, 88.
ских основа * (64), 79. Вилимон, исто име као Филимон
ВидиП, илведено од корен вид + ий* само je иницщ'ално ф > в * 72
СНИ .52. Вилип, исто ш то и Филип само je
Видо, од Вид, Видосав, итд. * П И Л 5; иницщално ф > в * BP; 1—3,
ИС.174; 1— 5, 7, 9, 10, 13— 18, 23, 14— 17, 23, 26, 32, (35), 37, (38),
24, 26, 30, 32— 35, 4 0 -4 5 , 67, (69), (39), 58, (65), 66— 68, 73, 79, (80), 87.
70, 71, 73. Виличко, варщ анта имена Величко
Buqoja, изведено од корена ви д + o ja » КПБ.587; 64, (92).
* (54), (64). Вилиша, варщ анта имена Велиша *
Вндо)е, изведено од корена вид+ oje * КПБ.264.
ОБ.49; 3H.VI,263; К П Б . 66; И Б.52; Вилко, хипокористик од Вилип *
ВР; М ПХ.201; СНИ.52; РК Д ; (33), (90).
АМ .29; ГГ.704; 1—5, 7, 9— 18, Вилотще, варщ анта имена Филоте]
(19), 20—24, 26—31, 3 3 -4 0 , 43, 44, * 3H.1II.302; ВР; ИС.146; М ПХ.201;
46—49, (50), 54—56, 59—73, 7 5 - 8 2 , НСС.158; (14), 37, 57, 61, 65—67,
(83), 84—92. (68), 75, 78, 90.
Видс^ко, изведено од B n 40j(e)+K 0 * о Винко, лат. име Vincentius - победи­
ВР; СНИ.52; (14), 20, 21, 30, 36, лац, календарско име * ОБ.123;
37, 39, 43, 51, 56, 60, 62, 72, 77—80, КПБ.164; НСС.183; 1—3, 7, 10— 13,
84, 86—89, (92). 15— 18, 21, 23, 26, 27, 33, 43, 44,
° Видомир, сложено име од словен­ 47, 48, (60), 61, 67, 71, 82, 84,
ских основа * НСС.179; 18, 23, 86— 88, 90.
27, 30, 36, 37, 60, 66, 67, 75, 77, Винубрат, сложено име * ДХ.30.
79, 82, 90. Виобран, сложено име настало у
Видосав, сложено име као Видослав новще време * 79, 91.
само je л нестало иза с * П К .447; Виса, од Висарион, Висослав, итд. *
Н СП .19; Р К Д ; ГГ.704; 1, 9, 11, СП.49; 77.
15, 21, 24, 30, 36—39, 46, 47, 54, 0 Висарион, грч. Βησσαρίων - шумски
57, 60—62, 64—68, 70—73, 75, честар, име хришйанског светите-
77—79, 81, 83, 85—88, 90—92. л>а. * СП.49; АМ.30; 2, 11, 17,
о Видослав, сложено име од словен­ 18, (28), 31, (41), (47), 53, 71, (77).
ских основа * ОБ.248; АС.351; Висеслав, сложено им е * ОБ.292.
СП.49; МПХ.201; СНИ.52; 12, 21, Bucoje, изведено од B nc(a)+ oje *
30, 36, 57, 60, 67, 79, 82, 86— 88, 90. ОБ.92.
Видош, изведено од корена в и д + о ш Висослав, сложено име * ОБ.63.
* РК С ; КПБ.73. Висота, изведено од В и с(а)+ о та *
Виду], изведено од корена в и д + y j ОБ.96.
* СНИ.52. Вита, од Витомир, Витослав итд.
Видун, изведено од корена в и д + у н * РК С ; 3, 7, 10, 11, 13, 21, 30,
* ОБ.228. 43, 44, 46—49, (50), 53, 54, 57, 58,
Вике, од Викентще, Виктор, итд. * 84. 60, 63—65, 70, 72, 73, 75—77, 79,
О Викентще, грч. Βικέντιος < лат. Vin- 80, 84—92.
centius - победилац, календарско Витак, изведено од В и т(а)+ ак *
име СП.49; КОЛО; РК Д ; 2, (5), ОБ.ЗОЗ; КПБ.109.
(9), 10, (И ), (15), 17, 18, 26, 31, О Виталщ'е, лат. Vitalis < v italis - жи-
33, (36), 47, 49, (50), 53, (65), 66, вотни, име хришйанског светите-
(71), 72, (77), 88. л>а * ЗН.Ш.ЗОЗ; СП.49; (11), (17),
С Виктор, лат. V ictor - победилац * (54), (65), (77), 88.
ЗН.Ш,302; СП.49; 1, 3, 7, 10, 11, Витал., изведено од Вит(а)+ал> *
26, 33, 39, 43, 44, 47, 60, 61, (64), СНИ.52.
66, 67, (71), 72, 73, 75—77, 82, 88, 92. Витан, изведено од В и т(а)+ ан *
Вилат, од Вилатще * ОБ.168. ДИ ПЛ.153; Р К С ; НСЗ. VIII,667;
ВИТАС 54 ВЛАДАНКО

ПП.15; (43), (44), 75, 79, (83), Вице, од Винко, Витомир, Витослав,
(91), (92). итд. * 10, (И ), 33, 44, 91.
Витас, извздено од В ит(а)+ ас * Вицко, изведено од В иц(е)+ко *
СП.49; 3H.VI.264; (И ). МСС.178; СНИ.52; (3), 18, 26, 33,
Витача, изведено од В ит(а)+ ача * 43, 41, 47, 72, 79, 82, 83, 86, 87, 91.
СНИ.52. Вицо, в. Вице * 10, 13, 44.
Витез, герм, viking од нордщске Вицун, изведено од В иц(е)+ун *
речи víkingr * Забележено у Панчеву. (3).
Витий, изведено од В ит(а)+иЬ * Вича, од Виктор, ВиЬентще, итд. *
СНИ.52. РКД.
Витина, изведено од В ит(а)+и ца Вичета, изведено од В ич(а)+ ета *
* ДХ.ЗЗ; (49), (64). 3H.VI.264.
Витка, изведено од В ит(а)+ ка * Виш, од Висослав, Вишеслав, итд. *
РКД. СНИ.52.
Витко, изведено од В ит(а)+ко * Виша, од Висослав, Вишеслав, итд. *
РК С; ЗН.Ш ,303; НСП.13; ВР; СНИ .52; 49.
МПХ.201; НСС.183; 3, (19), 23, Вишан, изведено од В иш (а)+ ан *
26, 30, 31, 43, 46, 47, 49, 60, СНИ.52.
62, 65, 67, (68), (71), 73, 79, 81, Вишен, изведено од В иш (а)+ ен *
82, 84, 85—89, 90. ЗН.Ш ,303; (14).
Вито, в. Вита * 3, 7, 10, 12— 18, Вишенко, изведено од В иш (а)+енко
21, 23, 26, 30, 32— 34, 37, 38, 40, * ОБ.29.
43, 44, 48, 57, 67, 72. о Вишеслав, сложено име од словен­
Витодраг, сложено име од словен­ ских основа * ОБ. 105; МПХ.201;
ских основа * СНИ.52. СН И .52; 15, 18, 27, 37, (43), 56, 60,
Витодраз, сложено име од словен­ 61, 72, 77, 79, 82, 88, 90.
ских основа * МПХ.201. Вишин, изведено од В иш (а)+ и н *
BuToje, изведено од BnT(a)+oje ДИ ПЛ .153; ОБ.322.
* ОБ.229; 3H.III,303; МПХ.201; О Вишислав, сложено име од словен­
СНИ.52; (3), (45). ских основа * ОБ.323.
Витока, изведено од В ит(а)+ о ка Вишко, изведено од В иш (а)+ ко *
* НСП.13. О Б .181; СНИ.52; 90.
Витомир сложено име од словенских Вишо, в. Виша * (16).
основа * РК С ; ОБ.26; ЗН.Ш,303; Вишота, изведено од В и ш (а)+ о та *
КП Б.49; И Б . 6 ; ПП.15; УШС.129; О Б .35.
ВР; МПХ.201; СНИ.52; АМ.30; BjeKo, од BjeKOCJiae * 3, 17, 18, 30,
ГГ.704; 1, 3, 5, 8— 18, 20, 21, 23, 33, 34, 44, 47.
24, 26—30, 34, 36—4 0 ,4 6 ,4 7 ,4 9 —51, BjeKOMae, сложено име, в. Веко-
(52), 53—58, (59), 60—68, 70, (71), слав * НСС.110; 1—3, 10, 12, 14,
72—92. 15, 17, 18, 23, 26, 28— 30, 32—34,
Витон,а, изведено од Вит(а)+он>а * 37, 44, 48, 57, 61, 77, 79, (81), 82, 89.
СНИ.52; (14). Bjepan, jeKaBCKa варщ анта имена
Витор, варщ анта имена Виктор * Веран * (3), 23.
МПХ.201; СНИ.52; ГГ.704; 21,24, Bjepocnae, jeKaBCKa варщ анта имена
37, (38), 39, 57, (59), 61, 64, 73, 88. Верослав * 3, 23, 30.
Витослав, сложено име од словен­ Влад, од Владимир, Владислав, итд.
ских основа * ОБ.281; МПХ.201; * ДИ ПЛ.153; РК С; О Б.7; П П.15;
CT.XXXII; 27. СН И .52; (45).
Витош, изведено од В ит(а)+ ош * Влада, од Владимир, Владислав,
РК С ; ОБ.16; КПБ.82; СНИ.52; итд. * СП.50; К П Б.16; СНИ.52;
РК Д ; (62), (92). A M .30; 1, 3, 6 , 7, 8— 13, 18, 24,
ВиЬа, од Вилип, Вийентще, итд. * 26, 27, 30, 37—3 9 ,4 3 ,4 6 —58, 60—65,
КПБ.264 ; 49, (59), (60), (65), 73, 67, 70, 72—92.
80, 87, 88, 90, (92). Владан изведено од корена в л а д +
ВиПентще, в. Викентщ'е * ЗН.Ш,303; + а н * ОБ. 147; МПХ.201; ГГ.704;
С П .50; И Б.49; УШС.110; ИС.148; 1—3, 5, 7, 9— 13, 15— 18, 20, 21,
МПХ.201; A M .30; ГГ.704; (5), (9), 24, 26, 27, 30, 37—39, 43, 46—67,
И , (15), 16— 18, 20, 33, 37—39, 70—92.
49, 60, 61, (68), 72, 73, 76—78, Владанко, изведено од В ладан+ ко
* (14), 27, 39, 43, 60, 67, 77, 79, 88.
ВЛАДАЦ 55 ВЛАЛЧА

Владац, изведено од корена влад 4- Владо]е, изведено од корена влад 4-


+ а ц * ДИ ПЛ .153; РК С; СНИ.52. +oje * FKC; 3H.V1,264; СП.50;
Владе, в. Влада * ДИПЛ.153; РК С; К П Б.85; И Б.17; ВР; М ПХ.201;
3H.VI,264; НСС.183; 3—5, 10, 12, (3), 27, 37, (43), (59).
15— 18, 23, 34, 36—38, 61, 75, 77, Владомир, сложено име од словен­
85—88. ских основа * 13, (14), 23, 49, 71,
Владен изведено од корена влад4- 72, 78, 79, 82.
+ е н * 77. Владон>а, изведено од корена влад 4-
Владенко, изведено од В ладен+ ко * + о н .а * ОБ. 132.
О Б .104. Владош, изведено од корена в л а д +
Владета, изведено од корена влад 4- 4-ош * РК С ; ОБ.20; СНИ.52.
+ е т а * ОБ. 127; НСП.15; ВР; Владул, изведено од корена влад 4-
МПХ.201; СНИ.52; АМ.30; 1, 3, 4-ул* РКС.
5, 7, 9, 10, 15—20, 26, 27, 3 4 -4 0 , Владун, изведено од корена влад 4-
43, 48, 49, 51, 53, 56, 57, (58), 59—66, + у н * ВР; 23, (45).
(71), 72, 73, 75, 77—79, 81, 82, Владуша, изведено од корена влад 4-
88—90, (92). + уша * КПБ.289.
Владешин, изведено од корена в л ад 4- ВлаЙ, од Владимир, Владислав, итд.
4-ешин * ОБ 6. * ОБ.77; ЗН.Ш ,304; СП.50;
э Владивоь сложено име од словен­ К П Б . 6.
ских основа * ОБ.81. ВлаГ)о, од Владимир, Владислав,
Влади]‘а, изведено од корена влад 4- итд. * 38.
+ Hja * РК С ; СНИ.52; (3). Вла], од Владимир, Владислав, итд.,
Владило, изведено од корена влад 4- а може бити в ар и ан та имена Влах
+ и л о * ДХ.54; (77). ( x > j) * РК С ; ОБ. 18.
О Владимир, сложено име од словен­ Вла]а, од Владимир, Владислав,
ских основа * Д И П Л .41; РКС: итд. * ОБ.7; И Б.38; Р К Д ; (11),
ОБ.5; ЗН.Ш ,303; КПБ.34; ИБ.5 18, 56, 57, 64—66, 72, 79, 80, 82,
К 0 .6 8 ; УШС.97; ИС.113; МПХ.201 86— 88 .
СНИ.52; A M .30; ГГ.704; 1—3, 5, Вла]ика, изведено од B naj(a)+H *a ·
7— 18, 20— 44, 46—92. ОБ.228.
Владин, изведено од корена влад 4- Владин, изведено од Bnaj(a)+HH ·
+ и н * ОБ. 160; КПБ.588; (45). ОБ.104; К П Б. 16.
Владис, од Владислав * С П .50. B.iajKcae, исто име као Вла]ислав
Владисав, исто име као Владислав само je л нестало иза с * ВР; 73.
само je л нестало иза с * С П .50; Вла]ислав, сложено име од хипоко-
ПК.449; АС.351; К П Б . 6 ; ПП.15; ристика Bnaja и слов, корена слав *
И Б.18; ВР; ИС.119; ГГ.704; 1, 3, СНИ.52; 15, 39.
8— 10, 12, 14, 16— 18, 21, 23, 24, о Влартй, изведено од В ла](а)+ иЬ *
26, 27, 30, 35— 40, 47—50, 57, (59), К ПБ.82; СНИ.50.
60— 62, 64—67, (68), 70—89, 91, 92. B.iajmia изведено од B n aj(a)+ n u a ·
О Владислав, сложено име од словен­
ОБ.24; КПБ.404.
ских основа * Д И П Л .54; РК С ;
ОБ.З; ЗН.Ш,303; АС.352; ПК.450; Вла]иша, изведено од B naj(a)+H iua
К П Б .272; ИБ.31; МСС.165; УШС. * КПБ.223; (14), 60.
111; ИС.156; МПХ.201; СНИ.52; Вла]ка, изведено од B naj(a)+K a ·
1— 3, 5, 7, 9— 12, 15— 18, 20, 21, ОБ.149.
24— 27, (28), 29—39, 43, 46—49, B.iajKo, изведено од Bnaj(a)+KO *
51— 57, 60— 66, 70—74, 76—79, ОБ.7; СП.50; ПК.448; П П.15; ВР;
81— 91. КПБ.266; И Б.4; УШС.171; АМ.31;
оВладиЙ, изведено од корена влад 4- НСС.175; ГГ.704; 3, 5, 9— 18,
+ и й * РК С ; ОБ.27; КПБ.92. 20—24, 26, 27, 30—37, (38), 39, 40,
Владица, изведено од корена влад 4- (46), (47), 52— 58, 60—66, 70, (71),
+ и ц а » О Б.З; К П Б . 6. 72—76, 77—83, 85—88, 91, 92.
Владиша, изведено од корена влад 4- B.iajo, в. Bnaja * (16), 72.
+ и ш а * ОБ. 151; МПХ.201; СНИ.52;
(3), 7, 23, 26, 73, 75, 77. Вла]ош, изведено од B n aj(a)+ o n i ·
Владо, в. Влада * ОБ.З; ЗН.Ш ,304; ОБ.38.
1— 38, 40, 42—44, 47—49, 55, 57, B.iajna, изведено од B n aj(a)+ 4 a *
61, 69, 71, 72, 75, 82. ПП.15; 85—87.
B JIA J4E 56 ВОШ ЦА

Вла]че, изведено од Вла](а)+че * Вождан, изведено од именице вожд +


79. + а н (вожд=во!)а) * (79).
Вла]чин, изведено од В ла]ч(а)+ин * Boja, од Bojnc/iaB, Радиво], итд. *
О Б .128. РК С ; О Б .59; СП.51; КПБ.73; МСС.
Влака, од Владимир, Владислав, 170; СН И .52; АМ.31; 6— 13, 21,
итд., упоредни облик ca Bnaja. * 24, 26, 27, 30, 37, 39, 46—58, 60—68,
73, (79). 70, 72—92.
Влако, в. Влака * 3H.VI.264; (16). BojaK, изведено од корена Boj+ а к *
оВ л асщ е, грч. Βλάσιος < л а т . Blasius, К П Б.89; СНИ.52; (3), (15), 24.
име хришЬанског светител>а * BojaH, изведено од корена Boj+ а н *
С П .50; (79). ДХ.13; (3), (15), 23, (28), 73.
Власко, изведено од В лас(о)+ко, ßojaui, изведено од корена Boj+ а ш
или од В ласт(а)+ ко * МПХ.201; * 35, 39.
СНИ.52; (16), 37, (79). Во]драг, сложено име од словенских
Власо, од Власщ'е, Властимир, итд. основа * АС.351; ВР; СНИ.53.
* (16), (79), (90), (91). Boje, в. Boja * ОБ.257.
Власове, изведено од B nac(o)+ oje * Bojeeoj, сложено име од словенских
МПХ.201; (14). основа * ОБ.88.
Власота, изведено од В лас(а)+ота. Водила, изведено од корена boj + ила
* (14). * РК С.
Власта, од Властимир * 47, 48, 55, Во]*ило, изведено од корена Boj +
56, 63, 64, 72, 78—80, 82, 88. + и л о * Д И ПЛ .22; Р К С ; ОБ.68;
Властимир, сложено име од словен­ СНИ.52; (14), 77.
ских основа * МПХ.201; СНИ.52; Во]'имил, сложено име од словенских
A M .31; ГГ.704; 3, 5, 9, 11, 14— 18, основа * Р К С ; ОБ.31; СНИ.52; (45).
21, 24, (26), 27, 30—33, 35—40, BojHMnp, сложено име од словенских
43, 46—49, (50), 51, 54—58, 60—68, основа * Д И П Л .22; РК С; МПХ.201;
70, (71), 72—88, 90—92. СТ.СХХХ; НСС.143; ПОЛ.Ю.Х1
Власто, в. Власта, * 15, 18, 24, 39. 1973; 3, 14, 21, 27, 36— 39, 59—62,
Властол,у5, сложено име настало 66, 67, 73, 75, 77, 87.
у новще време према именима типа Во]ин, изведено од корена Boj+ и н *
Б оголуб, Драгол>уб, итд. * 27, 79, Д И П Л .153; Р К С ; ОБ.8; ПК.454;
86, 87. АС.351; 3H.III,305; КПБ.35; М СС.9;
Влата, од Владимир, Властимир, ИБ.17; П П .15; УШС.136; ВР;
итд. * ДИПЛ.28. М ПХ.201; СНИ.52; Р К Д ; АМ.31;
Влатко, изведено од корена в л а д + ГГ.704; 1—3, 5—24, 26—32, 34—40
+ к о * РК С ; О Б.4; 3н.111,304; 42—51, (52), 53—63, (64), 65—68,
СП.50; АС.351; К П Б.13; МСС.168; (69), 70—73, 75—92.
ВР; МПХ.201; 3, 5, 7, 10—12, Bojnib, варщ анта имена Bojiin * (14).
14— 18, 23, 24, (26), 27, 30—35, BojHcae, сложено име као Bojncnae
37, 39, 40, 43, 44, 47, 49, 54, 56, само je л нестало иза с * Р К С ;
60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 77, СП.51; 1— 3, (7), 9, 11, 18, 21,
79—83, 87, 88, 92. 23—25, 31, 36, 38, 48, 57, 66, 67,
Влай, од Владимир, Владислав, итд. 73, 75, 77, 79, 82, 83, 88.
* ВР. BojHc.mB, сложено име од словен­
о Влах, може бити етнонщ* узет за ских основа * Д И П Л .22; Р К С ;
лично име или je и Б й и с т о г поре- ОБ.248; УШС.113; МПХ.201;
кла као Влахо * РК С ; ДХ.21; СН И .52; АМ.31; ГГ.704; 1 - 4 4 ,
ОБ.ЗЗ; 46—92.
с Влахо, далматински облик лат.
имена Blasius * 3H.III,304; ВР; BojHCJioB, дщалекатска варщ анта
П О Л А V III 1972; (33). имена Bojислав * 79.
Bflaxoje, изведено од Bflax(o)+oje * BojuxHa, изведено од корена B oj+
ОБ.38; КПБ.15. + и х н а * Д И П Л .116; РК С ; ОБ.120;
Влахота, изведено од В лах(о)+ ота ЗН.Ш,305; П П.15; МПХ.201;
* РКС. СНИ .52; (43), (44).
Влаше, хипокористик од Влах, или B ojm a, изведено од B o j(a)+ m ia *
Влахо * ОБ.77. РК С ; КПБ.172; СП.51; НСП.14;
Влашко, изведено од В лаш (е)+ ко * ВР; 2—4, 10, 26, 49, (52), 54.
СП.50; К П Б.6; ВР. 79, 86— 88.
ВОЛИНА 57 ВРАТОЛ

Bojmiia, говедено од корена Boj + Вокосав, варщанта имена Вукосав *


+ и ш а * РК С ; ОБ.6; КПБ.359; СП.51.
С НИ.52; 7, (43), (45), (65). Волимир, сложено име настало у
BojKaH, изведено од В о М о )+ а н * новще време * СНИ.52.
3—5, 7, 10, 12, 15— 18, 20—23, 26, Волин, в. Волица * ДИПЛ.77.
36—39, 43, 44, 47—49, 51, 57, 58, Волислав, сложено име настало у
60, 61, 63—66, 70, 72—74, 76, 79, новщ е време * СНИ.52.
80, 82—91, (92). Волица, в. Волин * РК С; ПП.15.
BojKO, изведено од корена Boj+ κ ο * Вол>ен, трпни придев глагола волети
Р К С ; ОБ.29; 3H.VI.269; СП.51; узет за лично име * СНИ.53.
КПБ.480; М ПХ.201; 3, 7, 9, 13, Во.ьеша, в. В олен * СНИ.53.
14, 16—21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, i оша, од BojncnaB, Вoj сил, итд. *
36, 37, (38), 39, 43, 44, 49, 51, 56, ДХ.52.
60, 61, 66, 71—73, 77, 79, 81, 82, Врагоча, сложено име од словен­
«’BojMM, сложено име од словенских ских основа * ДХ.30.
основа * ОБ.272. Вран, в. Вранеш, Вранко, итд. *
° BojMHp, сложено име од словенских ДХ.53.
основа * (18), 21, (43), 75, 77, 82, 90. Вранеш, изведено од корена в р а н +
*> BojHer, сложено име од словенских + е ш * 3H.VI.265; АС.351; ПК.447;
основа * ДИ П Л .163; РК С; СП.51; К П Б.66; СП.51; МСС.166; ВР;
ПП.15. МПХ.201; СНИ.53; (43), (45).
«»Bojimh, изведено од BojH(o)+nh * Вранеша, изведено од корена в р а н +
СНИ.52. + е ш а * МСС.173;
BojHo, изведено од корена B o j+ H o * Враница, изведено од корена вран +
ИБ.66; СНИ.52. + и ц а * КПБ.567.
Bojo, в. Boja * ОБ.27; К П Б.61; Вранко, изведено од корена в р а н +
СНИ .52; 1—24, 27—35, 37—44, + к о * ОБ.41; КПБ.361.
47—49, 53, 56, (57), 58, 61, 70—72, Bpanoje, изведено од корена вран +
82. + o je * ОБ.240.
е> Bójemi, сложено име од словенских Вранча, изведено од корена в р а н +
основа * ДИ ПЛ .153; РК С; ЗН.Ш, + ч а * О Б.51.
305; СНИ.52. Вранче, изведено од корена в р а н +
Водило, варщ анта имена B ojau i * + ч е * ОБ. 154.
(14), (77). Вратан, изведено од корена Kojn
Bojyiu, изведено од корена Boj + у ш * се налази у именима Вратимир и
КПБ.278. Вратислав * ДХ.26.
Bojyiua, изведено од корена Boj + у ш а Вратимир, сложено име од словен­
* КПБ.48. ских основа * Д И П Л .22; М П Х .201;
Возча, изведено од корена Boj+ ч а * СНИ.53; 79.
79, 84—88, 91, (92). Вратисав, сложено име као В рати­
Bojwe, изведено од B oj(a)+4e * слав само je л нестало иза с *
79, 82, 88. (79), (82).
BojHHH, изведено од Во]ч(а)+ин * Вратислав, сложено име од словен­
(79). ских основа * ДИ ПЛ.127; М ПХ.201;
Bojuia, изведено од корена Boj+ ш а СНИ.53; 79, 80.
* КПБ.109; СНИ.52; (7), (14), 47. Вратиша, изведено од корена к oj и се
Bojiuan, изведено од Bojui(a)+aH * налази у именима Вратимир, Вра­
СНИ.52; (77). тислав * Д И П Л .22; С Н И 63.
Вока, од В оислав, BojMHp, итд. * Вратко, изведено од корена к oj и се
СП.51; (60), 82. налази у именима Вратимир, Вра­
Вокан, изведено од В ок(а)+ ан · тислав * ЗН.Ш,305; М ПХ.201;
(79), 82, (88). СНИ.53; (11).
Вокашин, варщ анта имена Вукашин
Врато, од Вратимир, Вратислав,
* СП.51. (58). итд. * СНИ.53.
Воки, в. Вока * Забележено у
Београду. BpaToje, изведено од корена ко ja се
Вокман, варщ анта имена Вукман * налази у именима Вратимир, В ра­
СП.51; (77). тислав * МПХ.201; СНИ.53; (14),
Вокоман, варщ анта имена Вуко- (43).
ман * СП.51; 24. Вратол, од Bapτoлoмej ЗН .Ш ,305.
ВРБАН 58 ВУЛЧИН

О Врбаи, лат. U rbanus - градски * Ву]ил, изведено од B yj(a)4-an ·


КПБ.537. ОБ.295.
Врла, * ОБ. 122. Byjwio, изведено од Byj(a)4-ano *
Врлета, изведено од В рл (а)+ ета * ВР; СНИ.53.
С Н И .53; (77). <?Ву]имил, сложено име од хипоко-
Врлиша, изведено од В рл(а)+иш а * ристика Byja и слов, корена м ил *
ОБ.ЗЗ. ЗН.Ш ,307; СП.52.
О BpcajKO, далм ато-романско U rsa- ByjHH, изведено од Byj(a)4-HH *
icus < лат. имена U rsus * ЗН.Ш, ЗН.Ш , 306; СП.52; ПК.451; ИБ.19;
306. МСС.167; ВР; (3), 30, 39, 67, 82.
Врсан, од BpcajKo * ЗН.Ш,306. Byjmra, изведено од Byj(a)4-HHa *
Вршко, од П оврш ко * О Б .18. О Б.98.
О Вугдраг, сложено име од словенских ByjHcae, исто име као Вущслав само
основа * СП.51; 3H.VI, 265; П И .9; je л нестало иза с * СП.52.
АС.351; МСС.9; (30), (56). ByjncKo, изведено од В у]ис(ав)+ко
Вудра, од Вугдраг * ВР. * СУБ.228.
Вудраг, в ар и ан та имена Вугдраг * Byjüc.iaB, сложено име од хипоко-
АС.351; СП.51. ристика Byja и слов, корена слав ·
Вудро, в. Вудра * СП.51. СП.52; 30.
О Вузман, * ВР. ByjHH, изведено од Byj(a)4-nh *
Byja, од Вук, Вукослав, итд. * ЗН.Ш ,306; МСС.86; СНИ.53.
3H.VI.265; С П .54; П К 447; ИБ.6; Byjuua, изведено од Byj(a)4-Hua *
МСС.170; П П.15; УШС.167; ВР; ОБ.87; ЗН.Ш.ЗОб; СП.52; ПК.449;
Р К Д ; 3, 10, 11, 27, 43, 46—50, 54, К П Б .14; ИБ.15; МСС.178; Н СП.19;
56, 72, 73, 77—82, 86—89, 91. ГГ.704; ИС.137; МПХ.201; РК Д ;
ByjaAHH, изведено од Ву](а)4-адин В Р ; 1 ^ 1 , (5), 10, 11, 15— 18,
као Миладин, С с а д и н , итд. * (26), 33—35, (36), 37, (38), 39, 46,
ЗН.Ш ,306; ПК.454; ОБ.62; СП.55; 47, 49—52, 54, 56, 57, (60), 61, 62,
К П Б .277; ВР; М ПХ. 201; РК Д ; 1, 3, 65, 66, (69), 70, 71, (72), 73, 77,
(5), 9, 11—21, 23, 24, 26, 27, 30—37, 79, 82, (86), (87), 88, 89, 92.
40, 44—51, 54, 56— 58, 60—63, (65), ByjHiua, изведено од Byj(a)4-Hina *
66—69, 71—73, 75—77, 79, 80, 82, ОБ.285.
85—89, (90), 91, (92). ByjKa, изведено од Byj(a)4-Ka ·
ByjaK, изведено од Byj(a)4-aK * ОБ. 160.
СП.55; КПБ.87; ВР; (3). ByjKO, изведено од Byj(a)4-KO ·
Byjan, изведено од Byj(a)4-aH * СП.52; АС.351; ИБ.30; МСС.86;
ЗН.Ш ,306; ОБ.120; СП.55; АС.351; Н СП .19; ВР; МПХ.201; Р К Д ; 15, 31.
КП Б.36; УШС.14; ВР; (3), (14), 16, ByjMiui, сложено име, в. ByjHMim *
17, (18), (47), 61. О П ; ПК.454.
ByjacHH, изведено од Byj(a)+acHH * ByjMwio, в ар и ан та имена Byj мил ·
ПК.448; К П Б. 16; СС.537; (3), (5), СУБ.42.
(14), (15), (79), (91). B y j M H o , исто име као ByjMiui само
ByjaT, изведено од Byj(a)4-aT * je л на Kpajy речи прешло у о *
СП.55; ИБ.25; СУБ.370; (33). СП.52.
Byjau, изведено од B yj(a)+ au * Byjo, в. Byja * ЗН.Ш,306; СП.52;
СП.55. ВР; ИС.160; ПСХ.146; 1—5, 9, 10,
Ву]'ач, изведено од Byj(a)4-a4 * (11), 13— 17, 21, 23, 27, 28, 30, 34,
СНИ.53. 36, 38, 39, 4 3 - 4 5 , 47, 49, 61, 62,
ByjaHKo, изведено од Byj(a)4-a«nco · 69, 72.
МСС.172. Byjoui, изведено од B yj(a)+ o m *
Byjam, изведено од Byj(a)4-am * ОБ.248; (45), (68), 70, 71.
В Р; СНИ.53; (17), (36). Byjouia, изведено од Byj(a)4-am *
ByjanmH, изведено од Byjam 4-ин * О Б .143.
МСС.173; СНИ.53. Byjne, изведено од Byj(a)4-4e * РК Д .
ByjauiKo, изведено од Byjam 4-ко * Ву]чета, изведено од Byj4(e)+eTa *
СНИ.53. СУБ.166; НСП.14; ВР.
Byjqwi, изведено од Byj4(e)4-an ·
Byje, в. Byja * СП.55. ОБ.301.
ByjeTa, изведено од Byj(a)4-eTa · ByjHHH, изведено од Ву)ч(е)4-ин *
СП.55; ВР. ОБ.269; ВР; СНИ.53; (14).
ВУ.ГЧИНА 59 ВУКО

Ву)чияа, изведено од Ву.)ч(е)+ина * Вуканаш, изведено од В у кан + аш *


С П .52; (14). СП.52.
О Вук, општесловенска реч индоевроп- Вукас, изведено од Вук-Ьас *
ског порекла од HajpaHHjHX времена Д И П Л .106; Р К С ; ОБ.19; СП.52;
узета за лично име у словенско] за- К П Б.36; ВР; (3), (91).
jeflHHun * РК С ; ОБ.6; ЗН.Ш,304; ВукаП, изведено од Вук+ ah *
С П .53; АС.351; ПК.447; П П.15; КПБ.53.
К П Б .6; И Б.7; МСС.9; ПИ.9; Вукац, изведено од В у к + ац * Р К С ;
Н СП .14; ВР; ИС.131; УШС.113; О Б.4; ЗН.Ш ,307; СП.54; П П.15;
ПСХ.134; МПХ.201; ГГ.704; 1—3, К П Б.181; П И .14; МСС.87; ВР;
5, 9— 11, 13— 15, 18, 21, 23, 24, (41).
26, 27, 30— 37, (38), 39, 40, 43, 44, Вукач, изведено од В у к + а ч *
47, 49, 54—56, (57), 61 ,62, (65), КПБ.586; ВР.
66, 67, 69, (71), 72, 73, 76, 77, 82, Вукаш, изведено од В у к + а ш *
85—88, 91. КПБ.332.
Вука, од ByKOBoj, Вукослав, итд. * Вукашин, изведено од В укаш + и н *
К П Б.38; 48, 49, 53, 58, (65), 72, Р К С ; ОБ.4; ЗН.Ш ,307; СП.52;
77, 80. АС.351; ПК.451; ПП.15; К П Б.ЗЗ;
Вукаднн, изведено од В ук+ ади н као МСС.166; Н СП.25; УШС.90;
Миладин, С пуадин, итд. * РК С; АМ .ЗЗ; 1—3,5, 7— 17, 19—21, 23, 24,
О Б.7; ЗН.Ш, 307; СП.52; АС.351; 26—40, 43—47, 49— 57, 59— 64,
ПК.447; К П Б.45; И Б.6; МСС.173; 66—69, 71—73, 76, 77, 79, 81—83,
НСП.15; ВР; МПХ.201; РК Д ; 1—3, 85—88, 90—92.
5, 7, 9, (11), 13— 18,20—24, 26, 27, Вукела, изведено од В у к+ ел а *
30—32, 34— 37, 39, 40, 43, 44, 46, МСС.173.
47, 49, 53, 56, 58, 60—63, (65), Вукел., изведено од В у к+ ел . ·
66—75, 77, 79—92. СП.52; (14).
Вукаило, изведено од В ук+ аило под Вукел»а, изведено од Вук+ел>а *
утшедем имена Михаило * (3), (11), СП.52; КП Б.563; ВР; (14), (23).
14, 20, 27, 30, 37, 39, 43, (44), Вукен, изведено од В у к+ ен *
(60), (65), 66, 67, 73, 77, 79. СП.52.
В у ка^ е, изведено од Byíc-f-ajne, в. Вукета, изведено од В у к+ ета * (14).
Вукаило * РК Д ; 3, (11), 27, 30, Вукеша, изведено од В у к+ еш а *
35—37, 43, 44, 67, 68, 71, 73. 77, 88. МСС.177; (14).
Вука]ло, изведено од В у к+ а|л о в. О ВукиЬ, изведено од В ук+ иЬ * РК С ;
Вукаило * И Б.З; ВР; МПХ.201; ОБ.228; ЗН.Ш ,307; МСС.167;
С Н И .53; 1, 3, 14, 17, 20, 26, 27, (28), СП.53; КПБ.42; НСП.13; ВР;
29, 30, 34—37, 39, 43, 44, (60), 62, Р К Д ; АМЗЗ; 18, 26, 34, 35, 37—39,
(65), 67, (68), 69—73, 77—80, 88. 43, 44, 57, 67, 69—73, 79, 82, 88.
Вукал, в ар и ан та имена Вукол * Вукица, изведено од В у к+ и ц а *
ВР; СНИ.53; (16). КПБ.139; (11), (35), 44, 67, 76, 77.
Вукале, варщ анта имена Вукал * Вукман, изведено од В у к + м а н као
П О Л .18.11 1972; 26, 30, 34, 35, (41), Радман, М илман, итд. * РК С ; ОБ.
43, 72. 5; СП.53; ПК.453; МСС.167; ВР;
Вукалица, изведено од В укал+ иц а * (3), (14), 15, 17, 26, 27, 34, 35, 37,
24, (26), 34, 35, 43. 43, 44, 62, 67, 70, 72, 73, 88.
Вукало, варщ анта имена Вукал · О Вукмил, сложено име од словенских
Р К Д ; 30, 35. основа * С П.53; КПБ.59.
Вукал., варщ анта имена Вукал * By смил,, варщ анта имена Вукмил *
ВР; СНИ.53. ВР; (16), 18.
Вукал.а, варщ анта имена Вукал * О Вукмир, сложено име од словенских
КПБ.14. основа * Р К С ; ОБ.140; ЗН.Ш ,307;
Вукан, изведено од В ук+ ан * РК С; СП.53; ПК.449; КПБ.557; И Б.7;
ОБ.ЗЗ; ЗН.Ш, 307; АС.351; КПБ.45; МСС.166; ВР; Р К Д ; П О Л . 26. X
ВР; МПХ.201; СНИ.53; 2, 3, 7, 1973; (3), 18, 30, (43), 63, 68, (69),
10, (11), 12— 15, 19, 23, 26—32, 34, 71 73 82.
35, 40, (41), 43, 44, 46, 47, 61, 66, Вук’о, в. Вука * ОБ.40; ЗН.Ш ,307;
67, 72, 73, 91. ИС.170; НСС.185; 1, 3, 13, 16,
Вуканац, изведено од В укан + ац * (17), 18, 21, 23, 26—28, 3 0 - 3 5 ,
СНИ.53. (36), 39, 40, 42—45, 48, 70—72.
ВУКОБРАД 60 ВУЛАШ

о Вукобрад, сложено име од словен­ By кон, а, изведено од Вук+он>а *


ских основа * ОБ.79; ПИ.19; СНИ.53.
(14), 15. Вукосав, сложено име као Вуко-
< Вукобрат, сложено име од словенских слав само je л нестало иза с *
' основа * 3Η.ΠΙ, 308; СП.53; (3), 3H.III, 308;СП.53; ПП.15; К П Б.5;
10, (14), 18, (47). МСС.20; ИБ.18; ВР; ИС.137;
<; Вукобрз, сложено име од словенских МПХ.201; Р К Д ; АМ.ЗЗ; 3, 12—21,
основа * ЗН.Ш ,308. 34, 26—32, 35—39, 43, 44, 47, 49,
С Вуково], сложено име од словенских 57, 59, (60), 61, 62, 66—68, (69),
основа * 3H.III,308; СП.53; ПК.448; 71—74, 76, 78, 82, 86—90.
МСС.176; И Б.27; НСП.14; (3). Вукослав, сложено име од словен­
BvKoeoje, вар и ан та имена ByKoeoj * ских основа * Д И П Л .22; ОБ.6;
ВР; МПХ.201; СНИ.53; (16). 3H.VI,266; П П.15; АС.351; СНИ.53;
с Вукодраг, сложено име од словен­ (3), (7), 17, 18, 29, 30, 35, 67, 77, 82,
ских основа * К П Б.ЗЗ; МСС.166; 86—90.
(5), И , (15), 77, 79. Вукославац, изведено од Вукослав+
ByKoj, изведено од Вук-foj * + а ц * СП.53.
АС.351. Вукота, изведено од В у к + о т а ·
Bynoja, изведено од Вук+ o ja * РК С ; О Б.6; ЗН.Ш ,308; СП.53;
ОБ.81; СП.53; К П Б.95; (3), 9, 10, КП Б.36; МСС.184; ВР; МПХ.201;
21, 82, 91. 3, 9, 14, 18, 20, 21, 26, 27, 30—32,
ByKoje, изведено од Вук+ o je * ОБ.5; 34, 35, 37, 39, (40), 43, 44, (47), 48,
ЗН.Ш,308; СП.53; ПК.454; КПБ.36; 56, (60), 61, (69), (70), 7 1 -7 3 , (77),
МСС.181; ВР; МПХ.201; 3, 7, 9, 82, 88.
14, 15, 17, 18, 21, 34, 36, 37, 39, Вукош, изведено од В у к+ о ш ·
(43), 44, 55, 56, 60, (65), 66, 68, ДИ П Л .153; ЗН.Ш,308;
70—73, (77), 78, 82, 86—88, 91. Вуксан, хипокористик од непотвр-
Вуко)ица, изведено од Вуко](е)+ица 1)еног имена Вукслав * Д И П Л .22;
* ИС.151; СНИ.53; Р К Д ; (14), 18 3H.VI.266; ОБ.З; СП.53; КПБ.34;
26, 34, 37, 39, 43, (60), (68), 71—73, РКС;АС.351; ПК.454; МСС. 165;
88. П И .9; ВР; МПХ.201; 11, 14, 15,
В укоро, изведено од ВукоХе)+ло * 17, 18, 20, 23, 26, 27, 33—35,
СП.53; СНИ.53; (14), (65), (75). (36), 37, 39, 43, 44, 47, 55, 56, 58,
С Вукол, грч. Βουκόλος - пастир, име <1, 62, (65), 66, 68, 69, (70), (71), 72
хришйанског светител>а * СУБ.273; 73, 76, 81, 82, 88, (92).
(11), 40. Вуксанче, изведено од Вуксан-t-че *
Вукола, варщ анта имена Вукол * РК Д .
КПБ.266; ВР; МПХ.201; НСС.125; Вукула, варщ анта имена Вукола *
П О Л Л .X II 1973; (3), (14), 22, 23, СП.53.
(26), 27, 32, 34, 36, 37, (38), 39, Вукуша, изведено од В ук+ уш а *
60, (65), 67, 68, 71, 72, 75, 82, 88. СНИ.53.
Вукола], изведено од Вукол+ a j, на­ Вукча, изведено о д В у к + ч а * РК С;
стало према имену Никола] * КПБ.385; СНИ.53.
32, 40. Вукче, изведено од В у к+ че *
Вуколл, варщ анта имена Вукола * КПБ.315; (35), (79), (88).
КПБ.286; 23. Вукчо, изведено од В ук+чо. * 23,
(35), 61.
Вукоман, изведено од В ук+ ом ан
Вукша, изведено од В у к+ ш а *
као Радом ан * ЗН.Ш ,308; ПК.447;
МСС.165; ОБ.6; СП.54; КП Б.6;
КП Б.36; МСС.24; ИБ.17; ВР;
РК С ; ВР; МПХ.201; (3), 10, (42),
ИС.151; МПХ.201; НСС.125; (3),
72, 82.
(14), 17, 18, 21, 23, 24, 26, 30, 32,
34, 3 6 - ^ 0 , 43, 49, (60), 68, 70, Вукшин, изведено од В укш (а)+ин ·
(71), 72—75, 78, 82, 88. ЗН.Ш, 309; ОБ.67; СНИ.53.
с Вукомил, сложено име од словен­ Вула, од Вук, Вукосав, Вуковод,
ских основа * (14), 16. итд. * Р К Д ; 27, 72—74, 77.
О Вукомир, сложено име од словенских Вулак, изведено од В ул(а)+ ак ·
основа * РКС;АС.351; МПХ.201; СНИ.53.
СНИ.53; П ОЛ. 26. X 1973; (3), 30, Вулаш, изведено од В ул(а)+аш ·
37, 60, 68, 88, 89, 90. СНИ.53.
ByJIEj 61 ВУШУР

Буле, в. Вула * ЗН.Ш,309; СП.54; МСС.165; ВР; МПХ.201; Р К Д ;


ПК.447; МСС.173; ИБ.18; ВР; (3), 7, 14, 18, 24, 26, 27, 34, 35,
ИС.140; МПХ.201; НСС.119; 3, 10, 37, 39, 40, 43, 44, 55, 66, 68, 69,
11, 13, (14), 15, 17, (18), 19, 21, 23, 72, 73, 88.
24, 27, (28), 30—40, 43, 44, 47—49, ByHHja, изведено од В уч(а)+щ а *
55, 56, 61, 66, 67, 72, 77—79, 82, МСС.173.
86—88, 91 92. Вучин, изведено од В уч(а)+ин, или
Byлета, изведено од В ул(е)+ета * В у к+ и н * ЗН.Ш,309; СНИ.53; 72.
СП.54; АС.351; ПК.454; МСС.177; Вучина, изведено од В уч(а)+ина,
П И .9; ВР; МПХ.201; CT.LIX; или од В у к+ и н а * ЗН.Ш ,309;
Р К Д ; 3, 13, 14, 18, 21, (26), 39, 43, О Б.259; СП.54; К П Б.45; МСС.173;
55, 57, (60), 62, 65, 68, 72, 82, 88. Р К Д ; (14), 26, 35, (41), 43, 44, 68,
Byлин, изведено од В ул(а)+ин * 71— 73.
СНИ.53; (21), 67. Вучин>а, изведено од Вуч(а)+ин>а,
Byлипа, изведено од В ул(а)+ина * или В ук+ ш ьа * (14), (43), 68.
3H.VI.266. Вучислав, сложено име в. Вуче­
в Вулий, изведено од В ул(а)+иЬ * мил * (14), (16)
О Б.73; ВР; СНИ .53; Р К Д ; 73, 76. ВучиИ, изведено од Вуч(а)+иЬ, или
Вулич, изведено од В ул(а)+ич * В ук+ иЬ * 3H.III,309; ОБ.27; АС.351;
СНИ.53. СП.54; КПБ.475; ПК.451; МСС.ЗЗ;
Вуло, в. Вула * СНИ.53; 18, 33. И Б.29; CT.XCIX; Р К Д ; 12, 18, 21,
Вулче, изведено од В ул(а)+че · 24, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 43,
КПБ.404. 44, (47), 55, 57, 61, 62, 66, 69,
^ Вунко, * ВР. 71—73, (83), (88).
Вусан, в ар и ан та имена Вуксан * Вучихна, изведено од Вуч(а)+ихна,
О Б .133; СП.54. или В ук+ихна * РК С ; ОБ.17;
Вуца, од Вукосав, Вуксан, итд. * СП.54; К П Б .34; ПП.15. v
ИБ.24; СП.54; СНИ.53; 77, 81, 89. Вучиц, изведено од В уч(а)+иц, или
Вуце, в. Вуца * (3), 86, 87. В у к + и ц * СП.54.
;;ВуциИ, изведено од В уц(а)+иЬ * Вучица, изведено од В уч(а)+ица,
СНИ.53. В ук+ иц а * ОБ.240; 35.
Вуча, од Вук, Вукослав, Вуксан, итд. Вучка, изведено од В уч(а)+ка *
* ЗН.Ш,309; ОБ.59; СП.54; ПК.454; ОБ.бО; ИС.122.
И Б.45; КПБ.569; МСС.166; ВР; Вучко, изведено од В уч(а)+ко *
Р К Д ; С Н И 53; (70), 71, 79, 80, 85, ОБ.46; ЗН.Ш,309; СП.54; АС.351;
(87), 88, 89, 91. К П Б.39; МСС.174; ИБ.18; ГГ.704;
By4aj, изведено од B y4(a)+aj * ИС.122; МПХ.201; НСС.174; ВР;
ДХ.95. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 21, 23,
Вучак, изведено од В уч(а)+ак * 24, 26, 29—32, 34—39, 43, 44, 49,
ОБЛ. 51, 60—64, 66, 67, 69, 72, 74, 78,
Вучан, изведено од В уч(а)+ан * 81, 82, 84—90, (92).
3H.VI.266; ОБ.201; ВР; СНИ.53; Вучо, в. Вуча * ОБ.46; КПБ.236;
( 16). С НИ .53; Р К Д ; 3, 13, 82.
Вуче, в. Вуча * ЗН.Ш,309; ОБ.22; ByHoje, изведено од By4(a)+ o je *
СП.54; МСС.185. К П Б. 165.
Вучевина, изведено од Вуч(а)+евина
Вучон>а, изведено од Вуч(а)+он>а *
* К П Б .600.
Вучемил, сложено име од словен­ КПБ.55.
ских основа * ДИПЛ.153. By чур, изведено од В уч(а)+ур *
Вучен, изведено од В уч(а)+ен * СП.54; (14), (16), 73.
3H.VI.266; МСС.173; НСП.11; ВР; Вуша, од ByKOBoj, Вукослав, Вуксан,
НСС.99; 4, (5), 11, 12, 14, (15), итд. * СНИ.53; Р К Д ; 10, 73.
(46), (47), (54). Вушан изведено од В уш (а)+ ан *
Вученко, изведено од В учен+ко * СП.54; (79).
ОБ.Ю2; ОП. Вушин, изведено од В уш (а)+ин *
Вучерин,в. Вучерина ОБ.228; КПБ.39. ОБ.322; СП.54.
Вучерина, в. Вучерин * КПБ.36. Вушо, в. Вуша * (43).
Вучета, изведено од В уч(а)+ета * Вушур, изведено од В уш (а)+ур *
РК С ; ЗН.Ш, 309; ОБ.55; СП.54; (43).
г
Гавра, од Гавран, Таврило, итд * r a ja , од Гаврило * 3H.VI,267;
ОБ. 110; ЗН.Ш ,309; СП.55; ИБ.17; И Б.26; Н СП.21; ВР; ИС.132; 3, 4,
К 0 .68; УШ С.87; В Р; 1—3, 6—8, 6 —9, 18, 21, 24, 37, 39, 47, 49, (50),
10—13, 16— 18, 21, 23, 26, 43, 53, 55—58, (60), 63—68, 7 0 -7 4 ,
46—58, 60, 61, 63, 66, 67, 71—74, 76—84, 86—89, (90), 91, 92.
76—80, 82—84, 86—89, (90), (92). Га]ан изведено од Taj(a)+aH *
О Гавран, име птице узето као заш татно (79), (88).
лично име, а може бита изведено Tajw i, изведено од Га_Ка)+ил ·
од Г авр (а)+ ан * 2, (5), (7), (15), СП.55.
18, (47), (65), 72, (91). grajnM Hp, сложено име од хипоко-
Гаврил, в. Таврило * ЗН.Ш ,309; ристика r a ja и слов, корена мир
СП.55; МСС.170; СУБ.238; НСП.22; према именима типа Д рагомир,
П К.448; ИС.120; Р К Д ; 1, 2, 7, Станимир, итд. * (14), 64.
8, (9), 10, (11), 1 5 -1 8 , 30, 40, 43, rajHH, изведено од raj(a)+ H H *
46, 47, 49, 51, 54, 67, 79, 85—88, ВР; (3), (14), 15, (16).
91, (92). С н е д а в , сложено име, в. Tajmunp
Гавриле, в ар и ан та имена Гаврило * * (27), 79.
КШ.56; Р К Д ; 14, 26, 27, 30, 35, Tajmia, изведено од Г а;(а)+ и ц а *
40, 43, 44, 67, (70), 72. СП.55; 3, 5, 15, (16), 24.
О Гаврило, хебр. G ab rl’el - бог je Tajo, в. r a ja * ВР; ИС.155; ПСХ.135;
Moja помой, библщско име * ЗН. ГГ.705; 1— 11, 13—24, 26— 32, (33),
111,310; ПК.449; ИСС.10; ИБ.19; 34— 40, 43, (44), 47, 55, 57—61,
Н СП.26; ИС.134; УШС.90; ПСХ. (69), 70—73, 82, 88.
146; М ПХ.201; ГГ.704; 1—3, 5 ,7 , сГадтан, може бити од тур. g ay tan <
8, (9), 10, (11), 12—24, 26—44, 46, < ар ап . gaytän - украсна врпца, а
47, (48), 49—58, (60), 61—63, (64), може бити од имена G ajeta n u s<
(65), 66—73, 75—79, 81—83, 85—89, < G aeta-H a3H B града * (79), (81),
91, 92. (90), (91)
Гаврилко, изведено од Гаврил+ ко * TajyH, изведено од Taj(a)+yH *
ОБ.296. 15, (16), (45).
Гаврица, изведено од Г авр(а)+ и ца Га)чина, изведено од faj(a)+4H H a *
* ОБ.220; 19. (3), (15)
О Г ал, мож е бити лат. G allus - етно-
Гавро, в. Гавра * 3H .III,310; ИБ.19;
ним Гал, а може бити и да je од гал
Н СП .18; УШ С.40; ВР; ИС.133;
(црн, мрк) настало заш татно име
ПСХ.134; 1—8, (9), 10—23, 26—35,
* РК С ; ДХ.38.
37—41, 42—45, 49, (55), 56—59, 61,
Г ала, од Гаврило, Гал, итд. *
62, 66, 69—72, 82, 88.
СУБ.324; (73), (79).
Г ага, од Гаврило, Д раган, итд. * Галац, изведено од Гал, Г ал (а)+ а ц
3, 5, 15, 16, 30, 47—49, 51—56, 58, * ДХ .53; Р К С ; ПП.15; (47).
63, 64, 72—75, 77, 79, 80, 82, Гале, од Гаврило * Р К Д ; 21, 40,
85—88, 91. 70—72, 77, 79, (88).
Г аге, в. Гага * 79, 84, 87. Гале], изведено од Г а л + e j * ДХ.57.
Гаго, в. Г ага * 2, 3, 14, 16, 34, 35, Гале]че, изведено од Г але)+ че * (87).
40, 43, 44, 47. Гален, изведено од Г а л + е н * ДХ.23.
ГАЛЕТА 63 ГЕО РГШ А

Галета, изведено од Г ал(е)+ ета · Гвотда, од Гвозден * Р Д К ; 73.


СУБ.267; Н СП .14; (37). Гвоздан, изведено од Г во зд (а)+ ан
Галеш а, изведено од Г ал(е)+ еш а * * АС.352; МСС.9; СМ И.53; (14),
РКС. 18, 49, 67, 71, 82, 86—88, (92).
Гальа, од Гавран, Гаврило, итд., Гвозден, придев гвозден узет за
упоредни облик са Гала. * СУБ.40; заш татно лично име * 3H.VI.267;
Р К Д ; 55, 79, 91. ОБ.57; СП.55; АС.352; ПК.448;
Г аъан , изведено од Гал»(а)+ан * К П Б.39; ИБ.17. УШС.173; ИС.156;
71. МПХ.201; Р К Д ; АМ .ЗЗ; ГГ.704;
Гал>ен, изведено од Гал>(а)+ен * (3), 8, 11, 12, 14— 17, 20, 21, 23, 24,
ДХ.91. (26), 30, 31, 33, 34, 3 6 - 3 9 , 43, 44,
Гане, од Гаврило, Дратан, итд. * 46— 49, 53, 55—63, (64), 65, 67,
54, 55, 70, 72, 79, 80, 86—88, 91. (68), 7 0 -8 0 , (81), 82,83, 85—90, (92).
Ганчо, изведено од Г ан(е)+ чо * Гвозденац, изведено од Г во зд ен + ац
91. * СНИ.53.
Гапа, од A ram ije * 70, 81, 82, 88. Э Гвоздщ , ДХ. 72.
Гара, име одм ила по TaMHoj бсуи, Гвоздо, в. Гвозда * 70.
или хипокористик од Гаврило * re o ja , од Гвоздан, Гвозден, итд. *
11, (16), (44). 52, 54, 56, 64, 70, П К.447; СУБ.42.
79, 80, 91. Г вола, од Гвозден * 73.
Гаран, изведено од корена г а р + а н * Гега, од Георгще * ЗН .Ш .ЗП ; 49, 77.
21, 24. Гего, в. Гега * 58.
Гараш , изведено од корена г а р + а ш Г еда, од Гедеон * 53, (54).
* КПБ.467. С> Гедеон, хебр. G id'ön - OHaj Kojn сече,
Гаре, в. Г ара * (84), (87), 88. име jeflHor од библщских судщ а *
Гаро, в. Г ара * 15, (16), 27, 35, НСС.108; 2, 5, 6, (7), (9), 10, 11,
39, 40, 72. 17, 18, 27, 29—31, (37), 46, 47,
" Гаспар, грч. Γάσπαρης - име je иран- 49, (50), 63, (88).
ског порекла. Тако се звао jeflaH Гедо, в. Геда * (16).
о д трсуице источних мудраца Kojn Teja, од Гедеон, Георгще, итд. *
су дош ли да се поклоне Христу * (79), 82.
(33). re jo , в. Teja * (3), (7).
Гаспер, варщ анта имена Гаспар * rejfia, изведено од F e j(a )+ h a *
(44). СУБ.391.
Гайа, од Гаврило * ОБ.286. Гела, од Ангел, Георгще, Ран^ел,
Гаца, од Гаврило, упоредни облик итд. * Д И ПЛ .22; 58, (72), (79).
са Гача и Г аш а * 10, (53), 79, Геле, в. Гела * (79), 82, (84), 88.
85—88. Гело, в. Гела * (16), 24, (39).
Гацка, изведено од Г ац (а)+ к а * 89. Гена, од Генадще, Гедеон, итд. *
Гацо, в. Г аца * 5, 15, 67. И Б.9; 10, 49, (54), 56, 63, 81,
Гача, од Гаврило, упоредни облик 86—88, 91.
са Гаца и Гаш а * ВР; 73, 77, 89. Генадща, в. Генадще * 30, 72, (92).
Гачко, изведено од Г ач(а)+ к о * С Генадще, грч. Γεννάδιος - благо-
СП.55; (79). родни, име хришйанског свети-
Гачо, в. Гача * ИС.173; (14), (16), (37). тел>а * 3H.VI.268; (5), (9), 11, (14),
Гачпан, на]вероватнще да je нека (15), 18, 30, (37), 47, (50), 51, (54),
варщ анта имена Гаш пар * СП.55. 55, 56, 60, 72, 78.
Гаш а, од Гаврило, Гашпар, итд.,
упоредни облик са Гаца и Гача * Гено, в. Гена * 4, 5, (7), 15, 49, 72.
Р К Д ; 9, 10, 18, 30, (43), 47, (48), Генча, изведено од Г ен (а)+ ча * 79,
53, 70, 72, (77), 79, 81, 85—88. 91. 85—87, (88).
Гашко, изведено од Г аш (а)+ ко * Генчина, изведено од Г енч(а)+и н а
(89), (91). * 3, 5, 15.
Гашо, в. Гаш а * ЗН.Ш,311; НСС.180; Георг, од Георгще * ДИ П Л .110;
ПОЛ.23. VII 1972; 1, 3, 5, 8, 10, 14, УШС.88; CT.XLVIII; 3, 9, 33,47, 54.
15, 17, 18, 21,26—31, 33, (37), 40,44,
47, 71. Георпц, в. Георгще * (3), (9), 13,
Гашпар, варщ анта имена Гаспар * 47, 49, 54, (60).
КПБ.263; МСС.77; (3), 10, 11, 33^ Георгща, в. Георгще * ПСХ.136;
44, 47. КШ.55.
ГЕО РГШ Е 64 ГЛИШ А

' Георгине, грч. Γεώργιος - зеш ьорад- Гило, в. Гила * (16), 72.
ник, име хришйанског светитела '* Ги.ъо, од Глигорще, Драгиш а, итд.
ДИ ПЛ.127; 3H.VI.268; ПК.448; ' . * (14), (16).
П П.15; И Б.З; К 0.68; УШС.85; Гийо, од Драгиш а * 72, 73.
И С .И 5; КШ.59; 1, 3, (5), 6— 11, Гица, од Драгиш а, Драгутин, итд.
13— 18, 20, 24— 26, 29—32, 37, 40, * Р К Д ; 60, 64, 70, 77—79.
41, 46—51, 53—57, (60), 61, 63, 66, Гицо, в. Гица * 44, 70, 71.
67, 71, 74, 76, 77, 82, (87), 88, 92. „ Гиша, од Драгиш а * 30, 44, 56, 65,
Георгии, изведено од Г ео р г+ и ц * 70, 71, 73, 79—82, 85— 88.
ДХ.55. Гишо, в. Гиш а * (16), (24), 35.
Гера, од Георгще, Герасим, Герва- Г лава, назив дела тела узет за лично
cnje, итд. * ИБ.23; РК Д ; 72, 73, име * ОБ.67.
77, 82, 86—88. Г лават, изведено од Г л а в (а )+ а т
О Герасим, грч. Γεράσιμος - поштен, као М илат, Радат, итд. * Р К С ;
календарско HMe*3H.VI,268; ИБ.10; (45)..
К 0 .69; УШС.90; НСС.49; 1—3, Главеш, изведено од Г лав(а)+ еш *
(7), (9), 11, 14, 17, 18, 30, 31, 36, Д И П Л .94; РКС.
40, 46, 47, 54, 60, (65), 66, 67, Главина, изведено од Г лав(а)+ и н а
71—73, 78, 82, 87, 88. * РКС.
О Гервасще, лат. име G ervasius, порек- ГЛавоч, изведено од Г лав (а)+ о ч *
лом из старогерманског, има хри­ (45).
шйанског светител>а * (54), (56). О Глеб, старо руско име Глеб < скан-
Герга, од Георгщ е * 77. динавског G udleifr < старогерман­
Герго, од Георгщ е * РКС. ског G utleib * СП.56; (11).
О Герман, лат. G erm anus - ро!)ени, Гледо, в. Hiefloje * 37, (43).
jeflHOKpBHH, име хришйанског све- Гледо]е, име постало од исте основе
ти тед а * ИБ.26; 2, (3), 10, 11, 17, као и глагол гледати * ПОЛ.8.1Х
18, 31, 49, 71, 72, 82, (87), 88, (92). 1969; (43).
Геро, в. Герман * 3H.VI.268; (3), дГле!}, * ДХ.47.
(14), (16). Глига, од Глигор, Глигорще, итд. *
Геца, од Гедеон, Герасим, итд. * НСС.77; 30, 54, 56, 73, 77.
47, 49, (54), (59). Глиго, в. Глига * 3H.VI, 268; Н СС.
Геци]а, изведено од Г ец (а)+ щ а * 122; 3, 5, (7), 12— 18, 21, 24, 30,
СУБ.371. 31, 33, 35, 37, 40, 43, 44, (45), 67.
Гецо, в. Геца * 3, 5, 7, 10, 15. Глигор, од Глигорще * 3, 7, (9),
Геша, од Георгще, Герасим, итд., 10—12, 14— 17, 20—23, 26, 27, (28),
упоредни облик са Геца. * ОБ.192. 29—34, 39—44, 47—49, (60), 64— 66,
Гешан, изведено од Г еш (а)+ ан * 70, 71, 82, 86—88.
(79). Глигорщ, в. Глигорще * (3), (9),
Гешо, в. Геш а * ОБ.192; 19. (11), 13, 47, (54), 67.
Гига, од Глигор, Глигорще, Дра- Глигорща, в. Глигорще * (9), 10,
гиша, итд. * НСЗ.VIII,667; Р К Д ; 13, 49, 85—88.
10, 35, 47, 49, 53, 54, 56, 63, 67, 72,
Глигорще, варщ'анта имена Григо-
73, 81, (84), 85—88.
рщ е * ЗН.Ш ,311; СП.56; УШС.123;
Гиго, в. Гига * 3, 10, 15, 35, 58,
67, 70—72. И С.173;ГГ.704; 1—3, 5, 7, (9), 10,
1 1,13— 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29—37,
Гш-oje, изведено од rn r (a )+ o je *
(38), (39), 40, 43, 45—51, 53, (54),
(43).
55—57, 60—66, 68, 70—73, 75—78,
Гида, од Гедеон, Драгутин, итд. *
ГГ.706; 72, 79. 80—88, 91, (92).
Гидра, изведено о д Г и д (а )+ р а * 89. Глира, од Глигор, Глигорщ е, итд.
Гиздан, изведено од придева гиз- * 61, 79.
д (ав )+ ан * ОБ. 166. Глиша, од Глигор, Глигорще, итд.,
Гща, од Глигорще, Драгислав, Д ра­ упоредни облик са Глига, Глира,
гиш а, итд. * РК Д . итд. * ЗН.Ш ,311; СП.56; ОБ.255;
Гила, од Гаврило, Глигорще, Дра- Н СП.27; ВР; ИС.131; 1—3, 7, 8,
гиша, итд. * Р К Д ; 58, 64,72, 73, 76. (9), 10, 11, 20, 23, 36, 37, (38),
Гиле, в. Гила * ОБ.11; ИС.152; 44, 46—51, 53, (54), 55—57, (59),
Р К Д ; (3), И , 21, 35, 38, 43, 44, 47, 60—64, (65), 67, 72, 73, 75—82,
49, 65, 67, 70, 71, 76, 77, 79, 85—88. 84—88, 91, (92).
ГЛИШ АН 65 rO JH E

Глишан изведено од Г ли ш (а)+ ан * Toja, од Годимир, П рислав, итд. *


(16), 34, 72, 79. РК С; НСС.137; 16, 17, 72, 76, 79,
Глишенда, изведено од Глиш(а)4- 87, (88).
+ ен д а * (3). Го}адин, изведено од корена roj 4-
Глишица, изведено од Г лиш (а)+ 4-адин као Миладин, С с а д и н
+ и ц а * 3, 5, 15, 47. итд. * МПХ.201; СНИ.53.
Глишо, в. Глиш а * РК С; ВР; ГГ.705; TojaK, изведено од корена roj-f-ак *
1—3, 5, 7, (9), 1 0 -1 8 , 20, 21, 23, Р К С ; ОБ.8; К П Б.50; (3), (16),
27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, (38), 40, (21), (35).
43, 44, 49, 61, 62, 71—73, 82. TojaH, изведено од корена r o j+ а н
Гмща, од Гмитар * ЗН.Ш,311; 72, * ОБ.44; ПСХ.149; СНИ.53; 20,
(73), (79), 88. 38, 58.
Гмитар, в ар и ан та имена Дмитар ro jaiu , изведено од корена r o j+ а ш
(д м > гм ) * РК Д ; (46), (47), 64, 65, * (45).
(68), 70—76, 79, (83), 84, 86—89, TojuBoj, сложено им е од словенских
91, (92). основа * КПБ.15.
Гнуса, старо заш титно име постало Го]ил, изведено од корена r o j+ и л
од гнус (oHaj Kojn je гадан) * * СНИ.53.
Д И П Л .94; РКС. Годило, изведено од корена r o j+ и л о
Tibaja, од И п ьатщ е * 72, 79, 88. * Д И П Л .58; ДХ.50.
Г ibajo, в. Г H.aja * 2. Го]ичир, сложено име од словенских
Г 1ьале, од Игн>ат, И пьатщ а, итд. * основа * РКС; МПХ.201; (3), (14),
(72), (79). 16, 18, 27, 30, 67, 79.
Гшата, од И п ьат, И пьатщ а, итд. * Го]исав, исто име као Го]ислав
72, (79), 88. само je л негтало иза с * Р К С ;
Гш апца, в ар и ан та имена И пьати- ЗН.Ш, 312; (14), 27, 30, 79.
ja * ПОЛ.18.1 1973. П рислав, сложено име од словен­
Гн.ато, в. Гн>ата * (14), 15. ских основа * РК С; О Б .114;
Гн>ацо, од Игн.атще, упоредни облик СНИ .53; МПХ.201; (13), (14), 15,
ca r » a j a и Г л ат о . * 5, 15. 27, (44), 70, (75), 79.
Гога, од Георг, Горан итд. * Tojah, изведено од корена r o j+ и й *
ЛН.90; 30, 44, 48, 58, 73, 77, 79, РКС.
81, (84), 85— 88, (92). rojHina, изведено од корена roj4-
Гого, в. Гога * Р К Д ; НСС.31; + иша * ДИПЛ.170; РКС; (3), (14).
(43), (45). TojKo, изведено од корена r o j+ κ ο *
Года, од Гедеон, Годеслав, итд. * Р К С ; ОБ.34; ЗН.Ш, 312; АС.352;
АС.225. СП.56; КПБ.119; ПП.15. МСС.89;
Годебрат, сложено име од словен­ УШС.157; ВР; ПСХ.134; М ПХ.201;
ских основа * ДХ.25. ГГ.704; 1—34, 36—68, (69), 70—92.
Годен, изведено од Г од(а)+ ен * r o j мир, сложено име од словенских
ДИ П Л .62; РК С ; СНИ.53. основа * СНИ.53; 4, 18, 90.
О Годеслав, сложено имз од словен­ TojHa, изведено од корена r o j+ н а *
ских основа * ДХ.25. КПБ.597.
Годен, изведено од Г од(а)+ еч * Tojmih, изведено од П у н (а )+ и Ь *
СП .56. ДИПЛ.170.
Годеша, изведено од Г од(а)+ еш а * ro jo , в. Toja * НСС.140; 3, 5, 9,
ДХ.7. 12, 15— 18, 31, 33, 34, 38, 39, (40),
Годешина, изведено од Годеш(а) + 43, 44, 72.
+ ина * ОБ.199. ro jcae, вар и ан та имена П рислав,
О Год «мир, сложено име од словенских или исто име као Г ojoiaB само je л
основа * С П .56; МПХ.201; (16). нестало иза с * РК С.
Годин, изведено од Г од(а)+ и н * Го}сил, сложено име од словенских
ЗН.Ш,312. основа * ОБ.Ю5.
Годич, изведено од Г од(а)+ и ч * Го]слав, сложено име од словенских
С П .56.
основа * РКС.
Годо, в. Года * (14), (16).
Годо]е, изведено од Г од(а)+ о]е * rojTaii, може бити од имена G ajeta-
ДХ.6. nus < G aeta - назив града * ДХ.53.
О Годомяр, сложено име од словен­ ro j4 e, изведено од корена r o j+ ч е *
ских основа * СП.56; ИБ.29; ВР. 79, 86, 87.

5
ro JH E T A 66 ГО РЧ И Н

Г<ччета, изведено од Гсуч(е)+ета * дана * КПБ.476; СУБ.303; 3, 7—9,


(3), (16). 18, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 47, 54,
Го]<шло, изведено од П у ч(а)+ и л о 61, 63, 68, 72, 73, 77, 88, 90, 92.
* 2—4, 14, (16), 23, 49. Горданко, изведено од Г о р д ан + к о
Г<ччин, изведено од roj4(a)+H H * * 30, 77.
ОБ.73; ЗН.Ш ,312; СНИ.53; (3), И , Гордщан, грч. Γορδιανόςπηπι Γόρδιος-
13, 14, (43), (44). име хришйанског светительа *
ro ju ia, изведено од корена roj + (И ) (21).
+ ша * ДХ.36; РК С ; СНИ.53; (16). Гордин, в. Гордан * ОБ.226.
Tojiiraii, изведено од Пуш(а)+ин * Гордислав, сложено име настало у
ДХ.47; (16). новще време * 60, 72, 79.
Г ока, од Годимир, ГЪщслав, итд. * Гордо, од Гордан, Гордщ ан, итд. *
89. 10, 16.
Гоке, в. Гока * 85, (87). Горе, од Горан, Горислав, итд. *
Гола, од Голуб, Драгол»уб, итд. * 72, 79.
72, 73. Горета, изведено од Г о р (а )+ ета *
Голе, в. Г ола * ОБ.166; 4, 11, 77, ОБ.8.
79. Горенко, изведено од Г о р (а)+ ен ко *
Голо]'е, изведено од T on(a)+ oje * ОБ.222.
ДХ.60. TopuBoj, сложено име од словенских
О Голуб, назив птице узет за лично основа * ОБ.260.
име * ДХ.42; ОБ.173; ЗН.Ш,312; Горислав, сложено име од словен­
КПБ.359; ИС.114; ЛН.196; МПХ. ских основа * НСС.89; 13.
201; 1, 3, 4, 7— 11, 14, 16—20; 26, Горица, изведено од Г о р (а)+ и ц а *
30—32, 34—40, 43, 44, 4 7 -4 9 , 58, 11, 58, 77, 87.
60, 61, 63, 65—68, 70—82, 86—89, Гориша, изведено од Г о р (а)+ и ш а *
91, (91). 3, 72, 79.
Голубан, изведено од Г о л у о + а н * Горман, изведено од Top(a)+jaH *
ОБ.173; ВР; СНИ.53; 1, 14, 43, М ПХ.201; 3, 7, 21, 61, 72.
51, 53. Горко, изведено од Г о р (а )+ к о ·
О Голубий, изведено од Голуб +иИ * СП.56; 58.
СНИ.53; (16), (79). Горо, в. Гора * ВР; СНИ.53; 13,
Гол>ак, изведено од Гол>(о)+ак * 20, (25), 31, (35), (43), 45.
КПБ.213. Topoje, изведено од ro p (a )+ o je *
Гол>ан, изведено од Гол>(а)+ан * ДХ.114; ОБ.339; ВР.
(14), (16). Горол>уб, сложено име настало у
Гол>о, од Голуб, Голубан, итд. * новще време према именима типа
(14), (16), (58). Богол.уб, Мило/ьуб, Славол>уб,
Гома, одБ огом и р* П О Л . 21. X II1973. итд. * П О Л . 1. I 1973; 60, 67, 79.
Гоме, од Годимир, Драгомир, итд. * Горота, изведено од Г о р (а )+ о т а *
89. ОБ.99.
Гон, в. Ъ он * РК С ; ДХ.16; ПП.15; Гороцвет, може бити д а je назив
СП.56; (43). бил>ке узет за лично име * ДХ.17.
Гонац, изведено од Г о н + ад * РКС. Гороша, изведено од Г о р (а )+ о ш а *
Гопа, од Господин * ЗН.Ш, 321; 91. (16).
О Гора, Вук К араций каже да „тако Горун, може бити по дрвету горун
HajBHHie прозову онога Kojn се роди Оедна врста храста) или изведено
у планини код стоке“ , а може бити од Г о р (а )+ у н * 85—87, 91.
и хипокористик од Григор, Гри- Горупац, заш татно име изведено од
горщ е, итд. * 49, 72, 79. придева го р у п + а ц * (го р у п = го -
О Горазд, ст. сл. гораздъ - разуман, рак) ДХ.60.
велики, име првог епископа у Горча, изведено од Г о р (а )+ ч а *
MopaBCKoj, jeflHor од ученика Пи- ПОЛ.23.УШ 1972; 60, 72, 79, 85—88,
рила и Методща. * (11), 17, 18, 71. 91.
Горан, изведено од Г о р (а )+ ан * Горчиле, изведено од Г орч(а)+ иле
К П Б.44; ГГ.704; 1—20, 21, 23, * ВР; СНИ.53.
24, 26, 28—35, 37—44, 46—68, 70, Горчило, изведено од Г о р ч(а)+ и л о
72—92. * 7, (14), (25), (28), (35).
Гордан, од Гордщ ан или мушки Горчин, изведено од Г о р ч(а)+ и н *
облик према женском имену Гор- 13, 55, (70).
ГОСА 67 ГРА Н ИСЛА В

Госа, од Гостимир н Драгослав, оГрадиво]', сложено име од словенских


итд. * 65, 70,72, 73, 75, 76, 89. основа * 49, 57, 79, 90.
Госавац, изведено од Г ос(а)+ авац Градиво^е, варщ анта имена Гради-
* КПБ.191. Boj * 55, 60, 64, 67, 79, 82, 86— 88.
Госе, в. Госа * 72, 73, 79, 88. Градщ а, изведено од корена г р а д +
Госо, в. Госа * (3), (16). +H ja* ДХ.28.
Гост, од Гостидраг, Гостимир, итд. * Градило, изведено од корена г р а д +
ОБ.31. + и л о * ДИ ПЛ.153; СНИ.53.
Гостан, изведено од корена г о с т + Градимир, сложено име од словен­
+ а н * ДХ.25; (16), 20. ских основа * ДХ.28; М ПХ.201;
ОГостидраг, сложено име од словен­ 1, 3, 7, 9—11, (16), 17, 18, (19),
ских основа МПХ.201; СНИ.53. 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 36— 39,
Гостило, изведено од корена г о с т + 49, 51, 53, 54, 56, 57, 60—68, (70),
+ и л о * Д И П Л .22; РК С ; СНИ.53. 71—74, (75), 76—88, 90, 91, (92).
О Гостимир, сложено име од словен­ Градшьа, изведено од корена град 4-
ских основа ДИ ПЛ.153; РК С; + ш ь а * МПХ.201.
МПХ.201; 3, 7, 12, 16— 18, 23, 30, Градисав, исто име као Градислав
46, 47, 76, 79. само je л нестало иза с * (7), 21,
Гостин, изведено од корена г о с т + 79.
+ и н * СНИ.52. Градислав, сложено име од словен­
Гостиша, изведено од корена г о с т + ских основа * ДХ.13; РК С ; ОБЛОО;
+ и ш а * Д И П Л .22; РК С ; ДХ.36; МПХ.201; 3, 7, 60, 62, 79, 86—88,
(43). 90.
Госто, од Гостимир, Гостомир, итд. Градий, изведено о д корена г р а д +
* ПСХ.136; НСС.142. + и й * СНИ.53.
Гостомир, сложено име од словен­ Градихна, изведено од корена г р а д +
ских основа * ОБ.21. + и х н а * Д И П Л .46; ДХ.26; (43),
Гойа, од Гостидраг, Гостимир, Д ра­ (44).
гослав, итд. * 72, 79. Градица, изведено од корена град-1-
Гоца, од Горан, Гордан, Драгослав, + и ц а * ОБ.177.
итд. * И , 73, 76, 77, 79, 86—88, 91. Градиша, изведено од корена г р а д +
Годе, в. Гоца * 3, 11, 73, 77, 85—88. + и ш а * Д И П Л .52; РК С ; СНИ .53.
Гоч, * ДХ.38. Градо, в. Града * П О Л .22.1 1973;
Гоча. од Георгще, Гостимир, Д ра­ 24, 39, 72.
гослав, итд., упоредни облик са Г р ад ^ е , изведено од корена град 4-
Гойа, Гоца, Гоша. * 72, 88, 89. + o je* ДИ ПЛ.153; Р К С ; СП.56;
Г очко, изведено од Г оч(а)+ ко * РКС. ИБ.23; МПХ.201; (14), 18, (43),
Гоша, од Голуб, Гостимир, Д ра­ 82.
гослав, итд., упоредни облик са Градомир, сложено име од словен­
Гойа, Гоца, Гоча. * 11, 65, 72, 77, ских основа * 3, 7, 10, 14, 17, 18,
86—89. 20, 31, 38, 49, 67, 72, 76, 79, 82,
Гоше, в. Гош а * НСС.185; 79. 86, 87.
Гошо, в. Гош а * ВР; 3, 14, (43). Градул, изведено од корена г р а д +
Града, од Градимир, Градислав, итд. + у л * РКС.
* СНИ.53; 49, 65, 72, 76, 77, 79, Гра5, од Градимир, Градислав, итд.
84, 86—89, 91. * ДХ.13.
Градан изведено од корена г р а д + ГраЦа, од Градимир, Градислав,
+ а н * МПХ.201; СНИ.53; итд. * СНИ.53.
Граде, в. Г рада * ДИПЛ.153; РК С; Tpaja, од Градимир, Градислав, итд.,
СНИ.53; 62, 79, 85—88, 91. упоредни облик ca rp a tja . *
Граден, изведено од корена г р а д + КПБ.477; (79), 82.
+ е н * ДХ.34. T p a jK O , изведено од Tpaj(a)+KO *
Градета, изведено од корена г р а д + О Б.36.
+ е т а * СНИ.53; МПХ.201; (14), Tpajo, в. Tpaja * (16).
(16). Грале, од Градимир, Градислав,
Градеша, изведено од корена г р а д + итд. * 72, 79.
+ е ш а * СНИ.53. Гранислав, сложено име настало у
Градибор, сложено име настало у новще време према именима типа
HOBHje време према именима Вели- Бранислав, Станислав, итд. (П рви
бор и Златибор * (75). део je корен именице граница, а

з*
ГРА Н И ЧА j 68 ГРЛ>АК

други слов, корен слав) * Забеле- о Грдомил, сложено име од словенских


жено je у неким местима у близини основа · Д И П Л . 54; Р К С ; Д Х
бугарске границе; 91. 44; (43).
Гранича, од Гранислав · СТ. Грдон.а, изведено од корена грд-Ь
CLXXIX. +он>а * К П Б. 296.
Гранче, од Гранислав * 79, 91. Грдош,изведено од корена гр д + о ш *
Грата, од Градимир * ДХ. 55. Д И П Л . 22; РК С; АС. 352.
Г paha, од Градимир или Градислав Грдус, и ведено од корена г р д + у с *
* И Б. 39. Д И П Л . 22; РКС.
Граша, од Градимир, или Градис­ Г р гор, од Грегорще * 10.
лав * 77, 79. Грегори]е, в ар и ан та имена Григо­
Грб, назив дела тела узет за лично рще * УШС. 86; 10. (11), 47, 76, 77.
име (ст. сл. гръб ь — ле1)а) · ОБ. 35. Грегур, варщ анта имена Гргур * (47).
Грба, од Грб · ОБ. 286. Г pejaK, * СП. 57.
Грбак, изведено од корена гр б + а к , Гривно, мушки облик према жен­
в. Грб · К П Б. 576. ском имену Гривна * С П . 56.
Грбан, изведено од корена г р б + а н , Григор, од Григорще * ЗН . VI, 269;
в. Грб · ОБ. 41. (9), 30, 47, (56 .
Грбас, изведено од корена г р б + ас, Григорщ, в. Григорще · КШ. 55;
в. Грб * PJA. М ПХ. 201; (47), (54).
Грбовдц, изведено од корена Григорща, в. Григорще * СУ Б. 226;
гр б + о в а ц , в. Грб · ОБ. 47; УШС. 87.
Грбон>а, изведено од корена © Григорще, грч. Γρηγόριος - будан,
грб+он>а, в. Грб · О Б 3. пажл.ив, име хришйанског свети-
Грга, од Гргур, Григор, Григорще, тел>а * РК С ; ЗН. III, 324; СП.
итд. * ОБ. 79; 2, 3, 10, 30, 35, 47, 56; МСС. 10; И Б. 5; КО. 68;
48, 51, 56, 76, 78, 82, 91. И С. 153; Р К Д ; 1 - 3 . (5), (7), (9),
Грге, в. Грга * (3). (И ), 12, 13, (15), 17, 18, 20, 23, 29,
Грго, в. Грга * ОБ. 341; МСС. 174; 30, 31, 34, 36, 37, 39, 49, (50), 51, 55,
3, 14, 20, 33, 47. 56, 63, (65), 67, (68), 72, 76, 78, 84,
Ö Гргур, грч. Γρηγόριος - будан, паж- 87, 88, 91.
л>ив * Д И П Л . 22; РК С ; ОБ. 129; Грщак,* ВР.
СП. 57; ЗН. III, 313; П П . 15; КПБ. ГриЬа, од Григор, Григорще, итд. *
33; МСС. 77; ВР; М ПХ. 201; AM. С УБ. 311.
33; 1, 3, 8, (9), 10, 14, 17, 20, 25, Грица, од Григор, Григорще, итд. *
26, 30, 31, 33, 35, (36), (37), (39), РК Д .
43, 47, 55, 56, 63, 64, 67, 68, 71, ЗГриша, од Григор, Григорще, итд.,
72, 76, 78, 86, 87 (88). упоредни облик са ГриЬа и Грица *
Грд, придев грд узет за лично име (ст. (18), (88).
сл. гр ъ д ъ - поносит, охол, страшан) О Грк, лат. G raecus - Грк, етноним
или je хипокористик од Грдомил * узет за лично име * ДХ. 4; ОБ. 115;
Д И П Л . 94; ЗН. VI, РК С. 269; (47), (79), (81), (91).
Грдан, изведено од корена г р д + а н Гркослав, сложено име од етно-
* Д И П Л . 22; РК С ; СП. 57; К П Б. ним а Грк и слов, корена слав *
79; П К . 454; ВР; (14), (18), (26), К П Б . 507.
34, (35), (47), (86), (87), (88). Грлат, изведено од истог корена као
Грданац, изведено од Г р д а н + а ц * и и м еГ р л и ц а (грл(о)+ ат) * ОБ. 196.
РКС. Грлин, изведено од истог корена
Грде, од Грдан, Грданац, итд. * као и име Грлица (грл(о)+ ин ) *
Д И П Л . 25. ДХ. 32.
Грдеша, изведено од корена г р д + ® Грлица, назив птице узет за лично
+ еша * (14), (35), (45). име, в. женско име К умрщ а
Грдман, изведено од корена г р д + ОБ. 7; К П Б. 307.
Грлиша, изведено од истог корена
+ м а н као М илман, Радман, итд. *
РКС. као и име Грлица (грл(о)+ иш а) *
ОБ. 266.
Грдо, в. Грде * ЗН. III, 313. Грл>а, од Грлица, Грлиша, итд. *
Грдоман, изведено од корена г р д + С НИ . 53.
+ оман као Вукоман * Д И П Л . 107; Грл,ак, изведено од Грл>(а)+ак *
ДХ. 71. ДХ . 14; СП. 57.
ГОЬАН 69 ГРШ О

Г рлан , изведено од Г р л (а )+ а н * Грубиш, изведено од корена гр у б +


РК С ; СНИ . 53. + и ш * АС. 352.
Грл>е, в. Грл>а * (87), (88). Грубиша, изведено од корена г р у б +
Грл>о, в. Грл>а * (1б). + и ш а * Д И П Л . 94; ОБ. 121;
Гробан, в. женско име Гробна * К П Б. 207; МСС. 168; ВР; СНИ .
И Б. 38. 53; (43), (72).
Гроздан, мушки облик према жен­ Грубл>ан, изведено од корена груб +
ском имену Гроздана * СП. 56; +jaH * КПБ. 16.
МПХ. 201; 11, 17, 24, 26, 33, 39, Грубо, в. Грубе * (43), (44), (45).
57, 59, 60, 64, 66, 72, 79, 86—88, 91. Tpyöoje, изведено од корена груб +
Гроздей, в ар и ан та имена Гроздан * + o je * РКС.
23, 72, 79, 88. Грубор, изведено од корена г р у б +
Гроздимир, сложено име новщег + о р * СНИ . 53.
порекла * 24, 36, 37, 56, 57,66. & Грувац, * К П Б. 146.
Гроздо, од Гроздан, Гроздомир, Tpyja, од Грубан, Грубаш, итд. *
итд. * (39). ОБ. 37; ЗН. ΠΙ, 315; СП. 57; АС. 352;
Гроздо]е, изведено од корена гр о зд + К П Б . 37; П К. 448; И Б. 55; ВР;
+ o je * СП. 56. Н С П . 19; УШС. 153; М П Х. 201;
Гроздол>уб, сложено име настало у Л Н . 352; 10, 11, 47, 49, 5 0 - 5 4 ,
новще време према именима типа (55) 56— 58, 60, 66, 72—74, 76, 79,
Драгол>уб, Мирольуб, итд. * НСС. 86—88, (89), (90) (92).
202; 30, 39, 64. TpyjaK, изведено од Tpyj(a)+aK *
Гроздомир, сложено име настало у К П Б . 103.
новще време према именима типа TpyjaH, изведено од Г ру К а)+ ан *
Богомир, Драгомир, итд. * 30, О Б. 44; К П Б. 357.
36, 56. rp y jan , изведено од T p y j(a)+ au *
Грозо, ст. сл. грозьнъ - страшан, СП. 57.
заш татно име * РКС. rpyjHii, изведено од Г руК а)+ ин ·
Грошо, од Гроздан * СУБ. 226. ОБ. 173.
Груб, хипокористик од непотвр^е- ÖrpyjHh, изведено од Г руК а)+иЬ *
ног двосложног имена у коме je СНИ. 53.
jeflaH део корен груб (ст. сл. гр^въ Tpyjnua, изведено од Г руК а)+ иц а *
прост, неотесан) * ОБ. 5. О Б. 29; СП. 57; ЗН. III, 315; П К .
Грубавац, изведено од корена гр у б + 447; К П Б. 371; МСС. 33; И Б. 27;
+ а в а ц * ОБ. 165. УШС. 171; ВР; ИС. 120; М П Х.
Грубадин, изведено од корена гр у б + 201; Р К Д ; 1—3, 5, 7, 9—18, 23, 24,
+ ад и н као Миладин, С с а д и н , 26, 27, 30, 32—40, 43, 47, 49— 51,
итд. * АС. 352. 53, 56, 57, 60—64, 66, 71, 72,76—79,
Грубан, изведено од корена гр у б + 82, 86—88, 90, (92).
+ а н * ОБ. 9; ЗН. VI, 270; ДХ . 44; rpyjico, изведено од Г руК а)+ ко *
П П . 15; АС. 352; ИС. 44; В Р; (35), К П Б . 54.
(43), 71, (82), (86), (87). Tpyjo, в. Tpyja * ОБ. 55; ЗН. III, 315;
Грубац, изведено од корена гр у б + СП. 57; КПБ. 51; ВР; М ПХ. 201;
+ а ц * ОБ. 7; ЗН. III, 315; СП. 57; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12—20, 23, 26—32,
К П Б. 41; ВР. 34—36, 38—40, 43, 44, 47, 49, 58,
Грубач, изведено од корена гр у б + 61, 62, 67, 71, 72, 81,-82, 88.
+ а ч * РК С ; ОБ. 333; ЗН. III, 315; Групко, изведено од корена гр у б +
СП. 57; К П Б . 586; МСС. 166; + к о * РК С ; МСС. 186; СНИ . 53;
ВР; (14). (43), (44).
Грубаш, изведено од корена гр у б + Групша, изведено од корена г р у б +
+ а ш * СП. 57; МСС. 168. + ш а * Д И П Л . 116; РК С; СНИ . 53;
Грубе, од Груб, Грубан, итд. * (43).
РК С ; ДХ . 37; (44). Грца, од Григорще, Гркослав, итд. *
Грубета, изведено од корена гр у б + СП. 57.
+ е т а * П К . 451; ВР; СНИ. 53. Грчин, изведено од Г р к + и н · РК С .
Грубеша, изведено од корена груб + Грша, од Григорще, Гркослав, итд.,
4-еша * РК С ; ВР; М ПХ. 201; (44). упоредни облик са Грца * И Б. 36;
О ГрубиЬ, изведено од корена гр у б + (79), (82).
+иИ * С Н И . 53. Гршо, в. Грш а * (14), (16), 72.
ГУ БЕР 70 ГУЩА

Губер, * Д И П Л . 153; ДХ. 16; (86), Гута, од Драгутин * Р К Д ; 30, (44),


(87). 49, 60, 62, 64, 72, 77, 79, 80, 82,
Гуга, од Гргур, Драгутин, итд. · 84—88, 91.
(72), (79), (82), (88) Гуте, в. Гута * 79, 80, 85—89, 91.
Гугота, * РК С ; Д И П Л . 22; ДХ. 50.
Гула, од Драгутин, Драгул, итд. * Гуто, в. Г ута * 11, 15, (44).
53, 64, 79, 80, (84), 88, (92). Гуца, од Драгутин · НСЗ. VIII, 668.
Гуле, в. Гула * 30, 77. Гуша, од Драгутин, Драгушан,
Гун,а, од Драгун, Драгутин, итд. * итд., упоредни облик са Гута и
Д И П Л . 2; РКС. ОГуца · П К . 451; СУБ. 131.
Гусин,* РКС.
д
Д аба, од Дабижив, а може бити и Дабул, изведено од Д а б (а )+ у л ·
хипокористшГ од ф ]5 й £ .- б о гд а - (79).
валац, jeflaH од врховних богова у Д ава, од Давид · РК Д .
слов, митологщ и * СНИ. 53. о Давид, хебр. D ägld - вольени, биб­
Дабап, изведено од Д аб (а)+ ац * лщско име првог jeepejcKor цара *
РК С; ДХ. 16; ЗН. VI, 270; (40), Р К С ; ДХ. 16; ОБ. 7; СП. 59; ЗН. III,
(43), (44). 316; П К . 449; КО. 70; П И. 9; МСС.
Дабжив, варщ анта имена Дабижив * 172; И Б. 37; УШС. 92; ПСХ. 141;
СП. 57. КШ. 64; МПХ. 202; Р К Д ; AM . 37;
Дабе, в. Д аба * Д И П Л . 116; РКС; 1—5, 7, (9), 10—18, (19), 20—24,
ДХ. 20; П П. 15. 26—28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, (44),
Дабен, изведено од Д аб (а)+ ен * 46—48, 51, (52), 53—58, (59), 60—64,
СП. 57; СНИ . 53. (65), 66, 70—73, 76, 77, 79, 81, 82,
Дабета, изведено од Д аб (а)+ ета * 86—88, 90, 92.
СНИ . 53; ПОЛ. 12. I I 1972; (43), (71). Давидац, изведено од Д а в и д + а ц *
Дабижив, сложено име од три еле- (3), (14), (15).
мента: да, би, жив, * Д И П Л . 153; Давин, мушки облик према жен­
Р К С ; ДХ. 16; ОБ. 19; ЗН. III, 315; ском имену Д авина · JIH. 306.
СП. 57; К П Б . 35; П П . 15; И Б. 37; Давица, изведено од Д а в (а)+ и ц а *
П И . 8; ВР; 33, (43), 63, 70, (71). ОБ. 12.
Дабия, изведено од Д аб (а)+ и н * э Давор, реч je HejacHor порекла, али
О Б, 77; С Н И . 53. се см атра да je ово и м ^бож ан ства
Дабина, изведено од Д 1б (а)+ и н а · рата у aioBencKoj митологщи *
ОБ. 278. П О Л . 11. II 1973; 2, 7, 9, 10, 14, 15,
Дабислав, сложено име од три еле- 17, 18, 20, 21, 26, 30, 32, 77.
мента: да, би, слав * М ПХ. 202; Д ага, од Драгослав * (64), 72.
С НИ . 53; (75). Д аде, од flaMjaH, Данило, итд. *
Дабий, изведено од Д аб (а)+ и Ь * РКС.
ОБ. 222; С Н И . 53; 89. z Дадий, изведено од Д ад(о)+иЙ ·
Дабихиа, изведено од Д аб(а)+ и хн а * ОБ. 171.
Д И П Л . 153. Дадо, в. Даде * 2, 3, 7, 30, 40, (43),
Дабич, изведено од Д аб (а)+ и ч · 47, 58
О Б. 123. Да]а, од Дабижив, Данило, а може
-•Дабичий, изведено од Д аб и ч + и й * бити хипокористик од fla jö o r —·
СНИ . 53. бог давалац код старих Словена. *
СП. 59; МСС. 168; СНИ . 54;
Дабиша, изведено од Д аб (а)+ и ш а *
10, 72.
Д И П Л . 106; РК С ; ДХ. 43; ЗН. III,
315; АС. 352; К П Б. 304; МПХ. Да]амаи, изведено од flaj(a) -Ьаман *
202; (11), 13, 18, 30—33, 40, 54, 77. СП. 59; (24), (27), (90).
Дабо, в. Д аба * ЗН. III, 315; СП. 57; Да]душ, * СП. 58.
П И. 16; ИБ. 53; В Р; С Н И . 53; 34, Да]ин, изведено од Д а ](а)+ и н ·
(40), 43, (44). ОБ. 213.
Д абф е, изведено од Д аб (а)+ о]е * Да]ица, изведено од Д а](а)+ и ц а *
РК С; ДХ. 6; ОБ. 92; СНИ. 53; (43). (34).
ДАЛШ 1А 72 ДАНО

Да]иша, изведено од Д аХ а)+иш а * '*Дамл>аи, варщ анта имена Дам]ан *


РК С ; Д И П Л . 22. СП. 58; АС. 353; BP; СТ. CLI;
Да]ко, изведено од flaj(a)+ K O * ГГ. 704; (9), 11, 14— 18, 20, 23, 26,
Р К С ; СП. 58; СНИ . 54; (3), 33, 77. '32, 34— 40, 43, 44, 60, 61, 64—66,
Да jo, в. flaja * 3, 34, 40. (68), 72, 76—80, 84, 88.
Да]ул, изведено од Д а](а)+ ул · Дамн,ан, варщ анта имена Дам]ан *
РКС. СП. 58; И Б. 35; М ПХ. 202;
Да]че, изведено од Д а](а)+ че · Л Н . 321; Р К Д ; AM. 37; НСС. 166;
П П . 15. 14, 16, (17), 18, (19), 20, 3 5 ^ 0 , 44,
Да]чин, извгдено од Д а]ч(е)+ии * (50), 55—63, (70), 71—83, 85—88,
СП. 58; С Н И . 54; (90). 91, 92.
Да]чул, изведено од Д а]ч(е)+ ул * Дамче, изведено од Д ам (а)+ ч е ·
К П Б . 397. ЗН. III, 316; 85, 87, 88.
Да]ша, изведено од fla j(a )+ m a * О Дан, хебр. D än - оправдао ме бог,
Р К С ; СП. 58; 77. библщско име сина праоца .Такова,
Д ака, од Даьуан, Данило, итд. * а може бити и хипокористик од
ВР; Р К Д ; 3, 4, (9), 10, (43), 47, 49, Д анило * ДХ. 9; Р К С ; ОБ. 18;
70, 73, 76, 82, 86, 87. СУБ. 286.
Дакан, изведено од Д ак (а)+ ан * Дана, од Богдан, Данило, итд. ·
72, 73, 88. Р К Д ; (70), (73)
Дакица, изведено од Д ак (а)+ и ц а * Дане, в. Д ана * ОБ. 24; К П Б. 503;
4, 73, 79, 88; СТ. CLVIII; 1— 15, 18, 23, 31, 40,
Д ако, в. Дака * ЗН. ΠΙ, 316; И Б. 18; 47, 49, 50, 57, 58, (60), 67, 72, 73,
ВР; ПСХ. 138; Н СС. 170; 1, 3—5, 76, 77, 79, 80, 82, 86—89, 91, 92.
(9), 11, 13— 17, 20, 21, 24, 34, (37), Даниво]*, сложено име * ОБ. 340.
(43), (45). Данщ ал, варщ анта имена Данщ ел ·
ý. О Далибор, слов, сложено име Koje су К П Б . 268.
Х рвати и Срби примили из чешког О Данщел, хебр. D äni’el - бог je Moj
je3HKa * 1, 3, 7— 12, 15, 17, 18, 20, судща, йме библщског пророка *
26—30, 33, 38, 39, 46, 47, 53, 56, 60, Р К С ; К П Б . 15; (3), 32, 33, (46),
66, 67, 71, 76, 77, 79, 82, 90, 92. (67), (77).
Д ама, од Дам]ан · 85. © Д анил, грч. Δ α νιή λ< χεδρ . D änl’el,
Даман, в ар и ан та имена Дам]ан * в. Данщ ел * СП. 58; ЗН. III, 316;
СП. 58. И С. 164; КШ. 56; 1, 2, 13— 17, 40,
Q Дамаск!; н, грч. Δαμασκηνός - човек 47, (49), (51), (67).
из Д амаска, надимак хришйанског Даниле, варщ анта имена Данил *
светител>а * СУБ. 225; НСС. 30; (1), НСС. 188; 26, 30, 33—35,40,42—44,
(2), (9), (36), (49), (51), 66, 88. 61, 67, 70, 72.
Дамижив, сложено име од три еле- Данилко, изведено од Д а н и л + к о *
мента: да, ми, жив; в. Дабижив · НСС. 197; 12, 16, 64, 79, 80, 82, 88.
РК Д . Данило, варщ анта имена Данил.
Дамщан, варщ анта имена Д ам ]ан * У народу се ово име Be3yje за слов,
Р К С ; ДХ. 5; ОБ. 32; СП. 58; реч дан па „обично ово име нади-
ПСХ. 140; (7), (9), 11, (14), 15, 21, jeBajy ономе щетету Koje се дан>у
24, 51, 53, (54), (56). роди“ (Нойило, ПоноЬи, Зорило и
Дамин, може бити варщ анта имена Данило — Ж. Радон>иИ, PJA). *
Д амщ ан * Д И П Л . 140; СП. 58. ОБ. 181; К П Б. 84; МСС. 170;
Даминко, варщ анта имена Домин- КО. 71; И С. 118; М ПХ. 202;
ко * Д И П Л . 87. УШС. 90; AM. 37; ГГ. 704; 1—44,
Дамир, * 1—3, 8— 10, 17, 30—33, 56, 46—92.
61, 79, 80. Данислав, сложено име настало у
О Далцан, грч. Δαμιανός — име хриш- новщ е време од корена имена Д а­
Ьанског светител>а * СП. 58; ЗН. нило или од именице дан и слов,
111,316; П К . 451; К П Б. 34; ПП.15; основе слав * 49, (53).
П И . 15; И Б. 35; Н СП . 19; КО. 68; ОДаниЙ, изведено од Д ан (е)+ иЬ *
УШС. 92; И С. 119; ВР; ПСХ. 147; ОБ. 131; 3, 4.
Р К Д ; 1—3, 5—8, (9), 10— 18, 20, Даниша, изведено од Д ан (е)+ иш а *
21, 23—26, 28—33, 35—41, 43, ОБ. 131; 3, 4, (5), 49.
46—49, (50), 51—57, (59), 60—67, Дано, в. Д ана * СТ. XCVHI; 31,
70—73, 75—77, 79—82, 86—88, 92. 33, 40, 43, 44.
ДАНКО 73 ДЕ1АН

Данко, изведено од Д ан (е)+ ко * Дайан, изведено од Д аЙ (о)+ан *


ОБ. 18; СТ. XX; НСС. 121; 1, 3, 9, 49, 64.
10. (11), 12— 15, 17, (18), 19—24, ДаЙко, изведено од Д аЙ (о)+ ко *
26, 27, 31—33, 39—41, 43, 44, 46— П О Л . 26. X 1973.
—48, 54, 56, 60, 68, 77—80, 86—89, Дайо, од Давид, Данило, итд. * (3),
91. (14), 16, 24.
Дансче, изведено од flan (e)+ o je * Д ача, од Давид, Данило, итд. *
ОБ. 172; ПСХ. 141; 23, (79). СП. 59; АС. 353; П ОЛ. 19. I 1973;
Д аноро, изведено од Д ан(е)+о]ло, (58), 64—67, 70, 72, 75, 77— 80, 82,
а може бити и варщ анта имена Да- 85—88, (89), (90).
нщ'ел * 3, 14, 15, 20, 23, 40, 51, 57, Даче, в. Дача * 86—88.
60, 72, (75), 87. Дачко, изведено од Д ач (а)+ к о *
Данул, изведено од Д ан (е)+ у л * 86 — 8 8 .
СП. 58.; Н СС. 172. Дачо, в. Дача · СНИ . 54; ГГ. 705.
Данун, изведено од Д ан(е)+ ун као Даш а, од Давид, Данило, итд. *
Милун, Радун, итд. * СП. 59. 30, 47, 49, 72, 79.
Данча, изведено од Д ан (е)+ ча * 73, Даш ко, изведено од Д аш (а)+ к о *
83, 84, 87, 88. 49, 72, 73, 77, 79, 80, 82.
Данче, изведено од Д ан (е)+ че · Дашо, в. Д аш а * 1, 3, 14, 17, (37).
ОБ. 22; Р К Д ; 73. Дворе, в. Дворко * Д И П Л . 153.
Даичика, изведено од Д анч(а)+ика * Дворко, в. женско име Д ворка *
3, 4, 46, 47, 49—51, 53. К П Б. 532.
Данчо, изведено од Д ан (е)+ чо * Деба, име одмила * 5, 15, 47, 79,
ОБ. 195; К П Б. 448; 79. 80, 87.
Данчул, изведено од Д ан ч(а)+ ул · Дебел»а, изведено од Деб(а)+ел>а ·
ОБ. 122; П П . 15; К П Б. 601; ВР. (44).
Даш а, од Дах-цан, Данило, итд. * Дева, име одмила * (39), (83), (88).
2—4, 46, 47, 50. Девеца, * (84).
Дан>о, в. Дан>а * 35. Д ед, од Дедомир, Дедослав, итд. *
Дапко, изведено од Д аб (а)+ к о * РК С.
ОБ. 233; П П . 15; СП. 57; (35). Дедан, изведено од корена д е д + а н *
Дапча, изведено од Д аб (а)+ ч а · Сачувано у народно] поезщи (PJA).
ОБ. 20. Деде, од Дедомир, Дедослав, итд. *
Дариво]е, сложено име, настало у СП. 59.
новще време према Добриво]е, Ми- Дедислав, сложено име од словен­
nHBoje, итд. * 77, 88. ских основа * М ПХ. 202.
J Дарще, грч. Δαρεΐος < перс. D a- Дедо, в. Деде * (43), (44).
rajavuš — име персщског пара * Дедо]е, изведено од корена д ед + oje *
ЗН . VI, 271; И Б. 46; (3), (61), (70). Д И П Л . 153; М ПХ. 202.
Даринко, мушки облик према рас- £>Дедомир, сложено име од словен­
прострааеном женском имену Да- ских основа * Д И П Л . 52; РКС.
ринка * 20, 67, 82. Ф Дедослав, сложено име од словенских
О Дарий, изведено од корена д а р + и й * основа * Д И П Л . 58; РК С ; ДХ. 52.
СНИ . 54. Дедош, изведено од корена д е д + о ш *
Д арко, изведено од корена д а р + ко * ДХ . 90.
ДХ. 25; РК С ; 1—5, 7— 10, (И ), 12, Д еж а, од Десиво], Десимир, итд. *
15, 17—21, 26, 28, 30—37, 39, 40, Н СС. 184.
43, 44, 46—48, 50, 53, 54, 56, 60—63, Дежман, изведено од Д еж (а)+ м ан
65—68, 70—73, 75—82, 86—88, 91, као Вукман, Радман, итд. *
92. К П Б . 291.
Даро, од Божидар, Дарослав, итд. * Де^а, од Десимир, Десислав, итд. *
П О Л . 2 2 .1 1973; 33, 40—44. ДХ . 33; 11, (39), 44, 49, 53, 56, 72,
87.
Дареце, изведено од корена д а р + oje * Де]ак, изведено од flej(a)+ aK *
ДХ. 5; С Н И . 54; 77, 79. ДХ. 29; СНИ. 54.
Даросав, исто име као Дарослав Де]'ан, изведено од Д е](а)+ ан * РК С ;
само je л нестало иза с * 77, 79. Д Х 14;ОБ. 6; ЗН. III, 318; АС. 352;
О Дарослав, сложено име од словен­ К П Б . 14; МСС. 33; УШС. 171; ВР;
ских основа * Д И П Л . 153; РКС; М ПХ. 202; СНИ. 54; Л Н . 203;
ДХ. 10; 7, 20, 24, 33, 60, 77, 79. Р К Д ; 5. 8— 13, 15— 18, 20, 21, 23,
ДЕМ НИШ 74 Д ЕС П О Т

24, 26—28, 30—33, 3 6 -4 0 , 43, 44, Д ек ан , изведено од Д ен ,(а)+ ан ·


46—49, (50), 51—58, 60, 62—68, АС. 353.
70—80, 82, (83), 84—92. Ден»о, в. Ден,а * (16).
Д ^аниш , изведено од Д е]ан+иш , Деса, од Десимир, Десислав, итд. *
или дщ алекатска варщ анта грчког (30), (43), (44), 48, 49, 55, 76, 77.
имена Дионисщ * СНИ . 54. Десавац, изведено од Д ес(а)+ авац *
Де]анко, изведено од f l e j a n + K O * С Н И . 51.
С Н И , 54; 15. Десан, изведено од Д ес(а)+ ан *
Де]ило, изведено од fle j(a )+ M o * ДХ. 36; К П Б . 555; СНИ. 54; (7),
Д И П Л . 153. 10, (14), 21, 28, 29, 39, 54.
/lejnu, изведено од flej(a)+HH · Десанац, изведено од Д есан + ац *
С Н И . 54. С Н И . 54.
Де^ко, изведено од flej(a)+KO * Десача, изведено од Д ес(а)+ ача *
ДХ. 1; СНИ . 54; РК Д ; 79, (83), 87. С Н И . 54.
Деде, в. fleja · РК С ; СНИ . 54; 16. Десен, изведено од Д ес(а)+ ен *
Де^ча, изведено од Д еХ а)+ча * 88. С НИ . 54.
Де^че, изведено од flej(a)+ 4 e * О Десибрат, сложено име од словен­
Р К С ; СНИ . 54; 79, 89. ских основа * РКС.
Де]чин, изведено од Д е]ч(е)+ин * ОДесиво), сложено име од словенских
ДХ. 50; ОБ. 131; С Н И . 54. основа * РК С ; ДХ. 27; ОБ. 129;
Д ека, од Дедомир, Дедослав, flejaH, ЗН. III, 318; СНИ . 54.
итд. * (79), 81. Десило, изведено од Д ес(а)+ и ло *
Д еке, в. Дека * 79, (84). Д И П Л . 22; Р К С ; ОБ. 114; СНИ.54.
Делив<че, сложено име од тур. deli 5 Десимир, сложено име од словенских
- храбар, неустрашив и слов, корена основа * РК С ; ДХ . 12; ОБ. 283;
Boj према именима типа Добривсуе. Д И П Л . 153; СП. 59; ЗН. VI, 272;
Миливо]е, PaflHBoje, итд. · 15, К П Б. 410; И Б. 48; ВР; М ПХ. 202;
23, 24. СНИ. 54; ГГ. 704; 3, 5, 8, 9, 11—20,
Делимир, сложено име од тур. deli 23, 24, 27—32, 35—40, 46—49, 51,
- храбар, неустрашив и слов, ко­ 54—57, 60, 62, 63—68, 7 0 -S 2 ,
рена мир према именима типа 84—92.
Драгомир, Радомир, итд. * 66, 77, Десин, изведено од Д ес(а)+ и н *
79, 82, 88. РК С; С Н И . 54; (44).
Д елко, изведено од Д ел (о)+ к о * Десирад, слов, сложено име * PJA.
ОБ. 319. Презиме ДесирадиЬ yKa3yje да je име
Дело, од Недел,ко * ОБ. 319. п о стлал о пре XIV века (ДХ.100).
Д е д а , од Недел>ко * (72), 79, 81. Десисав, исто име као Десислав
Дел,ан, изведено од Дел>(а)+ан * само je л нестало иза с * П П . 15.
АС. 353; (43), 73. ОДесислав, сложено име од словен­
Дел>о, в. Дел>а * (44). ских основа * Д И П Л . 22; РК С;
О Д емир, тур. dem ir - гвож^е. Мусли- ОБ. 245; СНИ . 54; МПХ. 202; (43).
манско име Демир има исто зна- Десиш, изведено од Д ес(а)+ и ш *
чен>е као Гвозден * Н СС. 150; (38), ДХ. 50; С Н И . 54.
49, (54). Десиша, изведено од Д ес(а)+ и ш а *
«Д ем он , грч. Δαίμων - зли дух ♦ ДХ. 35; СНИ . 54.
РКС. Деско, изведено од Д ес(а)+ к о *
оДемостен, грч. Δημοσθένης — име ПОЛ. 17. II 1972; 14, 23 , 27, 29, 30,
старогрчког беседника * (54), (88). / 32, 38, 54, 56, 57, 60, 61, 65, 72, 73,
Дена, од Десимир, М ладен, итд. · / 76—79, 82, 85—90.
СТ. XCIX; Р К Д ; 79, 88, 89. ,· Десо, в. Деса * Д И П Л . 94; РК С;
Денко, изведено од Д ен (а)+ ко * С НИ . 54; 18, 20, 29, 31, 67, 72, 91.
ДХ . 42; ЗН. VI, 271; 77, 79, 80, Д е«че, изведено од flec(a)+ o je *
86—88, (92). Д И П Л . 34; Р К С ; СНИ. 54.
Дено, в. Дена · 71. Деспо, од Деспот * СС. 537;
Денча, изведено од Д ен (а)+ ча * 73, ПСХ. 143; 10, 12— 18.
79, 80, 83, (84), 86—88, (92). 0 Деспот, грч. δεσπότης - господар.
Денче, изведено од Д ен(а)+ че * У cpeflftoeeKOBHoj cpncKoj држави
79, 88, (92). то je био назив за HajrnaBirajer дво-
Ден>а, од Д^'ан, Младен, итд. * ранина, а после 1402. ту су титулу
77, 79, 80, 86—88. носили владари Стеван Лазаревич,
Д ЕС П О ТА 75 ДИ М И ТРШ А

Ъ у pat) БранковиЬ и други. * ОБ. 141; Дика], изведено од Д и к (а)+ а] ·


СП. 59; ЗН. VI, 272; МСС. 175; ОБ. 31.
Н СП . 15; И С. 157; ВР; МПХ. 202; Дикан, изведено од Д и к (а)+ ан *
Р К Д ; (7), 9, 10, (11), 12, 1 4 -1 8 , ДХ. 50; 3, 38, 43 , 44, (59), 61, 72,
20—22,24, 33,37,39, (47), 51,53—55, 73, 79, 88.
56, 57, (59), 60, 61, 63, 66, 67, (68), Дике, в. Дика * 77, 79, 84, (88).
72—74, 76, 79, 81—84, 87—89, (92). Дикий, изведено од Дик(а)+иЙ *
Деспота, варщ анта имена Деспот · С Н И . 54; (58), 84, 91.
УШС. 87. Дико, в. Д и ка* СТ. XLV; Н СС. 125;
Дехо, од Дедослав, Десимир, Дес­ П О Л . 13. I 1973; (14), 21, 23, 32, 37,
пот, и тд. * PJA ; СНИ . 54. 38, 58.
Дехсуе, изведено од flex(o)+ o je * Дикошце, изведено од Д и к (а)+
ДХ. 28. + о н щ е према именима типа Анто-
Дехут, изведено од Д ех(о)+ ут * HHje, Петронще, итд. * 73, 79.
ДХ. 34; СНИ . 54. Дикосав, исто име као Дикослав
Деш, од Десимир, Десислав, итд. * само je л нестало иза с * С Н И . 54;
ДХ. 36; СНИ . 54. 21, 73, 77.
Д еш а, од Десимир, Десислав, итд. * Дикослав, сложено име * 21, (75),
СП. 59; СНИ . 54; П О Л . 18. X 1973; 79, 88.
73, 77, 79, 80. Дикош, изведено од Д и к (а)+ о ш ·
Дешан, изведено од Д еш (а)+ ан * ОБ. 269.
77, 79. Дикула, изведено од Д и к (а)+ у л а *
О ДешиЬ, изведено од Д еш (а)+ и й * ГГ. 705; 60, 61, 64.
СНИ . 54. Дила, од Димитрще, Дионисще,
Дешко, изведено од Д еш + ко * итд. · ОБ. 245.
ДХ. 74; 77. Диле, в. Дила * 21, 44, 67, 74, 77,
Дешо, в. Деш а * (14), (16), 82. 79, 86—89.
—Див, хипокористик од код нас не- Дилко, изведено од Д и л (а )+ к о *
потвр^еног сложеног имена Ди- С У; 87.
вислав Koje je 1260. године забеле- Дима, од Владимир, Д имитрщ е,
жено у ч етк и м споменицима * итд. * И Б. 60; СП. 59; Л Н . 309;
ДХ. 52; СНИ . 54. Н С П . 18; ЗН. VI, 272; СТ. VII;
Диван, изведено од корена д и в + а н , Р К Д ; 43, 60, (64), 70, 73, 77, 82,
а може бити и да je мушки облик 84— 88.
према женском имену Дивна * Диман, изведено од Д и м (а )+ а н *
СТ. CXXXIX. Р К С ; СП. 59; СТ. CXXV; 84, 88.
Дивац, изведено од корена д и в + а ц * Диме, в. Дима 84, 87, 88.
РК С ; СНИ . 54. Димщаи, варщ анта имена Дам]ан *
Дивко, изведено од корена д и в + к о * СП. 59; 77.
СНИ . 54. Димина, изведено од Д и м (а)+ и н а ·
Дивладан, * СП. 59. ОБ. 195.
Див<че,изведено од корена ди в+ o je * Димитар, варщ анта имена Д ими­
К П Б . 598; СНИ . 54; МПХ. 202. трщ е * РК С ; ЗН. III, 318;
Дивон>а, изведено од корена д и в + К П Б . 150; МСС. 167; 1, 3, 14, 23,
+он>а као Милон.а, Радон>а, итд. * 30, 44, 49, 50, 51, (54), 67, 72, 76,
К П Б. 198. 79, 82, 84, 86—88.
Дивош, изведено од корена д и в + о ш Димитраш, изведено од Дими-
као Драгош , М илош, итд. * РК С; тр (щ е)+ аш · ОБ. 118.
ЗН. III, 318; СНИ . 54. Димитрашко, изведено од Дими-
Дивче, изведено од корена д и в + ч е * т р а ш + к о · 92.
ОБ. 48.
Димитри, варщ анта имена Дими­
Дивша, изведено од корена див + ша *
трщ е * К П Б. 201.
Р К С ; С Н И . 54.
Дида, од Димитар, Димитрще, итд. * Димитрщ, варщ анта имена Дими­
10, 47, 49, 75, 77, 79, 80, 82, 88. трщ е * ОБ. 4; КШ. 56; (9), 11, (14),
Дидодраг, сложено име * ЗН. III, 318. (54), 87.
Дщаниш, може бити варщанта имена Димитрща, варщ анта имена Дими­
Дионисще * РК С ; ДХ. 48; СП. 60. трщ е * СП. 59; ВР; П СХ . 152;
Дика, од Дикосав, Димитрще, Ра- 3, (9), 12, 17, (19), 20, 21, 28, 47, 53,
дисав, итд. * Р К Д ; СНИ . 54. (54), 57, 58, 79, 82, 84, 85—90, (92).
Д И М И Т РШ Е 76 ДМ И ТРАШ ИН

Димитрще, грч. Δημήτριος - род Дюьо, од Костадин, Миладин, итд.,


земл>ин, име хришйанског свети- упоредни облик са Дино * (14), (16).
тел,а. П остало je од имена Деметре, Диониз, од Дионисще * 84, (88).
богин>е земл>орадн>е и плодности Дионисщ, варщ анта имена Диони­
у rpnKoj митологщи. * РКС; сще * СУБ. 308: (48), 51, (54).
ОБ. 54; ЗН. III, 319; СП. 59; Дионисще, грч. Διονύσιος < Διόνυσος
К П Б. 5; П П. 15; МСС. 11; AM. 17; - посвейен богу Дионису, име хри­
Н СП . 14; КО. 68; УШС. 85; ВР; шйанског светител>а * РК С ; ЗН. III,
ИС. 115; Л Н . 91; МПХ. 202; 320; СП. 60; УШС. 157; ИС. 125;
РК Д ; AM . 39; ГГ. 704: 1—3, (5), П О Л . 26. II 1973; 2, (7), (9), 10, 11,
8— 18, 20, 21, 23, 24, 26—40, 43, 44, 17, 18, 31, 33, (37), 40, 49—51, 53,
46—57, (59), 60—63, (64), 65, 66, 54, 77, 78, 83.
(67), (68), (69), 7 0 -7 3 , (74), 7 5 -9 1 , Диса, од Димитрще, Дионисще,
(92). итд. * Р К Д ; 55, (64), 65, 72—79,
Димиш, изведено од Д и м (а)+ и ш · 84, 86—88.
ЗН. VI, 273. Дисе, в. Диса * 79, (84).
Д ичф н, варщ анта имена Дам]ан * Дица, од Димитрще, Дионисще,
СП. 60. итд. * 53, 72, 73, 79.
Димка, изведено од Д и м (а)+ к а · Дицко, изведено од Д и ц (а)+ к о ·
РК Д . 70.
Димко, изведено од Д и м (а)+ к о * Дича, од Димитрще, Дионисще,
Р К С ; ОБ. 300; ЗН. VI, 273; СП. 60; итд., упоредни облик са Д ица ·
12, (14), 73, 79, 80, 82, 84, 86—90, 92. 72, 79, 88.
Дим.ъан, варщ анта имена Дамл>ан * Диче, в. Дича * 84, 85—88, 91.
СУБ. 305. Дичко, изведено од Д и ч(а)+ ко *
Димно, хипокористик од Димитри- 72, 85—88, 91.
je * СП. 60. Дичо, в. Д ича * ЗН. VI, 273.
Димо, в. Дима * РК С ; ЗН. III, 320; Диша, од Димитрщ е, Дионисще,
СП. 60; К П Б . 449; И Б. 18; (9), итд, упоредни облик са Диса,
(14), 34, 43, 70, 77, 82, 87, 91. Дица и Дича. * ВР; 10, 58, 60, (65),
Димча, изведено од Д и м (а)+ ч а * 72, 73, 77, 79, 85—89, (90).
ЗН. VI, 273; СУБ. 160; ИС. 114; Дишко, изведено од Д и ш (а)+ к о *
Н СС. 160; (60), 79, 80, (81), (82), (65), 72, 79, 86—89.
(86), 87—90, (91), 92. Дишо, в. Диш а * ВР; (14), 72.
Димче, изведено од Д и м (а)+ ч е * Д едом ир, jeKaBCKa варщ анта имена
73, 79, 82, 88, (92). Дедомир * Д И П Л . 52; РКС.
Димчо, изведено од Д и м (а)+ ч о * Д едослав, jeKaBCKa варщ анта имена
И Б. 86; 79, (82), 88. Дедослав * Д И П Л . 58; РК С ;
Димша, изведено од Д и м (а)+ ш а * ДХ. 52.
70, 77, (80), (82). Д]едош, jeKaBCKa варщ анта имена
Димшо, изведено од Д и м (а)+ ш о * Дедош * ДХ. 90.
Н СС. 134; 13, (14), 18, (19), 20, 21, Дмщ а, од Д м итар, Димитрще, итд. *
23, 30. СП. «3; ЗН. VI, 273.
Дина, од Костадин, М иладин, Сто- Дминко, варщ анта имена Доминко ·
jaw m , итд. * КО. 70; И С. 148; Р К С ; ДХ . 6; СП. 62; (43).
МПХ. 202; РК Д ; 10, 47, 49, 50, Дмитар, варщ анта имена Дими­
53, 54, 70, 72, 76, 77, 79, 82, (86), трще * Р К С ; ЗН. III, 320; П К. 448;
87 88 91 К П Б. 176; П П . 15; П И . 9;
Дине, в. Дина * П О Л . 26. II 1972; МСС. 20; СП. 62; КО. 71; ИС. 155;
10, 72, 77, 79, 86—88, (92). МПХ. 202; Р К Д ; НСС. 123; 1—8,
Диница, изведено од Д и н(а)+ и ца * (9), 10— 12, 14, 15, 17, 23, 30, 33, 35,
РКС. 36, 37, (38), 39, 43, 47, 50, 55, 56,
Динко, изведено од Д и н (а)+ к о * 61, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76,
ОБ. 21; К П Б. 238; М ПХ. 202; (77), 79, 86—89.
НСС. 154; 18, 21, 23, 26, 30, 33, 47, Дмитрашило, изведено од Дмитр(о)
63, 77, 82, 86—88, (92). + аш и л о * Расковник, пролейе,
1971,-стр. 144.
Дино, в. Д ина * 16, 72. Дмитрашин, изведено од Дмитр(о) +
Динул, изведено од Д и н (а)+ у л * + аш и н * СП. 62; ЗН. III, 321;
СУБ. 286; 77, (79). К П Б. 34; (43).
ДМ ИТРЕШ 77 Д О БРИ Н А

Дмитреш, изведено од Д м и тр(о)+ Добрета, изведено од Д обр(а) + е т а *


+ е ш * Расковник, пролеЬе 1971, ДХ . 88; ЗН. III, 321; С Н И . 54;
стр. 118. (14), (16).
Дмитрще, варщ анта имена Дими- Добретин, изведено од Д о б р ет(а)+
трще * СП. 63; 2, 7, 28, 30, 72, 82. + и н * ДХ. 13; СНИ . 54.
о Дмитрий, изведено од Д м и тр(о)+ Добретко, изведено од Д о б р ет(а)+
+ и й · Расковник, пролеЬе 1971, + к о * ДХ. 11; РК С ; СНИ. 54; (43).
стр. 139. Добреч, изведено од Д о б р (а)+ еч *
Дмитро, од Дмитар* (14), (16). ДХ. 5.
Д м 1трован, варщ анта имена Дми- Добреш, изведено од Д о б р (а)+ еш *
трофан * СП. 63; (14), (16). ДХ. 9; СНИ. 54; (43).
О Дмитрофая, грч. Δημητροφάνης - Добреша, изведено од Д о б р (а)+ еш а
MajKa га je показала, име хриш- * МСС. 187.
Ьанског светител>а * СП. 63; Добрешин, изведено од Д обреш +
ЗН. VI, 273; (11). + и н * Д И П Л . 153; (14).
Добра, од Д обромир, Доброслав, Д обренко, изведено од Д обреш +
итд. * ОБ. 49; ЗН. III, 321; AM. 39; +KO * Д И П Л . 153; ДХ. 44; С Н И . 54;
К П Б. 148; И Б. 64; ВР; (43), 10, (43).
11, 46, 47, 49, 56, 57, (59), 63, (71), Добри, од Д обрибрат, Добриво],
72—74, 86—88. Добромир, итд., а може бити и да je
Добрав, изведено од Д о б р (а)+ ав * придев добри узет за лично име *
РКС. О Б. 63; НСС. 160; (43), 72, 79, 82,
Добрава, изведено од Д о б р (а)+ а в а 84, 85—89, 91.
• МСС. 34. О Добрибрат, сложено име од словен­
Добравац, изведено од Д об рав+ ац * ских основа * Д И П Л . 153.
ДХ. 32; ОБ. 6; К П Б. 148; СНИ . 54. О Добриво], сложено име од словен­
Добран, изведено од Д о б р (а)+ ан * ских основа * ОБ. 4; ЗН. VI, 174;
ДХ. 28; СНИ . 54; (43), (44). СП. 60; К П Б. 36; МСС. 174; УШС.
Добратин, изведено од Добр(а) + 151; 1—3, 7—9, 12— 17, 20, 21, 23,
+ а т и н · ОБ. 226; К П Б 125. 30, 32, 33, 40, 46—60, 63, 67, 75, 77,
ДобраЬин, изведено од Д о б р (а )+ 79, 80—82, 89, 90.
-t-айин · К П Б . 321. Добриво]е, варщ анта имена Добри-
Добрац, изведено од Д о б р (а)+ ац * Boj * ЗН. VI, 274; К П Б . 38;
ОБ. 29. М П Х. 202; Р К Д ; AM. 39; ГГ. 704;
Добрач, изведено од Д о б р (а)+ ач * 1— 3, 7— 15, 17, 20—24, 26—32, 34—
(43). —40, 43, 44, 46— 48, 51, 55—57,
Добрача, изведено од Д о 5 р (а)+ ач а * 60—68, 70—92.
М ПХ. 202; С Н И . 54; (43). Добри], изведено од Д о б р (а )+ щ *
Добрачин, изведено од Д обрач+ ДХ. 7; СП. 60.
+ и н · ОБ. 19. Добрщак, изведено од Д о б р щ + а к *
Добраш, изведено од Д о б р (а )+ а ш * ДХ. 98.
ДХ. 41; СНИ . 54; (43). Добрщан, изведено од Д о б р щ + а н *
Добрашин, изведено од Д обраш + ДХ . 35; СНИ. 54; 72.
+ и н * РК С ; ДХ. 23; ОБ. 4; СП. 60; Добрил, изведено од Д о б р (а )+ и л *
К П Б. 151; ВР; СНИ . 54; М ПХ. 202. Р К С ; К П Б. 61; СНИ. 54; 92.
14, 37, (43), (44), 61, (71), 72, 73, 88. Добриле, изведено од Д о б р (а)+ и л е
Добре, в. Д обра * ДИ П Л . 170; * (44).
ДХ. 23; РК С ; ЗН. III, 321; П П . 15; Добрило, изведено од Д о б р (а )+ и л о
2, 30, 43, (44), 85, 88, 89. * ДХ . 18; РК С; Д И П Л . 80; К П Б.
Добре], изведено од flo 6 p (a )+ e j * 84; ВР; М ПХ. 202; С Н И 54; 1, 7,
СП. 60. 9, (И ), 15, 17, 18, 21, 23, 32, 33,
Добрел, изведено од Д о б р (а)+ ел * (35), 36—38, (43), 71, 73, 77.
ДХ. 23.
Добрей, изведено од Д о б р (а)+ ен * ЭДобримир, сложено име од словен­
РК С ; ДХ. 5; ОБ. 8; Д И П Л . 107; ских основа · ОБ. 104.
ЗН. III, 321; П П . 15; И Б. 88; УШС. ДоЗрин, изведено од Д о б р (а)+ и н *
99; СНИ . 54; 10, (43), 46, 47, 49, Д И П Л . 153; ДХ. 8; ОБ. 31; К П Б.
72, 90. 233;МПХ. 202; СНИ . 54; 79, 83, 87.
Добренко, изведено од Д об рен + к о * Добрина, изведено од Д о б р (а)+ и н а
ДХ. 43; С Н И . 54. * ОБ. 28.
Д О БРИ Н К О 78 ДО БРОТ

Добрннко, изведено од Д об ри н + к о * ' Доброво]е, варщ анта имена Добро-


ОБ. 47; К П Б. 493; 7, 12, 21, 23, 36, BOj * ВР; 23, 24, 65, 77, 92.
53, 54, 56, 60, 63, 72, 73, 76, 84, 88. й>Добровук, сложено име од словен­
Добршьа, изведено од Д о б р (а )+ ских основа * ВР; СНИ. 54.
+ ш ь а * 14) ОДоброго], сложено име од словен­
Добрисав, исто име као Добрислав ских основа * К П Б. 593;
само je л нестало иза с * 21, 23, Ú Доброгост, сложено име од словен­
24, 37, 57, 67, 84, 86—88. ских основа * Д И П Л . 58; ДХ. 12;
О Добрислав, сложено име од словен­ СНИ. 54.
ских основа * ДХ . 42; ОБ. 6; ‘Добродруг, сложено име од словен­
Н СС. 138; 9, 12, 15, 21, 23, 34, 36, ских основа * СНИ . 54.
65, 76, 86—88, 90. Добро]е, изведено од flo 6 p (a )+ o je *
ОДобриВ, изведено од Д об р(а)+ и Ь * ДХ. 5; К П Б . 166; С Н И . 54.
Д И П Л . 106; ОБ. 37; К П Б. 387; Доброл>уб, сложено име настало у
Р К С ; 72, 73, 77, (83), 88, 91. новще време према именима типа
Добрихна, изведено од Д о б р (а )+ Богол>уб, Драгол>уб, итд. * УШС.
+ и хн а * Д И П Л . 170; ДХ. 39; 109; 12, 30, 37, 65, 66, (75), 76, 78,
РК С ; (43). 79, 84, 86— 88, 90.
Добриц, изведено од Д о б р (а)+ и ц * Доброман, изведено од Д о б р (а)+
Д И П Л . 22; Р К С ; СНИ . 54. + о м а н , као Вукоман, Радоман,
Добрица, изведено од Добр(а) + и ц а * итд. * ДХ. 58; ОБ. 66; С Н И . 54.
ОБ. 41; К П Б . 43; АС. 353; МСС. ФДобромир, сложено име од словен­
166; ВР; М ПХ. 202; СНИ . 54; 3, ских основа * ДХ. 5; Д И П Л . 153;
7— 10, 15— 17, 19, 23, 24, 30, 31, РК С ; ОБ. 12; ЗН. III, 322; П П . 15;
3 7 - 4 0 , 47, 49, 51, 57, 58, (59), 60— К П Б. 184; М ПХ. 202; СНИ . 54;
— 67, 71—79, 81—83, 8 6 -8 8 , (92). 12, 27, 30, 37, (43), 65, 86—89, (92).
Добрич, изведено од Д о б р (а)+ и ч * О Добромисл, сложено име од словен­
СНИ . 54. ских основа * Д И П Л . 94; РК С ;
Добричин, изведено од Д обрич+ и н * ДХ. 29.
П П . 15. Доброшце, изведено од Д о б р (а)+
Добриш, изведено од Д об р (а)+ и ш * + о н щ е према именима типа П ет­
ЗН. VI, 322; СНИ . 54. ронще, Софронще, итд. * 65, 68.
Добриша, изведено од Д о б р (а)+ Добро к>а, изведено од Д о б р (а )+
+ и ш а * Д И П Л . 22; РК С ; ОБ. 55; + о н .а * Д И П Л . 170; РК С ; СНИ. 54.
СНИ. 54; 39, (43), 60, 61, 65—67, 72, 0 Доброрад, сложено име од словен­
78, 80, 82, 88.
ских основа * 72.
Добришко, изведено од Д обриш +
+ к о · 53, 79, 88. Доброе, од Д оброслав * СП. 60.
Добрко, изведено од Д о б р (а)+ к о * Добросав, исто име као Доброслав,
ДХ. 8; РК С ; (43). само je л нестало иза с * РК С;
Добрчин, изведено од Д об р(а)+ ч и н СП. 60; К П Б . 5; И Б. 46; МСС. 166;
• РКС. М ПХ. 202; BP; СТ. VII; AM. 39;
Добро, в. Добра * ОБ. 240; СП. 60; ГГ. 704; 9, 11, 18, 20—22, 24, 35,
КП Б. 50; ВР; С Н И . 54; 10, (11), 37—39, 44, 46, 47, 51, 56—58, 60—66,
13, 14, 16, 19—21, 23, 29—33, 38, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 81—90.
43, 44, 49, 70, 72. Добросщ'е, изведено од имена Д об­
Добробо], сложено име од словен­ рое -t-nje према именима типа Алим-
ских основа * РК С ; СНИ . 54. пще, Танасще, итд. * 62, 64.
Добробуд, сложено име од словен­
ских основа * РК С . Ö Доброслав, сложено име од словен­
ских основа * Д И П Л . 22; РК С ;
Добровац, изведено од Д об р(а)+ о вац
* К П Б. 50. ОБ. 234; ЗН. III, 322; П П . 15;
Н СП. 12; М ПХ. 202; СНИ . 54; 7,
ОДобровит, сложено име од словен­
ских основа * РК С ; СНИ. 54. 16, 17, 20, 21, 24, 26, (28), 31, 32,
Добровко, изведено од Д обров(о])+ 35, 44, 46, 47, 51, 55, 57, 62, 65, 72,
+КО * ОБ. 94. 73, (75), 79, 80, 82, 84— 88, 90, 92.
О Доброво], сложено име од словен­ Добросов, варщ анта имена Д обро­
ских основа * Д И П Л . 153; РК С; сав · 79.
ДХ. 12; СП. 60; ЗН. III, 322; С Н И 54; Доброт, изведено од Д о б р (а)+ о т *
23, (43), 92. ОБ. 42; СП. 60.
ДО БРОТА 79 ДОМА

Доброта, изведено од Д о б р (а)+ о та * О До]’иИ, изведено од ДоХа)+иЙ


Д И П Л . 153; ДХ. 10; ОБ. 280; С Н И . 54.
РК С ; СНИ . 54; 21. 73. До]ко, изведено од Д о](а)+ к о *
Добропце, изведено од имена Д о- ДХ. 17; СП. 60; ЗН. VI, 274; П П . 15;
б р о т+ щ е према именима типа Ви- СНИ . 54; 77, (80), (92).
лотщ'е, Тимотще, итд. * 72, 79. До]о, в. До]а · 40.
Доброхвал, сложено име од словен­ До]ул, изведено од floj(a) + у л *
ских основа * ДХ. 36; РК С; РКС.
М ПХ. 202; С Н И . 54. До]че, изведено од Д о](а)+ че ·
Доброхна, изведено од Добр(а) + 79.
+ о х н а * Д И П Л . 58; ДХ. 15. До]чил, изведено од Дсуч(е)-|-ил *
Доброш, изведено од д о б р (а )+ о т * И ме сачувано у народно] поезщи
ДХ. 25; ОБ. 41; ЗН. 111, 322. (PJA).
Добру], изведено од Д обр(а)+ у) * До]чило, изведено од Д о]ч(е)+ ило ·
ДХ. 4; СНИ . 44. 1, 40, 49.
Добру]ак, изведено од Добру) + а к * До]чин, изведено од Д о]ч(е)+ ин *
СНИ . 54. Д И П Л . 170; РК С ; ОБ. 50; ЗН . VI,
Добру л, изведено од Д о б р (а)+ у л * 274; СП. 60; К П Б. 13; И Б. 62;
ОБ. 246; К П Б. 47. МСС. 16; М ПХ. 202; С Н И . 54;
Добрула, изведено од Д о5р(а)+ у л а · Р К Д ; 1, 3, (9), 12— 14, 17—20, 23,
О Б. 246. 32, 36, 37, 40, 47, 60, 61, 66—68, 71,
Добрун, изведено од Д об р (а)+ у н * 72, 79, 80, 82, (86), (87), (88), 89,
К П Б . 404; СНИ . 54. 90, (92).
Добрушко, изведено од Д о б р (а)+ До]чица, изведено од Д о ]ч (е )+ и ц а ·
+ у ш к о као Радушко * РК С ; СНИ. ОБ. 113.
54. Д ока, од Добромир, Доброслав,
Добрчин, изведено од Добр(а) + чин * Евдокще, итд. * СНИ . 54; Г Г. 704;
Р К С ; ДХ . 4; СНИ . 54. 58, (77), 86, 87, (88).
Добршан, изведено од Д о б р (а)+ ш ан оД окий, изведено од Д ок(а)+иЙ *
* ДХ. 20. С Н И . 54.
Довол>а, име постало од придева Докман, изведено од Д о к (а )+ м а н
до вол ан , а припада групи заштит- према именима, Вукман, Радм ан,
них имена као Достан, Станко, Koja итд. * (77), (79).
су давана као заш тита од прете- Доко, в. Дока * ВР; СНИ. 54; 7, (14),
ранот ра1)агьа * СП. 60. 15, (16)
Дода, од Добриво]е, Доброслав, Докула, изведено од Д о к (а )+ у л а *
итд. * Д И П Л . 22; РК С ; ЗН. VI, 274; ГГ. 705.
П О Л . 19. X 1973; 23,44, 56, 73, 86— Д ола, од Добромир, Д оброслав,
— 88 . О дола, итд. * 64— 66, 72—75, 81,
Доде, в. Д ода * 75, 76, 86— 88. 82 88
Додин, изведено од Д о д (а)+ и н * Доле, в. Д ола * ГГ. 705 ; 38, 39, 64,
ОБ. 172. 65, 67, 70, 72, 73, 77—80, 87—89.
Дожа, од Дожуд * (79), (90). Долин, изведено од Д о л (а )+ и н *
Дожуд, именица дожуд узета за ДХ. 27.
лично име (дожуд - у жел.и до- ДолиН, изведено од Д о л (а)+ иЙ *
чекано дете) * СНИ . 55. ОБ. 58.
«оДожудий, изведено од Д ож уд+ и й * Долко, изведено од Д о л (а )+ к о *
СНИ . 55. ДХ . 19.
До]а, од Д обромир, Доброслав, Доло, в. Д ола · (16), 39.
Pafloje, итд. * ДХ.,75; РК С ; СП. 61; Дол,а, варщанта имена Д ола * ДХ.11.
ПП. 15; И Б. 53; СНИ. 55; (47), 58, Дол.ак, изведено од Д ол>(а)+ак *
74, 77, 79, 86, 87. ДХ. 12.
Дол>ан, изведено од Дол>(а)+ан *
До]ак, изведено од floj(a)+ а к *
ДХ . 32; (12), (16), (43).
ДХ. 17; С Н И . 54. Дол>ко, изведено од Дол>(а)+ко *
До]'ан, изведено од Д о](а)+ ан * ДХ.19.
С Н И . 54. Дом, од Домаслав, Доменти]ан, Д о-
До]'ин, изведено од Д оХ а)+ин * минко, итд. * ДХ. 39.
ДХ. 4; СП. 60; Н СП . 15; СНИ . 54; Дома, од Д омаслав, Д ом ентщ ан,
Í82). Доминко, итд. · ОБ. 86.
ДО М А Н 80 ДРА ГЕ

Доман, изведено од Д о м (а )+ а н * Досто]анствени, придев узет за лично


ДХ. 23; ОБ. 27; (44). име * 91.
Домаслав, сложено име од словен­ Доца, од Добрица, Доброслав, итд. *
ских основа · РКС. ОБ. 142; СУБ. 123; СНИ . 54; 58,
О Доментщан, лат. D om itianus — име 72, 73, 77, 83, 88.
хришйанског светител>а * ЗН. III, Доче, од Д обромир, Доброслав,
322; 2, 7, 11, 17, 18, 31, (53), (54), итд. * П П . 15; 86— 88.
71, (77), 88. Дош, од Добромир, Доброслав,
О Дометщ е, лат. D om itius < domitio итд. * ДХ. 100; СНИ. 54.
-кротити, име хришйанског све- Доша, од Добромир, Доброслав,
тител>а * Р К С ; ЗН. VI, 274. итд. · ДХ. 37; ОБ. 26; СП. 61;
О Доминко, лат. Dominicus < domi- ЗН. VI, 274.
nicus-6o:*jn, име хришйанског све- Дошан, изведено од Д о ш (а )+ ан *
тител>а · ОБ. 85; (44). СНИ . 54.
Домица, изведено од Д о м (а )+ и ц а Дошен, изведено од Д о ш (а)+ ен *
• ОБ. 62. К П Б. 110; СНИ. 54; (11), (14).
Домко, изведено од Д о м (а)+ к о · Дошин, изведено од Д о ш (а)+ и н ·
ОБ. 200. ОБ. 27.
Домол>уб, сложено име настало у Дошко, изведено од Д о ш (а)+ к о *
новще време према именима типа С НИ . 54; 49, 73, (79).
Богол>у5, Драгол>уб, Славол>уб, Драга, од Драгол>уб, Драгомир,
итд. * 7, 79. Драгослав, итд. * Д И П Л . 22; РКС;
Домче, изведено од Д ом (а1+че * ОБ. 88; СП. 61; П К. 477; МСС. 170;
ОБ. 153. ВР; Р К Д ; 10, 20, 24, 47—58, 60,
Домш а, изведено од Д о м (а )+ ш а * 36—65, 70, 72—79, 81, 82, 85—90,
ЗН. III, 322. (91), 92.
Дон, од Андон * СП. 61. Драгавац, извгдено од корена д р а г +
Доне, од Андон, Антонще, итд. * + а в а ц * ДХ. 4; СНИ. 54.
НСС. 122; 76, 77, 85—88, (92). Драгал», изведено од корена драг 4-
Донко, изведено од Д о н + к о · (44). +ал» * К П Б. 555; СНИ . 54; (43).
Донче, изведено од Д о н + ч е · Драган, изведено од корена драг 4-
ЗН. III, 322. + а н * Д И П Л . 153; РК С; ОБ. 27;
Доно, в. Доне · И Б. 73. ДХ. 12; ЗН. III, 323; СП. 61; П П. 15;
Дон., од Андон, Доминко, итд., упо­ К П Б. 126; МПХ. 202; СНИ. 54;
редни облик са Д он * СП. 61. AM. 40; ГГ. 704; 1— 13, 15—20, 22—
О Дороте^ грч. Δωρόθεος - дар бога, —24, 28, 29, 31—34, 36—44, 46—68,
име хришйанског светител>а * 70—92.
РК С ; ЗН. VI, 274; (11), (17), (71), Драганац, изведено од Д р а га н + ац ·
(88). ДХ. 10.
Доруш, хипокористик од Дороте] * Драганош, изведено од Д р аган +
К П Б. 514. + о ш * К П Б. 220.
Доса од Досите.]', Достан, итд. · Драганча, изведено од Д р а га н + ч а *
56, 65, 72, 73, 79, 88. (79), 82, (87).
Доси, в. Доса · ПОЛ. 13. XII, 1972. Драгас, изведено од корена д р а г +
О Досите], j -рч. Δωσίθεος - дар од + а с * СНИ . 54.
бога, име хришйанског светите.ъа * Драгац, изведено од корена д р а г +
СП. 61; НСС. 133; 1, 3, (7), (9), 11, + а ц * ЗН. III, 323.
14, 17, 18, 31, (37), 47, 49, 51, 56, 67, Драгач, изведено од корена д р а г +
71, (77), 83, (92). + а ч * К П Б . 587; СНИ. 54, (49).
Доситще, варщ анта имена Досите] * Драгача, изведено од корена д р а г +
М ПХ. 202; (9), 11, (37), 62, (65), 72, + а ч а * СНИ . 54.
77, 85—90.
Драгаш, изведено од корена д р а г +
Доста, настало према именима Ста-
нимир и Станислав, али се о сл аа а + а ш * Р К С ; ОБ. 53; СП. 61;
на глаголе достанути и достати * К П Б. 102; МСС. 166; ВР; С Н И . 54;
СНИ . 54; (30), (72). (11), (14), 35, 36, 48, 61, 72.
Достан, в. Доста * СП. 61; СНИ. 54; Драгбрат, сложено име од словен­
(7), (14), 20, 37, 44, 47, 49, 72, 82, ских основа * СП. 61.
88 . Драге, в. Д рага * Д И П Л . 153;
Досто, в. Доста * (16), 72. НСС. 188; 30, 88, 89.
ДРАГЕЛ» 81 ДРАГОДЛО

Драгел,, изведено од корена драг 4- СП. 61; ЗН. III, 323; К П Б. 39;
4-ел, * СП. 61; 77. МСС. 166; И Б. 54; ВР; МПХ. 202;
Драгета, изведено од корена драг 4- С НИ . 54; AM. 40; 3, 5, 7—9, 11, 13,
+ е т а * ДХ. 8; М П Х. 202; СНИ. 54. (14), 15—19, 21, 23, 24, 26, 27, 30,
Драгетин, изведено од Д рагет(а)+ 32, 3 5 -4 0 , 43, 44, 47—51, 53—68,
+ и н * ДХ. 6; С Н И . 54. (69), 70—90, 92.
Драги, од Драгислав, Драгол>уб, Драгл>а, изведено од корена д р а г 4-
Драгомир, итд., а може бити и 4-л.а * ДХ. 20.
. придев драги узет за име одмила * Драгл.е, изведено од корена драг 4-
Д И П Л . 46; ДХ. 5; КПБ. 60; 4-л.е * ДХ. 22.
НСП . 24; A M . 40; НСС. 11&; 10, Драгман, изведено од корена драг 4-
11, 15, 20, 25, 30, 34, 37, 38, (43), 4-ман као Милман, Радман, итд. *
44, 47, 52, 56, 60, 62, 63, (64), 70, ДХ. 25; ОБ. 122.
72, 74, 76—79, 81, 82, 84—92. О Драгмил, сложено име од словенских
Драгибрат, сложено име од словен­ основа * ДХ. 23.
ских основа * ДХ . 10. Драгие], изведено од непотвр^еног
Драгивоь сложено име од словен­ имена Драгн(а)4-е] * Р К С ; ДХ . 6.
ских основа * 18, 36, 60, 61, 79. Драго, в. Д рага * Д И П Л . 124; Р К С ;
/Jpanmoje, в ар и ан та имена Драги- ОБ. 21; СП. 61; ЗН. III, 323;
Boj * 17, 18, 23, 59, 60, 61, 79. К П Б. 41; МСС. 168; ВР; ПСХ. 151;
Драги], изведено од корена драг 4- Р К Д ; 1—49, 51, 55, 57, 58, 61, 62,
+ щ * ДХ. 6. 66, 67, 69—73, 82, 91.
Драпца, изведено од корена драг 4- Драгобран, сложено име настало у
+ n ja * РК С ; ДХ. 4; Д И П Л . 153; новще време према именима типа
СП. 6 1 ;ЗН. III, 323; АС. 352; П П . 15; Виобран и Србобран · 62.
МСС. 168; ВР; СНИ . 54; 2, (43), 61. С Драгобрат, сложено име од словен­
Драгила, изведено од корена д р а г + ских основа * Р К С ; ОБ. 184;
+ и л а * (77). ЗН. III, 323; СП. 61; К П Б . 231;
Драгило, изведено од корена драг 4- М ПХ. 202; С Н И . 54; 18, (64).
+ и л о * ДХ. 17; ОБ. 33; ЗН. III, 323; Драгобуд, сложено име од словен­
МПХ. 202; СНИ . 54; (14), 27, 31, ских основа * С Н И . 54.
(43), 77. Драгован, изведено од корена драг 4-
ОДраги мир, сложено име од словен­ + о в а н према именима типа Мило­
ских основа * 72, 79. ван, Радован, итд. * ДХ. 45; М П Х.
Драгина, изведено од корена драг 4- 202; СНИ. 54; 11,14,15, 34, 36— 38,
+ и н а * ДХ. 27; РК С; СНИ . 54; 49, 56—62, 66, 72, 90.
24, (43), 61, 77, 79. Драговац, изведено од корена драг 4-
Драгисав, исто име као Драгислав, 4-овац * РКС.
само je л нестало иза с * 73, 77, Драговив, изведено од корена драг 4-
79, 80, 88. 4-овин * СНИ. 54; 60, 61, (75).
О Драгислав, сложено име од словен­ Драговит, сложено име од словен­
ских основа * ДХ. 30; ПСХ. 141; ских основа. СНИ . 54.
3, 30, 35, 61, 73, (75), 81, 86—88, 90, Драговук, сложено име од словен­
92. ских основа * МСС. 182.
О ДрагиП, изведено од корена драг 4- Драго}, изведено од корена драг 4-
+ и й * РК С ; ДХ. 5; ОБ. 16; СП. 61; 4-oj * К П Б. 337.
ЗН. III, 323; ИБ. 31; К П Б. 34;
Драгсца, изведено од корена драг4-
МСС. 20; КО. 71; Н СП. 14;
4-oja * Д И П Л . 170; НСС. 94; 9,
УШС. 156; ВР; МПХ. 202; СНИ . 54;
(11) 14, 15.
Р К Д ; AM. 40; ГГ. 704; 3, 5, 7, 8,
(9), 10, И , 15— 18, 20, 21, 26, 30, Д рапуе, изведено од корена драг 4-
35—39, (47), 53—58, 61, 62, 65—68, 4-oje . Д И П Л . 153; РК С ; О Б. 34;
(69), 70—80, 82, 83, (85), 86—91. СП. 61; ЗН. III, 323; К П Б. 34;
Драгица, изведено од корена драг 4- МСС. 166; ВР; М ПХ. 202; С Н И . 54;
+ и ц а * К П Б. 368; СНИ. 54; 11, Н СС. 194; ГГ. 704; 39, 54, 72, 88.
35, 49, 58, (65), 72, 86, 87, 92. Д рап^ле, изведено од корена драг 4-
Драгиш, изведено од корена драг 4- 4- oj ле · (44).
4-иш * К П Б. 575; (79), (90). Д рапуло, изведено од корена драг 4-
Драгиша, изведено од корена драг4- 4-о]ло · ДХ. 5; РК С ; ЗН. III, 323;
4-иша * РК С ; ДХ. 6; ОБ. 127; СП. 61; К П Б. 176; МСС. 181; ВР;

«
Д РА ГО Л 82 ДРА Ж ЕВИ Т

И С. 182; М ПХ. 202; С Н И . 54; Д р аго та, изведено од корена драг +


CT XXXV; 5, 15, 50, 72. + о ш а · М СС. 169.
Драгол, изведено од корена д р а г + Драгу], изведено од корена драг +
+ о л · СП. 61; С Н И . 54. + y j · РК С ; ДХ. 7; К П Б . 332;
Драгола, изведено од корена драг + С НИ . 54.
+ о л а · СНИ . 54. Драгу]а, изведено од корена д р а г +
Драгол», изведено од корена д р а г + + y ja · СНИ . 54.
+ о л , · ЗН. Ill, 323; К П Б . 410; Драгул, изведено од корена драг +
НСС. 114. + у л · ДХ. 74; ОБ. 201; К П Б. 195;
Драго.ъа, изведено од корена драг + ЗН. III, 323; МСС. 167.
+ол>а · К П Б . 93. Драгула, изведено од корена драг +
С Драгол.уб, сложено име од словен­ + у л а · М СС. 166.
ских основа · В Р; УШС. 156; Драгулин, изведено од Д рагу л +
ИС. 128; М ПХ. 202; С Н И . 54; + и н · Д И П Л . 106; ДХ. 5; С Н И . 54.
AM. 40; ГГ. 704; 5, 9, 10, 15, 29, Драгул., изведено од корена драг 4-
46, 47, 50, 54, 56, 57, 59, 60—68, +ул> · С Н И . 54.
70—92. Драгу л.ан, изведено од Драгул. +
Драгоман, изведено од корена + а н · ДХ . 21.
д р аг+ оман, као Вукоман, Радо- Драгун, изведено од корена драг 4-
м ан, итд. · Д И П Л . 153; ДХ. 9; + у н . Д И П Л . 22; РК С ; СНИ. 54.
РК С ; ЗН. III, 323 М ПХ. 202; 39, Драгут, изведено од корена драг 4-
(40). + у т · Р К С ; С Н И . 54.
О Драгомил, сложено име од словен­ Драгутин, изведено од Драгут 4-
ских основа · ДХ. 5; Р К С ; С Н И . 54. + и н . ДХ. 12; РК С; ОБ. 39;
с Драгомир, сложено име од словен­ ЗН. III, 323; И Б. 41; П К. 454; КО. 68;
ских основа · Д И П Л . 153; РК С ; УШС. 91; ВР; ИС. 127; СНИ . 54;
СП. 61; УШС. 117; ВР; М ПХ. 202; М ПХ. 202; Р К Д ; AM. 42; ГГ. 704;
СНИ . 54; AM. 42; Г Г. 704; 5, 9, 10, 9, 10, 19, 50—56, 59—92.
11, 13— 18, 29, 46—50, 54—59, 61— Драгуш, изведено од корена драг 4-
—79, 81—92. + у ш · Д И П Л . 22; РК С ; Д Х . 88;
Драгон>а, изведено од корена д р а г + СНИ . 54.
+он>а · К П Б . 104. Драгушан, изведено од Д рагуш +
С Драгорад, сложено име од словен­ + а н · Д И П Л . 22.
ских основа · Д Х . 23; СНИ . 62; Драгушин, изведено од Драгуш 4-
П ОЛ. 26. XII 1973; 63. 4-ин · П П . 15.
Драгосав, исто име као Драгослав, ДраЦа, од Драгол.уб, Драгомир,
само je л нестало иза с · С П . 61; Драгослав, итд · Д И П Л . 153;
И Б. 31; ВР; МСС. 175; 72, 73, 77, Р К С ; ДХ . 51; СНИ. 54.
79, 88. Дра1)е, в. Дра1)а · ДХ. 53; 79.
Драгосин, изведено од непотвр1)еног Д рагета, изведено од Дра^(а) 4-
имена Д р аго е+ и н (Д р аго с< Д раго­ 4-ета · ДХ . 53.
слав) · ДХ. 52; М ПХ. 202; СНИ.
Драж, од Драгослав, Дражеслав,
54; Д И П Л . 153.
итд · С Н И . 54.
С Драгослав, сложено име од словен­
ских основа · Д И Л Л . 153; РК С; Дража, од Драгомир, Д рагослав,
ГГ. 704; ЗН. III, 323; П П . 15; Дражеслав, итд · ДХ. 22; ОБ. 42;
МСС. 165; СНИ . 54; AM . 42; СП . 62; ВР; Р К Д ; 62, 70—73, 78,
О Б. 26; 3, 50, 52, 55—68, 70—92. 79, (80), 82, 85—88, (92).
Драгослов, варщ анта имена Д ра­ Дража], изведено од Драж(а)4-а] ·
гослав · 79. ДХ. 38.
Драгота, изведено од корена д р а г + Дражан, изведено од Драж(а)4-ан ·
+ о т а · Д И П Л . 106; РК С ; СНИ. 54. РК С ; ДХ . 46; ОБ. 40; СНИ. 54; 79,
Драготин, изведено од корена д р а г + 88.
+ о ти н , или варщ анта имена Дра-
гутин · СП. 61. Дражац, изведено од Д р аж (а)+ ац ·
Драгош, изведено од корена д р а г + ДХ. 8; СНИ . 54.
+ о ш · Д И П Л . 158; ДХ. 4; РК С; Драже, в. Драж а · Д И П Л . 153;
ОБ. 34; СП. 61; ЗН. III, 323; НСС. 76.
МСС. 183; П П . 15; ВР; М ПХ. 202; />Дражевит, сложено име од словен­
СНИ . 54; (35). ских основа · СНИ . 54.
ДРА Ж ЕН 83 Д РЕКАЦ

Дражен, изведено од Д раж (а)+ ен · Дра]*ко, изведено од flpaj(a)4-ко *


СП. 62; СНИ . 55; П ОЛ. 7. П 1973; Р К С ; ОБ. 42; СП. 62; П П . 15;
63, 88. ЗН. III, 324; СНИ . 54; 77.
Драженко, изведено од Д раж ен+ Драде, в. flpaja * СНИ. 54; (14), 57,
+КО · 29, 79. 58, 73.
Дражеслав, сложено име од словен­ Дра]ча, изведено од flpaj(a) + ч а ·
ских основа * ДХ. 13; РК С ; СНИ. 54 П П . 15.
67, 76, 78. Дра]чин, изведено од flpaj4(a)+HH *
Дражета, изведено од Д раж (а)+ ЗН. ΠΙ, 324.
+ е т а * ДХ. 44; СП. 62; ЗН. Ш, 323; Д рака, од Дракул, Дракун, итд. *
ВР; С Н И . 55; (2). 77.
О Драживсц, сложено име од словен­ Дракул, рум. dracul - 1)аво * ОБ.
ских основа * М ПХ. 202; СНИ. 54; 151; СП. 62; П К . 454; ЗН. VI, 275;
17. СУБ. 40; (43), (77).
Дражнло, изведено од Д раж (а)+ Д ракула, вар и ан та имена Дракул *
+ и л о * ДХ. 16; СНИ. 55; (14), (77). СП. 62; МСС. 183; (30), (44), (77).
О Дражимир, сложено име од словен­ Дракун, варщанта имена Дракул *
ских основа * М ПХ. 202; СНИ . 54; СП. 62; (43), (79).
18, 21, 30, 33, 66, 77, 79, 88. Дракуо, исто ш то и Дракул, сам о
Дражин, изведено од Д раж (а)+ ин * je л прешло у о на Kpajy речи *
Д И П Л . 58; Р К С ; СНИ . 55. ЗН. III, 324.
о Дражислав, сложено име од словен­ Д ракча, изведено од корена д р а г +
ских основа * СНИ . 55; М ПХ. 202; + ч а · ОБ. 42.
18, 30, 76. Дракче, изведено од корена д р а г +
О Дражий, изведено од Д раж (а)+ иЬ * + ч е * ОБ. 151; 56, 40, 72, 73, 79.
СНИ . 55. Дракчуь изведено од Д ракч(е)+у) *
Дражихна, изведено од Д раж (а)+ ДХ. 4; СНИ. 54.
+ и х н а * С Н И 55. Дракша, изведено од корена д р а г +
Дражица, изведено од Д раж (а)+ + ш а * ВР; 5, 15, 79, 89, 90.
+ и ц а * СНИ . 55; 66. Дракшан, изведено од Д р ак ш (а)+
О Дражмир, сложено име од словен­ + а н * РК С ; СНИ . 54.
ских основа · ДХ . 12. Драле, од Драгол,уб, Д рагослав,
Дражо, в. Д раж а * РК С; СНИ . 55; итд. * ОБ. 132; 35, 77, 86, 87, (88).
1, 10, 11, 13— 18, 23, 24, 30, 31, (38), 'Дралин, изведено од Д р ал (е)+ и н *
51, 58, 67, 72, 73. ОБ. 272.
Дражсуе изведено од Д раж (а)+ о]е * Драл»а, од Драгобрат, Д рагом ир,
ДХ. 4; РК С ; СНИ . 55; (43). Драгослав, итд., упоредни облик
Дражуь изведено од Д раж (а)+у] * са Д рале * ДХ. 61.
Д И П Л . 170; ДХ . 14; РК С; СНИ . 55. - Драшехна, * ДХ. 21.
Дражул, изведено од Д раж (а)+ у л * Драпша, · ОБ. 226.
РК С ; ОБ. 38. ДраЬа, од Драгомир, Драгослав,
Дражут, изведено од Д раж (а)+ у т · итд. * (79), (84), (88).
ДХ. 44; С Н И . 55. Драш а, од Д рагомир, Драгослав,
Äpaja, од Драгол>уб, Драгомир, итд. * СТ. CXXXIV.
Драгослав, итд. · ДХ. 17; РК С; Драшан, изведено од Д р аш (а)+ ан *
ОБ. 133; СП. 62; С Н И . 54; 57, 72, Д И П Л . 170.
73, 77, 79. Драшко, изведено од Д р аж (а)+ ко *
Дра]'ак, изведено од Äpaj(a)+aK * ДХ . 6; ОБ. 102; СП. 62; Д И П Л . 153;
ДХ. 8. ВР; М ПХ. 202; СНИ . 55; 1, 3, 5, 7,
Apajan, изведено од Дра_|(а)+ан · 8, 12— 15, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32,
ОБ. 184. 33, 35, 3 7 -4 1 , 43, 44, 47, 49, 50,
Д раило, изведено од Дра.Ка)+ило * 54, 56, 57, 60—64, 66—68, 70—73,
ВР; СНИ . 54; (77). 74, (75), 76—80, 82—88, 90—92.
Apajnh, изведено од Ä paj(a)+ n h * Дрекале, изведено од Д р ек(о )+ ал е *
СП. 62. (34), (35), (43).
Apajmi, изведено од flp a j(a )+ иц * Дрекало, изведено од Д р ек (о )+ ал о *
ДХ. 23. (35), (43), (44).
Д р а^ц а, изведено од Д ра](а)+и ц а * Дрекац, изведено од Дрек(о)-(-ац *
РКС. О П ; (34), (43).

6*
ДРЕК О 84 ДУГАН

i. с Д реко,,м ож е бити да je заш татно Друже, в. Дружа * Д И П Л . 153; (91).


-л‘- име постало од дрекавац. (У на­ Дружехна, изведено од Друж(а) +
роду je nocTojano верование да je 4-ехна * ДХ. 32.
дрекавац нека необична животин>а Дружил, изведено од Д руж (а)+ ил *
Koja ноЬу дречи по пол>има и слути Дружило, изведено од Д руж (а)+
зло). * ОП. (13), (14), (31), (24), (43), + и л о * ДХ. 52; (14), (43).
(44). Дружин, изведено од Д руж (а)+ ин ·
Дренко, заш татно име изведено од ОБ. 110.
именице др ен + ко. (Д ^ен je дрво Дружо]е, изведено од Д р у ж (а )-|^ е *
Koje у народу значи сийбол Снаге Д И П Л . 170; ДХ. 12; РК С ; СНИ. 54.
и здравл>а.) * К П Б . 346; (14), 20, Друшко, изведено од Д ру ж (а)+ ко ·
33, 89. СНИ. 54; (43), (44), (76).
Дреновица, изведено од придева Дршко, изведено од Д р ж (о )+ ко *
дрен ов+ иц а, в. Дренко · ОБ. 259. Д х 41; С Н И 54.
Дрен>ко, вари ан та имена Дренко * э Дубиша, изведено од корена д у б +
К П Б. 346. + и ш а (корен дуб се налази у слов,
Држен, изведено од Д рж (о )+ ен * сложеном имену Дубислав Koje je
СНИ . 55. забележено у речнику немачких лич-
О Држимир, сложено име од словен­ них имена као D ubislawt * ОБ 206.
ских основа * Д И П Л . 52; РКСЭД>> оДубрав, од дубрава у значен>у шума.
СНИ . 55; (43), 77. (Могуhe je д а je давано деци Koja
Држин, изведено од Д рж (о)+ и н · су ро^ена у шуми као имена Гора,
СНИ . 55. Горан, Горчиле) * Д И П Л . 153.
{ Држислав, сложено име од словен­ Дубравац, изведено од Д у б р а в+ а ц *
ских основа * СНИ . 55; 33, 77. РК С ; ДХ . 34; ВР; СНИ. 55.
О Држий, изведено од Д рж (о)+ и Ь % О Дубравко, превод итал. имена Silvio.
СНИ. 55. Тако1)е може бити мушки облик
Држихна, изведено од Д рж (о)+ према женском имену Дубравка Koje
+ и хн а * Д И П Л . 22; ДХ. 32; РКС; je тек у новще време постало доста
СНИ. 55. распространено коч нас. * П О Л .
Држо, од Држимир, Држислав, итд. * 13. XII 1971; 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21,
(14), (16). 24, 26, 29—33, 39, 43, 46, 47, 55, 56,
Држо]е, изведено од Д рж (о )+ о } е· 72, 77, 82, 88.
ДХ. 15; СНИ . 55; (43). — Дуга, · ОБ. 206; П И . 9.
-— Дрман, име властелина у Браничеву Дугас, изведено од Д у г(а)+ ас ·
с Kpaja XII века. * Д И П Л . 158; ОБ. 32.
Р К С ; ОБ. 118; К П Б . 204; (79). Д уда, од Дубравко, Душан, итд. *
Дрокун, в ар и ан та имена Дракул * 3, 4, 10, 21, 11, 52, 53, 58, (60), 63,
ДХ. 4. 72, 73, 79, 86—88, 91.
Дроча, од Дрокун * ДХ . 37. —— Дудал, * ДХ . 16.
Друг, може бити да je хипокористик Дуданко, изведено од непотвр!)еног
од неког сложеног имена као Дру- имена Д у д ан + к о · СБ. 70.
гислав, или je самостално на­ Дуде, в. Д уда * 3, 4, 47, 87, 91.
стало као и име Прщател> Koje je Дудика, изведено од Д у д (а)+ и к а *
забележено у истом периоду * 47.
ДХ. 14; ОБ. 207. Дудило, изведено од Д у д (а)+ и л о *
Друган, изведено од корена д р у г+ РКС.
+ а н * (43), (79). Дудица, изведено од Д у д (а)+ и ц а *
Друго, в. Друг * ЗН. III, 131. 79, 8S.
.flpyroje, изведено од корена д р у г+ Дудо, в. Д уда · ГГ. 706.
+ o je * СНИ . 54; (14), (43).
fly ja , од Дубравко, Душан, итд. *
Другош, изведено од корена д р у г +
+ о ш * РК С ; СНИ . 54. ОБ. 65; К П Б . 6; С Н И . 55; НСС. 120;
Другу], изведено од корена друг 4- 3, 4, 10, 58, 63, 72, 73, 77, 79, 85— 88.
+ y j * ДХ. 40; С Н И . 54. Ду]ак, изведено од f l y j ( a ) + a K *
Дружа, од Друг * ДХ. 53; РКС. ДХ. 16; ОБ. 277; К П Б. 94; ПСХ. 139,
Дружан, изведено од Д руж (а)+ ан * ВР; Н СС. 145; (11), 16, 21.
СП. 62. Ду}ан, изведено од Д у К а)+ ан *
Дружац, изведено од Д руж (а)+ ац * ДХ. 12; ОБ. 345; ВР; СНИ. 55;
СНИ. 54. 1, 3, 52, 58.
ДУДАНИЦА 85 ДУ Ш И М И Р

Д даница, изведено од Д д а н + и ц а · Дулета, изведено од Д у л (е)+ ета *


ОБ. 184. 3, 21, 82.
flyje, в. flyja * К П Б. 131; 3, 40, 77, Дулко, изведено од Д у л (е)+ ко ·
79. ОБ. 138.
Дл'нн, изведено од Д уК а)+ин * Дуло, в. Дуле * 14, 15, (16), 24.
ДХ. 17; ОБ. 104; К П Б. 49; СНИ. 55. Дулча, изведено од Д у л (е)+ ча *
Дудена, изведено од Д у ^а)+ и н а · 79, 80.
ОБ. 45. Думица, изведено од непотвр!)еног
изведено од ДуК а)+иЬ * хипокористика Д у м (о )+ и ц а *
К П Б. 319; С Н И . 55. ДХ. 20; РКС. .
Ду]ииа, изведено од flyj(i)+ H u a * Думче, в. Думица * СП. 62.
ОБ. 142; К П Б . 286; 4, (15). Думша, в. Думица * К П Б. 591.
Дудеша, изведено од ДуКа) + и ш а · Дун.о, мушки облик према женском
ОБ. 45; К П Б. 50) . имену Дуньа * П ОД. 23. VII 1972.
Ду^ка, изведено од Д у)(а)+ка * Дура, од Дурак или Тудор * 86, (87).
ОБ. 337; К П Б. 509. Ό Дурак, ту_р., D u rak < durm ak -
Ду]ко, извехено од Д у)(а)+ко * CTajaTH. ХришЬани су га узимали
Р К С ; ОБ. 23; К П Б. 58; ПСХ. 135; као заш татно име * РК Д ; (43), (44).
НСС. 120; 14, 15, (16), 18, 20. Дуран, в. Дурак * ОБ. 30; ЗН. III, 325.
Дуркин, изведено од Ду]к(а)+ин * Дураш, изведено од Д у р (о )+ аш *
К П Б. 84. ОБ. 143.
б » Ду]мо, лат. D om nius — име хриш- Дурашин, изведено од Д у р аш + и н *
Ьанског светител>а заштитника гра­ ОБ. 18.
д а Сплита * 33. Дурко, изведено од Д у р (а)+ к о *
Ду]мил, сложено име од хипокорис- ОБ. 20; К П Б. 555; (35).
тика flyja и слов, основе мил · Дуро, в. Дура * (43), (44).
ОБ. 250. Дурут, изведено од Д у р (о )+ у т као
/lyjo, в. flyja * К П Б. 38; ПСХ. 152; Милут, Перут, итд. * (35).
3— 5, 13— 16, 21—23, 33, 35, 53, 72. Дутко, изведено од Д у д (а)+ к о *
Ду]сил, сложено име, в. Ду]мил * СП. 62.
ОБ. 77. ДуНа, од Душан * 10, 53, 56, 64, 79,
Дузмота, изведено од непотвр!)еног 88.
имена Д у]ч(е)+ ота * ОБ. 326. Духел>а, изведено од Дух(о)+ел>а ·
Дука, грч. Δούκας - Bofja, име хриш- ОБ. 154.
Ьанског светител»а или хипоко­ Духо, може бити хипокористик од
ристик од Дубравко, Душан, итд. * код нас непотвр^гног имена Ду-
ОБ. 23; СП. 62; К П Б. 54; МСС. 89; хослав, Koje je забележено у старом
И Б. 35; ВР; С Н И . 55; Р К Д ; 1, 3—5, чешком ономастикону * ОБ. 191.
(7), 10, 23, 24, 26, 27, 30—32, 35, Д умце, изведено од /3yx(o)+oje *
38, 40, 52, 58, 73, 79, 86—88. ОБ. 121.
Дукадии, изведено од Д ук(а)+адин Дуца, од Душан * И С. 177; 10, 11,
као Вукадин, Миладин, итд. * 54, 56, 64, 65, 72, 77, 80—82, 85— 88,
СП. 62; ВР; 83. 91, 92.
Дукан, изведено од Д ук(а)+ ан * Дуде, в. Дуца * 82, 84, 85.
СП. 62; 79, 82. Дуче, од Дука, Душан, итд. * О Б. 148.
Дукица, изведено од Д ук(а)+ ица * 1Дучий, изведено од Д уч(е)+иЬ *
31, 32, 79. ОБ. 148.
Дуко, в. Дука * СП. 62; ЗН. III, 324; Душа, од Душан, Душман, итд. *
4, (7), 14, (16), 87. С Н И , 55; 49, 51, 53, 54, 58, 77, 91.
flyKoje, изведено од Д ук(а)+о]е ·
ЗН. III, 324. Душан, изведено од истог корена
Kojn je у именицама дух и душа.
Дукота, изведено од Д ук (а)+ о та ·
ОБ. 184. H nje исюьучено да je име настало
од назива празника Духови. *
Дула, од Душан, Христодул, итд. *
ДХ. 37; РК С ; ОБ. 8; ЗН. III, 325;
К П Б. 183; 11, 64, 65, 72, 73, 76, 79, СП. 62; УШС. 108; ВР; С Н И . 55;
82, 88, (92).
Р К Д ; AM. 42; ГГ. 704; 1—92.
Дуле, од Душ ан * К П Б. 47; ГГ. 705;
3—5, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 24, 30, Душана, в. Душ ан * РКС.
31, 35, 37—40, 43, 46—65, 67. 68, Душимир, сложено име новщег по-
70—91. рекла од основе Koja je и у имену
ДУШ ИЦ А 86 ДУШ УЛ

Душ ан и слов, основе мир * 67, Душмана, варщ анта имена Душман *
86—90. РКС.
Душица, изведено од Д уш (а)+ и ца * Душмин, варщ анта имена Душман *
ОБ. 54; СНИ. 56; (11), (48), 58,71,79. ЗН. VI, 275.
Душко, хипокористик од Душан *
ОБ. 52; ЗН. III, 325; С Н И . 55; РК Д ; Душо, в. Душ а * 3, 14, 15, 23.
ГГ. 705; 1—44, 46—92. Дуниче, изведено од истог корена
Душле, хипокористик од Душан * к oj и je у имену Душан и наставка
ДХ . 53. -oje као Mniioje, Pafloje, итд. ·
Душман, изведено од истог корена ОБ. 26; С Н И . 55.
к oj и je у имену Душан и наставка Душул, изведено од истог корена
-ман као Вукман, М илман, итд. * KojH je у имену Душан и наставка
О Б. 20; П П . 16; РК С ; СНИ . 55. -ул као Радул * ДХ . 52.
ъ
B aja, од Вор!)ща, Венадще, итд. * л>а, в. Генадще * ЗН. VI, 275; 3,
10, 79. (9), 11, 14, 30, 36, (37), 51, 56, 58,
В ако, од В акон * (16). (60), 70, 79, (92).
г> "Ваком, грч. διάκονος - δoжjи слу­ Венда, изведено од В е н (а )+ д а *
га, нани ж и степей црквене jepap- СП. 119.
хще * ОБ. 177; Н СС. 141; 23, 49. Венко, изведено од Вен(а) 4-ко *
Ваконще, изведено од В ак о н + щ е Н СС. 107; 10, 33, (46), (47).
према именима Петронще, Софро- Вено, в. В ена * ПСХ. 140; 3, 15, (16),
m je , итд. * (77), 91. 24, 48.
В але, од В акон, Ваконще, итд · BeopfjD, варщ анта имена Ъэр!)е *
72, 79. СП. 119; (11).
В ал ета, изведено од В ал (е)+ ета * Beoptjnj, варщанта имена В орйщ *
(79). РК С ; (14), (47).
В ане, од Венадщ е * ГГ. 704; 49, 72, Веорйще, варщанта имена В эр ^ щ е.
79. СП. 119; (47).
В аш а, од Венадщ е, Даков, итд. * В ера, од Beoptjuje, Верасим, Bopt)e,
72, 79, 88. итд. * СП. 119; 3, 11, 38, 47, 51, 53,
В аш о, в. В аш а * (14), (16). 54, 60, (65), 67, 73, 79, (80), 86—88,
В ега, од Веор1)ще, JeBt)eHnje, итд. * 91.
С П. 119. О Верасим, грч. Γεράσιμος - пош тен,
Ведеон, варщ анта имена Гедеон * име хришйанског светител»а,
СП. 119; (14). в. Герасим * СП. 119; ЗН. VI, ?76;
В едо, од .Щедослав, Ведеон, итд. * М ПХ. 207; СТ. XXXII; 1. 3, 11, 36,
5, 14, 15, 34, 58. (37), 38, (39), 38, 47, 60, (65), 73, 76,
Ве1)а, од Ведеон, Вор1)е, итд. *(14), 79, 83, 87, 88, 91, (92).
(16). Верго, од Георгще, B oplje, итд. *
В ека, од Д ед о сл ав , Ведеон, В еор- РК С ; 72, (79), (88), (92).
t)Hje, итд. * СП. 119; СУБ. 195; ВерЦа, од Beoptjuje * (44).
Р К Д ; НСС. 86; (43), 70, 77, 81, 82, '^ B e p lja u i, * РКС.
85—87. Beptje, в. Bepfja * СП. 120; (44).
В еко, в. В ека · (16), 35. Bepljo, в. Beptja * (44).
В ела, од Венадщ е, Beopf)nje, JeB- В еркан, изведено од В гр к (о )+ ан ·
t)eHHje, итд · 73, 79. (3), (5).
В еле, в. В ела · 73, 79, 84. В ерко, изведено од В е р (а )+ к о *
Велко, изведено од В ел (а)+ к о . СП. 120; (43).
ОБ. 100.
Ό Верман, лат. G ermanus - рэ?)ени,
В ело, в. В ела * 14, (16).
име хришйанског светите.ъа, в.
В елош, изведено о д В ел (а)+ ош (8 7 )* Герман * ОБ. 165; ЗН. VI, 276;
Вена, од Ведеон, Венадще, итд. * СП. 120; МСС. 177; 37, (52), (86),
СП. 119; НСС. 180; 3, 4, (16), 47,
(50), 51, 56, 86, 87. (88). (87).
Венадща, варщ анта имена В ена­ Веро, в. В ера * СП. 120; ЗН . III, 326;
дщ е * (9), 14, 30, 51, (80). 3, 38, 45, 57.
О Венадще, грч. Γεννάδιος - благо- Веросав, исто име као В ерослав
родни, име хришйанског светите- само je л нестало иза с * 79.
Ъ ЕРО СИ М 88 Ъ О РЪ И Л О

■Беросим, варщ анта имена JeBpo- - В оле, в. Ъ ола * НСС. 126; ГГ. 705;
сим * (3), (5), (37). И , 17, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 37,
Ъерослав, сложено име у коме je 39, 43, 44, 47, 61, 65, (71), 72, 75,
први део хипокористик од имена 82, 85—89, 91, 92.
грчког порекла Koja почииьу са ξέρ­ Ъоло, в. Ъ о л а · (24).
α други део слов, основа слав * Ъол,е, од Ъ ор^е, Ъор1)ща, итд. *
П О Л . 22. II 1973. РКД;_70, 72.
Ъ етко, изведено од Ъ ед (о )+ к о * С?Ъон, алб. G jon — истог порекла као
ОБ. 223. и имена И ван и .Гован * СП. 120.
Тшва, од И ван * НСС. 72. "Бона, од ЪорГ)е, Ъ ор^щ а, итд. *
Т>иво, в. Ъива * (44). 26, 27, 34, 44, 85.
© Ъ ида, тур. gidi - jyHaK, живахан Ъонеша, изведено од Ъ о н (а )+ е ш а ·
младиЬ, обеш еаак * НСС. 187; (11), ОБ. 29;
79. ОЪониЬ, изведено од Ъ о н (а)+ и Ь ·
ЪиТ)я, од Ъор!)е, Ъорфще, итд.* 11, ОБ. 30.
21, 47. Ъоно, в. Ъ она * ОБ. 23; (43), 44.
■Би1)ан, изведено од Ъи5)(а)+ан · (47). Ъонча, изведено од Ъ о н (а)+ ч а ·
Ъика, од Ъор1)ще, а може бити и од ОБ. 152.
основе глагола 1)икати у значеау Ъонче, изведено од Ъ о н (а)+ ч е ·
расти, напредовати. * СУБ. 286; ОБ. 152.
Н СС. 141; 83, 85, (86), (87), 91. Tiopa, од Ъор!}е, Ъор1)ща, итд. *
Ъикан, изведено од Ъ и к(а)+ ан * СП. 120; ЗН. III, 327; Р К Д ;
ВР; СНИ . 56; 15, 23, (43). НСС. 184; 73, 79, 81, 84, 86, 87, 91.
■Вико, в. Ъика * ВР; СНИ . 56. Тюрго, од Георгщ'е, Ъеор^щ’е, итд. *
В ила, · ОБ. 122. ЗН. III, 327; Р К Д ; (73), (79).
Ъилачко, изведено од Ъ и л(а)+ ач ко * Ъор1)а, варщ анта имена Ъор!)е *
ОБ. 45. 11, 14, 20, 21, 31, 32, 49, 79, 84, 86—
Q "Вин, алб. Gjin * РК С ; ОБ. 28. —88, 90.
ТВино, в. Ъ ин * ОБ. 78; 33, (43), 44. Тюрбан, изведено од Ъ о р 5 (е)+ ан *
Ъо1)а, од Ibopíje, Ъор1)ще, итд. * 12— 14, 16, 18, 21, 30, 88.
19, 56, 79, 81. t^Boplje, грч. Γεώργιος - земл>орад-
Tiotjo, в. Ъо1)а * (16), 24. ник, име хришЬанског светитела.
Tioja, од "ßoptje, Ъор1)ще, итд. * В. Георгщ е * ОБ. 11; ЗН. III, 327;
НСС. 137; 17, 21, 44. С П. 120; К П Б . 41; МСС. 45;
T)ojo, в. Tioja · (16), (24). УШС. 102; М ПХ. 207; Л Н . 90;
Б о к а , од Ъор1)е, Ъор1)ща, итд. * Р К Д ; AM . 51; ГГ. 704; 1— 18, 20—
СП. 120; ЗН. VI, 273; К П Б. 600; —28, 30—34, 36— 40, 42—68, 70—92.
И М . 46; ВР; ИС. 124; РК Д ; AM. 51; Ъор()ен, изведено од Ъор1)(е)+ен ·
1, 6, 9, 10„ 13, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 34.
30, 35, 40, 44—57, 60, 61, 63—65, Ъор1)енко, изведено од Ъ ор!)ен+ко *
70, (71), 72—92. 79, 88.
Ъ окан, изведено од Ъ о к (а)+ а н * Ъор!)и, варщ анта имена Ъор^е *
3, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 21, 31, 32, 37, К П Б. 558.
40, 56, 57, 77, 82. Boptjuj, варщ анта имена Ъор^е *
Ъ оке, в. Ъ ока * 86, 87. РК С ; ОБ. 81; 3, (9), 14,47, (54), (56).
Ъокица, изведено од Т>ок(а)+ица * ЪорЦща, варщ анта имена Ъор1)е *
СТ. CLXXIV; 1—3, 5, 9— 18, 20, ОБ. 115; ВР; ПСХ. 134; НСС. 138;
21, 23, 26, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 33, 1, 3, (9), 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26,
44, 49, 51, 52, 54— 57, 60, 61, 63—65, 34, 40, 43 , 44, 47, (48), 77, 79, 84,
67, 71—73, 75, 77—79, 82, 84—90, (85), (87), (88), (92).
92.
BopIjHje, варщ анта имена Ъор1)е *
Ъ око, в. Ъ ока * ЗН. VI, 276; ВР; ОБ. 146; СП. 120; К П Б. 160; ВР;
П СХ. 140; ГГ. 705; 1—23, 26, 27, И С. 113; П СХ . 144; РК Д ; НСС. 127;
<28), 2 9 -4 0 , 43—45, 4 7 - 4 9 , 57, 1 - 3 , (5), (9), 13, 14, (15), 17, 18,
58, 60, 61, 69—72, 82. 20, 23, 26, 27, 30—35, 37, 40, 4 3 ^ 5 ,
Ъ ола, од Ъор1)е, Ъор1)ща, итд. * 47, (48), 49, 55—57, (65), 67, (69), 70,
СП. 120; 27, 47, 56, 79, 80, 82. 71, 79, 83, 88, 89, (90).
Ъолаш, изведено од Ъ о л (а)+ а ш * "Boptjmio, изведено од Ъор1)(е)+ило *
(14), (16). 3, (14), 38.
Ъ О РЪО 89 ЪУРЪЕ

Бор!)о, варщ анта имена Ъор!}е * Б у л л , од Ъунисще, Ъур!)е, итд. *


ЗН. III, 328; ПСХ. 153; НСС. 77; (45).
П ОЛ. 19. V 1972; 1, 3, 5, 8, (9), Буне, од Ъунисще, Ъур1)е, итд. ·
11—21,(22), 23, 27—34, 37, 40. 38, 39.
Ъоре, в. Ъ ора СП. 120; 11, 51, 74, ОБунисщ е, грч. Διονύσιος - посве-
77, 86, 87. Ьен богу Дионису, име хришЬан-
"Борко, изведено од Ъ о р (а)+ к о * ског светител>а, в. Дионисще * ЗН.
ЗН. III, 328; (12). VI, 277; СТ. CXXVIII; Н СС. 24;
Ъоро, в. Ъ ора * 43, (47), 71. (37), 38, 39, 57, 61, 66, 67, 72, 73
■Боца, од Ъор!)е, Ъор!)ща, итд., упо­ Б у р , од Ъура!), Ъур!)е, итд. * Р К С ;
редни облик са Ъ ока, Ъ ора, итд. * ЗН. III, 328.
СП. 120; 56, 72, 79, (82), (88). Б у р а, од Ъура!), Ъур1)е, итд. *
"Боша, од T)opt)o, Ъор!)ща, итд., упо­ Р К С ; ОБ. 5; ЗН. III, 328; П П . 15;
редни облик са Ъ оца * РК Д ; 3, 35, СП. 120; КПБ. 5; И Б. 46; П К . 448;
40, 43, 44, 79, 81, 83, 84, (86), (87), М СС. 187; П И . 16; НСП. 13; ВР;
88, 89. Р К Д ; AM. 51; 1, 3, 10, 13, 16— 18,
Ъошо, в. Ъ ош а * 3, 37, 70—72, 91. 20, 23, 26, 33, 39, 40, 43, 4 6 ^ 9 ,
Бу!)а, од Ъура!), Ъур!)е, итд. * 3, 5, (50), 51—61, 63—65, 70—92.
(11), 12, 15, 23, 48,49, 58, 82, (87), 88. Бурадщ е, изведено од Ъ ур (а)+ ади -
Ъу1}ан, изведено од Ъу1}(а)+ан · je према имену Генадще* СТ.СХХХ.
47, (54), (56). О Бура1), грч. Γεώργιος - земл>орад-
В уза, од Ъура1), Ъур1)е, итд. * 5, 10, ник, име хришйанског светитехьа,
15, (17), 34, 35, 43, 72. в. Георгще и Ъор1)е * РК С ;
T&yja, од Ъура, Ъур^е, итд. * ИС. 182; ЗН. III, 328; ОБ. 4; КПБ. 6; И Б. 21;
3, (16), 58. М СС; 72; ВР; И С. 157; Н С П . 21;
ßyjan, изведено од Ъ уХ а)+ан * ПСХ. 140; М П Х 207; НСС. 145;
3, 4, 13, 15, 24. 1, 3—5, 7— 10, (11), 12— 18, 20, 23,
О üyjHh, изведено од Ъ уК а)+иЬ · 33, (39), 40, 43, 47—49, (50), 51— 54,
ОБ. 305. 56— 58, (59), 61, 66, 72, 77, (86),
Бурщ а, изведено од Ъ уХ а)+ица · (87), 88, (92).
ОБ. 116. B ypaj, варщанта имена Ъура!) ·
Т р и ш к е, изведено од Ъ уК а)+иш ко СТ. CLXVIII.
• ОБ. 47. Б у р ак , изведено од Ъ у р (а)+ ак *
Ъ у|ко, изведено од Ъ уК а)+ ко · СП. 121; К П Б. 53.
ОБ. 47. Буран, изведено од Ъ у р (а)+ ан *
ü y jo , в. b y ja * 3, (7). ОБ. 20; К П Б. 129; ПСХ. 143;
Б у к а , од Ъура1), ЪурГ)е, итд. * НСС. 124; 1—4, 14—18, (22), (34),
СП. 120; ЗН. III, 328; П К . 449; 43, 44, 49, 73.
И Б. 21; КО. 70; Н СП . 137; ИС. 132; Ъурас, изведено од Ъ у р (а)+ ас *
РК Д ; 1, 3, 6, 9, 12— 17, 24, 30, 31, (14), (15).
43, 46, 47, 49, 51, 53, 56—58, 70, 72, Ъ урат, изведено од Ъ у р (а )+ а т *
77, 82, 86—88, 92. СП. 121.
Б укан, изведено од Ъ ук (а)+ ан * Бурац, изведено од Ъ у р (а)+ ац *
СП. 120; Н СП . 16; ВР; М ПХ. 207; ВР; (43).
НСС. 120; 3—5, (9), 10, 13— 19, 26, Бураш , изведено од Ъ у р (а)+ аш *
27, 34, 35, 43, 44, 51, (59), 71, 72, 82. РК С ; ОБ. 19; ЗН. III, 329; К П Б. 226;
Буканац, изведено од Ъ у к ан + ац * СП. 121; 14, (16), (17), 18, (43).
3, 4. Бурашин, изведено од Ъ у р а ш + и н *
Б уканда, изведено од Ъ у к ан + д а * ОБ. 6; ЗН. III, 329; СП. 121; К П Б . 6;
3, (14), (15). В Р; М ПХ. 207; 3, 4, (11), 13, (16),
Ъукица, изведено од Ъ ук(а)+ иц а * (17), 18, 33, (43).
3, (9), 16, 17, 33, 47, 53, 73. Ъурашко, изведено од Ъ у р а ш + к о *
Ъ уко, в. Ъука * К П Б. 409; И Б. 21; М ПХ. 207; 18, 33, (43), 67, 73, 85.
ВР; 3, 7, (И ), 13, 16, 17, 24, 30, 33, БурЦан, изведено од Ъ ур!)(е)+ан ·
(43), 47, 49. ЗН. III, 277; (72), (79), (88).
Б у л а, одЪунисщ'е, Ъур1)е, итд. · Б у р ч а т , изведено од Ъ ур!)(е)+аш ·
Р К Д ; 43. ОБ. 21.
"Булат, изведено од Ъ ул (а)+ аш · Byptje, варщанта имена Ъура!) *
ОБ. 83. ЗН. VI, 277; К П Б 73; И Б . 40;
Б уле, в. Ъ ула * 3, 35, 77, 79, 88. ИС. 145; МПХ. 207; РК Д ; AM . 51;
Ъ У РЪ Е Н 90 ЪУШ О

ГГ. 704; 1, 3, 4, 10, 11, 14— 18, 23, Ъурйе, итд., а други део слов, ос­
30, 36—40, 43, 49, 56, 57, 60—67, нова слав * (72), (79), (88).
(71), 72—82, 86—88, 90, 92. О ЪуриН, изведено од Ъ у р (а)+ и Ь *
■Ryptjen, изведено од Ъур1)(е) + е н * К П Б. 58; (79), 91.
88, (90). Ъурица, изведено од Ъ у р (а)+ и ц а *
Tftvpfjeui, изведено од Ъур1)(е)+еш · РК С ; ОБ. 16; СП. 121; К П Б. 15;
ОБ. 115. ЗН. VI, 277; П К. 449; И Б. 39;
Ъур1)ешило, изведено од Ъур1)еш+ МСС. 181; ВР; ИС. 172; М ПХ. 207;
4-ило * (3). 2—5, 7, 11, 12, 14— 18, 20, 23, 26,
ЪурВДан, изведено од Ъур1)(е)+щан 30, 32, (38), 40, 43, 44, 46—58, 61—
* (3). —66, 70—73, 77—79, 86—88, 92.
■ftyptjHje, в ар и ан та имена Ъура!) * Ъуриша, изведено од Ъ у р (а)+ и ш а *
ИС. 128; РК Д ; 30, 61, 67. ОБ. 73; СП. 121; К П Б . 237; 3, 4,
Ъур!)ина, изведено од Ъур1)(е)+нна * (11), 43, 44, 77.
ОБ. 42; (3), 30, (46), (47), 61. Ъ урка, изведено од Ъ у р (а )+ к а *
ЪурЦиц, изведено од Ъур1)(е)+иц * К П Б . 289; СУБ. 226; 10, 47, 49,
ДХ. 52; РКС. (54), (56), 81, 82, 86, 87, (88), 91.
Ъур1)ица, изведено од Ъур1}(е)+ица * Ъурко, изведено од Ъ у р (а )+ к о *
ОБ. 211; Н СП. 13; Р К Д ; 11, 46, 47, Р К С ; ОБ. 20; СП. 121; ЗН. III, 329;
61, 79. П П. 15; МСС. 181; ИБ. 87; К П Б. 120
Ъуре, в. Ъ ура * СП. 121; Л Н . 296; В Р; ПСХ. 146; 1, 2, (3), 15, (16), 26,
3, 79, 82, 87. 28, 29, 33, 34, 43, 44, (46), (47), 49,
■Бурен, изведено од Ъ у р (а)+ ен * 56, 68, 71, 78.
ДХ. 7; СП. 121; ЗН. III, 329 Ъурман, изведено од Ъ у р (а)+ м а н
Ъурета, изведено од Ъ у р (а)+ ета * као Вукман, Радман, итд. · ДХ. 93;
СП. 121; 3. ОБ. 228.
Ъуреш, изведено од Ъ у р (а)+ ещ · Ъуро, в. Ъ ура * ОБ. 62; СП. 121;
ОБ. 35. ЗН. III, 329; К П Б. 277; МСС. 177;
Ъуреша, изведено од Ъ ур(а)+ еш а · ПИ. 11; ВР; ПСХ. 134; МПХ. 207;
ОБ. 35. 1— 47, 49, 56, 57, 60, 61, 66, (68),
Ъурив(ч, сложено име у коме je први 69—72, 82, 87.
део хипокористик од Ъура)), Ъу- Tiypoje, изведено од Ъ у р (а ) -|^ е *
pf)e, итд., а други део слов, основа Р К С ; ОБ. 149.
Boj * ОБ. 33. Ъуросав, сложено име од истих ос­
О Ъурика, изведено од Ъ у р (а)+ и к а * нова као Ъурисав и Ъурислав ·
ОБ. 223; К П Б. 120; (47), (54). К П Б. 586.
Ъурил, изведено од Ъ у р (а)+ и л · Ъ урота, изведено од Ъ у р (а)+ о т а *
ОБ. 33. 2, 3, (5).
Ъурин, изведено од Ъ у р (а)+ и н * Ъурша, изведено од Ъ у р (а)+ ш а *
К П Б . 408; 3, (7). ДХ . 54.
Ъурина, изведено од Ъ ур(а) + и н а · Ъуса, од Ъунисще, Ъура1), Ъур^е,
(3). итд. * (3), (79), 86, 87, (88), 91.
Ъуриико, изведено од Ъурин + ко · Ъ уто, од Драгутин, Ъур1)е, Милу-
ОБ. 88. тин, итд. · (16).
Ъурисав, исто име као Ъурислав са­ Ъуша, од Ъунисще, Ъура!), Ъур1)е,
м о je л нестало иза с * К П Б . 407; итд., упоредни облик са Ъ уса *
ВР; М ПХ. 207. (3), (5), (15), 62, 72, 73, 77, 79, (88).
Ъурислав, сложено име у ком е je Ъуше, в. Ъ уш а * 79, 84, 88.
први део хипокористик од Ъура1), Ъушо, в. Ъ уш а * 16, (24).
Е
Евгенща, варщ анта имена Евгенще * Емануело, варщ анта имена Ема-
И , 30, 47, 49, 54, 67. мануел * 47, (54), 56.
(ОЕвгешце, грч. Ευγένιος - благородан, Емануил, варщ анта имена Емануел *
име хришЬанског светитела * УШС. СУБ. 282; УШС. 100; КШ. 64; (5),
100; НСС. 162; (5), (7), 8, (9), 10, (15), (54), (56).
11,(15), 17, 18, 30,33, (37), 46, 47, Емануило, варщ анта имена Ема­
(48), 49, 54, 56, 57, 72,76, 80, 88, (92). нуел · НСС. 101; 5, 15, (47), (54).
О Евлопце, грч. Εύλόγιος - благоразу­ Емил, лат. Aemilius — римско по-
мен, име хришЬанског светител>а родично име * ЗН. III, 330; УШС.
* ЗН . VI, 277; 11, (37), (54). 102; 1, 3, 7, 8— 11, 18, 21, (28),
Еврем, варщ анта имена Леврем · 33, 40, 46—56, 60, 63, 75, 79, 82, 88.
(47), (54). Емилщан, лат. Aemilianus, придев од
Евротще, варщ анта имена JepoTej * Aemilius, в. Емил * УШС. 113; 32,
90. 36, 47, 62, 54, 56.
Ό Евсевще, грч. Εύσέβιος - побожан, Емилще, од Емилщан * И С. 154; 88.
благочастив, име хришЬанског све- Емила, варщ анта имгна Емил * (7),
тител>а * И , 18,30, (47), (54), (56). 18, 40, (54), 73, 75, 76.
О Евстатще, грч. Εύστάθιος - чврст, Епифан, од Епифши]з * (54).
nocTojaH, име хришЬанског свети- Епифанще, грч. Έ πιφάνιος - ви!)зн,
тельа * УШС. 115; (47), (54). познат, угледан, имг хришЬангког
О Евстратще, грч. Ευστράτιος - добар светител,а * 11, (54), 71.
BojHHK, име хришЬанског светите- Ерак, исто име као Херак само je
л>а * (11), 29—31, 33, (37), 66, 72, нестало иницщално х * О П; (14),
88, 91, (92). (34), (43), (56).
Евта, варщ анта имена Девта · Еремща, варщ анта имена .Гергмщ а·
СУБ. 319; (47), (54). Н СП. 12; (47), (54).
О Евтимщ, грч. Ευθύμιος -весео, добро- Ерменин, варщ анта имена Дермзнин *
душан, име хришЬанског светите- О Б. 255.
я л * (47), (51), (53), (54), 90. Ерменица, изведено од Е рм ен (и н)+
Евтимще, варщ анта имена Евтимщ * + и ц а · ОБ. 148.
7, (9), 11, 14, 18, (37), 46, 47, 51, Ернест, нем. лично имз E ra st - бор-
(54), (65), 90, 91. ба * (33).
Ектар, дщалекатски облик грч. имена Еротще, варщ анта имена JepoTej *
Хектор * (79), (91). (14), (54), (87).
Елесща, варщ анта имена Jenncej · Естатще, варщ анта имена Евста-
(54), (56). тщ е * 33, (37), (54), 55, 76.
Елесще, варщ анта имена JenHcej * Естратще, варщ анта имена Евстра-
47. (54), 73, 79. тще * (37), (54).
Елисав, варщ анта имена Лелисав · Ефрем, варщ анта имена 1еврзм *
Н СП . 15. 11, (14), 54, (87).
Елисе], варщ анта имена Jeimce'} * Ефта, варщанта имена Дефта · (54),
(54), (56). (55), (63).
О Емануел, хебр. ‘Im mänü’el - бог je Ефтимще, варщанта имена Евтимщ *
с нама, бйблщско име * ЗН. VI, 278 7, 11, (14), (37), 54, (65), (87), 91, (92).
К О. 69; УШС. 100; 10, 33, 40, 47, Ефтин, изведено од Е ф т(а)+ и н ·
(54), (55), 56. ОБ. 18.
ж
Ж аке, од Ж арко * 79. Жел>ко, изведено од именице
О Жалимир, сложено име од словен­ жел>(а)+ко, а и хипокористик од
ских основа * 77. Ж елимир * 1—4 , 7, 9— 16, 19—24,
Жане, од Живадин, Ж иван, итд. * 26—33, 35, 37, 39, 40, 42—44, 46,
72, 79, (88). 47, 49—56, 60, 61, 63—66, 70—73,
Ж анко, изведено од Ж ан (е)+ ко * 75—79, 82, 88, 90, 92
3, 33, 47, 77, 91. Жел.о, в. Жел>а · 3, 14, 16, 39.
Ж ара, од Ж арко * П О Л . 27. II 1972; О Жел>ослав, сложено име од словен­
30, 44, 46, 47, 49, 53, 56, 65. ских основа · ОБ. 190.
Жарац, изведено од корена ж а р + Жива, од Ж ивомир, Живослав, итд. *
+ а ц * СНИ . 55; СП. 63; АС. 353; Н СП. 17; ИБ. 40;
Ж аре, од Ж арко * 11, 13, 15, 38, 40, Р К Д ; С Н И . 55; 10, 11, 30, 46—56,
(44), 47—49, 53, 72, 75, 77, 79, 82, 58, 63, (65), 67, 70, 72, 73, 76—78,
86—89, 92. 84.
Ж арета, изведено од корена ж а р + Живадин, изведено од корена ж и в +
+ е т а * (77). Ί-адин као Миладин, Сгсуадин,
Жарило, изведено од корена жар + итд. * ЗН. III, 330; МПХ. 202;
+ и л о * СНИ. 56; (77). С Н И . 55; 1, 2, 7, 9, 11, 14, 16— 18,
Жарица, изведено од корена ж а р + 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 36—40,
+ и ц а · (49), (79). 46, 47, 49, 52, 54—57, 59, 60—68,
Ж арко, изведено од корена ж а р + 70—82, 85—92.
+ KO — име je по зн ачеау слично Ж ивак, изведено од корена ж и в+ ак
именима Искрослав, Огн>ан, итд. * • АС. 353.
РК С ; ОБ. 95; ЗН. 111, 330; СП. 63; Живал>, изведено од корена жив-|-
К П Б. 306; МСС. 166; АС. 353; +ал> * С Н И . 55; 34, 43, 58.
УШС. 130; ВР; М ПХ. 202; СНИ. 55; Живан, изведено од корена ж и в + а н *
AM. 53; ГГ. 704; 1—4 0 ,4 2 —44,46— Р К С ; ОБ. 184; СП. 63; К П Б. 331;
—82, 84—92. П К . 452; ЗН. III, 330; АС. 353;
О Желидраг, сложено име од словен­ И Б. 21; Н С П . 12; И С. 114;
ских основа * СНИ . 55. М ПХ. 202; СНИ . 55; 1, 3, 7, 9— 11,
О Желимир, сложено име од словен­ 13, 14, 16— 18, 20, 21, 24, 32, 33,
ских основа * СНИ . 55; 1, 2, 7, 9, 35—37, (38), 39 40, 43, 44, 46—48,
14, 16— 18, 21, 24, 27, 30, 32—34, 50—67, 70—82, 85—92.
36—39, 46, 47, 56, 57, 59—61, 66— Живанац, изведено од Ж и в ан + ац *
—68, 70—73, 77—79, 82, 84, 86— СНИ . 55.
—90, 92. ОЖиванчиб, изведено од Ж иван+
Желисав, исто име као Желислав, + чиЬ * СНИ . 55.
само je л нестало иза с * 21, 77. Живанко, изведено од Ж и ван + к о *
Желислав, сложено име од словен­ 23, 54, 57, 60, 61, 63, 79, 82, 88.
ских основа * С Н И . 55; 21, 27, 77. Живац, изведено од корена ж и в +
+ а ц * С Н И . 55.
Жел>а, од Ж елимир, Жел>ко, Же- Живе, в. Ж ива * РК С ; ДХ. 53; 30,
л>ослав, итд. * 27, 49, 67, 79, 91. 79, 87, 88.
Жел>имир, сложено име од словен­ Э Живислав, сложено име од словен­
ских основа · 4. ских основа * (75), 77, 79, 87—90.
живив 93 ЖИТОМ ИР

С Живий, изведено од корена ж и в + 24, 26, 28—31, 33, (35), 36— 39, 46,
+ и й * СТ. XII; М ПХ. 202; СНИ . 55. 47, 49, (50), 51, 56—67, 68, 70— 73,
Живица, изведено од корена ж и в + 76—82, 84, 86—92.
+ и ц а * СНИ . 55; П О Л . 5. II 1973; Живосав, исто име као Ж ивослав,
47, 49, 53, 54, 67, 72, 79. само je л нестало иза с * 77, 79,
Живкан, изведено од Ж ивк(о)+ан · 86— 88.
К П Б. 591. 5 Живослав, сложено име од словен­
Живко, изведено од корена ж и в + ских основа * П О Л . 13. I 1973; 16,
+КО * РК С ; ОБ. 55; СП. 63; 17, 30, 60, 61, 64, 65, 77, 79, 86— 89,
ЗН. III, 330; АС. 353; ИБ. 54; 90.
КП Б. 34; П К . 447; МСС. 167; Живота, изведено од корена ж ив+ ота
НСП. 12; УШС. 85; ИС. 114; •О Б . 26; И Б. 37; И С. 162; М ПХ. 202;
ПСХ. 136; М ПХ. 202; СНИ . 55; С Н И . 55; AM. 54; ПОЛ. 18. I 1973;
Р К Д ; ГГ. 404; 1—3, 5—24, 2 6 -4 0 , 3, 7, 9, И , 14, 18, 20—23, 30, 36—39,
43—68, 70—82, 81—92. 44, 47, 49, 55—62, 64—66, 70, (71),
Живо, в. Жива * СП. 63; СНИ. 55; 7 2 - 8 3 , 86—92.
3, 11, 14, 20, 23, (34), 43, 45, 49, 58, Животще, изведено од Ж и вот(а)+ щ е
67, 68, 77. према имену Вилотще * ОБ. 30;
Ό Живоглав, сложено име од словен­ СТ. CLII; AM. 54; ПОЛ. 28. II 1972;
ских основа · ОБ. 332. (11), 14, 18, 47, 61, (64), 65, 66, 72—
Живодар, сложено име настало под —74, 76, 78—80, 82, (88), 90, (92).
yTHuajcM имена Божидар * 9, 15, Живул, изведено од корена жив +
18, 23, 26, 30, 37, 39, 40, 49, 60, 62, + у л * П П . 16; И С. 177; Н СС . 177;
67,75, 77—79, 88—90. 79, 80, 90, (92)
' Живодраг, сложено име од словен­ Живулии, изведено од Ж и ву л+ и н *
ских основа * 16— 18, 21, 23, 30, РК С ; СНИ . 55.
35—37, 39, 46, 47, 56, 57, 62, 65, 67, Живче, изведено од Ж и в(а)+ ч е *
72, 77* 79, 82, 86—88, 90. ОБ. 44.
Живо]а, изведено од корена ж и в + Жижа, од Ж ивомир, Ж иворад, итд. *
+ o ja · ОБ. 6. ЗН. VI, 280; 3, 15, 35, 43, 44, 47, 48,
Жпво]е, изведено од корена ж ив+ oje 65, 77, 86—88, 90, 92.
•Р К С ; К П Б. 301; СТ. XXXVIII; Жижо, в. Жижа * СНИ. 55; 67.
МПХ. 202; 23, 47, 70, 72, (75), 87, Ж ща, од Живojин · ПОЛ. 30. I X 1973.
88 . Ж ика, од Ж ивомир, Ж иворад, Ж и­
Живо}ило, изведено од Живoj(e) + вослав,итд. * ОБ. 323; ЗН. III, 330;
+ и л о * 77. И С . 178; AM. 54; СНИ. 55; 1, 3, 10,
Живojин, изведено од Ж ивoj(e)+ин * И , 16, 17, (18), 21, 23, 24, 26, 30,
СП. 63; П К . 449; И Б. 78; УШС. 87; 37—40, (44), 47, 49, 52, 53, 55—57,
И С . 114; М ПХ. 202; AM. 53; 60—68, 70—92.
ГГ. 704; 1, 3, 6, 7, 9—20, 21, 23, 24, > Жикий, изведено од Ж ик(а)+иЙ *
26, 28—31, 33, 34, 36—40, 46, 47, СНИ . 55; (47), 67, 86, 87.
49—68, 70—92. Жикица, изведено од Ж и к(а)+ иц а *
Живозица, изведено од Живoj(e)-)- 3, 7, 10, 11, 16— 18, 23, 30, 37, 47,
+ и ц а · ОБ. 177. 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 71—79, 82,
Живо]ко, изведено од Ж ивoj(e)+ ко * 84— 88, 91, 92.
ПОЛ. 6. XII 1973; (50), 51, 53, 54, 57, Жико, в. Жика · РК С; ОБ. 81;
(59), 60, 62, 67, 72, 78, 79, 82, 88. С Н И . 55; ГГ. 705; 19, 35, 39.
Живо.ъуб, сложено име настало у но- Ж ила, од Ж ивомир, Ж иворад,
Bnje време према именима типа Живослав, итд. * СНИ. 55; 74,
В еролуб, Милол>уб, итд., * 30, 39, 76, 77.
61, 77, 79, 82, 88. Жиле, в. Ж ила * ОБ. 134;
О Живомил, сложено име од словен­ П О Л . 10. III 1973; 3, 10, И , 35, 49,
ских основа · ОБ. 287 65, 77—79, 85—88, 91, 92.
О Живомир, сложено име од словен­ 0 Жилий, изведено од Ж и л(а)+ иЬ *
ских основа * 7, 11, 16, 17, 21, 30, СНИ . 55.
36, 37, 39, 57, 59—67, 72, 73, 75—82,
86—90, 92. Жило, в. Ж ила * СНИ . 55; Г Г. 706.
О Живорад, сложено име од словен­ О Житомир, сложено име од словен­
ских основа * К П Б. 61; AM. 54; ских основа * СНИ . 55; М ПХ. 202;
ГГ. 704; 1, 7, 9— 13, 16, 17, 19—22, 3, 77, 82, 86, 87.
ЖИЪА Ж УПА

ЖиЬа, од Ж ивомир, Ж ивослав, итд. * Ж уд, од Дожуд * ДХ. 17.


3, 21, 35, 58, 77, 82, 88. Жу]а, име одмила · (3).
ЖиПо, в. ЖиЯа * ГГ. 705; 21, 23, 24, Жун>а, име одм ила * (3).
35, 38, 39.
Жица, од Живсуин, Ж ивомир, итд. * О Жупан, назив за намесшпса жупе
СНИ . 55; 10, 21, 46-^19, 50, 53—56, узет за лично име као Кнез, Кне-
58, 77, 79, 82, 86, 87, (88). гивьа, Крал>ица, итд. * РК С ; К П Б.
V Жлеб, « ДХ. 70. 15 МСС. 170.
Ж ода, од Ж иводраг, Живо.|'ин, итд. * Ж утко, изведено од придева ж у т-f
СП 63* 79 88 +КО * (34), (91).
Ж<ца, од Живо]ин · П ОЛ. 5. IV 1973. Жупа, име одмила, в. Жутко * НСЗ.
Жол»о, од Живо]ин · 70. VIII, 676.
3

Завид, заш татно име настало од Занко, изведено од Зан (е)+ ко *


глагола завидети. Т. МаретиЬ мис- 79, 80.
ли: „Давш и родител>и щетету име Занфир, варщ анта имена Замфир ·
Завид не 6oje се више, да he му И Б. 18; 81, 82, 84, (88).
наудити каки зли дуси; та дщете Зара, од Захарще, Замфир, итд. *
je и онако извргнуто зависти, н>ему 11, 70, 75, 76, 91.
сви завиде, чему дакле да му осим Заран, изведено од З ар (а)+ ан ·
тога завиде зли дуси? Мислим да ОБ. 33.
Завид значи »cui invidetur«“ . Ово Заре, в. Зара * НСЗ. VIII, 670; 3, 10,
име je забележено у многим сло­ 47, 60, 75, 77, 84— 88, 91, 92.
венским средььовековним спомени- Зарща, варщ анта имена Захарщ е *
ц им а * РК С ; СНИ . 55; (11),(14)(45). П СХ . 134; СУБ. 318; Н С П . 15;
Завида, варщ анта имена Завид * BP; СТ. XXX; Р К Д ; Н СС . 196;
ОБ. 21; С Н И . 55; (11), (14). 1, 3, 7, (9), 1 0 -1 8 , (19), 21, 23, 24,
Завир, исто име као Зафир само je 26, 32, 34, 35, 37, (38), 39, (40), 43—
ф > в · 72. - 4 7 , (48), (50), 51, (52), 54, (55), 56,
Завиша, од Завид * СБ. 95; СП. 63; 57, 61—67, (69), 70—73, 76, 77, 79,
П К. 447; МСС. 187; СУБ. 353; 80, 82, 84— 90, 91, 92.
УШС. 154; ВР; М ПХ. 202; СНИ . 55; Зарще, варщ анта имена Захарще *
П О Л . 21. XII 1973; 1—3 ,7 ,1 0 ,(1 4 ), Н С С . 121; 1, 3, (5), (9), 10, 12— 14,
(22), 26, 32, 33, (40), 42, 47, (50), 51, (15), 16, 17, 19, 21, (22), 23, 26, 27,
53—55, 60, 66, 72, 76, 79, (86), (87), 31, 34, 37, (38), 39, 43, 47, 57, 60,
88 (64), 65, 72, 76—79, 82—88, 91, (92).
---- Загор, * ОБ. 188. Зарко, изведено од Зар(а) + ко *
Загорац, изведено од З аго р + а ц * Р К Д ; НСС. 128; 3, 14, 23, 68, 73, 82,
ОБ. 53; ЗН. III, 331. 83, 85—88, 90, 91, (92).
Загорина, изведено од Загор+ и н а * Заро, в. Зара · ВР; 3, 5, 16, 39.
ОБ. 234. Зафа, од Зафир * СУБ. 42.
Загорица, изведено од Загор+ и ц а * Зафир, варщ анта имена Замфир *
ОБ. 99. ЗН . Ill, 332; Р К Д ; НСС. 160; 3, 11,
Зака, од Закарще, Светозар, и тд. * 72, 73, 82, 83, 86—88, (92).
СПШ 63; РК Д ; П ОЛ. 29. X 1973; 10, Заха, од Захарще * 58.
(11), 49, 50—53, 63, 65, 72, 73, 77, Захар, од Захарще * НСП. 12; 6, (54),
79, (80), 81, 82, 84— 88, 91, 92. (56).
Закар, од Закарще, иди исто име као Захарщ, варщ анта имена Захарще *
Захар у коме je х > к · (54). 47, 49, (52), 54, (56).
Зако, в. Зака * И Б. 21; 3, 10, 14, 15, Захарщ а, варщ анта имена Захарще *
(16), 26, 39, 43— 45, 47, (68), 72. Р К С ; С П . 64; ЗН. III, 332; П К . 449;
УШС. 114; И С. 162; КШ. 64;
Зале, од Захарще, Зафир, итд. * М П Х. 202; 3, (9), 12, 14, 16, 17, 21,
■ (35),
(35 77, 79. (36), 43—45, 47, 49, 51, 67, 72, 79,
Ö Зам( грч. σάμφειρος - минерал 00__об
86 — 8 8 . „
сафир * СП. 64; (70), 77, 81, 82, 84, Захарще, хебр. Zěkarjah - бог се
(86), (87), 88, (89), (90). помин>е, име библщског пророка *
Зане, од Занфир * 86—88. И Б . 44; СП. 64; УШС. 93; Н С С . 142;
ЗВЕЗДАН 96 ЗЛИН

1, 3, (7), 8, (9), 11, 12, 15, (16), 17, Злата, од Златимир, Златослав, итд.*
18, 21, 23, 24, 30, 31, 33, 37—39, (40), СНИ . 55; 10—12, 30, 49, (52), 55,
43, 46, 47, (48), 49, (50), 51—56, 58, 60, 61, 79.
61—63, (64), 65—68, 73, 79, (80), Златая, изведено од корена зл а т + а н ,
81, 82, 85—88, (92). в. Златко * ЗН. III, 333; СП. 64;
О Звездан, изведено од именице М ПХ. 202; СНИ . 55; 1—3, 5, 8, 9,
звезд(а)+ан . Корен овог имена je 11, 17, 18, 23, 30, 32, 33, 37—39,
посведочен у старом слов, сложе- 43, 46—50, 52—58, 60, 61, 63—68,
ном имену Звездодраг, в. женскеу 70—73, 77, 82—92.
име Звездана ** НСЗ. I ΙΓ’ Ϊ Λ /ΪΤΤ /СТА
VIII, 670;'.1 ОЗлатибор, име планине узето за
СТ. XXXIII; МПХ. 202; 9, 10, 18, лично име, а може бити и да je сло­
33, 36, 39, 56, 60, 61, 63—65, 67, 68, жено према именима типа Велибор,
70—73, 75—91. Милибор, итд. * 11, 14, 15, 19, 30,
<о Звонимир, сложено име од словенских 36, 49, 54, 56, 58, (59), 60, 63— 67,
основа. Тако се звао крал, Хрватске 70, 72, 75—82, 86—88, 90—92.
крунисан 1076. године. Ово име су 3.iarHBoje, сложено име настало у
Срби прихватили од Хрвата. * новще време према именима типа
М ПХ. 202; 1—3, 7, 9— 11, 18, 21, MHflHBoje, PaflHBoje, итд. * НСС.
26, 30, 31, 33, 3 6 -4 0 ,4 6 —49, 56—58, 109; 11, 72, 73, 76—80, 82, 86—88.
60—68, 70—82, 84— 92. Златимир, сложено име настало у
Звониша, хипокористик од Звони­ новще време према именима типа
мир * 64, 79. Владимир, Радимир, итд. * ПОЛ.
Звонко, хипокористик од Звони­ 5. I 1973; 16, 17, 30, 39, 40, 53, 54,
мир * 1—3, 7, 9— 12, 23, 25, 30, 56—60, 63—67, 77—79, 81, 82,
32—34, 3 6 -4 0 ,4 3 ,4 4 ,4 6 —51, 54—56 85—91.
58, 60, 61, 63—68, 70—72,74, 76—82, Златислав, сложено име, в. Злато­
84—92. слав * 54, 56, 64, 72, 79, 82, 88.
Здравац, изведено од корена здрав + ^ОЗлатмЙ, изведено од корена зл а т +
+ а ц * СП. 64. + и Ь * (37), (39), 79.
Здравица, изведено од корена зд р ав+ Златко, изведено од корена злат-Ь
+ и ц а * К П Б. 8. +КО. * ВР; М ПХ. 202; СНИ . 55;
Здравиша, изведено од корена здрав+ 1, 3, 7, 9— 18, 20—24, 26, 30, 32,
+ и ш а * (16), 23, 24, 60, 64. 33, 36—40, 43, 44, 46—57, 60—68,
Здравко, изведено од корена здрав+ 70—84, 86—?2.
+ к о * ЗН. III, 332; СП. 64; ИБ. 78; Злато, в. Злата * ЗН. III, 333; С П . 64;
П П . 16; УШС. 171; ВР; М ПХ. 202; 10, 14, (58).
СНИ . 55; РК Д ; ГГ. 704; 1 - 4 0 , 43, 3.iaToje, изведено од корена злат -f
44, 46—67, (68), 70—92. + o je, в. Златко * ЗН. III, 333;
Здравол>уб, сложено име настало у УШС. 141; М ПХ. 202; СНИ . 55;
новще време према именима типа РК Д ; 7, 8, (9), 10—16, 28, 37— 39,
Мирол>уб, Славол.уб, итд. * 15, 86, 46—56, 63, 64, 72, 76—82, 88, 92.
87, 90. Златокос, сложено име * Д И П Л . 153.
Златаъуб, сложено име настало у
Здравомир, сложено име настало у
новще време према именима типа
новще време према именима типа
Богол>уб, Драгол>уб, итд. * 30, 37,
Драгомир, Радомир, итд. * 23, 39, 77, 79, 81, 82, 88.
62, 79, 90.
Златомир, сложено име настало у но­
Q Зека, име одмила * 3, 11, 34, (47), вще време према именима типа Д ра­
49, 65, 86Г8Т. гомир, Радомир, итд. * НСС. 193;
Зекан, изведено од З е к (а )+ а н · (3). 21, 30, 36, 37, 39, 52, 54, 56, 59,
Зеко, в. Зека * 3, 10, 11, 13, 14, 16, 60—64, 69, 70, 72, 76— 80, 82, 85—90,
17, 23, 26, 27, 30, 34, 43, 44, 47. 92.
0 Златослав, сложено име од словен­
Зелодраг, сложено име од словен­
ских основа Koje нще посведэчено
ских основа * ДХ. 27; СНИ . 55.
у нашим HajcTapnjHM изворима, али
Зелжо, име по 6oja, слично као je у чешким документима забеле­
Црвенко, Жутко, П лавш а итд. * жено 1224. године * 22, 30, 79, 80,
(10), (14), (16), (47). 82, 88.
Зла]а, од 3naToje, Златомир, итд. · О Злин, заш титно име као Злоба, в.
89. » Злина * РКД.
ЗЛИНА 97 ЗУЛЕ

о Злияа, в. Злин. О во старо словенско Зорясав, исто име као Зорислав само
заштитно име бележе и чешки je л нестало иза с * 9, 79, 80.
споменици у XIII веку * Д И П Л . 22;{9 Зорислав, сложено име од словен-
РК С. ских основа * Д Х . М ПХ. 202;
Злоба, именица злоба узета за за­ С Н И . 55; 19, 79, 80, 82.
штитно име. Т. МаретиЬ каже: Ό ЗориЬ, изведено од корена зо р + и й ,
„Н апокон, за имена Завид и Злоба в. Зоран * СНИ.55
не могу никако мислити, да су били Зорко, изведено од корена зор + ко,
надимци, за то ми се чине оба од- в. Зоран * К П Б. 34; СП. 64; С Н И .
више мрскога значен>а. Како Ьемо 55; 3, 11, 21, 60, 73, 86—89, 91.
дакле тумачити речена имена? Тре­ Зоро, в. Зора · ОБ. 40; 33, 41.
ба се cjeTHTH страха, ш то га HMajy Зорун, изведено од корена зо р + у н ,
примитивни л>уди од BjemTHua, од в. Зоран · 62.
злих очщу, од урока, од зависти Зорче, изведено од корена зо р + ч е , в.
наднаравних биЬа . . . (79). Зоран · ОБ. 123.
Зоки, хипокористик од Зоран на­ Зорчо, изведено од корена з о р + ч о , в.
правлен према енгл. именима Зоран · ОБ. 122.
Мики, Цеки, итд. *ВЕЧ. 23. II 1973.0 Зосим, грч. Ζώσιμος - OHaj K o ja
Зона, од Зоран · 73, 88. ужива у животу, име хришйанског
Зоне, в. Зона * 77, 79, 80, 86— 88. светител>а » ЗН. VI, 282; 11, (47),
Зон>а, од Зоран * 3, 10, 72. (54), (56), (71), (88).
Зор, од Зоран, Зорислав, итд. * Зосима, варщанта имена Зосим *
ОБ. 64. (11), (54).
С Зора, од Зоран * 70. Зойа, од Зоран * 89.
Зоран, изведено од словенске основе
Зрно, мушки облик према женском
Koja се налази у именима 3opnBaj,
имену Зрна * ЗН. III, 334; (34), (91).
Зорислав, итд. (зо р + а н ) * Д И П Л .
153; РК С ; К П Б . 55; УШС. 202; Зуб, старо слов, име настало по на-
СНИ . 55; ГГ. 704; 1—44, 46—92. зиву дела главе. Имена са овим
Зорац, изведено од корена зо р + а ц , кореном су забележена у чешким и
в. Зоран * СНИ . 55. руским среднювековним изворима
Зоре, од Зоран, Зорислав, итд. * * ДХ . 14.
СП. 64; 2, (11), 30, 49, (56), (65), 79, Зубан, изведено од корена з у б + а н *
88, 90, 92. ОБ. 175.
Зорета, изведено од корена з о р + Зубац, изведено од корена з у б + а ц *
+ е та , в. Зоран * СНИ . 55; 2, 3. К П Б . 7.
<? Зориво), сложено име од словенских
Зубач, изведено од корена з у б + а ч *
основа * 79, (88), (89).
ДХ . 37.
Зоряло, изведено од корена зор-Ь
+ и л о , в. Зоран * М ПХ. 202; 67, Зула, име одмила * 72.
75, 77. Зуле, в. Зула * 72, 79.

7
и
О Ибра, од муслиманског имена И бра­ РИванчиЬ, изведено од Иванч(а)4-
хим Koje je истог порекла као хебр. 4-Hh * (3).
А брахам. ХришЬани су га давали Иванша, изведено од И ван4-ш а *
као заш татно име * (43), (44), (70). ДХ. 57.
О Ибро, в. И бра * СТ. I; 35, (43), (44). И вахан, изведено од И в(а)4-ахан *
И ва, од И ван * ЗН. III, 334; ОБ. 217; РКС.
СП. 64; ВР; Л Н . 307; 5, 10, И , 15, Ивац, изведено од И в(а)4-ац *
23, 47—58, 60, 63—65, 67, 70, 72—82, К П Б . 538.
84—92. Иве, од И ван * МСС. 173; 3, 23, 33,
И вак, изведено од И в(а)4-ак * 49.
К П Б . 532; (3). И век, изведено од Ив(а)4-ек * Р К Д .
Ивакин, изведено од И вак4-ин * (3). Ивел>а, изведено од Ив(а)4-ел>а * (14).
Иван, П о пореклу исто име као Ивета, изведено од И в(а)4-ета * (16).
JoBaH. У HajcTapnjnM српским спо- ИвиЬ, изведено од И в(а)+ и Ь · (3).
меницима jaвл.a се углавном облик Ивица, изведено од Ив(а)4-ица *
И ван. * Д И П Л . 153; РК С ; ОБ. 6; ОБ. 123; СП. 64; МСС. 9; 3, 11, 18,
С П . 65; АС. 353; И Б. 22; ЗН. III, 23, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 52—57,
334. П К . 449; МСС. 89; К П Б. 6; 60, 61, 63—65, 67, 68,70—72,76—79,
П П . 16; П И . 9; Н СП . 14; В Р; ИС. 82, 85—92.
116; ПСХ. 141; М ПХ. 202; Л Н . 308; Ивичко, изведено од Ив(а)4-ичко *
Р К Д ; ГГ. 704; 1—3, 5— 11, (19), К П Б. 56.
20—24, 26—57, 59—67, (68), (69), И вко, изведено од И в(а)4-ко * РК С;
70—92. ЗН. III, 335; СП. 64; К П Б. 6; И Б. 34;
Иванац, изведено од И ван 4-ац * ВР; ИС. 157; М ПХ. 202; Р К Д ;
Д Х .-48; П И . 13; (3). НСС. 65; ГГ. 704; 1, 3, 7, (11), 21,
И ванда, изведено од Иван-)-да · (3). 23, 37, (38), 39, 43, (47), 48, 49, 57—
С> ИваниГ], изведено од И ван + и Ь * —62, (65), 66, 67, 71, 72, 76—79, (80),
К П Б. 433. 82, 84—92.
Иваниц, изведено од И ван 4-ид * Ивко]е, изведено од HBK(o)4-oje ·
СП. 64. ОБ. 20.
Иваниш, изведено од И ван4-иш * И во, од И ван * ЗН. III, 335; П К. 454;
Р К С ; ОБ. 15; ЗН. III, 334; СП. 64; П И . 13; М СС. 177; ВР; И С. 134;
К П Б . 6; П К . 455; П П . 16; ВР; СТ. XXXVII; ГГ. 706; 1, 3, 7, 9— 11,
МСС. 166; М ПХ. 202; (43), (47). 23, 24, 31, 33— 35, 37—45, 47—49,
57, 58, 80, 61, 67, 71, 72.
Иванко, изведено од И ван 4-ко *
H eoje, изведено од Hß(a)4-oje *
Р К С ; Д И П Л . 107; ОБ. 3;3H . VI, 282;
П К . 451; П П . 16; М СС. 175; , ДХ. 5; РК С ; ЗН .Ш , 335; 23, (43), 49.
К П Б . 41; СП. 65; СТ. LIV; НСС. 201; Ивош, изведено од И в(а)4-ош *
3, 7, 11, 23, 33, 36, 37, 39, (43), 57, МСС. 172; 3, 58, (65).
59—61, 73, 77, 79, 88, (92). Ивуш, изведено од И в(а)4-уш * 3.
Иванча, изведено од И ван4-ча * 3, Ивча, изведено од И в(а) 4-ча * 78,
(60), 77, 79, 80. 79, 89.
Иванче, изведено од И в ан + ч е * 23, Ивче, изведено од И в(а)+ че *
(44), 77, 79. ОБ. 188; П П . 16; СП. 64;
ивчин 99 ИЛИЧКО

Ивчин, изведено од И вч (а)+ и н * И кац, изведено од И к(а)+ ац * ОБ.29.


РКС. И ко, в. И ка * ОБ. 338; ГГ. 705; 2— 5,
И вш а, изведено од И в (а)+ ш а * 14— 16, 23, 24, 33—35, 38—40, 43,
ОБ. 35; 47, (53), (54). 44, 72.
Ившина, изведено од И вш (а)+ ина · Икодин, варщ анта имена Никодим *
И га, од И п ьат, Игн.атще, итд. * ГГ. 704; 23, 37, 39, 60, 70.
ЗН. VI, 282; 70, 87, 88, (92). И ла, од Иларион, И лщ а, итд. * 65,
И п ь а , од Игвьат, Игн>атще, итд. * 70, 79, 80, 88.
СП. 65; ВР; 46, 47, 53, 54, 73, (77). Иларще, грч. Ίλάριος < Ιλαρός-весео,
Игн>ат, од Игн>атще * Д И П Л . 153; HacMejaH, календарско име * СП.
ОБ. 40; СП. 65; К П Б . 133; И Б. 38; 65; 7, (37), (47), (88), (92).
Н СП . 12; УШС. 86; ВР; И С. 118; Иларион, грч. Ίλαρίω ν < Ιλαρός -
ПСХ. 134; М ПХ. 202; РК Д ; - весео, HacMejaH, календарско име
Н СС. 128; 1, 3, 6, (7), 10, 13, 14, 16, * ЗН. VI, 284; РК С ; 7, (9), 11,
17, 20, 22—34, 36, (38), 40, 46—58, 12, 17, 31, (41), (47), (53), (54),
(59), 6 0 -6 3 , (64), 65—68, 72, 75—81, 55, (56), 88, (92).
86, 87, (90), (92). И лац, изведено од И л (а)+ ац * (3).
И пьатщ , варщ анта имена Игн>а- И ле, од И ларион, Илщ а, итд. * ВР;
ra je * КШ. 63; 13, (14), 47, (54), (56). П О Л . 22. II 1973; 3 ,4 , 6, 11—14, 31,
И пьатщ а, варщ анта имена И пьа- 35, 38, 49, 58, 77, 79, 88.
тще * ЗН. III, 335; КО. 71; ВР; И лета, изведено од И л(е)+ ета * 3,
Н СС . 123; 2, 3, 6, 8, (9), 11, 13, 14, (14), 77.
20, 24, 49, 57, 60, 67, 82, 86, 87. Илеш , изведено од И л(а)+ еш *
0 Ипьаттце, грч. ’Ιγνάτιος < лат. К П Б. 14; ЗН. VI, 284. (47).
Ignatius - (ignis - ватра) име хриш- И лщ а, хебр. ’Elijah, ’Elijähü - Je-
Ьанског светител>а * СП. 65; И Б . хова je Moj бог, библщско име jee-
38; ВР; НСС. 145; 1—3, (5), 7, (9), pejcKor пророка * Д И П Л . 153; РК С ;
10— 18, 20, 23, 30—34, (37), (39), ОБ. 6; И Б. 18; ЗН. III, 340; КПБ. 16;
40, 46—49, 51, 53, 54, 56, 57, 62, 65, СП. 65; П К . 449; КО. 68; МСС. 42;
66, (67), 70, (71), 72, 76, (77), 82, УШС. 87; ВР; ПСХ. 134; МПХ. 202;
86— 88, (92). Л Н . 323; ГГ. 704; 1 - 4 4 , 46—68,
И п ьо , в. И п ь а * ВР; ПСХ. 146 70— 92.
Н СС. 120; 2—5, 7, 8, (9), 12— 18, Илщ'ан, изведено од И лщ (а)+ ан *
(19), 20—24, 33, 40, 41, (43), (44). 3, (14).
И го, од И п ьат, И пьатщ е, итд. · И лщ аш , изведено од И лщ (а)+ аш *
, ркд. РК С ; О Б. 29; СП. 65; К П Б. 593;
J Игор, рус. име И горь — стара по- 3, (11), (14), (43).
3ajMHua из скандинавских je3HKa Илщашина, изведено од И л щ аш +
* 1, 3, 5— 11, 15— 18, 20, 24, 28, + и н а · (3).
30— 34, 37—39, 42—44, 46—56, Илщашко, изведено од И л щ аш + к о *
60—64, 68, 70, 72, 76, 78—82, 86— ЗН. VI, 258; 3, (14).
—88, 92. Илщетина, изведено од Илщ (а) +
Играш, изведено од именицеигр(а)+ + етина · (3).
+ аш · ОБ. 158. Илщица, изведено од И лщ (а)+ и ц а *
Игрутии, изведено од именице СУБ. 229; 3, 5, И , 15.
игр(а)+утин према именима типа И лика, изведено од И л(а)+ и ка
Драгутин, Милутин, итд. · П ОЛ. *(3).
10. III 1973. Илин, изведено од И л (а)+ и н *
Щ ан , в. И1)ешко · ОБ. 36. ОБ. 120; К П Б . 494.
Щ еш ко, в. Щ а н · ОБ,- 36. Илинко, изведено од И лин+ ко или
Изидор, варщ анта имена Исидор * И л(а)+ и н к о * ОБ. 142; К П Б. 540;
3, (5). 3, 7, 11, 15, 43, 44, 46, 47, 75.
О И зраело, хебр. lis ’rä’el - бог влада, Илий, изведено од И л(а)+ и й , или
библщско име * (79), (80). од И л щ (а)+ и Ь · К П Б. 6.
И ка, од Иван, И лщ а, итд. * ВР; Илица, варщ анта имена Илщица,
Р К Д ; 3, 10, 18, 65, 72, 73, 77—82, или изведено од Лл(а) Ьица * Р К Д ;
84, 86—88. (3).
Икан, изведено од И к(а)+ ан * Иличко, изведено од Ил(а) + ичко *
П ОЛ. 3. X I I 1971; 3, (14), 15,38, (43). ВР; 3, 43.

7
ИЛКАЦ 100 И ЬА

И лкац, изведено од И л к (о )+ ац * Исаще, варщ анта имена Исащ а ·


О Б. 109. СП. 68; ВР; 3, 7, 14, 16— 18, 20, 36.
И лко, изведено од И л (а)+ к о * 11, (47), 54, 56, 63, 78, 82, 87, 88.
14, 17, 31, 33, 40. Исаиле, варщ анта имена И сащ а ·
Илисща, варщ анта имена .Гелисща * , Р К Д ; 70, 82.
Н СС. 79; 23. Исаило, варщ анта имена И сащ а ·
И ло, в. И ла * (14). ЗН . III, 341; ВР; ПСХ. 135; 1, 3,
И лча, изведено од И л (а )+ ч а * ВР; (5), 8, (9), (15), 16—18, 20, 34, 36,
(64), 79, 88. (37), 38, 39, (57), 60, 61, 65, 66, 68,
И лчо, изведено од И л (а)+ ч о * 79,, 71, 72, 75—79, 88, 90, 92.
88. С И сак, хебр. Ii^häq - он he се CMejaTH,
Илцо, изведено од И л (а )+ ц о * библщско име * ЗН. III, 341; С П . 68;
ГГ. 705. П К . 448; И Б . 21; УШС. 91; ВР;
Ил>а, од И лщ а, упоредни облик са ИС. 157; КШ. 61; 1, 3, (5), (9), 10,
И ла * СП. 65; 3, 5, 10, 15, 21, 47, (11), 14, (15), 21, (34), (37), 38,
70. 39, 46— 57, (59), 61, 63, 73, 82, (86),
И.ъаш, изведено од И л>(а)+аш · (87), 88, (92).
К П Б. 450. И сакщ а, варщ анта имена Исакще ·
Ил>ща, варщ анта имена И лщ а · (45). (16), (24)
Ил»инко, изведено од Ил>(а)+инко * Q Исаки)е, грч. Ίσαάκιος < хебр.
43, 44. Ii§bäq, в. Исак · (14), (15), (37), 67,
Ил>ка, изведено од Ил>(а)+ка · (68), 88, (92)
Р К Д ; 70. Исаи, изведено од И с (а )+ ан *
Ил>ко, изведено од Ил>(а)+ко * 12, ОБ. 241; (3), (5).
20, 43. Исачина, изведено од И сак · (3).
Ил>о, в. Ил>а * BP; НСЗ. VIII, 668;-*- Исачий, изведено од Исак * (3).
3, 14, 20, 21, 43, (45). (Q Исидор, грч. ’Ισίδωρος - дар бо-
И.ъча,* изведено од Ил>(а)+ча гин.е Изиде, староегипатске заш-
НСЗ. VIII, 670. титнице земл>орад 1ье, име хриш­
Ине, од Инослав, ИноЬентще, итд. * Ьанског светител>а * ЗН. VI, 285;
(87). СП. 68; И Б. 34; КО. 70; УШС. 87
О Инокентще, грч. Ίννοκ έντιος < лат. И С. 125; М ПХ. 202; Г Г. 704; 3, 5,
Innocentius - непорочан, име хриш- 7, 8, (9), 10,11,14— 18,32,33,37—39,
Ьанског светител>а * 17, 18, 33, (37), 46—58, (59), 60—66, 70, 73, 75, 76,
(40), (41), (47). 79, 80, 82, 85—88, (91), (92).
Иносав, исто име као Инослав, само Исица, изведено од И с(а)+ и ц а · (3).
je л нестало иза с * РКС. Искрен, изведено од основе првог
£) Инослав, сложено име од словен­ дела сложеног имена Искр(осав) 4-
ских основа * Д И П Л . 153; РК С ; + е н * НСЗ. VIII, 237; 86, (87), (91),
МПХ. 202; СНИ . 55; 49. (92).
ИноЬентще, варщ анта имена И но­ Искросав, варщ анта непотвр^еног
кентще * ЗН. VI, 285; 11, 18, 77—79. слов, имена Искрослав * К П Б. 379.
Инош, изведено од корена Kojn je у Исо, в. Иса * СП. 68; ИС. 116;
сложеном имену Инослав и нас­ Н СС . 122; ГГ. 705; 3— 5, 8, (9), 10,
тавка -ош * Д И П Л . 153; РК С; 14— 18, (22), (24), 38, 43, 44, 47, 49,
СНИ . 55; (43). 82.
О Ираклще, грч. Η ρά κλειος - Хе-
раклов, име хришЬанског светитегьа Истан, корен овог имена je посведо-
* (11), (88), (92). чен у старим сложеним слов, име­
■ζ) Mpmiej, грч. Ειρηναίος - миран, име ним а Истислав и Истислава Koja су
забележена у XII веку у четк и м
хришпанског светите.гьа * НСС. 187;
11, 16— 18, 31, (40), 47, 71, 88. ✓ споменицима · АС. 354.
И са, од Исаило, Исак, Исидор, О И сто к, HajeepoBaTHnje да je превод
итд. * СС. 590; НСС. 111; 3, 10, грч. имена Ά νατόλιος < άναΐολή -
47, (48), 49—51, (52), 53—56, 63, - исток. П о неким изворима )ецаа
73, 77, 79, 82, 86, 87. словенски кнез из 1171. године се
Исаща, хебр. Iěša‘jah - бoжja по- звао Исток * ЗН. Ш, 342; 61, 72, 91.
моЬ, библщско име * ЗН. III, 341; Ийа, од Илщ а, ИноЬентще, итд. *
3, (7), 11, (14), 16—18, 20, 30, (37), П О Л . 19. X 1973; 3, 5, 15, 73, 79, 80,
81, 82, 87, 88. 88 .
иько 101 ишток
ИПко, изведено од И Ь (а)+ к о * 3, 5, Ичо, од И лщ а, Исидор, итд., упо-
40, 73. редни облик са ИЬа, Ицо, итд. * (16).
Ш о , в. И йа * 3—5, 38, 39, 43, 44. Ичота, изведено од И ч (а )+ о та ·
Ина, од Илщ'а, Исидор, итд. * СП. 68.
НСЗ. VIII, 670; (83), (84). Ица, од И лщ а, Исидор, итд., упо­
Ицан, изведено од И ц (а)+ ан · (3). редни облик са ИЬа, Ица, итд. · 73.
Иико, изведено од И ц (а)+ к о * 3, Ицо, в. И ца * 3, 35, 43, 44.
40, 73, 79, 82, 85—88. И ш ток, варщ анта имена И сток *
Ицо, в. И ца · (3). PJA.

—<
J
О JaanaH, назив дрвета узет за лично JaKo, в. J a ra * ОБ. 34; К П Б. 16;
име. К ао основа за презиме Ja5- С П . 113; Н СП . 21; (14), 43, (44), 45.
ланий ово име се jaen>a вей 1382. Q Лаков, хебр. Ia‘qöb - пратилац, би-
године * СП. 113; М ПХ. 203; блщско име * ЗН. III, 342; СП. 114;
Р К Д ; 3, 10, 14, 18, 33, 39, 49, 56, К П Б . 280; НСП. 14; УШС. 87; ВР;
60, 66, 67, (68), 71—73, 76, 78, 82, П П . 17; МСС. 86; ИС. 115; ПСХ.
86—88. 146; МПХ. 203; 1, 3—8, (9), 11—21,
О Jaeop, назив дрвета узет за лично (22), 23— 27, 29—35, (36), 37, (38), 39,
име. 1авл>а се у ч етк и м споменици­ 40, 43—47, 49, (50), 51—59, (60),
м а 1212. године * (7), 18, (67), 75, 61—64, 66, 67, (68), (69), 70—74,
77. 76, (77), 79, 81— 83, 85—89, 91, (92).
Даворко, изведено од JiB o p + κ ο , а Лаковац, изведено од Л аков+ац*(3).
може бита и мушки облик према JaKoje, изведено од JaK(o)+oje~*
доста распростран>еном женском ДХ . 60.
имену Лаворка* 60, (75), 77, 79. Лакомир, сложено име настало у
Ja ro , од Лагомир, Jaroui, итд. * (43), новще време према именима типа
44, (67), (71). Драгомир, Славомир, итд. * 3, (44).
Лагомир, сложено име, в. Jaro m * JaKOTa, изведено од Л ак(а)+ота *
(18), 23, 24, 30, 67, (71). ДХ. 55.
Jarom , у племену Куча у IIpHoj Гори JaKina, хипокористик од JaKOB *
je o6n4aj да се ово име flaje детету РК С ; СП. 114; ЗН. III, 342; К П Б. 83;
Koje je ро!)ено после очеве смрти, П К . 452; МСС. 172; И Б . 5; ВР;
или коме je MajKa умрла на поро­ М П Х. 203; 1, 3, 17, 18, (19), 24, 32—
г у . * УШС. 172; П ОЛ. 1 3 .1 1973; — 35, 37, 39, 40, 43, (52), (53), (54),
НСС. 183; 3, 8, 10, 21, J23, 24, 56, 61, 62, (63), 64, (65), 67—69, (70),
28, 30—35, (36), 37, 39, 40, 43, (71), 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, (88),
44, 55, 56, (69), (70), 71, 73. (92).
Jarpo, од 1агомир * 71. Лакшан, изведено од Jaian(a)+aH ·
Ладам, варщ анта имена А дам * (3).
СП. 113. Лалекса, варщ анта имена Алекса *
—■ ^ а д р ан , назив м ора узет за лич­ СП. 114.
но име * 23, 43, 44, 49. Лалисще, варщ анта имена Лелисще *
JaApaHKo, изведено од Д адран+ко * Н СС. 91.
3, 7, 9, 12, 13, 18, 23, 27, 29, 30, 32, Ламандще, * СУБ. 289;
33, 40, 43, 44, 48, 49, 57, 60, 77, 79, JaH, од JoBaH или чешки и пол>ски
88 . облик хебр. имена löhänän *
Ja3a, од Даков * (84). РК С ; НСС. 166; СТ. CLIV; (49).
Jajo, од JaHflpnja · ИС. 172. JaHa, од Ланийщ'е, 1ован, итд., * 75,
JaKa, од JaKOB * ОБ. 26; К П Б . 16; 77.
СП. И З; 70. ЛанаИ, од Ланийще, или грч. Ίαννάκι
JaKHM, варщ анта имена JoaKHM * — хипокористик од ’Ιωάννης *
РК Д . СП. 114; И Б. 5; 86—88.
Лакица, изведено од Лак(а)+ица * Ланайще, варщ анта имена Jamihnje·
К П Б. 71; 33. ЗН. VI, 286.
J А Н А НКО 103 JA P 4 E

Ланайко, изведено од Л анай+ко * Ланкул, изведено од Ланк(о)+ул *


НСЗ. VIII, 670; РК Д ; 3, 11, 39, 53, ЗН. III, 343; СП. 114; К П Б . 56; 3,
65, (68), 73, 74, 76, 77, 79, (80), 82, 77, 79, 86, 87.
(83), 86, 87, (88), 90, 92. Лано, в. Лан, JaHa, JaHe * Р К С ;
Ландра, варщ анта имена Андра * 3, ЗН. III, 344.
(14), 47. Ό Ланош, може бити изведено од Лан(е)
Ландрац, изведено од 1андр(а)+ац · + о ш као Милош, Радош , итд., али
(3). може баги и д а je .jio a x ·
J андраш, изведено од 1ан др(а)+ аш * примльено код нас * ОБ. 7; АС. 359;
(3). СП. 114; К П Б. 148; П К . 449; И Б . 64;
•Хандре, варщ анта имена А ндэе * ПСХ. 148.
НСС. 179; 3, 5, (7), 8, (9), 11, 14, 15. Ланошилэ, изведено од Л анош +ило *
JaHApeja, варщ анта имена А ндруа * СУБ. 42;
СП. 114; 3, (9), 14. Ланул, изведено од JaH (e)+yn *
Ландрина, варщ анта имена Андрща * ЗН. VI, 286; СУБ. 229; 79.
15, 16. Лануш, изведено од Л ан(е)+уш *
Ландрина, изведено од 1андэщ (а)+ СП. 114; СУБ. 164; МСС. 168; 79.
+ и ц а * 3. Ланча, изведено од Лан(е)+ча *
Ландро, варщ анта имена Андро * ОБ. 49; СП. 114; ИС. 177; 73, 79,
НСС. 148; 3, 5, 6. (82), 83, 84, 86—88.
Jane, грч. Ίά ννη ς хипокористик Ланче, изведено од Лан(е)+че *
од Ιω ά ννη ς * НСС. 188; 3, 30, 86— ОБ. 52; СП. 114; К П Б. 62;
- 8 8 , (92). СГ. CLXXXIX; Р К Д ; (68), 73, 79,
Ланикще, варщ анта имена Доаники- 82, 88.
je · П К . 454. Ла.'ы, хипокористик од Ланийще,
Ланий, изведено од JaH, JaH(a) +иЬ в JosaH, итд. * ИБ. 68; НСЗ. VIII, 53;
СТ. XII. Р К Д ; П ОЛ. 15. III 1973; 24, 30, (65),
Jaimhnja, варщ анта имена Ланийще * 72, 73, 83, 84, 86—88.
71, 76, 79, 82, (83), 86—88, (90). Ланьат, изведзно од Лан>(а) +-ат ·
Jawihiije, грч. Ίω χννίκιος - носилац НСП. 16; ЗН. VI, 286.
свете благодети, имз хришЬанског Лан>атко, изведено од Л а а а т + к о *
светител>а * ЗН. III, 343; ПК. 451; (46)
ИС. 144; СТ. XXXIV; РК Д ; НСС. Лашо, в. J a a a * 14, 71, 73.
140; 3, 14, 16, 17, 30, 36, 37, Лара, од Ларослав · ДХ . 50.
(39), (40), 51, 61, 62, (6Ф), (65), 66, б>Ларан, изведено од корзна j a p + а н
67, (68), 70, (71), 72—74, 76, (77), в. Ларэслав идя туд v aran <
78, 79, 81, 82, 86—88, (92). сп е р с . уаг - прщател. * Н С С . 43;
Ланийко, изведено од Ланий+ко (60), (90).
• (68) Ф О Ларац, изведено од корена j a p + a u
Ланиш, изведено од JaH, Лан(а)+иш * в. Japocnae * НСЗ. VIII, 295.
П К. 448; СУБ. 40. Ларга, варщанта имз>>а Jo p ra * Р К Д .
Ланнела, изведено од Л анк(о)+ела * Ларго, в. Jap ra * (68).
(3) Ларе, в. Japa * (77).
Ланкел>а, изведено од Ланк(о)+ел.а Ларило, изведено од корена j a p + и л о
•(3 ). в. Ларослав * (77).
,1анкета, изведено од Ланк(о)+ета · Ларко, изведено од корена ja p + к о
( 3). в. JapocnaB * ДХ. 106; О Б. 249;
Ланкина, изведено од Ланк(о)+ина · СТ. CLXXXI; 10, 77, (79).
(3). О Лармен, грч. ’Αρμένιος - становник
Ланкий, изведено о д Ланк(о)+ий · JepMeHHje, JepMCHHu * СП. 115.
ВР; 3. Ларо]е, изведено од корена ja p + o je
Ланко, изведено од JaH, Лан(а)+ко * в. Ларослав * ДХ. 75.
ОБ. 21; ЗН. III, 343; СП. 114; Ларосав, исто име као Ларослав само
К П Б. 122; П К. 447; И Б. 3; П П . 17; je л нестало иза с *РКС.
ИС. 134; Н СП . 15; МСС. 69; С?Ларослав, сложено име од словен­
ПСХ. 148; М ПХ. 203; Л Н . 315; ских осн ова* ОБ. 300; М П Х. 203;
ГГ. 704; 1—5, 7— 12, (13), 14—24, РК С ; СНИ . 55; П О Л . 19. V 1972;
(25), 26, 28—32, 35, 37, (38), 39, 7, 12, 18, 21, 39, 54, 61, 62, 80, 82.
40, 42—47, 49, 52—57, 59—68, 70— Ларче, изведено од корена ja p + че
— 83, 85—90, (91), 92. в. Ларослав * РКС.
JACA 104 JEBTO

Ja c a , од Joacatj) * СП. 115. О JeepeM, хебр. ’Efraiim — библщско


Дасаф, варщ анта имена Доасаф * име jeflHor од Bofja старог израел-
С П . 115. ског племена. Мисли се да je име
О Ласмин, тур, yasemin < перс, уа- сирщског порекла * ОБ. 30; СП. 115,
semln — назив цвейа. Мушко име ЗН. III, 345; КО. 69; ВР; ПСХ. 135;
je настало према женском имену УШС. 87; КШ. 60; М ПХ. 203;
Дасмина * 18, 21, 23, 60. AM . 59; 1 ,3 , (5), 8, (9), (11), 14, (15),
Ласминко, изведено од Дасмин+ко * 16, 17, 23, 24, 27, 29—32, 34—40,
П О Л . 5. I 1972; 7, 12, 18, 21, 30. 43,44,46— 50, 54, 56,57, (59), 60—67,
Q JacoH, грч. Ί ά σ ω ν —име из грчке (68), (69), 70—79, (80), 82, 86—89,
митологщ е, а и календарско име * (90), 91, 92.
С П . 115; (38). ' JeepeMHja, изведено од 1 еврем + щ а *
Ja h a , од JaluiM · Р К Д ; 70. (54), (72), (79).
JahHM, варщ анта имена Аким * JeepeMHje, изведено од JeBpeM+Hje *
ЗН. III, 344; СП. 115; И Б. 99; 14, 23.
П СХ . 137; Р К Д ; НСС. 121; (7), (9), Jeepo, од JeBpeM * (16).
(11), 18, 21, 24, (38), 39, 43, 44, 49, Jeepociije, варщ анта имена JeBpo-
51, 61, 62, 67, 70, (71), 76—79, (80), сим * 23, (90).
83, 87, (88), 90, 91. О JeepocHM, грч. Ευφρόσυνος - радос-
JahKO, изведено од Jah(a)+KO * 65, тан, име хришЬанског светител>а *
77 87 88 1, 3, 16— 18, 23, (37), 61, (77), (80),
Jafi’o , в! Jaha * (37), 70, (71). (88).
Jan e, од JahHM · 87. JeBceBHje, варщ анта имена Евсевще *
Jam a, од JaKOB, Jarah n je, итд. * С П . 116; (11), 18, (37).
ОБ. 71; СП. 115; УШС. 169; ВР; JeBCTaTHj, варщ анта имена Евста-
6, (7), 8, (9), 10, 17, 18, 46, 47,49—56, тщ е * (47), (54).
58, 63, 65, 73, 77, 79, 82, 88. Левстатща, варщ анта имена Евста-
Лашин, изведено од 1аш (а)+и н · тщ е * (86), (87).
О Б. 198. JeecTaTHje, варщ анта имена Евста-
Дашина, изведено од Jain(a) + ина* ■raje * И С. 134; М ПХ. 203; (11),
ОБ. 259. 18, (36), 37, 39, 55, 71, (87), 88.
JajiiKo, изведено од Jam(a)+KO * 58, Левстратще, варщ анта имена Евс-
(87). тратщ е * СП. 116; 78.
Jarno, в. Jam a * ОБ. 33; B P; 1, 5, (9), JeBTa, исто име као Jeфτa само je
14, 15, 18, 33—35, 44. ф > в * ЗН. III, 345; СП. 116;
Левгенще, варщ анта имена Евге- И Б. 98; В Р; И С. 122; AM . 59; 3,
нщ е ♦ 11, (37), 47, 49, 51, 61, 79, (7), (9), 10, 11, 16— 18, 20, 21, 26,
(87), (88), 92. 27, 30, 43, 46, 47, 49, (50), 51, 52,
J obда, од 1евдокще, 1евдоким, итд. * 55— 57, (59), 60, 63—65, 67, (70),
Н СС . 21; 76, (92). 71—79, (80), 81—88, 89, (90), 91,
0 JeBflOKHM, грч. Εύδόκιμος - похва­ (92).
л е н , име хришЬанског светитела * JeBTaH, изведено од 1евт(а)+ан *
Р К С ; 7, 14, 49, 71, 77, 87, 88. ЗН. III, 345; ВР; 14, 16, 17, 20,
Jeel)a, од JeBljcHnje * Р К Д ; 72, 73, 79, 23—32.
(92). JeBTHMHj, варщ анта имена Евтимщ *
JesIjeH, од JeBÍjeHnje * Н СС. 59; СУБ. 237; КШ. 55; (46), (47).
(14), 37, 67.
Jeet)eHHje, варщ анта имена Евгенще · JeBTHMuje, варщ анта имена Евти­
С П . 116; И С. 121; РК Д ; М ПХ. 203; м щ * СП. 116; ЗН. III, 346; УШС. 86;
36. МСС. 54; И Б. 98; И С. 127; КО. 68;
М П Х. 203; (7), (9), 14, 18, 20, 21,
JeeljHje, од JeBÍjeHHje * 73. (37), 46, 47, 51, (52), 55, 56, (60),
JeBl)o, од JeBÍjeHHje * ЗН. III, 345; 66—68, (70), 71, 73, 81, 83, 87, 88,
Н СС. 126; 14, 15, 37, (38), (39), 67, 90, (92).
68. JeBTHMHp, сложено име од JeBTa (хи­
Ď Левлогще, грч. Εύλόγιος - благора­ покористик од JeBTHMHje) и слов,
зумен, име хришЬанског светите- основе м ир * 15, 76, 79, 80, 88, 90.
л,а * СП. 115; (37). JeBTO, в. JeBTa * ЗН. III, 346; ВР;
Jeepa, од JeBpeM * (47), 66, 71, 76, И С . 169; Н СС. 128; ГГ. 704; 1, 3,
77, 79, 82. (5), 6, (7), 8, (9), 1 0 -2 4 , 26—35,
JEB TO H H JE 105 JEC TPO TH JE

(36), 37—40, 43, 44, 47, 49, 57, 59, Лелисав, мушки облик према жен-
61, 66—68, 70—72, 73, 88, 92. ском имену Лелисава · (24), (64),
JeBTOHiije, изведено од Левт(о)+ (65), 72.
+ о н щ е према именима типа Пет- Q Je лисе], хебр, ’Effiä' - бог je спа-
p O H n je, Софронще, итд. * C T. CVII. сител., библщско име · СП. 117;
JeBTpaTuje, варщ анта имена Левс- СУБ. 256; ЗН. III, 347; (46).
тратщ е * СП. 116. Лелисща, варщ анта имена Jenncej ·
Ледво, име je постало од прилога 19.
jeflBa, а значи да je дете jcnea до- Лелисще, варщанта рйена Jenncej ·
чекано * 14, 15. НСС. 37; 28, 47.
_ Лединко, * ОБ. 290. Лелке, изведено од Лел(о)+ке ·
Ледрен, * П О Л . 21. I 1973. ОБ. 38.
Леж, назив животшье узет за име Лелко, изведено од Лел(о)+ко *
као Вук, Лав, Лисица, итд. * ДХ. 25. ОБ. 37; СТ. XXVIII.
Лезда, од Лездимир · ОБ. 107; ВР; Лело, в. Леле * (14), (16), 24, 39.
И Б. 98; 54, 56, 65, 72, 79, 82, 88. Лел>ашин, варщ анта имена Лелашин *
О Лездиво], сложено и v e од словен­ СП. 117.
ских основа * ОБ. 30; СУБ. 226. Лепто, исто име као Лефто само je
О Лездимир, сложено име од словен­ ф > п * ВР.
ских основа · СП. 116; ЗН. III, 346, Лера, од Леврем, Леремща, итд. ·
П К . 455; К П Б. 524; ВР; 11, 18, Р К Д ; 70.
38, 54, 56, 68 ,72, 88. Лере, в. Лера · Н СП . 18.
Лездо, в. 1езда · ВР. О Леремща, хебр. lirm ěiáhu - бог по-
Jeja, од Георгще, Леленко, итд. · (16). диже, библщско име старозаветног
Ле^о, в. Jeja · ПСХ. 140; 16. пророка * РК С ; СП. 118; ЗН. 111,350;
Леко, од .1елисще, Лефтимщ, итд. · И Б. 98; П К . 449; УШС. 105;
ЗН. III, 346; ВР. МСС. 187; ВР; ИС. 170; КШ. 56;
<-> Лелад1це, грч. Έ λλά διος < 'Ε λλάς - AM. 60; 38, 39, 54, 56—68, 70—92.
Грчка — име хришйанског свети- Леремще, варщанта имена Леремща *
т е л а · СП. 116; НСЗ. VIII, 657. И Б. 59; ВР; НСС. 126; 32, 47.
ЛелаЬко, изведено од Лел(о)+айко · Лерка, изведено од Лер(а)+ка ·
СТ. XX. ОБ. 263.
Лелаш, изведено од Лел(о)+аш · (14), Леркан, изведено од Лерк(о)+ан * (3).
(16). Лерко, изведено од Лер(а)+ко *
Лелашин, изведено од Лелаш +ин · И Б . 98; СУБ. 371; ВР; НСС. 140;
СП. 117; ВР; НСС. 39. (3), 20, 38, 39, 47, (54).
Леле, од Леладще, 1елен, итд. * 7 9 , Лермен, од Лерменин * ОБ. 149.
87, 88, 90. _ # С Лерменин, етноним узет за лично
О Лелеазар, хебр. ’E l'äzär — бож]а по- име, в. Лармен * ОБ. 271.
мой, библщско име · СП. 117. Леро, в. Jepa * (3), (5).
ф Лелен, може бити да je ово мушки Лер<че, изведено од Лep(a)+oje ·
облик женског имена Лелена, или je ^ С П . 118.
назив животин>е узет за лично имеЮ Лероним, грч. 'Ιερώνυμος - свето
као Вук, 1еж, Л ав, итд. · СНИ. 55; име, календарско име * (54), (64).
П О Л Л. I 1973; 28, 79, 80, 82, 86, : Леросим, варщ анта имена Левросим *
(92). ВР.
Р Лелений, изведено од Лелен+ий · Лерослав, сложено име од хипоко-
СНИ . 55. ристика Jepa и слов, основе слав
Леленко, изведено од Лелен+ко * (39).
СП. 117; М ПХ. 203; НСС. 174; О ЛеротеЭ, грч. Ιερόθεος - богом ос-
Р К Д ; И , 15, 16, 65, 72, 73, 79, вейен, календарско име * И Б . 98.
82, 88. Леротще, варщ анта имена JepoTej ·
Лелесща, варщ анта имена JeflHcej · И С. 145; СТ. XVII; Р К Д ; Н СС . 65;
BP; СТ. CXXVI; 54, (65). 54, (60), (64), (68), 88.
Лелесще, варщ анта имена Jenncej Лестрак, од Лестратще · ВР.
ВР; И С. 132; М ПХ. 203; (39), 4 7 .0 Лестратще, грч. Βύστράτιος - до-
Лелимнр, сложено име у коме je бар B o j m i K , име хришйанског све-
први део основа имена Лелен, а дру- тител>а · (79), (88).
ги део слов, основа мир · НСЗ. Лестротще, варщанта имена Лес-
VIII, 671; (90). тратщ е · (39).
JE T A 106 Ю ВИХНА

Лета, од Девта · РК Д . Прича je индщског а име Доасаф


Лефемще, варщанта имена Дефти- je сирщског порекла. * С П . 66; (7),
мще · (54), (56), (64). ( 11).
Лефимще, варщанта имена Дефти- О Лов, хебр. ’Ijöb - велика жел>а, биб­
Mnje * НСС. 162; 11, (54) лщско име * СП. 67; ЗН. VI, 288.
Лефка, изведено од Д еф (га)+ка · Лова, од Дован * СП. 66; ЗН. III, 351;
Р К Д ; 70. П К . 447; Н СП . 13; ВР; ИС. 134;
Лефрем, варщанта имена Деврем * 1, 3, 6, 10—13, 15— 18, 21, 23, 30,
СП. 118; ИБ. 98; ИС. 114; ПСХ. 153; 39, 45—92.
7, (9), 11, 14, 18, 28, (37), 38, 47, О Ловаи, хебр. Iöhänän - бог се сми-
51, 54—57, (59), 83, (87), 88, (92). ловао, библщско име. П о пореклу
Лефросим, в. Девросим * СП. 118. je исто као и име Иван * РК С;
РК С ; ОБ. 10; АС. 356; СП. 66; ЗН . III, 353;
Лефта, од Дефрем, Дефтимщ, итд. * К П Б . 5; П К . 451; П И. 16; ИБ. 3;
СП. 119; ИС. 138; Н С П . 17; 3, (9), Н СП . И ; УШС. 85; ВР; ИС. 114;
11, 16, 17, 21, 30, 43, 46, 47, 49, (50), МПХ. 203; ПСХ. 149; Л Н . 19;
52—57, 63, (64), 65, 70, 72, (85), AM. 60; ГГ. 704; 1—92.
76—83, (86), (87), 88, 91, (92). Лованац, изведено од Д ован+ац *
ЛефтимЩ, варщ анта имена Дефти- СП. 67; ВР; 3, (15).
мще * КШ. 56; 11. Лованда, изведено од Дован+ да * 3,
-£>Лефтимще, грч. Βύθ-ύμιος - весео, 5, 12, 14, 15, (16).
добродушан, име хришЬанског све- Ловандека, изведено од Дованд(а) +
ти тел а * СП. 119; СУБ. 264; Р К Д ; + ека * 1 5 .
УШС. 85; КШ. 59; 7, 14, 16, 17, (18), Лованиш, изведено од Д ован+иш ·
(37), (39), 46, 47, (50), 51, 56, 63, 66, ОБ. 6.
(68), 70, 79, 83, 86, 87, (88), (92). Лованиша, изведено од Дован ·+-
Лефто, в. Дефта * ВР; П СХ . 134; 1, + и ш а · ОБ. 91.
3, 7, 8, (9), 11, 14—18, 20—24, 26— Лованко, И)ведено од Д ован+ко *
—40, 43—45, 57, 66— 68, 71. ОБ. 45; К П Б. 162; ПОЛ. 1 .II 1973; 3.
Лецо, од Дефимще, Дефрем, итд. · Лованча, изведено од Дован+ча *
(14), (24). ИС. 166; 1, 3, 12, 14, (60), 77, 79,
Лецко, изведено од Дец(о)+ко · (47). 82—88, (90), 91, (92).
Лсша, од Деврем, Дездимир, итд. * Лованче, изведено од Дован+че ·
СП. 119; ВР; НСС. 25; 3, 10, И , ОБ. 31; СП. 66; 3, 12, (26), 72, 79,
30, 46, 47, 49, 52, 54—56, 60, 63—65, 88, (92).
72—75, 77—79, 85— 89. О Лованчий, изведено од Дованч(а)+
Лешан, изведено од Д еш (а)+ан · + и Ь · ВР; (3).
ПСХ. 148; (15), (16). Лованчо, изведено од Д ован+чо ·
Лешко, изведено од Деш (а)+ко * НСЗ. VIII, 671; ЗН. III, 354.
П О Л . 3. II 1973; 3, 73. Ловач, изведено од Дов(а)+ач * 3.
Лешо, в. Jeina * ЗН. VI, 288; ВР; Ловаш, изведено од Дов(а)+аш * 2,
С НИ . 55; 1, 3, 11, 14, 16— 18, 24, 3, (5), (15), 20, 34, 35, (39), 66.
35, 38, 61. Ловашин, изведено од Доваш-Ьин ·
ОЛоаким, хебр. Ičhójáqlm , - бог по- К П Б. 426.
диже, библщско име * СП. 66; Лове, в. Дова * СП. 67; ЗН. III, 354.
СУБ. 277; НСЗ. VIII, 673; КШ. 57; Ловел,а, изведено од Дов(а)+ел>а *
И Б. 8; (5), (9), 11, (15), 17, 30, 33, 3, (5), (12), 14, (15), 20.
40, (46), 47, 51, (54), 55, 56,63, (65), Ловета, изведено од Дов(а)+ета *
66, 67, (80), 82, 88. СП. 67; ЗН. III, 354; ПОЛ. 8. X II1972;
Лоан, варщ анта имена Дован * И Б. 17, 3, (5), 14, (15), 35, 43, 44, 49, (50), 61.
СП. 66; СУБ. 228; П П . 16; КО. 68; Ловети.ъ, изведено од Довет(а) +ил> ·
НСП. 27; 21, (46), (47), (52), (54), (3).
(56), (63). JoBiija, изведено од Дов(а)+щ а * (3).
О Лоаникще, грч. ’ Ιωαννίκιος - носи- Ловин, изведено од Д ов(а)+ин *
лац свете благодети, име хришЬан­ СП. 67; 14.
ског светител>а * С УБ. 295; (18), © ЛовиЬ, изведено од Дов(а)+иЬ *
33, (40), (47), (54), (56), 75. И Б. 17; ПСХ. 134; Р К Д ; 2, 3, 16,
— Лоасаф, име ^унака из приче Варлаам 17, 38, 39, 66, 68, 72.
и Доасаф Koja je преведена на старо­ Ловихна, изведено од Дов(а)+ихна ·
словенски HajKacHnje у XIV веку. ОБ. 306.
говиц 107 Ю РГАП

Ловил, изведено од Лов(а)+иц * Лока, од Лоаникще, Лован, итд. *


СП. 67. СП. 67; К П Б. 199; 1, 3, 5,10, 11, 15,
Ловица, изведено од -Гов(а)+ица * 30, 34, 47—49, 73, 77.
ЗН. III, 354; СП. 67; П К. 449; Локан, изведено од Лок(а)+ан *
ОБ. 168; И Б. 99; К П Б. 6; ПСХ. 134; О П ; К П Б. 157; НСС. 176; 3, 14,
МСС. 134; ВР; РК Д ; 1— 18, 20—23, 16, 17, 29, 30, 35, 43, (65), 77, 79.
26—40, 42—44, 46—63, (64), 65—68, Локаш, изведено од Лок(а)+аш * 3,
70—92. 34, 43.
Ловичица, хипокористик од Ловица * Локел>а, изведено од Лок(а)+ел>а *
ОБ. 174. 3, (5), (15).
Ловичко, изведено од Лов(а)+ичко · Локета, изведено од Лок(а)+ета *
ОБ. 187. 3, (43).
Ловиша, изведено од Лов(а)+иш а * Локим, варщ анта имена Лоаким *
СТ. LXXII; П ОЛ. 16.111973; ГГ. 704; СП. 67; 3.
2—5, 14— 16, 20, (26), 37—39, 57, Локин, изведено од Лок(а)+ин ·
58, 61, 62, 66, 79, 86—88. ЗН. VI, 291.
Ловишица, изведено од Ловиш(а)+ Локица, изведено од Лок(а)+ица *
+ и ц а * (3). ВР; НСС. 93; 35, 77.
J obko, изведено од Лов(а)+ко * Локо, в. Лока * ОБ. 28; ЗН. III, 355;
С П. 67; ЗН. III, 354; СТ. XXVI; 3, В Р; НСС. 189; 3, 20, 30—35, (39),
39, 66. 4 0 - 4 2 , (44), 45, 48, 69, 73.
J obo, в. Лова * ЗН. III, 354; И Б. 99; Локса, од Локсим * РК Д ;
П И . 16; НСП. 13; ВР; ИС. 134; П ОЛ. 14. XII 1973. 75—79, 86—88.
П СХ. 134; Л Н . 287; ГГ. 705; 1—49, Локсим, * ЗН. VI, 291; ВР; ИС. 160;
55, 57—61, 72, 79, 82. Р К Д ; НСС. 118; ГГ. 704; 3, 14, 16—
- Ловослав, сложено име од основе — 18, 23, 24, 26, 29—32, 34—40, 43,
имена Лован и слов, основе слав* 61—63, 66, (68), 71—76, 79, (80),
72, 79, 88. 85—88, 90.
Ловул», изведено од Лов(а)+ул> · (3). Локсимир, сложено име у комз je
Ловча, изведено од Лов(а)+ча * 77, први део основа имена Локсим, а
79, 83, 84, 86—88. други слов, основа мир * 3, 79,
Ловче, изведено од Лов(а)+че * ( 88 ).
С П . 67; НСЗ. VIII, 671; ЗН. VI, 291; Локула, изведено од Лок(а)4-ула ·
РК Д ; 70, 79, 80, 81, 88, (89), (90), ЗН. VI, 291.
(92). Лоле, од Лован, Локсим, итд. * ОБ. 53;
Ловчета, изведено од Ловч(е)+ета · К П Б. 303; ГГ. 705; 3, 4, (7), 24, 26,
ЗН. VI, 291. 27, 30—34, 38, 40, 43, 44, 48, 49,
Ловчин, изведено од Ловч(а)+ин * 61, 71, 72, 77, 79, 86—89.
СП. 67; (12). Лолица, изведено од Лол(е) + и ц а · (3).
Ловчо, изведено од Лов(а)+чо * Лоло, в. Лоле * 3, 43.
И Б. 99. Лол>е, од Лован, Лордан, итд., упо­
Лопьан, варщ анта имена Огн.ан * редни облик са Лоле · (45).
СП. 67. •СТ'1Лон, рум. име Ion je истог порекла
Лода, од Лован, Лордан, итд. * као и И ван и Лован * СП. 67;
П ОЛ. 11. II 1972; (65), 72, 79, 82. ИС. 177; (47), (54), (77), (79), (80).
О Лоил, хебр. Iö’el - бог га чува, биб-С? Лона, хебр. Iöne - голуб, библщско
лщско име* СП. 67; СУБ. 281. име * СП. 67; И Б. 99; Р К Д ; 2, 11,
(77), (79), (80), 86—88, 91.
Ло]а, од Лован, Лордан, итд. * 1, 3,
Лонакще, варщ анта имена Лоани­
5, 9, 12, 15, 16, (17), 23, 35, 39, 47,
67, 77. кще * СП. 68.
Лонча, изведено од Лон(а)+ча *
Ло]ак, изведено од ЛоХа)+ак · (3). НСЗ. VIII, 671; 79, 80, (83), 84, 87,
Jojan, изведено од Ло.Ка)+ан · (3). 88 .
Логина, изведено од Joj(a)+HHa · (3). Лонче, изведено од Лон(а)+че * 79
80, 87, 88.
Ло]ка, изведено од ЛоХа)+ка * Лопа, од JoeaH * (3).
СУБ. 42. Лопица, изведено од Лоп(а)+ица * (3).
Ло]о, в. Лoja * 3, 4, 12, 14, (26), 67. ^ Л о р га , варщ анта имена Георг V
Лормна, изведено од ЛоКа)+чина · НСЗ. VIII, 676.
(3). Лоргай, в. Лорга * ИБ. 99; 86—88.
Ю РГАЪИЛЕ 108 ЛУЛКО

Jopratrnje, в. Joprah * (91). J ouko, изведено од Лоц(а)+ко *


Jopro, в. Лорга * Н СС. 55; (68). АС. 356; СП. 68; П К . 448; СУБ. 227;
О Лоргован, тур. erguvan < перс, ег- Н СП . 21; 3, (11), 38, 46, 47, 49, 51,
éewun — назив цвеЬа узет за лично 53, 73, 77, 79, (80), 92.
име * 60, 75—77, 79, (80). Лоцо, в. Jona * ВР; И С. 156; 1, 3— 12,
Лорда, од. Лордан * Р К Д ; 70. 15— 18, 20—24, 26, 33, 35, 36, 38, 39,
«О Лордан, хебр. Iarděn — назив реке у 43, 44, 58, 61, 72, 82.
Палестини Koja се помшье у Б иб­ Joiua, од 1ован, Лосиф, итд. * СП. 68;
л и и * РК Д ; AM . 61; ГГ. 704; 2, 10, 3, И , 17.
(11), 18, 21, 30, 31, 33, 36—39, (43), JouiaH, изведено од Л ош (а)+ан ·
4 6 ,4 7,49,51, (52), 53—57,61,63—68, 15— 17, 34, 35.
70—92. JoniKO, изведено од Л ош (а)+ко * 3,
Лорко, варщ анта имена Jopro * (45). 11, 12, 23, 24, 27, 31, 33, 40, 77,
Лоса, од Лосиф * СУБ. 232; СТ. CVII; 79, 82, 86, 87.
5—5, 46, 47, 52, 54, 57, 73, 76,(77), Jouio, в. Jonia * СП. 68;
85—87, 91. П ОЛ. 28. II 1972; 3, 5, 11— 15, 17,
Лосаф, варщ анта имена Лоасаф 29, 33—35, 49, 43, 44.
С П. 68; (9). го Луг, HajBepoBaTHHje да je назив за
Лосив, исто име као Лосиф само je страну света узет за лично име *
ф > в * 3, (37), 46, 56, (64), (65), 68, О Б. 83; СС. 729; (11), 18, 23, 48, 51,
73, 76, (77), (79), 82, 84, 86—88, 92. 53, 56.
- Лосим, од J okchm * Н СП . 23; 3, 47— Луга, од Лугослав * П О Л . 21. X II1973;
—56, 63, 75, 83, 84, 86—88. 53, 63—65, 72, 79, 84.
Лосина, изведено од Лос(а)+ина * Луго, в. Луга * 39.
( 3). О Лугомир, сложено име настало у но-
Лосип, исто име као .Госиф само j e вще време од именице j y r и слов,
ф > п * МСС. 177; Н С П . 135; основе мир под y ra u a je M ранще
П СХ. 135; НСС. 31; ГГ. 704; 3, 23, створеног имена Лугослав * 33, 60,
30—33, 36, 38, 39, 44, 47, 58, (59), 76, 77, 90.
60, 61, 64, 70, 82, 84. О Лугослав, сложено име настало у но-
С ? Лосиф, хебр. lösef - бог умножава, вще време од именице jy r и слов,
библщско име * СП. 68; ЗН. III, 355; основе слав под yrauajeM назива
И Б. 21; К П Б . 575; И С. 124; државе Лугославща * 7, 8, 11, 18,
МПХ. 203; КО. 68; Р К Д ; 1, 3, 5, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 36—39, 43, 44,
7—9, 11, 15, 20, 24, 30, 32—35, (37), 46—48, 53—57, 60—65, 72, 73, 78—
39—41, 46—57, 60, 61, 63, (64), (65), —82, 84— 92.
(66), (68), 70—72,77,79, (80), 81—89, Jyja, од Лугослав, Лулщан, итд. * 24,
92. 64, 72, 79.
Лосица, изведено од Лос(а)+ица * (3). Jyjiiua, изведено од Лу)(а)+ица *
Лоско, изведено од Лос(а)+ко * 3, К П Б. 60.
5, 83, 91. Лука, од Ъ ука, Лулщан, итд. *
Лосо, в. Joca * ИС. 134; НСС. 128; ЗН. III, 356; Р К Д ; 3.
3, 5, 8— 10, 1 4 -1 6 , 23, 24, (26), 39, Лукан, изведено од Лук(а)+ан · (3).
(47), 68, 72. Лукета, изведено од Л ук(а)+ета*(3).
Лота, од Лован * И С. 176; (16), 35, Лукеташ, изведено од Лукет(а)+аш *
44, (79), V92). ( 3).
Лотан, изведено од Л от(а)+ан * (16). Луко, в. Лука · ЗН. Ш, 356; 3, (35),
Лото, в. JoTa * (14), 35. (45).
Лоца, од Лован, Лосиф, итд. * СП. 68; Лукша, изведено од Лук(а)+ша * (3).
. ЗН. VI, 291; И Б. 99; ВР; И С. 1 6 0 ; ^ jy.m jan, лат. Iulianus - Лулщев, име
3, 6, 9, 11, 21, 26, 43, 46—56, 58, 60, хришйанског светител>а * 3, 10, 11,
61, 63, 70—82, 84—92. 23, 46—48, (50), 66, (77), (88).
- Лопан, изведено од Л оц(а)+ан · (3). ^^Л улщ е, лат. Iulius — римско поро-
Лоцика, изведено од Л оц(а)+ика * дично име * УШС. 139; 3, 10, 46,
47, 49, 51, 53, 54, 56, 63, 79, 86, 87. 47, (54), (60), (76), 92.
Лоцина, изведено од Лоц(а)+ина Лулинко, изведено од основе имена
(3). Лулще * К П Б . 33; (3).
Лоцка, изведено од Л оц(а)+ка « Лулко, хипокористик од Лулще *
Н С П . 20; (79), (89). ОБ. 32; Н СС. 107.
jyH A K 109 jyCTHH

Лунак, изведено од корена jyH+ а к Jype, в. Jypa * МСС. 172; НСС. 178;
(прасловенски придев юнъ значи ВР; 5, 15, 23, 33, 47, 67.
млад) * Михаило ДиниЙ, Расшис- Jypiija, изведено од Jy p (a)+ n ja *
лиНи, Зборник радова Византолош- СТ. XLIII.
ког института кн>. 2, Београд 1953, Jypmia, изведено од 1ур(а)+ица *
стр. 141. К П Б . 105; МСС. 9; 33, 47, 77.
JyHOTa, изведено од корена jyH+ота, Jypmiia, изведено од Jyp(a)+ m na *
в. Дунак * СНИ . 55. С УБ. 234; НСЗ. VIII, 673; Н СП . 19;
JyHoina, изведено од корена jyH+ В Р; М СС. 174; СС. 537; 2, 23, (47),
+ о ш а , в. JyHax * СП. 119; СНИ . 55. (59).
Jypa, од Георгще, Jypaj, итд. * JypKa, изведено од Jyp(a)+Ka ·
К П Б . 111; (11), (79). К П Б . 271.
Jypaj, варщ анта имена Георгще * JypKO, изведено од Jyp(a)+KO *
Р К С ; ЗН. III, 356; К П Б. 282; Р К С ; СУБ. 383; ЗН . III, 356;
МСС. 111; (11), (33). МСС. 177.
Jypac, изведено од Jy p (a)+ a c * Jypo, в. Jypa * М СС. 176;
К П Б. 470. Jypoje, изведено од Jyp(a)+ oje *
JypaT, изведено од Jyp(a)+aT * ЗН. III, 356.
МСС. 51.
Jypoiu, варщ анта имена У рош *
Jypau, изведено од Jy p (a)+ a u *
СП. 119; ВР; 20, 23, 24.
МСС. 186.
Jypan, изведено од 1ур(а)+ач · Jyca, од JyCTHH * ЗН. III, 356.
МСС. 51. QJycniH, лат. име Iustinus < iustus
Jypain, изведено од Jyp(a)+am 4 - праведни, име хришйанског све-
К П Б . 41; (10). тител>а * УШС. 133; НСС. 106;
JypauiHH, изведено од Jypain+ и н * (7), 11, 18, 33, (46), (47), (50), 51, (52),
К П Б. 79; МСС. 177; (18). (54), (56), 66, 71, 87, 88, (92).
к
Кажимир, вари ан та имена К азимир Каменко, изведено од К ам ен + ко *
* НСС. 41; 77, 79, 80. УШС. 144; М ПХ. 203; 46, 47, 54,
К азак, изведено од основе првог дела 56, 63, 64, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 88.
сложеног имена К азимир * Каменча, изведено од К ам е н + ч а *
К П Б . 155; (91). (79), (80), (88).
Казимир, сложено име од словен­ Каменче, изведено од К амен Ьче *
ских основа * АС. 354; СП. 68; НСС. 61; AM. 65.
П К . 449; И Б. 99; ВР; М ПХ. 203; К ал о ш , * (40), (41), (44).
(3), 7, 46, 47, 52, 60, 61, 72, 77, 79, Капор, у данашн>е време се ]авл>а
80, 87, 88. као презиме * ДХ . 49.
Kaja, од Казимир, Hmrcmaj, итд. * К ара, тур. kara - црн, а може бити
(3), (10), (11), 4 7 -4 9 , (53), (54). хипокористик од Каранфил * (10),
О Kajmi, хебр. Cain — библщско име * (79), 80, 82, (88).
НСС. 59. Каралампще, исто име као Хара-
— Капица, име je непознатог порекла. лампщ'е само je х > к * (79), (88).
У народ je дош ло преко народне Каран, изведено од К а р (а)+ ан *
песме „С мрт во]воде Kajnne“ * ВР; ОБ. 345; АС. 354; СП. 69; К П Б. 36;
Н С С . 108; (3), 7, 10—12, 15, 18, 23, МСС. 180; М ПХ. 230; НСС. 148;
30, 39, 4 6 -4 9 , (50), 51, 53, 54, 56, (11), (47).
(60), 63, 64. С Каранфил, тур. karanfil < арап,
Ка}ле, хипокористик од К азимир и qaranful < грч. καρυόφυλλσν - на­
Михаило * 72, 73. зив цвейа * Н СС. 27; (71), 72, (79),
Kajo, в. Kaja * 3, 10, 14, 19, 21, (22), (80), (84), (88).
23, 33, 58. Каранфило, варщ анта имена К аран­
KajHO, изведено од K aj(o )+ 4 0 * фил * (83).
ГГ. 705. О Караиа, тур. кагаса — срна или црно-
О Какмуж, сложено име од словенских ман>аст * ОБ. 278.
основа * РКС. Каре, в. К ара * СТ. CLXXVD.
К але, од Казимир, MHKajno, итд. * Карита, од К аритон * 53.
72, 77, 79, 80, (83). Каритан, варщ анта имена Каритон *
Калин, може бити да je настало пре­ 53, (71).
м а женском имену К алина * ОБ. Каритон, исто име као Харитон само
172; НСС. 171; (79), (80). je X > к * (54).
Калопер, може бити сложено од грч- Карко, изведено од К ар (а)+ к о * (79).
ких основа: καλός (леп, добар) и Карле, варщ анта имена К арло * 89.
Πέτρος (Петар) * К П Б . 466; (44), О Карло, старофранцуско име C arl *
(84), (91). ОБ. 184; 10, (26), (28), 53, 43, 44,
60, 72, 76, 79.
К алча, изведено од К ал (е)+ ч а *
Карпа, од К арпос * (53).
П П . 16; 72, 79, 80, (87).
О Карпос, грч. Κάρπος - плод, име
Калче, изведено од К ал(е)+ ч е * 81. хришЬанског светител>а · РКС.
© Камен, именица камен узета као Карча, изведено од К ар (а )+ ч а ·
заш татно лично име. Н ще исюьу- НСЗ. VIII, 668.
чено да je превод грч. имена С Касщан, лат. Cassianus - присвсуни
Πέτρος * 79, (80), (87), 92. придев од C assius (римско поро-
КАШ ИЦА 111 К ОВА Н

дично име), име хришйанског све- Киси]а, од Васкрсща · 16.


ти тел а * AM. 65; 2, (7), (11), 31, Кисо, од К исщ а * 15, (16).
(37), (54), (66). Кита, од Кирил, Крста, итд. * Р К Д ;
Кашица, хипокористика од Касщан ЗН. VI, 293; 70, 73, 79.
• ОБ. 6. Китаи, изведено од К и т(а)+ ан *
Кезо, од Кезун * PJA. НСЗ. VIII, 668; ЗН. VI, 293; Р К Д ; 84,
Кезун, мушки надимак кoj и je Вук 86, 87, (88), 91, (92).
КарациЙ забележио у Llpuoj Г ори * Ките, в. К ита * (91).
ВР; (34), (38), (43). Киго, в. К ита · ГГ. 706.
Kejo, име одмила · (71). КиАа, од Кипрщан, Кирил, итд. *
К еле, име одмила · 35. НСС. 127; П ОЛ. 7. VIII 1972; 3, 10,
Кен>о, име одмила * PJA ; (43), (45). 21, 30, 47—49, (65), (71), 72, 73, 75,
с— Кеша, · ОБ. 130. 79, 82, 85, 88, 91, (92).
Кешин, изведено од К еш (а)+ и н · Кийан, изведено од К и й (а)+ ан * 3,
ОБ. 228. 15, 21, 24, (26), 77.
Кика, од Кирило * (44), 73, 86, 87. КиПо, в. Кийа * 3, 8, 15, 21, 24, (26),
Кикан, изведено од К и к (а)+ ан * 30, 33, 34, 36, 39, 40, 4 3 -4 5 , 72, 77.
СП. 72; 21, 23. КиЬун, изведено од К ий(а)+ун * 14,
Кико, в. Кика * ПСХ. 144; 23, 27, 24, 26, 46—45, 49.
32—33. Кица, од Кирило, Kojnqa, итд. ·
Кикша, изведено од К и к (а)+ ш а * (70), 72, 73.
ДХ. 37. ;'Кла]иЬ, изведено од K naj(o)+H h ·
Кима, од Доаким * РК Д . ОБ. 189.
Кш ьа, од Кирил, Крста, итд. * 70. ' Kjiajo, данас ово име нще познато
Юпьаш, изведено од К ш ь(а)+ аш * али je сачувано у презимену Knajnb,
(43), (44). а Т. Маретий мисли да може бити
Кшьо, в. Кш ьа * 34, 40, 43, 44, (45). хипористик од юьаст, кл»акав. ·
О Кипрщан, грч. Κυπριανός - Кипранин, ОБ. 259.
становник острва Кипра, име хриш­ К лима, од Климент * (79), (80).
йанског светител»а * П К . 448; ИС. Климе, в. К лима * РК С ; (87), (88).
133; (9), И , (18), 33, (37), (39), (40), Климент, грч. Κ λήμεντος<π3τ. Cle­
47, (83), (88). mens - милостив, име хришйан­
Кипро, од Кипрщан * (33). ског светител>а. Je дан од 6pahe влас­
Кира, од Кирило * СУБ. 310; И Б. 99; телина П авла Бакийа из прве по­
10, 11, 53, (54), (56), 79, 88. ловине XVI века звао се Климент.
Кире, в. Кира * ГГ. 706. Климентще, изведено од Климент 4-
С Кирщак, грч. Κυριάκός - недел>ни, + щ е према именима Аксентще,
име хришйанског светител>а * М илентще, итд.* П О Л .24. X II1972;
Д И П Л . 110; П П . 16; И Б . 99; 11, 11, 30, (37), 72, 73, (77), (86).
(37), (47). Климо, в. К лима * 30.
О Кирик, грч. Κήρυκος - проповедник, Клисур, в. Клисура * СП. 70.
име хришйанског светителл * (54), Ό Клисура, грч. κλεισούρα - твр1)ава.
(64). HajBepoBaTHnje д а je ово било за­
с Кирил, грч. Κύριλλος - господарски, ш татно име * СП 70; П К . 451;
име хришйанског светител>а * МСС. 185; (91).
ОБ. 74; СУБ. 239; И Б. 99; КО. 69; КлиЬа, од Клисура * СП. 70.
УШС. 90; КШ. 55; 1, 2, 6— 11, 18, О Клонимир, сложено име од словенс­
33, 34, 39, (40), 46, 47, 49, (52), 53, ких основа * М ПХ. 203; СНИ .
(56), (63), (65), (77), (79), (87), (88), 55; (77), 80.
(92). О Кнез, именица кнез узета за лично
Кирило, варщ анта имена Кирил * име (H ajcrapnje значен>е je главар
СТ. CI; 38, (47), (54), 56, 63. племена. П о мишл>ен>у многих кнез
Кирин, изведено од К и р(а)+ и н · je прасловенска поза]мл>еница из
ОБ. 153. прагерманског) * К П Б. 13.
KupjaK, варщ анта имена Кирщ ак * Кнега, хипокористик од кнез * РК Д .
(7), 47, 49. Кован, могуЬе да je трпни придев
Кирко, хипокористик од Кирщ ак * глагола ковати узет као заштитно
ЗН. III, 359; И Б. 99. име. П рипада истoj категорщ и
Киро, в. К ира * Н СС. 125; 3, 13, 37, као и име Саздан постало од гла­
38, 46, 47, 49, 67. гола саздати. * СП. 70; ИБ. 99; (89).
КОВАЧ 112 КО Н С ТА Н ТИ Н

О Ковач, назив заниман»а узет за лично Koj4HHa, изведено од K oj4(o)+iraa *


име * РК С ; ОБ. 48; СП. 70; ( 3).
Ковлаисав, сложено име * СП. 70. Koj4o, изведено од K o j(a)+ 4 0 ·
К ода, од Никодще * ОБ. 172; О Б. 291; ЗН. VI, 294.
НСЗ. VIII, 671; 58, 64, 65, 70,72—74, К ока, од К озма, Константин, итд. ·
79, 80, 82, 84, 87, 88. НСЗ. VIII, 290; 35.
Коде, в. К ода * 79—82, 88, (89). Кокан, изведено од К о к (а )+ а н *
Кодин, од Никодин * ОБ. 320; (83). 3, 10, 1, 43, 47, (59), (65), 72, 73, 77,
Кодо, в. К ода * (14), (16). 78, 85—89, (92).
К одрат, грч. Κοδρατος < лат. Qua- Коко, в. К ока * 3, 14, 33, 58.
d ratus, име хришйанског свети- К ола, од Константин, Коста, Нико­
т е л а * КО. 68. ла, итд. * НСЗ. VIII, 671; Р К Д ; 65,
Кодро, од К одрат * 33. 72, 73, 76, 77, 82, 88, 92.
Koljo, од Коста, Костадин, итд. * г" К оле, в. К ола * НСЗ. VIII, 668;
(3), (15), (16), (24). НСС. 149; 3, 19, 11, (26), 30, 35, 40,
О К озма, грч. Κοσμασ - свет, украс, 47, 54, 56, 65, 72, 75, 77—79, 85—89,
име хришйанског светител>а * 91, 92.
СП. 383; П К . 450; 30, (47), (48), (49), Кол>а, од Коста, Н икола, итд. ·
К озман, изведено од К озм а под РКД. 10, 30, 44, 47, 52, 56, 70, 79,
утшедем имена Д aмjaн * К П Б. 86 — 8 8 .
383; КШ. 57; (46), (47), (54). Кол>е, в. Кол>а * (45).
Koja, од Константин, К озма, итд. * Кол.о, в. Кол>а * 40, 4, 71.
Р К С ; ЗН. III, 360; СП. 71; К П Б. 272; Кома, од К оман, Комнен, итд. ·
П К . 448; НСП. 24; И Б. 99; ВР; СУБ. 199.
И С. 132; РК Д ; НСС. 33; 3, 10, 21, Коман, варщ анта имена Куман *
46—50, 53, 54, 56, 58, (59), 63, 64, Д И П Л . 153; ОБ. 164; СУБ. 390.
72, 73—79, 84, 88, 89, (90), 91, 92. Команин, изведено од К о м ан + и н ·
Ко]аднн, изведено од K oj(a)-f адин ОБ. 41;
као Миладин, С с а д и н , итд. * Команиша, изведено од К о м ан +
ОБ. 322; СП. 71; АС. 354; М ПХ. 203, + и ш а · ОБ. 182.
3, (7), 12, 15, 21, (22), 33, 37, 43, 60, Комлен, варщ анта имена Комнен ·
61, (71), 72, 75—79, 88, (92). П К . 454; СУБ. 188; МСС. 174; 23,
KojaďHHKO, изведено од К о]адин+ 27, 32, (34), 35, 36.
+ K O * 77. Комлин, варщ анта имена Комнен *
K ojaK , изведено од K o j(a )+ a K * (14), С П . 70.
(16). Комл>ен, варщ анта имена Комнен ·
KojaH, изведено од K o j(a )+ a H * С П. 70; К П Б. 477; 16, 17, 35, 37,
ОБ. 161; СП. 71; 2, 3, (26), 47, 49. 39, 43, 68.
Kojím, изведено од K o j(a)+ a n · ® Комнен, грч. Κομνηνός - име византщ-
ОБ. 123. ске династще узето за лично име
Ко]ин, изведено о д Koj(a)+H H * * С П . 71; К П Б. 133; МСС. 11;
СП. 70; К П Б. 82. П К . 452; П П . 16; И Б. 99; ВР;
KojHc.iaa, сложено име у коме je МПХ. 203; П О Л . 18. I 1973; 2, 3,
je први део Koja < Константин, а 14, 16— 18, 23, 24, 29—37, (39), 40,
други део слов, основа слав · ОБ. 8. (43), (44), (60), 61, 66, 67, 71, 75, 76,
п Kojuh, изведено од Koj(a)+Hft · 82, 86, 87, (88).
ОБ. 280. Комн>ен, варщ анта имена Комнен ·
Kojmja, изведено од K oj(a)+ m ia * (14), 35.
О Б. 23; РК Д ; 3, 34, 35, 43, 46-^19, Комумил, сложено име * ДХ . 26.
(54), 56, (60), 65, 72. Конда, од Костадин * СП. 71;
KojH4, изведено од K oj(a)+H4 · АС. 354; 60.
ЗН. III, 360.
Кондо, в. К онда · (16).
Kojo, в. Koja * ОБ. 39; ЗН. ΠΙ, 360;
ВР; ПСХ. 140; НСС. 128; ГГ. 705; ©Константине, грч. Κωνστάντιος < лат.
1, 3— 5, 7— 10, 12— 18, 20, 21,'(22), C onstantius - nocTojaH, име хриш­
23—26, 28, 30—32, 34—37, (38), (39), йанског светител>а * СП. 71.
43, (47), 58, 60, 69, 72. О Константин, грч. Κωνσταντίνος < лат.
Koj4HH, изведено од Koj4(o)+H H * Constantinus - nocTojaH, име хриш­
Р К С ; ОБ. 136; АС. 354; ЗН. ΙΠ, 360; йанског светите/ьа * С П . 71; КО.
СП. 70; К П Б. 97; И Б. 5; ВР; 12, (43). 71; УШС. 88; И Б. 99; ИС. 116;
КОН ТА ИЗ КОЧА

МПХ. 203; AM. 65; 3, (5), 7— 13, ИБ. 4; П СХ. 144; М ПХ. 203; Р К Д ;
(15), 16—18, 20, (22), 23, 24, (25), AM. 66; ГГ. 704; 1—21, 23—44,
26, 27, (28), 28—33, 36, (37), (38), 46—68, 70—92.
39, 40, 46, 47, 49, 60, 51, (52), 53—57, Костадин, варщ анта имена К он­
60—67, 70—74, (77), 79—82, 84— 92. стантин * РК С ; Д И П Л . 153; ОБ. И ;
Конта, од Константин * СП. 71. СП. 71; К П Б. 37 ; МСС. 175; ИБ. 4;
Конча, хипокористик од Констан­ П П. 16; ВР; Р К Д ; НСС. 138; 1, 3,
тин * ОБ. 89; (88), 92. (5), 9— 18, 20, 21—24, 26—36, (37),
Копан, може бити да je трпни придев (38), 39, 40, 46, 47, 49, 51, 53, 55—57,
глагола копати узет за заштитно 59—62, 64—68, 70—92.
име као Кован, Кушьеи, Саздан, Костан, изведено од К о ст(а)+ ан *
итд. * Д И П Л . 110. ОБ. 184.
О Копил, рум. copíl - дете. К ао име Костандин, варщ анта имена К он­
се jaejba рано у нашим спомеяици- стантин (у новогрчком нт > нд) *
ма па нще исключено да je од овог СП. 71; 23, 36, (47), 64, 67, 72, 73,
имена настало презиме Обилий * 75, 77—79, 88.
Д И П Л . 153; ДХ. 33. Костантин, варщ анта имена К он­
Копча, хипокористик од Проко- стантин * СП. 71; КО. 69; ИС. 134;
пще * 85—88, 91, 92. 2, (14).
Корач, изведено од основе првог Костатин, варщанта имена Констан­
дела непотвр1)еног слов, сложеног тин * 18, 20, 23, 27, 30, 36, (38), 39,
имена Корислав или Корибуд * 61, 67.
К П Б. 14. Костай, изведено са грч. суфиксом
Кореша, в. Корач * ОБ. 65. - ah < - ακης · РК Д .
Корина, в. Корач * ОБ. 45. Костило, изведено од К ост(а)+ и ло *
Корко, в. Корач * ОБ. 180. ДХ. 49; (77).
Корнел, од Корнелще * (46), (47), Костина, изведено од Кост(а) +
(54). + и н а · ОБ. 125.
О Корнелще, грч. Κορνήλιος < лат. Костиц, изведено од К о ст(а)+ и ц *
Cornelius — име старг римеке порэ- ДХ. 5; (45).
дице * СУБ. 303; УШС. 125; Костица, изведено од К ост(а)+ и ц а *
ИС. 116; (7), 11, 17, 33, (37), (39), ОБ. 226; 49, (52), 54, 56, 65, 79, 84—
(47), (50), 51, (53), 54, 64, (92). __gg
Корота, в. Корач * ОБ. 131. Косто, в. К оста * ЗН. III, 295;
Корун, в. Корач * И Б. 99; СНИ . 55; ПСХ. 152; ВР; ЛН. 310; НСС. 180;
(84). 1—5, 12— 18, 21, 24, 26—40, 42—45,
Косан, изведено од именице ког(а) +- 68, 69, 70—72, 77, 92.
+ а н * АС. 354; СП. 71; Костреш, на основу презимена Кос-
НСЗ. VIII, 675; (59), 60, (71), 73. трешевий Koje je забележено у npBoj
Косар, можг бити да je м /ш си оЗдик половини XIV века може се прет-
према женском имену Косар* * поставити да je ово доста старо
Константин .Гиргчек, HeTopaja Срба име * ВР; (14), (16).
I, Бгоград, 1952, стр. 139. Костур, изведено од К ост(а)+ у р као
Косарииа, изведено од Косар + и н а * имена Bajyp, Мидур, итд. * ОБ. 103,
К П Б. 483. К П Б. 429.
К осча, варщ анта имена К озм а * К ота, од К оста * РК Д .
НСП . 27; СУБ. 169; КШ. 60; (7), Коте, в. К ота * (84), (88), (89).
(51). Котроман, * СП. 71; И Б. 99.
Косман, варщ анта имена Кузман * Коца, од Коста, Костадин, итд. *
СУБ. 282; ИБ. 49. . ИС. 163; 47, 79, 84, (87), 88, (92).
Косматац, изведено од прицева кос- Коце, в. К оца * НСЗ. VIII, 672; 23,
м а т + а ц * ДХ. 12. 72, 77, 79, 84—88, (89), (90).
г Косовко, в. женско име Косовка * Коцел, тако се звао словенски кнез
72, 88. Дон>е П анонще у IX веку. Може
Kocoje, в. Косан * ОБ. 125. сЬ зато претпоставити да je ово
О Коста, грч. име K óstoc(s) или хипо­ старо словенско име. * К П Б. 275.
користик од Константин * Коцо, в. Коца * 23.
Д И П Л . 153; РК С ; ОБ. 11; СП. 71; Коча, од Константин, Коста, итд. *
ЗН. III, 362; К П Б. 448; П К. 451; ОБ. 151; К П Б. 449; ВР; РК Д ; 2, 3,
Н СП . 20; УШС. 102; ВР; ИС. 113; 10, 11, 18, 23, 26, 27, 30, 44, 47, 49,
кочо 114 КРИЛАН

56, 60, (65), 71—73, 78, 79, 81, 82, Кранимир, исто име као Хранимир,
85—88, (92). само je X > к · ОБ. 78; МПХ. 203.
Кочо, в. Коча * ВР; И Б. 99; 3, 14, Кранисав, исто име као Кранислав,
16, 17, 23, 34, 43, 44, 72. само je л нестало иза с * 66, 67,
К рага, од Kparyj * СП. 71; РК Д . 72, 73.
K paroja, изведено од K p ar(a)+ o ja * Кранислав, исто име као Хранислав,
К П Б. 249. само je X > к * ОБ. 37; 39, (43), 62,
Kparoje, изведено од K p ar(a)+ o je * 65—67, 72, 73, 79, 82, 86—88.
ОБ. 301; СУБ. 102; Крано, в. К рана * 67.
О K paryj, назив птице узет за лично К раса, од Кранислав, Красимир,
име * РК С ; ОБ. 30; ЗН. Ill, 362; итд. * ДХ. 24; 77, 79, 92.
АС. 354; СП. 71; К П Б . 68; ВР; Красил, изведено од корена к р а с +
Р К Д ; (65). + и л · ОБ. 126.
K paja, од KpajHMHp, KpajHcnaB, Красило, изведено од корена к р ас +
итд. * РК С ; ОБ. 32; СП. 72; И Б. 99; + и л о * СНИ . 55; (77).
(43), (73). Красимир, сложено име од словен­
KpajaK, изведено од корена K paj+ ских основа * Д И П Л . 22; РК С;
+ а к · ОБ. 49. ОБ. 83; П П . 16; М ПХ. 203; СНИ. 55,
Kpaja4, изведено од корена Kpaj+ 72, 79, 81, 90.
+ ч а * СНИ. 55. ОКрасйИ, изведено од корена к р ас +
KpajeH, изведено од корена Kpaj+ + и Ь * С Н И . 55; 85, 86, (87), (88).
+ е н * ДХ. 100. К раско, изведено од корена к р а с +
KpajeTa, изведено од корена K paj+ +КО * 90.
+ е т а * Д И П Л . 153; РК С ; СНИ . 55. » Красо, в. К раса * С Н И . 55; 33, (43).
О KpajHMHp, сложено име од словен­ Kpacoje, изведено од корена к р а с+
ских основа * Д И П Л . 153; РК С; + o je * РК С ; СП. 72; И Б. 99; ВР;
СП. 72; СНИ . 55; 3, 37. М П Х. 203; С Н И . 55; 7, 9, 33, (43),
Kpajmi, изведено од корена Kpaj + (47), (50), 55, 56, 60, 63, (65), 71, 73.
+ и н * ОБ. 33; АС. 354; СП. 72; К рач, од Крачун * ЗН. III, 363.
К П Б. 484. Крачун, може бити да je исто што
KpajmaB, исто име као K pajnaiae и прасловенски КсочоКнъ - Божий *
само je л нестало иза с * ВР. С У Б Г 3 2 5 Л П ), (79).
£ Кранислав, сложено име од словен­ KpejaH, * ДХ. 46.
ских основа * Д И П Л . 153; СП. 72; К реман, * М П Х. 203.
Р К С ; П П . 16; М ПХ. 203; СНИ. 55; Крена, од Кранимир, Кранислав ·
3. 72, 73.
О Kpajwti, изведено од корена x p a j+ Крено, в. К рена * 71, 72.
+ и Ь * СНИ . 55. /ОКресимир, сложено име од словен­
Kpajmua, изведено од корена Kpaj + ских основа * СНИ. 55; 23, (75),
+ и ш а * Д И П Л . 153; (43). 77, 90.
KpajKO, изведено од корена Kpaj + ОКрссиЬ, изведено од основе првог
+ к о * РК С ; ОБ. 77; СП. 71; дела сложеног имена Кресимир
ЗН. III, 362. (крес+иЬ )* С Н И 55.
О KpajMHp, сложено име од словен­ Kpecoje, в. КресиЬ* СП. 72; СС. 537;
ских основа · О Б. 204. М ПХ. 203; С Н И . 55; (7), (14) (47),
Kpajo, в. Kpaja * П О Л . 15. I I I 1972; 3. (60), 63.
Kpajna, изведено од корена Kpaj + Креч, * ДХ. 55; (43), (77), (91).
+ ч а * СП. 72; И Б. 99; 73. Кречко, изведено од К р е ч + к о ·
Kpaj4HH, изведено од Kpaj4(a)+HH * (44).
О Б. 285; СП. 72; К П Б . 163; Креша, од Крешимир · (52).
М СС. 167; П П . 16; СУБ. 373; Крешан, изведено од основе првог
СНИ . 55. дела имена Крешимир * К П Б. 15.
Kpaj40, изведено од корена Kpaj +
+ ч о · И Б. 9. Крешимир, вар и ан та имена Креси­
Kpajiua, изведено од корена Kpaj + мир * О Б. 267; 18, 21, 23, 32, 33,
+ ш а * К П Б . 483. 47, (60), 71.
Крал>ко, изведено од именице Крика, од Кирщ ак * (65), 79.
крал,+ ко · РК Д ; (70). Крико, в. К рика · РК Д .
Крана, од Кранимир, Кранислав, Крилан, изведено од К рил(е)+ ан *
итд. · 73. ВР.
"V КРИЛЕ 115 К РС Т О Н Ш Е

Криле, од KpHCTHBoje, Кристифор, ПСХ. 136; М П Х. 203; Л Н . 323;


итд. * ЗН. III, 363; 33, 40. Р К Д ; 1, 3, 7, 8, (9), 10—14, 16—18,
Криста, од Кристифор · СТ. CLXIV; 20, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 37—39,
85. 43, 4 6 - 4 9 , (50), 51—68, 70—92.
Криетиво), изведено од хипокорис- Крстан, изведено од К р ст(а)+ ан
тика Криста и слов, корена boj' * * 1—3, 5, 7, (9), 11— 18, 20, 21,
НСС. 107; 17, 21, 36, 46, 47, 49, 59, 23, 26, 27, 30, 31, 39, 40, 49, 86,
60, 72, 79, 80, 89, 90. 87, 88.
KpHCTHBoje, варщ анта имена Крис- Крстац, изведено од К р с т (а )+ а ц ·
T H B o j * СТ. CL XIV; 20, 21, 24, 30, ОБ. 20.
36,37, (38), 39,46,47, 60—62,64— 68, Крсте, в. К рста * ЗН. VI, 296; 33,
70—73, 75, 79—82, 86—89, (92). 81, 82, 87, 88.
Кристифор, исто име као Христи- Крстета, изведено од К р ст(а )+
фор само j e X > к · 85. + е т а · ЗН. VI, 296.
Кристо, в. Криста * АС. 354; Ό
Э Крстибор, сложено од имена К рс­
ЗН. VI, 296; И , 20, 23, 24, 47, (59). та и слов, основе бор према
Кристофор, исто име као Христофор именима типа Велибор, Милибор,
само je X > к * (53), (54), (56), (92). итд. · 71.
Крко, од К рста * (43), (45). KpcTHBoj, сложено од имена Крс­
KpKoje, изведено од KpK(o)+oje * та и слов, основе Boj према име­
М ПХ. 203. нима типа Mmnraoj, Paflm oj, итд.*
Крле, од Кристифор, Крста, итд. * 7, (9), 13, 14, 20, 21, 23, 39, 47, 51,
ОБ. 135; 24, 35, 38—40, 43, 53, 56, 57, 60, 76, 77, 79, (80), 82, 86—90.
64—66, 70, 72—74, 77—82, 86—89, KpcTHBoje, варщ анта имена Крсти-
(90), (92). Boj * П ОЛ. 21. XII 1973; 7, (9), 13,
К рлета, изведено од К р л (е)+ ета * 14, 18, 20, 23, 24, 37, 39, 46, 47, 51,
35. 57, 60—67, 70—77, (80), 82, 86—88.
Крлица, изведено од К рл(е)+ и ц а * Крстимир, сложено од имена К рста
ОБ. 325. и слов, основе мир према именима
Крло, в. Крле * ОБ. 88. типа Радомир, Славомир, итд. *
Крна, од Крстан, Крстонще, итд., 11, 60, 61, 67, 79, 82, 86—88, 90.
а може бити и заш титно име на­ Кретин, изведено од К р ст(а)+ и н *
стало према неком недостатку * СП. 72; НСС. 24.
ОБ. 321. Кретина, изведено од К р ст(а)+
KpHyj, изведено од KpH(a)+yj * + и н а · ОБ. 30.
СП. 72. Крстислав, сложено од имена К рста
Крнул, изведено од К р н (а)+ у л * и слов, основе слав према име­
СП. 72. нима типа Владислав, Радислав,
Крн>а, надимак настао према те­ итд. * 21, 79, 88, 90.
лесном недостатку, узет за заштит- ΊΌ Крстий, изведено од К р ст(а)+ и й *
но име, или хипокористик од К рс­ П И. 22.
та, Крстан, итд. * (89), (91). Крсто, в. К рста * ЗН. III, 363; П И . 17;
Крн>ета, изведено од Крн»(о)+ета * ВР; 1—8, (9), 10—37, (38), 39—45,
PJA. 55—59, 66—72.
Крн.о, в. Крн>а * (14), (16), (34), (43), KpcToje, изведено од K p cr(a)+ o je
(44). * (14).
Крско, изведено од К р ст(а)+ к о * Крстол>у5, сложено од имена К рста
ЗН. VI, 296. и слов, корена л>уб према именима
Крсман, изведено од К рст(а)+ м ан типа Богол>уб, Мирол>уб, итд. *
као Вукман, Радман, итд. · И Б . 99; 20, 27, 30.
ЗН. III, 296; ВР; ИС. 157; СТ. XLI; К р с и м ш , изведено од К р ст(а)+
Р К Д ; 72, 73, 82, 87, 88, 90, 92. + о м а н као Вукоман, Радоман,
Крсниво], сложено име од придева итд. * (24), (39).
крени и слов, основе Boj * (7), 59, Крстомир, сложено од имена К рста
76. и слов, корена мир према именима
О Крста, превод грч. имена Σταύριος типа Богомир, Славомир, итд. * 39,
- крст, а може бити и хипокористик 60, 79, 86—89, 90.
од Христифор, Христофор, итд.* Крстонще, изведено од Крст(а) +
ЗН. III, 363; СП. 72; И Б. 99; ВР; + о н щ е према именима типа Пе-
УШС. 147; Н СП . 19; И С. 120; тронще, Софронще, итд. * 37, 39.


KFRA 116 КУШО

Kpfia, од Кристифор Крста, итд. * КО. 70; М ПХ. 203; Р К Д ; 1—3, 5,


ДХ. 74. (9), 10—20, 33, (37), (38), (39), 40,
Круна, од Крунислав · Н С П . 11. 43, 44, 46,47, 50—56, 61— 63, 65—67,
Круннмир, сложено име од круна (71), 72, 73, 77—79, 81, 83, (84),
(лат. corona) и слов, корена мир * 85—88, (92).
МПХ! 203 ; 23, 27, 60, 65, 79, (88). Кузманац, изведено од КузманЧ-
Крунисав, исто име као Крунислав, + а ц · (3).
само je л нестало иза с * 23, 27, 36, О Кузманчий, изведено о д К узм ан +
61, 63, 66, 78, 79, 88. + ч и й · (3).
Крунислав, сложено име од круна Кузмщан, изведено од К у зм (а)+
(лат. corona) и слов, корена слав * + щан, а наставак -щан je преузег
П О Л . 29. X 1973; 3, 15, 23, 27, 30, из имена Д амщ ан · О Б. 218
39, 47, 60, 61, 65—67, 71, (75), 78, Кузмин, изведено од К у зм (а)+ и н *
79, 81, 82, 84, 86—88. ОБ. 206.
Круно, в. Круна * СП. 72; НСС. 160; Kyjo, од К узман * Р К Д ; 3, (35).
3, 7, 10, 30, 33, 44, 47, 76. Кукол, Т. М аретий, мисли да je име
Крунослав, сложено име, в. Крунис­ настало од истог корена као и ку-
лав * 3, 7, 14, 32, 33, 47, 61, 63, 65, кавица * РКС.
67, 72, (75), 76, 78, 79, 82, 88. Кукур, в. Кукол * РК С.
Крушац, ДХ. 47. К ула, од Н икола * 70.
Крца, од Крста, Кристифор, итд. * К уле, в. К ула * 3, 72.
10, 72, 77, 88, 89. Кулин, може бити да je од Н икола.
Крцета, изведено од К рц (а)+ ета * Сложено име Куломир je потвр!)ено
ВР. 1071. године (PJA ) * Д И П Л . 94;
Крцман, изведено од К рц (а)+ м ан , ЗН. VI, 297; РК С ; ОБ. 30; СНИ . 55.
као Вукман, Радман, итд. · РКД. Кулиша, в. Кулин * О Б. 34.
Крцо, в. Крца * ОБ. 33; 5, 14, 15, £> Кулиший, изведено од Кулиш(а) -Ь
(26), (38), 43, 44. + н й * ОБ. 304.
Крцун, изведено од К р ц (а)+ у и * 0 Куман, етноним узет за лично име
ВР; 5. 15. (17), (26), 33—35, 39, 40, (Кумани су народ угрофинског по­
43, 44, 49, 55. рекла Koj и je у среднем веку био
Kpuraja, од Васкрсща * ПСХ. 134; продро на Балкан) * Д И П Л . 22;
15— 18. Р К С ; ЗН. III, 365.
Кршимир, сложено име * М ПХ. 203. Куманин, в, Куман * ДХ . 47.
Кршо, од Крш щ а, Кршимир, итд. * Куманиц, изведено од К уман + и ц *
ОБ. 206; НСС. 120; 14— 18, 20, 33, РК С ; ДХ . 18.
40. Кумодраг, сложено име * (77).
Крштан, варщ анта имена Крстан * Кунослав, сложено име * Д И П Л . 153.
ЗН. VI, 296. Кушъен, трпни придев глагола ку­
Ксанко, хипокористик од грч. имена пите узет за заш ти .н о име као
Koje почшье са ΞανΟ- - * СП. 72. П родан, Саздан, итд. * Д И П Л . 22;
О Ксенофсн,'грч. Ξενοφών - OHaj к oj и РКС.
говори ту^йм je3H K O M , име хриш­ О Курта, тур. K u rt - вук, муслиман-
Ьанског светител>а * УШС. 142; (47). ско мушко име узето као заштит-
·— Куделин, име властелина у Брани- н о ^ -Р К Д ;
чеву из XIII века * Д И П Л . 158; Кусо, име одмила, в. женско име
РК С; ДХ. 17. Куса * (35).
Kytja, од К узман · НСЗ. VIII, 672. ОКустодща, лат. custodia - стража *
К уза, од Кузман * РК Д ; 67, 81. Д И П Л . 153.
Кузма, варщ анта имена К озм а * Кустодще, варщ анта имена Кусто-
РК С ; ОБ. 79; СП. 72; ЗН. III, 365; дщ а * (37).
К П Б. 55; И Б. 21; П П . 16; 3, 10, 11, Кутлар, основа овога имена се на-
13, 25, 32, 33, 46, 47, 49, 54, 77. лази у топонимима Кутловац, Кут-
Кузман, варщ анта имена Косма. лово, Кутл>еш и презименима Кут-
Вероватно je облик К узман настао леша, Кутловий, итд. * ДХ. 52.
према имену flaMjaH, jep су све- — Кучевац, Т. МаретиЙ мисли да ово
ти тед и К осма и Дам]ан увек за- име cTojn у вези са речима кучка и
jeflHO. * ЗН. III, 365; СП. 72; К П Б. кучийи * ДХ. 45.
538; П К. 448; МСС. 85; НСП.12; Куша, од К узман * (3), 65, 73.
УШС. 87; ВР; ИС. 122; Кушо, в. Куша * 3, (43), (45).
л
О Лабая, библщско мушко име · Ладо мир, варщ анта имена Владо-
ОБ. 27. мир * УШС. 102; МПХ. 203; 3.
Лабин, варщ анта имена Албин · Ладуш, изведено од Л ад(е)+ у ш *
ОБ. 181. ДХ . 112.
О Лабуд, назив птице узет за лично Л аза, од Л азар * СП. 73; ЗН. III, 365;
име * М ПХ. 203; СНИ . 55; П К. 448; И Б. 8; МСС. 33; ВР;
ПОЛ. 13. XII 1972; 3, 5, 7,10, 14,15, УШС. 121; 3, 10—13, 16— 18, 21,
17, 19, 30, 33—37, (39), 4 0 -4 5 , (47), 23, 24, 26, 30, 37, 38, 43, 46—57,
49, (50), 51, 54, 55, 58, 60, 63, 66, 6 0 -6 5 , 67, 70, 72—89, (90), 91, 92.
69—73, 84, 86—88. Л азая, изведено од Л а з(а )+ а н * 3.
Лабо. од Л абуд * 33, 35, 43, 44, 70. Q Лазар, хебр. ’E l'äzär - помаже бог,
Ό Л ав, превод грч. имена Λέων - библщско име * Д И П Л . 153; Р К С ;
лав, календарско име * М ПХ. 203; О Б. 20; СП. 73; ЗН. III, 366; МСС.
(6), ( 7 Г з 2 г з з г - ~ - 169; И Б. 5; К О . 70; УШС. 85; ВР;
Лавина, изведено од Л ав + и н а · ИС. 115; ПСХ. 135; НСП. 11;МПХ.
ОБ. 184. 203; A M . 71; 1—89, (90), 91, 92.
С Лавослав, сложено од имена Л ав и Л азика, изведено од Л аз(а)+ и к а *
слов, корена слав. * НСС. 35; (3), 3, 77, 79.
(79). Лазица, изведено од Л аз(а)+ и ц а ·
Лаврантще, варщ анта имена Лаврен- МСС. 172; 3.
тщ е * (33), (37), 71. Лазо, в. Л аза * ОБ. 109; ЗН. VI, 297;
Лаврентий варщ анта имена Лаврен- МСС. 177; В Р; ПСХ. 136; 1—5,
тще * (54). 7—26, 28—45, 47, 49, 57, 60—62, 67,
ОЛаврентще, грч. Λαυρέντιος < лат. 68, 72, (92).
Laurentius - ловором украшен, Лазор, стари облик имена Л азар ·
име хришйанског светител>а * РК С ; ОБ. 129; 3, (46).
СУБ. 121; ЗН. VI, 297; 1—3, (7), Лазурда, изведено од имена Л азо
И , 18, 24, 31, 71, 88. • 3.
Лавро, од Лаврентще * (33). Л а|а, од Л азар * Р К Д ; 2, 3.
Лавртще, варщ анта имена Лаврен­ Ла]ко, изведено од Л аК а)+ к о * 2,
тще · СП. 72. 3, 33.
Л аго, од Л азар (ово име je сачувано Ладе, в. Л aja * П И . 10; (14).
и у топониму Л агова чесма) * (14),о Ла]ош, Mal). Lajos < германског Hlu-
(16), (45). twig · ОБ. 83; К П Б . 144.
Лаг<че, може бити изведено од Л ака, од Л азар * ВР; 13, 21, 47, 49,
Л аг(о)+о.|е * М ПХ. 203. 72, 73, 76, 77, 84.
Лагос, в. Jlaroje * ДХ. 84. Л акан, изведено од Л ак(а)+ ан * 2,
Лагош, в. Л а п у е * ДХ . 26. 3, 14, 38, 49.
Ладе, од Владимир, Ладислав, итд. * Л акас, изведено од Л ак(а)+ ас · (3).
10, (47), 79, 80, 86—88. Лакашин, изведено од Лак(а) +
Ладислав, варщ анта имена Владис­ + аш и н * (14).
лав * М ПХ. 203 ; 3, 10, (47), 48, 49, Лаке, в. Л ака * 72, 82, 88.
61. Л акета, изведено од Л ак(а)+ ета *
Ладо, в. Ладе * 3. О П; ВР; Р К Д ; 3, 14, (35), 44, 82, 88.
ЛАКИЪ 118 ЛЕЛО

£>ЛакиИ, изведено од Л ак(а)+и Ь * Ластимир, варщ анта имена Влас-


П ОЛ. 2 2 .1 1973; 3, 14, 34, 35, (40), тимир * 3, 35, 38, 77, 90.
43, 44, 72, 49. Ласто, од Л астимир » 1 9 .
Лакица, изведено од Л ак(а)+ и ц а *е*· Латко, од Влатко * 24, (43).
2, 4, 43. Л ато, од Влатко, Л атко * 67.
Л ако, в. Л ака * ЗН. III, 366; ВР; Лауш, варщ анта имена Ла]ош *
Н СС. 190; 3, 4, 13— 17, 21, 26, 29— АС. 354; ЗН. III, 367; СП. 73;
—35, 40, 43, (44), (47), 61, 71, 72. П К . 451; И Б. 32.
Лакоч, изведено од Л ак(а)+ о ч * Лаца, од Александар, Владислав,
И ме сачувано у народно] поезщи итд. * 64, 65, 73, 79, 86—88, 90.
(PJA). г Лацика, изведено од Л ац (а)+ и ка ·
Л ала, од Л азар * Д И П Л . 94; РК С; 72.
ОБ. 22; СП. 73; К П Б. 34; МСС. 167; Лацко, изведено од Л а ц (а )+ к о *
П П . 16; 10, 30, 47, 52—56, (60), 64, АС. 354; СП. 64; ЗН. III, 367; ИБ. 6;
65, 72—74, 77, 79, 88. СУБ. 264; 2, 3, (47), 72, 79, 82, 85—
Л але, в. Л ала * СП. 73; 5, 10, 15, 23, —88, 90.
24, 26, 30, 33—35, 40, (43), 44, 46, Лацо, в. Л аца · 38.
47, (60), 6 1 ,6 5 ,7 2 ,7 5 ,7 4 —79,85—89, Лачко, изведено од Л ач (о )+ к о *
(92). ДХ . 48.
Л алек, изведено од Л ал (а)+ е к · Лачо, од Л азар, упоредни облик
ОБ. 70. са Л ако, Лацо, итд. · (14), (16).
Лалеша, изведено од Л ал (а)+ еш а · Лаш а, од Л азар · 65.
ОБ. 32. Левко, од Левтерще * 84.
Лалика, изведено од Л ал (а)+ и к а · Левтерще, грч. Ε λευθέριος - Сло­
ОБ. 60. бодан, име хришйанског светите-
Л а лин, изведено од Л ал (а)+ и н * л>а · (79).
ДХ. 23; ОБ. 126. Ле]а, од Алекса, Александар, итд. *
Л ал слав, сложено име од хипоко- (79), (84).
ристика Л ала и слов, корена слав * Ле]ко, изведено од Л е](а)+ ко *
КП Б. 487; 10, 77. РК С ; СП. 73.
© Л алий, изведено од Л ал (а)+ и й * Ле)о, в. Лeja * ПСХ. 149; СП. 73;
К П Б. 448. РК С ; 38.
Лалица, изведено од Л ал (а)+ и ц а · Лека, од Александар, Алексще, итд.*
ОБ. 40. ЗН. III, 367; СП. 73; И Б. 60 РК Д ;
Л алко, изведено од Л ал (а)+ к о * МПХ. 203; ЛН . 90; 3, 16, 17, 21,
ОБ. 176; НСС. 96; (43), 76. 31, 34, 35, (39), 43, 44, (45), 47,
Л ало, в. Л ала * ОБ. 41; П К. 453; 61, 64—66, 70, 72, 73, 76, 77—82,
НСС. 188; 3, 5, 8, 14, 15, 47. 84—90, (92).
Лал<це, изведено од Л ал(а)+ о ]е * Лекан, изведено од Л ек(а)+ ан * 16,
РК С; ДХ. 35. 17, 65, 77.
Лалош, изведено од Л а л (а)+ о ш * Леке, в. Лека · 84.
ДХ. 37; К П Б. 102; РК Д ; (40), (47). Лскица, изведено од Л ек(а)+ и ц а ·
Лалун, изведено од Л ал (а)+ у н · 3.
ОБ. 44. Леко, в. Лека * Г Г. 705; 3, 14, 16,
Лалче, изведено од Л ал (а)+ ч е · 17, 21, 24, 33—35, 38, 39, 43—45,
ОБ. 83. (47), 61, 62, 70, 71, 77.
Лане, од Миладин, Милан, итд. * Лекса, од Алекса, Алексще, итд. ·
56, 65, 72, 77, 79, 88. 85.
Ланко, изведено од Л ан (е)+ к о * Лексща, од Алексща * 14, (17).
СТ. CLXXI; 89. Лексще, од Алексще · 24, 39.
Лано, в. Лане · ОБ. 79. Лексо, в. Лекса * НСС. 78; 3, 12, 14,
Ланча, изведено од Л ан(е)+ ча, 16—18, 20, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 66,
или од Миланче · (79). (69).
Ланче, изведено од Л ан(е)+че, или Л ела, од Александар, Лелисще,
од Миланче * П ОЛ. 5. II 1972.
Леонтще, итд. * СТ. CLII; 12, 30,
Лапац, исто име као Хлапац, само je
65, 77, 79, 92.
нестало иницщално х * К П Б. 85.
Лапо, од Лапац * (14). Лелко, изведено од Л ел (а)+ к о *
Ларо, од Лаврентще * СП. 73. РКС.
Ласко, изведено од Л аз(а)+ к о * 54. Лело, в. Л ела * РК С .
JIEJbKO 119 ЛИМА

Лелько, изведено од Лел>(о)+ко * Лесиво], сложено име од хипокори-


СНИ. 55. стика Л еса и слов, корена Boj ·
Лел.о, од Александар, Леонтще, ОБ. 226.
итд. * СНИ . 55; (3), (45). Лесща, изведено од Л ес(а)+ щ а, а
Лемпа, од Алемпще · РКД. може бити и од Алексща, 1елисща,
Ленко, од 1еленко · П ОЛ. 7. V 1972. итд. * НСС. 111; 56.
Лен>ин, лично име по Владимиру Леско, изведено од Л ес(а)+ ко *
Иличу Лен.ину, оснивачу coejeTCKs П ОЛ. 26. II 1972; 82, 86—88.
државе * 33, 79. Лесо, в. Леса * В Р; НСЗ. VIII, 672;
О Леон, грч. Λέων - лав, календарско НСС. 186; ГГ. 705; 14, 16, 60, 33,
име * 3, 31, 36, 56. 34, 39, 40, 41, 43, 49, 72.
Леонид, грч. Λεωνίδας - сличан Лесул, изведено од Л ес(а)+ у л ·
лаву, име jyHara Kojn je погинуо у ОБ. 318.
Термопилима и тако постао симбол Л ета, од Леонтще, Милета, итд. *
храбрости * НСС. 86; П ОЛ. 7. V 64, 72, 79, 80.
1972; 6, 7, 21, 47, 82, 88. Летица, изведено од Л ет(а)+ и ц а *
Леонида, в. Леонид * ПОЛ. 14.1 1973; 79, 84, 82.
3, 33, 81. Лето, в. Л ета * (14), (33).
Леонти], варщанта имена Леонтще * Леца, од Александар * 10, 33, 44,
54, (64), 67. 78, 79, 84, 86, 87.
Леонпца, варщ анта имена Леонти; г * Леча, од Александар * 72.
ПСХ. 149; 17, 86, 87. О Леш, алб. хипокористик од Алек­
Č?Леониде, грч. Λεόντιος - лавл>и, сандар * РК С; ОБ. 80; СП. 74.
име хришЬанског светител>а * Леша, од Александар, Леш, итд. *
ЗН. III, 367; СУБ. 242; НСЗ. VIII, 675 3, 56, 79, 86, 87, 89.
УШС. 88; ИС. 156; ИБ. 59; НСС. 41; Лешан, изведено од Л еш (а)+ ан *
3, (7), 11, 17, 18, 24, (26), (47), 49, ОБ. 298.
(50), 53, 54, 56, 57, 67, 77, 82, 88. Лешин, изведено од Л еш (а)+ ин ·
Лепац, изведено од корена л е п + а ц * ОБ. 153.
СНИ. 55. Лешко, изведено од Л еш (а)+ ко *
Лелимир, сложено име в. Лепомир РК С; ОБ. 29; (3), (56), (64), 79, 87.
* (75), 90. Лешо, в. Леша * 3, (15).
Л е т ^ а , изведено од корена леп + o ja* *—Лештар, * (84).
НСЗ. VIII, 668; 20, 79, 90, 91. О Ливще, лат. Livius римско по-
Лено]е, изведено од корена л е п + родично име * (52).
+ oje * СП. 74; ЗН. III, 298; СС. 537; Лида, од И лщ а * 5, 54, 77.
(47), 73, 78, 79, (87), 88, 91. Лщеш, jeKaecKa варщанта имена
Лепо^ко, изведено од корена л е п + Леш * PJA.
+ojKO * 84. Лщешо, в. Лщ еш * (43), (44).
Лепомир, сложено име настало у нови- Лика, од И лщ а * СП. 73; Р К Д ; 11,
je време од придева леп и корена 56, 60, 63—65, 70, 72, 74, 79, 80, 81,
87.
мир према именима типа Миломир,
Ликан, изведено од Л и к(а)+ ан * (65).
Радомир, итд. * П ОЕ. 12. I 1973;
Лико, в. Лика * 24, 33, 39, 44.
11, 76, 79, 89.
Лила, од Милисав, Милован, итд. *
Лепосав, сложено име чщ и’| е старщи 10, 11, 64—66, 79—82, 87—90.
облик гласно Лепослав * СНИ. 55. Лиле, в. Л ила * 3, 64, 65, 79, 87, 88.
Лепота, изведено од корена л е п + ф Лилщан, лат. lilium - л>ил>ан, назив
+ о т а * 84. цвеЬа * ДХ. 43.
Лепоша, изведено од корена л е п + Лилка, изведено од Л и л (а)+ к а ·
+ о ш а * СНИ . 55. 70, 79, 80, 82, 88.
Лилко, изведено од Л и л (а)+ к о *
Лепуш, изведено од корена л е п +
НСЗ. VIII, 668; 77.
+ у ш * СНИ. 55. Лило, в. Л ила · С Н И . 55.
Леса, од Александар, .Гелисще, итд.* Лилосав, сложено име од хипоко-
3, (5), 14— 17, 24, 46—49, (50), ристика Л ила и слов, корена слав *
51—56, 60, 63—66, 72, 82, 86— 88, РКД.
90, 92. Лима, од Велимир, Милутин, итд. *
Лесандар, варщ анта имена Алексан­ СТ. CLXXI; П О Л . 8. II 1973; 56,
дар · (65). (60), 63, 74—77, 84—87, 91.
ЛИМАН 120 ЛУН

Лиман, изведено од Л и м (а)+ ан * ИС. 119; ПСХ. 134; М ПХ. 203;


Д И П Л . 94; РКС. AM. 72; ГГ. 704; 1—20, (24), 23—26;
Лимо, в. Л има * ВР; (40). 28, 29, 31, 33—36, (38), 3 9 -4 7 , 49„
Г* ОЛимун, изведено од Л им (а)+ ун као 50, 52—58, (59), 60—63, (64), (65),
Милун, Радун, итд. * ВР; 27, 32, 66, (69), 70—74, 76—83, 85—90, 92.
(34), 72, 82. Лукан, изведено од Л у к(а)+ ан као
Липа, од Филип * (70), 79. Милан, Радан, итд. * Р К С ; П П . 16;
Липо, в. Липа * (43). (3), 14, (15), 18, 20.
Q Лисица, назив ж ивотиае узет за лич­ '■Лукар, * Д И П Л . 153; К П Б . 278.
но име као Вук, Медвед, итд. * Лукац, изведено од Л у к (а )+ а ц ·
ДХ . И . ОБ. 103; К П Б . 278.
Лисо]'е, в. Лисица · ОБ. 122. Лукач, изведено од Л у к(а)+ ач ·
Личе, од И лщ а * (79), (80), 82. РК С ; АС. 354; ОБ. 6; СП. 74;
Ловра, од Лаврентще * (10), (47). К П Б . 14; П К . 452; МСС. 184;
Ловрен, од Лаврентще * СП. 73; ПП. 16; (3), (10), (43), (47).
П К . 448; 31. Лукаш, изведено од Л у к(а)+ аш *
Ловрица, изведено од Л овр(а)+ и ца * ОБ. 190; ЗН. III, 369; (3), (14).
(44). Лукашин, изведено од Л ук(а)+аш ин,
Ловро, в. Л овра * И С. 134; 3, 10, 33, или од Л у каш + и н * О Б. 20; (3),
44 47. (14).
*■ О Л оза, од Л озан * СНИ . 55. Лукета, изведено од Л ук(а)+ ета *
Лозан, изведено од именице л о з(а)+ 3, 14, 34.
+ а н * СП. 74; НСЗ. VIII, 672; Луки]ан, грч. Λουκιανός < лат. Lucia­
ЗН. VI, 299; Н СП . 18; ВР; 72, 78, 79, nus < lux - светлост, име хришйан­
87, 89. ског светител>а * СП. 74; СТ. XLI;
Л озо, в. Л оза * СНИ . 55; (3), (33). 2, 3, (9), 11, 18, 29, (37), (40), 46, 47,
Л оке, од Александар * (79), 82, 88. (71), (77), 88, (92).
Л ола, име одмила * СУБ. 261; 3,15, Лукина изведено од Л у к(а)+ и н а ·
46, 47, 54, 56, 58, 60, 64, 67, 70, 72, Расковник, пролеЬе 1971, стр. 112.
79, 80, 87. Лукица, изведено од Л ук(а)+и ца *
Лоле, в. Л ола · (79). ОБ. 168; 2—4, 15, 18, 25, 33, 77,
Лоливо], сложено име од Л ола и 79, 86—89.
слов, корена Boj * ОБ. 32. Лукиша, изведено од Л у к (а )+ и ш а ·
Л ома, од Бартоломе] * М П Х. 203. ЗН. VI, 299.
О Лоипш, лат. Longinus < longus - Луко, в. Лука * ОБ. 32; СП. 74;
дугачак, римско породично име, а П И . 14; ВР; 3, 14, (39), 43, 44, 58,
и име хришйанског светител,а * 62, 67, 68, 73.
С УБ. 309; СП. 47; (2), 7, 11, 17, 18, Лукомир, сложено име настало у
31, 46, 49, 63, 88. новще време од основе имена Лука
0 Лоренцо, итал. име Lorenzo · (33). и слов, корена мир * 77, 79.
Лошан, могуЬе да je изведено од Лукша, изведено од Л у к(а)+ ш а као
Л о ш (о )+ ан * ДХ. 54. Никша * РК С ; ОБ. 141; К П Б. 545;
Лошо, од Милош * ПОЛ. 26. V III1973. П И . 15; (3), (14).
Луго], в. Лугомир * ОБ. 30. Лукшан, изведено од Л укш (а)+ан *
Лугомир, сложено име * (47), (79). 40.
Лудо, од Лука * (35). Лукшица, изведено од Л укш (а)+
Лу1)аи, изведено од Лу1)(о)+ан · (3). + и ц а · П И . 21.
Лу1)о, од Лука · (3). Л улак, може бити да je изведено
Л у |а, од Л и с а * К П Б. 601; 3. од Л у л (о )+ ак * ДХ. 24.
Лу]‘ан, изведено од Л у](а)+ ан * (3). Луле, од Лука, Лукщан, итд. * 3,
Луден, изведено од Л у](а)+ин · (3). 7, 11, 35, 38, 39, 60, 67, 73, 77, 79,
© Лу]ий, изведено од Л уК а)+иЬ · 85, 88.
О Б. 20. Лулий, изведено од Л ул(е)+ и й ·
Луде, в. Лу]а * 2—4, 10, 13— 15, 20, ОБ. 52.
23, 36, 35, 37, 40, 43, (47), 67. Л уло, в. Луле · ОБ. 31.
5 Л ука, грч. Λουκάς < лат. L ukas-име
jeflHor од четири]еван5елиста * РКС; Луло]е, изведено од Л ул(о)+о]е *
ОБ. 126; СП. 74; ЗН. III. 369; К П Б. 503.
К П Б. 57; П К . 447; МСС. 9 ;' Лумша, * ДХ . 35.
П И . 10; И Б. 8; УШС. 158; В Р;· Лун, · ДХ . 26.
ЛУНЕ 121 ЛУШ О

Луне, од Милун, Милутин, итд. * 3. Луте, в. Л ута * 79, 85—88.


18, 38, (60), 72, 73, 75, 77, 82, 86—88, Луто, в. Л ута · В Р; (35).
Луно, в. Луне * 3.
Лун.о, од Милун · (35). Лупа, од Лука * (3).
£?Л у п о, лат. име Lupus < lupus - вух, ЛуПета, изведено од Л уй(а)+ ета ·
име хришЬанског светителл * ( 3).
СП. 74. Лучина, изведено од Л ук(а)+и на *
Лупша, изведено од Л уп(о)+ ш а * К П Б. 450.
СУБ. 234.
Луцо, од Лука · (3).
Л ута, од Милутин * 10, 11, 53, 65,
75—77, 82, 84, 88. Лушо, од Л ука · (33).
Jb
v ř
JbaSo, од Лабуд * (43), (45). ) Л>убен, изведено од корена льубН-
JbaKO, од Алекса, Александар, итд. * + е н , или дщалекатски облик трп-
(43), (45), (69), (71). ног придева глагола л у би ти *
Jbano, од Алекса, Александар, итд. * Д И П Л . 153; СП. 74; ЗН. III, 369;
45, 58. ВР; М ПХ. 203; НСЗ. VIII, 668;
Л>епосав, jeoBCKH облик имена Ле- С Н И . 55; 72, 73, 78, 79, (80), 83, 84,
посав * СНИ. 55; (14), (15), 20, 26. 86—88, 89, (92).
Л>епур, изведено од корена л .еп+ ур Л>убенко, изведено од Л>убен+ко *
као Мидур, Мшьур, итд. * (43). СП. 74; МСС. 167; ВР; Г Г. 704; И ,
Л>еш, в ар и ан та имена Лщ еш * (43). 18, (22), 27, 29—31, 36— 39, 60, 66.
JbiiKO, од И лщ а * (44), (45). Л>убета, изведено од корена л>уб+
Л>ил>ан, варщанта имена Лилщ ан * + е т а * ЗН. III, 369; 35, 64, 65.
ОБ. 120; СНИ . 55; 21. Л»убеша, изведено од корена л>уб+
Л«ота, од Л>убомир, Л>убота, итд. * + е ш а · 63.
(64), (67), (87). Л>у5ешко, изведено од Л>убеш(а)+
Люто, в. Люта * (16), (24), (67). +КО · 2.
Л>уба, од Л>убисав, Л>убомир, итд. * ОЛ>уби5рат, сложено име од словен­
Д И П Л . 153; РК С ; ОБ. 122; ИС. 155; ских основа * СП. 74; М ПХ. 203;
С Н И . 55; AM. 72; 3, 10—12, 18, 21, СНИ . 55; 67, 79, 82.
27, 30, 38,46—60,66—65,70,72—82, Ф .IbyÖHBoj, сложено име од словенских
84— 92. основа * ОБ. 87; СП. 74; С Н И . 55;
Л»убак, изведено од корена л.уб+ ак* 3, 7, 16, 17, 21, 30, 33, 47, 50, 54,
ДХ . 10. 56, 57, 60, 67, 77, 79, 90.
Л>у5ан, изведено од корена л>уб+ JbyÓHBoje, варщ анта имена Л>yбивoj *
+ а н * Д И П Л . 153; РК С ; ОБ. 6; СП. 74; ВР; М ПХ. 203; AM . 72;
ЗН. VI, 229; 2, 6, 5, 7— 12, 14—21, ГГ. 707; -3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 22,
23, 26, 28—31, 35, 36, 38, 39, 44, 56, 24, (28), 30, 36—39,47, 54, 56, 57—68,
59, 60, 64— 66, 71, 72, 77, 79, 88, (89), 70—88, 91, 92.
(90), 92. Q Л>убидраг, сложено име од словен­
Л»убас, изведено од корена л>уб+ ских основа * СНИ . 55; 3, 30, 77,
+ а с * СНИ. 55. 80, 82.
Л>у5ац, изведено од корена л>уб + Л>убим, од Л>убимир * (33), (64).
+ а ц * Д И П Л . 153; ДХ. 37; 3. О Лубимир, сложено име од словен­
Л>убаш, изведено од Л>уб(а)+аш · ских основа * Д И П Л . 153; СНИ . 55;
ОБ. 206; 3, 8, 9, 24, 54, 59, 60, 67, 72, 75, 77,
Л>убашин, изведено од Л>убаш+ин * 79, 86—88, 90, 92.
К П Б. 94; (14), (75). Л>у5имко, изведено од Л>убим+ко *
Л>убашко, изведено од Л>убаш+ П О Л . 18. X 1973.
+ к о * (14), 77.
ОЛ>убдраг, сложено име од словен­ Л>у5ин, изведено од корена л .у б +
ских основа * СП. 74; НСС. 140; + и н * ЗН. III, 369; ОБ. 73; СНИ . 56.
18, 26, 37, 76, 79, 80. Л>убина, изведено од корена л>уб +
JbySe, в. Л>уба * Д И П Л . 170; РКС; + и н а · ОБ. 124.
СНИ . 55; 2—4, 23, 24, 36, (38), (39), дЛ>убини1>, изведено од Л>убин+иЬ *
65, 77—80, 86—88, (89), 91. К П Б. 183.
Л .У Б И Н К О 123 Л>УТИЦА

JbySmiKo, изведено од корена л>уб+ МСС. 186; ВР; П П . 16; М ПХ. 203;
+ИНКО * К П Б. 34; И Б. 28; ВР; СНИ . 56; 2, 3, 7, 8, 10, 14, 18, 20,
МПХ. 203; СНИ . 55; 2, 3, 7—9, 22—24, 30, 36, 37, 39, (47), 60, 66,
12— 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 35, 73, 82, 87.
37—39,43,44, 4 6 ,4 7 ,4 9 —51, 5 3 -5 6 , О Л>убомир, сложено име од словен­
59—68, 70—92. ских основа * СП. 74; УШС. 95;
Л>убис, од Л убисав · 87. И С. 116; ВР; М П Х. 203; С Н И . 56;
Л>убисав, исто име као Л>убислав, AM. 73; ГГ. 704; 1—3, 5, 6, 8— 12,
само je л нестало иза с * ОБ. 70; 14— 18, 20—26, 28—31, 33, 35—40,
СП. 74; ЗН. III, 369; К П Б 165; 43—92.
П П . 16; И Б. 33; М ПХ. 203; РК Д ; Л>у5орад, сложено име настало у но­
AM . 72; ГГ. 704; 3, 8, 9, И , 16— 18, вще време према именима типа
22—24, 26, 30, 34—40, 51, 56, 57, Д рагорад, Тихорад, итд.* 13, 30, 79.
59—67, 72—79, (80), 81—83, 85—88, Л>убосав, исто име као Л>убослав,
90, 92. само je л нестало иза с * К П Б. 62;
ЛЬубислав, сложено име од словен­ ВР; СНИ . 55; 3, 21, 22, 26, 30, 79,
ских основа * Д И П Л . 153; ОБ. 92; 90.
С Н И . 55; 6, 7, 12, 26, 30, 35, 57, 60, Л>убослав, сложено име од словен­
67, 71, 76, 77, 79, 86—88, (89). ских основа * ДХ . 88; 3, 26, 30, 67,
©Л>убий, изведено од корена л>уб+ 79, 88.
+ 1 * * ОБ. 142; К П Б . 34; 7, 10, 44.
Л>убихиа, изведено од корена л>уб+ Л>убота, изведено од корена л>уб+
+ и хн а * ДХ. 19. + о т а * РК С ; Д И П Л . 22; С Н И . 56;
Л>убиш, изведено од корена л>уб+ 14, 30.
+ и ш · О Б 122. Л>убош, изведено од корена л>уб+
Л>убиша, изведено од корена л.уб+ + о ш · ОБ. 22.
+ и ш а * РК С ; ОБ. 41; СП. 71; О Л>удевит, сложено име од словен­
ЗН. III, 370; К П Б. 281; УШС. 147; ских основа и нема етимологщски
BP; AM. 73; ГГ. 704; 1, 3, 5, 7— 17, ниш та згуедничко са именом гер-
20, 21, 23, 24, 26, 27, 3 0 -4 0 , 43, 46, манског порекла Лодовик * СНИ .
47, 49—80, 86—90, 92. 56; 3, 10, 18, 33, (47), (87).
Л>убишко, изведено од Л>убиш(а)+ Л>уден, изведено од корена имена
+ К О * 7—9, 14, 49, 51, 53, 54, 56, 60, Л>удевит · (л>уд+ен) * АС. 354.
90. Л>удин, изведено од корена имена
А убллнко, изведено од трпног при- .ГЬудевит · (л>уд+ин) С Н И . 56.
дева глагола л>убити (лубльен+ко) ЛЬудиша, изведено од корена имена
* СП. 74; 27, 77. .ГЬудевит (л,уд+иш а) * 3.
ЛЬубо, в. Л>уба * РК С ; ГГ. 705; 1— 18, Л ^ а , од Лука, Л>убомир, · (16), 18.
2 0 - 4 0 , 43, 44, 47, 57, 58, 61, 62, JbyjKo, изведено од .Jbyj(a)4-KO * 3.
67—72.
Л>упко, изведено од корена л ,у б +
Л>убобран, сложено име настало у + К О * Д И П Л . 58; ОБ. 27; СНИ . 56;
новще време према именима типа НСС. 120; 7, 12, 15— 18, 23, 30, 49,
Драгобран, С рбобран, итд. * 72,
54, 58, 80.
79, 88.
Л»упче, изведено од корена л>уб+
/О Л>убобрат, сложено име од словен­ + ч е * 1—3, (7), 10, И , 44, 49, 60,
ских основа * В Р; С НИ . 55; 64. 61, 65, 72,74—79, (80), 82,85—89, 92.
/О ДЬубодраг, сложено, име од словен­ Лэупчин, изведено од Л>упч(е)+ин ·
ских основа * С Н И . 55; П О Л .19.
ОБ. 7;
I 1973; 3, 7, 11— 14, 18, 20, 21, 26,
30, 36—38, 46, 47, 56, 57, 60—62, Jbyirao, изведено од корена л>уб+
65—67, 72, (75), 76—80, 82, 84, + ч о · ОБ. 34.
86—88, 90, 92. Л»ута, од Л>утимир, Л>утомир, итд.
JbySoja, изведено од корена л>уб + • СНИ . 56.
+ o ja * 3, 7— 12, 20, 26, 24, (47), 49, (?Л»утимир, сложено име од словен­
58, (64), 79. ских основа * (3).
Л>убо]е, изведено од корена л>уб + Л>утица, изведено од корена л>ут+
+ o je * Д И П Л . 153; ОБ. 87; СП. 74; 4-ица * К П Б. 6; 7, 11, 38, 44, 66, 73.
ЛэУТИ Ь 124 Л>УШО

О Л>утий, изведено од корена л>ут+ Л>утомир, сложено име од словен­


+ и Ь · СНИ . 56. ских основа * СНИ . 56; М ПХ. 203;
СТ. CXXXIII; (73).
Л>утиша, изведено од корена л>ут+ Л>уца, од Л>убисав, Л>убиша, итд. *
+ и ш а * (14). 24, 44, 64, 79, 80.
Jbyro, в. Л>ута * СНИ . 56; (14), 23, Jbyuo, в. Л>уца * (15), (16).
(35). Jbyuia, од Л>убисав, Л»убиша, итд. *
JbyToje, изведено од корена л>ут+ 64, 70, 72, 73, 82, 88.
-f oje * СНИ . 56. Jbyuio, в. Л>уша * 3 14, 15, 33, 35.
Μ
М авра, в. М авро * (11), (81), (86), библщске личности * МПХ.203;
(84). (54), (57).
Маврен, изведено од М авр(о)+ ен М акевще, в ар и а н та имена Маке-
* ДХ.5; СП.75; ВР. вщ а * (14), (16), (57).
Маврин, изведено од М авр(о)+ ин * Макиве], вар и ан та имена Макеви-
СУБ.42; ИБ.28. ja * СП.75.
О М авро, грч. Μαύρος - црни, име М акивща, вар и ан та имена Макеви-
хришйанског светитехьа * СП.47; ja * НСС.92; (3), (5), (9), 11, (14),
РК С ; (47). (15), (39).
Мавурко, в. М авро * ОБ.73. MaKHBoje, в ар и ан та имена Маке-
М ага, од М аргарит, Марко, итд. * B H ja * CT.LX.
КПБ.485; 70—72, 77, (92). Макица, изведено о д М ак(а)+ иц а *
Маглиц, могуйе да je исти корен и (44), 45.
у презименима М аглий и Магли- М ако, в. М ака * РКС.
ший * СП.75. М акса, од Максим * BP; 1—7, (9),
М ада, од Миладин, Младен, итд. * 10, 13— 18, 21, 47—58, 60—64, (65),
Р К Д ; 49; 70. 66, 68, 70, 72—75, 78—82, 84,
М аде, в. М ада · 70. 86—88.
M aja, од М арко, Мщаило, итд. * М аксе, в. Макса * 2—5, 12— 15, 49.
3, 11, 30, 72, 77, 92. М аксета, изведено од М акс(а)+ета
MajHH, изведено од Maj(a)+HH · * 3, (5), (14), (15).
КПБ.262; НСП.19. С М аксим, грч. Μάξιμος < л а т . Maxi­
MajHua, изведено од Maj(a)-f-mia · m us - Hajeefin, календарско име *
ОБ.ЗО. Р К С ; СП.75; ЗН.Ш ,371; ПК.448;
M ajo, в. Maja * 3, 14, 17, 27, 30, МСС. 177; И Б.4; К 0 .6 9 ; ВР; ИС.121;
33—35, 40, 70. ПСХ.136; МПХ.203; 1—8, (9), (10),
Majyp, изведено од M aj(a)+ yp * 11—21, 23, 24, 33—37, (38), 3 9 -4 1 ,
(35). 43, 44, 46—57, 59—64, (65), 66—68,
М ака, од М акаров, Максим, итд. * 70—79, (80), 81— 84, 80—88, (92).
НСС.59; 3, И , 49, 70, 77, 79, 84. Максимац, изведено од М аксим+
М акарщ, варщ анта имена Макари- + а ц * (3), (5).
je * (51), (54), (56). Q Максимщан, лат. Maximianus —
Макарща, варщ анта имена Мака- календарско име (3), (24), (39).
pnje * 11, 17, 49. £ Максимилиган, лат. Maximilianus —
О М акарще, грч. Μακάριος - блажени, календарско име * 2, 3, 11, 18, (47).
■fj Максий, изведено од М акс(а)+ий *
име хришйанског светител>а * ВР;
ИС.156.
МПХ.203; 1—3, 6, 7, (9), 11, 17,
Максица, изведено од М акс(а)+ица
18, 30, 31, (37), (39) 40, (41), 47, * 3) (5)> 49.
49, (50), 51, (52), (53), (54), (56), М аксо, в. Макса * ЗН.Ш, 372; ВР;
(63), (66), 67, 70, (71), 77, 87, 88.
1—7, (9), 11—21, (22), 23—26,
М аке, в. Мака * 3, 70, 80, 82, (83), 31—33, (34), (35), 37, (38), 39, 43,
86 — 88 . 44, 57, 58, (59), 61, 71, 82.
Макевща, грч. Μ αχαβαϊος <хебр. М алац, изведено од придева м а л (и )+
Macchabaei - брайа Макабеуи су + а ц , в. М алиш а * РК С ; СНИ.56.
М А ЛЕ 126 МАНСШ1Е

М але, име одмила * 2, (67), 79. Мал>ан, изведено од М ал>(о)+ан *


М ален, изведено од придева мал(и) + (14), 45.
+ е н , в. М алиша * И Б.34; СНИ.56; Мал>ен, изведено од Мал>(о)+ен ·
75, (88). ЗН.Ш,372.
М аленко, изведено од М ал ен + к о * М а.ъета, изведено од М ал>(о)+ета,
СНИ.56. а може бити и варщ анта имена
М алета, изведено од придева ма- Малета * (45).
л (и )+ ета, в. Малиша * И Б.5; ВР; М а.ъко, изведено од М ал>(о)+ко *
М П Х .203; СНИ.56; 2, 3, (5), (15), СП.75.
(26), 32, (34), (35), (46), (47), (54), 55, Мал>о, од М али, М алиша, итд. *
(56), 77. (14), (15), 16, 45.
М алеч, изведено од придева м ал (и )+ Мал>ушан, хипокористик од М а­
+ еч , в. М алиша * СНИ.56. ли · (1б).
М алеш, изведено од придева м ал(и)+ М ана, од Манасще, М анислав, Ма-
+ е ш ,в . М алиша * КПБ.530; СП.76; нojлo, итд. * 61, 62, (64), (65),
ЗН.Ш, 372; НСП.153; МСС.9; 83— 88, 91.
ИБ.24; ВР; (14), (30), (47), (51). О М анасщ а, грч. Μ ανάσσης<χεδρ. Ма-
М алеш а, изведено од придева ма- nasseh — библщско име * 61, 73,
л(и )+ еш а, в. М алиша * КПБ.108; 77, 84, 85—88, 91.
МСС.183; (14), (47), 55, 77, 82. Маиасще, варщ анта имена Мана-
М али, од М алиша, а може бити да je сщ а * 3H.VI,301; КПБ.274; СП.76;
придев мали узет за име одм ила * М П Х.203; НСС.84; 3, 5, 14, (37),
КПБ.349; 65, 91. 39, 56, 60—63, (64), (65), 83—88,
М алщ а, изведено од придева м ал(и)+ 91, 92,
+ щ а , в. М алиша * КПБ.503. Манаско, хипокористик од М ана­
Малин, изведено од придева ма- сще * 85—88, (92).
л(и )+ и н , а може бити и мушки Мане, в. М ана * ДИ П Л .153; ОБ.32;
облик према женском имену М али­ ЛН.261; АМ .87; 1— 10, 12— 15, 17,
на * РК С ; СП.75; КП Б.93; И Б.6; 18, 23, 31, 33, (40), 47, 54, 56, 59,
ПСХ.143; НСС.97; (35), (71). 60, 63, 65, 67, (71), 72—75, 79—88,
М алина, изведено од придева ма- (92).
л(и )+ и н а, в. М алиша * ОБ.168; Манило, изведено од М ан (е)+ ило *
К П Б .304; (11), (30). ДХ.30.
Малинко, изведено од М алин+ ко * Манисав, исто име као М анислав
СП.75; (73). само je л нестало иза с * (72).
О Малий, изведено од придева мал(и) + Манислав, сложено име о д словен­
+ и Ь , в. М алиша * 0 Б .4 0 ; НСС.146; ских основа или од хипокористика
(16), (17), (44), (91). М ана и слов, корена слав * РК С;
' Малиша, може бити да je превод СНИ.56; М ПХ.203; (3), (17), (72).
библщског имена лат. порекла Pa­ О Маний, изведено од М ан(е)+ ий *
ulus - мали или изведено од придева 83.
мали * ОБ.150; КПБ.16; ВР; СНИ. Маница, изведено од М ан (е)+ иц а ·
56; 1—3, 5, 10— 17, 23, 24, 32, ОБ.288.
33, (34), 35—40, (43), (44), 49, 54, Машина, изведено од М ан(е)+иш а
56, 64—68, 57—62, 70—77, 86—88. • ЗН.Ш ,372; 3.
Малишан, изведено од Малиш(а) +
Манко, изведено од М ан (е)+ ко *
+ а н * КПБ.505.
3.
М алко, изведено од придева м ал (и )+
+КО * КП Б.68; СП.75; СНИ.56. Мано, в. М ана * 3, 18, 23, 35.
М ало, в. Мале * (35). MaHoje, изведено од MaH(e)+oje ·
МалоЯрат, сложено име · ОБ. 166. ОБ. 120.
Мало]е, изведено од придева ма- Mauojiui, варщ анта имена М аю уло
fl(H)+ o je * КПБ.211; СНИ.56 • ЛН.338.
М а л о г о , изведено од Mafl0j(e)+K 0
MaHojiuwe, изведено од MaHojan-f
* СП.75; СНИ.56.
+ ч е · ЛН.364.
М алон,а, изведено од придева ма-
л(и>+он>а * К П Б .372; (14). Мано]'л, варщ анта имена Машу'ло
М алуш, изведено од придева ма- • КПБ.209; СУБ.240; ИБ.57.
л (и )+ у ш * И Б.35; СУБ.127; М аноре, варщ анта имена MaHoj-
СНИ.56. ло * 3H.VI.301; Р К Д ; Н СС.128; 3,
МАНОШ О 127 М А РК И Н А

13, 14, 16, 17, 19—21, 23, 24, 30, О Марин, лат. M arinus - морски, име
35—40, 58, 61, (65), 66—68, 72, 73. хришЬанског светител>а * Р К С ;
©MaHojrn), грч. Έ μ μ ανουή λ< χε6 ρ . ‘Im- ОБ.21; СП.77; ЗН.Ш ,373; К П Б. 133;
m änü’el - бог je с нама, библщско ИБ.67; НСС.163; 3, 7, 9, 10, 18,
име * Д И П Л .94; РК С ; СП.76; 26, 33, 39, 40, 47, 49, 54, 73, 78—80,
К ПБ.54; МСС.173; ЗН.Ш ,372; И Б.5; 82, 88, 92.
ВР; ИС.113; УШС.163; ПСХ.136; Маринко, изведено од М арин+ ко *
ЛН.360; М П Х.203; РК Д ; НСС.187; РК С ; ОБ.208; СП.77; 3H.VI.301;
1—5, 7, 8, (9), (10), 12— 18, 21, 22, К П Б 4 2 ; ПК.450; И Б.9; МСС.168;
26—33, 36, 38—40, 43, 44, 46— 51, Н С П .19; АС.355; УШС.166; ВР;
(52), 54—63, (64), (65), 66—73, ИС.114; МПХ.203; ЛН.216; 1, 3,
75—84, (85), 86—92. 5, 7, 9, 12—37, (38), 39—44, 46—63,
Маноло, варщ анта имена M aнojлo * (64), 65—89, (90), 91, 92.
СП.76. Маринкота, изведено од М аринк(о)+
Мануел, варщ анта имена Емануел * + о т а * 3, (5).
(55), (53), (54). Маринче, изведено од М ари н +че *
Мануило, варщ анта имена Еману- Р К С ; ОБ.32; (73).
ило * СП.76; И Б.63; (9), 14, (87), Марисав, исто име као М арислав
(92). само je л нестало иза с * A M .87;
М анул, варщ анта имена Емануел * 7, 20, 36, 62, (64), 65, 70, 72, 73,
К П Б .33. 76, 77, 79, 85—88.
М анча, изведено од М ан (е)+ ча * Марислав, сложено име од корена
HC3.VIII,672; СТ.CIV; 73, 79, 80, имена М арща и слов, основе слав
83—89, 91, (92). * МПХ.203 ; 20, 36, 39, 65, 72,
Манче, изведено од М ан(е)+че * 76, 85, 88.
К П Б.47; 70, (83), 88. О Марий, изведено о д М ар(е)+иЬ *
Ман>а, од М а т ^ л о , Неман>а, итд. * ОБ.159; К П Б. 363; (14), (44).
10, 77, 79, 80, 87, 91. Мариша, изведено од М ар(е)+и ш а
Ман>о, в. Ман>а * (16), 43, 44, 67. * ОБ.6.
М аран, варщ анта имена MapjaH * MapjaH, варщ анта имена Марщ'ан *
П СХ 151. ПК.453; ИБ.17; НСП.22; ВР; ИС.
Марвен, варщ анта имена Маврен 145; МПХ.203; CT.XXVIII; Р К Д ;
(в р > р в ) * ИБ.5. 3, 5, 10—12, 15, 17, 18,21, 23, 24,
J Маргарит, грч. μαργαρίτης - бисер, 33, 36—40, 49—51, 54—58,(59), 60—
мушки облик настао према женском —63, (64), 65—68, 72—82, 85—89,
имену М аргарита * СП.76; ЗН.Ш, (90), 91, 92.
372. M a p j a H K O , изведено од MapjaH+ κ ο
Маргарич, варщ анта имена М арга­ * 3, (5), 65, 72.
рит * СП.76. Mapjaui, од MapjaH * (65), 91.
М аргит, од М аргарит, а може бити и MapjauiHH, изведено од M ap jan i+
мушки облик према женском и- + и н * CT.LXXXII.
мену М аргита * СП.76. М аркан, изведено о д М арк(о)+ ан *
М арда, од М ардарще * СП.76. 3, 5, 7, 12— 18, 20, 21, 26, 30, 35,
О Мардарще, грч. Μαρδάριος - настало (43), 49.
по називу племена М арди у jyж- М аркач, изведено од М ар к (о )+ ач
Hoj 1ерменщи, име хришЬанског * (3), (5).
светител>а * УШС.96; 2, 17, 18, М аркела, изведено од М ар к (о )+ ел а
(26), (37), (40), (54), (56). . (3), (5), (15), (16).
М аре, од М арко, Маринко, итд. * Маркел>а, изведено од М арк(о)+
НСС. 179; 30, 33, 49, 65, 79, 80, 88. +ел>а * 3, 4, 15— 18, 35, 38, 39,
О Марщ'ан, лат. M arianus — име je 58, (59).
изведено од женског библщског М аркета, изведено од М арк(о)+
имена М арща * СП.77; ЗН.Ш ,373; + е т а * (3), (5), (14).
И Б 4 7 ; МСС.185; ПСХ.135; КШ.73; М аркетан, изведено од М аркет(а)+
НСС. 128; 3, 9, 12, 14, 15, 18, 19, + а н * И ме сачувано у н ар о дж у
23, 26, 27, 32, 33, 35—40, 43, 46, поезщи (PJA).
47, 54, 67, (71), 72, 76, 78, 81, 83, Маркшъа, изведено од М арк(о)+ш ьа
87, 88. • (3 ) .
Марщанко, изведено од М арщан + Маркина, изведено од М арк(о) +
+КО * 3, (5), 77. + и н а * 3, 5, 14, 15.
М А РКИН 128 М АТШ ИЦА

О Маркий, изведено од М арк(о)+иЙ * (50), 52, 60, 63—65, 70, 72—75,


В Р; 2—5, 15—17, 37, 44, 58, (87). 77—82, 86—88.
Маркина изведено од М арк(о)+иц а М атак, изведено од М а т (а )+ а к *
• (3), (15). (3), (5).
Маркиша, изведено од Марк(о) + М атан, изведено од М а т (а )+ а н ·
+ и ш а * В Р; 5, 14— 17, 26, 33, КПБ.66; 3, (5), 15, (43), (47).
(34), 35, 40, (43), 44. MaTaTej, в. MaTej * СП.78.
О М а р к о , лат. M arcus — име]едног од MaTaTeja, в. MaTej * СП.78.
четири jeBantje.iHCTa * РК С ; ОБ.95; MaTaTejaiu, в. MaTej * СП.78.
СП.77; 3Η.ΠΤ.373; КПБ.14; МСС.9; М ате, од MaTej, М атщ а, итд. *
ПК.447; ПП.16; К 0.68; ПИ.11; РК С ; 3H.VI.302; МСС.175; 1—2,
УШС.95; ВР; ИС.113; ПСХ.134; 5, 18, 41, 44, 75, 79, 88, 89, 92.
Н СП.12; ЛН.291; МПХ.203; Р К Д ; MaTej, хебр. m atitjähü, m atitjäh - дар
АМ.87; 1—92. бога JexoBe. У наш ем je3HKy се jae-
М аркота, изведено од М арк(о)+ гьа]у два библщска имена MaTej и
+ о т а * 3. М атща. MaTej (лат. M atthaeus) je
М аркус, в. Марко · (3). апостол и jeflaH од четворице jeeaH-
М аркусща, изведено од М аркус+ 1}глиста, а М атщ а (лат. M atthias)
+ n ja * (3). je апостол Kojn je дош ао уместо
M apo, од Марко, MapjaH, итд. * Луде Искариотског * СП. 78; ЗН. III,
О Б.6; ПИ.11; 32, 33, (44). 375; КПБ.139; СУБ.278; И Б.4;
Mapoje, изведено од M ap(o)+ oje * КОЛО; УШС.104; ИС.145; КШ. 56;
Р К С ; СП.77; МСС.176; ПП.16; 1, 3, (5), (9), 17, 18, 21, 30, 31, (44),
К П Б .171; Р К Д ; (3), 30, 32, (32), 46—48, (50), 51, 54, 56, 63, 77,89,(90).
(44). MaTeja, варщ анта имена MaTej *
Mapojmja, изведено од Mapoj(e) + 3H.VI.301; ИС.114; CT.XI; Р К Д ;
+ и ц а * КПБ.139; 32 AM; (9), 10, (11), 18, 21, 36, 47, 49,
Ö Мартин, лат. M artinus - OHaj koj' h 50—56, (59), 60, 63—66, 70, 72—74,
je посвейен богу Марсу, кален­ (75), 76—82, 86—90, (92).
дарско име * ДИПЛ.153; 1РК С; QMaTejaiu, може бити ма^. име Má-
СП.77; ЗН.Ш ,374; ПП.16; КПБ.ЗЗ; iyás, или изведено ČSTwIaTej + а ш
МСС.86; ПИ.16; И Б.4; ВР; МПХ. као М илаш, Радаш , итд. * СП.78;
203; РК Д ; НСС.172; 3, 10, 13, 18, ПК.455; РК Д ; (3).
33, 35, (39), 40, 41, 44, 47, 49, 54, Мател>а, изведено од М ат(е)+ел>а *
56, 60, 66, 68, 70, 71, 73, 77—79, (3), (44).
88, 89. М атехна, изведено од М ат(а)+ехна
Мартинко, изведено од М артин+ ко * ДХ.36.
• 3, (5), (79). М атечко, изведено од М ат(а)+ечко
О Мартирще, грч. Μαρτύριος -мученик, * ( 3).
име хришйанског светител>а * М атеша, изведено од М ат(а)+ еш а
СП.77; 3H.VI.302. * КПБ.389; (3), (5), (34).
Q М ару л, лат. име M arulus * КПБ.71. Матешин, изведено од М атет(а) -f
Маруш, изведено од Мар(о) -f-уш · + и н * КПБ.589.
ОБ.ЗО. M artija, в. MaTej * ОБ.122; СП.78;
М аруша, изведено од М ар(о)+ уш а КПБ.101; HC3.VIII, 676; МСС.9;
• РКС. УШС.93; ВР; ИС.118; МПХ.203;
М арча, изведено од М ар(о )+ ч а * НСС.142; 1, 3, 5, 7, 8, (9), 10,
86, 87. 13—21, 23, 24, 26, 30—40, 43, 44,
Марче, изведено од М ар(о)+ че * 47, (48), 49, (50), 52, 54, 56, 57,
(84). (58), (59), 60—63, 65—67, 69, 77,
Марчин, изведено од М арч(а)+ ин * (75), 79, 82, 88, (92).
(84). М атщаш, в. MaTejam * ОБ.20;
О Марчий, изведено од М арч(а)+иЙ СП.78; ЗН.Ш,375; КПБ.147; РК Д ;
• 89. МСС.170; ВР; 3, 18, (47).
M ace, од М аксим * 86, 87. Мдтще, варщ анта имена М атщ а *
М ата, од MaTeja, М атща, итд. * ГГ.704; 3, 6, 11, 18, 24, 27, 35—39,
ДХ.55; СП.77; 3H.VI,302; К ПБ.75; 61, (71), 75.
П К.454; И Б.5; ВР; ИС.117; РК Д ; М атрица, изведено од М атщ (а)+
АМ.87; 3, 10, 18, 23, 33, 47, 49, + и ц а * (3), (5).
М АТИЬ 129 М ЕРКУРИ JE

(ЗМ атиЙ, изведено од М ат(е)+иЙ * М ашута, изведено од Маш(а) +


КПБ.492. + у т а · 35.
М атнш, изведено од М ат(а)+ и ш · М ашутко, изведено о д М аш ут(а)+
ЗН.Ш,375. +КО * (84).
Матиша, изведено од М ат(а)+ и ш а М ега, од М илентще · (91).
* 3, 33, 35. Ö М еда, превод лат. имена U rsu s,
М атка, изведено од М ат(а )+ к а · U rsius, U rsinus Koja су била не-
ОБ.153. када врло популарнз у И талщ и
М атко, изведено од М ат(а)+ к о * и Далмацщ и, а може бити и хипо­
ОБ.92; РК С; ЗН.Ш ,375; КПБ.471; користик од М едвед и М етодщ е
МСС.173; РК Д ; 18, 33, 35, (44), * СНИ.56; 75, (79).
47, (68), 86—88. М едак, изведено од М ед (а)+ ак *
М аткул, изведено од М атк(о)+ ул * АС.355; СП.78; СС.537; МПХ.203;
КПБ.479. (14), (15).
М ато, в. М ата * СП.78; ЗН.Ш,375; М едач, изведено од М ед (а)+ ач *
КПБ.282; ИБ.17; В Р; ИС.115; 1— 3, СНИ.56.
6, 10, 17, 18, 21, 23, 25—28, 30, 32, М едаш, изведено од М ед (а)+ аш *
33, 35—41, 43, (44), 45, 47, 49, 58, МПХ.203.
61, 62, (68), 72. О М едвед, назив ж а ш а & е Узет за
М атош, изведено од М ат(а)+ о ш · лично име као Вук, 1еж, итд. *
О Б .119; РКД. * ДХ.11.
М атула, изведено од М ат(а)+ у л а Медо, в. М еда * М СС.9; ИС.134;
* ( 3). МПХ.203; НСС.155; (32), 33, 34,
М атун, изведено од М ат(а)+ у н * (43), 45.
35. Медовац, изведено о д М ед (а)+ овац
М атушко, изведено од М ат(а )+ * ОБ. 172.
+ уш к о « 3 5 . Mefloje, изведено од M en(a)+ oje *
Mafia, од Максим, М арко, итд. * О Б.90; МПХ.203; СНИ.56.
3, (5), (15). Медош, изведено од М ед (а)+ ош *
МаПан, изведено од М ай (а)+ ан * ДХ.44; ОБ.76; 3H.III, 376
* ( 3). Медун, изведено од М ед(а)+ ун *
О МаИедон, грч. Μακεδών - Македонац, ОБ.80; СНИ.56.
име хришйанског светител>а * РКД. Медуш, изведено од М ед (а)+ уш *
М айо, в. Mafia * 2—5, 15—18, 35, СНИ.56.
43, 45. Медушанац, изведено од М едуш +
*> Ό Мацан, у новще време хипокористик -1-анац * МПХ.203.
од мачак узима се као име од- M eja, од Мелетще, Милентще, итд.
милеГ*~ДХ.74; 10, 35, 43, 47, 64, * CT.CIII; (64), (79).
77, 79, 80, 82, (84), 88. MejaH, изведено од M ej(a)+aH ·
М ацко, в. М ацан * 85. (3), (5).
М аца, од Максим, Марко, итд. * Mejo, в. Meja * (16).
64, 65, 72, 73. Мелентща, варщ анта имена Ме­
М ацо, в. М аца * 34, 38, 39, (68). летще * (7), 18, 49, 57, 59, 78, 86,
Мацун, изведено од М ац (а)+ ун · 87.
РК Д . Мелентще, варщ анта имена Меле­
М аш а, од М аксим, М арко, итд. * тще * ЗН.Ш ,376; Р К Д ; 1— 3, 11,
ЗН.Ш ,375; ВР;АМ ,86; (47), 58, 60, 17, 18, 26, 29—31, (37), (38), 39,
63, 73, 79. 49, 51, 63, 64, 66, 67, (70), (71),
М ашан, изведено од М аш (а)+ ан 72, 73, 77, 87,
СТ. CXXXII1; П ОЛ. J .III1973; 3, (7), q Мелетще, грч. Μ ελετιός - брижл>ив.
17, 19, 26, 32—34, 39, 40, 42—44, радан, име хришйанског светите-
58, 67, (69), 71—73, 77, 82. льа * СП.78; 17, (18), (61), 88.
Машица, изведено од М аш (а)+ и ц а Мелко, хипокористик од Мелен­
* 3. тщ е * 33, (79), (80).
Машко, изведено од М аш (а)+ ко *
Менко, од С таменко * 83, 84.
В Р; 3, (14), 43 44 73.
М аш о.’в. М аша * ВР; 3, 14, 33—35, Ö Менче, итал. име Menze (33),
38, 40, 43—45, 70, 72. (44).
М ашут, изведено од М аш (а)+ у т * £ > М е р к у рще, лат. M ercurius - име
34. римског бога проналазака и тргови-

9
М ЕРЦ А 130 М Ш УШ

не, а и календарско име * СУБ.241; 20, 21, 23, 26, 30, 33—40, 43, 44,
(46), (47), (54). 47—49, 56, 57, 59—70, (71), 72—82,
М ерца, од Мерцай * (87). 85, (87), 88, (90), (92).
О М ерцан, тур. mercan < арап, m ärgän Мща}ле, варщ анта имена Михаил
- корал * (45), (83), (84). • 70, (75), 77.
М етан, може бити изведено од Мща$ло, варщ анта имена Михаил *
основе имена Методще * ДХ.20. BP; 1, 3, 5, 11— 18, 20, 21, 23, (24),
М етко, изведено од М ед (а)+ ко * 26, 30—32, 34, 36—40, 43, 44,
СНИ.56; МПХ.204; (68). (47), 58, 61, 64— 67, 69, (71), 72—80,
О Методще, грч. Μεθόδιος - уредан, 85, (86), (87), 88—90.
име jeOTor од браЬе просветителе М щ ак, изведено од М щ (а)+ ак *
* И С 133; АМ.87; 1, 2, (7), (10), О Б.71; МСС.169; ВР; 73.
11, 18, 30, 31, 36, (37), 39, (47), М щ ал, варщ анта имена Михал
51, 61, (64), 66, 68, (71), 72, 75, 77, (x > j) · СУБ.339.
79, 83, 85—88, 91, 92. ОМ щалаПко, новогрчко Μ'.χαλάκι *
Q Мейавац, Т. МаретиЬ мисли: „И м е Р К Д ; 73.
he М ейавац значити чел,аде, Koje М щалко, изведено од М щ 'ал+ко*
je potjeno за време мейаве.“ (О К П Б. 369; Л Н.90; МПХ.204; АМ.87;
народним именима и презимени- Г Г. 704; 3, 11, 17, 18, 20, 23, 30, 37,
м а у Х рвата и Срба, РА Д JA 3 y 39, (47), 49, 56, (60), 61, 62, 64—66,
LXXXII, Загреб 1886, стр. 74.) * 73, 79, 84, 86—90, (92).
ДХ.23. Мщалче, изведено од М щ а л + ч е *
М ехоча, сложено име * ДХ.37. (3).
М жура, име je HejacHor порекла * М щал,, варщ анта имена Михал>
ДХ.46. (x > j) * (3).
Мивал>, варщ анта имена Михал. М щалжо, изведено од М щал>+ко
(х > в ) * СП.78. • 3, 10, 30.
Миго, од Михаило, Мргуд, итд. * Мщан, изведено од М щ (а)+ ан *
24, 26, 34, 35, (36), (43), 44, 72, 91. ОБ.ЗО; В Р; И , 18, 35, 40.
Miiroje, изведено од M n r(o )+ o je * М щ ат, варщ анта имена Михат
35. (x > j) * ОБ.191; СП.82; ЗН.Ш,377;
Мигро, од Мигур · (71). К П Б .271; МСС.177; ПК.451; Р К Д ;
Мигрче, изведено од М и гр(о)+ че · Н СП. 14; В Р; ИС.137; ПСХ.134;
СП.78. ГГ.704; 1, 3, (5), (7), (9), 13—24,
Мшгуд, варщ анта имена М ргуд * 26, 27, 30—35, 37—40, 43, (44),
(35). 45—47, 49, 56—62, (64), (65), 66,
Мигур, изведено од М и г(о)+ ур * 67, (68), 69, (70), (71), 72—74, (75),
(43), (45). (77), 78, 79, 81, 82, 86—89, (90),
М ида, од Миладин, Милутин, итд. (92).
* 38, 49, 64, 65, 72, 73, 77, 88. Мщатина, изведено од М щ ат+ и н а
Мидо, в. Мида * ГГ.705; 34,35,61,73. • (3).
Мидур, изведено од М и д(а)+ ур * Мщаш, изведено од М щ (а )+ аш *
34, (35). ОБ.346; 11, 35.
Мижа, од Милисав, Милосав, итд. * Мщ'о, в. М щ а * ИС.156; МПХ.204;
СП.78; 58, (64). ВР; Н СП .26; ПСХ.137; ГГ.705;
М иза, од Милисав, Милосав, итд. * 1—3, 7, 14, 18 19, 21, 23—27,
П О Л . 2 6 .Х 1973; 44, 79, 87. 30—40, 43, 44, 47, 49, 58, 61, 64,
M iija, од Миливсуе, М илща, Ми­ 69, (70), 71, 72.
хаило, итд. * СП.83; ЗН.Ш, 377; Мщомаи, изведено од М щ (а)+
И Б.39; К 0.68; ВР; ИС.119; М ПХ. + о м а н , као Вукоман, Радоман,
204; 3, 17, 18, 26, 30, 46—49, 52, итд. · ОБ.77.
54— 58, 60, 61, 63—65, 70, 72—92. Мщоша, изведено од М щ (а)+ о ш а
М щаил, варщ анта имена Михаил • ОБ.259.
(x > j) * СП.83; 13, 14, 30, 44, 47,
49, 58, 85, (86), (87), (90). Мщук, изведено од М щ (а)+ у к ·
Мщаиле, варщ анта имена М ихаил * (3).
3, 30, 35, 46, 44, 67, (68), 69, 70, 72. Мщун, изведено од М щ (а)+ у н ·
Мщаило, варщанта имена Михаил * (3).
В Р; ПСХ.134; ИС.114; АМ.87; Мщ'уш, изведено од М щ (а )+ у ш ·
Р К Д ; Н С С .65; 1—3, 5, 12—16, 18, (3).
М Ш УШ КО 131 М ИЛАК

Мщушко, изведено од М щ у ш + к о * Миклеуш, може бити маТ). име


ЗН.Ш, 377; В Р; 3, 26, 34, 35, 43, M iklós — истог порекла као и
44, (64), 66 ,(69), 72, 74, 88. име Н икола * СП.78.
М ика, од Милосав, М илутин, Ми- М ико, в. М ика * ОБ.8; СП.78;
хаило, итд. * КПБ.119; МСС.172; МСС.173; 3, 5, 12—15, 21, 24, 26,
ИС.163; ПСХ.139; Р К Д ; АМ .87; 30—33, 35, 3 7 - 4 0 , 44, 47, 58, 59,
ГГ.705; 3, 10, 11, 18, 21, 31, 43, 61, 67, 70, 72, 82, 88.
44, 46—56, 58, 60, 61, 63—65, 67— Mmcoje, изведено од M H s(a)+oje *
—70, 72—92. КПБ.286; 3, (44).
М нкаил, варщ анта имена М ихаил Микодело, варщ анта имена Миха­
(х > к ) * 2, 3, 12, 14, 17, 21, 23, ило * ОБ.286.
27, 30—32, 44, 61, 79, 85—89, (90). Микоп,а, изведено од М ик(а)+он.а
М икаиле, варщ анта имена Миха- * ПОЛ.17.ХИ1971; 34—36,43, 44.
ило, в. Микаил · 35, 43, 70. Микосав, исто име као Микослав
Микаило,* варщ анта имена Миха- само je л нестало иза с * 35, (39),
ило, ( х ж ) * CT.CXVII; НСС.65; 72, 79.
ГГ.704; 19, 24, 33, 39, 64, 65, 73, Микослав, сложено име од хипо-
88 . користика Мика и слов, корена
Микаилче, изведено од М икаил+че слав * 79, (80).
• Л Н 330. Микота, изведено од М ик(а)+ота
Микаэле, варщ анта имена Миха- * ГГ.704; 38, 39.
ило ( х ж ) * 3, 18, 30, 35, (39), Микош, изведено од М ик(а)+ош *
44, 67, 68, 70, 77, 79, 89. ОБ.304; ГГ.706; 3, 4, (5).
М и к ад о, варщ анта имена М ихаило О Микул. рум. лично име M iculC m ic
(х > к ) . CT.CXVIII; (3), 16, 17, - мален * ДИ П Л .153; СП.78;
72, 79, 88. КПБ.41.
Микал>а, изведено М ик(а)+ал>а, М икула, варщ анта имена Н икола *
али може бити и варщ анта имена СП.78; КПБ.278; МСС.94; 3, 38,
Михал. * К П Б.291; (3), (14). 39, 52, 62, 66, 72.
М икан, изведено од М и к(а)+ ан * Микул., в. Микул * ОБ.ЗО.
Н СС. 146; П О Л .11.1 1973; ГГ.705; Микша, изведено од М и к(а)+ш а
6, 10, 14, 16— 18, 20, 26, 38—40, као Белш а, Н икша, итд. * ОБ.222;
43, 44, 47, 58, 61—65, 72, 73, 77—80, (43), (44), (47).
88. М ил, од MnJiHBoj, Милисав, итд. *
М икац, изведено од М и к (а)+ ац * ДХ.28; РК С.
МСС.173; (43), (44). М ила, од М илорад, Милослав, итд.
Микаш, изведено од М и к (а)+ аш * * О Б .187; ЗН.Ш ,377; К ПБ.61; ВР;
П ОЛ.8.П 1973; 35, 40, 61, 70. И Б.25; Р К Д ; И , 49, 58, 64—66, 73,
Микашин, изведено од М икаш + 75, 77—80, 83, 88.
+ и н * КПБ.256; 3, 35, (44), 61. Милавац, изведено од корена м и л +
М икез, · (3). + а в а ц * К П Б . 16.
М икезан, изведено од М и к ез+ ан М илад, наведено од корена м и л +
• (3). + а д * ДХ.23; (16), (23).
М икета, изведено од М и к(а)+ ета * Миладин, изведено од корена м и л +
Р К Д ; 3, 16, 17, 35, 62, 64, 72. + а д и н , или од М и л ад+ и н * РК С ;
Микеца, изведено од М ик(а)+еца ОБ.5; СП.79; АС.355; 3Η.ΠΙ,377;
* ( 3). ИБ.37; ПП.16; К П Б.34; МПХ.204;
МСС. 167; ИС.115; ВР; ЛН.324;
Мики, од Милан, Михаило, итд. Р К Д ; АМ.88; ГГ.704; 1 - 3 , (5), 6,
Хипокористик je настао у новще
7, 9— 12, 14—20, 23, 24, 29—33,
време према именима типа Рики, 3, 6, 37, (38), 39, 40, 44, 46—51,
Цеки, итд. * 11, 21, 26, 33, 39,
(52), 53—92.
40, 44, 47, 53—56, 58, 60, 63—67, Мила), изведено о д корена м и л + a j
70—77, 79—82, 85—92. * СНИ.56.
Микица, изведено од М и к(а)+ и ц а * Миладеца, изведено од Мила) + и ц а
ПОЛ.23.УШ 1972; 1 ,3 , 11, 15, 23, * ОБ.130;
24, 26, 30, 3 5 -4 0 , 43, 44, 47—56, МилаЗко, изведено од M onaj+K o *
58—67, 70—92. СНИ.56; 3, 76, 79.
Микиша, изведено од М ик(а)+иш а М илак, изведено од корена м и л +
* (3), (5). + а к * Р К С ; ОБ.73; СП.79; АС.355;

9*
М И ЛА Н 132 МИЛИВОЛЕ

ЗН.Ш , 372; КПБ.35; МСС.166; ВР; Миле], изведено од корена м и л + e j ·


Н СП .13; 3, 10, 16, 17, 23, (43). ДХ.6.
Милан, изведено од корена мил + Милен, изведено од корена м и л +
+ а н * ДИ ПЛ.153; Р К С ; ОБ.6; + е н * Р К С ; СП.81; ЗН.Ш, 378;
С П .79; АС.355; ЗН.Ш, 377; К П Б. 52; ПК.450; ВР; ИС.183; МПХ.204;
ПК.451; П П .16; МСС.86; ИБ.17; АМ.90; 3, (7), 38, (60), 62, 66, 72,
УШС.108; ВР; ИС.149; ПСХ.136; 74, 76, 80, 84, (86), (87), 88—91,
МПХ.204; ЛН.90; Р К Д ; АМ.88; (92).
ГГ.404; 1—92. Миленак, изведено од М и лен+ ак
М иланко, изведено од М и л ан + ко * * КПБ.36.
ОБ.ЗО; СП.79; КПБ.259; ПСХ.140; Миленко, изведено од М и л ен + ко *
ВР; 3, 5, 7—21, 23, 37, 39, 46—51, О Б .8; СП.81; 3H.VI,304; КПБ.148;
54, 56, 60, 61, 63, 66, 72, 79. ПК.447; ВР; УШС.170; ИС.114;
Миланче, изведено од М илан+ че * МПХ.204; ГГ.704; 1—3, 5, 7, 8— 12,
П О Л . 21. II 1973; 2, 3, 5, 11, 18, 14—16, 18—24, 26—32, 35—41, 43,
23, 47, 49, 56, 64, 65, 67, 72, 73, 44, 46—68, 70— 82, (83), 84—92.
75, 77—80, 84, 85—91, (92). Милентще, варщ анта имена Меле-
О М иланчир, изведено од М иланч(е)+ тще · 3H.VI,304; 65, 68, 73, 88, 91.
+ и й , или од М илан+чий * 3, 4, Милета, изведено од корена м и л +
10, 12, 20, 65, 73, 88. + е т а * Р К С ; ОБ.28; СП.79; АС.355;
М илас, изведено од корена м и л + ЗН.Ш, 378; К П Б .126; МСС.89;
+ а с * ОБ.23; КПБ.48. ПК.448; И Б.З; Н СП.12; ВР; УШС.
М илат, изведено од корена м и л + 156; ИС.131; М ПХ.204; ГГ.704;
+ а т * РК С ; ОБ.34; СП.79; ВР; Р К Д ; 3, 5, 7, 9— 11, 13—21, 23,
С Н И .56; Р К Д ; 3, (44). 24, 26, 27, 29—40, 43, 44, 47—50,
М илатко, изведено од М и л ат+ к о 53—57, 59—66, (69), 70— 80, 82, 84,
* ДИ ПЛ .153; РК С ; СНИ.56. 88, 89, (90), (92).
М илан, изведено од корена мил + Милеташ, изведено од М илет(а)+
+ а ц * Д И ПЛ .22; ДХ.13; РК С ; + а ш · (3).
ОБ.158; КПБ.76. Милетин, изведено од М илет(а)+
М илач, изведено од корена м и л + + и н * ДХ.10.
+ а ч * О Б.223; СП.79; КПБ.295. Милетко, изведено од М илет(а)+
М илача, изведено од корена м и л + +КО * ДХ.46; СНИ .56; 3, 59.
+ а ч а · (3). Милеустан, сложено име од пря­
Милачин, изведено од М и лач+ и н дева мио и именице уста * СП.81.
* ДХ.44. Милеш, изведено од корена м и л +
Милачко, изведено од М и л ач+ ко + е ш * ДИ П Л .153; Р К С ; ЗН.Ш,
* МСС. 169. 378; ВР; СНИ.56; 3, (43).
М илаш, изведено од корена м и л + Милеша, изведено од корена мил 4-
+ а ш * О Б.8; АС.355; МСС.166; + еш а* РК С ; ОБ.214; КП Б.108; 3,
КПБ.297; 10, (И ), 30, 35, (43), (44). (14), 68.
Милашин, изведено од М и лаш + и н Милешин, изведено од М и леш + и н
* ОБ.15; СП.79; ПК.448; К П Б.35; * К П Б .391.
МСС.171; ИБ.64; РК Д ; АМ.90; Милешко, изведено од Милеш +
В Р; (14), 30, 35, 38, 39, 54, (60), + к о * ЗН.Ш ,378; 17.
61, 64, 65, 73, 75, 76, 88. Милибор, сложено име настало у
М илашко, изведено од М илаш + новще време према именима типа
+ к о * СНИ.56; 73, 77. Велибор, Златибор, итд. * 49, 73.
С> М илбрат, сложено име од словен­ Милибрат, сложено име од сло­
ских основа * РК С ; ЗН.Ш, 377. венских основа * ОБ. 127.
Миливо], сложено име од словенских
Q Милгост, сложено име од словен­
основа * РК С ; ОБ.21; СП.79;
ских основа · ДИ ПЛ .65; РК С .
АС.355; ЗН.Ш, 378; КПБ.151;
Q Милдруг, сложено име од словен­ П К 4 4 7 ; И Б.5; МСС.167; УШС.97;
ских основа * ДХ.30. ИС.121; Н С П .27; 1—3, 5, 7— 18,
М иле, в. М ила * ДИ ПЛ.153; Р К С ; 20—23, 26, 32, 33, 40, 43, 44, 46—51,
ОБ.22; СП.79; ЗН.Ш, 378; К П Б.61; 53—57, 59—61, 63, (71), 77, 79,
П П.16; МСС.167; ИС.172; ПСХ.136; 80, 82, 85, 88, 90.
ЛН.366; АМ.90; ГГ.705; 1—24, Миливо]е, варщ анта имена Мили-
26—40, 43, 44, 46—68, 70, 72—92. Boj * 3H.VI.304; ВР; ИС.146;
МИЛИВСЯАЦ 133 М И Л ΜΑΗ

М ПХ.204; СНИ .56; Р К Д ; АМ.91; Милисав, исто име као М илислав,


ГГ.704; 1—3, (5), 7—24, 26, 28—32, само je л нестало иза с * СП.79;
3 4 -4 0 , 43, 44, 54, 56, 57, 60—62, 3H.VI.304; МСС. 175; ПК.447; ВР;
64—70, (71), 72—89, (90), 91, 92. ИС.171; И Б.З; МПХ.204; АМ.92;
Миливо{ац, изведено од MnJniBoj -Ь 3 ,7 ,8 — 11,13,18—21, (22), 23,26—28,
+ а ц * СНИ.56; (3), 23. 30—35, 37—40, 44, 46—49, 51—57,
М иливода, изведено од Миливо] + (59), 60—68, (69), 70—88, 90—92.
+ д а * 3. СМ илислав, сложено име од словен­
Миливо]ко, изведено од M ® m Boj+ ских основа * 1, 3, 10, 13, 18, 21,
+КО * НСС.192; 12, 30, 65, 73. 26, 28, 30, 49, 57, 74.
Милидар, сложено име настало у Милисов, варщ анта имена М или­
новще време према имену Божидар сав · 79.
* 64, 70, 79, 80. О МилиИ, изведено од корена м и л +
Милидраг, сложено име од словенс­ + и Ь , или од М ил(а)+ий * ОБ.48;
ких основа * ОБ.249; 26, 27, 31, СП.79; ЗН.Ш, 378; К П Б.5; П К.450;
32, (43), 79. И Б.5; К 0 .7 1 ; Н СП.11; ВР; УШС.
<?М илидруг, сложено име од словен­ 106; МСС.86; ИС.150; ПСХ.142;
ских основа · ОБ. 172; МПХ.204; Р К Д ; АМ.92; ГГ.704;
Милща, изведено од корена м и л + 3, 5, 9, 10, 12, 14— 18, 20, 23, 24,
4-ща * СП.79; ЗН.Ш ,378; КПБ.282; 26, 35—39, 47, (44), 49, 51, 53, 54,
МСС.172; ПК.454; И Б.17; ГГ.704; 56—68, (69), 70—74, 76—79, 83,
ВР; ИС.114; МПХ.204; АМ.92; 3, 86—89, (90), 91, (92).
(5), (9), 11, 14— 18, 21, 23, 24, 26, 27, МилиКко, изведено од М и лий +ко *
30—32, 3 4 -4 0 , 43, 44, 55, 56—68, 58.
(69), 70, (71), 72—89, (90), 91, (92). Милихна, изведено од корена м и л +
Милщаи, изведено од М или|'(а)+ + и х н а * ОБ.140.
+ а н , а може бити и варщ анта Милич, изведено од корена м и л +
имена Емилщ ан * ОБ.204; НСС.153; + и ч * АС. 355; СНИ.56.
П О Л . 11.1 1973; ГГ.704; 3, 21, 23, Миличе, хипокористик од М илща
(26), 30, 38, 39, (43), 49, 54, 60, • 65, 89.
61, 66, 67, 72, 73, 79, 82, 88. Миличко, изведено од М и лич+ко *
Милщанко, изведено од М илщ ан+ Р К Д ; П О Л .24. XII1971; 10, 43, (44),
+КО * ГГ.704; 39, 66, 67, 72. (69), 70, 71, 89.
Милщаш, изведено од М илщ (а)+ Милиш, изведено од корена м и л +
+ а ш * ВР; СНИ.56; (3), (65). + и ш , · О Б .188.
Милиша, изведено од корена м и л +
Милика, изведено од корена м и л + + и ш а * Р К С ; СП.79; АС.355;
+ и к а * 3, 4, 30, 34, 35, 37, 39, 40, К П Б .99; СНИ .56; 2—5, 14, 15, 30,
43, (69), 70, 72, 73, 88. (35), 60, 79.
Миликша, изведено од М илик(а)+ Милкан, изведено од М илк(о)+ан *
+ ш а · СНИ.56. О Б.220; ПСХ.138; 3, 4, 9, 13, 14,
Милимир, сложено име настало у 16—18, 23, 66, 72, 88, (92).
новще време према именима типа Милкашин, изведено од М илк(о)+
Бранимир, Будимир, итд. * П ОЛ. -f-ашин * К П Б .160.
25 IV, 1971; 26, 27, 29, 30, 32, (53). Милко, изведено од корена м и л +
+КО * Р К С ; ОБ.39; СП.80; 304;
Милин, изведено од корена м и л +
+ и н * ОБ.54; ЗН.Ш, 378; КПБ.193; 3H.VI. АС.354; П К.453; К П Б.40;
П К.448; П П .16; И Б.19; МСС.167; П П .16; И Б.47; ИС.158; Н СС.24;
ВР; СНИ.56; МПХ.204; 3, 4, 18, 3, 5, 6, 10, 12— 15, 18, 21, 23—26,
58. (28), 29, 31, 33, (43), (44), (47), 53,
54, 73, 83, 84, 88, 90.
Милина, изведено од корена м и л + Милкош, изведено од М илк(о)+ош
+ и н а · (3). • О Б .174.
Милинко, изведено од М и лин +ко Милкун, изведено од М илк(о)+ун *
* СП.79; ЗН.Ш ,378; ПК.455; И Б.4; ДХ.42.
ВР; ПСХ. 136; ГГ.704; 3, 11, 14—21, Милкус, изведено од М илк(о)+ус *
23, 4, 6 ,2 7 ,3 1 ,3 2 ,3 4 —4 0 ,4 7 —49, Р К С ; ДХ.10; СП.80.
(52), 53—67, 72, 79, 82, 88, 89. Милман, изведено од корена мил +
Милиниа, изведено од М илин+ + м а н као Вукман, Радман, итд. *
+ ца · (3). ОБ.28; СП. 80.
мило 134 МИЛОШ

Мило, в. Мила * КПБ.39; МСС.175; Мило]ко, изведено од M m ioj(e)+


П И.17; ВР; ПСХ.20; НСС.188; 3, -(-ко, или од корена м и л + o j k o *
11, 15— 18, 20, 21, 24, 26, 30, 33—35, СП.80; ЗН.Ш, 379; К П Б.38; УШС.
39, 40, 43—45, (69), 7 0 -7 2 , (83), 147; ВР; ИС.143; М ПХ.204; АМ.93;
(92). ГГ.704; 1—5, 9— 12, 14— 17, 20,
О Милобрад, сложено име о д словен­ 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34— 39,
ских основа · ОБ.229. 46, 47, 49, (50), 51, 54— 56, 58—66,
О Милобрат, сложено име од словен­ 70—76, 78—80, 82—84, 87, 88, 90,
ских основа * Д И П Л .22; РК С ; (92).
3H.III,379; СНИ.56; Милол»уб, сложено име настало у
Милован, трпни придев од глагола новще време према именима типа
миловати узет за лично име * Богол>уб, Славол>уб, итд. * 3, 7, 13,
Р К С ; ОБ.16; АС.355; СП.80; ЗН.Ш, 21, 36, 37, 39, 60—62, 66, 72, 75,
379; КПБ.161; ПК.454; НСП.16; 86—90.
В Р; ИС.115; И Б.6; ПСХ.136; Миломан, изведено од корена мил 4-
МПХ.204; АМ.93; ГГ.704; 1— 5, + о м а н као Вукоман, Радом ан итд.
7—24, 27—40, 42—44, 46—92. . О Б.75.
Милованаи, изведено од М илован+ Миломир, сложено име настало у
+ а ц * СНИ.56. новще време према именима типа
Миловаико, изведено од Мило- Богомир, Д рагомир, Радом ир,
в а н + к о · 65. итд. * CP.XXXV; МПХ.204; ГГ.704;
Миловац, изведено од корена м и л + 3, 11—24, 26, 27, 34—39, 48, 55—66.
+ о в а ц , О Б.57; СП.80; КП Б.153; 71, 72, 76—79, 85—88, 90.
(43). ОМилонос, сложено име од словен­
О Миловук, сложено име од словен­ ских основа · О Б. 135.
ских основа * СНИ.56; МПХ.204; М и л о аа, изведено од корена мил +
(18). +он>а * СНИ.56; 3, (14), 16, 17,
ζ) Милогост, сложено име од словен­ 26, 30, 34, (35), (37), 43, 44, (69),
ских основа * СНИ.56. (71), 72, 82, 89.
Милодан, сложено име настало у О М илорад, сложено име о д словен­
HOBHje време према имену Богдан ских основа * Р К С ; СП.80; АС.355;
* СНИ.56; 90. К П Б. 102; МСС.181; УШС.137; ВР;
Милодар, сложено име настало у АМ.93; ГГ.704; 1—5, 7, 9—21,
HOBHje време према имену Божи­ 23—25, 26—40, 4 2 - 4 4 , 46—92.
дар · 23. Милосав, исто име као Милослав
С М илодраг, сложено име од словен­ само je л нестало иза с * Р К С ;
ских основа * К П Б .134; СНИ.56; СП.80; 3H.VI, 305; К П Б.ЗЗ; МСС.10
17, 18, 23, 36—39, 49, 60, 66, 83, ПК.448; ИБ.55; Н СП.13; УШС.165;
86—90. ВР; ИС.113; МПХ.204; Р К Д ; АМ.94;
Милодраги, варщ анта имена М ило­ ГГ.705; 3, 7, 10— 12, 16—24, 27,
драг * 12, 36. 29—40, 43, 44, (47), 48, 49, 51,
Mmioja, изведено од корена м и л + 53—92.
+ o ja * 3H.VI, 304; CT.CLXXIX; О Милослав, сложено име од словен­
3, 8, 9, 11, 12, 23, 27, (47), 49, 56, ских основа * Д И П Л .153; ОБ.31;
58, 75, 79, 80, 85—87, 90. АС.355; П ОЛ. 12.11 1972 ; 21, 25, 27,
28, 30, 33, 36, (43), 49, 65, 66, 78,
Mmiojau, изведено од M m ioj(e)+ 86—89, 91.
+ а ц * СНИ.56. М илота, изведено од корена м и л +
Мило]е, изведено од корена мил + + о т а * ДХ.16; 3, (14), (16), (43),
+ o je * Р К С ; ОБ.14; СП.80; 77.
3H.VI.304; К П Б .110; ПК.448; П П. Милотще, изведено од корена м и л +
16; И Б.9; МПХ.204; ВР; ИС.119; + о т щ е према именима типа Вило-
ПСХ. 138; ГГ.704; 3, 5, 7—9 ,1 2 — 18, тщ е, Тимотще, итд. * 79, 80.
(19), 20—24, 26, 28, 3 0 - 4 0 , 43, Милохна, изведено од корена м и л +
(47), 49, 53—68, (69), 7 0 - 8 9 , (92). + о х н а * ДХ.17; СП.80; СНИ.56.
Мшкцица, изведено од М шку'(е)+ Милоч, изведено од корена м и л +
+ и ц а * К П Б. 128; BP; НСС.152; + о ч · КПБ.236.
3, 5, 12, 13, 15, 18, 21, 24, (26), Милош, изведено од корена мил +
30, 31, 35—39, 43, 47, 55, (56), + о ш * РК С ; О Б .5; СП.80; ЗН
60—66, 72, 73, 75—78, 82, 88. 111,379; А С.354; К П Б .6; ПП.16;
милош иъ 135 МИЛ>УР

П К.447; МПХ.204; Н СП . 12; ВР; Милче, изведено од корена м и л + ч е


ИС.113; И Б.4; МСС.166; К 0.71; * ОБ.63; КПБ.406; 18, 46, 47, 53,
УШС.44; ЛН.354; АМ.94; ГГ.704; 54, 56, 64, 65, 77—82, 85—88, 92.
1—92. Милчета, изведено од Милч(е) +
фМ илош ий, изведено од М илош +иЛ * + е т а * СНИ.56.
К П Б .50; 2—5, 15, 65, 77. Милчетин, изведено од М илчет(а)+
Милошко, изведено од М и л о ш + ко + и н · СНИ.56.
* ПОЛ.ЗО.1 1972; 3, 49, 53, 79. Милчин, изведено од М илч(е)+ин *
М илта, изведено од корена м и л + ДХ.51; РКС.
+ т а * ДХ.4; (3). Милчо, изведено од корена м и л +
Милтасща, изведено од М и лт(а)+ + ч о · О Б .186.
+ ac n ja · (3). Милчу), изведено од Милч(е)+ y j *
Милтен, изведено од М и лт(а)+ ен * СНИ.56.
ДИ ПЛ.153; РК С ; ЗН.Ш ,379; (43), Милша, изведено од корена м и л +
60, 72, 85—87. + ш а * ДИ ПЛ .153; РК С; СП.80;
Милтош, изведено од М и л т(а)+ о ш (53).
* ДХ.44; РК С ; (3), (43). Мил., од Милисав, Миодраг, итд. *
M anyj, изведено од корена м и л + y j ДИ ПЛ.153; О Б .101; ВР.
* ДХ.10. М и л е , од Милован, Милосав, итд.
Милул, изведено од корена м и л + у л * ДХ .6; Р К С ; ЗН.Ш ,380; 11, (35),
као Радул * ОБ.268. 58, 73, 77, 79, 80.
Милун, изведено од корена м и л + у и Мил>адин, изведено од Мил>(а)+
као Радун * РК С ; ОБ.125; СП.80; + ад и н , име одм ила као М ила-
К ПБ.94; МСС.186; ВР; ИС.170; дин * СП.81.
МПХ.204; АМ.95; РК Д ; ГГ.704; 3, М ш ьак, изведено од Мил>(а)+ак *
5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, Р К С ; СНИ.56; 16, 17, 77.
27, 30, 32, 34—40, 43, 44, 47, 49, М шьан, изведено од М ю ь(а)+ ан *
55—80, 82, 86—92. Р К С ; СНИ.56; МПХ.204; 3, 5,
Милунко, изведено од М илун+ ко 15— 18, 3 0 -3 5 , 39—41, 43, 44, (45),
* 30, 39. 46— 48, 54—56, 68—72, 82, 84, 88.
Милун., варщ анта имена Милун * Мил»ас, изведено о д М ш ь(а)+ ас *
(77). СНИ.56.
Милур, изведено од корена м и л + у р М шьахна, изведено од М ш ь(а)+
као Eajyp, Мидур, итд. * ИБ.24. + а х н а * СП.81.
Милурда, изведено од корена м и л + Мил>ац, изведено од М игь(а)+ац *
+ у р д а * (3). ЗН.Ш , 380; СНИ.56.
М илут, изведено од корена м и л + у т Мил>е, в. Мил, и М ш ьа * 38, (39),
* РК С ; ЗН.Ш, 380; СНИ.56; (34), 78, 86, 87.
(43), (44). Мшьен, изведено од М ш ь(а)+ ен *
Милутин, изведено од корена м и л + СП.81; ЗН.Ш, 380; МСС.165; ВР;
+ути н, или од М и л ут+ и н * РК С; (14), 40.
ОБ.Ю ; СП.80; ЗН.Ш ,380; ПК.450; Мшьенко, изведено од М ш ьен + ко
НСП.25; И Б.4; УШС.104; ВР; * П О Л . 23. VIII, 1972; 1, 3, 11, 18,
ИС.126; МПХ.204; РК Д ; АМ.95; (26), 30, 40, 43, 44, (47), (65), 67,
ГГ.704; 1—44, 46—92. 70, 72, 77.
Милухна, изведено од корена м и л + Милжан, изведено од Мшьк(о) +
+ у хн а * ОБ.235. + а н · П О Л . 28. V 1973; 5.
Милуш, изведено од корена м и л + у ш Мшько, изведено од М ш ь(а)+ ко *
* В Р; СНИ.56; (3). О Б.23; ЗН.Ш ,380; МСС.175; Р К Д ;
Милуша, изведено о д корена м и л + ИС.175; В Р; МПХ.204; ГГ.704; 2,
+ у ш а * ОБ.235; КПБ.273. 3, 21, 26, 36—39, 49, 60—62, 64—68,
70, 72—79, (83), 86—88, 90.
Милушин, изведено од М илуш +ин
* (77). Милю, в. Мил. и М шьа * 11, 34, 72.
Милцо, изведено од корена м и л + ц о Мил>о]ко, изведено од М шь(а) +
* 39. +0jK0 · 65, 73.
М илча, изведено од корена м и л + ч а Мил>ун, изведено од М ш ь(а)+ун *
* ДИПЛ.153; СП.80; ПП.16; Р К С ; СНИ.56.
НСС.117; (60), 64, 77—80, 85—88, Мшьур, изведено од М ш ь(а)+ ур *
91. ИБ.28; (16).
М Ш ЬУ РК О 136 М И РИ Н А

Мшъурко, изведено од Мил>ур+ко Миоко, исто име као Милко, само


* 73. je л прешло у о на Kpajy слога *
Мил>уш, изведено од М ш ь(а)+уш * СП.81.
СН И .56; (3), (10), (14). Миол>уб, сложено име настало у
Мил>цо, име одмила изведено од новще време према именима типа
М ю ь (а)+ ц о · 39. Богол>уб, Драгол>уб, итд. · П ОЛ.
М шьча, изведено од М и л.(а)+ ча * 21. XII 1973; 79, 82, 88.
(79). Миомил, сложено име о д словенс­
Мил>че, изведено од Мил>(а)+че · ких основа * 11, 60, 67, 70, 80.
ОБ.80. Миомир, сложено име настало у
М има, од Милорад, М илосав, итд. * новще време према именима типа
3, 47, 49, 58, 60, (64), 65, 73, 75, Драгомир, Радом ир, итд. * П ОЛ.
79, 86—88. 29. III. 1973; 1 ,7 ,9 , 11, 16—19, 23,
М име, в. М има * 77, 85—88, 92. 25, 28—30, 33—35, 39, 40, 44,
Мимица, изведено од М и м (а)+ и ца 46—49, 51, 54—57, 59—67, 70—72,
* 3, 47, 53, 65, 77, 79, 82, (92). 74, 76—81, 84, 86—88, 90—92.
М имо, в. М има * 17, 18, 23, 26, Миосав, сложено име као Мио-
30, 34, (35), 44, 47, 72. слав само je л нестало иза с *
Q М ина, грч. Μήνας - име хришйанског 61, (64).
светител>а, а }авп*а се и као хипо­ Миослав, сложено име о д словен­
користик од имена Миладин, Ми­ ских основа чщи je старщи облик
лан, М илорад, итд. * ЗН.Ш, 380; гласно М илслав · 10, 30, 49, 61,
М ПХ.204; РК Д ; 18, 23, (34), (36), 90.
43, 44, 53, (64), 65, 67, 73, 75, (77), Миотен, новщи облик имена Мил-
88, 91, (92). тен ( л > о на Kpajy слога) * РКС.
Мине, в. М ина · П О Л . 5. IV 1973. Миотин, настало од старщ ег облика
Минко, изведено од М ин(а)+ко, или Милтин ( л > о на Kpajy слога) *
од Дминко * 3H.VI,305. СП.81.
Минча, изведено од М и н (а)+ ч а * Миочин, новщи облик имена Мил-
НСЗ.VIII, 58; (92). чин (л > о на Kpajy слога) * КПБ.65.
М инчат, изведено од М и н ч(а)+ ат Мира, од Миро.ъуб, М ирослав, итд.
• ОБ.73. * ДИ ПЛ.153; И Б.61; Р К Д ; 46— 50,
Минче, изведено од М ин(а)+че · 56, 63—66, 72—82, 87, 88, 91, 92.
ОБ.7. Мирад, изведено од корена м и р + а д
Мин>а, од Миладин, Милан, итд. * ДХ.60; РК С.
• П О Л . 6. II 1973. Мирак, изведено од корена м и р + а к
Мин>о, в. Мин>а * 3, (14), 34, (35), * ДХ. 48.
(43). Миран, изведено од корена м и р +
+ а н * ДХ.6.
Миобор, сложено име настало у
Мират, изведено од корена м и р +
новщ е време као Милибор · П ОЛ.
15. XII 1973. + а т · CT.CLXXVI.
Мирац, изведено од корена м и р + а ц
М иобрад, сложено име од словенс­ * СНИ.56.
ких основа * АС.355. Мираш, изведено од корена мир +
t Миобрат, сложено име од словен­ + а ш * П П.16; 3, 11, 17, 34, 35,
ских основа * ЗН.Ш,380; КПБ.513; 39, 43, (44), (45), (65), (69), 71, 72.
67. Мире, в. М ира * ДХ.21; Р К С ;
О M noroj, сложено име од словен­ ГГ.705; 3, 11, 23, 37—39, 52, 54,
ских основа * ЗН.Ш,380. 56, 59, 60, 65, 85—89.
Мирен, изведено од корена мир +
О Миогост, сложено име од словен­
+ е н * Д И П Л .45; РК С ; СНИ.56;
ских основа * ЗН.Ш,380.
ВР.
Миодар, сложено име настало у но­ Миреч, изведено од корена м и р + еч
вще време према имену Божидар * * ДХ 6.
23, 39, 65, 67. Миреша, изведено од корена м и р +
Миодраг, сложено име од словен­ + е ш а * ДХ.42.
ских основа * С П .81; КПБ.58; Мирило, изведено од корена м и р +
М ПХ.204; АМ.96; ГГ.704; 1, 5, 6, + и л о * СНИ.56.
9—20, 22—24, 2 8 -4 0 , 43, 46—68, Мирина, изведено од корена мир +
70—92. + и н а * КПБ.496.
М ИРИСАВ 137 М И СЛА В

Мирисав, исто име као Мирислав 1, 4, 13, 14, 18, 20, 21, 26, 27, 30,
само je л нестало иза с * СНИ.56; 36, 37, 49, 54, 60, 64. 65, 72, 73
МПХ.204. (75), 79, 86—88, 90—92
Мирислав, сложено име од истих .£) Мирослав, сложено име од словен­
основа као М ирослав * 64, (72). ских основа * ДИ ПЛ.124; РК С ;
О МириМ, изведено од корена м и р + и й , О Б .19; ЗН.Ш ,380; СП.81; АС.355;
или хипокористик од Мирийще * МСС.175; ПП.16; УШ С.109;ИС. 139;
КПБ.83. ИС.130; М ПХ.204; АМ.97; ГГ.704;
О Мирийще, лат. M auritius - маварски 1—92.
* (65). С М иротва, * ДХ.39.
MHpjaH, мушки облик према жен­ М ирохна, изведено од корена
ском имену MnpjaHa * 66, 67, 84. м и р 4 охна · Д И П Л .42; РК С.
Мирка, изведено од корена м и р + ка Мирош, изведено од корена мир +
* ОБ.35; (81). + о ш * Д И П Л .22; РК С; СНИ.56;
Миркан, изведено од М и рк(о)+ан (44).
* ОБ.20; 3—5, 9, 15, 20, 26, 31, MHpyj, изведено од корена м и р + y j
39. * СНИ.56.
Миркин, изведено од М ирк(о)+ин Мирун, изведено од корена м и р + у н
* ОБ.73. * 19, 31.
О Миркий, изведено од М ирк(о)+иЙ Мирут, изведено од корена м и р + у т
* 4, 72. * ДХ.39.
Мирко, изведено од корена м и р + к о Мирна, изведено од корена м и р + ч а
* РК С ; Д И ПЛ .28; ОБ.31; СП.81; * ОБ.122; КП Б.111; СП.81; АМ.96;
ЗН.Ш, 380; АС.354; К П Б.5; ПК.450; CT.CLXX ; МПХ.204; 44, (64),
П П.16; К 0 .6 9 ; МСС.11; ИБ.18; 72—74, 86—88, (90), 91, 92.
УШС.98; ВТ; МПХ.204; АМ.96; Мирче, изведено од корена м и р + ч е
ГГ.704; 1—92. * О Б.20; СП.81; 53, 60, 67, 70,
Миро, в. Мира * НСС.173; 1—5, 76—80, 82, 88, 92.
8— 12, 15—24, 26—35, 37—41, Мирчета, изведено од М ирч(е)+
43—45, 58, 59, 61, 67—69, 70—72, + е т а * АС.355; С П ,81; ЗН.Ш ,381;
82, 88, 91. КПБ.278; МСС.184; И Б.48; ВР;
Миродар, сложено име настало у МПХ.204; 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23,
новще време према имену Божи­ 26, 27, 30—32, 34, (35), 37, 39, 43,
дар * ВР; СНИ.56; 23. 48, 56, 59, (65), 66, 67, 82, 88,92.
Миродраг, сложено име настало у Мирчин, изведено од М ирч(а)+ин *
новще време према имену Мио- ОБ.181; С П .82.
драг * 49. 64, 91. Мирчина, изведено од М ирч(а)+
Миро]'е, изведено од корена мир + + и н а * КП Б.92.
+ o je * ОБ. 120; РК С ; МПХ.504; Mnpwyj, изведено од М ирч(а)+у) *
СНИ.56; 3, 13, 30, 35, (40). 43, ДХ.101.
44, 77. Мирцо, изведено од корена м и р +
С Мирол.уб, сложено име од словен­ 4-цо · (83).
ских основа * 3H.VI, 305; АМ.96; Мирша, изведено од корена мир 4-
1, 3, 7, 8, 10— 12, 16— 18, 20, 21, + ш а * ДХ.7.
23, 24, 26, 27, 30, 31, 37—40, 43, Миса, од Милосав, Мисаил, итд. *
46— 49, (52), 53—57, 60—67, 69—82, П О Л .З. III 1973; 65, 70, 73—75, 79,
85—88, 90—92. 90.
Миромир, сложено име настало у 0 Мисаил, хебр. M išá’ěl - измол>ен од
новще време према имену Д раго­ бога, библщско име * СП.82;
мир * 3, 27, 30. . (51), (54), (92).
Ό Мирон, грч. Μύρων - OHaj Kojn кашье Мисаило, варщ анта имена М исаил *
светим ул>ем, име хришйанског СП.82; СУБ.229; 7, 16, 36, 51, (71),
светител>а * ПОЛ. 26. II 1972; 73, (92).
УШС.92; 2, (5), 7, (9), 11, (15), Миса}ло, варщ анта имена Мисаил*
14, (26), 30, 33, (35), (40), (47),
(7), 72, 73, 77, 88.
49, 51, (54), (77), 90.
Миросав, исто име као Мирослав, Мисак, изведено од М и с(а)+ ак *
само je л нестало иза с * РКС; НСС.118.
3H.VI.305; СП.81; К П Б.81; ПП.16; Мислав, варщ анта непотврйеног
МСС.181; ПК.448; ВР; ПСХ.143; слов, имена Мислослав * СНИ.56.
М И С Л ЕН 138 М ИХАЛ,

Мислен, изведено од корена мисл Мийа, од М илорад, Михаило, итд.


Kojn се налази у слов, сложеним * ОБ.184; ЗН.Ш ,381; КПБ.104; ВР;
именима као Добромисл, Добро- ИБ.17; ИС.122; ПСХ.134; АМ.96;
мислий, итд. * СНИ.56. ГГ.705; 2—5, 9— 12, 14—24, 26—92.
М ислета, в. Мислен и М ислав * Мийан, изведено од М и й (а)+ ан *
СНИ.56. ЗН.Ш ,381; ВР; МПХ.204; НСС.88;
Мисоша, изведено од М и с(а)+ ош а 2—5, 9, 12, 14— 18, (19), 20, 21,
* РК Д . 23, 24, 26, 30, 34, 38, 39, 43, 45,
М ита, од Димитрще, М итар, итд. * 57, 59, 60, 66, 70, 73, 82.
О Б .187; ЗН.Ш ,381; УШС.159; ВР; Мийика, изведено од М иЬ(а)+ика*
ИС.114; ЛН.91; Р К Д ; 2, (5), 7, 3, (5).
10, 11, (15), 18, 21, 25—27, 37, 44, Мипко, изведено од М и й (а)+ ко *
46—56, 58, 60, 63—65, 70, 72—92. 3— 5, 15, 23, 24, 26—28, 30—35, 39,
Mwraja, изведено од MHT(a)+aja * 40, 43—45, 56, 60, 64, 65, (68),
( 3). 70, 72—74, 79—82, 86— 89, 92.
М итан, изведено од М и т(а)+ ан * Мийо, в. МиЬа * ОБ.237; СП.83;
НСС.186; 3, 78, (87). ЗН.Ш ,381; КПБ.546; В Р; ИС.156;
М итар, варщ анта имена Д митар * ПСХ. 144; МПХ.204; ГГ.705; 1—5,
ОБ.134; ЗН.Ш, 380; КПБ.561; ВР; 10, 12, 14—21, (22), 23—27, 29—40,
МСС.86; ИБ.6; УШС.118; ГГ.704; 42—45, (47), 57, 61, 62, 67, 70—72,
ИС.165; ПСХ.134; МПХ.204; Р К Д ; 82.
1— 8,' (9), 10—21, (22), 23—76, Мийун, изведено од М иЬ (а)+ ун *
(77), 78, 79, (80), 81—89, (90), ОБ.6; КПБ.365; 3—5, 9, 14— 18, 26,
(92). 32, 34— 36, 38, 40, 43 , 44, 49, 55,
М итща, изведено од М и т(а)+ щ а * 57, 61, 66, 67, 78.
(52). Мийурда, изведено од МиЬ(а) -f урда
М итка, изведено од М и т(а)+ ка · * ( 3).
(79), (81), (82). М нха, од М ихаило * СП.82; 3, 44.
М итке, изведено од М и т(а)+ ке *
Михавац, изведено од М их(а)+
ПОЛ.5.1У1973; (47), 49, 56, 77, (78),
+ а в а ц · КПБ.104.
79, (80), (83), 84, 86—89, (92).
М итко, изведено од М и т(а)+ ко * Михаил, варщ анта имена Михаило
ОБ.111; МПХ.204; 3, 17, (60), 61, * К П Б .172; Д И ПЛ .153; ДХ.65;
65, 67, 73, 76—79, 82— 84, 88, 91, 92. Р К С ; ОБ.19; П К.451; НСС.187;
М иткош, изведено од М и тк(о)+ ПП.16; НСП.13; ИС.118; К 0.68;
+ о ш · О Б .181. 2, 3, 7, 9, 12, 21, 23, 27, 30, 32, 33,
М ито, в. Мита * 1—3, 5, 7, 8, (9), 40, 43, 44, 46, 47, 51, 54, 56, 84,
10, 13— 18, 20, 21, 26, 30, 32, 34, 87—89.
35, 37, (38), 39, 43, 44, 47, 49, 58, О Михаило, грч. Μ ιχαήλ < хебр. МЬ
61, 67, 70, 84, 88, 91. k ä’el - сличан богу, библщско
М итран, изведено од М и тр(е)+ ан име * РК С ; ЗН.Ш ,382; КПБ.60;
* О Б.228. МСС.44; И Б.5; К 0 .6 8 ; ПК.448;
Митраш, изведено од М итр(е)+ аш ИС.113; МПХ.204; АМ.97; 1—3,
* О Б .34. 5, 7, 9— 18, 20—28, 30—44, 46—57,
Митрашин, изведено од М итраш + 60—67, 70—74, 76, 78—82, 85—92.
+ и н * О Б.333; И КБ.406; (14), Миха]ло, варщ анта имена Михаи­
36, 37, 43, 60. ло * КПБ.175; И Б.З; УШС.85;
О М итриЙ, изведено од М итр(е)+ ий КШ.69; АМ.98; 1, 5, 7— 18, 20,
* О Б .155; ВР; 2, 3, 16, 17, 20, 44. 21, 23—24, 29—32, 36—40, 43, 44,
Митрийко, изведено од М и триЬ + 47—52, 54— 56, 60, 61, 63—68, 70,
+ К О · ОБ.274. 72, 74, 77—83, 85—91.
Митро, од Димитрще, М итар, итд. М ихак, изведено од М и х (а)+ ак ·
* 11, 1 4 -1 6 , 44, 45, 67,71. К П Б .53.
Q Митрофан, грч. Μητροφάνης - OHaj М ихал, варщ анта имена Михаило
кога je Majxa показала, календар­ * ДИ ПЛ.110; Р К С ; ОБ.20; 3H.III,
ско име * ЗН.Ш, 381; НСС.162; 382; МСС.166; СУБ.229; КПБ.93;
(2), (3), (7), (9), (46), (47), 56, (92). (3), (43), (82).
М иту л., изведено од М ит(а)+ул> * Михал,, варщ анта имена Михал *
(3). МСС.167.
МИХАТ 139 М Л А ДЕН

М ихат, изведено од М и х(а)+ ат * ИБ.7; УШС. 102; В Р; ИС.178; Р К Д ;


ОБ.235; РК Д ; ЗН.111,383; СУБ.228; АМ.99; 1, 2, 10— 12, 51, 24, 27, 38,
И Б.5; 3, (45). 39, 44, 46—58, 60—65, 67, 70,
Михай, изведено од М и х(а)+ ай, а 72—82, 84—92.
може бити и грчки хипокористик Миша]ко, изведено од М ш п (а)+
са суфиксом - ακης за деминутив -fajKO * (3).
* СП.82. Мишака, изведено од М и ш (а)+ ака *
Михац, изведено од М и х(а)+ ац * 65.
ОБ.128. Мишан, изведено од М и ш (а)+ ан *
М ихач, изведемо од М и х(а)+ ач * 5, (14), 15, 26.
ОБ.237; К П Б .165. Мишат, изведено од М и ш (а)+ ат ·
Михло, варщ анта имена М ихаило * ( 3).
СП.82; Мише, в. М иша (84).
Михо, в. Миха · ДИ ПЛ .153; РК С; Мишел>а, изведено од Миш(а) +
3H.VI.306; СП.82; МСС.175; И Б.5; +ел>а * (3).
29, (43). Мишка, изведено од М ш п (а)+ка
Михоил, варщ анта имена Михаи­ . ДИ ПЛ .153; В Р; (81).
ло · 3H.VI,306; Мишко, изведено од М иш (а)+ко *
Михоило, варщ анта имена Михаи­ ЗН.Ш ,383; МСС.173; НСП.27;
ло * ДИ П Л . 170; РК С ; И Б.5; МПХ.204; Р К Д ; 2—4 , 10,
Mnxoje, изведено од М и х(а)+ oje * 11, 17, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 33,
ДХ.69; ОБ.89; РК С ; (44). 35, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 52,
Михоч, изведено од М и х (а)+ о ч в 54, 56, 59—61, 63, (65), 70—75,
КПБ.458. 78—80, 82, 84—88, 90, 91.
Михоша, изведено од М их(а)+ ош а Мишл>ан, хипокористик од неког
* ОБ. 129. имена Koje у себи садржи корен
Мица, од Милосав, Михаило, итд. * мисл као Добромисл * О Б .313.
10, 11, 24, 49, (52), 70, 73, 79, 87, Мшшьен, в. М шшъан * РК С; СП.83;
91, 92. АС.355; ЗН.Ш ,383; МСС.177 ВР.
Мицан, изведено од М и ц (а)+ ан * Мишо, в. Миша * ИБ.4; ВР; ПСХ.
3, 23, 86, 87. 135; НСС. 127; Г Г 705; 1—7, 12—24,
Мицера, изведено од М иц(а)+ера 26, 29—44,47, 58— 61, 67, 70—72, 82.
* ( 3). Мишован, изведено од М иш(а) +
Мицко, изведено од М и ц (а)+ ко * + о в а н према именима типа Ми­
НСС.172; 21, 40, 47, 49, 52, 64, 65, лован, Радован итд. * (3).
67, 72—74, 78—80, 82, 85—88, 90. Мишодар, сложено име од хипоко-
91, (92). ристика Миша и слов, корена дар
Мицо, в. Мица · 3H.VI,306; 3. према имену Божидар * 38.
Мича, од Милисав, Михаило, итд. Мишота, изведено од М и ш (а)+ ота
* СП.82; 79, 80, (83), 85—88. * ( 3).
Мичан, изведено од М и ч(а)+ ан * Мишула, изведено од М иш (а)+ула
CT.CLXIV; (14). * ГГ.705; 3, 15, 63.
Миче, в. Мича * НСЗ.VIII, 668; 73, Мишур, изведено од М иш (а)+ур *
73, 85—88, 91. 33, 35, 58.
Мичица, изведено од М ич(а)+ица * Мишурица, изведено од Мишур-
К П Б .358. + и ц а * 5, 15, (35), (44).
Мичко, изведено од М и ч(а)+ ко * М лад, придев м лад узет за лично
СУБ. 120; 86, 87. име * ОБ.73.
Мичул, изведено од М ич(а)+ул, или М лада, од М ладен, М ладомир,
варщ анта имена Микул * СУБ.285. итд. * СНИ.56.
Мичур, изведено од М и ч(а)+ур као М ладан, изведено од корена м лад +
Eajyp, Мшьур, итд. * КПБ.85. + а н * СП.83; И Б.6; РК Д ; 13, 27,
Мица, оц Мирослав, Михаило, итд. 36.
* 10, 72, 73, 86— 89, 91.
Мицо, в. Мица * (14), 35, 72. М ладе, в. М лада * 3H.VI, 306; (44).
Миш, може бити хипокористик од Младен, изведено од корена м л а д +
Милош, или je назив животшье + ен * ДИ ПЛ .162; РК С ; СП.83;
узет за лично име * Д5Г.114. АС.354; ЗН.Ш ,383; МСС.183;
Миша, од Милан, Милош, Михаило, ПК.450; ПИ.11; ПП.16; К 0 .6 9 ;
итд. * О Б .172; 3H.III, 383; КПБ.597; ВР; ИС.113: ЛН.339; АМ.99; 1—3,
М ЛАДЕНКО 140 МОМИР

5—7, 9— 15, 17, 18, 20, 21, 23—27, MojKO, изведено од Moj(a)+KO *
29—33, 35—40, 43, 44, 46—57, ДХ.44; КПБ.471; (14).
(58), 59—68, 70—92. e*s OMojunip, сложено име* П О Л . 23.11
М ладенко, изведено од М лад ен+ ко 1973; 3, 25, 26, 33, 67, 76, 90.
* КПБ.273; 1, 5, 13— 15, 18, 24, Mojo, в. M oja*O B .275;B P; МПХ.204;
26, 27, 30, 31, 38, 39, 4 6 - 4 9 , 61, СНИ. 56; П ОЛ. 28. X 1973; 3, 5,
73, 77, 79, 82, 88. 7, (9), 14, 15, 27, 29, 30, 32, 35.
М ладо, в. М лада * 13. M ojca, од Mojcnje * (70), 73, 81,
М ладо]е, изведено од корена м л а д + 87, 88.
+ o je * 13, 37, 39, 73. О Mojcej, хебр. Moše — библщско име
Младол>уб, сложено име настало у jeßpejcKor законодавца * ДХ.16;
новще време према именима типа ЗН.Ш ,384; И Б.8; СУБ.324; КОЛО;
Богол>уб, Драгол,уб, итд. * 24, 27. НСП.20; УШС.92; КШ.62; (7), (9),
Младомир, сложено име настало у (11), (13), (46), (47), (49), (51),
новще време према именима типа (54), 56, 63.
Драгомир, Ж ивомир, итд. * 11, Mojceja, варщ анта имена Mojcej *
27, 39, 56, 61—64, 66, 73 , 77, 82, ПСХ. 134; (9), (15).
86—88,90. MojcHja, варщ анта имена Mojcej*
М ладош, изведено од корена м л а д + НСС. 141; 3, 5, (9), 13, 15, 18, 20,
+ о ш * РК С ; ДХ.80; ОБ.91. 86 — 8 8 .
Мла!)а, од Младен, М ладомир, итд. Mojcnje, варщ анта имена Mojcej *
* ОБ. 182; СНИ . 56; 7, 10, (44), ОБ.43; МСС.87; ВР; ИБ.47; 2—5,
46, 47, 49, 54, 56, 58, 60, 63—65, 7, (9), 13, 15, 18, 20, 26, 29, 30, 35,
72—75, 77—79, 82, 86—88. 43, (47), 49, 60, 61, 63 (70), (71),
Мла1}ан, изведено од М ла1)(а)+ан * 72, (77), 81, 87, 88.
2, 3, 7, 9, 12— 14, 17, 20, 23, 26, 30, MojcHjo, варщ анта имена Mojcej *
31, 40, 60, 77, 79, 82, 88. 60, 62.
М ла^е, в. Мла1)а * 88. Mojcmi, варщ анта имена Mojcej ·
Младен, изведено од М ла!)(а)+ен * ЗН.Ш ,384.
КПБ.584; ВР; СНИ.56; ГГ.704; MojcH.TO, варщ анта имена Mojcej *
1—3, 7, 9—20, 22,24, 26, 27, 29, ОБ.73; МПХ.204; СУБ.234; ВР;
30, 32, 3 5 -4 0 , 49, 57, 67, 68, (71), ИС.144; 3, 10, 13, (57), 61, (65),
72, 77, 82, 84, 88. 66, 72, 73, (75), (77), (78), (82), 88.
МлаЦо, в. Мла1)а · П ОЛ. 10.11973; Mojc.iaB, сложено име * СНИ.56.
ГГ.705; 3, 14, 16, 35, 43. Mojco, в. M ojca * 5, 15, 37—39,
М лата, од М латко * СНИ.56. (68), 71.
М латко, изведено од корена м л а д + Mojne, изведено од M oj(a)+ 4e ·
+КО * ОБ.бО; СНИ.56. ОБ.47.
М лацко, варщ анта имена М латко М ола, од М илован, М омир, Саму-
* СНИ.56. ило, итд. * (64), 79, 88.
M oja, од MojMnp, Mojcnje, итд. * Моле, в. М ола · ГГ.705.
СУБ.272; НСП.23; В Р; ИС.117; М ома, од М омир, М омчило, итд. *
CT.CXCVI; (47), 49, 56. ОБ.140; КПБ.239; С НИ.56; 1, 13,
MojaH, изведено од M oj(a)+aH * 21, 24, 27, 46—49, 52, 54, 56, 58,
ДИ П Л .153; РКС; (14), (43). 60, 64, 65, 67, 70, 72, 73—75, 77—80,
MojaHa, изведено од M oj(a)+aH a · 82, 84—88, (89), 90, 92.
ОБ.67. Моме, в. М ома * 2, 77, 86—89.
Mojaui, изведено од M oj(a)+ aiu * Момер, варщ анта имена М омир *
ВР; 17, 29, 32, 34, 35, (36), (43), С П .83; 77.
(55), (71).
Момил, настало од непосведоченог
Moji^ro, изведено од M oj(a)+ m io *
старщег сложеног облика Мсумил
К П Б .492.
MojucaB, исто име као MojncnaB, * КП Б.501; 10, 90.
само je л нестало иза с * Момило, варщ анта имена М омил ·
ЗН.Ш ,384. К П Б .15.
MojHc.iae, сложено име * 50. Момир, варщ анта имена MojMnp *
Mojmja, изведено од M oj(a)+Hi;a * ОБ. 20; НСП.20; ВР; М ПХ.204;
5, 7, (9), 15, 36. СНИ.56; A M .99; ГГ.704; 1— 5 ,9 — 19,
Mojniiia, изведено од Moj(a) + nnia * 21—24, 46, 50, 54, 56, 60—74,
Д И П Л . 156; ОБ. 114; (43). (75), 77—92.
М О М И РКО 141 MPH j A

Момирко, изведено од М о м и р + к о Мр1)ица, изведено од Мр!}(а)+ица


* О Б.20. * ДХ.101; (3).
Q МомиИ, изведено од М ом(а)+иЙ · Mpljo, в. Мр1)а * (3), (14), (15),
ОБ.41. (16), (43).
Момиша, изведено од М о м (а)+ М рзан, изведено од корена м р з + а н
+ и ш а * (35), (39), (64). (М рзан je заш татно име, а значи
М омко, изведено од М о м (а)+ к о * OHaj кога мрзе. Постсуи и народ­
СНИ.56; 24. 70. на пословица: „ Н а Мрзану куйа
Момо, в. М ома * ОБ.ЗЮ ; 1—5, 7, ocTaje“) * СП.83; ЗН.Ш, 385.
11— 18, 21—24, 26—34, 36—40, 43, Мрзен, в. М рзан * РКС.
44, (47), 58, 59, 60, 61, 67, 69—72. Мрено, в. женско име Мрена * (45).
Момчил, изведено од именице мом- Мркан, изведено од корена м р к + а н
ч(е)+ и л * О Б .12; АС.355; КПБ.38; (Имена са основом мрк су заш тит-
НСЗ.VIII,647; 67, 79, 80, 83—90, ног карактера као Мргуд, Mptjan,
(92). итд.) * (3), (14), (16).
Момчиле, варщ анта имена М омчил М ркаш, изведено од корена м р к -f
* 34, 35, 43. + а ш , в. М ркан * СУБ.42; (16),
Момчило, в. М омчил * СП.83; (24).
И Б. 37; ГГ. 704; М ПХ. 204; AM. 99; Мркашин, изведено од корена мрк +
ВР; 1—33, 35—44, 46—92. + а ш и н као Вукашин, Радаш ин,
Момчин, в. Момчил * СНИ.56; (3). итд. в. М ркан * ОБ.67; К П Б.515;
Момчо, изведено од М ом (а)+ ч о , (3), (14), (16).
или je хипокористик од М ом­ МркиЬ, изведено од корена мрк +
чило * (91). + и й , в. Мркан · ОБ.282.
Мона, од Милован, Симеун, итд. · М рко, од Мркан, Мркашин, итд. *
79, 80, 88. (34), (45).
Моне, в. М она 79, 80, (83), 84, MpKoje, изведено од корена м р к +
86—89. + o je, в. Мркан * (16), (17), (34),
Монко, изведено од М он (а)+ ко * (35), (44).
(82). Мркоша, изведено од корена мрк +
Монча, изведено од М он (а)+ ча · +он>а, в. М ркан * КПБ.15; (16),
79, 80, 86, 88. (17), (24), (73).
М оса, од Mojcnje, M ojaiaB, итд. * М ркота, изведено од корена мрк 4-
(77), 88, 89, (90). + о т а , в. Мркан * КПБ.404; (16),
М оско, изведено од М ос(а)+ ко * (17).
80, 86, 87. Мркочел, сложено име од словен­
М оте, од М етодще, Тимотще, итд. ских основа * ОБ.48.
* (83), (88), (89), (90). Мркур, варщ анта имена Меркурще,
М отул, изведено од М от(е)+ у л * или je изведено од к о р е н п я р к + у р
ДХ.51. као Bajyp, М шьур, итд. * СП.83.
М оца, од Mojcnje, М омир, итд. * Мркуш, изведено од корена м р к +
10, 46, 47, (53), (54), (65), 73, 77, 4-уш, в. М ркан * СКП.406.
78—80, 88, 89, 91. М ркша, изведено од корена мрк +
M ptja, од Мргуд, Мр!)ела, итд., а + ш а , в. М ркан * РК С; ОБ.81;
може бити да je настало од глагола СП.83; К П Б .53; МСС.185; Н СП.13;
мрдити у значеньу срдити се, л>у- ВР; (32), (39).
тити се. Ово име спада у групу Мрл>ан, Т. Маретий мисли д а je ово
заштитних имена као Мргуд, Мр- заш тигно име истог постанка као
Koje, Мркша, итд. * (3), (15), (16), и М ркша само ш то je Мрл»ан од
17, 30, (43), (44). ^ глагола мрл>ати (О народным име­
Мр1)ан, изведено од Мр1)(а)+ан * нима и йрезименима у Хрваша и
К П Б .321; 3, 14, (15), (16), 17, 18, Срба, Р ад JA3Y XXXII, Загреб,
29, 31, 61. 1886, стр. 91) * РКС.
0 МрЦела, може бити д а je л а п m ar-
gella - бисер, 1)ин1)ува, али нще Мрл,ен, в. Мрл>ан * ДХ.80.
исключено да je истог порекла као Мрмор, Т. М аретий мисли да je ово
и имена Mpí)a, MpJjaH, итд. * РК С. ! заш татно име као Мркон>а али
Мр!)ен, изведено од Мр1)(а)+ен * од глагола мрмл>ати, в. Мрл>ан *
ДХ. 111; СП. 83; С НИ . 56; П К. 447; ДХ. 14.
П К ; 3, (14), 30, 34, (43), (47). Мрн>а, од Мрн,ан * (43), (44).
МРН>А Н 142 МУШО

M pjban, Т. Маретий мисли д а je ово именима Какмуж, М ужбрат, итд.) *


заш татн о име као Мркша, али од ДИ ПЛ .22; РКС.
глагола мрн>ати (лат. m urm urare), M yja, хипокористик од муслиман-
в. Мрл»ан * РКС. ског имена Мухамед узет као
Мрн>аш, изведено од Мрн>(а)+аш заш татно име * 21, 44, 82, 87.
* (44). Myjo, в. Myja * 34, 35, 43, (44), 70.
М рчета, изведено од основе мрк Мураш, изведено од М ур(о)+ аш *
као М рко, MpKoje, Мркша, итд. (35).
Сва су та имена заш татна, а цю ь Муро, хипокористик од муслиман-
им je да се од човека одстране ког имена М урат узет као заш тат­
демони Kojn могу нанети зло * но име, или од словенског сло-
РК С ; 3H.VI, 307; МСС.168. женог имена М утимир * 34, (35),
Мрчина, заш татно име као и М рчета (40), (43).
* КПБ.411. СЗМурта, тур. M urtaza < арап. M ur-
М рш а, заш татно име постало од tädä - одабрани, муслиманско му-
исте основе као и придев мрш ав и ш ко име код хришЬана узето као
именица мрша. (М рша и римско заш татно * П П . 16.
име M acer HMajy исто значеае) * . ’ М уса, тур. M usa < арап. M üsä —
ДИ ПЛ .153; ДХ.18; СП.83. муслиманско мушко име истог по-
Мршко, изведено од М рш (а)+ ко · рекла као и библщско Mojcnje код
(24), (44). хришйана давано као заш татно
Мрштен, HajßepoBaTHHje да je парти- име. Мушко име М льса (старом ль
цип глагола мрштити узет за ли­ у данапиьем je3HKy одговара у)
чно име, а синоним je са именом je HajeepoBaTHHje хипокористик од
Мр!)ен. Свакако je и ово било имена Koja садрже корен мисл као
заш татно име * ДХ.10. Добромисл, Мислав, итд. * КПБ.34
М ршут, изведено од М рш (а)+ у т * 3H.VI, 308; 26, 34, 35, 39, 43, 44,
Сачувано у народах^ поезщ'и(Р1А). (45), 70, 72, 73.
М удеш, (Одмила у Лици говоре М уте, од Милутин * 77, 79, 87.
малсу MymKoj деци мудешко и О Мутимир, сложено име од словен­
мудан па можда je тако и настало ских основа * СНИ .57; МПХ.204;
ово име) * ДХ.110. (11), 18, 32, 33, 36, (57), 58, 66, 71,
(77), 86—88.
М удре, име je постало од придева Муце, од Милутин * (79), (80).
мудар * РКС. Муцо, в. Муца · 3H.VI.308; (45).
Мудрин, изведено од М удр(е)+ин * Муша, од Мутимир, М ушат, итд. *
СНИ.56. СП.83; СУБ.135; (77), (79).
?Мудрий, изведено од М удр(е)+иЬ * О М уш ат, рум. име M ugat < аром,
СНИ.56. m usat - TtSft, красан · ИБ.9.
Мудрон>а, изведено од М удр(е)+ Мушел>а, изведено од М уш (о)+
+он>а као Милон>а, Радон>а, итд. +ел>а · П О Л .17. VI 1973.
* СНИ.56. Мушика, изведено од М уш (о)+ика *
(7), (34), 35, 43, (44), (45).
М ужбрат, сложено име од словенских Мушо, хипокористик од муслиман-
основа * ДИ ПЛ.153; ДХ.24. ског имена М ухамед узет као
Мужило, изведено од корена м у ж + заш татно име * (33), (34), 35,
+ и л о (корен муж се налази у (39), (43), (44), (45).
Η
---- Harojiiua, * ΜΠΧ.57. Н але, од HajflaH, Н астас, итд. ·
__ Н ад,* СНИ.57. (44), 79, 80, 82, 88, (90).
ХЗ Надислав, сложено име од слов, Н алеж а, име истог значен>а као
основа, а забележено je у латин­ Haj дан и Н аход. Постало je од
ским исправама из тринаестог века основе глагола нал>ести — наиЬи,
* 56, 88. или о д лат. N atalis * ДХ.24.
Надихна, изведено од корена н а д + Налешко, изведено од Н алеж (а)+
+ и хн а * ДИ ПЛ.153; ОБ.ЗО; + к о * СНИ.57.
СНИ.57. Нал>ежа, варщ анта имена Н алежа
Надиша, изведено од корена н а д + • ДХ.92.
+ и ш а као М алиша, Радиш а, Сла- Нал>ешко, изведено од Нал>еж(а)+
виша, итд. * ДХ.88. +КО * Д И П Л .46; ДХ.78.
О Надомир, сложено име од слов, Нане, од HajflaH, Ненад, итд. *
основа, в. Надислав * 80, 90. CT.LX1II; 30, 49, 58, 72, 79, 91.
Hatjeii, трпни придев глагола наЬи HaHeja, варщ анта имена Ананще ·
узет за лично име као и имена Haj- 63.
дан и Н ад он * (79), 80, (91). Нанща, варщ анта имена Ананще *
Hat)o, од На1)ен, HajflaH, итд. * 16.
О Б .318. Нанислав, сложено име * 40, 79.
H aja, од Наддан · (79), 80, (88). Нанко, изведено од Н ан (е)+ ко *
Н а д а н , вар и ан та имена Наеден * (79), (88).
ИС.176; СНИ.57; МПХ.204; 1, 3, Наод, исто име као Наход, само je
(7), (11), 36, 38, 56, 57, (60), 61, 62, нестало гласа х · 34, (55), 54.
64, (65), (71), 72—80, 85—88, 90, Наско, изведено од Н аст(а)+ к о *
91, (92). СУ Б.230; 44, 82, 86—88, 91.
На]де, од HajflaH и На]ден * 80, Н аста, од Настас, Настасще, итд. *
88, 90. РК Д ; 11,47, 49, 73, (77), (92).
На]ден, дщ алекатски облик трпног Настадин, изведено од Н а ст (а )+
придева глагола наЬи. Да]е се оби- + адин према именима типа Ми-
чно детету Koje родител>и оставе ладин, Вукадин, итд. * (79), (81),
на путу из верова н>а да h e се си- (82), 88.
гурно одржати у животу ако га Настас, варщ анта имена Анастас *
крсти OHaj ко први наи!)е и на1)е ИС.117; М ПХ.204; АМ .110;НСС.
га. И з истих разлога се flaje као 194; 1, 5, (7), 10, 15, 16, (17),
и име Н аход иди Исторщ'а. · 18, 30, 35, (37), 38, 39, 43, 53, 54,
HC3.VIII,674; 73, (79), (88), (90). 56, 57, 61—63, 66, 67, 72—74, 77,
HajflHH, варщ анта имена HajfleH * 79, 80, 83—88, 90, 91, (92).
3H.VI.308. Настасще, варщ анта имена Анаста-
H aje, в. H aja * (84), (88). сще * 1, 30, 35, (37), (47), (60),
Н ака, од Haj;jaH, Настас, итд. * 61, (65), 67, 82, 91.
Насто, в. Н аста * ПСХ.142; Р К Д ;
3, (58), 73, (77), 79, (80), 82, (83),
6, 20, 30, 35, 43—45, (47), 57, (68),
84, 87, 88, (92).
71.
Н аке, в. Н ака * (84), (91). Настос, варщ анта имена Анастас *
Н ако, в. Н ака * (14), (16), 72. 57, 61, 66, 76, 82, (83), 89, (92).
НАСТОСШ Е 144 Н ЕДЕ

Настосще, варщ анта имена Наста- Неган, изведено од корена н е г+ а н


cnje · (68). * СНИ.57.
H ai ислав, сложено име настало у Негач, изведено од корена н е г+
новще време од основе женског + а ч · С НИ.57.
имена Н аталщ а и словенског ко­ Неге, в. Н ега · 87, 88.
рена слав према сложеним именима Него, в. Н ега * ДИ ПЛ.153; 21,47, 58.
типа Братислав, Владислав, итд. Негован, трпни придев глагола
* П ОЛ. 19. II 1973. неговати узет за лично име као
Н атко, од Настас * 79. Милован, Радован, т д . * Д И ПЛ .94;
H ahe, од HajflaH, Н аум, итд. Р К С ; СП.86; 3H.VI.309; ИБ.23;
О Н аум, хебр. Nähüxn - утешител>, биб­ Н С П .20; МСС.186; ПК.448; ВР;
лщско име * ЗН. III, 386; УШС. 156; УШС.149; МПХ.204; 7, 10— 12, 18,
AM. 110; М П Х .204; НСС. 161; 2, 37, (38), 39, 46—49, 53—57, 59—66,
10, 11, (17). 30, 31, (37), 38, 39, 70, 72, 73, (75), 76—84, 87—92.
46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 61, Н егода, заш татно име као Н едраг,
63, (65), 66, 71, 72, (76), 77—92. а значи o ra j Kojn не годи, Kojn нще
Н аумко, изведено од Н ау м + ко * угодан * СП.84; ВР.
(76), (79). H eroj, изведено од корена н ег+ o j *
Наун, варщ анта имена Н аум * АС.355.
ЗН.Ш ,386; РК Д ; НСС.69; (79), (86), H eroje, изведено од корена н ег+ o je
(87), 88, 89, (92). као Mnrcoje, Pafloje, итд. * СП.86;
Н аца, од HajflaH, Н аум, итд. · ДИ ПЛ.153; ЗН.Ш, 386; С НИ .57;
CT.CXI. (71), 72, 77.
Наце, в. Н аца * 77, 79, 80, 83—85, Herojuua, изведено од Н епу'(е)+ица
86— 88, (89), (92). као M nnojmia, Paflojnna, итд. *
Н ацко, изведено од Н ац (е)+ к о * СНИ.57.
ИС.137; (7), 61, 79, 80, 86—91, (92). < 1Негомир, сложено име од словенских
Н аход, значи на^ено дете. Ово име основа * Д И П Л .116; Р К С ; СП.86;
je настало из истих разлога као и М П Х.204; ЗН. VI, 308; М С С .186;
имена Haften, Haj дан, HajfleH, итд.* ПК.451; АС.355; 18, 47, 59, 60,
Д И П Л .94; РК С; СНИ.57; МПХ.204; (75), 77.
СС.537; 34, 49, (52), (64). Негосав, исто име као Негослав
Н аче, од Настасще, Н астас, итд. * само je л нестало иза с · 62.
79, 80, 89, (90). < Негослав, сложено име о д словен­
Н аш а, од Н астас * (88). ских основа * Д И П Л .58; РК С;
HeSojuia, * ОБ.76; СНИ.57; МПХ.204 М ПХ. 204; ЗН. III, 387; СНИ . 57;
1—5, 7— 13, 15— 18, (20), 21—24, 60—62.
26—37, 39—44, 46—92. Н егота, изведено од корена н е г+ о т а
Н ева, од Невен * П О Л . 4.X II1971; * Д И П Л .22; Р К С ; МПХ.204.
77. 79, 80. 4 i НеготиН, изведено од Н егот(а)+ и Ь
Н евад, може бити заш татно име * ДИ ПЛ.94.
са негацщом (придев невадан значи
Негош, изведено од корена н е г+ о ш
невешт, неук) * ДХ.13. као Драгош , Милош, итд. * ВР;
О Невен, назив цвейа узет за лично СНИ.57.
име * 1—3, 5 77,-10, 15, 17, 18, 21,
25, 26, 30, 32, 33, 36, 43, 44, 52, 61, < i Herpoje, рум) име N egru < лат.
67, 88, 90, 92. niger - i l f m * СП.84.
Невенко, изведено од Н евен + к о * Негул, изведено о д корена н е г+ у л
ОБ.27; 3, 7, 11, 12, 17, 18, (19), * ДИПЛ.153.
21, 26, 28, 30, 40, 43, 44, 49, 57, Негун, изведено од корена н ег+ у н
(60), 66, 67, 88, 91, 92. као Милун, Радун, итд. *
Н евера, на]вероватнще да je за­ СНИ.57.
ш татно име са негацщом. У
Негуш, изведено од корена н ег+ у ш
руском средн,овековном ономасти-
као Мил>уш, Радуш, итд. * Р К С ;
кону забележена су имена НевЪръ
и НевЬрко. * ОБ.163. Д И П Л .22; ВР.
H er, од Негомир, Негослав, итд. * Н еда, од Недел>ко * ЗН.Ш, 387;
Д И П Л . 22; РКС. СНИ.57; К О .69; 10, 21, (47), 49,
Н ега, од Негомир, Н егослав, итд. * 53, 54, 63, 64, 77, 80.
46, 47, 53, 54, 56, 58, 73, 75, 88. Неде, в. Н еда * 80, 82, 88.
Н ЕДШ ЬКО Н ЕХ ТЕН

ф Н едел»ко, изведено од назива сед- Н е л л , од HefJeJbKO · (45).


мичног дана недел>(а)+ко, а по Неман>а, Ja ra h мисли да je ово
значен>у може Ьитй и превод грч. хипокористик типа Ненад и Не-
имена Κυριάκός - недел>ни, име хри­ мир, у вези са именом Манислав
шйанског светите/ьа * СП.84; од манити * Р К С ; СНИ.57; М ПХ.
ПК.447; АС.355; ЗН.Ш, 387; И Б.З; 204; 1—3, 5, 7, 8— 18, 21, 24, 27—34,
К П Б.66; НСП.12; УШС.86; ВР; 37, 39, 40, 42, 43, (44), 4 6 - 4 8 , 50,
ИС.122; МПХ.204; Р К Д ; 1—3, 5, 51, 54—68, 70—74, 76, 83, 85—92.
7— 18, 20—24, 26, 27, (28), 29—32, Немил; заш титно име са негацщом
36—40, 46—57, 59—68, 70—92. као Ненад, Н ерад, итд. * (16).
НеделЛо, варщ анта имена Недехько Нена, од Недел.ко, Ненад, итд. *
* ЛН.304. СУБ.151; 11, 30, 49, 60, 70, 86—88,
О Недий, изведено од Н ед(а)+ и й * 92.
ОБ.41; СНИ.57. Ненад, име je од корена kojh се
Нед^елжо, jeKaBCKa варщ анта име­ налази у глаголу надати се са нега­
на Н еделко · ВР. цщом; заш титно име као Н емил,
Н едо, в. Н еда * СП.84; ЗН.Ш ,387; Н ерад, итд. * ОБ. 128; РК С; СП.84;
И Б.61; ПСХ.139; НСС.140; 3, 7, ЗН.Ш ,387; П К .449; КОЛО; И Б.26;
9, 11— 18, 20, 21, 26, 27, 30. АС. 355; УШС. 88; ВР; И С. 172;
Hefloje, изведено од H efl(a)+oje * М П Х .204; 1—44, 46— 68, 70—92.
(14), (43). Ненада, в. Н енад * РК С ; О Б .128;
Hei)a, од Неделько, Ненад, итд. * СП.84; ЗН.Ш, 387; КП Б.48; П П.16;
НСС. 128; 3, 10, 21, 30, 33, 47, 49, (38), (39), (81).
56—58, 72, 73, 79, 82, 88. Ненаде], изведено од Н енад+ e j *
HeíjejbKO, jeKaBCKa варщ анта имена ДХ.54; РКС.
Н едел ко * BP; НСС.126; ГГ.704; Ненадин, изведено од Н ен ад + и н *
1— 5, 7, 9, 11—24, 26—40, 4 2 - 4 4 , ОБ.6.
46, 47, 49, 61, 66—69, 72, 82, 88. Ненац, изведено о д Н ен (а)+ ац *
Heljo, в. Helja * ОБ.148; ГГ.705; ЗН.Ш ,388; С Н И .67.
1—5, 9, 11—24, 26, 29—32, 3 4 -4 0 , Нене, в. Нена * Н СС. 190.
43, 47—49, 57, 61, 72, 82. Нениша, изведено од Н ен(а)+ и ш а *
Н еж , од Негомир, Негослав, итд. * СНИ.57.
ДИ П Л .22; РК С ; СНИ.57. Ненко, изведено од Н ен (а)+ к о *
Н ежа, од Негомир, Негослав, итд. * ЗН.Ш ,388; СП.84.
Р К С ; СНИ.57. Нено, в. Нена * 3H.VI.309; 2—5, 13,
Н ежета, изведено од Н еж (а)+ ета 15, 17, 20, 36, 38—40.
* СНИ.54. HeHoje, изведено о д HeH(o)+oje *
Нежило, изведено од Н еж (а)+ и ло * ДХ.30; СНИ.57.
ДИ ПЛ.153; ДХ.34. ■й Неорица, * ДХ.26.
H eja, од Н егослав, Ненад, итд. · О Неофит, грч. Νεόφυτοσ-новопокрште-
ДХ.9. ник, календарско име * ЗН.Ш ,388;
HejaK, изведено од H ej(a)+aK , а И Б.4; (87), (88).
може бити да je придев HejaK узет Н ерад, заш титно име од корена рад
за заштитно лично име * О Б .8. са негацщом као Н емил, Ненад,
HejaH, изведено од H ej(a)+aH * итд. * ДИ ПЛ .22; ДХ.60; РК С .
Р К С ; СНИ.57. Нерач, * СП.85.
HejKO, изведено од Hej (а) 4-ко * Нестор, грч. Νέστωρ - име из грчке
3H.VI, 309; СП.84; 83, 84. О митологщ е и име хришйанског
H ejo, в. H eja * (58). светител,а * СП.85; 3Η.ΙΙΙ,388;
Н еко, од Нектарще, Недел>ко, итд. П К.452; И Б.4; Н СП.21; К 0 .6 9 ;
* АС.355; СНИ.54; (14), (16). ИС.127; МПХ.204; ЛН.142; ГГ.704;
О Н ектарще, грч. Νεκτάριος < νέκταρ - 1, 5, 7, 8, (9), 11, (15), 18, 23, 24,
пийе богова, име хришйанског 31, 33, 38, 39,46—63, 66, (68), 70—72,
CBCTHTCJba * СП.84; 3H.IH,387; 2, (75), 77—82, (86), (87), 88, (92).
(5), 7, (11), (15), 17, 30, 31, 33, 49,
(54), (56), 62, (71), (88), (92). Н етко, изведено од Н ед(а)+ к о *
Н еле, од Н ем ааа, Ненад, итд. · 3H.VI.309; СУБ.225; 79.
ГГ.705; 64, 72, 87, 88. Нехтен, трпни придев глагола хте-
Нелко, изведено од Н ел(е)+ к о · ти са негацщом узет за заш титно
А С. 355. лично име · Д И П Л . 110.

ю
Н ЕЦА 146 Н И К О Л А 1Е

Н еца, од Ненад, Нестор, итд. * Никит, варщ анта имена Никита *


ЗН.Ш ,388; 46—54, 56, 77, 79, 86—88. CT.XXI; ГГ.704; 36, 38, 39, 66.
Нецо, в. Неца * СНИ.57; (7). О Никита, грч. Ν ικήτης - OHaj Koja
Неш а, од Ненад, Нестор, итд. * no5et)yje, име хришйанског свети-
С П .85; ЗН.Ш ,388; ПК.455; ИБ.7; тел.а * СП.85; МПХ.204; 3H.III,389;
ВР; ИС.171; РК Д ; 21, 24, 30, 46, 11, 38, 39, 43, 47, 49, 54, 66, 67,
47, 50, 52—58, 60, &3—65, 70, 72—80, 73, 79, 82, 88.
82, 84—90. ОНикиП, изведено од Н и к (а)+ и Ь ·
Нешан, изведено од Н еш (а)+ ан * ОБ.27.
СНИ.57. С Никифор, грч. Νικηφόρος - O H aj Koja
Нешица, изведено од Н еш (а)+ иц а носи победу, име хришйанског
• О Б .110; С У Б.354. светител>а * СП.85; ПК.450; К 0 .6 8 ;
л Нешко, изведено од Н еш (а)+ ко * УШС. 108; ИС.121; КШ.55; 7, (9),
С П .85; АС.355; ЗН.Ш,388; ПК.447; 11, 12, 16— 18, 20, 30, (37), 38, 39,
МПХ.204; НСП.25; ВР; ПСХ.139; 46, 47, 51, 61, 67, 85, 91, (92).
И Б.7; 9, 18, 19, 21, 27, 30, 31, Никица, изведено од Н и к(а)+ и ц а *
33, 35, 38, 39, 43, (45), 52, 54, 56, МПХ.204; НСС. 142; 2— 5, 7— 10,
57, 59—63, 67, 79, 80, 82, 85—89. 12— 18, 25, 26, 30, 33, 35, 40, 43,
О Нешо, в. Неша * СП.85; ЗН.Ш, 388; 44, 46—49, 52—56, 63, 67, (71), 73,
И Б.27; ВР; ИС.171; ГГ.705; 3, 5, 77, 79, 82, 88.
.9 , 13, (14), 15— 18, 21,' 23, 24, (25), Нико, в. Ника * Д И П Л . 107; ОБ.122;
26, 27, 30, 31, 33, 35, 37—39, 43, АС.355; СП.85; М ПХ.204; МСС.87;
57, 61, 67, 71, 72. К П Б .404; ВР; П И .9; ИС.174;
Нешован, изведено од Н еш (а)+ ован ПСХ. 134; ЗН.Ш ,387; 1— 3, 5—7, 9,
према именима типа Милован, 10, 12— 18, 20, 21, 23—25, 27, 30,
Радован, итд. * 39, 51. 32—35, 37, (38), 39—41, 43, 44, 47,
Нешула, изведено од Н еш (а)+ у ла * 67, 71, 72.
(36).
Никодще, изведено од Никод(им) +
Н ика, од Никанор, Никола, итд. *
+ щ е према именима типа Алим-
О Б .172; СП.85; ЗН.Ш, 388; ПК.450;
rraje, Антонще, Петронще, итд. *
И Б.З; КПБ.293; УШС.238; ВР;
ЗН 111,389; ИС.140; АМ.111; 37,
Р К Д ; 21, 35, 39, 43, 44, 47, 52—54,
39, 40, 47, 55, 56, 60— 62, 64—67,
56, 63, 64, 72, 73, 75—80, 82, 88.
72—80, 81, 83—88, 91, (92).
Н икал, * СП.85.
Никан, изведено од Н и к (а)+ ан * О Н икодим , грч. Νικόδημος - народ по­
ЗН.Ш ,388; 35. б е д е * ЗН.Ш ,389; ИБ.55; УШС.118;
£> Никанор, грч. Νικάνωρ - OHaj кoj и МПХ.204; 2, (5), 7, 11— 17, 21, 24,
води победу, име хришйанског (26), 30, 31, 33, 37, 40, (41), 46, 47,
светител>а * ЗН.Ш ,388; 2, 7, 11, 55—57, 60, 66— 68, 70, 77, (78),
18, 30, 31, 49, 50, 67, 71, (75), (87), 79, 80, 87, 88, (90), (92).
88 . Никодин, варщ анта имена Нико­
Никанур, варщ анта имена Ника­ дим * НСС. 125; 3, 4, 11, 12, 19,
нор * СП.85. (22), 23, (26), 40, 49, 57— 61, 67, 72.
Н икат, изведено од Н и к (а)+ а т * Hmtoje, изведено од H m c(a)+oje *
СП.85. О Б.77; К П Б. 144; (35), 84.
Никац, изведено од Н и к (а)+ ац *
ЗН.Ш , 389; ПИ.14; 4, 18, (35), О Никола, грч. Νικόλαος - народ побе­
(40), (41), 43. д е , име хришйанског светител>а
Н икаш , изведено од Н и к (а)+ аш * * ДИ ПЛ .153; РК С ; О Б.5; СП.85;
(35). ЗН.Ш ,390; К П Б.5; ПК.447; ПП.16;
К 0 .6 8 ; П И .9; МСС.10; НСП.12;
Никашин, изведено од Н ик(а)+аш ин, ВР; ИС.114; ПСХ.136; М ПХ.204;
или од Н и к аш + и н * ОБ.55; СП.85; АМ.111; ГГ.704; 1—92.
3H.VI,309; К П Б .118; МСС.168; 2,
3, (14), (16), (35). Никола], варщ анта имена Н икола *
УШС. 106; ИС.149; И Б.9; К 0.68;
Н ике, в. Ника * 79, 88. КШ.55; НСС.96; 2, 3, (5), (7), (9),
Н икета, варщ анта имена Никита * (15), (18), 46, 47, 51, 53, (54), (59)
(35), (47), (52). (77), 78, 88, (92).
Никивор, варщ анта имена Ники­ О Hiirawiaje, варщ анта имена Нико-
фор * 38, 61, 66. naj * СУБ.310; ИБ.65; 30.
НИКОЛАЕ 147 НИШ Е
с*»
Николай, хипокористик од Никола Q Нинослав, сложено име * ДХ.51;
са грчким суфиксом - ακης за де- ОБ.50; РК С ; МПХ.204; (7), 17, 30,
минутив * 81, 82 (88). 39, 49, 61, 63, 79, 84, 86—88.
Николенда, изведено од Н икол(а)+ Нинош, изведено од Н ин (а)+ ош *
+ е н д а *. 3. ДХ.41; ОБ. 142; СП.86.
Николеха, изведено од Н икол(а)+ Нинуш, изведено од Н и н (а)+ уш *
+ е т а * МПХ.204; 2, 4, (14), (15). ДИПЛ.170.
Николетина, изведено од Н икол(а)+ Нинча, изведено о д Н и н (а)+ ча *
4-етина · (3), 14, (15). СП.86; 77, 79.
Николиц, изведено од Н икол(а) + Нинче, изведено о д Н ин (а)+ че *
+ и ц * ДХ.37; ЗН.Ш,392. СП.86; 77.
Николица, изведено од Н икол(а)+ Ниса, од Нинослав, Хранислав, итд.
+ и ц а * ОБ. 34; ЗН.Ш ,392; ИБ.18; * 10, 30, 72, 73, 77—80, 84, (86),
В Р; 2—5, 9, 15— 17, 20, 21, 23, 30, (87), 88.
(35), 40, 43, 47, 60, 64, 65, 78—80, Нийа, од Нийифор * СУБ.280;
82, 86—88. Р К Д ; НСС. 185; 4, 49, 50, 51, 53,
Николча, изведено од Н икол(а)+ 54, 56, 70, 72, 73, 81, 82.
+ ч а * 3H.VI.311; (77), 78—80, Нийе, в. Н ийа · 3H.VI,312.
85—89, (90), (92). Нийета, изведено од Н и й (а)+ ета *
Николче, изведено од Н икол(а)+ Н С П .12.
+ ч е * ИС.113; (77), (88). Нийибор, варщ анта имена НиЬи-
. Э Никои, грч. Νίκωνος - победилац, фор . (79), (90).
име хришЬанског светител,а · Hirfiimoje, сложено име од НиЬа и
СП.86; 3H.VI.311; (54). слов, корена Boj према именима
Никосав, сложено име Koje je у типа floöpHBoje, Радивсуе, итд. *
ранщ ем облику било Никослав, а 39, (68).
постало од хипокористика Ника Нийивор, исто име као Нийифор
и слов, корена слав · КПБ.294. само je ф > в * СП.86; 2, 23, 30,
Н икота, изведено од Н и к (а)+ о та 38, 61, 66, (71), 72, 79, (92).
• 17, 72. Нийифор, варщ анта имена Никифор
Никоч, изведено од Н и к (а)+ о ч · * А П .86; ЗН.Ш ,393; УШС. 108;
СП.86. МПХ.204; A M .111; 3, 7, (9), (11),
Никша, изведено од Н и к (а)+ ш а * 12, 16, 17, 21, 24, 30, 36, (37),
Р К С ; ОБ.51; 3H.VI, 311; СП.86; 38, 39, (40), 50, 51, 53, 54, 56, (59),
МСС.184; ИБ.18; ВР; 3—5, 10, 15, 60, 61, 65, 66, (71), 72—74, 76,
30, 33, (34), (35), 40, 43, 44, 79, 82, 78—80, 82, 85—89, (90), 91, (92).
Нина, од Никола, Нинослав, итд. * Нийун, изведено о д Н и й (а)+ ун ®
ВР; ПСХ.135; С НИ.57; 11, 64, 65, ОБ.276.
77—79, 88, 91, (92). Нифун, грч. Νήφωνος - трезан, ра-
Нинац, изведено од Н и н (а)+ ац * зуман, име хришЬанског светител>а
РК С ; СНИ.57. * ПК.454; С У Б .188.
Нине, в. Нина * ДИ ПЛ.153; ДХ.52; Нича, од Никифор, Н икола, и тд. *
3H.VI, 312; 33, 80, 86—88. СП.86; 77, 79, 80, 84, (86), (87), 88.
Нинета, изведено од Н и н (а)+ ета * Ниче, в. Н ича · Р К Д ; (70).
СНИ.57. Ничица, изведено о д Н ич(а)+и ц а ·
О Ниний, изведено од Н ин (а)+ иЬ * ОБ.113.
СНИ.£?. Ничко, изведено од Н ич(а)+ ко *
Нинко, изведено од Н и н (а)+ ко * 79, 84, 86, 87.
АС.355; СП.86; ЗН.Ш ,393; ПП.16; Ничо, в. Н ича · 3H.VI.312; ИБ.4.
МСС.171; И Б.5; Н СП .21; ИС.182; Ница, од Н икола * 6, 4, 14— 17, 20,
ВР; МПХ.204; (5), (7), 8, 9,
21, 39, 43, 47, 65, 67, 72, 73, 77—79,
15, 18, 24, 37—39, 44, 46, 47, 57,
86— 88 .
58, (59), 60, 66, 73, 84, 89.
Ницан, изведено од Н и ц (а)+ ан ·
Нино, в. Нина *В Р; П О Л . 18.111972;
5, 15.
3, 7, 10, (15), 16, 17, 26, 30, 33, 40,
43, 44, 58, 67, 87, 89. Нкцо, в. Н ица · 3, 5, 14, 15, 20,
) 39, 40^43.
Huiioje, изведено од Н ин(а)+суе *
ДИ ПЛ.153; ОБ.22; ЗН. III, 393; Ниша, од Н икола * РК С ; (35), 75.
РК С ; (40). Нише, в. Н иш а * (79), (84).

10*
Н ИШ КА 148 НУНЧА

Нишка, изведено од Н и ш (а)+ к а * 2—5, 7, 10—20, 23, 24, 26—34,


ДХ.51. 36— 39, 43, 44, 47—49, 52, 58, (59),
Нишко, изведено од Н и ш (а)+ к о * 60— 68, 70—82, 84—88, 90—92.
86, 87. Новиша, изведено од корена н о в +
Нишо, в. Н иш а * 3, (35). + и ш а . * НСС. 128; 3, (35), 39, 60.
Н ова, од Новак * РК Д ; 10, 46— 50, Н о в к о ,'в в е д е н о од корена н о в + к о
53—57, 58, 67, 72, 86—88. И Б.6; ВР; 114; НСЗ. VIII, 668;
<Новак, изведено од корена н о в + а к * СП.86; CT.CIX; Р К Д ; 12— 14, 18,
* РК С ; ДИПЛ.158; СП.86; Р К Д ; 24, 30, 38, 39, 66, 73, 84, 86—88, 92.
ЗН.Ш , 393; П П .16; И Б.8; МСС.20; Ново, в. Н ова * 3H.VI.312; НСС.183;
Н СП .11; АС.355; ВР; УШС.123; ПОЛ.19.Н 1973; 3, 12—20, (22), 23,
ИС.150; ПСХ.144; МПХ.204; 1—3, 26—28, 30—32, 34, 35, 43 ,44, 49,
5, 7, 9— 18, 20, 21, (22), 23, 24, 57, 58, 67, 68, (69), 70, 72.
26, 27, (28), 29—40, 43—51, 53—67, Н овота, изведено од корена н о в +
69, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 86—89, + о т а · ОБ. 122.
91, 92. Ц л Л и л с Д - '· · ^ Новчица, изведено о д Н о вк (о )+
Новач, изведено од корена н о в + + и ц а · О Б .289.
+ а ч · О Б.83. H oja, од Н овак · (70), 81.
О НовачиП, изведено од Н овак · HojKO, изведено од Hoj(a)+KO *
О Б .102; ВР. ДХ.16; (14), (81), (82), 84.
Нове, в. Н ова * 2, 3, 30. Н ока, од Н овак · 53, 54.
Новелща, изведено од корена н о в + Н оке, в. Н ока * 85—89.
+ е л щ а · CT.CLXXXII. Н оле, од Н овак, Н овица, итд. *
Новел»а, изведено од корена нов + 24, (26), 38, 43, 72, 77, 86—89.
+ел>а * ВР; СНИ.57; 3, 35, 43, Н оца, од Н овак * 72, 89.
44, 71. Ноце, в. Н оца * 77. 84.
Новеша, изведено од корена нов-|- Ношо, од Н овак · (45).
+ е ш а * (3), (16). Нудмир, сложено име од словенских
0>Нови&, изведено од корена н о в + и Ь основа * СП.86.
* СП.86.
Новица, изведено од корена н о в + Нуна, од Н аум · Р К Д .
+ и ц а * ОБ.12; СП.86; ЗН .Ш ,394; Нуне, Е. Нуна * (79), 88.
КПБ.589; ИБ.5; ВР; ИС.151; Нунча, изведено од Н у н (а )+ ч а ·
М ПХ.204; РК Д ; AM. 111; ГГ.704; СТ. X XXII; 87.
Ib
Н>ега, од Н>егован, Н>егослав, итд. ЕЬегослав, jeKaBCKa варщ анта имена
* 30. Негослав * ОБ.Ю4; СНИ.57; 7, 12,
ЕЬего, в. В е г а * 7, 14, 23, 26, 27, 17,18, 24, 26, 27, (28), 30, 31, 33, 35,
30, 37, 39, 40. 40, (4 3 ^ 6 7 .
{Ьегован, jeKaBCKa в ар и ан та имена ЕЬегош, jeKaBCKa варщ анта имена
Н егован * ОБ.234; 2, 7, 15, 17, Негош * М ПХ.204; ПОЛ.16.П 1973;
18, 20, 26, 28, 30, 34, (35), 40, (47), 23, 24, 27, 29, 30, 37, 39, (43), 71,
49, 58, 72. 72, 85.
ЕЬегуш, jeKaBCKa варщ анта имена
Iberoje, jeKaBCKa варщ анта имена
Негуш * НСС.128; 37.
H eroje * 40, (43).
Ibeja, од ЕЬегован, ЬЬегослав, итд. *
ЕЬегомир, jeKaBCKa варщ анта имена 58.
Н егомир * С Н И .57; 18, 27. ЕЬешко, изведено од ЬЬеш(а)+ко *
ЕЬегосав, исто име као ЕЬегослав, МПХ.204.
само je л нестало иза с * 17, 26, В>ешо, од В егован , БЬегослав,
27, 30, 40. итд. · 32, (67).
о
—■
- О бетко, * СП. 87. HajflaH, HajneH и Н аход. * 3H.VI,
— Облиз, * ДХ.6. 312; СНИ.57; ВР.
О брад, име j e начин>ено према Ра- Обретко, изведено од О брет(ен)+
flHBoj, Радомир, али се наслан.а на +КО * И Б.55; М ПХ.204; СНИ.57;
глагол обрадовати се, а може бити (16).
и да je превод грч. имена Ίλαρίω ν > Обрин, изведено од О б р (о )+ и н ·
H ilarius - O H a j i c o j n j e учинио да ОБ.80.
се обраду^емо * Д И П Л .38; РК С ; Обро, од Обрад, Обретен, итд. *
С П .19; О Б.5; АС.356; 3H.VI.312; ВР; СНИ.57; 21, 22, 24, 26, 27, 31,
К П Б.6; ПК.454; К 0.70; МСС.44; 32, (38).
ВР; ИС.123; УШС.136; ПСХ.136; Обровац, изведено од О бр (о )+ о -
И Б.9; МПХ.204; ГГ.704; 1—4, (5), вац * ОБ.Ю9; К П Б.6.
6, 7, 9— 19, (20), 21—24, 26—37, OSpoje, изведено од 0 6 p (o )+ o je *
(38), 39—41, 43, 44, 46—58, (59), ДХ.23; (43).
60— 63, (64), 65—68, 70—92. Ώ Оган,, општесловенска реч оган,
Обрадац, изведено од имена О брад+ узета за заштитно лично име *
+ а ц * РК С ; СНИ.57. СП.87; 23, (24), (77), (91).
Обрадило, изведено од имена О п ь а , од Оган., Огн>ан, Огн.ен *
О б р ад + и л о * (77). 30, 73.
Обрадин, изведено од О б р ад + и н * Огн>ан, в. Оган. * Р К С ; СП.87;
НСС.29; 21, 24, 36, (38), 66, 72, 75. АС.356; ЗН.Ш ,395; МСС.86; ИБ.14;
О брак, изведено од О б р (о )+ ак * УШС.97; ВР; ИС.122; МПХ.204;
СНИ.57. HC3.VIII,674; Р К Д ; 7, 12, 18, 21,
Обран, изведено од О б р (а)+ ан · 30, 31, (35), 39, 43, 44, 47, 57, 60, 62,
ОБ.231. 66—68, 72—76, (77), 78—81, (82),
О брат, варщ анта имена О брад * (86), (87), 88—91.
2. О пьаико, изведено од О гн .ан + ко ·
Обратно, изведено од имена О б­ 60.
рад + K O · ОБ.21. Огн.ен, в. Оган, * ОБ.92; 3H.VI,313;
Обрен, изведено од О бр(о)+ ен, или КПБ.328; МСС.181; В Р; СНИ.57;
хипокористик од Обретен * ОБ.21; 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14— 18, 21, 23—37,
ЗН.Ш ,395; СП.87; АС.356; ПК.449; (38), 39, 43, 46, 47, 49, (50), 53, 54,
К П Б . 120; МПХ.204; ИС.159; ИБ.35; 56, 57, 60, 61, 63, 65— 67, 71, 72,
ПСХ. 142; BP; АМ.112; ГГ.704; 76, 78, 82, (86), (87), 88, 90, 92.
1, (2), 3—21, 23, 24, 26, 27, 29, О пьенко, изведено од Огн>ен+ко *
30— 34, 36—40, 43, 44, 47—49, (50), 3, (7), 46—49, 60, (79), 88.
51, 55—68, 70, (71), 7 2 -7 4 , 76—82, О пьесав, исто име као О гаеслав,
8 5 - 9 1 , (92). само je л нестало иза с * 30, 40.
V ОбрениЬ, изведено од имена О брен+ О пьеслав, сложено име, превод лат.
+ и й · ОБ.ЗОЗ. имена Ignatius. И ме je настало по
Обренко, изведено од имена О брен+ угледу на име Ватрослав. * (5), (15),
Η-ко · 13. 26, 30, 33, 40.
Обретен, изведено од основе гла­ Опьица, изведено од Огн»(а)+ица ·
гола обрести у значен>у найи. И ме 68 .
je настало из истих разлога као и Огн.о, в. Огн»а * С П.87; 12.
О ГРА Д 151 О РЛ И Н А

О град, име je настало према име- исключено да je хипокористик од


нима Градислав, Градомир, али имена .Гокан * МПХ.205; (3), (34),
са везивааем за глагол оградити. 35, (36), 77.
* С П .87. OKoje,* в. Окан и Окица ДХ.48.
Огрен, могуйе да je варщ анта име- О ле, од О брад, Оливер, итд. *
на Угрен * СП.87. (79), (82).
Ofloje, изведено од корена имена ’ ’ Оливер, лат. olivifer - OHaj Kojn aaje
О д(ола)+о]е * ДХ.6. маслине. У наш именослов ово
О дола, изведено од основе глагола име je у с р ед аем веку дош ло преко
одолети у значен>у одупрети се * прича о Карлу Великом, (франц.
ДИ ПЛ .22; РК С. име Olivier) * Р К С ; ОБ.4; СП.87;
Одол.а, варщ анта имена О дола * ЗН.Ш ,397; П П 16; К П Б .6; М ПХ.
ДХ.23. 205; 3, 7, 11, 21, 24, 27, 30, 33, 34,
Одол.ен, изведено од Одол>(а)+ен, 40, 46, 47, 49, 56, (60), 72, 77, 79, 88.
а могуйе je и да je назив бил>ке, за £Ю лимбщ ад, грч.Ό λ ο μπιάς-άδος—име
Kojy се веровало да има магщску je настало од назива планине Олим-
моЬ, узет за заш титно лично име * па у Грчюу * СП.87.
ДХ.34; (91). Олица, изведено од О л(е)+ и ца *
Одумисал, сложено име * РК С. ДХ.31; (26), 32, 77.
Оздрен, варщ анта имена Озрен * 0 О л и Й , изведено о д Ол(е)+иЙ *
(2), (29), (31). С П .88.
О здро, од Оздрен * (44). О лко, изведено од О л(е)+ ко *
О зрак, изведено од О зр(о)+ ак, в., СП.87.
О зрен * ДХ.15. *'3 Омер, тур. Ö m er < арап. U m är —
Озран, изведено од О зр (о )+ ан , в. муслиманско мушко име другог
О зрен * ДХ.75. халифе после Мухамеда. К од пра-
Озрен, изведено од корена првог вославног живл.а дошло je сва-
дела сложеног имена Озрислав како преко песме Омер и М ерима,
(о зр + ен ) * ДХ.4; Р К С ; УШС.139; * НСС.103; УШС.170; 10, 47—54,
2, 9, 1 0 -1 2 , 18, 21, 24, (28), 30, 31, 56, 61, 63, 79, 90.
33, 46—49, (50) 51—57, 62, 63, 66, Омшь, од О мшьен * ПОЛ.22.У1
72, 86, 87, 90. 1973; 80.
Озрета, изведено од О зр(о)+ ета, в. Омшьен, трпни придев глагола оми-
Озрен * СНИ.57. лити узет за лично име * 7, 24
Озрило, изведено од О зр(о)+ ило, в. (37), (43), 90.
Озрен * ДХ.13; РК С ; (43). О Опра, рум. O p ru < a opři - спирам.
Озрина, изведено од О зр(о)+ ин а, в. И ме je исте категорщ'е као CrojaH,
Озрен * ОБ. 107; С НИ .57; (43). Достан, итд. * СП.87; СУБ.281.
Озрин>а, изведено од Озр(о) + ш ьа, Опре, в. Опра · ЗН.Ш ,396.
в. Озрен * ДХ.69; (43). Оприша, изведено од О пр(а)+ и ш а *
Озрислав, сложено име од словен- МПХ.205.
ских основа * ДХ.4; МПХ.204; (43). Орао, назив птице узет за лично
Озрихна, изведено од О зр(о)+ ихна, име * СП.88.*~"
в. Озрен * СНИ.57; (43). О Орестщ, грч. Ορέστης - горски, иМЬ
Озриша, изведено од О зр(о)+ иш а, из античке митологщ е · (54).
в. Озрен * (43). Орестща, варщ анта имена Орестщ
Озро, од Озрислав * СНИ.57; 21, * 51, 53, 54, 63.
(40), (43). Орегтще, варщ анта имена Орестщ
03poje, изведено од 0 3 p (o )+ o je , в. · К 0 .6 8 ; УШС.90; ПОЛ.9.П 1972;
Озрен * РК С ; МПХ.204; СНИ.57; 1, 46, 47, (54), (56).
(43). ОриЬко, варщ анта непотвр1)еног
О зрко, изведено од О зр(о)+ ко , в. имена ОрлиЬко * ЗН.Ш,696.
Озрен * ЗН.Ш, 395. ^ Орланда, итал. име O rlando *
О кан, изведено од именице РКС* (44)
о к(о)+ ан. Окан у неким дщалекти- ’ в в е д е н о од О рл(е)+ ача *
м а значи OHaj кoj и има велике г н и 57
очи. Н ще исюъучено да може бити
и варщ анта имена .Гокан * (3), (77). Орле, од Орао или Орланда * 43, 56.
Окица, може бити да je изведено Орлина, изведено од О рл(е)+ина
од именице о к(о)+ иц а, а нще · О Б .74.
О РЛ И Ъ 152 ОТО

ООрлиЬ, назив за младог орла узет 3 6 -4 0 , 43, 44, 46— 49, (50), 52—59
за лично име, или изведено од 61, 62, 64—67, 71, 72, 76, (77),
О рл(е)+иЙ * ОБ.57; СНИ .57; 76. 79, 84, 86—88, 90.
О рло, в. Орле * П ОЛ. 14.XII 1971. OcTojaH, изведено од OcToj(a)+aH
О ста, од OcToja, Стсуимир, итд. * • ОБ. 132.
П К.448; СНИ.57. Осто]ица, изведено од O cToj(a)+
О стан, изведено од О ст(а)+ ан · + и ц а · ОБ.96.
НСС.99. OcTojmua, изведено од Ocroj(a)-t-
О сте, в. Оста * НСС.97; 5, 7, 12, 15. + и ш а * (14), (16).
О сто, в. О ста · ВР; СНИ.57; OcTojKO, изведено од O croj(a)+K o
ПСХ.138; 16. * КПБ.277.
"OcToja, име je настало према Ста- О таш , исто име као Х оташ , само
ш м и р и Станислав, али са вези- без иницщалног х * О П; Р К Д ; (34),
ван>ем за глагол остати * РК С ; 35, 43, (44), 62.
С П .88; ЗН.Ш ,397; ОБ.6; К П Б.65;
Отешин, * КПБ.204.
П К.447; И Б.5; МСС.172; Н СП .16;
В Р; ПСХ.136; МПХ.205; Р К Д ; О тко, изведено од О т(о )+ к о · 35.
1—8, (9), 10—25, 27, 29, 31—34, ς)Ο το, од О таш * 33, 47.
п
П ава, од П авле * ОБ.16; 3H.VI,314; * П авлща, изведено од П авл(е)+щ а'
ПВ.450; РК Д ; 3, 5, (1 5 \ 48, 58, * 11, (38), 58, 61, 76, 88.
76, 79, 88. Павлще, изведено од П авл (е)+ щ е *
П авал, старщ а варщ анта имена СП.88; 21.
П авле * РК С ; СП.88; КПБ.404; П авлика, изведено од П авл(е)+
П П .16; И Б.4; (47), 79, 89. + и к а * (3), 77.
П авао, исто име као П авал, с а м о ф Павлимир, сложено од имена П авле
je л на Kpajy слога прешло у о * и слов, корена мир; из приче о
СП.88; ЗН.Ш, 397; ИБ.41; НСП.16; крал>у Павлимиру Kojn се први пут
СУБ.229; УШС.109; В Р; ИС.161; помшье у Л етдпдсу попа Дуюъа-
2—5, 7— 13, 15, 23, 25, 30—33, 44, нина.' * М П 5 0 0 5 ; П ОЛ. 6.XII 1971;
(47), 49, 71. (75).
П авел, варщ анта имена П авле * Павлина, изведено од П авл (е)+
ЗН.Ш ,397; К 0.68; СУБ.237; КШ.55; + и н а · Расковник, проле&е 1971,
2, 3, 10, 11, (47), 49, 54, (87). стр. 124.
Павен, изведено од П ав(а)+ ен f-. » Павлий, изведено од П авл(е)+иЬ *
СП.88; (3). ВР; (44).
П авил, варщ анта имена Павле * Павлиц, изведено од П авл (е)+ и ц *
КП Б.338; (3). СП.88.
Павинко, изведено од П ав(а)+ и нко Павлица, изведено од П авл(е)+ица
* К П Б .93. * СП.88; В Р; 2, (14),
П авитко, изведено од П ав(а)+ и тк о Павлиша, изведено од П авл (е)+
* КПБ.237. + и ш а · ОБ.189.
О Павий, изведено од П ав(а)+ и Ь * П авло, варщ анта имена П авле *
ЗН.Ш ,397; ВР; НСС.103; 11, (13), ОБ.16; К П Б . 107; РК Д .
34, 35, 38, 40, 4 3 - 4 5 (47), 55, 62, « Паво, в. П ава * ОБ.79; ЗН.Ш ,398;
(68), 71—73, 91. К П Б .150; МСС. 176; ВР; ПСХ.134;
Павийко, изведено од П ави Ь + к о * 12, 14, 16—18, 21, 23—25, 29—33,
К П Б .133; (44). 40, 4 3 - 4 5 , 47.
Павица, изведено од П ав(а)+ и ц а * Павол, варщ анта имена П авле ·
Н СП.24; МПХ.205; 77, 88. ЛН.331; (47).
Павиша, изведено од П ав(а)+ и ш а П авул, изведено од П ав(а)+ у л или
* 3H.VI.314; 3, 27, (47), 49. варщ анта имена П аул · ЗН.Ш ,398.
П авко, изведено од П ав (а)+ к о * Павун, изведено од П ав(а)+ у н , а
Р К С ; СП.88; АС.356; 3H.VI.314; може бити и варщ анта имена Паун
МСС.9; С У Б.120; ВР; 43, (47), 49, * СП.88; К П Б .532; HC3.VIII,668;
76, 79, 91. Р К Д ; НСС.174; 47, 49, 58, 73,
79, (80), (83), (84), 88, 89, (90), (92).
Павкун, изведено од П авк(о)+ ун *
К П Б. 507. Павунко, изведено од П аву н + к о *
СП.88; Р К Д ; 73, 79, 88.
С? П авле, грч. Παύλος < лат. Paulus -
м а л и ,'и м е Христовог апостола * Павуша, изведено од П ав(а)+ у ш а
ЗН.Ш ,397; МСС.9; К П Б.6; НСП.17; * К П Б. 119.
УШС.85; И Б.5; ВР; ИС.113; КШ.59; Павча, изведено од П ав(а)+ ч а ·
Р К Д ; A M .123; ГГ.704; 1—92. РКЦ.
IIA JA 154 ПАРТЕНШ Е

n a ja , од П авле * ДИ ПЛ.153; ОБ.21; Панда, варщ анта имена П анта *


КП Б.103; ИБ.7; НСП.21; УШС.102; (79), (88), (90), 92.
ВР; ИС.155; РК Д ; 2, 3, 6, 8, 10, Пане, в. Пана * 2, 3, 7—9, 12,
20, 26, 30, (43), 46—58, 60, 63, 15— 17, 38, 64, 65, 79, 87, 88.
70—80, 86—89, 91. Паний, изведено од П ан (а)+ й Ь *
Па]ан, изведено од П аХ а)+ ан · К П Б .369; (76).
К П Б .134. i* Панко, изведено од П ан (а )+ к о *
Ilajm i, изведено од П аК а)+ и н · (79), (88), (90), (92).
ОБ.75. Q Панкратове, грч. Π αγκρατης - свемо-
Палица, изведено од Па.]'(а)+ица * гуЬи, чест епитет уз бога, име
Н СС. 145; 3—5, 10, 15, 4 6 - ^ 9 , хришЬанског светител>а * СП.89;
51—56. 3H.VI,315.
najica, изведено од n aj(a)+ K a * Пано, в. П ана * СП.89: ПК.452;
(81), (82). И Б.4; СУБ. 127; ПСХ.140; Р К Д ;
• П а]кан, изведено од П а]к(о)+ ан * 14— 18, 20, 47, 58.
(2), 3, 5, 10, 14, 15, 18, 20, 46, 47, П анта, од Пантелеймон, Пантелщ а
59, 61, 72. итд. * ОБ.346; ПК.450; НСП.20;
najKO, изведено од П аК а)+ к о * К О .69; УШС.88; ВР; ИС.122; Р К Д ;
3, 18, 20, 79. AM. 123; 3, 6, 8, 10, 13, 14, 16— 18,
n a jo , в. n a ja * 3H.VI,314; К П Б.37; 2 1 ,2 2 ,2 7 ,3 0 ,4 3 ,4 4 ,4 6 ,4 7 , 49, (50),
B P; 1— 10, 14—24, 26, 30—35, 52—67, 70—76, 78—82, 84—89, (92).
37—39, 43, (44), 47, 49, 57, 62, Панталщ а, од Пантеле]мои · 73.
67, (68), 70—73. Панте, в. П анта * 3, 6, 7, 15, 33, 44.
n ajo ui, изведено од n a j( a )+ o m * Паителе], од Пантеле]мон * СП.89;
5, 15. КШ.55; (54), 64, 71, (77), 79, 82,
n ajce j, варщ анта имена n ajcn je * (87), 88, 89, (92).
СП.88; Пантелеев, од Пантеле]мон * СП.89;
najcnje, грч. Π αϊσιος - дети аи , име (9), (28), 58, 78, 88, (90).
хришЬанског светител>а * ОБ.26; ) Пантелеймон, грч. Παντελεήμον - све-
СП.88; 3Η.ΙΙΙ,389; (2), 11, 18, 30, милостив, име хришЬанског све-
(37), 51, (54). тител,а * ЗН.Ш ,399; И Б.З; К 0.68;
najyH , изведено од n aj(a)+ y H * СУ Б.308; УШС.86; КШ.80; (5),
П СХ. 135; 13, 14, 15, 30, 61. (7), 11, (15), 17, 18, 21, 30, (46),
n a jy c, изведено од n a j(a )+ y c * (3). (47), 51, (54), (56), 63, 70, (71), 77,
n ajy iu , изведено од n a j(a )+ y n i * (80), 82, 85, 88, 91, (92).
(3). Пантелща, од П ангелс]мон * ЗН.Ш,
najw a, изведено од n a j( a )+ 4 a * 399; К П Б .589; И Б.8; НСП.15;
ЗН.Ш ,399; 79, 82, (88). ВР; ИС.132; ПСХ.144; МПХ.205;
П ако, од Павле, Cnacoje, итд. * НСС. 193; 1—3, (5), 6—24, 27, 29,
(14), 35, 43, (45). 30, 33, 36—39, 43, 46, 47, (48),
Пакрантще, варщ анта имена Пан- (50), 51—54, 56—68, 70, 72, 77—80,
кратщ е * СП.88. О 82, 85—88. '
П але, од П авле · (44), (88). Пантелще, од Пантеле]мон * СП.89;
П алика, изведено од П ал(о )+ и к а ГГ.704; 18, 21, 30, (35), 36, 38, 39,
* (3), 10, 49. 52, 57, 61, (75), 88, (90), (92).
<£>Палий, изведено од П ал (о )+ и Ь · Пантица, изведено од П а н т (а )+
О Б .185. + и ц а · ВР.
П алко, изведено од П ал (о )+ к о * Панто, в. П анта · ЗН.Ш ,399; ВР;
СУБ.227; (47). ИС.157; ПСХ.705; Н С С ; ГГ.705;
П ало, в. П але · РК Д . 3, 15—19, 32, 35, 38, 39, 42, (43),
Пал>а, од П авле · (44). 44, 45, 62, 7Э.
Пал.о, в. Пал>а · (24), 70. П анча, изведено од П а н (а )+ ч а ·
Пана, од П антелща, Паун, итд. * НСС.23; 79, (88), 92.
СП.88; ПК.450; И Б.6; Р К Д ; 9, Панчо, изведено од П ан (е)+ ч о *
47, 73, 76, (77), 79, (88), (92). К П Б .255.
Пана}от, грч. Π αναγιώ της - пресвети, О Парис, грч. Π άρις — име из античке
календарско име · 3H.V1.315; И Б.8; митологщ е * (53), (54).
КШ .70; НСС.27; (54). Партенще, грч. Π αρθένιος - девац,
Ilaiiajyx, варщ анта имена naHajoT име хришЬанског светител,а *
• ЗН.Ш ,399. СП.89; ЗН.Ш,400; И Б.49; К 0 .6 8 ;
ПАСКШ А 155 П ЕРА К

(2), 11, (30), (37), (39), (49), (50), Петипа, изведено од n e j( a ) + m » *


(51), (95). ПК.450; СТ. CXXXVII; ПСХ.134;
П аскщ а, хипокористик од Спа- И Б.4; 20. (47), 66, (67).
coje · 16. nejKaH, изведено од nejK(o)+aH *
3) П аук, назив инсекта узет за заш тит­ ПСХ. 138; 3, 18, 20.
но лично име * ДХ.17. nejKO, изведено од nej(a)+KO
0> П аул, лат. Paulus, в. П авле * С П .89; ИБ.67; Р К Д ; (3), 20, (24),
О Б.247; КПБ.249; (83). (43), 84, (88).
Паул., варщ анта имена П аул * PJA. n ejo , в. n e ja · ОБ.129; СП.89;
(3 Паун, итал. раопе или pavone - назив 3Η.ΙΙΙ.40Γ; НСС.76; ГГ. 705; ИБ.20;
птице узет за лично име * ОБ.235; МСС. 187; ВР; ПСХ.134; МПХ.205;
СТГ89; ЗН.Ш,400; КПБ.266; АС.356; К П Б .541; 5, 13— 18, 20, 24, 72.
МСС.167; ПК.452; ВР; ИС.151; nejoui, изведено од n e j(a )+ o m ·
И Б.21; МПХ.205; (3), (5), (7), (9), ОБ.171.
10, (15), (22), 33, (35), 36—39; 44, nejyfl, изведено од n e j( a ) + ул *
(47), 49, 54—68, 70, (71), 72—74, СП.91.
76—80, 83, (86), (87), 88—90, (92). Пе]ча, изведено од n e j(a )+ 4 a *
Паунко, изведено од П ау н + к о * CT.XXI; 83, 85—88, 91, (92).
3H.VI 315; НСЗ.VIII,675; 79, (87), nej4HH, изведено од П е]ч(а)+ин *
(88), (92). СП.89; КПБ.249; ИБ.6; 86, 87, (88).
П аца, од Пантелщ'а, Паун, итд. · nej40, изведено од n e j(a )+ 4 0 *
65, (79), (88). ЗН.Ш,401; М ПХ.205; (88), (92).
Пацко, изведено од П ац (а)+ к о * П ека, од П етар, П редраг, итд. *
СУБ.290; 87. СП.89; (3), (17), 18, 43, 49, 58, 60,
Пахомща, варщ анта имена Пахо- 67, 77, 79, 81, 84—88, 91.
мщ е * ОБ. 180. Пекан, изведено од П ек(а)+ ан *
£> Пахомще, грч. Π αχώ μιος - плсЬат, 3, 43, 58.
име хришйанског светитехьа · П еке, в. П ека * (83), (84), (86),
СП. 89; ЗН .Ш , 400; И С. 173; 11, (87), 88.
18, 24, 30, 31, (37), (71), (77). П екета, изведено од П ек(а)+ ёта *
Пачемил, сложено име од паче (48), (49).
(= ви ш е) и придева мио * РКС. Пекица, изведено од П ек(а)+ и ца *
П аш а, од Cnacoje * 33, 47, 58, 72, (3), 26, 49.
79, 83, (88), (90). Пеко, в. Пека * 3H.VI, 316; КПБ.492;
П аш ко, изведено од П аш (а)+ к о * НСС. 185; 1—5, 8, 14—18, 24, 26,
КПБ.525; 3, 35, 43, 44, 87, (88). 29, 30, 32—35, 40, 43—45, 49, 55,
П еда, од Петар, Предраг, итд. * 58, 61, 67, 71, 82.
10, 17, 52, 72—76, 79, 82, 85—88, 91. Пелагще, грч. Π ελάγιος - морски, ка­
П едо, в, П еда * (44). лендарей) име * (11), 30, 49,
Пе1)а, од П етар, Предраг, иуд. * (77).
3, 5, 15, 18, 26, 30, 40, 43, 44, 46, Пел>а, од П етар, П редраг, итд. ·
47, 52, 53, 56, 61, 63, 70, 75—80, 5, 79.
82, 87, 88. Пе.ько, изведено од Пел>(а)+ко *
НСС. 140.
n e ja , од П антелща, Петар, итд. *
Пел>о, в. Пел>а * 3, (14), (24).
ЗН.Ш ,401; ПК.448; ИБ.30; Р К Д ;
Пено, од П антелщ а · (16), (24), (83).
НСЗ. VIII,675; НСС. 181; 3, 4,
Пенча, изведено од П ен (о )+ ча ·
16— 19, 44, 47, 54, 7 6 ,7 7 ,8 8 ,(9 0 ).
3H.VI.316; (87), (88).
HejaK, изведено од nej(a)+ a K * Пенчо, изведено од П ен(о)+ чо ·
СП.91; ПКБ.475; М СС.44; ВР; (3), 3H.VI.316; (79), (90).
(14), (16), (35), 43, 44, (47), 77. Пепа, од Петар · 3H.VI,316; (3),
Пе]'ан, изведено од n ej(a)+ aH * 4, 5, 15, 44, 58, 91.
О Б .140; (16), 43, (44). Пепе, в. Пепа * 3, 52, 75, (88).
n e ja T , изведено од n e j(a )+ a T * Пепо, в. Пепа * 3—5, 14, 15, 35, 91.
СП.91; СУБ.129; (3), (47), 87. П ера, од П етар * ОБ.34; 3H.VI.316;
ИБ.31; A M .123; 3, 5, 10, 11, 15,
nejaiUHH, изведено од nej(a)+am H H
23, 27, 30, 46—58, 60—65, 67, 70,
* СП-91; (14). 72—92.
n e je , в. n e ja * СП.91; (88), (90). П ерак, изведено од П ер (а)+ ак * 3,
nejmi, изведено од nej(a)+H H * (79). 43, 44, (67).
ПЕРАЛ> 156 П ЕТКО

Пера л., изведено од П ер(а)+ал> · nepoje, изведено од n e p (a )+ o je ·


(3). О Б .52.
Перан, изведено од П ер (а)+ ан * Перо]ица, изведено од Персу (е) +
ПСХ.134; (2), 3, (7), (14), 20, 43, + и ц а · ОБ.119;
(44). Перозиша, изведено од n ep o j(e )+
Перац, изведено од П ер (а )+ а ц · + и ш а * ОБ.143.
ПП.16. Перонтще, * (34).
Пераш, изведено од П ер (а)+ аш · Перош, изведено о д П е р (а)+ о ш *
ОБ.220. О П ; (35).
Перашин, изведено од П ер аш + и н * Пероша, изведено од П ер (а)+ о ш а
ОБ. 170. • ОБ.319.
П ере, в. Пера * МСС. 174; 2, 3, 49. Перул, изведено од П е р (а )+ у л * 77.
Периво], сложено име у коме je први Перун, може бити да je у овом имену
део хипокористик имена Петар, сачувано име бога громовника код
а други слов, корен Boj * 36, старих Словена, или je изведено
60, 79. од П ер(а)+ ун као Милун, Радун,
nepHBoje, варщ анта имена Пери- итд. * (17), (40).
Boj · 62. Перут, изведено од П ер (а )+ у т *
nepiija, изведено од П ер (а)+ щ а · PJA.
К П Б.38. Перута, изведено од П ер (а )+ у та *
Перин, изведено од П ер (а)+ и н * (34), 35, 40, (43), (71).
© Б.571; (3), (17). Перча, изведено од П ер (а)+ ч а *
Перинко, изведено од П ер и н + к о · ЗН.Ш,401; 72, 79, (81), 86— 89.
О Б .180. Перче, изведено од П ер (а)+ ч е ·
Перисав, исто име као Перислав Р К Д ; (81), (82), (88).
само je л нестало иза с * 26, 27, Перчо, изведено од П е р (а)+ ч о *
(75), (79). (90), (92).
Перислав, сложено име у коме je Перша, изведено од П е р (а )+ ш а као
први део хипокористик имена П е­ Никша * (79)
тар, а други слов, корен слав * П етак, хипокористик од П етар, али
П О Л . 16.XII 1971; 26, 27, 39, 49, нще исюъучено да je назив дана
60, 66, 79, (88). узет за децу potjewy у петак као
Перихна, изведено од П ер(а)+и хн а ш то je настало и лично име Утор­
• ОБ.45. ник * ОБ.332; СП.90; ЗН.Ш, 401;
Перица, изведено од П ер(а)+ и ц а * К П Б.6; ПК.448; И Б.18; ВР; (79),
О Б .14; МСС. 177; ВР; РК Д ; 1— 18, (87).
20, 21, 23, 24, 26, 29—31, 33, 35, Петан, хипокористик од П етар ·
37, 39, 40, 43, 44, 46—49, (50), РК С; СП.90; (43).
51—58, 60, 61, 63—65, 67, 70—82, Петане, варщ анта имена П етан ·
84—92. СТ.СХХХ.
Перичко, изведено од П е р (а )-$ . П етар, грч. Πέτρος - камен, стена,
+ и ч к о · О Б .122. календарско име веома распростра-
Периша, изведено од П ер(а)+ и ш а * кьено од HajcTapHjnx времена до
ОБ.43; СП.89; 3H.VI.316; ВР; данас * Д И П Л . 140; О Б.6; СП.90;
И С.170; МПХ.205; 1—3, 5, 11, 13, ЗН.Ш ,401; К П Б.5; М СС.9; ПК.454;
(14), 15, 18, 21, 23, 24, 26, 30—33, П И.11; ПП.16; И Б.З; К 0.68;
36—40, 43, 44, 49, 53, 54, 56, 58, НСП.12; ВР; ИС.113; МПХ.205;
60—67, 71, 76—82, 87, 88, (90). Р К Д ; АМ.123; ГГ.704; 1—92.
П ерко, изведено од П ер (а)+ к о * П етщ а, хипокористик од Петар*
Р К С ; О Б .121; П ОЛ. 24.XII 1973; 3, СП.90; СУБ.369; (77).
17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29—32, Петина, хипокористик од П етар *
35—39, (40), 43, 57, 58, (60), 67, ДХ.20.
71, 79, 87, 88. П етка, в. П етко * О Б.36; (91).
Перо, в. П ера * РК С ; ЗН.Ш ,401; П еткан, изведено од П етк (о )+ ан *
КП Б.316; МСС.169; ВР; ИС.134; АС.356;СНИ.57; (16), (44), (81), (92).
П И .8; ПСХ. 142; ГГ.705; 1—47, 55, П етко, хипокористик од П етар,
56—62, 67—72. али нще искхьучено да je име на­
Перован, изведено од П ер(а)+ о ван стало по седмичном дану * РК С ;
према именима типа М илован, ОБ.36; АС.356; К П Б.234; И Б.5;
Радован, итд. · (43). 3H.VI.317; МСС.177; П К.455;
IIE T O JE 157 П ЕЦ Е

П П .16; ВР. ИС.143; МПХ.205; Петрислав, сложено име од имена


С НИ.57; ГГ.704; (2), (7), (9), 10—21, П етар и слов, корена слав *
23, 24, (25), 26—37, (38), 39, 40, МПХ.205; 12, (75).
43—47, 55, 56, (57), 59—68, (69), С ПетриЬ, изведено од корена имена
70—74, 76—79, 84— 88, (90), 91, П етар и наставка -иЬ * ОБ.226;
(92). СП.90; (2), 3, 10, 16— 18.
IleToje, хипокористик од имена Петриц, хипокористик од П етар *
П етар * РК С ; ВР. РКС.
Петош, хипокористик од имена Петрица, хипокористик од П етар *
П етар * СП.90; В Р; ИБ.21. О Б .185; 2, 3, (5), (7), 30, (47).
П етрак, изведено од основе имена Петричко, изведено од корена име­
П етар и наставка -ак * СП.90; на П етар и наставка -ичко, а нще
К П Б .306; (10), (14). исключено да je о д непотвр^еног
Петран, изведено од основе имена имена П етр и ч + к о * КПБ.240;
П етар и наставка -ан * ОБ.17; (49), (92).
К П Б .583; СУБ.229; 20, 34, 84. П етро, од П етар * О Б.32; НСС.140;
Петрана, изведено од основе имена 10, 33, 34, 40, 43, 44, (45).
П етар и наставка -ана * (3), (76), Петровин, изведено од корена име­
(77). на П етар и наставка -овин ·
Петрац, хипокористик од имена КПБ.410.
П етар · РКС. neTpoje, изведено од корена имена
Петраш, изведено од корена имена П етар и наставка -oje * КПБ.16.
П етар и наставка -аш * ОБ.46; Петронща, варщ анта имена Петро-
СУБ. 172; 3, (5), 10, (14). нще * ВР; 3, 21, 23, 30, 57, 59,
Петрашин, изведено од П етраш + и н , (71), 85—88, 90.
или од корена имена П етар и на^ о Петрошце, лат.· Petronius — римско
ставка -ашин према именима породично име * СП.90; ЗН.Ш,
Вукашин, Добрашин, итд. СП.90; 404; ВР; И С.137; CT.XV; ГГ.704;
К П Б .59; ВР; 3, 4, (5), 23, 30, (35), 2, 3, (5), (7), (15), 16— 18, 23, 30,
36—39, 43, 61, 67, 72, (75), 79. 35—37, (38), 39, (47), 56—67, (68),
Петрашко, изведено од П етраш + ко (71), 72, 74— 76, (77), 78—80, 83,
* С У Б.42; ИС.177; 72, 77, 86, 87. 84, 86—90, 92.
Петре, од П етар · ОБ. 142; 3H.VI, Петрон,а, изведено од корена име­
317. на П етар и наставка -он>а као
Петрекан,а, nejopaTHBira облик имена Милон,а, Радон>а, итд. * ДХ.42;
П етар * СУ. РКС.
Петрен, изведено од корена имена © Петрос, грч. име преузето у изворном
П етар и наставка -ен * РК С. облику, в. П етар * КПБ.410.
Петренще, варщ анта имена П етро­ Петрош, изведено од корена имена
нще * СП.90; (75), (90). П етар и наставка -ош * РК С ;
Петрща, изведено од корена имена ДХ.12.
П етар и наставка -ща * К П Б .85; Петрун, изведено од корена имена
(3), (5), 58, 61, 74, 76, 77, 78, 84. П етар и наставка -ун као Милун,
Петрще, изведено од корена имена Радун, итд. * НСЗ.VIII,675; (45),
П етар и наставка -ще * КПБ.507. 87, 88, (90).
Петрика, изведено од корена имена Петруслав, сложено име од датива
П етар и наставка -ика * 3H.VI, имена П етар и слов, корена слав
371; СУБ.42; (77). * ПОЛ.24.Н 1973.
Петрило, изведено од корена и м е н а О Петруц, рум. име P etruc * СУБ.278;
П етар и наставку -ило * КПБ.498. (77).
Петрин, изведено од корена имена Петруш, изведено од корена имена
П етар и наставка -ин * НСС. 59. П етар и наставка -уш * СП.90;
Петрина, у Лици je ово аугментатив CT.XCVIII, (43), (44), 77, (81),
од имена П етар * (3), (5), (15). (82), (83), 84.
Петршьа, изведено од корена имена Петрушина, изведено од имена
П етар и наставка -ин>а као имена П етруш + и н а * 3H.VII, 405.
Прибшьа, Страхшьа, итд. * Пеца, од П етар, П редраг, итд * 3,
К П Б .195. 10, 47, 53, 54, 56, 70, 73, 77, 79,
Петрисав, исто име као П етрислав 86 — 8 8 .
само je л нестало иза с * (75). Пеце, в. Пеца * НСЗ.VIII, 675.
ПЕЦШ А 15 8 , П О М ЕН

Пецн]а, изведено од П ец (а)+ щ а * Пламенко, изведено од именице


М ПХ.205; 3, 5, (15), (17). плам ен+ ко. И ме je вероватно на­
Пецо, в. Пеца * ВР; (2), 3, (5), 10, стало према Огн>ан, О пьен, итд. *
1 4 -1 7 , (35), (43), 44, (45), (47). МПХ.205; (30), (77).
Пепа, од П етар · ОБ.166; 56, 72, Планий, изведено од П лан (о)+ иЬ
79, 88. » К П Б .14.
Пейан, изведено од П ей (а)+ ан · Плано, могуйе je да су ово име доби-
Расковник, пролсйе 1971, стр. 116. ja n a деца pofjeHa у планйни као
Пене, од П етар * С П .90. Горан, Горчиле, итд. * ОБ. 110.
Печцн, изведено од П еч(е)+ин · HnaHoje, в. П лано * СН И .57;
РК Д . МПХ.205; (37).
П еша, од Петар, Предраг, итд. * П лата, од П латон * (47), (50).
СП.90; 3H.VI.318; ВР; И Б.34; СТ. Платон, грч. Π λάτω ν — име грчког
VI; Р К Д ; 2, 5, 15, 47, 70, 72, 79, филозофа * 3H.VI.319; УШС.129; 2,
(83), 84— 88. 7, (9), 11, 17, 18, 30, (47), (49),
Пешин, изведено од П еш (а)+ ин · (50), (52), (53), (54), (71).
НСЗ. VIII,668. Побрат, среднювековни jyжнocлo-
Пешко, изведено од П еш (а)+ ко · венски назив за склопл>ено веш-
(84), (88). тачко сродство узет за лично име
Пешкан, изведено од П еш к(о)+ан (савремени назив je побратим) *
• 56, 72, 79. ДХ.10.
Пешо, в. Пеша · И Б.4; ВР; 33, Побратац, изведено од П о б р а т + а ц
(45), 70. * ДХ.48.
Пщо, од П илил * 34, (35). Побрен, хипокористик од П обрат *
Пилип, исто име као Филип само СНИ.57.
je ф > п * ДХ.26; РК С; 3H:VI,318; no6poje, хипокористик од П обрат
КПБ.259; ВР; (3), (5), (7), 13— 17. - * ДХ.22.
Пилипаш, изведено од П и л и п + аш Повржен, заштитно име Koje значи
• ( 3). одбачен, а одговара познолатинс­
Пилипенда, изведено од П или п+ енда ком Proiectus * Д И П Л . 22; СП. 91;
• (3), (14). ЗН.Ш,406.
Пилиш, може бити да je изведено Површко, хипокористик од Повр­
од П и л (о)+ и ш * ДХ.46. жен * РК С ; ОБ.56.
Пило, од Пилип · (3), (15). ■*- ' П огрк, · ОБ. 168.
Пил>а, од Пилип · НСП.22. Подраг, * ДХ. 25.
Пи.ьо, в. П ш ьа * НСС.90; 27, 32, 34. П озлата, * ДХ. 30.
Пима, од П имен · (53). Познан, трпни придев глагола
Пимен, грч. Π οιμήν - пастир, име познати узет за лично име * ДХ.10;
хришйанског свститс.ъа * (71), АС.356; СП.91; ЗН.Ш ,407; МСС.89;
(77), 83. ПК.448; BP; НСС.110; 10, (34), (71).
Пимин, варщ анта имена П имен * n o j e w , в. П рщ езда * ВР.
(И ). nojefflco, * ДХ.48.
Пимо, в. П има * (45). noKpajau, в. K pajn^aB , KpajKO, итд.
Пипо, од Пилип * 33, 44. * ОБ.7; К П Б .303; ВР; (2).
Пира, од Спиридон * 60, 65, 79, П оле, од Апостол * (79), (80), 82,
87, 88. 88, (90).
Пиро, в. П ира * 35, 43, (44). Полексще, може бити од грч. По-
Плавай, изведено од корена плав + λύξενος * СП.91; (60), (61), 67,
+ а ц * М СС.11; ВР; СНИ.57. 72.
П лаваш , изведено од придева п л а в + Поло}е, хипокористик од Полек-
+ а ш · О Б .181. сще * СП.91.
Полуглав, сложено име * ДХ.111.
П лавко, изведено од придева плав +
Пол»ак, изведено од именице
+ к о * ИБ.18.
пол>(е)+ак. Т. М аретий мисли да
Плавуш, изведено од придева плав + су имена изведена од ове основе
+ у ш * КПБ.532. настала према месту ро1)ен>а као
П лавш а, изведено од корена плав + Гopjan, Горо, Планинка, итд. *
+ ша * СП.91; К ПБ.39; ИБ.24; ДХ.14; ОБ.259; (72).
3H.VI, 391; ПК.455; МСС.181; Пол,ашин, в. Пол>ак * ДХ.29.
Н СП .20; ВР. -П омен, * ДХ.40; РКС.
П О М ЕТК О 159 П РВО ВЕГ

_ _ Пометко, * РК С ; СП.91. типа Богол>уб, Драгол>уб, итд. *


Помецко, варщ анта имена П омет­ УШС. 144; 30.
ко * ЗН.Ш,408. Правомир, сложено име настало
Помил, име je настало према Мило- у новще време према именима
рад, Милосав, итд. * ДХ.7. типа Драгомир, Радомир, итд. *
Понег, настало од основе имена 24, 88, 90.
Негован, Н егомир и Негослав * Православ, превод грч. όρθόδοξος -
Д И ПЛ .22. православан * (88).
П оплах, * СП.81. -— П ратеж, ДХ.44.
П орад, в. О брад и П рерад * ДХ.106. П рва, од П рвослав * РК С; ЗН.Ш,
Порвирще, исто име као Порфирщ'е 409; СНИ.57; 65, 67, 72, 82, 88.
само je ф > в * (47), (54). Прван, изведено од корена п р в + а н
П оруга, заштитно име као Грдан, * РК С ; ОБ.141; СНИ.57; 78, 79,
Завида, итд. * PJA. (80), 8 5 -8 9 , (90), (91), (92).
- ^ Поручен, * ДХ.44. Првац, изведено од корена п р в + а ц
Порфир, од П орфирще * СП.78; * КПБ.35.
(87). Првашин, изведено од корена прв +
Порфирщ, варщ анта имена Порфи­ - + аш и н као Byкашин, Милашин,
рще · (54). Радаш ин, итд. * КПБ.1 5.
О Порфирще, Γρ4 .Πορφύριος<πορφύρα- Прве, в. П рва * Д И П Л .170; 87, 88.
црвена, пурпурна 6oja, календар­ Првен, изведено од корена п р в+ ен
ско име * УШ С; (47), (53), (54), * ЛН.348; 86, 87, (90), (92).
(63). Првенко, изведено од имена
— Пособац, * ДХ.10. П рвен -i-ко · ОБ.63.
Постона, ово име припада и с к у Првенчо, изведено од имена
категорщ и за 1птитних имена као П р вен + ч о · О Б .110.
OcToja, CTojaH, итд. · ОБ.178. Првета, изведено од П р в(а)+ ета *
Постол, варщ анта имена Апостол * СНИ.57; (34).
С П .91; 3H.VI, 321; П О Л . 18. X 1973; Првешко, изведено од корена п р в +
(87), 91, (92). + еш ко · ОБ.168.
Почек, основа овог имена се налази Првило, изведено од корена п р в +
у глаголу чекати * ДХ.51. + и л о · ОБ.226.
Правда«, изведено од именице Првимир, сложено име настало у но­
п равд (а)+ ан * 18.XII 1973. вще време од придева први и слов,
Правдимир, сложено име настало у корена мир према именима типа
новще време од именице правда и Владимир, Радимир, итд. * 37, (79).
слов, корена мир према именима Првислав, сложено име као П рво­
типа Братимир, Славимир, итд. * слав * 3, 7, 18, 33, 39, 48, 60,
79, 88. 67, 79, 80.
П равдолуб, сложено име настало у ПрвиЬ, изведено од корена п р в+ и Ь
новще време од именице правда * О Б.300; К П Б . 153.
и слов, корена л>уб према именима Првица, изведено од корена прв +
типа Богол>уб, Миро.ъуб, итд. * + и ц а · О Б.204.
7, 27, 30, 32, 61, 36, 67, 79, 86—88, Првиша, изведено од корена п р в +
91, 92. + и ш а · ОБ.7.
Правдомир, сложено име настало у Првишко, изведено од имена Први-
новще време од именице правда ш (а )+ к о * О Б .179.
и слов, корена мир према име­ Првко, изведено од корена п р в + к о
нима типа Братомир, Славомир, * ЗН.Ш,409; М ПХ.207; СНИ.57;
итд. * МПХ.205; П ОЛ. 15.XII 1973. (38).
Правислав, сложено име настало Прво, в. П рва * СНИ.57; (14), 67.
у новще време према именима npeoje, изведено од корена п р в + o je
типа Братислав, Драгислав, итд. *
* ДИ П Л .153; РК С ; СНИ.57.
30, 61.
Правиша, изведено од придева Првол»у5, сложено име настало у
п р ав+ и ш а * 27, 64, 79. новщ е време према именима типа
npaeoje, изведено од придева прав + Богол>уб, Драгол>уб, итд. * 27, 60,
+ o je * ВР; СНИ.57; МПХ.205. 67, 86, (87), 88, 91.
Право-гьуб, сложено име настало Г/Првон>ег, сложено име од словен­
у новщ е време према именима ских осноза * СНИ.54.
ПРВОСАВ 160 П РЕН ТА

Првосав, исто име као Првослав Предихна, изведено о д Пред(а) +


само je л нестало иза с * СП.92; + и х н а * Д И П Л .22; Р К С ; СНИ.57.
21, 27, 30, 65, 76, 79, 88, 91. Предица, изведено од П ред(а)+иц а
Првосиновац, сложено име од словен­ * СНИ.57; 21, (65).
ских основа * ОБ. 145. Предиша, изведено о д Пред(а) +
Првослав, сложено име * ДИ ПЛ.153; + и ш а * ДХ.111; МПХ.205.
Р К С ; ЗН.Ш,409; СНИ.54; AM. 124; Предо, в. П реда * СН И .57; 18, 20,
ГГ.704; 3, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 24, 21, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39.
27, 30, 37—39, 43, 46—49, 53— 57, npefloje, изведено од IlpeA (a)+oje
60— 67, 70—82, 86— 89, 92. * РК С; СП.91; Н СП .13; 26, 27, 35,
П рвота, изведено од корена прв + (43), 62, (65), 78.
+ о т а * СНИ.57. Предраг, суперлатив придева драг
Првош, изведено од корена п р в + о ш узет за лично име * В Р; ЗН.Ш, 409;
* ДИ ПЛ.153; КПБ.318; МПХ.205. К П Б .280; М СС.87; П К.454; ИБ.4;
Првошин, изведено од имена П р­ УШС.162; СП.92; М ПХ.205; ГГ.
вош + и н · ОБ.47. 704; 1—44, 46—92.
П рвул, изведено од корена п р в + у л Предун, исведено од П р ед (а)+ у н *
* СП.92; 3H.VI, 321; И Б.7; ИС.140; СНИ.57; МПХ.205.
CT.XIV; НСС.166; 63, 73, 77— 80, n p e ja, од П редимир, Предраг, итд.
86—90, (91), 92. * ДХ .6; Р К С ; (74), (88).
Првчин, изведено од корена п р в + npejmMiae, сложено име од хипо-
+ ч и н * ДХ.50; СНИ.57. користика n p e ja и слов, корена слав
П рвша, изведено од корена п р в + ш а * ДИ ПЛ .153; РКС.
* СНИ.57. npejm ua, изведено од П реК а)+иш а *
Превислав, сложено име од словен­ ДИПЛ.153.
ских основа * НСС.191; 27, 39, iipejKO, изведено од npej(a)+K O *
60—62, 87. ДХ.75.
П реда, од Предимир, П реди слав,' ►Прекала, * ДХ.29.
итд. * ДХ.52; РК С ; СП.91; 30,— Прекочел, сложено име о д словен-
39, (47), 53, (65), 75, 77, 79, (88), 90. ских основа * ДХ.75.
П редак, изведено од корена првог Преле, од П редраг, П ремил, итд. *
дела сложених имена Предиво], (43), (44), 72, 73, 88.
П редимир, и Предислав и наставка Прелимир, сложено име Koje се
-ак * РК С; ДХ.60; СНИ.57; (43). први пут помшье у Летопису
Предан, изведено од П р ед (а)+ ан * попа Дуюьанина. И згледа да je
МПХ.205. измиииьено име неког измиш.ъеног
П реде, в. П реда * ДИ П Л .153; далматинског крал>а * МПХ.205.
Р К С ; СНИ.57. Прело, в. Преле * (43), (44).
Преден, изведено од П р ед (а)+ ен * Прел»уб, суперлатив старог придева
Д И П Л .52; РКС. л>уб (драг, мио). Ово име je сино­
Предиво}, сложено име од словен­
ним са именима П редраг и Премил
ских основа * ДИ ПЛ.170; СНИ.57;
* ДХ.50 Р К С ; (27), (44).
(30).
Предивсуе, варщ анта имена Пре- Премил, суперлатив придева мио
flHBoj * МПХ.205; (30), (65). узет за лично име као П редраг и
Предило, изведено од П ред(а)+ и л о Прел,уб * ДХ.22; ОБ.36; СНИ.57;
* Д И П Л .22; РК С ; СНИ .57; (77). (1В ).
Предимир, сложено име од словен­ Премислав, сложено име * (30), 51.
ских основа * ДИ ПЛ.22; СНИ.57; Премо, може бити хипокористик
Р К С ; МПХ.205; 21, 26, 27, 30. од П ремил, а Т. М аретиЬ мисли
Предисав, исто име као П редислав да je од ст. сл. прЪмъ (rectus) *
само je л нестало иза с * Р К С ; (43), (71), (90).
(7), 26, 27, 30, 36—39, (46), (47),
56, 79. П ремта, изведено од П р ем (о )+ та *
(44).
(5 Предислав, сложено име од словен­
ских основа * ДИ ПЛ .58; Р К С ; 7, Премташ, изведено о д П р ем т(а)+
(11), 24, 26, 27, 30, 39, (65), 66, 67, + аш * ОП.
75, 79, (88). П рента, може бити варщ анта имена
3 ПредиЬ, изведено од П ред(а)+ и Ь * П ремта, или алб. prenda - петак
С Н И .57; (77), (91). (лично име узето по називу дана
ПРЕНТАШ 161 П РИКОСЛАВ

*
као Уторник, Субота, итд.) * Прибнтко, изведено од При5(а)4-
(43), (44). + и т к о * СП.91; ЗН.Ш,409.
Пренташ, изведено од П рент(а)+ ОПрибиА, изведено од П р и б (а)+ и Ь ·
+ а ш * (43). РК С; КПБ.151; ВР.
Пренто, в. П рента * 34. Прнбихвал, сложено име од словен-
П рерад, суперлатив од рад узет з а ' ских основа * Р К С ; МПХ.205.
лично име * СП.92; 3H.III, 409; Прибица, изведено од П р и 5 (а)+ и ц а
К ПБ.62; МСС.11; ГГ.704; 7, 11, * ДХ.12.
73, 79, (88). Прибиш, изведено од Приб(,а)+иш
Пресил, настало од имена типа * ДХ.18.
B o jam * Забележено у поменику Прибиша, изведено од П ри б (а)+ и ш а
из XVIII века (PJA). * ДХ.10; (72).
— Прехтен, * ЗН.Ш,409. Прибишко, изведено од имена При­
Приба, од Прибислав · П О Л . биш + к о * СНИ.57.
25.XII 1 9 7 1 . ------------ Прибл>ан, изведено од Прибл>(е) +
Прибак, изведено од П р и б (а)+ ак * + а н * КПБ.236.
К П Б .518. Прнбл>е, изведено од Приб(а)+л>е
Прибан, изведено од П ри б (а)+ ан * ДХ.51.
ДИПЛ.153; РКС; КПБ.68; СНИ.57. Прибо, в. П риба · ДИПЛ.153;
Прибат, изведено од П р и б (а )+ а т * ОБ.257; СНИ.57; 38, (39).
СНИ.57; (35). Приборе, изведено од n p n 6 (a )+ o je
Прибац, изведено од П р и 5 а(а)+ ац * * ДИПЛ.153; РК С ; ДХ.38; СП.91;
ДИПЛ.153; РКС; СП.91; (43). (43), (44).
Прибач, изведено од П р и б (а)+ ач * Прибош, изведено од П ри5(а1+ ош
ДХ.112. * СНИ.57.
Прибашин, изведено од П риб (а)+ Прибун, изведено од П ри б (а)+ ун *
4-ашин, * КПБ.77. СНИ.57.
Прибе, в. Приба * ДИПЛ.153. Привисав, исто име као П ривислав
Прнбен, изведено од Приб(а) + ен * само je л нестало иза с * 60.
РК С ; СНИ.57. О Привислав, сложено име од словен­
Прибета, изведено од П р и б (а)+ ета ских основа * 58—60, 66.
* СНИ.57. Прида, од П рщезда · CT.CXL.
Прибетко, изведено од П рибет(а)+ Прща, од Прщател., Прщезда, итд.
+КО * СНИ 57. СНИ.57. *
Прибил, изведено од П р и б (а)+ и л * Прщак, изведено од П р щ (а)+ ак *
ЗН.Ш, 409; РК С; СП.91; КПБ.111; РКС; СП.92.
ОБ.215; ПП.16. Прщан, изведено од П р щ (а)+ ан *
Прибила, изведено од П ри б (а)+ и л а ДХ.53; ОБ.212.
* КП Б. 509. Прщате.ъ, именица прщател. узета
Прибило, изведено од П риб(а)+ и ло за лично име као Друг * ДХ.9.
* ЗН.Ш,409.
О Прибимир, сложено име од 'словен­ Прщашин, изведено од П р щ (а)+
4-ашин као Вукашин, Милашин,
ских основа * МПХ.205.
Радашин, итд. · ОБ.84.
Прибин, изведено од П р и б (а)+ и н *
ОБ.226; КПБ.302; МПХ.205. Прщезда, корен ]езд je из сложе-
Прибина, изведено од П риб(а)+ и н а ног имена Лездимир. Добивши
* О Б.11; КПБ.601. предлог при, име Лезда je дош ло
Прибиико, изведено од имена При- у везу са глаголом прщездити ·
б и н + к о * ОБ.168. Д И П Л .42; РК С ; ОБ.8; КПБ.69;
Прибшьа, изведено од П р и б (а)+ ш ьа МПХ.209; (67).
* РК С; КПБ.69. Прщко, изведено од П р щ (а)+ ко *
Прибисав, исто име као Приби­ ДХ.47.
слав само je л нестало иза с * Прщо, в. П рщ а * ОБ.4; МСС.24;
Р К С ; ПП.16; КПБ.334; 27, 30, ВР; (91).
55, 56, 60, (77), 79, (88).
Прнко, од П рщател,, Прщезда, итд.
О Прибислав, сложено име од словен­
* СП.91; (67), (91).
ских основа * ДИПЛ.153; РКС;
CT.XI; МПХ.205; 7, 11, 18, 24, Прикос, од Прикослав * ДХ.22.
27—30, (38), (39), 55, (56), 57, 60, Прикослав, сложено име од Прико
61, 72, (75), 79, (88), 91. и слов, корена слав * МПХ.205.

и
П РИ М И С ЛА В 162 П УНО

С Примислав, сложено име од словен­ 1 3 -1 7 , 20, (22), (38), 39, (47), 49,
ских основа * ГГ.704; П ОЛ.28.Х 57, 58, 61, 67.
1973; 38, 39, 60, 61, 66. Прокоп, од Прокопщ е * НСП.14;
Примо, од Примислав · ГГ.705. CT.XXI; 2, (9), 83, 85— 88, 91.
Прилко, изведено од П ри б (а)+ к о * Проколи], варщ анта имена П роко­
Р К С ; 3H.III,410; СНИ.57. пще * КШ.64; (26), (54), (67).
Припчин, изведено од П риб(а)+чин П рокотца, варщ анта имена П ро­
* СНИ.57. копию * НСС.142; 21, (65), 79,
Припша, изведено од ПрибСаУ^ша 85—88, 91.
* РК С ; СНИ.57. Прокопще, грч. Προκόπιος - OHaj Kojn
Приход, корен ход се налази у успева, Hanpeflyje, име хришйанског
сложении именима XoflHBoj, Хо- светител>а * ДИ П Л .106; РКС;
димир, а ово име се насланьа на СП.92; 3H.III, 410; К 0 .6 9 ; УШС.88;
глагол приходити * ДХ.54. ИС.177; CT.CXVIII; МПХ.605;
Приша, од Л рибислав, П р о е зд а , РК Д ; 2, (5), 6, 7, (8) (9), 10, 11,
итд. * СНИ.57; (47), (91). 15— 18, 30, 34, 37, 39, 46, 47, (50),
П рла, од Првослав, Премил, итд. (52), 53—56, 60, 62, (64), (65), 66,
* ОБ.175; 72, 73, 82, 88. (68), 70, (71), 7 2 - 7 4 , 76, (77), 79,
П рле, в. П рла * 35, 73, 75, 77—80, 85—88, 91.
86—88, 91. Проле, од П родан, Прокопще, итд.
Прличко, изведено од П р л (а )+ * СНИ.58; 2, (14), 38, 67.
+ и ч к о · ОБ.98. Пройо, од Прокопщ'е * (24).
Провир, исто име као Профир само Профил, варщ анта имена П рофир <
je ф > в * 85—88, 90. сП о р ф и р * НСС.43; (68).
О Прогон, име je узето из албанског Профир, име Порфир са метате-
> з и к а * ДХ.30; СП. 92. зом (ор> ро) · (79), 85.
П рода, од П родан · КПБ.353; 53, О Прохор, грч. Πρόχορος - хоровода,
56, (70). име хришйанског светител>а *
3 П родан, трпни придев од глагола ДХ.81; ЗН.Ш,411; СП.92; (17), 27,
продати узет за заш титно лично (71), (83).
име * ДИ ПЛ.153; ОБ.18; РК С ; Проца, од П родан, Прокопще, итд. *
ОБ.92; ЗН.Ш, 410; КПБ.474; СНИ.58.
ПК.448; ПП.17; МСС.172; И Б.36; Проша, од П родан, Прокопще, итд.
В Р; НСС. 134; (19), 34, 36—39, (44), * СНИ.58.
46, 47, (50), 56, 58—62, (65), 66, -Н Прстац, * ДХ.26.
86—88, 91. П уда, HajeepoBanraje да je настало
Проданац, изведено од П р о дан + од календарског имена св. П уд
+ а ц * СНИ.57. (лат. pudeo - стидети се) *
П ро данко, изведено од П родан + ко HC3.VIII, 290.
* ОБ.73. Пудий, изведено од П уд(а)+ ий *
П родаш а, изведено од П р о д (а)+ аш а ОБ.ПО.
* ДХ.73. n y ja , од Путислав, Путник, итд. ·
П роде, в. П рода * (79), (80). (56), (79), 87.
Про]ислав, сложено име од n p o jo n y jo , в. n y ja · ГГ.706.
и слов, корена слав * КПБ.514. П уле, од Пуниша, али у неким кра-
npojKO, изведено од npoj(o )+ K o jeBHMa може бити само надимак *
ЗН.Ш ,410; ИБ.8. ГГ.706; 34, (35), 58, 65, 77, 79, 91.
n p o jo , од П родан * СНИ.57; (14), Пулета, изведено од П у л(е)+ ета *
67. 34, (35).
П улш а, изведено од П у л(е)+ ш а *
П рока, од Продан, Прокопще, итд.
* С П .92; ЗН.Ш, 410; ИБ.30; К 0 .6 9 ; (24).
П ул,а, од Пуниша · ИБ.34.
В Р ; МПХ.205; АМ.124; 3,(9), 10,
Пул>е, в. Пул>а * (77).
13, 21, (26), 47, 49, (50), 52—54,
Пул.о, в. Пул>а * (35), (43), (45), (91).
56—58, 60, 62—65, 70, 72—88, 91,
92. Пуниша, изведено од придева п у н +
+ и ш а као М алиш а * О Б.6; 1, 4,
Прокашин, изведено од П р о к(а)+ 13, 16, 17, 29, 30, 3 2 - 3 5 , 43, 44,
+ аш и н * 3. 49, (50), 53, 55— 57, 60, 61, 63, 65,
П роко, в. Прока * ВР; СНИ.58; 66, 68, 71, 77, 79, 82, 88.
П О Л . 21. I 1973; 3, 5, 6, 8, (9), Пуно, од Пуниша * (16), 35.
ПУНО Ш 163 ПУШО

Пунош, изведено од придева п у н + Пуро, в. П ура * ВР; 30, 33, 35, (40),
+ о ш , в. Пуниша * СП.92; (10), 43, (44).
(43). П ута, од П утислав · СУБ.371.
П ура, Т. Маретий мисли д а je ово { Путиний, изведено од непотвр^еног
име у вези са глаголом пурити * имена П утин(а)+ ий * КПБ.111.
Р К Д ; 40, (65), 72, 73, 75, 74, 79, 82. Путислав, сложено име од словен­
Пурел>а, изведено од Пур(а)+ел>а * ских основа * ДХ.31.
35, (65), (67). Путник, * АС.356; СП.92; ПК.448;
Пурен, изведено од П ур(а)+ ен * (35). ИБ.24; МСС.187; НСП.187; (47),
Пуреш, изведено од П ур(а)+ еш * (67), (91).
ВР. Путо, в. П ута · И Б.7.
Пуреша, изведено од П ур(а)+ еш а Пуцо, од Пуниша, или надимак у
* (35), 39. значен>у „м али“ * (35), 43, 44, 77.
Пуриша, изведено од П ур(а)+ и ш а * Пуша, од Пуниша, Путник, итд., в.
(7), 13, 21, (35), 38, 39, 43, 44, 57, Пушо * НСП .20; (47), (65), (91).
61, 67. Пушо, в. Пуша (овако зову у IIpHoj
Пурко, изведено од П у р (а)+ к о * Гори мушко дете од 5—6 година) *
В Р; 21, (65), 71, (73), (88). (26), (35), (43), (45), 91.

11*
Р
Раб, именица раб (роб, слуга, служ- Радаман, изведено од корена р а д +
беник) из црквенословенског je- + а м а н као Вукоман * СП.92;
зика je узета као заш татно лично (27).
име * 3Η.ΙΠ.411. Радан, изведено од корена р а д + а н
Рабан, изведено од Р а б + а н * (3). * РК С ; ОБ.4; СП.92; ЗН.Ш ,412;
Рабо, од Раб, или од Рабрен * ВР; (3). АС.357; К П Б.35; МСС.172; ПК.447;
Рабрен, исто име као Храбрен само И Б.7; НСП.22; BP; АМ .130; 3—5,
без иницщалног х * ЗН.Ш,411; 9, 10, 13— 17, 20, 21, 23, 24, 27,
СП.92; (3), (30), (60). (28), 30—32, 35, 39, (42), 60, 61,
Р ава, од Раваило * (65), (79), (88). 63, (64), (66), 72, 73, 77, 88, 89,
Равац, изведено од Р ав (а)+ ац · 91, (92).
ОБ.53. Раданац, изведено од Р а д а н + а ц *
Раваиле, варщ анта имена Рафаел СНИ.58.
* (68), (70). Радас, изведено од корена р а д + а с
Раваило, варщ анта имена Рафаел * * СП.93; КПБ.214; ВР.
Н СС. 198; 2, (3), 5, 15, 36, 37, (38), Р адат, изведено од корена р а д + а т
39, 42, 60, 62, (63), (64), (65), 66, као Милат · СН И .58; (47).
73—75, (82), (88), (92). Радатин, изведено од Р а д а т + и н ·
Равил, варщ анта имена Рафаел · ОБ.324.
К П Б . 182. Радай, изведено од корена р а д + ah
О Р авула, лат. Rabula - брбл>ивац, * К П Б. 190.
календарско име * ОБ.ЗЗ; ЗН.Ш, Радац, изведено од корена р а д + а ц
412. * ОБ.6; КПБ.193.
Р а в у л а, варщ анта имена Равула * Радач, изведено од корена р а д + а ч
3H.VI.322. * КПБ.183.
Равш а, изведено од Р ав (а)+ ш а као Радаш , изведено од корена р а д + а ш
Никш а * МСС.183. као Драгаш, М илаш, итд. * ОБ.8;
Р ад , од Радомир, Радослав, итд. * КПБ.267; СНИ.58.
Д И П Л . 107; ОБ.57; СНИ.58. Радашин, изведено од Р а д а ш + и н ,
Р ад а, од Радиво], Радослав, итд. * или од корена р а д + а ш и н као
ДИ П Л .116; СП.92; К П Б .П Г , Вукашин * РК С ; О Б.4; СП.93;
МСС. 172; УШС. 164; 6, 10, 46—58, АС.358; ЗН.Ш, 412; И Б.4; АМ .130;
61, 63. (35), 43, 66, (68), 76.
Радаило, изведено од корена р а д + Радгост, сложено име од словенских
+ а и л о према именима Вукаило, основа * П О Л . 3. XII 1971; (18),
Михаило, итд. * 39, (59), (64). (53).
Р адак, изведено од корена р а д + а к Раде, в. Рада * Р К С ; Д И П Л .153;
* Р К