Вы находитесь на странице: 1из 1

ПРИВАТНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБOРАТОРИЈА

ул. ,,Пиринска Македонија’’ бр.9 , 1300 Куманово; тел.075/236-310; 071/291-944; е-mail:prima.medicus@yahoo.com

РЕЗУЛТАТИ
Aмбуланта: ПЗУ,, Прима Медикус,,
ЛЕКАР: Др. Сања Цветковска ДАТА: 05.03.2021
ЛАБ. БРОЈ: 12
МАТЕРИЈАЛ БРОЈ: 12
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ПЕТКОВСКИ МАКСИМ ЕМБГ: 2101020420004
К Г П
Анализа Резултат Реф. вредности Анализа Резултат Реф. вредности
1.ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС 5. ГЛУЦИДЕН СТАТУС
Леукоцити (109/L) 8.6 4,00 – 10,0 Гликоза-серум (mmol/L) 4.2-6.4
Еритроцити (1012/L) 4.82 3,50-5,50 OGTT на гладно Нормално < 7.8
Хемоглобин (g/L) 127 110-160 По 1 час Предијабетес 7,8 – 11,1
Хематокрит(%) 38.3 37,0-50,0 По 2 часа Дијабетес мелитус >11.1
Тромбоцити (109/L) 388 100-300 6. ЛИПОПРОТЕИНСКИ СТАТУС
MCV (fL) 79.6 82-95 Вк.холестерол (mmol/L) 3.5- 6.2
MCH (pg) 26.3 27-31 Триглицериди (mmol/L) <2.28
Мажи >1,42
MCHC (g/l) 331 320-360 HDL (mmol/L)
Жени >1,68
LDL (mmol/L) <3,9
Диференцијална крвна слика 7. ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ
Лимфоцити (%) 59.7 20-46 Уреа-серум (mmol/L) 1,7-6.5
Моноцити (%) 8.1 3-14 жени: 44-80
Креатинин-серум (μmol/L)
Гранулоцити (%) 32.2 48-70 мажи: 62-106
жени 140-340
Acidum uricum (µmol/L)
Седиментација мажи 200-420
8. ЕНЗИМСКИ СТАТУС
2. УРИНАРЕН СТАТУС GGT U/L 4 - 28
Изглед бистра AST(GOT) U/L жени: <31 U/L
Боја жолта мажи: <37 U/L
Ph (киселост) 5,0 – 7,0 ALT(GPT) U/L жени: <32 U/L
Специфична тежина 1,010 – 1,030 мажи: <42 U/L
Леукоцити (урина) 2 – 10 α- амилаза U/L до 75
Еритроцити (урина) 0-6 CPK U/L до 70
Епителни клетки LDH U/L 225-450 U/L
Бактерии возрасни: 64-306
Алкална фосфатаза U/L
Кристали деца до15г:до 644
Цилиндри
Кетони (урина) “-” (негативен) 9. РЕВМАТОЛОШКИ ФАКТОР
Протеини (урина) “-” (негативен) CRP (mg/L) 0,2 <6
Уробилиноген “-” (негативен) RF (IU/ml) негативен
Билирубин (урина) “-” (негативен) ASO (IU/ml) негативен
Нитрити (урина) “-” (негативен)
Глукоза (урина) “-” (негативен) 10. ПРОТЕИНСКИ СТАТУС
Слуз Вкупни протеини (g/L) 66-87
Соли Фибриноген (g/L) 2-4
3. ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС Албумини (g/L) 38-51
жени 9,0-30,4 Глобулини (g/L) 27-35
Серумско железо (µmol/L)
мажи 11,6-31,3 Вкуп.билирубин (μmol/L) <19
Натриум (mmol/L) 135-155 Дир.билирубин (μmol/L) <4.3
Калиум (mmol/L) 3,6-5,5 Инд. билирубин (μmol/L) <14
Вкупен Ca (mmol/L) 2,02-2,60 11. НАРКОТИЦИ ВО УРИНА
Јонизиран Ca (mmol/L) 1,0-1,3
Магензиум (mmol/L) 0,7-1,05 12. ТУМОР МАРКЕРИ
Возрасни 0,87-
Фосфор (mmol/L) Вкупен PSA (ng/ml) <4
1,45
Деца 1,30-2,26 CA 19-9 (U/ml) <40
Непушачи <5
CEA (ng/ml)
Пушачи <10
4.ХОРМОНСКИ СТАТУС AFP (IU/ml) <8.5
TSH (mlU/L) 0,3 – 4,0 CA 72-4 (U/L) <69
fT4 (ng/dl) 0,71-1,85 CA 125 (U/ml) <35
T3 (mmol/L) 1,3-3,1 CA 15-3 (U/ml) <37
Мажи 4,4-10,8
T4 (μg/dl) SCC (ng/ml) <2.5
Жени 4,8-11,6
Пролактин (ng/ml) жени 6,0-29,9 Жени <4.0
BHCG
Естрадиол Мажи <3.0
Прогестерон
Тестостерон
FSH
LH

Лабораторијата е под редовна месечна надворешна контрола на квалитет Prevecal S.A. Costa Brava 30, Spain
Забелешка: За толкување и интерпретација на резултатите од лабораториските анализи, Ве молиме обратете се исклучиво кај Вашиот лекар.

Вам также может понравиться