Вы находитесь на странице: 1из 17

МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 1

УРОК 6
NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM:
I. Từ vựng liên quan đến chủ đề “Bản thân. Gia đình”
II. Hệ thống các cách của danh từ và tính từ số ít.
III. Cách viết thư.

I. TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ “BẢN THÂN. GIA ĐÌNH”


(Ле́ксика и себе́ и о семье́) Как вас зову́т?
(N4)

Упражне́ние 1: Скажи́те, кто эти́ лю́ди.

1
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 2

Упражне́ние 2: а) Прочитайте текст и определите падеж выделенных слов.

Я и МОЯ́ СЕМЬЯ́

Меня́ зову́т Ива́н. Я хочу́ рассказа́ть вам о мое́ й семье́. Она́ больша́я. У
нас есть мать, оте́ц, ста́ршая сестра́, мла́дший брат и я. Мой оте́ц инжене́р.
Его́ зову́т Серге́й. Он рабо́тает на большо́м заво́де. Там де́лают маши́ны.
Моя́ ма́ма учи́тельница. Её зову́т А́ нна. Она́ рабо́тает в шко́ле и
преподаёт ру́сский язы́к и литерату́ру. Она́ о́чень лю́бит свою́ рабо́ту.
Моя́ ста́ршая сестра́ врач. Её зову́т Ка́тя. Она́ рабо́тает в поликли́нике.
Мой мла́дший брат шко́льник. Его́ зову́т Са́ша. Он у́чится в пя́том кла́ссе.
А я студе́нт. Я сейчас учу́сь в строи́тельном институ́те. Я очень лю́блю
спорт. Ле́том я ка́ждый день игра́ю в футбо́л, а зимо́й – в хокке́й. Ско́ро я
око́нчу институ́т и хочу́ рабо́тать строи́телем. Я хочу́ стро́ить дома́. Вот
така́я у нас семья́.

б) Ответьте на вопросы:

1. Кака́ я семья́ у Ива́на?


2. Ско́ко челове́ к в его́ семье́? Кто они́?
3. Как зову́т его́ отца́? Где́ он рабо́тает? Кем он рабо́тает?
4. Как зову́т его́ мать? Где́ она́ рабо́тает? Кем она́ рабо́тает?
5. Как зову́т его́ ста́ршую сестру́? Где́ она́ рабо́тает? Кем она́ рабо́тает?
6. Что его́ мать преподаёт в шко́ле?
7. Как зову́т его́ мла́дшего бра́та? Кто он? В како́м кла́ссе он у́чится?
8. Кто Ива́н? Где́ он учи́лся?
9. Что Ива́н лю́бит? Что он да́лает ле́том и зимо́й?
10. Что Ива́н хо́чет де́лать, когда́ око́нчит институ́т?

2
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 3

II. ПОВТОРЕ́НИЕ
1. Притяжа́тельные местоиме́ния в И. П.:

Упражне́ние 3: Вставьте в пропуски правильное местоимение.

2. Ли́ чные местоиме́ния по паде́жам:

И. П. я ты он оно́ она́ мы вы они́

Р. П. меня́ тебя́ его́ его́ её нас вас их

Д. П. мне тебе́ ему́ ему́ ей нам вам им

В. П. меня́ тебя́ его́ его́ её нас вас их

Т. П. мной тобо́й им им ей на́ми ва́ми ими́

П. П. об мне о тебе́ о нём о нём о ней о нас о вас о них

3
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 4

3. Множественное число именительного падежа

Упражне́ние 5: Напишите множественное число следующих существительных.

4
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 5

4. Падежи существительных в единственном числе:

a. Роди́тельный паде́ж (Р. П.)

Упражне́ние 6: Составьте диалог из выданных слов.

Образец: У тебя́ есть брат? – Нет, у меня́ нет бра́та.

Ты брат, сестра́, тетра́дь, да́ча


Он муж, жена́, пиани́но,
Она́
вайфа́й, но̀утбу́ка, при́нтер
Мы
тала́нт, хо́бби, сын, дочь
Вы
Они́ фотоаппара́т, телеви́зор
Ири́на велосипе́д, соба́ка
Макси́м матрёшка, балала́йка

5
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 6

Упражнение 7: Выполните упражнение по образцу.

Образец: У вас есть журна́л, а у меня́ нет журна́ла.


1. У Ви́ктора есть уче́бник, аy А́нны нет ....
2. У Карло́са есть гита́ра, а у Робе́рто нет ...
3. У тебя́ есть слова́рь, а у меня́ нет ....
4. У Са́ши есть магнитофро́н, а у меня́ нет ....
5. У вас в аудито́рии есть ка́рта, а у нас нет ....
6. В аудито́рии есть доска́, а в за́ле нет ... .

b. Да́тельный паде́ж (Д. П.)

6
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 7

Упражне́ние 8: Вставьте слова в скобках в правильную форму.

1. Вчера́ я написа́л письма́ ... (брат и сестра́).


2. Ка́ждое воскресе́нье я звоню́ ... (оте́ц и мать).
3. Мы да́ли свои́ тетра́ди ... (преподава́тель).
4. Отец подари́л ... (сын) портфе́ль, а... (дочь) су́мку.
5. Мой друг посла́л э́ти фотогра́фии ... (подру́га).
6. Ви́ктор купи́л биле́ты на стадио́н себе́ и.. (друг).
7. Ви́ктор посове́товал ... (брат) занима́ться спо́ртом.
8. Преподава́тель помо́г ... (студе́нтка) реши́ть зада́чу.
9. Мы обеща́ли ... (учи́тельница) писа́ть письма́.
10.Студе́нты подари́ли краси́вые бе́лые ро́зы ... (арти́ст и арти́стка).

Упражне́ние 9: Вставьте в пропуски правильное местоимение.


1. Кому́ преподаватель объяснял задачу? (студе́нтка)
2. Кому́ вы сказа́ли, что вы больны́? (врач и преподава́тель)
3. Кому́ он пи́шет письма́? (оте́ц и брат)
4. Кому́ она́ купи́ла э́ти кни́ги? (сестра́)
5. Кому́ вы звони́те ка́ждый ве́чер? (деву́шка)
6. Кому́ вы посла́ли пода́рок? (мать)
7. Кому́ оте́ц купи́л мяч и лы́жи? (сын и дочь)
8. Кому́ вы да́ли ваш слова́рь? (друг)
9. Кому́ шко́льники подари́ли цветы́? (учи́тельница)
10. Кому́ вы показа́ли свой альбо́м? (Мари́я и Андре́й)

7
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 8

c. Вини́тельный паде́ж (В. П.)

Упражне́ние 10: Составьте предложения из выданных слов.


Образец: Ты зна́ешь Ви́ ктора?

Ты знать Ви́ктор, Ната́ша, Ка́тя, Алексе́й


Он понима́ть экскурсово́д, преподава́тель
Она́ ждать А́ нна, Мари́я, Бори́с, Андре́й
Мы люби́ть мать, оте́ц, брат, сестра́, журнали́ст
Вы слу́шать писа́тель, преподава́тельница
Они́ фотографи́ровать де́вушка, арти́ст, спортсме́нка
Ири́на встреча́ть друг, подру́га, иностра́нец
Макси́м ви́деть иностра́нка, ю́ноша, худо́жница

8
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 9

Упражне́ние 11: Дополните предложения с выданными словами.

9
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 10

Упражне́ние 12: Ответьте на вопросы выданными словами.

1. Что слу́шают студе́нты? (ле́кция, ра́дио, конце́рт, му́зыка, пе́сня,


магнитофо́н)
2. Что вы учи́ли в шко́ле? (уро́к, текст, литерату́ра, исто́рия, матема́тика,
фи́зика, хи́мия, геогра́фия, биоло́гия)
3. Что вы берёте на заня́тия? (уче́бник, ру́чка, каранда́ш, слова́рь, тетра́дь)
4. Что он купи́л в магази́не? (костю́м, га́лстук, руба́шка, пальто́, ша́пка, шарф)
5. Кого́ вы встреча́ете в университе́те? (това́рищ, друг, преподава́тель, А́нна и
Ви́ктор)
6. Кого́ слуша́ют студе́нты? (профе́ссор, преподава́тель, поэ́т, писа́тель,
арти́ст, журнали́ст)

Упражне́ние 13: Поставьте слова в скобках в правильную форму.


1. Я ви́жу там (банк и апте́ка, остано́вка и авто́бус).
2. Вчера́ я купи́л (джи́нсы и ку́ртка).
3. Я хорошо́ зна́ю (Бори́с и Ни́на).
4. Преподава́тель спра́шивает (студе́нт и студе́нтка).
5. Я давно́ не ви́дел (мать и оте́ц).
6. Мой брат лю́бит (му́зыка и спорт).
7. Я зна́ю его (сын И́горь и дочь Мари́и).
8. Я жду (брат и сестра́).

Упражне́ние 14: Составьте предложения из выданных слов.


Образец: Я изуча́ю исто́рию, ...

10
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 11

d. Твори́тельный паде́ж (Т. П.)

Упражнение 15. Закончите предложения, используя данные слова.

1. Мой брат рабо́тает ... (инжене́р), а я хочу́ стать ... (строи́тель).


2. Мой друг у́чится в медици́нском институ́те, потому что он хочет быть ... (врач).
3. Моя́ мать рабо́тает ... (учи́тельница) англи́йского языка́ в шко́ле.
4. Я люблю́ спорт и занима́юсь ... (плава́ние, бег, гимна́стика).
5. Моя́ ма́ленькая сестра́ с удово́льствием занима́ется ... (му́зыка).
6. Э́ ти студе́нты интере́суются ... (иску́сство).
7. Ю. Гагари́н снача́ла был ... (рабо́чий), пото́м он стал ... (лётчик), а пото́м ...
(космона́вт).
8. Анто́н Чехо́в был ... (писа́тель и врач).

Упражнение 16: Поставьте слова в скобках в правильную форму.


Модель: Мари́на лю́бит чай (саха́р и молоко́) — Мари́на лю́бит чай с саха́ром и молоком.

11
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 12

1. А́нна игра́ет со (я) .......


2. Наш преподава́тель разгова́ривает с (студент) .......
3. Когда́ мой сын боле́ет, я даю́ ему́ чай с (мёд) .......
4. Мой брат лю́бит мя́со с (со́ус) .....
5. Ви́ктор поздра́вил меня́ с (новый год) .....
6. У́ тром я пью ко́фе с (лёд) ..........
7. Вчера́ моя́ сестра́ расста́лась с (друг) ...... навсегда.
8. Ле́том я отдыха́ла на ю́ге с (семья́) ........
9. Я ча́сто разгова́риваю с (подру́га) по телефону ..........
10.На́ша дочь всегда́ игра́ет с (ку́кла)........
11.Али́на пригото́вила суп с (рис и ры́ба) ..........
12.На дискоте́ке Поли́на танцева́ла с (па́рень) ..........
13.Ма́ма хо́чет поговори́ть с (преподава́тель) ..........
14.В ка́фе мы е́ли салат с (рис и майонез) ..........
15.Мари́я хо́чет расста́ться с (друг) ............
16.Моя сестра́ лю́бит игра́ть с (ты) ........

e. Предло́жный паде́ж (П. П.)

12
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 13

Упражнение 17. Закончите предложения, используя данные слова.


а)
1. Мой друг живёт в.... Москва́
2. Э́ тот инжене́р рабо́тает на .... заво́д
3. Мои́ роди́тели живу́т в .... дере́вня
4. Э́ та де́вушка рабо́тает в ... . библиоте́ка
5. Э́ ти студе́нты недавно́ бы́ли в ... . музе́й
6. Он купи́л газе́ты в ... . кио́ск
7. У́тром я за́втракал в.... буфе́т
8. Его́ уче́бники стоя́т на .... по́лка
9. Он у́чится в ... . университе́т
10. В воскресе́нье мы бы́ли на .... стадио́н
б)
1. Сейча́с я учу́сь в... в.... Петербу́рг, университе́т
2. Мой оте́ц рабо́тает в ... в.... Москва́, посо́льство
3. Эти де́вушки рабо́тают в... на .... апте́ка, у́лица Ми́ра
4. Мои́ кни́ги и тетра́ди лежа́т в ... и на ... портфе́ль, стол
5. В суббо́ту мы бы́ли в ... на .... клуб, дискоте́ка
6. Недавно́ на́ша гру́ппа бы́ла в... на .... музе́й, вы́ставка
7. Са́ша сейча́с в... на .... шко́ла, урок
8. Мои́ роди́тели живу́т на ... в.... се́вер, дере́вня
9. Ра́ньше Ахме́д рабо́тал на ... в.... ро́дина, банк

Слова́
Паде́жи Вопро́сы Предло́ги
помо́щники

И. П. есть кто? что?

у, из, с, от, до, для, без,


Р. П. нет кого́? чего́?
о́коло, ...

Д. П. дать кому́? чему́? к, по

В. П. ди́деть кого́? чего́? в, на, во, че́рез, про, ...

с, за, под, над, ме́жду,


Т. П. познако́миться с кем? с чем?
пе́ред, ря́дом, ...

П. П. ду́мать о ком? о чём? в, на, о, при,

13
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 14

5. Падежи прилагательных в единственном числе:

ОКОНЧА́НИЯ
Паде́жи Он Оно́ Она́
Прилага́тельных
Како́й? Како́е? Кака́я? М.р. С.р. Ж.р.
И. П.
Родно́й брат Но́вое письмо́ Родна́я сестра́ -ой -ое -ая
Есть Но́вый дом Чёрное мо́ре Хоро́шая тётя -ый -ее -яя
кто? Краси́вый па́рень Краси́вое зда́ние Краси́вая фотогра́фия -ий
что? Хоро́ший геро́й Но́вая тетра́дь

Како́го? Како́го? Како́й?


Р. П.
Родно́го бра́та Но́вого письма́ Родно́й сестра́ -ого -ой
Нет Хоро́шего геро́я Чёрного мо́ря Хоро́шей тёти -его -ей
кого́? Краси́вого па́рня Краси́вого зда́ния Краси́вой фотогра́фии
чего́? Но́вого до́ма Но́вая тетра́дь
Д. П. Како́му? Како́му? Како́й?

Дать Родно́му бра́ту Но́вому письму́ Родно́й сестре́ -ому -ой


кому́? Хоро́шему геро́ю Чёрному мо́рю Хоро́шей тёте -ему -ей
По Краси́вому па́рня Краси́вому зда́нию Краси́вой фотогра́фии
чему́? Но́вому до́му Но́вой тетра́ди

Како́го?
Каку́ю?
Родно́го бра́та Како́е? -ого
В. П. Хоро́шего геро́я Родну́ю сестру́ -его
Краси́вого па́рня Но́вое письмо́ Си́нюю кни́гу -ое
-ую
Ви́деть Чёрное мо́ре Хоро́шую тётю -ее
-юю
кого́? Како́й? Краси́вое зда́ние Краси́вую фотогра́фию -ой
что? Но́вый дом До́брую мать -ый
Истори́ческий музе́й Но́вую тетра́дь -ий
Хоро́ший словарь
Каки́м? Каки́м? Како́й?
Т. П.
Родны́м бра́том Но́вым письмо́м Родно́й сестро́й -ым -ой
С кем? Хоро́шим геро́ем Чёрным мо́рем Хоро́шей тётей -им -ей
С чем? Краси́вым па́рнем Краси́вым зда́нием Краси́вой фотогра́фией
Но́вым до́мом Но́вой тетра́дью
Како́м? Како́м? Како́й?
П. П.
Родно́м бра́те Но́вом письме́ Родно́й сестре́ -ом -ой
Ду́мать Хорошем герое Чёрном мо́ре Хоро́шей тёте
́ ́ -ем -ей
о ком? Красивом парне Краси́вом зда́нии Краси́вой фотогра́фии
́ ́
о чём? Новом доме Но́вой тетра́ди
́ ́

14
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 15

Упражнения по падежам:

Упражнение 18 (Р.П.)
1. У (вы) нет (но́вая маши́на). 2. У (она́) нет (хоро́ший слова́рь). 3. Вчера́ у (мы)
не бы́ло (урок) по ру́сскому язы́ку. 4. Э́ то фотогра́фия (на́ша семья́). 5. Сего́дня
день (рождение) (моя́ мать). 6. Я не люблю́ пить чай без (саха́р и лёд). 7. М. В.
Ломоно́сов был основа́телем (Моско́вский университе́т). 8. Вы зна́ете назва́ние
(да́нная у́лица) она купила?
Упражнение 19. (Д.П.)
1. Я ча́сто звоню́ (родна́я сестра́). 2. Он купи́л пода́рок (люби́мая де́вушка). 3.
Она́ написа́ла письмо́ (свой друг). 4. Преподава́тель объясни́л (но́вый студе́нт)
ста́рый уро́к. 5. Э́ тот фильм о́чень нра́вится (моя́ подру́га). 6. Вы мо́жете
помогать (наша дочь)? 7. Вчера́ мой оте́ц ходи́л к (хоро́ший врач). 8. Когда́ у
нас бу́дет ле́кция по (ру́сский язык)?
Упражнение 20. (В.П.)
1. Ты чита́ешь (интере́сная кни́га)? 2. Он купи́л (си́ний костю́м) и (бе́лая
руба́шка). 3. Мо́жно взять (э́та ру́чка)? 4. Мы всегда́ внима́тельно слу́шаем
(наш преподава́тель). 5. Как зову́т (его́ мла́дшая сестра́)? 6. Вчера́ я ходи́л в
(большо́й теа́тр). 7. Она́ положи́ла (но́вая су́мка) на стол. 8. Куда́ вы е́хали в
(про́шлая суббо́та)?
Упражнение 21. (Т.П.)
1. Я говори́л по телефо́ну с (ста́рая подру́га). 2. Он лю́бит пить чай с (вку́сное
молоко́). 3. Мой друг познако́мился с (краси́вая де́вушка). 4. Ря́дом с (мой дом)
нахо́дится стадио́н. 5. Она́ познакоми́лась с (хоро́ший па́рень). 6. Его́ сестра́
рабо́тает (де́тсикй врач) в магази́не. 7. Моя́ ма́ма интересу́ется (класси́ческая
му́зыка). 8. Мы занима́емся (ру́сский язы́к).
Упражнение 22. (П.П.)
1. Мой друг рабо́тает в (больша́я компа́ния). 2. На́ша семья́ живёт в (но́вая
кварти́ра). 3. Её ве́щи лежа́т в (ма́ленький шкаф). 4. Они́ лю́бят расска́зывать о
(своя́ рабо́та). 5. Ма́ма всегда́ забо́тится о (люби́мая дочь). 6. Они́ зако́чили
университе́т в (про́шлый год). 7. Мой брат живёт на (5 эта́ж). 8. Я хочу́ рабо́тать
в (совреме́нное зда́ние).

Упражнение 23. Восстановите текст (повторение всех падежей).


Ви́ктор и Ни́на – мои́ но́вые дру́зья. Я познако́мился с ... (Ни́на и Ви́ктор) в
библиоте́ке. Сего́дня мы вме́сте идём в го́сти к ... (друго́й друг). Сейча́с я жду ... (Ни́на
и Ви́ктор), потому́ что они́ не зна́ют ... (да́нный друг).
Я немно́го расскажу́ вам о ... (Ни́на и Ви́ктор).
Ви́ктор у́чится в ... (университе́т). Он хо́чет быть ... (гео́лог). Ви́ктор хорошо́ зна́ет ...
(Москва), потому́ что он прие́хал из... (Москва́). Москва́ — э́то его́ родно́й го́род. Но

15
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 16

в Петербу́рге живёт его́ дя́дя. Сейча́с Ви́ктор живёт с ... (дядя): Семья́ ... (Ви́ктор)
живёт в ... (Москва́).
Зимо́й я хочу́ пое́хать в... (Москва́), потому́ что Ви́ктор мно́го расска́зывал мне ... о
(Москва́). Я зна́ю, что Москва́ явля́ется ... (столи́ца, Росси́я), что э́то большо́й и
краси́вый го́род.
A Ни́на прие́хала из ... (ю́жный го́род Краснода́р). Она́ лю́бит ... (Краснода́р). Она́
говори́т, что э́то о́чень тёплый го́род. Ле́том она́ е́дет в ... (Краснодар), потому́ что её
роди́тели живу́т в ... (да́нный го́род). Краснода́р нахо́дится на... (юг, Росси́я).
Сейча́с Ни́на живёт в ... (студе́нческое общежи́тие). Она́ у́чится в ... (Педагоги́ческий
университе́т). Она́ хо́чет стать ... (учи́тельница, ру́сский язы́к и литерату́ра).
Мне о́чень нра́вятся ... (мои́ друзья́). Я люблю́ ... (Ни́на и Ви́ктор).

Упражне́ние 24: а) Прочита́йте расска́з Никола́я и поста́вьте глаго́лы в


ско́бках в проше́дшее вре́мя.

Я давно́ не (ви́деть) Макси́ма и не (знать), что он жена́т. Вчера́ я (встре́тить) его́ и


(пригласи́ть) в го́сти. Днём я (ждать) Макси́ма на ста́нции метро́ «Парк культу́ры». Я
(ждать) его́ недо́лго. Макси́м (быть) не оди́н. Ря́дом (быть) краси́вая де́вушка. Э́ то
(быть) жена́ Макси́ма — Ната́ша. Мы (познако́миться).
б) Отве́тьте на вопро́сы.
1. Кого́ неда́вно встре́тил Никола́й?
2. Кого́ он пригласи́л в гöсти?
3. Когда́ Никола́й ждал на ста́нции метро́?
4. На како́й ста́нции метро́ Никола́й ждал Макси́ма?
4. С кем ещё он познако́миился там?

III. Писа́ть письмо́

Письмо́ 1: (Учи́телям, преподава́телям)

Уважа́емая А́ нна Петро́вна, здравствуйте!

Хочу́ вы́разить Вам огро́мную благода́рность за Ва́шу по́мощь в мое́й учёбе.


(Спаси́бо Вам большо́е за ...)

Жела́ю Вам кре́пкого здоро́вья, сча́стья и успе́хов в жи́зни.

С уважением,

Минь

16
МАТЕРИАЛ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 1 17

Письмо́ 2,3,4: (Друзья́м, чле́нам семьи́)

Дорога́я А́ нна, приве́т!

Поздра́вляю тебя́ с днём рожде́ния. Жела́ю тебе́ здоро́вья, любви́, сча́стья.

Напиши́ мне иногда́.

До свида́ния.

Лан

Дорого́й друг Анто́н, до́брый день!

Хочу́ расска́зать тебе́ о мое́й учёбе. Я сейча́с учу́сь в Хошими́нском Педагоги́ческом


университе́те, на факульте́те ру́сского язы́ка. ....

О́чень скуча́ю по тебе́. Напиши́ мне.

С нетерпе́нием жду твоего́ отве́та.

Нга.

Дорога́я сестра́!

Как твои́ де́ла? Как ты там без нас пожива́ешь?

С Но́вым го́дом, с но́вым сча́стьем!

Прими́ от меня́ серде́чные пожела́ния: хочу́, что́бы ты была́ здоро́ва, что́бы


сча́стье всегда́ бы́ло с тобо́й. Пиши́ ча́сто, не забыва́й нас!
Кре́пко тебя́ обнима́ю и не́жно целу́ю.

Твой люби́мый брат Сергей

Упражне́ние 25: Напишите письмо своим преподавателям, поздравляйте их с


днём учителя.

17

Вам также может понравиться